i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

Size: px
Start display at page:

Download "i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL"

Transcription

1 , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' '' (As 'n Nuusblad by die Poskanwor Geregivercer) ' /4,5, r 7 PRICE: SA 20c Plus lc GST 'OVERSEAS: 3c PRYS: SA 20c Plus Ic A V B CORSE E: 30c VOL 228 PRETORIA 28 DECEMBER DESEMBER, Gazette ii OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL (Published every Wednesday) OFFISMLE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Verskyn elke Woensdag) All correspondence, advertisements, etc must be ad Me korrespondensie, advertensies, ens moet aan die Pro dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Preto vinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria geadresseer ria, and if delivered by hand, must be handed in at Room word, en indien per hand afgelewer, moet dit by Kamer A023(a), Provincial Building Free copies of the Provincial A023(a), Provinsiale Gebou ingedien word Gratis eksem or cuttings of advertisements are not supplied plare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van adverten sies word nie verskaf nie Subscription Rates (payable in advance) Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Intekengeld (vooruitbetaalbaar) Gazettes) are as follows: Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van die Bui Yearly (post free) R0,00 plus GST tengewone Koerante) is soos volg: Jaarliks (posvry) R0,00 plus AVB Zimbabwe and Overseas (post free) 30c each plus GST Zimbabwe en Oorsee 30c elk plus AVB Price per single copy (post free) 20c each plus GST Obtainable at Room A600, Provincial Building, Pretoria Prys per eksemplaar (posvry) 20c elk plus AVB 0002 Verkrygbaar by Kamer A600, Provinsiale Gebou, Pretoria Non delivery of any issue of the Gazette must be reported 0002 to this office within two weeks for supplementation Nie aflewering van enige uitgawe van die Koerant moet binne twee weke aan hierdie kantoor gerapporteer word vir Closing Time for Acceptance ofcopy aanvulling All advertisements must reach the Officer in Charge of the Sluitingstyd vir Aanname van Kopie Provincial Gazette not later than 0h00 on the Wednesday Me advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele before the Gazette is published Advertisements received Koerant bereik the later nie as 0h00 op Woensdag 'n week after that time will be held over for publication in the issue of Voordat die Koerant uitgegee word Advertensies wat na the following week daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in die uitgawe van die volgende week Advertisement Rates Advertensietariewe Notices required by Law to be inserted in the Official Gazette: Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant geplaas moet word: Double column R2,60 per centimetre or portion Dubbelkolom R2,60 per sentimeter of deel daarvan thereof Repeats R2,00 Herhalings R2,00 Single column 90c per centimetre Repeats 60e Enkelkolom 90c per sentimeter Herhalings 60c Subscriptions are payable in advance to the Provincial Sc Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Secretary, Private, Bag X64, Pretoria 000 lcretaris, Privaatsak X64, Pretoria 000 C C I BADENHORST C C J BADENHORST for Provincial Secretary namens Provinsiale Sekretaris Proclamations Proklamasies No 546 (Administrator's) 983 No 546 (Administrateurs),983 III PROCLAMATION PROKLAMASIE Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Ophef of Restrictions Act, 967 (Act 84 of 967), to alter, suspend Ping van Beperkings, 967 (Wet 84 van 967), aan my verleen or remove a restriction or obligation referred to in that sec is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, tion; te wysig, op te skort of op te hef;

2 4278 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 Now therefore do hereby; So is dit dat ek; I () in respect of Erf 2307 Extension 2 Township situated in () met betrekking tot Erf 2307 geled in die dorp Three Three Rivers Extension 2 Township remove conditions Rivers Uitbreiding 2 voorwaardes 4(a) en (c) in Akte van _ 4(a) and (c) in Deed of Transfer T265/969; and Transport265/969 ophef; en (2) amend Vereeniging Town planning Scheme, 956, by (2) Vereenigingdorpsbeplanningskema, 956, wysig the rezoning of Erf 2307, Three Rivers Extension 2 Town deur die hersonering van Ed 2307, dorp Three Rivers Uitship, to "Special" for dwellingunits attached and/or de breiding 2 tot "Spesiaal" vir wooneenhede aaneengeskakel tached and which amendment scheme will be known as Ver en/of Iosstaande welke wysigingskema bekend staan as Ver eeniging Amendment Scheme /207, as indicated on the eenigingwysigingskema /207, soos aangedui op die toepasrelevant Map 3 and scheme clauses which are open for in like Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae le in die kantore spection at the offices of the Department of Local Govern van die Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die ment, Pretoria and the Town Clerk of Vereeniging Stadsklerk van Vereeniging Given under my Hand at Pretoria, this 3th day of December, One thousand Nine hundred and Eightythree W A CRUYWAGEN Administrator of the Province Transvaal Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 3e dag van Desember, Eenduisend Negehonderd Drieen tagtig W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB No 547 (Administrator's), 983 PROCLAMATION No 547 (Administrateurs),983 PROKLAMASIE 4 Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Ophef of Restrictions Act, 967 (Act 84 of 967), to alter, suspend fing van Beperkings, 967 (Wet 84 van 967), aan my verleen or remove a restriction or obligation referred to in that secis om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, tion; te wysig, op te skort of op te hef; Now therefore do hereby, in respect of Ed 2285 situated So is dit dat ek, met betrekking tot Ed 2285 gelee in die in Roodekop Township remove condition 2B(h) in Certifi dorp Roodekop voorwaarde 2B(h) in Sertifikaat van Gekoncate of Consolidated Title T9724/982 solideerde Titel T9724/982 ophef Given under my Hand at Pretoria, this 2th day of De Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 2e dag van cember, One thousand Nine hundred and Eightythree Desember, Eenduisend Negehonderd Drieentagtig W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB a PROCLAMATION PROKLAMASIE IN No 548 (Administrator's), 983 No 548 (Administrateurs), 983 Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Ophef fing van Beperkings, 967 (Wet 84 van 967), aan my verleen is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te wysig, op te skort of op te hef; Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act, 967 (Act 84 of 967), to alter, suspend or remove a restriction or obligation referred to in that section; Now therefore I do hereby, in respect of Holding 7 situated So is dit dat ek, met betrekking tot Hoewe 7 gelee in Sandin Sandpark Agricultural Holdings, District Krugersdorp park Landbouhoewes, distrik Krugersdorp voorwaarde alter condition C(d)(iv) in Deed of Transfer T439/974 by C(d)(iv) in Akte van Transport T439/974 wysig deur die the substitution for the figure "30,48" of the figure "7,5" syfer "30,48" deur die syfer "7,5" te vervang Given under my Hand at Pretoria, this 2th day of December, One thousand Nine hundred and Eightythree W A CRUYWAGEN Administrator of the Province Transvaal Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 2e dag van Desember, Eenduisend Negehonderd Drieen tagtig W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB No 549 (Administrator's), 983 No 549 (Administrateurs ), 983 PROCLAMATION PROKLAMASIE Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Ophef of Restrictions Act, 967 (Act 84 of 967), to alter, suspend fing van Beperkings, 967 (Wet 84 van 967), aan my verleen or remove a restriction or obligation referred to in that sec is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, tion; te wysig, op te skort of op te hef; I

3 SNow therefore I do hereby, in respect of Ed 73, situated in PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER So is dit dat ek, met betrekking tot Erf 73, geled in die dorp Chamdor Township, remove condition (h) in Deed of Chamdor, voorwaarde 00 in Akte van Transport T6482/975 Transfer T6482/975 ophef Given under my Hand at Pretoria, this 2th day of De Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 2e dag van cember, One thousand Nine hundred and Eightythree Desember, Eenduisend Negehonderd Drieentagtig W A CRUYWAGEN Administrator of the Province Transvaal W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB No 550 (Administrator's), 983 No 550 (Administrateurs ),983 PROCLAMATION PROKLAMASIE Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Ophef of Restrictions Act, 967 (Act 84 of 967), to alter, suspend fing van Beperkings, 967 (Wet 84 van 967), aan my verleen or remove a restriction or obligation referred to in that sec is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, tion; te wysig, op te skort of op te hef; I Now therefore I do hereby; So is dat dat ek; in respect of Erven 038, 040, 042 and 044 situated in met betrekking tot Erwe 038, 040, 042 en 044 gelee Springs Township remove conditions (a) and (b) in Deed of in die dorp Springs voorwaardes (a) en (b) in Akte van Transfer T45/98 conditions (b) and (c) in Deed of Transport T45/98, voorwaardes (b) en (c) in Akte van Transfer T9876/975 and conditions (c) and (d) in Deed of Transport T9876/975 en voorwaardes (c) en (d) in Akte Transfer T3894/967; and van Transport T3894/967 ophef; en 2 amend Springs Town planning Scheme, 948, by the 2 Springsdorpsaanlegskema, 948, wysig deur die her rezoning of Erven 038, 040, 042 and 044 Springs Town sonering van Erwe 038, 040, 042 en 044 dorp Springs, tot ship, to "Special" for public garage and ancillary uses and "Spesiaal" vir 'n openbare garage en verwante gebruike which amendment scheme will be known as Springs Amend welke wysigingskema bekend staan as Springs wysiging ment Scheme /245 as indicated on the relevant Map 3 and skema /245, soos aangedui op die toepaslike Kaart 3 en skeacheme clauses which are open for inspection at the offices of maklousules wat ter insae le in die kantore van die Departethe Department of Local Government, Pretoria and the ment van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van Town Clerk of Springs Springs Given under my Hand at Pretoria, this 2th day of De Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 2e dag van cember, One thousand Nine hundred and Eightythree Desember, Eenduisend Negehonderd Drie en tagtig W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrator the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB II No 55 (Administrator's), 983 PROCLAMATION Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Ophef fing van Beperkings, 967 (Wet 84 van 967), aan my verleen is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te wysig, op te skort of op te hef; Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act, 967 (Act 84 of 967), to alter, suspend or remove a restriction or obligation referred to in that section; No 55 (Administrateurs ), 983 PROKLAMASIE Now therefore I do hereby, in respect of Erf 4, situated So is dit dat ek, met betrekking tot Erf 4, geled in die in Lyttelton Manor Township, remove condition (a) in dorp Lyttelton Manor, voorwaarde (a) in Akte van Tran Deed of Transfer T856/983 sport T856/983 ophef Given under my Hand at Pretoria, this 2th day of De Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 2e dag van cember, One thousand Nine hundred and Eightythree Desember, Eenduisend Negehonderd Drieentagtig W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB No 552 (Administrator's), 983 No 552 (Administrateurs), 983 Ili PROCLAMATION Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Ophef fing van Beperkings, 967 (Wet 84 van 967), aan my verleen is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te wysig, op te skort of op te hef; Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act, 967 (Act 84 of 967), to alter, suspend or remove a restriction or obligation referred to in that section; PROKLAMASIE

4 4280 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 Now therefore I do hereby, in respect of Dal Fouche Township, remove condition A6 in the Schedule to Adminis trator's Proclamation 870, dated 25 October 982 So is dit dat ek, met betrekking tot die dorp Dal Fouche, voorwaarde A6 in die Bylae tot Administrateursproklamasie 870, gedateer 25 Oktober 982, ophef Given under my Hand at Pretoria, this 2th day of De Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 2e dag van cember, One thousand Nine hundred and Eightythree Desember, Eenduisend Negehonderd Drie entagtig W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB No 553 (Administrator's), 983 PROCLAMATION No 553 (Administrateurs),983 PROKLAMASIE Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal Nademaal beyoegdheid by artikel 2 van die Wet op Ophef of Restrictions Act, 967 (Act 84 van 967), to alter, suspend fing van BeperIcings, 967 (Wet 84 van 967), aan my verleen or remove a restriction or obligation referred to in that sec is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, tion; te wysig, op te skort of op te hef; Now therefore I do hereby, in respect of Portion 7 of Erf So is dit dat ek, met betrekking tot Gedeelte 7 van Ed 36, 36, situated in Alan Manor Township, remove condition (p) geled in die dorp Alan Manor, voorwaarde (p) in Akte van in Deed of Transfer T2734/980 Transport T2734/980 ophef Given under my Hand at Pretoria, this 2th day of De Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 2e dag van cember, One thousand Nine hundred and Eightythree Desember, Eenduisend Negehonderd Drieentagtig W A CRUYWAGEN Administrator of the Province Transvaal W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB No 554 (Administratord's) PROCLAMATION No 554 (Administrateurs),983 PROKLAMASIE Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Ophef fing van Beperkings, 967 (Wet 84 van 967), aan my verleen is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te wysig, op te skort of op te hef; Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act, 967 (Act 84 of 967), to alter, suspend or remove a restriction or obligation referred to in that section; Now therefore I do hereby, in respect of Remaining Extent So is dit dat ek, met betrekking tot Restant van Gedeelte of Portion of Ed 8, situated in Faerie Glen Township, re van Ed 8, geled in die dorp Faerie Glen, voorwaarde D(a)(i) move condition D(a)(i) in Certificate of Registered Title in Sertifikaat van Geregistreerde Titel T8868/982 ophef T8868/982 Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 2e dag van Given under my Hand at Pretoria, thie 2th day of De Desember, Eenduisend Negehonderd Drie entagtig cember, One thousand Nine hundred and Eightythree W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB PB No 555 (Administrator's), 983 PROCLAMATION No 555 (Administrateurs),983 PROKLAMASIE Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Ophefof Restrictions Act, 967 (Act 84 of 967), to alter, suspend fing van Beperkings, 967 (Wet 84 van 967), aan my verleen or remove a restriction or obligation referred to in that sec is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, tion; te wysig, op te skort of op te hef; Now therefore I do hereby, in respect of Ed 27 situated in So is dit dat ek, met betrekking tot Ed 27 geled in die Lyttelton Manor Township remove condition (a) in Grant dorp Lyttelton Manor voorwaarde (a) in Grondbrief T3270/983 T3270/983 ophef Given under my Hand at Pretoria, this 2th day of De Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 2e dag van cember, One thousand Nine hundred and Eightythree Desember, Eenduisend Negehonderd Drie entagtig W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB

5 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER No 556 (Administrator's), 983 No 556 (Administrateurs), 983 PROCLAMATION PROKLAMASIE Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Ophef of Restrictions Act, 967 (Act 84 of 967), to alter, suspend fing van Beperkings, 967 (Wet 84 van 967), aan my verleen or remove a restriction or obligation referred to in that sec is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, tion; te wysig, op te skort of op te hef; Now therefore I do hereby; So is dit dat ek; in respect of Erven 35 and 332 situated in Lynnwood met betrekking tot Erwe 35 en 332 geled in die dorp Glen remove conditions 3A(b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and Lynnwood Glen voorwaardes 3A(b), (c), (d), (e), (f), (g), (j) and 3C(a), (b), (c), (d) and (e) in Deed of Transfer (h) en (j) en 3C(a), (b), (c), (d) en (e) in Akte van Transport 4029/970; and 4029/970 ophef; en 2 amend Pretoria Town planning Scheme, 974, by the re: 2 Pretoriadorpsbeplanningskema, 974, wysig deur die zoning of Erven 35 and 332 Lynnwood Glen Township, to hersonering van Erwe 35 en 332 dorp Lynnwood Glen tot "Special" for a dwelling house, and/or dwellingunits and "Spesiaal" vir 'n woonhuis en/of wooneenhede welke wysi which amendment scheme will be known as Pretoria Amend gingskema bekend staan as Pretoria wysigingskema 5, ment Scheme 5, as indicated on the relevant Map 3 and soos aangedui op die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules scheme clauses which are open for inspection at the offices of wat ter insae 8 in die kantore van die Departement van the Department of Local Government, Pretoria and the Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van Pretoria 0 Town Clerk of Pretoria Gegee oder my Hand te Pretoria, op hede die 3e dag van Given under my Hand at Pretoria, this 3th day of De Desember, Eenduisend Negehonderd Drieentagtig cember, One thousand Nine hundred and Eightythree W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB PB No 557 (Administrator's), 983 No 557 (Administrateurs ), 983 PROCLAMATION PROKLAMASIE Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Ophef fing van Beperkings 967 (Wet 84 van 967), aan my verleen is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te wysig, op te skort of op te hef; Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act, 967 (Act 84 of 967), to alter, suspend or remove a restriction or obligation referred to in that section; Now therefore I do hereby, in respect of Portion 3 of Erf So is dit dat ek; met betrekking tot Gedeelte 3 van Erf situated in Groenkloof Township remove condition C(b) geleo in die dorp Groenkloof voorwaarde C(b) in Akte van in Deed of Transfer T690/982 Transport T690/982 ophef Given under my Hand at Pretoria, this 3th day of December, One thousand Nine hundred and Eightythree W A CRUYWAGEN Administrator of the Province Transvaal Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 3e dag van Desember, Eenduisend negehonderd Drieentagtig W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB No 558 (Administrator's), 983 No 558 (Administrateurs), 983 PROCLAMATION PROKLAMASIE FIF Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Ophef fing van Beperkings 967 (Wet 84 van 967), aan my verleen is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te wysig, op te skort of op te hef; Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act, 967 (Act 84 of 967), to alter, suspend or remove a restriction or obligation referred to in that section; Now therefore I do hereby, in respect of Erf 6 situated in So is dit dat ek, met betrekking tot Erf 6 gelee in die Craighall Township remove condition (d) in Deed of dorp Craighall voorwaarde (d) in Akte van Transport Transfer 386/ /958 ophef Given under my Hand at Pretoria, this 3th day of December, One thousand Nine hundred and Eightythree W A CRUYWAGEN Administrator of the Province Transvaal Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 3e dag van Desember, Eenduisend Negehonderd Drieentagtig W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB

6 V 4282 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 No 559 (Administrator's), 983 No 559 (Administrateurs ),983 4 PROCLAMATION PROKLAMASIE Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Ophefof Restrictions Act, 967 (Act 84 of 967), to alter, suspend Ping van Beperkings 967 (Wet 84 van 967), aan my verleen or remove a restriction or obligation referred to in that sec is om 'n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, Lion; te wysig, op te skort of op te hef; Now therefore I do hereby; So is dit dat ek; in respect of Lot 840 situated in Houghton Estate met betrekking tot Lot 840 gelee in die dorp Houghton Township remove conditions (a), (b), (c), (e), (g), (h) and (i) Estate voorwaardes (a), (b), (c), (e), (g), (h) en (i) in Akte in Deed of Transfer F247/965; and van Transport F247/965; en 2 amend Johannesburg Townplanning Scheme, 979, by 2 Johannesburgdorpsbeplanningskema, 979, wysig deur the rezoning of Lot 840 Houghton Estate Township, to "Re die hersonering van Lot 840 dorp Houghton Estate tot "Residential " with a density of "One dwelling per 500 m2" sidensieel " met 'n digtheid van "Fen woonhuis per 500 m2" and which amendment scheme will be known as Johannes werke wysigingskema bekend staan as Johannesburgwysiburg Amendment Scheme 926, as indicated on the relevant gingskema 926, soos aangedui op die toepaslike Kaart 3 en Map 3 and scheme clauses which are open for inspection at skemaldousules wat ter insae le in die kantore van die Dethe offices of the Department of Local Government, Pretoria partement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk and the Town Clerk of Johannesburg van Johannesburg Given Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die under my Hand at Pretoria, this 3e dag van 3th day of De Desember, Eenduisend Negebonderd Drie entagtig cember, One thousand Nine hundred and Eightythree W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal ql PB PB Administrator's Notices Administrateurskennisgewings Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan In terms of section 69 of the Town planning and Townships ning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van 965), verklaar die Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), the Administrator Administrateur hierby die dorp Annlin Uitbreiding 3 tot 'n hereby declares Annlin Extension 3 Township to be an ap goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uitproved township subject to the conditions set out in the Sche eengesit in die bygaande Bylae dule hereto PB PB BYLAE SCHEDULE 4 VOORWAARDES WA AROP DIE AANSOEK GE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY FIXED PROPERTY SALES AND SERVICES VICES (EIENDOMS) BEPERK INGEVOLGE DIE BE (EIENDOMS) BEPERK UNDER THE PROVISIONS OF PALINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDI DORPSBEPLANNING EN DORPE, 965, OM TOE NANCE, 965, FOR PERMISSION TO ESTABLISH A STEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTE 80 TOWNSHIP ON PORTION 8 (A PORTION OF POR ('N GEDEELTE VAN GEDEELTE 42) VAN DIE TION 42) OF THE FARM WONDERBOOM 302 JR, PLAAS WONDERBOOM 302 JR, PROVINSIE TRANS PROVINCE TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED VAAL, TOEGESTAAN IS CONDITIONS OF ESTABLISHMENT STIGTINGSVOORWAARDES () Name () Naam The name of the township shall be Annlin Extension 3 Die naam van die dorp is Annlin Uitbreiding 3 (2) Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and streets as indicated Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Alge on General Plan SG A mene Plan LG A6336/76 (3) Storm water Drainage and Street Construction (3) Storm waterdreinering en Straathou (a) The township owner shall, on request by the local (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike authority, submit to such authority for its approval, a de bestuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema voile tailed scheme complete with plans, sections and specifica dig met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur 'n sitions, prepared by a civil engineer approved by the local viele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedgekeur is, authority, for the collection and disposal of stormwater vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die hele dorp throughout the township by means of properly constructed deur middel van behoorlik aangelegde werke en vir die i [

7 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER works and for the construction, tarmacadamising, kerbing aance, teermacadamisering, beranding en kanalisering van and channelling of the streets therein together with the provi die strate daarin, tesame met die verskaffing van sodanige sion of such retaining walls as may be considered necessary keermure as wat die plaaslike bestuur nodig ag, vir goedkeuby the local authority Furthermore, the scheme shall indi ring voorle Verder moet die skema die roete en helling aancate the route and gradient by which each erf gains access to dui deur middel waarvan elke erf toegang tot die aangren the street on which it abuts sende straat verkry IS 0 (c) The township owner shall be responsible for the maintenance of the streets to the satisfaction of the local authority until the streets have been constructed as set out in subclause (b) (a) Payable to the local authority: (b) The township owner shall, immediately after the scheme has been approved by the local authority, carry out the scheme at its own expense on behalf and to the satisfac Lion of the local authority under the supervision of a civil engineer approved by the local authority (b) Die dorpseienaar moet onmiddellik nadat die skema deur die plaaslike bestuur goedgekeur is die skema op eie koste namens en tot bevrediging van die" plaaslike bestuur, onder toesig van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike be stuur goedgekeur, uitvoer (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instandhouding van die strate tot bevrediging van die plaaslike be stuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) gebou is (4) Begiftiging (4) Endowment (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: The township owner shall in terms of the provisions of seclion 63() of the Town planning and Townships Ordinance 965, pay to the local authority as endowment sums of money equal to 2 % of the land value of erven in the township, which amount shall be used by the local authority for the acquisition and/or development of parks within its area of jurisdiction Such endowment shall be paid in accordance with the provisions of section 74 of the aforesaid Ordinance (b) Payable to the Transvaal Education Department: The township owner shall, in terms of the provisions of seclion 63()(a) of the Town planning and Townships Ordinance, 965, pay a lump sum endowment for educational purposes to the Transvaal Education Department on the land value of special residential land in the township, the extent of which shall be determined by multiplying 48,08 m2 by the number of special residential erven in the township Die waarde van die pond word bepaal ingevolge die be palings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is betaalbaar ingevolge die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie The value of the land shall be determined in terms of the provisions of section 74(3) and such endowment shall be payable in terms of the provisions of section 73 of the said Ordinance Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel 63() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, as bebegiftiging aan die plaaslike met 2 bestuur % van bedrae die grondwaarde geld taal gelykstaande van erwe in die dorp, welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir die verkryging en/of ontwikkeling van parka binne sy regsgebied Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bepalings van artikel 74 van die genoemde Ordonnansie betaal word (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte ment: Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel 63()(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, aan die Transvaalse Onderwysdepartement as begiftiging vir onderwysdoeleindes 'n globale bedrag op die grondwaarde van spesiale woongrond in die dorp betaal, waarvan die grootte bepaal word deur 48,08 m2 te vermenig vuldig met die getal spesiale woonerwe in die dorp (5) Disposal ofexisting Conditions of Title (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and Me erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande servitudes, if any, including the reservation of rights to voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die minerals voorbehoud van die regte op minerale (6) Repositioning of Circuits (6) Verskuiwing van Kraglyne Indien dit as If, by reason of the establishment of the township, it gevolg van die stigting van die dorp nodig word om enige bestaande kraglyne van die Elektrisiteitsvoorshould become necessary to reposition any existing circuits of the Electricity Supply Commission or local authority then the sieningskommissie of plaaslike bestuur te verskuif, moet die cost thereof shall be borne by the township owner koste daarvan deur die dorpseienaar gedra word 2 TITELVOORWAARDES 2 CONDITIONS OF TITLE Die erwe hieronder genoem, is onderworpe aan die voor The erven mentioned hereunder shall be subject to the waardes soos aangedui, opgelo deur die Administrateur inge conditions indicated, imposed by the Administrator in terms volge Ordonnansie 25 van 965 of Ordinance 25 of 965 () Alle Erwe () All Erven (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut, 2 m breed, vir (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van the local authority, for sewerage and other municipal pur die plaaslike bestuur, langs enige twee grense uitgesonderd 'n poses, along any two boundaries other than a street boundary straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n bykomende and, in the case of a panhandle erf, an additional servitude serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die toefor municipal purposes 2 m wide across the access portion of ganggedeelte van die erf, indien en wanneer dit deur die the erf, if and when required by the local authority: Provided plaaslike bestuur verlang word: Met dien verstande dat die that the local authority may dispense with any such servitude plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien (b) No building or other structure shall be erected within (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voor

8 4284 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 the aforesaid servitude area and no largerooted trees shall noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootworbe planted within the area of such servitude or within 2 m telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of thereof binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie (c) The local authority shall be entitled to deposit tempo (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat rarily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of terial as may be excavated by it during the course of the con verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander struction, maintenance or removal of such sewerage mains werke as wat by na goeddunke noodsaaklik ag tydelik to and other works as it in its discretion may deem necessary plaas op die grond wat aan die voomoemde serwituut grens and shall further be entitled to reasonable access to the said en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toeland for the aforesaid purpose; subject to any damage done gang tot genoemde grond vir die voomoemde doel; onderduring the process of the construction, maintenance or re worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed moval of such sewerage mains and other works being made wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwydering van sogood by the local authority danige rioolhoofpypleidings en ander werk veroorsaak word (2) Erf457 (2) Erf 457 The erf is subject to a servitude for municipal purposes in Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir munisipale doelfavour of the local authority, as indicated on the general eindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die algeplan mene plan aangedui Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 303 PRETORIA WYSIGINGSICEMA 303 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa lings van artikel 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplan ning en Dorpe, 965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n wysi ging van Pretoria dorpsaanlegskema, 974, wat uit dieselfde pond as die dorp Annlin X 3 bestaan, goedgekeur het Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskikbaar viz inspeksie op alle redelike tye The Administrator hereby, in terms of the provisions of section 89() of the Town planning and Townships Ordinance, 965, declares that he has approved an amendment scheme, being an amendment of Pretoria Townplanning Scheme, 974, comprising the same land as included in the township of Annlin X 3 Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at all reasonable times This amendment is known as Pretoria Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysigingskema Scheme PB 4923H303 PB 4923H303 Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Townplanning and Townships Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), the Administrator ning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van 965), verklaar die hereby declares Eldoraigne Extension 6 Township to be an Administrateur hierby die dorp Eldoraigne Uitbreiding 6 tot approved township subject to the conditions set out in the 'a goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes Schedule hereto uiteengesit in die bygaande Bylae PB PB SCHEDULE BYLAE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION DOEN DEUR PARTICULAR PROPERTIES (PROPRIE MADE BY PARTICULAR PROPERTIES (PROPRIE TARY) LIMITED INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN TARY) LIMITED UNDER THE PROVISIONS OF THE DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, DORPE, 965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE 965, FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP STIG OP GEDEELTE 302 VAN DIE PLAAS ZWART ON PORTION 302 OF THE FARM ZWARTKOP 356 JR, KOP 356 JR, PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGE PROVINCE TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED STAAN IS CONDITIONS OF ESTABLISHMENT STIGTINGSVOORWAARDES () Name () Naam The name of the township shall be Eldoraigne Extension 6 Die naam van die dorp is Eldoraigne Uitbreiding 6 (2) Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and streets as indicated Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Alge on General Plan SG A99/79 mene Plan LGA9979

9 which PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER (3) Storm water Drainage and Street Construction (3) Stormwaterdreinering en Straatbou (a) The township owner shall submit to the local authority (a) Die dorpseienaar moet aan die plaaslike bestuur 'n ge for its approval a detailed scheme complete with plans, sec detailleerde skema, volledig met planne, deursnee en spesifi tions and specifications, prepared by a civil engineer ap kasies, opgestel deur 'n siviele ingenieur wat deur die plaas proved by the local authority, for the collection and disposal like bestuur goedgekeur is, vir die opgaar en afvoer van of stormwater throughout the township by means of properly stormwater deur die hele dorp deur middel van behoorlik constructed works and for the construction, tarmacadamis aangelegde werke en vir die aanle, teermacadamisering, being, kerbing and channelling of the streets therein, together randing en kanalisering van die strate daarin, tesame met die with the provision of such retaining walls as may be consi verskaffing van sodanige keermure as wat die plaaslike bedered necessary by the local authority The scheme sal pro stuur nodig ag, vir goedkeuring voorle Die skema moet vide for the catchment of stormwater in catchpits whence it voorsiening maak vir die opvang van stormwater in opvang shall be drained off in watertight pipes of durable material, putte van waar dit weggevoer moet word in waterdigte pype approved by the local authority, in such a manner that water van duursame materiaal, deur die plaaslike bestuur goedge will in no way dam up or infiltrate on or near the surface of keur, op so 'n wyse dat die water op geen wyse sal opgaar of the ground Furthermore the scheme shall indicate the route insypel op of naby die oppervlakte van die grond nie Verder and gradient by which each erf gains access to the street on moet die skema die roete en helling aandui deur middel it abuts waarvan elke erf toegang tot die aangrensende straat verkry e(ii) (b) The township owner shall, immediately after the (b) Die dorpseienaar moet, onmiddellik nadat die skema scheme has been approved by the local authority, carry out deur die plaaslike bestuur goedgekeur is, die skema op eie the scheme at own expense on behalf and to the satisfaction koste namens en tot bevrediging van die plaaslike bestuur of the local authority, under the supervision of a civil en uitvoer, onder toesig van 'n siviele ingenieur deur die plaas gineer approved by the local authority like bestuur goedgekeur (c) The township owner shall be responsible for the main (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instand tenance of the streets to the satisfaction of the local authority houding van die strate tot hevrediging van die plaaslike beuntil the streets have been constructed as set out in subclause stuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) gebou (b) is (d) If the township owner fails to comply with the provi (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings sions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof, the local authority van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is die plaas shall be entitled to do the work at the cost of the township like bestuur geregtig om die werk op koste van die dorps owner eienaar te doen (a) Payable to the local authority: (4) Endowment (4) Begiftiging (a) Betaatbaar aan die plaaslike bestuur: The township owner shall in terms of the provisions of sec Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel tion 63() of the Town planning and Townships Ordinance, 63() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, pay to the local authority as endowment sums of money 965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur bedrae geld beequal to taal gelykstaande met (i) % of the land value of erven in the township, which (i) % van die grondwaarde van erwe in die dorp, welke amount shall be used by the local authority for the acquisition bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir of land for a depositing site die verkryging van 'n stortingsterrein % of the land value of erven in the township, which (ii) % van die grondwaarde van erwe in die dorp, welke amount shall be used by the local authority for the acquisition bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir of land for a cemetery die verkryging van 'n begraafplaas Such endowment shall be paid in accordance with the pro visions of section 74 of the aforesaid Ordinance Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bepalings van artikel 74 van die genoemde Ordonnansie betaal word (b) Payable to the Transvaal Education Department: (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte ment: The township owner shall, in terms of the provisions of sec Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel tion 63()(a) of the Town planning and Townships Ordi 63()(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance, 965, pay a lump sum endowment for educational Dorpe, 965, aan die Transvaalse Onderwysdepartement as purposes to the Transvaal Education Department on the land begiftiging vir onderwysdoeleindes, 'n globale bedrag op die value of special residential land in the township, the extent of grondwaarde van spesiale woongrond in die dorp betaal, which shall be determined by multiplying 48,08 m2 by the waarvan die grootte bepaal word deur 48,08 m2 te vermenig number of special residential erven in the township vuldig met die getal spesiale woonerwe in die dorp The value of the land shall be determined in terms of the Die waarde van die grond word bepaal ingevolge die beprovisions of section 74(3) and such endowment shall be palings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is betaalbaar payable in terms of the provisions of section 73 of the said ingevolge die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordon Ordinance nansie (5) Disposal of Existing Conditions of Title (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande servitudes, if any, including the reservation of rights to mi voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die nerals, but excluding: voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgesonderd: (a) the following rights which will not be passed on to the (a) die volgende regte wat nie aan die erwe in die dorp oor erven in the township: gedra sal word nie:

10 4286 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 (aa) In respect of Portion 22: (aa) Ten opsigte van Gedeelte 22: (i) "The owners of the said Portion A of the middle portion (i) "The owners of the said Portion A of the middle portion of the farm Zwartkop No 476, situate in the district of Preto of the farm Zwartkop No 476, situate in the district of Preto ria, together with the owners of Portion B of the middle por ria, together with the owners of Portion B of the middle por tion of the said farm Zwartkop No 476, situate in the district lion of the said farm Zwartkop No 476, situate in the district of Pretoria, measuring 577,7309 hectare, and the owners of of Pretoria, measuring 577,7309 hectare, and the owners of the Remaining Extent of Portion "D" of the same farm, mea the Remaining Extent of Portion "D" of the same farm, mea suring as such hectare transferred respectively suring as such hectare transferred respectively under Deed of Transfer No's 4387/905, 7338/922 and under Deed of Transfer No's 4387/905, 7338/922 and 7347/922 dated 5th June 905, and 26th July 922, as en 7347/922 dated 5th June 905, and 26th July 922, as entitled to certain rights of water and furrow over Portions titled to certain rights of water and furrow over Portions and 2 of Portion D of the middle portion of the said farm and 2 of Portion D of the middle portion of the said farm measuring respectively hectare and hec measuring respectively hectare and hectare, held respectively under Certificate of Partition No's tare, held respectively under Certificate of Partition No's 7340/922 and 734/922 and all of which are more fully set 7340/922 and 734/922 and all of which are more fully set out in the said Certificate of Partition Title" out in the said Certificate of Partition Title" (ii) "The owners of Portion A of the middle portion of (ii) "The owners of Portion A of the middle portion of Zwartkop No 476, district Pretoria, are entitled to a onehalf Zwartkop No 476, district Pretoria, are entitled to a onehalf share in the profits derived from a sale of a townhip on Por share in the profits derived from a sale of a townhip on Portion 2 of Portion B of the middle portion of the said farm tion 2 of Portion B of the middle portion of the said farm Zwartkop No 476, district Pretoria, held under Partition Zwartkop No 476, district Pretoria, held under Partition Transfer No 8504/39" Transfer No 8504/39" (iii) "The Remaining Extent of Portion A of the middle (iii) "The Remaining Extent of Portion A of the middle portion of Zwartkop No 476, measuring as such portion of Zwartkop No 476, measuring as such hectare, held under Deed of Transfer No 4386/905 and hectare, held under Deed of Transfer No 4386/905 and Deed of Transfer No 38604/48 (of which the property hereby Deed of Transfer No 38604/48 (of which the property hereby transferred is a portion) is entitled together with other pro transferred is a portion) is entitled together with other properties to a right of way 889 metres wide over Portion 82 perties to a rightofway 889 metres wide over Portion 82 (a portion of Portion A of the middle portion) of the farm (a portion of Portion A of the middle portion) of the farm Zwartkop No 476, district Pretoria, held under Deed of Zwartkop No 476, district Pretoria, held under Deed of Transfer No 3063/950, registered on 22 February 950, Transfer No 3063/950, registered on 22 February 950, which servitude extends along the southern boundary as which servitude extends along the southern boundary as shown on Diagram SG No A3648/48 annexed to Deed of shown on Diagram SG No A3648/48 annexed to Deed of Transfer No 3064/950" Transfer No 3064/950" (iv) "Portion 86 of the farm Zwartkop No 476, district (iv) "Portion 86 of the farm Zwartkop No 476, district Pretoria, measuring hectare, held under Deed of Pretoria, measuring hectare, held under Deed of Transfer No 647/952, dated the 2st day of March 952, Transfer No 647/952, dated the 2st day of March 952, under Deed of Transfer No 3066/950, dated 22 February under Deed of Transfer No 3066/950, dated 22 February 950 (of which the property hereby transferred is a portion) 950 (of which the property hereby transferred is a portion) is is (a) entitled to a rightofway 889 metres wide along the (a) entitled to a rightofway 889 metres wide along the southern boundary of the Remaining Extent of Portion 90 southern boundary of the Remaining Extent of Portion 90 (a portion of Portion 2 of Portion D of the middle portion) of (a portion of Portion 2 of Portion D of the middle portion) of the farm Zwartkop No 476, measuring 3699 hectare as held the farm Zwartkop No 476, measuring 3699 hectare as held under Deed of Transfer No 3060/50 as will more fully appear under Deed of Transfer No 3060/50 as will more fully appear from Notarial Deed of Servitude No 4/50S dated th Au from Notarial Deed of Servitude No 4/50S dated th August, 950 gust, 950 (b) entitled to a right of way 259 metres wide over the Remaining Extent of Portion B of the middle portion of the said farm, measuring metres, as will more fully ap pear from Notarial Deed of Servitude No 552/5 S" (b) entitled to a rightofway 259 metres wide over the Remaining Extent of Portion B of the middle portion of the said farm, measuring metres, as will more fully am pear from Notarial Deed of Servitude No 552/55" (v) "The said Portion 202 (a portion of Portion 20 of the (v) "The said Portion 202 (a portion of Portion 20 of the said farm Zwartkop No 476) (Portion 22 whereof is hereby said farm Zwartkop No 476) (Portion 22 *hereof is hereby transferred) is entitled to a right ofway 756 metres wide transferred) is entitled to a rightofway 756 metres wide over the Remaining Extent of Portion 20 of the said farm over the Remaining Extent of Portion 20 of the said farm measuring hectare, as held under Deed of Transfer measuring hectare, as held under Deed of Transfer No 6420/952, dated 2 March 952 along the whole of the No 6420/952, dated 2 March 952 along the whole of the southern boundary of the said Remaining Extent as will more southern boundary of the said Remaining Extent as will more fully appear from Diagram SG No A72/5, annexed to Deed fully appear from Diagram SG No A72/5, annexed to Deed of Partition No 649/952" of Partition No 649/952" (bb) In respect of Portions 24 and 25: (bb) Ten opsigte van Gedeeltes 24 en 25: (i) "The owners of the said Portion A of the middle portion (i) "The owners of the said Portion A of the middle portion of the said farm are entitled to the use of water from the Hen of the said farm are entitled to the use of water from the Hen nops River and especially subject to a similar right and to cer nops River and especially subject to a similar right and to cer tain rightofway in favour of the owners of Portion B of the thin right ofway in favour of the owners of Portion B of the middle portion of the said farm measuring hectares, middle portion of the said farm measuring hectares, held under Deed of Transfer No 4387/905, all of which will held under Deed of Transfer No 4387/905, all of which will more fully appear from Notarial Deed No 495/922S" more fully appear from Notarial Deed No 495/922S" 4 fil

11 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER (ii) "The owners of the said Portion A of the middle por (ii) "The owners of the said Portion A of the middle por tion of the said farm together with the owners of Portion B of tion of the said farm together with the owners of Portion B of the middle portion of the said farm, measuring hec the middle portion of the said farm, measuring hec tares, and the owners of the Remaining Extent of Portion D tares, and the owners of the Remaining Extent of Portion D of the same farm, measuring as such hectares, trans of the same farm, measuring as such hectares, transferred respectively under Deeds of Transfer Nos 4387/905, ferred respectively under Deeds of Transfer Nos 4387/905, 7338/922 and 7347/922, dated respectively the 4 th June 7338/922 and 7347/922, dated respectively the 4th June 905 and 26 July 922, are entitled to certain rights of water 905 and 26 July 922, are entitled to certain rights of water and furrow over Portions and 2 of Portion D of the middle and furrow over Portions and 2 of Portion D of the middle portion of the said farm, measuring respectively portion of the said farm, measuring respectively hectares and hectares, held respectively under Cer hectares and hectares, held respectively under Cer tificates of Partition Title Nos 7340/922 and 734/922, and tificates of Partition Title Nos 7340/922 and 734/922, and all of which are now fully set out in the said Certificates of all of which are now fully set out in the said Certificates of Partition Title" Partition Title" 0 held! 3060/950, (iii) "The owners of Portion A of the middle portion of the (iii) "The owners of Portion A of the middle portion of the said farm, are entitled to a one half share in the profits de said farm, are entitled to a one half share in the profits derived from the sale of a township on Portion 2 of Portion B rived from the sale of a township on Portion 2 of Portion B of the middle portion of the said farm, held under Deed of of the middle portion of the said farm, held under Deed of Partition Transfer No 8504/939" Partition Transfer No 8504/939" (iv) "The Remaining Extent of Portion A of the middle (iv) "The Remaining Extent of Portion A of the middle portion of the said farm, measuring as such hectares portion of the said farm, measuring as such hectares under Deed of Transfer No 4386/905, and Deed of held under Deed of Transfer No 4386/905, and Deed of Transfer No 38604/948 (of which the portion held hereunder Transfer No 38604/948 (of which the portion held hereunder forms a portion) is forms a portion) is Entitled together with other properties to a rightofway Entitled together with other properties to a right of way 889 (eighteen decimal eight nine) metres wide over Portion 889 (eighteen decimal eight nine) metres wide over Portion 82 (a portion of Portion A of the middle portion) of the 82 (a portion of Portion A of the middle portion) of the farm, held under Deed of Transfer No 3063/950, dated 22 farm, held under Deed of Transfer No 3063/950, dated 22 February 950, which servitude extends along the southern February 950, which servitude extends along the southern boundary as shown on Diagram A3648/48 annexed to Deed boundary as shown on Diagram A3648/48 annexed to Deed of Transfer No 3064/950" of Transfer No 3064/950" (v) "Portion 86 of the said farm, measuring hec (v) "Portion 86 of the said farm, measuring hec tares, held under Deed of Transfer No 647/952, dated 2 tares, held under Deed of Transfer No 647/952, dated 2 March 952, and under Deed of Transfer No 3066/950, March 952, and under Deed of Transfer No 3066/950, dated 22 February 950 (of which the property hereby trans dated 22 February 950 (of which the property hereby trans ferred forms a portion) is ferred forms a portion) is Entitled to a rightofway 889 (eighteen decimal eight Entitled to a right ofway 889 (eighteen decimal eight nine) metres wide along the southern boundary of the Re nine) metres wide along the southern boundary of the Re maining Extent of Portion 90 (a portion of Portion 2 of Por maining Extent of Portion 90 (a portion of Portion 2 of Portion D of the middle portion) of the said farm, measuring tion D of the middle portion) of the said farm, measuring hectares, as held under Deed of Transfer No hectares, as held under Deed of Transfer No as will more fully appear from Notarial Deed of 3060/950, as will more fully appear from Notarial Deed of Servitude No 4/950 S dated August 950" Servitude No 4/950S dated August 950" (vi) "The said Portion 202 (a portion of Portion 20) of the (vi) "The said Portion 202 (a portion of Portion 20) of the said farm (of which the portion hereby transferred forms a said farm (of which the portion hereby transferred forms a portion) is portion) is Entitled to a right of way 756 (seven decimal five six) Entitled to a rightof way 756 (seven decimal five six) metres wide over the Remaining Extent of Portion 20 of the metres wide over the Remaining Extent of Portion 20 of the said farm, measuring hectares, as held under Deed said farm, measuring hectares, as held under Deed of Transfer No 6420/952, dated 2 March 952, along the of Transfer No 6420/952, dated 2 March 952, along the whole of the southern boundary of the said Remaining Ex whole of the southern boundary of the said Remaining Extent as will more fully appear from Diagram A No 72/5 an tent as will more fully appear from Diagram A No 72/5 annexed to Deed of Partition Transfer No 649/952, dated 2 nexed to Deed of Partition Transfer No 649/952, dated 2 March 952" March 952" (b) The following servitude in respect of Portion 25 which (b) Die volgende serwituut ten opsigte van Gedeelte 25 affects a street in the township only: wat slegs 'n straat in die dorp raak: "Subject to a rightof way in favour of the general public as "Subject to a right ofway in favour of the general public as shown on Diagram A7530/5 annexed to Notarial Deed No shown on Diagram A7530/5 annexed to Notarial Deed No 497/952S dated 8 April 952, and as will more fully appear 497/952S dated 8 April 952, and as will more fully appear from the said Notarial Deed which said rightofway is indi from the said Notarial Deed which said right ofway is indi cated by the figure lettered B C b a on Diagram SG No cated by the figure lettered B C b a on Diagram SG No A7529/5 annexed to Certificate of Registered Title No A7529/5 annexed to Certificate of Registered Title No 2078/959 dated 25 August 959" 2078/959, dated 25 August 959" 0 (6) Landfor Municipal Purposes (6) Grond vir Munisipale Doeleindes The following erven shall be transferred to the proper au Die volgende erwe moet deur en op koste van die dorps thority by and at the expense of the township owner for mu eienaar aan die bevoegde owerheid vir munisipale doeleindes nicipal purposes: oorgedra word:

12 4288 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 Park: Erf 338 Park: Erf 338 II General: Erven 2 and 22 Algemeen: Erwe 2 en 22 (7) Precautionary Measures(7)Voorkomende Maatreels (a) The township owner shall at its own expense make ar (a) Die dorpseienaar meet op eie koste reelings met die rangements with the local authority in order to ensure that plaaslike bestuur tref om te verseker dat (i) water will not dam up, that the entire surface of the () water nie opdam nie, dat die hele oppervlakte van die township area is drained properly, and that streets are sealed dorpsgebied behoorlik dreiner word en dat strate doeltref effectively with tar, cement or bitumen; and fend met teer, beton of bitumen geseel word; en (ii) trenches and excavations for foundations, pipes, cables or for any other purposes, are properly refilled with damp soil in layers not thicker than 50 mm, and are compacted until the same grade of compaction as that of the surrounding material is obtained (ii) slote en uitgrawings vir fondamente, pype, kabels of vir enige ander doeleindes behoorlik met klam grond in lae wat nie dikker as 50 mm is nie, opgevul word en dat dieselfde verdigtingsgraad as wat die omliggende materiaal het, verkry' is (b) The township owner shall, at his own expense, make (b) Die dorpseienaar meet op eie koste die nodige redlines the necessary arrangements with the local authority to the sa met die plaaslike bestuur tref tot bevrediging van die Direktisfaction of the Director of Geological Survey for teur van Geologiese Opname vir (i) the installation of a water level recorder(s) in a borehole (i) die installering van 'n ondergrondse watervlakmeter/s or boreholes in the township; or op 'n boorgat of boorgate in die dorp; of (ii) the contribution to the local authority of a sum of (ii) betaling aan die plaaslike bestuur van 'n bedrag geld money for the purpose of acquiring and installing a water met die doel om 'n ondergrondse watervlakmeter/s te verkry level recorder/s in a borehole or boreholes in the vicinity of en op 'n boorgat of boorgate in die omgewing van die dorp te the township; installeer; en II (iii) the measurement at regular intervals, of the under (iii) die neem van lesings, met gereelde tussenposes, van ground water level in respect of the township area die ondergrondse watervlak met betrekking tot die dorpsgebied 2 CONDITIONS OF TITLE 2 TITELVOORWAARDES Die erwe hieronder genoem, is onderworpe aan die voor waardes soos aangedui, opgele deur die Administrateur inge volge Ordonnansie 25 van 965: erven mentioned hereunder shall be subject to the conditionsthe imposed by the Administrator in terms of Ordinance 965: 25 indicated, of () Alle Erwe met Uitsondering van die Genoem in Klou () All Erven with the Exception of those Mentioned in side (6) Clause (6) (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut, 2 m breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of die plaaslike bestuur, langs enige twee grense uitgesonderd 'n the local authority, for sewerage and other municipal pur straatgrens, indien en wanneer dit deur die plaaslike bestuur poses, along any two boundaries other than a street boun verlang word: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur dpry, if and when required by the local authority: Provided van enige sodanige serwituut mag afsien that the local authority may dispense with any such servitude (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voor (b) No building or other structure shall be erected within noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwor the aforesaid servitude area and no large rooted trees shall telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of be planted within the area of such servitude or within 2 m binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie thereof (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat (c) The local authority shall be entitled to deposit tempo deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of rarily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander terial as may be excavated by it during the course of the con werke as wat by na goeddunke noodsaaklik ag tydelik te struction, maintenance or removal of such sewerage mains plaas op die grond wat aan die voomoemde serwituut grens and other works as it in its discretion may deem necessary en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe and shall further be entitled to reasonable access to the said gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel; onder land for the aforesaid purpose; subject to any damage done worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed during the process of the construction, maintenance or re wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwydering van somoval of such sewerage mains and other works being made danige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak good by the local authority word (2) Erven 302 and 3 (2) Erwe 302 en 3 The erf is subject to a servitude for municipal purposes in Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir munisipale doel favour of the local authority, as indicated on the general chides ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die alge plan mene plan aangedui Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 566 PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA 566 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa 4

13 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMB ER section 89() of the Townplanning and Townships Ordi lings van artikel 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplan nance, 965, declares that he has approved an amendment ning en Dorpe, 965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n wysi scheme, being an amendment of Pretoria Region Townplan ging van Pretoriastreek dorpsaanlegskema, 960, wat uit ning Scheme, 960, comprising the same land as included in dieselfde grond as die dorp Eldoraigne Uitbreiding 6 bethe township of Eldoraigne Extension 6 staan, goedgekeur het Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoriastreek en is be skilcbaar vir inspeksie op alle redelike tye Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Pretoria Region and are open for in spection at all reasonable times This amendment is known as Pretoria Region Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriastreek wysiging Scheme 566 skema 566 PB PB Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP 0 hereby In terms of section 69 of the Town planning and Townships Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), the Administrator ning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van 965), verklaar die declares River Club Extension 2 Township to be an Administrateur hierby die dorp River Club Uitbreiding 2 tot approved township subject to the conditions set out in the 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uit Schedule hereto eengesit in die bygaande Bylae SCHEDULE PB PB BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY ROBIN FRANCIS GILFILLAN AND BRIAN DOEN DEUR ROBIN FRANCIS GILFILLAN EN MAYO GILFILLAN UNDER THE PROVISIONS OF BRIAN MAYO GILFILLAN INGEVOLGE DIE BEPA THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDI LINOS VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLAN NANCE, 965, FOR PERMISSION TO ESTABLISH A NING EN DORPE, 965, OM TOESTEMMING OM 'N TOWNSHIP ON PORTION 29 OF THE FARM ZAND DORP TE STIG OP GEDEELTE 29 VAN DIE PLAAS FONTEIN 42 IR, PROVINCE TRANSVAAL, HAS BEEN ZANDFONTEIN 42 IR, PROVINSIE TRANSVAAL, GRANTED TOEGESTAAN IS CONDITIONS OF ESTABLISHMENT STIGTINGSVOORWAARDES () Name () Naam The name of the township shall be River Club Extension Die naam van die dorp is River Club Uitbreiding 2 2 (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Alge 0 The township shall consist of erven and streets as indicated mene Plan LG A4483/83 on General Plan SG A4483/83 (3) Stormwaterdreinering en Straathou (3) Stormwater Drainage and Street Construction (a) Die dorpseienaars moet op versoek van die plaaslike (a) The township owners shall on request by the local bestuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema voile authority submit to such authority for its approval a detailed dig met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur 'n si scheme complete with plans, sections and specifications, pre viele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedgekeur is, pared by a civil engineer approved by the local authority, for vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die hele dorp the collection and disposal of stormwater throughout the met uitsondering van die verbreding van Kelvinrylaan deur township excluding the widening of Kelvin Drive by means of middel van behoorlik aangelegde werke en vir die aani8, properly constructed works and for the construction, tarma teermacadamisering, beranding en kanalisering van die strate cadamising, kerbing and channelling of the streets therein to daarin tesame met die verskaffing van sodanige keermure, as gether with the provision of such retaining walls as may be wat die plaaslike bestuur nodig ag, vir goedkeuring voorle considered necessary by the local authority Furthermore, Verder moet die skema die roete en helling aandui deur mid the scheme shall indicate the route and gradient by which del waarvan elke erf toegang tot die aangrensende straat ver each erf gains access to the street on which it abuts kry (b) The township owners shall when required to do so by the local authority carry out the approved scheme at their own expense on behalf and to the satisfaction of the local authority under the supervision of a civil engineer approved by the local authority (c) The township owners shall be responsible for the mainthe streets have been constructed as set out in subclause tenance of the streets to the satisfaction of the local authority untilstuur (b) (d) If the township owners fail to comply with the provi (b) Die dorpseienaars moet, wanneer dit vereis word deur die plaaslike bestuur, die goedgekeurde skema op eie koste namens en tot voldoening van die plaaslike bestuur onder toesig van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur goedgekeur, uitvoer (c) Die dorpseienaars is verantwoordelik vir die instand bonding van die strate tot bevrediging van die plaaslike be totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) gebou is (d) Indien die dorpseienaars versuim om aan die hepalings

14 4290 PROVINCIAL GAZE E, 28 DECEMBER 983 sions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local authority van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is die plaas I shall be entitled to do the work at the cost of the township like bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseie owners naars te doen (4) Begiftiging (4) Endowment (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (a) Payable to the local authority: (i) Die dorpseienaars moet ingevolge die bepalings van ar (i) The township owners shall, in terms of the provisions of tikel 63()(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en section 63()(b) of the Town planning and Townships Ordi Dorpe, 965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur 'n glonance, 965, pay a lump sum endowment of R25 200,00 to bale bedrag van P25 200,00 betaal vir die verkryging van the local authority for the provision of land for a cemetery grond vir 'n begraafplaas en 'n stortingsterrein and a depositing site Sodanige begiftiging is betaalbaar ooreenkomstig die be Such endowment shall be payable in terms of the provi palings van artike73 van genoemde Ordonnansie sions of section 73 of the said Ordinance (ii) Die dorpseienaars moet kragtens die bepalings van ar (ii) The township owners shall, in terms of the provisions tikel 63()(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en of section 63()(b) of the Town planning and Townships Or Dorpe, 965, aan die plaaslike bestuur as begiftiging 'n glodinance, 965, pay a lump sum endowment to the local bale bedrag betaal op die grondwaarde van spesiale woon authority on the land value of special residential land in the grond in die dorp, die grootte waarvan bepaal word deur 52 township, the extent of which shall be determined by multi m2 te vermenigvuldig met die getal wooneenhede wat in die plying 52 m2 by the number of dwelling units which can be dorp opgerig kan word erected in the township Die waarde van die grond word bepaal kragtens die bepa The value of the land shall be determined in terms of the lings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is betaalbaar provisions of section 74(3) and such endowment shall be kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordon payable in terms of the provisions of section 73 of the said nansie en die plaaslike bestuur moet sodanige begiftiging ge Ordinance and the local authority shall use such endowment bruik vir die verkryging van parke binne die munisipale gefor the purpose of acquiring parks within the municipal area bied (b) Payable to the Transvaal Education Department: (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte The township owners shall, in terms of the provisions of ment: section 63()(a) of the Town planning and Townships Ordi Die dorpseienaars moet ingevolge die bepalings van artikel nance, 965, pay a lump sum endowment for educational 63()(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en purposes to the Transvaal Education Department on the land Dorpe, 965, aan die Transvaalse Onderwysdepartement as value of special residential land in the township, the extent of begiftiging vir onderwysdoeleindes 'n globale bedrag op die which shall be determined by multiplying 48,08 m2 by the grondwaarde van spesiale woongrond in die dorp betaal, number of dwelling units which can be erected in the town waarvan die grootte bepaal word deur 48,08 m2 te vermenigship vuldig met die getal wooneenhede wat in die dorp opgerig The value of the land shall be determined in terms of the kan word provisions of section 74(3) and such endowment shall be Die waarde van die grond word bepaal ingevolge die bepayable in terms of the provisions of section 73 of the said palings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is betaalbaar Ordinance ingevolge die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie (5) Disposal ofexisting Conditions of Title (5) Beskikking oor Bestaande Thelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and A& erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande servitudes, if any, including the reservation of rights to mi voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die nerals, but excluding: voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgesonderd (a) The following servitude which affects Erf 558 and (a) Die volgende serwituut wat slegs Erf 558 en strate in streets in the township only: die dorp raak: "By virtue of Notarial Deed of Servitude No {2468/76S "By virtue of Notarial Deed of Servitude No (2468/76S dated 4th July, 976, the property hereby transferred is sub dated 4th July, 976, the property hereby transferred is sub ject to a servitude in perpetuity for municipal purposes, with ject to a servitude in perpetuity for municipal purposes, with ancillary rights, in favour of the Sandton Town Council; the ancillary rights, in favour of the Sandton Town Council; the centre line of which servitude is indicated by the letters ABC centre line of which servitude is indicated by the letters ABC DEF on Diagram SG No A675/976, annexed to and as will DEF on Diagram SG No A675/976, annexed to and as will more fully appear from the said Notarial Deed" more fully appear from the said Notarial Deed" (b) The following condition which will lapse upon registra (b) Die volgende voorwaarde wat verval by registrasie van tion of the transfer of the erven: oordrag van die erwe "Subject to the following condition contained in the said "Subject to the following condition contained in the said Last Will and Testament of the said late Noel Hamish Gilfil Last Will and Testament of the said late Noel Hamish Gilfil Ian, executed at Johannesburg on 29th March 977, na Ian, executed at Johannesburg on 29th March 977, namely: mely: I hereby direct that any benefits accruing to any benefici I hereby direct that any benefits accruing to any beneficiary by virtue of this my Will, shall be excluded from any corn ary by virtue of this my Will, shall be excluded from any community of property which may exist at any time between such munity of property which may exist at any time between such 4 beneficiary and his/her spouse or future spouse, and, in the beneficiary and his/her spouse or future spouse and, in the case of a female beneficiary, shall be free of the marital case of a female beneficiary, shall be free of the marital power of her husband" power of her husband" 4

15 , area a IF (6) Demolition of The township owners shall at their own expense cause all PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER Buildings (6) Sloping van Geboue Die dorpseienaars moet op eie koste alle bestaande geboue existing buildings situated within the building line reserves, gelee binne boulynreserwes, kantruimtes of oor gemeenskap side spaces or ower common boundaries to be demolished to like grense laat sloop tot bevrediging van die plaaslike bethe satisfaction of the local authority, when required by the stuur wanneer die plaaslike bestuur dit vereis local authority to do so (7) Opvul van Dam (7) Filling in of Darn Die dorpseienaars moet op eie koste die dam op Erf 558 laat opvul en vasslaan tot bevrediging van die plaaslike be The township owners shall at their own expense cause the stuur clam on Erf 558 to be filled in and compacted to the satisfac 2 TITELVOORWAARDES tion of the local authority Alle erwe is onderworpe aan die volgende voorwaardes, 2 CONDITIONS OF TITLE opgele deur die Administrateur ingevolge Ordonnansie 25 van 965: All erven shall be subject to the following conditions im posed by the Administrator in terms of Ordinance 25 of 965: () Die erf is onderworpe aan 'n serwituut, 2 m breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van () The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of die plaaslike bestuur, langs enige twee grense uitgesonderd 'n the local authority, for sewerage and other municipal pur straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n bykomende poses, along any two boundaries other than a street boundary serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die toeand, in the case of a pan handle erf, an additional servitude ganggedeelte van die erf, indien en wanneer dit deur die for municipal purposes 2 m wide across the access portion of plaaslike bestuur verlang word: Met dien verstande dat die a the erf, if and viten required by the local authority: Provided plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien that the local authority may dispense with any such servitude (2) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voor (2) No building or other structure shall be erected within noemde serwituutgebied opgerig worthnie en geen grootworthe aforesaid servitude area and no large rooted trees shall telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of be planted within the area or such servitude or within 2 m binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie thereof (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (3) The local authority shall be entitled to deposit tempo wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud rarily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander terial as may be excavated by it during the course of the con werke as wat by na goeddunke noodsaaklik ag tydelik to struction, maintenance or removal of such sewerage mains plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens and other works as it in its discretion may deem necessary en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe and shall further be entitled to reasonable access to the said gang tot genoemde grond vir die voomoemde doel; onder land for the aforesaid purpose; subject to any damage done worpe daaraan dat die plaaslike bestuur edge skade vergoed during the process of the construction, maintenance or re wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwydering van so moval of such sewerage mains and other works being made danige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak good by the local authority word Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 623 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 623 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa section 89() of the Town planning and Townships Ordilings van artikel 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplan nance, 965, declares that he has approved an amendment ning en Dorpe, 965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n wysi scheme, being an amendment of Randburg Townplanning ging van Randburg dorpsaanlegskema, 976, wat uit Scheme, 976, comprising the same land as included in the dieselfde grond as die dorp Riverclub Uitbreiding 2 bestaan, township of Riverclub Extension 2 goedgekeur het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou dew die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Randburg and are open for inspection Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Randburg en is beskik at all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Randburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Randburg wysiging Scheme 623 PB 4926H623 skema 623 PB 492 6H623 0 Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 DECLARATION OF PUBLIC ROADS: DISTRICT OF VERKLARING VAN OPENBARE PAAIE: DISTRIK KEMPTON PARK KEMPTONPARK In terms of the provisions of sections 5(2) and 3 of the Ingevolge die bepalings van artikels 5(2) en 3 van die Pad Roads Ordinance, 957 (Ordinance 22 of 957), the Admi ordonnansie, 957 (Ordonnansie 22 van 957), verklaar die nistrator hereby declares that unnumbered public roads with Administrateur hierby dat ongenommerde openbare paaie varying widths, the general directions and situations of which met wisselende breedtes waarvan die algemene rigtings en are shown on the appended sketch plan with appropriate co liggings op bygaande sketsplan, met toepaslike koardinate ordinates of the boundary beacons, exist within the municipal van grensbakens, aangedui word, binne die munisipale ge of Kempton Park bied van Kemptonpark, bestaan In terms of the provisions of subsections (2) and (3) of sec Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) van Lion 5A, of the said Ordinance it is hereby declared that artikel 5A, van gemelde Ordonnansie word hierby verklaar boundary beacons of the said unnumbered public roads have dat grensbakens van die voormelde ongenommerde open been erected on the land bare paaie op die grond opgerig is ECR 364 dated 25 October 983 UK B 364 gedateer 25 October 983 Reference: 0/4//3/P9(2) Verwysing: 0/4/i3/P9 (2),

16 4292 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER P ;I OI4 7, 'LL5 rt GEO /PM 49 II GED MYN 79 _ l' MOO:FONTEIN 4 IR! i3 GED/PM 5 Ṇ GED / PTN 42 saw /sere X Jr ' VOL TEL 2 sow /sery sr' 5 her z yr c V3 *CCM lc:\ I x I c I Li) v I Ito s L67 LI: L66 G,TprirTN 56, ' ;/9 pet PAD/ ROAD 5 ( K7),' 0 ot se la ell 3 yails ' gi3) KLIPFONTEIN 2 IR L i to 2 O );k7 a rote 808 YDR 6 00 L 46 PAD/ROAD 5(C7) L49 _ 50 M7 at 3 AK/AN 75/ MOOFaNTEIN 4 IR TOR i2 0 all " serve Mel, WRIO x ' #4, / I GED / PIN 7 _, 0 GEo pm 56 OR 7 'VORA ", TER 5 YDR4 0 roe i I I, KH4 ; OL P i tttztwat:3 I rm / I / / / I / " / GED TOR as / PTN 68 y`i 4 I a!: ; z 0 I /TOR 26 TOR INTOKOZO L 8 /AH 6 I I I i ex,k 4 / 9 co / I IC I p / I 5 a t I I I I I, ydr i $ I is id/, yo9 9 I R6 9i *le 4 a lig i t c, a XIX i2 'fa 5, i I; = z i ) a C) I li 0 I 3 I P ro_6 I I! il i I si I IC VIDR I 7 r 7 [I I VI I t 440 I i GED / PM 4 4 MOOIFONTEIN 4 IR 44/4 _ 549/ 2_ 6 se X0i, ; I I % II L44: I I I il KLIPFONTEIN is 2IR i I,ED 'PIN 5 'N aq,, III XRII7 P It i 49,3 I a c C? ; %C0 ra cn L442 l 30 I' 3 P I PARK WES De ' 0 ta S Ns Li/ 43' f : ' jii I 495 0: 29' 0 On % ' I CK = A 67D I 4 au ` X tic 5 487E Handebi i 2 '3 ii 5 N 468L469 PIP: t' I ;! i IR!id del Q + GED PTN 259 ' ' PIN 259 II;\ a r lq2l 44\ A i493Aela 5 ER srv GED 2 226, R494 PAD/RD lip 42 7?4 499 A /IGED 40,s / " 'sb 2 PTN i4 iv ZULI II IN ' 2 i 7 Dew MUM : KEMPTON PARK PTN 43 Obi 33 IR I

17 KOtiRDi PROVINSIALE KOERANY, 28 DESEMBER NATE CO ORDINATES STELSEL La 29 SYSTEM KONSTANTE/ CONSTANTS r 0,0 X ,00 (lot m / X Y X Y X Y X YOLI , IB YDR , ,55 L467 * 80 90, ,, ,94 Y , ,0 VCR 5 II , ,2 L V%3 4 Bi 588, ,68 TOR , ,58 TOR L , ,57 T en 436,0 YDR TOR ,65 L , ,87 TOL , ,99 YOR8 *8 508, y3227 Si ,05 R487) 8 007, ,97 TOL , ,65 TOP A ,56 YDR , e ,65 ROUE En TEL r TOR 0 Fil BEG 545, e87053,93 T , ,9 CR +850,I , , , , ,99 T , ,27 YDR I , , , ,05 R , , 32 TOLIO ,82 YDR I3 8 On , BO 86, L ,02 TOL I I ,39 T ,94 L AB ,2 YDL ,38 VCR IS en 'B0 # ,97 X02 4 al 275 AO TOL YOR , , ,36 Ya , ,8 TORE? , ,66 R ,09 ' ,60 VCRS ED , BI 028, ,34 XR , ,37 TEL ,0 ER Ei84 987,33 DR ,II KR 6 Bi ,25 KR I 8466,3I I aim 552,06 y , ,6e ;I XR!IT ,89 V , ,53 VCR ,64 Y083 4 a) am,43 # ,97 ydr22 EN DR ,34 CC FIGURE THE FOURF3 YOL3 yel 9 yy0lcx 83L,4697intyD09 (;) TOR I TOR 3, R 08, YDR 0 Y04 TOL 6,XOL 3, X02,yDL XR 7, TOR 28 YDR I4,XR 5 XR lir 0 L467, OL L470 L467 0 R 437E, DR 497 OR 494, R4872 C R 492 R 494,0R 500 M498,4492 STEL VODR GECEELTES VAN OPENTIARE PAAIE OP VOLLE WYDTE SOOS BEDOEL NA AFK0440GING VAN HIERDIE PADREELING EN IN DETAIL 6ETCON OP PLANNE WS 73/5 / BV B 7V EN PRS 8/55/9V 8 7V REPRESENT PORTIONS OF PUBLIC ROADS IN TOTAL WIDTH AS INTENDED BY PUOLICATiON OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL ON PLANS PRS 73 /5 /6 V 87 V AND MS 8 /55 /9v 87V U K IIESL EXCO RES LIER Nt FILE No 364 AO 25/0/83 0/4/i/3/P9 (2

18 4294 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 CONSTITUTION OF SCHOOL BOARDS SAMESTELLING VAN SKOOLRADE In terms of section 26 duodec of the Education Ordi Ingevolge artikel nance, 953 (Ordinance 29 of 953), the Administrator hesie, 953 (Ordonnansie 29 van 953), gee die Administrateur 26 duodec van die Ondenvysordonnan reby gives notice that hierby kennis dat (a) in respect of every school board referred to in Column I (a) ten opsigte van elke skoolraad in Kolom I of the Schedule hereto, the full names, addresses and occupahierby genoem, die voile name, adresse en beroepe van die van die Bylae lions of the persons who are members thereof are as set out persone wat lede daarvan is, is soos in Column II of in Kolom II van the Schedule hereto; die Bylae hierby uiteengesit; (b) the persons referred to in paragraph (a) shall assume (b) die persone in paragraaf (a) genoem hul amp as office lede as members of the respective school boards on Janvan die onderskeie skoolrade op nary 984; and Januarie 984 aanvaar; en (c) the date and place of the first meeting of every school (c) die datum en plek van die eerste vergadering van elke board is hereby fixed as shown in Column I of the Schedule skoolraad hierby vasgestel word soos aangedui in Kolom I hereto van die Bylae hierby TOA 2 4 TOA 2 4 KOLOM FCOLUMN I BYLAE/SCHEDULE KOLOM II/COLUMN II Skoolraad en die datum en plek van eerste vergadering/school Board and the date and place of first meeting Voile name, adresse en beroepe van persone/full names, addresses and occupations of persons ERMELO Christiaan Johannes Diedericks, Kleynhansstraat/Street 4, Ermelo, te/at Ermelo Chiropraktisyn/Cbiropractor Cornelius Johannes Beukes, Bosman van Heerdenstraat/Street 6, De Bruin Park, Er melo, 2350, Mynbestuurder/Mine Manager Frederick Swanepoel, Posbus/PO Box 500, Ermelo, 2350 Hendrik Johannes Otto, Buhrmanstraat/Street 42, Ermelo, 2350 Prokureur/Attorney Jakobus Johannes Petrus van Heerden, Kerkstraat/Street 6, Net Retief, 2380 Ouditeur/ Auditor Barend Jacobus Potgieter, Drinkwater, Ermelo, 2350 Boer/Farmer Alfred George Ballot Davel, Posbus/PO Box 305, Carolina, 85 Boer/Farmer Daniel Francois van Aardt, Goedehoop, Chrissiesmeer, 2332 Boer/Farmer Johannes Stephanus Stapelberg, Posbus/PO Box 370, Piet Retief, 2380 Boer/Farmer 2 Standerton David Ronald Day, Faurestraat/Street 3, Secunda, , te/at Ermelo Bestuurder/Manager Sasol Theofilus Mare, Dan Pienaarstraat/Street 2, Volksrust, 2470 William Joseph Lyons, Posbus/PO Box 689, Standerton, 2430 Boer/Farmer Louis Botha Rothman, Posbus/PO Box 34, Morgenzon, 235 Boer/Farmer Gerrit Hendrik Theron, Bolognaweg/Road 43, Evander, 2280 Nicolaas Willem Lighthelm, Posbus/PO Box 409, Secunda, 2302 Rynhardt van Rooyen, Posbus 004, Secunda, 2304 Finansiele Bestuurder/Bnancial Manager Cornelius Marthinus Janse van Vuuren, Posbus 390, Bethal, 230 Petrus Borchardus Grobler, Posbus/PO Box 558, Bethal, 230

19 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER Germiston/Noord Gideon Daniel du Plessis, Marchel Crescent 8, Edenglen, te/at Germiston Bankbestuurder/Bank Manager Besturende Predikant/Minister StadsklerkiTown 'Andreas Gerhardus de Witt, Porterweg 2, Sunnyridge, Germiston, 40 Versekerings makelaar en Lid van Presidentsraad/Insurance Broker and Member of the Presidents Council Johannes Kruger, Korhaanstraat 6, Sunnyridge, Germiston, 40 Pensioentrekker/Pensioner Carl Magnus Lonngren Taljaard, Kloofweg 63, Bedfordview, 2008 Direkteur van Maatskappye/Director of Companies Terence Nunes Nabarro, Looklaan Avenue 8, Eastleigh, Edenvale, 60 Chemiese Ingenieur/Chemical Engineer John Alfred Coleman, Mauriceweg/Road, Elma Park, Edenvale, 60 Eiendomsagent/Estate Agent Ann Henriette Foulner, FrancisstraaUStreet 3, Dunvegan, Edenvale, 60 Huisvrou/Housewife Raymond Frederick Hofineester, van Dortstraat/Street 28, Creston Hill, Germiston, 40 Direkteur/Managing Director Catherine Elizabeth Ching, Sunstraat/Street, Fishers Hill, 40 Huiuvrou/Housewife 4 Germiston Suid Christine Wilhelmina Broekhuizen, Glebeweg/Road 7, Park Hill Gardens, Germiston, te/at Germiston 40 Huisvrou/Housewife George Michell Margarites, Frankstraat/Street 63, Lambton, Germiston, 40 Eiendomsagent/Estate Agent John Gray Robertson, Emerandstraat/Street 0, Albermarle, Germiston, 40 Bemarkingsbestuurder/Marketing Manager Johann Elmslie Rauch Murray, Lindsayweg/Road 8, Germiston, 40 Skakelbestuurder/Liaison Manager Theo Grote Wardhaugh, Bairdlaan/Road 9, Park Hill Gardens, 40 Prokureur/Attorney Gert Stimie, Welgemoedstraat/Street 3, Elsburg, 407 Senior Ingenieurassistent/Senior Engineer Assistant Ignatius Wilhelm Ferreira, Vierdelaan/Road 66, Lambton, Germiston,40 of Religion Johannes Hendricus Hattingh, Bothastraat/Street 3, Elsburg, 407 Barend Hendrik Jacobus van der Berg, Nerineweg/Road 4, Leondale, 424 Besturende Direkteur/Managing Director 5 Heidelberg/Nigel Francis John Edmund Whelan, Caledonlaan/Avenue 79, Nigel, 490 te/at Heidelberg Verkoopsbestuurder/Sales Manager Ernest William Simpson, Ferrybridge Weg/Road 70, Nigel, 490 Direkteur/Director Lourens Nicolaas Jacobus de Jager, Tweede laan/avenue 24, Heidelberg, 2400 Jan Adriaan Albertus Abraham Scroeder, Boschoek, Heidelberg, 2400 Johannes Dawid Hendrik le Roux, Van Koderskop, Balfour, 240 Boer/Farmer Jacob Coetzer, Rosedale, Devon, 2260 Boer/Farmer Pieter Muller Wagener, Somersetstraat/Street 33, Nigel, 490 Clerk Deon Burgers, Ryanstraat/Street 6, Noycedale, Nigel, 490 Stefanus Petrus Nienaber, Laagerspoort, Heidelberg, 2400 Boer/Farmer

20 4296 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER Springs telat Josef Cornelius van der Walt, Pretoriusstraat/Street 3, Delmas, 220 I Springs David Hay, Jeugsentrum/Youth Centre, Geduld, Springs, 560 Bestuurder/Manager Hendrik Adriaan du Plessis, Elandstraat/Street 2, Edelweiss, Springs, 560 Stadsekretaris/City Secretary Barend Siebastiaan Lotter, Crawford Singel/Crescent 74, Strubenvale, 570 Tandtegnikus/Dental Technician Johannes Francois Rudolph Neuhoff, Modderfontein, Welgedag, 572 Boer/Farmer Benoni Erwee, Cowlesstraat/Street 34, Rowhill, Springs, 560 Sakeman/Businessman Winston Derreck Hawley, Wanderer Weg/Road 6, Selcourt, Springs, 560 Verkoopsman/Salesman Brian Cooper, Globe Weg/Road 6, Selcourt, Springs, 560 Prokureur/Attorney Johannes Albertus Rothman, Crawford Singel/Crescent 97, Strubenvale, 570 Prokureur/Attorney 7 Klerksdorp te/at Douglas Errol Field, Limpopostraat/Street, Stilfontein, 2550 Klerksdorp Ingenieur/Engineer Johannes Lodewicus Muller, GA Watermeyerstraat/Street 2, Orkney, 2620 Stadsklerknown Clerk Herbert Morgan Evans Dreyer, Dickenslaan/Avenue 94, Orkney, 2620 Willem Jacobus Pelser, Jonathanlaan/Avenue 6, Flamwood, Klerksdorp, 2570 Konsultant/Consultant Sarel Johannes van der Westhuizen, Kernickplek/Place, Declerqville, Klerksdorp, 2570 Jacobus Willem Saunderson, Hattinghstraat/Street 0, Roosheuwel, Klerksdorp, 2570 Leon Paul Hiisselman, Stilfonteinweg/Drive 82, Stilfontein, 2520 Geneesheer/Doctor Theunis Snyman, Bradylaan/Avenue 5 Wilkoppies, Klerksdorp, 2570 Hendrik Jacobus Janse van Rensburg, Brakspruit, Klerksdorp, 2570 Boer/Farmer 8 Verre Wes te/at Pieter Gerhardus Jacobus Bester, Bosrand, Wolmaransstad, 2630 Wolmaransstad Boer/Farmer Michiel David Viljoen, Makouwskop, Schweizer Reneke, 2780 Boer/Farmer Phillipus Jacobs, Smutskraal, Christiana, 2680 Boer/Farmer Lourens Daniel Delport, Hoopstraat/Street 5, Bloemhof, 2660 Sarel Jacobus du Plessis, Inhoek, Leeudoringstad, 2640 Boer/Farmer Johannes Petrus Frederik Kirstein, Dowwespruit, Makwassie, 2650 Boer/Farmer Ian Leask Firth, Highlands, Wolmaransstad, 2630 Veearts/Veterinary surgeon Alric Theodore Kemp, Posbus/PO Box 4, Amalia, 2786 ' Hermanus Jacobus Coertze, Tweepanne, Glaudina, 2783 Boer/Farmer fil 9 Lichtenburg te/at Pieter Johannes Groenewald, De Wetstraat/Street 50, Koster, 2825 Lichtenburg

21 Andrew PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER John Brummer Rawlins, Voortrekkerstraat/Street 34, Zeerust, 2865 Phillippus Jacobus Wilhelmus Linde, Ruststraat/Street 39, Zeerust, 2865 Dirk Marthinus Stephanus de Swardt, Carolstraat/Street 5, Lichtenburg, 2740 Laurentius van Rouendal, Melvillestraat/Street 7, Lichtenburg, 2740 Argitek/Architect Jacobus Petrus Botha, Welgevonden, Posbus/PO Box 223, Lichtenburg, 2740 Boer/Farmer Willem Jacobus Mostert, Mahemsvlakte, Posbus/PO Box 22, Geysdorp, 277 Boer/Farmer Nico Mosterd Kilian, Posbus/PO Box 83, Coligny, 2725 Boer/Farmer Willem Petrus Prinsloo, Cheynestraat/Street 0, Ventersdorp, Middelburg te/at Roy Patrick Nelson, Goedehoop, Middelburg, 050 Middelburg Boer/Farmer 2 Vincent Calvin Barnes, McDonaldstraat/Street, Middelburg, 050 Landmeter/Surveyor Andries Hermanus Mulder, Coetzeestraat/Street 54, Middelburg, 050 Hendrik Jacobus Brandt, Framestraat/Street 9A, Middelburg, 050 Johan Lighthelm, De Jagerstraat/Street 5; Hendrina, 095 Elbert Lukas Jansen van Rensburg, Bultfontein, Bethel, 230 Boer/Farmer Albertus Jacobus de Jongh, Duggenstraat/Street 24, Belfast, 0 Martinus Jacobus Ras, Perseel/Plot P0, Gruisbank, 0456 Boer/Farmer PieterJohannes Meiring, Krugerstraat/Street 20, Groblersdal, 0470 Pensioentrekker/Pensioner Witbank te/at Ian Johnston, Woltemadestraat/Street 69, Witbank, 035 Middelburg Bestuurder/Manager Robert Haward, Trombonelaan/Avenue 20, Witbank, 035 Afdelingsbestuurder/System Manager Jacobus Johannes Lampbrecht, Greylingstraat/Street 7, Witbank, 035 Andre Eugene Swart, leydenstraat/street 9 Witbank, 035 Algemene Bestuurder/General Manager Thomas Amoldus Liebenberg, Beyerstraat/Street 20, Witbank, 035 Roelof Jacobus Coertze, Ogies, 2230 Skakelbeampte/Liaison Officer Tobias Johannes Petrus Verwey, Johanstraat/Street 7, Witbank, 035 Direkteur Finansies/Fmancial Director Ferdinand Jacobus Labuschagne, Minervalaan/Avenue 22, Witbank, 035 Sakeman/Businessman Erasmus Jacobus Smit, H/v Merlin Crescent en/and Parklaan/avenue, Kriel, 227 Nelspruit te/at Hylton Albertus Wolfaard, Marlothstraat/Street 5, Nelspruit, 200 Nelspruit Geoktrooieerde Rekenmeester/Chartered Accountant Bernard Michael Cockhead, Giraffestraat/Street 6, Nelspruit, 200 Besturende Direkteur/Managing Director

22 4298 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 Jacob Goss, Kantoorstraat/Street, Lydenburg, 20 Bersekeraar/Insurer Adam Johannes Willemse, De Beerstraat/Street 7, Lydenburg, 20 Rudolph Marthinus Britz, Sheppardrylaan/Avenue 3, Nelspruit, 20 Johann Cristiaan Emmanuel Folscher, Saffiersingel/Crescent 7, Nelspruit, 200 Pens ioentrekker/pensioner Wolfgang Schroeder "Uxolo", Posbus/PO Box 2, Sabie, 260 Geneesheer/Physician Marthinus Christoffel Stander, Ons Ideaal, Witrivier, 240 EiendomsagenUEstate Agent Sarel Marthinus Strydom, Generalstraat/Street 7, Barberton, 300 Direkteur/Director 3 JohannesburgNoord 9840 John Neville Gallic, Posbus/PO Box 4563, Johannesburg, te/at Direkteur/Director Norwood William Charles Rotro Hedding, Cross Road 5, Bryanston, Sandton, 299 Pensioentrekker/Pensioner Maurice Julius Jochelson, Denbighweg/Road 34, Parkwood, Johannesburg, 293 Raadgewende Ingenieur/Consulting Engineer Derrick Quiding, 8ste StraatlStreet 6, Parkmore, Sandton, 296 Direkteur/Director John Laird Fitz Henry, Ashleyweg/Road 6, Bryanston, Sandton, 202 Direkteur van Maatskappye/Director of Companies Hendrik Johannes Pelser, Gazeweg/Road 82, Momingside Direkteur van Maatskappye/Director of Companies Anselim Solomon Herrmann, 4 Argyleweg/Road 4, Craighall, Johannesburg, 296 Prokureur/Attorney Coenraad Johannes Wium, Syringaweg/Road 50, Duxberry, 249 Direkteur van Maatskappye/Director of Companies Andries Pettus Cornelius Oosthuizen, Helenweg/Road 36, Sandown, 296 Direkteur van Maatskappye/Director of Companies 4 Johannesburg Noordoos Glen McKenzie Stuart, Jennysonweg/Road 37, Lombardy East, te/at Norwood Rekenmeester/Accountant Denis David Mclldowie, Disa Country Life Park 4, Sandton, 299 Pensioentrekker/Pensioner Lion Hargraves Keenan, Powerstraat/Street 8, Corlett Gardens, 292 Direkteur/Director Alan Gadd, Greenland Crescent 90, Sunningdale, 292 Direkteur/Director Ivan Horation Wanckel, Tennysonweg/Road 40, Lombardy East, 292 Bestuurder/Manager Ivor Schwartzman, Lawn Cottage, Westwoodlaan/Avenue, Melrose North, 296 Advokaat/Advocate Stanley Victor Rodkin, Mablumlaan/Avenue 2, Glenkay, Johannesburg Rekenmeester/Accountant Jack Woolf Gordon, Granada Village 20, Dromeweg/Road, Corlett Gardens, 292 Rekenmeester/Accountant Michael Maurice Per, Henriettaweg/Road 76, Norwood, Johannesburg, 292 Besturende Direkteur/Managing Director 5 Benoni te/at Abram Johannes Hendrik Buitendag, Posbus/PO Box 53, Putfontein, 53 Benoni Cornelius de Heus, Whitmanstraat/Street 28, Farrarmere, Benoni, 500 Prokureur/Attorney 4 Christiaan Lodewyk Wentsel van Collet, Sarel Cilliersstraat/Street 60, Rynfield, Be noni, 500

23 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER Josefus Johannes Lemmer, Deane Singel/Crescent 32, Northmead Uitbreiding/Exten sion 8, Senor& 500 Dorpsontwikkelaar/Township Developer Ivan Ogilvie, Greybestraat/Street 3, Rynfield, Benoni, 500 Metallurg/Metallurgist Alexander William Murray, The Drive 04, Benoni, 500 Meesteibouer/Master Builder Hylton Cochrance, Southyweg/Road 82, Farrarmere, Benoni, 500 Prokureur/Attorney Victor Penning, Smithstraat/Street 0, Rynfield, Benoni, 500 Bestuurder/Manager John Jamison, Defiantlaan/Avenue 34, Airfield, Benoni, 500 Koper/Buyer 6 Brakpan te/at Andries Johannes Holdtman, Taftlaan/ Avenue 92, Brakpan 540 Brakpan Direkteur/Director Francois Botha Joubert, Essexrylaan/Drive 22, Dalview, Brakpan, 540 Verkoopbestuurder/Sales Manager Ignatius Petrus du Preez, Brodiganlaan/Avenue, Dalview, Brakpan, 540 Johannes Joachim van Eeden, Brodiganlaan/Avenue 68, Dalview, Brakpan, 540 Sakeman/Businessman Henry Barnard, Middelweg/Road 43, Rand Collieries, Brakpan, 540 Ingenieur/Engineer Jacob Venter, Bekkerweg/Road 6, Dalview, Brakpan, 540 Johan Christiaan Petrus Jacobus Kruger, Olympiaweg/Road 24, Brenthurst, Brakpan, 540 Bankbeampte/Bank Official Johannes Jacobus Kloppers, Fressiastraat/Street 8, Laarendale, Brakpan, 540 Prokureur/Attorney George Hermanus Nell, Springsweg/Road 82, Brakpan, 540 Bouaannemer/Building Contractor 7 Boksburg te/at Stanley Allen King, Bedfordweg/Road 28, Farrar Park, Boksburg, 460 Boksburg Ingenieur/Engineer Anthony Rundle Dutton, Serfonteinstraat/Street 4, Libradene, Boksburg, 460 Siviele Ingenieur/Civil Engineer Jacobus Hendrik Pretorius/Pretoriusstraat/Street 6, Witfield, Boksburg, 460 Besturende Direkteur/Managing Director Basil Ogilvie Moore, Venterstraat/Street 4, Parkdene, Boksburg, 460 Bestuurder/Manager Hermanus Adriaan Combrinck, Jonkerstraat/Street 4, Parkrand, Boksburg 460 Adjunk Direkteur/Deputy Director Jacobus Cornelius Durand, Beitlaan/Avenue 2, Farrar Park, Boksburg, 460 Mannekrag Bestuurder/Manager Manpower Jacobus Johannes de Kkrk, Trichardtweg/Road 84, Parkrand, Boksburg, 460 Heinrich Johannes Schutte, Turtonstraat/Street 7, Boksburg Wes/West, 460 Eerste Beplanner/First Planner Hendrik Johannes Stefanus Joubert, Hoewe/Plot 68, Bartletts, Boksburg, 460 Stadstesourier/City Treasurer 8 Kempton Park te/at George Shield, Klapperlaan/Avenue 24, Edleen, Kempton Park, 620 Kempton Park Bestuurder/Manager Graham Barclay Ewing, Bokmakierieweg/Road 7, Birch Acres, Kempton Park, 620 Eiendomsmakelaar/Property Broker Casper Jan Hendrik Badenhorst, Hoewe/Plot 376, Bredell, Kempton Park, 623 Direkteur/Director

24 43 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 Johannes Jacobus Engelbrecht, Rietfonteinweg/Road 64, Glen Marais, Kempton Park, 620 Professor/Professor Pieter Rheeder, Blendelaan/Avenue Croydon, Kempton Park, 620 Sakeman/Businessman David Weggeleng Llewellyn Smith, Glenrolloweg/Road, Aston Manor, Kempton Park, 620 Sakeman/Businessman Willem Sterrenberg Breedt, Panoramalaan/Avenue 60, Edleen, Kempton Park, 620 Malcelaar/Broker Hendrik Johannes Phillipus Jansen, Baobablaan/Avenue 36, Birchleigh, Kempton Park, 620 Takbestuurder/Branch Manager William Hodges Keyter, Silverleaflaan/Avenue 59, Birchleigh, Kempton Park, Pietersburg te/at Andrew Geddes Bain Lavers, Ooststraat/Street 57, Pietersburg, 0700 Pietersburg Apteker/Phannacist Lawrence Cart Engelstoft Nissen, Ben Fleurlaan/Avenue 5, Pietersburg, 0700 Ingenieur/Engineer Willem Andries Stephanus Olivier, Uitkyk 62, Pietersburg, 0700 Boer/Farmer Gideon Jacobus Joubert Labuschagne, Grimbeeckstraat/Street 85, Pietersburg, 0700 Johan Christiaan Carstens, Dr Anneckestraat/Street 3, Pietersburg, 0700 Jacobus Christoffel Roos, Langlaagte, Pietersburg, 0700 Prokureur/Attorney Roelof Vorster Venter, Devenishstraat/Street Ma, Pietersburg, 0700 Gideon Gerhardus Hauman, Biccardstraat/Street 68, Pietersburg, 0700 Patrick Hendrik Cloete, Unicomlaan/Avenue 9, Sterpark, Pietersburg, 0700 Dosent/Lecturer 20 VerreNoord/Far North Peter Dalton Williams, Bassan, Tzaneen, te/at Tzaneen Boer/Farmer Theodoris Hermanus van der Westhuizen, Jakkalsbessie Singel/Avenue 38, Phalaborwa, 390 Myningenieur/Mine Engineer Gerrit Petrus van der Merwe, Delfosstraat/Street 2, Phalaborwa, 390 Prokureur/Attomey Willem Petrus van Niekerk, Posbus/PO Box 24, Letsitele, 0085 Boer/Farmer Hendrik Nicolaas Botha, Peacestraat/Street 5, Tzaneen, 0850 Johann Gottfried Theodor Dicke, Spitsrand, Duiwelskloof, 0835 Boer/Farmer Pieter du Toit Oosthuizen, Bergstraat/Street 3, Louis Trichardt, 0920 Besturende Direkteur/Managing Director Johannes George Naude, Rietvlei, Louis Trichardt, 0920 Boer/Farmer John Genis, Ds Henricostraat/Street 5, Messina, 0900 Rekenmeester/Accountant 2 Potchefstroom Andre Loeser Muller, Neethlingstraat/Street 25, Potchefstroom, 2520 te/at Potchefstroom Boer/Farmer Cornelis Serfontein, Van der Hoffweg/Road 28, Potchefstroon, 2520 Boer/Farmer

25 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER Johannes Jurie Wessels, Nieuwestraat/Street 7, Potchefstroom, 2520 Hendrik Barnardus Kruger, Van der Hoffweg/Road 22, Potchefstroom 2520 Professor/Professor Johannes Lodewikus van der Walt, Strydomstraat/Street 9, Potchefstroom, 2520 Professor/Professor Johannes Pieter van Brahel, Van GraanstraatlStreet 20, Potchefstroom, 2520 Professor/Professor Marius van der Wall, Jack Pauwstraat/Street 9, Potchefstroom, 2520 Willem Georg Habig, Waterboklaan 4, Potchefstroom, 2520 Josef le Grange, Gerickestraat/Street 3, Potchefstroom, 2520 Dosent/Lecturer 22 Carletonville te/at Derek George Laing, Pretoriusstraat/Street 9, Oberholzer, Carletonville, 2500 Carletonville Direkteur van Maatskappye/Director of Companies Michell Donovan Osbourn, Apatite Rylaan/Drive 5, Elandsrand 0257 Seksiebestuurder/Section Manager Jan Frans Wolmarans, Homestonestraat/Street 9, Carletonville, 2500 Raadgewende Geoloog/Consultant Geologist Amoldus Hendrikus Mulder, KaolinstraatIStreet 9, Carletonville, 2500 Victor van Aswegen, Hoewe/Plot 42, Watersedge, Carletonville, 2500 Rekenmeester/Accountant Christoffel Johannes Bester, 6de Laan/6th Avenue 3, Blyvooruitsig, 2504 Mynopsigter/Mine Caretaker Johannes Frederik Schnetler, Posbus/PO Box 479, Carletonville, 2500 Veearts/Veterinary Surgeon Johan Philip Adam Brink, Kraalkopstraat/Street 9, Fochville, 255 Johann Strydom, Kerkstraat/Street, Fochville, 255 Direkteur/Director 23 Pretoria Oos Moot Peter William Best, Kerkstraat/Street 209 Hatfield, Pretoria, te/at Pretoria Pensioentreklcer/Pensioner O Barend Pettus Barkhuizen, Hoewe/Plot 9, Zeekoegat, Pretoria, 0002 Pensionaris/Pensioner Johannes Hendrik Botha, Maroelastraat/Street 45, Val de Grace, Pretoria, 084 Huisvrou/Bousewife Johan Botha, Presidentstraat/Street 397, Silverton, Pretoria, 084 Frederick Jan Hendrik Buitendag, Breyerlaan/Avenue, 296, Waverley, 086 Phillipus Rudolph du Toit, Jeanettestraat/Street 53, Kilnerpark, Pretoria, 086 Louis Johannes Fourie, 34ste Laan/Avenue 480, Villieria, Pretoria, 086 SakemanlBusinessman Christoffel Alwyn Lombard, 8ste Laan/Avenue 977, Wonderboom Suid/South, Pretoria, 0084 Sakeman/Businessman Abre Roux, Klesserlaan/Avenue 664, Mayville, Pretoria, Pretoria Noord/North Gavin Thomson, Molopolaan/Avenue 265, Sinoville, Pretoria, te/at Pretoria Veearts/Veterinary Surgeon Jan Hendrik Dippenaar, Kenley Hoewe/Holding, Posbus/PO Box 3979, Sinoville, Pretoria, 029 Administratiewe Hoof/Administrative Head

26 4366 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 k SuidRand te/at Gert Petrus van den Berg, Rifle Rangeweg/Road 370, Johannesburg, 200 la don, Johannesburg Hoof/Principal: Frances Vorweg Skool/School di ' Chris Rudolph du Plessis, De la Reystraat/Street, Alberante Uitbreiding/Extension, Alberton, 450 Prokureur/Attorney Mathys Petrus Wilsnach, Fairlawnstraat/Street 278, Mondeor, Johannesburg, 209 Direkteur Behuising/Director of Housing William Groenewald Lourens Janse van Rensburg, Huldaweg/Road 4, Kibler Park, 2053 Makelaar/Broker Derick Norman Coppens, De Villiersstraat/Street 55, Turffontein, 290 Senior Strukturele Inspekteur/Senior Structural Inspector Michael Dennis Passmore, Bellairsrylaan/Drive 43, Glenvista, 209 Makelaar/Broker Edgar William Alfred Salmon, Guinevere Avericweg/Road 0, Southdale, Johannesburg, 209 Prokureur/Attomey James Mason Stewart, Feroxrylaan/Drive 42, Glenvista, Johannesburg, 209 Eiendomsagent/Estate Agent Kenneth Giese, Bellefieldrylaan/Drive 27, Mondeor, Johannesburg, 209 Land skapkontrakteur/landscape Contractor 37 Vanderbijlpark Desmond Gunther Ladegaard, Hoewe/Holding 240, Vaalview, Vanderbijlpark, 900 te/at Vereeniging Eiendomsagent/Real Estate Agent Arthur Frederick Thompson De Foreststraat/Street 57, Vanderbijlpark, 900 Pen sioentrekker/pensioner Mathys van As Serfontein, Hoe*VHolding 229, Vaalview, Vanderbijlpark, 900 Boukontrakteur/Building Contractor Johannes Wilhelmus Jacobus Joubert, 8tephanopark 49, Vanderbijlpark, 900 Personeelbeampte/Personnel Officer Antonie van Tonder, Hoewe/Holding 30, &halms, Vanderbijlpark, 900 Prokureur/Attorney Schalk Willem Johannes Mouton, Lion Cachetst?aat/Street 4, Vanderbijlpark, 900 Barend Christiaan Greyling, Christiaan de Wetstraat/Street 56, Vanderbijlpark, 900 Dataverwerker/Data Assimilator Frederik Antonie Janzen van Rensburg, Theo Wassenaaarstraat/Street 7, Vanderbijlpark, 900 Personeelbeampte/Personnel Officer Hendrik Stephanus Grobler, JJ Smithstraat/Street, Vanderbijlpark Vereeniging te/at Bryan Coplan, Fish Eagleweg/Drive 24, Drie Riviere/Three Rivers, Vereeniging, 930 Vereeniging Direkteur van Maatskappye/Director of Companies Roger Trevor Catanch Skudder, Juniusstraat/Street 20, Meyerton, 960 Besturende Direkteur/Managing Director Nicolaas Gideon van Loggerenberg, Lochstraat/Street 43, Meyertons, 960 Uitvoerende Direkteur/Executive Director Albertus Johannes Francois van Wyk, Hoewe/Holding 9, Glen Donald, Meyerton, 960 Ingenieur/Engineer Nicolaas Cornelius Johannes Brayshaw, Basheestraat/Street, Drie Riviere/Three Rivers, 930 Niklaas Cornelis Herman Bouwman, Doornrylaan/Avenue 7, Drie Riviere/Three Rivers, 930 Prokureur/Attomey Gerhard Jansen van Rensburg, Jock Oosterlaakstra at/street, Reedstuing, 930' 's,

27 ""m PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER Pieter Frederik Fourie, Anton Stegmanstraat/Street 23, Homer, Vereeniging, 930 Fabrieksbestuurder/Factory Manager Wir Willem Jacobus Smuts, Hoewe/Holding 2, Harmonierus, Vereeniging, 930 Direkteur van Maatskappye/Director of Companies 39 Waterberg te/at Robert Craig Weir, Meisjesvlei, Bingley, 0436 Nylstroom Boer/Farmer Lourens Martinus Petrus Swanepoel, NH Pastorie, Ellisras, 0555 Jacob de Villiers Roos Malan, Posbus/PO Box 636, Nylstroom, 050 Boer/Famer Johannes Postma, Kroepstraat/Street 54, Nylstroom, 050 Jakobus Johannes Steyn, 9de Straat/9th Street 46, Naboomspruit, 0560 Direkteur van Maatskappye/Director of Companies Wouter de Vos, Geyserstraat/Street, Potgietersrus, 0600 Pieter Willem Adriaan Mulder, Parkstraat/Street 6, Potgietersrus, 0600 Andre von Nessen Hansen, Posbus/PO Box 0, Settlers, 0430 Boer/Farmer Otto Jacobus Lessing, Gilfillanstraat/Street 0, Warmbad, Krugersdorp te/at Thomas Henry Kneen, Lowestraat/Street 2, Monument litbreidingjextension, Kru Krugersdorp gersdorp, 740 Prokureur/Attorney Richard Theodore Strickland, Donegalstraat/Street 37, Kenmare, Krugersdorp, 740 Direkteur/Director Theunis Frederik Jacobus Dreyer, Kosterweg/Road, Magaliesburg, 2805 Kalman Papp, Wishartstraat/Street 6, Krugersdorp, 740 Christiaan Frederick van Huysteen, Lismorestraat/Street IT, Kenmare, Krugersdorp, 740 Bestuurder/Manager George Sebastiaan Wolfaardt van der Menve, Beginstraat/Street 39, Krugersdorp, 740 Bestuurder/Manager Daniel Andries Walker, Hoofrifweg/Main Reef Road, Krugersdorp, 740 Hoof van Kinderhuis/Principal of Orphanage Johannes Jacobus Grobbelaar, Amajubastraat/Street 27, Krugersdorp, 740 Ginekoloog/Gynaecologist Johann Barende Gressen, Gerrit Maritzstraat/Street 3, Krugersdorp, 740 Prokureur/Attorney 4 Randfontein te/at Arnold Couzyn, Kanferstraat/Street 30, Greenhills, Randfontein, 760 Randfontein Prokureur/Attorney Stanley Arenson, Falconweg/Road 52, Greenhills, Randfontein, 760 Rekenmeester/Accountant Stephanus Johannes Janse van Rensburg, Doornpoort, Westonaria, 780 Boer/Farmer Petrus Jacobus Steyn, Hofineyerstraat/Street 24, Westonaria, 780 Johannes Barend van Staden, Plot/Agricultural Holding 47, Middelvlei, Randfontein, 760 Direkteur/Director Jan Simon du Preez, Kennethweg/Road 45, Randfontein, 760 Sekretaris/Secretary David Jesse Dreyer, Bokmakieriestraat/Street 26, Helikonpark, Randfontein, 760 Adviseur/Advisor

28 , r 4304 PROVINCIAL GAZETIE 28 DECEMBER 983 Hendrik Johannes Schoeman, Putneyweg/Road 30, Rossmore, Johannesburg, 2092 Administratiewe Beampte/Administrative Officer Hermias Hendrik Nieuwoudt, Adarelaan/Ave 4, Crosby, 2092 Instrumente Foikus/Instrument Physicist Barend Jacob Lodewyk Nel, Fulhamweg/Itoad 40, Brixton, 2092 Senior Eiendoms Assistent/Senior Property Assistant Gert Johannes Stephanus Engelbrecht, Eerste Straat/First Street 4, Vrededorp, 2092 Pens ioentrekker/pensioner Alexander Leon Webncki, Du ToitstraatIStreet 9, Langlaagte, 2092 Willem Adolf Krige De Vos, Foylelaan/Avenue 50, Crosby, 2092 Nicolaas Salomo Louw de Beer, Posbus/PO Box 60066, Langlaagte, 202 Kinderhuis Hoof/Children's Home Head Nicolas Johannes Rudolf Schoonbee, Veronicastraat/Street 83, Kloofendal, Roode poort, 2040 Kredietbestuurder/Credit Manager 3 Johannesburg Oos/East Albertus Stephanus Johannes du Toit, Westmorelandweg/Road 7, Kensington, te/at Braamfontein Johannesburg 2094 Sakeman/Businessman Ita Sheva Fisher, Jonalanrylaan/Drive 7, St Andrews Uitbreiding/Extension, Bedfordview, 2008 Sekretaresse/Secretary Hugh McLellan Husted, Robertsweg/Road 5, Bedfordview, 2008 Prokureur/Attorney Brian Ronald Thomson, Joubertlaan/Avenue, Glenanda, Johannesburg, 209 Verkoopsverteenwoordiger/Sales Representative Donald Thomas Walton, Derbyweg/Road 84, Kensington, Johannesburg, 2094 Maatskappysekretaris/Company Secretary Denise Lesley Thompson, Merlinstraat/Street 20, Kensington, Johannesburg, 2094 Skakelbeampte/Public Relations Officer Alfred Dennis Barraclough, King Edwardstraat/Street 49, Kensington, Johannesburg, 2094 Pensioentrekker/Pensioner Hendrik Jacobus Bekker, Lemoendoringstraat/Street, Weltevreden Park, 70 Lid van Provinsiale Raad/Member of Provincial Council James Nicol Binnie, Sinclairweg/Road 3, Bedfordview, Johannesburg Sentraal/Central Jacobus Phillippus Fourie, Kentlaan/Avenue 87, Ferndale, te/at Braamfontein Sakeman/Business Man Daniel Jacobus Joubert Botha, Bristolweg/Road 6, Parkwood, Johannesburg, 293 Professor in Ekonomie/Professor in Economics Eric Werner Heilbronner, Nyali, Willowlaan/Ave 4, Sandton, 299 Direkteur van Maatskappye/Director of Companies David Allan Smith, Francesweg/Road 38, Norwood, Johannesburg, 292 Ingenieur/Engineer Gilbert Roy Marshall, Duffweg/Road 8, Houghton, Johannesburg, 296 Ingenieur/Engineer Jan Daniel Rudolph Opperman, Sesde Laan/Avenue, Hawkins Estate, Johannesburg, 292 Afgetredene/Retired Samuel Moss, Judithstraat/Street 26, Observatory, Johannesburg, 298 Apteker/Pharmacist Gerhardus Johannes Jacobus Bredenkamp, Commissionerstraat/Street 23, Johannesburg, 200 Ingenieur/Engineer Victor Duncan Campbell, EnniswegfRoad 5, Parkview, Johannesburg, 293 Verkoopsman/Salesman fi

29 )a: I PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER , 33 Rustenburg te/at Daniel Francois Malan, Heystekstraat/Street 8, Rustenburg, 0300 Rustenburg Ortopediese Chirurg/Orthopaedic Surgeon 34 Brits te/at Brits Jacobus Hendrik Smit, Vierde Laan/Fourth Avenue 4, Cashan, Rustenburg, 0300 Prokureur/Attorney Gerhardus Jacobus van Staden, Kockstraat/Street 53, Rustenburg, 0300 Barend Daniel Cornelius Prinsloo, Elandskraal, Posbus/PO Box 35, Mooinooi, 0325 Gerhardus Johannes Koen, Vaalboslaan/Avenue 6, Rustenburg, 0300 David Stephanus Landsberg, Roodewal, Posbus/PO Box 348, Rustenburg, 0300 Boer/Farmer Abraham Carel Viljoen, Posbus/PO Box 265, Rustenburg, 0300 Laurens Andries Stefanus van Wyk, Posbus/PO Box 67, Thabazimbi, 0380 Johannes Cornelis Parkin, Britsweg, Northam, 0360 Andries Jacobus du Plessis, Kameeldrift, Posbus/PO Box 226, Brits, 0250 Boer/Farmer Petrus Jacobus Meyer, Snymansdrift, Posbus/PO Box 233, Brits, 0250 Boer/Farmer Edward Justus Meiring, De Rust, Posbus/PO Box 984, Brits, 0250 Boer/Farmer Phillippis Jacobus Calitz, Mamagalieskraal, Posbus/PO Box 85, Brits, 0250 Boer/Farmer Marthinus Albertus Siebert, Harringtonstraat/Street 0, Brits, 0250 Eduard Dawid Ras, Annalandbouhoewes/Anna Agricultural Holdings, Posbus/PO Box 5, Brits, 0250 Prokureur/Attorney Gert Christoffel Jacobs, Posbus/PO Box 88, Pretoria, 000 Kommandant/Commandant Abraham Care Viljoen, Maraisstraat/Street, Schoemansville, Posbus/PO Box 56, Hartbeespoort, 026 Jan Hendrik Viljoen, Leeuenkloof, Posbus/PO Box 72, Broederstroom, 0240 OpleidingsbeampteTraining Officer 35 Alberton te/at Dirk Postma, Cambourneweg/Road 66, New Redruth, Alberton, 450 Haddon, Johannesburg Servaas Daniel Latsky, Bodminweg/Road 29, New Redruth, Alberton, 450 Mediese Dokter/Medical Practitioner Hercules Albertus Johannes Viljoen, Pendoringstraat/Street 2, Brackendowns, Alber tan, 450 Johan Hendrik George Gertzen, Parkwillo 5, Venterstraat/Street 4, Randhart, Alber tan, 450 Balju/Bailiff Benjamin Arthur Joles, Appelgreinstraat/Street 32, Brackenhurst, Alberton, 450 Verkoopsbestuurder/Sales Manager Jacobus Francois Moolman, Graskopstraat/Street 24, Randhart, Alberton, 450 Bestuurder/Manager Cecil Viviaan Leslie Jago, Aldastraat/Street 27, Linmeyer, Johannesburg, 2097 Direkteur/Director Henry Bond Liversage, Leipoldtstraat/Street 24, Randhart, Alberton, 450 Direkteur/Director Eric Waldemar Schultz, Holtzgenstraat/Street 63, Brackenhurst, Alberton, 450 Algemene Bestuurder/General Manager

30 ' t 4302 PROVINCIAL GAZETTE 28 DECEMBER 983 Erasmus Johannes Smit, Ruspoliastraat/Street 365, Sinoville, Pretoria, 082 Andries Myburgh, Kaneelbaslaan/Avenue 67, Wonderboom, Pretoria, 082 Wytse Sygert de Wet, Wesstraat/Street 88, PretoriaNoord/North, 082 Prokureur/Attorney Lucas Albertus Pretorius, Plot/Holding 85, Heatherdale, PretoriaNoord/North, 082 Jan Hendrik van der Walt, Doreg Hoewe/Holding 8, Pretoria NoorcUNorth, 082 Zagrys Lewis Smit, Wildebeeshoek, Wonderboom, Pretoria, 082 Sakeman/Businessman Jacobus Hercules de La Rey, Posbus/PO Box 52, Pyramid, 020 Dosent/Lecturer 25 PretoriaWes/West Janet Margaret Rheeders, Weirstraat/Street 566, Pretoria Tuine, Pretoria, 0082 te/at Pretoria Sekretaresse/Secretary ' Jan Hielke Veenstra, Posbus/PO Box 257, Pretoria, 000 Boer/Farmer Jan Hendrik Brink, Channelweg/Road 44, Wespark, Pretoria Wes, 083 Klerk/Clerk Esajas Reinier Lombaard, MicastraatiStreet 48, Proklamasteheuwel/Proclamation Hill, 0 i9 Vergoedingsanalis/Remuneration Analist Henry Frederich Witthunn, Louisstraat/Street 603, Pretoria Tuine, Pretoria, 0082 Nicolaas Phillipus Heystek, Posbus/PO Box 829, Hercules, 0030 Predilcant/Minister of Religion Christiaan Peter Brand, Pretoriastraat/Street 3, Booysens, Pretoria, 0082 Gerard Marlyn Booy, Ds Krigelaan/Road 585, Daspoort, Pretoria, 0082 Predikant/Mmister of Religion Petrus Albertus Smit, Van Riebeeckstraat/Street 729, Daspoort, Pretoria, PretoriaOoslEast Johannes Max Peter Geerthsen, Sussex Laan/Avenue 473, Lynnwood, Pretoria, 008 te/at Pretoria Dosent/Lecturer " ' Dennis Hasenjager, Margarethastraat/Street 04, Meyerspark, Pretoria, 084 Direkteur/Director Peter Robin Crabtree, Daphne Weg/Road 65, Marolana, Pretoria, 08 Siviele Ingenieur/Civil Engineer Pieter Marthinus Smith, Becketstraat/Street 7, Arcadia, Pretoria, 0083 Willem Jacobus van der Merwe, Delphinusstraat/Street 20, Waterkloofrif Pretoria, 08 Advokaat/Advocate Andries Petrus Bemardus Breytenbach, Hoewe/Plot 23, Bashewa, Dist Bronkhorstspruit, 020 Dosent/Lecturer Gerhardus Jacobus Christiaan Venter, Olivierstraat/Street 394, Brooklyn, Pretoria, 08 Willem Nicolaas Fourie, Herminastraat/Street 997, Constantiapark, Pretoria, 000 Studentevoorligter/Student Advisor Hendrik Belsazar Senekal, Cornelisstraat/Street 49, Bronkhorstspruit, Pretoria Sentraal/Central Kevin Andrew Vincent, Monumentlaan/Avenue 0, Lyttleton, Verwoerdburg, te/at Pretoria Assuransiebestuurder/Insurance Manager Alexander Hughe McKay, 32ste Laan/Avenue 904, Villieria, Pretoria, 086 Siviele Ingenieur/Civil Engineer, III II II II

31 PROVINSALE KOERANT, 28 DESEMBER Ian William Lineker, Bereastraat/Street 238, Muckleneuk, Pretoria, 0002 Verkoopsman/Saksman Ink Lukas Bekker, Paul Krugerstraat/Street 232, Pretoria, 0002 Nicolaas Hugo, Blakestraat/Street 79, Riviera, 0084 Mediese Tegnoloog/Medical Technologist Johan Christiaan Heroenymus Jansen, 24ste Laan/24th Avenue 289, Villieria, Pretoria, 086 Advokaat/Advocate Erasmus, Christoffel Bothma Kotze, Buffelsweg/Road 38, Rietondale, Pretoria, 0084 William Peter Steyn, Bootestraat/Street 225, Waterkloof, Pretoria, 08 Assistent Registrateur Unisa/Assistant Registrar Unisa Hendrik Daniel Strydom, Myburghstraat/Street 86, Capital Park, Pretoria, 0084 Kinderhuis Superintendent/Children's Home Superintendant I 28 Pretoria Suid/South Norman Trott, Pretoriuslaan/Avenue 68, Lyttelton, te/at Pretoria Brigadier SADF/SAW Don Gavin Tager, Theilerlaan/Avenue 32, Irene, 675 Direkteur van Maatskappye/Director of Companies Cornelius Willem du Plooy, Buchanweg/Road 4, Valhalla, 037 Pieter Jacobus Johannes Stefanus Enslin, Aletheastraat/Street 246, Verwoerdburg, 040 Stephanus Cornelius Jansen van Rensburg, Eugeniaweg/Road, Valhalla, 085 Pensioentrekker/Pensioner Andrew Gerber, Impalaweg/Road 8, Irene, 675 Gerhardus Stephanus Bezuidenhout, De Hoeweweg/Road 9, Eldoraigne, 037 AM Hoof Staatsuitvoere Yskor/Divisional Head State Exports Iscor Jakobli Etienne mean, Koedoestraat/Street 48, Wierdapark, 049 Siviele Ingenieur/Civil Engineer Pieter Francois Smith, Edwardsweg/Road 46, Eldoraigne, 037 Sakeman/Businessman ' ) 29 JohannesburgNoordwes/ Pieter Emilius Streicher, Maid Martonlaan/Avenue 49, Robin Acres, Randburg, 294 Northwest teat Advokaat/Advocate Braamfontein Jan Harm du Plessis, Me Straat/ 4th Street 22, Linden, Johannesburg, 294 Rekenmeester/Accountant Albert George Pentz, Catherineweg/Road 23, Fontainebleau, Randburg, 294 Tekenaar/Draughtsman Kenneth George, Sophiastraat/Street 67, Fairland, 295 Maatskappydirelcteur/Company Director Alexander Bugtanan, Pekonlaan/Avenue, Blairgowrie, 294 Finansiele Direkteur/Fmancial Director Douglas Maurice Evans, Southweg/Road 65, Linden Extension, Randburg, 294 Verteenwoordiger/Representative Jacobus Johannes Smit, Annstraat/Street 2, Robindale Extension 4, Randburg, 294 Bemarkingsbestuurder/Marketing Manager Moody Jooste Lemmer, LangenhovenstraatiStreet 7, Montgomery Park, 209 Direkteur van Opleidingsentrum/Director of Training Centre Jack Fleishman, John McKenzierylaan/Drive 20, Emmarentia Extension, Fairland, a 295 Apteker/Chemist 30 JohannesburgWes/West Derek Bernard Cornelius, Van Ryneveldweg/Road 3, Homestead Park, Johannesburg, te/at Braamfontein 2092 Verteenwoordiger/Representative

32 4308 PROVINCIAL GAZETIE, 28 DECEMBER 983 Frandu Schreumar Marais, Johnstonstraat/Street 7, Randfontein, Louis Johannes Jacobus Coetzee, Horingbeklaan/Avenue 54, Helikonpark, Randfontein, 760 Predikant/Minister of Religon 42 Roodepoort to/at Ernest Edmund Newnham, Florida Gardens 2, Florida Park, 725 Krugersdorp Pensioentrekker/Pensioner John Henry Easton, Johanstraat/Street, Flora Cliffe, 70 Bestuurder/Manager Donovan McDonald, Olympusstraat/Street 6, Florida Hills, Florida, 70 Pensioentrekker/Pensioner Hendrik Mostert Arlow, Vyfde Straat/Street 2, Greymont, 295 Prokureur/Attomey Johannes Jacobus Fouche van Heerden, Watervalweg/Road 9, Newlands, 2092 Algemene Bestuurder/General Manager Daniel Gerhardus Krige, Chiltemweg/Road, Florida Hills, 70 Professor/Professor Petrus van Niekerk, Krugerlaan/Road 45, Discovery, Roodepoort, 725 Coenraad Cornelius Groenewald, Conradiestraat/Street 33, Ontdekkerspark, 70 Vakkundige BeamptelTechnical Officer Quinton Bailey Painter, Liemanweg/Road 3, Princess, Roodepoort, 725 Sakeman/Businessman Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 594 PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA 594 Hkrby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 It is hereby notified in terms of section 38 of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, planning and Townships Ordinance, 965, that whereas an bekend gemaak dat nademaal font in Pretoriastreekwysierror occurred in Pretoria Region Amendment Scheme 594 gingskema 594 ontstaan het, het die Administrateur goedge the Administrator has approved the correction of the scheme keur dat die bogenoemde skema gewysig word deur vel van by replacing sheet of 2 of Annexure A33 with a new sheet 2 van Bylae A33 to vervang met 'n nuwe vel van 2 van Bylae of 2 of Annexure A33 A33 PB PB Administrator's Notice December983 Administrateurskennisgewing Desember 983 DISESTABLISHMENT OF THE POUND ON THE OPHEFFING VAN DIE SKUT OP DIE PLAAS VLAK FARM VLAKPLAAS 30 (OLD NUMBER 27) DISTRICT PLAAS 30 (OU NOMMER 27) DISTRIK VOLKSRUST VOLKSRUST Ingevolge artikel 7() van die Ordonnansie op Skutte, In terms of section 7() of the Pounds Ordinance, (Ordonnansie 3 van 972) hef die Administrateur (Ordinance 3 of 972) the Admninistrator hereby disestab hierby die skut op die plaas Vlakplaas 30 (ou nommer 27) lishes the Pound on the farm Vlakplaas 30 (old number 27) distrik Volksrust, op district Volksrust TW 5/6/2/9 TW 5/6/29 Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 DECLARATION OF A PUBLIC PROVINCIAL ROAD P9: DISTRICT OF KEMPTON PARK VERKLARING VAN 'N OPENBARE PROVINSIALE PAD P9 : DISTRIK KEMPTONPARK In terms of the provisions of sections 5(), 5(2) and 3 of the Ingevolge die bepalings van artikels 5(), 5(2) en 3 van die Roads Ordinance, 957 (Ordinance 22 of 957), the Admi Padordonnansie, 957 (Ordonnansie 22 van 957), verklaar nistrator hereby declares that Public Provincial Road P9 die Administrateur hierby dat 'n Openbare Provinsiale Pad with varying widths, the general direction and situations of P9 met wisselende breedtes waarvan die algemene rigtings which are shown on the appended sketch plan with appropri en ligging op bygaande sketsplan, met toepaslike koordinate ate coordinates of the boundary beacons, exist van grensbakens, aangedui word, binne die munisipale gewithin the municipal area of Kempton Park bled van Kemptonpark, bestaan In terms of the provisions of subsections (2) and (3) of sec Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) van tion 5A, of the said Ordinance it is hereby declared that artikel 5A, van gemelde Ordonnansie word hierby verklaar boundary beacons of the said public provincial road have dat grensbakens van die genoemde openbare provinsiale pad been erected on the land op die grond opgerig is ECR 364 dated 25 October 983 UKB 364 gedateer 25 Oktober 983 Reference: 0/4//3/P9(2) Verwysing: 0/4//3/P9(2)

33 )/09% I 47 cr PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER KOORDINATE CO ORDINATES STELSEL Lo 29 SYSTEM KONSTANT/CONSTANT X , Tr 455 Y X Y X GED /PIN R I L452 BO 938,L , L It ,8 I R , R , ,99 LI ' PI 455 B0800, ,65 R B ,49 I r0 Z 0 s, ,88 P478 48' ,96 t ) DIE FIGURE 45,452 L 456, Z THERGURIZ E3 8478,R477 R473,840 LLI STEL VOOR GEDEELTES VAN PAD P 9 _ OP VOLLE MUTE SODS BECOEL NA ( i AFKONDIGING VAN HIERDIE PACREELING EN IN DETAIL GETOON OP PLAN f I' s 5: z PRS 'b 0 8/55/8V untleilps gi 40 gab IL REPRESENT PORTIONS OF ROAD P 9 I IN TOTAL WIDTH AS INTENDED BY \Not A il Er PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL CAI ex GED /PT 7 % n PLAN PRS 8/55/8V Pk) 4 0 N ip fici Te ovv' 40 se IllitZej CF Ititti;i44 ' Ai 44vzirtizik : 77 cc _ v,, Geo sp %) N_ 03 p474 S 0 2 z, a z R a o q) u K RES' LEER N /0/ 83 i0/4//3/p9 2) 3/ ("8 EXCO RES FILE No \ X R O J INTOK 0 LH/A H 9 I ) ie GEO /PTN 23 %%%, Se 40 MUN KEMPTON PARC 4 ID

34 430 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 983 Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 DECLARATION OF A PUBLIC PROVINCIAL ROAD VERICLARNG VAN 'N OPENBARE PROVINSIALE 5 (K7): DISTRICT OF KEMPTON PARK PAD 5 (K7): DISTRIK KEMPTONPARK Ingevolge die bepalings van artikels 5(), 5(2) en 3 van die Padordonnansie, 957 (Ordonnansie 22 van 957), verklaar die Administrateur hierby dat 'n Openbare Provinsiale Pad 5 (K7) met wisselende breedtes waarvan die algemene rigting en Jigging op bygaande sketsplan, met toepaslike kotirdinate van grensbakens, aangedui word, binne die muni sipale gebied van Kemptonpark, bestaan In terms of the provisions of sections 5(), 5(2) and 3 of the Roads Ordinance, 957 (Ordinance 22 of 957), the Administrator hereby declares that Public Provincial Road 5 (K7) with varying widths, the general direction and situation of which is shown on the appended sketch plan with appropriate co ordinates of the boundary beacons, exist within the municipal area of Kempton Park In terms of the provisions of subsections (2) and (3) of section 5A, of the said Ordinance it is hereby declared that boundary beacons of the said public provincial road have been erected on the land Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) van artikel 5A, van gemelde Ordonnansie word hierby verklaar dat grensbakens van die voonnelde openbare provinsiale pad op die grond opgerig is ECR 364 dated 25 October 983 UICII 364 gedateer 25 Oktober 983 Reference: 0/4//3/P9(2) Verwysing: 0/4//3/P9(2)

35 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER GED /PIN 6 CI /4 'a_ GEO /PTN Fit 4 : XOL 8 VA( ItPlei a 44etb XOL KOLE 9 GED i InN :00 ONTEIN 4 IR oisdirk 4%, 44 GED / PTN 7 ) 3 GED/ PM 5 GED /PTN 62 2', * ill? # X amis lit4igin,8fra sgliplu emcreeftsisllaurnftessaierear 8 : 4,, 0 W ria 0 '27 : r " GED /PTN \labs r: Le CC I IC) lel L 453 I,, 2 Lli I ziz) 0 il e / 4 IX 0I D a& ism5rt A 43 D N 0 ' P4D/Ro 4 st N 5 (K GED/PTN TT la) * g? 4' sesocor 7 f 223alimmw_ ' 77,poistreilltITZIZILL RI24 ATAKLIPFONTEIN 2 Ir"ht'4"4::: uraliolioulib ' GED /PTN IT Jo Kornerloon/Ave `47 itifiriarinnen: f %PTN 24 ii 8/00 0 ;,:4? :2/thiuthial 369 : Errol 5 (K ii7) fipt GED a _ e IMF S z "ftiiiiiiiimiltnzia 8 I l359 p4 GED SI 4 t: lark l; X i L: RA * tglazt R4 Cr s ; Ar' GED /PIN 23 HA se 7ḡiiii ZUURFONTEIN 33 IR GEDIPTN 53 6%473 Z2:37C4,4r47r lir t 3 ea P4C3 et pr rt 594:3 PtCc) titho Or N\\ ;, Ca% ezke i /,p,mitti v r '4 477 )2:fer 703 : :i ::_ re44 0 z_ if, :2 ' f,! i,04a atititiliso 2 03, 0aniirionwulin id 9 N 628, II& tii/40e 8g 4 r4 A Q "474 ZUURFONEIN 33 IR, GED /PTN 259 ke e/,' A 5 V GED PIN 23 ROT A, At Qs 625 Lc"! G,I) '439 lei 4/9 Pt 4 ' Oits :a s?34 ' L48 / EEO /pry,26 /74 4 ft407 0,,:'*?_,C2}d id 63 Air a Rs PAO/ ROAD 5 n PARK Cu Nip, 7 a cs 4 e` GED /PM 259 EDLEEN 3 "le ' 7 c Pio R63 "y R4 46 et T4 '<4:: 4*, R4 R49 AS '4 Y ClIff3943 / V / 3 <, * DA /E/XT V cf' EXISTING ROAD PROC <, PARK 4 BESTAANDE PAD PROK tt ' ors STHER PARK 625 ',' WNS C <,, sj 0!? FONTEIN 33 IR ' ' * A prghowsrp 05 GED /PTN 726, lite I L456, el es+ #,, 4 it_ 4 tas_qo MUN : KEMPTON PARK,retkailvuti eingrern 44E2 """tr fr ' ill: 0 PAD / ROAD 5 (Run % AY 4 p435 R p

36 432 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 KOORDINATE CO ORDINATES STELSEL Lo 2S SYSTEM KONSTANTE /CONSTANTS Y 0,0 X CO3 00 ( Int m ) Y X Y X Y X Y X , , , , , ,65 R , ,67 L , , e6 56 L , , ,53 L , , 0 L , ,99 L , , ,57' L , i73 0 L , ,57 L , ,96 L , ,33 L ,BZ L496 4 BO , , ,4 L , , L497 4 BO 547, RWle , EA6, , ,8 L ,79 L , ,32 R , ,06 L , ,29 4 8E660,23 L , , ,60 L ,89 * , , ,93 L KO 93 56, BO ,68 L , ,42 R , R , ,D) ,I , , E ,78 / war 28,9 L , , , IWO ler , , ,32 L ,40 + 8E5 528,29 L Re , L , al , e , ,07 L 480 BO 83, ,43 R ,8 497 BO , , ,43 R , , , BB? 045, ,05 R ,40 L , ,55 L ,65 R ( , L I , , ,, , , ,75 L , , , ,93 R , ,99 R , , , , , R ,49 R , CO ,80 L , R ,96 )MI , ,66 L , , , ,43 R ,68 L , , , , , ,33 R ,36 76E 4 232, , L490 BO 39,C '7 6 X , ,37 49 GO 447, , ,C ,00 XL74A , ,7 I DIE FIGURE L ,456 L973,R988 R478, R 473 R 466tR 73,77, XL 75, XL 74A 440 THE FIGURES , R500 R 409, It 63 R65474 STEL VOOR GEDEELTES VAN PAD5 (Kii7) OP VOILE BREED?' 9005 BEDOEL NA AFKONDIGING VAN HERCNE PADREELING EN IN DETAIL GETOON OP PLANNE P85 8 /55 / 9V 7V REPRESENT #0 DEPICTED IN DETAIL ON PLANS PRS 8 /55 /94 TV PORTIONS OF ROAD 5i (K47) IN TOTAL WIDTH AS INTENDED 8 PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUSTMENT DIE FIGUUR THE FIGURE KR 7A, XR 79,R 20,R 99, XRHIA STEL VOOR PAD GESLIMT REPRESENTS ROAD CLOSED U X BESL EXCO RES LtERNr TILE No 364 dd 25/0/83 0/4//3/ P9 I (2)

37 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing DECLARATION OF A PUBLIC PROVINCIAL ROAD PWV3 (P573): DISTRICT OF BOKSBURG VERKLARING VAN 'N OPENBARE PROVINSIALE PAD PWV3: (P573): DISTRIK BOKSBURG In terms of the provisions of sections 5(), 5(2) and 3 of the Ingevolge die bepalings van artikels 5(), 5(2) en 3 van die Roads Ordinance, 957 (Ordinance 22 of 957), the Admi Padordonnansie, 957 (Ordonnansie 22 van 957), verklaar nistrator hereby declares that a Public Provincial Road die Administrateur hierby dat 'n Openbare Provinsiale Pad PWV3 (P57 3) with varying widths, the general direction pww3 (P573) met wisselende breedtes waarvan die alge and situation of which is shown on the appended sketch plan mene rigting en ligging op bygaande sketsplanne aangedui with appropriate co ordinates of the boundary beacons, exist word, binne die munisipale gebied van Boksburg bestaan within the municipal area of Boksburg Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) In terms of the provisions of subsections (2) and (3) of secvanartikel SA, genoemde Ordonnansie word hierby verklaar tion 5A, of the said Ordinance it is hereby declared that boundary beacons of the said public provincial road have dat grensbakens van die vermelde openbare provinsiale pad op die grond opgerig is been erected on the land S ECR 3460 dated 30 November 983 UKB 3460 gedateer 30 November 983 Reference: 04/4//2/P573() Verwysing: 0/4//2/P573() S

38 I 434 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER IRO O 4 cil 0 # KLIPFONTEIN 83 IR > :: 60 X \ 0 #0" / s X is MR s li BOKSEIURG26 b i im Mall"' GEDt ATN 209 \v/ et AS 04*: L2 / il AUX 4 \fest'le i,/4t" 5,ottl qo Rai #4 2/ L2 7 vs40" OlftlactigillibiN 7 # 2 a L23) 40 (i22) * l le ' (us) ( L L(Lg0 R25 e/ (r (L4 3 '(R %hi I tt e sgsg 4n3o 9 e (L7) (R9) 6 t40 kb \,,,, 0" e 0 (R74) 04 04(sit 3432er:P' (L4 / 6) an; l% t (/ WMjuvrvn o Pin A,4W9 4 a :, 4, v s 29 / 0 i"k:28 ;* 7 ' : 45 A L 9 / R 4,' L3/ * 36 2 A AS i 4 % ke : A r Qs M'' _ 0, a 4 s, s / 28 47/ ai / I4" wr ' 4" /OP 0 0s 6262 v No Ri 0 L96 + :' l esi /,e40,6 4P ao _ 0 42, 0 / I %,I A #0a CO 9, / / R4 00 I?, Ni< / L39A t a " ' 63 DRIEFO EIN 85 IR R4 Ass (3 MIK II K 5 BURG 4(4iii a (2 R49 7 NIIIIIIV4N4 lits Nri ap Le R 4 mos Ra R4 45 ralailtais 9 73 *or/4 ii& L40: L 49 apa L42 L43 4 lir p / L43,L45 44 ar AYA \tier it' Ail e i, GLEN, t It <el lb 7 s I C) ss Q o j9 rat 4:C _ ter III /

39 0 PROVINSALE KOERANT, 28 DESEMBER : '? 6) I:4 42 di 4 72 t 4/ e li, s IsO 4% thip 4:3 aaf 0 R53 sr, / \ \ 4 o fr iv o 44P /29 9 ta4ar b ec 38 /6,/, IS lit" "0, +c o cu gm o a t: /00 ez?4 9/234 3e R54, ft R52,?Rao ea%,07 7s cat tfil po III g CI t 4 iii k Jelso 4 a g` a R60 R lipr a % R /234 R5 a i'4 R R 5 R S8 RSY R56 50 A' R49 / /234 /a REST/REM WITFIELD 44 36/, Bo : :URG GM/7475 coo DRIEFONT DRI ONTEIN (MUN BO BURG) es R %Ri234 II,493 L563 st 56 ' I 0 54 L53 (4 e G 44LS5 E3 /24 " A/ 0 s/ yes DIE MU": 9 56,562,606,60 R22,49 THE FIGURE! 35 " %70 84 '? ' 85 IR L 49 4 STEL VOOR N GEDEELTE VAN PAD PWV 3 OP VOLLE 6REEDTE 5005 BEDOEL BY AFKONDIGING VAN NIERDIE PADREELING EN IN DETAIL GETOON OP PLANNE PRS 77/85 /0/, 78/63/6V, 77/67/29V 3V REPRESENTS A PORTION OF ROAD PWV 3 IN TOTAL WIDTH AS INTENDED BY PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND OEPICTED IN DETAIL ON PLANS PRS 77/850V,78/63/6V,77/6729V 3V DIE FIGUUR: DIE FIGURE: L902) (L24),26,27,(3) (24),33 43S,WRO WRIE,R29,2,) (L (9),R22,9 STEL VOOR N GEDEELTE VAN DIE PADRESERWE VAN BE STAANDE PAD P 205 REPRESENTS A PORTION OF THE ROAD RESERVE OF EXISTING ROAD P 205 UK BESL/EX CO RES : A9/83 BUNDEL/FILEN42 0/4//2052 3() ' NO0RDINATE STELSEL L029 SYSTEM 00ORDINATES KONSTANTE V 70000,00 X ,00 7 X I Y X V, X r X ak RIP L9 695,54 530,44, L ,236769, , ,86 R L ,97 538,9, 39A 693,82 *688,07 R23 707, ,6 R , ,97 L2 888, ,66' L , , , , ,56 L22 *6755, , ,74700,46 R , ,24 R ,09 700, , ,48 L ,76 *703,49 R ,49596, ,9 24 *6266, , ,7 760,92! R27, +756,5 *6075, , ,55 L25 666,3 +58,05 I' L44 605, , , ,92 R , ,8 L26 *5955, ,44L , ,57 R29 734, , 27 R49 745, ,49 L , , I? : L , ,37 R , 76 6)73, 90 R ,64 L , ,2!' L47 698,6 7404,04 R3 6789, , , , 20 L , 94 ' ,54 747,30 R3 675, , 23 R , , ,7 5955, ,6 7739,25 R ,4 6349, , Ill +6420, ,09, L , , ,20 647,9 R , ,55 L ,47 II ,6 3 LS I 7444,53 *7824,77 R ,4653,7 R ,827747,60 L , ,55 *7629,45 R , ,33 R , , , , 7 ii ,50 *7856, 73 R , 2 667, 62 II , , , , 05!: , * ,24 R ,95 * , ,63 j; , ,36 R , ,89 R , ,24 L97 52,S 67, ,03 40 i 6658, ,0 R ,8 *78E2,79 L , , 24IE L568 j 75 74, , 73 R , , ,69 t 7934,77 III

40 436 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 al DECLARATION OF PUBLIC ROADS: DISTRICT OF BOKSBURG In terms of the provisions of sections 5(), 5(2) and 3 of the Roads Ordinance, 957 (Ordinance 22 of 957), the Administrator hereby declares that unnumbered public roads with varying widths, the general directions and situations of which are shown on the appended sketch plan with appropriate coordinates of the boundary beacons, exist within the municipal area of Boksburg In terms of the provisions of subsections (2) and (3) of section 5A of the said Ordinance it is hereby declared that boundary beacons of the said public roads have been erected on the land ECR 3460 dated 30 November 983 Reference: 0/4/2/P573() 'VERKLARING VAN OPENBARE PAAIE: DISTRIK BOKSBURG Ingevolge die bepalings van artikels 5(), 5(2) en 3 van die Padordonnansie, 957 (Ordonnansie 22 van 957), verklaar die Administrateur hierby dat ongenommerde openbare paaie met wisselende breedtes en waarvan die algemene rig cgs en liggings op bygaande sketsplan aangedui word, binne die munisipale gebied van Boksburg bestaan Ooreenkomstig die bepalings van subartikel (2) en (3) van artikel SA van genoemde Ordonnansie word hierby verklaar dat grensbakens van die vermelde openbare paaie op die grond opgerig is UKB 3460 gedateer 30 November 983 Verwysing: 0/4//2/P573()

41 _ \ f 3, 79 4 X * I/64 Art \ o DA GLEN lie e S' 4,/79 0' c WI' (MUM BO BURG) 4 oc Wee ITFIELD, Ic 4 2 CA 4 0, (MU : 4 S : Glz/80 s> AM% + 4' 0 D L33 4 4/27 Afi34 'tr %9 5; N r ' 4 # 80 4t i/k a P I 0 L 32 TO DL38 e 0R39 ' 9:90 'Las / 090 o '' 4/90 f2 DM 4 DRIEFONTEI 85 R /9 o^ R6 Go DL37 o 638 0,93s 43 s0,44:47, Air SOB v Ft60 4 /Co PWV 3 WITFIELD t (ii BOKSBLR 6) 4," a DIE FIGURE: e w DLIT DL36,0L32 0 /33,R6OX er 60B4OR39 D33 THE FIGURES: STEL VOOR GEDFELTE5 VAN OPEHBARE PAM E $005 BEDOEL BY AFXONDIGNG VAN II IERDIE PAD REELING EN IN DETAIL GETOON OP PLAN PBS 7 7/67/ 29V REPRESENT PORTIONS OF PUBLIC ROADS AS INTENDED BY PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL ON PLAN PRS 77/67/29V / U BESL/EX CO RES: Op/45 I BUNDEL / FILE No: 0/4//2/P573() K OORD!NATE STELSEL Le 29 SYSTEM CO ORDINATES MON STANTE ,00 X ,00 Y x Y A r x Y i , ,2 4 DL36 736, ,80 0R , ,0 DR3B +7702, ,02 DM + Me , ,6+7756,37 OR , OS DR , , 'V70; ,68 DUO OR R , ,05I7744,35 DR ,96,S2+76, +7665,68 23 DR , , ,69 R60% 76 55, o PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER

42 438 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 al VERBETERING VAN ADMINISTRATEURSKEN CORRECTION OF ADMINISTRATOR'S NOTICES 922 NISGEWINGS 922 EN 923 GEDATEER 6 NO AND 923 DATED 6 NOVEMBER 983 VEMBER 983 Administrator's Notices 922 and 923 dated 6 November Administrateurskennisgewings 922 en 923 gedateer are hereby corrected by the substitution for the sketch November 983 word hiermee verbeter deur die sketsplan by plan of notice 922 of the sketch plan of notice 923 and the kennisgewing 922 met die sketsplan by kennisgewing 923 sketch plan for notice 923 of the sketch plan of notice 922 en die sketsplan by kennisgewing 923 met die sketsplan by kennisgewing 922 to vervang Reference: 0/4//2/P09(5) Verwysing: 0/4//2/P09 (5) Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 DECLARATION OF PUBLIC ROADS: DISTRICTS OF ALBERTON AND GERMISTON VERKLARING VAN OPENBARE PAAIE: DISTRIKTE ALBERTON EN GERMISTON In terms of the provisions of sections 5 and 3 of the Roads Ingevolge die bepalings van artikels 5 en 3 van die Pador Ordinance, 957 (Ordinance 22 of 957), the Administrator donnansie, 957 (Ordonnansie 22 van 957), verklaar die hereby declares that unnumbered public roads with varying Administrateur hierby dat ongenommerde openbare paaie widths, the general directions and situations of which are met wisselende breedtes, waarvan die algemene rigtings en shown on the appended sketch plans with appropriate co or liggings op bygaande sketsplanne met toepaslike koordinate dinates of the boundary beacons exist within the municipal van grensbakens aangedui word, binne die munisipale geareas of Alberton and Germiston biede van Alberton en Germiston, bestaan In terms of the provisions of subsections (2) and (3) of section 5A of the said Ordinance it is hereby declared that boundary beacons of the said public roads have been erected on the land Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) van artikel 5A van voormelde Ordonnansie word hierby verklaar dat grensbakens van die vermelde openbare paaie op die grond opgerig is ECR 2798 dated 6 September 983 UKB 2798 gedateer 6 September 983 Reference: 0/4//4/PWV6(6) Verwysing: 0/4//4/PWV6(6) 4

43 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER I 4?,0 GED I23/PTN23 'POORTJE AG R IC %A LOTS opt TOWNSHIP ZAN" Jelftp,, ss K L IP POORTJ E 0 IR xi' : Myr/grand _, r Mining Larl A 434 ce REM LOT 04 /REST PERSEE o 4, ja 5 s 40_ X/ I_ 60 43: Door 000 LPL as 03 S ` HOLDING/ t 7, 3_ ON" 0 HOEw E 4"ir;> : 7: "6\0 0L27 GERMISTON MUN 6 + GED I von PERSEEL 04 o I' 0C 4 Dt28,b0 o57 PIN oi I LOT", no cy HOLDING 9/ HOEWE 9' 90osek L609 6 o, % ROKP I opiteg R HOEVier,, x T ; / C A A RESTART PERSEEL 99 Irt it/ % AO a t 09 te 0 4) r Alkgt ir A 4 0t 43 REM OF LOT 04 diga 0 SSW C/L2; areas Nr hi PERSEEL 0 OL2Pz Ir OF LO K L I PPOOR E AGRIC LOTS TO 4VRE 7 GEgml TON M U yet ;' K L l PPOORTJ 4 Fr/0 SsHI s 9'! GEO% van 9a RESTA T PERSEEL / rsipsi PE RSEEL oh \ 04 LOT 02 0 alise, ' 908'Pk 000 NW rib wa j' REM LOT 98 LOT 9 W LOT IQ' : RM I ast SION M UN g Iii 2: 4" ir / lei D L47/ X PERSEEL 02 DL48 8 REMLOT 8 rekt :44 DL % 46 0allimns 02 i DIAS DL L 62 F 49 DL60 DL57 Iri45 i r I K LI P POOR TJ E AGRIC LOTS T SH IP PERSEEL 97PIN'! gged von PERSEEL 99 PTN 0T 96 `LOT 02 e K L PPOO R TJ E 0 AO i LOT IllOF '/ 0 GERMISTON MUN oefroo e X REM OF LOT 0,str< *29 ;LS22 E tr KLIPPOORTJ' 0 IR DL 50 44;:i" ERSEEL estloil62f 0 49 nr ' 0 DL 52 JP 0 I RvW wri,% s 73 t I OL 54 " &QC" 80 x DI_ 58 li 0 OT / REMO lip 4 Lo 09 x lit LOT % N :rn if? KIAPPoORTIE AGR LOTB8 SHIP' I:T er cp or I ' 0 0 o REST PERSEEL liti 5 _ A A in K LIPPOORT Et _ E 0 IR * 4* x e0 e 4 IrftooDs REM LOT 04 yr 03 "Aio x 4 p 'tap % GERMISTON / Sol MUN \''' DRPERSEEL 20 > iteg DR 27 rv'ei LOT 03 30, '9040 PERSEEL 03 \DR33 K LIPP 0 RTJE AGRj4LOTS re TOWNS HIP\ 3/4 PTN /GED "26 4 DR za 04, 9:9 la cfqc DR29 4 eta' 6 DR30 ee ANN' # 0 /' OR 24 iged / D IR la 26 92M: 0 EP0M PIN /OED 3 +, ri3 O o '''00 0 GED /PIN 39 o ;V C ' a 0t OP 4 "IIIIIIIIII:frAga

44 4320 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 KODRD I NA ATLYS / CO ORDINATE LIST Lo29 KO NSTANTE / CONSTANTS ' Y# 0,00 X ,00 Y 62E , ,59 DL , ,4 0L ,68 I 8 656,49 62F , ,34 0L , ,34 DL , , 96 B64C , , , ,69 DL , ,55 R , , 20 DL38 tel8 245, ,2 DL , ,60 DL , 8 462, , ,44 DUO , , , ,28 0L , ,34 0L ,7 t B 70,49 DR , , , ,56 DL , ,46 DR , ,62 DL , ,49 DL , ,63 0R , , , ,7 DL , ,86 DR , , , ,73 DL , ,38 'DR , , 27 D26 tel 204, ,56 IDL , ,8 DR , , , ,96 DL , ,36 DR , , , ,8 DR , ,66 IDL D29 tel 348, ,07 DL ,52 I 8 774,97 OR , , , ,67 DL , ,52 0R , ,08 DI , ,8 DL , ,08 DR , , , ,69 DL , ,97 OR , D32A , , , ,02 'R32 +80E20, ,05 033A + Si 433, ,92 DL ,20 t 8645,99!DR , ,52 DL33 +8I 472, ,7 DL , ,45 99 X , ,8 D , ,2 DL ,22 I 8 660,56 DIE FIGURE : 0 THE FIGURES: L 62E, DL 20 DL 32, DL324,99 X 033A,D , L62F, 62E, 0 R 640, R640, DR 20 DR33,R 64C STE L VOOR 'NGEOEELTE VAN OPENBARE PAO SODS BEDOEL BY AFKONDIGING REPRESENT A PORTION OF PUBLIC ROAD AS INTENDED BY PUBLICATION VAN HIEROIE PADREELING EN IN DETAIL GETOON OP PLANNE:PRS 77438/8v 0 OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL ON PLANS: &PRS77/36/29 V BUNDEL No/FILE Nr 0 / 4 /4 /2/ 8 82 / 66 UKBESLUIT /EX CO RES2790 dd

45 0 0 PROVINSIALEKOERANT,28DESEMBERI IMP 00DE,KOZ 39 8: (UNION SETTLEMEN, 4 39 M A It _ 438,t Milk LZ PR 0 ;o 3 I ORP,rEEI ED,,437/ 4:: /492 Dikt 436 ( 669 (PARK) D0/D7 Dian grt6 n" )4 O f 44 I% I 0 Pi; SAS IIMIlla le 49 W a: k Allak it; me I I 0: R4 3 '' mdt I itz w es ' " ' I In an ale n ' b Riii C ren licl, y ' Ait425: W : : 2 i = ' II : un 2 r ' VI Ois P iv iv 44 i:e! ** v_ 2 8 ' ' ' 424 %IT_ j 7i 7 IL i _ 77 ir _r I 40 īllk t Wei al J r: :Tī ( n 42,30) 9 :P23: 2 : 'w; 24`0 : 0 4 A: ' %eieein i 7 I 'isse [PitliK) 5, ' l' :! ' I!! 0434% 0 ril Tr 4 RESERWIE, 657 ' ;,,, 6 en 0 " 495 d2' ' i ,2'', ' 09 L9 L/0 L if s i I II i Due : t ' P' no 3 e,6evir so' A 9 sift R? lab \ P i DL 0 ea ara L/4 op 0 D E DLI 46IT 7:3 ' I 4/, p : 3 ),4, I _ Re 0 en ID ' 4 drio ea : I i a 2 ' L ; / A awspr OEM a a ' " <3 ' 2,' v''' L' lir; IDR3792 ril ir6 : ā/ DIIII: : 0); Ai i''' et: : I II) : nal il 2 ' v'e,, A I R2 ' ;coil r362: K; V P : ; ' ; 5 ' ' ' I, : i "?, A S ARRESERVE V te 0 0 R P S G E 494 4; 7 77 rpm nue es galtil : 724" air '' ' teicflillistein in ; : 3 3: g : 3 ; PI it: r 224 :,7 ir, 496 B l'e D,: i aas LI7 LI8 aa Ma IONS 'M e lir r T i 7 r un _ fief: 4%9: el 7 E' ±3! Eh R E 0 REPRESENT RILDR9 DR,22 STEL IIDOR R2 DIE FIGURE : R5543,R599,DLI THE FIGURES: DL74A,L4 L4,R598 R9,R0,0R3 DR0,R9 OPENNARE PAAI SOH BEDOEL BY AFKONDIGING VAN HIERDIE PADREELING EN IN DETAIL GETOON OP PLAN PUBLIC ROADS AS INTENDED BY PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL ON PLAN PRS 77/36/27V UKBESL/ EXCO RES: BUNDEL No/ FILE No : 0/4//2/PW6 KO ORDINATELYS/ CO ORDINATE LIST Lo29 Konst / Const Y ,00 Xs ,00 L , ,27 DL 253, , , ' DR +253, L , DL , ,34 OLS +2002, ,95 DR 2 446, L ,3 DL , ,94 D ,99 DR ,29 L DL DR , L a +2260, DL ,38 R DR , ,93 L ,59 DL R ,29 DR , l ,5 DL R DR / 2057, DL 8 254, R , DR DL 9 29, R DR L DUO R , DUO L ,56 DUI R ,8 DR L 4A+077, DL2 984, R DR ,82 R , DL R DR3 * , ,82 3 : E I III

46 4322 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER983 9 K ROODEKOP 39 I 7 DL is DL582,57R D5840 IDL L58 ig?,9400 x ALRODE DORP/TS L 580, M" JACOBS STREET L ( PARK) PAD/ROAD PWV 6 G 327 ( PA K ) N _l AL RODE T 0T ROOIKOP \ 40 IR B 4, sv R DAN JACWTRAAT I DR 500 OR 58 le!" DR s a 0_586 DL 587, _ :triq2nrit R583 I 22e DR58/ DL 5: I/85 in DL 585 LIMN DL 588 all 9 8 L58 BERG Ged/Ptn 29 A L RO50RP / T I Ge4 82 DAN JACO8SSTRAAT ROODEKOP 39 Ptn 54 IR Ged /Ptn ROW / R V W PAO /R00 P V fir ( PARK ) PROCL RD 7ciiti 326 (PARK) RODE EXT/ U TB 2 /326 BY R 50 2/325 DAN JACOBS STREET DR5a OR a F IS0i DR I ROODEKOP / 39! IR L2' ' se 38 cqboc Ged ( PAR Diteil lc / e Ged Ptn 54 as Ptn 2 29 co N L 8 DI 589 DL 590 ' ORM 6_ J9 224 Ged \ 5 PWV 6 80 R 20 " 2/202 x Ged /Ptn 466 i e \ 059 DR D594 eel* ROOIKOP 40 IR L 582 Gedi DR 587 Ptn D ) )t4 0 C 55 /64 if e D592 DI // DL 59 / / \ 4 C " ' DL do 0 i t to ' ft okt 'k k o Ca * // 2/23% DL 5 : Z / "26 / Illb' OL 596 \l, DL6D3 "3, in 5 /6' ROODEKOP 3' IR 4) /3 F ALR DE DORP/ T DL I 602, E& V a 0 L 609 JUYN STR NU6,0 L 584 poiti PWV 6 \/4H) k 2/24 " 4 \ k AL ^ ODE DORP / \\\zie, > A555' DL 607 ISI lik op i 24 : r\ 25 DL , _,,, _ 4 69 Pt I 0 g II il K4ii // 23 /4/ Ois<Ce / / III,Z3 Tr WA) & Iti \ ON / * sejv 0 C(te 5 ERW, % g 0 / JO AO' 2/23 ' I a' 42 bp 84 4/

47 IIKO 6 RDINATE CO ORDINATES 0 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER STELSEL Lo 29 SYSTEM KONSTANTE / EON stants 7 00 X f ol rn) Y X X Y X Y X CIL 5E , , 56 Dll , I 0577',74 ' "n II ^ if , 74 ` II 532, , , 87 DR yet , K4 eitet64"545_tst_t 444_ree it 660, DL , ,92 DR , , , 4 DL ,73 4 i DR , I 4570', ' DL , , h Oft G9 II 05629,24 ' I II I",L 2 # , DL , , , L , ,75 DL ,90 024p,03 DR , ;89 DF L , 4 0 i 7, 4 0L , , 97 DR 587 ;48634, ,99 ORS 44 4, in 799,` I DI , , 07' DR543 n 66386, D L , ,75 OL sap , DR ,57 :+0 498,00 4Y62' ar,' ,04 L , ,44 DL , ,07 DR , , : "L , , e605, ,93 OR 59 I6 307,04 + PO 358,49 4`" +7 # 8643'2,23 407'5 9 L , ,52 DI , ,6 OR , , ; L , ,29 0L , OR , ,97 04fiew ` pl ,99 DP ,5 +093,46 EH : R ,72 + II DL , , , , ) R 5 # 85 8A7, ,70 DL ,76 4 i 0 092,2 DR ,40 +09, # ' , , 37 IX ,06 DR , ,97 OR , ;44 R , , 24 CC , ,78 DR69e , , ,58 O , ,36 DR , ,28; R , , , , , , II , ,27 CIL , , , I R , , 3 DL , 0 pr ,4 +I 04,94 :OP "' a 4 A(43 "93`,39 IR , , ,74 IOR , ,39 i Tr "t NI P" '2 '934,n6 DL , ,54 DR , ,04 :, , 44 I , , , ,76, , , , , i , , ,6 DR937 '+66 6,03 ' , / D , , ,45 0 4, dli Orr" $ I 85 8'0,92 ' #0 73,, 54 ' , , *86 436, ,46 046" 05 63, ),72 DL , ,20 046L ,4 ' 07, n'0a,33 'I Or, 0:' 06 *85 537, , 07 DR , , , , , '7 7+ I Op 65 I 06 4, , ' 44 4" "07 0 $40760 I i 85723'04 # I DIE FIGURE 0 4 DL , L 20, 582 L 580, CIL 580 THE FIGURES O R 20, Di 59 D6, 5E4,503, R A " ' 4, n Cg) ,059 DR 5030, ^4 " Dar "\" " 9^67' L 3, 2,DR 592 DR EL 9008 GEDEELTES VAN OPENBARE pasoe OP VOILE BREEDTE SOOS EED0EL NA AFKONDIGING VAN N E RDE PADREELING EN IN DETAIL GET4 OP PLANNE PR5 77 i36/24v 25v EN PRS 78/33 / / RE PR ESENY PORTIONS di PUBLIC ROADS IN TOTAL WIDTH AS INTENDED BY PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL ON PLANS PRS 77/36/ AND PAS 78 /35 /4V 59 UK BESLuiT LEER M 0/4/ /4 /PINY 6 6) EXCO RES FILE No 2798 dd 83/9/6 M UN me "will! 5/64 liivrialf ALRODE UIT8 X PT4Fel(d :I 8/64 7/64 6/64 5/t4' i 'n 62 4/ei ' 9/64 DR 4306 _ 60 CP 2 / D3 0 cc 0 eas O 605 cq eg, s immis :0608 y,9pat ( P ' RK6)/ L B ER TON mice 4A *z970 ir,/eaa Eigl EET Q" ziv 4/ 60 4 ES 4) : 333 'Q*'0 0 :zr me WO 0 es cb (PARKS AS $ 'or 0 ib 64/ A % 39/64 a cr 40 % 87 "tape L:;26'4:4 ;; \IP '44 tena 6n '59/6 29/64 to' 49 ii,,,,,,e0, _ R00 0' 40 R f a us A to eoe P " M t to%,,, OA tc 5560,ii co saa' 6 co 54 are 64 S 304 Y v Mil lititaillith e, f a a 6/64 I 30/64 a:?0ill

48 4324 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 DECLARATION OF A PUBLIC PROVINCIAL ROAD PWV 6 DISTRICTS OF GERMISTON AND ALBER TON In terms of the provisions of sections 5 and 3 of the Roads Ordinance, 957 (Ordinance 22 of 957), the Administrator hereby declares that a Public Provincial Road PWV6 with varying widths, the general direction and situation of which is shown on the appended sketch plans with appropriate coordinates of the boundary beacons exists within the municipal areas of Germiston and Alberton In terms of the provisions of subsections (2) and (3) of section 5A of the said Ordinance it is hereby declared that boundary beacons of the said public provincial road have been erected on the land ECR 2798 dated 6 September 983 Reference: 0/4//4/PWV6(6) VERKLARING VAN 'N OPENBARE PROVINSIALE PAD PWV6: DISTRIKTE GERMISTON EN ALBER TON Ingevolge die bepalings van artikels 5 en 3 van die Padordonnansie, 957 (Ordonnansie 22 van 957), verklaar die Administrateur hierby dat Openbare Provinsiale Pad PWV6 met wisselende breedtes, waarvan die algemene rigting en ligging op bygaande sketsplanne met toepaslike ko6rdinate van grensbakens aangedui word binne die munisipale ge biede van Germiston en Alberton Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) van artikel 5A van voormelde Ordonnansie word hierby verklaar dat grensbakens van die voormelde openbare provinsiale pad op die grond opgerig is UKB 2798 gedateer 6 September 983 Verwysing: 0/4//4/PWV6(6) T

49 net 0 e 7 \ DL 58i KOEDRAL et_ 06 DL w Trhatilarlir fit 7_;:4\ / PrIODEKOP _0_ 39 IR DANN JACOBSSTRAAT 70 _ L i ATRODE DORP / T S gal R5w R 58 *DR se 4 Ora 27 2S / 06 ""n3s DL58ts 328 ( PARK) PAD/ROAD PWV 6 DAN N PARK) R 00 K OP 40/ R JACOBS DR S DL 58yr DL DL588 Ged / Ptn 29 z LO L 58 i A _ROD : E XT/ UITB 2 TS/ DORP 327 ( R 582STREET *2 R I '_ 2La 89 _(F) N /Ii Ir A L R ODErt DORP / s L502 ADM PR JACOBSSTRAAT 70 /74 i Geddrn SERW R V W/ SERV ROODE FOP 39 IR RD7W 83,s3' PAD /ROAD PWV6 Ged /Nn 55 RIF 327 (PARK) ROOIKO 47 IR A P 70/7a 32 (PARK) 6"6 "3 R PARK AL RODE D RP T32s SD0' V326/0 e /325 _io Q A P7074, R583 JACOBS 30 k co STREET 6983/73 co 220 cr 22 DRS ea 348, Par WIL L K 89 // '' I L 58 L582 I GA i et / IL 583 e,2 pi, + Leer Ged /Ptn zui ca 5 sii ii PAD/ R _ i/ Ged/Pin Ptn 5 / Ged 5 i PAD/ROAD PWV 44 6 SE RV R09 / SERW / R V W r we / / : ::: g 6 2/ PARK) a 2 L I /325 L ALRODE R384( : il _ es se E 0 ^ a 83L DL 599 / No DL Al "6 : le \ ROODE K OP 39 IR _ RE M /REST R 00Z0V NO 4R :_ }, DL609 _at' / / \\ 2 / 23 A/ C774 * r 7 do j4 ALR 0 ri E T!Air et PA v ROA l PWMA / i %,I 4' vp ḵ 7589: _ Ran L Sear A n 0 0o 0 /25,4 L585 e" c% 7 zs Pe #`: k+ Albert on Si 4 V I Ptsng/Ged Re ' 2/24 I ROO KOP 39 IR / t! / of Ptn5/Ged 5 Fmk 24 LADLE SFMt g,_ lq GED 26 i 47 /G ermiston u rit 8585_R 00 I KOP 40 3/ / / R 587 Pin/Ged 24 E P L SER REST GED/PTN59 // M L \ 3 Ci / 4 / / ' W Al ' //se \ ROODEKOP 39 IR cis A r L 585 \ \ G c / i II PAD/ROAD PWV 6 Ptn/Ged 3 y Pin /Ged9 Ged / P tn 28 G2 / e \ 47/ 2 44/ 9000 A' / R 586 / R 587 R 58 \ 4 AI L PROVINSIALE DESEMBER

50 4326 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER L 586 GED/PTN 3 O Ptn /Ged 9 ROOD EKOP 39 IR N 0 * 2 sinw_ 900i Ged / Ptn8 Nit / Ged I PAD / ROAD PWV 6 R 587 P588 R 589 ot fs DIE FIGUUR 00 0 L R 589 P580, L560 STEL VOOR 'N GEDEELTE VAN DIE PADRESERWE VAN PAD PWV 6 OP VOLLE BREEDTE 5005 BEDOEL NA AFKONDIGING VAN?BERME PADREELING EN IN DETAIL GETOON OP PLANNE PAS 77 / 36 / 24 V EN PRS 77/ 36/ 25 V THE FIGURE 0 to " L 580 L 366,R 589 R580, 580 REPRESENTS A PORTION OF THE ROAD 0 RESERVE OF ROAD PWV 6 IN TOTAL WIDTH AS INTENDED BY PUBLICATION OF 4 THIS ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL ON PLANS PRS 77/36/24 V, AND PRS 77/36 /25V KOD R DIN ATE CO ORDINATES STELSEL Lo 29 SYSTEM KONSTANTE / Y 0,0 X P0 Int mi X CONSTANTS X X L , , , ,29 R , , 04 R , ,4 L t 0306,44 I , , , , , , 00 L , ,47 L , ,43 R , , 3 P , ,77 L , ,52 R , ,56 R , , 5 R , ,54 R ,38 p 88,24 LEER Nr 0/4//9/PWV6 (6) A LBERTON UK BESLUIT nos EXCO RES aid 9n090± FILE No G ERMISTON MUN

51 i PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER I Ir 2909 i IN R 0 D E K 0 P 3 tx 00A \ 3 Si\ I R L 586 r:" le 7 0 \ W BEST PAD \ E tt, L587 Lsifia N3 I2\\ 589 \ ''S\RESTANT \ \ \, 0 e7 n eft 589 ) 8590 ) ' ef le W LEASE AREA Ai 0 fi /V F GERMISTON MUN e 2' ca4:''' \ R / D o ilipt A' :t 3 9 T R : 2/57 ' 4' ' RESTANt : t I:, / /5:r 2 i'a /57 _590 L 34' 4 /0 LE: _K, t ' _,,, D 4 : _; te, tj, ' p0'/, ci,' : 2C 4 s s, : ' Col; ** i Wtll a a l' t 5 r //5", N / t,,, j;,0 ''',,, i ; 6 GERMISTON MUN 2/579 : 57 L593 EXIST Rd 53 : R59 cr / ' :UNI/ON5' SETTL:EMENT 8592 ) de ROOIKOP 4 0 R y e "9 7% 8 35!!'es w UNION SETTLEMENT L6024' + <N ) ' % '4,4;k2 CO2 v "Po % 3 ; 30 4 N 40,7' N 5 *4 In ` 4 %4, il46 at N/4 t 53 c R603, in L597 % o ISO ' 4, LSO "Sec ' RO4D 24 " L595 C% I9 " L599 St AS 0 ',NV _ iv "se, v IROACI, / %, ' R500 etotiste9/ ' " %ay 7 i '2 so9 40o x ' + 599,, n,440 ' ', ' t"'tserv',437 GED 5 57 / ""''' ; H u? is IS: 436,6,* ROODEKOP DORPSGEBIED 596 "4 + N;m_ fp 438 i 8592 / 8593 r ' 595 % <ty S RTC GERMISTON MUN ;594 R 0 0 I K ' p as %)% 4 0 I, R: im DIE FIGUUR THE FIGURE ; REPRESENTS THE ROAD RESERVE OF ROAD PMV 6 STEL VOOR DIE PADRESEFWE VAN PAD PMV 6 ' L , L6024,R6034, R603R589,586 OP VOLLE BREEDTE 5005 BEDOEL BY AFKONDIDING VAN HI ERDI E PADREELING EN IN DETAIL GETOON OP IN TOTAL MI pm AS INTENDED BY PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL ON PLANii( PLANS : PRS 77/36/ UK BESL EXCO RES 2793 dd BUNDEL No FILE No: 0 4/2/PWV6 KO ORDINATELYS CO ORDINATE LIST Lo29 Konst Coast ,00 X , , , R ,24 R , ,20 L ,7 L ,32 R R , ,94 L ,0 9644,99 L R59 027E, R , L ,20 959,79 L , ,70 R , ,58 R , ,32 L , ,5 L , R , ,58 R , +9209,7 L59 ;3329,9 9409,52 L ,27 R , ,6 R , +976,96 L , ,50 L ,74 R , R , ,0 L ( 936,86 L , R ,9 R ,78 +96, , ,26 L ,

52 CF 4328 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 4; os! GERMIST me REM 4 HOLDING " ca 30/i HOLDING 29 tkiewe 28 a a gi AGo a K aholding/ HOEWE /hes iiip 3 P 604 sba plipztir / 44'4 h, %/4 4866_ R605 UNTO SET EmENT /NEDERSETTNG NOLOING/NOEWE R ODEKOP 39 IR p4 F Pi 2,636 a %G /ILI:427 0 ra k a AIIIMP4; we S 29 REST GED R" % + REIM PIT A 4 I 4 R E II LOT 04 / MIMI UNION es ENT/NEDERVISETTING L 'Btu REM HOLDING 20 L608 N 2 REST PERSEEL \ t \ LIMP 4/ al" p 0,6e + 4 %ft IQ \ Ler "kkilia Now i zi /20 I ClT \ 96# \ 6 * ' P60* PTN LOT 04 ( R6Il I HOLDING /HOE Ktrna 4 WE REM *';' 2\ TowyjsiltE AGRIC OpTS illip44i akkio 744rn4 Ago RESTPTN 62E60 2/5 64, GeRmirme4 MUM!ii PIP';e0 Se ale K L I PPOORTJE 0DEKOP 39 4)'' no _ <' 6:t IR\ PTN Rs: 4 pis _02 02 KOORDINAATLYS / COORDINATE LIST Lo 29 KONSTANTE / CONSTANTS Y 0,00 X ,00 Y X r x r X L , ,79 L4 t , , R , , 78 L , ,58 LCIS I , , , , , ,82 LCIC I 79 53,96 I 0 600,36 R6I I I8 83, , , ,69 LC ,0 I 0 807,0 Ferrie ,84 6o , ,32 IL C , , r ; , , ,37 IR , ,0 f rat , ,55 IR603A , ,2 R6+6a I 9338r0+ L , ,57 R , , , , ,72 I 8 650,2 R , ,25 RCIO 00 37, , '889, ,68 II , ,38 LOH ,4 I 0 7C0,53 R , ,4 00*9 I , , ,00 I 8 896,2 R , ,60 R60A , , C4, ,7 R608 tel8 63,69 I ,39 DIE FIGUUR : L 602A, L603 L 6080, R6OA R603A, L602A THE FIGURE : STEL VOOR IN GEDEELTE VAN OPENBARE PAD PWV 6 SODS BEDOEL BY AFKOMDIGING REPRESENTS A PORTION OF PUBLIC ROAD PWV 6 AS INTENDED BY PUBLICATION VAN HIERDIE PADREELING EN IN DETAIL GETOON OP PLANNE: OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL ON PLANS: PRS 77/36/28V BOWEL No l FILE NT 0/4 /4 / 2 /8 82/66 UK BESLUT / E XCO RES 2798 dd 983/09/06 I

53 , PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER NIF Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 INCREASE IN THE WIDTH OF THE ROAD RESERVE VERMEERDERING VAN DIE BREEDTE VAN DIE OF PUBLIC PROVINCIAL ROAD K33 (P4 ): DIS PADRESERWE VAN OPENBARE PROVINSIALE PAD TRICT OF GERMISTON K33 (P4): DISTRIK GERMISTON PI Ingevolge die bepalings van artikel 3 van die Padordonnan In terms of the provisions of section 3 of the Roads Ordi sie, 957 (Ordonnansie 22 van 957), vermeerder die Ad nance, 957 (Ordinance 22 of 957), the Administrator here ministrateur hierby die breedte van die padreserwe van by increases the width of the road reserve of Public Provincial Openbare Provinsiale Pad K33 (P4) binne die munisipale Road K33 (P4 ) within the municipal area of Germiston gebied van Germiston The extent of the increase in the width of the road reserve of the said public provincial road, is indicated on the appended sketch plan with appropriate coordinates of the boundary beacons Die omvang van die vermeerdering van die breedte van die padreserwe van genoemde openbare provinsiale pad word aangedui op bygaande sketsplan met toepaslike ko6rdinate van die grensbakens vanartikel Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) In terms of the provisions of subsections (2) and (3) of sec 5A van voormelde Ordonnansie word hierby verklaar lion 5A of the said Ordinance it is hereby declared that boundal grensbakens van die vermeerdering van die padresenve dary beacons of the increase of the road reserve of the said van provincial die genoemde road have been erected openbare on the land provinsiale pad op die grond public opgerig is ECR 2798 dated 6 September 983 Reference: 0/4//4/PWV6(6) UKB 2798 gedateer 6 September 983 Verwysing: 0/4//4/PWV6(6) r

54 N [ I 4330 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983, : O+ 0 D E K 0 P 35 I I Ira 3 9 R /4 Du (, it 3,,, "? rts i ir So N, oat 0 N S ET,T LEIME NT 4, I43 in "Iir tfis4 C ' i 7! 0 /Ft 599 y 43', / 3 : I 4 IL 2 60 I er,,,,'!,"/ 4 I SERV C lir I,?? 499 Ca, EXIST ROAD P4 I 't 'L600 A R g PAD,43/ cp ZoR R 596/ ' % IR id WA Vor 2i 42 :3/4 I ; ' :A,:k:,,SI sj re) to RI L595 I : ( r 7 I GEOMISTON MUN GED 5 9 sag PWVIAt jio Jti_ d4: ta 4_ sie i ROODEKOP 39 B (UNION SETTLEMENT SA R RES ve s ,, 40 / 436 " 4,sa S RESERWE I49 4 igs htl/ OL2 ;'R 437; 0 0 r E K 0 P' i DORP54 BIED i 492 V, :: DLO 0 ' 0 /4T / 669 (PARK) D6 '_ic Du \ _r 036 ' ; A4 L7 LB, D Ls3to \ ols stov :er_ re I! ame ' Ltisossossellsainzasleam 6A n p A 5 *R6 BEST I R 3 n r 2 "" "r 7 ; lic R4sisD95 I cl 0 on ' ca r : Ps :r POOR :R4* :25 rs ' ' ' e'?t?: 't 'Cii ' PI " " :RI ti ' r : 424'' 2 2 ; : I : ;4, tr; ' g g 4 : r r I e 597 n ", 5;3(:, 4: I I; Fk ii, 0:3c0, and g I is (( 4230 ; ' y,' J43, t 0, isse(partio 5 : *" Or 5 A 8 RESER WE ' ' `' ' ' r 0,_ 0 'gam' Pm: ±:! 2: e 4'S 0 : ' ii R:4 g:!: I I: g L I,GERMISTON Mutt 'n ", 495 se 'ot 496 o 657,, DLL II' ' 492 ' ` CA 4 ' S A R RESERVE DI:5,,, '''' DI 4 R 0 0 D E 0 *P )/ 0 : 2 S G E B I % E, D t '! V' II II ' is o us " el 3 ; ojs LIZ, L9 DL " / ' ' ' A: DLIT 4 t/lg ; c _ co L44 it: I 4 LIB L le R7 4 3 LIT Cor *2: ' 4D _ R6, 0 ; EXIST I : 0 9 7\ /R9 ROAD P4 'I : (a 395 DRIOWI ' 48# iin, : 0,, ; 4 ' RDA ; i0 :cf satia: I : e : r? : r!2 hue ItII, I 9 2 ;3 c; so ; 4 J3 ;,D ; 90R2 4,, sr ; ; 4 o i,,, i w,,,' In! Po,,, ; A :: : 0 32: A' " T '" r ' ai ill ; ro : : 0 ' ia, elifilaiston ;4N,,, x 22: mas ; :, : inl rz _ : : K 0 I p ; : ; ; : _i 4e4o: ti TN J _ R l' : N N L' R 0 7: K /0 ' P, 5444 / 0 Os 0 I R li:o % R O 0 D ie K 02 DO R 0 ; %%, 0 E B I ED ' ;, 546 L7 a S A S RE SERWE 70, ' B ' L9 _ c _ L20 RI BEST PAD P4 I L2 L22,23 /;, 'A : R:o rp ' r RIB 45 s_/i:_ " *3",! : r : ^c/ : r:_": = ; (9: *,;, E2 `Blouwboll tbmiston MUN '?r : L", t ' 0 : : : ; : L le RI9 ' co, 94 2 ; aim ; 20 Eig:c;00;4 4 ' 0 to, DIE FIGURE LIL3L60,L600,596,595,R, 0 598,_ , 8597,598 THE FIGURES : STEL VOOR DIE PADRESERME VAN PAD K33 94 OP VOILE WYDTE SODS BEDOEL BY AFKONDI GING VAN REPRESENT THE ROAD RESERVE OF ROAD 33 P4 I IN TOTAL WIDTH AS INTENDED BY PUBLICATION OF HI ERDI E PADREEL I NG EN N DETAIL GETOON OP PLANNE : PRS THIS 77 36/ 26V,27V ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL ON PLANS: U K BESL / EXCO RES BUNDEL No/FILE No 0 /4//2/PMV dd _

55 L PROVINSIALE KOERANT,28 DESEMBER KO ORDINATELYS/ CO ORDINATE LIST Lo29 Konst/Const Y ,00 X ,00 L +3274, ,74 L L , ,32 R , L , ,79 L L ,27 R L , L ,8 L ,74 R 2+902, ,88 L , ,27 L ,3 R +3305, ,99 R 3+89,5+009,46 L L a R , ,82 R 4+749,9+0062,2 L L R R 5+64,90+08,79 L , ,63 I 9 +62, ,03 R , ,84 R ,06 L B +2260, L R , ,98 R 7+49,32+080,0 L L ,33 R , R 8+44, L ,6 L R 7+275, R 9+42, ,28 L L R ,8 R ,20 L L ,5 R 9+224, ,7 R , ,94

56 4332 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 INCREASE IN THE WIDTH OF THE ROAD RESERVE OF PUBLIC PROVINCIAL ROAD K89: DISTRICT OF ALBERTON VERMEERDERING VAN DIE BREEDTE VAN DIE PADRESERWE VAN OPENBARE PROVINSIALE PAD DISTRIK ALBERTON In terms of the provisions of section 3 of the Roads Ordi Ingevolge die bepalings van artikel 3 van die Padordonnan nance, 957 (Ordinance 22 of 957), the Administrator here sie, 957 (Ordonnansie 22 van 957), vermeerder die Ad by increases the width of the road reserve of Public Provincial ministrateur hierby die breedte van die padreserwe van Road K89 within the municipal area of Atherton Openbare Provinsiale Pad K89 binne die munisipale gebied van Alberton The extent of the increase in the width of the road reserve of the said road, is indicated on the appended sketch plan Die omvang van die vermeerdering van die breedte van die with appropriate co ordinates of the boundary beacons padreserwe van gemelde pad word op bygaande sketsplan met toepaslike kotirdinate van die grensbakens aangedui In terms of the provisions of subsections (2) and (3) of sec tion 5A of the said Ordinance it is hereby declared that boun Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) van dary beacons of the said road have been erected on the land artikel 5A van voormelde Ordonnansie word hierby verklaar dat grensbakens van die gemelde pad op die grond opgerig is ECR 2798 dated 6 September 983 UKB 2798 gedateer 6 September 983 Reference: 0/4//4/PWV6(6) Verwysing: 0/4//4/PWV6(6)

57 I 0 sii 665 LI ALRODE UITB b ' ,,, 4"\ ' LB 03 ' 6074 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER \ \it L6 0ENINI r'al 2 "fteeflaillellillig 52/6 ROAD /PAD K 89 \ VERE ENGIN WEG 4 4 RI m RE? Pin /Gad 67 t ROOIKOP 40 IR 337 \ itrat ADM PRON AL R 0 DE ':'4"A 50/64 Li L a RS EDMII R6 R I KP + I * Pt re y I R7 Re /Ged 66 \ "sw;" 205 ADM 204 / PROC/PROBL %, iiiir &mil 4 49 / 64 IT Li 50 /64 ArgnistdaEXT/UITB ROAD/PAD I( a ie/64 8/ /64 a_ rani R 00 X 0 P), 40 IR' VEREENGNG 7 ROAD / WEG 8 a 03 i el R9 7 R7 Ptn/Ged 66 + Re Ptn /Gad I 3 m ala 48/84 ALR I DE = XT/UITB 2 8/64 7/64 6/64 Lit I PARK 3/64 2/64 / /63 0 Zek 55/64 9 Is _ N LIG LI 0 52 /64 L 5 0!I 9 ROOIKOP 40 I R VEREENIGING ROAD /WEG ROAD/PAD It 89 Rio '477 %Sr Pm RIB RI; 7 D \45 Ged /Ptn R R \ 4 RI2 i i 0 R3 " 'r P A L RO I E EXT/ UITB 2 R G/ us 55 Lie / 64 II!, 9ali '` Peed L _ ROOT' EKOP 0 ROAD /PAD K89 a *0 R00 39 ' IR K OP 40 IR III / 325 +el 00 N Ged Y / t VEREENIG Id' 55 Si) NG ROAD / WEG PWV 6 I x 4 am' slide + %too r RI? RI! GEO/4772i R9 IC i Ged /Ptn 5 I GedVtn 54 Rem/Rest)444)pm N R5Li 4 SE %I 592 PWV 6 Ged / Ptn 5 _ ROAD /PA, : SERW / SER V R2 R22 _ R20 if son+ \ VEREENIGINGWEG 87 t 22 BO L 23 L 24 / ROAD free s ALRODE CORP / T "t D SHIP IA w g,, Z la NIN4 i ROODEK OP 39 IR co 0 L o r R23

58 L 4334 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 DIE FIGURE 0 TOT LI L 9, R584, 8585, R 9 RI, LI EN L 582,L 20 L24, 23 R20 L583,L562 STEL VOOR GEDEELTES VAN DIE PADRESERWE VAN PAD K 89 OP VOLLE BREEDTE SODS BE DOEL NA AFKONDIGING VAN HIERDIE PADREELING EN IN DETAIL GETOON OP PLANNE PRS 78 /35/ V EN PRS 78 /35/5V THE FIGURES 0 TO 0 :LI L 9, R 584, 8585, R 9 RI, LI AND L 52,L 20 L24, R 23 R20 L583, L582 REPRENT PORTIONS OF THE ROAD RESERVE OF ROAD K89 IN TOTAL WIDTH AS INTENDED BY PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL ON PLANS PRS 78/35 /4V AND PRS 78/35/5V KOORDINATE CO ORDINATES STELSEL Lo 29 SYSTEM ItONSTANTE /CONSTANTS Y 0,0 K ,00 ( Int m X X I L I ,9 + 83, 36 L ,05 ti 0 846,43 R ,53 t 659,89 R IS , ,75 L , ,60 L IS ,24 it *784,59 R , ,4 R , ,56 L , ,32 L , ,67 R , ,45 R , ,42 L , , 58 L , ,97 R 5 + B5347,23 554,70 It IS , , 24 L , , ,4 *0433,87 Re ,5 4 54,95 R , ,60 L , ,87 L , ,44 R , , , ,99 L , ,36 L , +07,4 R ,76 R , ,37 LB ,07 +60,40 L , ,47 R , ,46 R ,09+003,05 L9 +603, L , ,7 R ,29+095,96 Fl 534 # 86 74, , 5 L ,40 095,20 L ,4 988,3 R , , ,04,+0244,4 L II , ,46 L SA +8624, ,52 A , ,37 L ,29+065,47 L , ,69 R , ,24 L , ,52 L , ,75 RI ,34 + II 822, ,34 +04,66 R , , 54 UK BESLUIT LEER Nr tobsiaburvrvm(6) ALBERTON MUN E %CO RES FILE Re "N S

59 PROVINSIALE KOERAN7:, 28 DESEMBER Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 DECLARATION AND NUMBERING OF DISTRICT VERKLARING EN NOMMERING VAN DISTRIKSPA ' ROAD III In terms of the provisions of sections 5()(a), 5()(b), Ingevolge die bepalings van artikels 5()(a), 5()(b), 5()(c) and section 3 of the Roads Ordinance, 957 (Ordi 5()(c) en artikel 3 van die Padordonnansie, 957 (Ordon nance 22 of 957), the Administrator hereby declares that nansie 22 van 957), verklaar die Administrateur hiermee dat Public District Road 250, with varying widths of 25 metre to Openbare Distrikspad 250 met wisselende breedtes van 25 3 metre, shall exist over the farms Rietfontein 93 JT, Mali meter tot 3 meter, oor die plase Rietfontein 93 JT, Mali veld Vallei 92 JT and Spitskop 95 JT veld Vallei 92 JT en Spitskop 95 JT, sal bestaan The general direction and situation as well as the extent of Die algemene rigting en ligging sowel as die omvang van the road reserve of the said road, is shown on the subjoined die reserwebreedte van gemelde pad, word op die bygaande sketch plan and on Mine Reservation Plan RMT2080 dated sketsplan en op Mynreservasieplan RMT 2080 gedateer 9 9 June 953, which is filed in the office of the Registrar of Junie 953 wat in die kantoor van die Registrateur van Myn Mining Titles, Johannesburg Copies of the said plans are briewe, Johannesburg geliasseer is, aangetoon Afskrifte van kept in the office of the Regional Engineer, Lydenburg and gemelde mynreservasieplan word in die kantoor van die the Commissioner of Mines, Barberton Streekingenieur, Lydenburg en Mynkommissaris, Barberton, bewaar In terms of the provisions of section 5A(3) of the said Ordi Ooreenkomstig die bepalings van artikel 5A(3) van genance, it is hereby declared that the land taken up by the said melde Ordonnansie, word hiermee verklaar dat die grond road adjustment, has been demarcated by means of cairns wat gemelde padreeling in beslag neem, met klipstapels afge merk is ECR 3296 dated 5 November 983 UKB 3296 gedateer 5 November 983 DP /7 PYNBOS DP /7 PYNBOS ID ID

60 4336 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 cn RIETFONTEIN 93 JT 0 73 at 0, 0 Lc! X a 0 IL cn Py 2507 "80s 0 VERWYSING REFERENCE BE STA AN DE PAAIE EXISTING ROADS PAD VERKLAAR MET AFWIS SE LENDE ROAD PROCLAIMED WITH VARYING WIDTHS BREEN E S VAN 2 5 M TOT 3 M FROM 25 M TO 3 BUNDEL PAD UK DP / 7 PYNBOS 250 FILE ROAD EXCO RES BESL296 DD 983 5

61 I PROVINSIALE ROERANT, 28 DESEMBER I Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 LENGTHENING, DEVIATION AND WIDENING OF VERLENGING, VERLEGGING EN VERBREDING DISTRICT ROAD 2 AND CLOSING OF A PORTION OF VAN DISTRIKSPAD 2 EN SLUITING VAN 'N GE DISTRICT ROAD 854 DEELTE VAN DISTRIKSPAD 854 The Administrator hereby: Die Administrateur: (a) lengthens, deviates and widens in terms of the provi (a) verleng, verle en verbreed hiermee ingevolge die bepa sions of sections 5()(b), 5()(c) and 5()(d) and section 3 of lings van artikels 5()(b), 5()(c) en 5()(d) en artikel 3 van the Roads Ordinance, 957, District Road 2 over the farms die Padordonnansie, 957, Distrikspad 2 oor the plase Ratho Ratho MS, Montrow 6 MS, Hillstone 4 MS, Parma 5 MS MS, Montrow 6 MS, Hillstone 4 MS, Parma 5 MS en Pont and Pont Drift 2 MS with varying widths of 25 metre to 40 Drift 2 MS, met wisselende breedtes van 25 meter tot 40 metre; and meter; en (b) closes in terms of the provisions of section 5()(d) of (b) sluit hiermee ingevolge die bepalings van artikel the said Ordinance, a portion of District Road 854 on the 5()(d) van gemelde Ordonnansie, 'n gedeelte van Distriksfarm Ratho MS pad 854 op die plaas Ratho MS Die algemene rigting, ligging en omvang van die reserwe breedte van gemelde padreelings, word op die bygaande sketsplan aangetoon The general direction, situation and the extent of the reserve width of the said road adjustments is shown on the attached sketchplan, In terms of the provisions of section 5A(3) of the said Ordinance, it is hereby declared that the land taken up by the abovementioned road adjustments, is shown on Plan Z2/6 which are available for inspection by interested persons at the office of the Regional Officer, Pietersburg II Ooreenkomstig die bepalings van artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie, word hiermee verklaar dat die pond wat deur die bogemelde padredlings in beslag geneem word, aangetoon is op Plan Z2/6 wat vir belanghebbendes ter insaa is by die kantoor van die Streekbeampte, Pietersburg ECR dated 3 December 983 UKB 3574 gedateer 3 Desember 983 DP /22/2 VOL 2 DP /22/2 VOL 2 B OT SWANA PONT DRIFT 7 DP03 0,55 23/222 VOL 2 GRINS BEN LIMPOPORIVIERe0" VERWY5ING REFERENCE It :4440kIr a' PRMA, / c in s MS P BESTAANOE PAAIE = EXISTING ROADS 4 MS LA ' DRIFTNI"?is 2 ms act : RATHO PARMA =, MS rat 5 NS ' 3 i d ea 46 0 I VINCENT i;s9' BRESLAU MONTROW MS PIS ' 6 PIS PAAIE GESLUIT ROADS CLOSED PAD Ma, VERBREED ROADS DEVIATED, EN VERKLAAR MET WIDENED AND AFWISSELENDE BREV ES DECLARED WITH VAN 25m TOT 4 Om T Em VARYING WIDTHS OF 25m TO 40m U K B 3574 I ECR 3574 Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember taken DEVIATION AND WIDENING OF DISTRICT ROAD VERLEGGING EN VERBREDING VAN DISTRIKS 942 PAD 942 Die Administrateur vede en verbreed hiermee, ingevolge The Administrator hereby deviated and widens, in terms die bepalings van artikel 5()(d) en artikel of 3 van die Pador the provisions of section 5()(d) and section 3 of the Roads dotmansie, 957 (Ordonnansie 22 van 957), die reserwe Ordinance, 957 (Ordinance 22 of 957), the reserve width of breedte van Distrikspad 942 District Road oor die plase Scrutton 22 MT, 942 over the farms Scrutton 22 MT, Aletta 26 Aletta 26 MT, Haddon 27 MT, Voorwaarts 28 MT, Esme MT, Haddon 27 MT, Voorwaarts 28 MT, Esmefour 29 MT, four 29 MT, Vrouwensbrom 80 MT, Popallin 87 MT Vrouwensbrom (gekon 80 MT, Popallin 87 MT (consolidated), Nim solideer), Nimmerrust 82 MT, Malala Drift 83 merrust 82 MT, Malala Drift MT, Bali MT, Bali 84 MT and Fes MT en Feskraal 85 MT, na wisselende breedtes van 30 meter kraal 85 MT, to varying widths of 30 metres to 20 metres tot 20 meter The general direction and situation of the deviation and Die algemene rigting en ligging van die verlegging en die the extent of the increase of the reserve width is shown on the subjoined sketchplan omvang van die reserwebreedte van gemelde pad, word op bygaande sketsplan aangetoon In terms of the provisions of subsection (3) of sectionsa of the said Ooreenkomstig die bepalings van subartikel (3) van artikel Ordinance, it is hereby declared that the land 5A van gemelde Ordonnansie, word hiermee verklaar dat die up by the said road adjustment has been demarcated pond wat gemelde padreeling in beslag neem, by means met of iron pegs yster penne afgemerk is ECR 2895 dated 6 September 983 UKB 2895 gedateer 6 September 983 ECR 365 dated 3 December 983 UKB 365 gedateer 3 Desember 983 Reference DP /22/942 Verwysing DP /22/942

62 4338 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 ZIMBABWE _ S N LIMPOPO re L 3 P _, to,, 7 PAC 942 a 2 SCRUTTON 22MT 4 > ta 0 es SD 94 P N_ lig,,* _ = =sta: GED 5 DDON ET NT V00 AARTS NT GED I I ALLET A 26 in RESTAN ED I GED 2 GED 3 r in ii GED 4 W w a GED 0 I GED 2 id w ESSIEFOU RE STANT 0 R co 29 NT ZIMBABWE i LIMPOPO oe LIMpopo is ; PAD, MALALAn MT DRIFT i RESTART GED I i II it itirillininsierrust 04Wm it In MT a _ e GED E GUIS OW GED 5 VROUWENSEIRCIN GO NT ESN E FOUR 29 LI T POPALLIN? NT IIMIV a DP /22/942 VERWYSING REFERENCE j t, GED 5 t BESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS TO t PAD GESLUIT mim ROAD CLOSED BALI /A% PAD VERLE EN VERBREED ROAD DEVIATED AND NA WISSELENDE BREEDTES WIDENED TO VARYWIDTNIII GED 2 # VAN 30m TOT 20m = == = = = = = = OF 30m 0 20m it I UKB ECR 365 II/ GED I P35 I iiii _ fll

63 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER SAdministrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 AMALIA HEALTH COMMITTEE: TARIFF OF GESONDHEIDSKOMITEE VAN AMALIA: TARIEF CHARGES FOR THE SUPPLY OF WATER VAN GELDE VIR DIE VOORSIENING VAN WATER The Administrator hereby, in terms of section 64(3) of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance, 939, publishes the regu 64(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die regulasies lations set forth hereinafter, which have been made by him in hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel terms of section 26()(a) of the said Ordinance 26()(a)van genoemde Ordonnansie gemaak is SCHEDULE BYLAE TARIFF OF CHARGES TARIEF VAN GELDE Water gelewer aan alle Water supplied to all consumers irrespective of the quanverbruikers ongeag hoeveelheid tity consumed, per month: R5 verbruik, per maand: R5 PB PB Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 AMALIA HEALTH COMMITTEE: AMENDMENT TO GESONDHEIDSKOMITEE VAN AMALIA: WYSIGING SANITARY AND REFUSE REMOVALS TARIFF VAN SANITERE EN VULLISVERWYDERINGS TARIEF The Administrator hereby, in terms of section 64(3) of the Local Government Ordinance, 939, publishes the regu Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel lations set forth hereinafter, which have been made by him in 64(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die terms of section 26()(a) of the said Ordinance regulasies hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 26()(a) van genoemde Ordonnansie gemaak is The Sanitary and Refuse Removals Tariff of the Amelia Committee, published under Administrator's Notice Die Sanitere en Vullisverwyderingstarief van die Gesond 346,Healthdated 2 November 979, is hereby amended as fol heidskomitee van Amalie afgekondig by Administralows: teurskennisgewing 346 van 2 November 979, word hierby soos volg gewysig: By the insertion after item 3 of the follwing: I Deur die invoeging na item 3 van die volgende: "4 For the removal of sewage water and ditchwater from "4 Vir die verwydering van rioolwater en vuilwater uit every approved vacuum tank on each erf or premises, per ate goedgekeurde suigtenk op elke erf of perseel, per suig vacuum tank removal: R0" tenk verwydering: R0" 2 By renumbering items 4 and 5 to 5 and 6 respectively 2 Deur items 4 en 5 onderskeidelik te hernommer na 5 en 6 PB PB II Administrator's Notice December 983 BRITS MUNICIPALITY: AMENDMENT TO PUBLIC HEALTH BYLAWS Administrateurskennisgewing Desember 983 MUNISIPALITEIT BRITS: WYSIGING VAN PU BLIEKE GESONDHEIDSVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 0 of the Local Government Ordinance, Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0 939, publishes the bylaws set van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die verorde forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance ninge hiema uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Public Health Bylaws of the Brits Municipality, published under Administrator's Notice 48, dated 2 February Die Publieke Gesondheidsverordeninge van die Munisipa 95, as amended, are hereby further amended as follows: liteit Brits, afgekondig by Administrateurikennisgewing 48 By the substitution in section 8 of Part van 2 Februarie 95, soos gewysig, word hierby verder soos for the figures volg gewysig: "f50" and " 2" of the figures "R50" and "R0" respecti vely 2 By the substitution for section 23 of Part IV of the following: "Sanitary Accommodation for Workmen 23(a) Any person employing workmen for the erection of a building or the execution of any other work on any portion of land where a sewerage main is available for the connection of a sewerage system for any building erected or to be erected on such land, must prior to any such work being commenced with, supply water borne toilet facilities on such premises for workmen in terms of the requirements of section 22 of this chapter, such facilities must be supplied by a system which is Deur in artikel 8 van Deel die syfers "553" en "n" onderskeidelik deur die syfers "R50" en "R0" te vervang 2 Deur artikel 23 van Dee/ IV deur die volgende te vervang: "Gemakhuise vir Werkmense 23(a) Enige persoon wat werksmense in diens het vir die oprigting van 'n gebou of die verrigting van enige ander werk op enige stuk grond waar daar 'n straatriool beskikbaar is vir die riolering van geboue wat daarop opgerig is of gaan word, moet alvorens enige werk verrig word, spoeltoilette op die Perseel voorsien vir werksmense ooreenkomstig die vereistes van artikel 22 van hierdie hoofstuk, wat by die straatriool

64 4340 PROVINCIAL GAZETIE, 28 DECEMBER 983 _ automatically filled with water after every time it is used, aansluit en die spoelbakke van sodanige toilette moet outo should be connected to the sewerage main maties vol water loop na elke gebruik (b) Die werkgewer in subitem (a) na verwys, moet toesien dat alle werksmense op die perseel sodanige toilette ge bruik" (b) The employer referred to in subitem (a) shall ensure that the workmen on the premises make use of such facilities" PB PB , Administrator's Notice December 983 _ Administrateurskennisgewing Desember 983 BRITS MUNICIPALITY: AMENDMENT TO WATER MUNISIPALITEIT BRITS: WYSIGING VAN WATER SUPPLY BYLAWS VOORSIENINGSVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 0 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0 Local Government Ordinance, 939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die verordeset forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hiema uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Water Supply Bylaws of the Brits Municipality, Die Watervoorsieningsverordeninge van die Munisipaliteit adopted by the Council under Administrator's Notice 55, Brits, deur die Raad aangeneem by Administrateurskendated 4 November 98, as amended, are hereby further nisgewing 55 van 4 November 98, soos gewysig, word amended by the insertion after item 2(2) of the Tariff of hierby verder gewysig deur na item 2(2) van die Tarief van Charges under the Schedule of the following: Gelde onder die Bylae die volgende in te voeg: 5 "(3) When special restrictions are deemed necessary in "(3) Wanneer spesiale beperkings ingevolge die bepalings terms of section 7() as the result of a water shortage, the van artikel 7() nodig geag word as gevolg van 'n waterte Council may by special resolution decide that the undermen kort kan die Raad by spesiale besluit die ondergemelde tarief tioned tariff shall apply as from a fixed date for water con vanaf 'n bepaalde datum ten opsigte van verbruik van water sumed since the previous meter reading: Provided that wat sedert die vorige meteraflesing verbruik is, van toepasshould the period between meter readings of a meter should sing maak: Met dien verstande dat as die tydperk tussen die not be equal to one month viz 30 or 3 days, the everage con afleestye van 'n watermeter nie gelyk is aan 'n maand dit wil sumption over the actual period shall be multiplied by 30 in se 30 of 3 dae nie, sal die gemiddelde verbruik oor die werkorder to determine the applicable tariff like tydperk met 30 vermenigvuldig word om te bepaal welke tarief die toepaslike is (a) for all domestic consumers (i) if the consumption since the previous meter reading is 30 Id or less, per kl: 30c (ii) if the consumption since the previous meter reading is more than 30 Id, for each Id consumed thereafter, per kl: 50c (b) Vir alle ander verbruikers, ongeag die hoeveelheid ver bruik, per kl: 35c" (b) For all other consumers irrespective of the quantity consumed, per Id: 35c" (a) Vir alle huishoudelike verbruikers (i) indien die verbruik sedert die vorige meteraflesing 30 k/ of minder is, per k/: 30c (ii) indien die verbruik sedert die vorige meteraflesing meet as 30 k/ is, vir elke kl verbruik daarna, per kl: 50c PB PB S Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 CARLETONVILLE MUNICIPALITY: PARKING MUNISIPALITEIT CARLETONVILLE: PARKEERME METER BYLAWS TERVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 0 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0 Local Government Ordinance, 939, read with section 66 of van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, gelees met the Road Traffic Ordinance, 966, publishes the bylaws set artikel 66 van die Ordonnansie op Padverkeer, 966, die forth hereinafter, which have been approved by him in terms verordeninge hiema uiteengesit, wat deur hom ingevolge arof section 99 of the firstmentioned Ordinance tikel 99 van eersgenoemde Ordonnansie goedgekeur is For the purpose of these by laws, unless the context Vir die toepassing van hierdie verordeninge, tensy uit otherwise indicates die samehang enders blyk, beteken "Council" means the Town Council of Carletonville, the "afgemerkte parkeerplek" 'n afgemerkte parkeerplek ge Council's Management Committee, acting under the powers paard waarmee 'n parkeermeter opgerig is soos bedoel in ardelegated to it in terms of the provisions of section 58 of the tikel 06 van die Ordonnansie op Padverkeer, 966; Local Government (Administrations and Elections) Ordi "parkeermeter" 'n toestel wat nadat dit ingevolge artikel nance, 960, and any officer to whom that Committee has been empowered by the Council in terms of the provisions of outomaties i5 n werking 3() gestel is, die tydsverloop regi streer en sigbaar aandui volgens die muntstuk wat daarin gedelegated the powers, functions and duties vesting in the plaas is, en dit sluit enige paal of installasie waaraan dit vas is subsection (3) of the said section to delegate and has in fact Council in relation to these by in; laws; "demarcated parking place" means a demarcated parking "parkeertydperk" die tydperk waarin dear in 'n afgeplace in conjunction wherewith a parking meter has been in merkte parkeerplek geparkeer word en wat bepaal word deur

65 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER stalled as contemplated in section 06 of the Road Traffic Or die inwerkingstelling van 'n parkeermeter ooreenkomstig die dinance, 966; aanwysings wat op so 'n meter uiteengesit is; "Raad" die Stadsraad van Carletonville, die Raad se Be "parking meter" means a device which, after it has been stuurskomitee wat handel kragtens die bevoegdhede wat input into operation in accordance with section 3(), automati gevolge die bepalings van artikel 58 van die Ordonnansie op cally registers and visibly records the passage of time accord Plaaslike Bestuur (Administrasie en Verkiesings), 960, aan ing to the coin which has been inserted into it, and it includes hom gedelegeer is, en enige beampte aan wie die Komitee any post or fixture to which it is attached; ingevolge die bepalings van subartikel (3) van genoemde arti kel, op gesag van die Raad, die bevoegdhede, funksies en "parking period" means that period of time of parking in a pligte wat ten opsigte van hierdie verordeninge by die Raad demarcated parking place which is determined by the putting berus, kan delegeer, en dit inderdaad gedelegeer het; into operation of a parking meter in accordance with the directions set out on such meter; "voertuig" 'n voertuig soos omskryf in die Ordonnansie op Padverkeer, 966, maar sluit nie 'n trapfiets in nie; "vehicle" means a vehicle as defined in the Road Traffic en enige ander woord of uitdrukking die betekenis wat in die Ordinance, 966, but does not include a pedal cycle; Ordonnansie op Padverkeer, 966, daaraan toegewys word and any other word or expression has the meaning assigned 2 Niemand mag 'n voertuig in 'n afgemerkte parkeerplek thereto in the Road Traffic Ordinance, 966 parkeer nie sonder om terselfdertyd die parkeermeter in werking te stel soos in artikel 3() voorgeskryf word: Met 2 No person shall park a vehicle in any demarcated park dien verstande dat die verpligting om 'n betaling soos in arti ing place without at the same time putting the parking meter kel 3() bepaal te doen, van toepassing is slegs gedurende so into operation as prescribed in section 3(): Provided that the danige ure as wat die Raad by Wyse van 'n besluit vasstel en obligation to make payment as provided in section 3() shall soos deur die opskrif op die parkeermeter aangedui word, apply only between such hours as the Council may by resolu maar in elk geval nie van 3h00 op Saterdae tot 08h00 op tion determine and as shall be indicated by legend on the Maandae nie parking meter, but in any event not from 3h00 on Saturdays to 08h00 on Mondays 3() Niemand mag 'n voertuig in 'n afgemerkte parkeerplek parkeer nie, tensy by of iemand namens hom die par 3() No person shall park any vehicle in a demarcated keermeter wat aan die betrokke parkeerplek toegewys is, in parking place, unless be or someone on his behalf putt into werking stet deur operation the parking meter allocated to the parking place (a) die gepaste muntstuk wat deur die opskrif op sodanige concerned meter aangedui word, daarin te plaas; of (a) by the insertion of the appropriate coin indicated in the (b) as dit 'n parkeermeter is wat nie slegs deur die plasing legend on such meter; or van 'n muntstuk daarin in werking gestel word nie, die hand vatsel wat daaraan gemonteer is nadat die gepaste muntstuk (b) if it is a parking meter which is not operated by the in daarin geplaas is heeltemal na regs te draai totdat die meter sertion of a coin only, by the turning to the extreme right of die tydsverloop outomaties registreer en sigbaar aandui the handle affixed thereto after the insertion of the appropriate coin until the meter automatically registers and visibly in (2) Die bepalings van subartikel () is nie van toepassing dicates the period of time nie waar 'n voertuig in 'n onbesette afgemerkte parkeerplek geparkeer word vir die onverstreke parkeertydperk wat die (2) The provisions of subsection () do not apply where a parkeermeter aandui vehicle is parked in a vacant demarcated parking place for 4 Niemand mag 'n voertuig in 'n afgemerkte parkeerplek the unexpired parking time indicated by the parking meter laat na die verstryking van 'n parkeertydperk aangedui deur die parkeermeter nie, hetsy sodanige meter weer in werking 4 No person shall, either with or without again putting gestel word of nie, of die voertuig binne vyftien minute na die such meter into operation, leave any vehicle in a demarcated verstryking na daardie ruimte terug bring of na die verstry parking place after the expiry of a parking period as indicated king verhinder dat die ruimte deur 'n ander voertuig gebruik by the parking meter, or return the vehicle to that space with word in 5 minutes of that expiry, or after that expiry obstruct the use of that space by any other vehicle 5 Die inwerkingstelling van 'n parkeermeter ooreenkomstig artikel 3() maak die persoon wat die meter aldus in wer 5 The putting into operation of a parking meter in actor king stel daarop geregtig om 'n voertuig in die gepaste afge dance with section 3() entitles the person who thus puts the merkte parkeerplek te parkeer vir die tydperk wat die meter meter into operation to park a vehicle in the appropriate de na so 'n inwerkstelling aandui: Met dien verstande dat, onmarcated parking place for the period of time indicated by clanks bogenoemde inwerkstelling, niks in hierdie artikel the meter after such putting into operation: Provided that iemand daarop geregtig maak nie om 'n padverkeersteken te notwithstanding the putting into operation mentioned above, verontagsaam wat die parkering van voertuie tussen spesinothing in this section shall entitle any person to disregard a fieke ure verbied road traffic sign which prohibits the parking of vehicles during specified hours 6 Niemand mag 6 No person shall (a) enige voertuig wat nie 'n voertuig is soos omskryf in artikel nie, in 'n afgemerkte parkeerplek parkeer; (a) park any vehicle, not being a vehicle as defined in section, in a demarcated parking place; (b) 'n geldstuk, behalwe 'n geldstuk van Suid Afrikaanse waarde van 'n soort soos deur die opskrif op die parkeerme (b) insert or attempt to insert into a parking meter any coin ter aangedui, in 'n parkeermeter plaas of daarin probeer other than a coin of South African currency of a denomina plans; tion as indicated by legend on the parking meter; (c) 'n vals of nagemaakte muntstuk of enige vreemde voor (c) insert or attempt to insert into a parking meter any false werp in 'n parkeermeter plaas of daarin probeer plaas; or counterfeit coin or any foreign object;

66 4342 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 (d) damage or deface, soil, obliterate or otherwise render (d) 'n parkeermeter beskadig of skend, vuil smeer, uitkrap III less visible a parking meter or write or draw on, or affix any of dit op 'n ander wyse minder sigbaar maak of daarop skryf handbill, poster, placard or other article, whether or not of of teken of 'n strooi of aanplakbiljet, plakkaat of ander artian advertising nature to a parking meter or to the pole on kel hetsy dit van advertensieaard is of nie aan 'n parkeermewhich it is mounted, save as in section 7 provided; ter of aan die paal waarop dit gemonteer is, behalwe soos in artikel 7 bepaal, aan bring (e) in any way whatsoever cause or attempt to cause a (e) op water wyse ookal veroorsaak of probeer veroorsaak parking meter to record the passage of time otherwise than in dat die parkeermeter die tydsverloop aanteken op 'n ander accordance with section 3(); wyse as ooreenkomstig artikel 3(); (f) jerk, knock, shake or in any way interfere with a park (0 'n parkeermeter wat nie behoorlik of glad nie werk nie, ing meter which is not working properly or at all, in order to ruk, slaan, skud of op enige wyse daaraan peuter ten einde make it do so, or for any other purpose; dit te laat werk of vir enige ander doel; (g) enige merk wat op die pad geverf is of enige opskrif, (g) deface, soil, obliterate or otherwise render less visible teken of kennisgewing wat vir die toepassing van hierdie ver or interfere with any mark painted on the roadway, or any le ordeninge aangebring of opgerig is, skend, vuil smeer, uitgend, sign or notice affixed or erected for the purposes of hap of dit op 'n ander wyse minder sigbaar maak of daaraan these by laws peuter 7 Ondanks die bepalings van artikel 6(d) kan die Raad, 7 Notwithstanding the provisions of section 6(d), the onderworpe aan die bepalings van artikel 79(8) van die Or Council may, subject to the provisions of section 79(8) of donnansie op Plaaslike Bestuur, 939, 'n ooreenkoms met the Local Government Ordinance, 939, enter into an agree enige goedgekeurde persoon of persone aangaan waarvol ment with an approved person or persons permitting such gens so 'n persoon of persone toegelaat word om op die Raad person or persons to advertise on the Council's parking me se parkeermeters te adverteer op sodanige bepalings en voorters on such terms and conditions as the Council my approve: waardes as die Raad mag goedkeur: Met dien verstande dat Provided that no parking meter shall by such advertising be geen parkeermeter deur aldus te adverteer, geskend, bevuil, defaced, soiled, obliterated or rendered in operative or unfit uitgewis of buite werking gestel of op watter wyse ookal onin any way for the purposes of these bylaws geskik gemaak word vir die toepassing van hierdie verordeninge nie 8 Where by reason of the length of any vehicle such vehicle cannot be parked wholly within a demarcated parking 8 Wanneer enige voertuig as gevolg van sy lengte nie heel place it shall be lawful to park such vehicle by encroaching temal binne die afgemerkte parkeerplek geparkeer kan word upon a demarcated parking place adjoining such first men nie, is dit regmatig om sodanige voertuig op so 'n manier te tioned parking place, if such be the case, and any person so parkeer dat dit inbreuk maak op die afgemerkte parkeerplek parking such vehicle shall immediately thereafter put into wat aan die eersgenoemde parkeerplek grens, en as dit die operation the parking meters of both the said places in accor geval is, moet iemand wat sodanige voertuig aldus parkeer dance with section 3() onmiddellik daarna die parkeermeter van albei genoemde plekke ooreenkomstig artikel 3() in werking stel 9 Any person contravening any of the provisions of these 9 Enige persoon wat enige van die bepalings van hierdie bylaws shall be guilty of an offence and liable, on conviction, verordeninge oortree, is skuldig aan 'n misdryf en by skuldig to a fine not exceeding R200 or in default of payment, to im bevindin* strafbaar met 'n boete van hoogstens R200 of by prisonment for a period not exceeding six months, or to both wanbetahng met gevangenisstraf van hoogstens ses maapde, such fine and imprisonment of beide sodanige boete en gevangenisstraf PB PB II III Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 COLIGNY MUNICIPALITY: AMENDMENT TO BUILDING BYLAWS MUNISIPALITEIT COLIGNY: WYSIGING VAN BOU VERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 0 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0 Local Government Ordinance, 939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die verordeset forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Building By laws of the Coligny Municipality, adopted Die Bouverordeninge van die Munisipaliteit Coligny, deur by the Council under Administrator's Notice 088, dated 25 die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 088 June 975, as amended, are hereby further amended by the van 25 Junie 975, soos gewysig, word hierby verder gewysig substitution for Appendix IV under Schedule 2 of the follow deur Aanhangsel IV onder Bylae 2 deur die volgende te ver ing: yang: "Appendix N Charges for Posters and Advertisements "Aanhangsel IV Gelde vir Plakkate en Advertensies Deposits in respect of posters or other advertisements Deposito's vir plakkate of ander advertensies betaalbaar payable in terms of section 240(6) of these bylaws shall be as ingevolge artikel 240(6) van hierdie verordeninge is soos follows: volg: (a) For each poster or other advertisement relating to any (a) Vir elke plakkaat of ander advertensie wat op enige II event other than an election (subject to a maximum of 40 byeenlcoms uitgesonderd 'n verkiesing betrekking het (onposters): R2 derworpe aan 'n maksimum van 40 plakkate): R2 (b) For each poster or other advertisement relating to each (b) Vir elke plakkaat of ander advertensie wat op elke af

67 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER separate candidate in an election (subject to a maximum de sonderlike kandidaat in 'n verkiesing betrekking het (onderposit of R80): R2 worpe aan 'n maksimum deposito van R80): R2 (c) For each banner (c) Vir elke bather (i) if it relates to a municipal election: RIO; (i) as dit betrekking het op 'n munisipale verkiesing: R0; (ii) if it relates to a Provincial or a Parliamentary election: R20" (ii) as dit betrekking het op 'n Provinsiale of Parlementsverkiesing: R20" PB / PB Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 DELMAS MUNICIPALITY: AMENDMENT TO CEME TERY BYLAWS MUNISIPALITEIT VAN DELMAS: WYSIGING VAN BEGRAAFPLAASVERORDENINGE 0 published The Administrator hereby, in terms of section 0 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0 Local Government Ordinance, 939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die verordeset forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hiema uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Cemetery Regulations of the Delmas Municipality, Die Begraafplaasregulasies van die Munisipaliteit Delmas, under Administrator's Notice 87, dated 9 April afgekondig by Administrateurskennisgewing 87 van 9 April 927, as amended, are hereby further amended by the inner 927, soos gewysig, word hierby verder gewysig deur na item tion after item 4(2) of the Tariff of Charges for Whites under 4(2) van die tarief van Gelde vir Blankes onder die Bylae die the Schedule of the following: volgende in te voeg: "(3) Transfer back to the Council, after a period of six "(3) Oordrag terug na die Raad na 6 maande vanaf aanmonths following the date of original reservation: 50 % of vanklike bespreking: 50 % van die aanvanklike besprekingsoriginal reservation fee" fool" PB PB Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 ERMELO MUNICIPALITY: AMENDMENT OF THE BUILDING BY LAWS MUNISIPALITEIT ERMELO: WYSIGING VAN BOUVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 0 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0 Local Government Ordinance, 939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die verordeset forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hiema uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van die genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Building Bylaws of the Ermelo Municipality, adopted Die Bouverordeninge van die Munisipaliteit Ermelo, deur by the Council under Administrator's Notice 427, dated 23 die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 427 March 983, are hereby amended as follows: van 23 Maart 983, word hierby soos volg gewysig: By the substitution in the fifht line of section 240() for Deur in die vyfde reel van artikel 240() die uitdrukking the expression "advertising device)" of the following: "ad "advertensietoestelsel)" deur die volgende te vervang: "advertising device) or direction indicators to showhouses" vertensiestelsel) of rigtingwysers na skouhuise" 2 By the deletion of the proviso at the end of section 2 Deur die voorbehoudsbepaling aan die einde van artikel 240(2) 240(2) te skrap 3 By the insertion in the last lin of section 240(3)(e) after 3 Deur in die laaste reel van artikel 240(3)(e) na die woord the word "ends" of the expression ":Provided that direction "nie", die uitdrukking ":Met dien verstande dat rigtingwysindicators to showhouses shall only be displayed from 7h00 en na skouhuise slegs vanaf Vrydag 7h00 tot Maandag on Fridays to 09b00 on Mondays" 0900 vertoon mag word" in te voeg 4 By the insertion in the last lin of section 240(5) after the 4 Deur in die laaste reel van artikel 240(5) na die woorde word "election" of the expression ":Provided that only 0 di "tyd vertoon word" die uitdrukking ":Met dien verstande dat rection indicators to showhouses per estate agent per occa slegs 0 rigtingwysers na skouhuise per eiendomsagent per sion shall be displayed" geleentheid vertoon mag word" in te voeg 5 By the insertion in Appendix IV of Schedule 2 after the 5 Deur in Aanhangsel IV van Bylae 2 na die syfer "R5" figure "R5" of the expression ":Provided that the deposit for the erection die uitdrukking ":Met dien verstande dat die deposito vir op of direction indicators to showhouses shall be rigting van rigtingwysers na skouhuise R00 per eiendoms R00 per estate agent" PB agent sal wees" in te voeg PB ' Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 JOHANNESBURG MUNICIPALITY; AMENDMENT MUNISIPALITEIT JOHANNESBURG: WYSIGING TO TRAFFIC BYLAWS VAN VERKEERSVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 0 of the Local Government Ordinance, 939, publishes the bylaws Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die verorde

68 ' 4344 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 set forth hereinafter which have been approved by hint in ninge hiema uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 terms of ii section 99 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Traffic By laws of the Johannesburg Municipality pub Die Verkeersverordeninge van die Munisipaliteit Johanfished under Administrator's Notice 28 dated 27 June 934, nesburg, afgekondig by Administrateurskennisgewing 28 as amended, are hereby further amended by amending sec van 27 Junie 934, soos gewysig, word hierby verder gewysig tion 3 deur artikel 3 te wysig (a) by the substitution for paragraph (a) of the following: "(a) No person "(a) Niemand (a) deur paragraaf (a) deur die volgende te vervang: (i) having control or charge of any motor vehicle of a mass (i) wat enige motorvoertuig met 'n massa van meer as more than 2050 kg unladen (other than motor cars as defined kg sonder 'n vrag (uitgesonderd motorkarre soos dit in in the Road Traffic Ordinance, 966 (Ordinance 2 of 966), die Padverkeersordonnansie, 966 (Ordonnansie 2 van trailer, horsedrawn vehicle or goods vehicle having an open 966), omskryf word), sleepwa, bespanne voertuig, of goedebody or body of which only the driving compartment is en revoertuig met 'n oop bak, of bak waarvan slegs die beclosed, shall park such vehicle or trailer or any portion stuurder se plek toe is, onder sy beheer of toesig het, mag sothereof in any street in the municipality for a period longer danige voertuig of sleepwa of enige gedeelte daarvan in enige than one hour during the hours between 30 minutes after sun straat binne die munisipaliteit vir 'n tydperk van!anger as een set and 30 minutes before sunrise; uur tussen 30 minute na sononder en 30 minute voor sonop parkeer nie; (ii) shall allow any motor car or other vehicle or trailer in his possession for the purpose of sale, repair or garaging or (ii) mag toelaat dat enige motor of ander voertuig of any portion of such vehicle or trailer, to stand in any street in sleepwa in sy besit vir die doel van verkoop, reparasie of stalthe municipality unless such vehicle or trailer is at the time in ling in 'n garage, of enige gedeelte van sodanige voertuig of i the course of being used to convey any person or article" sleepwa, in enige straat binne die munisipaliteit staan nie, tensy sodanige voertuig of sleepwa op die tydstip vir die ver "(b) by the insertion of the following paragraph after pare voer van enige persoon of artikel gebruik word" graph (a), the existing paragraph (b) becoming paragraph (c): (b) deur die volgende paragraaf na paragraaf (a) in te voeg, terwyl die bestaande paragraaf (b) paragraaf (c) word: (b) The person in whose name a vehicle contemplated in paragraph (a)(i) is licensed, shall be deemed to be the person "(b) Die persoon in wie se naam 'n voertuig wat in parehaving control or charge of such vehicle unless the contrary is proved" graaf (a)(0 beoog word, gelisensieer is, word geag die per soon te wees wat beheer of toesig oor sodanige voertuig het, tensy die teendeel bewys word" PB PB Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 JOHANNESBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT JOHANNESBURG MUNISIPALITEIT: WYSIGING TO STANDING ORDERS VAN REGLEMENT VAN ORDE The Administrator hereby, in terms of section 0 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0 Local Government Ordinance, 939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die verordeset forth hereinafter which have been approved by him in ninge hiema uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is Die reglement van Orde van die Munisipaliteit Johannes The Standing Orders of the Johannesburg Municipality, burg, afgekondig by Administrateurskennisgewing 727 van published under Administrator's Notice 727, dated 5 June 5 Junie 977, soos gewysig, 'word hierby verder gewysig deur 977, as amended, are hereby further amended by the sub die voorbehoudsbepaling van subartikel () van artikel 5 stitution for the proviso to subsection () of section 5 of the deur die volgende te vervang: following: "Met dien verstande dat, met die toestemming van min "Provided that with the consent of not less than three stens driekwart van die aanwesige lede wat sonder bespre quarters of the members present signified without debate, king verleen is, enige lid meer as een lid of al die lede van 'n any member may propose more than one member or the en komitee kan nomineer en enige lid sodanige voorstel kan setire complement of any committee, and any member may se kondeer" cond such a proposal" PB PB Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 CORRECTION NOTICE KENNISGEWING VAN VERBETERING LEEUWDORINGSTAD MUNICIPALITY: ELECTRI MUNISIPALITEIT LEEUWDORINGSTAD: ELEKTRI CITY BY LAWS SITEITSVERORDENINGE Administrator's Notice 986 dated 22 June 983 is hereby Administrateurskennisgewing 986 van 22 Junie 983 word corrected by the substitution in item 4 of Part III of the Tariff hierby verbeter deur in item 4 van Deel III van die Tarief van of Charges under the Schedule for the expression "op die 2e Gelde onder die Bylae die uitdrukking "op die 2de dag" dag" of the expression "na die 2de dag" where it appears in the Afrikaans text for the second time waar dit die tweede keer voorkom deur die uitdrukking "na die 2de dag" te vervang PB PB

69 Administrator's I PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 LOUIS TRICHARDT MUNICIPALITY: AMENDMENT MUNISIPALITEIT LOUIS TRICHARDT: WYSIGING TO BYLAWS RELATING TO THE CONTROL OF VAN VERORDENIN GE BETREFFENDE DIE BE TEMPORARY ADVERTISEMENTS AND PAMPHLETS HEER VAN TYDELIKE ADVERTENSIES EN PAM FLETTE The Administrator hereby, in terms of section 0 of the Local Government Ordinance, 939, publishes the bylaws Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0 set forth hereinafter, which have been approved by him in van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die verorde terms of section 99 of the said Ordinance ninge hiema uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 The By laws Relating to the Control of Temporary Adver tisements and Pamphlets of the Louis Trichardt Municipality, Die Verordeninge Betreffende die Beheer van Tydelike published under Administrator's notice 248, dated 3 March Advertensies en pamflette van die Munisipaliteit Louis Tri 976, as amended, are hereby further amended as follows: chardt, afgekondig by Administrateurskennisgewing 248 van aart 976, soos gewysig, word hierby verder soos volg ge van genoemde Ordonnansie goedgekeur is By the substitution for subsection (3) of section 2 of the wys Mig: 3 following: Deur subartikel (3) van artikel 2 deur die volgende te "(3) No person shall deposit or leave any circular, dodger, vervang: handbill or any other advertisement, including any election advertisements, on or inside any building or place without having obtained permission to do so from the person in charge of such building or place 2 By the substitution for paragraph (a) of section 5() of the following: "(3) Niemand mag 'n rondskrywe, strooibiljet, handbiljet of enige ander advertensie, insluitende verkiesingsadverten sies op of binnein 'n gebou of plek plaas of laat nie, tens'y by eers toestemming daartoe verkry het van die persoon wat be beer oor sodanige gebou of pick het" 2 Deur paragraaf (a) van artikel 5() deur die volgende te vervang: "(a) The poster or other advertisement shall be attached in such a manner that it will not become wholly or partially dis lodged by wind or rain, to a neat and strong board made of wood or other suitable material approved by the Council and neither such board or other material nor the poster or advertisement itself shall without the Council's consent measure more than m by m, or be erected higher than 3,5 m mea sured from the ground level to the top of any such poster or advertisement" "(a) Die plakkaat of ander advertensie moet op sodanige wyse dat dit nie vanwee wind of men heeltemal of gedeeltelik los sal raak nie, aan 'n netjiese en sterk bord van bout of 'n ander geskikte materiaal wat die Raad moet goedkeur, be vestig word en n6g die bord of ander materiaal, n6g die plakkaat of advertensie self, mag sonder die goedkeuring van die Raad groter as m by m wees nie, of hoer as 3,5 m gemeet vanaf die grondoppervlakte tot by die bopunt van enige sodanige plakkaat of advertensie opgerig word nie" 3 By the deletion of paragraph (0 of section 5() 3 Deur paragraaf (0 van artikel 5() te skrap 4 By the substitution for paragraph (g) of section 5() of 4 Deur paragraaf (g) van artikel 5() deur die volgende te the following: vervang: "(0 Geen applikant mag meer as een plakkaat, ander ad (f) No applicant shall affix, cause to be affixed or allow to vertensie _ of verkiesingsadvertensie op dieselfde tyd aan of be affixed, more than one poster, other advertisement or teen li elektriese paal aanbring, laat aanbring of toelaat dat dit aangebring word nit Uiters een plakkaat of ander adver tensie wat betrekking het op 'n bepaalde vergadering, ge leentheid of byeenkoms, uitgesonderd 'n verkiesing, kan op dieselfde tyd aan of teen 'n elektriese paal vertoon word In die geval van verkiesings mag daar nie meer as een plakkaat, ander advertensie of verkiesingsadvertensie, van of ten op sigte van 'n bepaalde politieke party en/of 'n bepaalde kandi daat op dieselfde tyd aan of teen 'n elektriese paal aange bring of vertoon word nie" election advertisement on or against an electric pole at any one time Not more than one poster or other advertisement relating to a given meeting, function or event, other than an election, shall be displayed on or against an electric pole at any one time In the case of elections, not more than one poster, other advertisement or election advertisement of or with regard to any particular political party and/or any particular candidate shall be affixed or be displayed on or against an electric pole at any one time" 5 By the deletion of subsection (2) of section 6 5 Deur subartikel (2) van artikel 6 te skrap 6 By renumbering section 6(3) to 6(2) 6 Deur artikel 6(3) te hernommer na 6(2) 7 By the substitution for paragraph (a) of section 8 of the following: "(a) Ten opsigte van advertensies, verkiesingsadvertensies en baniere, 'n deposito van R50 per applikant per aansoek plus 'n verdere enkele bedrag van R0 per applikant per aan soek wat nie terugbetaalbaar is nie" "(a) In respect of advertisements, election advertisements and banners, a deposit of R50 per applicant per application plus an additional amount of R0 per applicant per application which shall not be refundable" tevervang: 7 Deur paragraaf (a) van artikel 8 deur die volgende 8 Deur subartikel (2) van artikel te skrap 8 By the deletion of subsection (2) of section \ 9 Deur artikel (3), (4), (5) en (6) te hernommer na 9 By renumbering section (3), (4), (5) and (6) to (2), (2), (3), (4) en (5) (3), (4) and (5) PB PB

70 4350 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 dated 5 June, 977, as amended, are hereby further nisgewing 734 van 5 Junie 977, soos gewysig, word hierby go amended by amending the Tariff of Charges under the Sche verder gewysig deur die Tarief van gelde onder die Bylae te dule by the substitution for items and 2 of the following: wysig deur items en 2 deur die volgende te vervang: Basic Charge " Basiese Heffing () In addition to the applicable charges payable for the () Benewens die toepaslike gelde betaalbaar vir die verconsumption of water in terms of item 2, a basic charge of R8 bruik van water ingevolge item 2, word 'n basiese heffing van per month or part theredpshall be levied per erf, stand, lot or R8 per maand of gedeelte daarvan gehef per erf, standplaas, other area, with or without improvements, which is or, in the perseel of ander terrein, met of sonder verbeterings, wat by opinion of the council, can be connected to the main, irres die hoofwaterpyp aangesluit is of, na die mening van die pective of whether water is consumed or not: Provided that Raad, aangesluit kan word, ongeag of water verbruik word al where such erf, stand, lot or other area is occupied by more dan nie: Met dien verstande dat waar sodanige erf, stand than one consumer to whom the council supplies water, the plaas, perseel of ander terrein geokkupeer word deur meer as basic charge shall be levied in respect of each such consumer: een verbruiker aan wie die Raad water lewer, die basiese hef Provided further that where the water supply to a block of fing ten opsigte van elke sodanige verbruiker gehef word: flats or any other building complex where dwellings, flats or Voorts met dien verstande dat waar die watertoevoer aan 'n businesses are included and metered by means of one or woonstelgebou of enige ander kompleks van geboue waarby more main water meters, the basic charge in respect of each woonhuise, woonstelle of besighede ingesluit is, deur een of such dwelling, flat or business shall be levied and shall be meer hoofwatermeters gemeet word, die basiese heffing ten payable by the registered owner or occupier opsigte van elke sodanige woonhuis, woonstel of besigheid gehef word en betaalbaar is deur die eienaar of bewoner (2) No basic charge in terms of subitem () shall be levied (2) Geen basiese heffing ingevolge subitem () word gehef in respect of erven, stands, lots or areas in the coloured ten opsigte van erwe standplase, persele of ander terreine in Township residential area and in the Simile Black Township die Kleurling woongebied en in die Simile Swartwoongebied residential area nie 2 Verbruikersheffings, per maand 2 Consumer Charges, per Month () Gesuiwerde water () Filtered Water (a)perk/ of gedeelte daarvan: 30c (a) Per kl or part thereof 30c with a minimum consumption of 20 k/ (b) Minimum heffing vir 'n verbruik van 20 kl of gedeelte (b) Minimum charge for consumption of 20 kl or part the daarvan: R6 reof: R6 (2) Ongesuiwerde water (2) Unfiltered Water Per kl of gedeelte daarvan 7,5c met 'n minimum aan grootmaatverbrinicers soos gespesitiseer per geskrewe ooreen Per kl or part thereof 7,5c with a minimum to bulk consu koms" mers as specified per written agreement" PB PH il Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 SABLE MUNICIPALITY: AMENDMENT TO SAM MUNISIPALITEIT VAN SABIE: WYSIGING VAN SAe TARY AND REFUSE REMOVALS TARIFF NITERE EN VULLISVERWYDERINGSTARIEF The Administrator hereby, in terms of section 0 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0 Local Government Ordinance, 939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die verordeset forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van die genoemde Ordonnansie goedgekeur is: The Sanitary and Refuse Removals Tariff of the Sabie Mu Die Sanitere en Vullisverwyderingstarief van die Munisi nicipality, published under Administrator's Notice 59, dated paliteit Sabie, afgekondig by Administrateurskennisgewing 0 January 973 as amended, are hereby further amended by 59 van 0 Januarie 973, soos gewysig, word hierby verder amending item by the substitution gewysig (a) in subitem (2) for the figure "R,25" of the figure "R,40"; and (b) in subitem (4) for the figure "R,50" of the figure "R,75" (a) in subitem (2) die syfer "R,25" deur die syfer "R,40" te vervang; en (b) in subitem (4) die syfer "R,50" deur die syfer "R,75" te vervang PB PB Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 SPRINGS MUNICIPALITY: AMENDMENT TO BY MUNISIPALITEIT SPRINGS: WYSIGING VAN VER LAWS RELATING TO DOGS ORDENINGE BETREFFENDE HONDE The Administrator hereby, in terms of section 0 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0 Local Government Ordinance, 939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die verorde set forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van die voormelde Ordonnansie goedgekeur is

71 PROVINSIALE KOERANT, 28 liesember The Bylaws Relating to Dogs of the Springs Municipality, Die Verordeninge Betreffende Honde van die Munisipali published under Administrator's Notice 342, dated 0 Au teit van Springs, afgekondig by Administrateursken gust 983 is hereby amended by the insertion after section nisgewing 342 van 0 Augustus 983, word hierby gewysig 9(8) of the following: deur na artikel 9(8) die volgende in te voeg: "(9) The owner of a dog which is impounded in terms of "(9) Die eienaar van 'n hond wat ingevolge hierdie verorthese by laws, shall be liable for the payment in full of all deninge geskut word, is aanspreeklik vir die voile vereffening pound fees and related costs, failing which such owner shall van alle skutgelde en aanverwante koste en, by versuim om be guilty of an offence, irrespective of whether the animal in dit te betaal, is sodanige eienaar skuldig aan 'n misdryf, hetsy respect of which such costs were incurred is claimed or not" die dier ten opsigte waarvan sodanige koste aangegaan is, op PBgeeis word al don nie" PB Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 STANDERTON MUNICIPALITY: AMENDMENT TO BY LAWS RELATING TO DOGS MUNISIPALITEIT STANDERTON: WYSIGING VAN VERORDENINGE BETREFFENDE HONDE The Administrator hereby, in terms of section 0 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0 Local Government Ordinance, 939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die verorde set forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hiema uiteengesit wat deur hom ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Bylaws Relating to Dogs of the Standerton Munici Die Verordening betreffende Honde van die munisipaliteit pality, adopted by the Council under Administrator's Notice Standerton, deur die Raad aangeneem by Administra 932, dated 29 December 982, are hereby amended by the teurskennisgewing 932 van 29 Desember 982, word hierby adittion at the end of the Tariff of Charges under, the Sche gewysig deur aan die end van die Tarief van Gelde onder die dule of the following; Bylae die volgende by te voeg: "7 The number of dogs per premises shall not exceed 3: "7 Die getal honde per perseel mag nie 3 oorskry nie: Met Provided that any person who, at the date of publication of dien verstande dat iemand wat op die datum van afkondiging these by laws, is keeping more than 3 dogs per premises, may van hierdie verordeninge meer as 3 honde per perseel aancontinue to keep such grater number but may not replace any hou, voort mag pan om sodanige groter getal aan te hou, dog that dies or is disposed of if it would result in more that 3 man nie enige hond wat doodgaan of mee weggedoen word, dogs being kept" vervang mag word nie as dit sou veroorsaak dat meer as 3 honde aangehou word nie" PB PB Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember SWARTRUGGENS MUNICIPALITY: ADOPTION OF MUNISIPALITEIT SWARTRUGGENS: AANNAME STANDARD BY LAWS RELATING TO DOGS VAN STANDAARVERORDENINGE BETREFFENDE HONDE The Administrator hereby, in terms of section 0 of the Local Government Ordinance, 939, publishes Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939 (a) that the Town Council of Swartruggens has in terms of section 96bis(2) of the aforementioned Ordinance adopted (a) dat die Dorpsraad van Swartruggens die Standaardver with the following amendments the Standard Bylaws Relat ordeninge Betreffende Honde, afgekondig by Administra ing to Dogs, published under Administrator's Notice 387, teurskennisgewing 387 van 4 Oktober 98, ingevolge artidated 4 October 98, as by laws made by the said Council: kel 96bis(2) van voornoemde Ordonnansie met die volgende wysiging aangeneem het as verordeninge wat deur genoemde () By the insertion in section before the definition Raad opgestel is: "council" of the following definition: "'authorised officer' an officer employed by the Council" (I) Deur in artikel na die woordomskrywing van "eie _ naar" en voor die woordomskrywing "hond" die volgende (2) By the insertion in section after the definition woordomskrywing by te voeg: "Gemagtigde Beampte"n " 'poundmaster" of the following definition: 'residential beampte in diens van die Raad" unit' means (2) Deur aan die einde van artikel die volgende woordomskrywing by te voeg: " ' 'wooneenheid' (a) a dwelling house designed for use as a dwelling for a single family; or (a) 'n woonhuis wat vir gebruik as 'n woning vir een gesin bestem is; of (b) a flat which is a suite of rooms, not being a single dwelling house, designed for use by a single family and which is contained in a building having a common entrance; or (c) a tenement which is a suit of rooms, not being a single dwelling house or a flat as herein defined, designed for use by a single family; or (d) a room or rooms in a boarding house, hotel, residential club or a hostel and which is let as a unit;" (b) 'n woonstel wat 'n stel vertrekke is wat bestem is om deur net een gesin gebruik te word en wat in 'n gebou met 'n gesamentlike ingang is, maar dit omvat nie 'n enkelwoonhuis nie; of (c) 'n deelhuis wat 'n stel vertrekke is wat bestem is om deur een gesin gebruik te word, maar dit omvat nie 'n enkelwoonhuis of woonstel soos hierin omskryf word nie; of (d) 'n kamer of kamers in 'n losieshuis, hotel, woonklub of 'n tehuis en wat as 'n eenheid verhuur word"

72 I Appendix I 4348 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 (d) Second and each higher floor balconies, per m2 or part (d) Tweede verdieping en elke hoer verdieping, per m2 of thereof: R0 gedeelte daarvan : RIO (e) Bay windows, per m2 or part thereof of plan area of (e) Uitbouvensters, per m2 of gedeelte daarvan van die projection: R0 plattegrond : R0 (f) Pavement lights, per m2 or part thereof: R0 (g) Showcases, per m2 or part thereof of plan area: R0 (h) Alle ander uitstekke onder, by of bo sypadhoogte in sluitend fondamentgrondmure, per m2 of gedeelte daarvan van die plattegrond : RIO (h) All other projections below, at or above pavement level including foundation footings, per m2 or part thereof of plan area: RIO Appendix III Charges for the Grassing of Footways or Sidewalks (f) Sypadligte, per m2 of gedeelte daarvan : RIO (g) Uitstalkaste, per m2 of gedeelte daarvan van die plattegrand: RIO Aanhangsel III Gelde vir Aanplanting van Gras op Looppaaie ofsypaadjies The charges payable in terms of section 28 of these bylaws for the grading and planting with grass of any footway or sidewalk shall be paid to the council in advance and shall be Die heffing ingevolge artikel 28 van hierdie verordeninge calculated as follows: betaalbaar vir die gelykmaak en aanplant van gras op enige gedeelte van die looppad of sypaadjie word vooruit (a) For the first 40 m2 or part thereof: R6 aan die raad betaal, en word soos volg bereken ; (b) For every m2 or part thereof in excess of 40 m2: 20c (a) Vir die eerste 40 m2 of gedeelte daarvan : R6 Appendix IV Charges for Posters and Advertisements Deposits in respect of posters or other advertisements payable in terms of section 240(6) of these bylaws shall be as follows: (a) For each poster or other advertisement relating to any event: 22 (b) For each banner: R60 (c) Administration fee of 0 % of applicable tariff (b) Vir elke m2 of gedeelte daarvan meer as 40 m2 : 20c sel IV Gelde vir Plakkate en AanhangAdvertensies Deposito's vir plakkate of ander advertensies betaalbaar ingevolge artikel 240(6) van hierdie verordeninge is soos volg: (a) Vir elke plakkaat of ander advertensie wat op enige byeenkoms betrekking het : R2 (b) Vir elke bonier : R60 V To be Repealed (c) Administrasiefooi van 0 % van toepaslike tarief Appendix VI Charges for Considering of Signs and Hoard Aanhangsel V word hierby Herroep ings Aanhangsel VI Gelde vir Oorweging van Tekens en Skut The charge payable in respect of each application for a sign or hoarding shall be paid in advance on the submission of the application to the council and shall be R30 for each sign or hoarding Appendix VII Charges for the Approval ofbuilding Plans tings Die heffing betaalbaar ten opsigte van elke aansoek om 'n teken of skutting word vooruitbetaal met die voorle van die aansoek aan die raad en is R30 vir elke teken of skutting Aanhangsel VII Gelde vir Goedkeuring van Bouplanne Charges for Plans for New Buildings and Structures I Plangelde vir Nuwe Geboue en Strukture The following charges shall be payable in respect of the approval of plans for new buildings and structures: (a) The minimum amount payable on any building plan shall be: R40 (b) For the first 000 m2 of the total area of the building : Per 0 m2 or part thereof : R4 Die volgende gelde is betaalbaar vir die goedkeuring van planne vir nuwe geboue en strukture: (a) Die minimum bedrag betaalbaar op enige bouplan is: R40 (b) Vir die eerste 000 m2 van die totale gebou oppervlakte : Per 0 m2 of gedeelte daarvan: R4 g (c) Vir die volende 000 m2 van die totale gebouopper (c) For the next 000 m2 of the total area of the building : : Pervlakte Per 0 mt of gedeelte daarvan : R3 0 m2 or part thereof : R3 (d) Daarna, per 0 m2 of gedeelte daarvan van die totale (d) Thereafter, 0 m2 or part thereof of the total building gebouoppervlakte : R2 area : R2 (e) Charges for structures such as crawl cranes, gantries and the like, shall be assessed at R4 for every R200 in value of such structure, as fixed by the engineer (f) In addition to the charges payable in terms of para graphs (a), (b), (c) and (d) a charge of 2 per 0 m2 of the total area of the building shall be levied for each new building in which structural steelwork or reinforced concrete or timber is used for the framework of the building or as main components of the building structuraltuur (g) Ten opsigte van elke nuwe advertensieteken, adverten siebord of swembad, word 'n geld van R40 gevorder en soda (g) For every new advertising sign, advertising hoarding or swimmingpool a charge of R40 shall be levied and such (e) Gelde vir strukture soos kruipkrane, kraanstellasies en dergelike, word gehef teen R4 vir elke R200 van die waarde van sodanige strukture, soos deur die ingenieur bepaal (0 Benewens die gelde wat kragtens paragrawe (a), (b), (c) en (d) betaalbaar is, word 'n geld van R per 0 m2 van die gebouoppervlakte gevorder ten opsigte van elke nuwe gebou waarin struktuurstaalwerk of gewapende beton of hout vir die raamwerk van die gebou of as vernaamste struk onderdele van die gebou gebruik word lei

73 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER charge shall be paid on submission of the application to the nige geld moet betaal word wanneer die aansoek by die raad council ingedien word 2 Charges for Special Work The council shall have the right in case of any special service being required from the council, to levy charges in regard thereto, and this item shall include the attendance necessary in regard to a dangerous building, also a prepaid charge of at least R20 for attending at a building at request, to give advice as to bearng of the bylaws and propositions put forward by architects, builders or owners diensvan 2 Gelde vir Spesiale Werk Die raad het die reg om, ingeval van enige spesiale en hierdie raad item verlang omvat word, die diens gelde wat in verband nodig is daarmee ten opsigte hen van 'n gevaarlike gebou Hierby kom ook 'n vooruitbetaalde geld van minstens R20 vir aanwesigheid by 'n gebou op versoek, om advies te gee aangaande die betrekldng wat verordeninge het op voorstelle wat deur argitekte, boners of eienaars inge dien word 3 Extra Charge on Fresh Proposals 3 Ekstra Geld vir Nuwe Voorstelle Addisionele gelde word ook gehef waar 'n eienaar wat planne vir 'n gebou voorgel8 het en na dndersoek daarvan nuwe voorstelle indien, hetsy gedeeltelik of as geheel Soda nige ekstra gelde bedra die helfte van die gewone gelde soos toegepas op die veranderde gedeelte, tensy sulks gedoen word ter voldoening aan 'n bepaalde skriftelike versoek van die raad Extra charges shall also be levied where an owner, having submitted plans for a building and having had same examined, subequently submits fresh proposals, either in part or whole Such extra charges shall be at the rate of half the ordinary charges applied to the part altered, unless it be done in compliance with a definite written request from the council 4 Charges for Inattention 4 Betaalbare Gelde vir Nie Inagneming When plans are returned to owners or their architects for Wanneer planne aan eienaars of hulle argitekte vir wysi amendment with definite written notes of the matters requir ging teruggestuur word met bepaalde skriftelike aanteke ing amendment, and they are again sent back to the council ninge van die sake wat wysiging vereis, en wanneer dit weer with any such matters not attended to, a charge of R5 per na die read teruggestuur word, sunder dat aan enige sodanige matter or item shall be payable by the owner, and a similar sake aandag verleen is, is 'n geld van R5 per aangeleentheid charge for subsequent items or matters noted, and not at of item deur die eienaar betaalbaar, en 'n dergelike geld vir tended to later items of sake wat genoteer is en waaraan geen aandag gewy is nie 5 Charges for Public Building Certificates 5 Gelde vir Openbare Gebousertifikate The annual charge payable in respect of each public building certificate issued in terms of section 264 of these bylaws Die jaarlikse heffing betaalbaar ten opsigte van elke open shall be paid to the council annually in advance at the begin bare gebousertifikaat uitgereik ingevolge artikel 264 van ning of each calender year by the owner of the public building hierdie verordeninge is aan die read jaarliks vooruitbetaaland shall be R50 baar aan die begin van elke kalenderjaar deur die eienaar van die openbare gebou en bedra R50 6 Chargesfor Non attendance 6 Gelde vir Niebywoning nie Gelde vir niebywoning en herbesoek aan die perseel as ge volg van werk wat nie behoorlik uitgevoer is nie : R20" Charges for nonattendance and revisit to site due to work incorrectly done R20" PB PB Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 RUSTENBURG MUNICIPALITY: REVOCATION OF POUND TARIFF MUNISIPALITEIT RUSTENBURG: HERROEPING VAN SKUTTARIEF The Administrator hereby, in terms of section 64(3) of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance, 939, publishes that he 64(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, dat has in terms of section 7 of the said Ordinance, revoked the by die Skuttarief van die Munisipaliteit Rustenburg, afgekon Pound Tariff of the Rustenburg Municipality, published dig by Administrateurskennisgewing 49 van 2 Oktober under Administrator's Notice 49, dated 2 October 977, 977, soos gewysig, ingevolge artikel 7 van genoemde Oras amended donnansie herroep PB PB le Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 SABLE MUNICIPALITY: AMENDMENT TO WATER MUNISIPALITEIT SABIE: WYSIGING VAN WATER SUPPLY BY LAWS VOORSIENINGSVERORDENINGE artikellocal The Administrator hereby, in terms of section 0 of the Die Administrateur publiseer hierby, ingevolge Government Ordinance, 939, publishes the bylaws 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die verset forth hereinafter, which have been approvedordening by him hierna uiteengesit, wat deur hum ingevolge artikel terms of section 99 of the said Ordinance 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Water Supply Bylaws of the Sabie Municipality, Die Watervoorsieningsverordeninge van die Munisipaliteit adopted by the council under Administrator's Notice 734, Sabie, deur die Raad aangeneem by Administrateursken

74 4346 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 LOUIS TRICHARDT MUNICIPALITY: AMENDMENT MUNISIPALITEIT LOUIS TRICHARDT: WYSIGING TO STREET AND MISCELLANEOUS BYLAWS VAN STRAAT EN DIVERSE VERORDENINGE Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die verorde ninge hiema uiteengesit wat deur horn ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Administrator hereby in terms of section 0 of the Local Government Ordinance, 939, publishes the bylaws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance The Street and Miscellaneous Bylaws of the Louis Tri Die Straat en Diverse Verordeninge van die Munisipalichardt Municipality, adopted by the Council under Adminis teit Louis Trichardt, deur die Raad aangeneem by Administrator's Notice 60, dated 3 October 973, are hereby trateurskennisgewing 60 van 3 Oktober 973, word hierby amended by the addition after section 27 of the following: gewysig deur na artikel 27 die volgende in te voeg: "Indecent Behaviour "Onfatsoenlike Gedrag 27A No person shall in or in view of any street, or in any 27A Niemand mag in of in sig van 'n straat of in 'n plek place of public gathering commit any indecent act or behave van openbare samekoms 'n onwelvoeglike daad verrig of in an manner by exposing his person or otherwise, or make horn op onbetaamlike wyse gedra deur blootstelling van sy use of any indecent gestures, or solicit, or provoke any per persoon of andersins, of onbetaamlike gebare maak of son to commit any disorderly or indecent act iemand uitlok of aanspoor om 'n wanordelike of onwelvoeg like daad te verrig nie Indecent Language or Representations Onfatsoenlike Taal of Voorstelling 27B No person shall sing any profane or indecent song or use any profane, filthy, indecent or obscene language, or 27B Niemand mag in of in sig van 'n straat of plek van write, paint, draw or in any way make any profane or ob openbare samekoms of ten aanskoue of ten aanhore van scene figures, writings, drawings or representations in or in iemand daarin 'n godslasterlike of onkiese lied sing of gods view of any street or place of public gathering or within view lasterlike, vuil, onwelvoeglike of onsedelike taal besig of of hearing of any person therein godslasterlike of onsedelike figure, geskrifte, tekening of voorstellings skryf, verf, teken of op enige wyse maak nie Prohibition in Connection with Obscene Material Verbod in Verband met Onsedelike Materiaal 27C No person shall expose to view, exhibit or play any 27C Niemand mag in 'n straat of op enige plek waar die gramophone record, tape recording or similar device, sell or publiek kosteloos of teen betaling toegelaat word, 'n gramdistribute or offer for sale or distribution, any book, pam mofoonplaat, bandopneem of soortgelyke toestel, ten toon phlet, post card, photograph, placard, poster, handbill, pie stet, vertoon of speel of enige bock, pamflet, briefkaart, foto, ture, drawing or representation of an obscene, indecent, plakkaat, aanplakbiljet, strooibiljet, prent, tekening of voor obj ectionable or undesirable nature, suggestive of indecency, stelling verkoop, versprei of vir verkoop of verspreiding aan or which may prejudically affect public morals, peace, safety, bled wat van 'n onsedelike, onfatsoenlike, aanstootlike of good manners or decorum, in any street or in any place to ongewenste aard is of onsedelike gedagtes kan opwek of die which public is admitted with or without payment openbare sedes, vrede, veiligheid, goeie maniere of die toon van wellewendheid nadelig kan beinvloed nie Gambling Dobbelary 27D No person shall gamble or play any game or pre 27D Niemand mag in 'n straat, park of oop ruimte of in 'n tended game of chance for money or other stakes in any openbare voertuig wat op 'n straat staan of beweeg, dobbel street, park or open space, or in any public vehicle standing of aan 'n kansspel of voorgewende kansspel om geld of ander or plying on any street wedpryse deelneem nie Soliciting 27E(I) Niemand mag vir die doel van prostitusie of bede lary, op enige wyse in of naby 'n straat talm of enige ander persoon uitlok of lastig val nie 27E() No person shall in or near any street in any way loiter or solicit or importune any other person for the pur pose of prostitution or mendicancy Uitlokking (2) No person shall in any street stop any other person for (2) Niemand mag in enige straat iemand anders voorkeer the purpose of soliciting or touting custom for any shop, ten einde klandisie vir 'n winkel, hotel, vermaaklikheidsplek hotel, place of entertainment or other business or function of ander saak of byeenkoms uit te lok of te werf nie" PB PB Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 MESSINA MUNICIPALITY: AMENDMENT TO DOG MUNISIPALITEIT MESSINA: WYSIGING VAN AND DOG LICENSING BY LAWS HONDEEN HONDELISENSIEVERORDENINGE The Administrator hereby in terms of section 0 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0 Local Government Ordinance, 939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die verorde set forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hiema uiteengesit wat dew horn ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Dog and Dog Licensing Bylaws of the Messina Muni Die Honda en fiondelisensieverordeninge van die Munisi cipality, published under Administrator's Notice 527, dated paliteit Messina, afgekondig by Administrateursken '

75 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER , 0 28 March 973, are hereby amended, with effect from Jan nisgewing 527 van 28 Maart 973, word hierby soos volg ge uary 984, as follows: wysig, met ingang vanaf Januarie 984: By the substitution of item 2 of the Annual Dog Tax Deur item 2 van die Jaarlikse Hondebelasting onder under the Schedule of the following: Bylae deur die volgende te vervang: "2 Dogs, notwithstanding the sex, which the provisions of "2 Ronde, ongeag die geslag, waarop die bepalings van item shall not apply: item I nie van toepassing is nie: () First Dog: R5 () Eerste Hond: R5 (2) For each ensuing dog: R20" (2) Vir elke daaropvolgende hond: R20" 2 By the deletion of item 3 of the Annual Dog Tax under 2 Deur item 3 van die Jaarlikse Hondebelasting onder die the Schedule Bylae te skrap 3 By renumbering items 4, 5 and 6 to 3, 4 and 5 respect 3 Deur items 4, 5 en 6 onderskeidelik te hernommer na 3, vely 4 en 5 PB PB Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 ROODEPOORT MUNICIPALITY: AMENDMENT TO 60 BUILDING BY LAWS 99 set The Administrator hereby, in terms of section 0 of the Local Government Ordinance, 939, publishes the bylaws forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance The Building Bylaws of the Roodepoort Municipality, adopted by the Council under Administrator's Notice 890, dated 28 May 975, as amended, are hereby further amended as follows: By the substitution for paragraph (d) of section 240(4) of the following: "(d) No advertisement may be displayed in the form of a banner without the prior consent of the council" MUNISIPALITEIT ROODEPOORT: WYSIGING VAN BOUVERORDENINGE Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel van genoemde Ordonnansie, goedgekeur is Die Bouverordeninge van die Munisipaliteit Roodepoort, deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 890 van 28 Mei 975, soos gewysig, word hierby verder soos volg g ewysi g: Deur paragraaf (d) van artikel 240(4) deur die volgende te vervang: "(d) Geen advertensie mag in die vonn van 'n bonier ver toon word sonder die voorafgaande goedkeuring van die raad nie" 2 Deur in artikel 240(6) na die woord "deposito" die woorde "en administrasiegeld" in to voeg 2 By the insertion in section 240(6) after the word "depo 3 Deur Bylae 2 deur die volgende te vervang: sit" of the words "and administration fee" "BYLAE 2 3 By the substitution for Schedule 2 of the following: Gelde Betaalbaar ingevolge hierdie Verordeninge "SCHEDULE 2 Charges Payable in terms ofthese Bylaws Brandslang Appendix I Charge for Testing offirehose Aanhangsel I Geld vir Toets van Vir toets van brandslang deur die rand ingevolge artikel For testing firehose by the Council in terms of section van hierdie verordeninge: of these by laws: Per firehose length: 50c Per brandslanglengte : 50c Payable by the owner of the building immediately after testing Deur die eienaar van die gebou betaalbaar onmiddellik na toetsing Appendix II Annual Chargesfor Street Projections Aanhangse Gelde vir Straatuitstekke The annual sum payable in respect of each street projec Die bedrag jaarliks betaalbaar ten opsigte van elke straat tion in terms of section 206 of these bylaws shall be paid to uitstek, ingevolge artikel 206 van hierdie verordeninge word the council annually in advance at the beginning of each ca jaarliks vooruit aan die begin van elke kalenderjaar aan die lendar year by the owner of the building or the projection, as mad betaal deur die eienaar van die gebou of uitstek, al na the case may be, and shall be calculated as follows: die geval, en word soos volg bereken: 0) Verandah posts at street level, each: R0 (b)cpround floor verandahs, per m2 or part thereof: R0 (a) Verandapale op straathoogte, elk : RIO (b) Grondvloerverandas, per m2 of gedeelte daarvan : RIO _ (c) Eerste verdieping balkonne, per m2 of gedeelte daar (c) First floor balconies, per m2 or part thereof: RIO van : RIO r

76 4352 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 (3) By the insertion in section 5(2)(b) between the words (3) Deur in die sesde reel van artikel 5(2)(b) tussen die "months" and "after" of the words "or is obtained" woorde "word" en "slegs" die woorde "of aangeskaf word" in te voeg (4) By the substitution in section 9(3)(b) of the Afrikaans (4) Deur in artikel 9(3)(b) die woord text for the word "teen" of the word "teef' "teen" deur die woord "teef' te vervang; en (b) The Tariff of Charges hereto as a Schedule to the said by laws, which Tariff of Charges has been approved by him in terms of section 99 of the aforementioned Ordinance: "SCHEDULE I (b) die Tarief van Gelde hierby as 'n Bylae by genoemde verordeninge, welke Tarief van Gelde deur hom ingevolge artikel 99 van eersgenoemde Ordonnansie goedgekeur is: "BYLAE Tax, per annum () Residential units TARIFF OF CHARGES (a) For the first two dogs, each: RIO (b) For every additional dog: R25 (2) Other than residential units Belasting, per jaar () Wooneenhede TARIEF VAN GELDE (a) Vir die eerste twee honde, elk: RIO (b) Vir elke bykomende hond: R25 (2) Ander as wooneenhede Per dog: R0 Per hond: R0 2 Duplicate Tax Receipt For the issue of duplicate tax receipts, per receipt: R,00" 2 Duplilcaatbelastingkwitansie Vir die uitreiking van duplikaatbelastingkwitansies, per R,00" 2 The Dog Licensing Bylaws of the Swartruggens Munici 2 Die Honde en Hondelisensies Bywette van die Munisipality, published under Administrator's Notice 76, dated 2 paliteit Swartruggens, afgekondig by Administrateursken March 930, as amended, are hereby revoked nisggewing 76 van 2 Maart 930, soos gewysig, word hierby herroep PB PB Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 WITBANK MUNICIPALITY: AMENDMENT TO DRAI NAGE BY LAWS MUNISIPALITEIT WITBANK: WYSIGING VAN RIO LERINGSVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 0 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0, Local Government Ordinance, 939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die verordeset forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hiema uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van the genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Drainage By laws of the Witbank Municipality Die Rioleringsverordeninge van die Munisipaliteit Witadopted by the Council under Administrator's Notice 39 bank, deur die Raad aangeneem by Administrateurskendated 23 August 978, as amended, are hereby further nisgewing 39 van 23 Augustus 978, soos gewysig, word amended by the substitution in item of Part I under Sche hierby verder gewysig deur in item van Deel I onder Bylae dule B for the expression "0 %" of the expression B die uitdrukking "0 %" deur die uitdrukking "2,5 %" "2,5 %" te vervang PB PB Administrator's Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 DECLARATION OF ILLEGAL TOWNSHIP: REMAIN VERKLARING TOT ONWE'MGE DORP: RESTANT ING EXTENT OF PORTION OF THE FARM KATOEN VAN GEDEELTE VAN DIE PLAAS KATOEN 278 JT, 278 JT, DISTRICT OF WHITE RIVER DISTRIK WITRIVIER The Administrator, being of opinion that a township has Die Administrateur, synde van mening dat 'n dorp gestig is been established on the Remaining Extent of Portion of the op die Restant van Gedeelte van die plaas Katoen 278 JT in farm Katoen 278 JT, in the district of White River:ptherwise die distrik Witrivier, anders as ooreenkomstig die bepalings than in conformity with the provisions of Chapten3 of the van Hoofstuk III van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning Townplanning and Townships Ordinance, 965 (ordinance en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van 965), of enige vroeere 25 of 965), or any prior law relating to townships hereby wet wat betrekking het op dorpe, verklaar hierby ingevolge declares in terms of the provisions of section 85() of the said die bepalings van artikel 85() van die gemelde Ordonnansie, Ordinance, that such township is an illegal township dat sodanige dorp 'n onwettige dorp is S PB PB

77 Administrator's PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER Notice December 983 Administrateurskennisgewing Desember 983 DECLARATION OF ILLEGAL TOWNSHIP: PORTION VERKLARING TOT ONWE'ITIGE DORP: GEDEELTr OF THE FARM DIP 08 JU, DISTRICT OF WHITE VAN DIE PLAAS DIP 08 JU, DISTRIK WITRwri RIVER Die Administrateur, synde van mening dat 'n dorp gestig is The Administrator, being of opinion that a township has op Gedeelte van die Plaas Dip 08 U, in die distrik Witri been established on Portion of the farm Dip 278 JU, in the vier, anders as ooreenkomstig die bepalings van Hoofstuk III district of White River, otherwise than in conformity with the van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 provisions of Chapter III of the Townplanning and Town (Ordonnansie 25 van 965), of enige vroare wet wat betrekships Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), or any prior king het op dorpe, verklaar hierby ingevolge die bepalings law relating to townships hereby declares in terms of the pro van artikel 85() van die gemelde Ordonnansie, dat sodanige visions of section 85() of the said Ordinance, that such town dorp 'n ontwettige dorp is ship is an illegal township PB PB Administrator's Notice December 983 TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERIURBAN AREAS: AMENDMENT TO TOWNLANDS BYLAWS The Administrator hereby, in terms of section 0 of the Local Government Ordinance, 939, read with section 6(3) of the Transvaal Board for the Development of PeriUrban Areas Ordinance, 943, and Proclamation 6 (Administrator's) of 945, publishes the bylaws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the first mentioned Ordinance The Townlands Bylaws of the Transvaal Board for the Development of PeriUrban Areas, published under Administrator's Notice 42, dated 2 August 974, as amended, are hereby further amended as follows: By the substitution in section for the definition of "grazing" of the following: "grazing land" means that portion of the townlands as indicated in column 2 of Schedules 2 and 3 hereto" 2 By the substitution for section 5 of the following: Keeping ofanimals 5() Subject to the provisions of subsections (2) and (3), the owner or occupier of an erf in a township, provided that he actually resides on the erf, shall be entitled without payment to graze or keep the number, species and category of animals as indicated in column 3 of Schedule 2 of which animals he is the owner, on the grazing land as indicated in column 2 of the said Schedule (2) Subject to the provisions of subsection (3), the owner or occupier of the subdivided portions (including Portion 0) of Lot 9, in Witpoort Township, district Wolmaransstad, within the area of the Witpoort Local Area Committee, provided that he actually resides on such portion (except Portion 0 which has been measured but has not been transported from Lot 9) shall be entitled, without payment, to graze or keep the number, species and category of animals as indicated in column 3 of Schedule 2 of which animals he is the owner, on the grazing land as indicated in column 2 of the said Schedule for each 0,7227 ha of his sub divided portion: Provided that for any part of 0,7227 ha the number of animals shall be determined in proportion to the actual size of the land (3) The owner or occupier of the Remainder of Lot 9 (excluding Portion 0) in Witpoort Township, district Wolmaransstad, within the area of the Witpoort Local Area Committee, provided that either the owner or the occupier as the case may be, actually resides on the said Lot, shall be entitled to graze or keep 24 head of large stock and 20 head of small stock of which he is the owner, on the grazing land as indicated in column 2 of Schedule 2: Provided that the provisions mentioned in column 3 of the said Schedule shall also apply in this case Limitation ofnumbers, Specie and Category ofanimals 6 The Board may grant a permit to any owner or occupier of an erf to graze or keep the number, species or category of animals as indicated in column 3 of Schedule 3, in excess of the number of animals as indicated in column 3 of Schedule 2, on the grazing land as indicated in column 2 of Schedule 3, on payment of the fees specified in column 4 of the said Schedule 3: Provided that the Board may at any time withdraw such permit" 4 By the substitution for section 8 of the following: "Liability for Damages, Loss or Injuries "8 The Board shall not be liable for any damage or loss suffered or injuries sustained by any person or animal, for whatever reason, whether on or outside the grazing land" 5 By the substitution for Schedules 2 and 3 of the following:

78 4354 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 SCHEDULE 2 Township Townlands Number, Species and Category ofanimals Glaudina Portion 0 (previously Portion G) of Not more than 0 head of cattle together with their pro the farm Vleeschkraal 45 HO geny if under 2 months of age Groot Marico Portion of Portion 27 (a portion of Not more than 2 head of cattle together with their progeny Portion 25) of the farm Wonderfon if under 2 months of age may be kept tein 258 JP Lake Chrissie Remainder of Portion 3 of the farm Not more than 3 milchcows and 3 heifers and/or bullcalfs Lake Chrissie 92 IT not more than 6 months of age, may be kept No bullcalfs over 6 months of age may be kept Not more than 2 horses (in the place of 2 milch cows) may be kept No progeny of horses shall be kept These provisions shall apply to Whites as well as to Blacks residing in the Black residen tial area and employed in Lake Chrissie Soekmekaar Portion 55, 58, and 65 of Portion 37 Not more than 5 head of cattle including the progeny and the Remainder of Portion 37 (all under 2 months of age may be kept Bullcalfs over 6 portions of Portion 0) of the farm months of age may be kept Zoekmekaar 778 LT Witpoort Remaining Extent of the Portion of Not more than 2 head of cattle, horses, mules or donkeys the southern half of the farm Leeuw altogether and 5 sheep or goats altogether: Provided that fontein No 7 in extent 794, the keeping of any bull over the age of 2 months, any ha horse stallion over the age of 8 months and any donkey stallion over the age of 2 months are prohibited, except the keeping of bulls and stallions in terms of section 3: Provided further that any bull, horse stallion or donkey stallion the keeping of which is prohibited and which is found on the townlands, may be impounded by the Board, or an official or member of the Local Area Committee SCHEDULE Township Townlands Number, Species and Category ofanimals Rates per Month Amsterdam Remainder of Portion A Maximum of 5 head of cattle per person (ex 20c per head of the farm Amsterdam eluding progeny under 2 months of age) 408 IT Charl Cilliers Portion of the Remainder Except during the months of June, July and First 2 animals: Free of the farm Charl Cilliers August, the owner or occupant of an erf including 332 IS a resident of the Black residential area, are entitled to keep and graze 2 animals on the town lands with prior written notice to the responsible official and stating the species and category 2 With prior written approval of the Board, each 75c per head of the abovementioned persons shall entitled to keep a further number of 4 animals, except dur ing the months June, July and August Davel Portion 6 of the farm Da Not more than 2 head of cattle (excluding pro 20c per head velfontein 267 IS geny under 2 months of age) may be kept Groot Marico Portion of Portion 27 of Not more than 2 head of cattle (excluding pro 25c per head (excluding (a portion of Portion 25) geny under 2 months of age) may be kept progeny under 2 months of the farm Wonderfon of age) tein 258 JP Lake Chrissie Remainder of Portion 3 of Not more than 3 milchcows and 3 heifers and/or 50c for the the first milch the farm Lake Chrissie 92 bullcalfs under 6 months of age, may be kept No cow, heifer over 6 months IT bullcalfs over 6 months age may be kept Not of age or horse: Theremore than 2 horses (in the place of 2 milch cows after RI per head for each may be kept) animal over 6 months of age Paardekop Remainder of Portion 9 Not more than 3 head of cattle and 2 calfs under 30c per head (excluding of the farm Paardekop 76 2 months of age may be kept calfs under 2 months of HS age)

79 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER isoekmekaar Portions 55, 58 and 65 of Not more than 5 cattle including progeny under 50c per head Portion 37 and the Re 2 months of age may be kept and no bullcalfs mainder of Portion 37 (all over 2 months of age may be kept portions or Portion 0) of the farm Zoekmekaar 778 LT PB Administrateurskennisgewing Desember 983 TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: WYSIGING VAN DORPS GRONDEVERORDENINGE Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, gelees met artikel 6(3) van die Ordonnansie op die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, 943, en Proklamasie 6 (Administrateurs) van 945, die verordeninge hiema uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 van eersgenoemde Ordonnansie goedgekeur is Die Dorpsgrondeverordeninge van die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, afgekondig by Administrateurskennisgewing 42 van 2 Augustus 974, soos gewysig, word hierby verder soos volg gewysig: Deur in artikel die woordomskrywing van "weiveld" deur die volgende te vervang: "weiveld" daardie gedeeltes van die dorpsgronde soos aangedui in kolom 2 van Bylaes 2 en 3 hierby" 2 Deur artikels 5 en 6 deur die volgende te vervang: "Aanhou van Diere "5() Behoudens die bepalings van subartikels (2) en (3), is die eienaar of okkupant van 'n dorpserf, mits hy sodanige erf daadwerklik bewoon, geregtig om die getal, soort en kategorie diere soos aangedui in kolom 3 van Bylae 2 en van welke diere by die eienaar is, op die weiveld soos aangedui in kolom 2 van gemelde Bylae, sonder betaling te laat wei of aan te hou (2) Behoudens die bepalings van subartikel (3), is die eienaar of okkupant van die onderverdeelde gedeeltes (ingeslote Ge deelte 0) van Lot 9 van die dorp Witpoort, distrik Wolmaransstad, gelee binne die gebied van die Plaaslike Gebiedskomitee van Witpoort, mits sodanige gedeelte (behalwe Gedeelte 0 wat opgemeet is maar nog nie van die Restant van Lot 9 afgetrans porteer is nie) daadwerklik deur horn bewoon word, geregtig om vir elke 0,7227 ha van sy onderverdeelde gedeelte, die getal, soort en kategorie there soos aangedui in kolom 3 van Bylae 2, op die weiveld soos aangedui in kolom 2 van gemelde Bylae, sander betaling te laat wei of aan te hou: Met dien verstande dat vir 'n gedeelte van 0,7227 ha die diere in verhouding met die werklike grootte bereken word (3) Die eienaar of okkupant van die Restant van Lot 9 (uitgesonderd Gedeelte 0) van die dorp Witpoort, distrik Wolmaransstad, gelee binne die gebied van die Plaaslike Gebiedskomitee van Witpoort, en mits genoemde lot daadwerklik deur Of die een 6f die ander na gelang van die geval, bewoon word, is geregtig om 24 stuks grootvee en 20 stuks kleinvee waarvan hy die eienaar is op die weiveld soos aangedui in kolom 2 van Bylae 2, te laat wei of aan te hou: Met dien verstande dat die voorbehoudsbepalings gemeld in kolom 3 van gemelde Bylae ook hier van toepassing is Beperking van Gnat Soon en Kategorie Diere 6 Die Read kan aan enige eienaar of okkupant van 'n erf 'n permit verleen om, bo en behalwe die aantal diere soos aangedui in kolom 3 van Bylae 2, daardie soort en kategorie diere soos aangedui in kolom 3 van Bylae 3 op die weiveld soos aangedui in kolom 2 van laasgenoemde Bylae, te laat wei of aan te hou teen betaling van die tariewe soos uiteengesit in kolom 4 van gemelde Bylae 3: Met dien verstande dat die Raad ter eniger tyd sodanige permit kan intrek" 4 Deur artikel 8 deur die volgende te vervang: "Aanspreeklikheid vir Skade, Verlies ofbeserings 8 Die Raad is nie aanspreeklik nie vir enige skade of verlies gely of beserings opgedoen deur 'n persoon of dier, om watter rede ookal, hetsy op of buite die weiveld" 5 Deur Bylaes 2 en 3 deur die volgende te vervang: "BYLAE 2 Dorp Dorpsgronde Getal, SOW? en Kategorie Diere Chrissiesmeer Restant van Gedeelte 3 van die plaas Nie meer as 3 melkkoeie en 3 vers en/of bulkalwers tot en Lake Chrissie 92 IT met die ouderdom van 6 maande mag aangehou word nie Geen bulkalwers bo die ouderdom van 6 maande mag aangehou word nie Nie meer as 2 perde mag aangehou word in die plek van 2 melkkoeie nie Geen aanteel van perde mag aangehou word nie Hierdie bepalings is van toepassing op Blankes asook Swartes wat in die Swart woonbuurt woon en in Chrissiesmeer werksaam is Glaudina Gedeelte 0 (voorheen Gedeelte G) Nie meer as 0 beeste nie, tesame met hulle aanteel indien van die plaas Vleeschkraal 45 HO ander die ouderdom van 2 maande

80 4356 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 Groot Marico Gedeelte van Gedeelte 27 ('n ge Nie meer as 2 beeste nie, tesame met hulle aanteel indien deelte van Gedeelte 25) van die plaas onder die ouderdom van 2 maande Wonderfontein 258 JP 40 Soekmekaar Gedeeltes 55, 58 en 65 van Gedeelte Nie meer as 5 beeste nie insluitende die aanteel onder die 37 en die Restant van Gedeelte 37 ouderdom van 2 maande Geen bulkalwers bo die ouder (almal gedeeltes van Gedeelte 0) dom van 6 maande mag aangehou word nie van die plaas Zoekmekaar 778 LT Witpoort Resterende Gedeelte van die Ge Nie meer as 2 beeste, perde, muile of donkies altesaam deelte van die Suidelike helfte van die en 5 skape of bokke altesaam nie Met dien verstande dat plaas Leeuwfontein No 7, groot die aanhou van enige bulle bo die ouderdom van 2 794, 9834 ha maande, enige perdehings bo die ouderdom van 8 maande of enige donkiehings bo die ouderdom van 2 maande verbied word, behalwe die aanhouding van bulle en hingste ingevolge artikel 3: Met dien verstande voorts dat enige bul, perdehings of donkiehings waarvan die aanbonding hierby verbied word en wat op die dorpsgronde gevind word, deur die Raad of 'n amptenaar of lid van die Plaaslike Gebiedskomitee geskut kan word BYLAE 3 Dorp Dorpsgronde Getal, Soon en Kategorie Diere Tarief per Mound 4 Amsterdam Die Restant van Gedeelte 'n Maksimum van 5 beeste per persoon (uitgeson 20c per kop van die plaas Amster derd die aanteel onder die ouderdom van 2 dam 408 IT maande) Charl Cilliers Gedeelte van die Restant Behalwe gedurende die maande Junie, Julie en Eerste 2 diere: gratis van die pleas Cheri Cil Augustus kan die eienaar of okkupant van 'n erf lien 332 IS insluitende 'n inwoner van die swan woongebied, in totaal 2 dine aanhou met voorafgaande skriftelike kennisgewing aan die veraniwoordelike beampte van die soon en kategorie 2 Met voorafgaande skriftelike goedkeuring van 75c per kop die Raad kan elk van bogenoemde persone 'n verdere getal van 4 diere aanhou, behalwe gedurende the maande Junie, Julie en Augustus Chrissiesmeer Restant van Gedeelte 3 Nie meer as 3 melkkoeie en 3 vers en/of bulkal 50c vir die eerste melkvan die plaas Lake Chris wers tot en met die ouderdom van 6 maande mag koei, yerskalf b o 6 sie 92 IT aangehou word nie Geen bulkalwers bo die maande of perd: Daama ouderdom van 6 maande mag aangehou word R per kop ten opsigte nie Nie meer as 2 perde (in die plek van 2 koeie) van elke die r bo die mag aangehou word nie ouderdom van 6 maande Davel Gedeelte 6 van die plaas Nie meer as 2 beeste (uitgesonderd die aanteel 20c per kop Davelfontein 267 IS onder die ouderdom van 2 maande) mag aange hou word nie Groot Marico Gedeelte van Gedeelte Nie meer as 2 beeste nie tesame met hulle aanteel 25c per kop (uitgesonderd 27 ('n gedeelte van Ge indien onder die ouderdom 2 maande mag aan aanteel onder die ouderdeelte 25) van die plan gehou word nie dom van 2 maande) Wonderfontein 258 JP Paardekop Restant van Gedeelte 9 Nie meer as 3 beeste en 2 kalwers onder die 3Uc per kop (uitgesonderd van die plaas Paardekop ouderdom van 2 maande mag aangehou word kalwers onder die ouder 76 HS nie dom van 2 maande) Soekmekaar Gedeeltes 55, 58 en 65 Nie meer as 5 beeste nie insluitend die aanteel 50c per kop van Gedeelte 37 en die' ender die ouderdom van 2 maande en geen bul Restant van Gedeelte 37 kalwers bo die ouderdom van 6 maande mag (almal gedeeltes van Ge aangehou word nie deelte 0) van die plaas Zoekmekaar 778 LT PB 24295

81 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER General Notices Algemene Kennisgewings ' NOTICE 988 OF 983 KENNISGEWING 988 VAN 983 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 075 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 075 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreensection 46 of the Townplanning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 965 (Ordinance 25 of 965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van by the owner, Golden Oriole (Proprietary) Limited, for the 965), kennis dat die eienaar, Golden Oriole (Proprietary) amendment of Johannesburg Townplanning Scheme, 979, Limited, aansoek gedoen het om Johannesburgdorpsbeplan by rezoning Erven 3 and 4, New Doomfontein, situated c ningskema, 979, te wysig deur die hersonering van Erwe 3 Siemert Road and Currey Street from "Residential 4" Height en 4, New Doomfontein, gelee aan Siemertweg en Currey Zone 5 to "Business " Height Zone 8 straat van "Residensieel 4" Hoogtesone 5 tot "Besigheid " Hoogtesone 8 The amendment will be known as Johannesburg Amendment Scheme 075 Further particulars of the scheme are Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Joopen for inspection at the office of the Town Clerk, Johan hannesburgwysigingskema 075 genoem sal word) le in die nesburg and at the office of the Director of Local Govern kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, le Vloer, went, th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Preto Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in rius Streets, Pretoria die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter insae Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 049, Johannesburg, 2000 skriftelik voorgele word Any objection or representations in regard to the applica Lion shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 049, Johannesburg 2000, at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice Pretoria, 2 December 983 Pretoria, 2 Desember 983 PB 4922H075 PB NOTICE 989 OF 983 KENNISGEWING 989 VAN 983 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 45 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 45 It is hereby notified in terms of section 46 of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 planning and Townships Ordinance, 965 (Ordinance 25 of van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, ), that application has been made by the owner Aloe (Ordonnansie 25 van 965), bekend gemaak dat die eienaar Grove Centre (Proprietary) Limited, do Mr RI Faccio PO Aloe Grove Centre (Proprietary) Limited, p/a mnr RL Fac Box 3234, Braamfontem for the amendment of Johannes do, Posbus 3234, Braamfontein 2, aansoek gedoen het om burg Town planning Scheme, 979, by rezoning Lots 99 to Johannesburgdorpsbeplanningskema, 979 te wysig deur die 96 situated on 5th, 6th and 7th Streets and 2th Ave hersonering van Lotte 99 tot 96 gelee aan 5e, 6e en nue, Orange Grove Township from: 7e Straat en 2e Laan, dorp Orange Grove van: Lots 99 to 937, a part of Lot 938, Lots 939,94 to Lotte 99 tot 937, 'n deel van Lot 938, Lotte 939, 942: and a part of Lot 943 "Residential 4" 94 tot 942 en 'n deel van Lot 943 "Residensieel 4" 2 A part of Lot 938, Lots 937 to 942, a part of Lot 'n Deel van Lot 938, Lotte 937, 942 'n deel van Lot and Lots 958 to 96: Public open space 943 en Lotte 958 tot 96: Openbare oopruimte 3 A part of Lot 949, Lots 95, 953, 955, 957: Busi 3 'n Deel van Lot 949, Lotte 95, 953, 955, 957: Be ness 3 sigheid 3 4 Lots 944, 945, 946, 947, 948: A part of Lot 949, 4 Lotte 944, 945, 946, 947, 948: 'n deel van Lot 949, 950 a part of Lot 95, 952, 954, 956 Parking to 950, 'n deel van Lot 95, 952, 954, 956 Parkering tot () Lots 99, 940: A part of Lots 94 and 942 and Lot () Lotte 99, 940 'n deel van Lotte 94 en 942: en Lot 943 "Residential " 943 "Residensieel " (2) Lots 944 to 959: A part of Lots 960 and 96 Busi (2) Lotte 944 tot 959, 'n deel van Lotte 960 en 96 ness 4 "Besigheid 4" (3) A part of Lots 960, 96, and a part of Lots 94 and (3) Deel van Lotte 960 en 96: Deel van Lotte 94 en 942, Proposed new Road widenings 942 "Voorgestelde Pad en Verbreding" besonderhede van hierdie wysigingskema (wat fo h annes Verdereh urgwysigingskema 45 genoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, le Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter insae The amendment will be known as Johannesburg Amendment Scheme 45 Further particulars of the scheme are open ment for inspection at the office of the Town Clerk, Johannesburg and at the office of the Director of Local Government, th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets Pretoria Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd

82 4358 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 tion shall be submitted to the Director of Local Government, binnevn tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kenin writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by boverand the Town Clerk, PO Box 049, Johannesburg 2000 at any melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, time within a period of 4 weeks from the date of this notice Posbus 049, Johannesburg 2000 skriftelik voorgele word Pretoria, 2 December 983 PB 4922H45 Pretoria, 2 Desember 983 PB NOTICE 99 OF 983 KENNISGEWING 99 VAN 983 The Director of Local Government hereby gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee ingeterms of section 58(8)(a) of the Town planning and Town volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie ships Ordinance, 965, that applications to establish the op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, kennis dat aansoeke township(s) mentioned in the annexure hereto, have been re om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, ontvang is ceived Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, doku The applications, together with the relevant plans, docu mente en inligting le ter insae by die kantoor van die Direkments and information are open for inspection at the office of teur van Plaaslike Bestuur, Kamer 3206(a), 2e Vloer, B the Director of Local Government, Room 3206(a), Second Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir 'n tyd Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, Preto perk van 8 weke vanaf 2 Desember 983 ria for a period of 8 weeks from 2 December 983 Any person who desires to object to the granting of any of Iedereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek wil mask of begerig is om enige vertoe in verband daarmee te the applications or who desires to make any representations rig, moet die Direkteur van Plaaslike in regard thereto, must notify the Director of Local Govern Bestuur, Privaatsak meet, Private Bag X437, Pretoria 000 in writing and in du X437, Pretoria 000 binne 'n tydperk van 8 weke vanaf die datum vanaf eerste publikasie hiervan, n 2 Desember 983 plicate of his reasons therefor within a period of 8 weeks from skriftelik en in duplikaat van sy redes in kennis stet the date of first publication hereof Pretoria 2 December 983 Pretoria, 2 Desember 983 ANNEXURE BYLAE Name of township: Wendywood Extension 2 Naam van dorp: Wendywood Uitbreiding 2 Name of applicant: DBED Investments (Pty) Ltd Naam van aansoekdoener: DBED Investments (Pty) Ltd Number of erven: Residential :38; Residential 2: Aantal erwe: Residensieel : 38; Residensieel 2: Description of land: Portion 5 of the farm Zandfontein 42 IR Beskrywing van grond: Gedeelte 5 van die plaas Zand fontein 42 IR Situation: West of and abuts Bowling Avenue and north of and abuts Acasia Street Ligging: Wes van en grens aan Bowlinglaan en noord van en grens aan Acasiastraat Reference No: PB Vol 4 Name of township: Sunninghill Extension 3 Venvysingsnommer: PB Vol 4 Name of applicant: Francis Leslie Bowring Naam van dorp: Sunninghill Uitbreiding 3 Number of erven: Residential 2: ; Business 3: Naam van aansoekdoener: Francis Leslie Bowring Description of land: Portion 304 (portion of Portion 67) of Aantal erwe: Residensieel 2: ; Besigheid 3: the farm Rietfontein 2 IR Beskrywing van grond: Gedeelte 304 (gedeelte van Ge Situation: East of and abuts Lingerette Avenue and north deelte 67) van die plaas Rietfontein 2R of and abuts Portion 234 of the farm Rietfontein 2 IR Ligging: Oos van en grens aan Lingerettelaan en noord van This advertisement supersedes all previous advertisements en grens aan Gedeelte 234 van die plaas Rietfontein 2 IR for the township Sunninghill Extension 3 Hierdie advertensie vervang alle vorige advertensies vir die Reference No: PB dorp Sunninghill Uitbreiding 3 Name of township: Witfield Extension 20 Verwysingsnommer: PB Name of applicant: Phyllis Anne Seatty Naam van dorp: Witfield Uitbreiding 20 Number of erven: Industrial: 4 Naam van aansoekdoener: Phyllis Anne Beatty Description of land: Portion 03 (a portion of Portion 5) of Aantal erwe: Nywerheid: 4 the farm Driefontein 85 IR Beskrywing van grond: Gedeelte 03 ('n gedeelte van Ge Situation: South west of and abuts Portion 04 and north deelte 5) van die plaas Driefontein 85 IR west of and abuts Portion 222 of the farm Driefontein 85 Ligging: Suidwes van en grens aan Gedeelte 04 en Reference No: PB noordwes van en grens aan Gedeelte 222 van die plaas Driefontein 85 Name of township: Weltevredenpark Extension 46 Verwysingsnommer: PB Name of applicant: Hendrikus Gysbertus Reinten Number of erven: Residential 2: ; Public Open Space: Naam van dorp: Weltevredenpark Uitbreiding 46 Naam van aansoekdoener: Hendrikus Gysbertus Reinten Description of land: Holding 35, Panorama Agricultural Holdings Extension Aantal erwe: Residensieel 2: ; Openbare Oop Ruimte:

83 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER Situation: North west of and abuts Cornelius Street and Beskrywing van grond: Hoewe 35, Panorama Landbou south west of and abuts Holding 36 hoewes Uitbreiding Reference No: PB Jigging: Noordwes van en grens aan Comeliusstraat en suidwes van en grens aan Hoewe 36 Name of township: The Orchards Extension 3 Verwysingsnommer: PB Name of applicants: () Rosa Maria Oberholzer; (2) Anna Genruida de Wijn; (3) Dorothea de Lange; (4) Daniel Naam van dorp: The Orchards Uitbreiding 3 Burger Chamberlain Naam van aansoekdoeners: () Rosa Maria Oberholzer; Number of erven: Residential : 376 (2) Anna Gertruida de Wijn; (3) Dorothea de Lange; (4) Da niel Burger Chamberlain Description of land: Portion 39, Remainder of Portion 8 and Portion 40 (portions of Portion 4) Portions 52 and 53, Aantal erwe: Residensieel : 376 all of the farm Hartebeesthoek 303 JR Beskrywing van grond: Gedeelte 39, Restant van Gedeelte Situation: South of and abuts The Orchards Township and 8 en Gedeelte 40 (gedeeltes van Gedeelte 4) Gedeeltes 52 west of and abuts Road 407 (063) en 53, almal van die plaas Hartebeesthoek 303 JR Reference No: PB Name of township: Halfway House Extension 28 Name of applicant: Capepan Properties (Pty) Limited Number of erven: Industrial: ; Special for: Road: Description of land: Holding 62, Halfway House Estate Agricultural Holdings Situation: Southeast of and abuts Ben Schoeman Highway and south of and abuts Holding 6 Reference No: PB Name of township: Rosslyn Extension 8 Ligging: Suid van en grens aan The Orchards Dorp en wes van en grens aan Pad 407 (K63) Verwysingsnommer: PB Naam van dorp: Halfway House Uitbreiding 28 Naam van aansoekdoener: Capepan Properties (Pty) Limited Aantal erwe: Nywerheid: ; Spesiaal vir: Pad: Beskrywing van grond: Hoewe 62, Halfway House Estate Landbouhoewes Ligging: Suidoos van en grens aan Ben Schoeman Hoofweg en suid van en grens aan Hoewe 6 Verwysingsnommer: PB Name of applicant: Edward Ian Garisch Naam van dorp: Rosslyn Uitbreiding 8 Number of erven: Industrial: 23 Beskrywing van grond: Gedeelte 86 ('n gedeelte van Ge deelte 25) van die pleas Hartebeesthoek 303 JR Description of land: Portion 86 (a portion of Portion 25) of the farm Hartebeesthoek 303 JR Situation: East of and abuts Road 470 (Road K63) and west of and abuts Portion 25 of the farm Hartebeesthoek 303 Reference No: PB Name of township: Randjespark Extension 34 Name of applicant: Joan Lawrence Peter Wolff Number of erven: Special for: Uses as listed in Annexure B of the draft development plan for greater Pretoria, 98:2 Description of land: Holding 232, Glen Austin Agricultural Holdings Naam van aansoekdoener: Edward Ian Garisch Aantal erwe: Nywerheid: 23 Ligging: Oos van en grens aan Pad 470 (Roete K63) en wes van en grens aan Gedeelte 25 van die plaas Hartebeesthoek 303 Verwysingsnommer: PB Naam van dorp: Randjespark Uitbreiding 34 Naam van aansoekdoener: John Lawrence Peter Wolff Aantal erwe: Spesiaal vir: Gebruike in ooreenstemming met Bylae B van die ontwerpgidsplan vir groter Pretoria, 98: 2 Beskrywing van grond: Hoewe 232, Glen Austin Landbouhoewes Situation: West of and abuts Provincial Road P2 and south of and abuts Holding 23 Ligging: Wes van en grens aan Provinsiale Pad P/2 en suid Reference No: PB van en grens aan Hoewe 23 Name of township: Ferryvale Extension Verwysingsnommer: PB Name of applicant: City Council of Nigel Naam van dorp: Ferryvale Uitbreiding Number of erven: Residential : 85; Special for: Such pur Naam van aansoekdoener: Stadsraad van Nigel poses as approved by the Administrator: ; Public Open Space: Aantal erwe: Residensieel : 85; Spesiaal vir: Sodanige doeleindes as wat die Administrateur mag goedkeur: ; Description of land: Certain Portion 62 (a portion of that Openbare Oop Ruimte: portion) of the farm Bultfontein 92 IR Beskrywing van grond: Sekere Gedeelte 62 ('n gedeelte van daardie gedeelte) van die plaas Bultfontein 92 IR Situation: South of and abuts Ferryvale Township and west of and abuts Visagie Park Township Ligging: Suid van en grens aan Ferryvale Dorp en wes van en grens aan Visagiepark Dorp Reference No: PB Verwysingsnommer: PB

84 4360 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 NOTICE 995 OF 983 KENNISGEWING 995 VAN 983 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, kennis dat aansoeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, ontvang is The Director of Local Government hereby gives notice in terms of section 58(8)(a) of the Townplanning and Townships Ordinance, 965, that applications to establish the township(s) mentioned in the annexure hereto, have been received Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, dokumente en inligting le ter insae by die kantoor van die Direk teur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2e Viper, B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, vir 'n The applications, together with the relevant plans, documents and information are open for inspection at the office of the Director of Local Government, Room B206(a), Second Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, Preto tydperk van 8 weke vanaf 28 Desember 983 ria, for a period of 8 weeks from 28 December 983 ledereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek wil Any person who desires to object to the granting of any of maak of begerig is om enige vertoe in verband daarmee te the applications or who desires to make any representations rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak in regard thereto, must notify the Director of Local Govern X437, Pretoria 000, binne 'n tydperk van 8 weke van die ment, Private Bag X437, Pretoria 000, in writing and in du datum of van eerste publikasie hiervan, n28 Desember 983, plicate of his reasons therefor within a period of 8 weeks from skriftelfic en in duplikaat van sy redes in kennis stel the date of first publication hereof Pretoria, 28 Desember 983 Pretoria, 28 December 983 BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Regentspark Uitbreiding 9 Name of township: Regents Park Extension 9 Naam van aansoekdoener: Triam Properties (Pty) Ltd Name of applicant: Triam Properties (Pty) Ltd Aantal erwe: Besigheid: 2 Number of erven: Business: 2 Beskrywing van pond: Gedeelte (gedeelte van Ge Description of land: Portion (portion of Portion 5) of deelte 5) van die plus Klipriviersberg 06 IR the farm Klipriversberg 06 IR Ligging: Suidoos van en pens aan Marjoriestraat en Situation: Southeast of and abuts Marjorie Street and suidwes van en pens aan Cogillweg south west of and abuts Cogill Road Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Secunda Uitbreiding 20 Name of township: Secunda Extension 20 Name of applicant: Sasol (Tvl) Dorpsgebiede Beperk Naam van aansoekdoener: Sasol (Tvl) Dorpsgebiede Beperk Number of erven: Residential : 22; Public Open Space: Aantal erwe: Residensieel : 22; Openbare Oopruimte: 3 3 Description of land: Remaining Extent of the farm Drie hoek No 275 IS Beskrywing van grand: Restant van die plaas Driehoek No 275 IS Situation: Southwest of and abuts Secunda Extension 7 Ligging: Suidwes van en grens aan Secunda Uitbreiding 7 Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Die Hoewes Extension 43 Naam van dorp: Die Hoewes Uitbreiding 43 Name of applicant: Robert Clark Wilson Naam van aansoekdoener: Robert Clark Wilson Number of erven: Residential 2: 2 Aantal erwe: Residensieel 2: 2 Description of land: Holding 26, Lyttelton Agricultural Beskrywing van pond: Hoewe 26, Lyttelton Landbou Holdings Extension hoewes Uitbreiding Situation: Southeast of and abuts Holding 24 and southwest of and abuts Basden Avenue Ligging: Suidoos van en pens aan Hoewe 24 en suidwes van en grens aan Basdenlaan Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Elandsrand Extension 3 Nam van dorp; Elandsrand Uitbreiding 3 Name of applicant: Town Council of Brits Naam van aansoekdoener: Stadsraad van Brits Number of erven: Residential : 448; Residential 3: 3; Bu Aantal erwe: Residensieel : 448; Residensieel 3: 3; Besigsiness 3: 2; Public Open Space: 8 held 3: 2; Openbare Oopruimte: 8 Description of land: Remainder of Portion 25 (portion of Portion 4) and Portion 345 (portion of Portion 24) of the farm Krokodildrift 446 JQ Beskrywing van grond: Resterende Gedeeltes van gedeelte 25 (gedeelte van Gedeelte 4) en Gedeelte 345 (gedeelte van Gedeelte 24) van die plaas Krokodildrift 446 JQ Situation: Southwest of and abuts Portion 4, the Re Ligging: Suidwes van Gedeelte 4, die Restant van Gemainder of Portion 5 and Portion 60 of the farm Elandsfon deelte 5 en Gedeelte 60 van die plaas Elandsfontein No 440 tein No 440 JO southeast of and abuts Remainder Portion JO suidoos van en pens aan Restant Gedeelte 30 van die 30 of the farm Krokodildrift No 446 JQ _ plaas Krokodildrift No 446 JQ Reference No: PB Verwysingsnommer: PB

85 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER IDName of township: Moreletapark Extension 9 Naam van dorp: Moreletapark Uitbreiding 9 Name of applicant: Towndev (Pty) Ltd Naam van aansoekdoener: Towndev (Pty) Ltd Number of erven: Residential : 94; Residential 2: ; Pu Aantal erwe: Residensieel : 94; Residensieel 2: ; n: li blic Open Space: bare Oopruimte: ilfarm Description of land: Portion (a portion of Portion 54) Beskrywing van grond: Gedeelte ('n gedeelte van Ge of the farm Garsfontein 374 JR deelte 54) van die plaas Garsfontein 374 JR Situation: South of and abuts Moreletapark Extension 2 Ligging: Suid van en grens aan Moreletapark Uitbreiding 2 and east of and abuts Moreletapark Extension 7 en oos van en grens aan Moreletapark Uitbreiding 7 Reference No: PB Venvytngsnommer: PB Name of township: Brits Extension 46 Naam van dorp: Brits Uitbreiding 46 Name of applicants: Gert Martinus Stelpanus Johannes Naam van aansoekdoeners: Gert Martinus Stelpanus Jo Janse van Rensburg, Pieter Johannes Roos, Merbor Beleg hannes Janse van Rensburg, Pieter Johannes Roos, Merbor gings (Edms) Bpk, Brugstraat Beleggings (Edms) Bpk Beleggings (Edms) Bpk, Brugstraat Beleggings (Edms) Bpk Number of erven: Industrial: 4 Aantal erwe: Nywerheid: 4 Description of land: Remaining Extent of Portion 4 of the Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van Gedeelte Roodekopjes of Zwartkopjes 427 JQ; Portion 653 (a 4 van die plaas Roodekopjes of Zwartkopjes 427 JQ; Geportion of Portion 50) of the farm Roodekopjes of Zwart deelte 653 ('n gedeelte van Gedeelte 50) van die plaas kopjes 427 JQ; Remaining Extent of Portion 58 of the farm Roodekopjes of Zwartkopjes 427 JQ; Resterende Gedeelte Roodekopjes of Zwartkopjes 427 JQ van Gedeelte 58 van die plaas Roodekopjes of Zwartkopjes 427 Jo Situation: West of and abuts Brug Street and south of and abuts Tom Street and south west of and abuts Rutger Road Ligging: Wes van en grens aan Brugstraat en suid van en and southeast of and abuts Spoorweg Street grens aan Tomstraat en suidwes van en grens aan Rutgersweg Reference No: PB en suidoos van en grens aan Spoorwegstraat Name of township: Randjespark Uitbreiding 36 Verwysingsnommer: PB Name of applicant: Bruno Erwin Penzhorn Naam van dorp: Randjespark Extension 36 Number of erven: Special for: Uses in accordance with An Naam van aansoekdoener: Bruno Erwin Penzhorn nexure B of the draft guideplan for Greater Pretoria 98:2 Aantal erwe: Spesiaal vir: Gebruike ooreenkomstig Bylae B van die ontwerpgidsplan vir Groter Pretoria, 98: 2 Description of land: Portion (a portion of Portion 2) of the farm Waterval 5 IR Beskrywing van grond: Gedeelte ('n gedeelte van Ge Situation: North west of and abuts Provincial Road P/2 deelte 2) van die plaas Waterval 5 IR and sout west of and abuts Holding 3, Halfway House Es Ligging: Noordwes van en grens aan Provinsiale Pad P/2 tates Agricultural Holdings en suidwes van en grens aan Hoewe 3, Halfway House Es tates Landbouhoewes Reference No: PB Verwysingsnommer: PB NOTICE 996 OF 983 KENNISGEWING 996 VAN 983 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 967 It is hereby notified in terms of section 3(6) of the above Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hiermee mentioned Act that the undermentioned applications have kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Direkteur been received by the Director of Local Government and are van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae O op die 0e open for inspection at the 0th Floor, Merino Building, Pre Vloer, Merinogebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die kantorius Street, Pretoria, and at the office of the relevant local toor van die betrokke plaaslike bestuur authority Enige beswaar, met voile redes daarvoor, moet skriftelik Any objections, with full reasons therefor, should be by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, by bovermelde adres lodged in writing with the Director of Local Government, at of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word op of voor 25 the above address or Private Bag X437, Pretoria; on or be Januarie 984 fore 25 January 984 Pretoria, 28 Desember 983 Pretoria, 28 December 983 Warren Russel Moore, vir Warren Russel Moore, for () die wysiging van titelvoorwaardes van Ed 25 Saxon _ () the amendment of the conditions of title of Erf 25, wold, ten einde dit moontlik te maak om genoemde erf te on Saxonwold in order to permit the subdivision of the said erf derverdeel (2) the amendment of Johannesburg Townplanning (2) die wysiging van Johannesburg dorpsbeplanning Scheme, 979, by the rezoning of the said erf from "Residen skema, 979, deur die hersonering van genoemde erf vanaf tial, one dwelling per err' to "Residential, one dwelling "Residensieel, een woonhuis per err' tot "Residensieel, per m2" een woonhuis per m2"

86 () 4362 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 This amendment scheme will be known as Johannesburg Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg wy Amendment Scheme 00 sigingskema 00 PB PB Glendower Properties (Proprietary) Ltd, for the amend Glendower Properties (Proprietary) Ltd, vir die wysiging ment of the conditions of title of Erf 533, Dunvegan to permit van die titelvoorwaardes van Erf 533, Dunvegan ten einde dit the erf being used for purposes other than trade or business moontlik te maak dat die erf gebruik kan word vir ander only doeleindes as net handel en besigheid PB PB Diederik Johannes van der Merwe, for Diederik Johannes van der Merwe, vir () the amendment of the conditions of title of Lot 304, Ferndale in order to subdivide the said lot; () die wysiging van titelvoorwaardes van Perseel 304, Ferndale ten einde dit moontlik te maak om genoemde per seel te onderverdeel; (2) the amendment of Randburg Townplanning Scheme, (2) die wysiging van Randburg dorpsbeplanningskema, 976, by the rezoning of the said lot from "Residential " with 976, deur die hersonering van genoemde perseel vanaf "Re a density of "One dwelling per erf" to "Residential " with a density of "One dwelling per 500 m2" sidensieel " met 'n digtheid van "Een woonhuis per err tot "Residensieel " met 'n digtheid van "Een woonhuis per This amendment scheme will be known as Randburg 500 m2" Amendment Scheme 706 Die wysigingskema sal bekend staan as Randburg wysi PB gingskema 706 PB Anthony John Mckenzie Rae, for Anthony John Mckenzie Rae, vir the amendment of the conditions of title of Lot 205, Houghton Estate in order to permit the subdivision of the () die wysiging van titelvoorwaardes van Perseel 205, said lot in two portions and the erection of an additional Houghton Estate, ten einde dit moontlik te maak om gedwelling house ; noemde perseel te onderverdeel in twee gedeeltes vir die oprigting van 'n addisionele woonhuis; (2) the amendment of Johannesburg Townplanning Scheme, 979, by the rezoning of the said lot from "Residen (2) die wysiging van Johannesburgdorpsbeplanningtial, one dwelling per err to "Residential, one dwelling skema, 979, deur die hersonering van genoemde perseel per 500 m2" vanaf "Residensieel, een woonhuis per err tot "Residen sieel, een woonhuis per 500 m2" This amendment scheme will be known as Johannesburg Amendment Scheme 0 Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg wy sigingskema 0 PB PB Louis Johannes Wessels, for Louis Johannes Wessels, vir () the amendment of the conditions of title of Erf 42, () die wysiging van titelvoorwaardes van Erf 42, Dagga Daggafontein, in order to erect f a second dwellinghouse on ontein ten einde 'n tweede woonhuis op die genoemde erf op te the said erf; rig; (2) die wysiging van Springs dorpsbeplanningskema, (2) the amendment of Springs Town planning Scheme, 948, by the rezoning of the said erf from "Special Residen 948, deur die hersonering van genoemde erf vanaf "Spesiaal Residensieel, een woonhuis per err tot "Spesiaal Residen tial, one dwellinp per erf" to "Special Residential, one dwelling per 500 m " deel, een woonhuis per 500 m2" This amendment scheme will be known as Springs Amendment Scheme /269 PB Die wysigingskema sal bekend staan as Springs wysiging ikema /269 PB Charles Francis Kuisis, for the amendment of the condi Charles Francis Kuisis, vir die wysiging van die titelvoortions of title of Portion 70 of waardes van Gedeelte 70 van die plaas Hartbeespoort the farm Hartbeespoort 328 JR 328JR, Pretoria ten einde dit moontlik te maak dat die to permit the said farm being used for township establishnoemde plaas gebruik kan word vir doeleindes van die stig Bement purposes ting van 'n dorp PB PB Suzzette Christina Spies, for the amendment of the condi Suzzette Christina Spies, vir die wysiging van die titelvoor tions of title of Erf 433, Waterkloof to permit the erf being waardes van Erf 433, Waterkloof ten einde dit moontlik te used for subdivision and the erection of a second dwelling maak dat die erf onderverdeel word en die oprigting van 'n house tweede woonhuis PB PB

87 all PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 983 CONTRACT RFT 00/ KONTRAK RFT 00/84 iltansvaal PROVINCIAL ADMINISTRATION TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASW NOTICE TO TENDERERS ICENNISGEWING AAN TENDERAARS TENDER RFT 00 OF 984 TENDER RFT 00 VAN 984 The doubling of a portion of Road 5 between Chloorkop Die verdubbeling van 'n gedeelte van Pad 5 tussen and Estherpark (approximately 5 km) and the construction of Chloorkop en Estherpark (ongeveer 5 km) en die aanbou van the interchange between Roads P9/ and 5 and between die wisselaar tussen Paaie P9/ en 5 en tussen Paaie 5 en Roads 5 and 60, district of Kempton Park 60, distrik Kemptonpark Tenders word hiermee van ervare kontrakteurs vir boge noemde diens gevra Tenders are hereby invited from experienced contractors for the abovementioned service Tender documents, including a set of drawings, may be ob Tenderdokumente, met inbegrip van 'n stel tekeninge, is tained from the Director, Transvaal Roads Department, by die Direkteur, Transvaalse Paaiedepartement, Kamer Rood D307, Provincial Buildings, Church Street, Private Bag D307, Provinsiale Gebou, Kerkstraat, Privaatsak X97, Pre X97, Pretoria, on payment of a temporary deposit of toria, verkrygbaar teen die betaling van 'n tydelike deposito R00,00 (one hundred rand) This amount will be refunded van R00,00 (eenhonderd rand) Hierdie bedrag sal terugbe provided a bona fide tender is received or all such tender do taal word, mits 'n bona fide tender ontvang word of alle soda cuments are returned to the officenige issue within 4 days tenderdokumente binne 4 dae na die sluitingsdatum after the closing date of the tender van die tender aan die uitreikingskantoor teruggestuur word An additional copy of the schedule of quantities will be 'n Bykomende afskrif van die hoeveelheidspryslyste sal provided free of charge gratis verskaf word An engineer will meet intending tenderers on 8 February 'n Ingenieur sal voornemende tenderaars op 8 Februarie 984 at 09h30 on the open grounds at the municipal stores 984 om 09h30 by die oop stuk grond by die munisipale stoor next to the junction of Road P5 (Zuurfontein Road or Rail langs die aansluiting van Pad 5 (Zuurfonteinweg of Spoorway Road) and Handel Street, Kempton Park West to in weglaan) en Handelstraat in Kemptonpark Wes ontmoet om spect the site with them The engineer will not be available saam met hulle die terrein te gaan besigtig Die ingenieur sal for inspection purposes on any other occasion and tenderers by geen ander geleentheid vir besigtigingsdoeleindes beskik are, therefore, requested to be present on the said date baar wees nie, en tenderaars word derhalwe versoek om op gemelde datum teenwoordig te wees Tenders, completed in accordance with the conditions in the tender documents, in sealed envelopes endorsed "Tender Tenders, ooreenkomstig die voorwaardes in die tenderdo RFT 00 of 984" should reach the Chairman, Transvaal Pro kumente ingevul, in verseelde koeverte waarop "Tender vincial Tender Board, PO Box 040, Pretoria, before h00 RFT 00 van 984" geendosseer is, moet die Voorsitter, on Friday, 2 March 984 when the tenders will be opened in Transvaalse Provinsiale Tenderraad, Posbus 040, Pretoria, public voor h00 op Vrydag, 2 Maart 984 bereik wanneer die ten Should the tender documents be delivered by messenger/ ders in die openbaar oopgemaak sal word personally, they should be placed in the Formal Tender Box Tenders war per bode/persoonlik afgelewer word, moet at the enquiry office in the foyer of the Provincial Building at voor h00 in die Formele Tenderraadbus by die navraag the Pretorius Street main public entrance (near Bosnian kantoor in die voorportaal van die Provinsiale Gebou by die Street corner), Pretoria, before h00 hoofingang, Pretoriusstraat, (naby die hock van Bosman straat), Pretoria, geplaas word The Transvaal Provincial Administration shall not bind it self to accept the lowest or any tender or to furnish any rea Die Transvaalse Provinsiale Administrasie verbind hom son for the rejection of a tender tile om die laagste of enige tender aan te neem of om enige rede vir die afwysing van 'n tender te verstrek nie Tenders shall be binding for ninety (90 days) J F VILJOEN Tenders is vir negentig (90) dae bindend Chairman: Transvaal Provincial Tender Board J F VILJOEN Voorsitter: Transvaalse Provinsiale Tenderraad Lllk

88 4364 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 TENDERS TENDERS III L W Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die slut tingsdatum nog nie verstreke is nie, word nie in hierdie kennisgewing herhaal nie Tenders word normaalweg 35 weke voor die sluitingsdatum gepubliseer NB Tenders previously published and where the closing dates have not yet passed, have not been repeated in this notice Tenders are normally published 35 weeks before the closing date TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDERS Tenders are invited for the following services / sup Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope plies / sales (Unless otherwise indicated in the descrip word ingewag (Tensy dit in die uiteensettin anders lion tenders are for supplies): aangegee word, word tenders vir voorrade bedoel): Description of Service Closing Date Tender No Beskrywing van Diens Sluitingsdatum RFT 26/84P Bucksails and canvases/bokseile en seildoeke 27/0/984 WFT 54/83 Supply and delivery of highspeed deep oil fish fryers (electrically operated) for the period ending 28 February 986Nerskaffing en aflewenng van sneldiepolievisbraaiers (elektries gedrewe) vir die tydperk eindigende 28 Februarie /0/984 TED 3G/83 Microcomputer system for Extracurricular Centres for Highly Gifted Pupils (Informatics): Elementary level, TOD 3G/83 schools for for Std 2 to 4 and colleges of education: First year/mikrorekenaarstelsel vir Buitekurrikulere Sentrums vir Hoogbegaafde Leerlinge (Informatika): Elementere vlak skole vir St 2 tot 4 en onderwyskolleges: Eerste jaar TED 3H/83 Microcomputer system for Extracurricular Centres for Highly Gifted Pupils (Informatics): Intermediate level, TOD 3/83 27/0/984 schools for Std 5 to 7 and colleges of education: Second year/mikrorekenaarstelsel vir Buitekurrikulere Sen trums vir Hoogbegaafde Leerlinge (Informatika): Intermediere vlak, skole vir st 5 tot 7 en onderwyskolleges: Tweede jaar 27/0/984 TED 3/83 Microcomputer system for Extracurricular Centres for Highly Gifted Pupils (Informatics): Advanced level, TOD 3/83 schools for Std 8 to 0 and colleges of education: Third and fourth year/mikrorekenaarstelsel vir Buitekurriku lere Sentrum vir Hoogbegaafde Leerlinge (Informatika): Gevorderde vlak, skole vir st 8 tot 0 en onderwys kolleges: Derde en Vierde jaar 27/0/984 WFTB /84 BoksburgBenoni Hospital: Installation of two lifts/boksburgbenoni hospitaal: Installering van twee hysers Item 2005/ /0/984 WFTB 2/84 Andrew McColm Hospital, Pretoria: Conversion of and alterations to theatre block electrical installation/an drew McColm hospitaal, Pretoria: Omskepping van en veranderings aan teaterblok elektriese installasie Item 26/ /0/984 WETS 3/84 Amersfoort Road Camp: Electrical installation/amersfoort padkamp: Elektriese installasie Diens/Service 33/489/2 20/0/984 WFTB 4/84 Baragwanath Hospital: Resealing of roads/baragwanathhospitaal: Herseeling van panic Item 32/6/3/004/006 20/0/984 WFTB 5/84 Baragwanath Hospital: Extensions and alterations/baragwanath hospitaal: Uitbreidings en veranderings Item 2057/ /0/984 WETS 6/84 Baragwanath Hospital: Repairs to roofing/baragwanath hospitaal: Herstel van dakke Item 32/6/3/004/008 20/0/984 WFTB 7/84 Erection of a 2point shootingrange/benoni High School: Oprigting van 'n I2 puntskietbaan Item /3/3/988/0 20/0/984 WFTB 8/84 Bryanston Primary School: Renovation including electrical work/opknapping met inbegrip van elektriese werk Item 37/3/020/0 20/0/984 fij WETS 9/84 Hoerskool Carolina: Laying of fire fighting water pipelines/aanle van brandbestrydingswaterpypleiding Item /2/3/0245/0 20/0/984 WFTB0/84 Dr A G Visser Hospital, Heidelberg: Renovation of old section/dr A G Visser hospitaal, Heidelberg: Op knapping van ou gedeelte Item 32/3/3/00/00 20/0/984 WFTB 84 Hoerskool Frikkie Meyer, Thabazimbi: Replacement of glass louvresnervanging van glashonjievensters Item 3/5/3/0525/02 20/0/984 WFTB 2/84 Forest High School, Johannesburg: Erection of a prefabricated fitting and turning centre/oprigting van 'n voorafvervaardigde pasendraaisentrum Item /6//052/0 20/0/984 WFTB 3/84 Laerskool Generaal Beyers, Pretoria: Renovation/Opknapping Item 3/5/3/0537/0 20/0/984 WFTB 4/84 Laerskool Gustav Preller, Roodepoort: Renovation including electrical work/opknapping met inbegrip van elektriese werk Item 3/7/3/0604/0 20/0/984 WFTB 5/84 Hoerskool Gerrit Maritz, Pretoria: Erection of three prefabricated lass rooms/oprigting van drie voorafvervaardigde klaskamers Item 0/5/3/0556/0 20/0/984 WFTB 6/84 eppe High Preparatory School: Renovation/Opknapping Item 3/6/3/0735/02 20/0/984 WFTB 7/84 G Strijdom Hospital, Johannesburg: Stormwater and mad works/ J G Strijdom hospitaal, Johannesburg: Stormwater en padwerke Item 2074/675 20/0/984 WFTB 8/84 Western Transvaal College of Nursing, Klerksdorp: Replacement of water pipes/wes Transvaalse Kollege van Verpleging, Klerksdorp: Vervanging van waterpype Item 32/4/3/07/00 20/0/984 WFTB 9/84 Koornfontein Primary School, Komatipoort: Transfer of five prefabricated classrooms including electrical work/laerskool Koornfontein, Komatipoort: Oorplasing van vyf voorafvervaardigde klaskamers met inbegrip van elektriese werk Item 0/2/3/085/0 20/0/984 WFTB 20/84 Middelburg Hospital: Erection of reservoir with constructional steel stand/middelburgse Hospitaal: Oprigting van opgaartenk en boustaalsteuntoring Item 2/2306/004 20/0/984 WFTB 2/84 Laerskool Mopane, Messina: Electrical installation/elektriese hzdallasie Item 044/ /0/984 WFTB 22/84 Laerskool Pansdrif, Brits: Renovation including electrical work Opknapping met inbegrip van elektriese werk Item 3/5/3/23/0 20/0/984 WFTB 23/84 Pretoria West Hospital: Installation of two lifts/pretoriaweshospitaal: Installering van twee hysers Item 2008/800 20/0/984 WFTB 24/84 Onderwyskollege Pretoria, Huis Republiek: Installation of electric water heaters (geysers)/installering van elektriese waterverhitters (geisers) item 3/4/3/96/0 20/0/984 WFTB 25/84 Onderwyskollege Pretoria, Irak Meyermanskoshuis: Installation of electric water heaters (geysers)/installez ring van elektriese waterverhitters (geysers) Item 3/4/3/962 20/0 i/934 WFT3 26/84 Potchefstroom Gimnasium: Installation of electric water heaters (geysers)/installering van elektriese waterver hitters Item 3/4/3/267/0 20/0/984

89 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER I WFTB 27/84 Potchefstroom Boys High School: Installation of electric water heaters (geysers)/installering van elektriese wa 7 tenterhitters (geisers) Item 3/4/3/263/03 20/0/984 WFTB 28/84 Hoer Tegniese Skool Potchefstroom: Installation of electric water heaters (geysers)/installering van elektriese waterverhitters (geisers) Item 3/4/3/222/03 20/0/984 I WFTB 29/84 02f780 Laerskool Protearif, Krugersdorp: Aanbouings/Additions Item 20/0/984 WFTB 30/84 All Provincial institutions, South Hills Region: Firefighting equipment/alle Provinsiale inrigtings, South Hills streek: Brandbestrydingstoerusting Item 4/6/3/0000/96 20/0/984 3/5/3/2096/0 20/0/984 WFTB 3/84 Inspectors of Education Offices, Sunnyside, Lenahof: Renovation including electrical work/kantoor van In spekteurs van Onderwys, Sunnyside, Lenahof: Opknapping met inbegrip van elektriese werk Item WFTB 32/84 South Rand Hospital: PABX System/SuidRandse Hospitaal: POTS stelsel Item 32/6/3/088/002 20/0/984 WFTB 33/84 Laerskool Triomf, Johannesburg: Renovation including electrical work/opknapping met inbegrip van elek triese werk Item 3/7/3/535/0 20/0/984 WFTB 34/84 Laerskool Randburg: Repairs to three netball courts/herstel van drie netbalbane Item 3/7/3/95/0 20/0/984 WFTB 35/84 Laerskool Trichardt: Renovation/Opknapping Item 3/3/3/650/0 20/0/984 WFTB 36/84 Volksrust High School: Electrical, installation/hoerskool Volksrust: Elektriese installasie Item 0/755/3 + /755/ 20/0/984 WFTB 37/84 Hoerskool Warmbad: Erection of hostel facilities/oprigting van koshuisgeriewe Item 307/800 20/0/984 WFTB 38/84 Hoerskool Waterberg, potgietersrus: Erection of physical science laboratory and industrial arts centre/oprig ting van natuur en skeikundebboratorium en bedryfskennissentrum Item 22/908 20/0/984 WFTB 39/84 H F Verwoerd Hospital, ward twelve: Electrical installation/h F Verwoerdhsopitaal, Saal twaalf: Elek triese installasie Item 202/ /0/984 WFTB 40/84 Laerskool Generaal Andries Brink, Pretoria: Installation of a central heating system/installering van 'n sen trate verwarmingstelsel Item 3/5/2/0536/02 20/0/984 WET 59/83 Supply and laying of soft floorcovering for the period ending 3 January 985/Verskaffing en le van sagte WFT 58/83 vloerbedekking vir die tydperk eindigende 3 Januarie /0/984 Supply and delivery of building, plumbing and hardware material for the period ending 3 January 986/Verskaffmg en aflewering van bou, loodgieters en hardewaremateriaal vir die tydperk eindigende 3 Januarie /0/983 WET 57/83 Supply and delivery of steambeated cooking pots for the period ending 3 January 985Nerskaffing en aflewe ring van stoomverhitte kookpotte vir die tydperk eindigende 3 Januane /0/984 WFT56/83 Supply and delivery of boiling pans for the period ending 3 January 985Nerskaffing en aflewering van kook ketels vir die tydperk eindigende 3 Januane /0/984 LI

90 4366 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 983 IMPORTANT NOTICES IN CONNECTION WITH BELANGRIKE OPMERKINGS IN VERBAND MET TENDERS TENDERS III I The relative tender documents including the Administration's offi I Die betrokkc tenderdokumente met inhegrip van die amptelike cial tender forms are obtainable on application from the relative address tendervorms van die Administrasie is op aanvraag by die onderstaande indicated below Such documents and any tender contract conditions not adressc verkrygbaar Sodanige dokumente as mode enige tender kon embodied in the tender documents are also available for inspection at the trakvoorwaardes wat nie in die tenderdokumente opgeneem is nie is said address: ook by die genoemdc adres vir inspeksic verkrygbaar: Office in New Provincial Building Kantoor in Nuwe Provinsiale Tender Postal address Pretoria Tender Posadres to Gehou Pretoria Ref Pretoria verwysing Pretoria Room Phone Kamer Verdie Foon No Block Floor Pretoria No Blok ping Pretoria HA I & Director of Hospital A90X A HA 2 Services Private HA & Dirckteur van A900 A Bag X22 HA 2 Hospitaaldienstc Privaatsak X22I HB en Director of Hospital A89 A HC HB en Direkteur van Services, Private A89 A HC liospitaaldienste Bag X22 Privaatsak X22I HD Director of Hospital A823 A Services Private Bag X22 ID Direktcur van A823 A le Hospitaaldicnstc Privaatsak X22 PPE Provincial Secretary A020 A PFT Provinsiale Sekre A IILIO A (Purchases and lads (Aankopc Supplies) Private en Voorrade) Pri Bag X64 vaatsak X64 RFT Director Transvaal D307 D RFT Direkteur Trans D307 D Roads vaalse Paaie Department Pri departement Pri vate Bag X97 vaatsak X97 TED I00 Director Transvaal A489 A TOD 0 Direkteur Trans A489 A TED /0 Education Dc A49 A TOD 00 vaalse Onder A49 A purtment Private wysdepartement Bag X76 Privaatsak X76 wrr Director Transvaal CI 9 C I 28/3254 WEE Direkteur Trans C'9 C I 28(3254 Department ()I' vaalse Werkede Works Private partement Pri Bag X228 vaatsak X228 WFTB Director Transvaal E3 E I 28(2306 WFFB Direkteur Trans E03 E I Department of vaalse Werkede Works Private partement Pri Bag X228 ' vaatsak X228 ill 2 The Administration is not hound to accept the lowest or any tender 2 Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of enige ten and reserves the right to accept a portion of a tender der aan te neem nie en hehou ham die reg voor om 'n gedeclic van 'n tender aan te neem 3 Alle tenders moet op die amptelike tendervorm van die Admin is trasie voorgek) word 3 All tenders must be submitted on the Administration's official ten der forms 4 ledere inskrywing moet in 'n a fsonderlike versedde koevert inge 4 Each tender must be submitted in a separate sealed envelope ad dien word geadresseer aan die Voorsitter Die Transvaalse Provinsiale dressed to the Chairman Transvaal Provincial Tender Board PO Box Tenderraad Posbus 040 Pretoria en meet duidelik van die opskrif 040, Pretoria and must he clearly superscribed to show the tenderels voorsien wees ten einde die tenderaar se naam en adres aan te Loon name and address as well as the number description and closing date of asook die nommer beskrywing en sluitingsdatum van die tender I nskry the tender Tenders must he in the hands of the Chairman by IMIO on wings moet teen 00 op die sluitingsdatum hierho aangetoon in die the closing date indicated above Voorsitter se handenvccs 5 Indien inskrywings per hand ingedien word moet hulle teen I h00 5 If tenders are delivered by hand, they must be deposited in the For op die sluitingsdatum in die Forme's:: lenderbus geplaas wees by die na mal tender Box at the Enquiry Office in the foyer of the New Provincial vraagkantoor in die voorportaal van die nuwe Provinsiale Gehou by die Building at the Pretorius Street main entrance (near Bosman Street hoohngang aan Pretoriusstraat se kant (nahy die hock van Bosmancorner), Pretoria by I h00 on the closing date strain) Pretoria J F Viljoen Chairman Transvaal Provincial Tender Board J F Viljoen Voorsitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad 4 December Desember 983

91 0 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER / Notices By Local Authorities Plaaslike Bestuurskennisgewings H ' dia!but Illi 0 alle LOCAL AUTHORITY OF EDENVALE "Reg van apply teen beslissing van waarde STADSRAAD VAN KLERKSDORP ringsraad VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL KLERKSDORP WYSIGINGSKEMA 27 YEARS 983/86 7() 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarderingsraad verskyn het of verteenwoordig was, Die Stadsraad van Klerksdorp het 'n ontwerp (Regulation met inbegrip van 'n beswaarmaker wat 'n 2) dorpsbeplanningskema opgestel wat bekend sal antwoord soos in artikel 5(4) beoog, ingedien staan as Klerksdorp wystgingskema 27 Notice is hereby given in terms of section of voorgele het, kan teen die beslissing van 6(4)(a) of the Local Authorities Rating Ordi sodanige raad ten opsigte waarvan by 'n be Hierdie skema sal 'n wysigingskema wees en nance, 977 (Ordinance of 977), that the swamialcer is, binne dertig the vans[die datum bevat die volgende voorste die publikasie in die Provinsiale Koerant valuation roll for the financial years 983/86 ofdie byvoeging van die volgende nuwe all rateable property within the municipality has vanvn die kennisgewing in artikel 6(4)(a) genoem die bepalings in artikel 6(5) van klousule: been certified and signed by the chairman of the `', IP valuation board and has therefore become fixed "Passing is, binne een entwintig doe na die 25(0(v) Nieteenstaande die dag waarop die cedes daarin genoem, aan bepalings van and binding upon all persons concerned as contemplated in section 6(3) of that Ordinance sodanige beswaarmaker gestuur is, appel aan hierdie skema, die eienaar van 'n erf, met 'n 2 teken dk eur by d' te se retans van sodanige man 'n oppervlakte grocer as 250 m, aansoek kan doen vii die spesiale toestemming van die Raad However, attention is directed to section 7 or kennisgewing van appel bp die wyse voorgeskryf 38 of the said Ordinance, which provides as en in ooreenstemrning met die procedure vii die opngting van 'n addisionele soos follows: voorgeskryf in to then en sodanige sekretaris wooneenheid, waarvan die grootte nie 00 m2 in stuur onvenvyld 'n afskrif van sodanige kenoppervlakte moet oorskry nie, saam met 'n "Right of appeal against decision of valuation woonhuis, op sodanige erf" nisgewing van appal aan die waardeerder en aan board die betrokke pkaslike bestuur Besonderhede van hierdie skema le ter insae 7() An objector who has appeared or has in Kamer 24, Stadskantoor, Pretoriastraat, (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n beswaar been represented before a valuation board, maker is nie, kan teen enige beslissing van 'n Klerksdorp, vir 'n tydperk van vier weke van die including an objector who has lodged or pre datum van die eerste publikasie van hierdie waarderingsraad appal aanteken op die wyse in sented a reply contemplated in section kennisgewing, naamlik 2 Desember 983 5(4), subartikel () beoog en enige ander persoon wat may appeal against the decision of such board m nie 'n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks Enige beswaar of vertoe in verband met respect of which he is an objector Within thirty deur 'n botlissing van 'n waarderingsraad geraak hierdie skema moet skriftelik aan die Stadsdays from the date of the publication in the word, kan op dergelike wyse, teen sodanige klerk, Posbus 99, Klerksdorp, 2570, binne 'n Provincial Gazette of the notice referred to in beslissing appil aanteken tydperk van vier weke van bogenoemde datum section 6(4)(a) or, where the provisions of 'n Vorm vii kennisgewing van appel kan van of voorgelt word section 6(5) are applicable, within twentyone die sekretaris van die waarderingsraad verkry days after the day on which the reasons referred word C LOUW to therein, were forwarded to such objector, by P G FOURIE Stadsklerk lodging with the secretary of such board a notice Sekretaris: Waarderingsraad Stadskantoor of appeal in the manner and in accordance with Munisipale Kantore Klerksdorp the procedure prescribed and such secretary Edenvale 2 Desember 983 shall forward forthwith a copy of such notice of 60 Kennisgewing No 9/983 appeal to the valuer and to the local authority 2 Desember concerned 28 Kennisgewing No 02/ (2) A local authority which is not an objector may appeal against any decision of a valuation board in the manner contemplated in subsection TOWN COUNCIL OF KLERKSDORP EDENVALE TOWN COUNCIL () and any other person who is not an objector who is directly affected by a decision of a KLERKSDORP AMENDMENT SCHEME PERMANENT CLOSURE OF ERF 548, valuation board may, in like manner, appeal 27 EASTLEIGH, AS WELL A PORTION OF against such decision" The Town Council of Klerksdorp has pm HORWOOD'S FARM, EDENVALE A notice of appeal form may be obtained from pared a draft townplanning scheme to be the Notice is hereby given in terms of the provi secretary of the valuation board known as Klerksdorp Amendment Scheme 27 sions of section 68 of the Local Government P G FOURIE The scheme wil be an amendment scheme and Ordinance, 939, that it is the intention of the Secretary: Valuation Board contains the following proposal: Town Council to close Erf 548, Eastleigh, as Municipal Offices well as a portion of Horwood's Farm, Edenvale, Edenvale The addition of the following new clause: permanently 60 2 December 983 "25(0(v) Notwithstanding the provisions of The Council's resolution regarding the pro Notice No 02/983 the scheme the owner of an erf, exceeding 250 posed closing and a plan showing the position of m2 in size, may apply for the special permission the boundanes of the erf to be closed, will be PLAASLIKE BESTUUR VAN EDENVALE of the Council to erect an additional dwelling open for inspection during normal office hours unit, with an area not exceeding 00 m, in Room 345, Municipal Offices, Tenth Avenue, WAARDEFUNGSLYS VIR DIE BOEKJARE together with a dwellinghouse, on such erf" Edenvale, for a period of sixty (60) days from 2 983/86 December 983 Particulars of this scheme are open for (Regulasie 2) inspection at Room 24, Municipal Offices, Persons who wish to object to the proposed Pretoria Street, Klerksdorp, for a period of four closing or who wish to claim compensation, if Kennis word hierby ingevolge artikel 6(4)(a) weeks from the date of the first publication of such closing is carried out, must lodge such van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van! this notice which is 2st December, 983 objection and/or claim in writing with the Town Plaaslike Besture, 977 (Ordonnansie van Clerk before 27 February ), gegee dat die waarderingslys vii die Any objection or representations in connecboekjare 983/86 van alle belasbare eiendom Lion with this scheme must be submitted in K F WARREN binne die munisipaliteit deur die voorsitter van writing to the Town Clerk, PO Box 99, Klerks Town Clerk die waarderingsraad gesertifiseer en geteken is dorp, 2570, within a period of four weeks from en gevolglik finaal en bindend geword het op the abovementioned date betrokke persone soos in artikel 6(3) van J C LOUW Municipal Offices daardie Ordonnansie beoog Town Clerk PO Box 25 Municipal Offices Edenvale Die amides word egter gevestig op artikel 7 Klerksdorp 60 of 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos 2 December December 983 volg bepaal:, Notice No 9/983 Notice No 93/983

92 ' PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER STADSRAAD VAN EDENVALE date of publication of this notice in the Provin lamation of a public road over a portion of Erf cial Gazette, viz 28 December , Alrode as indicated on Diagram SG No PERMANENTE SLUITING VAN ERF 548, A6580/83 EASTLEIGH ASOOK 'N GEDEELTE VAN PRINSLOO HORWOODSE PLAAS, EDENVALE Town Clerk The purpose of the contemplated proclama Municipal Offices tion is to improve the Combrinck /Garfield Ingevolge die bepalings van artikel 68 van die Civic Centre Street junction in Alrode Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, word Alberton hiermee bekend gemaak dat die Stadsraad van 28 December 983 Copies of the petition and the aforementioned voorneme is om Erf 548, Eastleigh, asook 'n Notice No 83/983 diagrams may be inspected at the office of the gedeelte van Horwoodse Plans, Edenvale, Town Secretary during normal office hours permanent te sluit Any person who has any objection to such Die Raad se besluit in verband met die STADSRAAD VAN ALBERTON proclamation, must lodge his objection in writvoorgenome sluiting en 'n plan wat die ligging en in in duplicate with the Town Clerk, Municipal grense van die erf aantoon, le vir 'n tydperk van WYSIGING VAN BEGRAAFPLAASsestigent, Offices, of Local Civic Government, Centre tor (60) dae vanaf Alberton Pretoria and within the Direc one 2 Desember 983, VERORDENINGE: 2 WYSIGING VAN gedurende gewone kantoorure by Kantoor 345, SANITERE month after the last publication of this notice viz EN VULLISVERWYDERINGSnot later than February 984 Munisipale Kantore, Tiende Lean, Edenvale, TARIEF; 3 WYSIGING VAN WATERter insae VOORSIENINGSVERORDENINGE 7 3 PRINSLOO Perrone wat teen die voorgename sluiting Town Clerk Kennis geskied hiermee ingevolge die bebeswaar wil aanteken of wat Civic Centre enige eis tot palinge van die Ordonnansie op Plaaslike Be Alberton skadevergoeding, indien die sluiting uitgevoer stuur, 939, dat die Stadsraad van Alberton van 28 December 983 word, wil indien, moet sodanige beswaar en/of voomeme is om die onderstaande verordeninge Notice No eis skriftelik by die Stadsklerk 80/983 indien voor 27 te wysig, naamlik: Februarie 984 Die Begraafplaasverordeninge, afgekondig K F WARREN by Admimstrateurskennisgewing 267 van 8 STADSRAAD VAN ALBERTON Augustus 973; Munisipale Kantore 4 Posbus 25 2 die Saniare en Vullisverwyderingstarief, PROKLAMASIE VAN 'N OPENBARE PAD Edenvale afgekondig by Administrateurskemusgewing OOR 'N GEDEELTE VAN ERF 70, van 26 hum 968; en ALRODE 2 Desember 983 Kennisgewing No 93/983 3 die Watervoorsieningsverordeninge, afge Kennis geskied hiermee ingevolge die be kondig by Administrateurskennisgewing 302 van palinge van artikels 4 en 5 van die "Local 8 Maart 978 Authorities Roads Ordinance, 904" dat die Stadsraad van Alberton 'n versoekskrif by Sy Die algemene strekking van bogenoemde Edele die Administrateur ingedien het vir die wysigings is onderskeidelik soos volg naamlik: proklamasie van 'n openbare pad oor 'n gedeelte van Erf 70, Alrode soos meet volledig aangedui Om die wydte van randstene van gedenk Plan SG No A6580/83 werk op grafte te verminder van op 50 mm na 'n TOWN COUNCIL OF ALBERTON minimum van 00 mm; proklamasie is om Die ansluiting doe! van die vanbeoogdenck Combn en Garfield AMENDMENT TO CEMETERY BY 2 om die lariat vir die verwydering en street diea, Alrode te verbeter LAWS; 2 AMENDMENT TO SANITARY verbranding van karkasse en afval te verhoog; AND REFUSE REMOVAL TARIFF; 3 en Afskrifte van die versoekskrif en landmeter AMENDMENT TO WATER SUPPLY BY kaarte hierbo vermeld, 6 gedurende kantoorure LAWS 3 om die gelde betaalbaar vir die lewering in die kantoor van die Stadsekretaris ter insae van water te bereken ongeag die aantal meters Notice is hereby given in terms of the provi op die perseel geinstalleer; en Enigiemand wat beswaar wil opper teen die sions of the Local Government Ordinance, voorgestelde moet sodanige be 32 dat 0 % korting op die gelde betaalbaar 939, that the Town Council of Alberton provir die lewering van water toegestaan word vir in swam: skriftelik tweevoud by die Stadsklerk, rȯm klamasie, poses to amend the following by laws, namely: Munisipale Kantoor, Burgersentrum, Alberton maandelikse gebruik wat Id oorskry en die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria The Cemetery Bylaws adopted by Admin Afskrifte van bovermelde wysigings 6 vir 'n indien binne een maand na die laaste publikasie nistrator's Notice No 267 dated 8 August 973; tydperk van veertien dae vanaf datum van van hierdie kennisgewing, dit wil se me later as 2 the Sanita and Refuse Removal Tariff priblikasie van hierdie kennisgewing in die Februarie 984 nie ry Koerant by die Kantoor adopted by Administrator's Notice No 679 dated van die 3 PRINSLOO Rand, Burgersentrum, Alberton gedurende 26 lone 968; and Stadsklerk kantoorure ter insae Burgersentrum 3 adted by the Administrator's WaterNotice 302 MarchB da fed 8 Enige persoon wat beswaar teen voomielde Alberton 978 wysigings wil aanteken Enact dit skriftelik by die 28 Desember 983 The general purport of the above amend Stadsklerk doen binne veertien dae na die Kennisgewing No 80/983 ments is respectively as follows, namely: datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, naamlik 28 Desem To reduce the width of kerbing of memorial bet 983 works on graves from 50 mm to a minimum of 00 mm PRINSLOO Stadsklerk EDENVALE TOWN COUNCIL 2 To increase the tariff for the removal and Munisipale Kantore incineration of carcases and refuse; and Burgersentrum PROPOSED AMENDMENT OF THE EDEN VALE TOWNPLANNING SCHEME 980: Albertan 3 to calculate the charges for the supply of 28 Desember 983 AMENDMENT SCHEME 57 water irrespective of the number of meters Kennisgewing No 83/983 installed on the premises; and The Town Council of Edenvale has prepared a draft amendment town planning scheme to be 32 that the charges payable for the supply of known as Amendment Scheme 57 water be subject to a rebate of 0 % in respect of a consumption in excess of k/ per This draft scheme contains the following month proposals: TOWN COUNCIL OF ALBERTON Copies of these amendments are open for To substitute an amended definition for inspection during normal office hours at the PROCLAMATION OF A PUBLIC ROAD the definition of dwelling house" in Clause 2 offices of the Council, Civic Centre, Alberton OVER A PORTION OF ERF 70, ALRODE whereby provision is made for more than one for a period of fourteen days from the date of dwellingunit per erf publication hereof in the Provincial Gazette Notice is hereby given in terms of the provisions of section 4 and 5 of the Local Authorities 2 To allow the erection of tied dwelling units Any person who desires to record his objet Roads Ordinance, 904, that the Town Council on erven measuring 99 m2 to 400 m2 and tion to these amendments must do so in writing of Alberton has lodged a petition with the free standing or tied dwelling units on erven to the Town Clerk within fourteen days of the Honourable the Administrator for the proc larger than 400 m2 On no erf shall more than

93 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER Illone fed dwelling unit consisting of two dwell sodanige vertoe rig, kan hy skriftelik versoek dat ander gelde waarvoor by ingevolge hierdie bylac ingunits be allowed hy dew die plaaslike bestuur aangehoor word aanspreeklik mag wees, aan die Raad noel watergeld betaal wat ooreenkomstig die 3 The amendment of the density zoning of K F WARREN volgende formule bereken word:" erven in Dowerglen and Dunvegan from I Stadskkric dwelling per err to " dwelling per 700 m with Munisipale Kantore 2 Deur item (u) van Deel B van die Bylae to a maximum of 2 dwelling units per erf' Posbus 25 skrap Edenvale P G VAN R VAN OUDTSHOORN Particulars of this scheme are open for inspec 60 tion at the Council's Office building, Room 355, 28 December Stadsklerk 983 Municipal Building, Van Riebeeck Avenue, Kennisgewing No 94/983 Burgersentrum Edenvale, during normal office hours for a Posbus 48 period of six (6) weeks from the date of the first Ennel publication of this notice, which is 28 December Desember 983 Kennisgewing No 29/983 Any owner or occupier of immovable proper ty situated within the area to which the above ERMELO TOWN COUNCIL named draft scheme applies or within 2 kilometres of the boundary thereof may in AMENDMENT OF CHARGES FOR THE writing lodge any abjection with or may make PROVISION OF A SEWERAGE SERVICE CITY OF JOHANNESBURG any representations to the abovenamed local authority in respect of such draft scheme within The determination of charges in terms of AMENDMENT TO FOODVENDING BYsix (6) weeks of the first publication of this section 80B(8) of the Local Government Ordi LAWS notice, which nonce, 939, for the Supply of a Sewerage is 28 lodging December any such 983, objection and he or making when such Service of the Ennelo Town Council, published It is hereby notified in terms of section 96 of representations, request in writing that he be under Municipal Notice 6/98 in the Provincial the Local Government Ordinance, 939, that heard by the local authority Gazette 454 dated 8 July 98, is hereby the Council intends to amend the Food Vending further amended with effect from July 983 as Bylaws published under Administrator's Notice follows: 246, dated 3 March 976 K F WARREN Town Clerk By the substitution of the first paragraph of The general purport of the amendment is item (t) of Part B of the Schedule up to the word to Municipal Offices "formula" of the following paragraph: (a) reflect in section 7 of the Food Vending PO Box 25 "'The owner or occupier of any premises or Bylaws, the substitution of the recently prom Edenvale area (including Wesselton Black Township and ulgated By laws relating to Licences and Busi 60 any extension thereof including Eastern Trans ness Control for the repealed Bylaws and 28 December 983 veal Administration Board as consumer or any Regulations relating to Licences and Business Notice No 94/983 other township area to which this Council supply Control; any kind of services in bulk or any other manner) who discharged any sewage into the (b) bring the required height of the Council's sewer, drain or drainage installation storeroom in line with the height required in STADSRAAD VAN EDENVALE for terms of the FoodHandling By laws processing at the Council's sewage treatment works shall in addition to any other charges for Copies of the proposed amendment are open which he may be liable in terms of this Schedule for inspection dunng office hours at Room 0207, VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE pay to the Council a sewerage charge which shall Block A Civic Centre, Braamfontein, Johan EDENVALESE DORPSBEPLANNINGSKE be calculated in accordance with the following nesburg for a period of fourteen days from the MA 980: WYSIOINGSKEMA 57 formula:" date of publication hereof in the Provincial 2 By the deletion of item (u) of Part B of the Gazette, ie from 28 December 983 Schedule Die Stadsraad van Edenvale het 'n wysigings Any person who wishes to record his objecontwerpdorpsbeplanningskema opgestel wat be P J G VAN R VAN OUDTSHOORN tion to the said amendment must do so in writing kend sal staan as Wysigingskema No 57 Town Clerk to the undermentioned within fourteen days of Civic Centre date of publication of this notice in the Provin Hierdie ontwerpskema bevat die volgende PO Box 48 dal Gazette 0 voorstelie: Ermelo ALEWYN BURGER 2350 I Om in Klousule 2 Town die woordomskrywing Clerk van "Woonhuis" te vervang met 'n December 983 gewysigde 29/983 No 28 Civic Centre woordomskrywing waardeur vir Notice meer as een Braamfontein wooneenheid per erf voorsiening gemaak word Johannesburg 28 December Om die aprigting van gekoppelde wooneenhede op eiendomme groot 99 nf tot STADSRAAD VAN ERMELO 400 in' en losstaande of gekoppelde wooneenhede op eiendomme grater as 400 nri WYSIGING VAN VASSTELLING VAN STAD JOHANNESBURG moontlik te maak Op geen erf sal meer as een GELDE VIR DIE LEWERING VAN 'N gekoppelde eenheid van twee wooneenhede RIOLERINGSDIENS WYSIGING VAN DIE VOEDSELSMOUStoegelaat word the Die VERORDENINGE vasstelling van gelde ingevolge artikel 3 Die wysiging van die digtheidsonering van 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be Hierby word ingevolge artikel 96 van erwe in Dower die en en Dunvegan vanaf " stuur, 939, vir die Lewering van 'n Riolerings Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, kenris woonhuis per erf' na " woonhuis per 700 m2 diens van die Stadsraad van Ermelo, afgekondig gegee dat die Stadsraad van Johannesburg met 'n maksimum van 2 wooneenhede per erf' by Munisipale Kennisgewing 6/98 gepubliseer in die Provinsiale Coe t 454 van 8 Julie 98, vpomemens is om die Voedselsniousverordeninge wat by Administrateurskennisgewin 246 Besonderhede van hierdie skema re ter insae word meth' ' nether vaunt Julie 983 coos nolg by die Read se kantore, Kamer 355, Munisipale van 3 Maart 976 afgekondig is, te wysig " rewysj8; Gebou, Van Riebeecklaan, Edenvale, Die bred strekking van die wysiging is gedurende gewone kantoorure vir 'n tydperk om: Deur die eerste paragraaf van item (t) van van ses (6) weke van die datum van die eerste Deel B van die Bylae tot en met die woord (a) in artikel 7 van die Voedselsmousverorpublikasie hiervan, naamlik 28 Desember 983 "word" waar dit die derde keer voorkom deur deninge te verwys na die vervanging van die die volgende paragraaf te vervang: Enige eienaar of besitter van herroepte Verordeninge betreffende onroerende Lisensies en die eiendom cheer oar Besighede deur die Verorde geled binne 'n gebied waarop boge "Die eienaar of bewoner van enige pence! of ninge betreffende noemde ontwerpskema van Lisensies en die B cheer oor 0 toepassing is of gebied (insluitende Wesselton Swarwoongebied Besighede wat onlangs afgekondig is; binne 2 kilometer van die wens daarvan, ken en enige uitbreiding daarvan en omvat Adminisskriftelik enige beswaar indien by of vertoe tot trasieraad OosTransvaal as die verbruiker en die verlangde hoogte van die pakkamer in bogenoemde plaaslike bestuur rig ten opsigte sluit ook in enige dorpsgebied aan wie die Raad oo(b) reenstemming te bring met die h te wat van sodanige ontwerpskema binne ses (6) weke klein of grootmaat dienste fewer) wat rioolwa ingevolge die Voedselhanteringsvero (minieninge venal die eerste publikasie van hierdie ken ter in die Raad se straatriool en perseelriool verlang word nisgewing naamlik 28 Desember 983 en wan stelsel ontlas vir verwerking by die Raad se neer by enige sodanige beswaar indien of rioolsuiweringsaanlegte, meet benewens die Afskrifte van die voorgestelde wysiging is vir

94 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 'n tydperk van veertien dae van die publikasie LEANDRA TOWN COUNCIL rand Leandra, gepubliseer in Provinsiale hiervan in die Provinsiale Koerant, naamlik 28 Koerant 48 van 0 Desember 980, ander Desember 983, ter insae beskikbaar by Kan AMENDMENT TO THE DETERMINATION Munisipale Kennisgewing 2/980, sons toor gewy 0207, Blok S, die Burgersentrum, Bream OF CHARGES FOR WATER SUPPLY sig, word hierby vanaf 5 September 983 fontein, Johannesburg gewysig deur na item 2 die volgende in te voeg: The determination of Enigiemand wat teen die wysiging beswaar wil charges in terms of section 80B(8) of the Local Government Ordi "3 Wanneer the Raad spesiale maak, moet sy beswaar binne veertien dae na beperkings nonce, 939, for Water ofsuppl y the Leandra toepas op die voorsiening van water ingevolge die publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant Town Council, Municipal Notice 2/980, pub artikel 7() van die Watervoorsieningsverordeskriftelik by die ondergetekende indien lished in Provincial Gazette 48, dated 0 ninge, afgekondig by Administrateursken ALEWYN BURGER December 980, as amended, is hereby further nisgewing 866 van 3 Desember 978 kan die Stadsklerk amended with effect from 5 September 983 by raad die volgende gelde hef: Burgersentrum the insertion after item 2 of the following: () Huishoudelike Verbruikers: Braamfontein Johannesburg "3 When the Council imp special restric Lions (a) Vir die eerste 0 to the supply of water iose Id of gedeelte daarvan: 28 Desember n terms of section R4 7() of the Water Supply Bylaws, published under Administrator's Notice 866, dated 3 (b) Vir die daaropvolgende kl tot 30 Id: 40c December 978 the Council may, by notice, levy per Id TOWN the following charges: COUNCIL OF KRUGERSDORP (c) Vir die daaropvolgende kl tot 60 kl: 80c () Household Consumers: per k/ PROPOSED AMENDMENTS TO BYLAWS (a) For the first 0 Id or part thereof: R4 (d) Bo 60 kl: R,60 per kl Notice is hereby given in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, No 7 of (b) Thereafter, for the next k/ up to 30 k 40c (2) SuidAfrikaanse Vervoerdienste: 939, that the Council intends amending its Per et bylaws for the Control of Outdoor Advertising a) Vir die eerste 50 Id of gedeelte daarvan: (c) Thereafter, for the next k/ up to 60 Id: 80c R3(0 The general purport of the amendments are to Per el further govern the display of direction signs and (byvir die daaropvolgende k/ tot 000 Id: 40c (d) Above 60 Id: advertising hoardings and to amend the tariff ofper R,60 per kl kl fees in regard thereto (2) South African Transport Services: (c) Bo 000 Id: R,60 per W Copies of these amendments will lie open for (a) For the first 50 kl or part thereof: R30 inspection (3) Skate: during normal office hours at the office of the Town Secretary Room 29, Town (b) Thereafter, for the next Id up to 000d: (a) Vir die eerste 0 Id of gedeelte daarvan: Hall Krugersdorp for a period of fourteen days 40c per kl R4 from the date of publication of this notice (c) Above 000 Id: R,60 per kl (b) Vir die daaropvolgende Id tot 200 Id: 40c Any person who wishes to lodge an objection per itl against the proposed amendments must do so in (3) Schools: writing to the undersigned within fourteen days (c) Ho 200 Id: R,60 (a) For the first per kj 0 Id or part thereof: from the date of publication of this notice in the R4 Provincial Gazette (4) Gevangenis: (b) Thereafter for the next Id up to c Town Hall PO Box 94 I L NIEUWOUDT Per " (a) Vir die eerste 0 Id of gedeelte daarvan: Town Clerk (c) Above 200 Id: R,60 per Id (4) Goal: R4 (b) Vir die daaropvolgende k/ tot 40c per kl k 28 December 983 (a) For the first 0 Id or part thereof: R4 (c) Bo 000 kt R,60 Notice No per kl 52/983 (b) Thereafter for the next Id up to 000 per kj Id: 40c (5) Koshuise: (a) (c) Above 000 Kt Vir die eerste 0 Id of gedeelte daarvan: STADSRAAD VAN KRUGERSDORP R,60 per U R4 (5) Hostels: VOORGENOME WYSIGING VAN VEROR (b) Vir die daaropvolgende kj tot 300 Id: 40c DENINGE (a) For the first 0 Id or pan thereof: R4 per lc/ Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa (b) _Thereafter for the next k/ up to c (c) Bo 300 kl: R,60 per kl lings van artikel 96 van die Ordonnansie op Per kl (6) Woonstelle: Plaaslike Bestuur, No 7 van 939, dat die (c) Above 300 kt R,60 per kl Stadsraad van Krugersdorp van voorneme is om (a) Vir die eerste 0 Id of gedeelte daarvan: die Verordeninge betreffende die beheer van (6) Flats: R4 buitereklame te wysig (a) For the first 0 Id per part thereof: R4 (b) Vir die daaropvolgende kl tot 200 kl: 40c Die algemene strekking van die wysiging is per W om die vertoon van ngtingtekens en re (b) Thereafter for the next k/up to200 kl: 40c (c) Bo 200 kl : klklameborde verder te reel cn die tarief van gelde per I R,60 per ten opsigte van sekere tekens te wysig (c) Above 200 k/: R,60 per W G M VAN NIEKERK A fskrifte van hierdie verordeninge is Stadsklerk Munisie gedurende gewone kantoorure by die kantoor kantore G M VAN NIEKERK Posbus2pal0 van die Stadsekretaris, Kamer 29, Stadhuis, 0 Krugersdorp ter insae vir 'n tydperk van veer Town Clerk Leslie municipal den dae vanaf die datum van publikasie van PO Box 200 hierdie 28 Desember 983 kennisgewing Leslie Kennisgewing No 5/983 Enige persoon wat beswaar teen die voorge _ 66 stelde wysigings wil aanteken, moet dit skriftelik 28 December 963 binne veertien dae na die datum van publikasie Notice No 5/983 van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die ondergetekende indien LOCAL AUTHORITY OF LICHTENBURG J J L NIEUWOUDT STADSRAAD LEANDRA SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Stadsklerk FOR THE FINANCIAL YEAR 983/84 Stadhuis WYSIGING VAN VASSTELLING VAN Posbus 94 GELDE VIR WATERVOORSIENING Notice is hereby given in terms of section Krugersdorp 6(4)(a) of the Local Authorities Rating Ordi 28 Desember 983 Die vasstelling van gelde ingevolge artikel nance, 977 (Ordinance of 977), that the Kennisgewing No 52/983 80E(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be supplementary valuation roll for the financial stuur, 939, vir Watervoorsiemng van die Stads year 983/84 of all rateable property within the 000 Id: ii

95 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER municipality has been certified and signed by the (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'a beswaar stuur, 939, vir Watervoorsiening van die Studs 7 chairman of the valuation board and has there maker is nie, kan teen enige beslissing van 'n raad van Meyerton, gepubliseer in Provinsiale fore become fixed and binding upon all persons waarderingsraad appal aanteken op die wyse in Koerant 4240 van 29 Desember 982, soos concerned as contemplated in section 6(3) of subartikel () beoog en enige ander persoon wat gewysig, word hierby vanaf 6 September 983, that Ordinance the 'n beswaarmaker is nie man wat regstreeks soos volg gewysig: deur in bedicsing van in waarderingsraad geraak Deur in item 2() die woorde "Enige However, attention is directed to section 7 or word, kan op dergelike Ire, teen sodanige verbruiker, per meter, uitgesonderd soos in 38 of the said Ordinance, which provides as beslissing appal aanteken subitem (2) bepaal'' deur die volgende woorde follows: 'n Vorm vir kennisgewing van appal kan van te vervang: "Enige verbruiker, per meter, uitge "Right of appeal against decision of valuation die sekretaris van die waarderingsraad verkry sonderd soos in subitems (2) en (3) bepaal" board word SEKRETARIS: WAARDERINGSRAAD 2 Deur in item 2()(a) die woorde "Enige 7() An objector who has appeared or has Burgersentrum hoeveelheid" deur die mtdnikking: "0 tot 25 kr been represented before a valuation board, Lichtenburg te vervang including an objector who has lodged or pre 28 Desember 983 sented a reply contemplated in section 5(4), KennisgewingNo 38/983 3 Deur subitem (b) van item 2 deur die volgende te vervang: "Meer as 25 k/ tot 30 kl, may appeal against the decision of such board in respect of which he is an objector within thirty per kl: 90,78c" days from the date of the publication in the 4 Deur na item 2()(b) die volgende in te Provincial Gazette of the notice referred to in MEYERTON TOWN COUNCIL voeg: section 6(4)(a) or, where the provisions of section 6(5) are applicable, within twenty one AMENDMENT TO THE DETERMINATION () "(c) Meer as 30 kj, per Id: R,856; days after the day on which the reasons referred OF CHARGES FOR WATER SUPPLY to therein, were forwarded to such objector, by (2) (d) Minimum vordering: R5" lodging with the secretary of such board a notice The determination of charges in terms of 5 of Deur na item 2(2) die volgende in te voeg: appeal in the manner and in accordance with section 806(8) of the Local Government Ordithe procedure prescribed and such secretary nance, 939, for Water Supply of the Meyerton "(3) Woonstelle per wooneenheid: shall forward forthwith a copy of such notice of Town Council, published In Provincial Gazette appeal to the valuer and to the local authority 4240, dated 29 December 982, as amended, are (a) 0 tot 7 k/ verbruik, per kl: 45,39c concerned hereby further amended with effect from 6 September 983, as follows: (b) Meer as 7 kj tot 22 k/ verbruik, per Id (2) A local authority which is not an objector 90,78c may appeal against any decision of a valuation By the substitution in item 2() for the board in the manner contemplated in subsection words: "Any consumer, per meter, except as (c) Meer as 22 ki verbruik, per kh R,856 (I) and any other person who is not an objector provided in subitem (2$" of the words "Arty R5but who is directly affected by (d) Minimum a decision of a consumer, per meter, except as provided in heffing: valuation board may, in like manner, appeal subitems (2) and (3)" (4) Volmaak van swembaddens: against such decision" 2 By the substitution in item 2()(a) for the (a) Dat nuwe swembaddens slegs eenkeer A notice of appeal form may be obtained from words "Any quantity" of the expression "0 to 25 vooraf op gesag van 'n permit deur die plaaslike the secretary of the valuation board kr owerheid uitgereik volgemaak mag word teen SECRETARY: VALUATION BOARD die tarief soos bepaal In artikel 2()(a) Civic Centre 3 By the substitution for subitem (b) of item Lichtenburg 2() of the following: "More than 25 Id to 30 U, (b) Dat die hoeveelheid water benodig vir die 28 December 983 per Id: 90,78c" viii van 'n nuwe swembad deur die Stadsin Notice No 38/983 4 By the insertion after item 2()(b) of the genieur bepaal word" following: 6 Deur die bestaande item 2(3) te hemom PLAASLIKE BESTUUR VAN LICHTEN "(c) More than 30 Id, per Id: R,856; mer na 2(5) BURG A D NORVAL (2) (d) Minimum charge: R5" Stadsklerk AANVULLENDE WAARDASIELYS VIR pale Kantore DIE BOEKJAAR 983/84 5 By the insertion after item 2(2) of the Menuyton following: 28 Desember Kennis word hierby ingevolge artikel 6(4)(a) van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van "(3) Flats per living unit: Plaaslike Besture, 977 (Ordonnansie van (a) 0 to 7 kl consumed, per Id: 45,39c TOWN COUNCIL OF MID D ELB URG 977), gegee dat die aanvullende waarderingslys TRANSVAAL " stir die boekjaar 983/84 van alle belasbare (b) More than 7 Id to 22 U consumed, per eiendom binne die munisipaliteit deur die voor kl: 90,78e AMENDMENT OF BY sitter van die waarderingsraad gesertifiseer en LAWS geteken is en gevolglik finaal en bindend geword (c) More than 22 kl consumed, per kl: It is hereby notified in terms of the provisions het op alle betrokke persone soos in artikel R,856 of section 96 of the Local Government Ordi 6(3) van daardie Ordonnansie beoog mince, 939, as amended, that the Town Council (d) Minimum charge: R5 intends: Die aandap word egter gevestig op artikel 7 further amend the Standard Electricity of 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos (4) Filling of swimming pools: To published under Aministrator's Notice volg bepaal: (a) The fining, once only, of newly con 627 of November 24, 97, as amended, and "Reg van appal teen beslissing van waarde strutted pools under the authority of a permit adopted by the Council under Administrator's ringsraad issued by the local authority at the tariff Notice 95 of December 5, 973, as amended in determined in section 2()(a) order to make provision for a tariff for the 7() 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarde supply of electricity from the streetlight output ringsraad verskyn het of verteenwoordig was, (b) That the quantity of water required for with a maximum limit of 2 ampere met inbegrip van 'n beswaarmaker wat 'n the filling of newly constructed swimming, pools Copies of these amendments are lying for antwoord soos in artikel 5(4) beoog, ingedien be determined by the Town Engineer' inspection at the office of the Council until of voorgele het, kan teen die beslissing van 6 By renumbering the existing item 2(3) to January, 984 sodanige raad ten opsigte waarvan by 'n be 2(5) Any person who wishes to object to the swaarmaker is, binne dertig dae vanaf die datum van die publikasie in die Provinsiale Koerant A D NORVAL proposed amendments, must lodge his objection van die kennisgewinp in artikel 6(4)(a) genoem Town Clerk in writing with the Town Clerk, Municipal of, waar die bepalings van artikel 6(5) van Municipal Offices Offices, Wanderers Avenue (PO Box 4) Mid toepassing is, binne eenentv/intig dae na die Meyerton delburg on or before January, 984 dag waarop die redes daarin genoem, aan 28 December December 983 sodanige beswaarmaker 8estuur is, appal aan teken deur by die sekretans van sodanige raad 'n STADSRAAD VAN MEYERTON STA DS RA AD VAN MIDDELBURG 40 kennisgewing van appal op die vryse soos TRANSVAAL voorgeskryf en in ooreenstemming met die WYSIGING VAN VASSTELLING VAN" prosedure soos voorgeskryf in te dien en soda GELDE VIR WATERVOORSIENING WYSIGING VAN VERORDENINGE nige sekretaris stuur onverwyld 'n afskrif van sodanige kennisgewing van appal aan die waar Die vasstelling van gelde ingevolge artikel Daar word hierby ingevolge die bepalings van deerder en aan die betrokke plaaslike bestuur 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike

96 , the TOWN PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER Bestuur, 939, soos gewysig, bekend gemaak aanteken, moet dit skriftelik by die 984 om 2h00 skriftelik by die ondergetekende I datum van publikasie van hierdie kennisgewing P Die M WAGENER Standaard Elektrisiteitsverordeninge in die Provmsiak Koerant Stadsklerk afgekondig by Administrateurskennisgewing Munisipale Kantore 627 van 24 November 97, soos gewysig, en G J BRITS Posbus 23 dat die Raad van voomeme is om; Ondergetekende indien binne veertien dae na indien _ deur die Raad aangeneem by Admmistrateurs Waarnemende Stadsklerk Nigel kennisgewing 95 van 5 Desember 973, soos 490 gewysig, verder te wysig ten einde voorsiening to Stadhuis45 28 Desember 983 maak vir 'n tarief vir die lewering van elektri Posbus siteit vanaf straatligtoevoere met 'n maksimum Nelspruit Kennisgewing No 7/ beperking van 2 ampere Desember 983 Afskrifte van hierdie wysigings le ter insae ten Kennisgewing No 90/983 TOWN COUNCIL OF NIGEL kantore van die Raad tat Januarie 984 ADOPTION OF BYLAWS Enige persoon wat beswaar teen die voorge stelde wysigings wens aan te teken moet sy Notice is hereby given in terms of section 96 of beswaar sknftelik voor of op Januarie 984 by the Local Government Ordinance, 939, that die Stadsklerk, Munisipale Kantore, Wan the Town Council of Nigel intends, subject to dererslaan, (Posbus 4), Middelburg indien the Administrator's approval, to adopt Health Bylaws for Creches and CrechesCumNursery 28 Desember 983 TOWN COUNCIL OF NIGEL Schools for Black children CLOSING OF STREETS The purport of the proposed adoption of the bylaws'is to exercise control in respect of such Notice is hereby given in terms of section 67 of Creches and CrèchesCumNursery Schools Local Government Ordinance, 939, that COUNCIL OF NELSPRUIT t& Town Council of Nigel intends to close the Particulars of the by laws are open for inspec following parks and streets permanently: don at the office of the Town Secretary, AMENDMENT OF BY LAWS FOR THE Municipal Offices, Nigel, during normal office REGULATION OF PARKS, GARDENS, Leeds Road: Between Hornsea and Hull hours for a period of 4 days from date of CAMPING GROUNDS AND OPEN SPACES Road publication hereof, viz 28 December 983, and any objections should be lodged with the under Notice is hereby given in terms of section 96 of 2 Hull Road: Between Hornsea and Leeds signed in writing on or before January 984 the Local Government Ordinance, 939, that Road the Council intends amending the By laws for P M WAGENER the Regulation of Parks, Gardens, 3 Hornsea Road: Between Leeds and Ilkley Camping Town Clerk Grounds and Open Spaces of the Nelspruit Road Municipal Offices Municipality, published under Administrator's 23 4 Pudsey Road: Between Beverley and Notice 50, dated 22nd January, 958, as PN0iger" Ilkley Road amended December 983 Further particulars of the proposed closings as The general purport of this amendment is to well as a plan indicating the situation of the Notice No 69/983 increase the existing tariffs in respect of the streets are open to inspection at the office of the caravan park of the Town Council Town Secretary during normal office hours Copies of the proposed amendment will be Any person who wishes to raise objections or STADSRAAD VAN NIGEL open for inspection at the office of the Town who will have any claim for compensation if such Secretary, Municipal Offices, for a period of closings are carried out must lodge such objet AANNAME VAN VERORDENINGE fourteen days from data of publication hereof tion or claim, as the case may be, with the Any person who desires to lodge an objection to undersigned in writing on or before 2h00 on Kennis word hiermee gegee ingevolge artikel the proposed amendment, must do so, in writ Monday 27 February van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, ing, to the Town Clerk within fourteen days 939, dat die Stadsraad van Nigel van voomeme from date of publication of this notice in the P M WAGENER is om, onderhewig aan goedkeuring van die Provincial Gazette Town Qerk Administrateur, Gesondbeidsverordeninge vir O I BRITS Municipal Offices Kinderbewaarhuise en Kinderbewaarhuis Cum Acting Town Clerk PO Box 23 Kleuterskole vir Swart kinders aan te neem Town Hall Nigel PO Box Die strekking van die voorgenome aanname Nelspruit 28 December 983 van die verordeninge is om beheer uit te oefen 200 Notice No 7/983 met betrekking tot sodanige Kinderbewaarhuise 28 December 983 en Kinderbewaarhuise CumKleuterskole Notice No 90/983 Besonderhede van die verordeninge is ter insae STADSRAAD VAN NIGEL in die kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Nigel, gedurende gewone STADSRAAD VAN NELSPRUIT SLUITING VAN STRATE kantoorure vir 'n tydperk van 4 dae vanaf datum van publikame hiervan, naamlik 28 Desember 983 en enige besware moet voor op WYSIGING VAN VERORDENINGE VIR Kerins word hiermee gegee ingevolge artikel DIE REGULERING VAN PARKE, TUINE, 67 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, Januarie 984 skriftelik by die ondergetekende KAMPPLEKKE EN OPERUIMTES 939, dat die Stadsraad van Nigel van voorneme mgedien word is om die volgende skate permanent te skit: p M WAGENER Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Stadsklerk Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, be I Leednveg: Tussen Homsea en Hullweg Munisipale Kantore kend gemaak dat die Raad voomemens is om 2 Hullweg: Tussen Homsea en Leedsweg Posbus 23 die Verordeninge vir die Regulering van Parke, Nigel Tuine, Kampplekke en Operuimtes van die 3 Hornseaweg: Tussen Leeds en Bkleyweg 490 Munisipaliteit Nelspruit, deur die Rand 28 Desember 983 aangeneem by Adminntrateurskennisgewing 50 4 Pudseyweg: Tussen Beverley en Kennisgewing No 69/983 van 22 Januarie 958, soos gewysig, verder te Ilidenveg wysig Verdere besonderhede van die voorgenome Die algemene strekking van hierdie wysiging sinning, asook 'n plan waarop die ligging van die is om die bestaande tariewe van die Raad se betrokke strate aangetoon word is ter insae in TOWN COUNCIL OF ORKNEY woonwapark te verhoog die kantoor van die Stadsekretaris gedurende gewone kantoorure STOPPING PLACES ALONG PROVINCIAL Afskrifte van die voorgestelde wysiging sal vir ROAD P322; PUBLIC OMNIBUS SERVICE 'n tydperk van veertien dae vanaf datum van Enigeen wat beswaar teen die voorgenome FOR BLACKS WITHIN THE MUNICIPAL publikasie hiervan gedurende gewone kantoor sluiting wil opper of wat enige eis om skadever TTY OF ORKNEY ure by die kantoor van die Stadsekretaris, goeding sal he indien sodanige dulling uitgevoer Munisipale Kantore, ter insae 8, en enige word, moet sodanige beswaar of cis, na gelang Notice is hereby given in terms of section 65 persoon wat beswaar teen sodanige wysiging wil van die geval, voor of op Maandag 27 Februane bis of the Local Government Ordinance 939, im

97 (iii) mak IPthat the Town Council of Orkney has deter I ip) 0 (iii) PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER Enige ppeerrss0000nn wat teen die voorgestelde velopment Fund is that the Local Authorities mined at a meeting held on 29 November 983, bushalteshtilhouplekke vir die openbare bus Capital Development Fund Ordinance, 978 the bus stops/stopping places along Provincial diens vir Swartes beswaar wil aanteken, moet sy (Ordinance 9 of 978), which was published on 3 Road P322 in respect of the public omnibus beswaar binne 2 (eenentwintig) dae van die November 978, has taken over the function of service for Blacks within the Municipality of datum waarop hierdie kenmsgewing in die the relative bylaws Orkney, as set out in detail in the Schedule Offisiele Koerant van die Provinsie 'Transvaal hereunder and which lies open for inspection at verskyn maar in elk geval nie later nie as 20 Copies of the bylaws to be repealed will be the office of the Town Secretary in Room 25, Januane 984, skriftelik by die ondergetekende open to inspection at the office of the Council Civic Centre, Patmore Road, Orkney indien (Room 4022, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria) for a period of fourteen Any person who wishes to object to the Die datum van inwerkingtreding van die (4) days from the date of publication of this proposed bus stops/stopping places in respect of betrokke bushalteslstilhouplekke is vasgestel op notice in the Transvaal Provincial Gazette (28 the public omnibus service for Blacks within the een () maand na datum van_ publikasie van December 983) Municipality of Orkney, must do so in writing to hierdm keninsgevring in die Made Koerant reach the undersigned within 2 (twentyone) van die Prom= Transvaal, met dien verstande Any person who wishes to object to this days after the date of publication of this notice in dat germ geldige besware daarteen ontvang word repealing must do so in writing to the underthe Official Gazette of the Province of Trans nie signed within fourteen (4) days after the date of vaal, but not later than January 20, 984 publication referred to in the immediately pre BYLAE ceding paragraph The date of validation of the relevant bus stops/stopping places, is determined on as one Vanaf Klerksdorp na Orkney P DELPORT () month after the date of publication of this Town Clerk notice in the Official Gazette of the Province of (i) Aan die oostekant van Pad P322 ten snide Municipal Offices Transvaal, provided that no objections are being van die indraaipad na die plaas Nooitgedacht No PO Box 440 received to the proposed stopping places 434 (Ou Sjinese wankel) Pretoria 000 SCHEDULE (ii) Aan die oostekant van Pad P322 ten 28 December 983 snide van die Inryaraansluiung Notice No 292/983 From Klerksdorp to Orkney (repot Assie's Pawn Orkne/ hop) (i) On the eastern boundary of Road P322, (fil) Arm die oostekant van Pad P322 net south of the road which turns in to the farm verby die suidelike ingang na Orkney spoorweg STADSRAAD VAN PRETORIA Nooitgedacbt No 434 (Old Chinese shop) stasie (ii) On the eastern boundary of Road P322, (iv) Aan die noordekant van Fleckerwegver HERROEPING VAN DIE STUDIELEsouth of the Orkney Drive in junction (right 'rpm onmiddellik nadat daar by die 4 NINGSVERORDENINGE EN DIE VEROR opposite Assie's Pawn shop) ngtingkruismg (Leeudoringstadkruising) links DENINGE BETREFFENDE DIE STIGTING afgedraai is na Orkney EN REELING VAN DIE ICAPITAALONT On the eastern boundary of Road P32 2, WIKICELINGSFONDS immediately past the southern entrance to 2 Vanaf Orkney na Klerksdorp Orkney railway station Ooreenlcomstig artikel 96 van die Ordonnan (i) Aan die suidekant van Fleckerweperleng sic op Plaaslike Bestuur, 939 (Ordonnansie 7 (iv) On the northern boundary of Fleck& lag net vaordat die victriglinkruising (selldc" van 939), word hiermee kenrus gegee dat die Road Extension, immediately past the turnoff ruiptadlcruising) iagegaaa word Stadsraad van Pretoria voornemens is om die to the left at the fourway street crossing Studieleningsverordeninge, afgekondig by (Leeudoringstad crossing), to Orkney 00 Aan die westekant van Pad P322 net noord van die Rennie de Neckerwegaansluiting Administrateurskennisgevnng 7 van 974, en die Verordeninge betreffende die Stigting en Rd 2 From Orkney to Klerksdorp (iii) Aan die westekant van Pad P322 net ling van die Kapitaalontwikkelingsfonds, afge (i) On the southern boundary of Meeker noord van die Orkney Inryaansluiting kondig by Adnunistrateurskennisgewing 93 van Road Extension, immediately before entering 959, te hermep the fourway street crossing (Leeudoringstad (iv) Aan die westekant van Pad P322 net crossing) noord van die indraaipad na die plans Nooitge Die herroeping van die Studieleningsverorde dacht No 434 (aan die oorkant van die pad by ninge spruit daaruit voort dat artikel 79(5) van (ii) Oa the western boundary of Road P 322, On Sjinese winkel) die gemelde Ordonnansie op Plaaslike Bestuur immediately past (north of) the Meanie de nit meet vereis dat studieleningsvoorwaardes by Necker road junction H OREM verordening voorgeskryf moet word nie en dat Wad Stadsklerk sodanige voorwaardes nou by besluit dew die On the western boundary of Road P322, Burgersentrum Stadsraad bepaal kan word immediately past (north of) the Orkney Drivein Patrnoreweg junction Orkney Die rede vir die herroeping van die Verorde 2620 ninge betreffende die Stigting en Rating van die (iv) On the western boundary of Road P322, 28 Dezember 983 Kapitaalontwikkelingsfonds is dat die Ordonnorth of the road which turns in to the farm Kennisgewing No 6/983 nansie op die Kapitaalontwikkelingsfonds van Nooitgedacht No 434 (opposite the road at the, Plaaslike Besture, 978 (Ordonnansie 9 van Old Chinese shop) ), was op 3 November 978 afgekondig is, H GREEFF die funksie van die betrokke verordeninge Act Town Clerk oorgeneem het Civic Centre CITY COUNCIL OF PRETORIA Patmore Road Eksemplare van die verordeninge wat herroep Orkney staan te word, le ter insae by die kantoor van die REPEAL OF STUDY LOANS BYLAWS 2620 Rand (Kamer 4022, Wesblok, Munitoria, Van REP OF THE BYLAWS FOR ESTAB der Waltstraat, Pretoria) vir 'n tydperk van 28 December 983 LEMING AND REGULATING THE CAPE Notice No veertien (4) dae na die publikasiedatum van 6/983 TAL DEVELOPMENT FUND hierdie kennisgewing in die Offisiele Koerant van die Provinsie Transvaal (28 Desember STADSRAAD VAN ORKNEY Notice is hereby given in accordance with 983) section 96 of the Local Government Ordinance, BUSHALTES/STILHOUPLEKICE LANDS 939 (Ordinance 7 of 939), that the City Euigiemand wat beswaar teen hierdie her PROVINSIALE PAD P322; OPENBARE Council of Pretoria intends repealing the Study roeping wil aanteken, moet dit skriftelik binne Loans Bylaws, published under Administrator's veertien (4) dae na die publikasiedatum wat in BUSDIENS VIR SWARTES BINNE DIE MUNISIPALITEIT VAN ORKNEY Notice 7 of 94, and the Bylaws for Estab die onmiddellilc voorafgaande paragraaf gemeld Kennis word hierby ingevolge artikel Obis van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, lisping and Regulating the Capital Development Fund, published under Administrator's Notice 93 of 959 is, by die ondergetekende doen gegee dat die Stadsraad van Orkney op 29 The repeal of the Study Inns Bylaws arises Munisipale Kantore November 983, die busbaltes/stilhouplekke vir from the fact that section 79(5) of the said Posbus 440 die openbare busdiens vir Swartes tangs Provin Local Government Ordinance no longer re siale Pad P322 binne die Munisipaliteit van Pretoria quires that study loan conditions be prescribed 000 Orkney, bepaal het sops hiema volledig by bylaw, and that such conditions may now be 28 Desember 983 uiteengesit in die bylae en wat Fedurende determined by the City Council per resolution Kennisgewing No 292/983 gewone kantoorure ter insae 6 by die kantoor P DELPORT Stadsklerk van die Stadsekretaris te Kamer 25, Burgersea The reason for the repeal of the Bylaws for tram, Patmoreweg, Orkney Establishing and Regulating the Capital De

98 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER TOWN COUNCIL OF SPRINGS by the Council under Administrator's Notice TOWN 7 of for the COUNCIL OF WESTONARIA Milk Bylaws and 4 CLOSING OF A PORTION OF FIFTH Regulations promulgated under Administrator's STREET, SPRINGS Notice 390 dated PROPOSED PERMANENT CLOSURE AND DEVIATION OF PORTION OF GIBSON Notice is hereby given in terms of section 67 of The general purport of this amendment is to STREET, WESTONARIA the Local Government Ordinance, 7 of 939, irepose a prohibition on the introduction and that the Town Council of Springs intends to sellingof raw (certified) milk to the public in the Notice is hereby given in terms of section 68 permanently close a portion of Fifth read with Street, municipality of Standerton section67 of the Local Government Springs Ordinance, 7 of 939, Copies hereinafter referred to as of the amendment will be open for the Ordinance, that the Town Council of Further particulars and a plan regarding the inspection at the office of the Council for a Westonaria intends to permanently close a intended closure lie open for inspection during period of fourteen (4) days from date of portion of Gibson Street where it ordinary office hours at the office of the publication hereof intersects with Botha Street and deviate the undersigned portion of Street over Erven 633/634, Western Any person who wishes to object to the arra Any person who wishes to object to the Prolrosed amendment must lodge his/her objecproposed permanent closing or who may have a tion in writing with the undersigned within Further particulars and a plan regarding the claim for compensation should such closing be fourteen (4) days from the date of publication intended closure and deviation lie open for carried out, must lodge his objection and/or of this notice in the Provincial Gazette inspection during ordinary office hours at the claim in writing with the Council not later than office of the undersigned 28 February 984 G B HEUNIS Any person ClerkD Town who wishes to object to the VAN DEN BERG Municipal Offices proposed permanent closing and Acting Town deviation or Secretary Centre Civic pp Box 66 who may have a claim for compensation should Springs Standerton such closing be carried out, must lodge his 2430 December 28 objection and/or claim in 983 writing with the 28 December 983 Council not later than Wednesday 29th Febru Notice No 5/983 Notice No 69/983 ary 984 H VAN NIEKERK Town Clerk STADSRAAD VAN Municipal Offices SPRINGS STADSRAAD VAN STANDERTON Westonaria SLUITING780 VAN 'N DEEL VAN VYFDE WYSIGING VAN VERORDENINGE 28 December 983 STRAAT, SPRINGS Notice No 53/983 Kennis hiermee Hiermee word ingevolge artikel artikel van die van die geskied Ordonnansie Plaashkd op kragte 7 Bestuur, ens Ordonnansk op Plaasfike Bestuur, 7 van 939, STADSRAAD VAN WESTONARIA soos gewysig, bekend gemaak dat die Raad van van 939, dat die Stadsraad van Springs voorne voorneme is om die mens is om 'n gedeelte van Vyfde Straat, Springs Melkverordeninge VOORGESTELDE PERMANENTE SLUI aangeneem deur die Raad by Adrninistrateurs TING EN VERLEGGING VAN GIBSONkennisgewing 2270 van , te herroep STRAAT, WESTONARIA Nadere besonderhede en 'n plan oor die en te vervang deur die Melkverordeninge en voorgenome Bluffing le ter insae by die kantoor Regulasies afgekondig by Administrateursken Kennis geskied hiermee kragtens artikel 68 van die ondergetekende gedurende gewone nisgewing 390 gedateer saamgelees met artikel 67 van die Ordonnansie kantoorure op Plaaslike Bestuur, 7 van 939, hierna die Die algemene strekking van hierdie wysiging Ordonnansie genoem, dat die Stadsraad van Iedereen wat beswaar teen sodanige sluiting is om die inbring en die verkoop van rou Westonaria voornemens is om gedeelte (gesertifiseerde) melk van aan te teken of aan die publiek in die Gibsonstraat, Westonaria wear dit by Botha salwens he indien die sluiting 'n eis uitgevoer om skadevergoedin5 word, word munisipaliteit van Standerton, te verbied straat aansluit, permanent vii elle verkeer te versoek om sy beswaar en/o eis nie later nie as 'n Afskrif van hierdie wysiging 6 ter insae bysluit en om die straat te ver6 oor gedeeltes van Februarie 984 skriftelik by die Raad in te die28 die kantoor van die Raad vii 'n tydperkvan Erwe 633 en 634, Westonaria n D VAN DEN BERG veertien (4) dae vanaf die datum van publikasie Nadere besonderhede en 'n plan oor die Waarnemende hiervan Stadsekretaris voorgenome sluiting en verlegging6 ter insae by Burgersentrum beswaar teen genoemde die kantoor van die ondergetekende gedurende Springs %%yelp:g Enige pens wens as aan te teken, moat dit skriftelik gewone kantoorure 28 Descmber 983 borne Kennisgewing No veertien (4) dae na 5/983 die datum van Iedereen wat beswaar teen sodanige sluiting publikasie van die kennisgewing in die Provin en verlegging wens aan siale te Koerant, by die teken of 'n eis ondergetekende om doen skadevergoeding sal he indien die sluiting en G B HEUNIS verlegging uitgevoer word, word versoek om sy TOWN COUNCIL OF STANDERTON beswaar en/of eis nie Stadsklerk later as Woensdag 29 Munisipale Kantore Februarie 984 skriftelik by die Raad in te dien AMENDMENT OF BY LAWS Posbus 66 I H VAN NIEKERK Standerton Stadsklerk It is hereby notified in terms of section 96 of 2430 Munisipale Kantore the Local Government Ordinance, 7 of 939, as 28 Desember 983 Westonaria amended, that the Town Council intends to Kennisgewing No 69/ revoke and substitute the Milk By laws adopted 28 Desember Kennisgewing No 53/ ip lill

99 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER CONTENTS INHOUD li Proclamations Proklamrasies _ 546 Removal of Restrictions Act, 967: Erf 2307, Three 546 Wet op Opheffing van Beperkings, 967: Erf 2307, Rivers Extension 2 Township 4277 dorp Three Rivers Uitbreiding Removal of Restrictions Act, 967: Erf 2285, Ronde 547 Wet op Opheffing van Beperkings, 967: Erf 2285, kop Township 4278 Roodekop Dorp Removal of Restrictions Act, 967: Holding 7, Sand 548 Wet op Opheffing van Beperkings, 967: Hoewe 7, park Agricultural Holdings, District Krugersdorp 4278 Sandpark landbouhowes, distrik Krugersdorp Removal of Restrictions Act, 967: Erf 73, Chamdor 549 Wet op Opheffing van Beperkings, 967: Ed 73, dorp Township 4278 Chamdor Removal of Restrictions Act, 967: Erven 038, 040, 550 Wet op Opheffing van Beperkings, 967: Erwe 038, 042 and 044, Springs Township , 042 en 044, Springs Dorp Removal of Restrictions Act, 967: Erf 4, Lyttelton 55 Wet op Opheffing van Beperkings, 967: Erf 4, dorp Manor Township 4279 Lyttelton Manor Removal of Restrictions Act, 967: Dal Fouche Town 552 Wet op Opheffing van Beperkings, 967: dorp Dal ship 4279 Fouche Removal of Restrictions Act, 967: Portion 7 of Ed 36, 553 Wet op Opheffing van Beperkings, 967: Gedeelte 7 Alan Manor Township 4280 van die Ed 36, dorp Alan Manor Removal of Restrictions Act, 967: Remaining Extent 554 Wet op Opheffing van Beperkings, 967: Restant van of Portion of Ed 8, Faerie Glen Township 4280 Gedeelte van Ed 8, dorp Faerie Glen Removal of Restrictions Act, 967: Erf 27, Lyttelton 555 Wet op Opheffing van Beperkings, 967: Erf 27, Lyt Manor Township 4280 telton Manor Dorp Removal of Restrictions Act, 967: Erven 35 and 332, 556 Wet op Opheffing van Beperkings, 967: Erwe 35 en Lynnwood Glen Township , dorp Lynnwood Glen Removal of Restrictions Act, 967: Portion 3 of Ed 557 Wet op Opheffing van Beperkings, 967: Gedeelte 3 56, Groenkloof Township 428 van Erf 56, dorp Groenkloof Removal of Restrictions Act, 967: Ed 6, Craighall 558 Wet op Opheffing van Beperkings, 967: Erf 6, dorp Township 428 Graighall Removal of Restrictions Act, 967: Lot 840, Hough 559 Wet op Opheffing van Beperkings, 967: Lot 840, ton Estate Township 4282 dorp Houghton Estate 4282 Admintstrateurskennisgewings Administrator's Notices 250 Dorp Annlin Uitbreiding 3: Verklaring tot goedge 250 Annlin Extension 3 Township: Declaration as an ap keurde dorp 4282 proved township Pretoriawyngingskema Pretoria Amendment Scheme Dorp Eldoraigne Uitbreiding 6: Verklaring tot goedge 252 Eldoraigne Extension 6 Township: Declaration as an keurde dorp 4284 approved township Pretoriastreekwysigingskema Pretoria Region Amendment Scheme Dow River Club Uitbreiding 2: Verklaring tot goed 254 River Club Extension 2 Township: Declaration as an gekeurde dorp 4289 approved township Randburgwysigingskema Randburg Amendment Scheme Pretoriastreekwysigingskema Pretoria Region Amendment Scheme Opheffing van die Skut op die pleas Vlakplaas 30 (ou 257 Disestablishment of the Pound on the farm Vlakplaas nommer 27): Distrik Volksrust (old number 27): District Volksrust Samestelling van Skoolrade Administrator's Notice: Constitution of School Boards Verklaring van Openbare Paaie: Distrik Kemptonpark Declaration of Public Roads: District of Kempton Park Verklaring van Openbare Provinsiale Pad P9 : Dis 260 Declaration of Public Provincial Road P9I: District trik Kemptonpark 4308 of Kempton Park Verklaring van Openbare Provinsiale Pad 5: Distrik 26 Declaration of Provincial Public Road 5: District of Kemptonpark 430 Kempton Park Verklaring van 'n Openbare Provinsiale Pad PWV Declaration of a Public Provincial Road PWV 3 (P573): Distrik Boksburg 433 (P573): District of Boksburg 'Verklaring van Openbare Paaie: Distrik Boksburg Declaration of Public Roads: District of Boksburg Verbetering van Administrateurskennisgewings Correction of Administrator's Notices 922 and 923 en 923 van 6 November dated 6 November Verklaring van Openbare Paaie: Distrikte Alberton en 265 Declaration of Public Roads: Districts of Alberton and Germiston 438 Germiston Verklaring van 'n Openbare Provinsiale Pad PWV 6: 266 Declaration of a Public Provincial Road PWV 6: Dis Distrikte Germiston en Alberton 4324 tricts of Germiston and Atherton Vermeerdering van die Breedte van die Padreserwc 267 Increase in the Width of the Road Reserve of Public van Openbare Provinsiale Pad: K33 (P4): Distrik Provincial Road K33 (P4): District of Germiston 4329 Germiston Increase in the Width of the Road Reserve of Public 268 Vermeerdering van die Breedte van die Padreserwe Provincial Road K89: District of Alberton 4332 van Openbare Provinsiale Pad K89: Distrik Alberton Declaration and Numbering of District Road Verklaring en Nommering van Distrikspad Lengthening, Deviation and Widening of District Road 270 Verlenging, Verlegging en Verbreding van Distrikspad 2 and dosing of a Portion of District Road en Stuffing van 'n Gedeelte van Distrikspad Deviation and Widening of District Road Verlegging en Verbreding van Distrikspad Amalie Health Committee: Tariff of Charges for the 272 Gesondheidskomitee van Amalie: Tarief van Gelde vir Supply of Water 4339 die Voorsiening van Water Amalia Health Committee: Amendment to Sanitary 273 Gesondheidskomitee van Amalia: Wysiging van Saniand Refuse Removals Tariff 4339 tare en Vullisverwyderingstarief Brits Municipality: Amendment to Public Health By 274 Munisipaliteit Bnts: Wysiging van Publieke Gesond laws 4339 heidsverordeninge Brits Municipality: Amendment to Water Supply By 275 Munisipaliteit Brits: Wysiging van Wa tervoorsie laws 4340 ningsverordeninge Carletonville Municipality: Parking Meter Bylaws Munisipaliteit Carletonville: Parkeermeterverorde 277 Coligny Municipality: Amendment to Building By laws 4342 singe Delmas Municipality: Amendment to Cemetery By 277 Munisipaliteit Coligny: Wysiging van Bouverordeninge 4342 laws Munisipaliteit Delmas: Wysiging van Begraafplaasver 279 Ermelo Municipality: Amendment to Building Bylaws ordeninge Munisipaliteit Ermelo: Wysiging van Bouverordeninge 4343 ID 280 Johannesburg Municipality: Amendment to Traffic Bylaws 280 Munisipaliteit Johannesburg: Wysiging van Verkeers 0 verordeninge Johannesburg Municipality: Amendment to Standing 28 Munisipaliteit Johannesburg: Wysiging van Reglement Orders 4344 van Orde Correction Notice: Leeuwdoringstad Municipality: 282 Kennisgewing van Verbetering: Munisipaliteit Leeudo Electricity Bylaws 4344 ringstad: Elektrisiteitsverordeninge 4344

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary

Provincial Gazette Extraordinary I HE PRO VINOP OF Gauteng DIE PROVINFtIF GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant iiili iii Vol. 12 PRETORIA, 24 2006 No. 268 Ule oil hove the power to prevent RIDS RIDS

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ...

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ... 0 0 Vol. 12 AUGUST PRETORIA, 23 AUGUSTUS 2006 No. 311.0 ::r. M 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HElPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH.......... 06311" IIIII

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

iii ±a - ''. - " - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977.

iii ±a - ''. -  - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977. cick; THE PROVNCE OF TRANSVAAL MENKO DE PR ClaSE " TRANSVAAL 0 Off trial 4azette (Registered at the Post Office as a Newspaper) _ ±a iii s Offiniiitt Warrant (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 27 DECEMBER

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 FEBRUARY PRETORIA, 7 FEBRUARIE 2003 No. 41 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HElPUNE 1 oaoo 012

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 22 21 DECEMBER

More information

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714.

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714. 111111111 MENAKO THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 4 111 \ 4116 DIE PROVINSIE TRANSVAAL kr :1714 Official Offisiele Gazette Koerant Selling price Verkoopprys: R130 Other countries Buitelands: R170 Vol 236

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the IIMENIKO K4 7? DIE PROVINCE TRANSVAAL 4 \ 4 4Ek I 4 i wr? \c 9 \ ti Offinietr 7Karrant (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL Fifiriat (gatrttr (Registered at the Post

More information

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE , 1 THE PROVINCE OF TRANSVAAL I 0 1 10 MENIKO II PI - DIE PROVINSIE TRANSVAAL \ ' /a g Of ifra3ette ' i 10 \bs a iii34 tir4 13ffisiere Roerant - K tiirorid,, (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information