hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY

Size: px
Start display at page:

Download "hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY"

Transcription

1 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL i:4) THE PROVINCE OP TRANSVAM; Offigiete hyr V\\i kotvant iks3) u; fitttat e r 1 t4a3ettr ea (Asia Nuusblad by die Poskantoar Geregistreer) co% (Registered at the Post Office as a Newspaper) Vol 208] PRYS 5c PRETORIA 5 FEBRUARIE 5 FEBRUARY 1969 PRICE 5c [No 3369 ADMINISTRATEURSKENNISGEWINGS ADMINISTRATORS NOTICES Administrateurskennisgewing 85 5 Februarie 1969 Administrators Notice 85 5 February 1969 VERKLAR1NG VAN SUBSIDIEPAD CARLETON DECLARATION OF SUBSIDY ROAD CARLETON VILLE MUNISIPALITEIT VILLE MUNICIPALITY Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur goedgekeur het ingevolge die Administrator has approved in terms of paragraph (a) of bepalings van paragraaf (a) van artikel veertig van die section forty of the Roads Ordinance 1957 (Ordinance Padordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) dat die 22 of 1957) that the section of Provincial Road P61/1 gedeelte van Provinsiale Pad P61/1 binne die Carleton within the Municipality of Carletonville as indicated on ville Munisipaliteit soos op die bygaande sketsplan aan the sketch plan subjoined hereto shall exist as a subsidy getoon as subsidiepad sal bestaan road DP /22/P61 1 (B) DP /22/P61 1 (B) 4 le or ) A? 4 7)Pip_ 3/4;7 liiiir PoNI tiai Air VAT/ 773 Z Q " A 7 Cs a: $) FiA4VR 41) 736f 1 _ Alliiiik 100_ 1141) It I Zias " : WI) 47 Q DP /21/P6/ 1_03) VERWYSINC REFERENCE 13ESTAANDE PAAIE r>11sting ROADS TAM VERKLAAR As 1 ROAD TraA Rrn N 5uBSIDIE PAD AS A Sufism ROAD I II Administrateurskennisgewing 84 5 Februarie 1969 Administrators Notice 84 5 February 1969 VERBREDING VAN PROVINSIALE PAD P61/1 _ WIDENING OF PROVINCIAL ROAD P61/1 DISTRIK POTCHEFSTROOM DISTRICT OF POTCHEFSTROOM Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved after investigation and report Padraad van Potchefstroom goedgekeur het ingevolge die by the Road Board of Potchefstroom; in terms of section bepalings van artikel drie van die Padordonnansie 1957 three of the Roads Ordinance 1957 (Ordinance 22 of (Ordonnansie 22 van 1957) dat Provinsiale Pad P61/1 1957) that Provincial Road P61/1 traversing the farms ll II MENIKO I 111

2 234 PROVINSIALE KOERANT 5 FEBRUARIE 1969 oor die plase Kraalkop 147 IQ Oog van Elandsfontein Kraalkop 147 IQ Oog van Elandsfontein 114 IQ Elands 114 IQ Elandsfontein 115 IQ en Blyvooruitzicht 116 IQ fontein 115 IQ and Blyvooruitzicht 116 IQ District of distrik Potchefstroom verbreed word vanaf 100 Kaapse Potchefstroom shall be widened from 100 Cape feet with 0 voet met afwiselende breedtes van Kaapse voet varying widths of Cape feet as indicated on the coos aangetoon op bygaande sketsplan subjoined sketch plan DP /21/P61/I (A) DP /21/P61/1 (A) 51 V S 4ro t > illy id97 of viva * ak o jut N) eav 1:41:1/R An I 73 1Q p r 611 NN i b\S 2940 I Op e i r / G 011) r I COO VAN ELANDsrourrIt IQ ) C T A ip A PAM troad P61 I it 0 Q KRAAL KOP 147 IA I I r C;14 I 1 e A el r4 <71 44eN ELA Irs For; rms: Ili 1 4 s Le DP /21/P6111A) yr wwys (NG NErERrpcc 13mrAANzE PAAIE s EXISTWG ROADS PAD YcRI3RtETI R&M yidene73 A B ;990 R VT: A B gi 3 C 220 K VT 13 G 220 &cfr Fr: C D 19p id Vr C 3T: 190 0Fr BREED WIDE _ 0 \\*N% 2 0

3 1 ning PROVINCIAL GAZETTE 5 FEBRUARY S Administrateurskennisgewing 86 5 Februarie 1969 Administrators Notice 86 5 February 1969 IS WITBANK WYSIGINGSKEMA 1/13 WITBANK AMENDMENT SCHEME 1/13 Hierby word ooreenkomstig die bepalings an subartikel It is hereby notified in terms of subsection (1) of (I) van artikel 36 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan section 36 of the Town planning and Townships en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die Administra Ordinance 1965 that the Administrator has approved of teur goedkeuring verleen het on Witbankdorpsaanleg the amendment of Witbank Town planning Scheme 1 skema to wysig deur die herindeling van Erwe 1948 by the rezoning of Erven and 200 Witbank en 200 dorp Witbank van "Spesiale Woon" Township from "Special Residential" to "General tot "Algemene Woon" Residential" Kaart 3 en die skemaklousules van die Wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the Amendment word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Scheme are filed with the Director of Local Government Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Witbank en is Pretoria and the Town Clerk Witbank and are open beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye for inspection at all reasonable times Ilierdie wysiging staan bekend as Witbankwysiging This amendment is known as Witbank Amendment skema 1/13 TAD 5/2/72/13 Scheme 1/13 TAD 5/2/72/13 Administrateurskennisgewing 87 5 Februarie 1969 Administrators Notice 87 5 February 1969 VERBREDING VAN DISTRIKSPAD 1073 DISTRIK WIDENING OF DISTRICT ROAD 1073 DISTRICT VEREENIGING OF VEREENIGING Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur ingevolge artikel drie van die Administrator has approved in terms of section three of Padordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) goed the Roads Ordinance 1957 (Ordinance 22 of 1957) that gekeur het dat die gedeelte van Distrikspad 1073 oor die the section of District Road 1073 traversing the farm pleas Waterval 1501R distrik Vereeniging verbreed word Waterval 150 IR District of Vereeniging shall be widened vanaf 50 Kaapse voet na 80 Kaapse voet soos op from 50 Cape feet to 80 Cape feet as indicated on the bygaande sketsplan aangetoon sketch plan subjoined hereto DP /22/1073 DP /22/1073 WATERVAL DP /22/1073 VERWYSING REFERENCE PAD YEWS= ROAD WIDENED 1 VANAF SO NA 130 FROM 50 TO SO ti "CI 1073 KVT BREED ars at WIDE _ BESTAANDE SAE EXISTING ROADS NO I R ;II SKAAL trier SCALE e%% ear* Administrateurskennisgewing 88 5 Februarie 1969 Administrators Notice 88 5 February 1969 VERLEGGING EN VERBREDING VAN DISTRIKS DEVIATION AND WIDENING OF DISTRICT PAAIE 90 EN 335 DISTRIKTE VENTERSDORP EN ROADS 90 AND 335 DISTRICTS OF VENTERS POTCHEFSTROOM DORP AND POTCHEFSTROOM Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved after investigation and report Padrade van Ventersdorp en Potchefstroom goedgekeur by the Road Boards of Ventersdorp and Potchefstroom bet ingevolge die bepalings van paragraaf (d) van sub in terms of paragraph (d) of subsection (1) of section five artikel (1) van artikel vyf en artikel drie van die Pad and section three of the Roads Ordinance 1957 (Ordinance ordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) dat Distriks 22 of 1957) that District Roads 90 and 335 traversing paaie 90 en 335 oor die plase Rietvallei 130 IQ Rooidraai the farms Rietvallei 130 IQ Rooidraai 85 IQ District of 85 IQ distrik Ventersdorp en Gerhardminnebron 139 IQ Ventersdorp and Gerhardminnebron 139 IQ Katdoom Katdoornbosch 138 IQ Du Toitspruit 137 IQ en Muis bosch 138 IQ Du Toitspruit 137 IQ and Muiskraal 177 kraal 127 IQ distrik Potchefstroom verre en verbreed IQ District of Potchefstroom shall be deviated and word na 120 Kaapse voet soos aangetoon by bygaande widened to 120 Cape feet wide as indicated on the sketsplan subjoined sketch plan DP /22/90 DP /22/90 3

4 236 PROVINSIALE KOERANT 5 FEBRUARIE 1969 a <7j ;um a > o : J 9 1`) 18 DIA 0 4 Fti 6 t 1c4 Jo 1 H /1 I o 0 /a m p in 0 z Fp 171 kb t 4121 N 0 z 0 (1) 0 rf 0 cl e0 H re c G 4 od(riyiefe 0 Z 0 E O o 0 tr r PI in ril 0 +I cl o 11 ef G AVER 1 az t fa r Ft o 133c r 3 = 914 S C ; D I X ea Hi o o 3 1 co Fi in H ti X :1 A Jo Z d 81 (4) 40 r Z 0 1 I DP /90 4 I VERWYSINC REFERENCE Ed 6 I BasrAAWDEPAot = EK 1ST/ NC ROADS 0 b I PAD GESLUIT rrnr t= 7 ROAD CLOSED ill Lb tl 0 I 0 A PAD CrEOPEN EN cmimp ROAD OPENED AND 1 ; el VERBREED NA WIDENED To 120 I KAAPSE 120 CAPE thc J PAD/ROAD 90 VOET FE gl 111 I I $ 0 k ; 0 R 01 0 b 11R I 17) 13 i I C R o 7C I (1 Z m 1% Z E m I iii 11 > ri r 4 0 to % co I 8 H t) _ b 0 1 ri Z Ro A _ 9 kil 31:= : Administrateurskennisgewing 89 5 Februarie 1969 Administrators Notice 89 5 February 1969 ORDONNANSIE OP PADVERKEER 1966 TOE ROAD TRAFFIC ORDINANCE 1966 APPLICA PASSING VAN DIE BEPALINGS VAN ARTIKEL TION OF THE PROVISIONS OF SECTION 106 TO 106 OP DIE PLAASLIKE BESTUUR VAN MIDDEL THE LOCAL AUTHORITY OF MIDDELBURG BURG The Administrator hereby applies the provisions of Die Administrateur maak hierby die bepalings van section 106 of the Road Traffic Ordinance 1966 artikel 106 van die Ordonnansie op Padverkeer 1966 (Ordinance 21 of 1966) to the local authority of Middel (Ordonnansie 21 van 1966) op die plaaslike bestuur van burg Middelburg van TAV 36/4 toepassing TAV 36/4 Administrateurskennisgewing 90 5 Februarie 1969 Administrators Notice 90 5 February 1969 PADREALINGS OP DIE PLAAS ELANDSLAAGTE ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM ELANDS 330 REGISTRASIEAFDELING IP DISTR1K LAAGTE 330 REGISTRATION DIVISION IP DIS KLERKSDORP TRICT OF KLERKSDORP Met die oog op n aansoek ontvang van S V Coetzee In view of an application having been made by S V om die sluiting van n openbare pad op die plaas Elands Coetzee for the dosing of a public road on the farm laagte 330 registrasieafdeling IP distrik Klerksdorp is Elandslaagte 330 Registration Division 1P District of die Administrateur voornemens om aoreenkomstig artikel Klerksdorp it is the Administrators intention to take agtentwintig van die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie action in terms of section twentyeight of the Roads 22 van 1957) op te tree Ordinance 1957 (Ordinance 22 of 1957) Alle belanghebbendes is bevoeg om binne 30 dae vanaf It is competent for any person interested to lodge his die datum van verskyning van hierdie kennisgewing in die objection in writing with the Regional Officer Transvaal Provinsiale Koerant hulle besware by die Streeksbeampte Roads Department Private Bag X928 Potchefstroom Transvaalse Paaiedepartement Privaatsak X928 Potchef within 30 days of the date of publication of this notice stroom skriftelik in te dien in the Provincial Gazette Ooreenkomstig subartikel (3) van artikel negeentwintig In terms of subsection (3) of section twentynine of the van genoemde Ordonnansie word dit vir algemene inlig said Ordinance it is notified for general information that ting bekendgemaak dat indien enige beswaar gemaak if any objection to the said application is taken but is 4

5 1 PROVINCIAL GAZETTE 5 FEBRUARY word maar daarna van die hand gewys word die beswaar thereafter dismissed the objector may be held liable for maker aanspreeklik gehou kan word vir die bedrag van the amount of RIO in respect of the costs of a commission RIO ten opsigte van die koste van n kommissie wat aan appointed in terms of section thirty as a result of such gestel word ooreenkomstig artikel dertig as gevolg van objections DP sulke besware DP /24/E3 23/24/E3 Administrateurskennisgewing 91 5 Februarie 1969 Administrators Notice 91 5 February 1969 OPENING VAN OPENBARE DISTRIKSPAD OPENING OF PUBLIC DISTRICT ROAD DISTRICT DISTRIK WOLMARANSSTAD OF WOLMARANSSTAD Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved after investigation and report Padraad van Wolmaransstad goedgekeur het intgevolge die by the Road Board of Wolmaransstad in terms of para bepalings van paragrawe (a) en (c) van subartikel (1) van graphs (a) and (c) of subsection (1) of section five and artikel vyf en artikel drie van die Padordonnansie 1957 section three of the Roads Ordinance 1957 (Ordinance (Ordonnansie 22 van 1957) dat n openbare Distrikspad 22 of 1957) that a public district road 30 Cape feet wide 30 Kaapse voet breed sal bestaan oor die plaas Kareepan shall exist on the farm Kareepan 177 HO District of 177 HO distrik Wolmaransstad soos aangetoon op Wolmaransstad as indicated on the subjoined sketch plan bygaande sketsplan DP /24/K24 DP /24/K24 r/ ail / \k \ 6 lip / 24/K istat% 1 till41fr 1 I venwv5ing REFERENCE SgsrAANxig PANE = EXISTING ROADS rflaplinvstgulaaarialtos ROAD MgCLAReD As A PUBLIC )IsTRICT ROAD 30 CAPE Votr BREED racr Wins Administrateurskennisgewing 92 5 Februarie 1969 Administrators Notice 92 5 February 1969 PADRERLINGS OP DIE PLAAS KLIPPAN 233 HO ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM KLIPPAN DISTRIK BLOEMHOF 233 HO DISTRICT OF BLOEMHOF Met betrekking tot Administrateurskennisgewing 905 With reference to Administrators Notice 905 of 28 van 28 Augustus 1968 word hiermee vir algemene inlig August 1968 it is hereby notified for general information ting bekendgemaak dat dit die Administrateur behaag om that the Administrator is pleased under the provisions of ooreenkomstig subartikel (1) van artikel eenen dertig van subsection (1) of section thirtyone of the Roads Ordinance die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) 1957 (Ordinance 22 of 1957) to approve the road adjust goedlceuring to heg aan die padreelings soos aangetoon op ments shown on the subjoined sketch plan bygaande sketsplan DP B23/24/K10 DP 07074B 23/24/K10 I 111? /24/K10 el 7 Verewys /NG REFERENCE /KLIPPAN 233 HO I 1 / BESTAANDE PANE EXISTING MAIS PAZ &star = === 720AD CLOSED \ \ I\ varaaln33 241H0 er 41\ sy\ 10< V ii 4 I 5

6 238 PROVINSIALE KOERANT 5 FEBRUARIE 1969 Administrateurskennisgewing 93 5 Februarie 1969 Administrators Notice 93 5 February 1969 PADREELINGS OP DIE PLANS MODDERFONTEIN ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM MODDER IO DISTRIK POTCHEFSIROOM FONTEIN 445 IQ DISTRICT OF POTCHEFSTROOM Met betrekking tot Administrateurskennisgewing 1187 van 27 November 1968 word hiermee vir algemene Mlig With reference to Administrators Notice 1187 of 27 ting bekendgemaak dat dit die Administrateur behaag om November 1968 it is hereby notified for general infor ooreenkomstig subartikel (6) van artikel negeentwintig matron that the Administrator is pleased under the provivan die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) sions of subsection (6) of section twenty nine of the Roads goedkeuring to heg aan die padreelings sons aangetoon Ordinance 1957 (Ordinance 22 of 1957) to approve the op bygaande sketsplan road adjustments shown on the subjoined sketch plan DP /24/M3 DP /24/M fa I asp LP /241P13 Yozwvst A0 NG REFERENCE lilt iiirtd >" BESTAANME PANE I EXISTING Roans _ 1 d PAL Grsturr 4 Notag I CLOSED : t ii tionntixratt P urt Tc445 IQ C S Att I I Administrateurskennisgewing 94 5 Februarie 1969 Administrators Notice 94 5 February 1969 VERLEGGING EN VERBREDING VAN DISTRIKS DEVIATION AND WIDENING OF DISTRICT ROAD PAD 741 DISTRIK ERMELO 741 DISTRICT OF ERMELO Hiermee word vir algemene inligting bekendgemaak dat It is hereby notified for general information that the die Administrateur na ondersoek en verstag deur die Administrator has approved after investigation and report Padraad van Ermelo goedgekeur het dat Distrikspad 741 by the Road Board of Ermelo that District Road 741 oor die plase Oshoek 454 IS Springbokfontein 425 IS traversing the farms Oshoek 454 IS Springbokfontein Remhoogte 428 IS Winkelhaak 430 IS en Winkelhaak 425 IS Remhoogte 428 IS Winkelhaak 430 IS and Win 431 IS distrik Ermelo ingevolge artikel drie en paragraaf kelhaak 431 IS District of Ermelo shall be deviated and (d) van subartikel (1) van artikel vyf van die Padordon widened to 80 Cape feet in terms of section three and nansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) verle en na 80 paragraph (d) of subsection (I) of section five of the Kaapse voet verbreed word soos op bygaande sketssplan Roads Ordinance 1957 (Ordinance 22 of 1957) as indiaangetoon DP /22/741 Vol H RAH OGG?E 0111Wd SPRING BOKFONT FIN A 4 21 IS ceje $9 V eed 741 7!I? : 4 st 5 t 41 WINKELMAN ir 4G1 IS 4p P t 0 41v"I il z Ppe :$ OS HOEK VI cated on the subjoined sketch plan DP /22/741 Vol IL 426 Is OR VOL7I 41 11t* 0 4 iti q VERVYSING REFERENCE Rd 3eopen a good opened i e t Pod veieneed 1 * Rood widened Pad 3esluit Rood closed Restoonde 5 ;oern9 Rosie Roods Administrateurskennisgewing 95 5 Februarie 1969 Administrators Notice 95 5 February 1969 MUNISIPALITEIT SCHWEIZER RENEKE AAN SCHWEIZER RENEKE MUNICIPALITY ADOP NAME VAN STANDAARDREGLEMENT VAN TION OF STANDARD STANDING ORDERS ORDE The Administrator hereby in terms of section 101 of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance 1939 publishes that the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 dat Town Council of Schweizer Reneke has in terms of section die Stadsraad van SchweizerReneke die Standaard Reglement van Orde afgekondig by Administrateurs 96 bis (2) of the said Ordinance adopted without amend kennisgewing 1049 van 16 Oktober 1968 ingevolge artikel went the Standard Standing Orders published under 6

7 aangeneem PROVINCIAL GAZETTE 5FEBRUARY bis (2) van genoerfide Ordonnansie sonder wysiging Administrators Notice 1049 dated 16 October 1968 as het as verordeninge wat deur genoemde Raad bylaws made by the said Council opgestel is TALG 5/86/69 TALG 5/86/69 Administrateurskennisgcwing 96 5 Februarie 1969 Administratora Notice 96 5 February 1969 MUNISIPALITEIT AMERSFOORT AANNAME AMERSFOORT MUNICIPALITY ADOPTION OF VAN STANDAARD REGLEMENT VAN ORDE STANDARD STANDING ORDERS 1 Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 1 The Administrator hereby in terms of section101 of 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 dat the Local Government Ordinance 1939 publishes that die Stadsraad van Amersfoort die StandaardReglement the Town Council of Amersfoort has in terms of section van Orde afgekondig by Administrateurskennisgewing 96 bis (2) of die said Ordinance adopted without amend 1049 van 16 Oktober 1968 ingevolge artikel 96 bis (2) ment the Standard Standing Orders published under van genoemde Ordonnansie sonder wysiging aangeneem Administrators Notice 1049 dated 16 October 1968 as het as verordeninge wat deur genoemde Raad opgestel is bylaws made by the said:council 2 Administrateurskennisgewing 179 van 18Maart Administrators Notice 179 dated 18 March 1953 word hierby herroep TALG 5/86/43 is hereby revoked TALG 5/86/43 Administrateurskennisgewing 97 Februarie 1969 Administrators Notice 97 5 February 1969 MUNISIPALITEIT JOHANNESBORG MYSIGING JOHANNESBURG MUNICIPALITY AMEND VAN BOUVERORDENINGE : : MENT TO 13UILDING BY LAWS t Die Admlnistreteur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 ;Of 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Besttiur 1939 die the Local GoVernment Ordinance 1939 publishes the veroideniftge hierna uiteengesit wat deur horn ingevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance Die Bbuverordeninge van die Munisipaliteit *JohanneS The Building By laws of the Johitimesbtirg Municipal* burg afgekondig by AdministrateurskentiageWitig 455 van published Under Administrators Notice 455 dated September 1941; soon gewysig; word hierby verder September 1941 as amended ire hereby further amended fgewysigdeur dievolgende artikelaan die:einde van Hoof by the insertion atthe end of Chapter16 of the following stukti6 in to voeg: section:! t; 43L literthe verordeninge beet die Bou en Kinema "431 These by laws shall be known as the Building tograafverordeninge van die stad Johannesburg" and Cinematograph By laws of the City of Johannesburg: TALG 5/19/2 TALG 5/19/2 ;i4miaistrateiuskenritsgewing 98 5 Pebruarie 1969 AdminiStiators Notice 98 5 February 1969 MUNISIPALITEIT LYDENBURGRIEGULASIES LYDENBURG MUNICIPALITY REGULATIONS VIR DIE BETALING VAN GELDE peult SEKERE FOR THE PAYMENT OF CHARGES BY CERTAIN INWONERS VAN DIE STEDELIKE BANTOE RESIDENTS OF THE URBAN BANTU RESIDEN WOONGEBIED "TIAL AREA Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby;in tetnis of section 38 (5) of 38 (5) van die Bantoes (Stadsgebiede) Konsolidasiewet the Bantu (Urban Areas) Consolidation Act; 1945 (Act 1945 (Wet 25 van 1945) gelees met artikel 101 4an die 25 of 1945) read with section 101 of the Local Goyein Ordonnansie op Plaailike Bestuur :1939 die regulasies ment Ordinance; 1939 publishes theregulations set forth hierna uiteengesit wat deur die stedelikeplaaslike bestuur hereinafter which have been made by the urban local vanlydenburg ingevolge artikel 38 (3) Van genoemde authority of Lydenburg in terms of section 38 (3) of Wet gemaak is en wat deur die Administrateur en die the said Act and which have been approved by the Minister van Bantoe administrasie en ontwikkeling goed Administrator and the Minister of Bantu Administration gekeur is ingevolge artikel 38 (5) van genoemde Wet and Development in terms of section 38 (5) of the said Act 4 Ellre geregistreerde bewoner of enige ander bewoner van enige eiendom in die Bantoewoongebied of enige t Every registered occupier or any other occupier of any persoon van wie verwag word of verplig is om n permit property in the Bantu residential area or any other person of sertifikaat uit to neem of die honer daarvan to weer who is required or compelled to take out or be the holder vir waiter doel ook al ingevolge die bepalings van Goewer of a permit or certificate for any purpose whatsoever in mentskennisgewing R 1036 van 14 Junie 1968 gelees met terms of the provisions of Government Notice R 1036 Goewermentskennisgewing R 1267 van 26 Julie 1968 dated 14 June 1968 read with Government Notice R 1267 moet by die kantoor Van die Superintendent van die dated 26 July 1968 shall pay the abovejnientioned local Bantoewoongebied waarin die eiendom gelee is aan die authority ntthe office of the Superintendent of the Bantu :bogemelde plaaslike best nut die volgende gelde betaal residential area in which the property is situate; the ten opsigte van hunt alckomniodasie vir onderwysdoel following charges in iespect of rent accommodation for eindes water sanitasie gesondheids geneeskundige en educational purposes water sanitation health medical

8 240 PROVINSIALE KOERANT 5 FEI3RUARIE 1969 enige ander dienste deur genoemde plaaslike bestuur and any other services rendered by the said local authority gelewer of ten opsigte van enige ander doel waarvoor or in respect of any other purpose for which charges are gelde aan bogemelde plaaslike bestuur betaalbaar is: payable to the above mentioned local authority: _ Tarief van Gelde Tariff of Charges 1 Perseelhuur 1 Site rent (I) Ten opsigte van woonpersele per perseel per (1) In respect of residential sites per site per month: maand: R190 R190 (2) Ten opsigte van persele waarop enige besigheid (2) In respect of sites on which any business trade or ambag of beroep uitgeoefen word per perseel per occupation is carried on per site per month: R2 maand: R2 2 Removal of nightsoil 2 Verwydering van nagvuil For every additional night soil pail per month: 50c Vir elke addisionele nagvuilemmer per maand: 50c 3 Accommodation in the Bantu hostel 3 Huisvesting in die Bantoetehuis (1) Per inmate per month: R2 (I) Per inwoner per maand: R2 (2) Per inmate per week: 60c (2) Per inwoner per week: 60c (3) Per inmate per day: 20c _ (3) Per inwoner per dag: 20c 4 Lodgers permit 4 Loseerderspermit Per person per month: 20c Per persoon per maand: 20c Hoofstukke I en III van die Lokasie Regulasies en Chapters I and III of the Location Regulations and Bantu Stock Regulations of the Lydenburg Municipality Bantoe Vee Regulasies van die Munisipaliteit Lydenburg published under Administrators Notice 366 dated 13 afgekondig by Administrateurskennisgewing 366 van 13 September 1944 as amended are hereby revoked September 1944 soos gewysig word hierby herroep Die Bantoetehuisregulasies van die Munisipaliteit Lyden The Bantu Hostel Regulations of the Lydenburg Muni burg afgekondig by Administrateurskennisgewing 709 van cipality published under Administrators Notice September 1966 word hierby herroep dated 21 September 1966 are hereby revoked TALG 5/61/42 TALG 5/61/42 0 Administrateurskennisgewing 99 5 Februarie 1969 Administrators Notice 99 5 February 1969 VERKIESING VAN LIDSKOOLRAAD VAN ELECTION OF MEMBERVEREENIGING VEREENIGING SCHOOL BOARD " Mnr Johannes Francois Slabber van Zyl rt klerk van Mr Johannes Francois Slabber van 41 a Clerk of 3 Davenportstraat 3 Vanderbijlpark is verkies tot lid van Davenport Street Vanderbijlpark hat been elected as bogeooemde Read en het sy amp aanvaar op 10 Deseniber a member of the above mentioned Board and assumed 1968 office on 10 December 1968 TOA TOA s Administrateurskennisgewing Februarie 1969 Administrators Notice February 1969 TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDEWYSIG1NG OF PERI URBAN AREASAMENDMENT TO VAN VERORDENINGE BETREFFENDE DIE AAN BYLAWS RELATING TO THE KEEPING OF HOU VAN DIERE EN PLUIMVEE ANIMALS AND POULTRY Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 die the Local Government Ordinance 1939 publishes the verordeninge hierna uiteengesit wat deur hom ingevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance Die Verordeninge Betreffende die Aanhou van Diere en Pluimvee van die Transvaalse Raad The Bylaws Relating to the vir die Ontwikkeling Keeping of Animals and Poultry of the Transvaal Board for the van Buitestedelike Gebiede afgekondig by Administra Development of teurskennisgewing 519 van 15 Mei 1968 word PeriUrban Areas published under Administrators Notice hierby gewysig deur die 519 dated 15 May1968 are hereby amended by the toevoeging tot Bylae C van die voladdmon to Schedule C of the following: gende: Ellisras Uitbreiding 1 25" Ellisras Extension 1 25" TALG 5/74/111 TALG 5/74/111 Administrateurskennisgewing Februarie 1969 Administrators Notice February 1969 MUNISIPALITEIT BOKSBURGIN1REKKING BOKSBURG MUNICIPALITYWITHDRAWAL OF VAN VRYSTELLING VAN BELASTING EXEMPTION FROM RATING Die Administrateur het ingevolge die bepalings van The Administrator has in terms of section 9 (10) of the artikel 9 (10) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur Local Government Ordinance 1939 approved that the 1939 goedgekeur dat die vrystelling van belasting ten exemption from rating in respect of the portions of the 8

9 opsigte PROVINCIAL GAZETTE 5 FEBRUARY van die gedeeltes van die plaas Witkoppie 64 IR farm Witkoppie 64 IR as described in the Schedule soos omskryf in die bygaande Bylae opgehef word en dat attached hereto be withdrawn and that the area be rated die gebied op sy landbouwaarde betas word solank dit on its agricultural value for as long as it is used for that vir daardie doel gebruik word tensy die Administrateur purpose unless the Administrator approves otherwise enders goedkeur TALG 8/2/1/8 TALG 8/2/1/8 BYLAE MUNISIPALITEIT BOKSBURG OMSKRYWING SCHEDULE VAN GEBIED WAARVAN DIE VRYSTELLING BOKSBURG MUNICIPALITY DESCRIPTION OF VAN BELASTJNG INGETREK IS AREA OF WHICH THE EXEMPTION OF RATING Begin by die noordwestelike baken van die plaas Riet HAS BEEN WITHDRAWN pan 66 IR op die oostelike grens van die plaas Witkoppie Beginning at the northwestern beacon of the farm Riet 64 IR; daarvandaan algemeen suidwaarts en weswaarts pan 66 IR on the eastern boundary of the farm Witlangs onderskeidelik die oostelike en suidelike grense van koppie 64 IR; proceeding thence generally southwards genoemde plaas Witkoppie 64 IR tot by die suidwestelike and westwards along the eastern and southern boundaries baken van Gedeelte 7 (Kaart LG A191/18) van die plaas respectively of the said farm Witkoppie 64 IR to the Witkoppie 64 IR; daarvandaan noordwaarts langs die southwestern beacon of Portion 7 (Diagram SG AI91/ westelike grens van genoemde Gedeelte 7 tot by die baken 18) of the farm Witkoppie 64 IR; thence northwards geletter X op Kaart LG A1281/48 van Gedeelte 69 (Jan along the western boundary of the said Portion 7 to the Smutslughawe) van die pleas Witkoppie 64 IR; daarvan beacon lettered X on Diagram SG A1281/48 of Portion daan algemeen ooswaarts langs die grense van genoemde 69 (Jan Smuts Airport) of the farm Witkoppie 64 IR; Gedeelte 69 sodat dit uit hierdie gebied uitgesluit word thence generally eastwards along the boundaries of said tot by baken geletter T op genoemde Kaart LG A1281/ Portion 69 so as to exclude it from this area to beacon 48; daarvandaan suidwaarts langs die oostelike grens van lettered T on the said Diagram SG A1281/48; thence Gedeelte 55 (Kaart LG A290/44) van genoemde plaas southwards along the eastern boundary of Portion 55 tot by die noordwestelike baken van Gedeelte 135 (Kurt (Diagram SC A290/44) of the said farm to the north LG A6025/65); daarvandaan ooswaarts langs die noorde western beacon of Portion 135 (Diagram SG A6025/65); like grense van genoemde Gedeelte 135 en Gedeelte 136 thence eastwards along the northern boundaries of the (Kaart LG A6026/65) en die verknging poswaarts van said Portion 135 and Porticm136 (Diagram SG A6026/ laasgenoemde grens tot by die oostelike grens van Kemp 65) and the prolongation eastwards of the latter boundary ton Park pad (Distrikpad 1395) (Kaart LG A2509/55); i to the eastern boundary of Kempton Park Road (District daarvandaan algemeen noordwaarts langs die oostelike Road 1395) (Diagram SG A2509/55); thence generally grens van genoemde Kempton Parkpad tot by die noorde northwards along the eastern boundary of the said Kemp likste baken daarvan; daarvandaan noordooswaarts in n ton Park Road to the northernmost beacon thereof; thence reguit lyn tot by die noordwestelike baken van die plaas north eastwards in a straight line to the north western Rietpan 66 IR die beginpunt beacon of the farm Rietpan 66 IR the place of beginning IIIP _ Administrateurskennisgewing Februarie 1969 Administrators Notice February 1969 MUNISIPALITEIT RANDFONTEIN WYSIGING RANDFONTEIN MUNICIPALITY AMENDMENT VAN VERORDENINGE BETREPtiENDE LISENSIES TO BYLAWS RELATING TO LICENCES AND EN BEHEER OOR BESIGHEDE BUSINESS CONTROL Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 die the Local Government Ordinance 1939 publishes the verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn ingevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance Die Verordeninge Betreffende Lisensies en Beheer oor Besighede van die Munisipaliteit Randfontein afgekondig The Bylaws relating to Licences and Business Control by Administrateurskennisgewing 67 van 27 Januarie 1954 of the Randfontein Municipality published under soos gewysig word hierby verder gewysig deur aan die Administrators Notice 67 dated 27 January 1954 as end van Aanhangsel 4 van Hoofstuk 2 die volgende by amended are hereby further amended by the addition te voeg: : to the end of Annexure 4 of Chapter 2 of the following: "21 Middernagvoorregte Wanneer die Raad aan "21 Midnight privileges When the Council has enigeen wat n restaurant teekamer koeldrankbuffet of granted to any person who carries on a restaurant tea melksalon dryf toestemming verleen het om sy perseel vir room soda fountain or milk bar permission to keep his die publiek oop te hou later as die laitste uur wat vir die premises open to the public after the latest hour pre shifting van enige sodanige perseel bepaal is in die scribed for the closing of any such premises under the 9

10 242 PROVINSIALE KOERANT 5 FEBRUARIE1969 Ordonnansie op Winkelure 1959 of wysigings daarvan Shop Hours Ordinance 1959 or any amendment thereof bykomende gelde halfjaarliks deur so n iemand betaal additional fees shall be payable half yearly by such person baar is volgens die onderstaande skaal: according to the following scale: Wanneer toestemming verleen word om oop te bly When permission is granted to keep open Half jaarliks Half yearly R c R c (a) Vanaf 1130 um tot middernag (a) From 1130 pm until midnight (b) Vanaf 1130 nm tot 1 vm (b) From 1130 pm until 1 am (c) Vanaf 1130 nm tot 2 VIM (c) From 1130 pm until 2 am (d) Vanaf 1130 nm tot 3 vm (d) From 1130 pm until 3 am (e) Vanaf 1130 nrn tot 4 vm (e) From 1130 pm until 4 am (f) Vanaf 1130 nm tot 6 vm deurlopend (f) From 1130 pm until 6 am continuously (g) Vanaf 2 vm tot 6 vm (g) From 2 am until 6 am (1) Vanaf 3 vm tot 6 vm (h) From 3 am until 6 am (i) Vanaf 4 vm tot 6 vm (i) From 4 am until 6 am (j) Vanaf 5 vm tot 6 vm 5 00" From 5 am until 6 am 5 00" TALG 5/97/29 TALG 5/97/29 L Administrateurskennisgewing Februaric 1969 Administrators Notice February 1969 MUNISIPALITEIT NELSPRUIT WYSIGING VAN NELSPRUIT MUNICIPALITY AMENDMENT TO PUBLIEKE GESONDHEIDSVERORDENINGE PUBLIC HEALTH BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of 101 an die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 die the Local Government Ordinance 1939 publishes the verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn ingevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance Die Publieke Gesondheidsverordeninge van die Munisi The Public Health Bylaws of the Nelspruit Munidpa paliteit Nelspruit afgekondig by Administrateurskennis lily published under Administrators Notice 148 dated gewing 148 van 21 Februarie 1951 soos gewysig word 21 February 1951 as amended are hereby further amended hierby verder as volg gewysig: as follows: 1 Deur in artikel 5 van Hoofstuk 1 van Deel IV na die 1 By the insertion in section 5 of Chapter 1 of Part IV woord "rommel" die volgende in te voeg: after the word "lumber" of the following: " ou motorwrakke onderstelle van motorvoertuie " old motor bodies motor chassis motor parts old onderdele van motors ou motorbande" motor tyres" 2 Deur in artikel 7 (b) van Hoofstuk 1 van Deel IV na 2 By the insertion in section 7 (b) of Chapter 1 of die woord "vaste" die volgende in te voeg: Part IV after the word "solid" of the following: " ou motorwrakke onderstelle van motorvoertuie " old motor bodies motor chassis motor parts or old onderdele van motors of ou motorbande" motor tyres" TALG 5/77/22 TALG 5/77/22 Administrateurskennisgiming Februaric 1969 Administrators Notice February 1969 NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND WYSIGINGSKEMA 139 MENT SCHEME 139 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel It is hereby notified in terms of subsection (1) of section (1) van artikel 36 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning 36 of the Townplanning and Townships Ordinance 1965 en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die Administrateur that the Administrator has approved of the amendment of goedkeuring verleen het om Noordelike Johannesburg Northern Johannesburg Region Town planning Scheme streek dorpsaanlegskema 1958 te wysig deur die wysiging 1958 by the amendment of the height zoning of Erf 214 van die hoogteindeling van Ed 214 dorp Hyde Park Hyde Park Extension 16 Township to allow the erection uitbreiding 16 om die oprigting van n ses (6) verdieping of a six (6) storey building thereon gebou daarop toe te laat Die skemaklousules van die Wysigingskema word in The scheme clauses of the Amendment Scheme are filed bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur with the Director of Local Government Pretoria and the Pretoria en die Sekretaris Transvaalse Raad vir die Secretary Transvaal Board for the Development of Peri Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede Pretoria en Urban Areas Pretoria and Johannesburg and are open Johannesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle for inspection at all reasonable times redelike tye Hierdie wysiging staan bekend as Noordelike Johannes This amendment is known as Northern Johannesburg burgstreek wysigingskema 139 Region Amendment Scheme 139 TAD 5/2/73/139 TAD 5/2/73/139 to 11

11 PROVINCIAL GAZETTE 5 FEBRUARY Administrateurskennisgewing Februarie 1969 Administrators Notice February 1969 SILVERTON DORPSAANLEGSKEMA 1/8 SILVERTON TOWNPLANNING SCHEME 1/8 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 38 of the Town 38 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe planning and Townships Ordinance 1965 that whereas 1965 bekendgemaak dat nademaal daar foute in Silverton errors occurred in Silverton Townplanning Scheme 1/8 dorpsaanlegskema 1/8 ontstaan het deurdat in that (a) die venvysing na erwe gewysig moet word na (a) the reference to erven should be amended to lotte waar nodig in die skemaklousules en op Kaart 3 lots where necessary in the scheme clauses and on en Aanhangsel A; Map 3 and Annexure A; (b) Lot 513 gewysig moet word na die restant van (b) Lot 513 should be amended to the remaining Lot 513; extent of Lot 513; (c) die indeling van Lot 513 op die kaart gewysig (c) the zoning of Lot 513 on Map 3 should be moet word sodat slegs die Restant van Lot 513 ingedeel amended to reflect only the remaining extent of Lot is as "Spesiaal"; 513 to be zoned "Special"; (d) die beskrywing van Lot 515 en Gedeelte 1 van (d) the description of Lot 515 and Portion 1 of Lot Lot 513 aangetoon moet word as Lot 1376 op Kaart should be indicated as Lot 1376 on Map 3 and en op Aanhangsel A; on Annexure A; (e) Aanhangsel A gewysig moet word deur slegs (e) Annexure A should be amended to involve in the Lotte en die restant van Lot 513 in die wysi amendment only Lots and the remaining extent ging te betrek; of Lot 513; die Administrateur die verbetering van die foute soos the Administrator has approved the correction of the genoem in paragrawe (a) tot (e) hierbo goedgekeur het errors as mentioned in paragraphs (a) to (e) above TADI 5/2/31/8 TAD 5/2/31/8 6 beskikbaar Administrateurskennisgewing Februarie 1969 Administrators Notice February 1969 MIDDELBURG WYSIGINGSKEMA 3 MIDDELBURG AMENDMENT SCHEME 3 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub It is hereby notified in terms of subsection (1) of artikel (I) van artikel 36 van die Ordonnansie op Dorps section 36 of the Town planning and Townships beplanning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die Ordinance 1965 that the Administrator has approved Administrateur goedkeuring verleen het om Middelburg of the amendment of Middelburg Town planning Scheme dorpsaanlegskema 1963 te wysig deur die herindeling 1963 by the rezoning of Portion 35 of the farm Middelvan Gedeelte 35 van die plaas Middelburg Dorp en Dorps burg Town and Townlands 287 JS from "Undetermined" gronde 287 JS van "Onbepaald" tot "Spesiale Woon" to Special Residential" with a density of "One dwelling met n digtheidsindeling van "Een Woonhuis per 5000 per 5000 square feet" and to make provision for new vierkante voet" en om nuwe strate te voorsien vir die streets for the purpose of establishing a township on this doel om n dorpsgebied op hierdie gedeelte te vestig portion Kaart 3 en die skemaklousules van die Wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the Amendment word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Scheme are filed with the Director of Local Government Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Middelburg en is Pretoria and the Town Clerk Middelburg and are open vir inspeksie op alle redelike tye for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Middelburgwysiging This amendment is known as Middelburg Amendment skema 3 TAD 5/2/105/3 Scheme 3 TAD 5/2/105/3 Administrateurskennisgewing Februarie 1969 Administrators Notice February 1969 SILVERTON WYSIGINGSKEMA 1/15 SILVERTON AMENDMENT SCHEME 1/15 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub It is hereby notified in terms of subsection (1) of artikel (1) van artikel 36 van die Ordonnansie op Dorps section 36 of the Townplanning and Townships beplanning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die Ordinance 1965 that the Administrator has approved Administrateur goedkeuring verleen het om Silverton of the amendment of Silverton Town planning Scheme 1 dorpsaanlegskema te wysig deur die toevoeging 1955 by the addition of the following proviso (ix) after van die volgende voorbehoudsbepaling (ix) na Tabel C Table C clause 15 (a): van klousule 15 (a): "(ix) the Council in Use Zone IV (Special Business) "(ix) die Raad in Gebruikstreek IV (Spesiale Besig subject to the provisions of clause 17 may consent to the heid) behoudens die bepalings van klousule 17 kan erection and use of buildings for a synthetic dry cleanette instem tot die oprigting en gebruik van geboue vir die or laundrette" sintetiese droogskoonmakerytjie of wasserytjie" The scheme clauses of the Amendment Scheme are Die skemaklousules van die Wysigingskema word in filed with the Director of Local Government Pretoria bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur and the Town Clerk Pretoria and are open for inspection Pretoria en die Stadsklerk Pretoria en is beskikbaar vir at all reasonable times inspeksie op alle redelike tye Hierdie wysiging staan bekend as Silvertonwysiging This amendment is known as Silverton Amendment skema 1/15 TAD 5/2/31/15 Scheme 1/15 TAD 5/2/31/15 11

12 244 PROVINSIALE KOERANT 5 FEBRUARLE 1969 Administrateurskennisgewing Februarie 1969 Administrators Notice February 1969 WYSIGING VAN ADMINISTRATEURSKENNIS AMENDMENT OF ADMINISTRATORS NOTICE GEWING 1270 VAN 18 DESEMBER 1968 IN VER 1270 DATED IS DECEMBER 1968 IN CONNEC BAND MET DIE VERBREDING VAN DISTRIKS TION WITH THE WIDENING OF DISTRICT ROAD PAD 1206 DISTRIK BLOEMHOF 1206 DISTRICT OF BLOEMHOF Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that dat Administrateurskennisgewing 1270 van 18 Desember Administrators Notice 1270 of 18 December 1968 shall 1968 gewysig word deur die vervanging van die woorde be amended by the substitution for the words "shall be "verbreed word na 120 Kaapse voet" na die woorde widened to 120 Cape feet" after the words "District of "distrik Bloemhof" met die woorde "verbreed word na Bloemhof" of the words "shall be widened to 80 Cape 80 Kaapse voet" DP B 23/22/1206 feet" DP B 23/22/1206 Administrateurskennisgewing Februarie 1969 Administrators Notice February 1969 PADREELINGS OP DIE PLAAS BLESBOKFONTEIN ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM BLESBOK 487 REGISTRASIEAFDELING JS DISTRIK MID FONTEIN 487 REGISTRATION DIVISION JS DELBURG DISTRICT OF MIDDELBURG Met betrekking tot Administrateurskennisgewing 954 With reference to Administrators Notice 954 of 11 van 11 September 1968 word hiermee vir algemene Wig September 1968 it is hereby notified for general informating bekendgemaak dat dit die Administrateur behaag om tion that the Administrator is pleased under the provisions ooreenkomstig subartikel (6) van artikel negeentwintig of subsection (6) of section twentynine of the Roads van die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) Ordinance 1957 (Ordinance 22 of 1957) to approve the goedkeuring to heg aan die padreehngs soos op bygaande road adjustments shown on the subjoined sketch plan sketsplan aangetoon DP /24/82 DP /24/B2 t si REFERENCEPDIRD Pco DP / VtRWVSIt4G i 8PECULATf E Ai la PAD GESGUIT Z: === = ROAD CLOSED JS463 skesimpontein DtSTAANDE PAD EXISTING ROAD 11 J8 87 jcbl 0 0 Administrateurskennisgewing Februaric 1969 Administrators Notice February 1969 VERLEGGING VERBREDING EN OPENING VAN DEVIATION WIDENING AND OPENING OF OPENBARE FAME DISTRIK SWARTRUGGENS PUBLIC ROADS DISTRICT OF SWARTRUGGENS Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved after investigation and report Padraad van Swartruggens goedgekeur het dat Distriks by the Road Board of Swartruggens that District Road pad 1071 ingevolge die bepalings van paragraaf (d) van 1071 traversing the farms Waterval 338 JP Bulhoek 389 subartikel (1) van artikel vyf en artikel drie van die JP Dwarsspruit 393 JP and Bokfontein 396 JP District Padordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) oar die of Swartruggens shall be deviated and widened from 50 place Waterval 338 JP Bulhoek 389 JP Dwarsspruit Cape feet to 80 Cape feet in terms of paragraph (d) of 393 JP en Bokfontein 396 JP distrik Swartruggens seas subsection (1) of section five and section three of the op bygaande sketsplan aangetoon verle en verbreed word Roads Ordinance 1957 (Ordinance 22 of 1957) as indivanaf 50 Kaapse voet na 80 Kaapse voet en dat Distriks cated on the subjoined sketch plan and that District Road pad Kaapse voet breed ingevolge die bepalings Cape feet wide shall exist on the farm Bokfonvan paragrawe (b) en (c) van subartikel (1) van artikel tein 396 JP District of Swartruggens in terms of paravyf en artikel drie van genoemde Ordonnansie op die plaas graphs (b) and (c) of subsection (1) of section five and Bokfontein 396 JP distrik Swartruggens soos op section three of the said Ordinance as indicated on the genoemde sketsplan aangetoon sal bestaan said sketch plan DP /22/1071 DP /22/

13 PROVINCIALGAZETTE 5 FEBRUARY Wolterua va wit BuWtoak r 399 we :t 24 # t ofthh 2940 a tj c ts _ rsa 41 Ate *: V Ir ` 14eln 0 \ 39 tol e 3 zeilt F (:vi ISIONANOn % 9tscasspraCt w G t3es LI lrttkr _ me_ /22 beni ea paean Stotas1 clesad Mc V tit imtnia 40 C fl (d i;k _ Icoaa thcfa zetandera tx:$ c uoa f Administrateurskennisgewing Februarie 1969 Administrators Notice February 1969 OPENING ONGENOMMERDE OPENBARE OPENING UNNUMBERED PUBLIC DISTRICT DISTRIKSPAD DISTRIK HEIDELBERG ROAD DISTRICT OF HEIDELBERG Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved after investigation and report Padraad van Heidelberg ingevolge paragrawe (a) en (c) by the Road Board of Heidelberg in terms of paragraphs van subartikel (1) van artikel vyf en artikel drie van die (a) and (c) of subsection (1) of section five and section Padordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) goed three of the Roads Ordinance 1957 (Ordinance 22 of gekeur het dat n ongenommerde openbare distrikspad 1957) that an unnumbered public district road 80 Cape 80 Kaapse voet breed or die plase Rietfontein 566 IL feet wide traversing the farms Rietfontein 566 IR Wit Witpoort 565 IR en Vlakfontein 599 1R distrik Heidel poort 565 IR and Vlakfontein 599 IL District of Heidelberg sal bestaan soos op die bygaande sketsplan aangetoon berg shall exist as indieited on the subjoined sketch plan DP /17/20 DP /17/20 r r VERKLARING as 0 > VLAKFONTEIN V R r i 94 FL:ETFONTEIN DP02I /17120 VAN N ON DECLARATION OF AN bgenommerde OPEN UNNUMBERED PUBLIC er _ 566 IR VERWYSI NG REFERENCE SKAAL I : SCALE WITP IR BARE DISTRIKSPAD BO DISTRICT ROAD 80 KVT BREED LET WIDE BESTAANDE PANE = EXISTING ROADS ALGEMENE KENNISGEWINGS GENERAL NOTICES KENNISGEWING 61 VAN 1969 NOTICE 61 OF 1969 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP NELIN PROPOSED ESTABLISHMENT OF NELINDIA DIAUITBREIDING 1 EXTENSION 1 TOWNSHIP Ingevolge artikel 58 (1) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58 (1) of the beplanning en Dorpe 1965 word hierby bekendgemaak Townplanning and Townships Ordinance 1965 that dat die Stadsraad van Nelspruit aansoek gedoen het om application has been made by the Town Council of 13 0

14 246 PROVINSIALE KOERANT 5 FEBRUARIE 1969 n dorp te stig op die plaas South African Prudential Nelspruit for permission to lay out a township on the Citrus Estates 131 JU distrik Nelspruit wat bekend sal farm South African Prudential Citrus Estates 131 JU wees as Nelindiauitbreiding 1 District of Nelspruit to be known as Nelindia Extension 1 Die voorgestelde dorp 18 ongeveer 2600 Kaapse voet The proposed township is situate approximately 2600 oos van die dorp Nelspruit en noord van en grens aan Cape feet east of Nelspruit Township and north of and die nasionale pad van Nelspruit na Komatipoort op abuts the national road from Nelspruit to Komatipoort Gedeelte 15 van die plaas South African Prudential Citrus on Portion 15 of the farm South African Prudential Citrus Estates 131 JU distrik Nelspruit Estates 131 JU District of Nelspruit Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relative plans docu inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur ments and information is open for inspection at the office Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou of the Director Room B225 Second Floor Block B Pretoria vir tydperk van agt weke na datum hiervan Provincial Building Pretoria for a period of eight weeks Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie from the date hereof moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor person who wishes to object to the granting of the applite word of verto8 te rig die Direkteur skriftelik in kennis cation or who is desirous of being heard or of making stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt weke representations in the matter shall communicate in van die datum van sodanige eerste publikasie in die writing with the Director of Local Government Such Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike communication shall be received by the Director not later Bestuur ontvang word than eight weeks from the date of such first publication Alle besware meet in duplo ingedien word en gerig in the Provincial Gazette word aan die Direkteur Departement van Plaaslike All objections must be lodged in duplicate and Bestuur Posbus 892 Pretoria addressed to the Director of Local Government PO Box G P NEL 892 Pretoria Direkteur van Plaaslike Bestuur G P NEL Pretoria 29 Januarie Director of Local Government Pretoria 29 January KENNISGEWING 62 VAN 1969 NOTICE 62 OF 1969 VOORGESTELDE ST1GTING VAN DORP PROPOSED ESTABLISHMENT OF RUBYVILLE RUBYVILLE TOWNSHIP Ingevolge artikel 58 (1) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58 (1) of the beplanning en Dorpe 1965 word hierby bekendgemaak Townplanning and Townships Ordinance 1965 that dat Isaac Schech aansoek gedoen het om dorp te stig application has been made by Isaac Schech for permission op die plaas Zeekoewater 14 JS distrik Witbank wat to lay out a township on the farm Zeekoewater 14 JS bekend sal wees as Rubyville District of Witbank to be known as Rubyville Die voorgestelde dorp le noordwes van en grens aan The proposed township is situate northwest of and dorp Blancheville en noordoos van en grens aan die abuts Blancheville Township and northeast of and abuts Witbank Middelburg pad (Nasionale Pad T46) op the Witbank Middelburg Road (National Road T4 6) on Gedeelte 5 van Gedeelte D van die plaas Zeekoewater 14 Portion 5 of Portion D of the farm Zeekoewater 14 JS distrik Witbank District of Witbank The application together with the relative plans Die aansoek met die betrokkeplanne dokumente en documents and information is open for inspection at the inligting 18 ter insae by die kantoor van die Direkteur office of the Director Room B225 Second Floor Block Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou B Provincial Building Pretoria for a period of eight Pretoria vir n tydperk van agt weke na datum hiervan weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any 1 moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor application or who is desirous of being heard or of te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis making representations in the matter shall communicate stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt in writing with the Director of Local Government Such weke van die datum van sodanige eerste publikasie in communication shall be received by the Director not later die Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike than eight weeks from the date of such first publication Bestuur ontvang word in the Provincial Gazette Alle besware meet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and word aan die Direkteur Departement van Plaaslike addressed to the Director of Local Government PO Box Bestuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 29 Januarie Pretoria 29 January KENNISGEWING 63 VAN 1969 NOTICE 63 OF 1969 SILVERTON WYSIGINGSKEMA 1/23 SILVERTON AMENDMENT SCHEME 1/23 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel It is hereby notified in terms of subsection (1) of (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan section 31 of the Town planning and Townships fling en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die Stadsraad Ordinance 1965 that the City Council of Pretoria has 14

15 PROVINCIAL GAZETTE 5 FEBRUARY van Pretoria aansoek gedoen bet om Silvertondorpsaanleg applied for Silverton Townplanning Scheme to skema te wysig deur die herbestemming van Erwe be amended by the rezoning of Erven 6 7 and 8 Lydianna 6 7 en 8 dorp Lydianna gele aan die noordekant van Township situate on the northern side of Suikerbos Drive Suikerbosrylaan van "Munisipaal" tot "Spesiale Woon from "Municipal" to "Special Residential" with a density doeleindes" met n digtheid van "Een woonhuis per of "One dwelling per square feet" vierkante voet" This amendment will be known as Silverton Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 1/23 Further particulars of the scheme are open Silvertonwysigingskema 1/23 genoem sal word) 16 in die for inspection at the office of the Town Clerk Pretoria kantoor van die Stadsklerk Pretoria en in die kantoor van and at the office of the Director of Local Government die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer B727 Room Provincial Building Pretorius Street Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter insae Pretoria Enke eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies or within van toepassing is of binne een myl van die grens van one mile of the boundary of any such scheme and enige sodanige skema any en enige plaaslike bestuur wie se Ideal authority whose area of jurisdiction is contiguous regsgebied aangrensend is aan scdanige gebied het die : to such area shall have the right to object reg am beswaar Men die skema to aan te teken en kan le the scheme and may notify the Director eniger tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie of Local Government in writing at the above address or PO Box 892 Pretoria of kennisgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by such objection and of the reasons therefor at bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in any time within four weeks from the date of this notice kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor G P NEL G P Na Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 29 Januarie 196D9irek 295 Pretoria 29 January 1969 KENNISGEWING 64 VAN 1969 NOTICE 64 OF 1969 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1/331 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1/331 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub It is hereby notified in terms of subsection (1) of artikel (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorps section 3l of the Town planning and Townships beplanning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die Ordinance 1965 that the City Council of Johannesburg Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om has applied for Johannesburg Town planning Scheme 1 Johannesburgdorpsaanlegskema soos volg te 1946 to be amended as follows: wysig: to rezone Stand 1336 and the remaining extent of Die eindeling van Standplaas 1336 en die resterende Stand 1335 Berea Township the remaining extent of gedeelte van Standplaas 1335 dorp Berea die resterende Portion 8 and Portion 106 of the farm Doornfontein gedeelte van Gedeelte 8 en Gedeelte 106 van die plaas 92 IR and the remaining extent of Portion B of Lot611 Doomfontein 92 IR en die resterende gedeelte van Doornfontein Township being bounded by Hadfield Road Gedeelte B van Erf 611 dorp Doornfontein wat deur and Saratoga Avenue on the south Harrow Road on the HadfieldWeg en Saratogalaan aan die suidekant Harroweast Donald Mackay Park and a reservoir site on the weg aan die oostekant Donald Mackaypark en n north and two residential blocks on the west from reservoirterrein aan die noordekant en twee groot woon "General Residential" and "General Business to "Special" blokke aan die westekant begrens word word op sekere to perinit a building containing shops flats and parking voorwaardes van "Algemene Woon" en "Algemene and exceeding the 59 height line subject to certain Besigheid" tot "Spesiaal" verander sodat daar n gebou conditions met winkels woonstelle en parkeerplek ivat die 59% hoogtelyn oorskry opgerig kan word This amendment will be known as Johannesburg Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Amendment Scheme 1/331 Further particulars of the Johannesburg wysigingskema 1/331 genoem sal word) 16 scheme are open for inspection at the office of the Town in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en Clerk Johannesburg and at the office of the Director in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur of Local Government Room B222 Provincial Building Kamer B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria Pretorius Street Pretoria ter insae My Enige owner or occupier of immovable property situate eienaar of besitter van onroerende eiendom wat within the area to which the scheme applies or within gele6 is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema van one toepassing is of binne een myl van die grens van mile of the boundary of any such scheme and any enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se local authority whose area of jurisdiction is contiguous regsgebied aangrensend is aan sodanige gebied bet die to such area shall have the right to object to the scheme reep on beswaar teen die skema aan te teken en kan te and may notify the Director of Local Government in en ieer tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie writing at the above address or PO Box 892 Pretoria kennisgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovernielde of such objection and of the adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in reasons therefor at any time kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor within four weeks from the date of this notice G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 29 Januarie Pretoria 29 January

16 1 Pretoria 248 PROVINSIALE KOERANT 5 FEBRUARIE 1969 KENNISGEWING 65 VAN 1969 NOTICE 65 OF 1969 KLERKSDORPWYSIGINGSKEMA 1/52 KLERKSDORP AMENDMENT SCHEME 1/52 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel It is hereby notified in terms of subsection (1) of section (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan 31 of the Townplanning and Townships Ordinance 1965 ning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die Stadsraad that the City Council of Klerksdorp has applied for van Klerksdorp aansoek gedoen het om Klerksdorpdorps Klerksdorp Townplanning Scheme to be amended aanlegskema te wysig deur die insluiting van n by including a butchery to the existing uses of the slaghuis by die bestaande gebruike van die resterende remaining portion of Erf 1459 Klerksdorp Extension 1 gedeelte van Erf 1459 dorp Klerksdorpuitbreiding 1 Township Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat This amendment will be known as Klerksdorp Amend Klerksdorp wysigingskema 1/52 genoem sal word) 18 in ment Scheme 1/52 Further particulars of the scheme are die kantoor van die Stadsklerk van Klerksdorp en in die open for inspection at the office of the Town Clerk kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer Klerksdorp and at the office of the Director of Local B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter Government Room B222 Provincial Building Pretorius insae Street Pretoria Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate geled is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies or within van toepassing is of binne een myl van die grens van enige one mile of the boundary of any such scheme and any sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se regs local authority whose area of jurisdiction is contiguous gebied aangrensend is aan sodanige gebied bet die reg to such area shall have the right to object to the scheme om beswaar teen die skema aan te teken en kan to eniger and may notify the Director of Local Government in tyd binne vier woke vanaf die datum van hierdie kennis writing at the above address or PO Box 892 Pretoria gewing die Direkteur van Pliaslike Bestuur by bovermelde of such objection and of the reasons therefor at any time adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van within four weeks from the date of this notice so n beswaar en die redes daarvoor G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government 29 Januarie Pretoria 29 January " KENNiidiwiNd 6VAN _ NOTICE 66 OF 1969 SILVERTONWYSIGINGSKEMA 1/ II SILVERTON AMENDMENT SCHEME 1/11 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub It is hereby notified in terms of subsection (I) of section artikel (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorps 31 of the Townplanning and Townships Ordinance beplanning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die 1965 that the City Council of Pretoria has Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om Silverton applied for Silverton Town planning Scheme to dorpsaanlegskema te wysig deur die berbestem be amended by the rezoning of the remaining extent of ming van die resterende gedeelte van Gedeelte 11 van die Portion 11 of the farm Hartebeestpoort 328 JR situate plaas Hartebeestpoort 328 JR gele8 ten noordweste van to the northwest of the intersection of the Pretoria die kruising van die Pretoria Bronkhorstspruitpad en die Bronkhorstsptuit Road and the Military Road to Militere Pad na Cullinan van "Munisipale" tot "Spesiale Cullinan from "Municipal to "Special" to permit the use gebruik" ten einde die gebruik daarvan vir navorsing en thereof for research and allied purposes subject to the aanverwante doeleindes toe te laat onderworpe aan die conditions set out in Annexure A of Plan 55 of the draft voorwaardes vervat in Bylae A van Plan 55 van die scheme ontwerpskema Verdere besonderhede van hierdie Wysigingskema (wat This amendment will be known as Silverton Amend Silvertonwysigingskema 1/il genoem sal word) le in die ment Scheme 1/11 Further particulars of the Scheme kantoor van die Stadsklerkvan Pretoria en in die kantoor are open for inspection at the office of the Town Clerk van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer B222 Pretoria and at the office of the Director of Local Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter insae Government Room B222 Provincial Building Pretorius Street Pretoria Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die Skema Any owner or occupier of immovable property situate van toepassing is of binne een myl van die grens van enige within the area to which the Scheme applies or within sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se regs one mile of the boundary of any such scheme and any gebied aangrensend is aan sodanige gebied het die reg local authority whose area of jurisdiction is contiguous om beswaar teen die Skema aan te teken en kan te eniger to such area shall have the right to object to the Scheme tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie kennis and may notify the Director of Local Government in gewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde writing at the above address or PO Box 892 Pretoria adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van of such objection and of the reasons therefor at any time so n beswaar en die redes daarvoor within four weeks from the date of this notice _ G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 29 Januarie Pretoria 29 January

17 PROVINCIAL GAZETTE 5 FEBRUARY KENNISGEWING 68 VAN 190 NOTICE 68 OF ROODEPOORT MARAISBURG WYSIGINGSKEMA ROODEPOORT MARAISBURG AMENDMENT 1/78 SCHEME 1/78 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub It is hereby notified in terms of subsection (1) of section artikel (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorps 31 of the Town planning and Townships Ordinance beplanning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die 1965 that the Town Council of Roodepoort has applied Stadsraad van Roodepoort aansoek gedoen bet om for RoodepoortMaraisburg Town planning Scheme 1 RoodepoortMaraisburg dorpsaanlegskema te 1946 to be amended by the rezoning of the following wysig deur die herindeling van die volgende grond vir land for "Municipal" purposes with the object of acquir "Munisipale" doeleindes met die oog op latere verkryging ing same at a later stage for parking purposes : daarvan vir parkeerdoeleindes: (a) Georginia Township A part approximately 180 (a) Dorp Georginia n Gedeelte groot ongeveer 180 feet by 150 feet of open space at the intersection of voet by 150 voet van die oop terrein by die kruising van George Street and First Avenue Georgestraat en Eerste Laan (b) Hamberg Township Erf 29 situate at 47 Berg (b) Dorp Hamberg Erf 29 geled te Bergstraat 57 Street 10 This amendment will be known as RoodepoortMarais Verdere besonderhede van hierdie Wysigingskema (wat burg Amendment Scheme 1/78 Further particulars of Roodepoort Maraisburg wysigingskema 1/78 genoem sal the Scheme are open for inspection at the office of the word) 18 in die kantoor van die Stadsklerk van Roode Town Clerk Roodepoort and at the office of the Director poort en in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike of Local Government Room B222 Provincial Building Bestuur KamerB222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretorius Street Pretoria Pretoria ter insae Any owner or occupier of immovable property situate Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat within the area to which the Scheme applies or within gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die Skema one mile of the boundary of any such scheme and any van toepassing is of binne een myl van die grens van enige local authority whose area of jurisdiction is thritiguous sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se regs to such area shall have the right to object to the Scheme gebied aangrensend is aan sodanige gebied het die reg and may notify the Director of Local Governinent in om beswaar teen die Skema aan te teken en kan te eniger writing at the above address or PO Box 892 Pretoria tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie kennis of such objection and of the reasons therefor at any time gewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde within four weeks from the date of this notice adres of Posbus 892 Pretoria slcriftelik id kennis stel van so a beswaar en die redes daarvoor G P NEL G P NEL Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 29 January Pretoria 29 Januarie KENNISGEWING 69 VAN 1969 NOTICE 69 OF 1969 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1/271 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1 /271 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub It is hereby notified in terms of subsection (1) of section artikel (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorps 31 of the Townplanning and Townships Ordinance beplanning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die 1965 that the City Council of Johannesburg has applied Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om Johannesburg dorpsaanlegskema to wysig deur for Johannesburg Town planning Scheme to be die indeling van gedeelte van Gedeeltes I en resterende amended by the rezoning of portion of Portions I and gedeelte van Standplaas 4144 Standplase 4147 tot en met remaining extent of Stand 4144 Stands 4147 to Gedeelte 1 van Lot 7980 restant van Lot 7980 inclusive Portion 1 of Lot 7980 remainder of Lot 7980 Standplase 4172 tot en met 4187 en Standplaas 4189 dorp Stands 4172 to 4187 inclusive and Stand 4189 Kensington Kensington naamlik die blok wat deur Cumberlandweg Queenstraat Elfde Laan Township block bounded by Cumberland en Proteastraat begrens word Road Queen word van "Een woonhuis per twee erwe" tot "Een worm Street Eleventh Avenue and Protea Street from "One huis per erf" verander dwelling per two erven" to "One dwelling per erf" 17

18 _ 250 _ PROVINSIALE KOERANT 5 FERRUAR1E 1969 Verdere besonderhede van hierdie Wysigingskema (wat This amendment will be known as Johannesburg Johannesburg wysigingskema 1/271 genoem sal word) le Amendment Scheme 1/271 Further _particulars of the in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en in Scheme are open for inspection at the office of the Town die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Clerk Johannesburg and at the office of the Director of Kamer B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria Local Government Room B222 Provincial Building ter insae Pretorius Street Pretoria Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate glee is binne die gebied ten opsigte waarvan die Skema within the area to which the Scheme applies or within yan toepassing is of binne een myl van die grens van enige one mile of the boundary of any such scheme and any sodanige skema en enige plaislike bestuur wie se reds local authority whose area of jurisdiction is contiguous gebied aangrinsend is aan sodanige gebied het die reg to such area shall have the right to object to the Schelde 410 om beswaar teen die Skema aan te teken en kan te eniger and may notify the Director of Local Government in tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie kennis writing at the above addreis or PO Box 892 Pretoria gewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by boveimelde of such objection and of the reasons therefor at any time adresof Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van within four weeks from the date of this notice so a beswaar en die cedes daarvoor G P NEL G P NEL 1 Direkteur yan Plaaslike iestuur Director of Local Government Pretoria 29 Janitarie Pretoria; 29 Jarifiary :5 _ KENNISGEWING 70 VAN 1969 NOTICE 70 OF 1969 : PRETORIASTREEKWYSIGINGSKEMA 162 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 162 Hierby word goreenkomstig die bepalings van sub It is hereby notified; in terms otsubseetion (1)of section artikel (1) van artikel 31 van die Ord onnansie op Danis 31 of the Townplanning and Townships Ordinance beplanning en Dupe; 1965 bekendgemaak dat die Stads 1965 that the City Council of Pretoria has applied for s mad tan Pretoria aansoek gedoen het ompretoriastreek Pretoria Region Town planning Scheme 1960 to be ;clorpsganlegskema; 1960 soos vplg tewysig: amendedias follows: L Die herbestemming van Gedeelte 101 yan die plaas Wonderboom 302 JR gelet teen die noordehing van The rezoningmf Portion 101 cf the farm Wnnderboom 302 JR situate on the northern slope_ of Magalieskerg Magaliesberg tussen die dorpe Sinoville en Anthill sons between the VOlg; Townships of Sinoville and Annlin as (a) Die neerdelike gedeelte Van die eienriorilsoris am: :follows: z : tgatinimfrskattrt 1 van die Ontwerpikema van "Onbe (a) The northern portion of the said property as India prude lot"spesiale;w00ngebratic!!:;met n digtheid van cated on IVIap1 of the Draft Scheme/from "Undeter!Eett; Woonbuis per vierkinte V(411 met Then mined" to "Specith Residentle purposes with a density verstande date rid dorpstigtingrop die thendpm 25 percent of "One Dwelling" pet 12:500 square feet" provided that van hierdie gebied gebruik mag word vir die ciprigtilagimn after the establishment of a township on the Site125 per Ittedigtheidswoonstelgebone onderworpe am :die voor cent of this nrett may be used for the; erection of :low ivaaides in" die voorgestelde vdoiliehoudsbepthing (XI) density flats subject to: the eonditions contained in ; the van die Konsepskenaa vervat : 0 I propossed proviso (XI) of the Draft Scheme r : (b) Die suidelike gedeelte van die eiendom van "Onbc 0 (b) The southern portion of the prpperty from "Undeterpaald" tot "Private Oop Ruimte" vir gebruike soon mined" to "Private Open Spacer for uses as pennitteri ingevolge die oorspronklike Skema toegeiaat in the original Scheme Die thgemene uitiverking van die Skema sal wees tam dorpstigtmg op die noordelike gedeelte van die eiendom The general effect of the Scheme will be to permit the moontlik te maak en om voorsiening daarvoor te maak establishment of a township on the northern portion of dat 25 persent van die gebied wat vir woonontwikkeling `the property and to provide for the use of :25per cent of I bestem is vir die oprigting van laedigtheidswoonstel the area zoned for residential development for the erection geboue gebruik mag word of low density flats _ Verdere besonderhede van hierdie Wysigingskema (wat Pretoriastrcek wysigingskema 162 genoem sal word) le This amendment will be known as Pretoria Region in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria en in die Amendment Scheme 162 Further particulars of the kantoor van die Direkteur Van Plaaslike Bestuur Kamer Scheme are open for inspection at the office of the Town B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter Clerk Pretoria and at the office of the Director of Local insae Government; Room B222 Provincial Building Pretorins Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Street Pretoria geiee is binne die gebied ten opsigte waarvan die Skema van toepassing is of binne een myl van die gretis van Any owner or occupier of immovable property situate enige sodanige Skema en within the area to enige plaaslike which the Scheme applies or J3estUur wie :se within regsgebied aangrensend la dm sodanige gebied het die one mile Of:the boundary Of any such Scheme and any reg on beswaar teendie Skema aan te teken en keen te local authority Whine area of jtirisdiction is contiguous eniger tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie to such area shall have the right to object to the Schenie kennisgewing die Direkteur van PlaaslikeBestuur by and may notify the Director of Local Government in bovermelde adres of Posbus 892 at the above address Prelorilrskriftelik M or PO Box 892 Pretoria kennis stel van so n buswaar en die redesdiarvoar of such objection and of the reasons therefor at any time : within four weeks froni the date Of this notice G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestutir G P NEL Pretoria 29 Januarie 1969 Director of total Government 295 Pretoria 29 January _

19 PROVINCIAL GAZE Ir 5 FEBRUARY KENNISGEWING 72 VAN 1969 NOTICE 72 OF 1969 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE TITEL PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS ill VOORWAARDES VAN HOEWE 156 POMONA OF TITLE OF HOLDING 156 POMONA ESTATES ESTATE LANDBOUHOEWES DISTRIK KEMPTON AGRICULTURAL HOLDINGS DISTRICT OF KEMP PARK TON PARK Hierby word bekendgemaak dat Allister McDonald It is hereby notified that application has been made Webster ingevolge die bepalings van artikel 3 (1) van die by Allister McDonald Webster in terms of section 3 (1) Wet op Opheffing van Beperkings 1967 aansoek gedoen of the Removal of Restrictions Act 1967 for the amend het om die wysiging van die titelvoorwaardes van Hoewe ment of the conditions of title of Holding 156 Pomona 156 Pomona Estate landbouhoewes ten einde dit moont Estates Agricultural Holdings to permit the holding being lik te maak dat die hoewe vir die oprigting van woonstelle used for the erection of flats gebruik kan word The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae for inspection at the office of the Director of Local in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Government Room B211 Block B Provincial Building Kamer B211 Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria Pretoria Objections to the application may be lodged in writing Besware teen die aansoek kan op of voor 4 Maart 1969 with the Director of Local Government at the above skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by address or PO Box 892 Pretoria on or before 4 March bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria ingedien word 1969 G P NEL G P NEL Direkteur Departement van Plaaslike Director Department of Local Government Bestuur Pretoria 5 Februarie 1969 Pretoria 5 February 1969 ip KENNISGEWING 73 VAN 1969 NOTICE 73 OF 1969 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE TITEL PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS VOORWAARDES VAN HOEWE 54 ARDENWOLD OF TITLE OF HOLDING 54 ARDENWOLD AGR I LANDBOUHOEWES DISTRIK VANDERBIJLPARK CULTURAL HOLDINGS DISTRICT OF VANDER BIJLPARK Hierby ward bekendgemaak dat Joie de Vivre (Edms) Bpk ingevolge die bepalings van artikel 3 (1) van die It is hereby notified that application has been made by Joie de Vivre (Pty) Ltd Wet op Opheffing van Beperkings 1967 aansoek gedoen in terms of section 3 (1) of the Removal of Restrictions Act 1967 for the amendment of het om die wysiging van die titelvoorwaardes van Hoewe 54 Ardenwoldlandbouhoewes ten einde dit Moontlik te the conditions of title of Holding 54 Ardenwold Agricul manic dat die hoewe vir die oprigting van Lien naweek tural Holdings to permit theholding being used for the woninlcies en buitegeboue gebruik kan word erection of ten weekend cottages and outbuildings Die aansoek en die betrokke dokumente M ter insae The application and the relative documents are open in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur for inspection at the office of the Director of Local Kamer B211 Blok 13 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Government Room Block B Provincial Building Pretoria Pretoria Besware teen die aansoek kan op of voor 4 Maart 1969 Objections to the application may be lodged in writing skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by with the Director of Local Government at the above bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria ingedien word address or PO Box 892 Pretoria on or before 4 March 1969 G P NEL G P NEL 0 Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 5 Februarie 1969 Pretoria 5 February 1969 KENNISGEWING 74 VAN 1969 NOTICE 74 OF 1969 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE TITEL PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS VOORWAARDES VAN ERF 885 DORP NORTH OF TITLE OF ERF 885 NORTHCLIFF EXTENSION CLIFF UITBREIDING 4 DISTRIK ROODEPOORT 4 TOWNSHIP DISTRICT OF ROODEPOORT Hierby word bekendgemaak dat Julius Klass ingevolge It is hereby notified that application has been made by die bepalings van artikel 3 (1) van die Wet op Opheffing Julius Klass in terms of section 3 (1) of the Removal of van Beperkings 1967 aansoek gedoen het om die wysi Restrictions Act 1967 for the amendment of the condi ging van die titelvoorwaardes van Erf 885 dorp Northtions of title of Erf 885 Northcliff Extension 4 Township cliff uitbreiding 4 distrik Roodepoort ten einde dit District of Roodepoort to permit the ground floor to be moontlik te maak dat die grondvloer vir woonsteldoel used for flat purposes eindes gebruik kan word The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in for inspection at the office of the Director of Local die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Government Room B222 Block B Provincial Building Kamer B222 Blok B ProvinSiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria Pretoria Objections against the application may be lodged in Besware teen die aansoek kan op of voor 5 Maart 1969 writing with the Director of Local Government at the skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by above address or PO Box 892 Pretoria on or before bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria ingedien word 5 March 1969 G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 5 Februarie 1969 Pretoria 5 February

20 for 252 PROVINSIALE KOERANT 5 FEBRUARIE 1969 KENNISGEWING 75 VAN 1969 NOTICE 75 OF 1969 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE 11LEL PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS I VOORWAARDES VAN DIE ERWE SODS AAN OF TITLE OF ERVEN AS SHOWN ON THE GEDU1 OP AANGEHEGTE BYLAE ATTACHED ANNEXURE Hierby word bekendgemaak dat die Stadsraad van It is hereby notified that application has been made Pietersburg namens die geregistreerde eienaars soos aan by the Town Council of Pietersburg on behalf of the gedui op aangehegte Bylae ingevolge die bepalings van registered owners as shown on the attached Annexure artikel 3 (1) van die Wet op Opheffing van Beperkings in terms of section 3 (1) of the Removal of Restrictions 1967 aansoek gedoen het om die wysiging van die Act 1967 for the amendment of the conditions of title titelvoorwaardes van die erwe soos aangedui op aan of erven as shown on the attached Annexure to permit gehegte Bylae ten einde di t moontlik to maak dat die the building line restriction to be relaxed to twenty five boubeperkingslyn verslap mag word na vyfentwintig (25) (25) feet voet The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokumente 18 ter insae inspection at the office of the Director of Local 1 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Government Room B222 Block B Provincial Building Kamer B222 Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat; Pretorius Street Pretoria Pretoria Objections against the application may be lodged in Besware teen die aansoek kan op of voor 5 Maart 1969 writing with the Director of Local Government at the skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by above address or PO Box 892 Pretoria on or before bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria ingedien word 5 March 1969 G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 5 Februarie 1969 Pretoria 5 February BYLAE ANNEXORE WYSIGING VAN TITELVOORWAARDES DORP PIETERSBURG UTITIREIDING 4 AMENDMENT OF CONDITIONS OF TITLE PIETERSBURG EXTENSION 4 TOWNSHIP Erf No EienoarlOwner Erf No Etenaar/Owner 1005 A G Louton 1103 H S Spencer 1006 F Simpson 1109 W J de Villiers 1007 A M Coetzee 1110 M J Barnard 1008 M E J Kampherbeek 1113 W P Austin 1009 D J Crawford 1114 C J L Heiman 1014 J M Harpham 1115 C J Smith 1015 ; cd! A C Slabbert 1119 E M de V Heinze 1018 "11: Van RensInirg "" ) 1123 H J du Plessis " 1022 W 1 van Wyk " 1124 I HD Sassenberg 1023 J F Struwig 1126 H A B van Jaarsveld 1030 M J Schechter 1127 A Rundle 1031 R F Diederiks 1128 L Polling 1034 G J Meades 1129 S J Pretorius 1035 D S Bresler 1130 T M S Muller 1036 P 3 van der Merwe 1131 M J N Meeser 1037 A E: M Ivy 1137 C G Buitendach 1038 A Danzig 1142 J S du Toit van Zyl 1039 J Venter 1143 W 1 Roux 1040 N J Erasmus 1144 D J Janse van Vuuren 1041 H W Alberts 1146 G F van Huysteen 1044 A P Kruger Stolp 1051 P A en C Pilkington 1148 L E du Toit 1053 G G van Schalkwyk 1150 J H Kirk 1055 M J Swanepoel 1154 J H Nel 1056 L Vides 1156 C N Nixon Oosthuizen 1157 S T van der Walt 1058 Van der Heever Invest (Pty) Ltd 1158 Sanlam 1059 S B de Villiers 1159 C J Roux 1060 H J P Slabbert 1161 L J G Olivier 1061 L A S du Plessis 1167 N W MacKay 1063 J Spencer 1168 B J G Viljoen 1064 S Jordaan 1174 P T Murphy 1066 C J Smith 1179 G S Hattingh 1067 C J Joubert 1180 S P C Swart 1072 C J Coetzer 1183 N A Scott 1074 R P van Dyk 1185 R V Leisk 1075 D J van Eeden 1186 I W van Rhyneveld 1076 W Conradie 1187 M J C Jamneck 1077 J W H Norval 1188 P F Ferns 1080 F A Milne 1190 Norman & Company (Pty) Ltd 1081 J L C Strydom 1191 L W Jedwood 1082 A L F de la Harpe 1193 D W Marx 1083 L Johnson 1195 M L Hugo 1084 J C B Slabbert 1196 S Schnetler 1085 P J du Plessis 1197 K D Parker 1086 W J Roux 1198 W J Serfontein 1087 R Levy 1199 Kerk van die Nazarene 1088 T T Meyer 1200 Mica Gemeentes 1090 I Kleingeld 1201 R S de Jager 1092 J A J van den Heever 1202 L A Gouws 1093 C J H le Roux J C Steinman 1207: PCSnyman II III

21 PROVINCIAL GAZETTE 5 FEBRUARY 1969: 253 Erf No EienoarlOirner Erf Na EienaarlOwner 1208 IL G Naude 1270 J 3 van Niekerk 1209 R K: Fyall 1271 I Lewis 1210 B J P Neethling 1272 Presbeteriaanse Keck 1211 H B Nati& 1275 G J Bouwer 1212 T H van Harden 1276 R 0 Jeffries Roux 1277 W J Loosen 1214 I 3 Roux 1281 P J R Sofberg S L Jenson 1282 B H Streicher 1217 W Meyer 1283 B Schultz 1218 D S Smook 1304 C F Maritz 1222 P J Heiberg 1305 D A Hinds 1223 J M van Coller 1307 M M Drijepondt 1225 H H Wicht 1308 C J Midlane 1226 H P van der Merwe 1310 United Tobacco Company 1232 W L Schlottmann 1313 J H Adams 1234 J H Hofmeyer 1314 T I Kapp 1235 B Lategan 1315 P F Ferns 1236 J A B Harman 1342 F1 du Toit 1237 A W van der Spek 1346 N J du Preez 1239 C M Smuts 1347 C C Eloff 1240 J A Marais 1349 J E de Kock 1242 B J M Vorster 1350 P J Vercueil 1243 J W List 1351 N J du Preez 1246 P J van Vuuren 1352 T F Pritchard 1252 I J Moller 1353 A M I J Niemandt 1254 M J van der Walt 1355 J F Wijnberger 1257 J C Krynauw 1356 P de Jager 1258 D A Coad 1360 C J Stopforth 1259 Treble (Eiendoms) Bercrk 1362 NG Kerk (NoordGemeente) 1260 Barclays Bank 1370 C J F Labuschagne 1261 N L Venter 1371 D S Potgieter 1263 J D Bosnian 1523 Y R Ferreira 1264 J A Stegmann 1524 J S Potgieter 1525 Apostoliese Geloofsending 1265 P G Warnich 1530 P J Schalkwyk 1266 I J Viljoen 1529 M J le Roux 1267 I J Viljoen 1533 C Q Rudman KENNISGEWING 76 VAN 1969 NOTICE 76 OF 1969 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE TITEL PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS VOORWAARDES VAN t ERF 364 DORP LYTTEL OF TITLE OF ERF 364 LYTTELTON MANOR TON MANOR TOWNSHIP Hierby word bekendgemaak dat Mike Arnard du Preez It is hereby notified that application has been made by ingevolge die bepalings van artikel 3 (1) van die Wet op Mike Arnard du Preez in terms of section 3 (1) of the Opheffing van Beperkings 1967 aansoek gedoen het om Removal of Restrictions Act 1967 for the amendment die wysiging van die titelvoorwaardes van Erf 364 dorp of the conditions of title of Erf 364 Lyttelton Manor Lyttelton Manor ten einde dit moontlik to maak dat die Township to permit the erf to be subdivided erf onderverdeel mag word The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokumente 2 ter insae in for inspection at the office of the Director of Local die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur; Kamer B222 Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Government Room B222 Block B Provincial Building p) Pretoria Pretoria Objections against the application may be lodged in Besware teen die aansoek kan op of voor 5 Maart 1969 writing with the Director of Local Government at the skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde above address PO Box 892 Pretoria on or adres of Posbus 892 Pretoria ingedien word before5 march 1969 G P NEL 1 Direkteur van Plaaslike Bestuur G P NEL Director of Local Government Pretoria 5 Februarie 1969 Pretoria 5 February van KENNISGEWING 77 VAN 1969 NOTICE 77 OF 1969 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE TITEL PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS VOORWAARDES VAN ERF 100 DORP PAARLS OF TITLE OF ERF 100 PAARLSHOOP TOWNSHIP HOOP DISTRIK JOHANNESBURG DISTRICT OF JOHANNESBURG " Hierby word bekendgemaak dat Burgert Johannes van It is hereby notified that application has been made by der Westhuizen ingevolge die bepalings van artikel 3 (1) Burgert Johannes van der Westhuizen in terms of section die Wet op Opheffing van Beperkings 1967 aansoek 3 (1) of the Removal of Restrictions Act 1967 for the 21

22 254 PROVINSIALE KOERANT S FEBRUARIE 1969 gedoen het om die wysiging van die titelvoorwaardes van amendment of the conditions of title of Erf 100 Paarls Ed 100 dorp Paarlshoop distrik Johannesburg ten einde hoop Township District of Johannesburg to permit the dit moonilik te maak dat die erf vir algemenewoondoel erf to be used for general residential purposes eindes gebruik kan word The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokumente 18 ter insae in for inspection at the office of the Director of Local die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Government Room B222 Block B Provincial Building Kamer B222 Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria Pretoria Objections against the application may be lodged in Besware teen die aansoek kan op of voor 5 Maart 1969 writing with the Director of Local Government at the skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by above address or PO Box 892 Pretoria on or before bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria ingedien word 5 March 1969 G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 5 Februarie Pretoria 5 February KENNISGEWING 78 VAN 1969 NOTICE 78 OF 1969 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE TITEL PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS VOORWAARDES VAN ERF 576 DORP CRAIGHALL OF TITLE OF LOT 576 CRAIGHALL PARK PARK STAD JOHANNESBURG TOWNSHIP CITY OF JOHANNESBURG Hierby word bekendgemaak dat Byzantine Court (Pro It is hereby notified that application has been made by prietary) Limited ingevolge die bepalings van artikel 3 (1) Byzantine Court (Proprietary) Limited in terms of section van die Wet op Opheffing van Beperkings 1967 aansoek 3 (1) of the Removal of Restrictions Act 1967 for the gedoen het om die wysiging van die titelvoorwaardes van Erf 576 dorp Craighall Park stad Johannesburg ten amendment of the conditions of title of Lot 576 Craighall einde dit moontlik te maak dat die erf vir die oprigtingyan Park Township City of Johannesburg M permit the lot meet as men! winkellenuvir woonsteldoeleindes gebruik kan being used for theerection of more than one shop and for word flat purposes Die aansoek en die betrokke dokumente 18 ter insae The application and the relative documents are open in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur for inspection at the office of the Director of Local Kamer Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Government Room Block B Provincial Building Pretoria Pretoria Besware teen die aansoek kan op of voor 5 Maart 1969 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria ingedien word inwriting Objections against the application may be lodged with the Director of Local Government at the above address or PO Box 892 Pretoria on or before the 5 March 1969 G P NEL a P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 5 Februarie 1969 Pretoria 5 February 1969 KENNISGEWING 79 VAN 1969 NOTICE 79 OF 1969 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP PROPOSED ESTABLISHMENT OF BEDFORDVIEW BEDFORDVIEW UITBREIDING 147 EXTENSION 147 TOWNSHIP Ingevolge artikel 58 (1) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58 (I) of the beplanning en Dorpe 1965 word hierby bekendgemaak Townplanning and Townships Ordinance 1965 that dat Angela Allais aansoek gedoen het om n dorp te stig application has been made by Angela Allais for permission op die plaas Elandsfontein 90 IR distrik Edenvale wat to lay out a township on the farm Elandsfontein 90 IR bekend sal wees as Bedfordviewuitbreiding 147 District of Edenvale to be known as Bedfordview Extension 147 Die voorgestelde dorp le ongeveer 2000 Kaapse voet noord van die aansluiting van Riverweg met die Eden The proposed township is situate approximately 2000 Cape feet north of the junction of River vale Johannesburgpad en noord van en Road grens aan Sugarand the Edenvale Johannesburg Road and north of and abuts bushweg op Hoewe 13 van Geldenhuis Estatelandbou Sugarbush Road on Lot 13 of Geldenhuis Estate Smalhoewes distrik Edenvale holdings District of Edenvale 22

23 inligting PROVINCIAL GAZETTE 5 FEBRUARY Die aansoek met die betrokke planne dokumente en I The application together with the relative plans dodure ter insae by die kantoor van die Direkteur ments and information is open for inspection at the office Kamer Tweede Vloer flak B Provinsiale Gebou of the Director Room B225 Second Floor Block B Pretoria vir n tydperk van agt weke na datum hiervan Provincial Building Pretoria for a period of eight weeks from the date hereof Jngevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie In terms of section 58 (5) moet of the said Ordinance iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan any van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor person who wishes to object to the granting of the te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis application or who is desirous of being heard or of making stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie representations in the matter shall communicate in writing as agt weke with the Director of Local Government Such van die datum van sodanige eerste publikasie in die communi Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike cation shall be received by the Director not later than Bestuur ontvang word eight weeks from the date of such first publication in the Provincial Gazette Alle besware moet in dupla ingedien word en geng word aan die Direkteur Departernent van Plaaslike Bestuur Posbus 892 Pretoria I _ All objections must be lodged in duplicate and addressed to the Director of Local Government PO Box 892 Pretoria G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 29 Januarie Pretoria 29 January KENNISGEWING 80 VAN 1969 NOTICE 80 OF 1969 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1/320 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1/320 : Hierby word ooreenkomstig die bepalin2s van subartikel It is hereby notified in terms of subsection (1) of section (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan 31 of the Townplanning and Townships Ordinance 1965 Bing en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die Stadsraad van that the City Council of Johannesburg has applied for Johannesburg aansoek gedoen het om Johannesburg Johannesburg Town planning Scheme to be dorpsaanlegskema I 1946 soos volg te wysig: = (: 1:: amended as follows: Die herindeling van n gedeelte 40 Kaapse voet wyd The rezoning of a portion 40 Cape feet wide from the yan die oostelike grenslyn of van die gebied wat tans vir eastern boundary of the existing "General Business" "Algemene Besigheid" ingedeel is op Erwe 35 en 36 dorp zoning on Lots 35 and 36 Bramley Township 604 Louis Bramley Louis Bothalaan 604 naamlik die noordooste Botha Avenue being the north eastern corner of the inter like hoek van die kruising van Louis Bothalaan en Silsection of Louis Botha Avenue and Silwood Road from woodweg van "Spesiale Woon" tot "Algemene Besigheid" "Special Residential" to "General Business" and the en die indeling van die res van die erwe van "Spesiale balance of the lots from "Special Residential" to "Special" Woon" tot "Spesiaal" sodas daar op sekere voorwaardes to permit parking and loading and off loading only slegs parkering en op en aflaaiwerk daarop toegelaat kan subject to certain conditions word Verdere besonderhede van hierdie Wysigingskema (wat This amendment will be known as Johannesburg Johannesburgwysigingskema 1/320 genoem sal word) le Amendment Scheme 1/320 Further particulars of the in die kantoor van die Stadsklerk en in die kantoor van Scheme are open for inspection at the office of the Town die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer B222 Provin Clerk Johannesburg and at the office of the Director of siale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter insae Local Government Room B222 Provincial Building Pretorius Street Pretoria Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die Skema Any owner or occupier of immovable property situate van toepassing is of binne een myl van die grens van within the area to which the Scheme applies or within enige sodanige Skema en enige plaaslike bestuur wie se one mile of the boundary of any such Scheme and any regsgebied aangrensend is aan sodanige gebied het die local authority whose area of jurisdiction is contiguous to reg om beswaar teen die Skema aan te teken en kan te such area shall have the right to object to the Scheme eniger tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie and may notify the Director of Local Government in kennisgewing die Direkteur Van Plaaslike Bestuur by writing at the above address or PO Box 892 Pretoria bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in of such objection and of the reasons therefor at any time kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor within four weeks from the date of this notice G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike BeStuur Director of Local Government Pretoria 5 Februarie Pretoria 5 February

24 256 PROVINSIALE KOERANT 5 FERRUARIE 1969 KENNISGEWING 81 VAN 1969 NOTICE 81 OF 1969 ROODEPOORT MARAISBURG WYSIGINGSKEMA ROODEPOORTMARAISBURG AMENDMENT 1/46 SCHEME 1/46 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel It is hereby notified in terms of subsection (1) of section (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan 31 of the Townplanning and Townships Ordinance 1965 ning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die Stadsraad van that the Town Council of Roodepoort has applied for Roodepoort aansoek gedoen het am RoodepoortMarais RoodepoortMaraisburg Town planning Scheme burgdorpsaanlegskema soos volg te wysig: to be amended as follows: Die reservering van stroke grand van wisselende wydte vir paddoeleindes: The reservation of strips of land of varying width for road purposes: (a) Langs die grense van Mare Nefdt Hinda Nel Stanley en Pembrokestraat dorp Roodepoort rakende die ondergenoemde enve met die oog op n verbreding van die padreserwes: Erwe 156 tot 162 resterende gedeelte tot tat tot tot tot tot ; tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot (a) Along the boundaries of Mare Nefdt Hinda Nel Stanley and Pembroke Streets Roodepoort Township affecting the undermentioned erven with a view to widen ing the road reserves: Erven 156 to 162 remaining extent to : to to to to to to to to to to to to to to to to to 1359 tot tot tot to to 1476 Potion 1 tot 1476 Gedeelte of 1 van 1477 resterende gedeebe 1477 remaining extent tot ;1570 to to 1632 tot tot to and 1743; 1741 en 1743; (b) oor Erwe 1209 en 1785 dorp Roodepoort; (c) Or n cop ruimte (b) across Erven 1209 and 1785 Roodepoort Township; in die dorp Georginia (c) across an open space in Georginia Township Verdere besenclaede van hierdie Wysigingsketna (wat This amendment will be known as Roodepoort Roodepoort Maraisburg wysigingskema 1/46 genoem sal Maraisburg Amendment Scheme 1/46 Further particulars word) 18 in die kantoor van die Stadsklerk van Roode of the Scheme are open for inspection at the office of the poort eh in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Town Clerk Roodepoort and at the office of the Director Besttfur Kamer B222; Provinsiale Gebou Pretoriusstraat of Local :Government Room B222 Provincial Building; PretOria ter irisae pretorius Street Pretoria Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any Owner or occupier of immovable gelee is binne die property gebied situate ten opsigte waarvan die Skema within the area to which the Scheme van applies or toepassiiig is of binne within een myl van die grens van one mile of the boundary of any such enige Scheme and sodanige Skema any en enige plaaslike bestuur wie se local authority whose area regsgebied aangrensend of jurisdiction is contiguous to is aan sodanige gebied het die such area shall have the right to object to reg om beswaar the Scheme teen die Skema aan te teken en hn te and may notify the Director of Local is eniger tyd binne vier weke Government vanaf in die datum van hierdie writing at the above address or PO Box 892 kennisgewing die Direkteur Pretoria van Plaaslike Bestuur by of such objection and of the bovermelde reasons adres of Posbus 892 Pretoria therefor at any time skriftelik in within four weeks from the date of kennis this notice stel van so n beswaar en die redes daarvoor G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 5 Februarie Pretoria 5 February KENNISGEWING 82 VAN 1969 NOTICE 82 OF 1969 ROODEPOORT MARAISBURGWYSIGINGS10EMA ROODEPOORT MARAISBURG AMENDMENT 1/72 SCHEME 1/72 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel It is hereby notified in terms of subsection (1) of section (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan 31 of the Townplanning and Townships Ordinance ning en Dorpe bekendgemaak dat die Stadsraad van that the Town Council of Roodepoort has applied for 24

25 1 grens PROVINCIAL GAZETTE 5 FEBRUARY Roodepoort aansoek gedoen het om RoodepoortMarais RoodepoortMaraisburg Town planning Scheme burgdorpsaanlegskema te wysig vir die reser to be amended by the reservation of the following strips vering van die volgende stroke grond vir paddoeleindes: of land for road purposes: (a) Veertig voet wyd langs gedeelte van die suidelike (a) Forty feet in width along part of the southern bounvan Gedeelte 91 en die suidelike grense van Gedeel dary of Portion 91 and the southern boundary of Portions tes resterende gedeelte van en remaining extent of and van die plaas Vogelstruisfontein 231 IQ; of the farm Vogelstruisfontein 231 IQ; (b) dertig voet wyd plus n boulyn van 15 voet langs (b) thirty feet in width plus a building line of 15 feet die oostelike grens van Golf Club Terrace tussen The along the eastern boundary of Golf Club Terrace between Highway en Churchstraat en Church en Goldmanstraat The Highway and Church Street and Church Street and dorp Florida; Goldman Street Florida Township; (c) fifteen feet in width along the Hoofd Street boun daries of the following Consolidated Erven and 1837 Roodepoort Township; (c) vyftien voet wyd langs die Hcofdstraatgrense van die volgende Gekonsolideerde Erwe en 1837 dorp Roodepoort; (d) van wisselende wydte langs die Van Wykstraatgrense van Erwe 1175 en 1176 dorp Roodepoort (d) of varying width along the Van Wyk Street boun of Erven 1175 and 1176 Roodepoort Township dariesverdere besonderhede van hierdie Wysigingskema (wat RoodepoortMaraisburg wysigingskema 1/72 genoem sal word) le in die kantoor van die Stadsklerk van Roode poort en in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter insae This amendment will be known as Roodepoort Maraisburg Amendment Scheme 1/72 Further particulars of the Scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk Roodepoort and at the office of the Director of Local Government Room B222 Provincial Building Pretorius Street Pretoria Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die Skema Any owner or occupier of immovable property situate van toepassing is of binne een myl van die grens van within the area to which the Scheme applies or within enige sodanige Skema en enige plaaslike bestuur wie se one mile of the boundary of any such Scheme and any regsgebied aangrensend is aan sodanige gebied het die local authority whose area of jurisdiction is contiguous to reg om beswaar teen die Skema aan te teken en kan te such area shall have the right to object to the Scheme eniger tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie and may notify the Director of Local Government in kennisgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by writing at the above address or PO Box 892 Pretoria bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in of such objection and of the reasons therefor at any time kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor within four weeks from the date of this notice G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur G P NEL; Director of Local Government Pretoria 5 Februarie 1969 Pretoria 5 February KENNISGEWING 83 VAN 1969 NOTICE 83 OF 1969 VOORGESTELDE STIGT1NG VAN DORP GLENALBERT PROPOSED ESTABLISHMENT OF GLENALBERT TOWNSHIP It is hereby notified in terms of section 58 (1) of the Ingevolge artikel 58 (1) van die Ordonnansie op Dorps Townplanning and Townships Ordinance 1965 that beplanning en Dorpe 1965 word hierby bekendgemaak application has been made by New Market Estates (Pty) dat New Market Estates (Edms) Bpk aansoek gedoen Ltd for permission to lay out a township on the farm het om n dorp te stig op die plaas Elandsfontein 108 IR distrik Germiston wat bekend sal wees as Glenalbert Elandsfontein 108 IR District of Germiston to be known as Glenalbert Die voorgestelde dorp Id suidoos van dorp Alberton The proposed township is situate south east of Alberton noordoos van en grens aan dorp Florentiauitbreiding I en Township northeast and abuts Florentia Extension I op gedeelte (n gedeelte van Gedeelte 13) of van die plaas Township and on portion (a portion of Portion 13) of the Elandsfontein 108 IR distrik Germiston farm Elandsfontein 108 IR District of Germiston Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relative plans documents and information is open for inspection at the office inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur of the Director Room B225 Second Floor Block B Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou Provincial Building Pretoria for a period of eight weeks a Pretoria vir n tydperk van agt weke na datum hiervan from the date hereof W

26 258 PROVINSIALE /COERANT 5 FEBRLJARIE 1969 Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar %Till tnaalc teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the van die aansoek of Iniat begerig is om in die saak gehoor application or who is desirous of being heard or of making I te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in writing stel Sodanige kennisgewing moet nie later die as agt weke with the Director of Local Government Such communivan die datum van sodanige eerste publikasie in die cation shall be received by the Director not later than Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike eight weeks from the date of such first publication in the Bestuur ontvang word Provincial Gazette Alle besware moet in dupla ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and word aan die Direkteur Departement van Plaaslike addressed to the Director of Local Government PO Box Bestuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 5 Februarie 1969 Pretoria 5 February KENNISGEWING 84 VAN 1969 NOTICE 84 OF 1969 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP PROPOSED ESTABLISHMENT OF OLENALBERT GLENALBERTUITBREIDING 2 EXTENSION 2 TOWNSHIP Ingevolge artikel 58 (1) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58 (1) of the beplanning en Dorpe 1965 word hierby bekendgemaak Townplanning and Townships Ordinance 1965 that dat New Market Estates (Edms) Bpk aansoek gedoen application has been made by NeW Market Estates (Pty) het om n dorp te stig op die plaas Elandsfontein 108 IR Ltd for permission to lay out a township on the farm distrik Germiston wat bekend sal wees as Glenalbert uit Elandsfontein 108 IR District of Germiston to be known breiding 2 as Glenalbert Extension 2 Die voorgestelde dorp 18 suidoos van dorpe Alberton en voorgestelde Glenalbert en oos van dorp Dinwiddie en op gedeelte (n gedeelte van Gedeelte 13) van die plaas Elands fontein 108 IR distrik Germiston The proposed township is situate southeast of Alberton and proposed Glenalbert Townships and east of Dinwiddie Township and on portion (portion of Portion 13) of the farm Elandsfontein 108 1R District of Germiston Die aansoek met die betrokke plane dokumente en The application together with the relative plans docu inligting 18 ter insae by die kantoor van die Direkteur ments and information is open for inspection at theoffice Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou of the Director Room Second Floor Block B Pretoria vir n tydperk van agt weke pa datum hiervan Provincial Building Pretoria for a period of eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wit mask teen die toestaan van die aansoek person who of wat wishes to object to begerig is the om in die granting of the saak gehoor application or who te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis is desirous of being heard or of making stel representations Sodanige kennisgewing moet nie later Die as agt weke in the matter shall communicate in writing van die datum van with the Director of Local sodanige Government eerste publikasie Such in die comximni Provinsiale Koerant cation shall be received deur die by the Direkteur Director van not Plaaslike later than eight weeks Bestuur ontvang ward from the date of such first publication in the Provincial Gazette Alle besware moet in dupla ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and word aan die Direkteur Departement van Plaaslike addressed to the Director of Local Government PO Box Bestuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 5 Februarie 1969 Pretoria 5 February di 4 KENNISGEWING 85 VAN 1969 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP MEREDALE UITBREIDING 2 NOTICE 85 OF 1969 PROPOSED ESTABLISHMENT OF MEREDALE EXTENSION 2 TOWNSHIP It is hereby notified in terms of section 58 (1) of the Ingevolge artikel 58 (1) van die Ordonnansie op Dorps Townplanning and Townships Ordinance 1965 that beplanning en Dorpe 1965 word hierby bekendgemaak application has been made by Cecil Ernest Murray dat Cecil Ernest Murray for aansoek gedoen bet om n dorp permission to lay out a township on the firm Vieifontein te stig op die plaas Vierfontein 321 IQ distrik Johannes 321 IQ District of Johannesburg to be known as burg Meredale wat bekend sal wees as Meredaleuitbreiding 2 Extension 2 2 II

27 1 Tenders 1 PROVINCIAL GAZETTE 5 FEBRUARY Die voorgestelde dorp le wes van die dorpe Mondeor en The proposed township is situate west of Mondeor and Alan Manor oos en grens aan die Vereenigingpad en op Alan Manor Townships east of and abuts the Vereeniging die resterende gedeelte van Gedeelte 3 van die plaas Vier Road and on the remaining portion of Portion 3 of the fontein 321 IQ distrik Johannesburg farm Vierfontein 321 JO District of Johannesburg Die aansoek met die betrokke plane dokumente en The application together with the relative plans docuinligting re ter insae by die kantoor van die Direkteur ments and information is open for inspection at the office Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou of the Director Room Second Floor Block B Pretoria vir n tydperk van agt weke na datum hiervan Provincial Building Pretoria for a period of eight weeks _ from the date hereof Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor application or who is desirous of being heard or of making te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in writing stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt weke with the Director of Local Government Such communivan die datum van sodanige eerste publikasie in die cation shall be received by the Director not later than Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike eight weeks from the date of such first publication in the Bestuur ontvang word Provincial Gazette Alle besware tnoet in daplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and word aan die Direkteur Departement van Plaaslike addressed to the Director of Local Government PO Box Bestuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria G P NEL G P NEL Direkteur van Plaailike Bestuur Director of Local Government IIIIP Pretoria 5 Februarie 1969 Pretoria 5 February I TENDERS TENDERS Lw Tenders wat voorheen gepubliseer is to waarvan die sluitingsdatums nog nie verstreke is nie word the in hierdie kennisgewing herhaal nit Tenders word normaalweg 3 5 weke voor die sluitingsdatum gepubliseer NB Tenders previously published and where the closing dates have not yea passed have not been repeated in this notice Tenders are normally published 35 weeks before the closing date rli TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS TENDERS vir die volgende dienste/voorrade/verkope Tenders are invited for the following services/supplies/i word ingewag (Tensy dit in die uiteensetting anders aan sales (Unless otherwise indicated in the description gegee word word tenders vir voorrade bedoelj: tenders are for supplies):_ Sift ng Tender Na Beskrywiug van tender datum Tender No of tender Closing date WFTB 67/69 Zeemstpaddepot: Oprigting van huis (geadverteer 31/12/1968; sluitingsdatum 31/1/1969) Sluitingsdatum verleng na/zeerust Road Depot: Erection of house (advertised 31/12/1968; closing date 31/1/1969) Closing date extended to 14/2/69 WFTB 114/69 lithrskool Brits: Uitle van gronde/layout of grounds 28/2/69 WFTB 115/69 Bryanstonse Laerskool Johannesburg: Elektriese installasiefelectrical installation 28/2/69 WFTB 116/69 Verre OosRandse Hospitaal: Nuwe antistatiese vloere/far East Rand Hospital: New anti static floors 28/2/69 WFTB 117/69 Franklin D Roosevelt Primary School Johannesburg: Saal: Ventilasie/Hall: Ventilation 28/2/69 WFTB 118/69 Laerskool H M Swart Bethal: Bou van sportgronde/h M Swart Primary School Bethal: Construction of sports fields 28/2/69 WFTB 119/69 Skool Jim van Tonder Bethel (voorheen Bethalse Skool): Uitla van gronde ens/jim van Tonder School Bethal (previously Bethal School): Layout of grounds etc 28/2/69 WFTB 120/69 Klerksdorphospitaal: Oprigting van een 200 kvahulpdkselontwikkelstel/klerksdorp Hospital: Erection of one 200 kva standby diesel generator set 28/2/69 WFTB 121/69 Louis Trichardtse Laerskool: Hoofswoning (ripe 1700)/Principals residence (Type 1700) 28/2/69 WFTB 122/69 Luipaardsvleise Laerskool Krugersdorp: Sentrale venvarming/central heating 28/2/69 WFTB 123/69 Observatory East Primary School: Bon van sportvelde ens/construction of sports fields etc 28/2/69 WFTB 124/69 Pietersburghospitaal: 12 van antistatiese vloere in twee operasiesale/pietcrsburg Hospital: Laying of antistatic floors in two operating theatres 28/2/69 WFTB 125/69 Pretoria Hoer Tegniese Skool: Oprigting van saagseluitsuiginstatlasie/pretoria Technical High School: Erection of sawdust extraction plant 28/2/69 WFTB 126/69 Primrose Primary School Germiston: Sentrale verwarming/central heating 28/2/69 WFTB 127/69 Rustenburgse Paaiedepartemenf: Oprigting van woning/rustenburg Roads Department: Erection of residence 28/2/69 WFTB 128/69 Laerskciol Selection Park: Nuwe tipe Vergadersaal/New type Assembly hall 28/2/69 WFTB 129/69 Laerskool Voorslag (voorheen Vanderbijlparkse 9de Laerskool): Sentrale verwarming/laerskool Voorslag (previously Vanderbijlparkse 9de Laerskool): Central heating 28/2/69 WFTB 130/69 H F Venvoerdhospitaal Pretoria: Oprigting van saagseluitsuiginstallasie/h F Venvoerd Hospital IIIPretoria: Erection of sawdust extraction plant 28/2/69 iti; 3

28 260 PROVINSIALE KOERANT 5 FEBRUARIE 1969 BELANGRIKE OPMERKING IMPORTANT NOTES 1 Die betrokke tenderdokumente met inbegrip van die ampte 1 The relative tender documents including the Administra like tendervorms van die Administrasie is op aanvraag by die dons official tender forms are obtainable on application from onderstaande adresse verkrygbaar Sodanige dokumente asmede the relative addresses indicated below Such documents and any enige tender/kontrakvoorwaardes wat nie in die tenderdokumente opgeneem is nie is ook by die genoemde adresse vir tender/contract conditions not embodied in the tender documents inspeksie verkrygbaar: are also available for inspection at the said addresses: 4 Kantoor in Nuwe Provinsiale Gebou Pretoria Office in New Provincial Building Pretoria Tender Posadres te Tender Postal address verwys:ng Pretoria Ref P Pretoria Kamer Tele Phone Blok Verdiefoonno Room no ping Block Floor No Pretoria No Pretoria HA 1 Direkteur van A930 A 9 (89251) HA 1 Director of Hos A930 A 9 (89251) Hospitaaldiens pital Services te Privaatsak Private Bag HA 2 Director of Hos A940 A BA 2 Direkteur van A940 A pital Services Hospitaaldiens Private Bag 221 te Privaatsak HB Director of Hos A746 A pital Services HB Direkteur van A746 A Private Bag 221 Hospitaaldiens Re Director of Hos A729 A te Privaatsak pital Services 221 Private Bag 221 HC Direkteur van A729 A Hospitaaldiens HD Director of Hos A740 A te Privaatsak pital Services 221 Private Bag 221 HD Direkteur van A740 A Hospitaaldiens PFT Provincial Seem A1119 A te Privaatsak taty (Purchases 221 and Supplies) PFT Provinsiale Sekre A1119 A Private Bag 64 taxis (Aankope en Voorrade) RFT Director Trans D518 D Privaatsak 64 vaal Roads RFT Direkteur Trans D518 D Department vaalse Peale Private Bag 197 depart amen t Privaatsak 197 TED Director Trans A550 A S TOD Direkteur Trans A550 A vaal Education vaalse Onder Department wysdeparte Private Bag 76 meat Privaat sak 76 WFT Director Trans C109 C WFT Direkteur Trans C109 C vaal Departvaalse Werke ment of Works 1 departement Private Bag 228 Privaatsak 228 WFT B Direkteur Trans C219 C M WFTB Director Trans C2I9 C M vaalse Werke vaal Departdepartement meat of Works Privaatsak 228 Private Bag Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of 1 II The Administration is not bound to accept the lowest or any enige tender aan te neem nie en behou horn die reg voor om a tender and reserves the right to accept a portion of a tender gedeelte van n tender aan te neem 3 In die geval van iedere WFTB tender moet die tenderaar 3 In the case of each WFTB tender the tenderer must pay n deposito van R4 stort alvorens by van die tenderdokumente a deposit of R4 before he will be supplied with the tender dom voorsien sal word Sodanige deposito moet in kontantgeld wees meats Such deposit must be in the form of cash a bank n tjek deur die bank geparafeer of n departementele legorder initialed cheque or a departmental standing deposit receipt (RIO) kwitansie (R10) Genocmde depositobedrag sal terugbetaal word The said deposit will be refunded if a bona fide tender is received as n bona fideinskrywing van die tenderaar ontvang word of as from the tenderer or if the tender documents including plans die tenderdokumente met inbcgrip van plane spesifikasies en specifications and bills of quantities are returned by the tenderer hoeveelheidslyste binne 14 dae na the sluitingsdatum van die within 14 days after the closing date of the tender to the relative tenderaar teruggestuur word oa die betrokke adres in opmerking address shown in note I above 1 hierbo aangemon 4 All tenders must be submitted on the Administrations 4 Alle tenders moet op die amptelike tendervorms van die official tender forms Administrasie voorgele word 5 Iedere inskrywing moet in n afsonderlike verseelde koevert S Each tender must be submitted in a separate sealed envelope ingedien word geadresseer aan die Voorsitter Die Transvaalse addressed to the Chairman Transvaal Provincial Tender Board Provinsiale Tenderraad Posbus 1040 Pretoria en moet duidelik PO Box 1040 Pretoria and must be clearly superscribed to van die opskrif voorsien wees ten einde die tenderaar se naam en show the tenderers name and address as well as the numbei adres aan M MOD asook die nommer beskrywing en sluitings description and closing date of the tender Tenders must be in datum van die tender Inskrywings moet teen 11 yin op die the hands of the Chairman by 11 am oh the closing date indisluitingsdatum hierbo aangetoon in die Voorsitter se hande cated above wees 6 Indien inskrywings per hand ingedien word moet butte teen 6 If tenders are delivered by hand they must be deposited in 11 vm op die sluitingsdatum in die Formele Tenderbus geplaas the Formal Tender Box at the Enquiry Office in the foyer of thb wees by die navraagkantoor in die voorportaal van die miwe New Provincial Building at the Pretorius Street main entrance Provinsiale Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraat se kant (naby die hoek Van Boirnanstraat) Pretoria 4 (near Bosman Street corner) Pretoria by11 nm on the closing date

29 1 VAN PROVINCIAL GAZE! It; 5 FEBRUARY re SKUTVERKOPINGS agter; bulkalf 18 maande Mai regteroor eye no marks; bull crossbred 8 years Tensy voor die tyd gelos sal die diere stomp en halfmaan van agter linkeroor red left ear topped no brand marks; bull hieronder beskryf verkoop word sons aanslip* crossbred 5 years red no marks gedui WERKENDAM Skut distrik Waterberg op 26 Februarie 1969; om 11 vm Os Persone wat navraag wens te doen aan Afrikander 4 jaar rooi brand onduidelik LEEUWVALLEI Pound District of gaande die hieronder omskrewe diere moetlydenburg on 26 February 1969 at 11 in die geval van diere in munisipale skutte am Cow crossbred 9 years red cuts on die Stadsklerk nader en wat diere in both ears; bull cross bred 1 year red cuts d istrikskutte betref die betrokke Landdros POUND SALES on both ears KRUISFONTEIN Skut distrik Pretoria Unless previously released the animals op 26 Februarie 1969 om I 1 vm Mull described hereunder wall be sold as LTCHTENBURG Municipal Pound on merrie 8 jaar swart blind in een nog indicated 14 February 1969 at 10 am Cow 6 years geen merke; bur gekruis 8 jaar rooi linkerred left ear topped and crescent at the Persons desiring to make inquiries oor stomp geen brandmerke; bul gekruis back; bull calf 18 respecting the animals described hereunder months red right ear 5 jaar rooi geen merke topped and crescent at the back left ear LEEUWVALLEI Skut distrik Lydenburg in the case of animals in municipal pounds slit op 26 Februarie 1969 am 11 vm Koei should address the Town Clerk: for those 0 ri gekruis 9 jaar rooi snye op albei ore; but in district pounds the Magistrate of the concerned gekruis 1 jaar rooi snye op albei ore district WERKENDAM Pound District of LICHTENBURGSE Munisipale Skut op KRUISFONTEIN Pound District of Waterberg on 26 February 1969 at Februarie 1969 om 10 vm Koei 6 jaarl Pretoria on 26 February 1969 at 11 am am Ox Africander 4 years red brand rani linkeroor stomp en halfmaan van Mule mare 8 years; black blind in one indistinct PLAASLIKE BESTUEIRSEMTNIS GEWIINGS NI I TICE S 7 1 LOCAL AUTII tillities STADSRAAD VAN PRETORIA om teen die skema beswaar te meek of om Particulars of this scheme are open for vertod ten opsigte daarvan te rig en indien inspection at Room 602 Munitoria Ver VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE hy dit wil doen meet by die Stadsklerk meulen Street and Room 33 City Hall PRETORIASE DORPSAANLEGSKEMA 1 Posbus 440 Pretoria binne vier weke van Paul Kruger Street Pretoria for a period 1944 DORPSBEPLANNING die eerste publikasie van hierdie kennis of four weeks from the date of the first WYSIGINGSKEMA 1/182 gewing naamlik 5 Februarie 1969 skriftelik publication of this notice which is 5 Die Stadsraad van Pretoria hetnoniweip van sodanige beswaar of vertod in kennis February 1969 wysiging van die Pretoriase Dorpsaanleg stel en vermeld of hy deur die plaaslike The Connell will consider whether or not skema 1 van 1944 opgestel wat bekend sal bestuur gehoor wil word of nie the scheme should be adopted staan as Dorpsbeplanningskema 1/182 HILMAR RODE Any owner or occupier of immovable " Stadsklerk property within the area of the Pretoria Hierdie ontwerpskema beyat die volgende 28 Januarie 1969 Town planning Scheme 1 of 1944; or within voorstelti (Kennisgewing 26 van 1969) one mile of the boundary thereof has the Diethkrbdstemming van die resterende right to object to the scheme or to make gedeelte ea Gedeelte A van Erf 333 die representations in respect thereof and if he : resterende gedeelte en Gedeelte A van Erf wishes to do so be shall within four weeks 334 Erf 335 Gedeelte D die resterende of the first publication CITY COUNCIL OF PRETORIA of this notice which gedeelte van Gedeelte B en Gedeelte 8 van ; is 5 February 1969 inform the Town Clerk Erf 336 Arcadia geed aan Beatrixstraat PROPOSED AMENDMENT AMENDMENT TO THE PO Box 440;!Ireton; ii) writing of such tussen Vermeulen en Kerkstraat van PRETORIA TOWN PLANNING SCHEME objection or representation and shall state algemene besigheids ac spesiale gebruik 1 OF I944 AMENDMENT TOWN whether or not he wishes to be heard by ten einde n gebou op te rig tot n totale PLANNING SCHEME 1/182 the local authority gebeelhoome van 145 Engelse voct bo die The City Council of Pretoria has HILMAR RODE hoogste natuurlike vlak van die terrein prepared a draft amendment to the Pretoria Town Clerk (insluitende enige vloer vir parkcergarages 28 January 1969 Townplanning Scheme 1 of 1944 to be (Notice 26 of 1969) 75 5 en hysermotorkamers en kamers vir me known 12 as Amendment Townplanning Blankest vie die doeleindes soos uiteengesit Scheme 1/182 in Gebruikstreek III Tabel C van Klousule a 16 van die oorspronklike Skema rats under draft scheme contains the following DORPSRAAD VAN AMSTERDAM WAARDERINGSHOF worpe aan die voorwaardes vervat in Bylae Proposals: B Plan 386 van die Konsepskema The rezoning of the remaining extent and Kennisgewing geskied hiermee ingevolge Portion A of Erf 333 the remaining extent artikel 13 (8) van die Plaaslike Bestuur Die algemene uitwerking van die skema and Portion A of Erf 334 Erf 335 Porticin belastingordonnansie 20 van 1933 dat die sal wees dat geen bykomende gebruike toe D the remaining extent of Portion B and Hof sy eerste sitting op 15 Februarie 1969 gestaan ward nie soos tans veroorloof is Portion 8 of Erf 336 Arcadia situate on om 10 vm in die Dorpsaal Amsterdam ingevolge die oorspronklike skema maar dat Beatrix Street between Vermeulen and Transvaal sal hou ten einde besware teen geboue met n groter boogie soos bepaal ih Church Streets Irvin "General Business" to die Algemene Waardasierol aan te boor Tabel E van Klousule 22 van die gemelde "Special" to permit the erection of build C P DU P DU TOIT skema op die terreine opgerigkan word ings to a total overall height of 145 English Stadsklerk feet above the highest natural level of the De eiendomme is op naam van die firma Amsterdam 21 Januarie 1969 (including any floor for parking (Kennisgewing 2/ 1969) NBSA Centre (Pty) Ltd Stadsentrum "ranges site and lift motor rooms and non 400 Pretoriusstraat Pretoria; geregigtreer European quarters) for the uses as set out VILLAGE COUNCIL OF AMSTERDAM Besonderhede van hierdie skema 16 ter in use Zone III Table C of clause 16 of insae te Kamer 602 Munitoria;Vermeulen the original scheme and subject to the VALUATION COURT straat ea Kamer 33; Stadhuis Paul Kruger conditions set out inannexure B Plan 386 Notice is hereby given in terms of section Strut Pretoria vir a tydperk van vier of the Draft Scheme 13 (8) of the Local Authorities Rating weke van die datumvan die eerste publikasie The general effect of the scheme will be Ordinance 20 of 1933 that the first sitting van hierdie kennisgewing af; naamlik 5 that no additional uses other than at present of the Valuation Court will take place in Februarie 1969 permissible in terms of the original scheme the Village Hall Amsterdam Transvaal on will be granted but that buildings of a 15 February 1%9 at 10 am to hear Die Read sal did skema oorweeg en greater height than that provided for in objections against the General Valuation be Die of dit aangeneem moet word Table E of clause 22 of the said scheme Roll Enige eienaar of okkupeerder may erected on the sites van vaste C P DU P DU TOIT " eiendoin binne die gebied van die Pretoriase The properties are registered in the name Totem Clerk Dorpsaanlegskerhe 1 van 1944 of blame bf NRSA Centre (Pty) Limited 400 City Amsterdam 21 January 1969 ten myl van die grens daarvan bet die reg Centre Pretorius Street Pretoria (Notice 2/1969) 66 5 S

30 262 PROVINSIALE KOERANT 5 FEBRUARIE 1969 DORPSRAAD VAN WITRIVIER ONOPGEEISTE GELDE Ingevolge Artikel tweeennegentig (1) van die Dondelwet 1913; wont Nerby broths gegee dat die ondergenoemde bedrae wat op 31 Desember 1968 in die besit van die Witrivierse Dorpsraad of van anise agent namens hornwas vw n tydperk van vyf jaar of tenger nie deur die reghebbendesoppias is nieindien die bedrae nie binne drie maande na die datum van publikasie hiervan opgetis word rue sal hulle na aftrekking van die koste van publikasie in die Voogdyfonds vir rekening van die reghebbendes gestort word 111 VILLAGE COUNCIL OF WHITE RIVER UNCLAIMED MONEYS In terms of section ninetytwo (1) of the Administration of Estates Act 1913 notice is hereby given that the undermentioned amounts which were held by the White River Village Council or by any agent on its behalf on 31 December 1968 have remained unclaimed for a period of five years or more by the rightful owners Should these amounts not be claimed within three months from the date of publication hereof they will be deposited in the Guardians Fund to the credit of the rightful owners after deduction of the cost of publication Bedrae van R1 of meer maar minder as R20 Amount of RI or more but less than R20 Noanz en jongsbekende adres van reghebbende Erf No Bedrag Name and last known address of rightful owner Erf No Amount Aucamp B J C Joe Hannastraat Witrivier Austin F Alie van Bergenstraat Witrivier 155/6 150 Aenmey D Clem Merrimanstraat 2 Witrivier Brechlin R P Theo Kleynhansstraat 10 Witrivier Bosch C F B Kruger Parkstraat 19 Witrivier Barker N C Kruger Parkstraat 3 Witrivier Barker G S Syd Comwellstraat 2 Witrivier Bezuidenhout P L Frank Townsendstraat 13 Witrivier Barker J Campbell Rossstraat 2 Witrivier Botha R D Alia van Bergenstraat 22 Witrivier Burger P J Kruger Parkstraat 30 Witrivier Britz M W Joe Hannastraat Witrivier Castignani M S William Lynnstraat 7 Witrivier Cronje W L Hennie van Tilstraat 34 Witrivier Cooper C IL Vanriebeeckstraat 8 Witrivier Wits H B Henry Moreystraat 5 Witrivier De Lange P A Vanriebeeckstraat 17 Witrivier Do Bruin P E Palmstraat 11 Witrivier Drew S R PO Box 291 White River Rural 1000 Grobbelaar J Kruger Parkstraat 22 Witrivier Grobbelaar N J Danieioubertstraat 15 Witrivier " Grobler M W Charles Nelstraat 7 Witrivier Grobler P and De Bruin P F Syd Cornwellstraat 4 Witrivier Greyling M D Alle van Bergenstraat 22 Witrivier Howard & Parker Kruger Parkstraat 30 Witrivier 7 u350 Hattingh F T L TerryOstlerstraat 5 Witrivier els 175 Howard E W; J Kinser Parkstmat 10 Witrivier 119/4 600 Hanna E E Kruger Parketmat 10 Witrivier Inyati Shighuis; Kruger Parkitialt29; Witrivier Joubert W P S Kruger Parkstraat Witrivier Joizbert D J Frank Townsendstraat 39 Witrivier 205; 010 Legogote Apteek Kruger Parkstraat 30;Witrivier Leeney G H William Lynnstraat 12 Witrivier Langenhoven D J Kruger Parkstraat 20 Witrivier Mentz W G Willem Swanepoelstraat 8 Witrivier Mare M J Palmstraat 3 Witrivier Nieuwoudt H J William Lynnstraat Witrivier Net P D G Kruger Parkstraat Witrivier 1I9 020 Patel A Theo Kleynhansstraat Witrivier Pt Rapid Sales Kruger Parkstraat Witrivier Ranchers Meat Market Kruger Parkstraat 22 Witrivier Retief G J Kruger Parkstraat 13 Witrivier Raubenheimer L J Campbell Rossstraat 12 Witrivier Rattray Frank Townsendstraat Witrivier 227/8 700 Steyn P J Japie Theronstraat 2 Witrivier Steyn L H Joe Hannastraat Witrivier Stoltz C F John 13arkeritraat 5 Witrivier Smith E J Joe Hannastraat 4 Witrivier 76/7 095 Taljaard W J J Theo Kleynhansstraat 12 Witrivier Venter J M Alie van Bergenstraat 32 Witrivier Vcrmaak G Kruger Parkstraat 37 Witrivier Van Til G Kruger Parkstraat 30 Witrivier Venter N J Hennie van Tilstraat 34 Witrivier 115 0:50 Van Dongen P Kruger Parkstraat 69 Witrivier Van Wyk R F Vanriebeeckstraat 7 Witrivier Van Loggenberg J J Peter Grahamstraat Witrivier Van der Schyff W J Joe Hannastrait Witrivief Van Zyl M J William Lynnstraat Witrivier 30/7 055 Van Staden J J Syd Comwellstraat 6 Witrivier White River Garage Joe Hannastraat 5 Witrivier Wallcolt H H Hennie van Tilstraat 36 Witrivier Winnies Fashions Kruger Parkstraat 20 Witrivier Wilson; T: IC Frank Townsendstraat 13 Witrivier Munisipalekantore/Municipal Offices H N LYNN Stadsklerk/Town Clerk: : i Witrivier/White River (Keimisgeivng/Notice 1/1969) 6 ; R : 775

31 Offices jp _ PROVINCIAL GAZETTE 5 FEBRUARY CHRISTIANA MUNISIPALITEIT indicn by dit wil daen moot by die Raad STADSRAAD VAN LICHTENBURG publikasie STANDAARDbinne vier weke van die cerste REGLEMENT VAN van hierdie kennisgewing naamlik 29 Ian ORDE uarie 1969 skriftelik van sodanige bcswaar PROKLAMASIE VAN PAD Dit word ingevolge die bepalings van of vertoe in kennit stel en vameld of by Kennisgewing geskied hiermee ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike deur dieraad nangehoor wit word or nit: die bepalings van artikel S van *die Local Bestuur van 1939 bekendgcmaak dat die Authorities Roads Ordinance 1904 datdic Stadsraad van voorneme is om die Stan H 13 PHILLIPS t S adsraad van Sekrctans Lichtenburg n petisie tot die daard Reglement van Orde (Administrateurs Administrateur van die provinsie Transkennisgewing 1049 van 16 Oktobcr 1968) Posbus 1341 vaal gerig het Pretoria 29 Januarie am die 1969 proklamering as n te aanvaar Afsk rifle daarvan 18 ter insae openbare pad ingevolge artikel 4 van by die Stadskantoor en skriftelikc besware (Kennisgewing 11/69) genoemde Ordonnansie van die pad soos in daarteen meet die Stadsklerk Posbus 13 die Bylae hierby omskryf I Christiana nie later as Maandag 24 Feb ruarie 1989 bereik nie TRANSVAAL BOARD FOR THE Enige persoon wat bcswaar teen die DEVELOPMENT OF PERIURBAN genoemde proklamering wil indien meet CHRISTIANA MUNICIPALITY AREAS sadanige beswaar skriftelik by ondergete STANDARD STANDING ORDERS kende en die Direkteur van Plaaslike PROPOSED AMENDMENT TO THE 13estuur Posbus 892 Pretoria indien voor of It is hereby notified in terms of section SOUTHERN JOHANNESBURG RE op 14 Maart of the Local Government Ordinance of GION TOWNPLANNING SCHEME 1939 that the Town Council proposes to AMENDMENT SCHEME 13 Volledige besonderhede kan van die adopt the Standard Standing Orders The Transvaal Board for the Develop Klerk Van die (AN Read Lichtenburg verkry 1049 of 16 October 1968) Copies ment of PenUrban Areas has prepared a word Die kaarte waarna in die Bylae verthereof are open for inspection at the Town draft amendment townplanning scheme to wys word is ter insae in die munisipale kanand written objections thereto must be known as Amendment scheme 13 tore Lichtenburg reach the Town Clerk PO Box 13 Chris tiana not later than Monday 24 February This draft scheme contains the following G F DU TOIT Proposals: Stadsklerk 1 Wording The Southern Johannes Munisipale Kantore 1969 TRANSVAALSE RAAD VTR DIE ONTburg Region Townplanning Scheme 1962 Lichtenburg 9 hilt lane 1969 WIKKELING VAN BUITESTEDELIKE approved by virtue of Administrators Pro (Kennisgewing No 2/1969) GEBIEDE demotion 4 of 9 January 1963 is hereby (132/8) further amended in so far that paragraph VOORGESTELDE WYSIGING VAN one of clause 15 (a) (xvii) (I) of the scheme BYLAE DIE SUID JOHANNESBURGSTREEK clauses be amended as follows: n Pad 120 Kaapse voet breed oor die DORPSBEPLANNINGSKEMA WYSI (i) The word processing be substituted Restant en Gedeelte 31 van die plaaa Lich G1NGSKEMA 13 for the word canning tenburg Dorp en Dorpsgiond 27IP distrik Die Trinsvaalse Raad vir die Ontwikke (ii) the word meat be inserted after the Lichtenburg en pleb in die munisipale asngsema ling van Buites(edelike Gebiede het n ont word poultry gebied van die Stadsraad van Lichtenburg werechapsbeplanningskema opgestel wat soos meer volledig aangedui op pr Kaart SG Wysigik 13 bekd 2 Description en sal staan of portion of Portion 2) o of the Pbrtion (a farm Vlakfon 8 A1503/68 en A1504/68 Hier& ontwerpskema bevat die tein 303 IQ volgende voorstelle: 3 Street on which property abuts 1Bewoording Die SuidJohannesburg None TOWN COUNCIL OF LICHTENBURG streekdorpstiiplanningskerria 1962 soos 4 deur Administrateursproklamasie Nearest intersection None 4 van 9 PROCLAMATION Influent 1963goedgekeur word hierdeur " 5 Owner and address Mr G A P OF ROAD 2 voider gewysig deur paragraaf een van Dienst PO Box 8771 Johannesburg Notice is hereby given in terms of section klousule 15 (a) (xvii) (1) van die skerna 5 6 Present zoning Agricultural (existing gricu A of the Local Authorities Roads Ordinance Itura g I klousules soos volg te yerander: canning factory) 1904 that the TOwn Council of Lichtenburg has petitioned the Administrator of the Pro (i) Die woord inmaak deur die woord 7 Proposed zoning and implications verwerktng ie vervang; en vi no of Transvaal for the proclamation as thereof The scheme clausesare amended a public road (ii) die woord Weis na die woord plaintin such a manner So as to provide for the in terms of section 4 of the vee in te voeg abovementioned Ordinance; of the road as canning of meat whereby the factory may described in the schedule hereto 2 Beskryiving van eiendom Gedeelte be extended S (n galēche van Gedeelte 2) van die Any person who wishes to object to the plaas Vlakfontein 303 IQ Particulars of this Scheme are open for inspection at the Boards Head Office proposed proclamation must lodge the 3 Straw aangrensend aan eiendom 320 objection in writing with the undersigned Gan Room A713 H B Phillips Building 4 Naaste kraising Goon Bosman Street Pretoria fora period of and the Director of Local Government PO Box 89 7 four weeks from the date of the first Pretoria before or on 14 kali 5 Eienaar en adres Mnr G A P cation of this notice which is on 29 Janu March Dienst Posbus 8771 Johannesburg 1969 ary Ifuldige sonering Landbou (bestaande Further particulars may be obtained from inlefabriek) The Board will consider whether or not the Clerk of the Council Lichtenburg The 7 Voorgesteide sonering en die implika the Scheme should be adopted plans referred to in the schedule hereto sies daarvan Die skemaklousules word Any owner or occupier of immovable are open for inspection at the municipal i sodanig verander dat voorsiening vir die property within the area of the Southern offices Lichtenburg verwerking van vleis gemaak word en die Johannesburg Region Town planning G F DU TOIT fabriek sodoende kan uitbrei Scheme or within one mile of the boundary Town Clerk Besonderhede van hierdie Skema is ter thereof has the right to object to the Municipal Offices i insae by die Raad se Hoofkantoor Kamer Scheme or to make representations in res Lichtenburg 9 January 1969 A7I3 H B Phillipsgebou Bonmanstraat poet thereof and if he wishes to do so he 320 Pretoria vir n tydperk van vier weke shall within four Weeks of the first publi (Notice No: 2/1969J van die datum van die eerste publikasie van cation of this notice which is on 29 Jan U 34(5 ) hierdie lemilsgewing af naamlik 29 Janua nary 1969 inform the Board in writing of rio 1969 such objection or representation and shall SCHEDULE Die Raad sal die Skema _oorweeg en state whether or na be wishes to be heard A road 120 Cape feet wide ova the besluit of dit aangeneem meet word by the Board Remainder and Portion 31 of the farm Bing e uienaar of bewoner van vaste eien H B PHILLIPS Lichtenburg Town and Townlands ;27 IP dour binne die gebied van die Suid Johan: Secretary District of Lichtenburg and situated within nesburgstreek dorpsbeplanningskema of PO Box 1341 the area of jurisdiction of the Town Coun binne een myl van die grens daarvan ha Pretoria 29 January 1969 cil of Lichtenburg as more fully shown on die reg em teen die Skema beswaar te maak (Notice 11/69) Diagrams SG A1503/68 and A1504/68 d of om vertoe ten opsigte daarvan to rig en i :

32 264 PROVINSIALE KOERANT 5 FEBRUARIE 1969 STADSRAAD VAN NIGEL STAAT VAN ONOPGEEISTE GELDE Ingevolge artikel 93 (I) van die Boedelwet 1965 word hierby kennis gegee dat ondergenoemde bedrae wat op 31 Desember 1968 in Emit van die Stadsraad vatinigel of van edge agent namens horn was vir n tydperk van vyf jaar of ranger nie dent die regmatige eienaars opgears isnie Indien die bedrae nie binne drie maande na die datum van publikasie hiervan opgeeis word nie sal dit na aftrekking van die koste van publikasie in die Voogdyfonds van die Mecster van die Hooggeregshof te Pretoria gestort word in die krediet van die regmatige eienaars TOWN COUNCIL OF NIGEL STATEMENT OF UNCLAIMED MONEYS In terms of section 93 (1) of the Administration of Estates Act 1965 notice is hereby given that the undermentioned amounts which were held by the ToWn Council of Nigel or by any agent on his behalf on 31 December 1968 have remained unclairried for a period of five years or more by the rightful owners Should these amounts not be claimed within three months of the date of publication hereof; they will be deposited in the Guardians Fund of the Masterof the Supreme Court at Pretoria to the credit of the rightful owners after deduction of the cost of publication Bedrae vank20 en meer Amounts of R20 and more _ Naam en jongsbekenae adres van regnzatige eienaar Bedrag Maine and last known address of rightful owner Amount R Townley H S Dunningweg 36 Dunnottar 5000 Lombard J Porterweg 100 Dunnottar 5000 Bierman J A Orley) Burgerswcg 7 Nigel 5000 Bedrac minder as R20 Amounts less than R20 Nam en jongsbekende adres van regmatige eienaar Bedrag Name and last known address ofsited owner Amount It Bressan Gino Bartle Frereweg 59 Nigel 491 Willmans G J Leslieweg 79 Dunnottar 186 Gloy S J Hainmondweg 58/60 Dunnottar 100 Slagpale adres onbekend 600 Munisipale Kantoor Nigel I A VAN STADEN Stadstesourier/Town Treasurer 2 Januarie 1969 (Kennisgewing/Notice 3/1969) 76 5 q :_t STAD JOHANNESBURG CITY OF JOHANNESBURG STADSRAAD VAN BRITS VOORGESTELDE WYSIGING VAN PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN STANDAARD REGLEMENT VAN DIE JOHANNESBURGSE DORPSAAN NESBURG TOWN PLANNING SCHEME ORDE LEGSICEMA 1 WYSIGINGSKEMA 1 AMENDMENT SCHEME 1/349 Kennis word gegee ingevolge die bepalings 1/349 The City Council of Johannesburg has van artikel 96 van die Ordonnansie op Die Stadsraad van Johannesburg het in prepared a draft amendment townplanning Plaaslike Bestuur 1939 sobs deoryiig dat ontwerpwysigingsdorpsaanlegskema opgescheme to be known as Amendment Town die Stadsraad van voorneme is om die stel wat as Wysigingsdorpsbeplanningskema planning Scheme 1/349 Standaard Reglement van Orde afgekondig bekend sal staan; This draft scheme contains the following by Administrateurskendigewing 357 van 29 Mei 1963 wat Ilan toepassing gemaak P is op Hierdie ontwerpskema bevat die volgende die Stadsraid van Brits by Administrateursvoorstel : To rezone Stand 118 being 195 Strut kennisgewing 809 van 4 Desember 1963 te Street between Simmonds and Harrison Die indeling van Standplaas 118 naamlik herroep en om die Standaard Reglement Streets Wanderers View Johannesburg Smitstmat 195 tussen Simmonds en van Orde; afgekondig deur from "Special" permitting Administrateurs a two storey Harrisonstraat Wanderers View Johannes kennisgewing 1049 van 16 Oktober 1968 te burge word van "spesiaal" wat n twee building and basement to Special" aanvaar a building with greater height verchepinggebou en n kelderverdieping permitting and a bulk of 40 Afskrifte van hierdie Verordeninge le ter toelaat na "spesiaal" wat n hoer gebou en insae by die kantoor van die Stadsklerk vir n omvang van 40 toelaat verander The owners of this stand are Volkskas n tydperk van 21 the met ingang van die Volkskas Beperk Posbus 578 Pretoria is Beperk PO Box 578 Pretoria datum van hierdie kennisgewing die eienaars van hierdie standplaas Particulars of this scherne are open for IL L LOOTS Besonderhede van hierdie Skema 18 ter inspection at Room 423 Municipal Offices Stadsklerk insae in Kamer 423 Stadhuis Johannesburg Johannesburg for a period of four weeks Stadhuis vir n tydperk van vier weke van die datum from the date of the first publication of Brits 7 Februarie 1969 van die eerste publikasie van hierdie kennis this notice which is 5 February 1969 gewing af naamlik 5 Februarie 1969 The Council will consider whether or not TOWN COUNCIL OF BRITS Die Raad sal die Skema oorweeg en the scheme should be adopted besluit of dit aangeneem moet word STANDARD STANDING ORDERS Enige eienaar of okkupeerder van vaste Any owner or occupier of immovable Notice is hereby given in terms of section eiendom binne die gebied van die Johannes Property within the area of the amendment 96 of the Local Government Ordinance burgse Dorpsaanlegskema 1 of binne een townplanning scheme or within one mile 1939 as amended that the Town Council myl van die grense daarvan het die reg oin of the boundary thereof has the tight to Proposes to revoke the Standard Standing teen die Skema beswaar te maak of om object to the scheme or to make representa_ Orders published by Administrators Notice vette ten opsigte daarvan te rig en indien lions in respect thereof and if he wishes 357 dated 29 May 1963 which was made by dit wil doen moet by die plaaslike to do so he shall within four weeks of the applicable to the Town Council of Brits by bestuur binne vier weke van die eerste first publication of this notice which is Administrators Notice 809 dated 4 Decempublikasie van hierdie kennisgewing naamlik 5 February 1969 inform the local authority ber 1963 and to adopt the Standard Stand 5 Februarie 1969 skriftelik van sodanige in writing of such objections or representa ing Orders published by Adniinistrators beswaar of vertoe in kennis stel en vermeld lion and shall state whether or not he wishes Notice 1049 dated 16 October 1968 of by deur die plaaslike bestuur gehoor wil to be heard by the local authority Copies of these By laws are Open for word of nie inspection at the office of the Town Clerk 5: D MARSHALL S D MARSHALL r for a period of 21 days from date hereof Waarnemende Klerk van die Raad Acting Clerk of the Council r Stadhuis; Municipal Offices 1 1 J LOOTS Jobanwesburg:5 Februarie 1969 Johannesburg 5 February )969) r Town Clerk Tosvn Hall (Kennisgewing No 72/4/2/349) "(Notice 72/4/2/349) Brits 7 Febriary r e ;1/4

33 I Die 1 from a PROVINCIAL GAZETTE & FEBRUARY STAD JOHANNESBURG Lane on the south by Empire Road and Stadsraad van Germiston voornemens is om Wellington Road and on the west by Jan behoudens die toestemming van die Admini 0 VOORGESTELDE WYSIG1NG VAN Smuts Avenue strateur ingevolge die bepalings van artikel DIE JOHANNESBURGSE DORPSAAN Particulars of this Scheme are open for 67 van vermelde Ordonnansic Payneweg LEGSKEMA 1 WYSIGINGSICEMA 1/ inspection at Room 423: Municipal Offices tussen Hoofrifweg en Wychwoodweg 344 Johanhesburg for a period of four weeks permanent tesluit en am na die suksesvolle the date of the first publication of this sluiting Die Stadsraad van Johannesburg het n daarvan dit sander vergeeding aan ontwerpwysigingsdorpsaanlegskema opgenotice which is 29 January 1969 die Transvaalse Werkedepartement oor te watstel as Wysigingsdorpstmplanningskema The Council will consider whether or not dra op voorwaarde dat die Departement alle 1/344 bekend sal staan the Scheme should be adopted koste in verband met die sluiting opmeting oordrag en verwante koste dra Die fisiese Any Hierdie Ontwerpskema bevat die volgende owner or occupier of immovable sluiting sal slegs uitgevoer word wanneer property voorstel: *Rhin the area of the Johannes geskikte bykomende toegang deur dorp burg Townplanning Scheme 1 or within Simmer Field tussen Hoofrifweg en Wych_ 1` Die indeling van sekere standplase in die one mile of the boundary thereof has the woodweg beskikbanr is suidoostelike gedeelte van Parktown word right to object to the Scheme or to make van "Spesiale Woondaeleindes" en "Spe representations in respect thereof and if he sisal" na "Opvoedkundige Doeleindes" wishes to do so he shall within four weeks Besonderhede van die voorgestelde sluiting "Openbare Oop Ruimte" "Munisipale of the first publication of this notice which en vervreemding is ter insae by Kamer 115 Doeleindes" en "Spesiaal" vcrander ten is 29 January 1969 inform the local author Stadskantore Presidentstraat Germiston einde kantore woongeboue en winkels op ity in writing of such objection or repre van Maandae tot en met Vrydae tussen die Standolase 5459 en 81 en 82 op sekere voor sentation arid shall state whether or not he ure 8 vm en 1250 nm en 130 nm en waardes toe te Mat wishes to be heard by the Meal authority 430 nm S betrokke gshied word aan die noor D MARSHALL Enigiemand Acting wat teen sodanige sluiting Clerk of dekant deur Rock Ridgeweg the en Jubileeweg Council beswaar wit aanteken of enige eis om skadeaan die oostekant deur Yorkweg en Park Municipal Offices vergoeding wil instel of wat begerig is om steeg: aan die suidekant deur Empireweg en Johannesburg29 January1969 beswaar aan te teken dat die Stadsraad van Wellingtonweg en aan die westekant deargermiston sy bevoegdheid uitoefen inge Jan Smutslaan begrens volge die bepalings van artikel 79 (18) van vermelde Ordonnanee MUNISIPALITEIT KOSTER moot veer of op 23 Besonderhede van hierdie Skema le ter April 1969 sktiffelik kennis op die onder insae in Kamer 423; Stadhuis Johannes VERVREEMDING VAN GROND getekende dien van sodanige beswaar of eis burg vir n tydpetk Ivan vier weke van die om ikadevergoeding datum van die eerste publikasie van hierdie [Kenniseewine ingevolge die bepalings van P J BOSHOFF kennisgewing af naamlik 29 Januarie 1969 artikel 79 (181 van die Ordonnansie op Planslike Bestuur Stadsklerk 1939] Stadskantore Die Read sal die Skema corweeg en be Kennis geskied hiermee dat die Dorps Germiston S Februarie 1969 sluit of dit aarigeneem meet word mad van Koster no n vergadering wat (ICennisgewing 8/1969) op 10 Desember 1968 gehou is besluit het Enige eienaar of okkupeerder van vaste om Erf 118 Randstraat Koster te verkoop eiendom binne die gabled van die Johan aan mnr J H Coetzee teen n verkoopprys CITY COUNCIL OF GERMISTON 1 nesburgsc Dorpsaanlegskema I of binne een van R400 vir woondoeleindes 1 m71 van die grense daarvan het die reg om PERMANENT CLOSING AND ALIENAteed die Skema beswaar te maak of om Enige perms] wat beswaar teen die Road T1ON OF PAYNE ROAD BETWEEN vertoe ten opsigte daarvan te rig en indien se voorstel bet meet dit skriftelik by die MAIN REEF ROAD AND WYCHWOOD by dit wil doen moct by die plaaslike ondergetekcnde voor Vrydag 7 Maart 1969 ROAD bestuur binne vier weke van die eerste pu indien It is hereby notified in terms blikasie Ivan hierdie kennisgewing naamlik of the P W VAN DER WALT provisions of the Local 29 Januarie" 1969 skriftelik van sodanige Government Stadsklerk Ordinance 17 of 1939 as amended beswaar of vertoe in kennis stet en vetmeld Munisipale Gebou that it is the intention of hyof of the City deur die plaaslike bestuur gehoor wil Council Koster 5 Februarie 1969 Germiston subject to the consent wad of nie of the (Kennisgewing 1/69) Administrator in terms of section 67 of the S D MARSHALL said Ordinance to permanently close Payne Waarnemende Klerk van die Raad Road between Main Reef Road and Wych Stadhuis KOSTER MUNICIPALITY wood Road and after the successful closing Johannesburg 29 Januarie thereof to transfer it 1969 to the ALIENATION OF LAND TransvaalWorks Department free of compensation on [Notice in terms of section 79 (1/11 of the condition that all costs in connection with Local Government Ordinance 1939] the closing survey transfer and relevant costs be borne by Notice is hereby given that the Village the Department The Cphysicalouncil closingwill beeffectedwhen only Council of Koster resolved at a meeting CITY OF JOHANNESBURG held on 10 December 1968 to sell Erf 118additional access through Simmer suitableieldtownshipbetweenmainreef Road PROPOSED AMENDMENT TO JO Rand Street Koster to Mr J H Coetzee and WychwoodRoad isprovided HANNESBURG TOWN PLANNING at a selling price of R400 for residential SCHEME 1 AMENDMENT SCHEME Purposes Details of the proposed closing and 1/344 alienation may be inspected at Room 115 Any person who has any objection to the 1 The City Council of Johannesburg has Councils proposal should lodge same in Municipal Offices President Street Germis ton from Mondays to Fridays prepared a draft amendment town planning writingwith the undersigned before Friday between the hours 8 am and 1250 (inclusive) scheme to be known pm as Amendment Town 7 March 1969 planning Scheme and 130 pm and 430 pm P W VAN DER WALT Any person who intends objecting the This draft scheme contains the following ; Town Clerk proposed closing or who intends submitting proposals: Municipal Building a claim for compensation or who is desirous Koster 5 February 1969 of lodging an objection with the City To rezone certain stands in the south (Notice 1/69) Council of Germiston in the exercise of its eastern portion of Parktown from "SpeCial powers conferred by section 79 (18) of the Residential" and "Special" to "Educa STAD GERMISTON said Ordinance must serve written notice tional" "Public Open Space""Municipal Pur upon the undersigned of any such objection poses" and "Special" to permit offices and PER MANENTE SLUITING EN VER or claim for compensation on or before residential buildings and shops on Stands VRFEMDING VAN PAY NE WEG 23 April and 81 and 82 subject to Certain 1969 TUSSEN HOOFRIFWEG _EN WYCH conditions P J BOSHOFF WOODWEG " Town Clerk The area affected is bounded on the ICennis word hierby gegee ingevolge die Municipal Offices north by Rock Ridge Road and Jubilee bdpalingi van did Ordonnansie op Plaaslike Germiston 5 February 1969 Road on the east by York Rdad and Park Bestilur 17 sinir 1939 sons gewysig:dat die (Notice 8/1969)

34 266 PROVINSIALE KOERANT 5 FEBRUARIE 1969 MUNISIPALITEIT BRONKHORSTSPRUIT VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE BRONKHORSTSPRUTT DORPSAANLEGSKEMA I VAN (WYSIGINGSKEMA 1/1) Die Dorpsraad van Bronkhorstspruit het n ontwerpwysigingskema opgestel wat as Wysigingsdorpaanlegskema 1/1 bekend sal staan Hierdic Ontwerpskema bevat die volgende voorstel: (i) Die skraping van klonsule 19 (b) (ii) (ii) Die skraping van die volgendc in die bestaande Tabel "E": (1) (2) (3) (4) Waterverf Geel 1 I WaterverfBruin (iii) Die hernommer van klousules 19 (b) OD en 19 (b) (iv) na 19 (b) (ii) en 19 (b) (iii) respektiewelik Die doel van hierdie voorgestelde wysiging is om toe te bat dat een woonhuis op n minimum oppervlakte van Kaapse vierkante voet gebou mag word op die volgende: (i) awe: (ii) Daardie gedeelte van die plans Klipeiland 524 JR wat tans beperk word tot een woonhuis per Kaapse vierkante voet Besonderhede van hierdie Skema le ter insae gedurende normale kantoorure by die Munisipale Kantore Bronkhorstspruit vir n tydperk van vier weke vanaf die datum van die eerste publikasie van hierdie kcnnisgewing naamlik op 5 Februarie 1969 Enige eienaar of okkupeerder van vaste ciendom binne die gebied van die Bronkhorstspruit Dorpsaanlegskema 1 of binne een myl van die grens daarvan het die reg cm teen die Skema beswaar te maak of om verto6 ten opsigte daarvan te rig en indien hy dit verkies moet hy die Plaaslike Bestuur binne vier weke vanaf die eerste publikasie van hierdie kennisgewmg naamlik 5 Februarie 1969 skriftelik van sddanige beswaar of vertod in kennis stel en meld of hy/sy deur die Plaaslike Bestuur gehoor wil word of nie Munisipale Kantore Bronkhorstspruit 22 Januarie 1969 MUNICIPALITY OF BRONKHORSTSPRUIT B J DU TOIT Stadsklerk PROPOSED AMENDMENT OF THE BRONKHORSTSPRUIT TOWNPLANNING SCHEME 1/1952 (AMENDING SCHEME 1/1) The Town Council of Bronkhorstspruit has prepared a draft amendment townplanning scheme to be known as Amendment TownPlanning Scheme 1/1 This Draft Scheme contains the following proposal: (i) The deletion of clause 19 (b) (ii) (d) The deletion in the existing Table "E" of the following: 1ro Watercolour Yellow Water=dolourBwn 4 (1) (2) (3) (4) (iii) The renumbering of clauses 19 (b) (iii) and 19 (b) (iv) to read 19 (b) (ii) and 19 (b) (iii) respectively The purpose of the proposed amendment is to allow for the building of one dwellinghouse per Cape square feet on the following: (i) Erven: (ii) That portion of the farm Klipeiland 524 JR presently restricted to one dwellinghouse per Cape square feet Particulars of this Scheme are open for inspection during normal office hours at the Municipal Offices Bronkhorstspruit for a period 0 of four weeks from the date of the first publication of this notice which is 5 February 1969 Any owner or occupier of immovable property within the area of the Bronkhorstspruit TownPlanning Scheme I or within one mile of the boundary thereof has the right to object to the Scheme or make representations in respect thereof and if he wishes to do so he shall within four weeks of the first publication of this notice which is 5 February 1969; inform the Local Authority in writing of such objections or representation and shall state whether or not he wants to be heard by the Local Authority Municipal Offices Bronkhorstspruit B J DU TOIT Town Clerk 22 January AL VI DORPSRAAD VAN BLOEMHOF twintig (21) dae vanaf datum van publikasie Council of Bloemhof proposes to repeal hicrvan en enige besware daarteen moet its Townlands By laws promulgated in VOORGESTELDE NUWE DORPS skriftelik by die ondergetekende gedurende Administrators Notice 380 of 28 August GRONDVERORDENINGE gemelde tydperk ingedien word 1933 as amended and to replace it with Kennisgewing geskied ingevolge die J L HATTINGH new bylaws bcpalings van artikel 96 van die Ordonnansie Stadsklerk Copies of the proposed new bylaws will cap Plaaslike Bestuur 17 van 1939 soos Munisipale Kantoor be open for inspection for twentyone (21) gewysig dat die Dorpsraad van Bloemhof Posbus 116 days from date of publication hereof and van voomeme is om die Dorpsgrondver Bloemhof 20 Januarie 1969 any objections against the proposed bylaws ordeninge afgekondig by Administrateurs must be lodged in writing with the underkennisgewing 380 van 28 Augustus 1933 VILLAGE COUNCIL OF BLOEMHOF signed within the mentioned period soos gewysig te herroep en dit deur nuwe PROPOSED NEW TOWNLANDS 11 Vefordeninge te vervang L HATTINGH BYLAWS Town Clerk Afskrifte van die voorgestelde nuwe It is hereby notified in terms of section Municipal Office Dorpsgrondverordeninge la ter insae by die 96 of the Local Government Ordinance 17 PO Box 116 Raad se kantoor vir n tydperk van een en of 1939 as amended that the Village Bloemhof 20 January t 10

35 PROVINCIAL GAZETTE 5 FEBRUARY \ 11) STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM wysigingskema op te siel ten opsigte van objections or claim with the undersigned V 0 0 R GESTEL D E PERMANENTE Gedeelte 783 van die plaas Vyfhoek 428 IQ in writing not later than in vra n die dorp ail on 7 SLUITING VAN N Grimbeekparls gestig GEDEELTE VAN April 1969 word: PIET CRONIESTRAAT IN DIE DORP J C LOUW BAILLIE PARK POTCHEFSTROOM S H OLIVIER Town Clerk Stadsklerk Town Hall Kennis geskied biermee oorcenkomstig (Kennisgewing 9/MV) die Rustenburg 20 January bepalings van artikels en 68 (Notice 5/69) van die Plaaslike Bestuuisordonnansie 37/3/1 17 van 1939 (soos gewysig) dat 64 5 die Stadsraad van Potchefstroorii hesluit bet am TOWN COUNCIL OF POTCHEF STROOM STADSRAAD VAN MEYERTON n gedeelte van Piet Cronjestraat grout ongeveer 3696 vierkante voet en grensende TOWNPLANNING SCHEME 1/26 PERMANENTE SLUITING VAN aan Erf 637 Baillie Park Potchefstroom Notice is hereby given that it is the 00PGRONDE permanent te sluit intention of the Town Council of Potchef Kennisgewing geskied hiermee stroom to prepare ingevolge an amendment scheme die bepalings van artikel n 68 Sketsplan wat die van hetrokke gedeelte Ordonnansie as instructed by the Administrator in respect 17 van 1939 saamgelees aandui met sal gedurende kantoorure artikel ter 30 van insae of Portion 783 of the farm Vyfhoek 428 die Opmetingswet 1957 dat die 16 by die kantoor van die ondergetekende Stadsraad 1Q on which the Township Grimbeekpark van Meyerton van voorneme is vir n tydperk van om sestig (60) the vanaf ander is to be established worpe aan die goedkeur:ng van datum hiervan die S H OLIVIER Administrateur n sekere gedeelte van die Enige persoon wat beswaar Town Clerk dorpsgronde wens te begrensende maak deur Galloway 70 teen die voorgestelde sluiting van die (Notice 9/MV) 51 street Leydstraat Dr Malan Hoerskool gronde en Pad P25/1 betrokke gedeelte moet sodanige beswaar permanent te sluit en skriftelik inhandig by die kantoor van die dit in woonerwe op te sny ondergetekende STADSRAAD nie later nie VAN RUSTENBURG Planne wat as die gronde aantoon sal 14 April by die ondergetekende 1969 gedurende gewone PERMANENTE kantoor SLUITING VAN ure vir 60 dac gereken van publikasie Op las van dieraad BURGERSPLEIN hiervan in die kantoor van die Stadsklerk S H OLIVIER Kennisgewing geskied hiermee ingevolge ter insae Ia Stadsklerk artikel 67 (3) (a) van Ordonnansie 17 van Enige persoon wat beswaar teen die year 5 Februarie soos gewysig dat die Stadsraad van gestelde sluiting en onderverdeling van die (Kennisgewing 11 /MV) voorneme is om Burgersplein permanent te grond wil maak of wat n cis mag he moet sluit en onder te verdeel as erwe in die sodanige eis skriftelik by die Stadsklerk nie Indiergroepsgebied later as op 10 April 1969 indien TOWN COUNCIL OF POTCHEF n Plan wat cre terrein aandui IS ter insae P J VENTER STROOM by die kantoor van die ondergetekende van Munisipale Kantor Stadsklerk PROPOSED PERMANENT CLOSING nmgedurende a 8 vm tot 1 nm en vanaf 2 nm tot 445 Posbus 9 OF A PORTION OF PIET CRONJE weeksdae Meyerton 5 Februarie 1969 STREET BAILLIE PARK POTCHEF Enige persoon wat beswaar teen die (Kennisgewing STROOM 0/12 2/1/69) voornenome sluiting het of wat n eis om Notice is hereby given: in terms of the skadevergoeding sal he as die shilling uit TOWN COUNCIL OF MEYERTON provisions of section 67 and 68of the Local gevoer word na die geval mag wets; mag Government Ordinance 17 of 1939 (as op skrif beswaar maak of n skriftelike cis PERMANENT CLOSING OF OPEN amended) of Councils intention to close by ondergetekende indica nie later nie as SPACE permanently a portion of Piet Cronje Street 10 vm op 7 April 1969 Notice is hereby given in terms of section in extent approxithately 3496: square feet J C LOUW 68 of Ordinance 17 of 1939 read with adjacent to Erf 637 Baillie Park Potchef Stadsklerk section:30 ref the Surveying Act1957 that stroom Stadhuis the Town Council of Meyerton Rustenburg 20 Januarie intends 1969 subject to the A sketchplan indicating approval of the the portion (Kennisgewing 5/69) Administrator to close permanently a certain portion concerned will lie for inspection during 37/3/1 of the office hours at the office of the undersigned town lands abutting on Galloway Street Leyd Street for Dr Malan a period of sixty (60) days from High date School grounds and Road P25/1 hereof and to subdivide TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG the ground into erven Any objections against the proposed Plans showing the grounds will be open closing of the portion must be lodged in PERMANENT CLOSING OF BURGERS for inspection in the office ofthe under writing with the undersigned not later than PLEDI signed for a period of 60 days from 14 April 1969 Notice is hereby given in terms of section publication hereof 67 (3)i (a) of Ordinance 17 of 1939 as Any person By Order of the Council whishing to object against the amended that the Town Council proposes to Proposed closing and subdivision of the S H OLIVIER close Burgersplein for the purpose and to Ground or who may have a claim should Town Clerk subdivide it as erven in the Indian Group such closing and subdivision into erven be 5 February 1969 Area carded through must lodge Such objection (Notice II/ MV) 69 5 A plan indicating the relative portion is or claim in writing with the Town Clerk lying for inspection in the office of the not later than 10 April 1969 STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM undersigned from 8 am until I pan and P J VENTER from 2 pm until 445 pm on weekdays Town Clerk DORPSBEPLANNINGSKEMA 1/26 Any person who has any objection to the Municipal Offices Kennis geskied hierby dat die Stadsraad proposed closing or who will have any claim PO Box 9 van Potchefstroom in opdrag van die for compensation if such closing is carried Meyerton 5 FebrUary 1969 Administrateur van voorneme is Om n out as the case may be may lodge his (Notice 0/12 2/1/69) 67 5 re a o Spar Tyd en Geld Gebruik Frankeermasjiene Save Time and Money; Use Franking Machines " 11

36 268 PROVINSIALE KOERANT 5 FEBRUARIE 1969 INHOUD CONTENTS No BLADSY NO _ Administrateurskennisgewings Administrators Notices 1 84 Verbreding van Provinsiale Pad P61/1 distrik 84 Widening of Provincial Road P61/1 District of Potchefstroom Verklaring van subs:diepad: Carletonville Munisipali 85 Dedatation of subsidy road: Carletonville telt Minitel 233 pality Witbankwysigingskema 1/13 7a5 86 Witbank Amendment Scheme 1/ Verbreding van Distrikspad 1073 distrik Vereeniging Widening of District Road 1073 District Of Vet 88 Verlegging en verbreding van Distrikspaaie 90 en eeniging distrikte Ventersdorp en Potchefstroom Deviation and widening of District Roads 90 and Ordonnansie op Padverkeer 1966: Toepassing van Districts of Ventersdorp and Potchefstroom 235 bepalings van artikel 106 op die Plaaslike Bestuur 89 Road Traffic Ordinance 1966: Application of the van Middelburg 236 provisions of section 106 to the Local Authority 90 Padreelings op die plans Elandslaagte 330 IP distrik of Middelburg 236 Klerksdorp Road adjustments on the farm Elandslaagte 330 IP 91 Opening van openbare distrikspad distrik Wolmaransstad 237 District of Klerksdorp Opening of public district road District of Wol 92 Padreelings oor die pleas Klippan 233 HO distrik Bloemhof 237 maransstad Road adjustments on the farm Klippen 233 HO 93 Padreelings oor die pleas Modderfontein 445 IQ District of Bloemhof 237 distrik Potchefstroom Road adjustments on the farm Modderfontein 445 IQ 94 Verlegging en verbreding van Distrikspad 741 distrik Standaard 238 District of Potchefstroom : Deviation and widening of District Road Munisipaliteit SchweizerRene e: annam n Reglement van Orde SchweizerReneke Municipality: Adoption of 96 Munisipaliteit Amersfoort: Aanname van Standaard Reglement van Orde 239 Standard Standing Orders Munisipaliteit Johannesburg: Wysiging van Bou 96 Amersfoort Municipality: Adoption of Standard verordeninge Munisipaliteit Lydenburg: Regulasies vir die Beta 97 Johannesburg Municipality: Amendment to Building ling van Gelde deur Sekere Inwoners van die Bylaws 239 Stedelike Bantoewoongebied Lydenburg Municipality: Regulations for the Pay 99 Vulling van vakature: Vereenigingse Skoolraad 240 ment of Charges by Certain Residents of the 100 Transvaatse Read vir die Ontwlkkeling van Buitestede Urban Bantu Residential Area : 239 like Gebiede: Wysiging van Verordeninge 99 Election of member: Vereeniging School Board Transvaal Board for the Development of Peri Urban Betreffende die Aanhou van Diere en Pluimvee Munilipaliteit Boksburg: Intrekking van vrystelling Areas: Amendment to Bylaws Relating to the van belasting 240 Keeping of Animals and Poultry Boksburg Municipality: Withdrawal of exemption 102 Munisipaliteit Randfontein: Wysiging van Verordefrom rating ninge Betreffende Lisensies en Beheer oor Besig 102 Randfontein Municipality: Amendment to Bylaws 241 Relating to Licences and Business Control Munisipaliteit Nelspruit: Wysiging van Publieke 103 Nelsnruit Municipality: Amendment to Public Gesondheidsverordeninge Noordelike Johannesburgstreekwysigingskerna Northern Johannesburg Region Amendment Scheme 105 Silvertondorpsaanlegskema 1/ Middelburg wysigingskema 3J: laii: ta Silverton Townplanning ;Scheme 1/ middelburs Amendment Scheme Silverton wysigingskema 1/ Silverton Amendment Schein 1/ Verbreding van Distrikspad 1206 distrik Bloemhof Widening of District Road 1206 District of 131oem 109 Padredlings op die plans Blesbokfontein 487 JS distrik Middelburg Rohof astastments on the farm Blesbokfontein Verlegging verbreding en opening van openbare paaie JS District of lvliddelburg " 244 distrik Swartruggens Deviation widening and opening of public roads District of Swartruggens Opening: Ongenommerde openbare distrikipad distrik 111 Opan;no Unnumbered public district road District of Heidelberg 245 Algemene Kennisgew1ngs General Notices 61 Voorgestelde stigting van dorp Nelindiauitbre:ding Pronosed establishment of Nelindia Extension I 62 Voorgestelde stigting van dorp Rubyville 246 Township 63 Silverton wysigingskema 1/ Proposed establishment of Rubyville Township Johannesburgwysigingskema 1/ Silverton Amendment Scheme 1/ Johannesburg Amendment Scheme 1/ Klerksdorp wysigingskema 1/ Klerksdorp Amendment Scheme 1/ Silverton wysigingskema 1/ Silverton Amendment Scheme I /II Roodepoort Maraisburgwysigingskema 1/ RoodepoortMaraisburg Amendment Scheme 1/ Jobannesburg wysigingskema 1/ PAGE 69 Johannesburg Amendment Scheme Pretoria Region Amendment Scheme Pretoriastreek wysigingskema Proposed amendment of the conditions of title of 72 Wysiging van die titelvoorwaardes van Hoewe 156 Holding 156 Pomona Estates Agricultural Holdings Pomona Estatelandbouhoewes distrik Kempton District of Keriipton Park 251 Park 251 n Proposed amendment of the conditions of title of 73 Wysiging van die titelvoorwaardes van Hoewe 54 Holding 54 Ardemvold Agricultural Holdings Ardenwoldlandbouhoewes distrik Vanderbilt Irstrict Of Vanderbillnirk 251 park Proposed amendment of the conditions of title of 74 Wysiging van die titelvoorwaardes van Erf Erf Northcliff Extension 4 Township District dorp Northcliff uitbreiding 4 distrik Roodepoort 251 of Roodepoorf Wysiging van 75 Proposed amendment of die titelvoorwaardes van die erwe soon the conditions of title of erven as shown on the attached annexure 252 gedui op bylae 252 aap 76 Proposed amendment of the conditions of title of 76 Wysiging vandie titelvoorwaardes van Ed 364 dory Erf 364 Iyttelton Manor Township 253 Lyttelton Manor Proptisedainendment or the conditioni of ritle of 77 Wysiging van die titelvoorwaardes van Erf 100 dorp "_ Erf 100 Paarlshoop TOWnship District of Johan Paarlsboop distriklohannesburg:7 i

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL t y P t \ i NAK SA LIBRARY w 1 11111ENIKO In i if 1 4 TIER PROVINCE OF TRANSVAAL }ik C r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL IIIEW N g:lnt%fi kik rift tat urt a3ette ti rm 4 ws fits tete ikorrant IReaistered at the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Government Gazette Staatskoerant Selling price' Verkoopprys (GST exciuded/avb uitgesluit) local 50c Plaaslik Registered at the post office as a Newspaper

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE KOERANT @] 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol. 248 30 AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = = = @] 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE,

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 21 FEBRUARY 2017 No. 7734 21 FEBRUARIE 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

1II A ra. ak Y - *,41:74. l'ai-10././ lir.% 'ko:1../ 6 DECEMBER DESEMBER. sal behartig.

1II A ra. ak Y - *,41:74. l'ai-10././ lir.% 'ko:1../ 6 DECEMBER DESEMBER. sal behartig. 1 1111111111 A 411ra ak Y *41:74 ill `THE PROVNCE "OF TRANSVAAL 1J% lilt tat(11 a3 et te lir% la10// if (Registered at the Post Office as a Newspaper) ko:1/ PROVNSE TRANSVAAL i5 itte Rotund (As n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

... ' _ r" r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga

... ' _ r r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... -::li ri... r ... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga ... ' _ r" r1l._ /.--...._...,.- --. -_.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 17 AUGUST PRETORIA,

More information

c\i i II "4" I K15If TROVINSIE ettit.. AO ph vek. as. 10 MAY 10 MEI DRYS Sc, [No VAKATURE IN DIE KIESAFDELING HILLBROW.

c\i i II 4 I K15If TROVINSIE ettit.. AO ph vek. as. 10 MAY 10 MEI DRYS Sc, [No VAKATURE IN DIE KIESAFDELING HILLBROW. 1111 c\i illi 1 i II11 THE PROVINCE OF 611"4" I K15If TROVINSIE ettit \ 0 fliteat AO ph Ai; TRANSVAALa 3ette iticcii piiy 01115tete RTRANSVAAL I:levant (Registered at the Post Office as a Newspaper) vek

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the IIMENIKO K4 7? DIE PROVINCE TRANSVAAL 4 \ 4 4Ek I 4 i wr? \c 9 \ ti Offinietr 7Karrant (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL Fifiriat (gatrttr (Registered at the Post

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

6azettr (Offth ikarrant

6azettr (Offth ikarrant M \\*K THE PROVINCE OF TRANSVAAL I ENIKO PROVINCE TRANSVAAt A (Registered at the Post Office as a Newspaper) 117910311 6azettr (Offth ikarrant V19 (As n Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) PRICE:

More information

111111\11 THE PROVINCE OF TRANSVAAL. r..ri. L...,.ft. ..),;:iit._ MARTCH tn. III of Schedule B of the following :

111111\11 THE PROVINCE OF TRANSVAAL. r..ri. L...,.ft. ..),;:iit._ MARTCH tn. III of Schedule B of the following : 1 PI 111111\11 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 8_ Wuitengetuone ATP? L ft it) fficstele r ri Rotrant bv:i );:iit_ (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4ii int fat Iaette txtraorb

More information

OffigifIr sikurratit EV

OffigifIr sikurratit EV DE Pft ON/NSETRAN5VAAL Offigifr sikurratit EV _ (As n Nuusblad by die Paskantoor Geregistreer) W) (Registered THEPROVNCE OF TitANSVAil @flirt at 6vartte at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA 5c OORSEE

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d Vol. 16 MAY PRETORIA, 5 MEl 2010 No. 59 2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errorson

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

IL DIE PROVINSIE TR. V 0

IL DIE PROVINSIE TR. V 0 I I 1 1 1.1BRAky THE PROVINCE OF TRANSVAAer 11. Official lb a3ettr j (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c 8.K :. 1 e4.., Qdl ;' 1101 II IL DIE PROVINSIE

More information

Illi. IE- PliOVINSIE TRANSVAAL' -..._. / I NI4A I I s ":40 pi. ljg. 'ilik.// -,e-r - c JUNE 16 JUNIE. 1""'04c" PAYS 5c.

Illi. IE- PliOVINSIE TRANSVAAL' -..._. / I NI4A I I s :40 pi. ljg. 'ilik.// -,e-r - c JUNE 16 JUNIE. 1'04c PAYS 5c. F TH E PROVNCE Or TRANSV (P fftt tat P; MENKO lli E PliOVNSE TRANSVAAL 9 2 i / NA 0 s ":0 pi a ette ts ilik// er c (Registered at the Post Office as a Newspaper) VOL 93] PRCE Sc PRETORA 6 JUNE 6 JUNE ljg

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL 11111,. Pup NIKO DIE PROVINSIE.21. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \i THE TRANSVAAL Offisiele Official Koerant Gazette Verkoapprys Selling price: R1,30 Buitelands Other countries: R1,70 Vol. 237 PRETORIA, 13

More information

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 260 MAHIKENG 22 AUGUST 2017 22 AUGUSTUS 2017 No. 2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER illf sa D MENKO THE PROVNCE OF TRANSVLSAL DE PROVNSE TRANSVAAL p r r y fba P el r 0 Uncial is a3ette i t4 0 fitsitle Vagrant E e (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 n.. t:: :i:.. ::\: ::::::. : :::::: : : T'o -.-,-- a -- -- Lll I:.- n ~ V I I"' ~I I: ".. --... -.. : :.. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 5 JANUARY PRETORIA, 27

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

JTHE. tba3 tte (As 'a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper) 1Job. ,v, AUGUSTUS PROCLAMATION '

JTHE. tba3 tte (As 'a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper) 1Job. ,v, AUGUSTUS PROCLAMATION ' M2 DIE PROVINSIE TRAMS II NIENIKO JTHE fete Ilk 4:444 J 0b lkotrant irl Job v44 trim! PROVINCE OF TRANSVAAL tba3 tte (As a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper)

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Bui~eiarids: R3,25 Vol. 9!. PRETORIA, 30 APRIL 2003 No. 151 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012 322

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER /

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER / IrA :THE PRO Ill 4er MENAKO AVAAL wt! i2/ j i a4 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 0 frittat lb a 3et te It A (Registered at the Post Office as a Newspaper) # I Pt Mkt i : i \ "4iX ) c s ii / dp it 4 tete werafit

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 JULY PRETORIA, 10 JULIE 2002 No. 200 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

_.10. \s\40... ,,,...,,.. 12 OCTOBER., -, 12 OKTOBER i. n<n. PR YS

_.10. \s\40... ,,,...,,.. 12 OCTOBER., -, 12 OKTOBER i. n<n. PR YS Cikkto natal ppgp THE PROVNCE OF TRANS DHE PROVNSEE TRANSVAAL, mensico _ "6a 3e tt e (Registered at the Post Office as a Newspaper) \s\40,,,,, j _0 f fil t ete rant (As n Nausblad by die _psaerjr;treer)

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information