littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

Size: px
Start display at page:

Download "littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL"

Transcription

1 _ , iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Atmlil Viii \.6- ;d.v; (Registered at the Post Office as a Newspaper) kāps' PRYS: S.A. 40c Plus 5c A.V.B. OORSEE: 50c PRICES: S.A... 40c 'Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c Vol. 229 PRETORIA 2 JANUARIE JANUARY OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Verskyn elke Woensdag) OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL (Published every Wednesday) Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die All correspondence, advertisements. etc. must he ad- Provinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria, geadres- dressed to the Provincial Secretary. Private Bag X64. Preseer word en indien per hand afgelewer, moet dit by toria, and if delivered by hand, must be handed in at Room Kamer A1020(a), Provinsiale Gebou ingedien word. Gra- A1020(a), Provincial Building. Free copies of the Provin - tis eksemplare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied. advertensies word nie verskaf nie. Subscription Rates (payable in advance) Intekengeld (vooruitbetaalbaar) 11. Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Gazettes) are as follows: Buitengewone Koerante) is soos volg: Yearly (post free) R21,00 plus GST. Jaarliks (posvry) R21,00 plus AVB. Z and Overseas (post free) 50c each Zimbabwe en Oorsee (posvry) 50c elk plus AVB. GSTimbabwe plus. i. Prys per eksemplaar (posvry) 40c elk plus AVB. Price per single copy (post free) 40c each plus GST. Verkrygbaar by Kamer A600; Provinsiale Gebou, Preto- Obtainable at Room A600, Provincial Building, Pretoria ria Sluitingssyd vir Aanname van Kopie Closing Time for Acceptance of Copy Alle advertensies moet die Beampte betas met die QM - All Advertisements must reach the Officer in Charge of stele Koerant bereik nie later the as 16h00 op Dinsdag 'n the Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday week voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies before the Gazette is published. Advertisements received wat na daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publi- after that time will be held over for publication in the issue kasie in die uitgawe van die volgende week. of the following week. Advertensietariewe Advertisement Rates Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant Notices required by Law to be inserted in the Official geplaas moet word: Gazette: f. Dubbelkolom R5,00 per sentimeter of deel daarvan. Double column R5,00 per centimetre or portionn Herhaling R4,00. thereof. Repeats R4,00. Enkelkolom R1,80 per sentimeter. Herhaling Single column R1,80 per centimetre. Repeats R1,20. R1,20. Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Subscriptions are payable in advance to the Provincial Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria Secretary, Private Bag X64, Pretoria i C G D GROVE Provinsiale Sekretaris C G D GROVE Provincial Secretary Proklamasies Proclamations, No 1 (Administrateurs-), 1986 No 1 (Administrator's), 1986 PROKLAMASIE PROCLAMATION Kragtens die bevoegdheid aan my verleen by artikel Under the powers vested in me by section 14(2) of the 14(2) van die Ordonnansie op die Transvaalse Raad vir die Transvaal Board for the Development of Peri - Urban Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, 1943, prokla- Areas Ordinance, 1943, I do hereby proclaim that Portion meer ek hierby dat Gedeelte 11 (gedeelte van Gedeelte 8), 11 (portion of Portion 8), in extent 41,3812 ha, of the farm groot 41,3812 ha, van die plaas De Kroon 363 JT, volgens De Kroon 363 JT, vide Diagram A , is hereby in-

2 , 2 PROVINS1ALE KOERANT. 2 JANUARIE 1986 Kaart A7022/52 in die regsgebied van die Transvaalse eluded in the area of jurisdiction of the Transvaal Board Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede for the Development of Peri-Urban Areas with effect from met ingang van die datum van hierdie proklamasie opge- the date of this proclamation. 4 neem word. Given under my Hand at Pretoria, on this 12th day of Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 12e dag December, One thousand Nine hundred and Eighty - five. van Desember, Eenduisend Negehonderd Vyf - en-tagtig. W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal ' W A CRUYWAGEN Administrator of the Province Transvaal PB PB No 2 (Administrateurs - ), 1986 No 2 (Administrator's), 1986 PROKLAMASIE PROCLAMATION Kragtens die bevoegdheid aan my verleen by artikel Under the powers vested in me by section 14(2) of the 14(2) van die Ordonnansie op die Transvaalse Raad vir die Transvaal Board for the Development of Peri - Urban Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, 1943, prokla- Areas Ordinance, 1943, I do hereby proclaim that Portion meer ek hierby dat Gedeelte 15, groot 440,6574 ha, van die 15 of the farm Doomhoek 341 JT, in extent 440,6574 ha, plaas Doornhoek 341 JT, volgens Kaart A2273/42 en die vide Diagram A2273/42 and the farm Weltevreden 369 JT, plaas Weltevreden 369 JT, groot 4150,0788 ha, volgens in extent 4150,0788 ha, vide Diagram A274/05, is hereby in- Kaart A274/05 in die regsgebied van die Transvaalse Raad eluded in the area of jurisdiction of the Transvaal Board vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede met in- for the Development of Peri - Urban Areas with effect from gang van die datum van hierdie proklamasie opgeneem the date of this proclamation. word. Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 12e dag Given under my Hand at Pretoria, on this 12th day of van Desember, Eenduisend Negehonderd December, One thousand Nine hundred and Eighty Vyf-en-tagtig. - five. W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal W A CRUYWAGEN Administrator of the Province Transvaal PB PB Administrateurskennisgewings Administrator's Notices Administrateurskennisgewing 1 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 1 2 January 1986 MUNISIPALITEIT ALBERTON: VERORDENINGE BETREFFENDE HONDE ALBERTON MUNICIPALITY: BY-LAWS RELATING TO DOGS KENNISGEWING VAN VERBETERING 1 CORRECTION NOTICE Administrateurskennisgewing 2763 van 18 Desember 1985 word hierby sons volg verbeter: 1. Deur in artikel 16(1) die uitdrukking "subartikel (2)" deur die uitdrukking "subartikels (2) en (3)" te vervang. 2. Deur na artikel 16(2) die volgende in te voeg: Administrator's Notice 2763, dated 18 December 1985 is hereby corrected as follows: 1. By the substitution in section 16(1) for the expression "subsection (2)" of the expression "subsections (2) and 2. By the insertion after section 16(2) of the following: "(3) Niemand mag, behalwe met die toestemming van die raad en onderworpe aan sulke voonvaardes as wat die raad mag ople, op 'n residensiele perseel waarop die be- "(3) No person shall, except with the consent of the palings van subartikel (2) nie van toepassing is nie of op 'n council and subject to such conditions as the council may besigheidsperseel enige teef wat nie gesteriliseer is nie, impose, keep or allow to be kept on residential premises aanhou of toelaat dat dit aangehou word nie: Met dien other than premises to which the provisions of subsection verstande dat die bepalings van hierdie subartikel nie van (2) apply or business premises any unspayed bitch: Protoepassing is op 'n ongesteriliseerde teef wat op die datum vided that the provisions of this.subsection shall not apply van inwerkingtreding van hierdie verordeninge aldus aan- to an unspayed bitch which is so kept on the date of com - gehou word nie.". mencement of these by-laws.". 3. Deur subartikel (3) te hernommer (4). 3. By renumbering subsection (3) to read (4). 4 PB PB

3 . PROVINCIAL GAZETTE, 2 JANUARY Administrateurskennisgewing 2 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 2 2 January MUNISIPALITEIT BARBERTON: WYSIGING VAN BARBERTON MUNICIPALITY: AMENDMENT TO VERORDENINGE VIR DIE HEFFING VAN GELDE THE BY- LAWS FOR THE 'LEVYING OF FEES RELAT- MET BETREKKING TOT INSPEKSIE VAN ENIGE BE- ING TO THE INSPECTION OF ANY BUSINESS PRE - SIGHEIDSPERSEEL SOOS BEOOG BY ARTIKEL 14(4) MISES AS CONTEMPLATED IN SECTION 14(4) OF VAN DIE ORDONNANSIE OP LISENSIES, 1974 THE LICENCES ORDINANCE, 1974 Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, ge- Local Government Ordinance, 1939, read with section 63 lees met artikel 63 van die Ordonnansie op Lisensies, 1974, of the Licences Ordinance, 1974, publishes the by-laws set die verordeninge hierna uiteengesit. forth hereinafter. i Die Verordeninge vir die Haring van Gelde met Betrek- The By-laws for the Levying of Fees Relating to the Inking tot Inspeksie van Enige Besigheidsperseel soos Beoog spection of any Business Premises as Contemplated in sec - by artikel 14(4) van die Ordonnansie op Lisensies, 1974, lion 14(4) of the Licence Ordinance, 1974, of the Barbervan die Munisipaliteit Barberton, afgekondig by Admini- ton Municipality, published under Administrator's Notice strateurskennisgewing 1014 van 27 Julie 1977, word hierby 1014, dated 27 July 1977, are hereby amended by the substigewysig deur die Bylae deur die volgende te vervang: tution for the Schedule of the following: "BYLAE "SCHEDULE INSPEKSIEGELDE VIR BESIGHEIDSPERSELE INSPECTION FEES FOR BUSINESS PREMISES Gelde betaalbaar ten opsigte van enige besigheid of beroep: R10.". PB Chargea payable with regard to any trade or occupation: R10.". PB Administrateurskennisgewing 3 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 3 2 January 1986 MUNISIPALITEIT BLOEMHOF: AANNAME VAN STANDAARD WATERVOORSIENINGSVER - BLOEMHOF MUNICIPALITY: ADOPTION OF STAN- ORDENINGE DARD WATER SUPPLY BY-LAWS 1 1. Die Administrateur publiseer hierby ingevolge arti- 1. The Administrator hereby, in terms of section 101 of kel 101 van die Ordonnansie van Plaaslike Bestuur, 1939, the Local Government Ordinance, 1939, publishes that the dat die Dorpsraad van Bloemhof die Standaard Water- Village Council of Bloemhof has in terms of section 96 bis voorsieningsverordeninge afgekondig by Administra- (2) of the said Ordinance, adopted, with the following teurskennisgewing 21 van 5 Januarie 1977, ingevolge arti- amendment, the Standard Water Supply By-Laws pubkel 96 bis (2) van genoemde Ordonnansie met die volgende lished under Administrator's Notice 21, dated 5 January wysiging aangeneem het as verordeninge wat deur ge- 1977, as by-laws made by the said Council: noemde Raad opgestel is: the substitution in section 1 for the definition of (a) Deur in artikel 1 die woordomskrywing van "thief" "tariff" of the following: deur die volgende te vervang: " " 'tariff' means the charges as determined from time to 'tarief die gelde soos van tyd tot tyd deur die Raad by tim(ea)bayythe Council by Special Resolution, in terms of sec- Spesiale Besluit, ingevolge artikel 80B van die Ordonnan- lion 80B of the Local Government Ordinance, 1939.". sie op Plaaslike Bestuur, 1939, vasgestel.". 2. Die Watervoorsieningsverordeninge van die Munisi- 2. The Water Supply By-laws of the Bloemhof Municipaliteit Bloemhof, afgekondig by Administrateursken- pality, published under Administrator's Notice 1044, dated nisgewing 1044 van 19 November 1952, word hierby her- 19 November 1952, are hereby repealed. roep. PB PB Administrateurskennisgewing 4 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 4 2 January 1986 MUNISIPALITEIT BOKSBURG: WYSIGING VAN WA- TERVOORSIENINGSVERORDENINGE BOKSBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO WATER SUPPLY BY-LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die The Administrator hereby in terms of section 101 of the verordeninge hierna uiteengesit. Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter. Watervoorsieningsverordeninge van die Munisipaliteit Boksburg, deur die Raad aangeneem by Administra- The Water Supply By-laws of the Boksburg Municipal - teurskennisgewing 392 van 30 Maart 1977, soos gewysig, ity, adopted by the Council under Administrator's Notice word hierby verder gewysig deur artikel 8 deur die vol- 392, dated 30 March 1977, as amended, are hereby further gende te vervang: amended by the substitution for section 8 of the following: )Die

4 4 PROVINSIALE KOERANT, 2 IANUARIE 1986 "Tarief vir Brandblusdiensinstallasies "Chargesfor Fire Extinguishing Service Installations 8. Dat 'n tarief van R10 jaarliks gehef word ten opsigte 8. That a tariff of R10 per annum be charged for the van die instandhouding van elke brandaansluiting.". maintenance of each fire connection.". PB PB Administrateurskennisgewing 5 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 5 2 January 1986 MUNISIPALITEIT BOKSBURG: WYSIGING VAN WA- TERVOORSIENINGSVERORDENINGE BOKSBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO WATER SUPPLY BY-LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws verordeninge hierna uiteengesit. set forth hereinafter. Die Watervoorsieningsverordeninge van die Munisipali- The Water Supply By-laws of the Boksburg Municipalteit Boksburg, deur die Raad aangeneem by Administra- ity, adopted by the Council under Administrator's Notice teurskennisgewing 392 van 30 Maart 1977, soos gewysig, 392, dated 30 March 1977, as amended, are hereby further word hierby verder gewysig deur item 7 van die Tarief van amended by the substitution for item 7, of the Tariff of Gelde onder die Bylae deur die volgende te vervang: Charges under the Schedule of the following: "7. Deposito's "7. Deposits (1) Minimum deposito betaalbaar ingevolge artikel (1) Minimum deposit payable in terms of section 12(1)(a): R5. 12(1)(a): R5. (2) Waar die Raad op aansoek van 'n verbruiker toelaat, (2) Where the Council permits a consumer who applies om in plaas van 'n kontantdeposito, 'n waarborg te voor- therefore, to provide a guarantee instead of a cash deposien, is die maandelikse rekening van so 'n verbruiker aan sit, such consumer's monthly account shall be subject to a 'n hefting van 3 % onderhewig.". charge of 3 %.". PB PB Administrateurskennisgewing 6 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 6 2 January 1986 GESONDHEIDSKOMITEE VAN DENDRON: WYSI- DENDRON HEALTH COMMITTEE: AMENDMENT GING VAN ELEKTRISITEITSREGULASIES TO ELECTRICITY REGULATIONS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 164(3) of 164(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die the Local Government Ordinance, 1939, publishes the reregulasies hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge arti- gulations set forth hereinafter, which have been made by kel 126(1)(a) van genoemde Ordonnansie gemaak is. him in terms of section 126(1)(a) of the said Ordinance. Die Elektrisiteitsregulasies van die Gesondheidskomi- The Electricity Regulations of the Dendron Health tee van Dendron, op die Komitee van toepassing gemaak Committee, made applicable to the Committee under Adby Administrateurskennisgewing 129 van 24 Januarie 1973, ministrator's Notice 129, dated 24 January 1973, as soos gewysig, word hierby verder gewysig deur in items amended, are hereby further amended by the substitution 2(1)(b) en (2)(b) die syfers "7,9c" en "8,9c" onderskeidelik in items 2(1)(b) and (2)(b) for the figures "7,9c" and "8,9c" deur die syfers "8,9c" en "9,8c" te vervang. of the figures "8,9c" and "9,8c" respectively. Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat, word geag The provisions in this notice contained, shall be deemed op 4 Oktober 1985 in werking te getree het. to have come into operation on 4 October P PB a Administrateurskennisgewing 7 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 7 2 January 1986 MUNISIPALITEIT EDENVALE: WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSVERORDENINGE EDENVALE MUNICIPALITY: AMENDMENT TO ELECTRICITY BY - LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die The Administrator hereby, in terms of section 101 of the verordeninge hiema uiteengesit. Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws set forth hereinafter. Die Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit Edenvale, deur die Raad aangeneem by Administra- The Electricity By-laws of the Edenvale Municipality, teurskennisgewing 1634 van 20 September 1972, soos gewyadopted by the Council under Administrator's Notice 1634, sig, word hierby verder gewysig deur na artikel 14 die vol- dated 20 September 1972, as amended, are hereby further amended by the insertion after section 14 of the following: geode in te voeg: "14A. Gemeenskaplike Meting van Elektrisiteit "14A. Joint Metering of Electricity (1) In die geval van enige gebou of perseel voltooi na 1 (1) In the case of any building or premises completed Januarie 1986 wat uit meer as een wooneenheid bestaan after 1 January 1986, and comprising of more than one

5 PROVINCIAL GAZETTE. 2 JANUARY vir okkupasie deur huishoudelike verbruikers, kan die dwelling-unit for occupation by domestic consumers, the een gemeenskaplike meter om al die huishoudelike council may require one joint meter for all the dwellingverbruikers te bedien, vereis. units in the building or premises. israad (2) Waar 'n gebou of perseel verskillende Masse van sub- (2) Where a building or premises comprise of various verbruikers insluitende huishoudelike verbruikers classes of sub-consumers, including domestic consumers, huisves, kan die raad vanaf 1 Januarie 1986 een gemeen- the council may from 1 January 1986 require a joint meter skaplike meter vir die verbruik van alle huishoudelike sub- for all the domestic sub-consumers whilst all other sub-converbruikers vereis, terwyl al die ander subverbruikers se sumers shall be metered individually. elektrisiteit individueel gemeet moet word. (3) No joint metering is allowed for any - class of ccin- (3) Geen gemeenskaplike meting is toelaatbaar vir enige sumer, other than domestic for buildings or premises com - Idas verbruikers, behalwe vir huishoudelike verbruikers, pleted after 1 January 1986, unless authorised in writing by ten opsigte van geboue of persele wat na 1 Januarie 1986 the council. voltooi is, tensy skriftelik gemagtig deur die raad. (4) The meter board housing the electricity meters shall (4) Die meterkas wat die elektrisiteitsmeters huisves, be installed to the satisfaction of the council. moet tot die bevrediging van die raad geinstalleer word. (5) All electricity meters shall be installed by the council, (5) Alle elektrisiteitsmeters moet deur die raad geinstal- and the costs shall include the cost of labour, material and leer word en die koste sal insluit die koste van arbeid, ma- equipment plus 10 %, payable by the owner of the proteriaal en toerusting plus 10 %, betaalbaar deur die eie- PertY naar van die eiendom. (6) In the case of any building or premises completed (6) In die geval van enige gebou of perseel, voltooi voor prior to 1 January 1986 and comprising of various classes of 1 Januarie 1986, wat verskillende klasse subverbruikers sub-consumers, the council may request the consumer to huisves, kan die raad die verbruiker versoek om aan sub- comply with subsections (1) up to and including (5).". artikels (1) tot en met (5) te voldoen.". The provisions in this notice contained, shall come into Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat tree in- operation on 1 January werking op 1 Januarie PB PB Administrateurskennisgewing 8 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 8 2 January 1986 MUNISIPALITEIT ERMELO: BOUVERORDENINGE ERMELO MUNICIPALITY: AMENDMENT TO BUILD- ING BY-LAWS Die Administrateur publiseer hierby, ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939,. die Local Government Ordinance, , verordeninge hierna uiteengesit. publishes the by-laws set forth hereinafter. Die Bouverordeninge van die Munisipaliteit Ermelo, The Building By - laws of the deur die Read aangeneern by Ermelo Municipality, Administrateurskenadopted by the Council under Administrator's Notice nisgewing 427 van 23 Maart 1983, soos gewysig, word 427, dated 23 March 1983, as amended, are hereby amended as hierby verder soos volg gewysig: follows: 1. Deur paragraaf (c) van artikel 227(1) deur die vol- 1. gende te vervang: By the substitution for paragraph (c) of section 227(1) of the following: "(c) Enige wimpelteken oor enige straat geheg aan "(c) Any streamer sign across any streets attached ander pale wat nie deur die raad voorsien of goedgekeur is to en die toepaslike bedrag wat in Bylae 2 hierby voorgeskryf other poles not provided or approved by the Council and unless the appropriate sum prescribed in Schedule 2 aan die raad betaal is nie: Met dien verstande dat alle wimhas been paid to the Council: Provided that the width of all hereto peltekens se breedte nie 1 m mag oorskry en nie laer as streamer signs may not exceed 1 m and may not be 4,5 m van die straatoppervlakte gemeet mag wees nie.". lower than 4,5 m measured from the street surface.". 2. Deur na Aanhangsel VII van Bylae 2 die volgende by 2. By the addition after Appendix VII of Schedule 2 te voeg: of - - the following: "AANHANGSEL VIII: GELDS VIR WIMPELTEKENS "APPENDIX VIII: CHARGES FOR STREAMER SIGNS Die gelde betaalbaar vir wimpeltekens ingevolge artikel The charges payable for streamer signs in terms of sec- 227(1)(c) is soos volg: lion 227(1)(c) shall be as follows: 1. Vir elke wimpelteken per dag: R5. 1. For each streamer sign, per day: R5. 2. Indien die raad versoek word om wimpels op te rig, 2. If the Council is requested to erect the streamers the word die werk uitgevoer teen koste plus 10 %.". work shall be carried out at cost plus 10 %.". PB PB Administrateurskennisgewing 9 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 9 2 January 1986 MUNISIPALITEIT NABOOMSPRUIT: NA-MATRIKU- NABOOMSPRUIT MUNICIPALITY: POST - MATRICU - LASIE STUDIEBEURSVERORDENINGE LATION BURSARIES BY - LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of the

6 6 PROVINSIALE KOERANT. 2 lanuarie van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the by - laws verordeninge hierna uiteengesit. set forth hereinafter. Woordomsktywing Definitions 1. In hierdie verordeninge, tensy dit uit die samehang 1. In these by-laws, unless the context otherwise indi - enders blyk, beteken cates. "beurs" 'n toekenning uit die beursleningsfonds om 'n "bursary" means a grant from the bursary loan fund to kursus te volg; follow a course; "beurshouers" 'n persoon aan wie 'n beurs toegeken is; "bursar" means a person who has been granted a bursary; "beursleningsfonds" 'n fonds deur die Raad gestig inge- volge die bepalings van artikel 79(51) van die Ordonnansie "bursary loan fund" means a fund established by the op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), Council in terms of the provisions of section 79(51) of the soos gewysig; Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), as amended; "inrigting" 'n inrigting waarna daar in artikel 79(16)(d) en (e) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, "Council" means the Town Council of Naboomspruit, verwys word, wat na - matrikulasiestudiekursusse aanbied; the Council's Management Committee, acting under the powers delegated to it in terms of the provisions of section "jaar" die tydperk vanaf 1 Januarie tot en met 31 De- 58 of the Local Government (Administration and Elecsember; tions) Ordinance, 1960, and any officer to whom that Com - "kursus" 'n reeks kursusse wat lei tot die verwerwing mittee has been empowered by the Council in terms of the van enige graad, diploma en sertifikaat aan 'n inrigting; provisions of subsection (3) of the said section to delegate and has in fact delegated the powers, functions and duties "Raad" die Stadsraad van Naboomspruit, di6 Raad se vesting in the Council in relation to these by-laws; Bestuurskomitee wat handel kragtens die bevoegdhede wat ingevolge die bepalings van artikel 58 van die Ordon- "Course" means a series of courses which leads to the nansie op Plaaslike Bestuur (Administrasie en Verkie- obtaining of any degree, diploma or certificate at an edusings), 1960, aan horn gedelegeer is, en enige beampte aan cational institution; wie die Komitee ingevolge die bepalings van subartikel (3) "institution" means an educational institution referred van genoemde artikel, op gesag van die Raad, die beto in section 79(16)(d) and (e) of the Local Government voegdhede, funksies en pligte wat ten opsigte van hierdie Ordinance, 1939, which offers postmatriculation courses; verordeninge by die Raad berus, kan delegeer, en dit inderdaad gedelegeer het. "year" means the period from 1 January up to and in - cluding 31 December. Doel van Verordeninge 2. Die doe] van hierdie verordeninge is om die voor- Purpose ofby-laws waardes voor te skryf onderworpe waaraan die Raad 'n 2. The purpose of these by - laws is to prescribe the condi - beurs vir voltydse diploma of voorgraadse studie kan toe- tions subject to which the Council may grant a bursary for ken. fulltime diploma or under graduate study. Aansoek om Beurs Application for Bursary 3. 'n Persoon wat vir toekenning van 'n beurs in aan- 3. A person who desires to be considered for the granting merking wil kom, moet skriftelik by die Raad the later as 7 of a bursary, shall apply therefor in writing to the Council Oktober van elke jaar daarom aansoek doen en tesame not later than 7 October of each year and together with his met sy aansoek besonderhede voorle van applications shall submit particulars of (a) die kursus waarvoor die beurs verlang word; (b) die dour van kursus; (c) die opvoedkundige inrigting waaraan by die kursus sal volg; (d) die beraamde klas - en registrasiegelde; en (e) die beraamde losiesgeld (in ooreenstemming met die opvoedkundige inrigting se gelde). (a) the course for which the bursary is required; (b) the duration of the course; (c) the educational institution at which he intends fol - lowing the course; (d) the estimated class and registration fees; and (e) the estimated cost of board and lodging (in compliance with the educational institution's fees). 4. Die Raad kan 'n aansoek om 'n beurs na goeddunlce 4. The Council may, in its discretion, approve or reject goedkeur of afkeur. an application. Uitbetaling van Beurs Payment ofbursary 5.(1) Voor uitbetaling van 'n beurs moet die beurshoner 5.(1) Before payment of the bursary, the bursar shall (a) skriftelike bewys fewer van sy registrasie as student; en (b) enter into the prescribed agreement with the Coun- cil. (b) die voorgeskrewe ooreenkoms met die Raad aangaan. (a) submit written proof of his registration as a student; and (2) 'n Studiebeurs aldus toegeken kan van jaar tot jaar (2) A bursary thus granted may be extended from year to verleng word, mits 'n bevredigende verslag oor die vorde- year, provided a satisfactory report on the progress and ring en gedrag van die beurshouer van die inrigtingsower- conduct of the bursar is received from the institution hede ontvang word. authorities.

7 , alvorens 1 7. PROVINCIAL GAZETTE, 2 JANUARY Die beurshouer onderneem om na voltooiing van die 6. The bursar shall undertake to enter into the service of 11 Voorwaardes van Beurs Conditions of Bursary hele kursus by die Raad in diens te tree in 'n geskikte be - the Council after completion of the entire course in an aptrekking op 'n basis van een jaar vir elke jaar waarvoor 'n propriate post on the basis of one year for each year during beurs toegeken is: Met dien verstande dat indien daar nie which a bursary was granted with the understanding that if 'n geskikte betrekking bestaan nie die Raad die voor- a appropriate post for any reason fails to exist the Council waarde kan ophef in welke geval alle gelde wat met betrek- can cancel the agreement in such case the total bursary will king tot sy studies uitbetaal is, rentevry aan die Raad te- be repayable to the Council interest free: Provided that the rugbetaalbaar is met dien verstande dat die Raad 'n Council may grant extention for the repayment of the burbeurshouer vir die periode van verpligte aaneenlopende sary to the bursar, for the duration of his continuous com - militere diensplig uitstel kan verleen ten einde sodanige pulsory military training in order to allow the bursar to beurshouer in staat te stel om militere diensplig te voltooi complete his military training before commencement of redie terugbetaling in aanvang neem. payment. Indien die beurshouer 'n kursus nie tag nie, herhaal 7. Should the bursar fail a course, he shall repeat such hy sodanige kursus op eie onkoste (insluitende koste ten course at his own expense (including cost regarding board opsigte van losies en boeke). and lodging and books). 8. Die beurshouer moet onderneem om aan die Raad alle gelde wat met betrekking tot sy studies uitbetaal is, terug te betaal, sowel as rente op die uitbetaalde bedrag teen 'n rentekoers bereken op 2 % laer as die prima bank- koers, indien hy 8. The bursar shall undertake to repay the Council all monies paid on his behalf in connection with his studies, plus interest at a rate calculated at 2 % below the prime bank rate, should he (a) nie daarin slaag om die betrokke kursus binne die (a) fail to complete the relevant course in the prescribed voorgeskrewe tydperk of binne enige redelike langer tyd period or any other reasonable longer period decided soos deur die Raad bepaal, to voltooi nie; upon by the Council; (b) sy studies staak voor voltooiing van die kursus. (b) abandon his studies before completion of the course. 9. Indien die beurshouer voor verstryking van die kontraktuele dienstydperk ingevolge artikel 6, om enige rede 9. Should the bursar's services with the Council be termiuit diens van die Raad sou tree, onderneem hy om alle nated for any reason before completion of the contractual gelde wat aan hom uitbetaal is met betrekking tot sy stu- service period in terms of section 6, he shall repay all modies aan die Raad terug te betaal op 'n pro rata basis in nies paid in Connection with his studies, which shall be deverhouding tot die totale bedrag en elke voile maand wat termined on a pro rata basis in relation to the total amount hy in diens van die Raad werksaam was na diensaanvaar- and each full month's service rendered after assumption of ding, sowel as rente op die totale bedrag teen 'n rentekoers duty, plus interest at a rate calculated at 2 % below the bereken op 2 % laer as die prima bankkoers. prime bank rate. PB PB Administrateurskennisgewing 10 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 10 2 January 1986 MUNIS1PALITEIT NIGEL: AANNAME VAN STAN- DAARDVERORDENINGE BETREFFENDE HONDE NIGEL MUNICIPALITY: ADOPTION OF STANDARD BY-LAWS RELATING TO DOGS 1. Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 1. The Administrator hereby, in terms of section 101 of 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 the Local Government Ordinance, 1939, publishes (a) dat die Stadsraad van Nigel die Standaardverordeninge Betreffende Honde, afgekondig by Administrateurskennisgewing 1387 van 14 Oktober 1981, ingevolge ar- tikel 96bis(2) van genoemde Ordonnansie met die volgende wysiging aangeneem het as verordeninge wat deur genoemde Raad opgestel is; deur in artikel 22 die syfer "RI00" deur die syfer "R300" te vervang; en (b) die Bylaes hieronder by genoemde standaardverordeninge. "BYLAE A. TARIEF VAN GELDE (a) that the Town Council of Nigel has in terms of seclion 96bis(2) of the said Ordinance adopted with the following amendment the Standard By-laws Relating to Dogs, published under Administrator's Notice 1387, dated 14 Oc- tober 1981, as by-laws made by the said Council; by the substitution in section 22 for the figure "R100" of the figure "R300"; and (b) the Schedule below to the said standard by - laws. "SCHEDULE A TARIFF OF CHARGES 1. Jaarlikse Hondebelasting 1. Annual Dog Tax (1)(a) Vir die eerste reun of gesteriliseerde teef: RIO. (I)(a) For the first male dog or spayed bitch: R10. (b) Vir die tweede reun of gesteriliseerde teef: R20. (b) For the second male dog or spayed bitch: R20. (c) Vir elke addisionele reun of gesteriliseerde teef: R30. (c) For each additional male dog or spayed bitch: R30. (d) Vir die eerste ongesteriliseerde teef: R50. (d) For the first unspayed bitch: R50.

8 8 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE (e) Vir eke addisionele ongesteriliseerde teef: R100. (e) For each additional unspayed bitch: R100. (2) Op grond gesoneer vir landbou- of nywerheidsdoel- (2) On property zoned for agricultural or industrial pureindes: poses:. (a) Vir elke addisionele reun of ongesteriliseerde teef (a) For each additional male dog or unspayed bitch in bo die aantal in (1)(b) genoem: R20. excess of the number mentioned in (1)(b): R20. (b) Vir elke addisionele ongesteriliseerde teef bo die (b) For each 'additional unspayed bitch in excess of the aantal in (1)(d) genoem: R75. number mentioned in (1)(d): R75. (3) Op grond wat aangewend word vir teeldoeleindes of (3) On land used for breeding purposes or the keeping of hondehokke: kennels: (a) Vir elke hand uitgesonderd 'n ongesteriliseerde teef: (a) For each dog except an unspayed bitch: R10. R10. (b) For each unspayed bitch: R50. (b) Vir elke ongesteriliseerde teef: R Duplicate and Transfer of Tax Receipts 2. Duplikaat en Oordrag van Belastingkwitansies (a) For the issuing of a duplicate tax receipt and a metal (a) Vir die uitreiking van 'n duplikaat belastingkwitansie badge, each: R2. en 'n metaalplaatjie, elk: R2. (b) For the transfer of a tax receipt, each: R3. (b) Vir die oordrag van 'n belastingkwitansie, elk: R3. 3. Pound Fees 3. Skutgelde Per dog: R10: Provided that for every additional im- Per hand: RIO: Met then verstande dat vir elke addisio- pounding of the same dog, the pound fee shall be increased nele skut van dieselfde hond die skutgelde met 'n addisio- with an additional fee of R2 per dog up to a maximum of nele bedrag van R2 per hond verhoog word tot 'n maksi- R20. a mum van R Driving Fees ' 4. Dryfgelde Per dog: R10. Per hond: Versorgingsgelde Per dog, per day: Per hond, per dag: 5. Tending Fees (a) Groot honde: R2,50. (a) Large dogs: R2,50. (b) Medium honde: R2. (b) Medium dogs: R2. (c) Klein honde: R1,70. (c) Small dogs: R1,70. BYLAE B SCHEDULE B HONDEREGISTER 1. Naam van Inwoner: I. Name of resident: (Mnr/Mev/Mej) (Mr/Mrs/Miss) REGISTER OF DOGS 2. Woonadres: 2. Residential address: 3. Posadres: 3. Postal address: ill 4. Telefoon: Huis: 4. Telephone: Home: Besigheid: Business: 5. Aantal Honde: 5. Number of dogs:. 6. Besonderhede van elke hond op die perseel: 6. Particulars of each dog on the premises: (Ouderdom, grootte, kleur, soort, geslag, gesterili- (Age, size, colour, type, sex, spayed or not) seer of nie) (a) (a) (b) (c) (d) (b) (c) (d) (e) (e) (0 (0. DATUM HANDTEKENING DATE SIGNATURE I

9 PROVINCIAL GAZETTE, 2 JANUARY BYLAE C BEPERKING OP DIE GETAL HONDE EN ANDER BE - PALINGS (1) Niemand mag in 'n woonstel of meenthuis meer as een skoothondjie aanhou nie. SCHEDULE C RESTRICTION ON THE NUMBER OF DOGS AND OTHER PROVISIONS 1. No person may keep more than one lap dog in any flat or townhouse. (2) Niemand mag op enige perseel, uitgesonderd die in (1) genoem, binne die munisipaliteit meer as twee honde 2. No person may on any premises, excluding that men - aanhou nie: Met dien verstande dat tioned in (I), keep more than two dogs on any premises within the municipality: Provided that (a) iemand wat op die datum van die afkondiging van hierdie verordeninge meer as twee honde aanhou, kan (a) any person who, at the date of publication of these voortgaan om sodanige groter aantal aan te hou, maar nie by-laws, is keeping two dogs, may continue to keep such enige hond wat doodgaan of mee weggedoen word, mag greater number but may not replace any dog or dogs that vervang nie as dit sou veroorsaak dat meer as twee aange- dies or is disposed of, if it would result in more than two hou word; dogs being kept; (b) iemand wat as teler by 'n geregistreerde telersvere- (b) any person who is registered as a breeder at a regisniging deur die raad goedgekeur geregistreer is, of die tered breeders association approved by the council, or who houer is van 'n lisensie mn hondehokke aan te hou, met is the holder of a licence to keep kennel's, may with the die skriftelike toestemming van die raad sodanige groter written consent of the council, keep such greater number getal honde mag aanhou as wat die raad mag goedkeur; of dogs as the council may approve; (c) op grond wat gesoneer is vir landbou- of (c) on land zoned for agricultural or industrial purposes doeleindes meer as twee, maar hoogstens ses honde in die nywerheids-geval more than two, but not more than six dogs on agricultural van landbou- en vier in die geval van nywerheids- and four dogs on industrial land may be kept; doeleindes aangehou mag word; (d) any person who obtains the written permission of the (d) iemand wat die skriftelike toestemming van die raad council may keep such greater number of dogs as approved verkry, sodanige groter aantal honde mag aanhou as wat by the council. die raad bepaal. (3) Alle honde op enige perseel moet op so 'n wyse aan- 3. All dogs on any premises must be kept in such a way gehou word dat sodanige honde nie onbeheerbare toegang that such dogs do not have any uncontrolled access to any tot enige straat of publieke plek het nie. street or public place. (4) Wanneer daar by 'n vervolging ingevolge hierdie ver- 4. When it is alleged in a prosecution under these by - ordeninge beweer word dat 'n hond van 'n bepaalde ras, laws that a dog is of a certain breed, kind or age, it shall be soort of ouderdom is, word dit beskou dat sodanige hond presumed that such dog is of that breed, kind or age until van daardie ras, soort of ouderdom is totdat die teendeel the contrary is proved.". bewys word.". 2. The Dog and Dog Licence By-laws of the Nigel Muni- 2. Die Honde- en Hondelisensieverordeninge van die cipality, published under Administrator's Notice 730, Munisipaliteit Nigel, afgekondig by Administrateursken- dated 9 May 1973, are hereby repealed. nisgewing 730 van 9 Mei 1973, word hierby herroep. PB PB j Administrateurskennisgewing Januarie Administrator's Notice 11 2 January 1986, MUNISIPALITEIT OTTOSDAL: WYSIGING VAN OTTOSDAL MUNICIPALITY: AMENDMENT TO, _ ELEKTRISITEITSTARIEF ELECTRICITY TARIFF Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws verordeninge hiema uiteengesit. set forth hereinafter. - Die Elektrisiteitstarief van die Munisipaliteit Ottosdal,. The Electricity Tariff of the Ottosdal Municipality, pu - afgekondig by Administrateurskennisgewing 86 van 6 Fe- blished under Administrator's Notice 86, dated 6 February bruarie 1963, soos gewysig, word hierby verder soos volg 1963, as amended, are hereby further amended as follows: gewysig: 1. Deur in items 1 en 2 die syfer "R7,50" deur die uit- I. By the substitution in items 1 and 2 for the figure drukking "R7,50 plus 10 %" te vervang. "R7,50" of the expression "R7,50 plus 10 %". 2. Deur in item 2(2) die syfer "5c" deur die uitdrukking 2. By the substitution in item 2(2) for,the figure "5c" of "5c plus 10 %" te vervang. the expression "5c plus 10 /0". 3. Deur in item 4(1) die syfer "R11,50" deur die uitdruk- 3. By the substitution in item 4(1) for the figure king "R11,50 plus 10 %" te vervang. "R11,50" of the expression "R11,50 plus 10 %". 4. Deur in item 4(2) die syfer "5c" deur die uitdrukking 4. By the substitution in item 4(2) for the figure "Sc" of "5c plus 10 /0" te vervang. the expression "5c plus 10 %". 5. Deur in item 6(1) die syfer "R10" deur die uitdruk- 5. By the substitution in item 6(1) for the figure "R10" of king "R10 plus 10 %" te vervang. the expression "RIO plus 10 /c.."

10 10 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE Deur in item 6(2) die syfer "8c" deur die uitdrukking 6. By the substitution in item 6(2) for the figure "8c" of A "8c plus 10 %" te vervang. the expression "8c plus 10 %". Die bepalings van hierdie kennisgewing vervat, word The provisions of this notice contained, shall be deemed geag op 18 Oktober 1985 in werking te getree het. to have come into operation from 18 October PB PB Administrateurskennisgewing 12 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 12 2 January 1986 MUNISIPALITEIT SPRINGS: WYSIGING VAN ELEK- TRISITEITSVERORDENINGE SPRINGS MUNICIPALITY: AMENDMENT TO ELEC- TRICITY BY-LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die The Administrator hereby in terms of section 101 of the verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge Local Government Ordinance, 1939, publishes the by - laws artikel 99 van die Ordonnansie goedgekeur is. set forth hereinafter. Die Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit The Electricity By-laws of the Springs Municipality, Springs, deur die Raad aangeneem by Administra- adopted by the Council under Administrator's Notice 1035, i teurskennisgewing 1035 van 28 Junie 1972, soos gewysig, dated 28 June 1972, as amended, are hereby further amended by amending the Tariff of Charges under the word hierby verder gewysig deur die Tarief van Gelde Schedule as onder die Bylae soos volg te wysig: - follows: - 1. By the substitution in item 2-1;Deur in item 2 - (a) in subitem (a) die syfer "5,29c" deur die syfer "5,85c" te vervang; en (a) in subitem (a) for the figure "5,29c" of the figure "5,85c"; and (b) in subitem (b) for the figure "5,55c" of the figure "6,14c". (b) in subitem (b) die syfer "5,55c" deur die syfer "6,14c" te vervang. 2. Deur in item 3-2. By the substitution in item 3 - (a) in subitem (2) die syfer "7,74c" deur die syfer "8,51c" te vervang; (a) in subitem (2) for the figure "7,74c" of the figure "8,51c"; (b) in subitem (3)(b) for the figure "R9,62" of the figure "R10,45"; and (b) in subitem (3)(b) die syfer "R9,62" deur die syfer "R10,45" te vervang; (c) in subitem (3)(c) die syfer "2,84c" deur die syfer (c) in subitem (3)(c) for the figure "2,84c" of the figure "3,19c" te vervang. "3,19c". 3. Deur in item 4-3. By the substitution in item 4 - (a) in subitem (1) die syfer "R9,62" deur die syfer (a) in subitem (1) for the figure "R9,62" of the figure "R10,45" te vervang; "R10,45"; (b) in subitem (2) die syfer "2,84c" deur die syfer "3,19c" (b) in subitem (2) for the figure "2,84c" of the figure "3,19c"; and te vervang; en (c) in subitem (3) die syfer "7,74c" deur die syfer "8,51c" (c) in subitem (3) for the figure "7,74c" of the figure "8,51c". te vervang. 4. Deur in item 5 die syfer "15c" deur die syfer "16,4c" te 4. By the substitution in item 5 for the figure "15c" of the figure "16,4c". vervang. 5. Deur in item 6(1) die syfer "2,57c" deur die syfer 5. By the substitution in item 6(1) for the figure "2,57c" of the figure "2,9c". "2,9c" te vervang. 6. By the substitution in item 7 for the figure "4,67c" of 6. Deur in item 7 die syfer "4,67c" dew die syfer "5,18c" te vervang. the figure "5,18c". Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat, word geag The provisions in this notice contained, shall be deemed op 1 Oktober 1985 in werking te getree het. to have come into operation on 1 October PB PB a Administrateurskennisgewing 13 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 13 2 January 1986 TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: WYSIGING VAN VERORDENINGE BETREFFENDE DIE VERKOOP VAN LEWENDE HAWE 'TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF rj. PERI-URBAN AREAS: AMENDMENT TO BY-LAWS,15 RELATING TO THE SALE OF LIVESTOCK Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, ge- Local Government Ordinance, 1939, read with section lees met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Trans- 16(3) of the Transvaal Board for the Development of Perivaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Ge- Urban Ateas Ordinance, 1943, and Proclamation 6 (Admi-

11 PROVINCIAL GAZE 11E, 2 JANUARY 1986 I I 00 r word biede, 1943, en Proklamasie 6 (Administrateurs-) van 1945, nistrator's) of 1945, publishes the by-las set forth heredie verordeninge hierna uiteengesit. inafter. Die Verordeninge Betreffende die Verkoop van Le- The By-laws Relating to the Sale of Livestock of the wende Hawe van die Transvaalse Raad vir die Ontwikke- Transvaal Board for the Development of Peff-Urban ling van Buitestedelike Gebiede, afgekondig by Admini- Areas, published under Administrator's Notice 674, dated strateurskennisgewing 674 van 26 Mei 1976, soos gewysig, 26 May 1976, as amended, are hereby further amended by hierby verder gewysig deur subitem (4) van item 2 the substitution for subitem (4) of item 2 of the Tariff of van die Tarief van Gelde onder die Bylae deur die vol- Fees under the Schedule of the following: gende te vervang: "(4) Fees payable for the actual use of the loading ramp "(4) Gelde betaalbaar vir die werklike gebruik van die for the loading and off-loading of livestock at auctions or laaibrug vir die laai of aflaai van vee tydens vendusies of otherwise, per animal andersins, per dier: (a) Large livestock: 20c. (a) Grootvee: 20c. (b) Small livestock: 10c.". (b) Kleinvee: 10c.". PB PB Administrateurskennisgewing 14 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 14 2 January 1986 TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: WYSIGING VAN VERORDENINGE VIR DIE VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE UITREIKING VAN SERTIFIKATE EN DIE VERSTREKKING VAN INLIGTING TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERI-URBAN AREAS: AMENDMENT TO BY-LAWS FOR THE FIXING OF FEES FOR THE ISSUE OF CER- TIFICATES AND THE FURNISHING OF INFORMA- TION Die Administrateur publiseer hiermee ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, ge- Local Government Ordinance, 1939, read with section lees met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Trans- 16(3) of the Transvaal Board for the Development of Peri - vaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Ge- Urban Areas Ordinance, 1943, and Proclamation 6 (Admibiede, 1943; en Proklamasie 6 (Administrateurs-) van 1945, nistrator's) of 1945, published by the by-laws set forth heredie verordeninge hierna uiteengesit. inafter. Die Verordeninge Vir die Vasstelling van Gelde vir die The By-laws for the Fixing of Fees for the Issue of Certi- Uitreiking van Sertifikate en die Verstrekking van Inlig- ficates and the Furnishing of Information of the Transvaal Ling van die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Board for the Development of Peri-Urban Areas, pu Buitestedelike Gebiede, afgekondig by Administra- - blished under Administrator's Notice 277, dated 22 Februteurskennisgewing 227 van 22 Februarie 1978, soos gewy- ary 1978, as amended, are hereby further amended as fol sig, word hierby verder - soos volg gewysig: lows: 1. Deur aan die einde van artikel 4(e) na die woord 1. By the insertion at the end of section 4(e) after the "gelde" die volgende uitdrukking by te voeg: word "payable" of the following expression: ", behalwe waar die inligting wat verstrek word betrek- ", except where information is supplied for the issuing of king het op die uitreiking van 'n rekeningstaat soos bepaal an account in terms of item 2(2) of the Schedule hereto,". in item 2(2) van die Bylae hierby,". 2. By renumbering item 2 of the Schedule to read 2(1) 2. Deur item 2 van die Bylae te hemommer 2(1) en na and the insertion after subitem (1) of the following: subartikel (1) die volgende in te voeg: "(2) For the supply of information regarding charges "(2) Vir die verstrekking van inligting met betrekking tot payable, whether there are or not, prior to the issuing of a gelde betaalbaar, of daar is al dan nie, voordat 'n verkla- written statement in terms of the provisions of section ring ingevolge die bepalings van artikel 50(2) van Ordon- 50(2) of the Local Government Ordinance, 1939, or the penansie op Plaaslike Bestuur, 1939, uitgereik, of die geldig- riod of validity thereof be extended, per account: R5.". heidsduur daarvan verleng word, per rekeningstaat: R5.". PB PB Administrateurskennisgewing 15 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 15 2 January 1986 MUNISIPALITEIT TZANEEN: WYSIGING VAN VER- ORDENINGE - BETREFFENDE DIE MUNISIPALE TZANEEN MUNICIPALITY: AMENDMENT TO MUNI VLIEGVELD - CIPAL AERODROME BY - LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die I moral Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws verordeninge hierna uiteengesit. set forth hereinafter. Die Verordeninge Betreffende die Munisipale Vliegveld - van die Munisipaliteit Tzaneen, afgekondig by Admini- The Municipal Aerodrome By-laws of the Tzaneen Mustrateurskennisgewing 1631 van 10 September 1975, soos ge- nicipality, published under Administrator's Notice 1631, wysig, word hierby vender gewysig deur paragraaf (b) van dated 10 September 1975, as amended, are hereby further

12 12 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986 IIIskrap. item 1(1) van die Tarief van Gelde onder die Bylae te amended by the deletion of paragraph (b) of item 1(1) of the Tariff of Charges under the Schedule. PB PB Administrateurskennisgewing 16 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 16 2 January 1986 MUNISIPALITEIT VEREENIGING: WYSIGING VAN RIOLERINGSVERORDENINGE VEREENIGING MUNICIPALITY: AMENDMENT TO DRAINAGE BY-LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the by - laws verordeninge hierna uiteengesit. set forth hereinafter. Die Rioleringsverordeninge van die Munisipaliteit Ver- The Drainage By-laws of the Vereeniging eeniging, deur die Raad aangeneem by Administraadopted by the Council under Administrator's Notice Municipality, teurskennisgewing 756 van 25 Junie 1980, soos gewysig, 756, dated 25 June 1980, as amended, are word hierby verder gewysig deur item hereby further 2 van Bylae C van amended by the substitution for item 2 of Schedule C of die Tarief van Gelde under Aanhangesel V deur die volthe Tariff of Charges under Appendix V of the following: gene te vervang: "2. Die oopmaak van verstopte dole (artike113): "2. Removing blockages (section 13): (1) Op weeksdae: (Normale werksure) (1) Weekdays: (Normal hours) (a) Vir die eerste uur of gedeelte van 'n uur nadat daar (a) For the first hour or part thereof after the beginning III met die werk begin is: R32. of the work: R32. (b) Vir iedere halfuur of 'n gedeelte van 'n halfuur (b) Thereafter, for every half-hour or part thereof of daarna: R15. work: R15. (2) Op weeksdae (na-ure) en Saterdae: (2) Weekdays (after-hours) and Saturdays: (a) Vir die eerste uur of gedeelte van 'n uur nadat daar (a) For the first hour or part thereof after the beginning met die werk begin is: R40. of the work: R40. (b) Vir iedere fuur of gedeelte van 'n halfuur daama: (b) Thereafter, for every half-hour or part thereof of R18. work: R18. (3) Op Sondae en openbare vakansiedae: (3) Sundays and public holidays: (a) Vir die eerste uur of gedeelte van 'n uur nadat daar (a) For the first hour or part thereof after the beginning met die werk begin is: R58. of the work: R58. (b) Vir iedete halfuur of gedeelte van 'n halfuur daarna: R26.". (b) Thereafter, for every half-hour or part thereof of work: R26.". PB PB Administrateurskennisgewing 17 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 17 2 January 1986 I MUNISIPALITEIT VEREENIGING: WYSIGING VAN WATERVOORSIENINGSVERORDENINGE VEREENIGING MUNICIPALITY: AMENDMENT TO WATER SUPPLY BY-LAWS Die Administrateur publiseer hierby, ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws verordeninge hiema uiteengesit. set forth hereinafter. Die Watervoorsieningsverordeninge van die Munisipali- The Water Supply By-laws of the Vereeniging Munici - teit Vereeniging, deur die Raad aangeneem by Admini- pality, adopted by the Council under Administrator's Nostrateurskennisgewing 684 van 17 Mei 1978, soos gewysig, lice 684, dated 17 May 1978, as amended, are hereby word hierby verder soos volg gewysig: further amended as follows: 1. Deur in artikel 1 die woordomskrywing tarief' deur die volgende te vervang: " 1. By the substitution in section 1 for the definition of "tariff' of the following: "'tariff " " means the Tariff of Charges as 'brier die Tarief determined by van Gelde soos van tyd tot tyd deur the Council by Special Resolution from time to time in die Raad by Spesiale Besluit ingevolge artikel 80B van die terms of section 80B of the Local Government Ordinance, Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, vasgestel;". 1939;". II2. Deur die Bylae te skrap. 2. By the deletion of the Schedule. PB PB

13 '. I PROVINCIAL GAZETTE. 2 JANUARY Administrateurskennisgewing 18 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 18 2 January 1986 MUNISIPALITEIT VERWOERDBURG: WYSIGING. VERWOERDBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT VAN BEGRAAFPLAASVERORDENINGE TO CEMETERY BY - LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws verordeninge hierna uiteengesit. set forth hereinafter... Die Begraafplaasverordeninge van die Munisipaliteit The Cemetery By-laws of the Verwoerdburg Municipal- Verwoerdburg, ifgekondig by Administrateursken- ity, published under Administrator's Notice 1140, dated 8 nisgewing 1140 van 8 Oktober 1969, soon gewysig, word October 1969, as amended, are hereby further amended by hierby verder gewysig deur na artikel 25(2) die volgende in the insertion after section 25(2) of the following: te voeg: "(3) Any person applying to have a body interred shall in "(3) Iemand wat aansoek doen om 'n lyk in 'n graf te be- his application indicate whether a second interment in the grawe moet in sy aansoek meld of 'n tweede teraardebe- same grave is intended in the future subject to the provi - stelling in dieselfde graf in die toekoms beoog word onder- sions of subsection (2) above, in which event the Council at worpe aan die bepalings van subartikel (2) hierbo, in its discretion, may have the grave deepened and such perwelke geval die Raad in sy eie diskresie die graf dieper kan son shall be liable to pay the applicable tariff for the dee - grawe en is sodanige persoon aanspreeklik om die toepas- pening of a grave.". like tarief vir die dieper maak van 'n graf te betaal.". PB PB Administrateurskennisgewing 19 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 19 2 January 1986 i ID 'N ORDONNANSIE Tot vrystglog van die Ordonnansie op Pensloene vir lede van die Provinsiale Rand en die Ultvoerende Komitee, 1973, ten ornate van A DRAFT ORDINANCE To amend the Provincial Council and Executive Committee Mem. hers' Pensions Ordinance, 1973, in respect of the definitions condie woordomskrywing in artikel 1 vervat. lathed in section 1. DIE Provinsiare Raad van Transvaal VEROREN SOOS VOLG: D E IT ENACTED by the Provincial Council of Translivaal as follows: nalavvaann 1. Artikel 1 van die Ordonnansie op Pen- Amendment of 1. Section 1 of the Provincial Council and section 1 of Chdonnande sioene vir lede van die Provinsiale Raad en Ordinance 20 mean Executive Committee Members'. of 1973.as Pensions ma Se die Uitvoerende Komitee, 1973, word hierby amended by deur annul Ordinance, 1973, is hereby amended 1 section I of no gewysig Ordinance 7 of OrdonnansIe section 1 (a) by the' substitution in the 75, definition of mnoad191 van (a) deur in die woordomskrywing van "pen - ofordinance? of 1980 and "pensionable allowances" for the expres - Ordonnensie 7 sioengewende toelaes" die uitdrukking section 1 of van 1980 en Ordinance 0 of sion "section 7(1)(b), (c), (d), (e), (0 or artike11 van - "artikel 7(1)(b), (c), (d), (e), (f) of (g)" Ordonnansie 0 (g)" of the expression "section 7(1)(b), vats deur die uitdrukking "artikel 7(1)(b), (c), (c), (d), (e), (f), (g) or (h)"; and (d), (e), (f), (g) of (h)" te vervang; en (b) by the insertion after the definition of (b) deur na die woordomskrywing van "vas- "the territory" of the following definigestelde datum" die volgende woord- tion: omskrywing in te voeg: "(xvi) 'weduwee' ook wewenaar. (xiv)". "(xvi) widow' shall include widower. (xvi)". Kort titel. 2. Hierdie Ordonnansie heet die shoo tide. 2. This Ordinance shall be called the Pro- Wysigingsordonnansie op Pensioene vir lede vincial Council and Executive Committee van die Provinsiale Raad en die Uitvoerende Members' Pensions Amendment Ordinance, Komitee, Administrateurskennisgewing 20 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 20 2 January 1986 JOHANNESBURG - WYSIGINGSKEMA 1280 JOHANNESBURG-AMENDMENT SCHEME 1280 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the het dat Johannesburg - dorpsbeplanningskema, 1979, gewy- Administrator has approved the amendment of Johannes - sig word deur die hersonering van Erf 67, Doomfontein tot burg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of Ed 1 "Spesiaal" vir kantore. 67 Doomfontein to "Special" for offices. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike are filed with the Director of Local Government, Pretoria Bestuur, Petoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is be- and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. spection at all reasonable times.

14 1 14 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986 Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg-wysi- This amendment is known as Johannesbug Amendment gingskema Scheme PB H-1280 PB H Administrateurskennisgewing 21 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 21 2 January 1986 HALFWAY - HOUSE EN CLAYVILLE-WYSIGING- HALFWAY-HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT SKEMA 86 SCHEME 86 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Halfwayhet dat Halfway-House en Clayville-dorpsbeplanning- House and Clayville Town - planning Scheme, 1976, by the skema, 1976, gewysig word deur die hersonering van rezoning of Holding 576, Glen Austin Agricultural Hold- Hoewe 576, Glen Austin Landbouhoewes Uitbreiding 3 na ings Extension 3 to "Special" for such purposes as may be "Spesiaal" vir sodanige doeleindes as wat die Administra- approved by the Administrator, subject to such conditions teur mag goedkeur, onderworpe aan sodanige voor- as he may impose, after reference to the local authority waardes as wat by mag opt& na verwysing na die plaaslike and the Townships Board. bestuur en die Dorpsraad. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Midrand and are open for inspection Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Midrand en is beskik- at all reasonable times. baar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Halfway-House en This amendment is known as Halfway - House and Clay- Clayville - ville Amendment Scheme 86. wysigingskema 86. PB PB Administrateurskennisgewing 22 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 22 2 January 1986 POTCHEFSTROOM - WYSIGINGSKEMA 103 POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 103 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Potchefhet dat Potchefstroom - dorpsbeplanningskema, 1980, gewy- stroom Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of sig word deur die hersonering van Gedeelte 1 van erf 825, Portion,1 of Erf 825, Promoza to "Amusement" subject to Promoza tot "Vermaaklikheid" onderworpe aan sekere certain conditions. voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Potchefstroom and are open for in- Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Potchefstroom en is spection at all reasonable times. beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Potchefstroom-wysi- This amendment is known as Potchefstroom Amendment Scheme 103. gingskema 103. PB H-103 PB H-103 Administrateurskennisgewing 24 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 24 2 January 1986 HALFWAY - HOUSE EN CLAYVILLE-WYSIGING- SKEMA 95 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplannings en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n wysiging van die Halfway - House en Clayville-dorpsbeplan- ningskema, 1976, wat uit dieselfde grond as die dory Noordwyk Uitbreiding 2 bestaan, goedgekeur het. Hierdie wysiging staan bekend as Halfway-House en Clayville - wysigingskema 95. HALFWAY-HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT SCHEME 95 The Administrator hereby, in terms of the provisions of section 89(1) of the Town - planning and Townships Ordi- nance, 1965, declares that he has approved an amendment scheme, being an amendment of the Halfway-House and Clayville Town-planning Scheme, 1976, comprising the same land as included in the township of Noordwyk Extension 2. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria, en die Stadsklerk, Midrand en is beskik- baar vir inspeksie op alle redelike tye. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria, an the Town Clerk, Midrand and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Halfway-House and Clayvine Amendment Scheme 95. PB PB

15 PROVINCIAL GAZETTE, 2 JANUARY ek 11. Administrateurskennisgewing 23 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 23 2 January 1986 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe- In terms of section 69 of the Town-planning and Townplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), ver- ships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Admiklaar die Administrateur hierby die dorp Noordwyk Uit- nistrator hereby declares Noordwyk Extension 2 Township breiding 2 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die to be an approved township subject to the conditions set voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. out in the Schedule hereto. PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE- MADE BY E F DROSTE (PROPRIETARY) LIMITED DOER DEUR E F DROSTE (PROPRIETARY) LI- UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN-PLAN- MITED INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE OR- NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR DONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON POR , OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG OP TION 34 OF THE FARM RANDJESFONTEIN 405 JR, GEDEELTE 34 VAN DIE PLAAS RANDJESFONTEIN PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED 405 JR, PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1. STIGTINGSVOORWAARDES (1) Name (1) Naam The name of the township shall be Noordwyk Extension Die naam van die dorp is Noordwyk Uitbreiding (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Algemene Plan LG No A7490/83. The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG No A7490/83. (3) Stormwaterdreinering en Straatbou (3) Storm water Drainage and Street Construction (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike (a) The township owner shall on request by the local aubestuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema, vol- thority submit to such authority for its approval a detailed ledig met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur scheme complete with plans, sections and specifications, 'n siviele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedge- prepared by a civil engineer approved by the local authokeur is, vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die nty, for the collection and disposal of stormwater through - bele dorp deur middel van behoorlike aangelegde werke out the township by means of properly constructed works en vir die aanle, teermacadamisering, beranding en kana- and for the construction, tarmacadamising, kerbing and lisering van die strate daarin, tesame met die verskaffing channelling of the streets therein together with the provivan sodanige keermure as wat die plaaslike bestuur nodig sion of such retaining walls as may be considered necessary ag, vir goedkeuring voorle. by the local authority. Verder moet die skema die roete en helling aandui deur Furthermore, the scheme shall indicate the route and middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende gradient by which each erf gains access to the street on street verkry. which it abuts. k (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaaslike be- (b) The township owner shall, when required by the local rstuur dit vereis, die goedgekeurde skema op eie koste na- authority to do so, carry out the approved scheme at its mens en tot bevrediging van die plaaslike bestuur, onder own expense on behalf and to the satisfaction of the local toesig van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur authority under the supervision of a civil engineer apgoedgekeur, uitvoer. proved by the local authority. it (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instandhouding van die strate tot bevrediging van die plaaslike bestuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) gebou is. (d) If the township owner fails to comply with the provi- sions of paragraphs (a), (b) and (c) thereof the local au- thority shall be entitled to do the work at the cost of the township owner. (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is die plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseienaar te doen. (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (c) The township owner shall be responsible for the maintenance of the streets to the satisfaction of the local authority until the streets have been constructed as set out in subclause (b). (4) Begiftiging (4) Endowment (a) Payable to the local authority: Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van arti- The township owner shall, in terms of the provisions of kel 63(1)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en section 63(1)(b) of the Town-planning and Townships Ordi - Dorpe, 1965, aan die plaaslike bestuur as begiftiging 'n nance, 1965, pay a lump sum endowment to the local auglobale bedrag op die waarde van spesiale woongrond in thority on the value of special residential land in the towndie dorp betaal, die grootte waarvan bepaal word deur 52 ship, the extent of which shall be determined by m2 te vermenigvuldig met die getal spesiale woonerwe in multiplying 52 m2 by the number of special residential die dorp. erven in the township. Die waarde van die grond word bepaal kragtens die bepalings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is betaal- The value of the land shall be determined in terms of the provisions of section 74(3) and such endowment shall be

16 1 (b) L 16 PROVINSIALE KOERANT. 2 lanuarie 1986 baar kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde I payable in terms of the provisions of section 73 of the said Ordonnansie en die plaaslike bestuur moet scdanige begif- Ordinance and the local authority shall use such endowtiging gebruik vir die verkryging van parke binne die muni- ment for the purpose of acquiring parks within the muni- a sipale gebied. cipal area. (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte- (b) Payable to the Transvaal Education Department: ment: The township owner shall, in terms of the provisions of Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van arti- section 63(1)(a) of the Town-planning and Townships Ordi kel 63(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en - nance, 1965, pay a lump sum endowment for educational Dorpe, 1965, aan die Transvaalse Onderwysdepartement purposes to the Transvaal Education Department on the as begiftiging vir onderwysdoeleindes 'n globale bedrag op land value of special residential land in the township, the die grondwaarde van spesiale woongrond in die dorp be- extent of which shall be determined by multiplying 48,08 m2 taal, waarvan die grootte bepaal word deur 48,08 m2 to ver- by the number of special residential erven in the township. menigvuldig met die getal spesiale woonerwe in die dorp. The value of the land shall be determined in terms of the Die waarde van die grond word bepaal kragtens die be- provisions of section 74(3) and such endowment shall be palings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is betaal- payable in terms of the provisions of section 73 of the said baar kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordinance. Ordonnansie. (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes (5) Disposal ofexisting Conditions of Title All erven shall be made subject to existing conditions Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan be- and servitudes, if any, including the reservation of rights to staande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip minerals. van die voorbehoud van die regte op minerale. (6) Obligations in Regard to Essential Services (6) Verpligtinge Ten Opsigte van Noodsaaklike Dienste The township owner shall within such period as the local Die dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as wat authority may determine, fulfil its obligations in respect of die plaaslike bestuur mag bepaal, sy verpligtinge met be - the provision of water, electricity and sanitary services and trekking tot die voorsiening van water, elektrisiteit en sa- the installation of systems therefor, as previously agreed nitere dienste en die installering van stelsels daarvoor, upon between the township owner and the local authority. soos vooraf ooreengekom tussen die dorpseienaar en die plaaslike bestuur, nakom. 2. CONDITIONS OF TITLE 2. TITELVOORWAARDES The erven mentioned hereunder shall be subject to the Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die conditions as indicated imposed by the Administrator in voorwaardes soos aangedui, opgele deur die Administra- terms of the provisions of the Town-planning and Townteur ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op ships Ordinance, Dorpsbeplanning en Dorpe, (1) Alle Erwe (1) All Ervin (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour riolerings - en ander munisipale doeleindes, ten gunste van of the local authority, for sewerage and other municipal die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgeson- purposes, along any two boundaries other than a street derd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n adboundary and in the case of a panhandle erf, an additional disionele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed servitude for municipal purposes 2 m wide across the acoor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer cess portion of the erf, if and when required by the local verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat authority: Provided that the local authority may dispense die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag af- with any such servitude.. sien. (b) No building or other structure shall be erected within Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor- the aforesaid servitude area and no large - rooted trees noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen groot- shall be planted within the area of such servitude or within wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut 2 m thereof. of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplantcword nie. (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (c) The local authority shall be entitled to deposit temwat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, order- porarily on the land adjoining the aforesaid servitude such houd of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en material as may be excavated by it during the course of the ander werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, tyconstruction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works as delik to pleas op die grond wat aan die voornoemde senvicessary and shall further be entitled to reasonable access it, in its discretion may deem netuut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde the said land for the aforesaid purpose subject to any da - to onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige mage done during the process of the construction, mainte - nance or removal of such sewerage mains and other works skadedoel, vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander being made good by the local authority. werke veroorsaak word. (2) Erf 807 (2) Erf 807 The erf is subject to a servitude for transformer/substa Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir transformation purposes in favour of the local authority, as indicated - tor-/substasiedoeleindes ten gunste van die plaaslike beon the general plan. stuur, soos op die algemene plan aangedui. (3) Erwe 805, 811, 812 en 819 (3) Erven 805, 811, 812 and 819 Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir paddoel- The erf is subject to a servitude for road purposes in fa - 41.

17 , I PROVINCIAL GAZETTE, 2 JANUARY eindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die al- your of the local authority, as indicated on the general a gemene plan aangedui. By die indiening van 'n sertifikaat plan. On submission of a certificate from the local autho r.. - deur die plaaslike bestuur aan die Registrateur van Aktes rity to the Registrar of Deeds stating that the servitude is waarin vermeld word dat sodanige serwituut nie meer be- no longer required, this condition shall lapse. nodig word nie, verval die voorwaardes. Administrateurskennisgewing 25 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 25 2 January 1986 HALFWAY-HOUSE EN CLAYVILLE-WYSIGING- HALFWAY- HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT SKEMA 106 SCHEME 106 I Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa- The Administrator hereby, in terms of the provisions of lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe- section 89(1) of the Town - planning and Townships Ordiplanning en Dorpe, 1965, dat by 'n wysigingskema synde 'n nance, 1965, declares that he has approved an amendment wysiging van die Halfway-House en Clayville-dorpsbeplan- scheme, being an amendment of the Halfway - House and ningskema, 1976, wat uit dieselfde grond as die dorp Clayville Town-planning Scheme, 1976, comprising the Noordwyk Uitbreiding 3 bestaan, goedgekeur het. same land as included in the township of Noordwyk Exten - sion Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Bestuur, Pretoria, en die Stadsklerk, Midrand en is beskik- are filed with the Director of Local Government, Pretoria, baar vir inspeksie op alle redelike tye. and the Town Clerk, Midrand and are open for inspection at all wysiging reasonable staan bekend Halfway-House times. enhierdie Clayville - wysigingskema 106. This amendment is known as Halfway - House and Clay - ville Amendment Scheme 106. PB PB Administrateurskennisgewing 26 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 26 2 January 1986 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe- In terms of section 69 of the Town - planning and Townplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), ver- ships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Admi klaar - die Administrateur hierby die dorp Noordwyk Uit- nistrator hereby declares Noordwyk Extension 3 Township breiding 3 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die to be an approved township subject to the conditions set voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. out in the Schedule hereto. BYLAE PB PB SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE- CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION k DOEN DEUR BARFRED INVESTMENTS (PROPRIE- MADE BY BARFRED INVESTMENTS (PROPRIE TARY) LIMITED - INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN TARY) LIMITED UNDER THE PROVISIONS OF THE DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN TOWN - PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, DORPE, 1965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE 1965, FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP STIG OP GEDEELTE 311 VAN DIE PLAAS RANDJES - ON PORTION 311 OF THE FARM RANDJESFONTEIN FONTEIN NO 405 JR, PROVINSIE TRANSVAAL, TOE- NO 405 JR, PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GESTAAN IS GRANTED 1. STIGTINGSVOORWAARDES 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT (1) Name (1) Naam The name of the township shall be Noordwyk Extension Die naam van die dorp is Noordwyk Uitbreiding (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op The township shall consist of erven and streets as indi - Algemene Plan LG No A7491/83. cated on General Plan SG No A7491/83. (3) Stormwaterdreinering en Straatbou (3)Stormwater Drainage and Street Construction (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike (a) The township owner shall on request by the local bestuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema, vol- authority submit to such authority for its approval a deledig met planne, deursned en spesifikasies, opgestel deur tailed scheme complete with plans, sections and specifica - siviele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedge- lions, prepared by a civil engineer approved by the local keur is, vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die authority, for the collection and disposal of stormwater hele dorp deur middel van behoorlike aangelegde werke throughout the township by means of properly constructed en vir die aan1e, teermacadamisering, beranding en kana- works and for the construction, tarmacadamising, kerbing lisering van die strate daarin, sesame met die verskaffing and channelling of the streets therein together with the 'n -

18 1 toegelaat 18 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986 IIIag, van sodanige keermure as wat die plaaslike bestuur nodig vir goedkeuring voorle. provision of such retaining walls as may be considered necessary by the local authority. Verder moet die skema die roete en helling aandui deur Furthermore, the scheme shall indicate the route and middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende gradient by which each erf gains access to the street on straat verkry. which it abuts. (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaaslike be- (b) The township owner shall, when required by the local stuur dit vereis, die goedgekeurde skema op eie koste na- authority to do so, carry out the approved scheme at its mens en tot bevrediging van die plaaslike bestuur, onder own expense on behalf and to the satisfaction of the local toesig van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur authority under the supervision of a civil engineer apgoedgekeur, uitvoer. proved by the local authority. (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instandhouding van die strate tot bevrediging van die plaaslike (c) The township owner shall be responsible for the bestuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) maintenance of the streets to the satisfaction of the local gebou is. authority until the streets have been constructed as set out in subclause (b). (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is (d) If the township owner fails to comply with the provi - die plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van sions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local author - die dorpseienaar te doen. ity shall be entitled to do the work at the cost of the township owner. (4) Begiftiging (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (4) Endowment Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van arti- (a) Payable to the local authority: kel 63(1)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en The township owner shall, in terms of the provisions of Dorpe, 1965, aan die plaaslike bestuur as begiftiging 'n section 63(1)(b) of the Town - planning and Townships Ordi - globale bedrag op die waarde van spesiale woongrond in nance, 1965, pay a limp sum endowment to the local die dorp betaal, die grootte waarvan bepaal word deur 52 authority on the value of special residential land in the m2 te vermenigvuldig met die getal spesiale woonerwe in township, the extent of which shall be determined by multi - die dorp. plying 52 m2 by the number.of special residential erven in Die waarde van die grond word bepaal kragtens die bethe township. palings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is betaal - The value of the land shall be determined in terms of the baar kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde provisions of section 74(3) and such endowment shall be Ordonnansie en die plaaslike bestuur moet sodanige begif- payable in terms of the provisions of section 73 of the said tiging gebruik vir die verkryging van parke binne die muni- Ordinance and the local authority shall use such endowsipale gebied. ment for the purpose of acquiring parks within the muni- (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte - cipal area. ment: (b) Payable to the Transvaal Education Department: Die dorpseienaar meet kragtens die bepalings van arti- The township owner shall, in terms of the provisions of kel 63(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en section 63(1)(a) of the Town - planning and Townships Ordi - Dorpe, 1965, aan die Transvaalse Onderwysdepartement nance, 1965, pay a lump sum endowment for educational as begiftiging vir onderwysdoeleindes 'n globale bedrag op purposes to the Transvaal Education Department on the die grondwaarde van spesiale woongrond in die dorp be- land value of special residential land in the township, the taal, waarvan die grootte bepaal word deur 48,08 m2 te ver- extent of which shall be determined by multiplying 48,08 menigvuldig met die getal spesiale woonerwe in die dorp. m2 by the number of special residential erven in the town - Die waarde van die grond word bepaal kragtens die be- ship. palings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is betaal- The value of the land shall be determined in terms of the baar kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde provisions of section 74(3) and such endowment shall be Ordonnansie. payable in terms of the provisions of section 73 of the said Ordinance. (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes Alle erwe meet onderworpe gemaak word aan be- (5) Disposal of Existing Conditions of Title staande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale. All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to minerals., (6) Toegang Geen (6)Access ingang van Provinsiale Pad K73 tot die dorp en geen uitgang tot Provinsiale Pad K73 uit die dorp word No ingress from Provincial Road K73 to the township nie. and no egress to Provincial Road K73 from the township shall be allowed. (7) Verpligtinge Ten Opsigte van Noodsaaklike Dienste (7) Obligations in Regard to Essential Services Die dorpseienaar meet binne sodanige tydperk as wat die plaaslike bestuur mag bepaal, sy verpligtinge met be- The township owner shall within such period as the local trekking tot die voorsiening van water, elektrisiteit en sa- authority may determine, fulfil its obligations in respect of nitere dienste en die installering van stelsels daarvoor, the provision of water, electricity and sanitary services and soos vooraf ooreengekom tussen die dorpseienaar en die the installation of systems therefore, as previously agreed plaaslike bestuur, nakom. upon between the township owner and the local authority. Il 4 ii. I

19 PROVINCIAL GAZETTE. 2 JANUARY TITELVOORWAARDES 2. CONDITIONS OF TITLE 1 Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die The erven mentioned hereunder shall be subject to the voorwaardes soos aangedui, opgele deur die Administra- conditions as indicated imposed by the Administrator in teur ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op terms of the provisions of the Town - planning and Town- Dorpsbeplanning en Dorpe, ships Ordinance, (1) Alle Erwe (1) All Erven (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir riolerings - en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgeson- derd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisionele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur die plaaslike bestuur: Met Bien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of the local authority, for sewerage and other municipal purposes, along any two boundaries other than a street boundary and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for municipal purposes 2 m wide across the ac- cess portion of the erf, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude. (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor- (b) No building or other structure shall be erected within noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen groot- the aforesaid servitude area and no large-rooted trees wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut shall be planted within the area of such servitude or within of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. 2 m thereof. (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal.' wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onder- W hood of venvydeting van sodanige rioolhoofpypleidings en material ander werke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, ty- delik te pleas op die grand wat aan die voornoemde senvituut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot re- delike toegang tot genoemde grand vir die voomoemde doel, onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of venvyderings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word. (c) The local authority shall be entitled to deposit ternporarily on the land adjoining the aforesaid servitude such as may be excavated by it during the course of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works as it, in its discretion may deem necessary and shall further be entitled to reasonable access tci the said land for the aforesaid purpose subject to any da- wage done during the process of the construction, mainte- nance or removal of such sewerage mains and other works being made good by the local authority. (2) Erwe 829 en 830 (2) Erven 829 and 830 Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir transforma- The erf is subject to a servitude for transformer/substator-/substasiedoeleindes ten gunste van die plaaslike be- tion purposes in favour of the local authority, as indicated stuur, soos op die algemene plan aangedui. on the general plan. 110 Administrateurskennisgewing 27 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 27 2 January 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS (WET 84 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT 84 OF VAN 1967) 1967) KENNISGEWING VAN VERBETERING NOTICE OF CORRECTION Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 It is hereby notified in terms of section 38 of the Townvan die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an bekend gemaak dat nademaal 'n font in Administra- error occurred in Administrator's Notice No 2009 dated 18 teurskennisgewing No 2009 gedateer 18 September 1985 September 1985 mentioned above the Administrator has hierbo vermeld ontstaan het, het die Administrateur goed- approved the correction of the notice by the substitution of gekeur dat die bogenoemde kennisgewing gewysig word the expression "T28461/1963" with the expression deur die uitdrukking " " te vervang met die nit- "128461/1965". drukking "T28461/1965". PB PB Administrateurskennisgewing 29 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 29 2 January 1986 SPRINGS-WYSIGINGSKEMA 1/232 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/232 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa- The Administrator hereby, in terms of the provisions of lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan- section 89(1) of the Town-planning and Townships Ordinings en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n nance, 1965, declares that he has approved an amendment wysiging van Springs - dorpsaanlegskema 1, 1949, wat uit scheme, being an amendment of Springs Town-planning dieselfde grond as die dorp East Geduld X1 bestaan, Scheme 1, 1949, comprising the same land as included in the goedgekeur het. township of East Geduld Xl. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike are filed with the Director of Local Government, Pretoria,

20 20 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986 Bestuur, Pretoria, en die Stadsklerk, Springs en is beskikbaar and the Town Clerk, Springs and are open for inspection vir inspeksie op alle redelike tye. all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Springs-wysigingskema This amendment is known as Springs Amendment Scheme 1/232. 1/232. PB PB at, Administrateurskennisgewing 30 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 30 2 January 1986 REGSTELLINGSKENNISGEWING CORRECTION NOTICE Administrateurskennisgewing 2407 van 6 November 1985 Administrator's Notice 2407 of 6 November 1985 is hereby word hiermee verbeter deur die vervanging van die woorde corrected by the substitution of the words "Openbare "Openbare Oopruimte" in die Afrikaanse kennisgewing met Oopruimte" in the Afrikaans text with the words "Privaat die woorde "Privaat Oopruimte". Oopruimte". PB H-172 PB H-172 Administrateurskennisgewing 28 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 28 2 January 1986 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP 41 Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe- In terms of section 69 of the Town - planning and Townplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), ver- ships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Admiklaar die Administrateur hierby die dorp East Geduld Uit- nistrator hereby declares East Geduld Extension 1 Townbreiding 1 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die ship to be an approved township subject to the conditions voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. set out in the Schedule hereto. BYLAE PB PB SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE- CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION DOEN DEUR IMPALA PLATINUM LIMITED INGE- MADE BY IMPALA PLATINUM LIMITED UNDER VOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE THE PROVISIONS OF THE TOWN - PLANNING AND OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, OM TOE- TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR PERMISSION STEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTE 70 TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 70 OF VAN DIE PLAAS GEDULD 123 IR, PROVINSIE THE FARM GEDULD 123 IR, PROVINCE OF TRANS - TRANS VAAL, TOEGESTAAN IS VAAL, HAS BEEN GRANTED 1. STIGTINGSVOORWAARDES 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT (1) Naam (1) Name Die naam van die dorp is East Geduld Uitbreiding 1. The name of the township shall be East Geduld Extension 1. (2) Ontwerp (2) Design ll Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Algemene Plan LG A2200/83. The township shall consist of erven and streets as indi - sated on General Plan SG A2200/83. (3) Stormwaterdreinering en Straatbou (3)Stormwater Drainage and Street Construction (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike bestuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema, vol- (a) The township owner shall on request by the local ledig met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur authority submit to such authority for its approval a de- 'n siviele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedge- tailed scheme complete with plans, sections and specificakeur is, vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die tions, prepared by a civil engineer approved by the local hele dorp deur middel van behoorlike aangelegde werke authority, for the collection and disposal of stormwater en vir die aanje, teermacadamisering, beranding en kana- throughout the township by means of properly constructed lisering van die strate daarin, tesame met die verskaffing works and for the construction, tarmacadamising, kerbing van sodanige keermure as wat die plaaslike bestuur nodig and channelling of the streets therein together with the ag, vir goedkeuring voorle. provision of such retaining walls as may be considered necessary by the local authority. Die skema moet voorsiening maak vir die opvang van stormwater in opvangputte van waar dit weggevoer moet The scheme shall provide for the catchment of stormwa - word in waterdigte pype van duursame materiaal, deur die ter in catchpits whence it shall be drained off in watertight plaaslike bestuur goedgekeur, op so 'n wyse dat die water pipes of durable material, approved by the local authority, op geen wyse sal opgaar of insypel op of naby die opper- in such manner that water will in no way dam up or infilvlakte van die grond nie. trate on or near the surface of the ground. Verder moet die skema die roete en helling aandui deur Furthermore, the scheme shall indicate the route and middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende gradient by which each erf gains access to the street on straat verkry. which it abuts.

21 ... PROVINCIAL GAZETTE. 2 JANUARY (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaaslike be- (b) The township owner shall, when required by the local dit vereis, die goedgekeurde skema op eie koste na- authority to do so, carry out the approved scheme at its mens en tot bevrediging van die plaaslike bestuur, onder own expense on behalf and to the satisfaction of the local toesig van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur authority under the supervision of a civil engineer apgoedgekeur, uitvoer. proved by the local authority. Pstuur (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instand- (c) The township owner shall be responsible for the houding van die strate tot bevrediging van die plaaslike maintenance of the streets to the satisfaction of the local bestuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) authority until the streets have been constructed as set out gebou is. in subclause (b). (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepa- - (d) If the township owner fails to comply with the provi - lings van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is sions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local authordie plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van ity shall be entitled to do the work at the cost of the town - die dorpseienaar te doen. ship owner. (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (4) Begiftiging (4) Endowment (a) Payable to the local authority: Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van arti- The township owner shall, in terms of the provisions of kel 63(1)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en section 63(1)(b) of the Town - planning and Townships Ordi - Dorpe, 1965, aan die plaaslike bestuur as begiftiging 'n nance, 1965, pay a limp sum endowment of R9 180,00 to globale bedrag van R9 180,00 betaal welke bedrag deur die the local authority for the provision of land for a cemetery plaaslike bestuur aangewend moet word vir die verkryging and a depositing site. van 'n stortingsterrein en 'n begraafplaas. Such endowment shall be payable in terms of section 73 Sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die bepa- of the said Ordinance. lings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie. (b) Payable to the Transvaal Education Department: (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdepartement: The township owner shall, in terms of the provisions of section 63(1)(a) of the Town - planning and Townships Ordi - Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van arti- nance, 1965, pay a lump sum endowment for educational kel 63(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en purposes to the Transvaal Education Department on the Dorpe, 1965, aan die Transvaalse Onderwysdepartement land value of special residential land in the township, the as begiftiging vir onderwysdoeleindes 'n globale bedrag op extent of which shall be determined by multiplying 48,08 m2 die grondwaarde van spesiale woongrond in die dorp be- by the number of special residential erven in the township. taal, waarvan die grootte bepaal word deur 48,08 m2 te vermenigvuldig met die getal spesiale woonerwe in die dorp. The value of the land shall be determined in terms of the provisions of section 74(3) and such endowment shall be Die waarde van die grond word bepaal kragtens die be- payable in terms of the provisions of section 73 of the said palings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is betaal- Ordinance. baar kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie. (5) Disposal ofexisting Conditions of Title (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan be- staande voorwaardes en serwitute, minerals, but excluding the following right which shall not as daar is, met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale, maar uit- be passed on to the erven in the township: gesonderd die volgende reg wat nie aan die erwe in die "The Remaining Extent of the aforesaid Farm GEdorp oorgedra moet word nie: DULD No 123, Registration Division IR, measuring as such 3330,9516 Hectares (of which the property hereby "The Remaining Extent of the aforesaid Farm GE- DULD No 123, Registration Division IR, measuring as transferred forms a portion) is ENTITLED to the benefit such 3330,9516 Hectares (of of or enjoyment of the rights conferred over portion of the which the property hereby transferred forms a portion) is ENTITLED to Farm MODDERFONTEIN No 76, Registration Division the benefit IR, Transvaal, measuring 3868,9336 Hectares, contained of or enjoyment of the rights conferred over portion of the Farm MODDERFONTEIN No 76, Registration Division in Deed of Transfer No 2331/1899 dated the 15th May, 1899 IR, Transvaal, measuring 3868,9336 Hectares, contained and registered on the 5th April, 1888 under No 377, as will more fully appear from Notarial Deed No 769/1922S regis in Deed of Transfer No 2331/1899 dated the 15th May, [erect on the 1st December 1922.". and registered on the 5th April, 1888 under No 377, as will more fully appear from Notarial Deed No 769/19228 registered on the 1st December 1922.". (6) Land for Municipal Purposes ho " (6) Grand vir Munisipale Doeleindes Erf 272 moet deur en op koste van die dorpseienaar aan die plaaslike bestuur as 'n park oorgedra word. Erf 272 shall be transferred to the local authority by and at the expense of the township owner as a park. (7) Precautionary Measures (7) Voorkomende Maatreels The township owner shall at its own expense, make ar - Die dorpseienaar moet op eie koste reelings met die rangements with the local authority in order to ensure plaaslike bestuur tref om te verseker dat that Y (a) water nie opdam nie, dat die hele oppervlakte van (a) water will not dam up, that the entire surface of the die dorpsgebied behoorlik gedreineer word en dat strate township area is drained properly and that streets are doeltreffend met teer, beton of bitumen geseel word; en sealed effectively with tar, cement or bitumen; and (b) slote en uitgrawings vir fondamente, pype, kabels of (b) trenches and excavations for foundations, pipes, ca-

22 22 PROV1NSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986 vir enige ander doeleindes behoorlik met klam grond in lae wat nie dikker as 150 mm is nie, opgevul word en gekompakteer word totdat dieselfde verdigtingsgraad as wat die omliggende materiaal het, verkry is. bles or for any other purposes, are properly refilled with damp soil in layers not thicker than 150 mm, and com- patted until the same grade of compaction as that of the surrounding material is obtained. ii (8) Sloping van Geboue en Strukture (8) Demolition ofbuildings and Structures Die dorpseienaar meet op ere koste alle bestaande ge- The township owner shall at its own expense cause all bone en strukture wat binne boulynreserwes, kantruimtes existing buildings and structures situated within the buildof oor gemeenskaplike grense gelee is, laat sloop tot being line reserves, side spaces or over common boundaries vrediging van die plaaslike bestuur wanneer die plaaslike to be demolished to the satisfaction of the local authority, bestuur dit vereis. when required by the local authority to do so. (9) Verpligtinge ten Opsigte van Noodsaaklike Dienste (9) Obligations in Regard to Essential Services Die dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as wat die plaaslike bestuur mag bepaal, sy verpligtinge met be - The township owner shall within such period as the local trekking tot die voorsiening van water, elektrisiteit en sa- authority may determine, fulfil its obligations in respect of nitere dienste en die installering van stelsels daarvoor, the provision of water, electricity and sanitary services and soos vooraf ooreengekom tussen die dorpseienaar en die the installation of systems therefore, as previously agreed plaaslike bestuur, nakom. upon between the township owner and the local authority. 2. TITELVOORWAARDES (1) Voorwaarde opgele deur die Staatspresident Ingevolge artike1184(2) van Die Wet op Mynregte No 20 von 1967 Alle erwe is onderworpe aan die volgende voorwaarde: 2. CONDITIONS OF TITLE (1) Condition imposed by the State President in terms of secdon 184(2) of The Mining Rights Act No 20 of1967 "Aangesien hierdie erf deel vorm van grond wat onder - All erten shall be subject to the following condition: myn is of ondermyn mag word en onderhewig mag weer aan versakking, vassakking, skok en krake as gevolg van "As this erf forms part of land which is or may be undermynbedrywighede in die verlede, die hede en die toekoms, mined and liable to subsidence, settlement, shock and aanvaar die eienaar daarvan alle verantwoordelikheid vir cracking due to mining operations past, present or future, enige skade aan die grond of geboue daarop as gevolg van the owner thereof accepts all liability for any damage sodanige versakking, vassakking, skok of krake.". thereto and to any structure thereon which may result from (2) V oorwaardes opgele deur die Administrateur Kragtens such subsidence, settlement, shock or cracking.". die Bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 25 van 1965 (2) Conditions imposed by the Administrator in terms of the Provisions of the Town - planning and Townships Ordinance 25 of 1965 Die erwe met die uitsondering van die erf genoem in klousule 1(6) is onderworpe aan die volgende voorwaardes: The erven with the exception of the erf mentioned in (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 mbreed, vir clause 1(6) shall be subject to the following conditions: riolerings- en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgeson- (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour derd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n ad- of the local authority, for sewerage and other municipal disionele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed purposes, along any two boundaries other than a street oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer boundary and in the case of a panhandle erf, an additional verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat servitude for municipal purposes 2 m wide across the acdie plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag af- cess portion of the erf, if and when required by the local ii sien. authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude. (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor- noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen groot- (b) No building or other structure shall be erected within wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut the aforesaid servitude area and no large-rooted trees of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. shall be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof. (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onder- (c) The local authority shall be entitled to deposit tern - houd of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en porarily on the land adjoining the aforesaid servitude such ander werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, ty- material as may be excavated by it during the course of the delik to plaas op die grond wat aan die voomoemde serwi- contruction, maintenance or removal of such sewerage tuut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot re- mains and other works as it, in its discretion may deem nedelike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde cessary and shall further be entitled to reasonable access to doel, onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige the said land for the aforesaid purpose subject to any dam - skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of age done during the process of the contruction, mainten - verwyderings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander ante or removal of such sewerage mains and other works werke veroorsaak word. being made good by the local authority. Administrateurskennisgewing 31 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 31 2 January 1986 DORP ROSSLYN UITBREIDING 2 ROSSLYN EX TENSION 2 TOWNSHIP II KENNISGEWING VAN VERBETERING CORRECTION NOTICE Die Administrateur verbeter hierby die Bylae tot Ad- The Administrator hereby corrects the Schedule to Ad- 4I

23 1 PROVINCIAL GAMETE, 2 JANUARY ministrateurskennisgewing 1242 van 26 Junie 1985 deur die ministrator's Notice 1242 of 26 June 1985 by the substitu- "Akte van Serwituut No 345/1041S" in klou- tion for the expression "Akte van Serwituut No 345/16415" sule 1(4)(a)1(a) te vervang deur die uitdrukking "Akte van in clause 1(4)(a)1(a) of the expression "Akte van Serwi- Serwituut No 345/1941S". tuut No 345/19415". suitdrukking PB PB Administrateurskennisgewing 32 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 32 2 January 1986 ERMELO-WYSIGINGSKEMA 13 ERMELO AMENDMENT SCHEME 13 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Ermelo bet dat Ermelo-dorpsbeplanningskema, 1982, gewysig Town-planning Scheme, 1982, by the rezoning of Erf 4875, word deur die hersonering van Erf 4875, dorp Ermelo tot Ermelo Township to "Special" for offices, a private hos- "Spesiaal" vir kantore, 'n privaat hospitaal met 'n be- pital with a limited number of beds, clinic, professional perkte aantal beddens, kliniek, apteek, professionele ka- rooms and an operation theatre. men en 'n operasieteater. Map _ 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Ermelo and are open for inspection at Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Eremelo en is beskik- all reasonable times. bear vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Ermelo Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Ermelo-wysiging- Scheme 13. skema 13. ' PB H-13 PB H-13 Administrateurskennisgewing 33 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 33 2 January 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 107, 107, DORP MEYERTON MEYERTON TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re- 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, be- moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het approved that dat 1. Conditions (b) to (j) in Deed of Transfer T31589/83 be 1. Voorwaardes (b) tot (j) in Akte van Transport removed in order to permit the erf being used for the erec- T opgehef word ten einde dit moontlik te mask tion of dwelling-units; and dat die erf gebruik kan word vir die oprigting van wooneenhede; en 2. the Meyerton Town-planning Scheme 1, 1953, be amended by the rezoning of Erf 107, Meyerton Township k 2. Meyerton-dorpsaanlegskema 1, 1953, gewysig word to "General Residential" and which amendment scheme ip deur die hersonering van Ed 107, dorp Meyerton tot "AI- will be known as Meyerton Amendment Scheme 41 as indigemene Woon" welke wysigingskema bekend staan as cated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are Meyerton-wysigingskema 41 soos aangedui op die toepas- open for inspection at the offices of the Department of like Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae le in die kan- Local Government, Pretoria and the Town Clerk of tore van die Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria Meyerton. en die Stadsklerk van Meyerton. PB PB Administrateurskennisgewing 34 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 34 2 January 1986 ALBERTON-WYSIGINGSKEMA 211 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 211 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Alberton het dat Alberton-dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig Town-planning Scheme, 1979, by rezoning Ed 512, Alberword deur die hersonering van Erf 512, Alberton tot "Be- ton to "Business 1". sigheid 1". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en skemaklousules van die wysigingskema word are filed with the Director of Local Government, Pretoria in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be- and the Town Clerk, Alberton and are open for inspection stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Alberton en is beskik- at all reasonable times. 'bur vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Alberton Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Alberton-wysiging- Scheme 211. skema 211. PB H-211 PB H-211 I

24 24 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986 Administrateurskennisgewing 35 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 35 2 January 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: LOT REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: LOT DORP ORANGE GROVE ORANGE GROVE TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re- 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, be- moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat approved that conditions 3 and 4 in Deed of Transfer voorwaardes 3 en 4 in Akte van Transport T11037/1975 op- T11037/1975 be removed. gehef word. PB PB Administrateurskennisgewing 36 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 36 2 January 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF DORP FISHERS HILL - FISHERS HILL TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re- 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, be- moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat approved that condition (h) in Deed of Transfer T119/1982 voorwaarde (h) in Akte van Transport T119/1982 opgehef be removed. word. PB PB Administrateurskennisgewing 37 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 37 2 January 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF DORP PARKTOWN PARKTOWN TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re- 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, be- moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat approved that condition B2 in Deed of Transfer voorwaarde B2 in Akte van Transport T17998/1983 opge- T17998/1983 be removed in order to permit the erection of hef word ten einde 'n privaat biblioteek op to rig. a private library. PB PB Administrateurskennisgewing 38 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 38 2 January 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERIUNGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF DORP KILLARNEY KILLARNEY TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re-41 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, be- moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat approved that conditions 5(b), 6(b) and 6(c) in Deed of voorwaardes 5(b), 6(b) en 6(c) in Akte van Transport Transfer T17950/1985 be removed. T17950/1985 opgehef word. PB PB Administrateurskennisgewing 39 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 39 2 January 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERVEN 75 ERWE 75 EN 76 DORP BLACKHEATH AND 76 BLACKHEATH TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, be- It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Rekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has voorwaardes 1(a) tot (n) en 2(a) tot (n) in Akte van Trans- approved that conditions 1(a) to (n) and 2(a) to (n) in Deed port F1049/1965 opgehef word. of Transfer F1049/1965 be removed. PB PB Administrateurskennisgewing 40 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 40 2 January 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967, ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967, ERF 241,1 241, DORP GLENANDA GLENANDA TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re-

25 1 gingskema PROVINCIAL GALE tit, 2 JANUARY (1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, be- movalof Restrictions Act, 1967, that the Administrator has gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat approved that condition 11(a)(ii) in Deed of Transfer voorwaarde 11(a)(ii) in Akte van Transport T30263/1984 T30263/1984 be removed. opgehef word. PB PB IIkend Administrateurskennisgewing 41 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 41 2 January 1986 GEDEELTE 1 VAN ERF 58, ORCHARDS PORTION 1 OF ERF 58, ORCHARDS JOHANNESBURG - WYSIGINGSKEMA 1434 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1434 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Johannes - het dat Johannesburg - dorpsbeplanningskema, 1979, gewy- burg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of Porsig word deur die hersonering van Gedeelte 1 van Ed 58, don 1 of Ed 58, Orchards, from "Residential 1" with a den- Orchards, van "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een sity of "One dwelling per err' to "Residential 1" with a denwoonhuis per err tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van density of "One dwelling per 700 m2.". "Een woonhuis per 700 nt2.". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk. PO Box Johannesburg 2000 and Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 1049, Johanare open for inspection at all reasonable times. nesburg 2000 en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg-wysi- Scheme Iword PB H-1434 PB H Administrateurskennisgewing 42 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 42 2 January 1986 RANDBURG - WYSIGINGSKEMA 754 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 754 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa- The Administrator hereby, in terms of the provisions of hags van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe- section 89(1) of the Town-planning and Townships Ordiplanning en Dorpe, 1965, dat by 'n wysigingskema synde 'n nance, 1965, declares that he has approved an amendment wysiging van Randburg-dorpsaanlegskema, 1976, wat uit scheme, being an amendment of Randburg Town-planning dieselfde grond as die dorp Jukskeipark X5 bestaan, goed- Scheme, 1976, comprising the same land as included in the gekeur het. township ofjukskeipark X 5. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme. in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike are filed with the Director of Local Government, Pretoria Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Randburg en is be- and the Town Clerk, Randburg and are open for inspection skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. at all reasonable limes. Iword Hierdie wysiging staan bekend as Randburg-wysiging- This amendment is known as Randburg Amendment skema 754. Scheme 754. PB H-754 PB H-754 Administrateurskennisgewing 44 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 44 2 January 1986 SANDTON - WYSIGINGSKEMA 672 SANDTON AMENDMENT SCHEME 672 It is hereby notified in terms of section 38 of the Town- planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an error occurred in Sandton Amendment Scheme 672, the Administrator has approved the correction of the scheme by the substitution of an amended Map 3 "B" series for the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat nademaal 'n fout in Sandton-wysigingskema 672 ontstaan het, het die Administrateur goedgekeur dat die bogenoemde skema gewysig word deur Kaart 3 "B" - reeks to vervang met 'n gewysigde Kaart 3 "B"- previous Map 3 "B" series. reeks. PB PB Administrateurskennisgewing 45 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 45 2 January 1986 IISANDTON - WYSIGINGSKEMA 713 SANDTON AMENDMENT SCHEME 713 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 It is hereby notified in terms of section 38 of the Town -

26 26 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986 planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an error occured in Sandton Amendment Scheme 713, the Ad- minigrator has approved the correction of the scheme by van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat nademaal 'n Pout in Sandton-wysigingskema 713 ontstaan h^t, het die Administrateur goedgekeur dat die bogenoemde skema gewysig word deur die vervanging van Kaart 3 "A"-reeks, "B"-reeks en Bylae 404 met 'n gewysigde Kaart 3 "A" - reeks, "B"-reeks en Bylae "B" series and Annexure the substitution of the amended Map 3 "A" series, "B" se- ries and Annexure 404 for the previous Map 3 "A" series, PB PB ii Administrateurskennisgewing 43 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 43 2 January 1986 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe- In terms of section 69 of the Town-planning and Townplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), ver- ships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Admiklaar die Administrateur hierby die dorp Jukskeipark Uit- nistrator hereby declares Jukskei Park Extension 5 Townbreiding 5 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die ship to be an approved township subject to the conditions voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. set out in the Schedule hereto. PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE- MADE BY GENCOR PROPERTIES LIMITED UNDER DOEN DEUR GENCOR PROPERTIES LIMITED INGE - THE PROVISIONS OF THE TOWN-PLANNING AND VOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR PERMISSION OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, OM TOE- TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 80 OF STEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTE 80 THE FARM WITKOPPEN 194. IQ. PROVINCE OF VAN DIE PLAAS WITKOPPEN 194 IQ. PROVINSIE TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1. STIGTINGSVOORWAARDES (1) Name (1) Naam The name of the township shall be Jukskei Park Exten-. Die naam van die dorp is Jukskeipark Uitbreiding 5. sion 5. (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Algemene Plan LG No A9395/1984. The township shall consist of erven and streets as inclicated on General Plan SG No A9395/1984. (3) Stormwaterdreinering en Straatbou (3) Stormwater Drainage and Street Construction 'nl (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike (a) The township owner shall on request by the local bestuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema, vol- authority submit to such authority for its approval a de ledig met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur tailed scheme complete with plans, sections and specificasiviele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedge- lions, prepared by a civil engineer approved by the local keur is, vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die authority, for the collection and disposal of stormwater hele dorp deur middel van behoorlike aangelegde werke throughout the township by means of properly constructed en vir die aanle, teermacadamisering, beranding en kana- works and for the construction, tarmacadamising, kerbing lisering van die strate daarin, tesame met die verskaffing and channelling of the streets therein together with the van sodanige keermure as wat die plaaslike bestuur nodig provision of such retaining walls as may be considered neag, vir goedkeuring voorle. cessary by the local authority. Verder moet die skema die roete en helling aandui deur Furthermore, the scheme shall indicate the route and middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende gradient by which each erf gains access to the street on. straat verkry. which it abuts. (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaaslike be- (b) The township owner shall, when required by the local stuur dit vereis, die goedgekeurde skema op eie koste na- authority to do so, carry out the approved scheme at its mens en tot bevrediging van die plaaslike bestuur, onder own expense on behalf and to the satisfaction of the local toesig van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur authority under the supervision of a civil engineer apgoedgekeur, uitvoer. proved by the local authority., (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instand- (c) The township owner shall be responsible for the houding van die strate tot bevrediging van die plaaslike maintenance of the streets to the satisfaction of the local bestuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) authority until the streets have been constructed as set out gebou is. in subdause (b). sions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local author- ity shall be entitled to do the work at the cost of the town- ship owner. (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is die plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseienaar te doen. (d) If the township owner fails to comply with the provill

27 1 PROVINCIAL GAZETTE, 2 JANUARY (4) Begiftiging (4) Endowment IIII(a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (a) Payable to the local authority: Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van arti- The township owner shall, in terms of the provisions of kel 63(1)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en section 63(1)(b) of the Town - planning and Townships Ordi - Dorpe, 1965, aan die plaaslike bestuur as begiftiging 'n nance, 1965, pay a lump sum endowment to the local globale bedrag betaal op die grondwaarde van spesiale authority on the land value of special residential land in woongrond in die dorp, die grootte waarvan bepaal word the township, the extent of which shall be determined by deur 52 m2 to vermenigvuldig met die getal spesiale woon- multiplying 52 m2 by the number of special residential erwe in die dorp. erven in the township. Die waarde van die grond word bepaal kragtens die be- The value of the land shall be determined in terms of the palings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is betaal- provisions of section 74(3) and such endowment shall be bear kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde payable in terms of the provisions of section 73 of the said Ordonnansie en die plaaslike bestuur moet sodanige begif- Ordinance and the local authority shall use such endowtiging gebruik vir die verkryging van parke binne die muni- ment for the purpose of acquiring parks within the muni - sipale gebied. cipal area. (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte- (b) Payable to the Transvaal Education Department: ment: The township owner shall, in terms of the provisions of Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van arti- section 63(1)(a) of the Town - planning and Townships Ordi - kel 63(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance, 1965, pay a lump sum endowment of R to the Dorpe, 1965, aan die Transvaalse Werkedepartement as Transvaal Works Department for educational purposes. begiftiging 'n globale bedrag van R 'vir ondersdoeleindes betaal. Such endowment shall be payable in terms of section 73 of the said Ordinance. Sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie. (5) Disposal ofexisting Conditions of Title (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan be- and servitudes, if any, including the reservation of rights to staande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip minerals, but excluding the following servitude which afvan die voorbehoud van die regte op minerale, maar uit - few a street in the township only: gesonderd die volgende serwituut wat slegs 'n street in die dorp raak: "By virtue of Deed of Cession K800/1982S, registered on the 31st March 1982, the property hereby transferred is sub- ject to a perpetual servitude measuring 570 square metres, ceded to the Town Council of Randburg.". "By virtue of Deed of Cession K800/1982S, registered on the 31st March 1982, the property hereby transferred is subject to a perpetual servitude measuring 570 square metres, ceded to the Town Council of Randburg.". (6) Sloping van Geboue en Strukture (6) Demolition ofbuildings and Structures Die dorpseienaar moet op eie koste alle bestaande geboue en strukture wat binne boulynreserwes, kantruimtes of oor gemeenskaplike grense gelee is, laat sloop tot bevrediging van die plaaslike bestuur wanneer die plaaslike bestuur dit vereis. The township owner shall at its own expense cause all existing buildings and structures situated within the build- ing line reserves, side spaces or over common boundaries to be demolished to the satisfaction of the local authority, when required by the local authority to do so. 2. TITELVOORWAARDES 2. CONDITIONS OF TITLE Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die The erven mentioned hereunder shall be subject to the voorwaardes soos aangedui, opgele deur die Administraconditions as indicated imposed by the Administrator in tour ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op terms of the provisions of the Town-planning and Town- Dorpsbeplanning en Dorpe, ships Ordinance, (1) Alle Erwe (1) Al! Erven (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir riolerings - en ander munisipale doeleindes, ten gunste van (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgeson- of the local authority, for sewerage and other municipal derd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n ad- purposes, along any two boundaries other than a street disionele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed boundary and in the case of a panhandle erf, an additional POT die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanner servitude for municipal purposes 2 m wide across the acverlang deur die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat cess portion of the erf, if and when required by the local die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag af- authority: Provided that the local authority may dispense sien. with any such servitude. (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor- (b) No building or other structure shall be erected within noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen groot- the aforesaid servitude area and no large-rooted trees wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut shall be planted within the area of such servitude or within f binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. 2 m thereof. (c) The local authority shall be entitled to deposit tem- porarily on the land adjoining the aforesaid servitude such material as may be excavated by it during the course of the (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en

28 28 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986 ander werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, ty- construction, maintenance or removal of such sewerage delik to plaas op die grand wat aan die voomoemde serwi- mains and other works as it, in its discretion may deem netuut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot re- cessary and shall further be entitled to reasonable access to delike toegang tot genoemde grond vir die voomoemde the said land for the aforesaid purpose subject to any dadoel, onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige mage done during the process of the construction, mainteskade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of nance or removal of such sewerage mains and other works verwyderings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander being made good by the local authority. werke veroorsaak word. (2) Erf 988 (2) Erf 988 Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir The erf is subject to a servitude for municipal purposes munisipale in favour of the local authority, as indicated on the general doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op plan. algemene die p plan aangedui. - (3) Erwe 980, 981, 1031, 1032, 1079 en 1080 (3) Erven 980, 981, 1031, 1032, 1079 and 1080 Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir transfonna- The erf is subject to a servitude for transformer/substa - tor/substasiedoeleindes ten gunste van die plaaslike be- Lion purposes in favour of the local authority, as indicated stuur, soos op die algemene plan aangedui. on the general plan. i Administrateurskennisgewing 46 2 Januarie 1986 Administrator's Notice January 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERE '82, 82, DORP THE HILL THE HILL TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re - 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, be- moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het approved that - dat - 1. Conditions 4 and 5 in Deed of Transfer T25406/1976 be 1. Voorwaardes 4 en 5 in Akte van Transport T25406/ removed; 1976 opgehef word; 2. the Johannesburg Town - planning Scheme, 1979, be 2. Johannesburg - dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig amended by the rezoning of Ed 82, The Hill Township to word deur die hersonering van Ed 82, dorp The Hill tot "Residential 1" with a density of "One dwelling per "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 500 m2" and which amendment scheme will be known as 500 m2", welke wysigingskema bekend staan as Johannes- The Hill Amendment Scheme 1288, as indicated on the burg - wysigingskema 1288, soos toepaslik aangedui op die relevant Map 3 and scheme clauses which are open for in - toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae le in spection at the offices of the Department of Local Governdie kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur, ment, Pretoria and the Town Clerk of Johannesburg. Pretoria en die Stadsklerk van Johannesburg. PB PB Administrateurskennisgewing 48 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 48 2 January 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 1184, II 1184, DORP HOUGTON ESTATE HOUGTON ESTATE TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re - 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, be- moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het approved that - dat - 1. Conditions B(a) and B(d) in Deed of Transfer 1. Voorwaardes B(a) en B(d) in Akte van Transport T3043/1984 be removed; T3043/1984 opgehef word; 2. the Johannesburg Town - planning Scheme, 1979, be 2. Johannesburg - dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig amended by the rezoning of Erf 1184, Hougton Estate word deur die hersonering van Erf 1184, dorp Hougton Es- Township to "Residential 1" with a density of "One dwel - tate tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Hen woon- ling per m2" and which amendment scheme will be huis per m2", welke wysigingskema bekend staan as known as Johannesburg Amendment Scheme 1336, as indi - Johannesburg-wysigingskema 1336, soos toepaslik aange- cated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are dui op die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter open for inspection at the offices of the Department of insae le in die kantore van die Departement van Plaaslike Local Government, Pretoria and the Town Clerk of Johan- Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van Johannesburg. nesburg. PB PB Administrateurskennisgewing 47 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 47 2 January 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: LOT 214, DORP PARKTOWN REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: LOT 214, PARKTOWN TOWNSHIP - Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re-.

29 PROVINCIAL GALE I i t., 2 JANUARY (1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, be- moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has Skend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het approved that - dat - 1. Conditions 1, 2, 3, 4 and 5 in Deed of Transfer 1. Voorwaardes 1, 2, 3, 4 en 5 in Akte van Transport T27209/1980 be removed; T27209/80 opgehef word; 2. the Johannesburg Town - planning Scheme, 1979, be 2. Johannesburg - dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig amended by the rezoning of Lot 214, Parktown Township, word deur die hersonering van Lot 214, dorp Parktown tot to "Special" subject to certain conditions, and which "Spesiaal", onderworpe aan sekere voorwaardes, welke amendment scheme will be known as Johannesburg wysigingskema bekend staan as Johannesburg-wysiging- Amendment Scheme 1329, as indicated on the relevant skema 1329, soos aangedui op die toepaslike Kaart 3 en Map 3 and scheme clauses which are open for inspection at skemaklousules wat ter insae le in die kantore van die De- the offices of the Department of Local Government, Pretopavement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stads- ria and the Town Clerk of Johannesburg. klerk van Johannesburg. PB PB Administrateurskennisgewing 49 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 49 2 January 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERVEN 463 ERWE 463 EN 464, DORP RANDHART AND 464, RANDHART TOWNSHIP l Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re - (1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, be- moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has end gemaak dat die Administrateur goedgekeur het approved that - - I. Conditions (c), (d), (e), (0. (g). (h), (i), (0. (k) and (I) 1. Voorwaardes (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) en in Deeds of Transfer T18904/1979 and T19652/1975 be re- (I) in Aktes van Transport T18904/1979 en T19652/1975 op - moved; gehef word; 2. the Alberton Town-planning Scheme, 1979, be 2. Alberton - dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word amended by the rezoning of Erven 463 and 464, Randhart deur die hersonering van Erwe 463 en 464, dorp Randhart Township to "Business 1" with a gymnasium as a primary tot "Besigheid 1" met 'n gimnasium as 'n primere gebruik, use, and which amendment scheme will be known as Alber - welke wysigingskema bekend staan as Alberton-wysiging- ton Amendment Scheme 198, as indicated on the relevant skema 198, soos toepaslik aangedui op die toepaslike Map 3 and scheme clauses which are open for inspection at Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae 16 in die kantore the offices of the Department of Local Government, Pretovan die Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en ria and the Town Clerk of Alberton. die Stadsklerk van Alberton. PB PB Administrateurskennisgewing 50 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 50 2 January 1986 ALBERTON- WYSIGINGSKEMA 142 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 142 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Alberton bet dat Alberton-dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of Ed word deur die hersonering van Ed 179, 179, Alrode South Uit- Alrode South Extension 1 to "Industrial 3" subject to breiding cer- 1 tot "Nywerheid 3" onderworpe aan sekere V tarn conditions. waaides. Map Kaart 3 and the scheme clauses of the amendment scheme 3 en skemaklousules van die wysigingskema word are filed with the Director of Local Government, Pretoria in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be- and the Town Clerk, Alberton and are open for inspection stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Alberton en is beskik- at all reasonable times. baar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Alberton Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Alberton-wysiging- Scheme 142. skema 142. PB H-142 PB H- 142 Administrateurskennisgewing 51 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 51 2 January 1986 JOHANNESBURG- WYSIGINGSKEMA 1392 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1392 mi Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, It is hereby notified in terms of section 36(1) of the..,65, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the het dat Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, gewy- Administrator has approved the amendment of Johannessig word deur die hersonering van Lot 215, Melrose Uit- burg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of Lot

30 30 PROVINSIALE KOERANT. 2 JANUARIE breiding 1 tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een 215, Melrose Extension 1 to "Residential 1" with a density woonhuis per m2". of "One dwelling-house per m2". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be- are filed with the Director of Local Government, Pretoria stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is be- and the Town Clerk, Johannesburg and are open for in - skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. spection at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg-wysi- This amendment is known as Johannesburg Amendment gingskema Scheme PB H-1392 PB H Administrateurskennisgewing 52 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 52 2 January 1986 JOHANNESBURG - WYSIGINGSKEMA 1113 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1113 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Johanneshet dat Johannesburg - dorpsbeplanningskema, 1979, gewy- burg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of Porsig word deur die hersonering van Gedeeltes 2 tot en met tions 2 up to and including Portion 136 and Remaining Ex- Gedeelte 136 en Resterende Gedeelte van Gedeelte 1 van tent of Portion 1 of Erf 895, Nance Field to "Residential 1" Erf 895, Nance Field tot "Residensieel 1" met 'n digtheid with a density of "One dwelling per m2" and "One van "Een woonhuis per err "Een woonhuis per 700 m2" dwelling per 700 m2" and "One dwelling per err, "Resien "Een woonhuis per m2", "Residensieel 3", "Be- dential 3", "Business 1", "Institutional", "Educational", sigheid 1", "Inrigting", "Opvoedkundig", "Munisipaal" "Municipal" and "Public Open Space", alternatively. en "Openbare Oopruimte", onderskeidelik. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en skemaklousules van die wysigingskema word are filed with the Director of Local Government, Pretoria in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be- and the Town Clerk, Johannesburg and are open for instuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is be- spection at all reasonable times. skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg-wysi- Scheme gingskema PB H PB H-1113 Administrateurskennisgewing 53 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 53 2 January 1986 SANDTON-WYSIGINGSKEMA 726 SANDTON AMENDMENT SCHEME 726 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 It is hereby notified in terms of section 38 of the Townvan die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an bekend gemaak dat nademaal 'n fout in Sandton-wysiging- error occured in Sandton Amendment Scheme 726, the Adskema 726 ontstaan het; het die Administrateur goedge- ministrator has approved the correction of the scheme by I keur dat die bogenoemde skema gewysig word deur die the substitution of the amended Map 3 A series, B series vervanging van Kaart 3 A-reeks, B-reeks en Bylae genoem and Annexures for the previous Map 3 A series, B series in Administrateurskennisgewing 1831, gedateer 28 Augus- and annexures published under Administrator's Notice tus 1985 met 'n gewysigde Kaart 3, A-reeks, B-reeks en 1831, dated 28 August 1985 and by the deletion of the Bylae en deur die skrapping van die woorde "Erf" in die words "Er?' in the Afrikaans and English sections and in Afrikaanse en Engelse gedeelte en die invoeging van die insertion of the words and figures "Erwe 178 en" in the Afwoorde en syfers "Erwe 178 en" voor die syfer "180" in die rikaans section and "Erven 178 and" in the English section Afrikaanse gedeelte en "Erven 178 and" voor die syfer of the abovementioned notice. "180" in die Engelse gedeelte van die bogenoemde kennisgewing. PB H-726 PB H-726 Administrateurskennisgewing 55 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 55 2 January 1986 GERMISTON - WYSIGINGSKEMA 17 GERMISTON AMENDMENT SCHEME 17 The Administrator hereby, in terms of the provisions of section 89(1) of the Town- planning and Townships Ordi- nance, 1965, declares that he has approved an amendment scheme, being an amendment of Germiston Town- planning Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, dat by 'n wysigingskema synde 'n wysiging van Germiston- dorpsaanlegskema, 1985, wat uit dieselfde grond as die dorp Jupiter Uitbreiding 4 bestaan, Scheme, 1985, comprising the same land as included in the i goedgekeur het. township of Jupiter Extension 4. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike are filed with the Director of Local Government, Pretoria

31 PROVINCIAL GAZETTE, 2 JANUARY Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Germiston en is beinspeksie op alle redelike tye. tioh Ilskikbaar vir and the Town Clerk, Germiston and are open for inspecat all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Germiston-wysiging- This amendment is known as Germiston Amendment skema 17. Scheme 17. PB H-17 PB H- 17 Administrateurskennisgewing 54 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 54 2 January 1986 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe- In terms of section 69 of the Town - planning and Town - planning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), ver- ships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 van 1965), the Admi - klaar die Administrateur hierby die dorp Jupiter Uitbrei- nistrator hereby declares Jupiter Extension 4 Township to ding 4 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die be an approved township subject to the conditions set out voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. in the Schedule hereto. PB PB BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE- CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION DOEN DEUR LESLIE DALE HOBBS INGEVOLGE MADE BY LESLIE DALE HOBBS UNDER THE PRO - IE BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP VISIONS OF THE TOWN-PLANNING AND TOWN - ORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, OM TOE- SHIPS ORDINANCE, 1965, FOR PERMISSION TO ' STEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTE 973 ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 973 OF THE VAN DIE PLAAS ELANSFONTEIN 90, PROVINSIE FARM ELANDSFONTEIN 90, PROVINCE OF TRANS- TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS VAAL, HAS BEEN GRANTED 1. STIGTINGSVOORWAARDES 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT (1) Naam (1) Name Die naam van die dorp is Jupiter Uitbreiding 4. The name of the township shall be Jupiter ExtenSion 4. (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe en 'n straat soos aangedui op The township shall consist of erven and a street as indi - Algemene Plan No A864/84. sated on General Plan No A864/84. (3) Stormwaterdreinering en Straathou (3) Stormwater Drainage and Street Construction (a) Die dorpseienaar meet op versoek van die plaaslike (a) The township owner shall on request by the local bestuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema, vol- authority submit to such authority for its approval a deledig met plane, deursnee en spesifikasies, opgestel deur tailed scheme complete with plans, sections and specifica - 'n siviele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedge- lions, prepared by a civil engineer approved by the local keur is, vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die authority, for the collection and disposal of stormwater hele dorp deur middel van behoorlike aangelegde werke throughout the township by means of properly constructed n vir die aanle, teermacadamisering, beranding en kanasering van die strate daarin, tesame met die verskaffmg and channelling of the streets therein together with the works and for the construction, tarmacadamising, kerbing van sodanige keermure as wat die plaaslike bestuur nodig provision of such retaining walls as may be considered neag, vir goedkeuring voorle. cessary by the local authority. Verder moet die skema die roete en helling aandui deur Furthermore, the scheme shall indicate the route and middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende gradient by which each erf gains access to the street on straat verkry. which it abuts. lit (b) Die dorpseienaar meet, wanneer die plaaslike be- (b) The township owner shall, when required by the local stuur dit vereis, die goedgekeurde skema op eie koste na- authority to do so, carry out the approved scheme at his mens en tot bevrediging van die plaaslike bestuur, onder own expense on behalf and to the satisfaction of the local toesig van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur authority under the supervision of a civil engineer apgoedgekeur, uitvoer. proved by the local authority. (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik stir die instand- (c) The township owner shall be responsible for the houding van die strate tot bevrediging van die plaaslike maintenance of the streets to the satisfaction of the local bestuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) authority until the streets have been constructed as set out gebou is. in subclause (b). (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepa- (d) If the township owner fails to comply with the provi - lings van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is sions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local author - die plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van ity shall be entitled to do the work at the cost of the towndie dorpseienaar te doen. ship owner. (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (4) Begiftiging (4) Endowment Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van arti- (a) Payable to the local authority: The township owner shall, in terms of section 63(1) of the

32 1 32 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986 kel 63(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Town-planning and Townships Ordinance, 1965, pay to the Dorpe, 1965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur be- local authority as endowment sums of money equal to 2 % drae geld betaal gelykstaande met 2 % van die grond- of the land value of erven in the township, which amount 4 waarde van erwe in die dorp, welke bedrag deur die plaas- shall be used by the local authority for the construction of like bestuur aangewend moet word vir die bou van strate streets and/or stormwater drainage in or for the township. en/of stormwaterdreinering in of vir die dorp. Such endowment shall be payable in accordance with the Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bepalings provisions of section 74 of the aforesaid Ordinance. van artikel 74 van die genoemde Ordonnansie betaal word. (b) Payable to the relevant Administration Board: (b) Betaalbaar aan die betrokke Administrasieraad: The township owner shall, in terms of the provisions of Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van artisection 63 of the Town - planning and Townships Ordinance, kel 63 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, pay a lump sum endowment to the relevant Adminis , 'n globale bedrag begiftiging aan die betrokke Admi- tration Board for the acquisition of land for residential nistrasieraad betaal welke bedrag deur sodanige Raad purposes for Blacks. The amount of such endowment shall aangewend moet word vir die verkryging van grond vir be equal to 1 % of the land value of the erven in the townwoondoeleindes vir Swartes of vir sodanige ander doel- ship as determined in terms of section 74(3) of the said Oreindes as wat die Administrateur mag bepaal. Die bedrag dinance and shall be payable in accordance with the provi - van sodanige begiftiging moet gelykstaande wees aan 1 % sions of section 73 of the said Ordinance. van die waarde van die erwe in die dorp soos bepaal ingevolge artikel 74(3) van die - genoemde Ordonnansie en is (5) Disposal ofexisting Conditions of Title ingevolge die bepalings van artikel 73 van genoemde Or- All erven shall be made subject to existing conditions donnansie betaalbaar. and servitudes, if any, including the reservation of rights to (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes minerals, but excluding Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan be- (a) The following servitudes and mynpacht which do not I staande voorwaardes en serwitute, as dear is, met inbegrip affect the township: van die voorbehoud van die regte op minerale. (i) "By virtue of Notarial Deed No IC3892/1977S, dated 7 (a) Die volgende serwitute en mynpacht wat nie die dorp October 1974 the withinmentioned property subject to a raak nie: servitude represented by the figures ABCDEFGHJK and Mr midstream nm on Diagram SG A1132/65 to erect and (i) "By virtue of Notarial Deed No K3892/1977S, dated 7 maintain power transmission lines, towers, cables and any October 1974 the withinmentioned property subject to a other works for the conveyance of electricity, as will more servitude represented by the figures ABCDEFGHJK and fully appear from the said Notarial Deed with the said dia- Mr midstream nm on Diagram SG A1132/65 to erect and gram attached in favour of the City Council of Johannesmaintain power transmission lines, towers, cables and any burg!. other works.for the conveyance of electricity, as will more fully appear from the said Notarial Deed with the said dia- (ii) "By virtue of Notarial Deed No K2725/1978S, dated gram attached in favour of the City Council of Johannes- 13 April 1978 the right has been granted to the Electricity burg." Supply Commission to convey electricity over the property (ii) "By virtue of Notarial Deed No K2725/19788, dated together with ancillary rights and subject to conditions, as 13 April 1978 the right has been granted to the Electricity will more fully appear on reference to said Notarial Deed Supply Commission to convey electricity over the property and Diagram SG No A1896/75 attached thereto grosse together with ancillary rights and subject to conditions, as whereof is hereunto annexed." will more fully appear on reference to said Notarial Deed and Diagram SG No A1896/75 attached thereto grosse (iii) Mynpacht No 548. whereof is hereunto annexed." II (iii) Mynpacht No 548. (b) The following right which shall not be passed on 'to the erven in the township: (b) Die volgende reg wat nie aan die erwe in die dorp oorgedra moet word nie: "Entitled to a right - of-way 20 feet wide on certain Por- "Entitled to a right-of-way 20 feet wide on certain Por- tion "5" of the said portion of the farm Elandsfontein, in tion "S" of the said portion of the farm Elandsfontein, in extent 25 morgen, 413 square roods, held by Rand Refinery extent 25 morgen, 413 square roods, held by Rand Refinery Limited, by Deed of Transfer No 2017/1921, dated 28th Limited, by Deed of Transfer No 2017/1921, dated 28th February 1921, along the line of the Company's water main February 1921, along the line of the Company's water main which traverses the said Portion "5" as illustrated by the fiwhich traverses the said. Portion "S" as illustrated by the fi- gure lettered f, g, h, j, on the diagram annexed to the said gure lettered f, g, h, j, on the diagram annexed to the said Deed of Transfer No 2017/1921, with the right to reason- Deed of Transfer No 2017/1921, with the right to reason- able access to the said water main for purposes of inspec able - access to the said water main for purposes of inspec- tion, maintenance and repair thereof.". tion, maintenance and repair thereof. ". (c) Die volgende serwitute wat slegs Erf 63 en 'n straat in die dorp raak: (i) "Pipeline servitude registered in terms of Notarial Deed of Servitude No K1702/855 in favour of the Rand Water Board." (ii) "Power line servitude registered in terms of Notarial Deed of Servitude K2045/1982S in favour of the Electricity Supply Commission." (c) The following servitudes which affect Erf 63 and a street in the township only: (i) "Pipeline servitude registered in terms of Notarial Deed of Servitude No K1702/855 in favour of the Rand Water Board." (ii) "Power line servitude registered in terms of Notarial Deed of Servitude K2045/1982S in favour of the Electricity Supply Commission."

33 PROVINCIAL GAZETTE, 2 JANUARY (d) Die volgende serwitute wat nie die dorp raak nie: (d) The following servitudes which do not affect the saki township area: (i) "The former Remaining Extent of portion of the farm Elandsfontein 90, Registration Division IR, Transvaal (i) "The former Remaining Extent of portion of the farm measuring as such 870,3922 hectares (a portion whereof is Elandsfontein 90, Registration Division IR, Transvaal held hereunder) is entitled to a servitude 2,52 metres in measuring as such 870,3922 hectares (a portion whereof is width for underground high tension cables over Portion held hereunder) is entitled to a servitude 2,52 metres in MMM of the said portion formerly held by Deed of width for underground high tension cables over Portion Transfer No 7970/1926, dated 31st July 1926, as indicated by MMM of the said portion formerly held by Deed of the figures lettered TUVWXY on diagram of the said Por- Transfer No 7970/1926, dated 31st July 1926, as indicated by tion MMM SG No A2361/26 annexed to the aforesaid the figures lettered TUVWXY on diagram of the said Por- Deed of Transfer No 7970/1926. lion MMM SG No A2361/26 annexed to the aforesaid. Deed of Transfer No 7970/1926. (ii) The former Remaining Extent of portion of the farm Elandsfontein 90, Registration Division IR, Transvaal (ii) The former Remaining Extent of portion of the farm measuring as such 870,3922 hectares (a portion whereof is Elandsfontein 90, Registration Division IR, Transvaal, held hereunder) is entitled to a servitude 2,52 metres in measuring as such 870,3922 hectares (a portion whereof is width for overhead electrical power lines over Portion held hereunder) is entitled to a servitude 2,52 metres in MMM aforesaid as indicated by the letters Za on the said width for overhead electrical power lines over Portion Diagram SG No A2361/26 ofthe said Portion MMM. MMM aforesaid as indicated by the letters Za on the said Diagram SG No A2361/26 of the said Portion MMM. (iii) The former Remaining Extent of portion of the said farm Elandsfontein, measuring as such 780,9614 hectares (iii) The former Remaining Extent of portion of the said (a portion whereof is held hereunder) is entitled to a right- farm Elandsfontein, measuring as such 780,9614 hectares 4-way 9,45 metres in width over Portion XXX of the said (a portion whereof is held hereunder) is entitled to a right -. rtion held by Deed of Transfer No 11668/1935, dated 21st of-way 9,45 metres in width over Portion XXX of the said August 1935 as indicated by the letters H D J K on diagram portion held by Deed of Transfer No 11668/1935, dated 21st of the said Portion XXX SG No A1740/35 annexed to the August 1935 as indicated by the letters H D J K on diagram aforesaid Deed of Transfer No 11668/1935. of the said Portion XXX SG No A1740/35 annexed to the aforesaid Deed of Transfer No 11668/1935. (iv) The former Remaining Extent of portion of the said farm Elandsfontein, measuring as such 767,1977 hectares (iv) The former Remaining Extent of portion of the said (a portion whereof is held hereunder) is entitled to a servi- farm Elandsfontein, measuring as such 767,1977 hectares tude of water pipeline over Portion EEEE of the said por- (a portion whereof is held hereunder) is entitled to a servition held under Deed of Transfer 9978/1937, dated 25th tude of water pipeline over Portion EEEE of the said por - May 1937 as indicated by the line ab on the diagram of the tion held under Deed of Transfer No 9978/1937, dated 25th said Portion EEEE SG No A818/37 annexed to the afore - May 1937 as indicated by the line ab on the diagram of the said Deed of Transfer No 9978/1937. said Portion EEEE SG No A818/37 annexed to the afore - (v) The former Remaining Extent of portion of the said said Deed of Transfer No 9978/1937. farm Elandsfontein, measuring as such 767,1977 hectares (v) The former Remaining Extent of portion of the said (a portion whereof is held hereunder) is entitled to a servi- farm Elandsfontein; measuring as such 767,1977 hectares tude of electric power line and cables over Portion EEEE (a portion whereof is held hereunder) is entitled to a servi - aforesaid as indicated by the line ed on the said diagram of tude of electric power line and cables over Portion EEEE the said Portion EEEE SG No A818/37. aforesaid as indicated by the line ed on the said diagram of the said Portion EEEE SG No A818/37. (vi) The former Remaining Extent of portion of the said farm Elandsfontein, measuring as such 766,1578 hectares (vi) The former Remaining Extent of portion of the said a portion whereof is held hereunder) is subject to a perpe- farm Elandsfontein, measuring as such 766,1578 hectares ual servitude of right - of - way 7,87 metres wide for the pur- (a portion whereof is held hereunder) is subject to a perpepose of a Railway Siding in favour of Portion EEEE afore- tual servitude of right - of-way 7,87 metres wide for the pur - said together with ancillary rights as will more fully appear pose of a Railway Siding in favour of Portion EEEE afore - from Notarial Deed No 768/1937S, registered on 14th Sep- said together with ancillary rights as will more fully appear tember 1937 and Diagram SG No A1591/37 annexed from Notarial Deed No 768/1937S, registered on 14th Sep - thereto. tember 1937 and Diagram SG No A1591/37 annexed thereto. (vii) The former Remaining Extent of portion of the said farm Elandsfontein, measuring as such 631,3620 hectares (vii) The former Remaining Extent of portion of the said (a portion whereof is held hereunder) is subject to a servi- farm Elandsfontein, measuring as such 631,3620 hectares tude of pipeline together with ancillary rights for the con - (a portion whereof is held hereunder) is subject to a serviveyance of water in perpetuity in favour of the Rand tude of pipeline together with ancillary rights for the con- Water Board as will more fully appear from Notarial Deed veyance of water in perpetuity in favour of the Rand No 427/19595, dated 13th February 1959.". Water Board as will more fully appear from Notarial Deed No 427/19595, dated 13th February 1959." (6) Verskuiwing ofdie Vervanging van Munisipale Dienste (6) Removal or Replacement Indien dit as gevolg van die stigting van die dorp nodig ofmunicipal Services word om enige bestaande munisipale dienste te verskuif of If, by reason of the establishment of the township, it te vervang moet die koste daarvan deur die dorpseienaar should become necessary to remove or replace any existing gedra word. municipal services, the cost thereof shall be borne by the township owner. (7) Verpligtinge Ten Opsigte van Noodsaaklike Dienste (7) Obligations In Regard to Essential Services Die dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as wat die plaaslike bestuur mag bepaal, sy verpligtinge met be- The township owner shall within such period as the local trekking tot die voorsiening van water, elektrisiteit en authority may determine, fulfil his obligations in respect of the provision of water, electricity and sanitary services and sanitere dienste en die installering van stelsels daarvoor,

34 , MUNISIPALE _.. 34 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986 soos vooraf ooreengekom tussen die dorpseienaar en die the installation of systems therefore, as previously agreed plaaslike bestuur, nakom. upon between the township owner and the local authority. s 2. TITELVOORWAARDES 2. CONDITIONS OF TITLE (1) Voorwaardes OpgeM deur die Administrateur Kragtens (1) Conditions Imposed by the Administrator In Terms of die Bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Provisions of the Town - planning and Townships Ordi- Dorpe, 25 van 1965 nance, 25 of 1965 Die erwe is onderworpe aan die volgende voorwaardes: The erven shall be subject to the following conditions: (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour riolerings- en ander munisipale doeleindes, ten gunste van of the local authority, for sewerage and other municipal die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgeson- purposes, along any two boundaries other than a street derd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n ad- boundary and in the case of a panhandle erf, an additional disionele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed servitude for municipal purposes 2 m wide across the acoor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer cess portion of the erf, if and when required by the local verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat authority: Provided that the local authority may dispense die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag af- with any such servitude. then. (b) No building or other structure shall be erected within (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor- the aforesaid servitude area and no large - rooted trees noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen groot- shall be planted within the area of such servitude or within wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut 2 m thereof. of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (c) The local authority shall be entitled to deposit ternwat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onder- porarily on the land adjoining the aforesaid servitude such houd of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en material as may be excavated by it during the course of the ander werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, ty- construction, maintenance or removal of such sewerage delik te plaas op die grond wat aan die voomoemde serwi- mains and other works as it, in its discretion may deem tuut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot re- necessary and shall further be entitled to reasonable access delike toegang tot genoemde grond vir voomoemde doel, to the said land for the aforesaid purpose subject to any onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade damage done during the process of the construction, mainvergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwy- tenance or removal of such sewerage mains and other derings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke works being made good by the local authority. veroorsaak word. (2) Voorwaarde opgeld deur die Staatspresident Ingevolge (2) Condition Imposed by the State President In Terms of Artike1184(2) van die Wet op Mynregie No 20 van 1967 Section 184(2) ofthe Mining Rights Act No 20 of1967 Alle erwe is onderworpe an die volgende voorwaarde: All erven shall be subject to the following condition: "Aangesien hierdie erf deel vorm van grond wat ondermyn is of ondermyn mag word en onderhewig mag wees "As this erf forms part of land which is or may be underaan versakking, vassakking, skok en krake as gevolg van mined and liable to subsidence, settlement, shock and mynbedrywighede in die verlede, die hede en die toekoms cracking due to mining operations past, present or future, aanvaar die eienaar daarvan elle verantwoordelikheid vir the owner thereof accepts all liability for any damage enige skade aan die grond of geboue daarop as gevolg van thereto and to any structure thereon which may result from sodanige versakking, vassakking, skok of krake.". such subsidence, settlement, shock or cracking.". Administrateurskennisgewing 57 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 57 2 January 1986 II WYSIGING VAN ADMINISTRATEURSKEN- AMENDMENT OF ADMINISTRATOR'S NOTICES NISGEWING 1853 VAN 28 AUGUSTUS 1985 EN , DATED 28 AUGUST 1985 AND 2073, DATED 25 VAN 25 SEPTEMBER 1985 IN VERBAND MET OPEN- SEPTEMBER 1985 IN CONNECTION WITH PUBLIC BARE - EN PROVINSIALE PAD PWV14: GERMISTON AND PROVINCIAL ROAD PWV14: GERMISTON MU- GEBIED NICIPAL AREA Kragtens artikel 5(3A) van die Padordonnansie, 1957, In terms of section 5(3A) of the Roads Ordinance, 1957, wysig die Administrateur hierby Administrateursken- the Administrator hereby amends Administrator's Notices nisgewings 1853 van 28 Augustus 1985 en 2073 van 25 Sep- 1853, dated 28 August 1985 and 2073, dated 25 September tember 1985 deur die plannommers "RMT.R36/84 en 1985 by the substitution of plan numbers "RMT.R36/84 and RMT.R36/54" te vervang deur die plannommer RMT.R36/54" with plan number "RMT.R26/84" and plan "RMT.R26/84" en die plannommer "PRS 77/207/1V-3V" te number "PRS /1V-3V" with plan number "PRS vervang deur plannommer "PRS 77/85/1V-3V". 77M/1V-3V". UKB 1976 van 8 Desember 1981 ECR 1976 dated 8 December 1981 Verwysing 10/4/1/4/PWV14(2) Reference 10/4/1/4/PWV14(2), 411

35 I PROVINCIAL GAZEIgIE, 2 JANUARY Administrateurskennisgewing 58 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 58 2 January 1986 WOPENBARE - EN PROVINSIALE PAD 1(8: PRETORIA MUNISIPALE GEBIED PUBLIC- AND PROVINCIAL ROAD K8: PRETORIA MUNICIPAL AREA Kragtens artikel 5(1)(b), (1)(c) en artikel 3 van die Pad- In terms of section 5(1)(b), (1)(c) and section 3 of the ordonnansie, 1957, verklaar die Administrateur hierby dat Roads Ordinance, 1957, the Administrator hereby declares 'n Openbare - en Provinsiale Pad, K8, met wisselende that a Public and Provincial Road, K8, with varying widths breedtes bestaan oor die eiendom soos aangedui op by- exists over the property as indicated on the subjoined 'kande sketsplan wat ook die algemene rigting en ligging sketch plan which also indicates the general direction and van gemelde pad met toepaslike koordinate van grensba- situation of the said road with appropriate co - ordinates of kens aandui. boundary beacons. Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie word In terms of section 5A(3) of the said Ordinance it is bierby verklaar dat grensbakens, wat gemelde pad aandui, hereby declared that boundary beacons, demarcating the op die grond opgerig is en dat plan PRS 78/177-IV, wat die said road, have been erected on the land and that plan PRS grond wat deur gemelde pad in beslag geneem is aandui, 78/177/IV, indicating the land taken up by the said road, is by die Transvaalse Paaiedepartement, Provinsiale Gebou, available for inspection by any interested person, at the Kerkstraat-Wes, Pretoria, ter insae vir enige belangheb- Transvaal Roads Department, Provincial Building, Church bende persoon beskikbaar is. Street West, Pretoria. UKB 2232 van 26 November 1985 ECR 2232 dated 26 November 1985 Venvysing: 10/4/114/K8(1) Reference: 10/4/114/K8(1) Oa XL90 ' in \...., L86 1,- a \ i4 a 1 k r \ II. is T. pr - 4 0, e - tte... a. a "".---."- 0 \ Tr - XL89..., XL88 r.0 ' xt a o m F oz sa 2 to 1 lc a. \tu ' , \ CC /4%. 4;0... l \ W t cc R79 to 02 -ssa 200 '.. XR \ W 0 N GED/ TN 164..p E., , _ O. - B 0 0 M J R. ),,p : v \ ) 82. \..,.. \. 6 N \ o o0., 4. _., 0. co E. X R8.. Mun: PRETORIA, - ' TEI 17-. \ \ DIE FIGUUR: - L88, XL87 - XL90, XR83- XR80, R79. L67, LB8. STEL VOOR N GEDEELTE VAN en KB 5005 BEDOEL BY AFKONDIGING VAN HIERDIE - PADREELING EN IN DETAIL GETOON OP PLAN: - PR576/177/1V. THE FIGURE: - LBO, XLB7 - XL90. XR83 - XFIBO, R79,1_137. LBO. 1 REPRESENTS A PORTION OF ROAD KB AS INTENDED BY PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL ON PLAN :PRS78/177/1V. U.K.B./E.C.R.2232 (1386)1.26) BUNDEL No/FILE No:.10/4/1/4/KB (1) iiko - ORDINATELYS/CO ORDINATE LIST. Lo29. Konst/Const:Y X+2 BOO 000,00 LBB XLB XL XRB L XL8B XR R XL XR

36 36 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986 Administrateurskennisgewing 56 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 56 2 January 1986 SLUITING VAN OPENBARE- EN DISTRIKSPAD 1445f CLOSING OF PUBLIC AND DISTRICT ROAD DISTRIK WESTONARIA DISTRICT OF WESTONARIA Kragtens artikel 5(1)(d) van die Padordonnaitsie, , In terms of section 5(1)(d) of the Roads Ordinance, 1957, sluit die Administrateur hierby Openbare- en Distrikspad the Administrator hereby closes Public and District Road 1445 oor die eiendomme soos aangedui op bygaande skets over the properties as indicated on the subjoined plan. sketch plan. UKB 1087 van 2 Julie 1985 ECR 1087 dated 2 July /1/3/P162-1(1) Vol 2 10/4/1/3/P162-1(1) Vol 2 VLAKFONTEIN \OYCI I% 111/ 7 x 1 to A. -- I z IQ 1'O 'lam I IA ati 31. Ss 1 % tn ROODEPOORT O 01 II N I..., Dt C5 HARTEBEESFONTEIN %. / 2 w. 0, Tor.. co Bes.rospe...::::_t ONTE:.../ vreden..." 7_.2. _ MID ENNERDALE 0.5) 1445 N\ /). - PC) e \ PAD GESLUIT / ts. GRASMERE Q. 4.% co FONTEIN &. II EXISTING ROADS BESTAANDE PAAIE ROAD CLOSED PAD GESLUIT U.K.B. BUNDEL NR (85/07/02) 10/4/1/3/P162 II - 1( I )VOL 2 E.C.R. FILE NO. Administrateurskennisgewing 59 2 Januarie 1986 Administrator's Notice 59 2 January 1986 OPHEFFING VAN DIE SKUT OP DIE PLAAS ZUUR- DISESTABLISHMENT OF THE POUND ON THE BULT 450 MS, SOUTPANSBERG FARM ZUURBULT 450 MS, SOUTPANSBERG Ingevolge artikel 17(1) van die Ordonnansie op Skutte, In terms of section 17(1) of the Pounds Ordinance, (Ordonnansie 13 van 1972), hef die Administrateur (Ordinance 13 of 1972), the Administrator hereby dishierby die skut op die plaas Zuurbult 450 MS, Soutpans- establishes the pound on the farm Zuurbult 450 MS, Soutberg, op. pansberg. Algemene Keimisgewhigs TW 5/6/2/108. ' General Notices TW 5/6/2/30 KENNISGEWING 1415 VAN 1985 NOTICE 1415 OF 1985 Die Direkteur van Plaaslike Besttiur gee hiermee ingevolge die bepalings van artikel 58(S)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aansoeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld to stig, ontvang is. The Director of Local Government hereby gives notice in terms of section 58(8)(a) of the Town - planning and Townships Ordinance, 1965, that applications to establish the township(s) mentioned in the annexure hereto, have been received.

37 PROVINCIAL GAZETTE, 2 JANUARY Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, doku- The applications, together with the relevant plans, docu - mente en inligting le ter insae by die kantoor van die Di- ments and information are open for inspection at the office of the Director of Local Government, Room B206(a), Se- B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir 'n cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, tydperk van 8 weke vanaf 27 Desember Pretoria for a period of 8 weeks from 27 December erekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2de Vloer, ledereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek Any person who desires to object to the granting of any Ml maak of begerig is om enige vertoe in verband daar- of the applications or who desires to make any representa - mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pri- lions in regard thereto, must notify the Director of Local vaatsak X437, Pretoria 0001, binne 'n tydperk van 8 weke Government, Private Bag X437, Pretoria 0001, in writing van die datum of van die eerste publikasie hiervan, skrifte- and in duplicate of his reasons therefore within a period of lik en in duplikaat van sy redes in kennis stel. 8 weeks from the date of first publication hereof. Pretoria, 27 Desember 1985 Pretoria, 27 December 1985 BYLAE Naam van dorp: Sinoville Uitbreiding 5. Naam van aansoekdoener: William George Beck. Aantal erwe: Spesiaal vir: wooneenhede, kliniek, ontspanningsgeriewe, ens..ligging: ANNEXURE Name of township: Sinoville Extension 5. Name of applicant: William George Beck. Number of erven: Special for: dwelling-units, clinic, re- Beskrywing van grond: Gedeelte 86 (gedeeltecreational facilities. van Gedeelte 48), van die pleas Hartebeestfontein. Description of land: Portion 86 (portion of Portion 48), of the farm Hartebeestfontein. Oos van en grens aan Dennislaan, noord van en pens aan Hoogenhoutstraat. Situation: East of and abuts Dennis Avenue, north of Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle voriges. and abuts Hoogenhout Street. Verwysingsnommer: PB Remarks: This advertisement supercedes all advertisements. previous Naam van dorp: Evander Uitbreiding 5. Reference No: PB Naam van aansoekdoener: Evander Stadsraad. Name of township: Evander Extension 5. Aantal erwe: Residensieel 1. Name of applicant: Evander Town Council. Beskrywing van grond: Gedeelte 118 van Gedeelte 49 Number of erven: Residential 1. van die pleas Winkelhaak 135 IS. Description of land: Portion 118 of Portion 49 of the Ligging: Noord-oos van Sentrale Sakegebied. Uitbreiding 2 is tenevander farm Winkelhaak 135 IS. weste suidweste van die voorgestelde dorp gelee. Situation: 2 km north-east of the Evander Central Business. District Evander Extension 2 is west, southwest from Verwysingsnommer: PB the proposed township. Naam van dorp: Meadowbrook Uitbreiding 11. Reference No: PB Naam van aansoekdoener: African Tubes & Pipes (Pty) Name of township: Meadowbrook Extension 11. Ltd. Name of applicant: African Tubes & Pipes (Pty) Ltd. Aantal erwe: Spesiaal vir: Kommersieel. Number of erven: Special for: Commercial. Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van Gedeelte 86, Gedeelte 376 en Gedeelte 456 van die plans Description of land: Remaining Extent of Portion 86, Rietfontein 63 IR. Portion 376 and Portion 456 of the farm Rietfontein 63 IR. Ligging: Die terrein word omgrens deur die Jan Smuts Situation: The site is bounded by the Jan Smuts Motor - Hoofweg (R24) aan die weste kant en Gundle Plastic's Fac- way (R24) to the east and Gundle Plastic's Factory to the tory aan die suide kant. south. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB KENNISGEWING 1416 VAN 1985 NOTICE 1416 OF 1985 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge- The Director of Local Government hereby gives notice volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan- in terms of section 58(8)(a) of the Town - planning and sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat an- Townships Ordinance, 1965, that applications to establish soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, the township(s) mentioned in the annexure hereto, have I ontvang is. been received. Die aansoek tesame met die tersaaklike planne, doku- The applications, together with the relevant plans, docu - mente en inligting le ter insae by die kantoor van die Di- ments and information are open for inspection at the office,rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2e Ver- of the Director of Local Government, Room B206A, Sedieping, B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria vir 'n tydperk van 8 weke vanaf 27 Desember Pretoria for a period of 8 weeks from 27 December ledereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek Any person who desires to object to the granting of any wil maak of begerig is om enige verta in verband daar- of the applications or who desires to make any representa -

38 38 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986 mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria, 0001 binne 'n tydperk van 8 weke van die datum of van eerste publikasie hiervan, skriftelik en in duplikaat van sy redes in kennis stel. Pretoria, 27 Desember 1985 Pretoria, 27 December 1985 BYLAE lions in regard thereto, must notify the Director of Local Government, Private Bag X437, Pretoria, 0001 in writing and in duplicate of his reasons therefor within a period of weeks from the date of first publication hereof. ANNEXURE Naam van dorp: Karenpark Uitbreiding 20. Name of township: Karen Park Extension 20. Naam van aansoekdoener: P H Fick. Name of applicant: P H Fick. Aantal erwe: Residensieel 4: 2; Besigheid 2; Spesiaal vir Number of erven: Residential 4: 2; Business: 2; Special kantoorpark: 1; Openbare Oop Ruimte: 1. for office park: 1; Public Open Space: 1. Beskrywing van grond: Hoewe 22, Doreg Landbou- Description of land: Holding 22, Doreg Agricultural hoewes Holdings. Ligging: Die eiendom is geled ongeveer 4,5 km ten Situation: The erf is situated approximately 4,5 km to weste van Pretoria-Noord en noordwes van Wonderparkbusiness centre. the west of Pretoria North and northwest of Wonderpark besigheidsentrum. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Nylstroom Uitbreiding 15. Name of township: Nylstroom Extension 15. Naam van aansoekdoener: Stadsraad van Nylstroom. Name of applicant: Town Council of Nylstroom. Aantal erwe: Residensieel 1: 95; Spesiaal vir Openbare Number of erven: Residential 1: 95; Special for Pub ' - 0op Ruimte: 7. Open Space: 7. Beskrywing van grond: Die Restant van Gedeelte 1 en die Restant van Gedeelte 4 (Asiatic Bazaar) van die plaas Nylstroom Town and Townlands 419 KR. Description of land: The Remainder of Portion 1 and the Remainder of Portion 4 (Asiatic Bazaar) of the farm Nylstroom Town and Townlands 419 KR. Ligging: Suidoos van en grens aan Hertzogstraat, Situation: South-east of and abuts Hertzog Street, suidwes van en grens aan Rivierstraat, suidwes van en south-west of and abuts Rivier Street and south-west of grens aan die Nylstroom/Genaak sp oorlyn. and abuts the Nylstroom/Genaak railway line. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Montana Uitbreiding 20. Name of township: Montana Extension 20. Naam van aansoekdoener: Noord-Transvaalse Ko6pe- Name of applicant: Northern Transvaal Co-operative Lirasie Beperk. tinted. Aantal erwe: Algemene Besigheid 2. Number of erven: General Business: 2. Beskrywing van grond: Hoewe 57, Montana Landbouhoewes Description of land: Holding 57, Montana Agricultural Holdings. Ligging: Die vierde hoewe oos van Dr. Swanepoelweg Situation: The fourth holding east of Dr Swanepoel aan Rooibosweg. Road on Rooibos Road. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB KENNISGEWING 1417 VAN 1985 NOTICE 1417 OF 1985 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge- The Director of Local Government hereby gives notice volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan- in terms of section 58(8)(a) of the Town - planning and sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aan- Townships Ordinance, 1965, that applications to establish soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, the township(s) mentioned in the annexure hereto, have ontvang is. been received. Die aansoeke tesame met die tersaaklike plating, doku- The applications, together with the relevant plans, documente en inligting le ter insae by die kantoor van die Di- ments and information are open for inspection at the office rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer' 13206(a), 2e Vloer, of the Director of Local Government, Room B206(a), Se- B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir 'n cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, tydperk van 8 weke vanaf 27 Desember Pretoria for a period of 8 weeks from 27 December ledereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek Any person who desires to object to the granting of any wil mask of begerig is om enige vertoe in verband dear- of the applications or who desires to make any representamee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pri- Lions in regard thereto, must notify the Director of Local vaatsak X437, Pretoria 0001 binne 'n tydperk van 8 weke Government, Private Bag X437, Pretoria 0001 in writing vanaf die datum van eerste publikasie hiervan, skriftelik and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 en in duplikaat van sy redes in kennis stel. weeks from the date of first publication hereof. Pretoria, 27 Desember 1985 Pretoria, 27 December 1985 BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Kinross Uitbreiding 19. Name of township: Kinross Extension 19.

39 PROVINCIAL GAZETTE, 2 JANUARY Naam van aansoekdoener: Dorpsraad van Kinross. Name of applicant: Town Council of Kinross. elk Aantal erwe: Residensieel 1: 24; Openbare Oopruimte: Number of erven: Residential 1: 24; Public Open Space: W2. 2. Beskrywing van grond: Gedeelte 33 ('n gedeelte van Ge- Description of land: Portion 33 (a portion of Portion 11) deelte 11) van die plaas Zondagsfontein 124 IS, distrik of the farm Zondagsfontein 124 IS, district of Hoeveldrif. Hoeveldrif. Situation: South of and abuts Kinross Extension 16 and Ligging: Suid van en grens aan Kinross Uitbreiding 16 en east of and abuts Kinross Extension 12. oos van en grens aan Kinross Uitbreiding 12. Reference NO: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Randjes Park Extension 50. Naam van dorp: Randjespark Uitbreiding 50. Name of applicant: Angelis Investments (Proprietary) Naam van aansoekdoener: Angelis Investments (Pro- Limited. prietary) Limited. Number of erven: Special for industrial purposes as par - Aantal erwe: Spesiaal vir nywerheidsgebruike soos ver- tained in Annexure "B" to the Greater Pretoria Guide vat in Bylae "B" tot die Groter Pretoria Gidsplan, 1984: 2. Plan, 1984: 2. Beskrywing van grond: Hoewe 233, Erand Landbou- Description of land: Holding 233, Erand Agricultural hoewes Uitbreiding 1. Holdings Extension 1. Ligging: Oos van en grens aan Nasionale Pad N1-21 en Situation: East of and abuts National Road N1-21 and. noord van en grens aan Hoewe 232. north of and abuts Holding 232. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Union Uitbreiding 23. Name of township: Union Extension 23. Naam van aansoekdoener: Stadsraad van Germiston. Name of applicant: City Council of Germiston. Aantal erwe: Residensieel 1: 43; Residensieel 2: 2; Number of erven: Residential 1: 43; Residential 2: 2; Openbare Oopruimte: 1. Public Open Space: 1. Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van Gedeelte 14 en Gedeelte 78 van die plaas Elandsfontein 108 IR. Ligging: Wes van Wits Riflesrylaan, oos van South Rand - weg en noord van Kasteellaan. Description of land: Remaining. Extent of Portion 14 and Portion 78 of the farm Elandsfontein 108 IR. Situation: West of Wits Rifles Drive, east of South Rand Road and north of Kasteel Avenue. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB KENNISGEWING 1418 VAN 1985 NOTICE 1418 OF 1985' KRUGERSDORP - WYSIGINGSKEMA 100 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 100 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis The Director of Local Government hereby gives notice ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie in terms of section 46 of the Town - planning and Townships op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application 1965), dat die eienaar, Carlon Investments (Proprietary) has been made by the owner, Carlon Investments (Proprie- Limited, aansoek gedoen het om Krugersdorp-dorpsbe- tary) Limited, for the amendment of Krugersdorp Townlanningskema, 1980, te wysig deur die hoogtebeperking planning Scheme, 1980, by the amendment of the height an 3 verdiepings te wysig na 7 verdiepings soos uiteenge- restriction from 3 storeys to 7 storeys as set out in Ansit in Bylae 10 van Wysigingskema 33 wat van toepassing is nexure 10 of Amendment Scheme 33, which is applicable to op Erf 2065, geled op die hoek van Humanstraat en Kobie Erf 2065, situated on the corner of Human Street and Krigestraat, Krugersdorp. Kobie Krige Street, ICrugersdorp. Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Kru- Furthermore particulars of the application (which will be gersdorp - wysigingskema 100 bekend sal staan) le in die known as Krugersdorp Amendment Scheme 100) are open kantoor van die Stadsklerk van Krugersdorp ter insae en in for inspection at the office of the Town Clerk, Krugersdorp die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pro- and the office of the Director of the Local Government, vinsiale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius- en Bosman- Room B306, Provincial Building, cnr Bosman and Pretostraat, Pretoria. rius Streets; Pretoria. Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the applityd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier- cation shall be submitted to the Director of Local Govern - die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X437, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001, en Pretoria 0001 and the Town Clerk, PO Box 94, Krugers - die Stadsklerk, Posbus 94, Krugersdorp 1740, skriftelik dorp 1740, at any time within a period of 4 weeks from the voorgele word. date of this notice. Pretoria, 27 Desember 1985 Pretoria, 27 December 1985 PB H-100 KENNISGEWING 1419 VAN 1985 NOTICE 1419 OF 1985 BETHAL-WYSIGINGSKEMA 30 BETHAL AMENDMENT SCHEME 30 PB H-100 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis - The Director of Local Government hereby gives notice

40 I toor 40 PROVINS1ALE KOERANT, 2 JANUAR1E 1986 ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie in terms of section 46 of the Town-planning and Townships op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application 1965), dat die eienaar, Postans Services (Pty) Ltd, aansoek has been made by the owner, Postans Services (Pty) Ltd, gedoen het om Bethal - dorpsbeplanningskema, 1980, te for the amendment of Bethal Town-planning Scheme, wysig deur die hersonering van Ed 165 gelee op die noord- 1980, by the rezoning of Ed 165, situated on the north-easoostelike hoek van die kruising van Marketstraat en tern corner of the intersection of Market and Scheepers Scheepersstraat, Bethal vanaf "Residensieel 4" tot "Besig- Streets, Bethal from "Residential 4" to "Business 2". held r. Furthermore particulars of the application (which will be Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as known as Bethal Amendment Scheme 30) are open for in - Bethal - wysigingskema 30 bekend sal staan) e' in die kan- spection at the office of the Town Clerk, Bethal and the of - van die Stadsklerk van Bethel ter insae en in die kan- fice of the Director of Local Government, Room B306, toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale TPA Building, au Bosman and Pretorius Streets, Pretoria. Gebou, Kamer B306, h/v Pretorius - en Bosmanstraat, Pretoria. Any objection or representations in regard to the appli - cation shall be submitted to the Director of Local Govern - Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier- Pretoria 0001 and the Town Clerk, PO Box 3, Bethal, at die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur any time within a period of 4 weeks from the date of this by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001 en notice. die Stadsklerk, Posbus 3, Bethal, skriftelik voorgele word. Pretoria, 27 Desember 1985 Pretoria, 27 December 1985 PB H-30 KENNISGEWING 1421 VAN 1985 NOTICE 1421 OF 1985 PB H-30 RANDBURG - WYSIGINGSKEMA 933 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 933 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen- The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie of section 46 of the Town-planning and Townships Ordiop Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Bankorp Behuisingsmaat- been made by the owner, Bankorp Behuisingsmaatskappy skappy (Eiendoms) Beperk, aansoek gedoen het om Rand- (Eiendoms) Beperk, for the amendment of Randburg burg-dorpsbeplanningskema, 1976, te wysig deur die herso- Town-planning Scheme 1, 1976, by rezoning Portion 2 of nering van Gedeelte 2 van Ed 1371, gelee aan Rugbylaan, Ed 1371, situated on Rugby Avenue, Ferndale from "Resi- Ferndale van "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een dential 1" with a density of "One dwelling per erf" to "Rewoonhuis per erf' na "Residensieel 1" met 'n digtheid van sidential 1" with a density of "One dwelling per m2". "Een woonhuis per m2". Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as The application will be known as Randburg Amendment Randburg-wysigingskema 933 bekend sal staan) le in die.scheme 933. Further particulars of the application are kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin- open for inspection at the office of the Town Clerk, Rand - siale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius- en Bosman- burg and the office of the Director of Local Government, straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Provincial Building, Room B506A, cnr Pretorius and Bos- Randburg ter insae. man Streets, Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli - tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier- cation shall be submitted to the Director of Local Govern -. die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X437, 1 by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, en die Pretoria, and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg 2125, skriftelik voor- 2125, at any time within a period of 4 weeks from the date gel& word. of this notice. Pretoria, 27 Desember 1985 Pretoria, 27 December 1985 PB H-933 PB H-933 I KENNISGEWING 1422 VAN 1985 NOTICE 1422 OF 1985 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge- The Director of Local Government hereby gives notice volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan- in terms of section 58(8)(a) of the Town-planning and sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aan- Townships Ordinance, 1965, that applications to establish soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te gig, the township(s) mentioned in the annexure hereto, have ontvang is. been received. Die aansoeke tesame met die tersaaklike plane, doku- The applications, together with the relevant plans, documente en inligting 16 ter insae by die kantoor van die Di- ments and information are open for inspection at the office rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2e Vloer, of the Director of Local Government, Room 13206(a), Se- B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir 'n cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, tydperk van 8 weke vanaf 27 Desember Pretoria for a period of 8 weeks from 27 December ledereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek Any person who desires to object to the granting of any

41 PROVINCIAL GAZETTE, 2 JANUARY wil maak of begerig is om enige vertoe in verband dear- of the applications or who desires to make any representa - mee to rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pri- eons in regard thereto, must notify the Director of Local vaatsak X437, Pretoria 0001 binne 'n tydperk van 8 weke Government, Private Bag X437, Pretoria 0001 in writing vanaf die datum van eerste publikasie hiervan, naamlik 27 and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 Desember 1985 skriftelik en in duplikaat van sy redes in weeks from the date of first publication hereof. kennis stel. Pretoria, 27 Desember 1985 Pretoria, 27 December 1985 BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Nasrec. Name of township: Nasrec Extension 2. Naam van aansoekdoener: Republiek van Suid-Afrika. Name of applicant: Republic of South Africa. Aantal erwe: Spesiaal vir skougronde, vertoonsentrum insluitende winkels, kantore, restaurante, plekke van ver- Number of erven: Special for science & technology inmaaklikheid: 1; Spesiaal vir helikopter landingsblad: 1; eluding shops, offices, restaurants, places of amusement: 1; Munisipaal vir ablusieblok: 1; Openbare Garage; Besig- Special for Transport Museum including shops, offices, heidsdoeleindes en winkels: 1; Parkering en advertensie restaurants, places of amusement: 1; Special for station horde: 17; Munisipaal vir Openbare Oopruimte: 3; Spesi- and parking: 1; Parking and advertising hoardings: 1. aal vir advertensie borde, aanplakbord: 1; Staat: 1. - Description of land: Part of the Remainder of the farm Beskrywing van grond: Gedeelte 2, Gedeelte 3 en deel Randskou 324 IQ. van die Resterende Gedeelte van die plaas Randskou 324 Situation: East of Baragwaneth Road. IQ. Reference No: PB Ligging: Tussen die Goue Hoofweg en Randskouweg gelet en aan die suide van die voorgestelde dorp Nasrec Name of township: Nasrec Extension 1. Uitbreiding 3. Name of applicant: Republic of South Africa. Verwysingsnommer: PB Number of erven: Hotel: 2; Parking and advertising Naam van dorp: Nasrec Uitbreiding 1. hoardings: 2; Special for a theme park including shops, offices, restaurants and place of amusement: 1. Naam van aansoekdoener: Republiek van Suid-Afrika. Description of land: Part of Portion 50 of the farm Vier- Aantal erwe: Hotel: 2; Parkering en advertensie borde: fontein 321 IQ and part of the. Remaining Extent of the 2; Spesiaal vir 'n temapark insluitende winkels, kantore, farm Randskou 324 IQ. restaurante en plekke van vermaaklikheid: 1. Situation: East of Nasrec Township and Baragwaneth Beskrywing van grond: 'n Deel van Gedeelte 50 van die Road. plaas Vierfontein 321 IQ en 'n deel van die Resterende Gedeelte van die pleas Randskou 324 IQ. Reference No: PB Ligging: Ooste kant van Nasrec Dorp en Baragwaneth- Name of township: Nasrec. weg gelee. Name of applicant: Republic of South Africa. Verwysingsnommer: PB Number of Naam van dorp: Nasrec Uitbreiding erven: 2. Special for showground, exhibition centre including shops, offices, restaurants, places of Naam van aansoekdoener: Republiek van Suid-Afrika. amusement: 1; Special for Heliport: 1; Municipal for ablution block: 1; Public garage; Business purposes and shops: Aantal erwe: Spesiaal vir wetenskap en tegnologie in- 1; Parking and advertising hoardings: 17; Municipal for sluitende winkels, kantore, restaurante, plekke van ver- Public Open Space: 3; Special for advertising hoardings, maaklikheid: 1; Spesiaal vir Vervoer Museum insluitende billboards: 1; Government: 1. winkels, kantore, restaurante, plekke van vermaaklikheid: 1; Spesiaal vir 'n stasie en parkering: 1; Parkering en ad- Description of land: Portion 2, Portion 3 and part of the vertensie borde: 1. Remainder of the farm Randskou 324 IQ. Beskrywing van grond: Gedeelte van die Resterende Situation: Between The Golden Highway and Randskou..Gedeelte van die plaas Randskou 324 IQ. Road and to the south of the proposed Township Nasrec Ligging: Ooste kant van Baragwethweg gelefi. Extension 3. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB KENNISGEWING 1 VAN 1986 NOTICE 1 OF 1986 JOHANNESBURG - WYSIGINGSKEMA 1562 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1562 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis The Director of Local Government hereby gives notice ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie in terms of section 46 of the Town- planning and Townships op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application 1965), dat die eienaar, D. John Properties (Proprietary) has been made by the owner, D. John Properties (Proprie- Limited, aansoek gedoen het om Johannesburg-dorpsbe- tary)'limited, for the amendment of Johannesburg Townplanningskema 1, 1979, to wysig deur die hersonering van planning Scheme 1, 1979, by the rezoning of Erf 146, Brix- Erf 146, Dorp Brixton, vanaf "Residensieel 1" hoogte sone

42 1 Kamer 42 PROVINSIALE KOERANF, 2 JAN UARIE 1986 "0" tot "Besigheid 1" hoogte sone "0", insluitende 'n ton Township from "Residential 1" height zone "0" to plek vir motorhandel. "Business 1" height zone "0", including a car sales lot. Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Jo- Furthermore particulars of the application (which will be hannesburg - wysigingskema 1562 bekend sal staan) le in die known as Johannesburg Amendment Scheme 1562) are kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en in die open for inspection at the office of the Town Clerk, Johankantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin- nesburg and the office of the Director of Local Governslate Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius- en Bosman- ment, Room B506A, Provincial Building, cnr Bosman and, straat, Pretoria ter insae. Pretorius Streets, Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the applityd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier- cation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X437, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001 en Pretoria 0001 and the Town Clerk, PO Box 1049, Johannesdie Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg 2000, skriftelik burg 2000 at any time within a period of 4 weeks from the voorgele word. date of this notice. Pretoria, 2 Januarie 1986 Pretoria, 2 January 1986 PB H-1562 PB H-1562 KENNISGEWING 2 VAN 1986 NOTICE 2 OF 1986 ALBERTON - WYSIGINGSKEMA 251 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 251 The Director of Local Government hereby gives notice. Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie in terms of section 46 of the Town - planning and Townships op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application 1965), dat die eienaar, Andries Michiel Kruger, aansoek has been made by the owner, Andries Michiel Kruger, for gedoen het om Alberton-dorpsbeplanningskema 1, 1979, te the amendment of Alberton Town - planning Scheme 1, wysig deur die hersonering van Erwe 335 en 337, gelee op 1979, by the rezoning of Erven 335 and 337, situated on the die hoek van Foresstraat en St Michaelweg, dorp Redruth, corner of Fores Street and St Michael Road, New Redruth vanaf "Residensieel 1" tot "Residensieel 4". Township, from "Residential 1" to "Residential 4". Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Al- Furthermore particulars of the application (which will be berton - wysigingskema 251 bekend sal staan) le in die kan- known as Albertan Amendment Scheme 251) are open for toor van die Stadsklerk van Alberton en in die kantoor van inspection at the office of the Town Clerk, Alberton and die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, the office of the Director of Local Government, Room B506A, h/v Pretorius- en Bosmanstraat, Pretoria B506A, TPA Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, ter insae. - Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli - tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van bier- cation shall be submitted to die Director of Local Govern - die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X437, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001 en Pretoria, 0001, and the Town Clerk, PO Box 4, Alberton die Stadsklerk, Posbus 4, Albertan 1450, skriftelik voor at any time within a period of 4 weeks from the date geld word.. of this notice. Pretoria 2 Januarie 1986 Pretoria, 2 January 1986 II. PB H-251 PB H-251 KENNISGEWING 3 VAN 1986 NOTICE 3 OF 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word bier- It is hereby notified in terms of section 3(6) of the abovemee kennis gegee dat die onderstaande aansoeke deur die mentioned Act that the undermentioned application have Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae le been received by the Director of Local Government and by Kamer B506, Transvaalse Provinsiale Administrasie are open for inspection at Room B506, Transvaal Provin - Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van cial Administration Building, Pretorius Street, Pretoria, die betrokke plaaslike bestuur. 'and at the offices of the relevant local authority. Enige beswaar, met voile redes daarvoor, moet skrifte- Any objections, with full reasons therefore, should be lik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, by bovermelde lodged in writing with the Director of Local Government, adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word op of at the above address or Private Bag X437, Pretoria, on or voor 29 Januarie before 29 January Pretoria, 2 Januarie 1986 Rusprop Warehouse (Pty) Ltd, for Warehouse (Pty) Ltd, vir (1) Rusprop die wysiging, opskorting of opheffing van die titel- (1) the amendment, suspension or removal of the condi- 1 voorwaardes van Erf 2944, dorp Roodekop ten einde dit Lions of title of Erf 2944 Roodekop Township in order to moontlik te maak dat die erf gebruik kan word * klein- permit the erf being used for retail purposes on Saturdays handeldoeleindes op Saterdae alleenlik; en only;.

43 LikPROVINCIALGAZETTE, 2 JANUARY (2) die wysiging van die Germiston-dorpsbeplanning- (2) the amendment of the Germiston Town - planning skema, 1985, deur die hersonering van die erf van "Nywer- Scheme, 1985, by the rezoning of the erf from "Industrial 7 heid 3" tot "Nywerheid 3" onderworpe aan sekere voor- 3" to "Industrial 3" subject to certain conditions. waardes. This amendment scheme will be known as Germiston Die aansoek sal bekend staan as Germiston-wysiging- Amendment Scheme 52. skema 52. PB PB David Angus Blair Hook, for David Angus Blair Hook, vir (1) the amendment, suspension or removal of the condi - (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titel- Lions of title of Erf 719 Forest Town Township in order to voorwaardes van Erf 719, dorp Forest Town ten einde dit permit the erf being subdivided; moontlik te maak dat die ell onderverdeel kan word; (2) the amendment of the Johannesburg Town-planning (2) die wysiging van die Johannesburg-dorpsbeplanning- Scheme, 1979, by the rezoning of the erf from "Residential skema, 1979, deur die hersonering van die erf van "Resi- 1" with a density of "One dwelling per erf" to "Residential densieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per err' tot 1" with a density of "One dwelling per 700 m2". "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Hen woonhuis perk 700 m2". Thamendment scheme will be known as Johannesburg Amendment Scheme Die aansoek sal bekend staan as Johannesburg-wysigingskema PB ' ' PB Carlo Giovanni Domenici, for the amendment, suspen - Carlo Giovanni Domenici, vir die wysiging, opskorting sion or removal of the conditions of title of Portion 365 of of opheffing van die titelvoorwaardes van Gedeelte 365 Portion 171 of the farm Syferfontein 51 IR; Transvaal in van Gedeelte 171 van die plaas Syferfontein 51 IR, Trans- order to permit two dwelling-units on the said portion. vaal, ten einde dit moontlik te maak dat twee woonhuise PB op die genoemde gedeelte toegelaat word. PB George Boris Babaya, Gregory Boris Babaya en Justin Mark Babaya, vir George Boris Babaya, Gregory Boris Babaya, and Justin Mark Babaya, for (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titel- (1) the amendment, suspension or removal of the conditions of title of Lot 820 Parktown Township in order to per - mit the lot being used for the erection of medium density residential units; voorwaardes van Lot 820, dorp Parktown ten einde dit moontlik te maak dat die lot gebruik kan word vir die op- rigting van medium digtheid residensiele eenhede, (2) the amendment of the Johannesburg Town - planning Scheme, 1979, by the rezoning of the lot from "Residential (2) die wysiging van die Johannesburg-dorpbeplanning- 1" to "Residential 3". skema, 1979, deur die hersoneringvan die lot van "Residensieel 1" tot "Residensieel 3". This application will be known as Johannesburg Amend -,. PB Die aansoek sal bekend staan as Johannesburg-wysiging- skema ment Scheme PB Erasmus Albertus Labuschagne, vir die wysiging, op- Erasmus Albertus Labuschagne, for the amendment, skorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Ge- suspension or removal of the conditions of title of Portion deelte 44 ('n gedeelte van Gedeelte 34) van die plaas Pal- 44 (a portion of Portion 34) of the Farm Palmietfontein 141 mietfontein 141 IR ten einde dit moontlik te maak dat die IR in order to permit the portion being used for the estabgedeelte gebruik kan word vir die stigting van 'n dorp. lishment of a township. PB PB Andrew George Scott, vir die wysiging, opskorting of Andrew George Scott, for the amendment, suspension opheffing van die titelvoorwaardes van Gedeelte 1 van Elf or removal of the conditions of title of Portion 1 of Erf 307, 307, dorp Bedfordview Uitbreiding 56, ten einde dit Bedfordview Extension 56 Township in order to permit the moontlik te maak dat die gedeelte beheer kan word deur portion to be controlled by the Bedfordview Town - plan - die Bedfordview - dorpsbeplanningskema. ning Scheme. PB PB KENNISGEWING 4 VAN 1986 NOTICE 4 OF 1986 JOHANNESBURG - WYSIGINGSKEMA 1561 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1561 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis The Director of Local Government hereby gives notice in ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie terms of section 46 of the Town - planning and Townships op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), dat die eienaar Biccard Street Investments (Proprie- been made by the owner Biccard Street Investments - tary) Limited aansoek gedoen het om Johannesburg-dorps- (Proprietary) Limited for the amendment of Johannesburg beplanningskema 1, 1979, te wysig deur die hersonering van Town-planning Scheme 1, 1979, by the rezoning of Erf 4927 Erf 4927 dorp Johannesburg vanaf "Besigheid 1" hoogte- Johannesburg Township from "Business 1" height zone 2, to L

44 I Enige I 44 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986 sone 2, tot "Besigheid 1" hoogtesone 2 met 'n voorwaarde "Business 1" with a condition in respect of the floor area ten opsigte van die vloerspasie verhouding om 'n totale ratio so as to allow a total floor area of m2. vloerspasie van m2 toe te laat.. Furthermore particulars of the application (which will be Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Johan- known as Johannesburg Amendmeni Scheme 1561) are open nesburg - wysigingskema 1561 bekend sal staan) 18 in die for inspection at the office of the Town Clerk, Johannesburg kantoor vaa die Stadsklerk van Johannesburg en in die and the office of the Director of Local Government, Room kantoor van die Direkteur van Plaaslike Beetuur, Provinsiale B506A, TPA Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius- en Bosmanstraat, Pretoria. Pretoria ter insae. Any objection or representations in regard to the applica- Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd lion shall be submitted to the Director of Local Government, binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria, kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by 0001, and the Town Clerk, PO Box 1049 Johannesburg 2000 bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, 0001 en die at any time within a period of 4 weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 1049 Johannesburg 2000 skriftelik notice. voorgele word. Pretoria, 2 January 1986 Pretoria, 2 Januarie 1986 PB H-1561 PB H-1561 a MI KENNISGEWING 5 VAN 1986 NOTICE 5 OF 1986 ALBERTON - WYSIGINGSKEMA 252. ALBERTON AMENDMENT SCHEME 252 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis The Director of Local Government hereby gives notice 111, ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie in terms of section 46 of the Town - planning and Townships op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application 1965), dat die eienaar, Lutia Belange (Eiendoms) Beperk, has been made by the owner, Lutia Belange (Eiendoms) aansoek gedoen het om Alberton - dorpsbeplanningskema, Beperk, for the amendment of Alberton Town - planning 1979, te wysig deur,die hersonering van Erf 301, die Res- Scheme, 1979, by the rezoning of Ed 301, the Remainder tant van Ed 303 en Gedeelte 1 van Erf 303, Alberton van of Erf 303 and Portion 1 of Ed 303, Alberton from "Resi - "Residensieel 4" tot "Besigheid 1". dential 4" to "Business 1". Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Al- Furthermore particulars of the application (which will be berton-wysigingskema 252 bekend sal staan) le in die kan- known as Alberton Amendment Scheme 252) are open for toor van die Stadsklerk van Alberton en in die kantoor van inspection at the office of the Town Clerk, Alberton and die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, the office of the Director of Local Government, Room Kamer B506A, h/v Pretorius- en Bosmanstraat, Pretoria, B506A, TPA Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, ter insae. Pretoria.. beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli - tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier- cation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X437, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001, en Pretoria 0001, and the Town Clerk, PO Box 4, Alberton die Stadsklerk, Posbus 4, Alberton 1450, skriftelik voor- 1450, at any time within a period of 4 weeks from the date gele word. of this notice. Pretoria, 2 Januarie 1986 Pretoria, 2 January 1986 PB PB H-252 III KENNISGEWING 6 VAN 1986 NOTICE 6 OF 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, Die wysiging, opskorting of opheffing van die titel- 1. The amendment, suspension or removal of the condi - voorwaardes van Erf 141, dorp Blairgowrie; tions of title of Ed 141; Blairgowrie Township; 2. die voorgestelde wysiging van die Randburg - dorpsbe- 2. the amendment of the Randburg Town - planning planningskema, 1976.' Scheme, Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings. van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, It is hereby notified that application has been made in 1967, aansoek gedoen is deur Nimrod Leonard van Zyl, terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, vir , by Nimrod Leonard van Zyl, for - (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titel- (1) the amendment, suspension or removal of the condi - voorwaardes van Ed 141, dorp Blairgowrie, ten einde dit tions of title of Ed 141, Blairgowrie Township, in order to moontlik te maak dat die erf gebruik kan word vir "Resipermit the erf being used for "Residential 1" with offices densieel 1" met kantore as primere reg, onderworpe aan as a primary right, subject to conditions; sekere voorwaardes; (2) die wysiging van die Randburg - dorpsbeplanning- (2) the - amendment of the Randburg Town-planning skema, 1976, deur die hersonering van die erf van "Resi- Scheme, 1976, by the rezoning of the erf from "Residential a 11111

45 '. PROVINCIAL GAZETTE, 2 JANUARY densieel 1" met 'n digtheid van "Een woning per erf" tot "Residensieel 1" met kantore as primere reg, onderworpe Illir aan sekere voorwaardes. 1" with a density of "One dwelling-house per err to "Residential 1" with offices as a primary right, subject to condidons. Die aansoek sal bekend staan as Randburg-wysiging- This amendment scheme will be known as Randburg skema 939. Amendment Scheme 939. Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in The application and the relative documents are open for die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pro- inspection at the office of the Director of Local Governvinsiale Gebou, Kamer B306, Pretoriusstraat, Pretoria en ment, Provincial Building, Room B506, Pretorius Street, in die kantoor van die Stadsklerk, Randburg tot 5 Februa- Pretoria, and at the office of the Town Clerk, Randburg rie until 5 February Besware teen die aansoek kan op of voor 5 Februarie Objections to the application may be lodged in writing 1986, skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by with the Director of Local Government at the above adbovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien dress or Private Bag X437, Pretoria, on or before 5 Februword. ary Pretoria, 2 Januarie 1986 Pretoria, 2 January 1986 PB PB _... KENNISGEWING 7 VAN 1986 NOTICE 7 OF 1986 JOHANNESBURG - WYSIGINGSKEMA 1141 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1141 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis The Director of Local Government hereby gives notice ingevolge die bepalings van artikel 18 van die Ordonnansie in terms of section 18 of the Town - planning and Townships op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application 1965), dat Johannesburg Stadsraad, aansoek gedoen het has been made by Johannesburg Town Council, for the om Johannesburg-dorpsbeplanningskema 1, 1979, te wysig amendment of Johannesburg Town - planning Scheme 1, deur die hersonering van (1) dele van Southlaan tussen St 1979, by the rezoning of (1) parts of South Avenue between Andrews - en Girtonweg en tussen Wellington- en Girton- St Andrews and Girton Roads and between Wellington and weg, Parktown van bestaande openbare pad na "Besigheid Girton Roads, Parktown Township from existing public 3" onderworpe aan voorwaardes; (2) Erwe 86 en 101, Park: road to "Business 3"; subject to conditions; (2) Erven 86 town, synde Southlaan 1 en 3 vanaf "Residensieel 1" na and 101, Parktown Township, being 1 and 3 South Avenue deels "Besigheid 3" en deels voorgestelde nuwe paaie en from "Residential 1" to part "Business 3" and part proverbredings onderworpe aan voorwaardes. posed new roads and widenings, subject to conditions. Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Jo- Furthermore particulars of the application (which will be hannesburg-wysigingskema 1141 bekend sal staan) 16 in die known as Johannesburg Amendment Scheme 1141) are kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en in die open for inspection at the office of the Town Clerk, Johan - kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin- nesburg and the office of the Director of Local Govern - siale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius- en Bosman- ment, Room B506A, TPA Building, cnr Bosman and Pretostraat, Pretoria, ter insae. rius Streets, Pretoria. Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the applityd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier- cation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X437, by boverrnelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001, en Pretoria 0001, and the Town Clerk, PO Box 1049, Johandie Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg, skriftelik voor- nesburg 2000, at any time within a period of 4 weeks from gele word. the date of this notice. Pretoria, 2 Januarie 1986 Pretoria, 2 January 1986 PB P H-1141 KENNISGEWING 8 VAN 1986 NOTICE 8 OF 1986 L Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge- The Director of Local Government hereby gives notice volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan- in terms of section 58(8)(a) of the Town - planning and sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aan- Townships Ordinance, 1965, that applications to establish soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, the township(s) mentioned in the annexure hereto, have ontvang is. been received. Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, doku- The applications, together with the relevant plans, documente en inligting le ter insae by die kantoor van die Di- ments and information are open for inspection at the office rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer 13206(a), 2de Vloer, of the Director of Local Government, Room B206(a), Se- B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Petoria vii 'n cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, tydperk van 8 weke vanaf die 2 Januarie Pretoria for a period of 8 weeks from the 2 January ledereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek Any person who desires to object to the granting of any wil maak of begerig is om enige vertoe in verband daar- of the applications or who desires to make any representa - mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pri- Lions in regard thereto, must notify the Director of Local vaatsak X437, Pretoria 0001 binne 'n tydperk van 8 weke Government, Private Bag X437, Petoria 0001 in writing

46 1 Pretoria, PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986, van die datum af van eerste publikasie hiervan skriftelik and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 en in duplikaat van sy redes in kennis stel. weeks from the date of first publication hereof. Pretoria,2 Januarie 1986 Pretoria, 2 January 1986 it KENNISGEWING 9 VAN 1986 NOTICE 9 OF 1986 UITBREIDING VAN GRENSE VAN DORP WITFIELD EXTENSION OF BOUNDARIES OF WITFIELD EX- UITBREIDING 4 TENSION 4 Ingevolge artikel 82(4) van die Ordonnansie op Dorps- It is hereby notified in terms of section 82(4) of the beplanning en Dorpe, 1965 word hierby bekend gemaak Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that appli - dat Louisa J.C. van der Merwe in haar hoedanigheid as ek- cation has been made by Louisa J.C. van der Merwe in her sekuteur van die boedel van wyle Hendrik L. Van der capacity as executrix of the estate of the late Hendrik L. Merwe aansoek gedoen het om die uitbreiding van die van der Merwe for permission to extend the boundaries of grense van dorp Witfield uitbreiding 4 om Restant van Ge- township to include Remainder of Portion 240 of the farm deelte 240 van die plaas Driefontein No. 85 I.R., distrik Driefontein No. 85 I.R. district Boksburg. Boksburg te omvat. The relevant portion is situated on Remainder of Por- Die betrokke gedeelte is geled op Restant van Gedeelte tion 240 of the farm Driefontein no. 85 I.R. and is to be 240 van die plaas Driefontein no. 85. I.R. en sal vir "Resi- used for "Residential 3" purposes. densieel 3" doeleindes gebruik word. The application together with the relevant plans, docu - Die aansoek en die betrokke planne, dokumente en in- ments and information, is open for inspection at the office ligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur, of the Director, Room B206A, 2nd Floor, Block B, Provin - Kamer B206A, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, cial Building, Pretoria, for a period of four weeks from the vir 'n tydperk van vier weke na datum hiervan. date hereof. Any person who wishes to object to the granting of the application or who is desirous of being heard or of making representations in the matter, shall communicate in writing with the Director of Local Government. Such communica- tion shall be received by the Director not later than four weeks from the date of the first publication of this notice in the Provincial Gazette. ledereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te word of verto8 te rig, moet die Direkteur skriftelik in kennis stel. Sodanige kennisgewing moet nie later nie as vier weke van die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant af deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang word. Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig word All objections must be lodged in duplicate, and ad - aan Die Direkteur, Departement van Plaaslike Bestuur, dressed to the Director of Local Government, Private Bag Privaatsak X437, Pretoria, X437, Pretoria, Pretoria, 2 Januarie 1986 PB Pretoria, 2 January 1986 PB KENNISGEWING 10 VAN 1986 NOTICE 10 OF 1986 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge- The Director of Local Government hereby gives notice - volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan- in terms of section 58(8)(a) of the Town-planning and sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aan- Townships Ordinance, 1965, that applications to establish soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, the township(s) mentioned in the annexure hereto, have ontvang is. been received. Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, dokumente en inligting le ter insae by die kantoor van die Diments and information are open for inspection at the office The applications, together with the relevant plans, docu- rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2de Vloer, of B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir 'n the Director of Local Government, Room B206(a), Setydperk van cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, 8 weke vanaf die 2de Januarie Pretoria for a period of 8 weeks from the 2nd January Iedereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek wil maak of begerig is om enige vertoe in verband daar- Any person who desires to object to the granting of any mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pri- of the applications or who desires to make any representavaatsak X437, Pretoria, 0001 binne 'n tydperk van 8 weke tions in regard thereto, must notify the Director of Local van die datum af van eerste publikasie hiervan, skriftelik Government, Private Bag X437, Pretoria, 0001 in writing en in duplikaat van sy redes in kennis stel. and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 Pretoria, 2 Januarie 1986 weeks from the date of first publication hereof. BYLAE Pretoria, 2 January 1986 Naam van dorp: Dendron Uitbreiding 1 ANNEXURE Naam van aansoekdoener: Gesondheidskomitee van Name of township: Dendron Extention 1 Dendron. Name of applicant: Health Committee of Dendron Aantal erwe: "Nywerheid 2" 49 Number of erven: "Industrial 2" 49 Beskrywing van Grond: Gelee op 'n deel van Gedeelte 2 Description of land: Situated on a part of Portion 2 of van die Plaas Duitschland 169 LS, Distrik Pietersburg. the Farm Duitschland 169 LS, District Pietersburg II

47 I die PROVINCIAL GALE I I I. 2 JANUARY Ligging: Wes van en grens aan Provinsiale Pad P94-1 en Situation: West of and abuts Provincial Road P94-1 and North of and abuts a part of Portion 2 of the Farm Duitsch- Plaas Duitschland 169 LS, Distrik Pietersburg. land 169 LS, District Pietersburg. SNoord van en grens aan 'n deel van Gedeelte 2 van die Opmerkings: Hierdie kennisgewing vervang alle vorige Remarks: This notice replaces all previous notices for kennisgewings vir die dorp Dendron Uitbreiding 1 the township Dendron Extention 1. Verwysingsnommer: PB Reference No.: PB KENNISGEWING 11 VAN 1986 NOTICE 11 OF 1986 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 1816 AMENDMENT SCHEME 1816 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen- The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van Artikel 46 van die Ordonnansie of Section 46 of the Town Planning and Townships Ordiop Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 25 of 1965, (Ordinance 25 of 1965) that application 1965), kennis dat die eienaar Portion 3 Lot 91 Mayville has been made by the owner Portion 3 Lot 91 Mayville (Pty) Ltd aansoek gedoen het om Pretoria Dorpsbeplan- (Pty) Ltd for the amendment of the Pretoria Town Planningskema, 1974 te wysig deur die hersonering van Ge- ning Scheme, 1974, by rezoning Portion 3 of Lot 91, Maydeelte 3 van Lot 91, Dorp Mayville, van "algemene besig- ville Township, from "general business" to "general busi - held" tot "algemene besigheid" insluitende 'n pakhuis, ness" including a warehouse, subject to certain conditions. onderworpe aan sekere voorwaardes. The amendment will be known as Pretoria Amendment besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme Further particulars of the scheme are open Pretoria Wysiging Skema 1816 genoem sal word) le in die for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer at the office of the Director of Local Government, Room B306, Provinsiale Gebou, Ilk Bosman- en Pretoriusstraat, B306, Provincial Building, cnr. Bosman and Pretorius Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria Streets, Pretoria. te insae. Any objection or representations in regard to the appli- Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern - tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier- ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, P 0 Box 440 Pretoria 0001, at by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die any time within a period of 4 weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001, skriftelik voorgele notice. word. IIIVerdere Pretoria 2 Januarie Pretoria, 2 January PB H I. KENNISGEWING 12 VAN 1986 NOTICE 12 OF 1986 PB H WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PRO- VOORGESTELDE OPHEFFING VAN TITELVOOR- POSED REMOVAL OF THE CONDITIONS OF TITLE VAN ERF 1626, DORP LYTTELTON OF ERF 1626, LYTTELTON MANOR EXTENSION 3 MANOR UITBREIDING 3 TOWNSHIP Hierby word bekend gemaak dat Willem Francois Oli- It is hereby notified that application has been made by vier, ingevolge die bepalings van artikel 3(1) van die Wet Willem Francois Olivier, in terms of section 3(1) of the Reop Opheffing van Beperkings, 1967, aansoek gedoen het moval of Restrictions Act, 1967, for the removal of the convir die opheffing van die titelvoorwaardes van Ed 1626, ditions of title of Ed 1626, Lyttelton Manor Extension 3 dorp Lyttelton Manor Uitbreiding 3, ten einde dit moont- Township, in order to permit relax the building line on the ilk te maak dat die boulyn van die erf opgehef kan word. erf. ilwaardes Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in The application and the relative documents are open for die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 2de inspection at the office of the Director of Local Govern- Vloer, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in ment, 2nd Floor, Provincial Building, Pretorius Street, kantoor van die Stadsklerk, Verwoerdburg, tot 30 Ja- Pretoria and at the office of the Town Clerk, Verwoerdnuarie burg, until 30 January Besware teen die aansoek kan op of voor 30 Januarie Objections to the application may be lodged in writing 1986 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by with the Director of Local Government at the above adbovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien dress or Private Bag X437, Pretoria, on or before the 30 word. January Pretoria, 2 Januarie 1986 Pretoria, 2 January 1986 PB : PB KENNISGEWING 13 VAN 1986 NOTICE 13 OF 1986 kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general informagepubliseer: tion: Surveyor-General Landmeter - generaal. Surveyor-General's Office Kantoor van die Landmeter - generaal Pretoria Pretoria Onderstaande - _

48 48 PROVINSIALE KOERANT. 2 JANUARIE 1986 Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge- the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel have been officially established in terms of that subsection van Kanana Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie in the undermentioned portion of Kanana Township. subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Kanana Township. (General Plan L No 461/1985). Kanana Dorp. (Algemene Plan L No 461/1985). N C O'SHAUGHNESSY N C O'SHAUGHNESSY Surveyor - General Pretoria, 2 Januarie 1986 Landmeter- generaalpretoria, 2 January 1986 KENNISGEWING 14 VAN 1986 NOTICE 14 OF 1986 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general informagepubliseer: lion: Landmeter - generaal Surveyor-General Kantoor van die Landmeter - generaal Surveyor-General's Office Pretoria Pretoria Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge- the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks mask dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deer have been officially established in terms of that subsection van Sivukile Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie in the undermentioned portion of Sivukile Township. subartikel. Town where reference marks have been established: Dow waar versekeringsmerke opgerig is: Sivukile Township. (General Plan L No 339/1985). Sivukile Dow. (Algemene Plan L No 339/1985). N C O'SHAUGHNESSY N C O'SHAUGHNESSY Landmeter-generaal Surveyor - General Pretoria, 2 Januarie 1986 Pretoria, 2 January 1986 KENNISGEWING 15 VAN 1986 NOTICE 15 OF 1986 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general informagepubliseer: tion: Landmeter-generaal Surveyor-General Kantoor van die Landmeter - generaal Surveyor-General's Office Pretoria Pretoria Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge- the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel have been officially established in terms of that subsection van Saulsville Dow amptelik opgerig is ingevolge daardie in the undermentioned portion of Saulsville Township. subartikel. Town where reference marks have been established: Dow waar versekeringsmerke opgerig is: Saulsville Township. (General Plan L No 463/1985). Saulsville Dow. (Algemene Plan L No 463/1985). N C O'SHAUGHNESSY N C O'SHAUGHNESSY Landmeter-generaal Surveyor- General Pretoria, 2 Januarie 1986 Pretoria, 2 January 1986

49 I il. PROVINCIAL GAZETTE, 2JANUARY TENDERS. 0 LW. Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die slufftingsdatum nog nie verstreke is nie, word the in hierdie kennisgewing herhaal nie. Tenders word normaalweg 3-5 weke voor die sluitingsda- TENDERS. N.B. Tenders previously published and. where. the closing dates have not yet passed, have not been repeated in this notice. Tenders are turn gepubliseer. _ normally published 3-5 weeks before the closing date. TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDERS. TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS. 'fenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope Tenders are invited for the following services / sup - word ingewag. (Tensy dit in die uiteensetting anders plies / sales. (Unless otherwise indicated in the descrip - aangegee word, word tenders vir voorrade bedoel): non tenders are for supplies): Deskrywing van Tender Sluitingsdatum Tender No Description oftender Closing Date PFT 37/85 Interne datakommunikasienetwerk wat by die H F Verwoerdhospitaal geinstalleer moet word/internal data communication network to be installed at the H F Verwoerd Hospital 24/1/1986 PFT 36/85 Druk van Mampoerstook Gister en vandag deur Charmaine Botha/Printing of Mampoerstook Gister en vandag by Charmaine Botha 24/1/1986 PFT 35/85 Druk van Die Ou Raadsaal, Kerkplein, Pretoria deur Diedre van den Berg/Printing of Die Ou Raadsaal, Kerk - plein, Pretoria by Diedre van den Berg 24/1/1986 ill.

50 , wysdepartement, 50 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986 _.... BELANGRIKE OPMERKINGS IN VERBAND MET IMPORTANT NOTICES IN CONNECTION WITH TENDERS TENDERS Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amptelike 1. The relative tender documents including the Administration's oftendervorms van die Administrasie, is op aanvraag by die onder- final tender forms, are obtainable on application from the relative staande adresse verkrygbaar. Sodanige dokumente as mede enige address indicated below. Such documents and any tender contract tender kontrakvoorwaardes wat nie in die tenderdokumente conditions not embodied in the tender documents are also available opge-neem is nie, is ook by die genoemde adres vir inspeksie vericrygbaar for inspection at the said address: Kantoor in Nuwe Provinsiale Office in New Provincial Building, Tender Posadres te Gebou, Pretoria Tender Postal address Pretoria venvysing Pretoria Ref Pretoria Kamer Verdie - Foon Room Phone No. Blak ping Pretoria No. Block Floor Pretoria HA I & Direkteur van A900 A HA 1 & Director of Hospital A900 A HA 2 Hospitaaldienste, HA 2 Services, Private Privaatsak X221. Bag X221. HB en Direkteur van A819 A HB and Director of Hospital A819 A HC Hospitaaldienste. HC Services, Private Privaatsak X221. Bag X221. HD Direkteur van A821 A HD Director of Hospital A821 A Hospitaaldienste. Services, Private Privaatsak X22I. Bag X22I. PFT Provinsiale Sekre - A1020 A PFT Provincial Secretary A1020 A tads (Aankope (Purchases and en Voorrade), Pri- Supplies), Private vaatsak X64. Bag X64. FtFT Direkteur Trans - D307 D RFT Director..Transvaal D307 D vaalse Paaie- Roads department, Pri- Department, Pri - vaatsak X197. vate Bag X197. TOD Direkteur, Trans- 633 ' Sentrakor TED Director, Transvaal 633 'Sentrakor TOD 100- vaalse Onder - 33 gebou TED 100- Education De '. Building partment. Private - Privaatsak X76. Bag X76. WFT Direkteur, Trans- C119 C I WFT Director, Transvaal vaalse Werkede- Department of CII9 C I partement, Pri - Works, Private vaatsak X228. Bag X228. WFTB Direkteur, Trans- E103 E ' WFTB Director, Transvaal vaalse Werkede- Department of E103 E partement, Pri - Works. Private vaatsak X228. Bag X228. is 2. Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of enige 2. The Administration is not bound to accept the lowest or any tentender aan te neem file en behou hom die reg voor om 'n gedeelte van der and reserves the right to accept a portion of a tender. 'n tender aan te neem. 3. Alle tenders moet op die amptelike tendervorm van die Adminis- 3. All tenders must be submitted on the Administration's official trasie voorgele word. tender forms. 4. ledere inskrywing moet in 'n afsonderlike verse61de - koevert inge- 4. Each tender must be submitted in a separate sealed envelope ad = dien word, geadresseer aan die Voorsitter, Die Transvaalse Prom- dressed to the Chairman, Transvaal Provincial Tender Board, POI Box siale Tenderraad, Posbus 1040, Pretoria, en moet doidelik van die Pretoria. and must be clearly superscribed to show the tenopskrif voorsien wees ten einde die tenderaar se naam en adres aan te defer's name and address, as well is the number, description and clos - loon, asook die nommer, beskrywing en sluitingsdatum van die ten- ing date of the tender. Tenders must be in the hands of the Chairman der. Inskrywings moet teen 11h00 op die sluitingsdatum hierbo aange- by I Ih00 on the closing date indicated above. Loon, in die Voorsitter se hande wees. 5. Indien inskrywings per hand ingedien word. moet hulk teen 5. If tenders are delivered by hand, they must be deposited in the 11h00 op die sluitingsdatum in die Formele Tenderbus geplaas wees Formal tender Box at the Enquiry Office in the foyer of the New Proby die navraagkantoor in die voorportaal van die nuwe Provinsiale vincial Building at the Pretonus Street main entrance (near Bosman Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraat se kant (naby die hock Street corner). Pretoria, by 11h00 on the closing date. van Bosmanstraat), Pretoria.. J.F. Viljoen Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad. J.F. Viljoen. Chairman. Transvaal Provincial Tender Board. 18 Desember December

51 PROVINCIAL GA7MTIE, 2 JANUARY Plaaslike Bestuurskennisgewings Notices by Local Authorities STADSRAAD VAN VEREENIGING within a period of four weeks from the above - The purpose of the rezoning is to alienate the mentioned date. said portion, in extent approximately 250 square VEREENIGING ONTWERP-DORPSBE- metres, to the South African Transport Services. PLANNINGWYSIGINGSKEMA 1/296 J J ROODT Town Clerk Particulars of this amendment scheme are KENNISGEWING INGEVOLGE Municipal Offices open for inspection at the office of the Town ARTIKEL 26(1)(a) VAN DIE ORDONNAN- PO Box 35 Secretary, Room 1, Municipal Offices, S1E OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, Vereeniging Vereeniging, fora period of four weeks from the December 1985 date of first publication of this notice, which is Notice No 136/ December Die Stadsraad van Vereeniging het 'n Any objections or representations in connec- Ontwerp-dorpsbeplanningskema opgestel wat tion with this scheme shall be submitted in bekend sal staan as Vereeniging - wysiguigskema writing to the Town Council of Vereeniging 1/296. within a period of four weeks from the abovementioned date. Hierdie skema sal 'n wysigingskema wees en STADSRAAD VAN VEREENIGINGbevat 'n voorstel vir die hersonering van Ed J J ROODT 1178 (park), Sonlandpark, vanaf "openbare oop VEREENIGING - ONTWERPDORPSBE - Town Clerk ruimte" na "spesiaal' vir parkenng. PLANNINGWYSIGINGSICEMA 1/297 Municipal Offices PO Box 35 Die doel van die hersonering is om gemelde KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL Vereeniging erf aan die Gereformeerde Kerk, Vereeniging- 26(1)(a) VAN DIE ORDONNANSIE OP 27 December 1985 Noord vir parkeerdoeleindes to vervreem. DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965 Notice No 135/ Besonderhede van hierdie skema 16 ter insae Die Stadsraad van Vereeniging het 'n in die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer I, Ontwerporpsbeplanningskema opgestel wat Munisipale Kantoor, Vereeniging, vir 'n tydperk bekend sata stun as Vereeruging - wygginpkema van vier weke vanaf die datum van die eerste v297. DORPSRAAD VAN COLIGNY publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 25 Desember Hierdie skema sal 'n wysigingskema wees en VASSTELLING VAN SKUTTARIEF: bevat 'n voorstel vir die hersonering van 'n Enige beswaar of verto6 in verband met Dickinsonville na INTREKKING VAN MUNISIPALE ICENNIShierdie skema moet skriftelik aan die Stadsraad n gedeelte van Boundarystraat, GEWING NO 17/1985 s000rweg"-doeleindes. van Vereeniging binne 'n tydperk van vier weke vanaf bogenoemde datum voorgele word. Die doel van die voorstel is om die betrokke Munisipale Kennisgewing No 17/1985, afgegedeelte, groot ongeveer 250 m2, aan die Suid - kondig in Provinsiale Koerant 4415, van ROODT Afrikaanse Vervoerdienste to vervreem. November 1985 waarby. die Skuttarief vir die Stadslderk Munisipaliteit van Coligny vasgestel is, word Munisipale Kantoor Besonderhede van hierdie skema 16 ter insae hiermee mgetrek. Posbus 35 in die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 1, Vereeniging Munisipale Kantoor, Vereeniging, vir 'n tydperk 27 Desember 1985 van vier weke vanaf die datum van die eerste H A LAMBRECHTS Kennisgewing No 136/1985 publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 25 Stadsklerk Desember Enige beswaar of verto6 in verband met Munisipale Kantore hierdie skema moet skriftelik aan die Stadsraad Posbus 31 TOWN COUNCIL OF VEREENIGING van Vereeniging binne 'n tyyperk van vier weke CefigeY vanaf bogemelde datum voorgele word. VEREENIGING DRAFT TOWN-PLAN- 2 Januarie 1986 NING AMENDMENT SCHEME 1/296 I.1 ROODT Kennisgewing No 22/1985 ADVERTISEMENT IN TERMS OF SEG StadsklerkNI.stpate Kantoor TION 26(1)(a) OF THE TOWN-PLANNING Posbus 35 AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965 Vereeniging COLIGNY VILLAGE COUNCIL 27 Desember 1985 The Town Council of Vereeniging has pre- Kennisgewing No 135/1985 pared a Draft Town - planning Scheme to be DETERMINATION OF POUND TARIFF: known as Vereeniging Amendment Scheme REVOCATION OF MUNICIPAL NOTICE 1/296. NO 17/1985 This scheme will be an amendment scheme TOWN COUNCIL OF VEREENIGING and contains a proposal for the rezoning of Erf Municipal Notice No 17/1985, published in 1178 (park), Sonland Park, from "public open VEREENIGING DRAFT TOWN-PLAN - Provincial Gazette 4415, dated 20 November space" to "special" for parking purposes. NING SCHEME 1/ whereby the Pound Tariff for the Munici - pality of Coligny, was determined is hereby re- The purpose of the rezoning is to alienate the ADVERTISEMENT IN TERMS OF SEC - yoked. said erf to the Reformed Church, Vereeniging- TION 26(1)(a) OF THE TOWN-PLANNING North for parking purposes. AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965 H A LAMBRECHTS Particulars of this amendment scheme are Town Clerk open for incpection at the office of the Town The Town Council of Vereeniging has pre - Secretary, Room 1, Municipal Draft Town-planning Scheme to be for a period of four weeks from the Offices, Vereeniging, Cra own as Vereeniging Amendment Scheme Municipal Offices date of rst publication of this notice, which is PO Box December his scheme will be an amendment scheme and 27 Coligny Any objections or representations in connec- contains a proposal for the rezoning of a portion 2 January 1986 tion with this scheme shall be submitted in of Boundary Street, Dickinsonville, for Notice No 22/1985 writing to the Town Council of Vereeniging "railway"-purposes. 1-2

52 i 52 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986 DORPSRAAD VAN COLIGNY Die volgende gelde is van toepassing op die Teen netto koste van die voorafgaande filewering van water, per meter, aan emge ver- nansiele jaar, uitgesonderd ten opsigte van die bruiker, per maand of gedeelte van 'n maand, handelsafdelings, elektrisiteit, riolering, slag- WYSIGING VAN SKUITARIEF uitgesonderd soon in sub-items (2), (3) en (4) plaas en water, waar gelde vir die verbruik van, bepaal: water teen die tarief ingevolge sub-items (1), Daar word ingevolge die bepalings van arti - (2) en (3) van item 1 gehef word. kel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Be- (a) Per k/ of gedeelte daarvan: 4. stuur, 1939, bekend gemaak dat die Dorpsraad Aansluitings. (i) Verbruik tot 401d: 60c. van voorneme is om die skuttarief, afgekondig Die gelde betaalbaar ten opsigte van emgeby Administrateurskennisgewing 1154 van 15 (ii)verbruik bo 40 k/ tot en met 501d: 70c. aansluiting vir die lewering van water bedra September 1976, sons gewysig, te herroep en die werklike koste van materiaal en arbeid deur 'n nuwe verhoogde tarief te vervang. (iii) Verbruik bo 50 Id: R1,05. wat vir sodanige aansluiting gebruik word plus Afskrifte van die voorgestelde wysiging 18 (b) Minimum vordering per woning of 'n toeslag van 10 % op sodanige bedrag. ter insae by die kantoor van die Raad vir 'n woonstel; R3, Heraansluitings. tydperk van 14 dae met ingang van publikasie hiervan. (2) Besighede, kantore en ander verbruikers Vir die heraansluiting van die toevoer nadat uitgesonderd in sub-items (1), (3) en (4) be- dit weens 'n oortreding van hierdie verorde- Enige persoon wat teen die wysiging van die paal. ninge of op versoek van 'n verbruiker afgesluit verordeninge beswaar wens aan te teken meet is: RIO. dit skriftelik by die Stadsklerk doen binne 14 Die volgende gelde is van toepassing op die dae na die datum van publikasie hiervan in die lewering van water, per meter, aan verbruik- 6. Vorderings ten opsigte van meters. Provinsiale Koerant. ers per maand of gedeelte van 'n maand: (1) Vir die toets van meters deur die Raad H A LAMBRECHTS (a) Per Id of gedeelte daarvan: 60c. verskaf, in gevalle war daar gevind word dat Stadsklerk die meter me meer as Munisipale Kantore 2,5 % te veel of te min ) Minimum vordering per kantoor of be- Posbus 31 aanwys nie: RIO. sigheidsperseel: R3,00. Coligny (2) Vir die huur van 'n verplaasbare meter, 2725 (3) Die volgende gelde is van toepassing op per maand: RIO. 2 Januarie 1986 die lewering van water aan massaverbruikers Kennisgewing No 21/1985 met 'n verbruik van meer as Id per 3. Deposito virn verplansbare meter: R40. maand, perk! of gedeelte daarvan per maand: (a) Verbruik tot hi: 53c. Burgersentrum COLIGNY VILLAGE COUNCIL (b) Verbruik bo tot en met Id: 0 F - Joubertpark 60c. Ermelo 2350 AMENDMENT OF POUND TARIFF (c) Verbruik bo kf: 75c. 2 Januarie 1986 P J G VAN R VAN OUDTSHOORN Stadslderk Wesselton Dorpsbestuur. Kennisgewing No 78/1985 It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that Die volgende gelde is van toepassing op die the Village Council intends to revoke the lewering van water, per meter, aan die Wes- Pound Tariff, published under Administrator's selton Dorpsbestuur, per kf of gedeelte dear- Notice 1154 dated 15 September 1976, as van per maand: ERMELO TOWN COUNCIL amended, and the substitution therefore of a new increased tariff. (a) Verbruik tot kj: 53c DETERMINATION OF CHARGES FOR Copies of the proposed amendment are (b) Verbruik bo k6 60e THE SUPPLY OF WATER open to inspection at the office of the Council for a period of 14 days from date of publica- (a) Verbruik bo th 75c In terms of the provisions of section 8013(8) lion. f the o. Local notified that the Ermelo Town Coun Any person who desires to record his objet- van verbruik mag aanpas in oorleg met die - cil has, by Special Resolution, rescinded the lion to the said amendment, must do so in Wesselton Dorpsbestuur soos die swartdorp charges for the supply of water, published writing to the Town Clerk within 14 days after Wesselton uitbrei en daar 'n toename in verwider Municipal Notice in Provincial Gazette the date of publication of this notice in the bruikets en inwoners ontstaan as gevolg daar- 4361, dated 2 January 1985, and determined Provincial Gazette. van. the charges set out below with effect from 1 H A LAMBRECHTS Verde: met dien verstande dat die Read in November Town Clerk tye van volop water verligting op die glyskale TARIFF OF CHARGES Municipal Offices soos bepaal in sub - items 1, 2, 3 en 4 kan toe-. PO Box 31 staan. 1. Charges for the supply of water. Coligny Spesiale Vorderings (1) Domestic Consumers per House or Flat.. 2 January 1986 (1) Wanneer waterbeperkings ingevolge ar- The following Notice No 21/1985 charges are applicable for the tikel 28 ingestel is, is die volgende bykomende 2- supply of water, per meter, to any consumer, 2 gelde van toepassing op die lewering van per month or part of a month, except as deterwater, per meter aan emge verbruiker indien mined in subitems (2), (3) and (4). die maksimumverbruik soon van tyd tot tyd STADSRAAD VAN ERMELO deur die Raad vasgestel per meter-afleespen- (a) Per k/ or part thereof for: ode oorskry word: - VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE LE - WERING VAN WATER (i) Consumption up to 40 k!: 60c. (a) Vir die eerste 5 ki of gedeelte daarvan be die maksimum vasgestel, per U of gedeelte (fi) Consumption more than 40 k/ up to and daarvan: R5,00. including 50 Id: 70c. Ingevolge die bepalings van artikel 80(B)(8) (iii) W van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, (b) Vir elke of gedeelte daarvan bo 5 k/ Consumption more than 50 k/: RI, , word hiermee bekend gemaak dat die van die maksimum vasgestel, per Id of ge- (b) Minimum charge per house or flat: Stadsraad van Ermelo, by Spesiale Besluit die deelte daarvan: RI0,00. 93,00. gelde vir die lewering van water, afgekondig Met dien verstande dat in gevalle van buiby Munisipale Kenrusgewing gepubliseer in (2) Businesses, offices and other consumers Provinsiale Koerant 4361 gedateer 2 Januarie hofimeteraflesings :van wateryer- except those determined in subitems (1), (3) tentewone 1985 ingetrek het en vasgestel het soon hiernaa aan bona fide leklcastes te wyte is en 71. and (4). onder uiteengesit met ingang ddi 1 November op von. egging endie n ge bewyse, die Raad the betrokke verbruiker slegs kan aan- 1985: The following charges are applicable for the slaan teen die tarief in 1 Idaho vermeld. supply of water, per meter, to any consumer TARIEF VAN GELDE per month of part of a month. (2) Indien watertoevoer aan emge ver- 1. Gelde vir die Lewering van Water. bruiker gestaak word per / in hovers met 'a (a) per k/ or part thereof: 60c. maksimum inhoudsmaat van 201: le. (1) Huishoudelike verbruikers per woning (b) Minimum charge per office or business of woonstel. 3. Munisipale Verbruik van Water. premises: R3,00.

53 1 i i. PROVINCIAL GAZETTE, 2 JANUARY le 3. The following charges are applicable for (3) Deposit for a portable meter: R40. die opgemete gebied van die dory gelee wear the supply of water to bulk consumers with a nie straatriole langs enige grens van sodanige consumption in excess of Id per month, VAN R VAN OUDTSHOORN perseel gale is nie, vir elke 20 leer-inwoners, perk/or part thereof for: Town Clerk personeel en bediendes, of gedeelte daarvan, Civic Centre PJ: bereken volgens die huisvestingsvermoe van (a) Consumption up to kl: 53c. G F park sodanige inrigtings, per jaar: R24,00. &mei Jonubert (b) Consumption more than kl up and Sportklubs, ten opsigte van terreine onder including d: 60c Id. 2.1anuary 1986 hulle beheer, per klub, per jaar: R48,00. (c) Consumption more than k/: 75c k/. Notice No 78/ Terreine van die landbouvereniging of (4) Wesselton Village Council. skouvereniging, per hektaar of gedeelte daarvan, per jaar: 828,80. The following charges are applicable for the supply of water, per meter, to the Wesselton STADSRAAD VAN ERMELO DEEL B BYKOMENDE VORDERINGS Village Council, per kl or part thereof per Benewens die vorderings in Deel A gespesi-, month: VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE lister ten opsigte van persele wat by die lad (a) Consumption up to Id: 53c. LEWERING VAN RIOLERINGSDIENSTE se straatriole aangesluit is, moet die vorderings hieronder gespesifiseer, deur die eie- (b) Consumption more than Id: 60c. naars van die betrokice persele, behalwe waar Ingevolge die bepalings van artikel 800(8) anders vermeld soos volg betaal word: (c) Consumption more than k!: 75c. van die Ordonnanste op Plaaslike Bestuur, 1939, word hiermee bekend gemaak dat die (a) Woonhuise, perjaar: R72,00. Provided that the Council may adapt the Stadsraad van Ermelo by Spesiale Besluit die consumers limit after consultation with the gelde vir die lewering van noleringsdknste, (b) Woonstelle uitsluitlik vir woondoel - Wesselton Village Council as the Wesselton afgekondig by Mumsipale Kennisgewmg 6 van eindes, per woonstel, perjaar: R72,00. black township extends and there is an in gedateer 8 Julie 1981, soos gewysig, ingecrease in consumers and residents in consequ - trek het en vasgestel het soos hieronder uit- (c) Bouersaansluitings, per jaar: R72,00. ence thereof. eengesit met ingang 1 November Further provided that the Council may relax (d) Losies- of BYLAE huurkanterhuise en persothe sliding tariff in the event of abundance neeltehuise vir elke 100 m of gedeelte dear - water in respect of subsections 1, 2, 3 and 4. DEEL A BESKIKBAARHEIDSGELDE van van die totale oppervlakte by elke ver - dieping, met inbegnp van die kelderver - 2. special levies Eike opgemete erf, gedeelte van 'n erf, bou- dieping en buitegeboue, per jaar: R28,80. perseel of stuk pond wat by die Read se (1) If water restrictions are instituted in straatriole aangesluit is of, na die meninx van,(e) Hotelle, klubs en biersale, vir elke 100 terms of section 28 the following additional die Raad, daarby aangesluit ken word, is on- m` of gedeelte daarvan van die totale opper - charges will be levied for the supply of water, derworpe aan 'n beskikbaarheidsgeld en die vlakte by elke verdieping, met inbegrip van per meter to any consumer if the maximum eienaars daarvan moet aan die Read die koste die kelderverdieping en buitegeboue, per use as determined from time to time by the betaal soos hieronder gespesiliseer jaar: R115,20. Council, is exceeded per meter reading period: 1. Ten opsigte van elke opgemete erf, ge- (0 Hotelle, klubs en biersale en besigheids - deelte van 'n erf, bouperseel of stuk pond, persele onder dieselfde dak: (a) For the first 5 Id or part thereof above met 'a totale oppervlakte van me of the maximum determined, per kf or part the- minder, per jaar: R72,00. (i) Vir elke 100 m2 of gedeelte daarvan van die totale oppervlakte by elke verdieping, met reof: 85, Ten opsigte van elke opgemete erf, ge- inbegrip van die kelderverdieping en buitege- (b For every kl or part thereof, above 5 kl deelte van 'n erf, bouperseel of stuk ponds boue beskikbaar vir hotel-; klub - of biersaalof the maximum determined, per kl or part met 'n totale oppervlakte van meer as ml doeleindes perjaar: R115,20. thereof: R10,00. volgens die onderstaande skaal: (ii) Vir elke 100 m2 of gedeelte daarvan van Provided that in the case of extraordinary (a) Vir die eerste m2 van die opper- die totale oppervlakte by elke verdieping, met high meter readings for water consumption vlakte van sodanige erf, gedeelte van 'Il elf, inbegrip van die kelderverdieping en buitegedue to bona fide water leakages and on pro - bouperseel of stuk pond, per jaar: R72,00. boue beskikbaar vir besigheidsdoeleindes, per duction of sufficient prove the Council may as- jaar: 857,60. less the consumer concerned only at the tariff (b) Vir elke daaropvolgende m2 of gedeelte daarvan van die oppervlakte van soda- (g) Besigheidspersele wat nie andersins ge- mentioned in 1 above. nip erf, gedeelte van 'n erf, bouperseel of klassifiseer is nie, vir elke 100 ms of gedeelte 2. If the water supply of any consumer is dis- stuk grond, per jaar: R14,40. daarvan van die totale oppervlakte by elke continued per / in containers with a maximum verdieping, met inbegrip van die keldervercapacity of 20 /: lc. 3. Hospital; verpleeg- en herstellingsinrig- dieping en buitegeboue beskikbaar vir besignags: heidsdoeleindes, per jaar: R57, Municipal Consumption of Water. (1) Vir elke bed beskikbaar vir pasiente, per (h) Kommersiele wasserye, ysfabrieke, At net cost of the preceding, financial year, jaar: R14,40. mineraalwaterfabrieke, fabrieke, werkswin - excepting in respect of the trading depart- kels, saagmeulens: (2) Vir elke lid van die personeel en bements, electricity, drainage abattoir and diendes, inwonend en nie-inwonend, bereken (i) Vir elke 100 m2 of gedeelte daarvan by water, where the consumption of water shall voleens. die gemiddelde aantal person in elke verdieping, met inbegrip van die kelder be charged for at the rate in terms of sub-items - diens tens gedurende die vorige jaar, per jaar: (2) and (3) of item L verdieping en buitegeboue beskikbaar vir be- (1),R14,40. sigheidsdoeleindes, per jaar: R57, Connections. 4. Persele van die S A Vervoerdienste of (ii) Kommersiele motorgarages vir elke 100 The charges payable in respect of any con - ander Staatsdepartemente, waar nie straat- m2 of gedeelte daarvan, by elke verdieping, nection for the supply of water shall amount to note langs enige grens van sodanige perseel met inbegrip van die kelderverdieping en the actual cost of material and labour used for Fie is nie: buitegeboue beskikbaar vir besigheidsdoelsuch connection, plus a surcharge of 10 % Oil eindes, per jaar: R57,60. (I) Vir elke wooing of woonstel, per jaar: such amount. R72,00. (i) Moutfabrieke, maulers, produktebesig - 5. Reconnections. hede en soortgelyke ondernemings wat nie an (2) Vir elke koshuis, enkelkwartiere, - sal- dersins gekiassifiseer word nie, vir elke 100 m2 For the reconnection of supply after it has blok of ander gebou vir bewoning, wonings en of gedeelte daarvan, by elke verdieping, met been disconnected for a breach of these by- woonstelle in subitem (1) genoem uitgesluit, inbegrip van die kelderverdieping en buitege - laws or at the request of a consumer: R10. vir elke 20 inwoners of gedeelte van 20, bere- boue beskikbaar vir besigheidsdoeleindes, per ken volgens die huisvestigangmermo8 van so- jaar: R57, Charges in respect of meters. danige geboue, per jaar: R24,00. 0) Hospitale, verpleeg - en herstellingsinrig - (1) For testing meters supplied by the Conn - (3) Vir elke 10 m2 of gedeelte daarvan van zings: cil where it is found that the meter does not enige gebou nie vir woondoeleindes bedoel show an error of more than 2,5 % either way: nie en wat by die perseelriool aangesluit is, (i) Vir elke bed vir pasiente beskikbaar, per RIO. per jaar: R4,80. jaar: 814,40. (2) Rental of a portable meter, per month: 5. Opvoedkundige inrigtings en koshuise, (ii) Vir elke lid van die personeel en be- RIO. deur opvoedkundige 'unpins bedryl buite diende, bereken volgens die gemiddelde aan- - - _.

54 .. 54 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986 tal persone gedurende die vorige jaar in diens, 2. By inrigtings waar die ERMELO TOWN COUNCIL per jaar: R14,40. voorlesin amdakundige mers op dieselfde terrein as die koshuise gelee is, moet die leerlinge/on (k) Tronk, vir elke - 10 of gedeelte van 10, van derwysers wat by die koshuise inwoon en die DETERMINATION OF CHARGES FOR die totale aantal bewoners, bereken volgens THE PROVISION OF A SEWERAGE lesings/klasse bywoon nie by die skoolopgawes die huisvestingsvermoe van sodanige tronk, SERVICE herinbe wees nie.. per jaar: R96, In gevalle waar enige koste op getalle van (I) Kerke, met inbegrip van sale wat geen in- In terms of the provisions of section 80B(8) persone of beddens gebaseer is, moet die of the Local Government Ordinance, 1939, it komste opbring nie, vir elke 100 sitplekke of hoofde van die betrokke inrigtings aan die is hereby notified that the Ermelo Town Conn gedeelte van 100 van die totale sitplekruimte, - Raad gesertifiseerde opigawes verstrek waarin per jaar: 824,00. die inligting wat vir die berekening van soda - cil has by Special Resolution rescinded the charges for the supply of water, published (rn) Goewermentskantore en departemente, nige koste vereis word, uiteengesit word. In - under Municipal Notice 6 of 1981 dated 8 July vir elke 100 m2 of gedeelte daarvan van die lien enige persoon of persone van wie 'n op- 1981, as amended, and determined the charges totale vloeroppervlakte by elke gawe kragtens hierdie verordeainge verdieping, set out below with effect from 1 November verlan3s met inbegrip van die kelderverdieping en btu- word in gebreke bly om dit te lewer binne dae nadat by of hulk deur die Stadsklerk of tegeboue, per jaar: R57,60. ander gemagtigde bearnpte, aangese is om dit SCHEDULE (n) Sportklubs, ten opsigte van terreine to doen, het die Raad die reg om sodanige onder hulle beheer, per klub, per jaar: R48,00. koste ingevolge Dele A en/of B in rekening to PART A AVAILABILITY CHARGES bring as wat die Raad in die omstandighede (o) Persele van die S A Vervoerdienste, uit- Every surveyed erf, portion of an erf, stand redelik ag. slmtende wonings en woophuisies en perso- or lot which is, or, in the opinion of the Connneeltehuise, vir elke 100 mg of gedeelte daar- 4. Indien sekere afdelings van enige gebou cil, can be connected to the Council's sewers van van die vl oe ro p per vl a k te by elke gedurende die oprigting daarvan bewoon shall be subject to an availability charge and verdieping van alle geboue, per jaar: R57,60. word, meet enige koste wat ten opsigte van so- the owners thereof shall pay to the Council the danir gebou van toepassing is, in rekening charges specified hereunder: (p) Opvoedkundige inrigtings, uitgesonderd gebnng word in verhouding met die bewoonde koshuise, vir elke 20 persone bestaande uit 1. afdeling(s). In respect of every surveyed erf, portion. personeel en leerlinge/studente, bereken vol- of an erf, stand or lot with a total area of gene die huisvestingsvermod van sodanige in- 5. Alle vorderings ingevolge Deel B is van m2 or less, per annum: R72,00.. ngting, per jeer: R48,00. toepassing van die eerste dag van die maand of 2. In respect of every surveyed erf, portion. wat volg.op did waarin die aansluitiqg by die (q) Koshuise en liefdadigheidsinrigtings, vir of an erf, stand Read se note gemaak is. of lot, with a total area of elke 20 persone of gedeelte van 20, bestaande more than m, according to the following uit personeel, bediendes en leerlinge/stu- scale. ' 6. Vir enige perseel wat nog ale by die Raad dente, bereken volgens die huisvestingsver- se riole aangestuit is nie, moet gelde betaal (a) For the first m2 of the area of such mod van sodanige inrigtings, per jaar: R86,40. word kragtens Deel B van die datum of erf portion of an erf, stand or lot, per annum: waarop die Read by.skriftelike kennisgewingrn Op (r) Terreine van die landbouvereniging of - -,. verlang het dot die tuning gemaak moos skouvereniging, per spoelkloset of urinaal, word, of van die datum of waarop die aanslui- (b) For each succeeding m2 or portion per jaar: R57,60. ting gemaak word, naamlik die vroegste thereof of the area of such erf, portion of an (s) Besigheidspersele wat uitsluitlik gebrui1 datum. Vir enige perseel wat nog nie aange- erf, stand or lot, per annum: R14,40. word vir opbergingsdoeleindes, vir elke 100 m shut is op die datum waarop die Raad die aan - of gedeelte daarvan van die totale vloerop- sinking verlang the, moet die gewone koste in 3. Hospitals, nursing and convalescent L pervlakte by elke verdieping, met inbegrip van rekening gebnng word vir saltlike suigtenk of nomes: die kelderverdieping en buitegeboue beskik - afvalwatervenvyderingsdienste gelewer, bene- (1) Per each bed available for patients, per bear vir opbergingsdoeleindes, per jaar: wens die vordenng kramens Deel B hiervan. annum: R14,40. R28, Alle jaarlilcse iorderings ingevolge Dele (2) Per each member of the staff and ser- (t) Die eienaar of bewoner van enige per- A en B is betaalbaar deur middel van 12 mean- vents, resident and non - resideht, calculated on seel of 5ebied (insluitende Wesselton Swart- delikse betalings waarvan elk een-twaaffde the average number of persons in service durwoongebied en enige uitbreiding daarvan en van die jaarlikse vordering sal bedra. Maande- ins the previous year, per annum: R14,40. omvat Wesselton Dorpsbestuur as die ver- fikse betalings moet gedoen word voor of op bruiker en sluit ook in enige dorpsgebied aan die vyftiende dag van die maand wat volt op 4. South African Transport Services or other wie die Raad klein - of grootmaat dienste die maand waarop die vordering betrekking Government Departments where no sewer lewer, war rioolwater in die Raad se straat - het. Rente teen 10 % per jaar, mag. in bete- exists along any boundary of such premises: riool en perseelrioolstelsel ontlas vir verwer- kening gebring word op bedrae wat me op die king by die Raad se rioolsuiweringsaanlegte, veivaldatum betaal is me. (1) For each dwelling or flat, per annum: meet benewens die ander gelde waarvoor by R72,00. ingevolge hierdie bylae aanspreeklik mag 8. Aansluitingskoste. (2) For every hostel, single quarters, prison wees, aan die Raad noolwatergeld betaal wat Vir die verskaffing van 'n aansluiting by die block or other building for residential purooreenkomstig. die volgende formula bereken word: Bedrag in sent per lc/ = Raad se graatriole, word 'a bedrag gevorder poses, dwellings and flats mentioned in subwat die koste van die materiaal, arbeid en ver- item (1) excluded, for every 20 residents or 0,0480 (OA 50), met 'n minimum van 9,60c per Id, voerkoste insluit, plin 'n toeslag van 10 %. 'n part thereof, calculated according to accom wear OA = suurstof in milligram per liter geab- - Deposit sods dew die stadsingenieur be- modation capacity of such buildings, per sorbeer in die monster van die afloop wat bepaal word deur die kaliumpermanganaattoets, main' "wet umraf gestcgt word' annum: R24,00. soos uitgevoer volgens die metode voorge - 9. Verstopte Perseelriole. (3) For every 10 m? or part thereof of each skryf in paragraaf 5 van die Streekstandaarde floor not for residential purposes and that is vir Nywerheidsafvalwater, afgekondig by Goe - 'a Bedrag van R25 is betaalbaar vir die oop- connected to the sewer, per annum: R4,80. wermentskennisgewing R 3208 van 29 Angus- maak deur die Raad van 'n verstopping in 'n tus 1969 (Staatskoerant 2512). private perseelrioolstelsel. 5. Educational institutions and hostels con-, ducted by educational institutions, situated outside the surveyed area of the township, DEEL C ANDER VORDERINGS DEEL E AFSLAG where no sewer exists along any boundary of Munisipale Persele 'a Afslag van 40 % word toegestaan inge- such premises, per every 20 pupil inmates, volge item 1 van Deel A en item (a) van Deel staff and servants, or part thereof, calculated Vir alle munisipale persele is die volgende B ten opsigte van die Wesselton Swart-woon- on the accommodation capacity of such instigelde betaalbaar: gebied. tution, per annum: R24,00. (a) Vir elke spoelkloset, bak of urinaal wat 6. Sports clubs, in respect of grounds under in sodanige perseel geinstalleer is, per jaar: their control, per club, per annum: R48,00. R36. P.1 G VAN R VAN OUDTSHOORN Stadsklerk 7. Premises of the agricultural society, or (b) Vir elke geut by die abattoir geinstal - show society, per hectare or part thereof, per leer, per jaar: 860. Bur gersentrum annum: 828,80. DEEL D ALGEMEEN Posbus 48 PART B ADDITIONAL CHARGES Ermelo Indien daar enige verskil ten opsigte van 2350 The charges specified below shall be paid by indeling ontstaan, berus die eindbeslissing by 2Januarie 1986 the owners of the premises concerned, except die Raad. Kennisgewing No 76/1985 where otherwise stated, in addition to the

55 i floor, 0 PROVINCIAL GAZETTE, 2 JANUARY charges specified under Part A in respect of pupils/students, calculated on the accommoda- charged under Part B from the date upon premises connected to the Council's sewers, as don capacity of such institution, per annum: which the Council, by written notice, required follows: 848,00. the connection to be made or from the date (a) Dwellings, per annum: R72,00. upon which connections is made, whichever is (q) Hostels and charitable homes, for every the earlier. The premises not connected by the (b) Wholly residential flats, per flat, per 20 persons or part of 20, comprising staff, ser- date upon which the Council required the con - annum: R72,00. vents and pupd.s/students, calculated on the nection to be made shall be charged the usual accommodation capacity of such institution, fee for sanitary, vacuum or slopwater removal (c) Builders connection, per annum: R72,00. per annum: R86,40. services rendered, in addition to the charges (d) Boarding or lodging houses and staff under Part B hereof. (r) Premises of agricultural society, or show accommodation for every 100 m2 or part - e. per water closet or urinal, per annum: thereof of the total area at each floor, includ - 7. All annual charges in respect of Parts A 857.' &. in basement and outbuildings, per annum: and B shall be payable by means of 12 monthly 828,80. (s) Business premises used exclusively for payments, each payment of which shall every 100 m or pan amount to one-twelth of the annual charge (e) Botels, clubs and beer halls, for every storage purposes for due. Monthly payments shall be made on or 100 int or part thereof of the total area of each thereofateach floor, total area includbefore the fifteenth day of the month following. mg basement and outbuildings available for, floor, including basement and outbuildings, that for which the levy has reference. Interest storage purposes, per annum: 828,80. per annum: R115,20. at the rate of 10 % per annum may be levied (f) Hotels, clubs and beer halls and business (t) The owner or occupier of any premises or on non - payment of charges due on the date of premises under the same roof: area (including Wesselton Black Township and maturity. any extension thereof including Wesselton Vil- 8. Connection Fees. CO For every 100 m' or part thereof of the lage Council as consumer or any other towntotal area at each floor, including basement ship area to which this Council supply any kind For the provision of a connection to the and outbuildings available for hotel, club or of services in bulk or any other manner) who Council's sewers, a fee shall be charged which beer hall purposes, per annum: R115,20. discharges any sewage into the Council's shall include the cost of materials, labour and sewer, drain or 2 drainage installation for protransport costs, plus a surcharge of 10 %. A de- (ii) For every 100 m or part thereof of the cessing at the Council's sewage treatment posit as assessed by the engineer must be paid total area at each floor, including basement works shall in addition to any other charges for In"" advance. and outbuildings available for business p - ur which he may be liable in terms of this poses, per annum: 1257,60. schedule pay to the Council a sewerage charge 9. Blocked Drains. which shall be calculated in accordance with () Business premises, not otherwise classi- the following formula: Amount in cent per kl = An amount of R25 shall be payable for the fled, for every 100 m` or part thereof of the 7,20 + 0,0480 (OA 50), with clearing by the Council of a blockage in apritotal area at each floor, minding. basement a minimum of 9,60c per hl, where OA = Oxygen vale drainage installation. and outbuildings available for business pur-. absorbed in milligrams per litre in the sample poses, per annum: R57,60. PART E REBATE of the effluent as determined by the potassium (h) Commercial laundries, ice factories, permanganate test, carried out according to A rebate of 40 % shall be granted on the mineral water works, factories, workshops, the method prescribed in paragraph 5 of the charges payable in terms of item 1 of Part A sawmills: Regional Standards for Industrial Effluent; and item (a) of Part B in respect of Wesselton published under Government Notice R 3208, Black Township. (i) For every 100 ms 'or part thereof, at each dated 29 August 1969 (Government Gazette floor, including the basement and outbuildings 2512). P.1 0 VAN R. VAN OUDTSHOORN available for business purposes per annum: Town Clerk 857,60. PART C OTHER CHARGES Civic Centre 2(i) Commercial motor garages for every 100 Municipal Premises PO Box 48 m or part thereof at each floor, including Ermelo basement and outbuildings available for For all municipal premises the following 2350 business purposes, per annum: 857,60. charges shall be payable: 2 January 1986 ' Notice76/ (i) Malt factories, mills, produce businesses (a) For every water closet, pan or urinal in- 4-2 and similar undertakings not otherwise classi- stalled in such premises, per annum: R36. fled, for every 100 m or part thereof at each including basement and outbuildings (b) For evety gully installed at the abattoir, STAD JOHANNESBURG available for business purposes, per annum: Per annum: w R57,60. PART D GENERAL VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE 0) Hospitals, nursing and convalescent 1. Should any dispute arise as to classifies- I 0 HANNESB URGSE D 0 RPS B EPL A N. homes: don, the decision of the Council shall be final. NINGSKEMA, (i) Per each bed available for patients, per 2. At educational institutions where the lea annum: R14,40. (WYSIGINGSKEMA 1557) ture/dassrooms are situated on the same site (ii) Per each staff member and servant, cal - as the hostels, the pupils/teachers living at the culated on the average number of persons in hostels and attending the lectures/classes shall Kennis word hiermee ingevolge die bepaservice during the previous year, per annum: not be re-included in the school returns. lings van artikel 26 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, gegee dat R14, In cases where any charge is based upon die Stadsraad van Johannesburg 'n Ontwerp- (k) Gaol, for every 10 or part of 10 of the numbers of persons or beds, the heads of the dorpsbeplanningskema opgestel het wat as Jonumberinstitution of inmates, calculated the accom- hannesburg se Wysigingskema 1557 bekend sal concerned shall furnish the Council with certified returns settingforth thef inormamodation capacity of such gaol, per annum:staan. don R96,00. required for calculating such charges. Should any person or persons, required to Hierdie skema is 'n wysigingskema en dit (I) Churches, including non - revenue product- furnish any return in terms of these by-laws, bevat die volgende voorstel: ing halls, for every 100 seats or part of 100 of fail to do so within 30 days after having been the total seating capacity, per annum: R24,00. called upon to do so by the Town Clerk or Om Erwe 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2839, other authorised officer, the Council shall 2840, 2841, 2842, 2843 en deel van Erwe 2836 (m) offices and departments, Govemmsnt have the right to make such charges under en 4682, Johannesburg, synde gelee in die for every 100 m or part thereof of the total Parts A and/or B as in the circumstances ap- straatblok wat deur De Korte, Henri, Juta- en area at each floor, including basement and pear to the Council to be reasonable. Eendrachtstraat begrens word van Residen - outbuildings, per annum: R57,60. sieel 4 na Besigheid 1, Hoogtesone 3 te herso- 4. Should any building be occupied in sec- neer. (n) Sports clubs, in respect of grounds under firms during construction, any charges which their control, per club, per annum: 848,00. apply in respect of such building Die uitwerking van hierdie skema is om 'n in proportion to the sections) occupied. shall be made openbare parkeergarage en 'n kleinhandet (o)vnnkelkomponent - South African Transport Services pre- toe te laat. rinses excluding dwellings and cottages and 5. MI charges under Part B shall apply from staff accommodation for every 100 m or part the first of the month following upon that durthereof of the floor area at each floor of all ing which connection has been made to the insae in Kamer 798, Sewende Verdieping, Besonderhede van hierdie skema le ter buildings, per annum: 857,60. Council's sewers. Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg, vii 'n tydperk van vier weke vanaf die datum (p) Educational institutions, excluding hos- 6. Any premises which have not yet been waarop hierdie kennisgewing die eerste keer tels, for every 20 - persons comprising staff and connected to the Council's sewers shall be gepubliseer word, naamlik 2 Januarie 1986.

56 1 spection 56 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986 Enige beswaar of vertoe in verband met TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG, terrein" geoormerk is, vir Gedeelte 383 van die hierdie skema moet binne 'n tydperk van vier TRANSVAAL Plaas Randjesfontein 405 JR vir dieselfde doel weke vanaf bogenoemde datum skriftelik aan as die hierbo vermeld, te ruil, en die hertransdie Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg NOTICE OF FIRST SITTING OF VALUA - pertering van die voormelde Gedeelte 89 aan 2000, gerig word. mnre Randjesfontein Developments (Edms) 170N BOARD TO HEAR OBJECTIONS IN H T VEALE RESPECT OF PROVISIONAL SUPPLE- Beperk. Stadsekretaris MENTARY VALUATION ROLL FOR THE 'n Sketsplan wat die ligging van die eiendom Burgersentrum FINANCIAL YEAR 1984/85 wat geruil word aandui, le gedurende gewone Braamfontein kantoomre in die kantoor van die Stadsekreta - Johannesburg Notice is hereby given in terms of section 37 ris, Munisipale Kantore, Pearcestraat, Olifants- 2 Januarie 1986 of the Local Authorities Rating Ordinance, fontein vir 'n.tydperk van 14 (veertien) dae 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the first sit- vanaf 2 Januane 1986 ter insae. ring of the Valuation Board will take place on Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen CITY OF JOHANNESBURG 21 January 1986 at 11h00 and will be held at the die voorgestelde ruil, moet sodanige beswaar nie following address: later as 12h00 op 16 Januarie 1986 skriftelik by PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN - Council Chamber die oadergetekende indien. NESBURG TOWN - PLANNING SCHEME, Municipal Buildings, Wanderers Avenue 1979 Middelburg, Transvaal D A STEYTLER Waarnemende Stadsklerk to consider objections to the provisional sup- Munisipale Kantore (AMENDMENT SCHEME 1557) plementary valuation roll for the financial Privaatsak X16 year 1984/85. Olifantsfontein Notice is hereby given in terms of section M G JOUBERT of the Town - planning and Townships Ordi - 2 'anomie 1986 Secretary: Valuation Board nance, 1965, that the City Council of Johan - - Kennisgewing No 48/ January 1986 nesburg has prepared a Draft Town - planning Scheme, to be known as Johannesburg Amendment Scheme This scheme will be an Amendment Scheme TOWN COUNCIL OF MIDRAND TOWN COUNCIL OF THABAZIMBI 41 and contains the following proposal: To rezone Erven 2831, 2832, ,PROPOSED FOR PORTION EXCHANGE OF PORTION 89 ADOPTION OF BY - LAWS 383 OF THE FARM RAND- 2835, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843 and part of JESFONTEIN 405 JR AND THE RETRANS - Notice is hereby given in terms of section 96 Erven 2836 and 4682, Johannesburg Township, FER OF THE AFORESAID PORTION 89 TO bis (2) of the Local Government Ordinance 17 being. within the block bounded by De Korte, MESSRS RANJESFONTEIN DEVELOP- of 1939, that the Town Council of Thabazimbi Henn, Juts and Eendracht Streets, from Resi - MENTS (PTY) LIMITED intends to adopt the Standard By - laws relating dential 4 to Business 1, Height Zone 3. to the Keeping.of Animals, Birds and Poultry The effect of this scheme is to permit a pu- Notice is hereby given in terms of the provi- and Businesses involving the Keeping of Arum - blic parking garage and a retail shopping com- sions of section 79(18) of the Local Government als, Birds, Poultry or Pets as published by ponent. Ordinance, No 17 of 1939, as amended, that the Administrator's Notice 2208 dated 9 October Town Council of Midrand proposed, subject to 1985 and that the Poultry By - laws as published Particulars of this Scheme are open for in- the approval of the Administrator, to exchange by Administrator's Notice 677 dated 16 August at Room 798, Seventh Floor, Civic Portion 89 originally earmarked for a "Reser- 1967, and sections 65 to 86, Part iv, Chapter 2 of Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a voir Site", for Portion 383 of the Farm Randjes- the Public Health By-laws published by Admiperiod of four weeks from the date of the first fontein 405 JR for the same purpose as referred nistrator's Notice 148 dated 21 February 1951 be publication of this notice, which is 2 January to above and the re-transfer of the aforesaid repealed Portion 89 to Messrs Randjesfontein Developments (Pty) Limited. Copies of the relevant amendment will be at Any objection or representations in connec - the Municipal Offices during. normal office tion with this scheme she'll be submitted in A sketchplan indicating the locality of the hours for inspection, for a period of fourteen writing to the Town Clerk, PO Box 1049, Jo - property to be exchanged, is available for (14) days from the date of publication thereof. hannesburg 2000, within a period of four inspection during ordinary office hours at the weeks from the abovementioned date. office of the Town Secretary.. Municipal Offices, Pearce Street, Olifantsfontem, for a period of 14. Any person desirous of lodging any objections H T VEALE (fourteen) days as from 2 January, to the proposed amendment must lodge such Civic Centre City Secretary objection in writing with the undersigned Braamfontein Any person who wishes to object to the fourteen (14) days after publication of this Johannesburg within proposed exchange referred to should do so in notice in the Provincial Gazette. 2 January wntmg to the undersigned by not later than 12h00 on 16 January P L VAN JAARSVELD Acting Town Clerk PO Box 90 STADSRAAD VAN MIDDELBURG, D A STEYTLER TRANSVAAL Thabazimbi Acting Town Clerk 0380 Municipal Offices 2 January 1986 KENNISGEWING VAN EERSTE SITTING Private Bag X16 Notice No 59/1985 VAN WAARDERINGSRAAD OM BE - Olifantsfontein SWARE TEN OPSIGTE VAN VOORLO HOE AANVULLENDE WAARDERINGS - 2 January 1986 LYS VIR DIE BOEKJAAR 1984/85 AAN TE Notice No 48/1985 STADSRAAD VAN THABAZIMBI HOOR AANVAARDING VAN VERORDENINGE fa Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van STADSRAAD VAN MIDRAND Kennis geskied hiermee ingevolge die bepadie Ordonnansie op Eiendomsbelasting van lings van artikel 96 bis (2) van die Ordonnansie Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van VOORGESTELDE RUIL VAN GEDEELTE op Plaaslike Bestuur, Ordonnansie 17 van 1939, 1977), gegee dat die eerste sitting van die 89 VIR GEDEELTE 383 VAN DIE PLAAS dat die Stadsraad van Thabazimbi van voor- Waarderingsraad op 21 Januarie 1986 om RANDJESFONTEIN 405 JR EN DIE HER- neme is om die Standaardverordeninge betref- 11h00 sal plaasvind en gehou sal word by die TRANSPORTERING VAN DIE VOOR- fende die Aanhou van Diere, Voels en Pluimvee volgende adres: MELDE GEDEELTE 89 AAN MNRE en Besighede wat die Aanhou van Diere, Voels RANDJESFONTEIN DEVELOPMENTS en Pluimvee of Troeteldiere behels en soos (HUMS) BEPERK Mun Raadsaal isipale Gebou, Wandererslaan afgekondig by Administrateurskennisgewing No 2208 van 9 Middelburg, Transvaal Oktober 1985 te aanvaar en dat die Kennisgewing ;Saul hiermee ingevolge die Pluimveeverordeninge afgekondig by Adminisom enige beswaar teen die voorlopige aanvul - bepalings van entire! 79(18) van die Ordonnan- trateurskennisgewing 677 van 16 Augustus 1967, lende waarderingslys vir die boekjaar 1984/85 ste op Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, soos in sy geheel herroep word, asook artikels 65 tot te oorweeg. gewysig, dat die Stadsraad van Midrand van.86, Deel iv, Hoofstuk 2, van die Publieke M G JOUBERT voorneme is om, behoudens die goedkeuring Gesondheidsverordeninge afgekondig by Admi - Sekretaresse: Waarderingsraad van die Administrateur, Gedeelte 89 wat oar- nistrateurskennisgewing 148 van 21 Februarie 2 Januarie 1986 spronklik vir die doel van 'n "Watertoring

57 - ' PROVINCIAL GAZETTE, 2 JANUARY Afskrifte van die betrokke wysiging sal ter Secretary, (Room 1), Municipal Offices, Ver- for the purchasing of Escom electricity as from insae,munisipale Kantore vir 'n tydperk van veertien first publication of this notice, which is 2 (14) dae vanaf die datum van publikasie van January hierdie kennisgewing, beskikbaar wees. Any objection or representations in connec- le Copies of the said amendments are open to inspection during office hours at the office of the Town Secretary for a period of fourteen Enige persoon wat beswaar teen die voorge - tion with this scheme shall be submitted in days from the date of publication hereof in the stelde wysiging wil aanteken, moet dit skriftelik writing to the Town Council of Vereeniging provincial Gazette. binne veertien (14) dae ná die datum van within a period of four weeks from the abovepublikasie van hierdie kennisgewing in die mentioned date. Any person who desires to record his objec - Provinsiale Koerant by die ondergetekende tion to the said amendment must do so in writ - indien. LI ROODT Mg to the undermentioned within 14 days after Town Clerk the date of publication of this notice in the P 1.. VAN JAARSVELD Municipal Offices Provincial Gazette. Waarnemende Stadsklerk PO Box 35 Posbus 90 Vereeniging P J GEERS Thabazimbi 2 January 1986 Town Clerk 0380 Notice No 139/ Januarie /- 8 Municipal Offices PO Kennisgewing No 59/ Verwoerdburg STADSRAAD VAN VERWOERDBURG January 1986 STADSRAAD VAN VEREENIGING Notice No 70/1985 WYSIGING VAN WATER- EN ELEKTRISI- VEREENIGING ONTWERPDORPSBE - TEITSVERORDENINGE 10-2 PLANNINGSICEMA 1/298 Daar word hierby ingevolge artikel 80B van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 TOWN COUNCIL OF WARMBATHS Die Stadsraad van Vereeniging het 'n Ont- 17 van 1939), bekend gemaak werpdorpsbeplanningskema opgestel wat bekend sal staan as Vereeniging-wysigingskema neme is om die Water- en Ekktrisiteitsveror- aordonnansie t die Stadsraad van Verwoerdburg van voor- AMENDMENT TO LIBRARY BY-LAWS 1/298. deninge te wysig onderskeidelik met ingang Notice is hereby given in terms offsection 96 Hierdie skema sal 'n wysigingskema wees en van 1 Desember 1985 en 1 Januarie of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), that the Town Council bevat 'n voorstel vir die hersonering van Ge- Die algemene strekking van hierdie wysi- of intends to amend it's Library deelte 3 van Ed 1283, Three Rivers Uitbrei- ging is soos volg: By-lawssiaal", vir paddoeleindes. 1. Om die tariewe vir die hefting van gelde The purport of these amendments are to Warmbaths ding 1, vanaf "openbare oop ruimte" na "spe- vir waterverbruik te wysig met ingang van 1 reduce the number of compulsory meetings to Die doel van die hersonering is om 'n ver Desember 1985; en be held by the Library Committee anually. -bindingspad via Gedeelte 3 van Ed 1283, Three Rivers Uitbreiding 1, vanaf Ringweg, 2. om die Elektrisi teitstariewe vir groot- A copy of this amendment is open for Three Rivers na die McKay Estates Landbou- mast residensiele verbruikers en die tarief- inspection during normal office hours at the hoewes te voorsien. struktuur vir die aankoop van Evkom-elektri- office of the Town Secretary, Room A31, siteit te wysig met ingang van 1 Januarie Municipal Offices, Warmbaths, for a period of Besonderhede van hierdie skema le ter fourteen days from publication hereof in the insae in die kantoor van die Stadsekretaris Afskrifte van hierdie wysigings le gedurende Provincial Gazette. (Kamer 1), Munisipale Kantoor, Vereeniging, kantoorure ter insae by die kantoor van die vir 'n tydperk van vier weke vanaf die datum Stadsekretaris vir 'n tydperk van veertien dae Any person who desires to record his objecvan die eerste publikasie van hierdie kennis - vanaf die datum van publikasie hiervan in die don to the amendment of the by - laws, must do sewing, naamlik 2 Januarie Provinsiale Koerant. so in writing to the undersigned within fourteen days from publication hereof in the Provincial Enige beswaar of vertod in verband met Enige persoon wat beswaar teen genoemde Gazette. hierdie skema moet skriftelik aan die Stads- wysigings wens aan te teken, meet dit skrifterand van Vereeniging binne 'n tydperk van lik banne 14 dae na die datum van publikasie.1 P DU PLESSIS vier weke vanaf bogenoemde datum voorgele van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Acting Town Clerk word. Koerant by die ondergetekende doen. Municipal Orifices 1.1 ROODT Private Bag X1609 Stadsklerk P J GEERS Warmbaths Munisipale Kantore Stadsklerk 5480 Posbus 35 Munisipale Kantore 2 January 1986 Vereeniging Posbus Notice No 31/ Januane 1986 Verwoerdburg Kennisgewing No 139/ Januarie 1986 Kennisgewing No 70/1985 STADSRAAD VAN WARMBAD TOWN COUNCIL OF VEREENIGING WYSIGING VAN BIBLIOTEEKVERORDE -. NINGE VEREENIGING DRAFT TOWN - PLAN - TOWN COUNCIL OF VERWOERDBURG NING SCHEME 1/298 Dit word hierby ingevolge artikel 96 van die AMENDMENT TO WATER AND ELEC- Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 TRICITY BY-LAWS (Ordonnansie 17 van 1939), bekend gemaak dot The Town Council of Vereeniging has pre - die Stadsraad van Warmbad van voomeme is pared a Draft Town - planning Scheme to be om sy Biblioteekverordeninge te wysig. known as Vereeniging Amendment Scheme It is hereby notified in terms of section 80B 1/298. of the 1 neat Government Ordinance, 1939 Die voorgestelde wysiging maak voorsiening (Ordinance 17 of 1939), that the Town Council vir die vermindering van die minimum aantal This scheme will be an amendment scheme of Venvoerdburg intends amending the Water vergaderings wat per jaar deur the Biblioteekkoand Electricity By-laws, respectively, as from 1 mitee gehou moet word. and contains a proposal for the rezoning of Portion 3 of Erf 1283, Three Rivers Extension December 1985 and 1 January from "public open space" to "special" for 'n Afskrif van die wysiging 18 ter insae by die road purposes. The general purport of these amendments is kantoor van die Stadsekretaris, Kamer A31, as follows: Munisipale Kantore, Warmbad, vir 'n tydperk The purpose of the rezoning is to establish a van veertien dae vanaf datum van publikasie road via Portion 3 of Erf 1283, Three Rivers 1. To amend the tariff for the levying of hiervan in die Provinsiale Koerant. Extension I from Ring Road, Three Rivers, to charges for water consumption as from I De- McKay Estates Agricultural Holdings. cember 1985; and Enige persoon wat beswaar teen die wysiging van to Biblioteekverordeninge wens aan te Particulars of this amendment scheme arc 2. to amend the Electricity tariff for bulk re- teken, moet dit skriftelik binne veertien dae open for inspection at the office of the Town sidential consumer's and the tariff structure vanaf datum van publikasie hiervan in die '

58 58 PROVINSIALE KOERANT, 2 JANUARIE 1986 Provinsiale Koerant, by die ondergetekende TOWN COUNCIL OF WARMBATHS Watervoorsieningsverordeninge, met ingang 1 indien. Julie 1985 soos volg gewysig het: AMENDMENT TO CHARGES FOR J P DU PLESSIS DRAINAGE 1. Deur in artikel 2(2)(a) die syfer "15,00"e Waarnemende Stadsklerk - met die syfer "22,50" te vervang.. Munisipale Kantore Notice is hereby giveb in terms of section 2. Deur in artikel 3(2)(a)(i) die syfer "90,00" Privaatsak X B(8) of the Laval Government Ordinance, met die syfer "136,00" te vervang; en Warmbad 1939, that the Town Council of Warmbaths has 0480 by Special Resolution amended the Tariff of 3. deur in artikel 3(2)(a)(ii) die syfer "15,00" 2 Januarie 1986 Charges for Drainage payable in terms of its met die syfer vervang. Kennisgewing No 31/1985 Sanitary By-laws, with effect form 1 July 1985, by: "22,57e J P DU PLESSIS Waarnemende Stadsklerk - 1. the substitution in section 2(1)(a) for the Munisipale Kantore, figure "18,50" of the figure "23,00"; Privaatsak X1609 Wa STADSRAAD VAN WARMBAD 2. the substitution in section 2(1)(b) for the 0480rmbad figure "20,50" of the figure "25,75"; 2 Januarie 1986 ' WYSIGING VAN RIOOLTARIEWE 3. the substitution in section 2(1)(c)(i) for the Kennisgewing No 33/1985 Ingevolge artikel 80B(8) word hierby bekend figure "20,50" of the figure "25,75"; and 1 gemaak dat die Stadsraad van Warmbad by Spesiale Besluit die Tarief van Gelde vir Role - 4. the substitution in section 2(1)(d)(i) for the TOWN COUNCIL OF WARMBATHS figure "23,50" of the figure "29,50"; and ring betaalbaar ingevolge die Raad se Rialeringsverordeninge, met ingang 1 Julie the substitution in section 2(1)(e)(i) for the AMENDMENT TO WATER TARIFFS soos volg gewysig het: figure "32,50" of the figure "40,50". 1. deur in artikel 2(1)(a) die syfer "18,50" met J P DU PLESSIS Notice is hereby given in terms of section die syfer "23,00" te vervang; Acting Town Clerk 80B(8) of the Local Government Ordinance, 2. deur in artikel 2(1)(6) die syfer "20,50" met Municipal Offices 1939, that the Town Council of Warmbaths has die syfer "25,75" te vervang; Private Bag X1609 by Special Resolution amended the Tariff of Warmbaths Charges payable in terms of its Water Supply 3. deur in artikel 2(1)(c)(i) die syfer "20,50" 0480 By - laws, with effect from 1 July 1985, by: met die syfer "25,75" te vervang; 2 January The substitution in section 2(2)(a) for the Notice No 32/ deur in artikel 2(1)(d)(0 die syfer "23,50" figure "15,03" of the figure "22,50". met die syfer "29.50" te vervang; en The substitution in section 3(2)(a)(i) for 5. deur in artikel 2(1)(e)(i) die syfer "32,50" the figure "90,00" of the figure "136,00"; and met die syfer "40,50' te vervang. 3. the substitution in section 3(2),(a)(ii) for STADSRAAD VAN WARMBAD the figure "15,00" of the figure "22,50. 3 P DU PLESSIS Waamemende Stadsklerk J P WYSIGING VAN WATERTARIEWE DU PLESSIS Acting Town Clerk Munisipale Kantore Municipal Offices Privaatsak X1609 Ingevolge artikel 8013(8) van die Ordonnan - Private Bag X1609 Warmbad sie op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby be- Warmbaths 0480 kend gemaak dat die Stadsraad van Warmbad Januarie 1986 by Spesiale Besluit die Tarief van Gelde vir 2 January 1986 Kennisgewing No 32/1985 Riolenng betaalbaar ingevolge die Read se Notice No 33/

59 PROVINCIAL GAZETTE, 2 JANUARY Proklamasies l' 'MOUE.. CONTENTS Proclamations 1. Transvaalse Raad vir die Ontwikkeing van Buitestedelike Gebiede & Verandering van Grense Transvaal Board for the Development of Peri - Urban 2. Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buiteste- Areas: Alteration of boundaries 1 delike Gebiede: Verandering van Grense 2 2. Transvaal Board for the Development of Peri-Urban Areas: Alteration of boundaries 2 Administrateurskennisgewings Administrator's Notices 1. Munisipaliteit Albertan: Verordeninge Betreffende Honde: Kennisgewing van Verbetering 2 1. Albertan Municipality: By-laws Relating to Dogs: 2. Munisipaliteit Barberton: Wysiging van Verorde- Correction Notice 2 ninge vir die Heffing van Gelde met betrekking tot 2. Barberton Municipality: Amendment to By-laws for the Levying of Fees Relating to the Inspection of any Inspeksie van enige Besigheidsperseel soon beoog by artikel 14(4) van die Ordonnansie op Lisensies, Business Premises as Contemplated in section 14(4) 3. Munisipaliteit Bloemhof: Aanname van Standaard of the Licences Ordinance, Watervoorsieningsverordeninge 3 3. Bloemhof Municipality: Adoption of Standard Water 4. Munisipaliteit Boksburg: Wysiging van Watervoor- Supply By-laws 3 r sieningsverordeninge 3 4. Boksburg Municipality: Amendment to Water Supply 5. Munisipaliteit Boksburg: Wysiging van Watervoor- By-laws 3 sieningsverordeninge 4 5. Boksburg Municipality: Amendment to Water Supply 6. Gesondheidskomitee van Dendron: Wysiging van By-laws 4 1 Elektrisiteitsregulasies 4 6. Dendron Health Committee: Amendment to Elea - 7. Munisipaliteit Edenvale: Wysiging van Elektrisiteits- tricity Regulations 4 verordeninge 4 7. Edenvale Municipality: Amendment to Electricity 8. Munisipaliteit Ermelo: Wysiging van Bouverorde- By-laws 4!tinge 5 8. Ermelo Municipality: Amendment to Building By- 9. Munisipaliteit Naboomspruit: Na - Matrikulasie Stu- laws 5 diebeursverordeninge 5 9. Naboomspruit Municipality: Post - Matriculation Bur - ii O. Munisipaliteit Nigel: Aanname van Standaardveror- saries By-laws 5 deninge Betreffende Honde Nigel Municipality: Adoption of Standard By-laws 11. Munisipaliteit Ottosdal: Wysiging van Elektrisiteits- Relating to Dogs 7 tariewe OttosdM Municipality: Amendment to Electricity Ta Munisipaliteit Springs: Wysiging van Elektrisiteits- riffs 9 verordeninge Springs Municipality: Amendment to Electricity By Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buiteste- laws 10 delike Gebiede: Wysiging van Verordeninge Betref- 13. Transvaal Board for the Development of Peri-Urban fende die Verkoop van Lewende Hawe 10 Areas: Amendment to By-laws Relating to the Sale 14. Transvaalse Read vir die Ontwikkeling van Buiteste- of Livestock 10 delike Gebiede: Wysiging van Verordeninge vir die 14. Transvaal Board for the Development of Peri-Urban Vasstelling van Gelde vir die Uitreiking van Sertifi- Areas: Amendment to By-laws for the Fixing of Fees for the Issue of Certificates and the Furnishing of Inkate en die Verstrekking van Inligting Munisipaliteit Tzineen: Wysiging van Verordeninge formation 11 Betreffende die Munisipale Vhegveld Tzaneen Municipality: Amendment to Municipal 16. Munisipaliteit Vereeniging: Wysiging van Aerodrome By.laws 11 Rioleringsverordeninge Vereeniging Municipality: Amendment to Drainage 17. Munisipaliteit Vereeniging: Wysiging van Water- By-laws 12. voorsieningsverordeninge Vereeniging Municipality: Amendthent to Water 18. Munisipaliteit Verwoerdburg: Wysiging van Begraf- Supply By-laws 12 plaasverordeninge Verwoerdburg Municipality: Amendment to Ceme ntwerpwysigingsordonnansie op Pensioene vir tery 13y-Iaws 13 Lede van die Provmsiale Raad en Uitvoerende Ko- 19. Provincial Council and Executive Members' Pensions mitee, Amendment Draft Ordinance, Johannesburg - wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Halfway House en Clayville - wysigingskema Halfway-House and Clayville Amendment Scheme Potchefstroom-wysigingskema Potchefstroom Amendment Scheme Verklaring tot 'n Goedgekeurde Dorp: Noordwyk 23. Declaration as an approved township: Noordwyk Ex- Uitbreiding 2 15 tension Halfway House en Clayville - wysigingskema Halfway-House and Clayville Amendment Scheme Halfway House en Clayville - wysigingskema Halfway-House and Clayville Amendment Scheme 26. Verklanng tot 'n Goedgekeurde Dorp: Noordwyk Uitbreiding Declaration as an approved township: Noordwyk Ex- 27. Wet op die Opheffing van Beperkings, 1967: Erf 2773, tension 3 17 Dorp Kemptonpark Removal of Restrictions Act, 1967: Erf 2773, Kemp Verklaring tot 'n Goedgekeurde Dorp: East Geduld ton Park Township 19 Uitbreiding East Geduld Extension 1 Township: Declaration as 29. Springs - wysigingskema 1/ an approved township luerksdorp - wysigingskema Springs Amendment Scheme 1/ Regstellingskennisgewing: Rosslyn Uitbreiding Merksdorp Amendment Scheme Ermelo - wysigingskema Rosslyn Extension 2: Correction Notice Meyerton - wysiipngskema Ermelo Amendment Scheme Alberton - wysigingskema Meyerton Amendment Scheme Wet op Opheffing van Beperkings, Albertan Amendment Scheme Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Johannesburg Removal of Restrictions Act, wysigingskema Randburg - wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Verklaring tot Goedgekeurde Dorp: Jukskeipark Randburg Amendment Scheme Uitbreiding Jukskei Park Extension 5: Declaration as an ap Sandton-wysigingskema 672: Verbeteringskennisge- proved township 26 wing Sandton Amendment Scheme 672: Notice of Correc- 45. Sandton - wysigingskema 713: Verbeteringskennisgetion 25 wing Sandton Amendment Scheme: Notice of Correction Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, _

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

IL DIE PROVINSIE TR. V 0

IL DIE PROVINSIE TR. V 0 I I 1 1 1.1BRAky THE PROVINCE OF TRANSVAAer 11. Official lb a3ettr j (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c 8.K :. 1 e4.., Qdl ;' 1101 II IL DIE PROVINSIE

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4,?:;:: @ifistrir Warrant 3\4 ir (A s n Nausbhul In die Pm kissyrior oereentrerri I, yii,ip,11;;,:i A,AW,' (Official 4azettr (Registered at the Post

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

6azettr (Offth ikarrant

6azettr (Offth ikarrant M \\*K THE PROVINCE OF TRANSVAAL I ENIKO PROVINCE TRANSVAAt A (Registered at the Post Office as a Newspaper) 117910311 6azettr (Offth ikarrant V19 (As n Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) PRICE:

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS i ' " TN 4 4 : Fe _,:: : > " DE PROVNSE TRANSVAAL VENKO za tithi THE PROVNCE OF TRANSVAAL \\ 74; 7/ ' ffiliti; iberaf gt 4 vi,oii,/,, t2) V: re 47ft Mffiriall (Stizette ms Nuushlad by die Pmkantour Gereginicert

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

.,,,,4.,,_,.,1 xii. `10.4q1 ,7;*:'7 18 JULIE

.,,,,4.,,_,.,1 xii. `10.4q1 ,7;*:'7 18 JULIE , THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIKO 4 IE PROVINSIE TRANSVAAL Mffirial attune i,, " Offtstrir arrant.,,,,4.,,_,.,1 xii (Registered at the Post Office as a Newspaper),,,,..7..a 4 h,,..,,7;*:'7 `10.4q1 (As

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

tr7; 434 ffistele Koerant 4 - dav... - c rr tq 7 tza 22 APRIL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday)

tr7; 434 ffistele Koerant 4 - dav... - c rr tq 7 tza 22 APRIL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday) Otttrtai III II MENIKO ry 1 HE PROVINCE OF TRANSVAAL, I (At' EittS 1 tleeeatirmt 11; a3ette tr7; i, ' DIE PRO VINSIE TRANSVAAL 434 ffistele Koerant (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES:

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

i ffistiile licarrattt

i ffistiile licarrattt 1 11 \ i ffistiile licarrattt DE PROVNSE TRANSVAAL THE PROVNCE OF TRANSVAAL, 2 (As Ntiusbluil by die MO:amour Geregistreen 4 t t; ftil P " bilad / "aa/ ffirial 4azette (Registered at the Post Office as

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

Official II; a3rtte \\a.

Official II; a3rtte \\a. / THE PROVNCE OF TRANSVAAL lig MENKO Sa iiks vt Ht vm,,kollriwr Official ; a3rtte \\a ped DE PROVNSE TRANSVAAL isifisfele Roerant vriftii (Registered at the Post Office as a Newspaper),,,a (As in Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

:1BRA. 4,,roryit'o :,4". s..6iii. _:,::., trta atrtir. v:510. -, ,:.. information:

:1BRA. 4,,roryit'o :,4. s..6iii. _:,::., trta atrtir. v:510. -, ,:.. information: 9 6 5 4:BRA Dm PROVNSE TRANSVAAL trat ± Offi#air ikarrattt * 4roryito tk (As a Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) : 4" s6iii v:50 MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL _: :: trta atrtir : :7 (Registered

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

Oth. Offizteir ikorrant. (Offirial Of;ttzritr. ill. ...1p: DIE PROVINSIE TRANSVAAL. PROCLAMATION PROKLAMASIE PRETORIA 7 NOVEMBER. BYLAE.

Oth. Offizteir ikorrant. (Offirial Of;ttzritr. ill. ...1p: DIE PROVINSIE TRANSVAAL. PROCLAMATION PROKLAMASIE PRETORIA 7 NOVEMBER. BYLAE. ( 0 ENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL (Offirial Of;ttzritr (Registered at the Post O//ice as a Newspaper) 1p: Oth DE PROVNSE TRANSVAAL Offizteir ikorrant i (As n Nuasblad by die Poskantoor Geregistreer) _;

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

qvit.*.. I I II PW.a.' ir.i4i IC t oos fin5trie It.t.orran ric,,, ..., . ; PRYS: S.A. 10c OORSEE 15c 19 MAY,19 MEI

qvit.*.. I I II PW.a.' ir.i4i IC t oos fin5trie It.t.orran ric,,, ..., . ; PRYS: S.A. 10c OORSEE 15c 19 MAY,19 MEI n Lic THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4 c:?1iig DIE PROVINSIE TRANSVAAL qvit* I I II PWa iri4i IC t II up ifittat ilt a3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICE: SA 10c OVERSEAS 15c tt*ori coo)

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

tit ( trl ill MENIKO I 1 1

tit ( trl ill MENIKO I 1 1 Dm A r kl Y al (IL 2 PROVINSTE TRANSVAAL trvaā: 2 tit ( trl ill MENIKO I \ TID3 PROVINCE OF TRANSVAAL: M; IA fitglett # ti I ilium 00 (fr \vciy / Bettea I It aw * SIM Roerant \\fr (As n Nuusblad by die

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER /

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER / IrA :THE PRO Ill 4er MENAKO AVAAL wt! i2/ j i a4 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 0 frittat lb a 3et te It A (Registered at the Post Office as a Newspaper) # I Pt Mkt i : i \ "4iX ) c s ii / dp it 4 tete werafit

More information

PROPERTY VALUATION ACT WET OP EIENDOMSWAARDASIE

PROPERTY VALUATION ACT WET OP EIENDOMSWAARDASIE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA PROPERTY VALUATION ACT REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA WET OP EIENDOMSWAARDASIE No 17, 14 ACT To provide for the establishment, functions and powers of the Office of the Valuer-General;

More information

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG R0,30 Wednesday I November 1989 WINDHOEK Woensdag I November

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie.

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie. II II I 11 ME NIKO Ill I e 491CS THE PROVINCE OF TRANSVAALtr/"%s' PROVENSIE TRANSVAAL * wow Nryiv es r r or 006 int iat a3ette (Jo fitticte Rocrant (Ppaisfered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant EXTRAORDINARY BUITENGEWONE THE UNION OF SOUTH AFRICA $taatsftoerant VAN DIE UNlit VAN SUID-AFRIKA VOL._ oxxvm.) PRICE Gd. CAPE TOWN, 1ST MAY, 1942. KAAPSTAD, 1 MEl 1942. PRYS 6d. [No. 8050. OFFICE OF THE

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Government Gazette Staatskoerant Selling price' Verkoopprys (GST exciuded/avb uitgesluit) local 50c Plaaslik Registered at the post office as a Newspaper

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

2 Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary June 2017 SWARTLAND MUNICIPALITY CREDIT CONTROL AND DEBT COLLECTION BY-LAW Und

2 Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary June 2017 SWARTLAND MUNICIPALITY CREDIT CONTROL AND DEBT COLLECTION BY-LAW Und 7778 7778 Friday, 2 June 2017 Vrydag, 2 Junie 2017 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer CONTENTS (*Copies are obtainable at Room M21, Provincial Legislature

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

JTHE. tba3 tte (As 'a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper) 1Job. ,v, AUGUSTUS PROCLAMATION '

JTHE. tba3 tte (As 'a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper) 1Job. ,v, AUGUSTUS PROCLAMATION ' M2 DIE PROVINSIE TRAMS II NIENIKO JTHE fete Ilk 4:444 J 0b lkotrant irl Job v44 trim! PROVINCE OF TRANSVAAL tba3 tte (As a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper)

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD)

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) SAAKNOMMER: C 185/99 IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) In die saak tussen: IMATU APPLIKANT EN KOMMISSIE VIR VERSOENING, BEMIDDELING EN ARBITRASIE RESPONDENTE U I T S P R A A K BASSON,

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

111111\11 THE PROVINCE OF TRANSVAAL. r..ri. L...,.ft. ..),;:iit._ MARTCH tn. III of Schedule B of the following :

111111\11 THE PROVINCE OF TRANSVAAL. r..ri. L...,.ft. ..),;:iit._ MARTCH tn. III of Schedule B of the following : 1 PI 111111\11 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 8_ Wuitengetuone ATP? L ft it) fficstele r ri Rotrant bv:i );:iit_ (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4ii int fat Iaette txtraorb

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

0 flit tat uri a3ette tyre (J.0 ifilitte Rogrant

0 flit tat uri a3ette tyre (J.0 ifilitte Rogrant 1 MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL i ;,,,,b DE PROVNSE TRANSV 4;\ ly,, i t 4/ i \\,, 0 (Registered at the Post 0/lice as a Newspaper) C% 3:BRARY: 0 flit tat uri a3ette tyre (J0 ifilitte Rogrant ;tt (As n

More information

!Hi. r -`.1 5 SEPTEMBER, No. 148 (Administrateurs -.), 1979.

!Hi. r -`.1 5 SEPTEMBER, No. 148 (Administrateurs -.), 1979. !Hi T THE PROVNCE OF TRA_NSVAlia A nae DE PROVNCE TRANSVAAL r ` 3K Official 6aztite \ w f totrir arrant (Regthtered at the Post Office as a Newspaper) (As n Nuusblad by die Paskarttoor Gereoistreer) PRCE:

More information

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER 1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met ingang vanaf 1 Januarie 1998 om ondersoek in te stel na en besluite

More information