4 Official 11; a3ettr Nit

Size: px
Start display at page:

Download "4 Official 11; a3ettr Nit"

Transcription

1 THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z octant. ;.b., (As sn Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G. S.T. OVERSEAS: 50c PAYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c 4 Vol. 230 PRETORIA 30 SEPTEMBER SEPTEMBER OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday) (Verskyn elke Woensdag) All correspondence, advertisements, etc. must be ad Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Prodressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Pre vinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria, geadresseer toria, and if delivered by hand, must be handed in on the word en indien per hand afgelewer, moet dit op die Grond Ground Floor, Merino Building. Free copies of the Provin Vloer, Merino Gebou ingedien word. Gratis eksemplare van cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied. die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie I Subscription Rates (payable in advance) verskaf nie. I Intekengeld (voortilthetaallmar) Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Gazettes) are as follows: Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Buitengewone Koerante) is soos volg: Yearly (post free) R2,00 plus GST. Jaarliks (posvry) R2.00 plus AVB. 0 Zimbabwe and Overseas (post free) 50c each plus GST. Zimbabwe en Oorsee (posvry) 50c elk plus AVB. Price per single copy (post free) 40c each plus GST. Prys per eksemplaar (posvry) 40c elk plus AVB. Obtainable at Merino Building, Room No 6 (street level). Verkrygbaar by Merinogebou, Kantoor No 6 (straatvlak). Pretoria Pretoria Closing Timefor Acceptance ofadvertisements Sluitingstyd vir A anname van Advertensies All advertisements must reach the Officer in Charge of Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offi the Provincial Gazette not later than 6h00 on the Tuesday siele Koerant bereik nie later nie as 6h00 op Dinsdag n a week before the Gazette is publised. Advertisements re week voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies ceived after that time will be held over for publication in the wat na daardie tyd ontvang word. word oorgehou vir publi. issue of the following week. kasie in die uitgawe van die volgende week. Advertensietarieive Advertisement Rates Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant Notices required by Law to be inserted in the Official geplaas moet word: Gazette: Dubbelkolom R5,00 per sentimeter of deel daarvan. Double column R5,00 per centimetre or portion Herhaling R4,00. thereof. Repeats R4, Enkelkolom... 2,80 per sentimeter. Herhaling Single column R,80 per centimetre. Repeats R,20. R.20. Subscriptions are payable in advance to the Provincial Intekengelde is vooruitbetaalhaar aan die Provinsiale Secretary, Private Bag X64, Pretoria 000. Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria 000. C G D GROVE CG D GROVE Provincial Secretary Provinsiale Sekretaris K 572 K 572 Proclamations Proklamasies No 53 (Administrator's), 987 PROCLAMATION No 53 (Administrateurs),987 PROKLAMASIE Under the powers vested in me by section 4 of the Local Kragtens die bevoegdhede aan my verleen by artikel 4 van Roads Ordinance, 904, read with section 80 of die "Local Authorities Roads Ordinance, 904", gelees met the Provincial Government Act, 96 (Act 32 of 96), I artikel 80 van die Wet op Provinsiale Bestuur, 96 (Wet 32 hereby proclaim the road as described in the Schedule hereto van 96), proklameer ek hierby die pad soos omskryf in die LAuthorities s a public road under the jurisdiction of the Town Council of bygaande bylae tot 'n publieke pad onder die regsbevoegd Alberton. held van die Stadsraad van Alberton.

2 2998 PROVINCIAL GAZETTE. 30 San EMBER 987 Given under my hand at Pretoria, this 4th day of Septem Gegee onder my hand te Pretoria, op die 4e dag van Sepber, One thousand Nine hundred and EightySeven. tember, Eenduisend Negehonderd SeweenTagtig. W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN 4 ' Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie van Transvaal A road over SCHEDULE PB PB in Pad oor BYLAE () Erf 6 in the township of Alrode as indicated by the let () Erf 6 in die dorp Alrode soos aangedui deur die letters ters AB CD on diagram SG No A687/86; AB CD op kaart LG No A687/86; (2) Erf 80 in the township of Alrode as indicated by the (2) Erf 80 in die dorp Alrode soos aangedui deur die let letters ABCDE on diagram SG No A6872/86; ters AB CD E op kaart LG No A6872/86; (3) Erf 200 in the township of Alrode as indicated by the (3) Erf 200 in die dorp Alrode soos aangedui deur die letletters ABCDE on diagram SG No A6873/86; ten ABCDE op kaart LG No A6873/86; (4) Ed 706 in the township of Alrode as indicated by the (4) Ed 706 in die dorp Alrode sops aangedui deur die let letters A B CD E F G H on diagram SG No A6874/86. ters AB CDEFGH op kaart LG No A6874/86. No 54 (Administrator's), 987 No 54 (Administrateurs ), 987 PROCLAMATION PROKLAMASIE Under the powers vested in me by section 4 of the Local Kragtens die bevoegdhede aan my verleen by artikel 4 van Authorities Roads Ordinance, 904, read with section 80 of die "Local Authorities Roads Ordinance, 904", gelees met the Provincial Government Act, 96 (Act 32 of 96), I artikel 80 van die Wet op Provinsiale Bestuur. 96 (Wet 32 hereby proclaim the road over Portion 9 of Erf 964 in the van 96), proklameer ek hierby die pad oor Gedeelte 9 van township of New Redruth as indicated by the letters ABCD Ed 964 in die dorp New Redruth soos aangedui deur die let EFGHJKLMNPQRSTUVondiagramSGA49/87 as a public road under the jurisdiction of the Town Council of Alberton. tersabcdefghjklmnpqrstuvopkaartlg A49/87 tot 'n publieke pad onder die regsbevoegdheid van die Stadsraad van Alberton. Given under my hand at Pretoria, this 4th day of Septem Gegee onder my hand te Pretoria, op die 4e dag van Sepber, One thousand Nine hundred and Eighty seven. tember, Eenduisend Negehonderd SeweenTagtig. W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie van Transvaal PB PB Administrator's Notices Administrateurskennisgewings Administrator's Notice 437 _September 987 Administrateurskennisgewing September 987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 959 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA ()van It is hereby notified in terms of section 36() of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminisbekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dot trator has approved the amendment of Johannesburg Town Johannesburgdorpsbeplanningskema, 979, planning Scheme, 979, by the rezoning of Erven 45, 47, 49, gewysig word deur die hersonering van Erwe 45, 47, 49, 53, 55, 59, 6, 53, 55, 59, 6, 63 and Erf 65, Fairview to "Business 2" subject 63 en Ed 65, Fairview tot "Besigheid 2" onderworpe aan to the condition that the second storey shall be used only for die voorwaarde dat die residential tweede verdieping net vir purposes or offices; Ed woondoel 5 and 57, Fairview to eindes of kantore gebruik word; Ed 5 en 57, Fairview tot "Business 2" subject to the condition that if the existing "Besigheid 2" onderworpe aan die voorwaarde dat as die be buildings are demolished, the second storey of new buildings shall be used only for residential purposes or offices; Erven staande geboue gesloop word, die tweede verdieping van die nuwe gebou net vir woondoeleindes of kantore 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 37, 38, 4, 43, 45, gebruik word; Erwe 46, 48, 46, 49, 50, 53, 55, 57 and 58, Fairview to "Business 2" 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 37 en 38, 4, 43, 45, 46, 49, 50, 53, 55, 57 en 58, subject to the condition that the second storey shall be used Fairview tot "Besigheid 2" onderworpe aan die only for residential purposes; Erven voorwaarde dat die 39, 40, 42, 44, 47, tweede verdieping net 48, 5, 52, 54, 56, vir woondoeleindes gebruik 59 and Ed 60, Fairview to "Par word; king"; Erven 66, 67 and Ed 68, Erwe 39, 40, 42, 44, 47, 48, 5, 52, 54, 56, 59 en Fairview to "Institutional" Ed 60, with consent use; Fairview tot "Parkering"; Erwe 66, 67 Erf 40, Fairview to "Government". en Erf 68, Fairview tot "Inrigting" met toestemmingsgebruik; Erf 40, Fairview tot "Regering". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Acting Executive Director: Section Com Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Waarnemende Uitvoerende

3 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER ' munity Services, Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stads and are open for inspection at all reasonable times. klerk Johannesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle re delike tye. This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysigings staan bekend as Johannesburg wysi Scheme 959. gingskema 959. PB 4922H959 PB 4922H 959 Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 579 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 579 CORRECTION NOTICE REGSTELLINGSKENNISGEWING P Administrator's Notice 367 dated 6 September 987 is Administrateurskennisgewing 367 van 6 September 987 hereby rectified by the addition of the words "Plus Public word hiermee verbeter deur die byvoeging van die woorde Garage". "Plus Openbare Garage". PB 4922H579 PB 4922H579 Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 MUNICIPALITY OF BENONI: APPOINTMENT OF A COMMISSION OF INQUIRY MUNISIPALITEIT BENONI: AANSTELLING VAN 'N KOMMISSIE VAN ONDERSOEK The Administrator hereby gives notice that he has, in Die Administrateur gee hiermee kennis dat hy. ingevolge terms of section 6 of the Local Authorities Roads Ordinance, artikel 6 van die "Local Authorities Roads Ordinance, (Ordinance 44 of 904) read with sections 2() and 3() (Ordinance 44 of 904)" saamgelees met artikels 2() en 3() of the commissions of Inquiry Ordinance, 960 (Ordinance 9 van die Ordonnansie op Kommissie van Ondersoek, 960 of 960), appointed Mr F A Venter as a Commission of In (Ordonnansie 9 van 960). mnr F A Venter benoem het tot 'n quiry to enquire into and report upon the advisability of the Kommissie van Ondersoek om ondersoek in te stel na en verexercise by the Administrator of the power conferred on him slag te doen oor die raadsaamheid van die uitoefening deur by section 6 of the Local Authorities Roads Ordinance, 904, die Administrateur van die bevoegdheid aan horn by artikel 6 to proclaim a road over Portion 32 of the farm Rietpan 66 IR, van die "Local Authorities Roads Ordinance, 904" verleen Benoni. om 'n pad te proklameer oor Gedeelte 32 van die plaas Riet pan 66 IR, Benoni. PB PB Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 TOWN COUNCIL OF BENONI: WITHDRAWAL OF EXEMPTION FROM RATING STADSRAAD VAN BENONI: INTREKKING VAN VRYSTELLING VAN EIENDOMSBELASTING Die Administrateur maak hierby bekend dat die Stadsraad The Administrator hereby notifies that the Town Council van Benoni horn versoek het om die bevoegdheid aan horn iof Benoni has requested him to exercise the authority con verleen deur die be van artikel 9(0) van Ordonnansie vened on him by section 9(0) of Ordinance 7 of 939, and 7 van 939, uit te oefen of en die bestaande vrystelling van die withdraw the existing exemption from the provisions of the bepalings van die Plaas Bestuurbelasting Ordonnansie. Local Authorities Rating Ordinance, 933, in respect of the 933, ten opsigte van die gebied uiteengesit in die Bylae in te area described in the Schedule hereto. trek. All interested persons are entitled to submit reasons in Alle belanghebbende persons is bevoeg om binne 30 dae writing to the Executive Director: Branch Community Ser na die eerste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik vices, Private Bag X437, Pretoria, within 30 days of the first by die Uitvoerende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, publication of this notice why the request of the Town Coun Privaatsak X437, Pretoria, redes aan te voer waarom daar nie 6 of Benoni should not be granted. aan die Stadsraad van Benoni se versoek voldoen moet word nie. PB PB SCHEDULE BYLAE Farm Vlakfontein 29 IR: Remaining Portion I; Portion 2; Plaas Vlakfontein 29 IR: Resterende Gedeelte ; Gedeelte Portion 3 (portion of Portion ); Remaining Portion. 2; Gedeelte 3 (gedeelte van Gedeelte ); Resterende Gedeelte. ' Farm Vlakfontein 30 IR: Remaining Portion 8 (portion of Plaas Vlakfontein 30 IR: Resterende Gedeelte 8 (gedeelte Portion ); Remaining Portion 9; Remaining Portion 0 van Gedeelte ); Resterende Gedeelte 9; Resterende Ge (portion of Portion ); Remaining Portion of Portion ; Pordeelte 0 (gedeelte van Gedeelte ); Resterende Gedeelte tion 35; Portion 47 (portion of Portion ); Portion 48 (portion van Gedeelte ; Gedeelte 35; Gedeelte 47 (gedeelte van Ge ikof Portion ); Portion 49 (portion of Portion ); Portion 50 deelte ); Gedeelte 48 (gedeelte van Gedeelte ); Gedeelte "(portion of Portion ); Portion 5 (portion of Portion ); 49 (gedeelte van Gedeelte ); Gedeelte 50 (gedeelte van Ge Portion 57 (portion of Portion 2); Portion 62 (portion of Pordeelte ); Gedeelte 5 (gedeelte van Gedeelte ); Gedeelte

4 3000 PROVINCIAL GAZE r t E, 30 SEPTEMBER 987 tion 57); Portion 65 (portion of Portion 57); Portion 66 (por 57 (gedeelte van Gedeelte 2); Gedeelte 62 (gedeelte van Getion of Portion 8); Portion 68 (portion of Portion 0); Portion deelte 57); Gedeelte 65 (gedeelte van Gedeelte 57); Gedeelte 69 (portion of Portion 0); Portion 70 (portion of Portion 0); 66 (gedeelte van Gedeelte 8); Gedeelte 68 (gedeelte van Ge Portion 7 (portion of Portion 65); Portion 75 (portion of deelte 0); Gedeelte 69 (gedeelte van Gedeelte 0); Gedeelte Portion 8); Portion 76 (portion of Portion 8); Portion (gedeelte van Gedeelte 0); Gedeelte 7 (gedeelte van (portion of Portion 8); Portion 78 (portion of Portion 9); Gedeelte 65); Gedeelte 75 (gedeelte van Gedeelte 8); Ge Portion 80 (portion of Portion 9); Portion 8 (portion of Por deelte 76 (gedeelte van Gedeelte 8); Gedeelte 77 (gedeelte tion 9). van Gedeelte 8); Gedeelte 78 (gedeelte van Gedeelte 9); Gedeelte 80 (gedeelte van Gedeelte 9); Gedeelte 8 (gedeelte van Gedeelte 9). Administrator's Notice September987 Administrateurskennisgewing September 987 TOWN COMMITTEE OF SILOBELA (CAROLINA): DORPSKOMITEE VAN SILOBELA (CAROLINA): GRANTING OF AUTHORISATION IN TERMS OF SEC VERLENING VAN MAGTIGING INGEVOLGE ARTI TION 29A OF ACT 02 OF 982 KEL 29A VAN WET 02 VAN 982 In terms of section 29A of the Black Local Authorities Ingevolge artikel 29A van die Wet op Swart Plaaslike Act, 982 (Act 02 of 982), the Administrator hereby auth Owerhede, 982 (Wet 02 van 982), magtig die Administraarises Mr A Mauku to exercise, perform or fulfil all the teur hierby mnr. A Mauku om vanaf Augustus 987 tot ver rights, powers, functions, duties and obligations of the Town dere kennisgewing al die regte, bevoegdhede, Committee of Silobela established by Government Notice R werksaamhede, pligte en verpligtinge van die Dorpskomitee 42 of 979, from August 987 until further notice. van Silobela, ingestel by Goewerments kennisgewing R 42 van 979, uit te oefen, te verrig of na te kom. File A2/7/2/S09 Leer A2/7/2/509 Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 LOCAL GOVERNMENT ORDINANCE (ORDI ORDONNANSIE OP PLAASLIKE BESTUUR, 939, NANCE 7 OF 939): AMENDMENT OF THE SIXTH (ORDONNANSIE 7 VAN 939): WYSIGING VAN DIE SCHEDULE SESDE BYLAE In terms of section 7 ter of the Local Government Ordi Ingevolge artikel 7 ter van die Ordonnansie op Plaaslike nance, 939 (Ordinance 7 of 939). the Administrator here Bestuur, 939 (Ordonnansie 7 van 939), wysig die by amends Part III of the Sixth Schedule to that Ordinance Administrateur hierby Deel III van die Sesde Bylae tot daar by inserting the name of the Town Council of Evander before die Ordonnansie deur die naam van die Stadsraad van the Town Council of Fochville. Evander voor die Stadsraad van Fochville in te voeg. PB 32 PB 32 Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967: PORTION OF LOT 346 WYNBERG TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 967: GE DEELTE VAN LOT 346 DORP WYNBERG It is hereby notified in terms of section 2() of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2() of Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bekend geproved that: maak dat die Administrateur goedgekeur het dat:. the last paragraph on page 2 in Deed of Transfer. Voorwaarde in laaste paragraaf op bl. 2 in Akte van 0300/67 be removed Transport 0300/67 opgehef word. 2. the Sandton Townplanning Scheme 980, be amended 2. Sandtondorpsbeplanningskema 980, gewysig word by the rezoning of Portion of Lot 346 Wynberg Township, deur die hersonering van Gedeelte van Lot 346 dorp Wynto "Special" for "Industrial " subject to certain conditions berg, tot "Spesiaal" vir "Industrieel " onderworpe aan seand which amendment scheme will be known as Sandton kere voorwaardes welke wysigingskema bekend staan as Amendment Scheme 96, as indicated on the relevant Map 3 Sandtonwysigingskema 96 soos toepaslik aangedui op die and scheme clauses which are open for inspection at the offic toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae le in die es of the Department of Community Services, Pretoria and kantore van die Departement Gemeenskapsdienste, Pretoria the Town Clerk of Sandton. en die Stadsklerk van Sandton. PB PB Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967: ERF 76, DERSLEY TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 967: ERF 76, DORP DERSLEY It is hereby notified in terms of section 2() of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2() of Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bekend geproved that maak dat die Administrateur goedgekeur het dat

5 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER Condition le in Deed of Transfer F 20349/972 be re. Voorwaardes IE in Akte van Transport F 20349/972 moved; and opgehef word; en 2. the Springs Town planning Scheme,948 be amended 2. Springsdorpsaanlegskema,948, gewysig word deur by the rezoning of Erf 76, Dersley Township, to "Special die hersonering van Erf 76, dorp Dersley, tot "Spesiaal Residential" with a density of "One dwelling per erf" and Residensieel" met 'n digtheid van "een woonhuis per erf" which amendment scheme will be known as Springs Amend welke wysigingskema bekend staan as Springs wysigingske ment Scheme /366, as indicated on the relevant Map 3 and ma /366 soos toepaslik aangedui op die toepaslike Kaart 3 scheme clauses which are open for inspection at the offices of en skemaklousules wat ter insae le in die kantore van die Detheartement Department Community Services, Pretoria and the Town p Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk Clerk of Springs. van Springs. PB PB Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967: ERF 09, FLORIDA EXTENSION TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 967: ERF 09, DORP FLORIDA UITBREIDING It is hereby notified in terms of section 2() of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2() of Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bekend ge proved that maak dat die Administrateur goedgekeur het dat. Condition (a) in Deed of Transfer T22065/984 be re. Voorwaarde (a) in Akte van Transport T 22068/984 op moved; and gehef word; en 2. the Roodepoort Town planbing scheme 987, be 2. Roodepoort dorpsbeplanningskema 987. gewysig word amended by the rezoning of erf 09, Florida Extension deur die hersonering van Erf 09, dorp Florida Uitbreiding, Township, to "Business " and which amendment scheme tot "Besigheid " welke wysigingskema bekend staan as will be known as Roodepoort Amendment Scheme 25, as in Roodepoort wysigingskema 25 soos toepaslik aangedui op dicated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae 6 in open for inspection at the offices of the Department Coin die kantore van die Departement Gemeenskapsdienste, Pre munity Services, Pretoria and the Town Clerk of Roode toria en die Stadsklerk van Roodepoort. poort. PB PB Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967: ERF 395 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 967: ERF STRUBENVALE 395 DORP STRUBENVALE It is hereby notified in terms of section 2() of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2() of Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings bekend ge proved that: maak dat die Administrateur goedgekeur het dat:. Conditions (0; (i) and () in Deed of Transfer. Voorwaardes (f); I(i); () in Akte van Transport T6782/982 be removed. T6782/982 opghef word. 2. The Springs Town planning Scheme, 948, be 2. Springsdorpsaanlegskema, 948. gewysig word deur amended by the rezoning of Erf 395 Strubenvale Township, die hersonering van Erf 395 dorp Strubenvale, tot "Spesiaal" to "Special" for Departmental "Residential 2" uses and vir departementele "Residensieel 2" gebruike welke wysi which amendment scheme will be known as Springs Amend gingskema bekend staan as Springs wysigingskema /335 ment Scheme /335, as indicated on the\ relevant Map 3 and soos toepaslik aangedui op die toepaslike Kaart 3 en skemascheme clauses which are open for inspection at the offices of klousules wat ter insae le in die kantore van die Departement the Department Community Services, Pretoria and the Town Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk van Clerk of Springs. Springs. ' PB PB Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967: LOT 79 FOREST TOWN TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 967: LOT 79 DO RP FOREST TOWN It is hereby notified in terms of section 2() of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2() of Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bekend ge proved that maak dat die Administrateur goedgekeur het dat. Conditions a,d,e,f,g,h,i,j in Deed of Transfer. Voorwaardes a,d,e,f,g,h,i,j in Akte van Transport T3958/975 be removed. T3958/975 opgehef word. 2. The Johannesburg Town planning Scheme 979, be 2. Johannesburg dorpsbeplanningskema 979, gewysig mended by the rezoning of Lot,7I9 Forest Town Township, word deur die hersonering van Lot 79 dorp Forest Town, tot bp "Residential " with a density of "one dwelling per 000 "Residensieel " met 'n digtheid van "een woonhuis per m2" and which amendment scheme will be known as Johan 000 m2" welke wysigingskema bekend staan as Johannes

6 3002 PROVINCIAL GAZETTE. 30 SEPTEMBER 987 nesburg Amendment Scheme 567, as indicated on the rele burgwysigingskema 567 soos toepaslik aangedui op die toe vant Map 3 and scheme clauses which are open for inspection paslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae le in die A at the offices of the Department Community Services, Pre kantore van die Departement Gemeenskapsdienste, Pretoria 4 toria and the Town Clerk of Johannesburg. en die Stadsklerk van Johannesburg. P PB Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967: ERF 233, BORDEAUX TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 967: ERF 233, DORP BORDEAUX It is hereby notified in terms of section 2() of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2() of Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bekend ge proved that Condition (j) in Deed of Transfer T36799/979, maak dat die Administrateur goedgekeur het dat Voor be removed. waarde (j) in Akte van Transport T36799/979, opgehef word. PB PB Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967: ERF 323, WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 967: ERF CARLETONVILLE EXTENSION 2 TOWNSHIP 323, DORP CARLETONVILLE UITBREIDING 2 It is hereby notified in terms of section 2() of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2() of Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bekend geproved that maak dat die Administrateur goedgekeur het dat. Condition B(a); B(c) to B(f) and 3(k) to 3(o) in Deed. Voorwaardes 3(a); 3(c) tot 3(f) en 3(k) tot I3(o) in of Transfer T25668/968 be removed; and Akte van Transport T25668/968 opgehef word; en 2. the Carletonville Town planning Scheme, 96, be 2. Carletonville dorpsbeplanningskema, 96, gewysig amended by the rezoning of Erf 323, Carletonville Exten word deur die hersonering van Erf 323, dorp Carletonville sion 2 Township, to "Special" for a public garage and pur Uitbreiding 2, tot "Spesiaal" vir 'n publieke garage en aan poses incidental thereto, and which amendment scheme will verwante doeleindes, welke wysigingskema bekend staan as be known as Carletonville Amendment Scheme 09, as indi Carletonville wysigingskema 09, soos toepaslik aangedui op cated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae re in open for inspection at the offices of the Department of Local die kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur, Pre Government, Pretoria and the Town Clerk of Carletonville. toria en die Stadsklerk van Carletonville. PB PB Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 NOTICE OF CORRECTION KENNISGEWING VAN VERBETERING REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT (ACT 84 OF 967) WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS (WET 84 VAN 967) It is hereby notified in terms of section 38 of the Townplanning and Townships Ordinance, 965, that whereas an Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 error occurred in Administrator's Notice No 93 dated 2 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, August 987 the Administrator has approved the correction bekend gemaak dat nademaal 'n Pout in Administrateursken nisgewing No 93 gedateer 2 Augustus 987 hierbo ver meld ontstaan het, het die Administrateur goedgekeur dat die bogenoemde kennisgewing gewysig word deur die syfers 97 to vervang met die syfers 97 waaral dit ook verskyn. of the notice by the substitution of the figures 97 for the figures 97 wherever they appear. PB PB Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967: LOT 39, CRAIGHALL PARK TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS,.967: ERF 39, DORP CRAIGHALLPARK Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 20) It is hereby notified in terms of section 2() of the Removal van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967. bekend ge of Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap maak dat die Administrateur goedgekeur het dat Voor proved that Condition (b) in Deed of Transfer T8678/979 waarde (b) in Akte van Transport TI8678/979 opgehef be removed. word. PB PB

7 Town I PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 000 PRETORIASTREEKWYSIGINGSKEMA 000 It is hereby notified in terms of section 36() of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, trator has approved the amendment of Pretoria Region bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme 960 by the rezoning of Erf 29, Pretoriastreek dorpsaanlegskema 960 gewysig word deur I WierdaPark to "Special" for a public garage and offices and die hersonering van Erf 29, Wierda Park na "Spesiaal" vir with the consent of the Local Authority for business pur die doeleindes van 'n openbare garage en kantore en met die poses, subject to certain conditions. toestemming van die Plaaslike Bestuur vir besigheidsdoe leindes, onderworpe aan sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Executive Director: Branch Community word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Services, Pretoria and the Town Clerk, Verwoerdburg, and Tak Gemeenskapdienste, Pretoria en die Stadsklerk Ver are open for inspection at all reasonable times. woerdburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. F This amendment is known as Pretoria Region Amendment Hierdie wysigings staan bekend as Pretoriastreek wysi Scheme 000 gingskema 000 PB PB Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 693 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 693 It is hereby notified in terms of section 36() of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, trator has approved the amendment of Pretoria Townplan bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat ning Scheme 974 by the rezoning of portion 39 of Erf 28, Pretoria dorpsbeplanningskema 974 gewysig word deur die Pretoria Industrial Township to "General Industrial" subject hersonering van gedeelte 39 van Erf 28, Pretoria Industriele tot certain conditions. Dorp na "Algemene Nywerheid" onderworpe aan sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk Pre all reasonable times. This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 693. PB 4923H 693 toria en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysigingskema 693 PB 4923H 693 Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 356 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 356 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() It is hereby notified in terms of section 36() of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat trator has approved the amendment of Pretoria Townplan Pretoria dorpsbeplanningskema 974 gewysig word deur die ning Scheme 974 by the rezoning of Portion 2 of Erf 63, hersonering van Gedeelte 2 van Erf 63, Sunnyside, na "Al Sunnyside, to "General Residential" with a density of "One gemene woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 000 dwelling house per 000 m2", subject to certain conditions. m2", onderworpe aan sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at stuur, Pretoria en die Stadsklerk Pretoria en is beskikbaar vir all reasonalbe times. inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Pretoria Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysigingskema Scheme PB 4923H356 PB 4923H356 Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME /438 BOKSBURG WYSIGINGSKEMA /438 It is hereby notified in terms of section 36() of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() lanning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis van die Ordonnansie bp Dorpsbeplanning en Dome, 965 trator has approved the amendment of Boksburg Townplan bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat ning Scheme,946, by the rezoning of Erf 233 Atlasville, to Boksburg dorpsbeplanningskema, 946, gewysig word deur r :...

8 3004 PROVINCIAL GAZE I I E, 30 SEPTEMBER 987 "Special" for the purposes of professional suites and offices die hersonering van Erf 233 Atlasville, na "Spesiaal" vir pro and with the consent of the Council ancillary uses, subject to fessionele kamers en kantore en met die toestemming van die certain conditions. Raad aanverwante doeleindes, onderworpe aan sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director: Branch Community Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Services, Pretoria and the Town Clerk, Boksburg and are word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: open for inspection at all reasonable times. Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Boks burg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Boksburg Amendment Scheme /438. Hierdie wysigings staan bekend as Boksburg wysigingske PB ma /438. PB Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 750 PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA 750 It is hereby notified in terms of section 36() of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, trator has approved the amendment of Pretoria Region bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Town planning Scheme, 960 by the rezoning of Portion Pretoriastreekdorpsaanlegskema, 960 gewysig word deur of Erf 490, Ninapark extension 3 to "Special" for shops and die hersonering van Gedeelte van Erf 490, Ninapark Ilitoffices and with the consent of the Local Authority any other breiding 3 tot "Spesiaal" vir winkels en kantore en met die use, except noxious activities, subject to certain conditions toestemming van die Plaaslike Bestuur, enige ander gebruik, and the Remainder of Erf 490 to "Special" for dwelling units uitgeslote hinderlike bedrywe, onderworpe aan sekere voor and with the consent of the Local Authority for special uses, waardes; en die Restant van Erf 490 tot "Spesiaal" vir woon hotels, social halls and places of public worship, subject to eenhede en met die toestemming van die Plaaslike Bestuur certain conditions. vir spesiale gebruike, hotelle, geselligheidsale, en plekke vir openbare Godsdiensoefening, onderworpe aan sekere voor Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme waardes. are filed with the Director of Local Governement, Pretoria and the Town Clerk, Akasia, and are open for inspection at Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema all reasonable times. word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Akasia, en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Pretoria Region Amendment Scheme 750. Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriastreekwysi gingskema 750. PB PB Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 WARMBATHS AMENDMENT SCHEME 6 WARMBADWYSIGINGSKEMA 6 It is hereby notified in terms of section 36() of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, trator has approved the amendment of Warmbaths Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme 98 by the rezoning of Portion of Erf 694 Warmbaddorpsbeplanningskema 98 gewysig word deur. Warmbaths, Extension, to "Industrial 2" Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be stuur, Pretoria en die Stadsklerk Warmbad en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Warmbaths and are open for inspection at all reasonable times. die hersonering van Gedeelte van Ed 694 Warmbad Witbreiding, na "Nywerheid 2". This amendment is known as Warmbaths Amendment Hierdie wysigings staan bekend as Warmbad wysigingske Scheme 6. ma 6. PB 49273H6 PB 49273H6 Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 968 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 968 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, It is hereby notified in terms of section 36() of the Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis Pretoria dorpsbeplanningskema 974, gewysig word deur die trator has approved the amendment of Pretoria Townplan hersonering van Gedeelte 2 van Ed 477, Silverton na "Spe rling Scheme 974, by the rezoning of Portion 2 of Erf 477, siaal" vir kommersiele gebruike, en met die toestemming van A Silverton, to "Special" for commercial uses, and with the die Stadsraad ingevolge klousule 8 van die Pretoriadorps. consent of the city council, in terms of clause 8 of the Pre beplanningskema 974, vir beperkte nywerhede (uitgeson

9 PRO VINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER toria Town planning scheme 974, for restricted industries derd hinderlike bedrywe), onderworpe aan sekere (excluding noxious industries), subject to certain conditions. voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at all reasonable times. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Pretoria Amendment Hierdie wysigings staan bekend as Pretoriawysigingskema Scheme PB 4923H968 PB 4923H968,are Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 DELMAS AMENDMENT SCHEME 3 DELMAS WYSIGINGSKEMA 3 It is hereby notified in terms of section 36() of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van an ike I 36() planning and Townships Ordinance that the Adminis van die.ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe trator has approved the amendment of Delmas Townplan bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat ning Scheme by the rezoning of Lot 288. Delmas to Delmas dorpsbeplanningskema gewysig word deur die "Residential 4". hersonering van Lot 288. Delmas na "Reside nsieel 4". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema filed with the Executive Director: Branch Community word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be Services. Pretoria and the Town Clerk. Delmas and are open stuur. Pretoria en die Stadsklerk. Delmas en is beskikbaar vir for inspection at alle reasonable times. inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Detains Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend us Delmas wysigingskema PB 49253H 3 PB 49253H 3 Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 BARBERTON AMENDMENT SCHEME 33 BARBERTON WYSIGINGSKEMA 33 It is hereby notified in terms of section 36(I) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36( I ) planning and Townships Ordinance that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe trator has approved the amendment of Barberton Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme. 974, by the rezoning of Portion 36 of Erf Barberton dorpsaaalegskema gewysig word deur die Portion of Erven and 468. to "General hersonering van Gedeelte 36 van Erf Gedeelte van Business " with a density of "One dwelling per err. Erwe en 468. Barberton na "Algcmene Besig held " met 'n digtheid van "Een woonhuis per err. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government. Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk. Barberton and are open for inspection word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: at all reasonable times. Tak Gemeenskapsdienste. Pretoria en die Stadsklerk Bar berton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Barberton Amendment Scheme 33. Hierdie wysigings staan bekend as Barberton wysigingske ma 33. PB PB Administrator's Notice 46 30September 987 Administrateurskennisgewing September 987 T.R.O.B.G. AMENDMENT SCHEME 82 T.R.O.B.G. WYSIGINGSKEMA 82 It is hereby notified in terms of section 36() of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, trator has approved the amendment of T.R.O.B.G. Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 975, by the rezoning of Erf 6690, Secunda T.R.O.B.G.dorpsbeplanningskema, 975, gewysig word Extension 7 to "Public Open Space". deur die hersonering van Erf 6690, Secunda Uitbreiding 7, na "Openbare Oop Ruimte". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme ' Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: and the Town Clerk, Secunda and are open for inspection at Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk Secun all reasonable times. da en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as T.R.O.B.G. Amendment Hierdie wysiging staan bekend as T.R.O.B.G. wysi Scheme 82. gingskema 82. PB PB

10 3006 PROVINCIAL GAZETTE. 30 SEPTEMBER 987 Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 BRITS AMENDMENT SCHEME /6 BRITS WYSIGINGSKEMA /6 It is hereby notified in terms of section 36() of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, trator has approved the amendment of Brits Townplanning bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Scheme, 958, by the rezoning of Portion and Remainder Britsdorpsbeplanningskema, 958, gewysig word deur die of Erf 359, Elandsrand to "Special Residential" with a densi hersonering van Gedeelte en Restant van Ed 359, Elandsty of "One dwelling per 000 sq ft". rand na "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 000 vk vt". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme ' Kaart 3 en die are filed with the Director of Local Government, Pretoria skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Brits and word in bewaring gehou deur die are open for inspection at all Uitvoerende Direkteur: reasonable times. Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Brits en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Brits Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Brits wysigingskema /6. /6. PB PB Administrators Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Townships Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), the Administrator ning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van 965), verklaar die hereby declares Annlin Extension 3 Township to be an ap Administrateur hierby die dorp Annlin Uitbreiding 3 tot 'n proved township subject to the conditions set out in the goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteen Schedule hereto. gesit in die bygaande Bylae. PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY KEMPARKTO (PROPRIETARY) LIMITED DOEN DEUR KEMPARKTO (PROPRIETARY) LIMI UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWNPLAN TED NGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 965, FOR ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PE, 965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG PORTION 206 OF THE FARM WONDERBOOM 302 JR, OP GEDEELTE 206 VAN DIE PLAAS WONDERBOOM PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED 302 JR, PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT. STIGTINGSVOORWAARDES () Name () Naam The name of the township shall be Annlin Extension 3. Die naam van die dorp is Annlin Uitbreiding 3. (2) Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and streets as indicated Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Alge on General Plan SG No A9387/84. mene Plan LG No A9387/84. (3) Storm water Drainage and Street Construction (3) Stormwaterdreinering en Straatbou (a) The township owner shall on request by the local auth (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike be ority submit to such authority for its approval a detailed stuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema, volledig scheme complete with plans, sections and specifications, pre met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur 'n sipared by a civil engineer approved by the local authority, for viele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedgekeur is, the collection and disposal of stormwater throughout the vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die hele dorp township by means of properly constructed works and for the deur middel van behoorlike aangelegde werke en vir die aanconstruction, tarmacadamising, kerbing and channelling of le, teermacadamisering, beranding en kanalisering van die the streets therein together with the provision of such retain strate daarin, tesame met die verskaffing van sodanige keer ing walls as may be considered necessary by the local author mure as wat die plaaslike bestuur nodig ag, vir goedkeuring ity. voorle. Furthermore, the scheme shall indicate the route and gradient by which each erf gains access to the street on which it abuts. Verder moet die skema die roete en helling aandui deur middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende straat verkry. (b) The township owner shall, when required by the local (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaaslike bestuur authority to do so, carry out the approved scheme at its own dit vereis, die goedgekeurde skema op eie koste namens en expense on behalf and to the satisfaction of the local author tot bevrediging van die plaaslike bestuur, onder toesig van 'n ity under the supervision of a civil engineer approved by the siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur goedgekeur, nit local authority. voer.

11 PROVINSIALE KOERANT. 30 SEPTEMBER 987 3(07 (c) The township owner shall be responsible for the main (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instand tenance of the streets to the satisfaction of the local authority houding van die strate tot bevrediging van die plaaslike beuntil the streets have been constructed as set out in subclause totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) gebou 7stunt (b). is. (d) If the township owner fails to comply with the provi (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings sions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local authority van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen. is die plaas shall be entitled to do the work at the cost of the township like bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseie owner. naar te doen. lo la Payable to the local authority. (4) Endowment (4) Begiftiging Betaalbaar aan die plaaslike bestuur. The township owner shall, in terms of the provisions of sec Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van artikel tion 63()(b) of the Town planning and Townships Ordi 63()(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dornance, 965, pay a lump sum endowment of R7 00,00 to pe, 965, aan die plaaslike bestuur as begiftiging 'n globale the local authority for the provision of land for a park (public bedrag van RP 00,00 betaal welke bedrag deur die plaas open space). like bestuur aangewend moet word vir die verkryging van 'n park (openbare oopruimte). Such endowment shall be payable in terms of section 73 of the said Ordinance. Sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie. (5) Disposal of Existing Conditions of Title (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to mine Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande rals. voorwaardes en serwitute, as daar is. met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale. (6) Access (6) Toegang No ingress from Provincial Road PWVA to the township and no egress to Provincial Road PWVA from the town Geen ingang van Provinsiale Pad PWVIA tot die dorp en ship shall be allowed. geen uitgang tot Provinsiale Pad PWVA uit die dorp word toegelaat nie. (7) Demolition of Buildings and Structures (7)Sloping van Geboue en Strukture The township owner shall at its own expense cause all existing buildings and structures situated within the building Die dorpseienaar moet op eie koste alle bestaande geboue line reserves, side spaces or over common boundaries to be en strukture wat binne boulynreserwes, kantruimtes of oor demolished to the satisfaction of the local authority, when re gemeenskaplike grense gelee is, laat sloop tot bevrediging quired by the local authority to do so. van die plaaslike bestuur wanneer die plaaslike bestuur dit vereis. (8) Removal or Replacement of Municipal Services (8) Verskuiwing ofdie Vervanging van Munisipale Dienste If, by reason of the establishment of the township. it Indien dit as gevolg van die stigting van die dorp nodig should become necessary to remove or replace any existing word om enige bestaande munisipale dienste te verskuif of te municipal services, the cost thereof shall be borne by the vervang moet die koste daarvan deur die dorpseienaar gedra township owner. word. 2. CONDITIONS OF TITLE 2. TITELVOORWAARDES The erven mentioned hereunder shall be subject to the Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die voor conditions as indicated imposed by the Administrator in waardes soon aangedui, opgele deur die Administrateur inge terms of the provisions of the Town planning and Townships volge die bepalings van die Ordonnansie op Ordinance, 965. Dorpsbeplanning en Dorpe, 965. () All Erven () Alle Erwe (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir the local authority, for sewerage and other municipal pur riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van poses, along any two boundaries other than a street boundary. die plaaslike bestuur, tangs enige twee grense, uitgesonderd and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisio municipal purposes 2 m wide across the access portion of the nele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die erf, if and when required by the local authority: Provided toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur that the local authority may dispense with any such servitude. die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. (b) No building or other structure shall be erected within (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor the aforesaid servitude area and no large rooted trees shall noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwor be planted within the area of such servitude or within 2 m telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of thereof. binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. (c) The local authority shall be entitled to deposit tempora (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat rily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of terial as may be excavated by it during the course of the verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander construction, maintenance or removal of such sewerage werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik te mains and other works as it, in its discretion may deem plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens necessary and shall further be entitled to reasonable access to en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe the said land for the aforesaid purpose subject to any damage gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel, onder.

12 3008 PROVINCIAL GAZETTE, 30 SEPTEMBER 987 done during the process of the construction, maintenance or worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed removal of such sewerage mains and other works being made wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van good by the local authority. sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word. (2) Erven and 54 (2) Erwe 538, 539 en 59 The erf is subject to a servitude for municipal purposes in Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir munisipale doel favour of the local authority, as indicated on the general eindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die alge plan. men plan aangedui. Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 50 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 50 The Administrator hereby in terms of the provisions of sec Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepation 89() of the Town planning and Townships Ordinance. lings van artikel 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplan 965. declares that he has approved an amendment scheme. ning en Dorpe dat by 'n wysigingskema synde 'n being an amendment of Pretoria Townplanning Scheme. wysiging van Pretoria dorpsaanlegskema, 974, wat uit die 974. comprising the same land as included in the township of selfde grond as die dorp Annlin Uitbreiding 3 bestaan. Annlin Extension 3. goedgekeur het. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Executive Director: Community Services. word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Pretoria and the Town Clerk. Pretoria and are open for in Gemeenskapsdienste. Pretoria en die Stadsklerk. Pretoria en spection at all reasonable times. is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Pretoria Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysigingskema Scheme PB 4923H 50 PB 4 923H 50 Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Townships Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), the Administrator ning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van 965), verklaar die hereby declares Geelhout Park Extension 5, Township to be Administrateur hierby die dorp Geelhoutpark Uitbreiding 5 an approved township subject to the conditions set out in the tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes Schedule hereto. uiteengesit in die bygaande Bylae. PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY RUSTENBURG PLATINUM MINES LIMI DOEN DEUR TED UNDER THE PROVISIONS OF THE RUSTENBURG PLATINUM MINES TOWN PLANNING AND LIMITED INGEVOLGE DIE TOWNSHIPS ORDINANCE, BEPALINGS VAN 965, DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DOR FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PE, 965, PORTION OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG 57 OF THE FARM TOWN AND TOWN OP GEDEELTE 57 LANDS OF RUSTENBURG NO VAN DIE PLAAS TOWN 272 JQ. PROVINCE OF AND TRANSVAAL HAS BEEN GRANTED TOWNLANDS OF RUSTENBURG NO 272 JQ. PROVIN SIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT. STIGTINGSVOORWAARDES () Name () Naam The name of the township shall be Geelhout Park Exten Die naam van die dorp is Geelhoutpark Uitbreiding 5. sion 5. (2) Design (2) On twerp The township shall consist of erven and streets as indicated Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Alge on General Plan SG No A2404/85. mene Plan No LG No A2404/85. (3) Stormwater Drainage and Street Construction (3) Stormwaterdreinering en Straatbou (a) The township owner shall on request by the local (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike beauthority submit to such authority for its approval a detailed stuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema, volledig scheme complete with plans, sections and specifications, pre met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur 'n sipared by a civil engineer approved by the local authority, for the collection and viele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedgekeur is, disposal of stormwater throughout the vir township by means of properly constructed works and for the die opgaar en afvoer van stormwater deur die hele dorp deur middel van behoorlike aangelegde werke en vir die aanconstruction, tarmacadamising, kerbing and channelling of le, teermacadamisering, beranding en kanalisering van die the streets therein together with the provision of such retainstraw daarin, tesame met die verskaffing van sodanige keer ing walls as may be considered necessary by the local author mure as wat die plaaslike bestuur nodig ag, ity. vir goedkeuring voorle. a a

13 PROVINSIALE KOERANT. 30 SEPTEMBER Furthermore, the scheme shall indicate the route and gradient by which each erf gains access to the street on which it abuts. (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaaslike bestuur dit vereis, die goedgekeurde skema op eie koste namens en tot bevrediging van die plaaslike bestuur, onder toesig van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur goedgekeur, uit voer. (b) The township owner shall, when required by the local authority to do so, carry out the approved scheme at its own expense on behalf and to the satisfaction of the local authority under the supervision of a civil engineer approved by the local authority. Verder moet die skema die roete en belling aandui deur middel waarvan elke erf toegang tot die aangresende straat verkry. (c) The township owner shall be responsible for the main (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instandtenance of the streets to the satisfaction of the local authority houding van die strate tot bevrediging van die plaaslike beuntil the streets have been constructed as set out in subclause stuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) gebou (b). is. (d) If the township owner fails to comply with the provisions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local authority (d) Indies die dorpseienaar versuim om aan die bepalings shall be entitled to do the work at the cost of the township van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is die plaasowner. like bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseienaar te doen. (4) Disposal ofexisting Conditions oftitle (4) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to mine Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande rats, but excluding the following servitudes which do not afvoorwaardes en serwitute, as dear is, met inbegrip van die feet the township area: voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgesonderd die volgende serwitute wat nie die dorp raak nie: (a) "Kragtens Notariele Akte K25/62S geregistreer op 9 Februarie 962, is die vorige resterende gedeelte van Ge (a) "Kragtens Notariele Akte K25/62S geregistreer op 9 deelte, van die genoemde pleas, groot 5588,5880 hektaar, Februarie 962, is die vorige resterende gedeelte van Ge 'n gedeelte waarvan hiermee getransporteer word, onderhe deelte, van die genoemde pleas, groot 5588,5880 hektaar, wig aan die reg ten gunste van die Elektrisiteitsvoorsie 'n gedeelte waarvan hiermee getransporteer word, onderhe ningskommissie om elektrisiteit oor die eiendom te vervoer wig aan die reg ten gunste van die Elektrisiteitsvoorsie tesame met bykomende regte, en onderhewig aan kondisies, ningskommissie om elektrisiteit oor die eiendom te vervoer soos meer ten voile sal blyk uit die genoemde Notariele Ak tesame met bykomende regte, en onderhewig aan kondisies, te.". soos meer ten voile sal blyk uit die genoemde Notariele Akte.". (b) "Kragtens Notariele Akte K794/975S geregistreer op 25 Maart 975 is die vorige resterende gedeelte van Gedeelte (b) "Kragtens Notariele Akte K794/9755 geregistreer op, groot 448,002 hektaar, 'n gedeelte waarvan hiermee 25 Maart 975 is die vorige resterende gedeelte van Gedeelte getransporteer word, onderhewig aan die reg ten gunste van, groot 448,002 hektaar, 'n gedeelte waarvan hiermee die Elektrisiteitsvoorsieningskommissie om elektrisiteit oor getransporteer word, onderhewig aan die reg ten gunste van die eiendom te vervoer tesame met bykomende regte, en on die Elektrisiteitsvoorsieningskommissie om elektrisiteit oor derhewig aan kondisies, soos meer ten voile sal blyk uit die die eiendom te vervoer tesame met bykomende regte, en on genoemde Notariele Akte.". derhewig aan kondisies, soos meer ten voile sal blyk uit die (c) "Kragtens Notariele Akte K795/975S geregistreer op genoemde Notariele Akte.". 25 Maart 975 is die vorige resterende gedeelte van Gedeelte, groot 48,002 hektaar, 'n (c) "Kragtens Notariele Akte (795/9758 geregistreer op gedeelte waarvan hiermee 25 Maart 975 is die vorige resterende gedeelte van Gedeelte getransporteer word, onderhewig aan die reg ten gunste van die, Elektrisiteitsvoorsieningskommissie om elektrisiteit oor groat 48,002 hektaar, 'n gedeelte waarvan hiermee die eiendom te vervoer tesame met bykomende regte, en onderhewig aan kondisies soos meer ten voile sal blyk nit die getransporteer word, onderhewig aan die reg ten gunste van die Elektrisiteitsvoorsieningskommissie om elektrisiteit oor die eiendom te vervoer tesame met bykomende regte, en on genoemde Notariele Akte.". derhewig aan kondisies soos meer ten voile sal blyk uit die (5) genoemde Notariele Akte.". Landfor Municipal Purposes (5) Grand vir Munisipale Doeleindes The following erven shall be transferred to the local authority by and at the expense of the township owner: Parks (Public open space): Erven 40 and 402; General: Erf 397. Die dorpseienaar moet op eie koste die volgende erwe aan die plaaslike bestuur oordra: Parke (Openbare Oopruimte): Erwe 40 en 402; Algemeen: Erf 397. (6) Access (6) Toegang (a) Ingress from Provincial Road 287 to the township and egress to Provincial Road 287 from the township shall be re (a) Ingang van Provinsiale Pad 287 tot die dorp en uitgang stricted to the junction of Kremetart Avenue with the said tot Provinsiale Pad 287 uit die dorp word beperk tot die slui road. ting van Kremetartlaan met sodanige pad. (b) The township owner shall at its own expense, submit a geometric design layout (scale :500) of the ingress and (b) Die dorpseienaar moet op eie koste 'n meetkundige uitlegontwerp (skaal :500) van die in en uitgangspunte ge egress points referred to in (a) above, and specifications for mem in (a) hierbo en spesifikasies vir die bou van die aan the construction of the accesses, to the Director, Transvaal sluitings laat opstel en aan die Direkteur, Transvaalse Roads Department for approval. The township owner shall Paaiedepartement, vir goedkeuring voorle. Die dorpseienaar after approval of the layout and specifications, construct the moet, nadat die ontwerp en spesifikasies goedgekeur is, die said ingress and egress points at its own expense to the satis toegange op eie koste bou tot bevrediging van die Direkteur, faction of the Director, Transvaal Roads Department. Transvaalse Paaiedepartement.

14 I) 300 PROVINCIAL GAZE b. 30 SEPTEMBER 987 (7) Acceptance and Disposal ofstorm water (7) Ontvangs en Versorging van Storm water The township owner shall arrange for the drainage of the Die dorpseienaar moet die stormwaterdreinering van die, township to fit in with that of Road 287 and for all stormwa dorp so reel dat dit inpas by die van Pad 287 en moet die ter running off or being diverted from the road to be received stormwater wat van die pad afloop of afgelei word, ontvang and disposed of. en versorg. 2. TITELVOORWAARDES 2. CONDITIONS OF TITLE Die erwe met die uitsondering van die erwe genoem in The erven with the exception of the erven mentioned in klousule (5) is onderworpe aan die volgende voorwaardes clause (5) shall be subject to the following conditions im opgele deur die Administrateur ingevolge die bepalings van posed by the Administrator in terms of the provisions of the die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965. Town planning and Townships Ordinance, 965. () Die erf is onderworpe aan 'n sertituut 2 m breed, vir () The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van the local authority, for sewerage and other municipal pur die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgesonderd poses, along any two boundaries other than a street boundary 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addi and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for sionele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die municipal purposes 2 m wide across the access portion of the toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur erf, if and when required by the local authority: Provided die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike that the local authority may dispense with any such servitude. bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. I (2) No building or other structure shall be erected within (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor the aforesaid servitude area and no largerooted trees shall noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwor. telbome be planted within the area of such servitude or within 2 m.. mag binne die gebied van sodanige serwituut of, oinne n afstand van thereof. 2 m daarvan geplant word nie. (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (3) The local authority shall be entitled to deposit tempora wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud rily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander terial as may be excavated by it during the course of the werke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to construction, maintenance or removal of such sewerage plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens mains and other works as it, in its discretion may deem en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe necessary and shall further be entitled to reasonable access to gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel, onder the said land for the aforesaid purpose subject to any damage worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed done during the process of the construction, maintenance or wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van removal of such sewerage mains and other works being made sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak good by the local authority. word. Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME 52 RUSTENBURG WYSIGINGSKEMA 52 The Administrator hereby in terms of the provisions of sec Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa tion 89() of the Town planning and Townships Ordinance, lings van artikel 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplan 965, declares that he has approved an amendment scheme, ning en Dorpe, 965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n being an amendment of Rustenburg Townplanning Scheme, wysiging van Rustenburg dorpsbeplanningskema, 98, wat. 98, comprising the same land as included in the township of uit dieselfde grand as die dorp Geelhoutpark Uitbreiding 5 Geelhoutpark Extension 5. bestaan, goedgekeur het. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Waarnemende Uitvoerende and the Town Clerk, Rustenburg and are open for inspection Direkteur van Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stads at all reasonable times. klerk, Rustenburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle rede like tye. This amendment is known as Rustenburg Amendment Scheme 52. Hierdie wysiging staan bekend as Rustenburg wysigingske ma 52. PB 4923H52 PB 4923H52 Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 INCREASE IN THE ROAD RESERVE WIDTH OF PUB VERMEERDERING VAN DIE PADRESERWE LIC AND PROVINCIAL ROAD P68: MUNICIPAL BREEDTE VAN OPENBARE EN PROVINSIALE PAD AREA OF BENONI P68I: MUNISIPALE GEBIED BENONI In terms of section 3 of the Roads Ordinance, 957, the Kragtens artikel 3 van die Padordonnansie, 957, ver Administrator hereby increases the road reserve width of meerder die Administrateur hierby die padreserwebreedte public and provincial road P68 to varying widths over the van openbare en provinsiale pad P68 na wisselende property as indicated on the subjoined sketch plan which also breedtes oor die eiendom soos aangedui op bygaande sketsindicates the extent of the increase in width of the road re plan wat ook die omvang van die vermeerdering van die pad serve of the said road with appropriate co ordinates of reserwebreedte van gemelde pad met toepaslike koordinate boundary beacons. van grensbakens aandui. In terms of section 5A(3) of the said Ordinance it is hereby Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie word i

15 76 90 r35 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER declared that boundary beacons demarcating the said road hierby verklaar dat grensbakens, wat gemelde padreeling adjustment have been erected on the land and that plan BN aandui, op die grond opgerig is en dat plan BN 3586 wat die 86 indicating the land taken up by the said road adjust grond wat deur gemelde padreeling in beslag geneem is aanment is available for inspection by any interested person, at dui, by die kantoor van die Streekingenieur, Tak Paaie, the office of the Regional Engineer, Roads Branch, Main Hoofrifweg, Benoni ter insae vir enige belanghebbende per Reef Road, Benoni. soon beskikbaar is. Approval: () dated 29 January 987 Goedkeuring: () van 29 Januarie 987 Reference: DP /2/P68(TL) Verwysing: DP /2/P68 (TL) III PIN. 53 allig Z.. I I i i II VLAKFONTE N 3 Oi li._ Ril_ j l [,) \ PTN. 54 i A TO PRETORIA B C) i if88 89 i P68 I TO BENONI _ 9 S REM. OF PTN. 96 OS* I i 6 o 5 I I 04 t 22 BRENTWOOD EXTENSION III NORTON cr 2:.i.. a 24 t i ERF 2 4. KOKST AD STREET "" `... M F. ) I 2 29 i 32 I t 3 ' _Ii 33 n... C27 \ 28 VLAKFONTELN '3 0' I.R 30 i R. L " L IL... \ D.P /2 I /P68 I (TL) GOEDKEURING (I) VAN CO ORDINATES / KOORDINATE SYSTEM Lo 29 STELSEL APPROVAL (I) DATED THISROA. CONSTANTS Y X THE FIGURES : A 8 C 3 REPRESENTS A PORTION OF ROAD KONSTANTE + 0, ,000 P 68 I AS INTENDED BY PUBLICATION OF ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL or LAN : BN 35/86 I I I DIE FIGURE : A C D STEL VOOR N GEDEELTE VAN PAD I 8 SODS BEDOEL BY AFKONDIGING VAN it'.:0e PADREELING EN IN DETAIL GETOON A , , , ,0 C , , PLAN : BN 35/86 D , ,439 = EXISTING ROADS / BESTAANDE PAAIE Administrator's Notice September 987 Administrateurskennisgewing September 987 ACCESS ROADS: DISTRICT OF SOUTPANSBERG TOEGANGSPAAIE: DISTRIK SOUTPANSBERG In terms of section 48()(a) of the Roads Ordinance, 957, Kragtens artikel 48()(a) van die Padordonnansie, 957, the Administrator hereby declares that access roads with re verklaar die Administrateur hierby dat toegangspaaie met re serve widths, varying from 6 metres to 30 metres exist over serwebreedtes wat wissel van 6 meter tot 30 meter bestaan the properties as indicated on the subjoined sketch plan oor die eiendomme soos aangedui op bygaande sketsplan wat which also indicates the general directions and situations of ook die algemene rigtings en liggings van gemelde toe the said access roads. gangspaaie aandui. Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie, word In terms of section 5A(3) of the said Ordinance, it is here hierby verklaar dat die grond wat deur gemelde padreeling in by declared that the land taken up by the said road adjust beslag geneem is, fisies afgebaken is en dat plan PRS 87/33/7 ment, is physically demarcated and that plan for inspection Lyn wat sodanige grond aandui, by die kantoor van die by any interested person, at the office of the Regional Engin Streekingenieur, Tak Paaie, Landdros Maraisstraat, Pieters eer, Roads Branch, Landdros Marais Street, Pietersburg. burg, ter insae vir enige belanghebbende persoon.beskikbaar is. Approval: 65 dated 9 August 987 Goedkeuring: 65 van 9 Augustus 987 Reference: DP /22/723 Verwysing: DP /22/723

16 302 PROVINCIAL GAZE I It, 30 SEPTEMBER 987 \ 4 N. PTN/GED 22 p AO 8 m..., 0EGAIGAr.SArapor4 0.. PAD\ lab littain 4.. a. Ar it. ROAD 723. sar '/4.. _._ ITS.* /4. PINIGED 3 4 \ N.V.K Go ROAD l' 0 il) 0 RAKSPRUI /et/ 44, L.. 3 ' cg % L S S \ in. V DIST. SOUTPANSBERG 0 A,V LC/ A GRANITE li # PIN/GED Ii RSA N IBRAKSPRUIT PAD/.2 56? 600x TOEGANGSPAD C ' ROAD 723 'AD GEsin GRANITE /. CLOSED DV 00" t ue k.2 m 0 \ Pliklik\ V. PIC Are...o. ;AIM/ PrAISSISSAISSSMnrsg'_.t wc c _ ilia r... 0c2c90 as. ' in. 4 Jr: 4' 0_. 4, c, it' co MelirrinearaM N.2 PAD GESLUIT ROAD CLOSED Wareas / /.0... o. PTN/GED eoox DIST SOUroANSBERG.. I 4 II j///a STEL VOOR TOEGANGSPAAIE TOT PAD 723 SOOS BEDOEL BY AFKONDIGING VAN HIERDIE PADREELING EN IN DETAIL GETOON OP PLAN PRS 87/33/7 LYN REPRESENTS ACCESS ROADS TO ROAD 723 INTENDED BY PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND AS SHOWN IN DETAIL ON DRAWING PRS 87/33/7 LYN i Administrator's Notice September987 Administrateurskennisgewing September 987 DEVIATION AND INCREASE IN THE ROAD RE VERLEGGING EN VERMEERDERING VAN DIE SERVE WIDTH OF PUBLIC AND DISTRICT ROAD PADRESERWEBREEDTE VAN OPENBARE EN DIS 723: DISTRICT OF SOUTPANSBERG TRIKSPAD 723: DISTRIK SOUTPANSBERG In terms of section 5()(d) and section 3 of the Roads Ordi Kragtens artikel 5()(d) en artikel 3 van die Padordonnan nance, 957, the Administrator hereby deviates portions of sie, 957, verle die Administrateur hierby gedeeltes van public and district road 723. and increases the road reserve openbare en distrikpad 723 en vermeerder die pad reserwewidth of the said road to widths varying from 30 metres to 20 breedte van gemelde pad na breedtes wat wissel van 30 meter metres over the properties as indicated on the subjoined tot 20 meter oor die eiendomme sops aangedui op bygaande sketch plan which also indicates the general directions and sketsplan wat ook die algemene rigtings en liggings van gesituations of the said deviations. melde verleggings aandui. In terms of section 5A(3) of the said Ordinance, it is here Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie, word by declared that the land taken up by the said road adjust hierby verklaar dat die grond wat deur gemelde padreeling in went, is physically demarcated and that plans PRS 87/33/2 beslag geneem is fisies afgebaken is en dat planne PRS Line Line, indicating such land, is available for inspec 87/33/2 Lyn Lyn, wat sodanige grond aandui, by die don by any interested person, at the office of the Regional kantoor van die Streekingenieur, Tak Paaie, Landdros Ma Engineer, Roads Branch, Landdros Marais Street, Pieters raisstraat, Pietersburg, ter insae vir enige belanghebbende burg. persoon beskikbaar is. Approval: 65 Dated 9 August 987 Goedkeuring: 65 van 9 Augustus 987 s Reference: DP /22/723 Verwysing: DP /22/723

17 PROVINSIALE KOERANT. 30 SEPTEMBER ' II III II FAL pin/ged. 3 arg. tbrakspruitff. 320 LS 0 to p. P TN/GED. IT 2 PAD/ ROAD 723 co t co iirli 40. N PT N/G ED.'S,0 0 WesToWtfeelree?0...7/70.2.AWAYt, Witttlit.9.AWAttICOVX.0:frAIMEOZO7eZ0.0)::027.3 ris ceirceeivevenawassc.a.m. twitittactivitttigtiate;4:0x0:eceasim::4.4:cti74: iretaairetatteawa " 60 X DIST. SO UTPANSBERG milur, B R A K SPRUITE 320 LS I F i >. T D.. ' PAD/..._ ROAD 723 KA 434veirawAvece.vontawswinawantivAi rtigen...474weeiweliteeeineentrevertifineinni wepawatv NV49,n4WPASWASSSWAWASOMS.4)4VMP.4.4.w.4n...:. Au:.... ;.sae k 6 co.. 6 ' : Ns_ V RESTA N T TaaleiR 0..D...6\. IL REMAINDER oisr. SOUTPANS:ERG AIM 0I.P T N / 6 E CI.2 PAD/ ROAD 723 itticclopeei cree V,. '9VV,.. xea.e.tw.gqtt!:!tfc.a:t2:;:t',wavt:ce:s:bnvtt4:a.tvea;az:;:a):o.rogt::}sri..e...:vetawasee?e)veevstetteveelr2;tv:;a; % Vv..... catass.....,..._ PAD 0 S. ROAD CLOSED BRAKSPRUT.es RESTART/ 900A. REMAINDER PAD/ see Go4, oo. A ap... DISr. SOUTPANSBERG 0 s e e took) T lne GED. 9 '.44Z rill. i vivatiretsways.isiga AvCe'.AveAVAIAWW:l9niROAD 723 rrillaa akr t4nt4.... C VAAWAttAttVAccatafak:::4afW:2.4%.262i4AZ:eWA7.4? '.84W RESTART/ REMAINDER II./6? BRAKSPR IT 320 LS 004. DIST. SOUTPANSBERG Ea r NIIIIIIIrarnllr PTN/GED. 9 PAD/ROAD 723 riereeoccereeeavaawawnwmo:ccoxectweccot.cwivreenwesaiefigii;wliṭ 90/0749. tee4we...awatt;::0:0:03:0:03..:t7f.f...: f.etvcciwaveviiii.mtetavtttetinistttattta.o.t.tm RESTART q4" REMAIN. BRAKSPRU T 320 S A 0 a e. A Q e 66` 4.6:...se PTN/GED.25 PTN/GED. 26 et. A e cb0 6 A 00 p DIST. SOUTPANSB RG P TN/GED. 8 Alb. P TN/GED 5 k Si." :7W4 ROAD 723, 0444 Of At). 04.0'40., %44..07flir. MIT.W :Wee' ,, A _ v.: 46*AWVICIet o/ev99 Weeas...Ar x..... e.:0... N n.a.v% NN...w ;..0.0.:noNlamtyge 7 "4.4WM. One a e. PTN/GED PAD G E I ' ::. ############### Pa ## ROAD CLOSED ####### II ## Jt ####00 Apo. ######### ' IER #####.06.44neeeee 0 G k N ".44.6.o.t.epi bal P I OORNRI BRAKSPRUIT 320 LS 38 LS t 0 iie P eo se I /4 een_ P TN/GED. TN/GED P?. 44" car. SOUTPANSB RG00.

18 304 PROVINCIAL GAZETTE, 30 SEPTEMBER 987 la PTN/GED.3 I 0. leo la W.6 t.0 It %., 0 n 0 lb."' IS 0 A It con RESTANT/t a.7 ETFON lit. Lgal frit REMAINDER f.. ' b aills ::...W"...e 49.9.W.W.VegailitAWAWANWSW C'''.:::".:::::.:::::::Wirn:.' ::::.:::::::::::SiiiY::::::::c'.:i:::::.::::::::':::::::::40.e/4tiaajtaaAaaanattatalatasaaeata.a) PAD/ NUWE PAD/ ao '` NEW ROAD 723 UITSP. lir ROAD _,k DIST. SOUTPANSBERG r60 RESTART/ It. sip* 0 o REMAINDER o 4566 PAD/./. so Goo* oafon rownyanatrownffeeferavereneeniownween...egeneconvegeteceeoweeeencweeeeeti tellesw a mmwommmvmm0.\*.e )0??.??.wram...sis II DIST SOUTPANSBERG lip w. RESTART/ 00 P0 0.0 "00* le _ 0 '3% 0 o REMAINDER 0 A A t ci PAD/ ROAD 723 ROAD 723 PALMIE aisagallalle Mir NING 32 LSS PALMIETFGNTEIN 3...s /rfreintstnntnnetronstm.stestiestiwcsystivsvesvov$6.44viv3miceve4m Oa Mann* at.o.e...ovaw...444!..0ean!ash. a* e e.:. a 6 6 :6 6 re. 6t6 6 fietfle 6. A. lit 6 6 AtitVe6.6 0T6646 6EanC Illinala DIST. SOUTPANSBERG TA00 BRAKSP UIT RESTART/ It I REMAINDER ACC'S 3 60 AO to 2 0 L S :, PIN/.4 4 A 0 a E D. 2 2 PAD/ _."0.04/.. :ALMIETFONT IN ROAD a rftwovotccovicovemwovovotovaverecel ViCSWOW$0,46,/ A0.03 ea'. e":"; V:..i ErIVvinf f; iccc/ 04.0.A.44.0"...MdeeletiplepleyMtneWe.tinsy.:Werc...c. Atatcotiatioystya.RAWAWN.04 Liana RAKS PR L S p. DIS. SOUTPANSBERG 46 w PTN/GED. 22 / All P My.. N... r 0..., s.0 5 0m45....wii PAD *a evateitahv/qv I VA 44 avia.. a a A.A ). "" WM*. si a... ROAD 723 a!...wiliftylefeweare'y. '.'...ant"we". r ea g 4.4a T474974)4):4.9/ S'4 p NLOED. 3 Ni...:b AWaloystifre:;.aataiatioteate e 0.4 e hi. ee t ' \ Kill I killliti I II IIII 0 I IIIIIIIISI. 49.:::::::::: II.' '...'..r".msdrini....ax si: TT?: rcaltillilf#4 I \\ Ja :::::::: %, 4 5e 53.( is 0 t. co N BRAKSPRUI9 320 LS.c DIST: SOUTPANSBERG eti r GRANITE BRAKSPRUIT e R S A C" NAikilhlt. Co to a0 i PAD/ ROAD 723 Nial TDEGANGSPAD C 0iiMWS''4WFt''tSt9st.9,PS..6..6t'lA*;r"A..'S.'i..?.'S:S.'A:e'.S'.'e'Tv.'"W.2...AS;.;':.S...'Sv..Sv.Si.fSvA:SvA./.7.9A.;.O...'t,t:Si0?;.c6:0X:S:7:.:.:;:A.:A..'eA::_::':.:I::.ii I ;.0 SS. S.. $ 6 6/ '.' 4...s.j..t.e... v 7 l 9 t StEEVESWIWIrAWMAtAtt.A.A s " ". ".. /446.44:64.6snatito$4.464AwavaavelN6W6Wfattt t 6 6 a s a a a a ,m04. :,.." =air Awe a'45:' WE" " 'PI PTN/GED. 2 A's' 42P 42 56? MIL DIST SOUTPANSBERG 4

19 I I PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER II.:k; ifi %WOO *IOW Amoy low on' I Cs U N a GARTH 309 LS 8 Si PTN/GED. I PAD/ ost= i NUWE PAD/ ROAD 959 _ NEW ROAD 723 n IV:Zaatiora......c Z. I... :. :%::.8,4trzzZgasejr:.:.:::::::::::::.:.:.:.:.:.:. :?::::::::::::::: ::::i::, O E)( N :::.::i::.::::::.::::::::::::i.i:::::::::::i:?:...z: Āiiii*ii:......< ";:%7Wii '.5...> > >.'''.' :5 7." :,....5.:...:::5::::::::::...:.::.:.Y...:5: : :.5. 'ie....., tz: Aka... "se WYLLIE 325 LS kl... Zi o o DIST SOUTPANSBERG c GARTH c' 309 LS 0 a m o o X o.< PTN/GED C * X NUWE PAD/ NEW ROAD 723 I o < :i.:i::::::::::.:.:.:::::::::..:::::::::.:.:..:::::::::::.:.:::::.::::::.:::::::::::::.:.::::::::::::: ::::::::: :::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::z.::::::::.7:.x.::.x.:.:. >:N.:.7:.:":.:.:.:"..:..:. AY'''.....4n N DIST. SOUTPANSBERG. 4 4 %e% \o 4. PALMIETFO ootein 3I LS 0 ate5 0 * is w GARTH 0 ptn/ged.3 A A a N NUWE PAD/ 309 LS NEW ROAD 723 P T N/G E D..'..X...;.;' ,,,... A '''''''''''... ""'' WYLLIE UITSPANNING 32 LS 325 LS or Do c3/' 4666 DISE SOUTPANSBERG AO 0 too* :..4 m it 00*. "S 4 %a PALM.IE If ONTEIN 39t LS C 06" to a a A A P r N/G E D. 3 4 NUWE PAD/ 0.. NEW ROAD A :::.:.:.::.:.:.:.:.:.::::::::::::..v." x.: :::::::%:'::::::"...':c'x'x':':'::::::::*:.:... ''''.:::":::::.x.x.:.::::::::::.:.:.: :.:::::::::::x.x.x% UITSPANNI G I.'"...).... '... x" '...:.:5'.." 5 LS Ia P 0 A DIST. SOUTPANSBERG :. 4 \ 0 o. \si. 4 SERWISERV. %I ALMIETFO 3I LS% TS" a a klurtsranninc PTN/GED.3 \ NUWE PAD/ \ NEW ROAD 723 A :c..:.:..:.:::::.i::*::::::e:e::e:i*e:i:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::*:::::::::::;:::::::::::::::::::::...:::::::::.:::.:.:.:::.X:::::::::::::::.:C.:V :.':':..::::::::ire.:!::::::::::::::::*e*3::::.. S::::::: 0 0 Go.. TSPANNING 2I LS s La `9 0 a is 56t otsr SOUTPANSBERG 45 Ls Ls P tolmietfionte II 3.t. LS5kkw it 0... y, a cp 0 t A 0 a. SERW./SERV. 9. NUWE PAD/ P T N./G. 3 A UITSPANNING..., NEW ROAD 723 Lk UITS ANN G 32 LS DIST. SOUTPANSBERG

20 ROAD 306 PROVINCIAL GAZETTE, 30 SEPTEMBER N 0 co P T N / G E D. 3 w (8 i 7 P T N/G E D. 8CE. I. PAD/ Rom) T23. PAD N GESLUIT/ 994/449.94/009,4wittpkerrave.. _.. C L 0sED A.ttt ' /44orta3/ " la It. 4 II ktitt:440;00* '' Ii33 7 /... / A... * o v 4, S6 5 ra _ it 800x op f P TN/ GED.3 4) IT 0 w It'. /2 a g...,/: A. ptn/ged. 4 00G V AN DOORN r. 38 LS. G wr 4. 0* ta 73 Op...4 p D ID : PTN/GED. I. DP 6. 0 A a605 V% A It DIS7: SOU PANSBERG. t I 4A \ XX X PAD GESLUIT/ 60 4 \\. \..... C XX ROAD CLOSED 90 X\ X _Ammilii TH 309 S otsr. SOU ANSBERG PTN/GED.I PAD GESLUIT/ o o map ROAD CLOSED 0 Ma O RR la.. OCIQs GARTH 3 9.L LS fp. c't A A D r. SOUrPANSBERG 'AZ A P TN/GED. 5 A Iti III 4.00 tetc Xt.. t.s.n. CI.Nt 00* PTN/GED.3 Al' POP N S ixtc PAD GESLUIT/ ROAD CLOSED A. PA LMIETF L NTEIN.3 L DISr. SOUrPANSBERG * '.4 `... Op P 00 TN/GED. 5. A Oto Itits3\kict %A t il..n. II P I N / G E D. 6 V s S V X X X X X \ X \ X X X X cn Nc.N<\Ntt.N ' $. ' PALMIE ONTEIN, 3 PAD GESLUIT/ L S t6 ROAD CLOSED 60'rr 4. PTN/GED. 3 a DIST. SOUrPANSBERG A '.. la A s. PTN/GED. 6 0 II tret. CV.).".6 tip 0 II' 6b0 0. :I a be Vg ela0 0J. VI XXX X X X X \ " N. V Vs:. v v./4 vvv. v v v \./44,, x x xxx \./4 0/4... PALMI\ETF TEIN 3 LS PAD I GESLUIT/ 'A.7 to PIN/GED 6 X00AI \ SERW./SERV. ROAD PTN/GED. GESLUIT \ 3 UITSPANNING asr. SOUTPANSBERG..v.' \ t) / ''''.7 b. s. 900 % ea OA. II bt b06 PALMIETF tit P T N / G E D. 3 PAD GESLUIT/ NTEIN. 3I LS ROAD CLOSED el /6 4 DISE SO rpansberg S.

21 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER IWO 307 cae AP NLMIETFO XN "INA. PAD GE LE N..3XXXXXXX X X. X 3I LS P TN / G ED. 6 q v5) %%%%.0. \\XXX X \ X XX X X X7;:t:::; UIT/ ROAD OSED pot 4:07.3 e RP c o Go fu P TN/G ED Cfr.:::::::.. '. NIP :::,:.:::: IT S P NNNG BOO? ft. DIST. SOUTPANSBERG :: 3 2 L S II N PAD GESLT 777:77.. BESTAANDE PA ROAD CLOUISED r.6.2 D 7. EXISTING ROAD STEL VOOR DIE VERLEGGING EN VERMEERDERING VAN PA DRESERWEBREEDTE VAN DISTRIKSPAD 723 SOOS BEDOEL BY AFKONDIGING VAN HIERDIE PAD REELING EN IN DETAIL GETOON OP PLANNE PRS 87/33/2 Lyn 5 Lyn REPRESENTS THE DEVIATION AND INCREASE OF ROAD RESERVE WIDTH OF DISTRICT ROAD 723 AS INTENDED BY PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUST MENT AND AS SHOWN IN DETAIL ON DRAWINGS PRS 87/33/2 Lyn 5 Lyn notcrefel !!4en STEL VOOR DIE BESTAANDE PADRESERWE EN VERMEERDERING VAN PADRE SERWEBREEDTE VAN DISTRIKSPAD 723 SOOS BEDOEL BY AFKONDIGING VAN HIERDIE PADREELING EN IN DETAIL GETOON OP PL ANNE PRS 87/33/5 Lyn II Lyn REPRESENTS THE EXISTING ROAD RESERVE AND INCREASE OF ROAD RESERVE WIDTH OF DISTRICT ROAD 723 AS INTENDED BY PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND AS SHOWN IN DETAIL ON DRAWINGS PRS 87/33/5 Lyn II Lyn General Notices Algemene Kennisgewings It, weeks NOTICE 845 OF 987 KENNISGE WING 845 VAN 987 LEANDRA TOWN PLANNING SCHEME NO LEANDRADORPSBEPLANNINGSKEMA NO is hereby notified in terms of section 3() of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 3() planning and Townships Ordinance, 965, that the Executive van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, Director, Branch Community Services, has received a Draft bekend gemaak dat die Uitvoerende Direkteur, Tak Ge Original Town planning Scheme from Leandra Village meenskapsdienste die Ontwerpdorpsbeplanningskema van Council which will be known as Leandra Townplanning die Dorpsraad van Leandra ontvang het, wat bekend sal Scheme, 98. The draft scheme contains the following pro staan as Leandradorpsbeplanningskema, 98. Hierdie ske posals: ma bevat die volgende voorstelle:. The Draft Town planning Scheme includes all proper. Die ontwerpbeplanningskema sluit in alle eiendomme ties within the Leandra Municipal Boundries as defined in binne die Leandra Munisipale Grense soos beskryf in die Ad Administrator's Proclamation 26, dated 30 June 976. ministrateursproklamasie No 26, gedateer 30 Junie The proposed zoning of all erven will conform with the 2. Die voorgestelde sonering van elke erf sal in oor conditions of establishment of the various townships and/or eenstemming wees met die stigtingsvoorwaardes van die verconditions of title of the properties not incorporated in a skillende dorpe en/of die titelvoorwaardes van die township. eiendomme nie in 'n dorp ingelyf nie. 3. Die voorgestelde sonering sal geen invloed op enige be 3. The proposed zoning will have no effect on any existing staande grondgebruike nie aangesien bestaande grondge use, as existing land uses have been incorporated in the bruike in die skema ingelyf is. scheme.' Besonderhede van hierdie skema le ter insae by die kan Particulars of the above scheme are open for inspection at toor van die Stadsklerk, Leandra, vir 'n periode van 4 weke the office of the Town Clerk, Leandra, for a period of 4 vanaf die datum van die eerste publikasie van die kennisgefrom the date of first publication of this notice. wing. Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat ge lee is binne 'n gebied waarop bogerthemde ontwerpskema Any owner or occupier of immovable property situated within the area to which the scheme appues or within 2 km of

22 , 308 PROVINCIAL GAZETTE. 30 SEPTEMBER 987 the boundary thereof may in writing lodge any objection with van toepassing is of binne 2 km van die grens daarvan kan or may make any representations to the scheme, and may no skriftelik beswaar indien, of vertoe rig tot die Uitvoerende tify the Executive Director: Branch Community Services, Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, Privaatsak X437, Pre Private Bag X437, Pretoria, 000 or the Town Clerk of Lean toria, 000 of die Stadsklerk van Leandra, Posbus 200, Le dra, PO Box 200, Lesue, sue, Pretoria. 23 September 987. Pretoria, 23 September 987. NOTICE 846 OF 987 KENNISGEWING 846 VAN 987 PROPOSED PRETORIA AMENDMENT SCHEME 2043 VOORGESTELDE PRETORIA WYSIGING SKEMA 2043 The Executive Director: Branch Community Services hereby gives notice in terms of section 46 of the Townplan Die Uitvoerende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste gee ning and Townships Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965) hiermee ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Or that the owner of Erf 332, Val de Grace Extension 0, Lo donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnan wergroen Beleggings (Pty) Limited, applied for the amend sie 25 van 965) kennis dat die eienaar van Erf 332, Val de ment of Pretoria Town planning Scheme, 974, by the Grace Uitbreiding 0, Lowergroen Beleggings (Edms) Berezoning of the property described above, situated north of perk, aansoek gedoen het om Pretoria dorpsbeplanningske Watermeyer Street and about 550 in east of the Pretoria ma, 974, te wysig deur die hersonering van bogenoemde Bronkhorstspruit Highway from "Special" for dwelling eiendom, geled noord van Watermeyerstraat en ongeveer units to "Special" for offices. 550 m oos van die Pretoria Bronkhorstspruitsnelweg, van Further particulars of this application are open for inspec "Spesiaal" vir wooneenhede tot "Spesiaal" vir kantore. tion at the office of the Town Clerk of Pretoria and the office Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in of the Executive Director: Branch Community Services, die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria en die kantoor Merino Building, 3th Floor, Room 7, cnr Pretorius and van die Uitvoerende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, Bosman Streets, Pretoria. Merino Gebou,3e Vloer, Kamer 7, h/v Pretorius en Bos Any objection to or representations in regard to the appli manstraat, Pretoria. cation must be submitted in writing to the Executive Direc Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek tor: Branch Community Services at the above address or moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, P 0 Box ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Ult 440, Pretoria 000, within a period of four weeks from the voerende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste by bogedate of first publication of this notice. noemde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stads Address of owner: 854 Barnard Street, Elarduspark, Pre klerk, Posbus 440, Pretoria 000, voorgele word. toria 000. Adres van eienaar: Barnardstraat 854, Elarduspark, Pre Date of first publication: 23 September 987. toria 08. Datum van eerste publikasie: 23 September 987. PB PB NOTICE 847 OF 987 KENNISGEWING 847 VAN 987 I PROPOSED PRETORIA AMENDMENT SCHEME 390 VOORGESTELDE PRETORIAWYSIGINGSKEMA 390 anj The Executive Director: Branch Community Services hereby gives notice in terms of section 34A()(a) of the Die Waamemende Uitvoerende Direkteur: Tak Gemeen Town planning and Townships Ordinance, 965 (Ordinance skapsdienste gee hiermee ingevolge die bepalings van artikel 25 of 965) that an amendment of the interim scheme, to with 34A()(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor Pretoria Amendment Scheme 390, was referred to the pe, 965 (Ordonnansie 25 van 965), kennis dat 'n wysiging board for its consideration. van die voorlopige skema, te wete Pretoriawysigingskema The amendment includes the following: 390, aan die Raad voorgele is vir sy oorweging. All erven in Andeon, except Erven 46, 59, 94 and 02, be Die wysiging sluit die volgende in: rezoned to 700 m2; the following erven in Andeon Extension Alle erwe in Andeon, behalwe Erwe 46, 59, 94 en 02, te, 0, 20 & 223 be rezoned to 700 m2 all erven in Arca hersoneer tot 700 m2; die volgende erwe in Andeon Uitbreidia, except Erven 2 R/2, R/3, R & 35/4, 3/5, /8, R2 & 6/0, ding, 0, 20 & 223 te hersoneer tot 700 m2 alle erwe /3, 2, 4 & R/4, 20, 9/26, 27, R/32, 33, 34, 5/36, R/37, 38, in Arcadia, behalwe Erwe 2 & R/2, R/3, R & 35/4, 3/5, /8, & 7/39, /40, R/4, 7/42, 3/42.A, 42.B, R.2, R.5 & 9/43, 48, R2 & 6/0, /3, 2, 4 & R/4, 20, 9/26, 27, R/32, 33, 34, 5/36, 2/52, 53, 4 & 5/56, 58, 2/59, /60, P.62, R.2 & R/66, 69, 75, P./37,38, & 7/39, /40, R/4, 7/42, 3/42.A, 42.B, R.2, R.5 & 76, 8, 2/82, 94, /96, & R/97, 9 & 0/95, 96, 25, /26, 9/43, 48, 2/52, 53, 4 & 5/56, 58, 2/59, /60, R/62, R.2 & R/66, /282, /283, 304, R/305, 33, 332, R/335, 7 & 8/336, 337, 69, 75, 76, 8, 2/82, 94, /96, & R/97, 9 & 0/95, 96, 25, /340, 345, R/347, R/350, 4 & 5/358, /363, R/364, 365, 367 /26, /282, /283, 304, R/305, 33, 332, R/335, 7 & 8/336, 370, 5/372, 373, /390, /438, /49, 492, 544, R/547, 554, 337, /340, 345, R/347, R/350, 4 & 5/358, /363, R/364, 365, R/555, R556, R.2 & 7/569, & 3/570, /572, 4 & 5573, 576, , 5/372, 373, 390, /438,/49, 492, 544, R/547, 554, 577, /587, 60, 602, 625, 628, 677, 678, /745, , 762 R/555, P.556, R.2 & 7/569, & 3/570, /572, 4 & 5/573, 576, 764, 769, 808, 809, R/897, 900, 30 & 42/05, 06, 5/026, 577, /587, 60, 602, 625, 628, 677, 678, /745, , 762 /030, 033, Portion of 035, 042, 045, 046, 047, 053, 764, 769, 808, 809, R/897, 900, 30 & 42/05, 06, 5/026, 06, 062, 068, 072, 078, 090, 00, 03, 06, 07, /030, 033, Gedeelte van 035, 042, 045, 046, 047, western portion of 08,, 6, 2, 22, 3. 32, 053, 06, 062, 068, 072, 078, 090, 00, 03, 06,

23 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER , 43, 45, 50, 5, 59, 6, 63, 64, 68, 07, wes Gedeelte van 08,, 6, 2, 22, 3, 73, 76, 80, 83, 86, 88, 9, 20, 22, 24, 32, 33, 43, 45, 50, 5, 59, 6, 63, 64, 25, 232, 239, 242, 244, 252, 272, 275, , 68, 73, 76, 80, 83, 86, 88, 9, 20, 22, , 297, 30, 309, 30, Venning Park, Meintjies 24, 25, 232, 239, 242, 244, 252, 272, 275, 282 pein, be rezoned to 700 m2; 284, , 297, 30, 309, 30, Venningpark, Meintjiesplein, te hersoneer tot 700 m2; the following erven in Booysens and Extension Portion R., 2, 3, R.4, R.5, R.7, 8, 9, & R/0; Portion 2 & Booysens en Uitbreiding Gedeelte R., 2, 3, R.4, R.5, R/; Portion R., 2, 48 & R/3; Portion, R.2, 32, 5.3, R3, 8, 9, & R/0; Gedeelte 2 & R/; Gedeelte R., 2, R.4, 525 & 28/4; Portion R., 4.2, 36, 822, 2429, 3 48 & R/3; Gedeelte, R.2, 32, R.3, R.4, 525 & & R/5; 622, 43/29; 3036, Portion 5, 74, 6, 7 & 9 28/4; Gedeelte R., R.2, 36, 822, 2429, 3 & R/5; 6 22/40; 4, 43 45, 4758, 60, 6370, 776, Portion 28, 04, 69 & 232/77; 7880, 887, 90, 9296, Portion 3, 526 & R/97; 9803, 050, 20, 230, 333, 36, Portion 2, R.3, R.4, 5 & R/38; 45, 27, 272, 280, 282, 283, 285, Portion 9, 24 & 620/292; 293, be rezoned to 500 M2; 22, 43/29; 3036, Gedeelte 5, 74, 6, 7 & 922/40; 4, 4345, 4758, 60, 6370, 776, Gedeelte 28, 0 4, 69 & 23277; 7880, 887, 90, 9296, Gedeelte 3, 526 & R/97; 98 03, 050, 20, 230, 333, 36, Gedeelte 2, R.3, R.4, 5 & 5/38; 45, 27, 272, 280, 282, 283, 285, Gedeelte 9, 24 & 620/292; 293, te hersoneer tot 500 m2; Erven Portion & 28/47, 4850, 556, Portion Erwe Gedeelte & 28/47, 4850, 556, Ge 4 & 8 30/57, 5970, 780, 885, Portion 3, deelte 4 & 830/57, 59 70, 780, 885, Gedeelte R.4, R.5, 6, 7, R.8, & 2/86, 8997, Portion R., 26, 9, 3, R.4, R.5, 6, 7, R.8, & 2/86; 8997, Gedeelte R., 0, 24 & R/98; Portion 24 & 4/99; 200, 273, 277, 278, 26, 9, 0, 24 & R/98; Gedeelte 24 & R/99; 200, 273, 286, be rezoned to 700 m2; 277, 278, 286, te hersoneer tot 700 m2; B Ef r te 700 erwe in Erf 582, Brooklyn be rezoned to 700 m2; all erven in Capi Capitalrooklyn 582, behalwe park, Erwe 4,hersoneer 2, tot Gedeelte m2; alle van Erf 552 en tal Park, except Erven 2, 4, Portion of Erven 552 and Erven 55, 56, 58, 60, /33, 3437, 96200, , , Erwe 55, 56, 58, 60, /33, 3437, 96200, , , R/282, , 462, 497, 498, , 567, 637, 240, 24249, 4/282, , 462, 497, 498, , 567, 637, 638, 644, 66767, 774, 856, 862, 863, 230, R/406, 638, 644, 66767, 774, 856, 862, 863, 230, R/406, R/46, R/46, 460, 46, R/465, W466, 476, 502, 4/56, 460, 46, R/465, R/466, 476, 502, R/56, 57, 52, 522, 524, 526, 528, 532, 537, 560, 574, , 57, 52, 522, 524, 526, 528, 532, 537, 560, 574, , 64 66, 620, 622, 623, 625, te hersoneer 6466, 620, 622, 623, 625, be rezoned to 700 m2; tot 700 m2; the following erven in Claremont Portion R., R.2, 38, die volgende erwe in Claremont ni. Gedeelte R., R.2, 38, 06, 820, & R/36, 38, 39, Portion, 2 & R/40, 4 06, 820, 2228 & R/36, , Gedeelte, 2 & R/40, 4 44, northern part of Portion & 2/48, Portion 3, 4 & 94/48, 44, noord gedeelte van Gedeelte & 2/48, Gedeelte 3, 4 & , & 2/68, 69, 70, 7380, 883, 8589, 900, 004, 4/48, 4960, & 2/68. 69, 70, 73 80, 883, 8589, 900, /05, 07.0, 6, 8,'9, 224, 2632, R/33, 004, /05, 070, 6, 8, 9, 224, 2632, 3440, 453, 5558, 6063, 6670, 777, 8 R/33, 3440, 453, 55 58, 60 63, 66 70, 7 77, 86, 8996, 499, 503, 504, 53, 54, 56, , be re 886, 8996, 499, 503, 504, 53, 54, 56, 57, 52, te zoned to 500 m2; Part R., R.2, R.3, 4, 7 & 8/98, R/99, hersoneer tot 500 m2; en 200, Portion 4/20, 202, 203, 20620, 2220, 22223, Gedeelte R., R.2, R.3, 4, 7 & 8/98, 8599, 200, Ge 225, , 23240, , 25257, , 27280, deelte 4/20, 202, 203, 20620, 2 220, 22223, 225, , , 29299, 30, northern half of 302, 30330, 230, 23240, 24250, , , , 28286, 3320, 32326, 32833, 333, , 340, /343, /344, , 29299, 30, noord helfte van 302, 30330, , 35355, , , 38390, 39400, , 32326, 32833, 333, , 340, /343, /344, , R. & 5/406, R. & R/407, 40844, 48425, R.6 & 350, 35355, , , 38390, , 40405, R/426, , 433, 434, , , , R. & R. & R/406, R. & R/407,40844, 48425, R.6 & R/426, ilr/459, & R/460, Portion 85 m deep south of Gibben Street , 433, 434, , , , R. & R/459, on Erven 46 and 464, & R/465, 3/466, Portion 55 m deep & R/460, Gedeelte 85 m diep suid van Gibbenstraat en Erwe south on Gibben Street on Erven 467 and 468, 3/472, 46 en 464, & R/465,3/466, Gedeelte 55 m diep suid van R/473, & 2/474, 2 & R/475, R. & 2/476, 2 & R/477, & Gibbenstraat op Erwe 467 en 468, 3/472, R/473, & 2/474, 2/478, & 2/479, & 2/480, & 2/48, R. & 2/482, 2 & 2 & R/475, R. & 2/476, 2 & R/477, & 2/478, & 2/479, & R/483, & 2/484, & 2/485, & 2/486, 4/497, be rezoned to 2/480, & 2/48, R. & 2/482, 2 & 5/483, & 2/484, & 700 m2; 2/485, & 2/486, 4/497, te hersoneer tot 700 m2; Erf 370, Constantia Park be rezoned to 700 m2; Erf 370, Constantiapark hersoneer word tot 700 m2; Erf 740, Constantia Park Extension be rezoned to 700 Erf 740, Constantiapark Uitbreiding, te hersoneer tot m2; 700 m2; all erven in Daspoort, except Erven 4, Portion R.4, 8 & alle erwe in Daspoort, behalwe Erwe 4, Gedeelte R.4, 8 & 9/5, 7, 23, /4, 4446, 50, 74, 79, 99, 03, 04, 8/07, 20, /30, 34, 44, 45, 65, 68, 79, R/97, /238, 239, 240, 9/5, 7, 23, /4, 4446, 50, 74, 79, 99, 03, 04, 8/07, 20, /30, 34, 44, 45, 65, 68, 79, R/97, /238, 239, 240, 5/24, 243, 245, R/257, , 395, 420, 42, /426, /428, R/24, 243, 245, R/257, , 395, 420, 42, /426, /428, 43, 432, 435, 44, 45, 455, square, be rezoned to 500 m2; 43, 432, 435, 44, 45, 455, plein, te hersoneer tot 500 m2; all erven in Daspoort Extension except awn 402, 403 alle erwe in Daspoort Uitbreiding, behawle Erwe 402, and 434, be rezoned to 500 m2; 403 en 434 te hersoneer tot 500 m; erven in Daspoort Estate, except Erven 03, 04, 3, 23, and 33, 59, 43, 5 be rezoned to 500 m2; all alle erwe in Daspoort Estate, behalwe Erwe 03, 04, 3, 23, 33, 43, 5 en 59, te hersoneer tot 500 m2; all erven in Deerness, except Erven 09 and 6, be re zoned to 700 m2; all erven in Dorandia and Extensions 0 and 5, except alle erwe in Dorandia en Uitbreiding 0 en 5, behalwe Erven, 46, 98, 99, 3, , 53536, 659, 660 and Erwe,46, 98, 99, 3, , 53536, 659, 660 en 57, 57, be rezoned to 700 m2; te hersoneer tot 700 m2; alle erwe in Deerness, behalwe Erwe 09 en 6 te herso neer tot 700 m2;

24 il 3020 PROVINCIAL GAZETTE. 30 SEPTEMBER 987 the following erven in East Lynne, Erven R.2/65, Portion die volgende erwe in East Lynne, nl. Erwe Gedeelte R.2, 3 R.6, 3, 7 & 9/77, 7/78, /9, Portion 8/07, Portion 5 6, 829, R30, 334, 3942, 9/44, 45 & 46/, Gedeelte 22, A 8, & W6, Portion R. & 2, 4/28, R.0/30, R.2/36, 82 & R/2, 5, 6, Gedeelte R.3, 4, 79, 0, & R/8, Ge IN Portion 3032/208, be rezoned to 500 m2; deelte 24/9, Gedeelte 757/0, Gedeelte 532/, Gedeelte The following erven in East Lynne, Portion R.2, 36, 8 25 & 7/3, Gedeelte 5, R.8, 9 & /5, Gedeelte R.3, 4, 62 & R/9, & 2/20, Gedeelte R.4, 60, 2 & R/24, Gedeelte 29/25, Gedeelte 0, 220 & 22/26, 30, 3, Gedeelte 29, R.30, 334, 3942, R/44, 45 & 46/, Portion 22, 82 & R/2, 5, 6, Portion R.3, 4, 7 9, 0, & R/8, 757/0, Portion 532/, 24/9, Portion Portion 3 25 & 6 & 920/32, 3336, 38, 39, 42, 44 7/3, 50, 5, 52, 5559, 6264, Gedeelte, 4, 5, 7, 8, R.0, 25, & 7/65, 7275, Gedeelte Portion 5, R.8, 9 & /5, Portion R.3, 4, 62 & 9/9, & 72, R.4, 8 & R/77, Gedeelte 6, 8 & R/78, /20, Portion R.4, 60, 2 & R/24, Portion 29/25, Portion 25/87, suid helfte/88, 90, 2/9, 92, R/93, 94, Gedeelte 0, 220 & 22/26, 30, 3, Portion 36 & 92032, 3336, 38, R.2, 9, 35, 8/R/98, Gedeelte, 2, 4, 5, 8 & R/99, 0, 39, 42, 4450, 5, 52, 5559, 6264, Portion, 4, 5, 7, 8, R.0, 3/05, Gedeelte, R.3, 4 25, & 7/65, 7275, Portion 5, 72, 9.4, 8 & R77, 7, 93, & R/06, 085, Ge deelte, Portion 6, 8 & 9/78, & 24/6, 3, 4 & R/7, 3, 4 & R/8, Gedeelte, 5, 79 & 9/9, 4 6/20, 4 & 7/2, 2527, 8, 25/87, southern half/88, 90, 2/9, 92, R/93, 94, Portion R.2, 9, 35, 8/R/98, Portion, 2, 4, 5, 8 & 9/99, 0, Gedeelte 20, 6 & R/28, 29, Gedeelte 2 3/05, Portion, 2.3, 47, 9 7, 9, & R/30,4 5 & R/3, 3235, Gedeelte, 33, 5 & R/36, 37, 3, & R/06, 085, Portion, 30 & 24/6, 3, 4 & Gedeelte, 2, 47, 0 2 & R/38, Gedeelte 6, 7 & 57/39, R/7, 3, 4 & R/8, Portion, 5, 79 & R/9, 4 6/20,4 & R/56, R/57, 5962, 89, 92, 95, 96, 99, Gedeelte 2 7/2, 2527, Portion 20, 6 & 9/28, 29, Portion 27, 9,, 3, 4 & 2/200, Gedeelte 8, 335 & 3740/20, 40/202, & 9/30, 4, 5 & 9/3, 3235, Portion. 33, 5 & 729/203, 25/204, Gedeelte 23 & 5 22/ Ge deelte Portion37,, 2, 47, 0 2 & 9/38, Portion 6, 7 & deelte 22, 26 & 29/208, Gedeelte 5 0 & R/209, te herso 57/39, R/56, R/57, 5962, 89, 92, 95, 96, 99, neer tot 700 m2; Portion 2, 3, 4 & RJ200, Portion 8, 335 & 3740/20, 4 0/202, 729/203, 25/204, Portion 23 & 5.22/ die volgende erwe in East Lynne. nl. 40, 207, Portion 22, 26 & 29/208. Portion 50 & R/209, be re 4245, 47, 495, 20, 2 en 228 te hersoneer tot 700 i zoned to 700 m2; M2; the following erven in East Lynne Extension. Erven 40, die volgende erwe in East Lynne Uitbreiding 2, nl. Erwe , 495, 20, 2 and 228 be rezoned to 700 m2; 6369,780 en 886, te hersoneer tot 700 m2; the following erven in East Lynne Extension 2, Erven 63 alle erwe in East Clyffe to hersoneer tot 700 m2; 69, 780 and 886, be rezoned to 700 m2; alle erwe in Eastwood te hersoneer tot 700 m2; all erven in East Lynne be rezoned to 700 m2; alle erwe in Ekklesia en Ekklesia Uitbreiding all erven in Eastwood be rezoned to 700 m2; neer tot 700 m2; te herso all erven in Ekklesia and Extension be rezoned to 700 m2; alle erwe in Eloffsdal en Uitbreiding 4, behalwe Erwe 0, all erven in Eloffsdal and Extension 4, except Erven 0, 33 & 46, 247, 268, 284, 303, 306 en 327, to hersoneer tot Rt m, & R/246, , 284, 303, 306 and 327, be rezoned to 700 ma; Erwe 47949, in Garsfontein Uitbreiding 6, te herso Erven 47949, Garsfontein Extension 6, be rezoned to neer tot 700 m2; 700 m2; alle erwe in Garsfontein Uitbreiding 8, behalwe Erwe all erven in Garsfontein Extension 8, except Erven , 550, , , 730, , 508, 550, , , 730, , , , , , 2352, 2353, , 2043, , , 2352, 2353, , 356, , 3558, , te hersoneer 2534, 356, , 3558, , be rezoned to 700 tot 700 m2; m2; 4 alto erwe in Gezina, behalwe Erwe, 4, all erven in Gezina, except Erven 2026, 48, 49,, 4, 2026, 48.49, 2 & 5/67, 82, 83, 87, /04, 4, 30, 3, 45, 47, 48, 54, 2 & 5/67, 82, 83, 87, /04, 4, 30, 3, 45, 47, 48, 54, /57, 62, 64, 65, 2/70, 2/72, R/73, 3/83, 8790, 200 /57, 62, 64, 65, 2/70, 2/72, R/73, 3/83, 8790, , 2722, R/232, 234, 235, 247, 248, 257, R/258. & 203, 2722, R/232, 234, 235, 247, 248, 257, R/258, & 9/259, 260, , /272, , 285, 290, 296, 297, 320 R/259, 260, 26, 270, /272, 275, 280, 285, 290, 296, 297, , 32733, 333, 334, 34, 342, 345, , /355, , 32733, 333, 334, 34, 342, 345, , /355, , 36937, R. & 2/375, /376, 37938, 385, 38939, & 36, , R. & 2/375, /376, 37938, 385, 38939, & R/392, , , 49422, 435, /455, 475, & 9/392, , 40942, 49422, 435, /455, 475, & 2/499, 2/ , R/507, R/509, 55, 525, 535, & R/545,, 3 & 9/555, 505, R/507, R/509, 55, 525, 535, & R/545,, 3 & R/555, 9/575, 585, 595, 596, , 605, 606, , R.2/65, R/575, 585, 595, 596, , 605, 606, , 9.2/65, 66, /69, , R/625, 626, , 64, western Por 66, /69, , 9625, 626, , 64, wes getion/ , 649, 653, R/654, 655, 657, 658, 660, 663, 666, deelte/644, 645, 649, 653, R/654, 655, 657, 658, 660, 663, 666, 669, R/672, 673, 677, 685, 686, 692, 696, , , 669, R/672, 673, 677, 685, 686, 692, 696, , 709, 70, 73, 75, 76, , 729, Fredrika Square, be rezoned to 73, 75, 76, , 729, Fredrikaplein, te hersoneer tot 700 ml;.700m2; Erven 3, 32 and 56, Groenkloof be rezoned to 700 m2; Erwe 3, 32 en 56, Groenkloof te hersoneer tot 700 m2; all erven in Hatfield, except Erven /6, 36, R/5, 55. /73, alle erwe in Hatfield, behalwe Erwe /6, 36, R/5, 55, /74, & R/77, 78, P79,80, & R/8, 2/82, 83, 84, 86, 8992, /73,/74, & R/77, 78, R/79, 80, & R/8, 2/82, 83, 84, 86, 9597, 998, 08, 09, 6, 67, 253, /258, /269, 275, /282, 8992, 9597, R/98, 08, 09, 6, 67, 253, /258, /269, 275, /283, R/35, 357, 562, 584, 588, 596, 597, 605, & 2/62, /282, /283, R/35, 357, 562, 584, 588, 596, 597, 605. & 624, 626, 627, 635, 637, be rezoned to 700 m2; 2/62, 624,626, 627, 635, 637. te hersoneer tot 700.2; the following erven in Hillcrest, Erven, 2, 79,. 2, die volgende erwe in Hillcrest, Erwe, 2, 79,, 2, Ge Portion R., 2, 3, 6, & 9J3, 5, 25/6, 7.8. Portion 3, 59 deelte R., 2, 3, 6, & R/3,5,P.3,5,25/6,7. 8, Gedeelte 3, 59 4

25 ll, I R/626, PRO VINSIALE KOERANT. 30 SEPTEMBER & R/9, 2225, R. & 2/26, 27, /30, 3/36, 37, 3942, 44 46, & R/9, 2225, R. & 2/26, 27, /30, 3/36. 37, 3942, 4446, 5, 52, 2 & R/84, /09, 2/, 24, R/5, 7, 22, 25 5, 52, 2 & R/84, /09, 2/, 24, R/5, 7, 22, 25 27, be rezoned to 700 m2; 27, te hersoneer tot 700 m2; alle erwe in Kilnerpark behalwe Erwe 3, 89, , all erven in Kilner Park except Erven 3, 89, 90, 35, 36, 4,45, 48, 49, 63, 64, 80, 83, , 99, 200, IM bk 4, 44, 45, 48, 49, 63, 64, 80, 83, 92, 93, 99, 200, 202, 206, 208, 20, 2325, 222, , te hersoneer tot 202, 206, 208, 20, 2325, 222, , be rezoned to Thum, M2; alle erwe in Kilnerpark Uitbreiding, behalwe Erwe 333, all erven in Kilner Park Extension, except Erven 333, 334, 339, , 584, 594, 595, 60604, , 683, 685, 334, 339, , 584, 594, 595, , 670, 677, 683, 685, 689, 69, 695, 700, 704, 708, 73, 76, 725, 728, 748, 749, 779, 689, 69, 695, 700, 704, 708, 73, 76, 725, 728, 748, 749, 779, 782, 79, 794, 820, 82, 848, 85, , , , 782, 79, 794, 820, 82, 848, 85, , ,867870, 874, 896, 909, 9, 924, 93, 953, 962, 980, 987, 020, 05. te 874, 896, 909, 9, 924, 93, 953, 962, 980, 987, 020, 05, hersoneer tot 700 m2; be rezoned to 700 m2; Erwe 7723, Kirkney Uitbreiding 5. te hersoneer tot M, Erven 7723, Kirkney Extension 5, be rezoned to 700 m2; alle erwe in Kwaggasrand, behalwe Erwe 20, 48, 90. 3, all erven in Kwaggasrand, except Erven 20, 48, 90, 3, 203, , 350, 402, 553, 588, 626, R/ , , 350, 402, 553, 588, 626, R/743, , te hersoneer tot 700 m2; 752, be rezoned to 700 m2; alle erwe in Les Marais, behalwe Erwe R/4. R/20, 2/28. 29, all erven in Les Marais, except Erven R/4, R/20, 2/28, 29, 55, 35/56, /68, 69, 70, R/72, 73, 75, R/80, 05, R/07, 0, 55, 35/56, /68, 69, 70, R/72, 73, 75, R/80, 05, R/07, 0, 2, R/6, /7, Gedeelte 37 & 92/8, Gedeelte 7, 24 2, R/6, /7, Portion 37 & 92/8, Portion 7, & 33/2, 25, te hersoneer tot 700 m2; & 33/2, 25, be rezoned to 700 m2; alle erwe in Lisdoganpark te hersoneer tot 700 m2; all erven in Lisdogan Park be rezoned to 700 m2; Erf 53, Lukasrand to hersoneer tot 700 m2; alle erwe in Lynnwood en Uitbreiding. behalwe Erwe, Erf 53, Lukasrand be rezoned to 700 m2; 27, 75, 90. 6, 9, 29, 202, 206, , 386, 39, all erven in Lynnwood and Extension, except Erven I, 49, 494, 495, 555, 59, , 686, 703, , 744, , 75, 90, 6, 9, 29, 202, 206, 24, 307, 39, 386, 39, 755, , 809, 830, , 926, 927, 929, 93, 942. te 49, 494, 495, 555, 59, 658, 683, 686, 703, , 744, 747 hersoneer tot 250 mz; 755, , 809, 830, 834, 9, 926, 927, 929, 93, 942, be Ed 8 Magalieskruin Uitbreiding te hersoneer tot 700 rezoned to 250 m2; m2; Ed 8 Magalieskruin Extension be rezoned to 700 m2; alle erwe in Mayville behalwe Erwe 6, Gedeelte' R.. 2 R.7, 8, 24, 9 & R32, 4/36, 47, 6 65, /8, 7/84, , all erven in Mayville except Erven 6, Portion R., 2, R.7, R/89, 90, 3/ /29, , R. & 5/90, 242, , 8, 24, 9 & R/32, 4/36, 47, 665, /8, 7/84, 85, 88. R/89, , 268, , te hersoneer tot 700 m2; 90, 3/9, 99, 2/29, 30, 60, R. & 5/90, 242, , 248 die volgende erwe in Menlopark nl. Erwe R/7, 9, 46, 250, 268, 269, 277, be rezoned to 700 m2; 49, 52, 62, 78, 233, R/235, R/236, 25, 252, 27, 272, the following erven in Menlo Park, Erven R/7, 9. 46, 592, 672, 744, 84844, 907, te hersoneer tot 700 m2; 49, 52, 62, 78, 233, R/235, R/236, 25, 252, 27, 272, Ed 83, Meyerspark Uitbreiding 8, te hersoneer tot , 672, 744, , 907, be rezoned to 700 m2; m2; Erf 83 Meyerspark Extension 8, be rezoned to 700 m2; all erven in Maregloed, except Erven, 3234, 57, 202, alle erwe in Woregloed, behalwe Erwe, 3234, 57, 202, , 444,445,447,53 en 724, te hersoneer tot 700 m2; , 444,445,447,53 and 724 be rezoned to 700 m2; alle erwe in Moreletapark Uitbreiding 2, behalwe Erwe all erven in Moreletapark Extension 2, except Erven , en 96, hersoneer word tot 70 m2; 825, and 96, be rezoned to 700 m2; alle erwe in Moreletapark Uitbreiding, hersoneer word all erven in Moreletapark Extension 0, be rezoned to all tot 700 m2; erven in Mountain View and Extension, except Erven 2, alle erwe in Mountain View en Uitbreiding, behalwe Portion 2, R.6, 8, 3 & 8. R/3, 4 & 6/5, Portion, 5, 9 & Erwe 2, Gedeelte 2, R.6, 8, 3 & W3, 4 & 6/5, Gedeelte 3/6, Portion R.2, 3, R.4, 68 & R/7,, 3 & R/8, Portion, 5, 9 & 3/6, Gedeelte R.2, 3, R.4, 68 & R/7,, 3 & 5, R.6, R.7, 8 & 3/9, 25, 27, 29, 37 40, Portion, R.2, 3, R/8, Gedeelte, 5, R.6, R.7, 8 & 3/9, , 29, 37 40, 5, 2, 3 & R/4, R/42, & R/67, /68,, 7 & R/69, 70, 72, Gedeelte, R.2, 3, 5, 2, 3 & R/4, R/42, & R/67, /68., 74, 76, Portion 2448/77, 206, 242, 296, R/297, /355, 357, 7 & R/69, 70, 72, 74, 76, Gedeelte 2448/77, 206, 242, 296, 359, 36, 363, 365, 366, 368, /370, 390, R/397, 399, 400, R/297, /355, 357, 359, 36, 363, 365, 366, 368, /370, 390, R/403,444446, R/447, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, R/397, 399, 400, R/403, , R/447, , 452, 454, , 504, /558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 456, 458, 460, 462, , 504, /558, 560, 562, 564, 566, , 602, 604, 606, 608, 60, 62, southern half of & 568, 570, 572, 574, , 602, 606, 608, 60, 62, suid W63 and of & R/65, 67, 69, northern half of & R/62 helfte van & R/63 en van & R/65, 67, 69, noord helfte and of & R/623, Portion 0/625, Portion 4, 6, 94 & van & W62 en van & R/623, Gedeelte 0/625, Ge 627, 628, R.6, R.7, 80, 2 & 3/629, 630, 632, deelte 4, 6, 94 & R626, 627, 628, R.6, R.7, 80, 2 & R.2/635, 636, 2/637, 698, 704, 706, R/77, 72, 723, 727, 729, 3/629, 630, 632, R.2/635, 636, 2/637, 698, 704, 706, R/77, 738, be rezoned to 500 m2; 72, 723, 727, 729, 738, te hersoneer tot 500 m2; the following erven in Muckleneuk and Extension and 2, die volgende erwe in Muckleneuk en Uitbreiding en 2, nl.. Erven 2 & 3/5, /6, 7, 8, /0, 3, 6 2, /22, /23, /24, Erwe 2 & 3/5, /6, 7, 8, /0, 3, 62, /22, /23, /24, 2632, 4/33, 34, 2/36, 43 50, 55, 56, 59 62, 73, 74, R/78, R/79, 2632, 4/33, 34, 2/36, 43 50, 55, 56, 5962, 73, 74, R/78, R/79, 82, R/83, 879, 94, 9698, 05, 085, /6, 3/7, 9 82, R/83, 879, 94, 9698, 05, 085, /6, 3/7, 9 2, 2732, 384, R/52, R/53, R. & 3/54, 5969, 2, 2732, 384, R/52, R/53, R. & 3/54, 59 69, 75, 2/76, 80 85, 9092, R/93, /94, /96, 97, /98, 75, 2/76, 8085, 90 92, R/93,/94, /96,97, /98,

26 3022 PROVINCIAL GAZETTE. 30 SEPTEMBER 987 /99, , /2, 2426, 228, 229, /230, /232, R/236, /99, , /2, 24/26, 228, 229, /230, /232, R/236, , 25, , 2/26, 2/262, , R/280, 2/287, , 25, , 2/26, 2/262, , R/280, 2/287, a , 295, 296, , 305, 309, /30, 3437, /38, , 295, 296, , 305, 309, /30, 3437, /38, IN /39, 327, 33, R/332, /333, , 33834, , 357 /39, 327, 33, R/332, /333, , 33834, , , 364, 365, 380, 38, /382, R./383, 390, 39, 395, 396, , 364, 365, 380, 38, /382, R/383, 390, 39, 395, 396, 45 48, 433, , 44, 442, /443, /444, 655, 690, 692, 693, 48, 433, , 44, 442, /443, /444, 655, 690, 692, 693, /697, 698, 70, /702, 704, R/705, 70670, 7275, 77723, /697, 698, 70, /702, 704, R/705, 70670, 7275, 77723, , , R/735, , , , , , , R/735, 736, 740, , , , , 77775, 776, 779, 780, 78, 784, , 790, , 77775, 776, 779, 780, 78, 784, , 790, , 805, 806, 8087, 820, 82, 827, , , be re 802, 805, 806, 8087, 820, 82, 827, , , te zoned to 700 m2; hersoneer tot '700 m2; Erf 600 Baileys Muckleneuk be rezoned to 700 m2; Erf 600, Baileys Muckleneuk te hersoneer tot 700 m2; all erven in Newlands Extension 2, except Erven 60, 220 alle erwe in Newlands Uitbreiding 2, behalwe Erwe 60, 222, 233, , 306, 307, 385 and 386, be rezoned to , 233, , 306, 307, 385 en 386, te hersoneer tot m2; 700 m2; all erven in Nieuw Muckleneuk, except Erven 26, R/25, alle erwe Nieuw Muckleneuk, behalwe Erwe 26, R/25, 6265, R/69, 70, 7, R/72, 7779, /80, R./8, 86, 6265, R/69, 70, 7, R/72, 7779, /80, R/8, 86, 87, R/88, 9395, /28, 220, 22, R/230, 233, , 87, R/88, 9395, /28, 220, 22, R/230, 233, , 297, 298, 339, 352, 355, R/357, 358, 359, 363, 365, , 297, 298, 339, 352, 355, R/357, 358, 359, 363, 365, , R/38, R/387, 39, 393, 394, be rezoned to 700 m2; R/38, R/387, 39, 393, 394, te hersoneer tot 700 m2; all erven in Parktown Estate, except Erven 4, 6, 4, alle erwe in Parktown Estate, behalwe Erwe 4, 6, 4, northern half/5, 24, 25,26, , 6366, Portion of 67, noord helfte/5. 24, 25, /26, 36, 475, 6366, Gedeelte van /68, 83, 4/87, R/95, 2, 3, 32, 52, 62, 63, 76, 200, 67, /68, 83, 4/87, R/95, 2, 3, 32, 52, 62, 63, 76, 20, 220, 22, 242, 259, be rezoned to 700 m ; 200, 20, 220, 22, 242, 259, te hersoneer tot 700 m2; all erven in Pretoria North, north of Stasie Street, except alle erwe in Pretoria Noord, noord van Stasiestraat, be Erven 283, 30, R/39, R/320,337, R/338, 346, 355, 356, 360, halwe Erwe 283, 30, R/39, R/320, 337, R/338, 346, 355, 373, 374, 378, 39, 392, 396, 4, 42, 43, 432, 45, 452, 47, 356, 360, 373, 374, 378, 39, 392, 396, 4, 42, 43, 432, 45, 472, R/490, , 582, 669, 670, 720, 728, 729, 452, 47, 472, R/490, 49, 492, 582, 669, 670, 720, 728, 730, be rezoned to 500 m2; 729, 730, te hersoneer tot 500 m2; Erven 30, 7 & R/687 Pretoria North and all erven south Erwe 30, 7 & R/687 Pretoria Noord en alle erwe suid of Stasie Street and north of Rachel de Beer Street, except van Stasiestraat en noord van Rachel de Beerstraat, behalwe Erven 500, 50, 5, 52, 520, 52, 53, 532, 540, 54, 55, Erwe 500, 50, 5, 52, 520, 52, 53, 532, 540, 54, 55, 552, 560, 56, 57, 572, 580, 58, 59, 592, 6, 62, 63, 632, 552, 560, 56, 57, 572, 580, 58, 59, 592, 6, 62, 63, 632, 640, 65, 652, 660, 670, 677, 678, 688, 695, 696, 706, 73, 74, 640, 65, 652, 660, 670, 677, , 695, 696, 706, 73, 74, 723, 724, 732, 733, 737, 74, 742, /748, 74975, 759, 760, 723, 724, 732, 733, 737, 74, 742, /748, , 759, 760, 767, 768, 769, /774, R/775, 777, 2 & R/778, 779, 780, 782, 767, 768, 769, /774, R/775, 777, 2 & R/778, 779, 780, 782, /793, , 798, 80 83, 86, 823, 825, R/826, 827, 828, /793, , 798, 8083, 86, 823, 825, R/826, 827, 828, 5/836, 843, / , 2/856, 2/876, /896, 907, 908, Portion 5/836, 843, /846, 848, 2/856, 2/876, /896, 907, 908, Gedeelte R., 2 & 3/96, 920, 927, 928, 945, 947, 7, 608, 60 R., 2 & 3/96, 920, 927, , 947, 7, 608, 60 62, 660, 667, Portion R. R.7/680, 76, eastern 62, 660, 667, Gedeelte R. R.7/680, 76, oos half/73, 733, eastern half/736, 737, 739, 744, 748, helfte/73, 733, oos helfte/736, 737, , 748, 800, be rezoned to 700 m2; 800, te hersoneer tot 700 m2; all erven in Pretoria North, south of Rachel de Beer Street, alle erwe in PretoriaNoord, suid van Rachel de Beerstraat and north of Berg Avenue, except Erven 968, R./976, en noord van Berglaan, behalwe Erwe 968, R./976, R/99,, R/99, 92, 25, 232, /245, & 2/265, 30, 668, 92, 25, 232, /245, & 2/265, 30, 668, 68, Ge 68, Portion R., R.3, 4, 8, 9 & R/683, Portion R.6, 8, 4 deelte R., R3, 4, 8, 9 & R./683, Gedeelte R.6, 8, 4 & & R/685, 7 & R/687, 732, be rezoned to 000 m2; R/685, 7 & R/687, 732, te hersoneer tot 000 m2; all erven in Pretoria Gardens and Extensions and 2, ex alle erwe in Pretoria Tuine en Uitbreidings en 2, behalwe cept Erven 3, 4, R/5, 35, 36, 38, 40, 42, 4446, 49, 52, 53, Erwe 3, 4, R/5, 35, 36, 38, 40, 42, 4446, 49, 52, 53, , /26, 8, 93, 95, /200, 379, 395, 403, R./408, 24, /26, 8, 93, 95, /200, 379, 395, 403, R./408, 628, 628, 630, 632, 634, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 630, 632, 634, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, /705, 76, 724, 726, 739, 742, 787, 796, 797, 798, 800, 806, /705, 76, 724, 726, 739, 742, 787, 796, 797, 798, 800, 806, 808, 809, 8, 5/83, 830, 83, 84, 842, 845, be rezoned to 808, 809, 8, 5/83, 830, 83, 84, 842, 845, te hersoneer tot 700 m2; 700 m2; all erven in Queenswood Extension 2, except Erven 22, alle erwe in Queenswood Uitbreiding 2, behalwe Erwe 23, 28, 22230, 235, 335, 336, /337, 338, 366, 22, 23, 28, 22230, 235, 335, 336, /337, 338, 372 and 378 be rezoned to 700 m2; 366,372 en 378, te hersoneer word tot 700 m2; all erven in Rietondale and Extension, except Erven alle erwe in Rietondale en Uitbreiding, behalwe Erwe R/48, 8/73, 505, and 507, be rezoned to 700 m2; R/48, 8/73, 505, en 507, hersoneer word tot 700 m2; all erven in Rietfontein, except Erven 34, R/63, R/65, alle erwe in Rietfontein, behalwe Erwe 34, R/63, R/65, R/83, 87, /89, R/92, 02, Portion 3, R.4, 7 & R/34, & R/83, 87, /89, R/92, 02, Gedeelte 3, R.4, 7 & R/34, & R/44, 2/45, R/46, 47, 5/50, R/64, 68, 84, 89, R/23, R/44, 2/45, 4/46, 47, 5/50, R/64, 68, 84, 89; R/23, /24,2 & R/25, R.2 & R/226,229, R/230, R/233, 234, 235, /24,2 & R/25, R.2 & R/226,229, R/230, R/233, 234, 235, 237, 268, 273, 292, R/293, 304, 2/323, & 6/324, 325, /326, 237, 268, 273, 292, R/293, 304, 2/323, & 6/324, 325, /326, R/327, /365, 37, 374, /375, & R/376, 383, /385, 386, R/327, /365, 37, 374, /375, & R/376, 383, /385, 386, 387, , R/467, R. & R/478, 502, 504, 5/50, 4/5, 387, , R/467, R. & R/478, 502, 504, 5/50, 4/5,

27 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER /55, R524, 53, 532, 534, 8/542, 548, 4/552, 560, 56, R.7 5/55, 4/524, 53, 532, 534, R/542, 548, 4/552, 560, 56, R.7 & 0/562, 8/566, Portion 2, 3, R.6 & 4/567, /569, 2/570, & 0/562, 8/566, Gedeelte 2, 3, R.6 & 4/567, /569, 2/570, /57, 8573, 59, R/607, R/640, 3/650, 657, 3/66, 663, /57, R/573, 59, R/607, R/640, 3/650, 657, 3/66, 663, northern part of 667 & 668, Portion 2 & 3/669, 7 & R/670, noord Gedeelte van 667 & 668, Gedeelte 2 & 3/669, 7 & Portion 2, 3, 5 & R/675, Portion, 3 & R/676, northern part R/670, Gedeelte 2, 3, 5 & R/675, Gedeelte, 3 & 8/676, of 3/677, northern part of 5 & 8/678, 6/678, R/679,/683, noord Gedeelte van 3/677, noord Gedeelte van 5 & 699, /702, R/703, R/704, 70, 73, 75, 77, 79, 724, & R/678, 6/678, R/679, /683, 699, /702, R703, R/704, 70, 7/727, /729, 74, R/742, 746, , /76, 763, 764, 768, 73, 75, 77, 79, 724, & 7/727, /729, 74, R/742, 746, 77, 773, 777, 780, 78, 783, Gezina Square, be rezoned to , /76, 763, 764, 768, 77, 773, 777, 780, 78, 783, 700 m2; Gezina Plein, hersoneer word tot 700 m2; all erven in Riviera, except Erven 2 & 3/5, R/6, R/7, R/38, alle erwe in Riviera, behalwe Erwe 2 & 3/5, R/6, 2/7, 76, 77, /78, 8/93, /94, 96, 07, 25, 8/34, R/35, R/43, 7 R/38, 76, 77,/78, R/93,/94, 96, 07, 25, suid Gedeelte van & 8/44, R/67, R/26,923/223, 2/232, Erven R/53,92 Erwe R/34, R/35, R/43, 7 & 8/44, W67, R/26, 9 99, 2/20, 220, 224, 6 & R/233, 238, 724, be rezoned to /223 en R/232, Erwe 2/53, 9299, 2/20, 220, 224, 6 & m2 alle erwe in Roseville, behalwe Erwe 7/5, 0, 5, 7, 60, all erven in Roseville, except Erven 7/5, 0, 5, 7, 60, 69, 69, Gedeelte 86, 34 & 36/9, hersoneer word tot 700 m2; Portion 86, 34 & 36/9, be rezoned to 700 m2; all erven in alle erwe in Silverton Uitbreiding 5, behalwe Erwe 02, Silverton Extension 5, except Erven 02, 022, 027, 030, 022, 027, 030, 037, 094, 096, 889 en 954, herso 037, 094, 096, 889 and 954, be rezoned to 700 m2; neer word tot 700 m2; all erven in Silverton Extension 7, except Erven 288, alle erwe in Silverton Uitbreiding 7, behalwe Erwe 288, 360, 365, and 366, be rezoned to 700 m2; 360, 365, en 366, hersoneer word tot 700 m2; all erven in Silverton Extension 8, except Erven 585, alle erwe in Silverton Uitbreiding z8, behalwe Erwe 585, , be rezoned to 700 m2; , hersoneer word tot 700 m ; alle erwe in Silverton Uitbreiding, behalwe Erwe 46, all erven in Silverton Extension, except Erven 46, 46, en 524, hersoneer word tot 700 m2; 46, and 524, be rezoned to 700 m2; alle erwe in Silverton Uitbreiding 5, behalwe Erwe 905, all erven in Silverton Extension 5. except Erven , hersoneer word tot 700 m2; , be rezoned to 700 m2; Erf 808, Sinoville Uitbreiding 2, te hersoneer tot 700 m2; Erf 808, Sinoville Extension 2, be rezoned to 700 m2; alle erwe in Suiderberg, behalwe Erwe, 3, 32, 33, all erven in Suiderberg, except Erven, 3, 32, 33, , 303, 39, , 335, 336, 357, 362, 394, 465, , 565, 570, 57, 578, 58585, 58759, 206, 303, 39, , 335, , 362, 394, 465, , te hersoneer tot no m2; 565, 570, 57, 578, 58585, 58759, be rezoned to 700 m2; die volgende erwe in Sunnyside, nl Erwe 3, 58, 2/3, 4, the following erven in Sunnyside, Erven 3, 58, 2/3, 4, /8, 928, 39, R/40, 52, 54, R/62, /63, R/64, /65, 2/66, 67, /8, 928, 39, 8/40, 52, 54, R/62, /63, R/64, /65, 2/66, 67, /68, 4/70, R/7, 75, 76, 78, 79, 883, /90, 94, 0, 0306, /68, 4/70, R/7, 75, 76, 78, 79, 883, /90, 94, 0, 0306, 08, 3/6, 7. /8, 2 & R/20, & 3/2, 4/23, 4/24, 08, 3/6, 7, /8, 2 & R/20, & 3/2, 4/23, 4/24, 25, 28, 337, 2/47, 48, & 2/49, 52, 5560, & 25, 28, 337, 2/47, 48, & 2/49, 52, 5560, & 2/63, /7, /72, /73, 75, 3/76, 78, 3/79, /87, & 2/63, /7, /72, /73, 75, 3/76, 78, 3/79, /87, & 2/89, 97, 98, 20, 206, R/208, 2, R/22, 25, 2/27, 230, 2/89, 97, 98, 20, 206, R/208, 2, 8/22, 25, 2/27, 230, 23, , 252, 253, R/254, 256, 257, , R/265, , , 252, 253, R/254, 256, 257, , 8/265, , 274, 277, , 298, 299, 308, 3, 38, 39, 2/323, 269, 274, 277, , 298, 299, 308, 3, 38, 39, 2/323, 327, 338, 349, 350, 353, 354, 8/355, 356, , R/364, , 338, 349, 350, 353, 354, R/355, 356, , 8/364, , R/378, R/379, 382, 383, 38739, , 40840, , R/378, R/379, 382, 383, 38739, , 40840, 43 49, R/420, R/42, , 429, R/430, , 462, 463, p49, R/420, R/42, , 429, R/430, , 462, 463, /464, 465, 47, R/474, R.2/475, 483, 484, , 496, 502, /464, 465, 47, R/474, 8.2/475, 483, 484, , 496, 502, , 52, 5658, , /704, , R.2 & R/709, , 52, 5658, , /704, , R.2 & 8/709, 4/70,773, Gedeelte van 79, 720, R.3 & 8/72, 4/722, P70, 773, 79, 720, R.3 & R/72, 4/722, 726, /727, 726, /727, 728, R/729, 730, 73, /732, 734, 735, R/736, 728, R/729, 730, 73, /732, 734, 735, R/736, R/737, 8/739, R/737, R/739, 82, Gedeelte 6, R.7, 8, R.9, 25, 8 & 82, Portion 6, R.7, 8, R.9, 25, 8 & 20/822, 823, R/826, 20/822, 823, R/826, Gedeelte 46, 0, 24 & 7/837, 854, Portion 46, 0, 24 & 7/837, 854, 855, Portion R.2, 3, 855, Gedeelte R.2, 3, R.4, 5, 6, 3, 20, R.24, 273 & 33 R.4, 5, 6, 3, 20, R.24,273 & 3336/866, , 88889, 36/866, , 88889, Gedeelte R., 40 & 4 24 van Portion R., 40 & 424 of 892, 893, 97, 936, 0, 09, 892, 893, 97, 936, 0, 09, 097, 098, 03, 4, 097, 098, 03, 4, R/8, 9, 23,2628, 30, R/8, 9, 23, 2628, 30, 36, 47, 49, 5, 36, 47, 49, 5, 52, 5456, R/60, 6, 62, 52, 5456, R/60, 6, 62, 64, 70, 7, 73 64, 70, 7, 7375, 7782, R/83,84, 85, 75, 7782, R/83, 84, 85, 8789, 9497, 8789, 9497, 99, 202, 20524, 27, 8/29, 99, 202, 20524, 27, R/29, 224, 225, 229, , 225, 229, , 240, 242, 246, , 234, 240, 242, 246, , 254, 255, 257, 262, 254, 255, 257, 262, 264, 266, 269, 273, 274, & 264, 266, 269, 273, 274, & 2/276, 277, 8/280, 282 2/276, 277, R/280, , , 295, , 284, , 295, , 30, 302, 305, 307, 30, 302, 305, 307, 308, Portion 3, 4, 60 & 6/39, 308, Gedeelte 3, 4, 60 & 6/39, Gedeelte, 2, 79, 2, Portion, 2, 79, 2, 3 & R/320, 4/32, 322, 33, 3 & R/320, 4/32, 322, 33, R/340, , 350, R/340, , 350, , 35736, 364, 365, , 35736, 364, 365, 368, 369, 372, 373, 368, 369, 372, 373, 375, , , 389, 375, , , 389, 392, 393, hersoneer 392, 393, be rezoned to 700 m2; word tot 700 m2; the following erven in Trevenna, Erven, 2, 2 & R/3, /, 2. 3, 3335, R. & 2/37, /38, 39, 50, 70 and 73, be rezoned die volgende erwe in Trevenna, nl Erwe, 2, 2 & W3, /, 2, 3, 33 to 700 m2; 35, R. & 2/37, /38, 39, 50, 70 en 73, herso neer word tot 700 m2; all erven in Valhalla, except Erven 58, 224, 225, 33, 463, alle erwe in Valhalla, behalwe Erwe 58, 224, 225, 33, 463,

28 0, ' 3024 PROVINCIAL GAZETTE. 30 SEPTEMBER , R/52, 529, 530, , 658, 76720, 3, 236, 472, R/52, 529, 530, , 658, 76720, 3, 236, 24246, 253, 264, 33934, 360, , 685, 24246, 253, 264, 33934, 360, 530, 607, 685, a 843, 85, 853, 855, 857, 859, 86, 888, 920, , 85, 853, 855, 857, 859, 86, , 989 I 994,997999, 200, , 2029,2035. be rezoned to 994, , 200, , 2029, 2053, hersoneer 700 m2; word tot 700 m2: all erven in Villieria, except Erven 7, 93, 63, 66, 67, 69, alle erwe in Villieria, behalwe Erwe 7, 93, 63, 66, 67, 74, 75, 82, 899, 99, 28, , 39, 4252, 6265, 69, 74, 75, 82, 899, 99, 28, 29, 38, 39, 4252, 6265, R/70, 7476, 86, 87, 98, 99, 208, R/443, 865, 870, 885, R/70, 7476, 86, 87, 98, 99, 208. R/ , 870, 885, 886, 889, 890, 909, 90, /055, 056, R/067, 076, 63, 886, , 909, 90, R/055, 056, R/067, 076, 63, 83, 203, 223, /266, R267, 269, 270, , 83, 203, 223, /266, R/267, 269, 270, 289, 290, 309, 30, R/507, R/508, R/53, /54, 55, R/527, 309, 30, /507, R/508, R/53, R/54, 55, R/527, R/528, 6/537, 538, R. & 2/557, , /528, 6/537, 538,. & 2/557, , 955, R/958, 963, Portion., R.5, & 7/97,2 & R/973, 0 & R/958, 963, Gedeelte R., R.5, & 7/97, 2 & R/973, 0 2/974, Portion 5, 6 & 9/975, Portion R.42 & 49/982, & 2/974, Gedeelte 5, 6 & 9/975, Gedeelte.42 & R.3/984, Portion 3 & R/985,0/986, R.2/202, Portion 49/982, R.3/984, Gedeelte 3 & R/985, 0/986, R.8, R.5, 6 & R/205, 206, 202, R.4 & 5/2022, 2023, R.2/202, Gedeelte R.8, R.5. 6 & R/205, 206, 202, R.3/2025, 4 & 2/2029, 0 & /2035, /2036, R/2037, R.4 & 5/2022, 2023, R.3/2025, 4 & 2/2029, 0 & R/2035, /2038, & 2/2039, R/2040, RA0/204, R.3 & R.6/2043, R/2036, R/2037, /2038, & 2/2039, R/2040, R.0/204, R.3 5/2044, Portion, R.4 & 6/2045, 0/2046, /2047, Portion & R.6/2043, 5/2044, Gedeelte, R.4 & 6/ /2046, R.3, 4, 3, 32 & R/2048, 5 & 7/2050, R.8 & /2054, /2047, Gedeelte R.3. 4, 3, 32 & R/2048,5 & 7/2050, R.8 & R.2/2066, /2069, /2070, 20/207, R.9 & 8/ /2077, 28 /2054, R.2/2066, /2069, /2070, 20/207,.9 & 8/2075, & /2079, W2085, 34 & 37/2099, W205,4 & R/207,20, 2/2077, 28 & R/2079, 2/2085, 34 & 37/2099. W & 5/240, Portion 7. 9 & R/242, & 2/244, 247, 249, R2/207, 20, 5/240, Gedeelte 7, 9 & R/242, & 25, Open Space. Villieria Park, be rezoned to 700 m2; 2/244, 247, 249, 25, Oop ruimte, Villieriapark. te hersoneer tot 700 m2; Erf 34 Waterkloof be rezoned to 700 Tri; Erf 34, Waterkloof te hersoneer tot 700 m2; all erven in Waterkloof Park, except Erven 6 and 48. be rezoned to 750 m2; alle erwe in Waterkloofpark, behalwe Erwe 6 en 48. herso neer word tot 750 m2; all erven in Waterkloof Ridge, except Erven , 420, Portion.3,7 & R/2, 302, alle erwe in Waterkloofrif, behalwe Erwe 8493, 9598, 36, 33, 58959, 665, , , 745, , 0, , Gedeelte, 3, 7 & R/2, 302, 306, 906, 976, , 06066, Portion of Erven , 307, 36, 33, 58959, 665, , , 745, 746, 790, 073, 076, 077, 08 and 089 that is zoned special for public 905, 906, 976, , Gedeelte van Erwe open space, Erven 07, 074, 075, , 070, 072, 073, , 08 en 089 wat spesiaal of pu 090, eastern half of 092, 093, /790, blieke oop ruimte soneer is, Erwe 07, 074, 075, , 803, 806, be rezoned to 500 m2; 080, 082, 090, oos helfte van 092, 093, 096, 097, 785, /790, , 806, hersoneer word tot 500 m2; Erven 64 and 65, Weavind Park be rezoned to 700 m2; Erwe 64 en 65, Weavindpark hersoneer word tot 700 m2; all erven in Wespark, except Erven 25, / , R/43, 4446,, 2, 254, 256, 258, 272, 374, 44, , alle erwe in Wespark, behalwe Erwe 25, /37, 3842, 750, 83, 833, 836, , be rezoned to 700 m2; 2/43, 4446,, 2, , 258, 272, , , , 836, , hersoneer word tot 700 m2; the following erven in Wolmer, Erven 8, 9703, 89 95, , /287, , 39400, 4040, 4420, 42 die volgende erwe in Wolmer, n Erwe , 89; 424, 432, be rezoned to 700 m2; 95, , /287, , 39400, , , 432, hersoneer word tot 700 m2; ' the following erven in Wonderboom and Extensions 4, 8 and 9, Erven 22, 8, /82, 960, 96597, , be re die volgende erwe in Wonderboom en Uitbreidings 4, 8 zoned to 700 m2; en 9, nl Erwe 22, 8, /82, 960, 96597, hersoneer word tot 700 m2; all erven in Wonderboom South, except Erven 5, 27, 82, 30, 3235, 37, 72, /73, 7477, 79, 8, 83.85, 90, 8, 2027, alle erwe in Wonderboom Suid, behalwe Erwe 5, 2/7, 82, 29, 74, 76, 78, 8089, 9, 93, 245, , /257, 30, 3235, 37, 72, /73, 7477, 79, 8, 83, 85, 90, 8, 2027, 258, /284, 297, 3 35, 320, /32, 322, 323, 325, 33, 333, 29, 74, 76, 78, 8089, 9, 93, 245, , /257, 335, 337, 2/340, 357, 2 & R/365, 366, 368, 375, 38385, 387, 258, /284, 297, 3 35, 320, /32, 322, 323, 325, 33, 333, 393, 395, 397, /398, 399, 400, 402, 405, 406. R/407, 408, 40, 335, 337, 2/340, 357, 2 & 365, 366, , 38385, 387, 43, R/44, , 462, , 480, 52, , R/540; 393, 395, 397, /398, 399, 400, 402, 405, 406, R/407, 408, 40, , 556, 558, 559, , 625, 627, 628, 630, 663, , R/44, , 462, , 480, 52, , R/540, 668, 699, 700, 735, , 742, R/799, 80780, , , 556, 558, 559, , 625, 627, , 663, , , , 99999, 026, , 078, 668, 699, 700, 735, , 742, R/799, 80780, , 080, , 090, 02, 04, R/24, , 87879, , , 99999, 026, 064, 07, 078, 5, be rezoned to 700 m2; 080, , 090, 02, 04, W24, 30, 394, 5, hersoneer word tot 700 m2; all erven in Jan Niemand Park Extension be rezoned to 700 m2; alle erwe in Jan Niemandpark Uitbreiding, hersoneer word tot 700 m2; all erven in Baileys Muckleneuk, east of Roper Street and south of Charles Street, except Erven 600, and 846, alle erwe in Baileys Muckleneuk, oos van Roperstraat en be rezoned to 000 m2; suid van Charlesstraat, behalwe Erwe 600, 682, 783 en 846, hersoneer word tot 000 m2; all erven in Nicomar be rezoned to 500 m2; alle erwe in Nicomar hersoneer word tot 500 m2; all erven in Wolmer, south of Wonderboom Street and alle erwe in Wolmer, suid van Wonderboomstraat en north of Stasie Street, except Erven 8996, 2, 22, 223, noord van Stasiestraat, behalwe Erwe , ,

29 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER r 227, 228, 24, 258, 27, 272, , 289, 290, 306, 354, 355, 227, 228, 24, 258, 27, 272, , 289, 290, 306, 354, 355, D368, 427, 432, 445, 448, be rezoned to 500 m2. 368, 427, 432, 445, 448, hersoneer word tot 500 m2. Where in terms of section 32 of the aforesaid Ordinance Waar kragtens die bepalings van artikel 32 van voorany owner or occupier of immovable property and any local noemde Ordonnansie, enige eienaar of besitter van onroeauthority have the right to lodge an objection or to make re rende eiendom en enige plaaslike bestuur die reg het om 'n presentations in respect of the said interim scheme, such beswaar in te dien of vertoe te rig in verband met sodanige owner or occupier or local authority shall submit such objec voorlopige skema, moet sodanige beswaar of vertoe binne tion or may make such representations in writing to the Ex vier weke vanaf die eerste publikasie van hierdie kennisge ecutive Director: Branch Community Services at the above wing in die Provinsiale Koerant skriftelik aan die Uitvoe address or Private Bag X437, Pretoria within a period of four rende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste by bogemelde weeks from the date of the first publication of this notice in adres of Privaatsak X437, Pretoria voorgele word. the Provincial Gazette. NOTICE 848 OF 987 KENNISGEWING 848 VAN 987 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 023 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 023 '! perty The Acting Executive Director of Community Services Die Waamemende Uitvoerende Direkteur van Gemeen hereby gives notice in terms of section 46 of the Townplan skapsdienste gee hiermee ingevolge die bepalings van artikel ning and Townships Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 that the owner of Lot 466, Kensington "B" Township "Min (Ordonnansie 25 van 965), kennis dat die eienaar van Lot Alloy" (Pty) Ltd, applied for the amendment of Randburg 466, Kensington "B" Dorp "MinAlloy" (Edms) Bpk, aan Town planning Scheme, 976, by the rezoning of the pro soek gedoen het om Randburg dorpsbeplanningskema, described above, situated in York Street from "Resi 976, te wysig deur die hersonering van bogenoemde dential " to "Special" for offices. eien dom, geled in Yorkstraat van "Residensieel " tot "Spesiaal" vir kantore. Further particulars of this application are open for inspection at the office of the Town Clerk of Randburg and the office of the Acting Executive Director of Community Ser Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg, P/sak X, vices, 2th Floor, Merino Building, cnr Pretorius and Bos Randburg en die kantoor van die Waarnemende Uitvoe man Streets, Pretoria. rende Direkteur van Gemeenskapsdienste, Merino Gebou, I2e Vloer, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria. Any objection to or representations in regard to the appli Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek cation must be submitted in writing to the Acting Executive moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eers Director of Community Services at the above address or Pri te publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die vale Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, Private Bag, Waarnemende Uitvoerende Direkteur van Gemeenskaps Randburg 225 within a period of four weeks from the date dienste by bogenoemde adres of Privaatsak X437, Pretoria of first publication of this notice. en die Stadsklerk, Privaatsak, Randburg 225 voorgele word. Address of owner: PO Box 022, Parklands 22. Adres van eienaar: Posbus 022, Parklands 22. Date of first publication: 23 September 987. Datum van eerste publikasie: 23 September 987. ' PB H023 PB 49232H 023 NOTICE 849 OF 987 KENNISGEWING 849 VAN 987 IIThe Executive Director: Community Services, hereby Die Uitvoerende Direkteur: Gemeenskapsdienste, gee hiermee, ingevolge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordon nansie 25 van 965), kennis dat aansoeke om die stigting van die dorpe gemeld in die bylae hierby ontvang is. gives notice, in terms of section 58(8)(a) of the Townplan ning and Townships Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), that applications to establish the townships mentioned in the annexure hereto, have been received. Further particulars of these applications are open for in Verdere besonderhede van hierdie aansoeke le ter insae in spection at the office of the Executive Director: Community die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Gemeenskaps Services, Thirteenth Floor, Merino Building, cnr Pretorius dienste, Dertiende Verdieping, Merino Gebou, h/v Preand Bosman Streets, Pretoria. Any objections to or represen torius en Bosmanstraat, Pretoria. Enige beswaar teen of tations in regard to the applications shall be submitted to the vertoe in verband met die aansoeke moet te eniger tyd binne Provincial Secretary, in writing and in duplicate, at the above 'n tydperk van 8 weke vanaf 30 September 987, skriftelik en address or Private Bag X437, Pretoria, 000, at any time in duplikaat, aan die Provinsiale Sekretaris by bovermelde within a period of 8 weeks from 30 September 987. adres of Privaatsak X437, Pretoria, 000, voorgele word. Pretoria, 23 September 987. Pretoria, 23 Spetember 987. ANNEXURE BYLAE Name of township: Weltevreden Park Extension 56. Naam van dorp: Weltevredenpark Uitbreiding 56. Name of applicant: Brian Spencer Kelly. Naam van aansoekdoener: Brian Spencer Kelly. IINumber of erven: Residential 3: 2. Aantal enve: Residensieel 3: 2. Description of land: Holding 6, Glen Dayson Agricultural Holdings. Beskrywing van grond: Hoewe 6, Glen Dayson Landbouhoewes.

30 3026 PROVINCIAL GAZE [ I h. 30 SEPTEMBER 987 Situation: North of and abuts John Vorster Road. East of Ligging: Noord van en grens aan John Vorsterweg. Oos and abuts Holding 5, Glen Dayson Agricultural Holdings. van en grens aan Hoewe 5, Glen Dayson Landbouhoewes. Reference Number: PB Verwysingsnommer: PB NOTICE 850 OF 987 KENNISGEWING 850 VAN 987 The Executive Director Community Services hereby gives Die Uitvoerende Direkteur Gemeenskapsdienste gee hiernotice, in terms of section 58(8)(a) of the Townplanning and mee, ingevolge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Or Townships Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), that ap donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnan plications to establish the townships mentioned in the An sie 25 van 965), kennis dat aansoeke om die stigting van die nexure hereto, have been received. dorpe gemeld in die Bylae hierby, ontvang is. Further particulars of these applications are open for in Verdere besonderhede van hierdie aansoeke 8 ter insae in spection at the office of the Executive Director Community die kantoor van die Uitvoerende Direkteur Gemeenskaps Services, 3th Floor, Merino Building, cnr Pretorius and dienste, 3de Vloer, Merino Gebou, h/v Pretorius en Bos Bosman Streets, Pretoria. manstraat, Pretoria. Any objections to or representations in regard to the appli Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoeke cations shall be submitted to the Provincial Secretary, in writ moet te eniger tyd binne 'n tydperk van 8 weke vanaf 30 Sep ing and in duplicate, at the above address or Private Bag [ember 987, skriftelik en in duplikaat, aan die Provinsiale X437, Pretoria 000, at any time within a period of 8 weeks Sekretaris by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria from 30 September , voorgele word. SCHEDULE BYLAE Name of township: Jet Park Extension 2. Naam van dorp: Jet Park Uitbreiding 2. 4 Name of applicant: Stephanus Theodorus Ackermann. Naam van aansoekdoener: Stephanus Theodorus Acker mann. Number of erven: Special for: Commercial and Offices: 5; Aantal erwe: Spesiaal vir: Kommersieel en Kantore: 5; Special for: commercial, Offices, Public Garage and Busi Spesiaal vir: Kommersieel, Kantore, Openbare Garage en ness:. Besigheid:. Description of land: Portions 99 and 000 (portions of Portion 5) of the farm Driefontein 85 IR. Beskrywing van grond: Gedeeltes 99 en 00 (gedeeltes van Gedeelte 5) van die plaas Driefontein 85 IR. Situation: North west of and abuts Yalwyn Road and Ligging: Noordwes van en grens aan Yalwynweg en suid south west of and abuts Kelly Road. wes van en grens aan Kellyweg. Remarks: This notice supercedes all previous notices for Opmerkings: Hierdie kennisgewing vervang alle vorige Jet Park Extension 2 Township. kennisgewings vir die dorp Jet Park Uitbreiding 2. Reference No PB Verwysingsnommer PB NOTICE 852 OF 987 KENNISGEWING 852 VAN 987 CITY OF JOHANNESBURG STAD JOHANNESBURG PROPOSED AMENDMENT TO JOHANNESBURG VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE JOHANNES I TOWN PLANNING SCHEME, 979 BURGSEDORPSBEPLANNINGSKEMA, 979 (AMENDMENT SCHEME 206) (WYSIGINGSKEMA 206) The City Council of Johannesburg hereby gives notice in Kennis word hiermee ingevolge die bepalings van artikel terms of Section 28()(a) read with Section 55 of the Town 28()(a), gelees tesame met artikel 55, van die Ordonnansie planning and Townships Ordinance, 986 (Ordinance 5 of op Dorpsbeplanning en Dorpe, 986 (Ordonnansie 5 van 986), that a draft Town Planning Scheme, to be known as 986) gegee dat die Stadsraad van Johannesburg 'n out Johannesburg Amendment Scheme 206, has been prepared werpdorpsbeplanningskema opgestel het wat as die Johan by it. nesburgse Wysigingskema 206, bekend sal staan. This scheme will be an Amendment Scheme and contains Hierdie skema is 'n wysigingskema en dit bevat die vol the following proposals: gende voorstel: To rezone Erf 365 Fairland from Residential, one dwelling per erf, Portion 8 of the Farm Weltevreden from Agricultural, and Part of Davidson Street and the lane abutting Ed 365, Fairland from Existing Public Road all to Residential, one dwelling per m2. The effect of this scheme is to allow the erection of two detached dwelling houses, on the site. The draft scheme will lie for inspection during normal of Tice hours at the office of the Town Clerk, do the Planning Department, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a period of 28 days from 23 September 987. Om erf 365, Fairland, van Residensieel, een woonhuis per erf, Gedeelte 8 van die plaas Weltevreden 202 JO. van Landbou en dele van Davidsonstraat en die steeg wat aan Ed 365, Fairland, grens van Bestaande Openbare Pad almal na Residensieel, een woonhuis per m2 te hersoneer. Die uitwerking van hierdie skema is om die oprigting van twee bestaande woonhuise op die terrein toe te laat. Die ontwerpskema is gedurende gewone kantoorure vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987 in die kantoor van die Stadsklerk, p/a die Beplanningsafdeling, sewende verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, ter insae. i

31 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER Objections to or representations in respect of the scheme Besware teen of vertod in verband met die skema moet must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987 by die the above address or at P 0 Box 30733, Braamfontein within Stadsklerk aanhangig gemaak word of skriftelik by die boge a period of 28 days from 23 September 987. noemde adres of by Posbus 30733, Braamfontein, aan horn gerig word.. HT VEALE H T VEALE City Secretary Stadsekretaris Civic Centre Burgersentrum Braamfontein Braamfontein Johannesburg Johannesburg 23 September September 987 NOTICE 853 OF 987 KENNISGEWING 853 VAN 987 CITY OF JOHANNESBURG STAD JOHANNESBURG PROPOSED AMENDMENT TO JOHANNESBURG VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE JOHANNES ( TOWN PLANNING SCHEME, 979 BURGSE DORPSBEPLANNINGSKEMA, 979 (AMENDMENT SCHEME 2030) (WYSIGINGSKEMA 2030) t The City Council of Johannesburg hereby gives notice in Die Stadsraad van Johannesburg gee hiermee ingevolge ar terms of section 28()(a) read with section 55 of the Towntikel 28()(a), gelees sesame met artikel 55, van die Ordon planning and Townships Ordinance, 986 (Ordinance 5 of nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 986 (Ordonnansie 5 986), that a Draft Town planning Scheme, to be known as van 986), kennis dat by 'n Ontwerpdorpsbeplanningskema, Johannesburg Amendment Scheme 2030, has been prepared wat as die Johannesburgse Wysigingskema 2030 bekend sal by it staan, opgestel het. This scheme will be an amendment scheme and contains Hierdie skema is 'n wysigingskema en dit bevat die vol the following proposals: gende voorstelle: To rezone the closed part of Bernard Street, adjacent to Om die geslote gedeelte van Bernardstraat, tangs Gedeelte Portion 29 of Erf 785, Triomf Township from "Existing 29 van Erf 785, Triomf, van "Bestaande Openbare Pad" na Public Road" to "Residential ". "Residensieel " te hersoneer. The effect is to permit the construction of a swimming pool on the site. Die uitwerking is om die oprigting van 'n swembad op die terrein moontlik te maak. The draft scheme will lie for inspection during normal of Die ontwerpskema le gedurende gewone kantoorure in die fice hours at the office of the Town Clerk, do The Planning kantoor van die Stadsklerk, p/a Die Beplanningsafdeling, Se Department, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jo wende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, Johanhannesburg, for a period of 28 days from 23 September 987. nesburg, ter insae vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987. Objections to or representations in respect of the scheme must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at Besware teen of vertoe in verband met die skema moet the above address or at PO Box 049. Johannesburg within a skriftelik gerig word aan die Stadsklerk by bogenoemde period of 28 days from 23 September 987. adres of by Posbus 049, Johannesburg binne 'n tydperk van H T VEALE 28 dae vanaf 23 September 987. City Secretary H T VEALE Stadsekretaris Civic Centre Civic Centre Braamfontein Braamfontein 23 September September 987 NOTICE 854 OF 987 KENNISGEWING 854 VAN 987 BOKSBURG TOWNPLANNING SCHEME NO OF BOKSBURG DORPSAANLEGSKEMA NO VAN 946, 946, AMENDMENT SCHEME WYSIGINGSKEMA NOTICE OF APPLICATION OF TOWNPLANNING KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(I)(b)(i) OF THE VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 986 DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDINANCE 5 OF TOWNSHIPS ORDINANCE 986). (ORDONNANSIE 5 VAN 986) I, Jozef Stephanus Weyers, being the authorized agent of Ek, Jozef Stephanus Weyers, synde die gemagtigde agent the owner of Erf 75, Witfield Township, hereby give notice in van die eienaar van Erf 75, Witfield Dorp, gee hiermee inge terms of section 56()(b)(i) of the Townplanning and volge artikel 56()(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Townships Ordinance, 986, that I have applied to the Town planning en Dorpe, 986, kennis dat ek by die Stadsraad van Council of Boksburg for the amendment of the townplan Boksburg aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps ning scheme known as Boksburg Town planning Scheme No beplanningskema bekend as Boksburg dorpsaanlegskema of 946 by the rezoning of the property described above, No van 946 deur die hersonering van die eiendom hierbo

32 Room 3028 PROVINCIAL GAZETTE, 30 SEPTEMBER 987 situated in Brown Street near the corner of Main and Brown beskryf, gelee in Brownstraat, Witfield Dorp, naby die hoek Street, Witfield Township. van Main en Brownstraat. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Secretary at the wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris by die Town Hall, Room 68, Trichardt Street, Boksburg, for a Stadskantore (Kamer 68), Trichardtstraat, Boksburg, vir 'n period of 28 days from 23rd September 987. tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Lion must be lodged with or made in writing to the Town Sec binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987 skrifte retary at the above address or at PO Box 25, Boksburg lik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by 460, within a period of 28 days from 23rd September 987. Posbus 25, Boksburg 460, ingedien of gerig word. Address of owner: 70 Metropolitan Building, 59 Skinner Adres van eienaar: Metropolitangebou 70, Skinnerstraat Street, Pretoria , Pretoria NOTICE 855 OF 987 KENNISGEWING 855 VAN 987 TOWN COUNCIL OF VEREENIGING STADSRAAD VAN VEREENIGING VEREENIGING AMENDMENT SCHEME /355 VEREENIGINGWYSIGINGSKEMA /355 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56 OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS OR TIKEL 56 VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE DINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) PLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNANSIE 5 VAN In 986) (Regulation (4)) (Regulasie (4)), The Town Council of Vereeniging, hereby gives notice in Die Stadsraad van Vereeniging gee hiermee ingevolge anti terms of section 56 of the Town planning and Townships Or kel 56 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, dinance, 986, that Messrs Van Aswegen (Town and Re 986, kennis dat Mnre van Aswegen (Stads en Streeksbe gional Planners) on behalf of Mr R Mister, have applied for planners) namens Mnr R Mister, aansoek gedoen het om die the amendment of the town planning scheme known as Verwysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Vereeni eeniging Town planning Scheme, 956, by the rezoning of ging dorpsbeplanningskema, 956, deur die hersonering van Erf 623, Vereeniging from "Particular Business" to Erf 623, Vereeniging van "Besondere Besigheid" na "Spe "Special" for offices, professional rooms and a dwelling. siaal" vir kantore, professionele kamers en woonhuis. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Secretary, wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris,, Municipal Offices, Beaconsfield Avenue, Vereeni Kamer, Munisipale Kantoorblok, Beaconsfieldlaan, Verging, for a period of 28 days from 23 September 987. eeniging, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet lion must be lodged with or made in writing to the Town Secbinne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987 skrifte retary at the above address or at PO Box 35, Vereeniging Ilk by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by within a period of 28 days from 23 September 987. (Notice Posbus 35, Vereeniging, 930 ingedien of gerig word. (Ken 27/87 of 23 September 987). nisgewing 27/87 van 23 September 987). J J ROODT J J ROODT Town Clerk Stadsklerk 4 NOTICE 856 OF 987 KENNISGEWING 856 VAN 987 LOUIS TRICHARDT AMENDMENT SCHEME 26 LOUIS TRICHARDT WYSIGINGSKEMA 26 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 45()(c)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 45()(c)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SIE 5 VAN 986) I, Matthys Johannes Blom, being the authorized agent of Ek, Matthys Johannes Blom, synde die gemagtigde agent the owner of Portion of Ed 70 Louis Trichardt hereby give van die eienaar van Gedeelte van Erf 70 Louis Trichardt notice in terms of section 45()(c)(i) of the Townplanning gee hiermee ingevolge artikel 45 ()(c)(i) van die Ordonnanand Townships Ordinance, 986, that I have applied to the sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 986, kennis dat ek by die Municipality of Louis Trichardt for the amendment of the Munisipaliteit van Louis Trichardt aansoek gedoen het om town planning scheme known as Louis Trichardt Townplan die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Louis ning Scheme 98 by the rezoning of the property described Trichardt Dorpsbeplanningskema 98 deur die hersonering above, situated on cnr Ruhs and Krogh Street, Louis Tri van die eiendom hierbo beskryf, geled to h/v Ruhs en chardt from "Residential " to "Residential 2". Kroghstraat Louis Trichardt van "Residensieel " tot "Residensieel 2". Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk Krogh wone kantoorure by die kantoor van die stadsklerk Krogh a II

33 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER R Street, Louis Trichardt for the period of 28 days from 23 Sep straat Louis Trichardt vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 [ember 987. September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of verto8 ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 96, Louis Trichardt lik by of tot die stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 0920, within a period of 28 days from 23 September Louis Trichardt 0920 ingedien of gerig word. Address of owner: Plankonsult PO Box 2778, Sunnyside Adres van eienaar: P/a Plankonsult, Posbus 2778, Sunny 032. side 032. NOTICE 857 OF 987 KENNISGEWING 857 VAN 987 CITY COUNCIL OF ROODEPOORT STADSRAAD VAN ROODEPOORT NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DORP The Roodepoort City Council hereby gives notice in terms Die Stadsraad van Roodepoort gee hiermee ingevolge arti of section 69(6)(a) read in conjunction with section 96(3) of kel 69(6)(a) saamgelees met artikel 96(3) van die Ordonnan the Town planning and Townships Ordinance, 986 (Ordi sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 986 (Ordonnansie 5 van nance 5 of 986), that an application to establish the town 986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in die bylae hierby. ship referred to the annexure hereto, has been received by it. genoem, te stig deur hom ontvang is. of the application are open to inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the City Engineer (Deve wone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur lopment), Fourth Floor, Office No 73, Civic Centre, (Ontwikkeling), Vierde Vlak, Kantoor No 73. Burgersen Christiaan de Wet Road, Florida Park, for a period of 28 trum, Christiaan de Wetweg, Floridapark, vir 'n tydperk van (twenty eight) days from 23 September (agt entwintig) dae vanaf 23 September 987. IllParticulars Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing and in duplicate binne 'n tydperk van 28 (agt entwintig) dae vanaf 23 Septo the City Engineer (Development) at the above address or tember 987 skriftelik en in tweevoud by of tot die Stadsinge at Roodepoort City Council, Private Bag X30. Roodepoort, nieur (Ontwikkeling) by bovermelde adres of by Roodepoort 725. within a period of 28 (twenty eight) days from 23 Sep Stadsraad. Privaatsak X30. Roodepoort, 725 ingedien of getember 987. rig word. Pretoria, 23 September 987. Pretoria, 23 September 987. SCHEDULE BYLAE Name of township: Weltevreden Park Extension 58. Naam van dorp: Weltevredenpark Uitbreiding 58. Full name of applicant: Wesplan and Associates. Voile naam van aansoeker: Wesplan en Assosiate. Number of erven in proposed township: Four: "Residen tial 2". Aantal erwe in voorgestelde dorp: Vier: "Residensieel 2". Description of land on which township is to be established: 4 and 42, Panorama Agricultural Holdings. Regis Hoewes tration Division IQ. Transvaal. DHoldings Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: 4 en 42, Panorama Landbouhoewes. Registrasie Afdeling IQ. Transvaal. Situation of proposed township: The properties are situ Ligging van voorgestelde dorp: Die eiendomme word aan ated between Kurkbos Avenue on the eastern boundary of die ooste deur Kurkboslaan en aan die weste deur Cornelius Cornelius Street on the western boundary. straat begrens. Reference Number: 7/3 Weltevreden Park X58/0003. Verwysingsnommer: 7/3 Weltevredenpark X58/0003. NOTICE 858 OF 987 KENNIS 858 VAN 987 KR UGERSD ORP AMENDMENT SCHEME 3 KRUGERSDORP WYSIGINGSKEMA 3 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56()(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) SIE 5 VAN 986) Die Stadsraad van Krugersdorp, synde die eienaar van Erf The Town Council of Krugersdorp, being the owner of Erf 022, Azaadville Uitbreiding, gee hiermee ingevolge artikel 022, Azaadville Extension, hereby give notice in terms of 56()(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en section 56()(b)(i) of the Town planning and Townships Or Dorpe, 986, kennis dat die Stadsraad voornemens is om die 0 dinance, 986, that the Council intends to amend the town wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Krugers planning scheme known as Krugersdorp Townplanning dorpdorpsbeplanningskema, /980, deur die hersonering Scheme, /980. by the rezoning of a portion of the property van 'n gedeelte van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Kru

34 3030 PROVINCIAL GAZETTE. 30 SEPTEMBER 987 described above, situated in Krugersdorp from "Cemetery" gersdorp van "Begraafplaas" tot "Spesiaal" vir "Ont to "Special" for "Recreational purposes". spanningsdoeleindes". Particulars of the application will lie open for inspection Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge II during normal office hours at the office of the Town Engi wone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur, Af neer, Town planning Section, Civic Centre, Krugersdorp for deling Stadsbeplanning, Burgersentrum, Krugersdorp vir 'n a period of 28 days from 23 September 987. tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 94, Krugersdorp lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 740 within a period of 28 days from 23 September , Krugersdorp 740 ingedien of gerig word. Address of owner: Civic Centre, Commissioner Street, Adres van eienaar: Burgersentrum. Kommissarisstraat, Krugersdorp, PO Box 94, Krugersdorp 740. Krugersdorp, Posbus 94, Krugersdorp 740. NOTICE 859 OF 987 KENNISGEWING 859 VAN 987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 30 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 30 BYLAE 8 SCHEDULE 8 (REGULASIE (2)) (REGULATION KENNISGEWING VAN AANSOEK OM (2)) WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF DORPSBEPLANNING EN DORPE. 986 (ORDONNAN TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION SIE I 5 VAN 986) 56()(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN SHIPS ORDINANCE. 986 (ORDINANCE 5 OF 986) Ek, Michael Meyer, gemagtigde agent van die eienaar van of Erf 824, Moreletapark Extension 2. Pretoria hereby give EH 824, Moreletapark Uitbreiding 2, Pretoria gee hiermee notice in terms of Section 56(I)(b)(i) of the Townplanning ingevolge Artikel 56()(b)(i) van die Ordonnansie op Dorps and Townships Ordinance, 986, that I have applied for the beplanning en Dorpe, 986 kennis dat ek by die Stadsraad City Council of Pretoria for the amendment of the town plan van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die ning scheme known as Pretoria Townplanning Scheme, Dorpsbeplanningskema bekend as Pretoria dorpsaanlegske 974, by the rezoning of the property described above, situ ma. 974, vir die hersonering van die eiendom hierbo beskryf aced in Rubenstein Drive, Moreletapark Extension 2. Pre gelee to Rubensteinrylaan, Moreletapark Uitbreiding 2. Pre toria, form "General residential" to "Office rights". toria van "Spesiaal woonstelle" tot "Spesiaal kantore". Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Secretary, City wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Council of Pretoria, Office No 4047, Munitoria. Vermeulen Stadsraad van Pretoria, Munitoria, Vermeulenstraat. Pre Street, Pretoria, for a period of 28 days from 23 September toria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet Objections to or representations in respect of this applica binne 'n tydperk van 28 (agt entwintig) dae vanaf 23 Sep tion must be lodged with or made in writing to the Town Sec tember 987 skriftelik by of tot die Stadsekretaris by boge retary, at the above address or at PO Box 440, Pretoria 000, noemde adres of Posbus 440, Pretoria 000, ingedien of gerig within a period of 28 days from 23 September 987. word. Address of owner: No 3 Berg en Dal, 246 Rissik Street. Adres van eienaar: Berg en Dal No 3, Rissikstraat 246. Sunnyside, Pretoria. 4 Sunnyside, Pretoria NOTICE 860 OF 987 KENNISGEWING 860 VAN 987 SANDTON AMENDMENT SCHEME 33 SANDTON WYSIGINGSKEMA 33 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56()(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SIE 5 VAN 986) I, Robert Henry Whitworth Warren, being the authorised agent of the owner of Erf 3, Chislehurston, hereby give no Ek, Robert Henry Witworth Warren, synde die gemagtice in terms of section 56()(b)(i) of the Town ti de planning and agent van die eienaar van Erf 3, Chislehurston, gee Townships Ordinance, 986, that I have applied to the Sand hiermee ingevolge artikel 56()(b)(i) van die Ordonnansie op ton Town Council for the amendment of the townplanning Dorpsbeplanning en Dorpe, 986, kennis dat ek by die Sandscheme known as Sandton Town planning Scheme, 980, by ton Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die the rezoning of the property described above, situated along dorpsbeplanningskema bekend as Sandton dorpsbeplan the west side of ningskema, 980, deur die hersonering van die eiendom hiernia Road, from Proses Business Road 4 to near Business its intersection 4, subject with to condi Rivo bo beskryf, gelee aan die westelike kant van Proteaweg nab tions. die aansluiting met Rivoniaweg, van Besigheid 4 tot Besig heid 4, onderworpe aan voorwaardes. 4. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge

35 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER normal office hours at the office of the Town Secretary, wone kantoorure by die kantoor van die Sekretaris, Kamer Room B206, Civic Centre, Rivonia Road, for a period of 28 B206, Burgersentrum, Rivoniaweg, vir 'n tydperk van 28 dae days from 23 September 987. vanaf 23 September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town Sec binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987 skrifte retary at the above address or at PO Box 7800, Sandton lik by of tot die Sekretaris by bovermelde adres of by Posbus 246, within a period of 28 days from 23 September , Sandton 246, ingedien of gerig word. Address of applicant: R H W Warren & Van Wyk, PO Box Adres van applikant: R H W Warren & Van Wyk, Posbus 86, Morningside , Morningside NOTICE 86 OF 987 KENNISGEWING 86 VAN 987 TOWN COUNCIL OF DELMAS STADSRAAD VAN DELMAS PROPOSED DELMAS AMENDMENT SCHEME 9 VOORGESTELDE DELMAS WYSIGINGSKEMA 9 The Town Council of Delmas hereby gives notice in terms Die Stadsraad van Delmas gee ingevolge artikel 28()(a) of section 28()(a) of the Town planning and Townships Or van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 986 dinance, 986 (Ordinance 5 of 986), that a draft townplan (Ordonnansie 5 van 986), kennis dat 'n ontwerpdorpsbe ning scheme, to be known as Delmas Amendment Scheme 9, planningskema, bekend te staan as Delmas wysigingskema 9, has been prepared by it. opgestel is. The Town Council of Delmas intends to rezone a portion Die Stadsraad van Delmas is van voorneme om 'n gedeelte of Park Erf 579. situated on the corner of Aucamp Street van Parkerf 579, Delmas, gelee op die hoek van Aucamp from "Park" to "Residential ". straat te hersoneer van "Park" na "Residensieel ". Particulars of this scheme are open for inspection at the of Besonderhede van hierdie hersonering le ter insae by die Tice of the Town Clerk, Delmas, Municipal Offices, Delmas kantoor van die Stadsklerk van Delmas, Munisipale Kantore, for a period of 28 (twenty eight) days from date of the first Delmas vir 'n tydperk van 28 (agt en twintig) dae vanaf die publication of this notice, which is 23 September 987. datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 23 September 987. Any objections or representations in connection with this amendment scheme shall be submitted in writing to the Town Enige beswaar of vertoe in verband met hierdie wysi Clerk, PO Box 6, Delmas 220 within a period of 28 (twenty gingskema moet skriftelik aan die Stadsklerk van Delmas, eight) days from the abovementioned date. Posbus 6, Delmas 220 binne 'n tydperk van 28 (agt en twin tig) dae van bogenoemde datum af, ingedien word. TOWN CLERK Delmas STADSKLERK Delmas Municipal Offices Munisipale Kantore PO Box 6 Posbus 6 Delmas Delmas NOTICE 862 OF 987 KENNISGEWING 862 VAN 987 SANDTON AMENDMENT SCHEME 36 SANDTON WYSIGINGSKEMA 36 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56()(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SIE 5 VAN 986) I, Dirk Zandberg Malherbe, being the authorised agent of the owner of Erven 7,8 and 9, Sunninghill Extention 4, Sand Ek, Dirk Zandberg Malherbe, synde die gemagtigde agent ton, hereby give notice in terms of section 56()(b)(i) of the van die eienaar van Erwe 7, 8 en 9, Sunninghill Uitbreiding 4, Town planning and Townships Ordinance, 986, that I have Sandton, gee hiermee ingevolge artikel 56()(b)(i) van die applied to the Sandton Town Council for the amendment of Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 986, kennis the town planning scheme known as Sandton Townplanning dat ek by die Stadsraad van Sandton aansoek gedoen het om Scheme, 980, by the rezoning of the property described die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Sandabove, situated cnr Naivasha and Nkuru Roads, Sunninghill, ton dorpsbeplanningskema, 980, deur die hersonering van Sandton, from Special to Residential 2.. die eiendom hierbo beskryf, gelee te h/v Naivasha en Nkuruweg, Sunninghill, Sandton, van Spesiaal tot Residensieel 2. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours in Room 206, B Block, Civic Centre, cnr wone kantoorure by Kamer 206, B Blok, Sandton Stadsraad, West Street and Rivonia Road, Sandown, for a period of 28 h/v Weststraat en Rivoniaweg, Sandown, vir 'n tydperk van days from 23 September dae vanaf 23 September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Lion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987 skrifte Clerk at the above address or to the Town Clerk (Attention lik by bovermelde adres of tot die Stadsklerk (Aandag

36 3032 PROVINCIAL GAZETTE. 30 SEPTEMBER 987 Town planning), PO Box 7800, Sandton 246, within a Dorpsbeplanning), Posbus 7800, Sandton 246, ingedien of period of 28 days from 23 September 987. gerig word. Address of owner: Tino Ferero Town and Regional Plan Adres van eienaar: Tino Ferero Stads en Streekbeplanners, PO Box 779, Fontainebleau ners, Posbus 779, Fontainebleau Date of first publication: 23 September 987. Datum van eerste publikasie: 23 September 987. NOTICE 863 OF 987 KENNISGEWING 863 VAN 987 CARLETONVILLE AMENDMENT SCHEME 28 CARLETONVILLE WYSIGINGSKEMA 28 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 45()(c)(0/56()(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TIKEL 45()(c)(i)/56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE TOWNSHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDON 986) NANSIE 5 VAN 986) (Regulation (2)) (Regulasie (2)) I, Friedrich Jacob Mathey, being the authorised agent of Ek, Friedrich Jacob Mathey, synde die gemagtigde agent the owner of Erf 4666, Carletonville Extension 2, hereby give van die eienaar van Erf 4666, Carletonville Uitbreiding 2, gee notice in terms of section 56()(b)(i) of the Town planning hiermee ingevolge artikel 56()(b)(i) van die Ordonnansie op and Townships Ordinance, 986, that I have applied to the Dorpsbeplanning en Dorpe, 986, kennis dat ek by die Carle Carletonville Town Council for the amendment of the town tonville Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van planning scheme known as Carletonville Townplanning die dorpsbeplanningskema bekend as Carletonville dorps Scheme, 96, by the rezoning of the property described aanlegskema, 96, deur die hersonering van die eiendom above, situated in Amethyst Street, Carletonville from hierbo beskryf, geled te Amethyststraat, Carletonville van "Special" for the purposes of a place of refreshment, r shops, "Spesiaal" vir die doeleindes van verversingsplekke, winkels, offices and dry cleaners with 6p spaces per 00 m2 kantore en droogskoonmakers met 6 parkeerplekke tot 00 gross leasable shopping floor area and 2 parking spaces per m2 bruto verhuurbare winkelvloeroppervlakte en 2 parkeer 00 m2 gross leasable office floor area to: plekke tot 00 m2 bruto verhuurbare kantoorvloeropper vlakte tot:. 2 Parking spaces per 00 m2 gross leasable area; and. 2 Parkeerplekke per 00 m2; en 2. to relax the building line from 5 m to 3 m. 2. om die straatboulyn te verslap van 5 m na 3 m. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Munici wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Munisi pal Offices, Halite Street, Carletonville, for a period of 28 pale Gebou, Halitestraat, Carletonville, vir 'n tydperk van 28 days from 23 September 987. dae vanaf 23 September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987 skrifte Clerk at the above addres or at PO Box 3, Carletonville with lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus in a period of 28 days from 23 September , Carletonville ingedien of gerig word. Address of authorized agent: Mathey and Greeff, PO Box Adres van gemagtigde agent: Mathey en Greeff, Posbus 2636, Randburg , Randburg 225. Date of first publication: 23 September 987. Datum van eerste publikasie: 23 September 987. NOTICE 864 OF 987 KENNISGEWING 864 VAN 987 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 8 (N) RANDBURG WYSIGINGSKEMA 8 (N) NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56()(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE TOWN ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN 986) SIE 5 VAN 986) I, Eric Freemantle, being the authorized agent of the ow Ek, Eric Freemantle, synde die gemagtigde agent van die ner of Erf 437 Randpark Extension 5, hereby give notice in eienaar van Erf 437 Randpark Uitbreiding 5 gee hiermee interms of section 56()(b)(i) of the Town Planning and gevolge artikel 56()(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Townships Ordinance, 986, that I have applied to the Rand planning en Dorpe, 986, kennis dat ek by die Randburg burg Town Council for the amendment of the Town Planning Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps Scheme known as Randburg Town Planning Scheme 976 by beplanningskema bekend as Randburg dorpsbeplanningske the rezoning of the property described above, situated on the ma 976 deur die hersonering van die eiendom hierbo corner of Cooper Avenue and Kalinda Road from "Govern geskryf, gelee op die hoek van Cooperlaan en Kalindastraat ment" to "Residential 2". van "Regering" tot "Residensieel 2". Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Room

37 45()(c)(i)/56()(b)(i) PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER B6, Randburg Town Council, cnr Hendrik Verwoerd and B6, Randburg Stadsraad, h/v Hendrik Verwoerd en Jan Jan Smuts Avenue, Randburg for the period of 28 days from Smuts Rylaan, Randburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf September 987. September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987 skrifte Clerk, at the above address or at Private Bag, Randburg, lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Pri 225 within a period of 28 days from 23 September 987. vaatsak, Randburg, 225 ingedien of gerig word. Address of owner: c/o Schneider & Dreyer, PO Box 3438, Adres van eienaar p/a Schneider & Dreyer, Posbus 3438, Randburg, 225. Randburg, 225. NOTICE 865 OF 987 _ KENNISGEWING 865 VAN 987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2063 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2063 SCHEDULE 8 BYLAES (REGULATION (2)) (REGULASIE (2)) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDENT OF TOWN VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR PLANNING SCHEME IM TERMS OF SECTION 56()(b)(i) OF THE TOWN TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) SIE 5 VAN 986) h I, Aletta Johanna Watt, being the authorized agent of the Ek, Aletta Johanna Watt, synde die gemagtigde agent van owner of the Remaining Extent of Erf 958, Melville hereby die eienaar van Restant Gedeelte van Erf 958, Melville gee give notice in terms of section 56()(b)(i) of the Town plan hiermee ingevolge artikel 56()(b)(i) van die Ordonnansie op ning and Townships Ordinance, 986, that I have applied to Dorpsbeplanning en Dorpe, 986, kennis dag ek by die Jo the Johannesburg City Council for the amendment of the hannesburg Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging town planning scheme known as Johannesburg Town Plan van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg ping Scheme, 979, by the rezoning of the property described dorpsbeplanningskema, 979, deur die hersonering van die above, situated at 52 Second Avenue from "Residential I" to eiendom hierbo beskryf, geled te 52 Tweedelaan van "Resi "Residential " permitting offices with the consent of the densieel " tot "Residensieel " om kantore toe te laat met Council, subject to certain conditions. die toestemming van Raad, onderworpe aan sekere voorwaardes. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 8 ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Director of Planning, 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein fora wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be Roomplanning, Kamer 760, 7de Vloer, Burgersentrum, period of 28 days from 23 September 987. Braamfontein vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987. Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Director of Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Planning, at the above address or at PO Box 30733, Braam binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987 skrifte fontein 207, within a period of 28 days from 23 September lik by of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde 987. adres of by Posbus 30733, Braamfontein, 207 ingedien of gerig word. Address of owner: Van Zyl Attwell and De Kock, do An Adres van eienaar: Van Zyl Attwell and De Kock, p/a An nette Watt, P 0 Box 4502, Randburg 225. nette Watt, Posbus 4502, Randburg 225. NOTICE 866 OF 987 KENNISGEWING 866 VAN 987 AMENDMENT SCHEME 4/9/2/54/5 WYSIGINGSKEMA 4/9/2/54/5 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN DIE AANSOEK OM WYSI TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION GING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGE OF THE TOWN PLANNING AND VOLGE ARTIKEL 45()(c)(i)/56()(b)(i) VAN DIE TOWNSHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF ORDONANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986) 986 (ORDONNANSIE 5 VAN 986) (Regulation (2)) (Regulasie (2)) SCHEDULE 8 BYLAES I, J L Oberholzer, being the authorized agent of the owner Ek, J L Oberholzer, synde die gemagtigde agent van die of erven , , hereby give eienaar van erwe , en , notice in terms of section 45()(c)(i)/56()(b)(i) of the Town gee hiermee ingevolge artikel 45()(c) van die Ordonnansie planning and Townships Ordinance, 986, that I have applied op Dorpsbeplanning en Dorpe, 986, kennis dat ek by die to the Evander Town Council for the amendment of the Evander Stadsraad aansoek gedoen het om wysiging van die

38 I mentioned 3034 PROVINCIAL GAZETTE, 30 SEPTEMBER 987 townplanning scheme known as Evander Town Planning dorpsbeplanningskema bekend as Evander Dorps Scheme by the rezoning of the property described above, beplanningskema deur die hersonering van die eiendom hier situated Evander Extension 3, from Special to Special with bo beskryf, gelee te Evander Uitbreiding 3, van Spesiaal tot 4 Amended clauses. Spesiaal met gewysigde klousules. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the town clerk Evander wone kantoorure by die kantoor van die stadsklerk Evander for the period fo 28 days from 23 September 987. Stadsraad vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the town clerk binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987 skrifte at the above address or P/bag X 07 Evander within a period lik by of tot die stadsklerk by bovermelde adres of by Privaat of 28 days from 23 September 987. sak X 07 ingedien of gerig word. Address of owner: Urban Econ, PO Box 55066, Arcadia, Adres van eienaar: Urban Eton, Posbus 55066, Arcadia, 0007, Transvaal NOTICE 868 OF 987 KENNISGEWING 868 VAN 987 NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK WYSI MENT SCHEME 44 GINGSKEMA 44 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56()(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SIE 5 VAN 986) I, Van der Schyff van Bergen & Druce being the authorized agent of the owner of Portion 3 of Erf 49, Bedford Park Ek, Van der Schyff, Van Bergen & Druce. synde die ge. Extension 3, hereby give notice in terms of section magtigde agent van die eienaar van Gedeelte 3 van Erf 49, 56()(b)(i) of the Town Bedford Park Uitbreiding 3, gee hiermee ingevolge artikel planning and Townships Ordinance, 986 that I have applied to the Bedfordview City Council for 56()(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the amendment of the town planning scheme known as Dorpe, 986, kennis dag ek by die Bedfordview Stadsraad Amendment Scheme 44 by the rezoning of the property aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps described above, situated in 7(a) Cheetham Road, Bedford beplanningskema bekend as 44 deur die hersonering van Park Extension 3, from"special" for specified uses to die eiendom hierbo beskryf, geled te Cheethamweg 7(a) "Special" for the same uses provided that the height of Bedford Park Uitbreiding 3 van "Spesiaal" vir bepaalde gehouse shall not exceed 3 storeys. a bruike tot "Spesiaal" vir dieselfde gebruike met dien ver stande dat die hoogte van 'n woonhuis the 3 verdiepings Particulars of the application will lie for inspection during oorskry nie. normal office hours at the office of the town clerk, Bedford Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende geview City Council, for the period of 28 days from 23 Septem wone kantoorure by die kantoor van die stadsklerk, Bedford ber 987. view Stadsraad vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the town clerk at the above address or at Van der Schyff, Van Bergen & binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 September 987 skriftelilt by of tot die stadsklerk by bovermelde adres of by Van der Druce within a period of 28 days from 23 September 987. Schyff, Van Bergen en Druce ingedien word. Address of agent: 2nd Office Level, Sunnypark, Esselen Street, Pretoria, P 0 Box 35623, Menlo Park 002. Adres van agent: 2e Kantoorvlak, Sunnypark, Esselenstraat, Pretoria, Posbus 35623, Menlo Park.! NOTICE 869 OF 987 KENNISGEWING 869 VAN 987 I REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 967 It is hereby notified in terms of section 3(6) of the above Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hiermee Act that the undermentioned application have kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Direkteur been received by the Director of Community Services and van Gemeenskapsdienste ontvang is en ter insae le by 2e are open for inspection at 2th Floor, Merino Building, Pre Vloer, Merinogebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die torius Street, Pretoria and at the offices of the relevant local kantoor van die betrokke plaaslike bestuur. authority. Enige beswaar, met voile redes daarvoor, moet skriftelike Any objections, with full reasons therefor, should be by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, by bovermelde adres lodged in writing with the Director of Community Services at of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word op of voor 28 the above address or Private Bag X437, Pretoria on or before Oktober October 987. South African Iron and Steel Industrial Corporation Limi South African Iron and Steel Industrial Corporation Limi ted, for ted, vir () the amendment of the conditions of title of Ed and () die wysiging van titelvoorwaardes van Ed en die the Remaining Extent of Erf 4, Thabazimbi in order to per Resterende Gedeelte van Ed 4, Thabazimbi ten einde kan mit offices; and tore toe te laat; en li

39 (2) the amendment of the Thabazimbi Townplanning (2) die wysiging van die Thabazimbi dorpsbeplanningske Scheme, 980, by the rezoning of a part of Erf, ma, 980, deur die hersonering van 'n deel van Erf, Tha from "Institution" to "Special" for offices and/or other bazimbi van "Inrigting" na "Spesiaal" vir kantore en/of ander bithabazim PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER uses and a part of the Remaining Extent of Erf 4 from gebruike en 'n deel van die Resterende gedeelte van Erf 4, "Residential " to "Special" for offices and/or other uses. Thabazimbi van "Residensieel " na "Spesiaal" vir kantore This amendment scheme will be known as Thabazimbi en/of ander gebruike. Amendment Scheme 24. Die wysigingskema sal bekend staan as Thabazimbi wysi PB Francois van Pletsen, for the removal of the conditions of title of Erf 70, Eldoraigne Township in order to relax the building line. PB gingskema 24. PB Francois van Pletsen, vir die opheffing van die titelvoor waardes van Ed 70, dorp Eldoraigne ten einde dit moontlik te maak dat die boulyn verslap kan word. PB Gillian Olanne Gregory, for the removal of the conditions Gillian Olanne Gregory, vir die opheffing van die titelof title of Erf 43, Morningside Extension 0 Township in or voorwaardes van Erf 43, dorp Morningside Uitbreiding 0 der to relax the building line. ten einde dit moontlik te maak om die boulyn te verslap. PB PB Vanessa Mary Quinkon Bind, vir die opheffing van die ti Vanessa Mary Quinton Bind, for the removal of the con telvoorwaardes van Erf 0, dorp Floridapark ten einde dit ditions of title of Erf 0, Florida the building Park line. Township in order to relax moontlik te maak dat die boulyn verslap kan word. PB PB Pierre Paul Edmond Boisacq, vir die opheffing van die ti Pierre Paul Edmond Boisacq, for the removal of the con telvoorwaardes van Erf 87, dorp Greenside ten einde dit ditions of title of Erf 87, Greenside Township in order to moontlik te maak dat die err vir mediese spreekkamers ge permit the erf to be used for medical consulting rooms. bruik kan word. Abraham Johannes Christiaan Steyn, for the removal of the conditions of title of Erf 76, Florida North Township in order to relax the building line. PB PB Abraham Johannes Christiaan Steyn, vir die opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 76, dorp Florida Noord ten einde dit moontlik te maak dat die boulyn verslap word. PB PB Johannes Antonie Hough, vir die opheffing van die titel Johannes Antonie Hough, for the removal of the condi voorwaardes van Erf 323, dorp Lynnwood Glen ten einde dit tions of title of Erf 323, Lynnwood Glen Township in order moontlik te maak om die boulyn te verander van 7,5 m na to change the building line from 7,5 m to 6,0 m. 6,0 m. PB PB David Glen Hemer, for David Glen Hemer, vir () the removal of the conditions of title of Erf 5, Bucand cleugh Township in order to permit the erection of dwellingunits;buccleugh () die opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 5, dorp ten einde dit moontlik te maak vir die oprigting van wooneenhede; en (2) the amendment of the Sandton Townplanning (2) die wysiging van die Sandton dorpsbeplanningskema, Scheme, 980, by the rezoning of the erf from "Use Zone 2, 980, deur die hersonering van die erf van "Gebruikssone 2, Residential 2" to "Use Zone 2, Residential 2" to increase the Residensieel 2" tot "Gebruikssone 2, Residensieel 2" om die permissible number of dwelling units from 0 to 20. toelaatbare hoeveelheid wooneenhede te vermeerder van 0 This application will be known as Sandton Amendment na 20. Scheme 38. Die aansoek sal bekend staan as Sandton wysigingskema PB Purshid Bibi Khan, for () the removal of the conditions of title of Erf 2284, Lenasia Extension Township in order to permit dwellingunits; and Kurshid Bibi Khan, vir PB () die opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 2284, dorp Lenasia Uitbreiding ten einde dit moontlik te maak vir wooneenhede; en (2) the amendment of the Johannesburg Townplanning (2) die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplan Scheme, 979, by the rezoning of the erf from "Residential ningskema, 979. deur die hersonering van die erf van "Resi " to "Residential 4". densieel " tot "Residensieel 4". This application will be known as Johannesburg Amend Die aansoek sal bekend staan as Johannesburg wysi ment Scheme 206. gingskema 206. SAIF Investments (Proprietary) Limited,PfoBr 4_ _ SAIF Investments (Proprietary) Limited, vir

40 3036 PROVINCIAL GAZETTE. 30 SEPTEMBER 987 () the amendment of the conditions of title of Erf 8, Le () die wysiging van titelvoorwaardes van Erf 8, Lenasia, nasia, situated on Grand Place in order to permit a small in geled te Grand Place ten einde 'n klein verhoging van dekcrease in coverage; and king toe te laat; en (2) the amendment of the Johannesburg Townplanning (2) die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplan Scheme, 979, by rezoning the said erf from "Business 2" ningskema, 979, deur die hersonering van gemelde erf van with a coverage of 70 % to "Business 2" with a coverage of "Besigheid 2" met 'n dekking van 70 % tot "Besigheid 2" 76 %. met 'n dekking van 76 %. This amendment scheme will be known as Johannesburg Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburgwy Amendment Scheme sigingskema PB PB Code L Investments (Proprietary) Limited, for Code L Investments (Proprietary) Limited, vir () the amendment of the conditions of title of Erf 869, () die wysiging van titelvoorwaardes van Erf 869, dorp Orange Grove Township in order to permit the house to be Orange Grove ten einde die huis vir kantore toe te laat; en used for offices; and (2) die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplan (2) the amendment of the Johannesburg Town planning ningskema, 979, deur die hersonering van gemelde lot van Scheme, 979, by the rezoning of the said lot from "Residen "Residensieel 4" tot "Residensieel 4" insluitende kantore as tial 4" to "Residential 4" including offices as a primary right 'n primere reg en onderhewig aan sekere voorwaardes coos and subject to certain conditions as indicated in the Scheme op die Skema Klousules aangetoon is. Clauses. This amendment scheme will be known as Johannesburg Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg wy sigingskema Amendment Scheme PB PB Kinrosstraat 27 CC, vir 27 Kinross Street CC, for () die opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 2, () the removal of the conditions of title of Erf 2, South dorp SuidGermiston ten einde dit moontlik te maak dat die Germiston Township in order to permit the erf being used for erf gebruik kan word vir kantore; en offices; and (2) die wysiging van die Germiston dorpsbeplanningske (2) the amendment of the Germiston Townplanning ma, 985, deur die hersonering van die erf van "Residensieel Scheme, 985, by the rezoning of the erf from "Residential 4" tot "Residensieel 4" toelatende kantore. e to "Residential 4" permitting offices. Die aansoek sal bekend staan as Germiston wysigingske This application will be known as Germiston Amendment ma 45. Scheme 45. PB PB Carletonville Thirteen Fifteen (Proprietary) Limited, vir Carletonville Thirteen Fifteen (Proprietary) Limited, for () die opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 34, dorp Carletonville Uitbreiding 2 ten einde dit moontlik te () the removal of the conditions of title of Erf 34, Carle maak om die besigheidsregte uit te brei; en tonville Extension 2 Township in order to extend the business rights; and (2) die wysiging van die Carletonvilledorpsaanlegskema, 96, deur die hersonering van die erf van "Spesiaal" vir ge (2) the amendment of the Carletonville Townplanning boue vir professionele, finansiele en kommersiele doeleindes. Scheme, 96, by the rezoning of the erf from "Special" for op alle vloere; 'n woongebou op alle vloere behalwe die buildings for professional, financial and commercial purposes grondvloer en winkels op die grondvloer alleenlik tot "Spe on all floors, a residential building on all floors except the siaal" vir al bogenoemde regte plus winkels op alle vloere, ground floor and shops on the ground floor only to "Special" wooneenhede, verversingsplekke, besigheidsgeboue, wat die for all the abovementioned rights plus shops on all floors, besigheid van 'n haarkappersalon ingesluit. residential units, places of refreshment, business buildings, which includes the business of a hairdresser. Die aansoek sal bekend staan as Carletonvillewysi gingskema 27. This application will be known as Carletonville Amendment Scheme 27. PB PB Doughamp Properties CC, vir die opheffing van die titelvoorwaardes van Gedeelte van Hoewe 405, Glen Austen Doughamp Properties CC, for the removal of the condi Landbouhoewes Uitbreiding ten einde dit moontlik te tions of title of Portion of Holding 405, Glen Austin Agrimaak vir die verslapping van die boulyn. cultural Holdings Extension in order to permit the relaxation of the building line. PB PB Carla Magrietha Huxham, for the removal of the condi tions of title of Erf 363, Victory Park Extension 8 Township in order to permit the relaxation of the building line. Carla Magrietha Huxham vir die opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 363, dorp Victorypark Uitbreiding 8 ten einde dit moontlik te maak vir die verslapping van die boujyn. PB PB Ronald Ian Marsden vir die opheffing van die titelvoor Ronald Jan Mareden, for the removal of the conditions of waardes van Erf 2276, dorp Kemptonpark Uitbreiding 4 ten title of Erf 2276, Kempton Park Extension 4 Township in or einde die boulyn te verslap. der to relax the building line. I PB PB I II

41 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER Silverdyk (Proprietary) Limited, for the removal of the Silverdyk (Proprietary) Limited vir die opheffing van die conditions of title of Erf 894, Silverton Extension 4 Townw titelvoorwaardes van Erf 894, dorp Silverton Uitbreiding 4 ship in order to permit the erf being used for motor show ten einde dit moontlik te maak dat die erf gebruik word vir 'n room and workshop. motorvertoonlokaal en werkswinkel. Jan Simon Boersma Noome vir die opheffing van die titel voorwaardes van Gedeelte 29 (gedeelte van Gedeelte 22) van die plaas Panorama 200 IQ ten einde dit moontlik te maak om dorp te stig. Jan Simon Boersma Noome, for the removal of the conditions of title of Portion 29 (portion of Portion 22) of the farm Panorama in order to permit the establishment of a township. PB PB PB PB Domenico Romano and Maria Romano, for the removal Domenico Romano en Maria Romano vir die opheffing of the conditions of title of Erf 337, Bedfordview Extension van die titelvoorwaardes van Erf 337, dorp Bedfordview Uit 77 Township in order to relax the building line. breiding 77 ten einde dit moontlik te maak dat die boulyn verslap kan word. PB PB The Johannesburg Municipality, for the amendment of the conditions of title of Portion 37 of farm Braamfontein 53 R Johannesburg Munisipaliteit vir die wysiging van die titelin so far as such condition may prohibit the conduct of a pub voorwaardes van Gedeelte 37 van die plaas Braamfontein 53 tic restaurant thereon or in so far is it may prohibit the coun IR in saver as sulke voorwaardes die oprigting van 'n pucil from leasing the restaurant to a third party. blieke restaurant daarop kan verhoed of in sover as dit die Stadsraad kan verhoed om die restaurant aan 'n derde party PB te verhuur. pdebora Magritha Smith, George Brink Gereke du Toit, PB Cedric Arthur Visagie, Carl Raymond Bernardi, Michael Angelo Bernardi and John Portwig, for () the removal of the conditions of title of Erven 93/R, 95, 96, 97, 98 and 346, Colbyn Township in order to permit the erection of offices; and Debora Magritha Smith, George Brink Geneke du Toit, Cedric Arthur Visagie, Carl Raymond Bernardi, MichaelAngelo Bernardi en John Portwig, vir () die opheffing van die titelvoorwaardes van Erwe 93/R, 95, 96, 97, 98 en 346, dorp Colbyn ten einde dit moontlik te (2) the amendment of the Pretoria Town planning maak dat kantore opgerig kan word; en Scheme, 974, by the rezoning of the erven from "Special Dwelling" with a density of one dwelling per 500 m2 to (2) die wysiging van die Pretoria dorpsbeplanningskema, "Special" for offices and professional rooms. 974, deur die hersonering van die erwe van "Spesiale oon" met 'n digtheid van een woning per 500 m2 This tot application will be known as Pretoria Amendment " WSpesiaal" vir kantore en professionele kamers. Scheme 202. Die aansoek sal bekend staan as Pretoria wysigingskema PB Town Council Delmas, for PB () the removal of the conditions of, title of Erf 245, Del Stadsraad van Delmas, vir mas Township in order to permit the erf being used for a pub () die opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 245, lic garage; and dorp Delmas ten einde dit moontlik te maak dat die erf ge (2) the amendment of the Delmas Town planning Scheme, bruik kan word vir 'n openbare garage; en 986, by the rezoning of the erf from "Municipal" to "Public (2) die wysiging van die Delmas dorpsbeplanningskema, Garage". 986, deur die hersonering van die erf van "Munisipaal" tot This application will be known as Delmas Amendment "Openbare Garage". Scheme 8. Die aansoek sal bekend staan as Delmaswysigingskema 8. PB PB NOTICE 870 OF 987 KENNISGE WING 870 VAN 987 TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK STADSRAAD VAN KEMPTON PARK PROPOSED AMENDMENT TO KEPTOM PARK VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE KEMPTON TOWN PLANNING SCHEME, OF 952 (AMEND PARKSE DORPSBEPLANNINGSKEMA, VAN 952 MENT SCHEME /43 (WYSIGINGSKEMA, /43) The Town Council of Kempton Park hereby gives notice in Die Stadsraad van Kemptonpark gee hiermee ingevolge terms of section 28()(a) of the TownPlanning and Town artikel 28()(a) van die ordonnansie op Dorpsbeplanning en ships Ordinance, 986 (Ordinance 5 of 986) that a draft Dorpe, 986 (Ordonnansie 5 van 986), kennis dat 'n ont Town Planning Scheme to be known as Kempton Park werpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Kempton Amendment Scheme /43, has been prepared by it. park wysigingskema /43, deur horn opgestel is. This scheme is an amendment scheme and contains the following proposal: Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorstel: To make provision for the rezoning of Holding 30 (Pre Om voorsiening te maak vir die hersonering van Hoewe 30 viously a portion of Plantation Road), Intokozo Agricultural (voorheen 'n gedeelte van Plantationweg), Intokozo Lanbou

42 3038 PROVINCIAL GAZETTE, 30 SEPTEMBER 987 Holdings, from "Existing Street" to "Special" for industrial hoewes vanaf "Bestaande Straat" na "Spesiaal" vir nywer purposes, in order to use the existing buildings, with the writ heidsdoeleindes, ten einde die bestaande geboue of geboue ten permission of the Council, for the purposes of industry, wat opgerig gaan word, met die skriftelike toestemming van 4 noxious industries, warehouses, places of refreshment for die Raad to kan gebruik vir nywerhede, hinderlike bedrywe, own employees and any other use excluding dwelling units, pakhuise, verversingsplekke vir eie werknemers, en vir enige residential buildings and hotels. wider gebruik uitgesluit wooneenhede, woongeboue en ho Celle. The draft scheme will be open for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Room 358, Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoor Town Hall, Margaret Avenue, Kempton Park for a period of ure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 358, Stadhuis, 28 days from 30 September 987. Margaretlaan, Kemptonpark vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987. Objections to or representations in respect of the scheme must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet the above address or at PO Box 3, Kempton Park within a binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987, period of 28 days from 30 September 987. (The closing date skriftelik by of tot die Stadsklerk, by bovermelde adres of by for objections or representations is therefore 28 October, Posbus 3, Kemptonpark ingedien of gerig word. (Die 987) sluitingsdatum vir besware of vertoe is dus 28 Oktober 987) Q W VAN DER WALT Town Clerk Town Hall Stadhuis Margaret Avenue Margaretlaan (PO Box 3) (Posbus 3) Kempton Park Kempton Park 30 September September 987 Notice No 76/987 Kennisgewing No 76/987 Q W VAN DER WALT Stadsklerk NOTICE 87 OF 987 KENNISGEWING 87 VAN 987 TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK STADSRAAD VAN KEMPTONPARK NOTICE OF INTENTION TO ESTABLISH TOWNSHIP KENNISGEWING VAN VOORNEME DEUR PLAAS BY LOCAL AUTHORITY LIKE BESTUUR OM DORP TE STIG The Town Council of Kempton Park hereby gives notice in Die Stadsraad van Kemptonpark, gee hiermee ingevolge terms of section 08()(a) of the Town planning and town artikel 08()(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning ships Ordinance, 986 (Ordinance 5 of 986), that it intends en Dorpe, 986 (Ordonnansie 5 van 986), kennis dat by establishing a township consisting of the following erven on voornemens is om 'n dorp bestaande uit die volgende erwe Portion 68 of the farm Rietfontein 32 IR, Kempton Park: op Gedeelte 68 van die plaas Rietfontein 32 IR, Kempton Park to stig: Residential :49 Residensieel I: 49 Special for sports and recreation purposes: Spesiaal vir sport en ontspanningsdoeleindes: Further particulars of the township will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Nadere besonderhede van die dorp le ter insae gedurende Room 62, Town Hall, Margaret Avenue, Kempton Park for kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk; Kamer 62, a period of 28 days from 30 September, 987. Stadhuis, Margaretlaan, Kemptonpark vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987. Objections to or representations in respect of the township must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at Besware teen of vertoe ten opsigte van die dorp moet the above address or PO Box 3, Kempton Park, within a skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of period of 28 days from 30 September, 987. Posbus 3, Kemptonpark binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 ingedien of gerig word. Q W VAN DER WALT Town Clerk Q W VAN DER WALT Town Hall Stadhuis Stadsklerk Margaret Avenue Margaretlaan (PO Box 3) (Posbus 3) Kempton Park Kempton Park 30 September September 987 Notice No 83/987 Kennisgewing No 83/987 NOTICE 872 OF 987 KENNISGEWING 872 VAN 987 CITY COUNCIL OF ROODEPOORT STADSRAAD VAN ROODEPOORT NOTICE OF DRAFT SCHEME: AMENDMENT KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA: WYSI SCHEME 26 GINGSKEMA 26 The City Council of Roodepoort hereby gives notice in Die Stadsraad van Roodepoort gee hiermee ingevolge arti terms of section 28()(a) of the Town planning and Town kel 28(I)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en ships Ordinance, 986 (Ordinance 5 of 986), that the draft Dorpe, 986 (Ordonnansie 5 van 986), kennis dat 'n ont.

43 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER IIThis town planning scheme to be known as Amendment Scheme werpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Wysigingske 26 has been prepared by it. ma 26 deur hom opgestel is. scheme is an amendment scheme and contains the fol Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende lowing proposal. voorstel.. The replacement of Clause 2..3 of the Die vervanging van Klousule 2..3 van die Roodepoort Roodepoort Town dorpsbeplanningskema, 987 met die volgende: planning Scheme, 987 with the following: "Die Stadsraad op enige eiendom die oprigting van The City Council may give or withhold its consent for the slegseen wooneenheid tot 'n woonhuis mag toestaan of weier en is erection of only one dwelling unit to a dwelling house on any die Stadsraad wanneer hy sy spesiale toestemming verleen, property and the City Council shall in giving special consent geregtig om sodanige voorwaardes as wat hy goed ag, op te 8 be entitled to impose such conditions as it may deem fit after nadat daar aan die bepalings van Klousule 3 voldoen is. the provisions of Clause 3 have been complied with: Voorts met dien verstande dat: Provided further that: Waar 'n wooneenheid tot 'n woonhuis opgerig Where a dwelling unit is erected to a dwelling word op 'n erf in Gebruiksone Residensieel met 'n erf house on an erf in Use Zone Residential, with an erf size grootte van nie kleiner as 800 m2 en kleiner as 350 m2, die not less than 800 m2 less than 350 m2, the maximum floor maksimum vloeroppervlakte van die wooneenheid nie 75 m2 area of the dwelling unit shall not exceed 75 m2. moet oorskry nie Where a dwelling unit is erected to a dwelling Waar 'n wooneenheid tot 'n woonhuis opgerig house on an erf in Use Zone Residential, with an erf size word op 'n erf in Gebruiksone Residensieel, met 'n erfnot less than 350 m2 the maximum floor area of the dwell grootte van nie kleiner as 350 m2 nie, die maksimum vloering unit shall not exceed 0 m2. oppervlakte van die wooneenheid nie 0 m2 moet oorskry nie Where a dwelling unit is erected to a dwelling Waar 'n wooneenheid tot 'n woonhuis opgerig house on a property in the Use Zone Agricultural, with a word op 'n eiendom in die Gebruiksone Landbou, met eien property size not less than,0 ha (0 000 m2), the floor area domsgroottes van nie kleiner as,0 ha (0 000 m2) nie, word of the dwelling unit shall not be restricted. die vloeroppervlakte van die wooneenheid nie beperk nie. The draft scheme is open for inspectiori during normal of Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoor fice hours at the office of the City Engineer (Development), ure by die kantoor van die Stadsingenieur (Ontwikkeling), Room 73, Fourth Floor, Civic Centre, Christiaan de Wet Kantoor 73, Vierde Vlak, Burgersentrum, Christiaan de Wet Road, Florida, for a period of 28 days from 30 September Weg, Florida vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September Objections to or representations in respect of the scheme Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet must be lodged with or made in writing to the City Engineer binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte (Development) at the above address or at Private Bag X30, lik by of tot die Stadsingenieur (Ontwikkeling) by bover Roodepoort, 725, within a period of 28 days from 30 Sep melde adres of by Privaatsak X30, Roodepoort 725 ingedien tember 987. of gerig word. II ' NOTICE 873 OF 987 KENNISGEWING 873 VAN 987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3037 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3037 I, Michael Vincent van Blommestein,being the authorized Ek, Michael Vincent van Blommestein, synde die gemag agent of the owner of erven R/68, /68, /69, /88, 3/373 tigde agent van die eienaar van erwe R/68. /68, /69. and R/373 Nieuw Muckleneuk hereby give notice in terms of /88, 3/373, en R/373 Nieuw Muckleneuk, gee hiermee Inge section 56()(b)(i) of the Town planning and Townships Or volge artikel 56()(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe dinance, 986 (Ordinance 5 of 986). that I have applied to planning en Dorpe, 986 (ordonnansie 5 van 986), kennis the City Council of Pretoria for the amendment of the town dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om planning scheme in operation known as Pretoria Town Plan die wysiging van die dorpsbeplanningskema in werking be ning Scheme, 974 by the rezoning of the properties de kend as Pretoria Dorpsbeplanningskema, 974 deur die her scribed above, situated between Middel and Bronkhorst sonering van die eiendom(me) hierbo beskyf, gelee tussen Streets Nieuw Muckleneuk from "General Residential" (Er Middel en Bronkhorststrate Nieuw Muckleneuk van "Alge ven /68, /88 and 3/373) and "Special Residential" (Erven mene Woon" (Erwe /68, /88 en 3/373) en "Spesiale R/68. /69 and 8373) to "Special" for offices. Woon" (Erwe R/68, /69 en R/373) Nieuw Muckleneuk tot "Spesiaal" vir kantore. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the City Secretary, Room Besonderhede van die aansoek 8 ter insae gedurende ge 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre for the period of 28 days from 30 September 987. toria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the City Sec binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte retary at the above address or at PO Box 440, Pretoria, 000 lik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by within a period of 28 days from 30 September 987. Posbus 440, Pretoria, 000 ingedien of gerig word. Address of authorized agent: Bryce & van Blommestein, Adres van gemagtigde agent: Bryce & van Blommestein, 0 PO Box 28528, Sunnyside, 032, Suite 4 Parkland, 229 Posbus 28528, Sunnyside, 032, Suite 4 Parkland, 229 Bronk Bronkhorst Street, Nieuw Muckleneuk, 08. horststraat, Nieuw Muckleneuk.

44 3040 PROVINCIAL GAZE. E.. 30 SEPTEMBER 987 NOTICE 874 OF 987 KENNISGEWING 874 VAN 987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3038 PRETORIA WYSIGINGSKEMA , Michael Vincent van Blommestein being the authorized Ek, Michael Vincent van Blommestein synde die gemag agent of the owner of Erf 69 Silvertondale hereby give notice tigde agent van die eienaar van Erf 69, Silvertondale gee in terms of section 56()(b)(i) of the Townplanning and hiermee ingevolge artikel 56()(b)(i) van die Ordonnansie op Townships Ordinance, 986 (Ordinance 5 of 986), that I Dorpsbeplanning en Dorpe, 986 (Ordonnansie 5 van have applied to the City Council of Pretoria for the amend 986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek ment of the town planning scheme in operation known as gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema Pretoria Town planning Scheme, 974 by the rezoning of the in werking bekend as Pretoria dorpsbeplanningskema. 974 property described above, situated on Facia Road Silverton deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf. gelee dale from "Special" for commercial or trade activities (An te Faciaweg, Silvertondale van "Spesiaal" vir kommersiele of nexure B2) to "Restricted Industrial" subject to certain handelsaktiwiteite (Bylae B2) tot "Beperkte Nywerheid" coeitions. onderworpe aan sekere voorwaardes. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the City Secretary, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris. 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, Kamer Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Prefor the period of 28 days from 30 September 987. toria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the City Sec binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte retary at the above address or at PO Box 440, Pretoria, 000 lik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by within a period of 28 days from 30 September 987. Posbus 440. Pretoria 000 ingedien of gerig word. Address of authorized agent: Bryce & Van Blommestein, Adres van gemagtigde agent: Bryce & Van Blommestein. PO Box 28528, Sunnyside 032, Suite 4, Parkland. 229 Posbus 28528, Sunnyside 032. Suite 4, Parkland, Bronk Bronkhorst Street, Nieuw Muckleneuk. horststraat 229, Nieuw Muckleneuk. 4 Date of first publication: 30 September 987. Datum van eerste publikasie: 30 September 987. NOTICE 875 OF 987 KENNISGEWING 875 VAN 987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3039 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 3039 I, Errol Raymond Bryce being the authorized agent of the owner of Erf 62 Mayville hereby give notice in terms of sec tion 56()(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinonce, 986, that I have applied to the City Council of Pretoria for the amendment of the town planning scheme known as Pretoria Amendment Scheme, 974 by the rezon ing of the property described above, situated in Paul Kruger Street, between for Motor Baan Street Showrooms, and Van Rensburg shops for Street the sale from "Special" of caravan spare parts and accessories, camping equipment and fishing tackle and/or parking for flats on the ground floor. Flats on the upper floors only, to "Special" for Motor Showrooms, Motor Workshops, shops for the sale of caravan spare parts and accessories, camping equipment and fishing tackle and /or parking for flats on the ground floor. Flats on the upper floors only. Ek, Errol Raymond Bryce synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 62 Mayville gee hiermee ingevolge artikel 56()(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 986, kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps beplanningskema bekend as Pretoria dorpsbeplanningske ma, 974 deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Paul Krugerstraat, 4 tussen Baanstraat en winkels vir die verkoop van karavaanonderdele en toebe Van Rensburgstraat kampeertoerusting van "Spesiaal" en visvanggereedskap vir Motorvertoonlokale, en/of bore, par kering vir woonstelle op die grondvloer en woonstelle net op die boverdiepings, tot "Spesiaal" vir motorvertoonlokale, motorwerkswinkels, winkels vir die verkoop van karavaanonderdele en toebehore, kampeertoerusting en visvanggereedskap en/of parkering vir woonstelle op die grondvloer en woonstelle net op die boverdiepings. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the City/Secretary Room wone kantoorure by die kantoor van die sekretaris kamer 3024, 3rd floor, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, 3024, 3e Vloer, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, for the period of 28 days from 30 September 987. Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tidn'thust bellociscd with or made in writing to the City/Secre binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte tary'm ihe; above 'address or at PO Box 440, Pretoria 000, lik by of tot die sekretaris by bovermelde adres of by Posbus Within'a'Oeriodiif 28days from 30 September , Pretoria 000, ingedien of gerig word../address'otagent: CAS Bryce' and van ;Blcimmestein; Suite Adres van agent: Bryce and Van Blommestein, suite 4, 4;;4Parklarid, 229;Bronkhorsi Sheet, Nevii'Mtickleneuk: PO Parkland, Bronkhorststraat 229, New Muckleneuk, Pretoria, Box 28528, Sunnyside, al. :A.4.r,J. d. p.. ' 'el ). Posbus 28528, Sunnyside, 032.

45 , PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER NOTICE 876 OF 987 KENNISGEWING 876 VAN 987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3040 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3040 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56()(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SIE 5 VAN 986) I, J L van Schaik being the authorized agent of Erf 4 Waverley hereby give notice in terms of section 56()(b)(i) of Ek, J L van Schaik synde die gemagtigde agent van Erf 4 the Townplanning and Townships Ordinance, 986, that I Waverley gee hiermee ingevolge artikel 56()(b)(i) van die have applied to the Town Clerk of Pretoria for the amend Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 986, kennis ment of the town planning scheme known as Pretoria 974 by dat ek by die Stadsklerk van Pretoria aansoek gedoen het om the rezoning of the property described above, situated in die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Pre 36 Breyer Avenue from "Special Residential" to "Special". toria 974 deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Breyerlaan 36 van "Spesiale Woon" na Particulars of the application will lie for inspection during "Spesiaal". normal office hours at the office of the Town Clerk, Room Besonderhedewan die aansoek le ter insae gedurende ge 3024, Munitoria, Vermeulen Street, Pretoria for the period wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer of 28 days from 30 September , Munitoria, Vermeulenstraat, Pretoria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987. Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Clerk at the above address or at PO Box 440, Pretoria 000 within a period of 28 days from 30 September 987. Address of owner: Deaplan, PO Box 40346, Arcadia Date of first publication: 30 September 987. binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 Septemer 987 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 440, Pretoria 000 ingedien of gerig word. Adres van eienaar: Deaplan, Posbus 40346, Arcadia Datum van eerste publikasie: 30 September 987. NOTICE 877 OF 987 KENNISGEWING 877 VAN 987 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DORP. SCHEDULE II BYLAE II ' (Regulation 2). (Regulasie 2) Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Municipal Offices, Old Pretoria Main Road, Midrand for a period of 28 days from 30 September 987. Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrife lik en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak X20, Halfway House 685 ingedien of gerig word. BYLAE Objections to or representations in respect of the applies tion must be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Clerk at the above address or at Private Bag X20, Halfway House 685 within a period of 28 days from 30 September 987. ANNEXURE Name of township: Varna Valley Extension 27. artikel69(6)(a) The Town Council of Midrand hereby gives notice in terms of section section 69(6)(a) of the Town planning and Townships Or dinance, 986 (Ordinance 5 of 986), that an application to establish the township referred to in the annexure hereto, has been received by it. Die Stadsraad van Midrand gee hiermee ingevolge van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en pe, 986 (Ordonnansie 5 van 986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in die bylae hierby genoem, te stig deur horn ontvang is. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die Stadsklerk, Munisipale Kantore, Ou Pretoria Hoofweg, Midrand vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987. Naam van dorp: Vorna Valley Uitbreiding 27. Full name of applicant: Michael John ThorburnHum phrey, Kenneth Herbert John Syminton, Gioncarlo Calvaresi and Adomo Bruno Calvaresi. Voile naam van aansoeker: Michael John Thorburn Hum phrey, Kenneth Herbert John Symington, Gioncarlo Calva resi en Adamo Bruno Calvaresi. al erwe in voorgestelde dorp: Spesiaal vir Groepsbe 2. Number of erven in proposed township: Special for Group huising Aant: Housing: 2. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Description of land on which township is to be established: Gedeeltes 2, 3 en 4 van Hoewe 74, Halfway House Land Portions 2, 3 and 4 of Holding 74, Halfway House Estate. goed. Situation of proposed township: East Adjacent to Voma Valley Township. Reference No 6/3/VV27 Ligging van voorgestelde dorp: Oos aanliggend aan Vorna Valley Dorp. Verwysingsnommer 6/3/VV27

46 3042 PROVINCIAL GAZETTE, 30 SEPTEMBER 987 NOTICE 878 OF 987 KENNISGEWING 878 VAN 987 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DORP (Regulation 2) (Regulasie 2) Die Stadsraad van Midrand gee hiermee ingevolge artikel 69(6)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor pe, 986 (Ordonnansie 5 van 986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in die bylae hierby genoem, te stig deur horn ontvang is. The Town Council of Midrand hereby gives notice in terms of section 69(6)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, 986 (Ordinance 5 of 986), that an application to establish the township referred to in the annexure hereto, has been received by it. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 8 ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer Fl, Electrum Park, Old Pretoria Road, Randjespark, Mid Fl, Electrum Park, Ou Pretoriapad, Randjespark, Midrand rand for a period of 28 days from 30 September 987 (the vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 (die da date of first publication of this notice). tum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing and in duplicate binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte to the Town Clerk at the above address or at Private Bag lik en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde X20, Halfway House 685 within a period of 28 days from 30 adres of by Privaatsak X20, Halfway House 685 ingedien of September 987. gerig word. Name of township: Halfway House Extension 38. Naam van dorp: Halfway House, Uitbreiding 38. Full name of applicant: Epol (Pty) Ltd. Voile naam van aansoeker: Epol (Edms) Beperk. Number of erven in proposed township: Special for Corn Aantal erwe in voorgestelde dorp: Spesiaal vir kommer mercial purposes: 23. siele doeleindes: 23. Special for place of refreshment, place of amusement, so Spesiaal vir verversingsplek, vermaaklikheidsplek, geselcial hall, place of instruction:. ligheidsaal onderrigplek:. Special for access control: 2. Spesiaal vir toegangsbeheer: 2. Special for private roadway:. Spesiaal vir 'n private straatreserwe:. Description of land on which township is to be established. Portions of Portions 7 and 8 of the Farm Allandale No 0 IR. Situation of proposed township: West of and adjacent to the proposed K0 route alignment, south of and adjacent to West Road and East of and adjacent to Portions 5 to 3 of Holding 48 Halfway House Agricultural Holdings in the Mid rand Municipal area. PLBOTHA Town Clerk Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Gedeeltes van Gedeeltes 7 en 8 van die Plaas Allandale No 0 IR. Ligging van voorgestelde dorp: Wes van en aanliggend aan die voorgestelde K0 roete, suid van en aanliggend aan Weststraat, oos van en aanliggend aan Gedeeltes 5 tot 3 van Hoewe 48, Halfway House Landbouhoewes, Midrand Munisipale gebied. PLBOTHA Stadsklerk NOTICE 879 OF 987 KENNISGEWING 879 VAN 987 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 338 ALBERTONWYSIGINGSKEMA 338 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56()(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) SIE 5 VAN 986) hereby Plooy I, s Johan du being the authorized agent of Ek, Francois Johan du Plooy synde die gemagtigde agent the Frowner ancoif van die eienaar van o Ed R/536 Alrode South Extension Erf R/536 Alrode Suid Uitbreiding gee give notice in terms of section 56()(b)(i) of the Townplan hiermee ingevolge artikel 56()(b(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, and Townships Ordinance, 986, that I have applied to 986, kennis dat ek by die St the Town Council of Alberton and local authority for the raad van Alberton aansoek gedoen het om die wysiging van die amendment of the town planning scheme known dorpsbeplanningskema as Alberton Alberton dorps Town beplanningskema, 979, deur die hersonering van die eienplanning Scheme, 979, by the rezoning of the properdom hierbo beskryf, gelee te Hennie Albertstraat ty described above, situated at 4 Hennie Alberts Street, Al 4, Alrode rode South Extension Suid Uitbreiding, from "Commercial" to "Industrial, van "Kommersieel" tot "Nywerheid 3". 3" particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the secretary Level 3, Civ wone kantoorure by die kantoor van die Sekretaris, Vlak 3, is Centre Complex Alberton for a period of 28 days from 30 Burgersentrumkompleks, Alberton vir 'n tydperk van 28 dae I September 987. vanaf 30 September 987.

47 sion PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the secretary binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte at the above address or at Proplan & Associates, PO Box lik by of tot die sekretaris by bovermelde adres of by Proplan 2333, Alberton 450 within a period of 28 days from 30 Sep & Medewerkers, Posbus 2333, Alberton 450 indien of gerig tember 987. word. Address of owner: Mr P de Wet, do Proplan & Associates, Adres van eienaar: Mnr P de Wet, p/a Proplan & Mede PO Box 2333, Alberton 450. werkers, Posbus 2333, Alberton 450. Date of first publication: 30 September 987. Datum van eerste publikasie: 30 September 987. NOTICE 880 OF 987 KENNISGEWING 880 VAN 987 SPRINGS AMENDMENT SCHEME /389 SPRINGS WYSIGINGSKEMA /389 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56()(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SIE 5 VAN 986) (Regulation (2)) (Regulasie (2)) I, Wilfred Heyman, being the owner of Erven 060 and 06, Springs, hereby give notice in terms of section k Wilfred Heyman, synde die eienaar van Erwe 060 en 56()(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, 06E, 'SK gee hiermee ingevolge artikel 56()(b)(i) van 986, that I have applied to the Springs Town Council for the d OrdoninnPan'sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 986, kenamendmentdat of the town planning scheme known as Springs niise ek by Springs Stadsraad aansoek gedoen het om die Town planning Scheme of 948, by the rezoning of the wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Springs property described above, situated at 48 Fifth Avenue, Springs from "General Business" to "Special Residential". Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge wane kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger sentrum, Springs, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Civic Centre, Springs, for a period of 28 days from 30 September 987. Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address within a period of 28 days from 30 September 987. dorpsbeplanningskema van 948, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, geled te Vyfdelaan 48, Springs van "Algemene Besigheid" tot "Spesiale Woon". Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skriftelik by die Stadsklerk by bovermelde adres ingedien of gerig word. Address of owner: W Heyman, 48 Fifth Avenue, Springs Adres van eienaar: W Heyman, Vyfdelaan 48, Springs Date of first publication: 30 September 987. Datum van eerste publikasie: 30 September 987. NOTICE 88 OF 987 KENNISGEWING 88 VAN 987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3034 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3034 I, Hendrik Johannes Reynecke Vlietstra, being the author Ek, Hendrik Johannes Reynecke Vlietstra, synde die geized agent of the owner of Erven 38 and 39, Menlyn Exten magtigde agent van Erwe 38 en 39, Menlyn Uitbreiding 4, 4, hereby give notice in terms of section 56()(b)(i) of gee hiermee ingevolge artikel 56()(b)(i) van die Ordonnan the Town planning and Townships Ordinance, 986, that I sie op Dorspbeplanning en Dorpe, 986, kennis dat ek by die have applied to the City Council of Pretoria for the amend Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging ment of the town planning scheme known as Pretoria Town van die dorpsbeplanningskema bekend as Pretoria dorps planning Scheme, 974, by the rezoning of the property de beplanningskema, 974, deur die hersonering van die eien scribed above, situated in Atterbury Road between Menlyn dom hierbo beskryf, gelee te Atterburyweg tussen Drive and General Louis Botha Avenue from "Special" for Menlynrylaan en Generaal Louis Botha laan van "Spesiaal" block of flats and dwellinghouses to "Special" for offices and vir blokke woonstelle en woonhuise tot "Spesiaal" vir kan professional rooms. tore en professionele kamers. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the City Secretary, Room wane kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre for the period of 28 days from 30 September 987. toria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the City Sec binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte retary at the above address or at PO Box 440, Pretoria, 000 lik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by within a period of 28 days from 30 September 987. Posbus 440, Pretoria, 000 ingedien of gerig word. Address of owner: C/o Vlietstra and Booysen, 228 Adres van eienaar: P/a Vlietstra en Booysen, Queenswood Queenswood Galleries, Queenswood 086. Galleries 228, Queenswood 086.

48 3044 PROVINCIAL GAZE E, 30 SEPTEMBER 987 NOTICE 882 of 987 KENNISGEWING 882 VAN 987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2056 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 2056 I NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME, IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA, INGEVOLGE AR 56()(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNS TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP HIPS ORDINANCE, NO. 5 OF 986 DORPSBEPLANNING EN DORPE NR. 5 VAN 986 I I, Pandora Jane Heydenrych, being the authorised agent of Ek, Pandora Jane Heydenrych, synde die gemagtigde the owner of Portion of erf 989 Houghton Township, here agent van die eienaar van Deel van erf 989 Houghton Esby give notice in terms of section 56()(b)(i) of the Town tate, gee hiermee ingevolge artikel 56()(b)(i) van die Or Planning and Townships Ordinance986, that I have applied donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 986, kennis dat ek to the Johannesburg City Council for the amendment of the by die Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om town planning scheme known as Johannesburg Town Plan die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Joning Scheme 979 by the rezoning of the property described hannesburg Dorpsbeplanningskema 979 deur die hersoneabove, situated south of Fourteenth Avenue, south east of ring van die eiendom hierbo beskryf, gelee to die suid van this road's intersection with Eighth Street in Houghton, from Fourteenthlaan, suid oos van die kruising van hierdie laan having a permissable floor area of "0,5 total: provided met Eighth Straat in Houghton, van 'n toelaatbare vloerop ing a permissable floor area of "0,5 total: provided that the toestemming mag gee vir 'n addisionele 0,05", tot 'n toelaat that the Council may consent to an additional 0,05". to hav pervlakte "0,5 totaal: met dien verstande dat die Stadsraad Council may consent to an additional 0,05. Garages, ser bare vloeroppervlakte "0,5 totaal: met dien verstande dat vant's quarters and covered verandahs may be excluded from die Stadsraad toestemming mag gee vir 'n addissionele 0,05. floor area". Motorhuise, bediendekamers en oordekte verandas mag van vloeroppervlakte uitgesluit word". Particulars of the application will lie for inspection during II Besonderhede van die aansoek lo ter insae gedurende normal office hours at office of the ge Director of Planning, wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be Room 760, 7th Floor, Johannesburg Civic Centre, Braamplanning, Kamer 760, 7de Vloer, Johannesburg se fontein, for a period of 28 days from 30th September 987. Burgersentrum, Braamfontein, vir 'n tydperk van 28 dae van af 30 September 987. Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Director of Besware teen of vertoo ten opsigte van die aansoek moet Planning, at the above address or at P.O. Box 30733, Braamlik by of tot die Direkteur binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte fontein, 207, within a period of 28 days from 30th September 987. adres of by Posbus 30733, Braamfontein, 207, ingedien of van Beplanning, by bovermelde gerig word. Address of owner: Mr D R Scott, 6 Fourteenth Avenue, Adres van eienaar: Mnr D R Scott, 6 Fourteenth Avenue, Houghton, 298. Houghton, 298. NOTICE 883 OF 987 KENNISGEWING 883 VAN 987 TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG, TRANSVAAL NOTICE OF DRAFT SCHEME STADSRAAD VAN MIDDELBURG, TRANSVAAL KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA 4 The Town Council of Middelburg hereby gives notice in Die Stadsraad van Middelburg gee hiermee ingevolge arti terms of section 28()(a) of the Townplanning and Town kel 28()(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en ships Ordinance, 986 (Ordinance 5 of 986), that a draft Dorpe, 986 (Ordonnansie 5 van 986), kennis dat 'n onttownplanning scheme to be known as Middelburg Amend werpdorpsbeplanningskema bekend as Middelburgwysi ment Scheme 3, has been prepared. gingskema 3, deur horn opgestel is. This scheme is an amendment scheme and contains the amendment of the said erf from "Existing Public Open Space" to "Special" for industrial and/or commercial purposes. Hierdie skema is 'n wysigingskema en behels die wysiging van die indeling van 'n gedeelte van Parkerf 2794 vanaf "Bestaande Openbare Oopruimte" na "Spesiaal" vir Nywer heids of Handelsdoeleindes. The draft scheme will lie for inspection during normal of Die ontwerpskema 8 ter insae gedurende kantoorure by fice hours at office C32 of the Town Secretary, Municipal Kantoor C32 van die Stadsekretaris, Munisipale Gebou, Building, Wanderers Avenue, Middelburg, for a period of 28 Wandererslaan, Middelburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf days from 30th September September 987. Objections to or representations in respect of this scheme Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at binne die tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 the above address or at P.O. Box 4, Middelburg, 050 with skriftelik by die Stadsklerk by bogemelde adres of by Posbus in a period of 28 days from 30th September , Middelburg, 050, ingedien word. PF COLIN P F COLIN I Town Clerk Stadsklerk

49 a lenstraat, rezoning PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER NOTICE 884 OF 987 KENNISGEWING 884 VAN 987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME PRETORIA WYSIGINGSKEMA ii NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56()(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SIE 5 VAN 986) SCHEDULE 8 (Regulation (Z) BYLAE 8 I, Christiaan Jacob Johan Els, being the authorized agent (Regulasie (2)) of the owner of Erf 26, Hatfield, hereby give notice in terms Ek, Christiaan Jacob Johan Els, synde die gemagtigde of section 56()(b)(i) of the Townplanning and Townships agent van die eienaar van Erf 26, Hatfield, gee hiermee in Ordinance, 986, that I have applied to the City Council of gevolge artike56()(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Pretoria for the amendment of the townplanning scheme planning en Dorpe, 986, kennis dat ek by die Stadsraad van known as the Pretoria Town planning Scheme, 974, by the Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps of the property described above, situated in Pre beplanningskema bekend as die Pre tori a d or ps torius Street between Duncan Street and Grosvenor Street, beplanningskema, 974, deur die hersonering van die from "Duplex Residential" subject to certain conditions to eiendom hierbo beskryf, gelee te Pretoriusstraat tussen Dun "Special" for business buildings (low density offices) includ can en Grosvenorstraat, van "Duplex Woon" onderworpe ing a dwelling unit subject to certain conditions by means of aan sekere voorwaardes tot "Spesiaal" vir besigheids geboue an annexure to the scheme. (lae digtheid kantore) insluitend 'n wooneenheid onderworpe aan sekere voorwaardes deur middel van 'n bylae tot Particulars of the application will lie for inspection during die skema. normal office hours at the office of the Town Clerk, Room Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge 3024, West Block, Munitoria, cnr Van der Walt and Vermeuwone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer len Streets, for the period of 28 days from 30 September. 3024, Wes Blok, Munitoria, h/v Van der Walt 987. en Vermeu Pretoria, vir die tydperk van 28 dae vanaf 30 Sep tember 987. Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Secretary Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet at the above address or at P 0 Box 440, Pretoria 000, within binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte period of 28 days from 30 September 987. lik by of tot die Sekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, Pretoria 000, ingedien of gerig word. Address of owner: C/o Els van Straten & Partners, PO Box Adres van eienaar: P/a Els van Straten & Vennote, Posbus 28792, Sunnyside 032. Tel. (02) , Sunnyside 032. Tel. (02) Date of first publication: 30 September 987. Datum van eerste publikasie: 30 September 987. ID NOTICE 885 OF 987 KENNISGEWING 885 VAN 987 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 6N RANDBURG WYSIGINGSKEMA 6N NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56()(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SIE 5 VAN 986) I, Johannes Daniel Marius Swemmer of the firm Els van Straten & Partners being the authorized agent of the owner Ek, Johannes Daniel Marius Swemmer van die firma Els of Portion 5 of Lot 663, Ferndale hereby give notice in terms van Straten & Vennote, synde die gemagtigde agent van die of section 56()(b)(i) of the Town planning and Townships eienaar van Gedeelte 5 van Erf 663, Ferndale gee hiermee Ordinance, 986, that I have applied to the Randburg Town Council for the ammendment of the Townplanning scheme ingevolge artikel 56()(b)(i) van die Ordonnansie op Dorps beplanning en Dorpe, 986 kennis dat ek by die Randburg known as Randburg Town planning Scheme 976 by the re Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps zoning of the property described above, situated on the cor beplanningskema bekend as Randburg Dorpsbeplanningske ner of West Avenue and Hill Street from "Residential " to ma 976 deur die hersonering van die eiendom hierbo "Special" for office purposes. beskryf, gelee te h/v Weslaan en Hillstraat van "Residensieel " tot "Spesiaal" vir kantoor doeleindes. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer A204, Municipal Buildings, cnr Jan Smuts and Hendrik Verwoerd Avenue for the period of 28 days from 30th September en Hendrik Ver Munisipale Geboue, h/v Jan Smuts A204 woerdrylaan vir 'nn tydperk van 28 dae vanaf 30 September DObjections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte

50 3046 PROVINCIAL GAZETTE, 30 SEPTEMBER 987 Clerk at the above address or at Private Bag, Randburg, lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Pri 225 within a period of 28 days from 30th September 987. vaatsak, Randburg, 225 ingedien of gerig word. Address of owner: Els van Straten & Partners, PO Box Adres van eienaar: Els van Straten & Vennote, Posbus 3904, Randburg, , Randburg, 225. NOTICE 886 OF 987 KENNISGEWING 886 VAN 987 BEDFORD VIEW AMENDMENT SCHEME 443 BEDFORDVIEWWYSIGINGSKEMA 43 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56()(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SIE 5 VAN 986) I, Robert Henry Whitworth Warren, being the authorised agent of the owner of Erf, Essexwold Township, hereby Ek, Robert Henry Whitworth Warren, synde die gemaggive notice in terms of section 56()(b)(i) of the Townplan tigde agent van die eienaar van Erf, Essexwold Dorp, gee ning and Townships Ordinance, 986, that I have applied to hiermee ingevolge artikel 56()(b)(i) van die Ordonnansie op the Bedfordview Village Council for the amendment of the Dorpsbeplanning en Dorpe, 986, kennis dat ek by die Bed townplanning scheme known as Northern Johannesburg Re fordview Dorpsraad aansoek gedoen het om die wysiging van gion Town planning Scheme, 958, by the rezoning of the die dorpsbeplanningskema bekend as Noordelike Johannesproperty described above, situated between Retching Ave burgsteekdorpsbeplanningskema, 958, deur die hersonenue and the eastern bypass (N3.2) from "Special" for the ring van die eiendom beskryf, geled tussen Fletchinglaan en erection of a tearoom or restaurant and purposes incidental die oostelike verbypad (N32) van "Spesiaal" vir die oprig thereto to "Special" for attached or detached dwellingunits ting van 'n teekamer of restourant of bykomstige doeleindes subject to certain conditions. tot "Spesiaal" vir aangehegte of alleenstaande wooneenhede onderworpe aan sekere voorwaardes. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Bedford Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende geview, Room 24, 3 Hawley Road, Bedfordview, for a period wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Bedof 28 days from 30 September 987. fordview, Kamer 24, Jawleyweg, Bedfordview, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 3, Bedfordview, lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 2008 within a period of 28 days from 30 September , Bedfordview, 2008 ingedien of gerig word. Address of owner: 6 Lautre Road, Stormill, Roodepoort. Adres van eienaar: 6 Lautreweg, Stormill, Roodepoort. NOTICE 887 OF 987 KENNISGEWING 887 VAN 987 SANDTON AMENDMENT SCHEME 7 SANDTON WYSIGINGSKEMA 7 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56()(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) SIE 5 VAN 986) I, Robert Henry Whitworth Warren being the authorised Ek, Robert Henry Whitworth Warren, synde die gemag agent of the owner of Portion 34 Rietfontein 2 IR hereby tigde agent van die eienaar van gedeelte 34 Rietfontein 2 IR give notice in terms of section 56()(b)(i) of the TownPlan gee hiermee ingevolge artikel 56()(b)(i) van die Ordonnanning and Townships Ordinance, 986, that I have applied to sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 986, kennis dat ek by die the Sandton Town Council for the amendment of the town Sandton Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van planning scheme known as Sandton Town Planning Scheme die dorpsbeplanningskema bekend as Sandton dorps 980 by the rezoning of the property described above, situ beplanningskema 980 deur die hersonering van die eiendom ated to the east of the Right of Way known as Holkam Road hierbo beskryf, gelee to die oostelike kant van die Reg van on the Sandton municipal boundary from "Agricultural" to Weg (Holkamweg) op die Sandton Munisipale Grens van "Special" for a sports club with club house, restaurant, bar, "Landbou" tot "Spesiaal" vir 'n sportsklub met klubhuis, caretaker's flat, private suites for club members only and restourant, kroeg, opsigter se woonstel, private suite vir other ancillary purposes. klublede alleen en ander ondergeskikte gebruike. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the secretary Room B206, wone kantoorure by die kantoor van die sekretaris Kamer Civic Centre, Rivonia Road, Sandton for a period of 28 days B206, Burgersentrum, Rivoniaweg, Sandton vir 'n tydperk from 30 September 987. van 28 dae vanaf 30 September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the secretary binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte. at the above address or at PO Box 7800, Sandton, 246 lik by of tot die sekretaris by bovermelde adres of by Posbus within a period of 28 days from 30 September , Sandton, 246 ingedien of gerig word. Address of owner: C/o R H W Warren & van Wyk, PO Adres van eienaar: P/a R H W Warren & van Wyk, Posbus Box 86, Morningside, , Momingside, 2057.

51 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER NOTICE 888 OF 987 KENNISGEWING 888 VAN 987 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 86 PIETERSBURG WYSIGINGSKEMA 86 I, Floris Jacques du Toit, being the authorized agent of the Ek, Boris Jacques du Toit, synde die gemagtigde agent owner of the Remainder of Erf 490, Pietersburg hereby give van die eienaar van die Restant van Erf 490, Pietersburg gee notice in terms of Section 56()(b)(i) of the TownPlanning hiermee ingevolge artikel 56 ()(b)(i) van die Ordonnansie and Townships Ordinance, 986, that I have applied to the op Dorpsbeplanning en Dorpe, 986, kennis dat ek by die Pietersburg Town Council for the Amendment of the Town Pietersburg Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging Planning Scheme, known as Pietersburg Town Planning van die Dorpsbeplanningskema bekend as Pietersburg Scheme, 98, by the rezoning of the property described Dorpsbeplanningskema, 98, deur die hersonering van die above, situated on the northeastern corner of the intersec eiendom hierbo beskryf, gelee op die noord oostelike hoek tion of Hans van Rensburg and Grobler Street from "Spe van die kruising van Hans van Rensburg en Groblerstraat cial" to "Business ". van "Spesiaal" na "Besigheid ". Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 404, Civic Centre, Pietersburg, for a period of 28 days from. 404, Burgersentrum, Pietersburg vir 'n tydperk van 28 dae 30 September 987. vanaf 30 September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte Clerk, P.O. Box, Pietersburg, 0700 within a period of 28 lik by of tot die Stadsklerk, Posbus, Pietersburg, 0700 in days from 30 September 987. gedien ofgerig word. Adress of agent: De Villiers, Potgieter & Partners, P.O. Adres van agent: De Villiers, Potgieter & Vennote, Pos Box 292, Pietersburg, bus 292, Pietersburg, NOTICE 889 OF 987 KENNISGEWING 889 VAN 987 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 84 PIETERSBURG WYSIGINGSKEMA 84 D I, Floris Jacques du Toit, being the authorized agent of the Ek, Floris Jacques du Toit, synde die gemagtigde agent owner of the Remainder of Portion of Erf 295 Pietersburg van die eienaar van Restant en Gedeelte van Erf 295, Pie (to be known as Erf 6034 Pietersburg after consolidation) tersburg (wat na konsolidasie bekend sal staan as Erf 6034, hereby give notice in terms of Section 56()(b)(i) of the Town Pietersburg) gee hiermee ingevolge artikel 56 ()(b)(i) van Planning and Townships Ordinance, 986, that I have ap die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 986, kenplied to the Pietersburg Town Council for the Amendment of nis dat ek by die Pietersburg Stadsraad aansoek gedoen het the Townplanning Scheme, known as Pietersburg Town om die wysiging van die Dorpsbeplanningskema bekend as planning Scheme, 98, by the rezoning of the property de Pietersburg Dorpsbeplanningskema, 98, deur die hersoscribed above, situated at Rissik Street 9, east of the intersec nering van die eiendom hierbo beskryf, geled te Rissikstraat tion with Bok Street, from Residential 4 to Public Garage 9, oos van die kruising met Bokstraat, van Residensieel 4 tot and Purposes incidental thereto. Openbare Garage en doeleindes verwant daaraan. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer normal office hours at the office of the Town Clerk, Room 404, Burgersenntrum, Pietersburg vir 'n tydperk van 28 dae 404, Civic Centre, Pietersburg, for a period of 28 days from vanaf 30 September September 987. Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writ Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet ing to the Town Clerk, P.O. Box, Pietersburg, 0700 binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte within a period of 28 days from 30 September 987. lik by of tot die Stadsklerk, Posbus, Pietersburg, 0700 in gedien of gerig word. Address of agent: De Villiers, Potgieter & Partners, P.O. Adres van agent: De Villiers, Potgieter & Vennote, Pos Box 292, Pietersburg, bus 292, Pietersburg, NOTICE 890 OF 987 KENNISGEWING 890 VAN 987 TZANEEN AMENDMENT SCHEME 34 TZANEENWYSIGINGSKEMA 34 The Tzaneen Town Council hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Tzaneen gee hiermee ingevolge artikel section 28()(a) read in conjunction with section 8() of the 28()(a) saamgelees met artikel 8() van die Ordonnansie Town planning and Townships Ordinance, 986 (Ordinance op Dorpsbeplanning en Dorpe, 986 (Ordonnansie 5 van 5 of 986), that a draft Townplanning Scheme to be known 986), kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema bekend as Tzaneen Amendment Scheme 34 has been prepared by it. te staan as Tzaneen Wysigingskema 34 deur hom opgestel is. This Scheme is an amendment scheme and contains the fol Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende lowing proposals: The rezoning of Erven 234 and 235, Tza voorstelle: Die hersonering van Erwe 234 en 235, Tzaneen, neen Extension 5 from "Residential " to "Public Open Uitbreiding 5 Space". ruimte". van "Residensieel " na "Openbare Oop The draft scheme will lie for inspection during normal of Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoorfice hours at the office of the Town Clerk, Room 06, Mu ure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 06, Munisi

52 , normal PROVINCIAL GAZETTE. 30 SEPTEMBER 987. nicipal Offices, Tzaneen for a period of 28 days from 30 pale Kantore, Tzaneen vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987. September 987. Objections to or representations in respect of the scheme Besware teen of verto8 ten opsigte van die skema moet II must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte the above address or at PO Box 24, Tzaneen, 0850, within a lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus period of 28 days from 30 September 987, 24, Tzaneen, 0850 ingedien of gerig word. Address of agent: De Villiers, Potgieter & Partners, PO Adres van agent: De Villiers, Potgieter & Vennote, Pos Box 292, Pietersburg, bus 292, Pietersburg, NOTICE 89 OF 987 KENNISGEWING 89 VAN 987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2069 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2069 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56()(b)(i) OF THE TOWN PLANNING & TOWNSHIPS TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SIE 5 VAN 986) I, Michael Idris Osborne, being the authorised agent of the owners of Erven 40, 44, 098 (hereafter ()); Erven 263 Ek, Michael Idris Osborne, synde die gemagtigde agent and 264 (hereafter (2)) Marshalltown hereby give notice in van die eienaars van Erwe 40, 44, 098 (hieragter ()); terms of section 56()(b)(i) of the Town Planning & Towns Erwe 263 & 264 (hieragter (2)) Marshalltown gee hiermee inhips Ordinance, 986, that I have applied to the Johannes gevolge artikel 56()(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeburg City Council for the amendment of the town planning planning en Dorpe 986, kennis dat ek by die Stadsraad van scheme known as the Johannesburg Town Planning Scheme, Johannesburg aansoek gedoen het om die wysiging van die 979, by the rezoning of the properties described above situ dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg dorps ated respectively () on the corner of Simmonds and Com beplanningskema, 979, deur die hersonering van die eien missioner Streets (2) on the corner of Loveday and Anderson domme hierbo beskryf, respektiewelik geled te () op die Streets from () Business and (2) Industrial, to () Busi hoek van Simmonds en Commissionerstraat en (2) op die ness permissible floor area m2 and (2) Special for so hoek van Loveday en Andersonstraat van () Besigheid en cial and recreational clubs and related uses, private (2) Nywerheid, tot () Besigheid toelaatbare vloerruimte restaurants and decreasing the permissible floor area by 200 m m2 en tot (2) Spesiaal vir Sosiale en Ontspannings klubs en aanverwante gebruike, privaat restourante _plus 'n vermindering van toelaatbare vloerruimte van 200 m2. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende office hours at the office of the Director of Planning, gewone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be Room 760, 7th Floor Civic Centre, Braamfontein, for a planning, Kamer 760, 7de Verdieping, Burgersentrum, period of 28 days from 30 September 987. Braamfontein vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September Objections to or representations in respect of the applica 987. tion must be lodged with or made in writing to the Director of Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Planning at the above address or at PO Box 30733, Braam binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skriftefontein, 207, within a period of 28 days from 30 September Ilk by die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of 987. by Posbus 30733, Braamfontein, 207, ingedien of gerig word. Address of owner: C/o Osborne, Oakenfull & Meekel, PO Box 289, Johannesburg, Adres van die Eienaar: P/a Osborne, Oakenfull & Meekel, Posbus 289, Johannesburg, Date of first publication 30 September 987. Datum van eerste publikasie 30 September 987. III NOTICE 892 OF 987 KENNISGEWING 892 VAN 987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3035 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3035 I, Louis Martin Cloete, being the authorized agent of the Ek, Louis Martin Cloete, synde die gemagtigde agent van owner of Remainder of Erf 390, Arcadia, hereby give notice die eienaar van Restant van Erf 390, Arcadia, gee hiermee in terms of section 56()(b)(i) of the Townplanning and ingevolge artikel 56()(b)(i) van die Ordonnansie op Dorps Townships Ordinance, 986 (Ordinance 5 of 986), that I beplanning en Dorpe, 986 (Ordonnansie 5 van 986), kenhave applied to the City Council of Pretoria for the amend nis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het ment of the town planning scheme in operation known as om die wysiging van die dorpsbeplanningskema in werking Pretoria Amendment Scheme, by the rezoning of the proper bekend as Pretoriawysigingskema, deur die hersonering van ty described above, situated in Beatrix Street, Arcadia from die eiendom hierbo beskryf, geled te Beatrixstraat, Arcadia "General Residential' to "Special" for offices, flats and van "Algemene woon" tot "Spesiaal" vir kantore, places of refreshment. woonstelle en verversingsplekke. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 8 ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the City Secretary, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Prethe period of 28 days from 30 September 987. toria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987. IIfor Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of verto8 ten opsigte van die aansoek moet

53 A PROVINSIALE KOERANT. 30 SEPTEMBER tion must be lodged with or made in writing to the City Secretary at the above address or at PO Box 440, Pretoria, 000 binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte lik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by within a period of 28 days from 30 September 987. Posbus 440, Pretoria, 000 ingedien of gerig word. Address of authorized agent: L M Cloete, do Louis Cloete Adres van gemagtigde agent: L M Cloete, p/a Louis Cloete and Associates Incorporate, PO Box 27600, Sunnyside en Medewerkers Ingelyf, Posbus 27600, Sunnyside 032/72 Smith Street, Muckleneuk, Pretoria /Smithstraat 72, Muckleneuk, Pretoria NOTICE NO 893 OF 987 KENNISGEWING 893 VAN 987 The following notice is published for general information: Surveyor General SurveyorGeneral's Office Pretoria Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Landmetergeneraal Kantoor van die Landmetergeneraal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis()(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 266is()(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 927), word hiermee bekend gebeen officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Glenharvie Extension 2 Town Glenharvie Uitbreiding 2 Dorp amptelik opgerig is ingevolge ship. daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Glenharvie Extension 2 Township (Portions to 8 of Erf Glenharvie Uitbreiding 2 Dorp (Gedeeltes tot 8 van Erf 640) (General Plan SG No A5509/87). 640) (Algemene Plan LG No A5509/87). N C O'SHAUGHNESSY SurveyorGeneral Pretoria, 30 September 987 Pretoria, 30 September 987 N C O'SHAUGHNESSY LandmeterGeneraal NOTICE 894 OF 987 KENNISGEWING 894 VAN 987 The following notice is published for general information: Surveyor General Surveyor General's Office Pretoria word hiermee bekend Land Notice is hereby given in terms of section 266is()(d) of the Survey Survey Act (Act 9 of 927), that reference marks have been officially established in terms of that subsection in the undermentioned portion of Anzac Extension 7 Township. Town where reference marks have been established: Anzac Extension 7 Township (General Plan SG No ill A5062/87). N C O'SHAUGHNESSY SurveyorGeneral inligtinggepubliseer: Onderstaande kennisgewing word vir algemene LandmeterGeneraal Kantoor van die Landmeter Generaal Pretoria dieopmetingswet Kragtens die vereistes van artikel 26bis()(d) van (Wet 9 van 927), maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Anzac Uitbreiding 7 Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Pretoria, 30 September 987 Pretoria, 30 September 987 _ Anzac Uitbreiding 7 Dorp (Algemene Plan LG No A5062/87). N C O'SHAUGHNESSY LandmeterGenera al NOTICE 895 OF 987 KENNISGEWING 895 VAN 987 The following notice is published for general information: Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: LandmeterGeneraal Surveyor General Kantoor van die LandmeterGeneraal Surveyor General's Office Pretoria Pretoria Kragtens vereistes van artikel 26bis()(d) van Notice is hereby given in terms of section 266is()(d) of the 927), word hiermee bekend Land dieopmetingswet (Wet 9 van Survey Survey Act (Act 9 of 927), that reference marks have maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van been officially established in terms of that subsection in the Zwartkop Uitbreiding 7 Dorp amptelik opgerig is ingevolge undermentioned portion of Zwartkop Extension 7 Township. daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Zwartkop Extension 7 Township (Portions to 37 of Erf Zwartkop Uitbreiding 7 Dorp (Gedeeltes tot 37 van Erf 334) (General Plan SG No A520/87). 3M) (Algemene Plan LG No A520/87). N C O'SHAUGHNESSY N C O'SHAUGHNESSY SurveyorGeneral II Landmeter Generaal Pretoria, 30 September 987 Pretoria, 30 September 987

54 3050 PROVINCIAL GAZE E. 30 SEPTEMBER 987 NOTICE 896 OF 987 KENNISGEWING 896 VAN 987 RANDFONTEIN AMENDMENT SCHEME /4 RANDFONTEIN WYSIGINGSKEMA /4 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56()(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SIE 5 VAN 986) (Regulation (2)) (Regulasie (2)) I, Johannes Ernst De Wet, being the authorized agent of Ek, Johannes Ernst De Wet, synde die gemagtigde agent the owner of Erf 559, Helikon Park, hereby give notice in van die eienaar van Erf 559, Helikonpark, gee hiermee inge terms of section 56()(b)(i) of the townplanning and Town volge artikel 56()(b)(i) van die Ordonnansie op Dorspbeships Ordinance, 986, that I have applied to the Town planning en Dorpe, 986, kennis dat ek by die Stadsraad van Council of Randfontein for the amendment of the townplan Randfontein aansoek gedoen het om die wysiging van die ning scheme known as Randfontein Townplanning Scheme dorpsbeplanningskema bekend as Randfontein dorps, 948, by the rezoning of the property described above, beplanningskema, 948, deur die hersonering van die eiensituated in Horingbek Avenue and Cocatoo Avenue from dom hierby beskryf, gele8 te Horingbeklaan en Cocatoolaan "General Residential" to "Special" for group housing with a van "Algemene Woon" na "Spesiaal" vir groepsbehuising. coverage of 40 %. met 'n dekking van 40 %. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Town Hall, Randfontein and Wesplan and Associates, Coaland Building, cnr Kruger and Burger Streets, Krugersdorp, fora period of 28 days from 30 September 987. Besonderhede van die aansoek 8 ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads huis,randfontein en by die kantore van Wesplan en Assosiate,Coaland Gebou, h/v Kruger en Burgerstraat, Krugersdorp, vir.n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertot ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 28, Randfontein lik by die Stadsklerk by die bovermelde adres of by Posbus and at Wesplan and Associates, PO Box 749, Krugersdorp 28, Randfontein en by Wesplan en Assosiate, Posbus 749, North, within a period of 28 days from 30 September 987. Krugersdorp Noord, ingedien word. NOTICE 897 OF 987 KENNISGEWING 897 VAN 987 RANDFONTEIN WYSIGINGSKEMA /5 RANDFONTEIN AMENDMENT SCHEME /5 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56()(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) SIE 5 VAN 986) (Regulation (2)) (Regulasie (2)) 4 Ek, Johannes Ernst De Wet, synde die gemagtigde agent I, Johannes Ernst De Wet, being the authorized agent of van die eienaar van Erf 578, Greenhills, gee hiermee inge the owner of Erf 578, Greenhills, hereby give notice in terms volge artikel 56()(b)(i) van die Ordonnansie op Dorspbe of section 56()(b)(i) of the town planning and Townships planning en Dorpe, 986, kennis dat ek by die Stadsraad van Ordinance, 986, that I have applied to the Town Council of Randfontein aansoek gedoen het om die wysiging van die Randfontein for the amendment of the townplanning dorpsbeplanningskema bekend as Randfontein dorps scheme known as Randfontein Town planning Scheme, beplanningskema, 948, deur die hersonering van die eien 948, by the rezoning of the property described above, situ dom hierby beskryf, gelee te h/v Noordweg en ated cnr North Way and Greenhills Avenue from "Special" Greenhillslaan van "Spesiaal" vir groepsbeshuising met 'n for group housing with a density of "20 units per hectare" to digtheid van "20 eenhede per hektaar" na "Spesiaal" vir "Special" for group housing with a coverage of 40 % and a groepsbehuising met 'n dekking van 40 % en 'n hoogte van 2 height of 2 storeys. vloere. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 8 ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Town wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads Hall, Randfontein and Wesplan and Associates, Coaland huis, Randfontein en by die kantore van Wesplan en Building, cnr Kruger. and Burger Streets, Krugersdorp, fora Assosiate, Coaland Gebou, h/v Kruger en Burgerstraat, period of 28 days from 30 September 987. Krugersdorp, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet lion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 28, Randfontein lik by die Stadsklerk by die bovermelde adres of by Posbus and at Wesplan and Associates, PO Box 749, Krugersdorp 28, Randfontein en by Wesplan en Assosiate, Posbus 749, North, within a period of 28 days from 30 September 987. Krugersdorp Noord, ingedien word.

55 , of North,. PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER NOTICE 898 OF 987 KENNISGEWING 898 VAN 987 ROODEPOORT/MARAISBURG AMENDMENT ROODEPOORT/MARAISBURG WYSIGINGSKEMA SCHEME NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56()(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SIE 5 VAN 986) (Regulation (2)) (Regulasie (2)) I, Johannes Ernst De Wet, being the authorized agent of the owner of Erf 567, Florida Park, hereby give notice in Ek, Johannes Ernst De Wet, synde die gemagtigde agent terms of section 56()(b)(i) of the town planning and Town van die eienaar van Erf 567, Floridapark, gee hiermee inge ships Ordinance, 986, that I have applied to the Town volge artikel 56()(b)(i) van die Ordonnansie op Dorspbe Council of Roodepoort for the amendment of the townplan planning en Dorpe, 986, kennis dat ek by die Stadsraad van ning scheme known as Roodepoort Townplanning Scheme, Roodepoort aansoek gedoen het om die wysiging van die by the rezoning of the property described above, situated in dorpsbeplanningskema bekend as Roodepoortdorps Stallard Street and Jan Smuts Avenue from "Residential " beplanningskema, deur die hersonering van die eiendom to "Special". hierby beskryf, geled te Stallardstraat en Jan Smutsrylaan van "Residensieel " na "Spesiaal". Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende geoffice hours at the office of the Town Clerk, Civic Centre, wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger Roodepoort and Wesplan & Associates, Coaland sentrum, Roodepoort en by die kantore van Wesplan & Building, cnr Kruger and Burger Streets, Krugersdorp, for a Assosiate, Coaland Gebou, h/v Kruger en Burgerstraat, period of 28 days from 30 September 987. Krugersdorp, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987. Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Clerk at the above address or at Private Bag X30, Roode binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte poort and at Wesplan & Associates. PO Box 749, Krugers lik by die Stadsklerk by die bovermelde adres of by Privaat dorp North, within a period of 28 days from 30 September sak X30, Roodepoort en by Wesplan & Assosiate, Posbus , Krugersdorp Noord, ingedien word.,normal NOTICE 899 OF 987 KENNISGEWING 899 VAN 987 RANDFONTEIN AMENDMENT SCHEME /3 RANDFONTEIN WYSIGINGSKEMA /3 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56()(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) SIE 5 VAN 986) (Regulation (2)) (Regulasie (2)) Ek, Johannes Ernst de Wet, synde die gemagtigde agent I, Johannes Ernst de Wet, being the 'authorized agent of van die eienaar van Erf 77, Randfontein gee hiermee ingethe owner of Erf 77 Randfontein, hereby give notice in terms volge artikel 56()(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe section 56()(b)(i) of the Town planning and Townships planning en Dorpe, 986, kennis dat ek by die Stadsraad van Ordinance, 986, that have applied to the Town Council of Randfontein aansoek gedoen het om die wysiging van die Randfontein for the amendment of the town planning dorpsbeplanningskema bekend as Randfonteindorpsscheme known as Randfontein Townplanning scheme, aanlegskema /948 deur die hersonering van die eiendom /948 by the rezoning of the property described above, situ hierby beskryf, gelee te Pollockstraat van "Algemene ated in Pollock Street from "General Residential" to "Gen Woon" na "Algemene Besigheid". eral Business". Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads normal office hours at the office of the Town Clerk, Town huis, Randfontein en by die kantore van Wesplan & Hall, Randfontein and Wesplan & Associates, Coaland Assosiate, Coaland Gebou, h/v Kruger en Burgerstraat, Building, cnr Kruger and Burger Streets, Krugersdorp for a Krugersdorp vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September period of 28 days from 30 September Objections to or representation in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 28, Randfontein lik by die Stadsklerk by die bovermelde adres of by Posbus and at Wesplan & Associates, PO Box 749, Krugersdorp 28, Randfontein en by Wesplan & Assosiate, Posbus 749, within a period of 28 days from 30 September 987. KrugersdorpNoord, ingedien word.

56 , 3052 PROVINCIAL GAZE I E, 30 SEPTEMBER 987 NOTICE 900 OF 987 KENNISGEWING 900 VAN 987 SPRINGS AMENDMENT SCHEME /387 SPRINGS WYSIGINGSKEMA /387 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56()(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 986 (ORDINANCE 5 OF 986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 986 (ORDONNAN SIE 5 VAN 986) (Regulation (2)) (Regulasie (2)) SCHEDULE 8 BYLAE 8 I, Bonny Peter van der Westhuizen, being the owner of Ed 82 Edelweiss hereby give notice in terms of section Ek, Bonny Peter van der Westhuizen, synde die eienaar 56()(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, van Erf 82, Edelweiss gee hiermee ingevolge artikel 986, that I have applied to the Springs Town Council for the 56()(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amendment of the town planning scheme known as Springs Dorpe, 986, kennis dat ek by Springs Stadsraad aansoek ge TPS of 948 by the rezoning of the property described doen het om die wysiging van die Springs dorps above, situated in Edelweiss township from Special residen beplanningskema deur die hersonering van die eiendom tial with density of one dwelling per erf to Special Residential hierbo beskryf, gelee te Edelweiss Dorp van Spesiale woon with density of one dwelling per 800 m2. digtheid een woonhuis per erf tot Spesiale woon digtheid een woonhuis per 800 m. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Civic Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge 4 Centre, Springs for a period of 28 days from 30th September wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger 987. sentrum, Springs vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987. Objections to or representations in respect of the applica.. Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 September 987 skrifte Clerk at the above address within a period of 28 days from Ilk by die Stadsklerk by bovermelde adres ingedien of gerig 30th September 987. word. Address of owner: B P van der Westhuizen, 26 Blesbok Adres van eienaar: B D van der Westhuizen, Blesboks Street, Edelweiss, Springs, 560. traat 26, Edelweiss, Springs, 560. NOTICE 90 OF 987 KENNISGEWING 90 VAN 987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2055 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2055 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56()(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56()(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE NO 5 VAN 986 SHIPS ORDINANCE NO 5 OF 986 Ek, Pandora Jane Heydenrych, synde die gemagtigde agent van die eienaar van RE van Erf 989, Houghton Es I, Pandora Jane Heydenrych, being the authorised agent of tate, gee hiermee ingvolge artikel 56()(b)(i) van die Ordon the owner of RE of Erf 989, Houghton Township hereby nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 986, kennis dat ek by give notice in terms of section 56()(b)(i) of the Townplan die Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om die ning and Townships Ordinance, 986, that I have applied to wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesthe Johannesburg City Council for the amendment of the burg dorpsbeplanningskema, 979, deur die hersonering van townplanning scheme known as Johannesburg Townplan die eiendom hierbo beskryf, geled te suidoos van die kruising ning Scheme, 979, by the rezoning of the property described Fourteenthlaan en Eighthstraat in Houghton, van 'n toelaatabove, situated south east of the intersection of Fourteenth bare vloeroppervlakte "0,5 totaal: met dien verstande dat Avenue and Eighth Street in Houghton, from having a per die Stadsraad toestemming mag gee vir 'n addisionele 0,05" missable floor area of "0,5 total: provided that the Council tot 'n toelaatbare vloeroppervlakte "0,5 totaal: met dien may consent to an additional 0,05" to having a permissable verstande dat die Stadsraad toestemming mag gee vir 'n addifloor area of "0,5 total: provided that the Council may con sionele 0,05. Motorhuise, bediendekamers en oordekte versent to an additional 0,05. Grages, servant's quarters and andas mag van vloeroppervlakte uitgesluit word". covered verandahs may be excluded from floor area". Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection BurinBg kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Benormal office hours at the office of the Director of Planning, planning, Kamer 760, 7e Vloer, Johannesburg se Room 760, 7th Floor, Johannesburg, Civic Centre, Braam Burgersentrum, Braamfontein, vir 'n tydperk van 28 dae vanfontein, for a period of 28 days from 30th September 987. of 30e September 987. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Director of binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30e September 987 Planning, at the above address or at PO Box 30733, Braam skriftelik by of tot die Direkteur van Beplanning by bover

57 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER fontein 207 within a period of 28 days from 30th September melde adres of by Posbus 30733, Braamfontein 207 ingedien 987. of gerig word. 7 Address of owner: Mr R J Scott, 42 Eighth Street, Hough Adres van eienaar: Mnr R J Scott, 42 Eighthstraat, Houghton 298. ton 298. NOTICE 902 OF 987 KENNISGEWING 902 VAN 987 TOWN COUNCIL OF FOCHVILLE NOTICE OF DRAFT SCHEME STADSRAAD VAN FOCHVILLE KENNISGE WING VAN ONTWERPSKEMA SCHEDULE 3 BYLAE 3 (Regulation 7()(a)) (Regulasie 7()(a)) II The Town Council of Fochville give notice in terms of sec Die Stadsraad van Fochville gee hiermee ingevolge artikel lion 28()(a) of the Town planning and Townships Ordi 28()(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor nance, 986 (Ordinance 5 of 986), that a draft town pe, 986 (Ordonnansie 5 van 986), kennis dat 'n ont planning scheme to be known as Amendment Scheme 35, has werpdorpsbeplanningskema bekend to staan as been prepared by it. Wysingskema 35, wat deur hom opgestel is. This scheme is an amendment scheme and contains the following proposals: Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorstelle: That portions of the Remainder of Ed 045 be rezoned as Dat gedeeltes van die Restant van Erf.045 soos volg her follows viz; soneer word n;. from "Residential " to "Parking". van "Residensieel " na "Parkering" 2. from "Residential " to "Municipal" 2. van "Residensieel " na "Munisipaal" 3. from "Residential " to "Commercial" 3. van "Residensieel " na "Kommersieel" 4. from "Proposed new roads and widenings" to "Com 4. van "Voorgestelde nuwe paaie en verbredings" na mercial" "Kommersieel" 5. from "Agricultural" to "Commercial" 5. van "Landbou" na "Kommersieel" 6. from "Public Open Space" to "Commercial" 6. van "Openbare Oopruimte" na "Kommersieel" 7. from "Agricultural" to "Public Open Space". 7. van "Landbou" na "Openbare Oopruimte". The draft scheme will lie for inspection during normal of Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoor Lice hours at the office of the Town Clerk, Room 5, Losberg ure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer No 5, Losberg Avenue 32, Fochville, for a period of 28 days from October laan 32, Fochville, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Oktober Objections to or representations in respect of the scheme Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at binne 'n tydperk van 28 dae vanaf Oktober 987 skriftelik the above address or at PO Box, Fochville, 255 within a by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus, period of 28 days from October 987. Fochville, 255 ingedien of gerig word. DJ VERMEULEN Town Clerk DJ VERMEULEN Stadsklerk Municipal Offices Munisipale Kantore. PO Box Posbus Fochville Fochville September September 987

58 I 3054 PROVINCIAL GAZE E, 30 SEPTEMBER 987 CONTRACT RFT 47/87 KONTRAK RFT 47/87 TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE II NOTICE TO TENDERERS KENNISGEWING AAN TENDERAARS TENDER RFT 47 OF 987 TENDER RFT 47 VAN 987 REPAIR AND RESURFACING OF ROADS P38, HERSTEL EN HERSEEL VAN PAAIE P38, P66, P66, P92, P63, 5 AND 32 IN THE BENONI P92, P63, 5 EN 32 IN DIE BENONI STREEK REGION Tenders word hiermee van ervare kontrakteurs vir boge Tenders are hereby invited from experienced contractors melde diens gevra. for the abovementioned service. Tenderdokumente, met inbegrip van 'n stel tekeninge, is Tender documents, including a set of drawings, may be ob by die Direkteur Transvaalse Paaiedepartement, Kamer tained from the Director, Transvaal Roads Department, D307, Provinsiale Gebou, Kerkstraat, Privaatsak X97, Pre Room D307, Provincial Building, Church Street, Private Bag toria, verkrygbaar teen die betaling van 'n deposito van X97, Pretoria on payment of a deposit of R00,00 (one hun R00,00 (eenhonderd rand) indien geen vaste deposito van dred rand) if no fixed deposit had been lodged with the De tevore by die Departement inbetaal is nie. Hierdie bedrag is partment before. This amount is refundable on request, terugbetaalbaar op aanvraag mits 'n bona fide tender ont provided a bona fide tender is received or all such tender yang word of alle sodanige tenderdokumente binne 4 (veer documents are retrurned to the office of issue within 4 days lien) dae na die sluitingsdatum van die tender aan die after the closing date of the tender. kantoor van uitreiking teruggestuur word. An additional copy of the schedule of quantities will be provided free of charge. 'n Bykomende afskrif van die hoeveelheidspryslyste sal gratis verskaf word. An engineer will meet intending tenderers on 6 October 'n Ingenieur sal voornemende tenderaars op 6 Oktober 987 at 09h00 at the Benoni TPA Regional Engineer's Offi 987 om 09h00 by die TPA streekingenieurskantore. Benoni ces to inspect the site with him. The engineer will not be ontmoet om saam met hom die terrein te gaan besigtig. Die available for inspection purposes on any other occasion and ingenieur sal by geen ander geleentheid vir besigtigingsdoeltenderers are therefore requested to be present on the said eindes beskikbaar wees nie en tenderaars word derhalwe ver date. soek om op gemelde datum teenwoordig te wees. Tenders, completed in accordance with the conditions set forth in the tender documents. in sealed envelopes, endorsed "Tender RFT 47/87" should reach the Chairman, Transvaal Provincial Tender Board, PO Box 040, Pretoria, before h00 on Friday 30 October 987, when the tenders will be opened in public. Tenders, voltooi ooreenkomstig die voorwaardes in die tenderdokumente uiteengesit, in 'n koevert waarop "Tender RFT 47/87" geendosseer is, moet die Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad, Posbus 040, Pretoria, voor h00 op Vrydag, 30 Oktober 987 bereik, wanneer die tenders in die openbaar oopgemaak sal word. Should the tender documents be delivered by hand, they Tenders wat per hand afgelewer word moet voor h00 in must be placed in the Formal Tender Box let into the outer die Formele Tenderbus, aangebring in die buitemuur van die wall of the Provincial Building at the Pretorius Street main Provinsiale Gebou by die hoofingang, Pretoriusstraat (naby public entrance (near Bosman Street corner), Pretoria before die hoek van Bosmanstraat), Pretoria, geplaas word. h00. Die Transvaalse Provinsiale Administrasie verbind horn The Transvaal Provincial Administration shall not bind it nie om die laagste of enige tender te aanvaar of om enige self to accept the lowest or any tender or to furnish any redes vir die afwysing van 'n tender te verstrek nie. a reason for the rejection of a tender. Tenders is vir 90 (negentig) dae bindend. Tenders shall be binding for 90 (ninety) days. WJ A FOURIE WJ A FOURIE Chairman Voorsitter Transvaal Provincial Tender Board Transvaalse Provinsiale Tenderraad 30 September September 987 I

59 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER CONTRACT RFT 49/87 KONTRAK RFT 49/87 TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION NOTICE TO TENDERERS TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE KENNISGEWING AAN TENDERAARS TENDER RFT 49 OF 987 TENDER RFT 49 VAN 987 CONSTRUCTION OF NEW ROAD, P230, FROM KONSTRUKSIE VAN NUWE PAD, P230 I, VAN PAD ROAD 2266 NEAR MEDUNSA TO MABOPANE 2266 NABY MEDUNSA TOT BY MABOPANE GRENS BOUNDARY AND ROAD 2492 WITH ROAD OVER EN PAD 2492 MET PAD OORSPOORBRUG NA RAIL BRIDGE TO SOSHANGUVE SOSHANGUVE Tenders word hiermee van ervare kontrakteurs vir boge melde diens gevra. Tenders are hereby invited from experienced contractors for the abovementioned service. Tender documents, including a set of drawings, may be ob Tenderdokumente, met inbegrip van 'n stel tekeninge, is rained from the Director, Transvaal Roads Department, by die Direkteur Transvaalse Paaiedepartement, Kamer Room D307, Provincial Building, Church Street, Private Bag D307, Provinsiale Gebou, Kerkstraat, Privaatsak X97, Pre X97, Pretoria on payment of a deposit of R00,00 (one hun toria, verkrygbaar teen die betaling van 'n deposito van dred rand) if no fixed deposit had been lodged with the De 800,00 (eenhonderd rand) indien geen vaste deposito van partment before. This amount is refundable on request, tevore by die Departement inbetaal is nie. Hierdie bedrag is provided a bona fide tender is received or all such tender terugbetaalbaar op aanvraag mils 'n bona fide tender ont documents are retrurned to the office of issue within 4 yang word of alle sodanige tenderdokumente binne 4 (veer days the closing after date of the tender. lien) dae na die sluitingsdatum van die tender aan die kantoor van uitreiking teruggestuur word. An additional copy of the schedule of quantities will be provided free of charge. 'n Bykomende afskrif van die hoeveelheidspryslyste sal gratis verskaf word. An engineer will meet intending tenderers on 7 October 987 at 0h00 at the Tjunction where Roads P230 and 2266 'n Ingenieur sal voornemende tenderaars op 7 Oktober meet to inspect the site with him. Transport by bus will be ar 987 om 0h00 by die T aansluiting van Paaie P230 en 2266 ranged from this point. Private vehicles will be guarded. The ontmoet om saam met horn die terrein te gaan besigtig. Bus engineer will not be available for inspection purposes on any vervoer sal vanaf hierdie punt gereel word. Privaatvoertuie other occasion and tenderers are therefore requested to be sal opgepas word. Die ingenieur sal by geen ander geleent present on the said date. heid vir besigtigingsdoeleindes beskikbaar wees nie en tende raars word derhalwe versoek om op gemelde datum teen Tenders, completed in accordance with the conditions set woordig te wees. forth in the tender documents, in sealed envelopes. endorsed "Tender RFT 49/87" should reach the Chairman, Transvaal Tenders, voltooi ooreenkomstig die voorwaardes in die Provincial Tender Board, PO Box 040, Pretoria, before tenderdokumente uiteengesit, in 'n koevert waarop "Tender h00 on Friday 30 October 987, when the tenders will be RFT 49/87" geendosseer is, moet die Voorsitter, Transvaalse opened in public. Provinsiale Tenderraad, Posbus 040, Pretoria, voor h00 op Vrydag, 30 Oktober 987 bereik, wanneer die tenders in Should the tender documents be delivered by hand, they die openbaar oopgemaak sal word. must be placed in the Formal Tender Box let into the outer wall of the Provincial Building at the Pretorius Street main Tenders wat per hand afgelewer word moet voor h00 in entrance (near Bosman Street corner), Pretoria before die Formele Tenderbus, aangebring in die buitemuur van die h00. Provinsiale Gebou by die hoofingang, Pretoriusstraat (naby die hoek van Bosmanstraat), Pretoria, geplaas word. The Transvaal Provincial Administration shall not bind it self to accept the lowest or any tender or to furnish any Die Transvaalse Provinsiale Administrasie verbind horn reason for the rejection of a tender. nie om die laagste of enige tender te aanvaar of om enige redes vir die afwysing van 'n tender te verstrek nie. Tenders shall be binding for 90 (ninety) days. Tenders is vir 90 (negentig) dae bindend. WI A FOURIE W A FOURIE Chairman Voorsitter Transvaal Provincial Tender Board Transvaalse Provinsiale Tenderraad 30 September September 987 Ipublic I.

60 3056 PROVINCIAL GAZETTE, 30 SEPTEMBER 987 TENDERS. N.B. Tenders previously published and where the closing dales have not yet passed, have not been repeated in this notice. Tenders arc normally published 35 weeks before the closing date. TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS. TENDERS. L.W. Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die slui tingsdatum nog nie verstreke is Me word Me in hterdie kennisgewing herhaal Me. Tenders word normaalweg 3 5 weke voor die sluitingsda: tum gepubliseer. TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDERS. a Tenders are invited for the following services / sup Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope plies / sales. (Unless otherwise indicated in the descrip word ingewag. (Tensy dit in die uiteensetting anders non tenders are for supplies): aangegee word, word tenders vir voorrade bedoel): Tender No Description of Tender Closing Date Beskrywing van Tender Sluitingsdatum WFTB 338/87 Afrikaans Hoer Meisieskool, Pretoria: Renovation of school and hostel/opknapping van skool en koshuis Item 3/5/6/0003/0; Item 3/57/0003/0 6/0/987 WFTB 339/87 Lydenburg Fishery Institute: Sewerage layout/lydenburgvisseryinstituut: Rioleringsuitleg. Item 403/ /0/987 WFTB 340/87 Phalaborwa Hospital: Installation of seven airconditioning fan units. Phalaborwa hospitaal: Installasie van sewe lugversorgingswaaiereenhede. Item 32//7/33/002 30/0/987 WFTB 34/87 Klerksdarp Technical High School: Fencing/Hoer Tegniese Skool, Klerksdorp: Omheining. Item 3/4/7/2236/02 30/0/987 WFTB 342/87 Hoerskool Roodepoort: Renovation/Opknappins. Item 3/7/7/47/0 30/0/987 WFTB 343/87 Roads Branch, Lydenburg, Unit "I% Renovation of prefabricated dwellings and offices/tak Paaie. Lyden burg, Eenheid "r: Opknappingvanvoorafvervaardigde woningsen kantore. Item 33/2/7/052/02 30/0/987 WFTB 344/87 Laerskool De Beer, Welverdiend:Renovation/Dpknapping. Item 3/4/7/0326/0 30/0/987 WFTB 345/87 Laerskool Selection Park, Springs: New administration block and alterations to offices/nuwe administratiewe blok en verbouing van kantore. Item 036/850 30/0/987 WFTB 346/87 Selbourne Primary School, Vereeniging: Repair and painting of roofs/herstel en verf van dakke. Item 3/6/7/498/0 30/0/987 WETS 347/87 Coronation Hospital, Johannesburg: Pediatric care unit/coronation hospitaal. Johannesburg: Pediatriesesorg eenheid. Item 2003/ /0/987 WFTB 348/87 Hoerskool Piet Potgieter, Potgietersrus: Renovation of Johan Nel Hostel/Opknapping van Johan Nelkoshuis Item 3//7/247/0 30/0/987 WFTB 349/87 Hans Merensky Nature Reserve, Pietersburg: Painting of offices and dwelling/hans Merenskynatuurreser vaat, Pietersburg: Verf van kantore en woning. Item 35//7/0024/02 30/0/987 WFTB 350/87 Lydenburg Hospital: New criche/lydenburgsehospitaal:nuwe crèche. Item 2/2/6/05/002 30/0/987 WFTB 35/87 Laerskool Steenbokpan, Ellisras: Additions and alterations to existing hostel facilities/aanbouings aan en ver bouing van bestaande koshuisgeriewe. Item 048/ /0/987 WFTB 352/87 Hoerskool Hans Strijdom,Naboomspruit: Renovation/Opknapping. Item 3//7/063/0 30/0/987 HB /4/87 Selfadhesive labels/selfkleefetikette 27/0/987 4

61 i i PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER IMPORTANT NOTICES IN CONNECTION WITH BELANGRIKE OPMERKINGS IN VERBAND MET TENDERS TENDERS. The relative tender documents including the Administration's oh. Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amptelike cial tender forms, are obtainable on application from the relative address tendervorms van die Administrasie, is op aanvraag by die onderstaande indicated below. Such documents and any tender contract conditions not adresse verkrygbaar. Sodanige dokumente as mede enige tender konembodied in the tender documents are also available for inspection at the trakvoorwaardes wat nie in die tenderdokumente opgeneem is nie, is said address: ook by die genoemde adres vir inspeksie verkrygbaar: Tender Ref Postal address Pretoria Office in New Provincial Building. Kantoor in Nuwe Provinsiale Pretoria Tender Posadres te Gehou. Pretoria Room Phone venvysing Pretoria Kamer Verdie Foon No. Block Floor Pretoria No. Blok ping Pretoria HA & Director of Hospital A9) A HA & Direkteur van A900 A HA 2 Services. Private HA 2 Hospitaaldienste. Bag X22. Privaatsak X22I. B and Director of Hospital A09 A HB en Direkteur van A09 A HC Services. Private HC Hospitaaldienste. Bag X22I. Privaatsak X22. I PET HD Director of Hospital A023 A HD Direkteur van A023 A Services. Private Hospitaaldienste. Bag X22. Privaatsak X22. Provincial Secretary Ground Merino Ground PFT Provinsiale Sekre Grond Merino Grond 20 '44 (Purchases and Building tans (Aankope Gebou Supplies). Private en Voorrade ). Pri Bag X64. vaatsak X64. RFT Director. Transvaal 03(7 D RFT Direkteur Trans 03(7 D 3 2( 253( Roads vaalse Paaie Department. Pri department. Pri vate Bag X97. vaatsak X97. TED 00 Director. Transvaal 633 Sentrakor TOD.00 Direkteur. Trans 633 Sentrakor TED 00 Education De 633 Building TOD X vaalse Onder 633 gehou partment. Private wysdepartement. Bag X76. Privaatsak X76. WET Director. Transvaal CMS C M WET Direkteur. Trans CM 5 C M Department of vaalse Werkede Works. Private paement. rt Pri Bag X228. vaatsak X228.. WFTB Director. Transvaal E03 E WFIB Direkteur. Trans E03 E Department of vaalse Werkede Works. Private partement Pri Bag X228. vaatsak X228. WFTE Director, Transvaal CG C G WFTE Direkteur, Trans CG C G Department of 9 vaalse Werkede 9 Works, Private partement, Pri Bag X228. vaatsak X Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of enige ten der aan te neem nie en behou hom die reg voor om 'n gedeelte van 'n tender aan te neem. 2. The Administration is not bound to accept the lowest or any tender and reserves the right to accept a portion of a tender. 3. Atte tenders moet op die amptelike tendervorm van die Administra sie voorgele word. 3. All tenders must be submitted on the Administration's official tender forms. 4. Iedere inskrywing moet in 'n afsonderlike verseelde koevert Ingedien word, geadresseer aan die Voorsitter. Die Transvaalse Provinsiale 4. Each tender must be submitted in a separate sealed envelope ad Tenderraad. Posbus 040. Pretoria, en moet duidelik van die opskrif dressed to the Chairman. Transvaal Provincial Tender Board. PO Box voorsien wees ten einde die tenderaar se naam en adres aan te toon, 040, Pretoria, and must be clearly superscribed to show the tenderer's asook die nommer, beskrywing en sluitingsdatum van die tender. Inskry name and address, as well as the number, description and closing date of wings moet teen h00 op die sluitingsdatum hierbo aangetoon, in die the tender. Tenders must be in the hands of the Chairman by h00 on Voorsitter se hande wees. the closing date indicated above. 5. Indien inskrywinp per hand ingedien word, moet hulle teen h00 5. If tenders are delivered by hand, they must be deposited in the For op die stuffings. datum in die Formele Tenderbus geplaas wees by die na mal tender Box at the Enquiry Office in the foyer of the New Provincial vraaglcantoor in die voorponaal van die nuwe Provinsiale Gebou by die Building at the Pretorius Street main entrance (near Bosman Street cor hootingang aan Pretoriusstraat se kant (naby die hoek van Bosman ner), Pretoria, by h00 on the closing date. straat), Pretoria. W A Fourie, Chairman, Transvaal Provincial Tender Board. 30 September September 987 W. A Fourie, Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad.

62 3058 PROVINCIAL GAZETTE, 30 SEPTEMBER 987 Notices by Local Authorities Plaaslike Bestuurskennisgewings i I TOWN COUNCIL OF THABAZIMBI 977), gegee dat die waarderingslys vir die boek able property or other person who so desires to jare 987/90 van alle belasbare eiendom binne lodge an objection with the Town Clerk in re VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL die Munisipalteit deur die voorsitter van die spect of any matter recorded in the provisional YEARS 987/90 waarderingsraad gesertifiseer en geteken is en supplementary valuation roll as contemplated in gevolglik final en bindend geword het op alle section 34 of the said Ordinance, including the betrokke persone soos in artikel 6(3) van dear question whether or not such property or por (Regulation 2) die Ordonnansie beoog. non thereof is subject to the payment of rates or is exempt therefrom or in respect of any omis Die aandag word egter gevestig op artikel 7 Notice sion of any matter from such roll, shall do so is hereby given in terms of section van die gemelde Ordonnansie wat soos vol bewithinthesaid period. 6(4)(a) of the Local Authorities Rating Ordi m: nance, 977 (Ordinance of 977), that the fi The form prescribed for the lodging of an ob nancial years 987/90 of all rateable property "Reg van appal teen beslissing van waarde jection is obtainable at the address indicated be within the municipality has been certified and ringsraad low and attention is specifically directed to the signed by the chairman of the valuation board fact that no person is entitled to urge any objec and has therefore became fixed and binding 7() 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarde. Lion before the valuation board unless he has upon all persons concerned as contemplated in ringsraad verskyn het of verteenwoordig was, timeously lodged an objection in the prescribed section 6(3) of that Ordinance, however. atten met begrip van 'n beswaarmaker wat 'n antform. tion is directed to section 7 of the said Ordi woord soos in artikel 5(4) beoog, ingedien of nance, which provides as follows: voorgele het, kan teen die beslissing van soda. S DU PREEZ nige Raad ten opsigte waarvan hy 'n beswaar Town Clerk "Right of Appeal against the decision of valu maker is, binne 30 dae vanaf datum van die Municipal Offices ation board". publikasie in die Provinsiale Koerant van die Dale Avenue kennisgewing in artikel 6(4)(a) genoem of, 7() An objector who has Doreg Agricultural Holdings appeared or has waar die bepalings van artikel 6(5) van toepas Akasia been represented before a valuation board, insing is, binne eenen twintig dae na die dag 30 September 987 eluding an objector who has lodged or presented waarop die redes daarin genoem aan sodanige Notice No 46/987 a reply contemplated in section 5(4) may ap beswaarmaker gestuur is, appal aanteken deur peal against the decision of such board in respect die sekretaris van sodanige raad 'n kennisgewing of which he is an objector within thirty one days van appal op die wyse soos voorgeskryf en in from the date of the publication in the Provincial ooreenstemming met die procedures soos voor Gazette of the notice referred to in section geskryf in te dien en sodanige sekretaris stuur STADSRAAD VAN AKASIA 6(4)(a) or, where the provisions of section onvenvyld 'n afskrif van sodanige appal aan die 6(5) are applicable, within twenty one days waardeerder en aan die betrokke plaaslike beafter the day on which the reasons referred to stuur. KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN therein, were forwarded to such objection, by VOORLOPIGE AANVULLENDE WAAR lodging with the secretary of such board a notice (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n beswaar DERINGSLYS AANVRA of appeal in the manner and in accordance with maker is nie, kan teen enige beslissing van 'n the procedure prescribed and such secretary shall forward forthwith a copy of such notice of waarderingsraad appal aanteken op die wyse in subartikel (I) beoog en enige ander persoon wat (Regulasie 5) appeal to the valuer and to the authority con nie 'n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks cerned. deur 'n beslissing van 'n waarderingsraad geraak Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van word, kan op derglike wyse teen sodanige beslis die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van A local authority which is not an objector may sing appal aanteken". Plaaslike Besture. 977 (Ordonnansie van appeal against any decision of a valuation board 977), gegee dat die voorlopige aanvullende in the manner contemplated in subsection () 'n Vorm vir kennisgewing van appal kan van waardenngslys vir die boekjaar 986/87 oop is and any other person who is not an objector but die sekretaris van die waarderingsraad verkry vir inspeksie by die kantoor van die Plaaslike who is directly affected by a decision of a valu word. Bestuur van Akasia vanaf 30 September 987 tot ation board may in like manner, appeal against 30 Oktober 987 en enige eienaar van belasbare such decision. S I DU TOIT eiendom of ander persoon wat begerig is om 'n Sekretaris: Waarderingsraad beswaar by die Stadsklerk ten opsigte van enige A notice of appeal form may be obtained from Munisipale Kantore aangeleentheid in die voorlopige aanvullende the secretary of the valuation board. Posbus 90 waarderingslys opgeteken soos in artikel 34 van Thabazimbi S J DU TOIT die 0380 genoemde Ordonnansie beoog, in te dien, Secretary: Valuation Board insluitende die vraag of sodanige eiendom of 'n 23 Septbetalingember 987 gedeelte daarvan onderworpe is aan die Municipality Offices Kenmsgewing No 24/987 van eiendomsbelasting of daarvan vrygestel is, PO Box 90 of ten opsigte van enige weglating van enige aan Thabazimbi geleentheid uit sodanige lys, doen so binne gl 0380 melde tydperk. 23 September 987 Notice No 24/987 TOWN COUNCIL OF AKASIA Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui beskikbaar NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO en aandag word spesifiek gevestig op PROVISIONAL SUPPLEMENTARY VALU die felt dat geen persoon geregtig is om enige be STADSRAAD VAN THABAZIMBI ATION ROLL swaar voor die waarderingsraad te upper tansy hy 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds ingedien het nie. WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJARE (Regulation 5). S DU PREEZ 987/90 Stadsklerk Notice is hereby given in terms of section 36 of Munisipale Kantore (Regulasie 2) the Local Authorities Rating Ordinance, 977 Dalelaan (Ordinance I I of 977). that the provisional supplementary valuation roll for the financial year Akasia Doreg Landbouhoewes Kennis word hierby ingevolge artikel 6(4)(a) 986/87 is open for inspection at the office of the 30 September 987 van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Local Authority of Akasia from 30 September Kennisgewing No 46/987 Plaaslike Besture, 977 (Ordonnansie van 987 to 30 October 987 and any owner of rate

63 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER i TOWN COUNCIL OF BOKSBURG: must lodge such objection or claim, as the case. STADSRAAD VAN CARLETONVILLE may be, in writing to the Town Clerk to reach AMENDMENT OF WATER SUPPLY the undermentioned address not later than BY 2h00 on Monday 30 November WYSIGING VAN 987. VERORDENINGE VIR LAWS DIE BEHEER VAN PUBLIEKE VOERTUIE C. DE BEER EN HULLE DRYWERS It is hereby notified, in terms of section 96 of Town Clerk Ingevolge artikel 0 van die Ordonnansie op the Local Government Ordinance, No 7 of Municipal Offices Plaaslike Bestuur, 939 (Ordonnansie 7 van 939, that the Town Council of Boksburg pro Halite Street 939) soos gewysig, word hierby bekend gemaak poses to amend the abovementioned bylaws PO Box 3 dat die Stadsraad van Carletonville by besluit published under Administrator's Notice No 392 Carletonville die Verordeninge vir die Beheer van Publieke of 30 March 977, as amended by increasing the 2500 Voertuie en hulle Drywers, soos afgekondig by Tariff of Charges in the Schedule. 30 September 987 Administrateurskennisgewing 230 gedateer 0 The proposed amendment will lie for inspec Notice No 84/987 Desember 986, met ingang van datum van pution in Room No 224, Second Floor, Civic blikasie van hierdie kennisgewing in die Provin Centre, Boksburg, from the date of this notice siale Koerant, soos volg gewysig het. until 4 October 987 and any person who (i) Deur na artikel 39 die volgende artikel in te wishes to object to the proposed amendment, must lodge his objections with the Town Clerk STADSRAAD VAN CARLETONVILLE weg: in writing not later than the said date. "40. lemand wat enige bepaling van hierdie PERMANENTE SLUITING VAN 'N GE Verordeninge oortree of versuim om so 'n bepa. I COETZEE DEELTE VAN PARK ERF 4535, CARLE ling wat by moet nakom, na te kom, is skuldig Acting Town Clerk TONVILLE UITBREIDING 9 aan 'n oortreding van hierdie Verordeninge." Civic Centre (ii) Deur artikel 40 te hernommer na artikel Boksburg Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa September 987 lings van artikel 67 van die Ordonnansie op Notice No 53/987 Plaaslike Bestuur. 939 (Ordonnansie 7 van C. DE BEER 939). soos gewysig. dat die Stadsraad van Stadsklerk Carletonville van voorneme is om die suidwestelike hock van Parker( Carletonville Uit Munisipale Kantore breiding 9 permanent te sluit. Posbus 3 STADSRAAD VAN BOKSBURG Carletonville Sketsplanne met betrekking tot die voorge 2500 WYSIGING VAN WATERVOORSIE nome sliming le gedurende kantoorure ter insae 30 September 987 in die kantoor van die Stadsekretaris. Munisi Kennisgewing No 85/987 NINGSVERORDENINGE pale Kantore, Halitestraat, Carletonville vir 'n tydperk van 60 dae vanaf 30 September 987. dit Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die wil se tot 30 November 987. bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, No 7 van 939, dat die Enige persoon wat teen die voorgenome ski CARLETONVILLE TOWN COUNCIL Stadsraad van Boksburg van voorneme is om ting beswaar wil aanteken of wat 'n eis om vet. bogenoemde verordeninge afgekondig by Admi goeding sal he indicn die voorgenome sluiting DETERMINATION OF TARIFF OF nistrateurskennisgewing No 392 van 30 Maart uitgevoer sal word, moet sy eis of beswaar. na CHARGES 977 soos g. verder te wysig deur sekere gelang van die geval, skriftelik rig aan die Sledsvan die Ta. gmewysi van Gelde in die Bylae te ver. klerk om die ondergetekende adres to bereik nie It is hereby notified in terms of section 36 of hoog. later nie as 2h00 op Maandag 30 November the Town planning and Townships Ordinance, (Ordinance 5 of 986) read in conjunction Die voorgestelde wysiging te vanaf datum with the provisions of section 80B of the Local hiervan tot en met 4 Oktober 987 in Kamer C DE BEER Government Ordinance, 939 (Ordinance 7 of 224, Tweede Vloer, Burgersentrum, Boksburg munisipaje Kantore Stadsklerk 939), that the Town Council of Carletonville in ter insae en enige persoon wat teen die voorge Halitestraat tends to determine a Tariff of Charges in terms stelde wysiging beswaar wil maak, moet sy be Posbus 3 of the Town planning and Townships Ordi swear unerlik op genoemde datum skriftelik by Carletonville nance, 986 (Ordinance 5 of 986). die Stadsklerk indten COETZEE 30September 987 The general purport of the determination is to Kenntsgewing No 84/ provide for the levying of fees in terms of the Waarnemende Stadsklerk provisions of the Town planning and Townships Ordinance, 986 (Ordinance 5 Burgersentrum of 986). Boksburg CARLETONVILLE TOWN COUNCIL Copies of the proposed amendment lie open 30 September 987 for inspection during office hours at the office of Kennisgewing 53/987 AMENDMENT OF BYLAWS FOR THE the Town Secretary, Municipal Offices, Halite CONTROL OF PUBLIC VEHICLES AND Street, Carletonville, for a period of fourteen THEIR DRIVERS (4) days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette. In terms of section 0 of the Local Govern TOWN COUNCIL OF CARLETONVILLE ment Ordinance, 939 (Ordinance 7 of 939) as Any person desirous of objecting to the deteramended, it is hereby notified that the Town mination must do so in writing to the Town Council of Carletonville has by resolution Clerk within fourteen (4) days from the date of PERMANENT CLOSING OF A PORTION amended the ByLaws for the Control of Public publication of this notice in the Provincial Ga OF PARK ERF 4535, CARLETONVILLE Vehicles and their Drivers as published under zette. EXTENSION 9 Administrator's Notice 230 dated 0 December 986 with effect from the date of publication of C. DE BEER Notice is hereby given in terms of the provi this notice in the Provincial Gazette. Town Clerk sions of section 67 of the Local Government Or 0) By the insertion after section 39 of the fel Municipal Offices dinance, 939 (Ordinance 7 of 939), as lowing: PO Box 3 amended that it is the intention of the Town Carletonville Council of Carletonville to close the south "40. Any person who contravenes or fails to 2500 western corner of Park Erf 4535, Carletonville comply with any provision of these Bylaws shall 30 September 987 Extension 9 permanently. beguiltyofan offence." Notice No 86/987 Sketch plans indicating the proposed closing will be available for inspection during office (ii) By renumbering section 40 to read 4. hours in the office of the Town Secretary, Mu C. DE BEER nicipal Offices. Halite Street. Carletonville for a Town Clerk period of 60 days as from 30 September 987, Municipal Offices i.e. until 30 November 987. PO Box 3 STADSRAAD VAN CARLETONVILLE VASSTELLING VAN TARIEF VAN GELDE 200 Any person who wishes to object to the pro 05arletonville posed closing, or who will have a claim for com 30 September 987 Daar word hiermee ingevolge artikel 36 van pensation if the proposed closing is carried out. Notice No 85/987 die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe,

64 3060 PROVINCIAL GAZETTE, 30 SEPTEMBER (Ordonnansie 5 van 986) saamgelees met Die algemene strekking van die wysiging is van 28 dae vanaf die datum van eerste publikasie die bepalings van artikel 80B van die Ordonnan om die parkering en herstelwerk van voertuie op van hierdie kennisgewing, indien. sie op Plaaslike Bestuur. 939 (Ordonnansie 7 Residensiele erwe te beheer. van 939). bekendgemaak dat die Stadsraad van Datum van eerste publikasie 30 September II Carletonville van voorneme is om 'n Tarief van Afskrifte van die wysiging le ter insae gedu 987. Gelde vas te stel ingevolge die Ordonnansie op rende kantoorure by die kantoor van die Stad. Dorpsbeplanning en Dorpe, 986 (Ordonnansie sekretaris, Munisipale Kantore, Christiana vir 'n Beskrywing van grand Gedeelte 60 van die 5 van 986). tydperk van veertien (4) dae vanaf datum van plaas Nooitgedacht 268 IT Twee gedeeltes met publikasie van hierdie kennisgewing in die Pro grootte van ± 2 hektaar en ± 8,5 hektaar. Die algemene strekking van die vasstelling is vinsiale Koerant. om voorsiening te maak vir die hefting van gelde ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op Enige persoon wat beswaar teen genoemde 3. G v R VAN OUDTSHOORN Dorpsbeplanning en Dorpe, 986 (Ordonnansie wysigmg wil aanteken, moet dit skriftelik binne Stadsklerk 5 van 986). veertien (4) dae na datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant Burgersentrum Afskrifte van die wysiging le gedurende kan by die ondergetekende indien. Ermelo toorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Al CORNELIUS 30 September 987 Munisipale Kantore, Halitestraat, Carletonville,' Stadsklerk Kennisgewing No 86/987 ter insae vir 'n tydperk van veertien (4) dae Stadsklerk050008Munisipale Kantore vanaf die datum van publikasie van hierdie ken Posbus 3 nisgewing in die Provinsiale Koerant. Telefoon (0534) 2206/7/8 Enige persoon wat beswaar teen die vasstel Christiana CITY COUNCIL OF GERMISTON ling wil maak moet dit skriftelik by die Stads 2680 klerk doen binne veertien (4) dae vanaf die 30 September 987 AMENDMENT TO CEMETERY BY LAWS datum van publikasie van hierdie kennisgewing Kennisgewing No 34/87 in die Provinsiale Koerant It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 939, that CI DE BEER Stadsklerk the Council intends amending the Cemetery By NOTICE laws. Munisipale Kantore The Town Council of Ermelo hereby fives no The general purport of this notice is to in Posbus 3 Carletonville tiff. in terms of section 6(8)(a) of the Division of crease the tariff payable for interments and for 2500 Land Ordinance. 986 (Ordinance 20 of 986 the purchase of a grave.. that an application to devide the land described 30 September 987 hereunder has been received. Copies of these draft by laws are open to in Kennisgewing No 86/ spection at Room 037. Civic Centre. Cross Further particulars of the application are open Street. Germiston during normal office hours for inspection at the office of for a period of 4 (fourteen) days from the date TOWN COUNCIL OF CHRISTIANA of publication hereof in the Provincial Gazette. The Town Secretary Any person who desires to record his objec AMENDMENT TO PUBLIC HEALTH BY Municipal Offices lion to the said bylaws shall do so in writing to LAWS Civic Centre the undermentioned within 4 (fourteen) days Taute Street after the date of publication of this notice in the Ermelo is hereby Notice given in terms of the provin Provincial Gazette. sions of section 96 of the Local Government Or 2350 dinance that the Town Council of J A DU PLESSIS Any person who wishes to object to the granting Christiana proposes to amend the Public Health Town Clerk of the application or who wishes to make re ByLaws adopted by Administrator's Notice 48 Civic Centre presentations in regard thereto shall submit his dated 2 February 95. Cross Street objections or representations in writing and in Germiston The general purport of this amendment is to duplicate to the Town Clerk. at the above ad 30 September 987 control the parking and repair work of vehicles dress at any time within a period of 28 days from Notice No /987 on Residential erven. the date of the first publication of this notice. Copies of this amendment Date of first publication 30 September 987. is open for inspec tion during office hours at the office of the Town Description of land Portion 60 of the Farm Secretary. Municipal Offices. Christiana. for a Nooitgedacht 268 IT Two portions with area STADSRAAD VAN GERMISTON period of fourteen (4) days from the date of ± 2 hectare and 8.5 hectare. publication of this notice in the Provincial Ga zette. WYSIGING VAN BEGRAAFPLA AS P I G v R VAN OUDTSHOORN VERORDENINGE Town Clerk Any person desirous to lodge an objection to the said amendment must do so in writing to the Civic Centre Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die undersigned within fourteen (4) days after the Ermelo Ordonnansie op Plaaslike Bestuur. 939, be date of publication of this notice in the Provin 30 September 987 kend gemaak dat die Read voornemcns is om cial Gazette. Notice No 36/987 die Begraafplaasverordeninge te wysig. Al CORNELIUS Die algemene strekking van hierdie kennisge Town Clerk KENNISGEWING wing is om die tarief betaalbaar vir teraardebe Municipal Offices stellings en die uitkoop van 'n graf te verhoog. PO Box 3 Die Stadsraad van Ermelo gee hiermee, inge Telephone (0534) 2206/7/8 volge artikel 6(8)(a) van die Ordonnansic op die Afskrifte van hierdie konsepverordeninge le Christiana Verdeling van Grond, 986 (Ordonnansie 20 ter insae te Kamer 037, Burgersentrum, Cross 2680 van 986). kennis dat 'n aansoek ontvang is om straal Germiston gedurende normale kantoor 30 September 987 die grand hieronder beskryf, to verdeel. ure vir 'n tydperk van 4 (veertien) dae vanaf datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Notice No 34/87 Verdere besonderhede van die aansoek le ter Koerant. insae by die kantoor van STADSRAAD VAN CHRISTIANA Enige persoon wat beswaar teen genoemde verordeninge wens aan te teken moet dit skrifte Die Stadsekretaris lik binne 4 (veertien) dae vanaf datum van pu WYSIGING VAN PUBLIEKE GESOND Munisipale Kantore blikasie van hierdie kennisgewing in die HEIDSVERORDENINGE Burgersentrum Provinsiale Koerant by die ondergetekende Tautestraat doen. Ermelo Kennis geskied hiermee ingevolge die be a 2350 J A DU PLESSIS Zings van artikel 96 van die Ordonnansie op Stadsklerk Plaaslike Bestuur, 939, dat die Stadsraad van Enige persoon wat teen die toestaan van die Burgersentrum Christiana van voorneme is om die Publieke Ge aansoek beswaar wil maak of vertoe in verband Crossstraat sondheidsverordeninge afgekondig by Admini daarmee wil rig, moet sy besware of vertoe Germiston strateurskennisgewing 48 van 2 Februarie skriftelik en in tweevoud by die stadsklerk, by 30 se 95 te wysig. bovermelde adres te enige tyd binne 'n tydperk Noticeptember / III.

65 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER CITY OF GERMISTON noemde titelvoorwaardes maak word hiermee CITY OF JOHANNESBURG opgeroep om enige beswaar wat Mille mag he teen die opheffing van bogenoemde titelvoorwaardes in te dien by die Provinsiale Sekretaris. PERMANENT CLOSURE AND SALE OF NOTICE 0 Privaatsak X437, Pretoria 000 en by ondergete PORTION OF STREET. BERN TRIOMFARD Notice is hereby given that the City Council of kende binne 30 dae vanaf die datum van eerste Germiston in terms of the provisions of the Re publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant te moval of Restrictions Act, 967, applied for the were voor of op 30 Oktober 987. (NOTICE IN TERMS OF SECTIONS 67 AND removal of the restrictive title conditions in re 79(8) OF THE LOCAL GOVERNMENT. spect of a portion of Portion 205 of the farm A DU PLESSIS ORDINANCE. 939) Elandsfontein 08 IR that read as follows: Stadsklerk Burgersentrum "(a) Certain right of perpetual free grazing for Crossstraat The Council intends to close permanently one hundres (00) cattle and four hunderd (400) Germiston portion of Bernard Street, Triomf and to sell the small stock in favour of that portion of the said 30 September 987 stand formed by the closed road portion to the farm Elandsfontein No 6. district of Germiston Kennisgewing No 06/987 owner of Portion 29 of Lot 785. Triomf, subject represented by the figure lettered WXYZ on the to certain conditions. diagram annexed to Certificate of Amalgamated Title No 247/94 dated 5th April 94. and The Council's resolution and a plan showing made in favour of Johanna Elizabeth the portion of road it is Jacoba proposed to close and sell Meyer (born Du Preez) a widow. may be inspected during office hours at TOWN COUNCIL OF HEIDELBERG, TVL Room S26, Civic Centre, Braamfontein. Jo (b) Certain right of perpetual free 'grazing and hannesburg. Any person who objects to the closwater for one hundred (IOU) head of cattle and ing and sale or will have any claim for ADOPTION OF BYLAWS four hundred (400) small stock in favour of that compensation if the closing is effected must portion of the said farm Elandsfontein No 6, dis lodge his objection or claim in writing with me. trict of Germiston represented by the figure let Notice is hereby given in terms of section 96 of on or before 30 November 987. tered tuv Midspruit S on the diagram annexed to the Local Government Ordinance that H H S VENTER Certificate of Amalgamated Title No 247/94 the Council intends adopting Bylaws Relating dated 5th April 94, made in favour of Town Clerk Joto Licensing Elizabeth Jacoba and Meyer (born Control Du Preez) of Public Vehicles. hanna Civic Centre Braamfontein a widow". Copies of these bylaws are open for inspec tion at the office of the Town Secretary. for a 30 September 987 Johanna Elizabeth Jacoba Meyer and all heirs period of 4 days from the date of publication of Johanna Elizabeth Jacoba Meyer making any hereof in the Provincial Gazette. claim to the rights in the abovementioned title conditions are hereby called upon to lodge any Any person who desires to record his objecobjection they may have against the removal of tion to the said bylaws shall do so in writing to STAD JOHANNESBURG the said restrictive conditions with the Provincial the undermentioned within 4 days after the Secretary. Private Bag X437, Pretoria 000 and date of publication of this notice in the Provin PERMANENTS SLUITING EN VERKOOP with undersigned within 30 days from the date of cial Gazette. VAN GEDEELTE VAN BERNARD first publication hereof in the Provincial Gazette STRAAT, TRIOMF to wit on or before 30 October 987. G FSCHOLTZ J A DU PLESSIS Town Clerk (KENNISGEWING INGEVOLGE ARTI Town Clerk KELS 67 EN 79(8) VAN DIE ORDONNAN Civic Centre Municipal Offices SIE OP PLAASLIKE BESTUUR. 939) Cross Street PO Box 20 Germiston Heidelberg. Tvl 30 September Die Raad is voornemens om 'n gedeelte van Notice No 06/987 30September 987 Bernardstraat, Triomf, permanent te sluit en die ' Notice No 37/987 standplaas wat deur die geslote padgedeelte ge vorm word, aan die eienaar van Gedeelte 29 van Standplaas 785, Triomf. onderworpe aan sekere voorwaardes, te verkoop. STAD GERMISTON Die Raadsbesluit en 'n plan waarop die pad gedeelte wat dit die voornemens is om te slim en KENNISGEWING te verkoop aangetoon word is tydens kantoorure STADSRAAD VAN HEIDELBERG, TVL ter insae Kamer S26, BurgersentrumBraamfontein, Johannesburg. Enigeen wat teen. Hiermee word kennis gegee dat die Stadsraad. die sluiting en verkoop beswaar wil maak of wat van Germiston ingevolge die bepalings van die AANNAME VAN VERORDENINGE enige eis om vergoeding sal he indien die sluiting Wet op Opheffing van Beperkings by die. plaasvind, moet sy beswaar op of voor 3U Administrateur van die Provinsie Transvaal aan November 987 skriftelik by my indeed. sock gedoen het om die opheffing van die beper Kennis geskied hiermee ingevolge die bepakende titelvoorwaardes ten opsigte van 'n lings van artikel 96 van die Ordonnansie op H H S VENTER gedeelte van Gedeelte 205 van die pleas Plaaslike Bestuur, 939, dat die Raad van voor Stadsklerk Elandsfontein 08 IR wat soos volg lui: neme is om Verordeninge vir die Beheelvan Pu Burgersentrum blieke Voertuie te aanvaar. Braamfontein "(a) Certain right of perpetual free grazing for 30 September 987 one hundres (00) cattle and four hunderd (400) Afskrifte van hierdie verordeninge le ter insae small stock in favour of that portion of the said by die kantoor van die Stadsekretaris vir 'n tyd farm Elandsfontein No 6, district of Germiston perk van 4 dae vanaf publikasie hiervan in die represented by the figure lettered WXYZ on the Provinsiale Koerant. TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK diagram annexed to Certificate of Amalgamated Title No 247/94 dated 5th April 94. and Enige persoon wat beswaar teen genoemde made in favour of Johanna Elizabeth Jacoba verordemnge wens aan te teken moet dit skrifte DETERMINATION OF TARIFFS FOR THE Meyer (born Du Preez) lik binne 4 dae vanaf die publikasie van hierdie a widow.selling OF COPIES OF PLANS TO THE kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die PUBLIC (b) Certain right of perpetual free grazing and ondergetekende doen. water for one hundred (00) head of cattle and G F schourz It is four hundred (400) small stock in favour of that hereby notified in terms of section 80B(8) portion of the said farm Elandsfontein No 6, Stadsklerk of dis the Local Government Ordinance that trict of Germiston represented by the figure lit the Council has determined the following tariff tered tuv Midspruit S on the diagram annexed to Munisipale Kantore of fees for the supply of information to the pub Certificate of Amalgamated Title No 247/94 Posbus 20 lie with effect from I July 987: dated 5th April 94, and made in favour of Jo Heidelberg, Tvl. Paper Copies hanna Elizabeth Jacoba Meyer (born Du Preez) 2400 a widow". 30September 987 Size AO: RI,25 (+ GST). Kenntsgewing No 37/987 0 Johanna Elizabeth Jacoba Meyer en alle erf Size Al: R0,70 (+ GST). gename van Johanna Elizabeth Jacoba meyer wat enige aanspraak op die regte vervat in boge Size A2: R030 (+ GST).

66 I van, 3062 PROVINCIAL GAZETTE, 30 SEPTEMBER 987 Size A3: R0,35 (+ GST). Al grootte: R 5.20 (+ AVB). Enige persoon wat beswaar teen genoemde Size A4: R0.20 (+ GST). A2 grootte:r 2.75 (+ AVB). vasstelling wens aan te teken. moet dit skriftelik voor of op 5 Oktober 987 by die ondergete 2. Copies on Sepia film A3 grootte: R.50 (+ AVB). kende doen. AO size: R5,20 (+ GST). A4 grootte: R 0.90 (+ AVB). Q W VAN DER WALT Stadsklerk Al size: R2.75 (+ GST). 4. Dorpskaarte Stadhuis Margaretlaan A2 size: R,50 (+ GST). Papier: skaal: (+ (Posbus 3) AVB). Kemptonpark A3 size: R0.90 (+ GST) skaal: R.50 (+ 30 September 987 A4 size: R0,60 (+ GST). AVB). Kennisgewing No 74/ skaal: RI.00 ( Linen Copies AVB). Size AO: R0,00 (+ GST). Film: I skaal: R20,00 (+ TOWN COUNCIL OF LYDENBURG AVB). Size Al: R 5,20 (+ GST). I skaal: R 6.75 (+ AVE). AMENDMENT OF STOPPING PLACES Size A2: R 2,75 (+ GST). I skaal: R 4,60 (+ AND ROUTES FOR BUSSES Size A3: R,50 (+ GST). AVB). Notice is hereby given in terms of section Size A4: R 0,90 (+ GST). 5. Boeke dorp (papier) 65bis of the Local Government Ordinance. 939 (Ordinance skaal: RI (+ AVB). of 939). as amended. that the 4. Town Maps AVB). Town Council of Lydenburg has by resolution skaal: R40.00 ( fixed alternative stopping places and routes Mr Paper: scale: GST. I scale: RI,50 ( (+ GST OW VAN DER WALT busses. Stadsklerk scale: 8.00 (+ GST.. Particulars of the said amendment are Stadhuis open for inspection at the office of the Town Clerk for Sepia film: scale: (+ Margaretlaan a period of 2 days from the date of publication GST). (Posbus 3) hereof in the Provincial Gazette scale: R 6,75 (+ Kemptonpark GST). 30September 987 Any person who wishes to object to the I scale: R 4,60 (+ Kennisgewing No 77/ amendment must lodge such objection in writing GST). with the undersigned within 2 days alter the 5. Map date of publication of this notice in the Provin Books town (paper) cial Gazette. I scale: R5,00 (+ GST). TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK I scale: R40,00 (+ GST).. M A DE BEER Town Clerk Q W VAN DER WALT DETERMINATION OF TARIFF OF PO Box 6 Town Clerk CHARGES IN RESPECT OF DOG TAX Lydenburg AND MISCELLANEOUS MATTERS 20 Town Hall 30 September 987 Margaret Avenue Notice No 35/987 (PO Box 3) It is hereby notified in terms of section 80B(3) Kempton Park of the Local Government Ordinance, 939, that 30 September 987 the Council determined a tariff of charges for Notice No 77/987 dog tax and miscellaneous matters with effect from September 987. STADSRAAD VAN LYDENBURG Copies of the determination will be open for inspection at Room 6, Town Hall, Margaret WYSIGING VAN BUSSTILHOUPLEKKE STADSRAAD VAN KEMPTONPARK Avenue. Kempiton Park, for a period of four EN BUSROETES teen (4) days from the date of publication here of. VASSTELLING VAN TARIEWE VIR VER Kennis geskied hiermee ooreenkomstig die ICOOP VAN PLAN AFDRUKKE AAN PU Any person who wishes to object to the pro bepalings van artikel 65bis van die Ordonnansie BLIEK posed determination must lodge such an objec up Pluaslike Bestuur. 939 (Ordonnansie 7 van lion in writing with the undersigned on or before 939). soos gewysig. dat die Studsroad van Ly. 5 October 987. denburg gewysigde Daar word 4 hierby ingevolp artikel 806(8) busstilhouplekke en bus metes bcpaal het. die Ordonnansie op Plaashke Bestuur, 939, Q W VAN DER WALT bekend gemaak dat die Raad die volgende tarie Town Clerk Bcsonderhccle van sodanige wvsiging le ter inwe van gelde vir die verskaffing van inligting aan Town Hall sac by die kantoor van die Stadsklerk vir 'n tyd die publiek met ingang van Julie 987 vasgestel Margaret Avenue perk van 2 dae vane( datum van publikasie het: (PO Box 3) hiervan in die Provinsiale Kocrant. Kempton Park. Papier afdrukke 30September 987 Enige persoon wat beswaar teen die wvsiging Notice No 74/987 wens aan te teken. mod dit skriftelik binne 2 AO grootte: RI,25 (+ AVB). due na datum van publikasie van hierdie kennis A I grootte: 80,70 (+ AVB). ecwine in die Provinsiale Kocrant. by die onder ictekendc doen. A2 grootte: 80,50 (+ AVB). J STADSRAAD VAN KEMPTONPARK M A DE BEER A3 grootte: R0.35 (+ AVB). Stadsklerk Posbus 6 A4 grootte: R0,20 (+ AVB). VASSTELLING VAN TARIEF VAN GELDE Lydenburc TEN OPSIGTE VAN HONDEBELASTING PO 2. Film afdrukke (Reprolar 5) EN DIVERSE AANGELEENTHEDE 30 September 987 AO grootte: R5,20 (+ AVB). Kennisgewing No 35/987 Daar word hierby ingevolge artikel 80B(3) Al grootte: R2,75 (+ AVB). van die Ordonnansie op Plaashke Bestuur, 939. A2 grootte: R,50 (+ AVB). bekend gemaak dat die Raad 'n tarief van gelde ten opsigte van hondebelasting en diverse aan MEYERTON TOWN COUNCIL A3 grootte: R0,90 (+ AVB). geleenthede met ingang van I September 987 vasgestel het. DETERMINATION OF CHARGES A4 grootte: R0,60 (+ AVB). Afskrifte van die vasstelling le ter in sae in 3. Linne afdrukke Kamer 6, Stadhuis. Margaretlaan, Kempton In terms of section 80B(3) of the Local Gopark. vir 'n tydperk van veertien (4) dae vanaf vernment Ordinance. 939 (Ordinance 7 of 4 AO grootte: R0.00 (+ AVB). die datum van publilcasie hiervin. 939). it is hereby notified that the Council has 4

67 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER by Special Resolutions dated 30 July 987 and 27 made known that the Town Council of Middel () If the Council gives notice of an applica August 987 determined charges with respect to burg has determined the charges payable to the tion in the Provincial Gazette or other newsthe Drainage Bylaws with effect from I August Council by virtue of the Townplanning and paper: and I September 987 respectively. Townships Ordinance. 986, the Middelburg The general purport of the determinations of Townplanning Scheme and the Division (2) If the Council or a committee of the Coun of Land Ordinance, 986, as set out in the cil inspects the property to which an application charges is to put the formulas applicable on industrial, business, special and flat erven in a Schedule below, with effect from I August 987. is applicable and holds a hearing: R250. more realistic proportion. P F COLIN Town Clerk Copies of the particulars of the determination are open for inspection at the office of the Town 30 September 987 STADSRAAD VAN MIDDELBURG, Secretary, Civic Centre, Meyerton, for a period Notice No 8/987 of TRANSVAAL 4 days from date of publication hereof in the Provincial Gazette, viz 30 September 987. SCHEDULE VASSTELLING (a) Charges payable to the Town Council of VAN GELDE BETAAL Any person who desires to record his objet Middelburg by virtueof the Townplanning and BAAR AAN DIE STADSRAAD VAN MID tion to the said amendments must do so in writ TownshipsOrdinance,986, the Middelburg DELBURG UIT HOOFDE VAN DIE ing to the undersigned within 4 days after dateordonnansie OP DORPSBEPLANNING of publication of this notice in the Provincial Townplanning Scheme Ga. 974, and the Division of Ld Ordinance 986: EN DORPE, 986, DIE MIDDELBURG anzette before or on 4 October 987.DORPSBEPLANNINGSKEMA, 974, EN A D NORVAL (I) Application for any other consent in terms DIE ORDONNANSIE OP DIE VERDELING Town Clerk of the provisions of the scheme for which provi VAN GROND, 986 Municipal Offices sion is not specifically made below: RI20. P 0 Box 9 (2) Application for an amendment of the con Ooreenkomstig artikel 803(8) van die Ordon Meyerton ditions on which a consent was granted in terms nansie op Plaaslike Bestuur, 939, word hiermee 960 of the scheme: R50. bekend gemaak dat die Stadsraad van Midde 30 September 987 burg die gelde betaalbaar aan die Raad uit hoof Notice No 59/987 (3) Application in terms of the provisions of de van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the scheme for approval of the relaxation of a Dorpe. 986, die Middelburg dorpsbeplanning building line provision or the encroachment on a skema, 974, en die Ordonnansie op die Verdebuilding restriction area: R75. ling van Grond, 986. sons in die onderstaande Bylae uiteengesit is, met ingang van I Augustus STADSRAAD VAN MEYERTON (4) Application in terms of the provisions of 987, vasgestel het. the scheme for approval of site lay out plans, the aesthetic appearance of buildings or the siting of P F COLIN VASSTELLING VAN GELDE buildings on a site: RI20. Stadsklerk Ingevolge die bepalings van artikel 80B(3) van (5) Application in terms of section 43 of the 30 September 987 Ordinance, read with clause 8 die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, of the scheme. Kennisgewing No 8/ (Ordonnansie 7 van 939). word hierby bekend for extension of theperiodof continuation an use: R20. gemaak dat die Read by Spesiale Besluite van 30 existingbylae Julie 987 en 27 Augustus 987 gelde vasgestel (6) Application in terms of section 56 of the het ten opsigte van Rtoleringsdienste met ingang Ordinance for an amendment of the scheme: (a) Gelde betaalbaar aan die Stadsraad van I Augustus 987 en I September 987 onder R20. Middelburg uit hoofde van die Ordonnansie op skeidelik. Dorpsbeplanning en Dorpe, 986, die Middel (7) Application to extent the boundaries of an burg 'Die dorpsbeplanningskema, 974: algemene strek king van die vasstelling approved township: RI00. van gelde is die wysiging van die formules van () Aansoek om enige ander toestemming in toepassing op die nywerheid, besigheid, spe (8) Application in terms of the provisions of gevolge die bepalings van die skema waarvoor siaal en woonstel erwe om 'n meer realistiese the Ordinance for the furnishing of reasons for a dear are hieronder voorsiening gemaak word verhouding dear te stel. resolution of the Council: R50. nie: R20. Afskrifte van hierdie wysigings le ter insae by (9) Application in terms of the provisions of (2) Aansoek om 'n wysiging van die voordie kantoor van die Stadsekretaris, Burgersen section 62 or 63 of the Ordinance for the revok waardes waarop 'n toestemming ingevolge die trum, Meyerton, vir 'n tydperk van 4 dae met ing of an approved scheme or the revoking of a skema verleen is: R50. ingang van datum van publikasie hiervan in die provision in an approved scheme: R400. Provinsiale Koerant, naamlik 30 September (3) Aansoek ingevolge die bepalings van die 987. (0) Application in terms of sections 92()(a) skema om goedkeuring vir die verslapping van the Ordinance for the sub division of an erf: 'n boulynbeperking of die oorskryding van 'n gnige persoon wat beswaar teen genoemde ofr5o boubeperkingsgebied: R75. wysigings wens aan te taken, moat dit skriftelik binne 4 dae na die datum van publikasie van () Application in terms of section 92()(b) (4) Aansoek ingevolge die bepalings van die hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant of the Ordinance for the consolidation of two or skema om goedkeuring van terreinuitlegplanne, by die ondergetekende indien, naamlik voor of more erven: R25. die estetiese voorkoms van geboue of die plasing op 4 Oktober 987. van geboue op 'n terrein: R20. (2) Application in terms of sections 92(4)(a), A D NORVAL 92(4)(3) and 92(4)(c) of the Ordinance for the (5) Aansoek ingevolge artikel 43Van die Or Stadsklerk withdrawel of an approval of an application for donnansie gelees met die bepalings van die ske ' Munisipale Kantore the sub division or consolidation of erven, the ma, om verlenging van die voortsettingstydperk Posbus 9 amendment of the conditions on which the con van 'n bestaande gebruik: R20. Meyerton solidation or sub division was approved or an 960 amendment of the approved consolidation or (6) Aansoek ingevolge artikel 56 van die Or 30 September 987 subdivision plan: R25. donnansie om 'il wysiging van die skema: Kennisgewing No 59/987 (3) Application in terms of section 96 of the (7) Aansoek om uitbreiding van grease van 'n Ordinance to establish a township: R750. goedgekeurde dorp: R00. (4) Application in terms of section 25 of the (8) Aansoek ingevolge die bepalings van die TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG,_ Ordinance for an amendment of the scheme: Ordonnansie om die verstrekking van redes vir TRANSVAAL R750. 'n besluit van die Raad: R50. 0 Charges payable by virtue of the Division DETERMINATION OF CHARGES PAY (b) (9) Aansoek ingevolge die bepalings van arti of Land 0 inance, 986: kel 62 of 63 van die Ordonnansie om herroeping ABLE TO THE TOWN COUNCIL OF MID van 'n goedgekeurde skema of herroeping van 'n DELBURG BY VIRTUE OF THE TOWN (I) Application in terms of section 6() for a bepaling in goedgekeurde skema: R400. PLANNING AND TOWNSHIPS ORDI subdivision: R750. NANCE. 986, THE MIDDELBURG TOWN (0) Aansoek ingevolge artikel 92(I)(a) van PLANNING SCHEME. 974, AND THE DI (2) Application in terms of section 7 for the die Ordonnansie om onderverdeling van 'n erf: VISION OF LAND ORDINANCE, 986 amendment or deletion of the conditions on R50. which an application was approved: RIO. In accordance with section 80B(8) of () the Aansoek ingevolge artikel 92(I)(b) van (c) In addition to the abovementioned die Ordonnansie om konsolidasie van twee of Local Government Ordinance, 939. it is hereby charges. the following charges will be payable: meer erwe: R

68 ' 3064 PROVINCIAL GAZETTE, 30 SEPTEMBER 987 (2) Aansoek ingevolge artikels 92(4)(a). die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939. dat die Stadsraad van Midrand van voorneme is om 92(4)(b) en 92(4)(c) van die ordonnansie om in die Stadsraad van Middelburg van voomeme is gedeeltes van Alsation en Ridgestrate. Glen trekking van 'n goedkeuring van 'n aansoek am om 'n gedeelte van parker( 2794, Uitbreiding 7. Austin Landbouhoewes, Uitbreiding 3. groot verdeling of konsolidasie van erwe. wysiging van groot ongeveer 577 m2, gelee aangrensend aan ongeveer 30 vierkante meter, permanent te sluit die voorwaardes waarop die konsolidasie of on die noordelike en westelike grense van Erf 2779 en, onderworpe aan die goedkeuring van die derverdeling goedgekeur is of die wysiging van en die westelike grens van erf permanent te Administrateur, aan die eienaar van Hoewe 439, die goedgekeurde konsolidasie of onderverde shut en ingevolge die bepalings van artikel Glen Austin Landbouhoewes, Uitbreiding 3. te lingsplan: R25. 79(8) van gemelde Ordonnansie te vervreem. vervreem. (3) Aansoek ingevolge artikel 96 van die Or Besonderhede van die voorgestelde sluiting Die eiendom is tans gesoneer as "Straat". donnansie om 'n dorp te stig: R750. en vervreemding le ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Gebou, Wander 'n Sketsplan wat die ligging van die betrokke. (4) Aansoek ingevolge artikel 25 van die erslaan, Middelburg, vii 'n tydperk van sestig eiendom aantoon, 6 gedurende kantoorure ter Ordonnansie om 'n wysiging van die skema: (60) dae vanaf die datum van die eerste publika insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Mu R750. sie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale nisipale Kantore, Ou Pretoriaweg. Randjespark Koerant, naamlik tot 30 November 987. vii n t erk van 60 (sestig) dae vanaf 30 Sep (b) Gelde betaalbaar aan die Raad uit hoofde tembe rydp987. van die Ordonnansie op die Verdeling van Enige beswaar of vertoe in verband met die Grond. 986: voorgestelde sluiting en vervreemding moet Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen (I) Aansoek ingevolge artikel 6() om 'n on skriftelik aan die Stadsklerk voorgele word voor die voorgestelde sluiting en vervreemding. meet of op 30 November 98/. sodanige beswaar binne 60 (sestig) dae vanaf da derverdeling: R750. tum hiervan, skriftelik rig aan die Stadsklerk. (2) Aansoek ingevolge artikel 7 om wysiging Privaatsak X20. Halfway House, 685. om die P F COLIN of skrapping van die voorwaardes waarop 'n ondergetekende te heretic nie later as 2h00 op Stadsklerk aansoek goedgekeur is: RIO. 30 November 987. P (c) Benewens die gelde hierbo voorgeskryf. is Posbus 4 L BOTHA die volgende gelde betaalbaar: Middelburg Stadsklerk 050 Cl) Indien die Raad kennis van 'n aansoek in Privaatsak X20 30September 987 die Provinsiale Koerant of ander nuusblad gee: Halfway House R September (2) Indien die Raad of 'n komitee van die Kennisgewing No 42/ Raad die eiendom waarop 'n aansoek betrek PROPOSED PERMANENT CLOSURE AND king het. inspekteer en 'n verhoor hou: ALIENATION OF PORTIONS OF ALSA TION AND RIDGE ROADS. GLEN AUSTIN LOCAL AUTHORITY OF NIGEL: SUPPLE ' AGRICULTURAL HOLDINGS EXTEN MENTARY VALUATION ROLL FOR THE 4 SION 3 FINANCIAL YEAR 986/987. TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG. Notice is hereby given in terms of the provis Notice is hereby given in terms of section 37 of TRANSVAAL ions of Section 67. read with Section 79(8) of the Local Authorities Rating Ordinance. 977 the Local Government Ordinance 939 (Ordi (Ordinance of 977). that the supplementary PROPOSED PERMANENT CLOSING AND nance 7 of 939), as amended. that it is the in valuation roll for the financial year 986/87 of all ALIENATION OF PUBLIC OPEN SPACE tention of the Town Council of Midrand to rateable property within the municipality has permanently close and, subject to the approval been certified and signed by the chairman of the of the Administrator. alienate portions of Alsa. valuation board and has therefore become fixed Notice is hereby given in terms of section 68. tion and Ridge Roads, Glen Austin Agricultural and binding upon all persons concerned as con read with Section 67 of the Local Government Holdings Extension 3. approximate)y 30 square templated in section 37 of that Ordinance. Ordinance that the Town Council of Mid meters in extent, to the owner of Holding 439, delburg intends to close a portion of park erf However, attention Glen Austin Agricultural Holdings Extension 3. is directed to sections Middelburg Extension 7 measuring ap and 38 of the said Ordinance, which provides as proximately 577 m2. situated adjacent to the The property is zoned as "Street". follows: northern and western boundaries of erf 2779 and the western'boundary of erf 2778, and to alien A sketch plan indicating the situation of the "Right of appeal against decision of valuation ate the said portion in terms of the provisions of property concerned will be available for inspec board. Section 79(8) of the said Ordinance. don during office hours at the office of the Town 7.() An objector who has appeared or has Secretary, Municipal Offices, Old Pretoria Particulars of the proposed closing and aliena Road, Randjespark, for a period of 60 (sixty) been represented before a valuation board. in. tion are open for inspection at the office of the days from 30 September %7. eluding an objector who has lodged or presented Town Secretary. Municipal Building. Wander a reply contemplated in section 5(4), may ap ers Avenue. Middelburg for a period of sixty Any person who wishes to object to the pro peal against the decision of such board in respect (60) days from the date of the first publication of posed closure and alienation should do so in of which he is an objector within thirty days this notice in the Provincial Gazette. that is until writing to the Town Clerk, Private Bag X20, from the date of the publication in the Provincial 30th November 987. Halfway House within 60 (sixty) days Gazette of the notice referred to in section from the date hereof, to reach the undersigned 6(4)(a) or, where the provisions of section Any. objection or representations in connec not later than 2h00 on 30November (5) are applicable. within twentyone days tion with the closing and alienation must be sub after the day on which the reasons referred to mitted to the Town Clerk on or before 30th P L BOTFIA therein. were forwarded to such objector, by November 987. Town Clerk lodging with the secretary of such board a notice of appeal in the manner and in accordance with P F COLIN Private Bag X20 the procedure prescribed and such secretary Town Clerk Halfway House shall forward forthwith a copy of such notice of 685 appeal to the valuer and the local authority con 30 September 987 cerned. PO Box Notice No 42/987 4 Middelburg (2) A local authority which is not an objector 050 may appeal against any decision of a valuation 30th September 987 board in the manner contemplated in subsection Notice No 833/987 (I) and any other person who is not an objector STADSRAAD VAN MIDRAND but who is directly affected by a decision of a valuation board may: in like manner. appeal VOORGENOME PERMANENTE SLUIT against such decision.' STADSRAAD VAN MIDDEL ' ING EN VERVREEMDING VAN GE A notice of appeal form may be obtained from BURG. TRANSVAAL DEELTES VAN ALSATION EN the secretary of the valuation board. RIDGESTRATE, GLEN AUSTIN LAND VOORGESTELDE PERMANENTE SLUIT BOU Si ETSEBETH ING EN VERVREEMDING VAN OPENBA HOEWES UITBREIDING 3 Secretary: Valuation Board RE OOPRUIMTE Box 23 Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa POgel Ni lings van Artikel 67, gelees met Artikel 79(8) 490 Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur September 987 lings van Artikel 68. gelees met artikel 67 van (Ordonnansie 7 van 939), sons gewysig. dat Notice No 80/987

69 .. PROVINSIALE KOERANT. 30 SEPTEMBER PLAASLIKE BESTUUR VAN NIGEL: AAN Payable by the owner of the building immedi (ii) For the next 000 m2 of the area: R230. VULLENDE WAARDERINGSLYS VIR DIE ately after testing. BOEICIAAR 986/987 (iii) For any portion of the area in excess of APPENDIX II ANNUAL CHARGES FOR the first m: RI.5. Kennisword hierby ingevolge artikel 37 van STREET PROJECTIONS die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van (2) For the purpose of this item. "area" means Plaaslike Besture, 977 (Ordonnansie van The annual sum payable in respect of each the overall superficial area of any new building 977), gegee dat die aanvullende waarderingslys street projection in terms of section 206 of these at each floor level within the same curtilage and vir die boekjaar 986/87 van alle belasbare e'en bylaws shall be paid to the council annually in includes the area of verandahs and balconies dom binne die munisipaliteit dein die voorsitter advance at the beginning of each calendar year over public streets and basement floors. Mezza van die waarderingsraad gesertifiseer en geteken by the owner of the building or the projection. nine floors and galleries shall be measured as is en gevolglik finaal en bindend geword het op as the case may be. and shall be calculated as fol separate storeys. alle betrokke persone sons in artikel 37 van lows: daardie Ordonnansie beoog. 2. In addition to the charges payable in terms (a) Verandah posts at street level. each: RI. of item. a charge of 2c per m of area as de Die aandag word egter gevestig op artikels 7 fined in item shall be payable for any new (b) Ground floor en verandahs, per m2 or part 38 van die gemelde Ordonnansie wat sonsbuilding in which structural steelwork or re thereof: 20c. volg bepaal: inforced concrete or structural timber is used for the main framework or as main structural corn (c) First floor balconies, per m2 "Reg van or part there appal teen beslissing van waarde of: RI. portents of the building. ringsraad. (d) Second and each higher floor balconies. 3. Charges for plans for new additions to exist 7.() 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarde ing buildings shall be calculated as set out in ringsraad verskyn het of verteenwoordig was, per m2 or pan thereof: Stk. item with a minimum charge of R23. met inbegrip van 'n beswaarmaker wat 'n ant (e) Bay windows, per m2 or part thereof of woord saes in artikel 5(4) beoog, ingedien of plan area of projection: RIO. 4. Fees for the consideration of building plans voorgelt het, kan teen die beslismng van soda in respect of the replacement and breaking in of nige raad ten opsigte waarvan by 'n beswaar (f) Pavement lights. per m2 or part thereof: doors and windows shall be calculated at maker is, binne denig dae vanaf die datum van R3. per window or door with a minimum of R6.90 die publikasie in die Provinsiale Koerant van die per application. kennisgewing in artikel 6(4)(a) genoem of, (g) Showcases, per m2 or part thereof of plan waar die bepalings van artikel 6(5) van toepas area: Charges for plans of buildings of a special sing is, binne eenentwintig dae na die character such as dag factory chimneys. spires and waarop die rides daarin genoem. aan sodanige similar erections shall be calculated on the estibeswaarmaker gestuur is. appel aanteken deur Pavement (h)2all other level projections including foundation below. at or footings. above mated value thereof at the rate of R4.60 or every by die sekretaris van sodanige raad 'n kennisge perm or part thereof of plan area: RI R200 or part thereof with a minimum charge of wing van appal op die wyse soos voorgeskryf en APPENDIX HI R46' CHARGES FOR POSin ooreenstemming met die prosedure soos TERS AND ADVERTISEMENTS 6. Fees for the consideration of building plans voorgeskryf in to dien en sodanige sekretaris for swimming pools: per application. stuur onverwyld 'n afskrif van sodanige kennis Deposits in respect of posters or other adgewing van mane ] aan die waardeerder en aan vertisements payable in terms of section 240(6) P M WAGENER die betrokke plaaslike bestuur. of these bylaws shall be as follows: Town Clerk (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n beswaar (a) For each poster or other advertisement re Municipal Offices maker is nie, kan teen enige beslissing van 'n!ming to any event other than an election: R2. PO Box 23 waarderingsraad appal aanteken op die wyse in Nigel subartikel () beoog en enige ander persoon wat (b) For each poster or other advertisement re 40 the 'n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks lating to each separate candidate in an election 30 September 987 deur 'n beslissing van 'n waarderingsraad geraak (subject to a maximum deposit of R40): R2. Notice No 66/987 word, kan op dergelike wyse, teen sodanige be (c) For each banner slissing appal aanteken." 'n Vorm vir kennisgewing (i) ifit relates to a van municipalelection:r20. appal kan van, die sekretaris van die waarderingsraad verkry (ii) if it relates to a Provincial or a Parliament word. ary election: R40. STADSRAAD VAN NIGEL S ETSEBETH Sekretaris: Waarderingsraad APPENDIX IV CHARGE FOR PUBLIC BUILDING CERTIFICATES VASSTELLING VAN GELDE: BOUVER Posbus 23 ORDENINGE Nigel The annual charge payable in respect of each 490 public building certificate issued in terms of section 264 of Inaevolge die bepalings van artikel 80B(8) van these 30 September 987 bylaws shall be paid to the die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur Kennisgewing No 80/987 council annually in advance at the beginning of word hierby bekend nemaak dat die Stadsraad each calendar year by the owner of the public van Nigel by Spesialebesluit die volgende gelde building and shall be RIO. ingevolge die Bouverordeninge van Nigel met ingang van Julie 987 vasgestel het. APPENDIX V CHARGES FOR CONSID ERING OFSIGNS AND HOARDINGS BYLAE 2 TOWN COUNCIL OF NIGEL The charge payable in respect of each applica GELDE BETAALBAAR INGEVOLGE DIE tion for a sign or hoarding shall be paid in ad BOUVERORDENINGE DETERMINATION OF CHARGES: BUILD vance on the submission of the application to the ING BY LAWS council and shall be as follows: AANHANGSEL I GELD VIR TOETS VAN BRANDSLANG For each sign or hoarding: R23. In terms of the provisions of section 80B(8) of Vir toets van brandslag deur die raad ingethe Local Government Ordinance. 939, it is APPENDIX VI CHARGES FOR. THE AP volge artikel 46 van hierche verordeninge: hereby notified that the Nigel Town Council has PROVAL OFBUILDING PLANS by Special Resolution determined the following Per brandslanglengte: R5. charges in terms of the Nigel Building By laws () The charges payable in respect of every with effect from Deur die eienaar van die gebou betaalbaar on July 987. building plan submitted for consideration shall be as follows: middellik na toetsing. SCHEDULE 2 (a) The minimum charge payable in respect of AANHANGSEL II GELDE VIR CHARGES PAYABLE IN TERMS OF THE any building plan shall be R. STRAATUITSTEKKE BUILDING BY LAWS (b) The charges payable for any building plan Die bedrag jaarliks betaalbaar ten opsigte van APPENDIX I CHARGE FOR TESTING shall be calculated according to the following elke straatuitstek ingevolge artikel 206 van bier OF FIRE HOSE scale: die verordeninge. word jaarliks vooruit aan die begin van elke kalenderjaar aan die raad betaal For testing firehose by the council in terms of For every 0 ml or part thereof of the area of deur die eienaar van die gebou of uitstek, al na section 46 of these by laws: the building at the level of each floor: die geval, en word soos volg bereken: Per firehose length R5. (i) For the first 000 m2 of the area: R3.45. (a) Verandapale op straathoogte, elk: RI.

70 3066 PROVINCIAL GAZE I I E, 30 SEPTEMBER 987 (b) Grondvloerverandas, per m2 of gedeelte 2. Benewens die gelde betaalbaar ingevole Brigade assisting another fire brigade in terms of daarvan: 20c. item, is 'n geld van 2c per m2 van area soos in a mutual agreement). item I ornskryf, betaalbaar ten opsigte van elke (c) Eerste verdieping balkonne. per m2 of ge nuwe gebou waarin struktuurstaalwerk of gewadeelte daarvan: Rl. penile beton of struktuurhoutwerk vir die hoof P M WAGENER 4 raamwerk of as hoofstruktuuronderdele van die (d) Tweede verdieping en elke hoer verdie gebou gebruik word. Town Clerk ping, per m2 of gedeelte daarvan: 80c. Municipal Offices 2 3. Gelde vir plane vir nuwe aanbouings aan (e) Uitbouvensters, per mof gedeelte daar PO Box 23 bestaande geboue word ingevolge item berevan van die plattegrond: RIO. Nigel ken met 'n minimumgeld van R (0 Sypadligte, per m2 of gedeelte daarvan: 4. Gelde vir die oorweging van bouplanne ten 30 September 987 R3. opsigte van die vervanging en inbreek van deure Notice No 7/987 (g) Uitstalkaste, per m2 of gedeelte daarvan en vensters word bereken teen 82,30 per van die plattegrond: R3. venster of deur met 'n minimum van 86,90 per aansoek. STADSRAAD VAN NIGEL (h) Alle ander uitstrekke onder, by of bo sypadhoogte insluitend fondamentgrondmure, per 5. Gelde vir lane van gebouc van spesiale m2 of gedeelte daarvan van die plattegrond: R3. aard byvoorbeeld fabriekskoorstene, VASSTELLING VAN GELDE: STANtoringspitse en soortgelyke oprigtings word be DAARDVERORDENINGE BETREFFEN AANHANGSEL III GELDE VIR PLAK reken volgens die beraamde waarde daarvan DE BRANDWEERDIENSTE KATE EN ADVERTENSIES teen 'n skal van 24,60 vir elke 8200 of gedeelte Ingevolge die bepalings van artikel 803(8) van daarvan met 'n minimumgeld van R46. die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, Deposito's vir plakkate of ander advertensies betaalbaar ingevolge artikel 240(6) van hierdie 6. Gelde vir die oorweging van bouplanne vir word hierby bekend umaak dot die Stadsraad verordeninge is soos volg: swembaddens: 234,50 per aansoek. van Nigel Spesiale esluit die volgende gelde ingevolge die Standaardverordeninge Betref (a) Vir elke plakkaat of ander advenensie wat P M WAGENER fende Brandweerdienste van Nigel met ingang I op enige byeenkoms uitgesonderd 'n verkiesing Stadsklerk Augustus 987 vasgestel het. betrekking het: R2. (b) Vir elke plakkaat of ander advertensiey wat Munisipale Kantore Posbus 23 Nigel "BYLAE op elke afsonderlike kandidaat in 'n verkiesing 490 betrekking het (onderworpe aan 'n maksimum 30 September 987 Gelde betaalbaar ingevolge die Standaardver deposito van R40): R2. Kennisgewing No 66/987 ordeninge Betreffende Brandweerdienste: (e) Vir elke banier ) Vir elke brandweermasjien, per uur of gedeelte daarvan ; R60 () as dit betrekking het op 'n munisipale verkiesing: R20. (2) Vir elke kilometer afgele, per kilometer (ii) as dit betrekking het op 'n Provinsiale of TOWN COUNCIL OF NIGEL 2.80 Parlementsverkiesing:R40. (3) Vir dienste van Brandweerhoof of Assis DETERMINATION OF CHARGES : STAN tent, per uur of gedeelte daarvan : R0,80 AANHANGSEL IV GELDE VIR OPEN DARD BYLAWS RELATING TO FIRE BARE GEBOUSERTIFIKATE (4) Vir dienste van 'n brandweerman. per uur BRIGADE SERVICES of gedeelte daarvan: Plus addisionele koste vir Die jaarlikse hefting betaalbaar ten opsigte materiale gebruik : R7,20 van elke openbare gebou sertifikaat uitoereik in terms of the provisions of section 803(8) of ingevolge artikel 264 van hierdie verordeninge is the Local Government Ordinance it is 2() Vir pompdienste gelewer buite munisi aan die read jaarliks vooruitbetaalbaar aan die hereby notified that the Nigel Town Council has pale gebied, per uur : R36 Plus koste van perso begin van elke kalenderjaar deur die eienaar van by Special Resolution determined the following neel en kilometers afge6. die openbare gebou en bedra RIO. charges in terms of the Nigel Standard By Laws Relating to Fire Brigade Services with effect (2) Vir pompdienste gelewer binne die muni. AANHANGSEL V GELDE VIR OORWE grense, per uur : 'R24 from August 987. GING VAN TEKENS EN SKUTTINGS (3) Vir spesiale dienste gelewer deur die Die heffing betaalbaar ten opsigte van elke "SCHEDULE brandweer (uitgesonderd brande) wear lewens aansoek om 'n teken of skutting word vooruitbe en eiendom in gevaar is taal met die voorle van die aansoek aan die raad en is soos volg: Charges payable in terms of the Standard By (a) Binne die munisipale grense : Geen kostes Laws relating to Fire Brigade Services. Vir elke teken of skutting: R23. (b) Suite die munisipale grense : Die kilo () For each fire engine, per hour or part meters afgele plus koste vir personeel. AANHANGSEL VI GELDE VIR GOED thereof: R60 4. Vir die toets van brandblussers en KEURING VAN BOUPLANNE (2) For each kilometre travelled, per kilo brandslange. per eenheid ; R5. (Hierdie tariewe 4 metre : R,80 is 0) Die egter nie van toepassing op die gebiede ten op gelde betaalbaar vir elke bouplan wat ste waarvan 'n susidie aan die raad betaal word vir oorweging voorgele word, issoos volg: (3) For services rendered by Fire Chief or me of wanneer die raad se brandweer aan 'n an aassistan, ter p hour or prt thereof: R080. (a) Die minimum geld betaalbaar vir enige der brandweer hulp verleen volgens die onder bouplan is R23. (4) For services of a fireman, per hour or part tinge hulpverleningsooreenkoms nie)." thereof : Plus additional charge for materials (b) Die gelde betaalbaar vir enige bouplan volgens die volgende word used :27,20 P M WAGENER skaal bereken: Vir elke 0 m2 of gedeelte daarvan van die 20). For pump services rendered outside the municipal area, per hour : R36 Plus charge for Stadsklerk area van die gebou by die vlak van elke vloer: personnel and kilometres travelled. Munisipale Kantore Posbus 23 (i) Vir die eerste 000 m2 van' die area: (2) For pump services rendered within the Nigel R3.45. municipal area. per hour : R (ii) Vir die volgende 000 m2 van die area: 30 September For R2,30. special services involving danger to Kennisgewing Nr 7/987 lives and property rendered by the fire brigade (iii) Vir enige gedeelte van die area bo die (excluding fires) eerste m2: R,5. TOWN COUNCIL OF NIGEL (a) Within municipal area :. (2) Vir die toepassing van hierdie item bete (b) Outside the municipal area : Kilometres ken "area" die totale nppervlakte van enige AMENDMENT TO THE DETERMINATION travelled plus charge for personnel. nuwe gehou op elke vloerhoogte op dieselfde OF CHARGES FOR THE SUPPLY OF werf en sluit verandas en balkonne oor openbare 4. For testing of fire extinguisher and fire WATER strate en kelderverdiepings in. Tussenverdiehoses, per unit : R5 (These tanffs do not apply pings en galerye word as afsonderlike verdie to areas in respect of which a subsidy is paid to In terms of section 803(8) of the Local Co fl pings opgemeet. the Council or in the event of Council's Fire vernment Ordinance it is hereby notified II

71 , PO ' PROVINSIALE KOERANT. 30 SEPTEMBER I, II Ill that the Town Council of Nigel has by Special eersvolgende drie jaar aan sodanige verbruiker TOWN COUNCIL OF NIGEL Resolution amended the charges for the supply toegestaan word nie.". of water as published in Provincial Gazette 453 dated CORRECTION NOTICE 8 July 987, as amended, with effect from P M WAGENER August 987 by amending Part B of the Stadsklerk Schedule by the insertion after item (6) of the The Municipal Notice No 6/987 in respect of following item: Munisipale Kantore the rescission and determination of charges for Posbus 23 sanitary and refuse removals published in Offi Nigel cial Gazette No 459 of 2 August 987, is here "(7) Notwithstanding the provisions of section 490 by corrected as follows: 50(2) of these by laws, Council may in its own discretion decide to apply the lowest tariff of the 30 September 987. By the substitution for item 5 of the Afri sliding scale mentioned in item IBI(H) in the fol Kenmsgewing No 72/987 kaans text of the following item: lowing circumstances: "Vir die stoning van afval en rommel deur ny werhede en ander sakeondernemings op die raad se stortingsterrein, per m2 of gedeelte daar van: R.90.". (a) The consumer must be able to prove in writing to the complete satisfaction of the Coun cif that the excessive consumption is the result of a leakage due to a pipe burst or leakage or the 2. By the substitution in item 4(2)(a) of the unconscious damaging of a waterline. TOWN COUNCIL OF NIGEL English text for the figure "R,00" of the figure "R0,00". (b) A decrease in the water tariff, as deter CORRECTION NOTICE PM WAGENER mined above, will only be considered in the Town Clerk abovementioned cases where the monthly con The Municipal Notice no. 63/987 in respect Municipal Offices sumption exceeds more than double the con of the remission and determination of charges PO Box 23 sumers average water consumption over this for the supply of electricity published in Official Nigel period. Gazette No. 459 dated 2 August 987 is here 490 by corrected as follows: 30 September 987 (c) The concession will be granted for not By the substitution for item 3(5) of the Eng Notice No 79/987 more than three months consumption. fish text of the following item: "3(5) All consumers shall be required to pay (d) Such concession will not be again granted to such consumer within the next three years.". the following minimum deposits for anticipated future supply of electricity. STADSRAAD VAN NIGEL (a) Domestic use : R90,00 VERBETERTNGSKENNISGEWING P M WAGENER Town Clerk (b) Business use : R250,00 Die Munisipale Kennisgewing No 6/987 met The said deposits may at any time be ajusted betrekking tot die intrekking en vasstelling van Municipal Offices and determined according to the actual or antici gelde vir smite en vullisverwydering, afge Box 23 pated use for any two months." kondig in Offisiele Koerant No 459 van 2 Au Nigel gustus 987 word hiermee soos volg verbeter: 490 PM WAGENER. Deur item 5 van die Afrikaanse teks deur 30 September 987 Town Clerk die volgende item te vervang: Notice No 72/987 Municipal Offices PO Box 23 "Vir die stoning van afval en rommel deur ny Nigel werhede en ander sakeondememings op die 490 raad se stortingsterrein, per m2 of gedeelte dear 30 September 987 van: R,90.". Notice No 78/ Deur in item 4(2)(a) van die Engelse teks STADSRAAD VAN NIGEL die syfer "R,00" deur die syfer "R0,00" te vervang. WYSIGING VAN VASSTELLING VAN P M WAGENER GELDE VIR DIE LEWERING VAN STADSRAAD VAN NIGEL Stadsklerk WATER Munisipale Kantore VERBETERINGSKENNISGEWING Posbus 23 Ingevolge die bepalings van artikel 803(8) van Nigel die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, 490 Die Munisipale Kennisgewing nr. 63/987 met word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad betrekking tot die uitreiking en vasstelling van 30 September 987 van Nigel by Spesiale Besluit die gelde vir die le gelde vir die lewering van elektrisiteit, afgekon Kennisgewing No 79/987 wering van water soos gepubliseer in Provinsiale dig in OffisiNe Koerant Nr. 459 van 2 Augus Koerant 453 gedateer 8 Julie 987, soos gewy tus 987 word hiermee soos volg verbeter: sig, met ingang Augustus 987 verder gewysig het deur Deel B van die Bylae te wysig deur na Deur item 3(5) van die Engelse teks dew die item (6) die volgende item in te voeg: volgende item te vervang: "(7) Nieteenstaande die bepalings van klou "3(5) All consumers shall be required to pay sule 50(2) van hierdie bywette kan die Raad in the following minimum deposits for anticipated sy eie diskresie besluit om die laagste tarief van future supply of electricity: TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVEL die glyskaal genoem in item B(ii) in die ender OPMENT OF PERIURBAN AREAS staande omstandighede toe te pas: (a) Domestic use : R90,00 (a) Die verbruiker moet skriftelik tot volkome (b) Business use: R250,00 AMENDMENT TO FINANCIAL BY LAWS bevrediging van die Raad kan bewys dat die The said deposits may at any time be adjusted hoer verbruik die gevolg van 'n lekkasie is wat te It is hereby notified in terms of the provisions and determined according to the actual or anticiwyte is aan 'n pypbars of 'n pyplek of onbewus of section 96 of the Local Government Ordipated use for any two months." telike beskadiging van 'n waterpyplyn. nonce, 939, that it is the Board's intention to amend section 5 of the Financial Bylaws. (b) Verlaging van die watertarief, soos hierbo P M WAGENER bepaal, sal slegs in die bogemelde gevalle oor Stadsklerk Copies of this amendment are open for in weeg word waar die maandelikse gebruik meer Munisipale Kantore spection in Room A407, at the Board's Head as tweemaal die verbruiker se gemiddelde posbus 23 Office, 320 Bosman Street, Pretoria for a period waterverbruik oor die tydperk is. Nigel of fourteen days from the date of publication hereof. (c) Die toegewing sal vir hoogstens drie moan 490 de se verbruik toegestaan word. 30 September 987 Kenmsgewing Nr Any person who desires to record his objec 78/987. tion to the said amendments must do so in writ (d) Sodanige toegewing sal nie weer binne die 839_30 ing to the undermentioned within fourteen (4)

72 3068 PROVINCIAL GAZETTE, 30 SEPTEMBER 987 days after the date of publication of this notice in kend gemaak dat die Read van voorneme is om B paragraph 8, between die figure "R5,00" and the Provincial Gazette. die verordeninge van toepassing te mask op die the word "respectively" of the following: Walkerville Plaaslike Gebiedskomitee. B G E ROUX "of the figures R35,00 and R8,00". Secretary Afskrifte van hierdie wysiging le ter insae in PO Box 34 Kamer A407, by die Read se Hoofkantoor, Bos A BOTES Pretoria manstraat 320, Pretoria vir 'a tydperk van (4) Town Clerk 000 veertien dae na die datum van publikasie Kier Civic Centre 30 September 987 van. Pietersburg Notice No 3/ September 987 Enige persoon wat beswaar teen genoemde wysigings wil aanteken moet dit skriftelik binne TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIK (4) veertien dae na datum van publikasie van KELING VAN BUITESTEDELIKE GE hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant BIEDE by die ondergetekende doen. MUNISIPALITEIT PIETERSBURG WYSIGING VAN FINANSIELEVERORDE B G E ROUX NINGE Sekretaris VR DIE VOOR Posbus 34 WYSIGINGENING VAN ELE VAN GELDEKTRISITEIT Pretoria Daar word hierby bekend gemaak dat in e 000 VERBETERINGSKENNISGEWING volge die bepalings van artikel 96 van die Or 30 September 987 donnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die Raad Kennisgewing No 32/987 van voorneme is om artikel 5 van die Finansie Munisipale Kennisgewing 48 9 van 9 Au leverordeninge te wysig. gustus 987 word hierby verbeter deur in die Engelse teks, by wysiging B paragraaf 8. tussen Afskrifte van hierdie wysiging 8 ter insae in die syfer "R5,00" en die woord "respectively" Kamer A407, by die Raad se Hoolltantoor, Bas PIETERSBURG MUNICIPALITY die volgende in te voeg: manstraat 320, Pretoria vir 'n tydperk van veer tien (4) dae na die datum van publikasie "of the figures R35,00 and R8.00". hiervan. AMENDMENT OF BYLAWS RELATING TO HAWKERS J A BOTES Enige persoon wat beswaar teen genoemde Stadsklerk wysigings wit aanteken moet dit skriftelik binne Burgersentrum veertien CORRECTION NOTICE (4) dae na die datum van publikasie Pietersburg van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe 30 September 987 rant by die ondergetekende doen. Municipal Notice 4859 of 9 August 987 is hereby corrected by the insertion between the B G E ROUX words "as follows" in the second paragraph and Sekretaris the words "stands for..." in the third para Posbus 34 graph of the following: Pretoria TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM 000 ". By the addition of the following section 30 September 987 after section 2(d) in Schedule A:". PROPOSED PERMANENT CLOSING OF Kennisgewing No 3/ VYNCKE AVENUE, TOWNSHIP DASSIE. A BOTES Town Clerk RAND TRANSVAAL BOARD FOR THE Civic Centre DEVEL OPMENT OF PERIURBAN AREAS Pietersburg Notice Is hereby given in terms of the provi 30September 987 sions of section 67 of the Local Government Or dinance, No 7 of 939 (as amended), that the AMENDMENT TO BYLAWS RELATING Town Council of Potchefstroom has resolved to TO THE KEEPING OF BEES close permanently Vyncke Avenue, Township Dassierand. It is hereby notified in terms of the provisions IvIUNISIPALITEITPIETERSBURG A plan indicating the street to be closed perof section 96 of the Local Government Ordi ' nance, manently, will lie for inspection during office 939, that it is the Board's intention to WYSIGING VAN VERORDENINGE BEhours at the office of the Town Secretary, Room apply the bylaws to the Walkerville Local Areas TREFFENDE SMOUSE 30, Committee. Municipal Buildings, Wolmarans Street. Potchefstroom, for a period of 60 days as from Copies of these amendments are open for in VERBETERINGSKENNISGEWING 30 September 987. spection in Room A407, at the Hoard's Office, Any 320 Bosman Street, Pretoria for person who wishes to object to the pro a period of four Munisipale Kennisgewing 4859 van 9 Au posed permanent closing or who wishes to subteen (4) days from the date of publication heregustus 987 word hierby verbeter deur in die mit a of. claim for compensation, must do so in Engelse teks tussen die woorde "as follows" in writing on or before 30 November 987. Any person who desires to record his objecdie tweede paragraaf en die woorde "3 stands C tion to the said amendments must do F DU PLESSIS so in for..." in die derde paragraaf die volgende in writing to the undermentioned within (4) fourteen to voeg: Town Clerk days after the date of publication of this notice in ". By the addition of the following section Municipal Offices the Provincial Gazette. after section 2(d) in Schedule A:". Potchefstroom 30 Se PO Box 34 Pretoria September 987 Notice No 32/987 B G E ROUX A ROTES Notice ptember No 79/987 Secretary Stadsklerk Burgersentrum Pietersburg 30 September 987 STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM VOORGENOME PERMANENTE SLUI TING VAN VYNCKELAAN. DORPSUIT TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIK PIETERSBURG MUNICIPALITY KELING VAN BUITESTEDELIKE GE Kennis geskied hiermee BIEDE ooreenkomsti die AMENDMENT TO THE CHARGES FOR bepalings van artikel 67 van die Ordonnansie op THE SUPPLY OF ELECTRICITY Plaaslike Bestuur, No 7 van 939 (soos gewy WYSIGING VAN VERORDENINGE BE sig), dat die Stadsraad van Potchefstroom be TREFFENDE DIE AANHOU VAN BYE CORRECTION NOTICE sluit het om Vynckelaan, Dorpsuitbreiding Dassierand permanent te sluit. Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Municipal Notice 489 of 9 August 987 is 'n Plan wat die straat wat gestalt sal word aan Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, be hereby corrected by the insertion in amendment toon sal gedurende kantoorure ter insae le by I 4 I III

73 Charges Lion TOWN PROVINSIALE KOERANT. 30 SEPTEMBER i the die kantoor van die Stadsekretaris. Kamer 30. TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG 939), it is hereby made known that the Town Munisipale Kantore. Wolmaransstraat, Potchef Council of Rustenburg has determined the stroom. vir 'n tydperk van 60 dae vanaf 30 Sep MUNICIPAL SWIMMING BATH: DETERcharges payable to the Council by virtue of the tember 987. MINATION OF CHARGES Town planning and Townships Ordinance, 986, the Rustenburg Town planning Scheme, Enige persoon wat beswaar wens te maak teen 980, and the Division of Land Ordinance, 986, die voorgenome permanence sluicing of enige eis In terms of the provisions of section 80B of AS set out in the schedule below, with effect from om skadevergoeding wit instel moet dit skriftelik the I oral Government Ordinance, 939 (Ordi 5 August 987. indien by die kantoor van die ondergetekende nance 7 of 939), it is hereby notified that the voor of op 30 November 987. Council of Rustenburg has by Special Resolution amended the charges published under SCHEDULE C J F DU PLESSIS Stadsklerk Municipal Notice No 99/987 dated 3 November 982 as Munisipale Kantore from the date of publication of this tice. no Potchefstroom PART I 30 September 987 The general purport of the determination is to Kennisgewing No 79/ amend the tariff of charges. CHARGES PAYABLE TO THE TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG BY VIRTUE A copy of the determination lies for inspec OF THE TOWN PLANNING AND TOWN during office hours at Room 605, Municipal SHIPS ORDINANCE, 986, AND THE RUS Buildings, Burger Street, Rustenburg, fora TENBURG TOWN PLANNING SCHEME, period of fourteen (4) days from the date of 980 COUNCIL OF POTGIETERSRUS publication of this notice in the Provincial Ga zette, namely 30 September Application for any other consent in terms of DETERMINATION OF CHARGES: ABAT the provisions of the scheme for which provision Any person who is desirous to record his ob TOIR is not specifically made below: 820. jection to the determination, must do so in writing to the undersigned within fourteen (4) days 2. Application for an amendment of the con In terms of section 80B of the Local Govern after the date of publication of this notice in the ditions on which a consent was granted in terms ment Ordinance it is hereby notified that of the scheme: R50. Town Council of Potgietersrus has by Special Resolution amended the W ERASMUS charges in 3. Application in terms of the provisions of terms of the Abattoir Bylaws, published under Provincial. Gazette. namely 30 September Town 987. Clerk clause 2 of the scheme for approval of the re Administrator's Notice 982 dated 0 December Municipal Buildings Taxation of a building line provision or the en 980, as amended, with effect from July PO Box croachment on a building restriction area: 875. Rustenburg as follows: Application in terms of the provisions of By the substitution for section of the follow 30 September 987 the scheme for approval of site lay out plans, the ing: Notice No 83/987 aesthetic appearance of buildings or the siting of buildings on a site (clause 26): RI20. ". Slaughtering Charges: 5. Application in terms of section 43 of the or ' Slaughtering Total dinance. for extension of the continuation Levy amount STADSRAAD VAN RUSTENBURG period of an existing use: R20. Cattle R3,00 R4.33 R45,33 6. Application in terms of section 56 of the or Calves 83,80 R 2,42 R6,22 MUNISIPALE SWEMBAD: VASSTELLING dinance for an amendment of the scheme: R750. Sheep/Goats R 4,45 R 0,7 R 5,6 VAN GELDE Pigs R5,0 R 3,2 R8,22 7. Application in terms of the provisions of Suckling pigs R 5,20 R 3,2 R 8.32.". of reasons for a Ingevolge artikel 80B van die Ordonnansie o p Ong rtehseotrclit ionnanocfettfieorctohuenfcuir C F B MATTHEUS Plaaslike Bestuur, 939 (Ordonnansie 7 van Town Clerk 939), word hierby bekend gemaak dat die 8. Application in terms of the provisions of Municipal Offices Stadsraad van Rustenburg by Spesiale Besluit section 62 or 63 of the ordinance for the revok PO Box 34 die tariewe afgekondig by Munisipale Kennisge ing of an approved scheme or the revoking of a Potgietersrus win$ No 99/982, gedaleer 3 November 982 ge provision in an approved scheme: R wysig het vanaf datum van hierdie kennts 30 September 987 gewing. 9. Application in terms of section 92(.)(a) of the ordinance for the subdivision of an erf: R50. Notice No 45/987 Die algemene strekking van die vasstelling is, om die tarief van gelde te wysig. 0. Application in terms of section 92()(b) of STADSRAAD VAN POTGIETERSRUS the ordinance for the consolidation of two or 'n Afskrif van die vasstelling le ter insae gedu more erven: R25. rende kantoorure by Kamer 605, Stadskantore, VASSTELLING VAN GELDE: ABATTOIRIBurgerstraat, vii 'n tydperk van veertien (4) L Application in terms of sections 92(4)(a), dae vanaf datum van publiksie van hierdie ken 92(4)(b) of the ordinance for the withdrawal of Ingevolge artikel 80B van die Ordonnansie op nisgewing in die Provinsiale Koerant, naamlik an approval of an application for the subdivision Plaaslike Bestuur. 939, word hierby bekend ge 30 September 987. or consolidation of erven, the amendment of the conditions on which the consolidation or subdi maak dat die Stadsraad van Potgietersrus by Spesiale Besluit die gelde ingevolge die Abat Enige persoon wat beswaar teen.genoemde vision was approved or an amendment of the ap touverordeninge afgekondig by Administra vasstelling wens aan te teken, moet dit skriftelik proved consolidation or subdivision plan: R25. teurskennisgewing 982 van 0 December 980, binne.veeriien (4) dae.na datum van publik asie vanhierdie M kennisgewmg in die Offisiele Koe 2.Application in terms of section 96 of the soos gewysig, met ingang Julie 987 soos volg rant, naamlik 30 September 987 by die onder ordinance to establish a township: R750. gewysig het: getekende doen. 3. Application in terms of section 25 of the Deur artikel I deur die volgende te vervang: WJ ERASMUS ordinance for an amendment of the scheme: "I. Slaggelde: Stadsklerk R750. Stadskantore 4. Application in terms of the provisions of Slaggelde Herring Saamgestel Posbus 6 clause 27 of the scheme: 875. Rustenburg Beeste R3,00 R4,33 R45, Kalwers R3,80 R 2,42 R6,22 30 September 987 Skape/bokke R 4,45 R 0,7 R 5,6 PART II Kennisgewing No 83/ Varke R5,0 R 3,2 R8,22 Speenvarke R 5,20 R 3,2 R 8,32.". CHARGES PAYABLE TO THE TOWN OF BY CF B MATTHEUS TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG OFCOUNCIL THE DIVISION RUSTENBURG OF LANDVIRTUE ORDĪ Stadsklerk NANCE, 986 Munisipale Kantore DETERMINATION OF CHARGES: TOWN Posbus 34 PLANNING AND TOWNSHIPS ORDI I. Application in terms of section 6() for a sub Potgietersrus NANCE, 986 division: R September 987 In accordance with section 80(B) of the Local Kennisgewing No 45/ Government Ordinance. 939 (Ordinance 7 of 2. Application in terms of section 7 for the

74 3070 PROVINCIAL GAZE lb, 30 SEPTEMBER 987. amendment or deletion of the conditions on 2. Aansoek ingevolge artikel 96 van die or Die algemene strekking van die vasstelling is which an application was approved: R0 donnansie om 'n dory te stig: R750. om die tarief van gelde te wysig. WJ ERASMUS 3. Aansoek ingevolge artikel 25 van die or 'n Afskrif van die vasstelling le ter insae gedu Town Clerk donnansie om 'n wysiging van die skema: R750. rende kantoorure by Kamer 704, Stadskantore, Burgerstraat, Rustenburg, vir 'n tydperk van Municipal Offices 4. Aansoek ingevolge die bepalings van klou veertien (4) dae vanaf datum van publikasie PO Box 6 stile 27 van die skema: RM. van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe Rustenburg rant, naamlik 30 September DEEL II 30 September 987 Enige persoon wat beswaar teen genoemde Notice No 89/987 GELDE BETAALBAAR AAN DIE STADS vasstelling wens aan te taken, moat dit skriftelik RAAD VAN RUSTENBURG UIT HOOFDE VAN DIE ORDONNANSIE OP DIE VER binne veertien (4) dae na datum van publikasie van DELING VAN GROND, hierdie kennisgewing in die Offistele Koe 986 rant, naamlik 30 September 987 by die onder. Aansoek ingevolge artikel 6() om 'n on getekende doen. STADSRAAD VAN RUSTENBURG derverdeling: R750. W ERASMUS VASSTELLING VAN GELDE: ORDON 2. Aansoek ingevolge artikel 7 om wysiging Stadsklerk NANSIE OP DORPSBEPLANNING EN of skrapping van die voorwaardes waarop 'n Stadskantore DORPE, 986 aansoek goedgekeur is: RIO. Posbus 6 W ERASMUS Rustenburg Ingevolge die bepalings van artikel 80(B) van Stadsklerk 0300 die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939 Stadskantore 30 September 987 (Ordonnansie 7 van 939). word hierby bekend Posbus 6 Kennisgewing No 82/987 gemaak dat die Stadsraad van Rustenburg die Rustenburg gelde betaalbaar aan die Raad uit hoofde van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 30 September die Rustenburgdorpsbeplanningskema. Kennisgewing No 89/ en die Ordonnansie op die Verdeling van Grond, 986. sons hieronder uiteengesit, met in TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG gang 5 Augustus 987 vasgestel het. a BYLAE WATER SUPPLY: AMENDMENT CHARGES OF COUNCIL TOWN OF RUSTENBURG DEEL I GELDE BETAALBAAR AAN DIE STADS NOTICE OF IMPROVEMENT KLOOF HOLIDAY RESORT: DETERMI RAAD VAN RUSTENBURG UIT HOOFDE NATION OF CHARGES VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE Municipal Notice 6/987 dated 5 August 987 PLANNING EN DORPE. 986, EN DIE is hereby corrected by in the determination in RUSTENBURG DORPSBEPLANNINGSKE In terms of the provisions of section SOB of the English text the substitution for the words "I the MA. 980 Local Government Ordinance. 939 (Ordi April 987" of the words " July 987". nance 7 of 939). it is hereby notified that the I. Aansoek om enige ander toestemming in Council of Rustenburg has by Special Reso W ERASMUS gevolge die bepalings van die skema waarvoor lution. amended the charges published under Town Clerk daar nie hieronder uitdruklik voorsiening ge Municipal Notice No 64/987 dated 5 August Municipal Offices maak word nie: R as from the date of publication of this no PO Box 6 tice. namely 30 September 987. Rustenburg 2. Aansock om 'n wysiging van die voor 0300 waardes waarop 'n toestemming ingevolge die The general purport of the determination is to 30 September 987 skema verleen is: R50. amend the tariff of charges. Notice No 80/ Aansoek ingevolge die bepalings van klou A copy of the determination lies for inspec sule 2 van die skema om goedkeuring vir die tion during office hours at Room 704, Municipal verslapping van 'n boulynbepaling of die oor Buildings. Burger Street. Rustenburg, for a skryding van 'n boubeperkingsarea: R75. period of fourteen (4) days from the date of publication of this notice in the Provincial Ga STADSRAAD VAN RUSTENBURG 4. Aansoek ingevolge die bepalings van die zette namely 30 September 987. skema om goedkeuring van terreinuitlegplanne, WATERVOORSIENING: WYSIGING die estetiese voorkoms van geboue of die plasing Any person who is desirous to record his ob TARIEWE van geboue op 'n terrein (klousule 26): R20. ieetion to the determination. must do so in writ VAN, ing to the undersigned within fourteen (4) days 5. Aansoek ingevolge artikel 43 van die or after the date of publication of this notice in the KENNISGEWING VAN VERBETERING donnansie, om verlenging van die voor Provincial Gazette. namely 30 September 987. settingstydperk van 'n bestaande gebruik: R20. W. ERASMUS Munisipale Kennisgewing 6/987. gedateer 5 6. Aansoek ingevolge artikel 56 van die or Town Clerk Augustus 987 word hierby verbeter deur in die donnansie om 'n wysiging van die skema: R750. vasstelling in die Afrikaanse teks die woorde " Municipal Offices April 987" te vervang met die woorde " Julie 7. Aansoek ingevolge die bepalings van die po Box 6 987". ordonnansie om die verstrekking van redes vir 'n Rustenburg bcsluit van die Raad: R W J ERASMUS 30 September 987 Stadsklerk 8. Aansoek ingevolge die bepalings van arti Notice No 82/987 Stadskantore kel 62 of 63 van die ordonnansie om herroeping Posbus 6 van 'n goedgekeurde skema of herroeping van 'n Rustenburg bepaling in n goedgekeurde skema: R September Aansock ingevolge artikel 92( I)(a) van die STADSRAAD VAN RUSTENBURG Kennisgewing No 80/987 ordonnansie om onderverdeling van 'n erf: R ill 0. Aansoek ingevolge artikel 92()(b) van KLOOFVAKANSIEOORD: VASSTELLING die ordonnansie om konsolidasie van twee of VAN GELDE meer erwe: R25. TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG. Aansoek ingevolge artikels 92(4)(a), Ingevolge artikel BOB van die Ordonnansie op 92(4)(b) van die ordonnansie om intrekking van Plaaslike Bestuur, 939 (Ordonnansie 7 van AMENDMENT OF SWIMMING POOL BY 'n goedgekeuring van 'n aansoek om verdeling 939). word hierby bekend gemaak dat die LAWS of konsolidasie van erwe, wysiging van die voor Stadsraad van Rustenburg by Spesiale Besluit waardes waarop die konsolidasie of onderverde die tariewe afgekondig by Munisipale Kennisge It lin is hereby notified in terms of the provisions goedgekeur is of 'n wysiging van die wing No 64/987, gedateer 5 Augustus 987, ge of section 96 of Ordinance 7 of 939. that the goedgekeurde konsolidasie of onderverdelings wysig het vanaf datum van hierdie Town Council intend amending the Swimming plan: R25. kennisgewing. nl 30 September 987. a bath Bylaws.

75 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER The general purport of the amendment is to of fourteen days from the date of publication timeously lodged an objection in the prescribed expand the bylaws to provide for the lease of hereof in the Provincial Gazette. form. the swimming bath area for social functions. Any person who desires to record his objec J H KOTZE Copies of the amendment of the bylaws lie tion to the said by laws shall do so in writing to Town Clerk 7 for inspection during office hours at Room 704. the undermentioned within 4 days after the Municipal Offices, Burger Street. Rustenburg, date of publication of this notice in the Provin Municipal Offices Road R for a period of fourteen (4) days from the date cial Gazette. Stilfontein, of publication of this notice in the Provincial Ga Stilfontein zette. H A DU PLESSIS 2550 Town Clerk 30 September 987 Any person desirous of objecting to the Civic Centre Notice No 34/987 amendment, should do so in writing to the Town Springs Clerk within fourteen (4) days from the date of 30 September 987 publication of this notice in the Provincial Ga Notice No 92/987 zette. STADSRAAD VAN STILFONTEIN W ERASMUS Town Clerk Municipal Offices PLAASLIKE BESTUUR VAN STILFON STADSRAAD VAN SPRINGS TEIN: KENNISGEWING WAT BESWARE PO Box 6 Rustenburg TEEN VOORLOPIGE AANVULLENDE 0300 WYSIGING VAN VASSTELLING VAN WAARDERINGSLYS AANVRA 30 September 987 GELDE: DIE AFHAAL EN VERWYDE Notice No 84/987 RING VAN AFVAL EN SANITEITS Kennis word hierby ingevolge artikel 2()(a) DIENSTE en 36 van die Ordonnansie op Eiendomsbelas ting van Plaaslike Besture, 977 (Ordonnansie Daar word hierby ingevolge die bepalings van van 977)..gegee dat die voorlopige aanvulartikel 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike lende waarderingslys vir die boekjaar 985/986 STADSRAAD VAN RUSTENBURG Bestuur bekend gemaak dat die Stads oop is vir inspeksie by die kantoor van die Plaas raad van Springs by Spestale Besluit die vasstel like Bestuur van Stilfontein vanaf 30 September WYSIGING VAN SWEMBADVERORDE ling van gelde vir die afhaal en verwydering van 987 tot 2 November 987 en enige eienaar van NINGE afval en saniteitsdienste. gepubliseer by Ken belasbare eiendom of ander persoon wat begerig nisgewing No 68/986 in Provinsiale Koerant is om 'n beswaar by die Stadsklerk ten opsigte 4456 van 30 Julie 986. gewysig het met ingang van enige aangeleentheid in die voorlopige aan Daar word hierby kennis gegee ingevolge die van September 987. vullende waarderingslys opgeteken. soos in arti bepalings van artikel 96 van Ordonnansie 7 van kel 0 of 34 van die genoemde Ordonnansie 939, dat die Stadsraad van Rustenburg van Die algemene strekking van hierdie wysiging bcoog. in te dien, insluttende die vraag of soda voorneme is om die Swembadverordeninge te is om voorsiening te maak vir 'n houerdiens vir nige eiendom of 'n gedeelte daarvan onder wysig. die verwydering van slik. worpe is aan die betaling van eiendomsbelasting of daarvan vrygestel is, of ten opsigte van enige Die algemene strekking van die wysiging is Afskrifte van hierdie wysiging. le ter insae by weglating van enige aangeleentheid uit sodanige om die verordeninge uit te brei om voorsiening die kantoor van die Raad vir n tydperk van lys. doen so binne gemelde tydperk. te maak vir die verhuring van die swembadter veertien dae vanaf die datum van publikasie rein vir sosiale funksies. hiervan in die Provinsialc Koerant. Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui Afskrifte van die wysiging van die verorde Enige persoon wat beswaar teen genoemde beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op nit aler ter insae gedurende kantoorure by verordeninge wens aan le teken. moet dit die feit dat geen persooftgeregtig is om enige be Kamer 704, Stadskantore, Burgerstraat, Rus skriftelik!mine 4 dae vanaf die datum van pu swaar voor die waardenngsraad te opper tensy tenburg, vir 'n tydperk van veertien (4) dae blikasie van hierdie kennisgewing in die Provin by 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds vanaf datum van publikasie van hierdie kennis siale Koerant by die ondergetekende doen. ingedien het ride. gewing in die Provinsiale Koerant. H A DU PLESSIS J H KOTZE Enige persoon wat beswaar wil maak, moet Stadsklerk Stadsklerk dit sknftelik by die Stadsklerk doen binne veer Burgersentrum tien (4) dae vanaf datum van publikasie van Springs MuniSipale Kantore hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant. 30 September 987 Stilfonteinweg a W Kennisgewing No 92/987 Stilfontein W ERASMUS Stadsklerk Stadskantore 30 September 987 Kennisgewing No 34/987 Posbus 6 TOWN COUNCIL OF STILFONTEIN Rustenburg September 987 LOCAL AUTHORITY OF STILFONTEIN: Kennisgewing No 84/987 NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO PROVISIONAL SUPPLEMENTARY VALU LOCAL AUTHORITY OF VANDERBUL ATION ROLL PARK TOWN COUNCIL OF SPRINGS Notice is hereby given in terms of section VALUATION ROLL FORTHE FINANCIAL 2()(a) and 36 of the Local Authorities Rating YEARS 987/90 Ordinance, 977 (Ordinance of 977), that AMENDMENT: DETERMINATION OF the provisional supplementary valuation CHARGES: THE COLLECTION AND RE the financial year 985/986 is open for inspect (Regulation 2) MOVAL OF REFUSE AND SANITARY tion at the office of the Local Authority of Stil SERVICES fontein from 30 September 987 to 2 November Notice is hereby given in terms of section 987 and any owner of rateable property or 6(4)(a) of the Local Authorities Rating Ordi Notice is hereby given in terms of the provi other person who so desires to lodge an objet nance, 977 (Ordinance I I of 977), that the sions of section 80B(3) of the Local Government tion with the Town Clerk in respect of any mat valuation roll for the financial years 987/90 of Ordinance, 939, as amended, that the Town ter recorded in the provisional supplementary all rateable propertys within the municipality Council of Springs has by Special Resolution valuation roll as contemplated in section 0 or 34 has been certified and signed by the chairman of amended the determination of charges for the of the said Ordinance including the question the valuation board and has therefore become collection and removal of refuse and sanitary whether or not such property or portion thereof fixed and binding upon all persons concerned as services', published under Notice No 68/986 in is subject to the payment of rates or is exempt contemplated in section 6(3) of that Ordinance. Provincial:Gazette 4456 of 30 July 986, with ef therefrom or in respect of any omission of any fect from September 987. matter from such roll shall do so within the said However, attention is directed to section 7 of period. the said Ordinance, which provides as follows: The general purport of this amendment is to provide for a container service for the removal The form described for the lodging of an ob Right of appeal against decision of valuation of sludge. jection is obtainable at the address indicated be board. low and attention is specifically directed to the Copies of this amendment are open for in fact that no person is entitled to urge any objet 24) An objector who has appeared or has spection at the office of the Council for a period tion before the valuation board unless he has been repersented before a valuation board, in

76 A, Gazette 3072 PROVINCIAL GAZETTE, 30 SEPTEMBER 987 eluding an objector who has lodged or presented 'n Vorm vir kennisgewing van appal kan van 6. By the substitution in item 2.2.5(e) for the a reply contemplated in section 5(4), may ap die sekretaris van die waarderingsraad verkry figure "Ft0,20" of the figure "R0,50". peal against the decision of such board in respect word. of which he is an objector within thirty days 7. By the substitution in item 3.2. for the fi from the date of the publication in the Provincial. H VENTER gures "R3,00", "R0,00" and "R8,00" respectof the notice referred to in section Sekretaris: Waarderingsraad ively of the figures "R4,00", "R,00" and 6(4)(a) or, where the provisions of section Posbus 3 "R8,50". 6(5) are applicable, within twentyone days Vanderbiljpark after the day on which the reasons referred to By the substitution in item for the fi herein, were forwarded to such objector, by 30 September 987 gures "R0,00", "R8,00" and "R6,00" of the fi lodging with the secretary of such board a notice gures "R0,50", "R8,50" and "R6,50". of appeal in the manner and in accordance with 855 the 30 procedure prescribed and such secretary 9. By the deletion of item 4. shall forward forthwith a copy of such notice of C BEUKES appeal to the valuer and to the local authority concerned. TOWN COUNCIL OF VANDERBILIPARK Town Clerk PO Box 3 (2) A local authority which is not an objector DETERMINATION OF TARIFFS AT RE Vanderbijlpark may appeal against any decision of a valuation CREATIONAL RESORTS AND CARAVAN 900 board in the manner contemplated in subsection PARK 30 September 987 () and any other person who is not an objector Notice No 75/987 but who is directly affected by a decision of a valuation board may, in like manner, appeal In terms of the provisions of section 808(8) of against such decision.". the Local Government Ordinance. 7 of 939, it is hereby notified that the Town Council of Vannotice of appeal form may be obtained from derbiljpark has by Special Resolution amended the secretary of the valuation board. the charges payable at the Council's recreational STADSRAAD VAN VANDERBIMPARK resorts and caravan park, published under Mu./ nicipal Notice No 42 of 985 with effect from I VASSTELLNG VAN TARIEWE BY ONT Secretary: H VENTER Valuation Board August 987 as follows: SPANNINGSOORDE EN WOONWAPARK PO Box 3 Vanderbijlpark. By the deletion in item of the deefinition Ingevolge die bepalings van artikel 808(8) 900 "person". die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 7 van, 30 September word hierby bekendgemaak dat die Stads 2. By the insertion at the end of the definition raad van Vanderbijlpark by Spesiale Besluit die of "Special Groups" of the following expression: tariewe betaalbaar by die hard se ontspannings oorde en woonwapark afgekondig by Munisi youth stoups who occupy the youth pale Kennisgewingnommer 42 van 985, met PLAASLIKE BESTUUR VAN VANDER camp officially.' Pale Augustus 987 soos volg gewysig het: BIJLPARK WAARDERINGSLYS VIR DIE 3. By the substitution for item 2..2 of the fol BOEKJAAR 987/90 lowing:. Deur in item die 'woordomskrywing van "2..2(a) Vanderbijlpark recreational area: "persoon" te skrap. (Regulasie 2) Persons six years and older R Deur aan die einde van die woordomskry wing van "Spesiale Groepe" die volgende uit Kennis word hierby ingevolge artikel 6(4)(a) Children younger than six years Free drukking in te voeg: van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van ' Plaaslike Besture, (b) Emfuleni Park: "en jeuggroepe wat die jeugkampterrein amp 977 (Ordonnansie van telik gebruik." 977), gegee dat die waarderings5ys vir die bock (i) Weekdays: jare 987/90 van alle belasbare eiendom binne die munisipaliteit deur die voorsitter van die Persons six years and older RI,50 3. Deur item 2..2 deur die volgende te ver waarderingsraad gesertifiseer en geteken is en yang: gevolglik finaal en bindend geword het op alle Children younger than six years. Free betrokke persone seas in artikel 6(3) van dear "2..2(a) Vanderbijlpark ontspanningsoorde: (ii) Saturdays, Sundays and public holidays: die Ordonnansie beoog. Personeses jaaren ouer R,50 Persons six years and older 82,50 Die aandag word egret gevestig op artikel 7 Kindersonder sesjaar van die gemelde Ordonnansie wat soos volg be Gratis Children younger than six years Free" paal: (b) Emfulenipark: 4. By the substitution for item of the fol "Reg van appal teen beslissing van waarde lowing: (i) Weeksdae: 4 ringsraad.. "2.2.2 Temporary entry, auctions, trampo Personesesjaar en ouer R,50 7.() 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarde lines and horserides: ringsraad verskyn het of verteenwoordig was, Kinders onder ses jaar Gratis met inbegrip van 'n beswaarmaker wat 'n ant (a)temporary entry for 30 minutes or less woord soos in artikel 5(4) beoog, ingedien of Free (ii) Saterdae, Sondae en Publieke vakansie voorgele het, kan teen die beslissing van soda dae: nige raad ten opsigte waarvan by 'n beswaarmaker is, binne dertig dae vanaf die datum van (b) Persons who attend auctions at the bunny Personesesjaar en ouer R2,50 die publikasie in die Provinsiale Koerant van die park Free kennisgewing in artikel 6(4)(a) genoem of, Kinders coder ses jaar Gratis" waar die bepalings van artikel 6(5) van toepas (c) Use of trampolines, per person for five (5) sing is, binne eenentwintig dae na die dag minutes R0,30 4. Deur item deur die volgende te ver waarop die redes daarin genoem, aan sodanige yang: beswaarmaker gestuur is, appel aanteken deur (d) Horserides per person: "2.2.2 Tydelike toegang, veilings, wipmatte by die sekretaris van sodanige raad 'n kennisge Per ride per period of 30 minutes or part en perderitte: wing van appel op die wyse soos voorgeskryf en thereof in R2,50 ooreenstemming met die prosedure soos (a) Tydelike toegang vir 30 minute of minder voorgeskryf in te dien en sodanige sekretaris (e) Pony rides per child (in the enclosure): Gratis stuur onverwyld 'n afskrif van sodanige kennisgewing van appel aan die waardeerder en aan Per ride per period of 0 minutes or part (b) Persone wat veilings by die stadsplasie by die betrokke plaaslike bestuur. thereof Rt,00 woon Gratis (2) 'n Plaaslike Bcstuur wat nie 'n beswaar (f) Pony rides per child (Emfuleni Park): (c) Gebruik van wipmatte, per persoon vir vyf maker is nie, kan teen enige beslissing van 'n (5) minute R0.30 waarderingsraad appal aanteken op die wyse in Per ride per period of 0 minutes or part subartikel () beoog en enige ander persoon wat thereof R,00" (d) Perderitte per persoon: nie 'n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks Per rit van 30 minute of gedeelte daarvan deur 'n beslissing van 'n waarderingsraad geraak 5. By the substitution in item 2.2.5(a) and (b) R2,50. word, kan op dergelike wyse, teen sodanige be for the figure "R00,00" where it appears of the slissing appal aanteken. figure "RI50.00". (e) Ponieritte per kind (in die loopkraal):

77 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER Per rit van 0 minute of gedeelte daarvan raad van voomeme is om by Sy Edele die Admi TOWN COUNCIL OF FOCHVILLE R,00 nistrateur aansoek te doen om die onderstaande (f) Ponieritte per kind (Emfulenipark): Verordeninge te wysig: PROPOSED PERMANENT CLOSING OF A (i) BIBLIOTEEKVERORDENINGE PORTION OF THE PARK ON A PORTION OF THE REMAINDER OF ERF 045 Per rit van 0 minute of gedeelte daarvan Die algemene strekking van die.wysiging is om gelde te hef vir interbiblioteeklemngs. R,00" Notice is hereby given in terms of section 68 of (ii) PARKEERMETERVERORDENINGE the Local Government Ordinance, 939, that 5. Deur in item 2.2.5(a) en (b) die syfer the Town Council of Fochville intends the per "R00" waar dit voorkom deur die syfer "R50" Die algemene strekking van die wysiging is manent closing of a portion of the Park on a te vervang. om 'n deposito asook gelde te hef vir die tyde portion of the Remainder of Erf 045 with the n like verhung van parkeerruimtes. purpose to rezone the Erf as follows viz; 6. Deur in item 2.2.5(e) die syfer R0,20" deur die syfer "R0,50" te vervang. Afskrifte van die voorgestelde wysigings. from 'Residential l' to Parking'; waarna hierbo verwys word is gedurende ge 7. Deur in item 3.2. die syfers "R3,00y, kantoorure ter insae by die kantoor van 2. from 'Residential ' to `Municipal'; "R0,00" en "R8.00" onderskeidelik deur die die Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Tza syfers "R4,00", "R,00" en "R8,50" te ver 3. from 'Residential ' neen vir 'n tydperk van veertien dae vanaf die to 'Commercial'. yang. datum van publikasie van hierdie kennisgewing 4. from 'Proposed new roads and widenings' 8. Deur in item die syfers "R0,00", in die Provinsiale Koerant. to 'Commercial'; "R8,00" en "R6,00" deur die syfers '20,50". Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen "R8,50" en "R6,50" te vervang. 5. from 'Agricultural' to `Commercial'; die voorgestelde wysigings, meet sodanige be 9. Deur item 4 te skrap. swaar skriftelik by die Stadsklerk indien binne 6. from 'Public Open Space' to 'Commercial'; veertien (4) dae na die datum van publikasie C BEUKES van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe 7. from 'Agricultural' to 'Public Open Space'. Stadsklerk rant. Particulars of the proposed closing will be Posbus 3 L POTGIETER open for inspection during office hours at the Vanderbijlpark Stadsklerk Office of the Town Clerk, Room 5, Losberg Avenue, Fochville September 987 Munisipale Kantore Kentusgewing No 75/987 Posbus 24 Any objection or representation in regard to Tzaneen the proposed permanent Park closing must be presented in writing within sixty (60) days from date of this publication to the Town Clerk, PO 30 September 987 Kennisgewing No 47/ Box. Fochville, 255. D. TOWN COUNCIL OF TZANEEN Town Clerk AMENDMENTS TO BY LAWS TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK Municipal Offices PO Box ochville It is hereby notified in terms of the provisions DETERMINATION OF TARIFFS FOR THE 2 F55 of section 96 of the Local Government Ordi SELLING OF COPIES OF PLANS TO THE 30 September 987 nance, 939, that the Council intends to apply to PUBLIC His Honourable the Administrator for the amendment of the undermentioned By Laws: STADSRAAD VAN FOCHVILLE (i) LIBRARY BY LAWS It is hereby notified in terms of section 808(8) of the Local Government Ordinance, 939. that the Council has determined the following tariff VOORGESTELDE PERMANENTE SLUIT The general purport of the amendments are to of fees for the supply of information to the pub ING VAN 'N GEDEELTE VAN DIE PARK levy charges for inter library loans. lie with effect from I February 987: OP 'N GEDEELTE VAN DIE RESTANT VAN ERF 045 (ii) PARKING METER BY LAWS R3.70 (+ GST) per Copy of a buildingplan. The general purport of the amendments are to O W VAN DER WALT Hiermee word ingevolge Artikel 68 van die levy a deposit and also charges for the letting of Town Clerk Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939, kennis parking spaces on a temporary basis. Town Hall gegee dat die Stadsraad van Fochville voorne Margaret Avenue mens is om 'n gedeelte van die Park op 'n gedeelte van die Restant van Erf 045 permanent Copies of the proposed amendments referred PO Box 3 to above are open for inspection during normal Kempton Park te sluit en sons volg te hersoneer nl; office hours at the office of the Town Secretary, 30 September 987 Municipal Offices, Tzaneen, for a period of Notice No 78/987. van 'Residensieel l' na Parkering'; fourteen days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette. 2. van 'Residensieel ' na 'Munisipaall; Any person who is desirous of recording his 3. van 'Residensieel ' na 'Kommersieel'; objection to the proposed amendments, must STADSRAAD VAN KEMPTON PARK 4. van 'Voorgestelde nuwe paaie en verbre lodge such objection In writing with the Town Clerk within fourteen (4) days after the day of dings' na `Kommersieel'; publication of this notice in the Provincial Ga VASSTELLING VAN TARIEWE VIR VER 5. van 'Landbou' na `Kommersieel'; zette. KOOP VAN PLANAFDRUKKE AAN PU BLIEK 6. van 'Openbare Oopmimte' na 'Kammersieel'; L POTGIETER Town Clerk Daar word hierby ingevolge artikel 80B(8) 7. van 'Landbou' na 'Openbare Oopruimte'; Municipal Offices van die Ordonnansie op Plaashke Bestuur, 939, PO Box 24 bekend gemaak dat die Raad die volgende tarie Besonderhede van die voorgestelde sluiting Tzaneen we van gelde vir die verskaffing van inligting aan sal gedurende kantoorure ter insae le in die kan 0850 die publiek met ingang van Februarie 987 vas toor van die Stadsklerk, Kamernommer 5, Los 30 September 987 gestel het : berglaan, Fochville. Notice No 47/987 R3,70 (+ AVB) per Bouplan afdruk. Enige beswaar of vertoe in verband met die voorgenome permanente parksluiting moet 0 W VAN DER WALT skriftelik binne sestig(60) dae vanaf datum van Stadsklerk hierdie kennisgewing aan die Stadsklerk, Posbus Stadhuis, Fochville, 255 voorgele word. STADSRAAD VAN TZANEEN Margaretlaan D I VERMEULEN Posbus 3 WYSIGING VAN VERORDENINGE Kempton Park Munisiale p Kantore Stadsklerk 6 Posbus 30 September 987 Daar word hiermee ingevolge die bepalings Kennisgewing No 78/987 Fochville van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike 255 Bestuur. 939, bekend gemaak dat die Stads September

78 3074 PROVINCIAL GAZETTE, 30 SEPTEMBER 987 MUNICIPALITY OF MIDDELBURG MUNISIPALITEIT VAN MIDDELBURG BYLAWS RELATING TO WALLS, HOARDINGS AND FENCES VERORDENINGE BETREFFENDE MURE, SKUTTINGS EN HEININGS The Town Clerk hereby, in terms of the provision of section 0 of the Local Government Ordinance, 939, publishes the bylaws set forth Die Stadsklerk publiseer hierby, ingevolge die bepalings van artikel hereinafter which have been adopted by the Council in terms of section 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939. die verordeninge 96 of the aforesaid Ordinance. hiema uiteengesit wat deur die Raad ingevolge artikel 96 van voornoemde Ordonnansie aangeneem is. DEFINITIONS I. In these bylaws unless the context otherwise indicates, WOORDOMSKRYWING "aggregate" means a material which is mixed with cement and water to provide bulk in concrete or mortar; I. In hierdie verordeninge, tensy uit die samehang anders blyk. bete ken "block" means a masonry unit used in building and having such di "aggregaat" materiaal wat met sement en water gemeng word om ly mensions that it can be laid only in a non bonded or stretcher bond pat wigheid aan beton of mortel te verleen; tern; "beton" 'n mengsel van sement, aggregaat en water, met of sonder by "bond" as applied to masonry. means a systematic arrangement of mengsels wat tot 'n harde, saamklewende agglomeraat gebind het of sal bricks, blocks, or other building units in courses, which will enable them bind; to act together as a whole in sustaining loads, and "to bond" has a corresponding meaning; "bewoner" 'n bewoner soos omskryf in die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939: Met dien verstande dat die "bewoner" in die geval van 'n "brick" means a masonry unit used in masonry and having such di perseel wat gehou word ingevolge 'n Deeltitelregister wat ingevolge arti mansions that it can be laid in any acceptable masonry bonding pattern; kel 5 van die Wet op Deeltitels, 97, geopen is, die regspersoon is wat by die Wet omskryf word met betrekking tot sodanige perseel; "builder" means the person who is employed to build or to execute work on a wall, hoarding or fence; or where no person is so employed. "blok" 'n messeleenheid wat in bouwerk gebruik word en sodanige af the owner of the land on which the wall, hoarding or fence is erected or is metings het dat dit slegs in 'n verbandlose patroon of met 'n strykverbeing erected; band gele kan word: "building unit" means a brick or block of clay, concrete. calcium sil "bou eenheid" 'n steen of blok van klei. beton, kalsiumsilikaat, icate, soil cement or other material as approved by the Town Engineer. grond sement of ander materiaal wat deur die Stadsingenieur goedge of rectangular shape used in the construction of masonry or walling; keur word. met 'n reghoekige fatsoen wat by die konstruksie van messel of muurwerk gebruik word; "concrete" means a mixture of cement. aggregate and water. with or without admixtures, which has or will set to form a hard cohesive agglo meration; "Council" means the Town Council of Middelburg and includes the management committee of that Council or any officer employed by the Council, acting by virtue of any power vested in the Council in connec tion with these regulations and delegated to him in terms of section 58 of the Local Government (Administration and Elections) Ordinance, 960 (Ordinance 40 of 960); "foundation footing" means the portion of a foundation supporting the masonry and which is wider than the masonry; "ground level" means the natural ground level along the foundation or the level determined by the Town Engineer if the natural level of the ground has been changed artificially; "bouer" die. persoon wat in diens geneem is om 'n muur, skutting of heming op te rig of om werk daaraan uit te voer; of indien niemand aldus in diens geneem is nie, die eienaar van die grond waarop die muur, skut ting of heming is of opgerig word; "dikte" van 'n muur die werklike dikte van 'n bou eenheid, uitgenome enige afwerking; "eienaar" 'n eienaar soos omskryf in die Ordonnansie op Plaaslike Be stuur, 939: Met dien verstande dat die "eienaar" van 'n perseel wat ge hou word ingevolge 'n Deeltitelregister wat ingevolge artikel 5 van die Wet op Deeltitels, 97, geopen is, die regspersoon is wat by did Wet omskryf word met betrekking tot sodanige perseel; "fondament voet" die deal van 'n fondament waarop messelwerk rus en wat breer is as die messelwerk; "masonry" means an assembly of noncombustible building units "grondvlak" die hoogte van die natuurlike grondvlak naasliggende bonded together to form a wall; aan die fondasie of soos deur die Stadsingenieur bepaal, indien die nawarlike grondvlak kunsmatig verander is; "mortar" means a mixture of cement or cement and lime, with fine aggregate and water;. "messelwerk" 'n samestelling van nie brandbare boueenhede wat saam verbind word om 'n muur te vorm; "occupier" has the same meaning as defined in the Local Government Ordinance, 939: Provided that "occupier" in respect of premises held "moiler 'n mengsel van sement of sement en kalk met fyn aggregaat 4 under a Sectional Title Register opened in terms of section 5 of the Sec en water; tional Titles Act, 97, means the body corporate, as defined in that Act, in relation to such premises; "muur" enige vertikale struktuur wat gebruik word of wat opgerig is met die doe' om as skeiding of afskorting te dien, hetsy tussen twee erwe "owner" has the same meaning as defined in the Local Government of van enige gedeelte of ruimte op enige erf; enige omgrensing van 'n Ordinance, 939: Provided that "owner" in respect of premises held ruimte en ook enige windskerm, maar uitgenome aangeplante struike, under a Sectional Title Register opened in terms of section 5 of the Sec bome of plante en 'n konstruksie van dread en pale van hoogstens,2 m tional Titles Act, 97, means the body corporate, as defined in the Act, hoop en die woorde "skutting" en "heining" het ooreenstemmende bete in relation to such premises; kenisse; "pier" means a vertical masonry member bonded into a wall and of the same height as the wall; "pyler" 'n vertikale messelwerkdeel wat in 'n muur verbind word en wat net so hoog as die muur is; "removable fence" means a trellis, picket or wirefence or a precast "Raad" die Stadsraad van Middelburg en omvat die bestuurskomitee fence of concrete components, not exceeding,2 m in height; van daardie Raad of enige beampte deur die Raad in diens geneem. handelende uit hoofde van enige bevoegdhcid wat in verband met hier "strength" of a building unit or material, means the average strength die regulasies aan die Raad verleen is en wat ingevolge artikel 58 van die of a sample of the unit or material measured as specified in the relevant Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Administrasie en Verkiesings) 960 SABS specification; (Ordonnansie 40 van 960), aan hom gedelegeer is; "thickness", applied to a wall, means the actual thickness of a building "Stadsingenieur" die persoon wat van tyd tot tyd genoemde betrek unit excluding any external rendering; ; king beklee of wat in genoemde hoedanigheid vir die Raad optree en, indien die Raad geen sodanige posbekleer in diens het nie en niemand in "Town Engineer" means the person from time to time holding the said genoemde hoedanigheid vir die Raad optree nie, 'n persoon wat skrifte appointment or acting in the said capacity for the Council and should the lik deur die Raad aangewys word; a II Council at any time not employ such person and no appointment to act in ; the said capacity has been made, a person nominated by the Council in "steen" 'n boueenheid wat in messelwerk gebruik word en sodanige writing; afmetings het dat dit in enige verband geld kan word; "wall" means any vertical structure which is used or which has been "sterkte" van 'n boueenheid of materiaal, die gemiddelde sterkte van erected for the purpose to serve as a divider or partition either between 'n monster van die eenheid of materiaal, gemeet soos in die toepaslike 4 two erven or of any portion or space on any stand. any fencing in of space S.A.B.S.spesifikasie bepaal word;

79 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER and also any windbreak, but excluding planted shrubs, trees or plants "verband" soos van toepassing op messelwerk, 'n stelselmatige rang and a construction of wire and poles not exceeding,2 m in height and skikking van stene, blokke of ander boueenhede in lae, waardeur hulle the words "hoarding" and "fence" shall have similar meanings. gesamentlik as geheel verbind om laste te dra, en "om te verbind" het 'n r ooreenstemmende betekenis; OBJECT OF THE BY LAWS "verwyderbare heining "n heining van traliewerk of houtsporte, of 'n 2. The object of these bylaws is to enable the Council to draadomheining, of 'n heining van voorafvervaardigde betonkompo (a) regulate the construction. alignment, height and elevation of walls, nente, van hoogstens,2 m hoog. hoardings and fences and all parts thereof and all materials used therein; DOEL VAN DIE VERORDENINGE (b) enforce the repair. alteration, demolition, maintenance, removal 2. Die doel van hierdie verordeninge is om die Raad in staat te stel or rendering safe of walls, hoardings, fences, removable fences, planted om hedges and other fences of any nature whatsoever of an unsafe or dangerous character or which have been allowed to fall into a dilapidated, () die bou, belyning, hoogte en aansigte van mure, skuttings en hei ruinous or unsightly condition, and for doing such work at the cost of the nings en alledele daarvan en alle materiaal daarin gebruik, te reel; owner; (2) die reparasie, verbouing, sloping, instandhouding, verwydering of (c) prohibit the erection of hoardings or fences of galvanised iron or veilig maak te verplig van mure, skuttings, heinings, verwyderbare hei canvas; and nings, aangeplante heinings en ander omheinings van enige aard ookal wat van 'n onveilige of gevaarlike aard is, of wat toegelaat is om in 'n (d) regulate the inspection of building work by the Council and its offi bouvallige, vervalle of onooglike toestand te raak en om sodanige werk cers. op koste van die eienaar uit te voer; WRITTEN CONSENT (3) die oprigting van skuttings of heinings van sink of seil te verbied; 3.( l) No person shall erect, repair, alter, demolish or remove or ren en der safe any wall, hoarding or fence without the written consent of the (4) die inspeksie van bouwerk deur die Raad en sy beamptes te reel. Town Engineer. SKRIFTELIKE TOESTEMMING (2) Any person who intends to erect, repair, alter, demolish or remove or to render safe any wall, hoarding or fence shall apply in writing for 30) Niemand mag enige muur, skutting of heining oprig, repareer, consent on a form prescribed by the Town Engineer, on which he shall verbou, sloop. verwyder of veilig maak sonder die skriftelik toestemming furnish his name and address and an accurate description of the property van die Stadsingenieur nie. and the nature and alignment of the building work and such additional information relating to the building work or the nature of the soil or the (2) lemand wat van voorneme is om 'n muur, skutting of heining op te materials to be used or the method of construction to be used as the rig, te repareer, te verbou, te sloop, te verwyder of veilig te maak moet Town Engineer may require. If a wall, hoarding or fence exceeding a skriftelik aansoek doen om toestemming op 'n vorm wat deur die Stadsheight of,8 m is to be erected, building plans must be submitted in ingenieur voorgeskryf word en hy moet daarop sy naam en adres en 'n accordance with the provisions of the National Building Regulations. jutste beskrywmg van die eiendom en die aard en belyning van die bouwerk en socially bykomende inligting aangaande die bouwerk of die ge (3) No person shall commence with building work mentioned in sub steldheid van die grond of die materiaal wat gebruik word of die metode section () and for which consent has been given unless he has served van konstruksie wat gevolg gaan word verstrek as wat die Stadsingenieur prior notice of at least two full days in writing on the prescribed form to vereis. lndien 'n muur, skutting of heining van hoer as,8 meter opgerig the Town Engineer, stating the day on and time at which it is intended to gaan word, moet bouplanne ooreenkomstig die bepalings van die Nasio commence with the work. nate Bouregulasies ingedien word. (4) Any person who commences with any building work without apply (3) Niemand mag met die bouwerk wat in sub artikel () genoem word ing to the Town Engineer for consent therefor or before his consent has en waarvoor toestemming verleen is, begin nie, alvorens by minstens been obtained, or without giving notice as prescribed in subsection (3). twee voile dae vooraf skriftelike kennisgewing, op die voorgeskrewe or before the expiry of the period of such notice, or who carries out any vorm, waarin die dag en tyd vermeld word waarop die werk 'n aanvang work otherwise than in accordance with the consent given, may be called sal neem. aan die Stadsingenieur beteken het. upon by the Town Engineer by notice in writing to cease the work forth with, and such person shall be guilty of an offence for every day on which (4) lemand wat met bouwerk begin sonder om die Stadsingenieur se work is continued in contravention of such notice, without prejudice to toestemming daarvoor aan te vra, of voordat sy toestemming verkry is, any penalty he may already have incurred with regard to the same build of sonder om kennis te gee soos in sub artikel (3) voorgeskryf word, of ing work. voordat genoemde kenntsgewingstermyn verstryk het, of wat enige werk anders as ooreenkomstig die toestemming wat verleen is verrig, kan by (5) No person shall build on, cover or otherwise render permanently skriftelike kennisgewing deur die Stadsingenieur aangese word om soda inaccessible to visual inspection any foundation or part thereof before it has been inspected and approved by a person authorized by the Council nige werk onvenvyld te stank, en hy begaan 'n misdryf ten opsigte van elke dag waarop by strydig met sodanige kennisgewing met die werk and any person who shall have so covered or rendered inaccessible any voongaan, behoudens enige ander misdryf waaraan by hom reeds in ver foundation or part thereof before such inspection was made and such ap band met dieselfde bouwerk skuldig maak. proval was given shall, on being required by the Town Engineer to do so, at his own expense, remove the building work or covering to enable such. (5) Niemand mag enige fondament of gedeelte daarvan bebou, bedek inspection to be carried out. of andersins vir ondersoek ontoeganglik maak nie, alvorens 'n aange wese beampte van die Raad die fondament ondersoek en goedgekeur het PERIOD OF VALIDITY OF CONSENT en enigiemand wat sunder sodanige ondersoek en goedkeuring enige fondament of gedeelte daarvan bebou, bedek of ontoeganklik maak 4. Consent given by the Town Engineer in terms of section 3() shall moet op skriftelike versoek van die Stadsingenieur op eie koste die bou become invalid unless building work is commenced within two calendar werk of bedekking verwyder om genoemde ondersoek moontlik te months from the date on which the consent was given. maak. BOUNDARY LINE SURVEY GELDIGHEIDSDUUR VAN TOESTEMMING 5. Any person applying for consent in terms of section 30) shall. if 4. Die Stadsingenieur se toestemming wat ingevolge artikel 3() vercalled upon to do so by the Town Engineer, produce a certificate from a, leen word, verval tensy bouwerk 'n aanvang neem binne twee kalender land surveyor verifying the correctness of boundary lines. maande vanaf die datum waarop die toestemming verleen word. ERECTION OF WALLS, HOARDINGS AND FENCES OPMETING VAN GRENSE 6. No person shall 5. lemand wat ingevolge die bepalings van artikel 3() aansoek doen om toestemming moet, op skriftelike versoek van die Stadsingenieur, 'n () erect any wall, hoarding or fence consisting of prefabricated con sertifikaat van 'n landmeter verstrek wat die juistheid van grenslyne veri crete components unless such concrete components comply with the Peer. Standard Specification for Prefabricated Concrete components for Fences, SABS Specification and any amendment thereof or OPRIGTING VAN MURE, SKUTTINGS EN HEININGS addendum thereto; or 6. Niemand mag (2) erect any masonry wall, hoarding or fence unless (I) enige muur, skutting of heining met voorafvervaardigde beton (a) the material complies with the following requirements: komponente oprig nie, tensy sodanige betonkomponente voldoen aan die Standaard spesifikasie vir Voorafvervaardigde Betonkomponente vir (i) cement used shall comply with requirements of SABS Specification Heinings. S.A.B.S.spesifikasie en enige wysiging daarvan 626 or SABS Specification 83 I and any amendment thereof or addition thereto; en enige toevoeging daartoe, of

80 3076 PROVINCIAL GAZETTE, 30 SEPTEMBER 987 (ii) lime used shall comply with the requirements of SABS Specifi (2) enige muur, skutting of heining met bakstene oprig nie, tensy cation 523 Limes for use in building" and any amendment thereof or addition thereto; (a) die materiaal voldoen aan die volgende vereistes; (i) Sement wat gebruik word, moet voldoen aan die vereistes van (iii) aggregate (sand and stone) used in concrete and mortar shall coin S.A.B.S. spesifikasie 626 of S.A.B.S. spesifikasie 83 en enige wysiging ply with the requirements of SABS Specification 78 and any amend daarvan en enige toevoeging daartoe; men[ thereof or addendum thereto; (ii) kalk wat gebruik word, moet voldoen aan die vereistes van S.A.B.S. spestfikasie 523 "Kalk vir boudoeleindes" en enige wysiging (iv) water used shall be clean, and may not contain any clay. silt, oil. daarvan en erne toevoeging daartoe; alkali. organic or other matter in quantities as shall in the opinion of the Town Engineer seriously impair the strength and durability of the ma (iii) aggregaat (sand en klip) wat in beton en mortel gebruik word. sonry work; moet voldoen aan die vereistes van S.A.B.S spesifikasie 78 en enige wysiging daarvan en enige toevoeging daartoe; (v) building units used, shall comply with the requirements of the SABS specifications and any amendment thereof or addendum thereto. applicable to the unit concerned, listed below: (iv) water wat gebruik word moet skoon wees en mag geen klei, slik. olie, sure. alkalie, organiese of ander stowwe in hoeveelhede bevat wat na die mening van die Stadsingenieur die sterkte en duursaamheid van die messelwerk sal benadeel nie; Building Unit SABS Specifi (v) boueenhede wat gebruik word moet voldoen aan die vereistes van cation No ondervermelde S.A.B.S. spesifikasies wat op die eenheid van toepassing is en enige wysiging daarvan en enige toevoeging daartoe. Cement bricks 987 Clay bricks 227 Bou eenheid S.A.B.S. spesifikasie No Sand lime bricks 285 Sementstene 987 Concrete blocks: Kleibakstene 227 Solid. hollow or aerated 527 Kalksandstene 285 Clay blocks (hollow) 589 Betonblokke: solied, hol of being Gypsum blocks 52 Kleiblokke (hol) 589 Gipsblokke 52 (vi) the compressive strength of concrete shall, in accordance with SABS Specification 863. be at least 5 mpa; (b) the construction complies with' the following requirements: (vi) die druksterkte van beton moet ooreenkomstig S.A.B.S. spesifi kasie 863 minstens 5 m Pa wees. (i) The foundations of the wall shall. subject to the minimum dimen sions in Table II. he so designed as to give stability to the wall without exceeding the erf boundary of the erf on which the wall is being erected; (ii) every masonry wall shall be so constructed that the pressure of its foundation on the ground shall be consistent throughout and shall not exceed the safe bearing capacity of the ground; (iii) brick walls shall be so constructed that the perpends of each course shall break joints to the extent of at least quarter brick with the perpends of courses immediately above or below such course; (iv) all walls shall be erected true and plumb, and bed joints built level: (v) bats or broken bricks shall not be built into any wall; (vi) joints of all walls shall be well and completely filled with mortar; (vii) cement mortar shall be composed of one part of cement to four parts of clean. well graded sand: (viii) cement mortar shall not be used more than one hour after mixing. nor after it has begun to set; (b) die konstruksie voldoen Ban die volgende vereistes: (i) Behoudens die minimum afmetings in Label I I vermeld. moet die fondament van 'n muur so ontwerp word dat stabiliteit aan die muur verleen word. tenvyl die erfgrens van die erf waarop die muur opgerig word. nie oorskry word nie; (ii) elke muur van messelwerk moet so gebou word dat die druk van sy fondament op die grond deurgaans gelykmatig is en nie die veilige dravermoe van die grond oorskry me; (iii) baksteenmure moet so gebou word dat die bindstene in elke laag die verband breek tot op minstens kwartsteen met die bindstenc van lae wat onmiddellik bo en onder sodanige laag geled is; (iv) alle mure moet haaks en loodreg opgerig word en strykvoee moet waterpas gehou word; (v) geen passtene of steenslag mag in 'n muur gemessel word nie; (vi) voee van mure moet deeglik en geheel met mortel opgevul word; (vii) 4 sementdagha moet saamgestel word uit een deel sement en vier dele skoon, goed gegradeerde sand; (viii) sementdagha mag nie langer as een uur nadat dit gemeng is. of nadat dit begin hard word, gebruik word nie; (ix) the class. composition and strength of the mortar shall comply (ix) die klas, samestelling en sterkte van mortel moet in ooreenstem with the requirements set out in Table I. ming wees met die vereistes in Tabel I gespesifiseer; TABLE I Requirements for the mixing proportions and strength of mortars: TABEL I Vereistes ten opsigte van mengverhoudings en druksterkte van mortel: Limiting Proportions Measured by Volume Minimum sured 2 I 3 Verhoudingsgrense per volume gemeet Fine aggre Minimum Height gate mea ver required of eiste druksterkte damp compressive wall Class Cement Lime and loose strength. above Klas Sement Kalk Fyn Aggregaat Mega Newton Hoogte van A I 0 /4 Not more Mega Newtons ground Klam en los per vierkante muur bo than 4 per square Higher gemeet meter (na 28 grondvlak metre at dae) than 28 days) A 0 = /4 Hoogstens 0.5 Hoer as B 0 /4 Not more 0.5 Nan 4.4 m than exceed a ing B I = /4 Hoogstens 4,9 Hoogstens MI.4 m 6.4 m

81 TABLE PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER (x) the minimum nominal thickness of a wall shall be in accordance (x) die minimum nominate dikte van 'n muur moet in ooreenstemming illwees with the thickness mentioned in Table II and piers and foundations as met die toepaslike dikte vermeld in Tabel II en pylers en fonda support for a wall shall be provided in accordance with the requirements mente as steun vir 'n muur moet ooreenkomstig die toepaslike vereistes prescribed in Table II. wat in Tabel II voorgeskryf word, voorsien word. II TABEL II Is Minimum Maximum Maximum Minimum Minimum Minimum Maksimum Maksimum Minimum afme Minimum af nominal height spacing dimensions dimensions nominate hoogte van hart afstand tings van pylers metings van thickness of wall of piers of pier of founds dikte van muur bo tussen pylers met in begrip fondamente. of wall above centre to including lions. width MUM' grondvlak van muurdikte breedte en ground centre wall and depth diepte level thickness mm m m mm mm mm m m mm mm 0,0 Piers not Piers not. 450x250 0,0 Pylers nie Pylers nie 450 x 250 required required vereis nie vereis nie 0, x x , 220 x x ,8 Piers not Piers not 600 x ,8 Pylers nie Pylers nie 600 x 250 required required vereis nie vereis nie 220 2,0 4,2 330 x x ,0 4,2 330 x x 250 (3) erect a wire fence, unless such wire fence complies with the follow (3) 'n draadheining oprig nie tensy sodanige draadheining aan die vol ing minimum standards: gende minimum vereistes voldoen me: (a) Galvanised diamond mesh wire: 2 mm thick with 65 mm holes: (a) Gegalvaniseerde diamantmaasdraad: 2 mm dik met 65 mm ope ning. Die diamantmaasdraad moet gebind wees aan drie 4 mmdeursnee The diamond mesh shall be bound to three smooth wires of 4 mm gladde draad wat eweredig oor die voile hoogte van die heining gespathickness which must be proportionally spaced over the full height of the steer is. fence. (b) Staalhoekpale: 75 mmdeursnee met 38 mmdeursnee stutpale wat (b) Steel cornerposts: 75 mm in diameter with shores (props) 38 mm beide in betongenet is. in diameter, both planted in concrete. (c)tussenpale moet hoogstens 3.6 m gespasieer wees. (c) Standards: Must be spaced not more than 3.6 in apart. (4) 'n houtheining oprig nie. tensy sodanige houtkomponentc drukhe (4) Erect a wooden fence, unless such wooden components are pres handel is met Kreosoot tot SABS spesifikasie sure treated with creosote, according to SABS Specification INSTANDHOUDING VAN MURE. SKUTTINGS. HEININGS. MAINTENANCE OF WALLS. HOARDING, FENCES, REMOV VERWYDERBARE HEININGS. AANGEPLANTE HEININGS EN ABLE FENCES AND OTHER FENCES OF ANY NATURE ANDER OMHEININGS VAN ENIGE AARD 74) The owner of a wall, hoarding, fence, removable fence, planted hedge, or any other fence shall keep such structure or planted hedge in 7.(l) Die eienaar van 'n muur. skutting, heining, verwyderbare hei ning. aangeplante heining of enige ander omheining. moet sodanige good condition and prevent such wall, hoarding, fence. removable fence. struktuur of aangeplante heining in goeie toestand onderhou en voor planted hedge or any other fence to fall into disrepair or to become dan kom dat sodanige muur, skutting, heining, verwyderbare heining. aunge gerous or unsightly and shall at the written request of the Town Engi plante heining of enige ander omheining. gevaartik of onooglik word en neer, effect such maintenance or repairs as the Town Engineer may hy moet. op skriftelike versoek van die Stadsingenieur. sodanige muur. require or shall remove such wall, hoarding, fence, removable fence, skutting. homing. verwyderbare heining. aangeplante heining of ander planted hedge or other fence, failing which the Council may, without omheining verwyder. by gebreke waarvan die Raad sonder benadeling prejudice to it rights to also prosecute such owner on account of a convan sy reg om hom ook te vervotg weens 'n oortreding van hierdie Veror travention of these by laws, carry out such work or cause such work to be deninge. self die werk kan verrig of teat verrig of die struktuur of aangecarried out or remove or cause the structure or hedge to be removed and plante heining kan verwyder of laat verwyder. en al die koste wat hy in recover the cost thereof in accordance with the normal legal proceedings die verband aangaan volgens die gewone regsprosedure wat op die ver applicable to the recovery of civil debt from the person to whom such no haal van siviele skuld van toepassing is, op to persoon aan wie die ken me has been addressed. nisgewing gerig is. kan verhaal. (2) The owner shall paint, oil or otherwise treat any wall. hoarding or fence with an elevation to a street, park or public place as the Town En (2) Die eienaar moet elke muur. skutting of heining met 'n aansig na 'n straat, park of openbare plek verf, olie of andersins behandel soos die gineer may require. Stadsingenieur vereis. DANGEROUS WALLS, HOARDINGS AND FENCES GEVAARLIKE MURE, SKUTTINGS EN HEININGS 8.() No person shall erect or cause any wall, hoarding or fence to be erected which by reason of the nature of its construction or design. is a 8.U) Niemand mag enige muur, skutting of heining oprig of haat oprig nie wat weens die aard van konstruksie of ontwerp 'n gevaar is vir enige danger to any person. persoon. (2) The Town Engineer may by notice in writing, require the owner or (2) Die Stadsingenieur kan deur skriftelike kennisgewing aan die eie occupier of land on which a wall, hoarding, fence or hedge exists. which naar of bewoner van grond waarop 'n muur. skutting heining of verwy is dangerous, to remove such structure within a reasonable time, failing derbare heining wat 'n gevaar is bestaan. vereis om sodanige struktuur which the Council may without prejudice to its rights to also prosecute binne redelike tyd te verwyder by gebreke waarvan die Raad. sonder besuch owner or occupier on account of a contravention of these Bylaws, nadering van sy reg om hom ook te vervotg weens 'n oortreding van hier cause such structure to be removed and to recover the cost thereof in die Verordeningd. self die struktuur kan verwyder of laat verwyder en al accordance with the normal legal proceedings applicable to the recovery die koste wat hy m did verband aangaan. volgens die gewone regsprose of civil debt from the person to whom such notice has been addressed. dare wat op die verhaal van skuld van toepassing is. op die persoon aan wie die kennisgewing gerig is, kan verhaal. ELEVATIONS, DISFIGUREMENTS AND MATERIALS AANSIGTE, ONTSIERING EN MATERIAAL 9.() No person shall: 94) Niemand mag (a) erect a wall, hoarding, fence or removable fence which, in the opinion of the Council, is a disfigurement or which interferes with the (a) 'n muur. skutting, heining of verwyderbare heining oprig wat na amenities of the neighbourhood; or die mening van die Raad 'n ontstering vir die omgewing is of aan die aan treklikheiddaarvan afbreuk doen nie; of (b) erect a wall, hoarding, fence or removable fence of wood or wood and Iron or canvas. (b) 'n muur, skutting, heining of verwyderbare heining oprig van hout of van bout en sink of van seil nie. (2) No person shall erect a wall, hoarding, fence or removable fence unless such person complies with the general requirements and height re (2) Niemand mag 'n muur, skutting, heining of verwyderbare heining strictions mentioned in the Schedule hereto and the additional require oprig nie. tensy hy voldoen aan die algemene vereistes en hoogtebeperments which the Council may determine from time to time in regard to kings vervat in die bylae hierby en die bykomende vereistes wat die Raad the finishing and maintenance thereof, and if such wall or hoarding com van tyd tot tyd mag bepaal met betrekking tot die afwerking en instand

82 : like PROVINCIAL GAZETTE. 30 SEPTEMBER 987 prises concrete or other panels, also the size and form of such panels and hooding daarvan en, indien sodanige muur of skutting bestaan uit beton the pattern thereon or thereof. of ander pantie ook die vereistes betreffende grootte en vorm en die pa trona daarop ofdaarvan. TEMPORARY WALLS, HOARDINGS AND FENCES 4 TYDELIKE MURE, SKUTTINGS EN I4EININGS 0. Temporary walls, hoardings or fences may be exempted by the Town Engineer from the operation of these Bylaws and maybe erected 0. Tydelike more, skuttings of heinings kan deur die Stadsingenieur with the written permission of the Town Engineer for a period not ex vrygestel word van die toepassing van hierdie Verordeninge en kan. met reeding three months. die skriftelike toestemming van die Stadsingenieur. opgerig word vir 'n tydperk van hoogstens drie maande. WORK WHICH HAS BEEN DELAYED OR ABANDONED WERK WAT VERTRAAG. OF GESTAAK IS.() Any person who has obtained the consent of the Town Engineer in terms of section 3() shall carry out building work without unreason.() lemand wat die Stadsingenieur se toestemming ingevolge arti able delay. kel 3() verkry het, moet bouwerk sonder onredelike vertraging uitvoer. (2)(a) If the Council is of the opinion that building work is not progres (2)(a) Indien die Raad van mening is dat bouwerk nie redelik vinnig sing at a reasonable speed, it may serve on the owner of the premises no vorder nie, kan hy aan die eienaar van die pence! 'n skriftelike kennisge tice in writing, specifying the date, which shall be not less than sixty days wing beteken waarin hy die datum, wat ten minste sestig dae na die da from date of the notice, by which in its opinion it is reasonable that the tum van die kennisgewing moet wees, aangee wat volgens sy mening 'n work shall be completed and requiring the owner to complete it by that redelike tyd is warm die werk voltooi kan word, en waarby hy van die date. eienaar vereis om die werk teen did datum te voltooi. (la) The owner may, at his option, demolish the work rather than tom (b) Die eienaar het die keuse om die bouwerk te sloop in plaas daar ply with the notice referred to in paragraph (a): Provided that such van om aan die kennisgewing in paragraaf (a) bedoel, te voldoen: Met demolition shall be completed to the satisfaction of the Council on or be then verstande dat sodanige slopingswerk voor of op die datum wat in die fore the date specified in the said notice. kennisgewing aangegee word tot voldoening van die Raad afgehandel moth word. (3) Any person who fails to demolish or complete building work by the date referred to in subsection 2(a), shall be guilty of an offence in respect (3) lemand wat versuim om bouwerk te sloop of te voltooi voor die da of every day during which the work remains uncompleted after the said turn wat in subartikel (2)(a) bedoel word. is skuldig aan 'n misdryf ten date. van elke dag waarop die werk na genoemde datum onvoltooid (4) Subject to the provisions of subsection (3) the Council shall be en titled, if the work has not been demolished or completed by the date (4) Behoudens die bepalings van subartikel (3), kan die Raad indien specified in the notice referred to in Subsection 2(a) die werk nie op die datum wat aangegee word in die kennisgewing wear na daarin subartikel (2)(a) verwys word, gesloop of voltooi is nie; (a) by notice in writing to the owner consent to completion of the work in modified form; or (a) aan die eienaar by skriftelike kennisgewing toestemming verleen vir die voltooiing van die werk in 'n gewysigde vorm, of (b) itself at the expense of the owner demolish or remove the work in whole or in part as it may deem necessary. regard being had to the amini (b) self op koste van die eienaar die bouwerk in sy geheel of deels, na ties of the neighbourhood. gelang hy dit nodig ag met inagneming van die aantreklikheid van die buun,laat verwyder of sloop. WORK EXISTING CONTRARY TO REGULATIONS BESTAANDE WERK WAT MET VERORDENINGE IN STRYD IS 2. The Council may serve a notice on the owner of a wall, hoarding, fence or other structure, which has been constructed otherwise than in 2. Die Raad kan by skriftelike kennisgewing aan die eienaar van 'n compliance with these regulations, requiring him to demolish or bring music, skutting, heining of ander struktuur wat tinders gebou is as oorsuch wall, hoarding, fence or structure in accordance with these regu eenkomstig hierdie regulasies, vereis dat by sodanige muur, skutting. lations within a reasonable time to be specified in such notice. failing heining of struktuur moet sloop of ooreenkomstig hierdie regulasies which the Council may, without prejudice to its rights to also prosecute moet maak binne 'n redelike tyd wat in sodanige kennisgewing gemeld such owner on account of a contravention of these By laws, carry out word en die eienaar moet sodanige werk verrig of laat verrig as wat nodig such work or cause such work to be carried out, and to recover the cost mag wees om aan sodanige kennisgewing en aan hierdie regulasies te volthereof in accordance with the normal legal proceedings applicable to the doen, by gebreke waarvan die Raad, sonder benadeling van sy reg om recovery of civil debt, from the person to whom such notice has been ad hom ook te vervolg weens 'n oortreding van hierdie Verordeninge, self dressed. die werk kan verrig of laat verrig, en al die koste wat by in die verband aangaan, volgens die gewone regsprosedure wat op die verhaal van si PRODUCTION OF WRITTEN PERMISSION viele skuld van toepassing is, op die persoon aan wie die kennisgewing 3. Any person doing building work or who causes building work to be gerig is, kan vehaal. done shall, upon demand by the Council or its authorized officer, pro TOON VAN SKRIFTELIKE TOESTEMMING duce the written consent issued to him in terms of section 3(). damom wwoanrdn,tedriebsykrifte oblypsigte NOTICESversoekmcet 4.() Every notice, issued or served by the Council or the Town Engineer in terms of these regulations, shall be valid if signed by an officer of the Council duly authorised thereto. 3d.etuermdainde Raadwat bouwerkot.nnivaegrrit iggdoef blaeltatrn9petrerig, toestemming wat aan horn uitgereik is ingevolge artikel 3() toon. KENNISGEWINGS (2) Every notice addressed to a person in terms of these regulations 44) Elke kennisgewing wat die Raad of die Stadsingenieur ingeshall be served by delivering the notice to the person to whom it is ad volge hierdie regulasies uitreik of beteken, is geldig as 'n beampte van dressed personally at his last known residence or place of business or by die Raad wat behoorlik daartoe gemagtig is, dit onderteken het.. posting it to his last known address, in which case it shall be deemed to (2) Elke kennisgewing wat ingevolge hierdie regulasies aan lemand gehave been served five days after it was posted. rig word, moet beteken word deur the kennisgewing persoonlik aan die (3) Every notice issued in terms of these regulations shall specify the persoon aan wie dit geadresseer is by sy jongste bekende woon of besigpremises to which it relates, but may refer to the person from whom it is heidsplek of te fewer, of deur die kennisgewing aan hom te pos by sy intended as "the owner" or "the occupier" if his name is not known. jongste bekende adres in welke geval geag word dat die kennisgewing beteken is vyf dae nadat die kennisgewing gepos is. COMPLIANCE WITH PROVISIONS OF COUNCIL'S REGU LATIONS AND BY LAWS (3) Elke kennisgewing wat ingevolge hierdie regulasies uitgereik word, moet die perseel waarop dit betrekking het. aandui maar daar kan daarin 5. These Bylaws shall not absolve any person from compliance with na die persoon vir wie die kennisgewing bedoel is, as "die eienaar" of the provisions of any other regulations or By laws of the Council. "die bevioner" verwys word as die naam onbekend is. RIGHT OF ENTRY NAKOMING VAN BEPALINGS VAN RAAD SE REGULASIES 6. An authorized officer of the Council may for any purpose con EN VERORDENINGE netted with the enforcement of these regulations and without prior notice, enter any property and make such examination thereon as he deems Hierdie Verordeninge stel niemand vry van nakoming van enige 5. fit. bepalings van enige ander regulasies of Verordeninge van die Rand nie. OBSTRUCTION REG VAN TOEGANG 4 7. Any person who fails or refuses to give access to any officer of the 6. 'n Gemagtigde beampte van die Raad kan vir enige doel wat ver Council authorized by the Council to enter upon and inspect any proper band hou met die toepassing van hierdie regulasies. en sonder om vooraf 4

83 PROVINSIALE KOERANT, 30 SEPTEMBER ty, or obstructs or hinders such officer in the execution of his duties, or kennis te gee, 'n eiendom betree en sodanige ondersoek daarop doen who fails or refuses to give information that he may lawfully be required wat by dienstig ag. to give. or who gives to such officer false or misleading information, shall DWARSBOMING be guilty of an offence. 7. lemand wat versuim of weier om toegang te verleen aan 'n beampte van die Raad wat behoorlik deur die Raad gemagtig is om 'n TARIFF OF CHARGES eiendom te betree en te inspekteer of sodanige beampte dwarsboom of verhinder in die uitvoering van sy pligte, of wat in gebreke bly of weier 8. Upon submission of any application in terms of section 3(2) the apom wat inligting vals of misleidend wat re nil is verstrek, is skuldig aan in misdryf. van horn veress kan word te verstrek of inligting plicant shall pay an inspection fee as determined by the Council by special resolution from time to time. TARIEF VAN GELDE PENALTIES 8. By indiening van enige aansoek ingevolge artikel 3(2) moet die 9. Any person contravening any provision of these regulations or failaansoeker 'n inspeksiefooi soos van tyd Besluit tot tyd vasgestel, deur betaal. to comply therewith and any person failing to comply with the condi die Raad by Spesiale ing tions of any notice served on him in terms of these regulations shall be STRAFBEPALINGS guilty of an offence and liable on conviction, to a fine not exceeding 9. lemand wat 'n bepaling van hierdie regulasies oortree of in ge R200 and in the case of any continuous offence to a fine not exceeding breke bly om daemon te voldoen en iemand wat in gebreke bly om aan RIO per day for every day such offence is continued, and in addition to such tine, any cost incurred by the Council as a result of any contravenhom beteken word te voldoen, is skuldig aan 'n misdryf en by skuldigbe die vereistes van enige kennisgewing wat ingevolge hierdie regulasies op tion of any of the provisions of these regulations shall be paid to the vinding strafbaar met 'n boete van hoogstens R200 (tweehonderd rand) Council by the person guilty of such contravention. en in die geval van voortgesette misdryf, met boete van hoogstens RIO (tien rand) per dag vir elke dag waarop die misdryf voortgesit word en SCHEDULE benewens sodanige boete moet enige koste wat deur die Raad aangegaan word I GENERAL REQUIREMENTS as gevolg van sodanige misdryf deur die persoon wat horn aan soda nige misdryf skuldig maak, aan die Raad betaal word.. All walls, hoardings, fences and removable fences shall be erected BYLAE to resist wind force and dilapidation. I ALGEMENE VEREISTES I2. All walls, hoardings, fences. removable fences, planted hedges or () Alle more, skuttings, heinings en verwyderbare heinings moet op any other hedges facing a street or park, shall at all times have a well so 'n wyse opgerig word dat dit windsterkte en vervalling kan weerstaan. kept or decorative finish, facing such street or park. 3. In the case of a common boundary, both owners must consent to the (2) Alle more, skuttings, heinings, verwyderbare heinings, aangeplante heinings of enige ander heining wat na 'n street of park toe front, erection of a wall, hoarding or fence on the boundary. moet altyd 'n goedversorgde of sierafwerking na sodanige straat of park 4. In all cases provision must be made for the passage of stormwater. vertoon. 5. All pegs must be set out from pegs determined by a land surveyor. (3) In die geval van 'n gemeenskaplike grens moet albei eienaars instem tot die oprigting van 'n muur, skutting of heining op die grens. II HEIGHTRESTRICTIONS The maximum height of walls, hoardings and fences shall be as follows: I. Within the building line restriction area: (a) Erven adjacent to main roads excluding erven with more than two street frontages:,8 m. Main roads include Kerk Street, Jan van Riebeeck Street east of Hendrik Potgieter Street, Fontein Street, Meyer Street, Coetzee Street south of Jan van Riebeeck Street and Keiskamma Drive. (4) Voorsiening moet in alle gevalle gemaak word vir die deurlaat van stormwater. (5) Alle penne moet vanaf landmeterspenne uitgesit word. II HOOGTEBEVERKINGS Die maksimum hoogte van mure, skuttings en heinings is soos volg: (I) Binne die boulynbeperkingsgebied: (a) Erwe langs hoohvee uitgesonderd erwe met meer as twee straatfronte:,8 m. Hoofwee sluit in Kerkstraat, Jan van Riebeeckstraat oos van Hendrik Potgieterstraat, Fonteinstraat, Meyerstraat, Coetzeestraat suid van Jan van Riebeeckstraat en Keiskammarylaan. wh(ibe)l Ervenserves waistheemtorereeetehaten otgee esterfeettiomnteaget:tiel,20tm ornsttrhe street front frontages (6) Erwe met meer as een straatfront:,2 m op straatfront wat as in excluding the splaying of a corner erf. sang tot die erf dien;,8 m op ander straatfronte uitgesluit 'n afstomping mgeval van 'n hocked. (c) Other erven:,2 m. (c) Ander erwe:,2 m. 2. All other boundaries:,8m. (2) Alle ander grense:,8 m. 3. Notwithstanding the specified maximum height of walls, hoardings (3) Ondanks die gespesifiseerde maksimum hoogte van inure, skut and fences as mentioned in this item of the schedule, consent may be rings en heinings soos in hierdie item van hierdie bylae vermeld, kan ver. granted for relaxation of a condition in regard to the maximum height of gunning verleen word dat die bepaling ten opsigte van die maksimum a wall or hoarding to the extent to which the Town Engineer may ap hoogte van 'n muur of skutting verslap word in die mate wat die Stadsprove of to ensure protection, privacy and the absorption of disturbing ingenieur mag goedkeur om beveiliging, privaatheid en demping van noise: Provided that such consent shall only be granted for a masonry steurende geraas te bewerkstellig: Met then verstande dat sodanige ver wall consisting of either face bricks or hard bricks, approved of by the gunning slegs verleen word ten aansien van 'n gemesselde baksteenmuur Town Engineer. van of merstene Of klinkerstene, wat die Stadsingenieur goedkeur.. III SPECIFIC RESTRICTIONS III SPESIFIEKE BEPERKINGS () Geen incur, skutting of heining op 'n straatgrens mag van vooraf. No wall, hoarding or fence on a street boundary may be constructed vervaardigde betonpanele opgerig word wat nie 'n sierafwerking na die of concrete panels unless of a decorative finish, facing such street. straat bevat nie. 2. In Middelburg Extension 2, Middelburg Extension 3, Aerorand, (2) In Middelburg Uitbreiding 2, Middelburg Uitbreiding 3, Aero Eastdene, Nasaret Extension as well as in the case of all erven which rand, Eastdene, Nasaret Uitbreiding, asook in die geval van alle erwe are created after date of implementation of these Bylaws, no wall, wat geskep word na die datum van inwerkingtreding van hierdie Veror hoarding or fence may be erected closer than 3,0 meters of the street deninge, mag geen muur, skutting of heining nader as 3,0 meter aan die boundary of the erf except in the case of erven adjacent to main roads, or straatgrens van die erf opgerig word nie behalwe in die geval van erwe erven with more than one street front. The Town Engineer may, how ;dee fangs 'n hoofweg, of erwe met meer as een straatfront. Die Stads ever, grant relaxation in specific cases for the sake of protection, privacy ingenieur mag egter 'n vergunning toestaan in spesifieke gevalle ter wille and the absorption of disturbing noise: Provided that such relaxation van beveiliging, privaatheid en demping van steurende geraas: Met dien shall only be granted for a masonry wall consisting of either face bricks or verstande dat sodanige vergunning slegs verleen word ten aansien van 'n hard bricks for a maximum of 50 % of the street front, or for a remov gemesselde baksteenmuur van Of sierstene Of bakstene, vir hoogstens able fence with a maximum height of,2 m as approved by the Town En 50 % van 'n straatfront, of vir 'n verwyderbare heining van hoogstens,2 gineer. m wat die Stadsingenieur goedkeur. 3. A wall, hoarding or fence on any erf boundary may under no cir (3) 'n Muur, skutting of heining op enige erfgrens mag onder geen cumstances be used as a wall for any structure. omstandighede as 'n muur vir enige struktuur gebruik word nie. 30 September September

84 TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERIURBAN AREAS AMENDMENT NOTICE ASSESSMENT RATES 987/988 FINANCIAL YEAR WEST RAND LOCAL AREA COMMITTEE La oeo 0 Notice is hereby given that the English word_ing of Schedule 2 regarding the West Rand Local Area Committee of Notice No 05/87 as published in the Provincial Gazette No 452 dated 29 August 987 was incorrect and is substituted with the following: SCHEDULE II COLUMN I COLUMN 2 ORIGINAL AND ADDI FIXED DATES ON TIONAL RATE ON WHICH RATE THE SITE VALUE OF PAYMENTS LAND IN TOTAL LEVIED BE dr COME DUE AND PAYABLE LOCAL AREA TOWNSHIP/AGRICULTU MAGISTERIAL 987/88 REMARKS COMMITTEE RAL HOLDING/FARM DISTRICT Z Q a c West Rand Elandsfontein Johannesburg Improvements % Rebate is granted on the net amount payable in respect of assessment 0 Roodepoort & Site value 3, rates should an owner's income be less than 8670 per month (married persons) 9 Panvlaktc 29 IQ Randfontein Improvements 0, and 8500 per month (unmarried persons) subject to the provisions laid down by N Site value 3, the Board. Rietfontein 30 I0 Improvements Syferfontein 293 IQ Site value 3, Assessment rates are levied on the site values and improvements of all agricul... Improvements rural holdings and farm portions situated within the Local area Committee of 0 Waterpan Site value 3, WestRand but a rebate of 95 % is granted on the site value of Waterpan Agri cn. Improvements 0, cultural Holdings were this property has not been alienated to the Far West Waterpan Agricultural Site value 3, Rand Dolomitic Water Association. 2 Holdings Improvements 0, All farm portions are rated on site value and improvements. K Site value 70,0 Co West Rand Agricultural M Improvements 0.3 Holdings Xi and Extension I Site value 3.0 Improvements 0.3 :a pp. Zuurbekom 297Q Site value 3.0 All new townships. agricultural Improvements 0.3 holdings and farm portions Site value 3.0 proclaimed during the year. yr Xi 0., B G E ROUX 320 Bosman Street PO Box 775 Secretary Pretoria September 987 Notice No 29/987 a AII S Si_

85 .. TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE REGSTELLING KENNISGEWING EIENDOMSBELASTING 987/988 FINANSIELE JAAR WES RAND PLAASLIKE GEBIEDS KOMITEE Kennis word hiermee gegee dat die Engelse bewoording van Skedule 2 met betrekking tot WesRand Plaaslike Gebiedskomitee soon gepubliseer on der Kennisgewing No 05/87 in die Provinsiale Koerant van 9 Augustus 987 louder was, en met die volgende vervang word: SCHEDULE II LOCAL AREA TOWNSHIP/AGRICULTU MAGISTERIAL COMMITTEE RAL HOLDING/FARM DISTRICT COLUMN COLUMN 2 ORIGINAL AND ADDI TIONAL RATE ON THE SITE VALUE OF LAND IN TOTAL FIXED DATES RATE PAYMENTS LEVIED BE DUE AND PAYABLE drcome ONWHICH 987/88. REMARKS m 74 0 West Rand Elandsfontein 346 IQ Johannesburg Improvements % Rebate is granted on the net amount payable in respect of assessment < Roodepoort & Site value rates should an owner's income be less than R670 per month (married persons) Panvlakte 29 IQ Randfontein Improvements 0, and R500 per month (unmarried persons) subject to the provisions laid down by ta Site value the Board. Rietfontein 30 IQ Improvements Syferfontein 293 IQ Site value 3, Assessment rates are levied on the site values and improvements of all agricul P Improvements 0, tural holdings and farm portions situated within the Local area Committee of M Waterpan Site value 3, WestRand but a rebate of 95 % is granted on the site value of Waterpan Agri (0 Improvements CO cultural Holdings were this property has not been alienated to the Far West Waterpan Agricultural Site value 3, Rand Dolomitic Water Association. Holdings Improvements 0, All farm portions are rated on site value and improvements. 4 Site value 70.0 West Rand Agricultural Improvements Holdings In Site value 3,0 to and Extension I Improvements 0,3.. Zuurbekom Site value 3.0 All new townships, agricultural Improvements 0.3 holdings and farm portions proclaimed during the year. Site value 3.0 M Pa X im A Bosmanstraat 320 Posbus 775 BG E Pretoria' ROUX Sekretaris 000 L.) 30 September 987 a Kennisgewing No 29/ F2 l i

86 3082 PROVINCIAL GAZE. t t b.. 30 SEPTEMBER 987 CONTENTS INHOUD Proklmasies Proclamations 53. Munisipaliteit Alberton: Proklamertng van 'n Pad Alberton Municipality: Proclamation of a Road Munisipaliteit Alberton: Proklamenng van 'n Pad Alberton Municipality: Proclamation ofa Road 2998 Administrateurskennisgewings Administrator's Notices 437. Johannesburg. wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Regstellings Kenntsgewing: Johannesburg wysi 438. Johannesburg Amendment Scheme 579: Correction gingskema Notice Munisipaliteit Benoni: Aanstelling van 'n Kommissie 439. Benoni Municipality: Appointment of a C.ommission of van Ondersoek 2999 Inquiry Stadsraad van Benoni: Intrekking van vrystelling van 440. Town Council of Benoni: Withdrawal of Exemption eiendomsbelasting 2999 from Rating Dorpskomitee van Silobela (Carolina): Verlening van 44. Town Committee of Selobela (Cardina): Granting of magtiging ingevolge artike29a van Wet 02 van Authorisation in terms of section 29A of Act 02 of 442. Ordonnansie op Plaaslike flestuur, 939 (Ordonnansie van 939): Wysiging van die Sesde Bylae Local Government Ordinance, 939 (Ordinance 7 of 443. Wet op die Opheffing van Beperkings, ): Amendment of the Sixth Schedule Wet op die Opheffing van Beperkings I 443. Removal of Restrictions Act, Wet op die Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet opdie Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet opdie Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op die Opheffing van Beperkings, i 447. Removal of Restrictions Act, Wet op die Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Kennisgewing. van verbetering ten opsigte van Admini 449. Removal of Restrictions Act, strateurskennisgewing 93 van Administrator's Notice 93 of 987: Notice of Cor 45. Wet op Opheffing van Beperkings, rection Pretonastreek wysigingskema Removal of Restrictions Act Pretoriawysigingskema Pretoria Region Amendment Scheme Pretoria wysig.ingskema Pretoria Amendment Scheme Boksburg wysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriastreek wysigingskema i 455. Boksburg Amendment Scheme Warmbad wysimngskema Pretoria Region Amendment Scheme Pretoria wysimngskema Warmbaths Amendment Scheme Delmas wysigingskema Pretoria Amendment Scheme Barberton wyskgingskema Delmas Amendment Scheme TROBO wysigingskema Barberton Amendment Scheme Brits wysimngskema / T R 0 B G Amendment Scheme Ve rklartng tot goedgekeurde dorp: Annlin Uitbreiding 462. Brits Amendment Scheme / Annlin Extension 3: Declaration as approved Town 464. Administratemskennisgewing: Pretoria wysigingskema ship Pretoria Amendment Scheme 50: Administrator's 465. Verklaring tot goedgekeurde dorp: Geelhoutpark Uit Notice 3008 breiding Geelhout Park Extension 3: Declaration as approved 466. Rustenburgwysig3ngskema Township Munisipale Gebied Benoni: Vermeerdering van die 466. Rustenburg Amendment Scheme padreserwebreedte van Openbare en Provinsiale Pad 467. Municipal Area of Benoni: Increase in the road reserve P width of Public and Provincial Road P Distrik Soutpansberg: Verlegging en vermeerdering 468. District of Soutpansberg: Deviation and increase in the van die padresenvebreedte van Openbare en Diroad reserve width of Public and District Road strikspad District of Soutpansberg: Access Roads Distrik Soutpansberg: Toegengspaaie 30 General Notices Algemene Kennisgewings 845. Leandra Amendment Scheme Leandra wysigingskema Proposed Pretoria Amendment Scheme Voorgestelde Pretoria wysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Randburg Amendment Scheme Randburgwystgingskema Welteverden Park Extension Weltevredenpark Uitbreiding Jet Park Extension Jetpark Uitbreiding Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigulgskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburrysigtngskema Boksburg Amendment Scheme BoksbuFg wystgingskema I Vereeniging Amendment Scheme / Vereeniging wysigingskema / , 856. Louis Trichardt Amendment Scheme Louis Tnchardt wysigingskema RoodepoortTownship Establishment Roodepoort Dorpstigting Krugersdorp Amendment Scheme Krugersdorp wysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Sandton Amendment Scheme Sandton wysigingskema Delmas Amendment Scheme Delmaswysigingskema Sandton Amendment Scheme Sandtonwysigingskema Carletoneville Amendment Scheme Carletonville wysigingskema Randburg Amendment Scheme 8 (N) Randburgwysigingslcema 8(n) Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Evander Amendment Scheme 4/9/2/ Evander wysigingskema 4/9/2/54/ Northern Johannesburg Region Amendment Scheme NoordelikeJohannesburgstreek wysigingskema Removal of Restrictions Act, 84 of Wet op Opheffings van Beperkings. 84 van Kempton Park Amendment Scheme / Kemptonpark wysigingskema / Kempton Park Township Establishment Kemptonpark Dorpstigting Roodepoort Amendment Scheme Roodepoort wysigingskema PretormAmendment Scheme Pretoriawysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoria wysigingskema Midrand Township Establishment Midrand Dorpstiging Midrand Township Establishment Midrand Dorpstigting Alberton Amendment Scheme Alberton al wysigingskema Springs Amendment Scheme / Springswystgingskema / Pretoria Amendment Scheme Pretoria wvsigingskema

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE , 1 THE PROVINCE OF TRANSVAAL I 0 1 10 MENIKO II PI - DIE PROVINSIE TRANSVAAL \ ' /a g Of ifra3ette ' i 10 \bs a iii34 tir4 13ffisiere Roerant - K tiirorid,, (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE KOERANT @] 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol. 248 30 AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = = = @] 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE,

More information

Provincial Gazette Extraordinary

Provincial Gazette Extraordinary I HE PRO VINOP OF Gauteng DIE PROVINFtIF GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant iiili iii Vol. 12 PRETORIA, 24 2006 No. 268 Ule oil hove the power to prevent RIDS RIDS

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 FEBRUARY PRETORIA, 7 FEBRUARIE 2003 No. 41 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HElPUNE 1 oaoo 012

More information

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal n MENKO THE YROVNCE OF TRANSVAAL Offiriat (gazdtr (Registered at the Post Of/ice as a Newspaper) ititisp S A Q4 sr 7Thl LBRARY tit 4( /t DE PROVNSE TRAN C V *TM PTV trzt ffintaitr /40N7i) k errant (As

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 27 DECEMBER

More information

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d Vol. 16 MAY PRETORIA, 5 MEl 2010 No. 59 2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errorson

More information