CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

Size: px
Start display at page:

Download "CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,"

Transcription

1 , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig, 6,1Alike.,Arx.oh "2.2_110. :er...r:'''... ism ttistele RO era_ (A. '.1 Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c 20 SEPTEMBER moo 4640 Vol. 232 PRETORIA 20 SEPTEMBER i"' PUBLIC HOLIDAYS IMPORTANT ANNOUNCEMENT OPENBARE VAKANSIEDAE BELANGRIKE AANKONDIGING CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES, SLUITINGSTYD VIR ADMINISTRATEURSKENNIS ETC. GEWINGS, ENSOVOORTS Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, As 10 October 1989 is a public holiday, the closing time for sal die sluitingstyd vir die aanname van Administrateursken acceptance of Administrator's Notices, etc., will be as folnisgewings ensovoorts, soos volg wees: lows: 10h00 op Maandag, 2 Oktober 1989, vir die uitgawe van 10h00 on Monday, 2 October 1989, for the issue of the die Provinsiale Koerant van Woensdag 11 Oktober Provincial Gazette of Wednesday, 11 October h00 op Maandag, 9 Oktober 1989, vir die uitgawe van 10h00 on Monday, 9 October 1989, for the issue of the die Provinsiale Koerant van Woensdag 18 Oktober Provincial Gazette of Wednesday, 18 October Let wel: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uit N B: Late notices will be published in the subsequent issue. gawes geplaas word. C G D GROVE Director General C O D GROVE Direkteurgenera al OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL (Published every Wednesday) OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Verskyn elke Woensdag) All correspondence, advertisements, etc. must be ad Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di dressed to the Director General, Transvaal Provincial Ad rekteurgeneraal, Transvaalse Provinsiale Administrasie, ministration, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by Privaatsak X64, Pretoria, geadresseer word en indien per hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van hand afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 142, Van der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin der Stelgebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksem cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied. plare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van adverten sies word nie verskaf nie. Subscription Rates (payable in advance) as from 1 January 1989 Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989 Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui zettes) are as follows: tengewone Koerante) is sops volg: Yearly (post free) R40,00 plus GST. Jaadiks (posvry) R40,00 plus AVB. 6 Zimbabwe and Overseas (post free) 85c each plus GST. Zimbabwe en Oorsee (posvry) 85c elk plus AVB. Price pr single copy (post free) 75c each plus GST. Prys per eksemplaar (posvry) 75c elk plus AVB. Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build Verkrygbaar by le Vloer, kamer 142, Pretoriusstraat, Pre ing, Pretorius Street, Pretoria toria Closing Timefor Acceptance _r ofadvertisements Sluitingstyd vir Aanname van AdVertensies o ' i All advertisements must reach the Officer in Charge of the Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele Provincial Gazette not later than 10h00 on the Tuesday a Koerant bereik nie later nie as 10h00 op Dinsdag 'n week week before the Gazette is published. Advertisements re voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat rid fie i ceived after that time will be held over for publication in the daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in I 1 1 issue of the following week. die uitgawe van die volgende week.

2 1 VERANDERING 3296 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER 1989 Advertisement Rates as from 1 January 1989 Advertensietariewe met ingang 1 Januarie Notices required by Law to be inserted in the Official Gazette: Double column R5,00 per centimetre or portion thereof. Repeats R4,00. Single column R4,50 per centimetre. Repeats R3,00. Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Direkteur gene raal, Privaatsak X64, Pretoria C G D GROVE Direkteur generaal Subscriptions are payable in advance to the DirectorGeneral, Private Gag X64, Pretoria C G D GROVE DirectorGeneral, Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant geplaas moet word: Dubbelkolom R5,00 per centimeter of deel daarvan. Herhaling R4,00. Enkelkolom R4,50 per sentimeter. Herhaling R3,00. K 5721 K 5721 Proclamations Proklamasies No 43 (Administrator's), 1989 No 43 (Administrateurs ),1989 PROCLAMATION PROKLAMASIE d In terms of section 2 of the Municipal Consolidation Loans Ingevolge die bepalings van artikel 2 van die Ordonnansie Fund Ordinance, 1952 (Ordinance 9 of 1952), 1 hereby de op die Gekonsolideerde Leningsfonds vir Munisipaliteite, dare that the provisions of the said Ordinance shall apply to 1952 (Ordonnansie 9 van 1952), verklaar ek hierby dat die the Town Council of Barberton with effect from 1 October bepalings van genoemde Ordonnansie op die Stadsraad van Barberton, met ingang van 1 Oktober 1989 van toepassing sal wees. Given under my Hand at Pretoria, this 5th day of Septem ber, One Thousand Nine Hundred and Eightynine. Administrator of the Province Transvaal Gegee onder my Hand to Pretoria, op hede die 5e dag van September, Eenduisend Negehonderd Negeentagtig. Administrateur van die Provinsie Transvaal GO 17/17/4/2/15 GO 17/17/4/2/15 Administrator's Notices Administrateurskennisgewings Administrator's Notice September 1989 Administrateurskennisgewing September 1989 MUNISIPALITEIT TZANEEN TZANEEN MUNICIPALITY VAN GRENSE ALTERATION OF BOUNDARIES The Administrator has in terms of section 9(7) of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), altered the boundaries of Tzaneen Municipality by the incorporation therein of the area described in the Schedule hereto. SCHEDULE The following portions of the farm Hamawasha 557 LT: (1) The township of Tzaneen Extension 36 in its entirety, vide general Plan A4387/88. (2) Portion 42 (a portion of Portion 1), in extent 6,3335 hectares, vide Diagram A1172/77. GO 17/30/2171 Die Administrateur het ingevolge artikel 9(7) van die OS fil donnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), die grense van die Munisipaliteit van Tzaneen veran der deur die inlywing daarby van die gebied wat in die Bylae hierby omskryf word. BYLAE Die volgende gedeeltes van die plaas Hamawasha 557 LT: (1) Die dorp Tzaneen Uitbreiding 36 in sy geheel, volgens Algemene Plan A4387/88. (2) Gedeelte 42 ('n gedeelte van Gedeelte 1), groot 6,3335 hektaar, volgens Kaart A1172/77. GO 17/30/2/ Administrator's Notice September 1989 Administrateurskennisgewing September 1989 C DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Townships Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 1965(Ordinance 25 of 1965), the Administrator ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die pr. hereby declares Hennopspark, Extension 25 Township to be Administrateur hierby die dorp Hennopspark, Uitbreiding an approved township subject to the conditions set out in the 25, tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voor 4 Schedule hereto. PB waardes uiteengesit in die bygaande Bylae. PB

3 I PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER I SCHEDULE BYLAE I CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY SHELL SOUTH AFRICA (PROPRIE DOEN DEUR SHELL SOUTH AFRICA (PROPRIE TARY) LIMITED UNDER THE PROVISIONS OF THE TARY) LIMITED INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN 1965, FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP DORPE, 1965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE ON PORTION 358 OF THE FARM ZWARTKOP 356JR STIG OP GEDEELTE 358 VAN DIE PLAAS ZWART PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED KOP 356JR PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1. STIGTINGSVOORWAARDES to (1) Name (1) Naam The name of the township shall be Hennopspark Extension 25. Die naam van die dorp is Hennopspark Uitbreiding 25. (2) Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and a street as indicated on General Plan SG No A 6083/88. (3) Disposal ofexisting conditions oftitle All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to minerals, but excluding Die dorp bestaan uit erwe en 'n straat soos aangedui op Algemene Plan LG No A 6083/88. (3) Beskikking oor bestaande titelvoorwaardes Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die voorbehoud volgende van die regte wat op the minerale, aan die erwe maar in (a) die die dory uitgesonderd oor (a) the following right which shall not be passed on to the gedra moet word nie: erven in the township: "The former Remaining Extent of Portion "C" of Portion 1 "The former Remaining Extent of Portion "C" of Portion 1 of portion "a" of Portion 1 of Portion "D" of the middle port of portion "A" of Portion 1 of Portion "D" of the middle ion of the said farm, measuring as such 24,9534 hectares (of portion of the said farm, measuring as such 24,9534 hectares which Holding hereby transferred forms a part) is entitled to (of which Holding hereby transferred forms a part) is entitled a Servitude of right of way 9,45 metre wide over Portion 1 of to a Servitude of right of way 9,45 metre wide over Portion 1 the said Portion "C" of Portion 1 of Portion "a" of Portion 1 of the said. Portion "C" of Portion 1 of Portion "a" of Portion of Portion "D" of the middle portion of the said farm, trans 1 of Portion "D" of the middle portion of the said farm, ferred by Deed of Transfer No /1937, which right of transferred by Deed of Transfer No 20297/1937, which right way is along the Western Boundary of the said property". of way is along the Western Boundary of the said property". (b) die serwituut geregistreer kragtens Notariele Akte van (b) The servitude registered in terms of Notarial Deed of Serwituut K 4510/19875 wat slegs Erf 528 en 'n straat in die Servitude K 4510/1987S which affects Erf 528 and a street in dory rack. the township only. (4) Voorkomende maatreels (4) Precautionary measures Die dorpseienaar moet op eie koste reelings met die Plaas The township owner shall at its own expense, make ar like Bestuur tref om to verseker dat rangements with the Local Authority in order to ensure that (a) water nie opdam nie, dat die hele oppervlakte van die 0 (a) water will not dam up, that the entire surface of the dorpsgebied behoorlik gedreineer word en dat strate doe1 treffend met Leer, beton of bitumen geseel word; en township area is drained properly and that streets are sealed effectively with tar, cement or bitumen; and (b) slote en uitgrawings vir fondamente, pype, kabels of vir enige ander doeleindes behoorlik met klam grond in lae wat (b) trenches and excavations for foundations, pipes, cables nie ducker as 150 mm is nie, opgevul word en gekompakteer or for any other purposes, are properly refilled with damp soil in layers not thicker than word totdat dieselfde verdigtingsgraad as wat die omliggende' 150 mm, and compacted until the same grade of compaction as that of the surrounding mamateriaal het, verkry is. terial is obtained. (5) Verpligtinge ten opsigte van noodsaaklike dienste (5) Obligations in regard to essential services Die dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as wat die The township owner shall within such period as the local plaaslike bestuur mag bepaal, sy verpligtinge met betrekking tot die voorsiening van water, elektrisiteit en sanitere dienste authority may determine, fulfil its obligations in respect of the provision of water, electricity and sanitary services and en die installering van stelsels daarvoor, soos vooraf ooreen gekom tussen die dorpseienaar en die Plaaslike Bestuur, naupon between the township owner and the Local Authority. the installation of systems therefor, as previously agreed kom. 2. TITELVOORWAARDES 2. CONDITIONS OF TITLE Die erwe is onderworpe aan die volgende voorwaardes op The erven shall be subject to the following conditions im gele ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op Dorps posed in terms of the provisions of the Town planning and beplanning en Dorpe, Townships Ordinance, (1) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van the Local Authority, for sewerage and other municipal pur die Plaaslike Bestuur, Tangs enige twee grense, uitgesonderd poses, along any two boundaries other than a street boundary 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisioand in the case of a panhandle erf, an additional servitude for nele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die,

4 3298 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 _ municipal purposes 2 m wide across the access portion of the toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur' erf, if and when required by the Local Authority: Provided die Plaaslike Bestuur: Met dien verstande dat die Plaaslike that the local authority may dispense with any such servitude. Bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. (2) No building or other structure shall be erected within (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor the aforesaid servitude area and no largerooted trees shall noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootworbe planted within the area of telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of such servitude or within 2 m binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. thereof. (3) Die Plaaslike Bestuur is geregtig om enige materiaal (3) The Local Authority shall be entitled to deposit tem wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud porarily on the land adjoining the aforesaid servitude such of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander material as may be excavated by it during the course of the werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to construction, maintenance or removal of such sewerage plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens mains and other works as it, in its discretion may deem en voorts is die Plaaslike Bestuur geregtig tot redelike toenecessary and shall further be entitled to reasonable access to gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel, onderthe said land for the aforesaid purpose subject to any damage worpe daaraan dat die Plaaslike Bestuur enige skade vergoed done during the process of the construction, maintenance or wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van removal of such sewerage mains and other works being made sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak good by the Local Authority. word. Administrator's Notice September 1989 Administrateurskennisgewing September 1989 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1080 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1080 d It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, trator has approved the amendment of Johannesburg Town bekendgemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 1979, by the rezoning of a part of Portion 1 Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word of Erf 197, part of Erf 200, and Erf 414, Fairview and Erf deur die hersonering van 'n deel van Gedeelte 1 van Erf 197, 787, Troyeville, to "Industrial 1". 'n deel van Erf 200 en Erf 414, Fairview en Erf 787, Troye ville, na "Industrieel 1". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director: Community Services Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Branch, Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg and are word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: open for inspection at all reasonable times. Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi gingskema PB 4922H1080 PB 4922H1080 Administrator's Notice September 1989 Administrateurskennisgewing September 1989 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT 84 OF WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET. 1967) 84 VAN 1967) CORRECTION NOTICE KENNISGEWII4G VAN VERBETERING Hiermee word ingevolge die bepaling van artikel 38 van It is hereby notified in terms of section 38 of the Town 0 planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, beerror occurred in Notice No/Administrator's Notice No 365 kendgemaak dat nademaal 'n fout voorgekom het in Kennis gewing No/Administrateurskennisgewing No 365 wat in die whith appeared in the Provincial/Government Gazette dated Provinsiale Koerant/Staatskoerant gedateer 22 Maart March 1989 the Minister of Local Government and Housverskyn het, het die Minister van Plaaslike Bestuur en Be ing, the Ministers' Council of the House of Assembly, has ap proved the correction of the notice by the revoking of huising, in die Ministersraad van die Volksraad, goedgekeur dat bogenoemde kennisgewing reggestel word deur die her Administrator's Notice 365 dated 22 March roeping van Administrateurskennisgewing 365, gedateer 22 PB 4 923H1570 Maart PB H1570 Administrator's Notice September 19S9 Administrateurskennisgewing September 1989 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT (ACT 84 OF 1967) WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS (WET ) NOTICE OF CORRECTION KENNIS VAN VERBETERING Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 It is hereby notified in terms of section 38 of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an bekendgemaak dat nademaal 'n lout in Administrateursken error occurred in Administrator's Notice No 1408, dated 30 nisgewing No 1408 gedateer 30 November 1988 ontstaan het, a November 1988, the Administrator has approved the cor het die Administrateur goedgekeur dat bogenoemde kennis V

5 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER rection of the notice by the substitution for the approved set gewing gewysig word deur die vervanging van die goedgeof scheme clauses for a new set of scheme clauses. keurde stel skemaklousules met 'n nuwe stel skemaklousules. PB PB Administrator's Notice September 1989 Administrateurskennisgewing September 1989 DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of regulation 23(1) of the Township Establish Ingevolge regulasie 23(1) van die Dorpstigting en Grond ment and Land Use Regulations, 1986, made under section gebruiksregulasies, 1986, uitgevaardig kragtens artikel 66(1) 66(1) of the Black Communities Development Act, 1984 van die Wet op die Ontwikkeling van Swart Gemeenskappe, (Act 4 of 1984), the Administrator hereby declares Khutsong 1984 (Wet 4 van 1984), verklaar die Administrateur hierby Extension 1 Township to be an approved township, subject die dorp Khutsong Uitbreiding 1 tot 'n goedgekeurde dorp, to the conditions set out in the Schedule hereto. onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande bylae. GO 15/3/2/336/2 GO 15/3/2/336/2 SCHEDULE BYLAE STATEMENT OF CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE IN TERMS OF THE PROVI STAAT VAN VOORWAARDES WAARONDER DIE SIONS OF CHAPTER 111 OF THE TOWNSHIP ESTAB AANSOEK GEDOEN INGEVOLGE DIE BEPALINGS LISHMENT AND LAND USE REGULATIONS, 1986, VAN HOOFSTUK III VAN DIE DORPSTIGTING EN *SUED UNDER SECTION 66(1) OF THE BLACK GRONDGEBRUIKSREGULASIES, 1986, UITGE OMMUNITIES DEVELOPMENT ACT, 1984 (ACT NO VAARDIG KRAGTENS ARTIKEL 66(1) VAN DIE WET 4 OF 1984), BY FHA HOMES (HEREINAFTER REFER OP DIE ONTWIKKELING VAN SWART GEMEEN RED TO AS THE TOWNSHIP APPLICANT) AND SKAPPE, 1984 (WET 4 VAN 1984), DEUR FHA HOMES BEING THE PERSON OR BODY TO WHOM THE (HIERNA DIE DORPSTIGTER GENOEM) EN SYNDE LAND DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MADE DIE PERSOON OF LIGGAAM AAN WIE DIE GROND AVAILABLE AS CONTEMPLATED IN SECTION 34(A) HIERIN BESKRYF, BESKIKBAAR GESTEL IS SOOS OF THE ACT BY THE ADMINISTRATOR OF TRANS IN ARTIKEL 34(9) VAN DIE WET BEOOG DEUR DIE VAAL AS REGISTERED OWNER OF THE LAND FOR ADMIN1STRATEUR VAN TRANSVAAL AS GEREGI PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON STREERDE EIENAAR VAN DIE GROND OM TOE PORTION 12 (A PORTION OF PORTION 1) OF THE STEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTE 12 FARM STINKHOUTBOOM 101 IQ. HAS BEEN ('N GEDEELTE VAN GEDEELTE 1) VAN DIE PLAAS GRANTED STINKHOUTBOOM 101 IQ. TOEGESTAAN IS 1. CONDITIONS TO BE COMPLIED WITH BEFORE 1. VOORWAARDES WAARAAN VOLDOEN MOET THE LAND BECOMES REGISTRABLE IN TERMS OF WORD VOORDAT DIE GROND REGISTREERBAAR REGULATION 25(2) WORD 1NGEVOLGE REGULASIE 25(2) 41 (1) Name (1) Naam The name of the township shall be Khutsong Extension 1. Dienaam van die dorp sal wees Khutsong Uitbreiding 1. (2) Design (2) Uitleg The township shall consist of erven and streets as indicated Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Alge General Plan L No 786/1986. mene Plan L No 786/1986. (3) Disposal ofexisting Conditions of Title (3) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes Al] erven shall be made subject to existing conditions and Alle erwe sal onderworpe gestel word aan bestaande voor servitudes, if any, including the reservation of rights to mine waardes en serwitute, indien daar is, met inbegrip van die re rals, but excluding the following servitude which does not af servering van mineraleregte, maar uitgesonderd die volgende fect the township area: serwituut wat nie die dorp raak nie: "By Notarial Deed No K1676/1984, the right has been "Kragtens Notariele Akte K1676/19845, is die reg aan ES granted to ESKDM to convey electricity over the property KOM verleen om elektrisiteit oor die hierinvermelde eien hereby conveyed together with ancillary rights, and subject dom te vervoer tesame met bykomende regte en onderhewig to conditions, as will more fully appear on reference to said aan kondisies, soos meer volledig sal blyk uit gesegde Akte Notarial Deed and diagram, grosse whereof is hereunto an en kaart, afskrifte waarvan hieraan geheg is". flexed". (4) Grond vir Munisipale Doeleindes (4) Landfor Municipal Purposes Erwe 422 tot 426 moet deur en op koste van die dorpstigter Erven 422 to 426 shall be transferred to the local authority aan die plaaslike owerheid as openbare oopruimte oorgedra by and at the expense of the township applicant as public word. open space. (5) Voorkomende Maatreels (5) Precautionary Measures Die dorpstigter moet op eie koste reelings met die plaas The township applicant shall at its own expense, make ar like owerheid tref om te verseker dat rangements with the local authority in order to ensure that (a) water nie opdam nie, dat die hele oppervlakte van die (a) water will not dam up, that the entire surface of the dorpsgebied behoorlik gedreineer word en dat strate doe] area is drained properly and that streets are sealed effectively with tar, cement or bitumen; and treffend met teer, beton of bitumen geseel word; en,township,

6 1 conditions I 3300 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 (b) trenches and excavations for foundations, pipes, cables (b) slote en uitgrawings vir fondamente, pype, kabels of vir or for 4 any other purposes, are properly refilled with damp enige ander doeleindes behoorlik met klam grond in lae wat soil in layers not thicker than 150 mm, and compacted until nie dikker as 150 mm is nie, opgevul word en gekompakteer the same grade of compaction as that of the surrounding ma word totdat dieselfde verdigtingsgraad as wat die omliggende terial is obtained. materiaal het, verkry is. (6) Removal, Repositioning or Replacement ofmunicipal Ser (6) Verskuiwing, Herposisionering of die Vervanging van Mu vices nisipale Dienste _ If, by reason of the establishment of the township, it Indien dit as gevolg van die stigting van die dorp nodig should become necessary to remove, reposition or replace word om enige bestaande munisipale dienste te verskuif, te any existing municipal services, the cost thereof shall be herposisioneer of te vervang moet die koste daarvan deur die borne by the township applicant. dorpstigter gedra word. (7) Repositioning of Circuits (7) Herposisionering van Elektriese Bane If, by reason of the establishment of the township, it Indien dit as gevolg van die stigting van die dorp nodig sou should become necessary to reposition any existing circuits of word om enige bestaande stroombane van die Elektrisi the Electricity Supply Commission, the cost thereof shall be teitsvoorsieningskommissie te herplaas, word die koste daar borne by the township applicant. aan verbonde deur die dorpstigter gedra. (8) Restriction on the Disposal oferven (8) Beperking op die Vervreemding van Erwe The township applicant shall not, offer for sale or alienate Die dorpstigter mag nie Erwe 65 en 421 binne 'n tydperk Erven 65 and 421 within a period of six months from the date van ses maande na die verklaring van die dorp tot goedge of declaration of the township is an approved township, to keurde dorp aan enige persoon of liggaam anders as die Stant any person or body other than the State unless the Depart te koop aanbied of vervreem nie tensy die Departement van ment of Education and Training has indicated in writing that Onderwys en Opleiding skriftelik aangedui het dat die De the Department does not wish to acquire the erven. partement nie die erwe wil aanskaf nie. (9) Installation and Provision ofservices (9) Installasie en Vborsiening van Dienste (a) The township applicant shall install and provide all internal services in the township, as provided for in the services agreement or by a decision of a services arbitration board, as the case may be. (b) Die betrokke gesag bedoel in regulasie 26, installeer en voorsien eksterne dienste vir die dorp in ooreenstemming met die diensteooreenkoms of 'n besluit van die dienstearbi trasieraad, na gelang van die geval. (b) The relevant authority referred to in regulation 26 shall install and provide all external services for the township, as provided for in the services agreement or by a decision of a services arbitration board, as the case may be. (a) Die dorpstigter moet alle interne dienste in die dorp installeer en voorsien ooreenkomstig die diensteooreenkoms of 'n besluit van 'n dienstearbitrasieraad, na gelang van die geval. (10) Demolition ofbuildings and Structures (10) Sloping van Geboue en Strukture The township applicant shall at its own expense cause all Die dorpstigter moet op eie koste alle bestaande geboue en existing buildings and structures situated within the building strukture wat binne boulynreserwe, kantruimtes of oor geline reserves, side spaces or over common boundaries to be meenskaplike grense gelee is, laat sloop tot bevrediging van demolished to the satisfaction of the local authority, when re die plaaslike owerheid wanneer die plaaslike owerheid dit quired by the local authority to do so. vereis. 2. CONDITIONS OF TITLE 2. TITELVOORWAARDES Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die voor The erven mentioned hereunder shall be subject to the waardes soos aangedui, opgele deur die Administrateur inge as indicated, imposed by the Administrator in volge die bepalings van die Dorpstigting en Grondge terms of the provisions of the Township Establishment and bruiksregulasies, Land Use Regulations, (1)Alle Erwe (1)All Erven (a) Die gebruik van die persele. hieronder uiteengesit is (a) The use of the sites set out hereunder is as defined and soos omskryf en onderworpe aan sodanige voorwaardes as subject to such conditions as are contained in the Land Use wat vervat is in die Grondgebruiksvoorwaardes in Aanhang Conditions in Annexure F to the Township Establishment sel F van die Dorpstigting en Grondgebruiksregulasies, and Land. Use Regulations, 1986, made in terms of section 1986, uitgevaardig kragtens artikel 66(1) van die Wet op die 66(1) of the Black Communities Development Act, 1984: Ontwilckeling van Swart Gemeenskappe, 1984: Met dien ver 1 Provided that on the date on which a townplanning scheme stande dat, op die datum van inwerkingtreding van 'n dorps relating to the site comes into force the rights and obligations beplanningskema wat op die perseel van toepassing is, die contained in such scheme shall supersede those contained in regte en verpligtinge in sodanige skema vervat, die in die the aforesaid Land Use Conditions, as contemplated in set. voormelde Grondgebruiksvoorwaardes vervang, soos beoog tion 57B of the said Act. in artikel 57B van die gemelde Wet. (b) The use zone of the erf can on application and after (b) Die gebruiksone van die erf kan op aansoek en na oor consultation with the local authority concerned, be amended legpleging met die betrokke plaaslike owerheid, deur die Ad _ by the Administrator, subject to such conditions as the Ad ministrateur gewysig word, onderworpe aan sodanige voorministrator may impose. waardes as wat die Administrateur mag ople. (2) All Erven with the Exception of the Erven mentioned in (2) Alle Erwe met Uitsondering van die Erwe genoem in Klou Clause 1(4) stile 1(4) (a) The erf is subject to a servitude, 1 metre wide, in favour (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut, 1 meter wyd, of the local authority, for sewerage and other municipal pur ten gunste van die plaaslike owerheid, vir riool en ander mu 4

7 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER along any two boundaries other than a street boundary nisipale doeleindes, langs enige twee grense uitgesonderd 'n and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisionele municipal purposes 1 metre wide across the access portion of serwituut van 1 meter wyd, vir munisipale doeleindes, oor die the erf, if and when required by the local authority: Provided toegangsdeel van die erf, indien en wanneer deur die plaas that the local authority may waive compliance with the re like owerheid benodig: Met dien verstande dat die plaaslike quirements of this servitude. owerheid vrystelling kan verleen van die nakoming van hierdie serwituutreg. (b) No building or other structure shall be erected within the aforesaid servitude area and no large rooted trees shall (b) Geen gebou of ander struktuur mag opgerig word bin be planted within the area of such servitude or within 1 metre ne die bogenoemde serwituutgebied nie en geen grootwortel thereof. borne mag in die gebied van sodanige serwituut of binne 1 _ meter daarvan geplant word nie. (c) The local authority shall be entitled to deposit tempora rily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma (c) Die plaaslike owerheid is daarop geregtig om tydelik op as may be excavated by it during the course of the die grand aangrensend aan die voorgenoemde serwituutge construction, maintenance or removal of such sewerage bied, sodanige materiaal te stort as wat uitgegrawe mag word mains and other works as it, in its discretion, may deem in die loop van die konstruksie, onderhoud of verwydering and shall further be entitled to reasonable access to van sodanige hoofrioolleidings of ander werk as wat by na sy the said land for the aforesaid purpose, subject to any dam oordeel nodig ag en is voorts geregtig op redelike toegang tot age done during the process of the construction, maintenance genoemde grand vir bogenoemde doel, onderworpe daaraan or removal of such sewerage mains and other works being dat enige skade aangerig tydens die proses van konstruksie, made good by the local authority. instandhouding of verwydering van sodanige hoofrioolleidings en ander werk, goed te maak deur die plaaslike ower (d) No french drain shall be permitted on the erf. heid. Iposes, terial 1 necessary (e) Trenches and excavations for foundations, pipes, (d) Geen stapelriool moet op die erf toegelaat word nie. rnipables or for any other purpose, shall be properly refilled with damp soil in layers not thicker than 150 mm, and shall be (e) Slate en uitgrawings vir fondamente, pype, kabels, of compacted until the same grade of compaction as that of the vir enige ander doeleinde moet behoorlik met klam grand in surrounding material is obtained to the satisfaction of the lae wat nie dikker as 150 mm is nie, opgevul en verdig word local authority. totdat dieselfde verdigtingsgraad as wat die omliggende ma teriaal het, tot bevrediging van die plaaslike owerheid verkry (f) All pipes which carry water shall be watertight and shall is. be provided with watertight flexible couplings. (f) Alle pype wat water vervoer moet waterdig wees en moet van waterdigte buigsame koppelings voorsien word. (g) The entire surface of the erf shall be drained to the sa tisfaction of the local authority in order to prevent surface (g) Die hele oppervlakte van die erf moet tot bevrediging water from damming up, and water from roof gutters shall be van die plaaslike owerheid dreineer word om die opdamming discharged away from the foundations. van oppervlakwater te voorkom en water van dakgeute moet weg van die fondamente gestort word. (h) Proposals to overcome detrimental soil conditions to (h) Voorstelle om nadelige grondtoestande tot bevrediging the satisfaction of the local authority shall be contained in all van die plaaslike owerheid te oorkom moet in alle bouplanne building plans submitted for approval and all buildings shall wat vir goedkeuring voorgele word, vervat word, en alle gebe erected in accordance with the precautionary measures ac boue moet in ooreenstemming met die voorkomende maat cepted by the local authority. reels wat deur die plaaslike owerheid aanvaar is opgerig word. (3) Erven 1 to 64, 66 to 99, 101 to 183, 185 to 247, 249 to 408 and 410 to 420 (3) Erwe 1 tot 64, 66 tot 99,101 tot 183, 185 tot 247, 249 tot 408 en 410 tot 420 ID The use of the aforesaid site shall be "Residential". Die gebruik van die voormelde perseel is "Residensieel". 0 (4) Erf 100 (4) Erf 100 Die gebruik van die voormelde perseel is "Besigheid". The use of the aforesaid site shall be "Business". (5) Erwe 65, 184, 248, 409 en 421 (5) Erven 65,184, 248, 409 and 421 Die gebruik van die voormelde perseel is "Gemeenskaps ". fasiliteit The use of the aforesaid site shall be "Community facili ty". (6) Erwe 422 tot 426 (6) Erven 422 to 426 Die gebruik van die voormelde perseel is "Openbare oop ruhnte". The use of the aforesaid site shall be "Public open space". (7) Erwe onderworpe aan Spesiale Voorwaardes (7) Erven subject to Special Conditions Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit, is In addition to the relevant conditions set out above, Erven Erwe 65, 98 en 423 aan die volgende voorwaarde onder _ 65, 98 and 423 shall be subject to the following condition: worpe: The erf is subject to a servitude for municipal purposes in Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir munisipale doelfavour of the local authority, as indicated on the general eindes ten gunste van die plaaslike owerheid, soos op die al ' plan. gemene plan aangedui.

8 3302 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 Administrator's Notice September 1989 Administrateurskennisgewing September 1989 ACCESS ROAD: DISTRICT OF LETABA TOEGANGSPAAIE: DISTRIK LETABA In terms of section 48(1) of the Roads Ordinance, 1957, Kragtens artikel 48(1) van die Padordonnansie, 1957, ver the Administrator hereby declares that access roads with klaar die Administrateur hierby dat toegangspaaie met pad road reserve widths that vary from 8 metres to 16 metres, ex reserwebreedtes wat wissel van 8 meter tot 16 meter bestaan ist over the properties as indicated on the subjoined sketch oor die eiendomme soon aangedui op bygaande sketsplanne plans which also indicate the general direction and situaton of wat ook die algemene rigting en ligging van gemelde toethe said access roads. gangspaaie aandui. wordhierby Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie In terms of section 5A(3) of the said Ordinance it is hereby verklaar dat die grond wat deur gemelde toe declared that the land taken up by the said access roads, is gangspaaie in beslag geneem word, fisies afgebaken is en dat physically demarcated and that plans PRS Lyn 17 planne PRS 87/44/1 Lyn 17 Lyn, wat sodanige grond aan Lyn indicating such land, are available for inspection by any dui, by die kantoor van die Waarnemende Uitvoerende Di interested person, at the offices of the Acting Executive Di rekteur: Paaie, Provinsiale Gebou, Kerkstraat, Pretoria en rector: Roads, Provincial Building, Church Street, Pretoria by die kantoor van die Streekingenieur, Tak Paaie, Landdros and at the office of the Regional Engineer, Roads Branch, Marestraat, Pietersburg ter insae vir enige belanghebbende Landdros Mare Street, Pietersburg. persoon beskikbaar is. Approval: 244 dated 27 April 1989 Goedkeuring: 244 van 27 April 1989 Reference: DP /21/P433 Verwysing: DP /21/P433 I

9 en ocn en o.,.. 41 co 2 GEDEELTE 38 TZANEEN,1=z 4e N LUSHOF L T GEDEELTE 40 GEDEELTE 39 ' P433 nom.. gssmipsmipmspwit P433 GEDEELTE 41 GEDEELTE 42.et.,soi 433 P I ELCCT1.. P1/4\ r,... Gil./ amem. GEDEELTE 55 GEDEELTE 52 GEDEELTE 54 GEDEELTE 53 I U S 1 N I DIST. LETABA RW iccj GEDEELTE 57 N LUSHO LT.1 < r.3 z 5 GEDEELTE 45 p4 7t7 GEDEELTE. 44 PI i GEDEELTE 42 W stt GEDEELTE 56 ce pi 1.3 ( F 5 `A 0 L BROEDER* TROOMDRIFT GEDEELTE LT i. t.. a_ TZANEEN P433 \\ z _ W....,,,.. I... GEDEELTE i N GEDEELTE 55 F". 4 GEDEELT E GEDEELTE 82 EDERSTROO Ber0 ;540 LT L T / GRAVELOTTE LUSHOF \\I M, r DIST. LETABA I.. DIST. LETABA DRIFT

10 3304 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 BROEDERSTROOMDRIFT/ LT i GEDEELTE 81 /GEDEELTE 55 I. TZANEEN P433 RAVELoTTE _. mar.... BROEDERSTROOMD FT A. GEDEELTE 18 GEDEELTE al LT Reciete DIST. LETABA an GEDEELTE 28 SROED R 1/ ROOMDRIF T d GEDEELT8 98 GEDEELTE LT ' 4... GRAVELOtTE _. p433 n y TZAN n GEDEELTE I LEJ CrF GEDEELTE I A GEDEELTE BROEDERSTROOMDRIFT 1 '4 0, LT DIST. LETABA N Lil _1 534 L 1 IGEDEELTE I WELV "WACHT 5 ' 0 L T GEDEELTE 4 GEDEELTE 2 TZANEEN P433 P433 GRAVELOTTE GEDEELTE 4 GEDEELTE WELVERWACH 5 10 LT \ IMAM 7 AALRAOD. 524 LT DIST. LETABA \ a

11 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER T AR ANT AALRANI 2 4 L T RESTANT RESTANT \C ar NS k.a0e 1 NG pn 2 5Q5 010 Qtȯ TABA 0 /3 FLYING GEDEELTE 2 r CLUB 5I2LT CALIFORNIA RIETBOKSPRUIT 523 L k 507 LT ' 01ST. LETABA GED 4 GEDEELTE JEFFR A Y 5\11 L39 GEDEELTE 35 GEDEELTE S5 TZANEEN W GEDEELTE 25 GRAVELOTTE. CALIFORNIA GEDEELTE 25 GEDEELTE II 507 LT GEDEELTE DIST. LETABA GEDEELTE 12 CALIFORNIA L T 31 GEDEELTE 30 GEDEELTE 25 TZANEEN P433 GRAVELOTTE GEDEELTE 24 GEDEELTE 26 SARL.FORNIA LT 27 GEDEELTE DIST. LETABA

12 3306 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 CALIFORNIA 507 LT GEDEELTE 61 TZANEEN P43 3 GRAVELOTTE GEDEELTE 27 \ GEDEELTE 28 CALIFORNIA 507 LT D 1ST. LETABA CALIFORNIA 507 LT 411 GEDEELTE 59 GEDEELTE 72 TZANEEN P433 P433 GRAVELOTTE.70kil."" GEDEELTE 58 GEDEELTE 57 CALIFO NIA 507 LT CALIFORI IA D 1ST. LETABADI 507 LT GEDEELTE `O GEDEELTE 77 GEDEELTE 84 TZANEEN P433 GEDEELTE 54 GEDEELTE iial. GRAVELOTTE GEDEELTE 52 CALIFO 'NIA 507 LT D 1ST. LETABA

13 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER CALIFORNIA 50 7 LT GEDEELTE 73 GEDEELTE 76 TZANEE!' P 433 GRAVELOTTE GEDEELTE 56 GEDEELTE ew GED CALIFORNIA LT DIST. LETARA VERWySING / RFFER.ENCF, BESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS TOEGANGSPAAIE VERKLAAR MET ACCESS ROADS DECLARED BREEDTES WAT WISSEL VAN WITH VARYING WIDTHS 8 METER TOT 16 METER FROM 8 METRE TO 16 METRE Administrator's Notice September 1989 Administrateurskennisgewing September 1989 PUBLIC AND DISTRICT ROAD 2175: DISTRICT OF LETABA OPENBARE EN DISTRIKSPAD 2175: DISTRIK LETA BA In terms of section 3 of the Roads Ordinance, 1957, the Kragtens artikel 3 van die Padordonnansie, 1957, ver Administrator hereby increases the width of the road reserve meerder die Administrateur hierby die breedte van die padof a portion of Public and District Road 2175 to widths vary reserwe van 'n gedeelte van Openbare en Distrikspad 2175 from 30 metres to 130 metres over the properties as indi na breedtes wat wissel van 30 meter tot 130 meter oor die ted on the subjoined sketch plan which also indicates the eiendomme soos aangedui op bygaande sketsplan wat ook general direction and situation of the said road. die algemene rigting en ligging van gemelde pad aandui. orig In terms of section SA(3) of the said Ordinance, it is here by declared that the land taken up by the said road, is ph re tally demarcated and that plan PRS 87/44/2 Lyn indicating such land, is available for inspection by any interested person, at the office of the Acting Executive Director: Roads, Provincial Building, Church Street, Pretoria and the office of the Regional Engineer, Roads Branch, Landdros Mare Street, Pietersburg. Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie word hierby verklaar dat die grond wat deur gemelde pad in beslag geneem word, fisies afgebaken is en dat plan PRS 87/44/2 Lyn wat sodanige grond aandui, by die kantoor van die Waarnemende Uitvoerende Direkteur: Paaie, Provinsiale Gebou, Kerkstraat, Pretoria en by die kantoor van die Streekingenieur, Tak Paaie, Landdros Marestraat, Pieters burg ter insae vir enige belanghebbende persoon beskikbaar is. Approval: 244 dated 27 April 1989 Goedkeuring: 244 van 27 April 1989 Reference: DP /21/P433 Verwysing: DP /21/P433 L

14 3308 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 LUSHOFOF L T GEDEELTE 48 Z \SS GEDEELTE 80 BROEDERSTROOMDRIFT/ 534 LT I TZANEEN P433 GRAVELOTTE LUSI4OF 54. L ROEDERSTROOMDRIFT GEDEELTE 59 GEDEELTE 80 L DIST. LETABA VERWYSINGS / REFERENCE BESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS PADRESERWE BREEDTE ROAD RESERVE WIDTH VERMEERDER NA BREEDTES a INCREASED TO WIDTHS WAT WISSEL VAN 30 METER VARYING FROM 30 METRES TOT 120 METER TO 120 METRES Administrator's Notice September 1989 Administrateurskennisgewing PUBLIC AND DISTRICT ROAD 2355: DISTRICT OF LETABA OPENBARE EN DISTRIKSPAD 2355: DISTRIK LETABA In terms of section 3 of the Roads Ordinance, 1957, the Kragtens artikel 3 van die Padordonnansie, 1957, a Administrator hereby increases the width of the road reserve meerder die Administrateur hierby die padreserwebreedt of a Portion of Public and District Road 2355 to widths vary van 'n Gedeelte van Openbare en Distrikspad 2355 n ing from 30 metres to 120 metres over the properties as indi breedtes wat wissel van 30 meter tot 120 meter oor die eien cated on the subjoined sketch plan which also indicates the domme soos aangedui op bygaande sketsplan, wat ook die al general direction and situation of the said road. gemene rigting en ligging van gemelde pad aandui. Kragtens artikel 5A(3) van gemelde ordonnansie word In terms of section 5A(3) of the said ordinance it is hereby hierby verklaar dat die grond wat deur gemelde pad in beslag declared that the land taken up by the said road, is physically geneem word, fisies afgebaken is en dat plan PRS 87/44/10 demarcated and that plan PRS 87/44/10 Lyn indicating such Lyn, wat sodanige grond aandui, by die kantoor van die land, is available for inspection by any interested person, at Waarnemende Uitvoerende Direkteur: Paaie, Provinsiale the office of the Acting Executive Director: Roads, Provin Gebou, Kerkstraat, Pretoria en by die kantoor van die cial Building, Church Street, Pretoria and at the office of the Streekingenieur, Tak Paaie, Landdros Marestraat, Pieters Regional Engineer: Roads Branch, Landdros Math Street, burg, ter insae vir enige belanghebbende persoon beskikbaar Pietersburg. is. Approval: 224 Dated 27 April 1989 Goedkeuring: 244 van 27 April 1989 Reference: DP /21/P433 Verwysing: DP /21/P433

15 1 L TARANTAALRAND. PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER ta LETABA FLYING s. 0 CLUB A..ii. \512 LT 4)0 0 A. \ in Or..."' r TE. ar... GRN" Reis ' GEDEELTE LT,..L0. RESTANT p433 RIETBOKSPRUIT v LAs'Es...r ARANTAALRAND 524 LT 523 LT RESTANT DIST. LETABA VERWYSINGS / REFERENCE BESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS PADRESERWE BREEDTE VERMEERDER NA BREEDTES WAT WISSEL VAN 30 METER TOT 120 METER ROAD RESERVE WIDTH INCREASED TO WIDTHS VARYING FROM 30 METRES TO 120 METRES Administrator's Notice September 1989 Administrateurskennisgewing September 1989 PUBLIC AND DISTRICT ROADS 1292 AND 673: DIS OPENBARE EN DISTRIKSPAAIE 1292 EN 673: DI TRICT OF LETABA STRIK LETABA In terms of section 3 of the Roads Ordinance, 1957, the Kragtens artikel 3 van die Padordonnansie, 1957, ver Administrator hereby increases the width of the road reserve meerder die Administrateur hierby die breedte van die pad of portions of public and district roads 1292 and 673 to widths reserwe van gedeeltes van openbare en distrikspaaie 1292 en varying from 40 metres to 130 metres over the properties as 673 na breedtes wat wissel van 40 meter na 130 meter oor die abdicated on the subjoined sketch plan which also indicates eiendomme coos aangedui op bygaande sketsplan wat ook III1Ple general direction and situation of the said roads. die algemene rigting en ligging van gemelde paaie aandui. In terms of section 5A(3) of the said Ordinance it is hereby Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie word declared that the land taken up by the said roads, is physical hierby verklaar dat die grond wat deur gemelde paaie in bely demarcated and that plan PRS 87/44/9 Lyn indicating such slag geneem word, fisies afgebaken is en dat plan PRS 87/44/9 land, is available for inspection by any interested person, at Lyn, wat sodanige grond aandui, by die kantoor van die the office of the Acting Executive Director: Roads, Provin Waarnemende Uitvoerende Direkteur: Paaie, Provinsiale cial Building, Church Street, Pretoria and at the office of the Gebou, Kerkstraat, Pretoria en by die Streekingenieur, Tak Regional Engineer, Roads Branch, Landdros Mare Street, Paaie, Landdros Marestraat, Pietersburg, ter insae vir enige Pietersburg. belanghebbende persoon beskikbaar is. Approval: 244 dated 27 April 1989 Goedkeuring: 244 van 27 April 1989 Reference: DP /21/P433 Verwysing: DP /21/P433..

16 1 VAN 3310 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 AI WELVERW A LT 1 \Q 1 c< GEDEELTE 2 e. p. 0 TARANTAALRAND ' LT "cs.,_ c3 GEDEELTE 7 RESTANT, GEDEELTE 6 '...,.,... TZANEEN P433 3 GRAVELOTTE el? «< RESTANT VAN GEDEELTE 6. TARANTAALRAND r w 524 ADEE6r7 5 0) 15.. A '.. LI.. C<43, i RANTAALRAND us 5 4 LT «' \ \ DIST. < CO < fr w GEDEELTE 9 RESTANT LETABA VERWYSINGS / REFERENCE BESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS PADRESERWEBREEDTES VAN ROAD RESERVE WIDTHS PAD 1292 EN PAD 673 OF ROADS 1292 AND 673 VEREERDER NA BREEDTES WAT 111= MIM INCREASED TO WIDTHS WISSEL VAN 40 METER TOT VARYING FROM 40 METRES 130 METER TO 130 METRES Administrator's Notice September 1989 Administrateurskennisgewing September 1989 PUBLIC AND PROVINCIAL ROADS P433 AND P1122: DISTRICT OF LETABA OPENBARE EN PROVINSIALE PAAIE P43 3 EN P1122: DISTRIK LETABA In terms of section 5(1) and 3 of the Roads Ordinance, Kragtens artikels 5(1) en 3 van die Padordonnansie, 1957, 1957, the Administrator hereby deviates Portions of Public verle die Administrateur hierby Gedeeltes van Openbare en and Provincial Roads P433 and P1122 and increases the Provinsiale Paaie P433 en P1122 en vermeerder die padre road reserve width to widths varying from 40 metres to 190 serwebreedtes na breedtes wat wissel van 40 meter tot 19

17 PROVINCIAL GAZEITE, 20 SEPTEMBER metres over the properties as indicated on the subjoined meter oor die eiendomme soon aangedui op bygaande sketssketchplans which also indicate the genereal direction and planne wat ook die algemene rigting en ligging van gemelde situation of the said roads. paaie aandui. Kragtens artikel 5A(3) van gemelde ordonnansie word In terms of section 5A(3) of the said Ordinance it is hereby hierby verklaar dat die grond wat deur gemelde paaie in be declared that the land taken up by the said roads is physically slag geneem word, fisies afgebaken is en dat planne PRS demarcated and that plans PRS 78/44/1 Lyn 17 Lyn indi 78/44/1 Lyn 17 Lyn, wat sodanige grond aandui, by die eating such land, are available for inspection by any interes kantoor van die Waarnemende Uitvoerende Direkteur: ted person at the office of the Acting Executive Director: Paaie, Provinsiale Gebou, Kerkstraat, Pretoria en by die Roads, Provincial Building, Church Street, Pretoria and at kantoor van die Streekingenieur, Tak Paaie, Landdros the office of the Regional Engineer, Roads Branch, Land Marestraat, Pietersburg, ter insae van enige belanghebbende dros Mare Street, Pietersburg. persoon beskikbaar is. Approval: 244 Dated 27 April 1989 Goedkeuring: 244 van 27 April 1989 Reference: DP /21/P433 Verwysing: DP P43 3

18 Mr le 0 S GEDEELTE 49 GED 37 LUSHOF LT GEDEELTE 42. GEDEELTE 38 7?,, GEDEELTE 39 1`4/Ver... GEDEELTE 40 GEDEELTE 41 0T1E el :::::4400.1r 'IV P43 3 P43 3 TOE... SPAdvslosisepir amoir... GEDEELTE 50 aawani... GEDEELTE 52 Illisaleanm.,..7. =. GEDEELTE 53, 1 > GEDEELTE 54 /N LUSH v LT / DIST. LETABA cnr GEDEELTE 4 LUSHOF T GEDEELTE 47 GEDEELTE 45 GEDEELTE 46 4'/ I DEGANGSP AD GEDEELTE 55 GEDEELT \E TZANE P43 P433 GRAVELOTTE L\.\II3ele 4 t4 1 at gic < c g ll G.1 GEDEELTE 55 LUSHOF 5 4tat i _ c...7 GED GEDEELTE 57 < TOEGANGSPAD 56 in" GEDEELTE 58 lit Al GEDEELTE 59 DIST. LETABA I LUSHOF 0. Bii R OEDERSTROOMDRIF T 5 a 4 LT. ix a. GEDEELTE 540 L T cs 82 GEDEELTE 48 %....44) tv TZANEEN GEDEELTE 80 P43 3 P433 SP 0) BROM ERST ROOM DRIFT 534 LT GEDEELTE so / 1 SWIG P433 GRAVELOTTE GEDEEL ri M en 59 GEDEELTE 80 /BR OEDER STROOMDRIF T LT DIST. LETABA GEDEELTE 82

19 DIST. LETABA a on C. en / / TZANEEN BR OEDERST 00MDRIFT 534 LT GEDEELTE 82 GEDEELTE 81 GEDEELTE 55 EDEELTE TOEGANGSPAD P433 GRAVELOTTE 91 GEDEELTE 82 GEDEELTE 81 TOEGANGSP P433 GED / BR OE ERSTROOMDRIFT DIST. LETABA BR EDERSTRO DRIFT c4 GEDEELTE GEDEELTE 24 GEDEELTE 27 p433 o ri 1.02 GEDEELT p Et S 534 LT DEGANGSPAD GEDEELTE 34 LT 24 GEDEELTE GRAVELOTTE _.._ /GEDEELTE I leg... GEDEELTE 1 w N GEDEELTE 27 us L GEDEELTE o \ IN BROEDERSTROO D T 534 LTE ( _J BROEDERSTROOMDRIFT 1 ce s 53 1% GEDEELTE 98 ii N._ TZANEEN p433 IGEDEELTE P433 lki W3 la DIST. LETABA RESTART VAN GEDEELTE LT 39 1 GEDEELTE 97 GEDEELTE 5 ir GEDEELTE 5 BRO DERSTROOMDRIFT 534 LT GRAVELOTTE t...

20 Mr 1/ W MP cr. ;4" BROEDERSTROOM. FLEURBAAI 533 LT DRIFT GEDEELTE 10 GEDEELTE 5 TZAN' EN P433 P433 GRAVELOTTE 534 '... LT..,.., GEDEELTE 5 _. GEDEELTE 8 GEDEELTE 10 FLEURBA AI * 3 LT D I ST. LETABA FLEURBAA L T PI GEDEELTE 10 GEDEELTE II an g4 I.. TZANEEN P433 P433 II.. GEDEELTE 10 FLEURBAAI L T 0 I GEDEELTE iii Q 7I. IIDIST. LETABA.. GRAVELOTTE. z FLEURBAAI 533 LT FONTEINPLAATS 528 LT > 0 GEDEELTE GO. II t4 11 I.._ TZANEEN. t._,, GEDEELTE. \.. II I P43 P433.,,..., RESTANT P43 3 GRAVELOTTE _..,.,... t,,. f RESTANT FLEURBA Al 533 LT FONTEINPL A ATS 528 LT N I, I D 1ST. LETABA en

21 r 1 tin re,,... \ _ FONTEINPLAATS 528 TZANEEN al : "" :. '... \ 'RESTANT P43 3 p433,..,,.,.,.....,.:[... ; RESTANT `,. :,,: ;.. L. P43_ eft TECiao gliab..,. or dub 528 ifte sati :" T oti) A, velor i 4%., gib faka. glib Illb Mite gab.11:11b... 74' F 0 N N T E I N P L A A TSL T ill P7 tnr4 \ r9 d. ; N *. DIST. LETABA FONTEINPLAATS 528 LT..._/TZANEEN P433 RESTANT..... < me RESTANTee a ea "aa ac7n) Cz.. 15." 0 cc a. r0" il T _..._ W E, L REST P LT G RA E I NPL A A TS 528 L T DIST. LETABA WELVERWAGHT 510 GEDEELTE 15 L T RESTANT GEDEELTE 4 T1 e TZANEEN P43 3 P433 GRAVELOTTE z.. GO rry.''' '''.:. a \e...,... #, 4,.. rii> WEL V Eft W A CHT 510 I > \ RESTANT 1 cn RESTANT DIST. LETABA, L Rs LIREETI. TGEDEELTE 4 %.... C H7 ik a a a

22 glr w MI DIST. LETABA \1/40 W E L V ER A C H T 510 LT ci,.gedeelte \ GEDEELTE 4 GEDEELTE 2 1/v T ARANTA AL RAND \ 7 illk..p 524._ TZANEEN.E.. P43 3 TOEGANGSPAD P433 ii A co GRLOTTE co LT Aliki GEDEELTE 4 NI TOEGANGSPAD ARANTAALRAND inged WELVERWACHT 5 I 0 LT RESTANT VAN LT.1 9 GEDEELTE 2 ci% GEDEELTE 6 GEDEELTE 5 (4.1 rn C1; 4T] CO. 0 Fi NC',V 0 i.:4.7s 2 7` 14 REST ANT VAN i... T AR ANTAALRAND 524 L T... TZANEEN GEDEELTE 7 Cl. z. P433 > oc a a. GEDEELTE c " 6 r 0) I GEDEELTE 5 Thl > 0.1 CO > w ; TAR ANT A ALR AND \ GEDEELTE m \1 DIST. 9.. G ED 3 P433 GRAVELOTTE.._ RESTANT 524 L T LETABA re9

23 di it ilk a 2 T A R A N T, TZANEEN. L R A N D L T A.. 1e\ A 3\ P43 3 * GEDEELTE 3 TARANTAALRAND 524 L T p4 3 \ LETABA FLYING 512 CLUB LT GRAvEk c) ' TI. izvz LS. p 43 AT. TOEGARGSPAD. RIETBOKSPRUIT REST ANT 523 LT DIST. LETABA GEDEELTE 2 El' LETABA FLYING CLUBate? ',NRIETBOKSPRUIT W 5 1 i A' g \... 2 LT ' 1411 TZANEEN P433 I > A RIETBOKSPR C A L I F 0 R N I A GEDEELT LT GEDEELTE P933 P43 3 GRAVELOTTE LT 2 GEDEELTE GEDEELTE DIST. LETABA, C JEFFRAY I I L T o RIETBOKSPRUIT GEDEELTE CALIFORNIA 523 LT GEDEELTE 4 GEDEELTE ao GED TZANEEN p 43_3 TOEGANGSPAD 4 EDEE 25 LTE 507 LT P43 3 GRAVELOTTE \ TOEGANGSPAD GEDEELTE 25 GEDEELTE NCALIFORNIA LT \ GEDEELTE GEDEELTE II DIST. LETABA

24 MI 11 S CALIF ORNIA 507 L T GEDEELTE GEDEELTE 25 GEDEELTE TZANEEN TOEGANGSPAD P433 ' P433 P433 GRAV LOTTTE L , GEDEELTE ,, ,_ : EC A 12 L IF OR NI A GEDEELTE 24 GEDEELTE 26 GEDEELTE GEDEELT DIST. LETABA L 27 o. ' a C A L IF OR NIA 507 LT r4 G DEELTE; GEDEELTE 60 GEDEELTE 30, 31 1 GEDEELTE 61 ANEEN til ca 0 \IDE 9ANG SP AD P43 RA VEL0 rig'. \ GEDEELTE 26 GEDEELTE 27 TOEGANGSPAD g Lo TOEGANGSPAD P C ALIF OR NIA 5037 L T W2 < 01 GEDEELTE 28 ce) z o DIST. LETABA rx C A L IF IONIA GEDEELTE L T a. GEDEELTE 60 A A e A 1 TOEGANGSPAD GEDEELTE 72 GEDEELTE 73 17WEEN P P433 P433 GRAVELOTTE ,....,., ico GED EELT C 28 GEDEELTE 58 A CALRORNIA A / A 507 TOEGANGSPAD GEDEELTE 56 GEDEELTE 57 DIST. LETABA. \L T en 1

25 a a_ a _ a C _. cn en en. \ C ALI OR NI A 507 L T GEDEELTE 73 GEDEELTE 76 GEDEELTE 77 A GEDEELTE 80 TOEGANGSPAD TOEGANGSPAD P433 TZANEEN P43 3 ' TOE ANGSPAD GEDEELTE 56 5 GEDEELTE 87 GEDEELTE 54 C A L IF R NIA DIST. LETABA TOEGANGSPAD GEDEELTE L GEDEELTE 84 RA VEL 0 rre GEDEELTE 52 E THE JUNCTION g C A L IF OR NIA 507 L T LT GEDEELTE 2 coil 80 rl 14,] GEDEELTE..dir' GEDEELTE 84 it PSC GEDEELTE 52 p 433 GEDEELTE 85 GEDEELTE 51...Nt.* P433 P43 3 GEDEELTE \ L T < DIST. LETABA GRAVEL 0 T TE THE JUNCTION 512 LT GEDEELTEC A L I F R NIA GEDEELTE 17 JUNC T 10N GEDEELTE 2 T HE CL a. Is\ GEDEELTEL 4 GEDEELTE 16 \ N ftzaneen P43 3 \ / P P433 _.,..., i. 4,.. GEDEELTE 17 GEDEELTE 16 T GgPI i iii.4re T HE JUNC I` ON 512 L T GEDEELTE DIST. LETABA i C. E 8

26 Mr a w w 1 GEDEELTE 16 \ 1 ix\ 1 agedeelte 8 ao 121 A THE JUNCTION LT TiMit1/44. GEDEELTE 4 S A Ca GEDEELTE THE JUNCTION 21!4 DIST. LETABA Y 73 0 P433 1 z N 18 /3 i RESTANT VAN (7. A 41101k GEDEELTE 5 a LANGUEDOC LT P4 5_3 011)1/4\1E. ) LANGUEDOC LT 563 LT ta ' THE 21L ANGUEDOC 563 L T `4.1 n z JUNCTION r a/ / 521 LT a. N.En....., GEDEELTE 4., 3...._ sa 134/;a3 '...,... a.1. es. _._ TZAN EN P43 3 P43 3 GRA w 00A S a VS4, woe. v"ei..ori c,, r.. r.. THE JUNCTIO S LANG E 563 LT 521 LT RESTANT VAN tv p 73.1\ii GEDEELTE 5,A DIST. LETABA co.

27 R.,rn irea' cra.,% L A NGUEDOC fai L T c P433 PI ma., PI122 GRAVELOTTE 1/05 C1 1 L ANGUEDOC \ V0 14 ell.. ANGUEDOC 5 Si L'.0 SI Om......P A g \ \ Q*** L T DIST. LETABA 6 3 L T %3/4 EUREK A 3/4 N et )1 41%. % 0 \...% L T v \ e z k \. % P43. S % % GEDEELTE :4 LANGUEO 0;5...4 re.1% P43..3 ciland LTA. LANGUEDOC LT P v 56. EUREKA z_ ON \ o \ GEDEELTE ' LT NO IS ta DIST. LETABA a. a a Ilk a.

28 3322 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 VERWYSINGS / REFERENCE J BEST AANDE PAAIE EXISTING ROADS PAAIE GESLUIT _ _ _ ROADS CLOSED / PAAIE VERL6 EN VERMEERDER immillm ROADS DEVIATED AND INCREASED NA BREEDTES W AT W ISSEL VAN 40 TO WIDTHS VARYING FROM 40 METER TOT 190 METER METERS TO 190 METERS. Administrator's Notice September 1989 Administrateurskennisgewing September 1989 KINROSS MUNICIPALITY ALTERATION OF BOUNDARIES MUNISIPALITEIT KINROSS VERANDERING VAN GRENSE The Administrator has in terms of section 9(7) of the Local Die Administrateur het ingevolge artikel 9(7) van die Or Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), alter donnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van ed the boundaries of the municipality of Kinross by the incor 1939), die grense van Kinross se Munisipaliteit verander deur poration therein of the area described in the Schedule hereto. die inlywing daarby van die gebied wat in die Bylae hierby omskryf word. SCHEDULE BYLAE (a) Part of the Remainder of Portion 5 of the farm Winkel haak 135 IS, excised in terms of section 9(7) of the Local (a) Gedeelte van Restant van Gedeelte 5 van die plaas Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), from Winkelhaak 135 IS, wat ingevolge artikel 9(7) van die Ordon the area of jurisdiction of the Town Council of Evander. nansie op Plaaslike Bestuur, 1939, uit die regsgebied van Evander gesny is. (b) Part of Remainder of Portion 7 of the farm Zondags (b) Gedeelte van Restant van Gedeelte 7 van die plaas kraal 125 IS. Zondagskraal 125 IS. PB Vol 3 PB Vol 3 General Notices Algemene Kennisgewings NOTICE 1541 OF 1989 KENNISGEWING 1541 VAN 1989 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2661 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2661 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) Ek, Bruce Ingram Stewart, synde die gemagtigde agent I, Bruce Ingram Stewart, being the authorized agent of the van die eienaar van Erf 48, Blackheath, gee hiermee inge owner of Erf 48, Blackheath, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Orvolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe dinance, 1986, that I have applied to the Johannesburg City planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Johannes Council for the amendment of the townplanning scheme burgse Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van known as Johannesburg Town planning Scheme, 1979, by die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg dorps beplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eien the rezoning of the property described above, situated at 281 Weltevreden Road, from "Residential 4" to "Business 4" dom hierbo beskryf, gelee to Weltevredenweg 281, van "Residensieel 4" tot "Besigheid 4" onderworpe aan sekere subject to certain conditions. voorwaardes. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Director of Planning, wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be Room 760, 7th Floor, Johannesburg Civic Centre, Braam planning, Kamer 760, 7de Vloer, Johannesburg Burgersen fontein, for a period of 28 days from 13 September tram, Braamfontein, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 Sep

29 1 Name 1 NING PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER Objections to or representations in respect of the applica tember tion must be lodged with or made in writing to the Director of Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Planning, at the above address or at PO Box 30733, Braam binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skriftelik fontein, 2017 within a period of 28 days from 13 September by die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of by Posbus 30733, Braamfontein 2017, ingedien of gerig word. Address of owner: C/o Schneider & Dreyer, PO Box 3438, Adres van eienaar: P/a Schneider & Dreyer, Posbus 3438, Randburg Randburg NOTICE 1565 OF 1989 KENNISGEWING 1565 VAN 1989 The Executive Director: Community Services hereby gives Die Uitvoerende Direkteur: Gemeenskapsdienste gee notice, in terms of section 58(8)(a) of the Townplanning and hiermee, ingevolge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that ap Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordon plications to establish the townships mentioned in the annex nansie 25 van 1965), kennis dat aansoeke om die stigting van ure hereto, have been received. die dorpe gemeld in die bylae hierby, ontvang is. Further particulars of these applications are open for in Verdere besonderhede van hierdie aansoeke le ter insae in speciion at the office of the Executive Director: Community die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Gemeenskaps Services, Thirteenth Floor, Merino Building, cnr Pretorius dienste, Dertiende Verdieping, Merino Gebou, h/v Preand Bosman Streets, Pretoria. Any objections to or represen torius en Bosmanstraat, Pretoria. Enige beswaar teen of cations in regard to the applications shall be submitted to the vertoe in verband met die aansoeke moet to eniger tyd binne Secretary, in writing and in duplicate, at the above 'n tydperk van 8 weke vanaf 13 September 1989, skriftelik en ifddress or Private Bag X437, Pretoria, 0001, at any time in duplikaat, aan die Provinsiale Sekretaris by bovermelde within a period of 8 weeks from 13 September adres of Privaatsak X437, Pretoria, 0001, voorgele word. lrovincial Notice No: 21A(D7)/870914B Verwysingsnommer: 21A(D7)/870914B ANNEXURE BYLAE Naam van dorp: Bryanston East Uitbreiding 1. of township: Bryanston East Extension 1. Naam van aansoekdoener: Jozen Properties Limited. Jozen Properties Limited. Special for: Offices: 2. Spesiaal vir: Kantore: 2. Description of land: Remainder of Portion 69 of the farm Witkoppen 194 IQ. Situation: West of and abuts Portion 70, Southwest of and abuts Portion 203 and Southeast of and abuts the western bypass. Beskrywing van grond: Restant van Gedeelte 69 van die plaas Witkoppen 194 IQ. Ligging: Wes van en grens aan Gedeelte 70, suidwes van en grens aan Gedeelte 203 en suidoos van en grens aan die westelike verbypad. Remarks: This advertisement supersedes all previous ad Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige advertisements for this township. vertensies van hierdie dorp. PB PB NOTICE 1566 OF 1989 KENNISGEWING 1566 VAN 1989 BRAKPAN AMENDMENT SCHEME 115 BRAKPANWYSIGINGSKEMA 115 NOTICE OF AMENDMENT OF THE TOWNPLAN KENNISGEWING VAN WYSIGING VAN DIE DORPS SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1)(b)(i) OF BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL THE TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDI 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE.OP DORPSBE NANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) PLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) The Town Council of Brakpan being the owner of Erf 1030, Dalview hereby give notice in terms of section Die Stadsraad van Brakpan synde die eienaar van Erf 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, 1030, Dalview gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van 1986, of the proposed amendment of the Town planning die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, ken Scheme, 1980 by the rezoning of the property described nis van die voorgenome wysiging van die Dorps above situated between Devon Avenue and Brodigan Ave beplanningskema, 1980, deur die hersonering van die nue adjacent to Erven , Dalview from "Public eiendom hierbo beskryf geled tussen Devon en Brodigan Road" to "Residential 1". laan, aangrensend aan Erwe , Dalview vanaf "Openbare Pad" na "Residensieel 1". Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Kingswone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kings Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge way Avenue, Brakpan for a period of 28 days from 20 September waylaan, Brakpan, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 15, Brakpan, Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifteilk by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus,

30 3324 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 within a period of 28 days from 20 September , Brakpan, 1540, ingedien of gerig word. 41 MJHUMAN MJHUMAN Town Clerk Stadsklerk Town Hall Stadhuis Brakpan Brakpan 13 September September 1989 Notice No 108/1989 Kennisgewing No 108/1989 NOTICE 1568 OF 1989 KENNISGEWING 1568 VAN 1989 TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG, TRANSVAAL. STADSRAAD VAN MIDDELBURG, TRANSVAAL NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO PROVI KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN VOORLO SIONAL SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL PIGE AANVULLENDE WAARDERINGSLYS AAN VRA Notice is hereby given in terms of section 36 read with sec Kennis word hierby ingevolge artikel 36 gelees met artikel tion 12 of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Or 12 van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike dinance 11 of 1977), that the provisional supplementary Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), gegee dat die valuation roll for the financial year 1988/89 is open for inspec voorlopige aanvullende waarderingslys vir die boekjaar tion at the offices of the Town Council of Middelburg from /89 oop is vir inspeksie by die kantoor van die Stadsraad September 1989 to 13 October 1989 and any owner of rate van Middelburg vanaf 13 September 1989 tot 13 Oktobe able property or other person who so desires to lodge an ob 1989 en enige eienaar van belasbare eiendom of ander peril jection with the Town Clerk in respect of any matter soon wat begerig is om 'n beswaar by die Stadsklerk ten op recorded in the provisional supplementary valuation roll as sigte van enige aangeleentheid in die voorlopige aanvullende contemplated in section 34 of the said Ordinance including waarderingslys opgeteken, soos in artikel 34 van die genoemthe question whether or not such property or portion thereof de Ordonnansie beoog, in te dien, insluitende die vraag of so is subject to the payment of rates or is exempt therefrom or in danige eiendom of 'n gedeelte daarvan onderworpe is aan die respect of any omission of any matter from such roll shall do betaling van eiendomsbelasting of daarvan vrygestel is, of ten so within the said period.. opsigte van enige weglating van enige aangeleentheid uit so danige lys, doen so binne gemelde tydperk. The form prescribed for the lodging of an objection is obtainable at the address indicated below and attention is speci Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van 'n beswaar is fically directed to the fact that no person is entitled to urge by die adres hieronder aangedui beskikbaar en aandag word any objection before the Valuation Board unless he has time spesifiek gevestig op die feit dat geen persoon geregtig is om enige beswaar voor die Waarderingsraad te opper tensy hy 'n ously lodged an objection in the prescribed form. beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds ingedien het nie. P F COLIN P F COLIN Town Clerk Stadsklerk Municipal Buildings Munisipale Gebou Wanderers Avenue Wandererslaan Middelburg Middelburg Transvaal Transvaal 13 September September 1989 NOTICE 1569 OF 1989 KENNISGEWING 1569 VAN 1989 VANDERBIJLPARK AMENDMENT SCHEME 85 VANDERBIJLPARK WYSIGINGSKEMA 85 4 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Gabriel Phillipus Gouws, being the owner of the Re mainder of Portion 38 (a portion of Portion 24) of the farm Ek, Gabriel Stephanus Phillipus Gouws, synde die eienaar Zuurfontein 591, Registration Division 10. Transvaal hereby van die Restant van Gedeelte 38 ('n gedeelte van Gedeelte give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplan 24) van die plaas Zuurfontein 591, Registrasie Afdeling IQ. ning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to Transvaal gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die the Town Council of Vanderbijlpark for the amendment of Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis the town planning scheme known as Vanderbijlpark Town dat ek by die Stadsraad van Vanderbijlpark aansoek gedoen planning Scheme, 1987, by the rezoning of the property het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend known as Remainder of Portion 38 (a portion of Portion 24) as Vanderbijlpark dorpsbeplanningskema, 1987, deur die of the farm Zuurfontein 591, Registration Division K2. hersonering van die eiendom hierbo beskryf as die Restant Transvaal from "Agricultural" to "Agricultural" with the ad van Gedeelte 38 ('n gedeelte van Gedeelte 24) van die plaas 4

31 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER I dition of a shop with special consent of the Local Authority. Zuurfontein 591, Registrasie Afdeling IQ. Transvaal van "Landbou" tot "Landbou" met byvoeging van 'n winkel met Particulars of the application will lie for inspection during spesiale toestemming van die Plaaslike Bestuur. normal office hours at the office of the Town Clerk, Town Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Council Vanderbijlpark, Room 403, Klasie Havenga Street, wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads Vanderbijlpark for the period of 28 days from 13th Septem raad Vanderbijlpark, Kamer 403, Klasie Havengastraat, ber Vanderbijlpark vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte Clerk at the above address and to Mr G S P Gouws, PO Box lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres en by mnr 2468, Vanderbijlpark within a period of 28 days from 13th September G S P Gouws, Posbus 2468, Vanderbijlpark ingedien of gerig word. Address of owner: PO Box 2468, Vanderbijlpark Adres van eienaar: Posbus 2468, Vanderbijlpark NOTICE 1570 OF 1989 KENNISGEWING 1570 VAN 1989 POTGIETERSRUS AMENDMENT SCHEME 49 POTGIETERSRUS WYSIGINGSKEMA 49 T., Thomas Pieterse, being the authorized agent of the Ek, Thomas Pieterse, synde die gemagtigde agent van die ner of Portion 1 of Ed 196, Piet Potgietersrust hereby give eienaar van Gedeelte 1 van Erf 196, Piet Potgietersrust gee Lice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op i Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van I have applied to the Potgietersrus Town Council for the 1986), kennis dat ek by die Potgietersrus Stadsraad aansoek amendment of the town planning scheme known as the Pot gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema gietersrus Town planning Scheme, 1984, by the rezoning of bekend as die Potgietersrus dorpsbeplanningskema, 1984, the property described above, situated adjacent to Van Heer deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, geled den Street from "Residential 2" to "Residential 1" with a aangrensend tot van Heerdenstraat van "Residensieel 2" tot density of "One dwelling per sq m". "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per vk m". Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Room 1, Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Municipal Offices, Potgietersrus for the period of 28 days wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer from 13 September , Munisipale Kantore, Potgietersrus vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September Objections to or representations in respect of the applica Beware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 34, Potgietersrus lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 0600 within a period of 28 days from 13 September , Potgietersrus 0600 ingedien of gerig word. Address of agent: De Villiers, Pieterse, Du Toit and Part Adres van agent: De Villiers, Pieterse, Du Toit en Venners, PO Box 2912, Pietersburg note, Posbus 2912, Pietersburg NOTICE 1571 OF 1989 KENNISGEWING 1571 VAN 1989 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 984 PRETORIA WYSIGINGSICEMA 984 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT FOR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986). KENNISGEWING VAN WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56(1)(b)(i) VAN OP DORPSBE DIE PLANNING EN DORPE, (ORD 1986 ORDONNANSIE ONNANSIE 15 VAN 1986) We, the Dutch Reformed Congregation, Theresapark, Ons, die Nederduitsch Hervormde Gemeente, Theresabeing the owners of the undermentioned property hereby park, synde die eienaars van ondergenoemde eiendom, gee give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplan hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op ning and Townships Ordinance of 1986, that we have applied Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die to the Akasia Town Council for the amendment of the town Stadsraad van Akasia aansoek gedoen het om die wysiging planning scheme known as Pretoria Region Townplanning van die dorpsbeplanningskema, bekend as die Pretoria Scheme, 1960, by the rezoning of Ed 725, Theresapark Ex streekdorpsbeplanningskema, 1960, deur die hersonering tension 1 from "Public Open Space" to "Special" for reli van Ed 725, Theresapark Uitbreiding 1 vanaf "Openbare gious purposes with Annexure B conditions in terms of the Oop Ruimte" na "Spesiaal" vir godsdienstige doeleindes met Pretoria Region Town planning Scheme, Bylae Bvoorwaarde ingevolge die Pretoriastreek dorps beplanningskema, Particulars of the application will lie open for inspection Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge during normal office hours at the office of the City Secretary, wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Mu Municipal Offices, Dale Avenue, Doreg Agricultural Hold nisipale Kantore, Dalelaan, Doreg Landbouhoewes, ngs, Karenpark, Akasia for a period of 28 days from 13 Sep Karenpark, Akasia vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September tember 1989.

32 3326 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 Besware teen of verto8 ten opsigte van die aansoek meet. binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte lik by of tot die Stadsekretaris, Posbus 58393, Karenpark 0118 ingedien of gerig word. Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the City Secretary, PO Box 58393, Karenpark 0118 within a period of 28 days from 13 September NOTICE 1572 OF 1989 KENNISGEWING 1572 VAN 1989 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2685 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2685 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) Address of the owners: Dutch Reformed Congregation, Adres van die eienaars: Die Nederduitsch Hervormde Ge Theresapark, do Van Zyl, Le Roux & Hurter, PO Box 974, meente, Theresapark, p/a Van Zyl, Le Roux & Hurter, Pos Pretoria Tel (012) bus 974, Pretoria Tel (012) I, Robert Luigi Faccio, being the authorized agent of the owner of Erf 1253, Turffontein, hereby give notice in terms Ek, Robert Luigi Faccio, synde die gemagtigde agent van of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships die eienaar van Erf 1253, Turffontein, gee hiermee ingevolge Ordinance, 1986, that I have applied to the Johannesburg artikel 56(1)(b)(0 van die Ordonnansie op Dorpsbeplannin City Council for the amendment of the town planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Joh: scheme known as Johannesburg Townplanning Scheme, nesburg aansoek gedoen het om die wysiging van die dorp 1979, by the rezoning of the property described above, situ beplanningskema bekend as Johannesburg dorpsbeplan ated on Tramway Street, Turffontein, from Residential 4 to ningskema, deur die hersonering van die eiendom hierbo be ' Residential 4 including dwelling house offices. skryf, gele8 op Tramwaystraat, Turffontein, van Residen sieel 4 tot Residensieel 4 insluitende woonhuis kantore. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 18 genormal office hours at the office of the Director of Planning, ter insae gedurende Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein fora wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be planning, Kamer 760, 7de Vloer, Burgersentrum, Breamperiod of 28 days from 13 September fontein vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of verto8 ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Director of binne 'n tydperk van28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte Planning, at the above address or at PO Box 30733, Braam lik by of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde fontein 2017, within a period of 28 days from 13 September adres of by Posbus 30733, Braamfontein 2017, ingedien of ge rig word. Address of owner: C/o R L Faccio, PO Box 32134, Braam Adres van eienaar: P/a R L Faccio, Posbus 32134, Braam fontein fontein NOTICE 1573 OF 1989 KENNISGEWING 1573 VAN 1989 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 1146 PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA 1146 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Karin Johanna Liebenberg, being the authorized agent of the owner of Erf 368, Irene Extension 2, hereby give no Ek, Karin Johanna Liebenberg, synde die gemagtigde tice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and agent van die eienaar van Erf 368, Irene Uitbreiding 2, gee Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Council of Verwoerdburg for the amendment of the town Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsplanning scheme known as Pretoria Region Townplanning raad van Verwoerdburg aansoek gedoen het oat die wysiging Scheme, 1960, by the rezoning of the property described van die dorpsbeplanningskema bekend as Pretoriastreek above, situated at Highcloud Way, from Existing Open dorpsbeplanningskema, 1960, deur die hersonering van die Space to Special Residential. eiendom hierbo beskryf, gelee to Highcloudweg van Be staande Oopruimte tot Spesiale Woon. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Town Besonderhede van die aansoek la ter insae gedurende ge Council of Verwoerdburg for the period of 28 days from 13 wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stadsraad van Verwoerdburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September September Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet Clerk, at the above address or at PO Box 14013, Verwoerdbinne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte l

33 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER burg 0140, within a period of 28 days from 13 September lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus , Verwoerdburg 0140, ingedien of gerig word. Address of owner: Go F Pohl and Partners, PO Box 7036, Adres van eienaar: P/a F Pohl en Vennote, Posbus 7036, Hennopsmeer Hennopsmeer NOTICE 1574 OF 1989 KENNISGEWING 1574 VAN 1989 BENONI AMENDMENT SCHEME 1/451 BENONI WYSIGINGSKEMA 1/451 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT OF A TOWN VAN DIE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE PLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC TION 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND ARTIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Dirk van Niekerk, of Gillespie, Archibald and Partners Ek, Dirk van Niekerk, van Gillespie, Archibald en Ven (Benoni), being the authorised agent of the owner of Erf 330, note (Benoni), synde die gemagtigde agent van die eienaar Rynfield Benoni, hereby give notice in terms of section van Erf 330, Rynfield, Benoni, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 1986, that I have applied to the Benoni Town Council for the Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Benoni aan Amendment of the town planning scheme known as Benoni soek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplan own planning Scheme, 1/1947, by the rezoning of the above ningskema, bekend as Benoni dorpsbeplanningskema, ascribed property situated on Shorten Street, from "Special 1/1947, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf.esidential" with a density of one dwelling per erf to gelee aan Shortenstraat, vanaf "Spesiale Woon" met 'n digt Special Residential" with a density of one dwelling per held van een woonhuis per erf tot "Spesiale Woon" met 'n m2. digtheid van een woonhuis per in', Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Elston wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Elston Avenue, Benoni, for a period of 28 days from the 13 Septem laan, Benoni, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September ber Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertot ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged or made in writing to the Town Clerk at binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte the above address or at Private Bag X014, Benoni 1500, with lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Priin a period of 28 days from the 13 September vaatsak X014, Benoni 1500, ingedien of gerig word. Address of owner: Care of Gillespie Archibald & Partners, Adres van eienaar: Per adres Gillespie Archibald & Ven PO Box 589, Benoni note, Posbus 589, Benoni NOTICE 1575 OF 1989 KENNISGEWING 1575 VAN 1989 CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3400 PRETORIA WYSIGINGSICEMA 3400 I, Fazel Omar Hassan, being the owner/authorized agent Ek, Faze! Omar Hassan, synde die eienaar/gemagtigde of the owner of Remaining Extent of Erf 2276, Laudium Ex agent van die eienaar van Restant van Erf 2276, Laudium tension 1, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of Uitbreiding 2, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordi die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Or nance 15 of 1986), that I have applied to the City Council of donnansie 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria for the amendment of the town planning scheme in Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsoperation known as Pretoria Town planning Scheme, 1974, beplanningskema in werking bekend as Pretoriadorps by the rezoning of the property described above, situated beplanningskema, 1974, deur die hersonering van die Bengal Street, from Special with Annexure B to Special with eiendom hierbo beskryf, gelee te Bengalstraat, van Spesiaal Annexure B to allow a Confectionery. met 'n Bylae B tot Spesiaal met 'n Bylae B om 'n Banketbakkery toe te laat. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the City Secretary, Room Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, for the period of 28 days from 13 September 1989 (the date of Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre first publication of this notice). toria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodge with or made in writing to the City Sec binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte retary at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0001 lik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by within a period of 28 days from 13 September Posbus 440, Pretoria 0001 ingedien of gerig word. of owner/authorized agent: 6th Avenue, 189 Lau Adres van eienaar/gemagtigde agent: 6e Laan 189, Lau dium, PO Box 13866, Laudium dium, Posbus 13866, Laudium IAddress

34 3328 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 NOTICE 1576 OF 1989 KENNISGEWING 1576 VAN CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3409 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3409 I, Esmond Jacobs, being the owner/authorized agent of the Ek, Esmond Jacobs, synde die eienaar/gemagtigde agent owner of Portion 2 of Erf 90, Mayville, hereby give notice in van die eienaar van Gedeelte 2 van Erf 90, Mayville, gee hi terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and ermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that I Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van have applied to the City Council of Pretoria for the amend 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek ment of the townplanning scheme in operation known as gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the rezoning of the in werking bekend as Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, property described above, situated Paul Kruger Street, from deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee Special Residential to Special for shops, offices, motor sales to Paul Krugerstraat, van Spesiale woon tot Spesiaal vir winmart, motorworkshop and with consent of the City Council any other uses as stipulated under General Business. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the City Secretary, Room 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for the period of 28 days from 13 September 1989 (the date of first publication of this notice). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte lik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, Pretoria 0001 ingedien of gerig word. Objections to or representations in respect of the application must be lodge with or made in writing to the City Secretary at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0001 within a period of 28 days from 13 September kels, kantore, motorverkoopmark, motorwerkwinkel en met toestemming van die Stadsraad ander gebruike toelaatbaar onder Algemene Besigheid. _ Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre toria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 (di datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Address of owner/authorized agent: Patrys Avenue 40, Adres van eienaar/gemagtigde agent: Patryslaan 40, Monumentpark Extension 1,23 Paul Kruger Street, Pretoria. Monumentpark Xl, Paul Krugerstraat 23, Pretoria. NOTICE 1577 OF 1989 KENNISGEWING 1577 VAN 1989 BETHAL AMENDMENT SCHEME 45 BETHALWYSIGINGSKEMA 45 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 I, J Andries du Preez, being the authorized agent of the Ek, J Andries du Preez, synde die gemagtigde agent vale owner of Erf 1849, Bethal Township, hereby give notice in die eienaar van Erf 1849, Bethal Dorpsgebied, gee hierme terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorps A Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town beplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad 111 of Bethal for the amendment of the townplanning Bethal aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsschemecouncil known as Bethal Town planning Scheme, 1980, by beplanningskema bekend as Bethal dorpsbeplanningskema, the rezoning of the property described above, situated at the 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, corner of Market and Scheepers Street, Bethal, from Resi gelee op die hoek van Mark en Scheepersstraat, Bethal, van dential 4 to Business 2. Residensieel 4 tot Besigheid 2. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Civic wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger Centre, Market Street, Bethal for a period of 28 days from 15 sentrum, Markstraat, Bethal vir 'n verdere tydperk van 28 September dae vanaf 15 September Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 3, Bethal 2310 within a period of 28 days from 15 September Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 15 September 1989 skrifte Iik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 3, Bethal 2310 ingedien of gerig word. Address of owner: Egmari Properties (Pty) Ltd, do Penta Adres van eienaar: Egmari Eiendomme (Edms) Bpk, p/a Group, PO Box 577, Bethal Penta Groep, Posbus 577, Bethal Address of applicant: Korsman and Van Wyk, PO Box Adres van applikant: Korsman en Van Wyk, Posbus 744, 744, Bethal Bethal I a

35 TIKEL 1 _ PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER NOTICE 1578 OF 1989 KENNISGEWING 1578 VAN 1989 BETHAL AMENDMENT SCHEME 43 BETHAL WYSIGINGSKEMA 43 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION _ VAN DORPSBEPLANNINGSICEMA 1NGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP ' SHIPS ORDINANCE, 1986 DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 ' ' I, J Andries du Preez, being the authorized agent of the Ek, J Andries du Preez synde die gemagtigde agent van die owner of Erven 169 and 170, Bethal Township hereby give eienaar van Erwe 169 en 170, Bethal Dorpsgebied, gee hier notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning mee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads Town Council of Bethal for the amendment of the townplan raad Bethal aansoek gedoen het om die wysiging van die ning scheme known as Bethal Town planning Scheme, 1980 dorpsbeplanningskema bekend as Bethal dorpsbeplan by the rezoning of the property described above, situated at ningskmea, 1980, deur. die hersonering van die eiendom hier the cnr of Market and Malherbe Streets, Bethal from Resi bo beslcryf, geled op die hoek van Mark en Malherbestraat, dential 4 to Business 2. Bethal van Residensieel 4 tot Besigheid 2. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Civic wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger Centre, Market Street, Bethal for a period of 28 days from 15 sentrum, Markstraat, Bethal vir 'n verdere tydperk van 28 September dae vanaf 15 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vetted ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 15 September 1989 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 3, Bethal, 2310 with lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus in a period of 28 days from 15 September , Bethal 2310 ingedien of gerig word. Address of owner: M A and H Oudshoom, do De Klerk Adres van eienaar: M A en H Oudshoorn, p/a De Klerk en and Van der Walt, PO Box 48, Bethal, Van der Walt, Posbus 47, Bethal, 2310: Address of applicant: Korsman and Van Wyk, PO Box Adres van applikant: Korsman en Van Wyk, Posbus 744, 744, Bethal, Bethal, NOTICE 1579 OF KENNISGEWING 1579 VAN 1989 EDEN VALE AMENDMENT SCHEME 188 EDENVALE WYSIGINGSKEMA 188 I, NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION. 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986).. KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) ' Gottlieb Johannes Strydom of Popular Property Promo Ek, Gottlieb Johannes Strydom van Popular Property Proters CC, being the authorized agent of the ownr of Erf 230 Motors CC, synde die gemagtigde agent van die eienaar van and 232, Sebenza Extension 3 hereby give notice in terms of Erf 230 en 232, Sebenza Uitbreiding 3, gee hiermee ingesection 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Or volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbedinance, 1986, that I have applied to Edenvale Town Council planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van for the amendment of the town planning scheme known as Edenvale aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps Edenvale Town planning Scheme, 1980, by the rezoning of beplanningskema bekend as Edenvale dorpsbeplanningske the property described above, situated in Simba Street, Se ma, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo benza Extension 3 from "Commercial" to "Industrial 1". beskryf, gelee to Simbastraat, Sebenza Uitbreiding 3 van "Kommersied" tot "Nywerheid 1". Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Secretary, Mu Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genicipal Offices, Room 316, Van Riebeeck Avenue, Edenvale wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, for the period of 28 days from 13 September Kamer 316, Munisipale Kantore, Van Riebeecklaan, Eden vale vir 'u tydperk van 28 dae vanaf 13 September Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 25, Edenvale, 1610 within a period of 28 days from 13 September Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne. n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifie hk by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 25, Edenvale, 1610, ingedien of gerig word. 1 Address of owner: C/o G J Strydom, PO Box 8121, Pre Adres van eienaar: P/a G J Strydom, Posbus 8121, Pretoria, toria, 0001.

36 3330 PRO VINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 NOTICE 1580 OF 1989 KENNISGEWING 1580 VAN JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2702 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2702 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Director of binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 6 September 1989 skriftelik Planning, at the above address or at PO Box 30733, Braam by of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adre fontein, 2017, within a period of 28 days from 6 September of by Posbus 30733, Braamfontein, 2017 ingedien of ge word. Address of agent: Macek & vd Merwe, PO Box 39349, Adres van agent: Macek & vd Merwe, Posbus 39349, Booysens Booysens NOTICE 1581 OF 1989 KENNISGEWING 1581 VAN 1989 I, Marius Johannes van der Merwe being the authorized Ek, Marius Johannes van der Merwe synde die gemagtigde agent of the owner of Ed RE of 376, Linden, hereby give no agent van die eienaar van Ed RG van 376, Linden, gee hier tice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and mee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Jo Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads hannesburg City Council for the amendment of the town raad van Johannesburg aansoek gedoen het om die wysiging planning scheme known as Johannesburg Townplanning van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg Scheme 1979, by the rezoning of the property described dorpsbeplanningskema 1979 deur die hersonering van die above, situated at 7 Eleventh Street, Linden from Residen eiendom hierbo beskryf, gelee te Elfdestraat 7, Linden van tial 1 to Residential 1 Permitting 2 dwellings on the existing Residensieel 1 tot Residensieel 1 om 2 woonhuise op die beerf subject to certain conditions. staande erf toe te laat onderhewig aan sekere voorwaardes. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Director of Planning, Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor, van die Direkteur van Be Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein for a Planning, Kamer 760, 7e Vloer, Burgersentrum, Braamfontein vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 6 September period of 28 days from 6 September NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGS10EMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN (ORDONNAN SIE 15 VAN 1966)1986 I, C Grobbelaar, being the authorised agent of the owner of Ed 1973, Klerksdorp hereby give notice in terms of section Ek, C Grobbelaar, synde die gemagtigde agent van die 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, eienaar van Ed 1973, Klerksdorp gee hiermee ingevolge arti 1986, that I have applied to the Klerksdorp Town Council for kel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the amendment of the townplanning scheme known as Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Klerksdorp Stadsraad aan Klerksdorp Town planning Scheme, 1980, by the rezoning of soek gedoen het om die wysiging van die Klerksdorp dorps Ed 1973, Klerksdorp from "Residential 4" to "Business 1". beplanningskema, 1980, deur die hersonering van Ed 1973, Klerksdorp vanaf "Residensieel 4" na "Besigheid 1". Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Klerks wane kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, KlerkW dorp Municipality, Klerksdorp for the period of 28 days from,dorp Munisipaliteit, Klerksdorp vir 'n tydperk van 28 dae A 13 September vanaf 13 September I Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 99, Klerksdorp 2570 Ilk by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus within a period of 28 days from 13 September , Klerksdorp 2570 ingedien of gerig word. Address of authorised agent: Metroplan Town and Re Adres van gemagtigde agent: Metroplan Stads en Streek beplanners, Posbus 10681, Klerksdorp gional Planners, PO Box 10681, Klerksdorp NOTICE 1582 OF 1989 KENNISGEWING 1582 VAN 1989 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 460 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 460 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, Francois du Plooy being the authorized agent of the Ek, Francois du Plooy, synde die gemagtigde agent van die owner of Ed 484, New Redruth hereby give notice in terms eienaar van Erf 484, New Redruth, gee hiermee ingevolge at of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships tike156(1)(b)(0 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 4

37 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER , that I have applied to the Town Council of,ordinance, Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Alberton Alberton for the amendment of the townplanning scheme aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps known as Alberton Town planning Scheme, 1979, by the re beplanningskema bekend as Alberton Dorpsbeplanningskezoning of the property described above, situated 13 Albany ma, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo Road from Residential 1 to Residential 4. beskryf, gelee te Albanyweg 13, New Redruth, van Residensieel 1 tot Residensieel 4. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the secretary Level 3, Civ Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge ic Centre, Alberton for the period of 28 days from 13 Sep wone kantoorure by die kantoor van die Sekretaris Vlak 3, tember 1989 of the first publication of this notice. Burgersentrum, Alberton vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September Objections to or representations in respect of the appplica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the town clerk binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifteat the above address or at PO Box 4, Alberton 1450 within a uk by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus period of28 days from 13 September , Alberton 1450 ingedien ofgerig word. Address of owner: C/o Proplan & Associates, PO Box Adres van eienaar: P/a Proplan & Medewerkers, Posbus 2333, Albertan , Albeiton _. NOTICE 1583 OF 1989 KENNISGEWING 1583 VAN 1989 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 459 ALBERTONWYSIGINGSKEMA 459 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING OTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION (1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN THCEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986, (ORDON SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986). NANSIE 15 VAN 1986) I, Francois du Plooy being the authorized agent of the Ek Francois du Plooy synde die gemagtigde agent van die owner of Erf 430 Alberton hereby give notice in terms of sec eienaar van Erf 430 Albertbn gee hiermee ingevolge artikel tion 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordin 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en ante, 1986, that I have applied to the Town Council of Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Alberton Alberton for the amendment of the town planning scheme aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsknown as Alberton Town planning Scheme, 1979 by the re beplanningskema bekend as Alberton dorpsbeplanningskezoning of the property described above, situated 41 Charl ma,1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo Cilliers Avenue, from Residential 4 to Business 1. beskryf, gelee te Charl Cillierslaan 41, Alberton van Residensieel 4 tot Besigheid 1. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the secretary Level 3, Besonderhede van die aansoek m ter insae gedurende ge Civic Centre, Alberton for the period of 28 days from 13 Sep wone kantoorure by die kantoor van die sekretaris Vlak 3, tember Burgersentrum, Alberton vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September Objections to or representations in respect of the applicalion must be lodged with or Besware teen made in writing to the Town of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 Clerk at the above address or at PO Box 4, Alberton September 1450, 1989, a period of 28 days from 13 September skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of Posbus 4 Alberton 1450, ingedien of gerig word. k Address of owner: C/o Proplan & Associates, PO Box Adres van eienaar: P/a Proplan & Medewerkers, Posbus p 2333, Alberton , Alberton NOTICE 1584 OF 1989 KENNISGEWING 1584 VAN 1989 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 461 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 461 WYSIGINGVAN KENNISGEWING NOTICE VAN OF APPLICATION AANSOEK FOR OM AMENDMENT OF TOWN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) 56(i)(b)(i) OF THE VAN DIE TOWNPLANNING ORDONNANSIE OP AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) 1 I, Francois du Plooy being the authorized agent of the Ek, Francois du Plooy, synde die gemagtigde agent van die owner of Erf 61 Alrode South Extension 3, hereby give no eienaar van Erf 61, Alrode Suid Uitbreiding 3, gee hiermee tice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorps Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town beplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad Council of Alberton for the amendment of the townplanning van Alberton aansoek gedoen het om die wysiging van die scheme known as Alberton Town planning Scheme, 1979, by dorpsbeplanningskema bekend as Alberton dorpsthe rezoning of the property described above, situated 27 beplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eien Van der Bill Street, Alrode South, from Commercial to In dom hierbo beskryf, gelee te Van der Bijlstraat 27, Alrode dustrial 3. Suid, van Kommersieel tot Nywerheid 3..,

38 3332 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 16' ter insae gedurende ge 4 normal office hours at the office of the secretary Level 3, wone kantoorure by die kantoor van die sekretaris Vlak 3, Civic Centre, Alberton, for the period of 28 days from 13 Burgersentrum, Alberton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September September Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 4, Alberton 1450 ingedien of gerig word. Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the town clerk at the above address or at PO Box 4, Alberton 1450, within a period of 28 days from 13 September Address of owner: C/o Proplan & Associates PO Box Adres van eienaar: P/a Proplan & Medewerkers, Posbus 2333, Alberton , Alberton NOTICE 1585 OF 1989 KENNISGEWING 1585 VAN 1989 BEDFORD VIEW AMENDMENT SCHEME 1/509 BEDFORDVIEW WYSIGINGSICEMA 1/509 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING THE TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TION 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN 1986) SIE 15 VAN 1986) I, Rene Erasmus, being the authorized agent of the owner Ek, Reno Erasmus, synde die gemagtigde agent van die of Erf 79, Oriel Township hereby give notice in terms of sec eienaar van Erf 79, Oriel Dorp gee hiermee ingevolge artikel tion 56(1)(b)(i) of the Townplanning and Townships Ordi 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance, 1986, that I have applied to the City Council of Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Bedfordview Stadsraad Bedfordview for the amendment of the townplanning aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplan scheme known as the Bedfordview Town planning Scheme, ningskema bekend as die Bedfordview dorpsbeplanningske No 1/1948, by the rezoning of the property described above, ma, No 1/1948, deur die hersonering van die eiendom hierbo situated at 13 Plantation Road, Oriel from "Residential I. beskryf, gelee te Plantationweg 13, Oriel van "Residensieel 1 with a density of one. dwelling per Er?' to "Residential 1 with met 'n digtheid van een woonhuis per Er?' tot "Residensieel a density of one dwelling per square feet", in order to 1 met 'n digtheid van een woonhuis per vierkante subdivide the property. voet", ten einde die eiendom te onderverdeel. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Civic wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger Centre, Hawley Road, Bedfordview for a period of 28 (twen sentrum, Hawleyweg, Bedfordview vir 'n tydperk van 28 (agt ty eight) days from the 13th September en twintig) dae vanaf 13 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertot ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 (agt en twintig) dae vanaf 13 Septem Clerk at the above address or at PO Box 3, Bedfordview 2008 ber 1989 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde within a period of 28 (twenty eight) days from the 13th Sep adres of by Posbus 3, Bedfordview 2008 ingedien of gerig tember word. Rene Erasmus, for the owner, PO Box 672, Bedfordview Rene Erasmus, vir die eienaar, Posbus 672, Bedfordview NOTICE 1586 OF 1989 KENNISGEWING 1586 VAN 1989 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2707 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2707 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING THE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEG VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TION 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN 1986) SIE 15 VAN 1986) I, Leslie John Oakenfull, being the authorised agent of the Ek, Leslie John Oakenfull, synde die gemagtigde agent owner of Erven 23, 24 and 25, Reuven Township hereby give van die eienaar van Erwe 23, 24 en 25, dorp Reuven gee hier notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning imee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads City Council of Johannesburg for the amendment of the raad van Johannesburg aansoek gedoen het om die wysiging town planning scheme known as Johannesburg Townplan van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburgning Scheme, 1979, by the rezoning of the property described dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die above, situated on the corner of Andrea Road and Mandy eiendom hierbo beskryf, gelee op die hoek van Andreaweg Road, Reuven, from "Industrial 3" to "Industrial 3", subject en Mandyweg, Reuven van "Nywerheid 3" tot "Nywerheid to amended conditions. 3", onderworpe aan gewysigde voorwaardes. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Director of Planning, wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be Room 706, Civic Centre, Braamfontein for a period of 28 planning, Kamer 706, Burgersentrum, Braamfontein vir 'n 4

39 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER k days from 13 September periode van 28 dae vanaf 13 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Director of binne 'n periode van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte Planning at the above address or at PO Box 30733, Brawn lik by of tot die Direkteur van Beplanning by die bovermelde fontein 2017 within a period of 28 days from 13 September adres of by Posbus 30733, Braamfontein 2017 ingedien of ge rig word. Date of first publication: 13 September Datum van eerste publikasie: 13 September Address of owner: C/o Osborne, Oakenfull & Meekel, PO Adres van eienaar: P/a Osborne, Oakenfull & Meekel, Box 2189, Johannesburg Posbus 2189, Johannesburg NOTICE 1587 OF 1989 KENNISGEWING 1587 VAN 1989 SANDTONWYSIGINGSKEMA 1458 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1458 Ek, Robert Bremner Fowler, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Gedeelte 1 van Erf 963, Morningside I, Robert Bremner Fowler, being the authorized agent of breiding 35 gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die the owner of Portion 1 of Erf 963, Morningside Extension 35 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplan dat ek by die Stadsraad van Sandton aansoek gedoen het om ping and Townships Ordiannce, 1986, that I have applied to die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Sandthe Sandton Town Council for the amendment of the town tondorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van planning scheme known as Sandton Town planning Scheme, die eiendom hierbo beskryf, gelee aan die weste kant van Ri ' 980, by the rezoning of the property described above, situ voniaweg van "Residensieel 1" tot "Besigheid 4" met 'n ted on the western side of Rivonia Road from "Residential " VRV van 0,5. to "Business 4" with an FSR of 0,5. Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger normal office hours at the office of the Town Clerk, Civic sentrum, Kamer 206, Blok B, op die hoek van Weststraat en Centre, Room 206, B Block, corner of West Street and Rivo Rivoniaweg, Sandown vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 nia Road, Sandown for the period of 28 days from 13 Sep September 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie tember 1989 (the date of first publication of this notice). kennisgewing). Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 78001, Sandton 2146 within a period of 28 days from 13 September Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 78001, Sandton 2146 ingedien of gerig word. Address of owner: C/o Rob Fowler & Associates, PO Box Adres van eienaar: P/a Rob Fowler & Medewerkers, Pos 1905, Halfway House bus 1905, Halfway House NOTICE 1588 OF 1989 KENNISGEWING 1588 VAN 1989 BEDFORD VIEW AMENDMENT SCHEME 1/514 BEDFORDVIEW WYSIGINGSKEMA 1/514 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TIKEL 56(1)(b)(0 VAN DIE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN W6(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN SIE 15 VAN 1986) SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) agentvan Ek, Bruce Ingram Stewart, synde die I, Bruce Ingram Stewart, being the authorized agent of the gemagtigde die eienaar van Erf owners of Erf 64, Bedford Gardens and Erven 3, 4, 5 and 6, 64, Bedford Gardens en erwe 3, 4, 5 en 6, Bedford Gardens gee Bedford Gardens hereby give notice in terms of section hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Dorpsraad van Bedford 1986, that I have applied to the Bedfordview Town Council view aansoek gedoen het om die wysiging van die for the the amendment of the town planning scheme known as beplanningskema bekend as Bedfordview Town planning Scheme, 1/1948, by the rezonskema, 1/1948, deur die hersonering van Bedfordview dorpsbeplanning ing of the property described above, Erf die 64, Bedford Garhierbo beskryf, Erf 64, Bedford Gardens verbind deur Smith eiendomme dens bounded by Smith Road, Kirby Road, Regent Street weg, Kirkbyweg, and Bedford Road from "Business 1' subject to certain conheid 1" onderworpe Regentstraat en Bedfordweg van "Besig ditions to "Business 1" subject to certain amended conditions aan sekere voorwaardes tot "Besigheid and Erven 3, 4, 5 and 6, Bedford Gardens, situated on Bed 1" onderworpe aan sekere verwysigde voorwaardes en Erwe 3, 4, 5 en 6, Bedford Gardens, gelee te ford Road and Leicester Road from "Special", "Municipal" Bedfordweg en Leicesterweg van "Spesiaal", "Munisipaal" en and "General Residential" to "Special" to permit a Specialist "Algemene Residensieel" tot "Spesiaal" om Spesialiste Mediese Instel Medical Facility including doctors consulting rooms. ling insluitende Dokters spreekkamers toe to laat. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Civic Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Centre, Hawley Road, Bedfordview 2008 (Room 215) for a wane kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burgersentrum, Hawleyweg, Bedfordview (Kamer period of 28 days from 13 September ) vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September Objections to or representations in respect of this application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte

40 3334 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 Clerk at the above address or at PO Box 3, Bedfordview lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 4 within a period of 28 days from 13 September , Bedfordview 2008 ingedien of gerig word. Address of owner: C/o Schneider & Dreyer, PO Box 3438, Adres van eienaar: P/a Schneider & Dreyer, Posbus 3438, Randburg Randburg NOTICE 1589 OF 1989 KENNISGEWING 1589 VAN 1989 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP The Town Council of Tzaneen, hereby gives notice in terms of section 96(3) read with section 69(6)(a) of the Town Die Stadsraad van Tzaneen gee hiermee ingevolge artikel planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 96(3) saamgelees met artikel 69(6)(a) van die Ordonnansie 1986), that an application to establish the township referred op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van to in the annexure hereto, has been received by it. 1986) kennis dat 'n aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig deur horn ontvang is. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Secretary, Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Room 105, Civic Centre, Agatha St, Tzaneen, for a period of wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, 28 days from 13 September Kamer 105, Burgersentrum, Agathastraat, Tzaneen, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing and in duplicate. Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet to the Town Secretary at the above address or at PO Box 24, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte Tzaneen, 0850 within a period of 28 days from 13 September lik en in tweevoud by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 24, Tzaneen, 0850 ingedien of gerig word. J DE LANG Town Clerk J DE LANG Stadsklerk ANNEXURE BYLAE Name of Township: Tzaneen Extension 42. Naam van dorp: Tzaneen Uitbreiding 42. Full name of applicant: Els van Straten & Partners, Tzaneen. Voile naam van aansoeker: Els van Straten & Vennote, Tzaneen. Number of erven in proposed township: "Special" for Aantal erwe in voorgestelde dorp: "Spesiaal" vir hotel: 1; hotel: 1; "Special" for filling station and drive in restaurant: "Spesiaal" vir vulstasie en inryrestaurant: 1; "Spesiaal" vir 1; "Special" for holiday accommodation: 1; "Government" vakansieakkommodasie: 1; "Regering" vir SAVD doeleinfor SATS purposes: 2; "Private Open Space" and with the des: 2; "Privaat Oopruimte" en met die spesiale toestemming special consent of the local authority one dwelling unit: 1. van die plaaslike bestuur een wooneenheid: 1. Description of land on which township is to be established: Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Remainder of Portion 28 and Portion 279 of the farm Pusela Restant van Gedeelte 28 en Gedeelte 279 van die pleas Puse 555 LT. la 555 LT. Situation of proposed township: In western corner of junc Ligging van voorgestelde dorp: In westelike hoek van aan tion between Tzaneen/Duivelskloof Road (P173) and Tza sluiting tussen Tzaneen/Duivelskloofpad (P173) en Tzaneen/Georges Valley Road (P43 3). neen/georges Valleypad (P433). Reference Number: 51/1989. Verwysingsnommer: 51/ NOTICE 1590 OF 1989 KENNISGEWING 1590 VAN 1989 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2700 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2700 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF SIE 15 VAN 1986) 1986) BYLAE 8 SCHEDULES (Regulasie 11(2)) (Regulation 11(2)) Ons, Van der Schyff, Baylis, Gericke en Druce, synde die We, Van der Schyff, Baylis, Gericke & Druce being the gemagtigde agente van die eienaar van Standplaas 4722, Jo authorised agents of the owner of Stand 4722, Johannesburg hannesburg gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die hereby give notice in terms of section 56 (1)(b)(i) of the Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis Town planning and Townships Ordinance, 1986, that we dat ons by die Grootstadsraad van Johannesburg aansoek Be have applied to the City Council of Johannesburg for the doen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema be amendment of the town planning scheme known as Johan kend as Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, deur I

41 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER nesburg Town planning Scheme, 1979 for the rezoning of the die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te die property described above, situated on the northern side of noordelike kant van Ameshoffstraat (tussen Jan Smutslaan Ameshoff Street (between Jan Smuts Avenue and Melte en Mellestraat), Braamfontein, Johannesburg vanaf Besig Street) Braamfontein, Johannesburg, from Business 3, sub held 3 onderworpe aan voorwaardes na Besigheid 3, onder ject to conditions, to Business 3, subject to revised condi worpe aan gewysigde voorwaardes. tions. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, p/a die normal office hours at the office of the Town Clerk, do Di Direkteur van Beplanning, Kamer 706, 7e Verdieping, Bur rector of Planning, Room 706, 7th Floor Civic Centre, gersentrum, Braamfontein vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 Braamfontein, for a period of 28 days from 13 September September (die datum van eerste publikasie van hierdie ken 1989 (the date of first publication of this notice). nisgewing). Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 30733, Braamfontein, 2017 within a period of 28 days from 13 September Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 30733, Braamfontein, 2017 ingedien of gerig word. Address of Owner: Braamridge (Pty) Ltd, do Van der Adres van eienaar: Braamridge (Edms) Bpk, P/a Van der Schyff, Baylis, Gericke & Druce, PO Box 1914, Rivonia Schyff, Baylis, Gericke en Druce, Posbus 1914, Rivonia, NOTICE 1591 OF 1989 KENNISGEWING 1591 VAN 1989 VEREENIGING AMENDMENT SCHEME 1/416 VEREENIGING WYSIGINGSKEMA 1416 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING IOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR IOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, Johannes Daniel Marius Swemmer of the firm Els van Ek, Johannes Daniel Marius Swemmer, van die firma Els Straten and Partners, being the authorized agent of the van Straten en Vennote, synde die gemagtigde agent van die owner of Erf 616, Vereeniging, hereby give notice in terms of eienaar van Ed 616, Vereeniging, gee hiermee ingevolge ar section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Or tike156(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en dinance, 1986, that I have applied to the Vereeniging Town Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Vereeniging Stadsraad Council for the amendment of the town planning scheme aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanknown as Vereeniging Town planning Scheme, 1956, by the ningskema bekend as Vereeniging dorpsbeplanningskema, rezoning of the property described above, situated on Sena 1956, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, tor Marks Avenue, from "Special Residential" to "Special" gelee te Senator Markslaan, van "Spesiale Woon" tot "Spe for offices. siaal" vir kantore. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office to the Town Secretary, wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Room 1, Municipal Offices, Beaconsfield Avenue, Vereeni Kamer 1, Munisipale Kantoorblok, Beaconsfieldlaan, Verging for the period of 28 days from 13 September eeniging vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet a must be lodged with or made in writing to the Town Sec binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte II Mary at the above address or at PO Box 35, Vereeniging, lik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by 1930 within a period of 28 days from 13 September Posbus 35, Vereeniging 1930 ingedien of gerig word. Address of agent: Els van Straten and Partners, PO Box Adres van agent: Els van Straten en Vennote, Posbus 3904, Randburg , Randburg NOTICE 1592 OF 1989 KENNISGEWING 1592 VAN 1989 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1455 SANDTONWYSIGINGSKEMA 1455 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN ORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Reglation 11(2)) (Regulasie 11(2)) We, Van der Schyff, Baylis, Gericke and Druce, being the authorised agents of the owner of Erven 209 and 210, Marl Ons, Van der Schyff, Baylis, Gericke en Druce, die geboro, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town magtigde agente van die eienaar van Erwe 209 en 210, Marlplanning. and Townships Ordinance, 1986, that we' boro, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die applied to the Sandton Town Council for the amend Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis 'have

42 3336 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 ment of the town planning scheme known as Sandton Town dat ons by die Sandton Stadsraad aansoek gedoen het om die planning Scheme, 1980, for the rezoning of the property de wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Sandtonscribed above, situated on Fourteenth Street, from Residen dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die tial 1 to Commercial, subject to new conditions. eiendom hierbo beskryf, gelee te Veertiende Straat, vanaf Residensieel 1 tot Kommersieel, onderworpe aan nuwe voor Particulars of the application will lie for inspection during waardes. normal office hours at the office of the Town Clerk, Room Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge 206, "B" Block, Civic Centre, Sandton for a period of 28 wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer days from 13 September 1989 (the date of first publication of 206, "B" Blok, Burgersentrum, Sandton vir 'n tydperk van this notice). 28 dae vanaf 13 September 1989 (die datum van eerste publi kasie van hierdie kennisgewing). Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Director of Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte Planning at the above address or at PO Box 78001, Sandton 2146 within a period of 28 days from 13 September lik by bovermelde adres of by Posbus 78001, Sandton 2146 in gedien of gerig word. Address of owner: C/o Van der Schyff, Baylis, Gericke Adres van eienaar: P/a Van der Schyff, Baylis, Gericke en and Druce, PO Box 1914, Rivonia Druce, Posbus 1914, Rivonia NOTICE 1593 OF 1989 KENNISGEWING 1593 VAN 1989 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DORP SCHEDULE 11 BYLAE 11 I (Regulation 21) (Regulasie 21) The Town Council of Sandton hereby gives notice in terms Die Stadsraad van Sandton, gee hiermee ingevolge artikel of section 69(6)(a) of the Town planning and Townships Or 69(6)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor dinance, 1986, that an application to establish the township pe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek referred to in the Annexure hereto, has been received by it. om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig deur horn ontvang is. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Town wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads Council of Sandton, Room B206, Civic Centre, Rivonia raad van Sandton, Kamer B206, Sandtonburgersentrum, Road, for a period of 28 days from 13 September Rivoniaweg vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing and in duplicate Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet to the Town Clerk at the above address or at PO Box 78001, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte Sandton 2146 within a period of 28 days from 13 September lik en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 78001, Sandton 2146, ingedien of gerig TOWN CLERKword. STADSKLERK 13 September September 1989 ANNEXURE 4 BYLAE Name of township: Sunninghill Extension 66. Naam van dorp: Sunninghill Uitbreiding 66. Voile naam van aansoeker: Van der Schyff, Baylis, Ge ricke en Druce. Full name of applicant: Van der Schyff, Baylis, Gericke and Druce. Number of erven in proposed township: Residential 2: 3 Aantal erwe in voorgestelde dorp: Residensieel 2: 3 erwe. erven. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Description of land on which township is to be established: Hoewe 9, Sunninghill Landbouhoewes, Sandton. Holding 9, Sunninghill Agricultural Holdings, Sandton. Situation of proposed township: The property is located Ligging van voorgestelde dorp: Die eiendom wes van Nai vashaweg, Sunninghill Landbouhoewes gelee. west of Naivasha Road, Sunninghill Agricultural Holdings. Verwysing: 16/3/1/S1166. Reference No: 16/3/1/S1166. NOTICE 1594 OF 1989 KENNISGEWING 1594 VAN 1989 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1459 SANDTON WYSIGINGSKEMA 1459 I, Danie Hoffmann Booysen, being the authorized agent of Ek, Danie Hoffmann Booysen, synde die gemagtigde the owners of the Remaining Extent of Erf 87, Inanda, here agent van die eienaars van die Restant van Erf 87, Inanda, I

43 1 ' PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER lb 0 by give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnan planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die to the Sandton Town Council for the amendment of the Stadsraad van Sandton aansoek gedoen het om die wysiging town planning scheme known as Sandton Town planning van die dorpsbeplanningskema bekend as Sandton dorps Scheme, 1980, by the rezoning of the property described beplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eien above, situated in Maple Drive, from "Residential 1" with a dom hierbo beskryf, geled in Maplerylaan, van "Residensieel density of One dwelling per m2, to "Residential 1" 1" met 'n digtheid van Een woonhuis per m2, tot with a density of One dwelling per m2. "Residensieel 1" met 'n digtheid van Een woonhuis per m2. Particulars of the application will lie for inspection during _1 office hours at the office of the Town Clerk, Room Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer B206, Sandton Civic Centre, Rivonia Road, Sandton for the normal period of 28 days from 13 September B206, Sandton Burgersentrum, Rivoniaweg, Sandton vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 78001, Sandton 2146 lik by of tot die Stadslerk by bovermelde adres of by Posbus. within a period of 28 days from 13 September , Sandton 2146 ingedien of gerig word. Address of owners: go Vlietstra and Booysen, 111 Info Adres van eienaars: P/a Vlietstra en Booysen, Infotechge tech Building, 1090 Arcadia Street, Hatfield bou 111, Arcadiastraat 1090, Hatfield NOTICE 1595 OF 1989 KENNISGEWING 1595 VAN 1989 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1460 SANDTON WYSIGINGSKEMA 1460 I, Danie Hoffman Booysen, being the authorized agent of the owner of Erven 1 to 4, Bryanston East, hereby give no Ek, Danie Hoffmann Booysen, synde die gemagtigde tice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and agent van die eienaar van Erwe 1 tot 4, Bryanston East, gee Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Sand hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op ton Town Council of the amendment of the townplanning Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads scheme known as Sandton Town planning Scheme, 1980 by mad van Sandton aansoek gedoen het om die wysiging van the rezoning of the property described above, bordered by die dorpsbeplanningskema bekend as Sandton dorps Sloan Street and Struben Road from "Residential 2" to beplanningskema, 1980 deur die hersonering van die eien "Business 4". dom hierbo beskryf, begrens deur Sloanestraat en Strubenweg van "Residensieel 2" tot "Besigheid 4". Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Room Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge B206, Sandton Civic Centre, Rivonia Road, Sandton for the wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer period of 28 days from 13 September B206, Sandton Burgersentrum, Rivoniaweg, Sandton vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 78001, Sandton, lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 2146 within a period of 28 days from 13 September , Sandton 2146 in gedien of gerig word. Address of owners: C/o Vlietstra and Booysen, 111 Info Adres van eienaar: P/a Vlietstra en Booysen, Infotechge te ch Building, 1090 Arcadia Street, Hatfield, bou 111, Arcadiastraat 1090, Hatfield, NOTICE 1600 OF 1989 KENNISGEWING 1600 VAN 1989 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DORP I The Town Council of Randburg hereby gives notice in Die Stadsraad van Randburg gee hiermee ingevolge artikel terms of section 96(3) read with section 69(6)(a) of the Town 96(3) gelees met artikel 69(6)(a) van die Ordonnansie op planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), that an application to establish the township referred 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in die Bylae hierby to in the Annexure hereto, have been received. genoem to stig deur hom ontvang is. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Rand wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Rand burg, Municipal Offices, Room A204, cnr Jan Smuts Avenue burg, Munisipale Kantore, Kamer A204, h/v Jan Smuts en and Hendrik Verwoerd Drive for a period of 28 days from 13 Hendrik Verwoerdrylaan, Randburg, vir 'n tydperk van 28 September dae vanf 13 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing and in duplicate binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifteto the Town Clerk, at the above address or at Private Bag 1, lik en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde Randburg 2125 within a period of 28 days from 13 September adres of by Privaatsak 1, Randburg 2125 ingedien of gerig word. B J VAN DER VYVER Town Clerk B J VAN DER VYVER Stadsklerk

44 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989, ANNEXURE BYLAE I Naam van dorp: Northgate Uitbreiding 4. Name of township: Northgate Extension 4. Voile naam van aansoeker: Els van Straten en Vennote. Full name of applicant: Els van Straten and Partners. Aantal erwe in voorgestelde dorp: "Spesiaal" vir besig heids (byvoorbeeld maar nie beperk tot winkels, kantore, Number of erven in proposed township: "Special" for busi ness (such as but not restricted to shops, offices, hotel, 2 pub hotelle, 2 publieke garages, kliniek, banke, vermaaklikheids lie garages, clinic, banks, entertainment areas, places of plekke, onderrigplekke ens.) en aanverwante doeleindes: 1:."Park": 1. instruction etc.) and ancillary purposes: 1: "Park": 1.. Description of land on which township is to be established: The proposed township is situated on Holdings 254 to 258, 260 to 262, 272 and 273, North Riding Agricultural Holdings. Reference No: DA2/315. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Die voorgestelde dorp is op Hoewes 254 tot 258, 260 tot 262, 272 en 273, North Riding Landbouhoewes gelee. Situation of proposed township: The holdings are situated on either side of Doncaster Avenue between Northumber land Avenue and Honeydew Road, approximately 7 km to the northwest trale of the Randburg Central Business District. Ligging van voorgestelde dorp: Die hoewes is aan beide kante van Doncasterlaan tussen Northumberlandlaan en Honeydewweg ongeveer 7 km ten noordweste van die Sen Besigheidsdistrik van Randburg gelee. Verwysingsnommer: DA2/315. NOTICE 1061 OF 1989 ALGEMENE KENNISGEWING 1061 VAN 1989 TOWN COUNCIL OF BENONI STADSRAAD VAN BENONI 01 NOTICE OF BENONI AMENDMENT SCHEME NO KENNISGEWING VAN BENONI WYSIGINGSKEMA 1/435 NO 1/435. Notice is hereby given in terms of the provisions of section Kennis geskied hiermee, ingevolge die bepalings van arti 57(1)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, kel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 1986, that the Town Council of Betioni approved the amend Dorpe, 1986, dat die Stadsraad van Benoni goedkeuring ver ment of the Benoni Town planning Scheme, 1/1947, through leen het vir die wysiging van Benoni dorpsbeplanningskema, the rezoning of Erf 35, Rynfield, from the present zoning, 1/1947, deur die hersonering van Erf 35, Rynfield, vanaf die i.e. "Special Residential" with a density of One dwelling per huidige sonering, ni. "Spesiale Woon" met 'n digtheid van erf, to 'Special Residential" with a density of One dwelling Een woonhuis per erf ha "Spesiale Woon" met 'n digtheid per square metres. van Een woonhuis per vierkante meter. A copy of this amendment scheme will lie for inspection at 'n Afskrif van hierdie wysigingskema le te alle redelike tye all reasonable times at the offices of the Director of Local Government, Pretoria, as well as the Town Clerk, Benoni. ter insae in die kantore van die Direkteur van Plaaslike Be stuur, Pretoria, asook die Stadsklerk, Benoni. This amendment is known as Benoni Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Benoni wysigingskema No 1/435. No 1/435. D P CONRADIE D P CONRADIE Acting Town Clerk Waarnemende Stadsklerk Administraive Building Administratiewe Gebou Munisipale Kantore Munidipal Offices Elstonlaan Elston Avenue Benoni Benoni ' 20 September September 1989 Kennisgewing No 137/1989 Notice No 137/1989 NOTICE 1062 OF 1989 KENNISGEWING 1062 VAN TOWN COUNCIL OF CARLETONVILLE STADSRAAD VAN CARLETONVILLE CARLETON VILLE AMENDMENT SCHEME 138 CARLETONVILLE WYSIGINGSKEMA 138, _ NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(2)(a) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS TIKEL 56(2)(a) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) BEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) The Town Council of Carletonville, hereby gives notice in terms of section 56(2)(a) of the Town planning and Town Die Stadsraad van Carletonville gee hiermee ingevolge ar ships Ordinance, 1986, that the Carletonville Town Council tikel 56(2)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en of PO Box 3, Carletonville 2500, has applied for the amend Dorpe, 1986, kennis dat die Stadsraad van Carletonville, ment of the town planning scheme known as Carletonville Posbus 3, Carletonville 2500, aansoek gedoen het om die wy Town planning Scheme, 1961, by the rezoning of a Portion of siging van die dorpsbeplanningskema bekend as Carleton a

45 1 Edenvale PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER Erf 1243, and the Remainder of Portion A of Erf 1391, Cade ville dorpsaanlegskema, 1961, deur die hersonering van 'n tonville Extension 2, from "Special" for erection of residen Gedeelte van Erf 1243 en Resterende Gedeelte A van Erf tial units, bus depot, shops, business premises, service trade 1391, Carletonville Uitbreiding 2, van "Spesiaal" vir oprig buildings group 1, hotel, places of amusement and "Munici ting van wooneenhede, busdepot, winkels, besigheidsperpal" respectively as well as a portion of Amethyst Street to sele, diensbedryfsgeboue groep 1, 'n hotel, plekke van "Special' for shops, business premises, service trade build vermaak en geselligheidsale en "Munisipaal" onderskeidelik ings group 1, places of amusement, social halls and a public asook 'n gedeelte van Amethyststraat na "Spesiaal" vir win garage. kels, besigheidspersele, diensbedryfsgeboue groep 1, ver maaklikheidsplekke, geselligheidsale en 'n openbare garage. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Municiwone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Munisi pal Offices, Room G21, Halite Street, Carletonville, 2500 for pale Kantore, Kamer G21, Halitestraat, Carletonville vir 'n a period of 28 days from 20 September tydperk van 28 dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at the undermentioned address within a period of 28 days from 20 September 1989, i.e. be fore or on 18 October JJPRETORIUS Acting Town Clerk Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989, d.w.s. voor of op 18 Oktober 1989 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by die onderstaande adres ingedien ofgerig word. JJPRETORIUS Waarnemende Stadsklerk I Carletonville Town Council Carletonville Stadsraad unicipal Offices Munisipale Kantore Halite Street Halitestraat PO Box 3 Posbus 3 Carletonville Carletonville September September 1989 Notice No 30/1989 Kennisgewing No 30/1989 NOTICE 1063 OF 1989 KENNISGEWING 1063 VAN 1989 EDENVALE TOWN COUNCIL STADSRAAD VAN EDENVALE NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DORP 0 The Town Council of Edenvale hereby gives notice in Die Stadsraad van Edenvale gee hiermee ingevolge artikel terms of section 69(6)(a) of the Town planning and Town 69(6)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor ships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that an appli pe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek cation to establish the township referred to in the Annexure om die dorp in die Bylae hierby genoem, to stig, deur hom hereto, has been received by it. ontvang is. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende germal office hours at the office of the Town Secretary, Mu wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Mu icipal Offices, Van Riebeeck Avenue, Edenvale (Room nisipale Kantore, Van Riebeecklaan, Edenvale (Kamer 316), 316), for a period of 28 days from 20 September vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing and in duplicate binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte to the Town Clerk at the above address or at PO Box 25, lik en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde 1610, within a period of 28 days from 20 September adres of by PosbUs 25, Edenvale 1610 ingedien of gerig word P J JACOBS P J JACOBS Stadsklerk Town Clerk Munisipale Kantore Municipal Offices Tiende Laan Tenth Avenue Edenvale Edenvale September September 1989 Kennisgewing No 93/1989 Notice No 93/1989 BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Dowerglen Uitbreiding 5. Name of township: Dowerglen Extension 5. Voile naam van eienaar: NBS Developments (Edms) Be Full name of owner: NBS Developments (Pty) Limited. Full name of applicant: Messrs Infraplan. perk. Voile naam van aansoeker: Mnre Infraplan. 0 Number of erven in proposed township: "Residential 1" Aantal erwe in voorgestelde dorp: "Residensieel 1" 165;

46 3340 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 _.: 165; "Residential 2" 1; "Special" 1; "Public Open "Residensieel 2" 1; "Spesiaal" 1; "Openbare Oop 4 Space" 3. Ruimte" 3. Description of land on which township is to be established: A portion of the Remaining Extent of Portion 116 (A portion of Portion 1) of the farm Rietfontein 61 IR. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: 'n Gedeelte van die resterende gedeelte van Gedeelte 116 ('n gedeelte van Gedeelte 1) van die plaas Rietfontein 61 IR. Situation of proposed township: East of the N3 Freeway, Ligging van voorgestelde dorp: Oos van N3 snelweg, oos east of Elm Street, east of Dowerglen Extension 3 Township, van Elmstraat, oos van Dowerglen Uitbreiding 3 Dorpsge north of the proposed Dowerglen Extension 4 Township. bied, noord van voorgestelde dorp Dowerglen Uitbreiding 4. NOTICE 1064 OF 1989 KENNISGEWING 1064 VAN 1989 CITY OF JOHANNESBURG STAD JOHANNESBURG PROPOSED AMENDMENT OF JOHANNESBURG VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE JOHANNES TOWN PLANNING SCHEME, 1979 (AMENDMENT BURGSE DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1979 (WYSI SCHEME 2202) GINGSKEMA 2202) The City Council of Johannesburg hereby gives notice in Die Stadsraad van Johannesburg gee hiermee ingevolge ar terms of section 28(1)(a) read with section 55 of the Town tikel 28(1)(a), gelees tesame met artikel 55 van die Ordonplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie ), that a draft town planning scheme, to be known as Jo hannesburg Amendment Scheme 2202 has been prepared by wat as Johannesburg se Wysigingskema 2202 bekend sa it. van staan, 1986), opgestel kennis het. dat hy 'n ontwerpdorpsbeplanningskemaii This scheme will be an amendment scheme and contains Hierdie skema is 'n wysigingskema en dit bevat die vol the following proposals: gende voorstelle: To rezone from "Existing Public Road" to "Residential Die hersonering van "Bestaande Openbare Pad" na "Resi 1". densieel 1". The effect is to rezone and close the road and sell the Die uitwerking van die skema is omdie pad te hersoneer closed portion of Sixth Street, Melville, to the owner of Erf en te sluit en om die geslote gedeelte van Sesde Straat, Mel 758, Melville. ville aan die eienaar van Erf 758, Melville, te verkoop. The draft scheme will lie for inspection during normal of Die ontwerpskema 18 vir 'n tydpe;k van 28 dae vanaf 20 flee hours at the office of the Town Clerk, do the Planning September 1989 gedurende gewone kantoorure in die kan Department, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jo toor van die Stadsklerk, p/a Die Beplanningsafdeling, Sehannesburg, for a period of 28 days from 20 September wende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg, ter insae. Objections to or representations in respect of the scheme must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at Besware teen of vertoe in verband met die skema moet the above address or at PO Box 30733, Braamfontein within binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 by die a period of 28 days from 20 September Stadsklerk aanhangig gemaak of skriftelik aan hom aan bogenoemde adres of aan Posbus 30733, Braamfontein, gerig H T VEALE word. City Secretary H T VEALE a Civic Centre Burgersentrum Stadsekretare Braamfontein Braamfontein Johannesburg Johannesburg I 20 September September 1989 NOTICE 1065 OF 1989 KENNISGEWING 1065 VAN 1989 CITY OF JOHANNESBURG STAD JOHANNESBURG PROPOSED AMENDMENT TO THE JOHANNES VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE JOHANNES BURG TOWN PLANNING SCHEME, 1979 (AMEND BURGSE DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1979 (WYSI MENT SCHEME 2427) GINGSKEMA 2427) The City Council of Johannesburg hereby gives notice in Die Stadsraad van 'Johannesburg gee hiermee ingevolge ar terms of section 28(1)(a) read with section 55 of the Town. tikel 28(1)(a), gelees tesame met artikel 55 van die Ordon planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie ), that a draft town planning scheme to be known as Jo van 1986), kennis dat hy 'n ontwerpdorpsbeplanningskema, hannesburg Amendment Scheme 2427, has been prepared by wat as die Johannesburgse Wysigingskema 2427 bekend sal it. staan, opgestel het. This scheme will be an amendment scheme and contains Hierdie skema is.'n wysigingskema en dit bevat die vol the following proposals: gende voorstelle: To rezone Erven 868 and 870 City and Suburban from Om Erwe 868 en 870, City en Suburban, van Bestaande 4 existing Public Road to General. Openbare Pad na Algemeen te hersoneer. I

47 1 ' PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER The effect is to rezone the erven to General to conform Die uitwerking van die skema is om die erwe na Algemeen with the zoning of other land in the vicinity. te hersoneer om met die sonering van ander grond in die om gewing ooreen te stem. The draft scheme will lie for inspection during normal of fice hours at the office of the Town Clerk, do the Planning Die ontwerpskema is vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 Department, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jo September 1989 gedurende gewone kantoorure ter insae in hannesburg, for a period of 28 days from 20 September die kantoor van die Stadsklerk, p/a die Beplanningsdeparte ment, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, Objections to or representations in respect of the scheme Johannesburg. must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 30733, Braamfontein, within Besware teen of vertod in verband met die skema moet a period of 28 days from 20 September binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte lik aan die Stadsklerk, by bogenoemde adres of aan Posbus H T VEALE 30733, Braamfontein, gerig word. City Secretary H T VEALE Civic Centre Burgersentrum Stadsekretaris Braamfontein Braamfontein Johannesburg Johannesburg 20 September September 1989 NOTICE 1066 OF 1989 KENNISGEWING 1066 VAN 1989 CITY OF JOHANNESBURG STAD JOHANNESBURG PROPOSED AMENDMENT OF JOHANNESBURG VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE JOHANNES TOWN PLANNING SCHEME, 1979 (AMENDMENT BURGSE DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1979 (WYSI SCHEME 2273) GINGSKEMA 2273) The City Council of Johannesburg hereby gives notice in Die Stadsraad van Johannesburg gee hiermee ingevolge ar terms of section 28(1)(a) read with section 55 of the Town tikel 28(1)(a), gelees tesame met artikel 55 van die Ordon planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie ), that a draft town planning scheme, to be known as Jo van 1986), kennis dat by 'n ontwerpdorpsbeplanningskema, hannesburg Amendment Scheme 2273 has been prepared by wat as die Johannesburgse Wysigingskema 2273 bekend sal it. staan, opgestel het. This scheme will be an amendment scheme and contains the following proposals: To rezone a part of Koch Street between Wanderers and King George Streets, Johannesburg, from Existing Public Road to Pedestrian Mall. Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorstelle: Om 'n gedeelte van Kochstraat tussen Wanderers en King Georgestraat, Johannesburg, van Bestaande Openbare Pad na Openbare Wandellaan te hersoneer. The effect is to create a landscaped pedestrian mall. Die uitwerking van die skema is om 'n belandskapte wan dellaan te skep. The draft scheme will lie for inspection during normal of Die ontwerpskema is vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 fice hours at the office of the Town Cerk, do The Planning September 1989 gedurende gewone kantoorure ter insae in Department, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jo die kantoor van die Stadsklerk, p/a Die Beplanningsdeparte a period of 28 days from 20 September ment, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, Objections to or representations in respect of the scheme Johannesburg. Besware teen of vertoe in verband met die skema moet Onnesburg, for must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at ' the above address or at PO Box 1049, Johannesburg within a period of 28 days from 20 September H T VEALE City Secretary Civic Centre Burgersentrum Braamfontein Braamfontein Johannesburg Johannesburg 20 September September 1989 binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte lik aan die Stadsklerk by genoemde adres of aan Posbus 1049, Johannesburg, gerig word. NOTICE 1067 OF 1989 KENNISGEWING 1067 VAN 1989 H T VEALE Stadsekretaris JOHANNESBURG TOWN PLANNING SCHEME, 1979 JOHANNESBURGSE DORPSBEPLANNINGSKEMA CORRECTION NOTICE REGSTELLINGSKENNISGEWING It is hereby notified in terms of section 60 of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that whereas an Daar word hiermee ingevolge artikel 60 van die Ordonnan error occurred in Johannesburg Amendment Scheme 2150, sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis gegee dat in respect of Erf 214, Parktown, the City Council of Johan aangesien daar 'n fout in die Johannesburgse Wysigingskema k nesburg has approved the correction of Johannesburg 2150, ten opsigte van Erf 214, Parktown, ingesluip het, die II Amendment Scheme 2150 by the insertion in Condition 3 of Stadsraad van Johannesburg die regstelling van die Johan

48 3342 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 Column 13 of the Afrikaans Schedule of the Map 3 docu nesburgse Wysigingskema 2150 deur in Voorwaarde 3 van I mentation of the percentage symbol (%) after the figure Kolom 13 in die Afrikaanse Bylae van Kaart 3 die persenta "40". siesimbool (%) na die syfer "40" in te voeg, goedgekeur het. H H S VENTER I I H S VENTER Town Clerk Stadsklerk 20 September September 1989 NOTICE 1068 OF 1989 KENNISGEWING 1068 VAN 1989 TOWN COUNCIL OF MIDRAND STADSRAAD VAN MIDRAND WITHDRAWAL OF NOTICE 1460 OF 1989 The Town Council of Midrand hereby in terms of section 95, read with section 80, of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), gives notice of the withdrawal of Notice 1460 of 1989 which appeared in the Provincial Gazette dated 30 August TERUGTREKKING VAN KENNISGEWING 1460 VAN 1989 Die Stadsraad van Midrand gee hiermee ingevolge die bepalings van artikel 95, gelees met artikel 80, van die Ordon nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis van die terugtrekking van Kennisgewing 1460 van 1989 wat op 30 Augustus 1989 in die Provinsiale Koerant verskyn het. P L BOTHA Town Clerk P L BOTHA Municipal Offices Munisipale Kantore Stadsklerl Old Pretoria Road Ou Pretoriaweg Randjespark Randjespark Private Bag X20 Privaatsak X20 Halfway House Halfway House September September 1989 Notice No 73/1989 Kennisgewing No 73/1989 NOTICE 1069 OF 1989 KENNISGEWING 1069 VAN PIETERSBURG TOWN COUNCIL PIETERSBURG STADSRAAD APPROVAL OF AMENDMENT OF TOWNPLANNING GOEDKEURING VAN WYSIGING VAN DORPS SCHEME: PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME BEPLANNINGSKEMA: PIETERSBURG WYSIGING 130 SKEMA 130 ' Notice 2033 of 1989 published in the Provincial Gazette of 26th July 1989 is hereby corrected as follows: Kennisgewing 2033 van 1989 gepubliseer in die Provinsiale Koerant van 26 Julie 1989 word hierby as volg verbeter: 1. By the substitution in the Afrikaans text for the words 1. Deur in die Afrikaanse teks die woorde "tot "Spesiaal" "tot "Spesiaal" vir 'n Biblioteek, Ouditorium, Kunsgalery, vir 'n Biblioteek, Ouditorium, Kunsgalery, Kantore en Wir 1 Kantore en Winkels" as it appears in paragraph 1 of the said kels" soos dit voorkom in paragraaf 1 van gemelde kennisgt p notice, of the words "na "Munisipaal" en "Besigheid 2".". wing te vervang met die woorde "na "Munisipaal" en "Besig A held 2"." 2. By the substitution in the English text for the words 2. Deur in die Engelse teks die woorde I " "Special" for a " "Special" for a Library, Auditorium, Art Gallery, Offices Library, Auditorium, Art Gallery, Offices and Shops" soos and Shops" as it appears in paragraph 1 of the Said notice, of dit voorkom in paragraaf 1 van die gemelde kennisgewing te the words " "Municipal" and "Business 2".". vervang met die woorde " "Municipal" and "Business 2". r'. A C K VERMAAK A C K VERMAAK Town Clerk Stadsklerk Burgersentrum Civic Centre Pietersburg 20 September 1989 Pietersburg 20 September 1989 NOTICE 1070 OF 1989 KENNISGEWING 1070 VAN 1989 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DORP The Town Council of Randburg hereby gives notice in Die Stadsraad van Randburg gee hiermee ingevolge artikel terms of section 96(3) read with section 69(6)(a) of the Town 96(3) gelees met artikel 69(6)(a) van die Ordonnansie op planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), that an application to establish the township referred 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in die Bylae hierby to in the Annexure hereto, has been received by it. genoem, te stig deur horn ontvang is. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge 4

49 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER normal office hours at the office of the Town Clerk, Rand wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Rand 0 burg, Municipal Offices, Room A204, cnr Jan Smuts Avenue burg, Munisipale Kantore, Kamer A204, h/v Jan Smutslaan and Hendrik Verwoerd Drive for a period of 28 days from 20 en Hendrik Verwoerd rylaan, Randburg vir 'n tydperk van September dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing and in duplicate binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte to the Town Clerk at the above address or at Private Bag 1, lik en in tvveevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde Randburg 2125 within a period of 28 days from 20 September adres of by Privaatsak 1, Randburg 2125 ingedien of gerig word. B I VAN DER VYVER Town Clerk 20 September September 1989 Notice No 176/1989 Kennisgewing No 176/1989 Name of township: Boskruin Extension 30. ANNEXURE BYLAE Full name of applicant: Plot Three Ballindean (Pty) Ltd. Number of erven in proposed township: Residential 1:12. Description of land on which township is to be established: e proposed township is situated on Holding 3, Ballindean gricultural Holdings. Naam van dorp: Boskruin Uitbreiding 30. B J VAN DER VYVER Stadsklerk Voile naam van aansoeker: Plot Three Ballindean (Pty) Ltd. Aantal erwe in voorgestelde dorp: Residensieel 1: 12. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Die voorgestelde dorp is bp Hoewe 3, Ballindean Landbou hoewes gelee. ItSituation of proposed township: The proposed township is Ligging van voorgestelde dorp: Die voorgestelde dorp is situated on Sylvan Road directly west of the existing Bos geled te Sylvanweg direk wes van die bestaande Boskruin kruin Extension 5. Uitbreiding 5. Reference No: DA 2/320. Verwysingsnommer: DA 2/320. NOTICE 1071 OF 1989 KENNISGEWING 1071 VAN 1989 TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG NOTICE OF DRAFT SCHEME STADSRAAD VAN RUSTENBURG KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA The Town Council of Rustenburg hereby gives notice in terms of section 28(1)(a) of the Townplanning and Town ships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a draft town planning scheme to be known as Amendment Scheme 151 has been prepared by it. This scheme is an amendment scheme and contains the foldrag proposals: The rezoning of Erven 1426, 1440 and 1454, Rustenburg from "Residential 1" to "Government". Die Stadsraad van Rustenburg gee hiermee ingevolge arti kel 28(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n ont werpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Wysigingske ma 151 deur hom opgestel is. Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorstelle: Die hersonering van Erwe 1426, 1440 en 1454, Rustenburg "Residensieel 1" na "Regering". The draft scheme will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Secretary, Room 714, Die ontwerpskema 16 ter insae gedurende gewone kantoor Municipal Offices, Burger Street, Rustenburg for a period of are by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 714, Stads 28 days from 20 September 1989 (the date of first publication kantore, Burgerstraat, Rustenburg vir 'n tydperk van 28 dae of this notice). vanaf 20 September 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 16, Rustenburg 0300 ingedien of gerig word. Objections to or representations in respect of the scheme must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 16, Rustenburg 0300 within a period of 28 days from 20 September 1989 (the date of first publication). W J ERASMUS Town Clerk Municipal Offices Stadskantore PO Box 16 Posbus 16 Rustenburg Rustenburg September September Notice No 90/1989 Kennisgewing No 90/1989 WJ ERASMUS Stadsklerk

50 3344 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 NOTICE 1072 OF 1989 KENNISGEWING 1072 VAN 1989 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 1149 PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA 1149 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS OR Die Stadsraad van Verwoerdburg gee hiermee ingevolge DINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) artikel 56 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor pe; 1986, kennis dat Leonie du Bruto namens Rutger Daniel van Huyssteen aansoek gedoen het om die wysiging van die The Town Council of Verwoerdburg hereby gives notice in terms of section 56 of the Town dorpsbeplanningskema bekend as Pretoriastreek planning and Townships Or dorps aanlegskema, 1960, deur die hersonering van Erf 316, Wier dinance, 1986, that Leonie du Bruto on behalf of Rutger Daniel van Huyssteen dapark van "Spesiale woon" met 'n digtheid van "Een has applied for the amendment of the town planning scheme known as Pretoria Region Townplan woonhuis per erf" tot "Spesiaal" vir winkels, kantore, diens nywerhede, restaurant, gimnasium en wooneenhede. ning Scheme, 1960, by the rezoning of Erf 316, Wierdapark from "Special Residential" with a density of "One dwelling per erf" to "Special" for shops, offices, service industries, Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge restaurant, gymnasium and dwelling units. wone kantoorure by die Departement Stadsbeplanning van die Stadsraad van Verwoerdburg, hoek van Basdenlaan en Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Department of Town Rabiestraat, Verwoerdburg vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 planning September of the Town Council of Verwoerdburg, corner of Basden Avenue and Rabie Street, Verwoerdburg for a period of 28 days from 20 September Besware teen of verta ten opsigte van die aansoek mo ' binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrift Objections to or representations in respect of the applica ' lik by of tot die Departement Stadsbeplanning van die Stads tion must be lodged with or made in writing to the Depart raad van Verwoerdburg by bovermelde adres of by Posbus ment Town planning of the Town Council of Verwoerdburg 14013, Verwoerdburg 0140 ingedien of gerig word. at the above address or at PO Box 14013, Verwoerdburg 0140 within a period of 28 days from 20 September P J GEERS PJ GEERS Stadsklerk Town Clerk 20 September September 1989 NOTICE 1073 OF 1989 KENNISGEWING 1073 VAN PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 1150 PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA 1150 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56 OF THE TOWPLANNING AND TOWNSHIPS OR TIKEL 56 VAN DIE ORDONNANSIE OP D ORPSBE DINANCEN,1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) PLANNING EN DORPE, 1986 (ORD ONNANSIE 115 VAN 1986) The Town Council of Verwoerdburg hereby gives notice in terms of section 56 of the Town planning and Townships Or Die Stadsraad van Verwoerdburg gee hiermee ingevo dinance, 1986, that Philip Menzies on behalf of Fowler In artikel 56 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en DUI dustrial Holdings has applied for the amendment of the town pe, 1986, kennis dat Philip Menzies namens Fowler Industrial 4 planning scheme known as Pretoria Region Townplanning Holdings aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps Scheme, 1960, by the rezoning of Portion 2 of Erf 417, Hen beplanningskema bekend as Pretoriastreek dorpsaanlegskenopspark Extension 15 in order to increase the coverage on ma, 1960, deur die hersonering van Gedeelte 2 van Erf 417, Hennopspark Uitbreiding 15 ten einde 'n verhoogde dekking the erf. op die erf toe to laat. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Department of Townplanning of the Town Council of Verwoerdburg, corner of Basden Avenue and Rabie Street, Verwoerdburg for a period of 28 days from 20 September 1989., Besonderhede van die aansoek le,ter insae gedurende ge wone kantoorure by die Departement Stadsbeplanning van die Stadsraad van Verwoerdburg, hoek van Basdenlaan en Rabiestraat, Verwoerdburg vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Depart binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte ment Town planning of the Town Council of Verwoerdburg lik by of tot die Departement Stadsbeplanning van die Stads at the above address or at PO Box 14013, Verwoerdburg mad van Verwoerdburg by bovermelde adres of by Posbus 0140 within a period of 28 days from 20 September , Verwoerdburg 0140 ingedien of gerig word. PJGEERS. PJGEERS Town Clerk Stadsklerk III 20 September September

51 1 retary, ' PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER NOTICE 1074 OF 1989 KENNISGEWING 1074 VAN 1989 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 226 KRUGERSDORP WYSIGINGSKEMA 226 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Johannes Hendrik Bosch, being the owner of Erven 326 and 327, Luipaardsvlei hereby give notice in terms of section Ek, Johannes Hendrik Bosch, synde die eienaar van Erwe 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, 326 en 327, Luipaardsvlei, Krugersdorp gee hiermee inge 1986, that I have applied to the Town Council of Krugers volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe dorp to amend the town planning scheme known as Krugers planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van dorp Town planning Scheme, 1980, by the rezoning of the Krugersdorp aansoek gedoen het om die wysiging van die property described above, situated on Luipaard Street from dorpsbeplanningskema bekend as Krugersdorp dorps "Residential 4" to "Business 2". beplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eien dom hierbo beskryf, gelee te Luipaardstraat van "Resi Particulars of the application will lie open for inspection densieel 4" tot "Besigheid 2". during normal office hours at the office of the Town Sec Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge Townplanning Section, Civic Centre, Krugersdorp wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Af for a period of 28 days from 20 September deling Stadsbeplanning, Burgersentrum, Krugersdorp vir 'n Objections to or representations in respect of the applica tydperk van 28 dae vanaf 20 September must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoo ten opsigte van die aansoek moet Clerk at the above address or at PO Box 94, Krugersdorp binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte 1740 within a period of 28 days from 20 September lik by die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 94, Krugersdorp ingedien word. Address of applicant: J H Bosch, PO Box 442, Krugers Adres van applikant: J H Bosch, Posbus 442, Krugersdorp dorp bion NOTICE 1075 OF 1989 KENNISGEWING 1075 VAN 1989 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3430 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3430 I, Errol Raymond Bryce, being the authorized agent of the owner of Portion 1 of Ed 3018 and part of Portion 1 of Ed Ek, Errol Raymond Bryce, synde die gemagtigde agent 3019, Pretoria hereby give notice in terms of section van die eienaar van Gedeelte 1 van Erf 3018 en deel van Ge 56(1)(b)(i) of the Townplanning and Townships Ordinance, deelte 1 van Erf 3019, Pretoria gee hiermee ingevolge artikel 1986, that I have applied to the Pretoria City Council for the 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amendment of the town planning scheme known as Pretoria Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the rezoning of the proper aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanties described above, situated on Potgieter Street between ningskema bekend as Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, Struben and Vermeulen Streets, Pretoria from special for deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee residential, shops, places of instruction and refreshment and te Potgieterstraat tussen Struben en Vermeulenstraat van various other uses to general business including warehouses, spesiaal vir woon, winkels, onderrig en verversingsplekke en repair workshops and service industries. verskillende ander gebruike tot algemene besigheid inslui Particulars of the application will lie for inspection during tend pakhuise, herstelwerkswinkels en diensnywerhede. office hours at the office of the City Secretary, Room Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge 204, 3rd Floor, West Block, Munitoria, Van der Walt wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Street, Pretoria for a period of 28 days from 20 September Kamer 3024, 3e Vloer, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre toria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the City Sec binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte retary at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0001 lik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by within a period of 28 days from 20 September Posbus 440, Pretoria 0001 ingedien word of gerig word. Address of owner: C/o E R Bryce and Associates, PO Box Adres van agent: E R Bryce en Medewerkers, Posbus 28528, Sunnyside Tel / , Sunnyside Tel /1. formal NOTICE 1076 OF 1989 KENNISGEWING 1076 VAN 1989 RANDFONTEIN AMENDMENT SCHEME RANDFONTEIN WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Andre van Nieuwenhuizen, being the authorized agent Ek, Andre van Nieuwenhuizen, synde die gemagtigde

52 3346 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 of the owner of a portion of Holding 18, Elands Agricultural agent van die eienaar van 'n gedeelte van Hoewe 18, Elands Holdings, Randfontein hereby give notice in terms of section Landbouhoewes, Randfontein gee hiermee ingevolge artikel 4 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 1986, that I have applied to the Town Council of Randfontein Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Randfontein for the amendment of the town planning scheme known as aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplan Randburg Town planning Scheme, 1988, by the rezoning of ningskema bekend as Randfontein dorpsbeplanningskema, the property described above, situated north of Randfontein 1988, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, Road and to the northwest of the Randfontein Central Dis gelee noord van Randfonteinweg en aan die noordwestekant trict, Elands Agricultural Holdings, Randfontein from van Randfontein Sentrale Gebied, Elands Landbouhoewes, "Agricultural" to "Educational". Randfontein van "Landbou" tot "Opvoedkundig". Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Town wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads Hall, Sutherland Avenue, Randfontein for a period of 28 huis, Sutherlandlaan, Randfontein vir die tydperk van 28 dae days from 20 September vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 218, Randfontein lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 1760 within a period of 28 days from 20 September , Randfontein 1760 ingedien of gerig word. Address of agent: C/o Andre van Nieuwenhuizen, Els van Adres van agent: Andre van Nieuwenhuizen, P/a Els van Straten & Partners, PO Box 28792, Sunnyside Tel Straten & Vennote, Posbus 28792, Sunnyside Tel (012) (012) NOTICE 1077 OF 1989 KENNISGEWING 1077 VAN 1989 S B OKSBURG AMENDMENT SCHEME BOKSBURG WYSIGINGSKEMA NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Andre van Nieuwenhuizen, being the authorized agent Ek, Andre van Nieuwenhuizen, synde die gemagtigde of the owner of Holding 119, Ravenswood Agricultural agent van die eienaar van Hoewe 119, Ravenswood Land Holdings, Boksburg hereby give notice in terms of section bouhoewes, Boksburg gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 1986, that I have applied to the Boksburg Town Council for Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Boksburg the amendment of the town planning scheme known as Boks aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplan burg Town planning Scheme No 1, 1946, by the rezoning of ningskema bekend as Boksburg dorpsaanlegskema 1, 1946, the property described above, situated on the corner of South deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee Street and Thirteenth Avenue, Boksburg from "Agricul op die hoek van Suidstraat en Dertiende Laan, Boksburg tural" to "Special" for a public garage. "Landbou" tot "Spesiaal" vir 'n openbare garage. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge A normal office hours at the office of the Town Clerk, Second wane kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Tweede Floor, Civic Centre, cnr Commissioner Street and Trichardts Vloer, Burgersentrum, h/v Commissionerstraat en Tri Road, Boksburg for a period of 28 days from 20 September chardtsweg, Boksburg vir die tydperk van 28 dae vanaf September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 215, Boksburg 1460 lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus within a period of 28 days from 20 September , Boksburg 1460 ingedien of gerig word. Address of agent: C/o Andre. van Nieuwenhuizen, Els van Adres van agent: Andre van Nieuwenhuizen, Pla Els van Straten & Partners, PO Box 28792, Sunnyside Tel Straten & Vennote, Posbus 28792, Sunnyside Tel (012) (012) NOTICE 1078 OF 1989 KENNISGEWING 1078 VAN 1989 SANDTON SANDTON AMENDMENT SCHEME WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, Aletta Johanna Watt, being the authorized agent of the Ek, Aletta Johanna Watt, synde die gemagtigde agent van 4

53 of Portion 10 of Erf 18, Atholl, hereby give notice in die eienaar van Gedeelte 10 van Erf 18, Atholl, gee hiermee terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorps Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Sand beplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Sandton ton Town Council for the amendment of the town planning Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps scheme known as Sandton Town planning Scheme, 1980, by beplanningskema bekend as Sandton dorpsbeplanningske the rezoning of the property described above, situated on the ma, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo corner of Forrest Road and East Avenue, from "Residential beskryf, gelee op die hoek van Forrestweg en Eastlaan, van 1" with a density of "one dwelling per m2" to "Resi "Residensieel 1" met 'n digtheid van "een woonhuis per dential 1" with a density of "one dwelling per m2" m2" tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "een woonhuis per m2". Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours in Room 206, B Block, Civic Centre, cnr Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Blok, Street Sandton Rivonia West Road, for the period of 28 days from wone kantoorure by die Kamer 206, B Stads 20 September mad, h/v Weststraat en Rivoniaweg, Sandown, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte Clerk, at the above address or at PO Box 78001, Sandton lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 2146, within a period of 28 days from 20 September , Sandton 2146, gerig word. l PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER ,owner Address of agent: do Els van Straten & Partners, PO Box Adres van agent: p/a Els van Straten & Vennote, Posbus 3904, Randburg , Randburg NOTICE 1079 OF 1989 KENNISGEWING 1079 VAN 1989 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 1148 PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA 1148 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Aletta Johanna Watt, being the authorized agent of the owner of Erf 585 and Portion 1 of Erf 586, The Reeds Exten Ek, Aletta Johanna Watt, synde die gemagtigde agent van sion 15, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of die eienaar van Erf 585 en Gedeelte 1 van Erf 586, The the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I Reeds Uitbreiding 15, gee hiermee ingevolge artikel have applied to the Town Council of Verwoerdburg, for the 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amendment of the town planning scheme known as Pretoria Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Verwoerd Region Town planning Scheme, 1960, by the rezoning of the burg aansoek gedoen het om die wysiging van die 'dorps property described above, situated on the corner of Panora beplanningskema bekend as Pretoriastreek dorpsaanleg ma Road and Yelanda Street, from "Special" and "Special skema, 1960, deur die hersonering van die eiendom hierbo Residential" respectively to "Special" subject to certain con beskryf, gelee op die hoek van Panoramaweg en Yelandaditions. The purpose of the application is to permit an exten straat, van "Spesiaal" en "Spesiale woon" respektiewelik tot sion to the existing shop. "Spesiaal" onderworpe aan sekere voorwaardes. Die doel van die aansoek is om 'n uitbreiding van die bestaande winkel Particulars of the application will lie for inspection during toe to teal office hours at the office of the Town Clerk, Town Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge ncil of Verwoerdburg, Basden Avenue, Verwoerdburg, wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stadsfor the period of 28 days from 20 September II raad van Verwoerdburg, Basdenlaan, Verwoerdburg, vir 'n r Objections to or representations in respect of the applica tydperk van 28 dae vanaf 20 September tion must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk, at the above address or at PO Box 14013, Verwoerd binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifteburg 0140, within a period of 28 days from 20 September lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus , Verwoerdburg 0140, gerig word. Address of owner: c/o Els van Straten & Partners, PO Box Adres van eienaar: p/a Els van Straten & Vennote, Posbus 3904, Randburg , Randburg NOTICE 1080 OF 1989 KENNISGEWING 1080 VAN 1989 PRETORIA AMENDMENT SCHEME PRETORIA WYSIGINGSKEMA NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Irma Muller, being the authorized agent of the owner of Ek, Irma Muller, synde die gemagtigde agent van die eie.

54 1 lowing 3348 PROVINSIALE KOERANT,20 SEPTEMBER 1969 Erf 1847, Faerie Glen Extension 7, hereby give notice in naar van Erf 1847, Faerie Glen Uitbreiding 7, gee hiermee I terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorps Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City beplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad Council of Pretoria for the amendment of the town planning van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die scheme known as Pretoria Town planning Scheme, 1974, by dorpsbeplanningskema bekend as Pretoria dorpsbeplan the rezoning of the property described above, situated at the ningskema, 1974, deur die hersonering van die eiendom hierintersection of Cliffendale Drive and Petrick Avenue, from bo beskryf, gelee op die hoek van Cliffendalerylaan en Pe "Special" for a public garage subject to certain conditions to tricklaan, van "Spesiaal" vir 'n openbare garage onderworpe "Special" for a public garage subject to certain (amended) aan sekere voorwaardes tot "Spesiaal" vir 'n openbare gaconditions in order to relax the building lines applicable to the property and to allow an egress on Cliffendale Drive. rage onderworpe aan sekere (gewysigde) voorwaardes ten einde die boulyne wat op die eiendom van toepassing is te verslap en 'n uitgang op Cliffendalerylaan toe te laat. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Secretary, wane kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Room 3024, West Block, Munitoria, cnr Van der Walt and Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, h/v Van der Walt en Ver Vermeulen Street, for the period of 28 days from 20 Septem meulenstraat, vir die tydperk van 28 dae vanaf 20 September ber 1989 (the date of first publication of the notice) (die datum van eerste publikasie van hierdie kenuisge wing). Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Se Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet cretary at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0001, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skriftewithin a period of 28 days from lik 20 September by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, Pretoria 0001, ingedien of gerig word. Address of agent: I Muller, c/o Els van Straten & Partners, Adres van agent: I Muller, p/a Els van Straten & Vennotell PO Box 28792, Sunnyside Tel (012) Posbus 28792, Sunnyside Tel (012) NOTICE 1081 OF 1989 KENNISGEWING 1081 VAN 1989 NOTICE OF DRAFT SCHEME KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA _ The Town Council of Midrand hereby gives notice in terms Die Stadsraad van Midrand gee hiermee ingevolge artikel of section 28(1)(a) of the Town planning and Townships Or 28(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a draft townplan pe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n ontwerpning scheme to be known as Amendment Scheme 278, been beplanningskema bekend te staan as Wysigingskema 278, prepared by it. deur hom opgestel is. This scheme is an amendment scheme and contains the fol Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende proposals: voorstelle: The portion of Erf 1280, Clayville Extension 3, which pre Om die gedeelte van Erf 1280, Clayville Uitbreiding 3, wat viously was known as Partricia Lane (Erf 1279) and which is voorheen Patricialaan (Erf 1279) was en tans nog vir openba at the moment still zoned as public street is to be amended in re paddoeleindes gesoneer is te wysig sodat die hele Erf 1280 order that the whole Erf 1280 be zoned Special for purposes Spesiaal vir 'n openbare garage en doeleindes in verband of a public garage and purposes incidental thereto, shops, daarmee, winkels, besigheidsgeboue en kommersiele geboue business buildings and commercial buildings. gesoneer word. The draft scheme will lie for inspection during normal of Die ontwerpskema 16 ter insae gedurende gewone kantoo fice hours at the office of the Town Clerk, Room Cl, Munici ure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer Cl, Munisipal pal Offices, Midrand, for a period of 28 days from 20 Kantore, Midrand, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 Sep September tember Objections to or representations in respect of the scheme Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet must be lodged with or made in writing to the Town Clerk, at binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte the above address or at Private Bag X20, Halfway House lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Pri 1685, within a period of 28 days from 20 September vaatsak X20, Halfway House 1685, ingedien of gerig word. NOTICE 1082 OF 1989 KENNISGEWING 1082 VAN 1989 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 1138 PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA 1138 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Magdel Lotz, being the authorized agent of the owner of Erf 814, Zwartkop Extension 4, hereby give notice in terms Ek, Magdel Utz, synde die gemagtigde agent van die eie of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships naar van Err 814, Zwartkop Uitbreiding 4, gee hiermee inge Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Council of volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Verwoerdburg for the amendment of the townplanning Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads scheme known as Pretoria Region Townplanning Scheme, raad van Verwoerdburg aansoek gedoen het om die wysiging A 1960, by the rezoning of Erf 814, Zwartkop Extension 4 situ van die dorpsbeplanningskema bekend as Pretoriastreek II I

55 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER ated at Raasblaar Nook No 1, Zwartkop Extension 4 from dorpsbeplanningskema, 1960, deur die hersonering van Erf "Special Residential" to "Special" for commercial uses and 814, Zwartkop Uitbreiding 4, gelee to Raasblaarhoekie No 1, related offices and retail trade as determined in the annexure Zwartkop Uitbreiding 4 van "Spesiale Woon" tot "Spesiaal" to the application. vir kommersiele doeleindes en verwante kantoor en kleinhandelgebruike soon omskryf in die bylae tot die aansoek. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Town Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Council of Verwoerdburg, Basden Avenue, wone kantoorure by die kantoor Verwoerdburg van die Stadsklerk, Stadsfor the period of 28 days from 20 September raad van Verwoerdburg, Basdenlaan, Verwoerdburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk at the above address or at PO Box 14013, Verwoerd binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte of tot lik 0140, die within Stadsklerk a period of by 28 bovermelde days from 20 September adres of by by Posbus burg , Verwoerdburg, 0140 ingedien of gerig word. F Pohl and Partners, PO Box 7036, Hennopsmeer or Pano Adres van eienaar: p/a F Pohl en Vennote, Posbus rama Building, cnr Lenchen Avenue and John Vorster 7035, Hennopsmeer, Panorama Gebou, h/v Lenchenlaan en Drive, Verwoerdburg. John Vorsterrylaan, Verwoerdburg. NOTICE 1083 OF 1989 KENNISGEWING 1083 VAN 1989 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING ist2wn PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION (1)(b)(i) VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(0 Illr VAN SHIPS DIE ORDONNANSIE OP ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Johannes Albertus Rothman, being the authorized agent of the owner of the Remainder of Erf 1925, Springs, hereby Ek, Johannes Albertus Rothman, synde die gemagtigde give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplan agent van die eienaar van Restant van Erf ning and Townships Ordinance, 1986, that I 1925, Springs, gee have applied to the Town Council of Springs for the amendment of the townhiermee ingevolge artike156(1)(b)(0 van die Ordonnansie op planning scheme Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads known as Springs Town planning Scheme raad van Springs aansoek gedoen het om die wysiging van die 1/505, by the rezoning of the property described above, situ dorpsbeplanningskema bekend as ated in "The Springs Avenues" shopping dorpsbeplanning complex between Fifth skema 1/505, deur die hersonering van die eiendom hierbo Avenue and Sixth Avenue, Springs, from "Street portion" to "General Business". beskryf, geled in "The Avenues" sakesentrum tussen Vyfdelaan en Sesdelaan, Springs, van "Straatgedeelte" tot "Alge mene besigheid". Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Civic Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge Centre, Springs, Room 428, for a period of 28 days from 20 wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger September sentrum, Springs, Kamer 428 vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the applicaion ton must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet at the above address or at PO Box 45, Springs, 1560 binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 'thin a period of 28 days from 20 September , Springs, 1560, ingedien of gerig word. i Address of agent: C/o Ivan Davies Theunissen, IDTBuilding, 64 Fourth Street, Springs Adres van agent: P/a Ivan Davies Theunisen, IDT Gebou, Vierdestraat 64, Springs NOTICE 1084 OF 1989 KENNISGEWING 1084 VAN 1989 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM TOWN WYSIGING PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1)(b)(i) OF THE TOWN VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE SHIPS ORDINANCE, ORDONNANSIE 1986 (ORDINANCE OP 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) I, Johannes Albertus Rothman, being the authorized agent (Regulasie 11(2)) of the owner of Erf 1937, Springs, hereby give notice in terms Ek, Johannes Albertus Rothman, synde die gemagtigde of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships agent van die eienaar van Erf 1937, Springs, gee hiermee in Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Council of gevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Springs for the amendment of the town planning scheme planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van known as Springs Town planning Scheme 1/506, by the re Springs aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps zoning of the property described above, situated between Se beplanningskema bekend as Springs dorpsbeplanningventh and Eighth Streets and Fifth and Sixth Avenue in skema 1/506, deur die hersonering van die eiendom hierbo Springs, from "Municipal" to "Special for parking". beskryf, gelee tussen Sewende en Agtstestrate en Vyfde en 1 Particulars of the application will lie for inspection during Springs, van "Munisipaal" tot "Spesiaal vir par keringsesdelaan, ".

56 3350 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 normal office hours at the office of the Town Clerk, Civic Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Centre, Springs, Room 428, for a period of 28 days from 20 wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger September sentrum, Springs, Kamer 428 vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk at the above address or at PO Box 45, Springs, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte 1560 within a period of 28 days from lik 20 September by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 45, Springs, 1560, ingedien of gerig word. Address of agent: C/o Ivan Davies Theunissen, IDTBuild Adres van agent: P/a Ivan Davies Theunisen, IDTGebou, ing, 64 Fourth Street, Springs Vierdestraat 64, Springs NOTICE 1085 OF 1989 KENNISGEWING 1085 VAN 1989 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/503 SPRINGSWYSIGINGSKEMA 1/503 NOTICE OF APPLICATION TOWN FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Robert Levin, being the authorised agent of the owener of Erf 1820, Springs, hereby give notice in terms of section Ek, Robert Levin, synde die gemagtigde agent van die 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, eienaar van Erf 1820, Springs, gee hiermee ingevolge artikel 1986, that I have applied to the Springs Town Council for the 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amendment of the Springs Town planning Scheme, by the re Dorpe, 1986, kennis dat ek by Springs Stadsraad aansoek ge zoning of the property described above, from "General" to doen het om die wysiging van die Springs dorps "Special" for business purposes. beplanningskema deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, van "Algemeen" tot "Spesiaal" vir be Particulars of the application will lie for inspection during sigheidsdoeleindes. normal office hours at the office of the Town Clerk, Civic Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Centre, Springs for a period of 28 days from 20 September wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger sentrum, Springs vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 Objections to or representations in respect of the applica September tion must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk at the above address within a period of 28 days from 20 binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte September lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres ingedien of gerig word. Address of owner: R Levin, PO Box 886, Springs Tel Adres van eienaar: R Levin, Posbus 886, Springs Tel NOTICE 1086 OF 1989 KENNISGEWING 1086 VAN 1989 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2712 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2712 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Petrus Arnoldus Greeff, being the authorized agent of the owner of Erf 217, Troyeville, hereby give notice in terms Ek, Petrus Arnoldus Greeff, synde die gemagtigde agent of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships van die eienaar van Erf 217, Troyeville, gee hiermee inge Ordinance, 1986, that I have applied to the Johannesburg volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe City Council for the amendment of the townplanning planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Johannesburg scheme known as Johannesburg Townplanning Scheme, Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps 1979, by the rezoning of the property described above, situ beplanningskema bekend as Johannesburg dorpsbeplanningated on the corner of Bezuidenhout and Wilhelmina Street, skema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo from "Residential 4" to "Business 1". beskryf, geled op die hoek van Bezuidenhout en Wilhelmi nastraat, vanaf "Residensieel 4" na "Besigheid 1". Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Director of Planning, wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein for a period of 28 days planning, 7e Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein vir from 20 September 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Director of binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte Planning at the above address or at PO Box 39733, Braam lik by of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde I 4

57 1 Particulars 1 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER fontein 2017 within a period of 28 days from 20 September adres of by Posbus 39733, Braamfontein 2017 ingedien of ge rig word. Address of owner: Mathey & Greeff, PO Box 2636, Rand Adres van eienaar: Mathey en Greeff, Posbus 2636, Rand burg burg NOTICE 1087 OF 1989 KENNISGEWING 1087 VAN JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2711 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(0(0 VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Petrus Arnoldus Greeff, being the authorized agent of the owner of Erf 283, Blackheath Extension 3, hereby give Ek, Petrus Arnoldus Greeff, synde die gemagtigde agent notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning van die eienaar van Erf 283, Blackheath Uitbreiding 3, gee and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the hiermee ingevolge artike156(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Johannesburg City Council for the amendment of the town. Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Jo.lanning scheme known as Johannesburg Townplanning hannesburg Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging, heme, 1979, by the rezoning of the property described van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg bove, situated in Castlehill Drive, from "Residential 1" to dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die "Special' for professional suites including consulting rooms eiendom hierbo beskryf, gelee in Castlehillrylaan, vanaf for medical practitioners, specialists and dentists. "Residensieel 1" na "Spesiaal" vir professionele kamers insluitende spreekkamers vir mediese praktisyns, spesialiste Particulars of the application will lie for inspection during en tandartse. normal office hours at the office of the Director of Planning, Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein for a period of 28 days wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be from 20 September planning, 7e Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein vir ' Objections to or representations in respect of the applica n tydperk van 28 dae vanaf 20 September Besware teen tion must be lodged with or made in writing to the Director of of verto6 ten opsigte van die aansoek moet Planning at the above address or at PO Box 39733, Braam binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skriftefontein 2017 within a period of 28 days from 20 September lik by of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of by Posbus 39733, Braamfontein 2017 ingedien of ge. rig word. Address of owner: Mathey & Greeff, PO Box 2636, Rand Adres van eienaar: Mathey en Greeff, Posbus 2636, Rand burg burg ' ' NOTICE 1088 OF 1989 KENNISGEWING 1088 VAN 1989 ji POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME NO 274 POTCHEFSTROOM WYSIGINGSKEMA NO 274 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING OOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) Ek, Andre Niewoudt, synde die gemagtigde agent van die I, Andre Nieuwoudt, being the authorized agent of the eienaar van Gedeelte 1 van Erf 67, die Resterende Gedeelte owner of Portion 1 of Erf 67, the Remaining Portion of Por van Gedeelte 2 van Erf 67, Gedeelte 7 ('n gedeelte van Getion 2 of Erf 67, Portion 7 (a portion of Portion 6) of Erf 67, deelte 6) van Erf 67, die Resterende Gedeelte van Gedeelte 6 the Remaining portion of Portion 6 (a portion of Portion 2) ('n gedeelte van Gedeelte 2) van Erf 67, Gedeelte 12 (geof Erf 67, Portion 12 (a portion of Portion 2), of Erf 39, the deelte van Gedeelte 2) van Erf 39, die Resterende Gedeelte Remaining Portion of Portion 2 (a portion of Portion 1) of van Gedeelte 2 ('n gedeelte van Gedeelte 1) van Erf 39, die Erf 39, the Remaining Portion of Erf 40, hereby give notice Resterende Gedeelte van Erf 40, gee hiermee ingevolge arti in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and kel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Potchef Council of Potchefstroom for the amendment of the town stroom aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps planning scheme known as Potchefstroom Town planning beplanningskema bekend as Potchefstroom dorpsbeplan Scheme, 1980, by the rezoning of the property described ningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierabove, situated at Greyling Street and Spoelstra Avenue, bo beskryf, gelee to Greylingstraat en Spoelstralaan, van from Residential 1 to Institutional. Residensieel 1 tot Inrigting. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge by die k antoor van die Stadsklerk, Kamer 375neDkearndteoorre Vloer, Munisipale Kantore, h/v Gouws Wol en maransstraat, Potchefstroom vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 (die datum van eerste publikasie van hier of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Room 315, Third Floor, Municipal Offices, cnr Gouws and Wolmarans Streets, Potchefstroom for the period of 28 days from 20

58 3352 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 September 1989 (the date of first publication of this notice). die kennisgewing). Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte Clerk at the above address or PO Box 113, Potchefstroom lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 2520 within a period of 28 days from 20 September , Potchefstroom 2520 ingedien of gerig word. Address of owner: The Methodist Homes for the Aged, 66 Adres van eienaar: The Methodist Homes for the Aged, 66 Du Plooy Street, Potchefstroom Du Plooy Street, Potchefstroom NOTICE 1089 OF 1989 KENNISGEWING 1089 VAN 1989 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1430 SANDTON WYSIGINGSKEMA 1430 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) We, Pheiffer Marais Incorporated, being the authorised agent of the owner of Erven 298, 299, 300 and 301, Witkop Ons, Pheiffer Marais Ingelyf, synde die gemagtigde agent pen, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the van die eienaar van die Erwe 289, 299, 300 en 301, Witkop Town planning and Townships Ordinance, 1986, that we pen, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Or have applied to the Sandton Town Council for the amend donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ment of the townplanning scheme known as the Sandton ons by die Sandton Stadsraad aansoek gedoen het om die wy g Town planning Scheme 1980, by the rezoning of the property siging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Sandton described above, on Pierneef Road, from "Residential 1" to dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die "Residential 2". eiendom hierbo beskryf, geled te Pierneefweg, van "Residensieel 1" tot "Residensieel 2". Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director: Townplan Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende Bening, Civic Centre, West Street, Sandown, Sandton, for the wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stadsbe. period of 28 days from 20 September planning, Burgersentrum, Weststraat, Sandown, Sandton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the applica tion must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk at the above address or at Sandton Town Council, PO binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte Box 78001, Sandton 2146, within a period of 28 days from 20 lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus September , Sandton 2146, ingedien of gerig word. Address of agent: do Pheiffer Marais Incorporated, PO Adres van gemagtigde agent: Pheiffer Marais Ingelyf, Pos Box 2790, Randburg bus 2790, Randburg NOTICE 1090 OF 1989 KENNISGEWING 1090 VAN 1989 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 462 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 462 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGINC NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) 4 I, Francois du Plooy, being the authorized agent of the Ek, Francois du Plooy, synde die gemagtigde agent van die owner of Erf 130, Alrode South Extension 1, hereby give no eienaar van Erf 130, Alrode Suid Uitbreiding 1, gee hiermee tice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and, ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorps Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town beplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad Council of Alberton for the amendment of the townplanning van Alberton aansoek gedoen het om die wysiging van die scheme known as Alberton Town planning Scheme, 1979, by dorpsbeplanningskema bekend as Alberton dorpsbeplan the rezoning of the property described above, situated 5 Stru ningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hier ben Road, Alrode South from Commercial to Industrial 3. bo beskryf, gelee te Strubenweg.5, Alrode Suid Uitbreiding 1 van Kommersieel tot Nywerheid 3. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende genormal ofice hours at the office of the Secretary, Level 3, wone kantoorure by die kantoor van die Sekretaris, Vlak 3, Civic Centre, Alberton, for the period of 28 days from 20 Burgersentrum, Alberton vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 (the date of first publication of this notice). September 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Objections to or representations in respect of the applica of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town.Besware teen bmne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 4, Alberton 1450 lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus within a period of 28 days from 20 September , Alberton, 1450 ingedien of gerig word. Address of owner: C/o Proplan and Associates, PO Box Adres van eienaar: P/a Proplan en Medewerkers, Posbus , Alberton. 2333, Alberton 1450.

59 , zoning PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER NOTICE 1091 OF 1989 KENNISGEWING 1091 VAN 1989 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 464 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 464 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF 'KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Francois du Plooy, being the authorized agent of the owner of Erf 479, New Redruth hereby give notice in terms Ek, Francois du Plooy, synde die gemagtigde agent van die of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships eienaar van Erf 479, New Redruth gee hiermee ingevolge ar Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Council of tikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Alberton for the amendment of the town planning scheme Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Alberton known as Alberton Town planning Scheme, 1979, by the re aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplan of the property described above, situated 22 Trelawny ningskema bekend as Alberton dorpsbeplanningskema, Road, New Redruth from Residential 1 to Residential 4 with 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, an Annexure. gelee te Trelawnyweg 22, New Redruth van Residensieel 1 tot Residensieel 4 met 'n Bylae. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Secretary, Level 3, wone kantoorure by die kantoor van die Sekretaris, Vlak 3, Civic Centre, Alberton for the period of 28 days from 20 Sep Burgersentrum, Alberton vir 'n tydperk van 28 dae vanaf (the date of first publication of this notice). September 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie Member Objections to or representations in respect of the applica kennisgewing). tion must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 4, Alberton within a lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus period of 28 days from 20 September , Alberton 1450 ingedien of gerig word. Address of owner: C/o Proplan & Associates, PO Box Adres van eienaar: P/a Proplan & Medewerkers, Posbus 2333, Alberton. 2333, Alberton NOTICE 1092 OF 1989 KENNISGEWING 1092 VAN 1989 ALBERTONWYSIGINGSKEMA 463 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 463 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) Ek, Francois du Plooy, synde die gemagtigde agent van die I, Francois du Plooy, being the authorized agent of the eienaar van Erwe 567, 568, 569, 570 en 571, Raceview, gee owner of Erven 567, 568, 569, 570 and 571, Raceview, hereby hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town plan Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads ning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to raad van Alberton aansoek gedoen het om die wysiging van eke Town Council of Alberton for the amendment of the die dorpsbeplanningskema bekend as Alberton dorps wn planning scheme known as Alberton Town planning beplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eienk Scheme, 1979, by the rezoning of the property described dom hierbo beskryf, geled te Phantomstraat 6, Raceview van p above, situated 6 Phantom Street, Raceview from Govern Regering tot Residensieel 2 met 'n Bylae. ment to Residential 2 with an Annexure. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Sekretaris, Vlak 3, normal office hours at the office of the Secretary, Level 3, Burgersentrum, Alberton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 Civic Centre, Alberton, for a period of 28 days from 20 Sep September 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie tember 1989 (the date of first publication of this notice). kennisgewing). Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 4, Alberton 1450, lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus within a period of 28 days from 20 September , Alberton 1450, ingedien of gerig word. Address of owner: C/o Proplan & Associates, PO Box Adres van eienaar: P/a Proplan & Medewerkers, Posbus 2333, Alberton , Alberton NOTICE 1093 OF 1989 KENNISGEWING 1093 VAN 1989 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DORP Die Stadsraad van Sandton gee hiermee ingevolge artikel 69(6)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor pc, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig deur hom The Town Council of Sandton hereby gives notice in terms of section 69(6)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that an application to establish the township referred to in the Annexure below,

60 3354 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 has been received by it. ontvang is. I Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 206, B Block, cnr West Street and Rivonia Road, Sandton 206,13 Blok, hoek van Weststraat en Rivonialaan, vir 'n tyclfor a period of 28 days from 20 September perk van 28 dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing and in duplicate binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte to the Town Clerk at the above address or at PO Box 78001, lik en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde Sandton 2146 within a period of 28 days from 20 September adres of by Posbus 78001, Sandton 2146 ingedien of gerig word. ANNEXURE BYLAE Name of township: Gallo Manor Extension 4. Naam van dorp: Gallo Manor Uitbreiding 4. Full name of applicant: Trustees for the time being of the Irene Harrowdene Trust. Voile naam van aansoeker: Tussentydse Trustees vir die Irene Harrowdene Trust. Trustees for the time being of the Jacqueline Harrowdene Tussentydse Trustees vir die Jacqueline Harrowdene Trust. Trust. Trustees for the time being of the I W Jacobson Trust. Tussentydse Trustees vir die I W Jacobson Trust. Number of erven in proposed township: Residential 1: 18. Aantal erwe in voorgestelde dorp: Residensieel 1: 18. Description of land on which township is to be established: Part of the Remainder of the farm Harrowdene No 4 JR. Situation of proposed township: The site is located just south of the junction of the Ml/Ben Schoeman Motorway and the Eastern/Western Bypass. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan to word: 'n Deel van die Restant van die pleas Harrowdene No 4 IR. Ligging van voorgestelde dorp: Die perseel is gelee suid van die shining van die Ml/Ben Schoeman Hoofweg en die Oostelike/Westelike Verbypad. NOTICE 1094 OF 1989 KENNISGEWING 1094 VAN 1989 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2632 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2632 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 560)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Nadine A Christelis, being the authorised agent of the owner of Portion 1 of Holding 29, Victory Park Small Hold Ek, Nadine A Christelis, synde die gemagtigde agent van ings, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the iclie eienaar van Gedeelte 1 van Hoewe 29, Victory Park Town Kleinhoewes, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City Council of Johannesburg for the amend die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kenment of the town planning scheme known as Johannesburg nis dat ek by die Stadsraad van Johannesburg aansoek ge Town doen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema planning Scheme, 1979, by the rezoning of the proper bekend as Johannesburg ty described above, situated on Rustenberg Road and Second dorpsbeplanningskema, 1979, deur Avenue, from "Special" for Milk Depot and ancillary uses to die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee op "Special" for Milk Depot and ancillary uses subject to Rustenbergweg en Tweedelaan van "Spesiaal" vir 'n Melk Depot en ondergeskikte gebruike tot "Spesiaal" vir 'n Melk amended conditions. Depot en ondergeskikte gebruike onderworpe aan veran derde voorwaardes. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director of Planning, Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Johannesburg Civic Centre, Loveday Street Extension, wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be Braamfontein, for a period of 28 days from 20 September planning, Johannesburg Burgersentrum, Lovedaystraat Uitbreiding, Braamfontein, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Director of Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Planning at the above address or at PO Box 30733, Braam binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte fontein 2017 within a period of 28 days from 20 September lik by die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of of gerig word by Posbus 30733, Braamfontein 2017 ingedien 4 Address of owner: C/o Rohrs Nichol de Swardt and Dyus, Adres van eienaar: P/a Rohrs Nichol de Swartdt en Dyus, Posbus 800, Sunninghill PO Box 800, Sunninghill 2157.

61 PROVINCIAL GAZE! It, 20 SEPTEMBER NOTICE 1095 OF 1989 KENNISGEWING 1095 VAN 1989 HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLE WYSIGINGSKE SCHEME MA NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 45(1) OF THE TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS TIKEL 45(1) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) PLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) I, Nadine A Christelis, being the authorised agent of the owner of Portion 57 (a portion of Portion 9) of the farm Wit Ek, Nadine A Christelis, synde die gemagtigde agent van poort No 406 JR, hereby give notice in terms of section 45(1) die eienaar van Gedeelte 57 ('n gedeelte van Gedeelte 9) van of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I die plaas Witpoort No 406 JR, gee hiermee ingevolge artikel have applied to the Department of Local Government, Hou 45(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, sing and Works for the amendment of the townplanning 1986, kennis dat ek by die Departement van Plaaslike Bescheme known as Halfway House and Clayville Townplan stuur, Behuising en Werke, aansoek gedoen het om die wysi ning Scheme, 1976, by the rezoning of the property described ging van die dorpsbeplanningskema bekend as Halfway above, situated off the P66 1 Road south of the Olifantsfon House en Clayville dorpsbeplanningskema, 1976, deur die tein intersection from "Agricultural" to "Special" for the hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee aan die purpose of a shop and a home for the mentally retarded and P66 1 Straat suid van die Olifantsfontein interseksie van purposes incidental thereto. "Landbou" tot "Spesiaal" vir doeleindes van 'n winkel en 'n tehuis vir die verstandelik vertraagdes en doeleindes in ver lb band daarmee. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Local Government Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge Affairs Council, 320 Bosman Street, Pretoria for a period of wone kantoorure by die kantoor van die Raad op Plaaslike 28 days from 20 September Bestuursaangeleenthede, 320 Bosman Straat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Local Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Affairs Council at the above address or at PO binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte 1775, Pretoria 0001 within a period of 28 days from 20 BoxGovernment September lik by die Raad op Plaaslike Bestuursaangeleenthede, by bo vermelde adres of by Posbus 1775, Pretoria, 0001, ingedien ofgerig word. Address of owner: C/o Rohrs Nichol de Swardt & Dyus, Adres van eienaar: p/a Rohrs Nichol de Swardt & Dyus, PO Box 800, Sunninghill Posbus 800, Sunninghill, NOTICE 1096 OF 1989 KENNISGEWING 1096 VAN 1989 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2713 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2713 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM TOWN WYSIGING PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(0 VAN DIE ORDONNANSIE OP HIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 (Regulation 11(2)) BYLAE 8 (Regulasie 11(2)) I, Stephen Colley Jaspan, being the authorized agent of the Ek, Stephen Colley Jaspan, synde die owner of Remaining Extent of Erf gemagtigde agent 93, Linden Township, van die eienaar van die Restante Gedeelte van hereby give notice in Erf terms of section 56(1)(b)(0 of the 93, dorp Town Linden, gee hiermee ingevolge artike156(1)(b)(i) van die Or planning and Townships Ordinance, 1986, that I have donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, applied to the City Council of Johannesburg for the amendek by die Grootstadsraad van Johannesburg aansoek gedoen kennis dat ment of the town planning scheme known as Johannesburg Town het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend planning Scheme, 1979, by the rezoning of the proper as Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, deur die herty described above, situated at 68 First Street, Linden Town sonering ship, from "Residential 1" van die eiendom hierbo beskryf, gelee to Eerste to "Residential 2" subject to straat 68, dorp Linden, van "Residensieel 1" tot "Residencertain conditions as indicated in the scheme clauses. sieel 2" onderhewig aan sekere voorwaardes sons in die skemaklousules aangedui is. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Civic Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Centre, Braamfontein, Johannesburg, Room 758, for the wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger period of 28 days from 20 September sentrum, Braamfontein, Johannesburg, Kamer 758, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet be lodged with or made in writing to the Town p binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 1049, Johannesburg, lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus

62 3356 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 within a period of 28 days from 20 September , Johannesburg 2000, ingedien of gerig word. Address of owner: do Rosmarin and Associates, Sher Adtes van eienaar: p/a Rosmarin en Medewerkers, Sher borne Square, 5 Sherborne Road, Parktown borne Square, Sherborneweg 5, Parktown NOTICE 1097 OF 1989 KENNISGEWING 1097 VAN 1989 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 3428 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3428 KENNISGEWING VAN AANSOEIC OM WYSTGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) Ek, Johannes du Plessis, synde die gemagtigde agent van I, Johannes du Plessis, being the authorised agent of the die eienaar van Erf 1472, Arcadia, Pretoria, gee hiermee in owner of Erf 1472, Arcadia, Pretoria, hereby give notice in gevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps Council of Pretoria for the amendment of the townplanning beplanningskema bekend as die Pretoria Dorps scheme known as the Pretoria Town planning Scheme, 1974, beplanningskema, 1974, deur die hersonering van die by the rezoning of the property described above, situated to eiendom hierbo beskryf, gelee ten suide van en aangrensend the south of and adjacent to Pretorius Street, between Bea aan Pretoriusstraat, tussen Beatrix en Hamiltonstraat van trix and Hamilton Streets from Use Zone XIV, Special for "Gebruiksone XIV, Spesiaal" vir "Besigheidsgeboue" en business buildings and professional rooms (FSR 2,7) to Use Professionele Kamers (VRV 2,7) tot "Gebruiksone Zone XIV, Special for business buildings, with inclusion of Spesiaal vir besigheidsgeboue met inbegrip van professionel professional rooms and places of refreshment with inclusion kamers en verversingsplekke met inbegrip van kleinhandel in of retail trade in ancillary consumer products (perculators, aanverwante verbruikersgoedere (perkuleerders, koffie coffee beans, etc) subject to the existing FSR (2,7) with re bone, ens.) onderhewig aan die bestaande VRV (2,7) met tention of definitions, floor space restrictons i.t.o. place of behoud van definisies, vloeroppervlakte beperkings ten oprefreshment (220 m2) and related retail trade (20 m2), addit sigte van verversingsplek (220 m2) en aanverwante kleinhan ional land uses with consent of the City Council and other del (20 m2), addisionele grondgebruike met toestemming van amendments. die Stadsraad en ander wysigings. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the City Secretary, Room wone kantoorure by die Stadsekretaris, Kamer 3024, Wes 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, blok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk for a period of 28 days from 20 September van 28 dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the City Sec binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte retary, at the above address or at PO Box 440, Pretoria, lik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by 0001, within a period of 28 days from 20 September Posbus 440, Pretoria, 0001 ingedien of gerig word. Address of agent: Tino Ferero Town and Regional Plan Adres van agent: Tino Ferero Stads en Streekbeplanners, ners, 73 Kariba Street, Lynnwood Glen Karibastraat 73, Lynnwood Glen XIV.' NOTICE 1098 OF 1989 KENNISGEWING 1098 VAN KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 198 KEMPTON PARK WYSIGINGSKEMA I, Pieter Venter, being the authorized agent of the owner Ek, Pieter Venter, synde die gemagtigde agent van die of Erf 950, Birchleigh North Extension 2, Kempton Park, eienaar van Erf 950, Birchleigh Noord Uitbreiding 2, Kemp hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the ton Park, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I have Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis applied to the Town Council of Kempton Park for the dat ek by die Stadsraad van Kempton Park aansoek gedoen amendment of the town planning scheme known as Kempton het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend Park Town planning Scheme, 1987, by the rezoning of the as Kempton Parkdorpsbeplanningskema, 1987, deur die property described above, situated on Mooifontein Avenue, hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee to Mooi from "Municipal" to "Business 3" subject to certain condi fonteinweg van "Munisipaal" tot "Besigheid 3" onderworpe tions as contained in the Annexures. aan sekere voorwaardes soos uiteengesit in die Bylae. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 151, cnr Margaret and Long Streets, Kempton Park, for the 151, h/v Margaretlaan en Longstraat, Kempton Park vir 'n period of 28 days from 20 September tydperk van 28 dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tions must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 13, Kempton Park, lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 1620, within a period of 28 days from 20 September , Kempton Park, 1620, ingedien of gerig word. Address of agent: Terraplan Associates, PO Box 1903, Adres van agent: Terraplan Medewerkers, Posbus 1903, Kempton Park, Kempton Park, 1620.

63 , PRETORIA PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER INOTICE 1099 OF 1989 KENNISGEWING 1099 VAN 1989 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3425 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3425 I, Johannes Martinus van Wyk and/or Sonja le Roux, be Ek, Johannes Martinus van Wyk en/of Sonja le Roux, syn ing the authorised agent of the owners of Erven 1489, 1490, de die gemagtigde agent van die eienaars van Erwe 1489, 1491 and 1492, Faerie Glen Extension 6, hereby give notice 1490, 1491 en 1492, Faerie Glen Uitbreiding 6, gee hiermee in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town Planning and ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorps Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that I beplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986) ken have applied to the City Council of Pretoria for the amend nis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het ment of the Town planning Scheme known as Pretoria Town om die wysiging van die dorpsbeplanningskema, bekend as planning Scheme, 1974, by the rezoning of the properties de Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering scribed above, situated at the intersection of Selikats Cause van die eiendomme hierbo beskryf, gelee op die kruising van way and Alaska Road, from "Residential 1" to "Special" for Selikats Causeway en Alaskaweg, van "Residensieel 1" na purposes of shops and offices. The building to be erected will "Spesiaal" vir doeleindes van winkels en kantore. Die gebou be on all four erven and shall not exceed one storey in height. wat opgerig staan to word sal oor al vier eiendomme opgerig word en slegs uit een verdieping bestaan. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the City Secretary, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre for a period of 28 days from 20 September toria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the City Sec binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte etary at the above address or at PO Box 440, Pretoria, 0001, lik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by I ithin a period of 28 days from 20 September Posbus 440, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Address of owner: Van Wyk and Partners, PO Box 12320, Adres van eienaar: Van Wyk en Vennote, Posbus 12320, Clubview, Clubview, NOTICE 1100 OF 1989 KENNISGEWING 1100 VAN 1989 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3423 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3423 I, Michael Vincent van Blommestein, being the authorised Ek, Michael Vincent van Blommestein, synde die gemag agent of the owner of Erf 26 Trevenna hereby give notice in tigde agent van die eienaar van Erf 26, Trevenna, gee hierterms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and mee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads Council of Pretoria for the amendment of the town planning raad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van scheme known as Pretoria Town planning Scheme, 1974, by die dorpsbeplanningskema bekend as Pretoria dorpsbeplan the rezoning of the property described above, situated on the ningskema, 1974, deur die hersonering van die eiendom hier north eastern corner of Esselen and Meintjies Streets and bo beskryf, gelee op die noord oostelike hoek van Esselen en which forms part of the proposed City Lake Scheme, from Meintjiesstraat en wat deel uitmaak van die Stadsmeer Ske "General Business' to "General Business" subject to ma, van "Algemeen Besigheid" na "Algemeen Besigheid" amended conditions which include and increase in FSR, co onderworpe aan gewysigde voorwaardes wat 'n verhoging in verage and height.. VRV, hoogte en dekking insluit. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, 3204, 3rd Floor, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria for Kamer 3204, 3de Vloer, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre the period of 28 days from 13 September toria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September the application will lie for inspection during 'nparticulars ormal office of hours at the office of the City Secretary, Room Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte lik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Objections to or representations in respect of the applica tion must be lodged with or made in writing to the City Secretary at the above address or at PO Box 440, Pretoria, 0001 within a period of 28 days from 13 September Address of agent: Van Blommestein & Associates, PO Adres van eienaar: p/a Van Blommestein en Genote, Pos Box 17341, Groenkloof, bus 17341, Groenkloof, NOTICE 1101 OF 1989 KENNISGEWING 1101 VAN 1989 REGION AMENDMENT SCHEME NO 1144 PRETORIASTREEKWYSIGINGSKEMA NO 1144 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(2)(a) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS TIKEL 56(2)(a) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) BEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) The Town Council of Verwoerdburg, hereby gives notice in terms of section 56(2)(a) of the Town planning and Towns Die Stadsraad van Verwoerdburg gee hiermee ingevolge hips Ordinance, 1986, that J van der Merwe has applied for artikel 56(2)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en IIthe rezoning of Erven 1 and 3 Zwartkop Extension No 4 in Dorpe, 1986, kennis dat J van der Merwe aansoek gedoen order to increase the height restriction applicable on the bet om die hersonering van Erwe 1 en 3, Sunderland Ridge,

64 3358 PRO VINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 properties. ten einde die hoogtebeperking op die eiendomme te ver 4 hoog. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Department of Town Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende geplanning of the Town Council of Verwoerdburg for a period of 28 days from September 13,1989. wone kantoorure by die Departement Stadsbeplanning van die Stadsraad van Verwoerdburg vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September Objections to or representations must be lodged or made Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet in writing to the Department Town planning of the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte Council of Verwoerdburg, PO Box 14013, Verwoerdburg, or lik by of tot die Departement Stadsbeplanning van die Stads at Mr J van der Merwe, PO Box 28634, Sunnyside, 1032 with raad van Verwoerdburg, Posbus 14013, Verwoerdburg of by in a period of 28 days from September 13,1989. mnr J van der Merwe, Posbus 28634, Sunnyside 0132 inge dien ofgerig word. J van der Merwe, PO Box 28634, Sunnyside, Pretoria, J van der Merwe, Posbus 28634, Sunnyside, Pretoria, NOTICE 1102 OF 1989 KENNISGEWING 1102 VAN 1989 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 1143 PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA 1143 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(2)(a) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS TIKEL 56(2)(a) VAN DIE ORDONNANSIE OP ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) BEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 1 DORPS. VAN 1986) The Town Council of Verwoerdburg, hereby gives notice Die Stadsraad van Verwoerdburg gee hiermee ingevolge in terms of section 56(2)(a) of the Townplanning and Town artikel 56(2)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en ships Ordinance, 1986, that J van der Merwe has applied for Dorpe, 1986, kennis dat J van der Merwe aansoek gedoen the rezoning of Erf 803 Zwartkop Extension No 4, from het om die hersonering van Erf 803, Zwartkop Uitbreiding "Special Residential" to "Special" for offices and business No 4, vanaf "Spesiale Woon" na "Spesiaal" vir doeleindes buildings. van kantore en besigheidsgeboue. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Department of Town wone kantoorure by die Departement Stadsbeplanning van planning of the Town Council of Verwoerdburg for a period die Stadsraad van Verwoerdburg vir 'n tydperk van 28 dae of 28 days from September 13,1989. vanaf 13 September Objections to or representations must be lodged or made Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet in writing to the Department Town planning of the Town binne tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte Council of Verwoerdburg, PO Box 14013, Verwoerdburg, or lik by of tot die Departement Stadsbeplanning van die Stads at Mr J van der Merwe, PO Box 28634, Sunnyside, 0132 with raad van Verwoerdburg, Posbus 14013, Verwoerdburg of by in a period of 28 days from 13 September mnr J van der Merwe, Posbus 28634, Sunnyside, 0132, inge dien of gerig word. J van der Merwe, PO Box 28634, Sunnyside, 0132, Pre J van der Merwe, Posbus 28634, Sunnyside, 0132, Pretoria. toria. NOTICE F1989 KENNISGEWING 1103 VAN 1989 PRETORIA STREEKWYSIGINGSKEMA 1142 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 1142 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TIKEL 56(2)(a) VAN DIE ORDONNANSIE 15 VAN TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 1986) 56(2)(a) OF THE TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986, (ORDINANCE 15 OF 1986) Die Stadsraad van Verwoerdburg gee hiermee ingevolge artikel 56(2)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat J van der Merwe aansoek gedoen The Town Council of Verwoerdburg, hereby gives notice het om die hersonering van Erf 108 Sunderland Ridge Uit in terms of section 56(2)(a) of the Town Planning and Town breiding No 1 ten einde die gebruik te wysig vanaf "Spesiaal" ships Ordinance, 1986, that J van der Merwe has applied for na "Spesiaal" vir Nywerheids, Kommersiele doeleindes en the rezoning of Erf 108 Sunderland Ridge Ext No 1 from vir doeleindes van winkels, kantore en professionele kamers "Special" to "Special" for Industrial, Commercial Uses and en sodanige ander doeleindes soos deur die Raad goedgefor purposes of shops, offices and professional suites and keur. other purposes as may be approved by the Council. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die Departement Stadsbeplanning van normal office hours at the office of the Department of Town die Stadsraad van Verwoerdburg vir 'n tydperk van 28 dae Planning of the Town Council of Verwoerdburg for a period vanaf 13 September of 28 days from 13 September Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf Objections to or representations must be lodged or made 13 September 1989 skrifte in writing to the Department Town Planning of the Town lik by of die Departement Stadsbeplanning van die Stadsraad Council of Verwoerdburg, PO Box 14013, Verwoerdburg, or van Verwoerdburg Posbus 14013, Verwoerdburg.of by.mnr J 4 at Mr J van der Merwe, PO Box 28634, Sunnyside 0132 withvan der Merwe, Posbus 28634, Sunnyside 0132 ingedien of

65 1 hips PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER in a period of 28 days from 13 September J van der Merwe, PO Box 28634, Sunnyside, Pretoria gerig word. J van der Merwe, Posbus 28634, Sunnyside, Pretoria NOTICE 1104 OF 1989 KENNISGEWING 1104 VAN 1989 PRETORIA PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME STREEKWYSIGINGSKEMA KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(2)(a) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPS 56(2)(a) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS BEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 ORDINANCE, 1986, (ORDINANCE 15 OF 1986) VAN 1986) The Town Council of Verwoerdburg, hereby gives notice Die Stadsraad van Verwoerdburg gee hiermee ingevolge in terms of section 56(2)(a) of the Town Planning and Towns artikel 56(2)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Ordinance, 1986, that J van der Merwe has applied for Dorpe, 1986, kennis dat J van der Merwe aansoek gedoen the rezoning of Erf 811 Zwartkop Extension No 4 from het om die hersonering van Erf 811 Zwartkop Uitbreiding No "Special Residential" to "Special" for Commercial Purposes 4 vanaf "Spesiale Woon" na "Spesiaal" vir Kommersiele and such other purposes as may be approved by the Council doeleindes en sodanige ander doeleindes as waartoe die in writing. Stadsraad skriftelik mag toestem. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge wone kantoorure by die Departement Stadsbeplanning van die Stadsraad van Verwoerdburg vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September Particulars of the application will lie for inspection during rmal office hours at the office of the Department of Town of the Town Council of Verwoerdburg for a period 28 days from 13 September, Banning Objections to or representations must be lodged or made Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet in writing to the Department Town Planning of the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 13 September 1989 skrifte Council of Verwoerdburg, PO Box 14013, Verwoerdburg, or lik by of die Departement Stadsbeplanning van die Stadsraad at Mr J van der Merwe, PO Box 28634, Sunnyside 0132 with van Verwoerdburg Posbus 14013, Verwoerdburg of by mnr. J in a period of 28 days from 13 September van der Merwe, Posbus 28634, Sunnyside 0132 ingedien of gerig word. J van der Merwe, PO Box 28634, Sunnyside, Pretoria J van der Merwe, Posbus 28634, Sunnyside, Pretoria NOTICE 1105 OF 1989 KENNISGEWING 1105 VAN 1989 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 1/649 BOKSBURG WYSIGINGSKEMA 1/649 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) We, Evert Phillippus Botha and Anna Maria Botha, being the owners of Portion 45 of Ed 1357 Atlasville Extension 1 Ons, Evert Phillippus Botha en Anna Maria Botha synde Township hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of die eienaars van Gedeelte 45 van Erf 1357 Atlasville Uitbreithe Town planning and Townships Ordinance, 1986, that we ding 1 Dorpsgebied gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) e applied to the Town Council of Boksburg for the van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, 4y endment of the town planning scheme known as as Boks kennis dat ons by die Stadsraad van Boksburg aansoek gerg Town Planning Scheme 1, 1946, by the rezoning of the doen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema be described above, situated at 57 Nightingale Road, kend as Boksburg Dorpsaanlegskema 1, 1946 deur die Atlasville Extension 1, Boksburg from "Special Residential" hersonering van die eiendom hierbo beskryf, geled to Night to "Special" for places of refreshment, shops, dwelling units, ingaleweg 57, Atlasville Uitbreiding 1, Boksburg van "Spedry cleaners and offices. siale Woon" tot "Spesiaal" vir verversingsplekke, winkels, wooneenhede, droogskoonmakers en kantore. Besonder Particlars of the application will lie for inspection during hede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoor normal office hours at the office of the Town Clerk, Civic ure by die kantoor van die Stadsklerk, Burgersentrum, Centre, Trichardts Road, Boksburg for the period of 28 days Trichardtsweg, Boksburg vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 from 20 September September 'property Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989, Clerk at the above address or at PO Box 215, Boksburg, 1460 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by within a period of 28 days from 20 September Posbus 215, Boksburg, 1460 ingedien of gerig word. Address of owner: PO Box 16036, Atlasville Adres van eienaar: Posbus 16036, Atlasville NOTICE 1106 OF 1989 KENNISGEWING 1106 VAN 1989 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3413 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 3413 I, Frans Jakob Venter being the owner of Erf 155 Doom Ek, Frans Jakob Venter synde die eienaar van Erf 155, poort hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Doompoort gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordon k 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Pre nansie 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pre toria for the amendment of the town planning scheme in op toria aansoek gedoen het om die wysiging van die eration known as Pretoria Town planning Scheme, 1974 by dorpsbeplanningskema in werking bekend as Pretoria dorps

66 3360 PRO VINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 the rezoning of the property described above, situated at 785 Airportroad from "Special Residential" to "Special" for a Veterinary Clinic hospital and a dwelling unit. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 3024,, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre toria, vir 'n tydperk Wesblok28 van dae vanaf 20 September 1989 (die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the City Secretary, Room 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for the period of 28 days from 20 September 1989 (the date of first publication of this notice). beplanningskema, 1974 deur die hersonering van die eienl dom hierbo beskryf, gelee te Airportweg 785 van "Spesiale Woon" tot "Spesiaal" vir 'n dierekliniek/ hospitaal en 'n woonhuis. Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the City Sec binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte retary at the above address or at PO Box 440, Pretoria, 0001 lik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by within a period of 28 days from 20 September Posbus 440, Pretoria, 0001 ingedien of gerig word. Address of owner: PO Box 12728, Onderstepoort Adres van eienaar: Posbus 12728, Onderstepoort NOTICE 1107 OF KENNISGEWING 1107 VAN 1989 EDENVALE AMENDMENT SCHEME 190 EDENVALE WYSIGINGSKEMA 190 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING 56(1)(b)(0 OF THE TOWN PLANNING AND TOWN VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE ( "4 DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNA p SIE 15 VAN 1986) We, Mr Desmond Dirkie Main and Mrs Jennifer Barbara Main being the owners of Portion 7 of Erf 118, Edendale Ons, Mnr Desmond Dirkie Main en Mev Jennifer Barbara hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Main, synde die eienaars van Gedeelte 7 van Erf 118, Eden Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that we dale gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Or have applied to the Edenvale Town Council for the amend donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ment of the town planning scheme known as Edenvale ons by die Edenvale Stadsraad aansoek gedoen het om die Town planning Scheme 1980 by the rezoning of the property wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Edenvale described above, situated at 69 Voortrekker Avenue, Eden Dorpsbeplanningskema 1980 deur die hersonering van die dale 1610 from "Business 1" and "Residential 1" to "Busi eiendom hierbo beskryf, gelee te Voortrekkerstraat 69, ness 1" only. Edendale 1610 van "Besigheid 1" en "Residensieel 1" tot slegs "Besigheid 1". Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 316, Edenvale Town Council, cnr Hendrik Potgieter Street 316, Edenvale Stadsraad, h/v Hendrik Potgieterstraat en Van and Van Riebeeck Avenue, Edenvale for a period of 28 days Riebeecklaan, Edenvale vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 from 20 September September Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town ' binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20 September 1989 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 25, Edenvale, 1610 lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus within a period of 28 days from 20 September , Edenvale 1610 ingedien of gerig word.. Address of owner: C/o Swaziland Spares and Equipment, Adres van eienaar: P/a Swaziland Spares and Equipm 1 69 Voortrekker Avenue, Edendale Voortrekkerlaan 69, Edendale NOTICE 1108 OF 1989 KENNISGEWING 1108 VAN 1989 Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend ge maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Annlin Uitbreiding 23 Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have been officially established in terms of that subsection in the undermentioned portion of Annlin Extension 23 Township. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Annlin Uitbreiding 23 Dorp (Algemene Plan LG No Annlin Extension 23 Township (General Plan SG No.16634/1985) A6634/1985) Index: Reference Marks: Annlin Extension 23 Township Inhoudsopgawe: Versekeringsmerke: Annlin Uitbreiding 23 Dorp. NOTICE 1109 OF 1989 KENNISGEWING 1109 VAN 1989 The following notice is published for general information: Surveyor General Surveyor General's Office Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria 4

67 , PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER I Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die been officially established in terms of that subsection in the Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend geundermentioned portion of Buccleuch Township. maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Buccleuch Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subar Town where reference marks have been established: tikel. Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Buccleuch Township. (Portions 1 to 25 of Erf 93) (General Plan SG No A10824/1983) Buccleuch Dorp. (Gedeeltes 1 tot 25 van Erf 93) (Alge mene Plan LG No A10824/1983) D J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG SurveyorGeneral Landmeter Gene ra al Pretoria, 20 September Pretoria, 20 September Index: Inhoudsopgawe: Refence Marks: Buccleuch Township. Versekeringsmerke: Buccleuch Dorp. I NOTICE 1110 OF 1989 KENNISGEWING 1110 VAN 1989 The following notice is published for general information: SurveyorGeneral Surveyor General's Office Pretoria Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend ge maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Rosslyn Oos Uitbreiding 2 Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have been officially established in terms of that subsection in the undermentioned portion of Rosslyn Oos Extension 2 Town ship.. Town where reference marks have been established: Rosslyn Oos Extension 2 Township. (General Plan SG No A7283/1984) DJJ VAN RENSBURG Surveyor General ' Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Rosslyn Oos Uitbreiding 2 Dorp. (Algemene Plan LG No A7283/1984) D J J VAN RENSBURG Landmeter Genera al Pretoria, 20 September Pretoria, 20 September Index: Inhoudsopgawe: Reference Marks: Rosslyn East Extension 2 Township. Versekeringsmerke: RosslynOos Uitbreiding 2 Dorp. NOTICE 1111 OF 1989 KENNISGEWING 1111 VAN 1989 The following notice is published for general information: Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting Surveyor gepubliseer: General Surveyor General's Office Landmeter generaal 0 Pretoria Kantoor van die Landmeter generaal Notice Pretoria is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die I been officially established in terms of that subsection in the Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bek endgeundermentioned portion of The Woodlands Township. maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van The Woodlands Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie Town where reference marks have been established: subartikel. The Woodlands Township. (General Plan SG No Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: A3066/1986). The Woodlands Dorp. (Algemene Plan LG No A3066/1986). DJJ VAN RENSBURG D J J SurveyorGeneral VAN RENSBURG Pretoria, 20 September Landmeter Generaal Pretoria, 20 September Index: Reference Marks: The Woodlands Township. Inhoudsopgawe: Versekeringsmerke: The Woodlands Dorp. NOTICE 1112 OF 1989 KENNISGEWING 1112 VAN The following notice is published for general information: Surveyor General Surveyor General's Office Pretoria Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria

68 3362 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die 4 Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend gebeen officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Bedfordview Extension 396 Bedfordview Uitbreiding 396 Dorp amptelik opgerig is inge Township. volge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Bedfordview Extension 396 Township. (General Plan SG No A4086/1989) Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Bedfordview Uitbreiding 396 Dorp. (Algemene Plan LG No A4086/1989) D J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG SurveyorGeneral Landmeter Generaal Pretoria, 20 September Pretoria, 20 September Index: Inhoudsopgawe: Reference marks: Bedfordview Extension 396 Township. Versekeringsmerke: Bedfordview Uitbreiding 396 Dorp. NOTICE 1113 OF 1989 KENNISGEWING 1113 VAN 1989 ' The following notice is published for general information: Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting Surveyor gepubliseer: General Surveyor General's Office Landinetergeneraal Pretoria Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die been officially established in terms of that subsection in the. Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekendge undermentioned portion of Brits Extension 41 Township. maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Brits Uitbreiding 41 Dorp amptelik opgerig is ingevolge daar die subartikel. Brits Extension 41 Township. (General Plan SG No Dom waar versekeringsmerke opgerig is: A4360/1989). Brits Uitbreiding 41 Dorp. (Algemene Plan LG No D J J VAN RENSBURG A4360/1989). SurveyorGeneral D JJ VAN RENSBURG Landmeter Pretoria, 20 September generaal Pretoria, 20 September Index: Inhoudsopgawe: Reference Marks: Brits Extension 41 Township. Versekeringsmerke: Brits Uitbreiding 41 Dorp. 411 NOTICE 1114 OF 1989 KENNISGEWING 1114 VAN 1989 The following notice is published for general information: Surveyor Surveyor General General's Office Landmetergeneraal Pretoria Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend ge maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Victory Park Uitbreiding 29 Dorp amptelik opgerig is Ingevolge daardie subartikel. Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have been officially established in terms of that subsection in the undermentioned portion of Victory Park Extension 29 Township. Town where reference marks have been established: Victory Park Extension 29 Township. (General Plan SG No A4078/1989) D J J VAN RENSBURG SurveyorGeneral Pretoria, 20 September Index: Reference Marks: Victory Park Extension 29 Township. Versekeringsmerke: Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Victory Park Uitbreiding 29 Dorp. (Algemene Plan LO No A4078/1989) D J J VAN RENSBURG Landmeter Generaal Pretoria, 20 September Inhoudsopgawe: Victory Park Uitbreiding 29 Dorp. NOTICE 1115 OF 1989 KENNISGEWING 1115 VAN 1989 The following notice is published for general information: Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting Surveyor General gepubliseer: Surveyor General's Office Landmetergeneraal Pretoria Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act '9 of 1927) that reference marks Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die l have been officially established in terms of that subsection in Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend ge

69 0 I I 1 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER 'the undermentioned portion of Hughes Extension 4 Town maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van ship. Hughes Uitbreiding 4 Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Hughes Extension 4 Township. (General Plan SG No Hughes Uitbreiding 4 Dorp. (Algemene Plan LG No A4375/1989) A4375/1989) D J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG Surveyor General Landmeter Generaal Pretoria, 20 September 1989 Pretoria, 20 September liev Reference Index: Reference Marks: Hughes Extension 4 Township Inhoudsopgawe: Versekeringsmerke: Hughes Uitbreiding 4 Dorp. NOTICE 1116 OF 1989 KENNISGEWING 1116 VAN 1989 The following notice is published for general information: Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: SurveyorGeneral Surveyor General's Office Landmetergeneraal Pretoria Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of e Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die e been officially established in terms of that subsection in Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend gee undermentioned portion of Sunninghill Extension 43 maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Township. Sunninghill Uitbreiding 43 Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Sunninghill Extension 43 Township. (General Plan SG No Sunninghill Uitbreiding 43 Dorp. (Algemene Plan LG No A4382/1989) A4382/1989) D J J VAN RENSBURG SurveyorGeneral Pretoria, 20 September Pretoria, 20 September D J J VAN RENSBURG LandmeterGeneraal Index: Inhoudsopgawe: Marks: Sunninghil Extension 43 Township. Versekeringsmerke: Sunninghill Uitbreiding 43 Dorp. i I

70 i 3364 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER Notices by Local Authorities Plaaslike Bestuurskennisgewings I LOCAL AUTHORI't Y NOTICE 2532 die bepalings van artikel 4 van genoemde Or klousules met 'n gewysigde stel skemaklousules. donnansie, 'n versoekskrif tot die Minister van TOWN COUNCIL OF BENONI Plaaslike Bestuur en Behuising, Volksraad gerig Venvysing: 16/2/271/1081. het om 'n pad, sons in die meegaande skedule P.1 GEERS omskryf, vir openbare paddoeleindes to prolda PROCLAMATION OF A ROAD OVER Stadsklerk meer. PORTION 286 OF THE FARM KLEINFON 6 September 1989 TEIN 67 IR, BENONI 'n Afskrif van die versoekskrif en die diagram 13 wat daarby aangeheg is, 18 gedurende gewone kantoorure in die kantoor van die Stadsekreta Notice is hereby given in terms of section 5 ol ris, Adrninistratiewe Gebou, Munisipale Kan the Local Authorities Roads Ordinance, 1904 tore, Elstonlaan, Benoni, ter insae. LOCAL AUTHORITY NOTICE 2638 (Ordinance 44 of 1904), that the Town Council of Benoni has, in terms of section 4 of the said Iedereen wat enige beswaar het teen die pro TOWN COUNCIL OF BENONI 1 Ordinance, petitioned the Minister of Local klamasie van die betrokke pad meet sodanige Government and Housing, House of Assembly, beswaar skriftelik, in duplikaat, voor of op 10 PROCLAMATION OF ROAD PORTIONS to proclaim a road described in the Schedule Okiober 1989 by die Hoof, Departement van OVER THE REMAINDER OF HOLDING 82 hereto, for public road purposes. Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, Admi AND HOLDING 86, KLEINFONTEIN nistrasie: Volksraad, Privaatsak X340, Pretoria AGRICULTURAL HOLDINGS EXTEN A copy of the petition and of the diagram at 0001, en die Waarnemende Stadsklerk indien. SION SETTLEMENT, BENONI tached thereto may be inspected during ordinary office hours in the office of the Town Secretary, D P CONRADIE Administrative Building, Municipal Offices, Waamemende Stadsklerk Notice is hereby given in terms of section 5 of Elston Avenue, Benoni. the Local Authorities Roads Ordinance, 1904 Administratkwe Gebou (Ordinance 44 of 1904), that the. Town Council Any interested person who is desirous of lodg Munisipale Kantore of Benoni has, in terms of section 4 of the said ing an objection to the proclamation of the road Elstonlaan Ordinance, petitioned the Minister of Local in question, must lodge such objection in writ Benoni Government and Housing, House of Assembly, ing, in duplicate, with the Head, Department of 6September 1989 to proclaim road portions described in the Local Government, Housing and Works, Ad Kennisgewing No 108/1989 Schedule hereto, for public road purposes. ministration: House of Assembly, Private Bag X340, Pretoria 0001 and the Acting Town Clerk A copy of the petition and of the diagrams aton or before 20 October [ached thereto may be inspected during ordinary SKEDULE office hours in the office of the Town Secretary, D P CONRADIE PUNTTOTPUNT BESKRYWING Administrative Building, Municipal Offices, Acting Town Clerk 'n Pad, met wisselende wydte van 16 meter tot Elston Avenue, Benoni. 20 meter, beginnende by punte A en M op die Administrative Building Any interested person who is desirous of lodg 3ostelike grens van Sedgefieldweg, Lakefield Municipal Offices Uitbreiding 21 Dorpsgebied, in 'n oostelike rig ing an objection to the proclamation of the road Elston Avenue afstand van ongeveer 77,5 ling meter vir 'n na. Benoni portions in question, must lodge such objection in writing, in duplicate, with the Head, Departpunte B en C; vandaar in 'n suidelike rigting vir 6 September 1989 ment of Long 'a afstand van 175,77 meter tot by punte E en F Government, Housing and Notice No 108/1989Works, Administration: House of Assembly, 3p die grans tussen Gedeelte 286 van die Plans SCHEDULE Kleinfontein 67 IR en Windermererylaan, Be Private Bag X340, Pretoria, 0001 and the Acting aoni Uitbreiding 10 Dorpsgebied, Benoni, soon Town Clerk on or before 27 October racer volledig aangetoon deur die letters ABC D P CONRADIE POINTTO POINT DESCRIPTION DEFGHJKLM op goedgekeurde Diagram W Acting Town Clerk No A3107/89. Administrative Building ' A road, varying. in width from 16 metres to Municipal Offices I metres, commencing at points A and M on the Elston Avenue eastern boundary of Sedgefield Road, Lakefield Benoni Extension 21 Township, in an easterly direction LOCAL AUTHORITY NOTICE September 1989 for a distance of approximately 77,5 metres to Notice No 134/1989 points B and C; thence southwards for a distance CORRECTION NOTICE of 175,77 metres to points E and F on the boun dary between Portion 286 of the Farm Kleinfon SCHEDULE tein 67 IR and Windermere Drive, Benoni Local Authority Notice No 505 dated 22 Feb Extension 10 Township, Benoni, as more fully ruary 1989 is hereby amended by substituting POINT TO POINT DESCRIPTION shown by the letters ABCDEFGHJKLM on ap scheme clauses with a new set of scheme clauses. proved Diagram SG No A3107/89. Reference: 16/2/271/1081. (a) A road portion, generally 10 metres wide, over the Remainder of Holding 82, Kleinfontein P I GEERS Agricultural Holdings Extension Settlement, Town Clerk Benoni, being a widening of Cloudy Street, indi PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING o September 1989 cated by the letters A, B, C, D, E, F and G on 2532 approved diagram SG No A9431/1984: STADSRAAD VAN BENONI Starting at points A and B on the southwest, ern boundary of Great North Road, the road PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING runs in a south westerly direction for a distance PROKLAMASIE VAN 'N PAD OOR GE 2616 of 313,98 metres to point C and D situated on DEELTE 286 VAN DIE PLAAS KLEINFON the north eastern boundary of Benoni Extension TEIN 67 IR, BENONI 23 Township, Benoni, all as more fully shown on REGSTELLINGSKENNISGEWING the said diagram. Kennis geskied hiermee, ingevolge die bepa lings van artikel 5 van die "Local Authorities. Plaaslike Bestuurskennisgewing No 505 geda (b) A road portion, 10 metres wide, over Roads Ordinance, 1904", (Ordonnansie 44 van leer 22 Februarie 1989 word hiermee gewysig Holding 86, Kleinfontein Agricultural Holdings deur die vervanging van die bestaande skema 1904), dat die Stadsraad van Benoni, ingevolge Extension Settlement, Benoni, being a widening 4

71 I Stadsklerk c PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER If Dawn Road, indicated by the letters A, B, C breiding 37 Dorpsgebied, Benoni, strek die pad 0001 en by die Stadsklerk indien nie later nie as nd D on approved diagram SG No A3746/1989: in 'n noordoostehke rigting, vir 232,16 meter 30 Oktober tangs die noordelike grens van Hoewe 86 tot by Starting at points D and C on the common punte A en B, ales soos meer volledig op ge M J HUMAN. boundary between Holding 86 and Benoni Ex noemde diagram aangetoon. Stadsklerk tension 37 Township, Benoni, the road portion Stadhuis runs.in a northeasterly direction for a distance Brakpan of 232,16 metres along the northern boundary of 13 September 1989 Holding 86 points A and B, all as more fully I LOCAL AUTHORITY NOTICE 2639 Kenrusgewing No 95/1989 shown on the said diagram. TOWN COUNCIL OF BRAKPAN PADBESKRYWING PROCLAMATION OF ROAD OVER THE In Pad, oor die algemeen 14 meter breed wat PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING FARM WITHOK 131 IR, BRAKPAN begin by Twentysecondweg, Withok Estates, 2638 vandaar oor 'n a(stand van ongeveer 30 meter in F. r 'n noordwestelike rigting oor Hoewe 549, Wit Notice is hereby given in terms of section 5 of ISTADSRAAD VAN BENONI hok Estates, soos meer volledig aangetoon op the Local Authorities Roads Ordinance, Ordi Diagram SG No A 4766/88. nance 44 of 1904, as amended, that the Town I PROKLAMASIE VAN PADGEDEELTES Council of Brakpan has petitioned the Minister f OOR DIE RESTANT VAN HOEWE 82 EN of Local Government and Housing, Adminisf HOEWE 86, KLEINFONTEIN LANDBOU tration: House of Assembly in terms section 4 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2641 HOEWES UITBREIDING NEDERSET of the aforementioned Ordinance to proclaim as TING, BENONI a public road, the road described in the Schedule' TOWN COUNCIL OF BRAKPAN attached hereto. PROCLAMATION OF ROADS OVER A Kennis geskied hiermee, ingevolge die bepa A copy of the petition and the diagram at PORTION OF THE FARM WITPOORTJE lings van artikel 5 van die "Local Authorities tached thereto may be inspected during office 117 IR, DISTRICT BRAKPAN Roads Ordinance, 1904" (Ordonnansie 44 van hours at the office of the undersigned. 4), dat die Stadsraad van Benoni, ingevolge is hereby given in terms of section bepalings van artikel 4 van genoemde Or Any interested person wishing to object to the the Local Authorities Roads NI Ordinance,Ordionnansie, 'n versoekskrif tot die Minister van proclamation of the. proposed road must lodge nance 44 of 1904,amended,that as th Town y Plaaslike Bestuur en Behuising, Volksraad gerig his objection writing duplicate with the Di Council_ of Brakpan haspeti petitioned d the Minister. het om die padgedeeltes soos in die meegaandehousingand rector: Local Government, Departement a, Works, Ad skedule omskryf, vir openbare paddoeleindes to Local Government, Housing and Works, Ad of.local Government, Assembly terms. of secproklameer. ministration: House of Assembly, Private Bag tion 4 of the aforementioned Ordinance to X340, Pretoria, 0001, and the Town Clerk not Proclaim as public roads the roads described in 'n Afskrif van die versoekskrif en die dia later than 30 October the schedule attached hereto. of gramme wat daarby aangeheg is, le gedurende gewone kantoorure in die kantoor van die Stad MJ HUMAN A copy of the petition and the diagram atsekretaris, Administratiewe Gebou, Munisipale Town Clerk tached thereto may be inspected during office Kantore, Elstonlaan, Benoni, ter insae. Town Hall Building hours at the office of the undersigned.. Brakpan Iedereen wat enige beswaar het teen die pro 13 September 1989 Any interested person wishing to objeet to the klamasie van die betrokke padgedeeltes, moat Notice No 95/1989 proclamation of the prosposed roads must lodge sodanige beswaar skriftelik, in duplikaat, voor his objection in writing in duplicate with the Di of op 27 Oktober 1989 by die Hoof, Departe rector: Local Government, p Deartment of ment van Plaaslike Bestuur, Behuising en ROAD DESCRIPTION Local Government, Housing and Works, Ad Werke, Administrasie: Volksraad, Privaatsak ministration: House, Private Bag, X340, Pretoria, 0001 en die Waarnemende A of Assemblywn Clerk not road, generally 14 metres wide commencing X340, Pretoria, 0001, and the To indien. at Twenty Second Road, Withok Estates, thence later than 30 October : proceeding for a distance of D P CONRADIE approximately 30 M I HUMAN metres in a north westerly direction across ' Town Clerk Holding 549, Withok Estates, as more fully thcl. I Waarnemende Stadsklerk Administratiewe Gebou Town Hall Building cated on Diagram SG No A4766/88. Munisipale Kantore Brakpan Elstonlaan 13 September 1989 Benoni Notice No 94/1989 I September 1989 nrusgewing No 134/1989 DESCRIPTION OF ROADS PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING A road, commencing at the northwestern SKEDULE boundary of the proclaimed Van Dyk Road, STADSRAAD VAN BRAKPAN thence proceeding in a northwesterly direction across the Remainder of Portion 3 of the farm PUNT BESKRYWINGS Witpoortje No 117 IR, approximately 222 square metres in extent to intersect with Patrys (a)'n PROKLAMASIE VAN 'N Padgedeelte, oor die algemeen PAD OOR DIE 10 meter PLAAS WITHOK 131 IR, BRAKPAN Street in the proposed Township Van Eck Park wyd, oor die Restant van Hoewe 82, Kleinfon Extension 1 situated on Portion 61 of the farm tein Landbouhoewes Uitbreiding Nedersetting, Witpoortje no 117 IR, as will more fully appear Benoni, synde 'n verbreding van Cloudystraat,. from Diagram S G No A11557/86. aangetoon deur die letters A, B, C, D, E, F en Kennis word hiermee ingevolge artikel 5 van. 2. A road, commencing at the northwestern dielocal" AuthoritiesRoads 0 ".Gop goedgekeurde diagram LG No A9431/boundary Ordinance". r.na n Or of the proclaimed Van Dyk Road, 1984: donnansie 44 van 1904,soos gewysig, gegee dat thence proceeding in 'n north westerly direction die Stadsraad van Brakpan ingevolge artikel 4 across the Remainder of Portion 3 of the farm Beginnende by punte A en B op die suid van voormelde Ordonnansie 'n versoekskrif tot Witpoortje No 117 IR, approximately 449 westelike grens van Great Northweg, strek die die Minister van Plaaslike Bestuur en Behuising, square metres in extent to intersect with Tinus pad in 'n suidwestelike rigting vir 313,98 meter Administrasie: Volksraad gerig het om die pad de Jongh Street in the proposed township Van tot by punte C en D op die noordoostelike grens beskryf in die bylae hiertoe as 'n openbare pad Eck Park Extension 1 situated on Portion 61 of van Benoni Uitbreiding 23 Dorpsgebied, Beno te proklaine.er. the farm Witpoortje No 117 IR, as will more ni, alles soos meer volledig op genoemde diafully appear from Diagram S G No A11556/86. gram aangetoon. 'n Afskrif van die versoekskrif en die diagram daarby 'n Padgedeelte, aangeheg,idgedurende 10 meter wyd, oor Hoewe i kanto PLAASLIKE orure ter (b) BESTUURSKENNISGEWING 86 Kleinfontein Landbouhoewes Uitbreiding bydie kantoor van die ondergetekende Nedersetting, Benoni, synde 'n verbreding van Dawnweg, aangetoon deur die letters A, B, C Enige belanghebbende persoon wat teen die STADSRAAD VAN BRAKPAN en D op goedgekeurde diagram LG No proklamering van die voorgestelde pad beswaar A3746/1989: wil upper, meet dit skriftelik in tweevoud by die PROKLAMASIE VAN PAAIE OOR 'N GE Direkteur: Plaaslike Bestuur, Departement van DEELTE VAN DIE PLAAS WITPOORTJE Beginnende by punte D en Cop die gemeen 117 Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, Admi IR, DISTRIK BRAKPAN skaphke grens tussen Hoewe 86 en Benoni Uit nistrasie: Volksraad, Privaatsak X340, Pretoria, Kennis word hiermee ingevolge artikel 5 van

72 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 die "Local Authorities Roads Ordinance", Or 31. LOCAL AUTHORITY NOTICE 2683 dinnansie 44 van 1904, gegee dat die Stadsraad van Brakpan ingevolge artikel 4 van voormelde Full name of applicant: Bonaero Park (Edms) NOTICE 4 OF APPLICATION FOR ESTAB Ordonnansie 'n versoekskrif tot die Minister van At LISHMENT OF TOWNSHIP Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, Admi SCHEDULE II nistrasie: Volksraad gerig het om die paaie be Number of erven in proposed to hip: (Regulation 21) skryf in die Bylae hiertoe as openbare paaie te Residential 1: 114. proklameer. The City Council of Pretoria hereby gives no Residentia12: 3. tice in terms of section 69(6)(a) of the Town 'n Afkrif van die versoekskrif en die dia planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordigramme daarby aangeheg, 18 gedurende Public Open Space: 3. nance 15 of 1986), that an application to estab kantoorure ter insae by die kantoor van die on lish the township referred to in the annexure dergetekende. Description of land on which township is to be hereto, has been received by it. established: Edge belanghebbende persoon wat teen die Particulars of the application are open to inproklamering van die voorgestelde paaie be Portion 127 of the farm Garstfontein 374 JR. spection during normal office hours at the office swaar wil opper, moet dit skriftelik in tweevoud e of the City Secretary, Room 3054, Third Floor, by die Direkteur: Plaaslike Bestuur, Departe Locality or pro townsdp: West Block, Munitoria, for a periof of 28 days ment van Plaaslike Bestuur, Behuising en from 13 September 1989 (the date of first public Werke,The township is situated on the southeastern Administrasie: Volksraad, Privaatsak side of Pretoria and is bounded on the west by ation of this notice). X340, Pretoria, 0001 en by die Stadsklerk in Moreletapark Extension 22, on the northeast by dien nie later as 30 Oktober 1989 nie. Objections to or representations in respect of Portion of the farm Garstfontein 374 JR and the application must be lodged in writing and in M J HUMAN on the south by the Remainder of Portion 13 of duplicate with the City Secretary at the above Stadslerk the farm Rietvallei 377 JR. office or posted to him at PO Box 440, Pretoria Stadhuis Reference Number: K13/10/2/ , within a period of 28 days from 13 Septem Brakpan ber September 1989 Kennisgewing No 94/1989 J N REDELINGHUIJS PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Town Clerk BESKRYWING VAN PAAIE September 1989 BYLAE SKEDULE 11 Notice No 461/ 'n Pad, beginnende by die noordwestelike (Regulasie 21) ANNEXURE grens van die geproklameerde Van Dykweg, Name of township: Apiesoewer Extension 4. vandaar in 'n noordwestelike rigting oor die KENNISGEWING VAN AANSOEK OM Restant van Gedeelte 3 van die Plaas Witpoortje STIGTING VAN DORP Full name of applicant: Cornelius Tobias No 117 IR, groot ongeveer 222 vierkante meter, Die Coetzer. Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingeom aan te sluit by Patrysstraat in die voorgestelvolge artikel 69(6)(a) van die Ordonnansie op Number of erven in proposed township: Reside dorp Van Eckpark Uitbreiding I gelee op Dorpsbeplanning en Do 1986 (Ordonnansw dential 1: 1; Residential 2: 1; or a place of public Gedeelte 61 van die Plaas Witpoortje No 11 IR, soos meer volledig aangedui op Diagram SG. No A11557/ van 1986), kennis data aansoek deur horn worship: 1. ontvang is om die dorpin die bylae hierby ge noem. te stig. 1 Description of land on which township is to be 2. 'n Pad, beginnende by die noordwestelike established: Holding 4, Wonderboom Agricul Besonderhede van die aansoek le gedurende grens van die geproklameerde Van Dykweg, tural Holdings. kantoorure by die kantoor van J die vandaar in 'n noordwestelike rigting oor die restadsekretaris, Kamer 3054, Derde Verdieping, iewone rant van Gedeelte Locality of proposed township: The property 3 van die Pleas Witpoortje No Wesblok, Munitoria, vir 'n tydperk van 28 dae is situated on Wonderboom Agricultural Holdaan117IR, te sluit by Tunis de Ionghstraat in die voor groot ongeveer 449 vierkante meter, om vanaf 13 September 1989 (die datum van eerste ings, south of and adjoining Sage Avenue, at the publikasie van hierdie kennisgewing) ter insae. 90' junction of Sage Avenue and Chervil Ave gestelde dorp Van Eckpark Uitbreiding 1 geed nue. op Gedeelte 61 van die Plaas Witpoortje No 117 Besware teen of vertoe' ten opsigte van die IR, soos meer volledig aangedui op Diagram SG aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf Reference No: 1(13/10/2/1037. No A11556/ September 1989 skriftelik en in tweevoud by 13 die Stadsekretaris by bovermelde kantoor ingedien word of aan horn by Posbus 440, Pretoria LOCAL AUTHORITY NOTICE , gepos word. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING SCHEDULE II 1 N REDELINGHLIIIS 2683 Stadsklerk KENNISGEWING VAN AANSOEK OM (Regulation 21) 13 September 1989 STIGTING VAN 'N DORP Kennisgewing 460/1989 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTAB SKEDULE II LISHMENT OF TOWNSHIP BYLAE (Regulasie 21) The City Council of Pretoria hereby gives no Naam van dorp: Moreletapark uitbreiding 31. Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee inge lice in terms of section 69(6)(a) of the Town volge artikel 69(6)(a) van die Ordonnansie op planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordi Voile naam van aansoeker: Bonaero Park Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie nance 15 of 1986), that an application to estab (Edms) Bpk. 15 van 1986), the township kennis referred to in the dat annexure 'n aansoek deur horn lish Getal erwe in voorgestelde dorp: ontvang is om die dorp in die bylae hierby gehereto, has been received by it. noem, te stig. Residensieel 1: 114. Particulars of the application are open to in Besonderhede van die aansoek Id gedurende spection during normal office hours at the office Residensieel 2: 3. gewone kantoorure by die kantoor van die of the City Secretary, Room 3054, Third Block, Munitoria, Floor, for a period West Stadsekretaris, Kamer 3054, Derde Verdieping, of 28 days Openbare Oopruimte: 3. Wesblok, Munitoria, vir 'n tydperk van 28 dae from 13 September 1989 (the date of first public Beskrywing van grond waarop dorp gestig vanaf 13 September 1989 (die datum van eerste ation of this notice). staan te word: publikasie van hierdie kennisgewing) ter insae. ' Objections to or respresentations in respect of Gedeelte 127 van die plans Garstfontein 374 the application must be lodged in writing and in JR. Besware teen of vertoe ten opsigte van die duplicate with the City Secretary at the above aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf office or posted to him at PO Box 440, Pretoria Ligging van voorgestelde dorp. 13 September 1989 skriftelik en in tweevoud by 0001, within a period of 28 days from 13 Septem die Stadsekretaris by bovermelde kantoor ingeber Die dorp is aan die suidoostekant van Pretoria dien of gerig word of aan horn by Posbus 440, gelee, word in die weste begrens deur Moreleta Pretoria 0001, gepos word. 1 N REDELINGHIJS park uitbreiding 22, in die noordooste deur Ge 13 September 1989 Town Clerk deelte 285 van die plaas Garstfontein 374 JR en I N REDELINGHULIS Notice No 460/1989 in die suide dear de Restant van Gedeelte 13 Stadsklerk van die plaas Rietvallei 377 JR. ANNEXURE Verwysingsnommer: K13/10/2/ September 1989 Name of township: Moreletapark Extension 13 Kennisgewing No 461/1989 I 4 4

73 a PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER BYLAE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING lication of this notice. I 2686 Naam van dorp: Apiesoewer Uitbreiding 4. Date of first publication: 13 September ' Voile naam van aansoeker: Cornelius Tobias KENNISGEWING VAN AANSOEK OM Description of land: Portion 84 of the farm Coetzer. STIGTING VAN DORP Zandspruit I Q Transvaal. Gent erwe in voorgestelde dorp: Residensieel A division in two portions of 0,3835 hectare, 1: 1; Residensieel 2: I; of 'n plek vir openbare SKEDULE II and 2,3722 hectare respectively. godsdiensoefening: 1. TOWN CLERK (Regulasie 21) Beskrywing van grond waarop dorp gestig 13 staan te word: Hoewe 4, Wonderboom landbou September 1989 hoewes. Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee Inge Notice No 93/1989 volge artikel 69(6)(a) van die Ordonnansie op Ligging van voorgestelde dorp: Die eiendom Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie is gelee te Wonderboom landbouhoewes, suid : 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek deur hom van en aangrensend aan Sagelaan, by die 90 ontvang is om die dorp in die Bytae hierby geaansluiting van Sagelaan en Chervillaan. PLAASLIKE noem, te stig. BESTUURSKENNISGEWING2692 Verwysingsnommer: IC13/10/2/1037. Besonderhede van die aansoek 18 gedurende van die aansoek 16 ter insae ge durende gewone kantoorure by die kantoor van (Regulation 21) NFtEDELDIGHULIS die Stadsingenieur (Ontwikkeling), Vierde Stadsklerk Vlak, Kantoor No 72, Burgersentrum, Christiaan de Wetweg, Floridapark. 13 September The City Council of Pretoria hereby gives no Kenmsgewng No459/1989Besonderhede Enige persoon wet teen die aansoek beswaar rice in terms of section 69(6)(a) of the Town wil maak and Townships Ordinance, 1986 (Ordi of vertoe in verband daarmee wil rig, BYLAE moet sy besware of vertoe skriftelik en in twee nance 15 of 1986), that an application to estab lish the township referred to in the Annexure Naam van dorp: Magalieskruin Uitbreiding voud by bovermelde adres of by die Stadsinge nieur (Ontwikkeling), Pnvaatsak hereto, has been received by it. 16. X30, Roodepoort, 1725 te enige tyd binne 'n tydperk Voile naam van aansoeker: Wonderboom Be van 28 dae vanaf die datum van eerste publikasie 13 gewone kantoorure by die kantoor van die STADSRAAD VAN ROODEPOORT Stadsekretaris, Kamer 3054, Dade Verdieping, KENNISGEWING VIR DIE VERDELING F [ Wesblok, Munitoria, vir 'n tydperk van 28 dae VAN GROND LOCAL AUTHORITY NOTICE 2686 venal 13 September 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing), ter insae. Die Stadsraad van Roodepoort gee hiermee NOTICE OF APPLICATION FOR ESTAB Besware teen of vertoe ten opsigte van die ingevolge artikel 6(8)(a) van die Ordonnansie LISHMENT OF TOWNSHIP aansoek moet binne 'n tydperk van 28 the vanaf op Verdeling van Grond, 1986 (Ordonnansie lis iplanning / /11 SCHEDULE II 20rift 13 September 1989 skelik en in tweevoud by van 1986) kennis dot 'n aansoek ontvang is om die Stadsekretaris by bovermelde kantoor ingedien word of aan horn by Posbus 440, Pretoria 0001 gepos word. die grond hieronder beskryf, te verdeel. Particulars of the application are open to in leggings (Eiendoms) Beperk. van hierdie kennisgewing, indien. spection during normal office hours at the office of the City Secretary,. Room 3054, Third Floor, Getal erwe in voorgestelde dorp: Residensieel Datum van eerste publikasie: 13 September West Block, Munitoria, for a period of 28 days 3: 1; Besigheid 1: from 13 September 1989 (the date of first public ation of this notice). Beskrywing van grond waarop dorp gestig Beskrywing van Grond: Gedeelte 84 van die staan te word: Restant van Gedeelte 71 van die pleas Zandspruit IQ Transvaal. plans Hartebeesfontein 324 JR. Objections to or representations in respect of 'n Verdeling in twee gedeeltes van 0,3835 ha the application must be lodged in writing and in Ligging van voorgestelde dorp: Die terrein is en 2,3722 ha onderskeidelik. duplicate with the City Secretary at the above ongeveer 8 km noordoos van die Pretoriase Sen office or posted to him at PO Box 440, Pretoria trale Sakegebied, noord van die Magaliesber$, STADSKLERK 0001, within a period of 28 days from 13 Septem val binne die Wonderbootn/Magafieskruinrest 13 September 1989 ber densiele gebied en grens aan Zambesirylaan. Kennisgewing No 93/1989 Dit word aan alle kante begrens deur die dorp Magalieskruin I N REDELINGHUIJS Town Clerk Verwysingsnommer: K13/10/2/ September Notice No 459/1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2705 CITY COUNCIL OF SPRINGS ANNEXURE LOCAL AUTHORITY NOTICE 2692 NOTICE OF DRAFT SCHEME Name of Township: Magalieskruin Extension CITY COUNCIL OF ROODEPOORT 16. The Springs City Council hereby gives notice NOTICE FOR THE DIVISION OF LAND in terms of section 28(1)(a) of the Town plan Full name of application: Wonderboom Be ring and Townships Ordinance, 1986 (Ordi leggings (Eiendoms) Beperk. The Roodepoort City Council hereby gives nance 15 of 1986), that a draft town planning notice in terms of section 6(8)(a) of the Division scheme to be known as Springs Amendment Number of erven in proposed township: Resi of Land Ordinance, 1986 (Ordinance 20 of Scheme 1/499 has been prepared by it. dential 3: 1; Business 1: ), that an application to divide the land de This scheme is an scribed hereunder has been received. amendment scheme and Description of land on which township is to be contains the following proposals: established: Remainder of Portion 71 of the Further particulars of the application are open for ins The rezoning of portion 1 of Erf 139, Casselfarm Hartebeesfontein 324 JR. of the (Developection Cpment), at Fourth the officemoor, Office No Engineer ity dale from "Municipal" to "Special residential." 72, Locality of Civic Centre, Christiaan de Wet Road, Florida proposed township: The site is a p park. The draft scheme will lie for inspection during proximately 8 km northeast of the Pretoria normal office hours at the office of the Town Central Business District, north of the Magalies Civic Centre, South Main Reef Road, Any person who wishes to object to the applissec p tetar?ringsroom ) days for a period from of.. berg, falls within the Wonderboom/Magalies cation or make representations in regard thereto krutn residential area and abuts on Zambesi 13 September shall submit his objection or representation in It is bounded on all sides by the township writing and in duplicate to the above address or DrMa of ive. galiesk ruin. to the City Objections to or representations in respect of Engineer (Development), Private the scheme must be lodged with or made in writ Bag X30 Roodepoort, 1725 any time within a ing to the Town Secretary at Reference number: IC13/10/2/1036. the above address period of 28 days from the date of the first pub or at PO Box 45, Springs, 1560, within a period

74 1 Woon" PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 of 28 days from 13 September PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur. 1939, A 2726 dat die Stadsraad van Albertan voornemens is 1 H A DU PLESSIS om 'n een meter bree strook van Eaton Terrace Town Clerk STADSRAAD VAN ALBERTON waar dit by die RingpadWes aansluit perma Civic Centre nent te sluit en 'n draaisirkel wat verkeer in staat PERMANENTESLUITING VAN PARK Springs sal stel om 'n U draai in Eaton Terrace uit te 13 September 1989 Kennis word hiermee ingevolge artikels 67 en voer, te voorsien. Notice No 126/ van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, Die sluiting van die genoemde gedeelte van 1939, gegee dat die Stadsraad van Alberton Eaton Terrace is noodsaaklik as gevolg van die PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING voornemens is am 'n gedeelte yan die noordoos daarstelling van 'n verbindingspad tussen die ehke hoek, grout 350 mi, van Trelawny 2705 Ringpad wes en St Austell straat. park, New Redruth, permanent te sluit om dit vir paddoeleindes [elan aanwend. 'n Plan wat besonderhede van die voorgestel STADSRAAD VAN SPRINGS de sluiting aantoon is gedurende kantoorure by Die sluiting van die parkgedeelte is noodsaak die kantoor van die Stadsekretaris, Burgersenlik ten einde 'n draaisirkel in Eaton Terrace te KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA trum ter insae tot 30 November kan voorsien nadat die aansluiting van Eaton Terrace met Ringpadwes gestalt is. Enige persoon wat beswaar teen die voorge Die Stadsraad van Springs gee hiermee inge stelde permanente sluiting wil aanteken of wat volge artikel 28(1)(a) van die Ordonnansie op 'n Plan wat besonderhede van die voorgestel enige els om skadevergoeding sal he indien die Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie de sluiting aantoon, is gedurende kantoorure by sluiting uitgevoer word moet sodanige beswaar IS van 1986), kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplan die kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale en/of eis skriftelik by die Stadsekretaris indien ningskema bekend te staan as Springsse Wysi Kantoor, Alberton ter insae tot 30 November laastens op 30 November gingskema 1/499 deur hum opgestel is PRINSLOO Hierdie skema Enige persoon wat beswaar teen die voorge Stadsklerk is 'n wysigingskema en bevat stelde permanente sluiting wil aanteken of wat Burgersentrum die volgende voorstelle: asalwyn Taljaardlaan enige om skadevergoeding sal he indien so Die hersonering van gedeelte 1 van Erf 139, damp sluiting.uitgevoer word moet sodanige Alberton Casseldale van "Muntsipaal" nit "Spesiale beswaar en/of eis skriftelik by die Stadsekretaris 20 September 1989 ' indien laastens op die bogenoemde datum. KNo86/1989 enntsgewing 20III Die ontwerpskema H ter insae gedurende 1 ge J PRINSLOO wove kantoorure ty.die kantoof van die Stad Stadsklerk LOCAL AUTHORITY NOTICE 2728 sekretaris, Burgersentrum, Suid hoofrifweg, Burgersentrum Springs (kamer 204) vir 'n tydperk van 28 dae Posbus 4 TOWN COUNCIL OF BARBERTON vanaf 13 September Alberton 20September 1989 DETERMINATION OF CHARGES BY Besware teen of vent:oh ten opsigte van die Kennisgewing No 87/1989 SPECIAL RESOLUTION skema moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 20, 13 September 1989 sknftelik by of tot die Stad Notice is given in terms of sekretaris by bovermelde adres of by Posbus 45, hereby of80b(3) the Local section Government Ordinance, LOCAL AUTHORITY NOTICE 2727 Springs, 1560 ingedien of gerig word. 1939, that the Town Council of Barberton has by TOWN COUNCIL OF ALBERTON Special Resolution amended and determined the H A DU PLESSIS Tariff of Charges payable in terms of the under Stadsklerk PERMANENT CLOSURE OF A PORTION mentioned by law with effect from 1 January OF EATON TERRACE, NEW REDRUTH, 1990: Burgersentrum ALBERTON Spnngs HIRE OF HALLS 13 September 1989 Notice is hereby given in terms of section 67 of Kenmsgewing No 126/1989 the Local Government Ordinance, 1939, that the. The general purport of the amendments is to Town Council of Alberton proposes to permawith increasing Terrace where it links up with the Ringroad Increase the existing tariffs in order to keep up 13costs. nently close a one metre wide portion of Eaton A copy of the amendments is open for inspec LOCAL AUTHORITY NOTICE 2726 west to establish a turning circle that allows traf Lion during office hours at the office of the Town fie to perform a U turn in Eaton Terrace. Secretary, Municipal Offices, Barberton for a TOWN COUNCIL OF ALBERTONPeriod of fourteen (14) days It from the date of is necessary to close the said portion of Eat..... of this in the provincial (se PERMANENT CLOSING OF PARK on Terrace due to the linkage of St Austell Publication notice. zette to wit from 13 September 1989 until 27 Notice is hereby given in terms of sections 67 Street with the Ringroadwest. 0 September and 68 of the Local Government Ordinance, A plan showing particulars of the proposed Any person desirous to record his obj action to, 1939, that the Town Council of Alberton pro closure is open for inspection, during office poses to permanently close a portion of the hours at the office of the Town Secretary, Civic the amendments or determination of charges, north eastern corner of Trelawny Park, New Centre, Alberton until 30 November should do so in writing to the Town Clerk within 4 fourteen (14). days from the date of publication Redruth, ± 350 m' in extent to enable it to be Any person who wishes to object against the of this notice in the Provincial Gazette. used for road purposes. proposed permanent closure or who will have P R BOSHOFF The closure of the portion of the park is any claim for compensation if the closure is car Town Clerk necessary to provide a turning circle in Eaton ried out must lodge such objection and/or claim Municpal Offices Terrace after the Eaton Terrace/Ringroad West in writing with the Town Secretary, not later PO Box 33 junction has been closed. than 30November Barberton A plan showing particulars of the proposed J J PRINSLOO 1300 closure is open for inspection during office hours Town Clerk 20 September 1989 at the office of the Town Secretary, Municipal Civic Centre Notice No 46/1989 Offices, Alberton, until 30 November Alwyn Taljaard Avenue Alberton Any person who wishes to object against the 20 September 1989 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING proposed permanent closing or who will have NoticeNo86/ any claim for compensation ifsuch closing is carried out must lodge such objection and/or claim STADSRAAD VAN BARBERTON in writing with the Town Secretary not later than the abovementioned date. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING VASSTELLING VAN GELDE BY SPE SIALE BESLUIT J PRINSLOO Kennis geskied hiermee ingevolge artikel Town Clerk STADSRAAD VAN ALBERTON 8013(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Be Civic Centre PERMANENCE SLUITING VAN 'N GE stuur, 1939, dat die Stadsraad van Barberton by PO Box 4 DEELTE VAN EATON TERRACE, NEW Spesiale Besluit die Tarief van Gelde betahlbaar Alberton REDRUTH, ALBERTON ingevolge ondervermelde verordening met in.. 20 September 1989 gang vanaf 1 Januarie 1990 gewysig en vasgestel Notice No 87/1989 Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 67 het: I A.

75 PROVINCIAL GAZE 1 I E., 20 SEPTEMBER HUUR VAN SALE 26(2) of the I Mal Authorities Rating Ordi in grond genoem in paragraaf 2 hierbo, toege nance, 1977 (Ordinance 11 of 1977) that the staan ten opsigte van erwe wat ingevolge die Die algemene strekking van die wysigings is Town Council of Barberton has applied for Ad Raad se dorpsaanlegskema gesoneer is as "Spe om die bestaande tariewe te verhoog ten einde ministrator's appeal to levy the following gen siale Woon" en op enige ander erwe waarop en. tred te hou met vcrhoogde koste. eral rates in respect of the abovementioned kelwoonhuise opgeng is en slegs vir 'n Afskrif van die wysigings is ter insae gedu financial year on rateable property as recorded woondoeleindes gebruik word.. rende kantoorure by die kantoor van die Stadse in the valuation roll:, krctaris, Munisipale Kantoor, Barberton vir 'n A. On the site value of any land or right in Die bedrag verskuldig vir eiendomsbelasting tydperk van veertien (14) dae vanaf datum van soos in artikel 27 van gemelde Ordonnansie land: publikasie van hierdie kennisgewing in die Pro beoog is betaalbaar in twaalf gelyke maande ' vinsiale Koerant te wete vanaf 13 September 1. Seven and a half cent (7,5c) in the rand in likse paaiemente op 18 Augustus 1989 en daarna ' 1989 tot 28 September terms of section 21(3)(a) of the said Ordinance. maandeliks op die dae waarop die maandelikse verbruikersrekenings betaalbaar is. Enige persoon wat beswaar teen die wysigings In terms of section 21(4) of the said Or of vasstelling van tariewe wil aanteken, moet dit dinance a rebate of thirty five (35) per cent on Indien die belasting hierby gehef nie op die skriftelik by die Stadsklerk doen binne veertien the general rate levied on the site value of land betaaldatums soos hierbo genoem betaal word (14) dae vanaf die datum van publikasie van or any right in land referred to in paragraph (A) nie word rente ooreenkomstig die bepalings van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant. above is granted in respect of stands zoned artikel 27(2) van laasgenoemde Ordonnansie ge "Special Residential" in terms of the Council's lees P R BOSHOFF met artikel 50A van die Ordonnansie op Townplanning Scheme and on any other stands Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, soos gewysig, Stadsklerk on which single dwellings have been erected and I Munisipale Kantore gehef en ingevorder. which are used solely for residential purposes. Posbus 33 Barberton The amount due for rates as contemplated in Belastingbetalers wat nie rekenings ten op 1300 section 27 of the said Ordinance, shall be pay sigte van die belasting hierbo genoem ontvang 20 September 1989 able in twelve equal monthly instalments, the nie, word versoek om met die Stadstesourier in Kennisgewing No 46/1989 first instalment on 18 August 1989 and there verbinding te tree aangesien die nie ontvangs 20 after monthly on the days when the monthly van 'n rekening niemand van die aanspreeklik consumers accounts are payable. held vir die betaling van sodanige belasting ont hef nie LOCAL AUTHORITY NOTICE 2729 If the rates hereby levied are not paid on the dates specified above, interest will be charged TOWN COUNCIL OF BARBERTON and collected in accordance with section 27(2) of Kennisgewing 38/1989 soos in die OfhimerleroleepK.oerant vanversk 19 Julie 1989 woynrd hiermee RESCISSION AND DETERMINATION OF the said Ordinance read together with section CHARGES FOR WATER SUPPLY 50A of the Local Government Ordinance 17 of r 1939, as amended. ' RECTIFICATION NOTICE P R BOSHOFF Ratepayers who do not receive accounts in re 1 Stadsklerk The abovementioned determination as pub spect of the rates referred to above, are requestlished on 11 August 1989 under Notice No ed to communicate with the Town Treasurer as Munisipale Kantore 43/1989 is hereby rectified as follows: the non receipt of accounts does not exempt any Generaalstraat person from the liability to pay such rates. Barberton E By the substitutio of the word "water" in 1300 item 1.2 for the word "electricity'. Notice No 38/1989 as published in the Provin 20 September 1989 t cial Gazette of 19 July 1989 is hereby repealed. P R BOSHOFF Kennisgewing No 49/1989 Town Clerk P R BOSHOFF 20 Municipal Offices Town Clerk PO Box 33 Municipal Offices Barberton General Street LOCAL AUTHORITY NOTICE Barberton 20 September TOWN COUNCIL OF BETHAL Notice No 48/ September 1989 Notice No 49/1989 NOTICE OF GENERAL RATE AND OF ' PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING _ FIXED DAY FOR PAYMENT IN RESPECT 2729 OF FINANCIAL YEAR 1 JULY 1989 TO 30 STADSRAAD VAN BARBERTON JUNE 1990 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING EKKING EN VASSTELLING VAN 2730 likr.de VIR DIE LEWERING VAN (Regulation 17) WATER STADSRAAD VAN BARBERTON Notice is hereby given in terms of section I REGSTELLINGSKENNISGEWING 26(2)(b) of the Local Authorities Rating Ordi Bogemelde vasstelling soos gepubliseer op KENNISGEW1NG VAN ALGEMENE EIEN 11 nance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the fol Augustus 1989 ender Kennisgewing No 43/1989 DOMSBELASTING EN VAN VASGE lowing general rate will be levied in respect of word hiennee STELDE DAE VIR BETALING TEN the above mentioned financial year on rateable sees volg verbeter: OPSIGTE VAN DIE BOEKJAAR 1 JULIE property recorded in the provisional valuation Deur die woord "water" waar dit in item TOT30 JUNIE 1990 rollisupplemeritark valuation roll on the site voorkom te vervang met die woord "elektrisi value of any land or right in land, 8 cents in the teat". Kennis geskied hiermee Rand. ingevolge artikel P R BOSHOFF 26(2) van die Ordonnansie op Eiendomsbelas Munisipale Kantore Stadsklerk ting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie In terms of section 21(4) of the Local Autho Posbus van 1977) dat die Stadsraad van Barberton by rities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of Barberton die Administrateur aansoek gedoen het om die 1977) a rebate of 30 % on the general rate levied 1300 volgende algemene eiendomsbelasting ten op will be granted on land, zoned in terms of the 20 September 1989 sigte van bovermelde boekjaar te hef op belas Town Council's Town planning scheme as Resi Kenmsgewing No 48/1989 bare ciendom soos in die waarderingslys dential 1, 2, 3, 4 and Agricultural. 20 opgeteken: LOCAL AUTHORITY NOTICE A rebate of % will be granted to Senior (A) Op die terreinwaarde van enige grond of Citizens with an income of R18 000,00 per year. reg in grond: as well as retired and medical unfit inhabitants TOWN COUNCIL OF BARBERTON who applied therefor. 1. Sewe en 'n half sent (7,5c) in die rand ingevolge NOTICE OF GENERAL RATES AND OF artikel 21(3)(a) van genoemde Ordonnan sic. The rates imposed, as set out, will be levied FIXED DAYS FOR PAYMENT IN RESPECT on a monthly basis over twelve (12) months. and OF FINANCIAL YEAR 1 JULY 1989 TO mevo1g ge artikel 21(4) van voormelde Payable monthly from the 1st July JUNE 1990 Ordonnansie 'n korting van vyf en dertig persent 0(35 %) op die Algemene Eiendomsbelasting ge If the rates are not paid as set out above, in Notice is hereby given that in terms of section hef op die terreinwaarde van grond of enige reg retest at fifteen (15) per cent per annum as from

76 3370 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989, the 1st of July 1989, shall be charged, and legal for inspection at the office of the Town Sec Private Bag X340, Pretoria and the Town Coun proceedings may be taken against defaulters. retary, Civic Centre, Bethal for a period of four 4 cil of Boksburg, on or before 6 November teen days from the date of publication of this J M A DE BEER notice in the Provincial Gazette. TOWN CLERK Town Clerk Civic Centre Civic Centre Any person who desires to record his objet PO Box 251 PO Box 3 Lion to the determination shall do so in writing to Boksburg Bethal the undersigned within fourteen days after the date of publication of this notice in the Provin 20 September September 1989 cial Gazette. Notice No 88/1989 Notice No 54/1989 J M A DE BEER Town Clerk SCHEDULE Civic Centre PROPOSED PROCLAMATION PO Box 3 OF A ROAD OVER PORTION 46 OF THE FARM 1 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Bethal KLIPFONTEIN 83 IR J 20 September 1989 Notice No 56/1989 A road of varying width to the south of the STADSRAAD VAN BETHAL junction of Vickers Street with Olivia Road over i Portion 46 of the farm Klipfontein 83 IR as more i KENNISGEWING VAN ALGEMENE EIEN fully shown on the draft diagram compiled by DOMSBELASTING EN VAN VASGE land surveyor B S Phillips. STELDE DAG VIR BETALING TEN PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1 OPSIGTE VAN DIE BOEKJAAR 1 JULIE TOT 30 JUNIE 1990 I STADSRAAD VAN BETHAL PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1 (Regu(asie 17) 2733 WYSIGING VAN TARIEWE Kennis word hierby gegee dat ingevolge arti. STADSRAAD VAN BOKSBURG kel 26(2)(6) van die Ordonnansie op Eien Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa domsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 lings van artikel 80B(3) van die Ordonnansie op (Ordonnansie 11 van 1977), die volgende alge VOORGESTELDE PROKLAMERING VAN Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die.n PAD OOR GEDEELTE 46 mene eiendomsbelasting ten opsigte van die bo VAN DIE Stadsraad van Bethal by Spesiale Besfuit die ta PLAAS KLIPFONTEIN 83 IR genoemde boekjaar gehef sal word op belasbare rief van gelde met betrekking tot die basiese ta mendom in die waarderingslys en aanvullende riewe vir elektrisiteit, water, riool en waarderingslys. opgeteken op die terrein vullisverwydering by die woonwapark, ontspan Kennis geskied hiermee ingevolge die bepawaarde van enige grond of reg in grond 8 sent in ningsoord en ontspanningsaal met ingang 1 Julie ling van artikel 5 van die Local Authorities die Rand gewysig het. Roads Ordinance, 1904, dat die Stadsraad van Boksburg 'n versoekskrif aan die Minister van Ingevolge artikel 21(4) van die Ordonnansie Afskrifte van die voorgenome wysiging van Plaaslike Bestuur en Behuising, Administrasie: op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, die basiese tariewe is ter insae in die kantoor van Volksraad gerig het om die openbare pad om 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), word 'n kor die Stadsekretaris, Burgersentrum, Bethal, vir skrywe in bygaande skedule to proklameer. Ling van 30 % toegestaan op belastings opgele 'n tydperk van veertien dae vanaf datum van pu ten opsigte van grond gesoneer volgens die blikasie hiervan in die Provinsiale Koerant. 'n Afskrif van die versoekskrif en toepaslike Stadsraad se Dorpsbeplanningskema as Resi Enige persoon wat beswaar wil aanteken, konsepdiagram le vanaf die datum hiervan tot densieel 1, 2, 3, 4 en Landbou, asook 'n 40 % moet sodanige beswaar skriftelik by die onder en met 6 November 1989 gedurende kantoorure korting aan Senior Burgers, met 'n inkomste getekende indien binne veertien the vanaf die ter insae in Kantoor 205, Tweede Verdieping, 1 perk van R18 000,00 per jaar, asook aan ge publikasiedatum van hierdie kennisgewing in die Burgersentrum, Trichardtsweg, Boksburg. stremdes en medies ongeskikte persona wat Provinsiale Koerant.. daarom aansoek doen. Alle belan ghebbende p ersone word hiermee Die belasting soos hierbo, sal op 'n maande J M A DE BEER versoek om voor of op 6 November 1989 skrifte likse basis oor twaalf (12) maande gehef word en Stadsklerk lik en in tweevoud, besware, indien enige, teen ' sal maandeliks betaalbaar wees met ingang 1 Ju Burgersentrum die proklamering van die voorgestelde pad by lie Posbus 3 die Departementshoof: Departement van Plaas Bethal like Bestuur, Behuising en Werke: Administra Indien die belasting nie betaal word soos hier 2310 sie: Volksraad, Privaatsak X340, Pretoria en die bo uiteengesit nie, sal rente teen vyftien (15) 20 September 1989 Stadsraad van Boksburg in to Bien. persent per jaar vanaf 1 Julie 1989 gehef word en Kennisgewing No 56/1989 mag geregtelike stappe teen wanbetalers Inge STADSKLERK stel word. 20 Burgersentrum Posbus 215 J MA DE BEER LOCAL GOVERNMENT NOTICE 2733 Boksburg I Stadsklerk 1460 Burgersentrum TOWN COUNCIL OF BOKSBURG 20 September 1989 Posbus 3 Kennisgewing No 88/1989 Bethal 2310 PROPOSED PROCLAMATION OF A SKEDULE 20 September 1989 ROAD OVER PORTION 46 OF THE FARM Kennisgewing No 54/1989 KLIPFONTEIN 83 IR VOORGESTELDE PROKLAMERING VAN 'N PAD OOR GEDEELTE 46 VAN 20 DIE is hereby Notice given in terms of the provi PLAAS KLIPFONTEIN 83 IR sions of section 5 of the Local Authorities Roads LOCAL AUTHORITY NOTICE 2732 Ordinance, 1904, that the Town COuncil of 'n Pad met 'n wisselende wydte suid van die. Boksburg has petitioned the Minister of Local aansluiting van Vickersstraat by Oliviaweg oor TOWN COUNCIL OF BETHAL Government and Housing: Administration: Gedeelte 46 van die plaas Klipfontein 83 IR soos House of Assembly to proclaim the public road meer volledig aangetoon op die konsepdiagram described in the appended Schedule. opgestel deur landmeter B S Phillips. AMENDMENT OF CHARGES A copy of the petition and appropriate draft diagram can be inspected at Room 205, Second Notice is hereby given in terms of section Floor, Civic Centre, Trichardts Road, Boks LOCAL GOVERNMENT NOTICE B(3) of the Local Government Ordinance, burg, during office hours from the date hereof. 1939, as amended, that the Town Council of Bet until 6 November hal has by Special Resolution amended the ta TOWN COUNCIL OF BOKSBURG riff of charges with reference to the basic tariffs All persons interested, are hereby called upon for electricity, water, sewerage and refuse re to lodge objections, if any, to the proposed pro NOTICE OF APPLICATION FOR ESTA moval at the caravan park, recreation resort and clamation of the proposed road, in writing and BLISHMENT OF TOWNSHIP recreation hall with effect from 1 July in duplicate, with the Head of Department: De partment of Local Government, Housing and Copies of the proposed amendment are open Works: Administration: House of Assembly, The Town Council of Boksburg hereby gives 4

77 1 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER I notice in terms of section 69(6)(a) of the Town Reference No: 14/19/3/H1/15. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordi 2734 nance 15 of 1986), that applications to establish Name of township: Hughes Extension 17. the townships referred to in the annexure here to, have been received by h. Full name of applicant: Jotham BenjaminPie STADSRAAD VAN BOKSBURG naar. Particulars of the applications will lie for in KENNISGEWING VAN AANSOEK OM spection during normal office hours at the office Number of. erven in proposed township: of the Town Clerk, Office 202, Civic Centre, Special for Business: 3. STIGTING VAN DORP Trichardts Road, Boksburg, for a period of 28 Description of land on which township is to be days from 20 September established: Portion 174 (a portion of Portion 5) Die Stadsraad van Boksburg gee hiermee in gevolge artikel 69(6)(a) van die Ordonnansie op Objections to or representations in respect of of the farm Driefontein 85 IR. Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie the applications must be lodged with or made in Situation of proposed township: Abutting the 15 van 1986), kennis dat aansoeke om die dorpe writing and in duplicate to the Town Clerk at the southwestern corner of the junction of Madeley in die Bylae hierby genoem, te stig deur hom above address or at PO Box 215, Boksburg, and Rietfontein Roads. ontvang is. 1460, within a period of 28 days from 20 Septem ber 1989 Remarks: Consent of the holder of the mine Besonderhede van die aansoeke le ter insae ral rights is outstanding. gedurende gewone kantoorure by die kantoor I I COETZEE van die Stadsklerk, Kantoor 202, Burgersen Town Clerk Reference No: 14/19/3411/17. Crum, Trichardtsweg, Boksburg, vir 'n tydperk 20 September 1989 van 28 dae vanaf 20 September Notice No 92/1989 Name of township: Hughes Extension 21. Besware teen of vertoe ten opsigte van die ANNEXURE Full name of applicant: Mochrey Investments aansoeke moet binne 'n tydperk van 28 dae van (Pty) Ltd. of 20 September 1989 skriftelik en in tweevoud Name of township: Anderbolt Extension 7. Number of erven in proposed township: by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of Special for Commercial: 3. by Posbus 215, Boksburg, 1460 ingedien of gerig Full name of applicant: Iscor Pension Fund. word. Description of land on which township is to be Number of erven in proposed township: In established: Portion 144 (a portion of Portion 5) J J COETZEE of the farm Driefontein 85 IR. Stadsklerk ustrial: 3. Situation of proposed township: West of Por Description of land on which township is to be tion 145 of the said farm, north of and abutting 20 September 1989 Kennisgewing No 92/1989 established: Portion 112 (a portion of Portion Denne Road and south of and abutting the R22 96) of the farm Klipfontein 83 IR. Freeway (Road P205/1). BYLAE Situation of proposed township: Abutting the Reference No: 14/19/3/11/21. south western corner of the junction of All Name of township: Jansen Park Extension 5. Naam van dorp: Anderbolt Uitbreiding 77. ' Black and Hamba Gahle Roads. Full name of applicant: Alnina Properties Voile naam van aansoeker: Yskor Pensioen Reference No: 14/19/3/A1/77. (Pty) Ltd. fonds. plip Name of township: Anderbolt Extension 81. Number of erven in proposed township: Aantal erwe in voorgestelde dorp: Nywer Special for Business: 1; Special for Residential: heid: 3. Full name of applicant: G Agliotti Invest 1.. ments (Pty) Ltd. Beskrywing van grond waarop dorp gestig Description of land on which township is to be staan te word: Gedeelte 112 ('n gedeelte van Number of erven in proposed township: Inestablished: Holding 164, Ravenswood Agricul Gedeelte 96) van die plaas Klipfontein 83 IR. dustrial: 2. tural Holdings Extension I. Ligging van voorgestelde dorp: Aanliggend Description of land on which township is to be Situation of proposed township: North of tot die suidwestelike hock van die aanslutting established: Remaining Extent of Lot 42, Holding 165 of the said holdings, east of and van All Blacken Hamba Gahleweg. Ravenswood Agricultural Holdings Settlement. abutting Rietfontein Road. Venvysingsnommer: 14/19/3/A1/77. Situation of proposed township: To the north Remarks: Consent of the holder of the mineof Lot 43, Ravenswood Agricultural Holdings ral rights is outstanding. Naam van dorp: Anderbolt Uitbreiding 81. Settlement and east of Francis Road. Reference No: 14/19/3/11/5. Voile naam van aansoeker: 0 Agliotti Beleg Reference No: 14/19/3/A1/81. gings (Edms) Bpk. of township: Bartlett Extension 15. fpamename of applicant: David Jeremia Eber sohn. Name of township: Jet Park Extension 26. FullFull name of applicant: Scaffolding Hiring & heid: 2. Aantal erwe in voorgestelde dorp: Nywer Erecting (Pty) Ltd. Beskrywing van grond waarop dorp gestig Number of erven in proposed township: Com staan te word: Resterende Gedeelte van Lot 42, Number of erven in proposed township: mercial: 2. Ravenswood Landbouhoewes Nedersetting. Special for Commercial: 11. Description of land on which township is to be Ligging van voorgestelde dorp: Noord van Description of land on which township is to be established: Portion 25 (a portion of Portion 16) Lot 43, Ravenswood Landbouhoewes Nedersetestablished: Holding 91, Bartlett Agricultural of the farm Witkoppie 64 IR. ling en oos van Francisweg. Holdings Extension 2. Situation of proposed township: East of Kelly Verwysingsnommer: 14/19/3/A1/81. Situation of proposed township: West of Road and immediately to the south of Jet Park. Holding 93 of the said holdings, to the south and Township. Naam van dorp: Bartlett Uitbreiding 15. abutting Yaldwyn Road and to the north of and abutting Empire Road. Reference No: 14/19/3/J3/26. Voile naam van aansoeker: David Jeremia Ebersohn. Reference No. 14/19/3/1310/15. Name of township: Lilianton Extension 2. Aantal erwe in voorgestelde dorp: Spesiaal vir Name of township: Hughes Extension 15. Kommersieel: 11. Full name of applicant: Roos & Boshoff Pro Full name of applicant: Norandro (Pty) Ltd. Peril" CC. Beskrywing van grond waarop dorp gestig Number of erven in staan te word: Hoewe Number of erven proposed 91, Bartlett in Landbou proposed township: township: Special for Commercial: hoewes Uitbreiding "Special" for general industrial and business: I; General Industrial: 1. Ligging van voorgestelde dorp: Wes van Description of land on which township is to be Hoewe 93 van die gemelde hoewes, said en aanestablished: Portion 160 (a portion of Portion 5) Description of land on which township is to be of the farm Driefontein grensend aan Yaldwynweg en noord en aangren 85 IR. established: Portion 29 of the farm Dnefontein 85 IR. send aan Empireweg. Situation of proposed township: East of Pon tion Verwysingsnommer: 14/19/3/B10/ of the said farm and to the south of and Situation of proposed township: To the north abutting North Rand Road. of Main Reef Road (Road P59 I) and adjacent Naam van dorp: Hughes Uitbreiding 15. to Lilianton Extension 1 Township. Remarks: Consent of the holder of the mine ral rights is outstanding. Reference No: 14/19/3/12/ BpVkolle naam van aansoeker: Norandro (Edms) '

78 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989, Aantal erwe in voorgestelde dorp: Spesiaal vir Aantal erwe in voorgestelde dorp: "Spesiaal" B. Premises which are connected to the Coun Kommersieel: 12. vir algemene nywerheid en besigheid: I; Alge cil's Electricity Network: merle Nywerheid: 1. Beskrywing van grond waarop dorp gestig (i) If electricity is supplied, or was supplied di staan te word: Gedeelte 160 ('n gedeelte van Beskrywing van grond waarop dorp gestig rectly before at the tariff applicable to Domestic Gedeelte 5) van die plaas Driefontein 85 IR. staan te word: Gedeelte 29 van die plaas Drie Consumers in accordance with subitem 2.1 of fontein 85 IR. these tariffs: R9,00 Ligging van voorgestelde dorp: Oos van Gedeelte 159 van die gemelde plaas en suid en aan Ligging van voorgestelde dorp: Ten noorde (ii)if electricity is supplied, or was supplied grensend aan Noordrandweg. van Hoofrifweg (Pad P591) en aangrensend aan directly before at the tariff applicable to Busidorp Lilianton Uitbreiding 1. ness Consumers in accordance with subitem 2.2 Opmerkings: Toestemming van die honer van of these tariffs: R43,00 regte op minerale ontbreek., Verwysingsnommer: 14/19/3/L2/2. (iii) If electricity is supplied, or was supplied. Verwysingsnommer: 14/19/3/H1/15. directly before at the tariff applicable to Indus trial and Bulk Consumers in accordance with Naam van dorp: Hughes Uitbreiding 17. subitems 2.3 and 2.4 respectively of the tariffs: R78,00. Voile naam van aansoeker: Tatham Benjamin LOCAL AUTHORITY NOTICE 2735 Pienaar. Provided that: TOWN COUNCIL OF BRAKPAN Aantal erwe in voorgestelde dorp: Spesiaal vir (a) Where the electricity is supplied to a build Besigheid: 3. WITHDRAWAL OF TARIFF OF CHARGES ing complex which consists of units designed for FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY AND Beskrywing van grond waarop dorp individual occupation and is used for the same or gestig DETERMINATION OF NEW TARIFFS staan te word: Gedeelte different purposes, 174 ('n gedeelte van irrespective of whether the electricity consumption is Gedeelte 5) van die plaas Driefontein 85 IR. metered separately or In terms of section 80B(8) of the Local Gov byone main electricity meter, a ernment Ordinance, Basic charge for 1939, it is hereby notified Ligging van voorgestelde dorp: Aanliggend Electricity will be payable in repect of each such that the Brakpan Town Council has by Special tot die suidwestelike hoek van die aansluiting unit. Resolution rescinded the Tariff of Charges for van Madeleyweg en Rietfonteinweg. the Su/ply of Electricity, published under notice (b) Where an owner is entitled to an addi Opmerkings: Toestemming van die honer van 61 /19ao dated 21 September 1988 as amended, tional rebate in respect of Assessment Rate with effect from 1 July 1989 and determined the regte op minerale ontbreek. accordance with section 32(1)(b) of the new tariffs as set out in Schedule hereafter as Authorities Rating Ordinance (11 of 1977), su Verwysingsnommer: 14/19/3/H1/17. from the last mentioned date. percentage rebate shall also be applicable to the Basic charge for Electricity. Naam van dorp: Hughes Uitbreiding 21. MJ HUMAN Town Clerk (c) Where an owner is exempted from the Voile naam van aansoeker: Mochrey Beleg Town Hall Building payment of Assessment rates in accordance with gings (Edms) Bpk. Brakpan sections 5(1)(d)(iii), 5(1)(e) and 5(1)(f) of the 20 September 1989 Local Authorities Rating Ordinance (11 of Aantal erwe in voorgestelde dorp: Spesiaal vir Notice No 99/1989 Kommersieel: ), such owners are entitled to the same per tentage rebate to the Basic charge for Electricity Beskrywing an grond waarop dorp gestig SCHEDULE as the persons in (b) above../ staan te word: Gedeelte 144 ('n gedeelte van Gedeelte 5) van die pleas Driefontem 85IR. TARIFF OF CHARGES FOR THE SUPPLY (cl The Basic charge is not applicable to ser OF ELECTRICITY vice lights in flats. Ligging van voorgestelde dorp: Wes van Ge 2. Tariff of charges for the supply of electricideelte 145 van die gemelde pleas, noord en aan In these tariffs, unless the context otherwise _. grensend aan Denneweg en suid en aangrensend indicates W. aan die R22Snelweg (Pad P205/1). "owner" means 2.1 Domestic Consumers. Verwysingsnommer: 14/19/3/111/21. (a) subject to the provisions of section 51(1) This tariff shall apply to electricity sup Naam van dorp: Jansen Park Uitbreiding 5. of the Sectional Titles Act, 1986 (Act 95 of plied to the following: 1986), and paragraph (b), the person in whose (a) Private dwellinghouses. Voile naam van aansoeker: Alnina Eien name the land concerned is registered; domme (Edms) Bpk. (b) Flats and dwelling units. (b) in the case of land which is the property of I Aantal erwe in voorgestelde dorp: Spesiaal vir a local authority and which is let by it, the lessee; (c) Hostels. Besigheid: 1; Spesiale Woon: 1. or.. (d) Schools. Beskrywing van grond waarop dorp gestig (c) in the case of any right in land, the lessee staan te word: Hoewe 164, Ravenswood Land or the holder of the right in land concerned, (e) Social Clubs. l bouhoewes Uitbreiding 1. (d) a person to which the Town Council of (f) Nursing Homes. Ligging van voorgestelde dorp: Noord van Brakpan has disposed land; Hoewe 165 van die gemelde hoewes, oos en aan (g) Homes run by charitable i institutions. i liggend aan Rietfonteinweg. "premises" means any land and any budding, erection or structure, above or below the surface (h) Churches. Opmerkings: Toestemming van die honer van of any land and includes any aircraft, vehicle or (i) Buildings dedicated to divine worship. regte op minerale ontbreek. vessel. (j) Central heating/cooling of water or air for Verwysingsnommer: 14/19/3/11/5. 1. BASIC CHARGES flats used for domestic purposes. Naam van dorp: Jet Park Uitbreiding 26. The following basic charges shall be payable, The following charges shall be payable by the owner of premises, per month or part Voile naam van aansoeker: Scaffolding Hiring per month or part thereof: thereof, per premises, with or without improve & Erecting (Edms) Bpk. ments, which is, or in the opinion of the Town For all kwh consumed in any particular Electrical Engineer, can be connected to the month, per kwh: 11,3c Aantal erwe in voorgestelde dorp: Spesiaal vir Council's Electricity Network, whether any elec Kommersieel: 2. consumed or not: Should any portion of any of the pre Beskrywingtricityis arises under subitem be used for purposes van grond waarop dorp gestig A. Premises which are not connected to the in respect of which a higher charge is leviable in staan te word: Gedeelte 25 ('n gedeelte van Ge Council's Electricity Network, but can be con terms of these tariffs, the higher charge shall ap deelte 16) van die plaas Witkoppie 64 IR. nected. ply in respect of the whole premises, unless the Ligging van voorgestelde dorp: Ten ooste van (i) All remisesp whosezoning is primarily In portion in question is separately wired and me Kellyweg en onmiddellik ten snide van die dorp tered. dustrial: R78,00 Jet Park. 2.2 Business Consumers (ii) All Residential 2, 3 and 4, Business, Com Verwysingsnommer: 14/19/3/J3/26. mercial Special and Government premises ex This tariff shall apply to electricity sup duding premises that are reserved for Plied to the following consumers with a maxi Naam van dorp: Lilianton Uitbreiding 2. mum demand of not more than 100 Educational purposes: R43,00 kva Voile naam van aansoeker: Roos & Boshoff measured over any period of 30 consecutivea Eiendomme BK. (iii) All other premises: R9,0n minutes during the month. I ' 1.,

79 . PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER lk co encing date referred_ to in subitem the month of December forms part of the period (a) Restaurants (a). of three consecutive months in any way when calculating the average maximum demand, the (b) Bars. (c) Whenever a consumer effects extensions following formulas will be used for the calcula (c) Tearooms. to his electrical installation which will increase tion of the said demand: his notified maximum demand by more than (d) Shops. 10% he shall notify the Engineer timeously, on (i) A + B + C = G the prescribed form, of such antisipated in 3 (e) Offices. crease, as well as of the date upon which the increased demand will be required. Such increased OR (f) Stores. demand shall be regarded as the consumer's new (ii)b+c+d = G (g) Garages. notified maximum demand from the date stated 3 in the notice or the date upon which the Council (h) Service lights and lifts for flat buildings. has provided the incresed demand, whichever is OR (i) Boarding the later. Houses. (iii)c+d+e = G (d)whenever a consumer wishes to reduce his 3 (j) Hotels. notified maximum demand he shall notify the (k) Advertising signs. Engineer in writing and such reduced notified Where: maximum demand shall be accepted as the new G = The average maximum demand per (I) Temporary consumers such as carnivals, notified maximum demand for the calculation of month. fetes, circusses, floorsanding machines etc. charges, six months after the date of a receipt of such notice. A = The maximum demand metered over any (m) Any other consumer not provided for under another item of this tariff. 2.5 Special Bulk Consumers: period of 30 consecutive minutes during Septem ber of the year concerned The following charges shall be payable This tariff shall apply to consumers (ex B = The maximum demand metered over any per month or part thereof: eluding flats, dwelling units and businesses that are metered jointly) with a maximum demand in Period of 30 consecutive minutes during October For all kwh consumed in any particular excess of kva measured over any period of the year concerned. month, per kwh: 19,6c. of 30 consecutive minutes during the month: To C = The maximum demand metered over any Y for this tariff the consumer shall over and 2.3 Industrial Consumers: period of 30 consecutive minutes during Novem above the conditions referred to in subitem 2.5.3ber of the year concerned This tariff shall apply to electricity sup comply with the following condition: plied to premises for manufacturing or industrial D = The maximum demand metered over any (a) A consumer shall have registered an aver purposes with a maximum demand of not more period of 30 consecutive minutes during January age maxim um demand of more than kva, than 100kVA measured over any period of 30 of the year directly following the year con measured over any period of 30 consecutive consecutive minutes during the month. caned. minutes during the month, for 12 consecutive The following charges shall be payable months before he can apply for this tariff. E = The maximum demand metered over any per month part thereof: period of 30 consecutive minutes during Feb (b) The condition mentioned in subitem (a) of year directly following the year con Forrythe all kwh consumed in any particular above is not applicable to a consumer who apcerned. month, per kwh: 17,5c plies for an electrical connection for the first time. (c) Whenever a consumer effects extensions 2.4 Bulk Consumers: to his electrical installation which will increase The following charges will be payable his notified maximum demand by more than This tariff shall apply to consumers (ex per month or part thereof: 10% he shall notify the Engineer timeously on eluding flats and dwelling units) which are me the prescribed form of such anticipated increase, tared jointly with a maximum demand in excess (a) A monthly demand charge per kva or as well as of the date on which the increased de of 100kVA measured over any period of 30 con part thereof of maximum demand: 20,00 mand will be required. Such increased demand sectuive minutes during the month: provided (b) Per kwh consumed: 5,2c shall be regarded as the consumer's new notified that the consumer shall give four calendar maximum demand from the date stated in the months written notice to the Engineer if he (c) Minimum charge: kva or 70% of notice or the date on which the Council has pro should desire not to be assessed on this tariff, the notified maximum demand whichever is the vided the increased demand, whichever is the whereafter the other applicable tariffs will be highest calculated at the applicable tariff per later. come operative four months after date of receipt kva provided that the minimum charge will of such notice. amount to R7 500 in the case of a consumer who (d) If a consumer should of his own accord de has registered an average maximum demand of tide not to be assessed on this tariff he shall give The following charges shall be payable cutive months. tention whereafter the other applicable tariffs (a) A monthly demand charge per kva or To qualify for this tariff the consumer part thereof of maximum demand: R22,26. shall comply with the following additional pro will become operative after six months from the date on which such notice was received. (b) A charge of 6,3c per kwh for all kwh con visions: (e) Whenever a consumer wishes to reduce his lifer month or part thereof: more than kva per month for 60 cone the Engineer six months written notice of his in ' sumed in the same month. notified maximum demand he shall notify the (a) The consumer shall notify the Engineer, Engineer in writing and such reduced maximum To qualify for this tariff the consumer on the prescribed form, of his anticipated demand shall be accepted as the new maximum shall comply with the following additional pro monthly maximum demand in kva stating the demand for the calculation of charges six months visions: date upon which the supply will be required, after the date that such notice was received, pro from which date he shall be liable for the charges vided that the reduced notified maximum de (a) The consumer shall notify the Engineer, under this tariff, or from the date upon which mand is in excess of kva. on the prescribed form, of his anticipated the supply is made available, whichever is the monthly maximum demand in kva stating the later. This maximum demand shall be known as date upon which the supply will be required, the consumer's notified maximum demand: Pro 2.6 Consumers involved in the extraction of from which date he shall be liable for the charges vided that whenever the metered maximum de gold and by products out of old existing mineunder this tariff, or from the date upon which mand in any month is higher than the notified dumps from premises which are directly supthe supply is made available whichever is the la maximum demand, the former shall be regarded plied with Electricity by ESKOM: ter. This maximum demand shall be known as as the consumer's new notified maximum dethe consumer's notified maximum demand: pro mand This tariff shall on application be applic vided that whenever the metered maximum de able to consumers mainly involved in the process mand in any month is higher than the notified (b) Notwithstanding the provisions of subitem of extracting gold and by products out of old maximum demand, the former shall be regarded 2.5.I should any consumer register an average existing minedumps from premises which are dias the consumer's new notified maximum de maximum demand of kva or less per redly supplied with Electricity by ESKOM immand. month for three consecutive months the Council mediately before the Council supplied electricity shall in its own sole discretion decide whether or not any such consumer shall still qualify for this to the consumer. (b) The demand charge in terms of subitem (a) shall be applied monthly to 70% of the tariff. If any such consumer does not qualify, the The tariff is the same as ESKOM notified maximum demand where such figure in consumer concerned shall be assessed according charges of the Brakpan Town Council including any one month is higher than the metered maxi to the tariffs under subitems 2.3 or 2.4 as the a surcharge or discount. if any, for the same mum demand in such month. Consumers will be case may. be whereafter the consumer has to month in which the consumption of the conexempted from the conditions of subitem comply with the requirements as set out in subi sumer concerned will be read both for kw and 2.4.3(b) for a period of six months after the tem before he can reapply for this tariff. If kwh.

80 3374 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER Joint Metering of Electricity supplied to to a change of circumstances, ought to be Domestic Consumers Elektrisiteitsnetwerk aangesluit is nie, maar kan charged at a different tariff, the onus shall rest word. 4 with the consumer to notify the Engineer in writ In the case of any building or premises ing of the circumstances. completed after (i) Alle persele waarvan die sonering primer 1 January 1984 and comprising Nywerheid is: R78,00. of more than one dwellingunit for occupation 2.16 General Services by domestic consumers the Council may require (ii) Alle Residensieel 2, 3 en 4, Besigheids, one joint meter for all the dwelling units in the The charges payable for any service rendered Kommersiele, Spesiale en Staatspersele uitge building or premises. on request of a consumer for which no provision sonderd persele wat vir Onderwysdoeleindes afis made in these tariffs shall be the amount degesonder is: R43, Where a building or premises comprises termined by the Engineer taking into account of various classes of sub consumers, including the cost of material, labour and transport, plus (iii) Alle ander persele: R9,00 domestic consumers, the Council may require a 10% of such amount: Provided that in cases joint meter for all the domestic subconsumers where the estimated charges exceed, RI 800 the B. Persele wat by die Raad se whilst all other subconsumers will be metered estimate shall be revised afterwords in actor Elektrisiteitsnetwerk aangesluit is. individually. dance with the actual costs. (i) Indien elektrisiteit gelewer word, of direk No joint metering is allowed for any 2.17 Exemption vantevore gelewer is teen die tarief van toepasclass of consumer other than domestic, for build sing op Huishoudelike Verbruikers ingevolge ings or premisestompleted after 1 January In exceptional casses of merit the Council subitem 2.1 van hierdie tariewe: R9,00 may, after a request from the consumer thereto, 2.8 Connection and Reconnection Charges assess any consumer on any tariff which normal (ii) Indien elektrisiteit gelewer word, of direk ly would not have been applicable. vantevore gelewer is teen die tarief van toepas Connections: The charges payable for sing op Besigheids Verbruikers ingevolge sub any connection of a consumer's premises shall item 2.2 van hierdie tariewe: R43,00. be the amount determined by the Engineer taking into account the cost of material, labour and PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING (iii) Indien elektrisiteit gelewer word, of direk transport, plus 10% of such amount: Provided 2735 vantevore gelewer is teen die tariewe van toethat in cases where the estimated connection passing op Nywerheids en Grootmaatverbrui charges exceed R1 800 the estimate shall be re STADSRAAD VAN BFtAKPAN kers ingevolge subitems 2.3 en 2.4 van hierdie vised afterwards in accordance with the actual tariewe: R78,00. costs. INTREKIUNG VAN DIE TARIEF VAN GELDE VIR DIE LEWERING VAN ELEK Ill Reconnections: For the reconnection of TRISITEIT EN VASSTELLING VAN NUWE Met dien verstande dat: the suply to any premises after disconnection or TARIEWE for any administrative (a) Waar die elektrisiteitstoevoer aan action taken 'n ge owing to non payment of a consumers account, the fol Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie bouekompleks voorsien word wat uit eenhede op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend ontwerp vir afsonderlike okkupasie bestaan en lowing charges shall be payable: gemaak dat die Stadsraad van Brakpan by Spe vir dieselfde of verskillende doeleindes ebruikg (a) Payments made during ordinary Rates stale Besluit die Tarief van Gelde vir die Lewe word, ongeag of elektrisiteitsverbruik afsonder, Hall hours for reconnection: R25,00; ring van Elektrisiteit gepubliseer onder lik of deur een hoofelektrisiteitsmeter gemeet, Kennisgewing 65/1988 van 21 September 1988 word,.'n heffing ten opsigte van basiese koste vir (b) Payments made after ordinary Rates Hall soos gewysig met ingang 1 Julie 1989 ingetrek elektrisiteit op elke sodanige afsonderlike eenhours for reconnection: R60,00. het en nuwe gelde vasgestel het vanaf laasge heid betaalbaar is. noemde datum soos in die bylae hierna uiteen (b) Waar 'n eienaar geregtig is op 'n bykom 2.9 Deposits gesit. stige korting ten opsigto van Eiendomsbelasting ingevolge artikel 32(1)(b) van die Ordonnansie. Every applicant for the supply of electricity M J HUMAN op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture (11 4 shall on signing an agreement for such supply, Stadsklerk van 1977) sodanige nersentasie korting ook van. deposit in terms of section 6(1)(a) of the Stan Stadhuis dard Electricity By laws toepassing is op the heffing vir Basiese koste ten a minimum amount of Brakpan opsigte van Elektrisiteit. R50, September Disputes as to Charges Kennisgewing No 99/1989 (c) Waar 'n eienaar vrygestel word van die be Wing van Eiendomsbelasting ingevolge artikels In the case of dispute between the consumer BYLAE 5(1)(d)(iii), 5(1)(e) en 5(1)(0 van die Ordonand the Engineer or the Town Treasurer with re nansie Eendomsbelasting van Plaaslike Be TARIEF VAN GELDE VIR DIE LEWEsture, 11 opal Bard to the charge made in respect of connection vn 1977, sodanige eienaars geregtig is RING VAN ELEKTRISITEIT fees or any other charge in terms of the tariff of op dieselfde persentasie korting op die hefting charges, the dispute shall be referred to the vir In hierdie tariewe tensy uit die samehang an basiese koste ten opsigte van elektrisiteit Council whose decision shall be final and bind ders blyk, betaken waarop die persone in voorbehoudsbepaling (b) ing. hierbo, geregtig is. "eienaar" 2.11 Calculation of Charges (d) Die Basiese heffing nie van toepassing 11. (a) behoudens die bepalings van artikel 51(1) ten opsigte van diensligte by woonstelblokke In calculating any charge in terms of this tariff van die Wet op Deeltitels, 1986 (Wet 95 van the. of charges a fraction of a cent shall be computed 1980), en paragraaf (b), die persoon in wie I se as one cent. naam die betrokke grond geregistreer is; 2. TARIEF VAN GELDE VIR DIE VAN WERING ELEKTRISITEIT LE 2.12 Repeated Tests and Inspections (b) in die geval van grond wat die eindom van 'n plaaslike bestuur is en wat deur hem verhuur For the second and every succeeding inspec 2.1 Huishoudelike Verbruikers. word, die verhuurder; of tion in terms of section 17(8)(b) of the Standard Hierdie tarief is van toepassing op elek ielectricity By laws: R50,00. (c) in die geval van 'n reg in grond, die huur trisiteit gelewer aan die volgende: der of die honer van die betrokke reg in grond, 2.13 Complaints (a) iemand Private aan wie grond (d) woonhuise. deur die Stadsraad van Brakpan van die hand gesit is. (b) Woonstelle en wooneenhede. For each occasion complaint an official regarding is summoned a to defect investigate thea electricity supply of the consumer resulting from "perseel" enige grond en enige gebou, mon (c) Koshuise. conditions on his premises: R30,00. tering of struktuur bo of onderkant die opper vlakte van enige grond en sluff enige vliegtuig, (d) Skole 2.14 Testing of Meters voertuig ofvaartuig in. (e) Sosiale Klubs. For testing of meters in terms of section 9 of 1. BASIESE KOSTE the Electricity By laws: (0 Verpleeginrigtings. Die volgende heffrngs ten opsigte van basiese Single and threephase kwh meters: koste vir elektrisiteit is betaalbaar deur die eie (g) Tehuise wat deur liefdadigheidsinrigtings R40,00. naar van 'n perseel per maand of gedeelte daar bestuur word Maximum demand and kwh meters: van, per perseel, met of sonder verbeterings, (h) Kerke. R100,00. wat by die Raad se Elektrisiteitsnetwerk aange sluit is, of na die mening van die Ingenieur daar (i) Geboue aan godsiensoefening gewy Change of Tariff by aangesluit kan word, of elektrisiteit verbruik word al dan the: (j) Sentrale verhitting/verkoeling van water of Whenever a consumer is of the opinion that lug vir woonstelle wat vir huishoudelike doelein he has been charged at an incorrect tariff, or due A. Persele wat the by die Raad se des gebruik word. I

81 i PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER Die volgende gelde is betaalbaar per Om vir hierdie tarief in aanmerking te 'n gemiddelde maksimum aanvraag van racer as maand, of gedeelte daarvan: kom, moet 'n verbruiker voldoen aan die vol 2500 kva per maand geregistreer het. gende bykomende vereistes: Vir alle kwh in enige besondere maand ver Om vir hierdie tarief in aanmerking te bruik per kwh: 11,3c. (a) Die verbruiker moet sy verwagte maande kom, moet 'n verbruiker voldoen aan die vollikse maksimum aanvraag in kva op die voor gende bykomende vereistes: Indien 'n gedeelte van enige van die per geskrewe vorm aan die Ingenieur verstrek met sele ingevolge subitem gebruik word vir vermelding van die datum waarop dit benodig (a) Die verbuiker moet sy verwagte maande doeleindes ten opsigte waarvan 'n hoer vorde sal word, vanaf welke datum by aanspreeklik is likse maksimum aanvraag in kva op die voor ring ingevolge hierdie tariewe gehef word, is die vir die heffing bereken volgens hierdie tanef, of geskrewe vorm aan die Ingenieur verstrek met hoer vordering van toepassing ten opsigte van vanaf die datum waarop die toevoer beskikbaar vermelding van die datum waarop dit benodig die hele perseel tensy die betrokke gedeelte af word, welke ook al die laatste is. Hierdie maksi sal word, vanaf welke datum hy aanspreeklik is sonderlik bedraad en gemeter word. mum aanvraag staan bekend as die verbruiker se vir die heffing bereken volgens hierdie tarief, of vanaf die datum waarop die toevoer beskikbaar aangemelde maksimum aanvraag: Met dien ver 22 Besigheidsverbruikersword stande dat wannerdie gemeterde maksimum welke ook al die laatste is. Hierdie maksi Hierdie tarief is van toepassing op elek aanvraag in enige maand hoer is as die aange mum aanvraag staan bekend as die verbruiker se trisiteit gelewer aan die volgende verbruikers melde maksimum aanvraag, word sodanige hoer aangemelde maksimum aanvraag: met 'n maksimum aanvraag van nie meet as 100 aanvraag geag die nuwe aangemelde maksimum Met dien verstande dat wanner die gemekva gemeet oor enige tydperk van 30 opeenvol aanvraag van die verbruiker te wees. terde maksimum aanvraag in enige maand hoer gende minute gedurende die maand. (b) Die aanvraagheffing ingevolge subitem is as die aangemelde maksimum aanvraag, word sodanige hoer aanvraag geag die nuwe aangedie aangemelde maksimum aanvraag wear soda (a) Restaurant (a) word maandeliks toegepas op 70% van melde maksimum aanvraag van die verbruiker (b) Kroee. nige syfer in enige maand hoer is as die geme te wees. terde maksimum aanvraag in daardie maand. ( b) Nieteenstaande die bepalings van subitem (c) Teekamers. Verbruikers sal vrygestel wees van die bepalings 2.5.1, Indien enige verbruiker vir drie agtereen van subitem 2.4.3(b) vir die eerste ses maande (d) Winkels. volgende maande 'n gemiddelde maksimum na die inwerkingstredingsdatum soos aangedui aanvraag van kva of minder per maand (e) Kantore. in subitem2.4.3.(a). registreer, sal die Raad in sy eie uitsfuitlike dis IOW Magasyne. aan sy kresie besluit of sodanige verbruiker nog steeds elekt (e)riese sy installasie Wanneer 'n verbruiker aanbring uitbreidingsaange wat kwalifiseer vir hierdie tarief of nie. Indien soda (g) Garages. melde maksimum aanvraag met meer as 10% sal nige verbruiker nie kwalifiseer nie, sal die belaat styg, moet hy die Ingenieur vroegtydig op trokke verbruiker volgens die tariewe onder (1) Diensligte en hysbakke vir woonstelge die voorgeskrewe vorm van sodanige verwagte subitems 2.3 of 2.4 na gelang van die omstandig bone. toename in kennis stet, sowel as van die datum hede aangeslaan word, waarna die verbruiker waarop die verhoogte maksimum aanvraag be weer sal moet voldoen aan die vereistes soos ge (i) Losieshuise. nodig sal word. Sodanige hoer aanvraag word stet in subitem alvorens hy kan aansoek (j) Hotelle. die nuwe aangemelde maksimum aanvraag geag doen vir hierdie tarief. Indien Desember maand van die verbruiker, vanaf die datum in die ken op enige wyse deel vorm van die betrokke (k) Advertensieborde. nisgewing vermeld of die datum waarop die Periode van drie maande waarvoor 'n gemidaaanvraag deur die Raad beskikbaar gestet is, delde maksimum aanvraag bepaal moet word, (I) Tydelike verbruikers soos karnavals, ker welke ook al die laatste is. sal die berekening volgens onderstaande for 11 :nose, strkusse, vloerskuurmasjiene, ens. mules gemaak word: (d) Indien 'n verbruiker sy aangemelde maksi (n) Enige ander verbruikers waarvoor dear mum aanvraag wil verminder, most hy die Inge (i)a+b+c = G nie voorsiening gemaak is in enige ander item nieur skriftefik daarvan in kennis stel, en sr gemiddeldew van hierdie tenet. sodanige verminderde aangemelde maksimum of aanvraag word aanvaar as nuwe aangemelde Die volgende gelde is betaalbaar per aanvraag vir berekening van hefting, (i0b+c+d = G maand, of gedeelte daarvan: ses maande na die datum van sodanige kennisge 3 Vir alle kwh in enige besondere maand ver wing. of bruik, per kwh: 19,6c 2.5 Spesiale Grootmaatverbruikers 2.3 Nywerheidsverbruikers (iii) C + D + E = G Hierdie tarief is van toepassing op ver Hierdie tarief is van toepassing op ea. bruikers (uitgesonderd woonstelle, wooneentrisiteit wat aan persele gelewer word vir ver hede en besighede, wat gemeenskaplik gemeter waar: vaardiging of nywerheidsdoeleindes met 'n word) met 'n maksimum aanvraag, gemeet oor ksimum aanvraag gemeet oor enige tydperk enige tydperk van 30 opeenvolgende minute gedutende die maand, van meer as 2500 kva: Ten maand. G = Die maksimum aanvraag per 30 opeenvolgende minute gedurende die erode vir hierdie tarief te kwalifiseer sal 'n ver A = Die maksimum aanvraag, gemeet oor bruiker benewens die voorwaardes genoem in enige tydperk van 30 opeenvolgende minute ge Die volgende gelde is betaalbaar per subitem aan die volgende voorwaarde durende September van die betrokke jaar. maand, of gedeelte daarvan most voldoen: B = Die maksimum aanvraag, gemeet oor Vir alle kwh in enige besondere maand ver (a) 'n Verbruiker moot vir 'n periode van 12 enige tydperk van 30 opeenvolgende minute gemum aanvraag, gemeet oor enige tydperk van 30 bruik, per kwh: 17,5c. agtereenvolgende maande 'n gemiddelde maksi durende Oktober van die betrokke jaar. 2.4 Grootmaatverbruikers opeenvolgende minute gedurende die ' maand, C = Die maksimum aanvraag, gemeet oor van meer as 2500 kva per maand geregistreer Hierdie tarief is van toepassing op verhet alvorens by sal kan aansoek doen vir hierdie enige tydperk van 30 opeenvolgende minute gebruikers (uitgesonderd woonstelle en wooneen durende November van die betrokke jeer. hede) wat gemeenskaplik gemeter word met 'n tarief. D = Die maksimum aanvraag, gemeet oor maksimum aanvraag, gemeet oor enige tydperk (Is) Die voorwaarde genoem in subitem (a) mge tydperk van 30 opeenvolgende minute gevan 30 opeenvolgende minute gedurende die hierbo is nie van toepassing op 'n verbruiker wat edurende Januarie van die jaar wat volg direk na maand, van meer as 100 kva: Met dien ver vir die eerste keer aansoek doen %dr 'n elektriese die betrokke jaar. stande dat die verbruiker vier kalendermaande aansluiting nie. skriftelik kennis aan die Ingenieur meet gee in E. = Die maksimum aanvraag, gemeet oor dien hy verlang om nie meer van die tarief ge Die volgende gelde is betaalbaar per enige tydperk van 30 opeenvolgende minute gebruik te maak nie in welke geval die ander maand, of gedeelte daarvan: durende Februarie van die jaar wat volg direk na toepaslike tariewe in werking tree 4 maande na die betrokke jaar. datum van ontvangs van sodanige kennisgewing. (a) 'n Maandelikse aanvraagheffing per kva of gedeelte daarvan, van maksimum aanvraag: (c) Wanneer 'n verbruiker uitbreidings aan sy Die volgende gelde is betaalbaar per R20,00. elektriese installasie aanbring wat sy aangemaand, of gedeelte daarvan: melde maksimum aanvraag met meer as 10 (b) Per kwh verbruik: 5,2c sal laat styg, moet by die Ingenieur vroegtydig (a) 'n Maandelikse aanvraagheffing per kva (c) Minimum vordering: 2500 gedeelte daarvan, van maksimum aanvraag: kva of 70% op die voorgeskrewe vorm van sodanige ver van die aangemelde maksimum aanvraag, wat wagte toename in kennis stet, sowel as van die ofr22,26. ter een ook al die hoogste is teen die toepaslike datum waarop die verhoogde maksimum aan (b) 'n Ileffing van 6,3c per kwh vir alle kwh tarief per kva met dien verstande dat die mini vraag benodig sal word. Sodanige hoer aanvraag Wand, van nie meer as 100 kva. 0 wat in dieselfde maand verbruik is. mum vordering R7 500 bedra in die geval van 'n word die nuwe aangemelde maksimum aanvraag verbuiker wat vir 60 agtereenvolgende maande geag van die verbruiker, vanaf die datum in die

82 3376 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 kennisgewing vermeld of die datum waarop die trisiteit moet by die ondertekening van 'n oor stituting Part II and Part III as set out in aanvraag deur die Raad beskikbaar gestel is, eenkoms vir sodanige lewering ingevolge artikel Schedule with the following. welke ookal die laatste is. 6(1)(a) van die Elektrisiteitsverordeninge, 'n minimum bedrag van R50,00 deponeer. M J HUMAN Town Clerk (d) Indien 'n verbruiker uit eie oorwegings nie meer gebruik wil maak van hierdie tarief me, sal 2.10 Geskille in Verband met Vorderings by die Ingenieur skriftelik ses maande kennis Town Hall Building moet gee van sodanige voorneme in welke geval In die geval van 'n geskil tussen die verbruiker Brakpan die ander toepaslike tariewe in werking sal tree en die Ingenieur of die Stadstesourier met be 20 September 1989 ses maande na ontvangs van sodanige kennisge trekking tot die vordering vir 'n aansluiting of Notice No 101/1989 wing. enige ander vordering ingevolge hierdie tarief (e) Indien 'n verbruiker sy aangemelde maksivan gelde, word die geskil na die Raad vir beslis sing verwys, welke beslissing afdoende en binmum SCHEDULE aanvraag wil verminder, moet hy die Inge dend is. B. By substituting Part II with the following: nieur skriftelik daarvan in kennis stel, en sodanige verminderde aangemelde maksimum 2.11 Berekening van Vorderings PART II aanvraag word aanvaar as nuwe aangemelde maksimum aanvraag vir Bberekening van enige vordering ingevolge berekening van heffing, CHARGES IN RESPECT OF SEWERS ses maande na die datum van ontvangs van soda hierdietarief van gelde word 'n breukdeel van 'n WHICH ARE AVAILABLE sent tot een sent herlei. nige kennisgewing op voorwaarde dat sodanige verminderde aangemelde maksimum Availability aanvraag Charges 2.12 Hertoets en inspeksies meer as kva moet wees. (a) The owner of any piece of land with or Vir die tweede en daaropvolgende inspeksie 2.6 Verbruikers wat die ontginning van goud without improvements which is, or in the opin kragtens artikel 17(8)(b) van die Elektrisi ion of the Engineer, can be connected to en neweprodukte uit ou bestaande mynhope onany teitsverordeninge: R50,00. derneem vanaf 'n perseel wat reeds direk van sewer of the Council shall be liable for payment of the charges set out in item 1 hereunder pro Elektrisiteit deur ESKOM voorsien is: 2.13 Klagtes vided that where an owner is entitled to an ad Hierdie tarief is van toepassing op aan Vir elke geleentheid wat 'n beampte ontbied ditional rebate in respect of Assessment Rates in vraag op verbruikers wat die ontginning van word vir die ondersoek van 'n klagte oor 'n de accordance with section 32( I )(b) of the Local goud en neweprodukte uit ou bestaande myn felt in die verbruiker se elektrisiteitstoevoer wat Authorities Rating Ordinance (11 of 1977), such hope onderneem vanaf 'n perseel wat onmiddel ontstaan as gevolg van toestande op sy perseel: percentage rebate will also be applicable to t lik voordat die Raad aan die verbruiker hag R30,00. charges set out in item 1 hereunder: voorsien het, reeds direk van Elektrisiteit deur ESKOM voorsien is Toets van Meters (b) The owner of any piece of land with or without improvements which is, or in the opi Die tarief is dieselfde as wat ESKOM toe Vir die tools van meters kragtens artikel 9 van nion of the Engineer, can be connected to any pas met insluiting van die toeslag of korting, in die Elektrisiteitsverordening: sewer of the Council shall be liable for the pay dien enige, ten ope wat maand die van as betrokke die Stadsraad sigte van Enkel en driefasige kwh meet of the charges set out in Item 1 hereunder i Brakpan in dieselfd meters: provided that where an owner is exempted of verbruiker R40,00. se verbruik afgelees word vir beide the payment of Assessment Rates in accordance die kw en kwh Maksimum aanvraag en kwh with sections 5(1)(d)(iii), 5(1)(e) and 5(1)(f) of meters: the Local Authorities Rating Ordinance (11 of 2.7 Tarief vir Gemeenskaplike Metering van RI00, ) such owners are entitled to the same per Elektrisiteit voorsien aan Huishoudelike ver 2.15 Verandering van Tarief tentage rebate to the charges set out in item 1 bruikers: hereunder upon which the persons in item (a) Indien 'n verbruiker van mening is dat hy teen here above are entitled to In die geval van 'n gebou of perseel vol die verkeerde tarief aangeslaan is, of weens vertooi na 1 Januarie 1984 wat meer as een woon anderde omstandighede in die toekoms teen 'n 1. In respect of each such piece of land per eenheid beslaan en wat beskikbaar is vir ander tarief aangeslaan behoort te word, ms die month or part thereof calculated as follows huishoudelike verbruikers, mag die Raad een onus op die verbruiker om dit skriftelik onder. gemeenskaplike meter om al die huishoudelike (a) situated in proclaimed townships: die aanclag van die Ingenieur te bring. verbruikers te bedien, vereis. (i) For a stand with an area of 400 m2 or less: 2.16 Algemene Dienste In die geval waar die gebou of perseel 85,65. verskillende klasse van onderverbruikers met Die gelde betaalbaar vir enige diens gelewer (ii) For a stand with an area of more than 400 insluiting van huishoudelike verbruikers huis op versoek van 'n verbruiker en waarvoor ;een m2 yes, up to 600 m2: R7,50. mag die Raad een gemeenskaplike meter voorsiening in hierdie tarief gemaak word me, is vir die verbruik van huishoudelike verbruikers die bedrag bepaal deur die Ingenieur met inag (iii) For a stand with an area of more 600 vereis, terwyl al die ander verbruikers se elektri neming van dte koste van materiaal, arbeid en m2 up to 800 m2: R9,45. siteit individueel gemeter word. vervoer, plus 10% op sodanige bedrag: Met dien verstande dat in gevalle waar die bedrag be (iv) For a stand with an area of more Geen gemeenskaplike metering sal ge taalbaar na raming RI 800 oorskry, die taming m2 up to m2: R11,30. than8. magtig word, vir enige klas van verbruiker, be agterna na aanlciding van die werklike koste halwe vir huishoudelike verbruikers, ten opsigte aangepas word. (v) For a stand with an area of more than van geboue of persele wat na 1 Januarie m2: RII,30 plus R1,15 for every 100 m2 voltooi is Ontheffing area or part thereof by which the area of m2 is exceeded with. 2.8 Aansluiting en Heraansluitingsgelde In uitsonderlike gevalle mag die Raad op ver soek van die verbruiker en volgens meriete, Maximum charge: R190,00.; Aansluitings: Die gelde betaalbaar vir enige verbruiker op enige tarief wat the nor enige aansluiting van 'n verbruiker se perseel is maalweg op hom van toepassing sou wees nie, (b) land or holding upon which a reduced rate die bedrag bepaal deur die Ingenieur met inag aanslaan. is applicable in terms of section 22 of the Local neming van die koste van materiaal, arbeid en Authorities Rating Ordinance 1977: 10 % of the vervoer, plus 10 % op sodanige bedrag: Met 20 September 1989 charge calculated as in (a) above; dien verstande dat in gevalle waar die aanslui (c) land not included under paragraphs (a) tingsgelde na raming RI 800 oorskry, die raining 20 and (b) above: 20 % of the charge calculated as agtema na aanleiding van die werklike koste aangepas word. in (a) above. LOCAL AUTHORITY NOTICE Heraansluitings: Vir die heraansluiting 2. The availability charge shall be payable as from the date on which the additional charge is van die toevoer van enige perseel of enige admi nistratiewe optrede as gevolg van 'n verbruiker TOWN COUNCIL OF BRAKPAN payable: Provided that where a piece of land is vacant the availability charges shall become pay se wanbetaling van 'n rekemng, is die volgende able as from the date on which the sewer is made gelde betaalbaar: AMENDMENT OF TARIFF OF CHARGES available as notified by the Council. (a) Betalings gemaak gedurende normale Be FOR DRAINAGE 3. Mining Companies: In the case of mining lastingsaalure vir heraansluiting: R25,00. companies the availability charges shall be ar In terms of section 80B(8) of the Local Go (b) Betalings gemaak na normale Belasting rived at as follows: vemment Ordinance, 1939, it is hereby notified saalure vir heraansluiting: R60,00. that the Brakpan Town Council has by Special (a) An annuity payable at 12 percent in twenty Resolution amended the Charges for Drainage 2.9 Deposito's equal half yearly instalments to redeem the aspublished under Notice 63/1988 dated 16 Sep certained capital cost of the external services in Elke aansoeker om vir die lewering van elek tember 1988 with effect from 1 July 1989 by sub cidental to each individual mine. the,

83 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER word diebeskik (b)nte event of the mine gepubliseer elosigdowror ender trisgewi63/198ivan5 gynmlatskap pye ' forancoherreasonceasingoperatnsbeforeor19metanglja1989gesigaarhedsgeldeasvolgbereken: the expiration of the loan period the balance of het deur Deel II en Deel III sops in die Bylae the ascertained cost at that date shall become uiteengesit te vervang. (a) 'n Jaargeld betaalbaar teen 12 persent in twintig eenderse halfjaarlikse paaiemente om due and payable. MJ HUMAN die bepaalde kapitaalkoste van dl. eksterne Stadsklerk dienste ten opsigte van elke afsonderlike myn te (c) The mining companies shall he responsible for the maintenance of the external sewers and for any pumping charges where it becomes necessary to pump the sewage: provided that if the Council has for any reason to undertake the maintenance itself of the external sewers and the pumping then the cost thereby incurred shall be recovered from the mining company when the additional sewerage fees are payable. 4. For the purposes of the part, "piece of delg.. Stadhuis Brakpan (b) In die geval waar 'n myn sluit of cm watter 20 September 1989 rede ook al werksaamhede staak voor die datum Kennisgewing No 101/1989 waarop die leningstydperk verstryk, is die balans van die bepaalde koste op daardie datum betaal BYLAE baar. Die mynmaatskappy is verantwoordelik A. Deur Deel II deur die volgende te vervang: vir (cc? die instandhouding van die eksterne riole en land" shall have the meaning assigned to it in DEEL LI vir enige pomptariewe waar tit nodig word om section 1 of the Drainage die rioolvuil te pomp: Met dien verstande dat in Bylaws. GELDE TEN OPSIGTE VAN BESKIICBARE dien die Raad om watter rede ook al self die in 5. The charges payable for providing a con STRAATRIOLE standhouding van die eksterne riole en die pomp nection to the Council's sewer shall be the actual van ridolwater moet ondemeem, die koste daar Beskilcbaarheidsgelde cost Of transport, labour and materials plus aan verbonde verhaalbaar is op die 15 %. (a) Die eienaar van enige stuk grond met of mynmaatskappy wanneer die bykomende riool B. By substituting Part III with the following: sender verbeterings wat met die Raad se gelde betaalbaar is. straatriool verbind is of volgens die sienswyse 4. Vir die toepassing van hierdie Deel, het 'n PART III van die Ingenieur, aldus verbind kan word, is "stuk grond" die betekenis wat in artikel 1 van aanspreeklik vir die vordering uiteengesit in die Rioleringsverordeninge daaraan geheg Additional Charges item 1 hiema met dien verstande dat waar 'n word. eienaar geregtig is op 'n bykomstige korting ten The following charges, in addition to that opsigte van Ekndomsbelasting ingevolge artikel 5. Die gelde betaalbaar vir die voorsiening ecified in Part H, shall be paid by the owners 32(1)(b) van die Ordonnansie op Eiendomsbe van 'n aansluiting aan die Raad se riool is die all premises which are connected to the Coun lasting van Plaaslike Besture (11 van 1977), so werklike koste van vervoer, abeid en materiaal cil's sewer as follows: char persentasie korting ook van toepassing is plus 15 %.. Additional op die hefting ingevolge item 1 hiema.. B. Deur Deel III deur die volgende te ver Charges per (b) Die eienaar van enige stuk grond met of yang: month or part sander verbeterings wat met die Raad se thereof straatriool verbind is of volgens die sienswyse DEEL III van die 1. Private dwellings and hospitals: Inrnieur, aldus verbind kan word, is Bykomende Gelde aanspreeklik vir die vordering uiteengesit in (a) For the first two or less item I hierna met dien verstande dat waar 'n Behoudens die gelde vervat in Deel II, is die waterclosets or pans, uri eienaar vrygestel word van die betaling van volgende gelde betaalbaar deur eienaars van alle nal pans or compartments R12,15 Eiendomsbelasting ingevolge anikels nersele wat met die Read se straatriool verbind 5(1)(d)(iii), 5(1)(e) en 5(1)(f) van die Orden is; (b) For each and every nansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Beadditional water closet or sture (11 van 1977), sodanige eienaars gereglig is Bykomende Gelde pan, urinal pan or compart op dieselfde persentasie korting op die hefting per maand of ment R 4,60 ingevolge item 1 hierna waarop die persone in gedeelte daarvan. item (a) hierbo geregtig is. 2. Churches: 1. Ten aansien van elke sodanige stuk grond 1. Privaatwonings'en hospitale: For every church R18,15 maand of gedeelte daarvan bereken soos (a) Vir die eerste v twee of perolg minder spoelklosette of _. 3. Church halls: (a) grond gelee in 'n geproklameerde dorp: panne, unnaalpanne of For each church hall used afskortmgs R12,15 for church purposes only (i) Vir 'n standplaas met 'n oppervlakte van and from which no revenue 400 m2 of minder: 85,65. (b) Vir elke bykomstige is derived R18,15 spoelkloset of pan, urinaal 4.60For (ii) Vir 'n standplaas met 'il oppervlakte van All other premises: meer as 400 m2 tot en met POO mita7,50. pan of afskorting R each water closet (iii) Vir 'n standplaas met 'n oppervlakte van 2. Kerke: a)pa in such premises R11,50 meer as 600 m2 tot en met 800 m2: R9,45. Vir elke kerk b) For each urinal or corn (iv) Vir 'n standplaas met 'n oppervlakte van partment installed in such meer as 800 m2 tot en met m: R11, Kerksale: premises R11,50 (v) Vir 'n standplaas met 'n oppervlakte van Vir elke kerksaal wat slags Provided that where the trough is adopted, meer as e: R11,30 plus RI,15 vir elke 100 vir kerklike doeleindes ge each 700 mm in length of trough or gutter used m2 oppervlakte of gedeelte daarvan waarmee bruik word en waarvan for urinal or water closet purposes or designed die oppervlakte van 'n 1 000m oorskry word. geen inkomste verkry word R18,15. to be so used, shall be regarded as one urinal or Maksimum vordering: R190,00.; nie R18,15 closet fitting, as the case may be, for the purpose of these charges. (b) grond of hoewe waarop 'n verminderde 4. Alle ander persele: belasting ingevolge artikel 22 van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting op Plaaslike Besture, (a) Vir elke spoelkloset of 1977 van toepassing is: 10 % van die bedrag be pan in sodanige persele R11,50 paal soos in voorgaande paragraaf (a); PLAASLIKE BESTUURSKENN1SGEWING 2736 (c) ander grond nie vervat in paragrawe (a) en (b) Vir elke urinaal of (b) nie: 20 % van die bedrag bepaal soos in afskorting in sodanige per voorgaande paragraaf (a). sele. R11,50 STADSRAAD VAN BRAKPAN 2. Die beskikbaarheidsgelde is betaalbaar van WYSIGING VAN DIE TARIEF VAN die datum af waarop die bykomende gelde be Met dien verstande dat waar 'n trogstelsel in GELDE VIR RIOLERING taalbaar is: Met then verstande dat waar 'n stuk werking is, elke 700 mm in lengte van trog of pond onbebou is, die beskikbaarheidsgeld be geut gebruik vir doeleindes van urinaal of taalbaar word van die datum af waarop die spoelkloset of daarvoor ontwerp, vir die toepas Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie straatriool soos deur die Raad venvittig, beskik sing van hierdie tarief een urinaal of kloset geag op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend baar raak. word, na gelang van die geval. gemaak dat die Stadsraad van Brakpan by Spestale Besluit die Tarief van Gelde vir Riolering 3. Mynmaatskappye: In die. geval van 20

84 3378 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2737 (iii) All other premises: R5,00. applicable. on application and after being ap di proved by the Council, and terminable on one. C. Premises which are connected to the Coun BRAKPAN TOWN COUNCIL month's written notice. The consumer shall be Water Network. responsible for the maintenance of the connect WITHDRAWAL OF TARIFF OF CHARGES (i) If electricity lug main. is supplied or was supplied di FOR THE SUPPLY OF WATER AND DE redlybefore at the tariff applicable to Domestic (c) Minimum charge per month, whether TERMINATION OF NEW TARIFFS Consumers in accordance with subitem 2.1 of water is consumed or not: a figure calculated on the Tariff of charges for the supply of electricity: a consumption of 300 Mt in accordance with 85,00. the aforegoing formula. In terms of section 80B(8) of the Local Gov ernment Ordinance, 1939, it is hereby notified Provided that: 2.3 Whenever the water restrictions is en that the Brakpan Town Council has by Special forced and a levy is imposed on the Town Conn a) Where water is supplied to a Building. Resolution rescinded the Charges for the Supply cil should the prescribed water quota be Complexi which also_ consists of. dwellingunits of Water published under Notice 91/1988, datedexceeded, subitem 2.2 will designed be suspended for individual occupation irrespective for that 1 November 1988 as amended with effect from 1period and the of whether the water consumption following tariff will then be is metered ap. July 1989 and determined new tariffs as set out separately or by one main water meter, a basic plicable: in Schedule hereafter as from the last mentioned charge for water will be payable in date. respect of For the supply of water to bulk consumers per each individual dwellingunit as such. month or part thereof: M J HUMAN Town Clerk (b) Where an owner is entitled to an dditional (a) For every Ice or part thereof, calculated rebate in respect of Assessment Rates in accord according to the following formula and approxi Town Hall Building once with section 32(1)(b) of the Local Aiithormated to the highest second decimal: Brakpan hies Rating Ordinance, (11 of 1977), such 20 September 1989 percentage rebate shall also be applicable to the Notice No 103/1989 basic charge for water. [ T1 + (M N 13)] + SCHEDULE (c) Where an owner is exempted from paying assessment rates in accordance with sections TARIFF OF CHARGES FOR THE SUPPLY 5(1)(d)(iii), 5(1)(e) and 5(1)(f) of the Local LI.3,99 x (T2 T1.31 OF WATER Authorities Rating Ordinance (11 of 1977), such (b) The minimum charge per month whet! owners are entitled to the same percentage re water is consumed or not shall be calculal In these tariffs, unless the context otherwise bate in respect of the basic charges of water according the following formula and appro indicates "owner" means upon which the persons in the saving clause (b) mated to the highest second decimal. above are entitled. (a) subject to the provisions of section 51(1) of the Sectional Titles Act, 1986 (Act 95 of 1986), (ii) If electricity is supplied or was supplied di la x[t1 + 43,99 x (T2 Ti and paragraph (b), the person in whose name redly before at the tanff applicable to Business the land concerned is registered; Consumers in accordance with subitem 2.2 of 100 the of Charges for the supply of electricitv: TariffRIO00. (b) in the case of land which is the property of a local authority and which is let by it, the lessee; ' Where or (iii) If electricity is supplied or was supplied directly before at the tariff applicable to mdus T1 equals the Rand Water Board tariff for (e) in the case of any right in land, the lessee trial and bulk consumers in accordance withsub foundation consumers including the levy for the or the holder of the right in land concerned; item 2.3 and 2.4 respectively of the Tariff of Water Research Fund but excluding the percent (d) a person to which the Town Council of Charges for the Supply of Electricity: R25,00. age levy when the authorised water quota allocared to the Town Council is exceeded. Brakpan has disposed land; 2. TARIFF OF CHARGES FOR THE SUP "premises" means any land and any building, PLY OF WATER M equals the Rand Water Board tariff for foundation consumers but excluding the levy for erection or structure, above or below the surface 2.1 All consumers with the exception of Bulk the Water Research Fund and the percentage of any land and includes any aircraft, vehicle or Consumers. levy when the Town Council exceeds the pre vessel. scribed water quota If the consumption is 50 la or less, 1. BASIC CHARGES the charges payable per ke or part thereof, N equals the. percentage (fractions to be igper meter, per month or part of a month, shall nored) by which the monthly consumption of the The following basic charges shall be payable, be: 87c. bulk consumer exceeds the daily water quota by the owner of premises, per month or part which the Town Council has authorised in his thereof, per water meter, per premises, with or If the consumption is more than 50 case, multiplied by the number of days shown in without improvements, which is, or in the opin la, the charges payable per ke or part the Rand Water Board account issued ion of the Civil Town Engineer, can be con thereof, per meter, per month or part of a Town Council for the corresponding month. to. netted to the Council's Water Network whether month, shall be: 95c. any water is consumed or not on condition that if P equals the percentage penalty for every one Provided any premises is not connected to the Council's that in cases of extraordinary highpercent by which the daily water quota is exmeter readings for water consumption due to Water Network, such premises shall be treated ceeded that the Rand Water Board announces bona fide leakages, the Council may assess the as if it is serviced by one meter only: from time to time. consumer concerned at a rate of 60 cent per A. Premises which are not connected to the ke to such an extent and on such conditions 12 equals the tariff which the Rand Water Council's. Water Network, but can be con as the Council may decide on from time to time. Board applies to other consumers including the netted. levy for the Water Research Fund but excluding 2.2 For the supply of water to bulk consumers. the levy when the water quota is exceeded by (i) All premises whose zoning is primarily In such other consumers. (a) For every 11 or part thereof, calculated dustrial: R25,00. according to the following formula and approxi (c) The tariff in terms of this subitem shall be (ii) All Residential 2, 3 and 4, Business, Com mated to the highest second decimal: applicable on application and after being apmercial, Special and Government premises ex proved by the Council, and terminable on one eluding premises that are reserved for month's written notice. the consumer shall be Educational purposes: 825,00. Ti + x r3, (T2T1] responsible for the maintenance of the connect ing main. (iii) All other premises: R5, Connection charges. B. Premises which have never been connected Where to the Council's Electricity Network, although it is connected to the Water Network of the Coun Tl equals the Rand Water Board Tariff for For the reconnection.. of the. supply to foundation consumers including any levies and any premises after disconnection owing to non cil. payment of account or for non compliance with (i) All premises whose zoning is primarily In 72 equals the Rand Water Board Tariff for any applicable provision of the Council's Bydustrial: R25,00. other consumers including any levies. laws: 825,00. (ii). All Residential 2, 3 and 4, Business, Com Minimum per kt or part thereof: For providing and laying connection mercial, Special and Government premises ex Ti 4. 0j5c. pipes: At actual cost of transport, labour and eluding premises that are reserved for materials, calculated as if the main runs along Educational purposes: R10,00. (b) The tariff in terms of this subitem shall be the centre of the street, plus 15%.

85 ' PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER I h 2.5 Charges in connection with meters. Elektrisiteitsnetwerk van die Raad aangesluit is nie, maar wet by die Raad se Watemetwerk aangesluit is. Ti + 43,99 x (urn) For testing a meter supplied by the Council in cases where it is found that the meter does not 100 show an error of more than 5 % either way: (i) Alle persele waarvan die sonering primer R40,00. Nywerheid is: R25,00. waar (ii) Alle Residensieel 2, 3, 4, Besigheids, T1 gelyk is aan die Randwaterraadtarief vir Kommersiele, Spesiale en Staatspersele uitgestigterverbruikers, met insluiting van enige hef sonderd persele wat vir Onderwydoeleindes af fings; en PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING gesonder is: R10, geyk is aan die Randwaterraadtarief vir an (iii) Alle ander persele: R5,00. der verbmikers, met insluiting van enige hef fings. STADSRAAD VAN BRAKPAN C. Persele wat by die Raad se Waternetwerk aangesluit R. Minimum per kt of gedeelte daarvan: INTREKKING EN VASSTELLING VAN (i) Indien elektrisiteit gelewer word of direk T1 + 0,75c. TARIEF VAN GELDE VIR DIE LEWE vantevore gelewer is teen die tarief van toepas RING VAN WATER sing op Huishoudelike Verbruikers ingevolge (b) Die tarief ingevolge hierdie subitem is van subitem 2.1 van die Tarief van Gelde vir die Le toepassing op aansoek en met goedkeuring van Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie wering van Elektrisiteit: 85,00. die Raad en opsegbaar op een maand skriftelike op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend kennisgewing. Die verbruiker is aanspreeklik vir Met dien verstande dat: gemaak dat die Stadsraad van Brakpan by Spe die instandhouding van die aansluitingsgelei siale Besluit die Tarief van Gelde vir die (a) Waar die watertoevoer aan 'n gebouekom ding. Lewering van Water gepubliseer ander Kennis pleks voorsien word wat ook nit wooneenhede (c) Minimum heffing per maand hetsy water gewing No 91/1988, gedateer 1 November 1988, ontwerp vir afsonderlike okkupasie bestaan on verbmik is al dan nie: 'n syfer bereken op 'n ver mos gewysig, met ingang I Julie 1989 ingetrek geag of waterverbruik afsonderlik of deur een bmik van 300 Mt ewanneer in ooreenstemming met die het en nuwe gelde vasgestel het vanaf laasge hoofwatermeter gemeet word, 'n heftinglen 013 voorgaande formule. oemde datum soos in die Bylae hierna uiteensite van basiese koste vir water op elke sodait. tuge afsonderlike wooneenheid betaalbaar is. 2.3 Tydens enige tydperk van waterbeper 'n hefting op die Stadsraad ge M J HUMAN kings(b) Waar 'n eienaar geregtig is op 'n bykom plaas word indien die neergelegde waterkwota Stadsklerk stige korting ten opsigte van Eiendomsbelasting oorskry sou word sal subitem 2.2 vir daardie tyd ingevolge anikel 32(1)(0 van die Ordonnansie Stadhuis perk opgeskort word. Die volgende tarief is dan op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture (11 13rakpan van toepassing. van 1977), sodanige persentasie korting ook van 20 September 1989 toepassing is op die heffing vir Basiese koste ten Kennisgewing No 103/1989 opsigte van Water. Vir die lewering van water aan grootmaatver BYLAE bruikers per maand of gedeelte daarvan: (c) Waar 'n eienaar vrygestel word van die be TARIEF VAN GELDE VIR DIE LEWER taltng van Eiendomsbelasting ingevolge artikels (a) Vir elke ke of gedeelte daarvan bere ING VAN WATER 5(1)(d)(iii), 5(1)(e) en 5(1)(f) van die Ordon ken ooreenkomstig die volgende formute en benansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Be nader tot die hoogste tweede desimaal. In hierdie tariewc tensy uit die samehang an sture (11 van 1977), sodanige eienaars geregtig is ders blyk beteken "eienaar" op dieselfde persentasie korting op die heffing T1. + (M N P) vir + 43,99 x (T2T1) basiese koste ten opsigte van water waarop (a) behoudens die bepalings van artikel 510) die pesone in voorbehoudsbepaling (b) hierbo 100 van die Wet op Deeffitels, 1986 (Wet van geregtig is. 1986), en paragraaf (b), die persoon in wie se naam die betrokke grond geregistreer is: (ii) Indien elektrisiteit gelewer word of direk (b) Minimum heffing per maand hetsy water vantevore viewer is teen die tarief van toepas gebruik is al dan nie bereken ooreenkomstig die (b) in die geval van grond wat die eiendom sing op Besigheidsverbruikers ingevolge subitem volgende formute en benader tot die hoogste van '11 plaaslike bestuur s en was deur hom ver 2.2 van die Tarief van Gelde vir die Lewering tweede desimaal. huur word, die huurder; of van Elektrisiteit: R10,00. (c) in die geval van 'n reg in grond, die huur (iii) Indien elektrisiteit gelewer word of clink ke x T1 + 43,99 x (T2T1) der of die honer van die betrokke reg in grond, vantevore gelewer is teen die tarief van toepas (d)sing op Nywerheids en Grootmaatverbruikers iemand aan wie grond deur die Stadsraad ingevolge subitems 2.3 en 2.4, onderskeidelik, 100 glibrakpan van die hand gesit is. van die Tarief van Gelde vir die Lewering van W perseel" enige grand en enige gebou, mon 00 R25,. Elektrisiteit:Waar tering of struktuur bo of onderkant die opper vlakte van enige grand en sluit enige vliegtuig, 2. TARIEF VAN GELDE VIR DIE LE T1 gelyk is aan die Randwaterraadtarief vir voertuig of vaartutg in. WERING VAN WATER stigtersverbruikers met insluiting van die belling vir die Waternavorsingsfonds maar met uitslm 1. BASIESE KOSTE 2.1 Alle Verbruikers met die uitsondering van ring van die persentasieheffing wanneer die Die volgende heffings ten opsigte van basiese Grooimaatverbruikers. kwota wat aan die Stadsraad toegestaan is, oor koste vir water is betaalbaar deur die eienaar skry word. van 'n perseel per maand of gedeelte daarvan, Indien die verbruik 50 Ice of minder is, is die gelde betaal per kt of gedeelte daar M gelyk is aan die Randwaterraadtarief vir per watermeter, per perseel, met of sunder vervan per meter, per maand of gedeelte daarvan: stigtersverbruikers met uitsluiting van die hef beterings, wat by die Raad se waternetwerk aanfing vir die Waternavorsingsfonds en die persen gesluit is, of na die mening van die Siviele 87' tasieheffing wanneer die Stadsraad sy kwota Stadsingenieur daarby aangesluit kan word, of Indien die verbruik meer as 50 ke is, oorskry. water verbmik word al dan nie op voorwaarde is die dat gelde betaalbaar per la of Indien enige gedeelte perseel nie by die Raad se daarvan per meter, per maand of gedeelte daar N gelyk is aan die persentasie (breukgedeeltes waternetwerk aangesluit is nie, sodanige perseel van: 95e. buite rekening gelaat), waarmee die maandegeag word deur een watermeter bedien te word: likse verbruik van die grootmaatverbruiker, die Met dien verstande dat in alle gevalle van bui daaglikse waterkwota wat die Stadsraad aan A. Persele wat nie by die Raad se Waternettengewone hoe meteraflesings van waterver hom toegeken het, vermenigvuldig met die aanwerk aangesluit is nie, maar kan word. bruik wat aan bona fide leklcasies te wyte is, die tat dae soos aangetoon in die rekening van die (i) Alle persele waarvan die sonering primer Raad die betrokke verbruiker kan aanslaan teen Randwaterraad aan die Stadsraad vir die oor Nywerheid is: R25,00. 'n tarief van 60 sent per Id tot die mate en op eenstemmende maand oorskry. voorwaardes soos van tyd tot tyd deur die Raad (ii) Alle Residensieel 2, 3, 4, Besigheids, bepaal. P gelyk is aan die boetepersentasie vir elke Kommersiele, Spesiale en Staatspersele uitge I % waarmee die daaglikse waterkwota oorskry sonderd persele wat vir Onderwysdoeleindes af 2.2 Vir die lowering van water aan grootmaat word wat die Randwaterraad van tyd tot tyd gesonder is: 825,00. verbruikers: aankondig (iii) Alle ander persele: R5,00. (a) Vir elke ke of gedeelte daarvan here 77 gelyk is aan die Randwaterraad se tarief vir ken, ooreenkomstig die volgende formute en be ander verbruikers insluitend die heffing vir die B. Persele wat nog nooit by die nader tot die hoogste tweede desimaal. Waternavorsingsfonds maar met uitsluiting van

86 3380 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 die heffing wanneer die waterkwota deur die an sitting van die Waarderingsraad op 18 Oktober 57(1)(a) of the Town planning and Townships II der verbruikers oorskry word om 09:00 sal plaasvind en gehou sal word Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that an by die volgende adres: Stadhuis,Kingswaylaan, amendment to the Edenvale Town planning (c) Die tarief ingevolge hierdie subitem is van Brakpan 1540, om enige beswaar tot die voorlo Scheme, 1980, whereby Portion 136 of the Farm toepassing op aansoek met goedkeuring van die pige w deringslys vir die boekjare 1989/91 en Rietfontein 61 IR, Edenvale being rezoned to Raad en opsegbaar na een maand skriftelike die voorlopige aanvullende waarderingslys vir "Institution", has been approved by the Town kennisgewing. Die verbruiker is aanspreeklik vir die boekjaar 1987/88 te oorweeg. Council of Edenvale in terms of section 56(9) of die instandhouding van die aansluitingsgeleiding. S CRIDLAND the said Ordinance. Sekretaris: Waarderingsraad Map 3 of the amendment scheme is filed with 2.4 Aansluitingsgelde. 20 September 1989 the Town Clerk, Municipal Offices, Van Ric /4.1 Vir die heraansluiting van die toevoer na Kenmsgewing No 105/1989 beeck Avenue, Edenvale and the Director: 20 enige perseel nadat dit gestaak is weens wanbe Local Government, Department of Local Gov I taling van 'n rekening of versuim om ernment aan enige Housing and Works, Administration toepaslike bepaling van die Raad se verorde LOCAL AUTHORITY NOTICE2739 House of Assembly, Pretoria and is open for in ninge te voldoen: R25,00. spection at all reasonable times.. I Vir die verskaffing en aanle van verbin VILLAGE COUNCIL OF DULLSTROOM This amendment is known as Edenvale I dingspype: Teen werklike koste van vervoer, ar Amendment Scheme 173. beid en materiaal, bereken asof die ALIENATION OF PROPERTY P J JACOBS hoofwaterpyp op die hartlyn van die straat Town Clerk le,plus 15 /0. Notice is hereby given in terms of section 2.5 Vordering in verband met Meters. 79(18) of the Local Government Ordinance Municipal Offices (Or PO Box 25 dinance 17 of 1939), as amended, that the Coun Vir die toets van 'n meter deur die Raad ver dl of Dullstroom intends to alienate the Edenvale 1610 skaf in gevalle waar bevind word dat die meter undermentioned property. nie meer as 5 % te veel of te min aanwys nie: 20 September 1989 R40,00. Stand 211 Mr NJ P Krick. Notice No 92/1989 Full particulars concerning the proposed 20 inspection alienation of the stand are open for during normal office hours at the Municipal Of fices,dullstroom. Any person who desires to te PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 2738 cord objection, must lodge the objection in, 2740 writing with the undersigned on or before 25 TOWN COUNCIL OF BRAKPAN September STADSRAAD VAN EDENVALE MEYER NOTICE OF FIRST SITTING OF VALIJ J ITown Clerk EDENVALEWYSIGINGSKEMA 173 ATION BOARD TO HEAR OBJECTIONS PO Box 1 IN RESPECT OF PROVISIONAL VALU Dullstroom ATION ROLL FOR THE FINANCIAL 1110 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van. YEARS 1989/91 AND THE PROVISIONAL 20September 1989 artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorps SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL beplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van FOR THE FINANCIAL YEAR 1987/ ), bekendgemaak dat 'n wysiging van die Edenvale dorpsbeplanningskema 1980, wear kragtens Gedeelte 136 van die Plaas Rietfontein (Regulation 9) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 61 PR, Edenvale hersoneer word na "Inrigting" 2739 ingevolge artikel 56(9) van gemelde Ordonnan Notice is hereby given in terms of sections de deur die Stadsraad van Edenvale goedgekeur 15(3)(b) and 37 of the Local Authorities Rating is. Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that DORPSRAAD VAN DULLSTROOM Kaart 3 van die wysigingskema word in bewa the first sitting of the valuation board will take place on 18 October 1989 at 9:00 and will be held ring gehou deur die Stadsklerk, Munisipale Kan VERVREEMDING VAN EIENDOM at the following address: Town Hall, Kin sway tore, Van Riebeecklaan, Edenvale en die Direkteur: Plaaslike Bestuur, Departement Avenue, Brakpan 1540, to consider any objection to the provisional valuation roll for the 11 Kennis gexkied hiermee ingevolge die bepa Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, Adminancial years 1989/91 and the provisional lings van artikel 79(18) van die Ordonnansie op nistrasie Volksraad, Pretoria en is beskikbaar vir supplementary valuation roll for the financial Plaaslike Bestuur (Ordonnansie 17 van 1939), inspeksie te alle redelike tye. soos gewysig, dat die Dorpsraad van Dullstroom year 1987/88. van voorneme is om die ondergemelde eiendom S CRIDLAND te vervreem. Goedkeuring tot die vervreemding wysigingskema 173. Secretary: Valuation Board is reeds verkry vanaf sy edele die Administra P J JACOBS 20 September 1989 tear op7 Janie Stadsklerk Notice No 105/1989 Erf 211 Mnr N J P Kriek. Munisipale Kantore Volledige besonderhede aangaande die ver Posbus 25 vreemding le gedurende kantoorure by die Mu Edenvale 1610 nisipale Kantore te Dullstroom ter insae. Enige PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING persoon wan teen die voorgestelde vervreemding 70 SePternher beswaar wil mask, moet sodanige beswaar Kennisgewing No 92/1989 skriftelik voor of op 25 September 1989 by die STADSRAAD VAN BRAKPAN ondergetekende indien. J J MEYER LOCAL AUTHORITY NOTICE 2741 KENNISGEWING VAN EERSTE SITTING Stadsklerk VAN WAARDERINGSRAAD OM BE Posbus I EDEN VALE AMENDMENT SCHEME 152 SWARE TEN OPSIGTE VAN VOORLO Dullstroom PIGE WAARDERINGSLYS VIR DIE 1110 BOEKJARE 1989/91 EN DIE VOORLOPIGE 20 September 1989 NOTICE OF DRAFT SCHEME AANVULLENDE WAARDERINGSLYS 20 VIR DIE BOEKJAAR 1987(88 AAN TE The Town Council of Edenvale hereby gives HOOR LOCAL AUTHORITY NOTICE 2740 notice in terms of Section 28(1)(a) read with sec. tion 55 of the Town planning and Townships Or (Regulasie 9) dinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a EDENVALETOWN COUNCIL draft Town planning Scheme to be known as Edenvale Amendment Scheme 152 has been Kennis word hierby ingevolge artikels 15(3)00 en 37 van die Ordonnansie op Eien EDENVALE AMENDMENTSCHEME 173 prepared by it. domsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Or This scheme is an amendment scheme of the donnansie 11 van 1977), gegee dat die eerste It is hereby notified in terms of ssction Edenvale Town planning Scheme, 1980 and MI Hierdie wysiging staan bekend as Edenval.

87 PROVINCIAL GAZE i it., 20 SEPTEMBER The general purport of this notice is as fol the Council intends amending the following by the following lows: laws: To rezone Portions contains 3propdos4alsi:Erf 113, Sebenza from "Public Open Space" to "Industrial 1". To make possible the prosecution of owners The Abattoir Bylaws, as published under Ad of property which is overgrown with undesirable ministrator's Notice Number 423 dated 11 The draft scheme will lie for inspection during grass and plants. March 1987, as amended. normal office hours at the office of the ToWn Secretary, Room 316, Municipal Offices, Van Copies of these draft bylaws will be open for The general purport of this notice is as fol Riebeeck Avenue, Edenvale for a period of 28 inspection at the office of the Town Secretary. lows: days from 20 September Civic Centre, G F Joubert Park, Ermelo, during normal office hours for a period of 14 days from To further control and regulate the Council's Objections to or representations in respect of the date of publication hereof in the Provincial powers with regard to the disposal of unclaimed the scheme must be lodged with or made, in writ Gazette. carcasses and animal byproducts. ing to the Town Secretary at the above address or at PO Box 25, Edenvale, 1610 within a period Any person who wishes to object to the of these draft bylaws will be open for amendments must lodge his objection in writing inspection at the office of the Copies of 28 days from 20 September 1989.Town Secretary. with the undersigned within 14 days from the Civic Centre, G F Joubert Park, Ermelo, during P 1 JACOBS date of publication hereof in the Provincial Ga normal office hours for a period of 14 days from Town Clerk zette. the date of publication hereof in the Provincial Gazette. Municipal Offices P J G VAN R VAN OUDTSHOORN PO Box 25 Town Clerk Any person who wishes to object to the Edenvale amendments must lodge his objection inciting 1610 Civic Centre with the undersigned within 14 days from the 20 September 1989 PO Box 48 date of publication hereof in the Provincial Ga Notice No 91/1989 Ermelo zette September 1989 P J G VAN R VAN OUDTSHOORN Notice No 55/1989 Town Clerk AASLIKE BESTUURSKENNISGEWING PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Civic Centre PO Box 48 Ermelo EDENVALEWYSIGINGSKEMA 152 STADSRAAD VAN ERMELO September 1989 Notice No KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA WYSIGING VAN PUBLIEKE GESOND HEIDSVERORDENINGE Die Stadsraad van Edenvale gee hiermee ingevolge artikel 28(1)(a) saamgelees met artikel Daar word hierb ingevolge artikel 96 van die PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 55 van die. Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be 2743 Dorpe, 1986 (Ordonnanste 15 van 1986) kennis kendgemaak dat die Raad van voornemens is dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Edenvale wysigingskema 152 deur hom om die volgende verordeninge te wysig: STADSRAAD VAN ERMELO opgestel is. Die Publieke Gesondheidsverordeninge, afgekondig by Administrateurs Kenmsge Hierdie skema is 'n wysigingskema van die vv v wingnommer 11 van 12 Januarie 1949, soos SIGING VAN VERORDENINGE: Edenvale do 1980 en bevat ABATTOIRVERORDENINGE gewysig. die volgende voorstelle: Die algemene strekking van hierdie kennisge Om Gedeeltes 3 en 4 van Erf 113, Sebenza te Daar word hierby ingevolge artikel wing is soos volg: 96 vanaf "Openbare die Oop Ruimte" hersoneer na _ Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be "Nywerheid 1". kendgemaak dat Read voornemens is om Om die vervolging van eienaars wie se persele dievolgende verordeninge te wysig: oorgroei is met ongewenste gras en plantegroei, Die ontwerpskema 16 ter insae gedurende ge moontlik te maak. wane kantoorure by die kantoor van die Stad Die Abattoirverordeninge, afgekondig by Ad sekretaris, Kamer 316, Munisipale Kantore, Afskrifte van hierdie konsepverordeninge 16 ministrateurskennisgewing 423 van 11 Maart Van Riebeecklaan, Edenvale vir 'n tydperk van ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, 1987, soos gewysig. 28 dae vanaf 20 September Burgersentrum, G F Joubert Park, Ermelo, ge durende normale kantoorure vir 'n tydperk van Die algemene strekking van hierdie kennisge 14 dae vanaf datum van publikasie hiervan in die wing is soos volg: Provinsiale Koerant. 20 September 1989 sknftelik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 25, Enige persoon wat beswaar teen genoemde Om die Raad se bevoegdhede oor die beskik Edenvale, 1610 ingedien of gerig word. wysigings wens aan te teken, moet dit skriftelik king van karkasse en dierlike afvalprodukte wat esware teen of verto8 ten opsigte van die lima moet binne 'n tydperk van a dae vanaf binne 14 dae van die datum van publikasie van nie opgeeis word nie, vender te reel en te be P J JACOBS hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant beer. Stadsklerk by die ondergetekende doen. Munisipale Kantore P Afskrifte van hierdie konsepverordeninge le J G VAN R VAN OUDTSHOORN Posbus 25 ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris,. Stadsklerk Edenvale Burgersentrum, G F Joubert Park, Ermelo, ge 1610 Burgersentrum durende normale kantoorure vir 'n tydperk van September 1989 Posbus48 dae vanaf datum van publikasie hiervan in die Kennisgewing No 91/1989 Ermelo Provinsiale Koerant September 1989 Enige persoon wat beswaar teen genoemde Kennisgewing No 55/1989 wysigings wens aan te teken moet dit skriftelik LOCAL AUTHORITY NOTICE 2742 binne 14 dae van die datum van publikasie van 20 hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant TOWN COUNCIL OF ERMELO by die ondergetekende doen. LOCAL AUTHORITY NOTICE 2743 P I G VAN R VAN OUDTSHOORN AMENDMENT TO PUBLIC HEALTH BY LAWS TOWN COUNCIL OF ERMELO Stadsklerk Burgersentrum Posbus48 It is hereby notified in terms of section 96 of AMENDMENT OF BYLAWS: ABATTOIR Ermelo the Local Government Ordinance, 1939, that BYLAWS 2350 the Council intends amending the following by 20 September laws: The Public Health Bylaws as published Kennisgewirig No 56/1989 under Administrator's Notice Number 11 of 12 It is hereby notified in terms of section 96 of January 1949, as amended. the I oral Government Ordinance, 1939, that 20

88 3382 PR OVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2744 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2745 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2746 TOWN COUNCIL OF ERMELO TOWN COUNCIL OF ERMELO CITY OF GERMISTON AMENDMENT OF BY LAWS: STANDARD MENDMENT TO BYLAWS: BYLAWS PROPOSED PERMANENT CLOSURE OF LIBRARY BYLAWS L1ONCERNING THE HIRE OF THE COM SANITARY LANE SITUATE BETWEEN MUNITY CENTRE: CASSIM PARK FLAG STREET AND PROPOSED PWV 14 It is hereby notified in terms of section 96 of ROAD AND ADJACENT TO THE RE the Local Government Ordinance, 1939, that It MAINDER OF ERF 886, PORTION OF ERF is hereby notified in terms of section 96 of the Council intends amending the following 887 by he Local Government Ordinance, 1939, that AND ERVEN 888 TO 894 AND THE RE laws: he Council intends amending the Bylaws MAINDER OF ERVEN 895 AND 896 AND Con ERVEN 897 TO 904 GERMISTON EXTEN cerning the Hire of the Community Centre, Cas The Standard Library By laws published by SION 4 TOWNSHIP am Park. Administrator's Notice Number 908 dated 23 November 1966, as amended. The general purport of this notice is the in It is hereby notified that it is the intention of :Teasing of tarifff. The general purport of this notice is the City Council of Germiston to permanently as followsclose the Copies of sanitary lane situate between Flag these draft bylaws are open for in Street and proposed PWV 14 road and adjacent mection at the office of the Council fora period ' To make provision for the letting of records to theremainder oferf886, portion of Erf 887 3f 14 days from date of publication hereof in the remainders f and the imposition of levies in relation thereto.?rovincial Gazette namely 20 September andyen Lr5veannlistoantiarvnednt181;7rteom9agdGermistonEr Copies of these draft by laws will be open for Any person who desires to record his objec Extension 4 Township, in terms of the provi inspection at the office of the Town Secretary. ion to the said bylaws shall do so in writing to sions of sections 67 and 68 of the Local Govern Civic Centre, G F Joubert Park, Ermeto, during he undermentioned within 14 days from the ment Ordinance 17 of 1939, as amended and to normal office hours for a period of 14 days from late of publication of this notice in the Provin develop the closed sanitary lane for parking and the date of publication hereof in the Provincial ial Gazette. Residential 4, after the successful closure of the Gazette. sanitary lane. Any person who wishes to object to the P J G VAN R VAN OUDTSHOORN Details and a plan of the proposed closur amendments must lodge his objection in writing Town Clerk may be inspected in Room 037, Civic Centre with the undersigned within 14 days from the Cross Streets Germiston from Mondays to Fri date of publication hereof in the Provincial Ga "..:ivie Centre days (inclusive) between the hours 08:30 to zette. PO Box 48 12:30 and 14:00 to 16:00. P I G VAN R VAN OUDTSHOORN Ermelo Town Clerk Any person who intends objecting to the pro Civic Centre 20 September 1989 posed closure or who intends submitting a claim PO Box 48 Notice No 68/1989 for compensation, must do so in writing on or Ermeto before 20 November A W HEYNEKE 20 September 1989 Town Secretary Notice No 61/1989 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 2745 Civic Centre Germiston STADSRAAD VAN ERMELO 20 September 1989 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Notice No 149/ WYSIGING VAN VERORDENINGE: VER ORDENINGE BETREFFENDE DIE HUUR STADSRAAD VAN ERMELO VAN DIE GEMEENSKAPSENTRUM: CAS SIM PARK WYSIGING VAN VERORDENINGE: PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING STANDAARD BIBLIOTEEKVERORDE Daar word hkrby ingevolge artikel 96 van die NINGE Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be 2746 Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die kendsemaak dat die Rand van voomemens is STAD GERMISTON Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be die Verordeninge Betreffende die Huur van A omi kendgemaak dat die Read voornemens is om die 1leGemeenskapsentrum te Cassim Park, te wyvolgende verordeninge te wysig: sig. VOORGENOME PERMANENTE SLU TING VAN SANITASIESTEEG GELEE TU. Die Standaard Biblioteekverordeninge afge Die algemene strekking van hierdie kennisge FLAGSTRAAT EN VOORGESTELDE PWV kondig by Administrateurskennisgewing Nom 14 PAD EN AANGRENSEND AAN DIE wing is die verhoging van tariewe. mer 908 gedateer 23 November 1966, soos RESTANT VAN ERF 886, GEDEELTE VAN gewysig. ERF 887 EN ERWE 888 TOT 894 EN DIE Afskrifte van hierdie konsepverordeninge ie RESTANTE VAN ERWE 895 EN 896 EN Die algemene strekking van hierdie kennisge ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, ERWE 897 TOT 904 DORP GERMISTON wing is soos volg: Burgersentrum, G F Joubert Park, Ermelo, ge UITBREIDING 4 durende normale kantoorure vir 'n tydperk van Om voorsiening te maak vir die verhuring van 14 dae vanaf datum van publikasie hiervan in die plate en die hefting van gepaardgaande gelde. Provinsiale Koerant, naamlik 20 September Hierby word kennis gegee dat die Stadsraad van Germiston van voornemens is om ingevolge Afskrifte van hierdie konsepverordeninge 16 die bepalings van artikel 67 en 68 van die Ordonter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, nansie op Plaaslike Bestuur 17 van 1939, soos Burgersentrum, G F Joubert Park, Ermelo, ge Enige persoon wat beswaar teen genoemde gewysig, die sanitasiesteeg gele6 tussen Flagdurende normale kantoorure. vir 'n tydperk van wysigings wens aan te teken moet dit skriftelik straat en voorgestelde PWV 14 pad en aangren 14 dae vanaf publikasie hiervan in die Provin binne 14 dae van die datum van publikasie van send aan die restant van Erf 886, Gedeelte van siale Koerant. hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant Ed 887 en erwe 888 tot 894 en die Restante van by die ondergetekende doen. Erwe 895 en 896 en Erwp 897 tot 904 Dorp Ger Enige persoon wat beswaar teen genoemde miston Uitbreiding 4, permanent te sluit en om wysigings wens aan te teken moet dit skriftelik na die suksesvolle sluiting daarvan die geslote binne 14 dae van die datum van publikasie van steeggedeelte te ontwikkel vir parkenng en PJ G kennisgewing VAN in die R Provinsiale VAN Koerant OUDTSHOORN hierdie Stadsklerk Residensieel 4. by die ondergetekende doen. Burgersentrum Besonderhede van 'n plan as aanduiding van P J G VAN R VAN OUDTSHOORN Posbus 48 die voorgestelde sluiting le van Maandae tot en Stadsklerk Ermelo met Vrydae tussen die ure 08:30 tot 12:30 en Burgersentrum 2350 Posbus 48 14:00 tot 16:00 ter insae in Kamer 037 Burger 20 September 1989 Ermelo sentrum, Cross Kennisgewing No 68/1989 straat, Germiston Enigiemand wat teen bovermelde sluiting be 20 September 1989 Kennisgewing No 61/ swaar wil maak of enige eis om skadevergoeding

89 PROVINCIAL GAZEt 1 k., 20 SEPTEMBER instel moet dit skriftelik voor of op 20 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2748 (e) Aansoek om uitbreiding van grense van 'n 10 wil November 1989 doen. goedgekeurde dorp (artikel 88(1)): R600,00. A W HEYNEKE TOWN COUNCIL OF HEIDELBERG, TVL (1) Aansoek om wysigin van 'n dorps Stadsekretaris beplanningskema (artikel 56(1): R250,00. DETERMINATION IN TERMS OF SECTIONOF 136 OFCHARGES THE TOWN (g) Opstel van dorpsbeplanningskema PLANNING AND TOWNSHIPS ORDI dokumente (artikel 125(3)): R100,00. Burgersentrum Germiston 20 September 1989 NANCE, 1986 Kennisgewing No 149/1989 (h) Advertensies ten opsigte van dorpstigting en wysigingskema in Provinsiale Koerant (arti 20 It is hereby notified in terms of section 8013(8) kels 96 en 57(1)): R400,00. of the Local Government Ordinance, 1939, that (i) Inspeksies ten opsigte van aanhoor van bethe Town Council of Heidelberg has by Special sware vir Resolution determined the charges in terms of wysigingskemas en aansoeke om stigtang van dorpe: R250,00. LOCAL AUTHORITY NOTICE 2747 section 136 of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, as follows with effect (j) Aansoeke om verstrekking van redes ten Juy July. TOWN COUNCIL OF HEIDELBERG, TVL from opsigte van wysigingskemas en dorpstigting: (a) Application for consent use (section 850,00. DETERMINATION OF CHARGES IN 20(1)(a)): R120,00. G F: SCHOLTZ TERMS OF SECTION 41 OF THE DIVISION (b) Application for subdivision of a stand (see Stadsklerk OF LAND ORDINANCE, 1986 [ion 91(1)(a)): Munisipale Kantore 1250,00. Posbus 201 It is hereby notified in terms of section 80B(8) (c) Application for consolidation of stands Heidelberg4 of the Local Government Ordinance, 1939, that (section 91(1)(a)): R25, September 1989 the Town Council of Heidelberg has by Special to establish a township (sec Resolution determined the charges in terms of Kennisgewing No 47/1989 (d) App; 20lication R600,00. section 41 of the Division of Land Ordinance, [ion 96(1)) la86, as follows with effect from 1 July 1989: (e) Application for extension of boundaries of LOCAL AUTHORITY NOTICE 2749 Ill approved Application for township division of land (section 880)): R600,00. (a) 6(1)): noo,00. (1) Application for amendment to townplan.g TOWN COUNCIL OF HEIDELBERG, TVL m scheme (section 56(0): R250,00. (b) Advertisements in respect of notice of ap plication in the Provincial Gazette and a news (g) Preparation of documents for town plan AMENDMENT TO DETERMINATION OF paper: R400,00. fling scheme (section 125(3)): R100,00. CHARGES: DOG TAX r (c) Site inspections and hearing of objections, (h) Advertisements in respect of establishif applicable: 8250,00. ment of township and amendment scheme in Notice is hereby given in terms of section GFSCHOLTZ Provincial Gazette (sections 57(1) and 96): 80B(3) of the Local Government Ordinance, R400, , that the Council has by Special Resolution Town Clerk increased dog tax with effect from 1 September Municipal Offices (i) Inspection in respect of the hearing of ob PO Box 201 jections to amendment schemes and establish Heidelberg ment of townships: R250,00. Copies of the amendment and resolution are 2400 open to inspection at the office of the Town Se 20 September 1989 (J) Application for furnishing of reasons in re cretary, Town House, Heidelberg, during office Notice No 46/1989 sped of amendment schemes and establishment hours for a period of 14 days from the date of of townships: R50,00. publication hereof in the Provincial Gazette. GFSCHOLTZ Any person who desires to record his objec Town Clerk tion to the said amendment shall do so in writing Municipal BESTUURSKENNISGEWING Offices PLAASLIKE to the undermentioned within 14 days after the PO Box date of publication of this notice in the Provincial Gazette Heidelberg STADSRAAD VAN HEIDELBERG. TVL 20 September 1989 G F SCHOLTZ Notice No 47/1989 Town Clerk VAN GELDE INGEVOLGE Municipal Offices BEPALINGS VAN ARTIKEL 41 VAN PO Box 201 itstelling ORDONNANSIE OP DIE VERDELING Heidelberg VAN GROND, PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 20 September Notice No 49/1989 Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Piaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad van Heidelberg by STADSRAAD VAN HEIDELBERG, TVL Spesiale Besluit die gelde ingevolge artikel 41 van die Ordonnansie op die Verdeling van VASSTELLING VAN GELDE INGEVOLGE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Grond, 1986, vanaf 1 Julie 1989 soos volg vasge DIE BEPALINGS VAN ARTIKEL 136 VAN 2749 stel het: DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLAN NING EN DORPE, 1986 (a) Aansoek om verdeling van grand (artikel STADSRAAD VAN HEIDELBERG, TVL 6(1)1: 8200,00. Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie (b) Advertensies ten opsigte van kennisge op Plaaslike Besting, 1939, word hierby bekendwing van aansoek in die Provinsiale Koerant en gemaak dat die Stadsraad van Heidelberg by WYSIGING GELDE: VAN HONDEBELASTING VASSTELLING VAN I 'n nuusblad: R400,00. Spesiale Besluit die gelde ingevolge artikel 136 ((c) Terreininspeksies en aanhoor van besware indien van toepassing: 8250,00. van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Hierb word ingevolge die bepalings van arti Dorpe, 1986, vanaf 1 Julie 1989 soos volg vasge kel 808&) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestel het: stuur, 1939, kennis gegee dat die Raad by I G F SCHOLTZ Spesiale Besluit die hon (a) Aansoek om toestemmingsgebruik (artikel ebelasting vanaf 1 Sep Stadsklerk tember 1989 verhoog het. 20(1)(a)): R120,00. Munisipale Kantore 'n Afskrif (b) Aansoek om onderverdeling van erf (arti van die wysiging en besluit le ter in Posbus 201 sae by die kantoor van die Stadsekretaris, Stad Ice! 91(1)(a)): R50,00. Heidelberg huis, Heidelberg, gedurende kantoorure vir 'n 2400 (c) Aansoek om konsolidasie van erwe (arti tydperk van 14 dae vanaf publikasie van hierdie 20 September 1989 kel 96(1)(a)): R25,00. kennisgewing in die Provinsiale Koerant. Kennisgewing No 46/1989 ( d) Aansoek om dorpstigting (artikel 96(I)): ar e R600,00. si g?nngteeinn wens anad:t to tt ebkeesnwmoetatec7int skriftelikgertodr3invz

90 3384 PROVINCIAL GAZETTE, 20SEPTEMBER dae vanaf die datum van publikasie in die nesburg has approved the amendment of the Jo PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Provinsiale Koerant by die ondergetekende hannesburg Town a planning Scheme, 1979, by 2752 doen. the rezoning G F of Remaining Extent of Erf 91, SCHOLTZ Stadsklerk Norwood to Business 4, subject to conditions. JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA Munisipale Kantore Map 3 and the scheme clauses of the Amend 2441 Posbus 201 ment Scheme are filed with the Director Gene Heidelberg ral, Local Government, Housing and Works, 2400 KENNISGEWING VAN GOEDKEUR1NG Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Se 20 September 1989 venth Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jo Kennisgewing No 49/1989 hannesburg, and are open for inspection at all Daar word hiermee ingevolge artikel 57( 0(a) 20 reasonable times. van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van LOCAL AUTHORITY NOTICE 2750 This amendment is known as Johannesburg Johannesburg die wysiging van die Johannes Amendment Scheme burgse dorpsbeplanningskema, 1979, goedgekeur het deur Erwe 804, 805, 810, 811, 812, JOHANNESBURG AMENDMENT H H S VENTER Gedeelte 1 en die Resterende Gedeelte van 813, I SCHEME 2511 Town Clerk 814, 815, 4522, 4817, 5043, 795, 796, 799, 4501, 20September , 1167, 1168, 1169, 4494 en 4655, Johannes NOTICE OFAPPROVAL burg te hersoneer na Algemeen, onderworpe aan voorwaardes. It is hereby notified in terms of section Kaart 3 en die Skemaklousules van die wysi 57(1)(a) of the Town planning and Townships gingskema word op leer gehou by die Direkteur Ordinance, 1986, that the City Council of Johan PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING generaal, Plaaslike Bestuur, Behuising en nesburg has approved the amendment of the Jo 2751 Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johanneshannesburg Town planning Scheme, 1979, by burg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, the rezoning of Erf 4686, Johannesburg to Rem JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA Braamfontein, Johannesburg, en is te alle rede dential 4, subject to conditions like tye ter insae beskikbaar. Map 3 and the scheme clauses of the Amend Hierdie wysiging staan bekend as Johannes meet Scheme are filed with the Director Gener KENNISGEWING VAN GOEDKEURING burgse Wysigingskema al, Local Government, Housing and Works, Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Se H H S VENTER Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) venth Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jo Stadsklerk van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en hannesburg, and are open for inspection at all Dorpe, 1986, kennis gegge dat che Stadsraad van reasonable times. 20 September 1989 Johannesburg die wysiging van die Johannes This amendment is known as Johannesburg burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge 20 Amendment Scheme keur het deur die Resterende Gedeelte van Err 91, Norwood te hersoneer na Besigheid 4, on LOCAL AUTHORITY NOTICE 2753 H H S VENTER derworpe aan voorwaardes. Town Clerk Kaart 3 en die Skemaklousules van die wysi JOHANNESBURG AMENDMENT 20 September 1989 gingskema word op leer gehou by die Direkteur SCHEME 2277 generaal, Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannes NOTICE OFAPPROVAL burg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Braamfontein, Johannesburg, en is te alle rede 2750 like lye ter insae beskikbaar. It is hereby notified in terms of section 57(1)(a) of the Town planning and Townships JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA Hierdie Nyysiging staan bekend as Johannes Ordinance, 1986, that the City Council of Johan 2511 burgse Wysigingskema nesburg has approved the amendment of the Jo H H S VENTER hannesburg Town planning Scheme, 1979, by KENNISGEWING VAN GOEDKEURING Stadsklerk the rezoning of Portion 1 of Erf 167 and Portion 1 of Erf 169, Linden to Residential 1, one dwell 20 September 1989 ing per m2.daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Map 3 and the scheme clauses of the amend ment Scheme are filed with the Director Gener Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van LOCAL AUTHORITY NOTICE 2752 Johannesburg die wysiging van die Johannesal, Local Government, Housing and burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, goedge JOHANNESBURG AMENDMENT venth Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jokeur het deur Erf 4686, Johannesburg te SCHEME 2441 hannesburg and are open for inspection at all hersoneer na Residensieel 4, onderworpe aan reasonable times. voorwaardes. NOTICE OF APPROVAL Kaart 3 en die Skemaklousules van die wysi This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme gingskema word op leer gehou by die Direkteur 'generaal, Plaaslike Bestuur, Behuising en It is hereby notified in terms of section H HS VENTER Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannes 57(1)(a) of the Townplanning and Townships Town Clerk burg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Ordinance, 1986, that the City Council of Johan 20 September 1989 Braamfontein, Johannesburg, en is te alle rede nesburg has approved the amendment of the Jo like tye ter insae beskikbaar. hannesburg Townplanning Scheme, 1979, by the rezoning of Erven 804, 805, 810, 811, 812, Hierdie wysiging staan bekend as Johannes Portion 1 and the Remaining Extent of 813, 814, burgse Wysigingskema , 4522, 4817, 5043, 795, 796, 799,4501, 4675, PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1167, 1168, 1169, 4494 and 4655, Johannesburg H H S 2753 to General, subject to conditions. VENTERSrk Map 3 and the scheme clauses of the Amend JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 20 September ment Scheme are filed with the Director Gener 2277 al, Local Government, Housing and Works, LOCAL AUTHORITY NOTICE 2751 Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jo KENNISGEWING VAN GOEDKEUR1NG hannesburg, and are open for inspection at all JOHANNESBURG AMENDMENT reasonable times. Daar word hiermee ingevolge artikel 57(.1)(a) SCHEME 2433 This amendment is known as Johannesburg van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van. NOTICE OF APPROVAL Amendment Scheme Johannesburg die wysiging van die Johannes H H S VENTER burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge It is hereby notified in terms of section Town Clerk keur het deur Gedeelte 1 van erf 167 en 57(1)(a) of the Town planning and Townships Gedeelte 1 van Erf 169, Linden te hersoneer na Ordinance. 1986, that the City Council of Johan 20September 1989 Residensieel 1, een woonhuis per m2. Worii

91 I ' PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi LOCAL AUTHORITY NO LICE2755 Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Segingskema word op leer gehou by die Direkteur venth Floor, Civic Centre, Jogeneraal, Plaaslike Bestuur, Behuising en Braamfontein, and are open hannesburg JOHANNESBURG AMENDMENT for inspection at all Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannes reasonable times. SCHEME 2447 burg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, This amendment is known as Braamfontein, Johannesburg en is te alle rede Johannesburg like tye ter insae beskikbaar. NOTICE OF APPROVAL Amendment Scheme H Fl S VENTER Hierdie wysiging staan bekend as Johannes It Town Clerk burgse Wysigingskema is hereby notified in terms of section 20 September (1)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that the City Council ofjohan H H S VENTER nesburg has approved the amendment of the Jo PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Stadsklerk hannesburg Townplanning Scheme, 1979, by the rezoning of 2756 Portions 3, 4, 5, 10, 11 and 12 of 20 September 1989 Erf 26, Parktown to Business 4, subject to conditions. JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA Map 3 and the scheme clauses of the amendment Scheme are filed with the Director General, Local Government, Housing and Works, KENNISGEWING VAN GOEDKEURING Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Se LOCAL AUTHORITY NOTICE 2754 venth Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jo Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) hannesburg and are open for inspection at all van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en JOHANNESBURG AMENDMENT reasonable times. Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van SCHEME 2503 This amendment is known Johannesburg die as Johannesburg wysiging van die Johannes Amendment Scheme burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge NOTICE OF APPROVAL keur het deur Erf 5131, Johannesburg te H HS VENTER hersoneer na Besigheid 4, plus wooneenhede as Town Clerk 'n primere reg, ondenvorpe aan voonvaardes. b It is hereby notified in terms of section 20 September (1)(a) of the Town planning and Townships Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi Ordinance, 1986, that the City Council of Johannesburg has approved the amendment of the gingskema word op leer gehou by die Direkteur Jo generaal, Plaaslike Bestuur, Behuising en hannesburg Town planning Scheme, 1979, by Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannesthe rezoning of Portion 2 of Erf 296, Linden to PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING burg, Sewende urgersentrum, Residential 1, one dwelling per Verdieping, Braamfontein, Johannesburg en Burgersentrum, te alle rede m like tye ter insae beskikbaar. Map 3 and the scheme clauses of the amend ment Scheme are filed with the Director Gener JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA Hierdie wysiging staan bekend as Johannesal, Local Government, Housing and Works, 2447 burgse Wysigingskema Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jo H H S VENTER hannesburg and are open for inspection at all KENNISGEWING VAN GOEDKEURING Stadsklerk reasonable times. 20 September 1989 Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) 20 This amendment. is known as Johannesburg van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Amendment Scheme Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van LOCAL AUTHORITY NOTICE 2757 Johannesburg die wysiging van die S VENTER Johannes Town goedgetown burgse H Dorpsbeplanningskema, ClerkJOHANNESBURG 1979, AMENDMENT 20 September 1989 keur het deur Gedeeltes 3, 4, 5, 10, 11 en 12 van SCHEME 2397 it Erf 26, Parktown le hersoneer na Besigheid 4, onderwotpe aan voorwaardes. NOTICE OF APPROVAL Kurt 3 en die skemaklousules van die Wysigingskema word op leer gehou by die Direkteur PLAASLIICE BESTUURSKENNISGEWING generaal, Plaaslike Bestuur, Behuising en It is hereby notified in terms of section 2754 Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannes 57(1)(a) of the Town planning and Townships burg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Ordinance,t 1986,0tvhcaiti theth CamityenCitimuneheitl ofo Jti:liehr: HANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA Braamfontein, Johannesburg en is te alle rede P 2503 like tye ter insae beskikbaar. Scheme, 1979, I; the rezoning of Erf 59, Glenhazel to Business 1, Hierdie wysiging staan bekend as Johannes shuaebnjneuecrstṭoraegsonaledftwrionnpslanneing KENNISGEWING VAN GOEDKEURING burgse Wysigingskema Mao 3 and the scheme clauses of the amend H HS VENTER ment Scheme arc filed with the Director Gener Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) Stadsklerk al, Local Government, Housing and van die Works, Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 20 September 1989 Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Se Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van venth Floor, Civic Centre, Johannesburg die Braamfontein, Jo wysiging van die Johanneshannesburg and are burgse open for inspection at all Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge 20 reasonable times. keur het deur Gedeelte 2 van Erf 296, Linden te hersoneer na Residensieel 1, een woonhuis per LOCAL AUTHORITYNOTICE 2756 This amendment is known as Johannesburg H H S Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi JOHANNESBURG AMENDMENT gingskema word op leer gehou by die Direkteur SCHEME 2429 generaal, Plaaslike Bestuur, Behuising 20 September 1989 en VENTER Town Clerk m2. Amendment Scheme Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannesburg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, NOTICE OF APPROVAL Braamfontein, Johannesburg en is te alle rede like tye ter insae beskikbaar. It is hereby notified in terms of section PLAASLIKE 57(1)(a) of BESTUURSKENNISGEWING Hierdie wysiging staan bekend as Johannes the Townplanning and Townships 2757 Ordinance, 1986, that the City Council of burgse Wysigingskema Johan nesburg has approved the amendment of the Johannesburg Townplanning Scheme, 1979, by JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA H I 1 S VENTER the rezoning of Erf 5131, Johannesburg to Busi 2397 Stadsklerk ness 4 plus dwellingunits as a primary right, subject to conditions. 20 September KENNISGEWING VAN GOEDKEURING Map 3 and the scheme clauses of the Amend 1 ment Scheme are filed with the Director Gener 20 al, Local. Government, Housing and Works, Daar word hiermee ingevolge artikel 57( 0(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en

92 3386 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van LOCAL AUTHORITY NOTICE 2759 al, Local Government, Housing and Works, Johannesburg die wysiging van die Johannes Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Seburgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge venth Floor, Civic Centre, Braamfontein. Jo keur het deur Erf 59, Glenhazel te hersoneer na ii0hannesburg AMENDMENT hannesburg and are open for inspection at all SCHEME 2331 Besigheid 1, onderworpe aan voorwaardes. reasonable times. i Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi This amendment is known as Johannesburg NOTICE OF APPROVAL gingskema word op leer gehou by die Direkteur Amendment Scheme generaal, Plaaslike Bestuur, Behuising en H H S VENTER Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannes It is hereby notified in terms of section Town Clerk burg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, 57(1)(a) of the Townplanning and Townships 20 September 1989 Braamfontein, Johannesburg en is te alle rede Ordinance, 1986, that the City Council of Johanlike tye ter insae beskikbaar. nesburg has approved the amendment of the Jo hannesburg Townplanning Scheme, 1979, by PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Hierdie wysiging staan bekend as Johannes the rezoning of the Remaining Extent of Erf 47, 2760 burgse Wysigingskema Parkview to Residential 1, one dwelling per JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA m2, Height Zone 0 (3 storeys) H H S VENTER Stadsklerk Map 3 and the scheme clauses of the amend KENNISGEWING VAN GOEDKEURING 20 September 1989 ment scheme are filed with the Director Gener al, Local Government, Housing and Works, 20 Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Sevan Daa che y word Ophiermee ingevolge Doge abetplanning en 57(1)(a) venth Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jo hannesburg and are open for inspection at an Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van reasonable times. Johannesburg die wysiging van die Johannes LOCAL AUTHORITY NOTICE 2758 burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge This amendment is known as Johannesburg keur het deur Gedeelte 2 van Erf 59, Lyndhurst JOHANNESBURG AMENDMENT Amendment Scheme te hersoneer na Residensieel 1, plus mediese SCHEME 2414 spreekkamers, onderworpe aan voorwaardes. H EIS VENTER Town Clerk Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi NOTICE OF APPROVAL 20 September 1989 gingskema word op leer gehou by die Direkteu generaal, Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannes It is hereby notified in terms of section burg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, 57(1)(a) of the Town planning and Townships Braamfontein, Johannesburg en is te alle rede Ordinance, 1986, that the City Council of Johan PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING like tye ter insae beskikbaar. nesburg has approved the amendment of the Jo 2759 hannesburg Town planning Scheme, 1979, by Hierdie wysiging staan bekend as Johannes the rezoning of Erf 14, Richmond to Business 4, burgse Wysigingskema subject to conditions. JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 2331 H H S VENTER Map 3 and the scheme clauses of the amend Stadsklerk ment scheme are filed with the Director Gener 20 September al, Local Government, Housing and Works, KENNISGEWING VAN GOEDKEURING Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jo LOCAL AUTHORITY NOTICE 2761 Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) hannesburg and are open for inspection at all van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en reasonable times. Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van JOHANNESBURG AMENDMENT Johannesburg die wysiging van die Johannes SCHEME 2378 This amendment is known as Johannesburg... burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge Amendment Scheme keur het deur die Resterende Gedeelte van Erf NOTICE OF APPROVAL H H S VENTER 47, Parkview to hersoneer na Residensieel 1, Town Clerk een woonhuis per m2, Hoogtesone 0 (3 20 September 1989 verdiepings). It is hereby notified in terms of section 57(1)(a) of the Town planning and Townships Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi Ordinance, 1986, that the City Council of Johan gingskema word op leer gehou by die Direkteur nesburg has approved the amendment of the Jo Eneraal, Plaaslike Bestuur, Behuising en hannesburg Town planning Scheme, 1979, by werke, Pretoria en by die Stadslderk, Johannes PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING the rezoning of Stand 641, Doornfontein to burg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, 2758 Special, permitting an industrial building aggla Braamfontein, Johannesburg en is to alle rode distribution centre for the life of the mastiff.. like tye ter insae beskikbaar. building, subject to conditions. JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 2414 Hierdie wysiging staan bekend as Johannes Map 3 and the scheme clauses of the amend 4 burgse Wysigingskema ment scheme are filed with the Director Gener al, Local Government, Housing and Works, KENNISGEWING VAN GOEDKEURING H HS VENTER Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Se Stadsklerk venth Floor, Civic Centre, ]o Braamfontein, September Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) hannesburg and are open for inspection at all van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en reasonable times. Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van 20 This amendment is known as Johannesburg Johannesburg die wysiging van die Johannes Amendment Scheme burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge LOCAL AUTHORITY NOTICE 2760 keur het deur Ed 14, Richmond te hersoneer na H H S VENTER Besigheid 4, onderworpe aan voorwaardes. Town Clerk JOHANNESBURG AMENDMENT Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi 20 September 1989 SCHEME 2334 gingskema word op leer gehou by die Direkteurgeneraal, Plaaslike Bestuur, Behuising en NOTICE OF APPROVAL Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannesburg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg en is te alle rede It is hereby notified in terms of section PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 2761 like tye ter insae beskikbaar. 57(1)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that the City Council of Johan Hierdie wysiging staan bekend as Johannes nesburg has approved the amendment of the Jo JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA burgse Wysigingskema hannesburg Townplanning Scheme, 1979, by 2378 the rezoning of Portion 2 of Erf 59, Lyndhurst to H H S VENTER Residential 1, including doctors consulting Stadsklerk KENNISGEWING VAN GOEDKEURING rooms, subject to conditions. 20 September 1989 Map 3 and the scheme clauses of the amend Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) 20 ment scheme are filed with the DirectorGener van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 4

93 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER IDorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van LOCAL AUTHORITY NOTICE 2763 venth Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, and are open for inspection at all Johannesburg die wysiging van die Johannes burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge reasonable times. JOHANNESBURG AMENDMENT keur het deur Erf 641, Doornfontein te SCHEME 2419 This amendment is known as Johannesburg hersoneer na Spesiaal, plus in nywerheidsgebou Amendment Scheme en verspreidingsentrum vii die lewensduur van H H S VENTER die bestaande gebou, onderworpe aan voor NOTICE OF APPROVAL Town Clerk waardes. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi It is hereby notified in terms of section 20 September 1989 gingskema word op leer gehou by die Direkteur 57(1)(a) of the Town planning and Townships generaal, Plaaslike Bestuur, Behuising en Ordinance, 1986, that the City Council ofjohan Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannes nesburg has approved the amendment of the Joburg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, hannesburg Town planning Scheme, 1979, by PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Braamfontein, Johannesburg en is te alle rede the rezoning of Erven 684 to 687, Johannesburg, 2764 like tye ter insae beskikbaar. to Business 1, subject to conditions. Hierdie wysiging staan bekend as Johannes Map 3 and the scheme clauses of the amend JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 2500 burgse Wysigingskema ment scheme are filed with the Director General, Local Government, Housing and Works, H H 5 VENTER Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Se KENNISGEWING VAN GOEDKEURING Stadsklerk venth Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jo 20 September 1989 hannesburg, and are open for inspection at all 20 reasonable times. Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en This amendment is known as Johannesburg Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van LOCAL AUTHORITY NOTICE 2762 Amendment Scheme Johannesburg die wysiging van die Johannes H HS VENTER burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge JOHANNESBURG AMENDMENT Town Clerk keur het deur Erf 595, Newtown, te hersoneer SCHEME 2376 na Algemeen, onderworpe aan voorwaardes. 20 September 1989 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi NOTICE OF APPROVAL gingskema word op leer gehou by die Direkteurgeneraal, Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannes It is hereby notified in terms of section 57(1)(a) of the Town planning and Townships PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING. burg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Ordinance, 1986, that the City Council of Johan 2763 Braamfontein, Johannesburg, en is te alle rede nesburg has approved the amendment of the Jo like lye ter inset beskikbaar. hannesburg Town planning Scheme, 1979, by JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA Hierdie wysiging staan bekend as Johannesthe rezoning of Erf 3, Victoria to Residential 2, 2419 burgse Wysigingskema subject to conditions. Map 3 and the scheme clauses of the amend KENNISGEWING VAN GOEDKEURING H H S VENTER Stadsklerk ment scheme are filed with the Director General, Local Government, Housing and Works, 20 September 1989 Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Se Daar.. word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) 20 van Ordonnansieme_... op Dorpsbeplanning en venth Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jo Dorpe, IrS0, kennis hannesburg, and are open for inspection at all gere dat die Stadsraad van Johannesburg die wysiging van die Johannes LOCAL AUTHORITY NOTICE 2765 reasonable times. burgse Dorpsbeplanntngskema, 1979, goedge This amendment is known as Johannesburg keur het deur Erwe 684 tot 687, Johannesburg, JOHANNESBURG AMENDMENT Amendment Scheme te hersoneer na Besigheid 1, onderworpe aan SCHEME 2542 voorwaardes. If HS VENTER Town Clerk Kant 3 en die skemaklousules van die wysi NOTICE OF APPROVAL gingskema word op leer gehou by die Direkteun 20 September 1989 generaal, Plaaslike Bestnur, Behuising en hereby notified in terms of section Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannes!cis 57(1)(a) of the Town planning burg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, and Townships Braamfontein, Johannesburg, en is te alle redo Ordinance, 1986, that the City Council of Johantye ter insae beskikbaar. nesburg has approved the amendment of the Jo BESTUURSKENNISGEWING hannesburg Town planning Scheme, 1979, by 2762 Hierdie wysiging staan bekend as Johannes the rezoning of Erf 174, Selby, to Industrial 2, burgse Wysigingskema subject to conditions. likeliaaslike JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA H H S VENTER Map 3 and the scheme clauses of the amend 2376 Stadsklerk ment scheme are filed with the Director General, Local Government, Housing and Works, KENNISGEWING VAN GOEDKEURING 20September 1989 Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, 20 Johannesburg, and are open for inspection at all Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) reasonable times. van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, This amendment is 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van LOCAL AUTHORITY NOTICE2764 known as Johannesburg Johannesburg die wysiging van die Johannes Amendment Scheme burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge H H S VENTER keur het deur Erf 3, Victoria te hersoneer na JOHANNESBURG AMENDMENT Town Clerk Residensieel 2, onderworpe aan voorwaardes. SCHEME September 1989 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word op leer gehou by die Direkteur NOTICE OF APPROVAL generaal, Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannes It is hereby notified in terms of section burg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, 57(1)(a) of the Townplanning and Townships PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Braamfontein, Johannesburg, en is te alle rede Ordinance, 1986, that the City Council of Johan 2765 like tye ter insae beskikbaar. nesburg has approved the amendment of the Johannesburg Townplanning Scheme, 1979, by JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA Hierdie wysiging staan bekend as Johannes the rezoning of Erf 595, Newtown, to General, 2542 burgse Wysigingskema subject to conditions. H H S VENTER Map 3 and the scheme clauses of the amend KENNISGEWING VAN GOEDKEURING Stadsklerk ment scheme are filed with the DirectorGeneral, Local Government, Housing and Works, 20 September Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Sevan die Ordonnansie op Dorpsbeplanning Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) en

94 I 3388 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van LOCAL AUTHORITY NOTICE 2767 Map 3 and the scheme clauses of the amend Johannesburg die wysiging van die Johannes ment scheme are filed with the Director Gener burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedgekeur het deur Erf 174, Selby, te hersoneer na JOHANNESBURG AMENDMENT al, Local Government, Housing and Works, SCHEME 2439 Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Se Industrieel 2, onderworpe aan voorwaardes. venth Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, and are open Kaart for inspection at all 3 en die skemaklousules van die wysi NOTICE OF APPROVAL reasonable times. gingskema word op leer gehou by die Direkteurgeneraal, Plaaslike Bestuur, Behuising en This amendment is known as Johannesburg Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannes It is hereby notified in terms of section Amendment Scheme burg, Sewende Verdieping, Burgersentrum,. 57(1)(a) of the Townplanning and Townships H H S VENTER Braamfontein, Johannesburg, en is te alle rede Ordinance, 1986, that the City Council of Johan Town Clerk like tye ter insae beskikbaar. nesburg has approved the amendment of the Jo hannesburg Townplanning Scheme, 1979, by 20 September 1989 Hierdie wysiging staan bekend as Johannes the rezoning of Erven 771 to 774, 776 to 781, burgse Wysigingskema , 1173 to 1175, 1179 to 1181, 5052 and 4711, Johannesburg, to General, subject to condit H H S VENTER ions' Stadsklerk PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Map 3 and the scheme clauses of the amend 20 September ment scheme are filed with the Director Gener al, Local Government, Housing and Works, 20 Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Sc JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA venth Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jo 2185 hannesburg, and are open for inspection at all LOCAL AUTHORITY NOTICE 2766 reasonable times. KENNISGEWING VAN GOEDKEURING JOHANNESBURG AMENDMENT This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) SCHEME H H S VENTER van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Town Clerk Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van NOTICE OF APPROVAL Johannesburg die wysiging van die Johanne 20 September 1989 burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedg keur het deur Gedeelte 1 en die Restcrende It is hereby notified in terms of section Gedeelte van Erf 1764, Erf 1765, Gedeelte 1 van 57(1)(a) of the Townplanning and Townships Erf 2289 en Erf 2459, Houghton Estate, te her Ordinance, 1986, that the City Council of Johan soneer na Residensieel 2, onderworpe aan voor nesburg has approved the amendment of the Jo PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING waardes. hannesburg Town planning. Scheme, 1979, by 2767 the rezoning of Erf 100, Craighall Park, to Resi Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi dential 1, One dwelling per 1 WO m2.gingskema g word on leer gehou by die Direkteur JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA generaal, Plaash.ke Bestuur, Behuising en Map 3 and the scheme clauses of the amend 2439 Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannes ment scheme are filed with the Director Gener burg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, al, Local Government, Housing and Works, KENNISGEWING VAN GOEDKEURING Braamfontein, Johannesburg, en is te alle rede Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Selike tye ter insae beskikbaar. venth Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jo hannesburg, and are open for inspection at all Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) Hierdie wysiging staan bekend as Johannesreasonable times. van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en burgse Wysigingskema Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van This amendment is known as Johannesburg Johannesburg die wysiging van die Johannes H H S VENTER Amendment Scheme burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge H H Stadsklerk S VENTER keur het deur Erwe 771 tot 774, 776 tot 781, 786, Town Clerk 1173 tot 1175, 1179 tot 1181, 5052 en 4711, Jo 20 September 1989 hannesburg, te hersoneer na Algemeen, onder worpe aan voorwaardes. 20 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi gingskema word op leer gehou by die Direkteur generaal, Plaaslike Bestuur, Behuising en PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannes 2766 burg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg, en is te alle rede LOCAL AUTHORITY NOTICE 2769 JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA like tye ter insae beskikbaar. JOHANNESBURG AMENDMENT 2541 Hierdie wysiging staan bekend as Johannes SCHEME 2516 burgse Wysigingskema KENNISGEWING VAN GOEDKEURING H H S VENTER NOTICE OF APPROVAL Stadsklerk Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 20 September 1989 It is hereby notified in terms of section Dorpe, 57(1)(a) of the Town planning and Townships 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van Ordinance, 1986, that the City Council of Johan Johannesburg die wysiging van die Johannes 20 nesburg has approved the amendment of the Jo burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge keur het deur Erf 100, Craighall Park, te hannesburg Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of Ed 39, Craighall Park to Resi hersoneer na Residensieel 1, Een woonhuis per LOCAL AUTHORITY NOTICE2768 dential 1, one dwelling per m2, subject to m2. conditions. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi JOHANNESBURG AMENDMENT Map 3 and the scheme clauses of the amend gingskema word op leer gehou by die Direkteur SCHEME 2185 generaal, Plaaslike Bestuur, Behuising en ment scheme are filed with the Director Gener Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannes al, Local Government, Housing and Works, burg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, NOTICE OF APPROVAL Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, venth,se Civic Centre, Braamfontein, Jolike tye ter insae beskikbaar. It is hereby notified in terms of Braamfontein, Johannesburg, en is te alle rede hannesburg, and are open for inspection at all section reasonable times. 57(1)(a) of the Townplanning and Townships Hierdie wysiging staan bekend as Johannes Ordinance, 1986, that the City Council of Johan This amendment is known as Johannesburg burgse Wysigingskema nesburg has approved the amendment of the Jo Amendment Scheme H H S VENTER hannesburg Townplanning Scheme, 1979, by Stadsklerk the rezoning of Portion 1 and the Remaining Ex H H S VENTER tent of Erf 1764, Erf 1765, Portion 1 of Erf 2289 Town Clerk 20 September 1989 and Erf 2459, Houghton Estate, to Residential 20 2, subject to conditions. 20 September

95 1 JOHANNESBURGSE PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER t 'PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING generaal, Plaaslike Bestuur, Behuising en Ordinance, 1986, that the City Council of Johan 2769 Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannes nesburg has approved the amendment of the Jo burg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, hannesburg Townplanning Scheme, 1979, by Braamfontein, Johannesburg, en is te alle rede the rezoning of Portion 1 of Erf 111, Parktown, JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA like tye ter insae beskikbaar. to Business 4, subject to conditions Hierdie wysiging staan bekend as Johannes Map 3 and the scheme clauses of the amendburgse Wysigingskema ment scheme are filed with the Executive Direc KENNISGEWING VAN GOEDKEURING tor: Community Services Branch, Pretoria and H H the Town Clerk, Johannesburg, Seventh Floor,Dear. S VENdskleTERrk word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) Sta Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg and van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 20 September 1989 are open for inspection at all reasonable times. Dorpe, , kennis gegee dat die Stadsraad van Johannesburg die wysiging van die Johannes This amendment is known as Johannesburg burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge LOCAL AUTHORITY NOTICE 2771 Amendment Scheme keur het deur Erf 39, Craighan Park te H H S VENTER hersoneer na Residensieel 1, een woonhis per JOHANNESBURG AMENDMENT Town Clerk m2, onderworpe aan voorwaardes. SCHEME September 1989 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word op leer gehou by die Direkteur NOTICE OF APPROVAL generaal, Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannesburg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, It is hereby notified in terms of section PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Braamfontein, Johannesburg, en is te alle rede 57(1)(a) of the Town planning and Townships 2772 like tye ter insae beskikbaar. Ordinance, 1986, that the City Council ofjohannesburg has approved the amendment of the Jo JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA Hierdie wysiging staan bekend as Johannes hannesburg Town planning Scheme, 1979, by 2411 burgse Wysigingskema the rezoning of Erf 2502, Jeppestown, to Resi dential 4 phis offices with the consent of the it H H S VENTER Council, subject to conditions. KENNISGEWING VAN GOEDKEURING Stadsklerk Map 3 and the scheme clauses of the amend September 1989 ment scheme are filed with the Executive Direc Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) 20 tor: Community Services Branch, Pretoria and van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Town Clerk, Johannesburg, Seventh Floor, Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van LOCAL AUTHORITY NOTICE 2770 Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg and Johannesburg die wysiging van die Johannes are open for inspection at all reasonable times. burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge. keur het deur Gedeelte 1 van Erf 111, JOHANNESBURG AMENDMENT This amendment is known as Johannesburg Parktown, te hersoneer na Besigheid 4, onden SCHEME 2551 Amendment Scheme worpe aan voorwaardes. H H S VENTER Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi NOTICE OF APPROVAL Town Clerk gingskema word op leer gehou by die Uitvoe 20 September 1989 rende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, It is hereby notified in terms of section Pretoria en by die Stadsklerk, Johannesburg, 57(1)(a) of the Town planning and Townships PLAASLIKE Sewende BESTUURSKENNISGEWING Verdieping, Burgersentrum, Bream. Ordinance, 1986, that the City Council of Johan fontein, Johannesburg en is te alle redelike tye 2771 nesburg has approved the amendment of the Jo ter insae beskikbaar. hannesburg Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of Ponton 1 and the Remaining Ex JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA Hierdie wysiging staan bekend as Johannes tent of Erf 2463, Mayfair, to partly Business burgse Wysigingskema and partly ResidentiaI4, subject to conditions. Map 3 and the scheme clauses of the amend KENNISGEWING VAN GOEDKEURING H H S VENTER ment scheme are filed with the DirectorGene Stadsklerk ral, Local Government, Housing and Works, Daar word hiermee ingevolge artikel 57(I)(a) Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg. Se van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en venth Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jo Dorpe, 20 September , kennis gegee dat die Stadsraad van hannesburg, and are open for inspection at all Johannesburg die wysiging van die Johannes 20 times. burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedgekeur het, deur En 2502, Jeppestown, te dis:able amendment is known ' as Johannesburg hersoneer na Residensieel 4 plus kantore met Amendment Scheme die loestemming van die Raad, onderworpe aan LOCAL AUTHORITY NOTICE 2773 voorwaardes. H H S VENTER Town Clerk Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi JOHANNESBURG AMENDMENT 20 September 1989 gingskema word op leer gehou by die Uitvoe SCHEME 2362 rende Direktem: Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannesburg, NOTICE OF APPROVAL Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, Johannesb PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING ter insae beskikbaar.urg en is te alle redelike tye It is hereby notified in terms of section (1)(a) of the Townplanning and Townships Hierdie wysiging staan bekend as Johannes Ordinance, 1986, that the City Council of Johan WYSIGINGSKEMA burgse Wysigingskema nesburg has approved the amendment of the Johannesburg Town planning Scheme, 1979, 2551 by H H S VENTER the rezoning of Portions 115 and 116 of Erf 711, Stadsklerk Craighall Park, to Residential 3, subject to con KENNISGEWING VAN GOEDKEURING 20 September 1989 ditions. 20 Map 3 and the scheme clauses of the amend Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) ment scheme are filed with the Executive Direc van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en LOCAL AUTHORITY NOTICE 2772 tor: Community Services Branch, Pretoria and Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van the Town Clerk, Johannesburg, Seventh Floor, Johannesburg die wysiging van die Johannes JOHANNESBURG AMENDMENT Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, and burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedgekeur het deur Gedeelte 1 en die Resterende SCHEME 2411 are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Johannesburg Gedeelte van Erf 2463, Mayfair, te hersoneer na deels Besigheid 1 en deels Residensieel 4, on NOTICE OF APPROVAL Amendment Scheme derworpe aan voorwaardes. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi It is hereby notified in terms of section 'gingskema word op leer gehou by die Direkteur 57(0(a) of the Townplanning and Townships 20 September 1989 H I I S VENTER Town Clerk

96 3390 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING rende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, LOCAL AUTHORITY NOTICE Pretoria en by die Stadsklerk, Johannesburg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braam JOHANNESBURGSE fontein.' Johannesburg, en is te alle redelike tye WYSIGINGSKEMA terinsaebeskikbaar. SCHEME JOHANNESBURG AMENDMENT Hierdie wysiging staan bekend as Johannes NOTICE OF APPROVAL KENNISGEWING VAN GOEDKEURING burgse Wysigingskema H HS VENTER It is hereby notified in terms of section Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) Stadsklerk 57(1)(a) of the Town planning and Townships van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Ordinance, 1986, that the City Council of Johan Dorpe, 20 September , kennis gegee dat die Stadsraad van nesburg has approved the amendment of the Jo Johannesburg die wysiging van die Johannes hannesburg Town planning Scheme, 1979, by burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge 20 the rezoning Of Erf 129, Tulisa Park, to Business keur het deur Gedeeltes 115 en 116 van Erf 711, 1, including a printing works, subject to condit Craighall Park, te hersoneer na Residensieel 3, ions. onderworpe aan voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amend Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi ment scheme are filed with the Executive Direcgingskema word op leer gehou by die Uitvoe tor: Community Services Branch, Pretoria and rende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, the Town Clerk, Johannesburg, Seventh Floor, LOCAL AUTHORITY NOTICE 2775 Pretoria en by die Stadsklerk, Johannesburg, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, and Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braam are open for inspection at all reasonable times. fontein, Johannesburg, en is te alle redelike tye JOHANNESBURG AMENDMENT. terinsaebeskikbaar. SCHEME 2270 This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Johannes H H S VENTER burgse Wysigingskema NOTICE OF APPROVAL Town Clerk H H S VENTER 20 September 1989 It is hereby notified in terms of section Stadsklerk 57(1)(a) of the Town planning and Townships 20 September 1989 Ordinance, 1986, that the City Council of Johan nesburg has approved the amendment of the Jo hannesburg Town planning Scheme, 1979, by PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 20 the rezoning of Erven 767 and 769, Bezuiden 2776 hout Valley, to Residential 1, permitting a pub LOCAL AUTHORITY NOTICE 2774 lic garage with the consent of the Council, subject to conditions. JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA JOHANNESBURG AMENDMENT Map 3 and the scheme clauses of the amend 2382 SCHEME 2545 ment scheme are filed with the Executive Direc tor: Community Services Branch, Pretoria and KENNISGEWING VAN GOEDKEURING the Town Clerk, Johannesburg, Seventh Floor, NOTICE OF APPROVAL Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, and Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) are open for inspection at all reasonable times. van die Ordonnansie op Dorpsbeplanmng en It is hereby notified in terms of section Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van 57(1)(a) of the Town planning and Townships This amendment is known as Johannesburg Johannesburg die wysiging van die Johannes Ordinance, 1986, that the City Council of Johan Amendment Scheme nesburg has approved the amendment of the Jo burgse Dorpsbeplanmngskema, 1979, goedgekeur het deur Erf 129, Tulisa Park, te hersoneer H H S VENTER hannesburg Town planning Scheme, 1979, by Town Clerk na Besigheid 1, plus 'n drukkery, onderworpe the rezoning of Erven 538,539 and 540, Brixton, aan voorwaardes. 20 September 1989 to Residential 1, permitting offices with the consent of the Council, subject to conditions. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word op leer gehou by die Uitvoe Map 3 and the scheme clauses of the amend rende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, ment scheme are filed with the Executive Direc Pretoria en by die Stadsklerk, Johannesburg, tor: Community Services Branch, Pretoria and PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg, en is te alle redelike tye the Town Clerk, Johannesburg, Seventh Floor, 2775 Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, and terinsaebeskikbaar. are open for inspection at all reasonable times. JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 2270 Hierdie wysiging staan bekend as Johann". This amendment is known as Johannesburg burgse Wysigangskema Amendment Scheme H H S VENTER KENNISGEWING VAN GOEDKEURING HH S VENTER 4 Town Clerk Stadsklerk Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) 20 September September 1989 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 20 Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van Johannesburg die wysiging van die Johannesburgse Dorpsbcplanrungskema, 1979, goedge LOCAL AUTHORITY NOTICE 2777 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING keur het deur Enve 767 en 769, Bezuiden 2774 houtsvallei, te hersoneer na Residensieel 1, vir JOHANNESBURG AMENDMENT 'n openbare garage met die toestemming van die SCHEME 2437 Rand, onderworpe aan voorwaardes. JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 2545 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi NOTICE OF APPROVAL gingskema word op leer gehou by die Uitvoe rende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannesburg, It is hereby notified in terms of section Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braam 57(1)(a) of the Town planning and Townships Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) fontein, Johannesburg, en is te alle redelike tye Ordinance, 1986, that the City Council of Johan van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en ter Sae beskikbaar. nesburg has approved the amendment of the Jo hannesburg Town Dorpe, planning Scheme, 1979, by 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van Johannesburg die wysiging van die Johannes Hierdie wysiging staan bekend as Johannes the rezoning of Ed 165, Lorentzville, to Resiburgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge burgse Wysigingskema dential 4, subject to conditions. keur het deur Erwe 548, 539 en 540, Brixton, te H H S VENTER Map 3 and the scheme clauses of the amend hersoneer na Residensieel 1, vir kantore met die Stadsklerk ment scheme are filed with the Executive Directoestemming van die Raad, onderworpe aan tor: Community Services Branch, Pretoria and voorwaardes. 20 September 1989 the Town Clerk, Johannesburg, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, and Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi 20 are open for inspection at all reasonable times. gingskema word op leer gehou by die Uitvoe III

97 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER IIThis amendment is known as Johannesburg Johannesburg die wysiging van die Johannes Hierdie wysiging staan bekend as Johannes Amendment Scheme burgse Dorpsbeplanmngskema, 1979, goedge burgse Wysigingskema H H S VENTER keur het deur Erf 9, Blackheath, te hersoneer na H H S Town Clerk Besigheid 2, met inbegrip van bioskope, ander VENTER worpe aan voorwaardes. Stadsklerk 20 September 1989 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi 20 September 1989 gingskema word op leer gehou by die Uitvoerende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, 20 Pretoria en by die Stadsklerk, Johannesburg, PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braam 2777 fontein, Johannesburg, en is te alle redelike tye ter insae beskikbaar. JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA LOCAL AUTHORITY NOTICE 2780 Hierdie wysiging staan bekend as Johannes 2437 burgse Wysigingskema TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK KENNISGEWING VAN GOEDKEURING HH S VENTER AMENDMENT OF THE TARIFF STRUC Dear word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) 20 September 1989 TURE FOR THE LEVY OF CHARGES FOR van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en ER Dorpe, PARKING OF MOTOR VEHICLES 2779, 2719, ON VEN 2720, 2659, , 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van AND 20 Johannesburg die wysiging van die Johannesburgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge 2731, KEMPTON PARK TOWNSHIP keur het deur Erf 165, Lorentzville, te hersoneer It is hereby notified in terms of section 80B(3) na Residensieel 4, onderworpe aan voor of the Local Government Ordinance, 1939, that waardes. LOCAL AUTHORITY NOTICE 2779 the Council proposes to amend the tariff struc Kaart 3 en lure for die skemaklousules van die r wysi the levy of charges for the parking of gskema word op leer gehou by die Uitvoe motor vehicles on Erven 2659, 2688, 2779, 2'719, JOHANNESBURG AMENDMENT pride Direkteur: Tak 2720, 2771 and 2731, Gemeenskapsdienste, SCHEME Kempton Park Township 2151 Pretoria en by die Stadsklerk, with effect from 1 August Johannesburg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braam NOTICE OF APPROVAL The general purport of this amendment is to fontein, Johannesburg, en is te alle redelike tye amend the tariff structure for the levy of charges ter insae beskikbaar. for the parking of motor vehicles on the said er It is hereby notified in terms of section Hierdie wysiging staan bekend as Johannesven Kempton Park Township. 57(1)(a) of the Town planning and Townships burgse Wysigingskema Ordinance, 1986, that the City Council of Johan Copies of this amendment will be open for in H H S VENTER nesburg has approved the amendment of the Jo spection at the office of the Council for a period Stadsklerk hannesburg Town planning Scheme, 1979, by of fourteen (14) days from the date of publica the rezoning of Erf 22, Maryvale to Residential tion hereof. 20 September permitting offices, a laboratory, a computer centre and a canteen with the consent of the Any person who wishes to object to the pro Council, subject to conditions. posed amendment must lodge his objection in 20 writing with the undersigned on or before 29 Map 3 and the scheme clauses of the amend September LOCAL AUTHORITY NOTICE 2778 ment scheme are filed with the DirectorGeneral, Local Government, Housing and Works, HJ K MOLLER Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Se Town Clerk JOHANNESBURG AMENDMENT venth Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jo SCHEME 2460 Town Hall hannesburg, and are open for inspection at all reasonable times. Margaret Avenue PO Box 13 NOTICE OF APPROVAL This amendment is known as Johannesburg Kempton Park Amendment Scheme September 1989 It is hereby notified in terms of section Notice No 79/ (1)(a) of the Town planning and Townships H H S VENTER Ordinance, 1986, that the City Council of Johan Town Clerk aburg has approved the amendment of the Jo 20 September finesburg Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of Ed 9, Blackheath, to Business 2, PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING including cinemas, subject to conditions r Map 3 and the scheme clauses of the amend ment scheme are filed with the Executive STADSRAAD VAN KEMPTON PARK Direc PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING tor: Community Services Branch, Pretoria and 2779 the Town Clerk, Johannesburg, Seventh Floor, WYSIGING VAN DIE TARIEFSTRUK Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, and JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA TUUR VIR DIE HEFFING VAN GELDE are open for inspection at all reasonable times VIR PARKERING VAN MOTORVOER TUIE OP ERWE This amendment 2659, 2688, 2779, 2719, 2720, is known as Johannesburg 2771 EN2731, KEMPTON PARK Amendment Scheme KENNISGEWING VAN GOEDKEURING H H S VENTER Town Clerk Daar word hierby ingevole artikel 80B(3) Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a.1 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, 20 September 1989 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en bekendgemaak dat die Raad van voomeme is Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van om die tariefstruktuur vir die heffing van gelde Johannesburg die wysiging van die Johannes vir die parkering van motorvoertuie op Erwe burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge 2659, 2688, 2779, 2719, 2720, 2771 en 2731, dorp keur het dew Ed 22, Maryvale te hersoneer na PLAASLIKE Kempton Park met ingang van I Augustus 1989 BESTUURSKENNISGEWING Residensieel 1, vir kantore, 'n laboratorium, 'n te wysig rekenaarsentrum en 'n bybehorende verversingslokaal vir personeellede met die toe Die algemene strekking van hierdie wysiging stemming van die Raad, onderworpe aan JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA is om die tariefstruktuur vu die heffing van gelde voorwaardes. vir 2460 die parkering van motorvoertuie op genoemde erwe te wysig. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi KENNISGEWING VAN GOEDKEURING gingskema word op leer gehou by die Direkteur Afskrifte van die wysiging le ter insae by die generaal, Plaaslike Bestuur, Behuising en kantoor van die Raad vir 'n tydperk van veertien Werke, Pretoria en by die Stadsklerk, Johannes (14) dae vanaf die datum van publikasie hiervan. Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) burg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, van die Ordondansie op Dorpsbeplanning en Braamfontein, Johannesburg, en is te alle rede Enige persoon wat beswaar teen genoemde Dorpe, 1986, keimis gegee dat die Stadsraad van like tye ter insae beskikbaar. wysiging wens aan te teken, moet dit skriftelik

98 I 3392 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 voor of op 29 September 1989 by die ondergete C. DETERMINATION OF A TARIFF OF 50 mm R450,0( kende doen. CHARGES IN RESPECT OF THE RE PLACEMENT OF THE EXISTING WATER 80 mm R800,00 H1 IC MOLLER METERS WITH A COMBINATION METER Stadsklerk OF THE SAME SIZE 100 mm R900,00 Stadhuis Size 150 Tariff mm R1 350,00 Margaretlaan Posbus mm 200 mm RI R2 500,00 550,00 Kempton Park 20 September mm R3300,00 F. DETERMINATION OF A TARIFF OF Kennisgewing No 79/1989 CHARGES IN RESPECT OF THE INSTAL 100 mm R4 100,00 LATION OF SEWERAGE CONNECTIONS LOCAL AUTHORITY NOTICE 2781 TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK mm R4 900,00 (a) For the first connection D. DETERMINATION OF A TARIFF OF Size Tariff CHARGES IN RESPECT OF THE MOVING OF WATER METERS 100 mm R250,00 I (a) Not further than 2 metres 150 mm 8275,00 DETERMINATION OF TARIFFS FOR THE Size Tariff (b) Thereafter RENDERING OF VARIOUS SERVICES 20mm 8155,00 Size Tariff In terms of section 80B(8) of the Local Gov 25mm RI75,00 100mm RI 550,00 ernment Ordinance, 1939, it is hereby notified that the Kempton Park Town Council has, by 40mm RI90, mm R2 000,00 Special Resolution, determined the charges for 50 mm R240,00 the following services: 80mm 8320,00 G. DETERMINATION OF A TARIFF A. DETERMINATION OF A TARIFF OF FOR THE OF CHARGES IN RESPECT OF THE CON 100mm R450,00 ERAGECHARGESBLOCKAGESO PENING REPORTEDS STRUCTION OF VEHICLE ENTRANCES THE RESPECTIVE TIMES 150 mm 8700,00 Tariff (a) Mondays to Fridays: 06h00 to 18h00 (b) Further than 2 metres (1)(a) Entrance (4 metre wide) 8330,00 R55,00 for the first hour of labour or part Size Tariff (b) Per additional metre R45,00 thereof and R35,00 per additional hour of la bour or part thereof. (2) Where owners prefer to construct the en 20mm R420,00 trances themself, the following tariffs will be (b) Mondays to Fridays: 18h00 to 06h00 and charged: 25mm R430,00 Saturdays (i) A deposit of R255,00 which is refundable 40mm 8375,00 R80,00 for the first hour of labour or part after the entrance has been constructed to the thereof and R50,00 per additional hour of la 50 mm 8890,00 bour or part thereof. satisfaction of the Town Engineer; (ii) inspection fees will 80mm RI 900,00 be the (c) Sundays and Public Holidays amount of 850,00 100mm R2700,00 R110,00 for the first hour of labour or part thereof and R65,00 per additional hour of la B. DETERMINATION OF A TARIFF OF 150 mm R3 4013ou... bour or part thereof. CHARGES IN RESPECT OF THE INSTAL LATION OF WATER CONNECTIONS AND (c) In the event of a consumer's water supply (d) For the finding of sewerage manholes on FIRE HYDRANT CONNECTIONS being shut off due to the finding of a stop cock, request of the owner maintenance work of the replacement of a stop (1) Where the water of fire hydrant connec cock in terms of clause 50(3) of the Standard R55,00 for the first hour of labour or part tion is supplied within 30 days: Water Supply Bylaws published in Administra thereof and R45,00 per additional hour of lator's Notice 21 of 5 January 1977: R45,00. bour or part thereof. (a) Combination meters consumersr. Size Tariff (d) In the event of the finding of stopcocks (e) In the event of impossible circumsta for in terms of clause 50(3) of the such as vicious dogs, locked gates, etc to gai 50 mm R3 500,00 Standard Water Supply Bylaws published in trance to a complainants erf to clear bloc Administrator's Notice 21 of 5 January 1977: sewerage systems on a private erf: R55, mm R5 100,00 R55,00 for the first hour of labour plus R45,00 labourcosts for every additional hour or portion 100 mm R6 300,00 of an hour. H. DETERMINATION OF A TARIFF OF CHARGES IN RESPECT OF THE SUPPLY 150mm R10300,00 E. DETERMINATION OF A TARIFF OF OF SEWERAGE SERVICES CHARGES IN RESPECT OF THE TESTING (b) Normal meters OF WATER METERS FOR ACCURACY SCHEDULE A Size Tariff In the case of a water meter supplied by the AVAILABILITY CHARGES Council registering not more than 5 % or less 15 mm R480,00 Basic Sewerage Service than 2 % in respect of test flow tempo: 20mm R5" (1) The relevant charges, as set out hereun (a) Nonofficial test on premises der, shall be payable to the Council per month 25 mm 8575,00 Size Tariff or part thereof, in terms of section 5 by 50 mm R1250,00 15mm R40,00 (a) the owner of land in a township, pro claimed in terms of the Town planning and 80 mm R2 800,00 20mui R40,00 Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), as amended, and the Town 100 mm R3 800,00 planning and 25 mm RC M.. Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 150 mm R4 500, ), which is connected to the Council's sewer (b) Official test and replacement of meter or which, in the opinion of the Council can be 200 mm R5 000,00 Size Tariff connected thereto; and (2) Where the water or fire hydrant connec 15 mm R125,00 (b) the owner of any land, except land men tion must be supplied within 14 days after am tioned in paragraph (a), which is connected to proved of the application: 20 mm R125,00 the Council's sewer or which in the opinion of the Council, can be connected thereto. The tariffs as mentioned in B(1) above, plus 25 min R165,00 an additional amount of 10 % of the respective (2) Premises kept or used for special residen tariffs. 40 mm R165,00 tial religious and sport purposes:.

99 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER III(a) For the first m2 or part thereof: (A certified statement shall be presented to The applicable charges in terms of this Sched R14,50. the Council by the head of the relevant institu tile, plus a surcharge of 10 % shall be payable. tion). (b) Thereafter, per m2 or part thereof: (m) Properties situated inside the municipal R0,60. (e) Hospitals, nursing and maternity and con area who make use of the sewerage services of valescent homes: an adjacent Local Authority, pay the applicable (c) Maximum: 820,50. For each bed available for patients: R0,94 per charges of the forementioned Local Authority plus a surcharge of 10 %. (3) Industrial erven (excluding Jan Smuts Air month. port, Kelvin Power Station, Atlas Aircraft Factory, Erven 123 and 124, Isando, Esselen Park (A certified statement shall be presented to SCHEDULE C it and the South African Transport Services Goods the Council by the head of the relevant institu Shed Complex): tion). INDUSTRIAL EFFLUENTS (a) For the first m2 or part thereof: (f) Power stations:. The relevant charges, as set out hereunder, R60,00. shall be payable to the Council in terms of For every I m2 or part thereof of the floor sec (b)tion 77: Thereafter per m2 or part thereof: area of the buildings, workshops, control rooms, R3,00. office accommodation including basements, but 1.(a) The owners of premises on which any excluding cable rooms and space taken up by trade or manufacture is carried on and from (c) Maximum: R180,00. boilers: R0,023. which, as a result of such trade or manufacture, (4) Jan Smuts Airport: R6 200,00. (g) Storage premises used exclusively for the an effluent is discharged into the Council's sewpurpose of storage as well as the air freight er, shall in addition to the availability and addi (5) Kelvin Power Station: R835,00. building at Jan Smuts Airport: tional charges, pay to the Council for the conveyance of such effluent through the Coun (6) Atlas Aircraft Factory: R6 200,00. For every 1 m2 or part thereof of the total area cil's sewers and treatment at the Council's sew (7) SA Breweries Limited (Erven 123 and of the building on every storey, including base age treatment works, a further charge, based on ments: R0,028 per month. the 'strength' of such effluent as determined on 124, Isando): R18 000,00. one or more samples taken by the engineer dur (8) Esselen Park: R2 245,00. (h) Jan Smuts Airport (excluding the Holiday ing the preceding half year; and Inn Hotel and the Air Freight Building): (9) Elandsfontein (SA Transport Services (b) the 'strength' of the composite sample in oods Shed Complex): R4 840,00. (1) For the first 500 points, per point: R3,30 mg/cc is permanganate value of the sample deper month. termined at 27 C over a 4 hour period. (10) Business erven, erven used for General Residential purposes and all other erven exclud (2) Thereafter, per point: R2,38 per month. 2. The charge shall be in accordance with the ing those mentioned under the preceding items 1 following formulas, where PV represents the to 9 inclusive: (3) For the purposes of this paragraph, a " permanganate value in miligram per litre, as point" means (a) For the first m2 or part thereof: specified in item 1: R36,10. (aa) each water closet; (a) In respect of any premises where silver (b) Thereafter, per m2 or part thereof: (bb) every inlet for bulk sewage; and plating, chromium plating, galvanising or any R1,37. anodising is done or where metals are treated (cc) in the case of trough urinals, every 700 with strong inorganic acids, 35c per ke trade (c) Maximum: R110,00. mm or part thereof, of such trough. effluent shall be charged: Provided that the permanganate value shall not exceed 100 mg/e. SCHEDULE B (4) The Airport authorities shall present annually on 1 July a certified statement to the ADDITIONAL CHARGES IN RESPECT OF (b) In respect of any premises, with exception Council wherein the number of points as on I of Erven 123 HOUSEHOLD SEWAGE APPLICABLE TO and 124, Isando Industrial Town July of the relevant year is mentioned. CERTAIN PREMISES ON WHICH AVAIL ship, and any premises mentioned in paragraph ABILITY CHARGES ARE LEVIED (i) Atlas Aircraft Factory: The relevant charges, as set out hereunder, (1) For every I m2 or part thereof of the floor shall be payable to the Council in terms of sec; area of the buildings, workshops, control rooms, Lion 5 by the owner of any piece of land which is office accommodation excluding compounds subject to the availability charges as determined and hostels: R0,028 per month. in Schedule A and shall, in addition to such (PV.50) availability charges pay the following additional (2) The corporation shall annually on 1 July charges to the Council, per month, in respect of present a certified statement to the Council 50 cike (a) where the permanganate value does not exceed 100 met situated on such piece of land, irre wherein the total floor area on I July of the releective of whether all such buildings are con vent year is mentioned. and where the Pv mg/e exceeds: itbuildings fleeted individually or can be connected to the ) sewer under the control of the Council, or not: (j)(1) Municipal uses, per 1 m2 or part thereof: R0, (PV50) (a) Private dwellinghouses, flats of dwelling units, irrespective of whether they are connected (2) Minimum: R9, cal to a business or other premises or not: (k) Business premises, industrial premises, For every private dwelling, flat or dwelling private hotels, hostels, youth hostels, boarding (c) The minimum charge for the discharge of unit: 85,60 per month. houses, shops, offices and all other uses, exclud industrial effluent into the sewer shall be eithing those mentioned under the preceding pars er (b) Hotels licensed under the Liquor Act, graphs (a) to (j) inclusive: 1977 (Act 87 of 1977), or any amendment there to, including the Holiday Inn Hotel at Jan Smuts (1) For every 1 m2 or part thereof of the total (i) the amount calculated at R0,25 per ke; Airport: area of the building used for this purpose on or every storey including basements: R0,096. (1) For every 1 m2 or part thereof of the total area of the building on each storey, including (2) Minimum charge: R9,60 per month. (ii) R50,00 per month;. basements used for the same purpose: R0,12. (2) Minimum charge: R12,00. The additional charges set out in paragraphs (a) to (k) inclusive shall, in respect of premises whichever is the greater. already connected to a (c) Churches or church halls: For each complex: R5,60. the first day of the month following the date of sewer, be payable from publication of this notice, and in respect of un (d)(1) Occupants of premises of which the in (d) Educational institution, colleges, ap connected premises, from the first day of the dustrial effluent is discharged into the Council's proved nursery schools, schools and hostels con month following the last day upon which the sewer which is not inspected by the Council: netted thereto, old age homes administrated by Council requires that the connection should be 850,00 per month. a charitable institution, nurses' homes and com made to such sewer or on the first day of the pounds: month following the date such premises are ac (2) Additional tariff levied in respect of eftually connected, whichever may be the earlier. fluent discharged in any month or part thereof: For every 20 students, scholars, inhabitants 1 and staff or part of every 20 whom accommoda (I) Properties situated outside the municipal tion is available: R3,53 per month. area: (i) For every unit or part thereof, of which the

100 3394 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 average,. ph exceeds 10,0 or is less than 6,0: A3 Size R1,50 B. VASSTELLING VAN 'N TARIEF VAN 4 6c/ke. GELDE VIR DIE AANBRING VAN WA A4 Size 81,00 TERAANSLUITINGS EN BRANDKRAAN (ii) For every 10 mg/f or part thereof, of in AANSLUITINGS dividual heavy metals in excess of 20 mg/t: (c) Linen Copies (1) Waar die water of brandkraanaansluiting Welke. binne 30 dae voorsien word: AO Size R15,40 (iii) For every 100 ms/m or part thereof, if the (a) Kombinasiemeters 500 ms/m limit is exceeded: 10e/kt. Al Size 88,10 Grootte Tarief (3) Industries which conduct self treatment A2 Size R4,40 50mm R3500,00 and discharge effluent into the Council's sewers: A3 80 mm R5 100,00 Size R40,00 per followup inspection. 112, min R6 300,00 I A4 Size RI, mm R ,00 I. DETERMINATION OF A TARIFF OF(a) Wateraansluitings CHARGES IN RESPECT OF MISCELLA (d) Town Maps NEOUS MATTERS Grootte Tarief Paper: scale R6,00 Tariff 15 mm 11480, scale R2,50 20 mm R500,00 1. Approval of Building Plans 25 mm 11575, scale 122,00 50 mm RI 250,00 (1) Reference Tariffs 82,00 80 mm 82800,00 Sepia (2) Minimum tariff payable for film: scale 830, mm R3800, R4 500,00 every building plan 1250, scale 810,00 mm200 mm R5 000,00 (3) For each 10 m2 or part thereof of the area scale (2) Waar die water Roo en brandkraanaansluiting of the building by the level of each floor binne veertien (14) dae na die goedkeuring van MapBooks (i) for the first town (paper) die aansoek voorsien meet word: m2 R.7,00 Die tariewe soos gemeld in B(1) hierbo plus' 1 (ii) for the next m2 F( scale ,00 addisionele bedrag van 10 % op die onderske scale tariewe. (iii) for any part up and above the R60,00 C. VASSTELLING VAN 'N TARIEF VAN. first rn2 R4,00 (e) Photostat Copies GELDE VIR DIE VERVANGING VAN BE (4) Buildings with structural steel STAANDE WATERMETERS MET 'N KOM work reinforced concrete and Town and street BINASIEMETER VAN DIESELFDE wood work, for each 1 structural name list 85,50 GROOTTE m2 were structural work appears 82,00 Grootte Tarief A3 Copies R0, ,00 (5) Minimum charge for applica A4 Copies R0,2550mm tion for undergroundtanks R.50,00BO mm R34 Flat list 100 mm R300,00 100,00 R4,50 (6) Amended building plans: 50 % of the orig 150 mm R4 900,00 inal plan fees, payable only the amended portion (f) Microfilm Map D. VASSTELLING VAN 'N TARIEF VAN of the building. Copies R14,00 GELDE VIR. DIE VERSKUIWING VAN WATERMETERS 2. Approval of Sewerage plans HJ K MOLLER verder as 2 meter nie Town Clerk (1) Minimum charge for any appli cation Grootte Tarief R30,00 Town Hall Margaret Avenue 20 mm R155,00 (2) For each 10 m2 or part thereof of the area PO Box mm R175,00 of the building by the level of each floor Kempton Park 40mm 11190,00 (i) for the first m2 20September 1989 R4,00 50mm 12240,00 Notice No 85/ mm R320,00 (ii) for any part over and above 100 mm 8450,00 the first m2 112,00 _ 150 mm 9700,00 3. Issuing of occupation sertificates (b) Verder as 2 meter (a) Buildings bigger than 80 m2 PLAASLIICE 850,00 Grootte BESTWarKENNISGEWING Tar. (b) Buildings smaller than 80 m2 1125,00 20 mm R420,00 25 STADSRAAD VAN KEMPTON PARK mm R430,00 4. Final sewerage certificate R15,00 40mm R575,00 50 mm R890,00 5. Storage fees R50,00/ VASSTELLING VAN TARIEWE VIR. DIE 00 mm F.1 900,00 month_ LEWERING VAN VERSKEIE DIENSTE 100 mm ,00 6. Re inspection 150 mm R.3 400, ,00 Ingevolge artikel 804(8) van die Ordonnansie (c) Waar 'n verbruiker se watervoorsiening af K. DETERMINATION OF A TARIFF OF op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend gesluit moet word ten einde 'n afsluitkraan te CHARGES IN RESPECT OF THE SUPPLY gemaak dat die Stadsraad van Kempton Park, soak, instandhoudingswerk te doen of 'n OF COPIES OF BUILDING PLANS by Spesiale Besluit die gelde vir die volgende afsluitkraan te vervang ingevolge die bepalings dienste vasgestel het: van artikel 50(3) van die Standaard Watervoor Tariff (+ GST) A. VASSTELLING VAN 'N TARIEF VAN sieningsverordeninge afgekondig by Admini GELDE VIR DIE KONSTRUKSIE VAN MO strateurskennisgewing 21 van 5 Januarie 1977: (a) Paper Copies TORINGANGE R45,00. AO Size Tarief 122,30 (d) Waar afsluitkrane vir verbruikers opge Al Size R1,50 (1)(a) Ingang (4 meter breed) R330,00 spoor word ingevolge die bepalings van artikel 50(3) van die Standaard Watervoorsie : A2 Size R1,20 (b)peraddisionelemeter R.45,00 ningsverordeninge afgekondig by Administra teurskennisgewing 21 van 5 Januane 1977: A3 Size R0,60 (2) Indien 'neienaar verkies om 'n motoringang R55,00 vir die eerste uur plus R.45,00 se f te bou, word die volgende tariewe gelid: arbeidskoste per addisionele uur of gedeelte A4 Size R0,50 daarvan. (i) 'n Deposita ten bedrae van (b) Copies on Sepia film 12255,00, wat temgbetaalbaar is E. VASSTELLING VAN 'N TARIEF VAN indien die motoringang tot die be GELDE VIR DIE TOETS VAN WATERME AO Size R9,50 strediging van die Stadsingenieur SRSVIR AKKURAATHEID voltam is, en bykomend daartoe; Indien die meter wat deur die Read voorsien Al Size R5,20 nn is Me meer as 5 % te veel of 2 % te min ten op A2 Size P3,00(ii) inspeksiegeldeten bedraevan II50,' sigte van toetsvloeitempo aanwys nie:

101 PROVINCIAL GALL! i t.., 20 SEPTEMBER I (a) Nie amptelike toets op perseel straatriool aangesluit is of, na die mening van (d) Opvoedkundige inrigtings, kolleges, goed die Read, daarby aangesluit kan word. gekeurde kleuterskole, skole en koshuise daar Grootte Tarief aan verbonde, ouetehuise wat deur 'n (2) Persele wat vir Spesiale Woondoeleindes, liefdadigheidsorganisasie geadministreer word, 15 mm R40,00 Godsdiensdoeleindes en Sportdoeleindes gehou verpleegsterstehuise en kampongs: 20 mm R40,00 of gebruik word: 25 mm R40,00 Vir elke 20 studente, skoliere, inwoners en (a) let 000 m2: R14,50. personeel of gedeelte van 20 waarvoor akkom (b) Amptelike toets en vervanging van meter (W Daarna per m2 of gedeelte daarvan: modasie beskikbaar is: R3,53 per maand. Grootte Tarief ROO. ('n Gesertifiseerde opgawe moet aan die Raad 15 mm R125,00 (c) Maksimum: R20,50. verstrek word deur die hoof van die betrokke in 20 mm R125,00 rigting). 25 mm R165,00 (3) Nywerheidserwe (met die uitsondering 40 mm R165,00 van Jan Smutslughawe, Kelvin ICragsentrale, (e) Hospitale, verpleegen kraaminrigtings en 50 mm R450,00 Atlas Vliegtuigfabriek, Enve 123 en 124, Ny hersteloorde: 80 mm R800,00 werheidsdorp Isando, Esselenpark en die Suid Vir elke bed beskihbaar vir pasiente: R0, mmper R900,00 Afrikaanse Vervoerdienste Goedereloodskommaand. 150 mm RI 350,00 IA10: 200 mm R1 550,00 F. VASSTELLING VAN 'N TARIEF VAN (a) le m2: R60,00. ('n Gesertifiseerde opgawe moet aan die Read verstrek word deur die hoof van die inrigting). GELDE VIR DIE AANBRING VAN (b) Daama per m2 of gedeelte daarvan: (0 ICragsentrales: RIOOLAANSLUITINGS 83,00. (a) Vir die eerste aansluiting Vir elke 1 m2 of gedeelte daarvan van die (c) Maksimum: R180,00. vloeroppervlakte van die geboue, werkswinkels, Grootte Tarief (4) Jan Smutslughawe: R6 200,00. kontrolekamers, kantoorruimtes insluitende kelderverdiepings maar uitsluitende kabelka imm R250, mm (5) Kelvin Kragstasie: R835,00. merruimtes en ruimtes deur ketels opgeneem: R0,023. (6) Atlas Vliegtuigfabriek: R6 200,00. b) Vir alle bykomende aansluitings (g) Opbergingspersele wat slegs vir die doel Grootte Tarief (7) SA Brouerye (Erwe 123 & 124, Isando): van opberging gebruik word asook die lugvraggebou te Jan Smutslughawe: 100 mm R1 500, mm R2 000,00 (8) Esselenpark: R2 245,00. Vir elke 1 m2 of gedeelte daarvan van die G. VASSTELLING VAN 'N TARIEF VAN (9) Elandsfontein (SA totale oppervlakte van die gebou op elke verdie Vervoerdienste GELDEping, VIR DIE OOPMAAK insluitende kelderverdiepings: R0,028 per VAN Goedereloodskompleks): R4 840,00. maand. RIOOLVERSTOPPINGS WAT OP ONDER SKEIE TYE GERAPPORTEER WORD (10) Besigheidserwe en erwe wat vir algemene (a) Maandae tot Vrydae: 06h00 tot 18h00 woondoelemdes gebruik word en alle ander per day (1 ) nn Jan Hotel Smutslughawe en die Lugvraggebou): (uitgesonderd die Holi sele uitgesonderd die genoem onder vooraf. R55,00 vir die eerste uur van arbeid of ge gaande items 1 tot en met 9: (1) Vir die eerste 500 punte, per punt: R3,30 deelte daarvan en R35,00 per addisionele uur (a) le m2 of per maand. van arbeid of gedeelte daarvan. gedeelte daarvan: R36,10. (b) Daarna per (2) Daama, per punt: R2,38 per maand. 1 (b) Maandae tot Vrydae: 18h00 tot 06h m2 of gedeelte daarvan: asook Saterdae R1,37. (3) Vir die toepassing van hierdie paragraaf, 880,00 vir die eerste uur van arbeid of ge (c) Maksimum: R110,00. beteken 'n "punt" deelte daarvan en 850,00 per addisionele uur (aa) elke spoelkloset; van arbeid of gedeelte daarvan. (c) Sondae en Openbare vakansiedae BYALE B (bb) elke inlaatpunt vir grootmaat rioolwater; en R110,00 vir die eerste uur van arbeid of ge BYKOMENDE GELDE TEN OPSIGTE VAN i deelte daarvan en R65,00 per addisionele uur HUISHOUDELIKE RIOOLWATER VAN. m die raw geval van trogurinale, elke 700 mm van arbeid of gedeelte daarvan. TOEPASSING OP SEKERE EIENDOMME WAAROP of gedeelte daarvan, waaruit sodanige trog be BESKIKBAARHEIDSGELDE (d) Vir die sock van rioolmangate op die zu se versoek sleienaar GEHEF WORD 55,00 vir die eerste uur van arbeid of ge Die toepaslike gelde, soos hierna uiteengesit, (4),Die Lughawe owerhede moet jaarliks op 1 Jule n gesertifiseerde opgawe aan die Read deelte daarvan en R45,00 per addisionele uur is aan die Raad betaalbaar ingevolge arfikel 5 verstrek waarin die aantal punte soos op 1 Julie van arbeid of gedeelte daarvan. deur die eienaar van enige stuk grand wat onvan die betrokke jaar, gemeld word. derwmpe is aan die beskikbaarheidsgelde soos (e) Indien toegang tot 'n klaer se erf vir die bepaal in Bylae A en moet, benewens genoemde doeleindes van die oopmaak van 'n verstopte beskikbaarheidsgelde, aan die Raad die vol (i) Atlas Viiegtuigfabriek: private perseelriool the bekom kan word as ge gende bykomende gelde, per maand betaal ten (1) Vir elke 1 volg van hindemisse soos geslote hekke, gevaar m2 of opsigte van die geboue op sodanige stuk grond gedeelte daarvan van die like honde, ensovoorts: R55,00. vloero Feled, ongeag daarvan of alle sodanige geboue ervlakte van die geboue, werkswinkels, kontrollepkamers, kantoomiimtes met uitsonde H. VASSTELLING VAN 'N TARIEF VAN mdividueel aangesluit is of aangesluit kan word ring van kampongs en koshuise; R0,028 GELDE VIR DIE LEWERING VAN 'N by die straatriool wat deur to Raad be per RIOLERINGSDIENS word, al dan nie: maand. BYLAE A (a) Private woonhuise, woonstelle of woon (2) Die Korporasie moet jaarliks op 1 Julie 'n BESKIKBAARHEIDSGELDE eenhede, ongeag of dit met 'n besigheid of ander gesertifiseerde opgawe aan perseel verbind is, al dan nie: die Raad verstrek waarin die totale vloeroppervlakte op 1 Julie van Riolering basics Vir elke private woonhuis, woonstel of woon die betrokke jaar gemeld word; (1) Die toepaslike gelde, soos hierna uiteen eenheid: R5,60 per maand. (j)(1) Munisipale gebruik, per 1 m2 of gesit, is aan die Raad betaalbaar per maand of ge (b) Hotelle gelisen.sieer ingevolge die Drankgedeelte daarvan ingevolge artikel 5 deur deelte daarvan R0,096. wet, 1977 (Wet 87 van 1977), of enige wysiging (a) die eienaar van grond in 'n dorp, geprokla daarvan, insluitende die Holiday Inn Hotel te (2) Minimum: R9,60. meer ingevolge die Ordonnansie op Dorpsbe Jan Smutslughawe: planning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van (I) Vir elke m2(k) Besigheidspersele, nywerheidspersele, ), soos of gewysig, of die Ordonnansie op gedeelte daarvan van die piivaat hotelle, koshuise, jeugtehuise, losies Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie totale oppervlakte van die gebou op elke verdie huise, winkels, kantore en alle ander gebruike, 15 van 1986) wat by die Raad se straatriool aan ping, insluitende kelderverdiepings wat vir die uitgesonderd die genoem onder die vooraigesluit is, of na die mening van die Raad daarby doel gebruik word: R0,12. gaande paragrawe (a) tot en met (j): aangesluit kan word; en (2) Minimum vordering: RI2,00. (1) Vir elke 1 m2 of gedeelte daarvan 'van die (b) die eienaar van enige grond, behalwe die totale oppervlakte van die gebou wat vir die doel / (c) Kerke of Kerlcsale: Vir elke in kompleks: paragraaf (a) genoem, wat by die Raad se gebruik word op elke verdieping insluitende kel R5,60. derverdiepings: 80,096 per maand. staan.

102 3396 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 (2) Minimum vordering: 99,60 per maand. fabrielcsuitvloeisel in die Read se straatriool ont (a) Papierafdrukke Tarief (+ AVB) III las word en wear die uitvloeisel nie deur die raad Die bykomende gelde in paragrawe (a) tot en gemonster en ontleed word nie: 850,00 per A0 grootte 82,30 met (k) uiteengesit, is, vir saver dit persele be maand. Al grootte R1,50 tref wat reeds met 'n straatriool verbind is, van A2 grootte R1,20 die eerste dag van die maand wat volg op die da (2) Addisionele vordering gehef ten opsigte A3 grootte 90,60 turn van publikasie van hierdie kennisgewing, van uitvloeisel wat in enige maand of gedeelte A4 grootte R0,50 I betaalbaar, en vir sover dit persele betref wat daarvan uitvloei: nie verbind is nie, van die eerste dag van die (b) Filmafdrukke (Reprolar 5) (i) Vir elke eenheid of gedeelte daarvan waar maand wat volg op die laaste dag waarop die van die gemiddelde ph van monsters 10,0 oor AO grootte 99,50 Raad vereis dat die verbinding met sodanige skry of minder as 6,0 is: 6c/ke. Al grootte 95,20 straatriool meet geskied of op die eerste dag vana2 grootte 93,00 die maand wat vole OP die datum wanneer soda (ii) Vir elke 10 mg/c of gedeelte daarvan, A3 grootte R1,50 nige persele werklik verbind word, watter ook van individuele swaar metale meer as 20 A4 grootte 91,00 al die vroegste is. mg/l: 10c/ke. (c) Linne afdrukke (1) Eiendomme buite die munisipale gebied (iii) Vir elke 100 ms/m of gedeelte daarvan, gele6: waar die 500 ms/mperk vir elektriese geleiding AO grootte R15,40 oorskry word: 10c/kt. Al grootte R8,10 Die toepaslike gelde ingevolge hierdie Bylae, A2 grootte R4,40 plus 'n bedrag van 10% is betaalbaar. (3) Nywerhede wat selfbehandeling van be A3 grootte 82,30 (m) Eiendomme binne die munisipale gebied wat gebruik maak van die rioleringsdiens van 'n aanliggende Plaaslike Owerheid, betaal die toe dryfsuitvloeisel toepas en die Raad se verteen A4 grootte R1,40 woordiger die uitvloeisel ontlas: R40,00 per Pv121gbesclek' (d) Dorpskaarte paslike gelde van voormelde Plaaslike Owerheid 'NPapier: skaal 96,00 plus 'n bedrag van 10 %. I. VASSTELLING VAN TARIFF VAN skaal GELDE VIR DIVERSE AANGELEENT skaal R2,00 BYLAE C HERE Film: skaal FABRIEKSUITVLOEISEL Tarief R30, skaal 830, 92,5s0imi skaal 98,00 Die toepaslike gelde, soos hierna uiteengesit, 1. Goedkeuring van Bouplanne. is aan die Raad betaalbaar ingevolge artikel 77: (1) Naslaangelde R2,00 Boeke dorp (papier) 1. (a) Die eienaars van persele waarop enige bedryf of vervaardiging uitgeoefen word of (2) Minimum gelde betaalbaar vir skaal R50,00 waarvan 'n uitvloeisel weens sodanige bedryf of elke bouplan 950, skaal 960,00 vervaardiging in die Raad se straatriool ontlas word. moet benewens die beskikbaarheids en (3) Vir elke 10 m2 of gedeeke (e) Fotostaatafdrukke bykomende gelde, aan die Read 'n bykomende daarvan van die area van die gevordering vir die vervoer van bedoelde uitvloei bou by die vlak van elke vloer Dorp en straatnaarnlys 85,50 sel deur die Raad se straatriole en bchandeling cm.. A3 Afdrukke 90,25 by die Read se rioolwatersuiweringswerke be (1) vir die eerste m2 R7tuu A4 Afdrukke R0,25 taal, gebaseer op die 'sterkte' van so 'n uitvloei (2) vir die volgende m2 R5,00 Woonstellys R4,50 sel soos vasgestel volgens een of meer monsters (f) Mikrofilm Plane deur die ingenieur gedurende die voorafgaande (3) vir enige gedeelte bo die eerste halfjaar geneem; en m2 R4,00 drukke 914,00.1 K MOLLER (b) die 'sterkte' van die saamgestelde monster (4) Geboue met struktuurslaal H Stadsklerk in mg/c is die permanganaatwaarde van die werk, gewapende beton, _strukmonster wat bepeal word by 274C oor 'n 4uur tuurhoutwerk, vir elke 1 m waar Stadhuis periode. struktuurwerk voorkom 92,00 Margaretlaan 2. Die vordering geskied ingevolge die vol (Posbus 13) (5) Minimum foci vir aansoeke vir gende formules waar Pw die permanganaat ondergrondse teaks R50,00 Kempton arkp waarde in milligram per liter verteenwoordig, 20 September 1989 soos in item 1 gespesifiseer: (6) Gewysigde bouplanne 50 % Kenmsgewing No van die oorspronklike planfoote, 20 (a) Ten opsigte van enige perseel, waar versil betaalbaar slegs ten opsigte van wering, verehroming, galvanisering of enige die veranderde gedeelte van die anodisering gedoen word of waar metale met gebou. LOCAL AUTHORITY NOTICE 2782 sterk anorganiese sure behandel word, word 35c per Ice nywerheidsuitvloeisel gehef, nits die 2. Goedkeuring van Riool TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK permanganaatwaarde die waarde van 100 planne mg/c nie oorskry nie. (1) Minimum fooi vir enige aan,, AMENDMENT OF TARIFFS IN RESPECT (b) Ten opsigte van enige perseel met uitson soekontvang Rau" OF GRAVES IN ALL SECTIONS OF CEME dering van Erwe 123 en 124, Nywerheidsdorp (2) Vir elke 10 m2 of TERIES IN KEMPTON PARK gedeelte Isando, en enige perseel in paragraaf (a) gedaarvan van die area van die genoem waar die permanganaanvaarde 100 bou by die vlak van elke v1oer It is hereby notified in terms of section 80B(8) mg/8 nie oorskry nie of the Local Government Ordinance, 17 of 1939, 25 + (a) vir die eerste IT? R4,00 10 as (Pw50) amended, that the Council has amended the (b) vir enige edeelte bokant die tariffs of fees payable in respect of graves in all 50 eke eerste rigt 82,00 sections of cemeteries in Kempton Park as from 1 July 1989 as follows: 3. Uitreiking van Oklcupasieser, (1) Single interment: en waar die Pw mg/c oorskry: tifikate (Pw50 (a) Geboue groter as 80 m2 R50,00 (a) For the interment of 50 at (i) an adult: R65,00; (b) Geboue H925,00einer as 80 m2 (c) Die minimum geld wat vir die ontlasting van 4. Finalerioolsertifikaat 815,00 (11) a child: R40,00. fabrieksuitvloeisel in die straatriool gehef word, is 6f 5. Bergingsfooie R50,00. (The abovementioned charges include permis maand sion to erect a tombstone.) (i) die bedrag bereken teen 90,25 per Ice; Ofoccupied grave of 6. tierm.spegste 820,00 (b) For permission to erect a tombstone on an (ii) 950,00 per maand; (i) an adult: R30,00; wetter bedrag ook al die grootste is. J. VASSTELLING VAN 'N TARIFF VAN GELDE VIR DIE VERSKAFFING VAN (ii) a child: R20,00. (d)(1) Okkupeerders van persele waarvan BOUPLANAFDRUKKE (2) Second interment in the same grave:

103 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER p Per an adult: R30,00; (7) Vir die oordrag van 'n gereserveerde graf tikel 34 van die genoemde ordonnansie beoog, ingevolge artike120: R30,00. in te dien, insluuende die vraag of sodanige Per child: R20,00. eiendom of 'n gedeelte daarvan onderworpe is (8) Vir elke teraardebestelling op 'n Saterdag aan die betaling van eiendomsbelasting of dear (3) Reservation of a grave: of 'n Sondag is 'n bykomende.geld van R75,00 van vrygestel is, of ten opsigte van enige wegla For the reservation of a grave including inter betaalbaar ten opsigte van inwoners en nie in ting van enige aangeleentheid uit sodanige lys, wooers. doen so binne gemelde tydperk. ment and permission to erect a tombstone: R75,00. HI K MULLER Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van Stadsklerk 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui, (4) For the interment of the cremated remains beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op of a body in the Garden of Remembrance: Stadhuis die feit dat geen persoon geregtig is om enige be R30,00. Margaretlaan swaar voor die waarderingsraad te opper tansy 13 by 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds (5) For the enlargement of a grave opening: Kempton Park R15,00. ingedien het nie. 20 September 1989 (6) For the exhumation of a body: R65,00. Kennisgewing No 81/1989 HJ K MULLER Stadsklerk (7) For the transfer of a reserved grave in 20 terms of section 20: R30,00. Kamer 4 Munisipale Geboue (8) For each interment on a Saturday or Sun LOCAL AUTHORITY NOTICE 2783 Pinelaan day an additional charge of R75,00 shall be pay Kempton Park able in respect of either resident or non 20 September 1989 LOCAL AUTHORITY OF KEMPTON PARK resident. Kennisgewing No 87/1989 HJ K MULLER NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO Town Clerk 20 PROVISIONAL SUPPLEMENTARY VALU ATION ROLL Town Hall LOCAL AUTHORITY NOTICE 2784 Avenue Box 13 Notice is hereby given in terms of section 36 of ilrgaret TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK kmpton Park the Local Authorities Rating Ordinance, September 1989 (Ordinance 11 of 1977), that the provisional sup Notice No 81/1989 plementary valuation roll for the Financial Year AMENDMENT OF CEMETERY BY LAWS 1988/89 is open for inspection at the office of the _ local authority of Kempton Park from 13 Sep Notice is hereby given in terms of section 96 of tember 1989 to 18 October 1989 and any owner the Local. Government Ordinance, that of rateable property or other person who so de PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING the Council proposes to amend the following by sires to lodge an objection with the Town Clerk 2782 in respect of laws: any matter recorded in the provis ional supplementary valuation roll as contem CEMETERY BY LAWS STADSRAAD VAN KEMPTON PARK plated in section 34 of the said ordinance including the question whether or not such prop The general purpose of the amendment is to erty or portion thereof is subject to the payment delete Annexure A (Tariffs). WYSIGING VAN TARIEWE TEN OPSIGTE of rates or is exempt therefrom or in respect of VAN GRAFTE IN ALLE AFDELINGS VAN any omission of any matter from such roll shall Copies of the amendment will be open for in BEGRAAFPLASE IN KEMPTON PARK do so within the said period. spection at the office of the Council for a period of fourteen (14) days from the date of publica The form prescribed. for the lodging of an ob lion hereof. Dear word hierby ingevolge artikel 'ection is obtainable at the address indicated be 8013(83 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1 low and attention is specifically directed to the Any person who wishes to object to the pro van 1939, soos gewysig, bekendgemaak dat die fact that no person is entitled to urge any objet posed amendment, must lodge his objection in Raad die taricwe van gelde betaalbaar ten op tion before the valuation board unless he has writing with the undersigned on or before 29 sigte van grafte in alle afdelings van begraafplase timeously lodged an objection in the prescribed September in Kempton Park met ingang van 1 Tulle 1989, font soos volg vasgestel het: HI K MULLER HJ K MULLER Town Clerk (1) Enkel teraardebestelling: Town Clerk a ION Town Hall Margaret Avenue PO Box 13 Kempton Park a) Vir die teraardebestelling van 4 Municipal Building 'n volwassene: R65,00; Pine Avenue Room Kempton Park 20 September 1989 (ii) 'n kind: R40,00. 20September 1989 Notice No 90/1989 (Voormelde gelde stuit toestemming om 'n Notice No 87/1989 grafsteen op te ng in.) (b) Vir toestemming om 'n grafsteen op te rig op 'n besette graf van PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 2784 (i) 'n volwassene: R30,00; 2783 (ii) 'n kind: R20,00. STADSRAAD VAN KEMPTON PARK PLAASLIKE BESTUUR VAN KEMPTON (2) Tweede teraardebestelling in dieselfde PARK WYSIGING VAN graf: BEGRAAFPLAASVER ORDENINGE Per volwassene: R30,00; KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN VOORLOPIGE AANVULLENDE WAAR Per kind: R20,00. Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op DERINGSLYSAANVRA (3) Bespreking van 'n graf: Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Raad voorne Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van mens is om die volgende verordeninge te wysig: Vir die bespreking van 'n graf insluftende ter die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van aardebestelling en toestemming vir die oprig Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie II van BEGRAAFPLAASVERORDENINGE ting van 'n grafsteen: R75, ), gegee dat die voorlopige aanvullende algemene strekking van die wysiging is waarderingslys vir die Boekjaar 1988/89 oop isdie (4) Vir die teraardebestelling van die veraste vir ins ksie by die kantoor van die plaaslike be om Bylae A (Tariewe), te skrap. oorblyfsels van 'n lyk in die Tum van Herinner stuur Pevan Kempton Park vanaf 13 September Afskrifte van hierdie wysiging le ter insae by ing: 830, tot 18 Oktober 1989 en enige eienaar van die kantoor van die Raad vir 'n tydperk van (5) Vir die vergroting van 'n grafopening: belasbare eiendom of ander persoon wat begerig veertien (14) doe vanaf datum van publikasie R15,00. is out 'n beswaar by die Stadsklerk ten opsigte hiervan. van enige aangeleentheid in die voorlopige aan (6)F Vir die opgrawing van 'n lyk: R65,00. vullende waarderingslys, opgeteken, soos in ar Enige persoon wat beswaar teen genoemde

104 1 VOORSIENING ' 3398 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER wysiging wens aan te teken, moet dit skriftelik LOCAL AUTHORITY NOTICE 2786 A copy of the proposed voor of op amendment will lie 29 September 1989 by die ondergete for inspection at Room 216, Civic Centre, durkende doen. ing normal office hours for a period of fourteen TOWN COUNCIL OF KLERKSDORP from the date of publication of this notice. H J K MULLER Stadsklerk AMENDMENT TO DOG AND DOG LI Any person who has any objection to the pro Stadhuis CENCES BYLAWS posed amendment must lodge his objection in writing with the undersigned within a Margaretlaan period of fourteen Posbus days from the 13 date of publication of Notice is hereby given in terms of section 96 of Kempton Park this notice in the Provincial Gazette. the Local Government Ordinance, 1939, as 20 September 1989 amended, that it is the intention of the Town J L MULLER Kenmsgewing No 90/1989 Council to amend its Dog and Dog Licences By Town Clerk laws in order to provide for an increase in dog Civic Centre 20 tax with effect from I January Klerksdorp 20 September 1989 A copy of the proposed amendment will lie Notice No 179/1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2785 for inspection at Room 210, Civic Centre, during normal office hours for a period of fourteen days from the date TOWN COUNCIL OF KLERKSDORP of publication of this notice. Any person who has any objection to the pro PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING PROVISION OF TAXI PARKING PLACES posed amendment must lodge his objection in 2787 IN ALABAMA writing with the undersigned within a period of. fourteen days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette. STADSRAAD VAN KLERKSDORP Notice is hereby given in terms of the provisions of section 65bis of the Local Government J L MULLER Ordinance, 1939, as amended, that the Town Town Clerk WYSIGING VAN VERORDENINGE Council has resolved to provide 28 taxi parking Civic Centre places in Alabama, viz 8 parking places on the Klerksdorp Hiermee word kennis gegee ingevolge die be southwestern corner of Buitekant and Alex 20 September 1989 palings van artikel 96 van die Ordonnansie o Streets and 20 parking places on the southwest Notice No 178/1989 Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat dis em corner of Vrede and Tuis Streets, with effect Stadsraad voornemens is om sy Tanef vir Sanifrom 1 November tare en Vullisvenvyderingsdienste te wysig ten einde voorsiening te maak vir 'n verhoging van A copy of the Council's resolution as well as a die tariewe vir die verwydering van dooie diere. plan indicating the taxi parking places may be in PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING spected at Room 210, Civic Centre, during nor 2786 Afskrifte van die voormelde wysiging sal gemal office hours. durende gewone kantoorure by Kamer 216, Burgersentrum, vir 'n tydperk van veertien dae Any person who has any. objection to the pro STADSRAAD VAN KLERKSDORP vanaf die publikasie van hierdie kennisgewing, posed provision of the taxi parking places must ter insae le. lodge his objection in writing with the under WYSIGING signed before Friday VAN VERORDENINGE BE 13 October TREFFENDE HONDE EN HONDELISEN Enige persoon wat beswaar teen die voorge J L MULLER SIES stelde wysiging wil aanteken moet sodanige beswaar skriftelik binne veertien dae na die datum Town Clerk van publikasie van hierdie kennisgewing in die Civic Centre Hiermee word kennis gegee ingevolge die be Promnsiale Koerant by die ondergetekende in Klerksdorp palings van artikel 96 van die Ordonnansie op diem 20 September 1989 Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die Notice No 177/1989 Stadsraad voomemens is om sy J L MULLER Verordenin8e Betreffende Honde en Hondelisensies te wysig Stadsklerk ten einde voorsiening te maak vir die verhoging Burgersentrum van hondebelasting met ingang van I Januarie Klerksdorp September 1989 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWINGKennisgewing No 179/ 'n Afskrif van die voormelde wysiging sal ge 20 durende gewone kantoorure by Kamer 210, Burgersentrum, vir 'n tydperk van veertien dae STADSRAAD VAN KLERKSDORP yang die publikasie van hierdie kennisgewing, LOCAL AUTHORITY NOTICE 2788 ter insae la. VAN HUURMOTOR STAANPLEKKE IN ALABAMA Enige persoon wat beswaar teen die voorge TOWN COUNCIL OF KLERKSDORP stelde wysiging wil aanteken moet sodanige be swaar skriftelik binne veertien dae na die datum Hiermee word kennis ooreenkomstig die be AMENDMENT TO ABATTOIR BYLAWS van publikasie van hierdie kennisgewing in die palings van artikel 65bis van die Ordonnansie op Premnsiale Koerant by die ondergetekende in Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, gegee dat dien Notice is hereby given in terms of the provi die Stadsraad besluit het om 28 huurmotorstaan sions of section 96 of the Local Government Orplekke in Alabama, te wete 8 staanplekke op die J L MULLER dinance, 1939, as amended, that it is the suidwestelike hock van Buitekant en Alexstraat Stadsklerk intention of the Town Council to amend its en 20 staanplekke op die suidwestelike hock van Burgersentrum Abattoir Bylaws in order to provide for the Vrede en Tuisstraat met ingang van 1 Novem Klerksdorp manner in which disputes in respect of the grad ber 1989 te voorsien. 20September 1989 ing of carcasses, shall be settled. Kennisgewing No 178/1989 'n Afskrif van die Stadsraad se besluit asook 20 Copies of the proposed amendment will lie for 'n plan waarop die Egging van die huurmotor, _ inspection at Room 216, Civic Centre, during staanplekke aangedui word, sal gedurende ge normal office hours for a period of fourteen days wone kantoorure by Kamer 210, Burgersen LOCAL AUTHORITY NOTICE 2787 from the date of publication of this notice in the tram, ter insae le. Provincial Gazette. Enige persoon wat beswaar teen die voorge TOWN COUNCIL OF KLERKSDORP Any person who has any objection to the pro stelde voorsiening van die huurmotorstaan posed amendment must lodge his objection in pick ke wil aanteken, moet sodanige beswaar AMENDMENT TO BY LAWS writing with the undersigned within a period of skriftelik voor Vrydag 13 Oktober 1989 by die fourteen days from the date of publication of ondergetekende indien. this notice in the Provincial Gazette. Notice is hereby given in terms of the provi J L MULLER sions of section 96 of the Local Government Or I L MULLER Stadsklerk dinance, 1939, as amended, that it is the Town Clerk Burgersentrum intention of the Town Council to amend its Ta Civic Centre Klerksdorp riff for Sanitary and Refuse Removal Services in Klerksdorp 20 September 1989 order to provide for an increase in the charges 20 September 1989 Kennisgewing No 177/ payable for the removal of dead animals. Notice No 180/1989 0

105 a PLAASLIKE 1 PROVINCIAL GAZh 1 1h, 20 SEPTEMBER BESTUURSKENNISGEWING raal, Administrasie Volksraad, Departement LOCAL AUTHORITY NOTICE van Plaaslike Bestuur: Behuising en Werke,, Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie te alle re delike lye. KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME STADSRAAD VAN KLERKSDORP 203 Hierdie wysiging staan bekend as Krugers WYSIGING VAN ABATTOIR VERORDE dorp wysigingskema 194. Notice is hereby given in terms of section NINGE 1 S JOOSTE 57(1) of the Town planning and Townships Or Stadsekretaris dinance, 1986, that the Town Council of Kru Hiermee word kennis gegee ingevolge die be Posbus 94 gersdorp has approved the amendment of palings van artikel 96 van die Ordonnansie op KrugersdorpKrugersdorp Town planning Scheme, 1980, by Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die 1740 the rezoning of Erven 1817, 1818 and 1819, Kru Stadsraad voornemens is OM sy Abattoir Veror gersdorp, to "Business 1". 20 September 1989 deninge te wysig ten einde voorsiening te maak Kennisgewing No 124/1989 Map 3 and the scheme clauses of the amendvir die wyse waarop dispute ten opsigte van die 20 ment scheme are filed with the Town Clerk, gradering van karkasse, besleg mom word. Krugersdorp and the Director General: Admin istration, House of Assembly, Department of Afskrifte van die voormelde wysiging sal ge durende gewone kantoorure by Kamer Local Government: Housing and Works, Pretoria and are open for inspection at all reason 216, Burgersentrum, vir 'n tydperk van veertien doe able times. vanaf die publikasie van hierdie kennisgewing in LOCAL AUTHORITY NOTICE 2790 die Provinsiale Koerant, ter insae le. This amendment is known as Krugersdorp Amendment Scheme 203. Enige persoon wat heswaar teen die voorge KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME stelde wysiging wil aanteken moet sodanige be 191 I S JOOSTE swear skriftelik binne veertien dae na die datum Town Secretary van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die ondergetekende in Notice is hereby given in terms of section 0 PO Box 94 dien. 57(1) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that the Town Council of Kru Krugersdorp 3 L MULLER gersdorp has approved the amendment of September 1989 Stadsklerk Krugersdorp Town planning Scheme, 1980, by Notice No 73/1989 irgersentrum the rezoning of Erf 881, Krugersdorp, to "Bust...erksdorp mess 1". 20 September 1989 Kennisgewing No 180/1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2789 Map 3 and the scheme clauses of the amend 20 ment scheme are filed with the Town Clerk, Krugersdorp and the Director General: Admin. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING istration, House of Assembly, Department of 2791 Local Government: Housing and Works. Pretoria and are open for inspection at all reason KRUGERSDORPWYSIGINGSKEMA 203 able times. KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 194 This amendment is known as Krugersdorp Hierby word ooreenkomstig die bepalings van Amendment Scheme 191. artikel 57(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe Notice is hereby given in terms of section planning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat die 57(1) of the Town 1 S SOOSTE planning and Townships Or Krugersdorp Stadsraad goedgekeur het dat die dinance, 1986, that the Town Council of Kru Town Secretary Krugersdorp dorpsbeplanningskema, 1980, gegersdorp has approved the amendment of wysig word deur die hersonenng van Erwe 1817, PO Box 94 Krugersdorp Town planning Scheme, 1980, by 1818, en 1819, Krugersdorp, na "Besigheid 1". Krugersdorp the rezoning of Erven 1770 and 1771, Krugers 1746 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi dorp, to "Special" for offices. 20 September 1989 gingskema word in bewaring gehou deur die ticeno 79/1989 Mop 3 and the scheme clauses of the No amend Stadsklerk, Krugersdorp en die Direkteur gene ment scheme are filed with the Town Clerk, raal: Administrasie, Volksraad, Departement Krugersdorp and the Director General, Admi van Plaaslike Bestuur: Behuising en Werke, nistration House of Assembly, Department of Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie te alle re Local Government: Housing and Works, Pre delike tye. toria and are open for inspection at all reason PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 2790 Hierdie wysiging staan bekend as times. Krugers dorpwysigingskema 203. etis amendment is known as Krugersdorp KRUGERSDORPWYSIGINGSICEMA 191 I S JOOSTE Amendment Scheme 194. I S JOOSTE Hierby word ooreenkomstig die bepalings van Posbus 94 Town Secretary artikel 570) van die Ordonnansie op Dorpsbe Krugersdorp PO Box 94 planning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat die 1740 Krugersdorp Krugersdorp Stadsraad goedgekeur het dat die to September Krugersdorpdorpsbeplanningskema, 1980, ge Kenntsgewing No 73/ September 1989 wysig word deur die hersonering van Ed 881, Notice No 124/1989 Krugersdorp, na "Besigheid 1". Stadsekretaris Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Stadsklerk, Krugersdorp en die Direkteurgene LOCAL AUTHORITY NOTICE 2792 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING real: Administrasie, Vollcsraad, Departement 2789 van Plaaslike Bestuur: Behuising en Werke, Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie te Ale re KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME delike tye. 206 KRUGERSDORP WYSIGINGSKEMA 194 Hierdie wysiging staan bekend as Krugers Notice is hereby given in terms of section Hierby word ooreenkomstig die bepalings van dorpwysigingskema ) of the Townplanning and Townships Orartikel 57(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe IS JOOSTE dinance, 1986, that the Town Council of Kru planning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat die Stadsekretaris gersdorp has approved the amendment of Krugersdorp Stadsraad goedgekeur het dat die Krugersdorp Town planning Scheme, 1980, by Krugersdorp dorpsbeplanningskema, 1980, ge Posbus 94 the rezoning of Erven 967, 968, 969, 1015, 1016 wysig word deur die hersonering van Erwe 1770 Krugersdorp and 1017, Krugersdorp, to "Business 1". en 1771, Krugersdorp, na "Spesiaal" vir kan 1740 tore. Map 3 and the scheme clauses of the amend 20 September 1989 Kenmsgewing No 79/1989 went scheme are filed with the Town Clerk, Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi Krugersdorp and the Director General: Admin ingskema word in bewaring gehou deur die istration, House of Assembly, Department of tadsklerk, Krugersdorp en die Direkteurgene 20 Local Government: Housing and Works. Pre 20

106 3400 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 toria and are open for inspection at all reason plaaslike BESTUURSKENNISGEWING Stadsklerk, Krugersdorp en die Direkteur geneable times raal: Administrasie, Volksraad, Departement ii van Plaaslike Bestuur: Behuising en Werke, This amendment is known as Krugersdorp Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie te alle redelike tye. Amendment Scheme 206. KRUGERSDORPWYSIGINGSKEMA 209 I S JOOSTE Town Secretary Hierby word ooreenkomstig die bepalings van Hierdie wysiging staan bekend as Krugers artikel 57(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe dorp wysigingskema 201. PO Box 94 planning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat die I S JOOSTE Krugersdorp. Krugersdorp Stadsraad goedgekeur het dat die Stadsekretaris 1740 Krugersdorpdorpsbeplanzungskezna, 1980, ge 20 September 1989 wysig word deur die hersonenng van Erf 2054, Posbus 94 Notice No 127/1989 Krugersdorp, na "Besigheid 1". Krugersdorp 1740 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi 0September 1989 gm' gskema word in bewaring gehou deur die Kennisgewing No 123/1989 Stadsklerk, Krugersdorp en die Direkteurgene PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING raal: Administrasie, Volksraad, Departement 2792 van Plaaslike Bestuur: Behuising en Werke, 20 Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie te alle redelike tye. KRUGERSDORP WYSIGINGSKEMA 206 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2795 Hierdie wysiging staan bekend as Krugersdorpwysignigskema 209. Hierby word ooreenkomstig die bepalings van KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME artikel 57(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe I S JOOSTE 201 Planning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat die Stadsekretaris Krugersdorp Stadsraad goedgekeur het dat die Krugersdorp dorpsbeplanningskema, 1980, ge Posbus 94 Notice is hereby given in terms of section v.:rig word deur die hersonenag van Erwe 967, Krugersdorp 57(1) of the Town planning and Townships Or 968, 969, 1015, 1016 en 1017, Krugersdorp, na 1740 dinance, 1986, that the Town Council of Kru "Besigheid 1". 20 September 1989 gersdorp has approved the amendment of Kennisgewing No 125/1989 Krugersdorp Town planning Scheme, 1980, by Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi the rezoning of Ed 1050, Krugersdorp, to "Bun gingskema word in bewaring gehou deur die ness 1". Stadsklerk, Krugersdorp en die Direkteurgene 20 raal: Administrasie, Volksraad, Departement Map 3 and the scheme clauses of the amend van Plaaslike Bestuur: Behuising en Werke, ment scheme are filed with the Town Clerk, Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie te alle re LOCAL AUTHORITY NOTICE 2794 Krugersdorp and the Director General: Admin. delike tye. istration, House of Assembly, Department of KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME Local Government: Housing and Works, Pre Hierdie wysiging staan bekend as Krugers 201 toria and are open for inspection at all reason dorp wysigingskema 206. able times. Notice is hereby given in terms of section This amendment is known as Krugersdorp I S JO OSTE 57(1) of the Town planning and Townships Or Amendment Scheme 202. Stadsekretaris dinance, 1986, that the Town Council of Krugersdorp has approved the amendment of I S JO OSTE Posbus 94 Krugersdorp Town planning Scheme, 1980, by Town Secretary ICrugersdorp the rezoning of a portion of Pullen Street and a Box portion of Erf 1001, Mindalore Extension 1, PKO 20 September 1989 Krugersdorp, to "Public Garage". 174 rutfersdorp Kennisgewing No 127/1989 Map 3 and the scheme clauses of the amend 20 September 1989 meat scheme are filed with the Town Clerk, Notice No 72/ Krugersdorp and the DirectorGeneral: Administration, House of Assembly, Department of Local Government: Housing and Works, Pretoria and are open for inspection at all reasonable times. PLAASLIKE 2795 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2793 This amendment is known as Krugersdorp BESTUURSKENNISGEWING Amendment Scheme 201. KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME KRUGERSDORPWYSIGINGSKEMA I SJOOSTE Town Secretary Hierby word ooreenkomstig die bepalings van Notice is hereby given in terms of section po artikel 57(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe Box 94 57(1) of the Townplanning and Townships Or planning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat die Krugersdorp. dinance, 1986, that the Town Council of Kru Krugersdorp Stadsraad goedgekeur het dat die 1740 gersdorp has approved the amendment of 20September 1989 Krugersdorp dorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word deur die hersonenng van Erf 1050, Krugersdorp Town planning Scheme, 1980, by Notice No 123/1989 the rezoning of Erf Krugersdorp, na "Besigheid 1". 2054, Krugersdorp, to "Buseness 1". Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi Mapgingskema word in bewaring gehou deur die 3 and the scheme clauses of the amend Stadsklerk, Krugersdorp en die Direkteurgene ment scheme are filed with the Town Clerk, PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING real: Administrasie, Volksraad, Departement Krugersdorp and the Director General: Admin 2794 van Plaaslike Bestuur: Behuising en Werke, istration, House of Assembly, Department of Pretoria Government: en Housing is beskikbaar and Works, vir inspeksie te alle Local retoriapre and are open for inspection at all reason KRUGERSDORPWYSIGINGSKEMA 201 delike tye. able times. Hierdie wysiging staan bekend as ICrugers This amendment is known as Krugersdorp Hierby word ooreenkomstig die bepalings van dorp wysigingskema 202. Amendment Scheme 209. artikel 57(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe I S JOOSTE planning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat die Stadsekretaris Krugersdorp Stadsraad goedgekeur ha dat die I S JOOSTE Krugersdorpdorpsbeplatmingskema, 1980, ge posbus 94 Town Secretary wysig word deur die hersonenng van 'n gedeelte Krugersdorp van Pullenstraat en 'n gedeelte van Erf 1001, 1740 PO Box 94 Mindalore Uitbreiding 1, Krugersdorp, na Krugersdorp 20 September 1989 "Openbare Garage". Kennisgewing No 72/ September 1989 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi Notice No 125/1989 gingskema word in bewaring gehou deur die 20

107 a [ PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER LOCAL AUTHORITY NOTICE Stand for public vehicles (passenger busses ously lodged an objection in the prescribed and taxis) a portion of Erf 730, Hester Street, form. VILLAGE COUNCIL OF KOSTER Leeudoringstad, between Republic Road and the Municipal Workshop. A RODEN Secretary: Valuation Board AMENDMENT TO THE DETERMINATION II JONKER Municipal Offices OF CHANGES FOR THE SUPPLY OF Town Clerk Ficus Street ELECTRICITY PO Box 111Municipal Offices Marble Hall Leeudoringstad 0450 In terms of section 80B(8) of the Local Gov 20September September 1989 ernment Ordinance, 1939, that the Village Notice No 15/1989 Notice No 22/1989 Council of Koster has by Special resolution amended the Tariff of Charges for Electricity, published under Notice No 9/1989 dated 5 July 1989, with effect from 1 July 1989 as follows by PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1. the substitution in item 1 for the figure "R6" of the figure "R8"; PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 2. by the substitution in item 2(2)(b)(1) for the DORPSRAAD LEEUDORINGSTAD STADSRAAD VAN MARBLE HALL figure "R23" of the figure "R25"; 3. by the substitution in items 3(1)(a) and VASSTELLING VAN STILHOUPLEK VIR PLAASLIKE BESTUUR VAN MARBLE 3(2)(a) for the figure "R23" of the figure "R25". PUBLIEKE PASSASIERSVOERTUIE HALL W DE BEER Town Clerk Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN lings van anikel 65bis van die Ordonnansie op Municipal Offices LYSNOORLOPIGE AANVULLENDE Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Dorpsraad van WAARDERINGSLYS AANVRA ox66 Leeudoringstad die ondergemelde e stilhouplek vir pubfieke passasiersvoertuie en provers BYLAE 5 voertuie wat deur die eienaars teen vergoeding :ptember 1989 as notice No 17/1989 taxis aangebied word, binne die regsgebied van die Dorpsraad vasgestel bet met mgang 1 Kennis word hierby ingevolge artikel Oktober (1)(a)36 van die Ordonnansie op Eien domsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Or 1. Stan leas vir publieke voertuie (passe donnansie 11 van 1977), gegee dat die voorsiersbusse en huurmotors) 'it gedeelte van Erf lopige aanvullende waardenngslys vir die boek PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 730, Hesterstraat, Leeudoringstad, tussen Re 'pr 2796 e 1988/89 oop is vir inspeksie by die kantoor publiekweg en die Munisipale Werkswinkels. van die Plaaslike Bestuur van Marble Hall venal J J JONKER 20 September 1989 tot 19 Oktober 1989 en enige DORPSRAAD VAN KOSTER Stadsklerk eienaar van belasbare eiendom of ander persoon Munisipale!Contort wat begerig is om 'n beswaar by die Stadslderk WYSIGING Leeudoringstad VAN DIE VASSTELLING GELDE VAN ten omit van enige aangeleentheid in die VIR DIE LEWERING VAN ELEK voorlopige aanvullende waarderingslys, opgete 20 September 1989 TRISITEIT Kenrusgewing No 15/1989 ken, soos in artikel 34 van die genoemde Ordennansie beoog, in te dien, insluttende die vraag of sodani8e eiendom of 'n gedeelte daarvan coder 20 worpe is aan die betaling van eiendomsbelasting of daarvan vrygestel is, of ten opsigte van enige weglating van enige aangeleentherd nit sodanige lys, doen so binne gemelde tydperk. Ingevolge artikel 80B(81 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend gpmaak dat die Dorpsraad van Koster by Spe. stale Besluit die Tarief van Gelde vir Elek trisiteit, soos gepubliseer by Kennisgewing No 9/1989 van 5 Julie 1989, met ingang van 1 Julie 1989 soos volg gewysig het deur Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van LOCAL AUTHORITY NOTICE 2798 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op 1. in item 1 die syfer "R6" deur dies yfer "R8" die fait dat geen persoon.geregtig is om enige be 0te vervang; TOWN COUNCIL OF MARBLE HALL swear voor die Waardenngsraad te upper tansy hy 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds in item 2(2)(b)(1) die syfer "R23" deur die. LOCAL AUTHORITY OFMARBLE HALL mgedien het nie. r "R25" te vervang; A RODEN 3. in items 3(1)(a) en 3(2)(a) die syfer "R23" NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO Sekretaris: Waardasieraad deur die syfer "R.25" te vervang. THE PROVISIONAL SUPPLEMENTARY Munisipale Kantore W DE BEER VALUATION ROLL Stadsklerk Munisipale 66 Kantore Posbus Koster September 1989 Kennisgewing No 17/1989 SCHEDULE 5 Ficusstraat Posbus 111 Marble Hall September 1989 Notice is hereby given in terms of section Kennisgewing No 22/ (1)(a) 36 of the Lem! Authorities Rating Ordinance, No 11 of 1977, that the provisional supplemen valuation roll for the financial year 20 taty 1988/89, is open for inspection at the office of 20 the Town Clerk from 20 September 1989 to LOCAL AUTHORITY NOTICE October 1989, and any owner of rateable pro LOCAL AUTHORITY NOTICE 2797 perty or other person who desires to lodge an TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG, objection with the Town Clerk in respect of any TRANS VAAL matter recorded in the provisional supplementary valuation roll as contemplated in section 34 of the said Ordinance including the question AMENDMENT OF CEMETARY BY LAWS DETERMINATION STOPPING PLACE whether or not such property or portion thereof FOR PUBLIC PASSENGER VEHICLES is subject to the payment of rates or is exempt Notice is hereby given in terms of section therefrom or in respect of any omission of any 80B(3) of the Local Government Ordinance, matter from such roll shall do so within the said Notice 1939, that the Town Council of Middelburg has is hereby given in terms of section period_ by Special Resolution further amended the An 65bis of the Local Government Ordinance, nexure to the Cemetery Bylaws 1939, published that the Village Council of Leeudoringstad under Administrator's Notice 143 of 25 with effect from Feb 1 October 1989, determined the The form prescribed for the lodging of an ob nary 1953, as amended, with effect from 1 Sepundermentioned stopping place for public pas *lion is obtainable at the address indicated becomber senger vehicles and public passenger vehicles of low and attention is specifically directed to the fered by their owners for hire as taxis in fact no person is entitled to urge any objection Copies of the amendments and resolutions are Ij Leeudonngstad. before the Valuation Board unless he has time lying for inspection during normal office hours

108 I 3402 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 at the office of the Town Secretary, Municipal in writing with the Town Clerk not later than 4 writing with the Town Clerk not later than 4 Oc i Buildings, Wanderers Avenue, Middelburg until October tober October P F Colin P F COLIN Any person who wishes to object to the pro Town Clerk Town Clerk posed amendments must lodge such objection in writing with the Town Clerk not later than 4 Oc Municipal Buildings Municipal Buildings tober PO Box 14 PO Box 14 Middelburg Middelburg P F COLIN Town Clerk 20 September September 1989 ' Municipal Buildings PO Box 1 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Middelburg PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 20 September STADSRAAD VAN MIDDELBURG, TRANSVAAL STADSRAAD VAN MIDDELBURG, TRANSVAAL WYSIGING VAN VASSTELLING PLAASLIKE VAN BESTUURSKENNISGEWING GELDE 2799 WYSIGING VAN VERORDENINGE TEN OPSIGTE VAN DIE UITREIKING VAN STANDAARDBIBLIOTEEKVER STADSRAAD VAN MIDDELBURG, SERTIFIKATE EN VERSTREKKING VAN TRANSVAAL ORDENINGE INLIGTING Kennis geskied hicnnee ingevolge artikel WYSIGING VAN BEGRAAFPLAASVER Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Be ORDENINGE 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Be stuur, 1939, dat die Stadsraad van hfiddelburg stuur, 1939, dat die Stadsraad van Middelbur by Spesiale Besluit die gelde vir biblioteek by Spesiale Besluit die Bylae van die Verorde Kennis geskied hiermee ingevolge artikel boetes en dienste, soos gepubliseer onder Admitunge ten opsigte van die Uitreiking van Sertifi 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Be nistrateunkennisgewing 218 van 23 Maart 1966, kate en Verstrekkinv van Infigting soos stuur, 1939, dat die Stadsraad van Middelburg soos gewysig, verder met ingang 1 Oktober 1989 gepubliseer onder Admnustrateurskennisgewing by Spesiale Besluit die Bylae van die Begraaf gewysig het deur die tariewe oor die algemeen te 809 van 1 November 1961, soos gewysig. met in plpasverordeninge soos gepubliseer onder Ad verhoog en algemene wysigings aan te bring. gang van 1 Oktober 1989 verder gewysig het. nunistrateurskennisgewing 143 van 25 Februarie 1953, soos gewysig. met mgang 1 September Afskrifte van die wysigings en besluite 10 ge Afskrifte van die wysigings en besluite 18 ge 1989 verder gewysig het. durende normale kantoorure ter insae by die durende normale kantoorure ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Ge Kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Ge Afskrifte van die wysigings en besluite 16 ge bou, Wandererslaan, Middelburg, tot 4 Oktober boue, Wandererslaan, Middelburg, tot 4 Okto durende normale kantoorure ter insae by die ber kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Gebone, Wandererslaan, Middelburg tot 4 Okto Enige persoon wat beswaar teen genoemde Enige persoon wet beswaar teen genoemde ber wysigings wens aan te teken, moet dit skriftelik wysigings wens aan te teken, moet dit skriftelik by die Stadsklerk doen, Me later the dan 4 Ok by die Stadsklerk doen, nie later nie dan 4 Ok ' Enige persoon wat beswaar teen genoemde tober tober wysigings wens aan te teken moet dit skriftelik by die Stadsklerk doen nie later nie dan 4 Ok P F COLIN P F COLIN tober Stadsklerk Stadsklerk P F COLIN Stadsklerk Munisipale Kantore Munisipale Kantore Posbus 14 Posbus 14 Middelburg Munisipale Kant= Middelburg 1050 Posbus September 1989 Middelburg 20September September I LOCAL AUTHORITY NOTICE 2800 LOCAL AUTHORITY NOTICE2801 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2802 TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG, TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG, TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT TRANSVAAL TRANSVAAL AMENDMENT OF STANDARD LIBRARY AMENDMENT OF DETERMINATION OF BYLAWS REGARDING CHARGES BYLAWS THEE E AMENDMENT ISSUING OF CERTIFICATES AND THE PROVIDING OF INFORMATION Notice is hereby given in terms of section 96 of STANDARD LIBRARY BY LAWS the Local Government Ordinance, 1939, as Notice is hereby given in terms of section amended, that the Town Council of Nelspruit in Notice is hereby given in terms of section 80B(3) of the Local Government Ordinance, tends further amending the Standard Library 80(B)(3) of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council of Middelburg has Bylaws promulgated under Adminitrator's No 1939, that the Town Council of Middelburg has by Special Resolution further amended the By tice 218, dated 23 November 1966, as amended. by Special Resolution further amended the laws regarding the issuing of Certificates and charges for library fines and services published the Providing of Information, published under The general purport of this amendment is to under Administrator's Notice 218 of 23 March Administration's Notice 809 of 1 November increase the tanff of charges for the hire of the 1966, as amended, with effect from 1 October 1961, as amended, with effect from 1 October auditorium Copies of the proposed amendments and reso Copies of the amendments are lying for in Copies of the proposed amendment will be lutions are lying for inspection during normal of spection during normal office hours at the office open for inspection at the office of the Town fice hours at the office of the Town Secretary, of the Town Secretary, Municipal Buildings, Secretary, Civic Centre, Nel Street, Nelspruit, Municipal Buildings, Wanderers Avenue, Mid Wanderers Avenue, Middelburg, until 4 Oc for a period of fourteen (14) days from the date delburg, until 4 October Whet of publication of this notice in the Provincial Ga zette. Any person who desires to lodge an objec Any person who wishes to object to the pro Any person who wishes to object to the pro don to the proposed amendment must do so, in posed amendments, must lodge such objection posed amendments must lodge such objection in writing, to the Town Clerk within fourteen (14)

109 I '.k. PROVINCIAL GAZE! IF., 20 SEPTEMBER I) days from the date of publication Of this notice zette. Any person who desires to lodge an objet 1.1. Sixteen parking places at Friedberg Road in the Provincial Gazette. tion to the proposed amendment must do so in opposite Stand A/156. writing to the Town Clerk within fourteen (14) DIRK W VAN ROOYEN days from the date of publication of this notice 1.2. Sixteen parking places at Hertzog Street Town Clerk in the Provincial Gazette. opposite Stand A/134. Civic Centre DIRK W VAN ROOYEN Further information can be obtained at the of PO Box 45 Town Clerk.five of the Town Secretary for a period of 14 Nelspruit 'days from the date of publication hereof Civic Centre 20 September 1989 PO Box45 Objections against the proposed determine Notice No 88/1989 Nelspruit tions must be lodged with the undersigned with 1200 in 14 days of the publication of this notice in the 20 September 1989 Provincial Gazette. Notice No 89/1989 J B PIENAAR Clerk 2802 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWINGTown Municipal offices Private Bag X1008 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING STADSRAAD VAN NELSPRUIT Nlstroom September 1989 WYSIGING VAN STANDAARD BIBLIO Notice No 10/1989 STADSRAAD VAN NELSPRUIT TEEKVERORDENINGE WYSIGING VAN STANDAARDVEROR Dear word hierby ingevolge artikel 96 van die DENINGE BETREFFENDE DIE AANHOU Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos BESTUURSKENNISGEWINGVAN DIERE, VOELS EN PLUIMVEE PLAASLIKE i EN gewysig, bekendgemaak dat die Stadsraad van BESIGHEDE WAT DIE 2804 AANHOU Nelspruit voornemens is om die Standaard VAN Bib DIERE VOELS, PLUIMVEE OF TROETELoteekverordeninge afgekondig by Administra DIERE BEHELS nkurskennhgewing 218 van 23 November 1966, STADSRAAD VAN NYLSMO OM soos gewysig, verder te wysig. Dear word hierby ingevolge artikel 96 van die VASSTELLING VAN STILHOUPLEKKE Die algemene strekking van hierdie wysiging Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos EN STAANPLEKKE VIR PUBLIEKE PAS is um die tarief van gelde ten opsigte van die gewysig, bekendgemaak dat die Stadsraad voor SASIERSVOERTUIE huur van die auditorium te verhoog. nemens is om die Standaardverordeninge Betreffende die Aanhou van Diere, Voels en Afskrifte van die voorgestelde wysiging sal vir Pluimvee, en Besighede wat die Aanhou van Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa 'n tydperk van veertien (14) dae vanaf datum Diere, Voels, PI vee of Troeteldiere beheh, lings van artikel 65bis van die Ordonnansie op van publikasie van hierdie kennisgewing in die afgekondig by Administrateurskennisge Plaaslike Bestuur, 1939, g dat die Stadsraad van Provinsiale Koerant gedurende re w a e Nyistroom van voomeme is om die onderge kantoorure by die kantoor van die Stadsekreta n 2208 van 9 Oktober 1985, soos gewysig, en deur melde die Stadsraad aangeneem, verder te wysig. stilhouplekke en staanplekke vir passe ris, Burgersentrum, Nelstraat, Nelspruit, ter in siersvoertuie wat deur die eienaars teen sae 16 en enige persoon wat beswaar teen Die algemene strekking van die voorgestelde vergoeding as taxi's aangebied word binne die sodanige wysiging wil aante ken, moet dit skriftewysiging is om die aanhou van hoenders in regsgebied van die munisipale gebied van Nyl lik by die Stadsklerk indien binne veertien (14) IsTelsville te verbied. stroom: dae na datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant. Afskrifte van die voorgestelde wysiging sal vir 1. Staanplekke I vir publieke passasiersvoertuie 'n tydperk van veertien (14) dae vanar datum (huurmotors) DIRK W VAN ROOYEN van publikasie van hierdie kennisgewing in die Stadsklerk Prow 11.. nsiale Koerant gedurende gewone kan Sestien staanplekke te Friedbergweg toorure by die kantoor van die Stadsekretaris, teenoor Erf A/156. Burgersentrum Burgersentrum, Nelstraat, Nelspruit ter insae 16 Posbus Sestien staanplekke te Hertzogstraat Nelspruit en enige persoon wat beswaar teen die voorge teenoor Erf A/134. stelde wysigng wil aanteken, moet dit skriftelik 1200 by die Stadsklerk indien binne veertien (14) dae Nadere besonderhede September 1989 ter insae by die kan Kennisgewing No 88/1989 na datum van publikasie van hierdie kennisge tom van die Stadsekretaris vir 'n tydperk van 14 wing in die Provinsiale Koerant. dae venal publikasie hiervan. 20 DIRK W VAN ROOYEN Enige persoon wat beswaar teen genoemde 0 Stadsklerk vasstellings wens aan te teken moet dit skriftelik LOCAL AUTHORITY NOTICE 2803 binne 14 dae vanaf die datum van Burgersentrum publikasie Posbus 45 hiervan in die Provinsiale Koerant by ondergete kende indien. TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT Nelspruit J B 1200 September PIENAARStadsklerk AMENDMENT OF STANDARD BY LAWS Kenmsgewing No 89/1989 MunisipaleKaMore RELATING TO THE KEEPING OF AM MALS, BIRDS AND POULTRY AND BUS.i Pr/ivaatsak Nulstroom NESSES INVOLVING THE KEEPING Or 20 X ANIMALS, BIRDS, POULTRY OR PETS 20 September 1989 Kenmsgewing No 10/1989 Notice is hereby given in terms of section 96 of LOCAL AUTHORITY NOTICE 2804 the Local Government Ordinance, 1939, as amended, that the Town Council intends further 20 amending the Bylaws Relating to the Keeping NYLSTROOMTOWN COUNCIL. of Animals, Birds and Poultry and Businesses LOCAL AUTHORITY NOTICE2805 involving the Keeping of Animals, Birds, Pouttry or DETERMINATION OF STOPPING PLACES Pets promulgated under Administrator's AND PARKING PLACES FOR Notice 2208, dated PUBLIC 9 October 1985, as amended TOWN COUNCIL OF ORKNEY PASSENGER VEHICLES and adopted by the Council. The general purport of the proposed amend Notice is hereby DETERMINATION OF CHARGES given in terms of section ment is to forbid the keeping of fowls in 656is of the Local Government Ordinance, Nelsvilte. 1939, that the Nylstroom Town Council intends It is hereby, in terms of section 80B(8) of the to determine the undermentioned stopping and Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance Copies of the proposed amendment will be narking places for public passenger vehicles of 17 of 1939), read with section 136(a) of the open for inspection at the office of the Town lered by their owners as taxis within the munici Town planning and Townships Ordinance, 1986 Secretary, Civic Centre, Nel Street, Nelspruit, pal area ofnylstroom: (Ordinance 15 of 1986), read further with secfor a period of fourteen (14) days from the date tion 41(a) of the Division of Land Ordinance, of publication of this notice in the Provincial Ga I. Stands for public vehicles (taxis) 1986 (Ordinance 20 of 1986), notified that the

110 PROVINS1ALE KOERANT,20 SEPTEMBER 1989 Town Council of Orkney has by Special Resol which an application relates and conducts a 2. Artikel 92(1)(6): Aansoek om erwe te kon ution resolved to determine the charges as set bearing: R250,00. solideer: R25,00. out in the Schedule below, with effect from 1 May 1989: PJ shunt Acting Town Clerk 3. Artikel 92(4)(a)(b) en (c): Aansoek om die SCHEDULE intrekking van 'n goedkeuring van 'n aansoek Civic Centre om verdeling of konsolidasie van erwe, wysiging PrivateBagX8 van die voorgeskrewe voorwaardes waarop die PART I Orkney konsolidasie of onderverdering goedgekeur is of Charges payable to the Town Council of Ork 2620 'n wysiging van die goedgekeurde konsolidasieney by virtue of the Town planning and Town 20September 1989 of onderverdelingsplan: 925,00. ships Ordinance, 1986 and the Orkney Townplanning Scheme, Notice No 45/ E. Inspeksie en Verhoor A. Amendment and Preparation of Townplanning Scheme PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING tee van vermelde Stadsraad die eiendom waarop Indien die Stadsraad van Orkney of 'n komi 1.(i) Section 20(1)(a): Application for the use 2805 enige aansoek betrekking het, inspekteer en 'll of any land or building for a specific purpose verhoor hou: R250,00. (consent use): 9120,00..STADSRAAD VAN ORKNEY DEEL II (ii) Section 56(1): Application for amendment of town planning scheme: R100,00. VASSTELLING VAN GELDE Gelde betaalbaar aan die Stadsraad van Ork ney uit hoofde van die Ordonnansie op die Ver (iii) Additional fee for preparation of Map 3: deling van Grond, 1986: R50,00. Daar word hierby ingevolge die bepalings van artikel 8013(8) van die Orclonnansie op Plaaslike 2. Section 570. (b): Application for reasons Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), saam 1. Artikel 6(1): Aansoek ant die verdeling van for decision: R50,00. gelees met artikel 136(a) van die Ordonnansie grand (plaasgrond en landbouhoewes): 3. Section 125(3): Preparation of town planop Dorpsbeplanning en D orpe, e1986 (Orclon: 9100,00. nansie 15 van 1986), verderg lees met arti ning scheme: R100,00. kel 41(a) van die Ordonnansie op Verdeling van 2. Artikel 6(8): Advertensiegelde: 9400,00 B. Township establishment Grond, 1986 (Ordonnansie 20 van 1986), be. kendgemaak dat die Stadsraad van Orkney by 1.(i) Section 96(2)(b): Application for town $pemale Besluit, besluit het om met inpng van 1 3. Indien die Stadsraad van Orkney of 'n ko ship establishment: R450,00. Mel 1989 die gelde coos in die onderstaande By mitee van vermelde Stadsraad die grond waarop Inc uiteengesit vas te stel: enige aansoek betrekking het, inspekteer en 'n (ii) Additional fees for preparation of Map 3: verhoor hou: R250,00. (a) 025 erven: 9100,00. BYLAE P I SMITH (b) erven: R150,00. DEEL I Waamemende Stadsklerk 2.Burgersentrum (c) 100 and more: R200,00. Gelde betaalbaar aan die Stadsraad van Ork Section 103(1): Publication of conditions of uit hoofde van die Ordonnansie op Dorosestablishment at proclamation of township: ' 0ePlangung en Dorpe, 1986 en die Orkney Privaatsak X8, L _ney Orkney ,00. dorpsbeplannangskema, C. Extension of Township Boundaries A. Wysiging en opstelling van Dorps 20 September 1989 beplanningskema Kemusgewing No 45/ Section 88(1): Application for extension of 1.0) Artikel 20(1)(a): Aansoek om die geboundaries of approved township: 950,00. bruik van enige pond of gebone vir 'n bepaalde 2. Section 88(2) and 69(2)(a): Advertising fee: doel (Toestemnungsgebruik): 8120,00. R400, Artikel 56(1): Aansoek om wysiging van LOCAL AUTHORITY NOTICE 2806 D. Subdivision and Consolidation die Dorpsbeplanningskema: R100, Section 92(1)(a): Application fd the subdi (iii) Addisionele fooi vir voorbereiding van vision of erven: 950,00. Kaart 3: 950,00. PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME Section 92(1)(b): Application for the con. 2. Artikel 57(1)00:Aansoek om dieverstrek solidation of erven: 925,00. king van redes vir 'n besluit van die Raach 850,00. APPROVAL OF AMENDMENT OF TO 3. Section 92(4)(a); (b) and (c): Application 3. Artikel 125(3): Opstel van PLANNING SCHEME dorpsfor the withdrawal of an approval of an applica beplanningskema: R100,00. tion for the subdivision or consolidation of erven, the amendment of the conditions on which B. Dorpstigting Notice is hereby given in terms of section. the consolidation or subdivision was approved 57(1)(a) of the Townplanning and Townships or an amendment of the approved consolidation 1.(i) Artikel 96(2)(b): Aansoek om dorpstig Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that or subdivision plan: R25,00. ting: R450,00. the Town Council of Pietersburg has approved (ii) Addisionele fooi vir voorbereiding van E. Inspection and Hearing Kaart 3: the amendment of Pietersburg Town planning Scheme, 1981, by the rezoning of the Remainder of Erf 43, Pietersburg from "Business 1" with a If the Town Council of Orkney or a commit (a) 025 em: R100,00. maximum coverage of 85 % to "Business 1" tee of the said council inspects the property to with a maximum coverage of 90 %. which an application relates and conducts a (6)25100 erwe: R150,00. hearing: 8250,00. (c) 100 en weer erwe: R200,00. A copy of Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are available for inspec PART II 2. Artikel 103(1) Publikasie van stigtingsvoor ' tion at all reasonable times at the offices of the waardes by proklamask van dorp: 9600,00. Director of Local Government, Pretoria and the Charges payable to the Town Council of Ork Town Engineer, Pietersburg. ney by virtue of the Division of Land Ordinance, C. Uitbreiding van grense van dorp 1986: 1. Artikel 88(1): Aansoek om uitbreiding van This amendment is known as Pietersburg I. Section 60): Application for the division of grense van 'n goedgekeurde dorp: R50,00. Amendment Scheme No 136. land (farmland and agricultural holdings): 9100, Amid 88(2) en 69(2)(a): Advertensie A C K VERMAAK gelde: R400,00. Town Clerk 2. Section 6(8): Advertising fee: R400,00. D. Onderverdeling en Konsolidasies Civic Centre 3. If the Town Council of Orkney or a coin 1. Artikel 92(1)(a): Aansoek om erwe te on Pietersburg mittee of the said Council inspects the land to derverdeet 160, September

111 L I p PROVINCIAL GALE I it 20 SEPTEMBER v PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING hersonering van die Restant van Gedeelte 1, Ed LOCAL AUTHORITY NOTICE , Pietersburg, van "Residensieel 1" tot "Openbare Garage" wat 'n verversingsplek en PIETERSBURG inryrestaurant insluit. TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM WYSIGINGSKEMA 136 'n Afskrif van Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema le ter insae te alit POTCHEFSTROOM AMENDMENT GOEDKEURING VAN WYSIGING rede VANSCHEME like tye by die kantore van die Direkteur 264 DORPSBEPLANNINGSKEMA van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsingenieur, Pietersburg. It is hereby notified in terms of the provisions Hierby word ooreenkomstig die bepalings van of section 57(1)(a) of the Town planning and artikel 57(.1)(a) van die Ordonnansie op Dorps Hierdie wysiging staan bekend as Pietersburg Townships Ordinance, 1986, that the Potchefbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van wys181118s1cema No 138. stroom Town Council has approved the amend 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Pie A CK VERMAAK ment of Potchefstroom Town planning Scheme, tersburg goedgekeur het dat Pietersburg dorps 1980, by the rezoning of Erf 2963, Potchef Stadslcler beplanningskema, 1981, gewysig word deur die Stadsklerk stroom, partly "Business 1" and partly "Resi hersonering van die Restant van Erf 43, Pieters Burgersentrum dential 4" to Business 1 on the total erf, subject burg van "Besigheid 1" met 'n maksimum dek Pietersburg to certain conditions. king van 85 % tot "Besigheid 1" met 'n maksi 20 September 1989 mum dekking van 9) %. Map 3 and the scheme clauses of the Amend 20 ment Scheme are filed with the Head of the De 'n Afskrif van Kaart 3 en die skemaklousules partment of Local Government, Housing and van die wysigingskema le ter insae te alle cedes LOCAL AUTHORITY NOTICE 2808 Works: Administration: House of Assembly, like tye by die kantoor van die Direkteur van Pretoria and the Town Clerk, Potchefstroom, Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsinge and are open for inspection at all reasonable nieur, Pietersburg. PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME times. NO 148 Hierdie wysiging staan bekend as Pietersburg This amendment is known as Potchefstroom wysigingskema No 136. APPROVAL OF AMENDMENT OF TOWN Amendment Scheme 264 and shall come into A C K VERMAAK PLANNING SCHEME operation on the date of publication of this no Stadsklerk tice. CJ F DU PLESSIS Burgersentrum Notice is hereby given in terms of section Town Clerk Pietersburg 57(1)(a) of the Town planning and Townships 20 September 1989 Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that Municipal Offices the Town Council of Pietersburg has approved Wolmarans Street 20 the amendment of Pietersburg Town planning Potchefstroom Scheme, 1981, by the rezoning of Ed 2066, Pie 20 September 1989 tersburg Extension 9, from "Industrial 1" to Notice No 82/1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2807 "Industrial2". PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME A copy of Map 3 and the scheme clauses of NO 138 the amendment scheme are available for inspection at all reasonable times at the offices of the PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Director of Local Government, Pretoria and the 2809 APPROVAL OF AMENDMENT OF TOWN Town Engineer, Pietersburg. PLANNING SCHEME This amendment is known as Pietersburg STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM Amendment Scheme No 148. Notice is hereby given in terms of section 57(1)(a) of the Town planning and Townships A CK VERMAAK POTCHEFSTROOM WYSIGINGSKEMA Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that Town Clerk 264 the Town Council of Pietersburg has approved the amendment of Pietersburg Town planning Civic Centre Hierby word ooreenkomstig die bepalings van Scheme, 1981, by the rezoning of the Remainder Pietersburg artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorps of Portion 1 of Erf 234, Pietersburg, from "Resi 20September 1989 beplanning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat dential 1" to "Public Garage" which include a die Stadsraad van Potchefstroom goedgekeur refreshment room and drive m restaurant. het dat Potchefstroom rpsbeplanningskema do A copy of Map 3 and the scheme clauses of gewysig 1980, word deur die hersonering van Ed e amendment scheme are available for inspec PLAASLIKE vanaf gedeeltelik "Besigheid 1" en gedeeltelik "Residensieel 4" na Besigheid 1 in sy ge BESTUURSKENNISGEWING all reasonable times at the offices of the 2808 at Director of Local Government, Pretoria and the heel, ondenvorpe aan sekere voorwaardes. Town Engineer, Pietersburg. PIETERSBURGWYSIGINGSKEMA NO 148 Kaart 3 en die skemaklousules van die Wysi This amendment is known as Pietersburg gingskema word in bewaring gehou deur die Amendment Scheme No 138. Hoof van die Deparrement van Plaaslike Be GOEDKEURING VAN WYSIGING VAN stuur, Behuising en Werke: Administrasie: A C K VERMAAK DORPSBEPLANNINGSKEMA Town Clerk stroom, en le ter insae te alle redelike tye. Hierby word ooreenkomstig die bepalings van Volksraad, Pretoria en die Stadsklerk, Potchef Hierdie wysiging staan bekend as Potchef artikel 570)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansze 15 van Civic Centre Pietersburg stroomwysigingskema 264 en tree in werking op 20 September ), bekendgemaak dat die Stadsraad van Pietersburg goedgekeur het dat Pietersburgdorps CJ F DU PLESSIS datum van publzkasie van hierdie kennisgewing. beplanningskema, 1981, gewysig word dem die Stadsklerk hersonering van Erf 2066, Pietersburg Uitbrei Munisipale Kantore PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING ding 9, van "Nywerheid 1" tot "Nywerheid 2". Wolmaransstraat 2807 'n Afskrif van Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema 20 September ter insae te alle rede Kemusgewing No 82/1989 by 20 PIETERSBURG WYSIGINGSKEMA NO like tye 138 die kantore van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsingenieur, Pietersburg. LOCAL AUTHORITY NOTICE 2810 at2963 GOEDKEURING VAN WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA Hierdie wysiging staan bekend as Pietersburgwysigingskema No 148. ACK VERMAAK TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorps Stadsklerk POTCHEFSTROOM AMENDMENT beplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van SCHEME ), bekendgemaak dat die Stadsraad van Pie Burgeentnun tersburg goedgekeur het dat Pietersburg dorps Pietersburgrs It is hereby notified in terms of the provisions beplanningskema, 1981, gewysig word deur die 20 September of section 57(1)(a) of the Town planning and

112 3406 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER Townships Ordinance, 1986, that the Potchef Map 3 and the scheme clauses of the amend and are open for inspection at all reasonable _ stroom Town Council has approved the amend ment scheme are filed with the Head of the De times. ment of Potchefstroom Town planning Scheme partment of I ncal Government, Housing and 1980, by the rezoning of Portion 6 of Erf 53, 79 Works: Administration: House of Accembly, This amendment is known as Potchefstroom Lombard Street, Potchefstroom, from "Resi Pretoria, and the Town Clerk, Potchefstroom, Amendment Scheme 265 and shall come into dential 1" to "Special" for offices, office use, and are open for inspection at all reasonable operation on the date of publication of this nomedical consulting rooms, laboratory and medi fimes. Lice. tine depot, subject to certain conditions. This amendment is known as Potchefstroom C J F DU PLESSIS Map 3 and the scheme clauses of the Amend Amendment Scheme 259 and shall come into Town Clerk ment Scheme are filed with the Head of Depart operation on the date of publication of this noment, Department of Local Government, flee. Municipal Offices Housing and Works, Pretoria, and the Town Wolmarans Street Clerk, Potchefstroom, and are open for inspec CI F DU PLESSIS Potchefstroom lion at all reasonable times. Town Clerk 20 September 1989 Notice No 85/1989 This amendment is known as Potchefstroom Municipal Offices Amendment Scheme 260 and shall come into Wolmarans Street operation on the date of publication of this no Potchefstroom tice. 20 September 1989 Notice No 84/1989 C I F DU PLESSIS Town Clerk PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 2812 Municipal Offices STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM Potchefstroom PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 20 September /1 Notice No 83/1989 POTCHEFSTROOM WY SIGINGSKEMA 265 _._ STADSRAAD VAN POTCHEbb [ROOM Hierby word ooreenkomstig die bepalings v POTCHEbb I ROOMWYSIGINGSKEMA artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Don PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING beplanning en Dorpe, , bekendgemaak d 2810 die Stadsraad van Potchefstroom goedgekeu. het dat Potchefstroom dorpsbeplanningskema, Hierby word ooreenkomstig die bepalinp van 1980, gewysig word deur die hersonenng van STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorps Restant van Ed 940, Potchefstroom vanaf beplanning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat "Residensieel 1" na "Spesiaal" vir opvoedkun POTCHEFSTROOMWYSIGINGSKEMA die Stadsraad van Potchefstroom goedgekeur dige doeleindes en parkering, onderworpe aan 260 het dat Potchefstroomdorpsbeplanningskema, sekere voonvaardes. 1980, gewysig word deur die hersonenng van Gedeelte 12 en gedeelte van Gedeelte 9) van Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi Hierby word ooreenkomstig die bepalings van Erf 202, Potchindustda vanaf "Spesiaal" vir me gingskema word in bewaring gehou deur die artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsen Dorpe, 1986, bekendgemaak dat dies. spreekkamers na "Besigheid 4", oder. Hoof van die Departement van Plaaslike Hebeplanningworpeaan sekere voorwaardes. stuur, ' Behuising en Werke: Administrasie die Stadsraad van Potchefstroom goedgekeur Volksraad, Pretoria, en die Stadsklerk, Potchefhet dat Potchefstroom dorpsbeplanningikema, Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi stroom, en 16 ter insae te alle redelike tye. 1980, gewysig word deur die hersonenng van gingskema word in bewaring gehou deur die Gedeelte 6 van Ed 53, Lombardstraat 79, Pot Hoof van die Departement van Plaaslike Be Hierdie wysiging staan bekend as Potchef chefstroom, vanaf "Residensieel 1" na "Spe stuur, Behuising. en Werke: Administrasie: stroom wysigingskema 265 en tree in werking op siaal" vir kantore, kantoorgebruik, mediese Volksraad, Pretoria, en die StadsIderk, Potchef datum van publikasie van hierdie kennisgewing. spreekkamers, laboratorium en medisynedepot, stroom, en le ter insae te alle redelike tye. onderworpe aan sekere voorwaardes. C I F DU PLESSIS Hierdie wysiging staan bekend as Potchef StadsklerkKaart 3 en die skemaklousules van die Wysistroomwysigmgskema 259 en tree in werking op gingskema word in bewaring gehou deur die De Munisipale Kantore datum van publdcasie van hierdie kennisgewmg. partementshoof, Departement van Plaaslike Wolmaransstraat Bestuut, Behuising en Werke, Pretoria en die C I FDUPLESSIS Potchefstroom Stadsklerk, Potchefstroom, en le ter insae te alle Stadskletk 20 September 1989 redelike tye. Kennisgewing No 85/1989 Munisipale Kantore Hierdie wysiging staan bekend as Potchef Wolmaransstraat fla stroom wysigingskema 260 en tree in werking op Potchefstroom datum van publikasie van hierdie kennisgewing. 20 September 1989 Kenringewing No 84/1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2813 C.1 F DU PLESSIS Stadsklerk 20 TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM Munisipale Kantore Potchefstroom 20 September 1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2812 CORRECTION NOTICE Kennisgewing No 83/ TOWN COUNCIL OF POTCHEbbl ROOM Notice 65/1989, published in the Provincial Gazette of 23 August 1989, is hereby corrected by the following: TROOM AMENDMENT LOCAL AUTHORITY NOTICE 2811 POTCHEFSSCHEME By the substitution in the Afrikaans text: 1.1 for the word "stofdtigte" of the word TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM It is hereby notified in terms of the provisions "stofdigte" in section 21(1)(b)(i);. of section 57(1)(a) of the Townplanning and POTCHEFSTROOM AMENDMENT Townships Ordinance, 1986, that the Potchef 1.2 for the word "selgs" of the word "slegs" in SCHEME 259 stroom Town Council has approved the amend section 21(2)(b); ment of Potchefstroom Townplanning Scheme, 1.3 for the word "Voelselhanteringsver 1980, by the rezoning of Remaining Extent of It is hereby notified in terms of the provisions ordeinge" of the word "Voedselhanteringsver Erf 940, Potchefstroom, from "Residential 1" to of section 57(1)(a) of the Town planning and "Special" for educational purposes and parking, ordeninge" in section 21(4)(a). Townships Ordinance, 1986, that the Potchef subject to certain conditions. stroom Town Council 2. By the substitution in the English text: has approved the amendment of Potchefstroom Town planning Scheme, Map 3 and the scheme clauses of the amend 2.1 for the word "food disensing" of the word 1980, by the rezoning of Portion 12 (a portion of ment scheme are filed with the Head of the De. food Portion 9) of Erf 202, Potchindustria from partment of Local Government, Housing and dispensing" in the definition of a "con troller"; "Special" for medical consulting rooms to Works: Administration: House of Assembly, "Business 4", subject to certain conditions. Pretoria, and the Town Clerk, Potchefstroom, 2.2 for the word "frocen" of the word "fro m.

113 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER izen" in the definition of "frozen sugar confectio the word "consumption" and the word "is" in verhoging is toe te skryf aan die verhoging van Ili nary"; the last line ofparagraph 11. die kostes verbonde aan materiaal en dienste. Die Dorpsraad het verder besluit om 'n tarief. 2.3 for the word "forzen" of the word "fro CJFDU PLESSIS t.o.v. die inspeksie van die bedrading van enige zen" in section 4(2); Town Clerk gebou aan te pas as gevolg van verhoogde kos Municipal Offices tes. 2.4 for the word "pruposes" of the word "par Wolmarans Street Die voorgestelde wysiging 16 ter insae in die poses" in section 25; Potchefstroom kantoor van die Stadsklerk en besware, indien 20 September 1989 enige, moet skriftelik ingedien word by die 2.5 for the word "employer" of the word "em Stadsklerk binne 'n tydperk van 14 dae gereken ployer" in section 27(2). vanaf die datum van publikasie van die kennis C 1 F DU PLESSIS gewing in die Provinsiale Koerant van Trans Town Clerk vaal. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING S P NAUDE Municipal Offices 2814 Stadsklerk ' Wolmarans Street. Gemeenskapsentrum Potchefstroom Posbus 204 STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM 20 September 1989 Rayton 1001 VERBETERINGSKENNISGEWING Tel (01213) September 1989 Kenmsgewing No 6/1989 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Kennisgewing 72/1989, gepubliseer in die Pro vinsiale Koerant van 23 Augustus 1989, word hiermee soon volgverbeter: LOCAL AUTHORITY NOTICE 2816 STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM I. Dew in die Afrikaanse teks die syfer "R22,00" in paragraaf 17 te venter% dew die syfer "R42,00". ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME ' VERBETERINGSKENNISGEWING 232 Dew in die Engelse teks die woorde "if the Kennisgewing 65/1989, gepubliseer in die Pro pe2. period of consumption" in te voeg tussen die It is hereby notified in. terms of section vinsiale Koerant van 23 Augustus 1989, word woord "consumption" en die woord "is" in die 57(1)(a) of the Town planning and Townships hiermee soos volg verbeter: laaste reels van paragraaf 11. Ordinance, 1986, that the Roodepoort City Council has approved the amendment of the 1. Deur die vervanging in die Afrikaanse teks: CJFDU PLESSIS Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by Stadsklerk amendmg the land use zone of Erf 1, Wilropark 1.1 van die woord "stofdtigte" deur die woord Munisipale Kantoreand the Remainder of Erf 402, Wilropark Ex "stofdigte" in artikel2l(1)(b)(i); Wolmaransstraat tension 6, from "Educational" to "Special" for a Potchefstroom retirement village subject to the standard condi 1.2 van die woord "selgs" deur die woord 20September 1989 dons in the town planning scheme. "slegs" in artikel 21(2)(b); 20 Particulars of the amendment scheme are filed 1.3 van die woord "Voelselhanteringsver. LOCAL AUTHORITY NOTICE2815 with the Director General: Department of Local ordeinge" deur die woord "Voedselhante Governmentt Housing and Works, Pretoria and ringsverordeninge" in artikel 21(4)(a). the City Engineer (Development), Roodepoort MUNICIPALITY OF RAYTON and are open for inspection at all reasonable 2. Deur die vervanging in die Engelse Mks: times. 2.1 van die woord "fooddisensing" deur die Notice is hereby given in terms of section 96 of The date this scheme will come into operation woord "food dispensing" in die woordomskry the Local Government Ordinance No 17/1939, is 20 Septeniber wing van 'n "controller"; that subject to the approval of the Administrator the Council has resolved to amend its Electricity This amendment is known as the Roodepoort 2.2 van die woord "frocen" deur die woord Bylaws with effect front I October The Amendment Scheme 232. "frozen" in die woordomslcrywing van "frozen purport of such amendment is due to the in sugar confectionary"; crease of costs relating to material and service. 20September 1989 The Council has further decided to revise the in Notice No 109/ van die woord "forzen" deur die woord specdon costs of any new building as a result of "frozen" In artikel 4(2); the increase of costs. 2.4 van die woord "pruposes" deur die woord The proposed amendment is lying open for inalgurposes" in artikel 25; spection at the office of the Town Clerk and ob PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING W2.5 van die woord "employer" deur die woord leak:nisi if any, must be lodged in writing with 2816 "employer" in artikel 27(2). Munisipale Kantore Wolmaransstraat Potchefstroom 20 September 1989 CJ F DU PLESSIS Stadsklerk LOCAL AUTHORITY NOTICE 2814 TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM CORRECTION NOTICE 20 the Town Clerk within a Pend of 14 days from date of publication of this notice in the Transvaal Provincial Gazette. ROODEPOORTWYSIGINGSICEMA 232.1P NAUDE van Town Clerk artikel Hierby 570)0) word ooreenkomstig die Ordonnansie die bepalings op Dorps Community Hall beplanning en Dorpe,van 1986, bekendgemaak dat PO Box204 die Stadsraad van Roodepoort goedgukeur het R " dat die Roodepoort dorpsbeplanningskema, , gewysig word deur die grondgebruiksone Tel (01213) van Erf 1, Wilropark en die Restant van Erf 402, 20September 1989 Wilropark Uitbreiding 6 te wysig, vanaf "Op Nonce No 6/1989 voedkundig" na "Spesiaal" vir 'n aftreeoord e die standaard voorwaardes PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 2815 MUNISIPALITETT VAN RAYTON dieondenvo dorpsbrpeplanningskema aan van. Bewaring Besonderhede van die wysigingskema word in gehou deur die Direkteur generaal: Departement van Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, Pretoria en is by die Stadsingenieur (Ontwikkeling) Roodepoort beskikbaar vir inspeksie te alle redelike tye. Notice 72/1989, published in the Provincial Gazette of 23 August 1989 is hereby corrected Die datum van die inwerkingtreding van die by the following: Kennis geskied hiermee ingevolge the bepa skema is 20 September Bogs van artikel 96 van die Ordonnansie op 1. By the substitution in the Afrikaans text for Plaaslike Bestuur No 17/1939, dat onderhewig Hierdie wysiging staan bekend as die Roodethe figure "R22,00" of the figure "R42,00" in aan die goedkeuring van die Administrateur die poort wysigmgskema 232. paragraph 17. Dorpsmad van Rayton besluit het om sy Elektrisiteitsverordeninge vanaf 1 Oktober September By the adding in the English text of the te "g deur die genoemde tarief t.o.v. aanslui Kenmsgewing No 109/1989 words "if the period of consumption" between tingskostes te verhoog. Die strekking van die 20

114 3408 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2817 "Right of appeal against decision of valuation (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n board maker is nie, kan teen enige beslissing beswaarill van 'n ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 1741) An objector who has appeared or has waarderingsraad appal aanteken op die wyse in 189 been represented before a valuation board, in subartikel (1) beoog en enige ander persoon war cluding an objector who has lodged or presented :lie isnie, maar wat regstreeks It a reply contemplated in section 'ni beswaarmakeri is hereby notified in terms of section 15(4) may apword,oeurkbaebsbi beslissing van 'n waarderingsraadg creak of the Town planning and Townships peal against the decision of such board in respectwyse, teen sodanigebe 57(1)(a)slissine anneraantgeken." Ordmance, 1986, that the Roodepoort City of which he is an objector within 0 thirty. days Council has approved the amendment of the from the date of the publication in the Provincial 'n Vorm vir kennisgewing van appal kan van Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by Gazette of the notice referred to in section 16(5) die sekretaris van die waarderingsraad verkry amending the land use zone of Erf 823, Con are applicable, within twentyone days after the word. stantia Kloof Extension 11 from "Residential 1" day on which the reasons referred to therein, with a density of one dwelling per erf to "Resi were forwarded to such objector, by lodging H I DU PLESSIS dential 1" with a density of one dwelling per with the secretary; of such board a notice ofap Sekretaris: Waarderingsraad m2 subject to the standard conditions in peal in the manner and in accordance with the the Town planning Scheme. procedure prescribed and such secretary shall Burgcrsentrum forward forthwith a copy of such notice of ap Roodepoort Particulars of the amendment scheme are filed peal to the valuer and to the local authority con 20 September 1939 with the Director General: Department of Local cemed. Kennisgewing No 115/1989 Government, Housing and Works, Pretoria and the City Engineer (Development), Roodepoort (2) A local authority which is not an objector 20 and are open for inspection at all reasonable may appeal against any decision of a valuation times board in the manner contemplated in subsection LOCAL AUTHORITY NOTICE 2819 (1) and any other person who is not an objector The date this scheme will come into operation but who is directly affected by a decision of a is 20 September valuation board may in like manner, appeal CITY COUNCIL OF ROODEPOORT against such decision? This amendment is known as the Roodepoort Amendment Scheme 189. A notice of appeal form may be obtained from the secretary ofthe valuation board. NOTICE FOR THE DIVISION OF LAND 20 September 1989 The Roodepoort City Council hereby Notice No 112/1989 HJ DU PLESSIS notice in terms of section 6(8)(a) of the Divisi n Secretary: Valuation Board of Land Ordinance, 1986 (Ordinance 20 of PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1986), that an application to divide the land de Civic Centre 2817 scribed hereunder has been received. Roodepoort 20 September 1989 Further particulars of the application are open ROODEPOORTWYSIGINGSKEMA 189 Notice No 115/1989 for inspection at the office of the City Engineer (Development), Fourth Floor, Office Number 72, Civic Hierby word ooreeakomstig die bepalings van Floartikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorps rida Park.Centre, Christiaan de Wet Road, beplanning en Dorpe, 1986, bekeadgemaak dot PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Any person who wishes to object to the applidie Stadsraad van Roodepoort goedgekeur het 2818 cation or make representations in regard thereto dat die Roodepoort dorpsbeplanningskema, shall submit his objection or representation in 1987 gewysig word deur the grondgebruiksone writing and in duplicate to the above address or van Erf 873, Constantia Kloof Ultbreiding 11 te STADSRAAD VAN ROODEPOORT to the City Engineer (Development), Private wysig vanaf "Residensieel 1" met 'n digtheid Bas X30, Roodepoort 1725 any time within a van een woonhuis per erf na "Residensieel 1" PLAASLIKE BESTUUR VAN ROODS. period of 28 days from the date of first publica met 'n digtheid van een woonhuis per m2 POORT: AANVUI.LENDE WAARDE tion of this notice. onderworpe aan die standaard voonvaardes van RINGSLYSTE VIR DIE BOEKJARE 1986/87 die dorpsbeplanningskema. EN 1987/88 Date of first publication: 20 September Besonderhede van die wysigingskema word in Description of land: Portion 144 (a portion of bewaring gehou deur die Direkteur generaal: Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van Portion 75) of the farm Roodekrans IQ. Trans Departement van Plaaslike Bestuur, Behuising die Ordonnansie op Thendoinsbelasting van vaal. en Werke, Pretoria en is by die Stadsingenieur Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van (Ontwikkeling) Roodepoort beskikbaar vir 1977), gege. e.dat die aanvullende waarde A division in two portions of 1 hectare and nngslyste vir die boek'are 1986/87 en 1987/88 1,0432 hectare respectively. inspeksie te alle redelike tye. van age belasbare eiendom binne die munisipali Die datum van die inwerkingtreding van die kit deur die voorsitter van die waarderingsraad TOWN CLIO ' skema is 20 September gesertifiseer en geteken is en gevolglik finaal en 20 September 1989 bindend geword het op alle bctrokke persone Notice No 126/1989 Hierdie wysiging staan bekend as Ronde coos in artikel 37 van daardie Ordonnansie poort wysigingskema 189. beoog. 20 September 1989 Die aandag word egter gevestig op artikel 17 Kennisgewing No 112/ van die gemelde Ordonnansie wat soos volg bepad: PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 2819 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2818 "Reg van appal teen beslissing van waarde ringsraad. STADSRAAD VAN ROODEPOORT CITY COUNCIL OF ROODEPOORT 1741) 'n Beswaannaker wat voor 'n waarde ringsrnad verskyn het of verteenwoordig was, KENNISGEWING VIR DIE VERDELING LOCAL AUTHORITY OF ROODEPOORT: met mbegrip van 'n beswaarmaker wat 'n ant VAN GROND SUPPLEMENTARY VALUATION ROLLS woord sons m artikel 15(4) beoog, ingedien of FOR THE FINANCIAL YEARS 1986/87 AND voorgele het, kantel rhe beslissing van soda 1987/88 Die hiermee nige raad ten opsigte waarvan by 'n beswaar Stadsra.ad. van Roodepoort Ordonnansie maker is, binne dertig the vanaf die datum van ingevolge artikel 6(8)(a)van die. Notice is hereby given in terms of section 37 of die publikasie in die Provinsiale Koerant van die op Verdeling van Gron, 1986 (Ordonnansie 20 van 1986), kennis dat 'n aansoek ontvang is om the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 keniusgewing in artikel 16(4)(a) genoem of, die grond hieronder beskryf, te verdeel. (Ordinance 11 of 1977), that the supplementary waar die bepalings van artikel 16(5) van toepas valuation rolls for the financial years sing is, binne eenentwintig dae na die dag Besonderhede van die aansoek le ter insae geand 1987/88 of all rateable property within the waarop die redes daarin genoem, aan sodanige durende gewone kantoorure by die kantoor van municipality have been certified and signed by beswaarmaket gestuur is, appel aanteken deur die Stadsingenieur (Ontwikkeling), Vierde the chairman of the valuation board and have by die sekretaris van sodanige raad 'a kennisge \Flak, Kantoornommer 72, Burgersentrum, therefore become fixed and binding upon all wing van appal soos voorgeskryf en in oor Christiaan de Wetweg, Floridapark. persons concerned as contemplated in section 37 eenstemming met die prosedure zoos of that Ordinance. voorgeskryf in te dien en sodamge sekretaris Enige persoon wat teen die aansoek beswaar scour onvemyld 'a afskrif van sodanige kennis wit maak of vertoe in verband daarmee wil rig, However, attention is directed to section 17 of gewing van appal aan die waardeerder en aan moet sy besware of vertod skriftelik en in tweed; the said Ordinance, which provides as follows: die betrokke plaaslike bestuur. voud by bovermelde adres of by die Stadsinge 1

115 PROVINCIAL GAZE i i li., 20 SEPTEMBER (Ontwikkeling), Privaatsak X30, die Stadsraad van voomeme is om die openbare PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Iteur oodepoort, 1725 te enige tyd binne 'n tydperk oapruimtes bekend as 'n gedeelte van die Reste van 28 dae vanaf die datum van eerste publikasie rende Gedeelte van Erf 1444 en Erf 1447, Proven hierdie kennisgewing, indien. teapark Uitbreiding 1, Rustenburg permanent te Blurt. KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN Datum van eerste publikasie: 20 September VOORLOPIGE AANVULLENDE WAAR Die plan wat die tagging van die openbare DERINGSLYS AANVRA mint Mr:des wat gesluit gaan word, aantoon, 18 Beskrywing van grond: Gedeelte 144 ('n ge ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, deelte van Gedeelte 75) van die pleas Roode Kamer 606, Stadskantore, Burgerstraat, Rus Kenna word Mermee ioevoe artike136 van van IQ. krans Transvaal. die tenburg gedurende kantoorure. Ordonnansie op Eiendomsbelasting Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 'n Verdeling in twee gedeeltes van 1 ha en Enige iemand wat hierteen beswaar wil aante 1977), gegee dat die I voorlopige aanvullende 1,043 ha onderskeidelik. ken of wat enige cis tot skadevergoeding sal he waardenngslys vir die tydperk 1 Julie 1988 tot 30 indien sodanigesung iti l uitgevoer word, moet Janie 1989 oop is vir inspelcsie by die kantoor STADSKLERKvan sodanige besware of cis, na scions van die geval, die Plaaslike Bestuur van Rustenburg vanaf 20 September 1989 skriftelik rig aan die Stadsklerk Posbus 16, 20 September 1989 tot 31 Oktober 1989 en enige Kennisgewing No 126/ Rustenburg 0300 om horn to bereik voor of op eienaar van belasbare eiendom of ander persoon 20 November wat begerig is om 'a beswaar by die Stadsklerk ten opsigte van enige aangeleentheid in die LOCAL AUTHORITY NOTICE 2820 Kennis geskied ook hierby inrvolge die be voorlopige aanvullende waarderingslys, opgete palings van artikel 79(18) van die Ordonnansie ken soos in artikel 34 van die genoemde Orden TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad nansie beoog, in te dien, insluitende die vraag of van voorneme is om die geslote openbare oop sodanige eiendom of 'n gedeelte daarvan ender mimics bekend as gedeelte van Erf 1444 en Ed worpe is aan die berating van eiendomsbelasting PERMANENT CLOSING AND ALIENA 1447, Proteapark Uitbreiding 1, Rustenburg te of daarvan vrygestel is, of ten opsigte van enige PION OF A PORTION OF EFT 1444 AND vervreem by wyse van skenking. weglating van enige aangeleentheid uit sodanige 1447, PROTEAPARK EXTENSION 1, RUS lys, doen so binne gemelde tyd. TENBURG Volledige besonderhede le ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 606, Die voorseskrewe vorm vir die indiening van Lice is hereby given in terms of section 68 of Stadskantore, Burgerstraat, Rustenburg. 'a beswaar is verkrygbaar by die Stadsekretaris, SoLocal Government Ordinance, 1939, that Posbus 16, Rustenburg 0300 of ken afgehaal Enige iemand wat hkrteen beswaar wil antethe Town Council propose to close a portion of word by Kamer 713, Stadskantore, B urger ken, mom sodanige beswaar skriftelik rig aan the public npen spaces known as the Remaining street, Rustenburg en aandag word spesifiek ge die Stadsklerk, Posbus 16, Rustenburg 03W om of and 1447, Proteapark Exten vestig op die felt dat seen persoon geregtig is om Pon teortion horn te bereik voor of op 20November si 1, RusErfnburg enige beswaar voor die Waarderingsraad te op per tensy die beswaar betyds op die voorge A plan indicating the public open spaces to be skrewe vorm ingedien is nie. ERASMUS Stadsklerk closed may be inspected during office hours at Stadskantore the office of the Town Secretary, Room 606, W J ERASMUS Posbus 16 Municipal Offices, Burger Street, Rustenburg. Stadsklerk Rustenburg Stadskantore 00 Any person who wishes to object to the pro Posbus posed closing, or who will have any claim for September 1989 Rustenburg 0300 compensation if such closing is carried out, Kenrusgewing No 92/1989 should lodge such objections or claims, as the 20 September 1989 case may be to the Town Clerk, PO Box 16, 20 Kenmsgewing No 99/ Rustenburg 0300 to reach him on or before 20 November LOCAL AUTHORITYNOTICE 2822 Notice is also hereby given in terms of the pro LOCAL AUTHORITY NOTICE 2821 visions of section 79(18) of the Local Govern SANDTON AMENDMENT SCHEME 1294 ment Ordinance, 1939, that the Town Council NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO propose of the ublito alienat opene space bys waywn PROVISIONAL SUPPLEMENTARY YALUcc kno It asthe Roma indonation is hereby notified in terms of section 57(1) ATION ROLL ing Portion of Ed 1444 and Ed of the Town 1447, Proteapark planning and Townships Ordi Extension 1, Rustenburg. nance, 1986, that the Town Council of Sandton Notice is hereby given in terms of section 36 of approved the amendment of the Sandton Town Full details are open for inspection at the of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 planning Scheme, 1980, by rezoning Portion 678 fice of the Town Secretary, Room 606, Munici (Ordinance 11 of 1977), that the provisional sup of the farm Zandfontein 42 IR from 'Agricul ffices, Burger Street, Rustenburg. plementary valuation roll for the period 1 July tural' to "Industrial 1", Height Zone 0, and part 1988 to 30 June 1989 is open 111 for inspection at the of Katherine Street front of Portion 224 of ny person who wishes to object to the pro office of the Local Authority of Rustenburg me farm Zandfontein (in2 IR) from 'Existing Pub ^ased alienation should lodge such objections in from 20 September 1989 to 31 October 1989 and he Roads'to "Industrial F', Height Zone 0, subriting to the Town Clerk, PO Box 16, Rusten any owner of rateable property or other person ject to certain conditions. arg 0300 to reach him on or before 20 Novemwho so desires to lodge an objection with the r Town Clerk in respect of any matter recorded in Copies of Map No 3 and the scheme clauses of W 3 ERASMUS the provisional supplementary valuation roll as the amendment scheme are filed with the DirectorGeneral, Community Development, Pre Town Clerk contemplated in section 34 of the said Ordinance Municipal Offices including the question.whether or not such prop toria, and the office of the Director: Town PO Box 16 erty or portion thereof Cat is subject to the payment Planning, vac Centre, West Street,.Sandown, Rustenburg of rates or is exempted therefrom or in respect Sandton, and are open for inspection at all 0300 of any omission of any matter from such roll reasonable times. 20 September 1989 shall do so within the said period. Notice No 92/1989 This amendment is known as Sandton The form prescribed for the lodging of an oboperation on the date of publication hereof. Amendment Scheme 1294 and it shall come into jection is obtainable from the Town Secretary, PO Box 16, Rustenburg 0300 or Room 713, Mu S E MOSTERT nicipal Offices, Burger Street, Rustenburg and PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING attention is specifically directed to the fact that Town Clerk 2820 no person is entitled to urge any objection be 20 September 1989 fore the Valuation Board unless the objection Notice No 148/1989 has timeously been STADSRAAD VAN RUSTENBURG lodged on the prescribed form. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING PERMANENTE SLUMNG EN VER 1111 ERASMUS 2822 VREEMDING VAN 'N GEDEELTE VAN Town Clerk ERF 1444 EN ERF 1447, PROTEAPARK Municipal Offices SANDTON UITBREIDING WYSIGINGSKEMA , RUSTENBURG PO Box 16 Rustenburg 0300 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van Kennis geskied hierby ingevolge artike168 van 20 September 1989 artikel 57(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe pie Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat Notice No 99/1989 planning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat die

116 3410 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 Stadsraad van Sandton goedgekeur het dat die wysigingskema 1307 en tree in werking op da of Erf 7, Sandown Township from "Business 2" 4 Sandton dorpsaanlegskema, 1980, gewysig word tum van publikasie hiervan. to "Business 3". deur die hersonering van Gedeelte 678 van die plaas Zandfontein 42 IR Van 'Landbou' na "In S E MOSTERT Copies of Map 3 and the scheme clauses of the dustrieel 1", Hoogte Sone 0, en gedeelte van Stadsklerk amendment scheme are filed with the Director Katherinestraat (voor Gedeelte 224 van die General, Community Development, Pretoria, plans Zandfontein 42 IR) van 'Bestaande Open 20 September 1989 and at the office of the Director: Town planbare Paaie' na "Industneel 1", Hoogte Sone 0 Kenmsgewing No 149/1989 ning, Civic Centre, West Street, Sandown, onderworpe aan sekere voorwaardes. Sandton, and are open for inspection at all Afskrifte 20 reasonable times. van Kaart No 3 en die skemaklousoles van die wysigingskema word in bewaring LOCAL AUTHORITY NOTICE2824 This amendment is known as Sandton gehou deur die Direkteur generaal, Gemeen Amendment Scheme 1333 and it shall come into skapsontwikkeling, Pretoria, en by die kantoor operation on the date of publication hereof. van die Direkteur: Stadsbeplanning, Burgersen SANDTONAMENDMENTSCHEME 1320 Crum, Weststraat, Sandown, Sandton, en is be S E MOSTERT skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Town Clerk It is hereby notified in terms of section 57(1) Hierdie wysiging staan bekend as Sandton of the Townplanning and Townships Ordi 20 September 1989 wysigingskema 1294 en tree in werking op da 'lance, 1986, that the Town Council of Sandton Notice No 151/1989 tum van publikasie hiervan. approved the amendment of the Sandton Townplanning Scheme, 1980, by rezoning part of Lees S E MOSTERT Street (m front of Erf 425) Wynberg Extension 1 20 September 1989 Kemnsgewing No 148/1989 Stadsklerk LOCAL AUTHORITY NOTICE 2823 SANDTON AMENDMENT SCHEME Township (now Erf 527) from "Existing Public Roads" to "Industrial I'. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 2825 Copies of Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director General, Community Development, Pretoria, SANDTONWYSIGINGSKEMA 1333 and at the office of the Director: Town planning, Civic Centre, West Street, Sandown, Hierby word ooreenkomstig die bepalings v 'Sandton, and are open for inspection at all artikel 57(1) van die Ordonnansie op reasonable times. Dorpsbe planning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat die 'This amendment is known as Sandton tadsraad van Sandton goedgekeur het dat die Amendment Scheme 1320 and it shall come into Sandton dorpsaanlegskema, 1980, gewysig word operation on the date of deur die hersonering van Gedeelte 22 van publication hereof. Erf 7, Sandown Dorpsgebied van "Besigheid 2" na S EMOSTERT "Besigheid 3". It is hereby notified in terms of section 57(1) Town Clerk of the Town planning and Townships Ordi Afskrifte van Kaart No 3 en die skemaklounance, 1986, that the Town Council of Sandton 20September 1989 stiles van die wysigingskema word in bewaring approved the amendment of the Sandton Town Notice No 150/1989 gehou deur die Direkteurgeneraal, Gemeenmanning Scheme, 1980 by rezoning Erf 762, skapsontwikkeling, Pretoria, en by die kantoor _ Sunninghill Extension 36 Township from "Existvan die Direkteur: Stadsbeplanning, Burgersening Public Roads" to "Residential 2", Height trum, Weststraat, Sandown, Sandton, en is be Zone 5. skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Copies of Map 3 and the scheme clauses of the 2824 Hierdie vrysiging staan bekend as Sandtonamendment scheme are filed with the Director wysigingskema 1333 en tree in werking op da General, Community Development, Pretoria, turn van publikasie hiervan. and at the office of the Director: Town plan SANDTONWYSIGINGSKEMA 1320 S E ning, Civic Centre, West Street, Sandown, MOSTERTStadsklerk Sandton, and are open for inspection at all Hierby word ooreenkomstig die bepalings van reasonable times. artikel 57(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe 20 September 1989 planning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat die Kenmsgewing No 151/1989 This amendment is known as Sandton tadsraad van Sandton goedgekeur het dat die Amendment Scheme 1307 and it shall come into 20 operation on the date Sandtondorpsaanl%skema, 1980, gewysig word ofpublication hereof. deur die hersonenn van gedeefte van Lees S E MOSTERT straat (voor Erf 4 Wynberg Uitbreiding 1 Town Clerk Dorpsgebied (Sou Ed 527) van "Bestaande LOCAL AUTHORITY NOTICE 2826 Openbare Parise" na "Industneel 1". 20 September 1989 Afskrifte van Kaart No 3 en die skemaklou TOWN COUNCIL OF SANDTON Notice No 149/1989 sides van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteurgeneraal, Gemeen DETERMINATION OF CHARGES FOR skapsontwikkeling, Pretoria, en by die kantoor THE SUPPLY OF WATER van die Direkteur: Stadsbeplanning, Burgersen PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING trum, Weststraat, Sandown, Sandton, en is be 28'23 slcikbaar vir inspelcsie op alfe redelike tye. Notice is hereby given in terms of the provisions of section 808(3) of the Local Government Hierdie wysiging staan bekend as Sandton Ordinance, 1939, as amended, that the Town SANDTONWYSIGINGSKEMA 1307 wysigingskema 1320 en tree in werking op da Council of Sandton has by Special Resolution tum van publikasie hiervan. determined charges for the supply of water under Part I of the Tariff of Charges under the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van S E MOSTERT Schedule to the Water Supply By laws, publishartikel 57(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe Stadsklerk ed under Administrator's Notice No 231 dated planning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat die 22 February 1978, as amended, with effect from Stadsraad van Sandton goedgekeur het dat die 20September September Sandton dorpsaanlegskema, 1980, gewysig word Kenmsgewing No 150/1989 deur die hersonering van Ed 762, Sunninghill The general purport of the amendment is to Uitbreiding 36 Dorpsgebied van "Bestaande 20 increase the charges payable for water connec Openbare Paaie" na Residensieel 2", Hoogte tions in order to meet the increased operating, Sone 5. maintenance and other costs due to inflation. LOCAL AUTHORITY NOTICE2825 Afskrifte van Kaart No 3 en die skemaklou Copies of the Special Resolution of the Conn sules van die wysigingskema word in bewaring SANDTON AMENDMENT SCHEME 1333 cil and full particulars of the determination re gehou deur die Direkteur generaal, Gemeen ferred to above, are open for inspection during skapsontwikkeling, Pretoria, en by die kantoor office hours at the offices of the Council for a van die Direkteur: Stadsbeplanning, Burgersen It is hereby notified in terms of section 57(1) period of fourteen days from the date of publicatrum, Weststraat, Sundown, Sandton, en is be of the Townplanning and Townships Ordi tion of this notice in the Official Gazette. skikbaar vir inspeksie op alle redelike lye. flaunt, 1986, that the Town Council ofsandton approved the amendment of the Sandton Town Any person who desires to object to any of the Hierdie wysiging staan bekend as Sandton planning Scheme, 1980, by rezoning Portion n determined charges shall do so in writing to the i I

117 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER fourteen days of publication ell and full particulars of the determination re fished in Administration Notice 4537 of 17 Deof this notice within in the Official Gazette, viz 20 Sep ferred to above, are open for inspection during center 1987 and has determined the charges as undersigned tember office hours at the of the Council for a set out in the Schedule below, with effect from 1 period of fourteen days from the date of publica July S E MOSTERT tion of this notice in the Official Gazette. Town Clerk CI UPTON Any person who desires to object to any of the Town Clerk Civic Centre amended charges shall do so m writing to the env West Street & Rivonia Road undersigned within fourteen days of publication Municipal Offices Sandown of this notice in the Provincial Gazette, viz 20 PO Box 19 Sandton September Sannieshof ' September September 1989 S E MOSTERT Notice No 152/1989 Town Clerk SCHEDULE Civic Centre PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1. air West Street & Rivonia Road For a certificate which the Council is requir 2826 ed or authorized to issue in terms of the Local Sandown Government Ordinance, 1939, or any other in STADSRAADSandton stances where an amount is stipulated in such VAN SANDTON Ordinance or law: R2, September Notice No 153/1989 VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE 2.(1) For copies of or extracts from any min VOORSIENING VAN WATER uterecord or proceedings of the Council per fo. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING lio of 150 words or part thereof in terms of 2827 section 33(1) of the Local Government Ordi Dear word hierby ingevolge die bepalings van nance, 1939: R1,00. artikel 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, bekendgemaak STADSRAAD VAN SANDTON (2) For copies of the annual statement or cadet die 'Stadsraad van Sandton by Spesiale Be tract of the Council's accounts and copies of the I sluit gelde vir die voorsiening van water onder VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE Auditor's Report per folio of 150 words or part el I van die Tarief van Gelde onder die Bylae VOORSIENING VAN ELEKTRISITEIT thereof in terms of section 33(2) of the Local die Watervoorsieningsverordeninge afgekon Government Ordinance, 1939: R1,00. F. 'g onder Administrateurskennisgewing No 231 van 22 Februarie 1978, soos gevrysig, met ingang Ingevolge artikel 80B(3) van die Ordonnansie 3.(1) For a certificate issued in terms of seē 1 September 1989 vasgestel het. op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend don 50 of the Local Government Ordinance, gemaak dat die Stadsraad van Sandton by Spe 1939: R2,00. Die algemene strekldng van die vasstelling is sink Besluit gelde vir die voorsiening van elekom die tariewe vir aansluitings vir watertoevoer trisiteit onder Deel II van die Tarief van Gelde (2) For the extension of the validity period of in ooreensternming met die verhoging in be onder die Bylae tot die Raad the certificate referred to in subitem (1): R1,00. se Elektrisiteits dryfskoste, instandhouding, en ander kostes ver Verordeninge afgekondig by Administra 4. For a certificate, any information an extract oorsaak deur infiasie aan to pas. teurskenmsgewing 425 van 31 Maart 1976, soos from a perusal of a document or record for 2evrysig, met ingang 1 September 1989 vasgestel Afskrifte van die Spesiale Besluit van die which no explicit provision has been made in Ed. Read en voile besonderhede van die vasstelling these bylaws, for every such certificate, inforvan gelde waama hierbo verwys word I& ter in nation extract or perusal in terms of section Die algemene strelcking van die vasstelling,s sae by die kahtore van die Read vir 'n tydperk om die gelde vir bykomende diensheffings in in of the Load Govemment Ordinance, 1192of) van veertlen dae vanaf die datum van publikasie ooreenstemming met die verhoging in bethyfs ",00. hiervan in die Offisiele Koerant. koste, instandhouding, en ander kostes veroor 5, For a certificate of payment of duplicate saak deur inflasie aan te pas. Enige persoon wat beswaar teen enige van die receipts: R1,00. vasgestelde gelde wil aanteken moet dit skrifte Afskrifte van die Spesiale Besluit van die 6. For a duplicate account: R1,00. lik by die ondergetekende binne veertien dae Read en voile besonderhede van die vasstelling van die datum van publikasie van hierdie keno's van gelde waama hierbo verwys word 18 ter in 7.(1) For a certificate stating the municipal gewing in die Offistele Koerant, neemlik 20 Sep sae by die kantore van die Raad vir 'n tydperk valuation of a property: R2,00. tember 1989, indica. van veertien dae vanaf die datum van publikasie hiervan in die Offisiele Koerant. (2) For the furnishing of information relating S E MOSTERT to properties including the search for the name Stadsklerk Enige persoon wat beswaar teen enige van die and address, or both, of the owner if requested wysiginp wil aanteken moet dit skriftdik by die by any person who is not the owner of the prop ondergetekende binne veertien dae van die da erty or his agent: R2,00. Weststraat en Rivoniaweg mm van publikasie van hierdhierdiekennisgewing in own iburgersentrum die Provinsiale Koerant, naamlik 20 September, Provided that information relating to more khon indien. than one consecutively numbered properties in 20 September 1989 chiding search for the name and address, or Kenrusgewing No 152/1989 SEMOSTERT both, of the owner if requested by any person Stadsklerk who is not the owner and address or both a the 20 owner each: R1,00. Burgersentrum LOCAL AUTHORITY NOTICE 2827 h/v Weststraat en Rivoniaweg (3) For inspection of the municipal valuation Sandown roll: Sa TOWN COUNCIL OF SANDTON 20 September ndton 1989 (a) For the first hour or part thereof: R2,00. Kennisgewing No DETERMINATION OF CHARGES FOR (b) For every subsequent hour or part thereof: THE SUPPLY OF ELECTRICITY 20 R1,00. Provided that the valuation roll may be in In terms of section 80B(3) of the Local Go LOCALAUTHORTTYNOTICE2828 spected free of charge while it is open for inspecvemment Ordinance, 1939, it is hereby notified tam in terms of the provisions of the Local that the Town Council of Sandton has by Special Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance SANNIESHOFMUNICIPALITY Resolution determined charges for the supply of 11 of 1977). electricity under Part 11 of the Tariff of Charges under the Schedule to the Council's Electricity AMENDMENT OF DETERMINATION OF : B. For the supply of information to obtain a By laws, published under Administrator's No CHARGES IN RESPECT OF THE FIXING clearance certificate: R4,00. Lice 425, dated 31 March 1976, as amended, with FEES FOR THE ISSUING OF CERTIFIeffect from 1 September CATES AND FURNISHING OF INFORMA 9. or a search instituted with reference to a TION reques Foro information: The general purport of the amendment is to (1) For every hour or part thereof: R10,00. increase the additional service charges payable In terms of the provisions of section 80B(8) of for the supply of electricity in order to meet the 1n For endossement on declaration by purincreased o erating, maintenance and other the Local Government Ordinance, 1939 (Ordip...,.aser forms nonce 17 of each: R2,00. costs due to inflation. 1939), it is hereby notified that the Vffiage Council of Sannieshof has by Special 11. For the complete voter's roll each: Copies of the Special Resolution of the Court Resolution withdrawn the tariff of charges pub R10,00. r...,

118 3412 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER (1) For every inspection of a plan or of a 3.(1) Mr 'n sertifikaat uitgereik ingevolge arti 7. Oopmaak van rioolverstopping per uur of deed, diagram or other document and all docu kel 50 van die Ordonnansie op Plaaslike Be gedeelte daarvan: R20,00. I ments relating thereto except a building plan ap scour, 1939: R2,00. proved by the Council: R2, Vullissakke: Koste + 50 %. (2) Vir die verlenging van die geldigheidsduur (2) For the inspection of building plans by the van die sertifikaat in subartikel (1) genoem: 9. Registrasievorms MVR1 elk: RI,00. Council, per file of plans: R2,00. R1, For a copy of the townplanning scheme 4. Vir 'a sertifikaat enige inligting 'n uittreksel 20 clauses in one of the official languages: R1,00. uit of insae in 'a dokument of rekord waarvoor daar nie uitdruldik in hierdie verordeninge voor 14. For copies made by copying machines of LOCAL AUTHORITY NOTICE 2829 sieniag gemaak word nie, vir elke sodamge sertiany documents, pages of books illustrations of fikaat, 'pitting, uittreksel of insae ingevolge other records of the Council, per copy page: artikel 80(119) van die Ordonnansie op Plaaslike TOWN COUNCIL OF SANDTON R0,50. Bestuur, 1939:R2,00. SUNDRY FEES PROPOSED PERMANENT CLOSING OF A 5. Vir 'n betalingsbewys of duplikaaficwitan PORTION OF THE DRAINAGE LANE ADsie: R1,00. JACENT TO ERF 4664, BRYANSTON 1. Application for: (a) Subdividing of erf: R50,00. 6.(1) Vir 'a sertifikaat waarop die Munisipale TOWNSHIP waardasie van 'n eiendom aangegee word: (b) Consolidation of erf: R25,00. R2,00. (Notice in terms of section 67 of the Local Government Ordinance, 1939.) 2. Supply of sewage plans: R2,00. (2) Vir die verstrekking van inligting wat betrekking het op eiendomme met inbegnp van die Notice is hereby given that 3. Concrete services: Cost plus 30 %. sock na die naam of adres of beide van die eienaar as die aangevra word deur iemaad wat nie Subject to the provisions of section 67 of the 4. Mowing of grass per vacant stand: R25,00. die eienaar van die eiendom of sy agent is nie: Local Government Ordinance, 1939, the Conn 5. Administration fees: 82,00. R2,00. c0intends to permanently close a portion of drainage lane adjacent to Erf 4664, Bryanston Met dien verstande dat inligting wat betrek 6. Learner Driver's Guide: Cost plus 50 %. Township. king het op meer as een agtereenvolgende ge 7. Opening of stopped drain per hour or part nommerde eiendomme met inbegnp van die Further particulars and a plan indicating the thereof: R20,00. sock na die naam of adres, of beide van die de portion of the drainage lane which the Council near elk: R1,00. proposes to permanently close may be inspected 8. Refuse bags each: Cost plus 50 %. dunng normal office hours in Room 511, Fifth (3) Vkinsae in die munisipale waardasielys: Floor, Civic Centre, West Street, Sandown, 9. Registration forms MVR1 each: R1,00. Sandton. (a) Vir die eerste uur of gedeelte daarvan: 82,00. Any person who has any objection to the proposed closure of e drainage lane or (b) Vir elke daaropvolgende um of gedeelte who will have anytchlaimrelevant for compensation if the PLAASLIICE BESTUURSKENNISGEWING daarvan: R1, !imposed permanent closure is carried out, must Met lien verstande dat die waarderiogslys odge such objection or claim in writing with the Town Clerk not later than 24November kosteloos ter insae is tem/adie ingevolge die be MUNISIPALITEIT SANNIESHOF palings van die Ordonnansie of Eiendomsbelas S E MOSTERT ting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie Town Clerk WYSIGING VAN VASSTELLING VAN 11 van 1977),ter insae le. PO Box GELDE VIR DIE UITREIKING VAN SER 7. Vir verstrekking van inligting ter verkry Sandton TIFIKATE EN DIE VERSICAFFING VAN ging van 'n uitklaringsertifikaat: R4, INLIGTING 8. Vir 'a ondersoek wat ingestel moet word na 20 September 1989 aanleiding van 'n versoek om 'allying: Notice No 154/1989 Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (1) Vir elite uur ofgedeeke daarvan: R10,00. (Ordonnansie 17 van 1939), word hierby bekendgemaak dat die Dorpsraad van Sannieshof. Vir endossemente op verklaring van koper by Spesiale Besluit die tarief van gelde afgekon Sc9vens elk; R2,00 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING dig by Administrateurskennisgewing 4537 van Vir 17 Desember 1987, ingetrek het en die gelde die volledige kiesersts elk: R10,00. soon in die meegaande Bylae 1 Julie 1989 vasge 11.(1) Vir elite insae van 'n plan, akte, dia. STADSRAAD VAN SANDTON stet het. gram of ander stuk en die stukke in verband CJ UPTON daamme, uitgesonderd 'a bouplan wat dew die VOORGESTELDE PERMANENTE SLUI Stadsklerk Rand goedgekeur is:r.2,00. TING VAN 'N GEDEELTE VAN DIE i (2) Vir insae in bouplanne wat dew die Raad DREINERINGSTEEG AANGRENSEND Munisipale Kantore goedgekeur is, per leer planne: R2,00. AAN ERF 4664, BRYANSTON DORPSGE Posbus 19 BIED Sannieshof 12. Vir 'n afskrif van dorpsaanleskemaldou 2760 sides in een van die amptelike tale: R10, September 1989 (Kennisgewing ingevolge artikel 67 van die 13. Afskrifte gemaak deur middel van 'n ko Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939.) BYLAE pieermasjien van enige dokument, bladsy van 'n Kennisgewing geskied hiermee dat Wek illustrasies of ander rekords van die Raad 1. Vir sertifikaat wat die Raad ingevolge die per kopievel: R0,50. Onderworpe aan die bepalings van artikel 67 Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, of van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, enige ander Ordonnansie of Wet, uitgesonderd is DIVERSEMOE die Stadsraad van voomemens om die gewaar 'n bedrag deur sodanige Ordonnansie of deelte van die dreineringsteeg aangrensend aan Wet bepaal word, moet of kan uitreik: R2, Aansoek om: Erf 4664, Bryanston Dorpsgebied, permanent to shirt. 2.(1) Vir afskrifte van of uittreksel uit enige (a) Oaderverdeling van erf: R50,00. Nadere besonderhede en 'n plan wat die voor notule rekord of venigtinge van die Raad per (b) Konsolidasie van erwe: 825,00. gestelde sluiting van die betrokke gedeelte van bladsy van 150 woorde of deel daarvan roger dreineringsteeg aandui 18 gedurende gewone volge artikel 33(1) van die Ordonnansie op 2. Verskaffingvansuigputplan: R2,00. kantoorure ter insae in Kamer 511, Vyfde Plaaslike Bestuur, 1939: RI,00. Viper, Burgersentrum, Weststraat, Sandown, 3. Betonwerke: Koste plus 30 %. (2) Vir afskrifte van die jaarlikse staat of uit Sandton...,,_ trelcsel van die rekenings van die Rand en ko " anyvanbras onbeboude erwe per erf:enige persoon wat enige beswaar het teen die 1125,00. pie8 van die verslag van die Ouditeur per bladsy voorgestelde permanente sluiting van die bevan 150 woorde of deel daarvan ingevolge am 5. Administrasiekoste: R2,00. trokke,gedeelte van die dreineringsteeg of wat kel 33(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Be enige els tot skadevergoeding sal he indien die scour, 1939: R1, Padkodes: Koste +50 %. voorgestelde sluiting tutgevoer word, moet so 4..

119 r PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEP i EMBER danige beswaar of eis nie later nie as 24 Novem "(d) Vir die lewering van water aan die dorps wing 48/1986 van 24 September 1986, soos ber 1989 by die Stadsklerk indien. mad van Sakhile, per maand of gedeelte dear gewysig, met ingang van 1 Julie 1989 verder soos van: volg gewysig het: S EMOSTERT Stadsklerk Per kiloliter of gedeelte daarvan: 62c.". (a) Deur in item 2(a) van Deel H Bylae B die Posbus syfer "1226,00" deur die syfer "835,00" te ver Sandton A A STEENKAMP yang; 2146 Stadsklerk Munisipale Kantore 20 September 1989 (b) Deur in item 2(b) van Deel H Bylae B die Kenmsgewing No 154/1989 Posbus 66 syfer "R33,80" deur die syfer "R45,50" te ver 20 Standerton yang; 24 LOCAL AUTHORITY NOTICE Se30ptembta 1989 (c) Deur die gedeelte van Deel III Bylae B Kenmsgewing No 63/ voor Item 1.(2)(b) met die volgende te vervang: TOWN COUNCIL OF STANDERTON "1.(a) Vir elke perseel wat met die Read se LOCAL AUTHORITYNOTICE 2831 rioolretikulasiestelsel verbind is, uitgesluit AMENDMENT TO THE DETERMINATION woonpersele gele8 binne die munisipale grense OF CHARGES: WATER SUPPLY en woonhuise of ekwivalente daarvan gele8 TOWN COUNCIL OF STANDERTON buite die munisipale grease, is die eienaar van sodanige perseel, afgesien van die gelde in Deel It is hereby notified in terms of section 8013(8) H Bylae B hierbo vermeld verantwoordelik om of the Local Government Ordinance, 17 of 1939, AMEN 4ENT TO THE DETERMINATION v of op die van die volgende maand that the Town Council of Standerton has by OF CHARGES: DRAINAGE AND PLUMB ING SERVICES 'n verdere bedrag 15e del gykstaande met die genie Special Resolution further amended the Deter terde ki water gedurende die vorige maand mination of Charges for Water Supply, publish It is hereby notified in terms of section SOB(8) op sodanige perseel verbruik minus 22 ke ed under Municipal Notice 44/1986 of 1 October of the Local Government Ordinance, 17 of 1939, vennenigvuldig met 70c aan die Raad te betook 1986, as amended, with effect from 1 July 1989 that the Town Council of Standerton has by Met dien verstande dat wear die hoeveelheid as follows: Special Resolution further amended the Deter water verkry vanaf 'n ander bron enders = as die nation of Charges for Drainage and Plumbing. Raad se watervoorsieningstelsel nie bekend is Ill(a) By the substitution in item 2.(1)(a)(i) for Services, published under Municipal Notice the figure "56c" of the figure "62c". me, die hoeveelheid water wat verbruik word 48/1986 of 2A September 1986, as amended, with baseer word op die Road se beraming van die (b) By the substitution in item 2.(1)(a)(ii) for effect from 1 July 1989 as follows: totale hoeveelheid water op die perseel geduthe figure "66c" of the figure "72c". rende die vorige maand verbruik." (a) By the substitution in item 2(a) of Part II (c) By the substitution in item 2.(1)(a)(iii) for Schedule B for the figure "R26,00" of the figure (d) Deur die hernommering van items the figure "76c" of the figure "82c". R35,00"; tot (d) van Deel III Bylae Boa 1.(b) tot (d) 1.(. STEENKAMP2)(b) A A (d) By the substitution in item 2.(1)(b) for the (b) By the substitution in item 2(b) of Part II figure "51c" of the figure "60c". Schedule B for the figure "R33,80" of the figure Stadsklerk "R45,50"; Munisipale 'Cantor Sc) By the substitution for item 2.(1)(d) of the Posbus 66 following: (c) By the substitution for the portion of Part Standerton III Schedule B preceding item 1.(2)(b) of the 2430 "(d) For the supply of water to the Town following: 20 September 1989 Council of Sakhile, per month or part thereof: Kenmsgewing No 64/ "1.(a) The owner of any premises which is Per kilolitre or part thereof: 62e.". connected to the Council's sewerage system, ex LOCAL AUTHORITY NOTICE 2832 cept residential premises situated Inside the mu A STEENKAMP mope' boundaries and dwellings or equivalents Town Clerk of dwellings situated outside the municipal TOWN COUNCIL OF STILFONTEIN Municipal Offices boundaries, shall in addition to the charges men PO Box 66 tinned in Part II Schedule B above, be respon NOTICE OF GENERAL RATES 1989/90 Standerton sible for payment to the Council on or before the th day of the following month a further 20 September 1989 amount equal to the metered kt water con CORRECTIONNOTICE Notice No 63/1989 sumed during the previous month on such premises, minus 22 ke multiplied by 70c: Provided that where the quantity of water ob Local Authority Notice No 1640 dated 28 tabled from a June 1989 is hereby corrected as source other than the Council's follows: system is unknown, the amount of By the substitution of the figure 55 % by the OLAASLIICE BESTUURSKENNISOEWING water consumed shall be based on the Council's water supply figure 45 % in the sentence that read as follows: 2830 estimate of the total water consumption on such premises during the previous month." STADSRAAD VAN STANDERTON (d) By the renumbering, of items 1.(2)(b) to ject to the following conditions and the approval (d) of Part III Schedule B as items 1.(b) to (d). of the Administrator." WYSIGING VAN VASSTELLING VAN A A STEENICAMP P3 WJANSE VAN VUUREN GELDE: WATERVOORSIENING Town Clerk Town Clerk Municipal Offices Municipal Offices.. PO Box 66 PO Box 20 Daar word hierby ingevolge artikel 8013(81 Standerton Stilfontein van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, van 1939, bekendgemaak dat die Stadsraad van 20 September September 1989 Standerton by Spesiale Besluit die Vasstelling Notice No 64/1989 Notice No 36/1989 van Gelde vir Watervoorsiening, afgekondig by "A further rebate of 55 % will be granted where the registered owner is a pensioner, sub Munisipale Kennisgewing 44/1986 van 1 Oktober 1986, soos gewysig, met ingang 1 Julie 1989 verder soos volg gewysig het: PLAASLIKE BESTUURS10ENNISGEWING 2831 (a) Deur in item 2.(1)(a)(i) die syfer "56c" PLAASLIICE BESTUURSICENNISGEWING deur die syfer "62c" te vervang. STADSRAAD VAN STANDERTON 2832 (b) Deur in item 2.(1)(a)(ii) die syfer "66c" WYSIGING VAN VASSTELLING VAN deur die syfer "72c" te vervang. STADSRAAD VAN STILFONTEIN GELDE: RIOLERINGS EN LOODGIETE RYDIENSTE (c) Deur in item 2.(1)(a)(iii) die syfer "76c" REEFING VAN ALGEMENE EIEN deur die syfer "82c" te vervang. Daar word hierby ingevolge orifice' 80B(8) DOMSBELASTING 1989/90 (d) Deur in item 2.(1)(b) die syfer "51c" deur van die Ordonuansie op Plaashie Bestuur, 17 die syfer "60c" te vervang. van 1939, bekendgemaak dat die Stadsraad van REGSTELLINGSICENNISGEWING Standerton by Spesiale Besluit die Vasstelling (e) Deur item 2.(1)(d) deur die volgende te van Gelde vu Riolerings en Loodgieteryvervang: Plaaslike Bestuurskennisgewing No dienste, 1640 van afgekondig by Munisipale Kennisge 28 Junie 1989 word hierby as volg verbeter:

120 1 (1) 3414 PROVINCIAL GAZE! It, 20 SEPTEMBER 1989 Deur die syfer 55 % deur die syfer 45 % to PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING "The rezoning of Erf 1277, Springs from 4 vervang in die Sill wat as volg lees: 2233 "Special Residential" to "Special' for offices and storerooms.". "'n Verdere korting van 55 % sal toegestaan word in gevalle waar die geregistreerde eienaar PLAASLIKE BESTUUR VAN STILFON The amendment scheme will lie for inspection 'n pensionaris is, onderworpe aan die volgende TEIN during normal office hours at the office of the voorwaardes en die goedkeuring van die Acni Town Secretary, Civic Centre, South Main Reef nistrateur." AANVULLENDE WAARDERINGSLYS Road, Springs (Room 204) and the office of the VIR DIE BOEKJAAR 1988/89 Director, Department of Local Government, PJ WJANSE VAN VLRJREN Housing and Works, Administration: House of Stadsklerk Assembly, Pretoria. Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van H A DU PLESSIS die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van. Munisipale Kantore Town Clerk Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van Posbus 20 Civic Centre Stilfontein 1977), gegee dat die aanvullende waarderingdys Springs vir die boekjaar 1988/89 van alle belasbare men A September 1989 dom binne die Munisipaliteit deur die Voorsitter 20 September 1989 Notice No 136/1989 van die waarderingsraad gesertifiseer en geteken Kenmsgewing No 36/1989 is en gevolglik final en bindend geword het op ale betrokke person soos in artikel 37 van 20 daardie Ordonnansie beoog. Die aamlag word egter gevestig op artikel 38 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 2833 gelees met artikel 17 van die gemelde Ordon 2834 nansie wat sons volg bepaal: LOCAL AUTHORITY OF STILFONTEIN "Reg van appal teen beslissing van waarde STADSRAAD VAN SPRINGS Tingsraad. KENNISGEWING VAN WYSIGINGSKĒ. SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL 1741) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarde MA: SPRINGSSE WYSIGINGSKEMA 1/466 FOR THE FINANCIAL YEAR 1988/89 ringsraad verskyn het of verteenwoordif was, met inbegrip van 'n beswaarmaker wat n ant Die Stadsraad van Springs gee Idermee ing Notice is hereby Oven in terms of section 37 of woord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 voorgele het, kan teen die beslissing van soda volge artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op (Ordinance 11 of 1977), that the supplementary nige mad ten opsigte waarvan by n beswaar Dope, 1986 (Ordonnanne Dorpsbejilanning en 15 van 1 86), kemus dat n ontwermlorpsbeplanvaluation roll for the financial year 1988/89 of all maker is, binne dertig dae vane( die datum van rateable property within the Municipality has die publikasie in die Frovinsiale Koerant van die ningskema bekend te staan as Sprmgsse Wysigingskema 1/466 deur horn goedgekeur is. been certified and signed by the Chairman of the kellaissawin in artikel 16(4)(a) genoem of, valuation board and has therefore become fixed wear die bepalings van arulcel 16(5) van toepas Hierdie skema bevat die volgende wysiging: and binding upon all persons concerned as con sing is, binne eenentwintig dae na die dag templated in section 37 of that Ordinance. waarop die reties daarin genoem, aan die soda "Die hersonering van Ed 1277, Springs van nige beswaarmaker gestuur is, appal aanteken "Spesiale Woon" tot "Spesiaar vir Strings en deur by die sekretaris van sodanige mad *II ken stoorkamers.". However, attention is directed to section 38 nisgewmg van appal op die wyse soos voorge read with section 17 of the said Ordinance, skryf en m ooreenstemming met die prosedure Die wysigingskema 18 ter insae gedurende gewhich provides as follows: soos voorgeskryf in to dien en sodanige sekreta wone kantoorure by die kantoor van die Stadris stuur onvenvyld 'n afskrif van sodanige ken sekretaris, Burgerseatrum, Suid hoofrifweg, nisgewing van appal aan die waardeerder en aan Springs (Kamer 204) en die kantoor van die Di "Right of appeal against decision of valuation die betrokke plaaslike bestuur. rekteur, Departement van Plaaslike Bestuur, board. Behuising en Werke, Administrasie: Volksraad, (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n beswaar Pretoria. maker is nie kan teen enige beslissing van 'n HADUPLESSIS 17.(1) An objector who has appeared or has waarderingsraad appal aanteken op die wyse in Stadsklerk. been represented before a valuation board, insubartikel (1) beoog en enige ander persoon wat Burgersentrum eluding an objector who has lodged or presented Me 'n beswaarmaker is nie, many wat regstreeks Sprinp a reply contemplated in section 15(4), may apdeur 'Li beslissing van 'n waarderingsraad geraak 20 September 1989 peal against the decision of such board in respect word, kan op derglike wyse teen sodanige beslis Kenrusgewing No 136/1989 of which he is an objector within thirty. days 20 sine anpal aanteken.". from the date of 0 the publication in the Provincial Gazette of the notice referred to in section 'n Vorm vir kennisgewing van appal kan van LOCAL AUTHORITY NOTICE (4)(a) or, where the provision of section 16(5) die sekretaris van die waarderingsraad verkry are applicable, within twentyone days after e word. a. day on which the reasons referred to therein, CITY COUNCIL OF SPRINGS were forwarded to such objector, by lodging CJ BOTHA with the secretary of such board a notice of ap Scicretaris: Waarderingsraad II AMENDMENT TO STANDARD FINANpeal in the manner and in accordance with the Munisipale Kantore CIAL BYLAWS procedure prescribed and such secretary shall Posbus20 forward forthwith a copy of such notice of ap Stilfontein peal to the valuer and to the local authority con 2550 Notice is hereby given in terms of the provicerned. 20 September 1989 sions of section 96of the Local Government Or Copies of this amendment are open to inspec tion at the office of the Council for a period of fourteen days from the date of publication hereof in the Provincial Gazette. (2) A local authority which is not an objector may appeal against any decision of a valuation board in the manner contemplated in subsection and any other person who is not an objector but who is directly affected by a decision of a valuation board may, in like manner, appeal against such decision. '. Kennisgewing No 38/1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE2834 ' CITY COUNCIL OF SPRINGS 20 dinance, 1939, that the Springs City Council intends to amend its Standard Financial Bylaws. The general purport of this amendment is to receive tenders also by way of facsimile. A notice of appeal form may be obtained from NOTICE OF AMENDMENT SCHEME: the secretary of the valuation board. SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/466 Any person who desires to record his objection tote said amendment shall do so in writing to the undermentioned within 14 days after the CJ BOTHA The City Council of Springs hereby gives no date of publication of this notice in the Provin Secretary: Valuation Board lice in terms of section 57(I))(a) of the Town cial Gazette. planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordi MuniCi pal Offices nance 15 of 1986), that a draft townplanning HADUPLESSIS PO Box 20 scheme to be known as Springs Amendment Town Clerk Stilfontein Scheme 1/466, has been approved byit. Civic Centre 2550 Springs 20 September 1989 This scheme contains the following amend September 1989 Notice No 38/1989 mein:7a Notice No 137/ _.

121 , stuur, PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER IIPLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING stuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), dat die PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 2835 Stadsraad van Thabazimbi van voomeme is om 2837 Winkels 1, 2 en 3 van Erf 366 aan Pieta Strydom Eiendomme, Ou Mutual en Naalchverkhoekie STADSRAAD VAN SPRINGS PLAASLIKE BESTUUR VAN WESTONA onderskeidelik te verhuur. RIA WYSIGING VAN STANDAARD Besonderhede van die voorgestelde verhu FINAN SIELE VERORDENINGE rings is gedurende gewone kantoorure ter insae AANVULLENDE WAARDERINGSLYS by die kantoor van die Stadsekretaris vir 'n tyd VIR DIE BOEKJAAR 1987/88 perk van veertien (14) dae vanaf datum van pu Daar word hierby ingevolge die bepalings van blikasie van hierdie kennisgewing in die artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Be Staatskoerant op 20September (Regulasie 12) 1939, bekendgemaak dat die Stadsraad van Springs voornemens is om sy Standaard finansiele Verordeninge, soos gewysig, verder te wysig. Kennis word hierby insevolge artikel 37 van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), gegee dat die aanvullende waarderingslys vir die boekjaar 1987/88 van alle belasbare men.don, wat by wyse van Administrateursken Die algemene strekking van die voorgenome wysiging is om tenders ook per faksimilee te ant Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen die verhunngs, moet sodanige beswaar skriftelik by die ondergetekende binne veertien (14) dae na die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Staatslcoerant indien. CF ERASMUS yang. Stadsklerk nisgewing 1899, gedateer Munisipak Kantore 23 Desember 1987, by Afskrifte van hierdie wysiging 18 ter insae by die Raad se regsgebied ingelyf is, deur die voorsitter van die waarderingsraad gesertifiseer en Ftietbokstraat 7 die kantoor van die Raad vir 'n tydperk van Thabazimbi veertien dae vanaf die datum van publikasie eteken is en gevolglik finaal en bindend geword hiervan in die Provinsiale Koerant. het op alle betrokke persone soos in artikel 37 van daardie Ordonnansie beoog: Enige persoon wat beswaar teen genoemde LOCAL AUTHORITY NOTICE2837 wysiging wens aan te teken meet dit skriftelik Die aandag word ester gevestig op artikel 17 binne 14 dae van die datum vanpublikasie van LOCAL AUTHORITY OF WESTONARIA of 38 van die gemelde Ordonnanne wat soos,'erdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant volg bepaal: die ondergetekende doen. SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL "Reg van appal teen beslissing van waarde H A DU PLESSIS FOR THE FINANCIAL YEAR 1987/88 ringsraad. Stadsklerk Burgersentrum (Regulation 12) 17.(1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarde Spnngs ringsraad verskyn het of verteenwoordig was, Notice is hereby given in terms of section 37 of met inbegrip van 'n beswaarmaker wat 1 11 ant 20 September 1989 the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 Kennisgewing No 137/1989 woord soos in artikel 15(4) becing ingedien of (Ordinance 11 of 1977), that the supplementary voorgele het kan teen die beslissmg van sodavaluation roll for the financial year 1987/88 of all nige raad ten opsigte waarvan by 'n beswaar 20 rateable property that has been incorporated in maker is, binne dertig dae vanaf die datum van the area of Jurisdiction of the Council by means die publikasie in die Provinsiale Koerant van die of Administrator's Notice 1899 dated 23 Decem LOCAL AUTHORITY NOTICE 2836 kenmsgewing in artikel 16(4) genoem of, waar bet 1987 has been certified and signed by the die bepalings van artikel 16(5) van toepassing is, chairman of the valuation board and has there binne eenentwintig dae na die deg waarop die TOWN COUNCIL OF THABAZIMBI fore become fixed and binding upon all persons redes daarin genoem, flan sodanige beswaarconcerned as contemplated in section 37 of that maker gestuur is, appal aanteken deur by die Ordinance. LEASE OF BUILDINGS sekretans van sodaruge read 'n kennisgewing van appal op. die wyse soos However attention is directed to section voorgeskryf en in 17 or ooreenstemmmg of the said Ordinance, which met provided die as procedure soos 38 voorge Noticefol is hereby given in terms of sectionskryf in te dien en sodanige sekretaris stuur on 79(18) of the Local Government Ordinance, lows: verwyld 'n afskrif van sodanige kennisgewing 1939 (Ordinance 17 of 1939), that the Town "Right of appeal against decision of valuation van appal aan die waardeerder en aan die be Council of Thabazimbi intends leasing Shops 1, b d. trokke plaaslike bestuur. 2 and 3 of Erf 366 to Pieta Strydom Eiendomme, Old Mutual and Naaldwerkhoelcie respectively. 17.(1) An objector who has appeared or has (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n beswaarbeen represented before a valuation board, in maker is nie, kan teen enige beslissing van 'n Particulars of the proposed leases are open for eluding an objector who has lodged or presented waarderingsraad appal aanteken op die wyse in inspection during normal office hours at the ofa replycontemplated in section 15(4) may apsubartikel the Town Secretary, (1) Municipal beoog Offices, en 7 enige ander persoon wat of peal al Street, against thedrision of such board in respect nie 'n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks Thabazimbi for a period of four I of which he is an objector within thirty days deur 'n beslissing van 'n waarderingsraad geraak ft (14) days from the date of publication of from the date of the publication in the Provincial word, kan op dergelike Wyse, teen sodanige bethis notice in the Government Gazette, viz 20 Gazette of the notice referred to in section slissing appal aanteken.' September (4)(a), or where the provisions of section. n Vorm vir kennisgewing van appal kan van Any person who is desirous to record his ob 16(5) are applicable, within twentyone days die selcretaris van die waarderingsraad verkry jection to the proposed leases, must lodge such after the day on which the reasons referred to word. objection in writing with the undersigned within therein, were forwarded to such objector, by fourteen (14) days from the date of publication lodging with the secretary of such board a notice D P VAN DEN BERG of this notice m the Government Gazette. of appeal in the manner and in accordance with Sekretaris: Waarderingsraad the procedure prescribed and such secretary CF ERASMUS shall forward forthwith a copy of such notice of Munisipale Kantore Town Clerk appeal to the valuer and to the local authority H/v Jan Blignautrylaan en Neptunusstraat Municipal Offices concerned. Westonaria 7 Rietbok Street Thabazimbi (2) A local authority which is not an objector 20 September may appeal against any decision of a valuation Kennisgewing No 45/ September 1989 board in the manner contemplated in subsection Notice No 26/1989 (1) and any other person who is not an objector 20 but who is directly affected by a decision of a valuation board may, in like manner, appeal' LOCAL AUTHORITY NOTICE 2838 against such decision." PLAASLIKE A notice of appeal form may be obtained from BESTUURSKENNISGEWING TRICHARDT TOWN COUNCIL the secretary of the valuation board DP VANDENBERG AMENDMENT OF BYLAWS: AMEND STADSRAAD VAN THABAZIMBI Secretary: Valuation Board MENT OF TARIFFS Municipal Offices VERHURING VAN GEBOUE CorJan Blignaut Drive and Neptunus Street Notice is hereby given in terms of section Westonaria 80B(3) of the Local Government Ordinance, that the Council has by Special Resolution Kennisgewing geskied hiermee ingevolge arti 20 September 1989 dated 28 August 1989, amended the charges in kel 79(18) van die Ordonnansie op Plaaslike Be Notice No 45/1989 respect of the following bylaws.

122 3416 PROVINSIALE KOERANT,20 SEPTEMBER 1989 (i) Refuse (Solid Waste) By laws. rifts in terms of section SOB of the Local Go renumbering of sub section 8(3) and 8(4) to reall vernment Ordinance, 1939, with effect from 1 8(2) and 8(3). (ii) Water Supply Bylaws. October 1989 to make provision for an increase of 6 % (six per cent) to be applicable to all J D B STEYN (iii) Drainage By laws. M. Town Clerk (iv) Tariff for hiring out of Machinery and Copies of the proposed tariffs will be open for Administrative Centre Equipment. inspection during normal office hours at the of PO Box 3 fice of the Town Secretary, Administrative Witbank The general puiport of the amendment is the Centre, Witbank, for a period of fourteen (14) 1035 amendment of tariffs. days from date of this notice. 20 September 1989 Copies of the amendment and resolutions will Notice No 96/1989 Any be open for inspection at the office of the Town person who desires to record his objec tion against the proposed tariffs must do so Clerk, Municipal Offices, Trichardt, during norwriting to the undersigned within fourteen (14) in mal office hours for a period of 14 days from the fyrom s publication ofthis notice. zette. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1 D B STEYN 2840 Town Clerk Any person who wishes to object to the Administrative Centre amendment must lodge his objection in writing p0 Box 3STADSRAAD VAN WITBANK with the. undersigned within 14 days from the..,[bank date of publication hereof in the Provincial Ga 1035 zette. WYSIGING VAN DIE VERORDENINGE B G VENTER 20 Se 1989 BETREFFENDE DIE BEHEER VAN TYDE Town Clerk Notice No 94/1989 LIKE ADVERTENSIES EN PAMFLETTE Municipal Offices Trichardt Die Stadsklerk van Witbank publiseer hierby 2300 ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op 20 September 1989 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hiema Notice No 24/ uiteengesit wat deur die Raad ingevolge a 96 van die voornoemde ordonnansie opgeste STADSRAAD VAN WITBANK Die verordeninge betreffende die beheer van tydelike advertensies en pamflette deur die PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING WYSIGING VAN ELEICTFISITEITSTA Raad by Administrateursken afiekondig 2838 RIEWE rusgewing 903 van 8 Oktober 1986, word hierby sops volg gewysig: DORPSRAAD VAN TRICHARDT KenniigesIded hiennee dat die Stadsraad van I. Deur subartikel 8(2) te skrap en sub arti Witbank van voorneme is om ingevolge artikel kel 8(3) en 8(4) te hemommer na 8(2) en 8(3). 80B van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, WYSIGING VAN VERORDENINGE: WYSI J D B STEYN GING VAN GEL 1939, die elektrisiteitstariewe met ingang van 1 Stadsklerk Oktober 1989 te wysig deur 'n verhoging van 6 % (ses persent) op alit verbruikers van toe Administratiewe Sentrum Hierby word ingevolge artikel 80B(3) van die passing te mask. Posbus 3 Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, kennis Witbank gegee dat die Raad by Spesiale Besluit van 29 Afskrifte van die voorgestelde tariewe sal ter 1035 Augustus 1989, die tanef van gelde gewysig het insae wees gedurende gewone kantoorure by die 20 September 1989 ten opsigte van die volgende verordeninge. kantoor van die Stadsekretaris, Administratiewe Kentusgewing No 96/1989 Sentrum, Witbank, vir 'n tydperk van veertien 20 (i) Verordeninge betreffende Vaste Afval. (14) dae vanaf datum van hierdie kennisgewing. (ii) Watervoorsieningsverordeninge. Enige persoon wat beswaar teen die voorge stelde tariewe wil aanteken, meet skriftelik so LOCAL AUTHORITY NOTICE 2841 (iii) Rioolverordeninge. danige beswaar binne veertien (14) dae vanaf datum van publikasie hiervan by die ondergete (iv) Verordeninge betreffende Uithuur van kende indien. WOLMARANSSTAD MUNICIPALITY Masjinerie en Toerusting. J D B STEYN Die algemene strekking van die wysiging van AMENDMENT TO CEMETERY BYLA Stadsklerk tariewe. Administratiewe Sentrum 'n Afskrif van die vrysiging en besluite 16 ter Posbus 3 Town of in terms The of Clsectionerk101 Wolmaransstad of the Local Govemment hereb, insae by die kantoor van die Stadsklerk, Munisi Witbank pale Kantore, Trichardt, gedurende normale 1035 Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), pub r lishes the bylaws set forth hereinafter which kantoorure vir 'n tydperk van 14 dae na publika 20 SePlembe1989 sie hiervan in die Provinsiale Koerant. Kermisgewing No 94/1989 have been compiled by the Council in terms of 20 section 96 of the abovementioned Ordinance. Enige persoon wat beswaar teen genoemde The Cemetery Bylaws of the Wolmaransstad wysiging wens aan te teken moet dit skriftelik Municipality, published under Administrator's binne 14 dae van die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant LOCAL AUTHORITY NOTICE 2840 Notice 345, dated 26 October 1917, as amended are hereby further amended by the substitution by die ondergetekende doer. the first Schedule of the following: B G VENTER TOWN COUNCIL OFWITBANKfor Stadsklerk "FIRST SCHEDULE Munisipale Kantore AMENDMENT OF THE BYLAWS FOR TARIFF OF CHARGES Trichardt THE CONTROL OF TEMPORARY AD 2300 VERTISEMENTS AND PAMPHLETS Persons Persons Resident Resident 20 September 1989 Kenmsgewing No 24/ within the outside the The Town Clerk of Witbank hereby in terms of section 101 of the Local Government Ordi Municipality Municipality time of at time of LOCAL AUTHORITY NOTICE 2839 nance, 1939, publishes the bylaws set forth death death hereinafter drafted by the Council in terms of sections 96 of the aforesaid ordinance. R. R TOWN COUNCIL OF WITBANK The bylaws for the control of temporary ad 1. European Cemetery: AMENDMENT TO ELECTRICITY TA vertisemeats and pamphlets, adopted by the RIFFS Council under Administrator's Notice 1903, (1) For an interment (including digging and dated 8 October 1986, are hereby amended as filling up of grave): follows: Notice is hereby given that the Town Council (a) Per adult or child 1 of Witbank intends to amend the electricity ta 1. By the deletion of subsection 8(2) and the of 12 years and older 80,00 227,00 i i

123 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER Ill H child under (b) Per kind onder 3) Bulky garden and other bulky refuse?32)yepaerrs 57,00 142,00 12 jaar 57,00 142,00 a i) Loaded by hand per m3 or part thereof (2) Reservation of (2) Bespreking van R10,00 not more than one the meer me as een grave (excluding graf (insluitende ii) Minimum charge per removal R20,00 digging and filling grawe en opvulling) b) Removal of car wrecks per wreck or part up) and which shad en wat elke 5 jaar thereof 820,00 be renewed every 5 hemuwe moet word years against pay teen betaling van die 4) Removal of refuse from bulk containers: ment of the reserva besprekingsgelde 10,00 20,00 lion charge 10,00 20,00 (Where necessary or required by the Health (3) Wanneer begraf Department). Per container of 1,75 m3, irre (3) When burials take place on Saturdays, nisse plaasvind op spective of the quantity of refuse contained Sundays and Public Holidays, the charges pay Saterdae, Sondae en therein on removal: able in terms of subitem (1) shall be increased by Openbare vakansie 50 percent. (Jae, word die gelde a) For removal once weekly, per month or betaalbaar ingevolge part thereof 825,00 2. Asiatic Cemetery: subitem (1) met 50 percent vermeerder b) For removal twice weekly, per month or (1) For an interment part thereof 850,00 (excluding digging 2. Asiatiese Beand filling up), per graafplaas: c) For removal thrice weekly, per month or adult or child 23,00 57,00 part thereof R75,00 (1) Vir 'n begrawing (2) Reservation of (insluitende grawe d) Maximum removals thrice weekly. not more than one en opvulling), per (excluding volwassene of kind 23,00 57,00 4 Removal of dead animals Fr digging and filling up) and which shall (2) Bespreking van 1) Horses, mules, cattle, donkeys or other ani be renewed every 5 pie meer the as een mals belonging to the equine or bovine race, ex years against pay graf (uitsluitende cept as provided for in subitem (2), each R15,00 ment of the reserva grawe en opvulling), 2) Calves, foals, sheep, goats and pigs each tion charge 10,00 20,00 en wat elke 5 jaar R7,50 hernuwe moet word The provisions in this notice contained shall teen beating van die 3) Cats, dogs, rabbits and fowls, each R3,00 be deemed to have come into operation on 1 besprekingsgeld 10,00 20,00 July 1989.". 4) For the purpose of subitem (2), calves and C A LIEBENBERG Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat foals mean animals not older than 12 months. Town Clerk word geag op 1 Julie 1989 in wericing te getree het. J C PIETERSE Municipal Offices Town Clerk PO Box 17 C A LIEBENBERG Wolmaransstad Stadsklerk Municipal Offices 2630 Munisipale Kantore PO Box September 1989 Posus 17 Zeerust Notice No 14/1989 Wolmaransstad September September 1989 Notice No 27/1989 Kenrusgewing No 14/ PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 2841 LOCAL AUTHORITY NOTICE2842 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING MUNISIPALITEIT WOLMARANSSTAD 2842 TOWN COUNCIL OF ZEERUST WYSIGING VAN DIE BEGRAAFPLAAS STADSRAAD VAN ZEERUST VERORDENINGE DETERMINATION OF CHARGES FOR THE RENDERING OF CLEANSING SER VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE LE Die Stadsklerk van Wolmaransstad publiseer VICES WERING VAN REINIGINGSDIENSTE hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 cordonnansie 17 In terms of the provisions of section 80B(8) of Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van van 1939), die verordeninge Items uiteengesit the Local Government Ordinance, 1939, it is die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, wat deur die Raad ingevolge artikel 96 van die hereby notified that the Town Council of Zee word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad voomoemde Ordonnansie opgestel is. rust has by Special Resolution amended the ta van Zeerust by Spesiale Besluit geneem op 26 riff of charges for the Die Begraafplaasbijwetten van die Munisipa rendering of cleansing Junie 1989 sy tarief vir die lewering van reiliteit Wolmaransstad, afgekondig by Admuu services, published under Municipal Notice No nigingsdienste, afgekondig by Munisipale Kenstrateurskennisgewing 345 van 26 Oktober 1917, 18/1985 dated 2 October 1985, as amended, with nisgewing No 18,1985, gedateer 2 Oktober 1985, soos gewysig, word verder gewysig deur die eareffect from 1 July 1989, as follows: sops gewysig, met ingang 1 Julie 1989 verder soos ste Bylae deur die volgende te vervang: volg gewysig het: (i) By the substitution for items 3 and 4 of the "EERSTE BYLAE following: (i) Deur items 3 en 4 deur die volgende te ver yang: TARIEF VAN GELDE "3 Refuse " 3 Afval Personae Persone 1) Removal of domestic Refusal: woonagtig woonagtig 1) Verwydering van huishoudelike afval: a) For service once per per month or binne buite die Munisipali Munism.ali part thereof 85,00 a) Vir diens een keer per week, per gedeelte maand daarvan of teit ten tyde teit ten tyde b) For service twice weekly, per month or part van dood van dood thereof R9,I0 R5,00 R R 2) Removal ofbusiness refuse: b) Vir diens twee keer per week, per maand ofgedeelte daarvan 89,10 1. Blanke Begraafplaas: a) For service once per week, per container per month orpart thereof 125,00 2) Verwydering van besigheidsafval: (1) Vir 'n begrawing (insluitende die grawe en opvul van die graf): b) For service twice weekly, per container per a) Vir diens een keer per week, per houer per month or part thereof R7,80 maand of gedeelte daarvan R5,00 (a Per volwassene of) kind van 12 jaar c) For service thrice weekly, per container per b) Vir diens twee keer per week, per houer en ouer 80,00 227,00: month orpart thereof R11,40 per maand ofgedeelte daarvan R7,80

124 3418 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 c) Vir diens, drie keer per week, per houer consumed or not, a basic charge calculated on PLAASLIKE BESTUURSKENNIGEWING a per maand of gedeelte daarvan R11,40 the area thereof, as set out hereunder, shall be 2843 payable per month or part thereof by the regis 3) Lywige min en ander lywige afval: tered owner or occupier: STADSRAAD VAN ZEERUST a i) Handgelaai, per m3 of gedeelte daarvan a) Residential and Hospital Premises 1210,00 D Up to and including m2 R12,35 VASS"fELLING VAN GELDE VIR DIE LE ii) Minimum heffing per verwydering R20,00 WERING VAN WATER ii) In excess of m2 up to and including b) Verwydering van motorwrakke, per wrak m2 R14,60 of gedeelte daarvan 820,00 Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van iii) In excess of m2 die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, 4) Verwydering van wills in grootmaat word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad houers: aa)for the first ha orpanthereof R15,70 van Zeerust by Spesiale Besluit geneem op 26 Junie 1989 soon die selde in die onderstaande (Wear nodig of deur die Gesondheidsafdeling bb)thereafterperba orpart thereof R7,85 Bylae uiteengesit, vasgestel het met ingang 1 Juvoorgeskrvfl. Per honer van 1,75 m3, ongeag die lie hoeveelheid mills wat dit by verwydering bevat: cc)maximum charge R342,85 J C PIETERSE a) Vic verwydering een keer per week, per b) Business premises and premises belonging Stadsklerk maand ofgedeelte daarvan R25,00 to Government Departments Munisipale Kantore to) Vir verwydering twee keer per week, per DFor the first ha or part thereof 8I5,70 Posbus 92 maand of gedeelte daarvan ' 1250,00, ii) Zeerust Thereafterper ha orpart thereof 127, c) Vir verwydering drie keer per week, per maand ofgedeelte daarvan 1275,00 iii) Maximum charge R342,85 20 September 1989 Kennogewing No 28/1989 d) Maksimum verwydering drie keer per (2) a) In cases where improvements on any week. piece of land are in separate occupation in detached buildings, the basic charge in terms of subitem (1) shall apply to each portion of such 1) Perde, muds, beeste, donkies of ander piece of land in separate occupation, without TARIEF VAN GELDE diere wat tot die perderas of beesras behoort, prejudice to any provisions of the Council's uitgenome soos in subitem (2) bepaal R15,00 town planning scheme. 1. Basiese Heffings 2) Kalwers, vullens, skape, bokke en varke, b) For the purpose of paragraph (a) the area elk R7,50 of any portion of a piece of land in separate oc (1) Wear enige erf, standplaas, perseel of an cupation shall be determined by dividing the der terrein of enige onderverdeling daarvan, 3) Kane, honde, konyne en hoenders, elk area of such piece of land by the number of de met of sonder verbeterings, by die hoofwaterpyp R3 T. " lathed buildings in separate occupation thereon, aangesluit is, of na die moiling van die Read 4) Vir die toepassing van subitem (2) beteken and the quotient thus obtained shall be deemed daarby aangesluit kan word, of water verbruik kalwers en vullens diere wat nie ouer as 12 to be the area of each portion of such piece of. word al dan nie, is 'n basiese hefting bereken maande is nie. land in separate occupation: Provided that the volgens die oppervlakte daarvan coos hieronder occupation of outbuildings by bona fide domes.uiteengesit, deur die geregistreerde eienaar of I C PIETERSE tic servants shall not be deemed as separate oc okkupant betaalbaar per maand of gedeelte Stadsklerk cupation. daarvan: Munisipale Kantore Posbus Charges for the Supply of Water, per a) Woon en Hospitaalpersele Zeerust month or part thereof 2865 i) Tot en met rr? R12,35 20 September 1989 ECemusgewing No 27/1989 (1) For the supply of water to all consumers. ii) Groter as m2 tot en met in' excepting as provided in subitems (2) and (3). R14,60 20 per kf orpart thereof R0,52 iii) Groter as m2: (2) For the supply of water to the Local Body, LOCAL AUTHORITY NOTICE 2843 Ikageleng: At the actual cost of water delivered aa) Vir die eerste ha of gedeelte daarvan R15,70 at the main meter at Ikageleng, based on the int TOWN COUNCIL OF ZEERUST mediate preceding financial years' distribution rna per ha ofgedeelte daarvan costs. R7,8111 bb)daa cc)maksimum hefting R342,85 W DETERMINATION OF CHARGES FOR (3) Municipal Services: THE SUPPLY OF WATER b) Besigheidspersele en persele wat aan 4 A charge equal to the cost price of the water, Staatsdepartemente behoort: as determined from time to time. In terms of the provisions of section 8011(8) of i) Vir die eerste ha of gedeelte daarvan the Local Government Ordinance, 1939, it is ' RI5,70 hereby notified that the Town Council of Zee 3. Connections and Reconnections to Supply rust has by Special Resolution determined the ii)daama per ha of gedeeltedaarvan R7,85 charges for the supply of water as set out in the (1) For the connection of the supply to a new Schedule below with effect from I July consumer: Cost of material and labour eaten iii) Maksimum heffing R342,85 lated on the assumption that the connection is 1 C PIETERSE made from the centre of the street, plus a sur (2) a) In gevalle waar verbeterings op enige Municipal Offices PO Box 92 Zeerust September 1989 Notice No 28/1989 Town Clerk ' charge of 10 % on such amount. stuk grond afsonderlik geokkupeer word m (2) For the reconnection of the supply losstaande geboue, is die basiese heffing ingevolge subitem (1) van toepassing op elke arson derlike geokkupeerde gedeelte van sodanige a) Where it has been disconnected at the re stuk grond, sonder benadering van enige bepa quest ofthe consumer 85,00 lings van die Raad se dorpsaanlegskema. b) Where it has been disconnected on account b) Vir die toepassing vanragraaf (a) word SCHEDULE of nonpayment or a breachof these bylaws die oppervlakte van enige afsonderlik geokku peerde gedeelte van 'n stuk grond bepaal deur die oppervlakte van sodanige stuk grond te ver TARIFF OF CHARGES 4. Charges in Respect of Meters deel deur die aantal losstaande en afsonderlik geokkupeerde geboue daarop en die kwosient 1. Basic Charge (1) for a specialnieterreading. R5,00 aldus verkry. word geag die oppervlakte te wees van elke afsonderlik geokkupeerde gedeelte van 1) Where any erf, stand, lot or other area or (2) For the testing of a meter supplied by the sodanige stuk grond: Met dien verstande dat die any subdivision thereof, with or without im Council in cases where it is found that the meter okkupasie van buitegeboue deur bbna fide huis provements is, or in the opinion of the Council doies not show an error of more than 5 % either bediendes nie beskou word as afsonderlike okcan be connected to the main, whether water is way R10,00 kupasie Me. el

125 LIII I PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER Vorderings vir die Lewering van Water, per 2. Charges for single graves in respect of non afhanklikes, van vaste eiendom binne die Muth maand of gedeelte daarvan residents of the Municipality who do not own sipaliteit. immovable property within the Municipality. (1) Vir die lewering van water aan alle ver Reservering Oop en toe bruikers uitgesonderd soos in subitem (2) en (3) Reservation Opening & van graf maak bepaal; per Ice ofgedeelte daarvan R0,52 ofgrave dosing of persele van graf (2) Vir die lewering van water aan die Plaas plot grave like Owerheidsliggaam, Ikageleng: (1) Whites: (1) Blankes: Teen die werklike koste gelewer by die hoof (a) Adult R100, ,00 (a) Volwassene 850,00 R75,00 meter van Ikageleng, gebaseer op die onmiddel like voorafgaande jaar se verspreiclingskoste. (b) Child R150,00 (b) Kind R50,00 (3) Munisipale Dienste: (2) Coloured: (2) Kleurlinge: 'n Hefting gelykstaande met die kosprys van (a) Adult R100,00 R300,00 (a) Volwassene 850,00 R75,00 die water, soos van tyd tot tyd bepaal. (b) Child 8150,00 (b) Kind R50,00 3. Aansluitings en Heraansluitings van Toe voer (3) Asians: (3) Asiers: (1) Vir die aansluiting van die toevoer aan 'n (a) Adult R100, ,00 (a) Volwassene R50,00 R75,00 nuwe verbruiker; koste van materiaal en arheid, (b) Child R150,00 (b) Kind R50,00 bereken op die veronderstelling dat die aanslui ting die middel van die straat gemaak word, plus 3. Plot with more than one grave: 'n toeslag van 10 % op sodanige bedrag. 2. Gelde vir enkelgrafte ten opsigte van nie in Where a plot containing more than one grave woners van die Munisipaliteit wat the vaste eien (2) Vir die heraansluiting van die toevoer: is required, the charges payable shall be a mul dom binne die Munisipaliteit besit the fiple of the applicable charges for single graves a) Waar dit op versoek van die verbruiker at es(uit is 8500 in terms of items 1 and 2. Reservering Oop en toe 4. Variations required in standard graves: maak b) Waar dit weens wanbetaling of oortredingvan graf van graf an hierdie verordeninge afgesluit is R20,00 If a variation in a standard grave is required, persele R50,00 per grave shall be payable for each of: 4. Vorderings Ten Opsigte Van Meters (1) Blankes: (a) deepening of grave; (1) Vir 'n spesiale meteraflesing R5,00 (a) Volwassene R100,00 R300,00 (b) enlarging ofgrave; (2) Vir die toets van 'n meter wat deur die (b) Kind R150,00 Read verskaf is, in gevalle waar bevind word dat (c) preparing grave for brick lining. die meter nie meer as 5 % te veel of te min aan (2) Kleurlinge: wys nie R10,00 5. Additional charge in terms of section 56: (a) Volwassene R100, ,00 20 (a) For burials on Saturdays, Sundays and public holidays, per person: R100,00 (b) Kind R150,00 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2845 (b) For burials before or after the hours 09h00 (3) Asiers: TOWN COUNCIL OF ZEERUST and 16h00 on weekdays: R50,00 (a) Volwassene R100,00 R300,00 DETERMINATION OF CEMETERY 6. Approval of plans: (b) Kind R150,00 CHARGES An amount equal to 61/4% of the cost of sup In terms of the provisions of section 80B(8) of plying and erecting any memorial or monumen 3. Persele met meer as een graf: the Local Government tal work, as Ordinance, submitted in terms of 1939, it is.. section 77.. subject to a minimum R50,00 shall be payable. 77, Waar 'n perseel met meer as een graf benodig hereby notified that the Town Council of Zeeword, is die gelde betaalbaar 'n veelvoud van die rust has by Special Resolution determined the 7. Payment of charges: toepaslike gelde vir enkelgrafte ingevolge items charges as set out in the undermentioned ached 1 en 2. ule with effect from 1 July, The charges in terms of this Tariff of Charges shall be payable in advance. J C PIETERSE 4. Wysiging van stmidaard grafte verlang: Town Clerk t) aloffices Box92 Indien 'n wysiging van 'n standaardgraf ver Zeerust PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING lang Word, is R50,00 per graf betaalbaar vir elke 2845 van; September 1989 Notice No 30/1989 STADSRAAD VAN ZEERUST (a) diaper maak van graf; SCHEDULE VASSTELLING VAN BEGRAAFPLAASTA RIEWE (b) groter maak van graf; TARIFF OF CHARGES Ingevolge die bepalings van artikel 806(8) van (c) voorbereiding van graf vir steenvoering; 1. Charges for single graves in respect of real die Ordonnansie op Plaaslike Betuur, 1939, 5. Bykomende vordering ingevolge artikel 56: dents of the Municipality or owners of immovby Spcsiale Besluit genera op 26 word Inerby bekend gemaak dat die Stadsraad able property, and their dependants, within the Jvuannie 1989 die gelde soos in die onderstaande (a) Vir Municipality. teraardebestellings op Saterdae, Son Bylae uiteengesit, vasgestel het met ingang 1 Judoe en openbare vakancedae, per persoon: Reservation Opening & lie ,00. of grave closing of plot grave J C PIETERSE (b) Vir teraardebestellings Oar of na die ure Stadsklerk 09h00 tot 16h00 op weeksdae: R50,00. bali White:ult Child (2) Coloureds: R50,00 Munisipale Kantore Posbus 92 R75,00 850,00 6. Goedkeuring van planner Zeerust 2865 'n Bedrag gelyk aan 6I/4% van die koste van 20 September 1989 die verskaffing en oprigting van enige gedenkteken of monument, voorgele ingevolge artikel 77, R75,00 Kennisgewing No 30/1989 onderworpe aan 'n minimum van R50,00 is be R50,00 taalbaar. BYLAE (a) Adult R50,00 Child (3) (b)7. Asians: TARIFF VAN GELDE Betaling van gelde: (a) Adult R50,00 R75,00 I 1. Gelde vir eckelgrafte ten opsigte van inwo Me gelde ingevolge hierdie Tarief van Gelde (b) Child R50,00 ners van die Munisipaliteit of erenaars en hulle is vooruitbetaalbaar. 20

126 [ I 3420 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE Lease of equipment: The following opgemete erf, met of sander verbeterings daar I charges plus diesel fuel: op: R2,00 TOWN COUNCIL OF ZEERUST ompactmg roller (large) per hour:1150, Vir skriftelike verskaffing van inligting in DETERMINATION OF FEES FOR SUN (2) Vibrating roller, per hour: R25,00. gevolge item 3; per standaard vorm, brief, folio DRY SERVICES RENDERED BY THE of andersins, bevattende 'n maksimum van vier COUNCIL (3) Compressor, per hour: R30,00. van enige een of meer van die subitems van item 3: R3,00. (4) Road Grader, per hour: R60,00. Notice ' is hereby given in terms of section 80B(8) of the Local Government Ordinance, (5) Excavator, per hour: R60, Die insae van enige akte, dokument of di 1939, that the Town Council of Zeerust has by agam of enige desbetreffende besonderhede: Special Resolution, determined the charges set (6) Frond end loader, per hour: R60,00. R3,00. forth in the Schedule hereto with effect from 1 July, (7) Tractor mounted grass cutter, per hour: Skriftelike inligting (anders as die waarna in R40,00. I C PIETERSE Town Clerk (8) For loading of vehicles where the Council is working with the frond end loader, per load: R20,00. Municipal Offices PO Box 92 Zeerust Services rendered by the Council in the 20 September 1989 Municipal Area. Notice No 31/1989 inteewmesnls.2 die. 3g,e4id.e7,9,10 ingevolgeen iltlemvesrw5 yens w8 ovrodo)rgb ee: skryf per folio van 150 woorde of gedeelte daarvan: R3,60. (9) Ladders, per day or part thereof: R20,00. 7: Eksemplare van die kieserslys van enige wyk, elk: R15, Enige voortdurende soak na inligting; per (1) Concrete entrance;, cost plus 10 % Aduur of gedeelte daarvan: R15,00. SCHEDULE ministration Fees. 9. Enige stel verordeninge of regulasies of wy ' TARIFF OF CHARGES (2) Removing of trees; cost plus 10 % Admin. sigings daarvan,.ingevolge artikel 103 van die ' istration Fees. Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, per 1. Any certificate in terms of the Local Gov 100 woorde of gedeelte daarvan (met 'n maksiernment Ordinance, or under any other (3) Cutting of grass on stands, per hour or part mum van R25,00 per stel): R0,20. Ordinance, applicable to the Council, for which thereof: R30,00. no charge is prescribed by the relevant Ordi 10.1 Vir die reproduksie van plume op sepia, nance: 83,00. (4) For the fumigating of bats, rats, bees, etc; cost plus 10 % Administration Fees. papier of durester, 'n bedrag.gelykstaande met die gemiddelde koste van die Read van mathe annual statement or extract of the accounts (5) Tarring: Cost plus 10 % Administration teriaal, toerusting en arbeid wat, vol ens die be 2. Copies of or extracts from the minutes or of the Council and copies of Foos rekening van die Hoof: Tegniese Dienste nodig ditor, per folio of 150 words the report part othert tereof: au is om sodanige afdrukke te maak plus 'n toeslag van 20 %. R3, For the verbal furnishing of information 10.2 Fotostatiese afdrukke: R1,00. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING (1) of any name, either of a person or a Skriftelike of telefoniese kennisgewings property: 82,00 van kragonderbrekings of afsluitings van krag (2) of any address: R2,00 STADSRAAD VAN ZEERUST toevoer weens wanbetaling (op versoek) per kennisgewing: R5,00. (3) of the number of any erf: 82,00. VASSTELLING VAN GELDE VIR DIVER 12. Plaveistene, per stuk: 113,00. (4) of any valuation of every seperate sur SE DIENSTE DEUR DIE RAAD GELEWER veyed erf, with or without improvements there 13. Randstene, per stuk: 85,00. on: 82,00. In_gevolge artikel 8013(8) van die Ordonnansie 4. For written furnishing of information in op Plaaslike Bestuur, 1939, word hiermee be 14. Huurgelde van toerusting onderstaande terms of item 3; by standard form, letter, folio or kendgemaak dat die Stadsraad van Zeerust by tarief plus diesel: otherwise, containing a maximum of four of any Spesiale Besluit, die tariewe soos in die onderone or more of the subitems of item 3: R3,00. staande Bylae uiteengesit, met ingang 1 Julie (1) Groot roller, per uur: 1450, vasgestel het. 5. The inspection of any deed, document or diagram or any details relating thereto: 83,00. J C PIETERSE (2) Klein vibreerroller, per uur: 1425,00. Stadsklerk (3) Kompressor, per uur: R30, Written information (other than that refer Munisipale Kantore red to in items 1,2, 3, 4, 7, 9, 10 and 11) in addit Posbus 92 (4) Padskraper, per uur: R60,00. ion to the fees prescribed in terms of items 5 and Zeerust 8, per folio of 150 words or part thereof: R3, (5) Slootgrawer, per uur: R60, September Copies of the voter's roll of any ward, each: (6) Laai oaf, per uur: R60,00. Kernusgewing No 31/ ,00. BYLAE (7) Trekkergemonteerde grassnyer, per uur: Ii 8. Any continuous search for information, per 840, hour or part thereof: R15,00. TARIEF VAN GELDE (8) Laai van vragraotors wear die Raad besig i 9. Any set of bylaws or regulations or amend 1. Enige sertifikaat ingevolge die Ordonnan is om met die lamgraaf te werk, per vrag: 11 ments thereto, in terms of section 103 of the the op Plaaslike Bestuur, 1939, of enige ander R20,00. i Local Government Ordinance, 1939, per 100 Ordonnansie wat op die Raad van toespassing is (9) here per dog of gedeelte daarvan: 1420,00. i words or part thereof (with a maximum of en waarvoor geen gelde deur sodanige Ordon R25,00 per set): R0,20. nansie voorgeslcryf word nie: R3, Werk deur die Raad verrig: Binne Munisi II 10.1 For the reproduction of plans on cepia, 2. Afskrifte van of uittreksels nit enige notuk pale gebied. paper or durester; an amount equal to the aver of jaarlikse stoat of uittreksels uit die rekenings (1) Betoningange; koste plus 10 % admini age cost to the Council of material, equipment van die Raad en kopiee van die verslag van die strasiekoste. and labour which, in the estimation of the Chief: ouditeur, per folio van 150 woorde of gedeelte Technical Services, will be necessary for making daarvan:113,00. (2) Uithaal van borne; koste plus 10 % admisuch prints, plus a surcharge of 20%. nistrasiekoste. 3. Vir die mondeinge verskaffing van inlig 10.2 Photostatic copies, each: R1,00. ting (3) Skoonmaak van erwe, per uur of gedeelte daarvan: R30, Written or telephonic notices regarding (1) van enige naam, hetsy van 'n persoon of the interruption or the disconnection of electrici eieudom: R2,00 (4) Vir die bespuiting van vlermuise, rotte, ty supply in default of payment (on request) per bye, ens. koste plus 10 % administrasiekoste. notice: R5,00. (2) van enige adres: R2,00 (5) Teer: Koste plus 10 %. II 12. Paving, per block: R3,00. (3) van enige erfnommer: 142, Kerbing, per stone: R5,130. (4) van enige waardasie van elke afsonderlike 20.

127 PROVINCIAL GAZE rib, 20 SEPTEMBER LOCAL AUTHORITY NOTICE Hallseisoenkaartjies (ingevolge artikel 3(5)(a) van die Biblioteelcver ordeninge) R5,00 (a) Volwassenes RI5,00 TOWN COUNCIL OF ZEERUST (b) Kind onder 2. Ledegeld vir nuwe lede wat buite die regs 18jaar R3P pebied van Zeerust woonagtig is (ingevolge ani DETERMINATION OF CHARGES PAY (c) Vin die toepassing van Herdic subartlicel Eel 3(2) van die Biblioteekverordeninge) R20,00 ABLE IN TERMS OF SWIMMING BATH beteken "hallseisoen"n tydperk vanaf 1 Sep (een BY LAWS tember tot 15 Desember of mud 16 Desember malig) tot 31 Maart. 3. Boetegelde vir agterstallige boeke (loge In terms of the provisions of section 80B(8) of 4. Maandkaartjies volge artikel 6 van die Biblioteekverordenmge the Local Government Ordinance, 1939, it is per week of gedeelte daarvan) R0,30 hereby notified that the Town Council of Zee (a)volwassenes R10,00 per bock rust has by Special Resolution determined the charges for entrance and use of the swimming (b) Kind onder 18jaar 82,00 I C PIETERSE bath with effect from 1 July 1989, as follows. Stadsklerk 5. Duplikaatkaartlies: Helfte van oorspronk Munisipale Kantore 1. Season tickets like bedrag Posbus 92 Zeerust (a) Adults 1230,00 6. Enkel toegangslcaartjies 2865 (b) Child under 18 years R6,00 fa) Volwassenes R1,00 20 September 1989 ICenmsgewing No 33/ Club members Season tickets (b) Kind onder 18jaar R0,20 (a) Adults 820,00 (c) Kleuteronder5 jaar 1(0,10 LOCAL AUTHORITY NOTICE 2849 (b) Child under 18 years R4,00 J C PIETERSE Stadsklerk LOCAL GOVERNMENT AFFAIRS COUN 3. Halfseason tickets Munisipale Kantore CIL Posb Adults R15,00 zoorousm92 LOCAL AREA COMMITTEE OF MAR I Child under 18 years R3, LOTH PARK 20 September ,, For the purpose of this subsection "half Keiunsgewing No 32/ season" means a period from ADOPTION OF CARAVAN PARKS AND 1 September to 15 December or from 16 December to 31 March. HOLIDAY RESORTS' BY LAWS AND THE LOCAL AUTHORITY NOTICE 2848 REVOCATION OF THE CARAVAN BY 4. Monthly tickets LAWS S1/4/1/21 TOWN COUNCIL OF ZEERUST (a) Adults 1110,00 Notice is hereby given in terms of section 96 of (b)childunder 18 years 82,00 DETERMINATION OF CHARGES LI the Local Government Ordinance, 1939 (Ordi BRARY nance 17 of 1939), that it is the Council's viten 5. Duplicate tickets: Half of the original don to adopt the Caravan Parks and Holiday amount paid. Resorts' Bylaws which are made and to revoke Notice is hereby given in terms of section the existing Caravan Park By laws. 6. Single admission tickets 80B(8) of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council of Zeerust has by The general purport of the adoption and revo (a) Adult R1,00 Special Resolution taken on 26 June 1989, deter cation are to make the Caravan Parks and Public (b)childunder mined the charges set forth hereinafter with ef Resorts' Bylaws on Parked 4570, Marloth Park 18 years R0,20 rem from 1 July applicable. (c) Toddler under5 years 110,10 I. Charges for duplicate certificate of mem Copies of this adoption and revocation are I C PIETERSE bership (in terms of section 3(5)(a) of the Li open for inspection during office hours in Room Town Clerk brarybylaws) R5,00 A407, in the Council's Head Office in the H B Municipal Offices Phillips Building 320 Rosman Street, Pretoria PO Box Membership fee for new members residing for a period of (14) fourteen days from the date Zeerust outside the area of jurisdiction of the Town of this publication. Council 2865 of Zeerust (in terms of section 3(2) of 20 September 1989 thelibrarybylaws) 820,00 Any person who desires to record his objet No 32/1989 (Single dlion to such adoption and revocation shall do so payment) in writing to the undersigned within (14) fourteen days after the date of publication of this no 3. Fine on overdue books (in terms of section lice in the Provincial Gazette. 6 of the Library Bylaws) R0,30 book C I IOUBERT PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING peracting Chief Executive Officer 2847 I C PIETERSE PO Box 1341 Town Clerk Pretoria STADSRAAD VAN ZEERUST Municipal Offices 0001 PO Box September 1989 Zeerust VASSTELLING VAN GELDE Notice No 115/1989 BETAAL 2865 HAAR INGEVOLGE SWEMBADVEROR 20September 1989 DENINGE Notice No 33/1989 Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van PLAASLIKE BESTUURSICENNISGEWANG PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekendgemaak dat die Stadsraad van Zeerust by Spesiale Besluit die tarief van gelde vir die toegang en gebruik van die RAAD OP PLAASLIKE BESTUURSAAN swem STADSRAAD VAN 7.RP.RUST bad met ingang GELEENTHEDE 1 Julie 1989 soos volg vasgestel het. VASSTELLING VAN GELDE BIBLIO PLAASLIK GEBIEDSKOMITEE VAN 1. Seisoenkaartjies TEEK MARLOTH PARK (a) Volwassenes 830,00 infrige dic arthel 823(8)vall (b) Kind onder 18 jaar R6,00 die rdonnansie bepalinis van AANNAME VAN WOONWAPARKE EN op P aashice Bestuur, 1939, word hierby bekendgemaak dat die Stadsraad VAKANSIEOORDE VERORDENINGE EN 2. Klublede Seisoenkaartjies DIE HERROEPING VAN DIE WOONWAvan Zeerust by Spesiale Besluit geneem op 26 PARKVERORDENINGE S1/4/1/21.Junie 1989, die gelde hierna uitecngesit met in (a) Volwassenes R20,00 gang 1 Julie 1989 vasgestel het. (b) Kind onder 18 jaar Kennis geskied hiermee dat die Raad kragtens R4,00 1. Gelde vir duplikaat bewys van lidmaatskap artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Be lo.

128 I the I 3422 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 stuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), van stuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939) van voorvoomeme is om die Woonwaparke en Vakansie (Ordonnansie 11 van neme is om die 1977) Finansiele die volgende Verordeninge te algeoorde Verordeninge wat opgestel is, aan te mene eiendomsbelasting ten opsigte van die bo wysig. neem en die bestaande Woonwaparkverordeeiendom in die Waarderingslys opgeteken: genoemde boekjaar gehef word of belasbare ninge te herroep. Die algemene strekking van die wysiging is om voormening in Verordening 15 te maak dat Die algemene strekking van die aanname en die bedrag vir die aankoop van goedere en die Op die terreinwaarde van enige grond of reg herroeping is om the Woonwaparke en Vakan in grond: 8c in die Rand. uitvoering van werke waarvoor die Read the sieoorde Verordeninge op Parkerf 4570, Mar tenders hoef aan te via the, outomaties sal verloth Park van toepassing te maak. Die bedrag verskuldig vir eiendomsbelasting hoog wanneer die bedrag waarvoor tenders aan soos in artikel 27 van genoemde Ordonnansie Afskrifte gevra moet word, verhoog word. van hierdie aanname en herroeping beoog is in tien maandelikse paaiemente betaalle gedurenne kantoorure in Kamer A407, by die baar, voor of op die sewende dag van die mean Afslcrifte van hierdie wysiging le gedurende Read se Hoofkantoor, H B Phillipsgebou, de Augustus 1989 tot Mei os kantoorure in Kamer A407, by die Raad se manstraat 320, Pretoria, ter insae vir 'n tydperk Hoofkantoor, H B Phillimebou, Bosmanstraat Rente teen vyftien persent (15%) per jaar is van (14) veertien dae vanaf die datum van hier 320; Pretoria, ter insae vir 'n tydperk van (14) op alle agterstallige bedrae na die vasgestelde die publikasie. veertien dae vanaf die datum van hierdie publi dag hefbaar en wanbetalers is onderhewig aan kasie. Enige persoon wat beswaar teen sodanige regsproses vir die invordering van sodanige agaanname en herroeping wil aanteken, moet dit terstallige bedrae. Enige persona wat beswaar teen sodanige wy skriftelik binne (14) veertien dae na die datum siging wil aanteken, moet dit skrifteik binne N T P VAN ZYL van publikasie van hierdie kennisgewing in die (14) veertien dae na die datum van publikasie Provinsiale Stadsklerk Koerant by die ondergetekende van hierdie kennisgewing in die Provinsiale!Coe Munisipale Kantore doen. rant by die ondergetekende doen. SchweizerReneke C I JOUBERT CJJOUBERT Waamemende Hoof Uitvoerende Beam to Waarnemende Hoof Uitvoerende Beampte Posbus 1341 Posbus 1341 Pretoria Pretoria September September 1989 Kennagewing No 115/ Kenmsgewing No 110/1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE September 1989Kenrusgewing No 18/1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE2851 LOCAL GOVERNMENT AFFAIRS COUN CIL LOCAL AUTHORITY OF SCHWEIZER RENEKE AMENDMENT TO THE FINANCIAL BY NOTICE OF GENERAL RATE OR RATES LAWS S1/4/1/20 AND OF FIXED DAY FOR PAYMENT IN RESPECT OF FINANCIAL YEAR 1ST JULY Notice is hereby given in terms of section 96 of 1989 TO 30TH JUNE 1990 Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), that it is the Council's intenfion to amend the Financial By laws. Notice is hereby given that in terms of section (Regulation 17) 26(2)(a) of The general purport of the amendment is to the Local Authorities Rating Ordimince, 1977, (Ordinance 11 of 1977) the follow make provision in By law 15 that the amount for int to which the Council need not to invite tenders for rates have been levied in respect of the general the purchase of goods and the execution of financial year on rateable works, will automatically property recorded in the Valuation Roll: increase when the amount increases for which the Council should On the site value of any land or right in land: invite tenders. fk in the Rand. Copies of this amendment are open for in The amount due for rates as comtemplated in spection during office hours in Room A407, in section 27 of the said Ordinance shall be paid in the Council's Head Office in the H B Phillips Building, ten monthly payment before or on the 7th day of 320 Bosman Street, Pretoria for a the months August 1989 to May period of (14) fourteen days from the date of this publication. Interest of fifteen per cent (15%) per annum is chargeable on all amounts in arrear after the Any person who desires to record his objet fixed day of defaulters are liable to legal protion to such amendment shall do so in writing to ceedings for the recovery of such arrear the undersigned within (14) fourteen days after amounts. the date of publication of this notice in the Provincial Gazette. NTP VAN ZYL Town Clerk CJ JOUBERT Municipal Offices Acting Chief Executive Officer SchweizerReneke PO Box September 1989 Pretoria Notice No 18/ September 1989 Notice No 110/1989 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 2851 PLAASLIKE BESTUUR VAN SCHWECZER PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWINGRENEICE 2850 KENNISGEWING VAN ALGEMENE EIEN RAAD OP PLAASLIKE BESTUURSAAN GELEENTHEDE DOMSBELASTING OF EIENDOMSBE LASTINGS EN VAN VASGESTELDE DAG VIR BETALING TEN OPSIGTE VAN DIE BOEKJAAR 1 JULIE 1989 TOT 30 JUNIE WYSIGING VAN DIE FINANSIELE VER 1990 ORDENINGE S1/4/1/20 (Regulasie 17) Kennis word hierby gegee dat insevolge arti Kennis geskied hiermee dat die Read kragtens kel 26(2)(a) van die Ordonnansie op Eienartikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Be domsbelasting 'van Plaaslike Besture ii ell

129 PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER LOCAL AUTHORITY NOTICE 2844 PLAASLIICEBESTUURSKENNISGEWING 2844 TOWN COUNCIL OF ZEERUST STADSRAAD VAN ZEERUST DETERMINATION OF CHARGES FOR THE SUPPLY OF ELEC VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE LEWERING VAN ELEK TRICITY TRISITETE In terms of the provisions of section 80B(8) of the Local Government Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Ordinance, 1939, it is hereby notified that the Town Council of Zeerust Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekendgemaak dot die Stadsraad has by Special Resolution determined the charges for the supply of elec van Zeerust by Spesiale Besluit geneem op 26Iunie 1989 die gelde soos tricity as set out in the Schedule below with effect from 1 October, in die onderstaande Bylae uiteengesit, vasgestel het met ingang 1 Okto ber I C PIETERSE.1 C PIETERSE Town Qerk Stadsklerk Munisipale Kantore Municipal Offices Posbus 92 PO Box 92 Zeerust Zeerust September September 1989 Kenmsgewing No 29/1989 Notice No 29/1989. kip lo SCHEDULE TARIFF OF CHARGES L Basiese Heffings: BYLAE TARIEF VAN GELDE Basic Charge 'n Basiese heffing van R6,05 per maand word gehef per erf, stand plass, perseel of terrein met of sonder verbeterings wat by die hooftoe A basic charge of R6,05 per month shall be levied per erf, stand, lot or voerletding aangestuit is of, na die meting van die Road, daarby other area, with or without improvements, which is or, in the opinion of aangesluit kan word. the Council, can be connected to the supply mains. 2. Huishoudelike Verbruikers: 2. Domestic Consumers (1) Hierdie tarief is van toepassing ten opsigte van elektrisiteit gelewer (I) This tariff shall be applicable in respect of electricity supplied or of beskikbaar gestel aan made available to (a) 'n woonhuis; (a) a dwelling; (b) a boarding house; (c) a private hotel; (d) a flat or a block of flats; (e) a nursing home or a hospital; (f) a school, educational institution or hostel; (g) a club not being a club licensed in terms of the Liquor Act; (h) a church or church hall;. (b) 'n losieshuis; (c) 'it privaat hotel; (d) 'n woonstel of 'n woonstelgebou; (e) 'n verpleeginrigling of 'n hospitaal; (f) 'n skool, onderwysinrigting of 'n koshuis;. (g) 'n klub, uitgesonderd 'n klub wat ingevolge die drankwet gelisensteer is; (h) 'n kerk of 'n kerksaal; (i) a pump installation where the water pumped is used exclusively for (i) 'n pomptoestel waar die water wat gepomp word uitsluitlik vir huis domestic purposes; houdelike doeleindes gebruik word; 0) a building or separate portion of a building used exclusively for resi (j) 'n gebou of 'a afsonderlike gedeelte van 'n gebou wat uitsluitlik vir dential purposes; woondoeleindes gebruik word; a li) pboerdery farm where electricity used for domestic and fanning purposes is (k)'n plaas waar die elektrisiteit wat vir huishoudelike en plied through the same connections. doeleindes gebruik word deur dieselfde aansluiting bedien word. (2) If the demand of a consumer under (a) to (k) inclusive is too high (2) Indian die aanvraag van 'n verbruiker onder (a) tot en met (k) te to be charged for in terms of subitem (3) the applicable charges in terms hoog is om ingevolge subitem (3) aangeslaan te word, word die toepas of item 4 shall be levied. like gelde ingevolge item 4 gehef. (3) The following charges shall be payable, per month (3) Die volgende gelde is betaalbair, per maand: (a) Service charge: (a) Diensheffing: The following service charge, per metering point shall be payable Die volgende diensheffing, per meteraansluitingspunt, is betaalbaar of whether electricity is consumed or not: elektrisitenverbruik word of me Group Service Circuit Breaker Service Group Diehsstroombreker Diem Charge heffing (i) 50 Amps current restriction 3phase R12,10 (i) 50 AmperestroombeperIcing 3fasig R12,10 (ii) 60 Amps current restriction 1phase R6,05 (1) 60 Amperestroombeperking 1fasig R6,05 (iii) 30 Amps current restriction 1phase 113, Amp8restroombeperking 1fasig R (iv) 10 Amps current restriction 1phase (b) Consumption R (iv) 10 Amperestroombeperking 1fasig (b)verbruikersheffing: Per unit: 14,12c Per eenheid: 14,12c 3. Business, Industrial and General Consumers: 3. Handels, Nywerheids en Algemene Verbruikers: (1) This tariff shall be applicable in respect of electricity supplied or (1) }Hardie tarief is van toepassing ten opsigte van elektrisiteit gelewer made available to ofbesklicbaar gestel aan (a) a shop or commercial house; (a) InvinIcel of handelshuis; 113,05. [

130 3424 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 (b) an office building; (c) a hotel or bar licenced in terms of the Liquor Act; (d) a cafe, tea room or restaurant; (e) a combined shop and tea room; (b) 'a kantoorgebou; (e)'n hotel of kroeg wat ingevolge die drankwet gelisensieer is; (d)'n kafee, teekamer of restaurant; (0 a public hall; (0 'n dpenbaresaal; (e) 'a gekombineerde winkel en teekamer; (g) a club licenced in terms of the Liquor Act; _ (g)'n klub wat ingevolge 'n drankwet gelisensieer is; (h) a holiday flat; (i) an industrial or factory undertaking; a building or portion of a building which includes a number of the (j) 'n gebou of gedeelte van 'n gebou wat 'n aantal van die vooraf gaande verbruikers omvat en waarvan die verbruike afsonderlik gemeet.word; CD aforementioned consumers whose consumption is metered separately; (lc) any other consumer who is not classified in any other item of this tanff. (2) If the demand of a consumer under (a) to (k) inclusive is too high to be charged for in terms of subitem (3), the applicable charges in tents of item 4 shah be levied. (h) 'a vakansie woonstel; (i) 'n nywerheids of fabrieksonderneming; (k) arise ander verbruiker wat nie in 'n ander item van hierdie tarief ingedeel is are. (2) Indies die aanvraag van 'n verbruiker onder (a) tot en met (k) te hoog is om ingevolge subitem (3) aangeslaan te word, word die toepas (3) The following charges shall be payable, per month: like gelde ingevolge item 4 gehef. (a) Service charge: (3) Die volgende gelde is betaalbaar per maand: The following service charge, per metering point shall be payable (a) Diensheffing: whether electricity is consumed or not: Die volgende dknsheffmg, per meteraansluitingspunt, is betaalbaar of Group Service Circuit Breaker Service elektrisitest verbruik word of me: Charge Groep Diensstroombreker. Diens (i) 50 Amps current restriction 3phase R30,10 heffing (ii) 60 Amps current restriction 1phase R18,15 (i) 50 Amplrestroombeperking 3fasig R30,10 (iii) 30 Amps current restriction 1phase R9,10 (ii) 60 Amptrestroombeperking 1fasig, R18,15 (b) Consumption charge: per unit: 14,12c. (iii) 30 Amperestroombeperking 1fasig R9,10 4. Bulk Consumers: (b) Verbruikersheffmg: per eenheid: 14,12c. (1) This tariff shall be applicable to electricity supplied or made avail 4. Grootmaatverbruikers: able to bulk consumers who are divided in the following two categories: (1) Hierdie tarief is van toepassing ten opsigte van elektrisiteit gelewer (a) Low voltage: Supply voltage: 400 Volt. of beskikbaar gestel aan grootmaatverbnulers wat in die volgende twee kategorke ingedeel word: (b) High voltage: Supply voltage: 6,6 kv or 11 kv. (a) Laagspanning: Toevoerspanning: 400 Volt. (2) The Council reserves the right to connect consumers with an estimated demand of more than 35 kva as bulk consumers either as low (b)hoogspanning: Toevoerspanning: 6,6 kv of 11 kv. voltage or high voltage. (2) Die Read behou hom die reg voor om verbruikers met 'n beraamde aanvraag van meer as 35 (3) The maximum demand of a consumer listed under Group (i) of kva as grootmaatverbruikers aan teen laagspanning sluit, of hoogspanning. hetsy subsection (4) shall be subject to the following restrictions: (3) Die maksimum aanvraag van 'n verbruiker wat ander goep (i) van (a) It may not without the written consent of the engineer, exceed 50 subitem (4) ressorteer is onderhewig aan die volgende beperkmgs: kva as metered by kva meters of half hourly demand. (a) Dit mag nie 50 kva, soos gemeter deur kva meters vir halfuur (b) Where the expected maximum demand of a consumer is more than likse aanvraag, te bowe gaan sonder skriftelike toestemming van die 50 kva but less than 100 kva as metered by kva meters of half genieur nie. hourly supply, a low voltage connection and the application of the tariff (b) Wear die verwagte maksimum aanvraag van 'n verbruiker hoer ill. as in terms of Group (i) of subitem (4) shall only be allowed by special 50 kva maar leer as 100 WA is, soos gemeter deur WA meters vit halfwritten consent of the engineer who shall base his decision to connect uurlikse aanvraag word 'n laagspanningsaansluiting en die toepassing such consumer at low voltage, on the capability of the reticulation sysvan die tarief ingevolge Groep (i) van subitem (4) alleen toegelaat met tem. spesiale skriftelike toestemming van die ingenieur, wie sy beslissing om rdie verbruiker teen laagspanning aan te sluit, op die vermoe van die (c) Where the expected maximum demand of a consumer is above 100 kva the connection shall be at high voltage and the tariff in terms of Group (ii) of subitem (4) shall be applicable. distribusienetwerk baseer. (c) Waar die verwagte maksimum aanvraag van 'n verbruiker hoer as.100 kva is moet die aansluiting teen hoogspanning wees en is die tarief (4) The following charges shall be payable, per month ingevolge Groep (d) van subitem (4) van toepassing. Group Type of Faced Maximum Consump (4) Die volgende gelde is betaalbaar, per maand Supply Charge Demand Charge tion Charge Groep Voor Vaste Maksimum aanvraag Verbruiks siening heffing heffing heffing per per unit eeoheid (i) Low volt R60,50 R24,66 per halfhourly 7,30e (i) Lang R60,50 R24,66 per halfuurlikse 7,30c age kva. per month metered spanning kva per maand gemeter by kva meters, subject deur kva meters, onderthereto that if the maxi hewig daaraan dat as die mum demand registered maksimum aanvraag gereduring the month by the gistreer op die meter gedu meter is less than 70 % of rende 'n maand minder is the highest maximum de as 70 % van die hoogste mand registered during the maksimum aanvraag gereprevious 12 months, the gistreer gedurende die charge for the month shall voorafgaande 12 maande, be based on 70 % of the die heffing vir die maand said highest maximum de gebaseer word op 70 % van SI

131 a genoemde hoogste maksi mum aanvraag geregistreer gedurende die voorafgaande 12 maande. mand registered during the previous 12 months. (ii) High volt R181,50 R22,55 per halfhourly 4,83c age PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER 1989 kva per month metered by kva meters, subject (ii) Hoogsp R181,50 R22,55 per halfuurlikse 4,83c thereof that if the maxi arming kva per maand gemeter mum demand registered deur WA meters, onder during a month by the me hewig daaraan dat as die ter is less than 70 % of the maksimum aanvraag gerehighest maximum demand gistreer op die meter geduregistered during the pre rende die maand minder is vious 12 months, the charge as 70 % van die hoogste for the month shall be maksimum aanvraag gerebased on 70 % of the said gistreer gedurende die highest maximum demand voorafgaande 12 maande. registered during the previous 12 months. 5. Verskaffing van Elektrisiteit aan Ikageleng: 5. Supply of Electricity to Ikageleng: Elektrisiteit word aan die Dorpskomitee van Ikageleng verskaf teen die werklike koste gelewer by die hoofmeter van Ikageleng, gebaseer op Electricity shall be supplied to the Local Body, Ikageleng, at the actual die onmiddellike voorafgaande boekjaar se verspreidingskoste. cost of electricity delivered at the main meter at Ikageleng, based on the immediate preceding financial year's distribution costs. 6. Vedigte Advertensies: 6. Illuminated Advertising Signs: (1) Efierdie tarief is van toepassing ten opsigte van elektrisiteit gelewer (1) This tariff shall be applicable in respect of electricity supplied to aan verligte advertensietekens. illuminated advertising signs. (2) Die gelde betaalbaar per maand is soos volg: e charges payable per month shall be as follows: W x r Where "W" means the installed wattage and "r" means the actual costs of the Council's electricity. 7. Municipal Supply: Electricity supply for municipal street lights, traffic signs and other municipal purposes shall be charged at cost. x R 3425 Waar "W" die geinstalleerde watt van die advertensieteken en "r" die werklike koste van die Raad se elektrisiteit is. 7. Munisipale Lewering: Elektrisiteit gelewer vir munisipale straatligte, verkeersseine en ander munisipale doefeindes word teen koste gehef. 8. Verbruikers Buite die Munisipaliteit: 8. Consumers Outside the Municipality; Verbruikers buite die munisipaliteit betaal die gelde ingevolge items 2, 3 en 4 voorgeslcryf,dus Consumers outside the municipality shall pay the charges prescribed under items 2, 3 and 4, plus (a) in die geval van 'n verbruiker wie se perseel aan die Munisipallteit wens 'n toeslag van 10 % op sodanige bedrag; en (a) in the case of a consumer whose premises borders on the munici pality, a surcharge of 10 % on such amount; and (b) in enige ander geval, 'n uitbreidingsheffing deur die ingenieur bereken en gebaseer op die beraamde maksimum aanvraag van 'n ver (b) in any other case, an extension charge calculated by the engineer bruiker en die legte van die uitbreidingslyn soos gemeet vanaf die and based on the estimated maximum demand of a consumer and the raunisipale grens tot by die meteraansluitangspunt: Met diet verstande length of the extension line measured from the municipal boundary to dat die uitbreidingsheffing deur 'n aantal verruikers,,wet deur dieselfde the meter connection point: Provided that the extension charge may be uitbreidingslyn of gedeelte daarvan bedien word, gedeel kan word volshared, on a basis to be determined by the Council by a number of congens 'n verdeling deur die Raad bepaal sumers served by the same extension line or a portion thereof. 9. Bepaling van Toepaslike Tarief: 9. Determination of Applicable Tariff: (1) 'n Verbruiker moet skriftelik aansoek doen vir die aanbring van 'n consumer shall apply in writing for the installation of a service diensstroombreker in sy installasie en 'n stroombeperkingskeuse maak. ciit breaker in his installation and choose a current restriction. Upon By versuim om aldus aansoek te doen of 'n keuse te rank laat die inge ilure to apply or make a choice in this manner, the engineer shall, at his mew volgens eie oordeel 'n diensstroombreker aanbring. scretion, have a service circuit breaker installed. (2) Wear geen diensstroombreker in 'n installasie aangebring is nie, (2) Where no service circuit breaker is installed in an installation, the word 'n tarief dew die ingenieur bepaal deur verwysing na vonge verapplicable tariff shall be determined by the engineer by reference to pre sbruik op dieselfdeperseel of ander soortgelyke persele. %sous consumption on the same premises or other similar premises. (3) Geen verandering van die stroombeperking word gemaak nie, ten (3) No charge of current restriction will be made unless the consumer sy die verbruiker skriftelik daarom aansoek gedoen het en 'n bedrag van has applied therefor in writing and has paid an amount of R12,00. R12,00 gestort het. 10. Prorata Distribution of Monthly Charge: 10. Eweredige Verdeling van Maandeikse Hefting: If the period in respect of which an account is rendered is less than a Indica die tydperk waarvoor 'n rekening gelewer is minder as 'n month by reason of the date on which the consumer has entered into an maand beloop as gevolg van die datum waarop die verbruiker 'n kontrak agreement with the Council or on which he has terminated such agreemet die Raad aangegaan het, of waarop by so 'n kontrak beeindig het, of ent, or by reason of the fact that the meter reading routine has changed as gevolg van die feit dat die meterlesingsroetine basies verander het, asically, the monthly. basic charge and maximum demand charge shall, word die vaste maandelikse heffing en maksimum aanvraagheffing ten in respect of such period for which the account was rendered be deter opsigte van so 'n tydperk waarvoor 'n rekening gelewer is, op 'n eweremined by a prorata distribution of monthly charges. dige verdeling van maandelikse heffings vasgestel. 11. Service Connections: 11. Diensaansluitings: Service connections shall be made as far as possible by means of Diensaansluitings geskied sover moontlik deur middel van onder underground cable and the following charges shall be payable in advance grondse kabels en die volgende aansluitingsgelde moet deur die aansoe. by the applicant: ker voomit betaal word: (1) New and Temporary Connections: (1) Nuwe en tydelike aansluitings: t) The charges for a service connection at a premises shall be an (a) Die gelde vir 'n diensaansluiting by 'n perseel is 'n bedrag ge :tint equal to the average cost to the council of material, apparatus, lykstaande met die gemiddelde koste aan die Raad van die materiaal, ap ipment, labour and transport which, in the estimation of the engi paraat, toerusting, vervoer en arbeid coat, volgens die berekening van die 1 r, will be necessary for making such connection between the point of ingenieur, nodig is om die aansluitingspimt van die installasie aan te sluit nnection and the supply main, plus a surcharge of 10 %. by die hooftoevoerleiding, plus 'n toeslag van 10 %. _.4

132 i 3426 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 r (b) For each subsequent alteration or addition to change the capacity (b) Vir elke daaropvolgende verandering of byvoeging om die kapasit of an existing service connection, the charges shall be the cost to the teit van 'a ondergrondse kabelaansluiting te wysig bedra die gelde die council of material, apparatus, equipment, labour and transport necess koste van die Raad van materiaal, apparaat, toerusting, vervoer en ar ary to make such alteration or addition, plus a surcharge of 10 %. beid wat nodig is om sodanige verandering of byvoeging te maak, plus 'n tneslag van 10 %. (c) For the purpose of calculating the charges payable in terms of paragraphs (a) and (b), the supply lead to any premises shall be deemed to be (e) Vir die berekening van die gelde betaalbaar ingevolge paragrawe connected to the supply main in the centre of the street in which such (a) en (b), word gag dat die toevoerleiding na enige perseel by die mid del van die straat waarin die hooftoevoerleiding main is situated. gelee is, by sodanige hooftoevoerleiding aangesluit is. (2) More than one Consumer: (2) Meer as een verbruiker: Where there is more than one consumer on an erf in a building or Waar daar meer as een verbruiker op 'n erf of in 'n gebou is, of waar where buildings on separate erven are interconnected, the Council re geboue op afsonderlike erwe onderling verbind is, behou die Read horn serves the right to supply one connection only at a point determined by die reg veer om slegs een aansluiting op 'n punt deur die ingenieur be the engineer to such a group of consumers. peal aan so 'n groep verbruikers te verskaf. (3) Bestaande oorhoofse aansluitings: (3) Existing Overhead Connections: (a) Bestaande oorhoofse aansluitings, wear nodig geag deur die inge (a) Existing overhead connections shall, where deemed necessary by nieur in die belang van veiligheid, word deur ondergrondse kabels verthe engineer in the interest of safety, be replaced by underground cable vang met die meterkas op die straatgrens gemonteer. connections with the meter cabinet mounted on the street boundary. (b) Indica 'a vervanging op aansoek van 'n verbruiker geskied of by (b) If a replacement is effected at the request of a consumer or has to algehele vervanging van die interne bedrading van 'n perseel of op las be effected in the case of a complete replacement of the internal wiring van die ingenieur moet geskied, word die verbruiker se bydrae tot die of any premises or at the direction of the engineer, a' onsumer's contn vervanging bereken teen 50 % van die gemiddelde koste aan die Raad bution towards the replacement of a service connection shall be calm van die materiaal, apparaat, toerusting, vervoer en arbeid wat, volgens lated at 50 % of the average cost to the Council of material, apparatus, die berekening van die ingenieur, nodig is om die aansluiting vanaf die equipment, labour and transport which, in the estimation of the engi hooftoevoerleiding tot by die verdeelkas van die verbruiker te ma neer, will be necessary for making such connection from the supply main plus 'n toestag van 10 %. to the existing distribution board of the consumer, plus a surcharge of 10 %. (c) Vir die berekening van die gelde betaalbaar ingevolge paragraaf (b), word geag dat die hooftoevoerleiding in die middef van die street ge (c) For the calculation of charges payable in terms of paragraph (b) it lee is. shall be deemed that the supply main is situate in the middle of the road. 12. Gelde vir Heraansluitings: 12. Charges for Reconnection: (1) Wanneer 'nperseel weens die nie betaling van rekenings of die nie (1) Where premises have been disconnected temporarily for non pay nakoming van enige van die bepalings van die Elektrisiteitsverordeninge meat of accounts or noncompliance with any of the provisions of these of die Bedradingsregulasies tydelik afgesluit is, moet 'n vordering van bylaws or the Wiring Regulations a charge of R20,00 shall be payable to R20,00 aan die Raad betaal word voordat heraansluiting van die perseel the Council before reconnection of the premises shall be effected. geskied. (2) Wanneer 'n perseel op versoek van 'n verbruiker tydelik afgesluit (2) Where premises have been disconnected temporarily at the request is, moet die volgende bedrae aan die Raad betaal word voordat of the consumer the following charges shall be payable to the Council beheraansluiting van die perseel geskied: fore the supply to the premises is reconnected: (a) Ten opsigte van 'n afsluiting vir longer as 30 dae: R5,00. (a) In respect of a disconnection for more than 30 days: R5,00 (b) Ten opsigte van 'n afsluiting vir korter as 30 dae: 125,00. (b) In respect of a disconnection for less than 30 days: R5, Charges for Examining Consumers' Faults: 13. Gelde vir Ondersoek van Defekte Waarvoor die Verbruiker Verantwoordelik is: Where the Council's electricity undertaking is called upon to examine Wanneer die Raad se elektrisiteitsonderneming versoek word om 'n a failure of supply and it is found that such failure is due to a fault in the onderbreking van toevoer te ondersoek en dear bevind word dat soda installation or due to faulty. operating of apparatus used in connection nige onderbreking te wyse is aan 'n fout in die installasie of aan foutiewe therewith, a charge of R15,00 shall be payable by the consumer for each hantering van die apparaat wat in verband daarmee gebruik word, betaal such examination. die verbruiker 'n vordering van R15,00 elk vir elke sodanige ondersoelp 14. Charges for Special Reading of Metres: 14. Gelde vir Spesiale Meteraftesing: (1) Consumer's meters shall be read, as near as is reasonably possible. (1) Sover dit redelik moontlik is, word verbruikers se meters met tus at intervals of one month. Where the consumer requires his meter to be senpose van een maand afgelees. Wanneer die verbruiker verlang dat sy read at any time other than the appointed date, a charge of R10,00 shall meter op enige ander tyd as die vasgestelde datum afgelees word, is 'n be payable in advance for such reading. vordering van R10,00 ten opsigte van sodanige atlesing vooruitbetaal bear. (2) If a consumer disputes the correctness of a meterreading, the meter shall be re read by the Council on payment by the consumer of a (2) As 'n verbruiker die juistheid van 'n meteraflesing betwis, word 'n charge of R10,00. This amount shall be refunded if the original reading is herafiesing van die meter deur die Raad gedoen mits die verbruiker 'n found to be incorrect. vordering van R10,00 betaal. Di6 bedrag word terugbetaal indien daar gevind word dat die oorspronklike aflesing foutief was. 15. Charges for Testing Electricity Meters: 15. Gelde vir Teets van Elektriese Meters: Upon receipt of a notification in terms of section 9(1) of the Electricity By laws and on payment by the consumer of an amount of R10,00 for a By ontvangs van 'a kennisgewing ingevolge artikel 9(1) van die singlephase meter and R15,00 for a threephase meter, the engineer Elektrisiteitsverordeninge, word die meter deur die ingenieur getoets na shall subject the meter to a test. betaling deur die verbruiker van 'n vordering van R10,00 vir enkelfase meterse en R15,00 vir driefase meters. 16. Charges for Inspection and Testing of Installations: 16. Gelde vir Inspeksie en Toets van Installasies: (1) Upon receipt of notification in terms of section 17(7) of the Electricity Bylaws that an installation or an addition to an installation has been (1) By ontvangs van 'n kennisgewing, ingevolge artikel 17(7) van die completed and is ready for testing and inspection, such test and inspec Elektrisiteitsverordeninge, dat 'n installasie of 'n uitbreiding van 'n lion shall be carried out free of charge. installasie voltooi en gereed is om geinspekteer en getoets te word, word so 'ntoets en inspeksie kosteloos uitgevoer. (2) If the installation is found to be incomplete or defective or fails in any way to comply with the provisions of the Electricity Bylaws and the Wiring Regulations, the Council shall not connect the installation unha (2)Indien bevind word dat die installasie onvolledig of gebrekkig is, of in enige opsig nie aan die voordat so 'n gebrek of tekortkoming deur die such defect or failure shall have been remedied by the contractor and a further aannemer reggemaak en 'n verdere toets en inspeksie uitgevoer is i. test and inspection carried out. The charge payable for each ad 'im Vordering van R25,00 word vir elke sodanige addisionele toets ell; ditional test and inspection shall be 825,00 payable in advance. inspeksiegehef, en is vooruitbetaalbaar. _ al

133 it PROVINCIAL GAZETTE, 20 SEPTEMBER I/ 17. Interpretation: 17. Vertolking: In case of a dispute or doubt with regard to the interpretation of these In die geval van verskil of twyfel betreffende die vertolking van hier tariffs or the tariff in terms of which a consumer is to be acsecced, the die tariewe of die tarief tvaarvolgens verbruikers aangeslaan moet word, matter shall be referred to the Council who's decision shall be final. word die sank na die Raad verwys wie se beslissing bindend is. 20

134 : 3428 PROVINSIALE KOERANT, 20 SEPTEMBER 1989 CONTENTS INHOUD I Proklamasie Proclamation Proklamasie: Ingevolge die Bepalings van Artikel 2 van Proclamation: In terms of section 2 of The Municipal die Ordonnansie op die Gekonsolideerde leningsfonds Consolidated Loans fund Ordinance, vir Munisipaliteite, Administrateurskennisgew lugs Administrator's Notices 651. Munisipaliteit Tzancen: Voorgestelde Verandcring van 651. Tzancen Municipality: Proposed Alteration of Bounds Grense 32! ties Hennopspark Uitbrciding 25: Verklaring tot Goedgc 666. Hennopspark Extension 25 Township: Declaration as keurde Dorp 321 an Approved Township 32% 671. Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Pretoria wysigingskcma Pretoria Amendment Scheme Wet op Opheffing van Beperkings (Wet 84 van 1967): 673. Notice of Correction: Removal of Restrictions Act (Act Kennisgewing vanverbctenng of 1967) Dorp: Khutsong Uitbrciding Khutsong Extension 1 Township Distrik Letaba:Toegangspamc 33( 675. District of Letaba: Access Roads Distrik Letaba: Openbare cn Distrikspad ( 676. District of Letaba: Public and District Road Distrik Letaba: Openbare en Distrikspad ( 677. District of Letaba: Public and District Road Distrik Letaba: Openbare en Distrikspaaie 1242 en ( 678. District of Letaba: Public and District Roads 1292 and 679. Distrik Letaba: Opcnbare en Provinsiale Paaie P cn P District of Letaba: Public and Provincial Roads Munisi 22 paliteit Kinross: Voorgestelde Vcrandering van and P Grense 33: 680. Kinross Municipality: Proposed Alteration of Boundaries 3322 Algemene Kennisgewings General Notices 061. Benoni wysigingskcma 1/ Carletonville wysigingykema 138: Carletonvillewysi Benoni Amendment Scheme 1/ ging van dorpsbeplanningskema Carletonville: Carletonville Amendment Scheme 138: 063. Edenvalc: Doweglen Uubreiding 5: Kennisgewing van Amendment of Town planning Scheme 3338 aansoek van stigting yan dorp 33: Edenvale: Dowerglen Extension Johannesburg wys!gmgskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wystgmgskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgse Dorpsbcplanningskema 1979 (Rcgstel Johannesburg Town planning Scheme 1979 (Cor lingskennisgewmg) 33 = rection Notice) Midrand: Terugtrekking van Kcnnisgewing 1460 van Midrand: Withdrawal of Notice Pietersburg Amendment Scheme Pictersburg wysigingskema Randburg: Boskruin Extension 30: Establishment of 070. Randburg: Boskruin Uitbrciding 30: Kennisgewing van Township 3342 aansoek om stigting van dorp Rustenburg Amendment Scheme Rustenburgwysigingskema = Pretoria Region Amendment Scheme Pretoria wysigmgskema Pretoria Region Amendment Scheme Pretoria wysiginekema Krugcrsdorp Amendment Scheme Krugersdorpwysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoria wysigingskema ' Randfontcin Amendment Scheme Randfontem wypgingskema Eloksbburgg Amendment Scheme Boksburg wysigingskema Sandton Amendment Scheme Sandton wystongskema Pretoria Region Amendment Scheme Pretoriastreek wysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoria wysigingskema Midrand: Clayville Extension 3: Notice of Draft 081. Clayville Uitbreuling 3: Kennisgewing van Ontwcr Scheme 3348 pskema Pretoria Region Amendment Scheme Pretoriastreekwysigingskema Springs Town planningscheme 1/ Springs dorpsbeplanningskema 1/ SpringsTown planning Scheme 1/ Springs dorpsbeplanningskema 1/ Springs Amendment Scheme 1/ Springs wysigingskema 1/ Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgwysigingskema ! Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Potchefstroom Amendment Scheme Potchefstroom wysigingskema Sandton Amendment Scheme Sandton wysigingskema , Alberton Amendment Scheme Alberton wysigingskema ! Albertan Amendment Scheme Alberton wysigingskema ! Albertan Amendment Scheme Alberton wysigingskema ! Sandton: Gallo Manor Extension 4: Establishment of 093. Sandton: Gallo Manor Uitbreiding 4: Stigting van Dorp Township ! Johanennesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema ! Halfway House and Clayville Amendment Scheme Halfway House en Clayville wysigingskema 33! ' Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgwysigingskema ' Pretoria Amendment Scheme Pretoria wysigingskema Kempton Park Amendment Scheme Kempton Park wysigingskema ! Pretoria Amendment Scheme Pretoria wysigingskcma ! Pretoria Amendment Scheme Pretoria wysigingskema ! Pretoria Amendment Scheme Pretoriastreekwysigingskema ! Pretoria Amendment Scheme Pretoriastreekwysigingskema ' Pretoria Region Amendment Scheme Pretoriastreek wysigingskema ! Pretoria Region Amendment Scheme Pretoriastreekwysigingskema ! Boksburg Amendment Scheme 1/ Boksburg wysigingskema 1/ Pretoria Amendment Scheme Pretoria wysigingskema ! Edenvale Amendment Scheme Edenvalewysigingskema ( Annlin Extension 23 Township Annlin Uitbreiding 23 Dorp 33( BuccleuchTownship: (Portions 1 to 25 of Erf93) Buccleuch Dorp: (Gedeeltes 1 tot 25 van Erf 93) 33( Rosslyn East Extension 2Township Rosslyn Oos Uitbreiding2Dorp 33( The WoodlandsTownship 3361 III. The Woodlands Dorn 33t Bedfordview Extension 396Township Bedfordview Uitbreiding396Dorp 33t Brits Extension 41 Township Brits Uitbreiding 41 Dorn 33t Victory Park Extension 29 Township Victory Park Uitbreiding 29 Dorp Hughes Extension 4 Township Hughes Uitbreiding 4 Dorp 31

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714.

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714. 111111111 MENAKO THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 4 111 \ 4116 DIE PROVINSIE TRANSVAAL kr :1714 Official Offisiele Gazette Koerant Selling price Verkoopprys: R130 Other countries Buitelands: R170 Vol 236

More information

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ...

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ... 0 0 Vol. 12 AUGUST PRETORIA, 23 AUGUSTUS 2006 No. 311.0 ::r. M 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HElPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH.......... 06311" IIIII

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary

Provincial Gazette Extraordinary I HE PRO VINOP OF Gauteng DIE PROVINFtIF GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant iiili iii Vol. 12 PRETORIA, 24 2006 No. 268 Ule oil hove the power to prevent RIDS RIDS

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 27 DECEMBER

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE , 1 THE PROVINCE OF TRANSVAAL I 0 1 10 MENIKO II PI - DIE PROVINSIE TRANSVAAL \ ' /a g Of ifra3ette ' i 10 \bs a iii34 tir4 13ffisiere Roerant - K tiirorid,, (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the IIMENIKO K4 7? DIE PROVINCE TRANSVAAL 4 \ 4 4Ek I 4 i wr? \c 9 \ ti Offinietr 7Karrant (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL Fifiriat (gatrttr (Registered at the Post

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal n MENKO THE YROVNCE OF TRANSVAAL Offiriat (gazdtr (Registered at the Post Of/ice as a Newspaper) ititisp S A Q4 sr 7Thl LBRARY tit 4( /t DE PROVNSE TRAN C V *TM PTV trzt ffintaitr /40N7i) k errant (As

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 17 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 3 APRIL 2013 No.

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 22 21 DECEMBER

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow Vol. 13 PRETORIA, 28 NOVEMBER 2007 No. 345 2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Townships Ordinance

More information

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL t y P t \ i NAK SA LIBRARY w 1 11111ENIKO In i if 1 4 TIER PROVINCE OF TRANSVAAL }ik C r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL IIIEW N g:lnt%fi kik rift tat urt a3ette ti rm 4 ws fits tete ikorrant IReaistered at the

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information