IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

Size: px
Start display at page:

Download "IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL"

Transcription

1 , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) *alȳ t r9 PRICE: SA 20c Plus 2c GST OVERSEAS: 31k es PRYS: SA 20c Plus 2c A VB OORSEE: 30c VOL PRETORIA APRIL 24 APRIL I IMPORTANT A uunicement BELANGRIKE AANKONDIGING MENIKNNO 111 CLOSING TIME FOR ADMINISTRATORS NOTICES, SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSKEN NISGEWINGS ENSOVOORTS As 16 and 31 May 1985 are public holidays the closing Aangesien 16 en 31 Mei 1985 openbare vakansiedae is time for acceptance of Administrators Notices etcetera, sal die sluitingstyd vir die aanname van Administra will be as follows: teurskennisgewings ensovoorts soos volg wees: ir16h16h00 on Monday 6 May 1985 for the issue of the Provin cial Gazette on Wednesday 15 May 1985; 00 op Maandag 6 Mei 1985 vir die uitgawe van die Provinsiale Koerant van 15 Mei 1985: 16h00 on Monday 27 May 1985 for the issue of the Pro 16h00 op Maandag 27 Mei 1985 vir die uitgawe van die vincial Gazette on Wednesday5 June 1985 Provinsiale Koerant van 5 Junie 1985 NB: Late notices will be published in the subsequent LET WEL: Laat kennisgewings sal in die, daaropvol issue gende uitgawe geplaas word K K OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL (Published every Wednesday) OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Verskyn elke Woensdag) All correspondence, advertisements etc must he ad Alle korrespondensie advertensies ens moet aan die dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Pre Provinsiale Sekretaris Privaatsak X64, Pretoria geadres toria and if delivered by hand, must be handed in at Room seer word, en indien per hand afgelewer moet dit by A1023(a), Provincial Building Free copies of the Provin cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied Kamer A1023(a), Provinsiale Gebou ingedien word Gm tis eksemplare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word the verskaf nie Subscription Rates (payable in advance) 1111 Intekengeld (vooruitbetaalbaar) Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Gazettes) are as follows: Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip Buitengewone Koerante) is soos volg: Yearly (post free) R10,00 plus GST van alle Zimbabwe and Overseas (post free) 30c each plus Jaarliks (posyry) R1000 plus A VB GST Zimbabwe en Oorsee (posvry) 30c elk plus A VB Price per single copy (post free) 20c each plus GST Prys per eksemp/aar (posvry) 20c elk plus AVB Obtainable at Room A600, Provincial Building Pretoria Verkrygbaar by Kamer A600 Provinsiale Gebou Preto 0002 ria 0002 Closing Time for Acceptance ofcopy Sluitingsryd vir A anname van Kopie All Advertisements must reach the Officer in Charge of Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offi the Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday side Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag n before the Gazette is published Advertisements received week voordat die Koerant uitgegee word Advertensies after that time will be held over for publication in the issue wat na daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publi of the following week kasie in die uitgawe van die volgende week Advertisement Rates Notices required by Law to be inserted in the Official Gazette: Advertensietariewe Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant geplaas moet word: Double column R2,60 per centimetre or portion Dubbelkolom R2,60 per sentimeter of deel daarvan D thereof Repeats R2,00 Herhalings R200 Single column 90c per centimetre Repeats60c Enkelkolom 90c per sentimeter Herhalings 60c

2 1340 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 Subscriptions are payable in advance to the Provincial Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Secretary, Private Bag X64, Pretoria 0001 Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001 C C1 BADENHORST for Provincial Secretary Provinsiale C C J BADENHORST namens Provinsiale Sekretaris Proclamations Prokiamasies No 20 (Administrators), 1985 No 20 (Administrateurs ), 1985 PROCLAMATION In terms of section 49(1) of the Deeds Registries Act, PROKLAMASIE Ingevolge artikel 49(1) van die Registrasie van Aktes 1937 (Act 47 of 1937), read with section 82 of the Town Wet, 1937 (Wet 47 van 1937), gelees met artikel 82 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordon planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of nansie 25 van 1965), brei ek hiermee die grense van die 1965), I hereby extend the boundaries of Paarlshoop Ex dory Paarlshoop Uitbreiding 1 uit deur die Resterende tension 1 Township to include the Remaining Extent of Gedeelte van Gedeelte 226, Gedeeltes 235 tot 237 en 247 Portion 226 Portions 235 to 237 and 247 of the farm Langvan die plans Langlaagte distrik Johannesburg laagte district of Johannesburg, subject to the con daarin op te neem onderworpe aan die uiteengesit in die bygaande Bylae voorwaardes set out in Schedule hereto ditions ADMINISTRATOR OF THE PROVINCE TRANSVAAL ADMINISTRATEUR VAN DIE PROVINSIE SCHEDULE PB TRANSVAAL BYLAE PB a CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE NI MADE BY HENRY SAILING SALKINDER (HERE DOEN DEUR HENRY SAILING SALKINDER INGE INAFTER REFERRED TO AS THE APPLICANT) UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN VOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE PLAN OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965 (ORDON NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1965 (ORDI NANSIE 25 VAN 1965), OM TOESTEMMING OM DIE NANCE 25 OF 1965) FOR PERMISSION TO EXTEND GRENSE VAN DIE DORP PAARLSHOOP UITBREI THE BOUNDARIES OF PAARLSHOOP EXTENSION 1 DING 1 UIT TE BRE! DEUR DIE RESTERENDE GE TOWNSHIP TO INCLUDE THE REMAINING EXTENT DEELTE VAN GEDEELTE 226, GEDEELTES 235 TOT OF PORTION 226 PORTIONS 235 TO 237 AND 247 OF THE FARM LANGLAAGTE NO DISTRICT JO 237 EN 247 VAN DIE PLAAS LANGLAAGTE NO 224 IQ DISTRIK JOHANNESBURG DAARBY IN TE HANNESBURG HAS BEEN GRANTED SLUIT 1 CONDITIONS OF EXTENSION 1 VOORWAARDES VAN UITBREIDING (1) Begiftiging (1) Endowment (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (a) Payable to the local authority: (i) The owner of the erven shall; in terms of section 63(1) (i) Die eienaar van die erwe moet ingevolge die bepa of the Town planning and Townships Ordinance 1965, pay lings van artikel 63(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe to the local authority as endowment sums of money equal planning en Dorpe, 1965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur bedrae geld betaal gelykstaande met to (aa) 5 % van die grondwaarde van erwe in die dory, (aa) 5 % of the land value of the erven which amount welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet shall be used by the local authority for the construction of word vir die bou van strate en/of stormwaterdreinering in streets and/or stormwater drainage in or for the extension; of vir die dory; i (bb) 1 % of the land value of the erven, which amount (bb) 1 % van die grondwaarde van die erwe in die dorp shall be used by the local authority for the acquisition of welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet land for a depositing site; and word vir die verkryging van n stortingsterrein; (cc) 1 % of the land value of Residential 3 erven, which (cc) 1 % van die grondwaarde van die Residensieel 3 erwe welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend amount shall be used by the local authority for the acquisi moet word vir die verkryging van n begraafplaas lion of land for a cemetery (ii) Die eienaar van die erwe moet ingevolge die bepa (ii) The owner of the erven shall, in terms of the provilings van artikel 63(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe sions of section 63(1)(b) of the Town planning and Town planning en Dorpe, 1965, as begiftiging aan die plaaslike ships Ordinance, 1965 pay a lump sum endowment to the bestuur bedrae geld betaal op die grondwaarde van "Spe local authority on the value of special residential land in siale Residensiele" grond in die opgewing van die uitbrei: the vicinity of the extension, the value of which shall be de ding, die waarde daarvan bepaal sal word deur 39 m2 te termined by multiplying 39 m2 by the number of dwelling vermenigvuldig met die getal wooneenhede wat op die Re units which can be erected on the Residential 3 erven sidensieel 3 erwe opgerig kan word (Elke wooneenheid Each dwelling unit to be taken as 100 m2 in extent moet beskou word as groot 100 m2) The value of the land shall be determined in terms of the Die waarde van die grond word bepaal kragtens die beprovisions of section 74(3) and such endowment shall be palings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is betaal payable in terms of the provisions of section 73 of the said baar kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordinance and the local authority shall use such endow Ordonnansie en die plaaslike bestuur moet sodanige begifment for the purpose of acquiring parks within the muni tiging gebruik vir die verkryging van parke binne die municipal area sipale gebied (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte 1111P (b) Payable to the Transvaal Education Department: ment: The owner of the erf shall, in terms of the provisions of Die eienaar van die erwe moet kragtens die bepalings

3 1 Paarlshoop PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL ID section 63(1)(a) of the Town planning and Townships Ordi van artikel 63(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan nance, 1965, pay a lump sum endowment for educational ning en Dorpe, 1965, aan die Transvaalse Werkedepartepurposes to the Transvaal Education Department on the merit as begiftiging n globale bedrag vir onderwysdoel land value of special residential land in the vicinity of the eindes betaal op die grondwaarde van spesiaal erven which have been included, the value of which shall residensiele grond in die omgewing van die erwe wat inge be determined, by multiplying 15,86 m2 by the number of sluit is, die waarde waarvan bepaal moet word deur dwelling units which can be erected on the Residential 3 15,86 m2 to vermenigvuldig met die getal wooneenhede erven Each dwelling unit to be taken as 99,1 m2 in extent wat op die Residensieel 3 erwe opgerig kan word (Elke wooneenheid moet beskou word as groot 99,1 m2) The value of the land shall be determined in terms of the provisions of section 74(3) and such endowment shall be Die waarde van die grond word bepaal kragtens die bepayable in terms of the provisions of section 73 of the said palings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is betaal Ordinance baar kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie (2) Disposal ofexisting Conditions of Tide (2) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes II The erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to minerals, but excluding: (a) The following servitude and condition which only affect Erf 221 (Portion 247) (i) "The within described portion is subject to a perpetual right of way over a strip 6 feet wide along the southern boundary together with ancillary rights in favour of the Rand Water Board as will more fully appear from Notarial Deed No 282/1949S registered this day" Die erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgeson derd: (a) Die volgende serwituut en voorwaarde wat net Erf 221 (Gedeelte 247) raak: (i) "The within described portion is subject to a perpe tual right of way over a strip 6 feet wide along the southern boundary together with ancillary rights in favour of the Rand Water Board as will more fully appear from Notarial Deed No 282/1949S registered this day" (ii) "By Notarial Deed No K1922/1981S, dated 22nd May 1981, the withinmentioned property is tied to Erf 154, Extension 1, measuring 588 square metres held under F13701/64, registered in the Rand Townships Regis try and neither property shall be sold or transferred other wise than to the same transferee without the written consent of the City Council of Johannesburg being obtained, as will more fully appear from reference to the said Notarial Deed, a copy whereof is hereunto annexed" (ii) "By Notarial Deed No K1922/1981S, dated 22nd May 1981, the withinmentioned property is tied to Erf 154, Paarlshoop Extension 1, measuring 588 square metres held under F13701/64, registered in the Rand Townships Regis try and neither property shall be sold or transferred other wise than to the same transferee without the written con sent of the City Council of Johannesburg being obtained, as will more fully appear from reference to the said Nota rial Deed, a copy whereof is hereunto annexed" (b) The following right in respect of Portion 247 which (b) Die volgende re ten opsigte van Gedeelte 247 wat will not be passed on to the erven which have been in the aan die erwe wat ingesluit is oorgedra moet word nie: eluded: "The Remaining Extent of the said Portion "5" of por "The Remaining Extent of the said Portion "5" of por such lion marked Lot B of the said farm measuring as square feet (of which the property hereby transferred forms part) is entitled to certain conditions restricting the trading rights on (i) Portion "f" of Portion 5 of Portion "B"; tion marked Lot B of the said farm measuring as such square feet (of which the property hereby transferred forms part) is entitled to certain conditions restricting the trading rights on (i) Portion "f" of Portion 5 of Portion "B"; (ii) Portion "g" of Portion 5 of Portion "B" of the farm Langlaagte No 13 as registered under Deed of Transfer No (ii) Portion "g" of Portion 5 of Portion "B" of the farm 23099/1937, dated the 11th day of December 1937 Langlaagte No 13 as registered under Deed of Transfer No 23099/1937, dated the 11th day of December 1937 (c) Die volgende serwituut wat net Erwe 221 en 225 (Gedeelte 247 en Resterende Gedeelte van Gedeelte raak: 226) The following (c) servitude which only affects Erven 221 and 225 (Portion 247 and Remaining Extent Portion 226) "By virtue of Notarial Deed of Servitude K2695/795 "By virtue of Notarial Deed of Servitude K2695/795, dated 4 September 1979, withinmentioned property is sub dared 4 September 1979 withinmentioned property is sub ject to a servitude in perpetuity to convey and transit water ject to a servitude in perpetuity to convey and transit water over (1) Portion 225 (portion of Portion 71) of the farm over (1) Portion 225 (portion of Portion 71) of the fann Langlaagte 224 IQ 2 square metres in extent indicated by Langlaagte 224 IQ 4 square metres in extent indicated by the figure ABC on Diagram SG No A1891/79; (2) Portion the figure ABC on Diagram SG No A1891/79; (2) Portion 226 (portion of Portion 71) of the farm 224 IQ 63 square 226 (portion of Portion 71) of the farm 224 IQ 63 square metres in extent indicated by the figure ABCDEF on Diametres in extent indicated by the figure ABCDEF on Dia gram SG No A1896/79, as will more fully appear from the gram SG No A1896/79, as will more fully appear from the said Notarial Deed and diagrams, a copy whereof is atsaid Notarial Deed and diagrams, a copy whereof is at tached hereto" tached hereto" 2 TITELVOORWAARDES Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die D 2 CONDITIONS OF TITLE voorwaardes soos aangedui, opgele deur die Administrateur ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op The erven shall be subject to the following conditions Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 imposed by the Administrator in terms of the provisions of the Town planning and Townships Ordinance, 1965 (1) Die erf is onderworpe aan n serwituut 2 m breed, vir

4 1342 PROVINCIAL GAZE! It 24 APRIL 1985 (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van of the local authority, for sewerage and other municipal die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgeson purposes, along any two boundaries other than a street derd n straatgrens en, in die geval van n pypsteelerf, n adboundary if and when required by the local authority: Pro disionele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed vided that the local authority may dispense with any such servitude oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag af sien (2) No building or other structure shall be erected within (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor the aforesaid servitude area and no largerooted trees noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen groot shall be planted within the area of such servitude or within wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut 2 m thereof of binne n afstand van 2 m daarvan geplant word nie (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (3) The local authority shall be entitled to deposit tem *at deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg onder porarily on the land adjoining the aforesaid servitude such houd of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en material as may be excavated by it during the course of the ander werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag ty construction maintenance or removal of such sewerage delik te plaas op die grond wat aan die voornoemde serwi mains and other works as it, in its discretion may deem ne tuut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot re cessary and shall further be entitled to reasonable access to delike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde the said land for the aforesaid purpose subject to any dam doel, onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige age done during the process of the construction mainte skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of nance or removal of such sewerage mains and other works verwyderings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander made good by the local authority wake veroorsaak word IIbeing Administrators Notices Administrateurskennisgewings Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 TOWN COUNCIL OF CARLETONVILLE: WITH STADSRAAD VAN CARLETONVILLE: INTREKKING DRAWAL OF EXEMPTION FROM RATING VAN VRYSTELLING VAN EIENDOMSBELASTING The Administrator hereby notifies that the Town Coun Die Administrateur mask hierby bekend dat die Stadscil of Carletonville has requested him to exercise the auraad van Carletonville hom versoek het om die bevoegd thority convened on him by section 9(9) of Ordinance 17 of heid aan hom verleen deur die bepalings van artikel 9(9) van 1939 and withdraw the existing exemption from the provi Ordonnansie 17 van 1939, uit te oefen en die besions of the Local Authorities Rating Ordinance 1933 in, staande vrystelling van die bepalings van die Plaaslike Berespect of the farm portions as set out in the Schedule stuurbelasting Ordonnansie, 1933, ten opsigte van die plaasgedeeltes uiteengesit in die Bylae, in te trek All interested persons are entitled to submit reasons in Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 dae writing to the Director of Local Government Private Bag na X437 Pretoria within 30 days of the first publication of die caste publikasie van hierdie kennisgewing skrifte lik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak this notice why the request of the Town Council of Carle X437 Pretoria redes aan te voer waarom daar nie aan die tonville should not be granted PB Stadsraad van Carletonville se versoek voldoen moet word FARM PORTIONS ON WHICH THE EXEMPTION OF nie PB PAYMENT OF ASSESSMENT RATES MUST BE LIFTED PLAASGEDEELTES WAARVAN DIE VRYSTELLING 41 VAN BETALING VAN EIENDOMSBELASTING TE PORTION FARM RUGGETREK MOET WORD Remaining Extent 1 Blyvooruitzicht 116 IQ GEDEELTE PLAAS Remaining Extent 2 Blyvooruitzicht 116 IQ Remaining Extent 3, Blyvooruitzicht 116 IQ Restant Gedeelte I Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 2 Restant Gedeelte 2 Blyvooruitzicht 116 IQ Remaining Extent 4 Blyvooruitzicht 116 IQ Restant Gedeelte 3, Blyvooruitzicht 1161Q Remaining Extent 5 Blyvooruitzicht 116 IQ n gedeelte van Gedeelte 2 Remaining Extent 6 Blyvooruitzicht 116 IQ Restant Gedeelte 4 Blyvooruitzicht 116 IQ Remaining Extent 7 Blyvooruitzicht 1161Q Restant Gedeelte 5 Blyvooruitzicht 116 IQ Remaining Extent 8 Blyvooruitzicht 1161Q Restant Gedeelte 6 Blyvooruitzicht 116 IQ Portion 9 Blyvooruitzicht 116 IQ Restant Gedeelte 7 Blyvooruitzicht 1161Q Remaining Extent 10 Blyvooruitzicht 116 IQ Restant Gedeelte 8 Blyvooruitzicht 116 IQ Remaining Extent 12, Blyvooruitzicht 116 IQ Gedeelte 9 Blyvooruitzicht 1161Q a portion of Portion 1 Restant Gedeelte 10 Blyvooruitzicht 116 IQ Portion 13, Blyvooruitzicht 116 I0 Restant Gedeelte 12, Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 4 n gedeelte van Gedeelte 1 Remaining Extent 14, Blyvooruitzicht 116 I0 Gedeelte 13, Blyvooruitzicht 1161Q a portion of Portion 1 n gedeelte van Gedeelte 4 Remaining Extent 15, Blyvooruitzicht 116 IQ Restand Gedeelte 14, Blyvooruitzicht 1161Q a portion of Portion 4 n gedeelte van Gedeelte 1 Portion 16, Blyvooruitzicht Restant Gedeelte 15, Blyvooruitzicht 1161Q a portion of Portion 1 n gedeelte van Gedeelte 4 Portion 17, Blyvooruitzicht 116 IQ Gedeelte 16, Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 14 n gedeelte van Gedeelte 1 Remaining Extent 18, Blyvooruitzicht Gedeelte 17, Blyvooruitzicht 116 IQ

5 I Portion PROVINSIALE KOERANT 24 APRIL a portion of Portion 3 n gedeelte van Gedeelte 14 Extent 19, Blyvooruitzicht 1161Q Restant Gedeelte 18 Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 6 n gedeelte van Gedeelte 3 Portion 20, Restant Gedeelte 19 Blyvooruitzicht 116 IQ Blyvooruitzicht 1161Q Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 8 n gedeelte van Gedeelte 6 Remaining Extent 21, Gedeelte 20, Blyvooruitzicht 116 IQ Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 10 n gedeelte van Gedeelte 8 Portion 22, Restant Gedeelte 21 Blyvooruitzicht 116 IQ Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 7 n gedeelte van Gedeelte 10 Portion 23, Gedeelte 22, Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 12 n gedeelte van Gedeelte 7 Portion 24, Blyvooruitzicht 116 IQ Gedeelte 23 Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 8 n gedeelte van Gedeelte 12 25, Portion Blyvooruitzicht 116 IQ Gedeelte 24 Blyvooruitzicht 1161Q Blyvooruitzicht a portion of Portion 15 n gedeelte van Gedeelte 8 Portion 26, Gedeelte 25, Blyvooruitzicht 166 IQ Remaining Extent 27, a portion of Portion 15 n gedeelte van Gedeelte 15 Blyvooruitzicht 1161Q Gedeelte 26 Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 3 n gedeelte van Gedeelte IS 31, Blyvooruitzicht 1161Q Restant Gedeelte 27 Blyvooruitzicht 1161Q a portion of Portion 13 Remaining Extent 32, Blyvooruitzicht n gedeelte van Gedeelte 3 Gedeelte 31, Blyvooruitzicht 116 IQ Blyvooruitzicht a portion of Portion 10 n gedeelte van Gedeelte 13 Portion 34, Restant gedeelte 32 Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 35 Blyvooruitzicht 116 IQ Portion 1 n gedeelte van Gedeelte 10 Gedeelte 34 Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 1 n gedeelte van Gedeelte I Portion 36 Blyvooruitzicht 116 IQ Gedeelte 35 Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 1 n gedeelte van Gedeelte I Portion 37, Blyvooruitzicht Gedeelte 36 Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 1 n gedeelte van Gedeelte 1 Portion 38, Blyvooruitzicht Gedeelte 37 Blyvooruitzicht a portion of Portion 1 n gedeelte van Gedeeltel Portion 39, Blyvooruitzicht Gedeelte 38 Blyvooruitzicht n gedeelte van Gedeelte 1 a portion of Portion 1 Gedeelte 39 Blyvooruitzicht Portion 40, Blyvooruitzicht 116 IQ n gedeeite van Gedeelte 1 a portion of Portion 1 Gedeelte 40, Blyvooruitzicht Portion 41, Blyvooruitzicht 1161Q n gedeelte van Gedeelte I a portion of Portion 1 Gedeelte 41 Blyvooruitzicht 116 I0 ` Portion 42, Blyvooruitzicht 116 IQ n gedeelte van Gedeelte I a portion of Portion 1 Gedeelte 42, Blyvooruitzicht Portion 43, Blyvooruitzicht 116 n IQ gedeelte van Gedeelte 1 Gedeelte 43 Blyvooruitzicht 116 IQ a ortion of Portion I n gedeelte van Gedeelte I Portion 44, Blyvooruitzicht 1161Q Gedeelte 44, Blyvooruitzicht 116 IQ iiiremaining illa portion of Portion 1 n gedeelte van Gedeelte 1 Portion 45, Blyvooruitzicht 116 IQ Gedeelte 45 Blyvooruitzicht 1161Q a portion of Portion 1 n gedeelte van Gedeelte I Portion 46, Blyvooruitzicht 1161Q Gedeelte 46 Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 1 n gedeelte van Gedeelte I Remaining Extent 47, Blyvooruitzicht 1161Q Restant Gedeelte 47 Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 1 n gedeelte van Gedeelte I Portion 48, Blyvooruitzicht 116 IQ Gedeelte 48 Blyvooruitzicht a portion of Portion 1 n gedeelte van Gedeelte 1 Portion 49, Blyvooruitzicht 1161Q Gedeelte 49 Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 1 it gedeelte van Gedeelte 1 Portion 51, Blyvooruitzicht 1161Q Gedeelte 51, Blyvooruitzicht I 16 IQ a portion of Portion 3 n gedeelte van Gedeelte 3 Portion 53, Blyvooruitzicht 1161Q Gedeelte 53, Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 6 n gedeelte van Gedeelte 6 Portion 60, Blyvooruitzicht 1161Q Gedeelte 60, Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 32 n gedeelte van Gedeelte 32 Portion 61, Blyvooruitzicht 1161Q Gedeelte 61, Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 3 n gedeelte van Gedeelte 3 Portion 62, Blyvooruitzicht 116 IQ Gedeelte 62 Blyvooruitzicht 116 IQ a portion of Portion 6 n gedeelte van Gedeelte 6 Portion 63, Blyvooruitzicht 1161Q Gedeelte 63, Blyvooruitzicht ii a portion of Portion 2 n gedeelte van Gedeelte 2 Portion 66 Blyvooruitzicht Gedeelte 66 Blyvooruitzicht 116 IQ Portion 68 Blyvooruitzicht 116 IQ Gedeelte 68 Blyvooruitzicht a portion of Portion 47 n gedeelte van Gedeelte 47 Remaining Extent Blyvooruitzicht 1161Q Restant Gedeelte Blyvooruitzicht

6 1344 PROVINCIAL GAZETTE 24 APRIL 1985 portion of Consolidated gedeelte van Gekonsoli Portion 70 deerde Gedeelte 70 Remaining Extent of farm Blyvooruitzicht 1161Q Restant gedeelte Blyvooruitzicht 116 IQ Remaining Extent 7, Buffelsdoorn 143 IQ van plaas a portion of Portion 1 Restant gedeelte 7, Buffelsdoorn 143 IQ Portion 8 Buffelsdoorn 143 IQ n gedeelte van Gedeelte 1 a portion of Portion I Gedeelte 8, Buffelsdoorn 143 IQ Portion 13, Buffelsdoorn 143 IQ n gedeelte van Gedeelte 1 a portion of Portion 1 Gedeelte 13, Buffelsdoorn 143 IQ Remaining Extent 14 Buffelsdoorn 1431Q n gedeelte van Gedeelte 1 Portion 31, Buffelsdoorn 1431Q Restant Gedeelte 14 Buffelsdoorn 143 IQ a portion of Portion 7 Gedeelte 31, Buffelsdoorn 143 IQ Portion 32, Buffelsdoorn 1431Q n gedeelte van Gedeelte 7 a portion of Portion 7 Gedeelte 32, Buffelsdoorn 143 IQ Portion 36 Buffelsdoorn 1431Q n gedeelte van Gedeelte 7 Portion 37 Buffelsdoorn Gedeelte 36 Buffelsdoorn 143 IQ Portion 38 Buffelsdoorn 143 IQ Gedeelte 37 Buffelsdoorn 143 IQ Portion 39 Buffelsdoorn 143 IQ Gedeelte 38 Buffelsdoorn 143 IQ Portion 40 Buffelsdoorn 1431Q Gedeelte 39 Buffelsdoorn 143 IQ Portion 41 Buffelsdoorn 143 IQ Gedeelte 40 Buffelsdoorn 143 IQ Remaining Extent 3 Deelkraal Gedeelte 41 Buffelsdoorn 143 I0 Remaining Extent 10, Deelkraal Restant Gedeelte 3 Deelkraal a portion of Portion 3 Restant Gedeelte 10, Deelkraal 1421Q Portion 11, Deelkraal 1421Q n gedeelte van Gedeelte 3 a portion of Portion 10 Gedeelte 11, Deelkraal 142 IQ Portion 22, Deelkraal 1421Q n gedeelte van Gedeelte 10 a portion of Portion 10 Gedeelte 22, Deelkraal Portion 23, Deelkraal n gedeelte van Gedeelte 10 a portion of Portion 3 Gedeelte 23, Deelkraal 142 IQ Remaining Extent 1 Doornfontein 118 IQ n gedeelte van Gedeelte 3 Remaining Extent 2 Doornfontein 118 IQ Restant Gedeelte 1 Doornfontein 118 IQ Remaining Extent 3 Doornfontein 118 IQ Restant Gedeelte 2 Doornfontein Portion 4, Doornfontein 118 IQ Restant Gedeelte 3 Doornfontein 118 IQ a portion of Portion 3 Gedeelte 4, Doornfontein 118 IQ Portion 10, n gedeelte van Gedeelte 3 Doornfontein Gedeelte 10, a portion of Portion Doornfontein 118 IQ 3 n gedeelte van Gedeelte 3 Portion 11, Doornfontein Gedeelte 11, Doornfontein a portion of Portion 1 n gedeelte van Gedeelte 1 Remaining Extent 12, Doornfontein 1181Q Restant Gedeelte 12, Doornfontein 118 IQ a portion of Portion 2 n gedeelte van Gedeelte 2 Remaining Extent 13 Doornfontein 1181Q Restant Gedeelte 13 Doornfontein 118 IQ Portion 14, Doornfontein 1181Q Gedeelte 14, Doornfontein 118 IQ a portion of Portion 12 n gedeelte van Gedeelte 12 Portion 15, Doornfontein 1181Q Gedeelte 15, Doornfontein 1181Q a portion of Portion 2 n gedeelte van Gedeelte 2 Portion 16, Doornfontein Gedeelte 16, Doornfontein a portion of Portion 12 n gedeelte van Gedeelte 12 Portion 17, Doornfontein 1181Q Gedeelte 17, Doornfontein a portion of Portion 5 n gedeelte van Gedeelte 5 Portion 18, Doornfontein 1181Q Gedeelte 18, Doornfontein 1181Q, a portion of Portion 6 n gedeelte van Gedeelte 6 Portion 19, Doornfontein 118 IQ Gedeelte 19, Doornfontein 118 IQ a portion of Portion 7 n gedeelte van Gedeelte 7 Portion 20, Doornfontein 118 IQ Gedeelte 20, Doornfontein 118 IQ a portion of Portion 8 n gedeelte van Gedeelte 8 Portion 21, Doornfontein 1181Q Gedeelte 21, Doornfontein 118 IQ a portion of Portion 9 n gedeelte van Gedeelte 9 Portion 22, Doornfontein 1181Q Gedeelte 22, Doornfontein 1181Q a portion of Portion 13 n gedeelte van Gedeelte 13 Remaining Extent 24 Doornfontein 118 IQ Restant Gedeelte 24 Doornfontein 118 IQ Portion 25, Doornfontein 118 IQ Gedeelte 25, Doornfontein 118 IQ a portion of Portion 24 n gedeelte van Gedeelte 24 Remaining Extent 1 Driefontein 1131Q Restant Gedeelte 1 Driefontein 113 IQ Remaining Extent 2 Driefontein 113 IQ Restant Gedeelte 2 Driefontein 113 IQ Portion 3, Driefontein 1131Q Gedeelte 3, Driefontein 113 IQ a portion of Portion 2 n gedeelte van Gedeelte 2 Remaining Extent 4, Driefontein Restant Gedeelte 4, Driefontein 113 IQ a portion of Portion 1 n gedeelte van Gedeelte 1 Portion 7, Driefontein 1131Q Gedeelte 7, Driefontein 113 IQ a portion of Portion 2 n gedeelte van Gedeelte 2 Remaining Extent 2 Driefontein 3551Q Restant Gedeelte 2 Driefontein 355 IQ Remaining Extent 4 Driefontein 3551Q Restant Gedeelte 4 Driefontein 355 IQ a 1111 II 111

7 Restant PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL Remaining Extent 5 Driefontein 355 IQ Restant Gedeelte 5 Driefontein D Portion 6 Driefontein 355 IQ Gedeelte 6 Driefontein 355 IQ 1 Remaining Extent 8 Driefontein Gedeelte 8 Driefontein Remaining Extent 10, Driefontein 355 IQ Restant Gedeelte 10, Driefontein pil a portion of Portion 4 n gedeelte van Gedeelte 4 Portion 11, Driefontein 355 IQ Gedeelte 11, Driefontein a portion of Portion 4 Portion 12, n gedeelte van Gedeelte 4 Driefontein 3551Q Gedeelte 12, Driefontein 355 IQ Portion 13, a portion of Portion 8 n gedeelte van Gedeelte 8 Driefontein 3551Q Gedeelte 13, Driefontein a portion of Portion 2 n gedeelte van Gedeelte 2 Portion 15, Driefontein Gedeelte 15, Driefontein 355 IQ 355 Portion 17, a portion of Portion 2 Driefontein IQ n gedeelte van Gedeelte 2 Gedeelte 17, Driefontein 355 IQ a portion of Portion 11 n gedeelte van Gedeelte 11 Portion 18, Driefontein Gedeelte 18, Driefontein Portion Gedeelte 20 Driefontein 355 IQ Portion 21, Driefontein 355 IQ Gedeelte 21, Driefontein 355 IQ a portion of Portion 5 Driefontein I0 n gedeelte van Gedeelte 5 a portion of Portion 5 n gedeelte van Gedeelte 5 Remaining Extent 22 Driefontein 355 IQ Restant Gedeelte 22 Driefontein 355 IQ Portion 25, Driefontein 355 I0 Gedeelte 25, Driefontein a portion of Portion 8 n gedeelte van Gedeelte 8 Remaining Extent farm Driefontein 355 IQ Restant Gedeelte/ Driefontein Remaining Extent 2 Oog van Wonderfontein plaas 110 IQ Restant Gedeelte 2 Oog van Wonderfontein Remaining Extent 50 Oog van Wonderfontein 110 IQ 110 IQ Restant Gedeelte 50 Oog van Wonderfontein Remaining Extent 51 Oog van Wonderfontein 110 IQ 110 IQ Restant Gedeelte 51 Oog van Wonderfontein Remaining Extent 52 Oog van Wonderfontein 110 IQ 110 IQ Restant Gedeelte 52 Oog van Wonderfontein Remaining Extent 53 Oog van Wonderfontein 110 IQ 110 IQ Restant Gedeelte 53 Oog van Wonderfontein Remaining Extent 54 Oog van Wonderfontein I0 Restant Gedeelte 54 Oog van Wonderfontein Remaining Extent 55 Oog van Wonderfontein IQ Restant Gedeelte 55 Oog van Wonderfontein Portion 56 Oog van Wonderfontein IQ Gedeelte 56 Oog van Wonderfontein 110 Portion 57 Oog van Wonderfontein Gedeelte 57 Oog IQ Wonderfontein 110 IQ van Portion 58 Oog van WonderfonteinGedeelte 58 Oog van Wonderfontein 110 IQ 1101Q Remaining Extent 59 Oog van Wonderfontein Restant Gedeelte 59 Oog van Wonderfontein 110 IQ Remaining Extent 60 Oog van Wonderfontein Restant Gedeelte 60 Oog van Wonderfontein 110I0 1101Q Remaining Extent 61 Oog van Wonderfontein Restant Gedeelte 61 Oog van Wonderfontein 110 IQ 1101Q Remaining Extent 62 Oog van Wonderfontein Restant Gedeelte 62 Oog van Wonderfontein 110 IQ Remaining Extent 64 Oog van Wonderfontein Restant Gedeelte 64 Oog van Wonderfontein 110 IQ Portion 65 Oog van Wonderfontein Gedeelte 65 Oog van Wonderfontein 110 IQ 1101Q Portion 66 Oog van Wonderfontein Gedeelte 66 Oog van Wonderfontein 110 IQ 110 IQ Portion 67 Oog van Wonderfontein Gedeelte 67 Oog van Wonderfontein 110 IQ 110 IQ Portion 68 Oog van Wonderfontein Gedeelte 68 Oog van Wonderfontein 110 IQ 110 IQ Portion 69 Oog van Wonderfontein Gedeelte 69 Oog van Wonderfontein 110 IQ 110 IQ Portion 70 Oog vanwonderfontein Gedeelte 70 Oog van Wonderfontein 110 IQ Portion 71 Oog van Wonderfontein Gedeelte 71 Oog van Wonderfontein IQ 110 IQ Portion 72 Oog van Wonderfontein Gedeelte 72 Oog van Wonderfontein 1101Q 110 IQ Portion 73 Oog van Wonderfontein Gedeelte 73 Oog van Wonderfontein 110 IQ 110 IQ

8 I 346 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 Portion 87 Oog van Wonderfontein Gedeelte 87, Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ n gedeelte van Gedeelte IQ 4 Portion 116, Oog van Wonderfontein Gedeelte 116, Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ n gedeelte van Gedeelte IQ Portion 117, Oog van Wonderfontein Gedeelte 117, Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ n gedeelte van Gedeelte IQ Portion 120 Oog van Wonderfontein Gedeelte 120 Oog van Wonderfontein 110 IQ 110 IQ Portion 121, Oog van Wonderfontein Gedeelte 121, Dog van Wonderfontein a portion of Portion n gedeelte van Gedeelte IQ Portion 130, Oog van Wonderfontein Gedeelte 130, Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ n gedeelte van Gedeelte IQ Portion 131, Oog van Wonderfontein Gedeelte 131, Oog van Wonderfontein a portion of Portion I0 n gedeelte van Gedeelte IQ Portion 134 Oog van Wonderfontein Gedeelte 134, Dog van Wonderfontein a portion of Portion I0 n gedeelte van Gedeelte 62 no IQ Remaining Extent 135 Oog van Wonderfontein Restant Gedeelte 135 Oog van Wonderfontein 110 IQ Portion 136, Oog van Wonderfontein Gedeelte 136, n Cog van Wonderfontein a portion of Portion I0 gedeelte van Gedeelte IQ Portion 137 Oog van Wonderfontein Gedeelte 137, n Dog van Wonderfontein a portion of Portion gedeelte van Gedeelte IQ Portion 138 Oog van Wonderfontein Gedeelte 138, n Oog van Wonderfontein 1a portion of Portion gedeelte van Gedeelte IQ Portion 139, Oog van Wonderfontein Gedeelte 139, n Oog van Wonderfontein a portion of Portion gedeelte van Gedeelte IQ Portion 140, Oog van Wonderfontein Gedeelte 140, n Oog van Wonderfontein a portion of Portion gedeelte van Gedeelte IQ Portion 141, Oog van Wonderfontein Gedeelte 141, n Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ gedeelte van Gedeelte Q Portion 142, Oog van Wonderfontein Gedeelte 142 n Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ gedeelte van Gedeelte Q Portion 143 Oog van Wonderfontein Gedeelte 143 n Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ gedeelte van Gedeelte Q Portion 144, Oog van Wonderfontein Gedeelte 144, n Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ gedeelte van Gedeelte Portion 145, Dog van Wonderfontein Gedeelte 145, n Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ gedeelte van Gedeelte IQ Portion 146 Oog van Wonderfontein Gedeelte 146, n Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ gedeelte van Gedeelte Q Portion 147 Gedeelte 147, n Oog van Wonderfontein a portion of gedeelte van Gedeelte Portion 135 Oog van Wonderfontein Gedeelte 148, n Cog van Wonderfontein gedeelte van Gedeelte Q Portion 148 Oog van Wonderfontein Gedeelte 157 Oog van Wonderfontein a portion of Portion Q 1101Q Portion 157 Oog van Wonderfontein Gedeelte 159 Oog van Wonderfontein Portion 159 Oog van Wonderfontein Gedeelte 162, Oog van Wonderfontein 110 IQ n gedeelte van Gedeelte Portion 162 Oog van Wonderfontein Restant Gedeelte/ Oog van Wonderfontein a portion of Portion plaas 1101Q Remaining Extent/ Oog van Wonderfontein Restant Gedeelte 3, Rooipoort 109 IQ farm 110 IQ n gedeelte van Gedeelte 2 Remaining Extent 3, Rooipoort 1091Q Restant Gedeelte 5, Rooipoort 109 IQ a portion of Portion 2 / 1 n gedeelte van Gedeelte 3 Remaining Extent 5, Rooipoort 1091Q Restant Gedeelte 6, Rooipoort a portion of Portion 3 n gedeelte van Gedeelte 3 Remaining Extent 6, Rooipoort 1091Q Restant Gedeelte 9, Rooipoort 109 IQ a portion of Portion 3 n gedeelte van Gedeelte 3 Remaining Extent 9, Rooipoort 109 IQ Restant Gedeelte 10, Rooipoort a portion of Portion 3 n gedeelte van Gedeelte 3 Remaining Extent 10, Rooipoort 1091Q Gedeelte 46, Rooipoort a portion of Portion 3 n gedeelte van Gedeelte 5 Portion 46, Rooipoort 1981Q Gedeelte 48, Rooipoort 1091Q a portion of Portion 5 n gedeelte van Gedeelte 45 Portion 48 Rooipoort 109 IQ Gedeelte 55, Rooipoort 109 IQ a portion of Portion 45 n gedeelte van Gedeelte 9 Portion 55 Rooipoort 1091Q Gedeelte 61, Rooipoort a portion of Portion 9 n gedeelte van Gedeelte 9 Portion 61, Rooipoort 109 IQ Gedeelte 62, Rooipoort a portion of Portion 9 n gedeelte van Gedeelte 9 Portion 62, Rooipoort Gedeelte 64, Rooipoort 109 IQ 4

9 1 Portion PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL a portion of Portion 9 n gedeelte van Gedeelte 3 10 Portion 64, Rooipoort 109 IQ Gedeelte 65, Rooipoort 109 IQ a portion of Portion 3 n gedeelte van Gedeelte 3 Portion 65, Rooipoort 109 IQ Gedeelte 70, Rooipoort 109 IQ a portion of Portion 3 n gedeelte van Gedeelte 3 Portion 70, Rooipoort 1091Q Gedeelte 84, Rooipoort 109 IQ a portion of Portion 3 n gedeelte van Gedeelte 83 Portion 84, Rooipoort 109 IQ Gedeelte 85, Rooipoort 109 IQ a portion of Portion 83 n gedeelte van Gedeelte 9 Portion 85, Rooipoort 109 IQ Plans Smalbank, 279 IQ a portion of Portion 9 Restant Gedeelte 3 Twyfelvlakte 105 IQ Farm Smalbank, 2791Q Restant Gedeelte 4 Twyfelvlakte 105 IQ Remaining Extent 3 Twyfelvlakte 105 IQ Restant Gedeelte 13 Twyfelvlakte 105 IQ Remaining Extent 4 Twyfelvlakte 105 IQ Gedeelte 15, Twyfelvlakte 105 IQ Remaining Extent 13 Twyfelvlakte 105 IQ n gedeelte van Gedeelte 4 Portion 15, Twyfelvlakte 1051Q Restant Gedeelte 24 Twyfelvlakte 105 IQ a portion of Portion 4 Restant Gedeelte/ Twyfelvlakte 105 IQ Remaining Extent 24 Twyfelvlakte 1051Q plaas Remaining Extent/ Twyfelvlakte 1051Q Gedeelte 1/ Uitspanning 104 IQ farm plans Portion 1 Uitspanning 104 IQ Restant Gedeelte/ Uitspanning 104 IQ farm plaas Remaining Extent/ Uitspanning 104 IQ Gedeelte 2 Varkenslaagte 119 IQ Gedeette 3 Varkenslaagte 119 IQ Portion 2 Varkenslaagte 119 farm IQ van plaas Portion 3 Varkenslaagte 1191Q Restant Gedeelte 4 Varkenslaagte 119 IQ of farm Gedeelte 5 Varkenslaagte 119 IQ Remaining Extent 4 Varkenslaagte 1191Q van plaas Portion 5 Varkenslaagte 1191Q Gedeelte 6 Varkenslaagte 119 IQ of farm van plaas Portion 6 Varkenslaagte Gedeelte 13, of farm n gedeelte van Gedeelte 4 Varkenslaagte Portion 13, Varkenslaagte 119 IQ Restant Gedeelte 16 Varkenslaagte 119 IQ a portion of Portion 4 Restant Gedeelte 17 Varkenslaagte 1191Q Remaining Extent 16 Varkenslaagte 119 IQ n gedeelte van Gedeelte 4 Remaining Extent 17, Varkenslaagte 119 IQ Gedeelte 18, a portion of Portion 4 n gedeelte van Gedeelte 4 Varkenslaagte 119 IQ Portion 18, Varkenslaagte 119 IQ Restant Gedeelte 19, Varkenslaagte 119 IQ a portion of Portion 4 n gedeelte van Gedeelte 4 Remaining Extent 19, Varkenslaagte 1191Q Gedeelte 21, a portion of Portion 4 n gedeelte van Gedeelte 16 Varkenslaagte 119 IQ Portion 21, Varkenslaagte 1191Q Gedeelte 22, Varkenslaagte 119 IQ a portion of Portion 16 n gedeelte van Gedeelte 17 Portion 22, Varkenslaagte 1191Q Gedeelte 23, a portion of Portion 17 n gedeelte van Gedeelte 19 Varkenslaagte 119 IQ Portion 23, Varkenslaagte 1191Q Gedeelte 24 Varkenslaagte 1191Q a portion of Portion 19 van plaas Portion 24 Varkenslaagte 119 IQ Gedeelte 25, Varkenslaagte 1191Q of farm n gedeelte van Gedeelte 24 Portion 25, Varkenslaagte 1191Q Gedeelte 26, Varkenslaagte 119 IQ a portion of Portion 24 n gedeelte van Gedeelte 24 Portion 26, Varkenslaagte 119 IQ Gedeelte 27, Varkenslaagte 119 IQ a portion of Portion 24 n gedeelte van Gedeelte 24 Portion 27, Varkenslaagte 119 IQ Gedeelte 1 Vlakplaats 112 IQ a portion of Portion 24 van plaas Portion 1 Vlakplaats 112 IQ Gedeelte 3 Vlakplaats 1121Q of farm van plaas Portion 3 Vlakplaats Gedeelte 4 Vlakplaats 112 IQ of farm van plaas 4 Vlakplaats 112 IQ Restant Gedeelte Vlakplaats 1121Q of farm van plans Remaining Extent Vlakplaats Restant Gedeelte 93, Oog van Wonderfontein of farm n gedeelte van Gedeelte IQ Remaining Extent 93, Oog van Wonderfontein Gedeelte 96, Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ n gedeelte van Gedeelte IQ Portion 96, Oog van Wonderfontein Gedeelte 99, Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ n gedeelte van Gedeelte IQ IIIPortion 99, Oog van Wonderfontein Restant Gedeelte 100, Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ n gedeelte van Gedeelte 61 Remaining Extent 100, Oog van Wonderfontein Gedeelte 105, Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ n gedeelte van Gedeelte IQ 110 IQ

10 1348 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 Portion 105, Oog van Wonderfontein Gedeelte 108, Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ n gedeelte van Gedeelte IQ Portion 108, Oog van Wonderfontein Gedeelte 109, Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ n gedeelte van Gedeelte IQ Portion 109, Oog van Wonderfontein Gedeelte 111, Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ n gedeelte van Gedeelte IQ Portion 111, Oog van Wonderfontein Gedeelte 112, Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ n gedeelte van Gedeelte Portion 112, Oog van Wonderfontein Gedeelte 113, Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ n gedeelte van Gedeelte IQ Portion 113, Oog van Wonderfontein Gedeelte 114, Oog van Wonderfontein a portion of Portion IQ n gedeelte van Gedeelte IQ Portion 114, Oog van Wonderfontein Gedeelte 115, Cog van Wonderfontein a portion of Portion IQ n gedeelte van Gedeelte IQ Portion 115, Oog van Wonderfontein Gedeelte 19, Welverdiend 97 IQ a portion of Portion IQ n gedeelte van Gedeelte 7 Portion 19, Welverdiend 97 IQ Restant Gedeelte 23, Welverdiend 97 IQ a portion of Portion 7 n gedeelte van Gedeelte 12 Remaining Extent 23, Welverdiend 97 IQ Restant Gedeelte 25, Welverdiend 97 IQ a portion of Portion 12 n gedeelte van Gedeelte 12 Remaining Extent 25, Restant Gedeelte 28, Welverdiend 97I0 Welverdiend 97 IQ a portion of Portion 12 n gedeelte van Gedeelte 12 Remaining Extent 28, Welverdiend 97 IQ Restant Gedeelte 30 Welverdiend 97 IQ a portion of Portion 12 Gedeelte 42, Welverdiend 97 IQ Remaining Extent 30 Welverdiend 97 IQ n gedeelte van Gedeelte 28 Portion 42, Welverdiend 97 IQ Gedeelte 43 Welverdiend 97 IQ a portion of Portion 28 Gedeelte 44, Welverdiend 9710 Portion 42 Welverdiend 97 IQ n gedeelte van Gedeelte 42 Portion 44, Welverdiend 97 IQ Gedeelte 59 Welverdiend 97 IQ a portion of Portion 42 Gedeelte 83 Welverdiend 97 IQ Portion 59 Welverdiend 97 IQ Gedeelte 84, Welverdiend 97 IQ Portion 83 Welverdiend 97 IQ n gedeelte van Gedeelte 12 Portion 84, Welverdiend 97 IQ Gedeelte 85 Welverdiend 97 IQ a portion of Portion 12 van plaas Portion 85 Welverdiend 97 IQ Gedeelte 86 Welverdiend 97 IQ of farm Gedeelte 87 Welverdiend 97 IQ Portion 86 Welverdiend 97 IQ Gedeelte 88, Welverdiend 97 IQ Portion 87 Welverdiend 97 IQ n gedeelte van Gedeelte 12 Portion 88, Welverdiend 971Q Gedeelte 89, Welverdiend 97 IQ a portion of Portion 12 n gedeelte van Gedeelte 12 Portion 89, Welverdiend 97 IQ Restant Gedeelte 90 Welverdiend 97 IQ a portion of Portion 12 Gedeelte 91 Welverdiend 97 IQ Remaining Extent 90 Welverdiend 97 IQ Gedeelte 92 Welverdiend 97 IQ Portion 91 Welverdiend 97 IQ Die plaas Wes Driefontein 117 IQ Portion 92 Welverdiend Gedeelte 24, Wonderfontein 103 IQ The farm Wes Driefontein 1171Q n gedeelte van Gedeelte 2 Portion 24, Wonderfontein 1031Q Gedeelte 25, Wonderfontein 103 IQ 4 a portion of Portion 2 n gedeelte van Gedeelte 2 Portion 25, Wonderfontein 103 IQ Restant Gedeelte 26, Wonderfontein 103 IQ a portion of Portion 2 n gedeelte van Gedeelte 2 Remaining Extent 26, Wonderfontein 103 IQ Gedeelte 27, Wonderfontein 103 IQ a portion of Portion 2 n gedeelte van Gedeelte 2 Portion 27, Wonderfontein 1031Q Gedeelte 32, Wonderfontein 103 IQ a portion of Portion 2 n gedeelte van Gedeelte 16 Portion 32, Wonderfontein 1031Q Gedeelte 33, Wonderfontein 103 IQ a portion of Portion 16 n gedeelte van Gedeelte 16 Portion 33, Wonderfontein 103 IQ Gedeelte 36, Wonderfontein 103 IQ a portion of Portion 16 n gedeelte van Gedeelte 17 Portion 36, Wonderfontein 103 IQ Restant Gedeelte 37 Wonderfontein 103 IQ a portion of Portion 17 Restant Gedeelte 40 Wonderfontein 103 IQ Remaining Extent 37 Wonderfontein 103 IQ Restant Gedeelte 41, Wonderfontein 103 IQ Remaining Extent 40 Wonderfontein n gedeelte van Gedeelte 17 Remaining Extent 41, Wonderfontein 103 IQ Restant Gedeelte 47 Wonderfontein 103 IQ a portion of Portion 17 Gedeelte 50, Wonderfontein 103 IQ Remaining Extent 47 Wonderfontein 103 IQ n gedeelte van Gedeelte 40 Portion 50, Wonderfontein 103 IQ Gedeelte 52, Wonderfontein 103 IQ a portion of Portion 40 n gedeelte van Gedeelte 2 Portion 52, Wonderfontein 103 IQ Restant Gedeelte 53, Wonderfontein 103 IQ a portion of Portion 2 n gedeelte van Gedeelte 2 Remaining Extent 53, Wonderfontein 103 I0 Gedeelte 56, Wonderfontein 103 IQ a portion of Portion 2 n gedeelte van Gedeelte 22 Portion 56, Wonderfontein 103 IQ Restant Gedeelte 113 Wonderfontein 103 IQ a portion of Portion 22 Gedeelte 117, Wonderfontein 103 IQ 41 4

11 , PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL Remaining Extent 113 Wonderfontein 103 IQ n gedeelte van Gedeelte 2 Wonderfontein 103 IQ a portion of Portion 2 Gedeelte 119, Wonderfontein 103 IQ Portion 119, Wonderfontein 103 IQ n gedeelte van Gedeelte 53 a portion of Portion 53 Portion 123, Wonderfontein 103 IQ Gedeelte 123, Wonderfontein 103 IQ a portion of Portion 20 n gedeelte van Gedeelte 20 IllPortion 117, Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 TOWN COUNCIL OF KLERKSDORP: WITHDRAWAL OF EXEMPTION FROM RATING STADSRAAD VAN KLERKSDORP: INTREKKING VAN VRYSTELLING VAN EIENDOMSBELASTING Die Administrateur maak hierby bekend dat die Stads The Administrator hereby notifies that the Town Counraad van Klerksdorp hom versoek het om die bevoegdheid cil of Klerksdorp has requested him to exercise the authoraan horn verleen deur die bepalings van artikel 9(9) van ity convened on him by section 9(9) of Ordinance 17 of Ordonnansie 17 van 1939, uit te oefen en die 1939, and withdraw the existing exemption from the provibestaande vrystelling van die bepalings van die Plaaslike Bestuur Besions of the Local Authorities Rating Ordinance, 1933, in lastingordonnansie, 1933, ten opsigte van Gedeeltes 391, respect of Portions 391, 392 and 395 (portions of Portion 392 en 395 (gedeeltes van Gedeelte 360) van die 360) of the farm Elandsheuwel 402 IP (proposed township plaas Elandsheuwel 402 IP (voorgestelde Flamwood Extension 5) dorp Flamwood Uit breiding 5) All interested persons are entitled to submit reasons in Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 dae writing to the Director of Local Government, Private Bag na die eerste publikasie van hierdie kennisgewing skrifte X437, Pretoria within 30 days of the first publication of lik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur Privaatsak this notice why the request of the Town Council of Klerks X437, Pretoria, redes aan te voer waarom daar nie aan die dorp should not be granted Stadsraad van Klerksdorp se versoek voldoen moet word the PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 ROODEPOORT MUNICIPALITY: PROPOSED ALTE RATION OF BOUNDARIES MUNISIPALITEIT ROODEPOORT: VOORGESTELDE VERANDERING VAN GRENSE Notice is hereby given, in terms of section 10 of the Ingevolge alike! 10 van die Ordonnansie op Plaaslike Local Government Ordinance, 1939, that the Town Clerk Bestuur 1939 word hierby bekend gemaak dat die Studs Roodepoort, has submitted a petition to the Administrator raad, Roodepoort, n versoekskrif by die Administrateur praying that he may in the exercise of the powers conferred ingedien het met die bede dat by die bevoegdhede aan on him by section 9(7) of the said Ordinance alter the horn verleen by artikel 9(7) van genoemde Ordonnansie boundaries of Roodepoort Municipality by the inclusion uitoefen en die grense van die Munisipaliteit Roodepoort therein of the area described in the schedule hereto verander deur die opneming daarin van die gehied wat in die bylae hierby omskryf word It shall be competent for any persons interested, within 30 days of the first publication hereof in the Provincial Ga Enige belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 zette, to direct to the Director of Local Government, Pri dae na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale vate Bag X437, Pretoria, a counterpetition requestion the Koerant aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaat Administrator to refrain from granting the said petition, sak X437, Pretoria, n teenpetisie te rig waarin die Admi either wholly or in part nistrateur versoek word om nie aan genoemde versoek skrif, in geheel of ten dele te voldoen nie Further particulars of the application are open for in spection at the office of the Director of Local Govern Verdere besonderhede van die aansoek le in die kanment Room B306, Provincial Building, Pretorius Street, toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer Pretoria and at the office of the Town Clerk of Roode B306, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in poort die kantoor van die Stadsklerk, Roodepoort, ter insae SCHEDULE Portion 119 ( a portion of Portion 6) of the farm Roodekrans 183 IQ (vide Diagram A1486/68) PB PB BYLAE Gedeelte 119 (n gedeelte van Gedeelte 6) van die plaas Roodekrans 183 IQ (volgens Kaart A1486/68) Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 ilk DUIVELSKLOOF MUNICIPALITY: ADOPTION OF MUNISIPALITEIT DUIVELSKLOOF: AANNAME VAN STANDARD BY LAWS RELATING TO FIRE BRI STANDAARDVERORDENINGE BETREFFENDE GADE SERVICES BRANDWEERDIENSTE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes that the Vil 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 dat lage Council of Duivelskloof has, in terms of section die Dorpsraad van Duivelskloof die Standaardverorde

12 , i tober 1350 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL bis(2) of the said Ordinance, adopted without amend ninge Betreffende Brandweerdienste, afgekondig by Ad ment the Standard Bylaws Relating to Fire Brigade Ser ministrateurskennisgewing 1771 van 23 Desember 1981 invices, published under Administrators Notice 1771, dated gevolge artikel 96bis(2) van genoemde Ordonnansie 23 December 1981, as bylaws made by the said Council sonder wysiging aangeneem het as verordeninge wat deur genoemde Raad opgestel is PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 DUIVELSKLOOF MUNICIPALITY: REVOCATION OF MUNISIPALITEIT DUIVELSKLOOF: HERROEPING TOWNLANDS REGULATIONS VAN DORPSGRONDEN REGULATIES The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes the revoca 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 die tion of the Townlands Regulations of the Duivelskloof herroeping van die Dorpsgronden Regulaties van die Mu Municipality, published under Administrators Notice 423, nisipaliteit Duivelskloof, afgekondig by A dmi nistra dated 31 October 1921 teurskennisgewing 423 van 31 Oktober 1921 PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 DUIVELSKLOOF MUNICIPALITY: REVOCATION OF MUNISIPALITEIT DUIVELSKLOOF: HERROEPING ABATTOIR BY LAWS VAN ABATTOIRVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes the revoca 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die tion of the Abattoir Bylaws of the Duivelskloof Munici herroeping van die Abattoirverordeninge van die Munisi pality, published under Administrators Notice 139, dated paliteit Duivelskloof, afgekondig by Administrateursken 27 February 1963 nisgewing 139 van 27 Februarie 1963 PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 DUIVELSKLOOF MUNICIPALITY: REVOCATION OF MUNISIPALITEIT DUIVELSKLOOF: HERROEPING BRICKMAKING REGULATIONS AND QUARRYING VAN REGULATIES OP HET MAKEN VAN BAKSTE REGULATIONS NEN EN STEENGROEVEN REGULATIES The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes the revoca 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die tion of the Brickmaking Regulations and Quarrying Regu herroeping van die Regulaties Op Het Maken van Bakstelations of the Duivelskloof Municipality, published under nen en Steengroeven Regulaties van die Munisipaliteit Administrators Notice 423, dated 31 October 1921 Duivelskloof afgekondig by Administrateurskennisgewing 423 van 31 Oktober 1921 PB PB III Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 DUIVELSKLOOF MUNICIPALITY: REVOCATION OF MUNISIPALITEIT DUIVELSKLOOF: HERROEPING REGULATIONS FOR THE APPOINTMENT OF OFF! VAN REGULATIES VOOR DE BEYOEMING VAN CERS AMBTENAREN The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes the revoca 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die tion of the Regulations for the Appointment of Officers of, herroeping van die Regulaties voor de Benoeming van the Duivelskloof Municipality, published under Admini Ambtenaren van die Munisipaliteit Duivelskloof, afgestrators Notice 423, dated 31 October 1921 kondig by Administrateurskennisgewing 423 van 31 Ok 1921 PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 DUIVELSKLOOF MUNICIPALITY: ADOPTION OF MUNISIPALITEIT DUIVELSKLOOF: AANNAME VAN STANDARD BY LAWS RELATING TO DOGS STANDAARDVERORDENINGE BETREFFENDE HONDE 1 The Administrator hereby, in terms of section 101 of 1 Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 41 The Local Government Ordinance, 1939, publishes 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (a) that the Duivelskloof Village Council has in terms of (a) dat die Dorpsraad van Duivelskloof die Standaard

13 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL section 96bis(2) of the said Ordinance, adopted without verordeninge Betreffende Honde, afgekondig by Admini the Standard Bylaws Relating to Dogs, pu strateurskennisgewing 1387 van 14 Oktober 1981 ingevolge Damendment blished under Administrators Notice 1387, dated 14th Oc artikel 96bis(2) van genoemde Ordonnansie sonder wysi tober 1981, as bylaws made by the said Council; and ging aangeneem het as verordeninge wat deur boge noemde Raad opgestel is; en (b) the Tariff of Charges hereto as a Schedule to the said standard by laws (b) die Tarief van Gelde hierby as n Bylae by genoemde standaardverordeninge SCHEDULE BYLAE TARIFF OF CHARGES TARIEF VAN GELDE Die tarief betaalbaar is soos van tyd tot tyd ingevolge The tariff payable shall be as determined from time to die bepalings van artikel 80B van die Ordonnansie op time by the Council by special resolution, in terms of sec Plaaslike Bestuur, 1939, deur die Raad, by spesiale besluit tion 80B of the Local Government Ordinance, 1939 vasgestel 2 The Dog Bylaws of the Duivelskloof Municipality, 2 Die Honde en Hondelisensiesbywette van die Munisipublished under Administrators Notice 207, dated 15 May paliteit Duivelskloof afgekondig by Administrateursken 1924, as amended, are hereby with the exclusion of sec nisgewing 207 van 15 Mei 1924, soos gewysig, word hierby tions 4, 7 and 10, repealed met die uitsondering van artikels 4, 7 en 10 herroep PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 DUIVELSKLOOF MUNICIPALITY: REVOCATION OF MUNISIPALITEIT DUIVELSKLOOF: HERROEPING AMBULANCE TARIFF VAN AMBULANSTARIEF The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes the revoca 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die tion of the Ambulance Tariff of the Duivelskloof Munici herroeping van die Ambulanstarief van die Munisipaliteit pality published under Administrators Notice 469, dated Duivelskloof, afgekondig by Administrateurskennisgewing 5 April van 5 April 1978 PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 DUIVELSKLOOF MUNICIPALITY: REVOCATION OF REGULATIONS FOR THE CONTROL AND USE OF DIPPING TANKS HERROEPINGVAN MUNIS1PALITEIT DUIVELSKLOOF: REGULASIES VIR DIE BEHEER EN GEBRUIK VAN DIPB AKKE Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the revoca herroeping van die Regulasies vir die Beheer en Gebruik tion of the Regulations for the Control and Use of Dipping van Dipbakke van die Munisipaliteit Duivelskloof, afge Tanks of the Duivelskloof Municipality, published under kondig by Administrateurskennisgewing 423 van 31 Ok Administrators Notice 423, dated 31 October 1921 tober 1921 PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 DUIVELSKLOOF MUNICIPALITY: REVOCATION OF MUNISIPALITEIT DUIVELSKLOOF: HERROEPING BEEHIVE BY LAWS VAN BYWETTE OP HOU VAN BYEKORWE IN DORP The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes the revoca 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die tion of the BeeHive Bylaws of the Duivelskloof Munici herroeping van die Bywette op Hou van Byekorwe in Dorp pality, published under Administrators Notice 206, dated van die Munisipaliteit Duivelskloof, afgekondig by Ad 15 May 1924 ministrateurskennisgewing 206 van 15 Mei 1924 PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 DUIVELSKLOOF MUNICIPALITY: REVOCATION OF MUNISIPALITEIT DUIVELSKLOOF: HERROEPING MARKET BY LAWS VAN MARK BYWETTE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes the revoca 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 die tion of the Market Bylaws of the Duivelskloof Municipa herroeping van die Mark Bywette van die Munisipaliteit

14 I I 1352 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 lity published under Administrators Notice 208, dated 15 Duivelskloof, afgekondig by Administrateurskennisgewing a May van 15 Mei 1924 PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 EVANDER MUNICIPALITY: AMENDMENT TO CE METERY BY LAWS MUNISIPALITEIT EVANDER: WYSIGING VAN BE GRAAFPLAASVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws set forth hereinafter Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die The Cemetery By laws, published under Administrators Notice 638, dated 19 August 1953, as amended, and which in terms of Proclamation 109 (Administrators), 1972, read with section 159bis(1)(c) of the said Ordinance, became the Verordeninge hierna uiteengesit Die Begraafplaasverordeninge afgekondig by Administrateurskennisgewing 638 van 19 Augustus 1953, soos gebylaws of the Town Council of Evander, are hereby wysig, en wat ingevolge Proklamasie 109 (Administra further amended by amending the Tariff of Charges under teurs), 1972, gelees met artikel 159bis(1)(c) van genoemde the Schedule as follows: Ordonnansie, die verordeninge van die Stadsraad van 1 By the substitution in item 1(a) for the figures "2000" Evander geword het, word hierby verder gewysig deur die and "40,00" of the figures "60,00" and "120,00" respecti Tarief van Gelde onder die Bylae soos volg te wysig: vely 2 By the substitution in item 1(b) for the figures "1400" I Deur in item 1(a) die syfers "20,00" en "40,00" onder and "24,00" of the figures "42,00" and "72,00" respecti skeidelik deur die syfers "60,00" en "12000" te vervang vely 2 Deur in item 1(b) die syfers "14,00" en "24,00" onder 3 By the substitution in item 1(c) for the figures "800" and "12,00" of the figures "24,00" and "36,00" respecti skeidelik deur dies yfers "42,00" en "72,00" te vervang vely 3 Deur in item 1(c) die syfers "8,00" en "12,00" onder 4 By the substitution in item 1(d) for the figures "3000" skeidelik deur die syfers "24,00" en "36,00" te vervang and "50,00" of the figures "90,00" and "18000" respectively 4 Deur in item 1(d) die syfers "30,00" en "50,00" onder 5 By the substitution in item 1(e) for the figures "400" skeidelik deur die syfers "90,00" en "180,00" te vervang and "4,00" of the figures "40,00" and "6000" respectively 5 Deur in item 1(e) die syfers "4,00" en "4,00" onder 6 By the substitution in item 2 for the figures "10,00" skeidelik deur die syfers "40,00" en "60,00" te vervang and "12,00" of the figures "30,00" and "36,00" respectively 6 Deur in item 2 die syfers "10,00" en "12,00" onder 7 By the substitution in item 3 for the figures "8,00" and skeidelik deur die syfers "30,00" en "36,00" te vervang "8,00" of the figures "24,00" and "36,00" respectively 7 Deur in item 3 die syfers "8,00" en "8,00" onderskeiand "44,00" of the figures "72,00" and "132,00" respecti delik deur die syfers "24,00" en "36,00" te vervang 8 By the substitution in item 4(i) for the figures "24,00" vely 8 Deur in item 4(i) die syfers "24,00" en "44,00" onderskeidelik deur die syfers "72,00" en "132,00" te vervang 9 By the substitution in item 4(ii) for the figures "2,00" and "2,00" of the figures "6,00" and "6,00" respectively 9 Deur in item 4(ii) die syfers "2,00" en "2,00" onder skeidelik deur die syfers "6,00" en "6,00" te vervang 10 By the substitution in item 4(iii) for the figures "800" and "8,00" of the figures "24,00" and "2400" re 10 Deur in item 4(iii) die syfers "8,00" en "8,00" onderspectively skeidelik deur die syfers "24,00" en "24,00" te vervang 11 By the addition after item 5 of the following: 11 Deur na item 5 die volgende by te voeg: I I "6 In consideration thereof that the Evander Cemetery "6 Met inagneming dat die Evander Begraafplaas gelee situated within the Councils area of jurisdiction is being in die regsgebied van die Raad gesamentlik deur die Raad administered jointly by the Council and the Village Coun en die Dorpsraad van Kinross geadministreer word, word cil of Kinross a resident of Kinross who complies with the vir die doeleindes van die toepassing van die gelde in hier cemetery bylaws of the Village Council of Kinross, shall die Bylae uiteengesit en slegs ten opsigte van die gemelde for the purposes of the application of the charges detailed Evander begraafplaas, n inwoner van Kinross wat voldoen in this Schedule and in respect of the said Evander Ceme aan die begraafplaasverordeninge van die Dorpsraad van tery only be deemed to be a resident of Evander, and all Kinross geag n inwoner van Evander te wees en alle gelde monies paid to the Village Council of Kinross by a resident wat deur n inwoner van Kinross betaal word aan die of Kinross in respect of an interment in the said Evander Dorpsraad van Kinross ten opsigte van n begrafnis in die Cemetery, shall for the purposes of these bylaws be gemelde Evander begraafplaas, word vir die doeleindes deemed to be a payment to the Council and the Council van die toepassing van hierdie verordeninge geag n beta shall have no right to recover such payment from the Vil ling aan die Raad te wees en die Raad kan nie sodanige lage Council of Kinross" betaling van die Dorpsraad van Kinross verhaal nie" PB PB

15 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL lik Fr Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 HEIDELBERG MUNICIPALITY: FIRE BRIGADE SER MUNISIPALITEIT HEIDELBERG: B RAND WEER VICES BY LAWS DIENSTEVERORDENINGE CORRECTION NOTICE KENNISGEWING VAN VERBETERING Administrators Notice 664 dated 3 April 1985 is hereby Administrateurskennisgewing 664 gedateer 3 April 1985 corrected by the substitution for paragraph 6 in the Afri word hierby verbeter deur paragraaf 6 deur die volgende kaans text of the following: te vervang: "6 Deur in item 3(2)(a), (b), (c), (d) en (e) die syfers "6 Deur in item 3(2)(a), (b), (c), (d) en (e) die syfers "50c", "R50", "R20", "40c" en "R5" onderskeidelik deur "50c", "R50", "R20", "40c" en "R5" onderskeidelik deur die syfers "R1,50", "R60", "R40", "R 1" en "R6" te ver die syfers "R1,50", "R60", "R40", "Rl" en "R6" te ver vang yang PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 JOHANNESBURG MUNICIPALITY: BYLAWS FOR MUNISIPALITEIT JOHANNESBURG: VERORDE ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS NINGE BETREFFENDE VERBLYFSONDERNEMINGS lill CORRECTION NOTICE KENNISGEWING VAN VERBETERING Administrators Notice 2336 dated 19 December 1985 is Administrateurskennisgewing 2336 gedateer 19 De hereby corrected by the insertion after section 9(3) of the sember 1984 word hierby verbeter deur die volgende na ar following: tikel 9(3) in die Engelse teks in te voeg: "Laundry Facilities "Laundry Facilities 10(1) If laundering of articles used in connection with 10(1) If laundering of articles used in connection with the accommodation establishment is done on the premises, washing, drying and ironing facilities shall be provided" the accommodation establishment is done on the premises, washing, drying and ironing facilities shall be provided" PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 LICHTENBURG MUNICIPALITY: BY LAWS FOR THE MUNISIPALITEIT LICHTENBURG: WYSIGING VAN CONTROL OF PARKS, GARDENS AND RECRE VERORDENINGE VIR BEHEER VAN PARKE, TUINE ATION RESORTS EN ONTSPANNINGSOORDE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 die set forth hereinafter verordeninge hierna uiteengesit The Bylaws for the Control of Parks, Gardens and Re Die Verordeninge vir die Beheer van Parke, Tuine en creation Resorts of the Lichtenburg Municipality pu Ontspanningsoorde van die Munisipaliteit Lichtenburg af blished under Administrators Notice 1395 dated 14th gekondig by Administrateurskennisgewing 1395 van 14 August 1974, as amended, are hereby further amended by Augustus 1974, soos gewysig, word hierby verder gewysig, the substitution for the Schedule of the following: deur die Bylae deur die volgende te vervang: "SCHEDULE "BYLAE TARIFF OF CHARGES TARIEF VAN GELDE I Site for Caravans and Tents 1 Staanplek vir Woonwaens en Tente (1) Site with electricity and water connection per site, (1) Staanplek met elektrisiteits en wateraansluiting per per day: R12 staanplek, per dag: R12 (2) Site without electricity and water connection per site, (2) Staanplek sonder elektrisiteits en wateraansluiting per day: R6 per staanplek, per dag: R6 2 Rebate 2 Korting A rebate of 50 % on the site rental is applicable in re n Korting van 50 % op die staanplek huurgeld is van spect of every caravan participating in a caravan rally in toepassing ten opsigte van elke karavaan wat aan n kara the park vaansaamtrek in die park deelneem 3 Proviso 3 Voorbehoud The Council may allow a further rebate over and above Die Raad kan in merietegevalle volgens sy diskresie by the rebate provided for in item 2 in cases which in its dis wyse van n raadsbesluit n verdere korting bo en behalwe cretion merits it" die korting in item 2 bepaal toestaan"

16 1354 PROVINCIAL GAZETTE 24 APRIL 1985 The provisions in this notice contained, shall come into Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat, tree op 1 is effect on 1 May 1985 Mei 1985 in werking PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING PERI URBAN AREAS: AMENDMENT TO SANITARY VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: WYSIGING VAN CONVENIENCES AND NIGHTSOIL AND REFUSE RE SANITERE GEMAKKE EN NAGVUIL EN VUIL MOVAL BYLAWS GOEDVERWYDERINGSVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, read with section 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, ge 16(3) of the Transvaal Board for the Development of Peri lees met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Trans Urban Areas Ordinance, 1943, and Proclamation 6 (Admi vaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Genistrators) of 1945, publishes the By laws set forth here biede, 1943 en Proklamasie 6 (Administrateurs) van 1945 inafter die verordeninge hierna uiteengesit The Sanitary Conveniences and Nightsoil and Refuse Die Sanitere Gemakke en Nagvuil en Vuilgoedverwy Removal Bylaws the Transvaal Board for the Develop deringsverordeninge van die Transvaalse Raad vir die Ont ment of PenUrban Areas, published under Administra wikkeling van Buitestedelike Gebiede, afgekondig by Ad torts Notice 218, dated 25 March 1953, as amended are ministrateurskennisgewing 218 van 25 Maart 1953 soos hereby further amended by the substitution for the heading gewysig, word hierby verder gewysig deur die opskrif van of item 5 under Schedule A of the following: item 5 onder Bylae A deur die volgende te vervang: "5 Fees Payable for Night soil and Refuse Removal Ser "5 Gelde Betaalbaar vir Nagvuil en Vuilgoedverwyde vices within the Rayton Local Area Committee Area and ringsdienste Binne die Gebied van die Plaaslike Ge Rayton Extension 1" biedskomitee van Rayton en Rayton Uitbreiding 1" PB 2: PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERI URBAN AREAS: AMENDMENT TO DRAINAGE BY LAWS TRANSVAALSE RAM? VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: WYSIGING VAN RIOLERINGSVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, read with section 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, ge 16(3) of the Transvaal Board for the Development of Peri lees met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Trans Urban Areas Ordinance, 1943, and Proclamation 6 (Admi vaalse Raad vir die Ohtwikkeling van Buitestedelike Ge nistrators) of 1945, publishes the by laws set forth here biede, 1943, en Proklamasie 6 (Administrateurs) van 1945, inafter die verordeninge hierna uiteengesit The Drainage Bylaws of the Transvaal Board for the Die Rioleringsverordeninge van die Transvaalse Raad Development of Pen Urban Areas, adopted by the Board vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, deur die by Administrators Notice 1443, dated 27 September 1978, Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 1443 as amended, are hereby further amended by the substitu van 27 September 1978, soos gewysig, word hierby verder tion for the heading of item 2 of Part II of the Tariff of gewysig deur die opskrif van item 2 van Deer II van die Ta Charges under the Schedule of the following: nef van Gelde onder die Bylae deur die volgende te ver yang: "2 Charges Payable for the Use of Drains, Sewers and "2 Gelde Betaalbaar vir die Gebruik van Riole, Vuil Sewerage Works within the areas of Lenasia South Exten note en Rioteringswerke in die gebied van Lenasia Suid sion 1 and Lenasia Extensions 8, 9 and 10 and portion of Uitbreiding 1 en Lenasia Uitbreidings 8, 9 en 10 en ge 11" deelte van IL" PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERI URBAN AREAS: AMENDMENT TO ELECTRI CITY BY LAWS TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, read with section 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 ge i63 of the Transvaal Board for the Development of Peri lees met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Trans Urban Areas Ordinance, 1943, and Proclamation 6 (Admi vaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Genistrators) of 1945, publishes the bylaws set forth here biede, 1943, en Proklamasie 6 (Administrateurs) van 1945, inafter die verordeninge hierna uiteengesit

17 I PERIURBAN I the I 1, PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL k The Electricity Bylaws of the Transvaal Board for the Die Elektrisiteitsverordeninge van die Transvaalse Development of Pen Urban Areas, adopted by the Board Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, by Administrators Notice 2158, dated 6 December 1972, as deur die Raad aangeneem by Administrateursken amended, are hereby further amended by the substitution nisgewing 2158 van 6 Desember 1972, soos gewysig, word for the heading of item 3 of Part of the Schedule of the hierby verder gewysig deur die opskrif van item 3 van Deel following: II van die Bylae deur die volgende te vervang: 7 11 "3 Charges Payable for the Supply of Electricity to Pre "2 Gelde Betaalbaar vir die Lewering van Elektrisiteit mises situated within the Areas of Lenasia South, Lenasia aan Persele gelee binne die Gebiede van LenasiaSuid, South Extension 1, Lenasia Extensions 8, 9, 10 and 1L" LenasiaSuid Uitbreiding 1, Lenasia Uitbreiding 1 en Le Uitbreidings 8, 9, 10 en 11" PBnasia PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF AREAS: AMENDMENT TO WATER TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: WYSIGING VAN SUPPLY BY LAWS WATERVOORSIENINGSVERORDENINGE Die Administrateur publiseer hierby The Administrator hereby, in terms of section 101 of the ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, gelees met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Trans Local Government Ordinance, 1939, read with section 16(3) of the Transvaal Board for the Development of Perivaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Ge Urban Areas Ordinance, 1943, and Proclamation 6 (Administrators) of 1945, publishes the by laws set forth here biede, 1943, en Proklamasie 6 (Administrateurs) van 1945, die verordeninge hierna uiteengesit inafter Die Watervoorsieningsverordeninge van die Trans The Water Supply Bylaws of the Transvaal Board for vaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gethe Development of PeriUrban Areas, adopted by the biede, deur die Raad aangeneem by Administrateursken Board under Administrators Notice 1397, dated 21 Sep nisgewing 1397 van 21 September 1977, soos gewysig, word tember 1977, as amended, are hereby further amended by hierby verder gewysig deur die opskrif van item 30 van substitution for the heading of item 30 of Part III of the Deel Ill van die Tarief van Gelde onder Bylae 1 deur die Tariff of Charges under Schedule 1 of the following: volgende te vervang: "30 Van Toepassing op Verbruikers wat deur die "30 Applicable to Consumers Supplied by or who can be Skema van LenasiaSuid, Lenasia Suid Uitbreiding 1, Le Supplied by the Lenasia South, Lenasia South Extension nasia Uitbreidings 8, 9, 10 en 11 Bedien word of Bedien Lenasia Extensions 8, 9,10 and 11 Scheme" kan word" PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 176 ALBERTONWYSIGINGSKEMA 176 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 10 Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Alberton 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Townplanning Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 1308, het dat Alberton dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig Brackenhurst Extension 1 to "Residential 1" with a density word deur die hersonering van Erf 1308, Brackenhurst lilt of "One dwelling per m2" breiding I tot "Residensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Alberton and are open for inspection word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike at all reasonable times Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Alberton en is beskik boar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Alberton Amendment Scheme 176 Hierdie wysiging staan bekend as Albertonwysiging skema 176 PB 4924H 176 PB 4924H176 elit Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 116 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 116 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 1965 that the 1965 bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Alberton het dat Alberton dorpsbeplanningskema 1979 gewysig Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 3214, word deur die hersonering van Erf 3214, Brackenhurst Uit Brackenhurst Extension 2 to "Educational" breiding 2 tot "Opvoedkundig"

18 1356 PROVINCIAL GAZE! It, 24 APRIL 1985 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslik Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Atherton en is beskik baar vir inspeksie op alle redelike tye Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Alberton and are open for inspection at all reasonable times This amendment is known as Alberton Amendment Hierdie wysiging staan hekend as Alberton wysiging Scheme 116 skema 116 _ PB 4 924H116 PB 4924H 116 Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 769 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 769 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Johannes 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur burg Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of Por het dat Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, gewytion 2 of Erf 117, Brixton to "Residential 1" permitting one sig word deur die hersonering van Gedeelte 2 van Erf 117, storey of shops with the consent of the local authority and Brixton tot "Residensieel 1" insluitend een verdieping the coverage for shops not to exceed 55 % winkels met die toestemming van die plaaslike bestuur en die dekking van die winkels nie 55 % oorskry nie Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Johannesburg and are open for in word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslik spection at all reasonable times Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme 769 Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi gingskema 769 PB 4922H769 PB 49 22H769 Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 766 RANDBURG WYS1GINGSKEMA 766 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Randburg 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme, 1976, by the rezoning of Lot 709, het dat Randburg dorpsaanlegskema, 1976, gewysig word Ferndale, to "Special" for offices, subject to certain condi deur die hersonering van Lot 709, Ferndale, tot "Spesiaal" firms vir kantore, onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Randburg and are open for inspection at all reasonable times Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Randburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Randburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Randburg wysiging Scheme 766 skema 766 PB H766 PB H766 Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 SANDTON AMENDMENT SCHEME 785 SANDTON WYSIGINGSKEMA 785 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepasection 89(1) of the Town planning and Townships Ordi lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbenance 1965, declares that he has approved an amendment planning en Dorpe, 1965, dat by n wysigingskema synde n scheme, being an amendment of Sandton Townplanning wysiging van Sandton dorpsaanlegskema, 1980, wat uit Scheme, 1980, comprising the same land as included in the dieselfde grond as die dorp Petervale Uitbreiding 4 betownship of Petervale Extension 4 staan, goedgekeur het Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Sandton en is beskik baar vir inspeksie op alle redelike tye Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Sandton and are open for inspection at all reasonable times This amendment is known as Sandton Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Sandtonwysiging Scheme 785 skema 785 PB H785 PB H785

19 1 This I PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL k Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 SANDTON AMENDMENT SCHEME 702 SANDTON WYSIGINGSKEMA 702 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepasection 89(1) of the Town planning and Townships Ordi lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe nance, 1965, declares that he has approved an amendment planning en Dorpe, 1965, dat hy n wysigingskema synde n scheme, being an amendment of Sandton Townplanning wysiging van Sandton dorpsaanlegskema, 1980, wat uit Scheme, 1980, comprising the same land as included in the dieselfde grond as die dorp Hydepark Uitbreiding 74 betownship of Hyde Park Extension 74 staan, goedgekeur het Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Sandton en is beskik baar vir inspeksie op alle redelike tye Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Sandton and are open for inspection at all reasonable times This amendment is known as Sandton Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Sandton wysiging Scheme 702 skema 702 PB H702 PB H702 Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April SANDTON AMENDMENT SCHEME 820 SANDTON WYSIGINGSKEMA 820 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepasection 89(1) of the Town planning and Townships Ordi lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe nance, 1965, declares that he has approved an amendment planning en Dorpe, 1965, dat hy n wysigingskema synde n scheme, being an amendment of Sandton Townplanning wysiging van Sandton dorpsaanlegskema, 1980, wat uit Scheme, 1980, comprising the same land as included in the dieselfde grond as die dorp Sandown Uitbreiding 51 betownship of Sandown Extension 51 staan, goedgekeur het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk Sandton and are open for inspection Bestuur Pretoria en die Stadsklerk, Sandton en is beskik at all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye amendment is known as Sandton Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Sandtonwysiging Scheme 820 skema 820 PB H820 PB H820 Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 p ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 578 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 578 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepasection 89(1) of the Town planning and Townships Ordi lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe nance, 1965 declares that he has approved an amendment planning en Dorpe, 1965, dat hy n wysigingskema synde n scheme, being an amendment of RoodepoortMaraisburg wysiging van RoodepoortMaraisburg dorpsaanlegskema Town planning Scheme 1, 1946, comprising the same land 1, 1946, wat uit dieselfde grond as die dorp Strubensvallei as included in the township of Strubensvallei Extension 4 Uitbreiding 4 bestaan, goedgekeur het Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Roodepoort en is be skilcbaar vir inspeksie op alle redelike tye Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Roodepoort and are open for inspection at all reasonable times This amendment is known as RoodepoortMaraisburg Hierdie wysiging staan bekend as Roodepoort Marais Amendment Scheme 1/578 burgwysigingskema 1/578 PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April ships DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Town Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Admi planning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), ver nistrator hereby declares Strubensvallei Extension 4 Town klaar die Administrateur hierby die dorp Strubensvallei ship to be an approved township subject to the conditions Uitbreiding 4 tot n goedgekeurde dorp onderworpe aan set out in the Schedule hereto die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae PB PB

20 1358 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 i SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY FEDOKOR (PROPRIETARY) LIMITED DOEN DEUR FEDOKOR (PROPRIETARY) LIMITED UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWNPLAN INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDON NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR NANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON POR OM TOESTEMMING OM N DORP TE STIG OP GE TION 342 OF THE FARM WILGESPRUIT PRO DEELTE 342 VAN DIE PLAAS WILGESPRUIT VINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1 STIGTINGSVOORWAARDES (1) Name (1) Naam The name of the township shall be Strubensvallei Exten sion 4 Die naam van die dorp is Strubensvallei Uitbreiding 4 (2) Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and streets as indi Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op cated on General Plan No A4621/84 Algemene Plan No A4621/84 (3) Stormwater Drainage and Street Construction (3) Stormwaterdreinering en Straatbou (a) The township owner shall on request by the local au (a) Die dorpseienar moet op versoek van die plaaslike thority submit to such authority for its approval a detailed bestuur aan sodanige bestuur n gedetailleerde skema, vol scheme complete with plans sections and specifications ledig met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur prepared by a civil engineer approved by the local author n siviele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedgeity, for the collection and disposal of stormwater through keur is, vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die out the township by means of properly constructed works hele dorp deur middel van behoorlik aangelegde werke en ` and for the construction, tarmacadamising, kerbing and vir die aanli, teermacadamisering, beranding en kanalichannelling of the streets,therein together with the provi sering van die strate daarin, tesame met die verskaffing sion of such retaining walls as may be considered necessary van sodanige keermure as wat die plaaslike bestuur nodig by the local authority ag, vir goedkeuring voorle Furthermore, the scheme shall indicate the route and Vender moet die skema die roete en helling aandui deur gradient by which each erf gains access to the street on middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende which it abuts straat verkry (b) The township owner shall, when required by the local (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaaslike beauthority to do so, carry out the approved scheme at its stuur dit vereis, die goedgekeurde skema op eie koste naown expense on behalf and to the satisfaction of the local mens en tot bevrediging van die plaaslike bestuur, onder authority under the supervision of a civil engineer ap toesig van n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur proved by the local authority goedgekeur, uitvoer (c) The township owner shall be responsible for the (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instand maintenance of the streets to the satisfaction of the local houding van die strate tot bevrediging van die plaaslike authority until the streets have been constructed as set out bestuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) in subclause (b) gebou is (d) If the township owner fails to comply with the provi (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepa 4 sions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local author lings van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is ity shall be entitled to do the work at the cost of the town die plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van ship owner die dorpseienaar te doen (4) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes (4) Disposal of Existing Conditions of Tide Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan be All erven shall be made subject to existing conditions staande voorwaardes en serwitute, as door is, met inbegrip and servitudes, if any, including the reservation of rights to van die voorbehoud van die regte op minerale, maar uit minerals, but excluding gesonderd (a) the following rights which shall not be passed on to the erven in the township: (a) die volgende regte wat nie aan die erwe in die dorp oorgedra moet word nie: (i) "The Remaining Extent of Portion 2 of the farm Wil (i) "The Remaining Extent of Portion 2 of the farm Wit = gespruit No 190, Registration Division IQ (formerly Wil gespruit No 190, Registration Division IQ (formerly Wilge gespruit No 3) situated in the district of Roodepoort, mea spruit No 3), situated in the district of Roodepoort, mea suring as such 259,5273 hectares held under Deed of suring as such 259,5273 hectares held under Deed of Transfer No dated 15th February, 1935 (whereof Transfer No , dated 15th February, 1935 (whereof the property held hereunder forms a portion) shall be en the property held hereunder forms a portion) shall be entitled to enforce the following special condition: titled to enforce the following special condition: "that the owner of Portion No 166, measuring 4,2827 "that the owner of Portion No 166, measuring 4,2827 hectares, held under Deed of Transfer No 17883/1946 and their successors in title shall not have the right to make their successors in title shall not have the right to mak bricks or make brick kilns thereon"" bricks or make brick kilns thereon"" (ii) "The former Remaining Extent measuring 222,5105 (ii) "The former Remaining Extent measuring 222,5105 hectares of which the property hereby transferred forms a hectares of which the property hereby transferred forms a hectares, held under Deed of Transfer No 17883/1946 ana 4111 _

21 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL portion is entitled to a servitude over Portion 237 (a por portion is entitled to a servitude over Portion 237 (a por tion of Portion 182) of the farm Wilgespruit No 190 1(:), tion of Portion 182) of the farm Wilgespruit No 190 DO district Roodepoort, held under Deed of Transfer No district Roodepoort held under Deed of Transfer No 3525/1954 to the effect that owners of the aforesaid Portion 3525/1954 to the effect that the owners of the aforesaid Por 237 and their successors in title shall not have the right to tion 237 and their successors in title shall not have the right make bricks or erect brick kilns thereon:" to make bricks or erect brick kilns thereon" (b) the servitude registered by Notarial Deed No (b) die serwituut geregistreer kragtens Notariele Akte K156/85S which affects Erven 444 to 447, 457, 481 to 490, K156/85S wat slegs Erwe 444 tot 447, 457, 481 tot 490, , 517 and streets in the township only en 517 en strate in die dorp rank (5) Landfor State Purposes (5) Grond vir Staatsdoeleindes Die dorpseienaar moet op eie koste Erf 567 aan die be voegde owerheid vir Onderwysdoeleindes oordra Erf 567 shall be transferred to the proper authority by and at the expense of the township owner (6) Access (6) Toegang (a) No ingress from Provincial Road P139/1 to the town (a) Geen ingang van Provinsiale Pad P139/1 tot die dorp ship and no egress to Provincial Road P139/1 from the en geen uitgang tot Provinsiale Pad P139/I uit die dorp township shall be allowed word toegelaat nie (b) Ingress from Provincial Road P126/1 to the township (b) Ingang van Provinsiale Pad P126/1 tot die dorp en uit and egress to Provincial Road P126/1 from the township gang tot Provinsiale Pad P126/1 uit die dorp word beperk shall be restricted to the junction of Fredenharry Road tot die aansluiting van Fredenharryweg met sodanige pad lik with the said road (c) Die dorpseienaar moet op eie koste n meetkundige IP (c) The township owner shall at its own expense, submit uitlegontwerp (skaal 1:500) van die in en uitgangspunte a geometric design layout (scale 1:500) of the ingress and genoem in (b) hierbo en spesifikasies vir die bou van die egress points referred to in (b) above, and specifications aansluitings laat opstel en aan die Direkteur, Transvaalse for the construction of the accesses, to the Director Trans Paaiedepartement, vir goedkeuring voorle Die dorpseie vaal Roads Department for approval The township owner naar moet nadat die ontwerp en spesifikasies goedgekeur shall after approval of the layout and specifications, con is, die toegange op eie koste bou tot bevrediging van die struct the said ingress and egress points at its own expense Direkteur Transvaalse Paaiedepartement to the satisfaction of the Director, Transvaal Roads De (7) Ontvangs en Versorging van Stormwater partment Die dorpseienaar moet die stormwaterdreinering van (7) Acceptance and Disposal ofstormwater die dorp so reel dat dit inpas by die van Paaie P139/1 en The township owner shall arrange for the drainage of the P126/1 en moet die stormwater wat van die pad afloop of township to fit in with that of Roads P126/1 and P139/1 and afgelei word ontvang en versorg for all stormwater running off or being diverted from the (8) Sloping van Geboue en Strukture road to be received and disposed of Die dorpseienaar moet op eie koste alle bestaande ge (8) Demolition of Buildings and Structures boue en strukture wat binne boulynreserwes, kantruimtes of oor gemeenskaplike grense gelee is laat sloop tot The township owner shall at its own expense cause all bevrediging van die plaaslike bestuur wanneer die plaasexisting buildings and structures situated within the build like bestuur dit vereis ing line reserves, side spaces or over common boundaries to be demolished to the satisfaction of the local authority, (9) Beperking op die Vervreemding van Erwe when required by the local authority to do so (a) Die dorpseienaar mag nie Erf 330 aan enige persoon of liggaam met regspersoonlikheid anders as die Departe (9) Restriction on the Disposal oferven ment van Pos en Telekommunikasiewese vervreem nie, voordat hy die Streekdirekteur (Witwatersrand) skriftelik (a) The township owner shall not dispose of Erf 330 to in kennis gestel het van sodanige voorneme en die eerste any person or corporate body other than the Department opsie vir n tydperk van 6 maande aan hom gegee het om of Post and Telecommunications without first having given die genoemde erf aan te koop teen n prys wat nie hoer is written notice to the Regional Director (Witwatersrand) of as die prys waarvoor dit die voorneme is om die erf aan sosuch intention and given him first option for a period of 6 danige persoon of liggaam met regspersoonlikheid te vermonths to purchase the said erf at a price not higher than that at which it is proposed to dispose thereof to such person or corporate body vreem nie (b) Die dorpseienaar mag nie Ed 566 aan enige persoon of liggaam met regspersoonlikheid tinders as die Stant ver vreem nie voordat hy die Direkteur, Transvaalse Werke departement, skriftelik in kennis gestel het van sodanige voorneme en die eerste opsie vir n tydperk van 6 maande aan hom gegee het om die genoemde erf aan te koop teen n prys wat nie hoer is as die prys waarvoor dit die voor neme is om die erf aan sodanige persoon of liggaam met regspersoonlikheid te vervreem n ie (b) The township owner shall not dispose of Erf 566 to any person or corporate body other than the State without first having given written notice to the Director, Transvaal Works Department of such intention and given him first for a period of 6 months to purchase the said erf at a price not higher than that at which it is proposed to dispose thereof to such person or corporate body (10) Verpligtinge ten Opsigte van Noodsaaklike Dienste (10) Obligations in Regard to Essential Services Die dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as wat die plaaslike bestuur magibepaal sy verpligtinge met be The township owner shall within such period as the local trekking tot die voorsiening van water elektrisiteit en saauthority may determine, fulfil its obligations in respect of nitere dienste en die( installering van stelsels daarvoor the provision of water electricity and sanitary services and _

22 1360 PROVINCIAL GAZEllt 24 APRIL 1985 the installation of systems therefor, as previously agreed soos vooraf ooreengekom tussen die dorpseienaar en die upon between the township owner and the local authority plaaslike bestuur, nakom 2 CONDITIONS OF TITLE 2 TITELVOORWAARDES The erven mentioned hereunder shall be subject to the Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die conditions as indicated imposed by the Administrator in voorwaardes soos aangedui, opgele deur die Administraterms of the provisions of the Town planning and Town teur ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op ships Ordinance, 1965 Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (I) All Erven with the Exception of the Erf Mentioned in Clause 1(5) (1) AlIe Erwe met Uitsondering van die Erf Genoem in Klousule 1(5) (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut 2 m breed, vir (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van of the local authority, for sewerage and other municipal die plaaslike bestuur, enige twee grense uitgeson purposes, along any two boundaries other than a street derd n straatgrens en, in die geval van n pypsteelerf, n adboundary and in the case of a panhandle erf, an additional disionele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed servitude for municipal purposes 2 m wide across the oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer access portion of the erf, if and when required by the local verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat authority: Provided that the local autority may dispense die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag af with any such servitude sien (b) No building or other structure shall be erected within (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor the aforesaid servitude area and no largerooted trees noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootshall be planted within the area of such servitude or within wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut 2 m thereof of binne n afstand van 2 m daarvan geplant word nie (c) The local authority shall be entitled to deposit tern (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal porarily on the land adjoining the aforesaid servitude such wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, ondermaterial as may be excavated by it during the course of the houd of verwydering van sodanige construction, rioolhoofpypleidings en maintenance or removal of such sewerage ander werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, mains and other works as it, in its discretion may deem netydelik to plaas op die grond wat aan die voornoemde sercessary and shall further be entitled to reasonable access to wituut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot the said land for the aforesaid purpose subject to any daredelike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde mage done during the process of the construction maintedoel onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur nance or removal of enige such sewerage mains and other works skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of being made good by the local authority verwyderings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word (2) Erven 439, 462, 566 and 630 (2) Erwe 439, 462, 566 en 630 The erf is subject to a servitude for municipal purposes Die erf is onderworpe aan n serwituut vir munisipale in favour of the local authority, as indicated on the general doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op plan die algemene plan aangedui i Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 970 PRETORIA WYSIGINGSKEMA It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Pretoria 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme, 1974, by the rezoning of Erven 439 het dat Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, gewysig and 440, Lynnwood Manor Extension 1, to "Special" for word deur die hersonering van Erwe 439 en 440, Lynnwood flats Manor Uitbreiding 1, tot "Spesiaal" vir woonstelle Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskik baar vir inspeksie op alle redelike tye Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at all reasonable times This amendment is known as Pretoria Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriawysiging Scheme 970 skema 970 PB 4923H970 PB 4923H970 Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/266 SPRINGSWYSIGINGSKEMA 1/266 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Springs 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur II

23 1 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL atown planning Scheme 1, 1948, by the rezoning of Erf het dat Springsdorpsaanlegskema 1, 1948, gewysig word III 1920, Springs, to "Municipal" : deur die hersonering van Erwe 1920, Springs, tot "Munisi Map paal" 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Springs and are open for inspection at word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike all reasonable times Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Springs en is beskik This amendment is known as Springs Amendment baar vir inspeksie op alle redelike tye Scheme 1/266 Hierdie wysiging staan bekend as Springswysigingskema 1/266 PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/295 SPRINGS WYSIGINGSKEMA 1/295 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Springs, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme 1, 1948, by the rezoning of Ervem het dat Springsdorpsaanlegskema 1, 1948, gewysig word 751 and 752, Selcourt, to "Special Residential" with a den deur die hersonering van Erwe 751 en 752, Selcourt, tot ashy of "One dwelling per m2" "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per 1 Or 500 m2" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Springs and are open for inspection at all reasonable times This amendment is known as Springs Amendment Scheme 1/295 PB Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Springs en is beskikbaar sir inspeksie op alle redelike tye Hierdie wysiging staan bekend as Springs wysigingskema 1/295 PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERVEN 30 AND 170, VULCANIA EXTENSION 1 TOWNSHIP PB WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERWE 30 EN 170, DORP VULCANIA UITBREIDING 1 It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has approved that Condition 11(g) and III(g) in Deed of Transfer F2112/1973 and T19814/1980 be altered to relax the building line to 1,2 metre from a streetboundary Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, be 1967, gemaak dat kend die Administrateunoedgekeur het dat Voorwaarde 11(g) en 111(g) in Akte van Transport F2112/1973 en T19814/1980 gewysig word om die boulyn to verslap tot 1,2 meter van die straatgrens af PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 63, B URGERSFORT TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967: ERF 63, DORP BURGERSFORT Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bemoval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat approved that Condition C(a) in Deed of Transfer Voorwaarde C(a) in Akte van Transport T22752/1981 op T22752/1985 be removed gehef word PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT 84 OF WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS (WET ) VAN 1967) PIt NOTICE OF CORRECTION KENNISGEWING VAN VERBETERING is hereby notified in terms of section 38 of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1965 error occured in Administrators Notice No 2338 dated 19 bekend _gemaak dat nademaal n Pout in Administra December 1984 mentioned above the Administrator has teurskennisgewing No 2338 gedateer 19 Desember 1984 approved the correction of the notice by the replacement hierbo vermeld ontstaan het, het die Administrateur goed

24 1362 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 of the words "Conditions b(i) and (ii)" with the words gekeur dat die bogenoemde kennisgewing gewysig word "Conditions b(i) and (iii)" deur die woorde "Voorwaardes b(i) en b(ii)" to vervang met die woorde "Voorwaardes b(i) en b(iii)" PB PB ii Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 37 PIETERSBURG WYSIGINGSKEMA 37 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkostig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Pietersburg 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme 1981 by the rezoning of Erf 619, si het dat Pietersburg dorpsbeplanningskema 1981 gewysig tuated on the north eastern comer of Voortrekker and Ris word deur die hersonering van Ed 619, gelee op die noord sik Streets, from "Government" to "Residential 2" oostelike hoek van Voortrekker en Rissikstrate, van "Regering" tot "Residensieel 2" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Pietersburg and are open for inspec Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pietersburg en is betion at all reasonable times skikbaar vir inspeksie op alit redelike lye This amendment is known as Pietersburg Amendment flier& wysiging staan bekend as Pietersburg wysiging I Scheme 37 skema 37 PB 49224H37 PB H37 Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 42 PIETERSBURG WYSIGINGSKEMA 42 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Pietersburg 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme, 1981, by the rezoning of Erf 69 het dat Pietersburg dorpsbeplanningskema 1981 gewysig from "Residential 1" with a density of "One dwelling per word deur die hersonering van Erf 69, van "Residensieel erf" to "Residential 1" with a density of "One dwelling per 1" met n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot "Resi m2" densieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per, m2" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Pietersburg and are open for inspec word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike tion at all reasonable times Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pietersburg en is be skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Pietersburg Amendment Scheme 42 Hierdie wysiging staan bekend as Pietersburg wysiging 1 42 PBskema H42 PB 49224H42 Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 M IDDELB LiRG AMENDMENT SCHEME 90 MIDDELBURG WYSIGINGSKEMA 90 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 360) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Middel 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur burg Town planning Scheme, 1974, by the rezoning of Por het dat Middelburg dorpsbeplanningskema, 1974, gewysig tion 7 of Erf 871 from "Special Residential" to "General word deur die hersonering van Gedeelte 7 van Erf 871 van Residential" "Spesiale Woon" tot "Algemene Woon" Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Middelburg en is be skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Middelburg and are open for inspection at all reasonable times This amendment is known as Middelburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Middelburg wysiging 111 Scheme 90 skema 90 PB 49221H90 PB 49221H90

25 PROVINS1ALE KOERANT, 24 APRIL Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 padministrators ERMELO AMENDMENT SCHEME 6 ERMELO WYSIGINGSKEMA 6 It is hereby notified in terms of section, 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Ermelo 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme, 1982, by the rezoning of Erf 3784, het dat Ermelodorpsbeplanningskema, 1982, gewysig situated on Burger Street and Kerk Street, Ermelo, from word deur die hersonering van Erf 3784, gelee aan Bur "Public Garage" with a building line of 15 m along Kerk gerstraat en Kerkstraat, Ermelo, van "Openbare Garage" Street to "Public Garage" with a building line along Kerk met n boulyn van 15 in langs Kerkstraat tot "Openbare Street of 6 metres Garage" met n boulyn langs Kerkstraat van 6 meter Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Ermelo en is beskik baar vir inspeksie op alle redelike tye Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Ermelo and are open for inspection at all reasonable times p Administrators This amendment is known as Ermelo Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Ermelo wysiging Scheme 6 skema 6 PB 49214H6 PB 49214H6 Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 VANDERBIJLPARK AMENDMENT SCHEME 1/121 VANDERBIJLPARK WYSIGINGSKEMA 1/121 It is hereby notified in terms of section 360) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965 that the 360) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Vanderbijl 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur park Town planning Scheme 1, 1961, by the rezoning of Erf het dat Vanderbijlpark dorpsaanlegskema 1, 1961, gewysig 202 (a portion of Cartwright Street) situated on Cartwright word deur die hersonering van Erf 202 (voorheen n deel Street Vanderbijlpark from "Existing Streets" and "Public van Cartwrightstraat) geled aan Cartwrightstraat Vander Roads" to "Special" for such purposes and subject to such bijlpark, van "Bestaande Straat" en "Openbare wee" na conditions as approved in writing by the local authority "Spesiaal" vir sodanige doeleindes en onderworpe aan sodanige voorwaardes as wat skriftelik deur die plaaslike Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme bestuur goedgekeur word, are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Vanderbijlpark and are open for in word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike spection at all reasonable times Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Vanderbijlpark en is This amendment is known beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye as Vanderbijlpark Amend ment Scheme 1/121 Hierdie wysiging staan bekend as Vanderbijlpark wysi 1/121 PB gingskema PB IIAdministrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 CORRECTION NOTICE REGSTELLINGSKENNISGEWING Administrators Notice 1807 dated 18 October 1984 is Administrateurskennisgewing 1807 gedateer 18 Oktober hereby rectified by the substitution of the word "Bethal" in 1984 word hiermee reggestel deur die vervanging van die the English text for the word "Ermelo" woord "Bethal" in die Engelse teks met die woord "Ermelo" Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 VEREENIGING AMENDMENT SCHEME 230 VEREENIGING WYSIGINGSKEMA 230 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Vereeni 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur ging Town planning Scheme 1, 1956, by the rezoning of het dat Vereeniging dorpsaanlegskema 1, 1956, gewysig Portion 2 of Erf 2372, Three Rivers Extension 2, from word deur die hersonering van Gedeelte 2 van Erf 2372, "Public Open Space" to "Institutional" Three Rivers Uitbreiding 2, vanaf "Openbare Oopruimte" tot "Inrigting" 110 Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Vereeniging and are open for inspec Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Vereeniging en is be tion at all reasonable times skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye

26 1364 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 This amendment is known as Vereeniging Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Vereeniging wysiging a Scheme 230 skema 230 PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 VEREENIGING AMENDMENT SCHEME 1/64 VEREENIGING WYSIGINGSKEMA 1/64 It is hereby notified in terms of section 38 of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, error occured in Vereeniging Amendment Scheme 1/64 the bekend gemaak dat nademaal n Pout in Vereeniging wy Adminitrator has approved the correctin of the scheme siging 1/64 ontstaan het, het die Administrateur goedekeur dat die bogenoemde skema gewysig word (1) by the substituion in proviso (xxv) to clause 22(a), table C for the (1) deur in expression "The following conditions shall voorbehoudsbepaling (xxv) by klousule 22(a), tabel C die apply to all erven in the township" of the expression: uitdrukking "Die volgende voonvaardes sal van toepassing wees in die dorp" to vervang met die "Except where otherwise stated, the following condi volgende uitdrukking: tions shall apply to all erven in the Township of "; and "Behalwe waar anders gemeld, is die volgende voor (2) the insertion at the end of paragraph (A) of the fol waardes van toepassing op alle erwe in die dorp "; en lowing expression: (2) deur die invoeging aan die einde van paragraaf (A) "other than erven which van die volgende uitdrukking: have been transferred to or which have been acquired by the State or the Provincial "anders as enve wat oorgedra is aan of deur die Staat of Administration for State or Provincial purposes:" Provinsiale Administrasie vir Staats en Provinsiale doeleindes verkry is:" PB PB Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 RECLASSIFICATION AND RENUMBERING OF PU HERKLASSIFIKASIE EN HERNOMMERING VAN BLIC ROADS (MAIN ROADS) AS DISTRICT AND OPENBA RE PAAIE (GROOTPAAIE) AS DISTRIKS PROVINCIAL ROADS EN PRO VINSIALE PAAIE The Administrator hereby reclassifies and renumbers in Die Administrateur herklassifiseer en hernommer hier terms of section 5(1)(c) of the Roads Ordinance, 1957, the mee ingevolge artikel 5(1)(c) van die Padordonnansie, roads (main roads) as district or provincial roads as de 1957, die paaie (grootpaaie) as distriks of provinsiale scribed in the subjoined appendix paaie soos in die meegaande bylaag uiteengesit en om APPENDIX Reference: 10/4/7/2 Approved: 14 March 1985 skryf BYLAAG Verwysing: 10/4/7/2 Goedgekeur: 14 Maart 1985 Voorheen Known as Description Classification, bekend as Beskrywing Klassifikasie Main Road and new No Grootpad No en nuwe No Commences at the junction with District Road 045 Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 1589 Road 1369 over Mokka 274 MR, oor Mokka 274 MR, Groot Grootpan 311 MR, Longden 312 pan 311 MR, Longden 312 MR, MR, Donkerhoek 313 MR, Ju Donkerhoek 313 MR, Juniors niorsloop 325 MR, Taaibosch loop 325 MR, Taaiboschgroet groet 324 MR, Ysselmonde MR, Ysselmonde 322 MR, MR, Teveen 351 MS, De Vrede Terveen 381 MS, De Vrede MS, Kromhoek 438 MS, MS, Kromhoek 438 MS, Alfred Alfred 383 MS, Eyam 436 MS, 383 MS, Eyam 436 MS, Fritchley Frictchley 444 MS, Ganspan MS, Ganspan 829 MS, Auf MS, Auf Der Hoard 445 MS, Der Haard 445 MS, Fraaifontein Fraaifontein 447 MS and Schier 447 MS en Schiermonikoog 16 LS monikoog 16 LS where it joins tot by die aansluiting van Pad Road Commences at the junction with District Road 045 Begin by die aansluiting van Pad Distrikspad 1468 Road 1468 over Schiermonikoog oor Schiermonikoog 16 LS, 16 LS, Ter Schellingen 15 LS, Ter Schellingen 15 LS, Ameland Ameland 11 LS, Vlieland 12 LS, 11 LS, Vlieland 12 LS, Buiksloot Buiksloot 72 LS, Puraspan 82 LS, 72 LS, Puraspan 82 LS, Wupper Wuppertoe 83 LS, Solingen 86 toe 83 LS, Solingen 86 LS, Clea LS, Cleadon 10 LS, Uitzoek 92 don 90 LS, Uitzoek 92 LS, Witten LS, Witten 91 LS, Borkum 143 LS 91 LS, Borkum 143 LS en Cumand Cumbrae 144 LS where it brae 144 LS tot by die aansluiting joins Road 1200 met Pad Commences at the junction with District Road 047 Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 1279 Road 673 over Mamathola oor Mamathola 609 LT, Fair LT, Fairview 605 LT, Cheviot I view 605 LT, Cheviot 610 LT, 610 LT, Rooibandfontein 611 Rooibandfontein 611 LT, Nar LT, Narrowdale 604 LT, Lang rowdale 604 LT, Lang Bult 580 Bult 580 LT, Pigeon Hole 617 LT LT, Pigeon Hole 617 LT en Fo

27 I thatswana 1 KT, PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL P P Known as Description Classification Voorheen Main Road and new No bekend as Beskrywing Klassifikasie Grootpad No en nuwe No and Forest Hill 603 LT where it rest Hill 603 LT tot waar dit by joins Road 1279 Pad 1279 aansluit 047 Commences at the junction with District Road 047 Begin by die aansluiting met Distrikspad 523 Road 1279 and 523 over Forest 523 Paaie 1279 en 523 oor Forest Hill Hill 603 LT where it terminates 603 LT tot waar dit op die weste on the western boundary of the like grens van die plaas eindig said farm 047 Begin by die aansluitig met Pad Distrikspad Commences at the junction with District Road 1286 oor Appel 594 LT en Frans Roads 1286 over Appel 594 LT 1498 hock 593 LT tot by die aansluiand Franshoek 593 LT where it ting met Pad P172 joins Road P Begin by die aansluiting met Distrikspad Commences at the junction with District Road Paaie 112 en 1475 oor Gansvley Roads 112 and 1475 over Gansv KP tot op die Bophuthat ley 240 KP up to the Bophutha swan grens tswana border 054 Begin by die aansluiting met Pad Provinsiale Pad 054 Commences at the junction with Provincial 928 oor Zandrivierspoort 442 P240 1 Road 928 over Zandrivierspoort Road P240 1 KO Randstephne 455 KQ 442 K(:), Randstephne 455 KO Zandspruit 449 KQ Donker Zandspruit 449 KQ Donker poort 448 KO Buffelskloof 452 poort 448 KQ Buffelskloof 452 KO Groenfontein 458 KO Klip KG Groenfontein 458 KQ Klip rivier 464 KQ Rhenosterfontein rivier 464 KQ Groenfontein KQ Klipdrift 468 KG, KQ Rhenosterfontein 465 KO Doornkop 357 KR, Koppie Al Klipdrift 468 KO Doornkop 357 ken 359 KR Knopfontein 184 KR, Koppie Aileen 359 KR, KR Hartebeestpoort 360 KR, Knopfontein 184 KR, Harte Boekenhoutspoort 364 KR, Tam beestpoort 360 KR, 13oeken bootierant 366 KR, Kouwfontein houtspoort 364 KR, Tambootie 367 KR, Buffelsfontein 369 KR, rant 366 KR, Kouwfontein 367 Middelfontein 391 KR, Riet KR, Buffelsfontein 369 KR, Mid poort 390 KR Rietfontein 389 delfontein 391 KR, Rietpoort 390 KR en Witklip 388 KR tot by die KR, Rietfontein 389 KR and aansluiting met Pad P84 1 Witklip 388 KR where it joins Road P Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad Commences at the junction with District Road 928 oor Blaauwbank 515 la), Road 928 over Blaauwbank Nieuwpoort 516 KQ Hartbeest KQ Nieuwpoort 516 KQ Hart poort 522 KQ Witfontein 526 beestpoort 522 KQ Witfontein Kr) en Rietspruit 527 KQ tot by 526 KQ and Rietspruit 527 KC/ die aansluiting met Pad P20 1 where it joins Road P Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad Commences at the junction with District Road 710 oor Slagtkraal 159 KR, Twee Road 710 over Slagtkraal bosch 161 KR, Donkerhoek 179 KR, Tweebosch 161 KR, Don KR, Rietfontein 194 KR, Riet kerhoek 179 KR, Rietfontein 194 fontein 191 KR, Bakovenkrans KR, Rietfontein 191 KR, Bak 192 KR, Doornkom 376 KR en ovcnkrans 192 KR, Doornkom Doomfontein 374 KR tot waar 376 KR and Doornfontein 374 dit by Pad P84 1 aansluit KR where it joins Road P Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad Commences at the junction with District Road P5I 1 oor Elandsdrift 8 1S, Uys Road P51 1 over Elandsdrift 8 JS, kraal 10 JS, Scherp Arabic 743 Uyskraal 10 M Scherp Arabic KS, Roodebosch Pleat 721 KS, 743 KS, Roodebosch Pleat 721 Swartkop 720 KS, Rooibokkop KS Swartkop 720 KS, Rooibok 744 KS, Salie Sloot 718 KS, Wegkop 744 KS, Salle Sloot 718 KS, draai 715 KS, Schuinsdraai 711 Wegdraai 715 KS, Schuinsdraai KS, Tambootieboom 686 KS en 711 KS, Tambootieboom 686 KS Roodewal 678 KS tot by die Le and Roodewal 678 KS up to the bowa grens Lebowa border 036 Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad Commences at the junction with District Road 1207 oor Zandspruit 189 JR Ka Road 1207 over Zandspruit meelpoort 202 JR, Klipfontein JR, Kameelpoort 202 JR, Klip 205 JR, Kameelpoortnek 218 JR fontein 205 JR Kameelpoortnek en Enkeldoorn 217 JR tot by die 218 JR and Enkeldoorn 217 JR aansluiting met Pad P2071 where it joins Road P Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad Commences at the junction with District Road P513 oor Mosesriviersmond 27 Road P513 over Mosesriviers 2535 JS Loskop Noord 12 JS Wol mond 27 JS, Loskop Noord 12 JS, venkraal 13 JS, Kleinklipput 11 Wolvenkraal 13 JS, Kleinklipput JS en Vaalfontein 14 JS tot by die 11 JS and Vaalfontein 14 JS aansluiting met Pad P95 1 where it joins Road P Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad Commences at the junction with District Road P184I oor Maple Leaf 657 KR, Road P184 1 over Maple Leaf 2536 Chester 666 KR, Lincoln 667 KR, 657 KR, Chester 666 KR, Lincoln Dublin 668 KR, Avondale KR, Dublin 668 KR, Avon KR, Ashton 138 JR en Afzet 140 dale 665 KR, Ashton 138 JR and JR tot op die grens van Bophu Afzet 140 JR up to the Bophu thatswana border 0183 Begin op die grens van Lebowa Distrikspad Commences on the Lebowa District Road oor Viljoenshoop 299 KT, Aaborder over Viljoenshoop piesdoorndraai 298 KT en Dres Aapiesdoorndraai 298 KT den 304 KT tot by die aansluiting and Dresden 204 KT where it met Pad P1693 joins Road P Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 2538 Commences at the junction with District Road P116 1 oor Ohrigstad 443 KT, Road P116 1 over Ohrigstad 443 Strydfontein 442 KT, Hoak KT, Strydfontein 442 KT, liaak doomdraai 439 KT, Nooitge ii012 doorndraai 439 KT, Nooitge dacht 437 KT Roodepoort 448 dacht 437 KT, Roodepoort 448 KT, Doornhoek 457 KT, Kas KT, Doornhoek 451 KT, Kas persnek 481 KT Kaspersnek Ri

28 1366 PROVINCIAL GAZE1 1E, 24 APRIL 1985 _ Known as Description Classification Voorheen Main Road and new No bekend as Beskrywing Klassifikasie a Grootpad No en nuwe No persnek 481 KT, Kaspersnekri vier 480 KT, Bodas Hoop 479 KT vier 480 KT, Bodas Hoop 479 KT en Vaalhoek 474 KT tot waar dit and Vaalhoek 474 KT where it by Pad 1056 aansluit joins Road Begin by die Bophuthatswana Provinsiale Pad 052 Commences on the Bophutha provincial grens oor Zwartfontein 34 JP, P224 1 tswana border over Zwartfontein Road P224 1 Zandfontein 35 JP, Landgezocht 34 JP, Zandfontein 35 JP, Lang 56 JP, Bergfontein 60 JP, Rietgat gezocht 56 IP, Bergfontein 60 JP, 91 JP en Braklaagte 90 JP waar Rietgat 91 JP and Braklaagte 90 dit by Pad P87 1 aansluit JP where it joins Road P Commences at the junction with District Road 032 Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 49 Road P102 1 over Knopjeslaagte 49 P102 1 oor Knopjeslaagte JR, Stukgrond 328 JR, Moor JR, Stukgrond 328 JR, Mooi plaats 355 JR and Zwartkop 356 plaats 355 JR en Zwartkop 356 JR JR where it joins Road P66 7 waar dit by Pad P667 aansluit 0154 Commences at the junction with District Road 0154 Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 328 Road P29 1 over Weltevreden 328 P29 1 oor Weltevreden 324 JS, 324 JS, Vlaklaagte 330 JS, Water Vlaklaagte 330 JS, Waterpan 8 IS pan 8 JS and Tweefontein 13 IS en Tweefontein 13 TS waar dit by where it joins Road P1411 Pad P141 1 aansluit 0174 Commences at the junction with District Road 0174 Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 2539 Road 246 over Noodhulp 474 IS, oor Noodhulp 474 IS, Bothashoek 475 IS, Roodepoort Bothashoek 475 IS, Roodepoort 151 IS, Boschmanskop 154 IS, 151 IS, Boschmanskop 154 IS, Driefontein 153 IS, Boschmans Driefontein 153 IS Boschmanskraal 184 IS, Boschmansfontein kraal 184 IS, Boschmansfontein 182 IS and Birmingham 197 1S 182 IS en Birmingham 197 IS tot II where it joins Road P522 by die aansluiting met Pad P Commences at the junction with District Road 0192 Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 1869 Road P154 S over Vyeboom P1548 oor Vyeboom 414 JU, JU Tenbosch 162 JU and Coo Tenbosch 162 JU en Coopersdal persdal 423 JU where it joins 423 JU tot waar dit by Pad P179 1 Road P1791 aansluit 06 Commences at the junction with District Road 06 Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 2540 Road 1684 over Cyferfontein oor Cyferfontein IQ Vlakfontein 37 IQ Harte Vlakfontein 37 IQ Hartebeest beestfontein 38 IQ Platklip 40 fontein 38 IQ Platklip IQ Kaalfontein 44 IQ Sluts 46 Kaalfontein 44 IQ Sluis IQ Migalsoord 156 IQ Witstink Migalsoord Witstinkhoutboom 155 IQ Wolvekrans houtboom 155 IQ Wolvekrans 156 IQ Delarey 164 IQ Groan 156 IQ Delarey Groan plaats 157 IQ and Vlakplaats 160 plaats 157 IQ en Vlakplaats 160 IQ where it joins Road P16 1 IQ tot waar dit by Pad P16 1 aan 028 Commences at the junction with District Road sluit Road P342 over Lichtenburg Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 1242 Town and Townlands 27 JP, P342 oor Lichtenburg Town and Graslaagte 37 IP, Rietgat 49 IP, Townlands 27 IP, Graslaagte 37 Kaalfontein 48 IP, Wolvenfon IP, Rietgat 49 IP, Kaalfontein 48 tein 47 IP, Doornhoek 46 IP, IP, Wolvenfontein 47 IP, Doorn Kafferspan 44 IP, Welgevonden hock 46 IP, Kafferspan 44 IP, 43 IP, Putfontein 62 IP, Sterkfon Welgevonden 43 IP, Putfontein tein 155 IP, Omega 156 JP and 62 IP, Sterkfontein 155 IP, Wildfontein 201 IP up to the Omega 156 IP en Wildfontein 201 junction with Road 1242 IP wear dit by Pad 1242 aansluit 0176 Commences at the junction with District Road 0176 Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 665 Road 665 over Oog van Wonder oor Oog van Wonderfontein fontein 110 IQ Elandsfontein 110 IQ Elandsfontein IQ Doornfontein Doornfontein 50 IQ Doornfon Doornfontein 47 IQ Witfontein tein 47 IQ Witfontein 262 IQ en 262 IQ and Vogelstruisfontein Vogelstruisfontein 263 IQ tot 263 IQ where it joins Road P281 waar dit by Pad P28 1 aansluit 026 Commences at the junction with Provincial Road 026 Begin by die aansluiting met Pad Provinsiale Pad Road P45 1 over Middelvlei 255 P241 1 P45 1 oor Middelvlei 255 IQ P241 1 IQ Luipaardsvlei 243 IQ Zuur Luipaardsvlei Zuurbult butt 240 IQ Zuurbekom 297 IQ 240 IQ Zuurbekom 297 IQ Klip Klipriviersoog 299 IQ Rietfon riviersoog Rietfontem tein 301 IQ and Olifantsvlei IQ en Olifantsvlei 316 IQ tot IQ where it joins Road P731 waar dit by Pad P73 1 aansluit 0182 Commences at the junction with District Road Road P Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad over Eikenhof 323 IQ 766 P1 1 oor Eikenhof 323 IQ Oli Olifantsvlei fantsvlei 327 IQ Alewynspoort poort 145 IR, Zwartkopjes Ales IR, Zwartkopjes 143 IR en IR and Waterval 150 IR where it Waterval 150 IR tot by die aanjoins Road 1313 sluiting met Pad Commences at the junction with District Road 0190 Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 642 Road P35 over Droogespruit P35 oor Droogespruit 416 IP, IP, Byl 421 IP and Kromdraai 420 Byl 421 IP en Kromdraai 420 IP IP up to the Transvaal/Orange tot op die Transvaal/Oranje Vry Free State border staat grens 0175 Commences at the junction with District Road 0175 Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 254 Road P137 1 over Byl 421 JP, 2541 P137 1 oor Byl 421 IP, Drooge Droogespruit 416 IP, Kromdraai spruit 416 IP, Kromdraai 420 IP, 420 IP, Mullersvlei 494 IQ Taai Mullersvlei 494 IQ Taaibosch boschbult Du Preez 491 butt 497 IQ Du Preez El 10 Elbrinxen Haaskraal brinxen 493 IQ Haaskraal Harpington 461 IQ IQ Harpington Haas

29 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL , Known as Description Classification Voorheen D Main Road and new No bekend as Beskrywing Klassifikasie Grootpad No en nuwe No Haaskraal 460 IQ and Town and kraal 460 IQ en Town and ToWn Townlands of Potchefstroom 435 lands of Potchefstroom 435 IQ tot IQ up to the surveyed erven of by die grens van die opgemete Potchefstroom erwe van Potchefstroom 0184 Commences at the junction with District Road 0184 Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 2542 Road PI563 over Kaalplaats P1563 oor Kaalplaats 577 IQ IQ Zandfontein Drie Zandfontein 585 IQ Driefontein fontein 581 IQ Northdene Northdene 589 IQ en IQ and Zuurfontein 591 up to the Zuurfontein 591 IQ tot by die junction with Road P155 1 aansluiting met Pad P Commences at the junction with District Road 038 Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 2543 Road P29 1 over Goedgedacht 2543 P29 1 oor Goedgedacht 228 IR, 228 IR, Weltevreden 227 JR, Weltevreden 227 IR, Moabsvel Moabsvelden 248 JR, Vanggat den 248 IR, Vanggatfontein 250 fontein 250 IR, Vanggatfontein IR, Vanggatfontein 251 IR, Brak 251, JR, Brakfontein 264 IR and fontein 264 IR en Dieplaagte 262 Dieplaagte 262 IR up to the junc IR tot by die aansluiting met Pad tion with Road Commences at the junction with District Road 0167 Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 46 Road 686 over Strehla 252 IR, oor Strehla 252 IR, Uitvlugt Uitvlugt 255 IR, Onverwacht IR, Onverwacht 66 IS; Riet IS, Rietvlei 64 15, Rietvlei 62 IS vlei 64 IS, Rietvlei 62 IS en Vierand Vierfontein 61 IS up to the fontein 61 IS tot by die aanslui junction with Roads 356 and 46 ting met Paaie 356 en Commences at the junction with District Road 0189 Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 356 Road 356 over Vierfontein 61 IS oor Vierfontem 61 IS, Nooit Nooitgedachtgedacht 37 IS, Klippoortje 37 IS, Klippoortje 32 IS 32 IS, Zaaiwater 11 IS and Goed Zaaiwater 11 IS en Goedgevongevonden 10 IS up to the junction den 10 IS tot waar dit by Pad P53 1 with Road P531 1 aansluit 0169 Commences at the junction with District Road 0169 Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 622 Road P182 1 over Boschmans 622 P182 1 oor Boschmanskraal 184 kraal 184 IS, Boschmansfontein IS, Boschmansfontein 182 IS, 182 IS, Groot Drakenstein 157 IS Groot Drakenstein 157 IS en and Boschmanspoort 159 IS up to, Boschmanspoort 159 IS tot waar the junction with Road 1398 dit by Pad 1398 aansluit 021 Commences at the junction with District Road 021 Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 2544 Road P42 over Houtpoort P42 oor Houtpoort 392 IR tot by IR up to the surveyed erven of die opgemete erwe van Rens Rensburg Township burgdorp 034 Commences at the junction with Provincial 034 Begin by die aansluiting met Pad Provinsiale Pad Road P1012 over Bultfontein Road P242 1 P1012 oor Bultfontein 192 IR, P JR, Holgatfontein 326 IR, Holgatfontein 326 IR, Uitkyk 332 Uitkyk 332 IR, Witkop 330 IR, IR, Witkop 330 IR, Palnuetfon Palmtetfontein 337 IR, Wolven tein 337 IR, Wolvenbank 338 IR, bank 338 JR, Leeuwbank 572 IR, Leeuwbank 572 IR, Lanseria 514 Lanseria 514 IR, Witbank 340 IR, IR, Witbank 340 IR, Wildeals Wildealskraal 518 IR, Goedge kraal 518 IR, Goedgemeend 519 meend 519 IR, Paardefontein 526 IR, Paardefontein 526 IR en Kaf IR and Kafferspruit 527 IR up to ferspruit 527 IR tot waar dit by the junction with Roads 954 and Pam 954 en 1970 aansluit Commences at the junction with Provincial 0149 Begin by die aansluiting met Pad Provinsiale Pad Road P42 over Vlakfontein 558 Road P243 1 P P42 oor Vlakfontein 558 IR, P243 1 IR, Tweefontein 560 IR, Klipfon Tweefontein 560 IR, Klipfontein tein 450 IR, Weltevreden 449 IR, 450 IR, Weltevreden 449 IR, Vlakfontein 448 IR, Kleinfontein Vlakfontein 448 IR, Kleinfontein 446 IR, Rietspruit 445 IR, De 446 IR, Rietspruit 445 IR, De Kuilen 460 IR, Goedgedacht 443 Kuilen 460 IR, Goedgedacht 443 IR, Rietfontein 461 IR, Groat IR, Rietfontein 461 IR, Grootspruit 444 IR, Kafferskraal 464 spruit 444 IR, Kafferskraal 464 IR, Blesbokspruit 465 IR, Goed IR, Blesbokspruit 465 IR, Coed verwachting 442, Badfontein 435 verwachting 442 IR, Badfontein IR and Uitvlugt 434 IR up to the 438 IR en Uitvlugt 434 IR tot junction with Road 83 waar dit aansluit by Pad Commences at the junction with District Road Road P302 over Blesbokspruit Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad IS, Dikkop alias Verkorting P302 oor Blesbokspruit 150 IS, 300 IS, Kaffirs Kraal 148 IS, Dikkop alias Verkorting 300 IS, Pieksdal 298 IS, Sterkfontein 299 Katfirskraal 148 IS, Peiksdal 298 IS, Vlakspruit 308 IS, Topfontein IS, Sterkfontein 299 IS, Vlak 309 IS, Joubertsvallei 337 IS, Vil spruit 308 IS, Topfontein 309 IS, liersschrik 338 IS, New Denmark Joubertsvallei 337 IS, Villiers 335 IS, Meyersvallei 354 IS, schrik 338 IS, New Denmark 335 Eensgevonden 373 IS, Beginsel IS, Meyersvallei 354 IS, Eensge 356 IS, Vlakfontein 386 IS and vonden 373 IS, Beginsel 356 IS, Verblyden 387 IS up to the junc Vlakfontein 386 IS en Verblyden tion with Road P IS tot waar dit by Pad P Commences at the surveyed District Road aansluit erven of Morgenzon over Mor Begin by die opgemete erwe van Distrikspad 1329 genzon 466 IS, Tweefontein 467 Morgenzon oor Morgenzon 466 II IS; Vlakfontein 484 IS, Vlyplaats IS, Tweefontein 467 IS, Vlakfon 481 IS, Dorpplaats 470 IS, Hol tein , Vlyplaats 481 IS, landia 480 IS, Tweefontein 479 Dorpplaats 470 IS Hollandia 480 IS, Holland 471 IS and Uitspan IS Tweefontein 479 IS Holland ning 477 IS up to the junction 471 IS en Uitspanning 477 IS tot with Road P263 waar dit by Pad P263 aansluit

30 1368 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 Known as Description, Classification Voorheen Beskrywing Klassitikasie Main Road and new No " bekend as en nuwe No Grootpad No a 0334 Commences at the junction with Provincial 0334 Begin by die aansluiting met Pad Provinsiale Pad Road P62 over Rietfontein 115 Road P6 2 P62 oor Rietfontein 115 IR, Be P62 IR, Benoni 77 IR, Kleinfontein noni 77 IR, Kleinfontein 671R en 67 IR and Vlakfontein 69 IR up Vlakfontein 69 IR tot by die aanto the junction with Road P61 sluiting met Pad P Commences at the junction with District Road Road P814 over Femiehaugh Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 2546 IT, Middeldrift 201 IT, Mount P814 oor Ferniehaugh 70 IT, Denny 223 IT, Caledonia 97 IT Middeldrift 201 IT, Mount Denny and Umpiluzi 98 IT up to the 223 IT, Caledonia 97 IT en Umpi junction with Road P1681 luzi 98 IT tot by die aansluiting 067 Commences at the junction with District Road met Pad P168 1 Road P7 1 over Town and Town Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 2547 lands of Volksrust 143 HS, Bavi P7 1 oor Town and Towitlands of aanskloof 144 HS, Nooitgezien Volksrust 143 HS, Baviaanskloof 120 HS, Wintershoek 119 HS, 144 HS, Nooitgezien 120 HS, Bloemhof 118 HT, Schoongezicht Wintershoek 119 HS, Bloemhof 86 HT, Langberg 85 HT and Wyd 118 HT, Schoongezicht 86 HT gelegen 53 HT up to the junction Langberg 85 HT en Wydgelegen " with Road P HT tot waar dit by Pad P Commences at the junction with District Road aansluit Road P483 over Wydgelegen Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 2548 HT, Mooipoort 49 HT, Broe P483 oor Wydgelegen 53 HT, derstroom 48 HT, Naauwpoort Mooipoort 49 HT, Brooder 46 HT, Grootvallei 43 HT, Mid stroom 48 HT, Naauwpoort 46 delpan 44 HT, Langkloof 9 HT, HT Grootvallei 43 HT Middel Waterval 7 HT, Grootfontein 8 pan 44 HT, Langkloof 9 HT Wa HT, Donkerhoek 10 HT, Don " terval 7 HT, Grootfontein HT, kerhoek 14 HT, Twyfelhoek 379 Donkerhoek 10 HT, Donker IT, Nooitgesien 381 IT, Rooikop hoek 14 HT Twyfelhoek 379 IT 18 HT, St Helena 386 IT, Drie Nooitgezien 381 IT Rooikop 18 fontein 388 IT, Loshlelo 355 JT, HT, St Helena 386 IT, Driefon Driepan 387 JT, Sobbeken 390 tein 388 IT, Loshlelo 355 IT, IT, Driepan 500 IT, Breda 499 Driepan 387 IT, Sobbeken 390 IT, Twyfelaar 437 IT en Waterval IT, Driepan 500 IT, Breda 499 Drift 438 IT up to the junction IT, Twyfelaar 437 IT en Waterval with Road P815 Drift 438 IT waar dit by Pad P Commences at the junction with District Road aansluit Roads 502 and 1808 over Vecht Begin by die aansluiting van Distrikspad 502 vallei 122 HO, Italie 123 HO, Paaie 502 en 1808 oor Vechtval Morgenzon 127 HO, Amsterdam lei 122 HO, Italie , Mor 129 HO, Sweet William 131 HO, genzon 127 HO, Amsterdam 129 Fort Weber 257 HO, De La Reys HO, Sweet William 131 HO, Fort Pan 258 HO, Concordia 379 HO Weber 257 HO, De La Reys Pan and Armoedsvlakte 281 HO up to 258 HO, Concordia 379 HO en the junction with Road P345 Armoedsvlakte 281 HO tot by die 017 Commences at the junction with District Road aansluiting met Pad P345, Roads 1808 and 502 over Vectval Begin by die aansluiting van Distrikspad 1808 lei 122 HO, Schoongezicht 102 Paaie 1808 en 502 oor Vechtval HO, Twyfel 115 HO, Grasplaats Iei 122 HO, Schoongezicht HO, Mon Repos 107 HO, Uit HO, Twyfel 115 HO, Grasplaats kyk 104 HO, Goudplaats 96 HO, 97 HO, Mon Repos 107 HO, Uit Handelton 95 HO, Scharlton 94 kyk 104 HO, Goudplaats 96 HO, HO, Niekerksrust 79 HO, Zorg Handelton 95 HO, Scharlton 94 vliet 80 HO and Geluk 81 HO up HO, Niekerksrust 79 HO, Zorgto the junction with Road P345 vliet en Geluk 81 HO Commences at the junction with District Road wear dit by Pad P345 aansluit Road P134 over Brandewynskuil Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad HP, Koppie Alleen 106 HP, P134 oor Brandewynskuil 102 Knapdaar 109 HP, Commando HP, Koppie Alleen 106 HP, drift 110 HP, Warpath 111 HP Knapdaar 109 HP, Commando and Commandodrift 116 HP up drift 110 HP, Warpath 111 HP en to the Transvaal/Orange Free Commandodrift 116 HP waar dit State border op die Transvaal/Oranje Vry 039 Commences at the junction with District Road staatgrens eindig Roads 666 and 2117 over Vlak Begin by die aansluiting met Distrikspad 666 spruit 42 HS, Rietfontein 40 HS, Paaie 666 en 2117 oor Vlakspruit Groenvlei 37 HS, Vogelstruis 42 HS, Rietfontein 40 HS, " poort 36 HS and Sterkfontein 34 Groenvlei 37 HS, Vogelstruis HS up to the junction with Road poort 36 HS en Sterkfontein 34 P30 4 HS waar dit by Pad P304 aan 039 Commences at the junction with District Road sluit Roads 2117 and 666 over Vlak Begin by die aansluiting met Distrikspad 2117 spruit 42 HS, Platrand 18 HS, Paaie 2117 en 666 oor Vlakspruit Goedgenoeg 17 HS, Varken 42 HS, Platrand 18 HS, Goedge spruit 73 HS, Wolvespruit 72 HS, noeg 17 HS, Varkenspruit 73 HS, Wolvespruit 71 HS, Slangfontein Wolvespruit 72 HS, Wolvespruit 69 HS and Strydkraal 53 HS up to 71 HS, Slangfontein 59 HS en the junction with Road P97 1 Strydkraal 53 HS waar dit by Pad 039 Commences at the junction with District Road P97 1 aansluit Road P483 over Driefontein Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 282 HT, Kleinfontein 3 HT, Broe P483 oor Driefontein 2 HT, derstroom 48 HT, Naauwpoort Kleinfontein 3 HT, Broeder 46 HT, Grootvallei 43 HT, stroom 48 HT, Naauwpoort 46 Ezelsklip 45 HT, Vryheid 42 HT, HT, Grootvallei 43 FIT, Ezelsklip Mooihoek 12 HT, Spitskop HT, Vryheid 42 HT, Moot HT, Bovenvalei 58 HT, Naauw hoek 12 HT, Spitskop 41 HT, Bo 111

31 , PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL D Known as Description Classification Voorheen Beskrywing Klassifikasie Main Road and new No bekend as en nuwe No Grootpad No hoek 37 HT, Elandsfontein 36 venvalei 58 HT, Naauwhoek 37 HT, Edelsteen 33 HT, Pam HT, Elandsfontein 36 HT, Edel poenkraal 61 HT, Wintershoek steen 33 HT, Pampoenkraal HT, Grootrietvalei 64 HT, HT, Wintershoek 62 HT, Groot Schoonderzicht 68 HT and rietvalei 64 HT, Schoonderzicht Grootlaagte 70 Err up to the 68 HT en Grootlaagte 70 HT tot junction with Road P72 waar dit by Pad P72 aansluit 069 Commences at the junction with District Road 069 Begin by die aansluiting met Pad Distrikspad 284 Road P26 1 over Bergvliet 65 HS, 284 P26 1 oor Bergvliet 65 HS, Riet Rietpoort 83 HS, Welgedacht 82 poort 83 HS, Welgedacht 82 HS, HS, Tweefontein 97 HS and Das Tweefontein 97 HS en Dassieklip sieklip 109 HS up to the junction 109 HS, waar dit by Pad P46 aanwith Road P4 6 sink 063 Commences at the junction with District Road 063 Begin by die aansluiting met 13i:1 Distrikspad 2550 Road P72 over Welverdiend P7 2 oor Welverdiend 158 HT, HT, Weeher 147 HT, Goede Weeber 147 HT, Goede Trouw Trouw 144 HT, Susannaskroon 144 HT, Susannaskroon 177 HT, 177 HT, Susanna 167 HT, Moth Susanna 167 HT, Mooihoek 168 hoek 168 HT, Uitgevallen 175 HT, Uitgevallen 175 HT, Drie HT, Drie Hoek 174 HT, Zaai Hoek 174 HT, Zaaihoek 188 HT, hock 188 HT, Zendelingspost 187 Zendelingspost 187 HT, Zende HT, Zendelingspost 197 Err and lingspost 197 HT en Zendelings Zendelingspost 196 HT up to the post 196 HT tot by die Trans TransvaaVNatal border vaal/natalgrens Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 CLOSING OF OUTSPANS SLUITING VAN UITSPANNINGS In terms of section 55(1)(d) of the Roads Ordinance, Ingevolge artikel 55(1)(d) van die Padordonnansie, 1957, 1957 the Administrator hereby closes the outspans on the sluit die Administrateur hierby die uitspannings igeled op following farms die volgende place (a) The outspan, in extent 8,5654 ha, on Broekmansfon (a) Die uitspanning, groot 8,5654 ha, op Broekmansfon tein 294 JP; tein 294 JP; (b) the outspan in extent 6,0955 ha, on Bloemfontein (b) die uitspanning, groot 6,0955 ha, op Bloemfontein 63 JP; 63 JP; (c) the outspan, in extent 25,6950 ha, on Doomlcraal (c) die uitspanning, groot 25,6950 ha, op Doornkraal 110 JP; 110 JP; (d) the outspan, in extent 4,2827 ha, on Draaifontein (d) die uitspanning, groot 4,2827 ha, op Draaifontein 314 JP; 314 JP; (e) the outspan, in extent 4,2827 ha, on Honingkrans 269 JP; 269 JP; (f) the outspan, in extent 4,2827 ha, on Portion 3 of Kleinfontein 260 JP; (e) die uitspanning, groot 4,2827 ha, op Honingkrans (f) die uitspanning, groot 4,2827 ha, op Gedeelte 3 van Kleinfontein 260 JP; (g) the outspan, in extent 4,2827 ha, on Kruisrivier (g) die uitspanning, groot 4,2827 ha, op Kruisrivier 270 JP; 270 JP; (h) the outspan, in extent 4,2827 ha, on Kalkdam 241 JP; (h) die uitspanning, groot 4,2827 ha, op Kalkdam 241 JP; (i) die uitspanning, groot 4,5796 ha, op Gedeelte 24 van (i) the outspan, in extent 4,5796 ha, on Portion 24 of Koppieskraal 73 JP; Koppieskraal 73 JP;, (j) die uitspanning, groot 4,2827 ha, op Gedeelte Cl van (j) the outspan, in extent 4,2827 ha, on Portion Cl of Modderfontein 256 JP; Modderfontein 256 JP; (k) die uitspanning, groot 4,2827 ha, op Petrusdam (k) the outspan, in extent 4,2827 ha, on Petrusdam 55 JP; 55 JP; (I) the outspan, in extent 4,2827 ha, on Riekertsdam (1) die uitspanning, groot 4,2827 ha, op Riekertsdam 109 JP; 109 JP; (m) the outspan, in extent 4,2827 ha, on Weltevreden (m) die uitspanning, groot 4,2827 ha, op Weltevreden 101 JP; 101 JP; (n) the outspan, in extent 4,2827 ha, on Zamenkomst (n) die uitspanning, groot 4,2827 ha, op Zamenkomst 81 JP 81 JP ECR 267 of 13 February 1985 UKB 267 van 13 Februarie 1985 DP /2 DP /2

32 1370 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 _ Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April WIDENING OF PROVINCIAL ROAD P231 VERBREDING VAN PROVINSIALE PAD P23 1 The Administrator hereby widens in terms of section 3 of Die Administrateur verbreed hiermee ingevolge artikel the Roads Ordinance, 1957, Provincial Road P231 over 3 van die Padordonnansie, 1957, Provinsiale Pad P23 1 oor Wolmaransstad Town and Townlands 184 HO to varying Wolmaransstad Town and Townlands 184 HO na wissewidths of 40 metres to 52 metres lende breedtes van 40 meter tot 52 meter The general direction, situation and the extent of the re Die algemene rigting, ligging en die omvang van die re serve width of the said road adjustment is shown on the serwebreedte van gemelde pad word op bygaaride sketssubjoined sketchplan plan aangetoon In terms of section 5A(3) of the said Ordinance, it is hereby declared that the land taken up by the said road adjustment has been demarcated by means of iron pegs Ingevolge artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie word hiermee verklaar dat die grond wat gemelde padreeling in beslag neem met ysterpenne afgemerk is ECR 591 of 2 April 1985 UKB 591 van 2 April 1985 Reference: DP /21/P231 Vol 2 Verwysing: DP /21/P23 1 Vol 2 iti 5 5 " 571E; "IN 51111alitga 45 P41e V \ II Lag" + \ WOLMARANSSTAD TOWN STAD O 4 & TOWNLANDS 184 HO TOWN HIP VERWYSINGS/REFERENCE BUNDEL/ FILE BESTAANDE PAAIE = EXISTING ROADS PAD VERBREED NA ROAD WIDENED TO UK BES WI SSELENDE BREED VARYING WIDTHS OF EXCO RES// / DP /21/P231 VOL/ 5 9 I TES VAN 40m TOT 40m TO 52m 52m GED/ DO / /04/02 Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1981 WIDENING OF PROVINCIAL ROAD P15 AND VERBREDING VAN PROVINSIALE PAD P15 EN RELE VERWANTE PADREELINGS VANT ADJUSTMENTS Die Administrateur: The Administrator hereby: (a) Verklaar hiermee ingevolge artikels 5(2)(a) en (a) Declares, in terms of sections 5(2)(a) and 5(1)(c) of 5(1)(c) van die Padordonnansie, 1957, dat n gedeelte van the Roads Ordinance, 1957, that a portion of Voortrekker Voortrekkerstraat as verlenging van Provinsiale Pad P15 Street within the municipal area of Nylstroom shall exist as binne die munisipale gebied van Nylstroom sal bestaan; an extension of Provincial Road P15; (b) verbreed hiermee ingevolge artikel 3 van gemelde (b) widens, in terms of section 3 of the said Ordinance, Ordonnansie, Provinsiale Pad P15 binne die munisipale Provincial Road P15 within the municipal area of Nyl gebied van Nylstroom en oor Nylstroom Town and Town stroom and over Nylstroom Town and Townlands 419 KR lands 419 KR na wisselende breedtes van 15 meter tot 48 to varying widths of 15 metres to 48 metres; and meter; en (c) declares, in terms of section 48(1)(a) of the said Ordi (c) verklaar hiermee ingevolge artikel 48(1)(a) van genance, that access roads with varying widths of 16 metres to melde Ordonnansie, dat toegangspaaie met wisselende 64 metres shall exist over Nylstroom Town and Townlands breedtes van 16 meter tot 64 meter oor Nylstroom Town 419 KR and Townlands 419 KR sal bestaan The general direction, situation and extent of the re Die algemene rigting, ligging en die omvang van die r serve widths of the said road adjustments is shown on the serwebreedtes van gemelde padreelings word op die be subjoined sketchplan gaande sketsplan aangetoon In terms of section 5A(3) of the said Ordinance, it is he Ooreenkomstig artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie, reby declared that the land taken up by the said road ad word hiermee verklaar dat die grond wat gemelde padree

33 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL is shown on large scale plans which are available lings in beslag neem, aangetoon word op grootskaalse for inspection by any interested person at the office of the planne wat vir enige belanghebbende persone by die Kan Regional Engineer, Pretoria toor van die Streekingenieur, Pretoria, ter insae is ECR 1636 of 4 September 1984 and 549 of 27 March 1985 UKB 1636 van 4 September 1984 en 549 van 27 Maart 1985 DP /11/3591 DP /11/3591 justments El ta2: a 0 nu a c toi Oi t ci <,C< ; 2 " "2 C n 0 in eic, i ///// /7//// I A PRIVRTE Cr) 264 HOPE! FJ I 251 AMMETER Ei 1 \ NYLSTROCOA TOWN a TOWN LANDS L9 Cc I Et si DP /11/ 3591 I 419 KR *X ft VERWYSING REFERENCE BESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS PROVINSIALE PAD VERKLAAR macznic PROVINCIAL ROAD DECLARED TOEGANGSPAtJE 16m TOT 64m T ACCES ROADS 16 m TO 54m PROVINSIALE PAD VERBREED NA Fit:*::S PROVINCIAL ROAD WIDENED TO WISSELENDE BREEDTES VAN 15m TOT 46m VARYING WIDTHS OF I5m TO 413m GOEDGEKEUR APPROVED U K B 1636 EOR 1636 Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 DEVIATION AND WIDENING OF DISTRICT ROAD VERLEGGING EN VERBREDING VAN DISTRIKS 212 AND RELEVANT ROAD ADJUSTMENTS PAD 212 EN VERWANTE PADREELINGS The Administrator hereby: Die Administrateur: (i) deviates and widens in terms of section 5(1)(d) and section 3 of the Roads Ordinance, 1957, District Road 212 (i) verle en verbreed hiermee ingevolge artikel 5(1)(d) en artikel 3 van die Padordonnansie, 1957, Distrikspad 212 Mapochsgronde 500 JS, 554 JS, 555 JS, 953 IS, 551 JS, oor Mapochsgronde 500 JS, 554 JS, 555 JS, 953 JS, 551 JS, 590 JS, 593 JS, 594 JS, 914 JS, 915 JS, 598 JS, 618 JS, 619 JS 590 JS, 593 JS, 594 JS, 914 JS, 915 JS, 598 JS, 618 JS, 619 JS, 617 IS, 615 JS, 919 JS, 614 JS, Draaikraal 48 IT and Klipri 617 JS, 615 JS, 919 JS, 614 JS, Draaikraal 48 JT en Klipri vier 73 JT to varying widths of 40 metres to 160 metres; vier 73 JT na wisselende breedtes van 40 meter tot 160 meter; (ii) widens in terms of section 3 of the said Ordinance: (ii) verbreed hiermee ingevolge artikel 3 van gemelde (a) the portion of District Road 1413 over Portion 171 of Ordonnansie: Mapochsgronde 500 JS to varying widths of 25 metres to (a) die gedeelte van Distrikspad 1413 oor Gedeelte metres; and van Mapochsgronde 500 JS na wisselende breedtes van 25 meter tot 115 meter; en (b) portions of District Road 32 over Draaikraal 48 JT and Kliprivier 73 JT to varying widths of 25 metres to 115 (b) gedeeltes van Distrikspad 32 oor Draaikraal 48 JT en metres; Kliprivier 73 JT na wisselende breedtes van 25 meter tot 115 meter; pover (iii) declares in terms of section 48(1)(a) of the said Or (iii) verklaar hiermee ingevolge artikel 48(1)(a) van gedinance that access roads, 8 metres wide, shall exist over melde Ordonnansie dat toegangspaaie, 8 meter breed, oor Portions 177, 173, 172, 170 of Mapochsgronde 500 JS, Ma Gedeeltes 177, 173, 172, 170 van Mapochsgronde 500 JS pochsgronde 593 JS, 594 JS, Portions 227 and 228 of Ma Mapochsgronde 593 JS, 594 JS, Gedeeltes 227 en 228 van pochsgronde 500 JS, Mapochsgronde 618 JS and 619 JS Mapochsgronde 500 JS, Mapochsgronde 618 JS en 619 JS sal bestaan The general direction and situation of the said roads as Die algemene rigting en Jigging van gemelde paaie rowel a well as the extent of the reserve widths thereof, is shown on as die omvang van die reserwebreedtes daarvan, word op 111 the subjoined sketchplan bygaande sketsplan aangetoon In terms of section 5A(3) of the said Ordinance it is here Ooreenkomstig artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie, by declared that the land taken up by the said road adjust word hiermee verklaar dat die grond wat gemelde padree

34 1372 PROVINCIAL GAZE i 1 E 24 APRIL 1985 I ments is shown on large scale plans PRS 79/127/1 to 4 and lings in beslag neem aangetoon is op grootskaalse planned" PRS 72/101/2 to 4 and 7 to 9 which will be available for in PRS 79/127/1 tot 4 en PRS 72/101/2 tot 4 en 7 tot 9 wat vir spection by any interested person at the office of the belanghebbendes by die kantoor van die Streekingenieur, Regional Engineer, Pretoria Pretoria ter insae is ECR 571(18) dated 27 March 1985 DP /22/212 Vol VI UKB 571(18) gedateer 27 Maart 1985 DP /22/212 Vol VI ii \N W J9 70 \ $ ell i 13t4Sir3/4 \*:, tu a 11 Q_ 6912 li 1 ig 545 J9 pt / 592 JS ,%_% :pli jill in iiir 599 JS 3915 "11/ n / eir MAPOCHSGRONDE II 556J8, / I MAPOCHSGRONDE J9 I N 236 6, Ma 598 Pad 2/2 618 J9,JS 234 e09js 1 1 ( JS 617 JS t 1 e % II 122/2: 24/20 MAPOCHISGRONOE x E ti; / a e/e /20 5 ca It 44 gm 13 J ti, D R A A I K AA L 48JV KL1P R 1E R J9 W1IN JTt)o> _ O4 a k 691; Verwysing Reference II : Bestaande Poaie = _ Existing Roads Pod Gesluit r= 7 _ Road Closed Pad verla en verbreed no wisselende breedtes a Road deviated and widened to varying widths Toegangspaaie verklaar = no Access Roads declared Vir meer detail sien planne : PRS 79/127/1 4 Lyn, PRS 72/101/2 4 Lyn For more detail see plans : PRS 7 2/f01/ 7 9 Lyn Leer nr UK Besluit Nr DR /22/ (18) dd File no Exco Resolution : : Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 DEVIATION OF AN ACCESS ROAD OVER THERE VERLEGGING VAN N TOEGANGSPAD OOR THE SAPARK EXTENSION 2 (WITFONTEIN 301 JR) RESAPARK UITBREIDING 2 (WITFONTEIN 301 JR) The Administrator hereby deviates in terms of section Die Administrateur verle hiermee ingevolge artikel 48(1)(b) of the Roads Ordinance, 1957, the access road, 8 48(1)(b) van die Padordonnansie, 1957, die toegangspad, 8 metres wide over Witfontein 301 JR as shown on the sub meter breed, oor Witfontein 301 JR soos op die bygaan joined sketchplan sketsplan aangetoon In terms of section 5A(3) of the said Ordinance it is here Ooreenkomstig artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie, by declared that the land taken up by the said road adjust word hiermee verklaar dat die grond wat gemelde padree ment is shown on Plan T1065/3 which is available for in ling in beslag neem, op Plan T1065/3 wat vir enige belong

35 PROVINSIA LE KOERANT, 24 APRIL spection by any interested persons at the office of the hebbendes by die kantoor van die Streekingenieur, Preto Regional Engineer, Pretoria ria, ter insae is, aangetoon ECR 473 of 19 March 1985 UKB 473 van 19 Maart 1985 DP /24/W3 DP /24/W3 BESTAANDE PAAIE = EXISTING ROADS TOEGANGSPAD VERLg NM ACCESS ROAD DEVIATED A D GESLUIT ACCESS ROAD CLOSED m17:1 2 witfonteione G3A0N1 Gj SRP 83 UKB ECR DP 1985/03/ /24/W3 rn IIT9 1180_ P Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 In terms of section 14 of the Nature Conservation Ordi Ingevolge artikel 14 van die Ordonnansie op Natuurbe nance, 1983 (Ordinance 12 of 1983), the Administrator waring, 1983 (Ordonnansie 12 van 1983) hereby (a) trek die Administrateur hierby Administrateursken (a) withdraws Administrators Notice 281 of 13 Sep nisgewing 281 van 13 September 1967, waarby die Reste tember 1967 by which the Rerimining Extent of the farm rende Gedeelte van die pleas Rietfontein 513 KR tot n na Rietfontein 513 KR was declared to be a nature reserve; tuurreservaat verklaar is, terug; en and (b) verklaar die Administrateur hierby die Resterende (b) declares the Remaining Extent of the farm Rietfon Gedeelte van die plaas Rietfontein 513 KR, Gedeelte 12 tein 513 KR, Portion 12 (a portion of Portion 8) of the farm (n gedeelte van Gedeelte 8) van die plaas Rietfontein 345 Rietfontein 345 KR and Portion 9 (a portion of Portion 3) KR en Gedeelte 9 (n gedeelte van Gedeelte 3) van die of the farm Buffelsfontein 347 KR to be a nature reserve to plaas Buffelsfontein 347 KR tot n natuurreservaat, bekend be known as the Bergland Nature Reserve to staan as die Bergland natuurreservaat, Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 In terms of section 14 of the Nature Conservation Ordi Ingevolge artikel 14 van die Ordonnansie op Natuurbenance, 1983 (Ordinance 12 of 1983), the Administrator waling 1983 (Ordonnansie 12 van 1983), verklaar die Ad hereby declares that portion of the farm Geduld 123 IR ministrateur hierby daardie gedeelte van die plaas Geduld

36 1374 PROVINCIAL GAZE I I h, 24 APRIL IR gelee tussen die Alexanderdam in die weste, die Gedulddam in die ooste, die Presidentdam woondorp in die suide en die spoorlyn in die noorde in die munisipali teit van Springs, tot n natuurreservaat, bekend te staan as Presidentsparknatuurreservaat situated between the Alexander Dam in the west, the Geduld Dam in the east, the President Dam residential township in the south and the railway line in the north within the municipality of Springs, to be i nature reserve, to be known as the Presidentspark Nature Reserve a Administrators Notice April 1985 Administrateurskennisgewing April 1985 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 870 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 870 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa section 89(1) of the Town planning and Townships Ordi lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe nance, 1965, declares that he had approved an amendment planning en Dorpe, 1965, dat by n wysigingskema synde n scheme, being an amendment of Johannesburg Town plan wysiging van Johannesburg dorpsaanlegskema, 1979, deur ning Scheme, 1979, by the incorporation of Erven 221 up to die inlywing van Erwe 221 tot en met 225 in die dorp and including 225, in the township Paarlshoop Extension 1 Paarlshoop Uitbreiding 1, goedgekeur het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Johannesburg and are open for in Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is spection at all reasonable times beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye II This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi Scheme 870 gingskema 870 PB 4922H870 PB 4922H 870 General Notices Algemene Kennisgewm gs NOTICE 444 OF 1985 KENNISGEWING 444 VAN 1985 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1646 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 1646 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Michele Santosuosso, for the 1965), kennis (tat die eienaar, Michele Santosuosso, aanamendment of Pretoria Town planning Scheme 1, 1974, by soek gedoen het om Pretoria dorpsbeplanningskema, rezoning Erf 134, Wonderboom South, situated on Fifth 1974, te wysig deur die hersonering van Erf 134, Wonder Avenue between Meyer and Louis Trichardt Streets from boomsuid, geled te Vyfde Laan tussen Meyer en Louis Use Zone I, "Special Residential" to Use Zone III, "Du Trichardtstraat, vanaf Gebruiksone I, "Spesiale Woon" plex Residential" tot Gebruiksone III, "Dupleks Woon" The application will be known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Pre Scheme 1646 Further particulars of the application are toriawysigingskema 1646 bekend sal staan) le in die kanopen for inspection at the office of the Town Clerk, Preto toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale ria and at the office of the Director of Local Government, Gebou, Kamer 13206A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Provincial Building, Room B206A, cnr Pretorius and Bos Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria man Streets, Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die_ kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 0001, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die at any time within a period of 4 weeks from the date of this Stadsklerk, Pretoria, Posbus 440, Pretoria 0001, skriftelik notice voorgele word Pretoria, 17 April 1985 Pretoria, 17 April 1985 PB 4923H1646 PB i NOTICE 445 OF 1985 KENNISGEWING 445 VAN 1985 EXTENSION OF BOUNDARIES OF ORCHARDS UITBREIDING VAN GRENSE VAN DORP OR CHARDS Ingevolge artikel 82(4) van die Ordonnansie op Dorps beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak It is hereby notified in terms of section 82(4) of the Town planning and Townships Ordinance, 1965, that application has been made by, Alexander Saul Strana and Ma 1

37 1 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL tilda Strana, for permission to extend the boundaries of dat, Alexander Saul Strana en Matilda Strana, aansoek gel" the township to include Portion 119 of the farm Klipfontein doen het om die uitbreiding van die grense van die dorp No 58, district Johannesburg Orchards om Gedeelte 119 van die plaas Klipfon rein No 58, distrik Johannesburg te omvat The relevant portion is situate on Portion 119 of the farm Klipfontein 58 IR and is to be used for Business 1 pur Die betrokke gedeelte is gelee op Gedeelte 119 van die poses plaas Klipfontein 58 IR en sal vir Besigheid 1 doeleindes gebruik word The application together with the relevant plans, documents and information, is open for inspection at the office Die aansoek en die betrokke planne, dokumente en in of the Director, Room B206A, 2nd Floor, Block B, Provin ligting, 16 ter insae by die kantoor van die Direkteur, cial Building, Pretoria, for a period of four weeks from the Kamer B206A, 2e Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Predate hereof toria, vir n tydperk van vier weke na datum hiervan Any person who wishes to object to the granting of the ledereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van application or who is desirous of being heard or of making die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te representations in the matter, shall communicate in writing word of vertod te rig, moet die Direkteur skriftelik in ken with the Director of Local Government Such communica nis stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as vier tion shall be received by the Director not later than four weke van die datum van die eerste publikasie van hierdie weeks from the date of the first publication of this notice in kennisgewing in die Provinsiale Koerant of deur die Di the Provincial Gazette rekteur van Plaaslike Bestuur ontvang word IAll objections must be lodged in duplicate and addressed Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig word to the Director of Local Government, Private Bag X437, aan Die Pirekteur, Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria 0001 Privaatsak X437, Pretoria 0001 Pretoria, 17 April 1985 Pretoria, 17 April 1985 PB PB NOTICE 446 OF 1985 KENNISGEWING 446 VAN 1985 : The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee Ingein terms of section 58(8)(a) of the Townplanning and volge die bepalings van anikel 58(8)(a) van die Ordonnan Townships Ordinance, 1965, that applications to establish sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aanthe township(s) mentioned in the annexure hereto, have soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, been received ontvang is The applications, together with the relevant plans, docu Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, dokuments and information are open for inspection at the office mente en inligting le ter insae by die kantoor van die Di of the Director of Local Government, Room 13206(a), Se rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer 13206(a), 2e Vloer, cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir n Pretoria, for a period of 8 weeks from 17 April 1985 tydperk van 8 weke vanaf 17 April 1985 Any person who desires to object to the granting of any Iedereen wat beswaar teen die toestaan van n aansoek of the applications or who desires to make any representa wil maak of begerig is om enige vertod in verband daar tions in regard thereto, must notify the Director of Local mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pri Government, Private Bag X437, Pretoria 0001, in writing vaatsak X437, Pretoria 0001, binne n tydperk van 8 weke and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 van die datum of van, eerste publikasie hiervan, n1 17 April weeks from the date of first publication hereof 1985, skriftelik en in duplikaat van sy redes in kennis stel Pretoria, 17 April 1985 Pretoria, 17 April 1985 ANNEXURE BYLAE Name of township: Bedfordview Extension 363 Naam van dorp: Bedfordview Uitbreiding 363 Naam van aansoekdoener: River Street Properties (Pty) Name of applicant: River Street Properties (Pty) Ltd Ltd Number of erven: Residential 3: 2; Special for restaurant Aantal erwe: Residensieel 3: 2 erwe; Spesiaal vir restau Erf 1 rant Erf 1 Description of land: The Remaining Extent of Holding Beskrywing van grond: Die Restant van Hoewe 93, Gel 93, Geldenhuis Estate Small Holdings denhuis Estate Small Holdings pskeen Situation: West and east of the National Road N3 Ligging: Wes en oos van die Nasionale Pad N3 Skeen Boulevard is to the north of the property Boulevard is noord van die eiendom Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Halfway House Extension 30 Naam van dorp: Halfway House Uitbreiding 30

38 1376 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 Name of applicant: Fabric City Properties (Proprietary) Limited Naam van aansoekdoener: Fabric City Properties (Proprietaty) limited Number of erven: 2; Special for such uses as are per Aantal erwe: 2; Spesiaal vir gebruike soos uiteengesit in mitted in terms of Annexure B to the Greater Pretoria Bylae B van die Groter Pretoria Gidsplan van 1984 Guide Plan 1984 Beskrywing van grond: Hoewe 61, Halfway House Es Description of land: Holding 61, Halfway House Estate tate Landbouhoewes IR Agricultural Holdings IR Ligging: Suidoos van en grens aan die Ben Schoeman Situation: Southeast of and abuts the Ben Schoeman Deurpad, suidwes van en grens aan Hoewe 60, Halfway Highway, southwest of and abuts Holding 60, Halfway House Estate Agricultural Holdings House Estate Agricultural Holdings Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige Remarks: This advertisement supersedes all previous advertensies van die dorp Halfway House Uitbreiding 30 advertisements for the township Halfway House Extension 30 Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Wilkoppies Extension 34 Naam van aansoekdoener: Name Lounelpret of township: Wilkoppies Extension 34 (Eiendoms) Beperk Ontwikkelings Name of applicant: doms) Beperk Lounelpret Ontwikkelings (Eien Aantal erwe: Residensieel 1: 13 Number of erven: Residential 1: 13 Beskrywing van grond: Hoewe 77 van die Wilkoppies Description of land: Holding 77 of the Wilkoppies Agri Landbouhoewes cultural Holdings Ligging: Suid van Wilkoppies Uitbreiding 31 en wes van Situation: South of Wilkoppies Extension 31 and west of Wilkoppies Uitbreiding 22 Wilkoppies Extension 22 Reference No: PB Verwysingsnommer: PB NOTICE 447 OF 1985 KENNISGEWING 447 VAN 1985 EXTENSION OF BOUNDARIES OF LORENTZVILLE UITBREIDING VAN GRENSE VAN DORP LORENTZ VILLE It is hereby notified in terms of section 82(4) of the Ingevolge artikel 82(4) van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance, 1965, that appli beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak cation has been made by, Wilmar Investments (Pty) Ltd, dat, Wilmar Investments (Pty) Ltd, aansoek gedoen het om for permission to extend the boundaries of township to in die uitbreiding van die grense van die dorp Lorentzville dude Lots 450 and 451, Bellevue East Township, district om Hoewes 450 en 451, dorp Bellevue Oos, distrik Johan Johannesburg nesburg te omvat The relevant portions is situated on the south side of Isipingo Street, about midway in the street block between Die betrokke gedeeltes is geled aan die snide van Isi Bezuidenhout Road and South Street and is to be used for pingo straat, omtrent halfpad in die straatblok tussen Be "Residential 4" purposes zuidenhoutstraat en Suidstraat en sal vir "Residensieel 4" doeleindes gebruik word The application together with the relevant plans, documents and information, is open for inspection at the office Die aansoek en die betrokke planne, dokumente en in of the Director, Room B206A, 2nd Floor, Block B, Provin ligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur, cial Building, Pretoria, for a period of four weeks from the Kamer B206A, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, date hereof Pretoria, vir n tydperk van vier weke na datum hiervan Any person who wishes to object to the granting of the ledereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van application or who is desirous of being heard or of making die aansoek of wat begerig is om in die soak gehoor te representations in the matter, shall communicate in writing word of vertoe te rig, moet die Direkteur skriftelik in kenwith the Director of Local Government Such communica nis stet Sodanige kennisgewing moet nie later nie as vier lion shall be received by the Director not later than four weke van die datum van die eerste publikasie van hierdie weeks from the date of the first publication of this notice in kennisgewing in die Provinsiale Koerant of deur die Dithe Provincial Gazette rekteur van Plaaslike Bestuur ontvang word All objections must be lodged in duplicate, and ad Alle besware moet in duplo inkedien word en gerig word dressed to the Director of Local Government, Private Bag aan Die Direkteur, Departement van Plaaslike Bestuur, X437, Pretoria 0001 Privaatsak X437, Pretoria 0001 Pretoria, 17 April 1985 Pretoria, 17 April 1985 PB PB NOTICE 448 OF 1985 KENNISGEWING 448 VAN 1985 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1642 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 1642 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen

39 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owners, Willem Simon van Veen, Petrus 1965), kennis dat die eienaars, Willem Simon van Veen, Christoffel Hoffman Frylinck, Toledo Centre (Pty) Ltd and Petrus Christoffel Hoffman Frylinck, Toledo Centra (Pty) the City Council of Pretoria, for the amendment of Preto Ltd en die Stadsraad van Pretoria, aansoek gedoen het om ria Town planning Scheme, 1974, by rezoning Portion 1 of Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, te wysig deur die Erf 144 and Portion 4 of Ed 144 situate on Frederika Street hersonering van Gedeelte 1 van Ed 144 en Gedeelte 4 van and Frates Road, Rietfontein, from "Special Residential" Erf 144 geled aan Frederikastraat en Fratesweg, Rietfon with a density of "One dwelling per m2" to "General tein, van "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woon Business" subject to certain conditions, Erf 724 situate on huis per m2" tot "Algemene Besigheid" onderworpe 18th Avenue, Frederika Street and Frates Road, Rietfon aan sekere voorwaardes, Erf 724 gelee aan 18e Laan, Fretein, from partly "General Business" (Height Zone 5, Co derikastraat en Fratesweg, Rietfontein van gedeeltelik verage Zone 5, FSR Zone 5) and "Special Residential" "Algemene Besigheid" (Hoogtesone 5, Dekkingsone 5, with a density of "One dwelling per m2" to "General VOV Sone 5) tot `Algemene Besigheid" onderworpe aan Business" subject to certain conditions, and a part of Nine sekere voorwaardes, en n deel van Negentiendelaan tusteenth Avenue between Frederika Street and Frates Road sen Frederikastraat en Fratesweg van "Openbare Straat" from "Public Street" to "General Business" subject to cer tot "Algemene Besigheid" onderworpe aan sekere voortain conditions waardes Dnance, The application will be known as Pretoria Amendment Scheme 1642 Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, and at the office of the Director of Local Government, 2nd Floor, Provincial Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria, Room B206(A) Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat Preto riawysigingskema 1642 genoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 2de Vloer, Provinsiale Gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria, at any by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die time within a period of 4 weeks from the date of this no Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, skriftelik voorgele word tice Pretoria, 17 April Pretoria, Apri11985 PB 4923H1642 PB 4923H1642 NOTICE 449 OF 1985 KENNISGEWING 449 VAN 1985 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1624 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 1624 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Townplanning and Townships Ordin komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie ance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owners, L F Buys and S J L Buys, for the 1965), kennis dat die eienaars, L F Buys en S J L Buys, aanamendment of Pretoria Townplanning Scheme, 1974, by soek gedoen het om Pretoria dorpsbeplanningskema, rezoning of Portion 1 of Ed 88 and Portion 4 of Erf 87, East 1974, te wysig deur die hersonering van Gedeelte 1 van Erf Lynne, situated south of Baviaanspoort Avenue in Swaan 88 en Gedeelte 4 van Erf 87, East Lynne, gelee suid van Street, from "General Business" and "Special Residen Baviaanspoortweg in Swaanstraat vanaf "Algemene Besig tial" (Portion 1 of Ed 88) and "Special Residential" (Pot held" en "Spesiale Woon" (Gedeelte 1 van Ed 88) en tion 4 of Erf 87) to "General Business" "Spesiale Woon" (Gedeelte 4 van Erf 87) na "Algemene Besigheid" The application will be known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as 1624 Further PreopenSchemfor inspection at the office of the Town Clerk, Preto particulars of the application are toriawysigingskema 1624 bekend sal staan) le in die kan ria and at the office of toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale the Director of Local Government, Provincial Building, Room B206, cnr Pretorius Gebou, tamer B206, h/v Pretorius and Bos en Bosmanstraat, Pre man Streets, Pretoria toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001, skriftelik voorgele word Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 0001, at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice Pretoria, 17 April 1985 Pretoria, 17 April 1985 PB 4923H1624 PB 4923H1624 a NOTICE 451 OF 1985 KENNISGEWING 451 VAN 1985 ORKNEY AMENDMENT SCHEME 18 ORKNEY WYSIGINGSKEMA 18 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi

40 1378 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, William Thomas Trewick, for the 1965), kennis dat die eienaar, William Thomas amendment of Orkney Town Trewick,Il planning Scheme, 1980, by re aansoek gedoen het om Orkney dorpsbeplanningskema, zoning Erf 271, Orkney, situated on Milton Avenue and 1980, te wysig deur die hersonering van Eft 271, Orkney, Marlawe Avenue, from "Residential 1" to "Business 1" gelee aan Miltonlaan en Marlawelaan, vanaf "Residen sieel 1" tot "Besigheid 1" The application will be known as Orkney Amendment Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Scheme 18 Further particulars of the application are open Orkneywysigingskema 18 bekend sal staan), le in die kanfor inspection at the office of the Town Clerk, Orkney and toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale at the office of the Director of Local Government, Provin Gebou, Kamer B206, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Precial Building, Room B206, cnr Pretorius and Bosman toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Orkney ter Streets, Pretoria insae Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak 8, Orkney 2620 skriftelik voorgele word Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, Private Bag 8, Orkney 2620, at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice Pretoria, 17 April 1985 Pretoria, 17 April 1985 PB 49299H 18 PB 49299H18 NOTICE 452 OF 1985 KENNISGEWING 452 VAN REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PRO WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: POSED AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL VOORGESTELDE WYSIGING, OPSKORTING OF OF THE CONDITIONS OF TITLE OF ERF 2027, VAL OPHEFFING VAN TITELVOORWAARDES VAN ERF HALLA TOWNSHIP 2027, DORP VALHALLA It is hereby notified that application has been made in Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, by Venito Est (Eiendoms) Bpk, for the amendment, 1967, aansoek gedoen is deur, Venito Est (Eiendoms) Bpk, suspension or removal of the conditions of title of Erf 2027, vir die wysiging, opskorting of opheffing ven die titelvoor Valhalla Township, in order to permit the erf being used waardes van Erf 2027, dorp Valhalla, ten einde dit meant for buildings erected on said erf to exceed buildingline lik te maak dat die erf vir n woonstelgebou met buitege laid down boue gebruik kan word en voorsiening te maak vir die oorskryding van die betrokke boulyn The application and the relative documents are open for inspection at the office of the Director of Local Govern Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in ment, Room B206A, Provincial Building, Pretorius Street, die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria and at the office of the Town Clerk, Pretoria until Kamer 11206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Preto 13 May 1985 ria, en in die kantoor van die Stadsklerk, Pretoria tot 13 Mei 1985 Objections to the application may be lodged in writing with the Director of Local Government, at the aboife address or Private Bag X437, Pretoria, on or before the 13 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover Mayle 1985 melde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word Pretoria, 17 April 1985 Pretoria, 17 April 1985 Besware teen die aansoek kan op of voor 13 Mei 198a PB PB NOTICE 456 OF 1985 KENNISGEWING 456 VAN 1985 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 849 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 849 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Ferndale Investments (Pty) Ltd 1965), kennis dat die eienaar, Ferndale Investments (Pty) for the amendment of Randburg Townplanning Scheme 1, Ltd aansoek gedoen het om Randburg dorpsbeplanning 1976, by amending Condition 3 of Annexure 3505 of Rand skema, 1976, te wysig deur die wysiging van Voorwaarde 3 burg Amendment Scheme 505 by deleting the word "free" van Bylae 3505 van Randburg wysigingskema 505 deur die before the words "Public Parking" in the following Condi weglating van die woord "Gratis" voor die woord "Pution 3 of Annexure 3505 "Free Public Parking for 130 vehi blieke Parkering" in die volgende aanhaling uit Voordes must be provided on the site" waardes 3 van Bylae 3505 "Gratis Publieke Parkering vir 130 voertuie moet op die terrein voorsien word" The application will be known as Randburg Amendment Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat Scheme 849 Further particulars of the application are Randburgwysigingskema 882 bekend sal staan) le in die open for inspection at the office of the Town Clerk, Rand kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinburg and the office of the Director of Local Government, siale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius en Bosman

41 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL I Provincial Building, Room B506A, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of verto8 teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die 2125 at any time within a period of 4 weeks from the date Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg 2125 skriftelik voorof this notice gels word Pretoria, 17 April 1985 Pretoria, 17 April 1985 PB PB H849 NOTICE 457 OF 1985 KENNISGEWING 457 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 It is hereby notified in terms of section 3(6) of the above Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hiermentioned Act that the undermentioned application have mee kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Dibeen received by the Director of Local Government and rekteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae le by are open for inspection at Room B506, Transvaal Provin Kamer B506, Transvaalse Provinsiale Administrasie cial Administration Building, Pretorius Street, Pretoria, Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van and at the offices of the relevant local authority die betrokke plaaslike bestuur vpany objections, with full reasons therefore, should be Enige beswaar, met voile redes daarvoor, moet skriftelodged in writing with the Director of Local Government, lik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, by bovermelde at the above address or Private Bag X437, Pretoria, on or adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word op of before 15 May 1985 voor 15 Mei 1985 It is hereby notified that application has been made in Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, by Babel Investments (Proprietary) Limited, for 1967, aansoek gedoen is deur (label Investments (Proprie tary) Limited, vir (1) the amendment, suspension or removal of the condi tions of title of Erf 23, New Doornfontein Township in (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titelorder to permit the erf being used for offices and a photo voorwaardes van Erf 23, Dorp New Doornfontein ten graphic studio on the site einde dit moontlik te maak dat die erf gebruik kan word vir kantore en n fotografiese ateljee op die eiendom (2) the amendment of the Johannesburg Townplanning Scheme, 1979, by the rezoning of the erf "Residential 4" (2) die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplanning with a density of one dwelling per erf and Height Zone 5 to skema, 1979 deur die hersonering van die erf van "Resi "Business 4" Height Zone 0 including a photographic MU densieel 4" met n digtheid van een woonhuis per erf en n dio subject to certain conditions Hoogte Sone 5 tot "Besigheid 4" insluitend n fotografiese ateljee Hoogte Sone 0 This application will be known as Johannesburg Amend ment Scheme 1403 Die aansoek sal bekend staan as Johannesburg wysiging skema 1403 Pretoria, 17 April 1985 Pretoria, 17 April 1985 PB PB NOTICE 458 OF 1985 KENNISGEWING 458 VAN 1985 dwellingunits ALBERTON AMENDMENT SCHEME 179 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 179 The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby kennis in terms of section 31 of the Town planning and Townships kragtens artikel 31 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the Town ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), dat die Council of Alberton has submitted an interim scheme, Stadsraad van Alberton n voorlopige skema, wat n wysi which is an amendment scheme, to wit, the Alberton gingskema is, te wete die Alberton wysigingskema 179 Amendment Scheme 179, to amend the relevant townplan voorgele het om die betrokke dorpsbeplanningskema in ning scheme in operation, to wit, the Alberton Townplan werking, te wete, die Alberton dorpsbeplanningskema 1979 te wysig ning Scheme 1979 The aforesaid interim scheme is as follows: The rezoning Die voorlopige skema is soos volg: Die hersonering van of Portion 1 of Ed 104, Raceview, situated on Jubili Gedeelte 1 van Erf 104, Raceview, gelee aan Jubilistraat, Street, from "Public Open Space" to "Special" for public van "Openbare Oopruimte" tot "Spesiaal" vir openbare garage, subject to certain conditions and Remainder of Erf garage, onderworpe aan sekere voorwaardes en gedeelte 732, New Redruth, situated on Clinton Road, from "Public van Erf 732, New Redruth, geled aan Clintonweg, van Open Space" to "Special" for offices, professional rooms, "Openbare Oopruimte" tot "Spesiaal" vir kantore, proles and retail trade subject to certain condi sionele kamers, wooneenhede en vir kleinhandel, ondertions worpe aan sekere voorwaardes The aforesaid interim scheme is open for inspection at the office of the Director of Local Government, Room Die voorlopige skema is vir inspeksie beskikbaar op die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer

42 1380 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 B206A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria and B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria at the office of the Town Clerk of the Town Council of Al en van die Stadsklerk van die Stadsraad van Alberton berton Waar, kragtens die bepalings van artikel 32 van voor Where in terms of section 32 of the aforesaid Ordinance, noemde Ordonnansie, enige eienaar of besitter van onroeany owner or occupier of immovable property and any rende eiendom en enige eienaar of besitter van onroelocal authority have the right to lodge an objection or to rende eiendom en enige plaaslike bestuur die reg het om make representations in respect of the said interim n beswaar in te dien of vertoe te rig in verband met sodascheme, such owner or occupier or local authority shall nige voorlopige skema, moet sodanige beswaar of sodasubmit such objection or may make such representations in nige vertoe binne vier weke vanaf die eerste publikasie writing to the Director of Local Government, at the above van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant skrifaddress or Private Bag X437, Pretoria, within a period of telik aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bogefour weeks from the date of the first publication of this no melde adres of Privaatsak X437, Pretoria, voorgele word tice in the Provincial Gazette Pretoria, 17 April 1985 Pretoria, 17 April 1985 PB 492 4H179 PB 4924H 179 NOTICE 459 OF 1985 KENNISGEWING 459 VAN 1985 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 201 ALBERTONWYSIGINGSKEMA 201 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Alberton Beleggingstrust for the 1965), kennis dat die eienaar, Alberton Beleggingstrust amendment of Alberton Townplanning Scheme 1, 1979, by aansoek gedoen het om Albertondorpsbeplanningskema, the alteration of the coverage of a three storey building 1979, deur die wysiging van die dekking vir n drie verdiefrom 30 % to 40 %, the FAR from 0,9 to 1,2 and the build pinggebou van 30 % na 40 %, V 0 V van 0,9 na 1,2 en die ing line from 6 metres to 4 metres in respect of Erf 541 New boubeperkingslyn van 6 meter na 4 meter ten opsigte van Redruth, situated on Redruth Street Erf 541 New Redruth, gelee aan Redruthstraat, a The application will be known as Alberton Amendment Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Al Scheme 201 Further particulars of the application are berton wysigingskema 201 bekend sal staan) 18 in die kan open for inspection at the office of the Town Clerk, Alber toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale ton and the office of the Director of Local Government, Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Provincial Building, Room B506A, cnr Pretorius and Bos Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Alberton man Streets, Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierat Pretoria and the Town Clerk, PO Box 4, Alberton die 1450, at kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur any time within a period of 4 weeks from the date of this by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die notice Stadsklerk, Posbus 4, Alberton 1450, skriftelik voorgele word Pretoria, 17 April 1985 Pretoria, 17 April 1985 PB 4924H201 PB 4924H 201 I NOTICE 460 OF 1985 KENNISGEWING 460 VAN 1985 ROODEPOORT MARAISBURG AMENDMENT ROODEPOORTMARAISBURG WYSIGINGSKEMA SCHEME The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner UB Fermum for the amendment 1965), kennis dat die eienaar, UB Fermum, aansoek geof Roodepoort Maraisburg Townplanning Scheme 1, doen het om Roodepoort Maraisburg dorpsaanlegskema, 1946, by rezoning Erf 62, Florida situated on Golf Club 1, 1946, te wysig deur die hersonering van Erf 62, Florida Terrace from "Special Residential" with a density of "One gelee aan Golf Club Terrace, van "Spesiale Woon" met n dwelling per Erf" to "General Residential" for flats digtheid van "Een woonhuis per Erf" tot "Algemene Woon" vir woonstelle The amendment will be known as RoodepoortMaraisburg Amendment Scheme 585 Further particulars of the Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat scheme are open for inspection at the office of the Town RoodepoortMaraisburg wysigingskema 585, genoem sal Clerk, Roodepoort and the office of the Director of Local word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Government, Room B506A, Provincial Building, Pretorius Bestuur, Kamer B506A, Provinsiale Gebou, Pretorius Street, Pretoria straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Roodepoort ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern: tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier

43 I PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur and the Town Clerk Private Bag X30, Roode by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die poort, 1725, at any time within a period of 4 weeks from Stadsklerk, Privaatsak X30, Roodepoort, 1725, skriftelik the date of this notice voorgele word DPretoria Pretoria 17 April 1985 Pretoria 17 April 1985 PB PB NOTICE 461 OF 1985 KENNISGEWING 461 VAN 1985 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1627 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 1627 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie of section 46 of the Town planning and Townships Ordi op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaars, Pieter Hendrik Human, been made by the owners, Pieter Hendrik Human, Hen Hendrik Jacobus Human, Gert Hendrik Meyer, Jacobus drik Jacobus Human, Gert Hendrik Meyer, Jacobus Jo Johannes Storm en Johannes Cornelius Taljaard, aansoek hannes Storm en Johannes Cornelius Taljaard, for the gedoen het om Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, te amendment of Pretoria Town planning Scheme, 1974, by wysig deur die hersonering van Restant van Erf 212, the rezoning of Remainder of Erf 212, Brooklyn, situated Brooklyn gelee aan Lynnwoodweg, naby die aansluiting on Lynnwood Road near the junction With Pienaar Street met Pienaarstraat van "Spesiale Woon" met n digtheid a from "Special Residential" with a density of "One dwel van "Een woonhuis per m2" na "Spesiaal" vir ken / linghouse per m2" fo "Special" Mr offices tore The application will be known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Pre Scheme 1627 Further particulars of the scheme are open toriawysigingskema 1627 bekend sal staan) le in die kan for inspection at the office of the Town Clerk, PO Box 440 toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer Pretoria and the office of the Director of Local Govern 8206A, Provinsiale Gebou, h/v Pretorius en Bosman ment, Provincial Building, Room B206A, cnr Pretorius Straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk Posand Bosman Streets, Pretoria bus 440, Pretoria ter insae Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, skriftelik voorgele word Any objection or representations in regard to the appli cation shall be submitted to the Director of Local Govern ment, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk PO Box 440, Pretoria at any time within a period of 4 weeks from the date of this nolice Pretoria 17 April 1985 PB 4923H1627 Pretoria 17 April 1985, PB 49 23H1627 III NOTICE 462 OF 1985 KENNISGEWING 462 VAN 1985 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1647 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 1647 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner Intalex South Africa (Proprie 1965), kenuis dat die eienaar, Intalex South Africa (Protary) Limited, for the amendment of Pretoria Townplan prietary) Limited, aansoek gedoen het om Pretoria dorps ning Scheme, 1974, by rezoning of Remainder of Erf 1787, beplanningskema 1, 1974, te wysig deur die hersonering Pretoria, situated on the southern side of Soutter Street van Restant van Erf 1787, Pretoria gelee aan die suidelike between Schutte and Maltzan Streets, from "General Resi kant van Soutterstraat, tussen Schutte en Maltzanstraat dential" to "Restricted Industrial" van "Algemene Woon" na "Beperkte Nywerheid" The application will be known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Pre Scheme 1647 Further particulars of the scheme are open toriawysigingskema 1647 bekend sal staan) le in die kanfor inspection at the office of the Town Clerk, PO Box 440, toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer Pretoria and the office of the Director of Local Govern B206A, Provinsiale Gebou, h/v Pretorius en Bosman ment, Provincial Building, Room B206A, cnr Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk Pos and Bosman Streets, Pretoria bus 440, Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the appli cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk PO Box 440, Pretoria at any die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur within a period of 4 weeks from the date of this no by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die [ice Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, skriftelik voorgele word ptime Pretoria 17 April 1985 Pretoria 17 April 1985 PB 4923H1647 PB 4923H1647 _

44 1382 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 NOTICE 464 OF 1985 KENNISGEWING 464 VAN 1985 BETHAL AMENDMENT SCHEME 26 BETHALWYSIGINGSKEMA 26 I The Director of Local Government gives in terms of sec Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen fion 46 of the Town planning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van made by the owner, Gert Delport, for the amendment of 1965), kennis dat die eienaar, Gert Delport, aansoek ge Bethal Town planning Scheme, 1980, by rezoning Erf 202, doen het om Bethal dorpsaanlegskema, 1980, te wysig situated on Market Street, Bethal, from "Residential 4" to deur hersonering van Erf 202, gelee aan Marketstraat, "Business 1" Bethal van "Residensieel 4" na "Besigheid 1" The amendment will be known as Bethal Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 26 Further particulars of the scheme are open for Bethalwysigingskema 26 genoem sal word) 18 in die kaninspection at the office of the Town Clerk, Bethal, and at toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer the office of the Director of Local Government, Room B306, TPA Gebou, Itiv Bosman en Pretoriusstraat, Preto B306, TPA Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, ria en in die kantoor van die Stadsklerk van Bethal ter Pretoria insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 3, Bethal 2310, at by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die 4 any time within a period of 4 weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 3, Bethal 2310, skriftelik voorgele notice word Pretoria, 17 April 1985 Pretoria, 17 April 1985 PB 4927H26 PB 4 927H26 NOTICE 465 OF 1985 KENNISGEWING 465 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PRO WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: POSED AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL VOORGESTELDE WYSIGING, OPSKORTING OF OF THE CONDITIONS OF TITLE OF ERF 585, WA OPHEFFING VAN TITELVOORWAARDES VAN ERF TERKLOOF TOWNSHIP 585, DORP WATERKLOOF It is hereby notified that application has been made in terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, by Marjorie James, for the amendment, suspension or removal of the conditions of title of Erf 585, Waterkloof Township, in order to permit the erf being subdivided and a second dwelling house erected bepalingsvan Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, aansoek gedoen is deur Marjorie James, vir die wy silting, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes a van Erf 585, dorp Waterkloof, ten einde dit moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word ten einde dit moontlik te maak dat n tweede woonhuis opgerig kan word The application and the relative documents are open for inspection at the office of the Director of Local Govern Die aansoek en die betrokke dokumente 18 ter insae in ment, B206A, Provincial Building, Pretorius Street, Preto die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, ria and at the office of the Town Clerk, PO Box 440, Preto B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in ria 0001, until 28 January 1985 die kantoor van die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001, tot 28 Januarie 1985 Objections to the application may be lodged in writing Beware teen die aansoek kan op of voor 8 Mei 1985 with the Director of Local Government, at the above adskriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover dress or Private Bag X437, Pretoria, on or before the 8th melde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word May 1985 Pretoria, 17 April 1985 Pretoria, 17 April 1985 PB PB NOTICE 466 OF 1985 KENNISGEWING 466 VAN 1985 KINROSS AMENDMENT SCHEME 11 KINROSS WYSIGINGSKEMA The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen

45 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 110 nance, been made by the owner, the Village Council of Kinross, 1965), kennis dat die eienaar, die dorpsraad van Kinross, for the amendment of Kinross Town planning Scheme, aansoek gedoen het om Kinross dorpsbeplanningskema, 1980, by rezoning Erf 2314, situated on Korhaan, Duif and 1980, te wysig deur die hersonering van Erf 2314, gelee aan Valk Streets, Kinross Extension 17, from "Public Open Korhaan, Duif en Valkstraat, Kinross Uitbreiding 17, Space" to "Residential 1" and partly "Existing Public vanaf "Openbare Oopruimte" na "Gedeeltelik Residen Roads" sieel 1" en gedeeltelik "Bestaande Openbare Paaie" The amendment will be known as Kinross Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 11 Further particulars of the scheme are open for Kinrosswysigingskema 11 genoem sal word) le in die kan inspection at the office of the Town Clerk, Kinross and at toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale the office of the Director of Local Government, Provincial Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Building, Room B206A, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Kinross Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 50, Kinross 2270, at by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die any time within a period of 4 weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 50, Kinross 2270, skriftelik voorgeld notice word p Pretoria, 17 April 1985 Pretoria, 17 April 1985 PB 49288H 11 PB NOTICE 467 OF 1985 KENNISGE WING 467 VAN 1985 ERMELO AMENDMENT SCHEME 21 ERMELO WYSIGINGSKEMA 21 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, E A C Beleggings (Pty) Ltd, for 1965), kennis dat die eienaar, E A C Beleggings (Edms) the amendment of Ermelo Town planning Scheme, 1982, Beperk, aansoek gedoen het om Ermelo dorpsbeplanning by rezoning Erf 185, the Remaining Extent of Erf 186, Re skema, 1982, te wysig deur die hersonering van Erf 185, maining Extent of Erf 187 and Portion 1 of Erf 188 situated Resterende Gedeelte van Ed 186, Resterende Gedeelte on Wessel Road and Murray Street, Ermelo, from "Resivan Erf 187 en Gedeelte 1 van Erf 188, gelee aan Wesseldential 1" with a density of "One dwelling per err to "Bu weg en Murraystraat, Ermelo, van "Residensieel 1" met n siness 4" digtheid van "Een woonhuis per err na "Besigheid 4" The amendment will be known as Ermelo Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 21 Further particulars of the scheme are open for Ermelowysigingskema 21 genoem sal word) 16 in die kan inspection at the office of the Town Clerk, Ermelo and at toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale the office of the Director of Local Government, Provincial Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Building, Room B206A, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Ermelo Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 48, Ermelo 2350, at by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die any time within a period of 4 weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 48, Ermelo 2350, skriftelik voorgele notice word I 4 Pretoria, 17 April 1985 Pretoria, 17 April 1985 PB 49214H21 PB 49214H21 NOTICE 468 OF 1985 KENN1SGEWING 468 VAN 1985 IPVEREENIGING AMENDMENT SCHEME 277 VEREENIGING WYSIGINGSKEMA 277 The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town planning and Townships Ordi Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie

46 1384 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Reinnette Groenewald, for the 1965), kennis dat die eienaar, Reinnette Groenewald, aanamendment of Vereeniging Townplanning Scheme 1, soek gedoen bet om Vereeniging a dorpsaanlegskema 1, 1956, by rezoning Erf 173, situated on Thames Drive, 1956, te wysig deur die hersonering van Erf 173, gelee aan Theatre Land and Teviot Drive, Three Rivers, Vereenig Thamesrylaah, Theatre Land and Teviot rylaan, Three ing, from "Special Residential" with a density of "One Rivers, Vereeniging, van "Spesiale Woon" met n digtheid dwelling per erf" to "Special Residential" with a density of van "Een woonhuis per err na "Spesiale Woon" met n "One dwelling per sq ft" digtheid van "Een woonhuis per vk vt" The amendment will be known as Vereeniging Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 277 Further particulars of the scheme are Vereenigingwysigingskema 277 genoem sal word) 16 in die open for inspection at the office of the Town Clerk, Veree kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsi niging and at the office of the Director of Local Govern ale Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, ment, Provincial Building, Room B206A, cnr Pretorius and Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Veree Bosman Streets, Pretoria niging ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 35, Vereeniging by bovermelde adres of Privaatsak X437, en die Stads 1930, at any time within a period of 4 weeks from the date klerk, Posbus 35, Vereeniging 1930, skriftelik voorgele of this notice word Pretoria, 17 April 1985 Pretoria, 17 Aprit1985 PB PB NOTICE 469 OF 1985 KENNISGEWING 469 VAN 1985 The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge in terms of section 58(8)(a) of the Townplanning and volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan Townships Ordinance, 1965, that applications to establish sie op Dorpsbeplanning en, Dorpe, 1965, kennis dat aanthe township(s) mentioned in the annexure hereto, have soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, been received ontvang is The applications, together with the relevant plans, docu Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, doleuments and information are open for inspection at the office mente en inligting le ter insae by die kantoor van die Di of the Director of Local Government, Room B206(a), Se rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(A) 2e Vloer, B cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria ir n Pretoria for a period of 8 weeks from 17 April 1985 tydperk van 8 weke vanaf 17 April 1985 Any person who desires to object to the granting of any Iedereen wat beswaar teen die toestaan van n aansoek of the applications or who desires to make any representa wil maak of begerig is om enige vetted in verband daar tions in regard thereto, must notify the Director of Local mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pri Government, Private Bag X437, Pretoria 0001, in writing vaatsak X437, Pretoria 0001, binne n tydperk van 8 weke and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 van die datum af van eerste publikasie hiervan, n1 17 April weeks from the date of first publication hereof 1985 skriftelik en in duplikaat van sy redes in kennis stel Pretoria, 17 April 1985 Pretoria, 17 April 1985 ANN EXURE Name of township: Rustivia Extension 6 B YLAE Naam van dorp: Rustivia Uitbreiding 6 Name of applicant: Leyland Truck and Bus Transvaal Naam van aansoekdoener: Leyland Truck and Bus Limired Transvaal Limited Aantal erwe: 3 Nywerheid: 2 Number of erven: 3 Industrial: 2 Beskrywing van grond: Gedeeltes 57 en 58 (gedeeltes Description of land: Portions 57 and 58 (and portion of van Gedeelte 54) van die pleas Rietfontein 631R Portion 54) of the farm Rietfontein 63 IR Ligging: In Serenadestraat van North Reefweg af, Situation: On Serenade Road off the North Reef Road, Elandsfontein Gebied en aangrensend aan die R22 Hoof Elandsfontein Area and adjacent to the R22 Freeway to weg na Boksburg en die Oosrand, Germiston Boksburg and the East Rand, Germiston Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Name of township: Florida Glen Extension Naam van dorp: Florida Glen Uitbreiding 2 2 Name of applicant: Conprop (Proprietary) Ltd Naam van aansoekdoener: Conprop (Proprietary) Ltd

47 I 1 the I PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL I Number of erven: Special for township for ages Aantal erwe: Spesiaal vir dorp vir bejaardes Description of land: Remaining Extent of Part 190 of the Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van Gefarm Waterval No 211 IQ deelte 190 van die plaas Waterval No 211 IQ Situation: East of and abuts Mackay Avenue North of and abuts Proc Road Ligging: Oos van en grens aan Mackaylaan Noord van en grens aan Procweg Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Die Hoewes Extension 60 Naam van dorp: Die Hoewes Uitbreiding 60 Name of applicant: Petrus Jacobus Retief Naam van aansoekdoener: Petrus Jacobus Retief Number of erven: Residential 1: 1; Residential 2: 1 Aantal erwe: Residensieel 1: 1; Residensieel 2: 1 Description of land: Holding 152, Lyttelton Agricultural Beskrywing van grond: Hoewe 152, Lyttelton Landbou Hbldings Extension 1 hoewes Uitbreiding 1 Situation: South west of and abuts Clover Avenue Ligging: Suidwes van en grens aan Cloverlaan Suidoos Southeast of and abuts Holding 154 van en grens aan Hoewe 152 Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Villa Liza Extension 1 Naam van dorp: Villa Liza Uitbreiding 1 Name of applicant: Klipbult (Portion "C") Township Naam van aansoekdoener: Klipbult (Portion "C") Development (Pty) Ltd Township Development (Pty) Ltd Number of erven: Residential 1: 287; Special for: Educa Aantal erwe: Residensieel I: 287; Spesiaal vir: Ondertional: 1; Dwellingunits: 2; Public Open Space: 5 wys: 1; Wooneenhede: 2; Openbare Oopruimte: 5 Description of land: Remaining Extent of Portion 3 of Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van Gefarm Klipbult No 134 IR deelte 3 van die plaas Klipbult No 134 IR Situation: Southeast of and abuts Barry Marais Road Ligging: Suidoos van en grens aan Barry Maraisweg North of and abuts Portion 4 of the farm Klipbult No 134 Noord van en grew aan Gedeelte 4 van die plaas Klipbult IR No 134 IR Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Heidelberg Extension 15 Naam van dorp: Heidelberg Uitbreiding 15 Name of applicants: Caltex Oil (SA) (Proprietary) Li Naam van aansoekdoeners: Caltex Oil (SA) (Proprie mited; Tedpeg Investments (Proprietary) Limited; Gert tary) Limited; Tedpeg Investments (Proprietary) Limited; Renier Uys Lanser Gert Renier Uys Lanser Number of erven: Industrial: 3 Aantal erwe: Nywerheid: 3 Description of land: Remaining Extent of Portion 30 Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van Ge (portion of Portion 31); Remaining Extent of Portion 31 deelte 32 (gedeelte van Gedeelte 31); Resterende Ge (portion of Portion 27); Portion 34 (portion of Portion 31) deelte van Gedeelte 31 (gedeelte van Gedeelte 27); Geof the farm Boschfontein No 386 JR deelte 34 (gedeelte van Gedeelte 31) van die pleas Situation: North Boschfontein No 386 JR west of and abuts Schuins Street Northeast of and abuts Provincial Road P41 Ligging: Noordwes van en grens aan Schuinsstraat Noordoos van en grens aan Provinsiale Pad P41 Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Sunair Park Extension 3 Naam van dorp: Sunairpark Uitbreiding 3 Name of applicant: Robbie Brown Estates Agents (Proprietary) Limited Naam van aansoekdoener: Robbie Brown Estate Agents (Proprietary) Limited Number of erven: Residential 1: 2; Residential 3: 1 Aantal erwe: Residensieel 1: 2; Residensieel 3: 1 Description of land: Holding 37, Rand Collieries Small Holdings Beskrywing van grond: Hoewe 37, Rand Collieries Kleinhoewes Situation: North east of abuts Lower Road Southeast of and abuts Holding 36, Rand Collieries Small Holdings Ligging: Noordoos van en grens Lowerweg Suidoos van en grens aan Hoewe 36, Rand Collieries Landbouhoewes Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Montana Extension 16 Name of applicants: MGJ de Bruyn; 1SJ van Wijk; JC Binedell; Dutland (Pty) Limited; EEJH Gerhardt; MJ Steenberg; A Frigenti Naam van dorp: Montana Uitbreiding 16 Naam van aansoekdoeners: MGJ de Bruyn; 1SJ van Wijk; JC Binedell; Dutland (Pty) Limited; EEJH Gerhardt; MJ Steenberg; A Frigenti Number of erven: Business: 1; Special for: 1 Aantal erwe: Besigheid: 1; Spesiaal vir: 1 Description of land: Holdings 54R, 55, 56, 60R, 61R, 62R Beskrywing van grond: Hoewes 54R, 55, 56, 60R, 61R, and 63R of Montana Agricultural Holdings 62R en 63R van Montana Landbouhoewes

48 1386 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 Situation: 9 kilometres north of Church Square on the Ligging: 9 kilometer noordoos van Kerkplein en op die north eastern intersection of Zambezi Drive and Dr Swanepoel Street noordoostelike hoek van die interseksie van Zambeziry laan en Dr Swanepoelstraat Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Chloorkop Extension 34 Naam van dorp: Chloorkop Uitbreiding 34 Name of applicant: JC Dunbar & Sons (Proprietary) Naam van aansoekdoener: JC Dunbar & Sons (Pro Limited prietary) Limited Number of erven: Commercial: 7; Special for workshop, Aantal erwe: Kommersieel: 7; Spesiaal vir werkswinkel, joinery warehouse: 1 ldiwing pakhuis: 1 Description of land: Portion 50 (portion of Portion 48) of Beskrywing van grond: Gedeelte 50 (gedeelte van Gethe farm Klipfontein No 12 deelte 48) van die plaas Klipfontein No 12 Situation: North west of and abuts Fascine Road North Ligging: Noordwes van en grens aan Fascineweg Noordeast of and abuts Chloorkop Extension 9 Township oos van en grens aan dorp Chloorkop Uitbreiding 9 Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Villa Liza Extension 2 Naam van dorp: Villa Liza Uitbreiding 2 Name of applicant: Roodekraal Township Develop Naam van aansoekdoener: Roodekraal Township Dements (Proprietary) Limited velopments (Proprietary) Limited Number of erven: Residential 1: 222; Business: 1; Spe Aantal erwe: Residensieel 1: 212; Besigheid: 1; Spesiaal cial for: Educational: 1; Public Open Space: 5 vir onderwys: 1; Openbare Oopruimte: 5 Description of land: Portion 9 (portion of Portion 3) of Beskrywing van grond: Gedeelte 9 (gedeelte van Gethe farm Roodekraal No 133 IR deelte 3) van die plaas Roodekraal No 133 IR Situation: South of and abuts Barry Marais Road West of and abuts Portion 17 of the farm Rooikraal No 136 IR Ligging: Suid van en grens aan Barry Maraisweg Wes van en grens aan Gedeelte 17 van die plus Rooikraal No Reference No: PB JR Name of township: West Acres Extension 22 Verwysingsnommer: PB Name of applicant: Willem Johannes Stapelberg Naam van dorp: West Acres Uitbreiding 22 Number of erven: Residential 1: 57; Residential 2: 13; Naam van aansoekdoener: Willem Johannes Stapelberg Public Open Space: 1 Aantal erwe: Residensieel 1: 57; Residensieel 2: 13; Description of land: Portion 8 (portion of Portion 7) of Openbare Oopruimte: 1 the farm Stonehenge Farm No 310 Beskrywing van grond: Gedeelte 8 (gedeelte van Ge Situation: North of and abuts Portion 37 of the farm deelte 7) van die plaas Stonehenge Farm No 310 Maggiesdal No 456 IT West of and abuts Portion II of the Ligging: Noord van en grens aan Gedeelte 37 van die farm Stonehedge No 310 JR plaas Maggiesdal No 456 JT, Wes van en grens aan Ge Reference No: PB deelte 11 van die plaas Stonehedge No 310 JT Name of township: Halfway Gardens Extension 17 Verwysingsnommer: PB Name of applicant: Johann Horn Naam van dorp: Halfway Gardens Uitbreiding 17 Number of erven: Special for offices: 2 Naam van aansoekdoener: Johann Horn Description of land: Portion 32 of Holding 72, Halfway Aantal erwe: Spesiaal vir kantore: 2 House Estate Agricultural Holdings IR Beskrywing van grond: Gedeelte 32 van Hoewe 72, Half Situation: Southeast of and abuts Smuts Avenue wayhouse Estate Landbouhoewes IR North west of and abuts the Ben Schoeman Highway Ligging: Suidoos van en grens aan Smutslaan Noordwes Remarks: This advertisement supersedes all van en grens aan die Ben Schoeman Hoofweg previous advertisements for the township Halfway Gardens Eiden Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige sion 17 advertensies vir die dorp Halfway Gardens Uitbreiding 17 4 Reference No: PB Verwysingsnommer: PB NOTICE 471 OF 1985 KENNISGEWING 471 VAN 1985 The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee ingein terms of section 58(8)(a) of the Town planning and volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan Townships Ordinance, 1965, that applications to establish sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aanthe township(s) mentioned in the annexure hereto, have soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld to stig, been received ontvang is The applications, together with the relevant plans, docu Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, dokuments and information are open for inspection at the office mente en inligting le ter insae by die kantoor van die Diof the Director of Local Government, Room B206(a), Se rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a) 2de Vloer,

49 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir n Pretoria for a period of 8 weeks from 24 April 1985 tydperk van 8 weke vanaf 24 April 1985 Any person who desires to object to the granting of any Iedereen wat beswaar teen die toestaan van n aansoek of the applications or who desires to make any representa wil maak of begerig is om enige vertoe in verband daartions in regard thereto, must notify the Director of Local mee to rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pri Government, Private Bag X437, Pretoria 0001, in writing vaatsak X437, Pretoria 0001, binne n tydperk van 8 weke and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 van die datum af van eerste publikasie hiervan, n1 24 April weeks from the date of first publication hereof 1985, skriftelik en in duplikaat van sy cedes in kennis stel Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 ANNEXURE BYLAE Pthe Name of township: Chloorkop Extension 34 Naam van dorp: Chloorkop Uitbreiding 34 Name of applicant: JC Dunbar & Sons (Proprietary) Naam van aansoekdoener: JC Dunbar & Sons (Pro Limited prietary) Limited Number of erven: Commercial: 1; Special for workshop, Aantal erwe: Kommersieel: 7; Spesiaal vir werkswinkel, joinery warehouse: 1 kliwing pakhuis: 1 Description of land: Portion 50 (portion of Portion 48) of Beskrywing van grond: Gedeelte 50 (gedeelte van Gefarm Klipfontein No 12 deelte 48) van die plaas Klipfontein No 12 Situation: North west of and abuts Fascine Road North Ligging: Noordwes van en grens aan Fascineweg Noordeast of and abuts Chloorkop Extension 9 Township oos van en grens aan dorp Chloorkop Uitbreiding 9 Reference No: PB Vemysinisnommer: PB Name of township: Florida Glen Extension 2 Naam van dorp: Florida Glen Uitbreiding 2 Name of applicant: Conprop (Proprietary) Ltd Number of erven: Special for township for ages Naam van aansoekdoener: Conprop (Proprietary) Ltd Aantal erwe: Spesiaal vir dorp vir bejaardes Description of land: Remaining Extent of Part 190 of the Beskrywing van grond: Resterende gedeelte van Gefarm Waterval No 211 IQ deelte 190 van die plaas Waterval No 211 IQ Situation: East of and abuts Mackay Avenue North of and abuts Proc Road Ligging: Oos van en grens aan Mackaylaan Noord vah en grens aan Procweg Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: West Acres Extension 22 Naam van dorp: West Acres Uitbreiding 22 Name of applicant: Willem Johannes Stapelberg Naam van aansoekdoener: Willem Johannes Stapelberg Number of erven: Residential 1: 57; Residential 2: 13; Aantal erwe: Residensieel 1: 57; Residensieel 2: 13; Public Open Space: 1 Openbare Oopruimte: 1 Description of land: Portion 8 (portion of Portion 7) of Beskrywing van grond: Gedeelte 8 (gedeelte van Ge the farm Stonehenge Farm No 310 deelte 7) van die plaas Stonehenge Farm No 310 Ligging: Noord van en grens aan Gedeelte 37 van die plaas Maggiesdal No 456 JT Wes van en grens aan Ge deelte 11 van die plaas Stonehedge No 310 JT Situation: North of and abuts Portion 37 of the farm Maggiesdal No 456 JT West of and abuts Portion 11 of the farm Stonehedge No 310 JR Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Rustivia Extension 6 Naam van dorp: Rustivia Uitbreiding 6 Name of applicant: Leyland Truck and Bus Transvaal Li Naam van aansoekdoener: Leyland Truck and Bus mited Transvaal Limited Number of erven: 3 Industrial: 2; Public Open Space: 1 Aantal erwe: 3 Nywerheid: 2; Openbare Oopruimte: 1 Description of land: Portions 57 and 58 (and portion of Beskrywing van grond: Gedeeltes 57 en 58 (gedeeltes Portion 54) of the farm Rietfontein 63 IR van Gedeelte 54) van die pleas Rietfontein 63 IR Situation: On Serenade Road off the North Reef Road, Ligging: In Serenadestraat van North Reefweg af, Elandsfontein Area and adjacent to the R22 Freeway to Elandsfontein Gebied en aangrensend aan die R22 Hoof Boksburg and the East Rand, Germiston weg na Boksburg en die Oosrand, Germiston Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Villa Liza Extension 1 Naam van dorp: Villa Liza Uitbreiding 1 Name of applicant: Klipbult (Portion "C") Township Naam van aansoekdoener: Klipbult (Portion "C") Development (Pty) Ltd Township Development (Pty) Ltd Number of erven: Residential 1: 287; Special for: Educa Aantal erwe: Residensieel 1: 287; Spesiaal vir: Onder tional: 1; Dwellingunits: 2; Public Open Space: 5 wys: 1; Wooneenhede: 2; Openbare Oopruimte: 5

50 1388 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 Ithe Description of land: Remaining Extent of Portion 3 of Beskrywing van grond: Restereride Gedeelte van Ge farm Klipbult No 134 JR deelte 3 van die plaas Klipbult No 134 IR Situation: Southeast of and abuts Barry Marais Road Jigging: Suidoos van en grens aan Barry Maraisweg North of and abuts Portion 4 of the farm Klipbult No 134 Noord van en grens aan Gedeelte 4 van die plaas Klipbult JR No 134 IR Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Villa Liza Extension 2 Naam van dorp: Villa Liza Uitbreiding 2 Name of applicant: Roodekraal Township Develop Naam van aansoekdoener: Roodekraal Township Devements (Proprietary) Limited lopments (Proprietary) Limited Number of erven: Residential 1: 212; Business: 1; Spe Aantal erwe: Residensieel 1: 212; Besigheid: 1; Spesiaal cial for: Educational: 1; Public Open Space: 5 vir: Onderwys: 1; Openbare Oopruimte: 5 Description of land: Portion 9 (portion of Portion 3) of Beskrywing van grond: Gedeelte 9 (gedeelte van Gethe farm Roodekraal No 133 IR deelte 3) van die plaas Roodekraal No 133 IR Situation: South of and abuts Barry Marais Road West of and abuts Portion 17 of the farm Rooikraal No 136 IR Reference No: PB Name of township: Halfway Gardens Extension 17 Ligging: Suid van en grens aan Barry Maraisweg Wes van en grens aan Gedeelte 17 van die plaas Rooikraal No 156 IR Verwysingsnommer: PB Naam111 Name of applicant: Johann HornNaam van dorp: Halfway Gardens Uitbreiding 17 Number of erven: Special for offices: 2 van aansoekdoener: Johann Horn Description of land: Portion 32 of Holding 72, Halfway Aantal erwe; Spesiaal vir kantore: 2 House Estate Agricultural HoldingsIR Beskrywing van grond: Gedeelte 32 van Hoewe 72, Half Situation: Southeast of and abuts Smuts Avenue wayhouse Estate Landbouhoewes IR North west of and abuts the Ben Schoeman Highway Ligging: Suidoos van en grens aan Smutslaan Noordwes van en grens aan die Ben Schoeman Hoofweg Remarks: This advertisement supersedes all previous advertisements for the township Halfway Gardens Exten Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige sion 17 advertensies vir die dorp Halfway Gardens Uitbreiding 17 Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Sunair Park Extension 3 Naam van dorp: Sunairpark Uitbreiding 3 Name of applicant: Robbie Brown Estates Agents (Pro prietary) Limited Naam van aansoekdoener: Robbie Brown Estate Agents (Proprietary) Ltd Number of erven: Residential 1: 2; Residential 3: 1 Aantal erwe: Residensieel 1: 2; Residensieel 3: 1 Description of land: Holding 37; Rand Collieries Small Beskrywing van grond: Hoewe 37, Rand Collieries Holdings Kleinhoewes Situation: Northeast of abuts Lower Road Southeast of and abuts Holding 36, Rand Collieries Small Holdings Ligging: Noordoos van en grens Lowerweg Suidoos van en grens aan Hoewe 36, Rand Collieries Landbouhoewes Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Montana Extension 16 Naam van dorp: Montana Uitbreiding 16 Name of applicants: MGJ de Bruyn; 1SJ van Wijk; Naam van aansoekdoeners: MGJ de Bruyn; ISJ van JC Binedell; Dutland (Pty) Limited; EEJH Gerhardt; Wijk; JC Binedell; Dutland (Pty) Limited; EEJH Ger MJ Steenberg; A Frigenti hardt; MJ Steenberg; A Frigenti Number of erven: Business: 1; Special for: 1 Aantal erwe: Besigheid: 1; Spesiaal vir: 1 Description of land: Holdings 54R, 55, 56, 60R, 61R, 62R Beskrywing van grond: Hoewes 54R, 55, 56, 60R, 61R, and 63R of Montana Agricultural Holdings 62R en 63R van Montana Landbouhoewes Situation: 9 kilometres north of Church Square on the Ligging: 9 kilometer noordoos van Kerkplein en op die north eastern intersection of Zambezi Drive and Dr Swa noordoostelike hoek van die interseksie van Zambeziry nepoel Street laan en Dr Swanepoelstraat Reference No: PB Verwysingsnommer: PB NOTICE 472 OF 1985 KENNISGEWING 472 VAN 1985 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 872 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 872 Am The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen lip of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Petrus Johannes Joubert, for the 1965), kennis dat die eienaar, Petrus Johannes Joubert,

51 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL amendment of Randburg Town planning Scheme, 1980, by aansoek gedoen het om Randburg dorpsbeplanningskema, Erf 46 situated at Rabie Street, Fontainebleau 1980, te wysig deur die hersonering van Lot 46 geled aan from "Residential" with a density of "One dwelling per Rabiestraat, Fontainebleau van "Residensieel 1" met n existing erf to "Residential 1" with a density of "One digtheid van "Een woonhuis per bestaande erf" tot "Residwelling per m2" densieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" The application will be known as Randburg Amendment Scheme 872 Further particulars of the application are Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as open for inspection at the office of the Town Clerk, Rand Randburgwysigingskema 872 bekend sal staan) le in die burg and at the office of the Director of Local Govern kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin ment, Provincial Building, Room B506A, cnr Pretorius siale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius en Bosman and Bosman Streets, Pretoria straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Any objection or representations in regard to the appli Randburg ter insae cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur 2125 at any time within a period of 4 fweeksfrom the date by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die of this notice Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg 2125 skriftelik voor Pretoria, 24 April 1985 gele word Pretoria, 24 April PB H872 rezoning NOTICE 473 OF 1985 PB 49 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 592 KENNISGE WING 473 VAN ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 592 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Townplanning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owners, Hercules Visser and Johannes 1965), kennis dat die eienaars, Hercules Visser en Jo Lodewikus Visser, for the amendment of RoodepoortMa hannes Lodewikus Visser, aansoek gedoen het om Rooderaisburg Townplanning Scheme, 1946, by rezoning Erven poortmaraisburgdorpsbeplanningskema, 1946, te wysig 1296 and 1297 situated at Nel Street, Roodepoort from deur die hersonering van Erwe 1296 en 1297 geled aan "Special Residential" with a density of "One dwelling per Nelstraat, Roodepoort vanaf "Spesiale Woon" met n digt sq ft" to "General Business" subject to certain condi heid van "Een woonhuis per vk vt" tot "Algemene tions Besigheid" onderworpe aan sekere voorwaardes The application will be known as RoodepoortMarais Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as burg Amendment Scheme 1/592 Further particulars of the RoodepoortMaraisburg wysigingskema 1/592 bekend sal application are open for inspection at the office of the staan) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Town Clerk, Roodepoort and at the office of the Director Bestuur, Provinsiale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretoriusof Local Government, Provincial Building, Room B506A, en Bosmanstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadscnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria klerk van Roodepoort ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Governtyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van fiierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, Private Bag X30, Roode by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die poort 1725 at any time within a period of 4 weeks from the Stadsklerk, Privaatsak X30, Roodepoort 1725 skriftelik date of this notice voorgele word Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 PB PB NOTICE 474 OF 1985 ICENNISGEWING 474 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 It is hereby notified in terms of section 3(6) of the above Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hier mentioned Act that the undermentioned application have mee kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Di been received by the Director of Local Government and rekteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae le by are open for inspection at Room B506, Transvaal Provin Kamer B506, Transvaalse Provinsiale Administrasie cial Administration Building, Pretorius Street, Pretoria, Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van and at the offices of the relevant local authority die betrokke plaaslike bestuur Any objections, with full reasons therefor, should be Enige beswaar, met voile redes daarvoor, moet skrifte lodged in writing with the Director of Local Government, like by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, by bover at the above address or Private Bag X437, Pretoria, on or melde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word before 22 May 1985 op of voor 22 Mei 1985 Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985

52 1390 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 Tuguat Investments (Pty) Ltd, for Tuguat Investments (Pty) Ltd, vir 1 the amendment, suspension or removal of the condi 1 die wysiging, opskorting of opheffing van die titel a tions of title of Erf 38, Robertsville Extension 1 Township voorwaardes van Erf 38, dorp Robertsville Uitbreiding 1 in order to permit the erf being used also for shops, restau ten einde dit moontlik te maak dat die erf ook gebruik kan rants and business purposes; word vir winkels, restourante en besigheidsdoeleindes; 2 the amendment of the RoodepoortMaraisburg Town 2 die wysiging van die Roodepoort Maraisburg dorpsplanning Scheme 1, 1946, by the rezoning of the erf from beplanningskema 1, 1946, deur die hersonering van die erf "General Industrial" to "Special" to permit shops, restau van "Algemene Nywerlieid" tot "Spesiaal" om winkels, rants and business purposes in addition to the existing per restourante en besigheidsdoeleindes bykomend tot die bemitted uses staande toelaatbare gebruike toe te laat This amendment scheme will be known as RoodepOort Die aansoek sal bekend staan as Roodepoort Marais Maraisburg Amendment Scheme 1/633 burgwysigingskema 1/633 PB PB Adriana Hendrika Dykstra, for Adriana Hendrika Dykstra, vir 1 the amendment, suspension or removal of the condi 1 die wysiging, opskorting of opheffing van die titel tions of title of Erf 508, Florida Township in order to per voorwaardes van Erf 508, dorp Florida ten einde dit mit the erf being subdivided; moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word; 2 the amendment of the RoodepoortMaraisburg Town 2 die wysiging van die Roodepoort Maraisburg dorpsplanning Scheme 1, 1946, by the rezoning of the erf from aanlegskema 1, 1946, deur die hersonering van die erf van "Special Residential" with a density of "One dwelling per "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per erf" to "Special Residential" with a density of "One dwel erf" tot "Spesiale Woon met n digtheid van "Een woon ling per m2" huis per m2" This amendment scheme will be known as Roodepoort Die aansoek sal bekend staan as RoodepoortMarais Maraisburg Amendment Scheme 1/635 burgwysigingskema 1/635, PB PB Kenneth Noel Sansbury, for Kenneth Noel Sansbury, vir 1 the amendment, suspension or removal of the condi 1 die wysiging, opskorting of opheffing van die titel tions of title of Erf 240, Florida Township in order to per voorwaardes van Erf 240, dorp Florida ten einde dit mit the erf being subdivided; moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word; 2 the amendment of the RoodepoortMaraisburg Town 2 die wysiging van die RoodepoortMaraisburg dorpsplanning Scheme 1, 1946, by the rezoning of the erf from aanlegskema 1, 1946, deur die hersonering van die erf van "Special Residential" with a density of "One dwelling per "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per erf to "Special Residential" with a density of "One dwel err tot "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woon ling per m2" huis per m2" This amendment scheme will be known as Roodepoort Die aansoek sal bekend staan as RoodepoortMarais Maraisburg Amendment Scheme 1/634 burgwysigingskema 1/634 PB PB NOTICE 475 OF 1985 KENNISGEWING 475 VAN 1985 a REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, Die wysiging, opskorting of opheffing van die titel 1 The amendment, suspension or removal of the condi voorwaardes van Erf 49, dorp Waterkloofpark; en tions of Title of Erf 49, Waterkloof Park Township; and 2 die wysiging van die Pretoria dorpsbeplanningskema, 2 the amendment of the Pretoria Townplanning 1974 Scheme, 1974 Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings It is hereby notified that application has been made in van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, aansoek gedoen is deur Mnr B W P Kuhn, vir 1967, by Mr B W P Kuhn, for (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titel (1) the amendment, suspension or removal of the condi voorwaardes van Erf 49, dorp Waterkloofpark, ten einde tions of title of Erf 49, Waterkloof Park Township, in order dit moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word; to permit the erf being subdivided; and en (2) the amendment of the Pretoria Townplanning (2) die wysiging van die Pretoria dorpsbeplanning Scheme, 1974, by the rezoning of the erf from "Special Re skema, 1974, deur die hersonering van die erf van "Spe sidential" with a density of "One dwelling per m2" to siale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per "Special Residential" with a density of "One dwelling per m2" tot "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een m2" huis per m2" woos This application will be known as Pretoria Amendment Die aansoek sal bekend staan as Pretoriawysiging Scheme 1648 skema 1648

53 1 1 terms PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL The application and the relative documents are open for Die aansoek en die betrokke dokumente 18 ter insae in Dinspection at the office of the Director of Local Govern die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pro ment, Provincial Building, Room B206A, Pretorius Street, vinsiale Gebou, Kamer B206A, Pretoriusstraat, Pretoria Pretoria and at the office of the Town Clerk, Pretoria, en in die kantoor van die Stadsklerk, Pretoria, tot 27 Mei until 27 May Objections to the application may be lodged in writing Beware teen die aansoek kan op of voor 27 Mei 1985 with the Director of Local Government at the above ad skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover dress or Private Bag X437, Pretoria, on or before 27 May melde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word 1985 Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 PB PB S1949, NOTICE 476 OF ENNISGEWING 476 VAN 1985 NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME 163 NELSPRUIT WYSIGINGSKEMA 163 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Dragon Properties (Pty) Limited, 1965), kennis dat die eienaar, Dragon Properties (Pty) Lifor the amendment of Nelspruit Town planning Scheme 1, mited, aansoek gedoen het om Nelspruit dorpsaanleg by rezoning of Erven 51, 52 and Remaining of Erf skema 1, 1949, te wysig deur die hersonering van Erwe 51, 1236, abutting on Brown Street, Nelspruit, from "Special 52 en Restante van Erf 1236, geled aan Brownstraat, Nel Business" with a density of "One dwelling per 700 m2" to spruit, vanaf "Spesiale Besigheid" met n digtheid van "Special" for shops, offices antha parking garage, subject "Een woonhuis per 700 m2" tot "Spesiaal" vir winkels, to certain conditions kantore en n parkeergarage, onderworpe aan sekere voorwaardes The application will be known as Nelspruit Amendment Scheme 163 Further particulars of the application are Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Nel open for inspection at the office of the Town Clerk, Nel spruitwysigingskema 163 bekend sal staan) le in die kanspruit and at the office of the Director of Local Govern toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur; Provinsiale ment, Provincial Building, Room B306, cnr Pretorius and Gebou, Kamer B306, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pre Bosman Streets, Pretoria toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Nelspruit ter insae Any objection or representations in regard to the appli cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of verto8 teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 45, Nelspruit 1200, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur at any time within a period of 4 weeks from the date of this by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die notice Stadsklerk, Posbus 45, Nelspruit 1200, skriftelik voorgele word Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 PB PB IIN, NOTICE 477 OF 1985 ICENNISGEWING 477 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, Die wysiging, opskorting of opheffing van die titel 1 The amendment, suspension or removal of the condivorwaardes van Erf 245, dorp Isando tions of title of Erf 245, Isando Township 2 Die wysiging van die Kemptonpark dorpsaanleg 2 The amendment of the Kempton Park Townplanning skema 1, 1952 Scheme 1,1952 Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, It is hereby notified that application has been made in 1967, aansoek gedoen is deur Die Stadsraad van Kempton of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, park, vir 1967, by the Town Council of Kempton Park, for I (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titel (1) the amendment, suspension or removal of the condi voorwaardes van Erf 245, dorp Isando, ten einde dit tions of title of Erf 245, Isando Township, in order to per moontlik te maak dat die erf gebruik kan word vir parkeer mit the erf being used for parking purposes; doeleindes; Ill (2) the amendment of the Kempton Park Townplanning (2) die wysiging van die Kemptonpark dorpsbeplanning Scheme, 1952, by the rezoning of the erf from "Public skema, 1952, deur die hersonering van die erf van "Open Open Space" to "Municipal" bare Oopruimte" tot "Munisipaal This application will be known as Kempton Park Amend Die aansoek sal bekend staan as Kemptonpark wysigingment Scheme 1/338 skema 1/338 The application and the relative documents are open for inspection at the office of the Director of Local Govern Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pro

54 1392 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 ment, Provincial Building, Room B506, Pretorius Street, vinsiale Gebou, Kamer B506, Pretoriusstraat, Pretoria er Pretoria and at the office of the Town Clerk, Kempton in die kantoor van die Stadsklerk, Kemptonpark, tot 2i Park, until 27 May 1985 Mei 1985 Objections to the application may be lodged in writing Besware teen die aansoek kan op of voor 27 Mei 1985 with the Director of Local Government at the above ad skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by boverdress or Private Bag X437, Pretoria, on or before 27 May melde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word 1985 Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 PB PB a NOTICE 478 OF 1985 KENNISGEWING 478 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, The amendment, suspension or removal of the condi 1 Die wysiging, opskorting of opheffing van die titel tions of title of Ed 693, Beyers Park Extension 12 Town voorwaardes van Erf 693, dorp Beyerspark Uitbreiding 12 ship 2 Die voorgestelde wysiging van die Boksburg dorps 2 The proposed amendment of the Boksburg Town aanlegskema 1, 1946 planning Scheme 1, 1946 Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings It is hereby notified that application has been made in van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, a terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, aansoek gedoen is deur Gebriel Keyter, vir 1967, by Gabriel Keyter, for 111 I die wysiging, opskorting of opheffing van die titel 1 the amendment, suspension or removal of the condi voorwaardes van Erf 693, dorp Beyerspark Uitbreiding 12, tions of title of Erf 693, Beyers Park Township, in order to ten einde dit moontlik te maak dat die erf onderverdeel permit the erf to be subdivided; kan word; 2 the amendment of the Boksburg Townplanning 2 die wysiging van die Boksburg dorpsbeplanning Scheme, 1946, by the rezoning of the err from "Special Re skema, 1946, deur die hersonering van die erf van "Een sidential" With a density of "One dwelling per err to "Spe woonhuis per erf tot "Spesiale Woon" met n digtheid cial Residential" with a density of "One dwelling per van "Een woonhuis per vk vt" sq ft" Die aansoek sal bekend staan as Boksburgwysiging This application will be known as Boksburg Amendment skema 1/420 Scheme 1/420 Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in The application and the relative documents are open for die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Proinspection at the office of the Director of Local Govern vinsiale Gebou, Kamer B306, Provinsiale Gebou, Pretoment, Provincial Building, Rooin B506, Pretorius Street, riusstraat, Pretoria, en in die kantoor van die Stadsklerk, Pretoria and at the office of the Town Clerk, Boksburg, Boksburg, tot 27 Mei 1985 until 27 May 1985 Besware teen die aansoek kan op of voor 27 Mei Objections to the application may be lodged in writing 1985skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by boverwith the Director of Local Government at the above address or Private Bag X437, Pretoria, on or before 27 melde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word May 1985 Pretoria, 24 April 1985 II Pretoria, 24 April 1985 PB PB NOTICE 479 OF 1985 ICENNISGEWING 479 VAN 1985 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/320 SPRINGS WYSIGINGSKEMA 1/320 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Besdel Developments, for the 1965), kennis dat die eienaar, Besdel Developments, aanamendment of Springs Town planning Scheme 1, 1948, by soek gedoen het om Springs dorpsbeplanningskema, 1948, rezoning Ed 392 situated on Drakenstein Avenue and te wysig deur die hersonering van Ed 392 gelee aan Dra Laingsberg Road, Modder East, from "Government" to kensteinlaan en Laingsbergweg, Modder East, van "Rege "Special" for shops, offices, professional suites and resi ring" tot "Spesiaal" vir winkels, kantore, professionele ka dential buildings and with the consent of the Council, a men en woongeboue en met die toestemming van die place of instruction, a social hall, a place of amusement, a Raad, n plek van onderrig, n geselligheidsaal, n verdry cleaner, a fish frier, a fish monger, a laundrette, a con maaklikheidsplek, n droogskoonmaker, n visbraaier, n fectioner, a place of public worship, subject to certain con vishandelaar, n wassery, n bakkery, n plek van ditions godsdiensonderrig, onderworpe aan sekere voorwaardes The application will be known as Springs Amendment Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Scheme 1/320 Further particulars of the application are Springswysigingskema 1/320 bekend sal staan) le in die open for inspection at the office of the Town Clerk, Springs kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiand at the office of the Director of Local Government, ale Gebou, Kamer B306, h/v Pretorius en Bosmanstraat

55 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL Provincial Building, Room B306, cnr Pretorius and Bos man Streets, Pretoria Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Springs ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 45, Springs 1560, at by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die any time within a period of 4 weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 45, Springs 1560, skriftelik voorgele notice word Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 PB PB Ili NOTICE 480 OF 1985 KENNISGEWING 480 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, Die wysiging, opskorting of opheffing van die titel 1 The amendment, suspension or removal of the condi voorwaardes van Erf 845 dorp Selectionpark tions of title of Erf 845, Selection Park Township 2 Die voorgestelde wysiging van die Springs 2 The proposed amendment of the Springs Townplan dorpsaan legskema 1; 1948 ning Scheme 1, 1948 It is hereby notified that application has been made in Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings van ofartikel section 3(1) 3(1) of the van Removal die of Restrictions Wet op Act, Opheffing van Beperkings, terms 1967, aansoek gedoen is deur die Stadsraad van Springs, up 1967, by the Town Council of Springs, for vir 1 the amendment, suspension or removal of the con 1 die wysiging, opskorting of opheffing van die titel ditions of title of Erf 845, Selection Park Township, in voonvaardes van Erf 845, dorp Selectionpark, ten einde dit order to permit the erf being used for residential purposes; moontlik te maak dat die erf gebruik kan word vir woon 2 the amendment of the Springs Townplanning Scheme doeleindes; 1, 1948, by the rezoning of the erf from "Municipal" to 2 die wysiging van die Springs dorpsbeplanningskema 1, "Special Residential" with a density of "One dwelling per 1948, deur die hersonering van die erf van "Munisipaal" err tot "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis This application will be known as Springs Amendment per err Scheme 1/323 Die aansoek sal bekend staan as Springs wysigingskema The application and the relative documents are open for 1/323 inspection at the office of the Director of Local Govern Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in ment, Provincial Building, Room B506, Pretorius Street, die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pro Pretoria and at the office of the Town Clerk, Springs, until vinsiale Gebou, Kamer B306, Provinsiale Gebou, Preto 29 May 1985 riusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk, Objections to the application may be lodged in writing Springs, tot 29 Mei 1985 with the Director of Local Government at the above ad Besware teen die aansoek kan op of voor 29 Mei 1985 dress or Private Bag X437, Pretoria, on or before 29 May skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover 1985 melde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word PB PB NOTICE 481 OF 1985 KENNISGEWING 481 VAN 1985 KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 1/330 KEMPTONPARK WYSIGINGSKEMA 1/330 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Johannes Jacobus Jacobs en been made by the owner, Johannes Jacobus Jacobs en Wietche Marthinus Groenewald Jacobs, aansoek gedoen Wietche Marthinus Groenewald Jacobs, for the amend het om Kemptonpark dorpsaanlegskema 1, 1952, te wysig ment of Kempton Park Town planning Scheme 1, 1952, by deur die hersonering van Erf 1113, gelee aan Anemoon rezoning Erf 1113, situated to Anemoon Road and Monu weg en Monumentweg, Glen Marais Uitbreiding 1, vanaf ment Road, Glen Marais Extension 1, from "Special" for "Spesiaal" vir winkels, kantore en professionele kamers shops, offices and professional rooms and with the consent en met die toestemming van die Raad vir n onderrigplek, of the Council also for a place of instruction, social hall, geselligheidsaal, vermaaklikheidsplek, droogskoonmaker, place of amusement, dry cleaner, fish frier, fish monger, visbakker, vishandelaar, bakkery, wassery of plek van bakery, laundry or place of public worship to the same zon openbare godsdiensoefening tot dieselfde sonering met ing with the following amendment: die volgende wysigings: illheight: 2 storeys Hoogte: 2 verdiepings Coverage: 50 % Dekking: 50 % Floor space: 0,9 Vloerruimte: 0,9,

56 1394 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 Parking: 6 parking places per 100 m2 gross, leasable retail Parkering: 6 parkeerplekke per 100 m2 bruto verhuur trading area, 2 parking places per 100 m2 gross, office area bare kleinhandelvloeroppervlakte, 2 parkeerplekke per 100 m2 brute, kantooroppervlakte The application will be known as Kempton Park Amendment Scheme 1/330 Further particulars of the application Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as are open for inspection at the office of the Town Clerk, Kemptonparkwysigingskema 1/330 bekend sal staan), le in Kempton Park and at the office of the Director of Local die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pro Government, Provincial Building, Room B306, cnr Preto vinsiale Gebou Kamer B306, h/v Pretorius en Bosmanrius and Bosman Streets, Pretoria straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Any objection or representations in regard to the Kemptonpark ter insae application shall be submitted to the Director of Local Go Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger vernment, in writing at the above address or Private Bag tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van bier X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 13, Kempton die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Park 1620, at any times within a period of 4 weeks from the by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die date of this notice Stadsklerk, Posbus 13, Kemptonpark 1620, skriftelik voorgele word Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 PB PB a NOTICE 482 OF 1985 KENNISGEWING 482 VAN 1985 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 49 PIETERSBURG WYSIGINGSKEMA 49 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of /965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Barend Jacobus Steyn, for the 1965), kennis dat die eienaar, Barend Jacobus Steyn, aan amendment of Pietersburg Town planning Scheme, 1981, soek gedoen het om Pietersburg dorpsbeplanningskema, by rezoning Ed 141, situated on Pringle Street and Camp 1981, te wysig deur die hersonering van Erf 141, geled aan bell Street, Ivy Park, Pietersburg, from "Residential 1" Pringlestraat en Campbellstraat, Ivypark, Pietersburg, van with a density of "One dwelling per erf" to "Residential 1" "Residensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per with a density of "One dwelling per m2" erf na "Residensieel 1" met n digtheid van "Een woon huffs per m2" The amendment will be known as Pietersburg Amend ment Scheme 49 Further particulars of the application are Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Pieopen for inspection at the office of the Town Clerk, Pie tersburgwysigingskema 49 bekend sal staan) le in die kan tersburg and at the office of the Director of Local Govern toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale ment, Provincial Building, Room B206A, cnr Pretorius and Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Bosman Streets, Pretoria Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pietersburg ter insae Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Go Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger vernment, in writing at the above address or Private Bag tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 111, Pieters die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur burg 0700, at any time within a period of 4 weeks from the by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die date of this notice Stadsklerk, Posbus 111, Pietersburg 0700, skriftelik voorgee word As Pretoria, 24 April 1985 le Pretoria, 24 April 1985 PB 49224H 49 PB H49 NOTICE 483 OF 1985 KENNISGEWING 483 VAN 1985 PHALABORWA AMENDMENT SCHEME 20 PHALABORWA WYSIGINGSKEMA 20 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives hereby notice komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie in terms of section 46 of the Town planning and Townships op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application 1965), kennis dat die eienaar, Bremtig Property Holdings has been made by the owner, Bremtig Property Holdings (Proprietary) Limited, aansoek gedoen het om Phala (Proprietary) Limited, for the amendment of Phalaborwa borwa dorpsbeplanningskema, 1981, te wysig deur die her Townplanning Scheme, 1981, by rezoning Erf 3382, sonering van Erf 3382, gelee aan Palmlaan en Lantanasituated on Palm Avenue and Lantana Street, Phalaborwa, straat, Phalaborwa, vanaf "Besigheid 2" tot "Spesiaal" vir from "Business 2" to "Special" for a bakery n bakkery Furthermore particulars of the application (which will be Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat known as Phalaborwa Amendment Scheme 20) are open as Phalaborwawysigingskema 20 genoem sal word) le in for inspection at the office of the Town Clerk, Phalaborwa die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pro and at the office of the Director of Local Government, vinsiale Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bosman Room B306, TPA Building, cnr Bosman and Pretorius straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk Streets, Pretoria Phalaborwa ter insae vas Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local Go tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier

57 I ilvernment, PROVINSIALE KOEFLANT, 24 APRIL , in writing at the above address or Private Bag die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur X437, Pretoria 0001 and the Town Clerk, PO Box 67, Pha by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die laborwa 1390, at any time within a period of 4 weeks from Stadsklerk, Posbus 67, Phalaborwa 1390, skriftelik voorthe date of this notice geld word Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 PB H20 PB H20 NOTICE 484 OF1985 KENNISGEWING 484 VAN 1985 PHALABORWA AMENDMENT SCHEME 18 PHALABORWAWYSIGINGSKEMA 18 The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis in terms of section 46 of the Town planning and Townships ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van has been made by the owner, the Phalaborwa Town Coun 1965), dat die eienaar, die Stadsraad van Phalaborwa, aancil, for the amendment of Phalaborwa Townplanning soek gedoen het om Phalaborwa dorpsbeplanningskema, Scheme 1, 1981, by rezoning of: 1981, te wysig deur die hersonering van: (1) Erf 4465, situated on Crow Street and Erf 4466, (1) Erf 4465, geled aan Crowstraat en Erf 4466, gelee aan situated on Crow Street, Blue Crane Street and Tulbagh Crowstraat, Blue Cranestraat en Tulbaghstraat, Phala Street, Phalaborwa, from "Existing Public Roads" and borwa, van "Bestaande Openbare Paaie" en "Openbare "Public Open Space" to "Residential 1" with a density of Oopruimte" na "Residensieel 1" met n digtheid van "Een "One dwelling per 1 500m2"; and woonhuis per 1 500m2"; en (2) Erf 4467, situated on Bataleur Street and Bokmakie (2) Ed 4467, gelee aan Bataleurstraat en Bokmakierierie Street and Erf 4468, situated on Bokmakierie Street, strut en Erf 4468, gelee aan Bokmakieriestraat, Crow Crow Street and Blue Crane Street, Phalaborwa, from straat en Blue Cranestraat, Phalaborwa, van "Residen "Residential 1" to "Public Open Space" sieel 1" na "Openbare Oopruimte" Furthermore particulars of the application (which will be Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Phaknown as Phalaborwa Amendment Scheme 18) are open laborwawysigingskema 18 bekend sal staan) le in die kan for inspection at the office of the Town Clerk, Phalaborwa toor van die Stadsklerk van Phalaborwa ter insae en in die and at the office of the Director of Local Government, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Room B306, TPA Building, cnr Bosman and Pretorius Provinsiale Gebou, Kamer B306, h/v Pretorius en Bos Streets, Pretoria manstraat, Pretoria Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local Go tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hiervemment, in writing at the above address or Private Bag die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur X437, Pretoria 0001 and the Town Clerk, PO Box 67, Pha by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001 en laborwa 1390, at any time within a period of 4 weeks from die Stadsklerk, Posbus 67, Phalaborwa 1390, skriftelik the date of this notice voorgele word Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 PB H 18 PB H 18 NOTICE 485 OF 1985 KENNISGEWING 485 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, The amendment, suspension or removal of the condi 1 tions of title of Portions 4 and 5 of Erf 196, Three Rivers, voorwaardes Die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvan Gedeeltes 4 en 5 van Erf 196, dorp Three I Vereeniging Township Rivers, Vereeniging 2 Die wysiging van die Vereenigingdorpsaanlegskema I 2 The amendment of the Vereeniging Townplanning 1, 1956 Scheme 1, 1956 Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, It is hereby notified that application has been made in 1967, aansoek gedoen is deur P A C Estates (Proprietary) terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, Limited, vir 1967, by P A C Estates (Proprietary) Limited, for (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titel (1) the amendment, suspension or removal of the condi voorwaardes van Gedeeltes 4 en 5 van Ed 196, dorp Three tions of title of Portions 4 and 5 of Ed 196, Three Riven, Rivers, ten einde dit moontlik te maak dat die gedeeltes Vereeniging Township, in order to permit the portions gebruik kan word vir die daarstelling van n verpleeginrigbeing used for the accomplishment of a nursing home, ma Ling, kraaminrigting, mediese spreekkamers, winkels en n ternity home, medical consulting rooms, shops and a cafe; kafee; die wysiging van die Vereeniging (2) dorpsbeplanning the amendment of the Vereeniging Townplanning skema 1, 1956, deur die hersonering van die gedeeltes Scheme 1, 1956, by the rezoning of the portions from vanaf "Hotel" tot "Spesiaal" vir n verpleeginrigting, "Hotel" to "Special" for a nursing home, maternity home, kraaminrigting, mediese spreekkamers, winkels en n medical consulting rooms, shops and a cafe kafee

58 1396 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 This amendment scheme will be known as Vereeniging Die wysigingskema sal bekend staan as Vereenigingwy Amendment Scheme 279 sigingskema 279 The application and the relative documents are open for Die aansoek en die betrokke dokumente 16 ter insae in inspection at the office of the Director of Local Govern die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 10e meat, 10th Floor, Merino Building, Bosman Street, Preto Vloer, Merino Gebou, Bosmanstraat, Pretoria en in die ria and at the office of the Town Clerk, Vereeniging, until kantoor van die Stadsklerk, Vereeniging, tot 27 Mei May 1985 Besware teen die aansoek kan op of voor 27 Mei 1985 Objections to the application may be lodged in writing skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by hover with the Director of Local Government at the above ad melde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word dress or Private Bag X437, Pretoria, on or before 27 May 1985 Pretoria, 24 April Pretoria, 24 April 1985 PB PB NOTICE 486 OF 1985 KENNISGEWING 486 VAN WALKERVILLE AMENDMENT SCHEME 33 WALKERVILLE WYSIGINGSKEMA 33 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by, the owner, Cedric Russel Von Steiger, for 1965), kennis dat die eienaar, Cdric Russel Von Steiger, the amendment of Walkerville Townplanning Scheme 1, aansoek gedoen het om Walkerville dorpsaanlegskema 1, 1959, by rezoning Holding 110, Walkerville Agricultural 1959, te wysig deur die hersonering van Hoewe 110, Wal Holdings, situated on the south eastern corner of thetjunc kerville Landbouhoewes, gelee op die suidoostelike hoek tion between Fourth Avenue and the old Johannesburg van die aansluiting tussen Vierdelaan en die ou Johannes Vereeniging Road, from "Special" for 5 shops, business burgvereeniging Pad, vanaf "Special" vir 5 winkels, bebuildings, one &telling house and a post office, subject to sigheidsgeboue, een woonhuis en n poskantoor, onder certain conditions, to "Special" for shops, business \ build worpe aan sekere voorwaardes, na "Spesiaal" vir winkels, ings, one dwelling house, restaurants and a post office, besigheidsgeboue, een woonhuis, restourante en n possubject to certain conditions kantoor, onderworpe aan sekere voorwaardes 1 The amendment will be known as Walkerville Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 33 Further particulars of the scheme are Walkervillewysigingskema 33 genoem sal word) 16 in die open for inspection at the office of the Chief, Department kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 3de Development Planning, TBDPA, Pretoria and at the office Vloer, TPAgebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Preto of the Director of Local Government, 3rd Floor, TPA ria en in die kantoor van die Hoof, Departement van Ont Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria wikkelingsbeplanning, TROBG, Pretoria, ter insae Any objections or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local Go tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier vernment, in writing at the above address or Private Bag die kennisgeiving aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur X437, Pretoria and the Chief, Department Development by bovermelde adres of Privaatskak X437, Pretoria en Die Planning, TBDPA, PO Box 1341, Pretoria 0001, at any Hoof, Departement Ontwikkelingsbeplanning, TROBG, time within a period of 4 weeks from the date of this no Posbus 1341, Pretoria 0001,skriftelik voorgele word, lice Pretoria, 24 April Pretoria, 24 April 1985 PB PB fi NOTICE 487 OF 1985 KENNISGEWING 487 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, The amendment, suspension or removal of the conditions of title of Erf 274, Duncanville, Vereeniging Town ship 2 The amendment of the Vereeniging Townplanning Scheme 1, Die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 274, dorp Duncanville, Vereeniging 2 Die wysiging van die Vereenigingdorpsaanlegskema 1, 1956 Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings It is hereby notified that application has been made in van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, aansoek gedoen is deur David George Durie, vir 1967, by David George Durie, for (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titel (1) the amendment, suspension or removal of the condi voorwaardes van Erf 274, dorp Duncanville, Vereeniging, tions of title of Erf 274, Duncanville Township, in order to permit the erf being subdivided; and ten erode dit moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word; en (2) the amendment of the Vereeniging Townplanning (2) die wysiging van die Vereeniging dorpsaanlegskema Scheme 1, 1956, by the rezoning of the erf from "Special 1, 1956, deur die hersonering van die erf van "Spesiale Dwelling" with a density of "One dwelling per er to Woon" met n digtheidsindeling van "Een woonhuis per

59 1 The PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL Illi "Special Dwelling" with a density of "One dwelling per m2", erf" tot "Spesiale Woon" met n digtheidsling van "Een woonhuis per m2" This amendment scheme will be known as Vereeniging Die wysigingskema sal bekend staan as Vereeniging wy Amendment Scheme 278 sigingskema 278 The application and the relative documents are open for Die aansoek en die betrokke dokumente 18 ter insae in inspection at the office of the Director of Local Govern die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 17e ment, 17th Floor, Merino Building, Bosman Street, Preto Vloer, Merino Gebou, Bosmanstraat, Pretoria en in die ria and at the office of the Town Clerk, Vereeniging, until kantoor van die Stadsklerk, Vereeniging, tot 27 Mei May 1985 Besware teen die aansoek kan op of voor 27 Mei 1985 Objections to the application may be lodged in writing skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover with the Director of Local Government at the above ad melde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word dress or Private Bag X437, Pretoria, on or before 27 May Pretoria, 24 April Pretoria, 24 April 1985 PB PB NOTICE 488 OF 1985 KENNISGEWING 488 VAN 1985 VEREENIGING AMENDMENT SCHEME 269 VEREENIGINGWYSIGINGSKEMA 269 Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Pieter Christiaan Langenhoven 1965), kennis dat die eienaar, Pieter Christiaan Langenho and the Vereeniging Town Council, for the amendment of ven en die Stadsraad van Vereeniging, aansoek gedoen het Vereeniging Town planning Scheme 1, 1956, by rezoning om Vereenigingdorpsbeplanningskema 1, 1956, te wysig of Erf 947, situated on Ring; Road, Three Rivers, Ver deur die hersonering van Erf 947, gelee aan Ringweg, eeniging Extension 1, from Special Residential" with a Three Rivers, Vereeniging Uitbreiding 1, van "Spesiale density of "One dwelling per erf" to "Special Residential" Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per erf" na with a density of "One dwelling per sq ft" and a "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per part of Erf 1277, from "Power Transmission" to "Special vk vt" en n deel van Erf 1277 van "Kraggeleiding" Residential" with a density of "One dwelling per na "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis sq ft" per vk vt" Furthermore particulars of the application (which will be Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Verknown as Vereeniging Amendment Scheme 269) are open eenigingwysigingskema 269 genoem sal word) le in die for inspection at the office of the Town Clerk, Vereeniging kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinr and at the office of the Director of Local Government, siale Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bosman Room B306, TPA Building, cnr Bosman and Pretorius straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Streets, Pretoria Vereeniging ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier X437, Pretoria 0001 and the Town Clerk, PO Box 35, Ver eeniging 1930, at any time within a period of 4 weeks from by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001 en die Stadsklerk, Posbus 35, Vereeniging 1930, skriftelik the date of this notice voorgele word Pretoria, 24 April 1985 PB Pretoria, 24 April 1985 PB NOTICE 489 OF 1985 KENNISGEWING 489 VAN 1985 The following notice is published for general information: Surveyor General Surveyor Generals Office Pretoria Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend gehave been officially established in terms of that subsection maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel in the undermentioned portion of Wright Park Township van Wrightpark Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel Town where reference marks have been established: Dow waar versekeringsmerke opgerig is: Wright Park Township (Portions 1 22 of Erf 380) (General Plan SG A12255/84) Wrightpark Dorp (Gedeeltes 1 22 van Erf 380) (Alge 0 mene Plan LG A12255/84) N C OSHAUGHNESSY SurveyorGeneral N C OSHAUGHNESSY Landmetergeneraal Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985,

60 1398 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL 1985 NOTICE 490 OF 1985 KENNISGEWING 490 VAN 1985 The following notice is published for general information: Surveyor General Surveyor Generals Office Pretoria Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend gehave been officially established in terms of that subsection maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel in the undermentioned portion of Bedfordview Extension van Bedfordview Uitbreiding 142 Don amptelik opgerig is 142 Township _ ingevolge daardie subartikel Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Bedfordview Extension 142 Township (General Plan SG Bedfordview Uitbreiding 142 Dorp (Algemene Plan LG A12552/84) A ) N C OSHAUGHNESSY N C OSHAUGHNESSY SurveyorGeneral Landmetergeneraal 41 Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 NOTICE 491 OF 1985 KENNISGEWING 491 VAN 1985 The following notice is published for general informa Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting tion: gepubliseer: Surveyor General Surveyor Generals Office Pretoria Landmetergeneraal Kantoor van die Landmetergeneraal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend gehave been officially established in terms of that subsection maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel in the undermentioned portion of Benmore Gardens Ex van Benmore Gardens Uitbreiding 3 Dorp amptelik opge tension 3 Township rig is ingevolge daardie subartikel Town where reference marks have been established: Benmore Gardens Extension 3 Township (General Plan SO A5645/83) N C OSHAUGHNESSY SurveyorGeneral Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Benmore Gardens Uitbreiding 3 Dorp (Algemene Plan LG A5645/83) N C OSHAUGHNESSY Landmetergeneraal NOTICE 492 OF 1985 KENNISGEWING 492 VAN 1985 The following notice is published for general information: Surveyor General Surveyor Generals Office Pretoria Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Landmetergeneraal Kantoor van die Landmetergeneraal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend gehave been officially established in terms of that subsection maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel in the undermentioned portion of Ackerville Township van Ackerville Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie Town where reference marks have been established: subartikel Ackerville Township (General Plan L9/1985) Dow waar versekeringsmerke opgerig is: Ackerville Dorp (Algemene Plan L9/1985) N C OSHAUGHNESSY SurveyorGeneral N C OSHAUGHNESSY Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 Landmeter generaal 41 II NOTICE 493 OF 1985 The following notice is published for general information: gepubliseec Surveyor General Landmetergeneraal KENNISGEWING 493 VAN 1985 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting

61 PROVINSIALE KOERANT 24 APRIL Surveyor Generals Office Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend gehave been officially established in terms of that subsection maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel in the undermentioned portion of Mamelodi Township van Mamelodi Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Mamelodi Township (General Plan L738/1984) Mamelodi Dorp (Algemene Plan L738/1984) N CPSHAUGHNESSY SurveyorGeneral N C OSHAUGHNESSY Landmeter generaal Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 NOTICE 494 OF 1985 KENNISGEWING 494 VAN 1985 The following notice is published for general informa Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting tion: gepubliseer: Surveyor General Surveyor Generals Office IIPretoria Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend gehave been officially established in terms of that subsection maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel in the undermentioned portion of Moedi Township van Moedi Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Moedi Township (General Plan L329/1984) Moedi Dorp (Algemene Plan L329/1984) N C OSHAUGHNESSY SurveyorGeneral N C OSHAUGHNESSY Landmeter generaal Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 NOTICE 495 OF 1985 KENNISGEWING 495 VAN 1985 The following notice is published for general informa Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting tion: gepubliseer: SurveyorGeneral Surveyor Generals Office Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend gehave been officially established in terms of that subsection maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deal in the undermentioned portion of Moroka Township van Moroka Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Moroka Township (General Plan L55/1985) Moroka Dow (Algemene Plan L55/1985) N C OSHAUGHNESSY SurveyorGeneral N C OSHAUGHNESSY Landmeter generaal Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 NOTICE 496 OF 1985 KENNISGEWING 496 VAN 1985 The following notice is published for general informa Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting tion: gepubliseer: Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Saulsville Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel Surveyor General SurveyorGenerals Office Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have been officially established in terms of that subsection in the undermentioned portion of Saulsville Township Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria

62 1400 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 _ Town where reference marks have been established: Dow waar versekeringsmerke opgerig is: Saulsville Township (General Plan L270/1984) Saulsville Dow (Algemene Plan L270/1984) I N C OSHAUGHNESSY N C OSHAUGHNESSY, SurveyorGeneral Landmetergeneraal Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 NOTICE 497 OF 1985 KENNISGEWING 497 VAN 1985 The following notice is published for general informa Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting tion: gepublisee6 Surveyor General Landmetergeneraal Surveyor Generals Office Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Pretoria Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge maak dat versekeringimerke in die ondergenoemde deel van Moroka Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Moroka Dow (Algemene Plan L125/1984) Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have been officially established in terms of that subsection in the undermentioned portion of Moroka Township Town where reference marks have been established: Moroka Township (General Plan L125/1984) N C OSHAUGHNESSY Surveyor General Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 N C OSHAUGHNESSY Landmeter generaal II NOTICE 498 OF 1985 KENNISGEWING 498 VAN 1985 The following notice is published for general information: Surveyor General Surveyor Generals Office Pretoria Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseeri Landmetergeneraal Kantoor van die Landineter generaal Pretoria Notice is herebylgiven in terms of section 26bis(1)(d) of Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend gehave been officially established in terms of that subsection maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel in the undermentioned portion of Sebokeng Unit 10 Exten van Sebokeng Eenheid 10 Uitbreiding 1 Dorp amptelik op sion 1 Township gerig is ingevolge daardie subartikel Town where reference marks have been established: Dorp war versekeringsmerke opgerig is: Sebokeng Unit 10 Extension 1 Township (General Plan Sebokeng Eenheid 10 Uitbreiding 1 Dorp (Algemene L750/1984) Plan L750/1984) N C OSHAUGHNESSY N C OSHAUGHNESSY Pretoria, 24 April 1985 SurveyorGeneral Pretoria, 24 April 1985 Landmeter generaal NOTICE 499 OF 1985 KENNISGEWING 499 VAN 1985 The following notice is published for general information: Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Surveyor General Landmetergeneraal Surveyor Generals Office Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge have been officially established in ternis of that subsection maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel in the undermentioned portion of Sebokeng Unit 14 Town van Sebokeng Eenheid 14 Dorp amptelik opgerig is inge ship volge daardie subartikel Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Sebokeng Unit 14 Township (General Plan L556/1984) Sebokeng Eenheid 14 Dorp: (Algemene L556/1984) N C OSHAUGHNESSY SurveyorGeneral N C OSHAUGHNESSY Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 Landmeter generaa a PlarIIIP _

63 I PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL NOTICE 500 OF 1985 KENNISGEWING 500 VAN 1985 SO The following notice is published for general informa Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting tion: gepubliseer: Surveyor General Surveyor Generals Office Pretoria Landrnetergeneraal Kantoor van die Landmetergeneraal Pretoria Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Silobela Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Silobela Dorp (Algemene Plan L410/1984) Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have been officially established in terms of that subsection in the undermentioned portion of Silobela Township Town where reference marks have been established: Silobela Township (General Plan L410/1984) N C OSHAUGHNESSY SurveyorGeneral Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 N C OSHAUGHNESSY Landmeter generaal NOTICE 501 OF 1985 KENNISGEWING 501 VAN The following notice is published for general informa Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting tion: gepubliseer: Surveyor General Surveyor Generals Office Pretoria Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of Kragtens die vereistes van artikel 26bis(I)(d) van die the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend gehave been officially established in terms of that subsection maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel in the undermentioned portion of Meadowlands Town van Meadowlands Dorp amptelik opgerig is ingevolge ship daardie subartikel Town where reference marks have been established: Meadowlands Township (General Plan L693/1984) N C OSHAUGHNESSY SurveyorGeneral Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 Dorp wan versekeringsmerke opgerig is: Meadowlands Dorp (Algemene Plan L693/1984) N C OSHAUGHNESSY Landmetergeneraal 1 NOTICE 502 OF 1985 KENNISGEWING 502 VAN 1985 t The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee ingein terms of section 58(8)(a) of the Townplanning and volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan Townships Ordinance, 1965, that applications to establish sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aanthe township(s) mentioned in the annexure hereto, have soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, been received ontvang is The applications, together with the relevant plans, docu Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, dokuments and information are open for inspection at the office mente en inligting le ter insae by die kantoor van die Diof the Director of Local Government, Room B206(a), Se rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(A), 2e Vloer, cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir n Pretoria for a period of 8 weeks from 24 April 1985 tydperk van 8 weke vanaf 24 April 1985 Any person who desires to object to the granting of any Iedereen wat beswaar teen die toestaan van n aansoek of the applications or who desires to make any representa wil maak of begerig is om enige vertoe in verband daar tions in regard thereto, must notify the Director of Local mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pri Government, Private Bag X437, Pretoria 0001, in writing vaatsak X437, Pretoria 0001, binne n tydperk van 8 weke and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 van die datum of van eerste publikasie hiervan, nl 24 April weeks from the date of first publication hereof 1985, skriftelik en in duplikaat van sy redes in kennis stel Pretoria, 24 April 1985 Pretoria, 24 April 1985 ANNEXURE BYLAE Name of township: West Acres Extension 21 Naam van dorp: West Acres Uitbreiding 21 liname of applicant: Nesdrew Holdings (Proprietary) Li mited Naam van aansoekdoener: Nesdrew Holdings (Proprie tary) Limited Number of erven: Residential 1: 114; Residential 2: 10; Aantal erwe: Residensieel 1: 114; Residensieel 2: 10; Public Open Space: 5 Openbare Oopruimte: 5

64 1402 PROVINCIAL GAZETTE 24 APRIL 1985 Description of land: Portions 17 and 18 (portions of Por Beskrywing van grond: Gedeeltes 17 en 18 (gedeeltes Lion 13) of the farm Stone Henge Farm 310 JT van Gedeelte 13) van die plaas Stone Henge Farm No 310 Situation: South south JT west of and abuts Portion 13 of the farm Stone Henge Farm No 310 JT Ligging: Suid en suidwes van en grens aan Gedeelte 13 van die plaas Stone Henge Farm No 310 JT Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Wadeville Extension 24 Naam van dorp: Wadeville Uitbreiding 24 Name of applicant: Eric Andre Muller & Ante Laus Naam van aansoekdoener: Eric Andre Muller & Ante Number of erven: Commercial: 11 Laus Description of land: Portions 43, 54, 59 and 60, farm Aantal erwe: Kommersieel: 11 Klippoortjie 110 IR Beskrywing van grond: Gedeeltes 43, 54, 59 en 60 van die Situation: plaas Klippoortjie 110 IR South of and abuts Wadeville Industrial Complex K126 North and of west and abuts of Road K123 Ligging: Suid van en grens aan Wadeville Nywerheids kompleks Noord van en grens aan Pad K126 en wes van Reference No: PB Pad K123 Name of township: Boksburg South Extension 6 Verwysingsnommer: PB Name of applicant: Roman Catholic Church of Johan Naam van dorp: Boksburg Suid Uitbreiding 6 nesburg Naam van aansoekdoener: Roman Catholic Church of Number of erven: Special for public worship: 1; Special Johannesburg for institutional purposes: 1 Aantal erwe: Spesiaal vir openbare godsdiensoefening: Description of land: Remaining Extent of Portion 20 of 1; Spesiaal vir inrigtingdoeleindes: 1 the farm Leeuwpoort No 113 IR Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van Ge Situation: Southeast of and abuts Walton Road North deelte 20 van die plaas Leeuwpoort No 113 IR east of and abuts Jubilee Road Ligging: Suidoos van en grens aan Waltonweg Noord Reference No: PB oos van en grens aan Jubileeweg Name of township: Fochville Extension 5 Verwysingsnommer: PB Name of applicant: Town Council of Fochville Naam van dorp: Fochville Uitbreiding 5 Number of erven: Residential 1: 143; Special for offices: 3; Special for municipal purposes: 2; Public Open Space: 3 Aantal erwe: Residensieel 1: 143; Spesiaal vir kantore: 3; Spesiaal vir munisipale doeleindes: 3; Openbare Oop ruimte: 3 Description of land: Remaining Extent of Portion 2 of the farm Foch 150 Situation: South of and abuts Fochville Extensions 2 and 4 and east of and abuts Fochville Extension 1 Naam van aansoekdoener: Stadsraad van Fochville Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van Gedeelte 2 van die plaas Foch 150 I(:) Remarks: This advertisement replace all the previous Ligging: Suid van en pens aan Fochville Uitbreidings 2 advertisements en 4 en oos van en grens aan Fochville Uitbreiding 1 Reference No: PB Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige Name of township: Duivelskloof Extension 8 advertensies Name of applicant: Schraalhans Beleggings (Edms) Bpk Verwysingsnommer: PB Number of erven: Business 1: 2; Industrial: 1 Description of land: Remainder of Portion 30, Schraalhans 450 LT _ Naam van dorp: Duivelskloof Uitbreiding 8 Naam van aansoekdoener: Schraalhans Beleggings (Edms) Bpk Aantal erwe: Besigheid 1: 2; Nywerheid: 1 Situation: Northeast of and abuts Stasie Road South of Beskrywing van grond: Restant van Gedeelte 30, and abuts Erven 38 and Erven 87, Duivelskloof Extension Schraalhans 450 LT 4 Ligging: Noordoos van en grens aan Stasieweg Suid van Reference No: PB , en grens aan Erf 38 en Erf 87, Duivelskloof Uitbreiding 4 Name of township: Three Rivers East Extension 1 Verwysingsnommer: PB Name of applicant: Anglo American Coal Corporation Ltd Naam van dorp: Three Rivers East Uitbreiding 1 Naam van aansoekdoener: Anglo American Coal Corporation Ltd Number of erven: Special Residential: 404; Public Open Aantal erwe: Spesiale Woon: 404; Openbare Oop Space: 4 ruimte: 4 Description of land: Part of Remainder of Portion 1 of Beskrywing van grond: Deel van Restant van Gedeelte 1 the farm Uitvlugt 434 IR van die plaas Uitvlugt 434 IR 11111

65 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL Situation: North of and abuts Suikerbosrandrivier East of and abuts Three Rivers East, Vereeniging Ligging: Noord van en grens aan Suikerbosrandrivier Oos van en grens aan Three Rivers Oos, Vereeniging Remarks: This advertisement replace all the previous Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige advertisements advertensies Reference No: PB Verwysingsnommer: PB

66 1404 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 TENDERS TENDERS 111 die NB Tenders previously published and where the closing dates LW Tenders oat voorheen gepubliseer is en waarvan slui tingatiatum nog nit verstrekt is have not yet passed, have not been repeated in this notice Tenders arc Me word Me in hierdie kennisgewing normally published 35 weeks before the closing date huhial nit Tenders word normaalweg 35 weke voor die sluitingsdatum gepubliseer TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDERS Tenders are invited for the following services I sup Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope plies / sales (Unless otherwise indicated in the descrip word ingewag (Tensy dit in die uiteensetting anders bon tenders are for supplies): aangegee word, word tenders vir voorrade bedoei): Description of Tender Closing Date Tender Besitrywing van Tender Sluitingsdatum RFT 12185M Drawn type grid roller/trekrooster 24/05/1985 HA 2/21/85 Cardioscope monitor: Far East Rand Hospital/ICardioskoopmonitor: Verre OosRandse Hospitaal HA 2/22/85 Two channel ECG monitor: Sabie HospitalfTweekanaalEKG monitor: Sabie hospitaal HA 2/23/85 Cardiotocograph: Ermelo Hospital/Kardiotokograaf: Ermelose Hospitaal HA 2/24/85 Cardiotocograph: Van Velden Memorial HospitaVKardiotokograaf: Van Velden gedenkhospitaal HA 2/25/85 Neonatal monitor: Kempton Park Hospital/Neonatale monitor: Kemptonparkhospitaal HA 2/26/85 Cell separating centrifuge: Johannesburg Hospital/Selskeisentrifuge: Johannesburgse Hospitaal HA 2/27/85 Centrifugal cell elutnation system: Johannesburgse Hospital/Sentnfugale selelutriasiestelsel: Johannes burg Hospitaal HA 2/28/85 Ion chromatograph: TPA Central Hospital Stores/Ioon chromatograaf: TPA Sentrale Hospitaalmaga HA 2/29/85 syn Automatic dialysis controller: Paardekraal Hospital/Outomatiese dialisekontroleerder: Paardekraalhospitaal HA 2/30/85 Video camera: Hillbrow HospitalNideokamera: Hilbrowse Hospitaal The closing date of these tenders is/die sluitingsdatum van hierdie tenders is 24/05/1985 WFTB 159/85 South Hills Regional Office: Enclosing of parking area/south Hillsstreekkantoor: Toebou van parkeerge bied Service/Diens 14/47/2 07/06/1985 WFTB 160/85 Park Senior Primary School, Johannesburg: Renovation/Opknapping item 31/6/5/1216/01 07/06/1985 WFTB 161/85 Rosettenville Junior School, Johannesburg: Renovation/Opknapping Item 31/6/5/1441/01 07/06/1985 WFTB 162/85 Onderwyskollege Pretoria, Huis Van Heerden: Renovation including electrical work/opknapping met inbegrip WFTB van elektnese were Item 31/5/4/1315/01 07/06/ /85 Far East Rand Hospital: Replacement of floor covering/verre OosRandse Hospitaal: Vervanging van vloerbedekking Item 32/3/5/099/003 07/06/1985 WFTB 164/85 Louis Trichardt Memorial Hospital: Renovation/Louis Trichardtgedenkhospitaal: Opknapping Item 32/1/050/001 07/06/1985 WFTB 165/95 Kempton Park Primary School: Renovation/Opknapping item 31/3/4/0784/01 07/06/1985 WFTB 166/85 Hoerskool Wolmaransstad: Hostel facilities for staff/koshuisgeriewe vir personeel Item 1261/ /06/1985 WFTB 167/85 Hoerskool Eldoraigne, Verwoerdburg: Renovation/Opknapping Item 31/5/5/2937/01 07/06/1985 WFTB 168/85 Transvaal Memorial Institute for Child Health and Development, Johannesburg: Replacement of coalhandling plant at boiler house/transvaalse Gedenkinstituut vir Kindergesondheid en ontwikkeling Jo hannesburg: Vervanging van steenkoolhanteerinstallasie by stoomketelhuis Item 32/7/5/039/005 07/06/1985 WFTB 169/85 Kalafong Hospital: Replacement of water pipe system/kalafong hospitaal: Vervanging van waterpypstelsel (category/kategorie B) Item 32/5/3/042/003 07/06/1985 WFTB 170/85 Tembisa Hospital, Olifantsfontein: Replacement of theatre floors and doors/tembisa hospitaal Olifants fontein: Vervanging van teatervloere en deure Item 32/5/5/091/003 07/06/ WFTB 171/85 Onderwyskollege Potchefstroom, Administratiewe Gebou: Renovation and enlargement of offices/op knapping en vergroting van kantore Item 31/4/4/1271/01 07/06/1985 WFTB 172/85 Laerskool Christiana: Renovation/Opknapping Item 31/4/0269/01 07/06/1985 WFTB 173/85 Schweizer Reneke Hospital: Airconditioning in theatres/schweizer Reneke hospitaal: Lugversorging in teeters Item 32/4/3/083/003 07/06/1985 WFTB 174/85 Laerskool Tuinrand, Pretoria: Renovation including electrical work/opknapping met inbegrip van elek triese werk Item 31/5/5/1657/01 07/06/1985 WFTB 175/85 Vereeniging Hospital: Central heating/vereenigingse Hospitaal: Sentrale verwarming Item 32/6/5/097/004 07/06/1985 WFTB 176/85 Kalafong Hospital, Pretoria: Installation of PABX system/kalafonghospitaal Pretoria: Installering van 4 POTSstelsel Item 32/5/4/042/001 10/05/1985

67 I PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL Mk IMPORTANT NOTICES IN CONNECTION WITH TENDERS BELANGRIKE OPMERKINOS IN VEIiI3AND RET TENDERS I The relative tender documents including the Administrations of I Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amptelike ficial tender forms, are obtainable on application from the relative iendervorms van die Administrasie, is op eanvraag by die ander address indicated below Such documents and any tender contract staande adresse verkrygbaar Sodanige dokumethe as mede enige conditions not embodied in the tender documents are also available tender kontrakvoorwaardes wat nie in die tenderdokumente opgefor inspection at the said address: neem is the, is ook by die genoemde adres vir inspeksie verkrygbaar: Office in New Provincial Building, Kantoor in Nuwe Provinsiale Tender Postal address Pretoria Tender Posadres te Gebou, Pretoria Ref Pretoria Room Phone verwysing Pretoria Kamer Verdie Foon No Block Floor Pretoria No Blok ping Pretoria HA 1 & Director of Hospital A900 A HA 1 & Direkteur van MOO A HA 2 Services, Private HA 2 Hospitaaldienste, Bag X221 Privaatsak X221 / 1 HB and Director of Hospital A819 A HB en Direkteur van A819 A HC Services, Private HC Hospitaaldienste, Bag X221 Privaatsak X221 HD Director of Hospital A823 A HD Direkteur van A823 A Services, Private Hospitaaldienste, Bag X221 Privaatsak X221 PFT Provincial Secretary A1020 A PFT Provinsiale Sekre A1020 A (Purchases and tans (Aankope Supplies) Private en Voorrade) Pd Bag X64 vaatsak X64 RFT Director,Transvaal D307 D RFT Direkteur Trans D307 D Roads vaalse Paaie Department, Pri department, Pri vate Bag X197 vaatsak X197 TED Director, Transvaal 633 Sendlkor TOD Direkteur, Trans 633 Sentia Icor, TED 100 Education De 625 Building TOD 100 vaalse Onder 625 ietiou partment, Private wysdepartement, Bag X76 Pnvaatsak X76 WFT Director, Transvaal C119 C WFT Direkteur, Trans C119 C Department of vaalse Werkede Works, Private pavement, Pri Bag X228 vaatsak X228 WFTB Director, Transvaal E103 E WFTB Direkteur, Trans E103 E Department of vaalse Werkede Works, Private partement, Pri Bag X228 vaatsak 3C228 2 The Administration is not bound to accept the lowest or any ten 2 Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of enige der and reserves the right to accept a portion of a tender tender aan te neem nie en behou hom die reg voor om n gedeelte van n tender aan te neem 3 All tenders must be submitted on the Administrations official 3 Alle tenders moet op die amptelike tendervorm van die Administender forms trasie voorgele word 4 Each tender must be submitted in a separate sealed envelope ad dressed to the Chairman, Transvaal Provincial Tender Board, PO Box 4 leder inskrywing moet in n afsonderlike verseelde koevert inge then word, geadresseer aan die Voorsitter, Die Transvaalse Provin 1040, Pretoria, and must be clearly superscribed to show the ten 5121C Tenderraad, Posbus 1040, Pretoria, en moet duidelik van die derers name and address, as well as the number, description and dos opskrif voorsien wees ten einde die tenderaar se naam en adres aan te ing date of the tender Tenders must be in the hands of the Chairman toon, asook die nommer, beskrywittg en sluitingsdatum van die ten by 11h00 on the closing date indicated above der Inskrywings moet teen 11h00 op die sluitingsdatum hierbo aange toon, in die Voorsitter se hande wees 5 If tenders are delivered by hand, they must be deposited in the 5 Indien inskrywings per hand Ingedien word, moet hulle teen Formal tender Box at the Enquiry Office in the foyer of the New Pro 11h00 op die sluitingsdatum in die Formele Tenderbus geplaas wees vincial Building at the Pretorius Street main entrance (near by die navraagkantoor in die voorportaal van die nuwe Provinsiale Bosman [ corner), Pretoria, bytree 11 h00 on the closing date Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraat se kant (naby die hock van Bosmanstraat), Pretoria JF Viljoen, Chairman, Transvaal Provincial Tender Board 10 April 1985 ID April 1985: JF Viljoen Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad

68 1406 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 I Notices By Local Authorities, 1 P1 aastike Bestuurskenntsgewings I VILLAGE COUNCIL OF BEDFORDVIEW This scheme will be an amendment scheme Besonderhede van hierdie skema le ter and affects Erf 2434 in the town Aerorand, insae by die kantoor van die Stadsekretaris, PROPOSED RAISING OF STATUS TO which will after subdivision, be known as Por Munisipale Gebou, Wandererslaan, Middel A TOWN COUNCIL tions 1,2 and Remaining Extent of Erf 2434 burg, vir n tydperk van vier (4) weke vanaf die datum van die eerste publikasie van hierdie The erf is situated on the corner of Keis kennisgewing in die Provinsiale Koerant, It is hereby notified in terms of section 10(1) kamma Drive and Sondagsrivier Street naamlik tot 20 Mei 1985 of Ordinance 17 of 1939, that the Administra tor in terms of section 9(1)(a) of the said Ordi The amendment scheme entails the amend Enige beswaar of vertoe in verband met ment of nance, intends constituting a town council for the zoning of the erf from "Special" to hierdie skema meet skriftelik aan die Stadsthe following: klerk, Munisipale Gebou, Wandererslaan the Bedfordview Village Council in lieu of the existing Village Council Proposed Portion I: Use Zone XIV: (Posbus 14), Special _wordmiddelburg, voor of op 20 Mei _ for the purposes of a public garage and, with 1985, voorgele In terms of section 13 of the said Ordinance, the consent of the Local Authority a dwelling STADSKLERK it shall be competent for any person inte unit for a caretaker, place of refreshment, Posbus 14 as rested, within 30 days of the first publication parking garage, panel beating, spray painting Middelburg hereof in the Provincial Gazette, to present to, work and special building IS 1050 the Administrator a counterpetition setting 17 April 1985 forth the grounds of opposition to the said in Proposed Portion 2 and Remaining Extent: tention Special Business 2 Particulars of this scheme arc open for in J J VAN L SADIE spection at the office of the Town Secretary, TOWN COUNCIL OF VENTERSISORP Town Clerk Municipal Building, Wanderers Avenue, Mid, delburg, for a period of four (4) weeks from NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO Civic Centre the date of the first publication of this notice PROVISIONAL VALUATION ROLL Bedfordview i Provincial Gazette, that is until 20 May 10 April n98the 5 (Regulation 5) Any objection or representations in connection with this scheme shall be submitted in Notice is hereby given in terms of section writing to the Town Clerk, Municipal Build DORPSRAAD VAN BEDFORDVIEW ing, Wanderers Avenue (PO Box 14), Middel 12(1)(a) of the Local Authorities Rating Ordi nance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the burg, on or before 20 May 1985 provisional valuation roll for the financial VOORGESTELDE VERHOGING VAN TOWN CLERK year/years 1985/1988 is open for inspection at STATUS TOT N STADSRAAD PO Box 14 the office of the Local Authority of Venters Middelburg dorp from 10th April 1985 to 24th April 1985 Hierby word ingevolge artikel 100) van Or 1050 and any owner of rateable property or other donnansie 17 van 1939, bekend,gemaak dat die 17 April 1985 person who so desires to lodge an objection Administrateur van voorneme is om ingevolge with the Town Clerk in respect of any matter artikel 9(1)(a) van genoemde Ordonnansie, n recorded in the provisional valuation roll as stadsraad vir die Dorpsraad van Bedfordview contemplated in section 10 of the said Ordi in die plek van die bestaande Dorpsraad in te nance including the question whether or not such property or portion the,reof is subject to stet STADSRAAD VAN MIDDELBURG the payment of rates or is exempt therefrom or Enige belanghebbende persoon is, Inge TRANSVAAL in respect of any omission of any matter from volge artikel 13 van genoemde Ordonnansie, such roll shall do so within the said period bevoegd om binne dcrtig dae na die eerste ADVERTENSIE INGEVOLGE ARTIKEL publikasie hiervan in die Offisiele Koerant 26(1)(a) VAN DIE ORDONNANSIE OP The form prescribed for the lodging of an van die Provinsie, n teenpetisie aan die Ad DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965 objection is obtainable at the address indi ministrateur voor te le met vermelding van die cated below and attention is specifically di gronde van beswaar teen genoemde voorne rected to the fact that no person is entitled to mens Die Stadsraad van Middelburg het n ont urge any objection before the valuation board wcrpdorpsbeplanningskema opgestel wat be unless he has timeously lodged an objection in J I VAN L SADIE ;end sal staan as Middelburgwysigingskema the prescribed form _ Stadsklerk Hierdie sal n wysigingskema wees en raak Municipal Offices A E SNYMAN Ed 2434 in die dorp Aerorand wat na onder PO Box 15 Town Clerk Burgersentrum verdeling as Gedeeltes 1, 2 en Restant van Erf Ventersdorp Bedfordview 2434 bekend sal staan April April Die erf is gelee op die hock van Keiskam Notice No 12/1985 marylaan en Sondagsnvierstraat TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG TRANSVAAL Hierdie wysigingskema behels die wysiging van die indeling van Erf 2434 vanaf "Spesiaal" na die volgende: STADSRAAD VAN VENTERSDORP ADVERTISEMENT IN TERMS OF SEC Voorgestelde gedeelte 1: Gebruiksone XIV: KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN TION 26(1)(a) OF THE TOWNPLANNING Spesiaal vir doeleindes van n openbare VOORLOPTGE ga AAW ANVRAARDERINGSLYS AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1965 rage en met die toestemming van die Plaaslike Bestuur n wooneenheid vir n opsigter, ver versingsplek, parkeergarage, paneelkloppery, (Regulasie 5) The Town Council of Middelburg has pre spuitverfwerke en a spesiale gebou pared a draft Town planning Scheme to be Kennis word hierby ingevolge artikel known as Middelburg Amendment Scheme Voorgestelde gedeelte 2 en Restant: Spe 12(1)(a) van die Ordonnansie op Eiendomsbe 107 siale besigheid 2 lasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnan

69 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL Ms sie 11 van 1977), gegee dat die voorlopige lasting van Plantlike Besture, 1977 (Ordonnan skriftelik by die Stadsklerk, Munisipale Kanwaarderingslys vir die boekjaar/jare 1985/1988 sic 11 van 1977) gegee dat die voorlopige toor, Posbus 26, Rosslyn, nie later nie as 8 Mei oop is vir inspeksie by die kantoor van die waarderingslys vir die boekjaar/jare 1985/ doen plaaslike bestuur van Ventersdorp vanaf 10 oop is vir inspeksie by die kantoor van die April 1985 tot 24 April 1985 en enige eienaar Plantlike Bestuur van Ventersdorp vanaf 10 B C VILJOEN van belasbare eiendom of ander persoon wat April 1985 tot 24 April 1985 en enige cleaner Waamernende Stadsklerk begerig is om n beswaar by die Stadsklerk ten van belasbare eiendom of ander persoon wat Munisipalc Kantore opsigte van enige aangeleentheid in die voor begerig is om n beswaar by die Stadsklerk ten Piet Rautenbachstraat lopige waarderingslys opgeteken, soos in arti opsigte van enige aangeleentheid in die voor Rosslyn kel 10 van die genoemde Ordonnansie beoog, lopige waarderingslys opgeteken, soos in arti 0200 in te dien, insluitende die vraag of sodanige kel 10 van die genoemde Ordonnansie beoog, 24 April 1985 eiendom of n gedeelte daarvan onderworpe is in te dien, insluitende die vraag of sodanige Kenntsgewing No 4/1985 aan die betahng van eiendomsbelasting of eiendom of n gedeelte daarvan onderworpe is daarvan vrygestel is, of ten opsigte van enige aan die betalmg van eiendomsbelasting of weglating van enige aangeleentheid uit soda daarvan vrygestel is, of ten opsigte van enige nige lys, doen so binne gemelde tydperk weglating van enige aangeleentheid uit soda nige lys, doen so binne gemelde tydperk Die voorgeskrewe vorm vir die indiening TOWN COUNCIL OF BENONI van n beswaar is by die adres hieronder aan Die voorgeskrewe vorm vir die indiening gedui beskikbaar en aandag word spesifiek ge van n beswaar is by die adres hieronder aan AMENDMENT OF CHARGES DETERvestig op die felt dat geen persoon geregtig is gedui beskikbaar en aandag word spesifiek ge MINED FOR THE SUPPLY OF WATER om enige beswaar voor die waarderingsraad te vestig op die feit dat geen persoon geregtig is opper tensy hy n beswaar op die voorge om enige beswaar voor die waarderingsraad te Notice is hereby given in terms of the provi skrewe worn betyds ingedien het nie opper tensy hy n beswaar op die voorge sions of section sow of the Local Government skrewe vorm betyds ingedien het me Ordinance No 17 of 1939, as amended, that the A E SNYMAN Town Council has by special resolution and with Munisipale Kantore Stadsklerk A E SNYMAN effect from 1 April 1985, amended the schedule Posbus 15 Stadsklerk of charges for the supply of water to make Ventersdorp Munisipale Kantore provision for the increase of tariffs announced 2710 Posbus 15 by the Rand Water Board 17 April 1985 Ventersdorp A copy of the special resolution of the Council Kenmsgewing No 12/ _17 24 and 17 full particulars of the amendment of charges April 1985 referred to above, are open for inspection Kennagewing No 12/ during ordinary office hours at the office of the TOWN COUNCIL OF VENTERSDORP Town Secretary, Municipal Offices, Elston Avenue, Benoni, for a period of fourteen days from TOWN COUNCIL OF AKASIA the date of publication of this notice in the NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO Provincial Gazette PROVISIONAL VALUATION ROLL BYLAWS FOR THE FIXING OF FEES FOR Any person who is desirous THE ISSUE OF CERTIFICATES AND THE of recording his objection to the proposed amendment, must ( Regulation 5) FURNISHING OF INFORMATION lodge such objection in writing with the Town Clerk within fourteen days after the date It of is hereby notified in terms of section 96 of Notice is hereby given in terms of section publication of this notice the LocalGovernment Ordinance 1939 that in the Provincial 12(1)(a) of the Local Authorities Rating Ordithe Town Council of Akasia intends publishing Gazette nance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the the ByLaws for the fixing of fees for the issue of provisional valuation roll the financial year/ TOWN CLERK certificates and the furnishing of information years 1985/1988 is open for inspection at the Administrative Building office of the Local Authority of Ventersdorp A copy of the proposed by laws is open for Offices from 10th April 1985 to 24th April 1985 and any Municpal inspection during office hours at the office of thebenoni owner of rateable property or other person Town Clerk for a period of fourteen days from 24 April 1985 Who so desires to lodge an objection with the the date of publication of this notice in the Notice No 66/1985 Town Clerk in respect of any matter recorded Provincial Gazette in the provisional valuation roll as contemplated in section 10 of the said Ordinance in Any person who desires to record his objeceluding the question whether or not such pro tion to the said by laws shall do so in writing to STADSRAAD VAN BENONI perty or portion thereof in subject to the the Town Clerk, Municipal Offices PO Box 26, payment of rates or is exempt thereform or in Rosslyn not later than 8 May 1985 WYSIGING VAN GELDE VASGESTEL VIR respect of any omission of any matter from DIE VERSKAFFING VAN WATER such roll shall do so within the said period B C VIUOEN Municipal Offices Acting Town Clerk Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa The form prescribed for the lodging of an Piet Rautenbach Street lings van artikel 80B(3) van die Ordonnansie op objection is obtainable at the address indin Rossly Plantlike Bestuur, No 17 van 1939, soos gewysig, cated below and attention is specifically di 0200 dat die Stadsraad by spesiale besluit die skedule rested to the fact that no person is entitled to 24 April 1985 van tariewe vir die verskaffing van water met urge any objection before the valuation hoard Notice No 4/1985 ingang 1 April 1985 gewysig het om voorsiening unless he has timeously lodged an objection in te maak vir die verhoging van tariewe aangekon the prescribed form dig deur die Randwaterraad A E SNYMAN n Afskrif van die spesiale besluit van die Municipal Offices Town Clerk STADSRAAD VAN AKAKSIA Read en voile besonderhede van die wysiging PO Box 15 van gelde waarna hierbo verwys word, is Ventersdorp VERORDENINGE VIR DIE VASSTELLING gewone kantoorure ter insae by die 2710 VAN GELDE VIR DIE UITREIKING VAN rdurende antoor van die Stadsekretaris, Munisipale Kan 17 April 1985 SERTIFIKATE EN DIE VERSTREKKING tore, Benoni, vir n tydperk van Notice No 12/1985 VAN INLIGTING veertien El due vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant Dear word hierby ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaashke Bestuur 1939, bekend Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen gemaak dat die Stadsraad van Akasia voome die voorgestelde wysiging, moet sodanige be STADSRAAD VAN VENTERSDORP mens is om die Verordeninge vir die vasstelling swaar skriftelik by die Stadsklerk indien binne van gelde vir die uitreiking van sertifikate en die veertien dae na die datum van publikasie van KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN verstrekking van inligting of te kondig hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant VOORLOPIGE WAARDERINGSLYS n Afskrif van die voorgestelde verordeninge AANVRA STADSKLERK 18 ter insae by die kantoor van die Stadsklerk Administratiewe Gebou gedurende kantoorure vir n tydperk van 14 dae (Regulasie 5) vanaf datum van publikasie tiervan in die Munisipale Kantore Benoni Provinsiale Koerant 24 April 1985 Kennis word hierby ingevolge artikel Enigiemand wat beswaar teen genoemde Kennisgewing No 66/ (1)(a) van die Ordonnansie op Erendomsbe verordeninge wens aan te teken, moet dit

70 1408 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 TOWN COUNCIL OF BETHAL, the Town Council of Boksburg to amend the bekend gemaak dat die Raad voornemens is following Bylaws: om die volgende Verordeninge te wysig: AMENDMENT TO THE DETERMINATION 1 The Standard FoodHandling Bylaws of 1 Die Standaard Voedselhanteringsver OF CHARGES FOR WATER SUPPLY the Boksburg Municipality published under ordeninge van die Munisipaliteit van Boks Administrators Notice 1317 of 16 August burg, afgekondig by Administrateurske n In terms of section 808(8) of the Local Go 1972, as amended nisgewing No 1317 van 16 Augustus 1972 soos vernment Ordinance 1939, it is hereby noti gewysig 2 The Standard Public Health Bylaws for fled that the the Bethel Town by spe Creches and CrechescumNursery Schools of 2 cial the ethel Councilcarg has,s for water Die Standaard Gesondheidsverordeninge the supply published under Municipal Notice Boksburg Municipality, published under vir Kinderbewaarhuise en Kinderbewaar 16/1983 in Official Gazette 4293 dated 16 No Administrators Notice 273 of 1 March 1972, as huise cum Kleuterskole, van Munisipali amended vember 1983, with effect from 1 April 1985 by teit van Boksburg, afgekondig by Administra die nnisgewing teurske 273 van I Maart 1972, soos the substitution for subitem (1) of item 2 of the 3 The Standard Bylaws Relating to Cafes, gewsig following: Restaurants and EatingHouses of the Boksburg Municipality, published under Admini 3 Die Standaardverordeninge betreffende (1) Filtered water: strators Notice 492 of 27 April 1977 Kafees, Restaurante en Eethuise van die Mu (a) For the first 20 k/ per lc/ or part thereof nisipaliteit van Boksburg, afgekondig by Ad 4 The Public Health Bylaws and consumed: 65c Regula ministrateurskennisgewing 492 van 27 April Lions of the Boksburg Municipality published 1977 (b) For the following 10 kl per k! or part under Administrators Notice 950 of 18 Nothereof consumed: 85c vember 1953, as amended 4 Die Publieke Gesondheidsverordeninge en Regulasies van die Munisipaliteit van (c) For the following 70 k! per k! or part 5 The Standard Milk Bylaws of the Bolts Boksburg, afgekondig by Administrateursken thereof consumed: 90c burg Municipality published finder Admini nisgewing 950 van 18 November 1953 soos gestratoes Notice 1024 of 11 August 1971, as wysig (d) For the following 150 kl per k/ or part amended thereof consumed: R1,00 5 Die Standaard Melkverordeninge van die 6 The By laws Relating to Caravan Parks Munisipaliteit van Boksburg, afgekondig by (e) More than 250 k! consumed, per kl or and Camping Grounds of the Boksburg Muni Administrateurskennisgewing 1024 van 11 Au part thereof: 85c cipality published under Administrators No gustus 1971 soos gewyssg rice 346 of 15 March 1978 L M BRITS 6 Die Verordeninge betreffende Karavaan Municipal Offices Town Clerk 7 The Refuse (Solid Wastes) and Sanitary parke en Kampeerterreine van die Munisipali Bethal Bylaws of the Boksburg Municipality pu teit van Boksburg, afgekondig by Administra 2310 Mashed under Administrators Notice 120 of 1, teurskennisgewing 346 van 15 Maart April 1985 February 1978 as amended Notice No 20/ Die Verordeninge betreffende Vaste The general intents of this notice are as fol Afval en Saniteit van die Munisipaliteit van lows: Boksburg afgekondig by Administrateursken I To make the penalty clauses of the abovenisgewing 120 van 1 Februarie 1978 mentioned Bylaws more effective and to Die algemene strekking van hierdie kennis STADSRAAD VAN BETHAL make provision for the increase of the maxi gewing is soos volg: mum fines that can be imposed WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN I Om die stratbepalings van die Read se 2 GELDE VIR WATERVOORSIENING To amend the Bylaws mentioned in 7 verordeninge hierbo gemeld nicer doeltrefabove to make provision that any person who fend te maak en om voorsiening te maak vir pays the charges levied in respect of services die verhoging van die maksimum boetes wat Ingevolge die bepalings van artikel 8013(8) rendered by the Council after the date speci opgele kan word van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, fled on the Councils official account is guilty 1939 word hierby bekend gemaak dat die of an offence 2 Om die verordeninge gemeld in 7 hierbo Stadsraad van Bethel, by spesiale besluit, die sodanig te wysig om voorsiening te maak dat gelde vir watervoorsiening, gepubliseer onder 3 To amend the Bylaws mentioned in 7 indien [emend die gelde wat gehef is ten op Munisipale Kennisgewing 16/1983 in Offisiele above to make provision for the liability of re sigte van dienste deur die Raad gelewer, later Koerant 4293 van 16 November 1983 met in gistered owners of premises for the removal of as die datum soos op die Raad se amptelike gang I April 1985 gewysig het deur subitem (I) soil and rubble resulting from the construction rekening aangedui, betaal, die persoon horn van item 2 deur die volgende te vervang: of swimming baths or from drilling work and to skuldig meek aan n misdryf further make provisions for legal steps to be (1) Gesuiwerde water: taken by the Council if not removed before a 3 Om die verordeninge gemeld in 7 hierbo specific date sodanig te wysig orn voorsiening te maak vir (a) Vir die eerste 20 kl per lil of gedeelte die aanspreeklikheid van geregistreerde eredaarvan 65c " Copies of the proposed amendment of the naars van persele vir die verwydering van abovementioned Bylaws will lie open for ingrond en rommel wat ontstaan as gevolg van (b) Vir die volgende 10 k/ per k/ of gedeelte spection in the office of the Council, Room daarvan 85c die bou van swembaddens of deur brionverk 223, Civic Centre, fora period of 14 days from en indien nie voor n gegewe datum verwyder (c) Vir die volgende 70 kl per k! of gedeelte date of publication hereof in the Provincial nie, voorsiening te maak vir regstappe deur daarvan 90c Gazette die Raad (d) Vir die volgende 150 k/ perk! of gedeelte Any person wishing to object to the pro Afskrifte van hierdie konsepverordeninge le daarvan R1,00 posed amendment must lodge his objection ter insae by die kantoor van die Raad Kamer with the undersigned in writing within 14 days 223, Burgersentrum, vir n tydperk van veer 85(e) Meer as 250 k/ per k/ of gedeelte daarvan of publication of this notice in the Provincial tien dae vanaf die datum van publikasie hierc Gazette van in die Provinsiale Koerant L M BRITS LEON FERREIRA 111 Enige persoon wat beswaar teen genoemde Stadsklerk Town Clerk Civic Centre verordeninge wens aan te teken moet dit skrif Munisipale Kantore PO Box 215 telik binne 14 dae van die datum van publika Bethal sie van hierdie kennisgewing in die Provin Boksburg siale Koerant by die ondergetekende doen 24 April April 1985 Kennisgewing No 20/1985 Notice No20/ LEON FERREIRA Stadsklerk Burgersentrum TOWN COUNCIL OF BOKSBURG Posbus 215 STADSRAAD VAN BOKSBURG Boksburg 1460 AMENDMENT OF BYLAWS 24 WYSIGING VAN VERORDENINGE April Kennisgewing No 20/1985 Notice is hereby given, in terms of section 96 of the Local Government Ordinance (No 17 of Daar word hierby ingevolge artikel 96 van 1939), as amended, that it is the intention of die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur,

71 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL TOWN COUNCIL OF BOKSBURG Any person who desires to record his objet (c) Nutsmaatskappye: Per suiging of gedeelte tion to the said bylaws shall do so in writing to van n suiging; R4 Met n minimum van R120 the undermentioned within 14 days after the AMENDMENT OF REFUSE per maand (SOLIDdate of publication of this notice in the Provincial Gazette ne (d) Skoonmaak van Septiese tenks: WASTES) AND SANITARY BY LAWS R30 RIOOLPLANNEF 1 CILL1ERS Notice is hereby given, in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, No 17 of Town Clerk 2 AANSOEK OM GOEDKEURING 1939, as amended that it is the intention of the Municipal Offices Town Council of Boksburg to further amend Church Street Vir elke 20 m2 oppervlakte van die gebou: 25c its Refuse (Solid Wastes) and Sanitary Bylaws PO Box 24 met n minimum van R5 per plan published under Administrators Notice 120, Carolina of 1 February 1978, as amended, by increasing 1185 J J THERON the present tariff of charges 24 April 1985 Munisipale Kantore Stadsklerk The proposed amendments will lie for in Notice No 10/1985 Posbus 36 spection in Room No 223, Second Floor, Civic Duivelskloof Centre, Boksburg, from the date of this notice 0835 until 10 May 1985 and any person who wishes 24 April 1985 to object to the proposed amendments, must lodge his objections with the Town Clerk in writing, not later than the date mentioned Civic Centre Boksburg 24 April 1985 Notice No 19/1985 STADSRAAD VAN CAROLINA WYSIGING VAN STANDAARD BIBLIO DUIVELSKLOOF VILLAGE COUNCIL LEON FERREIRA TEEKVERORDENINGE DETERMINATION OF CHARGES FOR Town Clerk DRAINAGE Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, In terms of section 8013(8) of the Local bekend gemaak dat die Raad van voomemens Government Ordinance, 1939 it is hereby is om die volgende verordeninge te wysig: that the Village Council of Duivelskloof has, by special resolution, determined the Standaard Biblioteekverordeninge charges with effect from 1 April 1984 as set out Die algemene strekking van hierdie bneoltoifiwed wysi_ STADSRAAD VAN BOKSBURG ging is om voorsiening te maak vir die verho TARIFF OF CHARGES ging van boetegeld op uitstaande boeke AND TREFFENDE WYSIGING VAN VERORDEN1NGE BE Afskrifte van hierdie vrysiging le ter insae by I REMOVAL OF WASTE WATER VASTE AFVAL EN SANI die kantoor van die Stadsklerk vir n tydperksewage TEIT van 14 dae vanaf datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant, naamlik 24 April (a) Dwellings: Per suctidn of part thereof: R4 Kennispewing geskied hiermee ingevolge 1985 with a minimum of R8 per month die bepahngs van artikel 96 van die Ordonnan Enige persoon wat beswaar teen genoemde (b) Businesses: Per suction or part thereof: R5 sie op Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, sons wysiging wens aan te token moet dit skriftelik with a minimum of: gewysig, dat die Stadsraad van Boksburg van binne 14 dae van die datum van publikasie van voorneme is om sy bestaande Verordeninge (i) Per month for businesses with more than hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe Betreffende Vaste Afval en Saniteit afgekon 70 suctions per month: R350; rant by die ondergetekende doen dig by Administrateurskennisgewing 120, van 1 Februarie 1978, soos gewysig, verder te wysig (ii) per month for businesses with more than deur die bestaande tarief van gelde te ver F1 CILLIERS 20 but less than 70 suctions per month: R100; hoog Stadsklerk and Munisipale Kantore Die voorgestelde wysigings (iii) per month for businesses with less than vanaf datum Kerkstraat hiervan tot en met 10 Mei 1985 in Kamer No suctions per month: R15 Posbus Tweede Vloer, Burgersentrum, Boksburg Carolina (c) Utility Companies: Per suction or part ter insae en enige persoon wat teen die voor 1185 thereof: R4 With a minimum of R120 per gestelde wysiging beswaar wil opper, meet sy 24 Apri11985 month ill beswaar utter op genoemde datum skrifte Kenntsgewing No 10/1985 lik by die Stadsklerk indien (d) Cleaning of Septic Tanks: R DRAINAGE PLANS LEON FERREIRA Stadsklerk 2 APPLICATION FOR APPROVAL Burgersentrum DUIVELSKLOOFBoksburg DORPSRAAD VAN For every 20 m2 of the area of the building: 24 April c with a minimum of R5 per plan Kenntsgewing No 19/1985 VASSTELLING VAN GELDE VIR RIOLERING J 1 THERON Town Clerk Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie Municipal Offices op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend PO Box 36 gemaak, dat die Dorpsraad van Duivelskloof, by TOWN COUNCIL OF CAROLINA Duivelskloof spesiale besluit, die gelde hieronder uiteengesit, 0835 \ met ingang 1 April 1984, vasgestel het 24 April 1985, AMENDMENT TO STANDARD LIBRARY BY LAWS TARIEF VAN GELDE 1 VERWYDERING VAN VUIL EN It DUIVELSKLOOF VILLAGE COUNCIL is hereby notified in terms of section 96 of RIOOLWATER the Local Government Ordinance, 1939, that " DETERMINATION OF CHARGES THE the Council intends amending the following (a) Woonhuise: Per suiging of gedeelte van n SUPPLY OF INFORMATION bylaws: suiging: R4 met a minimum van R8 per maand The Standard Library Bylaws (b) Besighede: Per sniping of gedeelte van n In terms of section 8013(8) of the Local suiging: RS met n minimum van: Government Ordinance, 1939, it is hereby The general purport of this amendment is to notified that the Village Council of Duivelskloof make provision for the increase of payment to (i) Per maand vir besighede met meer as 70 has, by special resolution, determined the the Council of a fine on outstanding books suigings per maand: R350 charges as set out below with effect from 1 Copies of this amendment are open to in December 1984 (ii) per maand vir besighede met weer as 20 pection at the office of the Town Clerk fora maar minder as 70 suigings per maand: R100; en TARIFF OF CHARGES Period of 14 days from the date of publication hereof in the Provincial Gazette, ie 24 April (iii) per maand vir besighede met minder as 20 1 For furnishing of name address of person or 1985 suigings per maand: R15 description of property R1

72 1410 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL For in inspection of any deed, document, 3 Grave plot for reburial, per grave: R50 (c) Per rondavel per month: R280 diagram or any details relating thereto R1 4 For reservation of one grave: RIO 4 Additional Beds 3 For the supply of any certificate of valuation R2 (I) Per bed, per day or part thereof: R1,50 J 1 THERON 4 For endorsement on "Declaration of Pur Municipal Offices Town Clerk (2) Per bed, per week: R7,50 chaser" froms RI Duivelskloof 5 Firewood 24 April For written information: In addition to the Per bundle: R1,50 fees under items (1) and (2) for every folio of 150 words of part thereof R2 6 Renting of Hall 6 For any continuous search for information: For the first hour R8 DORPSRAAD VAN DUIVELSKLOOF R5 per hour with a minimum of RIO For every additional hour or part thereof R4 VASSTELLING VAN BEGRAAFPLAASTA J J THERON RIEF Town Clerk 7 Voters Roll per ward R2 Municipal Offices Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnan Duivelskloof sie op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby be 24 April 1985 J J THERON kend Municipal Offices gemaat dat die Dorpsraad van Dui Town Clerk velskloof, by Duivelskloof spesiale besluit, die gelde 24 April hieronder uiteengesit, met ingang 1 April , vasgestel het DORPSRAAD VAN DUIVELSKLOOF TARIEF VAN GELDE DORPSRAAD VAN DUIVELSKLOOF VASSTELLING VAN GELDE VIE DIE VASSTELLING VAN WOONWAPARKTA 1 VERSICAFFING VAN INLIGTING n Persoon 12 jaar en onder ongeag van RIEWE woonplek, per graf: R25 Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend 2 n Persoon ouer as 12 jaar ongeag van Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnan gemaak, dat die Dorpsraad van Duivelskloof by woonplek, per graf: R50 sic op Plaaslike Bestuur 1939 word hierby bespesiale besluit, die gelde hieronder uiteengesit, kend gemaak dat die Dorpsraad van Dui met ingang van 1 Desember 1984 vasgestel het 3 Grafpersele vir herbegrafnisse per graf: velskloof by spesiale besluit, die gelde R50 hieronder uiteengesit met ingang I April TARIEF VAN GELDE 1984, vasgestel het 4 Vir die bespreking van een graf: RIO L Verskaffing van naam en adres van persoon TARIEF VAN GELDE of beskrywing van eiendom R1 J J THERON Stadsklerk 2 Inspeksie van enige akte, dokumente, kaart Munisipale Kantore 1 Woonwaens en Tente of eine besonderhede in verband daarmee R1 Duivelskloof 24 April Verskaffing van waarderingsertifikaat R2 Per standplaas, per dag of gedeelte daarvan: R5 plus 50e vir elke persoon meer as vier m 4 Endossement op "Verklaring deur Koper" sone, per dag of gedeelte daarvan vomis R1 2 Elektriese Kragproppe by Standplase 5 Skriftelike inligting: Benewens die gelde kragtens items (1) en (2) vir iedere folio van Per kragprop per dag of gedeelte daarvan: 150 DUIVELSKLOOF VILLAGE COUNCIL R250 woorde of gedeelte daarvan R2 6 Voortdurende sock na inligting: DETERMINATION OF CHARGES FOR 3 Rondawels Vir die eerste uur RS CARAVAN PARK (I) A tipe Rondawels: Vir iedere bykomende uur of gedeelte daarvan In terms of section 8013(8) of the Local Go (a) Per Rondawel per dag of gedeelte doer van: R12,50 R4 vernment Ordinance 1939, it is hereby nod tied that the Village Council of Duivelskloof 7 Kieserlyste per wyk R2 (b) Per rondawel, per week: R45 has by special resolution determined the charges as set out below with effect from I (c) Per rondawel, per maand: R135 April 1984 J J THERON (2) Btipe Rondawels: Stadsklerk Munisipale Kantore TARIFF OF CHARGES (a) Per rondawel, per dag of gedeelte daar Duivelskloof van: 822,50 24 April Caravans 24 and Tents 395 (b) Per rondawel, per week: R11250 Per stand, per day or part thereof: R5, plus 50c for each person more than four persons, (c) Per rondawel, per maand: R280 DUIVELSKLOOF VILLAGE COUNCIL per day or part thereof 4 Bykomende Reddens 2 Electric Plug Points on Stands (1) Per bed per dag of gedeelte daarvan: DETERMINATION OF CEMETERY TA R1,50 Per plug point, per day or part thereof: RIFF 122,50 (2) Per bed, per week: R7,50 IIII III ii In terms of section SOB(8) of the Local Go 3 Rondavels 5 Vuurmaakhout vernment Ordinance, 1939, it is hereby noti (1) AType Rondavels: Per bondel: 81,50 tied that the Village Council of Duivelskloof has, by special resolution, determined the (a) Per rondavel, per day or part thereof: 6 Verhuur van Saal charges as set out below with effect from 1 R12,50 April 1984 R5 per uur met n minimum van RIO (13) Per rondavel, per week: R45 TARIFF OF CHARGES (c) Per rondavel, per month: R135 J I THERON (2) Btype Rondawels: 1 A person 12 years and under irrespective Munisipale Kantore of residence, per grave: R25 (a) Per rondavel, per day or part thereof: Duivelskloof 24 April A person older than 12 years irrespective of residence, per grave: R50 (b) Per rondavel per week: RI Stadsklerk

73 1 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL es TOWN COUNCIL OF ED ENVALE "5 Dumping at Municipal Dumping She TOWN COUNCIL OF EDENVALE r 1 Motor cars, vehicles and trailers up to AMENDMENT TO CEMETERY BYLAWS TARIFF OF CHARGES: SUPPLY OF ELEC kg load capacity: No charge TRICITY 2 Vehicles and trailers from kg to It is hereby certified in terms of section 96 of 2500 kg load capacity: R5,00 the Local Government Ordinance, 1939, that Notice is hereby given in terms of section the Council intends amending the Cemetery 3 Vehicles and trailers from kg to 80B(8) of the Local Government Ordinance, Bylaws kg load capacity: R10, , as amended, that the Town Council of Eden vale has determined the Tariff of The general purport of these amendments 4 Vehiclei and trailers from kg to Charges: Supply of Electricity as set out below are the raising of tariffs, to enable the Council kg load capacity: RI5,00 with effect from 1 February 1985 to allow more than one interment in one grave and general amendments 5 Vehicles and trailers from kg to F 1 MOLDER kg load capacity: R20,00 Copies of these amendments are open to in spection at the office of the Council for a pe 6 Vehicles and trailers from kg to 24 April 1985 nod of fourteen (14) days from the date of kg load capacity: R25,00 Notice No 23/1985 publication hereof 7 Vehicles and trailers with a load capacity Any person who desires to record his objet of kg and over: R30,00 1 DEFINITION tion to the said amendments must do so in writing to the undermentioned within fourteen 8 The Chief: Health Services may, if he re The definition as set out in the Councils (14) days after the date of publication of this quires any material for the proper mainte Electricity By laws, published under Admini notice in the Provincial Gazette nance of the dumping site, exempt any vehicle strators Notice 1627, dated 20 September 1972 containing such material, from having to pay as amended, will mutatis mutandis apply to F 1 MOLDER the prescribed tariff this Tariff of Charges Town Clerk Municipal Offices 2 BASIC CHARGE F1 MOLDER PO Box 25 Town Clerk Where any erf, stand, lot or other area, with or without improvements, is, or in the opinion Edenvale April April of the Council can be connected to the supply 1985 main, whether electricity is consumed or not, a Notice No 18/1985 Notice No 24/1985 basic charge of R6,60 per month or part there of per such erf, stand, lot or other area shall be payable by the owner or occupier: Provided that where any erf, stand, lot or other area is STADSRAAD VAN EDENVALE STADSRAAD VAN EDENVALE occupied by more than one consumer to whom the Council supplies electricity, the basic charge shall be paid by each consumer WYSIGING VAN BEGRAAFPLAASVER WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN ORDENINGE SANITERE, VULLTSVERWYDERINGS EN 3 CHARGES FOR SUPPLY OF ELEC MUNISIPALE STORTINGSTERREINTA TRICITY, PER MONTH RIEF Daar word hierby ingevolge artikel 96 van Where any area of land, as referred to in die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 item 1 is connected to the supply main, the bekend gemaak dat die Read voornemens is Kennis geskied hiermee ingevolge artikel owner or occupier thereof shall, in addition to om die Begraafplaasverordeninge te wysig 8013(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be the charge mentioned in item 1, pay to the stuur 1939, dat die Stadsraad van Edenvale by Council the charges set out hereunder for the Die algemene strekking van die wysigings is spesiale besluit die Vasstelling van Sanitere, supply of electricity as registered by a meter die verhoging van tariewe, om die Raad in Vullisverwyderings en Munisipale Stortingsstoat te stel om meer as een teraardebestelling terreintanef afgekondig by Kennisgewing (1) Domestic Consumers in een graf toe to mat en algemene wysigings 13/1985 van 13 Februarie 1985, gewysig het met sions of section 80B(8) of the Local Govern flat; plus; meet Ordinance, 1939, that the Town Council (ii) for each of Edenvale, unit supplied: 4,65c by special resolution, amended FJ MOLDER the Determination of Sanitary, Refuse Re Stadsklerk (2) Business, Commercial and Industrial and Municipal Dumping Site Tariff Consumers published under Notice 13/1985 dated 13 February 1985, with effect from 1 February 24 Apri11985 (a) This item shall apply to electricity sup 1985, by the substitution for item 5 of the fol Kennisgewing No 24/1985 plied to the abovementioned consumers and lowing: shall include the following: ill moval inrng 1 Februarie 1985, deur Item 5 met die (a) This item shall apply to electricity supto the abovementioned consumers and Afskrifte van hierdie wysiging It ter insae by die kantoor van die Raad vir n tydperk van shall include the following: veertien (14) dae vanaf die datum van publika "5 Stoning by die Munisipale Stortingstersie hier van rein: (i) Private dwellinghouses Enige persoon wet beswaar teen genoemde wysigings wens aan te teken, moet dit skrifte 1 Motors, voertuie en sleepwaens met n (ii) Flats lik binne veertien dae na die datum van publi vragvennoe van tot kg: Gratis (iii) Schools, Chreches and Nursery Schools kasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die ondergetekende doen vo gen de te vervang:plied 2 Voertuie en sleepwaens met In vragver (iv) Homes conducted by charitable institu moe van kg tot kg: 85,00 lions FJ MOLDER Stadsklerk 3 Voertuie en sleepwaens met n vragver (v) Churches Munisipale Ka n tore moe van kg tot kg: 810,00 Posbus 25 (vi) Social clubs 4 Voertuie en sleepwaens met n vragver Edenvale mod van kg tot kg: R15,00 (vii) Government offices April Voertuie en sleepwaens met n vragver (b) The charge for this supply shall, except as Kennisgewing No 18/1985 mod van kg tot kg: 820,00 provided in paragraph (c), be as follows: Voertuie en sleepwaens met n vragver For each unit supplied: 4,65c moe van kg tot kg: 825,00 (c) In respect of flats, ie buildings consist TOWN COUNCIL OF EDENVALE 7 Voertuie en sleepwaens met n vragver ing only or partly of flats and used exclusively mod van kg en hoer: R30,00 for residential purposes and where the elec AMENDMENT TO THE DETERMINATION tricity supply to the flats is metered in bulk, the 8 Die Hoof: Gesondheidsdienste kan, in charges for such OF SANITARY, REFUSE REMOVAL AND bulk supply shall be calculated dien by enige materiaal benodig vir die beon the basis of the number or flats plus one MUNICIPAL DUMPING SITE TARIFF hoorlike onderhoud van die stortingsterrein, and shall be payable as follows: enige voertuig met sodanige materiaal, vrystel Notice is hereby given in terms of the provi van die betaling van die voorgeskrewe tarief (i) The basic charge in terms of item 1, per

74 1412 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 (i) Shops 8 TESTING OF INSTALLATIONS R (ii) Offices (1) The initial test and inspection shall be B = (1,124 x A) x (1 100) charge free made of (iii) Warehouses where a general discount is applicable and (2) For each and every subsequent inspec (iv) Tearooms tion necessitated by work undertaken not R (v) Restaurants meeting with the approval of the Councils in B = (1,124 x A) x ( ) stallation inspector, or by the electrical con (vi) Bars tractor or his authorised representative failing where a general surcharge is applicable to be present at a previously arranged inspec (vii) Hotels lion: R50 B = The increase or decrease in cent per kwh caculated to the highest second decimal (viii) Boardinghouses 9 SERVICE CONNECTIONS A = The new Escom rate per kwh minus (ix) Garages All service connections shall be under the existing Escom rate per kwh ground and the charge shall be based on the (x) Bioscopes cost of labour, material, equipment plus 10 % R = General discount or surcharge in Es (xi) Factories and shall be calculated as follows: corns account (xii) Buildings consisting of business and re (a) For a singlephase service connections: 15 CHARGE IN CONNECTION WITH sidential premises and where electricity The estimated average cost of making such a NOTICE supply to the buildings is metered in bulk connection available to a point to be determined by the Councils installation inspector, A charge of R5 shall be payable in respect of (xiii) Any consumer not provided for under based on the assumption that the Councils a written notice in terms of section 11(1) by all another item of this tariff supply mains run along the centre line of the consumers who failed to pay any charge due to roadway the Council for or in connection with electri (b) The charges for this supply shall be as fol city supplied: Provided that a notice be renlows: Per unit supplied: 8,70c (b) For all other service connections: The es dered to the consumer timated cost (3) BULK SUPPLY 10 "NO LIGHT" COMPLAINTS (a) This item shall apply to electricty supplied in bulk for business commercial and in (1) For atending to "No light" or "No STADSRAAD VAN EDENVALE 1 dustrial purposes to an individual consumer Power complaints at a consumers premises whose installed capacity exceeds 40 kw the following charges shall be levied: TARIEF VAN GELDE: VOORSIENING (b) The charges for this supply shall be as fol (a) Domestic and small commercial or in VAN ELEKTRISITEIT lows: dustrial consumers: RI9 plus the cost of mate rial used (i) Service charge: R7,50 plus; Kennis word hiermee in gevolg e artikel (b) Large commercial or industrial consu 8013(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be (ii) a maximum demand charge per kva of mers: R25 plus the cost of material used stuur 1939 soos gewpig, gegee dat die Stadsmaximum demand measured over any 30 raad van Edenvale die onderstaande Tarief nute period during the month: 88,00 (The mi (2) The Council shall not be responsible to van Gelde: Voorsiening van Elektrisiteit vasnimum kva demand charge shell be 60 % of rectify any fault or defect in the consumers gestel het met ingang I rebruarie 1985 the notified demand or the highest previous electrical installation demand recorded, whichever is the highest but notwithstanding the foregoing, shall not be (3) Should a power failure occur due to F 1 MOLDER less than the amount payable in respect of causes outside the consumers a control no Stadsklerk demand of 30 kva); plus charge shall be made 24 April 1985 Kennisgewing No 23/1985 "Six months notice in writing of intention to II SPECIAL WORK reduce such supply shall be given to the Elec For any work carried out by the Council for 1 WOORDOMSKRYWING tricity Department the benefit of the consumer and at the request Die woordomskrywing in die Raad se Elek (iii) Per unit supplied: 3,45c of the consumer the charge shall be an amount equal to the cost of labour, trisiteitsverordeninge afgekondig by Adminis material, equipment plus 10 % trateurskennisgewing 1634 van 20 September GENERAL CHARGES 1972, soos gewysig, is mutatis mutandis van 12 SUPPLY OF ELECTRICITY OUTSIDE toepassing op hierdie Tarief van Gelde 4 READING OF METERS THE MUNICIPALITY 2 BASIESE HEFFING 111 Consumers meters shall be read as nearly as For the supply of electricity to consumers to Wear enige erf standplaas perseel of ander possible at intervals of one month and the a point outside the municipality as set out in terrein met, of sonder verbeterings, by die charges laid down in the tariff on a monthly items 2 and 3, plus 20% on such charges hooftoevoerleiding aangesluit is of, na die basis shall apply to all meter readings covering 13 TEMPORARY CONNECTIONS mening van die Raad daarby aangesluit kan a period between two consecutive readings of word of elektrisiteit verbruik word al dan nie a consumers meter If a consumer should re (1) Temporary connections shall only be is n basiese haling van Ft6,60 per maand of quire his meter to be read at any time other made available at the discretion of the engi gedeelte daarvan per sodanige erf, standplaas than the time appointed by the department, neer and under such conditions as he may perseel of ander terrein deur die eienaar of except in the case of vacation of premises, a deem necessary for carnivals, fetes circusses, bewoner betaalbaar: Met dien verstande dat charge of R5 shall be paid for such reading floor sanding machines or to consumers of si wear enige sodanige erf, standplaas, perseel of milar intinerant nature ander terrein geokkupeer word deur meer as 5 DEPOSITS een verbruiker aan wie die Raad elektrisiteit (2) The charges for a temporatroverhead lewer, die basiese hefting deur elke Minimum deposit sodanige payable in terms of sec service connection to a pole provided, in verbruiker betaal moet word tion 6(1)(a): R30 stalled and equipped by the applicant, which 6 RECONNECTION CHARGES pole shall be sited on the street frontage boun 3 GELDE VIR DIE LEWERING VAN dary in a position to be determined by the mu ELEKTRISITEIT, PER MAAND Where premises are disconnected owing to nicipal installation inspector, shall be the esti Waar enige stuk grond, waarna in item 1 nonpayment of account, or for non compli mated cost calculated in terms of item 11 verwys word, by die hooftoevoerleiding aanance with any of these by laws, or at the consumers request, a charge of R20 shall be paid (3) The monthly charges for electricity con gesluit is, moet die eienaar of bewoner daar beforesumed shall be as follows: van, benewens die heffing ingevolge item 1, a reconnection is made aan die Raad die gelde hieronder uiteengesit 7 TESTING OF METERS (a) Per unit: 13c betaal vir elektrisiteit gelewer soos deur n meter geregistreer The charge for testing of Council meter at (b) Minimum charge: R19 the consumers request shall be as follows: 14 FORMULA FOR COAL PRICE AD (1) Huishoudelike Verbruikers (a) Single phase meter: R25,00 JUSTMENTS (a) Hierdie item is van toepassing op elek trisiteit gelewer aan bogenoemde verbruikers \ (b) Polyphase meter: R75,00 (100+ a p) (100+ aa) en sluit die volgende in: (c) Maximum Demand meter: R95,00 B = A + [D x d x 100 x 100 x 1,09] (i) Private woonhuis ill

75 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL P (ii) Woonstelle moet aan die Elektrisiteitsdepartement gegee is deur omstandighede buite die beheer van word" die verbruiker, word geen gelde gevorder nie (iii) Skole, Creches en Kleuterskole (iii) Per eenheid gelewer: 3,45c 11 SPESIALE WERK (iv) Tehuise deur liefdadigheidsinrigtings bestuur ALGEMENE VORDERINGS Vir enige werk deur die Raad verrig tot voordeel van die verbruiker en op versoek van (v) Kerke 4 AFLESING VAN METERS die verbruiker, is die vordering gelykstaande (vi) Sosiale klubs Verbruikers se meters word sover moontlik met die koste van arbeid, matenaal, toerusmet tussenposes van een maand afgelees en ting, plus 10 % (vii) Regeringskantore die vorderings op n maandelikse grondslag in 12 LEWERING VAN ELEKTRISITEIT tarief vasgestel, van toepassing op alle (b) Die vordering van hierdie lewering, nit BUITE DIE MUNISIPALITEIT meteraflesings oor die twee it tydperk tussen is gesonderd soos in paragraaf (c) bepaal, is soos opeenvolgende aflesings van n verbruiker Sc volg: Vir die lewering van elektrisiteit aan ver meter Indien n verbruiker verlang dat sy bruikers na n punt buite die munisipaliteit is Vir elke eenheid gelewer: 4,65c meter op enige ander tyd afgelees word as die die gelde ingevolge items 2 en 3, plus 20 % op wat deur die departement vasgestel is, be sodanige vorderings, betaalbaar (c) Ten opsigte van woonstelle, di geboue halwe in die geval van verhuisings, is n vorwat net of gedeeltelik uit woonstelle hestaan dering van Ft5 vir sodanige aflesing betaal 13 TYDELIKE AANSLUITINGS en uitsluitlik vir woondoeleindes gebruik baar word en waar die elektrisiteitstoevoer aan die (1) Tydelike aansluitings word alleenlik be woonstelle afsonderlik by die grootmaat ge 5 DEPOSITOS skikbaar gemaak volgens die diskresie van die ingenieur en onder sodanige voorwaardes as meet word, word die gelde vir sodanige groot Minimum deposit betaalbaar ingevolge an maatlewering op die grondslag van die aantal wat by nodig ag vir karnavals, kermisse, sir tikel 6(1)(a): R30 woonstelle kusse, vloerskuurmasjiene of aan plus een bereken en is soos volg verbruikers betaalbaar: van soortgelyke rondtrekkende aard 6 HERAANSLUITINGSGELDE (i) Die basiese heffing ingevolge item (2) Die vordering vir n tydelike 1, per bogrondse Waar pers ele afgesluit is weens nie betaling diensaansluiting na woonstel; plus n pal verskaf, geinstal van rekening of weens nienakoming van leer en toegerus deur die applikant, welke enige bepalings van hierdie verordeninge, of (ii) vir elke eenheid gelewer: 4,65c peal opgerig moet word op die straatfront in n op versoek van die verbruiker, moat n vordering van R20 betaal word voordat n heraan in Besigheids Kommersiele posisie wat dew die murusipale installasie en Nywer (2)spekteur bepaal word, beloop die beraamde heidsverbniikers sinning gemaak word koste wat ingevolge item 11 bereken word (a) Hierdie item is van toepassing op elek 7 TOETS VAN METERS (3) Die maandelikse vorderings vir elektdsitrisiteit gelewer aan bogenoemde verbruikers Die vordering vir die toets van n meter van teitsverbruik is as volg: en sluit die volgende in: die Read op versoek van die verbruiker is as (a) Per eenheid: 13c (i) Winkels volg: (b) Minimum vordering: 819 (ii) Kantore (a) Enkelfasige meter: 825,00 14 FORMULE VIR STEENKOOLPRYS (iii) Pakhuise i (b) Veelfasige meter: R75,00 AANPASSINGS (iv) Teekamers (c) Maksimum Aanvraagmeter: R95,00 (100+ ap) (100+ aa) (v) Restaurante 8 TOETS VAN INSTALLASIES B = A + [ 3 x d x 100 x 100 x 1,09] 0 woonpersele (vi) Kroed (1) Die eerste toets en inspeksie word gratis Wear uitgevoer (vii) Hotelle R (2) Die vordering vir iedere daaropvolgende i (viii) Losieshuise inspeksie benodig van werk gedoen wat nie B = (1,124 x A) x (1 100) die goedkeuring van die Raad se installasie (ix) Garages inspekteur wegdra nie, of waar die elektriese in die geval van n algemene korting en (x) Bioskope kontrakteur of sy gemagtigde verteenwoordiger versuim om teenwoordig te wees by n R (xi) Fabrieke voorafgereelde inspeksie: R50 B = (1,124 x A) x ( ) (xii) Geboue bestaande uit besigheids en 9 DIENSAANSLUITINGS in die geval van n algemene toeslag en waar die elektrisiteitstoevoer aan ate gebou by die grootmaat gemeet word Alle diensaansluitings moet ondergonds B = Die verhoging of verlaging in sent per wees en die vordering daarvoor word ge seer kwh bereken tot die hoogste tweede desi (xiii) Enige verbruiker waarvoor geen voor op die koste van arbeid, materiaal, toerusting, meal siening ingevolge n ander item van die tarief plus 10 % en word as volg bereken: gemaak word nie A = Die nuwe Evkomheffing per kwh (a) Vir enkelfasige diensaansluitings: Die minus die bestaande Evkomhefting per kwh (b) Die vordering vir hierdie lewering is beraamde gemiddelde koste om sodamge aansoos volg: Per eenheid gelewer: 870c sluicing beskikbaar te maak tot n punt bepaal R = Algemene korting of toeslag in deur die Raad se installasie inspekteur, geba Evkom se rekening (3) GROOTMAAITOEVOER seer op die veronderstelling dat die Raad se (a) Hierdie item is van toepassing op elek hooftoevuerleiding langs die middellyn van 15 VORDERING IN VERBAND MET trisiteit gelewer in grootmaat vir besigheids, die strait loop KENNISGEWING kommersiele en nywerheidsdoeleindes aan n (b) Vir alle ander diensaansluitings: Die be n Vordering van R5 ten opsigte van n skrifafsonderlike verbruiker wie se geinstalleerde raamde koste telike kennisgewing ingevolge artikel 11(1) is kapasiteit 40 kw oorskry betaalbaar deur alle verbruikers wat in ge (b) Die vordering vir 10"GEEN LIGTE" hierdie lewering KLAGTES breke is gebly het om enige hefting wat aan die Raad verskuldig is vir of in verband met eleksoos volg: (1) Vir die ondersoek van "teen ligte" of "Geen trisiteit gelewer, te betaal: Met Bien verstande (i) Diensheffing: R7,50 plus: Kral" klagtes op verbruikers Sc per dat n kennisgewing aan die verbruiker gesale, word die volgende gelde gehef: leaver word (ii) n maksimum aanvraagheffing per kva (a) Huishoudelike of klein kommersiele of van die maksimum aanvraag soos gemeet oor industriele verbruikers: R19, plus die koste enige periode van 30 minute gedurende die van materiaal gebruik maand: R8,00 (Die minimum aanvraagheffing is 60 % van die aangegewe aanvraag of die (b) Groot kommersiele of industriele ver CITY COUNCIL OF GERMISTON hoogste vorige geregistreerde aanvraag, wat bruikers: R25, plus die koste van materiaal gebruik die voorgaande, mag dit nie minder wees nie AMENDMENT TO DETERMINATION OF as die bedrag betaalbaar op n aanvraag van 30 (2) Die Raad is nie verantwoordelik om n CHARGES FOR WATER SUPPLY kva); plus font of defek in die verbruiker se elektriese installasie te herstel nie maande skriftelike kennisgewing van In terms of section 80B(8) of the Local Go "Sesvoorneme om sodanige toevoer te vernunder, (3) Indien die kragonderbreking veroorsaak vernment Ordinance, 1939, it is hereby noti ter ook al die hoogste is, mar nieteenstaande

76 1414 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 fled that the Germiston City Council has, by (b) Deur in paragraaf (a) van item 3(1) die Enige persoon wat beswaar wil aanteken special resolution amended the Determina uitdrukking "30 k/ per meter per maand" deur teen die voorgestelde vasstelling moet sodalion of Charges for Water Supply published die uitdrukking "1 Id per meter per dag" te nige beswaar skriftelik by die Stadsklerk in under Municipal Notice 96/1984 dated 12 Sep vervang dien binne veertien dae na die datum van pu tember 1984 with effect from 1 March 1985 as blikasie van hierdie kennisgewing in die follows: (c) Deur in paragraaf (b) van item 3(1) die Provinsiale Koerant uitdrukking "30 kiloliter per wooneenheid per 1 By the addition to item 2 under Part A of maand" deur die uitdrukking "I Id per woonthe following: eenheid per dag" te vervang 0 1 S OLIVIER Stadsklerk "(5) Prior to disconnection of supplies in ac (d) Deur in item 3(2) die uitdrukking "per Munisipale Kantore cordance with section 25(a)(i) under Chapter meter per maand" deur die uitdrukking "per Posbus 50 3 of the Water Supply Bylaws of the Germis meter per dag" te vervang Hartbeesfontein ton Municipality published under Administrators Notice 787 dated 18 October 1950, the J A DU PLESSIS 24 April 1985 Council may serve notice on consumers who Stadsklerk Kennisgewing No 2/1985 failed to effect payment on due date, of intent Munisipale Kantore to disconnect and levy a charge of 85,00 per Presidentstraat each such notice; provided that where such no Germiston tice is served both in terms of this item and in 24 April 1985 terms of section 10(5) of Part 2 of the Schedule Kennisgewing No to the Electricity Bylaws of the Germiston VILLAGE COUNCIL OF HARBEESFON Municipality, published under Administrators Notice 315 dated 2 March 1983 only a single charge of 85,00 be levied for such notice" VILLAGE COUNCIL OF HARTBEESFON PROPOSED DETERMINATIONOF TEIN 2 By the amendment of Part 2 as follows: CHARGES FOR THE SUPPLY OF ELEC TRICITY (a) By the deletion in item I of the defini PROPOSED DETERMINATION OF tion of "month" CHARGES FOR SANITARY AND REFUSE Notice is hereby given in terms of the provi REMOVALS sions of section 80(6)(3) of the Local Governexpression "30 k/ per meter per month" of the (b) By the substitution in item 3(I)(a) for the ment Ordinance, 17 of 1939, as amended, that expression "1 kl per meter per day" Notice is hereby given in terms of the provi the Village Council has by special resolution, sions of section 80(6)(3) of the Local Govern determined certain charges for the supply of (c) By the substitution in item 3(I)(b) for the ment Ordinance, 17 of 1939 as amended, that electricity with effect from 1 January 1985 to expression "30 Id per dweling unit per month" the Village Council has by special resolution Provide for increased tariffs due to rising of the expression 111 Id per dwelling unit per determined certain charges for the supply of costs day" water with effect from 1 April 1985, to provide A copy of the special resolution of the for increased tariffs due to nsing costs (d) By the substitution in item 3(2) for the Council and full particulars of the determinawords "per meter per month" of the words A copy of the special resolution of the tion of charges referred to above, are open for "per meter per day" Council and full particulars of the determina inspection during ordinary office hours at the tion of charges referred to above are open for office of the Town Clerk, Municipal Offices, 1 A DU PLESSIS inspection during ordinary office hours at the Voortrekker Road, Hartbeesfontein, for a pe Municipal Offices Town Clerk office of the Town Clerk, Municipal Offices, nod of fourteen days from the date of publica President Streettion Voortrekker Road Hartbeesfontein, for a pe of this notice in the Provincial Gazette Germiston rind of fourteen days from the date of publica 24 April 1985 Any person who is desirous of recording his lion of this notice in the Provincial Gazette Notice No 20/1985 objection to the proposed determination, Any must lodge such objection in person who is desirous of recording his writing with the objection to the proposed determination, Town Clerk within fourteen days after the date STADSRAAD VAN GERMISTON must lodge such objection in writing with the of publication of this notice in the Provincial Town Clerk within fourteen days after the date Gazette ublication of this notice in the Provincial WYSIGING VAN VASSTELLING VAN ofazpette G 0 J S OLIVIER GELDE VIR DIE LEWERING VAN WATER Municipal Offices Town Clerk 0 I S OLIVIER PO Box 50 Town Clerk Hartbeesfontein Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnan Municipal Offices 24 April 1985 sic op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby be PO Box 50 Notice No 4/ kend gcmaak dat die Stadsraad van Germiston Hartbeesfontein by spesiale besluit, die Vasstelling van Gelde 24 April 1985 vir die Lewering van Water, afgekondig by Notice No 2/1985 Munisipale Kennisgewing 96/1984 van 12 September 1984 met ingang 1 Maart 1985 soos volg DORPSRAAD VAN HARTBEESFONTEIN gewysig het: 1 1 Deur by item 2 onder Deel A le TEIN vol VOORGESTELDE VASSTELLING VAN DORPSRAAD VAN HARTBEESFONTEIN gende subitem by te voeg: GELDE VIR DIE VERSKAFFING VAN ELEKTRISITEIT "(5) Die Raad kart voor afsluiting van toe VOORGESTELDE VASSTELLING VAN voer kragtens artikel 25(a)(i) ender Hoofstuk GELDE VIR SANITERE EN VULLISVER 3 van die Watervoorsieningsverordeninge van Kennisgewing WYDERING geskied hierby ingevolge die die Munisipaliteit Germiston afgekondig by bepalings van artikel 80(6)(3) van die Ordon Administrateurskennisgewing 787 van 18 Ok nansie op Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, soos tober 1950, kennisgewing van voorneme om Kennisgewing geskied hierby ingevolge die gewysig, dat die Dorpsraad by spesiale besluit toevoer te staak op verbruikers wat versuim bepalings van artikel 80(10(3) van die Ordon sekere gelde vir die verskaffing van elektrisi het om voor vervaldatum te betaal, dien en n nansie op Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, soos teit vasgestel het met ingang van 1 Januarie fooi van 8500 ten opsigte van elke sodanige gewysig, dat die Dorpsraad by spesiale besluit 1985 om voorsiening te maak vir verhoogde takennisgewing hef; met dien verstande dat waar sekere gelde vir die verskaffing van water vas riewe as gevolg van stygende kostes sodanige kennisgewing beide ingevolge bier gestel het met ingang van 1 April 1985 om die item en ingevolge artikel 10(5) van Deel 2 voorsiening te maak vir verhoogde tariewe as n Afskrif van die spesiale besluit van die van die Bylae tot die Elektrisiteitsveror gevolg van stygende kostes Raad en voile besonderhede van die vassteldeninge van die Munisipaliteit Germiston af ling van gelde waarna hierbo verwys word, is gekondig by Administrateurskennisgewing 315 n Afsknf van die spesiale besluit van die gedurende gewone kantoorure ter insae by die van 2 Maart 1983 gedien word, slegs n enkele Raad en voile besonderhede van die vasstel kantoor van die Stadsklerk, Munisipale Kan fooi van R5,00 ten opsigte van sodanige ken ling van gelde waarna hierbo verwys word, is tore, Voortrekkerweg, Hartbeesfontem, vir n gedurende gewone kantoorure ter insae by die tydperk van veertien dae vanaf die datum var nisgewing gehef sal word kantoor van die Stadsklerk, Munisipale Kan publikasie van hierdie kennisgewing in di 2 Deur Deel 2 soos volg te wysig: tore, Vmmtrekkenveg, Hartbeesfontein, vir n Provinsiale Koerant tydperk van veertien dae vanaf die datum van (a) Deur die weglating in item 1 van die publikasie van hierdie kennisgewing in die Enige persoon wat beswaar wil aanteken woordomskrywing van "maand" Provinsiale Koerant teen die voorgestelde vasstelling moet soda

77 I PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL sk nige beswaar skriftelik by die Stadsklerk in blikasie van hierdie kennisgewing in die CITY OF JOHANNESBURG dien binne veertien dae na die datum van pu Provinsiale Koerant: blikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant AMENDMENTS TO SANITATION 0 I S OLIVIER (GENERAL) BYLAWS Stadsklerk OLIVIER Stadsklerk It is hereby notified in terms of section 96 of Munisipale Kantore Munisipale Kantore the Local Government Ordinance, 1939, that Posbus 50 Posbus 50 the Council has adopted further amendments Hartbeesfontein Hartbeesfontein to its Sanitation (General) By laws, published 24 Apri11985 under Administrators Notice 195 of April 1985 March Kennisgewing No 3/1985 Kennisgewing No 4/ , as amended The general purport of these amendments is to increase the tariff under these bylaws by CITY OF JOHANNESBURG approximately 15 % rlir Copies of the amendments are open for in VILLAGE COUNCIL OF HARTBEESFON AMENDMENT OFBUILDING BYLAWS spection at Room S218, Civic Centre, Braam TEIN fontein, Johannesburg, during office hours for 14 days from the date of publication of this no It is hereby notified in terms of section 96 of e in Provincial Gazette, ie from PROPOSED DETERMINATION OF the Local Government Ordinance, 1939, that Aticpril 1985the 24 the CHARGES FOR THE SUPPLY OF WATER Council intends further amending the Building Bylaws adopted by it under Admini Any person who desires to record his objec strators Notice 726 dated 16 lune 1976 tion to the said amendments shall do so in writ ing to the undermentioned within 14 days after Notice is hereby given in terms of the provi The general purport of the amendment is to the date of publication of this notice in the sions of section 808(3) of the Local Govern amend the clause which requires that all build Provincial Gazette ment Ordinance, 17 of 1939, as amended, that ings comprising more than Four storeys, must the Village Council has by special resolution have a minimum of two lifts determined certain charges for the supply of H H S VENTER water with effect from 1 April 1985, to provide Copies of the amendment are open for in Town Clerk for increased tariffs due to rising costs spectwin during office hours at the office of the Civic Centre Council at Room 5217, Civic Centre, Brum Braamfontein A copy of the special resolution of the fontein, for fourteen days from the date of Johannesburg Council and full particulars of the determina publication of this notice in the Provincial Ga 24 April 1985 Lion of charges referred to above, are open for zette, i e from 24 April 1985 inspection during ordinary office hours at the office of the Town Clerk, Municipal Offices, Any person who desires to record his objec Voortrekker Road, Hartbeesfontein, for a petion to the proposed amendment, must do so Hod of fourteen days from the date of publica in writing to the undermentioned within four STAD JOHANNESBURG lion of this notice in the Provincial Gazette teen days after the date of publication of this notice in the Provincial Gazette Any person who is desirous of recording his WYSIGINGS VAN DIE SANITASIE VER objection to the proposed determination, H H S VENTER ORDENINGE (ALGEMEEN) must lodge such objection in writing with the Town Clerk Town Clerk within fourteen days after the date PO Box 1049 Hiermee word ingevolge artikel 96 van die of publication of this notice in the Provincial Johannesburg Gazette 2000 Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be 24 April 1985 kend gemaak dat die Raad verdere wysigings van sy Sanitasieverordeninge (Algemeen), ge 0 1 S OLIVIER publiseer by Administrateurskennisgewing 195 Town Clerk van 10 Maart 1965, soon gewysig, aangeneem het Municipal Offices PO Box 50 STAD JOHANNESBURG Die algemene strekking van hierdie wysi Hartbeesfontein gings is om die tarief kragtens hierdie verorde 24 April 1985 WYSIGING VAN BOUVERORDENINGE range met ongeveer 15 % te verhoog Notice No 3/1985 Afskrifte vah die wysigings dae lank Daar word hiermee ingevolge artikel 96 van vanaf die datum van publikasie van hierdie die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, kennisgewing in die Provinsiale Koerant, dit kennis gegee dat die Raad voomemens is om wil se vanaf 24 April 1985, gedurende kantoor die Bouverordeninge wat by Administra DORPSRAAD VAN HARTBEESFONTEIN ure in Kamer 5218, Burgersentrum, Braam teurskennisgewing 726 van 16 Junie 1976 deur fontein, Johannesburg, ter insae hom aangeneem is, verder te wysig VOORGESTELDE VASSTELLING VAN Enigiemand wat beswaar teen die ge GELDE VIR DIE VERSKAFFING VAN Die algemene strekking van die wysiging is noemde wysigings wil maak, moet dit skriftelik WATER om die klousule te wysig waarby daar vereis by ondergenoemde doen binne 14 dae vanaf word dat alle geboue van meer as vier verdie die datum van publikasie van hierdie kennis pings, n minimum van twee hysers moet he gewing in die Provinsiale Koerant Kennisgewing geskied hierby ingevolge die bepalings van artikel 8B(3) van die Ordonnan Eksemplare van die wysiging le ter insae gesie op Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, soon ge durende kantoorure in die kantoor van die H H S VENTER wysig dat die Dorpsraad by spesiale besluit se Raad by Kamer 5217, Burgersentrum, Braam Stadsklerk kere gelde vir die verskaffing van water fontein, vir veertien dae vanaf die datum van Burgersentrum vasgestel het met ingang van 1 April 1985, om die publikasie van hierdie kennisgewing in die voorsiening te maak vir verhoogde tariewe as Provinsiale Koerant, dit wil Braamfontein se vanaf 24 April Johannesburg gevolg van stygende kostes April 1985 n Afskrif van die spesiale besluit van die Enigeen wat veriang om sy beswaar teen die Raad en voile besonderhede van die vasstel voorgestelde wysiging te bock te stel, moet dit ling van gelde waarna hierbo verwys word, is skriftelik doen by die ondergetekende binne gedurende gewone kantoorure ter insae by die veertien dae vanal die datum van die publikakantoor van die Stadsklerk, Munisipale Kan sie van hierdie kennisgewing in die Provintore, Voortrekkerweg, Hartbeesfontein, vir n siale Koerant CITY OF JOHANNESBURG ill tydperk van veertien dae vanaf die datum van DETERMINATION OF TARIFFS: publikasie van hierdie kennisgewing in die H H S VENTER SEWERAGE AND SANITATION Provinsiale Koerant Stadsklerk Posbus 1049 Enige persoon wat beswaar wil aanteken Johannesburg It is hereby notified in terms of section teen die voorgestelde vasstelling moet soda B(3) of the Local Governemnt Ordinance, nige beswaar skriftelik by die Stadsklerk in 24 Apri , that the Council has, by special resolu dien binne veertien dae na die datum van pu tion dated 27 March 1985

78 1416 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 (a) determined charges for drainage and dienste (buiten vir die planinspeksiegelde en STAD JOHANNESBURG plumbing services and the removal of sewage basiese frongeld) met ongeveer 15 % te versludge and manure in terms of the Standard hoeg en gelde gebaseer op waterverbruik met Drainage Bylaws proposed to be adopted by 20 %; en VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE the Council by resolutions dated 27 November J OHANNES BURG SE D ORPSBEPLAN 1984 and 29 January 1985; and (b) am die gelde vir die verwydering van NINGSKEMA, 1979 (WYSIGINGSKEMA rioolslyk en mis met ongeveer 9,5 % te ver 1383) (b) withdrawn its determination for such hoog; en charges made in terms of the Drainage and Kennis word hiermee gegee ingevolge artikel Plumbing Bylaws as published in Provincial (c) om voorsiening te maak vir die bereke 26 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Gazettes 4145 dated 13 May 1981, as amended, ning van die rioleringsplangelde op dieselfde D o rp e, 1965, dat die S t a dsr a ad n and 4331 dated 27 June 1984 grondslag as plunge/de vir verbouingswerk Ontwerpdorpsbeplanningskema opgestel het waar berekening volgens oppervlakte nie wat bekend sal wees as die Johannesburg The general purport of such special resolu moontlik is nie; en wysigingskema 1383 tion is (d) om die gelde vir riolerings en loodgietersdienste en vir die verwydering van Sol Hierdie skema sal n wysigingskema wees en (a) to increase the main sewer tariff ie the slyk en mis ingevolge artikel 80B(1) van die ge dit bevat die volgende voorstel: additional charge for drainage and plumbing noemde Ordonnanste vas te stel services (except for the plan inspection fees Om die geslote gedeelte van Waverleyweg, and basic frontage charge) by approximately Die vasstelling en intrekking word op t Gresswold (Deel van die Resterende Gedeelte 15 % and charges based on water consumption Junie 1985 van krag van Gedeelte 3 van die plaas Northview 57 IR) by 20 %; and langs die Gresswold Senior School van Be Afskrifte van die besluit en besonderhede staande Openbare Pad rm te to Opvosdkundig increase the charges for the removal of van sodanige vasstelling IS 14 dae lank vanaf hersoneer sewage sludge and manure by approximately die datum van publikasie van hierdie kennis 95 %; and gewing in die Provinsiale Koerant dit wil se Die uitwerking van hierdie skema is dat die vanaf 24 April 1985, gedurende kantoorure in geslote gedeelte van die pad n integrerende deel (c) to provide for the calculation of the draidie kantoor van die Rand, Kamer 8218 Bur van die skoolterrein sal vorm nage plan fees on the same basis as plan fees gersentrum, Braamfontein, ter insae for building alterations where assessment inbesonderhede van hierdie skema le ter insae terms of area is not possible; and Enigiemand wat beswaar teen sodanige vas in Kamer 798 Sewende Verdieping, Burgersen stelling en intrekking wil maak moot dit skrif tram, Braamfontein, Johannesburg, vir n tyd (d) to determine the charges for drainage telik by die Stadsklerk doen binne 14 dae perk van vier weke vanaf die datum van die and plumbing services and the removal of se vanaf die datum van publikasie van hierdie eerste publikasie van hierdie kennisgewing, wage sludge and manure in terms of section kennisgewing in die Provinsiale Koerant naamlik 24 April 1985, 8013(1) of the said Ordinance Enige beswaar of vertoo in verband met die The determination and withdrawal shall H H S VENTER skema moet skriftelik ingedien word by die come into effect on I June 1985 Stadsklerk Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg 2000, Copies of the resolution and binne particulars of n tydperk van vier weke vanaf die such determination bogenoemde datum are open to inspection Burgersentrum during office hours at the office of the Coun Braamfontein cil Room 5218 Civic Centre Braamfontein Johannesburg H T VEALE for 14 days from the date of publication of this 20C10 Waarnemende Stadsekretaris notice in the Provincial Gazette, ie from April 1985 April Burgersentrum 1111 Any person who desires to object to such determination JBraamfonteinohannesburg or withdrawal shall do so in writing to 24 the Town Clerk within 14 days after April 1985 CITY OF JOHANNESBURG the date of publication of this notice in the Provincial Gazette PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN NESBURG TOWN PLANNING SCHEME, H H S VENTER 1979 (AMENDMENT SCHEME 1383) Civic Centre Town Clerk Braamfontein Notice is hereby given in terms of section 26 of CITY OF JOHANNESBURG Johannesburg the Town planning and Township Ordinance, , that the City Council of Johannesburg has PROPOSED AMENDMENT TO 24 April JOHAN 1985 prepared a Draft Town planning Scheme, to be known as Johannesburg Amendment NESBURG Scheme TOWNPLANNING SCHEME, STAD JOHANNESBURG This scheme will be an amendment scheme (AMENDMENT SCHEME 1382) and contains the following proposal: To rezone the closed part of Waverley Road, Notice is hereby given in terms of section 26 VASSTELLING VAN TARIEWE: Gresswold (Part of Remaining Extent of Portion of the Town planning and Townships Ordi RIOLERING EN SANITASIE 3 of the Farm Northview 57 IR) adjacent to the nance, 1965, that the City Council of Johan Gresswold Senior School, from Existing Public nesburg has prepared a draft town planning Road to Educational scheme, to be known as Johannesburg Amendment Scheme 1382 die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, The effect of this scheme is that the closed kennis gegee dat die Raad by spesiale besluit part of the road will form an integeral part of the This scheme will be an Amendment Scheme gedateer 27 Maart 1985 school grounds and contains the following proposal: (a) tariewe vir riolerings en loodgieters Particulars of this scheme are open for inspec To rezone Erf 123 and Portions 100 to 109 of dienste en vir die verwydenng van rioolslyk en tion at Room 798, Seventh Floor, Civic Centre, Erf 726 Craighall Park Township, situated on mis ingevolge die Standaard Riolerings en Braamfontein, Johannesburg, for a period of the eastern side of Portland Avenue, to in Loodgietersverordeninge wat dit die voor four weeks from the date of the first publication dude a line of no access along the eastern neme is om kragtens besluite gedateer 27 No of this notice, which is 24 April 1985 boundaries of the properties vember 1984 en 27 Januarie 1985 deur die Raad te laat aanneem vasgestel het; en Any objection or representations in connec The effect of this scheme is to prohibit action with this scheme shall be submitted in cess across these residential erven (b) sy vasstelling vir sodanige gelde Inge writing to the Town Clerk, PO Box 1049, volge die Riolerings en Loodgietersverorde Johannesburg 2000, within a period of four Particulars of this scheme are open for inninge, gepubliseer in Provinsiale Koerante weeks from the abovementioned date spection at Room 789, Seventh Floor, Civic 4145 van 13 Mei 1981, soos gewysig, en 4331 Centre Braamfontein, Johannesburg, for a van 27 Junie 1984, ingetrek het period of four weeks from the date of the first H T VEALE publication of this notice, which is 24 April Die algemene strekking van sodanige Acting City spa Secretary 1985 slate besluit is Civic Centre Braamfontein Any objection or representations in connec (a) om die hoofrioleringstarief dit wil se die Johannesburg tion with this scheme shall be submitted in 1 bykomende geld vir riolerings en loodgieters 24 April 1985 writing to the Town Clerk, PO Box 1049, Jo

79 1 dorpsbeplanningskema PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL Dhannesburg , within a period of four Particulars of this scheme are open for in 1985 and any owner of rateable property or weeks from the abovementioned date spection at Room 789, Seventh Floor, Civic other person who so desires to lodge an objec Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a tion with the town clerk in respect of any mat H T VEALE priod of four weeks from the date of the first ter recorded in the provisional supplementary Civic Centre publication of this notice, which is 24 April valuation roll as contemplated in section 34 Acting City Secretary of Braamfontein 1985 the said Ordinance including the question Johannesburg whether or not such property or portion Any objections or representations in con 24 April 1985 thereof is subject to the payment of rates or is nection with this scheme shall be submitted in exempt therefrom or in respect of any ommiswriting to the Town Clerk, PO Box 1049, Jo sion of any matter from such roll shall do so hannesburg 2000, within a period of four within the said period weeks from the abovementioned date The form prescribed for the lodging of an STAD JOHANNESBURG HT VEALE objection is obtainable at the address indi Civic Centre Acting City Secretary cated below and attention is specifically di VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE Braamfontein rected to the fact that no person is entitled to JOHANNESBURGSE DORPSBEPLAN Johannesburg urge any objection before the valuation board NINGSKEMA, April 1985 unless he has timeously lodged an objection on the prescribed form (WYS1GINGSKEMA 1382) CJ VAN ROOYEN Town Clerk STAD JOHANNESBURG Kennis word hiermec ingevolge die bepalings van artikel 26 van die Ordonnansie op Voortrekker Square Civic Centre Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, gegee dat VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE PO Box 96 die Stadsraad van Johannesburg n ontwerp JOHANNESBURGSE DORPSBEPLAN Louis Trichardt opgestel het wat as die NINGSKEMA, Johannesburgse Wysigingskema 1382 bekend 24 April 1985 sal staan Notice No 9/1985 (WYSIGINGSKEMA 1358) Hierdie skema sal n wysigingskema wees en dit born die volgende voorstel: Kennis word hiermee ingevolge die bepahugs van artikel 26 van die Ordonnansie op Om Erf 123 en Gedeeltes 100 tot 109 van Ed Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, gegee dat PLAASLIKE BESTUUR VAN LOUIS 726 Craighallpark gela aan die oostekant die Stadsraad van Johannesburg n Ontwerp TRICHARDT van Portlandlaan te hersoneer om n geentoe dorpsbeplanningskema opgestel het wat as Jogengslyn longs die oostelike grense van die hannesburg se Wysigingskema 1358 bekend sal eiendomme in te sluit KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN staan VOORLOPIGE AANVULLENDE WAAR Die uitwerking van hierdie skema is om toe Hindle skema is n wysigingskema en dit DERINGSLYS AANVRA gang oor hierdie woonerwe te verbied bevat die volgende voorstel: Besonderhede van die skema It ter insae in (Regulasie 5) Om Gedeelte 367 van die pleas Doomfon Kamer 789, Sewende Verdieping, Burgersen tein 92 IR (Setlaarspark) synde die noordwestrum, Braamfontein, Johannesburg vir n tydtelike hoek van County en Cumberlandweg Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van perk van vier weke vanaf die datum van die (Kensington) van Residensieel 1 na Openbare die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van eerste publikasie van hierdie kennisgewing, Ooprinmte waarby n restaurant as n primate Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van naamlik 24 April 1985 reg toegelaat word, te hersoneer 1977), &eget dat die voorlopige aanvullende waarderingslys vir die boekjaar 1983/84 oop is Enige beswaar of verta in verband met Die uitwerking van hierdie skema is om toe vir inspeksie by die kantoor van die plaaslike hierdie skema moet skriftelik ingedien word te laat dat n restaurant op die terrein opgerig bestuur van Louis Trichardt vanaf 24 April aan die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannes word 1985 tot 24 Mei 1985 en enige eienaar van beburg 2000, binne n tydperk van vier weke vanaf die bogemelde datum Besonderhede van hierdie lasbare eiendom of ander persoon wat begerig skema le ter is ow n insae in Kamer 789, Sewende Verdieping, beswaar by die stadsklerk ten opsigte van enige aangeleentheid in die Burgersentrum, voodomge H T VEALE Braamfontein, Johannesburg, aanvullende waarderingslys, opgeteken, soos Burgersentrum p Braamfontein Johannesburg 24 April 1985 p Waarnemende Stadsekretaris it vir tydperk van via weke vanaf die datum in artikel 34 van die genoemde Ordonnansie waarop hierdie kennisgewing die eerste keer gepubliseer word, naamlik 24 Apri11985 beoog, in te dien, insluitende die vraag of sodanige eiendom of n gedeelte daarvan onderworpe is aan die betaling van eiendornsbelas: ring of daarvan vrygestel is, of ten opsigte van Enige beswaar of vertoe in verband met , 1 hierdie skema moet binne n tydperk van Vier weke vanaf bogenoemde datum skriftelik aan enige wegi ating van enige aangeleentheid uit die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg sodanige lys, doen sobinne gemelde tydperk 2000 gerig word Die voorgeskrewe vorm vir die CITY OF JOHANNESBURG indiening HTVEALE van n beswaar is by die adres hieronder aan WaamemendeStadsekretais gedui beskikbaar en aandag word spesifiek ge PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN Burgersentrum vestig op die reit dat Been persoon geregtig is NESBURG TOWN PLANNING SCHEME, Braamfontein om enige beswaar voor die waarderingsraad te 1979 Johannesburg opper tensy by n beswaar op die voorge 24 April I skrewe vorm betyds ingedien het Me (AMENDMENT SCHEME 1358) C 1 VAN ROOYEN Burgersentrum Stadsklerk Notice is hereby given in terms of section 26 Voortrekkerplein of the Town planning and Townships Ordi LOCAL AUTHORITY OF LOUIS Palms 96 nance, 1965, that the City Council of Johan TRICHARDT Louis Trichardt nesburg has prepared a Draft Town planning 0920 Scheme, to be known as Johannesburg NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO 24 April 1985 Amendment Scheme 1358 PROVISIONAL SUPPLEMENTARY Kennisgewing No 9/1985 VALUATION ROLL This scheme will be an amendment scheme and contains the following proposal: To rezone Portion 367 of the Farm Doom (Regulation 5) MEYERTON TOWN COUNCIL fontein 92 IR (Settlers Park) being the north western corner of County and Cumberland Notice is hereby given in terms of section 36 of the Local Authorities Rating Ordinance, DETERMINATION OF CHARGES Roads (Kensington) from Residential I to Public Open Space, permitting a restaurant as 1?// (Ordinance 11 of 1977), that the provisional supplementary valuation roll for the fi Notice is hereby given in terms of section a primary right vandal year 1983/84 is open for inspection at 80B(3) of the Local Government Ordinance, The effect of this scheme is to allow a res the office of the local authority of Louis 1939, that the Council has by special resolution taurant to be established on the site Trichardt from 24th April, 1985 to 24th May, dated 28 February 1985 determined charges

80 , Meyerton 1418 PROVINCIAL GAZE i 1E, 24 APRIL 1985 with respect to the Water Supply Bylaws with writing to the undermentioned within 14 days STADSRAAD VAN NELSPRUIT effect 1 April 1985 The general purport of the after the date of publication of this notice in determination of charges is to absorb the in I the Provincial Gazette creased selling price of the Rand Water Board WYSIGING VAN DIE VERORDENINGE P F COLIN al O ffices VIR DIE VASSTELLING VAN DIVERSE A copy of the said resolution and particulars Town Clerk PO MuBox14 GELDE of the determination are open for inspection Middelburg at the office of the Town Secretary, Municipal Transvaal Daar word hierby ingevolge artikel 96 van Offices, Meyerton, for a period of 14 (four 24 April 1985 die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 teen) days from date of publication hereof in soos gewysig bekend gemaak dat Stadsraad voornemens is om die Verordeningc vir die Provincial thegazette, viz 24 April 1985 Any person who wishes to object to the die Vasstelling van Diverse Gelde afgekondig STADSRAAD VAN MIDDELBURG amendment must lodge such objection in writ by Administrateurskennisgewing 1681 van 25 TRANSVAAL ing with the undersigned within 14 (fourteen) September 1974, soos gewysig, verder te wysig days of publication hereof in the Provincial Gazette on 24 April 1985 WYSIGING VAN VERORDENINGE BE Die algemene strekking van hierdie wysi TREFFENDE VASTE AFVAL ging is om n tarief daar te stel vir die aanwy TOWN CLERK sing van erfpenne Municipal Offices PO Box Daar word 9 hierby ingevolge artikel 96 van Afskriftc van die voorgestelde wysiging sal die Ordonnnsie op Plaaslike Bestuur, 1939 vir n tydperk van veertien (14) due vanaf Meyerton bekend gemaak dat die Stadsraad van Middel datum van publikasie van hierdie kennisge April 1985 burg van voornemens is om die verordeninge wing in die Provinsiale Koerant gedurende ge Notice No 495/1985 betreffende vaste afval, afgekondig by wane kantoorure by die kantoor van die Stud Administrateurskennisgewing 1181 van 24 sekretaris Munisipale Kantore Nelspruit ter Augustus 1977, soos gewysig, verder te wysig insae le en enige persoon wat beswaar teen so STADSRAAD VAN MEYERTON danige wysiging wil aanteken moot dit skrifte Die algemene strekking van die wysiging is lik by die Stadsklerk indien binne vcertien (14) om voorstening te maak vir die ingebruikne dae na datum van publikasie van hierdie ken ning van houereenhede van 1,1 kubieke nisgewing in die Provinsiale Koerant meter en corn n tarief daarvoor te bepaal Daar word hierby ingevolge artikel SOB(3) I Afskrifte van die voorgestelde wysiging 16 H 1 K MOLLER van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur die kantoor van die Stadsraad vir Stadsklerk 1939, insae by bekend gemaak dal die Rand by spesiale ler besluit van ri tydperk van veeiliep (14) 28 Februarie 1985 dae vanaf die &elde vasgestel het ten van publikasie hiervan in die Provtn opsigte van Watervoorsiening met in Stadhuis statitleinkoerant gang 1 April naamlik tot 8 Mei Die algemene strekking van Posbus 45 die vasstelling van gelde is om die verhoogde Enige persoon wat beswaar teen die ge Nelspruit aankoopprys van die Randwaterraad te absor noemde wysiging wens aan te token moat dit 1200 beer skriftelik!anne n tydperk van 14 dae vanaf die 24 April 1985 datum van publikasie van hierdie kennisge Kennisgewing No 22/1985 Afskrifte van hierdie wysigings le ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Munisi wing in die Provinsiale Koerant by die onder pale Kantoor Meyerton, vir n getekende doen tydperk van 14 (veertien) dae met ingang van datum van pu P F COLIN blikasie hiervan in die Provinsiale Koerant, Stadsklerk naamlik 24 April 1985 Munisipale Kantore Posbus 14 TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT Enige persoon wat beswaar teen genoemde Middelburg wysigings wens aan te teken, moat dit skrifte Transvaal lik binne 14 (veertien) dae na die datum van 24 April 1985 AMENDMENT TO THE BY 413 LAWS RELAT 24 publikasie van hierdie kennisgewing in die ING TO THE HIRE OF HALLS Provinsiale Koerant op 24 April 1985 by die ondergetekende doen Notice is hereby given in terms of the provi STADSKLERK TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT sions of section 80B(3) of the Local Govern ment Ordinance, 1939 as amended, that the Munisipale Kantore Town Council of Nelspruit has by special reso Posbus 9 AMENDMENTTO THE BYLAWS FOR lution, resolved to amend the By laws Reim FIXING SUNDRY FEES ing to the Hire of Halls, promulgated under Administrators Notice 201, dated 20th Fcbru 1960 April Kennisgewing No 495/ Notice is hereby given in terms of section 96 ary 1980, as amended, with effect as from 1st of the Local Government Ordinance 1939 as Apr il 1985 amended that the Town Council intends The general purport of this amendment is of further amending the Bylaws for Fixing Sunan administrative nature in so far as the refe TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG dry Fees promulgated under Administrators ranee in paragraph 1(e) of Section IV of the TRANSVAAL Notice 1681 dated 25 September 1974 as Annexure to the Bylaws Relating to the Hire amended of Halls, to section 79(15)(a) of the Local Go AMENDMENT TO REFUSE (SOLID The general purport of this amendment is to vemment Ordinance, Ordinance 17 of 1939, WASTES) BYLAWS levy a tariff for the indication of erf beacons must be amended to refer to section 79(16)(a) of the said Ordinance Copies of the proposed amendment will be It is hereby notified in terms of section 96 of open for inspection at the office of the Town Copies of the amendment is open for ins Local Government Ordinance, 1939, that Secretary, Municipal Offices, Nelspruit, for a tion during normal office hours at the office of the Town Council of Middelburg intends period of fourteen (14) days from the date of the Town Secretary, Municipal Offices, Nel amending the refuse (solid wastes) bylaws of publication of this notice in the Provincial Ga spruit, for a period of fourteen (14) days from the Middelburg Municipality published under zette Any person who desires to lodge an ob the date of publication of this notice in the Administrators Notice 1181 dated 24 August jection to the proposed amendment must do Provincial Gazette Any person who desires to 1977, as amended so, in writing to the Town Clerk within four lodge an objection to the proposed amendteen (14) days from the date of publication of ment must do so, in writing to the Town Clerk The general purport of this amendment is to this notice in the Provincial Gazette within fourteen (14) days from the date of puimplement the use of container units of 1,1 blication of this notice in the Provincial Gacubic meter and to determine charges for the zette use thereof H1 K MULLER Town Clerk Copies of the proposed amendment are H 1 K MULLER open to inspection at the office of the Town Town Clerk Secretary for a period of fourteen (14) days Town Hall Town Hall from the date of publication hereof in the Pro PO Box 45 PO Box 45 vincial Gazette, that is until 8 May 1985 Nelspruit Nelspruit Any peison who desires to record his objet 24 April April 1985? tion to the said amendment shall do so in Notice No Notice No 23/1985

81 I Posbus II PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL STADSRAAD VAN NELSPRUIT STADSRAAD VAN NELSPRUIT gewysig, bekend gemaak dat die Stadsraad voornemens is om die Verordening vir die WYSIGING VAN DIE VERORDENINGE WYSIGING VAN VERORDENINGE BE Beheer oor Ontvlambare Vloeistowwe en Stow BETREFFENDE DIE HUUR VAN SALE TREFFENDE DIE NELSPRUITSE VLIEG VELD we afgekondig by Administrateurskennisgewing 354 van 8 Mei 1957, soos gewysig, verder te wysig Daar word hierby ingevolge artikel 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, Daar word hierby ingevolge artikel 96 van Die algemene strekking van hierdie wysiging 1939, soos gewysig, bekend gemaak dat die die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, is om vir seker boete en tariefverhogings Stadsraad van Nelspruit by spesiale besluit, soos gewysig, bekend gemaak dat die Stads voorsiening te maak besluit het om die Verordeninge Betreffende raad voomemens is orn die verordeninge bedie Huur van Sale, afgekondig by Administra treffende die Nelspruitse Vliegveld afgekon Afskrifte van die voorgestelde wysiging sal vir n tydperk van veertien (14) dae vanaf datum teurskennisgewing 201 van 20 Februarie 1980, dig by Administrateurskennisgevang 1848 van van soos gewysig, met ingang vanaf publikasie van hierdie kennisgewing in die 1 April Oktober 1975, soos gewysig, verder te Provinsiale Koerant gedurende verder te wysig gewone wysic kantoorure by die kantoor van die Stadsekre Die algemene strekking van hierdie wysi Die algemene strekking van hierdie wysi tans, Munisipale Kantore, Nelspruit, ter insae ging is bloot administratief van aard insoverre ging is orn n nuwe basis van berekening van la en enige persoon wat beswaar teen sodaas wat die verwysing in paragraaf 1(e) van parkeer en landingsgelde daar te stet nige wysiging wil aanteken moet dit skriftelik Deel IV van die Bylae tot die Verordeninge by die Stadsklerk indien binne veertien (14) Betreffende die Hour van Sale van die Munisi Afskrifte van die voorgestelde wysiging sal dae na datum van publikasie van hierdie kenpaliteit Nelspruit na artikel 79(15)(a) van die vir n periode van veertien (14) dae vanaf nisgewing in die Provinsiale Koerant Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, Ordonnan datum van publikasie van hierdie kennisgesie 17 van 1939, vervang word met n verwysing wing in die Provinsiale Koerant gedurende ge H 1 K MULLER na artikel 79(16)(a) van die gemelde Ordon wove kantoorure by die kantoor van die Stad Stadsklerk nansie sekretaris, Munisipale Kantore, Nelspruit, ter Stadhuis insae 16 en enige persoon wat beswaar teen so Posbus 45 Afskrifte van hierdie wysiging le ter insae danige wysiging wil aanteken moet dit skrifte Nelspruit gedurende gewone kantoorure by die kantoor lik by die Stadsklerk indien binne veertien (14) 1200 ilvan die Stadsekretaris, Munisipale Kantore dae na datum van publikasie van hierdie ken 24 April 1985 Nelspruit, vir n tydperk van veertien (14) dae nisgewing in die Provinsiale Koerant Kennisgewing No 21/1985 vanaf datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant Enige H1 K MOLLER persoon wat beswaar teen die voorgestelde Stadsklerk wysiging wil mask, moet dit skriftelik by die Stadsklerk indien binne veertien (14) dae na Stadhuis datum van publikasie van hierdie kennisge TRANSVAAL BOARD FOR THE DE posboa 45 wing in die Provinsiale Koerant VELOPMENT OF PERURBAN AREAS Nelspruit 1200 AMENDMENT TO TOWN LANDS BY H1 K MULLER 24 April 1985 LAWS Stadsklerk Kennisgewing No 20/1985 Stadhuis It is hereby notified in terms of the provisions ll 45 of section 96 of the Local Government Ordi Nelspniit nance, 1939, that it is the Boards intention to 1200 amend the Town lands Bylaws in order to allow 24 April 1985 TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT only tenants of the town lands of Paardekop to Kennisgewing No 23/1985 AMENDMENT TO BYLAWS RELATING graze animals on the town lands TO THE CONTROL OF INFLAMMABLE Copies of these amendments are oen for LIQUIDS AND SUBSTANCES inspection in Room A407 at the Boards Head Office, 320 Bosman Street, Pretoria, for a Notice is hereby given in terms of section 96 of period of fourteen days from the date of the Local Government Ordinance, 1939, as publication hereof TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT amended, that the Town Council intends further amending the ByLaws relating to the Control of Anio phrseonsaridhoamdeesnirdemsetnotsremcoursdt hiso osbje AMENDMENT TO NELSPRUIT AERO Inflammable Liquids and Substances promul lion en DROME BY LAWS 354 dated writing to the undermentioned within 14 days gatedmay19und5e7r, 8 d nadministrators m Notice after the date of publication of this notice in the Provincial Gazette Notice is hereby given in terms of section 96 The general purport of this amendment is to of the Local Government Ordinance, 1939, as provide for certain penalty and tariff increases B G E ROUX amended, that the Town Council intends Copies of the proposed amendment will be Secretary further amending the Nelspruit Aerodrome PO Box 1341 By laws promulgated under Administrators open for inspmtien at the office of the Town Pretoria Notice 1848 dated 22 October 1975, as Secretary, Mumeipal Offices, Nelspruit, fora period of fourteen (14) days from the date of 24 April 1985 amended publication of this notice in the Provincial Notice No 34/1985 The general purport of this amendment is to Gazette Any person who desires to lodge an bring about a new basis for the calculation of objection to the proposed amendment must do parking and landing fees so in writing to the Town Clerk within fourteen (14) days from the date of publication TRANSVAALSE RAAD VIA DIE ONTWIK Copies ofthe proposed amendment will be of this notice in the Provincial Gazette KELING VAN BUITESTEDELIKE open for inspection at the office of the Town GEBIEDE Secretary, Municipal Offices, Nelspruit, for a 11 1 K MULLER period of fourteen (14) days from the date of Town Clerk WYSIGING VAN DORPSGRONDEVEROR publication of this notice in the Provincial Ga Town Hall DENINGE zette Any person who desires to lodge an ob PO Box 45 jection to the proposed amendment must do so Nelspruit Daar word bekend gemaak, ingevolge die in writing to the Town Clerk within (14) four 1200 bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op teen days from the date of publication of this 24 Plaaslike April 1985 Bestuur, 1939, dat die Raad van notice in the Provincial Gazette Notice No 21/1985 voomeme is om die Dorpsgrondeverordeninge te wysig ten einde slegs huurders van die dorpsgronde van Paardekop toe te laat om diere H 1 K MULLER op die dorpsgronde te laat wei Town Clerk STADSRAAD VAN NELSPRUIT Afskrifte van hierdie wysigings le ter insae in Kamer A407 by die Raad se Hoofkantoor, Hall WYSIGING VAN DIE VERORDENINGE Bosmanstraat Pretoria, vir tydperk van PO Box 45 VIR DIE BEHEER OOR ONTVLAMBARE na 320, IDTown veertien doedie datum van publikasie Nelspruit VLOEISTOWWE EN STOW WE hiervan April 1985 Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Enige persoon wat beswaar teen genoemde Notice No 20/1985 Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos wysigings wil aanteken moet dit skriftelik binne

82 1420 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL dae na die datum van publikasie van hierdie Ordinance, No 17 of 1939, that the Town Particulars of this scheme are open for in kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die Council of Potchefstroom has resolved to close spection at Rooms Nos 6057 and 3022, Munito ondergetekende doen permanently a portion of Erf 408, Dassierand, na, Van der Walt Street, Pretoria, for a period measuring approximately 1,1407 ha of four weeks from the date of the first publi B G E ROUX cation of this notice, which is 24 April 1985 Sekretaris A plan indicating the portion of the park to Posbus 1341 be dosed permanently, will lie for inspection The Council will consider whether or not the Pretoria during office hours at the office of the Town Scheme should be adopted 24 April 1985 Secretary, Room 310, Municipal Offices, Wol Kennisgewing No 34/1985 marans Street, Potchefstroom, for a period of Any owner or occupier of immovable pro 60 days as from 24 April 1985 perty within the area of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, or within two kilo Any person who wishes to object to the pro meteres of the boundary thereof, has the right posed permanent closing of the relevant park to object to the Scheme or to make represen portion, must lodge such objection in writing tations in respect thereof and if he wishes to TOWN COUNCIL OF PIETERSBURG with the undersigned on or before 24 June do so, he shall within four weeks of the first 1985 publication of this notice, which is 24 April AMENDMENT OF SEWERAGE CHARGES 1985, inform the Town Clerk, PO Box 440, Pre C J F DU PLESSIS toria 0001, in writing of such objection re Notice or Town Clerk is hereby given in terms of the provi presentation and shall state whether or not he sions of section 80B of the Local Government Municipal Offices wishes to be heard by the local authority Tele Ordinance, 1939, that the Town Council of Potchefstroom phonic enquiries may be made at telephone Pietersburg intends to amend the determination 24 April extension 494 of charges for sewerage Notice No 31/1985 This amendment of charges shall come into P DELPORT operation on 1 July 1985 and Town Clerk makes provision for the increase of industrial effluent tariffs 24 April 1984 STADSRAAD VAN POTCHEFS ntoom Notice No 112/1985 Copies of the above amendments together with the resolution of the Town Council in this regard are available for inspection during nor VOORGENOME PERMANENTS SLUT mal office hours at Room 408 Civic Centre, TING VAN GEDEELTE VAN ERF 408 Pictersburg for DASSIERAND a period of fourteen (14) days as % from date of publication of this notice STADSRAAD VAN PRETORIA Kennis geskied hiermee ooreenkomstig die van artikel 68 van die Ordonnansie VOORGESTELDE WYSIG1NG VAN DIE Any person who wishes to object against the proposed amendment of charges must lodge his op plaaslike Bestuur, No 17 van 1939 dat die PRETORIA objection in writing with the undersigned within DORPSBEPLANNINGSKEMA, Stadsraad van Potchefstroom besluit het om n 1974: D 0 RPS BEPLA NN IN GSWYSI 14 days from date of publication of this notice in gedeelte van Erf 408, Dassierand, groot onge GINGSKEMA 1562 the Provincial Gazette veer 1,1407 ha, permanent te sluit 3 A DOTES n Plan wat die gedeelte van die park wat ge Die, Stadsraad van Pretoria het n ontwerp Civic Centre Town Clerk sluit sal word, aantoon, sal gedurende kan wysiging van die Pretoria dorpsbeplanning Pietersburg toorure ter insae le by die kantoor van die skema, 1974, opgestel wat bekend sal staan as 24 April 1985 Stadsekretaris, Kamer 310, Munisipale Kan Dorpsbeplanningswysigingskema 1562 tore Wolmaransstraat Potchefstroom vir n Hierdie ontwerpskema bevat die volgende tydperk van 60 dae gereken vanaf 24 April voorstel: 1985 STADSRAAD VAN PIETERSBURG Enige persoon wat teen die voorgenome n WYsiging van die Pretoria dorpsbeplan ngskema, 1974, ten einde die WYSIGING VAN R1OOLGELDE soncring "Al permanente sluiting van die onderhawige nt parkgedeelte beswaar wil maak, moet soda gemene besigheid" ten opsigte van n gedeelte Kennisgewing geskied Hume van ingevolge die nige skriftelike beswaar indien by die kantoor gekonsolideerde Erf 1126, Sunnyside, wat bepalings van make! 808 van die Ordonnansie van die ondergetekende, voor of op 24 Junie verkeerdelik uit die Pretoria dorpsbeplan oe Plaaslike Bestitur, 1939, dat die Stadsraad van ningskema, 1974, weggelaat is, terug te pleas 1985 Pietersburg voomemens is om die gelde ten Die eiendom is op naam van Caledon opsigte van riolering te wysig CJ F DU PLESSIS Sqaure (Edms) Bpk geregistreer Die wysiging van gelde tree op Julie 1985 in Stadsklerk 1 Besonderhede van hierdie Skema 16 ter werking en maak voorsiening vir die verhoging Munisipale!Came" insae in Kamers Nos 6057 en 3022, Munitoria, van tanewe vir nywerheidsuityloeisel Potchefstroom Van der Waltstraat, Pretoria, vir n tydperk 24 April 1985 van vier weke van die datum van die eerste Afskrifte van die wysiging van die rioolgelde Kenmsgewing No 31/1985 publikasie van hierdie kennisgewing af, naamtesame met die tersaaklike raadsbeshut le gedurende die gewone kantoorure ter insae by Pk 24 April 1985 Kamer 408, Burgersentrum, Pietersburg vir n Die Read sal die Skema oorweeg en besluit tydperk van veertien (14) dae vanaf datum van of dit aangeneem moet word publikasie van hierdie kennisgewing CITY COUNCIL OF PRETORIA Enige eienaar of okkupeerder van vaste Enige persoon wat beswaar teen die voorge eiendom binne die gebied van die Pretoria stelde wysiging van gelde wil maak, moet PROPOSED AMENDMENT OF THE PRE dorpsbeplanningskema, 1974, of binne twee sodanige beswaar by die ondergetekende indien TORIA TOWNPLANNING SCHEME, 1974: kilometer van die grens daarvan, het die reg binne 14 dae na datum van publikasie hiervan in TOWN PLANNING AMENDMENT om teen die Skema beswaar te maak of om die Provinsiale Koerant SCHEME 1562 vertoe ten opsigte daarvan te rig en, indien hy dit wil doen, moet by die Stadsklerk, Posbus I A DOTES 440, Pretoria 0001, binne vier weke van die Stadsklerk The City Council of Pretoria has prepared a eerste publikasie van hierdie kennisgewing, Burgersentrum draft amendment to the Pretoria Town plan naamlik 24 April 1985, skriftelik van sodanige Pietersburg ning Scheme, 1974, to be known as Townplan beswaar of vertoe in kennis stel en vermefd of 24 April 1985 ning Amendment Scheme 1562 hy deur die plaaslike bestuur gehoor wil word draft scheme contains the following of nie Telefoniese navrae kan by telefoon Thisnommer , bylyn 494, gedoen word proposal: An amendment of the Pretoria Townplan TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM nin Scheme,1974, in order to reinstate the P DELPORT zoning of "General Business" in respect of a Stadsklerk PROPOSED PERMANENT CLOSING OF A portion of consolidated Ed 1128, Sunnyside PORTION OF ERF 408, DASSIERAND which was erroneously omitted from the Pre 24 Apri11985 toria Townplanning Scheme, 1974 Kennisgewing 112/1985 Notice is hereby given in terms of the provi The property is registered in the name of sions of section 68 of the Local Government Caledon Sqaure (Ply) Ltd is

83 1 Town PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL CITY COUNCIL OF PRETORIA eerste publikasie van hierdie kennisgewing, SCHWEIZER RENEKE MUNICIPALITY naamlik 17 April 1985, skrifteik van sodanige beswaar of vertoe in Bennis stel en vcrmeld of PROPOSED AMENDMENT TO THE PRE hy deur die Plaaslike Bestuur gehoor wil word DETERMINATION OF CHARGES TORIA TOWN PLANNING SCHEME, 1974: of nic Telefoniese navrae Ban by telefoon TOWN PLANNING AMENDMENT nommer , bylyn 494, gedoen word TOWNLANDS SCHEME 1559 The City Council of Pretoria In has prepared terms of the provisions of section 808(8) a draft amendment to the Pretoria Town plan P DELPORT of the Local Government Ordinance, 17 of ning Scheme, 1974, to be known as Town plan Stadsklerk 1939, it is hereby notified that the Village ning Amerce, Scheme 1559 April 1985 Council of Schweizer Reneke has d by special Kennisgewing No 111/1985 resolution determined the Charges as set out This draft scheme contains the following in the undermentioned Schedule with the effect from 1 February 1985 proposal: Amendment of clauses 4, 22, 24 and 25 of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, in SCHEDULE order to simplify and expedite the calculation of the floor space of a building TOWN COUNCIL OF SANDTON TARIFF OF CHARGES Particulars of this scheme are open for in PROPOSED GRANT OF SERVITUDE spection at Rooms Nos 6057 and 3022, Muni 1 Grazing (a) for the keeping of animals by OVER ERF 90 BUCCLEUCH TOWNSHIP IN toria, Van der Walt Street, Pretoria, for a pe occupants in Town FAVOUR OF ESCOM rind of four weeks from the date of the first (i) Large stock per head per month publication of this notice, which or part is 24 April 1985 (Notice in terms of section 79(18) of the thereof: R1,00 Local Government Ordinance, 1939) Notice is (ii) Small stock The Council will consider whether or not the per head per month or part hereby given that the Town Council of Sandthereof: R0,50 ton intends, subject to the approval of the Ad ministrator in terms of section 79(18) of the scheme should owner be or adopted occupier Any of immovable pro (b) Stock in Transit and for sale Local Government Ordinance, 1939 to grant perry within the area of the Pretoria Town Escom a servitude 80 m2 in extent over Erf (i) Large stock per 24 hours or part thereof: planning Scheme 1974, or within two kilome 90 Buccleuch 10c ters of the boundary thereof has the right to object to the scheme or to make representa Further particulars as well as a plan indicat (ii) Small stock per 24 hours or part thereof: tions in respect thereof and if he wishes to do ing the land in question can be inspected in 05c so he shall within four weeks of the first _pubii Room 506, Civic Centre West Street Sancation of this notice, which is 17 April 1985 in down, Sandton, during normal office hours for 2 Delivery of sand, ground and gravel: form the Town Clerk, PO Box 440 Pretoria a period of fourteen days from date of publica R5,50 perm in writing of such objection or represen don of this notice and any objections must be Cation and shall state whether or not he wishes lodged with the undersigned in writing not to be heard by the Local Authority Tele later than 8 May 1985 (a) Stone per year: R50,00 phonic enquiries may be made at telephone , extension Licences; To quarry for and remove (b) Crushed stone per m3 or part thereof: P P DE JAGER 121, 00 Clerk P DELPORT PO Box (c) Slasto per kg or pan thereof: Town Clerk Sandton R6,00 24 April Notice No 111/1985, 24 April 1985 Notice No 38/1985 Municipal Offices Schweizer Reneke 24 April 1985 STADSRAAD VAN PRETORIA Notice No 6/1985 STADSRAAD VAN SANDTON 0 VOORGESELDE WYSIGING VAN DIE PRETORIA DORPSBEPLANNINGWYSI BEOOGDE VERLENING VAN SERWI GINGSKEMA, 1974: DORPSBEPLANNING TUUT OOR ERF 90 BUCCLEUCH TEN SKEMA 1559 GUNSTE VAN EVKOM 0 24 N T P VAN ZYL Town Clerk MUNISIPALITEIT SCHWEIZER RENEKE Die Stadsraad van Pretoria het n ontwerp (Aangeleentheid in terme van artikel 79(18) VASSTELLING VAN GEIDE wysiging vah die Pretoria dorpsbeplanning van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, skema 1974, opgestel wat bekend sal staan as 1939) Kennisgewing geskied hiermee dat die DORPSGRONDE Dorpsbeplanningwysigingskema 1559 Stadsraad van Sandton beoog om, onderhewig aan die goedkeuring van die Administrateur Hierdie ontwerpskema bevat die volgende in tcrme van artikel 79(18) van die Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) Ordonnanvoorstel: van die Ordonnansie op Plaaslike sic Bestuur op Plaaslike Bestuur, 1939, n senvituut oor Er[ 1939, Ordonnansie 17 van 1939, word hierby Wysiging van klousules 4, 22, 24 en 25 van 9D Buccleuch aan Evkom te gee bekend gemaak dat die Dorpsraad van die Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, om Verdere besonderhede rowel as n plan wat Schweizer Reneke by spesiale besluit die tasodoende die berekening van die vloerruimte die grond aandui le ter insac in Kamer 506, riewe soos in die onderstaande Bylae uiteenvan n gebou te vereenvoudig en te bespoedig Munisipale Kantore, Burgersentum, Wes gesit van 1 Februarie 1985 vasgestel het Besonderhede van hierdie skema 16 ter straat, Sandown, Sandton, gedurende kaninsae in Kamers Nos 6057 en 3022, Munitoria, toonire vir n tydperk van veertien doe van BYLAE Van der Waltstraat, Pretoria, vir n tydperk datum van die publikasie van hierdie kennissewing, en enige besware moet voor 8 van vier weke van die datum van die eerste Mei TARIFF VAN GELDS publikasie van hierdie kennisgewing af, naam 1985 by die ondergemelde ingedien word lik 24 April Weiding (a) Vir die aanhou van diere Die Raad sal die skema oorweeg en besluit P P DE JAGER deur okkupante in die dorp: of dit aangeneem moet word Stadsklerk Posbus (i) Grootvee per stuk per maand of gedeelte Enige eienaar of okkupeerder van vaste Sandton daarvan: R10 eiendom binne die gebied van die Pretoriadorpsbeplanningskema, , of binne twee (ii) Kleinvee per stuk per maand of gedeelte Aoril 1985 kilometer van die grens daarvan, het die reg om teen die skema beswaar te mask of om Kennisgewing No 38/1985 daarvan: 50c vertoe ten opsigte daarvan te rig en indien hy (b) Vir vee in deurtog of vir verkoping: dit wil doen, meet hy die Stadsklerk, Posbus (i) Grootvee per stuk per 24 uur of gedeelte 440, Pretoria 0001, binne vier weke van die daarvan: 10c

84 1422 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 (ii) Kleinvee per stuk per 24 uur of gedeelte TOWN COUNCIL OF VANDERBULPARK Town Secretary for a period of fourteen days daarvan: 05c from the date of publication hereof in the ADOPTION OF MILK BYLAWS Provincial Gazette 2 Lewering van sand, grond en gruis: R5,50 perma Notice is hereby given in terms of section 96 Any person who desires to record his objec 3 Lisensies vir die uitgraaf en verwydering (bis) of the Local Government Ordinance 17 of [ions to the said amendment must do so in van: 1939, that the Town Council of Vanderbijlpark writing to the undermentioned within fourteen intends, subject to the Administrators approval days after date of publication of this notice in the (a) Klip per jaar: R50,00 to revocate the existing Milk Bylaws published Provincial Gazette under Administrators Notice No 778 of 24 May (b) Gemaalde klip per in3 of gedeelte door 1972 and to adopt the amended Milk Bylaws P I GEERS van: RI,00 with effect from the date on which it is published Town Clerk in the Provincial Gazette by the Administrator (c) Platklip per kg of gedeelte daarvan: Municipal Offices 86,00 PO Box Copies of the Bylaws are open for inspection in the office of the Town Secretary Room 202, Verwoerdburg NTP VAN ZYL0140 Munisipale Kantore Municipal Office Building, Klasic Havenga 24 April 1985 Schweizer Reneke Stadsklerk Street, Vanderbijlpark fora period of 14 days Notice No 23/ from date of publication of this notice in the April 1985 Kennisgewing No 6/1985 Provincial Gazette Any person who desires to record his objection against the adoption of the bylaws must do so in writing to the undermentioned before or on STADSRAAD TOWN COUNCIL OF SPRINGS 15 May VAN VERWOERDBURG 1985 C BEUKES WYSIGING VAN BOUVERORDENINGE CLOSING OF A PORTION OF COPPER Town Clerk ROAD, NEW ERA PO Box 3 Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Vanderbijlpark Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939) bekend gemaak dat Notice is hereby given in terms of section of the Local Government Ordinance, 17 of 24 April 1985 die Stadsraad van Verwoerdburg van voorneme 1939, hereinafter referred to as the Ordinance, Notice No 20/1985 is om die Bouverordeninge soos deur die Admi nistrateur vasgestel, te wysig met ingang van 1 that the Town Council of Springs intends to Januarie 1985 permanently close a portion of Copper Road, New Era Die algemene strekking van hierdie wysiging STADSRAAD VAN VANDERBULPARK is om voorsiening te maak vir procedure in die Further particulars and a plan regarding the finale inspeksieproses en aangeleenthede in intended permanent closure lie open for in AANVAARDING VAN MEEKVERORDEverband daarmee spection during ordinary office hours at the of NINGE fire of the undersigned Afskrifte van hierdie wysiging le gedurende Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa kantoorure ter insae by die kantoor van die Any person who wishes to object to the pro lings van artikel 95 (bis) van die Ordonnansie op Stadsekretaris vir n tydperk van veertien dae posed permanent closing or who may have a Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, dat die Stalls vanaf datum van publikasie hiervan in die claim for compensation should such closing be raad van Vanderbijlpark van voorneme is om Provinsiale Koerant carried out, must lodge his objection and/or onderworpe aan die goedkeuring van die Admiclaim in writing with the Council not later than nistrateur die bestaande Melkverordeninge soos Enige persoon wat beswaar teen genoemde sixty (60) days from publication hereof, which afgekondig byadministrateurskennisgewing No, wysiging wens aan te teken moet dit skriftelik date is 24 April van 24 Mei 1972 te herroep en die gewysigde binne veertien dae na die datum van publikasie H A DU PLESSIS Melkverordeninge aan te neem vanaf die datum van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Town Secretary waarop dit deur die Administrateur in die Koerant by die ondergetekende doen Civic Centre Provinsiale Koerant afgekondig word Springs 24 April 1985 Afskrifte van die Verordeninge 16 ter insae in P J GEERS Notice No 35/1985 die kantoor van die Stadsekretans, Kamer 202, Stadsklerk STADSRAAD VAN SPRINGS Munisipale Kantoorgebou Klasie Havenga Munisipale Kantore street, Vanderbijlpark vir n tydperk van 14 dae Posbus na publikasie van hierdie kennisgewing in die Verwoerdburg Provinsiale Koerant April 1985 Enige persoon wat beswaar teen die aanname Kennisgewing No 23/1985 van die Verordeninge deur die Stadsraad wil SLUITING VAN N GEDEELTE VAN COP aanteken, moet dit skriftelik voor of op 15 Mei PERSTRAAT, NEW ERA 1985 by die ondergetekende indien Kennis geskied hiermee kragtens artikel 67 C BEUKES Posbus 3 van die Ordonnansie op Plaashke Bestuur, 17 Stadsklerk TOWN COUNCIL OF SANDTON Vanderbijlpark van 1939, hierna die Ordonnansie genoem dat 1900 die Stadsraad van Springs voornemens is om n 24 April 1985 AMENDMENT TO BUILDING BY LAWS gedeelte van Copperstraat, New Era, perma Kennisgewing No 20/1985 nent te sluit It is hereby notified in terms of section 96 of Nadere besonderhede en n plan oor die the Local Government Ordinance, 1939, that voorgenome sluiting le ter insae by die kan the Council proposes to further amend the toor van die ondergetekende gedurende ge Building Bylaws adopted under Administra wone kantoorure tors Notice 1150 of 17 August 1977, as TOWN COUNCIL OF VERWOERDBURG amended Iedereen wat beswaar teen sodanige shifting wens aan te teken of n eis om skadevergoe AMENDMENT TO BUILDING BYLAWS The general purport of the proposed amend ding sal he indien die sluiting uitgevoer word, meat is to limit the amount to be deposited word versoek om sy beswaar en/of eis nie later It is hereby notified in terms of section 96 of with the Council in respect of security for the nie as sestig (60) dae vanaf datum van publika the Local Government Ordinance, 1939, (Ordi removal and clearing of building rubble/rubsie hiervan, welke datum 24 April 1985 is, nance 17 of 1939), that the Town Council of bish to a maximum of R5 000 skriftelik by die Read in te dien Verwoerdburg intends amending the Building Bylaws stipulated by the Administrator, as Copies of the proposed amendment are from 1 January 1985 lying for inspection dunng office hours at the H A DU PLESSIS office of the Council for a period of fourteen Stadsekretaris The general purport of this amendment is to days from the date of the publication of this Burgersentrum make provision for the procedure in the final notice in the Provincial Gazette Springs inspection process and matters related to it Any person who desires to object to the said 24 April 1985 Copies of the said amendment are open to amendment shall do so in writing to the under Kennisgewing No 35/ inspection during office hours at the office of the signed within fourteen days after the date of 11

85 PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL k publication of this notice in the Provincial Ga gewing in die Provinsiale Koerant naamlik 24 April 1985, that is not later than the 22nd of _ zette, viz 24 April 1985 April 1985 June 1985 G DE BEER P P DE JAGER P P DE JAGER Town Clerk Town Clerk Stadsklerk 24 April 1985 Burgersentrum Posbus Civic Centre PO Box Sandton 2146 Sandton DORPSRAAD VAN GRASKOP ARri April 1985 Kenmsgewing No 39/ VOORGESTELDE PERMANENTE SLUI Notice No 39/1985 TING VAN DIE RESTANT VAN ERF 662 GRASKOP TOWN COUNCIL OF GRASKOP Hiermee word ingevolge artikel 68 van die STADSRAAD VAN SANDTON Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Or PROPOSED CLOSING OF THE REMAIN donnansie No 17 van 1939), soos gewysig, ken WYSIGING VAN BOUVERORDENINGE ING EXTENT OF ERF 662 GRASKOP nis gegee dat die Dorpsraad van Graskop van voornemens is om by die Administrateur van Transvaal aansoek te doen vir die permanente Daar word hierby ingevolge artikel 96 van Notice is hereby given in terms of section 68 sluiting van die Restant van Erf 662 Graskop die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, of the Local Government Ordinance, 1939 bekend gemaak dat die Raad voornemens is ( Ordinance No 17 of 1939), as amended, of the Die Restant van Erf 662 Graskop staan beom die Bouverordeninge deur die Raad aan Town Council of Graskops intention to kend as die "Markplein" Die sluiting sal gegeneem by Administrateurskennisgewing 1150 apply to the Administrator of the Transvaal for skied ten einde dit moontlik te maak om die van 17 Augustus 1977, soos gewysig, verder te the permanent closing of the Remaining Extent erf te kan onderverdeel vir die doeleindes van wysig of Erf 662 Graskop, p n openbare pad en vir nywerheidsdoeleindes Die algemene strekking van die voorge The Remaining Extent of Erf 662 is known as n Plan van die voorgestelde sluiting asook stelde wysiging is om die bedrag van die depo the "Market Square" The closing will be done die relevante dokumente 16 gedurende gesito betaalbaar aan die Raad ten opsigte van to allow the subdivision of the abovemen wone kantoorure ter insae by die kantoor van die verwydering en opruiming van bouers boned erf for the purpose of a public road and die Stadsklerk van Graskop Enige besware puin, te beperk tot n maksimum van R5 000 for industrial purposes teen die voorgestelde sluicing en/of eise vir skadevergoeding as gevolg van die voorge Afskrifte van die voorgestelde wysiging le A plan of the proposed closing as well as the stelde sluiting van die erf moat by die Stadster insae by die kantoor van die Read vir n relevant documents are open for inspection klerk, Posbus 16, 1270 Graskop binne sestig tydperk van veertien dae vanaf die datum van during normal office hours at the office of the (60) dae vanaf die 24ste April 1985 ingedien publikaiie hiervan in die Provinsiale Koerant Town Clerk of Graskop Any objections word dit wil se nie later as die 22ste Rink against the proposed closing of the erf and/or 1985 nie Enige persoon wat beswaar teen genoemde claims for compensation for losses as a result G DE BEER wysiging wens aan te teken met dit skriftelik of the proposed closing must be lodged in writ Stadsklerk by die ondergetekende doen binne 14 dae van ing with the Town Clerk PO Box 16, Apnl1985 die datum van publikasie van hierdie kennis Graskop within sixty (60) days from the 24th , "2 HARTBEESFONTEIN VILLAGE COUNCIL, DORPSRAAD VAN HARTBEESFONTEIN DETERMINATION OF CHARGES: WATER SUPPLY VASSTELLING VAN GELDE: WATER VOORSIENING In terms of the provisions of section 80B(8) of the Local Govern ment Ordinance, 1939, it is hereby notified that the Village Council of Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Hartbeesfontein has by special resolution, with effect from I April Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend gemaak dat die Dorps 1985, amended the determination of charges for the supply of water, read van Hartbeesfontein by spesiale besluit die vasstelling van gelde published in Provincial Gazette 4337 dated 1 August 1984, as follows: vir die lewering van water, afgekondig in Provinsiale Koerant 4337 van I Augustus 1984, met ingang 1 April 1985, soos volg gewysig het: I By the substitution for item 2 of the following: I Deur item 2 deur die volgende te vervang: Charges for the supply of water "2 Gelde vir die lewering van water (a) The following charges shall be payable, per month or part thereof, except from those mentioned in paragraph (b): (a) Die volgende gelde is betaalbaar, per maand of gedeelte duff van, uitgesonderd die in paragraaf (b) vermeld: WATER CONSUMED WATER VERBRUIK Over 511 k/ up w and including Over 1011 k/ Bo 50 knot Up to and in 100 Was from (as kom 1 kilo en met 100 k/ Bo 100 kj eluding 50k1 I kl to Mkt) total consumed) Tot en met (vanaf 1 k/ tot (vanaf I kl tot 50 kl 100 kl) totale verbruik) (a) Fixed charge, whether water (a) Vase heffmg of water ver is consumed or not R3 R3 R3 bruik word of nie (b) Consumption charge per R3 R3 R3 k/ 21c 2k 23c (b)verbruikersheffing perk) 21c 22c 23c (b) Primary School, Hostels and Old Age Homes, per month or part (b) Laerskool, Koshuise en Ouetehuise, per maand of gedeelte thereof: daarvan: (i) A fixed charge, whether water is consumed or not: R3 CO n Vaste Heffing of water verbruik word of nie: R3 (ii) Consuiiiption charge, per kl: 21c" (ii) Verbruikersheffing per kl: 21c" 0 I S OLIVIER 0 1 S OLIVIER Town Clerk Stadsklerk Munisipale Kantore PO Box 50 Posbus 50 Hartbeesfontein Hartbeesfontein April April 1985 Notice No 7/1985 Kerfnisgewing No 7/ Municipal Offices

86 1424 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 1985 HARTBEESFONTEIN VILLAGE COUNCIL SCHEDULE 1939, word hierby bekend gemaak dat die Dorpsraad van Hartbeesfontein by Spesiale DETERMINATION OF CHARGES FOR Besluit die gelde soos hiema uiteengesit, vas SANITARY AND REFUSE REMOVALS ELECTRICITY SUPPLY gestel het, met ingang 1 April 1985 TARIFF In terms of the provisions of section 80B(8) of BYLAE the Local Government Ordinance, 1939, it is 1 Inspection of Household Refuse hereby notified that the Village Council of SANITERE EN VULLISVERWYDERINGS Hartbeesfontein has by Special Resolution, with Inspection of sanitary pit per year or part TARIFF effect from 1 January 1985, amended the deter thereof: All premises: R5 mination of charges for Electricity Supply, 2 Removal of Household Refuse 1 Inspeksie van Putstelsel published in Provincial Gazette 4337 dated 1 August 1984, as follows: Removal of household refuse from standard Inspeksie van een put per jaar of gedeelte refuse receptacles, per month or part thereof: daarvan: Alle persele: R5 1 By the substitution in item 2(2) for the figure "6,0c" of the figure "6,5c" (1) All premises 2 Verwydering van Huishoudelike Vullis 2 By the substitution in item 3(2)(b) for the One removal per week, per one standard re Verwydering van huishoudelike vullis uft figure "6,0c" of the figure "6,5c" fuse receptacle: 124,50 standaard vullisblikke, per maand of gedeelte daarvan:, 3 By the substitution in item 4(2) for the (2) Bantu Township figure "2,0c" of the figure "2,15c" (1)Alle persele One removal per week, per one standard re 0 1 S OLIVIER fuse receptacle: R2 Verwydering een keer per week, per een Town Clerk standaard vullisblik: R4,50 Municipal Offices 3 Special Refuse Removals PO Box Bantoe Woongebied 50 Per 4 m3 or part thereof: R5 Hartbeesfontein Verwydering een keer per week, per een Removals of contents from Vacuum and standaard vullisblik: R2 24 April 1985 Storage Tanks Notice No 6/ Spesiale Verwyderings (1) Vacuum Tanks Per 4 tn3 of gedeelte daarvan: R5 (a) For the removal from any premises per DORPSRAAD VAN HARTBEESFONTEIN month or part thereof except from those men 4 Verwydering van inhoud van Vakuum en timed in paragraph (b): Opgaartenks VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE charge for up to and including (1) Vakuumtenks VOORSIENING VAN ELEKTRISITEIT 41 iitiminimum : R5 (a) Vir die verwydering vanaf enige perseel, Ingevolge die bepalings van artikel 806(8) van (ii) Thereafter, per 1 k/ or part thereof: RI per maand of gedeelte daarvan, uitgesonderd die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die in paragraaf (b) vermeld: word hierby bekend gemaak dat die Dorpsraad (b) Primary School, Hostels Old Age van Hartbeesfontein by Spesiale Besluit die Homes and Hotel, per month or part thereof: (i) Minimum vordering tot en met 4,5 Id: R5 vasstelling van gelde vii die voorsiening van Elektrisiteit, afgekondig in Provinsiale Koerant (i) Minimum charge for up to and including (ii) Daarna per I Id of gedeelte daarvan: RI 4337 van 1 Augustus 1984, met ingang 80 k/: R50 1 (b) Laerskool, Koshuise, Ouetehuise en Januarie 1985, soos volg gewysig het: (ii) Thereafter, per load of 4,5 kl or part Hotel, per maand of gedeelte daarvan: 1 Deur in item 2(2) die syfer "6,0c" to thereof: R3,50 (i) Minimum vordering tot en met 80 k/: vervang deur "6,5c" (2) Storage Tanks R50 2 Deur in item 3(2)(b) die syfer "6,0c" to For the removal of slops from approved stor (ii) Daarna per vrag van 4,5 Id of gedeelte vervang deur "6,5c" age tanks daarvan: R3,50 3 Deur in item 4(2) die syfer "2,0c" to (a) Minimum charge for up to and including (2) Opgaartenks vervang deur "2,15c" 4,51d: R3,50 Vir die verwydering van afvalwater uit 0 J S OLIVIER (b) Thereafter, perk/ or part thereof: 50c goedgekeurde opgaartenks Stadsklerk Munisipale Kantore 5 Removal of Carcases (a) Minimum vordering vir tot en met 4,5 Id: Posbus 50 R3,50 Hartbeesfontein (1) Large animals, each: R (b) Daarna, per 1 lc( of gedeelte daarvan: (2) Small animals, each: April c Kennisgewing No 6/ J S OLIVIER 5 Verwydering van Karkasse Municipal Offices Town Clerk PO Box 50 (1) Groot diem, elk: R15 Hartbeesfontein 2600 (2) Klein diere, elk: R5 HARTBEESFONTEIN VILLAGE COUNCIL 24 April 1985 Notice No 5/ S OLIVIER Stadsklerk SANITARY AND REFUSE REMOVALS: DETERMINATION OF CHARGES DORPSRAAD VAN HARTBEESFONTEIN Munisipale Kantore Posbus 50 In terms of the provisions of section 80B(8) Hartbeesfontein of the Local Government Ordinance, 1939, it SANITERE EN VULLISVERWYDERING: 2600 is hereby notified that the Hartbeesfontein VASSTELLING VAN GELDE I 24 April 1985 Village Council has by Special Resolution, de Kennisgewing No 5/1985 termined the charges set out hereinafter, with legevolge die bepalings van artikel 808(8) effect from 1 April 1985 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, S

87 , L CONTENTS PROVINSIALE KOERANT, 24 APRIL INHOUD Proldamasie Proclamation Paarlshoop Extension 1: Extension of Boundaries 1340 Dow Paarlshoop Uitbreiding 1: Uitbreiding van Grense 1340 F Administrators Notices Administrateurskennisgewings 739: Town Council of Carletonville: Withdrawal of 739 Stadsraad van Carletonville: Intrekking van Vrystel Exemption from Rating 1342 ling van Eiendomsbelasting Town Council of Klerksdorp: Withdrawal of Exemp 786 Stadsraad van Klerksdorp: Intrekking van Vrystelling tion from Rating 1349 van Eiendomsbelasting Roodepoort Municipality: Proposed Alteration of 787 Munisipaliteit Roodepoort: Voorgestelde Verande Boundaries 1349 ring van Grense Duivelskloof Municipality: Adoption of Standard 788 Munisipaliteit Duivelskloof: Aanname van Stan Bylaws Relating to Fire Brigade Services 1349 daardverordeninge Betreffende Brandweerdienste Duivelskloof Municipality: Town Lands Regulations Munisipaliteit Duivelskloof: Herroeping van Dorps 790 Duivelskloof Municipality: Revocation of Abattoir gronden Regulaties 1350 Bylaws Munisipaliteit Duivelskloof: Herroeping van Abat 791 Duivelskloof Municipality: Revocation of Quarrying toirverordeninge 1350 Regulations and Brickmaking Regulations Munisipaliteit Duivelskloof: Herroeping van Steen 792 Duivelskloof Municipality: Revocation of Regula groewe Regulasies en Regulasies op die Maak van tions for the Appointment of Officers 1350 Bakstene Duivelskloof Municipality: Adoption of Standard 79/ Munisipaliteit Duivelskloof: Herroeping van Regu Bylaws Relating to Dogs 1350 lasies oor die Benoeming van Amptenare Duivelskloof Municipality: Revocation of Ambu 793 Munisipaliteit Duivelskloof: Aanname van Stanlance Tariff 1351 daardverordeninge Betreffende Honde Duivelskloof Municipality: Revocation of Regula 794 tions for the Control and Use of Dipping Tanks 1351 Munisipaliteit Duivelskloof: Herroeping van Ambu lanstarief Duivelskloof Municipality: Revocation of Beehive IP eby 795 laws 1351 Munisipaliteit Duivelskloof: Herroeping van Regu 797 Duivelskloof Municipality: Revocation of lasies vir die Beheer en Gebruik van Dipbakke 1351 Market 7% Munisipaliteit Duivelskloof: Herroeping van By! Bylaws 1351 wette op Hou van Byekorwe in Dow Evander Municipality: Amendment to Cemetery Bylaws Munisipaliteit Duivelskloof: Herroeping van Mark 799 Heidelberg Municipality: Fire Brigade Services By bywette Munisipaliteit Evander: Wysiging van Begraafplaas aws: Correction Notice 1353 verordeninge Johannesburg Municipality: Bylaws for Accommo 799 Munisipaliteit Heidelberg: Brandweerdienste Verora ion stablishments: Correction Notice 1353 &hinge: Kennisgewing van Verbetering Lichtenburg Municipality: Amendment to Bylaws 800 Munisipaliteit Johannesburg: Verordeninge Betref for the Control of Parks, Gardens and Recreation fende Verblyfsonderneming 1353 Resorts Munisipaliten Lichtenburg: Wysiging van Verorde 802 Transvaal Board for the Development of Peri Urban ninge vir Beheer van Parke, Tuine en Ontspannings Areas: Amendment td Sanitary Conveniences and oorde: Kennisgewing van Verbetering 1353 Nightsoil and Refuse Removal Bylaws Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buiteste 803 Transvaal Board for the Development of Peri Urban delike Gebiede: Wysiging van Sanitere Gemakke en Areas: Amendment to Drainage Bylaws 1354 Nagvuilen Vuilgoedverwyderingsverordeninge Transvaal Board for the Development of PeriUrban 803 Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buiteste Areas: Amendment to ElectricityBylaws 1354 delike Gebiede: Wysiging van Rioleringsverorde 805 Transvaal Board for the Development of PeriUrban ninge 1354 Areas: Amendment to Water Supply Bylaws Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buiteste 806 Alberton Amendment Scheme delike Gebiede: Wysiging van Elektrisiteitsveror 807 Alberton Amendment Scheme deninge Johannesburg Amendment Scheme Transvaahe Raad vir die Ontwikkeling van Buiteste "09 Randburg Amendment Scheme delike Gebiede: Wysiging van Watervoorsienings 10 Sandton Amendment Scheme verordeninge Sandton Amendment Scheme Albertonwysigingskema Sandton Amendment Scheme Albertonwysigingskema Roodepoort Amendment Scheme Johannesburg wysigmgskema Randburg wysigingskema Strubensvallei Extension 4: Declaration as an Ap 810 Sandton vrysigingskema proved Township wysigingskema Pretoria Amendment Scheme Sandton wysigingskema Roodepoort 816 Springs Amendment Scheme 1/ wysigingskema Dow Strubensvallei Uitbreiding 4: Verklaring tot 817 Springs Amendment Scheme 1/ goedgekeurde dory Application in terms of Removal of Restrictions (Act 815 Pretoriawysigingskema of 1967): Erven 30 and 170, Vulcania Extension Springsvrysigingskema 1/ Springswysigmgskema 1/ Application in terms of Removal of Restrictions (Act 818 Aansoek Ingevolge die Opheffing van Beperkings 84 of 1967): Erf 63, Burgersfort 1361 (Wet 84 van 1967): Erwe 30 en 170, Vulcania Uitbrer ding Portion Land 2 of the Erf 2724, Kempton Park Aansoek Ingevolge die Opheffing van Beperkings 821 Pietersburg Amendment Scheme (Wet 84 van 1967): Erf 63, Burgersfort Pietersburg Amendment Scheme Gedeelte 1 en 2 van die Erf 2724, Kemptonpark Middelburg Amendment Scheme Pietersburgwysigingskema Ermelo Amendment Scheme Pietersburgwysigingskema Vanderbijlpark Amendment Scheme 1/ Middelburrysigingskema Ermelo Amendment Scheme 3: Correction Notice Ennelowysigingskema Vereeniging Amendment Scheme VanderbijIppirk wysigingskema 1/ Vereeniging Amendment Scheme 1/64: Correction 826 Ermelowysiging kema 3: Regstellingskennisgewing 1363 Notice Vereenigingvrysigingskema 230: Regstellingskennis gewing Reclassification and Renumbering of Public Roads 828 Vereenigingwysigingskema 1/ (Main Roads) as District and Provincial Roads Herklassifisering en Hernommering van Openbare Paaie (Grootpaaie) as Distriks en Provinsiale Paaie 1364 Closing of Outspans Widening of Provincial Road P Sinking van Uitspannings Verbreding van Provinsiale Pad P Widening of Provincial Road P1 5 and Relevant 832 Verbreding van Provinsiale Pad P1 5 en Verwante Road Adjustments 1370 Padreelings 1370

88 1426 PROVINCIAL GAZE I 1E, 24 APRIL Deviation and Widening of District Road 212 and 833 Verlegging en Verbreding van Distrikspad 212 en Relative Road Adjustments 1371 Verwante Padreelings Deviation of an Access Road over Theresa Park Ex 834 Verlegging van n Toegangspad oor Theresapark Uit tension 2 (Witfontein 301 JR) 1372 breiding 2 (Witfontein 301 JR) Declaration that an Area Ceases to be a Nature Re 835 Verklaring dat n Gebied Ophou om n Natuurreser serve and the Declaration of a Certain Area as a Na vaat to wees en die Verklaring van n Sekere Gebied ture Reserve: Bergland Nature Reserve 1373 tot n Natuurreservaat (BerglandNatuurreservaat) Declaration of a Certain Area as a Nature Reserve: 836 Verklaring van n Sekere Gebied tot n Natuurreser President Park 1373 vaat: Presidentspark Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema a General Notices Algemene Kennisgewings _ 444 Pretoriawysigingskema Pretoria Amendment Scheme Voorgestelde Uitbreiding van Grense: Orchards Proposed Extension of Boundaries: Orchards Voorgestelde Dorpe: Bedfordview Uitbreiding 363; 446 Proposed Townships: Bedfordview Extension 363; Halfway House Uitbreiding 30; Wilkoppies Uitbrei Halfway House Extension 30; Wilkoppies Extension ding Voorgestelde Uitbreiding van Grense: Lorentzville Pretoriawysigingskema Proposed Extension of Boundaries: Lorentzville Pretoriawysigingskema Pretoria Amendment Scheme Orkneywysigingskema Pretoria Amendment Scheme Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Voorge 451 Orkney Amendment Scheme stelde Wysiging, Opheffing of Opskorting van Titel 452 Removal of Restrictions Act, 1967: Proposed voorwaardes van Erf 2027, Valhalla 1378 Amendment, Suspension or Removal of the Condi 456 Randburgwysigingskenta tions of Title of Erf 2027, Valhalla Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: New Doorn 456 Randburg Amendment Scheme fontein, Erf Removal of Restrictions Act, 1967: New Doornfon 458 Alberton wysigingskema 179 tein, Lot Alberton wystgingskema Roodepoort Maranburg wysigingskema Albertan Amendment Scheme Pretonawysigingskema Alberton Amendment Scheme Pretoriawyngingskerna RoodepoortMaraisburg Amendment Scheme Bethalwysigingskema Pretoria Amendment Scheme Aansoek in terme van die Wet op Opheffing Van Be 462 Pretoria Amendment Scheme perkings (Wet 84 van 1967): Erf 585, Waterkloof Bethal Amendment Scheme Kinrosswysigingskema Application in terms of the Removal of Restrictions 467 Ermelowysigingskema Act, 1967 (Act 84 of 1967): Erf 585, Waterkloof Vereeniging 277 t Kinross Amendment Scheme Voorgestelde Dorpe: Rustivia Uitbreiding 6; Florida 467 Ermelo Amendment Scheme Glen Uitbreiding 2; Die Hoewes Uitbreiding 60; 468 Vereeniging Amendment Scheme Villa Liza Uitbreiding 1; Heidelberg Uitbreiding 15; 469 Proposed Townships: Rustivia Extension 6; Florida Sunairpark Uitbreiding 3; Montana Uitbreiding 16; Glen Extension 2; Die Hoewes Extension 60; Villa Chloorkop Uitbreiding 34; Villa Liza Uitbreiding 2; Liza Extension 1; Heidelberg Extension 15; Sunair West Acres Uitbreiding 22; Halfway Gardens Uit Park Extension 3; Montana Extension 16; Chloorkop breiding Extension 34; Villa Liza Extension 2; West Acres Ex 471 Voorgestelde Dorpe: Rustivia Uitbreiding 6; Florida tension 22; Halfway Gardens Extension Glen Uitbreiding 2; Die Hoewes Uitbreiding 60; 471 Proposed Townships: Rustivia Extension 6; Florida Villa Liza Uitbreiding I; Heidelberg Uitbreiding 15; Glen Extension 2; Die Hoewei Extension 60; Villa Sunairpark Uitbreiding 3; Montana Uitbreiding 16; Liza Extension 1; Heidelberg Extension 15; Sunair Chloorkop Uitbreiding 34; Villa Liza Uitbreiding 2; Park Extension 3; Montana Extension 16; Chloorkop Halfway Gardens Uitbreiding 17; West Acres Uit Extension 34; Villa Liza Extension 2; Halfway Gar breiding dens Extension 17; West Acres Extension Voorgestelde Dorpe: Fochville Uitbreiding 5; Dui 502 Proposed Townships: Fochville Extension 5; Dui velskloof Uitbreiding 8; Three Rivers East Uitbreivelskloof Extension 8; Three Rivers East Extension ding 1; West Acres Uitbreiding 21; Wadeville Uit 1; West Acres Extension 21; Wadeville Extension 24; breiding 24; Boksburg South Uitbreiding 6 Boksburg South Extension Randburg 1401ii wysigingskema Randburg Amendment Scheme Roodepoort Maraisburg wysigingskema Roodepoort Maraisburg Amendment Scheme Wet op Opheffing van Beperkings 84 van Removal of Restrictions Act 84 of Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 475 Removal of Restrictions Act (Act 84 of 1967): Erf 49, 1967): Ed 49, Waterkloofpark; en die wysiging van Waterkloof Park: Amendment of Pretoria Town Pretoriadorpsbeplanningskema, planning Scheme, Nelspruitwysigingskema Nelspruit Amendment Scheme Aansoek Ingevolge die Opheffing van Beperkings 477 Application in terms of Removal of Restrictions (Act (Wet 84 van 1967): Erf 245, Isando of 1967): Erf 245, Isando Aansoek Ingevolge die Opheffing van Beperkings 478 Application in terms of Removal of Restrictions (Act (Wet 84 van 1967): Erf 693, Beyerspark Uitbreiding 84 of 1967): Erf 693, Beyers Park Extension Springs Amendment Scheme 1/ Springs wysigingskema 1/ Er1845, Selection Park Erf 845, Selectionpark Kempton Park Amendment Scheme 1/ Kemptonpark wysigingskema 1/ Pietersburg Amendment Scheme Pietersburg wysigingskema Phalaborwa Amendment Scheme Phalaborwa wysigingskema Phalaborwa Amendment Scheme Phalaborwa wysigingskema Vereeniging Amendment Scheme Vereenigingwysigingskema Walkerville Amendment Scheme Walkerville wysigingskema Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Vereeniging Amendment Scheme Vereeniging wysigingskema Wright Park Township: Portions 1 22 of Erf Wrightpark Dorp (Gedeeltes 1 22 van Erf 380) Bedfordview Extension 142 Township Bedfordview Uitbreiding 142 Dorp Benmore Gardens Extension 3 Township Benmore Gardens Uitbreiding Dorp Ackerville Township Ackerville Dorp Mamelodi Township Mamelodi Dorp Moedi Township Moedi Dorp Moroka Township Moroka Dorp Saulsville Township Saulsville Dorp Moroka Township Moroka Dorp Sebokeng Unit 10 Extension 1 Township Sebokeng Eenheid 10 Uitbreiding Dorp Sebokeng Unit 14 Township Sebokeng Eenheid 14 Dorp ,

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 FEBRUARY PRETORIA, 7 FEBRUARIE 2003 No. 41 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HElPUNE 1 oaoo 012

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714.

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714. 111111111 MENAKO THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 4 111 \ 4116 DIE PROVINSIE TRANSVAAL kr :1714 Official Offisiele Gazette Koerant Selling price Verkoopprys: R130 Other countries Buitelands: R170 Vol 236

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ...

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ... 0 0 Vol. 12 AUGUST PRETORIA, 23 AUGUSTUS 2006 No. 311.0 ::r. M 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HElPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH.......... 06311" IIIII

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow Vol. 13 PRETORIA, 28 NOVEMBER 2007 No. 345 2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Townships Ordinance

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 21 FEBRUARY 2017 No. 7734 21 FEBRUARIE 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4,?:;:: @ifistrir Warrant 3\4 ir (A s n Nausbhul In die Pm kissyrior oereentrerri I, yii,ip,11;;,:i A,AW,' (Official 4azettr (Registered at the Post

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

Official II; a3rtte \\a.

Official II; a3rtte \\a. / THE PROVNCE OF TRANSVAAL lig MENKO Sa iiks vt Ht vm,,kollriwr Official ; a3rtte \\a ped DE PROVNSE TRANSVAAL isifisfele Roerant vriftii (Registered at the Post Office as a Newspaper),,,a (As in Nuusblad

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

.--"." 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. -

.--. 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. - 4 "monshaino"nwommanttmlise:w3s14;;,x:::::::::: f:::::i:::isisi:::iiiii*ii:iiiiiiiiiiiii:":%fts+ 4 :ax:mmkts% t IIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIRMMINIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII IIIIiIIII4IIIIfAI4ii101i'ikl ""

More information