\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

Size: px
Start display at page:

Download "\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,"

Transcription

1 ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) VOL. 212 PAYS 5c PRETORIA, 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, No. 180 (Administrateurs-), No. 180 (Administrator's) PROKLAMASIE deur die Waarnemende Administrateur van die Provinsie Transvaal. PROCLAMATION by the Deputy Administrator of the Province Transvaal. Nademaal dit wenslik geag word om die grease van die Whereas it is deemed expedient to alter the boundaries dorp Germiston Uitbreiding 4 te verander deur Gedeelte of Germiston Extention 4 Township by the inclusion 713 ('n gedeelte van Gedeelte 2) van die plaas Elands- therein of Portion 713 (a portion of Portion 2) of the fontein no. 90 IR, distrik Germiston, daarin op te neem; farm Elandsfontein No. 90 IR, district of Germiston; So is dit dat ek, kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now, therefore, under and by virtue of the powers wat by subartikel (1) van artikel 49 van die Registrasie vested in me by sub - section (1) of section 49 of the van Aktes Wet, 1937, gelees met artikel 82 van die Or - Deeds Registries Act, 1937, read with section 82 of the donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, aan my Town-planning and Townships Ordinance, 1965, I here - verleen word, hierby verklaar dat die grense van genoem - by declare that the boundaries of the said township are de dorp uitgebrei is sodat die genoemde gedeelte daarin extended to include the said portion, subject to the con - opgeneem word onderworpe aan die voorwaardes uit - ditions set out in the annexure hereto. eengesit in die bygaande bylae. Given under my Hand at Pretoria on this 28th day of Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 28ste July, One thousand Nine hundred and Seventy. deg van Julie Eenduisend Negehonderd-en-Sewentig. D. S. v.d. M. BRINK, D. S. v.d. M. BRINK, Deputy Administrator of the Province Transvaal. Waarnemende Administrateur van die Provinsie Transvaal. T.A.D. 6/16 Vol 20. T.A.D. 6/16 Vol. 20. BYLAE. ANNEXURE. A. VOOR-PROKLAMASIEVOORWAARDES. A. PRE-PROCLAMATION CONDITIONS. Voor die inlywing van Gedeelte 713 ('n gedeelte van Prior to incorporation of Portion (a portion of Portion Gedeelte 2) van die pleas Elandsfontein No. 90-IR, 2) of the farm Elandsfontein No. 90 IL district Germis - distrik Germiston, in die dorp Germiston Uitbreiding No. ton, into Germiston Extension No. 4 Township, the appli - 4, moet die applikant aan die Administrateur vir sy goed- cant shall lodge with the Administrator for his approval keuring 'n sertifikaat van die plaaslike bestuur voorle, a certificate from the local authority to the effect that tot dien effekte dat bevredigende reelings getref is ten satisfactory arrangements have been made regarding the opsigte van watervoorsiening, elektrisiteit en sanitere supply of water, electricity and sanitary services. d ienste. B. CONDITIONS OF INCORPORATION. B. INLYWINGSVOORWAARDES. Upon incorporation the applicant shall: By inlywing moet die applikant (1) Cause the following surface rights to be either aban- (1) die volgende oppervlakteregpermitte laat verval, doned, modified or suitably protected by way of serviwysig of paslik beskerm by wyse van serwitute: tudes: (a) Simmer and Jack Mines Ltd. (a) Simmer and Jack Mines Ltd. (i) An area of ground for a Bantu compound held (i) An area of ground for a Bantu compound held under Surface Right Permit No. A. 15/35 under Surface Right Permit No. A. 15/35 dedefined by plan R.M.T. No (S.R.). fined by plan R.M.T. No (S.R.). (ii) Crossing of S.A. Rand Airport by footbridge (ii) Crossing of S.A. Rand Airport by footbridge held under Surface Right Permit No. A. 77/35 held under Surface Right Permit No. A. 77/35 defined by plan R.M.T. No (5.RJ. defined by plan R.M.T. No (SR.). (iii) Mine telephone line held under Surface Right (iii) Mine telephone line held under Surface Right Permit No. A. 12/60 defined by plan R.M.T. Permit no. A. 12/60 defined by plan R.M.T. No (P.L.) No (P.L.) (b) Electricity Supply Commission. (b) Electricity Supply Commission. (i) Overhead electric power lines with under- (i) Overhead electric power lines with underground ground electric cables held under Surface Right. electric cables held under Surface Right Permit Permit No. A. 9/45 defined by plan R.M.T. No. A. 9/45 defined by plan R.M.T. No (P.L.) j (P.L.)

2 2390 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS 1970 El. (ii) Overhead electric power distribution line and (ii) Overhead electric power distribution line and underground electric cable held under Surface underground electric cable held under Surface Right Permit No. A.129/34 defined by plan Right Permit No A. 129/34 defined by plan R.M.T. No. 684 (P.L.)" R.M.T. No. 684 (P.L.). (2) aan die plaaslike bestuur betaal (2) Pay to the local authority: _ (a) 'n begiftiging van 10% van die waarde van die erf (a) An endowment of 10% of the value of the erf as soos bepaal deur 'n geswore waardasie; determined by sworn appraisement. (b) 'n bedrag van 1% van die waarde van die erf soos (b) An amount of 1% of the value of the erf as deter - bepaal deur 'n geswore waardasie vir stortingsterrein- mined by sworn appraisement, for depositing site doeleindes. facilities. (c) 'n bedrag bereken op die basis van tweemaal die op- (c) An amount calculated on the basis of twice the area pervlakte van die gedeelte wat ingelyf is (uitgesonderd of the portion incorporated (exclusive of the area of enige padgedeelte) teen die tarief van R per any road) at the rate of R per morgen, for morg, vir Bantoedorpfasiliteite. Bantu Township facilities. (3) 'n serwituut ten gunste van die plaaslike bestuur registreer vir pad - en ander munisipale doeleindes, langs (3) Register a servitude for road and other municipal die suidelike grens van die erf, soos deur die betrokke purposes along the southern boundary of the erf as owerheid verlang. required by the local authority, in favour of the local authority. C TITELVOORWAARDES. C. CONDITIONS OF TITLE. (A) By inlywing is die erf onderworpe aan bestaande voorwaardes en serwitute, indien enige, en aan die voor- (A) Upon incorporation the land shall be subject to I waardes deur die Administrateur opgele: existing conditions and servitudes, if any, and to the (1) 'n Gedeeltr van die erf aan die suidelike punt following conditions imposed by the Administrator. daarvan, ongevec. 1 morg groot, wat tot bevrediging van (1) A portion of the erf approximately 1 morgen in die plaaslike bestuur afgebaken meet word. moet vir han - extent at the southern end thereof, which is to be demar dels- of besigheidsdoeleindes gebruik word, terwyl die res - cared to the satisfaction of the local auhority shall be van die erf gebruik moet word vir sodanige doeleindes used for trade or business purposes and the balance of en onderworpe aan sodanige vereistes wat deur die Ad - the erf for such purposes as may be permitted and sub - ministrateur na raadpleging met die Dorperaad en die ject to such requirements as may be imposed by the plaaslike bestuur bepaal mag word. Administrator after reference to the Townships Board (2) Die hoogte van geboue wat op die gedeelte wat and the local authority. gebruik word vir handels - of besigheidsdoeleindes opgerig (2) The height of the buildings to be erected on the word, word tot twee verdiepings beperk. portion to be used for trade or business purposes shall (3) Behoudens die bepalings van enige wet. verorde - be restricted to two storeys. ning of regulasie en sub-klosule (1) biervan, is daar geen beperking wat betref die getal winkels of besighede wat (3) Subject to the provisions of any law, by - law or op die gedeelte van die erf wat vir besigheids- en handels- regulation and sub - clause (1) hereof there shall be no doeleindes bestem is, opgerig en gedryf mag word nie en limitation of the number of shops or businesses that may die aard van die besigheid daarop gedryf the met dien be established or conducted on the portion of the erf verstande dat geen hinderlike bedryf soos bepaal in ar- to be used for trade or business purposes nor shall there ' tikel 95 van die Plaaslike Bestuursordonnansie, No. 17 van be any restriction in respect of the nature of the business 1939, of in 'n Dorpsaanlegskema in werking in die ge- to be conducted thereon, save that no offensive trade as bied, op die genoemde gedeelte gedryf mag word nie. specified either in section 95 of the Local Government d (4) Doeltreffende en geplaveide parkering moet op Ordinance, No. 17 of 1939, or in a Town - planning Scheme I die gedeelte wat vir handels - en besigheidsdoeleindes be- in operation in the area may be carried on upon the land stem is verskaf word tot bevrediging van die plaaslike portion. bestuur, in die verhouding van 3 vierkante meter par- (4) Effective and paved parking shall be provided on keerruimte vir elke een vierkante meter vloerruimte. the portion to be used for trade or business purposes to (5) Die Egging van geboue, ingang tot en uitgang van the satisfaction of the local authority at a ratio of 3 square die erf na 'n openbare padstelsel moet tot bevrediging van feet of parking for every one square foot of retail shop - die plaaslike bestuur wees. ping area. (6) Voorsiening moet tot bevrediging van die plaas- (5) The siting of buildings, ingress to and egress from like bestuur op die erf gemaak word vir die laai en aflaai the erf to a public street system shall be to the satisfac - van voertuie. lion of the local authority. (7) Geboue, met inbegrip van buitegeboue, wat pier- (6) Provision shall be made on the erf for the loading na op die erf opgerig word, moet nie minder as 3 meter and off-loading of vehicles to the satisfaction of the local van die straatgrens daarvan gelee wees nie. authority. (8) Die erf mag nie vir woondoeleindes gebruik word (7) Buildings, including outbuildings, hereafter erec - nie. ted on the erf shall be located not less than 10 feet (9) Die erf mag nie onderverdeel word nie behalwe (English) from the boundary thereof abutting on a street. met die skriftelike toestemming van die Administrateur, (8) The erf shall not be used for residential purposes. na raadpleging met die Dorperaad en die plaaslike be - (9) The erf shall not be subdivided except with the stuur. written approval of the Administrator after reference (B) Die erf is onderworpe aan die volgende voor- to the Township Board and the local authority. waarde deur die Staatspresident ingevolge artikel 184(2) (B) The erf shall be subject to the following con- 'van Wet No. 20 van 1967 opgele: dition imposed by the State President in terms of see- 4 Aangesien die erf deel vorm van 'n gebied wat on- tion 184(2) of Act No. 20 of 1967: dermyn staan to word en onderhewig mag wees aan vet - As the erf forms part of land which is, or may be, sakking, vassakking, skokke en krake weens mynbedry- undermined and liable to subsidence, settlement, shock

3 PROVINCIAL GAZETTE, 12 AUGUST, wighecle in die verlede, die hede of in die toekoms, aan - or cracking due to mining operations past, present or vaar die eienaar alle verantwoordelikheid vir enige skade future, the owner thereof accepts all liability for any aan lie grond of geboue daarop as gevolg van sodanige damage thereto or to any structure thereon which may versakking, vassakking, skokke of krake." result from such subsidence, settlement, shock or cracking. No. 181 (Administrateurs-), No. 181 (Administrator's), PROKLAMASIE deur die Waarnemende Administrateur van die Provinsie Transvaal. PROCLAMATION by the Deputy Administrator of the Province Transvaal. Nademaal dit wenslik geag word om die grense van Whereas it is deemed expedient to alter the boundaries die dorp Silverton Uitbreiding No. 1 te verander deur of Silverton Extension No. 1 Township by the inclusion die Resterende Gedeelte van Gedeelte 13 en gedeelte therein of the Remaining Extent of Portion 13 (a portion van Gedeelte 3) van die plaas Hartbeespoort No. 328 of Portion 3) of the farm Hartbeespoort No. 328 JR, JR, distrik Pretoria, daarin op te neem; district of Pretoria; So is dit dat ek, kragtens en ingevolge die bevoegd- Now, therefore, under and by virtue of the powers hede wat by subartikel (1) van artikel 49 van die Regis - vested in me by subsection (1) of section 49 of the Deeds trasie van Aktes Wet, 1937, gelees met artikel 82 van Registries Act, 1937, read with section 82 of the Town - die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance I hereby declare aan my verleen word, hierby verklaar dat die grense van that the boundaries of the said township are extended to genoemde dorp uitgebrei is sodat die genoemde gedeelte include the said portion, subject to the conditions set daarin opgeneem word onderworpe aan die voorwaardes out in the Annexure hereto. uiteengesit in die bygaande Bylae. Given under my Hand at Pretoria on this 28th day Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 28ste of July, One thousand Nine hundred and Seventy. dag van Julie Eenduisend Negehonderd - en - Sewentig. D. S. v.d. M. BRINK. D. S. v.d. M. BRINK, Deputy Administrator of the Province Transvaal. Waarnemende Administrateur van die Provinsie Transvaal. T.A.D. 6/172 Vol. 2. T.A.D. 6/172 Vol. 2. ANNEXURE. BYLAAG. A. CONDITIONS OF INCORPORATION. A. INLYWINGSVOORWAARDES. On incorporation of the Remaining Extent of Portion By inlywing van die Resterende Gedeelte van Gedeelte 13 (a portion of Portion 3) of the farm Hartbeespoort 13 ('n gedeelte van Gedeelte 3) van die plaas Hartbees- No. 328 JR, district of Pretoria, the applicant shall: poort No JR, distrik Pretoria, moet die applikant: (a) transfer a strip of land with a minimum width of (a) 'n strook grond met 'n minimum wydte van 100 voet 100 feet along the Morelettaspruit to the local autho - langs die Morelettaspruit op eie koste aan die plaas- rity at his own expense for the purpose of a park; like bestuur oordra vir parkdoeleindes; (b) make satisfactory arrangements with the local autho - (b) bevredigende reelings met die plaaslike bestuur tref rity for the supply of water and sanitation to the vir die voorsiening van water en sanitere dienste land; (c) cause the land to be consolidated with the adjacent aan die grond; (c) die grond soos volg met die aangrensende erwe in erven in Silverton Extension No. I Township as die Dorp Silverton Uitbreiding No. 1 laat konsoli- follows: deer: (i) Ed No with Erven Nos. 831 up to and (i) Ed No met Erwe Nos. 831 tot en met 836. including 836. (ii) Ed No met Erf No (ii) Ed No with Erf No (iii) Erf No met Erf No (iii) Ed No with Ed No (iv) Ed No met Ed No (iv) Ed No with Ed No B. TITELVOORWAARDES. B. CONDITIONS OF TITLE. By inlywing is die grond onderworpe aan bestaande On incorporation the land shall be subject to existing voorwaardes en sirwitute indien enige. conditions and servitudes, if any. No. 182 (Administrateurs - ), No. 182 (Administrator's), PROKLAMASIE deur die Waarnemende Administrateur van die Provinsie Transvaal. PROCLAMATION by the Deputy Administrator of the Province of Transvaal. Nademaal ingevolge artikel 14(3) van die Ordonnansie Whereas in terms of section 14(3) of the Transvaal op die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buite- Board for the Development of Peri - Urban Areas Ordistedelike Gebiede, 1943, die Administrateur by prolda- nance, 1943, the Administrator may by proclamation

4 2394 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS 1970 En nademaal by artikel 2 van bogenoemde Wet bepaal And whereas it is provided by section 2 of the aboveword dat die Administrateur van die Provinsie in sekere mentioned Act, that the Administrator of the Province omstandighede 'n beperkende voorwaarde ten opsigte may in certain circumstances alter, suspend or remove van grond kan wysig, opskort of ophef; any restrictive condition in respect of land; En nademaal die Administrateur sy goedkeuring aan And whereas the Administrator has given his approval sodanige wysiging verleen het; for such amendment; En nademaal die Minister van Gemeenskapsbou sy And whereas the Minister of Community Development goedkeuring aan sodanige wysiging verleen het; has given his approval for such amendment; En nademaal aan al die bepalings van bogenoemde And whereas all the provisions of the abovementioned Wet voldoen is; Act have been complied with; So is dit dat ek hierby die bevoegdheid my verleen Now, therefore, I hereby exercise the powers conferred coos voormeld, uitoefen met betrekking tot die titelvoor - upon me as aforesaid in respect of the conditions of title waardes in Akte van Transport No /1967 ten op - in Deed of Transfer No /1967 pertaining to the sigte van genoemde Erwe Nos. 97, 98 en 100, dorp Bor - said Erven Nos. 97, 98 and 100, Bordeaux township, by deaux, deur die opheffing van voorwaardes 1(J), 1 (K) (i), the removal of conditions 1(J), 1(K) (i), 1(K) (ii), 1(K) (ii), 1(K)(iii) en 1(1). 1(K)(iii) and 1(1). Gegee onder my Hand to Pretoria op hede die 28ste Given under my Hand at Pretoria this 28th day of dag van Julie Eenduisend Negehonderd en Sewentig. July One thousand Nine hundred and Seventy. D. S. v.d. M. BRINK, D. S. v.d. M. BRINK, Waamemende Administrateur van die Provinsie Transvaal. Deputy Administrator of the Province Transvaal. T.A.D. 8/2/252/6. T.A.D. 8/2/252/6. 4 No. 186 (Administrateurs - ) No. 186 (Administrator's), PROKLAMASIE deur die Waarnemende Administrateur van die Provinsie Transvaal. PROCLAMATION By the Deputy Administrator of the Province Transvaal. Nademaal 'n aansoek ontvang is ont toestemming om Whereas an application has been received for permis - die dorp Clayville Uitbreiding No. 6 to stig op Gedeelte 39 sion to establish the township of Clayville Extension No. van die plaas Olifantsfontein No. 402 JR, distrik Pretoria. 6 on Portion 39 of the farm Olifantsfontein No JR, En nademaal aan die bepalings van Dorpe- en Dorps- district Pretoria; aanleg - Ordonnansie, 1931, wat op die stigting van dorpe And whereas the provisions of the Townships and betrekking het, voldoen is; Town-planning Ordinance, relating to the establish- So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede ment of townships, have been complied with; wat by subartikel (4) van artikel 20 van genoemde Ordon- Now, therefore, under and by virtue of the powers nansie aan my verleen word, hierby verklaar dat genoemde vested in me by sub-section (4) of section 20 of the dorp 'n goedgekeurde dorp is, onderworpe aan die voor- said Ordinance, I hereby declare that the said township waardes vervat in die bygaande bylae. shall be an approved township, subject to the conditions Gegee onder my Hand tc Pretoria op hede die 28ste dag contained in the schedule hereto. van Julie Eenduisend Negehonderd-en-sewentig. Given under my Hand at Pretoria on this 28th day of July, One thousand Nine hundred and Seventy. D. S. v.d. M. BRINK, D. S. v.d. M. BRINK, Waarnemende Administrateur van die Provinsie Transvaal. Deputy Administrator of the Province Transvaal. T.A.D. 4/8/2364 T.A.D. 4/8/2364. BYLAE. SCHEDULE. VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE- CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION DOEN DEUR DOUGLAS CULLINAN AND CUL- MADE BY DOUGLAS CULLINAN AND CULLINAN LINAN REFRACTORIES LIMITED INGEVOLGE REFRACTORIES LIMITED UNDER THE PROW DIE - BEPALINGS VAN DIE DORPE- EN DORPS- SIONS OF THE TOWNSHIPS AND TOWN-PLAN- AANLEG - ORDONNANSIE, 1931, OM TOESTEM- NING ORDINANCE, 1931, FOR PERMISSION TO MING OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTE 39 ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 39 OF THE VAN DIE PLAAS OLIFANTSFONTEIN NO. 402 JR. FARM OLIFANTSFONTEIN NO. 402, JR, DISTRICT DISTRIK PRETORIA, TOEGESTAAN IS. PRETORIA, WAS GRANTED. 4 A. STIGTINGSVOORWAARDES. A. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT. 1. Naam. 1. Name. ' Die naam van die dorp is Clayville Uitbreiding No. 6. The name of the township shall be Clayville Extension No Ontwerpplan van die Dorp. 2. Design of Township. Die dorp bestaan uit erwe en strate soon.aangedui op The township shall consist of erven and streets as Algemene Plan L.G. No. A.378/65. indicated on General Plan S.G. No. A 378/65.

5 I (c) I van PROVINCIAL GAZETTE, 12 AUGUST, Water. 3. Water. Die applikante moet 'n sertifikaat van die plaaslike be - The applicants shall lodge with the Administrator for stuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle, his approval a certificate from the local authority to the waarin vermeld word dat effect that (a) '11 voorraad water geskik vir menslike gebruik en wat su toereikend is om aan die vereistes van die inwoners (a) a supply of potable water, sufficient for the needs van die dorp te voldoen wanneer dit heeltemal toege - of the inhabitants of the township when it is fully bou is, met inbegrip van voorsiening vir brandweer- built up, including provision for fire fighting serdienste, beskikbaar is; vices, is available; (b) reelings tot voldoening van die plaaslike bestuur getref is in verband met die lewering van water in (a) hierbo genoem en die retikulasie daarvan deur die (b) arrangements to the satisfaction of the local autho- rity have been made regarding the delivery of the hele dorp: Met dien verstande dat onderstaande be- water referred to in (a) above and the reticulation palings in sodanige reelings ingesluit word: thereof throughout the township: Provided that such (i) Dat die applikante 'n geskikte voorraad water tot arrangements shall include the following provisions by die straatfront van die erf moet laat aanle (i) That before the plans of any building to be voordat die planne van 'n gebou wat op die erf erected upon any erf are approved by the local opgerig sal word, deur die plaaslike bestuur authority the applicants shall cause a suitable IIgoedgekeur word; supply of water to be laid on to the street fron -, (ii) dat alle koste van, of in verband met die instal - tage of the erf; lering van 'n installasie en toebehore vir die (ii) that all costs of, or connected with, the instalbewaring, opgaar, indien nodig, en die retikulasie lation of plant and appurtenances for ion water deur die applikante gedra moet delivery, storage, if necessary, and reticulation worddie en die applikante is oak aanspreeklik om of the water shall be borne by the applicants. sodanige installasie en toebehore in 'n goeie toe - who shall also be responsible for the mainte - stand te onderhou tot tyd en wyl hulk deur die nance of such plant and appurtenances in good plaaslike bestuur oorgeneem word: Met dien order and repair until they are taken over by verstande dat, indien die plaaslike bestuur vereis the local authority: Provided that if the local dat die applikante 'n installasie en toebehore van authority requires the applicants to install plant 'n groter kapasiteit as wat vir die dorp nodig is and appurtenances of a capacity in excess of moet installecr, die ekstra koste wat daardeur the needs of the township the additional costs meegebring word, deur die plaaslike bestuur ge- occasioned thereby shall be borne by the local dra moet word; authority; (iii) dat die plaaslike bestuur daartoe geregtig is om (iii) that the local authority shall be entitled to take genoemde installasie en toebehore te eniger tyd over free of cost the said plant and appurtenances kosteloos oor te neem, op voorwaarde dat ses at any time, subject to the giving of six months' maande kennis gegee moet word: Met dien vernotice: Provided that until the local authority stande dat die applikante gelde vir water wat takes over the said water supply the applicants gelewer word teen 'n tarief deur die plaaslike may make charges for water supplied at a tariff approved by the local authority; bestuur goedgekeur kan vorder tot tyd en wyl die plaaslike bestuur genoemde waterlewering m ooeem; (c) the applicants have furnished the local authority die applikante geskikte waarborge aan die plaaslike with adequate guarantees regarding the fulfilment of bestuur verstrek het met betrekking tot die nakoming their obligations under the abovementioned arrange van - hub verpligtings kragtens bostaande reelings. meats. 'n Beknopte verklaring waarin die aard en hoeveelheid A summarised statement setting forth the nature and die watervoorraad beskikbaar en die hooftrekke van quantity of the available supply of water and the major die reelings tussen die applikante, en die plaaslike bestuur features of the arrangements entered into between the getref, uiteengesit word, met spesiale vermelding van die applicants and the local authority, with special reference waarborge in subparagraaf (c) genoem, moet tesame met to the guarantees referred to in. sub-paragraph (c) shall die sertifikaat as 'n aanhangsel daarby ingedien word. accompany the certificate as an annexure thereto Sanitere Dienste. 4. Sanitation. Die applikante moet 'n sertifikaat van die plaaslike bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle, The applicants shall lodge with the Administrator for waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van die his approval a certificate from the local authority to the plaaslike bestuur getref is vir die sanitere dienste in die effect that arrangements to its satisfaction have been made dorp, met inbegrip van voorsiening vir die afvoer van vuil- for the sanitation of the township, which shall include water en vullisverwydering. i provision for the disposal of waste water and refuse. 'n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van voor- A summarised statement of the main provisions of the noemde reelings moet tesame met die sertifikaat as 'n aan- aforesaid arrangements shall accompany the certificate hangsel daarby ingedien word. as an annexure thereto.

6 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS 1970 Q sonder inbegrip van die figuur abed (waarvan the figure abcd (a portion whereof is hereby 'n gedeelte hierby oorgedra word) is voorts on- tranferred ) is further subject to two wagon derworpe aan twee wapaaie ten gunste van roads in favour of certain portion marked C sekere gedeelte gemerk C van die plaas Olifants- of the farm Olifantsfontein No. 495 district fontein No. 495 distrik Pretoria, op 22 April Pretoria transferred to the Government of the 1896 aan die Regering van die Suid-Afrikaanse South African Republic on 22nd April, Republiek oorgedra. (b) In respect of the Remaining Extent of the afore - (b) Betreffende die Resterende Gedeelte van voomoemde mentioned farm: plaas: A. The terms of an Order of Water Court, a copy A. Die terme van 'n Bevel van die Waterhof, waar- whereof is annexed to Certificate of Registered van 'n afskrif geheg is aan Sertifikaat van Ge - Title No. 1249/1905. registreerde Titel No. 1249/1905. B. Power Line Servitudes to convey electricity over B. Kraglynserwitute om elektrisiteit te gelei oor ge- the said property, together with certain ancillary noemde eiendom, tesame met skere aanvullende rights and conditions appertaining thereto: regte en voorwaardes wat daarby behoort: (a) Notarial Deeds Nos. 73/1929S and 238/ (a) Notariele Aktes Nos. 73/19295 en 238/ 1929S in favour of the Victoria Falls and 1929S ten gunste van die Victoria Falls and Transvaal Power Company Limited; Transvaal Power Company Limited; (b) Notarial Deeds Nos. 89/1946S, 196/1950S, (b) Notariele Aktes Nos. 89/ /19505, 272/1958S, 784/61S and 579/62S in favour 272/1958S, 784/61S en 579/62S ten gunste of the Electricity Supply Commission; and van die Elektrisiteitsvoorsieningskommissie; (c) Notarial Deed No. 773/1948S in favour of en the City Council of Pretoria. (c) Notariele Akte No. 773/1948S ten gunste van die Stadsraad van Pretoria. 14. Access. 14. Toegang. No ingress to the township from Provincial Road No. P.38 Geen ingang tot die dorp van Provinsiale Pad No. - I and egress from the township to the said road is allowed. P.38-1 of en geen uitgang uit die dorp tot genoemde pad word toegelaat nie. 15. Erection of Fence or other Physical Barrier. 15. Oprigting van Heining of ander Fisiese Versperring The applicants shall at their own expense erect a fence or other physical barrier to the satisfaction of the Direc Die applikant moet - op eie koste 'n heining of ander tor, Transvaal Roads Department, where and when re - fisiese versperring laat bou tot voldoening van die Direkquired to do so by him and the applicants shall maintain teur, Transvaalse Paaiedepartement, waar en wanneer deur such fence or physical barrier in good order and repair horn daartoe versoek, en die applikante moet sodanige until such time as this responsibility is taken over by heining of fisiese versperring in 'n goeie toestand onderhou the local authority: Provided that the applicants' respon - tot tyd en wyl hierdie aanspreeklikheid deur die plaaslike sibiliy for the maintenance thereof shall cease when the bestuur oorgeneem word: Met dien verstande dat die ap - local auhority takes over the responsibility for the main - plikante se aanspreeklikheid om dit te onderhou ophou tenance of the streets in the township. wanneer die plaaslike bestuur die aanspreeklikheid vir die onderhoud van die strate in die dorp oorneem. 16. Enforcement of the Requirements of the Controlling 16. Nakoming van die Voorwaardes van die Benerende Authority Regarding Road Reserves. Gesag Aangaande Padreserwes. The applicants shall satisfy the Director, Transvaal Die applikante moet die Direkteur, Transvaalse Paaie- Roads Department, regarding the enforcement of these departement tevrede stel aangaande die nakoming van sy conditions. voorwaardes. 17. Wysiging van Dorpsaanlegskema. Die applikant moet op eie koste die nodige stappe doen om die betrokke dorpsaanlegskema te wysig onmiddellik na die proklamasie van die dorp. 17. Amendment of Town - planning Scheme. The applicants shall at their own expense cause the Townplanning scheme to be amended in respect of the township immediately after proclamation of the township. 18. Nakoming van Voorwaardes. 18. Enforcement of Conditions. Die applikante moet die stigtingsvoorwaardes nakom en The applicants shall observe the conditions of establish - moct die nodige stappe doen om te sorg dat die titelvoor- ment and shall take the necessary steps to secure the waardes en ander voorwaardes genoem in artikel 56 bis enforcement of the conditions of title and any other van Ordonnansie No. 11 van 1931 nagekom word: Met conditions referred to in Section 56 bis of Ordinance No. dien verstande dat die Administrateur die bevoegdheid 11 of Provided that the Administrator shall have besit om die applikante van almal of enigeen van die ver - the power to relieve the applicants of all or any of the pligtings te onthef en sodanige verpligtings by enige per - obligations and to vest these in any other person or body soon of liggaam van persone te laat beets. of persons.

7 - PROVINCIAL GAZETTE, 12 AUGUST, B. TITELVOORWAARDES. B. CONDITIONS OF TITLE. 1. Die erwe met Sekere Uitsonderings. 1. The erven with Certain Exeptions. Die erwe uitgesonderd The erven with the exception of (i) die erwe genoem in Klousule A.I2 hiervan, (i) the erven mentioned in Clause Al2 hereof; (ii) die erwe wat deur die Staat verkry mag word; en (ii) such erven as may be acquired by the State; (iii) erwe wat vir munisipale doeleindes verkry word, (iii) such erven as may be acquired for municipal mits die Administrateur, na raadpleging met die purposes provided the Administrator, after con - Dorperaad, die doeleindes waarvoor sodanige sultation with the Township Board, has appro - erwe nodig is, gocdgekeur het ved the purpose for which such erven are re - is onderworpe aan onderstaande voorwaardes: quired : shall be subject to the conditions hereinafter set (A) ALGEMENE VOORWAARDES. forth: (a) Die applikante en enige ander persoon of liggaam van persone wat skriftelik deur die Administrateur (A) GENERAL CONDITIONS. daartoe magtiging verleen is, bet, met die doel om te (a) The applicants and any other person or body of sorg dat hierdie voorwaardes en enige ander voor- persons so authorised in writing by the Administra waardes in artikel 56 his van Ordonnansie No. -, 11 van tor, shall, for the purpose of securing the enforce genoem, nagekom ward, die reg en bevoegdheid ment of these conditions and any other conditions om op alle redelike tye die erf te betree ten einde so- referred to in Section 56 bis of Ordinance No. 11 of danige inspeksie tc doen of ondersoek in te stel as 1931, have the right and power to enter into and wat vir bovermelde doel gedoen of ingestel moet word. upon the erf at all reasonable times for the purpose (b) Nag die eienaar nog enigiemand anders besit die reg of such inspection or inquiry as may be necessary om vir enige doel hoegenaamd bakstene, teels of to be made for the abovementioned purpose. erdepype of ander artikels van 'n soortgelyke aard op (b) Neither the owner nor any other person shall have die erf to vervaardig of te laat vervaardig. the right to make or permit to be made upon the (c) Planne en spesifikasies van alle geboue en van alle erf for any purpose whatsoever any bricks. tiles or veranderinge of aanbouings daaraan, moet voorgele earthenware pipes or other articles of a like nature. word aan die plaaslike bestuur, wie se skriftelike (c) Plans and specifications of all buildings and of all goedkeuring verkry moet word voordat 'n aanvang alterations or additions thereto shall be submitted to met die bouwerksaamhede gemaak word. Alle ge- the local authority whose approval, in writing, shall bone of veranderinge of aanbouings daaraan, moet be obtained before the commencement of building binne 'n redelike tydperk voltooi word nadat daar 'n operations. All buildings or alterations or additions aanvang daarmce gemaak is. thereto shall be completed within a reasonable time (d) Die opstand van alle geboue moet voldoen aan die ver- after commencement. eistes van goeie argitektuur sodat dit nie die aantrek- (d) The elevational treatment of all buildings shall con - likhede van die omgewing benadeel nie. form to good architecture so as not to interfere with (e) Nag die eienaar nag enigiemand anders besit die reg the amenities of the neighbourhood. om, behalwe om die erf vir boudoeleindes in gereed- (e) Neither the owner nor any other person shall have held te bring, enige materiaal daarop uit te grawe son- the right save and except to prepare the erf for der die skriftelike toestemming van die plaaslike be - building purposes, to excavate therefrom any ma - stuur. terial without the written consent of the local autho - (f) Behalwe met die toestemming van die plaaslike be- rity. stuur mag Been dier, soos omskryf in die Skutregula- (f) Except with the consent of the local authority no sies van die Plaaslike Besture, op die erf aangehou of animal as defined in the Local Authorities Pounds op stal gesit word nie. Regulations shall be kept or stabled on the erf. (g) Geen gebou van hout en/of sink of gebou van rou- (g) No wood and/or iron buildings or buildings of stene mag op die erf opgerig word nie. unburnt clay-brick shall be erected on the erf. (h) Nag die cienaar nag enige okkupant van die erf mag enige putte daarop grawe of boorgate daarop boor of (h) Neither the owner nor any occupier of the erf shall enige ondergrondse water daaruit haal. sink any wells or boreholes thereon or abstract any (j) Waar dit na die mening van die plaaslike bestuur on- subterranean water therefrom. uitvoerbaar is om neerslagwater van erwe met 'n hoer (j) Where, in the opinion of the local authority, it is ligging regstreeks na 'n openbare straat af te voer, is impracticable for stormwater to be drained from die eienaar van die erf verplig om te aanvaar dat so- higher lying erven direct to a public street the owner danige neerslagwater op sy erf vloei en/of toe te laat of the erf shall be obliged to accept and/or permit dat dit daaroor loop: Met dien verstande dat die the passage over the erf of such stormwater: Pro - eienaars van erwe met 'n hoer ligging, van waar vided that the owners of any higher lying erven, the die neerslagwater oor 'n erf met 'n laer ligging stormwater from which is discharged over any lower loop, aanspreeklik is om 'n eweredige aandeel van lying erf, shall be liable to pay a proportionate die koste te betaal van enige pyplyn of afleivoor share of the cost of any pipe line or drain which wat die eienaar van sodanige erf met 'n laer ligging the owner of such lower lying erf may find neces - nodig vind om aan te le of te bou, om die water wat sary to lay or construct for the purpose of conduc - aldus oor die erf loop, af te voer. ting the water so discharged over the erf. (k) By die indiening van 'n sertifikaat by die Registrateur (k) Upon the submission to the Registrar of Deeds of van Aktes deur die plaaslike bestuur te then effekte a certificate by the local authority to the effect that dat die dorp in 'n goedgekeurde skema opgeneem is the township has been included in a Town - planning

8 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS 1970 skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud en verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word. done during the process of constructing, maintaining and removing such sewerage mains and other works being made good by the local authority. 4. Woordoinskrywings. 4. Definitions. In voormelde voorwaardes het onderstaande uitdruk- In the foregoing conditions the following terms shall kings die betekenisse wat daaraan geheg word: have the meaning assigned thereto: (i) Applikant" beteken Douglas Cullinan en (1) "Applicants" means Douglas Cullinan and CuIli - Cullinan Refractories Limited en hul opvolgers in nan Refractories Limited and their successors titel tot die dorp. in title to the township. nwoonhuis" beteken 'n huis wat onwerp is vir (ii) "Dwelling - house" means a house designed for gebruik as 'n waning deur een gesin. use as a dwelling for a single family. 5. State and Municipal Erven. 5. Staats- en Munisipale Erwe. Should the erf referred to in Clause A.12 or any erf As enige erf genoem in Klousule A.12 of erwe verkry acquired as contemplated in Clause B.1(ii) and (iii) here - soos beat:i in klousule B.1(ii) en (iii) hiervan, in die besit of come into the possession of any person other than kom van enige ander persoon as die Staat of die plaaslike the State or the local authority such erf shall thereupon bestuur, dan is so 'n erf daarop onderworpe aan sodanige be subject to such conditions as may be permitted by ander voorwaardes as wat die Administrateur na raadple- the Administrator after consultation with the Townships ging met die Dorperaad toelaat. Board. ADM I NISTRATEURSKENNISGEWINGS ADMINISTRATOR'S NOTICES Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 PADREELINGS OP DIE PLAAS DROEFHEID OP ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM DROEFHEID NOTEN 140 H.S., DISTRIK VOLKSRUST. OP NOTEN 140 H.S., DISTRICT OF VOLKSRUST. Met die oog op 'n aansoek ontvang van mnr. R. P. In view of an application having been made by Mr. R. Botha om die sluiting van 'n openbare pad op die plaas P. Botha for the closing of a public road on the farm Droefheid op Noten 140 H.S., distrik Volksrust, is die Droefheid op Noten 140 H.S. District of Volksrust, it is Administrateur voornemens om ooreenkomstig artikel the Administrator's intention to take action in terms of agt-en-twintig van die Padordonnansie, 1957 (Ordonnan- section twenty-eight of the Roads Ordinance, 1957 (Ordisie 22 van 1957), op te tree. nance 22 of 1957). Alle persone is bevoeg om binne 30 dae vanaf die datum It is competent for any person interested to lodge his van verskyning van hierdie kennisgewing in die Provinsiak objections, in writing, with the Regional Officer, Transvaal Koerant, hulle besware skriftelik by die Streekbeampte, Roads Department, Private Bag 34, Errnelo. within 30 days Transvaalse Paaiedepartement, Privaatsak 43, Ermelo. in of the date of publication of this notice in the Provincial te dien. Gazette. Ooreenkomstig subartikel (3) van artikel nege-en-twintig In terms of subsection (3) of section twenty-nine of the van genoemde Ordonnansie word dit vir algemene inligting said Ordinance, it is notified for general information that if bekendgemaak dat indien enige beswaar gemaak word, any objection to the said application is made, but is heremaar daarna van die hand gewys word, die beswaarmaker after dismissed, the objector may be held liable for the aanspreeklik gehou kan word vir die bedrag van RIO ten amount of RIO in respect of the costs of a commission ap - opsigte van die koste van 'n kommissie wat aangestel word pointed in terms of section thirty, as a result of such objec - ooreenkomstig artikel dertig, as gevolg van sulke beswaie. tions. D.P V- 23/24/3/5. D.P V - 23/24/3/5. Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 VERMINDERING EN AFBAKENING VAN UIT- SPANSERWITUUT REDUCTION AND OP DEMARCATION OF DIE PLAAS OUTSPAN WATERVAL 462 SERVITUDE ON THE FARM WATERVAL - J.P.: DISTRIK KOSTER. 462-J.P.: DISTRICT OF KOSTER. Met betrekking tot Administrateurskennisgewing 619 gedateer 11 Junie 1969, word hiermee vir algemene inlig- With reference to Administrator's Notice 619 dated the ting bekendgemaak dat dit die Administrateur behaag om 11th June, 1969, it is hereby notified for general informaooreenkomstig paragraaf (iv) van subartikel (1) en pars- tion that the Administrator is pleased under the provisions graaf (i) van subartikel (7) van artikel ses-en-vyftig van of paragraph (iv) of sub - section (1) and paragraph (i) of die Padordonnansie, 1957 (Ordonnansie 22 van 1957), sub-section (7) of section fifty- six of the Roads Ordinance, goedkeuring te heg aan die vermindering en afbakening 1957 (Ordinance 22 of 1957) to approve the reduction and van die serwituut ten opsigte van die onbepaalde serwituut demarcation of the servitude of the undefined outspan, waaraan Sekere Resterende Gedeelte van Gedeelte 33 van situated on Certain Remaining Portion of Portion 33 of

9 ) PROVINCIAL GAZETTE, 12 AUGUST, die plaas Waterval J.P., distrik Koster, onderworpe is. the farm: Waterval J.P., district of Koster, from 1/75th vanaf 1/75ste van 3373 morg 31 vierkante roede 138 vier- of 3373 morgen 31 square roods 138 square feet to 5 karate voet na 5 morg, soos aangetoon op bygaande skets- morgen, as indicated on the subjoined sketch plan. plan. D.P /3/W/4. D.P /3/W/4. Waterval A Vlakhoek 462JP Oaf //?a. w DP / 3/W/4. - Verwysing:- Reference:- Afgebakende /6/6 r.-- Demarcated -. _, uitspanni - rag. outspan.. -- Bestaande pad... Existihg road. "Syferwater \ 371 JO Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 PRETORIASTREEK 0 - WYSIGINGSKEMA NO PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME NO Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the het dat Pretoriastreekdorpsaanlegskema, 1960 gewysig Administrator has approved of the amendment of Preword deur die digtheidsbestemming van Erf No. 486 dorp toria Region Town-planning Scheme, 1960, by changing Waterkloof Ridge te verander van een woonhuis per be - the density zoning of Erf No. 486, Waterkloof Ridge staande erf" tot een woonhuis per 25,000 vk. voet". Township, from "one dwelling per existing erf" to "one Kaart No. 3 en die skemaklousules van die wysigingske- dwelling per 25,000 sq. feet". ma word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaas- Map No. 3 and the scheme clauses of the amendment like Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is be- scheme are filed with the Director of Local Government skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Pretoria, and the Town Clerk, Pretoria, and are open for Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriastreekwysi- instion at all reasonable times. gingskema No This amendment is known as Pretoria Region Amend- T.A.D. 5/2/75/187. ment Scheme No T.A.D. 5/2/75/187. AdministrateurskennisgeWing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 MUNISIPALITEIT EDENVALE: WYSIGING VAN ELEKTRISITEITVOORSIENINGSVERORDENINGE EDENVALE MUNICIPALITY: AMENDMENT TO ELECTRICITY SUPPLY BY-LAWS. gevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur The Deputy Administrator hereby, in terms of section hom ingevolge artikel 99 van genoentde Ordonnansie goed- 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes gekeur is. the by-laws set forth hereinafter, which have been approv - Die elektrisiteitsvoorsieningsverordeninge van die Muni- cd by him in terms of section 99 of the said Ordinance. sipaliteit Edenvale, afgekondig by Administrateurskennis- The Electricity Supply By - laws of the Edenvale Munigewing nr. 491 van 1 Julie 1953, soos gewysig, word hier- cipality published under Administrator's Notice 491, by verder gewysig deur in artikel 14 die volgende subar- dated I July 1953, as amended, are hereby further amended tikels in te voeg, terwyl die bestaande subartikel (2) sub- by the insertion in section 14 of the following subsections, artikel (4) word: the existing subsection (2) becoming subsection (4): (2) Enige bedrag wat die verbruiker stort en wat nie te- (2) Any sum deposited by the consumer, a refund of ruggedis word nie binne een jaar na die datum waarop which has not been claimed within one year after the die ooreenkoms beeindig is of indien die verbruiker agreement has been terminated or if he has ceased om een of ander rede nie meer elektrisiteit kragtens for any reason to receive a supply in terms of the die ooreenkoms verbruik nie, word na verloop van agreement, shall at the expiration of that period, bedie tydperk verbeur en deur die Raad geheel en al come forfeited to the Council for its own use absovir sy eie gebruik behou. lutely. (3) Ondanks die bepalings van subartikel (2) kan die (3) Notwithstanding the provisions of subsection (2) the Stadsingenieur te eniger tyd 'n bedrag gelyk aan die Town Treasurer may at any time refund: deposito wat verbeur is, terugbetaal (a) to the person who paid the deposit, on his satis- (a) aan die persoon wat die bedrag gestort het, na- fying the Town Treasurer. of his identity and the dat hy die Stadstesourier van sy identiteit en die amount; or bedrag oortuig het; of (b) to any other person who has satisfied the Town (b) aan enigiemand anders wat die Stadstesourier Treasurer that he is entitled to have payment oortuig het dat hy daarop geregtig is dat die made to him; bedrag aan horn betaal word. an amount equal to the forfeited deposit. 1 T.A.L.G. 5/ l T.A.L.G. 5/36/13. idie Waarnemende Administrateur publiseer hierby in-

10 2404 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS 1970 Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 MUNISIPALITEIT EDENVALE: WYSIGING VAN EDENVALE MUNICIPALITY: AMENDMENT TO WATERVOORSIENINGSVERORDENINGE. WATER SUPPLY BY -LAWS. Die Waarnemende Administrateur publiseer hierby in- The Deputy Administrator hereby, in terms of section gevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslikele: 101 of - The Local Government Ordinance, 1939, publishes stuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur the by-laws set forth hereinafter, which have been aphom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie proved by him in terms of section 99 of the said Ordi - goedgekeur is. nance. Die Watervoorsieningsverordeninge van die Munisipali- The Water Supply By - laws of the Edenvale Municipality teit Edenvale, afgekondig by Administrateurskennisgewing published under Administrator's Notice 1044, dated van 19 November 1952, soos gewysig, word hierby November 1952, as amended, are hereby further amended. verder gewysig deur na Subartikel (c) van artikel 23 die by the insertion after subsection (c) of section 23 of the volgende in te voeg: following: (d) Enige bedrag wat die verbruiker stort en wat nie "(d) Any sum deposited by the consumer, a refund of teruggedis word nie binne een jaar na die datum which has not been claimed within one year after waarop die ooreenkoms beeindig is of indien die the agreement has been terminated or if he has. verbruiker can een of ander rede nie Meer water ceased for any reason to receive a supply in terms kragtens die ooreenkoms verbruik nie, word na ver- of the agreement, shall at the expiration of that loop van die tydperk verbeur en deur die Raad gc - period, become forfeited to the Council for its own heel en al vir sy eie gebruik behou. use absolutely. (e) Ondanks die bepalings van subartikel (d) kan die (e) Notwithstanding the provisions of subsection (d) 411 Stadstesourier te eniger tyd 'n bedrag gelyk aan die the Town Treasurer may at any time refund: deposito wat verbeur is, terugbetaal: (i) to the person who paid the deposit, on his satis - (i) aan die persoon wat die bedrag gestort het, na- fying the Town Treasurer of his identity and the dat hy die Stadstesourier van sy identiteit en amount; or die bedrag oortuig het; of (ii) to any other person who has satisfied the Town (ii) aan enigiemand anders wat die Stadstesourier. Treasurer that he is oortuig het dat hy daarop geregtig is dat die be- made to him; entitled to have payment drag aan horn betaal word." an amount equal to the forfeited deposit." T.A.L.G. 5/104/13. T.A.L.G. 5/104/13. Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 MUNISIPALITEIT RANDFONTEIN: WYSIGING VAN VERORDENINGE INSAKE DIE VASSTELLING RANDFONTEIN MUNICIPALITY: AMENDMENT VAN GELDS VIR DIE UITREIK.ING VAN TO BY SERTIFI- - LAWS FOR FIXING FEES FOR THE ISSUE KATE EN DIE VERSKAFFING VAN INLIGTING. OF CERTIFICATES AND FURNISHING OF INFOR- MATION. Die Waarnemende Administrateur publiseer hierby in - The Deputy Administrator hereby, in terms gevolge artikel of section 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Be stuur, of the Local Government Ordinance, 1939, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur publishes hom ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 goedgekeur is. of the said Ordinance. The By - laws for Fixing Fees for the Issue of Certifi- Die Verordeninge Insake die Vasstelling van Gelde vir 4 die cafes Uitreiking van and Furnishing of Information of the Sertifikate en die Verskaffing van In- Randfontein Municipality published under Administrator's Notice 263, ligting van die Munisipaliteit Randfontein, afgekondig by dated 11 March' 1970, are hereby amended by the substi- Administrateurskennisgewing 263 van 11 Maart 1970, tution for item 12 of word hierby gewysig deur item 12 vandie Bylae deur die the Schedule of the following: "12. For the supply of copies volgende te vervang: of plans and maps: 12. Vir - die verskaffing van afdrukke van planne en (a) Paper prints per 0.1 square metre or landkaarte: (a) Papierafdrukke per 0.1 vierkante (b) Linen prints per 0.1 square metre meter of gedeelte daarvan or part thereof (b) Linneafdrukke per 0.1 vierkante meter (Minimum amount payable: 25c)." of gedeelte daarvan (Minimum bedrag betaalbaar: 254" T.A.L.G. 5/40/29. T.A.L.G. 5/40/29. Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 MUNISIPALITEIT ALBERTON: VERANDERING ALBERTON MUNICIPALITY: ALTERATION OF VAN GRENSE. BOUNDARIES. Die Administrateur het, ingevolge artikel 9(7) van Or- The Administrator has, in terms of section 9(7) of Ordidonnansie 17 van 1939, die grense van die Munisipaliteit nance 17 of 1939, altered the boundaries of the Adberton Alberton verander deur Gedeelte 86 van die plaas Pal- Municipality by the inclusion therein of Portion 86 of the mietfontein 141 IR, groot morg volgens Kaart farm Palmietfontein 141 IR, in extent morgen, 4 L.G. A.268/69, daarby in te lyf. vide Diagram S.G. A268/69. T.A.L.G. 3/2/4 Vol. 2. T.A.L.G. 3/2/4 Vol. 2.

11 PROVINCIAL GAZETTE, 12 AUGUST, Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 GESONDHEIDSKOMITEE VAN PONGOLA: WYSI- GING VAN WATERVOORSIENINGSTARIEF. PONGOLA HEALTH COMMITTEE: AM'ENDMENT TO WATER SUPPLY TARIFF. Die Waarnemende Administrateur publisher hierby Inge- The Deputy Administrator hereby, in terms of section volge artikel 164(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Be- 164(3) of the Local Government Ordinance, 1939, publishes stuur, 1939, die regulasies hierna uiteengesit, wat deur horn the regulations set forth hereinafter, which have ben made ingevolge artikel 126(1)(a) van genoemde Ordonnansie ge- by him in terms of section 126(1)(a) of the said Ordinance. maak is. The Water Supply Tariff of the Pongola Health Corn - Die Watervoorsieningstarief van die Gesondheidskomitee mittee, published under Administrator's Notice 355, van Pongola, afgekondig by Administrateurskennisgewing dated 26 March 1969, is hereby amended by the substi van 26 Maart 1969, word hierby gewysig deur items tution for items 2 and 3 of the following, and the renum- 2 cn 3 deur die volgende te vervang en items 4, 5, 6, 7, en bering of items 4. 5, 6, 7 and 8 to read 3, 4, 5, 6 and 7 8 onderskeidelik hernommer 3, 4, 5. 6 en 7: respectively: 2. Vir die lewering van water in enige besondere mound "2. For the supply of water in any one month to any con - aan verhruiker, soos geregistreer deur een sumer and registered through one meter: meter: (I) For the first 15 kilolitres or part thereof, per (I) Vir die eerste 15 kiloliter of gedeelte daarvan, kilolitre: 9c. per kiloliter: 9c. (2) Thereafter, per kilolitre: Sc." (2) Daarna, per kiloliter: 8c." T.A.L.G. 5/104/113. T.A.L.G. 5/104/113. Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 VERMINDERING EN AFBAKENING VAN UIT- SPANNING OP DIE PLAAS LEEUWFONTEIN 212- J.R.: DISTRIK BRONKHORSTSPRUIT. REDUCTION AND DEMARCATION OF OUTSPAN ON THE FARM LEEUWFONTEIN 212-J.R.: DIS - TRICT OF BRONKHORSTSPRUIT. Met betrekking tot Administrateurskennisgewing 20 van With reference to Administrator's Notice 20 of Januarie 1969 word!derby vir algemene inligting be- January 1969, it is hereby notified for general information kendgemaak dat dit die Administrateur behaag, om oor- that the Administrator is pleased, under the provisions of cenkomstig paragraaf (iv) van subartikel (1) en paragraaf paragraph (iv) of sub - section (1) and paragraph (i) of (i) van subartikel (7) van artikel ses - en-vyftig van die Pad- subsection (7) of section fifty - six of the Roads Ordinance, ordonnansie, 1957 (Ordonnansie 22 van 1957), goed te 1957 (Ordinance 22 of 1957), to approve that the general keur dat die algemene uitspanning, groot 1/75ste van 3510 outspan, in extent 1/75th of 3510 morgen 390 square roods morg 390 vierkante roede waaraan gedeelte 1 van die plaas to which portion I of the farm Leeuwfontein 212-J.R., Leeuwfontein 212-J.R., distrik Bronkhorstspruit, onder- District of Bronkhorstspruit, is subject, be reduced to 5 hewig is, verminder word na 5 morg en die verminderde morgen and the reduced outspan be demarcated in the po - uitspanning afgebaken word in die ligging soos aangetoon sition as indicated on the subjoined sketch plan.,,op bygaande sketsplan. D.P /3/L.5. D.P /3/L.5. L EEUWFONTEIN %, JR. -2 Rood/ Pod 567 LEEUWDRAAII Z11 -P - R Reference D.P L5. Verwysing_ Existing roads_ Bestoande pace Demarcated Outspan. Afgebakende. tspan 5 Morg. Llining 5 Mci9 ' Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 WYSIGING VAN ADMINISTRATEURSKENNISGE - AMENDMENT OF ADMINISTRATOR'S NOTICE WING 799 VAN 22 JULIE 1970: (UITSPANSERWI- 799 DATED 22nd JULY 1970: (OUTSPANSERVI - TUUT OP DIE PLAAS GROOTPAN 117, I.P.: DIS - TUDE ON THE FARM GROOTPAN 117, I.P.: DIS - TRH( LICHTENBURG.) TRICT OF LICHTENBURG.) 111 Die Administrateur wysig hiermee Administrateursken- The Administrator hereby amends Administrator's No - nisgewing 799 van 22 Julie 1970 deur die syfers 3,611 in tice 799 dated 22nd July 1970, by the substitution of the die defile reel te vervang met die syfers 2,611 en die naam figures 3,611 in the third line by the figures 2,611 and the van die plaas Grootfontein waar dit in die Engelse kennis - name of the farm Grootfontein be substituted by the name gewing voorkom, te vervang met die naam Grootpan. Grootpan. D.P /3/G14. D.P /3/G.14.

12 2408 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS 1970 tot waar die genoemde grens die noordelike grcns where the said boundary cuts the northern boundary of van die Nasionale pad (Johannesburg / Potchefstroom) the National road (Johannesburg/Potchefstroom) (T. (T13-13) sny; daarvandaan ooswaarts langs die noor- 13/13): thence eastwards along the northern boundary delike grens van die genoemde Nasionale pad tot of the said National road to the point where the northern by die punt waar die noordelike grens_ van die ge- boundary of the said road cuts the boundary of the farm noemde pad die westelike grens van die plaas Panvlakte Panvlakte No. 291 IQ; thence generally southwards along No Q sny; daarvandaan algemeen suidwaarts tangs the boundaries of the following so as to exclude them die grease van die volgende, sodat butte nit hierdie ge- from this area: the said farm Panvlakte No. 291 IQ. bled uitgesluit word: die genoemde plans Panvlakte No. Portion 23 (Diagram S.G. No. A.5087/48) and Portion 291-1Q. Gedeelte 23 (Kaart L.G. No. A5087/48) en Ge- 19 (Diagram S.G. No. A.5083/48) both of the farm deelte, 19 (Kaart L.G. No. A5083/48) beide van die Elandsfontein No. 346 IQ to the southwestern beacon of plaas Elandsfontein No. 346-IQ tot by die suidweste- the said portion 19, the place of beginning. like baken van die genoemde Gedeelte 1-9, die beginpunt Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 'ORDONNANSIE OP PADVERKEER, 1966: TOEPAS - ROAD TRAFFIC ORDINANCE, 1966: APPLICATION SING VAN DIE BEPALINGS VAN ARTIKEL 106 OP OF THE PROVISIONS OF SECTION 106 TO THE DIE PLAASLIKE BESTUUR VAN BRITS. LOCAL AUTHORITY OF BRITS.. Die' Administrateur 'mak hierby die bepalings van The Administrator hereby applies the provisions of - artikel 106 van die Ordonnansie op Padverkeer, 1966 section 196 of the Road Traffic Ordinance, 1966 (Ordi - (Ordonnansie 21 van 1966), op die plaaslike bestuur van nance 21 of 1966), to the local authority of Brits. Brits van toepassing. T.W. 2/7/3. T.W. 2/7/3. ' Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 MUNISIPALITE1T POTGIETERSRUST : WYSIGING POTGIETERSRUST MUNICIPALITY : AMEND - VAN RIOLERINGS - EN LOODGIETERSVERORDE- MENT TO DRAINAGE AND PLUMBING BY - LAWS. NINGE. Die Waarnemende Administrateur publiseer hierby in - The Deputy Administrator hereby, in terms of section 101 gevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike of the Local Government Ordinance, 1939, publishes Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat the by-laws set forth hereinafter, which have been appro - deur horn ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie ved by him in terms of section 99 of the said Ordinance. goedgekeur is. The Drainage and Plumbing By-laws of the Potgieters - Die Riolerings - en Loodgietersverordeninge van die rust Municipality, published under Administrator's Notice Munisipaliteit Potgictersrust, afgekondig by Administra- 810, dated 12 September 1951, as amended, are hereby teurskennisgewing 810, van 12 September 1951, soon gefurther amended by the substitution in items (1)(a) and wysig, word hierby verder gewysig deur in items (1)(a) (b) and 2(a) and (b) of the charges set forth under ''' en (b) en 2(a) en (b) van die gelde uiteengesit in ar - section 94 for the expression "22,500 Cape sq ft" of the tikel 94 die uitdrukking 29,500 Kaapse vk vt" deur die expression " square metres." uitdrukking, vierkante meter" to vervang. T.A.L.G. 5/34/27. T.A.L.G. 5/35/ Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August k MUNISIPALITEIT CAROLINA : AANNAME VAN CAROLINA MUNICIPALITY : ADOPTION STAN- STANDAARDVERORDENINGE WAARBY DIE BE - DARD BY - LAWS REGULATING THE SAFE - VEILIGING VAN SWEMBADDENS EN UITGRA- GUARDING OF SWIMMING POOLS 'AND EXCA- WINGS GEREGULEER WORD.. VATIONS. '.Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat the Local Government Ordinance, 1939, publishes that die Stadsraad van Carolina. die Standaardverordeninge the Town Council of Carolina has in terms of section Waarby die Beveiliging van'swembaddens en Uitgrawings 96 bis(2) of the said Ordinance adopted without amend - Gereguleer Word, afgekondig by Administrateurskennis - ment the Standard By - laws Regulating the Safeguarding gewing 423 van 22 April 1970, ingevolge artikel 96 bis(2) of Swimming Pools and Excavations, published under 'van genoemde Ordonnansie sonder wysiging aangeneem Administrator's Notice 423, dated 22 April 1970, as by - 4 het as verordeninge wat deur genoemde Raad opgestel is. laws made by the said Council. T.A.L.G. 5/182/11. T.A.L.G. 5/182/11.

13 PROVINCIAL GAZETTE, 12 AUGUST, ( Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 VERBRED1NG VAN DISTRIKSPAD 1289 BINNE WIDENING OF DISTRICT ROAD 1289 WITHIN WITKOP DORPSGEBIED: DISTRIK VEREENIGING. WITKOP TOWNSHIP : DISTRICT OF VEREENI - GING. Kennis geskied hiermee dat die Administrateur, inge - volge die bepalings van subartikel (2) van artikel agt van Notice is hereby given in terms of subsection (2) of die Padordonnansie 22 van 1957 en regulasies 85(2) section eight of the Roads Ordinance 22 of 1957 and van die Padregulasies, 1957, Erwe 143, 145, 151, 153, 21 regulation 85(2) of the Road Regulations, 1957, that en 411 van Witkop dorpsgebicd, distrik Vereeniging, gaan the Administrator will enter upon Erven 143, 145, 151, betree en soveel grond in hesit neem as wat vereis word 153, 21 and 411 of Witkop Township, District of Vervir die aanleg of enige bykomstige doeleinde in verband eeniging, and take possession of so much land as may met die uitoefening van die verpligtings of bevoegdhede be required for the construction or any other purpose in genoemde Ordonnansie vervat ten opsigte van Distriks - incidental to the discharge of the duties or powers conpad 1289, soos reeds afgekondig by Administrateurs - ' tamed in the said Ordinance, in respect of District Road kennisgewing 424 van 22 April as already promulgated by Administrator's Notice Geregistreerde eienaars van genoemde eiendomme of 424 dated 22nd April, hulk gevolmagtigde verteenwoordigers wie se verblyf- Registered owners of the said properties, or their plekke onbekend is, word verspek om binne 30 dad vanaf authorised representatives whose whereabouts are not die datum van hierdie kennisgewing, in verbinding te tree known, are requested to communicate with the Regional met die Streekbeampte, Transvaalse Paaiedepartement, Officer, Transvaal Roads Department, Private Bag 101, Privaatsak 1001, Benoni, ten einde hulle else. pm yer - Benoni, within 30 days from the date of this notice, in goeding vir die grond en verbeterings deur genoemde order to submit their claims for compensation for the pad in beslag geneem. in te dien. ground and improvements taken up by the said road. D.P /22/1289. D.P /22/1289. Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 VERBREDING VAN DISTRIKSPAD DISTRIK WIDENING OF DISTRICT ROAD 1798: DISTRICT KLERKSDORP. OF KLERKSDORP. Dit word hiermee vir algemene inligting bekcnd gemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur, na ondersock en verslag deur Administrator has approved, after investigation and report die Padraad van Klerksdorp, goedgekeur het, ingevolge by the Road Board of Klerksdorp, in terms of section artikel drie van die Padordonnansie, 1957 (Ordonnansie three of the Roads Ordinance, 1957 (Ordinance 22 of 22 van 1957), dat Distrikspad 1798, oor die plaas Riet- 1957), that District Road 1798 traversing the farm Riet - fontein 284, I.P., distrik Klerksdorp verbreed word na fontein 284, I.P., district of Klerksdorp shall be widened 80 Kaapse voet soos aangetoon op bygaande sketsplan. to 80 Cape feet, as indicated on the subjoined sketch plan. ' D.P /22/1798. D.P /22/1798. I. - *DRooGE I '. B.P /22/179:a - VERW MHO. REFERENT= KRAAL. '283 IP BESTAANDE PAAlif EXISTING Rtottice Prii. VERBREED --- -N. ROAD WIDENED 01 \ NA, 80 KawrisE To, Bo CAPE ' ' VOET. i FEET. P CY\... 1?.....,A e '... : 21 ::.'.:. '. -. RI ETFON TEIN 284 is Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 ROADS ADJUSTMENTS ON THE FARM GEMSBOK - PADREELINGS OP DIE PLAAS GEMSBOKSPRUIT SPRUIT 229 J.R.: DISTRICT OF BRONKHORST J.R.: DISTRIK BRONKHORSTSPRUIT. SPRUIT. Met betrekking tot Administrateurskennisgewing 1126 With reference to Administrator's Notice 1126 of 8th van 8 Oktober 1969 word hiermee vir algemene inligting October 1969, it is hereby notified for general information bekcnd gemaak dat dit die Administrateur behaag om that the Administrator is pleased, under the provisions

14 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS 1970 (c) Die klub of organisasie moet sodanige inligting (c) In order to enable the Council to determine the aangaande lidmaatskap en die rmansiele posisie amount payable in terms of paragraph (a) the van die klub of organisasie verstrek as wat club or organisation shall furnish such infor - aangevra word ten einde die Raad in staat te matron regarding membership and the financial stel om die bedrag betaalbaar kragtens para - position of the club or organisation as may be graaf (a) vas te stel. requested. (d) Aanplakbiljette, waarop die registrasienommers (d) The Council shall, subject to such conditions van die motorvoertuie aangebring is en voorsien as it may prescribe, provide stickers with dis - van onderskeidende merke, wat op die wind- tinctive markings, reflecting the registration skerms van die voertuie van lede van 'n so- numbers of the motors vehicles, which shall danige klub of organisasie aangebring moet be affixed to the windscreens of the vehicles of word, word deur die Raad, onderworpe aan members of such club or organisation in those sodanige voorwaardes as wat hy mag voorskryf, cases where the Council has approved of the voorsien in gevalle waar hy goedkeuring ver- payment of a fixed amount in terms of para. leen het vir die betaling van 'n vasgestelde be- graph (a)." drag kragtens paragraaf (a)." T.A.L.G. 5/69/32. T.A.L.G. 5/69/32. Administrateurkennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 EDENVALE - WYSIGINGSKEMA NO. 1/58. EDENVALE AMENDMENT SCHEME NO. 1/58. a -5 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur gocdgekeur Administrator has approved of the amendment of Eden - het dat Edenvale - dorpsaanlegskema No. 1, 1954, gewysig vale Town-planning Scheme No. 1, 1954, by rezoning word deur die hersonering van Erf No. 339, dorp Eden - of Erf No. 339, Edenvale Township, from "Special Resivale, van Spesiale Woon" tot Algemene Besigheid." dential" to "General Business." Kaart No. 3 en die skemaklousules van die wysiging - Map No. 3 and the scheme clauses of the amendment skema word in bewaring gehou deur die Direkteur van scheme are filed with the Director of Local Government. Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Edenvale Pretoria, and the Town Clerk, Edenvale and are open en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike lye. for inspection at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Edenvale - wysiging - This amendment is known as Edenvale Amendment skema No. 1/58. Scheme No. 1/58. T.A.D. 5/2/15/58. T.A.D. 5/2/15/58. Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 RUSTENBURG - WYSIGINGSKEMA NO. 1/25. RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME NO. 1/25. Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved of the amendment of Rustenhet dat Rustenburg - dorpsaanlegskema No. 1, 1955 ge - burg Town-planning Scheme No. 1, 1955, by wysig amending Word deur die volgende Skemaklousules te wysig: the following Scheme Clauses: 4 (1) Klousule 24 voorbehoudsbepaling (vi). (I) Clause 24 proviso (vi). (2) Klousule 24 deur die byvoeging van nuwe voorbe- (2) Clause 24 by the addition of new proviso's (vii) and houdsbepalings (vii) en (viii). (viii). (3) Klousule 25(a) Tabel J"(1) en (2). (3) Clause 25(a) Table "J"(1) and (2). (4) Klousule 25(a) Tabel J" voorbehoudsbepaling (iii) (4) Clause 25(a), Table "J", proviso (iii) by the addition deur die byvoeging van die woorde in Hoogte Sone of the words "in Heigth Zone 1" between the words 1" tussen die woorde woongebou" en tot 'n mate". "residential building" and "to an extent". Die skema klousules van die wysigingskema word in The scheme clauses of the amendment scheme are bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, filed with the Director of Local Government, Pretoria, Pretoria en die Stadsklerk, Rustenburg en is beskikbaar and the Town Clerk, Rustenburg and are open for in - vir inspeksie op alle redelike tye. spection at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Rustenburg - wysiging- This amendment is known as Rustenburg Amendment skema No. 1/25. Scheme No. 1/25. T.A.D. 5/2/56/25. T.A.D. 5/2/56/25. Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 MEYERTON - WYSIGINGSKEMA NO. 1/6. MEYERTON AMENDMENT SCHEME NO. 1/6. Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplaning en Dorpe, Town-planning and Townships Ordinance, 1965 that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved of the amendment of Meyerhet dat Meyerton - dorpsaanlegskema No. 1, 1953 gewysig ton Town - planing Scheme No. 1, 1953, by Meyerton word deur Meyerton - wysigingskema No. 1/6. Amendment Scheme No. 1/6. 4

15 PROVINCIAL GAZETTE, 12 AUGUST, I Kaart No. 3 en die skemaklousules van die wysiging- Map No. 3 and the scheme clauses of the amendment skema word in bewaring gehou deur die Direkteur van scheme are filed with the Director of Local Government, Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Meyerton, Pretoria, and the Town Clerk, Meyerton, and are open en is beskikbaar vir enspeksie op alle redelike tye. for inspection at all reasonable times. Hierdie wysiging staun bekend as Meyerton - wysiging- This amendment is known as Meyerton Amendment skema No. 1/6. Scheme No. 1/6. T.A.D. 5/2/40/6. T.A.D. 5/2/40/6. li Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 KEMPTON PARK - WYSIGINGSKEMA NO. 1/53. KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME NO. 1/53. Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved of the amendment of Kemp - het dat Kempton Park - dorpsaanlegskema No. 1, 1952, ton Park Town-planning Scheme No. 1, 1952, by the gewysig word deur die skrapping van die woorde oor deletion of the words "Over a density coulour" indicated 'n digtheidskleur" aangedui in klousule 15(a) onder in clause 15(a) under column 2, Table C, of Use Zone Ikolom 2, Tabel C, van Gebruiksstreek XlV Spesiaal". XIV "Special". Die skemaklousules van die wysigingskema word in be- The scheme clauses of the amendment scheme are filed waring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, with the Director of Local Government, Pretoria, and the Pretoria en die Stadsklerk, Kempton Park, en is beskik Town Clerk, Kempton Park, and are open for inspection baar vir inspeksie op alle redelike tye. at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Kempton Park- This amendment is known as Kempton Park Amend - wysigingskema No. 1/53. ment Scheme No. 1/53. T.A.D. 5/2/30/53. T.A.D. 5/2/30/53. Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 VERKLARING VAN GOEDGEKEURDE DORP IN-. DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP IN GEVOLGE ARTIKEL 69 VAN DIE ORDONNANSIE TERMS OF SECTION 69 OF THE TOWN -PLANNING OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, AND TOWNSHIPS ORDINANCE, Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe- In ternis of section 69 of the Town - planning and Town - planning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) ver - ships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Adklaar die Administrateur hicrby die dorp Dalpark gelee op ministrator hereby declares Dalpark Township situated on Gedeelte 95 ('n gedeelte van Gedeelte 88) van die plaas Portion 95 (a portion of Portion 88) of the farm Rietfon - Rietfontein No. 115-IR, distrik Brakpan, tot 'n goedge- tein No. 115 IR, district Brakpan an approved township keurde dorp en in die Bylae by hierdie kennisgewing is and in the Schedule to this notice the conditions upon die voorwaardes uiteengesit waarop die aansoek om die which the application for the establishment of the said stigting van bedoelde dorp toegestaan is. township has been granted, are set forth. T.A.D. 4/8/2790. T.A.D. 4/8/2790 BYLAE. SCHEDULE. VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE- CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICA DOEN DEUR DIE STADSRAAD VAN BRAKPAN - TION MADE BY THE TOWN COUNCIL OF BRAK - INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDON- PAN, UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN NANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE NO. - PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE NO VAN 1965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE OF 1965, FOR PERMISSION TO ESTABLISH STIG OP GEDEELTE 95 ('N GEDEELTE VAN A GE- TOWNSHIP ON PORTION 95 (A PORTION OF DEELTE 88) VAN DIE PLAAS RIETFONTEIN NO. PORTION 88) OF THE FARM RIETFONTEIN NO L DISTRIK BRAKPAN, TOEGESTAAN IS R, DISTRICT BRAKPAN, WAS GRANTED. A. STIGTINGSVOORWAARDES. A. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT. 1. Nat= 1. Name. Die naam van die dorp is Dalpark. The name of the township shall be Dalpark. 2. Ontwerpplan van die Dorf). 2. Design of Township. Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op L Algemene Plan L.G. No. A.2248/69. The township consist of even and streets, as indicated on General Plan S.G. No. A.2248/ Erwe vir Stoats - en Munisipale Doeleindes. 3. Erven for State and Municipal Purposes. Die applikant moet op eie koste die volgende erwe, soos op die Algemene Plan aangewys: The applicant shall at its own expense: 1

16 2414 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS 1970 II (a) aan die bevoegde owerhede oordra vir die doeleindes (a) transfer the following erven as shown on the General soos uiteengesit: Plan to the proper authorities for the purposes as set (i) Algemene Staatsdocleindes: Erwe Nos. 129 en out: (i) General State purposes: Erven Nos. 129 and (ii) Onderwysdoeleindes: Erf No (b) vir die volgende doeleindes voorbehou: (ii) Education Purposes: Erf No (i) spoorwegsylyn - doeleindes: Erf No (b) reserve for the following purposes: (ii) parke: Erwe Nos. 461 tot 466. (i) railway siding purposes: Erf No. 459; (iii) transformatorterrcine: Erwe Nos. 34 en 232. (ii) parks: Erven Nos. 461 to 466; (iv) parkeerdoeleindes: Erf No (iii) transformer sites: Erven Nos. 34 and 232; (iv) parking purposes: Erf No Beskikking oor Bestaande Titelvoonvaardes. Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande 4. Disposal of Existing Conditions of Title. voorwaardes en serwitute, indien enige, met inbegrip van All erven shall be made subject to existing conditions die voorbehoud van mineraleregte maar uitgesonderd die and servitudes, if any, including the reservation of mineral volgende serwituut wat in 'n straat in die dorp val: rights, but excluding the following servitude which falls "The abovementioned property is subject to a serin a street in the township: vitude in perpetuity whereby the right has been "The abovementioned property is subject to a ser granted to the Rand Water Board to convey and - vitude in perpetuity whereby the right has been transmit water over the said property by means of granted to the Rand Water Board to convey and pipelines, together with ancillary rights and subject transmit water over the said property by means of to conditions, as will more fully appear from Notarial pipelines, together with ancillary rights and subject to Deed of Servitude No. 648/1940 S.; registered on the conditions, as will more fully appear from Notarial 6th day of June 1940, which servitude is represented Deed of Servitude No. 648/1940 S., registered on the on the diagram S.G. No. A.6863/65 by the line a b." 6th day of June 1940, which servitude is represented 5. Nakoming van die Vereistes on the diagram S.G. No. A6863/65 by the line a b." van die Departement van Mynwese. 5. Enforcement of the Requirements of the Department Die applikant moet op eie koste en tot bevrediging van of Mines. die Departement van Mynwese, of alsien van of wysig '. of op 'n The applicant shall at its own expense and to the satis - behoorlike wyse die volgende regte en/of opper - vlakregpermitte by wyse van faction of the Department of Mines either abandon or serwitute beskerm: amended or protect the following right and/or surface Oppervlakregte: right permits in a proper manner by means of servitudes: (i) Apex Mines Limited. Surface Rights: (1) 'n Gebied vir plantasie - en landboudoelein- (i) Apex Mines Limited: des gehou kragtens Oppervlakteregpermit No. K22/24, soos aangetoon op sketskaart (1) An area for plantation and agricultural pur - R.M.T. No (S.R.), en poses held under Surface Right Permit No. (2) 'n gebied vir landboudoeleindes gehou krag- K22/24, as shown on sketch map R.M.T. tens Oppervlakteregpermit No. A71/27, soos No (S.R.); and aangetoon op sketskaart R.M.T. No (2) an area for agricultural purposes held under (S.R.). Surface Right Permit No. A71/27, as shown (ii) Die Stadsraad van Brakpan. on sketch map R.M.T. No. 2428(S.R.). (1) Geproklameerde Laer Hoofrifweg, soos aan- (ii) The City Council of Brakpan gctoon op Kaart R.M.T. No. 229, (I) Proclaimed Lower Main Reef Road, as (2) geproklameerde Hendrik Potgieterpad ver- shown on map R.M.T. No. 229; lenging soos aangetoon op kaart R.M.T. No. (2) proclaimed Hendrik Potgieter Road Exten- 481, sion, as shown on map R.M.T. No. 481; (3) geproklameerde Glamorganlaan-verlenging (3) proclaimed Glamorgan Avenue Extension, soos aangetoon op kaart R.M.T. No. 237, as shown on map R.M.T. No. 237; (4) 'n strook grand, 3 meter, vir rioleringsdoel- (4) a strip of land 3 metres wide, for sewerage eindes en ondergrondse elektriese kabels, purposes and underground electric cables, gehou kragtens Oppervlakteregpermit No. held under Surface Right Permit Na A137/ A.137/46, soos aangetoon op sketskaart 46 as shown on sketch map R.M.T. No. R.M.T. No (P.L.), en 1192 (P.L.); and (5) 'n strook grand 7 meter wyd, vir 'n rioolpyp - (5) a strip of land, 7 metres wide, for sewerage leiding, gehou kragtens Oppervlakregperrnit pipe line, held under Surface Right Permit No. A.5/51, soos aangetoon op sketskaart No. A5/51, as shown on sketch map R.M.T. R.M.T. No. 1404(P.L.). No (P.L.). (iii) Randse waterraad (iii) Rand Water Board Waterpypleiding, soos aangetoon op skets- Water pipe line, as shown on sketch map kaart RM.T. No. 188." R.M.T. No Toegang. 6. Access. Geen ingang van Provinsiale Paaie Nos. P en No ingress from Provincial Roads Nos. P.I09-1 and 4 P.58-1 tot die dorp en geen uitgang van die dorp tot ge- P.58-1 to the township and no egress from the township naelde paaie word toegelaat nie. to the said roads shall be allowed. 4 4

17 0 PROVINCIAL GAZETTE, 12 AUGUST, Beperkings op die Vervreemding van Erwe. 7. Restrictions on the Disposal of Erven. Die applikant mag the Erwe Nos. 244 tot 249 aan enige The applicant shall dispose of Erven Nos. 244 to 249 ander persoon of liggaam van persone as die Staat van to any person or body of persons other than the State die hand sit nie sonder om eers skriftelik met die Direk- without first having contacted the Director, Transvaal Edu - teur, Transvaalse Onderwysdepartement, in verbinding te cation Department, in writing and giving him the first tree en horn die eerste opsie vir 'n tydperk van ses maande option for a period of six months to buy the said erven at te gee om genoemde erwe te koop teen 'n prys wat nie a price no higher than that for which the applicant intends hoer is nic as die waarvoor die applikant voomemens is disposing of it to such person or body. om dit aan sodanige persoon of liggaam van die hand to sit. 8. Erection of Fence or Other Barrier. 8. Oprigting van Heining of Ander Versperring. The applicant shall, at its own expense, erect a fence barrier to the satisfaction of the Director, Transvaal Roads Die applikant moet op eie koste 'n helping of ander Department, as and when required by hint to do so. versperring oprig en ondrhou tot bevrediging van die Direkteur, Transvaalse Paaiedepartcment, wanner dit deur horn verlang word. 9. Enforcement of Requirements of the Controlling Authority Regarding Road Reserves. 9. Nakoming van die Vereistes van die Beherende Gesag Insake Padreserwes. The applicant shall satisfy the Director, Transvaal Roads Die applikant moct die Direkteur, Transvaalse Paaicde- Department, regarding the enforcement of his requirements. partement, tevrede stel insake die nakoming van sy vercistes. 10. Enforcement of Conditions. 10. Nakoming van voorwaardes. The applicant shall observe the conditions of establish - ment and shall take the necessary steps to secure the en- Die applikant moet die stigtingsvoorwaardes nakom en forcemcnt of the conditions of title and any other condi - moet die nodigc stappe docn om to sorg dat die titelvoortions imposed in terms of section 62 of Ordinance No. 25 waardes en enige ander voorwaardes opgele kragtens ar- of 1965: Provided that the Administrator shall have the tikel 62 van Ordonnansic No. 25 van 1965, nagekom word: power to relieve the applicant of all or any of the obliga - Met dien verstande dat die Administrateur die bevoegdheid tions and to vest these in any other person or body of per - besit om die applikant van almal of enigeen van die versons. pligtings to onthef en om sodanige verpligtings by enige ander persoon of liggaam van persone to laat bents.. B. CONDITIONS OF TITLE. B. T1TELVOORWAARDES. 1. The Erven with Certain Exceptions. 1. Die Erwe met Sekere Uitsonderings. The erven with the exception of: Die erwe met uitsondering van: (i) the crven mentioned in clause A3 hereof; (i) die erwe genocm in klousule A3 hiervan; (ii) such erven as may be acquired by the State; and (ii) erwe wat deur die Staat verkry mag word; en (iii) such erven as may be required or re - acquired for (iii) crwe vir munisipalc doeleindes benodig of hermunicipal purposes provided the Administrator, verkry mag word, wits die Administrateur in after consultation with the Townships Board, has oorleg met die Dorperaad die doeleindes waarapproved the purposes for which such erven arc voor sodanige erwe nodig is, goedgekeur het; required is onderworpe aan die voorwaardes hierna genoem, opgeld deur die Administrateur kragtens die bepalings van shall be subject to the conditions mentioned hereinafter, die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, No. 25 imposed by the Administrator under the provisions of the van Town-planning and Townships Ordinance No. 25 of L 2. Erwe Onderworpe aan Spesiale Voorwaurdes. 2. Erven Subject to Special Conditions. Onderstaande erwe is aan die volgende voorwaardes on- The undermentioned erven shall be subject to the fol - derworpe: lowing conditions: (1) Erwe Nos. 286, 299, 386 en 396. (1) Erven Nos. 286, 299, 386 and 396. Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir stormwater- The erf shall be subject to a servitude for stormwatcr doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur soos in favour of the local authority, as shown on the aangedui op die algemene plan. general plan. (2) Erwe Nos. 308 en 309. (2) Erven Nos. 308 and 309. Die crf is onderworpe aan 'n serwituut vir riolerings - The erf shall be subject to a servitude for sewerage doeleindes ten gunste van die Plaaslike Bestuur soos purposes in favour of the local authority, as shown on (3) aangedui op die algemene plan. the general plan. Erf No. 18. (3) Erf No. 18. Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir Poskantoor- The erf shall be subject to a servitude for Post Office doeleindes ten gunste van die Staat op die algemene purposes in favour of the State as indicated on the plan. General Plan.

18 2416 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS Serwituut vir Riolering- en Ander Munisipale 3. Servitude for Sewerage and Other Municipal Purposes. Doeleindes. All ervcn shall be subject to the following conditions: Alle erwc is aan die volgende voorwaardes onderworpe: (a) The erf shall be subject to a servitude, 2 metres wide, in (a) Die erf is onderworpc aan 'n serwituut vir favour of the local authority, for riool- en sewerage and other ander municipal munisipale docleindes, purposes, ten gunste van die along the boundaries other than a street boundary, as plaaslike bestuur, 2 meter breed, fangs die grense, uit- determined by the local authorigesonderd 'n straatgrens, soos bepaal deur die plaasty. like bestuur. (b) No building or other structure shall be erected within (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voorge- the aforesaid servitude area and no 1 large-rooted trees 4 nocmde serwituutgebicd opgcrig word nie en geen shall be planted within the area of such servitude or grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige within a distance of 2 metres thereof. serwituut of binne 'n afstand van 2 meter daarvan geplant word nie. (c) The local authority shall be entitled to deposit tempo - (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal rarity on the land adjoining the aforesaid servitude such wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, materials as may be excavated by it during the course onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpyp- of the construction, maintenance or removal of such leiding en ander werke wat by volgens goeddunke sewerage mains and other works as it in its discretion noodsaaklik ag, tydelik te plaas op die grond wat aan may deem necessary and shall further be entitled to die voornoemde serwituut grens; en voorts is die reasonable access to the said land for the aforesaid plaaslike bcstuur geregtig tot redelike toegang tot ge- purpose subject to any damage done during the pro - noemde grond vir die voornoemde doel: Met dien cess of constructing or removing such sewerage mains verstande dat die plaaslike bestuur enige skade vet- and other works being made good by the local goed wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleiding en ander werke veroorsaak word. authority. 4. Staats - en Munisipale Erwe. 4. State and Municipal Erven. As cnige crf waarvan melding in klousule A3 gemaak If any crf mentioned in Clause A3 or any crf acquired word of enige crf wat verkry word soos beoog in klousule as contemplated in Clause Bl(ii) or any erf required or re- Bl(ii) of enige erf wat benodig of hervcrkry mag word soos acquired as contemplated in Clause B1(iii) hereof, is bcoog in klousule Bl(ii) hiervan, gercgistreer word op registered in the name of any person other than the State naam van enige ander persoon as die Staat of die plaas- or the local authority, then such erf shall thereupon be like bestuur, dan is so 'n erf daarop onderworpe aan so- subject to such conditions as may be imposed by the Addanige voorwaardes as wat die Administrateur in oorleg ministrator in consultation with the Townships Board, and met die Dorperaad bepaal en daarbenewens onder die om- in addition to this, the undermentioned erf shall, under the standighede hierbo uitcengesit, is die onderstaande erf circumstances set out above, be subject to the following aan die volgende voorwaardes onderworpe: conditions: Erf No Erf No Die erf is onderworpe aan 'n scrwituut vir riolerings- The crf shall be subject to a servitude for sewerage doeleindes. purposes. 4 Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 BRAKPAN-WYSIG1NGSKEMA NO. 1/19. - BRAKPAN AMENDMENT SCHEME NO. 1/19. Hicrby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 89(1) of the 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town - planning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedkeuring Administrator has approved of the amendment of Brak - verleen het om Brakpan - dorpsaanlegskema No. 1, 1946, te pan Town-planning Scheme No. 1, 1946, to conform with wysig, om oorecn te stem met die stigtingsvoorwaardes en the conditions of establishment and the general plan of die algemene plan van die dorp Dalpark. Dalpark Township. Kaart No. 3 en die skemaklousules van die wysiging- Map No. 3 and the scheme clauses of the amendment skema word in bewaring gehou deur die Direktcur van scheme are filed with the Director of Local Government, Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Brakpan en Pretoria, and the Town Clerk, Brakpan, and are open for is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. inspection at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Brakpan - wysiging - This amendment is known as skema No. 1/19. Scheme No. 1/19. Brakpan Amendment 4 T.A.D. 5/2/8/19. T.A.D. 5/2/8/19.

19 PROVINCIAL GAZETTE, 12 AUGUST, Administrateurskennisgewing Augustus 1970 Administrator's Notice August, 1970 GESONDHEIDSKOMITEE VAN THABAZIMBI: WY - THABAZIMBI HEALTH COMMITTEE: AMEND- SIGING VAN REGULASIES BETREFFENDE L1SEN - MENT TO REGULATIONS RELATING TO LI- SIES EN BEHEER OOR BESIGHEDE. CENCES AND BUSINESS CONTROL. Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 164(3) 164(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the regulasies hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge ar- regulations set forth hereinafter, which have been made by tikel 126(1)(a) van die genocmde Ordonnansie gemaak is. him in terms of section 126(1)(a) of the said Ordinance. Die Regulasies Betreffende Lisensie en Beheer oor Be - The Regulations Relating to Licences and Business sighede van die Gesondheidskomitce van Thabazimbi af- Control of the Thabazimbi Health Committee, published gekondig by Administrateurskennisgewing 1051 van 17 under Administrator's Notice 1051, dated 17 September September 1969, soos gewysig, word hierby verder soos 1969, as amended, are hereby further amended as follows: volg gewysig: 1. By the substitution in item 2(2)(b), (c) and (d) of 1. Deur in item 2(2)(b), (c) cn (d) van Bylae A die uit - Schedule A for the expression "100 feet" of the ex - drukking 100 voet" deur die uitdrukking 30 m" te pression "30 In". vervang. 2. By the substitution in item. 2(2)(c) of Schedule A for 2. Deur in item 2(2)(c) van Bylae A die uitdrukking 50 the expression "50 feet" of the expression "15 in". voct" deur die uitdrukking 15 m" te vervang. 3. By the substitution in item 2(18)(h)(i) of schedule A 3. Deur in item 2(18)(h)(i) van Bylae A die uitdrukking for the expression "2,500 sq. feet" of the expression 2,500 vk. voct" deur die uitdrukking 250m2" te "250 m2". vervang. 4. By the substitution in item 2(18)(10(ii) of Schedule A 4. Deur in item 2(18)(h)(ii) van Bylae A die uitdrukking for the expression "2,500 to 3,500 sq. feet" of the 2,500 tot 3,500 vk voet" deur die uitdrukking 250 expression "250 m2 to 350 m2". tot 350 n12" te vervang. 5. By the substitution in item 2(18)(h)(iii) of Schedule A 5. Deur in item 2(18)(h)(iii) van Bylae A die uitdruk- for the expression "3.500 sq. feet" of the expression king 3,500 vk voet" deur die uitdrukking 350 m2" te "350 m2". vervang. 6. By the substitution in item 6(a) of Schedule B for the 6. Deur in item 6(a) van Bylae B die uitdrukking 20 expression "20 miles" of the expression "32 km". myl" deur die uitdrukking 32 km" te vervang. 7. By the substitution in item 6(b) of Schedule B for the 7. Deur in item 6(b) van Bylae B die uitdrukking LS expression "15 and 20 miles" of the expression "24 cn 20 myl" deur die uitdrukking 24 en 32 km" te ver- and 32 km". yang. 8. By the substitution in item 6(c) of Schedule B for the 8. Deur in item 6(c) van Bylae B die uitdrukking 10 expression "10 and 15 miles" of the expression "16 en 15 myl" deur die uitdrukking 16 en 24 km." te and 24 kin". vervang. 9. By the substitution in item 6(d) of Schedule B for the 9. Deur in item 6(d) van Bylae B die uitdrukking vyf expression "5 and 10 miles" of the expression "8 en 10 myl" deur die uitdrukking 8 en 16 km" te and 16 lcm". vervang. 10. By the substitution in item 6(e) of Schedule B for the 10. Deur in item 6(e) van Bylae 13 die uitdrukking vyf expression "5 miles" of the expression "8 km". myl" deur die uitdrukking 8 kin" te vervang." T.A.L.G. 5/97/104. T.A.L.G. 5/97/104. ALGEMENE KENNISGEWINGS GENERAL NOTICES KENNISGEWING 533 VAN NOTICE 533 OF VOORGESTELDE VERDELING VAN DIE RESTANT PROPOSED DIVISION OF REMAINDER OF THE VAN DIE PLAAS KLIPPOORTJE NO. 110-I.R., DIS- FARM KLIPPOORTJE NO R., DISTRICT OF TRIK GERMISTON. GERMISTON. Kennis word hiermee gegee aan Louis Abrahamson en Notice is hereby given to Louis Abrahamson and Rutherfoord Harris, of hulle opvolgers in titel, die geregi- Rutherfoord Harris, or their successors in title, being the streerde eienaars van die minerale regte van die bogenoem- registered owners of the mineral rights of the abovemen - de eiendom kragtens Notariele Akte gedateer 13de No- tioned property by. virtue of Notarial Deed dated 13th vember 1902, aangeheg by Transportakte No. 1899/1903 November 1902, annexed to Deed of Transfer No. 1899/ dat ons, die geregistreerde eienaars, Klippoortje Estates 1903, that we, the registered owners, Klippoortje Estates Limited, aansoek gedoen het vir verdeling by die Sekreta- Limited have, in terms of the Division of Land Ordinance, ris, Dorperaad, Pretoria, kragtens die Ordonnansie op die 1957, lodged an application for division with the Secretary, verdeling van Grond, Townships Board, Pretoria. Kragtens Regulasie 4 uitgevaardig kragtens die Ordon- In terms of Regulation 4 framed under the Division of nansie op die Verdeling van Grand, 1957 word die houer Land Ordinance, 1957, the holder or lessee of the mineral of huurder van die minerale regte, indien by beswaar teen rights, if he so wishes, is called upon to lodge an objection die verdeling wil aanteken, aangese om dit binne twee to the division with the Secretary, Townships Board, Pre - maande vanaf die datum van die eerste publikasie van toria, within a period of two months after the first publica - hierdie kennisgewing by die Sekretaris, Dorperaad, Pre- tion of this notice. toria, in te dien

20 2418 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS 1970 KENNISGEWING 534 VAN NOTICE 534 OF VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP VAN PROPOSED ESTABLISHMENT OF VAN RIEBEECK RIEBEECKPARIC UITBREIDING 4. PARK EXTENSION 4 TOWNSHIP. Ingevolge artikel 580) van die Ordonnansie op Dorps- It is hereby notified in terms of section 58(1) of the beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that ap - dat Bayton (Edms.) Bpk., en Kemparkto (Edms.) Bpk., plication has been made by Bayton (Pty.) Ltd., and Kemaansoek gedoen het om 'n dorp te stig op gedeeltes van parkto (Pty.) Ltd., for permission to lay out a township Gedeeltes 23 en 108 van die plaas Zuurfontein Nr. 33- on portions of Portions 23 and 108 of the farm Zuurfon - LR., distrik Kemptonpark, wat bekend sal wees as Van tein No. 33-LR., district Kempton Park, to be known as Riebeeckpark Uitbreiding 4. Van Riebeeck Park Extension 4. Die voorgestelde dorp 18 suid van en grens aan Citra- The proposed township is situate south of and abuts ville Landbouhoewes, wes van en grens aan voorgestelde Citraville Agricultural Holdings, west of and abuts pro - dorp Van Riebeeckpark, suid - oos van en grens aan voor- posed Van Riebeeck Park Township, south east of and gestelde dorp Van Riebeeckpark Uitbreiding 1. abuts proposed Van Riebeeck Park Extension I Township. Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en in- The application together with the relative plans, docu - ligting 18 ter insae by die kantoor van die Direkteur, ments and information, is open for inspection, at the office Kamer B225, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Pre- of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, Pro - toriusstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van agt weke na da- vincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a period tum hiervan. eight weeks from the date hereof. of, Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any per - moat iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van son who wishes to object to the granting of the application die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te or who is desirous of being heard or of making represen - word of vertod te rig, die Direkteur skriftelik in kennis tations in the matter, shall communicate in writing with stel. Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt weke the Director of Local Government. Such communication van die datum van sodanige eerste publikasie in die Pro- shall be received by the Director not later than eight weeks vinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur from the date of such first publication in the Provincial ontvang word. Gazette. Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate, and ad - word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Be- dressed to the Director of Local Government, P.O. Box stuur, Posbus 892, Pretoria. 892, Pretoria. G. P. NEL, G. P. NEL, Direkteur van Plaaslike Bestuur. Director of Local Government. Pretoria, 5 Augustus Pretoria, 5th August, KENNISGEWING 535 VAN NOTICE 535 OF VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP GLEN PROPOSED ESTABLISHMENT OF GLEN MARION MARION UITBREIDING 5. EXTENSION 5 TOWNSHIP. It is hereby notified in terms of section 58(1) of the Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps - Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that ap - bcplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak plication has been made by Gerrie De Jong (Pty.) Limited dat Gerrie de Jong (Edms.) Bpk., aansoek gedoen het om for permission to lay out a township on Portions 147 and 'n dorp te stig op Gedeeltes 147 en 18.5 van die plaas 185 of the farm Garstfontein No J.R., district Pre - Garstfontein Nr. 374-J.R., distrik Pretoria, wat bekend sal toria, to be known as Glen Marion Extension 5. wees as Glen Marion Uitbreiding 5. The proposed township is situate north of and abuts Die voorgestelde dorp 18 noord van en grens aan voor- proposed Glen Marion Extension 2 Township, south of gestelde dorp Glen Marion Uitbreiding 2, suid van en grens and abuts proposed Glen Marion Extension 3 Township, aan voorgestelde dorp Glen Marion Uitbreiding 3, noord- north east of and abuts proposed Constantia Park Town - oos van en grens aan voorgestelde dorp Constantia Park. ship. Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en in- The application together with the relative plans, docu - ligting 18 ter insae by die kantoor van die Direkteur, ments and information, is open for inspection, at the office Kamer B225, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Pre- of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, Pro - toriusstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van agt weke na da- vincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a period of tum hiervan. eight weeks from the date hereof. Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any per - met iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van son who wishes to object to the granting of the application die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te or who is desirous of being heard or of making represen - word of vertoe te rig, die Direkteur skriftelik in kennis tations in the matter, shall communicate in writing with stel. Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt weke the Director of Local Government. Such communicatio van die datum van sodanige eerste publikasie in die Pro- shall be received by the Director not later than eight weeks vinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur from the date of such first publication in the Provincial ontvang word. Gazette.

21 PROVINCIAL GAZETTE, 12 AUGUST, Alle besware moet in duplo ingedien word cn gerig All objections must be lodged in duplicate, and ad - word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Be- dressed to the Director of Local Government, P.O. Box stuur, Posbus 892, Pretoria.. 892, Pretoria. G. P. NEL, G. P. NEL, Direkteur van Plaaslike Bestuur. Director of Local Government. Pretoria, 5 Augustus Pretoria, 5th August, KENNISGEWING 538 VAN NOTICE 538 OF VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP WITBANK- PROPOSED ESTABLISHMENT OF WITBANK- NOORD. NOORD TOWNSHIP. Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps - It is hereby notified in terms of section 58(1) of the beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that ap - dat Croton Trust (Edms.) Bpk. aansoek gedoen het om 'n plication has been made by Croton Trust (Pty.) Ltd. for dorp te stig op Hoewes Nos. 4 tot 6, 8 tot 12, 15, 19, 23, 24, permission to lay out a township on Holdings 4 to 6, 8 to 25 en 30 tot 33 van Zeekoewater Landbouhoewes en die 12, 15, 19, 23 to 25 and 30 to 33 of Zeekoewater Agricul- Restant van Gedeelte 134 van die plaas Zeekoewater No. tural Holdings and the Remaining Extent of Portion J.S.. distrik Witbank. wat bekend sal wees as Wit- of the farm. Zeekoewater No J.S., district Witbank, bank - Noord. to be known as Witbank Noord. Die voorgestelde dorp 18 suid - oos van en grens aan The proposed township is situate south - east of and abuts Riverview Landbouhoewes en suid - wes van en grens aan Riverview Agricultural Holdings and south -west of and die voorgestelde Dorp Witbank Uitbreiding 32. abuts the proposed Witbank Extension 32 Township. Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en The application together with the relative plans, docu - inligting 18 ter insae by die kantoor van die Direkteur, ments and information, is open for inspection, at the office Kamer B225, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou. Pre - of the Director, Room B225. 2nd Floor, Block B, Provin - toriusstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van agt weke na cial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a period of datum hiervan. eight weeks from the date hereof. Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any per - moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van son who wishes to object to the granting of the application die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te or who is desirous of being heard or of making represen - word of vertod te rig, die Direkteur skriftelik in kennis stel. tations in the matter, shall communicate in writing with Sodanige kennisgewing meet nie later nie as agt weke van the Director of Local Government. Such communication die datum van sodanige eerste publikasie in die Provinsiale shall be received by the Director not later than eight weeks Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang from the date of such first publication in the Provincial word. Gazette. Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig word All objections must be lodged in duplicate, and addressed aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Bestuur, to the Director of Local Government, P.O. Box 892, Posbus 892, Pretoria. Pretoria. G. P. NEL, G. P. NEL, Direkteur van Plaaslike Bestuur. Director of Local Government. Pretoria, 5 Augustus Pretoria, 5th August, KENNISGEWING 539 VAN NOTICE 539 OF BEROEPSWEDDERSLISENSIE. BOOKMAKER'S LICENCE. Ek, Alec Nofal van Sewendestraat 28(a), Linden Johan- I, Alec Nofal of 28(a), Seventh Street, Linden, Johan: nesburg, gee hierby kennis dat ek van voorneme is om by nesburg, do hereby give notice that it is my intention to die Transvaalse Beroepswedderslisensiekomitee aansoek apply to the Transvaal Bookmaker's Licensing Committee te doen om 'n sertifikaat waarby die uitreiking van 'n be- for a certificate authorizing the issue of a bookmaker's roepswedderslisensie ingevolge Ordonnansie 26 van 1925 licence in terms of Ordinance 26 of gemagtig word. Any person who wishes to object to the granting of such Iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van a certificate, or who wishes to lay before the Committee any so 'n sertifikaat of wat enige feit of inligting in vcrband fact or information in connection therewith, may do so in daarmee aan die Komitee wit voori8, kan dit skriftelik aan writing to the Secretary of the Transvaal Bookmaker's die Sekretaris van die Transvaalse Beroepswedderslisensie- Licensing Committee, Private Bag 64, Pretoria, to reach komitee, Privaatsak 64, Pretoria, doen om horn voor of op him on or before 26th August, Every such person is 26 Augustus 1970 te bereik. Iedere sodanige persoon moet required to state his full name, occupation and postal adsy voile naam, beroep en posadres verstrek. dress _ 12

22 2420 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS 1970 KENNISGEWING 540 VAN NOTICE 540 OF BEROEPSWEDDERSLISENSIE. BOOKMAKER'S LICENCE. Ek, Arie Johannes Stroobach van Cardiffweg 11, Park- I, Arie Johannes Stroobach of 11, Cardiff Road, Parkwood, Johannesburg, gee hierby kennis dat ek van voor- wood, Johannesburg, do hereby give notice that it is my in - neme is om by die Transvaalse Beroepswedderslisensieko- tention to apply to the Transvaal Bookmaker's Licensing mitee aansoek te doen om 'n sertifikaat waarby die uit- Committee for a certificate authorizing the issue of a reiking van 'n beroepswedderslisensie ingevolge Ordonnan- bookmaker's licence in terms of Ordinance 26 of sie 26 van 1925 gemagtig word. Any person who wishes to object to the granting of such Iedereen wat beswaar wil mask teen die toestaan van a certificate, or who wishes to lay before the Committee any so 'n sertifikaat of wat enige feit of inligting in verband fact or information in connection therewith, may do so in daarmee aan die Komitee wil voorle, kan dit skriftelik aan writing to the Secretary of the Transvaal Bookmaker's die Sekretaris van die Transvaalse Beroepswedderslisensie- Licensing Committee, Private Bag 64, Pretoria, to reach komitee, Privaatsak 64, Pretoria, doen om hom voor of op him on or before 26th August, Every such person is 26 Augustus 1970 te bereik. Iedere sodanige persoon meet required to state his full name, occupation and postal ad - sy voile naam, beroep en posadres verstrek. dress KENNISGEWING 541 VAN NOTICE 541 OF SPRINGS - WYSIGINGSKEMA NO. 1/41. SPRINGS AMENDMENT SCHEME NO. 1/41. It is hereby notified in terms of section 46 of the Townvan die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, (soos that application has been gewysig) bekend gemaak dat die made eienaar nl. mnr. by the owner Mr. Pieter Pieter Urbani, Mentzstraat Urbani, 15 Mentz Street, 15, Casseldale Casseldale for the aansoek gedoen amendmentof Springs Town-planning het cm Scheme No. 1, 1946 by rezo- Springs - dorpsaaniegskema No. 1, 1946, te wysig ning Erven Nos. 41, 57 and 58 deur die hersonering van Erwe Nos. 41, 57 en 58 gelee situated on the corner of Esme Road and Mentz Street, op die hock van Esmeweg en Mentzstraat, dorp Casseldale Casseldale Townships from "One Dwelling van Een Woonhuis per existing erf" to per bestaande erf" tot Een Woonper 10,000 "One dwelling huis sq. per ft." 10,000 vk. vt.". Verdere The amendment will be known as besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Springs Amend - Springs - ment Scheme No. wysigingskema No. 1/41. Further particulars of the Scheme 1/41 genoem sal word) le in are open die kantoor van for inspection at die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kathe office of the Town Clerk, mer Springs and at the office of the Director of Local Govern B214, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, ment, en Room 13214, in die kantoor van die Stadsklerk van Springs ter Provincial insae. Building, Pretorius Street, Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan Pretoria. te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum. van Any Objection or representations in regard to the appli - cation shall hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be - be submitted to the Director of Local Govern ment, in writing, - stuur by at the bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en above address or P.O. Box 892, Preto die Stadsklerk, Posbus 45, Springs, skriftelik and the Town Clerk, P.O. Box voor ale 45, Springs at any time vvithin a word. period of 4 weeks from the date of this notice. G. P. NEL, Direkteur van Plaaslike Bestuur. G. P. NEL, Pretoria, 5 Augustus Director of Local Government. Pretoria, 5th 5- August, A KENNISGEWING 542 VAN 1970 NOTICE 542 OF 1970 ROODEPOORT- MARAISBURG AMENDMENT ROODEPOORT - MARAISBURG - WYSIGINGSKEMA SCHEME NO. 1/113. NO. 1/113. It is hereby notified in terms of section 46 of the Town - Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) 46 van die Ordonnansie op Dorpsbcplanning en Dorpc, that application has been made by the owner The Mara , (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar nl. natha Mission, P.O. Box 173, Krugersdorp, for the amend - Die Maranatha Mission, Posbus 173, Krugersdorp, aan- ment of Roodepoort - Maraisburg Town - planning Scheme soek gedoen het om Roodepoort - Maraisburg - dorpsaanleg- No. 1, 1946, by rezoning Portions 56 and 57 of the farm skema No. 1, 1946, te wysig deur Gedeeltes 56 en 57 van Roodekrans No. 183 IQ. from "Special" to "Special" by die plaas Roodekrans No. 183 IQ. te hersoneer van Spe - adding the following additional uses for which the portions siaal" tot Spesiaal" vir die aanbring van die volgende may be used viz: Places of instruction, Residential Buil - addisionele gebruike naamlik Plekke van onderrig, Woon- dings, Old Age Homes, Studios for the preparation of Regebou, Ouetehuise, Ateljees vir die voorbereiding van gods- ligious programmes for broadcasting purposes. dienstige programme vir uitsending doeleindes. The amendment scheme will be known as Roodepoort- Verdere 4 besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Maraisburg Amendment Scheme No. 1/113. Further par - Roodepoort - Maraisburg - wysigingskema No. 1/113 ge - titulars of the Scheme are open for inspection at the noem sal word) 18 in die kantoor van die Direkteur van office of the Town Clerk, Roodepoort, and at the office

23 PROVINCIAL. GAZETTE, 12 AUGUST, Plaaslike Bestuur, Kamer B214, Provinsiale Gebou, Pre- of the Director of Local Government, Room B214, Protoriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van die Stadsklerk vincial Building, Pretorius Street, Pretoria. van Roodepoort, ter insae. Any objection or representations in regard to the appli - Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern - tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van meat, in writing, at the above address or P.O. Box 892, hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be- Pretoria, and the Town Clerk, P.O. Box 217, Roodepoort, stuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en die at any time within a period of 4 weeks from the date of Stadsklerk, Posbus 217, Roodepoort, skriftelik voorgele this notice. word. Pretoria, 5 August, G. P. NEL, G. P. NEL, Direkteur van Plaaslike Bestuur. Director of Local Government. Pretoria, 5 Augustus KENNISGEWING 543 VAN 1970 NOTICE 543 OF 1970 ALBERTON - WYSIGINGSKEMA NO. 1/63. ALBERTON AMENDMENT SCHEME NO. 1/63. Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 31(1) of the 310) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Stadsraad van Alberton aan- Town Council of Alberton has applied for Alberton lh sock gedoen het om Alberton - dorpsaanlegskema No. 1, Town-planning Scheme No. 1, 1948, to be amended to W 1948, verder te wysig ten einde daarvoor voorsiening te authorize the Town Council of Alberton to give permis - maak dat die Stadsraad van Alberton toestemming mag sion, subject to such conditions as it may impose, for the verleen, onderworpe aan sodanige voorwaardes as wat increase of the total number of storeys in a building to be by mag pie, dat die aantal verdiepings in 'n gebou wat be erected on any erf within the municipality, provided op enige erf binne die munisipale gebied opgerig mag word, that the bulk ratio is not increased. vermeerder word mits die vloerruimteverhouding nie daar- This amendment will be known as Alberton Amendment deur verhoog word nie. Scheme No. 1/63. Further particulars of the Scheme are Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat open for inspection at the office of the Town Clerk, Al- Alberton- wysigingskema No. 1/63 genoem sal word) le berton, and at the office of the Director of Local Governin die kantoor van die Stadsklerk van Alberton en in die merit, Room B214, Provincial Building, Pretorius Street, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer Pretoria. B214, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, ter Any owner or occupier of immovable property situate insae. within the area to which the scheme applied or with- Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat in one mile of the boundary of any such scheme and any gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema local authority whose area of jurisdiction is contiguos to van toepassing is, of binne een myl van die grens van such area, shall have the right to object to the scheme enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se and may notify the Director of Local Government, in regsgebied aangrensend is aan sodanige gebied, het die writing, at the above address or P.O. Box 892, Pretoria, reg om beswaar teen die skema aan te teken en kan te of such objection and of the reasons therefor at any time eniger tyd binne 4 weke vanaf die datum van hierdie within 4 weeks from the date of this notice. kennisgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, skriftelik in kennis stel van so 'n beswaar en die redes daarvoor. G. P. NEL, G. P. NEL, Director of Local Government. Direkteur van Plaaslike Bestuur. Pretoria, 5 Augustus Pretoria, 5th August, KENNISGEWING 544 VAN 1970 NOTICE 544 OF POTCHEFSTROOM - WYSIGINGSKEMA NO. 1/27. POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME NO. 1/27. Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 31(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor- It is hereby notified in terms of section 31(1) of the pe, 1965, bekend gemaak dat die Stadsraad van Potchef- Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the stroom aansoek gedoen het cm Potchefstroom - dorpsaan- Town Council of Potchefstroom has applied for Potcheflegskema No. 1, 1946 te wysig as volg: stroom Town-planning Scheme No. 1, 1946, to be amended Die verlenging van Olivierstraat na Rivierstraat, dit as follows: wil se, die gedeelte wat van Wes na Oos loop oor die hier- The extension of Olivier Street to Rivier Street i.e. the ondervermelde eiendomme, word deur hierdie wysiging- portion extending from West to East over the undermen - skema met 20 vt. in 'n noordelike rigting verskuif: tioned properties, will in terms of this Amendment Scheme be moved 20 ft. in a northerly direction. BESKRYWING VAN GROND EN ADRES.. DESCRIPTION OF LAND AND ADDRESS. Gedeelte van gedeelte 9 van Erf No. 288: Olivierstraat 5. Portion of portion 9 of Erf No. 288: 5 Olivier Street. Gedeelte van gedeelte 10 van Ed No. 288: Olivierstraat 3. Portion of portion 10 of Erf No. 288: 3 Olivier Street. Gedeelte van Restant van Erf No. 288: Rivierstraat 153. Portion of Remainder of Erf No. 288: 153 Rivier Street.

24 2422 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS 1970 Gedeelte van Retsant van gedeelte A van Ed No. 277: Portion of Remainder of portion A of Erf No. 277: 155 Rivierstraat 155. Gedeelte van gedeelte A van Erf No. 276: Rivier Street. Portion of portion A of Erf No. 276: 90 Gouwsstraat 90. Gouws Street. Die gedeelte van die Restant van gedeelte A van Erf The portion of the Remainder of portion A of Erf No. No. 277 wat tans soneer is vir paddoeleindes, kan, na 277 now zoned for road purposes will by this Amend - goedkeuring van die wysigingskema aangewend word vir ment Scheme be zoned "Special Residential" while the spesiale woondoeleindes. Die gedeeltes van gedeelte A van portion of portion A of Erf No. 276 and the portions of Erf No. 276, gedeeltes 9, 10 en die Restant van Erf No. portions 9, 10 and the Remainder of Erf No. 288, now 288 wat tans bestem is vir spesiale woondoeleindes word zoned "Special Residential" will by this Amendment deur hierdie wysiging soneer vir paddoeleindes. Scheme be zoned for road purposes. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat This amendment will be known as Potchefstroom Potchefstroom - wysigingskema No. 1/27 genoem sal word) Amendment Scheme No. 1/27. Further particulars of 16 in die kantoor van die Stadsklerk van Potchefstroom the scheme are open for inspection at the office of the en in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Town Clerk, Potchefstroom and at the office of the Direc- Kamer B214, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, for of Local Government, Room B214, Provincial Buil - ter insae. ding, Pretorius Street, Pretoria. Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applied or within van toepassing is, of binne een myl van die grens van eni- one mile of the boundary of any such scheme and ge sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se regs- local authority whose area of jurisdiction is contiguous to gebied aangrensend is aan sodanige gebied, bet die reg om such area, shall have the right to object to the scheme beswaar teen die skema aan te teken en kan te eniger and may notify the Director of Local Government, in tyd binne 4 weke vanaf die datum van hierdie kennis- writing, at the above address or P.O. Box 892, Pretoria, gewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde of such objection and of the reasons therefor at any time adres of Posbus 892, Pretoria skriftelik in kennis stel van within 4 weeks from the date of this notice. so 'n beswaar en die redes daarvoor. G. P. NEL, G. P. NEL, Direkteur van Plaaslike Bestuur. Director of Local Government. Pretoria, 5 Augustus Pretoria, 5th August, KENNISGEWING 545 VAN 1970 NOTICE 545 OF 1970 GERMISTON - WYSIGINGSKEMA NO. 1/69. GERMISTON AMENDMENT. SCHEME NO. 1/69. Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It - is hereby notified in terms of section 46 of the Town - 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) 1965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar that application has been made by the owner Gertrude 4 naamlik Gertrude Johanna Sheppard, Lakeweg 6. Klip- Johanna Sheppard, 6 Lake Road, Klippoortje, Germiston, poortje, Germiston aansoek gedoen bet om Germiston- for the amendment of Germiston Town-planning Scheme dorpsaanlegskema No. 1, 1945, te wysig deur die her- No. 1, 1945, by rezoning Erf No. 456, situate in Ninth sonering van Erf No. 456, gelee in Negendelaan, Lamb- Avenue, Lampton Extension No. 1, from "One dwelling ton Uitbreiding No. 1, van Een Woonhuis per bestaande per existing erf" to "One dwelling per 10,000 sq. ft." erf" tot Een Woonhuis per 10,000 vk. vt." The amendment will be known as Germiston Amend Verdere - besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme No. 1/69. Further particulars of the Scheme Germiston-wysigingskema No. 1/69 genoem sal word) E are open for inspection at the office of the Town Clerk, 1 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Germiston, and at the office of the Director of Local Kamer B214, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, Government, Room B214, Provincial Building, Pretorius en in die kantoor van die Stadsklerk van Germiston, ter Street, Pretoria. insae. Any objection or representations in regard to the appli- Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan ter eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd - binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van ment, in writing, at the above address or P.O. Box 892, hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Pretoria, and the Town Clerk, P.O. Box 145, Germiston, Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, at any time within a period of 4 weeks from the date en die Stadsklerk, Posbus 145, Germiston, skriftelik voor- of this notice. gele word. G. P. NEL, G. P. NEL, Director of Local Government. Direkteur van Plaaslike Bestuur. A Pretoria, 5 Augustus Pretoria, 5th August,

25 PROVINCIAL GAZETTE, 12 AUGUST, KENNISGEWING 546 VAN NOTICE 546 OF VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP PIETERS- PROPOSED ESTABLISHMENT OF PIETERSBURG BURG UITBREIDING 11. EXTENSION 11 TOWNSHIP. Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps- It is hereby notified in terms of section 58(1) of the beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that dat die Stadsraad van Pietersburg aansoek gedoen het application has been made by the Town Council of Pieters - om 'n dorp te stig op sekere gedeelte van die oostelike burg for permission to lay out a township on certain por - gedeelte van die plaas Sterkloop No. 688-L.S. Tans be- tion of the eastern portion of the farm Sterkloop No. kend as die Restant van die Gedeelte 10 ('n gedeelte 688-L.S. now known as the Remainder op Portion 10 van Gedeelte 4) van bovermelde plaas, die Restant van (a portion of Portion 4) of above mentioned farm, the die plaas Krugersburg No L.S. en plaas Krugers- remainder of the farm Krugersburg No. 687-L.S. and the burg No ES., distrik Pietersburg, wat bekend sal wees farm Krugersburg No L.S., district Pietersburg to as Pietersburg Uitbreiding 11. be known as Pietersburg Extension 11. Die voorgestelde dorp le oos van en grens aan dorpe The proposed township is situate east of and abuts Pietersburg Uitbreiding 4 en Uitbreiding 6 suid en Pietersburg Extension 4 and Extension 6 Townships, south noord van en grens aan Provinsiale Pad PA31. and north of and abuts Provincial Road P.431. Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en The application together with the relative plans, docu - inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur, ments and information, is open for inspection, at the Kamer B225, 2de vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Pre- office of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, toria, vir 'n tydperk van agt weke na datum hiervan. Provincial Building, Pretoria, for a period of eight weeks Ingevolge artikel 58(5) form the date hereof. van die genoemde Ordonnansie moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan In terms of section 58(5) of the said Ordinance any van die aansoek of wat begerig is om in die saak ge- person who wishes to object to the granting of the Moor te word of vertoe te rig, die Direkteur skriftelik m application or who is desirous of being heard or of kennis stel. Sodanige kennisgewing moet nie later nie making representations in the matter, shall communicate as agt weke van die datum van sodanige eerste publikasie in writing with the Director of Local Government. Such in die Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaas- communication shall be received by the Director not like Bestuur ontvang word. later than eight weeks from the date of such first pu - Alla besware moet in duplo ingedien word en gerig blication in the Provincial Gazette. word aan die direkteur, Departement van Plaaslike Be- All objections must be lodged in duplicate, and stuur, Posbus 892, Pretoria. addressed to the Director of Local Government, P.O. Box 892, Pretoria. G. P. NEL, Direkteur van Plaaslike Bestuur. G. P. NEL, Director of Local Government. Pretoria, 12 Augustus Pretoria, 12 August, KENNISGEWING 547 VAN NOTICE 547 OF VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP MIDDEL - BURG UITBREIDING 9. PROPOSED ESTABLISHMENT OF MIDDELBURG EXTENSION 9 TOWNSHIP. It is hereby notified in terms of section 58(1) of the Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps- Town - planning and Townships Ordinance, 1965, that beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak application has been made by the Town Council of Mid dat die Stadsraad van Middelburg aansoek gedoen het delburg for permission to lay out a township on the Reom 'n dorp te stig op die Restant van plaas Middelburg mainder of farm Middelburg Town and Townlands No. Dorp en Dorpsgronde No. 287 J.S., distrik Middelburg, 287 J.S., district Middelburg, to be known as Middelburg wat bekend sal wees as Middelburg Uitbreiding 9. Extension 9. Die voorgestelde dorp le suicb van en grens aan voor- The proposed township is situate south of and abuts gestelde dorp Middelburg Uitbreiding 6 tussen Jeppe- en proposed Middelburg Extension 6 township between Jeppe and Verdoorn Street. Verdoornstraat. The application together with the relative plans, docu - Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en ments and information, is open for inspection, at the inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur, office of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, Kamer B225, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Pre- Provincial Building, Pretoria, for a period of eight weeks toria, vir 'n tydperk van agt weke na datum hiervan. from the date hereof. Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who whishes to object to the groanting of the van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor application or who is desirous of being heard or of making te word of vertoe te rig, die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter, shall communicate in writing stel. Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt weke with the Director of Local Government. Such communi - van die datum van sodanige eerste publikasie in die cation shall be received by the Director not later than Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Be - eight weeks from the date of such first publication in stuur ontvang word. the Provincial Gazette.

26 2424 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate, and I word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Be- addressed to the Director of Local Government, P.O. stuur, Posbus 892, Pretoria. Box 892, Pretoria. G. P. NEL, G. P. NEL, Direkteur van Plaaslike Bestuur. Director of Local Government. Pretoria, 12 Augustus Pretoria, 12 August, KENNISGEWING 548 VAN 1970 NOTICE 548 OF 1970 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE TITEL- PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS VOORWAARDES VAN PERSEEL NO. 38, HARVES- OF TITLE OF STAND NO. 38, HARVESTON AGRI- TON LANDBOUHOEWES, DISTRIK ROODEPOORT. CULTURAL HOLDINGS, DISTRICT ROODEPOORT. Hierby word bekend gemaak dat Philippus, Lodevicus It is hereby notified that application has been made van Schalkwyk ingevolge die bepalings van artikel 30) by Philippus Lodevicus van Schalkwyk in terms of secvan die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, aan- Lion 3(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, for sock gedoen het om die wysiging van die titelvoorwaardes the amendment of the conditions of title of Stand No. 38, van Perseel No. 38, Harveston Landbouhoewes, ten ein-.harveston Agricultural Holdings to permit that: de dit moontlik te maak dat: (1) A Garage workshop and towing Service be erected (1) 'n Motorhawe, werkswinkel en insleepdiens op die on the Stand and perseel opgerig word en (2) the removal of the existing building restriction line. (2) die opheffing van die bestaande boulynbeperking. The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokumente 18 ter insae for inspection at the office of the Director of Local in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 'Government, Room B310, Block B, Provincial Building, Kamer B310. Blok B, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretorius Street, Pretoria. Pretoria. Objections to application may be lodged in writing Besware teen die aansoek kan op of voor 9 September with the Director of Local Government, at the above 1970 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by address or P.O. Box 892, Pretoria, on or before the 9th bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, ingedien word. September, G. P. NEL, G. P. NEL, Director of Local Government. Direkteur van Plaaslike Bestuur. Pretoria, 12 Augustus Pretoria, 12 August, T.A.D. 8/2/464/1. T.A.D. 8/2/464/1. KENNISGEWING 549 VAN 1970 NOTICE 549 OF 1970 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE TITEL - PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS VOORWAARDES VAN SEKERE GEDEELTE 4 VAN OF TITLE OF PORTION 4 OF ERF NO. 85, INDUS - ERF NO. 85 DORP INDUSTRIA WEST, DISTRIK TRIA WEST TOWNSHIP, DISTRICT JOHANNES- JOHANNESBURG. BURG. Hierby word bekend gemaak dat Gordon Hugh Hosking It is hereby notified that application has been made en Alfred Gottfried Bruder ingevolge die bepalings van by Gordon Hugh Hosking and Alfred Gottfried Bruder artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkinge, in terms of section 30) of the Removal of Restrictions 1967, aansoek gedoen het om die wysiging van die titel- Act, 1967, for the amendment of the conditions of title voorwaardes van sekere gedeelte 4 van Ed No. 85, dorp of portion 4 of Erf No. 85, Industria West township to Industria West, ten einde dit moontlik te maak dat die permit the ground being used for special Industrial purgrond vir spesiale Industriele doeleindes gebruik kan poses, inter alia for business purposes. word, onder andere vir besigheidsdoeleindes. The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in for inspection at the office of the Director of Local die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Government, Room B310, Block B, Provincial Building, Kamer B310, Blok B, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretorius Street, Pretoria. Pretoria. Objections to application may be lodged in writing Bcsware teen die aansoek kan op of voor 9 September with the Director of Local Government, at the above 1970 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by address or P.O. Box 892, Pretoria, on or before the 9th bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, ingedien word. September, G. P. NEL, G. P. NEL, Director of Local Government. Direkteur van Plaaslike Bestuur. Pretoria, 12 Augustus Pretoria, 12 August, T.A.D. 82/56/2. T.A.D. 82/56/2. KENNISGEWING 550 VAN 1970 NOTICE 550 OF 1970 VOORGESTELDE WYSIGING VAN inelvoor- PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS WAARDES VAN LOT NO. 9, DORP DUNKELD, OF TITLE OF LOT NO. 9, DUNKELD TOWNSHIP, STAD JOHANNESBURG. CITY OF JOHANNESBURG. Hierby word bekend gemaak dat Elizabeth Evans in- It is hereby notified that application has been made gevolge die bepalings van artikel 3(1) van die Wet op by Elizabeth Evans in terms of section 3(1) of the Re-

27 PROVINCIAL GAZETTE, 12 AUGUST, Opheffing van Beperkings, 1967, aansoek gedoen het moval of Restrictions Act, 1967, for the amendment of om die wysiging van titelvoorwaardes van Lot No. 9, the conditions of title of Lot No. 9, Dunkeld township. dorp Dunkeld, ten einde dit moontlik te maak dat die to permit the lot being subdivided and the portion crealot onderverdeel word en die gedeelte geskep, gekonsoli- ted to be consolidated with Lot No. 10 to correct the deer word met Lot No. 10 om die bestaande oorskryding existing encroachment of the dwelling in respect of the ten opsigte van die gemeenskaplike grens van die woon- mutual boundary. huis reg te stel. The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae for inspection at the office of the Director of Local in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Government, Room B310, Block B, Provincial Building, Kamer B310, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pre- Pretorius Street, Pretoria. toria. Objections to application may be lodged in writing Besware teen die aansoek kan op of voor 9 September with the Director of Local Government, at the above 1970 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by address or P.O. Box 892, Pretoria, on or before the 9th bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, ingedien word. September, G. P. NEL, G. P. NEL, Direkteur van Plaaslike Bestuur. Director of Local Government. Pretoria, 12 Augustus Pretoria, 12 August, T.A.D. 8/2/ T.A.D. 8/2/ KENNISGEWING 551 VAN NOTICE 551 OF AANSOEK INGEVOLGE DIE WET OP OPHEFF1NG APPLICATION IN TERMS OF THE REMOVAL OF VAN BEPERKINGS 1967 (WET NO. 84 VAN 1967) RESTRICTIONS ACT 1967 (ACT NO. 84 OF 1967) OM: FOR: (A) DIE WYSIGING VAN DIE TITELVOORWAAR - (A) THE AMENDMENT OF THE CONDITIONS OF DES VAN DIE RESTERENDE GEDEELTE VAN TITLE OF THE REMAINING EXTENT OF VRYPAG WOONLOT NO. 431, DORP PARK- FREEHOLD RESIDENTIAL LOT NO. 431, TOWN, DISTRIK JOHANNESBURG. PARKTOWN TOWNSHIP, DISTRICT JOHAN- NESBURG. (B) DIE WYSIGING VAN DIE JOHANNESBURG DORPSBEPLANNINGSKEMA NO. 1 VAN 1946 (B) THE AMENDMENT OF THE JOHANNESBURG TEN OPSIGTE VAN DIE RESTERENDE GE - TOWN-PLANNING SCHEME NO. 1 OF 1946, IN DEELTE VAN VRYPAG WOONLOT NO. 431, RESPECT OF THE REMAINING EXTENT OF DORP PARKTOWN. FREEHOLD RESIDENTIAL LOT NO. 431, PARK - TOWN TOWNSHIP. Hierby word bekend gemaak dat Patrick Joseph Pearce Dennehy en Eileen Dennehy ingevolge die bepalings van It is hereby notified that application has been made by artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, Patrick Joseph Pearce Dennehy and Eileen Dennehy in 1967, aansoek gedoen het om: terms of section 30) of the Removal of Restrictions Act, 1967, for: (1) Die wysiging van die titelvoorwaardes van die Res- (1) The amendment terende Gedeelte van Vrypag Woonlot No. 431, dorp of the conditions of title of the Re - Parktown, ten einde dit moontlik te maak dat die lot maining Extent of Freehold Residential Lot No. 431, onderverdeel word. Parktown township, to permit the lot being sub- (2) Die wysiging van die Johannesburg Dorpsbeplanning - divided. skema No. 1 van 1946, deur die hersonering van die (2) The amendment of the Johannesburg Town - planning Resterende Gedeelte van Vrypag Woonlot No. 431, Scheme No. 1 of 1946, by the rezoning of the Redorp Parktown van Een woonhuis per err' tot Een maining Extent of Freehold Residential Lot No. 431, woonhuis per 1,500 m2". Parktown township, from "One dwelling per erf" Die wysigende skema sal bekend staan as Johannesburg- to "One dwelling per 1,500 m2". Wysigingskema No. 1/446. This amendment scheme will be known as Johannesburg Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in Amendment Scheme No. 1/446. die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, The application and the relative documents are open for Kamer B310, Blok B, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, inspection at the office of the Director of Local Govern- Pretoria. ment, at the above address or P.O. Box 892, Pretoria, on Besware teen die aansoek kan op of voor 9 September or before the 9th September skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, ingedien word. G. P. NEL, Director G. P. NEL, of Local Government. Direkteur van Plaaslike Bestuur. Pretoria, 12 Augustus Pretoria, August, T.A.D. T.A.D. 8/2/100/23. 8/2/100/23. KENNISGEWING 552 VAN NOTICE 552 OF NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK- WYSIGINGSKEMA NO NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND - MENT SCHEME NO Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 46 of the Town- 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended)

28 2426 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS , (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar naam- that application has been made by the owner David Wil - lik David Willem Pieter Botbyl, P/a Cramer en Cramer, lem Pieter Botbyl, C/o Cramer and Cramer, P.O. Box Posbus 2642, Johannesburg aansoek gedoen het om Noor- 2642, Johannesburg, for the amendment of Northern Jo - delike Johannesburgstreek - wysigingskema, 1958, te wysig hannesburg Region Town - planning Scheme, 1958, by deur die hersonering van Erf No. 320, gelee in Vyfdelaan, rezoning Erf No. 320 situate in Fifth Avenue, Wynberg dorp Wynberg, van Spesiale Woon" tot Spesiaal" vir Township, from "Special Residential" to "Special" for gebruik as 'n bouerswerf en bybehorende kantore. use as a Builder's yard and offices incidental thereto. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Northern Johannesburg Noordelike Johannesburgstreek - Wysigingskema No. 229 Region Amendment Scheme No Further particulars of genoem sal word) le in die kantoor van die Direk- the Scheme are open for inspection at the office of the teur van Plaaslike Bestuur, Kamer B214, Provinsiale Town Clerk, Sandton, and at the office of the Director of Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van die Local Government, Room B214, Provincial Building, Pre- Stadsklerk van Sandton, ter insae. torius Street, Pretoria. Enige beswaar of verto6 teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli - tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van cation shall be submitted to the Director of Local Governhierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be- ment, in writing, at the above address or P.O. Box 892, stuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en die Pretoria, and the Town Clerk, P.O. Box 65202, Benmore, Stadsklerk, Posbus 65202, Benmore, Sandton, skriftelik Sandton, at any time within a period of 4 weeks from the voorgel8 word. date of this notice. G. P. NEL, G. P. NEL, Direkteur van Plaaslike Bestuur. Director of Local Government. Pretoria, 12 Augustus Pretoria, 12th August, KENNISGEWING 553 VAN NOTICE 553 OF NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK- NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND - WYSIGINGSKEMA NO MENT SCHEME NO Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 It is hereby notified in terms of section 46 of the Townvan die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965 (as amended) (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar naarniik that application has been made by the owner, Messrs. mine. Randpark Sentrum (Pty.) Ltd., Posbus 23071, Jou- Randpark Sentrum (Pty.) Ltd., P.O. Box 23071, Joubert bert Park, aansoek gedoen het om Noordelike Johannes- Park, for the amendment of Northern Johannesburg Region brugstreek - dorpsaanlegskema, 1958, te wysig deur die her- Town-planning Scheme, 1958, by rezoning Stand No. 288, sonering van Standplaas No. 288, gelee in Muldersdrift- situate in Muldersdrift Road and Castlehill Drive, Blackweg en Castlehillrylaan, dorp Blackheath Uitbreiding No. heath Extension No. 3, to allow a building 9 storeys in 3, om 'n gebou van 9 verdiepings hoog toe te laat, en die height; and rezoning Stands Nos. 289, 286 and 287, situate hersonering van Standplase Nos. 289, 286 en 287 gelee in 1 in Castlehill Drive, Blackheath Extension No. 3, from Castlehillrylaan en Muldersdriftweg, dorp Blackheath Uit- "Special Residential" to "Special" for parking purposes. braiding No. 3, van Spesiale Woon" tot Spesiaal" vir The amendment will be known as Northern Johannesparkering doeleindes. burg Region Amendment Scheme No Further parti - Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat culars of the Scheme are open for inspection at the office Noordelike Johannesburgstreek d wysigingskema No. 245 of the Town Clerk, Johannesburg and at the office of the 1111 genoem sal word) 16 in die kantoor van die Direkteur van Director of Local Government, Room B214, Provincial Plaaslike Bestuur, Kamer B214, Provinsiale Gebou, Pre- Building, Pretorius Street, Pretoria. toriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van die Stadsklerk Any objection or representations in regard to the applivan Johannesburg, ter insae. cation shall be submitted to the Director of Local Govern - ment, Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger in writing, at the above address or P.O. Box 892, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van bier- Pretoria, and the Town Clerk. P.O. Box 1049, Johannesdie kennisgewing aan burg, at any time within die Direkteur van Plaaslike Bestuur a period of 4 weeks from the date by bovermelde adres of Posbus 892, of this notice. Pretoria, en die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg, skriftelik voorgele word. G. P. NEL, G. P. NEL, Director of Local Government. Direkteur van Plaaslike Bestuur..Pretoria, 12th August, Pretoria, 12 Augustus KENNISGEWING 554 VAN NOTICE 554 OF KEMPTON PARK-WYSIGINGSKEMA NO. 1/60. KEMPTON PARK AMENDMENT NO. 1/60. Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 46 of the Town- 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, planning and Townships Ordinance, 1965 (as amended) 1965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar, that application has been made by the owner, Messrs. naamlik mnre. Caltex Oil (S.A.) Ltd. P/a mnre. Withers Caltex Oil (S.A.) Ltd., C/o Messrs. Withers and Gerke, en Gerke, Posbus 8258, Johannesburg, aansoek gedoen P.O. Box 8258, Johannesburg, for the amendment of het om Kempton Park - dorpsaanlegskema No. 1, 1952, te Kempton Park Town - planning Scheme No. 1, 1952, by

29 PROVINCIAL GAZETTE, 12 AUGUST, wysia deur die hersonering van Erf No. 573 gelee op die rezoning Erf No. 573 situate on the corner of Geelhout hock van Geelhoutstraat en Maroelastraat, Dorp Birch- Street and Maroela Street Birchleigh Township from leigh, van Algemene Woon" tot Spesiaal" vir die oprig- "General Residential" to "Special" for the erection of a ting van 'n publieke garage. public garage. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Kempton Park Kempton Park - wysigingskema No. 1/60 genoem sal word) Amendment Scheme No. 1/60. Further particulars of the 18 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Scheme are open for inspection at the office of the Town Kamer B214, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, Clerk, Kempton Park and at the office of the Director of en in die kantoor van die Stadsklerk van Kempton Park, Local Government, Room B214, Provincial Building, Preter insae. twins Street, Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan to eniger Any objection or representations in regard to the applityd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier- cation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur.meat, in writing, at the above address or P.O. Box 892, by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en die Pretoria, and the Town Clerk, P.O. Box 13, Kempton Stadsklerk, Posbus 13, Kempton Park, skriftelik voorgele Park at any time within a period of 4 weeks from the date word. of this notice. G.P. NEL, G. P. NEL, Direkteur van Plaaslike Bestuur. Director of Local Government. Pretoria, 12 Augustus Pretoria, 12th August, II. TENDERS TENDERS L.W. Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die N.B. Tenders previously published and where the closing dates sluitingsdatum nog nie verstreke is nie, word nie in hierdie have not yet passed, have not been repeated in this notice. kennisgewing herhaal nie. Tenders word normaalweg 3-5 weke Tenders are normally published 3-5 weeks before the closing voor die sluitingsdatum gepubliseer. date. TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE. TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION. TENDERS. TENDERS. Tenders vir die volgende dienste/voorrade/ver - Tenders are invited for the following services/ kope word ingewag. (Tensy dit in die uiteensetting anders aangegee word, word tenders vir voorrade supplies/sales. (Unless otherwise indicated in the bedoel): description tenders are for supplies): Tender Nr. Beskrywing van Tender Sluitingsdatum Tender No. Description of Tender Closing Date H.D. 22/70 Trollies, Medics / Trolleys, Medical 18/9/1970 H.D. 23/70 Mandjies, Rotten& / Skips, Wickerwork 18/9/1970 RD. 24/70 Naaimasjiene, Industrieel / Sewing Machines, Industrial. 18/9/1970 H.D. 26/70 Polipropileenstapelstoele / Polypropolene Stacking Chairs. 18/9/1970 H.D. 28/70 Borde, Kennisgewing / Boards, Notice 18/9/1970 H.D. 29/70 Ligte Passasiersbusse / Light Passenger Buses. 18/9/1970 H.D. 30/70 Batteryaangedrewe Industriele trekker I Battery Powered Industrial Tractor 18/9/1970 W.F.T. 15/70 Wasserymasjien / Laundry washing Machine. 21/8/1970 R.F.T. 72/70 Rollerremtoetsuitrusting / Roller Brake Testing Equipment 18/9/1970 R.F.T. 73/70 Motorrempedaaldrukwyser / Automotive Brake Pedal Pressure Recorder 18/9/1970 W.F.T.B. 647/70 Baragwanath-kraamhospitaal: Verskaffing, aflewering, oprigting en ingebruikneming van 'n hospitaalbrandingsoond met skoorsteen / Baragwanath Maternity Hospital: Supply, delivery, erection and commissioning of a hospital incinerator with chimney-stack 11/9/1970 W.F.T.B. 648/70 Blyderivierspoort - ontspanningsoord: Swadene: Oprigting van hutte, bestuurderswoning ens. / Blyde River Canyon Recreational Resort: Swadene: Erection of huts, manager's residence etc /9/1970 W.F.T.B. 649/70 Colignyse Padkamp: Reparasies aan en opknapping van twee voorafvervaardigde wonings ens / Coligny Road Camp: Repairs to and renovation of two prefabricated residences etc. 11/9/1970 W.F.T.B. 650/70 Edith Hinds - skool, Johannesburg: Reparasies aan en opknapping van werkwinkels / Edith Hinds School, Johannesburg: Repairs to and renovation of workshops... 11/9/1970 W.F.T.B. 651/70 Germiston - hospitaal: Substasiegebou: Veranderings en aanbouings I Germiston Hospital: Substation building: Alterations and additions 11/9/1970 W.F.T.B. 652/70 Goudstadse Onderwyskollege: Rektorswoning: Reparasies en buite-opknapping / Rector's residence: Repairs and external renovation 11/9/1970 W.F.T.B. 653/70 Greenside High School, Johannesburg: Sentrale venvarming / Central heating 11/9/1970 W.F.T.B. 654/70 Hyde Park High School, Johannesburg: Uitbreiding van en veranderings aan die bestaande sentrale verwarmingsinstallasie / Extension of and alterations to the existing central heating installation... 11/9/1970 W.F.T.B. 655/70 Johannesburgse Algemene Hospitaal: Verpleegsterstehuis: Verskaffing, aflewering en installasie van 'n roepstelsel / Johannesburg General Hospital: Nurses' Home: Supply, delivery and installation of a call system. 11/9/1970 W.F.T.B. 656/70 Laerskool Malelane, Oos/Eastern Transvaal: Vergadersaal: Elektriese installasie / Assembly Hall: Electrical installation 11/9/1970

30 2428 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS 1970 Tender No. Beskrywing van Tender Sluitingsdaturn Tender No. Description of Tender Closing Date III W.F.T.B. 657/70 Marble Hallse Laerskool: Vergadersaal: Elektriese installasie / Assembly Hall: Electrical installation. 11/9/1970 W.F.T.B. 658/70 Marlandiaskool, Johannesburg: Uitle van groade / Layout of grounds 11/9/1970 W.F.T.B. 659/70 Nigel Primary School: Vergadersaal: Elektriese installasie / Assembly Hall: Electrical installation. 11/9/1970 W.F.T.B. 660/70 Northcliff High School: Bou van sportgronde ens. / Construction of sports grounds etc /9/1970 W.F.T.B. 661/70 Net Retief - hospitaal: Bou van 'n gunietswembad met skuimkanaal en kleedkamers / Piet Retief Hospital: Construction of a gunite swimming bath with scum channel and change rooms 11/9/1970 W.F.T.B. 662/70 Potchefstroom - ' hospitaal: Oprigting van veiligheidsheining / Potchefstroom Hospital: Erection of security fence 11/9/1970 W.F.T.B. 663/70 Primrose Primary School, Germiston: Vergadersaal: Elektriese installasie / Assembly Hall: Elec - trical installation 11/9/1970 W.F.T.B. 664/70 Queen Victoria - kraamhospitaal, Johannesburg: Instaltering van private outomatiese taksentrale / Queen Victoria Maternity Hospital, Johannesburg: Installation of private automatic branch exchange. 11/9/1970 W.F.T.B. 665/70 Rustenburgse Hoer Handelskool: Elektriese installasie / Rustenburg Commercial High School: Elec - trical installation. 11/ W.F.T.B. 666/70 Schoonspruitse Laerskool, oor/via Ventersdorp: Veranderings en aanbouings / Alterations and additions 11/9/1970 W.F.T.B. 667/70 Sebokeng-hospitaal (nie-blanke), Vanderbijlpark: Verskaffing, aflewering, installering en ingebruikneming van 'n lugreelingstelsel en suigwaaiers / Sebokeng Hospital (non-white), Vanderbijlpark: Supply, delivery, installation and commissioning of an air-conditioning plant and extract fans... 11/9/1970 W.F.T.B. 668/70 Standertonse Junior Skool: Reparasies en opknapping / Repairs and renovation /9/1970' W.F.T.B. 669/70 Ventersdorp-hospitaal: Verskaffing, aflewering en installering van 'n mediese gas- en vakuumstel - sel / Ventersdorp Hospital: Supply, delivery and installation of a medical gas and vacuum system... 11/9/ BELANGRIKE OPMERIUNGS IMPORTANT NOTES I. Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amp - I. The relative tender documents including the Adminiatra - telike tendervorms van die Administrasie, is op aanvraag by don's official tender forms, are obtainable on application from die onderstaande adresse verkrygbaar. Sodanige dokumente asmade enige tender/kontrakvoorwaardes wat nie in die tenderthe relative address indicated below. Such documents and any dokumente opgeneem is nie, is ook by die genocmde adresse tender/contract conditions not embodied in the tender documents vir inspeksie verkrygbaar: are also available for inspection at the said addresses: Kantoor in Nuwe Provinsiale Office in New Provincial Building Gebou, Pretoria Pretoria Tender Posadres te Tender Postal address,, verwy- Pretoria Kamer- Verdie- Tele' Ref. Pretoria Room Phone sing no. Blok ping foonno. No. Block Floor No. Pretoria Pretoria HA 1 Direkteur van A739 A HA I Director of Hos - A739 A Hospitaaldiens- pital Services, te, Privaatsak Private Bag HA Direkteur van A739 A HA 2 Director of Hos- A739 A Hospitaaldiens- pital Services, to, Privaatsak Private Bag HD Direkteur van A723 A HB Director of Hos- A723 A Hospitaaldiens- pital Services, a te, Privaatsak Private Bag III HC Direkteur van A728 A HC Director of lios- A728 A Hospitaaldiens- pital Services, te, Privaatsak Private Bag HD Direkteur van A742 A HD Director of Hos - A742 A Hospitaaldiens- pital Services, te, Privaatsak Private Bag PET Provinsiale Sekrc- A1119 A PFF Provincial Secre- A A tary (Purchases tads (Aankope en Voorrade), and Supplies), Privaatsak 64 Private Bag 64 RFT Direkteur, Trans D RFI Director, Trans- D518 D vaalse Paaie - vaal Roads departement, Department, Privaatsak 197 Private Bag 197 TOD Direkteur, Trans - A549 A jed Director, Trans - A549 A vaalse Onder - vaal Education wysdeparte- Department, ment, Privaat- Private B a g - WFT sak Direkteur, Trans - C111 C WFT Director, Trans - vaalse Werke - vaal Depart- C111 C I departement, ment of Works, Privaatsak 228 Private Bag 228 ',FTB Direkteur, Trans - C219 C M WFTB Director, Trans- C219 C M vaalse Werke - vaal Depart - departement, ment of Works, Privaatsak 228 Private Bag 228 4

31 , IPROVINCIAL p GAZETTE, 12 AUGUST, Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of 2.. The Administration is not bound to accept the lowest or enige tender aan to neem nie en behou horn die reg voor om any tender and reserves the right to accept a portion of a 'n gedeelte van 'n tender aan te neem. tender. 3. In die geval van iedere W.F.T.B. - tender, moet die tenderaar 'n deposito van R4 stort alvorens by van die tenderdoku- 3. In the case of each W.F.T.B. tender the tenderer must pay mente voorsien sal word. Sodanige deposito moet in kontant- a deposit of R4 before he will be suplied with the tender geld wees, 'n tjek deur die bank geparafeer of '11 departemen- documents. Such deposit must be in the form of cash, a bank tele legorderkwitansie (RIO). Genoemde depositobedrag sal te- initialed cheque, or a departmental standing deposit receipt rugbetaal word as 'n bona fide - inskrywing van die tenderaar (RIO). The said deposit will be refunded if a bona fide tender ontvang word of as die tenderdokumente, met inbegrip van is received from the tenderer or if the tender documents in - planne, spesifikasies en hoeveclheidslyste, binne 14 dae na die eluding plans, specifications and bills of quantities are returned sluitingsdatum van die tenderaar teruggestuur word na die be- by the tenderer within 14 days after the closing date of the trokke adres in opmerking I hierbo aangetoon. tender to the relative address shown in note I above. 4. All tenders must be submitted on the Administrator's 4. Alle tenders moet op die amptelike tendervorms van die official tender forms. Administrasie voorgele word. 5. Iedere inskrywing moet in 'n afsonderlike verseelde koe- 5. Each tender must be submitted in a separate sealed envert ingedien word, geadresseer aan die Voorsitter, Die Trans- velope addressed to the Chairman, Transvaal Provincial Tender vaalse Provinsiale Tenderraad, Posbus 1040, Pretoria, en moet Board, P.O. Box 1040, Pretoria, and must be clearly superduidelik van die opskrif voorsien wees ten einde die tenderaar scribed to show the tender's name and address, as well as the se naam en adres aan te toon asook die nommer, beskrywing number, description and closing date of the tender. Tenders en sluitingsdatum van die tender. Inskrywings moet teen 11 must be in the hands of the Chairman by II am. on the vm. op die sluitingsdatum hierbo aangetoon, in die Voorsitter closing date indicated above. se hande wees. 6. If tenders are delivered by hand, they must be deposited 6. Indien inskrywings per hand ingedien word, moet hulle in the Formal Tender Box at the Enquiry Office in the foyer teen 11 vm. op die sluitingsdatum in die Formele of the New Provincial Building, at the Prctorius Street main geplaas wees by die navraagkantoor in die voorponaal Tevan die nderbus entrance (near Rosman Street corner), Pretoria, by 11 a.m. on nuwe Provinsiale Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraat the closing date. se kant (naby die hoek van Bosmanstraat), Pretoria. C. W. GRUNOW, Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tender- C. W. GRUNOW. Chairman, Transvaal Provincial Tender raad, Pretoria, 5 Augustus Board, Pretoria, 5 August, Kontrak R.F.T. 31/70 Contract R.F.T. 31/70. TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE KENNISGEWING AAN TENDERAARS. TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION. NOTICE TO TENDERERS. TENDER NO. R.F.T. 31 VAN TENDER NO. R.F.T. 31 OF KONSTRUKSIE EN BITUMINERING VAN PRO- CONSTRUCTION AND BITUMINOUS SURFACING VINSIALE PAD P33/5 VANAF HAZYVIEW TOT BY OF PROVINCIAL ROAD P33/5 FROM HAZYVIEW DIE SABIERIVIER OP DIE GRENS VAN DIE NA - TO THE SABIE RIVER AT THE BOUNDARY OF SIONALE KRUGER - WILDTUIN. ONGEVEER 26 THE KRUGER NATIONAL PARK. APPROXIMATE- MYL. LY 26 MILES. Tenders word hiermee gevra van ervare kontrakteurs vir Tenders are herewith called for from experienced con - bogenoemde diens. tractors for the abovementioned service. Tenderdokumente, insluitende 'n stel tekeninge, is by die Tender documents, including a set of drawings, may be Direkteur, Transvaalse Paaiedepartement, Kamer D.518, obtained from the Director, Transvaal Roads Department, Provinsiale Gebou, Kerkstraat, Privaatsak 197, Pretoria, Room D.518, Provincial Building, Church Street, Private verkrygbaar by betaling van 'n tydelike deposito van Bag 197. Pretoria, on payment of a temporary deposit of R20.00 (twintig rand). Hierdie bedrag sal temgbetaal R20.00 (twenty rand). This will be refunded provided a word, mits 'n bona fide - tender ontvang word of alle soda - bona fide tender is received or all such tender documents nige tenderdokumente binne 14 dae na die sluitingsdatum are returned to the office of issue within 14 days after the van die tender na die uitreikingskantoor teruggestuur word. closing date of the tender. 'n Addisionele afskrif van die hoeveelheidspryslyste sal An additional copy of the schedule of quantities will be gratis verskaf word. provided free of charge. 'n Ingenieur sal voomoemde tenderaars op 26 Augustus 1970 om 9 vm. by die Numbi - motel, Hazyview ontmoet om An engineer will meet intending tenderers on the 26th saam met hulle die terrein te gaan besigtig. Die Ingenieur August, 1970, at 9 a.m. at the Numbi Motel, Hazyview, to sal by geen ander geleentheid vir besigtingsdoeleindes be - inspect the site with them. The engineer will not be availskikbaar wees nie en tenderaars word derhalwe versoek able for inspection purposes on any other occasion and om op gemelde datum teenwoordig te wees. tenderers axe, therefore, requested to be present on the.. Tenders, ooreenkomstig die voorwaardes in die tender - said date. dokumente voltooi in verseelde koeverte waarop Tender Tenders, completed in accordance with the conditions in No. R.F.T. 31 van 1970" geondosseer is, moet die Voorsit- the tender documents, in sealed envelopes endorsed "Ten - ter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad, Posbus 1040, der No. R.F.T. 31 of 1970", should reach the Chairman, Pretroia, bereik voor 11 uur vm. op Vrydag 11 September Transvaal Provincial Tender Board, P.O. Box 1040, Pre wanneer die tenders in die openbaar oopgemaak sal toria, before 11 o'clock a.m. on Friday, 11th September, word. 1970, when the tenders will be opened in public.

32 2430 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS 1970 Iwo Indien per hand afgelewer, moet tenders voor 11 uur Should the tender documents be delivered by hand, they vm. in die Formele Tenderraadbus by die navraagkantoor should be placed in the Formal Tender Box at the inquiry in die voorportaal van die Provinsiale Gebou by die Pre - office in the foyer of the Provincial Building at the Pretoriusstraatse hoof publieke ingang (naby die hoek van torius Street corner), Pretoria, by 11 o'clock. Bosmanstraat), Pretoria, gedeponeer word. The Transvaal Provincial Administration shall not bind Die Transvaalse Provinsiale Administrasie verbind hom itself to accept the lowest or any tender or to furnish any nie om die laagste of enige tender aan te neem of om enige reason for the rejection of a tender. rede vir die afwysing van 'n tender te verstrek nie. Tenders shall be binding for ninety (90) days. Tenders is vir negentig (90) dae bindend. C. W. GRUNOW, C. W. GRUNOW, Chairman. Voorsitter. Transvaalse Provinsiale Tenderraad..Transvaal Provincial Tender Board TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE KENNISGEWING AAN TENDERAARS. Kontrak R.F.T. 61/1970 Contract R.F.T. 61/1970 TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION. NOTICE TO TENDERERS. 4 TENDER NO. R.F.T. 61 VAN TENDER NO R.F.T. 61 OF VOORMENGHERBEDEKKING VAN ONGEVEER PREMIX RESURFACING OF APPROXIMATELY MYL BESTAANDE TEERPAAIE IN DIE MILES OF EXISTING NOOR- SURFACED ROADS IN DELIKE WITWATERSRAND SE GEBIED. THE NORTHERN WITWATERSRAND AREA. Tenders word hiermee gevra van ervare kontrakteurs vir Tenders are herewith called for from experienced conbogenoemde diens. tractors for the abovementioned service. Tenderdokumente, insluitende 'n stel tekeninge, is by die Tender documents, including a set of drawings, may be Direkteur, Transvaalse Paaiedepartement, Kamer D.518, obtained from the Director, Transvaal Roads Depart - Provinsiale Gebou, Kerkstraat, Privaatsak 197, Pretoria, ment, Room D.518, Provincial Building, Church Street, verkrygbaar by betaling van 'n tydelike deposito van Private Bag 197, Pretoria, on payment of a temporary de - R20.00 (twintig rand). Hierdie bedrag sal terugbetaal posit of R20.00 (twenty rand). This will be refunded pro - word, mits 'n bona fide tender ontvang word of alle soda- vided a bona fide tender is received or all such tender nige tenderdokumente binne 14 dae na die sluitingsdatum documents are returned to the office of issue within 14 van die tender na die uitreikingskantoor teruggestuur word. days after the closing date of the tender. 'n Addisionele afskrif van die hoeveelheidspryslyste sal An additional copy of the schedule of quantities will be gratis verskaf word. provided free of charge. 'n Ingenieur sal voornemende tenderaars op 17 Augus- An engineer will meet intending tenderers on the 17th tus 1970 om vm. by die Velskoen-inryteater ont- August. 1970, at a.m. at the Velskoen Drive-In moet om saam met hulle die terrein te gaan besigtig. Die Theatre to inspect the site with them. The engineer will Ingenieur sal by geen ander geleentheid vir besigtigings- not be available for inspection purposes on any other ocdoeleindes beskikbaar wees nie en tenderaars word der- casion and tenderers are therefore, requested to be present halwe versoek om op gemelde datum teenwoordig te wees. on the said date. Tenders, ooreenkomstig die voorwaardes in die tender- ' Tenders, completed in accordance with the conditions in dokumente voltooi in verseelde koeverte waarop Tender the tender documents, in sealed envelopes endorsed No. R.F.T. 61 van 1970" geendosseer is, moet die Voor- "Tender No. R.F.T. 61 of 1970" should reach the Chairsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad, Posbus 1040, man, Transvaal Provincial Tender Board, P.O. Box 1040, Pretoria, bereik voor 11 uur vm. op Vrydag 11 September Pretoria, before 11 o'clock a.m. on Friday, 1 1 th Septem , wanneer die tenders in die openbaar oopgemaak sal ber, 1970, when the tenders will be opened in public. word. Should the tender documents be delivered by hand, they Indien per hand afgelewer, moet tenders voor 11 uur vm. should be placed in the Formal Tender Box at the inquiry in die Formele Tenderraadbus by die navraagkantoor in office in the foyer of the Provincial Building at the Pre - die voorportaal van die Provinsiale Gebou by die Pre- torius Street main public entrance (near Bosman Street toriusstraatse hoof publiekc ingang (naby die hoek van corner), Pretoria. by 11 o'clock. Bosmanstraat), Pretoria, gedeponeer word. The Transvaal Provincial Administration shall not bind Die Transvaalse Provinsiale Administrasie verbind hom itself to accept the lowest or any tender or to furnish any nie om die laagste of enige tender aan te neem of on reason for the rejection of a tender. enige rede vir die afwysing van 'n tender te verstrek nie. Tenders shall be binding for ninety (90) days. Tenders is vir negentig (90) dae bindend. C. W. GRUNOW, C. W. GRUNOW, Voorsitter. Chairman. Transvaalse Provinsiale Tenderraad. Transvaal Provincial Tender Board

33 0 PROVINCIAL GAZETTE, 12 AUGUST, GROOTFONTEINSKUT, DISTRIK BELVEDERE POUND, DISTRICT LY- S kutverkopings WARMBAD OP WOENSDAG 2 SEP- DENBURG ON WEDNESDAY, 2nd SEP- TEMBER 1970 OM 11VM. Koei, Afrikaner, TEMBER, 1970, AT 10 A.M. Tollie, mixed 4 jaar, rooi met wit uier, geen merk of breed, - t - 1 year, red, right ear topped, no Tensy voor die tyd gelos, sal die diere, brandmerk; Vers,!Calf, Afrikaner, 9 mann- brands; Cow, mixed breed, 8 years, red, hieronder beskryf, verkoop word soos aan - de, rooi, geen merk of brandmerk; Bul, right ear crescent shaped in front, left ear gedui. Afrikaner, 2 jaar, rooi, regteroor stomp en crescent shaped in front, no brands; Cow, winkelhaak, geen brandmerk; Bul, Afri- mixed breed, 5 years, red, right ear square Persone wat navraag wens te doen aan- kaner, 21 jaar, swart, regteroor stomp, geen cut in front, crescent shaped at back, no gaande hierdie onder omskrewe diere moet brandmerk; Vers, Afrikaner, 21 jaar, rooi brands. in die geval van diere in munisipale skutte, linkeroor halfmaan en stomp, geen branddie Stadsklerk nader, en wat diere in dismerk. BETHAL MUNICIPAL POUND ON trikskutte betref, die betrokke Landdros. WEDNESDAY, 26th AUGUST, 1970, AT 11 A.M. Heifer, Frisian, 3 years, 4 ft. LEEUWVALLEISKUT, DISTRIK LY- high, blackspotted, V-shaped earmark on ALBERTON MUNISIPALE SKUT 015f DENBURG OP WOENSDAG 2 SEP- right ear, no brands; 3 Heifers, Frisian, -1- WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1970 OM TEMBER 1970 OM 11 VM. Koei, gemeng- 3 years, 4 ft. high, black V-shaped ear mark 11 VM. Perd, merrie, jaar, rooi skim- de ras, 8 jaar, rooi, geen merke of brand- on right ear, no brands; Heifer, Frisian, mel, geen merke of brandmerke; Perd, reun, merke; Vers, gemengde ras, 6 maande, roof, 3 years, 4 ft. high, black with white stomach + 6 jaar, blou skimmel, geen merke of geen merke of brandmerke. and white hindleg, V-shaped earmark on brandmerke; Perd, reun,.4-6 jaar, swart, right ear, no brands. geen merke of brandmerke; Perd, reun, 7 jaar, donkerbruin, geen merke of RANDFONTEIN MUNISIPALE SKUT BONTEBERG POUND, DISTRICT brandmerke. OP SATERDAG 22 AUGUSTUS 1970 OM POTGIETERSRUS ON WEDNESDAY, VM. Perd, reun, oud, bruin met kol 9TH SEPTEMBER, 1970, AT 11 A.M. 18 voor kop, albei regter en linker voorvoete Goats, ewes, common type, different ages BELVEDERESKUT, DISTRIK LYDEN- wit, 14 hande en 1 duim, geen merke of and colours, all marked with crescent shape BURG OP WOENSDAG 2 SEPTEMBER brandmerke. in right ear, all (except one) have horns, no 1970 OM 10 VM. Tollie, gemengde ras, brands. ± 1 jaar, rooi, regteroor stomp, geen brand - merke; Koei, gemengde ras, 8 jaar, rooi, GROOTFONTEIN POUND, DISTRIK regteroor halfmaan van voor, linkeroor half - WARMBATHS ON WEDNESDAY, 2ND mean van voor, geen brandmerke; Koei, Pound Sales SEPTEMBER, 1970, AT 11 A.M. Cow, gemengde ras, 5 jaar, rooi, regteroor win- Africander, 4 years, red with white udder, kclhaak van voor, halfmaan van agter, no marks or brands; Heifer, calf, African geenunless previously released, the animals - brandmerke. der, 9 months, red, no marks or brands; prescribed hereunder will be sold as indicated. Bull, Africander, 2 years, red, right ear topped and square cut, no brands; Bull, BETHAL MUNISIPALE SKUT OP Africander, 24 years, black, right ear topped, Persons desiring to make inquiries resno brands; Heifer, Africander, 2.} years, red, WOENSDAG 26 AUGUSTUS 1970 OM 11 pecting the animals described hereunder, VM. Vers, Fries, ± 3 jaar, 4 vt. hoog, left ear crescent shaped and topped, no in the case of animals in municipal pounds, swartbont, regteroor swaelstert, geen brandshould address the Town Clerk; for those brands. merke; 3 Verse, Fries, ± 3 jaar, 4 vt. in district pounds, the Magistrate of the hoog, swart, regteroor swaelstert, geen district concerned. LEEUWVALLEI POUND, DISTRICT brandmerke; Vers, Fries, ± 3 jaar, 4 vt. LYDENBURG ON WEDNESDAY, 2ND hoog, swart met wit pens en wit agterpoot, SEPTEMBER, 1970, AT 11 A.M. Cow, regteroor swaelstert, geen brandmerke. ALBERTON MUNICIPAL POUND ON mixed breed, 8 years, red, no marks or WEDNESDAY, 9th AUGUST, 1970, AT II brands; Heifer, mixed breed, 6 months, red, BONTEBERGSKTJT, DISTRIK POT - A.M. Horse, mare, years, dapple-red, no marks or brands. GIETERSRUS OP WOENSDAG 9 SEP - no marks or brands; Horse, gelding, ± 6 TEMBER 1970 OM 11 VM. 18 Bokke, years, dapple-grey, no marks or brands; RANDFONTEIN MUNICIPAL POUND ooie, gewone ras, verskillende ouderdomme Horse, gelding, ± 6 years, black, no marks ON SATURDAY, 22ND AUGUST, 1970, en kleure, almal gemerk met halfmaan in or brands; Horse, gelding, + 7 years, dark AT A.M. Horse, gelding, old, brown, regteroor, behalwe ecn het almal horings, brown, no marks or brands. spot spot on forehead, rear and left front feet geen brandmerke. white, 14 hands 1 inch, no marks or brands. Plaaslilse ilestaarshennisgewings.. Notices fly Local Austhorztves MUNISIPALITEIT ROODEPOORT. wil opper, moet sy besviraar skriftelik, in Landmeterkaart S.G. No. A8561/69. Die tweevoud. by die Direkteur van Plaaslike beoogde pad, ongeveer 420 voet lank sal as PROKLAMERING VAN PAAIE. Bestuur, Posbus 892, Pretoria, en die Stads - 'n toegangspad vanaf Ontdekkersweg na klerk, Roodepoort, indien, nie later nie as voorgestelde dorpe ten noorde daarvan dien. Ooreenkomstig die bepalings van Artikel 15 September 'n Pad ongeveer 50 voet wyd oor 'n 5 van die Local Authorities Roads Ordi - J. S. DU TOIT, gedeelte van Gedeelte 1 van Standplaas nance" Nr. 44 van 1904, soos gewysig, Stadsklerk en 'n gedeelte van Restant van Standword bekend gemaak dat die Stadsraad van plaas 1838, dorp Roodepoort, soos meer Roodepoort Sy Edele die Administrateur Munisipale Kantore, volledig sal blyk uit Landmeterskaart van Transvaal, versoek het om die voorge- S.G. No. Roodepoort A Die beoogde pad, ongestelde paaie, soos nader omskryf in die by- veer 450 voet lank, sal as 'n aansluitingspad 12 Augustus lae hiervan, as openbare paaie te prokla- tussen Ethelstraat en Hebelweg dien. M.K. nr. 61/70. meer. Afskrifte van die versoekskrif en van die BYLAE. planne wat daarby aangeheg is, le ter insae TOWN COUNCIL OF ROODEPOORT. gedurende gewone kantoorure, by die kan- 1. 'n Pad ongeveer 70 voet wyd oor 'n toor van die Stadsklerk, Stadhuis, Roode - gedeelte van Gedeelte 122, 'n gedeelte van PROCLAMATION OF ROADS. poort. Gedeelte 123 en 'n gedeelte van Restant van Enige belanghebbende wat beswaar teen Gedeelte 32 van die plaas Roodepoort No. Notice is given in terms of Section 5 of die proklamering van die voorgestelde paaie 237-I.Q.. soos meer volledig sal blyk uit the Local Authorities Roads Ordinance No.

34 2432 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS of 1904, as amended, that the Town kamer 320, Stadhuis, Johannesburg, verkry opgestel is en dat genoemde Tussentydse Council of Roodepoort has petitioned the word. Waardasies vanaf die datum van hierdie Honourable the Administrator of Transvaal Die andag word spesiaal gevestig op die kennisgewing daagliks vanaf 8 vm. tot 4.30 to proclaim as public roads, the proposed feit dat niemand daarop geregtig is om nm., behalwe op Saterdae, Sondae en roads more fully described in the Schedule enige beswaar voor die waardermgshof wat openbare vakansiedae, tot en met Vrydag, hereto. later saamgestel sal word, to opper nie, tensy 28 Augustus 1970 in die Waarderingsaf- Copies of the petitions and the plans by een, soos hierbo gemeld, kennis van deling, kamer 320 (derde verdieping), attached thereto may be inspected during sy beswaar gegee het. Stadhuis, ter insae sal le vir iedereen wat ordinary office hours at the office of the Op las van die Raad. eiendomsbelasting moet betaal ten opsig- Town Clerk, Municipal Offices, Roode- te van A. eiendom wat daarby ingesluit is en P. BURGER, poor[. alle belanghebbendcs word hierby aange- Objections, Stadsklerk. if any, to the proclamation Stadhuis, se om die Stadsklerk voor 10 vm. op of the proposed roads must be lodged in Johannesbu Maandag, 31 Augustus 1970 op 'n vorm duplicate with the Director of Local 12 Augustusrg soos die wat in die skedule van genoem- Government, P.O. Box 892, Pretoria, and de Ordonnansie voorgeskryf word skriftewith the Town Clerk, Roodepoort, not later lik van enige beswaar wat hulle in verthan the 15th September band met die waardering van enige be- CITY OF JOHANNESBURG. lasbare eiendom wat in genoemde Tussen- J. S. DU TOIT, tydse Waarderingslys aangegec word, of Town Clerk. TRIENNIAL VALUATION ROLL. ten opsigte van die weglating daaruit van Municipal Offices, eiendom wat na beweer word, belasbaar is, Roodepoort. (Notice in terms of Section 12(1) of the hetsy dit aan die beswaarmaker of aan 12th August, Local Authorities Rating Ordinance, 1933) iemand anders behoort, of met betrekking M.N. No. The Triennial 61/70. Valuation Roll of all rate- tot enige tout, weglating of verkeerde beable property within the Municipality of skrywing, in kennis to stel. SCHEDULE Johannesburg (with the exception of the Southern Areas which were incorporated Gedrukte beswaaraantekenvorms kan 1. A road approximately 70 feet wide from 1st January 1970) has been prepared p aanvraag by die Waarderingsafdeling, over a portion of Portion 122, a in accordance with the Local Authorities tamer 320, Stadhuis, verkry word en die. Portion Remainderortionof Rating Ordinance, 1933, and will lie annang 123 and a portion of at the word spesiaal gevestig op die of Portion 32 of the farm Roodepoort No. Valuation Department, Room 320, Municifeit dat niemand daaro gete ti is om pal Offices, Johannesburg, for public enize in- - beswaar 237, voor die waagrdegringshof I.Q.. as will more fully appear from spection from 8 a.m. to 4.30 p.m. on every wat saamgestel sal word, te opper nie, day except Saturdays, Sundays and public tensy hy eers, soos diagram S.G. No. hierbo gemeld, kennis A8 56I/69. Thecontemholidays from the date of this notice up to van sy beswaar gegce het. plated road, approximately 420 feet long, will serve as an access road from Ontdek- and including Friday, 28th August 1970 and Op las van die Raad. kers Road to proposed townships to the all persons interested are hereby called upon north thereof. to lodge with me in writing, in the form A. P. BURGER, 2. A road approximately 50 feet wide set forth in the second schedule to the said Stadsklerk. over portion of Portion Ordinance, before 10 a.m. on Monda, 31st Stadhuis, 1 of Stand 1838y and portion of Remainder August of Stand , written notice of any objection Johannesburg. Roodepoort 12 Township as will more fully Augustus they may have in respect of the valuation appear from diagram S.G. No. A246/70. of any rateable The contemplated road, approximately property 450 valued and ap ring - on the said feet long, will Valuation Roll or in CITY OF serve JOHANNESBURG. as a link road between respect of the omission therefrom of proper - Ethel Street and Hebei Road. ty alleged to be rateable property and INTERIM VALUATIONS ". whether held by the person objecting or s' by others, or in respect of any other error, (Notice in terms of Section 16 of the omission or misdescription. Local Authorities Rating Ordinance, 1933) Printed forms of notice of objection may be obtained on application at the Valuation Notice is hereby given that Department, Interim Room 320, Municipal Offices, Valuations for the period 1st July 1967 STAD JOHANNESBURG. to Johannesburg. 30th June, 1970, including those areas in DRIEJAARLIKSE WAARDERINGSLYS. Attention is specially directed to the fact the North East and North West which that no person will be entitled to urge any were incorporated from 1st January 1969, (Kennisgewing ingevolge die bepalings van objection before the Valuation Court to be but excluding the Southern area which artikel 120) van die Plaaslike-Bestuur- constituted unless he first lodged a notice was incorporated from 1st January 1970, Belastingordonnansie, 1933). of objection as aforesaid. have been prepared by the City Valuer By Order of the in terms of the Council, Local Authorities Rating Die Driejaarlikse Waarderingslys van alle Ordinance, 1933, and that the said Inbelasbare eiendom binne die munisipale ge- A. P. BURGER, terim Valuations will lie at the Valuation bied van Johannesburg (met die uitsonde - Town Clerk. Department, Room 320 (third floor), Muring van die suidelike gebiede wat op 1 Municipal nicipal Offices, for the Offices, inspection of Januarie 1970 ingelyf is) is opgestel ooreen - every person liable to pay rates in respect komstig die Plaaslike-Bestuur-Belastingl_th August, of property included therein, from S am. Jo,hannesburg. ordonnansie, 1933 en sal vanaf die datum 1970., to 4.30 p.m. on every day except Saturvan hierdie kennisgewing elke dag vanaf days, Sundays and public holidays, from 8 vm. tot 4.30 nm., behalwe op Saterdae, the date of this notice up to and in- Sondae en openbare vakansiedae, tot en eluding Friday, 28th August 1970 and all met Vrydag, 28 Augustus 1970 in die persons interested are hereby called upon Waarderingsafdeling, kamer 320, Stadhuis, to lodge in writing with the Town Clerk, Johannesburg, vir die publiek ter insae le STAD JOHANNESBURG in the form set forth in the schedule of en alle belanghebbendes word hierby ver- TUSSENTYDSE WAARDASIES the said Ordinance before 10 a.m. on soek om my voor 10 vm. op Maandag, 31 Monday, 31st August 1970 notice of any Augustus 1970, op 'n vorm soos die wat in (Kennisgewing ingevolge die bepalings van objection that they may 'have in respect die tweede skedule van genoemde Ordonnan- artikel 16 van die Plaaslike-Bestuur-Be- of the valuation of any rateable prosic voorgeskryf word, skriftelik in kennis lastingordonnansie, 1933). perty valued in the said Interim Valua te' stel - van enige beswaar wat hulle in ver- tions, or in respect of the omission there band met die waardering van - enige belas- Hierby word kennis gegee dat Tussen- from of property alleged to be rateable bare eiendom in genoemde Waarderingslys tydse Waardasies vir die tydperk 1 Julie property, and whether held by the per - mag he, of ten opsigte van die weglating 1967 tot 30 Junie 1970, met inbegrip van son objecting or by others in respect of daaruit van eiendom wat, na beweer word, die gebiede in die noordooste en noord- any error, omission or misdescription. belasbaar is, hetsy dit aan die beswaarmaker weste wat met ingang van 1 Januarie Printed forms of notice of objection of aan iemand anders behoort, of met be ingelyf is, maar sonder die suidelike may be obtained on application at the I trekking tot enige ander fout, weglating of gebiede wat met ingang van 1 Januarie Valuation Department, Room 320, Muniverkeerde beskrywing ingelyf is, ingevolge die bepalings cipal Offices, and attention is specially Gedrukte beswaartekenvorms kan op van die Plaaslike-Bestuur-Belastingordon- directed to the fact that no person will aanvraag by die Waarderingsafdeling, in nansie, 1933, deur die Stadswaardeerder be entitled to urge any objection before 41 41

35 PROVINCIAL GAZETTE, 12 AUGUST, / the Valuation Court to be constituted un - waardes aan die eienaars van die aangren- nome vervreemding van die eiendom, sal less he shall have first lodged such notice sende standplase te skenk. gedurende gewone kantoorure vir 'n tydpeck of objection as aforesaid. 'n Plan waarop die gedeelte van die sani- van sestig (60) dae vanaf datum van hier By Order of - the Council, tasiesteeg wat die Raad voomemens is om die kennisgewing, ter insae le by Kamer te sluit en te skenk aangetoon word, kan A III, H.B. Phillipsgebou, Bosmanstraat A. P. BURGER, gedurende gewone kantoorure in kamer 302, 320, Pretoria, en by die Raad se takkantoor. Town Clerk. Stadhuis, Johannesburg, besigtig word. Enig- die Biblioteekgebou, Paul Krugerstraat, 'Municipal Offices, iemand wat beswaar teen die voorgestelde Groot Marico. Johannesburg. sluiting en skenking wil opper of wat moons - Persone wat beswaar wil aanteken teen 12th August, lik skadevergoeding wit eis indien die ge - die voorgestelde permanente sluiting en deelto van die steeg gesluit en geskenk vervreemding van die Parkterrein of 'n cis word, moot sy beswaar of eis niters op 7 om skadevergoeding wil instel, indien so- Oktober 1970 skriftelik by my indien. danige sluiting en vervreemding uitgevoer word, moot die beswaar of eis, skriftelik S. D. MARSHALL, aan die ondergetekende lower nie later as DULLSTROOM DORPSRAAD Klerk van die Stadsraad. Maandag 12 Oktober 1970 om 4.30 nm. Stadhuis, DULLSTROOM (ONTWERP) DORPS - Johannesburg. R. P. ROUSE, AANLEGSKEMA NR. 12 Augustus /1970. Sekretaris. 22/3/305/1. Posbus 1341, Die Dorpsraad van Dullstroom het 'n Pretoria. oorspranklike ontwerpdorps - beplanning - Kennisgewing No. 112/70. skema opgestel, wat bekend sal staan as die CITY OF JOHANNESBURG. Datum: 12 Augustus Dullstroom (Ontwerp) Dorpsaanlegskema nr. 1, PROPOSED PERMANENT CLOSING. Hierdie skema bevat die volgende: - AND DONATION OF SANITARY Die indeling van al die erwe in die Dull - LANE: PARKWOOD. stroom Dorpsgebied vanaf 1 tot 565. TRANSVAAL BOARD FOR THE DE - Besonderhede van hierdie skema le ter (Notice in terms of Section 67(3) and 79 VELOPMENT OF PERI-URBAN AREAS. insae in die Kantoor van die Stadsklerk, 18(b) of the Local Government Ordinance, GROOT MARICO LOCAL AREAS COM vir ses woke van die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing nl ). MITTEE. Julie The Council proposes, subject to the PROPOSED PERMANENT CLOSING Indien u teen hierdie skema beswaar wil consent of the Hon. the Administrator, to AND ALIENATION OF THE PARK, GROOT of vertoe mask ten opsigte daarvan wit rig, close permanently to all traffic the sanitary ERF NO. 114, TOWNSHIP OF moot u dit skriftelik aan onderstaande rig lane front Bath Avenue to Wells Avenue, MARICO. voor 9 September between Worcester and Rutland Roads, Parkwood and to donate the closed portion Notice is hereby given in terms of Sec- J. J. KITSHOFF, to the adjoining owners on certain condi- tions 68 and 79(18)(b) of the Local Govern- Stadsklerk. tions. merit Ordinance No. 17 of 1939, as amen- Dullstroom. Tho portion of the sanitary lane the Conn- ded, that the Transvaal Board for the De- 12 Augustus cil intends to close and donate is shown velopment of Peri-Urban Areas intends, on a plan which can be inspected during subject to the consent of the ordinary Administrator office hours at Room 302, Muni- of Transvaal, to close permanently and VILLAGE COUNCIL OF DULLSTROOM cipal Offices, Johannesburg. Any person alienate the Park, Erf No. 114, in the town who objects to the - proposed closing and ship of Groot Marico, by selling it to the DULLSTROOM (DRAFT) TOWN- donation or will have any claim for corn- Transvaal Works Department at a price PLANNING SCHEME NO. 1/1970 pensation if the proposed closing and do- of R (Six hundred and sixty Rano). nation is carried out must lodge his ob- A Plan showing the Park to be closed The Village Council of Dullstroom has jection or claim in writing with me on or permanently and the Board's resolution prepared a draft original town planning before the 7th October, and the conditions in respect of the proscheme to be known as Dullstroom Draft S. a MARSHALL, posed alienation of the property will lie Town-Planning scheme No. 1/1970. Clerk of the CounciL or inspection during normal office hours The draft scheme contains the following: - Municipal Offices, for a period of sixty (60) days, as from To rezone all erven in the municipal Johannesburg. the date of this notice, in Room Al 11, area from 1 to th August, H.B. Phillips Building, 320 Bosman Street, Particulars of this scheme are open for 22/3/305/1 Pretoria and at the Board's branch office, inspection in the Office of the Town Clerk the Library, Paul Kruger Street, Groot for a period of six weeks from the date Marico. of the first publication of this notice, which Any person who wishes to object to the is the 29th July, proposed permanent closing and alienation Should you wish to object to this scheme TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONT- of the Park or who may have any clam make representations or in respect thereof WIKKELING VAN BUITESTEDELIKE for compensation, if such closing and you must do so in writing to the under- GEB1EDE. alienation is carried out, must lodge such mentioned before the 9th September, objection or claim in writing, with the un- J. J. KITSHOFF, PLAASLIKE GEBIEDSKOMITEE VAN dersigned not later than Monday, 12th Oc- Town Clerk. GROOT MARICO. tober, 1970, at 4.30 p.m. Dullstroom. 12th August, VOORGESTELDE PERMANENTE SLUI- R. P. ROUSE, 556_5_12 TING EN VERVREEMDING VAN DIE Secretary. PAFUCTERREIN, ERF NO. 114, GROOT p.o. Box 1341, MARICO DORPSGEBIED. Pretoria. Notice No. 112/70. STAD JOHANNESBURG. Kennisgewing geskied hiermee ingevolge Date 12th August, die bepalings van Artikels 68 en 79(18)(1); 578 I VOORGESTELDE PERMANENTE SLUI - van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, TING EN SICENKING VAN SANITASIE- No. 17 van 1939, soos gewysig, dat die STEEG: PARKWOOD. Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede van voomeme is om, STAD GERMISTON. (Kennisgewing ingevolge die bepalings van onderworpe aan die goedkeuring van die artikel 67(3) en 79(18)(6) van die Ordon- Administrateur van Transvaal, die Park- VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE nansie op Plaaslike Bestuur, 1969.) terrein, Erf No. 114, in die dorp Groot GERMISTONSE DORPSBEPLANNING - Marico permanent te sluit en to vervreem SKEMA NO. I: WYSIGINGSKEMA NO. Dio Raad is voornemcns om, mits 5) deur dit aan die Transvaalse Werkedeparte- 1/76. Edele die Administrateur dit goedkeur, die ment te verkoop vir 'n bedrag van R sanitasiesteeg vanaf Bathlaan tot by Wells- (Seshonderd-en-sestig Rand). Die Stadsraad van Germiston het 'n wylaan, tussen Worcester- en Rutlandweg, 'n Plan waarop die betrokke Parkterrein sigingsontwerpdorpsbeplanningskema opge- Parkwood, permanent vir alle verkeer te aangedui word en die Raad se besluit en die stel wat bekend sal staan as Wysigingskema sluit, en die geslote gedeelte op sekere voor- voorwaardes in verband met die voorge- No. 1/76.

36 I 2434 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS Hierdie ontwerpskema bevat die volgende DORPSRAAD VAN BEDFORDVIEW. getekende tydens gewone kantoorure vanaf voorstelle: 12 Augustus 1970 tot 2 September Die wysiging van die gebruiksindeling van VOORGESTELDE SLUITING VAN REG Erf No. 654, Dorp Primrose wat in Johann VAN WEG SERWITUUT. H. A. DU PLESSIS, Rissikweg geled is, van Spesiale Woon- Klerk van die Raad. doeleindes" na Algemene Woondoelein- Kennis geskied hiermee in ooreenstem _ Stadhuis, des". ming met die bepalings van Artikel 67 van Springs. Geregistreerde eienaar: Mnr. R. J. biers. die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, 12 Augustus Besonderhede en planne van hierdie ske- soos gewysig, dat die Dorpsraad van voor- (No. 70/1970) ma 18 ter insae by die Raad se kantore, nemens is om, onderworpe aan enige nodige Kamer 108, Munisipale-gebou, President- joesjejaming van die Administrateur, straat, Germiston, gedurende gewone kan- Reg van Weg servituut oor erwe 391 en 396 TOWN COUNCIL OF SPRINGS. toorure vir 'n tydperk van vier (4) weke Bedfordview Uitbreiding No. 98, permanent van die datum van die eerste publikasie vir verkeer te sluit. PROPOSED AMENDMENT OF THE van hierdie kennisgewing, naamlik 12 'n BY-LAWS TO INCREASE Augustus n Plan waarop die servituut aangedui word wat volgens voomeme gesluit TH... sal TARIFF SCALES: Die Raad sal die skema oorweeg en beword, kan gedurende kantoorure van ondersluit of dit aangeneem moet word al dan ende besigtig word. (Notice in terms of Section 96(1) getek of the nie. Local Government Ordinance No. 17 of Enigc eienaar of okkupeerder van vaste Enige persoon wat graag 'n beswaar teen 1939, as amended). eiendom binne die gebied van die Germisenige eis om vergoeding wil instel indien die voorgestelde sluiting wil indien of wat tonse Dorpsbeplanningskema No. 1 of bin- Notice is hereby given of the intention voorgestelde suiting l deurgevoer no ward, d een myl van die grens daarvan het dieof the Town Council of Springs to amend reg om teen die skema beswaar te maak ofits moet sy beswaar of es, d lsoos ie geval mag Building By- Laws to increase the tariff on wees, nielaterdan Vrydag,16 em vertod ten opsigte daarvan te rigscales Oktober contained therein. binne vier (4) weke van die eerste publikasie 1970, skriftclik by die Dorpsraad indien. A copy of the proposed amendment is van hierdie kennisgewing, naamlik 12 Augus- open for inspection during ordinary office his 1970, skriftelik van sodanige beswaar of P. J. GEERS, hours at the office of the undersigned vertod in kennis stel en vermeld of by deur Waarnemende Stadsklerk. from the 12th August, 1970, to the 2nd die Raad gehoor wil word al dan nie. Munisipale Kantore, September, Bedfordview. H. A. DU PLESSIS, P. J. BOSHOFF, 12 Augustus Clerk of the Council. Stadsklerk. Town Hall, Munisipale Kantore, Springs.. Germiston. 12 August, Augustus (No. 70/1970) (No. 122/1970) VILLAGE COUNCIL OF BEDFORD- VIEW. SCHWEIZER RENEKE CITY OF GERMISTON. PROPOSED CLOSING OF RIGHT-OF- MUNISIPALITEIT. WAY SERVITUDE. KENNISGEWING VAN BELASTING. PROPOSED AMENDMENT TO THE GERMISTON TOWN PLANNING SCHE. Notice is hereby given in terms of Section Kennis geskied hiermee dat die volgende ME NO. 1: AMENDMENT SCHEME NO. 67 of the Local Government Ordinance belastings op alle belasbare eiendomme 1/ , as amended, that it is the intention of binno die Munisipaliteit, soos aaangeteken the Village Council, subject to the consent op die waarderingslys, gehef is deur &a The City Council of Germiston has pre- of the Administrator to permanently close Dorpsraad van Schweizer Reneke ten op - pared a draft amendment town planning a Right-of-Way servitude over erven 391 sigte van die finansiele jaar 1 Julie 1970 tot scheme to be known as Amendment Scheme and 396, Bedfordview Extension No. 98, 30!Tunic 1971, ooreenkomstig die Plaaslike No. 1/76. to all traffic. Bestuur Belastings-Ordonnansie, Nr. 20 van The draft scheme contains the following A plan showing the servitude which the 1933:. proposals: - Council intends closing may be inspected (a) 'n Oorspronklike belasting van een- The Amendment of the Use Zoning of at the office of the undersigned during halwe (4) sent in die Rand (RI) op die Ed No. 654, Primrose Township, situated office hours. terreinwaarde van grond. in Johann Rissik Road, from Special Re- Any person who has an objection to the (b) 'n Addisionele belasting van twee en 'n sidential" to "General Residential" purposes. proposed closing, or who may have any halwe (24) sent in die Rand (RI) op Registered owner: Mr. R. J. Diers. claim for compensation if the closing is die terreinwaarde van grond. carried out, must lodge his objection or (c) 'n Verdere addisionele belasting van vier Particulars and plans of this scheme are ' claim, as the case may be, in writing with open for inspection en een halwe (44) sent in die Rand (RI) at the Council's Offithe Village Council not later than Friday op die terreinwaarde van grond, onderces, Room 108, Municipal Buildings, Presi- the 16th October, hewig aan die goedkeuring van Sy Ededent Street, Germiston, during normal office hours, for a period of four (4) weeks P. J. GEERS, le die Administrateur. from the date of the first publication of Acting Town Clerk. Die belasting is 'verskuldig op 1 Julie this notice, which is 12th August, Municipal Offices, 1970 waarvan die een helfte betaalbaar is Bedfordview. voor of op 31 Oktober 1970 en die ander The Council will consider whether or not 12 August, helfte voor of op 31 Maart the scheme should be adopted In enige geval waar die belastings hierby Any owner or occupier of immovable opgele nie op die vervaldatum betaal is nie, property within the area of the Gemiiston word rente teen 7 persent per jaar in be- Town Planning Scheme No. 1 or within one rekening gebring en wetlike steppe kan sonmile of the boundary thereof has the right STADSRAAD VAN SPRINGS. der enige kennisgewing teen wanbetalers geto object to the scheme or to make re- neem word. presentations in respect thereof and if he P. J. B. DU PREEZ, wishes to do so he shall, within four (4) VOORGENOME WYSIGING VAN DIE Stadsklerk. weeks of the first publication of this no- BOUVERORDENINGE TEN EINDE DIE Munisipale Kantore, lice, which is 12th August, 1970, inform TARIEFSKALE TE VERHOOG. Schweizer Reneke. the Council in writing of such objection or 12 Augustus representation and shall state whether or (Kennis ingevolge artikel 96(1) van die Or- Kennisgewing Nr. 9/70. not he wishes to be heard by Council. donnansie op Plaaslike Bestuur no. 17 van 1939, soos gewysig). P. I. BOSHOFF, - SCHWEIZER RENEKE...Town Clerk. Kennis geskied hiermee van die voor- MUNICIPALITY. Municipal Offices, name van die Stadsraad van Springs om sy Germiston. bouverordeninge to wysig ten einde die NOTICE OF RATES. 12th August, tariefskale daarin vervat, te verhoog. (No. 122/1970). 'n Afskrif van die voorgestelde wysiging Notice is hereby given that the following ter insae in die I kantoor van die onder- rates on the valuation of all rateable pro-

37 PROVINCIAL GAZETTE, GAZETTE, 12 AUGUST, perty within the Municipality as appearing (i) All original rate of half a cent (3 cent) than the 30th September, 1970, and the reon the Valuation Roll have been imposed in the Rand (R); and maining half not later than 30th March, by the Village Council of Schweizer Reneke (ii) An additional rate of seven cent ( for the Financial year 1st July 1970 to 30th cent) in the Rand (R.) Interest at the rate of 7 per sent per June 1971 in terms of the Local Govern- The abovementioned rates become due annum will be charged on all sums not paid ment Rating Ordinance, No. 20 of 1933:- and payable on or before the 31st Decem- on due dates. (a) An original rate of one-half (3) cent her, M. J. STRYDOM, in the Rand (RI) on the site value of In cases where the above rates are not Town Clerk. land. paid on the fixed date, interest at 8% per Municipal Offices, (b) An additional rate of two and a half annum will be charged on all outstanding Balfour, Tvl. (231 cents in the Rand (RI) on site amounts, while legal proceedings may be 12th August, value of land. instituted against defaulters. Notice No. 7/1970. (c) Art extra additional rate of four and one half (43) cents in the Rand (R1) on 1 E COERTZEN, the site value of land, subject to the Secretary. approval of the Honourable, the Ad - Municipal Offices, STADSRAAD VAN KEMPTONPARK. ministrator. P.O. Box 90,,The rates are due and payable on the Thabazimbi. PERMANENTE SLUITING EN VER- 1st July 1970 of which one half shall be 12th August, LEGGING VAN 'N GEDEELTE VAN paid on or before the 31st October 1970 Notice No. 19/1970. MONUMENTWEG, DORP KEMPTON - and the remaining half on or before the PARK. 31st March, In any case where the rates hereby im - Kennis geskied hierby ingevolge die beposed, are not paid on or before the due date, interest will be charged at the rate of 7 percent per annum and summary legal proceeding may be taken against any defaulters. P. I. B. DU PREEZ, palings van artikel 67(3)(a) van die Ordon- MUNISIPALITEIT BALFOUR, TVL. nansie op Plaaslike Bestuur, No. 17 van 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad van EIENDOMSBELASTING, 1970/71. Kemptonpark van voorneme is om, behou - dens die goedkeuring van die Administra - Kennis word hiermee gegee, ooreenkom- teur 'n sekere gedeelte van Monumentweg, stig die bepalings van die Plaaslike Bedorp Kemptonpark, permanent to sluit en Town Clerk. Municipal Offices, scours-belastingsordonnansie, No. 20 van - t e ver 1 e. Schweizer 1933, Reneke. soos gewysig, dat die volgende elm- Planne wat die gedeelte van die straat 12 August, domshelasting op die waarde van alle betas- wat die Stadsraad voomemens is em to Notice No. bare eiendom Mime die Munisipale Gebied, 9/1970. sluit en to ver16 aandui, sal gedurende gecoos dit voorkom in die Waarderingslys, wone kantoorure in Kamer 111, Stadhuis, gehef is vir die tydperk 1 Julie 1970 tot Margaretlaan, Kemptonpark ter insae le. 30 Janie Iedereen wat enige beswaar teen die Your- /a) ' it Oorspronklike belasting van 'n hal- gestelde sluicing van die betrokke straatgpdeelte het, meet sy beswaar of enige els, GESONDHEIDSKOMITEE VAN THABA- sus sent (fc) in die rand (RI) op die ZIMBI. teireinwaarde van grond; na gelang van die geval, skriftelik by die (b) 'n Addisionele belasting van twee en 'n EIENDOMSBELASTING ondergetekende indien nie later nie as /71. halwo sent (21c) in die rand (RI) op uur middag op Maandag 12 Oktober die terreinwaarde van grond; en Kennisgewing geskied hiermee ooreen- (c) (onderhewig aan die goedkeuring van komstig die bepalings Q. W. VAN DER WALT, van die Plaaslike Be- dio Administratcur), 'n verdere bystuur Belasting Stadsklerk. Ordonnansie, No. 20 van komende belasting van een en 'n halwe 1933, dat die Gesondheidskomitee van Tha- Stadhuis, sent (13c) in die Rand (RI) op die terbazimbi die volgende belasting op Margaretlaan, die ter- reinwaarde van grond. reinwaarde van alto belasbare grond (Posbus 13), binne die Die belasting sal betaalbaar wees op 1 regsgebied van die Komitee, opgeneem Kemptonpark. in dio waarderingslys ten opsigte -van die Julie Die eerste helfte mag egter be- 12 Augustus boekaar j nie 1971,taal word nie later dan 30 September 1970 Kennisgewing No. 1 Julie 1970 tot 30 Ju 46/1970. gehef het:- nie en die ander helfte nie later dan 30 (i) 'n Oorspronklike belasting Maart 1971 nie. van 'n half sent (3 sent) in die Rand (R); en Rento teen 7 percent per jaar sal ge- (ii) 'n Addisionele belasting van sewe sent vorder word op alle bedme wat nic op TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK. (7 sent) in die Rand (R). vervaldag betaal is nie. PERMANENT CLOSING AND DEVIA Begemelde belasting - is verskuldig en betaalbaar TION OF PORTION OF MONUMENT voor of op 31 December M. J. STRYDOM, In gcvalle wear bovermelde belastings nic Stadsklerk. ROAD, KEMPTON PARK TOWNSHIP. op die vasgestelde datum vereffen is nie, Munisipale Kantore, Notice is hereby given in terms of the word rente teen 8% per jaar op uitstaande Balfour, Tvl. provisions of Section 67(3)(a) of the Local bedrao gehef, terwyl geregtelike steppe teen 12 Augustus Government Ordinance, No. 17 of 1939, as wanbetalers geneem kart word. Kennisgewing No. 7/1970. amended, that it is the intention of the Town Council of Kempton Park, subject L F. COERTZEN, to the consent of the Administrator, to. Sekretaris. close permanently and to deviate a portion Munisipale Kantoor, MUNICIPALITY OF BALFOUR, TVL. of Monument Road, Kempton Park Town- Posbus 90, ASSESSMENT RATES, 1970/71. ship. Thabazimbi. Plans showing the portion of the street 12: I August, Notice is hereby given, in terms of the - the Town Council proposes to close and Kennisgewing No. 19/1970. provisions of the Local Authorities Rating deviate, will be open for inspection during Ordinance, No. 20 of 1933, as amended, normal office hours in Room 111, Town that the following assesment rates on the Hall, Margaret Avenue, Kempton Park. value of all rateable property within the Any person who has any objection to Municipality, as appearing in the Valuation the proposed closing of the relevant street HEALTH COMMITTEE OF THABA- Roll, has been imposed for the period 1st portion, shall submit such objection or ZIMBI. July, 1970, to 30th June, any claim, as the case may be, with the (a) An original rate of one half cent (1c) undersigned, in writing, not later than 12 ASSESSMENT RATES 1970/71. in the rand (R1) on the site value of Noon on Monday, 12 October, land; Notice is hereby given in terms of the (b) An additional rate of two and a half Q. W. VAN DER WALT, provisions of the Local Authorities Rating cents (2le) in the rand (R1) on the site Town Clerk. Ordinance, No. 20 of 1933, that the Health value of land; and Town Hall, Committee of Thabazimbi has imposed the (c) subject to the approval of the Admini- Margaret Avenue, following rates on the site value of all rate - strator, an extra additional rate of one (P.O. Box 13), able land within the area of jurisdiction of and a half cents (110 in the rand (RI) Kempton Park. the Committee as it appear in the valuation on the site value of land. 12 August, roll for the financial year 1st July, 1970 The above rates are due on the 1st July, Notice No. 46/1970. to 30th June, 1971: 1970, of which half may be paid not later

38 2436 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS 1970 STADSRAAD VAN BETHAL. STADSRAAD VAN KLERKSDORP. to do so, he shall within four weeks of I the first publication of this notice, which EIENDOMSBELASTING 1970/71. ONTWERP-WYSIGINGSDORPSBE- is the 12th August, 1970, inform the local PLANNINGSKEMAS NRS. 1/56 EN 2/19. authority in writing of such objection or Kennis word hiermee gegee dat die Stads- representations and shall state whether or raad van Bethal, kragtens die bepalings van Die Stadsraad van Klerksdorp het twee not he wishes to be heard by the local die Plaaslike Bestuur Belasting Ordonnansie ontwerp - wysigingsdorpsbeplanningskemas authority. No. 20 van 1933, soos gewysig, die volgende opgestel wat bekend sal staan as Wysiging- M. ROSIN, belasting gehef het vir die boekjaar 1 Julie skemas nos. 1/56 en 2/19. Acting Town Clerk tot 30 Junie 1971 op die terreinwaarde Hierdie skemas bevat die volgende voor- Municipal Offices, van elle belasbare eiendom binne die Mu- stelle: - Klerksdorp. nisipale gebied, soos dit in die waardcrings- (I) Die wysiging van Klerksdorp-dorpsaan- 12th August, lys vcrskyn: - legskema no. 2 van 1953 deur die uit- Notice No. 85/ 'n Oorspronklike belasting van 'n hal- sluiting daarvan van Gedeeltes 73 en we sent (1c) in die Rand (R1) op die van die pleas Kafferskraal No. 400 IP, terreinwaarde van grond volgens die met bestaande regte deur die kanselwaarderingslys. lering van Wysigingskema No. 2/12; en MIDDELBURGSE MUNISIPALITEIT (2) Die wysiging van Klerksdorp-dorpsaan- 2. 'n Bykomende belasting van twee en 'n legskema no. I van 1947 deur die in- BEPALING VAN ROETES EN STILHOUhalwe sent (24c) in die Rand (RI) op sluiting van Gedeeltes 73 en 74 van PLEKKE VAN SEKERE PUBLIEKE die terreinwaarde van grond volgens die pleas Kafferskraal No. 400 IP, met VOERTUIE. die waarderingslys. bestaande regte in die skema. 3. Onderworpe aan die gocdkeuring van Besonderhede van hierdie skemas le ter Kennis geskied hiermee ingevolge die bedie Administrateur, 'n bykomende be- insae by Kamer no. 204, Stadskantore, palings van Artikel 65 bis van die Ordonlasting van een punt vyf sent (1.5c) in Klerksdorp vir 'n tydperk van vier weke nansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die die Rand (RI) op die terreinwaarde van die datum van die cerste publilcasie van Stadsraad van Middelburg van voorneme is van grond volgens die waarderingslys. hierdie kennisgewing af, naamlik 12 Augus- om die roete en stilhouplekke van sekere tus publieke voertuie te bepaal en om sekere Die belasting mag in twee gelyke half- Die Stadsraad sal die skema oorweeg en nuwe stilhouplekke ten opsigte van bepaaiemente betaal word, die eerste bepaal.i Ernarlikse besluit of dit aangeneem moet word staande dienste te elfte waarvan op 15 September 1970 en die e m'enaar of okkupeerder van vaste Voile besonderhede 18 ialdo voor of ter insae op by die 15 Januarie 1971 betaal- eiendom binne die gebied van die Klerks - kantoor bear van die Stadsklerk gedurende is. ge- dorpse dorpsbeplanningskemas of binne een wone kantoorure tot 2 September Alle belastings wat na bovermelde datums myl van die grens daarvan, het die reg om Iedereen wat beswaar het teen die voornie betaal is nie, sal rente dra teen 7% per teen die skemas beswaar te maak of om gestelde busstoppe en/of roetes, word ver jaar. - vertoe ten opsigte daarvan te rig en indien sock om sodamge beswaar skriftelik by die G. J. J. VISSER, by dit wil doen, moet by die plaaslike be- Stadsklerk in te dien nie later nie dan 2 Stadsklerk. stuur binne vier wake van die eerste pu- September Stadhuis, blikasie van hierdie kennisgewing, naamlik Bethal. 12 Augustus 1970 skriftelik van sodanige 12 Augustus beswaar of vertod in kennis stel en meld Kennisgewing No. MUNICIPALITY OF MIDDELBURG 16/1970. of by deur die plaaslike bestuur aangehoor wil word of nie. FIXING OF ROUTES AND STOPPING M. ROSIN, PLACES OF CERTAIN PUBLIC Wnd. Stadsklerk. VEHICLES. Stadskantorc, Klerksdorp. Notice is hereby given in terms of Sec- TOWN COUNCIL OF BETHAL. 12 Augustus tion 65 bis of the Local Government Ordi- Kennisgewing no. 85/70. nance, 1939, that it is the intention of the ASSESSMENT RATES 1970/71. Town Council of Middelburg to fix the route and stopping places of certain public Notice is hereby given that the Bethal vehicles, and to fix certain new stopping Town Council has, in terms of the Local TOWN COUNCIL OF KLERKSDORP. places in respect of existing services. Authorities Rating Ordinance No. 20 of Full particulars are lying for inspection 1933, as amended, imposed the following DRAFT AMENDMENT TOWN PLAN- during normal office hours at the office of rates on the site value of all rateable NING SCHEMES NOS. 1/56 AND 2/19. the Town Clerk until 2nd September, property within the Municipal area as Any person who has any objection against appearing in the Valuation Roll, for the The Town Council of Klerksdorp has the proposed 4 stops and/or routes, must financial year 1st July, 1970 to the 30th prepared draft amendment town planning lodge his objection in writing with the June, schemes to be known as Schemes nos. 1/56 Town Clerk not later than the 2nd Sep- I. An original rate of a half cent ao and 2/19. tember, in the Rand (RI) on the site value of These draft schemes contain the follow all land as appearing in the Valuation ing proposals: - Roll. (1) The original ICIerksdorp Town Planning Scheme no. 2 of 1953 will be amended TOWN COUNCIL, 2. An additional rate of two and BRAKPAN. a half cent (24c) in the Rand (R1) on the site by the exclusion therefrom of Portions Kafferskraal of all 73 and 74 of the farm CLOSING OF land value PORTION appearing in the OF STREET Valuation Roll. No. 400 IP, with existing rights by the RESERVE OF CARMYLLIE AVENUE. cancellation of Amendment Town Plan- 3. Subject to the consent of the Adminining Scheme No. 2/12; and Notice is hereby given in terms of sections strator, an additional rate of one point (2)originalKlerks -Theamendment of the 67 and 79(18) of the Local Government Orfive cent (1.5c) in the Rand (RI) on dorp Town Planning Scheme no. 1 of dinance, 1939, that the Council intends dosthe site value of all land as appearing 1947 by the inclusion of Portions 73 ing permanently a portion of the street in the Valuation Roll. and 74 of the farm Kafferskraal No. reserve on the southern side of Carmyllie The aforesaid rates may be paid in two 400 IP, with existing rights in the said Avenue where it intersects End Street and half-yearly instalments, the first half of scheme. to let the closed portion to the First Dalwhich shall be payable on the 15th Sep- Particulars of these schemes are open for view Group of Boy Scouts at a nominal tember, 1970 and the balance on or before inspection at Room 204, Municipal Offices, rental subject to certain conditions. the 15th January, All rates remaining Klerksdorp, for a period of four weeks A plan showing particulars of the prounpaid after the abovementioned dates, shall from the date of the first publication of Posed closure may be inspected during ordibear interest at the rate of 7% per annum. this notice which is the 12th August, nary office hours at Room 15, Municipal The Council will consider whether or not Offices, Brakpan. G. J. J. VISSER, the schemes should be adopted. Anybody wishing to object or claim corn- Town Clerk. Any owner or occupier of immovable pensation to the proposed closure must Town Hall, property within the area of the Klerksdorp lodge such objection with the undersigned Bethal. town planning schemes or within one mile not later than Thursday, 15th October, 4 12th August, of the boundary thereof, has the right to Notice No. 16/1970. object to the schemes or to make represen- JAMES LEACH, tations in respect thereof and if he wishes Town Clerk.

39 PROVINCIAL GAZETTE, 12 AUGUST, ill STADSRAAD VAN BRAKPAN. in writing with the undersigned not later die Raad se voornemens, moet skriftelik in - than 15th October, gedien word uiters op Woensdag, 2 Septem - SLUITING VAN GEDEELTE VAN ber STRAATRESERWE VAN CARMYLLIE - JAMES LEACH, I. N. JONKER, LAAN. Town Clerk.. Stadsklerk Munisipale Kantore, Hierby word ingevolge die bepalings van Posbus 45,. artikels 67 en 79(18) van die Ordonnansie op Nelspruit. Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat - Kennisgewing No. 75/1970. die Stadsraad voornemens is om 'n gedeelte 21 Augustus STADSRAAD VAN van die straatresenve aan die suidekant van NELSPRUIT. Carmyllielaan, waar dit Endstraat kruis, per - AANVAARDING VAN manent te sluit en die geslote gedeelte aan STANDAARD - die First Dalview Group of Boy Scouts, VERORDENINGE WAARBY DIE BE- TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT. VEILIGING VAN teen 'n nominale bedrag te verhuur, onder - SWEMBADDENS EN UITGRAWINGS worpe aan sekere voorwaardes. GEREGULEER WORD. AMENDMENT OF PARKING METER 'n Plan waarop besonderhede van die BY-LAWS. voorgenome sluiting verskyn, Kennis word hiermee ingevolge die bepais gedurende lings van Artikel 96 van die Ordonnansie kantoorure ter insae by Kamer 15, Stads - hereby given in terms of section op Plaaslike Bestuur,1939, soosnoofticethies gewysig, huis, Brakpan. 96 Local Government Ordinance,... gegee dat die Stadsraad voornemens Enigeen wat is cm beswaar het of 'n en wii die Standaardverordeninge 1939, as amended, that the Town Council instel teen die voorgename sluiting, moet waarby veiligingbadd die.be- inteds to amend the ParkingMeter By-- van swem ens en ungrawings sodanige beswaar skriftelik by ondergegereguleer word te aanvaar. laws under Administrator's Notekende indien nie later nie as Donderdag, tice 310 dated 12th April 1967, b amend- Die verordeninge le ter insae by die kan- 15 Oktober toor van die Klerk van dieing the definition of the wod y"parking Raad, JAMES LEACH, Stadhuis, Meter" and by giving a description of the Nelspruit, en enige beswaar teen Stadsklerk. die Raad method of putting the meter in operation. se voomemens, meet skriftelik ingedien The proposed amendments lie open for word uiters op Woensdag, 2 September inspection at the office of the Clerk of the Council, Town Hall, Nelspruit and any objections against the Council's intentions Stadsklerk. should be submitted in writing before STADSRAAD VAN BRAKPAN. Munisipale Kantore, Wednesday the 2nd September, Posbus 45, SLUITING EN VERVREEMDING VAN Nelspruit. J. N. JONKER, 'N GEDEELTE VAN BRODIGANLAAN,Town DALVIEW. Kennisgewing No. 76/ Augustus Municipal Offices, P.O. Box 45, Hiermee word ingevolge artikels 67 en Nelspruit. 79(18) van die Ordonnansie op Plaaslike Notice No. 75/1970. Bestuur, 1939, bekend gemaak dat, onder- 12 August, worpe aan die goedkeuring van die Ad- TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT ministrateur, die Stadsraad voornemens is om 'n gedeelte van Brodiganlaan teenoor STANDARD BY-LAWS REGULATING erwe 502 en 504, Dalview, permanent te THE SAFEGUARDING OF SWIMMING POOLS AND EXCAVATIONS. STADSRAAD VAN WITBANK. sluit en die geslote gedeelte, groot ongeveer 9,357 vk. vt. aan Shelbern Investments WYSIGING VAN VERORDENINGE. (Pty.) Ltd., te vervreem teen die geswore Notice is hereby given in terms of seewaardasie en sekere voorwaardes. 96 of the Local Government Ordi - [ion name,. 1939, as amended, that the Town Kennis geskied hiermee ooreenkomstig Voile besonderhede van die voorgestelde die bepalings van Artikel 96 van Ordonsluicing en voorwaardes van vervreemding Council intends adopting. Standard by-laws regulating the safeguarding of swimming nansie 17 van 1939, soos gewysig, dat die is gedurende kantoorure beskikbaar by Stadsraad van Witbank van voorneme is Kamer 15, Stadshuis, Brakpan. pools and excavations. om sy Riolerings- en Loodgietersverorde- Enigiemand wat beswaar wil maak teen The by-laws lie open for inspection at the ninge, afgekondig by Administrateurskennisdie straatsluiting of 'n eis om skadever- office of the Clerk of the Council, Town gewing No. 509 van I Augustus 1962, soos goeding wil instal, moet sodanige Hall, beswaar/ Nelspruit and any objections against gewysig, verder te wysig ten erode voorthe Council's intentions should be submitted siening te maak vir gewysigde tariewe. eis skriftelik by ondergetekende indien voor 15 Oktober in writing before Wednesday the 2nd Sep- Voile besonderhede van die voorgestelde JAMES LEACH, (ember, wysigings, sal gedurende gewone kantoorurc Stadsklerk. J. N. JONKER, by die kantoor van die ondergetekende ter Stadsklerk. Municipal insae 10 Offices, Enige beswaar teen die Raad se voorneme P.O. Box 45, om bogenoemde verordeninge te wysig, Nelspruit moet skriftelik by die kantoor van die on Notice No. - TOWN COUNCIL OF BRAKPAN. 76/1970. dergetekende ingehandig word voor August, uur middag op Woensdag, 2 SeptemberCLOSURE AND ALIENATION OF A A. F. DE KOCK, PORTION OF BRODIGAN AVENUE, Stadsklerk. DALVIEW. Munisipale Kantorc, STADSRAAD VAN NELSPRUIT. Posbus 3, Notice is hereby given in terms of sec- Witbank. tions 67 and 79(18) of the Local Govern - WYSIGING VAN PARICEERMETER- Kennisgewing no. ment Ordinance, 57/ , that subject to the VERORDENINGE. approval of the Administrator, the Town Council intends w close permanently a por- Kennis word hiermee ingevolge die bepalion of Brodigan Avenue bordering on Hugs van Artikel 96 van die Ordonnansie op TOWN COUNCIL OF WITBANK. stands 502 and 504, Dalview and to alienate Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig gegee the closed portion, approximately 9,357 sq. dat die Stadsraad voornemens is om die AMENDMENT OF BY-LAWS. ft. in extent, to Shelbern Investments (Pty.) Parkeermeterverordeninge afgekondig by Ltd. at the sworn valuation and certain con - Administrateurskennisgewing no. 310 van 12 Notice is hereby given, in terms of Secditions. April 1967 te wysig dew die woordom- lion 96 of the Local Government Ordinance, Full particulars of the proposed closure skrywing van Parkeermeter" te wysig, as- No. 17 of 1939, as amended, that the Town and conditions of sale may be inspected at ook 'n beskrywing van die metode van in- Council of Witbank proposes to amend its Room 15, Town Hall, Brakpan, during or- werkingstelling van die parkeermeter. Drainage and Plumbing By-laws, published dinary office hours. Die voorgestelde wysiging le ter insae in under Administrator's Notice No. 509, dated Anybody wishing to object or claim corn- die kantoor van die Klerk van die Rand, 1st August, 1962, as amended, to make pensation must lodge such objection/claim Stadhuis, Nelspruit, en enige beswaar teen Provision for amended tariffs. Clerk.

40 day, I 2438 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS 1970 Full particulars of the proposed amend- lik to maak en in die geval van (b) die first publication of this notice, which is merits will be open for inspection at the erfgedeeltes tesame met ander eiendom- 12th August, office of the undersigned during normal me, nadat die mad se toestemming The council will consider whether or not office hours. daartoe verkry is, vir parkeerdoeleindes the scheme should be adopted. Any person who wishes to object against in verband met die sakesentrum te Any owner or occupier of immovable the Council's intention, must lodge such gebruik. property within the area of the Silverton objection in writing at the office of the Die eiendom is op naam van die Firma Town - Planning Scheme No. 1/1955 or withundersigned before noon, on Wednes- N. H. S. Properties (Pty) Ltd, p/a die Fir- in one mile of the boundary thereof has 2nd September, ma Oscar Hurwitz, Murray en Pokroy, the right to object te the scheme or to A. F. DE KOCK, Poyntonsgebou, Kerkstraat, Pretoria, ge- mako representations in respect thereof and Town Clerk. registreer. if he wishes to do so, he shall within four Municipal Offices, Besonderhede van hierdie skema le ter weeks of the first publication of this no - P.O. Box 3, insae te Kamers Nos. 602 en 372, Muni - tice, which is 12th August, 1970, inform Witbank. toria, Vermeulenstraat, Pretoria, vir 'n tyd- the Town Clerk, P.O. Box 440, Pretoria, in Notice No. 57/1970. perk van vier weke van die datum van die writing of such objection or representation eerste publikasie van hierdie kennisgewing and shall state whether or not he wishes af, naamlik 12 Augustus to be heard by the local authority. Die mad sal die skema oorweeg cn besluit STAD GERMISTON. of dit aangencem moet word. HILMAR RODE, Enige eienaar of okkupeerder van vaste Town Clerk. SKUTKENNISGEWING. eiendom binne die gebied van die Silver - Notice No. 236 of tonse Dorpsaanlegskema No. 1/1955 of bin - 12th August, Tensy voor die tyd gelos, sal die diere ne een myl van die grens daarvan, het die hieronder beskryf, verkoop word op Woens- reg om teen die skema beswaar te maak of dag, 26 Augustus 1970, om 9.00 vm. om vertod ten opsigte daarvan to rig en Germiston Skid: JunctioniVeg. indien hy dit wil doen, moet hy die Stads- STADSRAAD VAN PRETORIA. Geskut op 2 Julie 1970, een perd, Reun, klerk, Posbus 440, Pretoria, binne vier woke swart met wit kol voor die kop. (20 jaar). van die eerste publikasie van hierdie ken- VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE A. J. VAN DER MERWE, nisgewing, naamlik 12 Augustus 1970, skrif- PRETORIASE DORPSAANLEGSKEMA Skutmeester. telik van sodanige beswaar of vertod in NO. 1/1944: DORPSBEPLANNINGSKE- Departement van die Stadsingenicur, kennis stel en vermeld of hy deur die pleas- MA NO. 1/247. Germiston. like bestuur gehoor wil word of nie. 12 Augustus Die Stadsmad van Pretoria het 'n ont (No /1970) HILMAR RODE, werpwysiging van die Pretoriase Dorpsaan- Stadsklerk. legskema No. 1/1944 opgestel wat bekend Kennisgewing No. 236 van sal staan as Dorpsbeplanningswysigingske- 12 Augustus ma No. 1/247. CITY OF GERMISTON. Hierdio ontwerpskema bevat die volgende voorstelle: - POUND NOTICE. (a) Die herbestemming van Erf No. 1, Gedeelte A en die Restant van Erf No. 6, Unless previously released, the animal CITY COUNCIL OF PRETORIA. Erwe Nos , Erwc Nos described hereunder will be sold on Wednes- en Erf 344, Nicu- Muckleneuk, van openday, 26th August, 1970/at 9.00 am. PROPOSED AMENDMENT TO THE S1L- bare oop ruimte na onderwysdoeleindes. Germiston Pound, Junction Road. VERTON TOWN-PLANNING SCHEME (b) Die bestemming van 'n ongemaakte Impounded on the 2nd July, 1970, one NO. 1/1955: AMENDMENT TOWN- gedeelte van Melkstraat en die ongehorse, Gelding, black with white spot on PLANNING SCHEME NO. 1/31. maakte Nixonstraat wat ingevolge die forehead. (20 years). bepalings van Ordonnansie No. 17/1939 The City Council of Pretoria has pre- permanent vir alle verkeer gesluit is en A. I. VAN DER MERWE, pared a Draft Amendment to the Silverton wat tans geen bestemming hoegenaamd Pound Master. Town-Planning Scheme No. 1/1955 to be het nie, na onderwysdoeleindes. City Engineer's Department, known as Amendment Town-planning Al die bogenoemdo eiendomme en ge- Germiston. Scheme No. 1/31. slote straatgedeeltes is in die blok gelee 12th August, This draft scheme contains the following wat deur Koningin Wilhelminalaan, (No. 124/1970) proposals: - Boshoff-, Roper- en Mackiestraat, (a The zoning of Church Lane, Silverton, Nieu -Muckleneuk, begrens word. situate between Church and Voortrekem die eiendomme vir onderwysdoel- Die uitwerking van die skema sal wees ker Streets, STADSRAAD VAN PRETORIA. which has been permanent- I ly closed to all eindes traffic in terms of en doeleindes wat in thee verband provisions of Ordinance No. daarmee staan te gebruik. 17 of 1939,. VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE Die random is op naam van die Stads SILVERTONSE and which at DORPSAANLEGSKEMA present has no zoning - raad van Pretoria, Posbus 440, Pretoria ge- NO. 1 VAN 1955: whatsoever, DORPSBEPLAN- to general business. registreer. NINGSWYSIGINGSKEMA NO. (b) The rezoning of Portions of Erven nos. 1/ , 223, 224, 225, 226, 227, 228 and Besonderhede van hierdie skema le ter insae te Kamers Nos. 602 en 372, Muni Die Stadsmad van Pretoria 229, Silverton, all situate between het - 'n ont- Chchand ur Voortrekker toria, Streets, from Vermeulenstraat, Pretoria, vir 'n tyd- werpwysiging van die Silvertonse Dorps- General perk Business to Special Residential van vier weke van die datum van die aanlegskema No. 1/1955 opgestel wat be- eerste publikasie van hierdie kennisgewing kend sal staan as Dorpsbeplanningswysi- Purposes.af, The naamlik 12 effect of the scheme will be in the Augustus gingskema No. 1/31.Die case of (a) above to allow the mad sal die execskema. oonveeg en be Hierdie ontwerpskema bevat die volgende sluit of dit - lion of a business complex on the.g aan eneem moct word. voorstelle: - together with other Enige eienaar of okkupeerder van vaste (a) Die bestemming van said Kerklaan, Silver- propertygeneneral business propertiesand inthe eiendom "1 binne die gebied van die Pretoriase ton, gelee tussen Kerk- en Voortrekkercase of (b) to Dorpsaanlegskema use the portions of No. 1/1944 of binne een straat, wat ingevolge die bepalings van themyl said erven together with other van die grens properteen daarvan, het die reg om Ordonnansie No. 17 van 1939 permaties after the council's die skema consent thereneat vir alle verkeer gesluit is en wat beswaar te maak of om to has been obtained, for parking vertod pur- ten opsigte daarvan te rig en. indien tans geen bestemming hoegenaamd het in by connection with the dit wil doen, moet hy business die Stadsklerk, nie, na Algemene Besigheidsdoeleindes. posesposbus complex. 440, Pretoria, Binne vier weke van (b) Die herbestemming van Gedeeltes van die eerste publikasie van hierdie kennis- Enve Nos. 222, 223, 224, 225, 226, The property is registered in the name of gewing, naamlik 12 Augustus 1970, skrifte- 227, 228 en 229, Silverton, almal gelee Messrs. N. H. S. Properties (Pty) Ltd, c/o lik van sodanige beswaar of vertoe in ken tussen Kerk- - en Voortrekkerstraat van Messrs Oscar Hurwitz, Murray and Pok- nis stel en vermeld of hy deur die pleas Algemene Besigheidsdoeleindes - na Spe- roy, Poynton's Building, Church Street, like bestuur gehoor wit word of nie. siale Woondoeleindes. Pretoria. Die uitwerking van die skema sal wets Particulars of this sccheme are open for HILMAR RODE, om in die geval van (a) die oprigting inspetion at Rooms Nos. 602 and 372, Mu - Stadsklerk. van 'n sakesentrum daarop (seam met nitoria, Vermeulen Street, Pretoria, for a Kennisgewing No. 238 van ander algemene besigheidserwe) moont- period of four weeks from the date of the 12 Augustus

41 1 1 property PROVINCIAL GAZETTE, 12 AUGUST, I CITY COUNCIL OF PRETORIA. Die eiendom is op naam van die Stads- STADSRAAD VAN NELSPRUIT. mad van Pretoria, Posbus 440, Pretoria, ge- PROPOSED AMENDMENT TO THE registreer. WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSVER- PRETORIA TOWN-PLANNING SCHE - Besonderhede van hierdie skema 18 ter ORDENINGE. ME NO. 1/1944: AMENDMENT TOWN - insae te Kamers Nos. 602 en 372, Munitoria, PLANNING SCHEME NO. 1/247. Vermeulenstrant, Pretoria, vir 'n tydperk Kennis word hiermee ingevolge die bevan vier weke van die datum van die eerste palings van Artikel 96 van die Ordonnansie Tho City Council of Pretoria has pre - publk I aste van lilerd re kenmsgewmg af, op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig pared a draft amendment to the Pretoria naamlik 12 Augustus gegee dat die Stadsraad voornemenms is Town-Planning Scheme No. 1/1944 to beom die elektrisitcitsverordeninge soos volg known as amendment Town - Planning Sche- Die mad sal die skema oorweeg en besluit te wysig: - me No. 1/247. of dit aangeneem moet word. (a) Huishottdelike tarief: ot en met 600 He per proposals: - eiendom binne die gebied van die Pretoria - eenheid. Eenhede bo Ic per een- (a)streek eon rezoning The of Erf No. -Dorpsaanlegskema 1960 of binne 1, Portion A held. Vaste heffing bly onveranderd. the Remainder of Erf No. l my van die grens daarvan, het die reg 6, Erven(b) Besigkeidstarief: 111 pp om and Nos , Erven Nos , and teen die skema be-waar te maak of om Tot 600 If c per eenheid. Erf 344, New Muckleneuk, from public verto6 ten opsigte daarvan te rig en indien Eenhede bo lie per eenheid. open space to Educational. hy dit wil doen, moet hy die Stadsklerk, Vaste heffing bly onveranderd; (b) The zoning of an unmade Portion of Posbus 440, Pretoria, binne vier weke van (c) Grootmaatverbruikers: kennis-melk Street and the unmade NixonVaste die eerste publikasie van hierdie aanvraag verminder word na Street, which have been permanently Sewing, naamlik 12 Augustus 1970, skrif- R75.00 per maand ten opsigte van verclosed to all traffic in terms of the telik van sodanige beswaar of verto6 in ken- bruikers aangesluit op hoogspanning provisions of Ordinance No. nis stel en vermeld of hy deur die plaaslike 17/1939 met 'n maksimum aanvraag van tot and which at present have no zoning bestuur gehoor wil word of Me. en met 200 K.V.A. en vaste aanvraagwhatsoever, to Educational. verminder word na R per All the said properties and streets are HILMAR RODE, maand ten opsigte van verbruikers situate in the block bounded by Queen Stadsklerk. aangesluit op hoogspanning met 'n Wilhelmina Road, Bost - 16ff, Roper and Konnisgewing No. 237 van maksimum aanvraag van meer as 200 Mackie Streets, New Muckleneuk. 12 Augustus K.V.A. en dat dio res van die tariewe The effect of the schceme will be to onveranderd bly." allow the properties to be used for Enige beswaar teen die Read se voor- Educational and other purposes inci - nemens moet skriftelik ingedien word niters dental thereto. op Woensdag, 9 September The property is registered in the name CITY COUNCIL OF PRETORIA. of the City. Council of Pretoria, P.O. Box J. N. JONKER, 440, Pretoria. PROPOSED AMENDMENT TO THE Stadsklerk. Particulars of this scheme are open for PRETORIA REGION TOWN -PLANNING Munisipale Kantore, inspection at Rooms Nos. 602 and 372, Mu - SCHEME 1960: AMENDMENT TOWN- Posbus 45, nitoria, Vermeulen Street, Pretoria, for a PLANNING SCHEME NO Nelspruit. period of four weeks from the date of the 12 Augustus first publication of this notice, which is 12th The City Council of Pretoria has prepared Kennisgewing No. 79/1970. August, a draft amendment to the Pretoria Region The council will consider whether or not Town-Planning Scheme 1960 to be known the scheme should be adopted. as amendment Town-Plannig Scheme No. Any owner or occupier of immovable 248. TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT. within the area of the Pretoria Town - Planning Scheme No. 1/1944 or with- This draft scheme contains the following AMENDMENT OF ELECTRICITY BY - in one mile of the boundary thereof has proposal: - LAWS. the right to object to the scheme or to The rezoning of the northern Portion of make representations in respect thereof and Erf 107, Waltloo, situate' between Hart- Notice is hereby given in terms of Secif he wishes to do so, he shall within four boost Street and Marks Street, from Munition 96 of the Local Government Ordinanweeks of the first publication of this no- cipal purposes to Special Industrial pur- ce, 1939, as amended, that the Town Coun - tice, which is 12th August, 1970, inform the poses. intends to amend the Electricity Bylaws as - Town Clerk, P.O. Box 440, Pretoria, in The effect of the scheme will be to allowoil writing of such objection or representation the erection of buildingsfor follows: specialindus - ' '(a) Domestic and shall state whether or not he wishes Tariff: trial purposes on the said property. to be heard by the local authority. Up to and including c The property is registered in the name per unit. Units above lc per HILMAR RODE, of the City Council of Pretoria, P.O. Box unit. Fixed charges will remain un- Town Clerk Pretoria. changed; Notice No. 238 of (b) Commercial Particulars of this scheme are open for Tariff: Up to 600 lie per unit. Units 12th August, inspection at Rooms Nos. 602 and 372, above 1I - c per unit. Fixed Munitoria, Vermeulen Street, Pretoria, for charges will remain unchanged. a period of four weeks from the date of (c) Bulk Consumers: the first publication of this notice, which Fixed demand be reduced to R75.00 STADSRAAD VAN PRETORIA. is 12th August, per month in respect of consumers VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE The council will consider whether or not connected to high tension with a PRETORIASTREEK - DORPSAANLEG - the scheme should be adopted. maximum demand of up to and ineluding 200 K.V.A. and the fixed SKEMA 1960: DORPSBEPLANNINGS - Any owner or occupier of immovable WYSIGINGSKEMA NO property within the area of the Pretoria demand be reduced to R per region Town-planning Scheme 1960 or month in respect of consumers con- Die Stadsraad van Pretoria het 'n ont- within one mile of the boundary thereof nected to high tension with a maxiwerpwysiging van die Pretoriastreek - Dorps- has the right to object to the scheme or mum demand of more than 200 aanlegskema 1960 opgestcl wat bekend sal to make representations in respect thereof K.V.A. and that the remainder of the staan as Dorpsbeplanningswysigingskema and if he wishes to do so, he shall within tariffs will remain unchanged." No four weeks of the first publication of this Any ojecctions against the Council's in - Hierdie ontwerpskema bevat die volgende notice, which is 12th August, 1970, in- tentions should be submitted in writing be - voorstel: - form the Town Clerk, P.O. Box 440, Pre- fore Wednesday the 9th September, Die herbestemming van die noordelike toria, in writing of such objection or repre- Gedeelte van Ed 107, Waltloo, geled tus - sentation and shall state whether or not he J. N. JONKER, sen Hartebeeststraat en Marksstraat, van wishes to be heard by the local authority. Town Clerk. Munisipale gebruik na Spesiale Nywerheids- Municipal Offices, gebruik. HILMAR RODE, P.O. Box 45, Die uitwerking van die skema sal wees Town Clerk. Nelspruit. om die oprigting van geboue vir spesiale Notice No. 237 of August, nywerheidsgebruik op die eiendom moont - 12th August, Notice No. 112th 79/1970. lik te maak

42 , mynontginning 1 I 2440 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS 1970 STADSRAAD VAN BETHAL. pye wat by mynontginniug betrokkc is, the unpaid balance at 8 per cent per hetsy sodanige persone of maatskappye annum as from 3rd June, SKUTVENDUSIE. die mynbriefhouers is al dan nie. (c) 'n Ekstra addisionele belasting van drie F. W. PETERS, Die diere hieronder genoem is geskut in en 'n driekwart sent per rand ingevolge Town Clerk. die Munisipale Skut, en sal per publieke artikel 20 van die Plaaslike Bestuur- Municipal Offices, veiling verkoop word om vm. op belastingordonnansie, 1933, op die ter- Benoni. Woensdag 2 September 1970 by die Skut, reinwaarde van grond of belang in 12th August, tensy voor die tyd gelos: grond vervat in die waarderingslys van Notice No. 97 of (a) Een swart os, ongeveer 5 jaar oud en die munisipaliteit wat in besit is van vt. hoog. Swaelstert aan regtcroor. elektrisiteitsondememings. (b) Een swart Vers, ongeveer 3 jaar oud Voormelde belasting is verskuldig op 1 en 4 vt. hoog. Regteroor stomp. Julie 1970 en betaalbaar Bogenoemde diere is op 21 Julie 1970 (i) ten STAD JOHANNESBURG. aansien van een helfte deardeur Mnr. D. C. Uys van Kaffer - kraal gevan op 2 Desember 1970 en rente skut. was aan op enige onbetaalde gc- AAN DIE EIENAARS, VERMEENDE L F. VAN EEDEN, deelte daarvan teen 8 persent per EIENAARS, HUURDERS, VERMEENDE Skutmeester. jaar vanaf 3 Desember HUURDERS EN OKKUPEERDERS VAN Bethel. (ii) Ten aansien van die oorblywende DIE STANDPLASE WAT HIERONDER 12 Augustus helfte op 2 Junie 1971 en rente BESKRYF WORD. Kennisgewing No. 17/70. was aan op enige onbetaalde ge - deelte daarvan teen 8 persent per ONTE1ENING VAN GEDEELTES VAN jaar vanaf 3 Junie DIE STANDPLASE WAT HIERONDER BESKRYF WORD VIR PADBREillt- F. W. PETERS, MAAKDOELEINDES OPHIR BOOY- BETHAL TOWN COUNCIL. Stadsklerk. SENSWEG. POUND SALE. Munisipalekantoor, Benoni. Daar word ingevolge die bepalings van 12 Augustus Artikel 3 Melees seam met artikel 6(1)(b) en The animals described hereunder is im- Kennisgewing No. 97 van (c) van die Municipalities Powers of Expounded in the Municipal Pound, Bethel propriation Ordinance 1903, soos gewysig, and will be sold by Public Auction at 11 hermee aan u kennis gegee dat die Stadso'clock on Wednesday, 2nd Septeniber rand van Johannesburg voornemens is om 1970, at the Pound, unless previously re- die gedeeltes van die standplase wat hier leased: - under aangedui word, in die voorstad Ophir - (a) One black Ox, approximately 5 years TOWN COUNCIL OF BENONI. ton in die stab Johannesburg vir pa and 5 feet tall. V-shaped earmark maakdoeleindes to onteien: on right ear. NOTICE OF RATES. Standperms No. en Opperviekte writ nodig (b) Ono black Heifer, approximately 3 is: years old and 4 feet tall. Right ear Notice is hereby given that the Town Die suidelike gedeelte van standplaas no. cropped. Council of Benoni has imposed, subject to m2. The animals was impounded on the 21st the approval of the Administrator, the un- Dio suidelike gedeelte van standplaas no. July, 1970, by Mr. D. C. Uys, Kaffer - Kraal. dermentioned rates on the value of rateable m2. land within the Municipality as appearing Die suidelike gedeelte van standplaas no. J. F. VAN EEDEN, on the Valuation Roll in terms of the Local m2. Pound Master. Authorities Rating Ordinance, 1933, for the Dio suidelike gedeelte van standplaas no. Bethel. financial year Ist July, 1970 to 30th June, m2. 12th August, : gedeelte van standplaas no. Notice No. 17/7/. (a) An original rate of one-half cent in the 492Dio suidelike m9m rand in terms of section 18(2) of the Die suidelike gedeelte van standplaas no. Local Authorities Rating Ordinance, m2, 1933, on the site value of the land with- Dio suidelike gedeelte van standplaas no. in the Municipality as appearing on the m2. STADSRAAD VAN BENONI. Valuation Roll. Die suidelike gedeelte van standplaas no. (b) An additional rate of three and a half n12. KENNISGEWING VAN BELASTING. cent in the rand on the site value of Die suidelike gedeelte van standplaas no. the land within the Municipality as Hiermee word bekend gemaak dat die appearing on the Valuation Roll in Die suidelike gedeelte van standplaas no. Stadsraad van Benoni, onderworpe aan die terms of section 18(3) and 18(5), and in m2. goedkeuring van die Administrateur, die terms of the provisions of section 21 on Die suidelike gedeelte van standplaas no. ondervermelde belasting op waarde van be- the value of improvements situate upon 505A 72m2. lasbare eiendom binne die munisipaliteit soos land held under mining title (not being Dio suidelike gedeelte van die resterende dit in die Waarderingslys voorkom oor- land in a lawfully established township) gedeelte van standplaas no m2. eenkomstig die bepalings van die Plaaslike as well as on the site value of such Die suidelike gedeelte van verenigde Bestuur - belastingordonnansie, 1933, gehef land, where such land is used for resi- standplaas no m2. het vir die boekjaar 1 Julie 1970 tot 30 dential purposes or for purposes not in- Artikel 6(ii) van genocmde Ordonnansie Junie 1971: cidental to mining operations by per.. lui soos volg: (a) 'n Oorspronklike belasting van 'n half sons or companies engaged in mining If any person interested as owner, lessee sent per rand ingevolge artikel 18(2) operations, whether such persons or or occupier of any land proposed to be van die Plaaslike Bestuur-belastingor- companies are the holders of the min_ taken by the Council objects to the corn - donnansie, 1933, op die terreinwaarde ing title or not. pulsory purchase thereof and serves notice van belasbare grand binne die munisi- in writing of such objection on the Council paliteit (c) soos dit in die waarderingslys An extra additional rate of three and at any time within one month of the ser three quarter cent in the rand in terms - voorkom. vice of notice on him as provided in the of section 20 of the (b) 'n Addisionele belasting van drie Local Authorities en 'n Rating preceding subsection, the Council shall not Ordinance, 1933, on the site. half sent per rand op die terreinwaarde be entitled to exercise their compulsory van belasbare grand binne die munisi- value of land or interest in land held power of purchase without the sanction of paliteit soos dit in die Waarderingslys by any power undertaking as appearthe Administrator unless such objection be voorkom kragtens artikel ing on the 18(3) en 18(5) Valuation Roll. withdrawn:' en kragtens die bepalings van artikel The said rates shall be due on the 1st Besware teen die voorgenome onteiening 21, op die waarde van verbeterings gelen July, 1970 and payable _, moet uiters voor of op 30 September 1970 op grond (uitgesonderd grond in 'ns CO in respect of one half on 2nd Lie' by die Afdeling van die Klerk van die Raad, wettige gestigde dorp) besit kragtens cember 1970, interest accruing at 8 kamer 230, Stadhuis ingedicn word. mynbrief rowel as op die terreinwaar- per cent per annum on any unpaid Ek vestig u aandag op die feit dat die de van sodanige grond wat vir woon-, balance as from 3rd December, waarde van die eiendom, met inbegrip van doeleindes of vir doeleindes wat nie op die verbeterings vir die doel van die herebetrekking het nie, ge-, (ii) in respect of the remaining half on kening van die vergoeding wat die Raad ten bruik word deur persone of maatskap- 2nd June, 1971, interest accruing on opsigte van die eiendom wat by nodig het, 4111

43 PROVINCIAL GAZETTE, 12 AUGUST, moet betaal, die waarde is op die datum taken by the Council objects to the cornwaarop lice for public kennisgewing beteken inspection. word en dat Any person pulsory may purchase thereof and serves notice at all geen aanbouingswerk reasonable times aan inspect of verbetering the same in writing of such objection on the Coun- and take copies van enige sodanige eiendom wat daarna or extracts aan- therefrom. cil at any time within one month of the Objections, gebring word if any, (met to be sekere lodged uitsonderings) in in service of notice on him as provided in the writing to the undersigned within 30 aanmerking geneem sal word nie. days preceding subsection, the Council shall not from date of publication Nadere besonderhede van of this die Raad notice. se be entitled to exercise their compulsory skema kan gedurende gewone kantoorure op power of purchase without the sanction of aanvraag E. in kamer ENGELBRECHT, 230, Stadhuis, Johannes- the Administrator unless such objection be burg, verkry word. Secretary. withdrawn." 602- S. D. MARSHALL, 12 Objections to the proposed compulsory Klerk van die Raad. purchase must be lodged with the Clerk of - -' Stadhuis, the Council's Department, Room 230, Muni- Johannesburg. cipal Offices. on or before the 30th day of September SOEKMEKAAR GESONDHEIDSKOMI- I wish to draw your attention to the fact TEE. CITY OF JOHANNESBURG. that in the assessment of compensation payable by the Council for the property re- TO THE OWNERS, REPUTED OWNERS, EIENDOMSBELASTING. quired by it, the value of the property in- LESSEES, REPUTED LESSEES AND OC - eluding improvements shall be the value at Kennis geskied CUPIERS hiermec dat die Gesond- OF THE STANDS LISTED the date of the service of the notice and that heidskomitee van Sockmekaar die volgende BELOW: no addition to or improvement of any such belasting op alle belasbare eiendom binne EXPROPRIATION OF PORTIONS OF property made thereafter (with certain ex- die gebied van die Gesondheidskomitee ge- STANDS MENTIONED BELOW FOR ceptions) shall be taken into account. hef het ten opsigte van die boekjaar eindi- ROAD WIDENING PURPOSES Further particulars of the Council's geode 30 Junie 1971, ooreenkomstig die OPHIR BOOYSENS ROAD. scheme may be obtained during office hours Plaaslike Bestuur Belasting Ordonnansie upon application at Room 230, Municipal No. 24 van 1933 soos gewysig: In terms of Section 3 read with Section Offices, City Hall, Johannesburg. (a) 1116(i)(b) and (c) of the Municipal Powers of Expropriation Ordinance 1903, as amended, S. D. MARSHALL, 'n Oorspronklike belasting van 5/6 sent in die R2 op die grondwaarde van die eiendom; you are hereby notified of the intention of Clerk of the Council. (b) 'n Addisionele belasting van 5 sent in the City Council of Johannesburg to ac- Municipal Offices, die R2 op die grondwaarde van die quire by compulsory purchase in the Town- Johannesburg. eiendom. ship of Ophirton m the City of Johannes - 12th August, Bogenoemde belasting is betaalbaar vanaf burg, the portions of the stands as men I Julie 1970 tot 31 Oktober 1970 sonder tioned hereunder for road widening pur rente. Daarna sal daar 'n rente van 7% poses: (sewe persent) per jaar gehef word. Stand number and area required WAARDASIEROL SOEKMEKAAR Southern Portion of Stand No. 483 GESONDHEIDSKOMITEE. E. ENGELBRECHT, 63m2. Sekretaresse. Southern Portion of Stand No. 484 INSAGE VAN VOORLOPIGE LYS 74m2. BESWARE. Southern Portion of Stand No m2. Neem asb. kennis dat die waarderings- Southern Portion of Stand No. 449 lys voltooi is en aan die Plaaslike Bestuur SOEKMEKAAR HEALTH COMMITTEE. 149m2. voorgele is. Die lys sal op die kantoor van Southern Portion of Stand No. 492 die Gesondheidskomitee ter insage van die ASSESSMENT RATES. 149m2. publiek lc en clkeen kan die lys gedurende Southern Portion of Stand No. 493 alle redelike ure nagaan en afskrifte of Notice is hereby given that the Sock- 149m2. uittreksels daarvan maak. mekaar Health Committee has, in terms of Southern Portion of Stand No. 501 Besware, indien enige moet binne 30 dae the Local Authorities Rating Ordinance 74m2. vanaf publikasie hiervan, skriftelik aan die No. 24 of 1933 as amended, imposed the Southern Portion of Stand No. 502 ondergetekende gerig word. following rates for the year ending 30th 74m2. June 1971 on all rateable property within 2Mhern Portion of Stand No. 503 E. ENGELBRECHT, the Committee's area: - 4m2. Sekretaresse. (a) 5/6 cent in the R2 (two rand) original Southern Portion of Stand No. 504 rate on site values; 74m2. (b) 5 cent in the R2 (two rand) additional Southern Portion of Stand No. 505A rate on site values. 74m2. VALUATION ROLL SOEKMEKAAR The said rates are due and payable the Southern Portion of Remaining Extent of HEALTH COMMITTEE. 1st July 1970, but payments will be allowed Stand No m2. to the 31st October 1970 without interest. Southern Portion of Consolidated Stand INSPECTION OF PROVISIONAL Thereafter interest at the rate of seven per- No m1. ROLL OBJECTIONS. cent (7%) per annum will be payable on all arear rates. Section 6(ii) of the said Ordinance reads as follows: Notice is hereby given that the valuation E. ENGELBRECHT, "If any person interested as owner, lessee roll has been completed and laid before Secretary. or occupier of any land proposed to be the Local Authority and shall lie at its of BELANGRIKE AANKONDIGING IMPORTANT ANNOUNCEMENT SLUITINGSDATUM VIR ADMINISTRATEURS - KENNISGEWING ENSOVOORTS. CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES, ETC.: Aangesien 7 September 1970 'n openbare vakansie - As the 7th September, 1970, is a public holiday, the dag is, sal die sluitingstyd vir die aanname van Ad- closing time for acceptance of Administrator's Notices, ensovoorts, soos volg wees:- etc., will be as follows: - 12 Middag op Dinsdag 1 September 1970, vir die uit- 12 Noon on Tuesday 1st September, 1970, for the Lrninistrateurskennisgewings, awe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 9 issue of the Provincial Gazette of Wednesday the 9th eptember September J. G. VAN DER MERWE, J. G. VAN DER MERWE, Provinsiale Sekretaris. Provincial Secretary.

44 2442 PROVINSIALE KOERANT, 12 AUGUSTUS 1970 I NHOUD CONTENTS I Proklamasies Proclamations 180. Dorp. Germiston Uitbreiding 4: Inlywing van 180. Germiston Extension 4 Township: Incorporation 2389 of Land Dorp Silverton Uitbreiding no. 1: InlywMg van 18]. Silverton Township Extension No. 1 Incorporation Grond of Land Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buite Transvaal Board for the Development of Peristedelike Gebiede: Verandering van Regsgebied Urban Areas: Alteration of area of jurisdiction Voorgestelde verdeling van die Resterende go Proposed Division of the remaining extent of deelte van Gedeelte L" van gedeelte van die plaas Portion "L" of portion of the farm Brandvlei No. Brandvlei no. 261, LQ.. Distrik Randfontein IQ. District of Randfontein Dorp Bedfordview uitbreiding 93: Verbeterings Bedfordview Township Extension 93, Correction proklamasie Wysiging van Titelvoorwaardes van erwe nos. 97, 185. Amendment of the conditions of Title of Erven 98 en 100, Dorp Bordeaux nos. 97, 98 and 100, Bordeaux Township Dorp Clayville uitbreiding no Clayville Extension no. 6, Townships Administrateurskennisgewings Administrator's Notices 862. Padreelings op die plaas Droefheid op Noten Road adjusments on the farm Droefheid op Noten H.S., Distrik Volksrust District Volksrust Vermindering en Afbakening van Uitspanserwi Reduction and Demarcation of Outspan Sirvitude tuut op die plaas Waterval I.P.: Distrik Koster 2402 on the farm Waterval P.: District of Koster Pretoriastreek Wysigingskema no Pretoria Region Amendment Scheme No Munisipaliteit Edenvale: Wysiging van Elektrisi Edenvale Municipality: Amendment to Electricity teitsvoorsieningsverordeninge Munisipaliteit Edenvale: Wysiging van Watervoor Fdenvale Municipality: Amendment to Water sieningsverordeninge Munisipaliteit Randfontein: Wysiging van Veror Randfontein Municipality: Amendment to Bydeninge Betreffende die Vasstelling van Gelde vir laws for fixing fees for the issue of certificates die uitreiking van sertifikate en die verskaffing and furnishing of information Alberton Municipality: Alteration of Boundaries Munisipaliteit Alberton: Verandering van Grense Pongola Health Committee: Amendment to Water 869. Gesondheidskomitee van Pongola: Wysiging van Supply tariff Watervoorsieningstarief Reduction and Demarcation of Outspan on the 870. Vermindering en afbakening van Uitspanning op farm Leeuwfontein 212-J.R.: District of Bronkdie pleas Leeuwfontein 212-J.R.: Distrik Bronk- horstspruit Amendment of Administrator's Notice 799 dated 871. Wysiging van Administrateurskennisgcwing nd July 1970: (Outspanservitude on the farm van 22 Julie 1970: (Uitspanserwituut op die plaas Grootpan 117, LP.: District of Lichtenburg) Grootpan 117, 1.P.: Distrik Lichtenburg.) Disestablishment of Pound on the farm Uitval 872. Opheffing van Skut op die pleas Uitval, distrik no. 198: District of Swartruggens Swartruggens Disestablishment of Pound on the farm Rietfon Opheffing van Skut op die plans Rietfontein no. tein no: 447: District of Potchefstroom , Distrik Potchefstroom Vereeniging Municipality: Amendment to Water I 874. Munisipaliteit Vereeniging: Wysiging van Watervoorsieningsverordeninge Schweizer Reneke: Adoption Standard By-Laws 875. Munisipaliteit Schweizer Reneke: Aanname van regulating the safeguarding of Swimming Pools Standaardverordeninge waarby die beveiliging van Swembaddens en uitgrawings gereguleer word Heidelberg Municipality: Adoption Standard By Munisipaliteit Heidelberg: Aanname van Stan- Laws regulating the Safeguarding of Swimming daardverordeninge waarby die beveiliging van Pools and excavations swembaddens en uitgrawings gereguleer word Westonaria Municipality: Alterations of Bonn Munisipaliteit Westonaria: Verandering van Grense Toepassing van die bepalings van artikel 106 op 878. Application of the Provisions of Section 106 to die Plaaslike bestuur van Brits., the Local Authority of Brits 2408 Potgietersrust Municipality: Amendment to Drai Munisipaliteit Potgietersrust: Wysiging van Rink and Plumbing By-Laws 2408 rings- en Loodgietersverordeninge Munisipaliteit Carolina: Standaardverordeninge 880. Carolina Municipality: Adoption Standard Bywaarby die beveiliging van Swembaddens en uit- Laws regulating the Safeguarding of Swimming Pools and Excavations grawings gereguleer word Widening of District Road 1289 within Witkop 881. Verbreding van Distrikspad 1289, Witkop Dorps- Township: District of Vereeniging gebied, Distrik Vereeniging Widening of District Road 1798: District of 882. Verbreding van Distrikspad 1798: Distrik Klerks- Klerksdorp 2409 dorp Roads adjustments on the farm Gemsbokspruit 883. Padreelings op die plaas Gemsbokspruit Lit: District of Bronkhorstspruit LA.: Distrik Bronkhorstspruit Zeerust Municipality: Amendment to Electricity 884. Munisipaliteit Zeerust: Wysiging van Elektrisiteits- Supply By-Laws 2410 voorsieningsverordeninge Rustenburg Municipality: Amendment to Hawkers 885. Munisipaliteit Rustenburg: Wysiging van Verordeninge intake venters en marskramers Widening of Provincial Road P80/I: District of 886. Verbreding van Provinsiale Pad P80/1, Distrik Bar- Barberton berton Springs Municipality: Amendment to By-Laws 887. Munisipaliteit Springs: Wysiging van Verorde- relating to Public Parks 2411 ninge betreffende Openbare Parke Edenvale Amendment Scheme No. 1/ Edenvale - Wysigingskema no. 1/ Rustenburg Amendment Scheme No. 1/ Rustenburg-Wysigingskema no. 1/ Meyerton Amendment Scheme No. 1/ Meyerton-Wysigingskema no. 1/ Kempton Park-Wysigingskema no. 1/ Kempton Park Amendment Scheme No. 1/ Dorp Dalpark: Verklaring tot goedgekeurde dorp Dalpark Township: Declaration of approved 893. Brakpan-Wysigingskema no. 1/ Township III 894. Gesondheidskomitee van Thabazimbi: Wysiging 893. Brakpan Amendment Scheme No. 1/ van Regulasies Betreffende Lisensies en Scheer 894. Thabazimbi Health Committee: Amendment to oor Besighede regulations relating to licences and business control 2417

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

tit ( trl ill MENIKO I 1 1

tit ( trl ill MENIKO I 1 1 Dm A r kl Y al (IL 2 PROVINSTE TRANSVAAL trvaā: 2 tit ( trl ill MENIKO I \ TID3 PROVINCE OF TRANSVAAL: M; IA fitglett # ti I ilium 00 (fr \vciy / Bettea I It aw * SIM Roerant \\fr (As n Nuusblad by die

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE r" ikak v3out DE PROVNSE TRANSVA MENKO LE PROVNCE OF TRANSVAAL TOttitengetootte \ R FAi )0vAiv ksi Job!filial a ; lette 0 fifilielt ig octant ig extr ao ptin it rp (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

Official is a3ettt t\,x///

Official is a3ettt t\,x/// ill 1 r Ci a LL 1/4sc 37163 :11113764b c MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL S14v P Official is a3ettt t\x/// tie in(16 ka: ky tki fr5 Dm PROVNSE TRANSV At 1 ; 11?!4t 1 4 ilf4 L Acli d pitt OW /1 / / /9 J if

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No 9 1 MENKO AAA 003S\EL THE PROVNCE OF TRANSVAAL sk sisk Dm PROVNSE TRANSVAAL 1 Job ifittat k f_ P 1 1 V ur; aette w12# )0 k* * oi ift5ttie 1 * id z; (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As n

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL i:4) THE PROVINCE OP TRANSVAM; Offigiete hyr V\\i kotvant iks3) u; fitttat e r 1 t4a3ettr ea (Asia Nuusblad by die Poskantoar Geregistreer) co% (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the IIMENIKO K4 7? DIE PROVINCE TRANSVAAL 4 \ 4 4Ek I 4 i wr? \c 9 \ ti Offinietr 7Karrant (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL Fifiriat (gatrttr (Registered at the Post

More information

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL t y P t \ i NAK SA LIBRARY w 1 11111ENIKO In i if 1 4 TIER PROVINCE OF TRANSVAAL }ik C r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL IIIEW N g:lnt%fi kik rift tat urt a3ette ti rm 4 ws fits tete ikorrant IReaistered at the

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ...

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ... 0 0 Vol. 12 AUGUST PRETORIA, 23 AUGUSTUS 2006 No. 311.0 ::r. M 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HElPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH.......... 06311" IIIII

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 THE UNION OF SOUTH AFRICA

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 THE UNION OF SOUTH AFRICA EXTRAORDINARY BUITENGEWONE ~o",ernment THE UNION OF SOUTH AFRICA Staa ts hoeran t VAN DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA filep*nd at tile Geoeral Post OOlee as a NewspapeJ'.) lgeregistreer by die Hoolposkaatoor

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER /

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER / IrA :THE PRO Ill 4er MENAKO AVAAL wt! i2/ j i a4 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 0 frittat lb a 3et te It A (Registered at the Post Office as a Newspaper) # I Pt Mkt i : i \ "4iX ) c s ii / dp it 4 tete werafit

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information