MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

Size: px
Start display at page:

Download "MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '"

Transcription

1 I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) _ 4 VOL 203] I PRICE Sc PRETORIA I 20 DECEMBER 967 PRYS 5c [No DESEMBER IMPORTANT NOTICE i BELANGRIKE AANKONDIGING SUPPLY AND DELIVERY OF PUBLICATIONS AND VERSKAFFING EN LEWERING VAN PUBLIKASIES NOTICES FOR INSERTION IN THE TRANSVAAL EN KENNISGEWINGS VIR PLASING IN DIE PROVINCIAL GAZETTE TRANSV AALSE PROVINSI ALE KOERANT Notice is hereby given that th&tratisvaalprovincial Kennisgewing geskied hiermee dat die Transvaalse Administration on request of the Government Printer Provinsiale Administrasie op versoek van die Staats Pretoria will undertake the administrative preparation of drukker Pretoria die administratidwe Versorging2van die the Transvaal Provincial Gazette with effect from the st Transvaalse Provinsiale Koerant vanaf Januarie 968 i January 968 sal behartig 2 All proclamations notices and publications for the 2 Alle proklamasies kennisgewings en publikasies vir Gazette concerned which in the past were addressed to die betrokke Koerant wat dus vantevore aandie Staatsthe Government Printer Pretoria and/or personally drukker Pretoria geadresseer is en/of persoonlik by sy delivered at his offices in Bosman Street Pretoria must kantore in Bosmanstraat Pretoria afgelewer is moet met be addressed to the Provincial Secretary Private Bag 64 ingang van 27 December 967 vir plasing in die Koerant Pretoria or delivered at Room A20 Eleventh Floor van 0 Januarie 968 en alle Provinsiale Koeranie daarna Block A Provincial Building Pretoria during normal aan die Provinsiale Sekretarit Privaatsak 64 Pretoria office hours with effect from the 27th December 967 geadiesseer of by Kamer No A20 Elfde Vloer Blok A for insertion in the Gazette of the 0th January 968 Provinsiale Gebou Pretoria afgelewer word : and all subsequent Provincial Gazettes 3 LIV Die Provinsiale Koerant van 3 Januarie NB Preparation of the Provincial Gazette of the sal nog deur di& Staitsdrukker Pretoria versorg Word 3rd January 968 will still be undertaken by the Govern en stukke vir plasing daarin moet nog betyds soos in die ment Printer Pretoria and documents for insertion verlede aan die Staatsdrukker Bosmanstraat Pretoria therein must still as in the past be submitted to the verskaf Word Government Printer Bosman Street Pretoria in due course 4 Die aankondiging ten opsigte van Sluitingstyd vir 4 The notice in respect of the Closing Date for Administrateurskennisgewings enspvoorts wat in die Administrators Notices etc which appeared in the Provinsiale Koerant No 32 van 25 Mei 966 verskyn Provincial Gazette No 32 of the 25th May 966 is het bly nog van toepassing en moet streng nagekcim word still in operation and must be observed strictly H F CLEAVER H F CLEAVER Piovinsiale Sekretaris Provincial Secretary No 384 (Administrators) 9673 No 384 (Administrateurs) 967] PROCLAMATION PROKLAMASIE by the Honourable the Administrator of the deur Sy Edele die Administrateur van die Provbrie Transvaal Province of Transvaal Whereas it is deemed expedient to alter the boundaries Nademaal dit Wenslik geag word om die grense van die of Reuven Extension Township by the inclusion therein dorp Reuven Ulibreicling te verander deur Gedeelte 4 of Portion 4 of the farm Birkenruth 95 IR District of van die plaas Birkenruth 95 IR distrik Johannesburg 4 Johannesburg; daarin op te neem; _ So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now therefore under and by virtue of the powers wat by subartikel (I) van artikel 49 van die Registrasie vested in me by subsection () of section 49 of the Deeds van Aktes Wet 937 gelees met artikel 82 van die Registries Act 937 read with section 82 of the Town Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 965 aan planning and Townships Ordinance 965 I hereby my verleen word hierby verklaar dat die grense van declare that the boundaries of the said township are genoemde dorp uitgebrei is sodat die genoemde gedeelte extended to include the said portion subject to the condi daarin opgeneem word onderworpe aan die voorwaardes tions set out in the Annexure hereto uiteengesit in die bygaande Bylaag Gegee cinder my Hand te Pretoria ophede die Veer Given under my Hand at Pretoria on this Fourteenth day of November One thousand Nine hundredand Sixty tiende dog van November Eenduisend Negehonderd Seweensestig seven S G J VAN NIEKERK S G J VAN NIEKERK Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal TAD 6/226 TAD 6/ :

2 7!mm 630 PROVINCIAL GAZETTE 20 DECEMEL 967 ANNEXURE BYLAE (!Conditions of incorporation Inlywingsvoorivaaides Upon incorporation the applicant shall By inlywing moet die applikant (a) make satisfactory arrangements with the City (a) bevredigende feelings met die stadsraad van Council of Johannesburg for the provision of essential Johannesburg tref vir die verskaffing van noodsaaklike services which shall be at his own cost; dienste wat op sy eie koste meet wees; (b) comply with the requirements of the Medical lb) aan die vereistes van die Stadsgeneesheer van die Officer of Health of the City Council of Johannesburg; stadsraad Ivan Johannesburg voldoen; (c) make satisfactory arrangements with the City (c) bevredigende reelings met: die stadsraad van Council of Johannesburg as regards the provision of a Johannesburg tref in verband met die verskaffing van depositing site and sites for a cemetery and Bantu n stortingsterrein en terreine vir n begrafplaas en location; Bantoelokasie; (d) have the following surface rights in favour of the (d) die volgende oppervlakregte ten gunste van die City Council of Johannesburg either abandoned modi stadsraad van Johannesburg Of raw ophef Of hat wysig fled or suitably protected by way of servitudes: of deur middel van serwitute toepaslik laat beskerm: (i) Sewer pipes held under Surface Right Permit A0/27 defined by sketch plan RMT 464 (PL) (i) VuilrioolPype gehou ingevolge Oppervlakregpermit A0/27 omskryf deur sketsplan (ii) Gas main 4 inch held under Surface Right RMT 464 Permit A28/49 defined by sketch plan RMT 239 (Pl) (ii) Hoofgasleiding 4 duim gehou ingevolge Opper (iii) Stormwater and sewerage areas held under vlakregpermit A 28/49 omskryf deur sketsplan RMT Surface Right Permit /33 defined by sketch plan 239 (PL) RMT 670 (PL) (iii) Stormwater en rioleringsgebiede gehou inge (iv) Outfall sewer 6 Cape feet wide held under volge Oppervlakregpermit /33 omskryf deur skets Surface Right Permit AI30/5 defined by sketch plan plan RMT 670 (PL) RMT 449 (SR) (iv) Hoofafvoerriool 6 Kaapse voet wyd gehou Inge 2 Title conditions volge Oppervlakregpermit A30/5 omskryf deur Upon incorporation the land shall be subject to exist sketsplan RMT 449 (SR) ing conditions and servitudes and shall further be subject 2 Titelvoorwaardes to the following conditions imposed by the Adminisinlywmg is die grond onderworpe aan bestaande By trator: voorwaardes en serwitute en is yerder onderworpe aan (a) The erf shall not be subdivided without the consent die volgende voorwaardes deur die Administrateur 8: of the Administrator; opge (b) the buildings erected on the erf shall be sited and (a) Die erf mag nie sonder toestemming van die Administrateur onderverdeel word constructed to the satisfaction of the City Council of ale; Johannesburg; and (b) die geboue wat op die erf opgerig word moet tot voldoening van die stadsraad van Johannesburg geplaas (c) the land shall only be used for the purpose of the en gebou word; en Society for the Prevention of Cruelty to Animals or for such other (c) die growl moet slegs vir die doeleindes van die purposes as the Administrator may permit Dierebeskermingsvereniging gebruik word of vir sodanige after reference to the Townships Board and the local ander doeleindes as wat die Administrateur toelitat na Authority raadpleging met die Dorperaad en die plaaslike bestuur _ No 385 (Adininistrators) 967] No 385 (Administrateurs) 967] PROCLAMATION PROKLAMASIE by the Honourable the Administrator of the deur Sy Edele dieadministrateur van die 0 Province of Transvaal Provinsie Transvaal Whereas by Proclamation No 29 (Administrators) Nademaal by Proklamasie No 29 (Administrateurs) dated 20 February 952 the North Eastern Pretbria Local van 20 Februarie 952 die Plaaslike Gebiedskomitee van Area Committee was established; NoordoosPretoria gestig is; And whereas by Proclamation No 23 (Administrators) dated 26 January 966 the area of jurisdiction of the En nademaal by Proklamasie No (Administrateurs) North Eastern Pretoria Local Area Committee was23 van 26 Januarie 966 die regsgebied van die Plaaslike reclescribed; Gebiedskomitee van Noordoos Pretoria heromskryf is; And whereas it is deemed expedient that the said Local En nademaal dit wenslik geag word dat die genoemde Area Committee be disestablished; Plaaslike Gebiedskomitee opgehef word; Now therefore under and by virtue of the powers So is dit dat ek kragtens eningevolge die bevoegdhede vested in me by section 2 of the Transvaal Board for the wat by artikel 2 van die Ordonnansie op die Transvaalse Development of Peri Urban Areas Ordinance 943 Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede do by this Proclamation proclaim that the Local Area 943 aan my verleen word by hierdie Proldamasie pro Committee of NorthEastern Pretoria is hereby dis klameer dat die Plaaslike Gebiedskomitee van Noordoosestablished Pretoria hierby opgehef is Given under my Hand at Pretoria on this Fifth day of Gegee onder my Hand to Pretoria op die Vyfde dag December One thousand Nine hundred and Sixtyseven van Desember Eenduisend Negehonderd Seweensestig S G J VAN NM0ERK S G J VAN NIEKERK Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal TALG 64//0 TALG 6/4//0 2

3 PROVINSIALE KOERANT 20 DESEMBER No 386 (Administrators) 967] No 386 (Administrateurs) 967] PROCLAMATION PROKLAMASIE by the Honourable the Administrator of the deur Sy Edele die Administrateur van die Province of Transvaal Provinsie Transvaal Whereas an application has been received for permis Nademaal n aansoek ontvang is om toestemming om sion to establish the township of Sandown Extension 9 die dorp Sandown Uitbreiding 9 te stig op die restant van on the remainder of Portion 03 of the farm Zandfontein Gedeelte 03 van die plaas Zandfontein 42 IR distrik 42 IR District of Johannesburg; Johannesburg; And whereas the provisions of the Townships and En nademaal aan die bepalings van die Dorpe en Townplanning Ordinance 93 relating to the establish DorpsaanlegOrdonnansie 93 wat op die stigting van ment of townships have been complied with; dorpe betrekking het voldoen is; Now therefore under and by virtue of the powers So is dit dat ek kragtens en inaevolge die bevoegdhede wat by subartikel (4) van artilcel 20 van genoemde Ordon vested in me by subsection (4) of section 20 of the nansie aan my verleen word hierby verklaar dat genoemde said Ordinance I hereby declare that the said township dorpngoedgekeurde dorp is onderworpe aan die voor shall be an approved township subject to the conditions waardes vervat in die bygaande Bylae contained in the Schedule hereto Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Sewell Given under my Hand at Pretoria on this Seventeenth tiende dag van November Eenduisend Negehonderd Seweday of November One thousand Nine hundred and Sixtyensestig S G J VAN NIEKERK seven Administrateur van die Provinsie Transvaal S G J VAN NIEKERK TAD 4/8/2453 Administrator of the Province of Transvaal BYLAE TAD 4/8/2453 VOORWAARDES WAAROP DIE A A N S O E IC SCHEDULE GEDOEN DEUR LOCHORE CASTLE ESTATES (PROPRIETARY) LIMITED INGEVOLGE DIE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION BEPALINGS VAN DIE DORPE EN DORPSAAN MADE BY LOCHORE CASTLE ESTATES (PRO 93 OM TOESTEMMING PRIETARY) LIMITED UNDER THE PROVISIONS OM N DORP TE STIG OP DIE RESTERENDE OF THE TOWNSHIPS AND TOWNPLANNING GEDEELTE VAN GEDEELTE 03 VAN DIE PLAAS ORDINANCE 93 FOR PERMISSION TO ZANDFONTEIN 42 IR DISTRIK JOHANNESBURG ESTABLISH A TOWNSHIP ON THE REMAINDER TOEGESTAAN IS OF PORTION 03 OF THE FARM ZANDFONTEIN 42 IR DISTRICT OF JOHANNESBURG WAS GRANTED A STIGTINGSVOORWAARDES Naam A CONDITIONS OF ESTABLISHMENT The naam van die dorp is Sandown Uitbreiding 9 Name The name of the township shall be Sandown Exten 2 OnAverpplan van die Dorp sion 9 Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op 2 Design of Township Algemene Plan LG A30/67 The township shall consist of erven and streets as 3 Water indicated on General Plan SC A30/67 Die applikant moet n sertifikaat van die plaaslike 3 Water bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle The applicant shall lodge with the Administrator for waarin vermeld word dat his approval a certificate from the local authority to the (a) n voorraad water geskik vir menslike gebruik en effect that wat toereikend is om aan die vereistes van die inwoners van die dorp te voldoen wanneer dit heeltemal toege (a) a supply of potable water sufficient for the needs bou is met inbegrip van voorsiening vir brandweerof the inhabitants of the township when it is fully built dienste beskikbaar is; up including provision for firefighting services is available; (b) reelings tot voldoening van die plaaslike bestuur (b) arrangements to the satisfaction of the local getref is in verband met die lewering van die water authority have been made regarding the delivery of in (a) hierbo genoem en die retikulasie daarvan deur the water referred to in (a) above and the reticulation die tele dorp: Met dien verstande dat onderstaande thereof throughout the township: Provided that such bepalings in sodanige renings ingesluit word: arrangements shall include the following provisions: (i) Dat die applikant n geskikte voorraad water tot (i) That before the plans of any building to be erected by die straatfront van die erf moet laat aanle voordat upon any erf are approved by the local authority the die planne van n gebou wat op die erf opgerig sal word applicant shall cause a suitable supply of water to be deur die plaaslike bestuur goedgekeur word; laid on to the street frontage of the erf; (ii) dat alle koste van of in verband met die instal (ii) that all costs of or connected with the installa lering van irt installasie en toebehore vir die lewering Lion of plant and appurtenances for the delivery opgaar indien nodig en retikulasie van die water deur storage if necessary and reticulation of the water shall die applikant gedra moet word en die applikant is ook be borne by the applicant who shall also be responsible aanspreeldik om sodanige installasie en toebehore in n 3

4 _ 632 _ PROVINCIAL GAZETTE 20 DECEMBER 967 for the maintenance of such plant and appurtenances: goeie toestand te onderhou tot tydenwyl_luilledeur in good order and repair until they are taken over by die plaaslike bestuur oorgeneem word: Met dien ver the local authority: Provided that if the local authority stande dat indien die plaaslike bestuur vereis dat die requires the applicant to install Plant and appurtenances applikant n installasie en toebehore van!ii groter of a capacity in excess of the needs of the township kapasiteit as wat vir die dorp nddig is moetinstalleer the additional costs occasioned thereby shall be bottle die ekstra koste wat daardeur meegebring word deur by the lcidal authority; die plaaslike bestuur gedra moet word; (iii) that the local authority shall be entitled to take over free of cost the said plant and appurtenances at (iii) dat die plaaslike bestuur geregtig is om genoemde any time subject to the giving of 6 months notice: installasie en toebehore te eniger tyd kosteloos oor te the neem op voorwaarde dat 6 maande kennis gegee moet Provided that until the local authority takes over word: Met dien verstande dal die applikant gelde vir said water supply the applicant ay make charges for: water supplied at a tariff approved by the local water wat gelewer word teen n tarief deur die plans like bestuur goedgekeur kan vorder tot tyd en wyl die authority; plaaslike bestuur genoemde waterlewering oorneem; (c) the applicant has furnished the local authority with adequate guarantees regarding the fulfilment of its (c) die applikant geskikte waarborge aan die plaaslike bestuur verstrek het met betrekking tot die nakoming obligations under the above mentioned arrangements van sy verpligtings kragtens bostaande reelings A summarised Statement setting forth [het nature and quantity of the available supply of water and the major n Beknopte verklaring waarin die aard en hoeveelheid features of the arrangements entered into between the van die watervoorraad beskikbaar en die hooftrekke van applicant and the local authority with special reference die reelings tussen die applikant en die plaaslike bestuur to the guarantees referred to in subparagraph (c) shall getref uiteengesit word met ipesiale vermelding van die accompany the certificate as an annexure thereto waarborge in subparagraaf (c) genoem moet tesame met die sertifikaat as n aanhangsel daarby ingedien word 4 Sanitation 4 Sanitere Dienste The applicant shall lodge with the!administrator for hii aptirbial a certificate from the local authority to the Die applikant moet n sertifikaat van die plaaslike effect that arrangements to its satisfaction hake been made bestuur aan die Administrateur vir sy aoedkeuring voorle for the sanitation of the township which shall include waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van die provision for the disposal of waste water and refuse plaaslike bestuur getref is vir die sanitere dienste in die dorp met inbegrip van voorsiening vir die afvoer van A summarised statement of the main provisions of the vuilwater en vullisverwydering afofesaid arrangements shall accompany the certificate as an annexine thereto n Beknopte verklaring van die hobfbepalings van voor noemde reelings moet tesame met die sertifikaat as n 5 Electricity aanhangsel daarby ingedien word 5 Elektrisiteit The applicant shall lodge with the Administrator for his approval Die applikant moet n sertifikaat van die a plaaslike certificate from thelocal authority to the effect that arrangements to its satisfaction hive been made bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle for the supply and distribution of electricity throughout waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van die plaaslike the township bestuur getref is vir chelewering en distribusie van elektrisiteit deur die hele dorp A summarised statement of the main provisions of the aforesaid arrangements shall accompany the certificate as n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van vooranannexure thereto noemde reelings moet tesame met die sertifikaat as n aanhangsel daarby ingedien Word 6: Cemetery Depositing and Bantu Locatibn Sites 6 Stortplek Begraafplaas en Bantoelokasieterreine i The applicant sfiall make arrangements with the local Die applikant moet tot voldoening van die Administraauthority to the satisfaction of the Administrator in regard tear met die plaaslike bestuur reelings tref ten opsigte to the provision of a depositing site and sites for a ceme Van die verskaffing van n stortplek en terreine vir n tery and Bantu location Should such provision consist begraafplaas en n Bantoelokasie As sodanige verskaffing of land to be transferred to the local authority transfer bestaan uit grond aan die plaaslike bestuur oorgedra te thereof shall be free of conditions restricting the use or word is die oordrag daarvan nie onderworpe aan voorthe right of disposal thereof by the local authority waardes waarby die gebruik of die reg van vervreemding daarvan deur die plaaslike bestuur beperk word nie 7 Mineral Rights 7 Mineraleregte a All rights to minerals and_ precious stones shall be Alle regte op minerale en edelgesteentes word aan die reserved to ithe applicant applikant voorbehou 8: Strate 8 Streets (a) Die applikant moet tot voldoening van die plaaslike bestuur die strate in die dorp vorm skraap en onderhou (a) The applicant shall form grade and maintain the tot tyd en wyl hierdie aanspreeklikheid deur die plaaslike streets in the township to the satisfaction of the local bestuur oorgeneem word: Met dien verstande dat die authority until such time as this responsibility is taken Administrateur van tyd tot tyd die reg het om die appliover by the local authority: Provided that the Adminis kant geheel en al of gedeeltelik van hierdie verpligting te trator shall from time to time be entitled to relieve the onthef na oorlegpleging met die Dorperaad en die plaasapplicant wholly or partially from this obligation after like bestuur reference to the Townships Board and the local authority (b) Die applikant moet tot voldoening van die plaaslike (b) The applicant shall at its own expense remove all bestuur op eie koste alle hindernisse soos geboue heinings obstacles such as buildings fences trees and treestumps borne en boomstompe van die straatreserwes verwyder (c) The streets shall be named to the satisfactionof the (c) Die strate moet tot voldoening van die plaaslike local authority bestuur name gegee word 4

5 PROMSIALEICOMMIT; 20 DESEMBER 967 me applicant shallstihject to The proviso_to paragraph (d) ōf subsection () of section twentyseven of Ordinance bepalings van paragiaaf (d) Van subartikel () van artikel No of 93 pay as an endowment to the lobal seweentwintig van Ordonnansie No Van 93 is n authority an "amount representing 6% (sixteen and a skenking aan die plaaslike bestuur n becirag betaal gelyk half per cent) on land value only of all awn disposed staande met 6% (sestien en h half persent) van sleds or by the applicant by way of sale barter or gift orin die grondwaarde van alle erwe wat dear die applikant ver Die applikant nioet; onderworpe aan: die voorbehoudsi any other manner (other than erven transferred in terms koop verruil of seskenk of op enige ander manier van die of section twenty:four of that Ordinance) such value to hand gesit word (uitgesonderd erwe ooraedra ingevolge be calculated as at the date of promulgation of the town artikel" vierentwintig van daardie Ordonnansie) sodanige ship in the event of the erven having been disposed of w a aide bereken te word sons op die datuth van die prior to such promulgation _ or las at the date" of such afkondiging van die dorp indien die erwe voor sodanige disposal in the event of the erven being disposed of after afkondiging van die hand gesit is of sops op die datum such promulgation and to be determined in the manner waarop dit aldus van die hand gesit word indien die erwe set out in the said paragraph (4 van die hand gesit word na sodanige afkondiging en vasgestel te word;op die wyse uiteengesit in genoemde para Quarterly audited detailed statements shall be rendered graaf (d) by the applicant to the ideal I authority and shall be accompanied by a remittance for the amount shown to Die applikant moet geouditeerde gedetailleerde kwarbe due to the local authority The fecal authority or any taalstate tesame met die bedrag wat daarop aangewys word as verskuldig aan die plaaslike bestuur; aan plans = Official duly authorised thereto by shall havethe "right " to inspect and audit the applicants books at aff reasonable like bestuur verstrek Die plaaslike bestuur of enige times relative to the disposal Of erven in the township beampie deur horn behoorlik daartoe magtiging verleen If so required by the said local authority or official besit die reg om op alle redelike tye die :applikant se the applicant shall produce all sue& books boeke and papers betreffende die verkoop van erwe in die dorp te as may be necessary for such inspection and audit If inspekteer en te ouditeer Op versoek van genoemde plaas no such moneys have beetfrecened during any quarterly like bestuur of beampte meet die applikant alle boeke en period the local authority may in lieu of an audited stukke wat vir sodantge inspeksie en ouditeringnodig is vocal& Indien gip sodanige gelde gedurende enige tyd r statement accept a statement to that effect :perk Van 3 maande ontvang is nie ken die plaaslike 0 Land for State and Other Purposes bestuur n verklaring waarin melding hiervan gemaltk word Ed 70 as show n on the General Plan shall be trans in plags van n geouditeerde stoat aanneem ferred to the local au thoritythy and at the expense of 0 Grond vir Status en ander Doeleindes the applicant for the purpose of a transformei site Ed 70 soos aangewys op die Algemene Plan moet deur en op koste van die applikant aan die plaaslike Disposal of Existing Conditions of Title bestuur oorgedra word vir die doel van n transformator All erven most be made subject: to existing conditions terrein: " and servitudes if any including the reservation of rights Bes:kikking nor Bestaande Titelvoorwaardes to minerals Alle erwe moet onderworpe woes aan bestaande voor 2 Enforcement of Conditions waardes en serwitute as daar is met inbegrip van die Theapplicant shall observe the conditions of establish veorbehoud van mi neraleregtem Sent and shall take the necessary steps to secure the 2 Nakoming van Yoorwaardes enforcement of the condition& of title and any other Die applikant moet die stigtiagsvoorwaardes nakom en conditions referred to iti section 56 bis of Ordinance No moot die nodige steppe doen om te sorg del die titelvoor of 93: Provided that the Administrator shall have Waardes en enige ander voorwaardes genoem in artikel 56 bli van Ordonnansie No van 93 nagekom word: the power to relieve the applidant of all or any of the Met then verstande dat die Administrateur die bevoegd obligations and to vest these in any other person or body held beak om die applikant van almal of enigeen van die of persons verpligtings te onthef en sodanige verpligtings by enige _ sander persoon of liggaam van persone te laat berm B CONDITIONS OF TITLE 3 TrTELVOORWAARDES The Eiven with Certain Exceptions I Die Erwe met sekere Uitsonderings The erven with the exception of (i) the erf mentioned in clause A 0 hereof; Die erwe uitgesonderd (i) erwe genoem in klousulea 0 hiervan; (ii) such erven as may be acquired for State or (ii) erwe wat vir Staats of Provinsiale doeleindes Provincial purposes; and verkry word; en _ (iii) such erven as may be acquired for municipal (iii) erwe wat vir munisipale doeleindes verkry word purposes provided the Administrator after consultation mits de Administrateur na raadpleging met die Dorpe with the Townships Board has approved the purposes mad die doeleindes waarvoor sodanige erwe nodig is goedgekeur het; for which such erven are required; i is onderworpe aan die verdere voorwaardes hierna uit shall be subject to the following conditions: eingesit : _ (a) The applicant and any other person or body of (a) Die applikant en enige ander persoon of liggaam persons so authorised in writing by the Administratori van persone wat skriftelik deur die Administrateur daar shall for the purpose of securing the enforcement of these toe magtiging verleen is het met die doel om te sod( conditions and any other conditions referred to in section dat hierdie voorwaardes en enige ander voorwaardes _ in 56 bis of Ordinance No of 93 have the rig hi:and artikel 56 bis van Ordonnansie No van 93 genoem power to enter into and upon the erf at all reasonable nagekom word die reg en bevoegdheid om op alle rede times for the purpose of such inspection or inquiry as like tye die err te betree ten einde sodanige inspeksie te may be necessary to be made for the abovementioned doen at ofidersoik in te stet as wat vir boverthelde doel purpose gedoen of ingestel moet word e 5

6 W th I 4 9e A 4 / : DPH 022G 23/20/S50W sree JAN SMUTS LUGHAWE / AIRPORT 000 _ n 00 too 4oso RADARSTASIE / RADAR STATION AM 5 le / 0 w x pos : Is IP ZUURFONTEIN I R 33 "Si 09 e Ceres \X ci BESTAANDE DEUR PAD 5 5 EXISTING TFIROUGHWAy cows Ar/ WI TKOPPIE I R GA FE 5 0 o A/i o a ; f i i o 288 et / 320 : 32 i : t to ; $ / i 338 tli I I i ISANDO NO I I NA to % /338 / ; to Po ROAD PROCLAIMED r z PAO : everklaar /" t et / 340 I 360 SKAAL o I /04400 Fo SCALE % NO /36 7 BESTAANEX 0 _ S 5 EXISTING (0 A : ` / c "9i f k

7 PROVINSIALE KOERANT 20 DESEMBER Administrators Notice No 053 [20 December 967 Administrateurskennisgewing No 053 [20 Desember 967 ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM HAKIES PADREELINGS OP DIE PLAAS HAKIESRUST RUST 230 IO DISTRICT OF DELAREYVILLE 2300 DISTRIK DELAREYVILLE With reference to Administrators Notice No 888 of Met betrekking tat Administrateurskennisgewing No the 25th October 967 it is hereby notified for general 888 van 25 Oktober 967 word hiermee vir algemene information that the Administrator is pleased under the inligting bekendgemaak dat dit die Administrateur behaag provisions of subsection (6) of section twentynine of the om ooreenkomstig subartikel (6) van artikel negeen Roads Ordinance 957 (Ordinance No 22 of 957) to twintig van die Padordonnansie 957 (Ordonnansie No approve the road adjustments shown on the subjoined 22 van 957) goedkeuring te heg aan die padreelings soos sketch plan: aangetoan op bygaande sketsplan DP D23/24/H2 DP 07075D23 /24 / H2 ci DP 0:075D 2 VERWVSING 3/2442 REFERENCE otcz 9 I 73ESTAANDE PANE EXISTING ROADS ytto I PAD CESUJIT ==r= ROAD CLOSED xtea Administrators Notice No 06] [20 December 967 Administrateurskennisgewing No 06] [20 Desember 967 MUNICIPALITY OF KOSTER AMENDMENT TO MUNISIPALITEIT KOSTER WYSIGING VAN PUBLIC HEALTH BY LAWS PUBLIEKE GESONDHEIDSVERORDENINGE The Administrator hereby in terms of section 0 of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance 939 publishes the 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 die by laws set forth hereinafter which have been approved verordeninge hierna uiteengesit wat deur hom ingevolge by him in terms of section 99 of the said Ordinance artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Public Health By laws of the Municipality of Die Publieke Gesondheidsverordeninge van die Munisi Koster published under Administrators Notice No 48 paliteit Koster afgekondig by Administrateurskennis dated the 2st February 95 as amended are hereby gewing No 48 van 2 Februarie 95 soos gewysig further amended by the addition at the end of Schedule word hierby verder gewysig deur aan die end van Bylae A A to section 378 of the following: by artikel 378 die volgende by te voeg: " 65 The Butchers Shop Regulations of the Munici 65 Die Slagterswinkels Regulasies van die Munisipality of Koster published under Administrators Notice paliteit Koster afgekondig by Administrateurskennis No 230 dated 0 May 926 gewing No 230 van 0 Mei The Washing and Laundry Regulations of the 66 Die Was en Wassery Regulasies van die Munisi Municipality of Koster published under Administrators paliteit Koster afgekondig by Administrateurskcnnis Notice No 437 dated 2 August 927" gewing No 437 van 2 Augustus 927" TALG 5/77/6 TALG 5/77/6 Administrators Notice No 07] [20 December 967 Administrateurskennisgewing No 07] [20 Desember 967 TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING OF PERIURBAN AREAS AGREEMENT FOR VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE OOREEN THE SUPPLY OF WATER TO THE TOWN KOMS VIR DIE LEWERING VAN WATER AAN COUNCIL OF RANDBURG DIE STADSRAAD VAN RANDBURG Administrators Notice No 430 of the st July 959 Administrateurskennisgewing No 430 van Julie 959 is hereby amended with effect from the st April 967 word hierby met ingang van April 967 gewysig deur by the insertion after the word " accordingly " at the end aan die einde van klousule 4 (i) na die woord word " of clause 4 (i) of the following proviso: die volgende voorbehoudsbepaling in te voeg: " Provided further that if the Rand Water Board Voorts met dien verstande dat as die Randse should at any time reduce the charges against the Trans Waterraad te eniger tyd sy vorderings teenoor die Trans vaal Board for the Development of Peri Urban Areas in vaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike respect of water supplied in bulk the Transvaal Board Gebiede ten opsigte van water in grootmant gelewer for the Development of PeriUrban Areas shall reduce verlaag die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van the charges against the Council accordingly" Buitestedelike Gebiede se vorderings teen die Raad dien TALG 3//32 ooreenkomstig verlaag moet word" TALG 3 / /32 Administrators Notice No 08] [20 December 967 Administrateurskennisgewing No 03] [20 Desember 967 OPENING PUBLIC DISTRICT ROAD 95 DISTRICT OPENING OPENBARE DISTRIICSPAD 95 OF VANDERBIJLPARK DISTRIK VANDERBIJLPARK It is hereby notified for general information that the Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak Administrator has approved after investigation dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die and report by the Road Board of Vereeniging in terms of Padraad van Vereeniging ingevolge paragrawe (a) en (c) paragraphs (a) and (c) of subsection (I) and paragraph van subartikel () en paragraaf (a) van subartikel (2) van artikel vyf en artikel drie van die Padordonnansie 957 (a) of subsection (2) of section five and section three of the Roads Ordinance 957 (Ordinance No 22 of 957) (Ordonnansie No 22 van 957) goedgekeur het dat that District Road Cape feet wide; traversing the Distrikspad Kaapse voet breed oor die plase Riet farms Rietspruit 535 IQ Rietkuil 554 IQ and Johandeo spruit 535 IQ Rietkuil 554 I0 en Johandeo Landbou Agricultural Holdings District of Vanderbijlpark shall hoewes distrik Vanderbijlpark sal bestaan sops op die exist as indicated on the subjoined sketchplari; bygaande sketsplan aangetoon DP /22/95 DP / 22/

8 640 PROVINCIAL GAZETTE: 20 DECEMBER 967 Bantu child residing in the Municipal Bantu Town Bantoekind woonagtig in_die Munisipale Bantoewoonship : bawl: Right of single interment: RI: _ : _ : Reg op een teraardebestelling : RI Any other adult Bantu: Enige ander volwasse Bantoe : Right of single interment: R4 Reg op een teraardebestelling : R4 Any other Bantu child : Enige ander Bantoekind : Right of single interment: RI " Reg op een teraardebestclling: Rl" TALG 5/28/33 TALG 5/23/38 Administrators Notice No 4] [20 December 967 Administrateurskennisgewing No 4] [20 Desember 967 MUNICIPALITY OF POTCHEFSTROOM AMEND MUNISIPALITEIT POTCHEFSTROOM WYSIGING MENT TO ELECTRICITY SUPPLY BY LAWS VAN ELEKTRISITEITVOORSIENINGSVERORDE NNGE The Administrator hereby in terms of section 0 of Die Adminisilateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance 939 publishes the 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 die bylaws set :forth hereinafter _which have been approved verordeninge hierna niteengesit wat deur hom by him in terms of section 99 ingevolge of the said Ordinance: artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is: The Electricity Supply By laws of the Municipality of Die Elektrisiteitvoorsieningsverordeninge van die Muni Potchefstroom published under Administrators Notice sipaliteit Potchefstroom afgekondig by Administrateurs No 49 dated the st July 953 as amended are hereby kennisgewings No 49_ van Julie 953 soos gewysig; further amended by the addition at the end of items word hierby verder gewysig deur aan die einde van Items (ii) of Tariff A (ii) of Tariff B (ii) and (iii) of Tariff C (ii) van Tarief A (ii) van Tarief B (ii) en (iii) van Tarief (iii) and (iv) of Tariff D (iii) and (iy) of Tariff E and C (iii) en (iv) van Tarief D (iii) en (iv) van Tarief E en after the expression " per unit" in Tariff F all tinder na die uitdrukking per eenheid" iri Tarief F almal Part I of Schedule 3 of the following: onder Deel I van Bylae 3 die volgendi toe to voeg: " Plus for supply within the municipality; an additional Plus vir lewering binne die _munisipaliteit n aadi amount equal to r3 per cent calculated on the total units sionele bedrag gelykstainde aan 3 persent bereken op die supplied at each Metering point per month" totale eenhede gelewer by elke metertellingpunt per TALG 5/36/26 inland" _ TA:LG 5/36/26 Adminiskateurskennisgewing No 5] [20 Desember 967 Aamtnistrators NoticeNo: 5 [20 December 967 JOHANNESBURG MUNICIPALITY AMENDMENT MUNISIPALITEIT JOHANNESBURG WYSIGING TO BYLAWS AND REGULATIONS RELATING TO VAN VERORDENINGE EN REGULASIES BETREF LICENCES AND BUSINESS CONTROL FENDS LISEN SIES EN BEHEER 00 BESIGHEDE Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 0:of 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 die the Local Government Ordinance 939 publishes the verordeninge hierna uiteengesit was deur hom ingevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved ariikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance TheBy Die Verordeninge en Regulasies betreffende Lisensies en laws and Regulations Relating t6 titeence and Business Control of the Johannesburg Municipality Beheer oor Besighede van die Munisipaliteit Johannesburg published under Administrators Notice No: 394 date& the afgekondig by Administrateurskennisgewing No 394 van 27thMay Mel 953; soos gewysig; word hierby verder gewysig as amended are hereby further amended by the insertion after section 58 under Chapter 4 of the deur na artikel 58 onder Hopfstuk 4_ die yolgende in to following: voeg: _ "58A() No person shall smoke in the auditorium of 58A () Niemand mag in die gehoorsaal van n " a theatre or of a bibicepe While : : teater of van n bioskoop rook nie terwyl (a) there is ran audience in such auditorium: or la) daar n gehoor in sodanige gehoorsaal is; of (b) persons who will form in audience are being (b) diegene wat n gehoor sal uitmaak; sodanige _ admitted to such auditorium; or _ gehoorsaal binnekom; of (c) persons who formed an audience are leaidng such (c) die lede van n gehoor sodanige gehoorsaalna auditririum after the end of the programme presented; afloop van die aangebode program verlaat; of or (d) daar n pouse is gedurende die verloop van n there (d) is an interval during the course of a pro program wat aan n gehoor in sodanige gehoorsaal aangramme preiented to an audience in such auditorium gebied word : (2) (a) The bolder of a licence in respect of a theatre (2) (a) Die honer van n lisensie ten opsigte van n teeter or of a bioscope shall of n bioskoop moet (0 affix and maintain in prominent positions in the () op opvallende _plekke in die gehoorsaal minstens auditorum at least 4 notices in block capitals in letters 4 kennisgewings met die woorde ROOK VERBODE/ not less than 4 inches in height bearing the words NO NO SMOKING daarop in blokhoofletters minstens 4 SMOKING/ROOK yerbode ; and duim hoog aanbring en onderhou; en (ii) display at every entrance to the theatre or the (ii) by iedere ingang tot die teater of die bioskoop op bioscope in a prominent position a notice in block n opvallende plek n kennisgewing met die woorde capitals in letters not less than 2 inches in height read DIE PUBLIEK MOET DAAROP LET DAT ROOK ing: THE PUBLIC ARE REMINDED THAT IT IS IN DIE GEHOORSAAL STRYDIG IS MET AN DIE OFFENCE AGAINST THE LICENCES AND VERORDENINGE BETREFFENDE LISENSIES EN BUSINESS CONTROL BYLAWS TO SMOKE IN DIE BEHEER OOR BESIGHEDE/THE PUBLIC THE AUDITORIUM/DIE PUBLIEK MOET DAAR ARE REMINDED THAT IT IS AN OFFENCE OP LET DAT ROOK IN DIE GEHOORSAAL AGAINST THE LICENCES AND BUSINESS CON STRYDIG IS MET DIE VERORDENINGE BETREF TROL BYLAWS TO SMOKE IN THE AUDI FENDE LISENSIES EN DIE BEHEER 00 TORIUM daarop in blokhoofletters minstens 2 dui BESIGHEDE hoog vertoon 2

9 II _ PRDVINSIALE KOERANT 20 DESEMBER (b) Neither the holders of the licence nor the person : (b) Nog die lisensiehouer no die persoon wat die in control of the theatre or f :the bioscope shallpenint i belieer oar die teater of die bioskoop het mag toelaat of suffer or allow any person to sinoke in the auditorium in duld datieinand s:rydig met die bepalings van subartikel contravention of subsection () () in die gehciorsaal rook _ (c) The person in control of the theatreor the bioscope (c) Die persoon wat die beheer oor die teater of die shall warn any person who contravenes any of the pro bioskoop het mon iemand wat die bepalings van subvisions of subsection () that such person is committing artikel () oortree waarsku dat fly of sy n misdryf begun an offence and if such warning is not heeded by such en = et as die betrokkene sodanige waarskuwing verperson shall inform a peace officer ontagsaamn vredesbeampte daarvan verwittig (3) The provisions of subsection (2) shall be imposed (3) Die bepalings van subartikel (2) geld as n voor as a condition in respect of any licence for a theatre or for waarde ten opsigte van enige lisensie vir n tea:er of ri a bioscope granted by the Council bioskoop wat die Raad toestaani (4) For the purpose of this section (4) Vir die toepassing van hierdie artikel beteken (a) `audience shall include an assembly of spec (a) behoor ook n byeenkoms van toeskouers; tators; (b) getioorsaal die gedeelte van die teeter of die (b) auditorium shall mean the part of the theatre bioskoop wit deur die gehoor beset word; or of the bioscope occupied by the audience; (c) smoke and smoking shall include being in possession of a lighted pipe cigar cheroot or cigarette (c) rook ook om in besit to weec van n op of langesteekte Pyp sigaar serciet of sigaret (5) Die bepalings van hierdie artikel geld nie vir n (5) The provisions of this section shall not apply in gehoorsaalsonder n dak nie" respect of an auditorium Which is not under a roof" TALG 5/97/2 TALG 5/97/2 Administrators Notice No 6] [20 December 967 Administrateurskcnnisgewing No: 6] [20 Desember 967 In terms of the provisions of section 8 of the Nature Ingevolge die bepalings van artikel 8 van die Ordon Conservation Ordinance 967 (Ordinance No: 7 of nansie opnatuurbewaring 967/(Ordonnansie No 7 van 967) the Administrator hereby declares the period 967) verklaar die Administrateur hierby die tydperk in referred to in the Schedule hereto as a close season when die Bylae hierby genoem tot n toeseisoen wanneer die the hunting of the speciei and sex of ordinary game like jag op die soort en geslag van gewone wild insgelyks wise referred to shall be prohibited in respect of a person genoem verbied word ten opsigtevan n persoon wat nie who is not an owner as defined in the said Ordinance n eienaar* soos omskryf in die genoemde Ordonnansie or the parent spouse child grandchild or soninlaw of of die ouer gade kind kleinkind of skoonseun van such owner and in the area defined in the said Schedule sodanige eienaar is nie en in die gebiedin die genoemde This notice shall come into Operation on the st January Bylae omskryf 968 hierdie kennisgewing tree op Januarie 968 in : werking SCHEDULE BYLAE " Species and sex of i Soort en geslag van Period Area TydperkGebied ordinary game gewone wild January 968 to 4 All species and both Province of the I Januarie 968 tot 4 Alle soorte en beide Provinsie Transvaal May 968 sexes Transvaal Mei 968 geslagte Administrators Notice No 7] [20 December 967 Administrateurskennisgewing No 7 [20 Desember 967 In terms of the provisions of sections 62 and 65 of the Ingevolge die bepalings van artikels 62 en 65 van die Nature Conservation Ordinance 967 (Ordinance No 7 Ordonnansie op Natuurbewaring 967 (Ordonnansie No of 967) the Administrator hereby declares that 7 van 967) verklaar die Administrateur hierby dat (a) the period from the st May to the 3st August (a) die tydperk vanaf die lsie Mei tot die 3 lste of each year shall be a close season when the catching of Augustus van elke jaar n toeseisoen is wanneer die fish shall be prohibited in the waters as defined in the yang van vis verbied word in die waters soos in die Schedule hereto; and Bylae hierby omskryf; en (b) subject to the provisions of paragraph (a) the (b) behoudens die bepalings van paragraaf (a); die waters as defined in the Schedule hereto shall be trout waters soos in die Bylae hierby omskryf forelwaters is waters Die bepalings van hierdie kennisgewing tree op The provisions of this notice shall come into operation Januarie 968 in werkizig on the st January 968 SCHEDULE BYLAE (Whenever the term " tributary " appears in this (Waar in hierdie Bylae die uitdrukking takstroom " Schedule it includes the whole length of ;such tributary as voorkom sluit dit die hele lengte van sodanige takstroom far as its source) tot by sy oorsprong in) The Elands River with its tributaries from its source Die Elandsrivier met sy takstrome Ivan sy Oorsprong to its confluence with the Swartkops River on the farm tot by sy aansluiting by die Swartkopsrivier op die pleas Kindergoed 332 JT District of Waterval Born Kindergoed 332 IT distrik Waterval Boven 2 The Klip River with its tributaries from its source 2 Die :Kliprivier met sy takstrome Van sy oorsprong to the common boundary of the farms Draaikraal 48 IT tot by die gemeenskaplike grens van die plase Draaikraal and Chieftainsplain 46 JT District of Belfast 48 JT en Chieftainsplain46 JT distrik Bella 3 The Klein Komati RiVer with its tributaries from Die KleinKOmatirivier met sy takstrome van sy its source to its confluence with the Korniti River on the oorshrong tot by sy aansluiting by die Komatirivier op farm Vlakfontein 48 JT District of Carolina die plaas Vlakfontein 48 JT distrik Carolina 4 The Seekoei Spruit from its source to the common 4 Die SeekoeiSpruit van sy oorsprong tot by die boundary of the farms Zilverkep 25 IT and Boshoek gemeenskaplike grens van die plase Zilverkop 25 IT en 442 JT District of Carolina Boshoek 442 IT distrik Carolina 3

10 : 644 PROVINCIAL_GAZEITE 20 DECEMBER %LI _ van die datum zvin sodanige eersi& Miblikasie in die communication shallbe received by the Director not later than eight weeks frdni the date of such first publication Provinsiale Koerant_ deur die Direkteur van Plaaslike in theprbvincmtgazetti: _ Bestuur ontvangword All objections must be lodged in dimblicate and Alle besware mod in duplo ingedien word en gerig addtessed tb the Director of Local Government PO Box word aan die Direkteur Departeirient van Plaaslike 892 Pretdria _ Bestuiii Prisbus 892 Pretoria J G VAN DER MERWE I G VAN DER MERWE Director of "meal Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 3 December 967 Pretoria 3 Desember PROPOSED ESTABLISHMENT OF WHITNEY VOORGESTELDE STIGTING VAN IDORP t GARDENS EXTENSION 2 TOWNSHIP WHITNEY GARDENS UITBREIDING 2 It is hereby notified in terms of section 58 () of the Ingevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op townsplanning and Townships Ordinance 965 that Dorpsbcplanning en Dorpe; No 25 van 965 word hierby application has beep made by Jan Daan Inyestments (Pty) bekendgemaak dat Jan Daan Investments (Pty) Limited Limited for permission to lay out a township on the farm aansoek gedoentetorp M dorp to stig op die plaas Syfer SYferfontein 5 M District of Johannesburg to be known fontein No 5 IL distrik Johannesburg watbekend sal _ is Whitney Gardens Ettension 2 wees as Whitney Gardens Uithreidine 2 The proposed township is Situate north of and abuts Die voorgestelde dotp 6 noord van en grens aan Van Van der Linde; Road and on Holding 4; Crystal gardens der Lindeweg en op Hoewe :4 Crystal Gardens Land Agricultural Holdings District of Johannesburg: bcaihoewesdistrik Johannesbtirg : The application together with " the relative plans doctī Die aankek met die betrokke planne dokumente en meats and information is open Jot inspection at: the office of the Director B225 Second Floor Block B inlialing le ter insae by die kantoor van die Direkteur Kamer B225 TWeede Vloer Blbk B Provinsial&Gebou Provincial Building Pretoria; for a period of eight weeks = Pretoria Yu n tydperk van agt weke na datum hiervanfrom the date hereof / : t : In terms of section 58 (5) of: the said Ordinance any Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde ;Ordonnansie person Who wishes to object to the granting of the applicarimer iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan tion or who is desirous of being :heard or of making van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor representations in the matter shall communicate in te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis writing with the Director of Local Government Such stel Sedan* later nie as agt weke" kennisgewing meeteerste die publikasie niein communication shall be received by the Director riot later van die datum van sodanige than eight weeks from the date of such first publication Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike in the Provincial Gazette Bestuur ontvang word All objections must be lodged in duplicate and Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig addressed to the Director of Local Government PO Box word aan die Direkteur Departement van Plaaslike 892 Pretoria Bestuur Posbus 892 Pretoria " c J G NAM DER MERWE J G VAN DER MERWE DireCtor of Local Government Direktetir van Plaaslike Bestuur Pretoria 3 December 967 Pretoria 3 Desember NOTICE No 506 OF 967 KENNISGEWING No 506 VAN 967 PROPOSED ESTABLISHMENT OF EVEREST VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP PARK TOWNSHIP EVEREST PARK It is hereby notified in terms of section 58 () of the Ingevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance 965 that beplanning en DorPe No 25 van 965 word hierby application has been made by Johannes du Pisanie for bekendgemaak dat Johannes du Pisanie aansoek gedoen permission to lay out a township on the farm Rietfontein het om n dorp te stig op die plaas Rietfontein 32 IL 32 IR District of Kempton Park to be known as Everest distrik Kempton Park wat bekend sal wees as Everest Park Park The proposed township is situate north of and abuts Die voorgestelde dorp le noord van en grens aan dorp Birchleigh Township southeast of and abuts Provincial Birchleialil suidoos van en grens aan Provinsiale Pad Road P9/ and on the remainder of Portion 49 of the P9/I en op Restant van Gedeelte 49 van die plaas Rietfarm Rietfontein District of Kempton Park fontein distrik Kempton Park The applieation together with the relative plans docu Merits and information is open for inspection at the office Die aansoek met die betrokke planne dokumente en of the Director Room B225 Second Floor Block B Pro inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur vincial Building Pretoria for a period of 8 weeks from Kamer B225 Tweede Viper Blok B Provinsiale Gebou the date hereof :Pretoria vir n tydperk van 8 Wake na datum hiervan In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any Ingevolge artikel 58 (5) van genoemdec Ordonnansie petsbn who wishes to object to the granting of the appli moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan cation or who is desirous of being heard or of making van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor representations in the matter shall communicate M te word of vertna te rig die Direkteur skriftelik in kennis writing with the Director of Local Government: Such stel Sodanige kennisgewing meet nie later nie as 8 weke ; communication shall be received by the Director not later van die datum van sodanige eerste publikasie in die than8 weeks from the date of such first publication in Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike the Provincial Gazette _ Bestuur ontvang word! All objections Mist he lodged iii duplicate and Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig addressedto the Director of Local Government PO Box word aan die Direkteur Departement van Plaaslike 89 Pretoria Bestuur; Posbus 892 Pretoria J G VAN DER MERWE : J G VAN DER MERWE T Difector of Local Goveitment Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 3 December 967 Pretoria 3 Desember 967: ; \ _

11 _ : PRDYINSIALE KOERANT 20 DESEMBER NOTICE No 507 OF 967 KENNISGEWING No 507 VAN 967 PROPOSED ESTABLISHMENT OF MORNINGSIDE _ivoorgestelde STIGTING VAN DORP EXTENSION 63 TOWNSHIP MORNINGSIDE UITBREIDING 63 It is hereby notified; in terms of section 58 (I) of the Ingevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op Darns Town planning and TOwnships Ordinance 965 that appli beplanning en Dorpe No 25 van 965 word hierby cation has been made by the Minister of Agricultural bekendgemaak dat die Minister van Landboukrediet en Credit and Land Tenure on behalf of the Republic of Grondbesit namens die Republiek van Suid Afrika aan South Africa for permission to lay out a township on the soetgedoep het om n dorp te stilt op die plaas Zandfon farm Zandfontein 42 IR District of Johannesburg to be tein 42 IR distrik Johannesburg wat bekend sal wees as known as Morningside Extension 63 Morningside Uitbreiding 63 The proposed township is situate west of Summit Die voorgesieldi dory 8 wes van Summitlaannoord Avenue northwest of Rivbnia Avenue and on Holding wes van Rivonialaan en ophoewe 24 Morningside 24 Morningside Agrieultural:Holdings District of Johark Landbouhoewes distrik Johannesburg nesburg The application together Die with the aansoek met die betrokke planne dokumente en relative plans documents and inforthationris open for inspection at the office inligting lfr ter insae by die kantoor van die Direkteur of ;the Director Room 8225 Second: Floor Block B Kamer 8225Tweede Vloer_ Blok B Provinsiale Gebou Provincial Building Pretoria; for apericdof 8 Weeks froth Pretoria vir n tydperk van 8 weke na datum hiervari the"date hereof Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any moet iedereen teat beswaar wil maak teen die toestaan van person who wishes to object to the granting of the ajapli die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te cation or who is desirous of being heard or of making word of verb* te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in stet Sodanige kenniigewing moet nie later nie as 8 weke writing with the Director of Local Government Such yan die datum yan socianige eerste publikasie hi die communication shall be received by the Director not later Provitisiall Koerant deur die Direkteur yen Plaaslike than 8 weeks from the date of such first publication in the Bestuur ontvang word Provincial Gazette Alle bac Ware hied hi duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and word aarf die Direkteur : Departement van Plaaslike addressed to the Director of Local Government; PO Box Bestuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria J G VAN DER MERWE; " J a VAN DER MERWE Direlcteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 3 Desember Pretoria 3 December 967 i NOTICE No 508 OF 967 KENNISGEWING No 508 VAN 957 PROPOSED ESTABLISHMENT OF GLENHAZEL VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP EXTENSION 5 TOWNSHIP GLENHAZEL IJITBREIDING 5 It is hereby notified in terms of section 58() of the Ingevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance 965 that beplanning en Dorpe No 25 van 965 word hierby application has been made by G B M Robertson and bekendgemaak dat G B M Robertson en ManishInvest Manish Investments (Pty) Ltd for permission to lay out ments (Pty) Ltd aansoek godoen het om n dorp te stig a township on the farm Rietfontein 6 IR District of op die plaas Rietfontein 6 IR distrik Johannesburg wat Johannesburg to be known as Glenhazel Extension 5 bekend sal wees as Glenhazel Uitbreiding 5 The proposed township is situate south of and abuts Die voorgestelde dorp le suid van en grens aan dorp Sunningdale Extension 7 Township north of and abuts Sunningdale Uitbreiding 7 noord van en grens aandorp Silvamonte Township and on Portions 46 and 80 of the Silvamonte en op Gedeeltes 46 en 80 van die pietas Riet farm Rietfontein District of Johannesburg fontein distrik Johannesburg The application together with the relative plans docu Die aansoek met die betrokke planne dokumente en ments and information is open for inspection at the inligting 8 ter insae by die kantoor van die Direkteur office of the Director Room B225 Second Floor Block Kamer 3275 Tweede Vloet Blok B B Provinsiale Gebou Provincial Building Pretoria for a period of S weeks 7 Pretoria vir n tydperk vari 8 weke na from datum hiervan the date hereof In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie moet person who wishes to object to the granting of the applica iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van die tion or who is desirous of being heard or of making repre aansoek of watbegerig is om in die saak gehoor te word sentations in the matter shall communicate in writing with of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis stel the Director of Local Government Such communication Sodanige kennisgewing moet nie later nie as 8 weke van shall be received by the Director not later than 8 weeks die datum van sodanige eerste publikasie in die Proyinsiale from the date of such first publication in the Provincial Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang Gazette word: All objections must be lodged in duplicate and Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig addressed to the Director of Local Government PO Box word aan die Direkteur Departement van Plaaslike 892 Pretoria Bestuur Posbus 892 Pretoria Director J G VAN DER MERWE 3 0: VAN DER MERWE of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Ṗretoria 3 December 967 Pretoria 3Desember

12 sion 646 PROVINCIAL GAZETTE 20 DECEMBER 967 NOTICE No 509 OF 967 KENNISGEWING No 509VAN 967 PROPOSED ESTABLISHMENT OF OLIVEDALE VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP TOWNSHIP OLIVEDALE It is hereby notified in terms of section 58 () of the Ingevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance 965 that beplanning en Dorpe No 25 van 965 word hierby bekend application has been made by Adampol (Pty) Ltd for gemaak dat Adampol (Pty) Ltd aansoek gedoen het om permission to lay out a township on the farm OliVedale n dorp te stig op die plaas Olivedale No 97 IQ distrik 97 IQ District of Johannesburg to be known as Olive Johannesburg wa: bekend sal wees as Olivedale dale Die voorgestelde dorp le wes van die grens aan Klein The proposed township is situate west of and abuts Jukskeirivier en op Gedeelte 4 van die plaas Olivedale Klein Jukskei River and on Portion 4 of the farm Olive distrik Johannesburg dale District of Johannesburg idie aansoek die met betrokke plane dolcumente; en The application together with the relative plans"clocu m I&Ong ie ter msae by die kantoor van die Direkteur ments and information is open for inspection at the office Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou of the Director Room B225 Second Floor Block B Pro Pretoria vir n tydperk van 8 weke na datum hiervan vincial Building Pretoria for a period of 8 weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan vaṇ person who wishes to object to the granting Of the appli die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te cation or who is desirous of being heard or of making word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as 8 weke writing with the Director of Local Government Such corn van die datum van sodanige eerste publikasie in die Pro munication shall be received by the Director not later than vii siale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur 8 weeks from the date of such first publication in the Pro ontvang word vincial Gazette Alle besware meet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and word aan die Direkteur Departement van Plaaslike addressed to the Director of Local Government PO Box Bestuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria J G VAN DER MERWE Director of Local Government J G VAN DER MERWE Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 3 December 967 Pretoria 3 Desember NOTICE No KENNISGEWING No PROPOSED ESTABLISHMENT OF GLEN LAURISTON EXTENSION 2 TOWNSHIP VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP GLEN LAURISTON UITBREIDING 2 It is hereby notified in terms of section 58 () of the Townplanning and Townships Ordinance 965 that Ingevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op Dorps application has been made by Roy Templeman Billett beplanning en Dorpe No 25 van 965 word hierby and Olive Ruth Billett (formerly Cassells) for permission bekendgemaak dat Roy Templeman Billett en Olive Ruth to lay out a township on the farm Zwartkop 356 JR Billett (voorheen Cassells) aansoek gedoen het om n dorp District Pretoria to be known as Glen Lauriston Exten te stig op die plaas Zwartkop 356 JR distrik Pretoria 2 wat bekend sal wees as Glen Lauriston Uitbreiding 2 The proposed township is situate south of and abuts Die voorgestelde dorp le suid van en grens aan Dorp Valhalla Township and west of an abuts Glen Lauriston Valhalla en wes van en grens aan dorp Glen Lauriston Township and on Portion 2 of Portion Z of the farm en op Gedeelte 2 van Gedeelte Z van die plaas Zwartkop Zwartkop District Pretoria Distrik Pretoria The application together with the relative plans Die aansoek met die betrokke planne dokumente en documents and information is open for inspection at the inligting le ter insae by die kantoor van office of the Director die Direkteur Room B225 Second Floor Block Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou B Provincial Building Pretoria for a period of eight Pretoria weeks from the date hereof vir n tydperk van agt weke na datum hiervan In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie person who wishes to object to the granting of the moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan application or who is desirous of being heard or of van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor making representations in the matter shall communicate te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis in writing with the Director of Local Government Such stel Socianige kennisgewing moet nie later nie as agt weke communication shall be received by the Director not later van die datum van sodanige eerste publikasie in die than eight weeks from the date of such first publication Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike in the Provincial Gazette Bestuur ontvang word All objections must be lodged in duplicate and Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig addressed to the Director of Local Government PO Box word aan die Direkteur Departement van Plaaslike 892 Pretoria Bestuur Posbus 892 Pretoria J G VAN:DER MERWE J G VAN DER MERWE Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 3 December 967 Pretoria 3 Desember NOTICE No 5 OF 967 KENNISGEWING No 5 VAN 967 PROPOSED ESTABLISHMENT OE FLEURHOF VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP TOWNSHIP FLEURHOF It is hereby notified in tends of section 58 () of the Ingevolge artikel 58 (I) van die Ordonnansie op Dorps Townplanning and Townships Ordinance 965 that beplanning en Dorpe No 25 van 965 word hierby application has been made by Theoda Investments (Pty) bekendaemaak dattheoda Investments (Pty) Ltd aansoek Ltd for permission to "lay out a township on the farm gedoen het tnn ri dorp te stig op die plaas Klipfontein Klipfontein 203 IQ District Randburg to be known as 203 IQ distrik Randburg wat bekend sal wees as Fleur Fleurhof 8 hot

13 A PROVINSIALE KOERANt 20 DESEMBER The proposed townshiplissituatenorth;east of and abuts Die : voorgestelde dorp le noprdoos van en grens aan Fountainebleau Township and north = west of and; abuts Dorp Fontainebleau en noordwes van en grens aan Republic Road and on Portion 89 of the farm Klipfonteini Republiekweg en op Gecleelte 89 van die pleas Klip _ fontein distrik Randburg District Randburg : The application together with the relative plans Die aansoek met die betrokke planne dokumente en documents and information is Open for inspection at the inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur office of the Director Room 8225 Second Floor Block Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou B Provincial Buildina Pretoria for a period of eight Pretoria vir n tydperk van agt weke na datum hiervan weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58 (5)_ van gcnoemde Ordonnansie In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any moet iedereen Vat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the applica van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor tion or who is desirous of being: heard or of making te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in stel Scidanige kennisgewing moet nie: later mie as agt writing with the Director of Local Government Such weke van die datum van sodaniae eerste publikasie in die communcation shall be received by the Director not later Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaislike than eight Weeks from the date of such first publication Bestuur ontvang word in the Provincial Gazette A lle besware Mon in duplo ingedien word en All objections must be lodged in duplicate and gerig word aan die Direkteur Departement van Plaaslike addressed to the Director of Local Government PO Bestuur Posbus 892 Pretoria Ba; 892 Pretoria J G VAN DER MERWE Pretoria; 3th December 967 J G VAN DER MERWE Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 3 Desember NOTICE No KENNISGEWING No 52;967 PROPOSED ESTABLISHMENT OF WHITNEY VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP * GARDENS EXTENSION TOWNSHIP WHITNEY GARDENS UITBREIDING _ It 4s hereby notified in terms of section 58 the t Ingevolge artikel 58 () Van die Ordonnansie op Dorps Townplanning and Townships Ordinance 965 that beplanning en Dorf* NO :25 van 965 word hierby application has been made by Kathleen Elizabeth Barbara bekendgemaak dat Kathleen ElizabethBarbaraCarey aan Carey for permission to lay out a township_ on the farm soek gedoen:het om n dorp te stig op die plaas Zyferfon Zyferfontein 5 IR District Johannesburg to be known tein 5 IR distrik Johannesburg wat hekend sal wees as as Whitney Gardens Extension 7 : WhitneyGardensUitbreicling The proposed township is situate south of and abuts :The voorgestelde dorp le suid van en grens aan Van Van der Linde Road and on Holding32 Crystal Gardens der Lindeweg en op Hoewe 32 Crystal Gaidens Land Agricultural Holdings District Johannesburg bouhoewes Distrik Johannesburg The application together with the relative plans Die aansoek met die betrokke planne dokumente en documents and information is Open for inspection at inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur the office of the Director Room B225 Second floor Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou Block B Provincial Building Pretoria for a period of Pretoria; irk n tydperk van agt weke na datum hiervan eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the appli van die aanioek of wat begerig is om in die saak gehoor cation or who is desirous of being heard or of making te word of vertod te rig diedirekteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt weke writing with the Director of Local GOvethment Such na die datum van sodanige eerste publikasie ja die communication shall be received by the Director not later Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike than eight weeks from the date of such firit publication Bestuur ontvang Word in the Provincial Gazette Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and word aan die Direkteur Departement van Plaaslike addressed to the Director of Local GoVernment PO Box Bestuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria _ J G J G VAN DER MERWE Direkteur VAN van Plaaslike DER MERWEr Bestuur u of Local Government Pretoria 3 Desember Pretoria 3 December 967 NOTICE No 53 OF 967 KENNISGEWING No 53VAN 967 PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE TITEL OF TITLE OF STAND 2537 (FORMERLY 74) VOORWAARDES VAN ERF2537 (VOORHEEN 74) JOHANNESBURG TOWNSHIP DORP JOHANNESBURG Hierby word bekendgemaak dat Power Lines (Pro It is hereby notified that application has been made prietary) Limited ingevolge die bepalings van artikel 3 by Power Lines (Proprietary) Limited in terms of section () van die Wet op Opheffing van Beperkings 967 aan 3 (I) of the Removal of Restrictions Act 967 for the sock gedoen het om die wysiging van die titelvoorwaardes amendment of the conditions of title of Stand 2537 van Erf 2537 (voorheen 74) Dorp Johannesburg ten chide (formerly 74) Johannesburg Township to permit the stand dit moontlik te maak dat die erf vir die oprigting van being used for the erection of offices kantore gebruik kart word The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae for inspection at the office of the Director of Local in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike I3estuur Government Room B222 Block B Provincial Building Kamer B222 Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstra4 Pretoria Pretoria 9

14 I _ OS PROVINCIAL GALL it 0_ DECEMBER 967 : Objections against the application may be lodged in Besviare _teen_ die aansoek kan op of voor 3 Januarie Writing with the Director of Local Government at the i 968 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike:Bestuur by above address or PO Box 892; Pretoria on or before the bovermelde adzes of Posbus 892 Pretoria ingedien word: 3rd January 968 Pretoria 6 Desember 967 J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Director of Local Government Direkteur Departement van Plaaslike Bestuur Pretoria 6 December NOTICE No 54 OF 967 KENNISGEWING No 54 VAN 967 PROPOSED ESTABLISHMENT OF ST ANDREWS VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP ST EXTENSION 6 TOWNSHIP ANDREWS UITBREIDING 6 It is hereby notified in terms of section 58 () of the Ingevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op Town planning and Townships Ordinance 965 that Dorpsbeplanning en Dorpe No 25 van 965 word hierby application has been made by Deta Construction hekendgemaak dat Dela Construction Company (Pty) Company (Pty) Limited for permission to lay out Limited aansoek gedoen het oni n dorp te stig op die a township on the farms Bedford 68 IR and Kenkil 50 IR plase Bedford 68 IR en Kenkil 50 IR distrik Germiston District Germiston to be known as : St Andrews wat bekend sal wees as St Andrews Uitbreiding 6 Extension 6 Die voorgstelde dorp le oos van en grens aan Distriks The proposed township is situate east of and abuts pad 444 en op Gedeeltes 9 en 36 van die plaas Bedford District Road 444 and on Portions 9 and 36 of the farm en op die plaas Kenkil distrik Germiston Bedford and on the farm Kenkil District Germiston Die aansoek met die betrokke planne The application together with the relative plans docu dokuineiite en ments and information is open for inspection at the ngtmg te ter insae by die kantoor van die Direkteur 9 office of the Director Room B225 Second Floor Block Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou B; Provincial Building Pretoria; for a period of eight weeks Pretoria vir n tydperk van agt weke na datum hiervan froth the date hereof Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie In terms of section 58 (5) of the "said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil mask teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor application or who is desirous of being heard or of making te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in writing stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as 8 weke with the Director of Local Government Such communi van die datum van sodanige eerste publikasie in die Cation shall be received by the Director not later than Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike eight weeks from the date of such first publication in the Bestuur ontvang word Provincial Gazette Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and word aan die Direkteur Departement van Plaaslike addressed to the Director of Local Government PO Bestuur Posbus 892 Pretoria Box 892 Pretoria J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 3 Desember 967 Pretoria 3 December NOTICE No 55 OF 967 KENNISGEWING No 55 OF 967 PROPOSED ESTABLISHMENT OF GREENWICH VILLAGE TOWNSHIP Itis hereby notified in terms of section 58 () of the VOORGESTELDE STIGTING VANDORP GREENWICH VILLAGE Ingevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op Dorps Townplanning and Townships Ordinance 965 that beplanning en Dorpe No 25 van 965 word hierby application has been made by Sirlands Investments (Pty) bekendgemaak dat Sirlands Investments (Pty) Ltd aansoek Ltd for permission to lay out a township on the farm gedoen het om n dorp te stig op die plaas Rietfontein Rietfontein 2 IR District Johannesburg to be known 2 IR distrik Johannesburg wat bekend sal wees as as Greenwich Village Greenwich Village The proposed township is situate east of Rivonia Town Die voorgestelde dorp le oos van Dorp Rivonia en van ship and of Sandspruit and on Portion 89 of the farm Sandspruit en op Gedeelte 89 van die plaas Rietfontein Rietfontein District Johannesburg distrik Johannesburg The application together with the relative plans docu Die aansoek met die betrokke planne dokumente en ments and information is open for inspection at the office inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur; of the Director Room B225 Seaind Floor Block B Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou Provincial Building Pretoria for a period of eight weeks Pretoria vir n tydperk van agt weke na datum hiervan fromthe date hereof Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil mask teen die toestaan van person who wishes to object to the granting of the appli die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te cation or who is desirous of being heard or of making word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as 8 writing with the Director of Local Government Such weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die communication shall be received by the Director not later Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike than eight weeks from the date of such first publication Bestuur ontvang word in the Provincial Gazette: Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and word aan die Direkteur Departement van Plaaslike addressed to the Director of Local Government PO Box Bestuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 3 Desember 967 Pretoria 3th December

15 PROVINSIALE KOERANT 20 DESEMBER NOTICE No56 OF 967 :T2E r PROPOSED ESTABLISHMENT OF NEWLANDS VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP NEW : EXTENSION TOWNSHIP LANDS UITBREIDINCi I `KENNISGEWING No 56 VAN 96V / It is hereby notified in terms of section 58 () of the Ingevolge artikel 58 ()van die Ordonnansie op Dorps Townplanning and Townships OrdirianCe 965; thir beplanning en Dorpe No 25 van 965 word ffierby application has been made by Graham Anderson for per bekend gemaak dat Graham Anderson aansoek gedoen mission to lay out a township on the farmgarstfontein het om"n dorp te stig op die plaas Garstfontein 374 JR 374 JR District of Pretoria to be known as Newlands distrik Pretoria wat bekend sal wees as Newlands Uit Extension breiding I The proposed township is situate South of and abuts Die voorgestelde dorp le suid van en grens aan Dorn De Beers Township east of and 4buts Ashlea Gardens De Beers oos van en grens aan Dorp Ashlea Gardens en Township and west of and abuts The Highlands Town wes Van en grens aan Dorp The Highlands ship Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relative plans inligting M ter insae by die kantoor van die Direkteur documents and information is open for inspection at the Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou office of the Director Room B225 Second Floor Block Pretoria vir n tydperk van agt weke na datum hiervan B Provincial Building Pretoria for a period of eight weeks from the date hereof: Ingevolge artikel 58 (5) vangenoemde Ordonnansie In terms Of section 58 (5) influx saidordinince any moet idereen:wat beswaar wil maak teen die toestaan van person who wishes to object to the granting of the appli die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te cation or who is desirous of being heard or of making word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as 8 weke writing with the Directorof Local Governfrient Such van die:datum van sodanige eerste publikasie in die Procommunication shall be received by the Director not vinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur (4; later than eight weeks from the date of Such first publi ontvang word cation in the Provincial Gazette : All objections must Alle beswore ;noel in duplo ingedien word en gerig be laclged in duplicate and word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be 5 n 4P addressed to the Direct& ; of Local Government; P o stuur Posbus 892 Pretoria Box 892 Pretoria J Q VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE f :: Director of LocalGovernment Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 3December 967: r Pretoria; I3* Desember 967 : 320 _ NOTICE No:57 OF 967 : KENNISGEWING No57 VAN 967; NOTICE _ KENNISGEWING Notice is hereby given that application has been mad: Hiermee word beicendgemaak dat aansoek gedoen is om for the amendment in terms of section subsection die wysiging ooreenkomstig die bepalings van artikel (3) of Act No 9 of 927 as amended of the General Plan dertig subartikel (3) van Wet NO 9 van 927 soon gewysig SG A representing the Townshiliof Vaalwater van Algemene Plan LG A3762/49; vat diedot Vaal T water voorstetwat gelee is opgedeelte 5 Van die plaas situate on Portion 5 of the farm Vaalwater 37 KR Vaalwater 37 KR distrik Waterberg waarvolgens n District of Waterberg by Which a portion in extent 00 gedeelte grout onieveer 00 voet by 280 voet van Park feet by 280 feet of Park 377 will bepermanently dosed 377 permanent gesluit sal word Any owner of land situate within the Township of Vaal n Eienaar van grond in die genoemde dorp Vaalwitler water who objects to the proposed amendment must submit wat teen die voorgestelde wysiging van die Algemene Plan his objection to me; in writing; not later than 7 January beswaar maak moet sy besware op of voor 7 Januarie skriftelik by my indien 7 s L W pentz: L W PENTZ " Landmeter generaal; Transvaal: Surveyor General Transvaal Kannzior van ie*landrneter generaa Office of thesurveyor General Pretoria Pretoria :3 NOTICE No 52 OF 967 KENNISGEWING No 52 VAN 967 PROPOSED ESTABLISHMENT OF MALANSHOF VOOORGESTELDE STIGTING VAN DORP EXTENSION TOWNSHIP MALANSHOF UITBREIDING It is hereby notified in terms of section 58 (I) of the Ingevolge artiker 58 (I) van die Ordonnansie op Town planning and Townships Ordinance 965 that Dorpsbeplanning en Dorpe No 25 van 965 word hierby application has been made by Ableon Investments bekendgemaak dat Ableon Investments (Pty) Ltd aan (Proprietary) Limited for permission to lay out a town soek gedoen het om n dorp te stig op die plaas Klip ship on the farm Klipfontein 203 IQ District of Rand fontein 203 IQ; distrik Randburg wat bekend sal wees burg to be known as Malanshof Extension as Malanshof Uitbreiding The proposed township is situate southwest of and Die voorgestelde abuts Malanshof Township east of the Jukskei River dorp le suidwes van en grens aan and on Portion 49 (a portion of Portion 7) of dorp Malanshof oos van die Jukskeirivier en op Gedeelte the farm 49 Klipfontein District (n gedeelte van Gedeelte 7) Van die plaas Klipfontein of Randburg The application together with the relative plans distrik Randburg documents and information is open for inspection at the Die aansoek met die betrokke planne dokumente en office of the Director Room B225 Second Floor Block inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur ( i B Provincial Building Pretoria for a period of 8 weeks Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou from the date hereof Pretbria Vir tt tydperk van 8 weke na datum hiervan 2

16 _ 652 PROVINCIAL dazette 20 DECEMBER 967 r NOTICE No 526 OF 967 KENNISGEWING Nd 526VAN967: PROPOSED ESTABLISHMENT OF KEURBOS VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP TOWNSHIP KEURBOS LJ It is hereby notified in terms of section 58 () of the Ingevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance 965 that beplanning en Dorpe No 25 van 965 Word hierby application has been made by the Town Council of Springs bekendgemaak dat die Stadsraad Van Springs aansoek for permission to lay out a township on the farm The gedoen het om n dorp te stig op die plaasthe Springs Springs 29 IR District of Springs to be known as 29 IR distrik Springs wat beken sal wees as Keurbos Keurbos Die voorgestelde dorp 6 noorciwes van en grens aan The proposed township is situate northwest of and : N Era Nywerheldsdorp en suid van en grens aan die abuts New Era Industrial Township and south of and Munisinale Lughawe en op 9 Gedeelte van die plaas The abuts the Municipal Aerodrome and on_ Portion 9 of the Springs farm The Springs District of Springs distrik Springs The application together with the relative plans docu Die aansoek met die betrokke planne dokumente en ments and information is open for inspection at the office inligting 6 ter insae by die kantoor van die Direkteur of the Director Room B225 Second Floor Block B Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou Provincial Building Pretoria for a period of 8 weeks from Pretoria vir n tydperk van 8 weke na datum hiervan the date hereof Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie moet In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van die person who wishes to object to the granting of the applica aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te word tion or who is desirous of being heard or of making of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis stel representations in the matter shall communicate in Sodanige kennisgewing moet nie later nie as 8 weke van writing; with the Director of Local Government Such die datum van sodanige eerste publikasie in diepi ovinsiale communication shall be received by the Director not later Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang than 8 weeks from the date of such first publication in the word Provincial Gazette Alle besware moet in duplo ingedien word All en objections must be lodged induplicate and addressed word gerig aan die " Direkteur Departethent van: Plaaslike to the Director of Local Government: PO Box 892 Bestuur Posbus 892 Pretoria J G VAN DER MERWE; w Ia J a NAN DER MERWE Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Prethria 3 Deiember 967 Pretoria 3 December NOTICE No 527 OF 967 : KENNISGEWING No 527 VAN 967 PROPOSED ESTABLISHMENT OF MORNINGSIDE VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP EXTENSION 64 TOWNSHIP MORNINGSIDE UITBREIDING 64 It is hereby notified in terms of section 58 () of the Town planning and Townships Ordinance 965 that Ingevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op Darksapplication hasbeen made by Jeffrey Hancock for permis beplanning en Dorpe No 25 van 965 word hierby sion to lay out a township on the farm Zandfontein 42 IR bekendgemaak dat Jeffrey Hancock aansoek gedoen het District of Johannesburg to be known as Morningside om n dorp te stig op die plaas Zandfontein 42 IR distrik Extension 64 " Johannesburg wat bekend sal wees as Morningside Uit: The proposed township is situate west of and abuts breiding 64 Middle Road and on Portion and remainder of Holding Die voorgestelde dorp 8 wes van en grens aan Middle 43; Morningside Agricultural Holdings; District of Johan Road en op Gedeelth en restant van Hoewe 43 Morningnesburg fl side Landbouhoewes distrik Johannesburg The application together with the relative plans docu Die aansoek met die betrokke planne dokumente en ments and information is open for inspection at the office inligting 6 ter insae by die kantoor van die Direkteur of the Director Rdom B225 Second Floor Block B Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou; ProVincial Building Pretoria for a period of 8 weeks from Pretoria vir n tydperk van 8 weke na datum hiervan the date hereof Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde OrdOnnansie moet In terms Of Section 58 (5) of the said Ordinance any iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van die e perion who wishes to object to the granting of the applica aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te word \ / tion or who is desirous of being heard or of making of vertofi te rig die Direkteur skriftelik in kennis stel representations in the matter shall communicate in Sodanige kennisgewing moet nie later nie as 8 weke Van writing with the Director of Local Government Such die datum van sodanige eerste publikasie in die Provinsiale communication shall be received by the Director not later Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang than 8 weeks from the date of such first publication in the word Provincial Gazette Alle besware nicer in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and addressed word aan die Direkteur: Departement van Plaaslike to the Director of Local Government PO Box 892 Bestuur Posbus 892 Pretoria Pretoria / J G J G VAN DER MERWE VAN DER MERWE Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 3 Desember 967 Pretoria; 3 December NOTICE No 528 OF 967 KENNISGEWING No 528 VAN 967 _ PROPOSED ESTABLISHMENT OF RIDGEWAY VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP EXTENSION 3 TOWNSHIP RIDGEWAY UITBREIDING 3 It is hereby notified in terms of section 58 () of the Ingevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance 965 that beplanning en Dorpe No: 25 van 965 word hierby bekend application has been made by Ridgeway Development gemaak dat Ridgeway Development (Proprietary) Limited (Proprietary) Limited for permission to lay out a township aansoek gedoen het mu n dorp te stig op die plaas Kroonon the farm Kroonheuwel IR District of JohilingS heuwel IR: diitrik Johannesburg wat bekend sal IIS burg to be known as Ridgeway Extension 3 wees as Ridgeway Uitbreiding 3 24

17 Al PROVINSIALE ricoerant; 20 DESgMBER 967 6_53 The proposed township Is situate_ south of and abuts Die voorgestelde dorp le suid van en grens aan dorp Ridgeway Township and Rifle Range Road and on a por Ridgeway en Rifle Rangeweg en op ii gedeelte van res 7" tion of remainder of the farm Kroonheuivel DiStrict of tant van die pleas Kroonheuwel distrik:johannesburg 0 Johannesburg r The application Die together with aansoek met the die betrokke planne relative plans decoinligting dokumente en mats and information lo ter insae by is open for inspection die kantoor van at die Direkteur the office of Kanter B225 the Director Room B225 Tweede Vloer Blok B Second Floor Block Provinsiale Gebou Pretoria vir 3 B Provincial Building; Pretoria tydperk van 8 weke na fora period datumhi of 8 weekservan from the datehereol IngevOlge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any moetieddreen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the appli van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor cation or who is desirous of being heard or of making te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik inkennis representations in the matter shall ; communicate in std Sodaidge kennisgewing meet the later nie as 8 weke writing with the Director of Local Government Such van die datum van sodanige eerste publikasie in die Pro communicationshall be received by the Director not liter vinsiale Koerantdeui die Direkteur van Plaaslike Bestuur than 8 Weeks from the date of such first publication in the ontvang word Provincial Gazette Alle besware All mod in duplo ingedien objections must word en gerig be lodged in duplicate and word aan die Direkteur Departement van addressed Plaaslike to the Difectorof Local Government PO Box Bestuu r Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria : I G VAN DER MERWE: J G VAN DER MERWE _ Director of Local Government: Direkteur van Plaaslilce Besinur Pretoria; 3 Decenaber 967 Pretoria 3 Desember 967 : : 320 r _ NOTICE No 529 OF 967 KENNISGEWINO Na 529 VAN 967 " RANDBURG AMENDMENT SCHEME : RANDBUliGWYSIGINGSKEMA /27 %27 It is heieby notified in terms of subsection () of section Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub 3 of the Town planning and Townships Ordinance artikel () van aitike3van die Ordonnansie 965 op Dorps that the Town Council of Randburghas applied for beplanning en Dorpe 965 bekendgemaak dat die Stads RandbuigTownplanuing Scheme954; to be amended by rad van Randburg aansoek gedoen het om Randburgd dor the rezoning of Erf 426 Kensington B; from " te Special 954 deur die herindeling ErfP426saanlegske Residential" Kensingtonma vanb to vanspesiale "GeneralBUsiness " on condition: Worm tot Algemene Besigheid " op voorwaarde( (a) That it be consolidated with Ed 427 Kensing:on B (a) Dat dit gekonsolideerword met Erf 427 Casingand developed as a single unit ton B en as n enkel eenheid on:wikkel word (b) (i) That access for loading and unloading be pro (b) (i) Dat toegang vir laai en eat vanaf vided from Milner Road and that Milnerweg a 30 feet service road vootsien word en dat n 30 voet wye dienspad serwituut servitude be registered in favour of the Council for this vir hierdie doel oor Erf 426 Kensington B aan die weste purpose along the western boundary of Erf 426 Kensing grens daaaan tengrunste van die Raad geregistreer word ton B at the owners expense op kate van die eienaar (ii) That the 30 feet service road be tarred by the (ii) Dat die applikant die 30 voet dienslaan beteer tot applicant to the satisfaction of the Council Or that the voldoening van die Raad of die volle bedrag benodig vir total amount required for the tarring of the 30 feet service die verbetering van die 30 voet dienslaan oor Erf 426 road be paid to the Council in dash Kensington B in kontant aan die Raad oorbetaal r (iii) That Erven 426 and 427 Kensington B be con (iii) Dat Erwe 426 en 427 Kensington B gekonsolideer solidated ieintediately after proclamation of this amend word onmiddellik na proklamasie van die wysiging en mat and that no building plans on the erf now numbered dat geen bouplanne op die etf tans genommer as Ed 426 as Erf 426 be approved before the abovementioned erven goedgekeur mag word nie alvorens die genoemde erwe nie are consolidated gekonsolideer is nie (iv) That the existing buildings on the erf now num (iv) Dat die bestaande geboue op die erf tans genornmer bered as Erf 427 be demolished within a fixed period No as Erf 427 binne n vasgestelde tydperk gesloop mat building plans may be approved on existing Ed 426 unless word Geen bouplanne op die huidige Erf 426 goedge the aisting buildings on Erf 427 are demolished or the keur mag word nie tensy die bestaande geboue op die necessary financial and legal arrangements have been huidige Erf 427 gesloop is nie of die nodige finanstele en made with the Council whereby the Council undertakes regsmaatrals met die Raad getref word dat by die sloping the demolition if the owner neglects to do so within kan waarneem_ a as die eienaar nalaat dit te doen binne n fixed period ooreengekome tydperk (v) (v) That the planning and development of the con Dat die beplanning en ontwikkeling van die gekon solidated ell solideerde erf tot voldoening van die Raad meet geskied be to the satisfaction of the Council Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wet This amendment will be known as Randburg Amend Randburgwysigingskema /27 genoem sal word) le in die ment Scheme /27 Further particulars of the Scheme are kantoor van die Stadsklerk van Randburg en in die open for inspection at the office of the Town Clerk Rand kantoor van die Ditekteur van Plaaslike Bestuur Kamer burg and at the office of the Director of Local Govern B222 Provinsiale Gabon Pretoriusstraat Pretoria; ter ment Room B222 Provincial Building Pretorius Street insae Pretoria Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat gelee is binne die kebied ten opsigte waarvan die skema Any owner or occupier of immovable property situate van toepassing is of binne myl van die grens van enige within the area to which the scheme applies or within mile of the boundary of any such scheme and any local sodanige skema en enige plaaslilce bestuur wie se regsge authority whose area of jurisdiction is contiguous to such biedaangrensend is aan sodanige gebied het die reg om area shall have the right to object to the scheme and may beswiar teen die skema aan te teken en kan te eniger tyd notify the Director of Local Government in writing at lai_nrie:4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing the above address or PO ;Box 892 Pretoria of such dm Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres objection and of the reasons therefore at any time within of Posbus 892 Pretoria skriftelikin kennis stel van so n 4 weeks from the date of this notice beswaar en die redes daarvoor J G VAN J a VAN DER MERWE; _ DER MERWE : Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government I Pretoria 3 Desember 967 Pretoria 3 December

18 I 65E 4kOVINCIACGAZEITE;20 DECEMBER 907 All o bjections Inds I be lodged it dwiliclite" and ;addressed to the Director of Local Government KO: word _aan: die Direkteur:: Departernent van Plaaslike : /) _ Alle besii;aren moet litdupla ingedieit :ward en gerig 0 BOX 892 Pretoria Bestuur Rosbui892:Pretorilt f : : J G VAN DER MERWE; " :t :G VAN DER MERWE: Director of Local Government t " " Direkteur van PlaasliketBestucit Pretoria 20 December 967: Pretoria 20 Desember NOTICE NO536 OF 9fit KENNISGEWING No 536 VAN 967: PROPOSED ESTABLISHMENT OF MAYFAIR VOORGESTELDE STIGTING VAN DORR _ SOUTH TOWNSHIP MAYFAIR SOUTH representations It is hereby notified in terms of section 58 () of the _ Ingevolge artikel 58 ():van die Ordonnansie op Dorpa Town planning and ToWnships Ordinance 965 that beplanning en_ Dorpe No 25 van 965 word hierby application has been made by Mayfair South:Townships bekendgemaak dat Mayfair South Townships:(Pty) Limi : (Pty) Limited for permission to lay out a township on ted aansoek gedoen het om n dorp to stig op die plans the farm Langlaagte 224 IQ District of Johannesburg to Langlaagte 2240; distrik Johannesburg wat bekend sal be known as Mayfair South: _ wees as Mayfair SOuth The proposed township is situate south of and abuts Homestead Park Township and Blue Dam Park north Die voorgestelde dorp le said an en grens aan dorp of and abuts Main Reef Road and Crown Township and Homestead Park en Blue Dampark noord van en grens on remaining extent of Portion 42 of the farm Langlaagte aan Hoofrifweg en dorp Crown en op regent van Gedeelte District of Johannesburg 42 ivan_die plans Langlaagte distrfic Johannesburg The application together with the relative plans pie aansoek met die betrokke planne dokumente; en documents and information is open for inspection; at the infigting le ter insae by die kantbel van die Direkteur ak office of the Director Room B225 Second Floor Block :Kamer B225 Tiveede Vloer Blok B Provinsiale ;Gebou:: 7!" B Provincial Building Pretoria iota period of 8 weeks Pretoria _ vir n tydperk Van:8? weke na datum hiervap: : from the date hereof Ingevolge artikel 58 (5) varigerleemde Ordonnansie Moet In terms of Section 58 (5) of the said Ordinance any iedereen wat beswaar toil maak teen die toestaan van die: person who wishes abbjeet tolhegranting of the applica aansoek of wat begerig is bm in die saak gelider te word ) lion or who is desirous otbeing heard or of making of veitoe torig die Direkteur skriftelik in kennis Ste in the matter shall communicate; in Sodanige kennisgewing moet the later nie as 8 van: S writing with the Director of LO Government Shah die datum van sodanige eerste publikasie in die Provinsiale communication shall be received by the Director not later Koerdnt deur die Direkteur van Plaaslike Beithur Ontvang than 8 weeks from the date Ofsuch first publication in the welce word: " Provincial Gazette All objections must be lodged in duplicate and Alle beware moet in duplo ingedien word en gerig: addressed to the Director of Local Government PO: word aah die Direkteur Departement van Plaaslike Box 892:Pretoria Bestuur Posbus 892 Pretoria J G VAN DER MERWE I a VAN DER MERWE Director of LOcal Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria; 20 December 967 Pretoria 20 Desember NOTICE No 537 OF 967 KENNISGEWING No 537 VAN 967 _ L PROPOSED ESTABLISHMENT OF GLEN VISTA VOQRGESTELDE STIGTING VAN DORP GLEN EXTENSION TOWNSHIP; : VISTA UITBREIDING It is hereby notified in terms of section 58 () Of the Ingevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op Daps; Town planning and Townships Ordinance 965 that appli beplanning en Dorpe No 25 van 965 word hierby cation has been made by Glen Vista Development Corbekendgemaak dat Glen Vista Development Corporation poration for permission to lay out a township oh the farm aansoek gedoen het om n dorp te stig op die pleas Liefde Liefde en Vrede 04 IR District of Johannesburg to be en Vrede 04 IR distrik Johannesburg wat bekend sal _ known as Glen Vista Extension wees as Glen Vista Uitbreiding The proposed township is situate approximately 4 miles Die voorgestelde dorp le ongeveer 4 myl suid van south of Johannesburg City Hall and on Portion 8 (a Johannesburg Stadsaal en op Gedeelte 8 (n gedeelte van portion of Portion 7) and portion (a Portion Of Portion 5) Gedeelte 7) en gedeelte (n gedeelte van Gedeelte 5) van of the farm Liefde en Vrede District of Johanesburg die:plaas Liefde en Vrede distrik Johannesburg The application together with the relative plans docu Die aansoek met die betrokke planne dokumente en ments and information is open for inspection at the office inligting 6 ter insae by die kanfobr van die Direkteurc of the Director Room B225 Second Floor Block B Kamer 3225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou ProVincial Building Pretoria fora period of 8 weeks Pretoria vir n tydperk van 8 weke na datum hiervan from the date hereof Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnafisie moet In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any iedereen wat beswair Wil maak teen die toestaan van die person who wishes to object to the granting of the appli aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te word cation or who is desirous of being heard or of making representations in the matter shall communicate in of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis stel writing with the Director of Local Government Such Sodanige kennisgewing moet nie later nie as 8 weke van communication shall be received by the Director not later die datum van sodanige eerste publikasie in die Provinsiale than 8 weeks from the date of such first publication in the Koeiant deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang Provincial Gazette word All objections must be lodged in duplicate and Alle beware meet in duplo ingedien word en gerig addressed to the Director of Local Government P0 Box word aan die Direkteur Departement van Plaaslike 892 Pretoria Bestuur Rosbus 892 Pretoria J G VAN DER MERWE : J G VAN DER MERWE Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuurl) Pretoctia 20 Decmeber 967 Pretoria 20 Desember

19 PROWNSIALE KOgRANt 20 DESEMBER NOTICE No 538 OF 967; % _ KENNISGEWING No 538 VAN 967; _ ( PROPOSED ESTABLISHMENT OF RUITERHOF VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP ` EXTENSION 3 TOWNSHIP RUITERHOF UITBREIDING 3 7 It is hereby notified in terms of section 58 () of the Ingevolge artikel 58 () van die OrdonnanSie 4Dorps Townplanning and Townships Ordinance 965 that beplanning en Dorpe No 25 van 965 word hierby application has been made by PE and_ JE Inyestments ibekendgemaak dat PE arid JE Investnients (Pty) Ltd (Pty) Ltd for permission to lay out a township on the aansoek gedoen het om n dorp te stig op die plaas farm Klipfontein 203 IQ District of Johannesburg; to be Klipfontein 203 IQ distrik Johannesburg0 wat bekend known as Ruiterhof Etension 3 sal wees as Ruiterhof Uitbreiding 3 r G L The proposed townshipis situate north of and abuts Die voorgestelde dorp 8 noord van en drens aan dorp Fontainebleau Township northwest of and abuts Moret Fontainebleau noordwes van en grens aan dorp Moret Township and on Portion 93 (a portion of Portion 7) of en op Gedeelte 93 An gedeelte van Gedeelte 7) van die the farm Klipfontein District of Johannesburg pleas Klipfontein distrik Johannesburg The application together with the relative plans Die aansoek met die bletrokke planne dokumente en documents and information is open for inspection at inligting 8 ter insae by die kantoor van die Direkteur the office of the Director Room B225 Second Floor Kamer B225 Tweede Vloer Blok B ProVinsiale Gebou Block B Provincial Building; Pretoria; for a period Of Pretoria vir nlydperk van 8 weke im datum hiervan 8 weeks froth the date hereof yea Ingevolge artikel 58 (5) genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any met iedereen wat beswaar Wil maak teen die toestaan person Who wishes to object to the granting: of the van die aansoek of wat begerig is om in did saak gehoor application or who is desirous of being heard or of te word of verto8 te rigdie Direkteur skriftelik in kennis making representations in the matter; shall communicate stet Sodanigekennisgewing moet nie later nie as 8 weke in writing with the Director of Loeal_Qovernment Such vandie datum van sodanige eerste publikasie in die communication shall be received by the Director notiater Prm;insiale Wait ant deur did Direkteur van Plaaslike than 8 weeks from the date of such first publication in Bestuur ontvang word the Provincial Gazette AN beswar e nibet in duplo ingodieit iyord engerig All objections must be lodged in duplicate and word aan die Direkteur Departement van Plaaslike PO I addressed Box 892 to Pretoria the Director of Local Govemmeth Bestuur Posbus 892 Pretoria J G VAN PER MERWE J G VAN DER MERWE Director of Local Government Direktettf van Plaaslike bistimi Pretoria; 20 December 96) Pretoria 20 Desember 967: r 2027 _ ; NOTICE No 539 OF 967 : 2 KENNISGEWING No 539 VAN 967:E PROPOSED ESTABLISHMENT OF TILEBA VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP TILEBA UITBREIDINd : EXTENSION 2 TOWNSHIP : It is hereby notified; in terms of section:58 ()of the Ingdvoloe artikel 58 () van die Ordonnansie op Dorps Town planning and :Townships Ordinance 965 that beplanning en Dolpe NO 25 Van 965u Arercffitierby application has been Made by Bevken Invistinents (Poi) bekendgemaak dal Bevken Inyedifnenta (Pty) Ltd aansoek Ltd for: permission to lay out a township on the farm gedoen het omn dorp te stilt; op did pleas Wonderbbom Wonderboom 302 JR District of Pretoria to be known 302 JR distrik Pretoria wat bekenclsal wees as Tileba as Tileba Extension Uitbreiding ; 7 The ptoposed township is situate north of and abuts Die voorgesieldedorp le noord Nati en stens aan dorp Tileba Township and on Portion 67 (a portion of Portion Tileba en op Gedeelte 67 (n gedeelte van Gedeelte 4) 4) of the farm Wonderboom District of Pretoria van die pleas Wonderboom distrik Pretoria The application together: with the relative plans Die aansoek met die betrokke planne dokumente en documents and information is open for inspection at inligting _6 tecinsae by die kantoor van die Direkteur; the office of the Director Room B225 Second Floor Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou Black IS Provincial Building Pretoria for a period of Pretoria vir n tydperk van 8 Weke na datum hiervan _ 8 weeks from the date hereof _ Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie In terms of section 58 (5) of the said "Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who Wishes to object to the granting of the van die aansoek of wat begerig is cm in die saak gehoor application or who is desirous of being beard or of te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis making representations in the matter shall communicate stet Sodanige kennisgewing meet Me later nie as 8 weke in writing with the Director of Local Government Such van die datum van sodanige eerste publikasie in die communication shall be received by the Director not later Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike than 8 weeks from the date of such first publication in Bestuur ontvang word the Provincial Gazette Alle beware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and word aan die Direkteur Departement van Plaaslike addressed to the Director of Local Government PO Bestuur Posbus 892 Pretoria Box 892 Pretoria e Pretoria 20 December 967 J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERNYE Director of Local Government Direkteur van Plaaslike I3estuur " Pretoria 20 Desember /

20 660 PROVINCIAUGAZETTE20_DECEMBER 967 _ POUND SALES brown right ear square from behind left Persone wat navraag wens te doen aan ear swallowtail gaande die hieronder omskrewe diere moet Unless previously released the animals WOLMARTANSSTAD Municipal Pound in die deval van diere in inunisiriale skinte described hereunder wilt be sold; a on 29 Decemb er "967 at 2 pm Cow indicated Swiss 5 years both ears crescent at the cfistrikskinte betref die betrokke Landdrds ;BETHALSE Muriisipale : Skut op 5 Persons desiring to make inquiries back; heifer 4 years; black _right ear respecting the animals described hereunder crescent atthe back Januarie 968 om vm Bul Jersey _ jaar bruin tegteroor winkelhaak van in the case of animals in municipal pounds ogler linkeroor swaelstert should address the Town Clerk; far those die Stadsklerk nader en_ wat diere in 0 in district pounds the Magistrate of the SKUTVERKOPINGS WOLMARANSSTADSE Munisipale Skut op 29 Desember district concerned 967 om I 2 nrn Koei Tensy voor die tyd gelos sal die diere Switser 5 jaar albei ore halfmaan agter; BETHAL Municipal Pound on 5 January hieronder beskryfrverkoop word soos aan vers 4 jaar swart regteroor halfmaan 968 at am Bull Jersey year gedui agter LOCAL AUTETOBITffES NOITICES 37 )faasliiiiie LRESTUUNISKENNISGEWINGS i CITY OF JOHANNESBURG ment Rating Ordinance No 20 of 933 deringslys onderteken en gesertifiseer en al Notice is hereby given in terms of section as amended and that the said roll shall die betrokkenes wat nie binne I maand 6 (i) (b) of the Municipalities Powers of become fixed and binding with effect from vanaf die datum van hierdie kennisgewing Expropriation Ordinance 903 of the the 6th January 968 appel teen die beslissing van genoemde intention of the City Council of Johannes A BLOM Waarderingshof aanteken op die wyse wat burg to acquire by compulsory purchase Clerk of the Valuation in artikel 5 van genoemde Ordonnansie Stands A Court voorgeskryf word nie sal daardeur gebirid PO Box 2 word and 59 Chart Cilliers 3 December 967 (formerly A Gepubliseer in opdrag van die President and 290) in the van die Hof Township of Johannesburg required for GESONDHEIDSKOMITEE VAN A P BURGER J the widening of a portion of Loveday Street CHARL CILLIERS Klerk van die Raad and the provision of accommodation for an WAARDERINGSLYS: Stadhuis 966/969 electrical substation traffic courts a clinic Johannesburg November 967: Op las van die President van die Waarand ancillary offices deringshof geskied kennisgewing hiermee dat In terms of section 6 (ii) of the said die Algemene Waarderingslys voila& is ea Ordinance any person interested as owner ingevolge die bepalings van artikel 4 van CITY COUNCIL OF PRETORIA lessee or occupier of the lands proposed to die Plaaslike Bestuurbelastingordonnansie be taken by the Council who objects to the No 20 van 933 soos gewysig gesertifiseer PROPOSED AMENDMENT TO THE compulsory purchase thereof must serve is eh dat die gemelde lys venal 6 Januarie PRETORIA TOWN PLANNING SCHEME notice in writina of such objection on the 968vasgestel en bitidend sal wees OF 944AMENDMENT TOWN Council by not later than the 20th January A BLOM PLANNING SCHEME / Klerk van die Waarderingshof The City Council of Pretoria has prepared Details of the land required may_ be Posbus 2 a draft amendment to the Pretoria Townobtained at Room 25 Municipal Offices Chart Cilliers 3 Desember 967 planning Scheme of 944 to be known City Hall during office hours as Amendment Town planning Scheme A P BURGER /60 Clerk of the Council CITY OF JOHANNESBURG This draft scheme contains the following Municipal Offices proposal: INTERIM VALUATIONS 964/967 Johannesburg 6 December 967 AND TRIENNIAL VALUATION ROLL The addition of the following new subclause (e) to 967/970 clause 7 of the original STAD JOHANNESBURG Notice is hereby given in terms of section Scheme: i Hierby word kragtens die bepalings yin 4 of the Local Authorities Rating Ordi (e) Subject to the provisions of the next artikel 6 (i) (6) van die Municipalities nance 933 that the Johannesburg Value succeeding clause the Council may permit Powers of Expropriation Ordinance " 903 tion Court has completed its consideration land situate in Use Zone I to be used for bekendgemaak dat die stadsraad van Johan of the objections which were lodged to the the parking of motor vehicles in the open nesburg voornemens is om Standplase 58 interim valuations made between 964 and or under roof cover for single storey parking A and the Provisional Triennial Valuation only subject to such ccinditicins as it en 59 (voorheen 384 Roll for the period 967 and may 970 deem fit A The Courts decisions on the interim The general effect of the scheme will be en 290 in die voorstad Johannes valuations andthe Triennial ValuationRoll that the Council may permit the use of land van Lovedaystraat en vir die huisvestingvir which have now been signed and certified zoned for " Special Residential" purposes burg wat vir die breermaak van n gedeelte by the President of the Court will become for the purposes set out above after the n elektriese substasie verkeershowe n fixed and binding on all parties who do applicant has complied with the provisions 0 kliniek en bybehorende kantore nodig is not within month from the date of this of section 8 of the original scheme te onteien notice appeal from the decision of the said Particulars of this scheme are open for Ingevolge die bepalings van artikel 6 (ii) Valuation Court in manner provided by inspection at Room 602 Munitoria Vervan die genbemde Ordonnansie moet enig section 5 of the said Ordinance meulen Street and Room 33 City Hall iemand wat as eienaar huurder of okkupant Published by Order* of the President of Paul Kruger Street Pretoria for a period belang het by die grond wat die Raad wil the Court of 4 weeks from the date of the first publionteien en wat teen die onteiening daarvan A P BURGER cation of this notice which is the 20th beswaar ivil opper die Raad niters op 20 Clerk of the Council December 967" Januarie 968 skriftelik van sodanige Municipal Offices The Council will consider whether or not beswaar verwittig Johannesburg; November 967 the scheme should be adopted Besonderhede van die grond wat nodig is kan gedurende gewone kantoorure in Kamer Any owner or occupier of immovable 25 Stadhuis verkry word STAD JOHANNESBURG property within the area of the Pretoria A P BURGER Townplanning Scheme of 944 or within DIE TUSSENTYDSE WAARDERING mile of the boundary Klerk van die Raad thereof has the right SYFERS 964/967 EN DIE DRE to object to the scheme or to make repre Stadhuis J A A R L I K SE WAARDERINGSLYS sentations in respect thereof and if he wishes Johannesburg 6 Desember / 970 to do so he shall within 4 weeks of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings first publication of this notice which is the van artikel 4 van die Plaaslike Bestuur 20th December 967 inform the Town HEALTH COMMITTEE OF belastingordonnansie 933 "bekendgemaak Clerk PO Box 490 Pretoria in writing of CHARL CILLIERS dat die Johannesburgie Waarderingshof al such objection or representation and shall die besware seen die tussentydse waardering state whether or not he wishes to be heard VALUATION ROLL: 966/969 syfers vir die tydperk 964 en 967 en teen by the local authority By Order of the President of the Value die Voorlopige Driejaarlikse Waarderingslys HILMAR RODE Lion Court notice is hereby given that the vir die tydperk 967 tot 970 oorweeg het Town Clerk General Valuation Roll has been completed Die President van die Hof het non die and certified in accordance with the provi beslissings van die hof oor die tussentydse Pretoria 8 December 967 le sions of section 4 of the Local Govern waarderingsyfers en die Driejaarlikse Waar (Notice No 362 of 967) /4ii 32 " _

21 i Edenvale PROVINSIALEX0ERANW20 :DESEMBER 967 K STADSRAAD VAN PRETORIA? idie:resterende gedeelte van Woopverblyf wit die oprigting van woon Stand leas 320 P Stand laas VGORGESTELDE WYSIGIN& VAN p 32 Verenigde stelle iffiaarmoontlik sal maak Die naam 322 en Standplias 338 in die en adzes vair din eienaar van die grorid ls i i DIE PRETORIASE DORPSAANLEGtadPlaas Orange Grove Johannesburg vir mar/s Freedinan Highweg e SICEMA 0 Eastleigh VAN T944 DORPSBEPLANptIvwcivrser_beten9g_ en openbare NINGWYSIGINGSKEMA parkeerdoel Edenvale /60 erodes to onteien Besonderhede van hierdie skema le ter : Die StatIsraad van ;Pretoria ihet n :ont Inclien enigiemand wat as eienaar hour insae te Kamer 6 Eerste Verdieping Munisiwerffivysiging van die Pretoriaie Dorpsaan der of okkupaiat belang het by bogenoernde pale Kantoor Edenvale vir n tydperk van legskema van 944 opgestel wat bekend standplase wat die Raid *it onteien en wat 4 weke van die datum van die eerste publi sal staan as Dorpsbetlannhigwysigingskema teen die onteiening daarvan beswaar wil kasie van hierdie kennisgewing af naamlik )60 opper die Raad of op voor 2 Januarie 20 Desember 967 Hierdie ontwerpskema bevat die volgende 968 skriftelik van sodanige beswaar ver Die dorpsraad sal die skema obrweeg ea wittig is voofstel: die Read nie geregtig mit tensy besluit of dit aangeneem moet word sodanige beswaar teruggetrek word die Enige eienaar of okkupeerder van vaste Die toevoemng van die volgende nuwe standplase sander die goediceuring van die eiendom binne die gebied van die Edensubklousule (e) aan klousule 7: Adminiitrateur te onteien nie valese Dorpsbeplanningskerpa of binne "(e) Onderworpe aan die bepalings van Nader besoilderhede van die skema waar myl van die grens daarvan het die reg om die volgende klousule kan die Raad toelaat voor die grond nodig is kan op aanvraag teen die skema beswaar te maak of om verdat grond wat in Gebruikstreek I gelee is gedurende gewone kantoorure in Kamer toe ten opsigte daarvan te rig en indien by vir opelug of besktitte enkelverdieping 230 Stadhuis Johannesburg verkry word dit wil doen most by die plaaslike bestuur parkering alleerilik gebruik word onder A P BURGER binne 4 weke van die eerste publikasie van worpe aan die voorwaardes wat by nodig ICIerk van die Raad hierdie kennisgewing naamlik 20 Desember mag ag" Stadhuis; 967 skriftelik van sodanige beswaar of ver Die algemene uitwerking van die skemi Johannesburg 20 Desember toe 967 in kennis stel en vermeld of by deur sal wees dat die Read die gebruik van erwe die plaaslike bestuur aangehoor wil word of wat vir spesiale woongebruik bestem isvir nie bovermelde doeleindes kan toelaat nadat die C J VERMEULEN aanvraer aan die bepalings van klousule 8 TOWN COUNCIL OF EDENVALE Klerk van die Raad van die oorspronklike skema voldoen het Munisipale Kantore DRAFT AMENDMENT TOWN Besonderhede van hierdie skema le ter 6 Desember insae te Kamer 602 Munitoria Vermeulen PLANNING SCHEME / (Munisipale Kennisgewing No 2432/79/ straat en Kamer 33 Stadhuis Paul Kruger The Town Council of Edenvale has 967) straat Pretoria vir n tydperk van 4 weke prepared a draft amendment townplanning ) e van die datum van die eerste publikasie van scheme to be known as Amendment Town r hierdie kennisgewingaf naamlik" 20 Desem planning Scheme /45 TRANSVAAL BOARD FOR termsbesluit THEDEVELOPMENT ber 967 This draft scheme _has been prepared on OF Die Riad sal die skema oorweeg en instruction from the Administrator in PERI URBAN of dit aangeneem meet word of subsection (7) of section 46 of the Town AREAS Enige eienaar of okkupeerder van vaste planning and Townships Ordinance 965 AMENDMENT TO SANITARY CONeiendom binne die gebied van die Pretoria se This draft scheme contains the folloviruith; VENIENCES AND NIGHTSOIL AND Dorpsaanlegskema van 944 of binne proposal: REFUSE REMOVAL BYLAWS myl van die grens daarvan het die reg om teen die skema beswaar te maak of om ver Edenvale Townplanning Scheme of It is hereby notified in terms of the to6 ten opsigte daarvan te rig en indien hy 954 will be amended by :the rezoning of provisions of section 96 of the Local Government Ordinance 939 as amended dit wil doen moet by die Stadsklerk Pos Erf 284 Eastleigh situated at 0 High bus 440 Pretoria blithe 4 weke van die Road Eastleigh Edenvale from "Special that it is the Boards intention to amend eerste publikasie van hierdie kennisgewing Residential" to?general Residential" the abovementioned by laws in order to priamlik 20 Desember 967 skriftehk van which will provide for the erection of fiats delete certain tariff items under the Ogles sodanige beswaar of vertob in kennis stel The name and address of the owner of the Amiexure (Annexure A Part V) which are en vermeld of hy deur die plaaslike bestuur ground is Mi S Freedman 0 High Road in conflict with new tariffs promulgated by aangehoor wil word of nie Eastleigh Edeniale the Administrator (Administrators Notice No 363 of 26 April 967) HILMAR RODE Particulars of this scheme are open for A copy of the proposed amendment will Stadsklerk inspectido at Room 6 First Floor Municipal lie for inspection in Room A4 at the Pretoria S Desember 967 Offices Edenvale for a period of 4 weeks Boards Head Office 320 Bosnian Street (Kennisgewig No 362 van 967) from the date of the first publication of Pretoria and at its Branch Office Arinadale this notice which is the 20th December Home Bree Street Johannesburg for a 967 period of 2 days from date hereof during The Townships Board will consider which period objections in writing thereto CITY OF JOHANNESBURG whether or not the scheme should be may be lodged with the undersigned EXPROPRIATION OF LAND adopted H B PHILLIPS Notice is hereby given in terms of sec Any owner or occupier of immovable Secretary lion 6 (i) (b) of the Municipalities Powers Property within the aria of the Edenvale PO Box 34 of Expropriation Ordinance 903 of the in TownPlanning Scheme or within: mile of Pretoria 20 December 967 the boundary thereof has the right to object (NoticeNo 20/967) tendon of the City Council of Johannes burg to acquire by compulsory purchase to the scheme or to make representations i in respect thereof and if he wishes to do so TRANSVAALSE RAAD VI Stands remaining extent it DIE ONT (2:\ of Stand 320 Stand 32 Consolidated Stand he shall within 4 weeks of the first publica WIKKELING VAN BUITESTEDELIKE MP 322 and Stand 338 in the Township of lion of this notice which is the 20th Decem GEBIEDE Orange Grove Johannesburg for road ber 967 inform the local authority in N I T R E improvement and public parking purposes writing of such objection or representations WY SI G I N G VANA E If any person interested as owner lessee and GEMAKKE NAGVUIL S shall state whether or not he wishes to VUIL orgoedverwyderings V RANO R D E occupier of the above stands objects to be heard by the local authority NINGE the compulsory purchase thereof by the C J VERMEULEN Council and serves notice in writing of Clerk of the Council pit word bekendgemaak ingevolge die such objection on the Council on or before Municipal Offices bepalings van artikel 96 van die Ordon 2 January 968 the Council shall not be Edenvale 6 December 967 nansie op Plaaslike Bestuur 939 soos entitled to exercise its compulsory power gewysig dat die (Municipal Notice No 2432/79/967) Raad van voorneme is om of purchase without the sanction of the bogenoemde verordeninge te wysig ten einde Administrator unless such objection is withsekere tarieweitems in die Ogiesbylae (Bylae STADSRAAD VAN EDENVALE A Deel V) to skrap wat teenstrydig is met drawn Further particulars of the scheme for ONTWERPWYSIGINGDORPSdie nuwe tariewe wat deur die Administra which the land is required may be obtained BEPLANNINGSKEMA /45 teur afgekondig is (Administrateffiskennis " upon application during ordinary office _ gewing No 363 van 26 April 967) Die stadsmad Edenvale het hours at oom 230 Municipal Offices City n Afskrif van die voorgestelde svysiging ontwerpwysigingdorpsbeplanningslcema opts le ter insae in Kamer A4 by die Raad Hall Johannesburg estel wat bekend sal staan as ysigingse Hoofkantoor Bosmanstraat 320 Pretoria A P BURGER W skema /45 en Clerk of the Council by die Raad se Takkantoor Armadale Hierdie ontwerpskema is opgestel m gebou Breestraat Johannesburg vir n tyd Municipal Offices opdrag van die Administrateur ingevolge perk van 2 dae vanaf datum hiervan Johannesburg; 20 December 967 gedurende subartikel(7) van artikel 46 van die:ordon welke tydperk skriftelike besware nansie op Dorpsbeplanning en Do e I965 daarteen by die ondergetekende ingedien STAID JOHANNESBURG Hierdie ontwerpskema bevat die volgende kan word ONTEIENING VAN GROND voorstel: H B PHILLIPS Sekretaris Hierby word ingevolge die bepalings van Edenvale Dorpsbeplanningskema van artikel 6 (i) (b) van die Municipalities 954 sal gewysig word deur die hersonering P6sus b 34 ( Powers of Expropriation Ordinance" 903; vai) Standplaas 284 Eastleigh gelee Pretoria 20 Desember 967 to 4 bekendgemaak dat die Stadsraadvan Johan Highweg 0 ;Eastleigh Edenvale vanaf (Kennisgewing No 20/9673 nesburg voornemens is em Standplase 36 Spesiale Woonverblyf" na Algemene _ / H 4

22 0 Besonderhede en planne van hierdie skema the western corner of_plot:27; thence in munisipale greni teenoor die rinordobstelike le ter insae by die Raad se Kantore Kamer a southeasterly direction along thelouthern hock van Hoewe 32Vran daar in ia suidelike 2 Munisipale Gebou Presidentstraat boundaries of Plots and 224 rigting tangs die oostelike grense van Germiston gedurende gewone kantoorure vii up to the southeastern corner of Plot 224 Hoewes en 69 en 0 n tydperk van vier (4) weke van die datum (2) The following roads in Rynfield die westelike grense van Hoewes 70 en 7 van die eerste publikasie van hierdie kennis Agricultufal Holdings Extension indicated tot by die noordelike grens van President gewing naamlik 3 Desember 967 coloured red on Diagram SG AA00/55: Krugerweg tussen Hoewes 69 en 7 Die Raad sal die skema oorweeg en (c) n Pad 60 (sestig) Kaapse voet breed besluit of dit aangeneem moet word al dan (a) A road 50 (fifty) Cape feet wide wat bekend sal staan as; President Hoffman nic to be named Barbet Road commencing at weg beginnende by die noordoostelike hock Enige the eastern boundary of Hull Road opposite eienaar of okkupeerder van: vaste van Hoewe 76; vandaar in n suidelike eiendom binne die gebied van die Germis the northwestern corner of Plot 272; thence rigting langs die oostelike grense van Hoewes in an easterly direction along tonne Dorpsbeplanningskema 2 of binne the southern 76 en 77 en die westelike grins "van myl van die grens daarvan het die rag om boundaries of Plots and Hoewe 78 tot by die noordwestelike grens teen die skema beswaar te maak of om244 and the northern boundaries of Plots van Hoewe 79 vertoe ten opsigte daarvan te rig en indien M and 279 (d) n Pad 60 (sestig) Kaapse voet breed up to a point opposite the southeastern n verlenging van Uysstraat te woes Beginvierhock (4) weke van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing naamlik 3 Desember 29 78; vandaar in n oostelike rigting langs 967 skriftelik van sodanige beswaar of (6) A road 50 (fifty) Cape feet wide die suidelike gfens van Hoewe 78 en die vent* in kennis stet en vermeld of hy deur to be named Robin Road commencing noordelike grense van Hoewes 79 en 80 die Raad gehoor wil word al dan nie opposite the common boundary of Plots 275 tot by die westelike grens van Hullweg and 276 at the northern boundary of the P I tussen Hoewes 78 en 80 BOSHOFF road described in (2(a) above; thence in (e) Stadsklerk n Pad 60 (sestig) Kaapse voet breed a northerly direction along the eastern Munisipale Kantore wat bekend salstaan as Lessingstraat beginboundaries of Germiston Plots nende by die westelike hock van Hoewe 27; 3 Desember and 237 and the western boundaries of vandaar in n suidoostelike rigting langs die (Kennisgewing No 204/967) Plots and 243 lip to suidelike grense van Hoewes the Benoni Municipal Boundary opposite en 224 tot by die suidoostelike hock van the northeastern corner of Plot 237 Hoewe 224 (c) TOWN COUNCIL OF BENONI A road 50 (fifty) Cape feet wide (2) Die volgende paaie in Rynfield Land to be named Dove Road commencing at bouhoewes Uitbreiding in rooi aangedui PROCLAMATION OF ROADS the eastern boundary of the road described op Kaart LG A400/55: illil in (2) (6) above opposite the northwestern _ Notice is hereby givenin terms of section corner of Plot 238 thence in an easterly (a) n Pad 50 (vyftig) Kaapse voet breed 5 of the Local Authorities Roads Ordinance Barbetweg No: direction along thebenoni Municipal wat bekend sal stead as begin 44 of 904 as amended that the Town Boundary and the northern boundaries of nende by die oostelike grens van Hullweg Council of Benoni has in terms of section 4 Plots 238 and 249 continuing inn easterly teenoor die noordwestelike hoelevan Hoewe of the said Ordinance petitioned the direction along the northern boundary of 272; vandaar in n oostelike rigting tangs Honourable the Administrator of the Trans Plot 250 up to a point 600 Cape feet from die suidelike grense Van Hoewes vaal to proclaim as publicthe roads roads northwestern corner of Plot en 244 en die noordelike grense described in the Schedules attached hereto (d) A road 50 (fifty) Cape feet wide van Hoewes A copy of the petition and of the diagrams to be named Swallow Road commencing 278 en 279 :tot by p punt rep& die suid attached thereto may be inspected during at the Benoni Municipal Bolinder) opposite oostelike hock van Hoewe 244 tussea ordinary o hours in the Office of the the northwesterd corner of Plot 250; thence Hoewes 244 en 279 Clerk of the Council Municipal Offices in a southeasterly direction along the (6) n Pad 50 (Vyftig) Kaapse voet breed Princes Avenue Benoni eastern boundaries of Plots wat bekend sal spina as R cabinweg begin Any interested person who desires to lodge en Objection to the proclamation of and 263 and the nende byn punt iegoor die gemeenskaplike Western boundaries of Plots grens van Hoewes 275 en 276 by die noordethe proposed road niust lodge such objet grens van die pad in (2) (a) hierby with the and 259 up like Pori; in writing in duplicate to the northern boundary of Uys Street beskryf; vanclaar in n noordelike rigting Provincial Secretary and the Town Clerk on or before tangs die 3 February 968 between Plots 259 and 263 oostelike grense van Hoewes en 237 eh_dieweite F W PETERS STADSRAAD VAN BENONI like grense van Hoewes 238; Town Clerk 242 en 243 tot by die Benoni munisipale Municipal Offices PROKLAMERING VAN :PAAIE grens teenoor die noordoostelike hock van Benoni 8 December 967 Hoewe Hierby word ingevolge die bepalings van 237 (Notice No 85 of 967) (c) artikel 5 van die Local Authorities Roads n Pad 50 (vyftig) Kaapse voet breed SCHEDULE Ordinance" No :4 van 904 soon gewysig wat bekend sal steep as Doveweg begin nende by die oostelike grens () The following roads in Rynfiald bekend emaak dot die stadsraad van Benoni van die pad in (2)? dieb liartikel 4 (b) hierbo beskryf teenoor die noord AgnmItural Holdings (Section 2) indicated genoemdeingevoge 4:rdonepaaannsfs evanyersoeicskrif westelike n hock van Hoewe 238; vended in tont colouredsed on DiagraffiSG A60937: n oostelike rigting tangs Sy Edell die Administrateur vantransvaal die Benoni munisi r (a) A road 60 (sixty) Cape feet wide gerig het om die paaie in die Bylae hiervan pale grens en die noordelike grease van to be named President Pretorius:Road corn beskryf tot publieke paaie te proklameer Hoewes 238 en 249 en verder ooswaarts mencing at the eastern boundary of OReilly n Afskrif van die versoektkrif en die tangs die noordelike grens van Hoewe 250 Merry Street at the intersection of the kaarte wat daaraan geheg is M geffiirende tot by rri punt 600 Kaapse voet vanaf die Benoni Municipal Boundary and OReilly norrnale kantoorure ter insae in die Kantoor nbordwestelike hock van Hoewe250 AO Merry Street; thence in an easterly direc van die Klerk van die Read Munisipale (d) n Pad 50 (vyftig) Kaapse voet breed \_) tion between the Benoni Municipal Boun Kantoor Prinslaan Benoni wat bekend sal staan as Sviallowweg begindeity and the northern boundaries of Plots ledere belanghebbende persoon wat teen nende by die Benoni munisipale grens teen and 32 up to the die proklamering van die voorgestelde paaie oor die noordwestelike hock van Hoewe 250; northeastern corner of Plot 32 beswaar wil opper nioet sy beswaar in vandaar in n suidoostelike rigting tangs die (b) A road 60 (sixty) Cape feet wide tweevoud indienby die Provinsiale Sekreoostelike grense van Hoewes to be named President Boshoff Road tom tans en by die Stadsklerk voor of op en 263 en die westemencing at the northern Benoni Municipal Februarie 968 like grense van Hoewes Boundary opposite the northeastern corner F W PETERS en 259 tot by die of Plot 32; thence in a southerly direction Stadsklerk noordelike grens van Uysstraat tussen along the eastern boundaries of Plots 32 Munisipale Kantoor Hoewes 259 en and 69 and the western Benoni g Desember :3 boundaries of Plots 70 and 7 up to the (Keniusgewi ng No 85 van 967) northern boundary of President Kruger VILLAGE COUNCIL OF BALFOUR Road between Plots 69 and 7 BYLAE (c) A road 60 (sixty) Cape feet wide () Die volgende paaie in Rynfield Landto be named President Hoffman Road corn AMENDMENT OF ABATTOIR bouhoewes (Afdeling 2) in rooi aangedui op BY LAWS mencing at the northeastern corner of Plot Kaart LG A60937: It is hereby notified in terms of section 96 76; thence in a southerly direction along eastern boundaries the of Plots 76 and 77 (a) n Pad 60 (sestig) Kaapse voet breed of the Local Government Ordinance 939 and the western boundary of Plot 78 up wat bekend sal staan as President Pretorius that the Village Council proposes to amend to the north western boundary of Plot 79 weg beginnende by die oostelike grens van the Abattoir Bylaws in order to increase (d) A road 60 (sixty) Cape feet wide OReilly hferrystraat by die aansluding van the tariffs and to be a continuation of Uyi Street die Benoni munisipale grens en OReilly Copies of these by laws are open for commencing at the south western corner of Merrystraat; vandaar in n oostelike rigting inspection at the Councils Offices during a : Plot 78; thence in an easterly direction tussen die Benoni munisipale grens en die Period of 2 days from the date of publica along the southern boundary of Plot 78 noordelike grense van Hoewes 7 8 tion hereof and the northern boundaries of Plots en 32 tot by die noordoos M J STRYDOM and 80 up to the western boundary of telike hoek van Hoewe 32 Town Clerk Hull Road between Plots: 78 and 80 (6) n Pad 60 (sestig) Kaapse volt breed Municipal Offices el (e) A road 60 (sixty) Cape feet wide wat bekend sal steam as President Boshoff BalfourTvl6 December 967 to be named Lessing Street commencing at weg beginnende by die noordelike Benoni (Notice No 9/967) 4

23 I PROVINSIALE KOERANT 70 DESEMBER S DORPSRAAD VAN BALFOUR ten einde die gebruik van die eiendom vir STADSICAMI VAN PRETORIA kelt beaiglieidkeebone n _ WYSIGING VAN ABATTOIR melker deli& Will Y VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE VERORDENINGE i woonstelie en metdie spesiale toestemming PRETORIASTREEK van die Raad n sintetiese droogskoon DORPSAANLEG Daar word ingevolge die bepalings van makery SKEMA 960 toe te laat onderworpe aan die DORPSBEPLANNING artikel 96 van die Ordonnanaie op Pladslike 45 voorwaardes wat in Aanhangsel A Plan WYSIGINGSKEMA 2 Bestuur 939 bekendgernaak dat die dorps van die ontwerpskema vervat is Die stadsraad van Pretoria het n Ontwerg raad van voorneme is om die Abattoir Ed 2 Hermanstad is vir wysiging spesiale van die woon Pretoriastreek dorpsaanleg Verordeninge te wysig ten erode die tariewe gebruik bestem math geniet bestaande skemi 960 opgestel wat bekend _sal staan te verhoog besigheidsregte Die algemene uitwerking as Dorpsbeplanningwysigingskema 45 Afskrifte van hierdie verordeninge la ter van die skema sal wees om die verbouing en Hierdie ontwerpskema bevat die volgende insae by die Raad se Kantoor virn tydperk uitbreiding van die bestaande besigheids voorstel: van 2 dae meringang van die datum an gebou vir bovermelde doeleindes moontlik Die herbestemming van publikasie die restant van hiervan to maak Gedeelte a van Gedeelteel van Gedeelte G M I STRYDOM Die eiendom is op die naam van mnr P en Gedeelte 92 van die pleas The Willows Stadsklerk Lamproupoulos geregistreer 340 JR gelee ten suidooste van die Munisi pale dorp Kanto re Besonderhede van hierdie skema 6 ter Murrayfield van Landbougebruik " na Balfour Tyl 6 Desember 967 insae te Kamer 602 Munitoria Vermeulen Spesiale Woongebruik " met a digtheid (Kennisgewing No 9/967) straat en Kamer 33 Stadhuis Paul Kruger van I woonhuis per 2500 vierkante voet straat Pretoria vir n tydperk van 4 weke Die algemene uitwerking van die skema van die datuni van die eerste publikasie van sal wees om dorpstigting op die eiendomme hierdie kennisgewing af naamlik 20 Desem toe te laat CITY COUNCIL OF PRETORIA her 967 Die eiendomme is op naam van mm J D PROPOSED AMENDMENT TO THE Die Rand sal die skema00rweegen besluit Rossouw geregistreer PRETORIA TOWN PLANNING SCHEME of dit aangeneem moeṯword Besonderhede van hierdie skema le ter (HERCULES) AMENDMENT Enige eienaar of okkupeerder van vaste insae te Kamer 602 Munitoria Verrneulen The2 TOWN PLANNING SCHEME 2/ eiendom binne die gebied van die Pretoriase straat en Kamer 3 33 Stadhuis Paul Kruger Dorpsaanlegskema (Hercules) of straat Pretoria vir n tydperk van 4 weke City Council of Pretoria has prepared binne myl van die grens daarvan het die van die datum van die eerste publikasie van a draft amendment to the Pretoria Town reg om teen die skema beiwaar te maak hierdie kennisgewing af naamlik 20 Desem planning Scheme (Hercules) to be of om vertob ten opsigte daarvan te rig en her 967 iknown as Amendment Townplanning indien hy dit wil doen moet hy die Stads Die Raad sal die skema oorweeg en Scheme 2 /23 klerk Posbus 440 Pretoria binne 4 weke besluit of dit aangeneem moet word This draft scheme contains the following van die eerste publikasie van hierdie kennis Enige eienaar of okkupeerder van vaste proposal: gewing naamlik 20 Desember 967 skriftelik eiendom binne die gebied van die Pretoria Hermanstad situate on van sodanige beswaar of vertob in kennis streekdorpsaanlegskema 960 of binne The rezoning of Erf 2 the northeastern corner of Bosch Street te stel en vermeld of by deur die plaaslike awl van die grens daarvan het die reg om and Van der Hof " Road from owerheid aangehoor wil word of me teen die skema beswaar te maak of om ver Special Residential " to "Special" too ten opsigte te rig en indien by to permit daarvan thehilmar RODE dit wil doen moet hy use die Stadsklerk of the property for shops Pos business Stadsklerk bus 440 premises Pretoria binne 4 weke van die a dairy depot fiats and with Desember 967 eerste publikasie the van special hierdie kennisgewing consent of the Council a synthetic naamlik 20 Desember 967 dry cleaners skriftelik van business subject to (Kennisgewing No 350 van 967) sodanige the beswaar of vertob in kennis stel en conditions as set out in Annexure A vermeld of by Plan deur die plaaslike 2 of the draft bestuur scheme Erf aangehoor wil word of nie 2 Hermanstad is zoned "Special Residential" but enjoys existing business CITY COUNCIL OF PR ETORIA HILMAR RODE _ rights The general effect of :the sclierhe Stadsklerk Will be to permit PROPOSED the AMENDMENT alteration and TO THE 8 Desember 967 : PRETORIA REGION TOWNPLAN extension of the existing business premises NING SCHEME 960 AMENDMENT (Kennisgewing No 36 van 967) for the purposes set out above TOWN PLANNING SCHEME 45 The property is registered in the name MUNICIPALITY OF MORGENZON of Mr P Lampropoulos The City Council of Pretoria has prepared Particulars of this scheme are open for a draft amendment to the Pretoria Region NOTICE inspection at Room 602 Munitoria Vermeu Townplanning Scheme 960 to be known Notice is hereby given in terms of section len Street and Room 33 City Hall Paul as Amendment Townplanning Scheme of the Local Government Ordinance Kruger Street Pretoria for a period of 4 This draft scheme contains the following 939 as amended that the Village Council weeks from the date of the first publication proposal: of Morgenzon intends to amend further the of this notice which is the 20th December The rezoning of thecemetery remainder of Portion Bylaws published under Adminis 967 a of Portion 4 of*portion G and Portion 92 trators Notice No 89 of 24 February 920 The Council will consider whether or not of the farm The Willows 340 JR situate to as amended the scheme should he adopted the southeast of Murrayfield Township Copies of the proposed amendmehts are Any owner or occupier adopted iinrriotable from ` Agricultural " to "Special Residen open for inspection at the office of the Property within the area of the Pretoria tial " with a density of dwelling per undersigned during normal office hours for Town planning Scheme (Hercules) 2500 square feet a period of 2 days from the date of the or within I mile of the boundary thereof first publication hereof has the right to object to the scheme or The general effect of the scheme willbe Any objections to the proposed amend to make representations in respect thereof to permit the establishment of townships ment must reach the undersigned in writing and if be wishes to do so he shall within 4 on the properties within 2 days of the first publication of Weeks of the first Publication of this notice The properties are registered in the name this notice which is the 20th December 967 inform the of Mr J D Rossouw J J MARNEWICK Town Clerk PO Box 440 Pretoria in Particulars of this scheme are open for Town Clerk writingof such objection or representation inspection at Room 602 MunitoriaVer Morgenzon 7 December 967 and shall ` state whether or not henishes meulen Street and Room 33 City Hall to be heard by the local authority" Paul Kruger Street Pretoria for a period MUNISIPALITEIT MORGE NioN HILMAR RODE of 4 weeks from the date of the first KENNISGEWING Stadsklerk publication of this notice which is the Kennisgm9ing geskied hierinee ooreen December th December 967 korristig artikel 96 van die Orddrinansie op (Notice No 350 of 967) The Council will consider whether or not Plaaslike Restore 939 soos gewysig dat the scheme should be adopted die dorpsraad van Morgeuzon van voorneme STADSRAAD ;VAN PRETORIA Any owner or occupier of immovable is om die Begraafplaats Bywetten afgekonproperty within the area of the Pretoria dig by Administrateurskennisgewing No 89 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE Region Townplanning Scheme 960 or van 24 Februarie 920 soos gewysig verder PRETORIASE DORPSAANLEGSICEMA within Mile of the boundary thereof has te wysig (HERCULES) DORPSBEPLANthe right to object to the scheme or to make Afskrifte van die voorgestelde wysiging is NINGWYSIGINGSKEMA 2/23 representations in respect thereof and if he vir insae beskikbaar in die kantoor van die Die stadsraad van Pretoria het n ontwerp wishes to do so he shall within 4 weeks ondergetekende gedurende gewone kantoor wysiging van die Pretoriase Dorpsaanleg of the first publication of this notice which ure vir n tydperk van 2 dae na datum skema (Hercules) opgestel wat is the 20th December 967 inform the van die eerste publikasie van hierdie kennis bekend sal staan as Dorpsbeplanning Town Clerk PO Box 440 Pretoria in gewing wysigingskema 2/23 writing of such objection or representation Enige besware teen hierdie voorgestelde Hierdie ontwerpskema bevat die volgende and shall state whether or nor he wishes wysiging moet die ondergetekende skriftelik voorstel: to be heard by the local authority bereik binne 2 dae na datum van die eerste publikasie Die herbestemming van Erf 2 Herman HILMAR RODE hiervan J J MARNEWICK stad; geleb op die noordoostelike hock van Town Clerk Stadsklerk Boschstraat en Van der Hofftieg van 8 December 967: Morgenzon 7 Desember Spesiale Woon " ha Spesiale" gebruik (Notice No 36sof 967) : 5

24 I contained feet 668 PROVNCLAL GAZETTE 20 DECEMBER967 CITY COUNCIL OF PRETORIA following_ Hp? paragraph (I(II) after para vierkante voet na woonhuis per 2500 vierkan e voet DRAFT TOWNPLANNING SCHEME _ of (vi) lekere gedetlies van die plaas erpable :D):2 64 r C!i _ "Mali On the Remainder of Portion Garstfontein 374 JR oos en suidvan die Notice is hereby given in terms of Regu a44 darn Ashlea Gardens en suid van die g z of the farm Griritfontlin 374 JR 5 promulgated under the proviiicnis dorp De Beerse en Garston landbouof the Townships and Town asaer out on Annexure A Plan planniig hobtves van 2rtoses woonhuis per vier Ordinance (No of 930 as amended kante voet en woonhuis per20000 vier that the City Council of Pretoria intends to 4 The amendment of clause 9 of the kante voet na woonhuis per 2500 amend the Pretoria Region Town planning original scheme by the addition of the vierkante voet Scheme 960 by adopting the proposals following new proviso (iv) after proviso (b) Die herbestemming van die algemene in draft amending Town planning (iii) to Table F: besigheids en die algemene woonstreek in Scheme 64 "(iv) the Council may in its discretion die dorp The Highlands in spesiale woon This draft scheme contains the following in the case of properties affected by gebruik met n digtheid van woonhuis per Amendment Scheme 64 consent to the area 2500 vierkante voet proposals: of erven being reduced to a minimum of (c) Die herbestemming van n gedeelte 4 (a) The amendment of the density 80 per cent of the density as shown on van Gedeelte C van gedeelte van die plaas zoning of Map 3 of the said scheme" Garstfontein 374 JR (groot ongeveer 5 vat deur (O the land Newlands comprising The general effect of the scheme will be morg) op die noordwestelike hoek die veratterburyweg di vanin lengg en e Township from dwelling per erf (a) to increase the density in the area Militerepad gevorm word van spesiale woondwelling per square feet and of the scheme to a uniform density of ; dwelling per square feet to dwelling per 2500 square feet and to gebruik met n digtheid van woonhuis per vierkante voet na staatsgebruik dwelling per 2500 square feet; provide for erven with a minimum area (d) Die herbestemming van die restant (ii) the land zoned "Special Resides of 80 per cent of the permissible density van Gedeelte 249 van die plaas Garstfontein tial " in The Highlands Township from with the consent% of the Council; 374 JR groot ongeveer 4 morg (meet nog dwelling per square feet to (b) to rezone the site Of the existing geregistreer word) wat die terrein van die dwelling per 2500 square feet; Menlo Park Drive in Theatre to bring with bestaande Menlo Park inrybioskoop is van the original scheme into conformity (iii) the remainder of Portion C of spesiale woongebruik met n digtheid van the existing use of the land; portion of the farm Garstfontein 374 woonhuis per vierkante voet na (c) to make provision for road reserves JR comprising the proposed new Water spesiale gebruik vir n inrybioskoop en aan kloof Glen Extension 2 Township from for proposed roadg widening and a new verwante doeleindes soos op Aanhangsel A dwelling per square feet to road; and Plan 204 van die konsepskema aangedui 00 to rezone the land mentioned in paradwelling per 2500 square feet; word graph I (c) to "Government" purposes (a) Die reservering van die grond wat aan (iv) Erven 2 and 3 De Beers for hospital services Township situate in the south western die verlenging van Atterburyweg en die corner of the township from dwelling The draft scheme and Map will be open militere pad grens waar hierdie paaie deur per square feet to dwelling per for inspection at the office of the Director die gebied van die konsepskema loop vir 2500 square feet; of Town planning and Architecture Room die doel om die genoemde paaie te ver (v) a portion of Portion 249 of the farm 602 Munitoria Vermeulen Street and at breed Garstfontein 374 JR measuring approxi Room 33 New City Hall Paul Kruger (f) Die reservering van grand in die dorpe mately morgen (still to be registered) Street Pretoria for a period of 6 weeks The Highlands en Newlands en op sekere from 20 December 967 during the normal gedeeltes van die plans Garstfontein 374 situate on the north eastern boundary of the site of the Menlo Park Drive in office hours JR tussen die dorpe Newlands en Ashlea Any objections or representations with Gardens vir n voorgestelde nuwe pad Theatre from dwelling per square feet to dwelling per 2500 regard thereto should be submitted in reserwe to the Town Clerk PO squareteet; andpi Ilhi:it fl44box ci Die wysiging van klousule 5 J van d ie Pretoriawriting or before Wednesday; i oorspronklike skema cletir die byvoeging van (vi) certain portions of the farm Garst January 9on 68 die syfer 73 " nd die syfer 72" waar font= 374 JR situate east and south of HILMAR RODE Ashlea Gardens Township and south of dit in Gedeelte I van Kolom I van Tabel Town Clerk De Beers Township and Garston Agricul A verskyn Pretoria December 967 rural Holdings from dwelling per 3 Die wysiging van klousule 5 van die square feet and dwelling per (Notice No 304 of 967) oorspronklike skema deur die byvobging van square to I dwelling per die volgende nuwe paragriaf (XLII) na STADSRAAD VAN PRETORIA paragraaf (XLI) in kolom 3 van gebruikstreek V van Tabel D: 2500 square feet (b) The rezoning of the "General Busi KONSEPDORPSBEPLANNINGSKEMA " (XLII) Hess" and "General Residential" zones in 64 Op die restant van Gededite 249 The Highlands Township to "Special Resi Ooreenkomstig Regulasie 5 uitgevaardig van die plaits Garstfontein 374 /2Doel dential" with a density of dwelling per ingevolge die bepalings van die Dorpe en erodes soos op Aanhangsel A; Plan 204 uit 2500 square feet Dorpsaanlegordonnansie (No van 93) eehgesit is" (c) The rezoning of a portion of Portion soos geviysig word hiermee kennis gegee 4 Die wysiging van klousule 9 van die C of portion of the farm Garstfontein 374 dat die Standsraad van Pretoria van voor oorspronklike skema deur die byvoeging 3t measuring approximately 5 morgen) neme is om die Pretoriastreekdorpsaanleg van die volgende nuwe voorbehoudsbepaling situate on the north western corner of the skema 960 te wysig deur die voorstelle (iv) na voorbehoudsbepaling (iii) by Tabel extension of Atterbury Road and the Mili war in konsep : dorpsbeplanningwysiging F: tart road from "Special Residential" with Skema 64 vervat is te aanvaar (iv) die Read in sy goeddtinke in die a densit of dwelling per square Hierdie konsepskema bevat dievolged ne geval van eiendomine wat dein Wysigingfeet to "Government" purposes voorstelle: skema 64 geraak word kan toestem tot n (d) The rezoning of the remainder of (a) Die wysiging van die digtheids kleiner oppervlakte vir erwe tot n minimum Portion 249 Of the farm Garstfontein 374 bestemmm die g van 80 persint van digtheid van wat op JR in extent approximately 4 morgen Kaart 3 van genoemde :skema aangedui (still to be registered) being the site of (i) the die grond wat die dorp Newlands word" eiisting Menlo Park Drivein Theatre from omvat van Wocinhuis Per erf ge Woon "Special Residential" with a density of I huis per vierkante voet en Die algemene uitwerking van die skpma dwelling per 20;000 square feet to "Special" woonhuis per 20;000 vierkante voet na sal wees for the purpose of a drive in cinema and woonhuis per 2500 vierkante voet; (a) om die digtheid in die skemagebied incidental thereto as shown ;on (ii) die grond in die dorp The High na n eenvormige digtheid van woon purposes I A Plan 204 of the draft scheme lands wat vir spesiale woongebruik huis per 2500 vierkantē voet te verhoog bestem is van woonhuis per en voorsiening te maak vir erwemet n (e) The reservation of the land abutting vierkante voet na woonhuis per 2500 minimum oppervlakte van 80 persent van on the extension of Atterbury RoacItand voet; die toelaatbare digtheid waar die Raid the Military road where these roads pass vierkante (iii) die restant van Gedeelte C van toestemming daartoe verleen through the area of the draft scheme for bestaande the purposes of widening the aforementioned JR wat die voorgestelde dorp Waterkloof Menlo Park inrybioskoop te herbestem roads Glen Uitbreiding 2 onwat van I woon om die oorspronklike skema met die (f) The reservation of land in The High huis per vierkante voet na woon bestaande gebruik Nan die groid in oor lands and Newlands Townships and on cer huis per 2500 merkante voet; eenstemming te bring; tarn portions of the farm Garstfontein 374 (iv) Erwe 2 en 3 van die dorp (c) om voorsiening te maak vir pad JR situate between Newlands and Ashlea De Beers in die suidwestelike hock van reserwes vir voorgestelde padverbredings orp Gardens Townships for a proposed new died van I woonhuis per vier en n nuwe pad; en road reserve kante voet na woonhuis per 2500 (d) om die grond wat in paragraaf 2 The amendment of clause 5 of the vierkante voet (c) gemeld word te herbestem na Staatsoriginal scheme by the addition of the figure (v) n gedeelte van Gedeelte 249 van gebruik vir hospitaaldienste "73" after the figure " die plans Garstfontein 374 JR groot Die Konsepskema en Kaart 72" where it I sal vir n ongeveer morg (meet nog gercgistreer tydperk van 6 weke vanal 20 Desember appears in Part I of Column I of Table A word) op die noordoostelike grens van 967 ge durende die gewone diensure in die 3 The amendment of clause 5 of the die terrein van die Menlo Parkinry kantoor van die Direkteur van Stads original scheme by the addition of the bioakoop van woonhuis per beplanning en Argitektuur Kamer P t

25 A I PROVINSIALEKOERANT 2 DESEMBER Munitoria Venneulenstraat en te kamer which is thi20th IX mber 967 inform die eerste pbblikasie van hierdie kennis 33 Stadhuis Paul Krugerstraat Pretoria ter the Town Clerk PO Box 440 Pretoria in gewing naamlik 20 Desember 967 skrifinsae le writing of such objection or representation telik van sodanige beswaar of vertoe in Enige besware of vertoe desbetreffende and shall state whether or not hewishes kennis stet en vermeld of hy deur die most skriftetlik voor of op Woensda g 3 to be heard by the local authority ppaslike owcrheid aangehoor wil word of Januarie 968 by die Stadsklerk Posbus HILMAR RODE me 440 Pretoria ingedien wees Town Clerk HILMAR RODE HILMAR RODE; December 967 Stadsklerk Stadsklerk Kennisgewing No 352 van 967 Pretoria I Desember 967 Notice No 352 of 967 I Desember (Kennisgewing No 304 van 967) STADSRAAD VAN PRETORIA CITY COUNCIL OF PRETORIA VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE DRAFT TOWN PLANNING SCHEME CITY COUNCIL OF PRETORIA PRETORIASTItEEK DORPSAANLEG /47 PROPOSED AMENDMENT TO THE SKEMA 960 DORPSBEPLANNING Notice is hereby given in terms of PRETORIA REGION TOWNPLANNING WYSI KEM NG S GIA 67 regulation 5 promulgated under the provi SCHEME 960 AMENDMENT TOWN Die stadsraad van Pretoria het n sines of the Townships and Town planning PLANNING SCHEME 67 ontwerpwysiging van die Pretoriastreek Ordinance (No of 93) as amended $ dorpsaanlegskema 960 opgestel wat that the City Council of Pretoria intends to The City Council of Pretoria has prebelcend sal staan as Dorpsbeplanning amend the Pretoria Town planning Scheme pared a draft amendment to the Pretoria Townplanning Scheme 960 to be wysigingskema 67 of 944 by adopting the proposals con Region Hierdie ontwerpskema is opgestel in in draft amending Town planning known as Amendment Townplanning Scheme /47 Scheme opdrag 67 van die Administrateur ingevolge subartikel (7) van artikel 46 van The above die Ordondraft scheme provides for the This draft scheme has been prepared on nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe amendment of the original map as shown on instruction from the Administrator in terms Map 3 Scheme /47 by the rezoning of subsection (7) of section 46 of the of 908 Erf 965 and Portion A of Erf 75A Town planning and Townships Ordinance Hierdie ontwerpskema bevat die volgende Villieria Pretoria situate on the corner of 965 voorstelle: Eighteenth Avenue and Frates Road This draft scheme contains the following (i) Die wysiging van to the north of the die railway digtheidsbestem line from proposals: ming Special van die restant van Residential" to "Special " use Gedeelte 6 (i) The amendment of the density zoning Gedeeltes 62 en 63 die restante van to permit the erection of flats or dwelling houses thereon subject to the conditions as of the remainder of Portion 6 Portions 62 Gedeeltes en 85 Gedeelte 86 set out on Annexure B Plan 36 of the and 63 the remainder of Portions die restante van Gedeeltes en 89 en 84 and 85 Portion 86 the remainders of Pm Gedeeltes draft scheme hone and 89 and Portions en 47 synde The gedeeltes van die plaas properties are registered in the name of A C Stelling and 47 being Wonderboom 302 JR distrik Pretoria portions of the farm Wonderboom 302 gales said van The draft die verlenging van scheme Berglaan and Map will be open JR District of Pretoria situate south of aan die westegrens van die dorp for inspection Pretoria at the Office of the Director of Town planning and Architecture the extension of Mountain Lane on the Noord van woonhuis per vier Room 602 Munitoria Vermeulen Street and western boundary of Pretoria North from kante voet na woonhuis per vierkante at Room 33 New City Hall Paul Kruger dwelling per square feet to voet Street Pretoria for a period of 6 weeks dwelling per square feet (ii) Die invoeging van die volgende para from the 20th December 967 during the (ii) The addition of the following paragranf na klousule 9 (b) (iii) van die oor normal office hours graph to clause 9 (b) (iii) of the original spronklike skema: Any objections or representations with scheme: regard thereto should be submitted in Die plaaslike owerheid ken ook in writing "The Local Authority may to the also in that Town Clerk PO Box 440 die gebied wat vir woonhuis per Pretoria on or before Wednesday 3 area zoned dwelling per square vierkante voet ingedeel is kragtens January 968 feet by Amending Scheme 67 and on Wysigingskema 67 en op Gedeelte 95 van HILMAR RODE Portion 95 of the farm Wonderboom 302 die pleas Wonderboom 302 JR toestem tot Town JR consent to a reasonable number of Clerk n redelike aantal erwe met n digtheid van December 967 erven with a density of dwelling per woonhuis per 5000 vierkante voet" (Notice No 35 of 967) 5000 square feet " Die algemene uitwerking van die skema The general effect of the scheme will be sal wees om n hocr digtheid op die in to permit a higher density on the pro paragraaf (i) genoemde eiendomme en op STADSRAAD VAN PRETORIA parties mentioned in paragraph () and on Gedeelte 95 van die plus Wonderboom KONSEPDORPSAANLEGSKEMA Portion 95 of the farm Wonderboom JR zeta teenoor die eiendomme wat / 47 JR situate opposite the properties in paragraaf (i) genoem is aan die noordementioned in paragraph (i) on the northern kant van die verlenging van Berglaan toe Ooreenkomstig regulasle 5 uitgevaardig side of the extension of Mountain Lane to Int ingevolge die bepalings van die Dorpe en The properties are registered in the name Die eiendomme is geregistreer op naam Dorpsaanlegordonnansie (No van 93) coos gewysig word hiermee kennis gages of Messrs L G Schumann (remainder of van mere J G Sehurmann (restant van dot die stadsraad van Pretoria van voorneme is Portion 6) P J Kotze (Portion 62) Mn Gedeelte 6) P J Kotze (Gedeelte 62) A E Grayling (Portion 63) Messrs H H mev A E Greyling (Gedeelte 63) more om die Pretoriase Dorpsaanlegskema van Trexler (remainder of Portion 8) I L II H Trexler (restant van Gedeelte 8) 944 te wysig deur die voorstelle wat in Uys (remainder of Portion 82) Diversia J L Up (restant van Gedeelte 82) Konsepdorpsaanlegwysigingskema /47 (Pty) Ltd (remainder of Portion 83) Messrs Diversia (Edms)Bpk (restant van Gedeelte vervat is te aanvaar F W S I Boughton (remainder of Portion 83) mnre F W S I Boughton (restant Bogemelde konsepskema maak voorsiening 84) H van Gass (remainder of Portion 85) van Gedeelte 84) IL van Gass (restant van vir die wysiging van die oorspronkilke kaart coos J de Jong (Portion 86) Maranta Nursery van Gedeelte 85) J de Jong (Gedeelte 86) aangetoon op Kaart 3 Skema /47 (remainder of Portion 87 and Portion 20) Marantakwekery (restant van Gedeelte deur 87 die herbesternming van Erf 908 en Mr L J Henning (remainder of Portion en Gedeelte 20) mnr L I Henning Gedeelte A van Erf 75A Villieria Pretoria gelee 88) Mrs H A Graf (Portion 89) Messrs (restant van Gedeelte 88) mev H A Graf op die hoek van Agtiende Laan en Fratesweg H van Gass and Theron (Portion 95) Dr (gedeelte 89) mnre H van Gass en Theron ten noorde van die spoorlyn van G E Laurence (Portion 06) Prof P de (Gedeelte 95) dr G B Laurence (Gedeelte "Spesiale Woongebruik" na Spesiale" V Pienaar (Portion 07) Messrs A P J 06) prof P de V Pienaar (Gedeelte gebruik ten einde die oprigting van woonstel McDonoghh 07)re daarop te lat (Portion 8) P Rourke ma A P I lifoldonoph (Gedeelle /8) geboue f (Portion 9) J M Leamy (Portion 27) P Rourke (Gedeehe 9) I M Leamy onderwoorpe wean diee voorwaardtoe es wata in Bylmt B Plan 36 van die konsepskema I A V Swanepoel (Portion 28) J G (Gedeelle 27) J A V Swanepoel vervat is Luus (Portion 3) and P N Basson (Gedeelte 28) I G Luus (Gedeelte 3) Die eiendomme is op naam van A C (Portion 47) en P N Basson (Gedeelte 47) Stelling geregistreer Particulars of this scheme are open for Besonderhede van hierdie skema 6 ter Die konsepskema en Kaart I sal vir n inspection at Room 602 Munitoria insae te Kamer 602 Munitoria Vermeulen tydperk van 6 weke van 20 Desember 967 Vermeulen Street and Room 33 City Hall straat en Kamer 33 Stadhuis Paul Krugeraf gedurende die gewonc diensure in die Paul Kruger Street Pretoria for a period street Pretoria vir n tydperk van 4 Kantoor van die Direkteur van Stadsbeplanof 4 weeks from the date of the first publi weke van die datum van die eerste publiding en Argitektuur Kamer 602 Munitoria cation of this notice which is the 20th kasie van hierdie kennisgewing af naamlik Vermeulenstraat en by Kamer 33 Stadhuis December Desember 967 Paul Krugerstraat Pretoria ter insae 8 The Council will consider whether or not Die raad sat die skema oorweeg en Enige besware of vertoe dienaangaande the scheme should be adopted besluit of dit aangeneem moet word Any owner or occupier of immovable Enige eienaar of okkupeerder van oasts moat zkriftelik voor of op Woensdag 3 Januarie 968by diestadsklerk Posbus 440 nroperty within the area of the Pretoria clenc:an binne die gebied van die Pretoria Pretoria ingedien wees Region Town planning Scheme 960 or streekdorpsaanlegskema 960 of binne I HILMAR RODE within I mile of the boundary thereof has myl van die grens daarvan hat die reg ore Stadsklerk the right to object to the scheme or to teen die skema beswaar ter maak of om make representations in respect thereof and vertog ten opsigte daarvan te rig en indien Desember 967 if he wishes to do so he shall within 4 hy dit wil doen moet hy die Stadsklerk (Kennisgewing No 35 van 967) weeks of the first publication of this notice Posbus 440 Pretoria binne 4 weke van

26 Il 670 PROVINCIALDMETTE26 DECEMBER 567 CITY OF JOHANNESBURG: CITYCOUNCIL OF PRETORIA 4 in tennis stel en "vern ield ōf hy: deur die plaaslike bestuur aangehoor wil word Of PROPOSED AMENDMENT TOE0HAN PROPOSED AMENDMENT TO4THE ate NESBURG TOWN PLANNING SCHEME PRETORIA:NORTH TOWN PLANNING a r :I 4ILMAR RODE (AMENDMENT SCHEME /292) SCHEME; of 99 AMENDMENT 4 7 Y " TOWNPLANNING SCHEME Stadsklerk /2 8 ": Desember " The: City Council: lof Johannesburg has r 967? prepared a draft amendment townplanning The City Council of Pretoria has (Kennisgewing No 360 van 967) scheme to be known as Amendment Town prepared a draft pitorthe027 amendment 2027 planning Scheme /292 : T:r : Pretoria North Townplanning Scheme to This draft scheme containsthe following: be known as Amendment " ToWn plannifig ; proppsal: = Scheme! /2 CITY COUNCIL Ḷ OF PRETORIA To rezone Stand 3 Ferreirasdorp being This draft Scheme obtains thelollowing PROPOSED CLOSING OF OPEN SPACES the block bounded by Main West FOX and proposal: ; ; ; "WEST PARK (ERVEN 2 AND 2) Ferreira Streets to allow increased coverage The rezoning" of Erven 490; 49; 523 AND TRANSFER THEREOF TO ISCOR subject to certain conditions to permit Van:the Ind 548 Pretoria:North; xituate on the HOUSING UTILITY COMPANY AND erection of an open sided covered way in south eastern corner of Riebeeck ISCOR ESTATES (PTY) the internal courtyard of the building on LTD Street and Mountain Avenue from Notice is hereby given hi terms of section the site " Special Residential" to " Special 4! to 67 read with section 68 and section 79 (8) The owners Of this stand are Anglo permit the _ erection thereon of dwelling of the Local Government Ordinance 939 American Corporation of Sbuth Afnca houses or low density flats subject to the that it is the intention of the Council Limited PO Box 4587 Johannesburg conditions as set out onarinexure A Plan ; (a) to close permanently 2 open spaces Particulars of this scheme are open for 54 of the draft scheme in West Park known as Erven III and inspection at Room 423 Municipal Offices The properties are registered in the name 2; Johannesburg for a period of 4 weeks from of Christiaan Paul Naude (b) to transfer Erf Ill West Park gratis the date of the: first publication of this Particulars of this scheme are open for to Iscor Housing Utility Company; notice which is the 20th December 967 inspection at Room 602 Munitoria Ver (c) to transfer Erf 2 West Park mouton Street and Room 33 City The Council will consider whether or not Hall gratis to Iscor Estates (Pty) Ltd Paul Kruger Street Pretoria for a period the scheme should be adopted of 4 weeks from the date of the first publiy the aforesaid Companies All costs in the matter are to be borne Any owner or occupier Of immovable cation of this notice which is the 20th " property within the area of the Johannes December 967 The 2 open spaces were originilly transburg Townplanning Scheme or within The Council will consider whether or not ferred free of charge to the Council by tho mile of the boundary thereof has the right the scheme should be adopted above Companies and are now being to object to the scheme or to make repre Any owner or occupier of immovable retransferred to them sentations in respect thereof and if he property within the area of the Pretoria A plan showing the open spaces to be wishes to do so be shall within 4closed may be inspected ;during the usual weeks North Townplanning Scheme I of 950 or of the first publication of this notice which within office mile of the boundary hours at thereof has Room 35 City Hall Paul Is the 20th December 967 inform the local the right to object to the Kruger Street Pretoria scheme the authority or to in writing of such objection or Any person who wants to object to any representation make representations in respect thereof and proposed ransactions or who may and shall state Whether if he wishes to do have so he shall within 4 is not he wishes to be heard by or claim to t compensation if such closing the local weeks of thefirstpublicationof this notice authority carried out; is requested to lodge hii objec which is the 20th December 967 inform Lion or claim as the case maybe with the A P BURGER the Town Clerk PO Box 440 Pretoria undersigned in writing on Clerk Of the COuncil in writing of suchobjection or or representanesday 2 February before Wed 968 at Room 35 City Municipal Officeari lion and shall state whether or not le Hall Paul Kruger Street; Pretoria:" Johannesburg; 20 December 967 wishes to be henid by file local authority HILMAR RODE; ( ; *HILMAR RODE TOWn Clerk Town Clerk g Decenther967 STAD JOHANNESBURG 8 December 967 (Notice No 364 of 967) : ; b " VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE (NoticeNo360 of967) s "f JOHANNESBURGSE DORPSAANLEG STADSRAAD VAN PRETORIA SICEMA (WYSIGINGSKEMA"/292) Die Stadaraad van Johannesburg het a STADSRAAD" VAN PRETORIA; 4 VOORGESTELDE SLUITING ;VAN:OOP ontwerpwysigingsdorpsaanlegskema opgestel VOORGESTELDE WYSIGING VAN RUIMTES IN WESPARK (ERWE EN wat as Wysigingsdorpsbeplanningskema DIE c PRETORIANOORDSE DORPS 2 EN OORDRAG DAARVAN AAN /292 bekend sal:naafi t AANLEGSKEMAYSKORBEHUISINGSUTILITEITSMAAT VAN 950 SICAPPY EN YSKOR Hierdie ontwerpiketna bevat die volgetide BPLANNINGWYSIGINGSICEMA 2 LANDGOED (EDMS) BEPERK! " a b voorstel; bie Sladsraad van Pretoria bet to ont " Die indefing van Statidplaas 3Ferreiras werpwysiging van die GOreeltkornstiS die bepalings PretoriaNoordse van artikel 67 gelees met dorp itaamlik diet blok wat deur artikel 68 en artikel 79 (A) Main Dorpsaanlegskema opgestel wet bekend sal van West; dia Fox Otdonnarisie opplaaslike en Ferrelfastratat begrens word itian ai DOrpsbeplanningwyligingskema Bestutfr 039 d b i k die wor word veranda tea eindeon grater lemma CMS gegeo dat toelaat 2; : t ; Rand van voornemeli oixt ca u bare dekking toe ;te laat Sisclat; daar op Hierdie ontwer kemi bevat die valaeitae nyespark voorwaardei usekere n (ail twee 00p ruimtes ;in: oordekte pad; wat worstehr_ Ps aan die tante oop is in die binneplein van die gebou op die terrain gebor kali word Die herbeitenimincyan Erwe to sluit;_ 523 en 548 PretormNoord geled or die (b) Die AnglciAmerican Cofporation of cm Erf SA Wespark ionder enige suidop stelike boek van" Vans Riebeeck vergoeding aan Ystorbehuisangsntiliteits Ltd Posbns 4587 Iohanneshbrg is die eis straaren Berglaan; van S ale wooni ;maatskappy oorte dra; naars van hierdie standplais b lc" ge rui na pesm e ge nu : om! e " ii bekend as Erwe III en 2 permanent "S I b k" die ( ) om Erf 2 Wespark sondes enige Besonderhede van hierdie skema le ter originī Van woonhuise of laedigtheids vergoeding aan YskOr Landgoed (Edms) insaein Kamer 423 Stadhuis Johannesburg Woonitelgeboue daarop toe to lait onder Beperk per te dra vir n tydperk van 4 weke van die datum worpe aan die voorwaardes wat in Bylae Alle koste verlionde aan van die die bogemelde eerste Publikasie van hierdie ken A Plan 54 van ifiekoraiipsteniā Vernes Vangeleentheld moet deur die nisgewing af bogemelde naamlit 20 Desember 967 Die eicndrimme is op main +au maatskappye gedra word Die Raad sal die stoma oorweeg "en Phristiaan Paul Naiide gercgistreer Die 2 oop ruimtes is oorspronklik gratis besluit of dit aangeneem meet word Besonderhede van hieratic sterna le ter aan die Raad oorgedra deur die betrokke insae te Kamer 602 Enige eienaar of okku peerder van vaste Munitoria; yermeulen maatskappye en word now aan hulle terug straat en Kamer 33 Stadhuis; Paul Kruger sermspotteer " eiendom binne die gebied van diejohan nesburgse Dorpsaanlegskeitia I straat;pretoria_vii ti 3idpertl yak 4 imam n Of Anne Plan wat die oorruinnes wat gesluit myl van die grense van die datum van diarvan het die eerste publilcasie gaan word aandui 8 die reg ter insae gedurende om teen die skema beswaar temaak van of om hierdie keimisgewifig at naamlik 20 die gewone diensure te Kamer 35 Stadhuis vertatenopsigte daarvan:te fig en 967 indien Desember Paul Krugerstraat Pretoria " hy dit wil doen most by die cl Plaaslike Die Raad sal die sterna ocitimegrvan Emmeman watteen die voorgenome begun Bestuur binne 4 weke van the eerste publi of dit aangeneem tact word handelinge beswaar wit maak of n eis om kasie van hierdie kennisgewing naamlik Bulge eieniar of Okkupeerder van vaste vergoeding mag he as die sluiting deurge 20 Desember 967 skriftelik van sodanige eiendom binne die gebied van die Pretoria voer word word verso* om sy beswaar of beswaar of vertoe in kennis stel en vermeld Noordse Dorpsaanleptema I Van 950 of eis na gelang van die geval skriftelik voor of by deur die Plaaslike )3estuur gehoor binne I myl van die grens daarvan het die of op Woensdag 2 Februarie 968 by die wil word of nie reg om teen die sterna beswaar te maak of ondergetekende te Kamer 35 Stadhuis Paul om ventot ten opsigte daarvan to rig en Krugerstraat Pretoria in te dien A P BURGER indien by dit wil doen moet hy die Stads! A van die Raad HILMAR RODE Iderk Posbui 440 Pretoria binne 4 weke Stadhuis Stadsklerk van die eerste publikasie van hierdie 8 Desember 967 Johannesburg 20 Desember 967 kennisgewing naamlik 20 Desember 967 (Kennisgewing No 364 van 967) slcrittelik van sodanige beswaar of nape 03= 20 0 : _

27 Kantoor PROVINSIALE KDERANT 20 DESEMBER _ HEALTH COMMITTEE ;OF na hewing belasbaar is hetsy dit aan die Any objections or representations PHALABORWA eienaar wat with besyvaar maak of aan iemand regard thereto should be submitted anders in behoort; INTERIM VALUATION ROLL of ten opsigte van enige writing:to the Town Clerk PO Box 440 ander font onvolledigheid of verkeerde Notice Pretoria on or is hereby given in terms before the 3st of section January omskrywings op die voorgeskrewe yew of the Local Authorities Rating Ordi wat Nan die Gesoudheidskomitee ierkrygnance No 20 of 933 as amended that HILMAR baar RODE is by ondergetekende in te dien voor the Interim Valuation Rolls of Town Clerk certain of op bogenoemde datum 8 December 967 rateable properties in the Phalaborwa Town Geen persoon sal geregtig wees om enige ship in the relayout of a portion of besware voor (Notice No die Waarderingshof wat 358 of 967 later ) Phalaborwa Township and in Township saamgestel sal word te opper nie tensy by Extensions 2 and 3 have now been prepared sodanige besware op die voorgeskrewe wyse STADSRAAD VAN PRETORIA and will be open for inspection at the Offices ingedien het of the Health Committee during normal KONSEPDORPSAANLEGSKEMA 2/5 office hours until N J Wednesday the 24th VAN DER WESTHUZEK Ooreenkomstig Regulasie 5 uitgevaardig January 968 Sekretaris ingevolge die bepalings van die Dorpe en All interested parties are hereby called Posbus 67 Dorpsaanleg ordonnansie (No van 93) upon to lodge their objections if any Phalaborwa 7 Desember 967 soos gewysig word hiermee kennis gegee against the valuation of any property in the dat die stadsraad van Pretoria van voor Valuation Roll or in respect of the omission neme is cm die Pretoriase Dorpsaaniegthereform of property alleged to be rateable skema 2 van 952 CITY COUNCIL OF PRETORIA (Hercules) te wysig deur property whether held by the party objec die hiernagemelde voorstel wat in konseptins or by others or in respect of any other DRAFT TOWNPLANNING SCHEME dorpswysigingskema 2/5 vervat is te aan omission or misdescription on the prescribed 2/5 vaar forms obtainable from the Health Commit Notice ia hereby given in terms of Re Die Herbestemming van Erwe 383 tot cn tee with the undersigned on or before the 5promulgated met 394 on under the provisions Hermanstad Pretoria begrens above mentioned date deur Moot nhelen of the Townships and Taljaard e Townplanning Hendrik No person will be entitled to urge any straat van Spemale Woongebruik"na Ordinance No of 93) objection as amended before the Valuation Court to be Algamene Nywerheid that the City Council of Pretoria intends " om die gebruik to amend Petoria Townplanning Scheme have lodged 2 a notice of objection as afore of in gebruikstreek 952 (Hercules) by adopting the hereinsaid 6 V Tabel C van Klousule after mentioned proposal van die contained in draft oorspronklike skema uiteengesit N J VAN DER WESTHUIZEN amending is Townplanning toe te laat Scheme 2/5 Secretary The rezoning of Erven 383 to 394 Gebruikstreck V maak voorsiening vir die PO Box 67 (inclusive) Hermanstad Pretoria bounded volgende gebruike sooder die spesiale geed: Phalaborwa 7 December 967 by Moot Helen Taljaard and Hendrik keuring van die Read : Streets from "Special Residential" to Nywerheidsgeboue geboue vir beperkte GESONDHEIDSRAAD VAN " General Industrial" to permit the proper bedrywe besigheidspersele publieke garages hereafter constituted unless he shall firstvan die eiendomme vir die doeleindes wat PHALABORWA ties to be used for the purposes as set out parkeergatages TUSSENTYDSE WAARDASIELYS in use Zone V Table C of Clause 6 of the Die Konsepskema en Kaart sal vir n Kennisgewing geskied hiermee ingevolge original scheme Tydperk van 6 weke van 20 Desember967 Use Zone V provides for the following of gedurende die gewone artikel diensure in die 2 van die Plaaslike Bestuur betastingordonnansie No 20 van 933 soos uses without the special consent of the Kantoor van die Direkteur van Stadsbeplah gewysig dat die TussentSrdse Waarderings Council: ning en Argitektuur Kamer 602 Munitoria van lyste sekere belasbare ciendonime in Industrial buildings restricted industrial Vermeulenstraat en te Kamer 33 Stadhuis die dorp Phalaborwa in die her uitleg y buildings desbetreffendan business premises Paul Krugerstraat Pretoria ter insae le public garages n gedeelte vao die dorp Enige besware of vertoti Phalaborwa en in and parking garages Dorpsuitbreidings meet skriftelik voor of op 3 Januarie en 3 nod ociligestel is The draft scheme andman I Wit he open by en gedurende gewone kantoorure in die for inspection at the office of the Director dln Posbur " 440; Pretbria diee van die Gesondheidskomitee ter of Townplanning and Architecture Room ingedien Stadsklerkwees insae 8 tot Woensdag 24 Januarie Munitoria Vermeulen Street and at HILMAR RODE Alle belanghebbendes word versoek om Room 33 New City Hall Paul Kruger Stadsklerk enige besware teen die waardering van eien Street Pretoria for a period of 6 weeks 8 Desember 967 domme in die Waarderingslys of ten opsigtefrom the 20th December 967 during the (Kehnisgewing No 358 van 967) van die weglating daarutt van eiendom wat normal office hours I IMPORTANT ANNOUNCEMENT BELANGRIKE AANKONDIGING Closing Time for Administrators Notices etc Sluitingstyt vir Administrateurskennisgewings ens As the 6th 25th 26th and 3st December 967 and st January 968 are public holidays the closing times Aangesien en 3 Desember 967 en Januarie for acceptance of Administrators Notices968 etc will be as openbare vakansiedae is sal die sluitingstye vir die follows: aanname van Administrateurskennisgewings ens as volg wees : 3 pm on Tuesday 2 December 967 for the issue of 3 mn op Dinsdag 2 Desember 967 vir die uitgawe Wednesday 20 December 967 van Woensdag 2O Desember pm on Thursday 4 December 967 for the issue 3 nm op Donderdag 4 Desember 967 vir die uitgawe of Wednesday 27 Decerfiber 967 van Woensdag 27 Desember pm on Thursday 2 December 967 for the issue 3 nm op Donderdag 2 Desember 967 vir die uitgawe of Wednesday 3 January 968 van Woensdag 3 Januarie 968 geplaas Late notices will be published in the subsequent issues Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawes word S A MYBURGH S A MYBURGH Government Printer Staatsdrukker luy _N r ` ational Savings Certiticates oop i clasionalle : Spaarsertifikate _

28 No 672 PROVINCIAL GATETTĒ 20 DECEMBER 967 CONTENTS_ Proclamations PAGE MI LOUD: _ : No Proklamades KAMP 384 Uitbreiding van Grense: Dem Reuven Uitbreiding Extension of Boundaries: Reuven Extension Township Transvaalse Read vir die Ontwikkeling van Buite 385 Transvaal Board for the Development of JeriUrban stedelike Gebiede: Ontbinding Van Noordoos Areas: Disestablishment of the NorthEastern Pretoriase Plaaslike Gebiedskomitee 630 Pretoria Local Area Committee Proklarnasie van Dorp Sandown Uitbreiding Proclamation of Sandown Extension 9 Township 63 Administrators Notices Administrateurskennisgemings 04 Widening of Special Road District of Kempton Park Verbreding van Spesiale Pad Distrik Kempton Park : Road Adjustments on the Farm Hakiesrust District of 05 Padreelings op die Pleas Hakiesrust Distrik Delarey Delareyville 637 vile Koster Municipality: Amendment to Public Health 06 Munisipaliteit Koster: Wysiging van Publieke By laws 637 Gesondheidsverordeninge Transvaal Board for the Development of PedUrban 07 Transvaalse Road vir die Ontwikkeling van Buite Areas: Agreement for the Supply of Water to the stedelike Gebiede: Ooreenkoms vir die Lewering Town Council of Randburg 637 van Water wan die Stadsraad van Randburg Opening: Public District Road District of Vander 08 Opening: Openbare Distrikspad Distrik Vanderbijl bijipark 637 park Opening of Public Road District of Swartruggens : opening van Openbare Pad Distrik Swartruggens Road Adjustments on the Farm Hartebeestkuil Dis 0 Padreelings op die Pleas Hartebeestkuil Distrik trict of Standerton 638 Standerton 638 Road Adjustments on the Farm Katspruit District Padreelings op die PlaasKatspruit Distrik Standerton 638 of Standerton Munisipaliteit Potchefstroom: Wysiging van Verkeers 2 Potchefstroom Municipality: Amendment to Traffic Bylaws 639 Munisipaliteit Westonaria: Wysiging van Begraaf 3 Westonaria Municipality: Amendment to Cemetery plaasverordeninge 639 Bylaws Potchefstroom Municipality: Amendment to Electricity 4 Munisipaliteit Potchefstroom: Wysiging van Elektrisiteitvoorsieningsverordeninge 640 Supply Bylaws Munisipaliteit Johannesburg: Wysiging van Verordeand Regulations Relating to Licences and Business 5 Johannesburg Municipality: Amendment to Bylaws ninge en Regulasies Betreffende Lisensies en Beheer Of the Nature Conservation 6 Bepalings van Artikel 8 van die Ordonnansie op 6 ProvisiCanons of Section 6408 Ordinance Natuurbewaring Provisions of Sections 62 and 65 a the Nature Cen 7 Bepalings van Artikels 62 en 65 van die Ordonnansie servation Ordinance 967 : 64 op Natuurbewaring General Notices Algemene Kennisgewings 503 Proposed Establishment of Medina Township Voorgestelde Stigting van Dorp Medina Proposed Establishment of Glenhazel Extension Voorgestelde Stigting van Dorp Glenhazel Uitbreiding Township Proposed Establishment of Whitney dardens Extension 505 Voorgesteide Stigting van nom Whitney Gardens 507 Voorgestelde Stigting van Dorp Morningside Uit 2 Township 506 Proposed Estabii ment Of iverest Park Township Establishment of Momingside Extension as Proriposed ownship : 506 Voorgestelde Stigting van Dorp Everest Park Proposed Establishment a aenbazel Extension ii 508 Voorgestelde Stigting van Doris Glenhazel Uit Proposed EsTownshitablishment Of Olivedaie Townsbip " 646b 50 Proposed Establishment of Glen Lauriston Extension 509 Voorgestelde Stigting van Dorp Olivedale Voorgestelde Stigting van Glen Lauriston Uitbreiding Establishment Proposed of Fieurliol Township Township 52: Proposed Establishment of Whitney Gardens Eaten 5 Voorgestelde Stigting van 646Dorp Pleurhof 646 sion Township _ Voorgestelde Stigting van Dorp Whitney Gardens 53 Proposed Amendment of the Conditions of Title of Stand 2537 Johannesburg Township Voorgestelde Wysiging van die Titelvoorwaardes van 54 Proposed Establishment of St Andrews Extension 4 Erf 2537 Dorp Johannesburg 647 Township _ Voorgestelde Stigting van Dorp St Alarms Lift 55 Proposed Establishment of Greenwich Village foyvnsh Voorgestelde Stigting van Dorp Greenwich Village Proposed Establishment of Newlands Extension 56 Voorgestelde Stigting van Dorp Newlands Uitbreiding Townshi 57 Closing of Portion of Eri 377: Vaalwater Township Sluiting van bedeelte vanerf 377 Dorp Vaalwater Proposed Establishment of Malanshof Extension 52: Voorgestelde Stigting van Dorp: Malanshof Uit Township 522 Proposed Establishmentl of Constantia!both i:tension 522 Voorgestelde Stigting van Dorp: Constantia Kloof 2 Township 650 Uitbreiding Proposed Establishment of Western Hills Extension 523 Voorgestelde Stigting van Dorp: Western Hills Uit Township 650 breiding Proposed Establishment of Witbank Extension Voorgestelde Stigting van Dorp: Witbank Uitbreiding Township Proposed Establishment of Strathaven Extension 2 r 525 Voorgestelde Stigthig van Dorp: Strathavon Ult Township 65 breiding Proposed Establishment of Keurbos Township Voorgestelde Stinting van Dorp: Keurbos Proposed Establishment of Mornineside Extension Voorgestelde Stigting van Dorp: Morningside Lilt Township Proposed Establishment of Ridgeway Extension Voorgestelde Stigting van Dorp kidgeway Uitbreiding Township TownshM Randburg Amendment Scheme / RandburgwysigingsieMa / Benoni Townplanning Scheme / : " 53 Benonidorpsaanlegskema / Pretoria Town planning Scheme / Pretoriadorpsaanlegskema / Albertan Amendment Scheme / Alertonwysigingskema / Pretoria Region Amendment Scheme Pretoriastreekv k Proposed Establishment of Waterkloof Glen Extension 535 Voorgestelde Stigting van Dorp Waterkloof Glen Uit 4 Township Proposed Establishment of Mayfair South Township Voorgestelde Stigting van Dorp Mayfair South Proposed Establishment of Glen Vista Extension 537 Voorgestelde Stigting van Dorp Glen Vista Uk TownshiP breiding 538 Proposed Establishment ma Iffiiterhof Extension Voorgestelde Stigting van Dom Ruiterhof Uitbreiding 539 Proposed EstablisTownshipi;ment of Tileba Extension Town 539 Voorgestelde Stigting van Dorp Tileba Uitbreiding Tenders Tenders 658 Pound Sales : 660 _ Notices by Local Authorities 660 Plaaslik Bestuuurskennisgewings 660 Important Announcement: Closing Time for Belangrike Aankondiging: Sluitingstyd vir Administra Administrators Notices 67 teurskennisgewings 67 Tun GOVERNMENT PRINTER PRETORIA I DIE STAATSDRURIIRR PRETORIA

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL i:4) THE PROVINCE OP TRANSVAM; Offigiete hyr V\\i kotvant iks3) u; fitttat e r 1 t4a3ettr ea (Asia Nuusblad by die Poskantoar Geregistreer) co% (Registered at the Post Office

More information

tit ( trl ill MENIKO I 1 1

tit ( trl ill MENIKO I 1 1 Dm A r kl Y al (IL 2 PROVINSTE TRANSVAAL trvaā: 2 tit ( trl ill MENIKO I \ TID3 PROVINCE OF TRANSVAAL: M; IA fitglett # ti I ilium 00 (fr \vciy / Bettea I It aw * SIM Roerant \\fr (As n Nuusblad by die

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE KOERANT @] 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol. 248 30 AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = = = @] 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE,

More information

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE r" ikak v3out DE PROVNSE TRANSVA MENKO LE PROVNCE OF TRANSVAAL TOttitengetootte \ R FAi )0vAiv ksi Job!filial a ; lette 0 fifilielt ig octant ig extr ao ptin it rp (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No 9 1 MENKO AAA 003S\EL THE PROVNCE OF TRANSVAAL sk sisk Dm PROVNSE TRANSVAAL 1 Job ifittat k f_ P 1 1 V ur; aette w12# )0 k* * oi ift5ttie 1 * id z; (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As n

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 630 4 December Desember 2017 No. 41296 N.B. The Government Printing

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER /

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER / IrA :THE PRO Ill 4er MENAKO AVAAL wt! i2/ j i a4 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 0 frittat lb a 3et te It A (Registered at the Post Office as a Newspaper) # I Pt Mkt i : i \ "4iX ) c s ii / dp it 4 tete werafit

More information

Official is a3ettt t\,x///

Official is a3ettt t\,x/// ill 1 r Ci a LL 1/4sc 37163 :11113764b c MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL S14v P Official is a3ettt t\x/// tie in(16 ka: ky tki fr5 Dm PROVNSE TRANSV At 1 ; 11?!4t 1 4 ilf4 L Acli d pitt OW /1 / / /9 J if

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 21 FEBRUARY 2017 No. 7734 21 FEBRUARIE 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

c\i i II "4" I K15If TROVINSIE ettit.. AO ph vek. as. 10 MAY 10 MEI DRYS Sc, [No VAKATURE IN DIE KIESAFDELING HILLBROW.

c\i i II 4 I K15If TROVINSIE ettit.. AO ph vek. as. 10 MAY 10 MEI DRYS Sc, [No VAKATURE IN DIE KIESAFDELING HILLBROW. 1111 c\i illi 1 i II11 THE PROVINCE OF 611"4" I K15If TROVINSIE ettit \ 0 fliteat AO ph Ai; TRANSVAALa 3ette iticcii piiy 01115tete RTRANSVAAL I:levant (Registered at the Post Office as a Newspaper) vek

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

... ' _ r" r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga

... ' _ r r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... -::li ri... r ... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga ... ' _ r" r1l._ /.--...._...,.- --. -_.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 17 AUGUST PRETORIA,

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 n.. t:: :i:.. ::\: ::::::. : :::::: : : T'o -.-,-- a -- -- Lll I:.- n ~ V I I"' ~I I: ".. --... -.. : :.. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 5 JANUARY PRETORIA, 27

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information