MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

Size: px
Start display at page:

Download "MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY"

Transcription

1 \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 : Vika (Registered at the Post Olfic as ailltspaper) Vol CLXXIV] PRYS 6d PRETORIA, 27 JULIE 960 PRICE 6d [No JULY INHOUD No 64 (Administrateurs ), 960], AGTERIN I CONTENTS ON BACK PAGES No 64 (Administrators), 960] PROCLAMATION, PROKLAMASIE DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE By THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Kragtens en ingevolge die bevoegdhede aan my verleen, Under and by virtue of the powers vested in me by by artikel eenennegentig van die Zuid Afrika Wet, 909, section ninetyone of the South Africa Act, 909, I hereby verklaar ek hierby dat onderstaande Ordonnansie, wat declare that the following Ordinance, passed by the deur die Provinsiale Raad van Transvaal aangeneem is Provincial Council of Transvaal, has been assented to by deur Sy Eksellensie die Goewerneurgeneraalinrade His Excellency the GovernorGeneralin C6uncil and is goedgekeur is en hierby afgekondig word hereby promulgated GOD BEHOEDE DIE KONINGIN GOD SAVE THE QUEEN Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die Negen: Given under my Hand at Pretoria on this Nineteenth tiende dag van Julie Eenduisend Negehonderdensestig day of July, One thousand Nine hundred and Sixty F H ODENDAAL, F H ODENDAAL, Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAA 3//50/28 TAA 3//50/28 ORDONNANSIE NO 7 VAN 960 ORDINANCE No 7 OF 960, (Goedgekeur op 6 Julie 960) (Assented to on 6th July, 960) (Die Afrikaanse teks is deur die Goewerneur generaal (Afrikaans text signed by the Governor General) geteken) "N ORDONNANSIE Tot wysijing van di: Ordonnansie op Openbare Liggame (Taal), 958 AN ORDINANCE To amend the Public Bodies (Language) Ordinance, 958 0, BE IT ENACTED by the Provincial Council of Trans DIE Provinsiale Read van Transvaal VERORDEN AS VOLG: Section four of the Public Bodies (Language) ire= Wyslolno Ordinance 958, is hereby amended by the fection 4 Artikel vier van die Ordonnansie op Openvan artikel at the end thereof of the following new :2; 3 4 van bare Liggame (Taal), 958, word hierby gewysig addition Brahma b section of 958 ale 3 van deur die volgende nuwe subartikel aan die end au 958 daarvan toe teyoeg: " (6) Where the emoluments paid by the,, (6) Waar die emolumente wat deur die Council to a person referred to in sub section raad betaal word aan n persoon genoem in (I), are improved, such person shall, for the subartikel (), verbeter word, word sodanige purpose of this Ordinance, be deemed to persoon, vir die toepassing van hierdie have been promoted" Ordonnansie, geag bevorder te wees" )(mum 2 Hierdie Ordonnansie heet die Wysigings 2 This Ordinance shall be called the Public Short title ordonnansie op Openbare Liggame (Taal), 960 Bodies (Language) Amendment Ordinance, 960 No 65 (Administrateurs), 960] No 65 (Administrators), 960] PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE Kragtens en ingevolge die bevoegdhede aan my verleen Under and by virtue of the powers vested in me by by artikel eenennegetztig van die ZuidAfrika Wet, 909, section ninetyone of the South Africa Act, 909, I hereby verklaar ek hierby dat onderstaande Ordonnansie, wat declare that the following Ordinance, passed by the deur die Provinsiale Raad van Transvaal aangeneem is, Provincial Council of Transvaal, has been assented to by deur Sy Eksellensie die Goewerneurgeneraalinrade His Excellency the Governor General in Council and is goedgekeur is en hierby afgekondig word hereby promulgated GOD BEHOEDE DIE KONINGIN GOD SAVE THE QUEEN Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die Negen Given under my Hand at Pretoria on this Nineteenth tiende dag van Julie Eenduisend Negehonderdensestig day of July, One thousand Nine hundred and Sixty F H ODENDAAL, F H ODENDAAL, Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAA 3//50/25 TAA 3//50/ I I C /

2 TAA 86 PROVINSIALE KOERANT, 27 JULIE 960 ORDONNANSIE No 6 VAN 960 ORDINANCE No 6 OF 960 (Goedgskeur op 6 Julie 960) (Assented to on 6th July, 960) (Die Afrikaanse teks is deur die Goewerneurgeneraal (Afrikaans text signed by the GovernorGeneral) geteken) DIE witaxing 4 ORDONNANSIE AN ORDINANCE, Tot wysiging van die Minerale Buie (Toesig en Behecr) : To amend the Mineral Baths (Control and Management) Ordonnansie, 933 Ordinance, 933 Provinsiale Raad van Transvaal VERORDEN BE IT ENACTED by the Provincial Council of Trans AS VOLG: vaal as follows : Artikel drie van die Minerale Baaie (Toesig Section three of the Mineral Baths (Control Amendvan artikel and Management) Ordinance, 3 van en Beheer) Ordonnansie, 933 (hierna die Hoof 933 (hereinafter :::;,,:f3 Ordannan referred to as the principal Ordinance), is hereby tie m van ordonnansie genoem), word hierby gewysig deur nonce d 933 in subartikel (2) die woord selcretaris deur die a amended by the substitution in sub section (2) for Of 933 woord direkteur " te vervang the word "secretary " of the word " director " _, _ wysighut van artikel 2 Artikel vier van die Hoofordonnansie word 2 Section four of the principal Ordinance is Amend 4 van hierby gewysig deur in subartikel (3) en in para hereby amended by the substitution in subsection Tecca E4 Ordonnanale In van grawe (a) en (b) van subartikel (8) die woord (3) and in paragraphs (a) and (b) of sub section (8) oforal 93 for the word "secretary " of the word " 933 director " Olfa sekretaris " deur die woord, direkteur " g33? vervang, 3 This Ordinance shall be called the Mineral Short tide Baths (Control and Management) Amendment mm Hiere di di Ordonnansiee beet Wysigingsea datumordinance 960 and shall be deemed to have went Kornitel 3and date of van ordonnansie op Minerale Baaie (Toesig en lking come into operation on the first day mains Beheer)"960 en word geag op die eerste dag van of August Augustus 959 in werking te getree het 959 I No66 (Administrateurs), 960] No 66 (Administrators) 960] PROKLAMASIE DEM SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE PROVINSIE TRANSVAAL PROCLAMATION BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINCE OF TRANSVAAL Kragtens en ingevolge dip bevoegdhede aan my verleen Under and by virtue of the powers vested in me by by, artikel eenen negentig van die Zuid Afrika Wet, 909, section ninetyone of the South Africa Act, 909 I hereby verklaar ek hierby dat onderstaande Ordonnansie, wat declare that the following Ordinance, passed by the deur die Provinsiale Read van Transvaal aangeneem is; Provincial Council of Transvaal, has been assented to by deur Sy Eksellensie die Goewerneurgeneraalinrade His Excellency the Governor General in Council and is goedgekeur is en hierby afgekondig word hereby promulgated GOD BEHOEDF DIE KONINGIN GOD SAVE THE QUEEN Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die Negen Given under my Hand at Pretoria on this Nineteenth tiende dag van Julie Eenduisend Negehonderd ensestig day of July, One thousand Nine hundred and Sixty E H ODENDAAL, F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal 3//50/26 TAA 3//50/26 ORDONNANSIE No 9 van 960 (Goedgekeur op 6 Julie 960) ORDINANCE No 9 OF 960 (Die Afrikaanse teks is deur die Goewerneurgenerard (Assented to on 6th July, 960) geteken) (Afrikaans text signed by the GovernorGeneral) N ORDONNANSIE Tot wysiging van die Transvaaise Onderwyserspensioenordon AN ORDINANCE nansie, 959, die Ordonnansie op die Pensioene van Transvaalse Hospitaal en Onderwysbeamptes, 959, en die Orionnansie op the Pensioene van Transvaalse Hospitaalverp/eegstern, 959 To amend the Transvaal Teachers Pension Ordinance,959, the Transvaal Hospital and Education Officers Pension Ordinance, 959, and the Transvaal Hospital Nurses Pension Ordinance 959 :i, i DIE Provinsiale Raad van Transvaal VERORDEN AS VOLG: IT ENACTIhD by the Provincial Council of Transwysiging () Die Transvaalse Onderwyserspensioen vaal as BE follows: van attikel van ordonnansie, 959, die Ordonnansie op die Pen () The Transvaal Teachers Pension Ordi Amens Ord:moan of a Rome van Transvaalse Hospitaal en Onderwys nance, 2me van 959, the Transvaal Hospital and Educa section 959 beamptes, 959, en die Ordonnansie op die tion Officers Pension Ordinance, 959, and the of Ordi =Ike 8 nance 2 van Ordon Pensioene van Transvaalse Hospitaalverpleeg Transvaal Hospital Nurses Pension Ordinance, of 959, music stem, van 959, word hierby gewysig deur paragrawe 959, are hereby amended by the substitution for sorfrourdi 8 en arekel 8 (c) en (d) van subartikel () van artikel agt dear paragraphs (c) and (d) of sub section () of section nance 9 van Orion of 959 and tannic 2 van, dew die volgende paragrawe to vervang: eight thereof of the following paragraphs: socoon a van 959 of Cali 2 (c) rente teen n koers van vier persent per "(c) interest at the rate of four per cent per nance2 jaar op die daaglikse onbelegde saldo annum on the daily uninvested balance van die Fonds; of the Fund; of 959

3 VINCIAL GAZETTE, 27 JULY (d) a sum equal to the deficiency if the total investments of the Fund during any financial year produce an average rate of

4 88 PROVINSIALE KOERANF, 27 JULIE 960 in, op of van sodanige winkel buite normale handelstye handel mag drywe nie, of sodanige goe a

5 THE ONOURABLE PROVINCE OF TRANSVAAL Under and by virtue of the powers vested in by artikel eenen negentig van die Zip a section ninetyone of the South Africa Act, 909, I verklaar ek hierby dat onderstaande Ordonnansie, wat declare that the following Ordinance, passed b deur die Provinsiale Raad van Transvaal aangeneem is Provincial Council of Transvaal, has been assented deur Sy Eksellensie die Goewerneurgeneraalinride His Excellency the GovernorGeneralin Council a goedgekeur is en hierby afgekondig word hereby promulgated GOD BEHOEDE DIE KONINGIN GOD SAVE THE QUEEN Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die Negen Given under my Hand at Pretoria on this Nine tiende dag van Julie Eenduisend Negehonderdensestig day of July, One thousand Nine hundred and Sixty, F H ODENDAAL, F H ODENDAAL, Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Tran TAA 3//50/23, TAA 3//: A ORDONNANSIE No 20 VAN 960 ORDINANCE No 20 OF 960 (Goedgekeur op 6 Julie 960) (Assented to on 6th July, 960) (Die Afrikaanse teks is deur die Goewerneurgeneraal (Afrikaans text signed by the GovernorGeneral geteken) DIE AN ORDINANCE IN ORDONNANSIE To amend the Shop Hours Ordinance, 959 Tot wysiging van die Ordonnansie op Makelure, 959 BE IT ENACTED by the Provincial Council of Provinsiale Read van Transvaal VERORDEN veal as follows: AS VOW: Section five of the Shop Hours Ordinance, Wstalaing in% Artikel vyf van die Ordonnansie op Winkel 959 (hereinafter referred to as the principal sec van unto s van ure, 959 (hierna die Hoofordonnansie genoern) Ordinance), is hereby amended by the substitution g ale Guttm4vanan 2 word hierby gewysig deur die woorde Benewens in sub section () for the words "In addition to I 959 en buite " deur die woord Buite " te vervang and outside " of the word " Outside" n" van 4 anof wreaks 2 Artikel ses van die Hoofordonnansie word 2 Section six of the principal Ordinance is artike 6 van hierby gewysig deur die woorde Benewens en hereby amended by the substitution for the words st Ordman buite" deur die woord Suite" te vervang "In addition to and outside" of the word "Out n a 959 side " Vervanons 3 Artikel elf van die van artikel Hoofordonnansie word it van hierby deur die volgende artikel vervang: Ordorsnan Hie 24 no Voor () Geen winkelier mag in, op of 959 waardes van handel van sy winkel buite normale handelstye normale handel drywe nie, ingevolge enige van die handelmn bepalings van artikel vier, vyf sewe, agt of nege wat van toepassing is op sy winkel of op die besigheid wat in, op of van sodanige winkel uitgeoefen word, indien (a) hy, op wetter wyse in sodanige winkel buite normale handelstye, enige goedere hou waarin by nie _

6 (, o ns e, enigespasm bo of onder n skeidsmuur en enige ander opening in n muur of skeidsmuur, waardeur toegang verkry kan word of goedere vervoer of aangegee kan word" Kort ltd 4 Hierdie Ordonnansie heet die Wysigings 4 This Ordinance shall be called the Shop Short or op Winkelure, 960 Hours Amendment Ordinance, 960 Igo 68 (Administrateurs), 960] No 68 (Administrators), 960], PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Kragtens en ingevolge die bevoegdhede aan my verleen Under and by virtue of the powers vested in me by by artikel eenen negentig van die Zuid Afrika Wet, 909, section ninety one of the South Africa Act 909, I hereby verklaar ek hierby dat onderstaande Ordonnansie, wat declare that the following Ordinance, passed by the deur die Provinsiale Raad van Transvaal aangegeem is Provincial Council of Transvaal, has been assented to by dour Sy Eksellensie die Goewerneurgeneraalinrade His Excellency the Governor General in Council and is goedgekeur is en hierby afgekondig word hereby promulgated GOD BEHOEDE DIE KONINGIN GOD SAVE THE QUEEN Gegee onder my Hand to Pretoria, op hede die Negen Given under my Hand at Pretoria on this Nineteenth, tiende dag van Julie Eenduisend Negehonderdensestig day of July, One thousand Nine hundred and Sixty F F F H ODENDAAL,HODENDAAL Adininistrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAA 3//50/3 TAA 3//50/3 i ORDONNANSIE No 4 VAN 960 (Goedgekeur op 6 Julie 960) (Die Engelse teks is deur die Goewerneurgerteraal geteken), ORDINANCE No 4 OF 960 (Assented to on 6th July, 960) (English text signed by the GovernorGeneral) _ N ORDONNANSIE AN ORDINANCE on die Stadsraad van Johannesburg to magtig om die terug To authorize the City Council of Johannesburg to guarantee the hetaling van n Iening van tweehonderdenvyftlgduisend repayment of a loan of two hundred and fifty thousand a m met ie pounds which the Union Government has been authorized to make to the Witwatersrand Agricultural Society BE IT ENACTED by the Provincial Council of Trans vaal as follows: Pursuant to powers conferred upon the 2i:roan Province of Transvaal by the Governor General JohannesinCouncil in terms of paragraph (xii) of section lilizregd atouthcl eightyfive of the South Africa Act, 909, and as =are declared in Executive Council Minute No 34 of E to the 8th day of February, 960, the City Council rwark" of Johannesburg is hereby authorized to guarantee polbtiubriayl by the repayment of a loan of two hundred and Union fifty thousand pounds which the Union Govern Gri:vr ment has been authorized to make to the,

7 PROVINCIAL GAZETTE, 27 JULY 960 8) Landbougenootskap kragtens artikels drie en vier Witwatersrand Agricultural Society in terms of van die Begrotingswet, 959 (Wet No 77 van sections three and four of the Appropriation Act, 959), gelees met die Begrotings van Uitgawes uit 959 (Act No 77 of 959), read with the Estimates Leningsrekening (UG en UG 37959), of Expenditure from Loan Account (UG 8959 te sluit, te waarborg and UG ) Kort titer 2 Hierdie Ordonnansie heet die Ordonnansie 2 This Ordinance shall be called the City op die Stadsraad van Johannesburg (Uitbreiding Council of Johannesburg (Extension of Powers) van Bevoegdhede), 960 Ordinance, 960 short tide No 69 (Administrateurs ), 960] No 69 (Administrators), 960] PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Nademaal die Stadsraad van die Munisipaliteit Benoni Whereas the Town Council of the Municipality of n versoekskrif, ingevolge die bcpalings van artikel vier Benoni has petitioned, under the provisions of section four van die Local Authorities Roads Ordinance, 904", inge of the Local Authorities Roads Ordinance, 904, for the dien het om die proklamasie tot n publieke pad van n proclamation, as a public road, of a certain road situated sekere pad in die Munisipaliteit Benoni gelee; in the Municipality of Benoni; En nademaal daar aan die bepalings van artikel vyf van And whereas the provisions of section five of the said genoemde Ordonnansie voldoen is; Ordinance have been complied with: En nademaal geen beswarc teen die proklamasie van And whereas no objections to the proclamation of the genoemde pad ingedien is nie; said road were lodged; En nademaal dit dienstig geag word dat genoemde pad And whereas it is deemed expedient that the said road geproklameer moet word; should be proclaimed; So is dit dat ek, kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now, therefore, under and by virtue of the powers wat by artikel vier van genoemde Ordonnansie, gelees met vested in me by section four of the said Ordinance, read artikel eenen tagtig van die Zuid Afrika Wet, 909, aan with section eightyone of the South Africa Act, 909, my verleen word, hierby die pad soos omskryf in die I do hereby proclaim as a public road the road as desbygaande Bylae en soos aangedui op kaart LG No cribed in the Schedule hereto and as indicated on Diagram A252/60 (RMT No 582) tot publieke pad proklameer SG No A252/60 (RMT No 582) KONINGIN GOD BEHOEDE DIE Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die Tweede dag van Julie Eenduisend Negehonderd ensestig GOD SAVE THE QUEEN Given under my Hand at Pretoria on this Second day of July, One thousand Nine hundred and Sixty F H ODENDAAL, F H ODENDAAL, Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TALG 0/3/6/2 TALG 0/3/6/2 SCHEDULE BYLAE TOWN COUNCIL OF BENONI STADSRAAD VAN BENONI SCHEDULE A BYLAE A PROCLAMATION OF MOTH ROAD PROKLAMASIE VAN MOTHWEG A road initially 80 Cape feet wide commencing at a n Pad aanvanklik 80 Kaapse voet breed beginnende point on the proclaimed road known as Benoni Rangeby n punt op die geproklameerde pad bekend as Benoni view Road, diagram SG No A7607/48 RMT No 42, Rangeviewweg, Kaart LG No A7607/48 RMT No approximately 2,067 Cape feet south of the intersection 42, ongeveer 2,067 Kaapse voet suid van die cruising van of the said Benoni Rangeview Road and the southerndie genoemde Benoni Rangeviewweg en die suidelikste most road known as Harpur Avenue in the proclaimed pad wat bekend staan as Harpurlaan in die geprokla township of Benoni, diagram SG No A3856/03 and meerde Dorpsgebied van Benoni, Kaart LG No A3856/ proceeding in a southwesterly direction for a distance of 03 en van daar in suidwestelike rigting oor n afstand van approximately 3 Cape feet and narrowing to approxiongeveer 3 Kaapse voet en vernou tot ongeveer 70 mately 70 Cape feet; then generally 70 Cape feet wide in Kaapse voet; van daar algemeen 70 Kaapse voet breed in the same direction for a distance of approximately 238 dieselfde rigting oor n afstand van 238 Kaapsc voet; van Cape feet; then proceeding in the same direction for a daar steeds in dieselfde rigting oor n afstand van ongeveer distance of approximately 66 Cape feet and widening to 66 Kaapse voet en verbreed tot ongeveer 60 Kaapse approximately 60 Cape feet as shown on diagram SG voet soos aangetoon op Kaart LG No A252/60 RMT No A252/60, RMT No 582, and terminating at a point No 582, en eindigende op n punt ongeveer 75 Kaapse approximately 75 Cape feet southwest of the abovevoet suidwes van die voormelde beginpunt op die Benoni mentioned point of commencement on the Benoni Range Rangeviewweg, en sal as Mothweg bekend staan view Road, to be known as Moth Road No 70 (Administrateurs), 960] No 70 (Administrators), 960] PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Nademaal by paragraaf (d) van artikel twee van die Whereas by paragraph (d) of section two of the Division Ordonnansie op die Verdeling van Grand, 957, die toe of Land Ordinance, 957, the applicat:on of the said Ordi passing van genoemde Ordonnansic op n verdeling van nance to a division of land may be excluded by Prodama grand by Proklamasie uitgesluit kan word; Ron; 5

8 90 PROVINSALE KOERANT, 27 JULIE 960 En nademaal dit wenslik geag word om genoemde And whereas it is deemed expedient to apply the said paragraaf (d) toe to pas ten opsigte van die verdeling van paragraph (d) in respect of the division of the farm Door die plaas Doornpoort No 724, Registrasieafdeling JT, poort No 724, Registration Division IT, District of distrik Carolina, groat morg, soon gehou Carolina, in extent morgen as held by Deed of kragtens Transportakte (Gckonsolideerde titel), No Transfer (Consolidated Title), No 27657/947, in favour 27657/947, ten gunste van die Read van Kuratore vir of the Mineral Baths Board of Trustee into a portion in Minerale Baaie, in n gedeelte groat ongeveer morg en extent approximately morgen and a remainder in extent n restant groot ongeveer morg; approximately morgen; So is dit dat ek, ingevolge die bevoegdhede by genoemde Now, therefore, under and by virtue of the powers paragraaf aan my verleen, hicrby verklaar dat die bepa vested in me by the said paragraph, I hereby declare that lings van genoemde paragraaf (d) van artikel twee op soda the provisions of the said paragraph (d) of section two nige verdeling van toepassing is apply to such division GOD BEHOEDE DIE KONINGIN Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die Negentiende dag van Julie Eenduisend Negehonderdensestig GOD SAVE THE QUEEN Given under my Hand at Pretoria on this Nineteenth day of July, One thousand Nine hundred and Sixty F H ODENDAAL, F H ODENDAAL, Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAD 9/9/2 TAD 9/9/2 No 7 (Administrateurs ), 960] No 7 (Administrators), 960] PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Nademaal by subartikel () van artikel een van die Wet Whereas it is provided by sub section () of section one op Opheffing van Beperkings in Dorpe, 946, bepaal word of the Removal of Restrictions in Townships Act, 946, dat die Administrateur van die Provinsie met die goed that the Administrator of the Province, may with the keuring van die Goewerneur generaal n beperkende voor approval of the Governor General, alter, suspend or waarde ten opsigte van erwe in dorpe in sekere omstandig remove any restrictive conditions in respect of erven in hede kan wysig, opskort of ophef; townships in certain circumstances; En nademaal n aansoek ontvang is om die wysiging And whereas an application has been received for the van die titelvoorwaardes van Erf No 609, geled in die amendment, in certain respects, of the conditions of title dorp Fontainebleau, distrik Johannesburg, in sckere of Erf No 609, situate in the township of Fontainebleau, opsigte; District of Johannesburg; En nademaal Sy Eksellensic die Goewerneur generaal sy And whereas His Excellency the Governor General has goedkeuring van genoemde wysiging te kenne gegee het; signified his approval of such amendment; So is dit dat ek hierby verklaar dat voorwaardes (c) en Now, therefore, I hereby declare that conditions (e) and (f) van die titelvoorwaardes in Akte van Transport No () of the conditions of title in Deed of Transfer No 024 /959 ten opsigte van Erf No 609, geleo in die dorp 024/959 in respect of Erf No 609, situate in the town Fontainebleau, distrik Johannesburg, as volg gewysig ship of Fontainebleau, District of Johannesburg, is word : amended as follows : (i) Voorwnarde (e) Deur die skrapping van die (i) Condition (e) By the deletion of " the words restaurant ", " shop ", " or other place of business woorde restaurant ", shop ", or other place of business whatsoever " en die invoeging van die whatsoever " and the insertion of the word " or " woorde factory " en industry " between the words " factory " and " industry " (ii) Voorwaarde (9 Deur die invoeging van die (ii) Condition (f) By the insertion of the words "if woorde If used for the erection of a dwelling used for the erection of the dwellinghouse " before house " voor die woord only " in die eerste reel the word " only " in the first line GOD BEHOEDE DIE KONINGIN Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die Negenliende dag van June Eenduisend Negehonderdensestig GOD SAVE THE QUEEN Given under my Hand at Pretoria on this Nineteenth day of July, One thousand Nine hundred and Sixty F H ODENDAAL, F H ODENDAAL, Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAD 8/2/230 TAD 8/2/230 No 72 (Administrateurs), 960] No 72 (Administrators), 960] PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Nademaal Dorpsaanlegskema No, 947, van die Whereas Townplanning Scheme No, 947, of the Stadsraad van Klerksdorp by Proklamasie No 5 van Town Council of Klerksdorp, was approved by Prociama 947, ingevolge artikel drieenveertig van die Dorpe en lion No 5 of 947, in terms of section fortythree of DorpsaanlegOrdonnassie, 93 goedgekeur the Townships and Town planning Ordinance, 93;

9 2W 7 PROVINCIAL GAZETTE, 27 JULY En nademaal dit wenslik geag word om genoemde And whereas it is deemed expedient to amend the Dorpsaanlegskema in sekere opsigte te wysig; said Town planning Scheme in certain respects; So is dit dat ek, kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now, therefore, under and by virtue of the powers wat by artikel ses enveertig van genoemde Ordonnansie vested in me by section fortysix of the said Ordinance, aan my verleen word, hierby verklaar dat Dorpsaanleg I hereby declare that Townplanning Scheme No I, 947, skema No, 947, van die Stadsraad van Klerksdorp of the Town Council of Klerksdorp, is hereby amended hierby gewysig word soos aangedui op die skemaklou as indicated in the scheme clauses and Map No 3, filed rules en Kaart No 3, in bewaring gehou deur die Sekre with the Secretary of the Townships Board, Pretoria, and taris van die Dorperaad, Pretoria, en die Stadsklerk, the Town Clerk, Klerksdorp; this amendment is known Klerksdorp; hierdie wysiging staan bekend as Klerks as Klerksdorp Town planning Scheme No /20, 960 dorp Dorpsaanlegskema No /20, 960 GOD SAVE THE QUEEN GOD BEHOEDE DIE KONINGIN Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die Negen Given under my Hand at Pretoria on this Nineteenth tiende dag van Julie Eenduisend Negehonderd ensestig day of July, One thousand Nine hundred and Sixty F H ODENDAAL, F H ODENDAAL, Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal,TAD 5/2/28/20 TAD 5/2/28/20 No 73 (Administrateurs ), 960] No 73 (Administrators), 960] PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OE THE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Nademaal Dorpsaanlegskema No, 955, van die Whereas Townplanning Scheme No 955, of the Stadsraad van Rustenburg by Proklamasie No 2 van Town Council of Rustenburg, was approved by Proclama 956, ingevolge artikel drie en veertig van die Dorpe en lion No 2 of 956, in terms of section fortythree of the DorpsaanlegOrdonnansie, 93, goedgekeur is; Townships and Town planning Ordinance, 93; En nademaal dit wenslik geag word om genoemde And whereas it is deemed expedient to amend the, said Dorpsaanlegskema in sekere opsigte te wysig; Townplanning Scheme in certain respects; So is dit dat ek, kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now, therefore, under and by virtue of the powers wat by artikel ses enveertig van genoemde Ordonnansie vested in me by section fortysix of the said Ordinance, aan my verleen word, hierby verklaar dat Dorpsaanleg I hereby declare that Town planning Scheme No, 955, skema No, 955, van die Stadsraad van Rustenburg of the Town Council of Rustenburg is hereby amended hierby gewysig word soos aangedui op die skema as indicated in the scheme clauses and Map No 3 filed ldousules en Kaart No 3 in bewaring gehou deur die with the Secretary of the Townships Board, Pretoria, and Sekretaris van die Dorperaad, Pretoria, en die Stadsklerk, the Town Clerk, Rustenburg; this amendment is known Rustenburg; hierdie wysiging staan bekend as Rusten as Rustenburg Town planning Scheme No /6, 960 burg dorpaanlegskema No /6, 960 GOD SAVE THE QUEEN GOD BEHOEDE DIE KONINGIN Given under my Hand at Pretoria on this Nineteenth Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die Negen day of July, One thousand Nine hundred and Sixty tiende dag van Julie Eenduisend Negehonderdensestig H ODENDAAL, FF H ODENDAAL, Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal TAD 5/2/56/6 TAD 5/2/56/6 No 74 (Administrateurs), 960] No 74 (Administrators), 960] PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Kragtens en ingevolge die bevoegdhede aan my verleen Under and by virtue of the powers vested in me by sec by artikel een en negentig van die ZuidAfrika Wet, 909, tion ninetyone of the South Africa Act, 909, I hereby verklaar ek hierby dat onderstaande Ordonnansie, wat declare that the following Ordinance, passed by the deur die Provinsiale Raad van Transvaal aangeneem is, Provincial Council of Transvaal, has been assented to by deur Sy Eksellensie die Goewerneurgeneraalinrade goed His Excellency the Governor General in Council and is gekeur is en hierby afgekondig word hereby promulgated GOD BEHOEDE DIE KONINGIN Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die Eenentwintigste dag van Julie Eenduisend Negehonderden sestig GOD SAVE THE QUEEN Given under my Hand at Pretoria on this Twenty first day of July, One thousand Nine hundred and Sixty F H ODENDAAL, F H ODENDAAL, Administrateur van die Provinsie Transvaal Adthinistratcr of the Province of Transvaal TAA 3//50/8 TAA 3//50/8 7

10 TAA L Gegee, 92 PROVINSTALE KOERANT, 27 JULIE t960,ordonnansie No 23 VAN 960 ORDINANCE No 23 OF 960 (Goedgekeur op 8 Julie 960) (Assented to on 8th July, 960) (Die Afrikaarzse teks is deur die Goewerneurgeneraal geteken) (The Afrikaans text signed by the Governor General) I N ORDONNANSIE AN ORDINANCE Tot wysiging van die Transvaalse Onderwyserspensioenordonnansie, 959 To amend the Transvaal Teachers Pension Ordinance, 959 DIE Provinsiale Raad van Transvaal VERORDEN by the Provincial Council of Trans AS VOLG: 3E vaal IT ENACIED as follows : wysiging Artikel elf van die Transvaalse Onderwysers Van arukci Section eleven of the Transvaal Teachers amend ti van pensioenordonnansie, 959, word hierby gewysig men or Ordonnan Pension Ordinance 959,is hereby amended by section ale 2 van deur in subartikel (5) die woord skoolkwartale of Ord the insertion in sub 959, deur die section (5) woorde skool of kollegekwartale" te after the word nance 2 "! school " of the words " or college " of 959 vervang Kort 2 Hierdie Ordonnansie heet die 2 Wysigings This Ordinance shall be called the Transvaal HUI en rinactleof datum van ordonnansie Teachers Pension Amendment Ordinance, 960, op Transvaalse Onderwyserspen commence Inwerkins niing sioene, 960, en word and shall geag op die eerste dag van be deemed to have come into operation ` April 959, in working te getree het on the first day of April, 959 No 75 (Administrateurs), 960] No 75 (Administrators), 960] PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY Roan DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE PROV/NSIE TRANSVAAL BY THE HONOURABLE TILE ADMINISTRATOR OF THE PROVINCE OF TRANSVAAL Kragtens en ingevolge die bevoegdhede aan my verleen by artikel eenen negentig van die ZuidAfrika Wet, 909 Under and by virtue of the powers vested in me by sec yerklaar ek hierby dat onderstaande Ordonnansie wat tion ninetyone of the South Africa Act, 909, I hereby deur die Provinsiale Raad van Transvaal aangeneem is, declare that the following Ordinance, passed by the deur Sy Eksellensie die Goewerneur generaalinrade goed Provincial Council of Transvaal, has been assented to by, gekeur is en hierby afgekondig word His Excellency the Governor GeneralinCouncil and is GOD BEHOEDE DIE KONINGIN hereby promulgated onder my Hand te Pretoria, op hede die Eenen GOD SAVE THE QUEEN twintigste dag van Julie Eenduisend Negehonderden Given under my Hand at Pretoria on this Twentyfirst sestig day of July, One thousand Nine hundred and Sixty F H ODENDAAL, F H ODENDAAL, Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal 3//50/3 TAA 3//50/3 ORDONNANSIE No 24 vax 960 (Goedgekeur op 8 Julie 960) ORDINANCE No 24 OF 960 (Die Engelse teks is deur die Goewerneurgeneraal (Assented to on 8th July 960) geteken) (English text signed by the Governor General) Al ORDONNANSIE AN ORDINANCE Tot wysiging van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939 To amend the Local Government Ordinance, 939 DIE wysiging van an Provinsiale Raad van Transvaal VERORDEN AS VOLG: BE IT ENACIED by the Provincial Council of Trans vaal as follows : L Artikel seweensestig van die Ordonnansit 67 van op Plaaslike Bestuur, 939 (hierna die Hoof Section sixtyseven of the Local Government Ammenetndof Ordonnan ordonnansie genoem), word hierby gewysig )rdinance, 939 (hereinafter referred to as the section 67 ale 7 vanof Ordb 939 sons (a) deur na die woord Raad " die woord rincipal Ordinance), is hereby amended nance 7 vervang of 939 as Or artikel met die goedkeuring van die Administrt (a) by the insertion after the word " may " of subsiimied I van Ordonnan teur, " in te voeg; the words " with the approval of the rorgig_ de van Administrator, "; nance II of 942 en (b) deur subparagraaf (iii) van paragraaf ( 942 and gewysig by van subartikel (3) te skrap; (0 by the deletion of subparagraph (iii) artikel of amended 5 van orlon paragraph (b) of sub section (3); s ats Ordb Mule 9 (c) deur subartikel (5) te skrar en nance 9 van 944 (d) deur in subartikel (6) die woorde India (c) by the deletion of sub section (5); and of 944 n beswaar ingevolge paragraaf (3) van (d) by the substitution in sub section (6) for the hierdie artikel by die raad ingedien word words "If any objection is lodged with B mag die voorgestelde sluiting of verlegginic the council under paragraph (3) of this nie uitgevoer word nie, tensy toestemming section, the proposed closing or diversion van die Administrateur verkry is, en dik shall not be carried out until the Adminis raad moet in so n geval die volgende aan trators consent has been obtained and the

11 f kept, Rance PROVINCIAL GAZETTE, 27 JULY die Administrateur stuur" deur die council shall in such event forward, to the woorde Die raad moet die volgende aan Administrator " of the words " The die Administrateuf stuur" te vervang Si council shall forward the following to the deur in subparagraaf (6) na die woord Administrator besware " die woorde " and by the insertion in, as daar is," in subparagraph (b) after the word " objecte voeg tions " of the words ", if any, " Wysigingel 2 () Artikel negeensewentig van die Hoof 2 () Section seventy nine van artik of the principal Amene,990; 79 van ordonnansie word laierby gewysig deur die Ordinance is hereby amended by the insertion section 79 Ordonnan of Ordisic 7 van volgende subartikel,na subartikel (4) in te after subsection (4) of the following sub "nee soos \ices : section:" of 939, as gewysig by amended artikel 8 by section " van Ordon (4) his Parkeergarages en terreine vir (4) his Erect or establish parking garages,:gs;;i? Lonfceinflivoertuie oprig en instel, en person in verband and areas for vehicles and employ persons in of 94, artikel 5 section 5 van Ordon daarmee in diens neem; " connection therewith; " of Ordinansie nance van 942 (2) Die bepalings van subartikel () word geag of 992, artikel 3 van (2) The Ordon provisions of subsection () Shall be secti 93 op die eerste dag van Januarie 959, in waking of Ordsnansie 9 deemed to have come into operation on the first name 9 van 943 te getree hetof 943, mince! 6 day of January, 959 section 6 van Orion of Ordieansie 9 nance 9 van 944, of 944, artikel section van Ordon of Ordinansie van 95 of 95 artikel 8,, section 8 van Orden of Ordinanaic 25 naive 25 van Orion of Ordi van 953 artikel 5 of 953 section 5 panne 6 nance 6 van 955 of 955 artikel 7 section 7 van Ordon of Ordinansle 2, lance 2 van 957 of 957 Co artikel 3 and section van Ordon 3 of Ordinansie 33 nance 33 van 959 of 959 WYSIging 3 () Artikel tagtig van die Hoofordonnansie 3 () Section eighty of the principal Ordinance van artikel,annlenetndo f 80 van is hereby amended word hierby gewysig section 80 Ordonnon of Ordilin (a) by the insertion in paragraph (a) of sub nonce 7 van 7 939, soos (a) deur in piragraaf (a) van subartikel (28) na section (28) after the words " by such clean amended die woorde te lisensieer ", waar Alt vir artikel 9 in " van Orionof the die tweeds maal voorkom; die woorde en words "and for providing Vor9otildt nand 2 our te bepail that where such articles belong to different niece dot waar sodanige artikels 2 van issii, cif 94 races or classes of persons, they shall section 6 6 artikel aan verskillehde be rase of Masse persone van Orion separately received, handled and grin nansie behoort, dit afsonderlik ontvang, gehou, van 942, processed as contemplated in this of 942 ardkcl 4 gehatteer Leh bewerk meet word soos in section 4 vanordon paragraph ": hierdie paragraaf,beoog ", in te voeg; of Ordi natisie 9 nance 9 van 943, (b) by the o insertion after sub section (70) of artikcl 7 (b) deur die volgende subartikel na subartikel section the following sub 7 van Ordon section : of Ordi neon 9 (70) in te voeg : nance 9 van 944, " artikel 2 (70) ter die reeling en behecr van (70) ter en for regulating, controlling c:92 van Ordon and supervising parking garages and of (37 mango 27 die toesighou oor parkeergarages en mince 27 van 95, areas erected terreine deur die raad opgerig of or established by the of 95, artikel 9 s:plierral? Orion council, the definition of the ingestel, van die omskrywing van die voernansle 25 class of vehicles entitled to the use of vehicles or Fiance 25 van 953 tuie of kiss voertuie wat geregtig is our of 953 ardkel 6 such parking garages and sodanige areas, parkeergarages en terreine the con te section 6 van Onionnansie ditions 6 upon which such parking nance nr6 gebruik, die voorwaardes waarop van 955 garages and areas van 95 sodanige parkeergarages en may be used terreine and the gd9038 van Ordongebruik ma word en die voorskryf van prescribing of charges to be paid in of &di nansic 2 van connection with the use of such parking nance 957 gelde wat in verband met die gebruik en artikel 4 garages and areas;% and and section van Ordon van sodanige parkeergarages en terreine4 of Ordinansie 33 nance 33 van 959 betaal meet word; "; en (c) by the insertion in paragraph (a) of sub of 959 (c) deur in paragraaf (a) van subartikel (88) na section (88) after the words handling of " die woorde hantering van " " die woorde of the words all gases in liquefied alle gases in vloeibare verse, " in te voeg form, " wysiging van artikel (2) Die bepalings van paragraaf (b) van sub (2) The provisions of paragraph (b) of sub artikel () word geag op die eerste dag van section ()shall be deemed to have come into Januarie 959, in werking te getree het operation on the first day of January, Artikel honderd tweeenveertig van die 4 Section one hundred and fortytwo of the 42 van Hoofordonnansie word hierby gewysig deur in die principal Ordinance is hereby amended by the section 42 Amemnetndoi ale d7 van voorbehoudsbepaling by subartikel (2) na die deletion in the proviso to sub section (2) after the Icleerdt7 939"" woord geleen ", waar dit vir gewysig by die eerste maal word " borrowed ", where it occurs for the first of 939 as amended by section artikel 5 voorkom, die woorde teen n rentekoers gelyk time, of the words " van Ordon at a rate of interest equal to 5 nathie of Ordi 2 aan"of hoer as ses persent per jaar " to skrap or more than six per centaur per annum nance 2 van 94 of 94 5 Artikel honderd tweeensestig van die Hoof 5 Section one hundred and sixtytwo of the Amend Wysiding van artikel 62 van ordonnansie word hierby gewysig deur subartikel Ordonnanof Ordiprincipal Ordinance is hereby amended by the section 62 sic 7 van (2) te skrap deletion of subsection (2) nance of 939 merit of Kort thel 6 Hierdie Ordonnansie heet die Wysigings 6 This Ordinance shall be called the Local S99" title ordonnansie op Plaasifice Bestuur, 960 Government Amendment Ordinance, 960 :9

12 Per 383/940, 94 PROVINSIALE KOERANT, 27 JULIE 960 PROVINSIALE ADMINISTRASIE PROVINCIAL ADMINISTRATION ADMINISTRATEURSKENNISGEWINGS ADMINISTRATORS NOTICES The following notices relating to the administration of Onderstaande kennisgewings wat betrekking bet op die the Province of the Transvaal are published under the administrasie van die Provinsie Transvaal word op gesag authority of the Administrator for general information, van die Administrateur vir algemene inligting gepubliseer J H 0 VAN GRAAN, J H 0 VAN GRAAN, Provincial Secretary Provinsiale Sekretaris Office of the Administrator of Transvaal, Pretoria Kantoor van die Administrateur van Transvaal Pretoria Administrateurskennisgcwing No 562] [27 hale 960 Administrators Notice No 562] [27 July 960 LANDELIKE LISENSIERAAD, MARICO BENOEMING VAN LID RURAL LICENSING BOARD, MARICO APPOINTMENT OF MEMBER Hierby benoem die Administrateur kragtens en inge The Administrator hereby, under and by virtue of the volge die bevoegdhede horn verleen by subregulasie (4) powers vested in him by subregulation (4) of regulation van regulasie 7 van die regulasies gemaak ingevolge 7 of the regulations made in terms of section eighteen of artikel agtien van die Lisensie (Kontrole) Ordonnansie, the Licences (Control) Ordinance, 93 (Ordinance No 3 93 (Ordonnansie No 3 van 932) en afgekondig by of 932), and published by Administrators Notice No Administrateurskennisgewing No 267 van 8 Junie , dated 8th June, 932 (as amended by Administrators (sons gewysig by Administrateurskennisgewings Nos Notices Nos 460/932, 60/ / /940, 460/932, 60/933, 638/940, 396/ /949 5/950, 682 / 952 and 703/954) appoints 5/ /952, 798/952 en 703/954) mev S M Mrs S M Viljoen a member of the Rural Licensing Viljoen tot lid van die Landelike Lisensieraad vir die Board for the Magisterial District of Marico with term of Landdrosdistrik van Marico met ampstermyn tot 30 office until the 30th November, 960 November 960 TAA 7/2/27 TAA 7/2/27 Administrateurskennisgewing No 563] [27 Julie 960 VEREENIGINGSE TATTERSALLSKOMITEE BENOEMING VAN LEDE Administrators Notice No 563] [27 July 960 VEREENIGING TATTERSALLS COMMITTEE APPOINTMENT OF MEMBERS It is hereby Hierby word vir algemene inligting bekendgemaak dat notified for general information that the Administrator has, under and by virtue of the powers die Administrateur kragtens en ingevolge die bevoegdhede R vested in him by section twentytwo of the Horseacing horn verleen by artikel tweeen twintig van die Perdeand Betting Ordinance, 927 (Ordinance No 9 of 927) wedrenne en Weddenskappe Ordonnansie, 927 (Ordonand the regulations made in terms of section twentythree nansie No 9 van 927) en die Regulasies wat ingevolge of the said Ordinance for the Vereeniging Tattersalls and artikel drieentwintig van genoemde Ordonnansie vir die published by Adminictrators Notice No 35 dated 6th Vereenigingse Tattersalls gemaak is en by Administra September, 944 as amended, appointed Messrs S A teurskennisgewing No 35 van 6 September 944, sons van gewysig, afgekondig is, mnre S A van Zyl Zyl and F J du Pisanie, MPC, as members of the en F J du Tattersalls Committee, with term of office Pisanie, LPR, tot lede van die Vereenigingse Tatteruntil the 3st October, 960 sallskomitee benoem bet met ampsduur tot 3 Oktober 960 TAA 2/5//2/22, Vol 3 TAA 2/5//2/22, Vol 3 Administrateurskennisgewing No 564] [27 Julie 960 Administrators Notice No 564] [27 July 960 PADREBLINGS OP DIE PLAAS VLAKFONTEIN ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM VLAKFON No 269 REGISTRASIE AFDELING LT, TEIN No 269, REGISTRATION DIVISION IT, DISTRIK ERMELO DISTRICT OF ERMELO Met betrekking tot Administrateurskennisgewing No With reference to Administrators Notice No 28 of 28 van 6 Maart 960, word hierby vir algemene inlig the 6th March, 960, it is hereby notified for general ling bekendgemaak dat dit die Administrateur behaag om information that the Administrator is pleased under the ooreenkomstig subartikel (6) van artikel negeentwintig provisions of sub section (6) of section twentynine of the van die Padordonnansie, 957 (Ordonnansie No 22 van Roads Ordinance, 957 (Ordinance No 22 of 957), to 957), goedkeuring to heg aan die padreelings sous aange approve the road adjustments shown on the subjoined toon op bygaande sketsplan sketch plan 0 DP /24/22/6 DP /24/22/6

13 I Administrateurskennisgewing PROVINCIAL GAZETTE, 27 JULY P Amat VLAK FON TEW G 9 O ITPLIN DP VERWYSING /24/22/e REFERENCE Pad Cesluit = = = Rood Closed Destoonde Poala Existing Roods Administrateurskennisgewing No 565] [27 Julie 960 Administrators Notice No 565] [27 July 960 PADREELINGS OP DIE PLASE ROTHESAY No 234 ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARMS EN IZIVIMBA No 236, REGISTRASIE ROTHESAY No 234 AND IZIVIMBA No 236, AFDELING IT, DISTRIK ERMELO REGISTRATION DIVISION IT, DISTRICT OF ERMELO Met die oog op n aansoek ontvang van New Scotland Development Co (Pty), Ltd, om die sluicing en verleg In view of an application having been made by New ging van n ongenommerde openbare pad op die plase Scotland Development Co (Pty), Ltd, for the closing Rothesay No 234 en Izivimba No 236, Registrasie and deviation of an unnumbered public road on the farms afdeling LT, distrik Ermelo, is die Administrateur voor Rothesay No 234 and Izivimba No 236, Registration nemens om ooreenkomstig artikel agtenhvintig van die Division IT, District of Ermelo, it is the Administrators Padordonnansie, 957 (Ordonnansie No 22 van 957), op intention to take action in terms of section twenty tight te tree of the Roads Ordinance, 957 (Ordinance No 22 of Alle belanghebbende persone is bevoegd om binne 957) dertig dae vanaf die datum van verskyning van hierdie It is competent for any person interested, to lodge his kennisgewing in die Provinsiale Koerant, hulle besware by objections, in writing, with the Regional Officer, Transvaal die Streekbeampte, Transvaalse Paaiedepartement, Roads Department, Private Bag 34, Ermelo, within thirty Privaatsak 34, Ermelo skriftelik in te diem days of the date of publication of this notice in the Ooreenkomstig subartikel (3) van artikel negeen twintig Provincial Gazette van genoemde Ordonnansie word dit vir algemene Mlig In terms of subsection (3) of section twentynine of the ting bekendgemaak dat, indien enige beswaar gemaak said Ordinance, it is notified for general information that word, maar daarna van die hand gewys word, die if any objection to the said application is taken, but is beswaarmaker aanspreeklik gehou kan word vir die thereafter dismissed, the objector may be held liable for bedrag van 5 ten opsigte van die koste van n kommissie the amount of 5 in respect of the costs of a commission wat aangestel word ooreenkomstig artikel dertig as gevolg appointed in terms of section thirty, as result of such van sulke beware objections DP /24/8/2 DP /24/8/2 No 566] [27 Julie 960 Administrators Notice No 566] [27 July 960 VERMINDERING EN OPMETING VAN UITSPAN REDUCTION AND SURVEY OF OUTSPAN SERVI SERWITUUT OP DIE PLAAS VONDELING No TUDE ON THE FARM VONDELING No 285 LS, DISTRIK SOUTPANSBERG 285 LS, DISTRICT SOUTPANSBERG Met betrekking tot Administrateurskennisgewing No 53 van 24 Julie 957, word hierby vir algemene inligting With reference to Administrators Notice No 53 of bekendgemaak dat dit die Administrateur behaag am, the 24th July, 957, it is hereby notified for general ooreenkomstig paragraaf (ii) van subartikel () van artikel information that the Administrator is pleased, under the sesenvyftig van die Padordonnansie, 957 (Ordonnansie provisions of paragraph (ii) of sub section () of section No 22 van 957), goedkeuring te heg aan die vermindering fiftysix of the Roads Ordinance, 957 (Ordinance No 22 en opmeting van die serwituut ten opsigte van die of 957), to approve the reduction and survey of the opgemete uitspanning, gelee op die resterende gedeelte servitude in respect of the surveyed outspan, situate on the van die plaas Vondeling No 285 LS, distrik Soutpans remaining portion of the farm Vondeling No 285 LS, berg, soos aangetoon op Diagram SG No A2082/22, District of Soutpansberg, as indicated on Diagram SG van 35 morge 28 vierkante roedes na 5 morge, soos aan No A2082/22, from 35 morgen 28 square roods to getoon op Kaart SG No A259/60 5 morgen, as indicated on Diagram SG No A259/60 DP /3/V27 DP /3/V27

14 96 PROVINSTALE KOERANT, 27 JULIE 960 Administrateurskennisgewing No 567 [27 Julie 960 Administrators Notice No 567] [27 July 960 VOORGESTELDE OPHEFFING VAN DIE UITSPAN PROPOSED CANCELLATION OF THE OUTSPAN SERWITUUT OP DIE PLAAS MOOIPLAATS No SERVITUDE ON THE FARM MOOIPLAATS No 367, REGISTRASIE AFDELING LIZ, DISTRIK 367, REGISTRATION DIVISION JR, DISTRICT BRONKHORSTSPRUIT OF BRONKHORSTSPRUIT Met die oog op n aansoek ontvang namens mev A E In view of application having been made on behalf of du Rand om die opheffing van die serwituut van uitspan Mrs A E du Rand for the cancellation of the servitude ning, /75ste van,494 morge 556 vierkante roede groot, of outspan, in extent /75th of,494 morgen 556 square waaraan Gedeelte van Gedeelte A van die plaas roods, to which Portion of Portion A of the farm Mooi Mooiplaats No 367, distrik Bronkhorstspruit, onderworpe plaats No 367, District of Bronkhorstspruit, is subject, it is, is die Administrateur voornemens oni ooreenkomstig is the Administrators intention to take action in terms of paragraaf (iv) van subartikel () van artikel sesenvyftig paragraph (iv) of sub section () of section fiftysix of van (Le Padordonnansie, No 22 van 957, op te tree the Roads Ordinance, No 22 of 957 Alle belanghebbende person is bevoegd om binne drie It is competent for any person interested to lodge his maande vanaf die datum van verskyning van hierdie objections, in writing, with the Regional Officer, Transvaal kennisgewing in die Provinsiale Koerant, hulle besware Roads Department, Private Bag 2, Lynn East, Pretoria, by die Streekbeampte, Transvaalse Paaiedepartement, within three months of the date of publication of this Privaatsak No 2, Lynn East, Pretoria, skriftelik in te then notice in the Provincial Gazette DP 0I0537/3/M4 DP /3/M4 Adthinistrateurskennisgewing No 568] [27 Julie 960 Administrators Notice No 568] [27 July 960 VERIVIINDERING VAN UITSPANSERWITUUT op REDUCTION OF OUTSPAN SERVITUDE ON THE DIE PLAAS VALLEIFONTEIN No 3 J0, FARM VALLEIFONTEIN No 3 J0, DIS DISTRIK LICHTENBURG TRICT OF LICHTENBURG I Met betrekking tot Administrateurskennisgewing No With reference to Administrators Notice No 332 of 332 van die 27ste Mei 959, word hierby vir algemene the 27th May, 959, it is hereby notified for general inforinligting bekendgemaak dat dit die Administrateur behaag melon that the Administrator is pleased, under the proom, ooreenkomstig paragraaf (iv) van subartikel () en visions of paragraph (iv) of sub section () and paragraph paragraaf (i) van subartikel (7) van artikel sesen vyftig (i) of sub section (7) of section fiftysix of the Road van die Padordonnansie, 957 (Ordonnansie No 22 van Ordinance, 957 (Ordinance No 22 of 957), to approve 957), goedkeuring te heg dat die serwituut ten opsigte that the servitude in respect of the undefined or general van die onbepaalde of algemene vitspanning, /75ste van outspan, in extent /75th of 3,25 morgen square 9,25 morge vierkante roede groot, waaraan Gedeelte roods, to which Portion 97 of the farm Valleifontein No 97 van die plaas Valleifontein No 30, distrik 3 0, District of Lichtenburg, is subject, be reduced Lichtenburg,,onderworpe is, verminder word na morge en afgebaken word in die ligging soos aangetoon op bygaande sketsplan DP /3/V26 to morgen and demarcated in the position as indicated on the subjoined sketchplan DP /3/V26 I a al I I irt s, v i gt \ to I WILLETFONTSIN 3 J a OP /5/V20 Verboya2g Atgq bctictodtt MK Uitspar2Ing Refentince appoct r can rex) Caspar) Administrateurskennisgewing No 569] [27 Julie 960 Administrators Notice No 569] [27 July 960 KOMMISSIE VAN ONDERSOEK INSAKE VERKLA COMMISSION OF INQUIRY INTO DECLARING RING VAN DIE PAARDEKOP VERBYPAD TOT THE PAARDEKOP BY PASS A THROUGHWAY N DEURPAD (KOPJE ALLEEN No 75 HS EN (KOPJE ALLEEN No 75 HS AND PAARDE PAARDEKOP No 76 HS, VOLKSRUST ICOP No 76 HS, DISTRICT OF VOLKSRUST) DISTRIK) Hicrby word vir algemene inligting bekendgemaak dat dit die Administrateur behaag het om, ingevolge die It is hereby notified for general information that the bepalings van subartikel (3) van, artikel vyf van die Administrator has been pleased, in terms of sub section Padordonnansie, No 22 van 957, n kommissie te (3) of section five of the Roads Ordinance, No 22 of benoem om ondersoek in te stel en verslag te doen na 957, to appoint a Commission to inquire into and report die wenslikheid van die verklaring van n deurpad oor die on the desirability of declaring a throughway over the place soos in die bygaande Bylae genoem word farms as mentioned in the subjoined Schedule r;2

15 I PROVINCIAL GAZEI it 27 JULY Die kommissie sal op ondergenoemde pick op die The Commission will meet at the undermentioned place datum en tyd vermeld, bymekaar kom: on the date and at the time mentioned: / BYLAE SCHEDULE Datum en tyd van Waar vergadering Date and time of Betroklce plase Farms affected Place of meeting vergadcring gehou sal word meeting Kopje Aileen Julie 960 om 0 Paardekop Gesond Kopje Aileen 75 27th July 960 at 0 Paardekop Health HS en Paardekop vat heidskomitee kan HS and Paarde am Commitee offices 76 5 Volksrust toor kop 76 S disdistrik trict Volksrust Lede van die kommissie: Members of the Commission : Mnr A van Niekerk, Voorsitter Mr A van Niekerk, Chairman Mnr H C Beukes Mr H C Beukes Mnr L Clark Mr L Clark Mnr D F Wentzel Mr D F Wentzel Mnr H J M Vosloo Mr H J M Vosloo Mnr R G Marais, Sekretaris Mr R G Marais, Secretary DPH 23/46 DPH 23/46 / Administrateurskennisgewing No 570] [27 Julie 960 Administrators Notice No 570] [27 July 960 BENOEMING VAN RAADSLID PADRAAD VAN SPRINGS APPOINTMENT OF MEMBER ROAD BOARD OF SPRINGS Dit word hierby vir algemene inligting bekendgemaak dat dit die Administrateur behaag om ooreenkomstig It is hereby notified for general information that the artikel vyftien van die Padordonnansie, 957 (Ordonnansie Administrator is pleased, under the provisions of section No 22 van 957), goedkeuring te heg aan die benoeming fifteen of the Roads Ordinance, 957 (Ordinance No 22 van mnr P H Engelbrecht tot lid van die Padraad van of 957), to approve the appointment of Mr P H Engel Springs om die vakature aan te vul wat ontstaan het as brecht as a member of the Road Board of Springs to fill gevolg van die dood van mnr S M Botha the vacancy caused by the death of Mr S M Botha DP 02022E 25/3 DP 02022E25 /3 Administrateurskennisgewing No 57] [27 Julie 960 Administrators Notice No 57] [27 July 960 VERLEGGING OPENBARE PAD, DISTRIK DEVIATION PUBLIC ROAD, DISTRICT OF DELMAS DELMAS, Dit word hierby vir algemene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur, na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved, after investigation and report Padraad van Springs, goedgekeur het dat Distrikspad No by the Road Board of Springs, that District Road No 27, 27, oor die plase Leeuwpoort No 205, Middelburg No traversing the farms Leeuwpoort No 205, Middelburg No 23 en Witklipbank No 202 Registrasieafdeling IR, en 23 and Witklipbank No 202, Registration Division IR, Waaikraal No 556, Registrasie afdeling JR distrik Del and Waaikraal No 556, Registration Division JR Dismas, sons op bygaande sketsplan aangetoon word inge trict of Delmas, shall be deviated in terms of paragraph volge paragraaf (d) van subartikel () van artikel vyf van (d) of sub section () of section five of the Roads die Padordonnansie, 957 (Ordonnansie No 22 van 957) Ordinance, 957 (Ordinance No: 22 of 957), as indicated ver6 word on the sketch plan subjoined hereto DP /22/27, Vol Il (A) DP /22/27, Vol II (A) I, 7 OP,a c_vja al 0 0 V t "c 2 AI cri ev ej Sk: G eft v Reii * to /7" ccr nec oxi) vool k "Cji Amt " wet, v v 5 0 dea, zcr cc " eta 6/5/ t* 04; PAD = 2g= 4, 0: 0 m 3 novae Pa 7" "3 5 \ /4/ 2 i A Pg t B Al Ig C Ur WAAL: SCALE: D P /22/27 VOL (A) I VERWYSING REFERENCE RESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS PAD VERKL AAR as ROAD DECLARED PAD OESLUIT n r = = ROAD CLOSED 0

16 98 PROVINSIALE KOERANT, 27 JULIE 960 Administrateurskennisgewing No 572] [27 Julie 960 Administrators Notice No 572] [27 July 960 OPENING OPENBARE DSTRIKSPAD, DISTRIK OPENING PUBLIC DISTRICT ROAD, DISTRICT DELMAS OF DELMAS Dit word hierby vir algemene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur, na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved, after investigation and report Padraad van Springs, goedgekeur het dat n openbare by the Road Board of Springs, that a public and district distrikspad sal bestaan oor die plaas Witklipbank No 202, road which traverses the farm Witklipbank No 202, Registrasie afdeling IR, distrik Delmas, sons op bygaan Registration Division IR, District of Delmas, as shown de sketsplan aangetoon word, ingevolge paragraaf (b) van on the sketchplan subjoined hereto, shall exist in terms subartikel (I) van artikel vy/ van die Padordonnansie, of paragraph (b) of subsection () of section five of the 957 (Ordonnansie No 22 van 957) Roads Ordinance, 957 (Ordinance No 22 of 957) DP /22/27 Vol II (B) DP /22/27 Vol II (B), 0/H6 PA036 OGL \ 00**"" o VN\ 4 0 \e noa0 7 C T a : 7: % cti \ 8 C) 4 DA 44 0 ii: c= Is az4 " r PAD Na/TO P3SI" C 4 SKAAL: SCALE: : P /22/ 27" VOLi (B) VERWYSING REFERENCE BESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS PAO VERKLAAR caw ROAD DECLARED Administrateurskennisgewing No 573] [27 Julie 960 Administrators Notice No 573] [27 July 960 MUNISIPALITEIT JOHANNESBURG WYSIGING MUNICIPALITY OF JOHANNESBURG AMEND VAN ABATTOIRVERORDENINGE MENT OF ABATTOIR BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section one honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, hundred and one of the Local Government Ordinance, 939, die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae 939, publishes the amending bylaws set forth in the uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel negeen Schedule hereto, which have been approved by him in negenag van genoemde Ordonnansie goedgekeur is terms of section ninety nine of the said Ordinance TALG 5/2/2 TALG 5/2/2, BYLAE SCHEDULE MUNISIPALITOT JOHANNESBURG WYSIGNG VAN MUNICIPALITY OF JOHANNESBURG AMENDMENT OP ABATTOIRVERORDENINGB ABATTOIR 3YLAWS Die Abattoirverordeninge van die Munisipaliteit Johan Amend the Abattoir By laws of the Municipality of nesbarg, afgekondig by Administrateurskennisgewing No Johannesburg, published under Administrators Notice 64 van 27 Julie 955, soos gewysig, word hierby verder No 64, dated the 27th July, 955, as amended, by the gewysig deur die uitdrukking Velvakke, elk deletion of the expression " Hide and skin spaces, each 0 0" in Deel III van Bylae A te skrap 0 0" in Part III of Schedule A en d it deur die uitdrukking Vellaaivakke, elk and the substitution therefor of the expression " Hide 4 0 0" te vervang loading spaces, each " Administrateurskennisgewing No 574] 27 Julie 960 Administrators Notice No 574] [27 July 960 OPENBARE PAD VERMEERDERING VAN PUBLIC ROAD INCREASE OF WIDTH, DISTRICT BREEDTE, DISTRIK DELMAS DELMAS Dit word hierby vir algemene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur ingevolge artikel drie van die Administrator has approved in terms of section three Padordonnansie, 957 (Ordonnansie No 22 van 957), of the Roads Ordinance 957 (Ordinance No 22 of goedkeuring verleen het dat die breedte van die gedeelte 957), that the width of District Road No 27 traversing 4

17 PROVINCIAL GAZETTE, 27 JULY van Distrikspad No 27 oor die plase Leeuwpoort No the farms Leeuwpoort No 205, Middelburg No 23 and 205, Middelburg No 23 en Witklipbank No 202, Regi Witklipbank No 202 Registration Division IR Waaili strasieafdeling IR, en Waaikraal No 556, Registrasie kraal No 556 Registration Division JR, District of r afdeling JR, distrik DeImes, soos op bygaande sketsplan Delmas, as indicated on the sketchplan subjoined hereto aangetoon word, vermeerder word van 50 Kaapse voet shall be increased from 50 Cape feet to 20 Cape feet na 20 Kaapse voet DP /22/27 Vol II (Q DP /22/27 Vol II (C) t D V ti X CA \ 74 A A/ y \ct %9 g Uk6 (f IS),, 6 \ AI6A en IS 00" tl" o : " 0 90 \z 2?/\ vo, OC 4 o C c doe% tisk L V: 4 g " 3 05: / t NI a \ C I A e 4 TS?0 2 el 0 ie SXAAL: SCALE: :75 CICI DP /2 2/27 VOL II (C) VERWYSING REFERENCE GESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS PAD VEREIREED ilmmmo ROAD WIDENED _ Administrateurskennisgewing No 575] [27 Julie 960 Administrators Notice No 575] [27 July 960 VERMINDERING EN AFBAKENING VAN UIT REDUCTION AND DEMARCATION OF OUTSPAN SPANSERWITUUT OP DIE PLAAS DE GROOTE SERVITUDE ON THE FARM DE GROOTE RIETPAN No 479 JS, DISTRIK MIDDEL RIETPAN No 479 JS, MDDELBURG DIS BURG TRICT Met betrekking tot Administrateurskennisgewing No 205 van 9 Maart 958 word dit vir algemene inligting With reference to Administrators Notice No 205 of bekendgemaak dat dit die Administrateur behaag, om the 9th March, 958 it is hereby notified for general ooreenkomstig paragraaf (iv) van subartikel () en pare information that the Administrator is pleased, under the () van subartikel (7) van artikel sesenyyftig van provision of paragraph (iv) of sub section (I) and paradie Padordonnansie, 957 (Ordonnansie No 22 van 957) graph (i) of subsection (7) of section fiftysix of the goedkeuring to beg dat die serwituut ten opsigte van die Roads Ordinance 957 (Ordinance No 22 of 957) to uitspanning, groot approve that the servitude in respect of the outspan, in /75ste van,53 morge 274 vierkante wale, waaraan gedeelte B van die pleas De Groote Riet extent /75th of 53 morgen 274 square roods to which portion B of the farm Dc Groote Rietpan No 479 JS, pan No 479 3, distrik Middelburg onderworpe is, veris minder word na 5 morge en afgebaken in die ligging sons subject, be demarcated in the position and in extent 5 aangetoon op die bygaande sketsplan morgen, as indicated on the subjoined sketchplan DP /3/G4 DP /3/G 4 r graaf DIE G R 00EREYPAN le pa,t ABatz: t 84 7 cs ) C A t esep7 kamici (04?a\ tea ats Ampo O P AS 37/3/ G V WrNalri asima,"s ca 7 VaESreracS \ter rairaderde ASse6a a " Nz?ear_Aced D exneir _ ktracketlattparara ms p ca d 0c* s zet A JS

18 200 PROVINSIALE KOERANT, 27 MIR IS Administrateurskennisgewing No 576] (27 Julie 960 Administrators Notice No 576 [27 July 960 MUNISIPALITEIT KRUGERSDORP TOEPASSING KRUGERSDORP MUNICIPALITY APPLICATION VAN DIE BEPALINGS VAN ARTIKEL NEGE OF THE PROVISIONS OF SECTION EIGHTY EN TAGTIG (6) VAN DIE ORDONNANSIE OP NINE (6) OF THE LOCAL GOVERNMENT PLAASLIKE BESTUUR, 939 ORDINANCE, 939 I Hiermee word bekendgemaak dat die Administrateur die bepalings van subartikel (6) van artikel negeen tagtig van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 739, op die Munisipaliteit van Krugersdorp van toepassing gemaak het TALG 7/2/8 It is hereby notified that the Administrator has made the provisions of sub section (6) of section eightynine of the Local Government Ordinance, 939, applicable to the Municipality of Krugersdorp TALG 7/2/8 Administrateurskennisgewing No 577] [27 Julie 960 Administrators Notice No 577] [27 July 960 PADREELINGS OP DIE PLAAS VOGELSTRUIS ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM VOGEL KUIL No 400 REGISTRASIE AFDELING IO, STRUISKUIL No 400 R E G I ST R ATION DISTRIK WOLMARANSSTAD DIVISION ID, DISTRICT OF WOLMARANS STAD Met betrekking tot Administrateurskennisgewing No With reference to Administrators Notice No 87 of [87 van 9 Maart 960 word hierby vir algemene inligting the 9th March, 960, it is hereby notified for general inforbekendgemaak dat dit die Administrateur behaag om oor mation that the Administrator is pleased under the eenkomstig subartikel (6) van artikel negeentwintig van the provisions of subsection (6) of section twentynine of die Pad Ordonnansie, 957 (No 22 van 957) goedkeuring the Roads Ordinance, 957 (No 22 of 957), to approve heg aan die padreelings soos aangetoon op bygaande the road adjustments shown on the subjoined sketch plan aketsplan DP /24/V4 DP /24/V4 BRAK PAN 380 IO # kelt BI E 84 EGLA TE t6 997 to OGSESTRU I SKUIL 400 to **** 4:\ DP W24//4 Vert/cyst oga Peltrenca Pad geslutl = = = Road closed Bestdoncle plow EAt listing roads Administrateurskennisgewing No 578] [ 27 Julie 960 Administrators Notice No 578] [27 July 960 GOEDKEURING AS PROVINSIALE SPESIALE APPROVED PROVINCIAL SPECIAL SCHOOL SKOOL ORLI SKOOL ORLI SCHOOL Die Administrateur keur hiermee, ooreenkomstig sub The Administrator hereby approves, in terms of sub artikel (2) van artikel drie van die Spesiale Skolewet, 948 section (2) of section three of the Special Schools Act, Met No 9 van 948), die Orli Skool goed as n goed 948 (Act No 9 of 948), of Orli School as an approved gekeurde Provinsiale Privaat Spesiale Skool en verstrek Provincial Private Special School and furnishes the die volgende besonderhede in verband daarmee: following details in regard thereto: I Adres: Hoek van Beit en Staibstraat, Doornfontein, Address: Corner of Beit and Staib Streets, Doom, Johannesburg fontein, Johannesburg 6

19 0 PROVINCIAL GAZETTE, 27 JULY Die skool word beheer deur die Vereniging vir die 2 The school is controlled by the Society for the Care Sorg van Afwykende Opvoedbare Kinders, Posbus of Deviate Educable Children, PO Box 5765, 5765, Johannesburg Johannesburg 3 The school provides for the instruction of white children who are mentally or behaviourally handi 3 Die skool maak voorsiening vir die onderrig van verstandelik en gedragsafwykende blanke kinders capped TOM 484 TOM 484 AdmMistrateurskennisgewing No 579] [27 Julie 960 Administrators Notice No 579] [27 July 960 BENOEMING VAN RAADSLID PADRAAD VAN MARICO APPOINTMENT OF MEMBER ROAD BOARD OF MARICO Dit word hierby vir algemene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that the dat dit die Administrateur behaag om ooreenkomstig Administrator is pleased, under the provisions of section artikel vyftien van die Padordonnansie 957 (Ordonnansie fifteen of the Roads Ordinance 957 (Ordinance No 22 No 22 van 957), goedkeuring te heg aan die benoeming of 957), to approve the appointment of Mr W P van mnr W P Scheepers tot lid van die Padraad van Scheepers as a member of the Road Board of Marico, to Marico om die vakature aan te vul wat ontstaan bet as fill the vacancy caused by the resignation of Mr J J gevolg van die bedanking van mnr J J Scheepers Scheepers DPH 25/3 DPH 25/3 I Administrateurskennisgewing No 580] [ 27 Julie 960 Administrators Notice No 580] [27 July 960 OPHEFFING VAN SKUT OP DIE PLAAS KLEIN DISESTABLISHMENT OF POUND ON THE, FARM SOUTPAN No 5, DISTRIK DELAREYVILLE KLEINSOUTPAN No 5, DISTRICT DELAREY VILLE Dit behaag die Administrateur om, ingevolge artikel The Administrator is pleased, in terms of section five vyf van die Schutten Ordonantie, No 7 van 93, goed of the Pounds Ordinance, No 7 of 93, to approve the keuring te heg aan die opheffing van die skut op die plaas disestablishment of the pound on the farm Kleinsoutpan Kleinsoutpan No 5, Distrik Delareyville No 5, District of Delareyville TAA 0//49 TAA 0//49 t DIVERSE MISCELLANEOUS, KENNISGEWING No 87 VAN 960 NOTICE No 87 or 960 VOORGESTELDE STIGTING VAN DIE DORP ES TSHIPISETABLISHMETOWNSHIPPROPOSED NT OF TSHIPISE It is hereby notified, in terms of section eleven of the Townships and Town planning Ordinance, 93, that Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg application has been made by Tshipise Townships Ordonnansie, 93, word hierby bekend gemaak dat (Proprietary), Limited, for permission to layout a town Tshipise Townships (Eiendoms), Beperk, aansoek gedoen ship on the farm Tshipise No 270 District Soutpansberg, het om n dorp te stig op die pleas Tshipise No 270, to be known as Tshipise distrik Soutpansberg, wat bekend sal wees as Tshipise The proposed township is situated approximately 20 Die voorgestelde dorp 8 ongeveer 20 myl suidsuid oos miles southsoutheast of Messina Township Van die dorp Messina The application, together with the relative plans, docu Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en ments and information, is open for inspection at the office Inligting le ter insae op die kantoor van die Sekretaris van of the Secretary, Townships Board, Room No 0, Maddie Dorperaad, Kamer No 0 Maritimehuis, Pretorius time House, Pretorius Street, Pretoria, for a period of two straat, Pretoria, vir rt tydperk van twee maande na datum months from the date hereof hiervan In terms of section eleven (4) of the said Ordinance any Ingevolge artikel elf (4) van gencemde Ordonnansie person who objects to the granting of the application or moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van who is desirous of being heard or of making representa die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word tions in the matter shall communicate with the Secretary of vertod in verband daarmee wil indien, binne twee of the Board within a period of two months from the date maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die hereof Raad in verbinding tree In terms of section eleven (6) of the Ordinance any Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan ieder person who objects to the granting of the application or een wat beswaar wil maak teen die toestaan van n aan who is desirous of being heard or of making representasock of wat verlang om in die saak gehoor te word of ver tions in the matter may communicate, in writing, with the toe in verband daarmee wil indien, skriftelik met die Secretary of the Board, or may give evidence in person Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik before the Board on the date and at the place of inspection getuienis voor die Raad afro op die datum en plek van or On such other date and at such place as the Board may inspeksie, of op sodanige ander datum en plek as wat die appoint: Provided that such written communication shall Rand bepaal : Met dien verstande dat hierdie skrywe die be in the hands of the Secretary of the Board not later than Sekretaris van die Raad nie later as een maand na die one month from the date hereof datum hiervan moet bereik nie All objections must be lodged in duplicate, and Alle besware moet in duplo ingedien word, en gerig addressed to the Secretary, Townships Board, PO Box word aan die Sekretaris, Dorperaad, Posbus 892, Pretoria 892, Pretoria D P LOTZ, D P LOTZ, Secretary, Townships Board Sekretaris, Dorperaad Pretoria, 3th July, 960 Pretoria, 3 Julie

20 202 PROVINSIALE KOERANT, 27 JULIE 960 KENNISGEWING No 88 VAN 960 NOTICE No 88 or 960 VEREENIGINGDORPSAANLEGSKEMA VEREENIGING TOWN No PLANNING SCHEME, /4 No /4 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel () van artikel tregeendertig van die Dorpe en It is hereby notified in terms of sub section () of Dorpsaanleg Ordonnansie, 93, bekendgemaak dat die section thirtynine of the Townships and Town planning Stadsraad van Vereeniging aansoek gedoen het om die Ordinance, 93, that the Town Council of Vereeniging wysiging van die Vereeniging Dorpsaanle,gskema, No, has applied for Vereeniging Townplanning Scheme No 956, en dat besonderhede van hierdie skema (wat Ver, 956, to be amended and that particulars of this scheme eenigingdorpsaanlegskema No /4 genoem sal word) (which will be known as Vereeniging Town planning op die kantoor van die Stadsklerk van Vereeniging en Scheme No /4) are lying for inspection at the office op die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad of the Town Clerk, Vereeniging, and at the office of the Kamer 20, Maritimehuis, Pretoriusstraat, Pretoria, ter Secretary of the Townships Board, Room 20, Maritime insae le House, Pretorius Street, Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have van toepassing is, het die reg om beswaar teen die skema the right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board, in writing, at the laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele above address or PO Box 892 Pretoria, of such objec Koerant van die Povinsie dws op of voor 26 Augustus lion and of the grounds thereof at any time within one 960, die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde month after the last publication of this notice in the adres of Posbus 892, Pretoria, skriftelik in kennis stel van Provincial Gazette ie on or before the 26th August, 960 so n beswaar en die redes daarvoor D P LOTZ, D P LOTZ Sekretaris, Dorperaad Secretary, Townships Board Pretoria, 3 Julie 960 Pretoria, 3th July, KENNISGEWING No 89 VAN 960 NOTICE No 89 OF 960 FERNDALE FONTAINEBLEAU DORPSAANLEG SKEMA Na I /2 FERNDALEFONTANEBLEAU TOWN PLANNING SCHEME No /2 Hierby word, ooreenkomstig die bepalings van sub It is hereby notified, in terms of sub section () of artikel () van artikel negeendertig van die Dorpe en section thirtynine of the Townships and Town planning Dorpsaanleg Ordonnansie, 93, bekendgemaak dat die Ordinance, 93, that the Village Council of Randburg Dorpsraad van Randburg aansoek gedoen het om die has applied for Ferndale Fontainebleau Town planning wysiging van die Ferndale Fontainebleau dorpsaanleg Scheme No, 954, to be amended and that particulars skema No, 954, en dat besonderhede van hierdie of this scheme (which will be known as skema (wat Ferndale Fontaine FerndaleFontainebleau dorpsaanlegskema No bleau Townplanning Scheme No /2) are lying /2 genoem for sal word) op die kantoor van die Stadsklerk inspection at the office of the Town Clerk, Randburg, van Randburg en op die kantoor van die Sekretaris van and at the office of the Secretary of the Townships Board, die Dorperaad, Kamer 20, Maritimehuis, Pretoriusstraat, Room 08 Maritime House, Pretorius Street, Pretoria, ter insae le Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have the van toepassing is, het die reg om beswaar teen die skema right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offiside address or PO Box 892, Pretoria, of such objection and Koerant van die Provinsie, dws op of voor 26 Augustus of the grounds thereof at any time within one month 960, die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde after the last publication of this notice in the Provincial aches of Posbus 892, Pretoria, skriftelik in kennis stel van Gazette, ie on or before the 26th August, 960 so n beswaar en die redes daarvoor D P LOTZ, D P LOTZ, Sekretaris, Dorperaad Secretary, Townships Board Pretoria, 3 Julie 960 Pretoria, 3th July, KENNISGEWING No 90 VAN 960 NOTICE No 90 or 960 VOORGESTELDE STIGTING VAN DIE DORP SELBY EXTENSION No 3 TOWNSHIP SELBY UITBREIDING No 3 PROPOSED ESTABLISHMENT OK It is hereby notified, in terms of section eleven of the Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg Townships and Townplanning Ordinance, 93, that Ordonnansie, 93, word hierby bekendgemaak dat application has been made by Ferreira Estate Company, Ferreira Estate Company, Beperk, en diestadsraad van Limited, and the City Council of Johannesburg for Johannesburg aansoek gedoen het om n dorp te stig op permission to lay out a township on the farm Turffontein die plans Turffontein No 96, distrik Johannesburg, wat No 96, District of Johannesburg, to be known as Selby bekend sal wees as Selby Uitbreiding No 3 Extension No 3 Die voorgestelde dorp le wes van en grens aan die dorp Selby en noord van en grens aan die dorp Selby Uitbreiding No 2 8 The proposed township is situated west of and abuts Selby Township and north of and abuts Selby Extension No 2 Township

21 _ i PROVINCIAL GAZETTE, 27 JULY Die aansoek met die betrokke_ planne dokumente en The application, together with the relative plans, docuinligting le ter insae op die kantoor van die Sekretaris van ments and information, is open for inspection at the office die Dorperaad, Kamer 0, Maritimehuis, Pretoriusstraat, of the Secretary, Townships Board, Room 0, Maritime Pretoria vir n tydperk van twee maande na datum hier House, Pretorius Street, Pretoria, for a period of two van months from the date hereof Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie In terms of section eleven (4) of the said Ordinance moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan any person who objects to the granting of the application van die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te or who is desirous of being heard or of making word of vertoe in verband daarmee it indien binne twee representations in the matter shall communicate with the maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die Secretary of the Board within a period of two months Rand in verbinding tree from the date hereof Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan In terms of section eleven (6) of the Ordinance any iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n person who objects to the granting of the application or aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word of who is desirous of being heard or of making representa vertoe in verband daarmee wil indict), skriftelik met die tions in the matter may communicate, in writing, with Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik the Secretary of the Board, or may give evidence in person getuienis voor die Raad a fle op die datum en plek van before the Board on the date and at the place of inspection inspeksie, of op sodanige ander datum en plek as wat die or on such other date and at such place as the Board may Rand bepaal: Met then verstande dat hierdie skrywe appoint: Provided that such written communication shall die Sekretaris van die Raad nie later as een maand na die bein the hands of the Secretary of the Board not later datum hiervan moet bereik nie than one month from the date hereof Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and word aandie Sekretaris Dorperaad, Posbus 892 Pretoria addressed to the Secretary, Townships Board, PO Box : 892, Pretoria a P LOTZ Sekretaris, D P LOTZ, Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria, 3 Julie 960 Pretoria, 3th July, KENNISGEWING No 9 VAN 960 NOTICE No 9 or 960 CONDITIONSOF PROPOSED AMENDMENT OF THE VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE TITEL TITLE OF ERVEN Nos 4 AND 576, VOORWAARDES VAN ERWE Nos 4 EN 576, BUCCLEUCH TOWNSHIP DORT BUCCLEUCH It is hereby notified that application has been made by Hierby word bekend gemaak dat Frederick Chapman Frederick Chapman Gibson in terms of section one of Gibson ingevolge die bepalings van artikel een van die the Removal of Restrictions in Townships Act 946, for Wet op Opheffing van beperkings in Dorpe, 946, aan the amendment of the conditions of title of Erven Nos sock gedoen het om die wysiging van die titelvoonvaardes 4 and 576, Buccleuch Township, to permit the erven van Erwe Nos 4 en 576 Dorp Buccleuch, ten einde being used for dwellinghouses, recreational purposes dit moontlik te maak dat die enve vir woonhuise, ver (including club premises) residential buildings and tea maaklikheids doeleindes (insluitende klubpersele), woon gardens geboue en teetuine gebruik kan word The application and the relative documents are open for aansoek inspection en die betrokke at dokumente the office 8 ter insae of op the Secretaryof the Die Towndie kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer ships Board, Room 6, Maritime House, Pretorius Street, Pretoria, for a period of two months from the date 6 Maritimehuis, Pretoriusstraat Pretoria, vir n tydhereof perk van twee maande na datum hiervan Any person who objects to the granting of the applica Ieciereen wat teen die toestaan van die aansoek beswaar tion or who is desirous of being heard or of making wil maak of wat verlang om in die saak gehoor te word representations in the matter shall communicate in writing of vertoee in verband daarmee wil indien, meet binne with the Secretary of the Townships Board at the above twee maande na die datum hiervan skriftelik met die address or PO Box 892, Pretoria, within a period of two Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde adres of months from the date hereof Posbus 892, Pretoria, in verbinding tree D P LOTZ, D P LOTZ, Secretary, Townships Board Sekretaris, Dorperaad Pretoria, 20th July, 960 Pretoria, 20 Julie KENNISGEWING No 92 VAN 960 NOTICE No, 92 OF 960 JOHANNESBURG DORPSAANLEGSKEMA No 2/9 JOHANNESBURG TOWN PLANNING SCHEME No 2/9 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel () van artikel negeen dertig van die Dorpe en It is hereby notified in terms of subsection () of Dorpsaanleg Ordonnansie, 93, bekend gemaak dat die section thirtynine of the Townships and Town planning Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om die Ordinance, 93, that the City Council of Johannesburg wysiging van die Johannesburg Dorpsaanlegskema No 2, has applied for Johannesburg Townplanning Scheme 947 en dat besonderhede van hierdie skema (wat Johan No 2 947, to be amended and that particulars of this nesburg Dorpsaanlegskema No 2/9 genoem sal word) scheme (which will be known as Johannesburg Town op die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en planning Scheme No 2/9) are lying for inspection at the op die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad, office of the Town Clerk, Johannesburg and at the office Kamer 6, Maritimehuis, Pretoriusstraat, Pretoria ter of the Secretary of the Townships Board, Room 6, insac 8 Maritime House, Pretorius Street, Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema situate within the area to which the scheme applies shall van toepassing is, het die reg om beswaar teen die skema have the right of objection to the scheme and may notify aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die the Secretary of the Townships Board, in writing, at thd 9 i

22 p _ 264 PROVINSIALE KOERANT, 27 JULIE 960 laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele above address or PO Box 892, Pretoria, of such ohjec Koerant van die Provinsie, dws op of voor 2 September lion and of the grounds thereof at any time within one 960, die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde month after the last publication of this notice in the adres of Posbus 892, Pretoria, skriftelik in kennis stel van Provincial Gazette, ie on or before the 2nd September so n beswaar en die redes daarvoor 960 D P LOTZ, D P LOTZ, Sekretaris, Dorperaad Secretary, Townships Board Pretoria, 20 Julie 960 Pretoria, 20th July, : KENNISGE WING No 93 VAN 960 NOTICE No 93 OF 960 JOHANNESBURG NOORD DORPSAANLEG SKEMA No / JOHANNESBURG NORTH TOWN PLANNING SCHEME No / Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub artikel () van artikel nege endertig van die Dorpe en It is hereby notified in terms of sub section () of Dorpsaanleg Ordonnansie, 93, bekend gemaak dat die section thirtynine of the Townships and Town planning Dorpsraad van Randburg aansoek gedoen het om die Ordinance, 93, that the Village Council of Randburg wysiging van die Johannesburg NoordStreekDorpsaan has applied for Randburg Town planning Scheme No, legskema No, 959, en dat besonderhede van hierdie 959, to be amended and that particulars of this scheme skema (wat Johannesburg NoordDorpsaanlegskema No (which will be known as Johannesburg North Region / genoem sal word) op die kantoor van die Stadsklerk Town planning Scheme No /) are lying for inspection van Randburg en op die kantoor van die Sekretaris van at the office of the Town Clerk, Randburg and at the die Dorperaad, Kamer 20, Maritimehuis, Pretoriusstraat, office of the Secretary of the Townships Board, Room 20, Pretoria, ten insae le Maritime House, Pretorius Street, Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property geled is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema situate within the area to which the scheme applies shall van toepassing is, het die reg om beswaar teen die skema have the right of objection to the scheme and may notify aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die the Secretary of the Townships Board, in writing, at the laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisie/e above address or PO Box 892, Pretoria, of such objec Koerant van die Provinsie, dws opof voor 2 September tion and of the grounds thereof at any time within one 960, die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde month after the last publication of this notice in the adres of Posbus 892, Pretoria skriftelik in kennis stel van Provincial Gazette, ie on or before the 2nd September so n beswaar en die redes daarvoor 960 D P LOTZ, D P LOTZ, Sekretaris, Dorperaad Secretary, Townships Board Pretoria, 20 Julie 960 Pretoria, 20th July, KENNISGEWING No 94 VAN 960 NOTICE No 94 OF 960 VOORGESTELDE STIGTING VAN KLEURLING EERSTERUST EXTENSION No 2 (COLOURED) DORP EERSTERUST UITBREIDING No 2 TOWNSHIP PROPOSED ESTABLISHMENT OF Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg It is hereby notified, in terms of section eleven of the Ordonnansie, 93, word hierby bekendgemaak dat Townships and Town planning Ordinance, 93, that die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om n application has been made by the City Council of Pretoria kleurlingdorp te stig op die plaas Derdepoort No 469, for permission to lay out a (coloured) township on the distrik Pretoria, wat bekend sal wees as Eersterust Uit farm Derdepoort No 469 District of Pretoria to be known breiding No 2 as Eersterust Extension No 2 Die voorgestelde dorp le noord van en grens aan die The proposed township is situated north of and abuts dorpe Eersterust en Despatch Eersterust and Despatch Townships Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en The application, together with the relative plans, inligting le ter insae op die kantoor van die Sekretaris documents and information, is open for inspection at the van die Dorperaad, Kamer 0, Maritimehuis, Pretorius office of the Secretary Townships Board, Room 0, straat, Pretoria, vir n tydperk van twee maande na datum Maritime House, Pretorius Street, Pretoria, for a period hiervan of two months from the date hereof Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie In terms of section eleven (4) of the said Ordinance moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan any person who objects to the granting of the application van die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te or who is desirous of being heard or of making represen, word of vertoe in verband daarmee wil indien, binne twee tations in the matter shall communicate with the Secretary maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die of the Board within a period of two months from the Raad in verbinding tree date hereof Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan ieder In terms of section eleven (6) of the Ordinance any een wat beswaar wil maak teen die toestaan van n aan person who objects to the granting of the application or soek of wat verlang om in die saak gehoor te word of who is desirous of being heard or of making represenvertoe in verband daarmee wil indien, skriftelik met die tations in the matter may communicate in writing with Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik the Secretary of the Board, or may give evidence in person getuienis voor die Raad afie op die datum en plek van before the Board on the date and at the place of inspection inspeksie, of op sodanige ander datum en plek as wat die or on such other date and at such place as the Board may Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie skrywe die appoint: Provided that such written communication shall Sekretaris van die Raad nie later as een maand na die be in the hands of the Secretary of the Board not later datum hiervan moet bereik nie than one month from the date hereof Alle besware moet in duplo ingedien word, en gerig All objections must be lodged in duplicate, and word aan die Sekretaris Dorperaad, Posbus 892 Pretoria addressed to the Secretary, Townships Board, PO Box Pretoria, 20 Julid D P LOTZ, 892, Pretoria Sekretaris, Dorperaad D P LOTZ, Secretary, Townships Board Pretoria, 20th July,

23 , adres PROVINCIAL GAZETTE 27 JULY KENNISGEWING No 95 VAN 960 NOTICE No 95 OF ALBERTON DORPSAANLEGSKEMA No /3 ALBERTON TOWN PLANNING SCHEME No /3 Hierby word, ooreenkomstig die bepalings van sub artikel () van artikel nege endertig van die Dorpe en It is hereby notified, in terms of sub section () of Dorpsaanleg Ordonnansie, 93, bekendgemaak dat die section thirtynine of the Townships and Town planning Stadsraad van Alberton aansoek gedoen het om die Ordinance, 93 that the Town Council of Alberton has wysiging van die Albertondorpsaanlegskema No, applied for Alberton Town planning Scheme No, 948, en dat besonderhede van hierdie Skema (wat 948, to be amended and that particulars of this Scheme Alberton dorpsaanlegskema No /3 genoem sal word) (which will be known as Alberton Town planning Scheme op die kantoor van die Stadsklerk van Alberton en op die No /3) are lying for inspection at the office of the kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad, Kamer 6 Town Clerk, Alberton, and at the office of the Secretary Maritimehuis, Pretoriusstraat, Pretoria, ter insae le of the Townships Board, Room 6, Maritime House, AIle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Pretorius Street, Pretoria gele6 is binne die gebied ten opsigte waarvan die Skema Every owner or occupier of immovable property situate van toepassing is, het die reg om beswaar teen die Skema within the area to which the Scheme applies shall have aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die the right of objection to the Scheme and may notify the laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die O/Jisiele Secretary of the Townships Board, in writing, at the above Koerant van die Provinsie, dws op of voor 9 September address or PO Box 892 Pretoria, of such objection and 960, die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde of the grounds thereof at any time within one month after of Posbus 892, Pretoria, skriftelik in kennis stel van the last publication of this notice in the Provincial Gazette, so n beswaar en die redes daarvoor ie on or before the 9th September, 960 D P LOTZ, D P LOTZ, Sekretaris, Dorperaad Secretary, Townships Board Pretoria, 27 Julie 960 Pretoria, 27th July, KENNISGEWING No 96 VAN 960 NOTICE No 96 OF 960, HYDE PARK EXTENSION No 28 TOWNSHIP PROPOSED ESTABLISHMENT OF VOORGESTELDE STIGTING VAN DIE DORP HYDE PARK UITBREIDING No 28 It is hereby notified, in terms of section eleven of the Townships and Town planning Ordinance, 93, that Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg application has been made by Leslie Thornley Hall Ordonnansie, 93, word hierby bekendgemaak dat Leslie for permission to layout a township on the farm* Zand Thornley Hall aansoek gedoen het om n dorp te stig fontein No 42, District Johannesburg to be known as op die pleas Zandfontein No 42, distrik Johannesburg, wat Hyde Park Extension No 28 bekend sal wees as Hyde Park Uitbreiding No 28 The proposed township is situated south of and abuts Die voorgestelde dorp le suid van en grens aan Hoewes Holdings Nos 70 and 7 of Hyde Park Agricultural Nos 70 en 7 van Hyde Park Landbounedersetting Settlement Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en The application, together with the relative plans, docuinligting 6 ter insae op die kantoor van die Sekretaris meats and information, is open for inspection at the office van die Dorperaad, Kamer 0, Maritimehuis, Pretorius of the Secretary Townships Board, Room 0, Maritime straat Pretoria, vir n tydperk van twee maande na datum House, Pretorius Street, Pretoria, for a period of two hiervan months from the date hereof Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie In terms of section eleven (4) of the said Ordinance any moot iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van person who objects to the granting of the application or die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word who is desirous of being heard or of making representaof vertofi in verband daarmee wil indien, binne twee lions in the matter shall communicate with the Secretary maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die of the Board within a period of two months from the date Raad in verbinding tree hereof Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan In terms of section eleven (6) of the Ordinance any iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n person who objects to the granting of the application or aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word of who is desirous of being heard or of making representavertoe in verband daarmee wil indien, skriftelik met die tions in the matter may communicate, in writing, with the Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik Secretary of the Board, or may give evidence in person getuienis voor die Raad af8 op die datum en plek van before the Board on the date and at the place of inspec inspeksie, of op sodanige ander datum en plek as wat die Lion or on such other date and at such place as the Board Read bepaal: Met dien verstande dat hierdie skrywe die may appoint: Provided that such written communication Sekretaris van die Raad nie later as een maand na die shall be in the hands of the Secretary of the Board not datum hiervan moet bereik nie later than one month from the date hereof Atte besware?noel in duplo ingedien word, en gerig All objections must be lodged in duplicate, and word aan die Sekretaris, Dorperaad, Posbus 892, Pretoria addressed to the Secretary, Townships Board, PO Box 892, Pretoria D P LOTZ, D P LOTZ, Sekretaris, Dorperaad Secretary, Townships Board Pretoria, 27 Julie 960 Pretoria, 27th July, KENNISGEWING No 97 VAN 960 NOTICE No 97 OF 960 VEREENIGING DORPSAANLEGSKEMA No / VEREENIGING TOWNPLANNING SCHEME No / Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub It is hereby notified, in terms of sub section () of artikel () van artikel negeen dertig van die Dorpe en section thirtynine of the Townships and Town planning Dorpsaanleg Ordonnansie, 93, bekendgemaak dat die Ordinance, 93, that the Town Council of Vereeniging Stadsraad van Vereeniging aansoek gedoen het om die has applied for Vereeniging Town planning Scheme No 2

24 206 PROVINSIALE KOERANT, 27 JULIE 960 wysiging van die Vereeniging dorpsaanlegskema No,, 956, to be amended and that particulars of this 956, en dat besonderhede van hierdie skema (wat die scheme (which will be known as the Vereeniging Town Vereenigingdorpsaanlegskema No till genoem sal planning Scheme No /) are lying for inspection at j word) op die kantoor van die Stadsklerk van Vereeniging the office of the Town Clerk, Vereeniging, and at the I en op die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad, Kamer 20, Maritimehuis, Pretoriusstraat; Pretoria, ter office of The Secretary of the Townships Board, Room 20,Maritime House Pretorius Street, Pretoria insae 8 Every owner or occupier of immovable property situate Me eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat gelee is binne die gebied ten opsigle waarvan die skema van toepassing is, het die reg om beswaar teen die skema aan te teken en, kan te eniger tyd binne n maand na die laaste!publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele within the area to which the scheme applies shall have the right of objection to the scheme and may notify the Secretary of the Townships Board, in writing, at the above address or PO Box 892; Pretoria, of such objection and of the grounds thereof at any time within one month Koerant van die Provinsie, dws op of voor 9 September after the last publication of this notice in the Provincial 960, die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde Gazette, ie on or before the 9th September, 960 adres of Posbus 892, Pretoria, skriftelik in kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor D P LOTZ, D p LOTZ, Secretary, Townships Board Sekretaris, Dorperaad Pretoria, 27 Julie 960 Pretoria 27th July, TENDERS TENDERS Alit Tarsiers was sir die costa mad gepubliseer word is in die All Tenders published for the nen lime are indicated by a di linkerbohoek met it gemerk m the left band upper corner AANSOEKE OM SLUITING VAN KONTRAK VIR DIE VERVOER VAN SKOOLKINDERS APPLICATIONS TO ENTER INTO CONTRACT FOR CONVEYANCE OF SCHOOL CHILDREN Aansoeke word hierby aangevra,vir die vervoerdienste in die onderstaande Skedule uiteengesit Applications are hereby invited for the transport services set out in the subjoined Schedule Aansoeke meet op die voorgeskrewe vorms TOD (a) in duplikaat, gedoen en in verseelde koeverte Applications must be submitted, in duplicate, on the geplaas word met die woorde Aansoek: Vervoer van prescribed forms TED (e), placed in sealed enveloes Skoolkinders " asook die beskr;wing van die dims coos marked "Application: Conveyance of School Children" and also bear the description of the service as stated in vermeld in kolom een hieronder, daarop Aansoeke moet aan die Selattaris vanslie betrokke Skoolraad gerig word column one below, be addressed to the Secretary of the School Board concerned, and must be in his hands not en moet horn nie later dan elfuur op die 29ste dug van later than eleven oclock on the 29th day of July, 960 Julie 960 bereik nie Die nodige aansoekvorms TOD (a) en kontrak The necessary application forms TED III (e) and vorms TOD 08 A is by die Sekretaris van die betrokke contract forms TED 08 E are obtainable from the Skoolraad verkrygbaar Secretary of the School Board concerned Skoolbusse wat op vervoerskemaroetes gebruik sal School buses that are to be used on transport scheme word moet, wat die konstruksie Sof, voldoen aan die routes must, with regard to their construction, comply minimum vereistes neergel8 in die Padverkeersordonnansie, with the requirements laid down in the Road Traffic 957, en die Padverkeersregulasies; 958 asook aan die Ordinance, 957, and the Road Traffic Regulations, 958, van die spesifikasie wat verkrygbaar is by die plaaslike as well as that of the specification which is obtainable skoolraadskantoor from the local school board office Die Transvaalse Onderwysdepartement verbind horn nic om enige aansoek aan te neem nie of om enige rede vir die The Transvaal Education Department does not bind afwysing van n aansoek te verstrek nie itself to accept any application, nor will it assign any reason for the rejection of any application Behalwe vir die daaglikse tarief sal kontrakteurs op Ir maandelikse basis vergoed word vir die lisensiering van In addition to the daily tariff, contractors will be busse: Met dien verstande dat die bedrag wat ten opsigte compensated, on a monthly basis, for the licensing of van lisensiegelde uitbetaal word, nie die bedrag wat vir buses: Provided that the amount thus paid does not die lisensiering van n bus van 2,000 lb gewig vereis exceed the licence fee payable for a bus of a weight of word, sal oorskry nie, en vender dat met betrekking tot 2,000 lb, and furthermore that in the case of a bus busse ander dan petrolbusse, aan n kontrakteur nie n other than a petrol bus, a contractor shall not be paid hoer bedrag betaal sal word nie as die lisensiegelde wat an amount in excess of the licence fee payable for a petrol betaalbaar is op n petrolvoertuig van dieselfde gewig bus of the same weight Normal Beskrywing (Die skool waarhcen kinders vervoer moet word, word getal Tarief per Mylafstand by eerste aangetoon) leedinge skooldag benadering Skoolraad Description (The school to which children are to be transported is shown Normal Tariff per Approximate School!bard first) Number of School Day Mileage Pupils s d Denoni Bredell Witwatersrand Bredell Benoni Kleinplasies Oos Witwatersrand Oos, 22 (

25 IC PROVINCIAL GAZETTE, 27 JULY TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION KENNISGEWING VAN TENDERS TENDER NOTICE Die Transvaalse Provinsiale Administrasie vra tenders vir die volgende : The Transvaal Provincial Administration invites tenders for the following: Tenders, op die voorgeskrewe vorm in verseelde Tenders on the prescribed form in scaled envelopes koeverte waarop die tendernommer vermeld is, moet gerig superscribed with the tender number, must be addressed word aan die Voorsitter van die Transvaalse Provinsiale to the Chairman of the Transvaal Provincial Tender Tenderraad, Posbus 040, Pretoria, en moet in sy besit Board, PO Box 040 Pretoria, and must be in his wees om uur vm op die sluitingsdatum hands by oclock am on the closing date Tenderdokumente is op aanvraag verkrygbaar by Tender documents can be obtained upon application to hierdie adres this address Afsonderlike aanvraag moet gedoen word ten opsigte van elke tender Separate application should be made in respect of each tender Tender No Artikel Sluitingsdantin Tender No Service Closing Date RFT 59/ Padrollers, selfaangedrewe 2 Augustus 960 RFT 59/ Road rollers, selfpropelled 2th August, TOD 623/ Mikroskope en Biologic modelle 2 Augustus 960 TOD 623/ Microscopisand Biology Models 2th August, TOD 624/ Voorskote, Tafeldoeke en Servette 2 Augustus TOD 624/ Aprons, cloths and serviettes 2th August, 960 TOD 625/ Stofjasse 2 Augustus TOD 625/ Dust coats 2th August, 960 TOD 626/ Uniforms, matrone 2 Augustus TOD 656/ Matrons uniforms 2th August, 960 TOD 627/ Hemde, Kombuisbediende 2 Augustus TOD 627/ Shirts, kitchen boy 2th August, 960 TOD 628/ Brooke en kortbroeke vir kom IZAugustus buisbediendes TOD 628/ Trousers and shorts, kitchen boys 2th August, 960 TOD 629/ Lakens en kussingslope 26 Augustus TOD 629/ Sheets and pillow slips 26th August, 960 TOD 630/ Baadjies, kelners 26 Augustus TOD 630/ Jackets, waiters 26th August, 960 TOD 63/ Oorpakke 26 Augustus TOD 63/ Overalls 26th August, 960 TOD 632/ Dekens on komberse 26 Augustus TOD 632/ Counterpanes and blankets 26th August, 960 TOD 633/ Handdoeke 26 Augustus TOD 633/ Towels 26th August, 960 HB 598/60 Ligte platformskale 2 Augustus HB 599/60 Wasserymoustrykmasjiene 2 Augustus 960 HB 598/60 Light platform scales, 2th August, 960 HB 600/60 Wasserystryktoestel vir laicals, ens 2 Augustus 960 HB 599/60 Laundry sleeve presses 2th August, 960 HA 634/60 Tonic Chirurgiese Toerusting 2 Augustus 960 HS 600/60 Flatwork ironing machines 2th August, 960 HA 635/60 Tweevlakkige Casettewisselaar 2 Augustus 960 [LA 634/60 Thoracic Surgery Equipment 2th August, 960 HC 585/60 Blou Denim, 37 dm wyd 2 Augustus 960 HA 635/60 Biplane Cassette Changer 2th August, 960 HC 643/60 Skuimrubber matrasse 2 Augustus 960 HC 585/60 Blue Denim, 37 in wide 2th August, 960 WFT 642/ Lugperspomp 5 Augustus 960 HC 643/60 Foam rubber mattresses 2th August, WFT 462/ Air Compressor 5th August, 960 HB 639/60 Outomatiese kontroles vir wasma 26 Augustus sjicne HS 639/60 Automatic controls for washing 26th August, 960 HB 640/60 Wassery tuimel drotr 26 Augustus, 960 machines HB 64/60 Wassery droogmasjien 26 Augustus 960 HB 640/60 Laundry drying tumblers 26th August, 960 RFT 668/ Rondawels (0 5 voet) 2 Augustus 960 HS 64/60 Hydro extractors 26th August, RFT 668/ Rondavels (0 5 ft) 2th August, 960 RFT 669/ Flikkerligto 2 Augustus RFT 669/ Flicker Lights 2th August, 960 WFT 670/ Betonmengers 9 Augustus WFT 670/ Concrete Mixers 9th August, 960 WFT 67/ Elektriese Substasieeenheid 9 Augustus WFT 67/ Electrical Substation Unit 9th August, 960 TED 676/ Stoele, kantoor, staalpyp, draai 26 Augustus baar TED 676/ Chairs, office, tubular steel, revol 26th August, 960 RFT 677/ Moybdenum Disulfide byvoegings 26 Augustus ving 60 poeier RFT 677/ Moybdenum Disulphide additive 26th August, 960 TOD 678/ Skoolbusbakke en onderstelle 9 September powder 60 TOD 678/ School bus bodies and chassis 9th September, TOD 679/ Krammetjies, snippermandjies, 9 September Winkclhake TOD 679/ Staples, waste paper baskets and 9th September, TOD 680/ Muurkaarte 9 September set squares TOD 680/ Maps, wall 9th September, PFT 672/ Verkoop van oortollige en/of 9 Augustus 960, ondiensbare motorvoertuie PFT 672/ Sale of redundant and/or unser 9th August, 960 NA 673/60 Rentgenstraal toerusting, Johan 26 Augustus viceable motor vehicles nesburg Hospitaal HA 673/60 XRay equipment, Johannesburg 26th August, 960 Hospital Die Provinsiale Administrasie behou die reg out slegs n gedeelte van n tender aan te neem en verbind hom nie om enige tender aan te neem nie The Provincial Administration reserves the right of accepting any portion of a tender without the whole and does not bind itself to accept any tender L DU RAND, L DU RAND, Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad Chairman, Transvaal Provincial Tender Board Administratenrskantoor, Pretoria Administrators Office, Pretoria 23

26 208 PROVINSALE KOERANT, 27 JULIE 960 KENNISGEWING AAN KONTRAKTEURS Tenders word hiermee gevra vir die onderstaande diens in die Transvaal Provinsie, td: 4 () (2) (3) (4) (5) (6) k Dokumente Beskikbare dokumente Datum Kontrakvoorwaardes en Tenders bcskikbaar vir is verkrygbaar waarop beskikbare dokumente Diens en Distrik moat in uitreiking aan by en moet dokumente le ter insae op wees om kontrakteurs teruggestuur word eau verlcrygbaar onderstaande kantore of voor is uur vm 960, 960 *Totiusskool: Vereeniging: Tendervorms, Kamer 55, Vyfde Verdieping, 27 Julie Kamer 55, Vyfde Verdieping, 9 Aug Elektriese installasie in aan tekeninge en Poyntongebou, Kerkstraat Poyntongebou, Kerkstraatbouings spcsifikasies Wes, (P/sak 228) (Foon Wes, Pretoria 3 408, Uitb 5), Pretoria *Lenasia Indierskool: Rand Tendervorms, Kamer 55, Vyfde Verdieping, 27 Julie Kamer 55, Vyfde Verdieping, 9 Aug Wes: Verskeie kleinwerke tekeninge en Poyntongebou, Kerkstraat Poyntongebou, Kerkstraat spesifikasies Wes (P/sak 228) (Foon Wes, Pretoria 3408, Uitb 5), Pretoria *Troyeville Laerskool: Rand Tendervorms, Kamer 55, Vyfde Verdiepingo 27 Julie Kamer 55, Vyfde Verdieping, 9 Aug Sentraal: Reparasies en op tekeninge en Poyntongebou, Kerkstraat, Poyntongebou, Kerkstraat lcnapping spesifikasies Wes (P/sak 228) Wm:in Wes, Pretoria 3408, Uitb 5), Pretoria *Malelaneskool: Barberton: Tendervorms, Ramer 55, Vyfde Verdieping, 27 Julie Ramer 55, Vyfde Verdieping, 9 Aug Reparasies en opknapping tekeninge en Poyntongebou, Kerlcstraat, Poyntongebou, Kerkstraatspesifdcasies Wes (P/sak 228) (Foon,, Wes, Pretoria, 3 408, Uitb 5), Pretoria *RosebankE:M Skool: Rand Tendervorms, Kamer55;Vyfde Verdieping, 27 Julie, Kamer 55, Vyfde Verdieping; 9 Aug Sentraal: Reparasies en op tekeninge en Poyntongebou, Kerkstraat Poyntongebou, Kerkstraatknapping spesifikasies Wes (P/sak 228) (Foon Wes, Pretoria 3 408, Uitb 5), Pretoria, *Ohrigstadskool: Lydenbung: Tendervorms, Kamer 55, Vyfde Verdieping, 27 Julie Ramer 55, Vyfde Verdieping, 9 Aug Opknapping tekeninge en Poyntongebou, Kerkstraat Poyntongebou, Kerkstraat spesifikasies Wes (P/sak 228) (Foon Wes, Pretoria 3 408, Uitb 5), Pretoria *Reparasies en opknapping Tendervorms, Kamer 55, Vyfde Verdieping, 27 Julie Kamer 55, Vyfde Verdieping 9 Aug aan Inspekteurs woning, tekeninge en Poyntongebou, Kerkstraat Poyntongebou, Kerkstraat Heidelberg spesifikasies Wes (P/sak 228) (Foon Wes, Pretoria 3 408, Uitb 5),Pretoria 4C Springs Boys High Tendervorms, Kamer 55, VyfdeVerdieping, 27 Julie Kamer 55, Vyfde Verdieping, 9 Aug, School ": Rand Oos: Addi tekeninge en Poyntongebou, Kerkstraat Poyntongebou, Kerkstraatsionele trap " spesifikasies Wes (P/sak 228) (Foon Wes, Pretoria 3408, Uitb 5), Pretoria *Generaal Hendrik Schoe Tendervorms, Kamer 55, Vyfde Verdieping, 27 Julie Kamer 55, Vyfde Verdieping, 9 Aug manskool: Pretoria Distrik: tekeninge en Poyntongebou, Kerkstraat Poyntongebou, Kcrkstraat,Reparasies en opknapping spesifikasies Wes (P/sak 228) (Foon Wes, Pretoria, 3408, Uitb 5), PretoriaAug *Rust derwinterskool: Pre Tenclervorms, Kamer 55; Vyfde Verdieping, 27 Juliet Kamer 55, Vyfde Verdieping, 9 Aug toria Distrik: Verskeie tekeninge en Poyntongebou, Kerkstraat Poyntongebou, Kerkstraatkleinwerke spesifilcasies Wes (P/sak 228) (Foon Wes, Pretoria, 3 408, Uitb 5), Pretoria, *Brits Laerskool: Pretoria Tendervorms, Kamer 55, Vyfde Verdieping, 27 Julie Kamer 55, Vyfde Verdieping, 9 Aug Distrik: Gelykmaak van tekeninge en Poyntongebou, Poyntongebou, spcsifikasies Kerkstraatsportvelde Wes (P/sak 228) (Foon Wes, Pretoria 3408, Uitb 5), Pretoria *Sonnestralskool: Pretoria Tendervorms, Kamer 55, Vyfde Verdieping, 23 Julie Kamer 55, Vyfde Verdieping, 9 Aug Stad: Stofverwyderingstoc tekeninge en Poyntongebou, Kerkstraat Poyntongebou, Kerkstraatstel spesifikasies Wes (P/sak 228), (Foon Wes, Pretoria, l 3408, Uitb 5), Pretoria *Le Han AM Laerskool: Tendervorms, Kamer 55, Vyfde Verdieping, 27 Julie Kamer 55, Vyfde Verdieping, 9 Aug Waterberg: Elektrieseinstal tekeninge en Poyntongebou, Kerkstraat Poyntongebou, Kerkstraat lasie spesifikasies Wes (P/sak 228) (Foon Wes, Pretoria I 3 408; Uitb 5), Pretoria : *Gollelskool: Ermelo: Gelyk Tendervorms, Kamer 55, Vyfde Verdieping, 27 Julie Kamer 55, Vyfde Verdieping, 9 Aug maak van terrain tekeninge en Poyntongebou, Kerkstraat Poyntongebou, Kerkstraatspesifikasies, Wes (P/sak 228) (Foon Wes, Pretoria, 3408, Ilitb 5), Pretoria *Tzaneen Laerskool: Oprig Tcndervorms en Kamer 55, VyfdeVerdieping, 27 Julie Kamer 55, Vyfde Verdieping, 9 Aug ling van saal en biblioteek lyste van hoe Poyntongebou, Kerkstraat Poyntongebou, Kerkstraatveelhede Wes (P/sak 228) (Foon Wes, Pretoria 3408, Uitb 5), Pretoria *Delmas Laerskool: Omskep Tendervorms, Kamer 55, Vyfde Verdieping, 27 Julie Kamer 55, Vyfde Verdieping, 9 Aug ping van emmerstelsel in tekeninge en Poyntongebou, Kerkstraat Poyntongebou, KerIcstraat spoelstelsel spesifikasies Wes (P/sak 228) (Foon Wes, Pretoria 3408, Uitb 5), Pretoria *Kocksoord Laerskool: Rand Tendervorms, Kamer 55, Vyfde Verdieping, 27 Julie Kamer 55, Vyfde Verdieping, 9 Aug Wes: Algehele opknapping tekeninge en Poyntongebou, Kerkstraat Poyntongebou, Kerkstraaten stormwaterdreinering spesifilmsies Wes (P/sak 228) (Foon Wes, Pretoria 3 408, Uitb 5), Pretoria *Edenvale hospitaal: Veran Tendervorms, Kamer 49, Vierde Verdie 27 Julie Kamer 49, Vierde Verdie 9 Aug derings aan en toevoegings tekeninge, ping, Alphengebou, Skin ping, Alphengebou, Skintot laagspanningsubstasie spesifikasies nerstraat (Form 3302, nerstraat, Pretoria en lyste van Uitb 53), Pretoria hoeveelhede *Piet Reliefhospitaal: Op Tendervorms, Kamer 49 Vierde Verdie 27 Julie Kamer 49, Vierde Verdie 9 Aug rigting van nuwe verbran tekeninge, ping, Alphengebou, Skin ping, Alphengebou, Skin dingsoond spesifikasies nerstraat (Foon 3 302, nerstraat, Pretoria en lyste van Uitb 53), Pretoria hoeveelhede Tenders moet geadresseer word aan: Die Voorsitte Transvaalse Piovinsiale Tenderraad, Posbus 040, Pretoria Geen tender sal deur die Read oorweeg word the tensy dit ontvangis deur die Posbus (Posbus 040, Pretoria) van die Read of deur die Tenderraad bus wat vir die doel verskaf is buite Lamer 44, Ou Goewermcntsgebou, Pretoria Vir elke diens moet n bedrag van 2, of n kwitansie vir kontantbetaling, of tjek deur die bank geparafeer, gedeponeer word wat terugbetaal sal word, mits n bona fide tender ingestuurof tekeninge es spesifikasies terugbesorg word aan die adres vermeld in kolom (3) the later as 4 dae na die sluitingsdatum the Afsonderlike tenders word verwag vir dice werk en op die koevert moet die swam en adres van die tenderaar sowel as die Tender nommer en die naam van die diens waarop die tender betrekking bet, vermeld word Alle tenders moet op die tendervorm van die Departement wees en moet behoorlik alle besouderhede bevat Die Tenderraad verbind hom Me om die laagate of enige tender aan to neem nie 24

27 r PROVINCIAL GAZETTE, 27 JULY NOTICE TO CONTRACTORS Tenders are hereby invited for the following services in the Transvaal Province, namely: _ () (2) (3) (4) (5) (6) Documents Available Docuthents Date on Conditions of Contract Tenders Available are obtainablewhich and Available Documents due at for Issue to from andmay be Inspected at the or before are Contractors Returnable to following Offices Available am Service and DistrictDocuments *Totius School: Vereeniging: Tender forms, Room 55, Fifth Floor, 27th July Room 55, Fifth Floor, 9th Aug Electrical installation in drawings and Poyntons Building, Church Poyntons Building, Church Additions specifications Street West (P/Bag 228) Street West, Pretoria (Phone 3 408, Ext 5), Pretoria *Lenasia Indian School: Tender forms, Room 55, Fifth Floor, 27th July Room 55, Fifth Floor, 9th Aug Rand West: Various minor draivings and Poyntons Building, Church Poyntons Building, Church works specifications Street West (P/Bag 228) Street West, Pretoria (Phone 3 408, Ext 5),, ; Pretoria *Troyeville: Primary School: Tender forms, Room 55, Fifth Floor, 27th July Room 55, Fifth Floor, 9th Aug Rand Central: Repairs and drawings and Poyntons Building, Church Poyntons Building, Church : renovations specifications Street West (P/Bag 228) Street West, Pretoria (Phone 3 408, Ext 5), Pretoria I *Malelane School: Barberton: Tender forms, Room 55, Fifth Floor, 27th July Room 55, Fifth Floor, 9th Aug Repairs and renovationsbuilding, drawings and Poyntons Church,, Poyntons Building, Church,specifications Street West (P/Bag 228) Street West, Pretoria (Phone 3 408, Ext 5), Pretoria *Rosebank EM School: Tender forms, Room 55, Fifth Floor, 27th July Room 55, Fifth Floor, 9th Aug Rand Central: Repairs and drawings and Poyntons Building, Church Poyntons Building, Church renovations specifications Street West (P/Bag 228) Street West, Pretoria (Phone 3 408, Ext 5), Pretoria *Ohrigstad School: Lydon Tender forms, Room 55, Fifth Floor, 27th July Room 55, Fifth Floor, 9th Aug burg: Renovations drawings, Poyntons Building, Church Poyntons Building, Church specifications Street West (P/Bag 228) Street West, Pretoria and Bill of (Phone 3 408, Ext 5), quantities Pretoria *Repairs and renovations to Tender forms, Room 55, Fifth Floor, 27th July Room 55, Fifth Floor, 9th Aug Inspectors residence, Heidel drawings and Poyntons Building, Church Poyntons Building, Church berg specifications Street West (P/Bag 228) Street West, Pretoria (Phone 3 408, Ext 5), Pretoria *Springs Boys High School: Tender forms, Room 55, Fifth Floor, 27th July Room 55, Fifth Floor, 9th Aug Rand East: Additional stair drawings and Poyntons Building, Church Poyntons Building, Church CM specifications Street West (P/Bag 228) Street West, Pretoria (Phone 3 408, Ext 5), Pretoria *General Hendrik Schoeman Tender forms, Room 55, Fifth Floor, 27th July Room 55, Fifth Floor, 9th Aug School: Pretoria District: drawings and Poyntons Building, Church Poyntons Building, Church Repairs and renovations specifications Street West (P/Bag 228) Street West, Pretoria (Phone 3 408, Ext 5), Pretoria *Rust derwinter School: Tender forms, Room 55, Fifth Floor, 27th July Room 55, Fifth Floor, 9th Aug Pretoria District: Various drawings and Poyntons Building, Church Poyntons Building, Church minor works specifications Street West (P/Bag 228) Street West; Pretoria (Phone 3 408, Ext 5), Pretoria *Brits Primary School: Tender forms, Room 55, Fifth Floor, 27th July Room 55, Fifth Floor, 9th Aug Pretoria District: Levelling drawings and Poyntons Building, Church Poyntons Building, Church of sportsfields specifications Street West (P/Bag 228) Street West, Pretoria (Phone 3 408, Ext 5), Pretoria *Sonnestraal School: Pretoria Tender forms, Room 55, Fifth Floor, 27th July Room 55, Fifth Floor, 9th Aug City: Sawdust Extractor drawings and Poyntons Building, Church Poyntons Building, Church Plant specifications Street West (P/Bag 228) Street West, Pretoria (Phone 3 408, Ext 5), Pretoria *Le Hau AM Primary Tender forms, Room 55, Fifth Floor, 27th July Room 55, Fifth Floor, 9th Aug School: Waterberg: Electri drawings and Poyntons Building, Church Poyntons Building, Church cal installation specifications Street West (P/Bag 228) Street West, Pretoria (Phone 3 408, Ext 5), Pretoria *Gollel School: Ermelo: Tender forms, Room 55, Fifth Floor, 27th July Room 55, Fifth Floor, 9th Aug Levelling of site drawings and Poyntons Building, Church Poyntons Building, Church specifications Street West (P/Bag 228) Street West, Pretoria (Phone 3 408, Ext 5), Pretoria *Tzaneen Primary School: Tender forms, Room 55, Fifth Floor, 27th July Room 55, Fifth Floor, 9th Aug Erection of hall and library and bill of Poyntons Building, Church Poyntons Building, Church quantities Street West (P/Bag 228) Street West, Pretoria (Phone 3 408, Ext 5), Pretoria *Delmas Primary School: Tender forms, Room 55, Fifth Floor, 27th July Room 55, Fifth Floor, 9th Aug Conversion of Bucket system drawings and Poyntons Building, Church Poyntons Building, Church into waterborne sewerage specifications Street West (P/Bag 228) Street West, Pretoria (Phone 3 408, Ext 5), Pretoria *Kocksoord Primary School: Tender forms, Room 55, Fifth Floor, 27th July Room 55, Fifth Floor, 9th Aug Rand West: Complete re drawings and Poyntons Building, Church Poyntons Building, Church novations and stormwater specifications Street West (P/Bag 228) Street West, Pretoria drainage (Phone 3 408, Ext 5), Pretoria,,, 25, I F

28 , 20 PROVINSIALE KOERANT, 27 JULIE 960 () (2) (3) (4) (5) (6) Documents Available Documents Date on Conditions of Contract Tenders 4 Available arc obtainable which and Abailable Documents due at Service and District for Issue to from and Documents may be Inspected at the or before Contractors Returnable to are following Offices, am Available *Edenvale Hospital: Altera Tender forms, Room 49, Fourth Floor, 27th July Room 49 Fourth Floor, 9th Aug tions and Additions to low drawings, Alphen Building, Skinner Alphen Building, Skinner tension substation specifications Street (Phone Ext Street, Pretoria and bill of 53), Pretoria quantities *Piet Retief Hospital: Erec Tender forms, Room 49, Fourth Floor, 27th July Room 49, Fourth Floor, 9th Aug tion of new incinerator drawings, Alphen Building, Skinner Alphen Building, Skinner specifications Street (Phone Ext Street, Pretoria and bill of 53), Pretoria quantities Tenders are to be addressed to: The Chairman, Transvaal Provincial Tender Board, PO Box 040, Pretoria No tender will be considered bythe Board unless received through the Post Office Box (PO Box 040, Pretoria) of the Board or through the Tender Board Box provided for the purpose outside Room 44 Old Government Buildings, Pretoria A deposit at 2, either in cash, deposit receipt, or bankinitialed cheque must be paid on each service, which will be refunded provided a bona fide tender is submitted or plans and specifications returned to the address shown in column (3), not later than within 4 days after the closing date A separate tender must be submitted for each service and the envelope containing the tender must be superscribed with the name, and address of the tenderer, as well as with Tender Number and the name of the service to which the tender refers All tenders should be on the Departmental tender form, which must be duly filled in and completed in all particulars The Board does not bind itself to accept the lowest or any tender TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION _ * TENDER No 667"vm 960 KENNISGEWING VAN TENDER NOTICE TO TENDERERS * TENDER No 667 of 960,: DIE BOU EN TEERBEDEKKING VAN N GEDEELTE VAN PROVINSIALE PAD P 89/2 (ONGEVEER 35 MYL) EN P 4/ THE CONSTRUCTION AND BITUMINOUS (ONGEVEER 30 MYL) DISTRIK POTCHEF SURFACING OF A PORTION OF PROVINCIAL STROOM) ROAD P 89/2 (APPROXIMATELY OF A MILE) AND PROVINCIAL ROAD P 4/ (APPROXIMATELY 30 MILES), Tenders word hiermee gevra van ervare kontrakteurs DISTRICTOF POTCHEFSTROOM vii bogenocmde dienste en n op of na Tenders are hereby invited from experienced Augustus 960, van die Direkteur, Transvaalse Paaiecontractors for the above mentioned service departement, Kamer 203 Veritasgebou Fountainlaan On or after Monday, st August, 960, contract (Posbus 906), Pretoria, verkry word teen n deposito documents, including a set of drawings, may be obtained van 0 0s (ties ghienies) in i kontant of n bankfrom the Director, Transvaal Roads Department, Rodm gewaarborgde tjek, betaalbaar aan die Transvaalse Provin 203, Veritas Building, Fountain Lane (PO Box 906) siale Administrasie Hierdie deposito is terugbetaalbaar, Pretoria, on payment of a deposit of 0 0s (ten pp voorwaarde dat n volledige bona fide tender, tesame guineas) either in cash or bank certified cheque in favour met die kontrakdokumente en tekeninge ingedien word of the Transvaal Provincial Administration, which amount n Addisionele afskrif van die hoeyeelheidslyste sal gratis will be refunded provided a bona fide tender is submitted verskaf word complete with all contract documents and drawings Die deposito is ook terugbetaalbaar indien die Extra copies of the schedule of quantities will be supplied dokumente en planne voor die sluitingsdatum terugbesorg free of charge word The deposit is also repayable if the contract documents n Ingenieur sal voornemende tenderaars op Woensdag and plans are returned before the date stipulated below 0 Augustus 960 om uur vm by die,stadsaal, Potchefstroom, ontmoet, om saam met hulk die terrein An engineer will meet intending tenderers at the Town te gaan besigtig Die ingenieur sal egter op geen ander Hall, Potchefstroom, at am on Wednesday, 0th of latere geleentheid beskikbaar wees nie, en voornemende August, 960, to conduct them on an inspection of the tenderaars word derhalwe versoek om op gemelde_ datum sites The engineer will not be available at any other teenwoordig te wees times for inspection visits, And tenderers are therefore Tenders op die voargeskrewe kontrakdokumente in requested to visit the sites on the date mentioned above Algemene insluitende kontrakvoorwaardes stel tekeninge kan spesifikasies Maandag, verseelde koeverte waarop Tender No 667 van 960" Sealed vermeld tenders completed in word, moet accordance with the condi gerig word aan die Voorsitter, tions laid down in the contract documents and Transvaalse Provinsiale endorsed Tenderraad, Ou Goewerments Contract No 667 of " 960 will be received by the gebou, Posbus 040, Pretoria, en moet in sy besit wees voor Chairman, Transvaal Provincial Tender uur vm, Vrydag, Board Old 2 September 960, wanner Government Buildings, PO Box 040, Pretoria, die up to tenders in die teenwoordigheid van die Publiek am on Friday, 2nd September, 960, when such oopgemaak sal word tenders will be opened in public Indien per hand afgelewer word, moet die _tenderdokumente in die Tenderraad se bus op die cerste If delivered by hand; tenders must be deposited in the verdieping van die Ou Goewermentsgebou, Kerkplein, Tender Board box on the first floor of the Old Govern Pretoria, voor die sluitingstyd en datum hierbo vermeld, ment Buildings, Church Square, before the closing _ time geplaas word stated above 26

29 PROVINCIAL GAZE it, 27 JULY Die Provinsiale Administrasie verbind horn nie om die The Transvaal Provincial Administration does not bind laagste of enige tender aan te neem nie, of om enige rede itself to accept the lowest or any tender, nor will it assign vir die afwysing te verstrek nie any reason for the rejection of any tender Tenders is vir negentig (90) dae bindend Tenders are binding for 90 (ninety) days L DU RAND L DU RAND, Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad Chairman, Transvaal Provincial Tender Board Administrateurskantoor, Administrators Office, 25 Julie 960 DPH th July, 960 DPH DEPARTEMENT VANVERVOER DEPARTMENT OF TRANSPORT MOTORTRANSPORT MOTOR CARRIER TRANSPORTATION The undermentioned applications for motor carrier certificates Die onderstaande aansoeke om motortransportsertifikate word are published in terms of section thirteen (I) of the Motor Carrier kragtens artikel dertien () van die Motortransportwer,en regulasie Transportation Act, and regulation 5 of Motor Carrier Trans 5 van die Motortransportregulisies 956 gepubliseer portation regulations; 956 Skriftelike vertoe (in duplikaat) tot ondersteuning of bestryding Written representations (in duplicate) in support of, or in oppot van hierdie aansoeke moot binne tien dae van die datum van sition to, such applications, must be made to the National Trans Herdic publikasie aan die Nasionale Vervoerkommissie of _port Commission or local hoard concerned within ten days from betrokke plaaslike road gerig word the date of this application X= No van aansoek en naam van applikant X = No of application and name of applicant Y = Aard van voorgestelde motortransport en getal voettuie, V Nature of proposed motor carrier transportation and number of vehicles Plekke waartussen en roma waaroor, of die gebied waarin Z= Points between and routes over, or area within which the die voorgestelde motortransport Becky( sal word proposed motor carrier transportation is to be effected PLĀASLIKE PADVERVOERRAAD, JOHANNESBURG LOCAL ROAD TRANSPORTATION BOARD, JOHANNESBURG, X A 23 (M 474) SuidAfrikaanse Spoonvee/South African Railways (Johannesburg) Bykomende voertuig en bykomende gebied (verlenging van bestaande roete)iadditional vehicle and additional area (extension of existing route) Y Blanke en meblanke passasiers en huh persoonlike bagasie (eat voertuig)/european and noneuropean passengers and their personal luggage (one vehicle) Tussen Johannesburg, Germiston, Heidelberg en Rensburgdorp/Between Johannesburg, Germiston, Heidelberg and Rensburgdorp Z X A 5285 F J de Preez (Florida NorthIlloridaNoord) (Nuwe aansoek, laat hernuwing/new application, late renewal) Y Goedere, alle soorte (twee voertuie)/goods, all classes (two vehicles) Z Diane die Landdrosdistrikte Roodcpoort en Johannesburg/Within the Magisterial Districts of Roodepoort and Johannesburg X A 0727/E L Jackson Greyhound Buslines (Pty) Ltd (Bykomendevoertuithfriditiond vehicle) Y Blanke passasiers en persoonlike besittings (een voertuig)/european passengers and personal effects (one vehicle) Z Oor die bestaande gemngtigde roetes soos per bestaande tydtafel en tariewe/orer the existing authorised routes as per existing thnetables and scale of charges X A 9 J C Kruger (Randfontein) (Bykomende voertuig en bykomende magtigingladdirional vehicle and additional authority) Bestaande magtigingl Existing authority Y () Goedere, alle matte Goods, all classes Z () Binne die Randse Karweigebied/ Within the Reef Cartage Area Bykomende magtiging/additional authority Y (2) Huistrekke (pro forma) (ten voertuig)/household removals (pro forma) (one vehicle) Z (2) Binne die Unie van SuidAfrika/ Within the Union of South Africa X A 7983 H en/and D van Zyl (Vereeniging) (Bykomende voertuig/additional vehicle) Y () Goedere, alle soorte/goods, all classes Z () Binne n omtrek van 0 myl van Vanderbijlparkposkantoor (beperk)/ Within a radius of 0 miles from Vanderbifipark Post Office (restricted) Y (2) Green, die gruis, pond en sand! Grain, own crushed granite, soil and sand Z (2) Binne n = trek van 30 myl van Vanderbifiparkposkantoor (beperk)/ Within a radius of 30 miles from Vanderbillpark Post Office (restricted) I Y (3) Fie ru en onbewerkte ens en IdiplOwn rough and unsawn ores and stone I Z (3) Binne die Rand en Pretoria se Vrygesteldegebied/ Within the Reef and Pretoria Exempted Area Y (4) Eie bouniateriaal/ Own building material Z (4) Binne die Rand en Pretoria se Vrygesteldegebied/ Within the Reef and Pretoria Exempted Area X A 098 Andrews Cartage (Brakpan) (Bykomende voertuigl Additional vehicle) y Nuwe meubels (pro forma)/new furniture (pro forma), Z Binne n omtrek van 50 myl van Brakpanposkantoor/ Within a radius of 50 miles from Brakpan Post Office X A 0674 J P PcilISIOOS Transport (Vereeniging) (Bykomende voertuie en bykomende magtigineadditional vehicles and additional authority) Y (I) Goedere, alle soorte/goods, all classes Z () Binne n omtrek van 20 myl van Vereenigingposkantoor/Within a radius of20 miles from Vereeniging Post Office Y (2) Sand, klip en stene/sand, stone and bricks Z (2) Binne n omtrek van 50 myl van Vereenkfangposkantoor/ Within a radius of 50 miles from Vereeniging Post Office Y (3) Huistrekke/Furniture removals Z (3) Dwarsdeur die Unie van SuidAfrika ten opsigte van ERF Perd, TV 495/Throughout out the Union of South Africa In respect of ERF Horse, TV 495 Y (4) Huistrekke/Furniture removals Z (4) Binne n omtrek van 50 myl van Vereenigingposkantoor (vir sleepwa)/ Within a radius of 50 miles from Vereeniging Post Office (for trailer) X A 7798 Fowler Tarspraying (Johannesburg) (Bykomende voertuig/adrfitional vehicle) Y Z Y Z Y Z () Eie werknemers, teer en teerverspreiding materiaal in tank voertuie vir padmaakdoeleindes om ondemeem to word deur die houer en padboumasjinerie/own employees, tar and tar sprinkling materials in tank vehicles for road building purposes to be undertaken by the holder and road building machinery () Binne die Unie van SuidAfrika/ Within the Union of South Africa (2) Eie steenkool en Leer byprodukte in tenk vocrtuie alleenlik/own coal and tar byproducts in tank vehicles only (2) Binne die Rand en Pretoria se Vrygesteldegebied/ Within the Reef and Pretoria Exempted Area (3) In grootmaat veneer van padboumateriaal in teak voertuie vir padmaak/bulk transport of road building materials in tank vehicles for road building (3) Van punte binne die Rand en Pretoria se Vrygmtelde Gebied na punte blame die Provinsie OraajeVrystaat/From points withinffie Reef and Pretoria Exempted Area to points within the Orange Free State Province 27

30 22 PROVINSIALE KOERANT, 27 JULIE 960 X A 3625 Tars Transport Co (Pty), Ltd (Carolina) Iliykomende voertuig en gewysigde tydtafel (asook wysiging van vorige aansoek, geadverteer op 6760 Additional vehicle and amended timetable (also amendment ofprevious application, advertised 6/7/60)4 _ Y Nieblanke passasiers en goedere/noneuropean passengers and goads, Z () (a) Tussen Badplaas en Carolina/Betwein Badplaas and Carolina (b) Tussen Badplaas en Barberton, oor Sterkspruit, Stolzburg en Nelshoogte Bosbou Nedersetting/Between Badplaas and BUrberion, via Sterkspruit, Stolzburg en Nelshoogte Forestry Settlement TydtafellTimetable Dinsdag, Donderdag en Saterdadruesday, Thursday and Saturday VertrelaDepart Aankoms Arrive Badplaas 700 vm/am Carolina 900 vm/am Carolina 300 an/pm Badplaas 500 nmlpm Maandag en Woensdagl Monday and Wednesday Vertrekl Depart Aankoms/Arrive r Badplaas 700 vmjam Barberton 000 vmlam Vrydag en Sondag/Friday and Sunday Vertrek/Depart Aankoms/Arrive Barberton 300 nm/pnr Badplaas 600 nmipm TatiewelScale of Charges Badplaats na/to Silverkop, Is ; Hillside, Is 6d Nghoomboo, 2s 3d Badplaats na/ta Nawageni, 2s 9d; Williams, 3s 3d; Carolina, 4s Van Badplaats na/from Badplaats to XalkkloofweglRoad, 6d; Ngooboozla, Is 6d; Vriesland, 2s; Goedehoop, 2s 6d; Nelshoogte, 4s 6d; Frantzinas 5s; Glanthorpe, 5s 6d; Barberton, 7s Y (2) Meubels van fabriek, winkel of verkoopsplek na privaat woonhuise alleenlikl Firrniture from factory, shop or other place ofsale to private dwellings only Z (2) Binne n omtrek van 50 myl van Johannesburg Hoofpdskantoor/ Within a radius of50 miles from Johannesburg General Post Office Y (3) Meubels (een voertuig)/furniture (one vehicle) Z (3) Binne die Rand en Pretoria se Vrygestelde Gebied/ Within the Reef and Pretoria Exempted Area X A 6854 M A J van Rensburg (Wadeville) (Bykomende magtigingl Additional authority) Bestaande magliging/eristing authority Y (I) Goedere, alle soorte/goods, all classes Z () Binne die Randse Karweigebied/ Within the Reef Cartage Area Y (2) Bona fide huistrekke (pro forma)/bona fide household removals (pro forma) Z (2 Blanc n omtrek van 50 myl van Germistonposkantoor/ Within a radius of 50 miles from Germiston Post Office Y (3 Meubels van fabriek, winkel of ander verkoopsplek na privaat woonhuise alleertlik/fiwniture from factory, shop or other place ofsale to private dwellings only Z (3) Binne n omtrek van 50 myl van Germistonposkantoor/Within a radius of 50 meta from Germiston Post Office Y (4)MeubelsIFurniture Z (4) Bine die Rand en Pretoria se Vrygestelde Gebied/ Within the Reef and Pretoria Exempted Area Bykomende magtigingl Additional authority Y (5) Goedere, alle soorte (vier voertuie)/goods, all classes (four vehicles) Z (5) Tussen Johannesburg, Vereeniging en Vanderbijlpark/Between Johannesburg, Vereeniging and Vanderbijlpark X A 23 Suid Afriknanse Spoorwed/South African Railways (Johannesburg) (Bykomende voertuiemdditional vehicles) Y Blank passasiers en hulle persoonlike bagasie (twee vocrluie)ieuropeast passengers and their personal effects (Iwo vehicles) Z Oor bestaande goedgekeurde roetes, ooreenkomstig bestaande gocdgekeurde tydtafels en tanewe/over existing approved routes, in accordance with existing approved timetables and scale ofcharges X A 265 J S P Otto, Pkl PO Pongola Swaziland (Bykomende voertuig/additional vehicle) Y Padmaakmateriaal (pro forma) (can voertuig)/road building material (pro forma) (one vehicle) Z Binne die Provinsie Transvaal/ Within the Transvaal Province X A 355 W D Grobler (Carletotiville) (Nuwe aansoek/new application) TCO 407 Y Klerasie vir droogskoonmaak doeleindes (een voertuig)/clothingfor dry cleaning purposes (one vehicle) Z Binne n omtrek van 50 myl van Carletonvilleposkantoor/ Within a radius of50 mitesfrom Carletonville Post Office X A 334 Stuttaford & Co (Johannesburg) (Bykomendc voertuig/additional vehicle) Ti Y () Goedere, alle soorte/goods, all classes Z () Binne die Randse ICarweigebied/ Within the Reef Cartage Area Y (2) Huistrekke (pro forma) (een voertuig)/household removals (pro forma) (one vehicle) Z (2) Binne die Unie van SuidAfrika/ Within the Union of South Africa X K 269 M A Davids (Johannesburg, H 405) (Nuwe aansoek/nets application) Y Nie blanke huurmotorpassasiers/noneuropean taxi passengers Z () Blanc die Landdrosdistrik Johannesburg/ Within the Magisterial District of Johannesburg (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied ()/Casual bona fide taxi trips to points outside area () X K 266 D J Evert (Johannesburg, H 3954) (Nuwe aansoek/new application) Y Z Blanke hummotorpassasiers European taxi passengers () Binne die Landdrosdistrik Johannesburg/Within the Magisterial District of Johannesburg (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied (I)ICasual bona fide taxi trips to points outside area () X K 237 M Maloisane (Vanderbijlpark, H 406) (Nuwe aansoek/new application) Y Nieblanke huurmotorpassasiers/noneuropean taxi passengers Z () Binne die Landdrosdistrik Vanderbijlpark/ Within the Magisterial District of Vanderbijlpark (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied ()/Casual bona fide taxi trips to points outside area (I) X K 24 H J Prinsloo (Germiston, B 2220) (Nuwe aansoek, bykomende voertuig/new application, additional vehicle) Y Blanke huurmotorpassasiers/european taxi passengers Z () Binne die Landdrosdistrik Germiston/ Within the Magisterial District of Germiston (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte butte gebied ()/Casual bona fide taxi trips to ports outside area (I) X K 252 M J Botha (Johannesburg, H 408) (Nuwe aansoek/new application) Y Z Blanke huurmotorpassasiersi European taxi passengers (I) Binne die Landdrosdistrik Johannesburg/ Within the Magisterial District of Johannesburg (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied ()/Casual bona fide taxi trips to points outside area (I) X K 258 Johannes Masombuka (Kempton Park, H 597) (Nuwe aansoek/new application) Y Z Nie blanke huunnotorpassasiers/noneuropean taxi passengers () Binne die Landdrosdistrik KemptonPark/ Within the Magisterial District of Kempton Park (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied ()/Casual bona fide taxi trips to points outside area (I) X K 259 Zabelon Khumalo (Kempton Park, H 628) (Nuwe aansoek/new application) Y Nieblanke huurmotorpassasiers/non European taxi passengers Z () Binne die Landdrosdistrik Kempton Park Within the Magisterial District of Kerr:pion Park (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied ()/Casual bona fide taxi trips to points outside area (I) X K 263 M C Pieterse (Springs, H 393) (Nuwe aansoek/new application) Y Blanke huunnotorpassasiers/european taxipassengers Z () Binne die Landdrosdistrik Springs! Within the Magisterial District of Springs (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied ()/Casual bona fide taxi trips to points outside area () _ 28,

31 Tuition :, PROVINCIAL GAZETTE, 27 JULY X A 7707 (M 450) Kempton Park Bus Service (Kempton Park) Bykomende mete (oorneming van bestaande SAS diens) Additional route (to take over the existing SAR Service) TDC 600, en/and TCD 6002 Y Blanke passasiers en hulk persoonlike bagasie (twee voertuie)/european passengers and their personal luggage (two vehicles) Z Roue Route Kempton Park Benoni, oar Bredell, gemerk "B" Kempton Park, DE Garage, S Draai, Skadupad, Bredell Dam, Bredellskool, Josefskleed, Tuition, terug oor Josefskleed na Privetts Reguit na Kosmona, Die Vurk en dan Kweekgras Van Kweekgras word daama nie meer passasiers opgelaai wat na Benoni gaan nie Verder na Benoni Dorp direk, met n stop nabyprincesslaan (nog nie vasgestel nie) daarvandaan na Benonistasie, en andersom/kempton Park Benoni, via Bredell, Schedule " B" Kempton Park, DE Garage, S Draw, Skadupad; Bredell Dam, Bredell School, Josefskleed, Tuition, and via Josefskleed to Privetts Reguit i f to Kosmona, Die Vurk and Kweekgras From Kweekgras no more passengers will be picked up for Reliant To Benoni direct, a " stop in the vicinity ofprincess Avenue, then to Benoni Station and vice versa Kenyon ParkBenoni Direk, gemerk D " Van Kempton Park na DE Garage, vandaar met Constantialaan tot by lmpalastraat (eerste stop) tot in die Kempton ParkBenoni Hoofweg, vandaar na Voordeel, Elandsvlakte, Die Vurk en verder soos Roete B" na 3enoni/Kempton ParkBenoni Direct, Schedule D " From Kempton Park to DE Garage, along Connantia Avenue to Impala Road (first stop) then to Kempton ParkBenoni Main Road, from there to Voordeel, Elandsvlakte, Die Vurk and further along Route " B" to Berzon iydtafelltimetable MaandaeVrydaelMondays Fridays Kempton ParkBenoni B " (EM) (HS) Kempton Park DE Garage S S S S s S S S S Draai S S S S s S,s S Skadupad S S S S S S S S Bredell Dam S S s S S S S S 6 Bredellskool/Schoof S S S, S S S S S Josefskleed S S S S S S S S 630 S S 5 S S Privetts S S Skooldae/ S SOpperman S S Reguit S S Saw! days S S a 5 S Kosmona s S S s Die Vurk S S s s s s Kweekgras S S S s S S Benoni Dorp/Town S S S S S S Benonistasie/Stagon ,,, Maandae Wydael Mondays Fridays I Kempton Park Benoni B" Kempton Park DE Garage 4V0 S S S S S Draai S S S S S Skadupad S S S S S Bredell Dam S S S Bredellskooll School S Josefskleed S S S Tuition S S S Privetts S S S Reguit S S S Kosmona S S S S S Die Vurk S Kweekgras S S Depot Direct Depot Benoni Dorp/Town S S KP Benonistasie/Station 55 5/50 Maandae Vrydael Mondays Fridays Kempton Park Benoni D " Kempton Park " Laagte S S S S S S Voordeel Horn S S S S S S S S S S S Elandsvlakte S S S S S S Die Vurk Kweekgras Terug na Kempton Park, oor B "Mack to Kempton Park, via" B" Benoni Dorp Town Terug na Kempton Park, oor,, B Direk/Back to Kempton Park, via " B" Direct Benonistasiel Station Terug na Kempton Park, oor " B " Depot/Back to Kempton Park, via " B" Depot Saterdae/Saturdays Kempton ParkBenoni B" Kempton Park DE Garage S S S S S S S S S Draai S S S S S S S S Skadupad S S S S S s S S Breda Dam S S S S S S S S Bredellskool/Schoof S S S S S S Josefskleed S S S s S Tuition S S S s S S S S Privetts S S S S S S S S Reguit S S S S S s s S Kosmona S S S S S S S S Die Vurk S S S S s S S 235 Kweekgras S S S S S S S Benoni Dorp/Town S S S S S S S Benonistasie/Station Saterdaernatardays Kempton ParkBenoni D " Kempton Park Laagte S S S S Horn S S S S Voordeel S S S S Elandsvlakte S S S S Die Vurk Kweekgras Terug na Kempton Park, oor B "/Back to Kempton Park, via "D" Benoni Dorp/ Town Terug na Kempton Park, oor B "/Baekrd Kempton Park Via" B" Benonistasie/Station Terug na Kempton Park, oor B "/Back to Kempton Park, via " B" 29

32 _ 24 PROVINSTALE KOERANT, 27 JULIE 960 Maandae VrydaelMondays Fridays Kempton Park B" (vm)cemptan Park "B" (am) Benonistasie/Station Benoni Dorp/Town S S S I S S S Kweekgras Die Vurk 445S S 650 S Kosmona S S S S S S S Reguit S S S S S S S Privetts S S S S S S S Tuition S S S S S S S Josefskleed S S S S S S S Bredellskool/Schoo/ S S S S S S S 730 Bredell Dam S S S S S S S S Skadupad S S S S S S S S S Draai S S S S S S S S DE Garage S S S S S S S S Kempton Park Maandae VrydaelMondaysFridays Kempton Park B" (nm)cempton Park "B" (pan) Benonistasie/Station Benoni Dorp/Town S S S S S Kweekgras S S S S S Die Vurk 5 S S S S S Kosmona S S S S S S Reguit S S S S S S Privetts S S S S S S Tuition S S S S S S Josefskleed S S S S S S Bredellskool/School, S S S S S S Bredell Dam S S S S S S Skadiapad S S S S S S S Draid S S S S S S DE Garage S S S S S S Kempton Park Maandae Vrydaelltfondays Fridays Benoni Kempton Park I)" Benonistasiegratien 800 Benoni Dorp/Town S Kweekgras S Die Vurk S 65 Elandsvlakte S S Voordeel S S Horn S S Impala S S DE Garage S S Kempton Park Saterdae/Saturdays Kempton Park B" (vm)gempton Park "B" (am) BenonistasielStation Benoni Dorp/Town S S S Kweekgras S S S Die Vurk S 555 S 650 S Kosmona S S S S S S S Reguit S S S S S S S Privetts S S S S S S S Tuition S S S S S S S Josefskleed S S S S S S S Bredellskool/Schoot S S S S S S S Bredell Dam S S S S S S S Skadupad S S S S S S S S Draai S S S S S S S DE Garage S S S S S S S Kerapton Park SaterdaelSarantays BenoniKempton Park B" (nm)/benonikempton Park "B" (pm) Benonistasie/Station Benoni Dorp/Town S S S Kwcekgms S S S Die Vurk S S S 255 Kosmorn S S S S Reguit S S S S Privetts S S S S Tuition S S S S Josefskleed S S S S Bredellskool/Schoo/ S S S S Bredell Dam S S S S Skadupad S S S S S Draai S S S S DE Garage S S S S Kempton Park SaterdaelSaturdays Benoni Kempton Park D" Benonistasie/Station 800 Benoni Dorp/Town S Kweekgras S Die Vurk S Elandsvlakte S Voordeel S Horn S Impala S DE Garage S Kempton Park 840 " 30

33 Schaaplaagte 0 PROVINCIAL GAZETTE, 27 JULY Tariewe/Tariff:v Van Benoni tot/from Benoni to Vurk, 9d; Dennischau, Is; Privetts, Josefslcleed, Tuition enlandbredellskoollbredell School, Is 6d; DE Garage, Is 9d; Kempton Park, 2s Van Kempton Park totfrom Kempton Park to DE Garage, 6d; Dam, 9d; Bredellskool/Bredel/ School, Is; Josefskleed, Tuition enland Privetts, Is 6d; Vurk, Is 9d; Benoni, 2s Van Kempton Park Direk nal From Kempton Park Direct to Benoni, 9d; Impalastraat/Street, Is ; Voordeel, Is 6d; Vurk, Is 6d Volwassenes, minimum/ad/tits, minimum 6d Skoolkinders, minimum/school children, minimum 4d Laerskool, 50 persent van volwassenes, minimum/junior school, 50 per cent of adult; minimum 4d Hoerskool, dieselfde as volwassenes/high school, the same as adults Seisoen kaartjics/season tickets 5 dae week/5 day week 6d 4s 9d 9d 7s 3d Is Od 9s 6d s 6d 4s Od Is 9d 6s Od 2s 8s 6 dae week/6 day week 6d 5s &I 9s Od 9d 8s 3d 9s Tariewe/Tariffs 6 dae week/6 day week Is Oil Its Od 8s Is 6d 6s 6d 2 6s Is 9d 7s 6d 3 4s 2s Od 2s 3 2s PLAASLIKE PADVERVOERRAAD, PRETORIA LOCAL ROAD TRANSPORTATION BOARD PRETORIA X 774/A 2 Jameson Gert Mtsweni, Witbank (Nuwe aansoek/new application) VoertuigIVehicle: TW 98 Y () Goedere, elle soorte vir nie blankes/goods, all classes for noneuropeans Z (I) Binne n omtrek van 20 myl van Witbankposkantoor (beperk)/ Within a radius of 20 miles from Witbank Post Office (restricted) Y (2) Huistrekke vir nieblankes (pro forma) (jtonvragmotor)lhousehold removals for non Europeans (pro forma) (jton lorry) h Z (2) Binne n omtrek van 50 myl van Witbankposkantoor/ Within a radius of 50 miles from Witbank Post Office f X 095/A 39 A M Robbertze, Witbank (Nuwe aansoek/new application) Y () Goedere, alle soorte/goods, all classes Z () Binne n omtrek van 20 myl van Grootvallei No 0, Distrik Witbank (beperk)/ Within a radius of 20 miles from Grootvallei No 0, District of Witbank (restricted) Y (2) Huistrekke (pro forma)/household removals (pro forma) Z (2) Blanc n omtrek van 50 myl van Grootvallei No 0, Distrik Witbank/ Within a radius of 50 miles from Grootvallei No 0, District of Witbanic Y (3) Green hen 5ton vragmotor)/grain (one 5ton lorry) Z (3) Binne n omtrek van 50 my! van Grootvallei No 0, Distrik Witbank (busbeperking)/within a radius of 50 miles from Grootvallei No 0, District of Witbank (bus restriction) X 3828/A 394 L J Groenewald, Pretoria (Bykomende voertuigladditional vehicle) TP Y (I) Goedere, alle soorte/goods, all classes Z () Binne n omtrek van 5 myl van Kerkplein, Pretoria/Within a radius of 5 miles front Church Square, Pretoria Y (2) Huistrekke (pro forma)household removals (pro forma) Z (2) Binne a omtrek van 50 myl van Kerkplein, Pretoria/Within a radius of 50 miles front Church Square, Pretoria Y (3) Padmaakmateriaal (pro forma) (5,20)vragmotor)/Roadmaking material (pro forma) (5,20lb lorry) Z (3) Binne die Provinsie Transvaal/Within the Transvaal Province X 4327/A 392 C M Nel, PretoriaNoord/North (Bykomende magtigingladditional authority) Voertuig/Yehick: TP Bestaande magtiging/existing authority Y ) Huistrekke (pro forma)/household removals (pro forma) Z ) Binne n omtrek van 50 myl van Kerkplein, Pretoria/Within a radius of 50 miles from Church Square, Pretoria Y 2) Goedere, elle soorte/goods, all classes Z (2) Binne n omtrek van 5 myl van Kerkplein, Pretoria/Within a radius of 5 miles from Church Square, Pretoria Bykomende magtiging/additional authority Y (3) Huistrekke (pro forma) (meubelwa)ihousehold removals (pro forma) (pantechnicon) Z (3) Binne die Unte van SuidAfrika Applikant hou magtiging vir die vervoer van huistrekke binne die Unie van Snid Afrika, ten opsigte van een voertuig/ Within the Union of South Africa Applicant holds authority for the conveyance of household removals within the Union of South Africa in respect of one vehicle X 736/A 74 Punch Maponya, Tzaneen (Bykomende magtiging/additional authority) Voertuig/ Vehicle: TBC 08 Y Nie blanke passasiersinoneuropean passengers Z Tussen Runnymede en Constantia No 76 (Distrik Letaba) our Sirulurul, Oochock en Miragoma (Uitbreiding van bestaande roete Dieplaagte Runnymede)IBetween Runnymede and Constantia No 76 (District of Letaba) via Ski:km!, Oochock and Miragoma (Extension of existing route Diepiaagte Runnymede) TydtafellTimetable Maandae, Dinsdae, Donderdae, Vrydae en Saterdae/Mondays, Tuesdays, Thursdays, Fridays and Saturdays Vertrek/Depart Aankoms/Arrive Runnymede 530 nmlpm Hlomane 540 nm/pm Hlomane 545 nmipm Sirulurul 555 nmlpm Sirulurul 600 nmlpm Oochock 60 nmlpm Oochock 65 nmlpm Constantia 625 nm/pm Constantia 600 vm/am Oochock 60 vm/am Oochock 65 vmlam Sirulurul 625 vm/am Sirulurul 630 yarn Hlomane 635 vm/am Hlomane 640 vm/am Runnymede 650 vm/am Tarief/Tariff Volwassenes, 3d per myl; kinders, 2d per myl/adults, 3d per mile; children, 2d per mile X 736/A 74 Punch Maponya, Tzaneen (Gewysigde magtiging/amended authority) Voertuig/Vehicle: TBC 5006 Y Z Nie blanke passasiers/noneuropean passengers Tussen Schaaplaagte en Blinkwater (Distrik Letaba) our Hartebeestfontein No 27, Morgenson, Heldenwater en Kwaggafontein (bykomend tot bestaande roete ZoekmekaarTabaans Lokasie)/Between Schaaplaagte and Blininvater (District of Letaba) via Hartebeestfontein No 27, Morgenson, Heldenwater and Kwaggafontein (additional to existing route ZoekinekaarTabaans Location) TydtafellTimetable Dinsdae, Donderdae, Vrydae, Saterdae en SondaelTuesdays, Thursdays, Friday; Saturdays and Sundays Vertrek/Depart Aankoms/Arrive No 35 5 vm/am Hartebeesfontein 20 vm/am Hartebeesfontein 25 vm/am Morgenson 30 vm/am Morgenson 35 vm/am Heldenwater 40 vm/am Heldenwater 45 vm/am Kwaggafontein 50 vm/am Kwaggafontein 55 vm/am Blinḵwater 200 middag/noon Blinkwater 20 run/pm Kwaggafontein 25 nm/pm Kwaggafontein 220 nm/pm Heldenwater 225 nm/pm Heldenwater 230 mm/pm Morgenson 235 nm/pm Morgenson 240 nm/pm Hartebeesfontein 245 nm/pm Hartebeesfontein 250 nmlpm Schaaplaagte 255 nm/pm 3

34 i _ Z 26 i PROVINSTALE KOERANT, 27 JULIE 960 Tarief/Tariff Volwassenes, 3d per myl; kinders, 2d per mylladults, 3d perttiyl, children, 2d per mile X 2256/A 42 W J Steyn, Witbank (Aansoek our gewysigde magtiging/application for amended authority) Voertuii/ Vehicle/ TW 4694 Bestaande magtiginglexisting authority _ Y () Goedere, elle soorte/goods, all classes I Z () Binne n omtrek van 5 myl van Kerkplein, Pretoria/Within a radius of 5 miles from Church Square, Pretoria Y (2) Padmaakmateriaal (pro forma)moddmaking material (pro forum) Z (2) Binne die Provinsie Transvaal/Within the Manned Province Gewysigde magtiging/amended authority Y (3) Sand, klip en stene, direk na boupersele/sand, stone and bricks, direct to building sites Z (3) Binne n omtrek van 60 myl van Witbankposkantoor (busbeperking)iwithin a radius of 60 miles from Witbank Post Office (bus restriction) Y (4) Padmaakmateriaal (pro forma) (7tonvragmotor)IRoadmaking material (pro forma) (7ton lorry) Z (4) Binne die Provinsie Transvaal/Within the 7ronsvaal Province X 5098/A 256 P J van Staden, Pietersburg (Aansoek om gewysigde magtiging/application for amended authority) Voertuig/Vehicle: TAL 933 (Bykomende voertuig met nuwe magtiging/additional velzick with new authority) TAL 52 Bestaande magtiging/existing authority Y () Ru en onbewerkte eras en minerale/crude and untreated ore and minerals Z () Binne n omtrek van 50 myl van Pietersburg, mits geen goedere tussen Kalkbank en Pietelsfiurg vervoer word nie (busbeperking)/ Within a radius of 50 miles from Pietersburg, on condition that no goods be conveyed between Kalkbank and Pietersburg (bus restriction) Y (2) Etc ruwe, ongesaagde timmerhout/own rough, tmsawn timber _ (2) Binne n omtrek van 45 myl van Pietersburgposkantoor (busbeperking)/ Within a radiis of 45 tiales from Pietersburg Post Office (bus restriction) Gewysigde magtigingl Amended authority Y (3) Asbesvesel en inynbenodigdhede (twee 7tonvragmotors)/Asbestos fibre and mining equipment (two 7ton lorries) Z (3) Tussen Harterskloof [Douglas & Thomas Asbestos (Pty), Ltd], Mafefi (H J Nithwenhuizen), Haemetsburg Lot Nos, (Joint Mineral Sales, Ltd) en Pietersburg/Benvecn liarterskloof [Douglas & Thomas Asbestos (Pty), Ltd], Mafefi (H J Nicroveh,, brazen), Haernetsburg tot Nos (Joint Mineral Sales, Ltd) and Pietersburg X 2684/A 398 H J Grobler (Alpha Transport), Pretoria (Nuwe aansoek/new applliation) Voertuig/ Vehicle: FP 6092 Y () Goedere, alle soorte/goods, all classes Z () Binne n omtrek van 5 myl van Kerkplein, Pretoria/Within a radius of 5 miles from Church Square, Pretoria Y (2) Huistrekke (pro farina) (5tonmeubelwa)/Househo/d removals (pro forma) (5ton pantechnicon) Z (2) Binne n omtrek van 50 myl van Kerkplein, Pretoria, Within a radius I of 50 milesfrom Church Square, Pretoria X 037/A 354 J L U Wiid, Nelspruit (Nuwe aansoek/new application) VoertuigIVelacle: TBH 387 Y Padmaakmateriaal (pro forma) (5tonVragmolor)Roadmaking material (pro forma) (5ton lorry) Z Binne die Provinsie Transvaal/Within the Transvaal Province X 29/A 387 E J Louw, Pietersburg (Nuwe aansoek/new application) VoertuielVeltieles: TP 5876 en/and TP 9905 Y () Goedere ten behoewe van Keir & Cawder/Goods on behalf of Keir & Cawder Z () Binne n omtrek van 5 myl van Immerpanmyne/ Within a radius of 5 miles from Immerpan Mines Y (2) Stene, direk na boupersele/bricks, direct to building sites Z (2) Binne n omtrek van 50 myl van Weenen Steenmakery, Weenen, Distrik Potgietersrus (busbeperking)/ Within a radius of 50 miles from Weenen Brickworks, Weenen, District ofpotgietersrus (bus restriction) Y (3) Green (voorhaker en sleepwa)/grath (horse and trailer) Z (3) Binne n omtrek van 50 my] van Zebediela (busbeperking)/ Within a radius of 50 milesfrom Zebcdiela (bus restriction) X 0779/A 33 Mafulas Road MotorlServices, Barberton [Bykomende voertuig (TAA 50), oor bestaande roetes en aansoek our magtiging dat bestaande routes, tydtafels en tariewe van toepassing sal wets op gesertifiseerde voertuie (TAA 2945, TAA 329 en TAA 382)/Additional vehicle (TAA 50), over existing routes and authority for all existing routes, time tables and tariffs to be applicable to certificated vehicles (TAA 2945, TAA 329 and TAA 382) X 202/A 78 J G Vermeulen, Boshoek (Bykomende magligingladditionalauthority) Voenuiel Vehicles: TRB 435 en/andtrb 4347 : Bestaande magliginglexisting authority _ Y ()MynbenocligdhedelMining requirements Z () Tussen punte binne die Landdrosdistrik Rustenburg (beperk) (TRB 435)/Between points within the Magisterial District ofrustenburg (restricted) (TRB 435) I Y (2) ABe minerale en mynbenodigdhede/al/ minerals and mining requirements Z (2) Tussen punte binne die Landdrosdistrik Rustenburg (beperk) (TRB 4347) Between points within the Magisterial District ofrustenburg (restricted) (TRB 4347) Y (3) l(roomerts en alit minerale/chrome ore and all minerals Z (3) (a) Tussen Groenfontein No 302 en Boshoekstasiel Between Groenfontein No 302 and Boshoek Station (b) Tussen Ruighoek No 426 en Boshoekstasie/Between Ruighoek No 426 and Boshoek Station (c) Tussen Vogelstruisnek No 602k en Boshoekstasie/Betwcen Vogelstruisnek No 602 and Boshoek Station (d) Tussen Palmietfontein No 507 en Boshoekstasie (TRB 4347)/Between Palmietfontein No 507 and Boshoek Station (TRB 4347) Bykomende magtiging/additional Authority Y (4) Green en graantneel, boerderyprodukte en boerderybenodigdhede/crain and grainmeal, farm produce and fanning requirements Z (4) Binne n omtrek van 80 myl van Boshoekposkantoor/ Within a radius of 80 miles from Boshoek Post Office Y (5) ABe minerale (een 2% tonsleepwa en een 0tonsleepwa)/All nanerals (one 2fton trailer and one 0ton trailer) Z (5) Tussen punte binne die Landdrosdistrik Rustenburg (TRB 435 0/Between points within the Magisterial District of Rustenburg (Tin) 435) X 9835/A 75 Boyase M Packery, Ogies (Nnwe aansoek/new application) Voertuig/ Vehicle: TW 7486 Y Vyf nieblanke huurmotorpassasiers/five noneuropean taxi passengers Z Binne n omtrek van 30 myl van minnaarstasie, voertuig gcstasioneer te word te Minnaarstasie/ Within a radius of30 miles from Minnaar Station, vehicle to be stationed at Minnaar Station X 074/A 404 Esther Setshedi, Rhenosterdrift No 375, PkIPO Makapanstad (Nuwe aansoek/new application) Voertuigl Vehicle: TWB 358 Y Vyf nieblanke huumustorpassasiers/five noneuropean taxi passengers Z Tussen Rhenosterdrift en WarmhadiBetween Rhenosterdrift and Warm Baths PLAASLHCE PADVERVOERRAD, POTCHEFSIROOM LOCAL ROAD TRANSPORTATION BOARD, POTCHEFSTROOM X E 8304 I L M van der Merwe, vervoerkontrakteur cartage contractor, Sannieshof (Wysiging van bestaande magtiging/amendment of existing authority) TSA 277 Y Z Wysiging/Amendment () Goedere, alle soorte/goods, all classes () Binne n omtrek van 00 myl van Sanniesbofposkantoor/ Within a radius of 00 miles from Sannieshof Post Office Bestaande/Existing (2) Goedere, elle soorte (pro forma)/ Goods, all classes (pro forma) (2) Binne n omtrek van 30 myl van Sannieshofposkantoor/ Within a radius of30 miles from Sannieshof Post Office Y Z X E 746 J P Fourie, karweierlhatdier, Fochville (Bykomende voertuig/additional vehicle) TAU 3 Y () Goedere, alle soorte (pro forma)/ Goods, all classes (pro forma) Z (I) Binne n omtrek van 30 myl van Fochvilleposkantoor/ Within a radius of 30 miles from Fochville Post Office Y (2) Padmaakmateriaal (pro forma)iroadnraking material (pro forma) Z (2) Binne die Provinsie Transvaal/ Wiihin the Transvaal Province X E 855 P C Kok, Fochville (Nuut/New) TAU 254 Y (I) Goedere, alle soorte (pro fortna)igoods, all chases (pro forma) Z () Binne n omtrek van 30 myl vanfoehvilleposkantoor/within a radius of30 miles from Fochville Post Office Y (2) Padmaakmateriaal (pro forma)moadmaking material (pro forma) Z (2) Binne die Provinsie Transvaal/ Within the Transvaal Province i X E 6797 F P S Flemming, vervoerkontrakteur/cartage contractor, Migdol (Laat aansoek our hemuwingllate application for renewal) TR 75 Y Padmaakmateriaal(pro forma)/roadmaking material (pro forma) Z Binne die provinsie Transvaal/ Within the Transvaal Province 32,

35 PROVINCIAL GAZETTE, 27 JULY , X E 5775 M G Mostert, karweier/haulier, Klerksdorp (Bykomende vocrtuigladditional vehicle) TY 9635 Y () Goedere, alle soorte/goods, all classes, Z () Binne n omtrek van 20 myl van Klerksdorpposkantood Within a radius of 20 Miles from Klerksdorp Post Office Y (2) Huistrekke (pro forma)/ Household removals (pro forma) Z (2) Binne n omtrek van 50 myl van Klerksdorpposkantoor/ Within a radius of 50 milesfrom Klerksdorp Post Office Y (3) Erde en dakteels, stene, sand, klip, gruis, grond, steenkool en kunsmis/earthern and roofing tiles, bricks, sand, stone, gravel, earth, coal and manure Z (3) Binne n omtrek van 50 myl van Klerksdorp poskantoor/ Within a radius of 50 miles from Klerksdorp Post Office, X E 5775 M G Mostert, karweier,!hauler, Klerksdorp (Laat hernuwing/late renewal) TY 6983 Y () Goedere, alle soorte (pro farad)/ Goods, all classes (pro forma) Z (I) Binne n omtrek van 20 myl van Klerksdorpposkantoor/ Within a radius of 20 miles from Klerksdorp Post Office Y (2) Huistrekke (pro forma)/household removals (pro forma) Z (2) Binne n omtrek van 50 myl van Klerksdorpposkantoor/ Within a radius of 50 miles from Klerksdorp Post Office Y (3) Erde en dakteels, stene, sand, klip, gruis, grond, steenkool en kunsmis/eorthern en roofing tiles, bricks, sand, stone, gravel, earth, coal and manure Z (3) Binne n omtrek van SO myl van Klerksdorpposkantoor/ Within a radius of50 milesfront Klerksdorp Post Office X E 852 Union Sand and Stone (Pty), Ltd, Durban (Nuut/New) Y Sand en begreekte klip (agt voertuie)/sand and crushed stone (eight vehicles) Z Van Wearnes Crushers, Virginia na Waterskema, Theunissen en van Vetrivierkanale na Kanaleskema, Theunissen/From Wearnes Crushers, Virginia to Water Scheme, Theunissen andfrom Vet River Channels to Channel Scheme, Theunissen SKUTVERKOPINGS MARIANA Skut, op 7 Augustus 960 Africander, 3 years, dark red, branded 033, om vm Os, baster, 3 jaar, ligrooi, earmarks; ox, Africander, 6 years, dark kort horings; os, baster, 8 jaar, rooi; red, branded RB6, earmarks; heifer, Afri Tensy voor die gelos, sal die diere hieronder beskryf verkoop aantyd word os, baster, 7 jaar rooi en wit; I os, baster, sander, 3 years, red, branded RB6, earmarks; soon 6 jaar, root en wit I ox, Africander, 5 years, red branded gedui POTCHEFSTROOM Munisipale Skut, op cc X, earmarks; I cow, Africander, 8 years,, Persona wat navraag wens to docn aan 6 Augustus 960, om 0 vm Bul, rooi, red, branded cc 7 G indistinct, red calf; gaande die hieronder omskrewe diere moot, 2 jaar, Afrikaner, linkeroor halfmaan van cow, Africander, 8 years, dark red, branded in die geval van diere in munisipale skutte cinder; bul, swan, 2 jaar, linkeroor swael ee 7 G, indistinct, black white face bullcalf; die Stadsklerk nader, en wat diere in distrik stert en halfmaan, regteroor slip; bul, I ox, Africander, 5 years, Hack, branded skutte betref, die betrokke Landdros swart, 8 maande; ossie, swart, 4 jaar; I IC X, indistinct; I ox, Africander, 5 years, koei, swart, 6 jam; regteroor halfmaan, van red, brand indistinct, bull, Africander, 4 BOSCHPOORT Skut, Distrik Rustenburg agter het linkeroor slip; koei, Jersey, 5 years, dark red, branded re Q3, earmarks; I op 7 Augustus 960, om II vm Bul, jaar, regteroor slip, linkeroor halfmaan; I ox, Africander, 3 years, red, branded RB6, Afrikaner, 2 jaar, donkerrooi, oormerke; bul, rooi, 3 jaar, Afrikaner earmarks; heifer, Africander, 2 years, red bul, Afrikaner, 3 jaar, rooi, brandmerk RIETFONTEIN Skut, Distrik Swartrug star, branded 7R X, earmarks RZO, oormerke; I bid, Afrikaner, 3 jaar, gens, op 7 Augustus 960 om II vm BRITS Municipal Pound, on 6th August, swart, brandmerk RE9, oormerke; os, Os, gewone, 4 jaar, rooi, brandmerk fl P3, 960, at 0 am Black horse, stallion, 7 Afrikaner, 6 jaar, ligrooi, brandmerk RB6, regteroor halfmaan van agter en stomp; years oormerke; koei, Afrikaner, 8 jaar, donker os, gewone, 8 jaar, ligrooi; brandmerk RM3 EDENVALE Municipal Pound, on 0th rooi, brandmerk Ig 6 T, oormerke; vers linkeroor stomp, regteroor halfmaan van August, 960, at am Bull, Friesland, Afrikaner, 2 jaar, rooi, brandmerk te 6 t agter; I os, gewone, 4 jaar, swart, albei ore 8 months, black and white; bull, mixed, oormerke; vers, Afrikaner, 3 jaar, rooi, swaelstert; koei, gewone, 6 jaar, swart, 9 months, red and white brandmerk Ix 6 T, oormerke; I vers, Afribrandmerk RM3, albei ore swaelstert; os, EVATON Municipal Pound, on st kancr, 2 jaar, rooi, brandmerk ee 6 T, or gewone, jaar, rooi, regteroor swaelstert; August, 960, at am Mare, 3 years, merke; os, Afrikaner, 2 jaar, rod, oor os, gewone, 3 jaar, rod, brandmerk R3Z, dark brown, 4 hands, star on forehead; merke; vers, Afrikaner, 3 jaar, rooi, brand regteroor stomp en halfmaan van agter, I mare, 3 years, chestnut, 4 hands, white merk 6RU onduidelik, oormerke; koei linkeroor halfmaan van voor spot on forehead Afrikaner, 9 jaar, swart, brandmerk RB6 ROODEPOORT Skut, Distrik Warmbad, GANSVLEI Pound, District Rustenburg, onduidelik, oormerke; vers, Afrikaner, 2 op 7 Augustus 960, om vm Os, on 7th August, 9607 Heifer, Africander, jaar, swart, oormerke; os, Afrikaner, 5 ± 5 jaar rooi, sal verkoop word op die jaar, rooi, brandmerk RB6, oormerke; 3 years, red This animal is to be sold at plaas Buishop, Distrik Warmbad, os, Afrikaner, 3 jaar, rooi, brandmerk 033, am; RUSTENBURG Munisipale Skut, op mixed, 2 years, red and 3 white, brandcow R oormerke; U3; I heifer, mixed, 9 os, Afrikaner, 6 jaar, donker Augustus 960 Os, rooi, Afrikaner, 8 months, red and white belly; rooi, ox, African brandmerk R36, oormerke; vers, maande, regteroor stomp, linkeroor halfder, 5 years, red, branded RQ5; Afrikaner, 3 jaar, rooi, brandmerk RB6, oar ox, mixed, moan; os, rooi, baster Afrikaner, 7 jaar, merke; 5 years, brown, branded RM8 and = UB; os, Afrikaner, 5 jaar, rooi, brand regteroor halfmaan voor en aster, linkeroor merk td X I, oormerke; bull, mixed, 6 years, red, branded RM3, koei, Afrikaner stomp 8 jaar, rooi, brandmerk ee 7 0, onduidelik,rb6 or RE6 VEREENIGING Munisipale Skut, op 6 oormerke met rooi verskalf; koei, Afri Augustus LICHTENBURG Municipal Pound, on 960, om 8 vm Sal, 3 jaar, kaner, 8 jaar, donkerrooi, brandmerke ee 7 0 M August, 960, at 0 swam 5th am Heifer, met swartbles bulkalf; os, Afri WOLMARANSSTAD Munisipale Skut, dark brown, I to If years; heifer, light kaner, S jaar, swart, brandmerk ee I X,red, op to If years, right ear square, left ear 3 Augustus 960, om 0 vm t Vets, onduidelik, oormerke; os, Afrikaner, 5 cropped; heifer, Jersey, 9 months; rooi, tally, 3 jaar, regteroor swaelstert en half Tier, rooi, brand onduidelik, oormerke; I Jersey, maantjie van agter, linkeroor slip year, branded JB bul, Afrikaner, 4 jaar, donkerrooi, brand MARIANA Pound, on 7th August, 960, merk Ix Q3, oormerke; os, Afrikaner, 3 at am Ox, mixed, 3 years, light red, jaar, rooi, brandmerk RB6, oormerke; POUND SALES short horns; ox, mixed, 8 years, red; vers Afrikaner, 2 jaar, rooi met brandmerk ox, mixed, 7 years, red and white; ox, 7 It X, oormerke Unless previously released, the animals mixed, 6 years, red and white BRITS Munisipale Skut, op 6 Augustus described hereunder will be sold as POTCHEFSTROOM Municipal Pound, 960, om 0 vm Swart perd, hings, 7 indicated on 6th August, 960, at 0 am Bull, jaar Persons desiring to make inquiries red, 2 years, Africander, left ear halfmoon EDENVALE Munisipale Skut, op 0 respecting the animals described hereunder underneath; I bull, black, 2 years, left ear Augustus 960, om vm Bul, Fries, in the case of animals in municipal pounds swallowtail, half moon,right ear slit; 8 maande, swart en wit; bul, gekruis, 9 should address the Town Clerk, for those bull, black, 8 months; ox, black, 4 years; maande, rooi en wit in district pounds the Magistrate of the I cow, black, 6 years, right ear halfmoon, EVATON Munisipale Skut, op Angus district concerned left ear slit behind; cow, Jersey, 5 years, fib 960, om vni Merrie, 3 jaar, riht ear slit, left ear halfmoon; bull, donkerbruin, 4 hande, kol voor kop; BOSCHPOORT Pound, District Rustenred, 3 years, Africander merrie, 3 jaar, vos, 4 hande, klein kol voor burg, on the 7th August, 960, at am kop Bull, Africander, 2 years, dark red, ear RIETFONTEIN Pound, District Swart GANSVLEI Skut, Distrik Rustenburg, op marks; bull, Africander, 3 years, red, ruggens, on 7th August, 960, at am 7 Augustus 960 Vers, Afrikaner, 3 branded RZO, earmarks; bull, Africander, Ox, ordinary, 4 years, red, branded 2 P3, jaar, rooi Hierdie bees sal om vm ver 3 years, black, branded RE9, earmarks; right ear half moon behind and cropped; koop word; koei, gemeng, 2 jaar, rooi ox, Africander, 6 years, light red, branded ox, ordinary, 8 years, light red, branded bont, brandmerk RU3; vers, gemeng, 9 RB6, earmarks; cow Africander, 8 years, RM3, left ear cropped, right ear halfmoon I maande, rooibont pens; os, Afrikaner, 5 dark red, branded ite 6 T, earmarks; heifer behind; ox, ordinary, 4 years, black, both jaar, rooi, brandmerk RQS; I os, gemeng, Africander, 2 years, red, branded m6 T,ear ears swallowtail; cow, ordinary, 6 years, 5 jaar, bruin, brandmerke RMS en CC UB; marks; heifer, Africander, 3 years, red, black, branded RM3, both ears swallowtail; bul, gemeng 6 jaar, rooi, brandmerke landed re 6 I, earmarks; heifer, African I ox, ordinary, year, red, right ear swal RM3 RB6 of RE6 der, 2 years, red, earmarks; or, Africander, lowtail; ox, ordinary, 3 years, red, branded LICHTENBURG Munisipale Skut, op 5 2 years, red, earmarks; heifer, Africander, R3Z, right ear cropped and halfmoon Augustus 960 om 0 vm Vers, donker 3 years red, branded 6RU, earmarks; I behind, left ear half moon in front bruin, tot jaar; vers, ligrooi, tot cow, Africander, 9 years, black, branded ROODEPOORT Pound, District Warm jaar regteroor winkelhaak linkeroor stomp: RB6, earmarks; heifer, Africander, 2 baths, on 7th August, 960, at am vers, Jersey, 9 maande; tollie, Jersey, years, black, earmarks; I ox, Africander, Ox, ± 5 years, red, to be sold on the Par, brandmerk M 5 years, red, branded RB6, earmarks; ox, farm Buishop, District Warmbaths 35067

36 Ir I ing r 28 PROVINSIALE KOERANT, 27 JULIE 960 RUSTENBURG Municipal Pound, on STADSRAAD VAN ALBERTON DORPSRAAD VAN WAKKERSTROOM 3rd August, 960 Ox red, Africander 8 months, right ear cropped, left ear moon EIENDOMSBELASTNG, 960/6 WYSIGING VAN VERORDENINGE crescent; ox, red,africander, 7 years, right ear moon crescent, front and back, left ear Dear word, ingevolge die bepalings van is Kenn word hiermee gegee dat die cropped Artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike volgende eiendomsbelasting op die terrein Bestuur 939, bekendgemaak dat die Dorps VEREENIGNG Municipal Pound, eniwaarde van alle belasbare eiendomme None read van Wakkerstroom van voornemens is 6th August, 960, at 8 am Bull, 3 years, I die Munisipale gebied van Albertan, soon om die volgende verordeninge to wysig: black aangedui op die waarderingslys, vir die WOLMARANSSTAD Municipal Pound finansiele ear Julie 960 tot 30 Junie Watertariewe I on 3rd August, 960, at 0 am Heifer 96 deur die Stadsraad van Alberton gehef 2 Reinigingstariewe red, 3 years right car swallowtail and half lis ooreenkomstig 3 die PlaaslikeBestuur Dorpsgrondetariewe moon behind, left ear slit Belastingordonnansie, No 20 van 933 soos 4 Begraafplaastariewe gewysig: Afskrifte van hierdie wysigings le ter (a) n Oorspronklike belasting van ten insae by die Raad se Kantoor vir n tydperk MUNISIPALITEIT AMERSFOORT, pennie Dd) in die pond (El) op die van eenentwintig dae, met ingang van die liggingswaarde van die grond; en datum van publikasie hiervan EIENDOMSBELASTING (6) a addisionele belasting van ses 0 J EKSTEEN pennies (6d) in die pond (El) op die Stadsklerk liggingswaarde van grond; en Munisipalc Kantorc, Kennisgewing geskied hiermee, in terme (c) onderhewig aan die goedkeuring van Posbus 25 Wakkerstroom van Artikel 24 van die PlaaslikeBestuur Sy Edele die Administrateur van (Kennisgewing No 7 van 960) Bclastingordonnansie, No 20 van 933, dat Transvaal n ekstra addisionele betas die Munisipale Raad van Amersfoort die ling van vyf pennies (Si) in die pond VILLAGE COUNCIL OF volgende belasting op alle belasbare eien (LI) op die liggnigswaarde van grond WAKKERSTROOM domme binne die grense van die Munisipa I Men Amersfoort, soos op die waarderingslys D:e bogenoemde waarderingsbelasting word verskuldig op I September 960 maar AMENDMENT OF BY LAWS : voorkom, vir die finansiele jaar I Julie Junie 96, gehef het: kart betaal word soos vol tot is hereby given, in terms of the Die helfte van die belasting op 3 (a) Vier pennies (4d) oorspronklike betas provisions of Section 96 of the Local Oktober 960 en die oorblywende helfte ling in die pond (LI) op grondwaarde; Government Ordinance, 939, that the : op 28 Februarie 96 Village (b) ses en n half pennies addisionele t Council of Wakkerstroom proposes belasting in die pond (El) op grond persent (5%) rente sal vanaf Maart to amend the following by laws as stated 96 gehef word op alle uitstaande eien waarde; below: domsbclasting betaatbaar aan die Stadsraad (c) driekwart pennie (3d) belasting in die I Water Tariffs van Alberton Pond (El) op svaarde van verbete 2 Sanitary Tariffs Ingeyal die belastings wat gehef is nie 3 Town Lands Tariffs rings betaal word op die vasgestelde dag nie sal 4 Cemetery Tariffs De belasting is as volg betaalbaar: geregtelike stappe ingestel word teen wan A copy of the proposed amendments is betalers Belastingbetalers wat nie reke Die cerste helfte van die belasting mot ninge ontvang nie word versoek om in ver open for inspection at the Councils Offices betaal word voor of op die 30ste Septero for a period of twentyone days from the binding to tree met die Stadstesourier, aan ber 960 en die tweede helfte van the date of publication hereof gesien die nie ontvangs van a rekcning Wasting voor of op die 3Iste Maairt niemand vrywaar van die verantwoordelik 0 3 EKSTEEN, 96 held vir betaling nie Town Clerk Munici In elke geval indigo die belasting soos A G LOTTER pal Offices, bierbo vasgestel nie voor of op die vasge Stadsklerk PO Box 25, Wakkerstroom stelde datums betaal is nie, sal wetli c Munisipale Kantore, (Notice No 7 of 960) stappe geneem word ter invordering van d e Alberton 9 Julie 960 belastings, plus 7 persent rente per jaar o (Kennisgewing No 34/960) DORPSRAAD VAN uitstaande bedrac LEEUDO, RI NGSTA D N Stadskler VERMEULEN TOWN COUNCIL OF ALBERTON VERKOOP VAN ERWE PER PUBLIEKE TENDER Munisipaliteit, Amersfoort, 5 Julie 960 ASSESSMENT RATES, 960/6 Kennisgewing geskied hiermee, careen komstig die bepalings van Artikel 79 (8) Notice is hereby given that the following MUNICIPALITY OF AMERSFOORTproperty rates on the value of all rateable van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, within the Municipality, as appearing on No 7 van 939 soos gewysig dal die Rand van voornemens is, onderhewig man I the valuation roll, have, in terms a the! ASSESSMENT RATES Local Authorities Rating Ordinance No 20 die goedkeuring van die Administrateur, of 933 as amended been imposed by the Erwe Nos 30, 249, 377 en 378 per publieke tender to verkoop op sekere kondisies en Town Council of Alberton for the financial Notice is hereby given, in terms of Section voorwaardes wat op aanvraag by die onderi year st July 960, to 30th June, 96: 24 of the Local Authorities Rating Or getekende verkrygbaar is gedurende kantoorranee, No 20 of 933 that the (a) An original rate of one penny (Id) ore Council of Amersfoort has imposed t e in the pound (El) on the site value of Municipil Enigeen wat teen die voorgestelde vet following rates on all rateable properti s land; koping wit beswaar meek moet dit skriftelik within the area of the Municipality f (b) an additional rate of six pennies (6d) doen en sodanige beswaar meet die ander Amersfoort, as appearing in the valuati n in the pound (El) on the site value of getekende bereik, Die later nie as Dinsdag, roll for the financial year st July 96, land; and 27 September 960 to 30th June, 96 eg: (c) subject to the approval of the Admi W G OLIVIER nistrator of Transvaal, an extra addi = Stadsklerk (a) Four pennies (4d) original rate in tional rate of five pennies (5d) in the Leeudoringstad; 20 Julie 960 pound (LI) on site value; Br pound ( ) on the site value of land (b) six and a half pennies (6d) add tional rate in the pound (El) on si The rates hereby imposed become due and VILLAGE COUNCIL OF e payable on the st September, 960 but can LEEUDORINGSTAD value; be paid as to onehalf on the 3st October, (c) three farthings (td) rate in the pou f 960, and the remeining half on the 28th SALE OF ERVEN BY PUBLIC TENDER (El) on the value of improvemen February, 96 The said rates are payable as follows: Five per cent (5%) interest will be levied It is hereby notified for general informa Lion, and in accordance with the provisions The first half of the rates will beco e from the st March, 96, on all irrear rates of Section 79 (8) of the Local Government due to the Town Council of Alberton due and payable on or before the 30Ordinance, 939, as amended, that the September, 960, and the second half f In cases where the rates hereby imposed Council proposes, subject to the approval the rates will become due and payable o are not paid on the due date legal proceed of the Administrator, to sell Erven Nos 30, or before the 3st March, 96 for the recovery thereof will be insti 249, 377 and 378 by public tender under tutor) against defaulters certain conditions, which lies for inspection In any case, when the rates hereby i Ratepayers who do not receive accounts at the office of the undersigned during office posed are not paid on or before the d e for the above arc advised to notify the Town hours dates, legal proceedings will be institut Treasurer as the nonreceipt of accounts will Any objection to the proposed sale must for the recovery thereof, plus 7 per ce t not re I* ievethem oflai* lilt i i y forbe payment lodged, in writing, with the undersigned penalty per annum, on outstanding amoun A G LOTTER, not later than Tuesday, 27th September, 960 N VERMEULEN,: Town Clerk W G OLIVIER Town Cler Municipal Offices, Town Clerk Municipality, Atherton, 9th July, 960 Leeudoringstad, 20th July, 960 Amersfoort, 5th July, (Notice No 34/960)

37 voet langs J PROVINCIAL GAZETTE, 27 JULY STAD GERMISTON CITY COUNCIL OF GERMISTON MUNISIPALITEIT DELMAS PROKLAMASIE VAN PAD PROCLAMATION OF ROAD WYSIGING VAN VERORDENINGE Kragrens die bepalings van die Local Authorities Roads Ordinance, No 44 of Notice is hereby 904", given, in terms of the soos gewysig, word hierby kennis KENNISGEWING No provisions of 5/960 the gegee Local Authorities Roads dat die Stadsraad van Germiston die Ordinance,No Administrateur 44 of 904, as amended, versoek bet om die pad wat that the City Council of Germiston has in Bylae A van hierdie kennisgewing petitioned the Administrator to as Ooreenkbmstig die bepalings van Artikel beskryf word, as n openbare pad te pro 96 van a public road the road die described in Ordonnansle op Plaaslike klamcer Bestuur, Schedule 939, A of soos this notice gewysg, geskied kennis n Afskrif van die aansoek en die gewing A copy of the petition and hiermee the relevant dat die Raad van voorbctrokke diagramme is daagliks gcdurende diagramsneme verordenlng can is om die volgende be inspected at Room 06, kantoorure by Kamer No 06, Stads wysig:_ Municipal Offices, President kantoor, Germiston, vir openbare insae Street, Ger miston, daily during office hours (I) Publieke Gesendheidsverordeninge beskikbaar Enige belanghebbende persoon wat Any teen interested person desiring to lodge Die voorgestelde wysigings is vir insae an objection to the proclamation must die proklarnasie beswaar wit aanteken, beskikbaar in die kantoor van die ander lodge such objection, in writing (in dupli getekende en moet sodanige beswaar binne een maand enige besware meet sate) skriftelik with the Provincial Secretary, PO by die van 4 Augustus 960, of skriftelik (in ondergetekende ingedien word binne Box 383, Pretoria, and the undersigned duplikaat) by die Provinsiale Sekretaris, eenentwintig (2) dae vanaf datum van within one month from the 4th August, hierdie kennisgewing Posbus 383, Pretoria, en by die ander 960 getekende indien J S JOUBERT,, Stadsklerk, SCHEDULE A Munisipale Kantore, BYLAE A Delmas, 2 Julie 960 BESKRVWING DESCRIPTION MUNICIPALITY OF DELMAS n Verwyding aan die suidwestelike A widening on the south western boun grens van Lakeweg en die suidoostelike dary of Lake Road and the south eastern grens van Albertonweg wat geproklameerde boundary of Alberton Road, traversing AMENDMENT OF BY LAWS grond deurkruis wat kragtens mynreg as proclaimed land held under Mining Title kleims gehou word omskryf deur Diagram as claims defined by Diagram RMT No NOTICE No 5/960 RMT No 437 en geregistreer in die 437 and registered in the name of Rose naam van Rose Deep, Limited op die Deep, Limited, on the farm Elandsfontein plans Elandsfontein No 90, Registrasie No 90, Registration Division IR, District Notice is hereby given, in terms of Sec Afdeling R, Distrik Germiston Myn of Germiston Mining District of Johan tion 96 of the Local Government Ordi distrik van Johannesburg: nesburg: nance, 939, as amended, that it is the n Verwyding aan die suidwestelike A widening on the south western intention of the Council to amend the grens van Lakeweg, soos omskryf deur boundary of Lake Road, as defined by following by law: Plan RMT No 40, LG No A825/5 Plan RMT No 40, SG No A8255 (I) Public Health Bylaws en die suidoostclike grens van Albertan and the southeastern boundary of Alber The proposed amendments are available weg, soos omskryf deur Plan RMT ton Road as defined by Plan RMT for inspection at the office of the under No 76, LG No A2567/7 No 76, SG No A2567/7 signed and any objections must be lodged, Beginnende by die noordelikste baken Commencing at the most northern in writing, with the undersigned within van Gedeelte SSS van die plaas Elands beacon of Portion SSS of the farm twentyone (2) days from the date of this fontein No 90 Reg:strasie afdeling R Elandsfontein No 90, Registration D:vi notice (Diagram LG No AI388/3) en voorts sion R (Diagram SG No A388/3) J S JOUBERT, suid ooswaarts met die suidwestelike and proceeding south eastwards, along Town Clerk, grens van Lakeweg tangs oor n afstand the south western boundary of Lake Municipal Offices, van 5600 Kaapse voet; daarvandaan Road for a distance of 5600 Cape feet; Delmas, 2th July, noord weswaarts om Gedeelte SSS van thence northwestwards, traversing Por die pleas Elandsfontein No 90, Regis tion SSS of the farm Elandsfontein No MUNISIPALITEIT LEEUDORINGSTAD trasie afdeling IR oor n afstand van 90 Registration Division IR, for a 2293 Kaapse voet to deurkruis; voorts distance of 2293 Cape feet: thence west KENNISGEWING weswaarts oor r; afstand 944 Kaapse wards for a distance of 944 Cape feet to tot by die suidoostelike grens van the southeastern boundary of Alberton Kennis word hiermee gegee, in terme van Albertonweg; voorts noordooswaarts met Road; thence north eastwards along the Artikel 79 (8) van die Ordonnansie op die suidoostelike grens van Albertonweg southeastern boundary of Alberton Plaaslike Bestuur, No 7 van 939 soos oor rt afstand van 6905 Kaapse Road for a distance of 6905 Cape feet gewysig dat die Dorpsraad van Leeudoringvoet na die noordelikste baken van to the most northern beacon of Portion stad van voorneme is om resterende gedeelte Gedeelte SSS van die plaas Elandsfon SSS of the farm Elandsfontein No 90, van Perseel No 27 aan die Goewerneur tein No 90, Registrasie afdeling IR, dit Registration Division R, ie the point van die Unie van Suid Afrika oar te dra is, die aanvangspunt of commencement in ruil vir sekere ander persele, besonder Bogaande word vollediger omskryf op The above is more fully described on hede waarvan verkry knn word van die Diagram RMT No 577, LG No Diagram RMT No 577, SG No ondergetekende, A5580/59 A5580/59 Enige besware teen die voorgenome om V r y p a g e i e n a ar ; Elektrisiteitsvoor Freehold owner: Electricity Supply ruiling, moet skriftelik by die ondergetesieningskommissie, Randse cn OVS Commission, Rand and OFS Under kende ingedien word nie later nie as 7 p Onderneming taking Augustus 960 W G OLIVIER, BYLAE B SCHEDULE B Stadsklerk Munisipale Kantore, MYNREG DEURKRUIS DEUR PAD IN BYLAE A Leeudoringstad, Julie 960 MINING TITLE TRAVERSED BY THE ROAD BESKRYF EN SOCKS DEUR DIAGRAM DESCRIBED IN SCHEDULE A AND AS RMT No 577 OMSKRYS DEFINED BY DIAGRAM RMT No 577 MUNICIPALITY F Klelins omskryf deur Diagram RMT Claims defined by Diagarm RMT No LEEUDORINGSTAOD No 437 en gercgistreer in die naam van 437 and registered in the name of Rose Rose Deep, Limited Deep, Limited NOTICE BYLAE C SCHEDULE C Notice is hereby given, in terms of Section 79 (8) of the Local Government Ordinance, No 7 of 939, as amended, that it is the ANDER REGIS BEFIALWE MYNREGTE WAT Mows OTHER TITAN MINING TITLES intention of the Leeudoringstad Village GERAAK \VORD DEUR DIE PAD WAARNA IN AFFECTED BY THE ROAD REFEIHIED ro IN Council to transfer remaining portion of BYLAE B VERWYS WORD SCHEDULE B Lot No 27 on the name of the Governor Gebied vir woonkwartiere met omheining the Area for Union of South Residential Africa, in exchange Quarters with ooff omskryf deur Plan RMT No 267 en fencing defined by plan certain other lots, particulars RMT No of which 267 gehou kragtens Qppervlakregpermit No and held under are obtainable from the undersigned Surface Right Permit No Any objections to 36/3 deur die Elektrisiteitsvoor the proposed exchange, AI36/3 by the Electricity Supply Loin sieningskommissie must reach mission the undersigned not later than H S MILLER, 7th August, 960 H S MILLER, Stadsklerk Town W G OLIVIER, Clerk Stadskantore, Municipal Offices, Town Clerk Germiston, 8 Julie Municipal 960 Offices, Germiston, 8th July, 960 (No Leeudoringstad, 44/960) st July, 960 (44/960)

38 , 220 PROVINSIALE KOERANT, 27 JULIE 960 STADSRAAD VAN BENONI land held under mining title (not TOWN COUNCIL OF LYDENBURG being land in a lawfully established KENNISGEWING No 85 van; 960 township) as well as upon the site NOTICE OF RATE value of such land where such land WAARDERINGSBELASTING is used for residential purposes or for Notice is hereby given that the following purposes not incidental to mining rates on the value of rateable property Kragtens die Plaaslike BestuurBelasti is operations by persons or companies within the Municipality, as appearing on ordonnansie, 933, soos gewysig, geski engaged in mining operations whether the valuation roll, have been imposed by kennis hiermee dat die Stadsraadi van ie such persons or companies are the the Town Council of Lydenburg, in terms Munisipaliteit Benoni onderstaande beiasti g holders of the minine title or not, due of the Local Authorities Rating Ordinance, gehef het op die waarde van belasbare ei n and payable as to two and one half 933, as amended : dom binne die Munisipaliteit, soos aan e pence (24() in the pound ( ) on (a) An original rate for the year st July, toon op die waarderingslys: Wednesday, 7th December, 960, and 960 to 30th June, 96, of one (a) Vir die jaar Julie 960 tat 30 Ju ie as to the remaining fourpence (4d) in penny (Id) in the pound (L) on the due () ond payable and n 96, oorspronklike belasting v n the poundsite value of land within the Municieen pennie (Id) in die pond ( ) p Wednesday, 7th June 96; pality as appearing on the valuation die terreinwaarde van die gro d (c) an extra additional rate of ninepence roll, to become due and payable as binne die Munisipaliteit Benoni, s os (9d) in the pound (LI) for the year to one halfpenny (Id) on the 30th aangetoon in die waarderingslys v r st July, 960, to 30th June, 96, September, 960, and as to the skuldig en betaalbaar op Woensd g, on the site value of land or interests remaining one halfpenny (4d) on the 7 Desember 960; in land held by power undertakings 3st March, 96; (b) vir die jaar Julie 960 tot 30 Ju ie as appearing in the valuation roll due (b) an additional rate of sixpence (6d) in 96, n addisionele belasting van es and payable as to fourpence (4d) in the pound (LI) for the year st July, en n half pennies (64d) in die pod the pound ( ) on Wednesday 7th 960 to the 30th June, 96, on the ( ) op die terreinwaarde van gro d December, 960, and as to fivepence site value of land within the Municibinne die Munisipaliteit Benoni, sclos (5d) in the pound (II) due and pay pality as appearing on the valuation,, aangetoon in die waarderingslys en able on Wednesday, 7th June, 96 roll, to become due, and payable as op die waarde van verheterings ge ed to three pennies (3d) on the 30th In any case where the rates imposed are op grond kragtens mynbriefbesit ( itnot paid on due dates, interest at the rate September, 960, and as to the gesonderd grand van n wcttig e remaining three pennies (3d) on the of seven per centum (7%) per annum will stigte dorp) asook op die terre n 3st March, 96; be charged on the amount outstanding waarde van sodanige grand war (a) a further additional rate, in terms of bedoelde grond vir woondoeleindes of F S TAYLOR section 8 (5) of the Local Authorivir doeleindes wat nie op mynontg n Town Clerk ties Rating Ordinance, 933, as ning betrekking het nie deur pers ne Municipal Offices, amended, of sevenpence (7d) in the of maatskappye gebruik word at Benoni, 9th July, pound (LI) for the year st July, betrokke is in mynontginning, of e 960, to the 30th June 96, on the sien of sulke persone of maatskap ye site value of land within the Munici pality as appearing on the valuation die besitters van die mynbrief is of STADSRAAD VAN LYDENBURG nie, verskuldig en betaalbaar met en roll, to become due and payable as to tot twee en n half pennies (24d) in three and one half pennies (3d) on die pond ( ) op Woensdag, 7 Dese KENNISGEWING VAN BELASTNG the 30th September, 960, and as to ber 960, en met en tot die orige Vet the remaining three and one half pennies (4d) in die pond (LI) v r pennies (34: on the 3st March, skuldig en betaalbaar op Woensda 7 Kennisgewing geskied hiermee dat die 96 Junie 96; onderstaande belasting op die waarde van In any case where the rates hereby (c) vir die jaar Julie 960 tot 30 Ju ie belasbare eiendom binne die Munisipaliteit, imposed are not paid on the due date, 96, n ekstra addisionele belast ng soos dit in die waarderingslys voorkom interest will be charged at the rate of seven van nege pennies (9d) in die pnd kragtens die PlaaslikeBestuurBelastingor per cent (7%) per annum ( ) op die terreinwaarde van grnd donnansie, 933, soos gewysig, deur die of belange in grond in besit van el k Stadsraad van Lydenburg gehef is, By Order of the Council trisiteitsondernemings soos aanget 4 on naamlik : J P BARNHOORN, 7 Junie 96 kom waarvan een halfpennie (Id) op In alle gevalle waar die belastings ine 30 September 960, en die orige half DORPSRAAD VAN NABOOMSPRUIT volge hiervan opgele nie op vasgeste de pennie (Id) op 3 Maart 96 ver WAARDERINGSLYS, 960/63 in die waarderingslys verskuldig en (a) sn Oorspronklike belasting van een Town Clerk betaalbaar met en tot vier pen ies pennie (Id) in die pond (LI) ten Town Clerks Office, (4d) in die pond ( ) op Woensd g, opsigte van die jaai I Julie 960, tot PO Box 6, 7 Desember 960 en met en tot yf 30 Junie 96, op die terreinwaarde Lydenburg, 6th July, 960 pennies (5d) in die pond ( ) er van grond binne die Munisipaliteit, (Notice No 7/960) skuldig en betaalbaar op Woensd g, soos dit in die waarderingslys voor datum betaal is nie, sal rente bereken w rd skuldig en betaalbaar is; een sewe persent (7%) per jaar op die it (b) n addisionele belasting van ses Kennis word hiermee gegee, ingevolge die itaande bedrag pennies (6d) in die pond (LI) ten op bepalings van Artikel 4 van die Plaaslike F S TAYLO, sigte van die jaar I Julie 960, tot Bestuur Belastingordonnansie, No 20 van Stadskl rk 30 Junie 96, op die terreinwaarde 933, soos gewysig, dat bogenoemde waar Munisipale Kantoor, van grond binne die Munisipaliteit, deringslys voltooi en gesertifiseer is, en dat Benoni, 9 Julie 960 soos dit in die waarderingslys voor dit vasgestel en bindend sal wees op alle kom, en waarvan drie pennies (3d) betrokke partye wat nie binne een maand op 30 September 960, en die orige vanaf datum van die eerste publikasie bier TOWN COUNCIL OF BENONI drie pennies (3d) op 3 Maart 96, van teen die beslissing van die Waarderingsverskuldig en betaalbaar is; hof appelleer op die wyse sops in Artikel 5 NOTICE No 85 OF 960 (c) n verdere addisionele belasting krag van die betrokke Ordonnansie bepaal word tens die bepalings van Artikel 8 (5) nie van die Plaaslike BestuurBelasting J C SHANDOSS, ASSESSMENT RATES ordonnansie, 933, soos gewysig, van Klerk van die Waarderingshof sewe pennies (7d) in die pond (LI) Munisipale Kantore, ten opsigte van die jaar I Julie 960 Naboomspruit, 27 Julie 960 Notice is hereby given that the folio ng tot 30 Junie 96, op die terrein rates on the value of rateable property waarde van grond binne die Munisi VILLAGE COUNCIL OF within the Municipality, as appearing in he paliteit, soos dit in die svaarderings NABOOMSPRUIT valuation roll, have been imposed by the lys voorkom, en waarvan drie en een Council of the Municipality of Benoni, in half pennies (34) op 30 September VALUATION ROLL, 960/63 terms of the Local Authorities Rating 0 di 960, en die orige drie en eenhalf nance, 933, as amended: pennies (34d) op 3 Maart 96, ver Notice is hereby given, in terms of Section (a) An original rate for the year st J ly, skuldig en betaalbaar is 4 of the Local Authorities Rating Ordi 960, to 30th June, 96, of ne Indien die belasting wat hierby gehef nance, No 20 of 933, as amended, that the penny (Id) in the pound ( ) on he word, nie op die vervaldatum betaal is nie, above mentioned valuation roll has been site value of land within the Mu ici sal daar rente teen sewe persent (7%) per completed and certified and will become pality of Benoni as appearing in the jaar gehef word fixed and binding upon all parties concerned valuation roll due and payable on who shall not within one month from date Wednesday, 7th December, 960; Op Las van die Raad of first publication hereof, appeal against (b) an additional rate of six and a h If J P BARNHOORN, the decision of the Valuation Court in the 4 pence (64d) in the pound ( ) for the Stadsklerk manner prescribed in Section 5 of said year st July, 960, to 30th I ne, Ordinance 96, on the site value of land wi bin Kantoor van die Stadsklerk, J C SHANDOSS, the Municipality of Benoni as app ar Posbus 6, Clerk of the Valuation Court ing in the valuation roll and on the Lydenburg, 6 Julie 960 Municipal Offices, value of improvements situate u on I (Kennisgewing No 7/960) Naboomspruit, 27th July, I

39 ROODEPOORT J PROVINCIAL GAZEITE, 27 JULY MUNISIPALITEIT (3) Stands No 32/3, Georginia, for MUNISIPALITEIT ROODEPOORT MARAISBURG RANDFONTEIN general residential purposes; (4) I Stands Nos 38/2/3, Roode KENNISGEWING No 39 veiv 960 poort, for special purposes (fit ONTWERPDORPSAANLEGSKEMA ling station No and general residen /9 VAN 960 VERORDENINGE VIR DIE tial on upper floors); BERBER VAN DIE KAPITALE (5) ONTWIKKE Stands Nos 6/7/8 Florida, for LINGSFONDS Kennisgewing geskied hiermee ter alge general residential purposes; mene inligting, ingevolge die regulasies op (6) RE of Reserve 7, Florida for Ingevolge die bepalings gestel van kragtens die Artikel Dorpe en Dorpsaanleg general residential purposes; 96 van (le Ordonnansie op Plaaslike ordonnansie, 93, soos gewysig, dat die (7) RE 76, Florida, for general Bestuur, No 7 van 939, seas Stadsraad van RoodepoortMaraisburg gewysig, word voor residential purposes; bier: mee bekendgemaak, dat nemens die Stadsraad is em die bogenoemde ontwerp (8) Stand No 87, Florida Extension, van Randfontein van voorneme is skema te aanvaar wat Dorpsaanleskema No for general residential purposes; om Verorde ningte te aanvaar vir die Beheer van die van 946 was volg sal wysig: (9) Stand No 40, Florida Extension, for special Kaoitale residential Ontwikkelingsfonds wat, ingevolge purposes; Deur die herindeling (a) van die gebruike (b) by reserving Artikel 32 certain portions (IS) van genoemde waarvoor ondergenoemde of erwe aan RE Ordonnansie,gestig sal of Portions 0, R word gewend kan word: and V of the farm Paardekraal No 226 IQ for road Die voorgestelde verordeninge sal vir n () Erf No 408, Florida, vir spesiale purposes; tydperk van 2 the, vanaf die eerste publidoeleindes (hotelregte) ender (c) by changing the density zoning of kasie hiervan, in die Departement van die worpe aan sekere voorwaardes; Stand No 347, Florida, to ii I dwel Stadsklerk ter insae 6 (2) Erf No 6, Florida Uitbreiding ling per 0000 square feet; J vir algemene bes:gheidsdoeleindes (d) by amending A DU the PLESSIS, relevant scheme onderworpe Waarnemende aan sekere voor clauses in respect of setbacks, Stadsklerk buildwaardes; ing lines and corner cutoffs Munisipale Kantore, (3) Erwe Nos 32/3, Georginia, vir Randfontein 8 Julie 960 Particulars of the draft scheme and Map, algemene woonbuurtdoeleindes; No I are open for (4) inspection at Erwe Nos the office 38/2/3, Roodepoort, of the undersigned for a period of six weeks vir spesiale MUNICIPALITY doeleindes (vulstasie OF RANDFONTEIN from 20 July, 960 en algemene woonbuurt op hoer verdiepings); Every owner or occupier of immovable NOTICE No 39 op 960 (5) Erwe Nos 6/7/8, Florida, vir Property situated within the area to which algemene woonbuurtdoeleindes; the scheme applies has the right to submit _ BYLAWS FOR REGULATING THE (6) RG van Reserwe 7, Florida, vir objections or representations in regard algemene woonbuurtdoeleindes; thereto, in writing to the undersigned Such (7) RG 76, Florida, vir algemene objections or representations must clearly CAPITAL DEVELOPMENT FUND woonbuurtdoeleindes; indicate the grounds on which they are Notice is hereby given, in (8) Erf No terms 87, Florida Uitbreiding made and will be received up to 2nd Sep of Section 96 of the Local vir algemene woonbuurtdoel tember, 960 Government Ordi nance, No 7 of 939, as eindes; J J SADIE, amended, that the Town Council of (9) Erf No 40, Florida Uitbreiding Town Clerk Randfontein intends adoptingby laws vir spesiale woonbuurtdoeleindes; Municipal Offices, for Regulating the Capital Development Fund to be (b) deur gedeeltes van die restant van Roodepoort 20th July, 960 created in terms of Section 32 (5) of the Gedeeltes 0, R en V van die pleas (MN said Na 53/960) Ordinance 273 Paardekraal No 226 IQ vir pad The proposed by laws will be open for doeleindes te reserveer; inspection in the Town Clerks Department, (c) deur die digtheidsindeling van Erf No GESONDHEIDSRAAD VTR for a period of 2 days, as from the date of 347, Florida te verander na I woon BUITESTEDELIKE GEBIEDE first publication hereof huis per 0,000 vierkante voet "; J A DU PLESSIS, (d) deur die toepaslike skemaklousules ten WYSIGING VAN WATER Acting Town Clerk opsigte van terugplasings boulyne en VOORSIENINGSVERORDENINGE Municipal Offices hoekafskuinsings te wystg Randfontein, 8th July, 960 Dit word bekendgemaak, ingevolge die Besonderhede van die ontwerpskerna en bepalings van Artikel 96 van die Ordon KaartSTADSRAAD No is vir ht tydperk van ses woke nansie op Plaaslike Bestuur, 939, soos VAN CARLETONVILLE vanaf 20 Julie 960 ter insae by die kantoor gewysig, dal die Read van voorneme is om van die ondergetekende bogenoemde verordeninge te wysig ten einde WYSIGING VAN ELEKTRISITEIT Elke eienaar of bewooer van vaste eien tariewe vas te stel vir die lewering van VOORSIENINGSVERORDENINGE dom geleh binne die gebied waarop die water aan verbruikers in Meyersparkdorp skema van toepassing is, het die reg om n Afskrif van die voorgestelde wysiging beswaar of vertoe met betrekking dnartoe 8 ter insae by die Raad se Hoofkantoor, Dear word, ingevolge die bepalings van skriftelik aan die ondergetekende te rig Bosmanstraat 320, Pretoria, en by die Raad Artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Sodunige beswaar of vertoe moet duidelik se Takkantoor, Armadalegebou, Breestraat,, Bestuur, No 7 van 939, soos gew aantoon op grond waarvan tit gemaak word Johannesburg, vir n tydperk van 2 dae bekendgemaak dot die Stadsraad van voor:;si en sal tot 2 September 960 ontvang word vanaf datum hiervan, gedurende welke tyd nemens is om die Elektrisiteitvoorsieningsperk skriftelike besware daarteen by die verordeninge te wysig J J SADIE, ondergetekende ingedien kan word Afskrifte van hierdie wysigings 6 Stadsklerk ter R B PHILLIPS, insae by die Raad se Munisipale Kantore, Kantoor vir a tyd Sekrctaris/Tesourier Perk van Roodepoort, 20 Julie eenentwintig 960 dae, met ingang Posbus 34, Pretoria van die datum van publikasie hiervan (MK No 53/ 960) (Kennisgewing No 6 van 27 Julie 9603 A J PRETORIUS, Stadsklerk Munisipale Kantore, MUNICIPALITY OF PERIURBAN AREAS HEALTH BOARD Posbus 3, Carletonville MARAISBURG (Kennisgewing No 22/960) WATER SUPPLY BYLAWS DRAFT TOWN PLANNING SCHEME AMENDMENT TOWN COUNCIL OF No /9 or 960 CARLETONVLLE It is hereby notifield, in terms of the It is hereby notified for general mforma provisions of Section 96 of the Local Government Ordinance, 939, as amended, AMENDMENT OF lion, in terms of the regulations ELECTRICITY framed the Townships under and Town planning that it is the Boards intention to amend SUPPLY BY LAWS Ordinance, 93, as amended, that it the abovementioned bylaws in order to is the fixtariffs intention of the Town for the supply of water to consumers Council of Roode in Meyerspark Township In terms of the provisions of Section 96 poort Maraisburg to adapt the above of the Local Government Ordinance, No 7 mentioned draft scheme which will amend A copy of the proposed amendment will of 939, as amended, notice is hereby given Town planning Scheme No of 946 as lie for inspection at the Boards Head that the Council proposes to amend the follows: Office, 320 Bosman Street, Pretoria, and at Electricity Supply By laws (a) By the rezoning of the Office,Armadale House, Bree use to which i! Street, Johannesburg for a periodcopies of 2 of the proposed amendment lie the undermentioned erven may be days from date hereof, during which period for inspection at the Councils Offices for put: objections, in writing, thereto may be lodged a period of twentyone days, as from the () Stand No 408, Florida, for special with the undersigned date of publication of this notice purposes (hotel rights) subject to H B PHILLIPS, A J PRETORIUS, certain conditions; Secretary/Treasurer Town Clerk (2) Stand No 6, Florida Extension, PO Box 34, Pretoria Municipal Offices, for general business purposes (Notice No 6 of 27th July, 960) PO Box 3, Carletonville subject to certain conditions; (Notice No 22/960) S

40 Weg, the 222 PROVINSIALE KOERANT, 27 JULIE 960 STAD GERMISTON A copy of the petition and the relevant Besonderbede van hierdie wysiging en diagrams can be inspected at Room 06 Kant No I sal vir n tydperk van ses weke PROKLAMASIE VAN PAD Municipal Offices Germiston, daily during vanaf die eerste publikasie hiervan by die office hours Kantoor van die Stadsklerk, Heidelberg, Kragtens die bepalings van die Local Any interested person desiring to lodge an Tv!, ter insae 6 Authorities Roads Ordinance, No 44 of objection to the proclamation must lodge ledere bewoner of eienaar van vaste eien 904 " soos gewysig, word hierby ken is such objection, in writing (in duplicate), with dom gelefi binne die gebied waar die skema gegee dat die Stadsraad van Germiston ie the Provincial Secretary, PO Box 383 van toepassing is, het die reg om teen die Administrateur versoek het owl die pad no t Pretoria, and the undersigned within one wysiging beswaar te maak en kan te enige in Bylae A van hierdie kennisgewing beskr f month from the 4th August, 960 yd tot en met die 29ste Augustus 960, die Word, as n openbare pad te proklameer Stadsklerk skriftelik van sodanige besware n Afskrif van die aansoek en die hetrok e en die gronde daarvoor verwittig diagrarnme is daagliks gedurende kantoor SCHEDULE A P are by Kamer 06, Stadskantoor, Germiston, DE LA RED PRINSLOO, vir openbare insae beskikbaar Stadsklerk Enige belanghebbende persoon wat ten DESCRIPTION Kantoor van die Stadsklerk, die proklamasie heswaar wil aanteken, m oet A wedge shaped piece of laud, varying in Muniaipaliteit sodanige beswaar binne een maand, van 4 width from zero to Cape feet, Heidelberg, Tvl, 4 Julie 960 Augustus 960 af, skriftelik (in duplika t), traversing proclaimed land held under by die Provinsiale Sekretaris, Posbus 3 3, mining title as claims defined by Diagrams TOWN COUNCIL OF 7 HEIDELBERG, Pretoria, en by die ondergetekende indi n RMT Nos 29 and 2976 and registered in the name of East TVL Rand Proprietary Mines, Limited, on the farm Klippoortje BYLAE A No 0, Registration Division IR, District NOTICE No 37 OF 960 Germiston, Mining District of Johannesburg BESICRYWiNG A widening on the north eastern and n Wigvormige stuk grond wat in wy te northern boundaries of Germiston Elsburg TOWN PLANNING SCHEME, wissel van zero tot 590 Kaapse voet en Road as defined by Diagram RMT No PROPOSED AMENDMENT No /8 wat geproklamecrde grond deurkruis at 47, SG No, A7034/47 Commencing at _ kiagtens mynreg as kieims gehou word, o the most western beacon of Portion 3 of general deur Diagramme slcryf RMT Nos 297 utri en the farm Klippoortje No 0, Registration It is hereby notified for informa Division IR (Diagram tion, that SC No A673/43) the Town Council of Heidelberg, g 2976, en geregistreer in die naam van Eat Tvl, intends in Rand Proprietary Mines Limited,,je and proceeding south eastwards and east terms of the regulations op Klippoortje leas No /0, Registrasieai e wards for a distance approximately framed under the 838 Townships and Townt ing IR, Distrik Germiston, Myndistrik an Cape feet, to the eastern boundary of tpinannin! Ordinance, 93, amending the ohannesburg Portion 3 of the farm Klippoortje wn No inning Scheme to provide for the followtng: (Diagram Verwyding n aan die noordoostelike en 0 Registration Division R noordelike grense van Germiston Elsbu g SG No A673/43) That Portion C of Portion I of Portion soos omskryf deur Diagram RM T The above is more fully described on L and Portion N of portion of the farm No 47 LG No A7034/47 Beginne de Diagram RMT No 578 SC No Boschfontein No 27, situated adjacent by die westelike baken van Gedeelte 3 A638/59 to the National road and the Vaaldam van die pleas Klippoortje No 0 R gi P J ESSER road in the Municipal Area of Heidel strasie afdeling IR (Diagram LG o Freehold Owner berg, Tvl, be zoned for general business A473/43) en voorts suidooswaarts en on 33 Elsburg Road, Germiston purposes instead of residential waarts oor n afstand van nacenoeg :38 Particulars of the amendment and Plan Kaapse voet tot by die oostelike grens an No I may be inspected at the Office of the Gedeelte 3 van die pins Klippoortje o SCHEDULE B Town Clerk Heidelberg, for a period of 0, Registrasie afdeling IR (Diagram L G six weeks from the date of the first publica No A673/43) M :NINO TITLE TRAVERSED BY THE ROAD tion hereof Bogaande word vollediger omskryf cip DESCRIBED IN SCHEDULE A AND DEFINED Diagram RMT No Every occupier 578 LG o or By owner of immovable DIAGRAM RMT No 578 property situate within the A638/59 area to which the Claims defined by Diagram RMT Nos scheme P J ESSE, applieshas the right ofobjection obj to Vrypag eierr ar 297 and 2976 and registered in the name the amendment and must notify the Town Elsburgweg 33, Germiston of East Rand Proprietary Mines, Limited Clerk, in writing, of such objection and the grounds thereof, at any time up to and including the 29th August, 960 BYLAE B SCHEDULE C P DE LA REIJ PRINSLOO, MYNREG DEURKRUIS DEUR DIE PAD IN BY AE Town Clerk RIGHTS OTHER A THAN MINING DESKRYF EN SOOS DEUR DIAG AM TITLES Office of the Town Clerk, AFFECTED BY THE ROAD REFERRED TO RMT No IN 578 OMSKRYF Municipality, SCHEDULE B Kleims omskryf deur Diagramme R T Heidelberg, Tvl, 4th July, 960 (a) Area fox agriculture Nos 297 en 2976 en geregistreer in defined by Plan die vannaam East Rand Proprietary Mi es, RMT No 308 and held under Surface Right Limited Permit No AI83/36 by A Melman (b) An area reserved for township purposes by Government Notice No 2349, MAKWASSIE GESONDHEIDSKOMITEE VAN BYLAE C published in Government Gazette No 5789, dated 2st December, 956, and shown on ANDER REOTE UEHALWE MYNREGTE AT Plan RMT No 265 EENDOMSBELASTING GERAAK WORD DEUR DIE PAD WAARN IN BYLAE B VERWYS WORD H S MILLER, Town Clerk Kennisgewing geskied hiermee, ooreen (a) Gebied vir landbou omskryf eur Municipal Offices, komstig die Ordonnansie op Plaaslike Plan RMT No 308 en gehou krag ens Germiston, 7th July, 960 Besture, No 20 van 933, soos sig, Oppervlakteregpermit No A83/36 deua (No 43/60) dat die Gesondheidskomitee van Makwa gewyss ie Melman die volgende belastings gehef het op die (b) n Gebied gereserveer vir dorpd I waarde van alle belasbare eiendomme binne eindes deur Goewermentskennisgewing 0 STADSRAAD VAN HEIDELBERG, TVL die grense van die Gesondheidskomitee van 2349, afgekondig in Staatskoerant No 5 89, Makwassie vir die tydperk Julie 960 gedateer 2Desember tot 956, en aangedu op KENNISGEWING No 37 VAN Junic 96: Plan RMT No 265 H S MILLE, (a) n DORPSAANLEGSKEMA, Oorspronkl:ke belasting van een Stadsk erk pennie VOORGESTELDE WYSIGING (Id) in die No pond (8) /8 op die Stadskantoor, liggingswaarde van grond; Germiston, 7 Julie 960 Dit word hierby (b) vir algemene n addisionele kennis belasting van sespennies (6d) (No 43/60) bekendgemaak dat die Stadsraad van Heidelliggingswaarde van grond in die pond al) op die berg, Tvl, voornemens is om, ingevolge die bepalings van die regulasies opgestel krag Een helfte van bogenoemde belasting is CITY COUNCIL OF GERMISTON tens die Dorpe en Dorpsaanlegordonnansie betaalbaar voor of op 30 September 960 van 93 aansoek te doer vir n wysiging en die ander helfte voor of op 30 Maart van die Dorpsaanlegskema om voorsiening 96 PROCLAMATION OF ROAD te maak vir die volgende: Rente teen sewe persent (7%) per jaar sal Dat Gedeelte bereken C van word Gedeelte van op alle bedrae wat nie op Notice is hereby given, in terms of Gedeelte L en Gedeelte N van gedeelte genoemde vervaldag betaal is nie en geregprovisions of the Local Authorities Roads van plaas telike sta e sal oedoen word vir die ver Boschfontein No 27, gelee aan PP b Ordinance, No 44 of 904, as amended, hat die Nasionale pad en aan die haal daarvan Vaaldam the City Council of Germiston has petitioned pad, in die Munisipale gebied van Heidel C P BEZUIDENHOUT, the Administrator to proclaim as a p blic berg, Tvl, vir algemene besigheidsdoel Sekretaris road the road described in Schedule A of eindes gebruik kan word in plaas van Kantoor van die Gesondheidskomitee, this notice woongebied Makwassie, 20 Julie 960 6

41 I die ma PROVINCIAL GAZE I FE, 27 JULY HEALTH COMMITTEE OF STADSRAAD VAN SPRINGS PERI URBAN AREAS HEALTH BOARD MAKWASSIE VOORGESTELDE SLUITING VAN N PROPOSED CLOSING OF PORTION OF ASSESSMENT RATES GEDEELTE VAN N PARK, ERF No PARK 522, MONUMENT PARK 34, PAUL KRUGERSOORD EXTENSION No Notice is hereby given, in terms of the Kennisgewing geskied hiermee, kragtens Notice is Local Authority Rating Ordinance, hereby given, No in terms 20 of the die bepalings van Artikel 68 van die Ordon provisions of 933, as amended, of that the Health Section 63, read Corn with Section nansie op Plaaslike Bestuur, No 7 van 67 of the mittee Local of Makwassie Government has imposed the Ordinance, 939, soos gewyeg, dat die Stadsmad voor 939, as amended, that the Peri Urban following rates on the valuation of all rate nemens is om, onderworpe aan enige nodige Areas Health Board intends closing able property within the boundaries of toestemming van die Administrateur, n permanently a portion of Park 522, Monu Makwassie Health Committee for the period gedeeltc van die park wat op Erf No IA ment Park Extension st July, No I, 960, to 30th June, 96: in order to Paul Krugersoord, g,elee is, permanent te use the land for the erection of a reservoir (a) An original rate of one penny (Id) in sluit and a pumping station the pound ( l) on the site value of n Plan waarop die gebicd aangedui word A plan land; wai volgens voorneme gesluit sal showing word, kan the portion of Park 522 (b) will lie an additional rate of for inspection at Room six pennies (6d) gedurende kantoorure by de kantoor van 205A of the Boards Head in the pound (El) on the site value of ondergetekende besigtig word Office Building 320 Rosman land Enige Street, persona wat graag n beswaar teen Pretoria, during normal businesshours for a die voorgestelde period of sixty(60) sluitinff wit indien, of wat days from Half of the above rates are payable on or sluicing the date of this notice, before the 30th September, 960, and the enige eis om vergoeding wit instel indien die voorgesteidsluicingcla e eurgevocr word, moet Any person who has other half on any or before the objection to 30h March, the sy 96 beswaar of eis, sops die geval mag wees, proposed closing or who may have a claim nie later nie as Maandag, 9 September for compensation if such closing is carried Interest at the rate of seven per cent (7%) 960, skriftelik by die Stadsraad indien out, must lodge such objection or claim, per annumwill be charged on amounts not in writing, J with the undersigned BURRUS not later paid on the mentioned due dates and legal than the 27th September, 960 proceedngs taken forthe recovery thereof Stadsklerk Stadhuis, H B PHILLIPS, C P BEZUIDENHOUT, Springs, 2 Julie 960 Secretary/Treasurer Secretary (No 78) PO Box 34, Office of the Health Committee, Pretoria, 27th July, 960: I Makwassie, 20th July, TOWN COUNCIL OF SPRINGS (No 4/960) OF DORPSRAAD VAN TZANEEN PROPOSED CLOSING OF PORTION A PARK, STAND No 34, PAUL STADSRAAD VAN SILVERTON KRUGERSOORD (A) TUSSENTYDSE WAARDERINGS EIENDOMSBELASTING, 960/6 LYS, TYDPERK JULIE 957 TOT Notice is hereby given, in accordance with _ 30 JULIE 960 the provisions of Secton 68 of the Local Government Ordinance, No 7 of 939, as Kcnnisgewing gcskied hiermce, ooreenamended, that it is the intention of the komstig die Plaaslike Bestuur Belasting (B) DRIEJAARLIKSE WAARDERINGS Council, subject to any necessary consent ordonnansie van 933, soos gewysig, dat LYS, TYDPERK die JULIE 960 TOT of the Administrator, to close permanently Stadsraad van Silverton die onderstaande 30 JUNIE 963 portion of the park situated on Stand No belasting vir die jaar I Julie 960 tot 30 34, Paul Krugersoord Junie 96 gehef het op die waarde van Kennisgewing geskied hiermee, ingevolge A plan showing the area proposed to be belasbare eiendomme binne die Munisipadie bepalings van Artikel 4 van die Trans closed may be inspected during office hours liteit Silverton vorens die waardaseiys vaalse Ordonnansie op Belastings deur Plaas at theofficeoftheundersigned (a) n Oorspronklike belasting van een like Suture, No 20 van 933, zoos gewysig, Any person who has any objection to pennie (Id) in die pond (El) op die dat die bovermelde waarderingslyste van alle the proposed closing or who w have any liggingswaarde van grond; beproposed eiendomlasbare binne die regsgebicd van claim for compensation, if the (b) in addisionele belasting van vyf Closing is carried out, must lodge his objec Dorpsraad van Tzaneen deur die Presi pennies (5d) in die pond ( I) op die dent van die Waarderingshof gesert:fiseer don or claim, asmay the case be with the liggingswaarde van grond Council, in writing, by not later than en onderteken is Die genoemda voltooide Monday, the 9th September, 960 Bogenoemde belasting sal verval en waarderingslyste word, vasgestel en bindendbetaalbaar wees in gelyke Raiemente op 3 gemaak vir alle betrokke partye " wat nie J BURROS September 960 en 3 Februarie 96 voor 3 Augustus 960 teen die beslissing Town Clerk Van die Waarderingshof, op die wyse voor Town Hall, Rente teen sewe persent (7%) per jaar sal geskryf deur Artikel 5 van genoemde Springs, 2th July, 960 geeis word op alle eiendomsbelasting wat Ordonnansie, appelleer nie (No 78) nie betaal is op bogenoemde vervaldatums C E MORE, nie Stadsklerk J DE W PRINSLOO, Munisipale ICantore, GESONDHEIDSRAAD VTR Stadsklerk Skirvingstraat (Posbus 24), BUITESTEDELIKE GEBIEDE Munisipale Kantore, Tzaneen, 5 Julie 960 Silverton, 2 Julie 960 i VOORGESTELDE SUJET/NG VAN VILLAGE COUNCIL OF TZANEEN (A) INTERIM VALUATION ROLL, PERIOD st JULY, 957, TO 30r GEDEELTE VAN PARK 522, MONO MENTPARK UITBREIDING No TOWN COUNCIL OF SILVERTON Kennisrewing e geskied hiermee, ingevolge ASSESSMENT RATES, 960/6 die bepalings van Artikel 68, saamgelees met JUNE, 960 Artikel 67 van die Ordonnansie op Plaaslike Notice is hereby given, in terms of the Bestuur, 939 soos gewysig, dat die Gesond Local Authorities Rating Ordinance of 933, heidsraad vir Buitestedelike Gebiede voor as amended that the Town Council of (B) TRIENNIAL VALUATION ROLL, nemcns is om n gedeelte van Park 522, Silverton has imposed the following PERIOD ST JULY, 960, TO 30 ra rates Monumentpark Uitbreiding No I, perma for the year st July 960, to JUNE, 30th June, 963 nent te sluit ten einde die grond te gebruik 96, on the value of all rateable property vir die oprigting van n opgaardam en n within the Municipality of Silverton, as Notice is hereby given, in terms of the pompstasie appearing in the valuation roll: provisions of Section 4 of the Transvaal n Plan waarop die betrokke gedeelte van (a) An original rate of one penny (Id) Local Authorities Rating Ordinance, No Park 522 aangedui word sal gedurende in the pound ( ) on site value of 20 of 933, as amended, that the above gewone kantoorure vir n tydperk van the mentioned valuations rolls of all rateable land; sestig (60) dae vanaf die datum van hierdie property within the area of jurisdiction ofadditional rate of fivepence (3d) kennisgewing ter insae le in Kamer 205, (b) an Council of Tzaneen, have been van die Gesondheidsraad se Hoofkantoor in the pound ( ) on site value of the certified Village and signed by the President of the gebou, Bosmanstraat 320, Pretoria land Valuation Court The said completed Enige persona wat enige besware het teen The above rates will become due and valuation rolls "will become fixed and die voor g estelde stuffing, of enige eis om payable in equal instalments on 3rd Septem binding upon all parties concerned" unless s ber,960,and 3rd February, A de edin wit 96 a vergo g instel indiend so anige before the 3st of August, 960 such parties stuffing udgevoer word, moot sodaafge Interests at the rate of seven per cent appeal from the decision of the Valuation beswaar of eis skriftelik by die onderltc (7%) per annum shall be payable in respect Court in the manner provided for by Section tekende indien, nie later as 27 September of all assessment rates 5 of the said Ordinance, unpaid on the above 960 nie mentioned due dates C E MORE, H B PHILLIPS, Town Clerk Sekretaris/Tesourier J DE W PRINSLOO, Municipal Offices, Posbus 34 Town Clerk Skirving Street (PO Box 24), Pretoria, 27 Julie 960 Municipal Offices, Tzaneen, 5th July, (No 4/960) Silverton, 2th July, _a

42 t") the Particulars wr 224 PROVINSIALE KOERANT, 27 JULIE 960, STADSRAAD VAN SPRINGS CITY OF JOHANNESBURG (ii) an additional rate, subject to the approval of His Honourable the VOORGESTELDE DORPSAANLEG NOTICE IN TERMS OF SECTION 35 OF Administrator, of seven and a half SKEMA, WELGEDACHT No 74 THE TOWNSHIPS AND TOWN pennies (74d) in the pound (E0 on PLANNING ORDINANCE, 93 the site value of land as appearing Kennisgewing geskied hiermee, kragters in the valuation roll; Artikel 35 (2) van die Dorpe en Dorpsaar PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN (iii) a rate of one penny (Id) in the legordonnansie (No van 93), dat die NESBURG TOWN PLANNING pound ( ) on the value of all im Stadsraad van Springs voornemens is om In SC H E M E No I (AMENDING provements as appearing in the dorpsaanlegskema vir indiening by die SCHEME No /69) valuation roll Administrateur op te stel ten opsigte van die Fifty per gedeelte van cent of the rates will die pleas Welgedacht No become 74 The City Council of Johannesburg has due and payable before or on IR, Distrik Springs, wat die Raad voo been directed by the Honourable the Admi the 30th Sep [ember, 960, and the balance nemens is om, ingevolge die bepalings va nistrator to prepare and submit for approval before or on the die Goudwet, te deproklameer an amendment to its Townplanning Scheme 28th February, 96 Interest at the n rate of 7 per cent per Plan waarop die betrokke gebiede as No that will change the zoning of Stand annum will be charged on gedut all word, is tydens kantoorure in d e No 478A, Turifontein, from "general rates unpaid on due date Kantoor van die Stadsingenieur, Stadhui residential" to "general business" W H I BREYTENBACH, Springs, vir inspeksie beskikbaar, of this amendment are open Town Clerk/Treasurer Die uitwerking van die publikasie van for inspection at Room 00 Municipal 90 Burger Street, and/or hierdie kennisgewing sal wees dat die bepa Offices, Johannesburg, for a period of six Vader Kestellpark lings van Hoe fstuk IV van Ordonnansie N# weeks from the undermentioned date (PO Box 52), van 93 vanaf die datum van hierd e Every occupier or owner of immovable Pretoria North, 20th July, 960 advertensie in en op bovermelde gebied va property situate within the area to which (Notice No IS of 960) toepassing sal word the scheme applies has the right to object J BURRUS, to the amendment and may inform the Stadskler Town Clerk, in writing of such objections STADSRAAD VAN LICHTENBURG Stadhuis, and the grounds thereof at any time during Springs, 27 Julie 960 the six weeks the particulars are open for (No ONTWERPDORPSAANLEGSKENIA 80) inspection BRIAN PORTER, No /6 VAN 960 Town TOWN COUNCIL OF SPRINGS ClerkMunicipal Offices Kennisgewing geskied hiermee, ingcvolge Johannesburg, 27th July, 960 Artikel 5 (I) van Administrateurskenms PROPOSED TOWN PLANNING gewing No 383 van 945, dat die Stadsraad SCHEME WELGEDACHT No 74 voornemens is om Ontwerpdorpsaanlegskema No /6 van 960 aan te neem _ STADSRAAD VAN PRETORIANOORD Ontwerp dorpsaanlegskema No /6 van Notice is hereby given, in terms of Sectio 960 bestaan uit die volgende wysigings tot 35 (2) of the Townships and Townplanning EIENDOMSBELASTING, Dorpsaanlegskema No van 960/6 953 wat op Ordinance (No II of 93), that it is tl$ 5 April 955 deur sy Edele die Administraintention of the Town Council of Springs teur goedgekeur is en by Administrateursto prepare a town planning scheme for sub Kennisgewing geskied hiermee, ooreen kennisgewing No 78 van 955 afgekondig mission to the Administrator in respect of komstig die die bepalings van die Plaaslike is: the portion of the farm Welgedacht No 7i4 BestuurBclastingordonnansie, No 20 van Deur die syfers 20,000 in Tabel E met IR District of Springs, which it is propos 933, soos gcwysig, dat die volgende eicn die syfers 5,000 te vervang" to deproclaim under the provisions of t e domsbelasting op terreinwaardc en verbete Gold Law Verdere besonderhede van die ontwer tines van alio belasbare eiendomme binne p skeur 8 t A plan showing the areas affected is alai die Munisipale gebied, soos vcrskyn in die a er Insag van belanghebbende able for inspection during office hours in t e waarderingslys, gehef is vir die tydperk persona in die Kantoor van die Stadsklerk;Munisipale Office the Town Engineer, Town Hal, Julie 960 tot 30 Junie 96: Kantore, Lichtenburg, gedurende Sprinv van ses wake Thegskannatofodrautruem (i) vhiirervnantydperk effect the n Oorspronklike belasting van een a p ublication this mall e i pennie (Id) in die pond (LI) op lig Enige besware of is that the provisions of Chapter IV f vertoe" in die verband gingswaarde van grond volgens inskry Ordinance No of 93 shall beco e moet skriftelik by ondergetekende ingedien applicable in and to the area abov wings in die waarderingslys; word binne die tydperk van ses weke (ii) vanaf n addisionele belasting, onderworpe mentioned as from the date of this adverbs datum van hierdie kennisgewing men[ aan die goedkeuring van Sy Edele die Administrateur, van soave en n G F DU TOIT, J BURRUS, half pennies 7d) in die pond (LI) Stadsklerk Town Cler Munisipale op die Kantore, liggingswaarde van grond Town Hall, Posbus 7, volkens inskrywings in die weenie Springs, 27th July, 960 ringslys; Lichtenburg, 5 Julie 960 (No 80) (iii) n vcrbeteringsbelasting van een pennie (Id) in die pond ( ) op alle verbetennge volgens inskrysvings in TOWN COUNCIL OF LICHTENBURG STAR JOHANNESBURG die waarderingslys KENNISGEWING INGEVOLGE DI Die helite van die belasting sal betaalbaar DRAFT TOWN PLANNING SCHEME, : BEPALINGS VAN ARTIKEL 35 VA wees voor of op 30 September 960, en No /6 oe 960 DIE DORPE EN DORPSAANLE die balans voor of op 28 Februarie 96 ORDONNANSIE, 93 Belastings onbetaald op die vervaldatum sal onderhewig wees "aan Notice is 7 persent rente per hereby given, in terms of Section 5 () of Administrators Notice No 383 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DI Oar of 945, of the Councils intention to JOHANNESBURGSE DORPSAA W H J BREYTENBACH, adopt Draft Town planning Scheme No LEGSKEMA No /6 of (WYSIGN Stadsklerk/Tesourier 960 SKEMA No /69) Burgerstraat 90, en/of Draft Town planning Scheme No Vader Kestellpark, /6 of 960 is comprised of the following amend Die Stadsraad van Johannesburg meet, ip (Posbus 52), ment to Townplanning Scheme No I opdrag van Sy Edele die Administrateur, PretoriaNoord, 20 Julie of skema ter wysiging van Dorpsaanle , approved by the Honourable the sy 4 skema No (Kennisgewing No 5 van 960) Administrator on 5th April, 955, and (7 opstel en vir goedkeuri published by Administrators voorle, Notice ten einde die indeling van Stan No 78 of 955: pleas No 478A, Turffontein, van, algeme e TOWN COUNCIL OF woondoeleindes " na algemene besigheid PRETORIA NORTH "That the figures 20,000 in Table E doeleindes " te kan verander, be substituted by the figure 5,000" Besonderhede van hierdie wysiging le s s ASSESSMENT RATES, 960/6 Further particulars of the draft scheme weke lank, vanaf die datum van hierd e will be open for inspection by interested kennisgewing, in Kamer 00, Stadhui, Notice is hereby given, in accordance persons in the Office of the Town Clerk, Johannesburg, ter insae Alle okkupeerdep with the provisions of the Local Authorities Municipal Offices, Lichtenburg, during of eienaars van vaste eiendom wat gelee is Rating Ordinance, No 20 of 933, as normal office hours, for a period of six binne die gebied waarop die skema van to amended, that the following assessment weeks from date hereof passing is het die reg om teen die wysigin rate on the value of all rateable property Any objections or representations with beswaar te opper, en kan te eniger tyd ged within the Municipality, as appearing in the regard thereto must be lodged with the rende genoemde ses weke sodanige beswar, valuation roll, has been imposed by the undersigned, in writing, within a period of en die redes daarvoor, skriftelik by d e Town Council of Pretoria North for the six weeks from date of this notice Stadsklerk indien period st July 960, to 30th June, 96: G F DU TOIT, BRIAN PORTER, (i) An original rate of one penny (d) in Town Clerk Stadskler the pound ( l) on the site value of Municipal Offices, Stadhuis, land as appearing in the valuation PO Box 7, Johannesburg, 27 Julie 960 roll; Lichtenburg, 5th July,

43 _ "lalliqu PROVINCIAL GAZE! It, 27 JULY DORPSRAAD VAN GROBLERSDAL Enige beswaar teen die voorgestelde DORPSRAAD VAN BEDFORDVIEW sluiting en/of vervreemding moet skriftelik KENNISGEWING VAN I3ELASTING by die ondergetekende ingedien word laat WYSIGING VAN DIE VERORDENINGE stens op Vrydag, 30 September 960 VIR DIE LISENSIEERNG VAN DIE Hiermee word kennis gegee, ooreenkom L C LOUW, TOESIG OOR DIE REGULERING stig die bepalings van Artikel 24 van die Waamcmcnde Stadsklerk VAN EN DIE BEHEER OOR BESIG Plaaslike BestuurBelastingordonnansie, No HEDE BEDRYWE EN BEROEPE 20 van 933, soos gewysig, dat die Dorps Munisipale Cantore, raad, kragtens Artikel 8 van die gemelde Klerksdorp, 20 Julie 960 Daar word, ingevolge die bepalings van Ordonnansie, die volgende belasting vir die (Kennisgewing No52/60) Artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike boekjaar Julie 960 tot 30 Junie 96 Bestuur, 939, soos gewysig, bekendgemaak gehef het, naamlik: TOWN COUNCIL OF KLERKSDORP dat die Dorpsraad van voornemens is om bogemeldc (i) n Oorspronklike belasting van een verrudeninge te wysig om voor pennie (Id) in die pond (fl) op die PROPOSED PERMANENT CLOSING OF siening te maak vir die haling van n toesigterreinwaarde van alle grond binne ERF No 27 (PARK), WILKEVILLE fool ten opsigte van sekere lisensies wat uitdie Munisipaliteit, soos dit in die AND ALIENATION THEREOF TO gereik word onder Bylae B van die verordewaarderingslys voorkom, waarvan J WILKE Hinge een halfpennie ad) op 5 September Afskrifte van hierdie wysiging 8 ter insae 960 en die oorblywende halfpennie Notice is hereby given, in terms of by die Dorpsraad se Kantore, gedurende op 5 Maart 96 verskuldig en Sections 68 and 79 (8) of the Local normale kantoorure, vir n tydperk van 2 betaalbaar is; Government Ordinance, No 7 of 939 dae, met ingang van die datum van publi (ii) n bykomstige belasting van agt that it is the intention of the Council to kasie hiervan pennies (8d) in die pond ( ) op die close permanently Erf No 27 (ark) F W PETERS terreinwaarde van alle grond binne Wilkeville, and thereafter to alienate it to Stadsklerk/Tesourier T die Munisipaliteit, sees dit in die Wilke Munisipale Kantore, waarderingslys voorkom, waarvan A sketch plan showing the erf, the relative Burgersentrum, vier pennies (4d) op 5 September Council Resolution and the conditions of Bedfordview, 27 Julie 960 I 960 en die oorblywende vier pennies closing and alienation will lie for inspection (3/5/) at the office of the undersigned during the Ad op die ISde Maart 96, yerskulusual office hours_ dig en betaalbaar is Any objection to the VILLAGE COUNCIL proposed closing OF In enige geval waar die belastings wat and/or alienation must be submitted, in BEDFORDVIEW, gehef word, nie op die vervaldatums beteal writing, to the undersigned nol later than is nie, sal rente teen 7 persent per jaar op Friday, 30th September 960 AMENDMENT OF BY LAWS FOR THE agterstallige nedrae gevorder word LICENSING OF AND THE CONTROL J C LOUW OF AND FOR THE SUPERVISION, P C F VAN ANTWERPEN, Acting Town Clerk Stadsklerk REGULATION AND CONTROL OF municipal offices, BUSINESSES TRADES Munisipale AND Kantore, OCCU Klerksdorp 20th July, 960 PATIONS Groblersdal, 5 Julie 960 (Notice No 52/60) (Kennisgewing No 4/960) Notice is hereby given, in accordance with the provisions of Section 96 DORPSRAAD VAN of the Local Government Ordinance, 939, as amended, VILLAGE COUNCIL OF LEEUDORINGSTAD that it is the intention of the Village Council GROBLERSDAL to amend the subject by laws EIENDOMSBELASTING, to provide 960/6 for the collection of a supervision fee in NOTICE OP RATE respect of certain licences issued Kennisgewing geskied hiermee, ooreenin terms bepalings of Schedule B of the above by laws van Plaaslike Notice is hereby given, in accordance with komstig diecopies of the proposed Beastngoronnanse, amendment i l i d Novan 20 will the provisions of Section 24 of the Local Bestuur lie for inspection at, the d 933, Offices of the soos gewysig, al die Dorpsraadvan Authorities Rating Ordinance, No 20 ofcouncil at Hawley Road, Bedfordview, 933, as amended, that the Village Council Leeudoringstad die volgende belasting gehef during normal office hours for a period of het op die waarde van alle belasbare eienhas, in terms of Section 8 of the said 2 days, with effect from the date hereof domme binne die gebied van die Munisipa Ordinance, imposed the following rates for liteit Leeudoringstad, soos dit op die waar F W PETERS,, year st July, 960, to 30th dasiclys voorkom vir die tydperk Julie Tow Clerk/Treasurer June, financial tot 30 Junie 96: Municipal Offices, (i) An original rate of one penny (d) Civic Centre, in the pound ( ) on the site value of () n Oorspronklike belasting van een Bedfordview, 27th July, 960 all land within the Municipality, aspennie (Id) in die pond (E) op die iggingswaarde van grond; (3/5/ ) 452= 27 appearing in the valuation roll, to become due and payable as to one (2) n addisionee belasting van ses pennies halfpenny ad) on the 5th (6d) in die pond ( ) op die liggings STADSRAAD VAN NIGEL ber, 960, and the remaining Sep half hem waarde van grond; penny ad) on the 5th March, 96; (3) in belasting van een pennie (d) in die AMBULANSTARIEWE, WYSIGING ) op vereterngswaares b d i (ii) an additional rate of eight pennies pond ( (8d) in the pound (II) on the site Bogenoemde belasting is verskuldig en Kennis word hiermee gegee, ingevolge die value of all land within the Munici betaalbaar veer of op 30 November 960 bepalings van Artikel 96 van die Ordon pality as appearing on the valuation Rente teen 7 persent per jam sal op alle nansie op Plaaslike Bestuur, 939, soos roll, to become due and payable as agterstallige belasting betaalbaar wens gewysig, dat die Stadsraad van Nigel voor to four pennies (4d) on the 5th W G OLIVIER, nemens is om sy ambulanstariewe te wysig September, 960, and as to the Stadsklerk deur die persone wat in die Rand se ambu remaining four pennies (4d) on the Leeudoringstad, 20 Julic960 lanse vervoer word, duideliker te omskryf 5th March, 96 Afskrifte van die voorgenome wysiging sal In any case where the rates hereby im vir n tydperk van 2 dae, vanaf die datum VILLAGE COUNCIL OF verskyning hiervan, gedurende kantoorposed, are not paid on the due dates, interest LEEUDORINGSTAD use op ICantoor van die Stadsklerk ter insae will be charged on overdue amounts at the Is rate of 7 per cent per annum ASSESSMENT RATES, 960/6 P J GREYLING, P C F VAN ANTWERPEN, Stadsklerk Town Clerk Notice is hereby given, in terms of the Munisipale Kantoor, Municipal Offices, Local Authorities Rating Ordinance, No 20 Nigel, 4 Julie 960 Groblersdal, 5th July, 960 of 933, as amended, that the Village (Kennisgewing No 35/960) (Notice No 4/960) Council of Leeudoringstad has imposed the following rates on the valuation of all rateable property within the area of the TOWN COUNCIL OF NIGEL STADSRAAD VAN KLERKSDORP Municipality of Leeudoringstad, as appear ing on the valuation roll, for the year ending AMBULANCE TARIFF, AMENDMENT VOORGESTELDE PER M A N EN TE 30th June, 96: SLUITING VAN ERF No 27 () An original rate of one penny (Id) in Notice is hereby given, in terms of Section (PARK), WILKEVILLE, EN VERthe pound ( ) on the site value of 96 of the Local Government Ordinance, NREEMDING DAARVAN AAN J _ land; 939, as amended, that it is the intention WILKE (2) an aditional rate of six pennies (6d) of the Town Council of Nigel to amend its in the pound (fl) on the site value of Ambulance Tariff to describe more clearly Kennisgewing geskied hiermee, ingevolge land; the persons using the Councils ambulances Artikels 68 en 79 (8) van die Ordonnansie (3) a rate of one penny (Id) in the pound Copies of the proposed amendment will op Plaaslike Bestuur, No 7 van 939, dat ( ) on the value ofimprovements be open for inspection at the Office of the die Stadsraad van voorneme is om Erf NoTown Clerk during office hours for a period 27 (Park), Wilkeville, permanent te sluit en The above rates are payable on or before of 2 days, from the date of publication dit aan J Wilke te vervreem 30th November, 960 Interest at the rate hereof n Plan waarop die betrokke erf aange of 7 per cent per annum is payable on all P J GREYLING, toon word, die betrokke Raadsbesluit en die arrear rates Town Clerk voorwaardes van sluiting en vervreemding W GOLIVIER, Municipal Offices le ter insae op die kantoor van die onder Town Clerk Nigel, 4th July, 960 getekende gedurende gewone kantoorure Leeudorinngstad, 20th July, (Notice No 35/960) 43227

44 r Etaaie 226 PROVINSIALE KOERANT, 27 JULIE 960 LNHOUD CONTENTS _ No BLADSY No PACS Proiclamasles Proclamations 64 Wysigingsordonnansie op Openbare Liggame (Taal), 64 Public Bodies (Language) Amendment Ordinance, No 7 van No 7 of i 65 Wysigingsordonnansie op Minerale (Torsig en 65 Mineral Baths (Control and Management) Amend Reiner), No 6 van ment Ordinance, No 6 of _ 66 Wysigingsordonnansie op Provinsiale Pensioene, No 66 Provincial Pensions Amendment Ordinance, No van Wysigingsordonnansie op Wink lure No 20 van f Ordonnansie op die Shidsraad van lohannesburg (t 67 Shop Hours Amendment Ordinance, No 20 of lc breiding van Bevocgdhrde), No: 4 van Gly Council of Johannesburg (Extension of Powers) 69 Munisipaliteit Benoni: Proklamennd van Pad 89 Ordinance, Na 4 of Uitsluiting van die Plaas Doornpoor No 724 van die 69 Bcnoni Municipality: Proclamation of Road 89 bepalings van die Ordonnansie p Verdeling van 70 Exclusion of the Farm Doornpoort No 724 from the Grond, Provisions of the Division of Land Ordinance, 7 Wysiging van Titclvoorwaardes v Erf No Dorp Fontainebleau, Johannesbuif 9) 72 Klerksdorp Dorpsaanlegskema No /20, Amendment of Conditions of Title of Erf No 609, 73 RustenburgDorpsaanlegskema No /6, Fontainebleau Township, Johannesburg Wysigingsordonnansie op Transvaa se anderwysers 72 Klerksdorp Town Planning Scheme No /20, pensioene, No 23 van in Rustenburg TownPlanning Scheme No /6, Wysigingsordonnansie op Plaaslike Restrain, No Transvaal Teachers Pension Amendment Ordinance, van 960 i 9\ Local Government Amendment Ordinance, No 24 of Administrateurskennisgewings, ,4k; 562 Landelike Lisensieraad, Marico: B oeming van Lid 94 Administrators Notices 563 Vereenigingse Tattersallskomitee: Benodming van Lede Rural Licensing Board, Marico: Appointment of Member Padreelings op die Plaas Vlakfontei No 269, Distrik 563 Vereeniging Tattersalls Committee,: Appointment of Members Padreelings op die Plase Rothesay N 234 en Izivimba No 236, Distrik Ermelo Road Adjustments on the Farm Vlakfontein No 269 District of Ermelo Vermindering en Opmeting van Uitspanserwituut op die Plaas Vondeling No 285, Distnk Soutpans 565 Road Adjustments on the Farms Rothesay No 234, and Izivimba No 236 District of Ermelo 95 berg 566 Reduction and Survey of Outspan Servitude on the 567 Voorgestelde Opheffing van Uitspanserwituut op die Plaas Mooiplaats No 367, Distrik Bronkhorstspruit 96 Farm Vondeling No 285, District of Soutpansberg 568 Vermindering van Uitspanscrwitutt op die Plans Valleifontein No 3, Distrik Lichtenburg Proposed Cancellation of the Outspan Servitude on the Farm Mooiplaats No 367 District of 569 Kommissie van Ondersoek insake Verklaring van die Bronkhorstspruit 96 Paardekop Verbypad tot n Deurpad (Kopje 568 Reduction of Outspan Servitude on the Farm Valid Alleen No 75 HS en Paardekop No 76 HS Volksrust Distrik) fontein No 3, District of Lichtenburg Commission of Inquiry into Declaring the Paardckop 570 Benoeming van Raadslid: Padraad, Springs 97 By pats a Throughway (Kopje Alleen No 75 HS 57 Verlegging: Opcnbare Pad, Distrik Delmas 97 and Paardekop No 76 HS, District Volksrust) Opening: Opcnbare Distrikspad, istrik Delmas Appointment of Member: Road Board of Springs Munisipaliteit Johannesburg: Wysi ing van Abattoir 57 Deviation: Public Road, District of Delmas 9 verordeninge Opening: Public District Road, District of Delmas Openbare Pad: Vermeerdering va Brccdte, Distrik 573 Municipality of Johannesburg: Amendment of 575 Vermindering van Afbakening vl Uitspanserwituut 574 Public Road: Increase in Width, District of Delmas 98 op die Plaas De Groote Rtetpa No 479, Distrik Middelburg Reduction and Demarcation of Outspan Servitude on the Farm De Groote Rietpan No 479, Middelburg 576 Munisipaliteit Krugersdorp: Toe assing van die District " 99 Bepalings van Artikel 89 (6) va die Ordonnansie op Plaaslike Gesture Kr Krugersdorp Municipality: Application of the provisions of Section 89 (6) of the Local Govern 577 Padreelings op die Plaas Yogelst iskuil No 400, ment Ordinance, Distrik Wolmaransstad Road Adjustments on the Farm Vogelstruiskuil No 578 Goedkeuring as Provinsiale Spesiale Skool: Orli Skool , District of Wolmaransstad Benoeming van Raadslid: Padraad van Marico Approved Provincial Special School: Orli School Skut: Kleinsoutpan No 5, Distrik 579 Appointment of Member: Road Board of Marico 20 I OpDelareg yville heffin van Disestablishment of Pound: Kleinsoutpan No 5, i District Delareyville 20 Algemene 87 Voorgestelde Dorp: Tshipise Kennisgewiugs General Notices VereenigingDorpsaanlegskema No / Proposed Township: Tshipise 89 Ferndale/Fontainebleau Dorpsaanlegskema No / Vereeniging Townplanning Scheme No / Voorgestelde Dorp: Selby Uitbrei ling No Ferndale/Fontainebleau Townplanning Scheme No 9 Titelvoorwaardes: Erwe Nos 4 ie 576, Buccleuch JohannesburgDorpsaanlegsketh 9O 2/ Johannesburg NoordDorpsaanlegsk ma No / 204 /2 202 Proposed Township: Selby Extension No Conditions of Title: Erven Nos 4 and 576, Buccleuch Voorgestelde Kleurlingdorp: Ee terns[ Uitbreiding No Johannesburg North 95 AlbertonDorpsaanlegskema Town No /3 205 planning Scheme No : Voorgestelde Dorp: Hyde Park itbreiding No Proposed (Coloured) Township: Eersterust Exten sion No VereenigingDorpsaanlegskema No: / Atherton Town planning Scheme No Proposed Township: Hyde Park Extension No Tenders Vereeniging Town planning Scheme No / 2054 Aansoeke om Motortransportserti kate 2 Skutverkope Johannesburg Town planning Scheme No 2/9, 203 E Tenders 206 Applications for Motor Carrier Certificates 2 Pound Sales 27 > Plaaslike Bestuurskennisgewings : 28 Notices by Local Authorities 28 0 /

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

c\i i II "4" I K15If TROVINSIE ettit.. AO ph vek. as. 10 MAY 10 MEI DRYS Sc, [No VAKATURE IN DIE KIESAFDELING HILLBROW.

c\i i II 4 I K15If TROVINSIE ettit.. AO ph vek. as. 10 MAY 10 MEI DRYS Sc, [No VAKATURE IN DIE KIESAFDELING HILLBROW. 1111 c\i illi 1 i II11 THE PROVINCE OF 611"4" I K15If TROVINSIE ettit \ 0 fliteat AO ph Ai; TRANSVAALa 3ette iticcii piiy 01115tete RTRANSVAAL I:levant (Registered at the Post Office as a Newspaper) vek

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER illf sa D MENKO THE PROVNCE OF TRANSVLSAL DE PROVNSE TRANSVAAL p r r y fba P el r 0 Uncial is a3ette i t4 0 fitsitle Vagrant E e (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER /

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER / IrA :THE PRO Ill 4er MENAKO AVAAL wt! i2/ j i a4 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 0 frittat lb a 3et te It A (Registered at the Post Office as a Newspaper) # I Pt Mkt i : i \ "4iX ) c s ii / dp it 4 tete werafit

More information

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL i:4) THE PROVINCE OP TRANSVAM; Offigiete hyr V\\i kotvant iks3) u; fitttat e r 1 t4a3ettr ea (Asia Nuusblad by die Poskantoar Geregistreer) co% (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Illi. IE- PliOVINSIE TRANSVAAL' -..._. / I NI4A I I s ":40 pi. ljg. 'ilik.// -,e-r - c JUNE 16 JUNIE. 1""'04c" PAYS 5c.

Illi. IE- PliOVINSIE TRANSVAAL' -..._. / I NI4A I I s :40 pi. ljg. 'ilik.// -,e-r - c JUNE 16 JUNIE. 1'04c PAYS 5c. F TH E PROVNCE Or TRANSV (P fftt tat P; MENKO lli E PliOVNSE TRANSVAAL 9 2 i / NA 0 s ":0 pi a ette ts ilik// er c (Registered at the Post Office as a Newspaper) VOL 93] PRCE Sc PRETORA 6 JUNE 6 JUNE ljg

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Government Gazette Staatskoerant Selling price' Verkoopprys (GST exciuded/avb uitgesluit) local 50c Plaaslik Registered at the post office as a Newspaper

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL t y P t \ i NAK SA LIBRARY w 1 11111ENIKO In i if 1 4 TIER PROVINCE OF TRANSVAAL }ik C r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL IIIEW N g:lnt%fi kik rift tat urt a3ette ti rm 4 ws fits tete ikorrant IReaistered at the

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

tit ( trl ill MENIKO I 1 1

tit ( trl ill MENIKO I 1 1 Dm A r kl Y al (IL 2 PROVINSTE TRANSVAAL trvaā: 2 tit ( trl ill MENIKO I \ TID3 PROVINCE OF TRANSVAAL: M; IA fitglett # ti I ilium 00 (fr \vciy / Bettea I It aw * SIM Roerant \\fr (As n Nuusblad by die

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the IIMENIKO K4 7? DIE PROVINCE TRANSVAAL 4 \ 4 4Ek I 4 i wr? \c 9 \ ti Offinietr 7Karrant (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL Fifiriat (gatrttr (Registered at the Post

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 630 4 December Desember 2017 No. 41296 N.B. The Government Printing

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

JTHE. tba3 tte (As 'a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper) 1Job. ,v, AUGUSTUS PROCLAMATION '

JTHE. tba3 tte (As 'a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper) 1Job. ,v, AUGUSTUS PROCLAMATION ' M2 DIE PROVINSIE TRAMS II NIENIKO JTHE fete Ilk 4:444 J 0b lkotrant irl Job v44 trim! PROVINCE OF TRANSVAAL tba3 tte (As a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

..- 41t" -." 'Tfrl. "'"trii4 I. vcp1) roa._ 25 AUGUSTUS 25 AUGUST' is. hierby. Deputy - Administrator of the Province Provinsie Transvaal.

..- 41t -. 'Tfrl. 'trii4 I. vcp1) roa._ 25 AUGUSTUS 25 AUGUST' is. hierby. Deputy - Administrator of the Province Provinsie Transvaal. r in h VEN 50 l i DE PROVNSTE TRANSVAAL 4t" " le THE PROVNCE 0 RANSVAAL t 4 ""trii4 JP if i5 icle iliftetai (4 a 3et te litoerant kf il vcp) Tfrl (As n Nousbtad by die Poskantoor Geregistreer) roa (Registered

More information

qvit.*.. I I II PW.a.' ir.i4i IC t oos fin5trie It.t.orran ric,,, ..., . ; PRYS: S.A. 10c OORSEE 15c 19 MAY,19 MEI

qvit.*.. I I II PW.a.' ir.i4i IC t oos fin5trie It.t.orran ric,,, ..., . ; PRYS: S.A. 10c OORSEE 15c 19 MAY,19 MEI n Lic THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4 c:?1iig DIE PROVINSIE TRANSVAAL qvit* I I II PWa iri4i IC t II up ifittat ilt a3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICE: SA 10c OVERSEAS 15c tt*ori coo)

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie.

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie. II II I 11 ME NIKO Ill I e 491CS THE PROVINCE OF TRANSVAALtr/"%s' PROVENSIE TRANSVAAL * wow Nryiv es r r or 006 int iat a3ette (Jo fitticte Rocrant (Ppaisfered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

..- rtril -;( 24 DECEMBER. Nademaal die Gesondheidskomitee van Roedtan by. Proklamasie No. 209 (Administrateurs-), 1953, saamgestel

..- rtril -;( 24 DECEMBER. Nademaal die Gesondheidskomitee van Roedtan by. Proklamasie No. 209 (Administrateurs-), 1953, saamgestel 111 10 il L magrtspacise n Dr hk to ciecdrz: ; _ 1 THE PR MENKO NSVAAL Aftr Din PROVNSE TRANSVAAL rtril E frelfit 010 rift tat ukb ette wilio (Jriii5 tele Roferant (Registered at the Post O//ice as a Newspaper)

More information

Official is a3ettt t\,x///

Official is a3ettt t\,x/// ill 1 r Ci a LL 1/4sc 37163 :11113764b c MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL S14v P Official is a3ettt t\x/// tie in(16 ka: ky tki fr5 Dm PROVNSE TRANSV At 1 ; 11?!4t 1 4 ilf4 L Acli d pitt OW /1 / / /9 J if

More information

Tim PROVINCE OF TRANSVA.AL \IVIENIKOZI tit. ..4li. ..,titt3:' 25 JULIE 25 JULY No. 188 (Administrator's),

Tim PROVINCE OF TRANSVA.AL \IVIENIKOZI tit. ..4li. ..,titt3:' 25 JULIE 25 JULY No. 188 (Administrator's), Nademaal n l 7 ẓ \VENKOZ tit _ \ /5= ikfih 4li li toerant bwit Prili ii\ Li 0 * D DE PROVNSE TRANSVAAL 9D 8 e9 Tim PROVNCE OF TRANSVAAL s (J fitg tete titt3: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE r" ikak v3out DE PROVNSE TRANSVA MENKO LE PROVNCE OF TRANSVAAL TOttitengetootte \ R FAi )0vAiv ksi Job!filial a ; lette 0 fifilielt ig octant ig extr ao ptin it rp (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

111111\11 THE PROVINCE OF TRANSVAAL. r..ri. L...,.ft. ..),;:iit._ MARTCH tn. III of Schedule B of the following :

111111\11 THE PROVINCE OF TRANSVAAL. r..ri. L...,.ft. ..),;:iit._ MARTCH tn. III of Schedule B of the following : 1 PI 111111\11 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 8_ Wuitengetuone ATP? L ft it) fficstele r ri Rotrant bv:i );:iit_ (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4ii int fat Iaette txtraorb

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

_.10. \s\40... ,,,...,,.. 12 OCTOBER., -, 12 OKTOBER i. n<n. PR YS

_.10. \s\40... ,,,...,,.. 12 OCTOBER., -, 12 OKTOBER i. n<n. PR YS Cikkto natal ppgp THE PROVNCE OF TRANS DHE PROVNSEE TRANSVAAL, mensico _ "6a 3e tt e (Registered at the Post Office as a Newspaper) \s\40,,,,, j _0 f fil t ete rant (As n Nausblad by die _psaerjr;treer)

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

if If; tel. Rotrant \ ::;*./,')

if If; tel. Rotrant \ ::;*./,') is () MENKO Dm PRoviNsE/TRANsvAAL if* ti 4 )n" T (c/ = * ;84RAsR4TY\ lc / * ific l RE PROVNCE OF TRANSVAAL Niii4 gall \ t till 0 H if f; tel Rotrant \ ::;*/) 0 ifft iattilttettiettr s kv 4 ii / Nak:di

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

1II A ra. ak Y - *,41:74. l'ai-10././ lir.% 'ko:1../ 6 DECEMBER DESEMBER. sal behartig.

1II A ra. ak Y - *,41:74. l'ai-10././ lir.% 'ko:1../ 6 DECEMBER DESEMBER. sal behartig. 1 1111111111 A 411ra ak Y *41:74 ill `THE PROVNCE "OF TRANSVAAL 1J% lilt tat(11 a3 et te lir% la10// if (Registered at the Post Office as a Newspaper) ko:1/ PROVNSE TRANSVAAL i5 itte Rotund (As n Nuusblad

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow Vol. 13 PRETORIA, 28 NOVEMBER 2007 No. 345 2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Townships Ordinance

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information