c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

Size: px
Start display at page:

Download "c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:"

Transcription

1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV r:2z51. fll'ivv.. et.. Oturtat dr; a3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A... 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c Vol. 230 PRETORIA 20 MEI MAY BELANGRIKE AANKONDIGING IMPORTANT ANNOUNCEMENT SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSKEN NISGEWINGS, ENS. CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES, ETC. ' Aangesien 28 Mei 1987 en 1 Junie 1987 openbare valcansie As 28 May 1987 and 1 June 1987 are public holidays, the do dae is, sal die sluitingstyd vir die aanname van Administra sing time for acceptance of Administrator's Notices, etc, will teurskennisgewings, ens. soos volg wees: be as follows: 16h00 op Vrydag 22 Mei 1987 vir die uitgawe van die Pro 16h00 on Friday 22 May 1987 for the issue of Provincial vinsiale Koerant van Woensdag 3 Junie Gazette of Wednesday 3 June LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. NB: Late notices will be published in the subsequent issue. C G D GROVE, Provinsiale Sekretaris C G D GROVE, Provincial Secretary OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL (Verskyn elke Woensdag) (Published every Wednesday) Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die All correspondence, advertisements, etc. must be ad Provinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria, geadres dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Preseer word en indien per hand afgelewer. moet du op die toria, and if delivered by hand, must be handed in on the 10e Vloer, Merino Gebou ingedien word. Gratis eksem 10th Floor, Merino Building. Free copies of the Provincial plare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van ad Gazette or cuttings of advertisements are not supplied. vertensies word me verskaf nie. Subscription Rates (payable in advance) Intekengeld (vooruitbetaalbaar) Transvaal Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Official Gazette (including all Extraordinary Gazettes) are as follows: Buitengewone Koerante) is soos volg: Yearly (post free) R21,00 plus GST. Jaarliks (posvry) R21,00 plus AVB. Zimbabwe and Overseas (post free) 50c each Zimbabwe en 0Orsee (posvry) 50c elk plus AVB. GST. plus Prys per eksemplaar (posvry) 40c elk plus AVB. Price.per single copy (post free) 40c each plus GST. Verkrygbaar by Kamer A600, Provinsiale Gebou, Preto 111 Obtainable at Room A600, Provincial Building, Pretoria ria Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies Closing Timefor Acceptance ofadvertisements l Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offi siele Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n All advertisements must reach the Officer in Charge of week voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies the Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday wat na daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publibefore the Gazette is published. Advertisements received after that time will be held over for publication in the issue kasie in die uitgawe van die volgende week. of the following week. Advertensietariewe Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant Advertisement Rates ' geplaas moet word: Notices required by Law to be inserted in the Official Dubbelkolom R5,00 Gazette: per sentimeter of deel daarvan. Herhaling R4,00. Double column R5,00 per centimetre or portion Enkelkolom R1,80 per sentimeter. lierhaling thereof. Repeats R4,00. R1,20. Single column R1,80 per centimetre. Repeats R1,20. Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Subscriptions are payable in advance to the Provincial Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria Secretary, Private Bag X64, Pretoria [ CGDGROVE CGDGROVE Provinsiale Sekretaris Provincial Secretary K K I I II II II I MENIKO

2 I van 1 GESONDHEIDSKOMITEE 1232 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 Proklamasie Proclamation No 36 (Administrateurs ), 1987 No 36 (Administrator's), 1987 PROKLAMASIE PROCLAMATION Inlywing van openbare cord gelee op die plaas Rietspruit Inclusion of public resort situated on the farm Rietspruit 412 KR in die regsgebied van die Transvaalse Raad vir die 412 KR in the area of jurisdiction of the Transvaal Board for Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede. the Development of Peri Urban Areas. Kragtens die bevoegdheid aan my verleen by artikel 14(2) Under the powers vested in me by section 14(2) of the van die Ordonnansie op die Transvaalse Raad vir die Ont Transvaal Board for the Development of Peri Urban Areas wikkeling van Buitestedelike Gebiede, 1943, proklameer ek Ordinance, 1943, I do hereby proclaim that Portion 29 (a hierby dat Gedeelte 29 ('n gedeelte van Gedeelte 16) gelee portion of Portion 16) situated on the farm Rietspruit 412 KR op die plaas Rietspruit 412 KR volgens Kaart LG No vide Diagram SG No A3976/61 in extent 29,0937 ha is hereby A3976/61 greet 29,0937 ha in die regsgebied van die Trans included in the area of jurisdiction of the Transvaal Board for vaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Ge the Development of Peri Urban Areas with effect from the biede met ingang van die datum van hierdie proklamasie date of this proclamation. opgeneem word. Given under my Hand at Pretoria, on this 7th day of May, Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 7e dag van One thousand Nine hundred and Eightyseven. Mei, Eenduisend Negehonderd SeweenTagtig. W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB Administrateurskennisgewings Administrator's Notices Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator'sNotice May MUNISIPALITEIT POTCHEFSTROOM: POTCHEFSTROOM MUNICIPALITY: I VOORGESTELDE VERANDERING VAN GRENSE PROPOSED ALTERATION OF BOUNDARIES Ingevolge artikel 10 van die Ordonnansie op Plaaslike Be Notice is hereby given, in terms of section 10 of the Local stuur, 1939, word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad Government Ordinance, 1939, that the Town Council of Pot Potchefstroom 'n versoekskrif by die Administrateur in chefstroom has submitted a petition to the Administrator. gedien het met die bede dat by die bevoegdhede aan hom praying that he may in the exercise of the powers conferred verleen by artikel 9(7) van genoemde Ordonnansie uitoefen on him by section 9(7) of the said Ordinance, alter the en die grense van die Munisipaliteit Potchefstroom verander boundaries of Potchefstroom Municipality by the inclusion deur die opneming daarin van die gebied wat in die Bylae therein of the area described in the Schedule hereto. hierby omskryf word. It shall be competent for any persons interested, within 30 Ili Enige belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 dae days of the first publication hereof in the Provincial Gazette, i na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant to direct to the Director of Local Government, Private Bag aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, X437, Pretoria a counterpetition requesting the Administra Pretoria 'n teenpetisie te rig waarin die Administrateur ver tor to refrain from granting the said petition, either wholly or sock word om nie aan genoemde versoekskrif, in geheel of in part. ten dele, te voldoen nie. Further particulars of the application are open for inspec Verdere besonderhede van die aansoek le in die kantoor Lion at the office of the Director of Local Government, van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B306A, Pro Room B306A, Provincial Building, Pretorius Street, Previnsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, ter insae. toria. PB PB BYLAE SCHEDULE GEDEELTE 205 VAN DIE PLAAS VYFHOEK 428. PORTION 205 OF THE FARM VYFHOEK 428. Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 VAN DEVON: DEVON HEALTH COMMITTEE: AMENDMENT TO WYSIGING VAN BOUREGULASIES BUILDING REGULATIONS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 164(3) of 164(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die the Local Government Ordinance, 1939, publishes the regu regulasies hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel lations set forth hereinafter, which have been made by him in 126(1)(a) van genoemde Ordonnansie gemaak is. terms of section 126(1)(a) of the said Ordinance.

3 1 PROVINCIAL GAZETTE, 20 MAY I_ Die Bouregulasies van die Gesondheidskomitee van De The Building Regulations of the Devon Health Commitvon wat op die Komitee van toepassing gemaak is by Ad tee, made applicable to the Committee under Administraministrateurskennisgewing 69 van 19 Januarie 1977, soos tor's Notice 69, dated 19 January 1977, as amended, are gewysig, word hierby verder gewysig deur Aanhangsel VII hereby further amended by the substitution for Appendix under Bylae 2 deur die volgende te vervang: VII under Schedule 2 of the following: "AANHANGSEL VII "APPENDIX VII. GELDE VIR GOEDKEURING VAN BOUPLANNE CHARGES FOR THE APPROVAL OF BUILDING PLANS 1(1) Die gelde betaalbaar vir elke bouplan wat vir oorwe 1(1) The charges payable in respect of every building plan ging voorgele word, is soos volg: submitted for consideration shall be as follows: (a) Die minimum geld betaalbaar vir enige bouplan: R35 (a) The minimum charge payable in respect of any building plan: R35 (b) Die gelde betaalbaar vir enige bouplan word volgens die volgende skaal bereken: Vir elke 10 mi of gedeelte daar (b) The charges payable for any building plan shall be cal van van die area van die gebou by die vlak van elke vloer: culated according to the following scale: For every 10 m2 or part thereof of the area of the building at the level of each (i) Vir die eerste m2 van die area: P4,50. floor: (ii) Vir die volgende m2 van die area: R4., (i) For the first m2 of the area: R4,50. (iii) Vir enige gedeelte van die area bo die eerste m2: (ii) For the next m2 of the area: R4. R2,20. (iii) For any portion of the area in excess of the first (2) Vir die toepassing van hierdie item beteken "area" die m2: R2,20. totale oppervlakte van enige nuwe gebou op elke vloer (2) For the purpose of this item, "area" means the overall hoogte op dieselfde werf en sluit verandas en balkonne oor superficial area of any new building at each floor level within openbare strate en kelderverdiepings in. Tussenverdiepings en galerye word as afsonderlike verdiepings opgemeet. the same curtilage and includes the area of verandahs and balconies over public streets and basement floors. Mezzanine floors and galleries shall be measured as separate storeys. 2. Benewens die gelde betaalbaar ingevolge item 1, is 'n geld van 2c per m2 van area soos in item 1 omskryf, betaal 2. In addition to the charges payable in terms of item 1, a baar ten opsigte van elke nuwe gebou waarin struktuurstaal charge of 2c per m2 of area as defined in item 1 shall be pay werk of gewapende beton of struktuurhoutwerk vir die able for any new building in which structural steelwork or re hoofraamwerk of as hoofstruktuur onderdele van die gebou inforced concrete or structural timber is used for the main gebruik word. framework or as main structural components of the building. 3. Charges for plans for new additions to existing buildings 3. Gelde vir shall be calculated as set out in item 1 with a minimum charge nuwe aanbouings 1 bereken aan bestaande met 'n minimumgeld geboue word van ingevolge R35. item of R Gelde ten opsigte van verbouings aan bestaande geboue 4. Charges for alterations to existing buildings shall be calword bereken volgens die waarde van werk wat verrig moet culated on the estimated value of the work to be performed word, teen 'n skaal van 0,1 % van waarde van verbouings at the rate of 0,1 % of the value of the alterations with a minmet 'n minimum van R35. imum charge of R Gelde vir planne van geboue van 'n spesiale aard, by 5. Charges for plans of buildings of a special character such voorbeeld fabriekskoorstene, toringspitse en soortgelyke op as factory chimneys, spires and similar erections shall be calrigtings, word bereken teen 'n skaal van 0,1 % van die culated on 0,1 % of the estimated value thereof with a miniwaarde daarvan met 'n minimum van R35.". mum charge of R35.". Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat, tree in werking op 1 Julie PB The provisions in this notice contained, will come into ope ration on 1 July PB Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987.N. GESONDHEIDSKOMITEE VAN DEVON: WYSIGING DEVON HEALTH COMMITTEE: AMENDMENT TO VAN BEGRAAFPLAASREGULASIES CEMETERY REGULATIONS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 164(3) of the 164(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the regu regulasies hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel lations set forth hereinafter, which have been made by him in 126(1)(a) van genoemde Ordonnansie gemaak is. terms of section 126(1)(a) of the said Ordinance. Die Begraafplaasregulasies van die Gesondheidskomitee The Cemetery Regulations of the Devon Health Commit van Devon wat op die Komitee van toepassing gemaak is by tee, made applicable to the Committee under Administra Administrateurskennisgewing 306 van 20 Apri11960, soos getor's Notice 306, dated 20 April 1960, as amended, are wysig, word hierby verder gewysig deur Aanhangsel VII onhereby further amended by the substitution for Appendix der die Bylae deur die volgende te vervang: WI under the Schedule of the following: "AANHANGSEL VII "APPENDIX VII (Slegs op die Regsgebied van die Gesondheidskomitee van (Applicable to the Area of Jurisdiction of the Devon Devon van toepassing). Health Committee only).

4 1234 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 Igrafte Die volgende gelde is vooruitbetaalbaar ten opsigte van The following charges shall be payable in advance in re in die Blanke Begraafplaas: spent of graves in the White Cemetery: 1. Enkele Teraardebestelling: 1. Single Interment: Inwoners Nieinwoners Residents Non Residents R R R R (1) Volwassene 50,00 70,00 (1) Adult 50,00 70,00 (2) Kind 25,00 40,00 (2) Child 25,00 40,00 (3) Doodgebore kind 25,00 40,00 (3)Stillbom child 25,00 40,00 (4) Moeder en doodgebore kind in (4) Mother and still born child in dieselfde graf 50,00 70,00 the same grave 50,00 70,00 2. Vir 'n tweede teraardebestelling in dieselfde graf: R For a second interment in the same grave: R Vir die vergroting van 'n grafopening: R For the enlargement of a grave opening: R Vir die bespreking van 'n graf: R For the reservation of a grave: R Vir die opgrawing van 'n lyk: R40.". 5. For the exhumation of a body: R40.". Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat, tree in wer The provisions in this notice contained, will come into king op 1 Julie operation on 1 July PB PB Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 As GESONDHEIDSKOMITEE VAN DEVON: WYSIGING DEVON HEALTH COMMITTEE: AMENDMENT TO a VAN REGULASIES BETREFFENDE HONDE REGULATIONS RELATING TO DOGS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 164(3) of 164(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die the Local Government Ordinance, 1939, publishes the regu regulasies hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel lations set forth hereinafter, which have been made by him in 126(1)(a) van genoemde Ordonnansie gemaak is. terms of section 126(1)(a) of the said Ordinance. 1 Die Regulasies Betreffende Honde van die Gesondheids The Regulations Relating to Dogs of the Devon Health komitee van Devon wat op die Komitee van toepassing ge Committee, made applicable to the Committee under Ad maak is by Administrateurskennisgewing 500 van 5 Mei 1982, ministrator's Notice 500 dated 5 May 1982, as amended, are soos gewysig, word hierby verder gewysig deur Deel I onder hereby further amended by the substitution for Part I under die Bylae deur die volgende te vervang: the Schedule of the following: "DEEL I "PART I TARIEF VAN GELDE TARIFF OF CHARGES 1. Hondebelasting 1. Dog Taxes (1) Vir elke reun of gesteriliseerde teef: R5. (1) For every male dog or spayed bitch: R.5. (2) Vir elke ongesteriliseerde teef: R10. (2) For every unspayed bitch: R Duplikaat en Oordrag van Belastingkwitansies (1) Vir die uitreik van duplikaatbelastingkwitansies elk: 2. Duplicate and Transfer of Tax Receipts R1. (1) For the issue of duplicate tax receipts, each: Rl. (2) Vir die oordrag van belastingkwitansies elk: Rl.". (2) For the transfer of tax receipts, each: Rl.". Die bepalings in hierdie kennisgewing vervatotree in wer The provisions in this notice contained, will come into king op 1 Julie operation on 1 July PB PB III Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 GESONDHEIDSKOMITEE VAN DEVON: WYSIGING DEVON HEALTH COMMI l'iee: AMENDMENT TO VAN SANITERE EN VULLISVERWYDERINGSTA SANITARY AND REFUSE REMOVALS TARIFF RIEF The Administrator hereby in terms of section 164(3) of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes the regu 164(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die lations set forth hereinafter, which have been made by him in regulasies hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel terms of section 126(0(a) of the said Ordinance. 126(1)(a) van genoemde Ordonnansie gemaak is. Die Sanit8re en Vullisverwyderingstarief van die Gesond The Sanitary and Refuse Removals Tariff of the Devon heidskomitee van Devon, afgekondig by Administra Health Committee, published under Administrator's Notice teurskennisgewing 1575 van 5 September 1984, soos gewysig, 1575 dated 5 September 1984, as amended, are hereby furword hierby verder soos volg ther amended as follows: gewysig: 1. Deur item 2 deur die volgende te vervang: 1. By the substitution for item 2 of the following: It

5 F (a) PROVINCIAL GAZETTE, 20 MAY _ "2. Verwydering van Inhoud van Rottingtenks of Rioolwa "2. Removal of Contents of Septic Tanks or Sewage from ter uit Riooltenks. Conservancy Tanks. r (1) (1) Vir een verwydering per week, per maand: R14. For the first removal per week, per month R14. (2) Daarna vir elke bykomende verwydering in dieselfde (2) Thereafter for every additional removal in the same maan: R4.". month: R4.". 2. Deur item 7 deur die volgende te vervang: 2. By the substitution for item 7 of the following: "7. Verwydering van Huishoudelike Vullis en Afval. "7. Removal ofdomestic Rubbish and Refuse. Verwydering van vullis en afval een maal per week, per blikrper maand of gedeelte daarvan: R4,50.". Removal of domestic rubbish and refuse, once weekly, per bin, per month or part thereof: R4,50.". Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat tree op 1 Ju.The provisions in this notice contained shall come into lie 1987 in werking. operation on 1 July PB PB Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 GESONDHEIDSKOMITEE VAN DEVON: DEVON HEALTH COMMITTEE: AMENDMENT TO WYSIGING VAN WATERVOORSLENINGSREGU WATER SUPPLY REGULATIONS LASIES The Administrator hereby, in terms of section 164(3) of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance, 1939, publishes the regu 164(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die lations set forth hereinafter, which have been made by him in regulasies hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel terms ofsection 126(1)(a) of the said Ordinance. 126(1)(a) van genoemde Ordonnansie gemaak is. The Water Supply Regulations of the Devon Health Com Die Watervoorsieningsregulasies van die Gesondheidskomittee, made applicable to the Committee under Admini mitee van Devon wat op die Komitee van toepassing gemaak strator's Notice 644, dated 25 May 1977, as amended, are is by Administrateurskennisgewing 644 van 25 Mei 1977, soos hereby further amended by the substitution for items 1, 2 and gewysig, word hierby verder gewysig deur items 1,2 en 3 van 3 of the Tariff of Charges under the Schedule of the folio die Tarief van Gelde onder die Bylae deur die volgende te wing: vervang: "1. Basic charge "1. Basiese Heffing A basic charge of R4 per month shall be levied per erf, 'n Basiese heffing van R4 per maand word gehef per erf, stand, lot or other area with or without improvements, exstandplaas, perseel of ander terrein, met of sonder verbete cept erven which are the property of the committee which is rings, uitgesonderd erwe wat die eiendom van die Komitee or, in the opinion of the Committee, can be connected to the is, wat by die hoofwaterleiding aangesluit is of na die mening main, whether water is consumed or not. van die Komitee daarby aangesluit kan word, of water verbruik word al dan nie. 2. Chargesfor the Supply of Water (1) Scale A(1): Dwelling 2. Gelde vir die lewering van water houses (1) Skaal A(1) Woonhuise The tariff applicable to a consumer in respect of a dwellinghouse, shall be as pre Die tarief wat op 'n verbruiker ten opsigte van 'n woonhuis follows meter for reading: water consumed since the vious van toepassing is, is soos volg vir water wat sedert die vorige meteraflesing verbruik is: Sent per Id. Cents per ke. (a) If the consumption since the previous meter reading is 20 k or less 40 Indien die verbruik sedert die vorige meterafles (b) If the consumption since the previous meter ing 20 Id of minder is 40 reading is more than 20 kt: (i) for the quantity (b) Indien die verbruik sedert die vorige meterafles of water in excess of 20 kt, but not more than 30 ing meer as 20 ke is: ke 45 (i) vir die hoeveelheid water meer as 20 kt, maar nie meer as 30 kt nie (ii) for the quantity of water in excess of 30 Ice, 45 (ii) vir die hoeveelheid water meer as 30 kt, maar but not more than 40 Id 70 nie meer as 40 ke nie 70 (iii) for the quantity of water in excess of 40 Ice, (iii) vir die hoeveelheid water meer as 40 Ice, but not more than 50 ke 90 maar nie meer as 50 ke nie 90 (iv) for the quantity of water in excess of 50 kt, (iv) vir die hoeveelheid water meer as 50 kt, but not more than 60 ke R1,30 maar nie meer as 60 ke nie R1,30 (c) If the consumption since the previous meter (c) Indien die verbruik sedert die vorige meterafles reading is more than 60 kt for all water consumed ing meer as 60 ke, vir alle water verbruik is R2,60 R2,60 of or (2) Skaal A(2): Woonhuise (2) Scale A(2): Dwellinghouses Wanneer waterbeperkings deur die Randwater raad inge ' stel is, kan die Komitee 'n besluit neem dat die volgende ta When water restrictions have been introduced by the Rand rief vanaf 'n bepaalde datum ten opsigte van 'n woonhuis van Water Board, the Committee may decide that the following

6 I 1236 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 toepassing is vir water sedert die vorige meteraflesing ver tariff shall from a fixed date apply in respect of dwelling bruik is: house, for water consumed since the previous meter reading: Sent per ke. Cents per ke. (a) Indien die verbruik sedert die vorige meterafle (a) If the consumption since the previous meter sing k/ of minder is 40 reading is 20 kc or less 40 (b) Indien die verbruik sedert die vorige meterafles (b) If the consumption since the previous meter ing meer as 20 a is: reading is more than 20 kt: (i) vir die hoeveelheid water meer as 20 ke, maar (i) for the quantity of water in excess of 20 kt, but Me meer as 30 kt nie not more than 30 Ire (ii) for the quantity of water in excess of 30 a, (ii) vir die hoeveelheid water meer as 30 Ice, maar but not more than 40 Ice 70 nie meer as 40 kt nie 70. (iii) for the quantity of water in excess of 40 kt, (iii) vir die hoeveelheid water meer as 40 ke, but not more than 50 kt 90 maar nie meer as 50 kt nie 90 (iv) for the quantity of water in excess of 50 kt, (iv) vir die hoeveelheid water meer as 50 kt, but not more than 60 ke R1,30 maar nie meer as 60 Id nie R1,30 (c) If the consumption since the previous meter (c) Indien die verbruik sedert die vorige meterafles reading is more than 60 Ice, for all water coning meer is as 60 Id vir alle waterverbruik sumed R2,60 R2,60 Met dien verstande dat wanneer waterbeperkings opgehef Provided that when water restrictions are lifted the Com word, die Komitee by besluit bepaal vanaf welke datum mittee may be resolution determined the date from which scale Skaal A(1) in werking tree. A(1) shall come into effect. (3) Scale B: Special Bulk Consumers (3) Skaal B: Spesiale Grootmaatverbruikers The tariff applicable for water consumed since the previous Die tarief wat van toepassing is vir water wat sedert die vometer reading shall be as follows: rige meteraflesing verbruik is, is soos volg: Cents Sent perper U. (a) If the consumption since the previous _meter (a) Indien die verbruik sedert die vorige meteraflesreading is ke or less 40 ing Ice of minder is 40 (b) If the consumption since the previous meter (b) Indien die verbruik sedert die vorige meterafles reading is more than Ice: ing meer as ke is: (i) for the quantity of water in excess of ke, (i) vir die hoeveelheid water meer as Ice, but not more than ke 43 maar nie meer as ke nie 43 (ii) for the quantity of water in excess of ke, (ii) vir die hoeveelheid water meer as ke, but not more than Ice 52 maar nie meer as kenie 52 (c) If the consumption since the previous meter reading is more than Id, for all water con (c) Indien die verbruik sedert die vorige meterafle. sumed 65 sing meer is as k/, vir alle waterverbruik 65 (4) Skaal C: Alle ander verbruikers wat nie ander skate A A (2) en B sorteer nie Die tarief wat van toepassing is vir water wat sedert die vorige meteraflesing verbruik is, is soos volg: AU).A(/),A(2) Sent 'per Id. (4) Scale C: All Consumers who do not fall under Scale and B ke. The tariff applicable for water consumed since the previous meter reading, shall be as follows: Cents per Id. (a) Indien die verbruik sedert die vorige meterafles (a) If the consumption since the previous meter ing nie meer is as die verbruiker se waterkotanie 40 reading does not exceed the consumer's water quota 40 (b) Indien die verbruik sedert die vorige meterafles (b) If the consumption since the previous meter ing meer is as die verbruiker se waterkwota, maar reading exceeds the consumer's water quata, but not nie meer as 15 % van die verbruiker se waterkwota more than 15 % of the consumer's water quota 65 nie 65 (c) If the consumption since the previous meter (c) Indien die verbruik sedert die vorige meterafles reading is more than 15 % of the consumer's water ing meer is as 15 % van die verbruiker se waterkwoquota R1,30 ta R1,30 3. Outlying Areas 3. Buitegebiede Waar water aan gebiede buite die regsgebied van die Ko In cases where water is supplied outside the Committee's mitee gelewer word is alle tariefheffings ingevolge Skale jurisdiction the tariff of charges in terms of Scale A(1), A(2), A(1), A(2), B en C plus 'n toeslag van 25 % betaalbaar.". B and C plus as surcharge of 25 % shall be payable.". Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat, word geag The provisions in this notice contained, shall be deemed to 4 op 1 Mei 1987 in werking to getree het. have come into operation on 1 May PB PB

7 I PROVINCIAL GAZE 1 I h, 20 MAY Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 MUNISIPALITEIT VANDERBIJLPARK: ELEKTRI SITEITSVERORDENINGE VANDERBULPARK MUNICIPALITY: ELECTRICITY BYLAWS KENNISGEWING VAN VERBETERING CORRECTION NOTICE Administrateurskennisgewing 524 gedateer 25 Maart 1987 Administrator's Notice 524 dated 25 word hierby verbeter deur in paragraaf 2 van die Engelse teks March 1987 is hereby die woordomskrywing van "tariff" corrected by the substitution in paragraph 2 deur die volgende to verof "tariff" of the following: for the definition yang: " 'tariff' means the 'tariff' means the tariff of charges as tariff of charges as determined by the determined by the Council from time to time in terms of section 80B of the Council from time to time in terms of section 80B of the Local Government Ordinance, 1939.". Local Government Ordinance, 1939.". PB PB Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 TENDERS: BEPALING VAN DIE BEDRAG SOOS IN TENDERS: DETERMINATION OF THE AMOUNT AS ARTIKEL 35(1) VAN DIE ORDONNANSIE OP PLAAS CONTEMPLATED IN SECTION 35(1) OF THE LOCAL LIKE BESTUUR, 1939, BEOOG GOVERNMENT ORDINANCE, 1939 Ingevolge artikel 35(1) van die Ordonnansie op Plaaslike The Administrator hereby in terms of section 35(1) of the Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), bepaal die Admi Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), nistrateur hierby die bedrag soos in gemelde artikel beoog op determines the amount as contemplated in the said section at R R PB PB Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF 8, REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: DORP DENNEHOF DENNEHOF TOWNSHIP ERF 8, Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 20) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has apmaak dat die Administrateur goedgekeur het dat proved that 1. Voorwaardes 2(b)(c)(d)(e)(f)(h)(i)(j)(k) en (I) in Akte 1. Conditions 2(b)(c)(d)(e)(f)(h)(i)(j)(k) and (1) in Deed van Transport T55962/1980 opgehef word; en of Transfer T55962/1980 be removed; and 1 I 2. Sandton dorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word 2. the Sandton Town planning Scheme, 1980, be amended deur die hersonering van Erf 8, dorp Dennehof tot "Besig by the rezoning of Erf 8, Dennehof Township to "Business heid 4" insluitende restourante, plekke van onderrig en 'n 4" including restaurants, places of instruction and a caretaopsigterswoonstel onderworpe aan voorwaardes, welke wysi kers flat subject to conditions and which amendment scheme gingskema bekend staan as Sandton wysigingskema 954, soos will be known as Sandton Amendment Scheme 954, as indi toepaslik aangedui op die toepaslike Kaart 3 en skemaklou cated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are sules wat ter insae 16 in die kantore van die Departement van open for inspection at the offices of the Department of Corn Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk van Sand munity Services, Pretoria and the Town Clerk of Sandton. ton. PB PB r Administrateurskennisgewing Administrator's Notice May 1987 VERICLARING TOT GOEDGEKEURDE 2D00MRepi DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan In terms of section 69 of the Town planning and Townships ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator Administrateur hierby die dorp Zakariyyapark Uitbreiding tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorhereby declares Zakariyya Park Extension Township to be an approved township subject to the conditions set out in the waardes uiteengesit in die bygaande Bylae. Schedule hereto. PB PB BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION DOEN DEUR ZAKARIYYA INVESTMENTS CC INGE MADE BY ZAKARIYYA INVESTMENTS CC UNDER VOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE THE PROVISIONS OF THE TOWN PLANNING AND OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, OM TOE TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR PERMISSION STEMMING OM 'N DORP TE STIG OP DEEL VAN GE TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PARTS OF POR DEELTE VAN GEDEELTE 2 EN GEDEELTE 134 VAN TION OF PORTION 2 AND PORTION 134 OF THE DIE PLAAS ELANDSFONTEIN 334 IQ PROVINSIE FARM ELANDSFONTEIN 334 IQ PROVINCE OF TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED I. STIGTINGSVOORWAARDES 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT (1) Naam (1) Name Die naam van die dorp is Zakariyyapark. The name of the township shall be Zakariyya Park.

8 1 stuur 1238 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe en strate soon aangedui op Alge The township shall consist of erven and streets as indicated ap. mene Plan LG No A16/87. on General Plan SG No A16/87. (3) Stormwaterdreinering en Straatbou (3) Stormwater Drainage and Street Construction (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike be (a) The township owner shall on request by the local stuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema, volledig authority submit to such authority for its approval a detailed met planne, deursned en spesifikasies, opgestel deur 'n si scheme complete with plans, sections and specifications, pre viele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedgekeur is, pared by a civil engineer approved by the local authority, for vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die hele dorp the collection and disposal of stormwater throughout the deur middel van behoorlike aangelegde werke en vir die aan township by means of properly constructed works and for the 16, teermacadamisering, beranding en kanalisering van die construction, tarmacadamising, kerbing and channelling of strate daarin, tesame met die verskaffing van sodanige keer the streets therein together with the provision of such retainmure as wat die plaaslike bestuur nodig ag, vir goedkeuring ing walls as may be considered necessary by the local authorvoorle. ity. Furthermore, the scheme shall indicate the route and gra dient by which each erf gains access to the street on which it abuts. Verder moet die skema die roete en helling aandui deur middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende straat verkry. (b) The township owner shall, when required by the local authority to do so, carry out the approved scheme at its own expense on behalf and to the satisfaction of the local author ity under the supervision of a civil engineer approved by the local authority. (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaaslike bestuur dit vereis, die goedgekeurde skema op eie koste namens en tot bevrediging van die plaaslike bestuur, onder toesig van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur goedgekeur, uitvoer. (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instand (c) The township owner shall be responsible for the mainhouding van die strate tot bevrediging van die plaaslike be tenance of the streets to the satisfaction of the local authority totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) gebou until the streets have been constructed as set out in subclause is. (b). (d) If the township owner fails to comply with the provi sions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local authority shall be entitled to do the work at the cost of the township owner. (4) Disposal ofexisting Conditions of Title (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is die plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseienaar te doen. (4) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande servitudes, if any, including the reservation of rights to mine voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die rals, but excluding voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgesonderd (a) the following servitude which shall not be passed on to the erven in the township: (a) die volgende serwituut wat nie aan die erwe in die dorp oorgedra moet word nie: "Die eigenaren van gezegde Resterende Gedeelte en Ge "Die eigenaren van gezegde Resterende Gedeelte en Ge deelte F van Gedeelte B van de plaats voomoemde, deelte F van Gedeelte B van de plaats voomoemde, getransporteerd kragtens Verdelings Certifikaat No getransporteerd kragtens Verdelings Certifikaat No 12189/1920 hebben het recht om naar huune gedeelten te 12189/1920 hebben het recht om naar huune gedeelten te gaan over Gedeelte G van gezegde Gedeelte B van de plaats gaan over Gedeelte G van gezegde Gedeelte B van de plaats voornoemd, krachtens Verdelings Certifikaat No ii voornoemd, krachtens Verdelings Certifikaat No 12190/1920." /1920.". (b) die volgende serwituut wat nie die dorp raak nie: (i) "Gezegd Resterend Gedeelte is verder ofiderworpen aan het recht van de eigenaren van gezegd Gedeelte F om zijn deel van het water indien hij zulks verkiest, oever gezegd resterend gedeelte te leiden door middel van de voor ge merkt "b" op gezegd sketskaart en komende uit voormelde dam?' (i) "Gezegd Resterend Gedeelte is venter onderworpen aan het recht van de eigenaren van gezegd Gedeelte F om zijn deel van het water indien hij zulks verkiest, oever gezegd resterend gedeelte te leiden door middel van de voor gemerkt "b" op gezegd sketskaart en komende uit voormelde dam." (ii) "Gezegd Resterend Gedeelte is onderworpen tezamen met gedeelte groot 161,8060 hectares van gezegd Gedeelte F aan het recht van de eigenaar van Gedeelte G voomoemd, voor zuiping voor zijn vee in gezegd dam gemerkt "X" met recht van toegang over gezegd gedeelten." (b) the following servitudes which do not affect the township: (ii) "Gezegd Resterend Gedeelte is onderworpen tezamen met gedeelte groot 161,8060 hectares van gezegd Gedeelte F aan het recht van de eigenaar van Gedeelte G voornoemd, voor zuiping voor zijn vee in gezegd dam gemerkt "X" met recht van toegang over gezegd gedeelten." (iii) "Onderworpen aan het recht van de eigenaar van ge (iii) "Onderworpen aan het recht van de eigenaar van ge deelte groot 158,5469 hectares om water over gezegd restedeelte groot 158,5469 hectares om water over gezegd reste rend gedeelte te leiden uit de dam gemerkt "Z" op gezegd rend gedeelte te leiden uit de dam gemerkt "Z" op gezegd sketskaarts en gelegen op de grenslijn van gezegd gedeelte sketskaarts en gelegen op de grenslijn van gezegd gedeelte van gedeelte G en Gedeelte G voornoemd." van gedeelte G en Gedeelte G voomoemd." (iv) "Die eigenaren van gezegde Resterend gedeelte en ge (iv) "Die eigenaren van gezegde Resterend gedeelte en ge zegde Gedeelte F zijn gezamenlik gerechtigd to en onderzegde Gedeelte F zijn gezamenlik gerechtigd tot en onderworpen aan de voor gemerkt "a" en komende uit een dam worpen aan de voor gemerkt "a" en komende uit een dam \ gemerkt "X" op de sketskaart gefijld bij Verdelings Certifi gemerkt "X" op de sketskaart gefijld bij Verdelings Certifi lil

9 PROVINCIAL GAZETTE, 20 MAY ik kaart No 12189/1920, en gelegen op de grenslijn van gezegd kaart No 12189/1920, en gelegen op de grenslijn van gezegd up Resterend gedeelte en gedeelte groot 161,8060 hectares van Resterend gedeelte en gedeelte groot 161,8060 hectares van gezegde Gedeelte F met recht van waterleiding daaruit." gezegde Gedeelte F met recht van waterleiding daaruit." (v) "The water in the dam on Portion 37 (held under Deed (v) "The water in the dam on Portion 37 (held under Deed of Partition Transfer No 21683/1945 registered on 5th Sep of Partition 'Transfer No 21683/1945 registered on 5th Sep tember 1945) shall be subject to a servitude of waterdrinking tember 1945) shall be subject to a servitude of waterdrinking for cattle in the Southern half of the dam in favour of the for cattle in the Southern half of the dam in favour of the owners of Portion 36 (held under Deed of Partition Transfer owners of Portion 36 (held under Deed of Partition Transfer No 21682/1945 registered on 5th September 1945), Portion 35 No 21682/1945 registered on 5th September 1945), Portion 35 (held under Deed of Partition Transfer No 21684/1945 regis (held under Deed of Partition Transfer No 21684/1945 regis tered on 5th September 1945), Portion 54 (held under Deed tered on 5th September 1945), Portion 54 (held under Deed of Partition Transfer No 21685(1945 registered on 5th Sep of Partition Transfer No 21685/1945 registered on 5th September 1945), and Portion 34 (held under Deed of Partition tember 1945), and Portion 34 (held under Deed of Partition Transfer No 21687/1945 registered on 5th September 1945), Transfer No 21687/1945 registered on 5th September 1945), of the said Portion "B" of the said farm Elandsfontein, their of the said Portion "B" of the said farm Elandsfontein, their successors in title or assigns, or those who have tenanted the successors in title or assigns, or those who have tenanted the farm from them, and such right of tenancy to be bona fide, farm from them, and such right of tenancy to be bona fide, and proof in writing to be submitted to the owner of the said and proof in writing to be submitted to the owner of the said Portion 37 if and when required by him. For the purpose of Portion 37 if and when required by him. For the purpose of exercising the said servitude of water drinking there shall be exercising the said servitude of water drinking there shall be a servitude of right of way in favour of the owners of the said a servitude of right of way in favour of the owners of the said portions 36, 35, 54 and 34 which said servitude of right of way portions 36, 35, 54 and 34 which said servitude of right of way be constituted by a road 5,04 metres wide, leading off at shall be constituted by a road 5,04 metres wide, leading off at right angles from the Jackson's Drift Grasmere servitude right angles from the Jackson's Drift Grasmere servitude road hereunder described on the Southern Boundary of the road hereunder described on the Southern Boundary of the said Portion 37 to the water's edge in the dam, declaring that said Portion 37 to the water's edge in the dam, declaring that the owner of Portion 37 shall have the right to fence off his the owner of Portion 37 shall have the right to fence off his one section of the dam. The owners of Portions 36, 35, 54 and one section of the dam. The owners of Portions 36, 35, 54 and 34 shall be obliged to fence off and maintain at their cost the 34 shall be obliged to fence off and maintain at their cost the fences of the said servitude road giving access to the dam. fences of the said servitude road giving access to the dam. shall The Jackson's Drift Grasmere servitude road herein refer The Jackson's Drift Grasmere servitude road herein referred to shall be a road constituted as a servitude in favour of red to shall be a road constituted as a servitude in favour of the owners of Portions 37, 36, 35, 54, 34 and the Remainder the owners of Portions 37, 36, 35, 54, 34 and the Remainder of the said Portion B, measuring 223,2347 hectares (held of the said Portion B, measuring 223,2347 hectares (held under Deed of Partition Title No 21688/1945 dated 5th Sep under Deed of Partition Title No 21688/1945 dated 5th Sep tember 1945) their successors in title or assigns. It will run tember 1945) their successors in title or assigns. It will run from the beacon of the south eastern corner of Portion 37, from the beacon of the south eastern corner of Portion 37, where it meets the Grasmere Jackson's Drift public road, where it meets the Grasmere Jackson's Drift public road, and will continue along the Southern Boundary of Portions and will continue along the Southern Boundary of Portions 37 and 36 to the beacon half way along the southern bound 37 and 36 to the beacon halfway along the southern bound ary of Portion 35, from which point it will traverse portions ary of Portion 35, from which point it will traverse portions 35, 54, 34 and the said Remainder of Portion B until it meets 35, 54, 34 and the said Remainder of Portion B until it meets the public road to Grasmere on the Western side of the said the public road to Grasmere on the Western side of the said Remainder of Portion B. The said Grasmere Jackson's Remainder of Portion B. The said Grasmere Jackson's Drift servitude road shall be 14,17 metres wide. The exact Drift servitude road shall be 14,17 metres wide. The exact of the said servitude of right of way is demarcated in course of the said servitude of right of way is demarcated in the diagrams appertaining to the said Portions 37, 36, 35, 54, the diagrams appertaining to the said Portions 37, 36, 35, 54, 34 and the said Remainder of Portion B." 34 and the said Remainder of Portion B." lecourse (5) Toegang (5) Access Ingress from Provincial Road P73I to the township and Ingang van Provinsiale Pad P73 1 tot die dorp en uitgang egress to Provincial Road P73 1 from the township shall be tot Provinsiale Pad P73 1 uit die dorp word beperk tot die restricted to the junction of Tumeric Avenue with the said kruising van Tumeric Drive met sodanige pad. road. Die dorpseienaar moet op eie koste 'n meetkundige uitleg The township owner shall at its own expense, submit a geoontwerp (skaal 1:500) van die in en uitgangspunte genoem in metric design layout (scale 1:500) of the ingress and egress (a) hierbo en spesifikasies vir die bou van die aansluitings laat points referred to in (a) above, and specifications for the con opstel en aan die Direkteur, Transvaalse Paaiedepartement, struction of the accesses, to the Director, Transvaal Roads vir goedkeuring voorle. Die dorpseienaar moet, nadat die Department for approval. The township owner shall after ap ontwerp en spesifikasies goedgekeur is, die toegange op eie proval of the layout and specifications, construct the said in koste bou tot bevrediging van die Direkteur, Transvaalse gress and egress points at its own expense to the satisfaction Paaiedepartement. ofthe Director, Transvaal Roads Department. (6) Ontvangs en Versorging van Stormwater (6) Acceptance and Disposal ofstormwater Die dorpseienaar moet die stormwaterdreinering van die The township owner shall arrange for the drainage of the dorp so reel dat dit inpas by did van Provinsiale Pad P731 en township to fit in with that of Provincial Road P73 1 and for meet die stormwater wat van die pad afloop of afgelei word, all stormwater running off or being diverted from the road to be received and disposed of. ontvang en versorg. 2. TITELVOORWAARDES 2. CONDITIONS OF TITLE Die erwe is onderworpe aan die voorwaardes soon aange The erven shall be subject to the conditions as indicated

10 1240 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 dui, opgel8 deur die Administrateur ingevolge die bepalings imposed by the Administrator in terms of the provisions of van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, the Townplanning and Townships Ordinance, (1) Die ell is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, tangs enige twee grense, uitgesonderd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisio nele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur die plaaslike bestuur: Met then verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of the local authority, for sewerage and other municipal pur poses, along any two boundaries other than a street boundary and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for municipal purposes 2 m wide across the access portion of the erf, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude. (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor (2) No building or other structure shall be erected within noenide serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwor the aforesaid servitude area and no large rooted trees shall telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of be planted within the area of such servitude or within 2 m binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. thereof. (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud (3) The local authority shall be entitled to deposit tempora of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander rily on the land adjoining the aforesaid servitude such mawerke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to terial as may be excavated by it during the course of the plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe works as it, in its discretion may deem gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel, onder necessary and shall further be entitled to reasonable access to the said land for worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed the aforesaid purpose subject to any damage wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van done during the process of the construction, maintenance or sodanige rioohoofpypleidings en ander werke veroorsaak removal of such sewerage mains and other works being made word. good by the local authority. 0 ii Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 SUIDELIKE JOHANNESBURGSTREEKWYSIG1NG SOUTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND SKEMA 185 MENT SCHEME 185 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa The Administrator hereby, in terms of the provisions of lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan section 89(1) of the Town planning and Townships Ordining en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n nance, 1965, declares that he has approved an amendment wysiging van Suidelike Johannesburgstreekdorpsaanleg scheme being an amendment of Southern Johannesburg Re skema 1963, wat uit dieselfde grond as die dorp Zakariyya gion Townplanning Scheme 1963, comprising the same land Park bestaan, goedgekeur het. as included in the township of Zakariyya Park. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word, in bewaring gehou deur die Direkteur van Gemeen are filed with the Director of Community Services, Pretoria skapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspec beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. tion at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Suidelike Johannesburg This amendrdent is known as Southern Johannesburg Restreek wysigingskema 185. gion Amendment Scheme 185. PB PB Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 266, 266, KENSINGTON KENSINGTON REGSTELLINGSKENNISGEWING Administrateurskennisgewing 57 van 14 Januarie 1987 word hiermee gewysig deur die vervanging van die woorde "Akte van Transport T5142/1981" deur die woorde "Akte van Transport T5142/1982". CORRECTION NOTICE Administrator's Notice 57 of 14 January 1987 is hereby amended by the substitution of the words "Deed of Transfer T5142/1981" for the words "Deed of Transfer T5142/1982". PB PB Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 2230, 2230, D 0 RP CARLETONVILLE UITBREIDING 4 CARLETONVILLE EXTENSION 4 TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has apmaak dat die Administrateur goedgekeur het dat proved that 1. Voorwaardes (k), (n), (m) in Akte van Transport 1. Conditions (k), (n), (m) in Deed of Transfer T37492/ T37492/1977 opgehef word; en 1977 be removed; and 1

11 PROVINCIAL GAZETTE, 20 MAY Carletonville dorpsaanlegskema, 1961, gewysig word 2. the Carletonville Town planning Scheme, 1961, be deur die hersonering van Erf 2230, dorp Carletonville Uit amended by the rezoning of Erf 2230, Carletonville Extenbreiding 4 tot "Algemene Woon" welke wysigingskema be sion 4 Township to "General Residential" and which amend kend staan as Carletonville wysigingskema 104, soos toe ment scheme will be known as Carletonville Amendment paslik aangedui op die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules Scheme 104, as indicated on the relevant Map 3 and scheme wat ter insae le in die kantore van die Departement van Ge clauses which are open for inspection at the offices of the De meenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk van Carleton partment of Community Services, Pretoria and the Town ville. Clerk of Carletonville. PB PB Adm inistrateursk en nisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 4535, 4535, DORP CARLETONVILLE UITBREIDING 9 CARLETONVILLE EXTENSION 9 TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has ap maak dat die Administrateur goedgekeur het dat proved that 1 Die woorde "as parks" op bladsy 3 in Akte van Trans 1. The words "as parks" on page 3 in Deed of Transfer port T27354/1963 opgehef word; en T27354/1963 be removed; and 2. Carletonville dorpsaanlegskema, 1961, gewysig word 2. the Carletonville Town planning Scheme, 1961, be deur die hersonering van Erf 4535, dorp Carletonville Uit amended by the rezoning of Erf 4535, Carletonville Exten breiding 9 tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid.van "Een sion 9 Township to "Special Residential" with a density of woonhuis per m2" welke wysigingskema bekend staan "One dwellinghouse per m2" and which amendment as Carletonville wysigingskema 113, soos toepaslik aangedui scheme will be known as Carletonville Amendment Scheme op die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae le 113, as indicated on the relevant Map 3 and scheme clauses in die kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur, which are open for inspection at the offices of the Depart Pretoria en die Stadsklerk van Carletonville. ment of Local Government, Pretoria and the Town Clerk of Carletonville. PB PB Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administratorls Notice May 1987 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS (WET 84 VAN 1967) REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT (ACT 84 OF 1967) KENNISGEWING VAN VERBETERING NOTICE OF CORRECTION Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, It is hereby notified in terms of section 1965, 38 of the Town bekend gemaak dat nademaal 'n fout in Administrateursken planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an nisgewing No 508 gedateer 18 Maart 1987 hierbo vermeld error occurred in Administrator's, Notice No 508 dated 18 ontstaan het, het die Administrateur goedgekeur dat die bo March 1987, the Administrator has approved that the above genoemde kennisgewing gewysig word deur die woord notice be amended by the substitution of the word "Rand "Sandton" to vervang met die woord "Randburg" waar dit in burg" for the word "Sandton" where it appears in the second die tweede paragraaf verskyn. paragraph. P PB Administrate urskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan In terms of section 69 of the Town planning and Townships ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator Administrateur hierby die dorp Hesteapark Uitbreiding 9 tot hereby declares Hesteapark Extension 9 Township to be an 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uit approved township subject to the conditions set out in the eengesit in die bygaande Bylae. Schedule hereto. PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY KEMPARKTO (EIENDOMS) BEPERK DOEN DEUR KEMPARKTO (EIENDOMS) BEPERK UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN PLAN INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDON NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR NANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GE PORTION 221 OF THE FARM WITFONTEIN 301 JR, DEELTE 221 VAN DIE PLAAS WITFONTEIN 301 JR, PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS I. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1. STIGTIN GSVO 0 RWAARDES (1) Name (1) Naam The name of the township shall be Hesteapark Extension Die naam van die dorp is Hesteapark Uitbreiding 9. 9.

12 1242 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 (2) Ontwerp (2) Design Die ontwerp bestaan uit erwe en strate coos aangedui op I The township shall consist of erven and streets as indicated Algemene Plan LG No A8416/85. on General Plan SG No A8416/85. (3) Storm waterdreinering en Straatbou (3) Storm water Drainage and Street Construction (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike be (a) The township owner shall on request by the local auth stuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema, volledig ority submit to such authority for its approval a detailed met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur 'n si scheme complete with plans, sections and specifications, pre viele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedgekeur is, pared by a civil engineer approved by the local authority, for vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die hele dorp the collection and disposal of stormwater throughout the deur middel van behoorlike aangelegde werke en vir die aan township by means of properly constructed works and for the 18, teermacadamisering, beranding en kanalisering van die construction, tarmacadamising, kerbing and channelling of strate daarin, tesame met die verskaffing van sodanige keer the streets therein together with the provision of such retain mure as wat die plaaslike bestuur nodig ag, vir goedkeuring ing walls as may be considered necessary by the local author voorle. ity Verder moet die skema die roete en helling aandui deur Furthermore, the scheme shall indicate the route and gra middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende straat dient by which each erf gains access to the street on which it verkry. abuts. (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaaslike bestuur (b) The township owner shall, when required by the local dit vereis, die geedgekeurde skema op eie koste namens en authority to do so, carry out the approved scheme at its own tot bevrediging van die plaaslike bestuur, onder toesig van 'n expense on behalf and to the satisfaction of the local author siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur goedgekeur, uit ity under the supervision of a civil engineer approved by the voer. local authority. a (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instandhouding van die strate tot bevrediging van die plaaslike bestuur totdat die strate ooreenkomstig subkousule (b) gebou (c) The township owner shall be responsible for the main tenance of the streets to the satisfaction of the local authority until the streets have been constructed as set out in subclause is. (b). (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is die plaas (d) If the township owner fails to comply with the provis like bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseie ions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local authority naar te doen. shall be entitled to do the work at the cost of the township (4) Begiftiging owner. Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van artikel (4) Endowment 63(1)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor The township owner shall, in terms of the provisions of secpe, 1965, aan die plaaslike bestuur as begiftiging 'n globale tion 63(1)(b) of the Town planning and Townships Ordi bedrag van R23 400,00 betaal welke bedrag deur die plaas nance, 1965, pay a lump sum endowment of R23 400,00 to like bestuur aangewend moet word vir die verkryging van 'n the local authority for the provision of land for a park (public park (openbare oopruimte). open space). Sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die bepalings Such endowment shall be payable in terms of section 73 of van artikel 73 van genoemde Ordonnansie: Met dien ver the said Ordinance. Provided that, as an alternative, the stande dat, as alternatief die dorpseienaar re6lings met die township owner may make arrangements with the local auth plaaslike bestuur kan tref vir die voorsiening van openbare ority for the provision of public open space elsewhere in the oopruimte elders in die munisipale gebied tot bevrediging municipal area to the satisfaction of the local authority. van die plaaslike bestuur. (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes (5) Disposal of Existing Conditions of Title Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to mine voorbehoud van die regte op minerale. rals. (6) Sloping van Geboue en Strukture (6) Demolition ofbuildings and Structures The township owner shall at its own expense cause all existing buildings and structures situated within the building line reserves, side spaces or over common boundaries to be demolished to the satisfaction of the local authority, when re quired by the local authority to do so. Die dorpseienaar moet op eie koste alle bestaande geboue en strukture wat binne boulynreserwes, kantruimtes of oor gemeenskaplike grense geled is, laat sloop tot bevrediging van die plaaslike bestuur wanneer die plaaslike bestuur dit vereis. 2. TITELVOORWAARDES Die erwe is onderworpe aan die volgende voorwaardes opgele deur die Administrateur ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, CONDITIONS OF TITLE The erven shall be subject to the following conditions im posed by the Administrator in terms of the provisions of the Townplanning and Townships Ordinance, (1) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of die plaaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgesonderd the local authority, for sewerage and other municipal pur 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisio poses, along any two boundaries other than a street boundary nele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for 1 toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur municipal purposes 2 m wide across the access portion of the

13 PROVINCIAL GAZETTE, 20 MAY r die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. erf, if and when required by the local authority: Provided that Geen the geboue local of ander authority struktuur mag binne may die dispense voor with any such servitude. (2) (2) No building or other structure shall be erected within noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwor the aforesaid servitude area and no large rooted trees shall telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of be planted within the area of such servitude or within 2 m binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. thereof.. (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (3) The local authority shall be entitled to deposit tempora wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud lily on the land adjoining the aforesaid servitude such maof verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander terial as may be excavated by it during the course of the werke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to construction, maintenance or removal of such sewerage plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens mains and other works as it, in its discretion may deem en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe necessary and shall further be entitled to reasonable access to gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel, onder the said land for the aforesaid purpose subject to any damage worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed done during the process of the construction, maintenance or wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van removal of such sewerage mains and other works being made sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak good by the local authority. word. Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA 795 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 795 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa The Administrator hereby, in terms of the provisions of lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan section 89(1) of the Town planning and Townships Ordining en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n nance, 1965, declares that he has approved an amendment wysiging van Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, wat uit scheme, being an amendment of Pretoria Town planning dieselfde grond as die dorp Hesteapark Uitbreiding 9 be Scheme, 1974, comprising the same land as included in the staan, goedgekeur het. township of Hesteapark Extension 9. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Akasia en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Acasia and are open for inspection at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriastreekwysi This amendment is known as Pretoria Region Amendment gingskema 795. Scheme 795. PB PB Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die _ Administrateur hierby die dorp Junction Hill Uitbreiding 2 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. Schedule hereto. PB DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP In terms of section 69 of the Town planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator hereby declares Junction Hill Extension 2 Township to be an approved township subject to the condition set out in the PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY SCAW METALS LIMITED UNDER THE DOEN DEUR SCAW METALS LIMITED INGEVOLGE PROVISIONS OF THE TOWN PLANNING AND DIE BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR PERMISSION DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, OM TOE TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 87 OF STEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTE 87 THE FARM ROODEKOP 139 IR, PROVINCE OF VAN DIE PLAAS ROODEKOP 139 IR, PROVINSIE TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1. STIGTINGSVOORWAARDES (1) Name (1) Naam The name of the township shall be Junction Hill Extension Die naam van die dorp is Junction Hill Uitbreiding (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe soos aangedui op Algemene Plan LG No A2937/85..(3) (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (3) Begiftiging Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel The township shall consist of erven as indicated on General Plan SG No A2937/85. Endowment (a) Payable to the local authority: The township owner shall, in terms of section 63(1) of the

14 1 I 1244 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 1965, pay to the 1965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur bedrae geld be local authority as endowment sums of money equal to: taal gelykstaande met: (i) 5 % of the land value of erven in the township, which (i) 5 % van die grondwaarde van erwe in die dorp, welke amount shall be used by the streets and/or stormwater drain bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend meet word vir age in or for the township. die bou van strafe en/of stormwaterdreinering in of vir die dorp. (ii) 2 % of the land value of erven in the township, which amount shall be used by the local authority for the acquisition (ii) 2 % van die grondwaarde van erwe in die dorp, welke of land fora depositing site. bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir die verkryging van grond vir 'n stortingsterrein. Such endowment shall be payable in accordance with the provisions of section 74 of the aforesaid Ordinance. Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bepalings van artikel 74 van die genothride Ordonnansie betaal word. (b) Payable to the relevant Administration Board: (b) Betaalbaar aan die betrokke Administrasieraad: The township owner shall, in terms of the provisions of section' 63 of the Townplanning and Townships Ordinance, Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van artikel 1965, pay a lump sum endowment to the relevant Adminis 63 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, tration Board for the acquisition of land for residential pur 1965, 'n globale bedrag as begiftiging aan die betrokke Admi poses for Blacks. The amount of such endowment shall be nistrasieraad betaal vir die verkryging van grond vir woon equal to 1 % of the land value of the erven in the township as doeleindes vir Swartes. Die bedrag van sodanige begiftiging determined in terms of section 74(3) of the said Ordinance moet gelykstaande wees aan 1 % van die grondwaarde van and shall be payable in accordance with the provisions of secdie erwe in die dorp soos bepaal ingevolge artikel 74(3) van lion 73 of the said Ordinance. die genoemde Ordonnansie en is ingevolge die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie betaalbaar. (4)Disposal ofexisting Conditions of Title 411 (4) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to mine Alle 'erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande rals, but excluding voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die van die regte op minerale, maar uitgesonderd (a) the following servitude which does not affect the town (a) die volgende serwituut wat nie die dorp raak nie: area: "Subject further to a "Subject further to servitude in favour of the City Conn a servitude in favour of the City Coun cil of Germiston, for sewerage and stormwater drainage par of Germiston, for sewerage and stormwater drainage purposes, as will more fully appear from Notarial Deed No poses, as will more fully appear from Notarial Deed No 1001/1969S, dated 19 June 1969, and registered on /1969S, dated August 19 June 1969, and registered on 5 August 1909." ". shipvoorbehoud (b) die volgende reg wat nie aan die erwe in die dorp oor gedra moet word nie: "The owner of this Holding shall be entitled to use any water on Holding No 3 for drinking purposes or for watering her stock.". (c) die volgende voorwaarde wat nie aan die erwe in die dorp oorgedra moet word nie: "Neither J P Meyer (since deceased) nor his successors in title as owners of the land covered by Certificate of Partition Title No 8592/22, shall in any way be called upon or be liable to pay any share in the cost of the erection of any fence or gate on the holding.". (5) Toegang (b) the following right which shall not be passed on to the erven in the township: "The owner of this Holding shall be entitled to use any water on Holding No 3 for drinking purposes or for watering her stock.". (c) the following condition which shall not be passed on to the erven in the township: "Neither J P Meyer (since deceased) nor his successors in title as owners of the land covered by Certificate of Partition Title No 8592/22, shall in any way be called upon or be liable to pay any share in the cost of the erection of any fence or gate on the holding.". (5) Access Geen ingang van Provinsiale Pad K125 tot die dorp en geen uitgang tot Provinsiale Pad K125 uit die dorp word toe gelaat nie. No ingress from Provincial Road K125 to the township and no egress to Provincial Road K125 from the township shall be allowed. (6) Verpligtinge Ten Opsigte van Noodsaaklike Dienste (6) Obligations in Regard to Essential Services Die dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as wat die plaaslike bestuur mag bepaal, sy verpligtinge met betrekking The township owner shall within such period as the local tot die voorsiening van water, elektrisiteit en sanitere dienste authority may determine, fulfil his obligations in respect of en die installering van stelsels daarvoor, soos vooraf ooreen the provision of water, electricity and sanitary services and gekom tussen die dorpseienaar en die plaaslike bestuur, na the installation of systems therefor, as previously agreed kom. upon between the township owner and the local authority. e (7) Verskuiwing ofdie Vervanging van Munisipale Dienste (7) Removal or Replacement ofmunicipal Services Indien dit as gevolg van die stigting van die dorp nodig If, by reason of the establishment of the township, it word om enige bestaande munisipale dienste te verskuif of te should become necessary to remove or replace any existing vervang moet die koste daarvan deur die dorpseienaar gedra municipal services, the cost thereof shall be borne by the ) word. township owner.

15 PROVINCIAL GAZETTE, 20 MAY Die dorpseienaar moet op eie koste reelings met die plaas The township owner shall at his own expense, make ar like bestuur tref om te verseker dat rangements with the local authority in order to ensure that... r (a) (8) Voorkomende Mawreels (8) Precautionary Measures water nie opdam nie, dat die hele oppervlakte van die dorpsgebied behoorlik gedreineer word en dat strate doeltreffend met teer, beton of bitumen geseel word; en (a) water will not dam up, that the entire surface of the township area is drained properly and that streets are sealed effectively with tar, cement or bitumen; and (b) slote en uitgrawings vir fondamente, pype, kabels of vir (b) trenches and excavations for foundations, pipes, cables enige ander doeleindes behoorlik met klam grond in lae wat or for any other purposes, are properly refilled with damp nie dikker as 150 mm is nie, opgevul word en gekompakteer soil in layers not thicker than 150 mm, and compacted until word totdat dieselfde verdigtingsgraad as wat die omliggende materiaal het, verkry is. the same grade of compaction as that of the surrounding ma terial is obtained. 2. TITELVOORWAARDES 2. CONDITIONS OF TITLE Die erwe is onderworpe aan die volgende voorwaardes op The erven shall be subject to the following conditions im gel6 deur die Administrateur ingevolge die bepalings van die posed by the Administrator in terms of the provisions of the Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, (1) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgesonderd the local authority, for sewerage and other municipal pur 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisio poses, along any two boundaries other than a street boundary nele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur municipal purposes 2 m wide across the access portion of the die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike erf, if and when required by the local authority: Provided bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. that the local authority may dispense with any such servitude. (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor (2) No building or other structure shall be erected within noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootworthe aforesaid servitude area and no large rooted trees shall telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of be planted within the area of such servitude or within 2 m binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. thereof. (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud (3) The local authority shall be entitled to deposit tempora of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander rily on the land adjoining the aforesaid servitude such mawerke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik te terial as may be excavated by it during the course of the plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens construction, maintenance or removal of such sewerage en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe mains and other works as it, in its discretion may deem gang tot genoemde grand vir die voornoemde doel, onder necessary and shall further be entitled to reasonable access to worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed the said land for the aforesaid purpose subject to any damage wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van done during the process of the construction, maintenance or sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak removal of such sewerage mains and other works being made word. good by the local authority. 6 Administrateurskennisgewing 7/3 20 Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 GERMISTON WYSIGINGSKEMA 82 GERMISTON AMENDMENT SCHEME 82 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa The Administrator hereby, in terms of the provisions of lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan section 89(1) of the Townplanning and Townships Ordining en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n nance, 1965, declares that he has approved an amendment wysiging van Germistondorpsaanlegskema, 1985, wat uit scheme, being an amendment of Germiston Town planning dieselfde grond as die dorp Junction Hill Uitbreiding 2 be Scheme, 1985, comprising the same land as included in the staan, goedgekeur het. township of Junction Hill Extension 2. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Beare filed with the Director of Local Government, Pretoria stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Germiston en is beskikbaar and the Town Clerk, Germiston and are open for inspection vir inspeksie op alle redelike tye. at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Germistonwysigingske This amendment is known as Germiston Amendment ma 82. Scheme 82. PB 4 921H82 PB H82 Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 l. WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 146 ERF146 DORP FELLSIDE FELLSIDE TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend gedat die Administrateur goedgekeur het dat that of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has ap maakproved 1. Voorwaardes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 in Akte van Trans 1. Conditions 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 in Deed of Transfer

16 1246 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 port T13394/1980 opgehef word en voorwaarde 3 in genoem T13394/1980 be removed and condition 3 in the said Deed be de Akte gewysig word om te lees:"the transferee shall have altered to read: "The transferee shall have no right to open no right to open or allow or fp cause to be opened upon the said or allow or cause to be opened upon the said Lot any place Lot any place for the sale of wine or spirituous liquors"; for the sale of wine or spirituous liquors"; 2. Johannesburg dorpsbeplanningskema 1979, gewysig 2. the Johannesburg Town planning Scheme 1979, be word, deur die hersonering van Erf 146 dorp Fellside, tot amended by the rezoning of Erf 146 Fellside Township, to "Spesiaal"vir "Residensieel 1" doeleindes en kantore onder "Special" for "Residential 1" purposes and offices subject to worpe aan sekere voorwaardes welke wysigingskema bekend certain conditions and which amendment scheme will be staan as Johannesburg wysigingskema 1311, soos toepaslik known as Johannesburg Amendment Scheme 1311, as indiaangedui op die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter cated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are insae 18 in die kantore van die Departement van Gemeen open for inspection at the offices of the Department of Comskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk van Johannesburg. munity Services, Pretoria and the Town Clerk of Johannesburg. PB PB Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 125, 125 DORP MEYERSPARK MEYERSPARK TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has apmaak dat die Administrateur goedgekeur het dat proved that 1. Voorwaardes A(b) tot (h) en C(a) tot (g) in Akte van 1. Condition A(b) to (h) and C(a) to (g) in Deed of Trans Transport T21190/1982 opgehef word; fer121190/1982 be removed; 2. Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, gewysig word 2. the Pretoria Town planning Scheme 1974, be amended deur die hersonering van Ed 125 dorp Meyerspark, tot "Spe by the rezoning of Erf 125, Meyerspark Township, to siale Woon" met 'n digtheid van een woonhuis per m2, "Special Residential" with a density of one dwelling unit per onderworpe aan sekere voorwaardes, welke wysigingsskema m2, subject to certain conditions, and which amendbekend staan as Pretoria wysigingskema 1608 soos aangedui ment scheme will be known as Pretoria Amendment Scheme op die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae le 1608, as indicated on the relevant Map 3 and scheme clauses in die kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur, which are open for inspection at the offices of the Depart Pretoria en die Stadsklerk van Pretoria. ment of Local Government, Pretoria and the Town Clerk of Pretoria. PB PB Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 91 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 91 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Townvan die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminisbekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat trator has approved the amendment of Alberton Town plan Albertondorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word deur ning Scheme, 1979, by the addition of the following clause die toevoeging van die volgende klousule 8(17) tot die Ske 8(17) to the Scheme: ma: When any person wants to keep or use or allow more than Indien enige persoon meer as twee vermaaklikheidsma two amusement machines or apparatus on business premises sjiene/apparaat op 'n besigheidsperseel wil aanhou of gebruik he shall firstly obtain the Council's special consent after he of laat gebruik moet by eers die Raad se spesiale toestem has followed the procedures as set out in clause 31 of the ming vooraf daarvoor verkry nadat die prosedures soos uit Scheme. eengesit in klousule 31 van die Skema nagekom is. Amusement machines apparatus is a machine, device Vermaaklikheidsmasjiene/apparaat is 'n masjien, toestel orinstrument which is designed or may be used for the playing of instrument wat ontwerp is of gebruik kan word vir die of any game and which apparatus speel van enige spel en welke apparaat (1) direk of indirek in werking gestel kan word deur 'n (1) may directly or indirectly be put into operation by the muntstuk, tekenmuntstuk, skyf of ander voorwerp daarin of insertion of a coin, token coin, disc or other object therein or in 'n toestel wat daaraan geheg is of daarmee gepaard gaan, in an appliance attached thereto or being accessary thereto, te plaas; en or (2) beskikbaar gestel word om teen vergoeding gebruik te (2) is made available to be used for reward. word. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Executive Director: Community Services, word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Pretoria and the Town Clerk, Alberton and are open for in Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Alberton spection at all reasonable times. en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Albertonwysigingskema This amendment is known as Alberton Amendment 91. Scheme 91. II PB PB 4924H91 1

17 I gingskema PROVINCIAL GAZE 1 1 h,20 MAY r Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967: ERF 27 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 27 ES ' DORP ESSEXWOLD SEXWOLD TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 20) It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has apmaak dat die Administrateur goedgekeur het dat proved that 1. Voorwaardes (e) (n) en (o) in Akte van Transport 1. Conditions (e) (n) and (o) in Deed of Transfer 7844/ /1960 opgehef word be removed 2. Noordelike Johannesburg streekdorpsaanlegskema 2. the Northern Johannesburg Region Town planning 1958, gewysig word deur die hersonering van Erf 27 dorp Es Scheme 1958, be amended by the rezoning of Erf 27 Essex sexwold, tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een world Township, to "Special Residential" with a density of woonhuis per vk vt" welke wysigingskema bekend "One dwelling per sg. ft" and which amendment staan as Noordelike Johannesburg streekwysigingskema scheme will be known as Northern Johannesburg Region 1433 sons toepaslik aangedui op die toepaslike Kaart 3 en Amendment Scheme 1433, as indicated on the relevant Map skemaklousules wat ter insae le in die kantore van die Depar tement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van 3 and scheme clauses which are open for inspection at the of fices of the Department of Local Government, Pretoria and Bedfordview. the Town Clerk of Bedfordview. PB PB Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 SANDTONWYSIGINGSKEMA 642 SANDTON AMENDMENT SCHEME 642 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminisbekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat trator has approved the amendment of Sandton Town plan Sandton dorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word deur ning Scheme, 1980, by the rezoning of Ell 573, Sandown, to die hersonering van Erf 573, Sandown, na "Besigheid 4" on "Business 4" subject to certain conditions. denvorpe aan sekere voonvaardes. Kaart Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Acting Executive Director: word in bewaring gehou deur die Waarnemende Uitvoerende Community Services, Pretoria and the Town Clerk, Sandton and are open Direkteur: Gemeenskapsdienste, beskikbaar vir Pretoria inspeksie en die op Stadsklerk, alle redelike Sandton tye. en is for inspection at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Sandton wysigingskema This amendment is known as Sandton Amendment 642. Scheme 642. PB H642 PB H 642 Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 VEREENIGING WYSIGINGSKEMA 318 VEREENIGING AMENDMENT SCHEME 318 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminibekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat strator has approved the amendment of Vereeniging Town Vereeniging dorpsaanlegskema 1/1956 gewysig word deur planning Scheme 1/1956 by the rezoning of portion 8 of the die hersonering van Gedeelte 8 van die plaas Steyn No 597 IQ farm Steyn No 597 IQ. tot "Inrigtine Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Waarnemende Uitvoerende are filed with the Acting Executive Director Community Ser Direkteur van vices, Pretoria, and the Town Clerk, Vereeniging and Gemeenskapsdienste, Pretoria en are die Stads Klerk, Vereeniging en is beskikbaar vir inspeksie op alle reopen for inspection at all reasonable times. delike tye. This amendment is known as Vereeniging Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Vereenigingwysi Scheme PB PB Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 WARMBATHS WYSIGINGSKEMA 16 WARMBATHS AMENDMENT SCHEME 16 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning and Townships Ordinance, 1965, Adminis that the 1981, 0 Warmbathsdorpsbeplanningskema, gewysig word trator has approved the amendment of Warmbaths Town deur die hersonering van Gedeelte 1 van Erf 694 wat front planning Scheme, 1981, by the rezoning of Portion 1 of Erf aan Kortstraat, dorp Warmbad Uitbreiding I na "Nywerheid 694 situated in Kort Street, Warmbaths Extension 1 Town 2", onderworpe aan sekere voonvaardes. ship to "Industrial 2", subject to certain conditions.

18 1248 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Warmbad en is beskikbaar and the Town Clerk, Warmbaths and are open for inspection vir inspeksie op alle redelike tye. at all reasonable times. Hierdie wysigings staan bekend as Warmbathswysi This amendment is known as Warmbaths Amendment gingskema 16. Scheme 16. PB H16 PB 49273H16 Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 BETHAL WYSIGINGSKEMA 30 BETHAL AMENDMENT SCHEME 30 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Townvan die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminisbekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat trator has approved the amendment of Bethal Townplan Bethal dorpsbeplanningskema, 1965, gewysig word deur die ning Scheme, 1965, by the rezoning of Erf 165, Bethal to hersonering van Erf 165, Bethal na "Besigheid 2", onder "Business 2", subject to certain conditions. worpe aan sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be and the Town Clerk, Bethal and are open for inspection at all. stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Bethal en is beskikbaar vir reasonable times. inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Hierdie wysigings staan bekend as Bethalwysigingskema Bethal Amendment Scheme PB 4927H30 PB 49 27H30 Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 1606 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1606 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis Pretoria dorpsbeplanningskerna, 1974, gewysig word deur trator has approved the amendment of Pretoria Town plandie hersonering van die Restant van Erf 205, Arcadia tot ning Scheme, 1974, by the rezoning of the Remainder of Erf "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per , Arcadia to "Special Residential" with a density of "One m2", onderworpe aan sekere voorwaardes. dwelling house per 750 m2", subject to certain conditions. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be are filed with the Director of Local Government, Pretoria stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskikbaar and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at vir inspeksie op alle redelike tye. all reasonable times. Hierdie wysigings staan bekend as Pretoriawysigingskema This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme PB PB 4923H1606 III Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 1676 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1676 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, It is hereby notified in terms of section 36U) of the Townbekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, gewysig word deur trator has approved the amendment of Pretoria Town plan die hersonering van Erf 190, Arcadia tot "Spesiale Woon" ning Scheme, 1974, by the rezoning of Erf 190, Arcadia to met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2", onder "Special Residential" with a density of "One dwelling per worpe aan sekere voorwaardes m2", subject to certain conditions. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be are filed with the Director of Local Government, Pretoria stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskikbaar and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at vir inspeksie op alle redelike tye. all reasonable times. Hierdie wysigings staan bekend as Pretoriawysigingskema This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme PB 4923H1676 PB 4923H1676 Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 NELSPRUIT WYSIGINGSKEMA 1/191 NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME 1/ I. Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 360) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town

19 1, geboue, ' PROVINCIAL GAZETTE. 20 MAY van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis Ibekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat trator has approved the amendment of Nelspruit Town plan Nelspruit dorpsaanlegskema, 1, 1949, gewysig word deur die ning Scheme 1, 1949, by the rezoning of Erven 225 and 226 hersonering van Erwe 225 en 226 Nelspruit Uitbreiding na Nelspruit Extension to "Special" for places of refreshment, "Spesiaal" vir verversingsplekke, winkels, hotelle, wooneen shops, hotels, dwelling units, residential buildings, places of hede, woongeboue, plekke vir openbare godsdiensoefening, public worship, places of instruction, social halls, public gar onderrigplekke, geselligheidsale, openbare garages, ages, dry cleaners and offices, and with the consent of the droogskoonmakers en kantore, en met die toestemming van council any other use, except noxious activities subject to cer die Raad, enige ander gebruike, uitgesluit hinderlike be rain conditions. drywe onderworpe aan sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be and the Town Clerk, Nelspruit and are open for inspection at stuur, Pretoria en die Stadsklerk Nelspruit en is beskikbaar all reasonable times. vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysigings staan bekend as Nelspruitwysigingske This amendment is known as Nelspruit Amendment ma 1/191. Scheme 1/191. PB PB Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May NELSPRUIT WYSIGINGSKEMA 1/188 NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME 1/188 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminisbekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat trator has approved the amendment of Nelspruit Town plan Nelspruit dorpsaanlegskema 1, 1949 gewysig word deur die ning Scheme, 1, 1949 by the rezoning of Erf 171, Nelspruit hersonering van Erf 171, Nelspruit Uitbreiding, na "Spe Extension to "Special" for places of refreshment, shops, siaal" vir verversingplekke, winkels, wooneenhede, woon dwellingunits, residential buildings, places of public plekke vir openbare godsdiensoefening, onder worship, places of instruction, social halls, dry cleaners and rigplekke, geselligheidsale, droogskoonmakers en kantore en offices and with the consent of the council any other use, ex met die toestemming van die Raad enige ander gebruike, uit cept noxious activities. gesluit hinderlike bedrywe. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be and the Town Clerk, Nelspruit and are open for inspection at stuur, Pretoria en die Stadsklerk Nelspruit en is beskikbaar all reasonable times. vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Nelspruit Amendment Hierdie wysigings staan bekend as Nelspruitwysigingske Scheme 1/188.. ma 1/188. PB PB Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 STADSRAAD VAN VOSLOORUS: VERORDENINGE CITY COUNCIL OF VOSLOORUS: BY LAWS RELAT BETREFFENDE DIENSTE EN DIE GEBRUIK VAN ING TO SERVICES AND FACILITIES FASILITEITE CORRECTION NOTICE KENNISGEWING VAN VERBETERING Administrator's Proclamation 17 dated 14 March 1987 is Administrateursproklamasie 17 gedateer 4 Maart 1987, hereby corrected by the substitution for the expression R,65c word hierby verbeter deur in paragraaf 9(5) die uitdrukking in paragraph 9(5) of the Afrikaans text of the expression R,65c deur die uitdrukking R4,65c to vervang. R4,65c. A2/17/8/21N44 A2/17/8/21/V

20 1250 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 Administrateurskennisgewing Mei 1987 Administrator's Notice May 1987 VERLEGGING VAN 'N TOEGANGSPAD: SANDTON DEVIATION OF AN ACCESS ROAD: SANDTON MU 1 MUNISIPALE GEBIED NICIPAL AREA Kragtens artikel 48(1)(b) van die Padordonnansie, 1957, In terms of section 48(1)(b) of the Roads Ordinance, 1957, verle die Administrateur hierby 'n toegangspad oor die eien the Administrator hereby deviates an access road over the dom coos aangedui op bygaande sketsplan wat ook die alge property as indicated on the subjoined sketch plan, which mane rigting en ligging van gemelde verlegging met toe also indicates the general direction and situation of the said paslike koordinate van grensbakens aandui. deviation with appropriate co ordinates of boundary beacons.. Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie word.,, hierby verklaar dat grensbakens wat gemelde padreeling aan In terms of section 5A(3) of the said Ordinance it is hereby ' dui op die grand opgerig is en dat plan PRS 78/44/4V wat die. declared that boundary beacons demarcating the said road grond wat deur gemelde padreeling in beslag geneem is aan adjustment have been erected on the land and that plan PRS dui, by die Transvaalse Paaiedepartement, Provinsiale Ge 78/44/4V indicating the land taken up by the said road adjustbou. Kerkstraat Wes, Pretoria ter insae vir enige belang ment is available for inspection by any interested person, at hebbende persoon beskikbaar is. the Transvaal Roads Department, Provincial Building, Church Street West, Pretoria. Goedkeuring: 21 van 8 Februarie 1987 Approval: 21 dated 8 February 1987 Verwysing: 10/4/114PWV 9(2) Reference 10/4/114PWV 9(2) I i< OORDINAATLYS / GO ORDINATE LIST STELSEL / SYSTEM Lo 29 III,,KONSTANT / CONSTANT BRYANSTON TrNSH1P 14_ ± 90000,00 Y ,00 X 8. _39...,... c31.. DI XOL /:; 0.4 L2 ktibi Lk _ 2 EMTirral D XDLI ,99 LOA BESTA AND E PAO PWV ,76 XDL ,22 I ,31 XDL2A , ,09 L2A , , 63 A 0 82.\lE1 L ,I3 +81 LIC , ,86 REM 846 1/ DIE FIGUUR XDLI, XDL2, XDL2A, L2A, L2, LIC, XDLI STEL VOOR TOEGANGS PAD SODS BEDOEL NA AFKONDIGING VAN HIERDIE PADREELING EN IN DETAIL GETOON OP PLAN PRS 78 / 44/ 4 V THE FIGURE XDLI, XDL2, XDL2A,L2A,L2,LIC, XDLI REPRESENTS ACCESS ROAD AS INTENDED BY PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED a IN DETAIL ON PLAN PRS 78 /44/ 4 V 411 PAD GESLUIT /Ili ROAD CLOSED GOEDKEURING/APPROVAL BUNDEL NO / FILE NO NO 21 ( ) 10/4 / I /4 PWV 9 (2) S

21 1 1 1 PROVINCIAL GAZETTE, 20 MAY ralgemene Kennisgewings 1 6 General Notices KENNISGEWING 349 VAN 1987 NOTICE 349 OF 1987 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hiermee It is hereby notified in terms of section 3(6) of the above kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Direkteur mentioned Act that the undermentioned application have van Gemeenskapsdienste ontvang is en ter insae le by 12e been received by the Director of Community Services and Vloer, Merino Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die are open for inspection at 12th Floor, Merino Building, Pre kantoor van die betrokke plaaslike bestuur. torus Street, Pretoria, and at the offices of the relevant local Enige beswaar, met voile redes daarvoor, moet skriftelik authority. by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, by bovermelde adres Any objections, with full reasons therefor, should be of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word op of voor 17 Julodged in writing with the Director of Local Government, at nie the above address or Private Bag X437, Pretoria, on or be Pretoria, 20 Mei fore 17 June Florentia Trakoshis, vir die wysiging, opskorting of ophef Pretoria, 20 May fing van die titelvoorwaardes van Erf 408, Brooklyn Dorp ten Florentia Trakoshis, for the amendment, suspension or re einde dit moontlik te maak dat die erf onderverdeel word om moval of the conditions of title of Erf 408, Brooklyn Town.'n tweede woonhuis op te rig. ship in order to permit the erf to be subdivided to erect a PB second dwelling house on the erf. William Thomas Trewick, vir die opheffing van die titel PB voorwaardes van Erf 271, dorp Orkney ten einde dit moont William Thomas Trewick, for the removal of the condi lik te maak dat die erf vir 'n sakegebou met besighede op die Lions of title of Erf 271, Orkney Township in order to permit grondvloer en kantore en/of woonstelle op die eerste vloer the erf being used for the erection of a building with business gebruik word. es on the ground floor and/or flats on the first floor. PB PB Gregmond Properties (Pty) Limited, vir die opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 6, dorp Fairway ten einde dit moontlik te maak dat die boulyn opgehef word. ' P Gregmond Properties (Pty) Limited, for the removal of the conditions of title of Erf 6, Fairway Township in order to per mit the removal of the building line. PB Rose Patricia Baird, vir die opheffing van die titelvoor Rose Patricia Baird, for the amendment, suspension or re waardes van Hoewe 4, dorp Caro Nome Landbouhoewes, moval of the conditions of title of Holding 4, Caro Nome Kemptonpark ten einde dit moontlik te maak dat die 30,48 m Agricultural Holding, Kempton Park Township in order to boulyn op straatfront opgehef kan word. permit the cancellation of the 30,48 m building line on street PB frontage. Maria Magdalena Reed, vir die opheffing van die titelvoor PB waardes van Erf 588, dorp Bedfordview Uitbreiding 101 ten Maria Magdalena Reed, for the removal of the conditions einde dit moontlik te maak om die boulyn op te hef. PB of title of Erf 558, Bedfordview Extension 101 Township in order to permit the removal of the building line. Willem Hendrik Botha, vir die opheffing van die titelvoor PB waardes van Erf 730, dorp Witpoortjie ten einde dit moontlik Willem Hendrik Botha, for the removal of the conditions te maak dat die boulyn verslap word. of title of Ed 730, Witpoortjie Township in order to permit PB the relaxation of the building line. Mario Patini, vir die opheffing van die titelvoorwaardes PB van Ed 1228, dorp Discovery Uitbreiding 2 ten einde dit Mario Patini, for the removal of the conditions of title of moontlik te maak om die boulyn op die sygrens van die erf te Ed 1228, Discovery Extension 2 Township in order to permit verslap ten einde 'n garage te kan oprig. the relaxation of the building line. PB PB F.E.G. Marachin Developments C.C., vir die opheffing F.E.G. Marachin Developments C.C., for the removal of van die titelvoorwaardes van Ed 123, dorp Illovo ten einde the conditions of title of Erf 123, Illovo Township in order to dit moontlik te maak dat die erf vir Residensiele 4 doeleindes permit the erf being used for residential 4 purposes. gebruik kan word. PB 4 PB Albino Da Costa Loureiro, for the amendment of the con 0 Albino Da Costa Loureiro, vir die wysiging van die the!: ditions of title of Ed 87, Cyrildene Township in order to pervoorwaardes van Ed 87, dorp Cyrildene ten einde dit moontmit the relaxation. of the building lines. lik te maak om die boulyne te verslap... PB PB

22 1252 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 William Desmond Thomas, vir die wysiging van die titel William Desmond Thomas, for the amendment of the convoorwaardes van Erf 34, dorp St Andrews ten einde dit ditions of title of Erf 34, St Andrews Township in order to moontlik te maak om 'n dubbelmotorhuis op te rig. permit the erection of a double garage. PB PB Christopher Alan Burgess, vir die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Gedeelte 1 van Elf Christopher Alan Burgess, for the amendment, suspension 54, dorp Oriel ten einde dit moontlik te maak dat die boulyn or removal of the conditions of title of Portion 1 of Erf 54, opgehef kan word sodat dit deur die Dorpsbeplanningskema Oriel Township in order to permit the removal of the buildbeheer mag word. ing line in order that the building line in the Town planning Die aansoek en die betrokke dokumente 18 ter insae in die Scheme may prevail. kantobr van die Uitvoerende Direkteur van Gemeenskapsdienste, 12e Vloer, Merino Gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, PB Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk, Bedfordview. Continental Spinning and Knitting Mills (Pty) Ltd, for PB (1) the removal of the conditions of title of Erven 94, 95 Continental Spinning and Knitting Mills (Pty) Ltd, vir and 96, Robertsham Township in order to permit an increase in the height and floor area; and (1) die opheffing van die titelvoorwaardes van Erwe 94, 95 en 96, dorp Robertsham ten einde dit moontlik te maak vir 'n (2) the amendment of the Johannesburg Town planning vermeerdering in die hoogte en vloeroppervlakte; en Scheme, 1979, by the rezoning of the erven from "Industrial 1" to "Industrial 1" permitting a height of 4 storeys and a (2) die wysiging van die Johannesburgdorpsbeplan floor area ratio of2,7. ningskema, 1979, deur die hersonering van die erwe van "Nywerheid 1" tot "Nywerheid 1" om 'n hoogte van 4 ver This amendment scheme will be known as diepings en 'n vloeroppervlakte verhouding van 2,7 toe te Johannesburg Amendment Scheme laat. Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg wy PB sigingskema PB Neville Victor Hardwicke Matterson, for Neville Victor Hardwicke Matterson, vir (1) the amendment, suspension or removal of the condi (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoor tions of title of Erf 2291, Houghton Estate Township in order waardes van Erf 2291, dorp Houghton Estate ten einde dit to permit the erf being subdivided; and moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word; en (2) the amendment of the Johannesburg Town planning (2) die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplan Scheme, 1979, by the rezoning of the erf from "Residential ningskema, 1979, deur die hersonering van die erf van "Resi 1" with a density of "One dwelling per err to "Residential densieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per err tot 1" with a density of "One dwelling per m2". "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2". This amendment scheme will be known as Johannesburg Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg Amendment Scheme wysigingskema PB PB Emmanuel Pohl Family Trust, for the removal of the con Emmanuel Pohl Family Trust, vir die opheffing van die ti ditions of title of Portion 1 of Erf 264, Bedfordview Extentelvoorwaardes van Gedeelte 1 van Erf 264, Bedfordview sion 63 Township in order to permit proper utilisation of the Uitbreiding 63 ten einde dit moontlik te maak vir behborlike stand with the removal of the 12,59 metre building line re gebruik van die erf met die opheffing van die 12,59 meter striction. boulyn beperking. PB PB Wadeville Industrial No 2 (Proprietary) Limited, vir die Wadeville Industrial No 2 (Proprietary) Limited, for the opheffing van die titelvoorwaardes van Gedeelte 85 van die removal of the conditions of title of Portion 85 of the farm plaas Klippoortjie 101 IR ten einde dit moontlik te maak dat Klippoortjie 110 IR Township in order to permit the farm be die plaas bygevoeg kan word as 'n erf in die dorp Wadeville. ing incorporated as an erf into Wadeville Township. PB PB Sedley Eliot Berger, vir die opheffing van die titelvoorwaardes van Resterende Gedeelte van Erf 224, Bedfordview Sedley Eliot Berger, for the removal of the conditions of title of the Remaining Extent of Erf 224, Bedfordview Exten Uitbreiding 52 ten einde dit moontlik te maak dat die boulyn sion 52 Township in order to permit the building line being deur die Bedfordview dorpsbeplanningskema beheer word. controlled by the Bedfordview Town planning Scheme.. The Trustees for the time being of Underground Evangelism (Southern Africa), vir PB PB The Trustees for the time being of Underground Evangelism (Southern Africa), for (1) die opheffing van die titelvoorwaardes van Resterende Gedeelte van Standplaas 237, Orange Grove ten einde dit (1) the removal of the conditions of title of Remaining Ex moontlik te maak dat die huis gebruik kan word vir kantore; tent of Stand 237, Orange Grove Township in order to perm] en the house being used for offices; and

23 PROVINCIAL GAZE 1 1.E., 20 MAY (2) die wysiging van die Johannesburgdorpsbeplan (2) the amendment of the Johannesburg Townplanning ningskema, 1979, deur die hersonering van die erf van "Resi Scheme, 1979, by the rezoning of the erf from "Residential densieel 4" tot "Residensieel 4" insluitend kantore met die 4" to "Residential 4" including offices with the Council's toestemming van die Stadsraad en ondenvorpe aan sekere consent and subject to certain conditions. voorwaardes. This amendment scheme will be known as Johannesburg Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburgwy Amendment Scheme sigingskema PB P Daboit Investments (Proprietary) Limited, for the amend Deboit Investments (Proprietary) Limited, vir die wysi ment, suspension or removal of the conditions of title of Erf ging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van 441, Nancefield Township in order to permit the erf being Erf 441, dorp Nancefield ten einde dit moontlik te maak dat used for "Industrial 1" purpose to erect a workshop. die erf gebruik kan word vir "Nywerheid 1" doeleindes om 'n PB werkswinkel op te rig. Council of Johannesburg, for the amendment, suspension PB or removal of the conditions of title of Erven 1, 2, 25, 874 and Stadsraad van Johannesburg, vir die wysiging, opskorting Portions 1, 2 and 3 of Erf 864, Parktown Township in order of opheffing van die titelvoonvaardes van Erwe 1, 2, 25, 874 to permit the erven being used for offices, banks, building so en Gedeeltes 1, 2 en 3 van Erf 864, Parktown ten einde dit cieties and restaurants and other uses by consent in accord moontlik te maak dat die enve gebruik kan word vir kantore, ance with the business for zoning in terms of the banke, bouverenigings en restaurante en ander gebruike met Johannesburg Town planning Scheme. toestemming in ooreenstemming met die besigheid vir sonering in terme van die Johannesburg dorpsbeplanningskema. PB PB Cedar Building Contractors (Proprietary) Limited, for the amendment, suspension or removal of the conditions of title Cedar Building Contractors (Proprietary) Limited, vir die of Holding 55, Norton Small Farms in order to permit the eswysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Hoewe 55, Norton Small Farms ten einde dit moontlik te tablishment of a township thereon. maak vir die ontwikkeling van 'n dorp daarop. PB PB Jeremy Cohn Greenway, for Jeremy Colin Greenway, vir (1) the amendment, suspension or removal of the condi (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoor tions of title of Erf 421, Turffontein Township in order to waardes van Erf 421, dorp. Turffontein ten chide dit moontlik permit the erf being used for business purposes; and te maak dat die erf gebruik kan word vir "Besigheidsdoel: eindes"; en (2) the amendment of the Johannesburg Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of the erf from "Residential (2) die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplan 4" to "Residential 4" permitting shops and business purposes ningskema, 1979, deur die hersonering van die erf van "Resi densieel 4" tot "Residensieel 4" vir winkels en besigheidsdoeleindes met die toestemming van die Stadsraad. with the consent of the Council. This amendment scheme will be known as Johannesburg Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburgwy Amendment Scheme sigingskema PB PB Trevor Clive Lewis, vir die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Hoewe 52 en 53, Nortons Small Farms ten einde dit moontlik te maak vir die ontwikkeling van 'n dorp. Elizabeth Margaret Perry, vir PB Trevor Clive Lewis, for the amendment, suspension or re moval of the conditions of title of Holdings 52 and 53, Nor tons Small Farms Township in order to permit the erven being used for the establishment of a township. Elizabeth Margaret Perry, for PB (1) die wysiging, opskorting of opheffmg van die titelvoor (1) the amendment, suspension or removal of the condiwaardes van Erf 60, dorp Oriel ten einde dit moontlik te tions of title of Erf 60, Oriel Township in order to permit sub maak dat die erf onderverdeel kan word met 'n verslapping division and relaxation of building line; and van die boulyn; en (2) the amendment of the Bedfordview Townplanning (2) die wysiging van die Bedfordview dorpsbeplanningske Scheme 1, 1958, by the rezoning of the erf from "Special ma 1, 1958, deur die hersonering van die erf van "Spesiale Residential" with a density of "One dwelling per err to Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot "Spe "Special Residential" with a density of "One dwelling per siale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per square feet". vierkante voet". Die wysigingskema sal bekend staan as Bedfordviewwysi This amendment scheme will be known as Bedfordview Amendment Scheme 427. gingskema 427. PB PB IDDie Stadsraad van Benoni, vir die wysiging, opskorting of The Town Council of Benoni, for the amendment, suspen opheffing van die titelvoorwaardes van Gedeelte 50, die Res sion or removal of the conditions of title of Portion 50, the terende Gedeelte van Gedeelte 86 en Gedeelte 111 van die Remaining Extent of Portion 86 and Portion 111 of the farm

24 1254 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 plaas Kleinfontein No 67 IR, distrik Benoni ten einde dit Kleinfontein No 671 IR, district of Benoni in order to permit moontlik te maak dat die gedeeltes vir die stigting van die the portions being used for the establishment of the Town dorp Benoni Uitbreiding 50 gebruik kan word. ship Benoni Extension 50. PB PB Bedford Gardens (Proprietary) Limited, vir Bedford Gardens (Proprietary) Limited, for (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoor (1) the amendment, suspension or removal of the condiwaardes van Erf 64, dorp Bedford Gardens ten einde dit tions of title of Erf 64, Bedford Gardens Township in order moontlik te maak dat die erf gebruik kan word vir die oprig to permit the erection of an institution; and ting van 'n inrigting; en (2) die wysiging van die Bedfordview (2) the amendment of the Bedfordview dorpsbeplanningske Town planning Scheme 1, 1948, by the rezoning of the erf from "Undetermined" and "General Business" to "General Business" sub paald" en "Algemene Besigheid" tot "Algemene Besigheid" ject to certain conditions. onderworpe aan sekere voorwaardes. Die wysigingskema sal bekend staan as Bedfordviewwysi This amendment scheme will be known as Bedfordview gingskema 428. Amendment Scheme 428. PB Geraldanna (Proprietary) Limited, vir Geraldanna (Proprietary) Limited, for PB (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoor (1) the amendment, suspension or removal of the condi waardes van Erf 1526, dorp Houghton Estate ten einde dit lions of title of Erf 1526, Houghton Estate Township in order moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word; en to permit the subdivision of the erf; and (2) die wysiging van die Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die erf van "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per err' tot Scheme, 1979, by the rezoning of the erf from "Residential "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 1" with a density of "One dwelling per err' to "Residential m2". 1" with a density of "One dwelling per m2". (2) the amendment of the Johannesburg Town planning Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburgwy This amendment scheme will be known as Johannesburg sigingskema Amendment Scheme PB PB KENNISGEWING 350 VAN 1987 NOTICE 350 OF 1987 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee, ingevolge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie The Director of Local Government hereby gives notice, in op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van terms of section 58(8)(a) of the Town planning and Town 1965), kennis dat aansoeke om die stigting van die dorpe ge ships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that applicameld in die bylae hierby, ontvang is. tions to establish the townships mentioned in the annexure hereto, have been received. Verdere besonderhede van hierdie aansoeke le ter insae in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Merino Further particulars of these applications are open for in Gebou, 13de Vloer, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pre spection at the office of the Director of Local Government, toria. Merino Building, 13th Floor, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria. Enige beswaar teen of vertod in verband met die aansoeke moet te eniger tyd binne 'n tydperk van 8 weke vanaf 20 Mei Any objections to or representations in regard to the appli 1987, skriftelik en in duplikaat, aan die Direkteur van Plaas cations shall be submitted to the Director of Local Govern like Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001, ioorgele word. BYLAE ment, in writing and in duplicate, at the above address or Private Bag X437, Pretoria, 0001, at any time within a period of 8 weeks from 20 May ANNEXURE Naam van dorp: Hennopspark Uitbreiding 28. Name of township: Hennopspark Extension 28. Naam van aansoekdoener: Toetsel Bk. Name of applicant: Toetsel Bk. Aantal erwe; Nywerheid 2. Number of erven: Industrial 2. Beskrywing van grond: Hoewe 25, Simarlolandbou Description of land: Holding 25, Simarlo Agricultural hoewes, Uitbreiding 2. Holdings. Ligging: Oos van en grens aan Pad P12. Noord van en Situation: East of and abuts Road P12. North of and abuts grens aan Hoewe 28. Holding 28. Verwysingsnommer: PB Reference Number: PB Naam van dorp: Goudrand. Naam van aansoekdoener: Roodepoort Bricworlcs (Proprietary) Limited. Aantal erwe: Spesiaal vir ligte en diensnywerhede: 17; Name of township: Goudrand. Name of applicant: Roodepoort Bricworks (Proprietary) Limited. Number of erven: Special for light and service industries:

25 1 PROVINCIAL GAZETTE, 20 MAY Spesiaal vir sodanige doeleindes as wat die Administrateur 71; Special for such purposes as the Administrator may apmag goedkeur: 1; Openbare Oopruimte: 6. prove: 1; Public Open Space: 6. ' Beskrywing van grond: Gedeelte 36 en Restant van Ge Description of land: Portion 36 and the Remainder of Por deelte 43 (Gedeeltes van Gedeeltes 21) van die plaas Roode lion 43 (Portions of Portion 21) of the farm Roodepoort 237 poort 237 IQ. IQ. Ligging: Suid van en grens aan Provinsiale Pad P42 1 (Main Reef Road) en oos van en grens aan die restant van Gedeelte 14 van die plaas Roodepoort 237 IQ. Situation: South of and abuts Provincial Road P42I (Main Reef Road) and east of and abuts the Remainder of Portion 14 of the Farm Roodepoort 237 IQ. Verwysingsnommer: PB Reference Number: PB KENNISGEWING 351 VAN 1987 NOTICE 351 OF 1987 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRUCTIONS ACT, 1967: 1. DIE WYSIGING, OPSKORTING OF OPHEFFING 1. THE AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL VAN DIE TITELVOORWAARDE VAN LOT 987, DORP OF THE CONDITIONS OF TITLE OF LOT 987 HOUGH HOUGHTON LANDGOED TON ESTATE, TOWNSHIP 2. DIE WYSIGING VAN DIE JOHANNESBURG 2. THE AMENDMENT OF THE JOHANNESBURG DORPSBEPLANNINGSKEMA 1979 TOWN PLANNING SCHEME, 1979 It is hereby notified that application has been made in Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings terms of section 3 (1) of the Removal of Restrictions Act, van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 by: Michael Kenneth Scholes 1967, aansoek gedoen is deur Michael Kenneth Scholes vir: (1) the amendment, suspension or removal of the condi (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titel voor tions of title of Lot 987 Houghton Estate Township in order waardes van Lot 987, Dorp Houghton Landgoed ten einde to permit the Lot being used for Subdivision dit moontlik te mask dat die Lot onderverdeel kan word. (2) the amendment of the Johannesburg Town planning (2) die wysiging van die Johannesburg Dorps Scheme 1979, by the rezoning of the Lot from "Residential beplannin4skema 1979 deur die hersonering van die Lot van 1" with a density of,1 dwelling per Erf to "Residential 1" with "Residensteol 1" met 'n digtheid van 1 woonhuis per erf tot a density of 1 dwelling per m2 subject to certain condit "Residensieol 1" met 'n digtheid van 1 woonhuis per ions. rn2 onderworpe aan sekere voorwaardes. This amendment scheme will be known as Johannesburg Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburgwy Amendment Scheme sigingskema The application and the relative documents are open for Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in die inspection at the office of the Director of Local Government, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 12de Vloer 12th Floor Merino Building, Bosman Street, Pretoria, and Merino Gebou, Bosmanstraat, Pretoria en in die kantoor the office of the Town Clerk, Johannesburg until 18 June van die Stadsklerk, Johannesburg tot 18 Junie Smelde Besware teen die aansoek kan op of voor 18 Junie 1987 Objections to the application may be lodged in writing with skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by hover the Director of Local Government at the above address or adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word. Private Bag X437, Pretoria, on or before 18 June Date Datum van publikasie: 20 Mei 1987 of publication: 20 May 1987 PB PB KENNISGEWING 352 VAN 1987 NOTICE 352 OF riusen JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1831 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1831 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice in volge die bepalings artikel 46 van die Ordonnansie op Dorps terms of section 46 of the Town planning and Townships Or beplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) ken dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965) that the owner of Lots nis dat die eienaar van Lotte 153 en 154, The Gardens, Nor 153 and 154 The Gardens, Norwood Cottage Antiques (Pty) wood Cottage Antiques (Pty) Ltd., aansoek gedoen het om Ltd., applied for the amendment of Johannesburg Town Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979 te wysig deur die planning Scheme, 1979 by the rezoning of the property dehersonering van bogenoemde eiendom, gelee aan Nurse scribed above, situated on Nursery Road from "Residential ryweg van "Residensieel 1" met 'n digtheid van "een woon 1" with a density of "one dwelling per Err' to "Residential huis per Err tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "een 1" with a density of "one dwelling per 500 m2". woonhuis per 500 m2". Further particulars of this application are open for inspec Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in tion at the office of the Town Clerk of Johannesburg and the die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en die kan office of the Acting Executive Director: Community Sertoor van die Waamemende Uitvoerende Direkteur: Ge vices, 12th Floor, Merino Building, cnr Pretorius and Bos meenskapsdienste, Merino Gebou, 12de Vloer, h/v Preto man Streets, Pretoria. Bosmanstraat, Pretoria. Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek Any objection to or representations in regard to the applimoet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer cation must be submitted in the writing to the Director of Lo.

26 1256 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Di cal Government at the above address or Private Bag X437, rekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of Pri Pretoria and the Town Clerk, PO Box 1049, Johannesburg vaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 1049, Jo 2000, within a period of four weeks from the date of first pub hannesburg 2000, voorgele word. lication of this notice. Adres van eienaar: Norwood Cottage Antiques (Pty) Ltd., Address of owner: Norwood Cottage Antiques (Pty) Ltd., Grantlaan 50d, Norwood, Johannesburg d Grant Avenue, Norwood, Johannesburg Datum van eerste publikasie: 20 Mei PB 4922H1831 Date of first publication: 20 May KENNISGEWING 353 VAN 1987 NOTICE 353 OF 1987 PB 4922H1831 ' ALBERTONWYSIGINGSKEMA 1832 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 1832 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee Inge The Director of Local Government hereby gives notice in volge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op terms of section 46 of the Town planning and Townships Or Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965) that the owner of Erkennis dat die eienaar van Erwe 177 en 222 Alrode South ven 177 and 222 Alrode South Extension 1, Morrie Properties Uitbreiding 1 Marne Properties (Pty) Ltd. aansoek gedoen (Pty) Ltd., applied for the amendment of Alberton Townhet om Alberton Dorpsbeplanningskema, 1979 te wysig deur planning Scheme 1979 by the rezoning of the property dedie hersonering van bogenoemde eiendom, gelee aan Tarry scribed above, sitauted on Tarry Road (Erf 177) and Bos straat (Erf 177) en Basworthstraat (Erf 222) van "Komer worth Street (Ed 222) from "Commercial" to "Industrial 3" sieel" tot "Nywerheid 3" onderworpe aan Departement subject to the Department of Community Services "Industri Gemeenskapsdienste "Nywerheid 3" voorwaardes. al 3" conditions. Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in Further particulars of this application are open for inspec die kantoor van die Stadsklerk van Alberton en die kantoor tion at the office of the Town Clerk of Alberton and the ofvan die Waarnemende Uitvoerende Direkteur: Gemeen fice of the Acting Executive Director: Community Services, skapsdienste, Merino Gebou, 12de Vloer h/v Pretorius en 12th Floor, Merino Building, cnr Pretorius and Bosman Bosmanstraat, Pretoria. Streets, Pretoria. Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek Any objection to or representations in regard to the appli moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer cation must be submitted in the writing to the Director of ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Di Local Government at the above address or Private Bag X437, rekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of Pretoria and the Town Clerk, PO Box 4, Albertan 1450 with Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 4 Alber in a period of four weeks from the date of first publication of ton 1450 voorgele word. this notice. Adres van eienaar: Marne Properties (Pty) Ltd. P/a Dent, Address of owner: Morrie Properties (Pty) Ltd., do Dent, Course en Davey, Posbus 3243, Johannesburg Course and Davey, PO Box 3243, Johannesburg Datum van eerste publikasie: 20 Mei Date of first publication: 20 May PB 4924H1832 PB 4924H1832 ICENNISGEWING 354 VAN 1987 NOTICE 354 OF 1987 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1808 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME Die Waamemende Direkteur van Gemeenskapsdienste gee hiermee ingevolge die bepalings van artikel 46 van die The Acting Executive Director of Community Services Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordon hereby gives notice in terms of section 46 of the Town plan nansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar van die Reste ning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), rende Gedeelte van Lot 196, dorp Bramley, mev Marcia that the owner of the Remaining Extent of Lot No 196, Rosin (nou Green), aansoek gedoen het om Johannesburg Bramley Township, Mrs Marcia Rosin (now Green), applied dorpsbeplanningskema, 1979, te wysig deur die hersonering for the amendment of Johannesburg Town planning Scheme, van bogenoemde eiendom, gelee te ;cruising van Juntionweg 1979, by the rezoning of the property described above, situaen Edenweg, in die dorp Bramley van "residensieel 1 hoogte ted on Junction Road and Eden Road, in the township of zone 0" na `residensieel 1 hoogtesone 0", onderworpe aan Brantley, from "residential 1 height zone 0" to "residential 1 sekere voorwaardes. height zone 0", subject to certain conditions. Further particulars of this application are open for inspection at the office of the Town Clerk of Johannesburg and the office of the Acting Executive Director of Community Ser vices, Merino Building, 12th Floor, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria. Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en die kan toor van die Waamemende Uitvoerende Direkteur van Gemeenskapsdienste, Merino Gebou, 12de Vloer, Itiv Pretoriusen Bosmanstraat, Pretoria. Any objection to or representations in regard to the appli cation must be submitted in the writing to the Acting Executive Director of Community Services at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 30733, Braamfontein 2017, within a period of four weeks from the date of first publication of this notice. Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Waamemende Uitvoerende Direkteur van Gemeenskapsdienste by bogenoemde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 30733, Braamfontein, 2017 voorgele word. s

27 PROVINCIAL GAZETTE, 20 MAY Adres van eienaar: Marcia Green, Posbus 37061, Birnam Address of owner: Marcia Green, PO Box 37061, Birnam 10 Park Park Datum van eerste publikasie: 20 Mei Date of first publication: 20 May IIvan PB 4922H1808 PB 492 2H1808 KENNISGEWING 355 VAN 1987 NOTICE 355 OF 1987 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 1028 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1028 Die Waarnemende Uitvoerende Direkteur van Gemeen The Acting Executive Director of Community Services skapsdienste gee hiermee ingevolge die bepalings van artikel hereby gives notice in terms of section 46 of the Townplan 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 ning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar van Erf that the owner of Erf 492, Kensington B, Mr Sidney Bernard 492, Kensington B, mnr Sidney Bernard Tyson, aansoek ge Tyson, applied for the amendment of Randburg Town plan doen het om Randburg dorpsbeplanningskema, I, 1976, te ning Scheme, 1, 1976, by the rezoning of the property dewysig deur die hersonering van bogenoemde eiendom, geled scribed above, situated on St Giles Street, from "residential aan Gilesstraat, van "residensieel 1" met 'n digtheid van I" to "special" subject to certain conditions. "Een woonhuis per err' na "spesiaal" onderworpe aan sekere voorwaardes. Further particulars of this application are open for inspec Verdere besonderhede van hierdie aansoek re ter insae in tion at the office of the Town Clerk of Randburg and the of die kantoor van die Stadsklerk van Randburg en die kantoor flee of the Acting Executive Director of Community die Waarnemende Uitvoerende Direkteur van Gemeen Services, 12th Floor, Merino Building, cnr Pretorius and skapsdienste, Merino Gebou, 12de Vloer, h/v Pretorius en Bosman Streets, Pretoria. Bosmanstraat, Pretoria. Any objection to or representations in regard to the appli Enige beswaar teen of vertod in verband met die aansoek moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer cation must be submitted in writing to the Acting Executive Director of Community Services at the above address or Pri ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die vate Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, Private Bag 1, Waarnemende Uitvoerende Direkteur van Gemeenskaps Randburg 2125, within a period of four weeks from the date dienste by bogenoemde adres of Privaatsak die Stadsklerk, Privaatsak X437, 1, Randburg Pretoria 2125, voorgele en of first publication of this notice. word. Address of owner: Els van Straten and Partners, PO Box Adres van eienaar: Els van Straten en Vennote, Posbus 3904, Randburg , Randburg Date of first publication: 20 May Datum van eerste publikasie: 20 Mei PB H1028 PB H1028 '. volge 110 SANDTONWYSIGINGSKEMA 1077 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1077 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee ingedie bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op The Director of Local Government hereby gives notice in Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van terms of section 46 of the Town planning and Townships Or 1965), kennis dat die eienaar van Hoewe 10, Linbro Park dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the owner of Landbouhoewes, Sandton, mev Nicola Elliot, aansoek ge Holding 10, Linbro Park Agricultural Holdings, Sandton, doen het om Sandton dorpsbeplanningskema, 1980, te wysig Mrs Nicola Elliott, applied for the amendment of Sandton deur die hersonering van bogenoemde eiendom, gelee op die Townplanning Scheme, 1980, by the rezoning of the proper hock van Tweedelaan en Hiltonweg, van "Landbou" tot ty described above, situated on the corner of Second Avenue "Landbou" met dien verstande dat 'n Algemene Hande and Hilton Road, from "Agricultural" to "Agricultural" pro laarswinkel ook op die hoewe opgerig mag word. vided that a General Dealer's Store may also be erected on the holding. Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in die kantoor van die Stadsklerk van Sandton en die kantoor Further particulars of this application are open for inspec van die Waarnemende Uitvoerende Direkteur van Gemeen tion at the office of the Town Clerk of Sandton and the office skapsdienste, 12e Vloer, Merino Gebou, h/v Pretorius en of the Acting Executive Director of Community Services, Bosmanstraat, Pretoria. 12th Floor, Merino Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria. Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer Any objection to or representations in regard to the appli ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die cation must be submitted in writing to the Acting Executive Waarnemende Uitvoerende Direkteur van Gemeenskaps Director of Community Services at the above address or Pri dienste by bogenoemde adres of Privaatsak X437, Pretoria vate Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 78001, en die Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton 2146, voorgele Sandton 2146, within a period of four weeks from the date of word. first publication of this notice. Adres van eienaar: P/a Menere R H W Warren & Van Address of owner: C/o Messrs R H W Warren & Van Wyk, Posbus 186, Morningside Wyk, PO Box 186, Morningside Datum van eerste publikasie: 20 Mei Date of first publication: 20 May PB H1077 PB H1077 KENNISGEWING 356 VAN 1987 NOTICE 356 OF 1987

28 1258 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 KENNISGEWING 357 VAN 1987 NOTICE 357 OF 1987 KEMPTONPARKWYSIGINGSKEMA 1/411 KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 1/411 II Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oor The Director of Local Government gives notice in terms of eenkomstig die bepalings van artikel 34A(1) van die Ordon section 34A(1) of the Town planning and Townships Ordinansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has van 1965), kennis dat die eienaar, Johan Daniel Wilhelm Hu been made by the owner, Johan Daniel Wilhelm Human, for man, aansoek gedoen het om Kemptonparkdorps the amendment of Kempton Park Town planning Scheme, beplanningskema 1/143, te wysig deur die hersonering van 1/143, by rezoning Holding 17, Pomona Estates Agricultural Hoewe 17, Pomona Estates Landhouhoewes, gelee op Po Holdings, situated on Pomona Road, from "Agricultural" to monaiveg van "Landbou" na "Spesiaal" vir lugvragkantore "Special" for airfreight offices and warehousing, bussheds, en store, busloodse, bouerswerwe, terreine vir vervoerkon builders yards, areas for transport contractors, parking areas trakteurs, stallingsterreine en vertoonlokale vir voertuie en and vehicle and machinery showrooms, subject to certain masjinerie, onderworpe aan sekere voorwaardes. conditions. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Kemptonpark wysigingskema 1/411 genoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Merino Gebou, 13de Vloer, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Kemptonpark ter insae. The application will be known as Kempton Park Amendment Scheme, 1/411. Further particulars of the application are open for inspection at the office of the Town Clerk, Kempton Park and the office of the Director of Local Go vernment, Merino Building, 13th Floor, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd Any objection or representations in regard to the applica binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kention shall be submitted to the Director of Local Government, nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria 4 melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, and the Town Clerk, PO Box 13, Kempton Park 1620, at any Posbus 13, Kemptonpark 1620, Skriftelik voorgele word. time within a period of 4 weeks from the date of this notice, Pretoria, 20 Mei Pretoria, 20 May PB PB KENNISGEWING 358 VAN 1987 NOTICE 358 OF 1987 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 2044 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 2044 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice in volge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op terms of section 46 of the Townplanning and Townships Or Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the owner of Erf 1965), kennis dat die eienaar van Erf 212, Brooklyn, Osglo, 212, Brooklyn, Osglo, applied for the amendment of Pretoria aansoek gedoen het om Pretoria dorpsbeplanningskema, townplanning Scheme, 1974, by the rezoning of the property 1974, te wysig deur die hersonering van bogenoemde eien described above, situated in Lynnwood Road between Piedom, geled in Lynnwoodweg tussen Pienaarstraat en Brook naar Street and Brooklyn Road, from "Special Residential" lynweg, van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van 1 with a density of 1 dwelling per m2 to "Special" for woonhuis per m2 na "Spesiaal" vir besigheidsgeboue business buildings subject to certain conditions.. onderworpe aan sekere voorwaardes. Further particulars of this application are open for inspec Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in tion at the office of the Town Clerk of Pretoria and the office die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria en die kantoor of the Director of Local Government, 13th Floor, Merino van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Merino Gebou, Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria. 13de Vloer, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria. Any objection to or representations in regard to the appli Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek cation must be submitted in writing to the Director of Local moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer Government at the above address or Private Bag X437, Preste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Di toria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 0001 within rekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of a period of four weeks from the date of first publication of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 440, this notice. Pretoria 0001, voorgele word. Address of owner: C/o Osglo Architects, Town Planners, Adres van eienaar: C/o Osglo Argitek, Stadsbeplanner, PO Box 1932, Pretoria Posbus 1932, Pretoria Date of first publication: 20 May Datum van eerste publikasie: 20 Mei PB PB 4923H2044 I

29 PROVINCIAL GAZETTE, 20 MAY KENNISGEWING 359 VAN 1987/NOTICE 359 OF 1987 PRO VINSIE TRANSVAAL/PROVINCE OF TRANSVAAL PRO VINSIALE INKOMSTEFONDS/PROVINCIAL REVENUE FUND STAAT VAN INKOMSTE EN BETALINGS VIR DIE TYDPERK 1 APRIL 1986 TOT 31 MAART 1987 (Gepubliseer ingevolge artike115(1) van Wet 18 van 1972) STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD 1 APRIL 1986 TO 31 MARCH 1987 (Published in terms of section 15(1) of Act 18 of 1972) (A) INKOMSTEREKENING/REVENUE ACCOUNT ONTVANGSTE/RECEIPTS BETALINGS/PAYMENTS D SALDO OP 1 APRIL 1986/BA BEGROTINGSPOSTENOTES LANCE AT 1 APRIL ,09 1. Algemene Administrasie/Genc BELASTING, LISENSIES EN raladministration ,21 GELDE/TAXATION, LICENCES 2. Biblioteek en Museum AND FEES diens/library and Museum Ser vice ,01 1. Toegang tot renbane/admission 3. Werke/Works ,04. to racecourses ,43 4. Hospitaaldienste/Hospital Ser 2. Weddenskapbelasting: Tatter vices ,36 sailsberoepswedders7betting 5. Natuurbewaring/Nature Conser tax: Tattersalls bookmakers ,13 vation ,92 3. Weddenskapbelasting: Ren 6. Paaic en Brue/Roads and baanberoepswedders/betting Bridges ,55 tax:racecourse bookmakers ,97 7. Plaaslike Bestuur/Local Govern 4. Totalisatorbelasting/Totalisator meet , ,07 tax ,81 5. Boetes en verbeurdverklarings/fines and forfeitures ,49 6. Motorlisensiegeldefivfotor Licence fees ,45 7. Hondelisensies/Dog licences ,00 8. Vis en wildfisensies/fisb and game licences ,84 9. Bcroepswedderslisensies/ Bookmakers licences , Handelslisensiesarading licences , Diverse/Miscellaneous , ,15 DEPARTEMENTELE ONT VANGSTE/DEPARTMENTAL RECEIPTS I. Sekrctariaat/Secretariat ,52 2. Hospitaaldienste/Hospital Services ,92 3. Paaic/Roads ,77 4. Werke/Works , ,07 SUBSIDIES EN TOELAES/SUBSI DIES AND GRANTS 1. Sentrale Regering/Central Govemment Subsidie/Subsidy ,00 2. Suid Afrikaanse Vervoerdienste/South African Transport Ser. vices (a) Spoorwcgbusroetcs/Railway bus routes ,00 (b) Spoorwegoorgange/Railway crossings ,33 3. Pos en Telekommunilcasiewese/ Posts and Telecommunications Lisensies: Motorvoenuig/Li cences: Motor vehicle ,00 4. Nacional Vervoerkommissiel National Transport Commission Bydraes tot die hou van paaie/ Contributions towards the con Saldo soos op 31 Maart 1987/Balance struction of roads , ,04 as at 31March R ,35

30 1260 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 TENDERS. TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDERS. TENDERS. L.W. Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die slufftingsdatum nog nie verstrekc is nie, word nic in hierdie kennisgewing herhaal nic. Tenders word normaalweg 35 weke voor die sluitingsda turn gepubliseer. N.B. Tenders previously Published and where the closing dates have not yet passed, have not been repeated in this notice. Tenders are normally published 35 weeks before the closing date. TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS. Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope Tenders are invited for the following services / sup word ingewag. (Tensy dit in die uiteensetting anders plies / sales. (Unless otherwise indicated in the descrip aangegee word, word tenders vir voorrade bedoel): non tenders are for supplies): Beskrywing van Tender Sluitingsdatum Tender No Description of Tender Closing Date WFTB 157/87 Hoer Tegniese Skoal Klerksdorp: Vervanging van vloer/klerksdorp Technical High School: Replacement of floors. Item 31/4/7/2236/02 12/06/1987 WFTB 158/87 Hoerskool Middelburg: Opknapping van Exceldakoshuis/Renovation ofexcelda Hostel. Item 31/2/7/1041/01 12/06/1987 WFTB 159/87 Barbertonse Hospitaal: Kleinwerke/Barberton Hospital: Minor works. Items 12/2/7/007/001 12/06/1987 WFTB 160/87 HE Verwoerd hospitaal, Pretoria: Opknapping van gebou N17/HF Verwoerd Hospital, Pretoria: Renovation of building N17. Item 32/5/7/073/005 12/06/1987 WFT 16/87 Verskaffmg en aflewering van "Brasso" vir die tydperk eindigende 30 Janie 1989/Supply and delivery of "Bras so" for the period ending 30June /06/1987 WFT 17/87 Verskaffing en aflewering van verf en verftoebehore vir die tydperk eindigende 30 Junie 1989/Supply and delivery of paint and paint accessoriesfor the period ending 30June /06/1987 WFT 18/87 Verskaffing en aflewering van bloc ketelpakke vir die tydperk eindigende 30 Junie 1989/supply and delivery of blue boiler suits for the period ending 30 June /06/1987 HD 1/34/87 Lewering, aflewering en installasie van radiotoerusting vir hospitale en ambulansdienste/supply, delivery and installation of radio equipment forhospitals and ambulance services 09/06/1987 HD 1/35/87 Vervoer van behoeftige pasientearansport of indigent patients 09/06/1987 PFT 7/87 TAS 809 Eis om betaling van reis en verblyftoelae/tas 809 Claim for payment of travelling and subsistence allowances 19/06/1987 PFT 8/87 (a) Hemuwingskennisgewing TAS 823; (b) Lisensiehemuvringsaanmanings TAS 833 (Bruin), TAS 834 (Rool)/(a) Licence Renewal Notice TAS 823, (b) Licence Reminder Notices TAS 833 (Brown), TAS 834 (Red) 19/06/1987 RFT 91/87P Padmerke/Road markings 19/06/

31 1 I PROVINCIAL GAZETTE, 20 MAY I. Die hetrokke tenderdokumente. met inbegrip van die amptelike tendervorms van die Administrasie. is op aanvraag by die onder adresse verkrygbaar. Sodanige dokumente as mede enige tender kontrakvoonvaardes coat nie in die tenderdokumente opgeneem is nie. is ook by die genoemde adres vir inspeksie verkrygbaar: r staande BELANGRIKE OPMERKINGS IN VERBAND MET IMPORTANT NOTICES IN CONNECTION WITH. TENDERS TENDERS I. The relative tender documents including the Administration's official tender forms, are obtainable on application from the relative address indicated below. Such documents and any tender contract conditions not embodied in the.tender documents are also available for inspection at the said address: Kantoor in Nuwe Provinsiale Office in New Provincial Building, Tender Posadres te Gehou. Pretoria Tender Postal address Pretoria verwysing Pretoria Ref Pretoria Kamer Verdie Foon Room Phone No. Blok ping Pretoria No. Block Floor Pretoria HA I & Direkteur van A900 A HA I & Director of Hospital A900 A HA 2 Hospitaaldienste. HA 2 Services. Private Privaatsak X221. Bag X221. HB en Direkteur van A1019 A HB and Director of Hospital A1019 A HC Hospitaaldienste. HC Services. Private Privaatsak X221. Bag X221. HD Direkteur van A1023 A HD Director of Hospital A1023 A Hospitaaldienste. Services. Private Privaatsak X221. Bag X221. PFT Provinsiale Sekre 10 Merino PFT Provincial Secretary 10 Merino tarts ( Aankope Gebou (Purchases and Building en Voorrade). Pri Supplies). Private vaatsak X64. Bag X64. RFT Direkteur Trans; D3(17 D RFT Director. Transvaal D307 D vaalse Paaie Roads departement. Pri. Department. Pri vaatsak X197. vats Bag X197. TOD 1.10(1 Direkteur. Trans 633 Sentrakor TED Director. Transvaal 633 Sentrakor TOD 1(X) vaalse Onder 633 gehott TED 1(N) Education De 633 Building wysdepartement. partment. Private Privaatsak X76. Bag X76. WFT Direkteur. Trans CM5 C M WFT Director. Transvaal CM5 C M vaalse Werkede Department of partement. Pri Works. Private vaatsak X228. Bag X228. r vaalse lio WFTB Direkteur. Trans E103 E I WFTB Director. Transvaal E103 E I vaalse Werkedc Department of partement. Pri Works. Private vaatsak X228. Bag X228. WFTE Direkteur, Trans CG C G WFTE Director, Transvaal CG C G Werkede Department of 19 partement, Pri Works, Private vaatsak X228. Bag X228. I 2. Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of enige 2. The Administration is not hound to accept the lowest or any tentender aan te neem nie en behou horn die reg voor om 'n gedeelte van der and reserves the right to accept a portion of a tender. 'n tender aan to neem. 3. Alle tenders mom op die amptelike tendcrvorm van die Adminis 3. All tenders must he submitted on the Administration's official trasie voorgele word.. tender forms. 4. Icdere inskrywing moo in 'n afsonderlike verseelde kocvert inge 4. Each tender must he submitted in a separate sealed envelope ad dien word, geadresseer aan die Voorsitter. Die Transvaalse Provin dressed to the Chairman. Transvaal Provincial Tender Board. PO 13.6x siale Tenderraad. Posbus 1(40. Pretoria. en mutt dnidelik van die Pretoria. and must he clearly superscribed to show the ten opskrif voorsien wees ten einde die tenderaar se naam en adres aan te derer's name and address. as well as the number. description and clot. toon. asook die nommer. beskrywing en sluitingsdatum van die ten ing date of the tender. Tenders must he in the hands of the Chairman der. Inskrywings moot teen IIWO op die sluitingsdatum hierbo aange by I Ih00 on the closing date indicated above. toon, in die Voorsitter se hande wees. 5. Indien inskrywings per hand ingedien word. meet hulle teen 5. If tenders are delivered by hand, they must he deposited in the 11 h00 op die sluitingsdatum in die Formele Tenderhus geplaas wees Formal tender Box at the Enquiry Office in the foyer of the New Pro. by die navraagkantoor in die voorportaal van die nuwe Provinsiale vincial Building at the Pretorius Street main entrance (near Busman Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraat se kant (naby die hock Street corner). Pretoria. by I I h()(1 on the closing date. van Bosmanstraat). Pretoria. W 1 A Fourie, Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad. Pretoria, 20 Mei Pretoria, 20 May WI A Fourie, Chairman, Transvaal Provincial Tender Board.

32 1262 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI Plaaslike Bestuurskennisgewings Notices by Local Authorities _ 1 STADSRAAD VAN AKASIA STADSRAAD VAN ALBERTON STADSRAAD VAN BETHAL PROKLAMERING VAN PAD 'N OPENBARE PROKLAMERING VAN OPENBARE PAD VASSTELLING VAN TARIEWE: WATER Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa Hiermee word kennis gegee ingevolge die be lings van artikel 808(3) van die Ordonnansie op lings, van artikel 5 van die "Local Authorities Palings van die "Local Authorities Roads Ordi Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die Roads Ordinance", 1904, dat die Stadsraad van nance" No 44 van 1904, soos gewysig, dat die Stadsraad van Bethal by Spesiale Besluit 'n ta Ak asia, ingevolge die bepalings van artikel 4 van Stadsraad van Alberton 'n versoek tot die Admi rief van gelde met betrekking tot die basiese tagenoemde Ordonnansie, 'n versoekskrif tot Sy nistrateur gerig het om 'n gedeelte van Gedeelte rief vir water, ook van toepassing op Bethalrand Edele die Administrateur van Transvaal gerig 436, Elandsfontein 108 IR en 'n gedeelte van en verbruikers wat privaat ooreenkomste met het om sekere padgedeeltes, soos in die mee Parked 1231, Alberton Llitbreiding 31, aange die Stadsraad het met ingang 1 April 1987 vasgegaande skedule omskryf, vir openbare paddoel loon on diagramme LG No A10260/86 en LG stel het. erodes te proklameer. No A10261/86, as 'n openbare pad te prokla meer. 1. Eerste 20 V per la of gedeelte daar 'n Afskrif van die versoekskrif en die dia van 84,3 sent verhoog tot 95,3 sent. gramme wat daarby aangeheg is, 18 gedurende Die doel van die beoogde proklamasie is die i gewone kantooruren die kantoor van die Stad verbreding en verbetering van Prinsloostraat. 2. Volgende 10 ke per Ice of gedeelte sekretaris, Munisipale Kantore, Akasia, Dale. daarvan R1,09 verhoog tot R1,20. loan, Hoewe 16, Doreg Landbouhoewes, ter n Afskrif van die versoekskrif en afdrukke van die kaarte van die betrokke straatgedeeltc 3. Volgende 70 kf per ke of gedeelte insae. sal gedurende gcwone kantoorure by die kan daarvan R1,15 verhoog tot R1,26. ledereen wat cnige beswaar het teen die pro toot van die Stadsekretaris, Derde Vlak, Burklamasie van die betrokke padgedeeltes, moet gersentrum, ter insae le. 4. Volgende 150 ke per ke of gedeelte daarvan R1,27 verhoog tot 111,38. sodanige beswaar skriftelik in duplikaat voor of Enige persoon wat teen die voorgestelde pro op 29 Junie 1987 by die Administrateur, Privaat klamasie beswaar het of 5. Bo 250 Ice wat enige eis om skadcsak X437, Pretoria, 0001 en die Stadsklerk in vergoeding sal he indien die proklamasie uit R1,09 verhoog tot R1,20. per ke of gedeelte daarvan dien. gevoer word, moet sy beswaar of eis na gelang L M BRITS IS DU PREEZ van die gcval, skriftelik en in tweevoud by die Stadsklerk Stadsklerk Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria en by. die Stadsklerk, Posbus 4, Burgersentrum, Posbus Alberton, nie later nie as Vrydag 26 Junic 1987 Posbus 3 Rosslyn indien. Bethal 0200 J J PRINSLOO 20 Mei Mei 1987 Burgersentrum Stadsklerk Kennisgewing No 25/5/1987 Kennisgewing No 15/1987 Alberton 13 Mei 1987 Kennisgewing No 19/1987 TOWN COUNCIL OF A LBERTON TOWN COUNCIL OF BETHAL TOWN COUNCIL OF AKASIA PROCLAMATION OF PUBLIC ROAD DETERMINATION OF CHARGES: Notice is hereby given in terms of the provi WATER PROCLAMATION OF A PUBLIC ROAD sions of the Local Authorities Roads Ordinance, Notice is hereby given in terms of Section No 44 of 1904, as amended, that the Town 808(3) of the Local Government Ordinance, Notice is hereby given in terms of Section 5 of Council of Alberton has petitioned the Adminis 1939, as amended, that the Town Council of the Local Authorities Roads Ordinance, 1904, tralor to proclaim a portion of Portion 436, of Bethal has by Special Resolution determined a that the Town Council of Akasia has, in terms of the farm Elandsfontein 108 IR and a portion of tariff of charges with reference to the basic tariff Section 4 of the said Ordinance petitioned His park Erf 1231, Albertan Extension 31, as indi for water, also applicable to Bethal Rand and Honourable the Administrator of Transvaal to rated on diagram LG No A10260/86 and LG No users with private contracts with the Town proclaim certain road portions described in the M0261/86, as a public road. Council with effect from 1 April schedule hereto for public road purposes. The purpose of the contemplated proclama I. First 20 kt per kf or part thereof 84,3 A copy of the petition and of the diagrams at lion is to make provision for the widening and cent increased to 95,3 cent. tached thereto, may be inspected dunng ordi improvement of Prinsloo Street. nary office hours in the office of the Town 2. Next 10 Ice per ke or part thereof Secretary, Municipal Offices, Dale Avenue, A copy of the petition and the diagrams of the R1,09 increased to R1,20. I Plot 16, Doreg Agricultural Holdings. relevant portion may be inspected at the office of the Town Secretary, Third Level, Civic 3. Next 70 Id per kf or part thereof Any interested person who is desirous of lad Centre, during normalofficehmirs. R1,15 increased to R1,26. ging an objection to the proclamation of the road protions in question, must lodge such ob Any person who has any objection to the pro 4. Next 150 Id per Id or part thereof jection in writing, in duplicate, with the Admin posed proclamation or may have any claim for R1,27 increased to R1,38. istrator, Private Bag X437, Pretoria, 0001, and compensation if the proclamation should be carthe Town Clerk on or before 29 June tied out, must lodge his objection or claim, as 5. More than 250 kt per Ice or part the case may be, in writing in duplicate with the thereof R1,09.increased to R1,20. J S DU PREEZ Director of Local Government, Private Bag Town Clerk X437, Pretoria and with the Town Clerk, PO L M BRITS Box 4, Alberton, by not later than Friday 26 Town Clerk PO Box June Civic Centre Rosslyn J J PRINSLOO PO Box Town Clerk Bethal 13 May 1987 Civic Centre 20 May 1987 Notice No 15/1987 Alberton Notice No 25/5/1987 IIII 13 May Notice No 19/

33 . 1 PROVINCIAL GAZETTE, 20 MAY STADSRAAD VAN GERMISTON 1. Deur in items 2(2) en 3(2)(b) die syfer CITY OFJOHANNESBURG "8,25c" deur die syfer "9,25c" te vervang. WYSIGING VAN VERORDENINGE BE 2. Deur in item 4(2) die syfer "2,50c" deur die AMENDMENT TO PUBLIC HEALTH BY TREFFENDE DIE HUUR VAN SALE syfer "2,80c" te vervang. LAWS Dear word hierby ingevolge artikel 96 van die 01 S OLIVIER It is hereby notified in terms of Section 96 of Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be Stadsklerk the Local Government Ordinance, 1939, kend gemaak dat die that Raad voornemens is om die Verordeninge Betreffende die Hour van Sale the Council intends to further amend the Public Munisipale ICantore Health Bylaws of the Johannesburg Municipalite wysig. Posbus 50 ty promulgated under Administrator's Notice Hartbeesfontein 11 dated 12 January 1949, as Die algemene strekking van hierdie kennisge amended wing is om verbruik van drank in en om sale te 20 Mei 1987 The general purport of the amendments reel.' is to Kennisgewing No 7/1987 incorporate by reference certain provisions of r, ' Afslcrifte van hierdie konsepverordeninge lethe National Building Regulations and to pro ter insae te Kamer 037, Burgersentrum, Crossto modem equipment, and for new machines vide for more reasonable floor areas in relation straat, Germiston, gedurende normale kantoor ure vir 'n tydperk van 14 (veertien) dae vanaf available for the laundry and dry cleaning indus datum van publikasie hiervan in die Provinsiale HARTBEESFONTEIN VILLAGE COUNCIL try. Koerant. Copies of the proposed amendments will be AMENDMENT TO DETERMINATION OF Enige persoon wat beswaar teen genoemde CHARGES FOR ELECTRICITY SUPPLY open for inspection during ordinary office hours verordeninge wens aan te teken moet dit sluing at the office of the Council at Room S209, Civic lik binne 14 (veertien) dae vanaf datum van pu In terms of the provisions of section Centre, Braamfontein for 80E1(8) of 14 days from the date blikasie van hierdie kennisgewing in die the Local Government of publication of this notice in the Provincial Ga Ordinance, 1939, it is Provinsiale Koerant by die ondergetekende hereby notified that the Village Council of Hartdoen. beesfontein has, by Special Resolution, amend Any person who desires to record his objec zette i.e. from 20 May ed the charges for electricity supply, published tion to the proposed amendment must do 3 A DU PLESSIS so in inprovincial Gazette 4337, dated I August 1984, Stadsklerk writing to the Town Clerk within 14 days after with effect from 1 January 1987, as follows: the date of publication of this notice in the Prov Burgersentrum I. incial Gazette. By the substitution in items 2(2) and 3(2)(b) Crossstraat for the figure "8,25c" of the figure" 9,2se. H H S VENTER Germiston Town Clerk 20 Mei By the substitution in item 4(2) for the fi Kennisgewing No 57/1987 gure "2,50c" of the figure "2,80c". Centre Braamfontein ' 0 J S OLMER Johannesburg Town Clerk 20 May CITY COUNCIL OF GERMISTON Municipal Offices Box 50 STAD JOHANNESBURG Hanbeesfontein AMENDMENT TO BY LAWS GOVERNING 2600 THE HIRE OF HALLS 20 May 1987 Notice No 7/1987 It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Council intends amending the bylaws Gov Dear word hierby ingevolge artikel 96 van die erning the Hire of Halls. Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, kennis The general purport of this notice is to regu gegee dat die Raad voornemens is om die Veror STAD JOHANNESBURG demnge Betreffende Lisensies en die Beheer oor late the consumption of liquor in and around halls. WYSIGING VAN DIE VERORDENINGE BETREFFENDE LISENSIES EN DIE BE HEER OOR BESIGHEDE Besighede van die Munisipaliteit Johannesburg, WYSIGING VAN DIE PUBLIEKE GE afgekondig by Administrateurskennisgewing Copies of these draft bylaws are open to in SONDHEIDSVERORDENINGE 1034 van 4 Augustus 1982, soos gewysig, verder spection at Room 037, Civic Centre, Cross w,ear woed hierby inevolge artikel 96 van die te wysig. Street, Germiston, during normal office hours period of 14 (fourteen) days from the date Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, kennis Die algemene strekking van hierdie wysiging of forp aublication hereof in the Provincial Gazette. gegee dat die Raad voornemens is om die Pu is om die vereiste ten opsigte van die lisensienng blieke Gesondheidsverordeninge van die Muni van elle advertensietekens en skuttings te D Any person who desires to record his objet sipaliteit Johannesburg, afgekondig by skrap. tion to the said bylaws shall do so in writing to Administrateurskennisgewing 11 van 12 Tannthe undermentioned within 14 (fourteen) days Mie 1949, soos gewysig, verder te wysig. Afskrifte van die beoogde wysiging is vir 14 after the date of publication of this notice in the dae vanaf die datum vanpublikasie van hierdic Provincial Gazette. kennisgewing in die Provinsiale Koerant, dit wil Die algemene strekking van die wysigings is om by venvysingsekere bepalings van die Nasio se vanaf 20 Mei 1987, gedurende gewone kan I A DU PLESSIS toorure ter insae in die kantoor van die Read in nale ouregulasiesb in te sluit en om voorsiening Town Clerk Kamer S209, Burgersentrum, Braamfontein. te maak vir redeliker vloeroppervlaktes in ver Civic Centre handing tot moderne toerustrng en vir nuwe ma Enigeen wat teen die beoogde wysiging be sjiene wat Cross Street tot beslciklcing van die wassery en swaar wil aanteken, moet sy beswaar binne 14 Germiston droogslcoonmaakbedryf is. dae na die datum van publikasie van hierdie 20 May 1987 kennisgewing in die Provinsiale Koerant, Notice No 57/1987 Afskrifte van die voorgestelde wysigings skriftelik by die Stadsklerk indien. dae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, dit wil H H S VENTER se vanaf 20 Mei 1987, gedurende gewone kantoorure in die kantoor van die Raad by Kamer Burgersentrum DORPSRAAD VAN HARTBEESFONTEIN 8209, Burgersentrum, Braamfontein, ter insae. Braamfontein Johannesburg WYSIGING VAN VASSTELLING VAN Enigiemand wat beswaar teen die voorgestel 20 Mei 1987 GELDE VIR DIE VOORSIENING VAN de wysiging wil maak moet dit slcriftelilc by die Stadsklerk ELEKTRISITEIT Stadsklerk doen binne 14 dae na die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Pro Ingevolge die bepalings van artikel 8013(8) van vmsiale Koerant. die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, CITY OFJOHANNESBURG. word hierby bekend geniaak dat die Dorpsraad H H S VENTER van Hartbeesfontein, by Spesiale Besluit, die Stadsklerk AMENDMENTS TO BYLAWS RELATING vir dievoorsiening v van Elektrisited, gepu Burghersetrum TO LICENCES AND BUSINESS CONTROL glisdeeerin Provinsiale Koerant 4337 van I Augus B mum.. tus 1984, met ingang I Januarie 1987, soos volg Johannesburg Bwysig het: It is hereby notified in terms of section 96 of 20 Mei 1987 the Local Government Ordinance, 1939, that

34 I amended PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 the Council proposed to amend the Licences and for the approval of advertising signs below cano the closing is effected must lodge his objection Business Control Bylaws of the Johannesburg py level of buildings and the requirement to li or claim in writing with me on or before 27 July Municipality promulgated under Administra cence advertising and to provide specifically that tor's Notice 1034 dated 4 August 1982, as the Council may recover any costs incurred in the removal of illegal advertising signs and post H H S VENTER ers. Town Clerk The general purport of the amendment is to Civic Centre delete the requirement of licensing all advertis Copies of the proposed amendments will be Braamfontein ing signs and hoardings. open for inspection during ordinary office hours Johannesburg ' at the office of the Council at Room 5209, Civic 20 May 1987 Copies of the proposed amendments will be Centre, Braamfontein, for 14 days from the date open for inspection during ordinary office hours of publication of this notice in the Provincial Ga at the office of the Council at Room 5209, Civic zette i.e. from 20 May Centre, Braamfontein for 14 days from the date of publication of this notice in the Provincial Ga Any person who desires to record his objeczette i.e. from 20 May tion to the proposed amendment must do so in KINROSS DORPSRAAD writing to the Town Clerk within 14 days after Any person who desires to record his objet the date of publication of this notice in the Pro PLAASLIKE BESTUUR VAN KINROSS: tion to the proposed amendment must do so in 'nest Gazette. KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN writing to the Town Clerk within 14 days after VOORLOPIGE AANVULLENDE WAAR the date of publication of this notice in the Pro H HS VENTER DERINGSLYS AANVRA vincial Gazette. Town Clerk Civic Centre H H S VENTER Braamfontein (Regulasie 5) Town Clerk Johannesburg Civic Centre 20 May 1987 Kennis word hierby ingevolge artikel Braamfontein Johannesburg 20 May (1)(a)/36 van die Ordonnansie op Eien domsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Or STAD JOHANNESBURG donnansie 11 van 1977), gegee dat die voor lopige aanvullende waardenngslys vir die bock jaar 1985/86 oop is vir inspekste by die kantoor SLUITING EN VEFUCOOP VAN DEEL VAN van die Plaaslike Bestuur van Kinross vanaf 13 STAD JOHANNESBURG NIGELLAAN, LINICSFIELDNOORD Mei 1987 tot 18 Junie 1987 en enige eienaar van belasbare eiendom of ander persoon wat begerig WYSIGING VAN DIE BOUVERORDE (KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL is om 'n beswaar by die stadsklerk ten opsigte NINGE 67(3) EN 79(18) VAN DIE ORDONNANSIE van enige aangeleentheid in die voorlopige aan OP PLAASLIKE BESTUUR, 1939) vullende waarderingslys opgeteken, sons in arti kel 10 van die genoemde Ordonnansie beoog, in Kennis geskied hierby ingevolge artikel 96 van te dien, insluitende die vraag of sodanige eten die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat Die Raad is voomernens om 'it gedeelte van dom of 'n gedeelte daarvan ondenvorpe is aan die Raad voomemens is om die Bouverorde Nigellaan wat aan Standplaas 41, Linksfield die betaling van eiendomsbelasting of daarvan ninge van die Johannesburg Munisipaliteit, afge Noord gram, permanent ini alle verkeer te sluit vrygestel is, of ten opsigte van enige weglating kondig by Administrateurskennisgewing 726 van en te verkoop. van enige aangeleentheid uit sodanige lys, doen 16 Junta 1976, sons gewysig, verder te wysig. so binne gemelde tydperk. Die standplaas wat deur die gestate straatge Dic algemene strekking van hierdie wysiging deelte gevorm word, sal aan die eienaar van Erf Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van is om die vereiste dat dear formed aansoek ge 41, Linksfield Noord, verkoop word. 'n beswaar is by die adres hieronder aangcdui doen meet word om die gocdkeuring van advcrtensietekens laer as die baldakynvlak van 'n Plan van die straatgedeelte wat gesluit pan geboue en die vereiste dat advertensieskuttings word en besonderhede van die Raadsbesluit is gelisensieer moet word, to skrap en uitdruklik te gedurende kantoorure in Kamer 5216, Burger bepaal dat die Read enige koste kan %wheal wat sentrum, Braamfontein, ter insae. aangegnan word om onwettige advertensiete Enigeen wat teen die sluiting en verkoop bckens en plakkate te verwyder. swear wil mask of 'n eis om vergoeding sal he in Afskrifte van die voorgestelde wysigings is vir dien die sluiting plaasvind, most sy.beswaar op Posbus 50 beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op die feit dat seen persoon geregtig is om enige be swear voor die waarderingsraad te opper tansy hy 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds ingedien het nie. A G SMITH Stadsklerk 14 dae vanaf die publiknsiedatum van hierdie of voor 27 Julie 1%7 skriftelik by my anthem Voonrekkerstraat kennisgewing in die Provinsiale Koerant, dit wil H HS VENTER Kinross se vanaf 20 Mei 1987, gedurende Bowen kan Stadsklerk 2270 toorurc ter insae in die kantoor van die Raad in Burgersentrum 20 Mei 1987 Kamer 5209, Burgersentrum, Braamfontein. Braamfontein I Enigcen wat teen die voorsestelde wysiging Johannesburg beswaar wit aanteken, moet do binne 14 dae na 20 Mci 1987 die publikasiedatum van hierdie kennisgewing in TOWN COUNCIL OF KINROSS. die Provinsiale Koerant, skriftelik by die Stads klerk indien. LOCAL AUTHORITY OF KINROSS: NO H H S VENTER CITY OFJOHANNESBURG TICE CALLING FOR OBJECTIONS TO Stadsklerk PROVISIONAL SUPPLEMENTARY VALU Burgersentrum CLOSURE AND SALE OF PART OF NIGEL ATION ROLL Braamfontein AVENUE, LINKSFIELD NORTH (Regulation 5) Johannesburg 20 Mei 1987 (NOTICE IN TERMS OF SECTION 67(3) AND 79(18) OF THE LOCAL GOVERN Notice is hereby given in terms of section MENT ORDINANCE, 1939) 12(1)(a)/36 of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the CITY OF JOHANNESBURG The Council intends to close permanently to provisional supplementary valuation roll for the all traffic and sell a portion of Nigel Avenue ad financial year 1985/86 is open for inspection at AMENDMENTS TO THE BUILDING BY joining Stand 41, Linksfield North. the office of the Local Authority of Kinross from LAWS 13 May 1987 to 18 June 1987 and any owner of The stand formed by the closed portion of rateable property or other person who so desires street will be sold to the owner of Ed 41, Links to lodge an objection with the town clerk in re It is hereby notified in terms of section 96 of field North. spect of any matter recorded in the provisional the Local Government Ordinance, 1939, that supplementary valuation roll as contemplated in the Council proposed to amend the Building By A plan showing the portion of street to be section 10 of the said Ordinance including the laws of the Johannesburg Municipality promul closed and particulars of. the Council's resolution question whether or not such property or por gated under Administrator's Notice 726 dated 16 may be inspected during office hours at Room non therefrom or in respect of any omission of June 1976, as amended. S2I6, Civic Centre, Braamfontein. any matter from such roll shall do so within the The general purportof the amendments is to Any person who objects to the closing and said period. delete the requirement for formal application sale or will have any claim for compensation if The form prescribed for the lodging of an ob

35 PROVINCIAL GAZE 1 LE, 20 MAY _ jection is obtainable at the address indicated be deninge hierna uiteengesit, wat deur die Stads bhshes in terms of section 101 of the Local Go low and attention is specifically directed to the road ingevolge artikel 96 van die genoemde vernment Ordinance, 1939, as amended, the byfact that no person is entitled to urge any ohjec Ordonnansie opgestel is. laws set forth hereinafter, which have been op rlion tion before the valuation board unless he has proved by the Council in terms of section 96 of timeously lodged an objection in the prescribed Die Standaardvoedselhanteringsverordeninge the said Ordinance. form. van die.munisipaliteit Klerksdorp, afgekondig A G SMITH Administrateurskennisgewing 1029 van 4 Ju The Bylaws relating to the Licensing of Ad Town Clerk lie 1973, soos gewysig, word hierby vender soos vertising Signs and Hoardings of the Klerksdorp PO Box 50 volg gewysig: Municipality, published under Administrator's Voortrekker Street Notice 2315 dated 10 December 1986 are hereby Kinross Deur in artikel 17 the syfer "R100" deur die amended as follows: 2270 syfer "R300" te vervang. 20 May 1987 J LMULLER (a) By the deletion of item 1 under the sche Stadsklerk dule for the following: antoor 1. Stadskrksdorp Kle For every hoarding per length of 30 m or MUNISIPALITEIT KLERKSDORP 20 Mei 1987 part thereof per annum: R12,00. Kennisgewing No 45/ For every other advertising sign per annum: WYSIGING VAN STANDAARD GESOND R12,00. NINGE VIR KINDERBE AMENDMENT OF STANDARD FOOD WAARHUISE HEIDSVERORDEEN KINDERBEWAARHUIS (b) By renumbering items 2 and 3 as 3 and 4 HANDLING BYLAWS, CUM KLEUTERSKOLE VIR BLANKE KIN respectively. DERS J The Town Clerk of Klerksdorp hereby, pub L MULLER lishes in terms of section 101 of the Local Go Town Clerk Die Stadsklerk van Klerksdorp publiseer hier vernment Ordinance, 1939, as amended, the by Municipal Offices by ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op laws set forth hereinafter, which have been a Klerksdorp Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna 20 proved try the Council in terms of section 96 May 1987 ofp uiteengesit, wat deur die Stadsraad in earthe said Ordinance. Notice No tikel 96 van voornoemde Ordonnansie opgestel is. The Standard FoodHandling Bylaws of the Klerksdorp Municipality, published under Ad Die Standaard Gesondheidsverordeninge vir ministrator's Notice, 1029 dated 4 July 1973, as Kinderbewaarhuise en Kinderbewaarhuiscum amended, are hereby further amended as fol Kleuterskole vir blanke kinders van die Munisi lows. paliteit Klerksdorp, afgekondig by Administra STADSRAAD VAN KLERKSDORP teurskennisgewing 1663 van 27 September 1972 By the substitution in section 17 for the figure word hierby soos volg gewysig: "R100" of the figure "R300". J LMULLER SLUITING VAN SUIDELIKE DIENSPAD Deur in artikel 19 die syfers "R50", "RICO" Town Clerk VAN JAN VAN RIEBEECKWEG en "R2" onderskeidelik deur die syfers "RI50", Municipal Offices "R200" en "RIO" te vervang. Klerksdorp Hiermee word kennis ingevolge die bepalings J L MULLER 20 May 1987 van artikel 67 van die Ordonnansie op Plaaslike Stadsklerk Notice No 45/ Bestuur, 1939, gegec dat die Stadsraad voorne Stadskantoor mens is om die suidelike dienspad van Jan van Klerksdorp Riebeeekweg aan weerskante van fanstraat per 4 Mei 1987 MUNISIPALITEIT KLERKSDORP manent te shut. Kennisgewing No 44/1987 'n Afskrif van die Stadsraad se besluit en 'n WYSIGING VAN VERORDENINGE INplan waarop die ligging van die dienspad aange SAKE LISENSIERING VAN ADVERTEN dui word, sal gedurende gewone kantoorure by SIETEKENS EN SKUTTINGS Kamer 210, Stadskantoor, ter insae le. KLERKSDORP MUNICIPALITY Die Stadsklerk van Klerksdorp publiseer hiersmiting van die dienspad het of wat egige cis om Egigeen wet beswaar teen die voorgestelde 1 by ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op AMENDMENT OF THE STANDARD Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig die veror skadevergoechng sal ha indien die sliming ugge HEALTH BY LAWS FOR CRECHES AND deninge hierna uiteengesit, wat deur die Stads veer word, meet sy beswaar of eis nic later as CRECHE CUM NURSERY SCHOOLS FOR road ingevolge artikel 96 van die voormelde Woensdag onder.22 Julie 1987 WHITE CHILDREN skriftelik Indian. by die getekende Ordonnansie opgestel is. The Town Clerk of Klerksdorp, hereby pub insake Lisensiaring van J L MULLER lishes in terms of section 101 of Advertensietekens en Skuttings van die Munisi the Local Go Stadsklerk vernment Ordinance, Klerksdorp, afgekondig by Administra 1939, the bylaws set forth teurskennisgewingdieverordeninge 2315 van 10 Desember 1986, Stadskantoor hereinafter, which have been approved by the Klerksdorp word hierby soos volg gewysig: Council in terms of section 96 of the said Ordi 20 Mei 1987 nance. (a) Deur item 1 onder die bylae te skrap cn te Kennisgewing No 47/1987 The Standard Health Bylaws for Creches and vervang met die volgende: Creche cum Nursery Schools for white children 1. Vir elke skutting per lengte van 30 m of goof the Klerksdorp Municipality, published under deelte daarvan per jaar: R12,00. Administrator's Notice 1663 dated 27 Septem TOWN COUNCIL OF KLERKSDORP ber 1972 are hereby amended as follows: 2. Vir elke ander advertensieteken per jaar: R12,00. By the substitution in section 19 for the figures CLOSING OF SOUTHERN SERVICE "R50", "R100" and "R2" of the figures (b) Deur items 2 en 3 onderskeidelik te her ROAD OF JAN VAN RIEBEECK ROAD "R150", "R300" and "R2" respectively. nommer as 3 en 4. I L MULLER J L MULLER Notice is hereby given in terms of the provi Stadsklerk Town Clerk sions of section 67 of the Local Government Or Stadskantoor Municipal Offices dinance, 1939, that it is the intention of the Klerksdorp Klerksdorp Town Council to close permanently the southern 20 Mei May 1987 service road of Jan van Riebeeck Road on both Kennisgewing No 46/1987 Notice No 44/ sides of Ian Street. KLERKSDORP MUNICIPALITY A copy of the Council's resolution and a plan showing the situation of the service road will lie WYSIGING VAN STANDAARDVOEDSEL for inspection at Room 210, Municipal Offices, W HANTERINGSVERORDENINGE AMENDMENT OF THE BYLAWS RELAT during office hours. ING TO THE LICENSING OF ADVERTIS ING SIGNS AND HOARDINGS Any person who has any objection to the pro Die Stadsklerk van Klerksdorp publiseer hier posed closing of the service road or who may by ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op have any claim for compensation if such closing Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, die veror The Town Clerk of Klerksdorp hereby pu should be carried out, must lodge his objection

36 1266 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 or claim with the undersigned in writing not later 3. Deur in subitem (3) die syfer "R15" deur ment Ordinance, 1939, that the Village Council than Wednesday 22 July die syfer "R30" te vervang. of Leandra has by Special Resolution the Tariff of Charges under the Schedule for Re J L HULLER G M VAN NIEKERK fuse Removals, published under Notice 20 of 10 Town Clerk Stadsklerk December 1980 in the Official Gazette as fol Municipal Offices Munisipale Kantore lows with effect 1 April Klerksdorp Privaatsak X5 20 May 1987 Leslie SCHEDULE Notice No 47/ Mei By the substitution in item 2(i) for the fig Kennisgewing No 7/1987 ure "R4,50" of the figure "R15". amended. G M VAN NIEKERK Town Clerk DORPSRAAD VAN LEANDRA Municipal Offices Bag XS MUNICIPALITY OFLEANDRAPrivate Leslie WYSIGING VAN VASSTELLLING VAN 2265 GELDE VIR DIE VOORSIENING VAN AMENDMENT TO THE DETERMINATION 20 May 1987 WATER OF CHARGES: TOWN LANDS BYLAWS Notice No 8/ Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie The Town Clerk of Leandra, hereby publishes op Plaaslike Bestuur, 1939, word hiermee be in terms of section 80B(8) of the Local Govern kend gemaak dat die Dorpsraad van Leandra by ment Ordinance, 1939, that the Village Council MUNISIPALITEIT LEANDRA Spesiale Besluit die gelde vir die voorsiening van of Leandra has by Special Resolution amended water, afgekondig in Provinsiale Koerant 4118 the Tariff of Charges under item 2 of Schedule B VASSTELLING VAN GELDE: VERHUUR van 10 Desember 1980, soos gewysig, verder ge of the Town Lands Bylaws published under Ad VAN MASJINERIE EN TOERUSTING 3ysig het met ingang 1 Apnl 1987, deur item ministrator's Notice 1467 of 1 October 1980 as (7) die uitdrukking "10 79" deur die uitdruk follows with effect 1 Apri king "40 %" te vervang. Die Stadsklerk van Leandra publiseer hierby SCHEDULE B ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie G M VAN NIEKERK Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Dorpsraad van op. Stadsklerk 1. By the substitution in subitem (1) for the Leandra by Spesiale Besluit die gelde soos in die Munisipale Kantore figure "R6" of the figure "R15". onderstaande Bylae uiteengesit, met ingang I Privaatsak X5 April 1987, vasgestel het. Leslie 2. By the substitution in subitem (2) for the 2265 figure "RIO" of the figure "R20". BYLAE 20 Mei By substitution in subitem (3) for the Kennisgewing No 6/1987 (a) Vir die huur van 'n padskraper: R90 per figure "Rthe 15" of figure "R30". the uur. (b) Vir die huur van 'n laaigraaf: R45 per uur. G M VAN NIEKERK (c) Vir die huur van 'n slootgrawer: R36 per Town Clerk Municipal Offices LEANDRA VILLAGE COUNCIL 11111".(d) Vir die huur van 'n vragmotor: R25 per Private Bag X5. uur. Leslie AMENDMENT TO THE DETERMINATION 2265 (e) Vir die huur van 'n trekker en sleepwa: OF R25per. uur. CHARGES FOR WATER SUPPLY 20 May M VAN NIEKERK Notice No 7/1987 Stadsklerk In terms of section 80B(8) of the Local Go Munisipale Kantore vernment Ordinance, 1939, it is hereby notified Privaatsak X5 that the Village Council of Leandra has by MUNISIPALITEITLEANDRA Leslie Special Resolution amended the charges for 2265 water supply, published in Provincial Gazette 20 Mei 1987 WYSIGING VAN VASSTELLING VAN 4118, dated 10 December 1980, as amended, GELDE: VULLISVERWYDERINGSTA Kennisgewing No 9/1987 with effect 1 April 1987, by the substitution in RIEF item 3(7) for the expression "10 %" of the expression "40 %". Die Stadsklerk van Leandra publiseer hierby G M VAN NIEKERK ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie op MUNICIPALITY OF LEANDRA Town Clerk Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Dorpsraad van Municipal Offices Leandra by Spesiale Besluit, die Tarief van DETERMINATION OF CHARGES: HIRE Private Bag X5 Gelde onder die Bylae vir die Vullisvenvy OF MACHINERY AND EQUIPMENT Leslie deringstarief, afgekondig in die Offisiele Koe 2265 rant by Kennisgewing 20 van 10 Desember 1980, 20 May 1987 soos volg gewysig het met ingang 1 April The Town Clerk of Leandra hereby publishes, Notice No 6/1987 in terms of section 80B(8) of the Local Govern BYLAE ment Ordinance, 1939, that the Village Council 1. Deur in item 2(i)of Leandra has by Special Resolution determindie syfer "R4,50" deur die ed the charges as set out in the undermentioned MUNISIPALITEIT LEANDRA syfer "R15" te vervang. Schedule with effect from 1 April GM VAN NIEKERK SCHEDULE WYSIGING VAN VASSTELLING VAN Stadsklerk GELDE: DORPSGRONDEVERORDE Munisipale Kantore (a) For the hire of a grader: R90 per hour. NINGE Privaatsak X5 Leslie (b) For the hire of a frontend loader: R45 per 2265hour. Mei Die Stadsklerk van Leandra publiseer hierby 1987 ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Kennisgewing No 8/1987 (c) For the hire of a ditcher: R36 per hour. Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Dorpsraad van Leandra by Spesiale Besluit die Tarief van (d) For the hire of a tipper lorry: R25 per Gelde onder item 2 van Bylae B van die Dorps hour. grondeverordeninge, afgekondig onder Admini (e) strateurskennisgwing 1467 van 1 Oktober 1980, the hire of a tractor and a trailer: R25 MUNICIPALITY OF LEANDRA per hour. For soos volg te wysig met ingang 1 April G M VAN NIEKERK BYLAE B AMENDMENT TO THE DETERMINATION Town Clerk OF CHARGES: REFUSE REMOVAL TA Municipal Offices 1. Deur in subitem (1) die syfer "R6" deur die RIFF Private Bag X5 syfer "R15" te vervang. Leslie 2265 is 2. Deur in subitem (2) die syfer "RIO" dew The Town Clerk of Leandra, hereby publishes 20 May 1987 die syfer "R20" te vervang. in terms of section 80B(8) of the Local Govern Notice No 9/

37 PROVINCIAL GAZE1 IR, 20 MAY MUNISIPALITEIT LEANDRA wat begerig is om 'n beswaar by die Stadsklerk lasbare eiendom of ander persoon wat begerig is r ten opsigte van enige aangeleentheid in die om 'n beswaar by die stadsklerk ten opsigte van voorlopige waarderingslys opgeteken, soos in enige aangeleentheid in die voorlopige waarde WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE BETAALBAAR VIR HONDELI artikel 10 van die genoemde Ordonnansie be ringslys opgeteken, soos in artikel 10 van die ge oog, in te then, insluitende die vraag of sodanige noemde Ordonnansie beoog, in te dien, inslui SENSIES eiendom of 'n gedeelte daarvan onderworpe is tende die vraag of sodanige eiendom of 'n geaan die betaling van eiendomsbelasting of dear deelte daarvan onderworpe is aan die betaling Die Stadsklerk van Leandra publiseer hierby van vrygestel is, of ten opsigte van emge wegla van eiendomsbelasting of daarvan vrygestel is, ingevolge artike180b(8) van die Ordonnansie op ting van enige aangeleentheid uit sodanige lys, of ten opsigte van enige weglating van enige aan Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Dorpsraad van doen so binne gemelde tydperk. geleentheid uit sodanige lys, doen so binne ge Leandra by Spesiale Besluit, die Tarief van melde tydperk. Gelde Betaal vir Hondelisensies, soos uiteenge Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van sit in Bylae 1, afgekondig in die Offisiele Koe 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van rant by Kennisgewing 9 van 17 September 1986, beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui soos volg gewysig het met ingang 1 Januarie die felt dat geen persoon geregtig is om enige be beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op swaar voor die waarderingsraad te opper tensy die felt dat Been persoon geregtig is om enige behy 'n beswaar op die voorgeskrewe vows betyds swaar voor die waarderingsraad te opper tensy BYLAE 1 ingedien het nie. by 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds ingedien het nie. 1. Deur in item 1 die syfer "R10" deur die sy JA ICOK fer "R5" te vervang. Stadsklerk P M WAGENER Stadsklerk 2. Deur in item 2 die syfer "R30" deur die sy Munisipale Kantore fer "RIO" te vervang. Haxlaan Munisipale Kantore Messina Hendnk Verwoerdstraat 3. Deur in item 3 die syfer "R50" deur die sy 0900 Posbus 23 fer "R20" te vervang. 20 Mei 1987 Nigel Kennisgewing No 8/ G M VAN NIEKERK 20 Mei 1987 Stadsklerk Kantore Munisipale Kennisgewing No 28/1987 Privaatsak X5 LOCAL AUTHORITY OF MESSINA Leslie 2265 NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO 20 Mei 1987 PROVISIONAL VALUATION ROLL LOCAL AUTHORITY OF NIGEL: NOTICE Kennisgewing No 10/1987 CALLING FOR OBJECTIONS TO PROVIS (Regulation 5) IONAL VALUATION ROLL FOR THE FI NANCIAL YEARS 1987/1990 (1 JULY 1987 Notice is hereby given in terms of section TO 30 JUNE 1990) MUNICIPALITY OF LEANDRA 12(1)(a) of the Local Authorities Rating Ordi 'lancet 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the (Regulation 5) provisional valuation roll for the financial years AMENDMENT TO THE DETERMINATION 1987/1990 is open for inspection at the office of Notice is hereby given in terms of section OF CHARGES: DOG LICENCE FEES the local authority of Messina from 20 May (1)(a) of the Local Authorities Rating Ordi to 19 June 1987, and any owner of rateable prop nonce, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the The Town Clerk of Leandra hereby publishes erty or other person who so desires to lodge an provisional valuation roll for the financial years in terms of section 80B(8) of the Local Govern objection with the Town Clerk in respect of any 1987/1990 (1 July 1987 to 30 June 1990) is open ment Ordinance, 1939, that the Village Council matter recorded in the provisional valuation roll for inspection at the office of the local authority as of Leandra has by Special Resolution amended contemplated in section 10 of the said Ordi of Nigel from 20 May 1987 to 22 June 1987 and nonce the charges in respect of Dog Licence Fees, including the question whether or not as any owner of rateable property or other person set out in Schedule 1 of Notice 9 published on 17 such property or portion thereof is subject to the who so desires to lodge an objection with the September 1986, in the Offical Gazette as fol payment of rates in exempt therefrom or in re town clerk in respect of any matter recorded in lows with effect sped of any omission of any matter from such 1 January the provisional valuation roll as contemplated in roll shall do so within the said period. section 10 of the said Ordinance including the SCHEDULE 1 question whether or not such property or por le The form prescribed for the lodging of an ob 1. By the substitution in item 1 for the figure jection is obtainable at the address indicated be "R10" of the figure "RS". low and attention is specifically directed to the fact that no person is entitled to urge any objec 2. By the substitution in item 2 for the figure tion before the valuation board. unless he has lion thereof is subject to the payment of rates or is exempt therefrom or in respect of any omis sion of any matter from such roll shall do so within the said period. "R30" of the figure "R10". timeously lodged an objection in the prescribed The form prescribed for the lodging of an ob form. jection is obtainable at the address indicated be 3. By the substitution in item 3 for the figure low and attention is specifically directed to the "R50" of the figure "R20". I A KOK fact that no person is entitled to urge any objec Town Clerk G M VAN NIEKERK tion before the valuation board unless he has Town Clerk timeously lodged an objection in the prescribed Municipal Offices Municipal Offices Flax Avenue form. Private Bag X5 Messina P M WAGENER Leslie 0900 Town Clerk May 1987 Municipal Offices 20 May 1987 Notice No 8/1987 Hendrik Verwoerd Street Notice No 10/ PO Box 23 Nigel May 1987 PLAASLIKE BESTUUR VAN MESSINA PLAASLIICE BESTUUR VAN NIGEL: KEN Notice No 28/1987 NISGEWING WAT BESWARE TEEN KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN VOORLOPIGE WAARDERINGSLYS VIR VOORLOPIGE WAARDERINGSLYS AAN DIE BOEKJARE 1987/1990 (1 JULIE 1987 VRA TOT 30 JUNIE 1990) AANVRA TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIK (Regulasie 5) (Regulasie 5) KELING VAN BUITESTEDELIKE GE BIEDE Kennis word hierby ingevolge artikel 12(1)(a) Kennis word hierby ingevolge artikel 12(1)(a) van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van WYSIGING VAN VERORDENINGE Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van Plaaslike Restore, 1977 (Ordonnansie 11 van ), gegee dat die voorlopige waarderingslys 1977), gegee dat die voorlopige waarderingslys vir die boekjare 1987/1990 oop is vir inspeksie by vir die boekjare 1987/1990 (1 Julie 1987 tot 30 Daar word bekend gemaak ingevolge die be die kantoor van die plaaslike bestuur van Messi Junie 1990) oop is vir inspeksie by die kantoor palings van artikel 96 van die Ordonnansie op na vanaf 20 Mei 1987 tot 19 Junie 1987 en enige van die plaaslike bestuur van Nigel vanaf 20 Mei Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Read van voor eienaar van belasbare eiendom of ander persoon 1987 tot 22 Junk 1987 en enige eienaar van be neme is om die ondervermelde verordeninge te

38 1268 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 wysig ten einde die tariewe te verhoog/verlaag days; Chrissiesmeer; Vaalwater; Hectorspruit; Stadhuis, Piet Retief, gedurende kantoorure ter vir die verbruikers in die gemelde gebiede van Sorento Park; Ohrigstad; Ennerdale; Haenerts insae le. die Raad en Plaaslike Gebiedskomitecs. burg; Northam; Kosmos; West Rand; Groot Marco Letsitele; Walkerville/De Deur; Ray Enige persoon wat beswaar teen die voorge Water: ton; Amsterdam; Davel; Vaalmarina; Lanseria; stelde wysiging wil aanteken, moet dit skriftelik Magaliesburg. by die ondergetekende doen binne 14 dae na Klipriviervallei; Eloff; Burgersfort; Paardeverskyning van hierdie publikasie in die Provin kop; Roossenekal; Malelane; Vischkuil; Hoed Sanitation and Refuse Removal: scale Koerant. spruit; Marlothpark; Gravelotte; Lenasias; Rantesig; Pienaarsrivier; Ogies; Sundra; All Marloth Park; Sundra; Kosmos; Northam M C C OOSTHUIZEN days; Chrissiesmeer; Vaalwater; Hectorspruit; Rayton; De Deur; Pienaarsrivier; Lanseria Stadsklerk Sorentopark; Ohrigstad; Ennerdale; Haenerts Amsterdam; Ogles; Ennerdale; Burgersfort Posbus 23 burg; Northam; Kosmos; Wes Rand; Groot Groot Marico; Magaliesburg; Marikana; Van Piet Retief Marco; Letsitele; Walkerville/De Deur; Ray dyksdrif; Hoedspruit; Klip River Valley; Grave 2380 ton; Amsterdam; Davel; Vaalmarina; Lanseria; lotte; Malelane; North of Vereniging; Eloff 20 Mei 1987 Magaliesburg. Paardekop; Vischkuil; Letsitele; Alldays; Lena Kennisgewing No 22/1987 sias; Hectorspruit; Vaalwater; Soekmekaar Saniteit en Vullisverwydering: Ohrigstad; Vaalmarina; Hazyview. Marlothpark; Sundra; Kosmos; Northam; Electricity: Rayton; De Deur; Pienaarsrivier; Lanseria; Amsterdam; Ogies; Ennerdale; Burgersfort; Rayton; Kosmos; Hectorspruit; De Deur TOWN COUNCIL OF PIET RETIEF Groot Marico; Magaliesburg; Marikana; Van Vaalwater; Alldays; Amsterdam; Vaalmarina dyksdrif; Hoedsprint; Klipriviervallei; Grave Hammanskraal; Ennerdale; Lanseria; Ogles AMENDMENT OF TOWN HALL BYLAWS lotte; Malelane; Noord van Vereniging; Eloff; Area West of Pretoria; Badplaas; Lenasias Paardekop; Vischkuil; Letsitele; Alldays; Lena Migdol; Roossenekal. sias; Hectorspruit; Vaalwater; Soekmekaar; Notice is hereby given in terms of the provi Ohrigstad; Vaalmarina; Hazyview. Drainage: sions of section 96 of the Local Government Or dinance, 1939, that it is the intention of the Elektrisiteit: Lenasias; Rayton; Ogles; Alldays; Hector Town Council of Piet Retief to amend the Town spruit; Malelane; Ennenfale; Vaalmarina. Hall By Ra ton; Kosmos; Hectorspruit; De Deur; laws, as amended, promulgated under Administrator's Notice 945 of 12 October Vaalwyater; Alldays; Amsterdam; Vaalmarina; Cemetery: ii Hammanskraal; Ennerdale; Lanseria; Ogies; The general purport of the amendment is to Raon; Gebied Wes van Pretoria; Badplaas; Lenasias; Badplaas; Letsitele; Noordvaal; substitute clause 6(2) of Schedule B with a new Migdol; Roossenekal.clause Paardekop;Gravelotte; West Rand; Lenasias; 6(2) which makes provision for the Town Malelane/Hectorspruit; Ennerdale. Hall and the loggia to be made available to the Riool: Irrigation Water: Chief of Civil Defence when the South African Defence Force, the South African Police or any Lenasias; Rayton; Ogles; Alldays; Hectorother Government Institution which is con spruit; Malelane; Ennerdale; Vaalmarina.. Witpoort. cerned with the safety of the public, wishes to Begraafplaas: Lanseria Airport: present programmes or lectures which are diredly related to the protection and safety of the Rayton; Badplaas; Letsitele; Noordvaal; Copies of these amendments are open for in public. Paardekop; Gravelotte; WesRand; Lenasias; spection in Room A407 at the Board's Head Of Malelane/Hectorspruit; Ennerdale. flee, 320 Bosnian Street, Pretoria, fora period A copy of the proposed amendment is open of fourteen days from the date of publication for inspection during office hours at the office of Lciwater: hereof. the Town Secretary, Room 5, Town Hall, Piet Retief, for a period of 14 days from publication Witpoort. Any person who desires to record his objec of this notice in the Provincial Gazette. Lion to the said amendments must do so in writ Lanseria Lughawe: ing to the undermentioned within 14 days after Any person who wishes to object to the pro the date of publication of this notice in the Pro posed amendment must do so in writing to the I Afskrifte van hierdie wysiging le ter insae in vincial Gazette. undersigned within 14 days from the publication I Kamer A407 by die Raad se Hoofkantoor, Bosof this notice in the Provincial Gazette. manstraat 320, Pretoria, vir 'n tydperk van veer B G E ROUX tien dne na die datum van publikasie hiervan. Secretary M C C OOSTHUIZEN PO Box 1341 Town Cleik Enige persoon wat beswaar teen genoemde Pretoria wysigings wil aanteken moet dit skriftelik binne PO Box Piet Retief 14 dae na datum van publikasie van hierdie ken 20 May nisgewing in die Provinsiale Koerant by die oh Notice No 60/ May 1987 dcrgetekende doen. ill Notice No 22/1987 Posbus 1341 Pretoria Mei 1987 Kennisgewing No 60/1987 B GE ROUX Sekretaris STADSRAAD VAN PIET RE I IEF WYSIGING VAN STADHUISVERORDE STADSRAAD VAN PRETORIA NINGE VOORGENOME SLUITING VAN DIE Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa DIENSPAD BY DIE AANSLUITING lings van artikel 96 van die Ordonnansie op DAARVAN BY JAN COETZEESTRAAT, Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van JAN NIEMANDPARK TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVE voomeme is om die Stadhuisverordeninge, afge LOPMENT OF PERIURBAN AREAS kondig by Administrateurskennisgewing 945 van Hiermee word ingevolge artikel 67 van die 12 Oktober 1966, soos gewysig, verder te wysig. Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Or AMENDMENTS TO BY LAWS donnansie 17 van 1939), kennis gegee dat die diewestelike Die algemene strekking van die wysiging is Raad voornemens is om die oostelike en om klousule 6(2) van Bylae B met 'n nuwe klouaanloop van die dienspad ten noorde It is hereby notified in terms of the provisions sole te vervang wat daarvoor voorsiening maak van en direk aangrensend aan Stormvalweg na of section 96 of the Local Government Ordi dat die Stailvial eh Sysaal gratis tot beskikking Jan Coetzeestraat, Jan Niemandpark, perma nance, 1939, that it is the Board's intention to van die Hoof van Burgerlike Beskerming gestel nent vir alle verkeer te sluit. amend the undermentioned by laws in order to word wanneer die SindAfrikaanse Weermag, increase/decrease the tariffs for the consumers in die SuidAfrikaanse Polisie of enige ander Die aansluiting van die dienspad by Ian Coetthe areas of the Board and Local Areas Commit Staatsinstelling wat met die veiligheid van die zeestraat is volgens die aanvaarde standaarde vir tees mentioned. publiek gemoeid is, programme of lesings wil straatsluitings by hoofstrate totaal onaanvaar aanbied wat direk met die veiligheid en beveilig baar. Die verkeersgroei in Jan Coetzeestraat Water: ing van die publiek in verband staan. noodsaak nou die installering van verkeersligte Klip River Valley; Eloff; Burgersfort; Paarde 'n Afskrif en die lokale verbreding van Stormvoelweg. van die wysiging sal vir 'n tydperk kop; Roossenekal; Malelane; Vischkuil; Hoed van 14 dae vanaf die datum van publikasie van 'n Plan waarop die voorgenome sluiting aan spruit; Marloth Park; Gravelotte; Lenasias; hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant getoon word, asook verdere besonderhede be Rantesig; Pienaarsrivier; Ogies; Sundra; All by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 5, treffende die voorgenome sluiting, le gedurende is 4

39 PROVINCIAL GAZETTE, 20 MAY gewone kantoorure in Kamer 3027, Derde Ver Raad voomemens is om 'n gedeelte van Erf 289 STADSRAAD VAN PRETORIA dieping, Wesblok, Munitoria, Van der Walt (park), Murrayfield, groot ongeveer m2, straat, Pretoria, ter insae, en telefoniese navraag permanent as park te sluit. kan by telefoon , bylyn 273, gedoen VOORGENOME SLUITING VAN 'N GEword. Die sluitings word genoodsaak as gevolg van DEELTE VAN NAWABSTRAAT, 'N GE die beoogde verlenging van Rossouwstraat en DEELTE VAN. EERSTESTRAAT EN Enigiemand wat beswaar teen die voorge die bou van 'n toegangswisselaar by Rossouw SANITERE STEE IN DIE DORP ASIATIC nome sluiting wil maak of wat 'n eis om vergoe straat na die N4deurpad. BAZAAR ding kan he indien die sluiting plaasvind, moet sy beswaar of eis, al na die geval, skriftelik voor 'n Plan waarop die voorgenome sluiting aan Hiermee word ingevolge artikel 67 van die of op Vrydag 24 Julie 1987 by die bogemelde getoon word, asook verdere besonderhede be Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (diekamer indien of aan Posbus 440, Pretoria 0001, treffende die voorgenome sluiting, le gedurende donnansie 17 van 1939), kennis gegee dat die pos. gewone kantoorure in Kamer 3027, Derde Ver dieping, Wesblok, Munitoria, Van der Walt Raad voornemens is om 'n gedeelte van Nie dieping, ERASMUS Hstraat, Pretoria, ter insae, en telefoniese navraag wabstraat, 'n gedeelte van Eerstestraat en twee. Waarnemende Stadsklerk kan by telefoon , bylyn 273, gedoen sanitere stee in die dorp Asiatic Bazaar, welke 20 Mei 1987 word. gedeeltes begrcns word deur Struben, Lorentzen Bloedstraat en Erf 697, Asiatic Bazaar, gesa Kennisgewing Na 153/1987 Enigiemand wat beswaar teen die voorge mentlik groot ongeveer m2, permanent te some shilling wil maak of wat 'n eis om vergoe sluit. ding kan he indien die sluiting plaasvind, moet sy beswaar of eis, al na die geval, skriftelik voor 'n Plan waarop die voorgenome sluiting aan CITY COUNCIL OF PRETORIA of op Vrydag 24 Julie 1987, by die bogemelde getoon word, asook verdere besonderhede bekamer indien of aan Posbus 440, Pretoria 00M, treffende die voorgenome sluiting le gedurende gewone kantoorure in Kamer 3027, Derde pos. Ver PROPOSED CLOSING OF THE SERVICE dieping, Wesblok, Munitoria, Van der Walt ROAD AT ITS JUNCTION WITH JAN A H ERASMUS straat, Pretoria, ter insae en telefoniese navraag COETZEE STREET, JAN NIEMAND PARK Waarnemende Stadsklerk kan by telefoon , bylyn 273, gedoen word. 20 Mei 1987 Notice is hereby given in terms of section 67 of Kennisgewing No 154/1987 Enigiemand wat beswaar teen die voorge the Local Government Ordinance, 1939 (Ordi nome sluiting wil maak of wat 'n eis om vergoe nance 17 of 1939), that it is the intention of the ding kan he indien die sluiting plaasvind, meet Council to close permanently to all traffic the sy beswaar of eis, al na die geval, skriftelik voor eastern and western approaches of the service of op Vrydag 24 Julie 1987 by die bogemelde road to the north of and directly adjacent to CITY COUNCIL OF PRETORIA kamer indien of aan Posbus 440, Pretona 0001, Stormvoel Road to Jan Coetzee Street, Jan Nie pos. mand Park. A H ERASMUS PROPOSED CLOSING OF THE JUNG Waarnemende Stadsklerk The junction of the service road with Jan TIONS OF LILY AVENUE AND SHIRLEY 20 Mei 1987 Coetzee Street is, measured by the accepted AVENUE (WEST) WITH HAROLD AVE Kennisgewing No 155/1987 standards for street closures at main streets, NUE AND SHIRLEY AVENUE (EAST), A totally unacceptable. The increase in traffic in PORTION OF IRIS CRESCENT AND A Jan Coetzee Street necessitates the installation PORTION OF ERF 289 (PARK), MURRAY CITY COUNCIL OF PRETORIA of traffic lights and the local widening of Storm FIELD voel Road. PROPOSED CLOSING OF A PORTION OF A plan showing the proposed closing, as well Notice is hereby given in terms of section 67 of NAWAB STREET, A PORTION OF FIRST as further particulars relative to the proposed the Local Government Ordinance, 1939 (Ordi STREET AND SANITARY LANES IN closing, may be inspected during normal office nance 17 of 1939), that it is the intention of the ASIATIC BAZAAR TOWNSHIP hours at Room 3027' Third Floor, West Block, Council to close permanently to all traffic the Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, and junctions of Lily Avenue and Shirley Avenue Notice is hereby given in terms of section 67 of telephonic enquiries may be made at telephone (West) with Harold Avenue and Shirley Avenue the Local Government Ordinance, 1939 (Ordi , extension 273. (East), as well as a portion of Iris Crescent, in nance 17 of 1939), that it is the intention of the extent approximately m2, situated be Council to close permanently a portion of Na Any person who has any objection to the pro twcen Erven 156 and 158, Murrayfield. wab Street, a portion of First Street and two posed closing or who may have a claim to com if such sanitary lanes in Asiatic Bazaar township, which closing is carried out, must..... Notice is also hereby given in terms of section portions are bounded by Struben, Lorentz and Dodge lodge his objection or claim, as the case may be, 68. read with section 67 of the Local Govern Bleed Streets and Erf 697, Asiatic Bazaar, jointin writing at the abovementioned room or post it ment Ordinance, 1939, that it is the intention of ly in extent approximately m2.to PO Box 440, Pretoria 0001, not later than Fri the Council to close permanently as a park a day 24 July portion of Erf 289 (park), Murrayfield, in extent A plan showing the proposed closing, as well A H ERASMUS approximately m2. as further particulars relative to the proposed closing, may be inspected during normal office Acting Town Clerk r. 20 May 1987 The closures are necessitated as a result of the hours at Room 3027, Third Floor, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, and Notice No 153/1987 proposed extension of Rossouw Street and the building of an access interchange at Rossouw telephonic enquiries may be made at telephone Street to the N4 Freeway , extension Any person who has any objection to the pro A plan showing the proposed closing, as well posed dosing or who may have a claim to corn STADSRAAD VAN PRETORIA as further particulars relative to the proposed pensation if such closing is carried out, must closing, may be inspected during normal office lodge his objection or claim, as the case may bc, hours at Room 3027, Third Floor, West Block, in writing at the abovementioned room or post it VOORGENOME SLUITING VAN DIE Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, and to PO Box 440, Pretoria 0001, not later than Fri LILYLAAN EN telephonic enquiries may be made at telephone day 24 July SHIRLEYLAAN WES) BY HAROLDLAAN ( AANSLUITINGS VAN , extension 273. A H ERASMUS EN SHIRLEYLAAN (00S), 'N GEDEELTE Acting Town Clerk VAN IRISSINGLE EN 'N GEDEELTE VAN Any person who has any objection to the pro 20 May 1987 ERF 289 (PARK), MURRAYFIELD posed closing or who may have a claim to com Notice No 155/1987 pensation if such closing is carried out, must Hiermee word ingevolge artikel 67 van die lodge his objection or claim, as the case may be, Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Or in writing at the abovementioned room, or post donnansie 17 van 1939), kennis gegee dat die it to PO Box 440, Pretoria 0001, not later than PLAASLIKE BESTUUR VAN SANDTON Raad voornemens is om die aanslurtings van Li Friday 24 July lylaan en Shirleylaan (Wes) by Haroldlaan en Shirleylaan (Oos), asook 'n gedeelte van Iris A H ERASMUS KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN singel, groot ongeveer m2, gegee tussen Acting Town Clerk VOORLOPIGE WAARDERINGSLYS AAN Erwe 156 en 158, Murrayfield, permanent vir VRA alle verkeer te sluit. 20 May 1987 (Regulasie 5) Hiermee word ook ingevolge artikel 68, saam Notice No 154/1987 gclees met artikel 67, van die Ordonnansie op Kennis word hierby ingevolge artikel 12(1)(a) Plaaslike Bestuur, 1939, kennis gegee dat die van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van

40 I 1270 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van DIE STADSRAAD VAN SECUNDA of R500,00 is payable in respect of each meet 1977), gegee dat die voorlopige waarderingslys ing." vir die boekjare 1987/88 tot 1989/90 oop is vir WYSIGING VAN TARIEF VAN GELDE: J inspeksie by die kantoor van die plaaslike be F COERTZEN SPORTSTADION stuur van Sandton vanaf 20 Mei 1987 tot 22 Town Clerk Junie 1987 en enige eienaar van belasbare eiendom Kragtens die bepalings van artikel 80B(3) van Municipal Offices of ander persoon wat begerig is om beswaar by die Ordonnausie op Plaaslike Bestuur, 1939 PO Box 2 die Stadsklerk ten opsigte van enige aangeleent (Ordonnansie 17 van 1939), word hiermee be Secunda heid in die voorlopige waarderingslys, opgete kend gemaak dat die Stadsraad van Secunda by 20 May 1987 ken, soos in artikel 10 van die genoemde Spesiale Besluit op 25 Februarie 1987 besluit het 2302 Ordonnansie beoog, in te dien, insluitende die om die tarief van gelde vir die huur van die Sevraag of sodanige eiendom of 'n gedeelte daar cunda Sportstadion soos in die Provinsiale Koe van onderworpe is aan die betaling van eien rant van 28 Januarie 1987 gepubliseer soos volg domsbelasting of daarvan vrygestel is, of ten te g: opsigte van enige weglating van enige aange DIE STADSRAAD VAN SECUNDA leentheid nit sodanige lys, doen so binne gemel (a) Deur die vervanging van paragraaf (i) deur de tydperk. die volgende paragaaf: WYSIGING VAN VASSTELLING VAN "(i)(a) 15 % van die hekinkomste; GELDE Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui (b) 20 % van die hekinkomste met ingang van Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op 1 Januarie 1987, en lings van artikel 80B(3) van die Ordonnansie op die felt dat geen persoon geregtig is om enige be Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van swaar voor die waarderingsraad te opper tensy (c) 25 % van die hekinkomste met ingang van 1939), soos gewysig, dat die Stadsraad met in by 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds 1 Januarie 1988 gang van 1 Julie 1987 by Spesiale Besluit die taingedien het nie. newe vir die lewering van elektrisiteit, water en onderhewig aan 'n minimum van R100,00. nolermg gewysig het. SE MOSTERT per breukoms"; Stadsklerk Die algemene strekking van die wysiging is (b) deur die vervanging in paragraaf (ii) van Eerste Verdieping om vir verhoogde basiese heffings ten opsigte B die bedrae "R13,00" "R22,50" en "R32,00" Blok van water, elektrisiteit en rioleringsdienste deur die bedrae "1214,00", "R24,50" en Burgersentrum asook 'n verhoging van die verbruikerstariewe "R35.00" onderskeidelik, en Wesstraat ten opsigte van water voorsiening te mask. hiv Ftivoniaweg deur die byvoeging ná paragraaf (c) (v) van Sandown 'n Afskrif van die besluit van die Read en die die volgende paragraaf: Sandton voile besonderhde van die wysiging van gelde 20 Mei 1987 "(vi) Huurgeld vir die gebruik van fasiliteite waarna hicrbo venvys. word, is gedurende ge Kennisgewing No 40/1987 vir politieke doeleindes beloop R250,00 per ver wone kantoorure ter insae by die kantoor van gadering. 'n Deposito van R500,00 is betaalbaar die Stadsekretaris, Munisipale Kantore. Secunten opsigte van elke vergadering". da vir 'n tydperk van veertien (14) dae vanaf die datum van. publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant. J F COERTZEN LOCAL AUTHORITY OF SANDTON Stadsklerk Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen die voorgestelde wysigings, moet sodanige be NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO Munisipale Kantore swear skriftelik by die Stadsklerk indien binne PROVISIONAL VALUATION ROLL veertien (14) dae na die publikasie van hierdie Posbus 2 Secunda kennisgewing in die Provinsiale Koerant. 20 Mei 1987 (Regulation 5) 2302 J F COERTZEN Stadsklerk Notice is herey given in terms of section 12(1)(a) of the Local Authorities Rating Ordi nance, (Ordinance 11 of 1977), that the provisional valuation roll for the financial years 1987/88 to 1989/90 is open for inspection at the office of the local authority of Sandton from 20 May 1987 to 22 June 1987 and any owner of rate able property or other person who so desires to lodge an objection with the Town Clerk in re spect of any matter recorded in the provisional TOWN COUNCIL OF SECUNDA AMENDMENT OF TARIFF OF CHARGES: SPORT STADIUM Munisipale Kantore Posbus 2 Secunda 20 Mei In terms of the provisions of section 80B0) of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordivaluation roll as contemplated in section 10 of nance 17 of 1939 it is hereby notified that the THE TOWN COUNCIL OF SECUNDA the said Ordinance including the question Town Council of Secunda has by Special Resowhether or not such property or portion thereof lution on 25 February 1987, resolved to amend AMENDMENT TO DETERMINATION OF is subject to the payment of rates or is exempt the tariff of charges for the rental of the Secunda CHARGES therefrom or in respect of any omission of any Sport Stadium published in the Provincial Gamatter from such roll shall do so within the said zette dated 28 January 1987 as follows: Notice is hereby given in terms of the provi period. sions of section 808(3) of the Local Government Ordinance, 17 of 1939, as amended, that the (a) By the substitution for paragraph (i) of the The form prescribed for the lodging of an ob following paragraph: Council has by Special Resolution amended the tariffs of charges payable for the supply of elec jection is obtainable at the address indicated be [deity, water and sewerage. low and attention is specifically directed to the "(0(a) 15 % of gate takings; fact that no person is entitled to urge any objet The general purport of the amendment is to tion before the valuation board unless he has timeously lodged an objection in the prescribed (b) 20 % of gate takings with effect from I make provision for increased basic charges in re form. January 1987, and spect of water, electricity and sewerage services as well as an increase of the consumers tariffs in S EMOSTERT respect of water supply. (c) 25 % of gate takings with effect from 1 Town Clerk January 1988 subject to a minimum of A copy of the special resolution of the Council R100,00 per meeting"; and First Floor full particulars of the amendment of charges BBlock referred to above are open for inspection dunng (b) by the substitution in paragraph fii) of the Civic Centre normal office hours at the office of the Town amounts "R13,00", "R22,50" and "R32,00" by West Street Secretary.Municipal Offices, Secunda for a the amounts "R14,00", "R24,50" and "R35,00" period of fourteen (14) days from the date of cnr Rivonia Road respectively, and publication of this notice in the Provincial Gazette. SandownSandton 20 May 1987 (c) by the insertion after paragraph (v) of the Notice No 40/1987 following paragraph: Any person who is desirous of recording his objection to the proposed amendments, must ' "(vi) Rentals for the use of facilities for politi lodge such objection m writing with the Town cal meetings are R250,00 per meeting. A deposit Clerk within fourteen (14) days after the date of

41 PROVINCIAL GAZETTE, 20 MAY publication of this notice in the Provincial Ga STADSRAAD VAN SPRINGS "(2) Verbruikersheffing, per maand: r zette. (a) kw.h, per kw.h: 9,35c I F COERTZEN WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN Town Clerk GELDE:MUNISIPALEKIESERSLYSTE (b) en meer kw.h, per kw.h: 7,15c". Municipal Offices 2. Deur subitem (2) van item 3 deur die vol PO Box 2 Daar word hierby ingevolge die bepalings van gende te vervang: Secunda artikel 80B(3) p van die Ordonnansje o Plaaslike 20 May 1987 Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Stads "(2) Verbruikersheffing, per maand: 2302 read van Springs by Spenale Besluit die vasstelling van die verkoopprys van munisipale (a) kw.h, per kw.h: 11,00c kieserslyste met ingang vanaf 1 Mei 1987 gewy (b) en meer kw.h, per kw.h: 7,7c". sig het. ' 3. Deur subitem (2) van item 4 deur die vol STADSRAAD VAN SPRINGS Die wysiging behels 'n verhoging van die ver gende te vervang: koopprys van munisipale kieserslyste. "(2) Verbruikersheffing, per maand: VASSTELLING VAN GELDE: WATER Besonderhede van die wysiging 16 ter Sae by VOORSIENING die kantoor van die Raad vir in tydperk van (a) 0 I 000 kw.h, per kw.h: 11,44c veertien dae vanaf die datum van publikasie Daar word hierby ingevolge die bepalings van hiervan in die Provinsiale Koerant. (b) en meer kw.h, per kw.h: 6,60c". Artikel SOB(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Enige persoon wat beswaar teen genoemde D G VAN DEN BERG Stadsraad van Springs by spesiale besluit die sysiging wens aan te teken moet dit skriftelik Waarnemende Stadsklerk gelde betaalbaar met betrekking tot watervoor tame 14 dae vanaf die datum van publikasie van Munisipale Kantore siening met ingang vanaf 27 April 1987 vasgestel hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant Posbus 15 het. by die ondergetekende doen. Ventersdorp 2710 Die gelde sons vasgestel omvat die gelde soos HA DU PLESSIS 20 Mei 1987 voorheen in die Watervoorsieningsverordeninge Stadsklerk Kennisgewing No 17/1987 uiteengesit, maar met voorsiening vir die verho Burgersentrum ging van sekere van die gelde. Springs 20 Mei 1987 Besonderhede van die vasstelling le ter insae Kennisgewing No 37/1987 by die kantoor van die Raad vir 'n tydperk van VENTERSDORP TOWN COUNCIL veertien cite vanaf die datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant. AMENDMENT TO DETERMINATION OF Enige persoon wat beswaar teen genoemde TOWN COUNCIL OFSPRINGS CHARGES IN RESPECT OF ELECTRICITY vasstelling wens aan te teken moet dit skriftelik SUPPLY binne 14 dae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant AMENDMENT TO THE DETERMINATION by die ondergetekende doen. OF CHARGES: MUNICIPAL VOTERS In terms of section 80B(8) of the Local Gov ROLLS emment Ordinance, 1939, it is hereby notified ' H A DU PLESSIS that the Town Council of Ventersdorp has, by Stadsklerk Special Resolution, further amended the deter Notice is hereby given in tetras of the provi munition of charges in respect of electricity sup sions of section 806(3) of the Local Government ply, published in Provincial Gazette dated 22 Burgersentrum Ordinance, 1939, as amended, that the Town August 1984, as amended, with effect from the Springs Council of Springs has by Special Resolution January 1987 account, as follows: 20 Mei 1987 amended the determination of the selling price Kennisgewing No 36/1987 of municipal voters rolls with effect from 1 May 1. By the substitution for subitem (2) of item of the following: 0 20 This amendment comprises an increase in the "(2) Consumption charge, per month: selling price of municipal voters rolls. (a) kw.h, per kw.h: 9,35c TOWN COUNCIL OF SPRINGS Particulars of the amendment ate open for inspection at the office of the Council for a period 1 (a) 001 and more kw.h, per kw.h: 7,15c". DETERMINATION OF CHARGES: SUP of fourteen days from the date of publication By the substitution for subitem (2) of item 3 PLY OF WATER hereof in the Provincial Gazette. of the following: Notice is hereby given in terms of the provi Any person who desires torecord his objecsions of section 80B(3) of the Local Government tion to the said amendment shall do so in writing. 2,. (2) Consumption charge, per month: Ordinance, 1939, as amended, that the Town to the undermentioned within 14 days after the (a) kw.h, per kw.h: 11,00c Council of Springs has by special resolution de date of publication of this notice in the Provintermined charges for the supply of water with ef dal Gazette. (b) and more kw.h, per kw.h: 7,7c". feet from 27 April H A DU PLESSIS 3. By the substitution for subitem (2) of item 4 This determination comprises the charges pre Town Clerk of the following: viously included in the Bylaws regarding the Civic Centre supply of water but provision is made for an in SPrings "(2) Consumption charge, per month: crease in the charges. 20 May 1987 (a) kw.h, per kw.h: I I,44c Notice No 37/1987 Particulars of the determination are open for (b) and more kw.h, per kw.h: 6,60c". inspection at the office of the Council for a period of fourteen days from the date of publica D G VAN DEN BERG Lion hereof in the Provincial Gazette. STADSRAAD VAN VENTERSDORP Acting Town Clerk Municipal Offices Any person who desires to record his objet PO Box 15 tion to the said determination shall do so in writ WYSIGING VAN VASSTELLING VAN ing to the undermentioned within 14 days after GELDE VIR ELEKTRISITEIT Ventersdorp 2710 the date of publication of this notice in the Prov 20 May 1987 uncial Gazette. Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie Notice No 17/1987 op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend H A DU PLESSIS gemaak dat die Stadsraad van Ventersdorp, by Town Clerk opesiale Besluit, die vasstelling van gelde vir die lowering van elektrisiteit afgekondig in Provin STADSRAAD VAN VEREENIGING Civic Centre siale Koerant van 22 Augustus 1984, sons gewy Springs sig, met ingang van die Januarie 1987 rekenmg. VASSTELLING VAN GELDE: WYSIGING May 1987 verder soos volg gewysig het: Notice No 36/ Deur subitem (2) van item 2 deur die vol Daar word hierby ingevolge artikel SOB van gende te vervang: die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be

42 1272 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 kend gemaak dat die Raad voornemens is em by by die Stadsklerk, Munisipale Kantore, Ver eeniging, doen nie later nie as Woensdag, 3 Spesiale Besluit die vasstelling van gelde betaal eeniging, doen nie later nie as 3 Junie Junie baar ingevolge die Parkeverordeninge te wysig. I I J COETZEE COETZEE Die algemene strekking van hierdie wysiging Stadsekretaris Stadsekretaris is om met ingang 1 Junie 1987 die tariewe vir Munisipale Kantore kampterreine in Dickinsonpark te verhoog. Posbus 35 Munisipale Kantoor Vereeniging Posbus 35 'n Afskrif van hierdie wysiging le ter insae ge 20 Mei 1987 Vereeniging durende kantoorure by die kantoor van die Kennisgewing No 49/ Mei 1987 Stadsekretaris vir 'n tydperk van veertien dae Kennisgewing 50/1987 vanaf die datum van publikasie hicrvan.. Enige persoon wat beswaar teen hierdie wysiging wens aan te teken, moet dit skriftelik by die Stadsklerk, TOWN COUNCIL OF VEREENIGING Munisipale Kantore, Vereeniging, TOWN COUNCIL OF VEREENIGING nie later nie as 3 Junie 1987 doen. AMENDMENT OFBYLAWS III DETERMINATION OF CHARGES Sta COETZEEdsekretaris Munisipale Kantore It is hereby notified in terms of section 96 of It is hereby notified in terms of section 80B of Posbus 35 the Local Government Ordinance, 1939, that the Local Government Ordinance, 1939, that Vereeniging the Council intends amending the Library By the Town Council of Vereeniging by Special 20 Mei 1987 laws. Resolution amended the following charges: Kennisgewing No 48/1987 The central purport of this amendment is to 1. The tariff for the supply of electricity. determine the tariffs contained in said bylaws in terms of section 80B of the said Ordinance. 2. The tariff in terms of the Library Bylaws. A copy of this amendment is open for inspec 3. The tariff for the supply of water. TOWN COUNCIL OF VEREENIGING tion at the office of the Town Secretary for a period of fourteen days from date of publication The general purport of these amendments, is DETERMINATION OF CHARGES: hereof in the Provincial Gazette. as follows: AMENDMENT Any person who desires to record his objet 1. To provide, with effect from 1 July 1987, lion to the proposal, must do so in writing to the for an increase in the tariff for the reconnection It is hereby notified in terms of section 80B of Town Clerk, Municipal Offices, Vereeniging, by of electricity in cases of non payment. the Local Government Ordinance, 1939, that not later than 3 June To provide, with effect from 1 May 1987, the Council intends amending, by Special for Resolution, the determination of charges pay 1.11 COETZEE an increase in the tariff for issuing duplicate able in terms of the Parks Bylaws. Town Secretary membership cards and to provide for an escala Municipal Offices % tion of 10 per annum on the original purchase The general purport of this amendment is to pp Box 35 price of books in the case of lost books. increase the charges for camping sites in Dickin Vereeniging 3. To provide, with effect from 1 July 1987, son Park with effect from 1 June May 1987 for a concession of 15 Ice of water to flats and A copy of this amendment is open for inspec Notice No 49/1987 multi 652 family dwellings. 20 tion during office hours at the office of the Town Secretary for a period of fourteen days as from Copies of these determinations are open for the date of publication hereof. inspection during office hours at the office of the STADSRAAD VAN VEREENIGING town Secretary. for a period of fourteen Any person who desires to record his objet days from date of publication hereof in the Provincial tion to this amendment must do so in writing to VASSTELLING VAN GELDE Gazette. the Town Clerk, Municipal Offices, Vereeni ging, by not later than 3 June Daar word hierby ingevolge artikel 80B van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be Any person who desires to lodge his objection to the said determinations, must do so kend gemaak dat die stadsraad van Vereeniging in writirkg 1 J I COETZEE to the Town Clerk, Municipal Offices, Vereentdie volgende gelde per Spesiale Besluit gewysig June Secretary Town ging, by not later than Wednesday, 3 het: Municipal Offices PO Box Die gelde betaalbaar vir die lowering van J.1.1 COETZEE Vereeniging elektrisiten. Town Secretary 20 May 1987 Notice No 48/ Die gelde betaalbaar ingevolge die Biblioteekverordeninge. Municipal Offices PO Box Die gelde betaalbaar vir water. Vereeniging 20 May 1987 STADSRAAD VAN VEREENIGING Die algemene strekking van hierdie wysigings Notice No 50/1987 is: 1. Om, met ingang 1 Julie 1987, die [grief vir die heraansluiting van elektrisiteit as gevolg van WYSIGING VAN VERORDENINGE wanbetaling, te verhoog. STADSRAAD VAN VOLKSRUST 2 Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Om,met ingang 1 mci 1987, die tarief vir Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be die beruitreilcing van biblioteekkaartjies te ver KENNISGEWING VAN EERSTE SITTING kend gemaak dat die Raad voornemens is om hoog en om 'a eskalasie van 10 % per jaar op VAN WAARDERINGSRAAD OM BEdie Biblioteekverordeninge te wysig. die oorspronklike koopprys van boeke in geval SWARE TEN OPSIGTE VAN VOORLO van verlore boeke in te bou. PIGE WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJARE 1987/1990 AAN TE HOOR Die algemene strekking van hierdie wysiging 3. Om, met ingang 1 Julie 1987, 'n toegewing is om die tariewe in genoemde verordeninge ver van 15 ke per woonstel of wooing vir meer as vat, ingevolge artikel 80B van genoemde Ordon een gesin, vir die gebruik van water te mask. Kennis word hierby ingevolge artikel 15(3)(b) nansie of te kondig... van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Afskrifte van hierdie vasstellings le gedurende Plaaslike Besture, (Ordonnansie 11 van 1977), gegee dat die eerste sitting van die waar 'n Afskrif kantoorure ter insae van die wysiging le ter insae by die by die kantoor van die derin sraad op 5 Stadsekretaris, vir 'n tydperk van veertien dae g Junie 1987 om 10h00 sal plaas. kantoor van die Stadsekretans vir 'n tydperk van vanaf datum van publikasie hiervan in die wild Pro en gehou sal word by die volgende adres: veertien dae vanaf die datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant. vinsiale Koerant. Komiteekamer Enige persoon wat beswaar teen genoemde Munisipale Kantore 4 Enige persoon wat beswaar teen genoemde vasstellings wens aan te teken, meet dit skrifte Voortrekkerplein wysiging wens aan te teken, moet dit skriftelik ilk by die Stadsklerk, Munispale Kantoor, Ver Volksrust III ffi

43 PROVINCIAL GAZETTE, 20 MAY om enige beswaar tot die voorlopige waarde Resolution, amended the Determination of LOCAL AUTHORITY OF ZEERUST ringslys vir die boekjare 1987/1990 te oorweeg. Charges for Water Supply, published under Mu Notice 4/84, dated 4 April 1984, with effect from 1 May Sekretaris: Waarderingsraad nicipal20 Mei 1987 Kennisgewing No 1/1987 The general purport of the amendment is to increase the tariff in respect of water consumed in excess of 35 Ice. NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO PROVISIONAL VALUATION ROLL AND PROVISIONAL SUPPLEMENTARY VA LUATION ROLL (Regulation 5) le TOWN COUNCIL OF VOLKSRUST A copy of the Special Resolution of the Court Notice is hereby given oil in and full terms of sections particulars of the amendment are open for inspection during ordinary office 12(1)(a) and 36 of the Local Authorities Rating NOTICE OF FIRST SITTING OF VALUA (Ordinance 11 at the office of of 1977), that the Town Secretary. Municipal Imlay hoursai ary,. TION BOARD TO HEAR OBJECTIONS IN the Ordinance,1977 Offices, Saturnus provisional valuation roll for the financial Street, RESPECT OF PROVINCIAL VALUA Westonaria, fora period of fourteen (14) days from the date of years 1987/1990 and the provisional supplemen TION ROLL FOR THE FINANCIAL YEARS tary valuation rolls for the financial publication of this notice in the Provincial Ga years 1987/ /1987 are open zette. for inspection at the office of the Local Authority of Zeerust from 20 May Notice is hereby given in terms of section 1987 to 22 June 1987 and any owner of rateable 15(3)(6) of the Local Authorities Rating Ordi Any person who desires to object to property or other person who such so desires to lodge nance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the amendment, must lodge such objection in writ an objection with the Town Clerk in respect of first sitting of the valuation board will take place ing with the Town Clerk within fourteen (14) any matter recorded in the provinsional valuaon the 5th June 1987 at 10h00 and will be held at days after the date of publication of this notice in tion roll and provisional supplementary valua the following place: the Provincial Gazette. tion rolls as contemplated in sections 10 and 34 of the said Ordinance including the question Committee Room Municipal Offices whether or not such property or portion thereof Voortrekkerplein J H VAN NIEKERK is subject to the payment of rates or is exempt. Town Clerk therefrom or in respect of any omission of any Volksrust Municipal Offices matter from such roll shall do so within the said PO Box 19 to consider any objection to the provisional period.westonaria valuation roll for the financial years 1987/ The form prescribed for the lodging of an ob Secretary: Valuation Board 20 May WV 'ection is obtainable at the address indicated be Notice No 15/1987 low and attention is specifically directed to the 20 May 1987 fact that no person is entitled to urge any objec Notice No 1/ tion before the valuation board unless he has timeously lodged an objection on the prescribed form. STADSRAAD VAN WESTONARIA PLAASLIKE BESTUUR VAN ZEERUST 1 C PIETERSE Town Clerk WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN Municipal Offices GELDE VIR DIE LEWERING VAN KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN po Box 92 WATER VOORLOPIGE WAARDERINGSLYS EN Zeerust VOORLOPIGE AANVULLENDE WAAR 2665 DERINGSLYS AANVRA Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 20 May B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Be Notice No 6/1987 stuur, 1939, dat die Stadsraad van Westonaria (Regulasie 5) by Spesiale Besluit die Vasstelling van Gelde vir die Lewering van Water, afgekondig by Munisi Kennis geskied hierby ingevolge artikels pale Kennisgewing 4/84 van 4 Apnl 1984, met 420)(a) en 36 van die Ordonnansie op Eien STADSRAAD VAN VANDERBIJLPARK ingang 1 Mei 1987 gewysig het. domsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 Die algemene strekking van die wysiging is (Ordonnansie II van 1977), dat die voorlopige VASSTELLING VAN GELDE ma die tariewe te verhoog vir die verbruik van waardenn gslys vir die boekjare 1987/1990 en die Meer as 35 Ice water. voorlopige aanvullende waarderingslyste vir die boekjare 1984/87 oop is vir inspekste by die kan Ordonnansie 'n Afskrif van die Spesiale Besluit van die toor van die plaaslike bestuur van Zeerust vanaf op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van Raad en voile besonderhede van die wysiging is 20 Mei 1987 tot 22 Junie 1987 en enige eienaar 1. Ingevolge word artikel hierby 80B(8) bekend 39), gemaak van die dat die gedurende gewone kantoorure ter insae by die van belasbare eiendom of ander persoon wat be Stadsraad van Vanderbijlpark by Spesiale Be kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Kan gerig is om 'n beswaar by die Stadsklerk ten op sluit die Begraafplaas en Krematonumtan 'ewe toor, Satumusstraat, Westonaria vir 'n tydperk sigte van enige aangeleentheid in die voorlopige coos afgekondig by Munisipale Kennisge van veertien (14) dae vanaf die datum van publi ' en voorlopige aanvullende waarderingslys opgewingnommer g 76 van 1985 n 1 Maart.metmen. kasie van hierdie kennisgewing in die Provin teken, sons in artikels 10 en 34 van die genoem 1987 soon volg gewysig het. siale Koerant. de Ordonnansie beoog, in te dien, insluitende 1. Deur in item van die Bylae na die uit die vraag of sodanige ciendom of 'n gedeelte Enige persoon war beswaar wil aanteken teen daarvan ondcrworpe is aan die betahng van.drukking "Inwoner" die volgende uitdrukking die voorgestclde wysiging, moct sodanige be in te voeg: eiendomsbelasting of daarvan vrygestel is, of ten swaar skriftelik by die Stadsklerk indicn binne opsigte van enige weglating van enige aange of 'n inwoner van 'n ander dorp met wie die veertien (14) dac na die datum van publikasie leentheid uit sodanige lys, doen so binne gemel Rand 'n verassingsoorcenkoms het.". van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koede tydperk. rant. C BEUKES Munisipale Kantore Posbus 19 Westonaria Mei 1987 Kennisgewing No 15/1987 J H VAN NIEKERKStadsklerk Stadsklerk Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui Posbus 3 Vanderbijlpark beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op 1900 die feit dat geen persoon geregtig is om enige be 20 Mei 1987 swaar voor die waarderingsraad te opper tensy Kennisgewing No 42/1987 by 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds ingedien het nie. TOWN COUNCIL OF WESTONARIA J CPIETERSE TOWN COUNCIL OF VANDERBIJLPARK Stadsklerk AMENDMENT TO DETERMINATION OF Munisipale Kantore DETERMINATION OF CHARGES CHARGES FOR WATER SUPPLY Posbus 92 Zeerust In terms of section 80B(8) of the Local Go 0 It is hereby notified in terms of section 803(3) 2865 vernment Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of of the Local Government Ordinance, 1939, that 20 Mei ), it is hereby notified that the Town Counthe Town Council of Westonaria by Special Kennisgewing No 6/1987 cil of Vanderbillpark has by Special Resolution

44 1274 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 i amended the Cemetary and Crematorium Ta Per ride per period of 60 minutes or part king op die eerste dag van die maand waarop die riffs published under Municipal Notice No 76 of thereof: R5,00. Randwaterraad se tarief met P sent per kiloliter 1985 with effect from 1 March 1987 as follows: verhoog, waar P soos volg bereken word: 4.2 Ponyrides per child (in the kraal): 1. By the insertion after the expression "Resi P = (M N), waar; dent" m item of the Schedule of the follow Per ride per period of 10 minutes or part ing expression: thereof: R1,00. M = verhoogde tarief van die Randwater raad; en "or a resident of another town with whom the 4.3 Ponyridei per child (Emfulenipark): Council has a cremation agreement.". N = huidige tarief van die Randwater Per ride per period of 10 minutes or part raad.". CBEUKES thereof: R1,00.". Town Clerk 4. Deur in Dee) I van die Tarief van Gelde PO Box 3 C BEUKES item 3 deur die volgende te vervang: Vanderbijlpark Town Clerk 1900 PO Box 3 "3 Munisipale Verbruik van Water 20 May Vanderbijlpark 1987 Notice No 42/ Gelde vir die lewering van water aan munisi 20May pale departemente, die woongebiede Boipatong 20 Notice No43/1987 en Bophelong word teen beraamde koste gehef 658_20 soos van tyd tot tyd deur die Stadstesourier be STADSRAAD VAN VANDERBULPARK paal.". STADSRAAD VAN VANDERBULPARK C BEUKES VASSTELLING VAN TARIEWE BY ONT Stadsklerk SPANNINGSOORDE EN WOONWAPARK Posbus 3 VASSTELI1NG VAN GELDE: WATER Vanderbijlpark 1900 Ingevolge die bepalings van artikel 8013(8) van 20 Mei 1987 die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 17 van Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van Kennisge g No 44/ , word hierby bekend gemaak dat die Stads die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, raad van Vanderbijlpark by Sinsiale Besluit die word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad Tariewe betaalbaar by die Raad se Ontspan van Vanderbijlpark by Spesiale Besluit die ge...diffemnsieer_de watertariewe afgekondig onder ningsoorde en Woonwapark, afgekondig by Mu nisipale Kennisgewingnommer 61 van 1986, met mumsipale neninsgewingnommer 78 van 1983 met ingang 1 Aprt11987 soos volg gewysig het: TOWN COUNCIL OF VANDERBULPARK ingang 1 April 1987, soos volg gewysig het: Deur na item (viii) die volgende in te L Deur in Deel I van die Tarief van Gel& DETERMINATION OF CHARGES: voeg: items 2.1(C) en 2.2(C) deur die volgende te ver WATER vang: "4. Perdeen Ponieritte "2.1(C) Ander Verbruikers Sent perk! In terms of the provisions of section 8013(8) of 4.1 Perderitte per persoon: the Local Government Ordinance, 1939, it is (a) Indien die gemiddelde daag hereby notified that the Town Council of Van Per rit van 30 minute of gedeelte daarvan: hkse vetbruik 301d of minder is... 56,09 derbikark has by Special Resolution amended R2,50. (b) India die gemiddelde daag the differentiated water tariffs published under Per rit van 60 minute of gedeelte daarvan: likse verbruik meer as 30 k/is Municipal Notice No 78 of 1983 with effect from 1 April 1987, as R5,00. follows: i) vir die hoeveelheid water meer 4.2 Ponieritte per kind (in die loopkraal): as 30 kl maar nie meet as k/ 1. By the substitution in Part I of the Tariff of nit 71,09 Charges for items 2.1(C) and 2.2(C) of the fol Per rit van 10 minute of gedeelte daarvan:, lowing: R1,00. ti) vir die hoeveelheid water meer, as2 kl 40 "2.1(C) Qther Consumers Cents per k/ 4.3 Ponieritte per kind (Emfulenipark): 2.2(C) Ander Verbruikers Sent per k/ (a) If the average daily consump Per rit van 10 minute of gedeelte daarvan: non is 30 k/ or less 56,09 R1,00.". (a) Indien die gemiddelde daag Lime verbniik 30 k/ of minder is... 84,03 (b) If the average daily consump C BEUKES tion is more than 30 kl Stadsklerk (b) Indien die gemiddelde daag Posbus 3 hlcse verbruik meer as 30 k/ is i) for the quantity of water in excess Vanderbijlpark of 30 k/ but not more than 1900 i) sir die hoeveelheid water mar Icl 71,09 ill as 30 Id maar nie meer as k/ 20 Mei 1987 Kennisgewing No 43/1987 nie 76,53for the quantity of water in excess of kf 40,015 ii) vir die hoeveelheid water meer as Id 40, (C) Other Consumers Cents per kl 2. Deur in Deel I van die Tarief van Gelde (a) If the average daily consump TOWN COUNCIL OF VANDERBULPARK item 2(D)(3) deur die volgende te vervang: tion is 30 k/ or less 84,03 "2(D)(3) Uitgesonderd waar 'n verhoging van (b) If the average daily consump DETERMINATION OF TARIFFS AT RE die [aria van die Randwaterraad plaasvind as tion is more than 30 kl CREATIONAL AND CARAVAN gevolg van die toepassing van 'n boeteklousule RESPARKORTS i) for the quantity of water in exword die kilolitertanef betaalbaar ingevolge cess of 30 Id but not more thin hierdie tariewe uitgesonderd die tariewe vervat id 76,53 In terms of the provisions of section 80B(8) of in subitems 2.1(C)(b)(ii) en 2.2(C)(b)(ii) op die the Local Government Ordinance, 17 of 1939, it eersvolgende maand se rekening wat volg op die ii) for the quantity of water in exis hereby notified that the Town Council of Van datum waarop Randwaterraad se tarief met P cess of kl 40,015 derbijlpark has by Special Resolution amended sent per kiloliter verhoog, waar P soos volg bethe charges payable at the Council's Recrea reken word: 2. By the substitution in Part I of the Tariff of tional Resorts and Caravan Park, promulgated Charges for item 2(D)(3) of the following: p = under Municipal Notice Number 61 of 1986, (M N)x (1 + 7/100), waar; "2(D)(3) Save with effect from for an increase in the tariff of 1 April 1987 as follows: M = verhoogde tarief van die Randwater the Rand Water Board as a result of the imple By the insertion after item (viii) of the raad; en mentation of a penalty clause the kiloliter tariff following: N = huidige tarief van die payable in terms of this tariffs except the tariffs Randwaterraad.". included in items 2.1(C)(b)(ii) and 2.2(C)(b)(ii) "4. Horse and Ponyrides: shall be in creased by P cent per kilolitre with ef 3. Deur in Deel I van die Tarief van Gelde feet from the first account in the month follow 4.1 Horserides per person: item 2(D)(4) deur die volgende te vervang: ing the date of an increase in the Rand Water Board tariffs, where P is calculated as follows: Per ride p er period of 30 minutes or part, Die kiloliter tarief 1ngevolge subthereof: R2,50. item 2.1(C)(b)(ii) en 2.2(C)(b)(n) tree in war P = (M N) x (1 + 7/100), where;

45 I PROVINCIAL GAZETTE, 20 MAY M increased tariff of the Rand Water the Rand Water Board's tariff, where P is calcu Charges for the supply of water to municipal Board; and lated as follows: departments, the townships Boipatong and r Bophelong shall be levied at an estimated cost P N), where; N = current tariff of the Rand Water. and shall be determined from time to time by the Board.". M = increased tariff of the Rand Water Town Treasurer.". Board; and C BEUKES 3. By the substitution in Part I of the Tariff of Town Clerk Charges for item 2(D)(4) of the following: N = current tariff of the Rand Water. PO Box 3 Board.". Vanderbijlpark "2(D)(4) The kilolitre tariff payable in term of 4. By the substitution in Part I of the Tariff of 1900 subitems 2.1(C)(b)(ii) and 2.2(C)(b)(ii) shall be Charges for item 3 of the following: 20 May 1987 increased by P cent per kilolitre with effect from Notice No 44/1987 the first day of the month in which an increase in "3 Municipal Consumption of Water _..

46 1276 PROVINSIALE KOERANT, 20 MEI 1987 INHOUD CONTENTS _ Proklamasie Proclamation 36. Die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buite 36. Transvaal Board for the Development of Pen Urban stedelike Gebiede: Inlywing van openbare oord 1232 Areas: Inclusion of Public Resort 1232 Administrateurskennisgewings Administrator's Notices 736. Munisipaliteit Potchefstroom: Voorgestelde verande 736. Potchefstroom Municipality: Proposed Alteration of ring van grense 1232 Boundaries Gesondheidskomitee van Devon: Wysiging van Boure 770. Devon Health Committee: Amendment to Building gulasies 1232 Regulations Gesondheidskomitee van Devon: Wysiging van Be 771. Devon Health Committee: Amendment to Cemetary graafplaasregulasies 1233 Regulations Gesondheidskomitee van Devon: Wysiging van Regu 772. Devon Health Committee: Amendment to Regulations lasies Betreffende Honde 1234 Relating to Dogs Gesondheidskomitee van Devon: Wysiging van Sani 773. Devon Health Committee: Amendment to Sanitary tore en Vullisverwyderingstarief 1234 and Refuse Removals Tariff Gesondheidskomitee van Devon: Wysiging van Water 774. Devon Health Committee: Amendment to Water Sup voorsieningsregulasies 1235 ply Regulations Munisipaliteit Vanderbijlpark: Elektrisiteitsverorde 775. Vanderbijlpark Municipality: Electricity Bylaws: Cor ninge: Kennisgewing van Verbetering 1237 rection Notice Tenders: Bepaling van die bedrag soon beoog by artikel 776. Tenders: Determination of the Amount as Contem 35(1) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939: plated in section 35(1) of the Local Government Ordi Wysiging 1237 nance, 1939: Amendment Wysiging van titelvoorwaardes van Erf 8, Dennehof; en 777. Amendment of Title Conditions of Erf 8 Dennehof and die wysiging van die Sandton dorpsbeplanningskema the Amendment of the Sandton Town planning 778. Zakariyyapark: Verklaring tot goedgekeurde dorp 1237 Scheme SuidJohannesburgstreek.wysigingskema Zakariyya Park: Declaration as Approved Township Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Regstel 779. SouthJohannesburg Region: Amendment Scheme lingskennisgewing Removalof Restrictions Act, 1967: Correction Notice Wet op Opheffing van Beperkings, Removalof Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Removalof Restrictions Act, Wysiging van titelvoorwaardes en skema: Erf 1152, 783. Amendment of Title Conditions and Scheme Erf 1152, Ferndale: Kennisgewing van Verbetering 1241 Ferndale: Notice of Correction Hesteapark Uitbreiding 9: Verklaring tot goedge 784. Hestea Park Extension 9: Declaration as Approved keurdedorp 1241 Township Pretoriastreek wysigingskema Pretoria Region Amendment Scheme Junction Hill Uitbreiding 2: Verklaring tot goedge 786. Junction Hill Extension 2: Declaration as Approved keurdedorp 1243 Township Germiston wysigingskema Germiston Amendment Scheme Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Erf 125, 789. Erf 125, Meyerspark: Removal of Restrictions Act, Meyerspark Alberton wysigingskema Alberton Amendment Scheme Wysiging.van titelvoorwaardes: Erf 27, Essexwold; en 791. Amendment of Title Conditions of Erf 27, Essexwold die wysiging van die Noordelike Johannesburgstreek and the Amendment of the Northern Johannesburg dorpsaanlegskema 1247 Region Amendment Scheme Sandton wysigingskema Sandton Amendment Scheme Vereeniging wysigingskema Vereeniging Amendment Scheme Warmbaths wysigingskema Warmbadts Amendment Scheme Bethal wysigmgskema Bethal Amendment Scheme wysigingskema PretoriaAmendment Scheme Pretoria wysigingskema Pretoria Amendment Scheme Nelspruit wystgingskema 1/ Nelspruit Amendment Scheme 1/ Nelspruit wysigingskema Nelspruit Amendment Scheme Stadsraad van Vosloorus: Verordeninge Betreffende 800. City Council of Vosloorus: Bylaws Relating to Ser Dienste en die Gebruik van Fasiliteite 1249 vices and Facilities Velegging van toegangspad Deviation of Access Road 1250 Algemene Kennisgewings General Notices I 349. Wet op Opheffing van Beperkings, Removalof Restrictions Act, 84 of Voorgestelde Dome: Goudrand; Hennopspark Uit 350. Proposed Townships: Goudrand; Hennops Park Eatenbreiding sion Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Beper 35L Application in terms of the Removal of Restrictions kings (Wet 84 van 1967): Lot 987, Houghton Land Act (Act 84 of 1967) Lot 987, Houghton Estates goed; en die wysiging van die Johannesburgdorps Township and the Amendment of the Johannesburg beplanningskema, Town planning Scheme, Johannesburgwysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskem a Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Randburg wysigingskema Amendment Scheme Sandton wysigingskema Sandton Amendment Scheme Voorgestelde Kemptonpark wysigingskema 1/ Proposed Kempton Park Amendment Scheme 1/ Pretoria wysigingskema Pretoria Amendment Scheme Staat van Ontvangstes en Betalings vir die tydperk Statement of Receipts and Payments for the period 1 April1986 tot 31 Maart April1986 to 31 March Tenders 1260 Tenders 1260 Plaaslike Bestuurskennisgewings 1262 Notices by Local Authorities 1262

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

IL DIE PROVINSIE TR. V 0

IL DIE PROVINSIE TR. V 0 I I 1 1 1.1BRAky THE PROVINCE OF TRANSVAAer 11. Official lb a3ettr j (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c 8.K :. 1 e4.., Qdl ;' 1101 II IL DIE PROVINSIE

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow Vol. 13 PRETORIA, 28 NOVEMBER 2007 No. 345 2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Townships Ordinance

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 3 APRIL 2013 No.

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4,?:;:: @ifistrir Warrant 3\4 ir (A s n Nausbhul In die Pm kissyrior oereentrerri I, yii,ip,11;;,:i A,AW,' (Official 4azettr (Registered at the Post

More information

tr7; 434 ffistele Koerant 4 - dav... - c rr tq 7 tza 22 APRIL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday)

tr7; 434 ffistele Koerant 4 - dav... - c rr tq 7 tza 22 APRIL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday) Otttrtai III II MENIKO ry 1 HE PROVINCE OF TRANSVAAL, I (At' EittS 1 tleeeatirmt 11; a3ette tr7; i, ' DIE PRO VINSIE TRANSVAAL 434 ffistele Koerant (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES:

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 17 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE , 1 THE PROVINCE OF TRANSVAAL I 0 1 10 MENIKO II PI - DIE PROVINSIE TRANSVAAL \ ' /a g Of ifra3ette ' i 10 \bs a iii34 tir4 13ffisiere Roerant - K tiirorid,, (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

6azettr (Offth ikarrant

6azettr (Offth ikarrant M \\*K THE PROVINCE OF TRANSVAAL I ENIKO PROVINCE TRANSVAAt A (Registered at the Post Office as a Newspaper) 117910311 6azettr (Offth ikarrant V19 (As n Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) PRICE:

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

.,,,,4.,,_,.,1 xii. `10.4q1 ,7;*:'7 18 JULIE

.,,,,4.,,_,.,1 xii. `10.4q1 ,7;*:'7 18 JULIE , THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIKO 4 IE PROVINSIE TRANSVAAL Mffirial attune i,, " Offtstrir arrant.,,,,4.,,_,.,1 xii (Registered at the Post Office as a Newspaper),,,,..7..a 4 h,,..,,7;*:'7 `10.4q1 (As

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

Provincial Gazette Extraordinary

Provincial Gazette Extraordinary I HE PRO VINOP OF Gauteng DIE PROVINFtIF GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant iiili iii Vol. 12 PRETORIA, 24 2006 No. 268 Ule oil hove the power to prevent RIDS RIDS

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 27 DECEMBER

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS THAT MIGHT OC

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS THAT MIGHT OC NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 261 MAHIKENG 24 APRIL 2018 24 APRIL 2018 No. 7872 2 No. 7872 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information