..- 41t" -." 'Tfrl. "'"trii4 I. vcp1) roa._ 25 AUGUSTUS 25 AUGUST' is. hierby. Deputy - Administrator of the Province Provinsie Transvaal.

Size: px
Start display at page:

Download "..- 41t" -." 'Tfrl. "'"trii4 I. vcp1) roa._ 25 AUGUSTUS 25 AUGUST' is. hierby. Deputy - Administrator of the Province Provinsie Transvaal."

Transcription

1 r in h VEN 50 l i DE PROVNSTE TRANSVAAL 4t" " le THE PROVNCE 0 RANSVAAL t 4 ""trii4 JP if i5 icle iliftetai (4 a 3et te litoerant kf il vcp) Tfrl (As n Nousbtad by die Poskantoor Geregistreer) roa (Registered at the Post Office as a Newspaper) Vol 94] PRYS Sc PRETORA 25 AUGUSTUS 25 AUGUST a 04c " PRCE 5e [No 368 Provinsiale NHOUD AGTERN CONTENTS ON BACK PAGES No 254 (Administrateurs ) 965] No 254 (Administrators) 965] PROKLAMASE DEUR DE WAARNEMENDE ADMNSTRATEUR VAN DE PROVNSE TRANSVAAL PROCLAMATON BY THE DEPUTYADMNSTRATOR OF THE PROVNCE OF TRANSVAAL Nademaal daar by subartikel (4) van artikel vyf van die PlaaslikeBestuurBelastingordonnansie 933 bepaal Whereas it is provided by subsection (4) of section five word dat die Administrateur in die jaar waarin n plaas of the Local Authorities Rating Ordinance 933 that the like bestuur genoem in die Eerste Skedule van daardie Administrator may in any year in Which a local authority Ordonnansie alle belasbare eiendom binne die Munisi mentioned in the First Schedule tp that Ordinance is paliteit moet laat waardeer by proldamasie in die required to cause a valuation to be made of all rateable Koerant aan soclanige plaaslilce bestuur mag property within the municipality by proclamation in the tiging kan verleen om die belasting*vir die lopende boek Provincial Gazette authorise such local authority to jaar to hef op die waardering nadat dit aan die plaaslikc impose the rate for the current financial year on the bestuur voorgele is en ingevolge artikel twaalf op sy valuation after it has been laid before the local authority kantoor ter insae van die publiek voorgele is; met dien and has been laid at its office for public inspection in verstande dat die bepalings van artikel sesentwintig twins of section twelve; provided that the provisions of ntutatis mutandis Van toepassing is op enige waardering section twentysix shall mutatis mutandis apply to any wat daarna verander of gewysig word deur die Waar valuation which is thereafter altered or amended by the deringshof ingevolge artikeldertieti beneiem ; valuation court appointed interns of section thirteen; En nademaal n aansoek van die Stadsraad van Benoni And whereas an application has been received from ontvang is om magtiging om n belasting vir die boekjaar the City Council of Benoni for authority to impose a rate wat eindig op 30 Junie 966 ingevolge daardie subartikel for the financial year ending 30th June 966 in terms of te hef; that subsection; En nademaal dit wenslik geag word dat genoemde And whereas it is deemed expedient that the said appliaansoek toegestaan word; cation be granted So is dit dat ek kragteits en ingevolge die bevoegdhede Now wat by therefore genoemde subartikel under and by virtue of the aan my verleen powers is hierby vested in me by the laid sub section aan die Stadsraad van Benoni magtiging verleen om n do hereby authorise the City Council of Benoni to belasting dienooreenkomstig te hef impose a rate accordingly Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Elide Given under my Hand at Pretoria on this Eleventh dag van Augustus Eenduisend Negehonderd Vyfen day of August One thousand Nine hundred and Sixtysestig five S G J VAN NEKERK S G J VAN NEKERK Waarnemende Administrateur van die Deputy Administrator of the Province Provinsie Transvaal of Transvaal TALG 8/2//6 TALG 8/2//6 No 255 (Achninistrateurs) 965] PROKLAMASE DEUR DE WAARNEMENDE ADMNSTRATEUR VAN DE PROVNSE TRANSVAAL No 255 (Administrators) 965 PROCLAMATON BY THE DEPUTYADMNSTRATOR OF THE PROVNCE OF TRANSVAAL h t Nademaal die Krematoriumordonnansie 965 deur die Whereas the Crematorium Ordinance 965 has been Provinsiale Raad van Transvaal aangeneem is; passed by the Provincial Council of Transvaal; En nademaal die Staatspresidentinrade ingevolge And whereas the State President incouncil has in terms artikel nege entagtig van die Grondwet van die Republiek van SuidAfrika 96 in genoemde Ordonnansie toege of the provisions of section eighty nine of the Republic of South Africa Constitution Act 96 assented to the said stem bet; Ordinance; En nademaal by artikel negentig van die Grondwet van And whereas power is vested in me by section ninety of die Republiek van SuidAfrika 96 awl my die bevoegd the Republic of South Africa ConstitfitiOn Act 96 to heid verleen word om n ordonnansie waarin die Staats promulgate an ordinance assented to by the State president inrade toegestem het of te kondig; PresidentinCouncil; Now therefore do hereby promulgate the said Ordihieronder gedruk is afkondig So is dit dat ek hierby genoemde Ordonnansie wat mince which is printed hereunder Given under my Hand at Pretoria on this Twelfth Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Twaalfde day of August One thousand Nine hundred and Sixtydag van Augustus Eenduisend Negehonderd Vyf ensestig five S G J VAN NEKERK S Q J VAN NEKERK Waarnemende Administrateur van die Deputy Administrator of the Province Provinsie Transvaal of Transvaal TAA 3//55/4 TAA 3//55/

2 i 473 PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS 965 r ORDONNANSE No 8 VAN 965 ORDNANCE No 8 OF 965 (Toestemming verleen op 23 Julie 965) (Assented to on the 23rd July 965) (Afrikaanse teks deur die Staatspresident onderteken) (Afrikaans copy signed by the State President) N ORDONNANSE AN ORDNANCE Om voorsiening te mask vir die daarstelling van beheer oor bestuur en reeling van krematoriums en vir aangeleenthede in verband daarmee DE Provinsiale Raad van Transvaal VERORDEN BE Woordoinskiy AS VOLG: To provide for the establishment control management and regulation of crematoria and for matters incidental thereto T ENACTED by the Provincial Council of Transvaal as follows: n hierdie Ordonnansie tensy uit die same n this Ordinance unless the context other Delhiham wing hang anders blyk beteken wise indicates (i) ;Administrateur " die amptenaar aangestel ingevolge die bepalings van artikel sesen (i) "Administrator" means the officer sestig van die Grondwet van die Republiek appointed under the provisions of section van Suid Afrika 96 (Wet No 32 van sixtysix of the Republic of South Africa 96) handelende op advies en met toe Constitution Act 96 (Act No 32 of stemming van die Uitvoerende Komitee 96) acting on the advice and with the van die Provinsie; (i) consent of the Executive Committee of the ProVince; (i) (ii) Direkteur van Plaaslike Bestuur" die persoon as sodanig aangestel ingevolge die (ii) " cremate" means to reduce any human bepalings van artikel nege van die Ordon remains to ashes by burning or the applinatisie op die Beheer oor Plaaslike cation of heat and " cremation " has a Bestuur 958 (Ordonnansie No 2 van corresponding meaning; (viii) 958); (iv) i (iii) (iii) " crematorium " means any eienaar" building fitted met betrekking tot n krematorium enige persoon wat vir die admini with appliances for cremation including strasie bestuur everything essential incidental or ancil en instandhouding van n lary thereto and krematorium verantwoordelik is; (vii) includes any structure which in any special circumstances the (iv) inspekteur " n inspekteur waarna in Administrator may approve as a creamartikel agt venvys word; (v) b 2409; (Y? t p 2 L 2 ; ;? "0 i 0; a (v) ;crematorium " enige gebou wat toegerus (iv) Director of Local Government" means is met toesteile vir verassing met inbegrip the person appointed as such in terms van alles wat daarvoor noodsaaklik of daarthe provisions of section nine of the Local aan verbonde of daartoe bykomstig is en sluit Government Control Ordinance 958 in enige struktuur wat die Administrateur in enige spesiale omstandighede of 958); (ii) (Ordinance No 2 as n crematorium goedkeur; (iii) " (v) inspector " means an inspector referred (vi) plaaslike bestuur " n groot stadsraad n to in section eight; (iv) stadsraad n dorpsraad of n gesondheids komitee ingestel ingevolge die bepalings (vi) "local authority" means a city council van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur town council a village council or a health 939 (Ordonnansie No 7 van 939) en committee constituted under the provisions sluit in die Gesondheidsraad vir Buite of the Local Government Ordinance 939 Stedelike Gebiede ingestel ingevolge die (Ordinance No 7 of 939) and includes bepalings van die Ordonnansie tot nstel the PedUrban Areas Health Board constiling van n Gesondheidsraad vir Buite tuted under the provisions of the Peri Stedelike Gebiede 943 (Ordonnansie No Urban Areas Health Board Ordinance 20 van 943); (vi) 943 (Ordinance No 20 of 943); (vi) (vii) regulasie " n regulasie wat kragtens him: (vii) proprietor " in relation to a die Ordonnansie uitgevaardig en crema van krag is; (viii) barium means any person responsible for the administration management and (viii) veras " om enige menslike oorskot te maintenance of a crematorium; (iii) veras deur verbranding of die aanwending van hitte en verassing " het n ooreen (viii) " regulation " means a regulation made stemmende betekenis (ii) and in force under this Ordinance (vii) Herm& held van 2 () Die Administrateur kan onderworpe aan 2 () The Administrator may subject to such Power rne Admin/ sodanige voorwaardes as wat by dienstig ag aan conditions as he may deem expedient grant to!rotor to MOW= om bevoeed enige persoon die bevoegdheid verleen om n any person authority to establish and maintain a = eh! held to yen= vr krematorium op te rig en in stand te hou en om crematorium and to regulate and control the use Tifatcand die Prigdie gebruik daarvan te reel en te beheer met thereof including the authority tine to make ea charges niece of a CM20 SS inbegrip van die bevoegdheid om koste te hef vir for the use of such crematorium dune houding van lac die gebruik van sodanige krematorium malorbant (2) Die bevoegdheid ingevolge subartikel () (2) The authority granted in terms of subverleen is nie van krag nie totdat aan die bepa section () shall not be effective until the provilings van hierdie Ordonnansie die regulasies en sions of this Ordinance the regulations and any 4 enige voorwaarde deur die Administrateur opgelo condition imposed by the Administrator have voldoen is been complied with 2 4 4

3 PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST Vnor 3 () Ondanks enige bepaling in enige ander 3 () Notwithstanding anything contained in any waardes for the rat wet vervat word geen krematorium opgerig nie other law no crematorium shall be established esomblisboorigthili van 0 km tensy dieterre in planne en spesifikasies daarvan unless the site plans and specifications thereof gge gig mannium deur die Administrateur goedgekeur is have been approved by the Administrator rium and the registra non en die rmosuasie daarvan mein of a (2) Ondanks enige bepaling in enige ander wet (2) Notwithstanding anything contained in any thereat vervat mag geen verassing in enige krematorium other law no cremation shall be performed in verrig word nie tensy die Administrateur aan die any crematorium unless the Administrator has eienaar daarvan n registrasiesertifikaat ten granted to the proprietor thereof a certificate of opsigte van sodanige krematorium toegestaan het; registration in respect of such crematorium and en die sertifikaat word alleen toegestaan indien that certificate shall only be granted if the die Administrateur daarvan oortuig is dat soda Administrator is satisfied that such crematorium nige krematorium opgerig is ooreenkomstig die has been established in accordance with the vereistes van subartikel () en dat die krematorequirements of subsection () and that the rium behoorlik toegerus is vir die doel waarvoor crematorium is properly equipped for the purpose dit gebruik staan te word which it is intended toserve (3) Geen goedkething ineevolge subartikel () word verleen nie tensy aan die persoon wat aan (3) No approval in terms of sub section () seek doen om sodanige goedkeuring bevoegd shall be granted unless the person applying for heid soos beoog in subartikel () van artikel such approval has been granted authority as twee verleen is contemplated in sub section () of section two D i terrein van krema 4 Niemand mag n krematorium oprig nie Wittig binne tweehonderd jaarts van die grens van enige 4 No person shall establish a crematorium site grond wat inlandgo aan enige anders behoort within two hundred yards of the boundary of duet sander die skriftelike toestemming van die eienaar any land belonging to any other person without en bewoner van sodanige grond tensy die the consent in writing of the owner and occupier Administrateur die bevoegdheid verleen bet om of such land unless the Administrator has van die toestemming van enige of alle sodanige granted authority to dispense with the consent eienaars en bewoners of te sien of binne vyftig of any or all such owners and occupiers or jaarts van enige publieke pad straat deurgang of within fifty yards of any public road street publieke plek: Met dien verstande dat die voor thoroughfare or public place: Provided that the gaande bepaling nie van toepassing is nie op die foregoing provision shall not apply to the estab oprigting van n krematorium in enige pub)ieke lishment of a crematorium in any public begraafplaas cemetery Regiment van a 5 () Die eienaar van enige krematorium wat bestaande voor die inwerkingtreding van hierdie Ordonnan kremato titian en sie opgerig is meet indien by begerig is dat soda established prior to the commencement of this 5 () The proprietor of any crematorium Regatta =mg" nge krematorium beskikbaar moet bly vir veras tatedkeu ring van tn SMili binne sodanige verdaa"" Ordinance shall if he desires that such creme ;:graula%d die planne sings binne negentig dae na die inwerkingtreding torium shall continue to be available for crema itilattli at kasies van hierdie Ordonnansie of tions plane make application to the Administrator "nee dere tydperk as wat die Administrateur toelaat within ninety days of the commencement of this fgett aansoek doen by die Administrateur om die uit Ordinance or such further period as the Adminisreiking aan horn van n registrasiesertifikaat ten trator may allow for the issue to him of a opsigte van sodanige krematorium en terselfdercertificate of registration in respect of such tyd die Administrateur voorsien van sodanige crematorium and at the same time furnish the inligting dok umente planne en spesifikasies as Administrator with such information documents wat by regulasie voorgeskryf word en sodanige plans and specifications as may be prescribed by verdere inligting as wat die Administrateur vereis regulation and such further information as the voordat hy sodanige sertifikaat toestaan Administratorrequire may before granting such (2) Die Administrateur kan na ontvangs van n certificate aansoek ingevolge subartikel () bevoegdheid ver (2) The Administrator may after receipt of leen vir die voortgesette verrigting van verassings an application in terms of subsection () in autho die betrokke krematoriuni en kan n registrai siesertifikaat ten opsigte van sodanige krematorize the continued performance of cremations in hp the crematorium concerned and may grant a rium toestaan onderworpe aan sodanige voorcertificate as wat hywaardes dienstig ag en aan sodanige of registration in respect of such ander voorwaardes crematorium subject to such conditions as he as wat by regulasie opgelea s word may deem expedient and to such other conditions as may be imposed by regulation (3) Geen bevoegdheid word verleen en geen registrasiesertifikaat word toegestaan ingevolge (3) No authorization shall be given and no r subartikel (2) nie tensy die Administrateur die certificate of registration shall be granted in terms i planne en spesifikasies van die betrokke kreina of subsection (2) unless the Administrator has torium goedgekeur bet approved the plans and specifications of the r crematorium concerned nsoeksle "oar toestaan6 Die Administrateur kan alvorens hy n regi strasiesertifikaat ingevolge subartikel (2) van arti 6 Before granting a certificate of registration yifeerion "n"gi strastescrufikaat vereis dat die betrokke krematorium en die toe subsection (2) of section five the Administrator ocrreifigae kel drie of subartikel (2) van artikel vyf toestaan in terms of subsection (2) of section three or g= ge rusting en toestelle wat in verband daarmee ge may require that the crematorium concerned and 0 bruik word of gebruik sal word deur n inspek the equipment and appliances used or to be used teur of deur enige beampte of peisoon wat die in connection therewith be inspected by an Administrateur vir did doel aanstel geinspekteer inspector or by any other officer or person whom word : the Administrator may appoint for the purpose 3

4 480 PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS 965 verassing 7 Na die inwerkingtreding van hierdie Ordon 7 After the commencement of this Ordinance Cremation to verrig cc nansie mag niemand n verassing verrig of dit no person shall perform or permit or take part performed word in Raul toelaat of deelneem aan die verrigting daarvan nie in the performance of a cremation in any place rei j ed streerde in enige plek behalwe n krematorium ten opsigte other than a crematorium in respect of which a eranat kremato num only 4 num waarvan n registrasiesertifikaat ingevolge sub certificate of registration has been granted in artikel (2) Van artikel drie of subartikel (2) van terms of subsection (2) of section three or sub artikel vyi toegestaan is: Met Bien verstande dat section (2) of section five: Provided that cremaverassings verrig kan word in n krematorium wat tions may be performed in a crematorium estab opgerig is voor die inwerkingtreding van hierdie fished before the commencement of this Ordonnansie tot tyd en wyl n registrasiesertifi Ordinance until such time as a certificate of kaat ten opsigte van sodanige krematorium toege registration in respect of such crematorium is staan gf geweier word indien die eienaar daarvan granted or refused if the proprietor thereof has aansoek gedoen het om sodanige sertifikaal en nie made application for such certificate and has not sy aansoek teruggetrek het nie withdrawn his application Annsfetliin 8 Die Administrateur kan een of meer beamp 8 van The Administrator may appoint one or more Appoft inspekteura tes soos omskryf in artikel een van die Staats officers as defined in section one of the Public P2LeiDeCnt?MX dienswet 957 (Wet No 54 van 957) as n Service Act 957 Oct No 54 of 957) as an inspekteur of inspekteurs vir die toepassing van inspector or inspectors for the purposes of this hierdie Ordonnansie aanstel en elke aldus aange Ordinance and every inspector so appointed stelde inspekteur word voorsien van n sertifikaat shall be furnished with a certificate signed by onderteken deur die Direkteur van Plaaslike the Director of Local Government that he has " Bestuur dat hy aldus aangestel is been so appointed Bigoted 9 () Enige inspekteur aangestel hede van9 ingevolge () Any inspector 0 inspek appointed in terms of bfp"jeacra artilcel agt kan enige krematorium ten tour opsigte section eight may enter any crematorium in smears waarvan n registrasiesertifikaat ingevolge sub respect of which a certificate of registration has artikel (2) van artikel drie of subartikel (2) van been granted in terms of sub section (2) of section artikel vyf toegestaan is binnegaan en sodanige three or subsection (2) of section five and krematorium inspekteer met die doel om vas te inspect such crematorium gel in order to ascertain of dit op A behoorlike betaamlike en orde whether it is being maintained and managed in a like wyse in stand gebou en bestuur word en of proper decent and orderly Manner and whether die bepalings van hierdie Ordotinansie en die e the provisions of the Ordinance and the regula regulasies in ag geneem en nagekom word tions are being observed and complied with 4 " (2) Sodanige inspeksiebevoegdbeid sink ookdie (2) Such power of inspection shall includethe reg in om enige register of rekord wat die eienaar right to inspect any register or record which the van n krematorium ingevolge enige regulasie proprietor of a crematorium is required to keep meet hob te inspekteer en sodanige register of in terms of any regulation and such register or rekord moet sonder r versuim aan enige inspekrecord shall without delay be made available teur op to any inspector upon his request sy versoek beskikbaar gestel word (3) Enige inspekteur kan van die eienaar of enige werknemer van sodanige eienaar eis om horn te voorsien van sodanige inligting as wat hy redelikerwys in verband met n inspeksie inge volge subartikel () benodig (3) Any inspector may call upon the pro praetor or any employee of such proprietor to furnish such information as he may reasonably in connection with any inspection in terms of require Subsection (4) Enige inspekteur kan enige grond betree of (4) Any inspector may enter upon any land or 4 enige gebou of enige krematorium ten opsigte enter any building orany crematorium in respect of which no certificate of registration has been waarvan Been registrasiesertifikaat ingevolge subgranted in terms of subsebtion (2) of section artikel (2) van artikel drie of subartikel (2) van three or subsection (2) of section five for the artikel vyf toegestaan is nie binnegaan met die purpose of carrying out any inspection thereof doel om dit te inspekteer met inbegrip van die including the inspection of any book or inspeksie van enige boek of dokument indien hy document if he has reasonable grounds for uevimn ent that any cremation is being performed redelike gronde het om te gjo dat enige verassing believing 0 on Suchaland oc in such building or crematorium verrig word op sodanige grand of in sodanige and he may make such enquiries of any person gebou of krematorium en hy kan by enige persoon found on such land or in such building or wat op sodanige grond of in sodanige gebou of crematorium or who has any connection there krematorium gevind word of wat daarmee ver with as he may deem expedient for the purpose band het sodanige navrae doen as wat hy dienstig of ascertainingwhether the provisions of this Ordinance and any regulation are being complied ag met die doel om vas te stet of aan die bepa with lings van hierdie Ordonnansie en enige regulasie voldoen word (5) Any inspector exercising any power (5) Enige inspekteur wat enige bevoegdheid aan conferred upon him in terms of this Ordinance horn verleen ingevolge hierdie Ordonnansie of die or the regulations shall on demand produce 4 regulasies uitoefen moet die sertifikaat ingevolge the certificate issued to him in terms of section " artikel agt aan horn uitgereik op aanvraag toon eight 4

5 PROVNCAL GAZEi it 25 AUGUST %5 48 shifting 0 () ndien n ihspekteur na inspeksie van 0: () f an inspector after inspection of a van 3 kre sclgeimnna toof n krematorium deur horn sertifiseer dat sodanige crematorium by natcrium him Certifies that such cram dual kreinatorium gebrekkig of ontoereikend gebou of torium is defectively or inadequately constructed toegerus is of in n toestand van verval verkeer or equipped or is in a state of disrepair or of n oorlas veroorsaak binne die betekenis van constitutes a nuisance within the meaning of artikel honelerd tweeentwintig van die Volks section one hundred and twentytwo of the Public gezondheidswet 99 (Wet No 36 van 99) kan Health Act 99 (Act No 36 of 99) the die Administrateur n sluitingsbevel uitreik wat Administrator may issue a closing order requir vereis dat sodanige krematorium of n gedeelte: ing that such crematorium or part thereof be daarvan gesluit word en permanent gesluit bly of closed and remain closed permanently or until any totdat enige opdrag deur die Administrateur gegee instruction given by the Administrator to remedy om sodanige gebrek Ontoereikendheid of verval te such defect; inadequacy or disrepair or to abate herstel of om sodanige oorlas te venvyder tot sy such nuisance has been complied with to his bevrediging nagekom is satisfaction (2) lndien die eienaar van n krematonum enige bepaling f the proprietor of a crematorium contra van hierdie Ordonnansie of enige regu (2) lasie oortree of versuim om daaraan te voldoen venes or fails to comply with any provision of of indien die Administrateur nie daarvan oortuig this Ordinance or any regulation or if the is dat sodanige krematorium op n bekwame en Administrator is not satisfied that such crema behoorlike wyse in stand gehou of bestuur word torium is being maintained or managed in a fit nie kan die Administrateur n sluitingsbevel uit and proper manner he may issue a closing order reik wat vereis dat sodanige krematorium gesluit it:miring that such crematorium be closed and word en permanent of vir sodanige tydperk as ) remain closed permanently or for such period wat die Administrateur goedvind gesluit bly as the Administrator may deem fit i (3) f a closing order in terms of sub section (3) ndien n sluitingsbevel ingevolge subartikel () of (2) ten opsigte van h krematorium of n gedeelte daarvan uitgereik is mag niemand n ver ) or (2) has been issued in respect of a crema torium or part thereof no person shall perform assing verrig of dit toelaat of deelneem aan die r permit or take part in the performance of a verrigting daarvan in sodanige krematorium of n o cremation in such crematorium or part thereof gedeelte daarvan na gelang van die geval nie tensy die heropening daarvan deur die Admini as the case may be unless the reopening thereof has been approved by the Administratdr strateur goedgekeur is """ () Behoudens die bepalings van die Wet : op die Rcgistrasie van Geboortes: Hinvelike en () Subject to the provisions of the Births; Randal Sterfgevalle 963 (Wet No 8 van 963):kan die Marriages and Deaths Registration Act 963 as Administrateur regulasies maak wat rue onbe (Act No 8 of 963) the Administrator may staanbaar is met die bepalings van hierdie Ordon make regulations not inconsistent with the provi nansie nie sions of this Ordinance (a) betreffende die oprigting en bou van n krematorium en enige toentsting en toestel (a) in respect of the establishment and wat in verband daarmee gebruik staan te construction of a crematorium and any word; equipment and appliance to be used in connection therewith; (6) betreffende n aansoek om n registrasieser tifilcaat ten opsigte van n krematorium Op) in respect of an application for a certifisacs vereis ingevolge artikels drie en vyf cate of registration in respect of a creme enige inligting of dokument wat in verband torium as required in terms of sections daarmee verskaf moet word en enige vocit; three and five any information docu waarde waaronder sodanige sertifikaat toe or toment be furnished in connection theregestaan word; with and any condition subject to which such certificate shall be granted; (e) wat vereis dat enige persoon in n nuns bled in sodanige worm as wat die Admini (c) requiring any person to advertise in a strateur goedkeur en op sodanige tyeas wat newspaper in such form as the Adminisdie Administrateur bepaal sy voomeme trator may approve and on such occa om n krematorium op te rig of met die sions as the Administrator may determine h verrigting van verassings in n bestaande his intention to establish a crematorium krematorium voort to gaan adverteer or to continue with the performance of indien die Administrateur dit dienstig ag; cremations in an existing crematorium if the Administrator deems it expedient; (d) betreffende die aanstelling kwalifikasies pligte en bevoegdhede van n mediese (d) in respect of the appointment dualificaskeidsregter en n adjunk mediese skeids lions duties and powers of a medical rcgter met inbegrip van n reguldsie wat referee and a deputy medical referee die voorafverkree toestemming van die including a regulation requiring the prior Administrateur vereis vir elke sodanige approval of the Administrator for every aanstelling; such appointment; p t (e) wat die voorwaardes voorskryf waaronder n verassing verrig moet word; (f) wat die vorm van n aansoek om verassing en van enige kennis sertifikaat en ver for klaring (e) prescribing the conditions subject to which a cremation shall be performed; (f) prescribing the form of an application wat gegee of gedoen moet word cremation and of any notice certificate and declaration to be given or made before a cremation may be performed; voordat n verassing verrig kan word voorslcryf; 3

6 482 PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS 965 (g) wat die voorafverkree toestemming van die (g) requiring the prior approval of the Administrateur vereis vir die verassing van Administrator for the cremation of a 4n oorledene wat vir the minder nie as een deceased person who has been buried for jaar begrawe is onderworpe aan sodanige not less than one year subject to such voorwaardes as wat die Administrateur conditions as the Administrator may pie; impose; (h) wat die bevoegdhede en pligte van fi inspekteur voorskryf; (h) prescribing the powers inspector: and duties of an (i) betreffende die bestuur beheer gebruik en instandhouding van n krematorium; (i) in respect of the management control use (j) betreffende die beskikking oor en die and maintenance of a crematorium; i begrawing van die asse van menslike oorskot; (j) in respect of the disposal and interment of the ashes of human remains: (k) betreffende die hou en bewaring van toereikende registers en rekords van alle ver (k) in respect of the keeping and preservation assings en van die identifikasie van die of adequate registers and records of all asse van menslike oorskot met inbegrip cremations and of the identification of the van die wyse waarop sodanige registers en ashes of human remains including the rekords gehou en bewaar moet word; en manner in which such registers and () om in die algemeen voorsiening te maak vir records shall be kept and preserved; and alle aangeleenthede wat die Administra teur nodig of dienstig ag om ten voile (/) generally making provision for all matters gevolg te gee aan die bepalings van en which the Administrator may consider 4 om die oogmerke en doelstellings van hierdie Ordonnansie te bereik necessary or expedient for giving full effect to the provisions of and for achieving the objects and purposes of this Ordinance (2) Die Administrateur kan by kennisgewing in die Provinsiale Koerant die toepassing van (2) The Administrator may by notice in the enige regulasie opskort ten opsigte van n Provincial Gazette suspend in respect of any bepaalde gebied vir enige bepaalde tydperk of particular area and for any particular period verklaar dat sodanige regulasie ten opsigte van the operation of any regulation or declare such enige bepaalde gebied en vir n bepaalde tydperk regulation to be inoperative in respect of any nie geld nie of dat sodanige opgeskorte regulasie particular area and for a particular period or deur enige seder bepaling vervang word substitute for any such suspended regulation any wet ea other (3) Enige verordening of regulasie met betrek provision king tot crematoriums wat deur n plaaslike bestuur ingevolge enige ander wet na die (3) Any by law or regulation relating to inwerkingtreding van hierdie Ordonnansie crematoria made by a local authority in terms gemaak word is slegs van krag in soverre enige of any other law after the coming into operation sodanige verordening of regulasie nie strydig of of this Ordinance shall only be of force and onbestaanbaar is met die bepalings van hierdie effect in so far as any such by law or regulation Ordonnansie of enige regulasie nie: is not in conflict with or repugnant to the provisions of this Ordinance or any regulation mktns stnwwe 2 edereen O 2 Any person who= and fences (a) enige bepaling van hierdie Ordonnansie of (a) contravenes or fails to comply with any enige regulasie oortree of versuim om daarprovision of this Ordinance or any regula Penal aan te voldoen of enige voorwaarde deur don or contravenes or fails to comply die Administrateur ingevolge hierdie with any condition imposed by the Ordonnansie of enige regulasie opgele Administrator in terms of this Ordinance oortree of versuim can daaraan te voldoen; of or any regulation; or i (b) enige (b) wilfully obstructs inspekteur by die uitoefeningvan or resists hinders any sy bevoegdhede of die uitvoering van sy pligte inspector in the exercise of his powers or opsetlik belemmer weerstaan of hinder of performance of his duties or refuses or weier of versuim om na die beste van fails to comply to the best of his ability sy vermoe with any lawful instruction given by such te voldoen aan enige wettige opdrag deur sodanige inspekteur gegee; of inspector; (c) opsetlik n valse verklaring of voorstelling doen of n valse sertifikaat uitreik met die doel om n verassing te verkry; of (c) for the purpose of procuring a cremation wilfully makes a false declaration or representation or issues a false certificate; or (d) n verklaring aan n inspekteur doen wat (d) makes a statement to an inspector which vals is in enige wesenlike opsig wel is false in any material particular knowwetende dat dit vals is; of ing the same to be false; or (e) met die doel om die pleging van n thisdryf (e) with intent to conceal the commission of teverberg of om enige ondersoek of ver an offence or to hinder any investigation volging in verband met enige beweerde or prosecution in connection with any misdryf te hinder n verassing vetrig of dit alleged offence performs or procures or verkry of aan die verrigting daarvan deel takes part in the performance of a crema 4 of met diesclfde doel n verklaring tion or with like intent makes any declareof n sertifikaat met betrekking tot n ver tion or issues any certificate relating to a assing doen of uitreik cremation 4 6 /

7 arnica PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST ! is slondig aan it misdryf en strafbaar shall be guilty of an offence and shall be liable () by skuldigbevinding aan ri misdryf ver () on conviction of an offence mentioned in meld in paragraaf (a) of (b) met n boete paragraph (a) or (b) to a fine not exceedvan hoogstens tweehonderd rand of met ing two hundred rand or to imprisonment gevangenisstraf vir n tydperk van hoog for a period not exceeding six months; or stens ses maande; of (ii) by skuldigbevinding aan n misdryf vermeld in paragraaf (c) of (A met n boete Op on conviction of an offence mentioned in van hoogstens agthonderd rand of met paragraph (c) or (d) toa fine not exceedgevangenisstraf vir n tydperk van hoog ing eight hundred rand or to imprison stens twee jaar; of ment for a period not exceeding two (iii) by skuldigbevinding aan n misdryf ver years; or S meld in paragraaf (e) met n boete van hoogstens tweeduisend rand of met gevangenisstraf vir n tydperk van hoogstens vyf jaar paragraph (e) to a fine not exceeding two (iii) on conviction of an offence mentioned in thousand rand or to imprisonment for a Navrae met 3 Die Administrateur kan period not exceeding five aan enige beampte years betrekkina tot die of persoon die bevoegdheid verlēen om enige nakonnna van die navrae te doen wat die Administrateur dienstig benalino ag met die doe) om vas te stel of aan die bepa van die Ordonnan \ lings van hierdie Ordonnansie en enige regulasie sic en die readmits voldoen word 3 The Administrator may authorize any ngri officer or person to make any" enquiry the carssiss Beyond 4 Geen bepaling in hierdie Ordonnansie of in held vans Administrator deems fit in order to ascertain ;:gigr persoon tun enige regulasie vervat verboed enige persoon tan if the provisions of this Ordinance and any of the Ordinetted Zurg" wit die ondersoek van misdaad namens die Staat regulation are being complied with and the verbied of resoletoevertrou is om in die uitvoering van sy pligte tertrami ve dons enige verassing te verbied of te vertraag We vir welke doe) hy enige sertifikaat of ander magtiging wat die verrigting van n verassing magtig kan opskort hangende enige sodanige ondersoek as wat hy nodig ag 4 Nothing contained in this Ordinance or in ;gr trg! any regulation shall prevent any person entrusted Prohibitor %A 5 Artikel negeensewentig van die Ordon with the investigation of crime on behalf of the cgasy tiss van mike 79 van nansie op Plaaslike Bestuur 939 word hierby State from prohibiting or delaying "any crema &lftr; gpublieke gd rematoagewysi lion in the execution of his duties for which 939 cm riums"in subartikel (37) te ;trap purpose he may suspend any certificate or other monis artikel byauthority authorizing the performance of a s van Mennen cremation pending any such investigation as he Me 2 / may deem necessary van 94 artikel 5 van Ordennansie van 942 artikel 3 van Otdonnansle 9 5 Section seventynine of the Local Govern Afficall anikel ment Ordinance 939 is hereby amended by the section 78 deletion in subsection (37) of the expression nanoe 7 of ale 9 " public crematoria" 939 es D van 943 ment of 6 van of Or& Ordonnan van 944 emended artikel by section van 8 of Ordinance Ordonnan sie 2 of van 95 section attikel 5 of 8 van Ordinance Ordonnan of 942 sic 25 section 3 of van 953 Ordinance artikel 9 of van section 6 of Ordonnan Ordinance ale 6 9 of 944 van 955 section 7 artikel of Min 7 van once 27 Ordonnan of 95 ale 2 section 8 of van 957 Ordinance 25 of van section 5 of Ottoman Ordinance die 33 6 of 955 van 959 section 7 of astikel Ordinance 2 van 2 of 957 Ordonnan section 3 of sit 24 Ordinance van 960 of 959 artikel section 2 of 6 van Ordinance Ordonnan 24 of 960 sic 8 section 6 of van 96 Ordinance artikel 8 of 96 2 van liection 2 Of Ordonnan Ordinance sa sit 5 $ of 962 van 962 section 3 of artikel Ordinance 3 van 2 of 962 unnanvan 962 Ordinate! and section sic 2 of en artikel 7 ot 964 van Ordonnan sit 7 van 964 r A 7

8 6 () Artikel tagtig van die Ordonnansie op 6 () Section eighty of the Local Govern Ainend 80 van merit ot Plaaslike Bestuur 939 word hierby gewysig deur Ordonnanment Ordinance 939 is hereby amended by 54030n sie 80 of 7 in subartikel (34) die uitdrukking ; lisensieer te the substitution in sub section (34) for the van 939 Ordinance 005 beheer " deur die woord bestuur " te vervang expression "licensing controlling " of the gewyslg by word as amended7 N99 managing " o ardkel (2) Ondanks die wysiging van die bepaling 9 of wysiging van artikel 484 PROVNSALE KOERANT 25 ALTGUSTUS965 9 van Ordinance 2 of 94 Ordonnan waarna in subartikel () verwys word bly enige sic 2 van 94 verordening of regulasie wat ingevolge die (2) t Notwithstanding the amendment of the ration artikel 6 van genoemde bepaling gemaak en by die inwerkingprovision referred to in sub section () any nor 942 Ordonnan treding van hierdie Ordonnansie van krag is van bylaw or regulation made in terms of the said section sie van 942 krag in soverre dit nie teenstrydig of onbestaan: provision and in existence at the coming into Ordinance rtivi:issi baar met die bepalings van hierdie Ordonnansie operation of this Ordinance shall continue to P gorn943 Ornnan of eni 9 regulasie is nit d be of force and effect in so far as it is not in Ordinance 43 conflict with or repugnant to the provisions of sie9cttltonin44 si van 9 artikel 7 van " this Ordinance or any regulation 2 of &Joanna Ordinance sie 9 27 of 95 van 944 section artikel 9 of 2 van Ordinance Ordonnan 25 of 953 ; SC 27 section van 95 6 of mantel Ordinance 9 van 6 of 955 Ordonnan section ate 25 8 of van 953 Ordinance artikel 2/ of /957 6 van section Ordotinan 4 of via 6 Ordinance van of 959 ardkel section 8 van 3 of Ottoman Ordinance se 2 24 of 960 section arti vanly* van 7 ofordinance Ordonnan % 8 of 96 ale 33 and section van of artlkel Ordinance 3 van 4 of 963 Ordorinan ale 7A van 960 enact 7 van Ordonnan 2 van Ordonnan ale 4 aie8 r van 96 " r v en mike& van 963 stmt rice lc " dal 37 This Ordinahce shall be called the Crematorium Ordinance Hierdie Ordonnansie heet die Krematorium ordonnansie 965 No 256 (Administrateurs) 965] No 256 (Administrators) 965] PROKLAMASE PROCLAMATON DEUR DE WAARNEMENDE ADMNSTRATEUR VAN DE BY THE DEPUTYADMNSTRATOR OF THE PROVNSE TRANSVAAL PROVNCE OF TRANSVAAL Nademaal die Persoonlike en nkomstebelastings (965 Whereas the Personal and ncome Taxes (965966) 966) Ordonnansie 965 deur die Provinsiale Raad van Ordinance 965 has been passed by the Provincial Coun Transvaal aingeneem is; cil of Transvaal; En nademaal die Staatspresidentinrade ingevolge And whereas the State PresidentinCouncil has in artikel negeentagtig van die Grondwet van die Republiek terms of the provisions of section eighty nine of the van SuidAfrika 96 in genoemde Ordonnansie toe Republic of South Africa Constitution Act 96 assented gestem het; to the said Ordinance; En nademaal by artikel negentig van die Grondwet van And whereas power is vested in me by section ninety die Republiek van Suid Afrika 96 aan my die bevoegd of the Republic of South Africa Constitution Act 96 heid verleen word om n ordonnansie waarin die Smits to promulgate an ordinance assented to by the State president in rade toegestem het of te kondig; PresidentinCouncil; So is dit dat ek hierby genoemde Ordonnansie wat Now therefore do hereby promulgate the said hieronder gedruk is afkondig Ordinance which is printed hereunder Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Given under my Hand at Pretoria on this Twelfth Twaalfde dag van Augustus Eenduisend Negehonderd day of August One thousand Nine hundred and Sixtyfive Vytensestig S G J VANNECERK 5G J VAN NEKERK Waamemende Administrateur van die Deputy Administrator of the Province Provinsie Transvaal of Transvaal TAA 3//55/28 TAA 3//55/28 : t B 4 of "

9 PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST ORDONNANSE No 2 vart 965 ORDNANCE No 2 op 965 (Toestenuning verleen op 23 Julie 965) (Assented to on the 23rd July 965) teks deur die Staatspresident onderteken) (English copy signed by the State President) i(engelse k S N ORDONNANSE AN ORDNANCE Om voorsiening te maak vir n honing op die persoonlike belasting To provide for a rebate on personal tax in respect of the years ten opsigte van die tare van aanslag eindigende op die agt of assessment ending on the twentyeighth day of February entvvintigste dag van Februarie 966 en die dertigate dug 966 and the thirtieth day of June 966 and to fix the pervan Junie 966; en om die petsentasie van normale belasting centage of normal tax by which provincial income tax shall deur middel vvaarvan provinsiale inkomstebelastiag bereken be calculated in respect of the years of assessment ending on word ten opsigte van die jare van aanslag eindigende op die the twentyeighth day of February 966 and the thirtieth agtentwintigste dag van Februarie 966 en die dertigste day of June 966 dag van Junie 966 vas te stet T ENACTED by the Provincial Council of DE Provinsiale Raad van Transvaal VERORDEN BE " Transvaal as follows: AS VOLG: Keating L n respect of the years of assessment ending preerbsaotnat Ten opsigte van die jare van aanslag OD per on the twentyeighth day of February 966 and moan tax in : eindigende op die boasting agtentwintigste dag van the thirtieth day of June 966 a rebate on the lif:;9; ten opsigte Februarie 966 en die dertigste dag van Junk van 966 word n korting op persoonlike belasting personal tax as assessed in terms of sub section meet lase van ending on (2) of section three of the Personal and ncome aanslag nth soos aangeslaan ingevolge subartikel (2) van artikel Taxes Ordinance 963 (hereinafter referred to Fenner/ no 2a drie van die Ordonnansie op Persoonlike en as the principal Ordinance) shall be allowed at Mit Jantmcd 966neanne nkomstebelastings 963 (hierna die Hoof Junk the following rates: 966 ordonnansie genoem) teen die volgende skate toegestaan: (a) Forty per cent in the case of a person (a) veertig persent in die geval van n persoon whose taxable income does not exceed four wie se belasbare inkomste hie vierduisend thousand six hundred rand in respect of seshonderd rand ten opsigte van die the relative year of assessment; betrokke jaar van aanslag oorskry nie; en (b) twenty per cent in the case of a person (b) twintig persent in die gent van n persoon whose taxable income exceeds four wie se belasbare inkomste vierduisend thousand six hundred rand in respect of seshonderd rand: ten opsigte van die the relative year of assessment betrokke jail van aanslag oorskry Permutesic 2 van nor Die provinsiale inkomstebelasting betaalbaar ; male ingevolge subdrtikel (3) van artikel drie van die 2 The provincial income tax payable in terms Drgiat ige Wasting of sub section (3) of section three of the principal tax b deur Hoofordonnansie ten opsigte van die jare van filch i mddcl aanslag eindigende op die agtentwintigste Ordinance dag in respect of the years of assessment ;Geniis provinswe 7i/unevenending van Februarie 966 en die dertigste dag van Jume on the twenty eighth day of February 966 gar? inkomste and the thirtieth day of June 966 shall belasdna be calculated 966 word bereken teen die skaal van dertig n respect bereken word ten persent van die normale belasting betaalbaar calculated at the rate of thirty per cent of the at neat van l ingevolge die lnkomstebelastingwet 962 (Wet normal tax payable under the ncome Tax Act they ending larc van962 (Act No 58 of 962) magi No 58 van 962) on 28th eladigende : Penman 966 Pestgade and 30th June 966 en Junie 966 C ri titel 3 This Ordinance shall be called the Personal and ncome Taxes (965966) Ordinance Hierdie Ordonnansie heet die Persoonlike en nkomstebelastings (965966) Ordonnansie 965 No 257 (Administrators) 965 Sport title No 257 (Administrateurs ) 965] PROCLAMATON PROKLAMASE BY THE DEPUTYADMNSTRATOR OF THE DEUR DE WAARNEMENDE ADMNSTRATEUR VAN DE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE TRANS \TAAL Whereas the Local Government (Administration and Nademaal die Wysigingsordonnansie op Plaaslike Elections) Amendment Ordinance 965 has been passed Bestuur (Administrasie en Verkiesings) 965 deur die by the Provincial Council of Transvaal; Provinsiale Raad van Transvaal aangeneem is; And whereas the State PresidentinCouncil has in En nademaal die Staatsoresidentinratle ingevolge terms of the provisions of section eightynine of the artikel negeentagtig van die Grondwet van die Republiek Republic of South Africa Constitution Act 96; assented van SuidAfrikac96 in genoemde Ordonnansie toege to the said Ordinance; stem het; And whereas power is vested in me by section ninety En nademaal by artikel negentig van die Grondwet van of the Republic of South Africa Constitution Act 96: die Republiek van SuichAfrika 96 aan My die bevoegd to promulgate an ordinance assented to by the State heid verleen word om n ordonnansie waarin die Staats Presidentin:Council; president in rade toegestern het of te kondig; Now therefore do hereby promulgate the said So is dit dat ek hierby genoemde Ordonnansie wat Ordinance which isprinted hereunder hieronder gedruk is afkondig Given under my Hand at Pretoria on this Twelfth Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Twaalfde day of August One thousand Nine hundred and Sixty dag van Augustus Eehduisend Negehonderd Vyfensestig five S G J VAN NEKERK S G J VAN NEKERK Waarnemende Administrateur van die z DeputyAdministrator of the Province Provinsie Transvaal of Transvaal : TAA 3//55/3 TAA 3//55/3

10 Ordonnan 486 PROVNSALE KttERANT SAUGUSTUS 96 ORDONNANSE No 6 VAN 965 ORDNANCE No 6 OF 965 (Toestemming verleen op 23 Julie 965) (Assented to on the 23id July 965) (Afrikaanse teks deur die Staatspresident onderteken) (Afrikaans copy signed by the State President) N ORDONNANSE AN ORDNANCE Tot wysiging van die Ordonoansie op Plaaslike Bestow (Administrasie en Verkiesings) 060 To amend the Local Government (Administration and Elections) Ordinance 960 Raad van Transvaal VERORDEN TiProvinsiale Wysiging van arti kel 5 van AS VOLG: T ENACTED by the Provincial Council of BE Transvaal as follows : Artikel eenenvyftig van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Administrasie en Verkiesings) Section fiftyone of the Local Government Amendment of section 960 (hierna die Hoofordonnansie genoem) word (Administration and Elections) Ordinance 960 n5l9f hierby gewysig deur aan die end van subartikel (3) vtadin960 (hereinafter referred to as the principal Ordin Zerangiscfi die volgende woorde by te voeg: ance) is hereby amended by the addition at the en ten opsigte van enige sodanige dorps end of sub section (3) of the fol owmg word Ordonnansie %swing raad word elke verwysing in hierdie Orion "and in respect of any such village council nansie na artikels sestien en sewenfien van every reference in this Ordinance to sections die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 sixteen and seventeen of the Local Govern uitgenome die verwysing na genoemde artikel ment Ordinance 939 excluding the sestien in artikel twee envyttig uitgele as n reference to the said section sixteen in verwysing nasmderskeidelik artikels honderd section fiftytwo shall be construed as a ensestien en honderdenagtien van daardie reference to section one hundred and sixteen en enige verwysing na die and one hundred and eighteen of that Ordi burgerneester en onderburgemeester word nance respectively and any reference to the uitgele as n verwysing na onderskeidelik die mayor and deputy mayor shall be construed voorsitter en adjunk voorsitter van n dorps as a reference to the chairman and deputy raad" chairman of a village council respectively" 2 Artikel tweeen vyftig van die Hoofordon 2 Section fiftytwo of the principal Ordinance vaoct Amendment Bainkal 52 nansie word hierby gewysig is hereby amended 52 of van Ordinance OrdOnnan 40 of 960 sfe 40 (a) deur in subartikel () die woord en " aan (a) by the deletion in subsection () of the van 960 dieend van paragraaf (b) te skrap; word " and " at the end of paragraph (b); A (b) deur die volgende paragraaf in subartikel () (b) by the insertion in sub section () of the na paragraaf (b) in te voeg terwyl die knowing paragraph after paragraph (b) bestaande paragraaf (c) paragraaf (d) the existing paragraph (c) becoming word: paragraph (d): (c) waar die Administrateur nge " (a) where the Administrator acts in volge subartikel (3) van artikel tweeen terms of sub section (3) of section fiftyvyftig optree op die eersvolgende ver one at the next meeting convened in gadering bele ingevolge artikel honderd terms of section one hundred and sixteen ensestien van die Ordonnansie op of the Local Government Ordinance Plaaslike Bestuur 939; en; 939; and "; (c) deur in paragraaf (c) van subartikel () na 5 die uitdrukking paragraaf (a)" die (c) nit by the insertion in paragraph (c) of subdrukking of (c)" in te voeg; section () after the expression " para graph (a) " of the expression " or (c)"; (d) deur in subartikel (2) die uitdrukking paragraaf (a)" deur die uitdrukking (d) by the substitution in subsection (2) for the paragraaf (d)"te vervang; expression " paragraph (a) " of the expres (e) deur in subartikel (7) die woorde n ver sion" paragraph (d) "; gadering van die raad op n datum wat Me (e) by the substitution in subsection (7) for the vroeer is as veertien dae en nie later is as words "a meeting of the council on a date tweeenveertig dae " deur die woorde n not less than fourteen days and spesiale vergadering van die mad deur die not more stadsklerk vir did doel bele waarvan minstens sewe dae kennis gegee word op n datum wat nie vroeer is as sewe dae en the later is as eenentwintig dae" te veryang; en (f) deur subartikel (8) te skrap Wysigina 3 Artikel sesenvyftig van die Hoofordon than fortytwo days " of the words " a special meeting of the council convened by the town clerk for that purpose of which notice of not less than seven days is given on a date not less than seven days and not more than twentyone days "; and (f) by the deletion of sub section (8) vaitlikel 56 nansie word hierby gewysig 3 Section fiftysix of the principal Ordinance Amendment van of section Ordonnan (a) deur in subartikel (3) na die Woord lede" is hereby amended 56 sic 40 van 960 waar dit vir die tweede maal voorkom die (a) by the insertion in subsection (3) after the ectroiptat woorde n voorsitter en ondervoorsitter " word "members " where it appears for the in te voeg; en second time of the words a chairman (b) deur in subartikel (3) die woorde voor and deputychairman "; and geskryf in artikel tweeenvyftig " deur die (b) by the substitution in sub section (3) for the woorde onderskeidelik voorgeskryf in words " section fiftytwo" of the words artikels tweeen Vyftig en vierenvyftig" te "sections fiftytwo and fifty four respecvervang lively " 0

11 heidskomitee J PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST wysiging W 4 Artikel drieen sestig van die Hoofordon 4 Section sixtythree of the principal Ordinance oarnientent artikel 63 nansie word hierby gewysig is hereby amended 63 sea Van Ordinance Ordonnan (a) deur subartikel (5) te skrap; (a) by the deletion of subsection (5); 40 of 960 Me 40 van 960 it h (b) deur in subartikel (0) die uitdrukking (b) by the substitution in subsection (0) for subartikels (5) en (6) " deur die uitdruk the expression " sub sections (5) and (6)" king subartikel (6)" te vervang; en of the expression "sub section (6) ";and (c) deur die volgende voorbehoudsbepaling aan (c) by the addition to sub section (8) of the die end van subartikel (8) by te voeg: following proviso: : Met dien verstande dat die betrokke ": Provided that at any time during raad te eniger tyd gedurende die ses the six months preceding the date on maande voor die datum waarop die which atown clerk will retire froin his stadsklerk sal aftree stappe ooreenkom offite the council concerned may take stig genoemde bepalings kan doen om steps in accordance with the said providie vakature van daardie datum af te sions to fill the vacancy as froth that vul" date" aangeleenthede nvoesine 5 van artikel Die volgende artikel word hierby in die 5 The following section is hereby inserted in 70 his in!jr:zit% Ordon Hoofordonnansie na artikel sewentig ingevoeg: the principal Ordinance nan after section seventy: nag We 40 nn= enestuurs 70bis () Behoudens die bepalings van 40 of 960 van 960 ireirees Menanama mg: 70 bis () Subject to the provisions of Or subartikel (2) word daar vir elke gesond Sul= for subsection (2) there shall be established ka0no;ydnedits ern heidskomitee deur die Administrateur by coninuhealikuees for every health committee designated by kerinisgewing in die Provinsiale Koerant the Administrator by notice in the aangewys n bestuurskomitee ingestel wat Provincial Gazette a management comooreenkomstig genoemde bepalings vet mittee which shall in accordance with the antwoordelik is vir die administrasie van said provisions be responsible for the rakende sodanige gesond administration of matters affecting such health committee (2) Waar n bestuurskomitee ingevolge (2) Where a management committee is subartikel () vir n gesondheidskomitee established for a health committee in ingestel word moet die Administrateur terms of sub section () the Adminisby kennisgewing in die Provinsiale trator shall by notice in the Provincial Koerant sodanige van die voorgaande Gazette apply such of the foregoing pro bepalings van hierdie Ordonnansie wat visions of this Ordinance relating to betrekking het op bestuurskomitees vir management committees for town and stads en dorpsrade as wat by dienstig village councils to such health committee ag op sodanige gesondheidskomitee van as he may deem expedient and in so toepassing maak en die Administrateur doing he may modify such provisions in tan waar by aldus optree enige sodanige bepaling wysig met die doel om te voldoen aan die behoeftes van sodanige gesondheidskomitee" order to meet the needs of such health committee" 6 The long title of the principal Ordinance is Amendment hereby amended W Die lang titel van die Hoofordonnansie word Ordinance lain Set van hierby gewysig (a) by the substitution for the words "and leg Ordon "" " village councils " of the words " village van 960councils (a) deur die woorde of dorpsrade" deur die and health committees "; and woorde dorpsrade en gesondheidskomitees " te vervang; en (b) by the insertion after the word " councils " (b) deur na die woord rade " die woorde of of the words " or health committees " gesondheidskomitees " in te voeg 7 This Ordinance shall be called the Local Short title icort titel 7 Hierdie Ordonnansie beet die Wysigings Government (Administration and Elections) ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Admmistrasie Amendment Ordinance 965 en Verkiesings) 965 of lona title of No 258 (Administrateurs) 965] No 258 (Administrators) 955] PROKLAMASE PROCLAMATON BY THE DEPUTYADMNSTRATOR OF THE DEUR DE WAARNEMENDE ADMNSTRATEUR VAN DE PROVNSE TRANSVAAL Nademaal die Ordonnansie op Wielbelasting (Herroeping) 965 deur die Provinsiale Raad van Transvaal aangeneem is; PROVNCE OF TRANSVAAL Whereas the Wheel Tax (Repeal) Ordinance 965 has been passed by the Provincial Council of Transvaal; En nademaal die Staatspresidentinrarle ingevolge And whereas the State President incouncil has in artikel negeentagtig van die Grondwet van die Republiek terms of the provisions of section eightynine of the van SuidAfrika 96 in genoemde Ordonnansie toe Republic of South Africa Constitution Act 96 assented gestem het; to the said Ordinance; En nademaal by artikel negentig van die Grondwet van And whereas power is vested in me by section ninety ill die Republiek van SuidAfrika 96 aan my die bevoegd of the Republic of South Africa Constitution Act )96 heid verleen word om n ordonnansie waarin die Staats to promulgate an ordinance assented to by the State presidentin rade toegestem het af te kondig; Presidentin Council;

12 488 PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS 965 So is dit dat ek hierby genoeinde Ordonnansie wat Now therefore; do hereby promulgate the said Ordi hieronder gedruk is afkondig dance which is printed hereunder Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Twaalfde Given under my Hand at Pretoria on this Twelfth day dag van Augustus Eenduisend Negehonderd Vyfen of August One thousand Nine hundred and Sixtyfive sestig S G J VAN NEKERK S G J VAN NEKERK DeputyAdministrator of the Province Waarnemende Administrateur van die of Transvaal s Provinsie Transvaal TAA 3//55/33 TAA 3//55/33 ORDNANCE Na 5 OF 965 ORDONNANSE No 5 VAN 965 (Assented to on the 23rd July 965) (Toestetnming verleen op 23 Julie965) (English copy signed by the State President) (Engclse teks deur die Staatspresident onderteken) 4 N ORDONNANSE Om die Wiethelastingordonnansie 940 to herroep AN ORDNANCE To repeal the Wheel Tax Ordinance 940 DE Provinsiale Raad van Transvaal VERORDEN BE AS VOLG : T ENACTED by the Provincial Council of Transvaal as follows: Hetroenine Die Wielbelastingordonnansie 940 (Orlon The Wheel Tax Ordinance 940 (Ordinance Repeal of ;Toted nansie No van 94) en die Ordonnansies vet No of 94) and the Ordinances Mentioned in miter Verde meld in die Bylae hierby word hierby met ingang wiled tax the Schedule hereto are hereby repealed with belaxice van die eerste dag van Januarie 966 herroep effect from the first day of January 966 P Keit met 2 Hierdie Ordonnansie heet die Ordonnansie 2 This Ordinance shall be called the Wheel Tax Short title op Wielbelasting (Herroeping) 965 (Repeal) Ordinance 945 BYLAE SCHEDULE No en Jaar van Ordonnansie Kort rift No and Year of Ordinance Short Tide Ordinance No 3 of 942 The Wheel Tax Amendment Ordinance 942 Ordoimansie No 2 van 945 Die" WielbelastingwysigingS Ordinance No 2 of 945 The Wheel Tax Amendment ordonnansie 945 Ordinance 945 Ordonnansie No 3 van 942: Die Wielbelastingwysigingsordonnansie 942 Ordonnansie No 23 van 956 Die Wysigingsordonnansie op Ordinance No 23 of 956 The Wheel Tax Wielbelasting 956: Ordinance 956 Amendment Ordonnapsie No 30 van 958 Die Wysigingsordonnansie op Ordinance No 30 of 958 The Wheel Tax Wielbelasting 958 Ordinance 958 Amendment Ordonnansie No 2 van 959 Die Wysigingsordonnansie op Ordinance No 2 of 950 The Wheel Tax Wielbelasting 959 Ordinance 959 Amendment Ordonnansie No 7 van 962 Die Wysigingsordonnansie op Ordinance No 7 of 962 The Wheel Tax Amendment Wielbelasting 962 Ordinance 962 Ordonnansie No 3 van 962 Die Verdere Wysigingsordon Ordinance No 3 of 962 The Wheel Tax Further Amendnansie op Wielbelasting 962 ment Ordinance 962 Ordonnansie No van 963 Die Wysigingsordonnatisie op Ordinance No of 963 The Wheel Tax Wielbelasting 963 Ordinance 963 Amendment No 259 (Administrateur0 965 ] No 259 (Administrators) 965] PROKLAMASE PROCLAMATON BY THE DEPUTYADMNSTRATOR OF DEUR DE WAARN&THEENDE ADMNSTRATEUR VAN DE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE TRANSVAAL Whereas the Capital Works Reserve Fund Ordinance Nademaal die Ordonnansie op die Reserwefonds vir Kapitaalwerke 965 deur die Provinsiale Raid van 965 has been passed by the Provincial Council of Transvaal; Transvaal aangeneem is; And whereas the State Presidentzin Council has in En nademaal die Staatspresidentinrade ingevolge terms of the provisions of section eighty artikel tzegeentagtig van die Grondwei van die Republiek nine of the Republic ofsouth Africa Constitution Act 96 assented van SUidAfrika 96 in genoemde Ordonnansie toeto the said Ordinance; gestem het; And whereas power is vested in me by section ninety En nademaal by artikel tiegentig van die Grondwet van die Republiek van Suid Afrika of the Republic of South Africa Constitution Act aan my die bevoegdto promulgate an ordinance assented to by the State heid verleen word om n ordonnansie waarin die Staats president PresidentinCouncil; inrade toegestem het of te kondig; Now therefore do hereby promulgate the said So is dit dat ek hierby genoemde Ordonnansie wat Ordinance which is printed hereunder hieronder gedruk is afkondig Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Der Given under my Hand at Pretoria on this Thirteenth August One thousand Nine hundred and Sixtyensestig da tiende dag van Augustus Eenduisend Negehunderd Vyffive of S G J VAN NEKERK S G J VAN NEKERK Waarnemende Administrateur van die Deputy Administrator of the Province Provinsie Transvaal of Transvaal 4 TAA 3//55/27 TAA 3//55/27 2

13 PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST 965 ORDONNANSE No 0 VAN 965 (Toestetnnting verleen op 23 Julie 965) (Engelse teks deur die Staatspresident onderteken) ORDNANCE No 0 or (Assented to on the 23rd July 965) (English copy signed by the State President) t N ORDONNANSE AN ORDNANCE To establish a capital works reserve fund for the purpose of Om n reserwefonds vv kapitaalwerke te stig vir die doel mu financing certain capital expenditure and to provide for sekere kapitaaluitgawe te &muster en om voorsiening le mark matters incidental thereto vir sake in verband daarmee DE Provinsiale Raad van Transvaal VERORDEN BE T ENACTED by the Provincial Council of Transvaal as follows: AS VOLG: n this Ordinance Definitions n hierdie Ordonnansie beteken skrywing 0 " Administrator " means the officer appoin (i) Administrateur " die amptenaar aangestel ted under the provisions of section sixty ingevolge die bepalings van artikel sesen six of the Republic of South Africa Con sestig van die Grondwet van die Republiek stitution Act 96 (Act No 32 of 96) van Suid Afrika 96 (Wet No 32 van acting on the advice and with the consent 96) handelende op advies en met she the Province; toestemmingvan die Uityoerende Komitee "of the Executive Committee of (ii) Capital Account of the Province" means van die Provinsie; that portion of the Provincial Revenue (ii) boekjaar " die tydperk tussen die eerste Fund established under section eighty # dag van April in enige jaar en die eeneneight of the Republic of South Africa dertigste dag van Maart in die daarop Constitution Act 96 (Act No 32 of volgende jaar insluitende albei dae; 96) from which capital or nonrecurrent expenditure is defrayed; (iii) kapitaal of nie terugkerende uitgawes" (iii) "capital or non recurrent expenditure" uitgawes soos beoog in artikel vyf van die means expenditure as contemplated in Konsolidasie en Wysigingswet op Finan section five of the Financial Relations siele Verhoudings 945 (Wet No 38 van Consolidation and Amendment Net );en (Act No 38 of 945); and (iv) Kapitaalrekening van die Provinsie" daar (iv) " financial year " means the period between die gedeelte van die Provinsiale nkomste the first day of April in any year and the fonds gestig ingevolge artikel agtentagtig thirtyfirst ddy of March in the year next van die Grondwet van die Republiek van succeeding both days inclusiye i li 2 There is hereby established a fund to be saabiisa: Suid Afrika 96 (Wet No 32 van 96) waaruit kapitaal of nieterugkerende nit gawes bestry word known as the Capital Works Reserve Fund (here M:0 &Wing inafter referred to as the Fund) 2 Daar word hierby n fonds gestig wat bekend Reservorkse van Fund Raservic staan as die Reserwefonds vir Kapitaalwerke fonds sir Constltu (hierna die Fonds genoem) kapitaal 3 The Fund shall consist of 0 n ot "rk Fund Sarnestetling 3 Die Fonds bestaannit (a) the sum of five million rand (R ) Fonds which is hereby transferred from the (a) n bedrag van vyfmiljoen rand (R ) accumulated surplus in the Provincial wat hierby oorgedra word van die op Revenue Fund as at the thirtyfirst day of gehoopte surplus in die Provinsiale nkom March 965 as certified by the Provincial stefonds soos op die eenendertigste dag Auditor Maart 965 soosto deur the die Provinsiale Fund; van Ouditeur gesertifiseer op die Fonds; (b) such other sums of money as may from time to time upon the authority of the (b) sodanige ander bedrae as wat van tyd tot Provincial Council be transferred from the tyd met die goedkeuring van die Provin Provincial Revenue Fund to the Fund; siale Raad nit die Proviiisiale nkomste and fonds op die Fonds oorgedra word; en (c) any interest accruing on the moneys referred (c) enige rente wat op die gelde in paragrawe to in paragraphs (a) and (b) (0 en (b) genoem oploop 4 Whenever the Administrator deems it Cramin Omstanclia 4 Wanneer die Administrateur dit dienstig ag expedient that in respect of any financial year any s t77 bade wears sad in dat ten opsigte van enigen boekjaar enige kapitaaldie Toads capital or nonrecurrent expenditure for which riironn of nie terugkerende uitgawes waarvoor voorsiening provision has been made in an appropria may lli Lan aebnahbon word in n middele ordonnansie gemaak is Of in sy ordinance should either in whole or in part firm= orn be financed from moneys placed kannaal to the credit of note geheel Of gedeeltelik nit gelde waarvoor die Fonds mg:5 to finons gekrediteer is gefinansier beh9ort te word kan by the Fund he may cause to be transferred from sodanige bedrag as wat by vir daardie doel nodig the Fund to the Capital Account of the Province ag van die Fonds op die Kapitaalrekening van die such amount as he may determine to be necessary Provinsie laat oordra for that purpose Ron rues 5 Hierdie Ordonnansie beet die Ordonnansie 5 This Ordinance shall be called the Capital Short title op die Reserwefonds vir Kapitaalwerke 965 Works Reserve Fund Ordinance 965 W 3 J

14 490 PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS 965 No: 260 (Administrateurs) 965] No 260 (Administrators) 965] PROKLAMASE PROCLAMATON DEUR DE WAARNEMENDE ADNUNSTRATEUR VAN DE BY THE DEPUTY ADMNSTRATOR OF THE PROVNCE PROVNSE TRANSVAAL OF TRANSVAAL Nademaal Suidelike Johannesburgstreekdorpsaanleg skema 962 van die Gesondheidsraad vir BuiteStedelike Whereas Southern Johannesburg Region Townplanning Gebiede by Proklamasie No 4 van 963 ingevolge artikel Scheme 962 of the Ped Urban Areas Health Board was drieenveertig van die dorpe en DorpsaanlegOrdon approved by Proclamation No 4 of 963 in terms of nansie 93 goedgekeur is; sections fortythree of the Townships and Town planning En nademaal dit wenslik geag word om genoemde Ordinance 93; a Dorpsaanlegskema in sekere opsigte te wysig; And whereas it is deemed expedient to amend the said So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Town planning Scheme in certain respects; wat by artikel sesenveertig van genoemde Ordonnansie Now; therefore under and by virtue of the powers aan my verleen word hierby verklaar dat Suidelike vested in me by section fortysix of the said Ordinance Johannesburgstreek dorpsaanlegskema 962 van die hereby declare that Southern Johannesburg Region Gesondheidsraad vir Buite Stedelike Gebiede hierby Townplanning Scheme 962: of the Peri Urban Areas gewysig word sons aangedui in die skemaklousules en op Health Board is hereby amended as indicated in the Kaart No 3 in bewaring gehou deur die Sekretaris van scheme clauses and on Map No 3 filed with the Secretary die Dorperaad Pretoria en die Selcretaris/Tesourier of the Townships Board Pretoria and the Secretary/ Gesondheidsraad vir Buite Stedelike Gebiede Pretoria en Treasurer PenUrban Areas Health Board Pretoria and Johannesburg; hierdie wysiging staan bekend as Suidelike Johannesburg; this amendment is known as Southern johannesburgstreek dorpsaanlegskema: Wysigende Johannesburg Region Town planning Scheme: Amending Skema No 4 Scheme No 4 Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Given under my Hand at Pretoria on this Thirteenth day Dertiende dag van Augustus Eenduisend Negehonderd of August One thousand Nine hundred and Sixtyfive Vyfensestig S G J VAN NEKERKS G J VAN NEKERK Waarnemende Administrateur van die Deputy Administrator of the Province Provinsie Transvaal of Transvaal TAD 5/2/74/4 TAD 5/2/74/4 No 26 (Administraleurs ) 965 No 26 (Administrators) 965] PROKLAMASE PROCLAMATON DEUR DE WAARNEMENDE ADMNSTRATEUR VAN DE BY THE DEPUTYADMNSTRATOR OF THE PROVNCE OF PROVNSE TRANSVAAL TRANSVAAL Nademaal dit wenslik geag word om die grense van die dorp Wemmer te verander deur Gedeelte 37 (n gedeelte Whereas it is deemed expedient to alter the boundaries van Gedeelte 07) van die plaas Turifontein No 96 LR of Wemmer Township by the inclusion therein of Portion distrik Johannesburg daarin op te neem 37 (a portion of Portion 07) of the farm Turffontein No 96 R District of Johannesburg So Ts dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede wat by subartikel () van artikel negeenveertig van die Now therefore under and by virtue of the powers Registrasie van Aktes Wet 937 gelees met artikel twintig vested in me by sub section () of section forty nine of bis van die Dorpe en Dorpsaanleg Ordonnansie 93 aan the Deeds Registries Act 937 read with section twenty my verleen word hierby "verklaar dat die grense van bis of the Townships and Townplanning Ordinance 93 genoemde dorp uitgebrei is sodat die genoemde gedeelte hereby declare that the boundaries of the said township daarin opgeneem word onderworpe aan die voorwaardes are extended to include the said portion subject to the uiteengesit in die bygaande Bylae conditions set out in the Annexure hereto Cnee onder my Hand te Pretoria op hede die Given under my Hand at Pretoria on this TWelfth day Twaalfde dag van Augustus Eenduisend Negehonderd of August One thousand Nine hundred and Sixtyfive Vyfensestig S a J VAN NEKERK S G J VAN NEKERK Waarnemende Administrateur van die Deputy Administrator of the Province Provinsie Transvaal of Transvaal TAD 6/70 Vol 2 TAD 6/70 Vol 2 BYLAE ANNEXURE A NLYWNGSVOORWAARDES A CONDTONS OF NCORPORATON Met inlywing moet die grond met Ed No 9 dorp Wemmer gekonsolideer word The land shall upon incorporation be dtansolidated with B TTELVOORWAARDES Erf No 9 Wemmer Township Die grond is onderworpeaan bestaande voorwaardes en B CONDTONS OF TTLE senvitute en is verder onderworpe aan die volgende voor The land shall upon incorporation be subject to existing waarde opgele deur die Administrateur: conditions and serwitudes and shall further be subject to Aangesien hierdie en deel uitinaak van grond the following condition imposed by the Administrator : wat ondermyn is en wat aan veisakking besinking "As this erf forms part of land which is skok en barste onderhewig is weens mynwerk undermined and liable to subsidence settlement saamhede in die verlede die hede of die toekoms shock and cracking due to mining operations past aanvaar die eienaar daarvan elle aanspreeklikheid vir present of future the owner thereof accepts all skade daaraan of aan enige struktuur daarop wat die liability for any damage thereto or to any structure gevolge van sodanige versakking besinking skok of thereon which may result from such subsidence barste kan wees" settlement shock or cracking" 4

15 as PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST No 262 (Administrateurs) 965] No 262 (Administrators) 965] PROKLAMASE PROCLAMATON DEUR DE WAARNEMENDE ADMNSTRATEUR VAN DE BY THE DEPUTYADMNSTRATOR OF THE PROVNCE PROVSE TRANSVAAL OF TRANSVAAL Nademaal Noordelike Johannesburgstreekdorpsaanleg Whereas Northern Johannesburg Region Town x skema 958 van die Gesondheidsraad vir BuiteStedelike planning Scheme 958 of the Pen Urban Areas Health 4 Board Gebiede by was Proklamasie No 228 van 959 ingevolge approved by Proclamation No 228 of 959 artikel in terms of section fortythree drieen veertig van die Dorpe en Dorpsaanlegof the Townships and town Ordonnansie 93 goedgekeur is; planning Ordinance 93; En nademaal dit wenslik geag word om genoemde And whereas it is deemed expedient to amend the Dorpsaanlegskema in sekere opsigtette wysig; said Townplanning Scheme in certain respects; So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now; therefore under and by virtue of the powers wat by artikel ses enveertig van genoemde Ordonnansie vested in me by section fortysix of the said Ordinance aan my verleen word hierby verklaar dat Noordelike hereby declare that Northern Johannesburg Region Johannesburgstreekdorpsaanlegskema 958 van die Townplanning Scheme 958 of the PeriUrban Areas Gesondheidsraad vir BuiteStedelike Gebiede hierby Health Board is hereby amended as indicated in the gewysig word sons aangedui in die skemaklousules en op scheme clauses and on Map No 3 filed with the Sec Kaart No 3 in bewaring gehou deur die Sekretaris van retary of the Townships Board Pretoria and the Secdie Dorperaad Pretoria en die Sekretaris/Tesourier retary/treasurer Peri Urban Areas Health Board Gesondheidsraad vir Buite Stedelike Gebiede Pretoria en Pretoria and Johannesburg; this amendment is known as Johannesburg; hierdie wysiging staan bekend as Noorde Northern Johannesburg Region Town planning Scheme: like Johannesburgstreekdorpsaanlegskema; Wysigende Amending Scheme No 37 Skema No 37 Gegee onder my Hand te Pretoria on hede die Given under my Hand at Pretoria on this Twelfth day of AtgustrOne thousand Nine hundred and Sixty five Twaalfde dag van Augustus Eenduisend Negehonderd Vyfensestig S G J VAN NEKERK S G J VAN NEKERK Waarnemende Administrateur van die Deputy Administrator of the Province Provinsie Transvaal of Transvaal TAD 5/2/73/37 TAD 5/2/73/37 No 263 (Administrateurs) 965] No 263 (Administrators) 965] PROKLAMASE PROCLAMATON DEUR DE WAARNEMENDE ADMNSTRATEUR VAN DE BY THE DEPUTYADMNSTRATOR OF THE PROVNCE PROVNSE TRANSVAAL OF TRANSVAAL Nademaal n aansoek ontvang is om toestemming om Whereas an application has been received for permission die dorp Hyde Park Uitbreiding No 38 te stig op Gedeelte to establish the township of Hyde Park Extension No (n gedeelte van Gedeelte ) van die pleas Zandfon on Portion 402 (a portion of Portion ) of the farm tein No 42 Registrasie afdeling R distrik Johannes Zandfontein No 42 Registration Division R District burg; of Johannesburg En nademaal aan die bepalings van die Dorpe en And whereas the provisions of the Townships and Dorpsaanleg Ordonnansie 93 wat op die stigting van Townplanning Ordinance 93 relating to the establishdorpe betrekking bet voldoen is; ment of townships have been complied with; So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now therefore under and by virtue of the powers wat by subartikel (4) van artikel twintig van genoemde vested in me by sub section (4) of section twenty of the Ordonnansie aan my verleen word hierby verklaar dat said Ordinance hereby declare that the said township genoemde dorp n goedgekeurde dorp is onderworpe aan shall be an approved township subject to the conditions die voorwaardes vervat in die bygaande Bylae contained in the Schedule hereto Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Negen Given under my Hand at tiende dag van Augustus Eenduisend Negehonderd Vyfday of August One thousandnine hundred and Sixty five Pretoria on this Nineteenth ensestig S G J VAN NEKERK S G J VAN NEKERK Waarnemende Administrateur van die Deputy Administrator of the Province Provinsie Transvaal of Transvaal TAD 4/8/2479 TAD 4/8/ BYLAE SCHEDULE YOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GEDOEN DEUR HYDE PARK DEVELOPMENT COMPANY (EENDOMS) BEPERK CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON MADE BY NGEVOLGE DE BEPALNGS VAN DE DORPE EN HYDE PARK DEVELOPMENT COMPANY (PROPRETARY) DORPSAANLEGORDONNANSE 93 OM TOESTEMMNG LMTED UNDER THE PROVSONS OF THE TOWNSHPS OM N DORP TE STG OP GEDEELTE 402 (N GEDEELTE AND TOWNPLANNNG ORDNANCE 93 FOR VAN GEDEELTE ) VAN DE PLAAS ZANDFONTEN No PERMSSON TO ESTABLSH A TOWNSHP ON PORTON BURG TOEGESTAAN S FONTEN NO 42 REGSTRATON DVSON 42 REGSTRASEAFDELNG R DSTRK JOHANNES 402 (A PORTON OF PORTON ) OF THE FARM ZAND R DSTRCT OF JOHANNESBURG WAS GRANTED A STGTNGSVOORWAARDES A CONDTONS OF ESTABLSHMENT Mom Name Die naam van die dorp is Hyde Park Uitbreiding No The name of the township shall be Hyde Park 38 Extension No 38 5

16 492 PROWNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS Onttverpplan van die dorp 2 Design of Township Die dorp bestaan uit erwe en strate soon aangedui op The township shall consist of erven and streets as Algemene Plan LG No A559/64 indicated on General Plan SG No A559/64 3 Water Die applikant moet n sertifikaat van die plaaslike 3 Water bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle The applicant shall lodge with the Administrator for waarin vermeld word dat his approval a certificate from the local authority to the effect that (a) n voorraad water geskik vir menslike gebruik en wat toereikend is om aan die vereistes van die (a) a supply of potable water sufficient for the needs inwoners van die dorp te voldoen wanner dit of the inhabitants of the township when it is fully heeltemal toegebou is met inbegrip van voorbuilt up including provision for firefighting siening vir brandweerrlienste beskikbaar is; services is available; (b) reelings tot voldoening van die plaaslike bestuur getref is in verband met die lewering van water in (b) arrangements to the satisfaction of the local (a) hierbo genoem en die retikulasie daarvan deur authority have been made regarding the delivery die hele dorp: Met dien verstande dat onder of the water referred to in (a) above and the staande bepalings in sodanige reelings ingesluit reticulation thereof throughout the township: Provided that such arrangements shall word: include the following provisions: (i) Dat die applikant n geskikte voorraad water tot by die straatfront van die erf moet laat (i) That before the plans of any building to be aanle voordat die planne van ri gebou wat op erected upon any erf are approved by the die" erf opgerig sal word deur die plaaslike local authority the applicant shall cause a bestuur goedgekeur word; suitable supply of water to be laid on to the (ii) dat alle koste van of in verband met die street frontage of the erf; installering van n installasie en toebehore vir (ii) that all costs of: or connected with the die lewering opgaar indica nodig en die installation of plant retikulasie van die water deur die applikant and appurtenances forthe delivery storage if necessary and gedra moet word en die applikant is ook aanreticulation of the water shall be borne by the spreeklik om sodanige installasie en toebehore applicant who shall also be responsible for in n goeie teestand tc onderhou tot tyd en the maintenance of such plant and wyl hulle deur die plaaslike bestuur oorgeneem appurtenances in good order and repair Until word: Met dien verstande dat indien die they are taken over by the local authority : plaaslike bestuur vereis dat die applikant n Provided that if the local authority requires installasie en toebehore van n groter kapasi the applicant to install plant and appurtenances tell as wat vir die dorp nodig is moet instal en: of a capacity in excess of the needs of the leer die ekstra koste wat daardeur meegebring township the additional costs occasioned word deur die plaaslike bestuur gedra moet thereby shall be borne by ttielocal authority; word; (iii) dat die plaaslike bestuur daartoe geregtig is (iii) that the local authority shall be entitled to om genoemde installasie en toebehore te eniger take over free of cost the said plant and tyd kosteloos oor te neem op voorwaarde dat appurtenances at any time subject to the ses maande kennis gegee moet word: Mct giving of six months notice: Provided that dien verstande dat die applikant gclde vir water until the local authority takes over the said wat gelewer word teen n tarief deur die plaaswater supply the applicant may make charges like bestuur goedgekeur kan vorder tot tyd for water supplied at a tariff approved by the local authority; en wyl die plaaslike bestuur genoemde water lewering oorneem; (c) dig applikant geskikte waarborge aan die plaaslike (c) the applicant has furnished the local authority with bestuur verstrek het met betrekking tot die adequate guarantees regarding the fulfilment of its nakoming van sy verpligtings kragtens bostaande obligations under the abovementioned arrangereelings ments n Beknopte verklaring waarin die aard en hoeveelheid A summarised statement setting forth the nature and van die watervoorraad beskikbaar en die hooftrekke van *quantity of the available supply of water and the major die reelings tussen die applikant en die plaaslike bestuur features of the arrangements entered into between the getref uiteengesit word; met spesiale vermelding van die applicant and the local authority with special reference waarborge in Subparagraaf (c) genoem moet tesame met to the guarantees referred to in sub paragraph (c) shall genoemde sertifikaat as n aanhangsel daarby ingedien accompany the certificate as an annexure thereto word 4 Sanitere dienste 4 Sanitation Die applikant moet n sertifikaat van die plaaslike The applicant shall lodge with the Administrator for his bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle approval a certificate from the local authority to the effect waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van die that arrangements to its satisfaction have been made for plaaslike bestuur getref is vir die sanitere dienste in die the sanitation of the township which shall include dorp met inbegrip van voorsiening vir die afvoer van provision for the disposal of waste water and refuse afvalwater en vullisverwydering A summarised statement of the main provisions of the n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van aforesaid arrangements shall accompany the certificate voornoemde reelings moet tesame met die sertifikaat as as an annexure thereto n aanhangsel daarby ingedien word 5 Elektrisiteit 5 Electricity Die applikant moet 7n sertifikaat van die plaaslike The applicant shall lodge with the TiOdministratorfor bestow: aan die Administrateur vii sy goedkeitrinotoorle his approval a certificate from the local authority to the waarin vermeld word dat feelings tot voldoening van die effect that arrangements to its satisfaction have been Made plaaslike bestuur getref is virdie lewering pa distribusie for the supply and distribution of electricity throughout van elektrisiteit deur die fide dorp: the township 6 4

17 up t PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST n Beknopte veiklaring van die hoofbepalings van A summarised statement of the main provisions of the voornoemde reelings moet tesame met die sertifikaat as aforesaid arrangements shall accompany the certificate n aanhangsel daarby ingediedivord as an amiexure thereto 6 Begraaf plaas stortings en Bantoelokayieterreine Die applikant moet tot voldoening van die Administrateur met die plaaslike bestuur reelings tref ten opsigte van 6 The Cemetery applicant shall Depositing makeand arrangements Bantu Location with Sites the local authority to the satisfaction of the Administrator in regard die verskaffing van n stortingsterrein en terreine vir n to the provision of a depositing site and sites for a begraafplaas en n Bantoelokasie As sodanige verskafcemetery and Bantu location Should such provision fing bestaan uit grond aan die plaaslike bestuur oorgedra consist of land to be transferred to the local authority te word is die oordrag daarvan nie onderworpe aan voor transfer thereof shall be free of conditions restricting the waardes waarby die gebruik of die reg van vervreemding use or the right of disposal thereof by the local authority r daarvan deur die plaaslike bestuur beperk word nie 7 Mineraieregte 7 Mineral Rights Alle regte op minerale en edelgesteentes met inbegrip All rights to minerals and precious stones which may be van elle regte wat by die pagvry grondbesitter berus of or become vested in the freehold owner shall be reserved hierna kan berus word aan die applikant voorbehou to the applicant 8 Kansellasie van bestaande titelvporwaardes 8 Cancellation of Existing Conditions of Title Die applikant moet op eie koste die volgende voor The applicant shall at its own expense cause the waardes laat kanselleer: following conditions to be cancelled: () Except with the written approval of the Adrninisl () Except with the written approval of the Adminis trator first had and obtained not more than one trator first had and obtained not more than one dwelling house which shall mean a house designed dwellinghouse shall mean a house designed for use as a dwelling for a single family together for use as a dwelling fora single family together with such outbuildings as are ordinarily required with such outbuildings as are ordinarily required to be used in connection with the land shall be to be used in connection with the land shall be erected on the land erected on the land (2) Except with the written ;approval of the Adminis trator first had and obtained the land shall be used (2) Except with the written approval of the Adminis for residential and agricultural purposes only or trator first had and obtained the land shall be used subject to the provisions of the Townships and for residential and agricultural purposes only or Town planning Ordinance No of 93 for the subject to the provisions of the Townships and establishment of a township thereon" Townplanning Ordinance No of 93 for the establishment of a township thereon 9 Strafe (a) Die applikant moet die straatverbreding in die dorp 9 Streets worm en skraap tot voldoening van die plaaslike bestuur (a) The applicant shall form grade and maintain the en is aanspreeklik vir die onderhoud daarvan tot tyd en street widening in the township to the satisfaction of the wyl hierdie aanspreeklikheid deur die plaaslike bestuur local authority until such time as this responsibility is oorgeneem word: Met dien verstande dat die Administra taken over by the local authority: Provided that the teur geregtig is om die applikant van tyd tot tyd geheel Administrator shall from time to time be entitled to en al of gedeeltelik van hierdie aanspreeklikheid te onthef relieve the applicant wholly or partially from this na raadpleging met die Dorperaad en die plaaslike bestuur obligation after reference to the Townships Board and the (b) Die applikant moet op eie koste alle versperrings local authority soos geboue heinings borne en boomstompe tot voldoening van die plaaslike bestuur van die straatreserwe (b) The applicant shall at its own expense remove all of verwyder obstacles such as buildings fences trees and tree stumps from the street reserves to the satisfaction of the local 0 Skenkink authority P Die applikant moet behoudens die voorbehoudsbepalings 0 Endowment by paragraaf (d) van subartikel () van artikel seween The applicant shall sub] the to provisos to twintig van Ordonnansie No van 93 as n skenking aan die plaaslike bestuur n bedrag betaal gelykstaande paragraph (d) of subsection () of section twentyseven met 64% (sestien en n half persent) van slegs die grond of Ordinance No of 93 pay as an endowment to waarde van alle erwe wat deur die applikant verkoop the local authority an amount representing 64% (sixteen verruil of geskenk of op enige ander manier van die hand and a half per cent) on land value only of all erven gesit word (uitgesonderd erwe eorgedra ingevolge artikel disposed; of by the applicant by way of sale barter or gift or in any other manneri(other than erven transferred vierehtwintig van daardie Ordonnansie) sodanige waarde in terms of section bereken te word soos op die datum van die afkondiging twenty four of that Ordinance) such value to be calculated as at the date of the promulgation van die proklamasie indien die erwe voor sodanige afkonof the township in the event of the erven having been diging van die hand gesit is of soos op die datum van disposed ch promulgation or as at the date sodanige van die hand sit indien die erwe na sodanige of such disposal of prior i nose the event of the erven being disposed afkondiging van die hand gesit word en vasgestel te word of after such promulgation and to be determined in the op die wyse uiteengesit in genoemde paragraaf (d) manner set out in the said paragraph (d) Die applikant moet geouditeerde gedetailleerde kwar taalstate tesame met die bedrag wat daarop aangewys Quakerly audited detailed statements shall be rendered word as verskuldig aan die plaaslike bestuur aan die by the applicant to the local authority and shall be plaaslike bestuur verstrek Die plaaslike bestuur of enige accompanied by a remittance for the amount shown to be beampte deur hom behoorlik daartoe magtiging verleen due to the local authority The local authority or any besit die reg om op alle redelike tye die applikant se official duly authorised thereto ffiy it shall have the right boeke betreffende die verkoop van erwe in die dorp te to inspect and audit the applicants books at all reasonable inspekteer en le ouditeer Op versoek van genoemde times relative to the disposal of erven in the township f bestuur of beampte moet die applikant alle boeke so required by the said local authority or official the en stukke waf vir sodanigeinspeksie en ouditering nodig applicant shall produce all such books and papers as may is vo ode ndien geen sodanige gelde gedurende enige: be necessary fer such inspection and audit f no such tydperk van drie maande ontvang is nie kan die plaaslike moneys have been received daring any quarterly period bestuur n verklaring waarin melding hiervan gemaak the local authority may in lieu of an audited statement word in plans van n geouditeerde itaat aanneem accept statement to that effect plaaslike 4

18 494 PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS 965 Beskikking oor bestaande titelvoorwaardes Disposal of Existing Conditions of Title Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestnnde All erven must be made subject to existing conditions voorwaardes en serwitute as daar is met inbegrip van die and servitudes if any including the reservation of rights e voorbehoud van mineraleregte to minerals 2 Nakoming van voorwaardes 2 Enforcement of Conditions Die applikant moet die stigtingsvoorwaardes nakom en The applicant shall observe the conditions of establishmoet die nodige stappe doen om te sorg dat die titelment and shall take the necessary steps to secure the voorwaardes en ander voorwaardes genoem in artikel enforcement of the conditions of title and any other sesenvyftig bis van Ordonnansie No van 93 nage conditions referred to in Section kom word: Met fifty six bis of Ordinance then verstande dat die Administrateur No of 93: Provided that the Administrator shall die bevoegdheid besit om die applikant van alma! of enig have the power to relieve the applicant of all or any of een van die verpligtings te onthef en sodanige verpligtings the obligations and to vest these in any other person or by enige ander persoon of liggaam van person te laat body of persons berus B T/TELVOORWAARDSS B CONDTONS OF TTLE Die erwe met sekere ullsonderings The Erven with Certain Exceptions Die erwe uitgesonderd The erven with the exception of (i) such (i) erwe wat vir Staats of Provinsiale doeleindes ver erven as may be acquired kry word; Provincial purposes; and en for State or (ii) (ii) erwe wat vir munisipale doeleindes verkry word such erven as may be acquired for municipal mils die Administrateur na raadpleging met die purposes provided the Administrator after Dorperaad die doeleindes waarvoor sodanige erwe consultation with Townships Board has purposes the nodig is goedgekeur bet; for which such erven are required is onderworpe an die verdere Vodrwaardes hieronder uiteengesit: shall be subject to the further conditions hereinafter set forth: (a) Die applikant en enige ander persoon of liggaam van persone wat skriftelik deur die Administrateur (a) The applicant and any other person or body of daartoe magtiging verleen is het met die doel om persons so authorised in writing by the Administrate sorg dat hierdie voorwaardes en enige ander tor shall for the purpose of securing the enforce voorwaardes in artikel sesen vyftig bis van Ordon meat of these conditions and any other conditions nansie No van 93 genoem nagekom word referred to in Section fifty six bis of Ordinance No die reg en bevoegdheid om op alle redelike tye die of 93 have the right and power to enter into erf te betree ten erode sodanige inspeksie te doen and upon the erf at all times for the of ondersoek in te stel as wat vir bovermelde doel purpose of such inspection reasonablei or nquiry as may be gedoen of ingestel moet word necessary to purpose be made for the abovementioned (b) Nog die eienaar nog enigiemand anders besit die reg om vir enige doel hoegenaamd bakstene teels of erdepype of ander artikels van n soortgelyke aard op die erf te vervaardig of te laat vervaardig (b) Neither the owner nor any other person shall have the right to make or permit to be trade upon the erf for any purpose whatsoever any bricks tiles or earthenware pipes or other articles of a like nature (c) Planne en spesifikasies van alle geboue en van alle veranderings of aanbousels alit geboue moet voor (e) Plans and specifications of all buildings and of all gele word aan die plaaslike bestuur wie se skrifte alterations or additions thereto shall be submitted like goedkeuring verkry moet word voordat bon to the local authority whose approval in writing werksaamhede n aanvang neem Alle geboue of shall be obtained before the commencement of veranderings of aanbousels aan geboue mod binne building operations All buildings or alterations n redelike tydperk nadat n aanvang daarmee or additions thereto shall be completed within a gemaak is voltooi word reasonabletime after commencement N (d) Die opstand van alle geboue moet an die vereistes (d) The elevational treatment of all van buildings goeie argitektuur voldoen sodat dit nie die shall conform to good architecture so as not to interfere aantreklikhede van die omgewing genadeel nie with the amenities of the neighbourhood (e) Nag die eienaar nog enigiemand anders besit die reg om behalwe om die erf vir boudoeleindes in (e) Neitherithe owner nor any other person shall have gereedheid te bring the right enige materiaal daarop uit te save and except to prepare the erf for grawe sonder die skriftelike building toestemming van die purposes to excavate therefrom any plaaslike bestuur material without the written consent of the local authority (f) Behalwe met die toestemming van die plaaslike bestuur mag geen dier soos omskryf in die Skut (/) Except with the consent of the local authority no regulasies van die Plaaslike Besture op die erf animal as defined in the Local Authorities Pounds aangehou of op stal gesit word nie Regulations shall be kept or stabled on the erf 4 (g) Geen geboue van hout en/of sink of geboue van (g) No wood and/or iron buildings or buildings of unroustene mag op die erf opgerig word Me burnt daybrick shall be erected DE the erf (h) Uitgesonderd met die skriftelike goedkeuring van die (i) Except with the written approval of the local plaaslike bestuur en onderworpe aan sodanige voor authority and subject to such conditions as the local waardes as wat die plaaslike bestuur stel mag nag authority may impose neither the owner nor any a die eienaar nag enige okkupeerder van die erf enige a occupier of the erf shall sink any wells or boreholes putte daarop grawe of boorgate daarop boor of thereon or abstract any subterranean water thereenige ondergrondse water daaruit Baal from 8

19 PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST (j) Waar dit na die niening van die plaaslike bestuur (j) Where in the opinion of the local authority it is onuitvoerbaar is om stormwater van erwe met n impracticable for stormwater to be drained from hoer Jigging regstreeks na n openbare straat af te higher lying erven direct to a public street the voer is die eienaar van die erf verplig om te aan owner of the erf shall be obliged to accept and/or vaar dat sodanige stormwater op sy erf vloei en/of permit the passage over the erf of such stormwater: toe te laat dat dit daaroor loop: Met dien verstande Provided that the owners of any higher lying erven dat die eienaars van erwe met n hoer Egging van the stormwater from which is discharged over any waar die stormwater oor n erf met n laer ligging lower lying erf shall be liable to pay a e loop aanspreeklik is om n eweredige aandeel van proportionate share of the cost of any pipe line die koste te betaal van enige pyplyn of afleivoor wat or drain which the owner of such lower lying erf die eienaar van sodanige erf met n laer ligging may find necessary to lay or construct for the nodig vind om aan te 7) of te bou om die water purpose of conducting the water so discharged over wat aldus oor die erf loop af te voer the erf (k) Die erf moet uitsluitlik gebruik word om daarop "it (k)the erf shall be used solely for the purposes of woonhuis of woonstelblok losieshuis koshuis of erecting thereon a dwelling house or a block of ander geboue soos van tyd tot tyd deur die Admini flats boardinghouse hostel or other buildings for strateur toegelaat word na raadpleginua met die such uses as may be allowed by the Administrator Dorperaad en die plaaslike bestuur op te rig: Met from time to time after reference to the Townships dien verstande dat die plaaslike bestuur sodanige Board and the local authority: Provided that the ander geboue as wat in n goedgekeurde Dorps local authority may permit such other buildings aanlegskema voorsiening gemaakword kan toelaat as may be provided for in an approved Town onderworpe aan die voorwaardes van die skema planning Scheme subject to the conditions of the waarvolgens die toestemming van die plaaslike Scheme under which the consent of the local bestuur vereis word en voorts met dien verstande authority is required and provided further that until dat die geboue nie meer as twee verdiepings hoog the erf is connected to a public sewerage system P mag wees voordat die erf met n publieke vuil the buildings shall not exceed two storeys in height rioolstelsel verbind is nie (/) The main building which shall be a completed () Die hoofgebou wat n voltooide gebou moet wees en nie een wat gedeeltelik opgerig en eers later building and not one partly erected and intended for completion at a later date shall be erected voltooi sal word nie moet gelyktydig met of voor simultaneously with or before the erection of die buitegeboue opgerig word the On) outbuildings Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna op die erf opgerig word moet minstens 35 voet (/n) Buildings including outbuildings hereafter erected van die straatgrens daarvan gelee wees on the erf shall be located not less than 35 feet from (n) As n woonhuis op die erf opgerig word mag the boundary thereof abutting on a street behalwe met die toestemming van die Administrateur nie meer as een woonhuis met sodanige buite (n) n the event of a dwellinghouse being erected on the " elf not more than one dwellinghouse together with geboue as wat gewoonlik vir gebruik in verband such outbuildings as are ordinarily required to be daarmee nodig is op die erf opgerig word nie: used in connection therewith shall be erected on the Met dien verstande dat as die erf onderverdeel erf except with the consent of the Administrator : word of as sodanige erf of enige gedeelte daarvan Provided that if the erf is subdivided or if such met enige ander erf of gedeelte van n erf gekon erf or any portion thereof is consolidated with any solideer word hierdie voorwaarde met die toestem other erf or portion of an erf this condition may ming van die Administrateur op elke gevolglike with the consent of the Administrator be applied gedeelte of gekonsolideerde gebied toegepas kan to each resulting portion or consolidated area The word Die waarde van die woonhuis sonder inbe dwellinghouse exclusive of outbuildings to be grip van die buitegeboue wat op die erf opgerig erected on the erf shall be of the value of not less gaan word moet minstens R8000 wees than R8000 (o) ndien die erf omhein of op n ander wyse toe gemaak word moet die heining of ander omhei (o) f the erf is fenced or otherwise enclosed the ningsmateriaal tot voldoening van die plaaslike fencing or other enclosing device shall be erected bestuur opgerig en onderhou word and maintained to the satisfaction of the local authority 2 Serwituut vir riolerings en ander nzunisi pale doeleindes \ 2 Servitude for Sewerage and other Municipal Purposes Benewens die voorwaardes voorwaardes hierbo uiteengesit onderworpe: is die erwe aan die volgende n addition to the relevint conditions set out above the (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut ses voet erven shall be subject to the following conditions : breed vir riolerings en andel munisipale doel (a) The erf is subject to a servitude six feet wide in eindes ten gunste van die plaaslike bestuur Tangs favour of the local authority for sewerage and other slegs een van sy grense uitgesonderd n straatmunicipal purposes along one only of its grens soos deur die plaaslike bestuur bepaal boundaries other than a street boundary as (b) Geen geboue of ander struktuut mag binne voordetermined by the local authority noemde serwituutsgebied opgerig word nie en geen grootwairtelbome mag binne die gebied van soda (b) No building or other structure shall be erected nige serwituut of binne ses voet daarvan geplant within the aforesaid servitude area and no large word nie rooted trees shall be planted within the area of (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om sodanige such servitude or within six feet thereof materiaal as wat deur hom uitgegrawe word tydens (c) The local authority shall be entitled to deposit die aanleg onderhoud en verwydering van sodanige temporarily on the land adjoining the aforesaid rioolhoofpypleidings en ander werke as wat by servitude such material as may be excavated by it volgens goeddunke as noodsaaklik beskou tydelik during the course of the construction maintenance te gooi op die grond wat aan voomoeinde serwituut and removal of such sewerage mains and other grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot works as it in its discretion may deem necessary redelike toegang tot genoemde grand vir voor and shall further be entitled to reasonable access to P noemde doel: Met dien verstande dat die plaaslike the said land for the aforesaid purpose subject to bestuur enige skade vergoed wat gedurende die any damage done during the process of aanleg onderhoud en verwydering van sodanige constructing maintaining and removing such rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak sewerage mains and other works being made good word by the local authority 9

20 496 : PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSFUS Woordomskrywing 3 Definitions n voormelde voorwaardes het onderstaande uitdruk n the foregoing conditions the following terms shall kings die betekenisse wat aan hulle geheg word: have the meaning assigned to them: li (i) Applikant " betoken Hyde Park Development (i) "Applicant " means Hyde Park Development Company (Eiendoms); Beperk en sy opvolgers in Company (Proprietary) Limited and its successors titel tot die dorp in title to the township (ii) " Dwellinghouse " means a (ii) Woonhuis " beteken n house designed foruse huffs wat ontwerp is vii as a dwelling fora single family gebruik as n wooing vir een gesin 4 State and Municipal Erven 4 Stoats en munisipale erwe Should any erf acquired as contemplated in clause As enige erf wat verkry is soos beoog in klousule B (i) B (i) and (ii) hereof come into the possession of any m en (ii) hiervan in die besit kom van enige ander persoon person other than the State or the local authdrity such as die Staat of die plaaslike bestuur dan is so n erf erf shall thereupon be subject to such Of the aforedaarop onderworpe aan sodanige van voomoemde voor mentioned or such other cdnditions as may be permitted waardes of sodanige ander voorwaardes as wat die by the Administrator after consultation with the Administrateur na raadpleging met die Dorpefaad toelaat Townships Board ADMNSTRATEURSKENNSGEWNGS ADMNSTRATORS NOTCES Administrateurskennisgewing No 64] [ 8 Augustus 965 Administrators Notice No 64] a* [ 8 August 965 MUNSPALTET POTCHEFSTROOM VOOR POTCHEFSTROOM MUNCPALTY PROPOSED GESTELDE VERANDERNG VAN GRENSE ALTERATON OF BOUNDARES f Notice is hereby given in terms of section ten of the ngevolge artikel lien vaildie Ordonnansie op Plaaslike Local Government Ordinance 939 that the Town Bestuur 939 word hierby bekend gemaak dat die Sleds Council of Potchefstroom has submitted a petition to the raad van Potchefstroom n versoekskrif by dieadministra Administrator praying that he may in the exercise of the teur ingedien bet met die bede dat by die bevoegdhede powers conferred on him by subsection (7) of section aan horn verleen by subartikel (7) van artikel nee van nine of the said Ordinance alter the boundaries of the genoemde Ordonnansie uitoefen en die grense van die Municipality of Potchefstroom by the inclusion therein Munisipaliteit verander deur die opneming daarin van of the area described in the Schedule hereto die gebied wat in die Bylae hiervan omskryf word t shall be competent for all persons interested within Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne days of the first publication hereof in the Provincial doe na die eerete publikasie hiervan in die Provinsiale Gazette to present to the Administrator a counter petition Koerant aan die Administrateur n teenpetisie voor to le setting forth the grounds of opposition to the Councils met vermelding van die gronde van beswaar teen genoemde proposal voorstel TALG 3/2/26 TALG 3/2/26 SCHEDULE BYLAE MUNSPALTET POTCHEFSTROOM MUNCPALTY POTCHEFSTROOM Amendment to Boundaries Verandering van grense DescriptiOn of area to be included: Omskrywing van gabled teat ingelyf word: Portion 770 (a portion of Portion 226) of the farm Gedeelte 770 en gedeelte van Gedeelte 226) van Vyfhoek No 428 J in extent mo:ken as die plaas Vyfhoek No 4280 groot morg soos represented by Diagram SG No A252/65 An voorgestel deur Kaart LG No A252/ Administrateurskennisgewing No 626] [25 Augustus 965 Administrators Notice No 626] [25 August 965 OPENNG VAN OPENBARE GROOTPAD DSTRK VAN PRETORA Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak OPENNG OF PUBLC MAN ROAD DSTRCT OF PRETORA t is hereby notified for general information that the dat die Administrateur ooreenkomstig die bepalings van Administrator has approved in terms of section five sub artikel vyf subartikel () (b) en (c) subartikel 2 (b) en section () (b) and (c) subsection 2 (b) and section three artikel drie van die Padordonnansie No 22 van 957 of the Roads Ordinance No 22 of 957 that a public goedgekeur het dat n openbare grootpad met afwisselende main road of varying widths shall exist over the property breedtes op die ondervermelde eiendomme sal bestaan: described hereunder: Vanaf die westelike grens van Gedeelte van Commencing from the Gedeelte H western en Gedeelte A van Gedeelle boundaries 0 van die of Portion of Portion H and Portion A of Portion 20 plaas Hartebeestpoort No 328 JR in n oostelike 0 rigtina oor of the farm Hartebeestpoort No Gedeeltes JR restant van Gedeelte A in an van easterly direction over Gedeelte 5 Gedeelte 4 van Portion 79 Gedeelte H en Gedeelte remainder of Portion A of Portion 5 Portion 4 72 van genoemde plaas of Portion H and Hartebeestpoort No 328 JR Portion 72 of the die said dorpsgebiede van Lydian farm Val Hartebeestpoort de No 328 JR Murrayfield the townships of Lydiana Val en de The Willows tot by die Grace Grace Murrayfield and The Willows to oostelike grens van Hoewe No 24 Willowglen the easternboundary of Holding No 24 Willowglen Agricultural landbouhoewes soos aangetoon op bygaande skets Holdings as plan indicated on the attached sketch plan DPH 0223/20/4/T48 DPH 02 23/20/4/T48 N

21 V t A 25 Llama kistai r ipers 7 r cd trnac : lopel ono t 4 " ccrituttittn lel ist Aro lit:)34" W : t% : SHULKAL 4;es) r S ntort t` am 4 r no"402 niers 4 ; tt7t4:4; rit in : al ntib:(ttn 0 i PEN 00"a eager w sit ilityttspit: 4t 0 0 r " ez was* H ali r i Si 4 stilctil f a eta i dirtitil flew3pcfn LU " qi r ati );;; CA it Sortei46 40ves THE ; WLLOWS : Gotaitaai Ann " l fizzetner w"nant wanrrce ;"waa;:47aec f a boar A6i4 :t ;: aarcasalisitore 0acian4" :3C569%sra!r 2 Airi" el rtflz z i tr54/2 iller 7 > "4:: amil" 7 ":" irt e e ::; i4r ri U ar AYri "3 rag li enlryi)ccarj 00 2;crrrr z ZC44 qilllllliw in 4344itzitzzialli"%tbitibmz:l 4% /74;45: 0 sc: "ninutr: a n iscloonifeaalc"*wianaca; SS all r/4 4? tztrig rjporn L WLL i" mo` ot N R C 8 U > A V ER K LA A4 Di PA r alliiii444 0c;: ::ty?:4:::::t ij DECLARED 4CAP L?rn Na DPH OM 23/20/T4 8 FLE Ho r ; \ s : C9 N ) k 0 a

22 PROVNSTALE COERANT 25 AUGUSTUS 90 Administrateurskennisgewing No 627 [25 Augustus 965 Administrators Notice No 6273 [25 August 96 VERLEGGNG EN VERBREDNG DSTRKSPAD DEVATON AND WDENNG DSTRCT ROAD No 28 DSTRK HEDELBERG No 28 DSTRCT OF HEDELBERG t is hereby notified for general information that the Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak Administrator has approved after investigation and report dat die Administrateur na ondersoek en verslag dew die by the tad Board of Heidelberg in terms of paragraph Padraad van Heidelberg ingevolge paragraaf (d) van sub (d) of subsection () of section five and section three artikel () van artikel vyf en artikel drie van die Pad of the Roads Ordinance 957 (Ordinance No 22 of 957) ordonnansie 957 (Ordonnansie No 22 van 957) goalthat DistrictRoad No 28 traversing the farms Blinkgekeur het dat Distrikspad No 28 oor die plase poort No 396 R and Groenfontein No 395 R Blinkpoort No 396 R en Groenfontein No 395 LR District of Heidelberg shall be deviated and widened to distrik Heidelberg verle en verbreed word na 80 Kaapse 80 Cape feet as indicated on the sketch plan subjoined voet soos aangetoon op bygaande sketsplan hereto DP /22/28 DP /22/ NT E N 00 e R ( E N R # nt e "s % % Ne % 0 0 i n % Q en = == :4 4" P h O P /22/28 verwysing REFERENCE PAD VEERS EN game ROAD DEVATED AND ANDREW N A EO 0/T WDENED TO BOCFT 4: 0 me WAAL; : ASCAU 50CE0 PAD OESLUT = ::= MAD CLOSED i)) p EXSTNG WADS Administrateurskennisgewing No 628] [25 Augustus 965 Administrators Notice No 628] [25 August 965 MUNSPALTET WTRVER WYSGNG VAN VERKEERSVERORDENNGE WHTE RVER MUNCPALTY AMENDMENT TO TRAFFC BYLAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section one honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur hundred and one of the Local Government Ordinance 939 die verordeninge hjerna uiteengesit wat deur horn 939 publishes the bylaws set forth hereinafter which ingevolge artikel negeennegentig van genoemde Ordon have been approved by him in terms of section ninety nine nansie goedgekeur is of the said Ordinance Die Verkeersverordeninge van die Munisipaliteit Wit Amend the Traffic Bylaws of the White River rivier afgekondig by Administrateurskennissewing No Municipality published under Administrators Notice No 243 van 2 Maart 95 soos gewysig word hierby verder 243 dated the 2st March 95 as amended by the gewysig deur in subitem (c) van item van Bylae A onder insertion in subitem (c) of item of Schedule A under Aanhangsel XV na die woord Motoromnibus " die Annexure XV after the words " Motor omnibus " of the yolgende in te voeg: following: (skoolbusse uitgeshfit)" " (excluding school buses) " TALG 5/98/74 TALG 5/98/74 Administrateurskennisgewing No 629] [25 Augustus 965 KENNSGEWNG VAN VERBETERNG Administrators Notice No 629] [25 August 965 CORRECTON NOTCE MUNSPALTET JOHANNESBURG WYSGDJG VAN VERKEERSVERORDENNGE JOHANNESBURG MUNCPALTY AMENDMENT Administrateurskennisgewing No 08 van 0 Februarie TO TRAFFC BY LAWS 965 word hierby as volg verbeter : Deur aan die begin van artikel 0 van die Engelse teks die uitdrukking sections 0 up to and Correct Administrators Notice No 08 datecj the 0th including section 7 " deur die uitdrukking sections February 965 as follows : 0 to 7 inclusive " te vervang By the substitution at the beginning of section 2 Deur in artikel 0 van die Engelse teks onder 0 for the expression " sections 0 up to and die wdordomskrywing van convener " die uitdruk including section 7" of the expression "sections king section 3 " deur die uitdrukking section 0 to 7 inclusive " 3" en die woord particllar " deur die woord 2 By the substitution in the definition of " con particular " te vervang vener " in section 0 for the expression "section 3 Deur in subartikel (2) van artikel van die 3 " of the expression " section 3 " and for the Engelse teks die woord provision " deur die woord word " particllar "of the word " particular " provisions " te vervang 3 By the substitution in sub section (2) of section 4 Deur in reel 4 van subartikel (3) van artikel for theword " provision " of the word " provi van die Engelse teks die woord it " deur die vioord sions " its " 5 Deur of section for the word " it " of the word " its " (a) in reel 9 van subartikel () van artikel 2 van 5 By the substitution te vervang 4 By the substitution in line 4 of sub section (3) die Engelse teks; en (a) in line 9 of sub section () of section 2; and (b) in reel van paragraaf (d) van subartikel (3) (b) in line of paragraph (d) of sub section (3) of van artikel 2 van die Engelse teks; section 2; die woord of " deur die woord or " te vervang for the word " of " of the word " or " 22

23 l PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST Deur in die voorlaaste reel van subartikel () 6 By the substitution in the penultimate line of van artikel 3 van die Engelse teks die woord subsection () of section 3 for the word " under " under " deur die woorde in terms of " te vervang of the words " in terms of " 7 Deur in paragraaf (b) van subartikel (2) van artikel 3 van die Engelse teks n komma na die 7 By the insertion in paragraph (b) of subsection uitdrukking section 4" in te voeg en die woord (2) of section 3 of a comma after the expression under " in die voorlaaste reel van die paragraaf deur section 4" and the substitution in the penultimate die woorde in terms of " te vervang line of That paragraph for the word " under " of the 8 Deur die woordorde van paragraaf (b) van sub words " in terms of artikel (7) van artikel 3 te wysig sodat dit as volg 8 By changing the word order in paragraph (b) lui: : of subsection (7) of section 3 to read as follows : n kollektebussie wat nie deur die Raad ver " uses for the purposes of a street collection skaf is nie vir straatkollektedoeleindes gebruik; any collection box which has not been supplied of " by the Council; or " 9 Deur in subartikel (4) van artikel 4 die D kommapunt na die woord geskied " in die vyfde 9 By the substitution in sub section (4) of section reel deur n dubbelpunt te vervang en die woorde 4 after the word " therefor " for the full stop of Met dien verstande dat" na die dubbelpunt in te a colon the insertion after the colon of the words " Provided that " the substitution for the letter " T " voeg en deur die woorde kan die Raad by n brief wat deur die Stadstesourier onderteken is n later in the following word " The " of a small letter " t " datum vasstel" deur die woorde die Raad by n and the substitution for the word " of " where it brief wat deur die Stadstesourier onderteken is n occurs before the words "such number" of the later datum kan vasstel " te vervang word " or " 0 Deur in subartikel (3) van artikel 7 van die 0 By the insertion in subsection (3) of section 7 Engelse teks n komma na die woord collection " en na die woorde by it " in of a comma after the word "collection " and after te voeg the words " by it " TALG 5/98/2 TALG 5/98/2 Administrateurskennisgewing No 630] [25 Augustus 965 Administrators Notice No 630] [25 August 965 MUNSPALTET NELSPRUT WYSGNG VAN NELSPRUT MUNCPALTY AMENDMENT TO VERKEERSVERORDENNGE TRAFFC BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section one honderdeneen van die Ordonnansie op Piaaslike Bestuut hundred and one of the Local Government Ordinance 939 die yerordeninge hierna uiteengesit wat deur hom 939 Pliblishes the by laws set forth hereinafter which ingevolge artikel negeennegentig van genoemde Ordon have been4plaved by him in teiiisr OfieetiOn hnety iline nansie goedgekeur is of the said Ordinance Die Verkeersverordeninge van die Munisipaliteit Nel Amend the Traffic By laws of the Nelspruit Municispruit afgekondig by Administrateurskennisgewing No pality published under Administrators Notice No van 24 Augustus 960 soos gewysig word hierby dated the 24th August 960 as amended by the insertion verder gewysig deur in subitem (iv) van item 4 van Bylae in subitem (iv) of item 4 of Schedule A under the A ender die Aanhangsel na die woorde Vir iedere open Annexure after the words " For each public bus " of the Dit bare bus " die volgende in te voeg : following: " uitgesonderd skoolbusse " excluding school buses " TALG 5/98/22 TALG 5/98/22 Administrateurskennisgcwing No 63] [25 Augustus 965 Administrators Notice No 63] [25 August 965 VERMEERDERNG VAN BREEDTE DSTRKS NCREASE OF WDTH DSTRCT ROAD No 377 PADNO 377 DSTRK VANDERBJLPARK DSTRCT OF VANDERBJLPARK word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak t is hereby notified for general information that the dat die Administrateur ingevolge artikel drie van die Pad Administrator has approved in terms of section /Wee of ordonnansie 957 (Ordonnansie No 22 van 957) goed the Roads Ordinance 957 (Ordinance No 22 of 957) keuring verleen het dat die breedte van die gedeelte van that the width of that portion of District Road No 377 Distrikspad No 377 our die plaas Klipkop No 530Q traversing the farm Klipkop No 530Q District of distrik Vanderbijlpark vermeerder word vanaf 80 Kaapse Vanderbijlpark shall be increased from 80 Cape feet to voet na 0 Engelse voet soos op bygaande sketsplan 0 English feet as indicated on the sketch plan subjoined aangetoon hereto DP //2205 DP // DP il? 4 PV PAO 377 VERVVYSNG REFERENCE 77 \ /to SKAAL 0 + : SCALE: t C ))0 P PAO vergreed mino MAO WDENED NA 0 Eiet TO 0 EFT 7 SESionoE MAE EXSTNG NO435 iin r i 23 [

24 500 PROVNSALE COERANT 25 AUGUSTUS 965 Administrateurskennisgewing No 632] [25 Augustus 965 Administrators Notice No 632] [25 August 965 VOORGESTELDE KANSELLASE VAN OPGEMETE PROPOSED CANCELLATON OF SURVEYED OUT SPAN SERVTUDE ON THE FARM ROODE UTSPANSERWTUUT OP DE PLAAS ROODE POORT No 467 KR DSTRK WARMBAD No 467 KR DSTRCT OF WARM BA POHORT MetS die oog op n aansoek ontvang namens Die Sekretaris van Lande om die kansellasie van diq serwituut n view of application having been made on behalf of ten opsigte van die opgemete uitspanning groot 5 inorg The Secretary of Lands for the cancellation of the sergeled op n gedeelte van die plaas Roodepoort No 467 vitude in respect of the surveyed outspan in extent 5 KR distrik Warmbad soos aangetoon op Diagrath LG morgen situated on a portion of the farm Roodepoort No A836/29 is die Administrateur voornemens om No 467 KR District of Warmbaths as indicated on ingevolge artikel sesenvyftig van die Padordonnansie Diagram SG No A836/29 it is the Administrators 957 (Ordonnansie No 22 van 957); op to tree intention to take action in terms of section fifty six of the Roads Ordinance 937 (Ordinance No 22 of 957) Alle belanghebbende persone is bevoegd om binne drie t is competent for any person interested to lodge his maande vanaf die datum van verskyning van hierdie ken objections in writing with the Regional Officer Transnisgewing in die Provinsiale Koerant hulle besware by die Vaal Roads Department Private Bag 2 Mfireglped Streekbeampte Transvaalse \Paaiedepartement Privaatsalc Pretoria within three months of the date of publication 2 Moregloed Pretoria skriftelik in te dien of this notice in the Provincial Gazette DP 004W37/3/R3 DP 004W 37/3/R3 Administrateurskennisgewing No 633] 25 Augustus 965 Administrators Notice No 633] [25 August 965 OPENNG VAN DSTRKSPAAE DSTRK OPENNG OF DSTRCT ROADS DSTRCT OF PLGRMS REST PLGRMS REST " Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak t is hereby notified for general information that the dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved after investigation and report Padraad van Pilgrims Rest goedgekeur het dat twee open by the Road Board of Pilgrims Rest that two public bare Distrikspaaie No 238 en NO 239 ingeyolge die District Roads No 238 and No 239 on the farm Tweebepalings van artikels vyf () (b) en (c) van die Padordon fontein No 242 JT District of Pilgrims Rest shall exist in terms of sections five () (b) and (c) of theroads nansie 957 (Ordonnansie No 22 van 957) oor die pleas Tweefontein No 242 JT distrik Pilgrims Rest sal Ordinance 957 (Ordinance No: 22 of 957) as indicated bestaan soos aangetoon op bygaande sketsplan on the subjoined sketch plan " DP /2; /P9 2 (T) DP /2/P9 2 (T) k\ \ SAK TO WA" a AD p 92 / T W E E F " L N om P p6 sts " N 74ecsp fil jifirkb r; J i PAD ;OAD 23 a CLPA D OAD P93 DPO P9 2 (T) VERWYSNG REFERENCE PAAE GEOPEN VERKLAAR spar= ataso ROADS OPENED DECLARED BESTAANDE PAAE EXSTNG ROADS ^ Administrateurskennisgewing No 634] [25 Augustus 965 VERLEGGNG EN VERBREDNG VAN PROVN SALE PAD DSTRK GROBLERSDAL Administrators Notice No 634] [25 August 965 DEVATON AND WDENNG OF PROVNCAL ROAD DSTRCT OF GROBLERSDAL Dit word hiermee vir algemene inligting ;bekendgemaak t is hereby notified for general information that the dat die Administrateur na onderioek en verslag deur a: Administrator has approved after investigation and report 4 Padraad van Groblersdal; goedgekeur het dat Provinsiale by the: Road Board of Groblersdal that Provincial Road "

25 PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST Ontevreden D Pad No P622 oor die plase Uitkyk No 85 KS No P622 traversing the farms Uitkyk No 85 KS No 838 KS FrischgewaagdNo 837 KS Ontevreden No 838 KS Frischgewaagd No 837 KS Weltevreden No 822 KS Goedehoop No 824=KS Weltevreden No 822 KS Goedehoop No 824 KS Eensgevonden No 825 KS Deugdvallei No 827 KS Eensgevonden No 825 KS Deugdvallei No 827 KS Vlakplaats No 802 KS J(orenkopje No 80 KS Vlakplaats No 802 KS Korenkopje No 80 KS Derdemaal No 797 KS en Vergenoegd No792 KS Derdemaal No 797 KS and Vergenoegd No 792 distrik Groblersdal ingevolge die bepalings vanparagraaf KS District of Groblersdal shall be deviated and (d) van subartikel () van artikel vyf en artikel drie van widened to 20 Cape feet in terms of paragraph (d) of die Padordonnansie 957 (Ordonnansie No 22 van 957) sub section () of section five and section three of the verle en na 20 Kaapse voet verbreed word soos aan Roads Ordinance 957 (Ordinance No 22 of 957) as getoon op bygaande sketsplan indicated on the subjoined sketch plan DP /2/P622 DP /2/P622 N g ni : 2 o if c 0 7 ;(7 tuat 2 0 ru op ul g " T bi V) 0 ga 0 2 pit 0 * ir to % p 3 0 it 0 k hi o ov o c u 0 do0e o 7 d o brio0 t :ci rn 0 d 0 try oro o itt fro 0 QV / 0 Oa Y C o ul J 4 % V; " to / ( 0 / Jr il P 00 K a 0 t9 P 0 t 0 J i tt :7) 8 b o o 0 07 " 2 o a a 070 at n a 5* c c ct c N 7 ti J ei 0 Td 0 li V i li N 0 al " 0 till k > 9 0( ; d) ti 4 0 si De D 0 a a q j to 0 J ul ilk 0 R ii 7 itig ) t:0 0 tli 24C % lll ; fr gii ggi to 0 N/ Lai N co r * ii l00s 0 P 4 \z 09 7 \ a t) 6 o N 2 J V i J al j O 0 w kg a) ill L e % t! 3 4 v it p a 0 6 / a co NO ` et pi % elet i N: J 0 J NT P 9 t 0 A; ; el lo 2 4g : 3 T 0 ; 6 0 ill y40 og a D i / 5 > 0 : 25 il

26 DP Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak t is hereby notified for general information that the dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved after investigation and report Padraad van Nelspruit goedgekeur het dat Distrikspad by the Road Board of Nelsifilit that District Road No No 205 oor die plaas Burgers Hall No 2 JU distrik 205 traversing the farm Burgers Hall No 2 JU Nelspruit ingevolge die bepalings van paragraaf (d) van District of Nelspruit shall be deviated and widened to subartikel () van artikel vyf en artikel drie van die Pad 20 Cape feet in terms of paragraph (d) of sub section () ordonnansie 957 (Ordonnansie No 22 van 957) verle of section five and section three of the Roads Ordinance en na 20 Kaapse voet verbreed word soos aangetoon 957 (Ordinance No 22 of 957) as indicated on the op bygaand sketsplan subjoined sketch plan DP /22/205 Vol 2 DP /22/205 Vo 2 \\ 7 2 t7 n(0 \ i "" b: te \ \ 3444 az 49 soy Fuitza vai 7 ) atilk Si 0 /4/4/a S 2 c \ $ 2 00" 7 C) lk \ Z3/Z2/Z0S Vo2 \Li ri Verwysinq Reference Pod verle tn vet breed can Rood 8evicted and widentd itestctoncle pocxerreac sf 3 roods 4 riga r s r 2 Administratiurskennisgewigg No 636] [25 Augustus 965 Administrators Notice No 636] [25 August 965 OPENBARE PAD VERMEERDERNG VAN PUBLC ROAD NCREASE OF WDTH BREEDTE DSTRK PRETORA DSTRCT OF PRETORA Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak t is hereby notified for general information that the dat die Administrateur ingevolge artikel drie van die *Administrator has approved in terms of section three Padordonnansie 957 (Ordonnansie No 22 van 957) of the Roads Ordinance 957 (Ordinance No 22 of 957) goedgekeur het dat die breedte van Distrikspad No 229 that the width of District Road No 229 traversing the oor die plaas Kameeldrift No 298 JR Distrik Pretoria farm Kameeldrift No 298 JR District of Pretor a shall vermeerder word van 50 Kaapse voet na 80 Kaapse voet be increased from 50 Cape feet to 80 Cape feet as soos op bygaande sketsplan aangetoon indicated on the sketch plan subjoined hereto DP 00223/22/229 DP /22/ in 93 iv] en o / S S DP f 229 AS (S bi : W / 40 s c : se Verwysing Reference :02d? ct opt \ Bestaande paaie Existing Roads 502 PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS 965 Administrateurskennisgewing No 635] [25 Augustus 965 Administrators Notice No 635] [25 August 965 VERLEGGNG EN VERBREDNG VAN % DEVATON AND WDENNG OF A PORTON OF G E D EEL T E VAN DSTRKSPAD No 205 DSTRCT ROAD No 205 DSTRCT OF NEL DSTRK NELSPRUT SPRUT i (4 T 34 4 gb li k ; galltalp Pad verbreed Road Widened iotg 60 K Vt CO C Ft Administrateurskennisgewing No 07] [25 Augustus 965 Administrators Notice No 637] [25 August 965 CENNSGEWNG VAN VERBLERNG CORRECTON NOTCE MUNSPALTET MEYERTON VVYSGNG VAN WATERVOORSENNGSVERORDENNGE MEVERTON MUNCPALTY AMENDMENT TO WATER SUPPLY BY LAWS Administrateurskennisgewing No 60 van Augustus Correct Administrators Notice No 60 dated the th 965 word hierby verbeter deur in subparagraaf () van August 965 by the substitution in sub paragraph (i) of paragraaf (b) van subartikel () van artikel 36 die bedrag paragraph (b) of sub section () of section 36 for the 2 00 " deur die bedrag 0 50" to vervang amount "2 00" of the amount " 0 50 " 26 TALG 5/04/97 TALG 5/04/97 0 r L

27 PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST Administrateurskennisgewing No 638] [25 Augustus 965 Administrators Notice No 638] [25 August 965 KENNSGEWNG VAN VERBETERNG CORRECTON NOTCE MUNSPALTET PRETORA WYSGNG VAN VERORDENNGE BETREFFENDE STtATE EN PRETORA MUNCPALTY AMENDMENT TO GEBOUE STREETS AND BULDNGS BY LAWS Administrateurskennisgewing No 474 van 7 Julie 965 word hierby as volg verbeter : Correct Administrators Notice No 474 dated the 7th 0 ir follows: woord Deur in die opskrif van die Engelse teks die July 965 as Building " deur die woord Buildings" to By the substitution in the heading for the word Building " of the wo:d " Buildings " 2 Deur die tweede paragraaf deur die volgende te 2 By the substitution for the second paragraph of the folowing: Die Verordeninge Betreffende Strafe en Geboue " van die Munisipaliteit Pretoria afgekondig by Amend the Streets and Buildings By laws of the Pretoria Municipality published under Govern Goewermentskennisgewing No 36 van 28 meat Notice No 36 dated the 28th September September 903 soos gewysig n Afrikaanse ver 903 as amended of which an Afrikaans transla taling waarvan by Administrateurskennisgewing No tion was publisheti under Administrators Notice 627 van Augustus 956 afgekondig is word vervang " vervang : No 627 dated the st August 956 by the subhierby verder gewysig deur aan die end van sub stitution at the end of subsection (i) of section artikel (h) van artikel 38 die punt deur n dubbel ullstop punt te vervang en die volgende voorbehouds 38 for the f of a colon and the addition thereafter of thelowing fo l bepaling daarna by te voeg : " proviso : " TALG 5/88/3 TALG 5/88/3 Administrateurskennisgewing No 639] [25 Augustus 965 Administrators Notice No 639 [25 August 965 MUNSPALTET SPRNGS WYSGNG VAN SPRNGS MUNCPALTY AMENDMENT TO MUNSPALE TEATERVERORDENNGE MUNCPAL THEATRE BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section one hohderd en een van die Ordonnansie op Plaaslike hundred and one of the Local Government Ordinance Bestuur 939 die verordeninge hierna uiteengesit wat 939 publishes the bylaws set forth hereinafter which deur horn ingevolge artikel negeennegentig van have been approved by him in terms of section ninety genoemde Ordonnansie goedgekeur is nine of the said Ordinance Die Munisipale Teaterverordeninge van die Munisipali Amend the Municipal Theatre Bylaws of the Springs teit Springs afgekondig by Administrateurskennisgewing Municipality published under Administrators Notice No No 650 van 3 September 958 soos gewysig word hierby 650 dated the 3rd September 958 as amended as verder as volg gewysig: follows: Deur artikels en 2 deur die volgende te vervang: By the substitution for sections and 2 of the () Aansoek om die huur van die teater moet following: skriftelik in die vorm wat in Bylae B van hierdie " () Application for the hire of the theatre shall verordeninge voorgeskryf word gedoen word deur die be made in writing in the form prescribed in persoon of liggaam wat begerig is om die teater te Schedule B to these by laws by the person or body huur en n deposito vir die bedrag van die toepaslike desirous of hiring the same which application shall tarief ten opsigte van huur soos in Bylae A voor be accompanied by a deposit of the relative hiring geskryf word moet by die aansoek aangeheg word charge as prescribed in Schedule A (2) Die Raad beskik Tor die diskresie om enige (2) t shall be in the discretion of the Council to aansoek omdie huur van die teater toe te staan of te grant or refuse any application for the hire of the weier sander dat reties vir n weiering vermeld word theatre without furnishing reasons for any refusal 2 Die persoon of liggaam wat die teater huur 2 Upon payment ofthe relative hirinb charge in waarna in hierdie verordeninge as die huurder terms of the tariff contained in Schedule AheretO and verwys word is nadat die toepaslike brief ten opsigte approval of the hiring in terms of section the van huur kragtens die tarief wat in Bylae A hierby person or body hiring the theatre in these bylaws vervat is betaal is en nadat die verhuring kragtens referred to as the hirer shall be entitled artikel goedgekeur is geregtig om (a) in the case of a hiring of the theatre for (a) indien die teater vir n uitvoering gehuur word performance to possession of the theatre ron die tcater van 9uur vm op die dag van die 9 am on the day of the performance to uitvoering tot 9 uur vm op die daaropvolgende 9 am on the day immediately following dag te betrek met die uitsondering egter van excluding however the period between 2 die tydperk tussen 2uur middemag en 7uur midnight and 7 am unless the prior authority vin tensy magtiging van die Klerk van die of the Cleric of the Council to occupy the Raad vooraf verkry is om die teater na 2uur theatre after 2 midnight is obtained; middemag te betrek; (b) indien slegs die ingangsportaal vir uitstallings (b) in the case of a hiring only of the foyer fo doeleindes gehuur word dit van 9uur tau op exhibition purposes to possession thereof from 9 am on the day to which the hiring relates die dag waarop die huur betrekting het tot to 6 pm; or 6 uur nm te betrek; of (c) indien die teater vir die doel van repetisies en/of die bou van dekor gehuur word die teater vir die tydperk ten opsigte waarvan die toepaslike tarief van huur betaal is te betrek lc maar nie later nie as 2uur middemag" in the case of the hiring of the theatre for th purpose of rehearsals and/or the installatier scenery to possession of the theatre for th period for which the relative hiring charge ha; been paid but not beyond 2 midnight " 27

28 PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS Deur in paragraaf (b) van artikel 3 2 By (a) na die woorde die hoof " die woorde of (a) the insertion in paragraph (b) of section 3 after the regering " in to voeg; en words " the head " of the words " or government "; and (8) die woord Unie " deur die woorde Republiek van Sad Afrika " te vervang (b) the substitution in paragraph (b) of section 3 for the word "Union ; of the words "Republic of South 3 Deur artikel 9 deur die volgende te vervang: Africa " dat enigr daad gedoen word wat aanleiding gee of 3 By the substitution for section 9 of the following: 9 Niemand mag enige daad doen of veroorsaak wat moontlik kan veroorsaak at enige gedeelte van 9 No person shall do any act or cause any act die materiaal van die teater of die verhooggordyne of to be done which causes or is likely to cause any enige ander toebehore of enige ander toerusting damage to any portion of the fabric of the theatre daarin tbeskadig word nie en niemand mag enige or the stage curtains and other fittings or any other spyker skroef of n soortgelyke voorwerp in die equipment therein nor shall any person drive or insert vloer van die teater of verhoog of enige ander hout into the floor of the theatre or stage or any other werk daarin dryf nie " woodwork (herein any nail screw or similar object" 4 Deur artikel 0 te skrap 5 Deur in artikel 2 " : 4 By the deletion of section 0 5 By (a) die woord Stadsklerk " waar dit vir die eerste keer (a) the substitution in section 2 for the words " town voorkom deur die woorde Klerk van die Read " clerk " where they appear for the first time of the i te vervang; words " Clerk of the Council "; (b) die voorbehoudsbepaling daarvan deur die volgende (b) the substitution for the proviso to section 2 of the te vervang following: 4 Met dien verstqade dat indien die finale " Provided that if the final cost of such koste van sodanige skoonmaakwerk meer of minder bedra as die deposito wat betaal is die huurder die verskil tussen sodanige finale koste en sy deposito meet betaal of geregtig is op n* terngbetaling van sodanige verskil soos die geval mag wees cleansing is more or less than the deposit made the hirer shall pay inthe difference between such final cost and his deposit or shall be entitled to a refund of such difference as the case may 6 Deur artikel 2 te hernommer 2 (): 6 By renumbering the existing section 2 to 2 () 7 Deur die volgende na subartikel () van artikel 2 in 7 By the insertion after sub section () of section 2 te voer " 4 of the following: s (2) ndien daar na die verstryking van die huur "(2) f at the terminationof the hire it is found : bevind word dat dit as gevolg van die verhuring nood that as a result thereof the theatre or any part thereof saaklik is dat spesiale skoonmaakwerk aan die teeter requires special cleansing work to be undertaken of enige gedeelte daarvan gedoen moet word is die the hirer shall be responsible for the cost thereof " huurder vir die koste daarvan verantwoordelik" 8 Deur artikel 7 deur die volgende te vervang: 8 By the substitution for section 7 of the following: " 7 The right is reserved to the Council to enter 7 Die Raad behou die reg voor om die teeter the theatre at all times" te alle lye binne te gaan " 9 By the insertion in section 2 after the expression Councils action of the following: nie " die volgende in te voeg: " but shall be entitled to a refund of the hiring maar is geregtig op n terugbetaling van die huur charges in respect of the unexpired period of the gelde ten opsigte van die onverstreke tydperk van hire die huur " 0 Deur in subartikel () van artikel 25 die woord 0 By the substitution in sub section () of section 25 a stadsklerk " deur die woord Read " te vervang for the words "town clerk" of the word " Council " 9 Deur in artikel 2 na die woorde Raad se optrede Deur in artikel 26 die woorde huurgeld wat voor By the substitution in section 26 for the words " geskryf word by die tarief vir n professionele toneel prescribed by tariff for a professional theatrical uitvoering " deur die volgende te vervang: performance of the following: huurgelde wat in Bylae A hiervan voorgeskryf "charges prescribed in Schedule hereof " word " 2 By the deletion of section 26 bis 2 Deur artikel 26 bis te skrap 3 By the substitution for :ections 27 and 28 of the 3 Deur artikels 27 en 28 deur die volgende te following: vervang: " 27 n these bylaws 27 n hierdie verordeninge beteken (a) `theatre means the Springs Municipal (a) teater die Munisipale Teeter van Springs; Theatre; (b) Raad die Stadsraad van Springs en sluit die (b) Council means the Town Council of Springs Bestuurskomitee daarvan in soos omskryf word and includes the Management Committee in artikel een van die Ordonnansie op Plaaslike thereof as defined in section one of the Local Bestuur (Administrasie en Verkiesings) 960 Government (Administration and Elections) (Ordonnansie No 40 van 960) en enige Ordinance 960 (Ordinance No 40 of 960) amptenaar van die Raad in soverre niagte aan and any officer of the Council in so far as sodanige Komitee of amptenaar uit hoofde van powers have been delegated to such Committee die: bepalings van artikel :agtenvyfrik van orofficer by virtue of the provisions of section genoemde Ordonnansie gedelegeer is; fiftyeight of the said Ordinance; (c) opsigter die Raad se beampte met die toesig (c) ` caretaker means the Councils official op die teeter betas charged with the supervision of the theatre be" 28 4

29 rn PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST 965 Ar SOS lio ill 28 Any person contravening any of the provisions 28 Enigiemand wat die bepalings van hierdie ver ordeninge 00rtree is aan n misdryf skuldig en by of thesebylaws shall be guilty of an offence and on skuldigbevinding strafbaar met n boete van hoog conviction liable to a fine not exceeding R00 (one stens R00 (honderd rand)" hundred rand) " 4 Deur Bylae A deur die volgende le vervang: BYLAE A 4 By the substitution for Schedule A of the following: " SCHEDULE A TAREF R TARFF Uitvoprings: Performances: R () Enkelaande en nieagtereenvolgende aande per () Single evenings and nonconsecutive evenings per aand: evening: el (a) Maandag Dinsdag of Donderdag 200 (a) Monday Tuesday or Thursday 200 (b) Woedsdag Vrydag Saterdag of Sondag 350 (b) Wednesday Friday Saturday or Sunday 350 (2) Twee of drie agtereenvolgende aande (behalwe (2) Two or three consecutive evenings (other than Maandae en Dinsdae) per aand 2730 Monday and Tuesday) per evening 2730 (3) Vier of meer agtereenvolgende aande per aand 230 (4) Vir elke agtereenvolgende aand waarom binne (3) Four or more consecutive evenings per evening dae van die eerste aand of aansoek gedoen is 470 (4) For each consecutive evening for which application (5) Huur van die ingangsportaal vir uitstallings per dag 200 is made within ten days of the first evening applied Opmerkings: for 470 (i) ndien n bespreking vir n Maandag en n Dinsdag of vir (5) Hire of the foyerfor exhibitions per day 200 Maandag Dinsdag en een ander dag gemaak is moet die Notes: tarief wat in subitem () bepaal is ten opsigte daarvan 6) Where a booking is made for a Monday and a Tuesday or betaal word (ii) Enige ander bespreking vir twee of drie agtereenvolgende for Monday Tuesday and one other day then the charges aande wat of n Maandag Of n Dinsdag insluit wear hie laid down m subitem () shall be paid in respect thereof albei nie word teen die tend in subitem (2) hierbo vervat in (d) Any other booking for two or three oonsecutive evenings rekening gebring which include either a Monday or a Tuesday but not both (iii) Maandae word in elke geval as agtereenvolgend op n shall be charged for under subitem (2) above Saterdag gereken (iii) Monday shall in every case be regarded as consecutive to (iv) Die tariewe in subitems () (2) (3) en (4) vervat word met Saturday die helfte verhoog indien die htiurder van voomeme is om n namiddagvertoning te gee op dieselfde dag wanneer n (iv) The rates set forth in subitems () (2) (3) an8 (4) shall be increased by half where the hirer intends to give a aanvertoning gegee word matinee performance on the same day as an evening perfor 2 Repetisies en bou van dekor: : mance t () gondae en openbare en munispale 2 Rehearsals and nstallation of Scenery: vakansiedae R afsonderlik: () Sundays and public and mu cipal holidayi separately: (a) Vir die eerste 5 uur of gedeelte daarvan 84Q (b) Deems per uur of gedeelte daarvan 20 (a) For the first 5 hours or Part thered " 840 (2) Ander dae afsonderlik: (b) Thereafter per hour or part thereof : 20 (a) Vir die eerste 5 uur of gedeelte daarvan 420 (2) Other days separately: (b) Deems per uur of gedeelte daarvan 20 (a) For the first 5 hours or part thereof 420 Ncrrk Huurders is geregtig om die teeter te gebruik vir die (b) Thereafter per hour or part thereof 20 doe van repetisies of on) dekor te bou 6p die dae waarvoor hulks die teeter bespreek het vir n uitvoering sonder enige heffing" Nom Hirers shall be entitled to the use of the theatre for the purpose of rehearsals or the installation of scenery on the days for which they have booked the theatre for performances 5 Deur na Bylae A die volgende toe te voeg: free of charge BYLAE B 5 By the addition after Schedule A of the following: AANSOEK OM GEBRUK VAN SPRNGS SE MUNSPALE TEATER Die Klerk van die Read Springs Ek/Ons doen hiemiee aansoek om Springs se Munisipale Teater " SCHEDULE B APPLCATON FOR USE OF SPRNGS MUNCPALTHEATRE The Clerk of the Council vir die doeleindes van op die volgende Springs datums nl repetisies sons volg: to huur tesame met fwe hereby apply for the hire of the Springs Municipal Theatre for the purpose of on the following dates namely together with rehearsals as lfbil ws: Dui aan aard van verrigting (by tonneelstuk verskeidensbeidskonserj musiek of sangaanbieding lesing ens) Titel van toneelstuk operette muiiekwerk ens Give nature of function (eg play variety concert musical br song Skrywer of komponis recital lecture etc) Arrangeerder Title of play operetta musical work etc Uitgewer Author or composer Wetter tyd is u van voorneme can die teeter te betrek? Arranger Publisher At what time is possession of the theatre desired? Ek/Ons aanvaar hiermee die voile verantwoordelikheid ten opsigte van enige skade van enige aard wat ook 4 wat veroorsaak is of wat /We hereby assume full responsibility for any damage of any voortspruit uit die gebruik deur my/ons of namens my/ons in verband nature whatsoever caused by or arising out of the use by me/us or met die huur van die teater of enige bioskoop kleurskyfie of kinemato on my/our behalf in connection with the hiring of the theatre of any grafiese toerusting of installasie of enige ander apparaat of toerusting bioscope picture slide or cinematograph apparatbs or installation wat ook al en stel die Stadsraad van Springs hiermee vry teen enige or any other apparatus or equipment whatsdever and hereby indemnify geregtelike stappe of eis wat teen horn aanhangig gemaak kan word the Town Council of Springs against any legal action or claim that vir besering beskadiging of verlies aan person of eiendom voort may be brought against it for any injury damage or loss to persons or i spruitende uit die gebruik van die teeter property resulting from such use Ek/Ons stel die Stadsraad van Springs verder hiermee vry en hou /We further indemnify and hold harmless the Town Council of die Stadsraad onverantwoordelik vir enige eis vir n interdik of Springs frcim and against any claim for an interdict or damages and skades en vir koste insluitende koste tussen prokureur en klient wat for costs including costs between attorney and client that may be teen die Read ingestel kan word weens enige oortreding dew my/ons made against it by reason of any infringement by me/us or any agent of enige agent werknemer of arbeider namens my/ons terwyl ons die employee or servant on my/our behalf whilst using the theatre of the teater betrek van die kopiereg in wclke vorm ook al van enige persoon copyright in any form of any person or company and in the conduct of maatskappy en in die uitvoer (insluitende eksteme advertensies mil (including external advertisement and broadcasting) of any perfor uitsaai) van enige aanbieding werk of handeling daarin mance work or act therein " 29

30 \ s 506 PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS 965 En ek/ons ondemeem om die voin Vmardes van hour %vat iri The And /we hereby agiee to the conditions of hire contained in the Springs se Munisipale Teaterverordeninge vervat is te onderhou Springs Municipal Theatre Bylaws with which /we acknowledge waarvolgens ek/ons erken dat ek/ons kennis daarvan drat myself/ourselves to be acquainted Onderteken Signed NamensOn behalf of (vermeld hoedanigheid) (State capacity) Adres Address Datum Telefoonnommer Date Phone No Goedgekeur Approved Klerk van die Raad Clerk of the Council LW Geen advertensiebiljette of advertensies mag vertoon word sender dat dit na die Lisensiehoof verwys is nie NB No posters advertising functions may be displayed without reference to the Chief Licence Officer Vir amptelike gebruik For Official Use Besonderhede Bedrag Particulars Amount t it Aan hour van munisipale teater To hire of municipal theatre Aan repetisies To rehearsils TOTAAL TOTAL TALG 5/93/32 TALG 5/93/32 Administrateurskennisgewing No 640] [25 Augustus 965 Administrators Notice No 640] [25 August 965 VERMNDERNG EN AFMERKNG VAN UTSPAN REDUCTON AND DEMARCATON OF OUTSPAN SERWTUUT VARKENSFONTEN No 69 SERVTUDE VARKENSFONTEN No 69 R DSTRK NGEL R DSTRCT OF NGEL Met befrekking tot Administrateurskennisgewing No 52 van Julie 964 word hiermee vir algemene inligting With reference to Administrators Notice No 52 of the bekendgemaak dat dit die Administrateur behaag om oor st July 964 it is hereby notified for general information cenkonistig pdralgradr (N) Van itibartikel (Denparagraaf that the Administrator is pleased under the provisions of (i) van aubartikel (7) van artikel sesenvyftig van die Pad paragraph (iv) of sub section () and paragraph (i) of subordonnansie 957 (Ordonnansie No 22 van 957) goed section (7) of section fiftysix of the Roads Ordinance 957 keuring te heg dat die serwituut ten opsigte van die onbe (Ordinance No 22 of 957) to approve that the servitude paalde of algemene uitspanning /75ste van 2682 morg in respect of the undefined or general outspan in extent 97 vierkante roede groot waaraan die resterende gedeelte /75th of 2682 morgen 97 square roods to which the van die plaas Varkensfontein No 69 R distrik Nigel remaining portion of the farm Varkensfontein No 69 onderworpe is verminder word na 795 morg en die ver LA District of Nigel is subject be reduced to 795 minderde uitspanning afgemerk word soos aangetoon op morgen and the reduced outspan be demarcated as die bygaande sketsplan indicated on the subjoined sketch plan DP 02022N37/3/V DP 02022N 37/3/V iliji " ok ir 0 "fi V A R K NS f 0 tten 69 R Uxo /y 47 a r 9 w 92 znvl O P N 37/ VEnwsyNG ONT E t EREFERENc ELT: R r AtGEMTDE UTSMNNNG 5C / DEMARCATED DuiEgin 25 CCO 2 %%: gettal a Administrateurskennisgewing No 64] [25 Augustus 965 Administratois Notice No 64] [25 August 965 MUNSPALTET DELAREYVLLE WYSGNG VAN DORPSGRONDVERORDENNGE DELAREYVLLE MUNCPALTY AMENDMENT TO TOWN LANDS BYLAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section one honderd eneen van die Ordonnansie op Plaaslilce Bestuur hundred and one Of the Local Government Ordinance 9392 die verordeninge hierna uiteengesit2wat deur horn; 939 publishes the by laws set forth hereinafter which ingevolge artikel negeennegentig van genoemde Ordon have been approved by him in terms of section ninetynansie 4 goedgekeur is nine of the said Ordinance 30 l 6

31 aangehou PROVNCAL GAZE E 25 AUGUST Die Dorpsgronderegulasies van die Munisipaliteit Amend the Town Lands Regulations of the Delareyville Delareyville afgekondig by Administrateurskennisgewing Municipality published under Administrators Notice No 23 van 4 Januarie 93 soos gewysig word hierby No 23 dated the 4th January 93 as amended by verder gewysig deur subartikel (a) van artikel 3 deur die the substitution for sub section (a) of section 3 of the volgende te vervang: following: (a) Van Januarie 966 of is geen inwoner van "(a) From the st January 966 no resident of die munisipaliteit geregtig om meer as een melkkoei the municipality shall be entitled to keep more than en een kalf wat onder die ouderdom van ses maande one milk cow and one calf under the age of six is aan te hou nie: Met dien verstande dat die totale months: Provided that the total number of milk cows aantal melkkoeie wat op die dorpsgronde kan wei nie that shall be depastured on the town lands shall not twintig stuks mag oorskry nie Vir elke koei wat exceed twenty head For each cow kept an amount word moet n bedrag van 25c (vyfen of 25c (twentyfive cent) shall be paid monthly in dr twintig sent) maandeliks vooruitbetaal word" advance" TALG 5/95/52 TALG 5/95/52 Administrateurskennisgewing No 642] [25 Augustus 965 Administrators Notice No 642] [25 August 965 MUNSPALTET LOUS TRCHARDT WYSGNG VAN WATERVOORSENNGSVERORDENNGE LOUS TR[CHARDT MUNCPALTY AMEND MENT TO WATER SUPPLY BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section one honderden een van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur hundred and one of the Local Government Ordinance 939 die verardeninge hierna uiteengesit wat deur horn 939 publishes the by ingevolge artikel laws set forth hereinafter which negeennegentig van genoemde Ordon have been approved by him in terms of section ninetynansie goedgekeur is nine of the said Ordinance Die Watervoorsieningsverordeninge van die Munisipali Amend the Water Supply By laws of the Louis Trichardt teit Louis Trichardt afgekondig by Administrateursken Municipality published under Administrators Notice No nisgewing No 396 van 27 Augustus 94 soos gewysig 396 dated the 27th August 94 as amended as word hierby verder soos volg gewysig: follows: Deur in die woordomskrywing van flat " onder item By the insertion in the definition of " flat " under 2 van die Watertarief in die Engelse teks die woord item 2 of the Water Tariff of the word " where " after where " na die woorde Provided that " in te voeg the words " Provided that " 2 Deur in die Watertarief die volgende in te voeg na item 2 By the insertion in the Water Tariff of the following en deur item 2 te hernommer 5: after item and by renumbering item 2 to read 5: 2 () n Persoon wat verlang dat sy perseel by 2 () A person who desires his premises to be die watertoevoer van die Raad aangesluit worddoen connected to the water supply of the Couneij shall aansoek daaronr op die voorgeskrewe vorm verkry f : baar by die kantoor van die Stadsklerk By vooruit apply therefor on the prescribed form obtainable betaling deur die applikant van n bedrag van from the office of the Town Clerk On R24 payment in sum of R24 the verskaf advance by the applicant of a die Raad n aansluiting met sy Coun leidingwaterhoof tot by n punt of binne Of net buite die grens cil shall provide a connection to its water main to a van sodanige perseel point either within or just outside the boundary of such premises Geen aansluiting word verder as so n punt gedoen nie tensy die applikant uitdruklik daarom aansoek No eonnectionahall be made beyond such point doen en ten opsiate van so n verdere aansluiting unless the applicant expressly applies therefor and benewens die bedrag van R24 voormeld n bedrag pays to the Council in respect of such further con gelykstaande met die koste van die nection material en in addition to the sum of R24 aforesaid an a arbeid wat nodig is om sodanige verdere aansluiting mount equal to the cost of the material and labour te doen plus 0% (tien persent) op sodanige koste required to make such further connection plus 9% aan die Raad betaal (ten per cent) on such cost (2) Connections shall be made with 4 inch piping Should an applicant desire a connection to be made with piping larger than 4 inch the actual cost of such (2) Aanshiitings word met i duim pyp gedoen ndien n applikant verlang dat n aansluiting met pyp groter as n 4 duim gedoen word is die werklike koste van sodanige groter aans:uiting plus n toeslag van 0% (tien persent) op sodanige koste in plaas larger connection plus a surcharge of 0% (ten per cent) on such cost shall be payable by him in lieu of the charges laid down under sub $tem () 4t van die gelde onder subitem () neergele deur hum betaalbaar 3: Reconnection After Pisconnection Owing to 3 Heraansluiting na afsluiting weetzs wanbetaling Default of Payment The charges for reconnection Die gelde vir heraansluiting a van toevoer weens of supply owing to non payment of account shall be RE for each connection wanbetaling van rekening is Rl vir elke aansluiting 4 Testing of Meters For the testing of meters 4 Toets van meters yje die toets van meters in gevalle waar bevind word dat die meter nie n foul in cases where it is found that the meter does not van meer as 3% (drie persent) te veel of te min aan show an error of more than 3% (three per cent) tom nie: R" either way: Ri" TALG TALG 5/04/20 5/04/20 Administrateurskennisgewing No 643] [25 Augustus 965 Administrators Notice No 643] [25 August 965 GESONDHEDSKOMTEE VAN ZOEKMEKAAR ZOEKMEKAAR HEALTH COMNTTEE ABATTORREGULASES ABATTOR REGULATONS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge subartikel The Administrator hereby in terms of sub section (3) of (3) van artikel honderd vierensestig van die Ordonnansie section one hundred and sixty four of the Local Govern op Plaaslike Bestuur 939 die regulasies hierna uiteen ment Ordinance 939 publishes the regulations set forth gesit wat deur horn ingevolge paragraaf (a) van subartikel hereinafter which have been!bade by him in terms of () van artikel honderd sesentwintig van genoemde paragraph (a) of sub section () of section one hundred Ordonnansie gemaak is and twentysix of the said Ordinance ) 3 J

32 a 508 PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS 965 Woordomskrywing Definitions n hierdie regulasies; tensy die sinsverband anders n these regulations unless inconsistent with the con aandui beteken text dier " elke bul os jong ios; koei vers tollie kalf " abattoir " means all buildings spaces and lairages and skaap lam bok vark en enige ander viervoetige dier paddocks within the abattoir site provided by the wat vir menslike verbruik gebruik word; Committee; karkas " enige gedeelte van n karkas; " animal " means any hull ox bullock ;ow heifer Komitee" die Gesondheidskomitee van Zoekmekaar; steer calf sheep lamb goat pig and any other slagpale " al die geboue ruimtes stalle krale hokke quadruped used for human consumption; en kampe binne die slagpaleterrein wat die Komitee terskaf; "butchers meat" means all meat or any carcase or portion thereof or sausage or polony intended for slagtersdeis " alle vleis of enige karkas of gedeelte consumption; daarvan of wors of polonie bestem yir menslike human gebruik; "carcase" means any portion of a carcase; vleisinspekteur " die persoori wat van tyd tot tyd as "Committee" means the Zoekmekaar Health Commitsodanig aangestel is deur die Komitee tee; Geldi vir gebruik van slagpale moot betaal word "meat inspector " means the person appointed as such from time to time by the Committee 2 () Die todpaslike gelde neergele in die Bylae hierby tesame met enige heffing op slagvee wat aan die Raad van Fees to be Paid fat/the Use Beheer oor die Vee en Vleisnywerhede verskuldig is of Abattoir moet betaal word vomidat enige karkas uit die slagpale 2 () The appiopriate fees laid down in the Schedule verwyder word: Met dien verstande dat dit geag word hereto together with any levy on slaughterstock payable dat aan hierdie vereistes voldoen is indien die bedrag wat to the Livestock and Meat ndustries Control Board shall deur enige persoon of firma as gelde en slagveeheffing be paid before any carcase is removed from the abattoir: verskuldig is nie in die opinie van die vleisinspekteur Provided that these requirements shall he deemed to have die bedrag van n deposito by die Komitee deur sodanige been complied with if the amount owing by any person persoon of firma gemaak of 46 van n bankwaarborg ver or firm as a fee and slaughter stock levy does not in skaf aan die Komitee oorskry rile the opinion of the meat inspector exceed the amount of a (2) ndien die deposit paid to the Co?fmittee bysuch person or firm or vleisinspekteur te eniger tyd sodanige persoon of firma agnse om sodanige deposito of waarborg the amount of a bank security furnished to the Committee te verhoog moet sodanige persoon of firma dadelik die (2) Should the nieat inspector at any time call upon bykomende bedrag deponeer of die waarborg verhoog such person or firm to increase such deposit or security (3) ngeval hierdie vereiste nie binne 4 (veertien)"clae such person or firm shall immediately deposit the addinagekom word nie verval enige reelings* in verband met die tional amount or increase the security depdsito of bankwaarborg waarvoor voorsiening ingevolge hierdie artikel gemaak is en dan word alle gelde vooruit (3) n the event of this requirement not being com betaalbaar plied with within 4 (fourteen) days any arrangements regarding the deposit or bank security provided for in nstruksies van vleisinspekteur won uitgevoer word terms of this section shall lapse and all moneys shall then 3 (l) Alle persone binne die slagpale moet alle instruk be payable in advance sies of bevele uitgereik deur die vleisinspekteur namens die Komitee gehoorsaam en geen persoon is geregtig om nstructions of Meat nspector to be Carried out in die slagpale te wees nie indien by versoek word om dit * 3 () Every person in the abattoir shall obey all the te verlaat instructions or orders issued by the meat inspector on (2) Geen inmenging met of obstruksie van die vleis behalf of the Committee and no person shall have the inspekteur of versteuring in die slagpale word toegelaat right to be in the abattoir if requested to leave it nie right (2) No interference with or Obstruction of the meat Sindelikheid inspector or disturbance in the abattoir shall be allowed 4 Elke persoon wat werksaam is in die slagpale moet ten alle tye terwyl hulle aldaar werksaam is n skoon Cleanliness oorpak aanhe 4 Every person employed in the abattoir shall at all times Die Komitee is nie aanspreeklik nie while so employed be dressed in clean overalls 5 Die Komitee kan nie verantwoordelik gehou word nie:onder welke omstandighede ook al vir enige skade of The Committee Exempted from Liability besering aan of verlies van enige dier terwyl dit in die 5 The Committee shall not be liable under any eir slagpale verkeer of vir enige skade aan of verlies van cumstances whatsoever for any damage or injury to or enige karkas of enige artikel of ding ongeag die oorsaak loss of any animal while in the abattoir or for any damage terwyl dit in die slagpale is nog vir enige ongeval ongeag to or loss of any carcase or any article or thing for whatdie oorsaak daarvan ten opsigte van enige persoon wat ever reason while in the abattoir neither for any casualty nie in diens van die Komitee is nie whatever the cause thercof in respect of any person not in the employ of the Committee Afvalstowwe is die eletzdom van die Komitee: 6 Alle mis bloecl en ander afval is die eiendom van die Waste Products to be the Property of the Committee Komitee 6 All manure blood and other refuse shall be the property of the Committee Siek diere 7 Geen persoon mag n siek dier binne die slagpale Diseased Animals "bring nie en enige dies wat vermoedelik siek is moet 7 No person onmiddellik verwyder word shall bring into the abattoir a diseased animal and any animal that is suspected of being diseased shall be removed immediately Beslaglegging en vernietiging van karkasse 8 ndien daar bevind word dat n diet nadat dit geslag Seizure and Destruction of Carcases is siek is en die karkas as gevolg daarvan deur die vleis 8 Should a slaughtered animal be found to be diseased inspekteur as ongeskik vir menslike verbruik vdrldaar and the carcase therefore be declared unfit for human word stel die vleisinspekteur die Gesondheidsbeampte van consumption the meat inspector shall inform the Officer 32 4

33 PROVNCAL; GAZETTE 25 AUGUST sy bevinding in kennis Die Gesondheidsbeampte wie se of Health to that effect The Officer of Health whose bevinding bindend is is by magte om to beskik oor die decision shall be binding shall have the power to decide D konfiskering afkeuring of vernietiging van so n karkas: on the confiscation condemnation or destruction of such Met dien verstande dat n karkas waaraan nie meer as carcase: Provided that a carcase on which not more than tydperk van 4 (veertien) dae waarna dit na goedkeurifig 2 (twelve) riteasle spots are found may be frozen for a deur die vleisinspekteur gebruik mag word Geen vet period of 4 (fourteen) days after which it may be used goeding word vir so n gekonfiskeerde afgekeurde of ver on approval of the meat inspector No compensation nietigde karkas deur die Komitee betaal nie shall be paid by the Committee for such confiscated Slagpilemre condemned or destroyed 9 Die slagpale is oop vir die ontvangs en slag van Abattoir Hours diere soos van tyd tot tyd deur die Komitee bepaal 9 The abattoir shall be open for the receiving and behalwe op Sondae en publieke vakansiedae slaughtering of animals as may be determined by the Verwydering van karkasse Committee except on Sundays and public holidays 0 Geen karkas mag van die slagpale verwyder word 3 Removal of Carcases alvorens dit geinspekteer goedgekeur en gestempel is 0 No carcase shall be removed from the abattoir until deur die inspekteur nie it has been inspected approved and stamped by the Vervoer van karkasse inspector () Geen karkas mag vervoer word Transport tensy dit of Carcases behoorlik en met n skoon wit seilbedekking toegemaak () No carcase shall be transported unless it is word en geen persoon mag bo op of teen sodanige bedekcovered with clean white canvas and no person shall sit king sit of leun gedurende sodanige vervoer nie upon oriean against such cover while it is so transported : (2) Geen persoon mag vleis laai of vervoer in n voer (2) No perion shall load or convey meat in any vehicle tuig wat the voorsien is van n behoorlike stofdigte staal not equipped with a proper dustproof steel body and bak en goedgekeur is deur die vleisinspekteur nie So 4ti approved by themeāt inspector Such vehicle shall be so ll voeauig moet so gebou wees dat die besmetting van die constructed as to prevent the meat from being con vleis deur Vliee en stof voorkom word en mod onberispe Laminated by flies and dust and shall be kept scrupulously lik skoon gehou word clean Control of Abattoirs Beheer van stagnate 2 () The meat inspector shall be in control of the: 2 () Die vleisinspektetir beheer die interne admini internal administration regulation arid control of the strasie regulering en kontrole van die slagpale as volg: abattoir as fo ows: (a) Die toelating van n sokere getal diere wat geslig (a) The admission of a certain number of animals to staan to word be slaughtered (b) Die posisie en spasie afgestaan aan elke slagter (b) The position and space allotted to each butcher (c) Die ophang en verwydering van karkasse (c) The hanging and removal of carcases (d) VerwyderingVan afval (d) Offal removal (e) Die skoonmaak van slagpale en toebehore (e) The cleaning of the abattoir and utensils () Die vdorkoming vat verstorings (f) The prevention of disturbances (2) Alle geskille word deur horn besleg en instruksies (2) All disputes shall be settled by him and instrucof voorskrifte deur horn uitgereik molt gehoorsaam word dons or orders issued by him shall be obeyed by all deur alle slagters en/of hulle Werknemers butchers and/or their employees (3) Enige persoon wat nie daarmee genoee acorn nie (3) Any person not satisfied with this arrangement may kan die Komitee in dier veep binne sewe dae nader approach the Committee in that connection within seven Ondersoek en merk van karkasse days 3 () Die vleisinspekteur of ander gemigtigde persoon nspection and Marking of Carcases bring die stempel wat vir die doe] voorsien is op die 3 () The meat inspector or other authorised person karkasse aan voordat sodanige karkasse verwyder word shall stamp the carcases with a stamp provided for the uit die slagpale purpose before such carcases are removed from the (2) Geen karkas behalwe sodanigedeel van n karkas abattoir of dier wat deur n vleisinspekteur verwyder word vir die (2) No carcase except such portion of the carcase of an k doe] van ondersoek mag van die slagpale verwyder word animal removed by the Meat inspector for inspection purnie tensy dit behoorlik gestempel is met die Komitee se poses shall be removed from the abattoir unless it is duly * stempel stamped with the Committees stamp (3) Geen persoon behalwe die vleisinspekteur of sy (3) No person other than the meat inspector or his gemagtigde assistent mag enige karkas stempel of toelaat dat dit gestempel word met n stempel wat vermoedelik authorised assistant shall stamp or cause to be stamped any carcase with what purports to be a stamp of the Comdie van die Komitee is nie t (4) Die leisinspekteur of enige ander gemagtigde per mittee soon kan enige karkas of enige deel daarvan ondersoek (4) The meat inspector or any other authorised person hanteer of daaraan sny vir die doel om vas to stel of may examine handle or cut into any carcase or a porsodanige karl as of deel daarvan ongeskik of geskik en tion thereof for the purpose of ascertaining whether such good is vir menslikeverbruik carcase of part thereof is unfit or fit and wholesome for human consumption Verwydering van aangetaste karkasse 4 Geen persoon mag enige aangetaste deel van n Removal of Diseased Carcases karkas of deel daarvan verwyder alvorens sodanige kirkas 4 No person shall remove any diseased portion of a geinspekteer is deur die vleisinspekteur of sy gemagtigde carcase or part thereof unless such carcase has been assistent nie inspected by the meat inspector or his authorised assistant nbring van vleis binne Komitee se regsgebied ntroduction of Meat into the Committees Area of 5 () Geen persoon of sy werknemer snag enige kar Jurisdiction kas of enige slagtersvleis (behalwe wildsvleis) binne die 5 () No person or his employee may bring into the gebied van die Komitee bring nie tensy sodanige vleis area of the Committee any carcase or any butchers meat geslag is by n slagpale wat deur die Komitee goedgekeur (other than venison) unless such meat has been butchered is en sodanige vleis mag slegs aldus ingebring word indied at an abattoir approved by the Committee and such meat dit vir die gebruik van genoemde persoon of sy huis shall be so brought in only if intended for his own or his houding bedoel is familys consumption )

34 / 50 PROVNSALEKOERANT 25 AUGUSTUS 965 (2) Enige persoon wat slagtersvleis of karkasse wat (2) Any person introducing importing or transporting bedoel is vir menslike verbruik in dieregsgebied van die butchers meat or carcases intended for human consume Komitee inbring invoer of vervoer van n gebied buite die tion into or within the Committees area of jurisdiction genoemde gebied moet dadelik sulke slagtersvleis of kar from an area outside the said area shall immediately subkasse voorle aan die vleisinspekteur vir ondersoek en goed mit such butchers meat or carcases to the meat inspector tenting by die slagpale of enige ander plek of plekke soos for examination and approval at the abattoir or any other deur die Komitee vir die doe] goedgekeur place or places approved for the purposes by the Com el (3) Sodanige vleis mag nie by enige slagterswinkel of mittee aan enige geadresseerde binne die Komitee se regsgebied (3) Such meat shall not be delivered at any butchers afgelewer word alvorens dit geinspekteer en goedgekeur is shop or any other address within the Committees area the of jurisdiction unless it has been examined and approved (4) Enige oersoon wat sulke slagtersvleis of karkasse (4) Any person delivering such butchers meat or car aflewer of die aflewering daarvan toelaat by enige slagters cases or permitting the delivery thereof at any butchers winkel teenstrydig met hierdie regulasies is skuldig aan shop contrary to these regulations shall be guiltyof an n oortreding tensy sulke slagtersvleis of karkasse deur die offence unless such butchers meat or carcases are brought persoon of sy werknemer die gebied binne gebring word into the area by the person or his employee for his own vir sy eie gebruik of eie huishoudelike gebruik consumption or that of his household Yerkoop van slagtersvleis Sale of Butchers Meat 6 Geen persoon mag binne die gebied van die Komitee 6 No person shall within the area of the Committee enige slagtersvleis aanbied uitstal vir verkoop of yerkoop offer display for sale or sell or otherwise dispose of or of andersins daarvan afstand doen of lewer nie of in sy deliver or have in his possession for sale disposal or besit he vir verkoop afstand doen of afleweiing indien delivery any butchers meat if intended for human Condit vir menslike verbruik bedoel is nie alvorens suite sumption unless such meat has been inspected and vleis geinspekteer en goedgekeur is deur die gemagtigde approved by the authorised officer of the Committee beampte van die Komitee Penalty Strafbepaling 7 Any person who contravenes these regulations shall 7 Enige persoon wat hierdie regulasies oortree is be guilty of an offence and liable on conviction to a fine skuldig aan n oortreding en is by skuldigbevinding straf not exceeding R40 (forty rand) baar met boete van hoogstens R40 (veertig rand) BYLAE SCHEDULE Tarief van gelde Tariff of Fees Die gelde vir die gebruik van die slagpale is as The fees charged for using the abattoir are as volg: follows: s R e R c () Beeste stuk : 00 () Cattle each : 00 7(:: 0 25 (3) Slieepr and"bats" each ":: :: % i: : 0 20 (2) Kalwers ander ses maande stuk 0 25 (2) Calves; unde six months each V 4 (3) Skape en bokke stuk : t : Gelde vir die hour van vellekamer by die 2 Fees for hiring hide rooms at the abattoir per slagpale per maand 4 00 TALG 5 /2 /08 TALG 5/2/08 Administrateurskennisgewing No 644] [25 Augustus 965 MUNSPALTTET GERMSTON WYSGNG VAN Administrators Notice No 644] [25 August 965 ELEKTRSTETVOORSENNGSVERORDENNGE GERMSTON MUNCPALTY AMENDMENT TO ELECTRCTY SUPPLY BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel handerd eneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 die verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn The Administrator hereby in terms of section one ingevolge artikel negeennegentig van genoemde Ordon hundred and one of the Local Government Ordinance nansie goedgekeur is 939 publishes the by laws set forth hereinafter which Die elektrisiteitvoorsieningsverordeninge van die Muni have been approved by him in terms of section ninety nine siliteit Germiston afgekondig by Administrateurskennis of the said Ordinance gewing No 25 van 9 Sammie 952 soos gewysig word Amend the Electricity Supply By hierby verder gewysig deur = laws of the Germiston published under Administrators Notice No (a) in die eerste paragraaf van item () onder die 25 dated the 9th January 952 as amended by opskrif Reels van toepassing op Stale Nos 2C (a) the substitution in the first paragraph en 2D " van of item () die Elektrisiteitstarief onder Bylae 2 under the heading " Rules Applicable to Scales die woord reel " deur die woord reels" te Nos 2C and 2D" of the Electricity Tariff under vervang; Schedule 2 for the word " rule " of the word (b) " in item () ander die opskrif Reels van toepassing rules "; op Skate Nos 2C en 2D " van die Elektrisiteitstarief onder Bylae 2 (b) the insertion in item () under the heading " Rules Applicable to Scales Nos (i) 2C and 2D " of the die uitdrukking (a)" voor die paragraaf wat Electricity Tariff under Schedule 2 begin met die woorde of Waarn verbruiter" in te voeg; a) the expression "(or before the paragraph (ii) aan die end van subitem (a) die volgende in commencing with " Where a consumers ; voeg: 00 the following at the end of subitem (a): (b) Die 2maande minimumtydperk " (b) The stipulation of a minimum period bepaling in Skate Nos 2C en 2D is step van of 2 (twelve) months in Scales Nos 2C and toepassing op die aanbring van aanvraag 2D shall apply to the installation of meters en verhoed nie die Raad the out op demand meters and shall not prevent the 2 4

35 ) PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST 965 zi 5 skriftelike ye/seek n verbruiker wat f Council upon written request from permit elektrisiteit volgens ten van hierdie aan ting a consumer who obtains electricity in vraagtariefskale kry toe te laat om na die terms of one of these demand tariff scales ander aanvraagtariefskaal binne n korter to change over to the other demand tariff tydperk na installasie van die aanvraagmeter scale within a shorter period after installaoor te skakel " tion of the demand meter" TALG 5/36/ TALG 5/36/ nnisaewing 645]Administrateurske No [25 Augustus MUNSPALTET SABLE VOORGESTELDE VERANDERNG VAN GRENSE Administrators Notice No 645] [25 Au;ust 965 SABLE MUNCPALTY PROPOSED ALTERATON OF BOUNDARES Die Administrateur het ingevolge artikel nege () The Administrator has in terms of section nine () of van die Qrdonnansie op Plaaslike Bestuur 939 Advo the Local Government Ordinance 939 appointed Advo kaat W Barnard benoem tot Kommissaris om ondersoek cate W Barnard as Commissioner to investigate into and in te stel na en verslag te doen oor die voorgestelde verreport upon the proposed alteration of the boundaries andering van grense van die Munisipaliteit Sable en die of the Sabie Municipality and the objections thereto besware daarteen TALG 3/2/68 TALG 3/2/68 ALGEMENE KENNSGEWNGS GENERAL NOTCES D KENNSGEWNG No 308 VAN 965 NOTCE No 308 OF 965 VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP PROPOSED ESTABLSHMENT OF RANGEVEW RANGEVEW TOWNSHP ngevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg t is hereby notified in terms of section eleven of the Ordonnansie 93 word hierby bekendgemaak dat Townships and Town planning Ordinance 93 that Hucron nvestments (Proprietary) Limited aansoek application has been made by Hucron nvestments gedoen het om n dorp te stig op die pleas Roodekrans (Proprietary) Limited for permission to lay out a town No 83 Q distrik Krugersdorp wat bekeud sal wees ship on the farm Roodekrans No 83 Q District of as Rangeview Krugersdorp to be known as Rangeview Die voorgestelde dorp 8 noordoos van en grens The aan proposed township is situated northeast of and abuts Kenmare Township east of and abut g: Kenmare dorp Kenmare oos van en grens aan dorp Kenmare Uitbreiding No Extension No Township The application together with the relative plaits ; Die aansoek met ;die betrokke planne dokumente en documents and information is open for inspection at the inligting 6 ter insae op die kantoor van die Sekretaris van office of the Secretary Townships Board Room No B22 die Dorperaad Kamer No 32/ Tweede Vloer Blok B Second Floor Block B Provincial Building Pretoria for i Provinsiale Gebou Pretoria vir n tydperk van twee a period of two months from the date hereof maande na datum hiervan n terms of section eleven (4) of the said Ordinance any ngevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie person who objects to the granting of the application or moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan who is desirous of being heard or of making representa van die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te lions in the matter shall communicate with the Secretary word of vertoe in verband daarmee wil indien binne twee of the Board within a period of two months from the date maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die hereof Raad in verbinding tree n terms of section eleven (6) of the Ordinance any ngevolge artikel di/ (6) van die Ordonnansie kan ledereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n aansoek person who objects to the granting of the application or who is desirous of being heard or of making representa of wat verlang om in die saak gehoor te word of vertoe lions in the matter may communicate in writing with the in verband daarmee wil indien skriftelik met die Secretary of the Board or may give evidence in person Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik before the Board on the date and at the place of getuienis voor die Raad afre op die datum en plek van inspection or such other date and at such place as the inspeksie of op sodanige ander datum en plek as wat die Board may appoint: Provided that such written communi Raad bepaal: Met lien verstande dat hierdie skrywe die cation shill be in the hands of the Secretary of the Board Sekretaris van die Raad nie later nie as een maand na die not later than one month from the date hereof " datum hiervan moet bereik All objections must be lodged in duplicate and addressed to the Secretary Townships Board PO Box " Alle besware moet in u to ingedien word en gerig 892 Pretoria word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria H MATTHEE H MATTHEE Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria llth August Pretoria Augustus 965 KENNSGEWNG No 30 VAN 965 NOTCE No 30 OF 965 VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP CLUB PROPOSED ESTABLSHMENT OF CLUBVEW VEW UTBREDNG No 0 EXTENSON No 0 TOWNSHP ngevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg t is hereby notified in terms of section eleven of the Ordonnansie 93 word hierby bekendgemaak dat Townships and Town planning Ordinance 93 that Jeanette van Niekerk aansoek gedoen het om n dorp te application has been made by Jeanette van Niekerk for stig op die plaas Zwartkop No 356 JR distrik permission to Jay out a township on the farm Zwartkop Pretoria Nat bekend sal wees as Clubview Uitbreiding No 356 R Distriet Pretoria to be known as Clubview Extension No 0 No 0 \ 3

36 52 PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS 965 Die voorgestelde dorp 8 suidwes van dorp Lyttelton The proposed township is situated south west of Lyttelsuid van dorp Clubview : ton Township south ofclubview Township Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relative plans inligting 8 ter insae op die kantoor van die Sekretaris Van die Dorperaad Kamer No B22 Tweede Vloer Blok B documents and information is open for inspection at the Provinsiale Gebou Pretoria vir n tydperk Nan twee office of the Secretary Townships Board Room No maande na datum hiervan B22 Second Floor Block B Provincial Building Pretoria for a period of two monthsfroth the date hereof ngevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie n terms of section eleven (4) of the said Ordinance moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word any person who objects to the granting of the application or who is desirous of being heard of of making represenof vertoe in verband daarmee wil indica binne twee rations in the matter shall communicate with the maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die Secretary of the Board within a periolof tviir nionths Raad in verbinding tree " from thedate hereof : : al ;:iizi ) ngevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan n terms of section eleven (6) of the Ordinance any iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word Person who objects to the granting of the application:or of vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met who is desirous of being heard or of making representadie Sekretaris van die Raad in verbinding tree of tions in the matter may communicate inwriting with the Secretary ofthe Board or mayaive evidence in person persoonlilegettienisevoor die Raad afle op die datum en before the Board on the date and at the place of inspeeplek van inspeksie of op sodanige ander datum en pick lion or such other date and at such place as the Board as wat die Raad bepaal: Met dien versiande dal hierdie skrywe die Sekretaris van die Raad nielater nie as een may appoint: Providedthat such written communication shall be in the hands of fit Secretary tnaand na die datum hiervan moet bereik of the Board not later than one month from the date hereof `file beswari moet in duplo interne n word en gerig All objetions /mat be lodged in duplicate and Word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria addressed to the Secretary Townships Board; :PO Box Pretoria H MATTHEE L MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary; Townships Board Pretoria 8 Augustus 965 Tiretoria 8th August KENMSGEWNG Na 3 VAN 965 VOORGESTELDE STGTNG VAN DORT; SAN DOWN UTBREDNG No t " a NOTCE No 3 or 965 PROPOSED ESTABLSHMENT OF SANDONN EXTENSON No4 TOWNSHP 4 / A t is hereby notified hi terms of Section eleven of the ngevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg Townships and Town planning Ordinance 93 that Ordonnansie 93 word tiierby bekendgemaak dat application has been made by Sheilagh Hilda Cameron Sheilagh Hilda Cameron aansoek gedoenthet oil n dorp for permission to lay out a township on the farm Zana to stig op die pleas Zandfontein No 42 LR disttik fontem No 42 LR District Johannesburg to be known Johannesburg wat bekend sal wees as as SandownExtension No 4 Sandownuitbrei ding No 4 The proposed township is situated south west of Die voorgestelde dorp li suidwes van dorp Sandown Sandown Township and abuts West Street south east en grerts aan die Wespad suidoos vandorp Parkmore of Parkmore Township Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the :relative plans inligting 8 ter insae op die kantoor van diesekretaris van documents and information is open for inspection at the die Dorperaad Kamer No B22 Tweede Vloer Blok B office of the Secretary Townships Board Room No Provinsiale Gebou Pretoria vir n tydperk van twee B22 Second Floor Block B Provincial Building maande na datum hiervan Pretoria for a period of two months from the date hereof ngevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie n terms of section eleven (4) of the said Ordinance moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van any person who objects to the granting of the application making aansoek die of wat verlang om in die saak gehoor or who is desirous of being heard or of te word reptesenof vertoe in verband daarmee wil indien binne twee talons in the matter shall communicate with the maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die Secretary of the Board within a period of two months Raad in verbinding tree from the date hereof ngevolge artikel elf "(6) van die Ordonnansie kan n terms of section eleven (6) of the Ordinance any iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n person who objects to the granting of the application or aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word who is desirous of being heard or of making representaof vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met tions in the matter may communicate in writing with the die Sekretaris van die Raad in verbinding tree of Secretary of the Both} or may give evidence in person persoonlik getuienis voor die Raad at% op die datum en before the Board on the date and at the place of inspecplek van inspeksie of op sodanige ander datum en plek tmn or sack other date and at such place as the Board as wat die Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie may appoint: Provided that such written communication skrywe die Sekretaris van die Raad nie later nie as een shall be in the hands of the Secretary of the Board not maandna die datum hiervan moet beteik later than one month from the date hereof A lle besware moet in duple ingedien word en gerig All objections must be lodged in ;duplicate and word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 897 Pretoria addressed to the Secretary Townships Board PO Box 892 Pretoria Pretoria 8 Augustus 965 H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 8th August

37 skrywe KENNSGEWNG"Nci: 32 Vitt 965: PROVNCAL GAZEx ir 25 ADOUST 965 NOTCE Na 32 or 965: ; pi e PROPOSED " ESTABLSHMENT OF ROCKHLL VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP ROCK TOWNSHP HLL i ft is hereby notified; in terms of section eleven of the ngevolge artikel sell Van die Dorpe en Dorpsaanlegde Thiniships and Town planning Ordinance 93 that Ordonnansie 93 ward hierby bekendgemaale application has been made by Rockhills (Pty:) Rockhills (Pty) Ltd aansoek gedoen het om n dorp Ltd for te permission to lay out a township onthefarm Vogelstruisstig op die plaas Vogelstruisfontein No 230 distrik fonteinno 23QDistrict Roodepoort to be known Roodepocirt Nat bekend sal wees as Rockhill as Rockhill Die voorgestelde dorp le oos van en grins aan dcirp " The proposed township is situated east of and abuts Horison Park TJitbMidingNo; wes van en pens aan " Hodson Park Extension No Townshipt west of and a ddiponiclekkerspark: abuts Ontdekkerspark Township 4 Die aansoek met die betrokke plan tie dokumente en 4 The application together with the relative plans inligting le ter insae op aid kntoor van die Sekretaris van documents die Dorperaad Kamer No 822 TWeede Vloer Blok B and information is open for inspection at the office of The Secretary; Townships Board Room No Provinsiale Gebou Pretoria vir n tydperk van twee 822 Second Floor Block B Provincial Building miande na datum hiervan Pretoria for a period of two months from the date hereof ngevolge artikel elf X4) van genoemde Ordonnansie n terms of section eleven (4) of the said Ordinance timer iedereen wit beswaar wil nutak teen die toestaan van any person who objects to the granting of the application die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te Nord t or who is desirous of being heard or of making represen of vertoe in verband daarmee wil indien binne tivee Cations in the matter shall communicate with the maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die Secretary Raad in ierbinding of the tree Board within a period of two months : from the date hereof ngevolge artikel! elf (6) van die Ordonnansie kan n terms of section eleven (6) of the Ordinance any iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n person who objects to the granting of the aication or aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word who is desirous of being heard or of makingseenta of veitrie in verband daarinee wil indien skriftelik met dons in the matter may communicate in writing with the die Sekretarisc van die Raad in verbinding tree of Secretary of the Board or may give evidence in perkin persoonlik getuienis voor die Raad afle op die datum en before the Board on the date and at the place of inspec plek van inspeksie of op sodariige ander datum en plek lion or such other date and at such place as the Board as wat die Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie may appoint: Provided that such written communication die Sekretaris van die Raad nie later nie as een shall be in the hands of the Secretary of the maand na die datum hiervan meet betel Board not later thanone month from the date hereof : Alle besware snoet in ditplo ingedien word en gerig word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria All objections must be lodged in duplicate and addressed to the Secretary Townships Board PO Box 892 Pretoria H MATTHEE 2 Sekretaris Dorperaad H MATTHEE Secretary Townships Board Pretoria 8 Augustus 965 Pretoria 8th August ir KENNSGEWNG No 34 VAN 965 NOTCE No 34 Or 965 JOHANNESBURG DORPSAANLEGSKEMA No /95 JOHANNESBURG TOWN PLANNNG SCHEME No /95 r Stadsraad Hierby word ooreenkomstig die bepalings yank :subartikel () van artikel negeendertie van die Dorpe en Dorpsaanleg Ordonnansie 93 bekendgemaak dat die t is hereby notified in terms of sub:section () of section van Johanriesburg aansoek gedoen het om thirtynine of the Townships and Townplanning Ordi Johannesburg dorpsaanlegskema No 946 te wysig deur nance 93 that the City Council of Johannesburg has die herindeling van Standplase Nos en 7 applied for Johannesburg Town planning Scheme No ipagpersele) en 326 (Eiendoinspersele) 946 to be amended by rezoning Stands Nos Johannesburg wat tans " Algemege Besigheid " in Hoogte and 7 (Leasehold) and 326 (Freehold) streek is op sekere voorwaardes to verander sodat Johannesburg at present zoned " General Business " in voorbehoudsbepaling by Tabel G van klousule 23 (a) height Zone to permit Proviso to Table G clause 23 wat op hoogte indeling betrekking het tergyde sestet en (a) relating to height zoning to bewaived and to permit daar n groter omvang toegelaat kan word a greater bulk on certain conditions 5 j

38 54 PROWNSALF COERANT 25 AUGUSTUS 965 Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Johannes This amendment will be known as Johannesburg Townburg dorpsaanlegskema No /95 genoem sal word) le planning Scheme No /95: Further particulars of the in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en Scheme are lying for inspection at the office of the Town in die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Clerk Johannesburg; and at the office of the Secretary Kamer No B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat of the Townships Board Roth No 3222 Provincial Pretoria ter insae Building Pretorius Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have van toepassing is bet die reg om beswaar teen die skema the right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provinsie dit wil so op of voor 30 of the grounds thereof at any time within one month after September 965 die Sekretaris van die Dorperaad by the last publication of this notice in the Provincial Gazette bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in ie on or before the 30th September 965 kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria Pretoria 8th August Augustus 965 KENNSGEWNG No 35 VAN 965 NOTCE No 35 OF 965 JOHANNESBURG DORPSAANLEGSKEMA No /92 JOHANNESBURG TOWN PLANNNG SCHEME No /92 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel () van artikel negeendertig van die Dorpe en t is hereby notified in terms o: subsection () of section Dorpsaanleg Ordonnansie 93 bekendgemaak dat die thirtynine of the Townships and Townplanning Ordi Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om nance 93 that the City Council of Johannesburg has Johannesburg dorpsaanlegskema No 946 te wysig deur applied for Johannesburg Townplanning Scheme No die herindeling van Standplaas No 063 Kenilworth 946 to be amended by rezoning Stand No 063 Kenilnaamlik Leostraat 77 op die noordwestelike hoek van die worth being77 Leo Street on the kruising northwest corner of the van Mainstraat van Algemene Woon " tot intersection of Main Street from General Residential " Algemene Besigheid " te verander sodat daar op sekere to General Business" to Permit motor showroom voorwaardes a motorvertoonkamer en n werkwinkel and workshop on certain conditions opgerig kan word Verdere besodderhede van hierdie skema (wat Johannes This amendment will be known as Johannesburg Townburg dorpsaanlegskema No /92 genoem sal word) te planning Scheme No /92 Further particulars of the in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en Scheme are lying for inspection at the office of the Town in die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Clerk Johannesburg and at the office of the Secretary Kamer No B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat of the Townships Board Room No B222 Provincial \ Pretoria ter insae Building Pretorius Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within( the area to which the scheme applies shall have van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema the right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na dle Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Oflisiele address or PO Box 892 Pretoria of suchobjection and Koerant van die Provinsie dit wil se op of voor 30 of the grounds thereof at any time within one month after September 965 die Sekretaris van die Dolperaad by the last publication of this notice in the Provincial Gazette bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in ie on or before the 30th September 965 kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 8 Augustus 965 Pretoria 8th August KENNSGEWNG No 36 VAN 965 NOTCE No 36 of 955 JOHANNESBURG DORPSAANLEGSKEMA No /90 JOHANNESBURG TOWN PLANNNG SCHEME No /90 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel () van artikel negeendertig van die Dorpe en t is hereby notified in terms of sub section () of section q Dorpsaanleg Ordonnansie 93 bekendgemaak dat die thirtynine of the Townships and Town planning Ordi Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om nance 93 that the City Council of Johannesburg has 6

39 PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST D Jo hannesbbrg dorpsaanlegskenia No 946 te wysig deur applied for Johannesburg Town planning Scheme No dip herindeling van Standplase Nos 324 tot 335 Marshall 946 to be amended by rezoning Stands Nos 324 to 335 town naamlik die blok wat deur Eloff Fox Von Marshallstown being a block bounded by Eloff Fox Brandis en Mainstraat tiegrens word op sekere voorwaar Von Brandis and Main Streets to permit the building to des te verander sodat die gebou hoer as die 59* hoogte project above the 59 height line restriction and for the lyn gebou en die toelaatbare omvang oorskry kan word permissible bulk to be exceeded on certain conditions Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Johannes This amendment will be known as Johannesburg Town burg dorpsaanlegskema No /90 genoem sal word) le planning Scheme No /90 Further particulars of the in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en Scheme are lying for inspection at the office of the Town in die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Clerk Johannesburg and at the office of the Secretary Kamer No B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat of the Townships Board Room No B222 Provincial Pretoria ter insae Building Pretorius Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have van toepassing is het die reg rim beswaar teen die skema the right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie vaichierdie kennisgewing in die Offisiele address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provinsie dit wil se op of voor 30 of the grounds thereof at any time within one month after September 965 die Sekretaris van die Dorperaad by the last publication of this notice in the Provincial Gazette bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in ie on or before the 30th September 965 keniiis stel van so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 8th August 965 Pretoria 8 Augustus KENNSGEWNG No 37 VAN 965 NOTCE No 37 OF NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEKDORPS NORTHERN JOHANNESBURG REGON TOWN AANLEGSKEMA WYSGENDE SKEMA No 55 PLANNNG SCHEME AMENDNG SCHEME No 55 kerby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel () van artike hegeendertig van die Dorpe en ` Dorpsaanleg t is hereby notified in terms of Subsection () Ordonnansie 93 bekendgemaak dat die Of section Sekretaris/Tesourier Gesondheidsraad vir BuiteStedelike thirtynine of the Townships and Town planning Gebiede aansoek gedoen het om Noordelike Johannes Ordinance 93 that the Secretary/Treasurer PenUrban No 959 soon volg to Areas Health Board has applied for Northern Johannes wysi burg Townplanning Scheme No 4959 to be amended g : as follows: Die digtheidsindeling van " The density zonings of () Lot No 3 Sandown; (i) Lot No 3 Sundown; (ii) Hoewe Nos 2 3 en 4 Morningside Hills van " Een woonhuis per vk vt; vk (ii) Erven Nos 2 3 and 4 Morningside Hills vt " respektiewelik; te verander tot Een to be amended from `one dwellinghouse per woonhuis per vk vt" c sq ft; and sq ft respectively a to `one dwellinghouse per sq ft Die volgende Rooipad Voorstelle ingevoeg te word in Tabel A van Deel van die betrokke Skema The following `Red Road Proposals be inserted klousules van die nommer en 432" in Table A of Part of the relevant Scheme clauses N after the number 386 viz 402 and 432" Verdere besonderhede van hierdie skema (wat This amendment will be known as N o or delik e Jolannesburgstreek dorpsaanlegskema: Northern Johannes Wysigende Skema No 55 genoem sal word) to in die burg Region Town planning Scheme: Amending Scheme kantoor van die Sekretaris/Tesourier Gesondheidsraad No 55 Further particulars of the Scheme are lying for vir Buite Stedelike Gebiede en in die kantoor van die inspection at the office of the Secretary/Treasurer Peri Sekretaris van die Dorperaad Kamer No B222 Urban Areas Health Board Room No B222 Provincial Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter insae Building Pretorius Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have the van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kante eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Qffisiele address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provinsie dit wil se op of voor 30 of the grounds thereof at any time within one month after September 965 die Sekretaris van die Dorperaad by bo the last publication of this notice in the Provincial Gazette vermeldt adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis ie on or before the 30th September 965 stel van so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 8th August 965 Pretoria 8 Augustus u 7

40 JOHANNESBURG " KENNSGEWNG 56 PROtNSALEKCERANT5092STA965 KENNSGEWNG No 38 VAN 965 " NOTCE No 38 OF965" DORPSAANLEGSKEMA No /96 JOHANNESBURG TOWN PLANNNG SCHEME No /96 Hierby word ooreenkomstig die bcpalings van subartikel () van artikel nege endertig van die Dome en t is hereby notified in terms of subsection () of Dorpsaanleg Ordonnansie 93 bekendgemaak dat die section thirtynine of the Townships and Town planning Stadsraad van Johannesburg aansock gedeen het om Ordinance 93 that the City Council or Johannesburg Johannesburg dorpsaanlegskema No 946; te wysig has applied for Johannesburg Townplanning Scheme No deur die herindeling van Gekonsolideerde Standplase Nos 946 to be amended byrezoning Consolidated Stands 650 en 656 Johannesburg naamlik n blok wat deur Nos 650 and 656 Johannesburg being a block bounded Eloff Pritchard Von Brandis en PreSidentstraat begrens by Eloff Pritchard Von Brandisand President Streets to word te verander sodat daar n toename vir bulk op permit a greater bulk on the basis of six times the area grondsiag van ses maal die oppervlakte van die serwitnut lost by servitudes vested in the Council gebied wat aan die Raad afgestaan is Megelaat kan word Verdere besonderhede van hierdie skema (wat This amendment Twill be known as Johannesburg Town Planning Scheme No /96 Further particutars of Johannesburg dorpsaanlegskema No the /96"genoem sal word) le in die kantoor van die Stadsklerk van Johannes the of the Se lying for inspectionat the office of thetown Scheme Clerk Johannesburg anclatoffice cre tary burg en in die kantoor van die Sekretarii van die of t htownships e BoardRoom No B222Provincial Dorperaad Kamer No B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria:ter insae Building Pretorius Street Pretoria ; Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate geld within the area to which; the scheme applies la binne die gebied ten opsigte waarvan die skema shall have Van toepassing is hetdie reg om beswaar teen die skema the the scheme maynotifythe right of objection Townships andt aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary ofthe Board in wo writing at the aove Yeasts publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele address or T 0 Box 892 Pretoria ofsuchobjection and Koerant van dieprovinsiedws op of voor 30 September of;the grounds thereof at any time withinone month aft0r 965; "die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde the last publication of this notice in the Provincial Gazette adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennisstel van it on or before the 30th September 965 " so nbeswaar en dieliedes daarvoor H MATTHEE; H MATTHEE; Secretary; Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 8th August Pretoria 8 Augustus 965 "\ No 39 VAN 965 "NOTCE No : JOHANNESBURG DORPSAANLEGSCEMA No /99 No /99 JOHANNESBURG TOWN PLANNNG SCHEME a Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel () van artikel nege en dertig van die Dorpe en Dorps t is hereby notified in terms of;sub section () of aanleg Ordonnansie 93 bekendgemaak dat die Stads section thirtynine of the Townships and Townplanning raad van Johannesburg aansoek gedoen het om Johannes Ordinance 93 that the City Council of Johannesburg burg dorpsaanlegskema No 946 te wysig deur die has applied for Johannesburg Town planning Scheme No herindeling Nan Standplase Nos en 82 BG 946 to be amended by rezoning Stands Nos (pagpersele) en 87 (eiendomspersele) 8 and 82 RE (leasehold) and 87 Johannesburg op die noordoostelike hoek van Harrison (freehold);johannesburg on the north eastern corner of en De Villiersstraat wat tans Algemeen " in Hoogte Harrison and De Villiers Streets at present zoned streek No is te verander sodat voorbehoudsbepalinr "General " in Height Zone to permit proviso to by Tabel G klousule 23 (a) wat op geboue wat hoer as die Table G clause 23 (a) regarding projection above the 59 lyn gebou kan word bettekking het tersyde gestel en 59 line to be waived and to permit a greater bulk on die toelaatbare omvang op sekere voorwaardes oorskry certain conditions kan word Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Johannes This amendment will be known as Johannesburg Town burg planningdorpsaanlegskema No /99 genoem sal word) le Scheme No /99 Further particulars of the in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en scheme are lying for inspection at the office of the Town in die kanfoor van die Sekretaris van die Dorperaad Clerk Johannesburg and at the office of the Secretary of Kamer No 3222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat the Townships Board Room No B222 Provincial Pretoria ter insae Building Pretorius Street Pretoria Alle eienaarsof bewoners van onroerende eiendom wat Every miner or occupier of immovable property situate geld is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema the right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing of the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provinsie dit wil se op of voor 30 Sep of the grounds thereof at any time within one month after tember 965 die Sekretaris van die Dorperaad by the last publication of this notice in the Provincial Gazette bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria slcriftelik in Le on or before the 30th September 965 kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE" H MATTHEE 4 Sekretaris DOrperaad Secretary Townships Board Pretoria 8 Augustus 965 Pretoria 8th August i

41 PROVNCTAL GAZETTE 25 AUGUST 965 S7 ll KENNSGEWNG No 320 VAN 965 NOTCE No 320 OF 965 BOK SBURGDORPSANALEGSCEMA No /3 BOKSBURG TOWNPLANNNG SCHEME No /3 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel () van artikel neggendertig van die Dorpe en Dorps t is hereby notified in terms of sub section () of aanleg Ordonnansie; 93 bekendgemaak dat die Stads section thirtynine of the Townships and TOwnplanning Mad van Boksburg aansoek gedoen het om Boksburg Ordinance 93 that the Town Council of Boksburg has dorpsaatilegskema No 946 te wysig deur die wysiging applied for Boksburg Town planning Scheme No 946 van die skernakaary om voorsiening te maak vir die uitto be amended by the amendment of the scheme map to e sluiting uit Hoogte en Bedekkingsone No 3 en die inslui provide for the excision of the area of Boksburg North ting by Sone 2 van daardie gedeelte van dorpsgebied bounded by Cason ROad First Street Rietfontcin Road Boksburg Noord tussen Casonweg en Eerste Straat en and Fourteenth Avenue from Height and Coverage Zone tussenalietfonteinweg en Veertiende Laan 3 and its inclusion under Height and Coverage Zone 2 Verdere besonderhede van hierdieskema (wat Boksburg This amendment will be known as Boksburg Towndorpsaanlegskema No /3 genoem sal word) le in die planning Scheme No /3 Further particulars of the kantoor van die Stadsklerk van Boksburg en in die scheme are lying for inspection at the office of the Town kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer Clerk Boksburg and at the office of the Secretary of the No B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria; Townships Board Room No B222 Provincial Building ter insae Pretorius Street; Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat P pled is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema owner or occupier of immovable property situate van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema within the area to which the scheme applies shall have aan te teken en kan to eniger tyd the right of objection to the scheme and maynotify the binne 4 maand na die c laaste publikasie ;tan hierdie kennisgewing in die Offisiele Secretary" of the Townships Board in writing at the above Koerant van die Provinsie dit wil se address or PO Box 892 op orvoor30 Sepof thegrounds Pretoria of such objection and tember 965 die Sekretaris van die Dorperaad by thereof at anytime within one month after bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in the last publication of this notice in the Provincial Gazette kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor ie on or before the 30th September 965 H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 8 Augustus 965 Pretoria 8th August H MATTHEE KENNSGEWNG No 32 van 965 NOTCE No 32 OE 965 i " JOHANNESBURG DORPSAANLEGSKEMA No /9 JOHANNESBURG TOWNPLANNNG SCHEME No /9 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel / () van artikel nege endertig van die Dorpe en Dorps t is hereby notified in terms of sub section () of aanlegordonnansie 93 bekendgemaak dat die Stadssection thirtynine of the Townships and Town planning road van Johannesburg aansoek gedoen het om Johannes Ordinance 93 that the City Council of Johannesburg burg dorpsaanlegskema No 946 te vvysig deur die herindeling van has applied for Johannesburg Town planning Scheme No Standplase Nos 363/4 (pagpersele) 946 to be amended by rezoning Stands Nos 2423(2 (eiendomspersele) JOhannesburg gelee in Juta 363/4 (l ehold) 2423/2 (freehold); Johannesburg situated in straat tussen Henri en Eendrachtstraat wat tans Juta Street between Henri and Eendracht Streets at Algemene woon in Hoogtestreek 3 is op sekere voorpresent zoned " General Residential " in Height Zone 3 waard es tot Algemene besigheid " in Hoogtestreek Z to " General Business " in Height Zone 2 on certain te verander conditions Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Johannes burg dorpsaanlegskema No /9 genoem sal word) le This amendment will be known as Johannesburg Town in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en planning Scheme No /9 Further particulars of the in die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad scheme are lying for inspection at the office of the Town Kamer No B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Clerk Johannesburg and at the office of the Secretary of Pretoria ter insae the Townships Board Room No B222 Provincial Building Pretorius Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat glee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema Every owner or occupier of immovable property situate van toepassing is het die reg Om beswaar teen die skema within the area to which the scheme applies shall have aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die the right of objection to the scheme and may notify the laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die O/JSele Secretary of the Townships Board in writing at the above Koerant van die Provinsie dit wil se op of voor 30 Sep address or PO Box 892 Pretoria of such objection and tember 965 die Sekretaris van die Dorperaad by of the grounds thereof at any time within one month after bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in the last publication of this notice in the Provincial Gazette kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor ie on or before the 30th September 965 : : H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 8 Augustus 965 Pretoria 8th August r 4

42 58 PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS 965 KENNSGEWNG No 322 VAN 965 NOTCE No 322 OF 965 VANDERBULPARK:DORPSAANLEGSKEMA WYSGENDE SKEMA No 8 VANDERBULPARK TOWNPLANNNG SCHEME AMENDNG SCHEME No 8 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel () van artikel rtegeendertig van die Dorpe en Dorps t is hereby notified in terms of subsection () of secaanleg Ordonnansie 93 bekendgemaak dat die Stads tion thirtynine of the Townships and Town planning raad van Vanderbijlpark aansoek gedoen het om Vander Ordinance 93 that the Town Council of Vanderbijlpark bijlpark dorpsaanlegskema 96 te wysig deur die has applied for Vanderbijlpark Town < planning Scheme herindeling van Erf No 367 dorp CW 3 van 96 to be amended by the rezoning of Erf No 367 CW 3 Vermaaklikheid " tot Garage " met n digtheid van Township from " Amusement " to " Garage" with a een woonhuis per erf" op die volgende voorwaardes: density of "one dwelling per erf" on the following (a) Dat genoeg parkeerfasiliteite tot die bevrediging van conditions: die Raad op die erf verskaf sal word om die (a) Adequate parking facilities to the satisfaction of the parkering van voertuie in die strate te verhoed Council shall be provided on the erf so as to obviate i (b) Dat alle in en uitgange vanaf die garage en parkeer the parking of vehicles in the streets fasiliteite op die erf tot die bevrediging van die (b) All access to and egress from the garage and Raad geteer en aangele sal word parking facilities on the erf shall be macadamised Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Vander and constructed to the satisfaction of the Council bijlpark dorpsaanlegskenaa : Wysigende Skema No 8 This amendment will be known as Vanderbijlpark genoem sal word) le in die kantoor van die Stadsklerk Townplanning Scheme: Amending Scheme No S Further van Vanderbijlpark en in die kantoor van die Sekretaris particulars of the Scheme are lying for inspection at the van die Dorperaad Kamer No B222 Provinsiale Gebou office of the Town Clerk: Vanderbijlpark and at the office Pretoriusstraat Pretoria ter insae of the Secretary of the Townships Board Room No B222 Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Provincial Building Pretorius Street Pretoria gelee is binne die gebied ten opsigte waarvau die skema Every owner or occupier of immovable property situate van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema within the area to which the scheme applies shall have the aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die right of objection to the scheme and may notify the laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele Secretary of the Townships Board in writing at the above Koerant van die Provinsie dws op of voor 30 September address or PO Box 892 Pretoria of such objection and die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde of the grounds thereof at any time within one month after adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van the last publication of this notice in the Provincial Gazette so n beswaar en die redes daarvoor ie on or before the 30th September 965 H MATTHEE Sekretaris Dorperaad H MATTHEE Pretoria 8 Augustus 965 Secretary Townships Board Pretoria 8th August KENNSGEWNG No: 323 VAN 965 NOTCE No 323 OF 965 VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP SONHEUWEL UTBREDNG No PROPOSED ESTABLSHMENT OF SONHEUWEL EXTENSON No TOWNSHP ngevolgb artikel elf van die Drope en Dorpsaanleg t is hereby notified in terms Ordonnansie of section 93 word hierby eleven of the bekendgemaak dat die Townships and Town planning Ordinance Stadsraad van 93 Nelspruit aansoek gedoen het om n dorp that application has been made by te stilt op die plaas Besterslast No 3 X distrik Nel the Town Council of Nel spruit for permission to lay out a spruit wat bekend sal township on wees the as Sonheuwel Uitbreiding No farm Besterslast No 3 JT District of Nelspruit to be known as Sonheuwel Extension No Die voorgestelde dorp 6 suidwes van dorp Nelspruit The proposed township is situated wes van dorp Sonheuwel southwest en grens aan die Nelspruit of Nel spruit Township west Barbertonpad suid van en of Sonheuwel Township and abuts areas aan die PretoriaNel the NelspruitBarberton Road south spruitpad of and abuts the Pretoria Nelspruit Road Die aansoek met die betrokke Dianne dokumente en The application together with the relative plans docuinligting 8 ter insae op die kantoor van die Sekretaris ments and information is open for inspection at the van die Dorperaad Kamer No B22 Tweede Vloer Blok office of the Secretary Townships Board Room No 822 B Provinsiale Gebou Pretoria vir n tydperk van twee Second Floor Block B Provincial Building Pretoria for maande na datum hiervan a period of two months from the date hereof ngevolge artikel (4) van genoemde Ordonnansie n terms of section eleven (4) of the said Ordinance moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van any person who objects to the granting of the application die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word or who is desirous of being heard or of making representaof vertoe in verband daarmee wil indien binne twee lions in the matter shall communicate with the Secretary twee maande na die datum hiervan met die Sekretaris of the Board within a period of two months from the van die Raad in verbinding tree date hereof ngevolge artikel elf n terms (6) van die Ordonnansie kan iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n aan son who objects to the granting of the application or who of section eleven (6) of the Ordinance any per is soek of wat desirous verlang om in die of saak gehoor te word of being heard or of making representations vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met die in the matter may communicate in writing with the Sec Sekretaris van die Raad in retary verbinding tree of persoonlik of the Board or may give evidence in person before getuienis voor the Board die Raad afle op die datum en on plek van the date and at the place of inspection or such inspeksie of dp sodaniee ander datum en plek other as wat die date and at such place as the Board may shall bepaal: RaadMet dies verstande dat hierdie skrywe die appoint: Provided that such written communication Sekretaris van die Raad nie later hem the hand note as een maand na of the Secretary of the Board not later die datum hiervan moet bereik than one month from the date hereof Alle besware meet in dudiiiilicateple in All objections word en must be lodged in word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 addressedt Pretoriagerig Box sopo 92 Pretoria H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 8 Augustus 965 Pretoria lath August a the Secretary Townships Board POand 4 li l a

43 P " KENNSGEWNG No 324 VAN 965 PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST NOTCE No 324 of965 ALBERTON DORPSAANLEGSKEMA No /30 ALBERTON TOWNPLANNNG SCHEME No /30 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel t is hereby notified in terms of sub section () of section () van artikel negeendertig van die Dorpe en Dorps thirtynine of the Townships and own planning Ordi aanleg Ordonnansie 93 bekendgemaak dat die Stads nance 93 that the Town Council of Alberton has raad van Alberton aansoek gedoen het om Alberton applied for Alberton Town planning Scheme No 948 dorpsaanlegskema No 948 te wysig deur die to be amended by amending the height zoning of the hoogteindeling van erwe gelee aan Voortrekkerweg New stands fronting on Voortrekker Road New Redruth to Redruth to wysig na hoogtestreek met gepaardgaande height zone and increasing the coverage of the relevant vermeerdering in dekking van die betrokke erwe stands Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Alberton The amendment will be known as Alberton ptown dorpsaanlegskema No /30 genoem sal word) 8 in die planning Scheme No /30 Further particulars of the kantoor van die Stadsklerk van Alberton en in die kantoor Scheme are lying fpr inspection at the office of the Town van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer No B222 Clerk Albertan and at the office of the Secretary of the Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter insae Townships Board Room No B222 Provincial Building Pretorius Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have the van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema right of objection to the scheme and may notify the Secreaan te teken en kan te eniger tyd binne n maafid na die tary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die OffisiEle address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provinsie dws op of voor 7 Oktober of the grounds thereof at any time within one month after 965 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde the last publication of this notice in the Provincial Gazette adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van ie on or before the 7th October 965 so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 25th August 965 Pretoria 25 Augustus KENNSGEWNG No 325 vax 965 NOTCE No 325 OF 905 JOHANNESBURG DORPSAANLEGSKEMA No 2/37 JOHANNESBURG TOWN PLANNNG SCHEME Na 2/37 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subarukel () van artikel negeendertig van die Dorpe en Dorps t is hereby notified in terms Of sub section () of secaanleg Ordonnansie 93 bekendgemaak dat die Stads lion thirtynine of the Townships and Town plannhig rand van Johannesburg aansoek gedoen bet om Johannes Ordinance 93 that the City Council of Johannesburg burgdorpsaanlegsketna No op sekere vdorivaar has applied for Johannesburg Town planning Schethe No des as volg te wysig: to be amended on certain conditions as fol:ows : (a) Deur klousule 5 (c) te skrap en dit deur n nuwe (a) By The deletion of clause 5 (c) and the substitution klousule te vervang ten einde beheer oor dirligging therefor of a further clause to control the siting of van die bediendekamers te kan uitoefen Bantu quarters (b) Deur klousule 26 (c) te wysig sodat (bar brand (b) By amending clause 26 (c) to permit the display of alarmtekens wat aan bepaalde afmetings voldoen burglar alarm signs to conform to fixed dimensions toegelaat kan word Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Johan This amendment will be known as Johannesburg Town nesburg dorpsaanlegskema No 2/37 genoem sal word) 6 planning Scheme No 2/37 Further particulars of the in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en in Scheme are lying for inspection at the office of the Town die kantoorka van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer Johannesburg and at the office of the Secretary No B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoriater of the Townships Board Room No B222 Provincial Building Pretorius Street Pretoria insae Alle eienaars ofbewoners van onroerende eiendom wat Clerk Every y owner or occupier of immovable property situate gele6 is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema the right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisilile address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provinsie dws op of voor 7 Oktober of the grounds thereof at any time within one month after 965 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde the last publication of this notice in the Provincial Gazette adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van Le on or before the 7th October 965 so n beswaar en die redes daarvoor H MATMEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 25 Augustus 965 Pretoria 25th August KENNSGEWNG No 326 v4w965 NOTCE No 326 of 965 JOHANNESBURG DORPSAANLEGSKEMA JOHANNESBURG TOWN PLANNNG SCHEME No /98 No /98 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub t is hereby notified in terms of sub secthin () of artikel () van artikel negeendertig van die Dorpe en section thirtynine of the Townships and Town planning Dorpsaanleg Ordonnansie 93 bekendgemaak dat die Ordinance 93 that the City Council of Johannesburg Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om has applied for Johannesburg Town planning Scheme NO Johannesburg dorpsaanlegskema No 946 to wysig 946 to be amended by rezoning Stand No 306 deur die herindeling van Standplaas No 306 (Huurpag) (Leasehold): 294 (Freehold) Johannesburg which is in 294 (Vrypag) Johannesburg wat in De Kortestraat tussen De Korte Street between Eendracht and Henri Streets at Eendracht en Henristraat gelet is en wat tans Algemene present zoned " General Residential " in Height Zone 3 Woon " in Hoogtestreek 3 is op sekere voorwaardes tot to "General Business" in Height Zone 2 on certain Algemene Besigheid " in Hoogtestreek 2 to verander conditions

44 Verdere 520 PROVNSAtE KOERANT 25 AUGUSTUS 965 Verdere besonderhede lien hierdie slthina "(wat Johan "This AnietTdinentliill hie chown" as JOhanneSburg ToVinnesburg dcirpsaanlegskema No /98 genoem sal word le planning SchemeNo /98 Furtherparticulars of the in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en schemetarelyinglor)mspection at:the office of the Town in die kantoor van die Sekretaris van die Dorpeniad Clerk Johannesburg and atthe office :of the Secretary of Kamer No: B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat the Townships Board Room No B2224: Provincial of Pretoria ter insae BuildhigPretoriusStreet Pretoria ti *Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom:wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema scbeine appliesshall have the van within the area to which the toepassing is het die reg om beswaar teen die skema right of objection to the scheme and may Say aan te teken en kan ter enige tyd binne n maand na die the Secre tary of the Townships Board iii Writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele addresi pr PO Mx 892 Pretoria of such objection and Kocrant van die Provinsie dws op of voor 7 Oktober 965 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde of thegrounds thereof at any timewithiwone month after t publicatidn of this notice in" adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van the las the Provincial Gazette Le on or before the 7th October 965 so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad c Secretary Townships Board Pretoria 25 Augustus 965 Pretoria 25th Augusts v 25 8 KENNSGEWNG No 327 VAN 965: NOTCE No 327 OF 965 POTGETERSRUS DORPSAANLEGSKEMA TOWN PLANNNG SCHEME : POTGETERSRUS AMENDNG SCHEME No 3 WYSGENDE SKEMA No3 t is hereby notified in terms of sibsection () of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub section thirtynine of the TOwnships and Townplanning artikel () van artikel nege endertig van die Dorpe en Ordinance 93 thatthe ToWn Council of Potgietersrus Dorpsaanleg Ordonnansie 93 bekendgemaak dat die has applied for Potgietersrus Townplanning Scheme Stadsraad van Potgietersrus aansoek gedoen het 9m: 9623 to be amended by amending all the " General Potgietersrus dorpsaanlegskema 962 te wysig deur al Residential" erven in Height Zone No 2 to Height Zone die erwe in die ;;Algemene Woon " gebied wat inhoogte No streek No 2 vat te wysig tot Hoogtestreek No besonderhede van hierdie skema (wat This amendnient willas be known Potgietersrus Townplanning Scheme: Aniending Scheme No 3 Further Potgietersrus dorpsaanlegskema: Wysigende Skein No 3 genoem sal word) lain die kantoor van die Stadsklerk particulars of die scheme are lying for inspection at the van Potgietersrus en in die kantoor van die Sekretaris van office of the ToWn Clerk Potgietersrus and at the Office die Dorperaad Kamer No B222 Provinsiale Gebou of the Secretary of the Townships Board Room No B222 Pretoriusstraat Pretoria ter insae Provincial Building Pretorius Street Pretoria Alle eienaars 8 bewoners lien onroerende eiendom wat Every owner:or occupier of immovable property situate gelee s binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have the van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema right of objection to the scheme and may notify the Secreaan te teken en kan ter eniger tyd binne n maand na die tary of the Townships Board in writing at the laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele above address or PO Box 892 Koerant Pretoria of such objection van die Provinsie and dws op of voor 7 Oktober of the grounds thereof at any time within one month after 965 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde the last publication of this notice in the Provincial Gazette adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van ie on or before the 7th October 965 so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 25 Augustus 965 Pretoria 25th August KENNSGEWNG No 328 VAN 965 NOTCE No 328 OF 965 JOHANNESBURG DORPSAANLEGSKEMA No /94 JOHANNESBURG TOWN PLANNNG SCHEME No /94: q a Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub artikel () van artikel nege en dertig van die Dorpe en t is hereby notified in terms of sub section () of DorpsaanLeg Ordonnansie 93 bekendgemaak dat die section thirtynine of the Townships and Town planning Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om Ordinance 93 that the City Council of Johannesburg Johannesburg dorpsaanlegskenia No 946 te wysig has applied for Johannesburg Town planning Scheme No deur die herindeling van Standplase Nos 639 en to be amended by rezoning Stands Nos 639 and Highlands Noord naamlik Louis Bothalaan 455/457 en Elide Laan 23/5/7 dit wit se die noordwestelike hock 64 Highlands North being 455/457 Louis Botha Avenue and 23/5/7 Eleventh Avenue which is the north west van die kruising van Spesiale Woon" tot Spesiaal" corner of the intersection from "Special Residential" to te verander sodat daar op sekere voorwaardes n open "Special" to permit the erection of a public garage on bare garage opgerig kan word certain conditions Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Johan This amendment will be known as Johannesburg Townnesburg dorpsaanlegskema No /94 genoem sal word) M planning Scheme No /94 Further particulars of the in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en scheme are lying for inspection at the office of the Town in die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Clerk Johannesburg and at the office of the Secretary of Kamer No B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat of the Townships Board Room No B222 Provincial Pretoria ter insae [ Building Pretorius Street Pretoria 2 4

45 D "` " t 7 PROVNCAL G 965 = Alle imenaars of bewoners van onroeiende eiendom wat Every ōwner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvin dieskema within the area to which the scheme applies shall have the van toepassing is; bet die reg om beswaar teen die skenia right of objection to the scheme and may notify the Secrer am ate teken en kan ter eniger tydbinne n maand na die taw of the Townships Board in writing at the above laaste iiublikasie van hierdie kennisgewing in die Orisiele address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provittsic dws op of voor 7 Oktober of the groundi thereotat any time within one month after 965 ffie Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde the last publication of this notice in the Provincial Gazelle adres clf PoSbus892 PietOria; skriftelik in kennis stel van ie on or before the 7th October 965: so n beswaai en die redes daarvoor ATTHEE H MATTHEE FL M " " : Sekretaris; Dorperaad 5 Secretary Townships Board258 Preterit! 2 Angus Ms Pretoria 25th August 965 r KENNSGEWNG No 329 VAN 965: PRM TORASTREEZDORPSAANLEGSCEMA NOTCE No: 329 or 965 PRETORA REGON WYSGENDE SKEMA TOWN PLANNNG SCHEME Y No39 AMENDNG SCHEME o 39 5 voorbehoudsbepaling : Hierby word oorethiikbinstig The befialitigi van sub = t is hereby notified in terms of stitikeeiion () of artikel () van artikel negeen7efertig van die Dorpe en Section thirtynine of the Townships and Townplanning Dorpsaanleg Ordonnansie 393 liekendgemaak dat die Ordinance 93 that the City Council of Pretoria has Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om Pretoria applied for Pretoria Region streak Townplanning Scheme 960 dorpsaanlegskema960 te wysig deur die volgende to be amended by the addition of the following proviso na voorbehoudsbepaling (ix)tabel after proviso (ix) Table D clause 5: p klousule 5 by te voeg: (x) Ewen Nos 73 and 74 Lynnwood Manor Town : (x) Erwe Nos 73 en 74 Lynnwood Manordorpmag ship may be used for purposes permitted under i gebruik word vir doeleitides soos toegelaat onder Use Zone () Table D subject to the conditions : Gebruikstreek () Table Dtonderworpe aan die imposed by Tables G and F Height Zone No 3 voorwaardes opgele deurtabelle G en F Boogie streek No 3 This amendment will be known as Pretoria Region Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Pretoria Town:planning ScheMe: Amending Scheme No 39 streek dorpsaanlegskema: Wysigende Skema No 39 Further particulars of the scheme are lying for inspection genoem sal word) 8 in die kantoor van die Stadsklerk van at the office of the Town Clerk Pretoria and at the office Pretoria en in die kantoor van die Sekretiris van die of the Secretary of the Townships Board Rooin No B222 Dorperaad Kamer No B222 Provinsiale Gebou Provincial Building Pretorius Street Pretoria Pretoriusstraat Pretoria ter insae Every owner or occupier of immovable property situate Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat within the area to which the scheme appliat shill have the gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema right of objection to the scheme and may notify the Secre van toepassing is het die reg run beswaar teen die skema tary of the Townships Board in writing at the above aan te teken en kanter eniger tyd binnt nmaand na die address or PO Box 892 Pretoria of Such bbjectionand laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die 0 ffisiele of the grounds thereof at any time within one month after Koerant van die Provinsie dws op of voor 7 Oktober the last publication of this notice in the Provincial Gazette 965 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde ie on or before the 7th October 965 adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van H MATTHEE so n beswaar en die redes daarvoor H MATTFEE; Secretary Townships Board Sekretaris Dorperald Pretoria 25th August Pretoria 25 AugustUs 965 t NOTCE No 330 0? 965 KENNSGEWNG No 330 van 965 PROPOSED ESTABLSHMENT OF WNDSOR VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP GLEN TOWNSHP WNDSOR GLEN t is hereby notified in terms of section eleven of the ngevdlge artikel elf van die Dome: en Dorpsaanleg Townships and Townplanning Ordinance 93 that Ordonnansie 93 word hierby bekendgemaak dat application has been made by Louis Marthinus Steyn Louis Marthinus Steyn Jansen van Rensburg en Jan Jansen van Rensburg and Jan Johannes Goosen for per Johannes Goosen aansoek gedoen het om n dorp mission to lay out a township on the farm Klipfontein No te stig op die plaas Klipfontein No 2030 distrik 203 LO District of Johannesburg to be known as Wind Johannesburg wat bekend sal wees as Windsor Glen (or Glen Die voorgestelde dorp re noord van en grens aan dorp The proposed township is situated north of and abuts Windsor suid van en grens aan Kalinda Landbouhoewes Windsor Township south of and abuts Kalinda Agricul Die aansoek met dje betrokke planne dokumente en tural Holdings application together with the relative plans docu inligting le tee insae op die kantoor van die The Sekretaris infofirnation is open for inspection at the van die Dorperaad Kamer No 322 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou Pretoria vir n tydperk van office of the Secretary Townships Board Room No B22 Second Floor Block B Provincial Building Pretoria for twee maande na datum hiervan a period of two months from the date hereof ngevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie n terms of section eleven (4) of the said Ordinance moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan any person who objects to the granting of the application van die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor or who is desirous of being heard or of making represen te word of vertoe in verband daarmee wil indien binne tations in the matter shall communicate with the Secre twee maande na die datum hiervan met die Sekretaris tary of the Board within a period of two months from van die Raad in verbinding tree the date hereof ngevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan n terms Of section eleven (6) of the Ordinance any iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van person who objects to the granting of the application or n aansoek of wat verlang om in die saak geboor te who is desirous of being heard or of making representa word of vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik lions in the matter may communicate iii writing with the 3 4

46 522 PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS 965 met die Sekretaris van die Raad in verbinding tree ot Secretary of the Board or may give evidence in person persoonlik getuienis voor die Raad afro op die datum before the Board on the date and at the place of inspec en plek van inspeksie of op sodanige ander datum en tion or such other date and at such place as the Board may plek as wat die Raad bepaal: Met dien verstande dat appoint: Provided that such written communication shall hierdie skrywe die Sekretaris van die Raad nie later nie be in The" hands of the Secretary of the Board not later as een maand na die datum hiervan moet bereik than one month from the date hereof All objections must be lodged in duplicate and Alle besware moo in duplo ingedien word en gerig word addressed to the Secretary Townships Board PO Box aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria H MATTHEE Ft MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 25 Augustus 965 Pretoria 25th August a KENNSGEWNG No 33 VAN 965 NOTCE No 33 or 965 JOHANNESBURG DORPSAANLEGSKEMA JOHANNESBURG TOWN PLANNNG SCHEME No /200 No /200 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub t is hereby notified in terms of subsection () of artikel () van artikel negeen clertig van die Dorpe en section thirtynine of the Townships and Town planning Dorpsaanleg Ordonnansie 93 bekendgemaak dat die Ordinance 93 that the City Council of Johannesburg Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om has applied for Johannesburg Town planning Scheme No Johannesburg dorpsaanlegskema No 946 to wysig 946 to be amended by rezoning Stand No 39 deur die herindeling van Standplaas No 39 dorp Reynolds Reynolds View Township to permit an additional storey View sodat daar nog n verdieping worinstelle op die of flats to be erected on the existing building lig bestaande gebou opgerig kan word This amendment will be known as Johannesburg Town Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Johan planning Scheme No /200 Further particulars of the nesburg dorpsaanlegskema No /200 genoem sal word) le scheme are lying for inspection at the office of the Town in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en Clerk Johannesburg and at the office of the Secretary of in die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad of the Townships Board Room No B222 Provincial Kamer No B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Building Pretorius Street Pretoria Pretoria ter insae Every owner or occupier of immovable property situate Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat within the area to which the scheme applies shall have the gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema right of objection to the scheme and may notify the Secre van toepassing is het die reg om beswaar teen die skein tary of the Townships Board in writing at the above aan to teken en kan ter eniger tyd binne n maand na die address or PO Box 892 Pretoria of such objection and laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele of the grounds thereof at any time within one month after Koerant van dieprovinsie dws op of voor 7 Oktober the last publication of this notice in the Provincial Gazette 965 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde ie on or before the 7th October adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 25th August Pretoria 25 Augustus 965 TENDERS TENDERS LW lenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die NB lenders previously published and where the closing sluitingsdatums nog nie verstreke is nie word Me in hierdie dates have not yet passed have not been repeated in this` notice kennisgewing herhaal nie Tenders word normaalweg 35 weke Tenders are normally published 3 5 weeks before the closing voor die sluitnigsdatum gepubliseer date TRANSVAALSE PROVNSALE ADMNSTRASE TRANSVAAL PROVNCAL ADMNSTRATON TENDERS TENDERS Tenders vir die volgende dienste/voorrade/verkope Tenders are invited for the following services/supplies/ word ingewag (Tensy dit in die uiteensetting anders aan sales (Unless otherwise indicated in the description gegee word word tenders vir yoorrade bedoet): tenders are for supplies: SluitingP Closing Tender No Beskrywing ran Tender Tender No Description of Tender denim Date HA /39/65 Verbandgoed /0/65 HA /39/65 Bandages and dressings /0/65 HC 5/65 Skoene vir verpleegsters en ander /0/65 HC 5/65 Shoes for nurses and other hospi /0/65 hospitaalpersoneel tal personnel HD 27/65 Afvalyster bestaande hoofsaaklik 7/9/65 HD 27/65 Scrap iron consisting mainly of 7/9/65 uit afgekeurde wassery condemned laundry machinery masjinerie en ander algemene and other general scrap iron afvalyster en lee olietromme and empty oil drums RFT 56/65 Betonmengers /0/65 RFT 56/65 Concrete mixers /0/65 RFT 57/65 Sproeiseepwaens 500 gall 0/65 RF:T 57/65 Water cart trailers 500 gal /0/65 WFTB 222/65 Bryanston Second Primary 24/9/65 WFTB 222/65 Bryanston Second Primary 24/9/65 School: diprigting School: Erection WFTB 223/65 Delareyvillese Laerskool: pek 24/9/65 WFTB 223/65 Delareyvillese Laerskool: Electri 24/9/65 triese installasie cal installation WFTB 224/65 Rustenburgse 5de Laerskool: Op 24/9/65 WFTB 224/65 Rusteriburgse 5de Laerskool: 24/9/65 rigting Erection WFTB 225/65 Fairway Primary School: Elek 24/9/65 WFTB 225/65 Fairway Primary School: Elea 24/9/65 triese installasie trial installation WFTB 226/65 Krugersdorp High School: Nuwe 24/9/65 WFTB 226/65 Krugersdorp High School: New 24/9/65 koshuts hostel WFTB 227/65 Kensingtonse Laerskool: Gclyk 24/9/65 WFTB 227/65 Kensingtonse Laerskool: Level 24/9/65 maak van gronde ens ling of grounds etc 4

47 PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST BELANGRKE OPMERKNGS MPORTANT NOTES HB Direkteur van A846 A /3 HA Director of Hos A867 A 8 (8940) Hospitaaldiens pital Services (8925) te Privaatsak Private Bag Director of Hos A845 A /3 DC Direkteur van A848 A pital Services Die betrokke tenderdokumente met inbegrip van die amptelike tendervorms van die Administrasie is op aanvraag by die onderstaande adresse verkrygbaar Sodanige The relative tender documents including thead minisdokumente asmede enige tender/kontrakvoorwaardes wat trations official tender forms are obtainable on applicanie in die tenderdokumente opgeneem is nie is ook by die tion from the relative addresses indicated below Such genoemde adresse vir inspeksie verkrygbaar: documents and any tender/contract conditions not embodied in the tender documents are also available for Kantoor in Nuwe Provinsiale inspection at the said addresses: Gebou Pretoria Tender Posadres te verwysing Pretoria Office in New Provincial Building Tele Kamer Blok Verdieforam Pretoria 0 Fin g Pretoria Tender Postal Address Ref Pretoria HA Direkteur van A867 A 8 (8940) Room Phone Hospitaaldiens (8925) No Blot Floor No te Privaatsak Pretoria 22 Hospitaaldiens Private Bag 22 te Privaatsak RC Director of Hos A848 A pital Services Private Bag 22 ospitaaldiens te Privaatsak Pita! Semites 22 Private Bag 22 HD Direkteur van A840 A /9 ND Director of Hos A840 A HW Direkteur van A90 A HW Director of Hos A90 A klespitaaldieru pital Services te Privaatsak Private Bag PFT Provindal Seem 09 A PFT ProvinslaleSekre A9 A tam (Purchases tads (aankope and Supplies) en Veered) PO Box 383 Posbus 383 RFT Director Trans D RFT Direkteur Tmns D58 D vaal Roads vaalse Peale Department departement PO Box 906 Posbus 906 TED Director Trans A463 A TFD Direkteur Trans A463 A vaal Education vaals Oader Department wysdeparte Private Bag 269 : meet Privaat TOD Director Trans A470 A sak 269 vaal Education TOD Direkteur Trans A470 A Department e* mist Owlet Private Bag 269 wysdeparte WFT Director Trans C09 C ment Privaatvaal Departsak 269 meat of Works WFT Direkteur Trans 009 C Private Bag 228 vaalse Werke WFTB Director Trans CM7 C M vaal Depart departement Privaatsak 228 meat of Works WFTB Direkteur Trans CM7 C M Private Bag 228 vaalse Werke departement Privaatsak 228 a Administration is not bound to accept the lowest 2 Die Administrasie is nie daartoe verplig om die or any tender and reserves the right to accept a portion of laagste of om mice tender aan te neem nie en behou bow a tender ader die reg voor om n gedeelte van n tender aan te neem 3 n die geval van iedere WFTBtender moet die 3 n the case of each WFTB tender the tenderer must tenderaar n deposito van R4 stort alvorens by van die pay a deposit of R4 before he will be supplied with the tenderdokumente voorsien sal word Sodanige deposito tender documents Such deposit must be in the form of moet in kontantgeld wees n tjek deur die bank geparafeer cash a bank initialed Cheque or a departmental standing of n departementele legorderkwitansie (R0) Genoemde deposit receipt (RO) The said deposit will be refunded if depositobedrag sal terugbetaal word as n bona fideieskry a bona fide tender is received from the tenderer or if the wing van die tenderaar ontvang word of as die tender tender documents including plans specifications and bills dokumente met inbegrip van planne spesifikasies en hoe of quantities are returned by the tenderer within 4 days veelheidslyste binne 4 dae na die sluitingsdatum van die after the closing date of the tender to the relative address tender deur die tenderaar teruggestuur word na die shown in note above betrokke adres in opmerking hierbo aangetoon 4 Alle tenders meet op die amptelike tendervorms van 4 All tenders must be submitted on the Administra die Administrasie voorgele word tions official tender forms 5 edere inskrywing moet in n afsonderlike verseelde koevert ingedien word geadresseer aan die Voorsitter 5 Each tender must be submitted in a separate sealed Die Transvaalse Provinsiale Tenderraad Posbus 040 envelope addressed to the Chairman Transvaal Provincial Pretoria en moet duidelik van n opskrif voorsien wees Tender Board PO Box 040 Pretoria and must be ten einde die tenderaar se naam en aches aan te toon clearly superscribed to show the tenderers name and asook die nommer beskrywing en sluitingsdatum van die address as well as the number description and closing tender nskrywings moet teen vm op die sluitinaaa date of the tender Tenders must be in the hands of the datum hierbo aangetoon in die Voorsitter se hande wees Chairmanby am on the closing date indicated above 6 ndien inskrywings per hand ingedien word moet hulle teen vm op die sluitingsdatum in die Formele 6 f tenders are delivered by hand they must be Tenderbus geplaas wees by die navrnagkantoor in die deposited in the Formal Tender Box at the Enquiry Office voorportaal van die nuwe Provinsiale Gebou by die hoof in the foyer of the New Provincial Building at the ingang aan Pretoriusstraat se kant (naby die hoek van Pretorius Street main public entrance (near Bosman Street Bosmanstraat) Pretoria corner) Pretoria by am on the closing date is

48 524 PROVNSALE KOEVANT 25AppAYSTUS 965 Kontrak No RFT 55/65 Contract No RFT55/65 TRANSVAALSE PROVNSALE ADMNSTRASE TRANSVAAL PROVNCAL ADMNSTRATON KENNSGEWNG AAN TENDERAARS TENDER No RFT 55 VAN 965 NOTCE TO TENDERS TENDER No RET N 55 OF 965 BOU VAN TWEE VOETBRDE EN SKTTER WERENDE HENNG OP NASONALE PAD CONSTRUCTON OF TWO FOOT BRDGES AND No T/2 VAN MYLPUNT 706 TOT 8 50 ANTDAZZLE FENCE ON NATONAL ROAD No T /2 FROM MLEAGE`7 06 TO 8 50 Tenders word hiermee gevra van ervare kontrakteurs "l vir bogenoemde diens Tenders are herewith called for from experienced Tenderdokumente insluitende n stel tekeninge is by die contractors for the abovementioned service Direkteur Transvaalse Paaiedepartement Kamer No D58 Provinsiale Gebou Kerkstraat Posbus 906 Tender documents including a set of drawings may be Pretoria verkrygbaar by betaling van n tydelike deposito obtained from the Director Transvaal Roads Department van R20 (twintig rand) Hierdie bedrag sal terugbetaal Room No D38 Provincial Buildings Church Street word mits n bona fide tender ontvang word of alle PO Box 906 Pretoria on payment of a temporary sodanige tenderdokumente binne 4 dae na die sluitings deposit of R20 (twenty rand) This will be refunded datum van die tender "na die uitreikingskantoor terug provided a bona fide tenderis received or all such tender gestuur word documents are returned to the office of issue within 4 days after the closing date of the tender n Addisionele afskrif van die hoeveelheidspryslyste sal gratis verskaf word An additional copy of the schedules of quantities will be provided free of charge n ngenieur sal voornemende tenderaars op 3 September 965 om yin by die Rautenbach plein by mylpunt 7 05 An engineer will meet intending tenderers on the 3rd op pad No T/2 ontmoet om saam met hulle die terrein September 965 at am at the Rautenbach Square at to gaan besigtig Die ngenieur sal by geen ander mileage 705 on road No T /2 to inspect the site with geleentheid vir besigtigingsdoeleindes beskikbaar wees the them The engineer will not be available for inspection en tenderaars word derhalwe versoek om op gemelde purposes on any other occasion ancitenderers are therefore datum teenwoordig te wees requested to be present on the said date Tenders oorenkomstig die voorwaardes in die tender Tenders completed inaccordance with the conditions dokumente voltooi in verseiilde koeverte waarop "Tender in the tender documents in sealed envelopes endorsed No RFT 55 van 965 " geenclosseer is met die Voor "Tender No RFT 55 of 965 " should reach the Chair sitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad Posbus 040 man Transvaal Provincial Tender Board PO Box 040 Pretoria bereik voor uur vm op Vrydag 7 September Pretoria before oclock am on Friday 7th 965 Wanneer die tenders in die openbaar oopgemaak sal September 965 when the tenders will be opened in word public ndien per hand afgelewer moet tenders voor uur Should the tender documents be delivered by hand they vm in die Formele Tenderraadbus by die navraagkantoor should be placed in the Formal Tender Box at the inquiry An die voorportaal van die Provinsiale Gebou by die office in the foyer of the Provincial Building at the Pretoriusstraatse hoofpublieke ingang (naby die hock van Pretorius Street main public entrance (near Bosman Street Bosmanstraat) Pretoria gedeponeer word corner) Pretoria by oclock Die Transvaalse Provinsiale Administrasie verbind horn The Transvaal Provincial Administration shall not bind the om die laagste of enige tender aan te neem of om itself to accept the lowest or any tender or to Surnish any enige rede vir die afwysing van n tender te verstrek nie reason for the rejection of a tender Tenders is vir negentig (90) dae bindend Tenders shall be binding for ninety (90) days J J DU PLESSS J J DU PLESSS Voorsitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad Chairman Transvaal Provincial Tender Board Administrateurskantoor 20 Augustus 965 Administrators Office 20th August 965 : BELANGRKE AANKONDGNG MPORTANT ANNOUNCEMENT SLUTNGSTYD VR ADMNSTRATEURS KENNSGEWNGS CLOSNG TME FOR ADMNSTRATORS NOTCES Aangesien 6de September 965 n openbare vakansie As the 6th September 965 is a public holiday the dag is sal die sluitingstye vir die aanname van closing times for acceptance of Admitiistrators Notices Administrateurskennisgewings ens as volg wees: etc will be as follows: 3 nut op Donderdag 2de September 965 vir die 3 pm on Thursday 2nd September 965 for the Provinsiale Koerant van Woensdag 8ste September Provincial Gazette of Wednesday 8th September JAM kennisgewings callin die davonolgende uitgawes Late notices will be published in the subsequent issies geplaas word / S A MYBURGH S A MYBURGH Staatsdrukker Goveminent Printer! 6 b

49 t so PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST 965 SKUTVERKOPNGS BRAKPAN Municipal pound on the 4th gesluit word enige cis om skadevergmeding September 965 at 9 am Cow 5 years wit instel moot sy beswaar of Tensy voor die tyd gelos sal die there brown eis skriftelik nie later nie hieronder beskryf verkoop word saes aan as Dinsdag 9 Oktober 965 CHRSTANA Municipal Pound on the by die Stadsklerk indien gedui 3rd September 965: at 0 am Cow Persone wat navraag wens te doen aan Frisian 3 years black and white right ear P W VAN DER WALT gaande die hieronder omslcrewm there moet halfmoon behind; cow Frisian 4 years Stadsklerk in in die geval van diere in munisipale skutte black and white right ear halfmoon behind Munisipale Kantoor die Stadsklerk nader en wat diere h KLERKSDORP Munidipal Pound on the Koster 9 Augustus 965 distrikskutte betref die hetrokke Landdros 2nd September 965 at 0 am 2 Heifers Frisianpolled S months MUNCPALTY OF KOSTER BETHALSE Munisipale Skut op 3 Sep KLPPLAAT Pound District of Rusten tember 965 om vm Os Fries 3 burg on the 22nd September 965 at NOTCE No 27/65 jaar swart en wit linkeroor swaelstert sny am Bull 9 years red left ear swallowvan agter en voor f tail; bull 3 years red right car swallow PROPOSED CLOSNG OF PORTON OF BORKUM Skut Distrik Pietersburg op tail; ox 5 years red right ear halfmoon STREET; AND SALE TO J P 5 September 965 om vm Vers 3 and cropped left ear swallowtail; ox 5 VERSTER jaar rooi linkeroor swaelstert en jukskei years red branded RP2 leftear slit; ox van agter rester oar jukskei van agter 4 years red branded cc P9 right ear half Notice is hereby given in terms of Section BRAKPANSE Munisipale Skut op 4 moon; heifer 5 months red right ear 67 of the Local Government Ordinance No September 965 om 9 vm Koei 5 jaar swallowtail; heifer years red right ear 7 of 939; as amended that it is the bruin swallowtail; cow 6 years red branded intention of the Village Council of Koster CHRSTANASE Munisipale Skut op 3 RKO right ear swallowtail subject to the consent of the Administrator September 965 om 0 vm Koei Fries LCHTENBURG Municipal Pound on to close permanently a portion of Duitser 3 jaar swart en wit regteroor halfmaan the 3rd September 965 at 0 am Cow Eloff Road in extent 958 square feet van agter; koei Fries 4 jaar swart en Jersey 4 years right ear cropped left ear situated next to Portion 4 of Erf No 544 wit regteroor halfmaan van agter cut behind with bullcalf 4 months; cow Notice is hereby further given in terms of KLERKSDORPSE Munisipale Skut op 2 Frisian 9 years right ear cut in front left Section 79 (8) of the 525 Local Government September 965 om 0 vm2 Verse Fries ear slit Ordinance No 7 of 939 as amended poenskop 8 maande LOSKOPNOORD Pound District of that in the event of the closing of such KLPLAAT Skut Distrik Rustenburg op Grobiersdal on the 5th September 965 street portion it is the intention of the P 22 September 965 om vm Bul 9 at am Cow Africander 5 years Koster Village Council subject to the jaar rooi linkeroor swaelstert; bul 3 red; bullcalf Africander 6 months red; approval of the Administrator to sell the jaar rooi regteroor swaelstert; os 5 jaar heifer Africander; year; red land to Mr J P Venter for the sum of rooi regteroor halfmaan en stomp linker MAKWASSE Health Committee Pound R28740; all costs incurred in giving effect oor swaelstert; os 5 jaar root brand on the 3rd September 965at330 pm to the transfer to be borne by the purchaser meik RP2 linkeroor slip; os 4 jaar Ox Jersey 2 years brown right ear cut Copies of the plan showing the proposed rooi brandmerk ca P9 regteroot halfmaan; below and above left car 2 cuts in front closing and details of the conditions of vers 5 maande rooi regteroor swael POTGETERSRUST Municipal Pound sale thereof may be inspected between the stert; vers 3 jaar rooi regteroor swael on the 7th September 965 at 0 am hours of 8 am and pm and 2 pm stert; koei 6 jaar rooi brandmerk RCO Cow Africander 7 years black and 5 pm Mondays to Fridays at the regteroor swaelstert RESDENSA Health Committee Pound office of the Town Clerk Koster LCHTENBURGSE Munisipale Skut op on the 3rd September 965 at am Any person who has any objection to the 3 September 965 om 0 vm Koei ler Cow Frisian 5 years right ear swallowproposed closing and/or sale or who sey 4 jaarregteroor stomp linkeroor sny tail and halfmoon in front Telt tar half may have any claim for compensation van aster met bulkalf 4 maande; koei moon in front if the closing is carried out must Fries 9 jaar regteroor snytjie van voor VEREENGNG Municipal Pound on lodge his objection or claim in writing linkeroor slip the 4th September 965 at 8 am with the Town Clerk not later than LOSKOP NOORD Skut Distrik Groblers Horse stallion 6 years; brown; horse Tuesday 9th October 965 dal op 5 September 965 om vm mare 3 years brown; hqrse mare 7 Koei Afrikaner 5 jaar rooi; bulkalf years brown; horse Stallion 6 months P W VAN DER WALT Afrikaner 6 maande roof; vers Afrikaner chestnut; horse mare 8 years black and lown clerk jaar rooi white; Municipal Office horse gelding year black and MAKWASSE Gesondbeidskomitee Skut white; horse gelding 6 years chestnut; Koster 9th August 965 op 3 September 965 om 330 nm Os horse gelding 4 years chestnut; bull Jersey 2 jaar: bruin regteroor sny van calf Friesland 8 months black; heifer onder en bo hnkeroor 2 snye van voor Jersey 2 years yellow GESONDHEDSKOMTEE VAN POTGETERSRUSSE Munisipale Skut WELTEVREDE Pound District of THABAZMBL op 7 September 965 om 0 vm Koei Bethal on the 22nd September 965 at Afrikaner 7 jaar swart am Horse stallion 6 years black WAARDERNGSLYS 965/68 RESDENSA Gesondheidskomitee Skut op 3 September 965 om vm Koei Kennis word hiermee gegee ingevolge die Fries 5 jaar regteroor swaelstert en half MUNSPALTET KOSTER bepalings van Artikel 4 van die Plaaslikemean van voor linkeroor halfmaan van BestuurBelastingsordonnansie No 20 van voor KENNSGEWNG No 27/ soos gewysig dat die waarderingslys VEREENGNGSE Munisipale Skut op 4 September 965 on\ 8 vm t Perd hings VOORGESTELDESLUTNG VAN GE 6 jaar bruin; perd merrie 3 jaar bruin; DEELTE VAN ST R A AT EN perd merrie 7 jaar bruin; perd hings VERKOOP DAARVAN AAN L P 6 maande vos; perd merrie 8 jaar swart VERSTER saamgestel vir die boekjare 965/68 voltooi en gesertifiseer is en dat dit vasgcstel en bindend sal weer op alle betrokke partye wat nie voor 2 September 965 teen die beslissing van die Waarderingshof appelleer en wit; perd hings jaar swart en * op die wyse soos in Artikel 5 van gemelde "wit; perd reun 6 jaar vos; perd Kennisgcwing geskied hiermee kragtens Ordonnansie voorgeskryf word hie reun 4 jaar vas; J bulkalf mof 8 Artikel 67 van die Ordonnansie op Plans maande swart; vers Jersey 2 jaargeel like Bestuur No 7 van 939 soos gewysig J R VERSTER WELTEVREDE Ski* Distrik Bethal op dat die Dorpsraad van Koster voornemens President van die Hof 22 September 965 om vm Perd is om onderworpe aan die goedkeuring van Munisipale Kantore hings 6 jaar swart die Administrateur n gedeelte van Duitser Thambazimbi 30 Julie 965 Eloffweg 958 vierkante voet in omvang gegee aan Gedeelte 4 van Erf No 544 POUND SALES permanent te sluit THABAZMB HEALTH COMMTTEE Kennisgewin3 geskied hiermee verder dat Unless previously released the animals die Dorpsraad van Koster kragteni Artikel VALUATON ROLL 965/68 described hereunder will be sold as 79 (8) van die Ordonnansie op Plaaslike indicated Bestow No 7 van 939 soos gewysig Notice is hereby given in terms of the Persons desiring to make inquiries voornemens is om bovehnelde straatgedeelte provisions of Section 4 of the Local respecting the animals described hereunder nadat dit gesluit is en onderworpe aan die Autorities Rating Ordinance No 20 of in the case of animals in municipal pounds goedkeuring van die Administrateur aan 933 as amended that the valuation roll should address the Town Clerk; for those must J P Venter vir die totale bedrag compiled for the financial years 965/68 hi district pounds the Magistrate of the van te verkoop; alle onkoste aan has been completed and certified and that district concerned gegaan om oordrag te bewerkstellig deur die the same will become fixed and binding koper gedra te word upon all parties concerned who shall hot BETJAL Municipal Pound on the 3rd Afskrifte van die kaart waarop die voor before 2st September 965 appeal against September 965 at am Ox Frisian gestelde shifting aangetoon Word en beson the decision of the Valuation Court in 3 years black and white left ear swal derhede van die verkoop daarvan sal van the manner provided in Section 5 of the lowtail cut behind 8 vm tot nm en 2 nm tot 5 nm van said Ordinance BORKUM Pound District of Pietersburg Nlaandie tottyrydae by die kantoor van die J R VERSTER on the 5th September 965 at am Stadsklerk Koster ter insae le President of the Court Heifer; 3 years red left ear swallowtail Jedereen wat enige beswaar teen die Municipal Offices and yokeskey behind right ear yokeskey voorgestelde shilling en/of verkoping bet of Thabazimbi 30th July 965 behind wat indien die genoemde straatgedeelte

50 526 PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS 965 STADSRAAD VAN MDDELBURG # OPGAWE VAN VERUESNGSUTTGAWE (Kennisgewing ingevolge Artikel 59 van Ordonnansie No 4 van 927) Ondervermelde besonderhede ten opsigte van Verkiesingsuitgawe van ;candidate by n verkiesing van Raadslede gehou op 30 Junk 965 word gepubliseer Bewysstukke le ter insae vir n tydperk van drie maande vanaf datum van ifidiening: Wyk Naam lairkandidaat Besonderhede Minot c R 4 F P Viljoen Drukwerk 300 G L Vosloo *Drukwerk B E Altem Drukwerk 450 D J Huxham Drukwerk 900 Huur van kamer 3 00 ll No 47/965 J B H RABE Middelburg Tvl 3 Adgustus 965 Stadsklerk TOWN COUNCL OF MDDELBURG RETURN OF ELECTORAL EXPENSES (Notice in terms of Section 59 of Ordinance No 4 of 927) The following particulars of election expenses of candidates at an election of councillors held on the 30th June 965 are published Vouchers are open for inspection for a period of three months from date ofbing: Ward Name of Candidate Details Toth R 4 F P Viljoen Printing 300 q t G L Vosloo Printing B E Altern Printing 450 D Huxham Printing 900 Hire of room 300 No Middelburg Tvl 3th August 965 J B H RABE Town Clerk STADSRAAD VAN PRETORA CTY COUNCL OF PRETORA STADSRAAD VAN BOKSBURG 7 ELEKTRSTETSVOORSENNG: KONSEPDORPSAANLEGSKEMA WYSGNG VAN TAREF No /00 DRAFT TOWNPLANNNG SCHEME i No /00 Dear word ingevolge die bepalings van r Ooreenkomstig Regulasie No 5 uitge Artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike vaardig ingevolge die bepalings van die Notice is hereby given in terms of Regu Bestuur 939 soos gewysig bekendgemaak Dorpe en Dorpsaanlegordonnansie (No tion No S promulgated under the provi dat die Stadsraad van voornemens is om van 93) soos gewysig word hiermee ken a sions of the Townships and Townplanning die Elektrisiteitstarief te wysig om voornis gegee dal die Stadsraad van Pretoria van Ordinance No of 93 as amended sterling te maak vir die aangaan van voorneme is om die Pretoria dorpsaanleg that the City Council of Pretoria intends to spesiale ooreenkomste met verbruikers vir skema No van 944 to wysig deur die amend the Pretoria Townplanning Scheme die lewering van elektrisiteit butte die voorstelle wat in konsep wysigende tems No munisipale gebied of 944 by adopting the proposals of onder sekereomstanaanlegskema No /00 vervat is te aan contained in draft amending Town planning dighede veer Scheme No /00 Afskrifte van hierdie voorgestelde wysi Die bogemelde konsepskema maak voor ging M vanaf die datum van hierdie kennissiening The above draft schemeprovides for the vir die wysiging van die oorspronk gewing in Kamer No 7 Eerste Verdieping amendment of the original Scheme Map as like Skemakaart soos aangetoon op Kaart Stadhuis Boksburg ter inset en enigiemand No 3 Skema /00 deur die herbestem shown on Map No 3 Scheme No /00 wat teen die voorgestelde wysiging beswaar ming Qedeelte van Erf No 8 Sunny by the rezoning of Portion of Erf Nowil opper moet sy beswaar op of voor 20 Sunnyside (situate on Troye Street side (gelee aan Troyestraat langs Walker September 965 skriftelik by my indien la8 and Walker Spruill from " General Resi dential" to "Special" to permit the erecaal " ten einde die oprigting van plekke van of places of public worship Waarnemende Stadsklerk openbare Godsdiensoefening lion geselligheidssocialthereonstadhuis halls places of instruction and resisale onderrigplekke en woongeboue behal denim ] buildings other than hotels licensed BokSburg 25 Augustus 965 we hotelle wat ingevolge enige Drankwet under any Liquor Act subject to the gelisensieer conis daarop toe (Kennisgewing te kat onderditions as set out on Annexure " B" No 96/965) Plan worpe aan die voorwaardes soos uiteengesit No 325 op Bylae B " which stipulates inter Plan No alio that 325 wat onder TOWN COUNCL OF BOKSBURG the height of any proposed buildings on spruit) van Algemene Woos " na Spesi L FERRERA andere neerle dat die hoogte van enige the site shall not exceed a total overall ELECTRCTY SUPPLY: AMEND voorgestelde geboue op die terrein nie n total hoogte van height of 00 Cape feet above the highest 00 Kaapse voet bo die MENT OF TARFF hoogste natuurlike natural level of the site (The said height vlak van die terrein shall include any floor for parking mag garages t is hereby vie (Die gemelde notified in terms of hoogte sluit Section overlie lift motor moms and tanks) enige verdieping 96 of the vir Local parkeergarages hyser Government Ordinance motorkamers en tenke in) The draft scheme and Map No will 939 as amended that the Town Council Die Konsepskema en Kaart No vi open for inspection at the office of the sal r be Director of Townplanning and Architec provide for the entering into special agree n tydperk van sea weke vanaf 8 Augustus lure Rodin No 46 van der Stel Buildings ments with consumers for the supply of 965 gedurende die gewone diensure in dieelectricity Pretorius Street and at Room No 33 New outside the municipal area or in kantoor van die Direkteur van Stadsbeplan City Hall Paul Kruger StreetPretoria for certain circumstances ning en Argitektuur Kamer No 46 Van a pcopies eriod of sixweeks fromthe 8th August of the proposed amendment will der Stelgebou Pretoriusstraat en te Kamer be open for inspection at Room 7 First No 33 Stadhuis Paul Krugerstraat Preto 965 during the normal office hours Floor Municipal Offices Boksburg up to Ha ter insae le Any objections or representations with and including 20th September 965 and Enige besware of vertoe desbetreffend regard thereto should be submitted in any person wishing to do so may during moet skriftelik voor of op Woensdag 29 writing to the Town Clerk PO Box 440 this period lodge with me an objection in September 965 by die Stadsklerk Posbus Pretoria on or before Wednesday 29th Sep writing to the proposed amendment 440 Pretoria ingedien wees tember 965 proposes to amend the Electricity Tariff to HLL RODE L FERRERA HLMAR RODE Town Clerk Acting Town Clerk Stadsklerk 9th August 965 Municipal Offices ill 9 Augustus 965 (Notice No 253/965:) Boksburg 25th August 965 (Kennisgewing No 253/965) (Notice No 96/965)

51 PROVNCAL GAZE t 25 AUGUST STADSRAAD VAN PRETORA The effect of the proposed amendment Elke eienaar of bewoner van vaste eienwill be to permit the conversion of unoccu dom gelee binne die gebiede waarop die pied servants quarters for NonEuropeans skemas van toepassing is het die reg om KONSEP DORPSAANLEGSKEMA on the roofs of blocks of flats into quarters beswaar of vertoe in verband daarmee skrif No /86 for caretakers without the necessity of tea aan die ondergetekende te rig Sodaobtaining a specific amendment of the nige beswaar of vertoe moet duidelik aan Ooreenkomstig Regulasie No 5 uitgeoriginal scheme in each case as is required Loon op grond waarvan dit gemaak word en vaardig ingevolge die bepalings van die at present in certain height zones sal tot 22 September 965 ontvang word Dorpe en Dorpsaanlegordonnansie (No The draft scheme will be open for inspire C ]JOUBERT van 93); soos gewysig word hiermee ken Lion at the office of the Director of Town Stadsklerk nis gegee dat die Stadsraad van Pretoria planning and Architecture Room No 46 Munisipale l S Buildings Kantore van voorneme is om die Pretoria dorpsaan vanroodepoort der te Pretorius Street Augustus 965 legskema No van 944 te wysig deur die and at Room No 33 New City Hall Paul voorstelle wat in konsep wysigende Dorps Kruger Street Pretoria for a period of six (Kennisgewing No 66/65) aanlegskema No /86 vervat is te aan weeks from the th AuGust 965during the normal office hours MUNCPALTY OF ROODEPOORT vaar Any objections or representations with Die bogemelde konsepskema maak voorregard thereto should be submitted in writ DRAFT TOWN PLANNNG SCHEMES siening vir die wysiging van die oorspronk ing to the Town Clerk PO Box 440 Nos /38:/39 AND /4 like skema soos volg: Pretoria on or before Wednesday 22hd : n Klousule 22 Voorbehoudsbepaling September 965 t is notified for general information in (d) deur: HLMAR RODE terms of the regulations framed under the Town Clerk Townships and Townplanning Ordinance (a) Die skrapping van die woorde :in 2nd August as amended that it is the intention of hoogtestreke en 2" waar hulle the Town Council of Roodepoort to adopt voorkom in suffiparagraaf (iii) (Notice No 245/965) the abovementioned draft schemes which (b) Die skrapping van sub paragraaf (iv) will amend Town planning Scheme No (c) Deur sub paragrawe (v) en (vi) onder of 946 by the rezoning of the use to which skeidelik na (iv) en (v) te hernom MUNSPALTET ROODEPOORT the undermentioned erven may be put subs mer ject to certain conditions: 2 n Klousule 4 deur die volgende ONTWERPDORPSAANLEGSKEMAS Nos /38 Scheme No /39 EN /4 /38 woord Ely te voeg na die woorde en Erven Nos 22 and 77 ruimte wat vir skoonmaak " waar hulle Roodepoort voorkom Kennisgewing geskied ter algemene Mlig Township in die woordomskrywing van from "General Business " ting ingevolge due regulasies opgestel krag *Vloerruimteverhouding ": Height and Coverage Zone 4 to tens die Dorpe en DorpsaanlegOrdonnan "General Business " Height and (insluitende n opsigterswoonstel met n sit 93 soos gewysig dal die Stadsraad Coverage Zone oppervlakte van hoogstens 900 vierkante van Roodepoort voornemens is om die boge 2 Portion of Erf No 853 (formerly voet op die dak van die gebou)" noemde ontwerpskemas te aanvaar wat known as Erf No 29) Roodepoort Die uitwerking van die voorgestelde wysi Dorpsaanlegskema No van 946 sal wysig Township from " General Business " ging sal wees om die omskakeling van on be deur die herindeling van die gebruike waar Height and Coverage Zone 4 to woonde bediendekwartiere op die dakke voor ondergenoemde erwe aangewend kan "General Business " Height and van woonstelgeboue tot kwartiere vir opsig word onderworpe aan sekere voorwaar Coverage Zone ters toe te aat sonder dat dit nodig is om des: 3 Erf No 274 Delarey Township from in elke geval n spesifieke wysiging van die Skema "Special No Residential" to /38 "General oorspronklike skema te verkry soos tans Business " Erwe Nos 22 en 77 Dorp Roodevereis word in sekere hoogtestreke 4 Erven Nos 54 and 56 Delarey poort van Algemene Besigheid " Township from " General Residen Die Consepskema sal vir tydperk van Hoogte en Dekkingstreek 4 na dal" to "General Business" ses weke vanaf Augustus 965 gedurende Algemene Besigheid Hoogte en die gewone diensure in die kantoor van die Dekkingstreek Scheme No 39 / 0 Direkteur van Seadsbeplanning en Argitek 2 Gedeelte van Erf No 853 (voorheen Erf No 30 ndustria Northp:ownshie tuur Kamer No 46 van der Stelgebou bekend as Erf No 29) Dorp from "Special Business " Height and Pretoriusstraat en te Kamer No 33 Stad Roodepoort van Algemene Besig Coverage Zone 4 to "General ndus huis Paul Krugerstraat Pretoria ter insae held" Hoogte en Dekkingstreek 4 trial" Height and Coverage Zone 2 8 na Algemene Besigheid" Hoogle Enige SchemeNo besware of verta desbetreffend /4 en Dekkingstreek moet skriftelik voor of op Woensdag; 22 3 Erf No 274 Dorp Delarey van Strips of land of varying width along September 965 by die Stadsklerk Posbus Spesiale Woonstreek " na Alge the northern and southern boundaries 440 Pretoria ingedien wets mene Besigheid" of Van Wyk Street Roodepoort Township affecting HLMAR RODE 4 Erwe Nos 54 en 56 Dorn Delarey the undermen Stadsklerk ian Algemene Woonstreek" na tioned erven for road purposes wth 2 Augustus 965 Algemene Besigheid " the object of increasing the total road reserve to 70 Cape feet: No 245/965) Skema No /39 Erven Nos Erf No 30 Dorp ndustrianoord van Spesiale Besigheid" Hoogte en CTY COUNCL OF PRETORA Deki icingstreek na Algemene Nywerhed " Hoogte en Dekkingstreekt 2 2 DRAFT TOWN Strips of land of varying width along PLANNNG SCHEME Skema No /4 the No northern and southern bounda /86 Stroke grond van wisselende wydte ries of Ontdekkersweg Delarey langs die noordelike en spidelike Township affecting Noticeg the undermen is hereby given in terms of Regffi grense van Van Wykstraat Dorp tioned erven for road purposes with lation 5 promulgated under the provisions Roodepoort rakende die onderge the object of increasing the total road of the Townships and Townplanning Ordi noemde erwe vir paddoeleindes met reserve to 00 Cape feet: nance No of 93 as amended that die oog op n verbreding van die Erven Nos the City Council of Pretoria intends to totale padreserwe tot 70 Kaapse amend the Pretoria 2 22 Townplanning RE of 23 Scheme voet: RE of 670 Portion of No of 944 by adopting the proposals Erwe Nos contained in Draft Amending 385 Townplan ning Scheme No 439 / The above Draft Scheme provides for 25S Particulars of the draft schemes and the amendment of the original Scheme as 2 Stroke grond van wisselende wydte Maps No are open for inspection at the follows: fangs die noordelike en suidelike office of the Town Engineer Town Hall n Clause 22 proviso (d) by grense van Ontdekkersweg Dorp Roodepoort for a period of six weeks from Delarey rakende die ondergenoemde (a) the deletion of the words " in height lth August 965 erwe vir paddoeleindes zones met die oog and 2" where they appear Every owner or occupier of immovable op n verbreding van in sub paragraph (iii) die totale pad property situate within the areas to which reserwe tot 00 Kaapse (b) voet: the deletion of subparagraph (iv) the schemes apply has the right to submit (c) the renumbering of subparagraphs Erwe Nos objections or representations in regard (v) and (vi) to (iv) and (v) respec 2 22 RG van 23 RG van thereto in writing to the undersigned Such lively 670 Gedeelte van objections or representations must clearly indicate the grounds on 2 n Clause 4 byadding which they arn the following words after the word " caretakin " made and will be received up to 22nd g where Srn [ember 965 it appears in the definition of "Floor Space Besonderhede van die ontwerpskemas Ratio en C J JOUBERT Kaarte No is vir n tydperk van ses weke Clerk "(including a caretakers flat not vanaf Augustus 965 ter insae by die Municipal Offices exceeding an area of 900 square feet on kantoor van die Stadsingenicur Stadhuis Roodepoort th August 965 9Town the roof of the building) " Roodepoort: (Notice No 66/65)

52 S28 PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS:965 " STADSRAAD VAN KEMPTON PARK Kaart LG No A269/65 vandaar noord with District Road NO 5:(Modderforttein waarts nor n gedeelte van Erf 302 dorp Road) This road is shown on Diagram PROKLAMERNG VAN PAAE Kempton Park seas aangetoon op Kaart SG No A257/65 and Coincides with a LG Na A266/65 en oor die resterende Portion of Red Road Hierby Proposal No 35/80 word ingevcrige Artikel 5 van die gedeelte van Gedeelte 3 Gedeelte 39 en as shown On Map No 3 of the: Kempton Local Authorities Road Ordinance" No resterende gedeelte van Gedeelte 45 van Park Town plarining Scheme No / van 904 soos gewysig bekendgemaak die plaas Zuurfontein No 33 Registrasier asamended dat die Stadsriad van Kempton Park afdeling R Distrik Kempton Park sons D A road widening with an average ingevolge die bepalings van Artikel 4 van aangetoon op Kaart LG No A 270/65 width of 40 Cape feet along the western genoemde Ordonnansie n versoekskrif tot Die fatale wydte van Pretoriaweg vanaf die boundary of Pretoria Road KemjitonPark Sy Edele die Administrateur van Transvaal grens tussen die Jim pc Rhodesfield en Township over Portitin "47 of c the farm gerig het om die paaie in die Bylae hiervan Kempton Park tot want Distrikspad No Zuurfontein No 33:Registration Division beskryf tot publieke paaie te i proklameer 5 aansluit by Provinsiale Pad :No P3S R District of Kempton ParkaS shown Afskrifte van die versoekskrifte en die (Preloriawegl den 00 Kaapse voet on Diagram SG No A269/65 continuing kaarte daaraan geheg le gedurendenormale weer in a northerly direction over a Portion of * kantoorure ter insae in Kamer No: 36 Munisipile Erf No 302 Kempton Park Townshipj as Kantore Pinelaan Kempton TOWN COUNCL OF KEMPTON PARK; shown on Diagram SG No A:266/65; Park and over the remaining extent of Portion ledere belanghebbende persoon watt teen PROCLAMATON OF ROADS 3 Portion 39 and the remaining die proklamering van die voorgesteldepaaie extend of Portion 45 of the farm beswaar wit opper meet sy beswaar in Notice is hereby given in terms of Zuurfontein No 33 Registration Division tweevoud in dien by die Provinsiale Sekre Section 5 of the Local Authorities Roads R District of Kempton Park as shown taxis en by die Stadsklerk voor of op Ordinarice No 44 of 904 as amended: on Diagram SG No A270/65 The total Oktober 965: boundaryf that the Town Council of Kempton Park width of Pretoria Road from the W PETERS has in terms a Section 4 of the said between Rhodesfield and Kempton Park Stadsklerk Ordinance petitioned the Honourable the Townships up to the point where District Munisipate Kantore Administrator of the Transvaal to proclaim Road No 5 intersects with Provincial ROad Pinelaan as public roads the roads described in the No P38 (Pretoria Road) will then be (Posbus 3) Schedule attached hereto 00 Cape feet Kempton Park 9 Augustus 965 Copies of the petitions and of the din ii (Kennisgewingnommer 69/965) grams attached thereto may be: nspected during ordinary office hours at Room No 36 Municipal Offices Pine Avenue STAD JOHANNESBURG J: BYLAE Kempton Park Any interested person who deiires to lodge VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE A n Pad oar die algemeen 80 (tagtig) any objection to the proclamation of the JOHANNESBURGSE DORPSAAN Kaapse voet breed b ginnende by die aanproposed roads must lodge such objection LEGSKEMA No (W Y S G N G stuffing van ndustrieweg en Spesiale Pad in writing in duplicate with the Provincial SKEMA No /93) No S5 in die nywerheidsdorp sando; Secretary and the Town Clerk on or before (Kennisgewing ingevolge die bepalings van vandaar noordwaarts oor n gedeelte van : Oktober 965 Artikel 35 van die Dorpe en Dorpsaan Gedeelte 26 van die plaas Witkoppie No F WPETERS legordonnansie 93) 64 Registrasieafdeling R Distrik Town Clerk Kempton Park en oor a gedeelte van Municipal Offices Die Stadsraacc van Johannesburg is voor Gedeelte 8 van die plaas Witkoppie No Pine Avenue nemens om sy Dorpsaanlegskema No to 64 Registrasie afdeling LR distrik Kempton (PO Box 3) wysig deur die voorstad Victorypark uitbrei Park soot aangetoon op Kaart LG No Kempton Park 9 August 965 ding No 8 op sekere yobrwaardes by die A272/0; vandaar in s oostelike rigting Skema in te lyf oor die Sterende gedeelte van Gedeelte! (Notice No 69/965) 65 van die pleas Zuurfontein No 33 Besonderhede van hterche wysiging le ses Registrasieafdeling R Distrik Kempton SCHEDULE weke lank met ingang van diedatum hier Park soos aangetoon op Kaart LG No ender in Kamer No 423 Stadhuis talian A27/65 en verder ooswaarts oor die A A road SO Cape feet widecommencing nesburg ter insae Alle bewoners of resterende gedeelte van Erf 263 (Park) intersection of ndustrie Rog( and Special eienaars van vaste eiendom wat gelee is dorp Spartan soos aangetoon op Kaart Road 55 in sando ndustrial Township binne die gebied waarop die Skema van LG No A265/65 om aan te sluit by thence in a northerly direction over a toepassing is ken teen die wysiging beswaar Kelvinstraat n pad in die dorp Spartan portion of Portion 26 of the farm opper en meet die Klerk van die Road te Dit stem mm of meer ooreen met Rooi Witkoppie No 64 Registration Division R eniger tyd gedurende die ses weke waarpadvoorstel No 49/80 soonaangetoon op District of Kempton Park and a tydens portion die besonderhede ter insae le skrif Kaart No 3 van die Kempton Parkse of Portion 8 of the farm WitkoppieNo telik van hulle beware en die reties door Dorpsaanlegskema No /952 soos 64 Registration Division R District of voor verwittig gewysig Kempton Park as shown on Diagram SG S D MARSHALL B n Pad oor die algemeen 80 (tagtig) No A272/65 thence in easterly direction Waarnemende Klerk van die Road Stadhuis 6tauuis Kaapse voet breed beginnende by die aan over the remaining extent of Portion 65 of shifting van Newtonstraat en Planeweg in the farm Zuurfontein No 33 Registration Johannesburg 8 Augustus 965 die dorp Spartan vandaar noordwaarts oor Division R District of tempton Park as Gedeelte 33 Gedeelte 40 en Gedeelte 2 shown on Diagram SG No A27/65 van die plaas Zuurfontein No 33 Registra continuing in an easterly direction over the CTY OF JOHANNESBURG sieafdeling R Distrik Kempton Park remaining extent of Erf No 263 (Park) tot waar dit aansluit by n 8serwituut van Spartan Township as shown on Diagram Regvanweg oor Gedeelte 2 van die plaas SG No A265/65 to link up with Kelvin PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN Zuurfontein No 33 Registrasieafdeling Street a road in Spartan Township This NESBURG TOWN PLANNNG R Distrik van Kempton Park Hierdie coincides more or less with Red Road SCHEME No (AMENDNG pad word aangetoon op Kaart LG No Proposal No 49/80 as shown on Map No SCHEME No /93) A268/65 en stem ooreen met n gedeelte 3 of the Kempton Park Townplanning (Notice in terms of Section 35 of the Townvan Rooipadvoorstel No 33/80 soos aange Scheme No /952 as amended ships and Town Planning Ordinance 93) toon op Kaart No 3 van die Kempton B A road 80 Ci re feet wide commencing Parkse Dorpsaanlegskema No /952 soos at the intersection of Newton Street and The City Council of Johannesburg gewysig Plane Road in Spartan Township thence in C n Pad oor die algemcen 80 (tagtig) a northerly direction over proposes Portion to amend its 33 Town planning Scheme breed Kaapsevoet beginnende by die aan Portion 40 and Portion 2 of the farm TownshipNoof Sc by the incorporation Viofctory Park Extension j No the sluiting van Kelvin en Planeweg in die Zuurfontein No 33 Registration Division 8 on certain conditions dorp Spartan vandaar noordwaarts oor die R District of Kempton Park to link up resterende gedeelte van Gedeelte 8 Gedeelte with a 8ft servitude of Right of way Particulars of this amendment are open en resterende gedeelte van Gedeelte 7 over Portion 2 of the Farm Zuurfontein for inspection at Room No 423 Municipal van die plaas Zuurfontein No 33 Registra No" 33 Registration Division LR District Offices Johannesburg for a period of six sieafdeling R Distrik Kempton Park oat of Kempton Park This road is shown on weeks from the undermentioned date Every aan te sluit by Distrikspad No 5 (Modder Diagram SG No A268/65 and coincides occupier or owner of immovable property fonteinpad) Hierdie pad word aangetoon with a portion of Red Road Proposal No situate within the area to which the scheme op Kaart LG No A267/65 en stem 33/80 as shown on Map No 3 of the applies has the right to object to the ooreen met n gedeelte van Rooipadvoor Kempton Park Townplanning Scheme No amendment and may inform the! Clerk of stet No 35/80 soos aangetoon op Kaart /952 as amended the Council in writing of such objection No 3 van die Kempton Parkse Dorpsaan C A road 80 Cape feet wide commencing :and the grounds thereof at any time during legskema No /952 soos gewysig at the intersection of Kelvin and Plane the six weeks the particulars are open for D n Verbindingstrook gemiddeld 40 Roads in Spartan Township thence in a inspection (veertig) Kaapse voet breed wat grens aan northerly direction over the remaining S D MARSHALL die westekant van Pretoriaweg Kempton extent of Portion 8 Portion and the Acting Clerk of the Council Park oor gedeelte 47 van die plaas Zuur remaining extent of Portion 7 of the farm Municipal Offices \ fontein No 33 Registrasieafdeling R Zuurfontein No 33 Registration Division Johannesburg 8th Autust965 Distrik Kempton Park soos aangetoon op R District of Kempton Park to link up

53 PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST STADSRAAD VAN ALBERTON GESONDHEDSRAAD VTR BUTE (b) n Addisionele belasting Van26c in 6 STEDELKE GEBEDE die rand (R) op die terreinwaarde ill VGORGESTELDE PERMANENTS c SLUTNG VAN an GEDEELTE PROKAMERNG TOTiOPENBARE (c) n Belasting van 0 208c :: in die rand VAN johnsons7raat EN DE PAAE VOETGAGERSLAAN TOSSEN t ` (R) op die waarde van alle vexbeterings l ERWE Nos 307 EN )69 ALRODE Kennisgewing geikied:hiermee ingevolee Bogenoemde UTBREDNG No 2 EN belasting verval VER Artikel 5 van Ordonnansie No 44 van 904 en isbetaal VREEMDNG DAARVAN AAN dat die Gesondheidsraad vii Buitestedelike baar op 3 Oktober 965 Rente van 7 per MENERE WHTBREAD (SOUTH Gebiede; Sy sent per jaar Edele die sal gevorder word op Administrateur bedrae wat die op die vervaldag Maar elle AFRCA)! (PTY) LTD: Proviithie ian Trarisvaal versoek het om is 00VERVREEMDNG VAN TRANS die paaie meer volledig beskryf in mee!lie FORMATORTERREN (ERE No gaandc Bylae tot openbare paaieteprokla 25%308) AAN GENOEMDE MAAT nter Sekretaris: Geiondheidskomitee Katitodr :?::SKAPPY iv rii: ; Afskrifte van die petisie en kaarte wat Hartbeesfontein g : :i ditvergesel le ter insae by die Raad Julie 965 se a (Kennisgewing No: Hierby word ooreenkamstig die bepalinge Hoofkantoor Kamer No A09 H B 5)65) yam Artikel 67 (3) saamgelees met Artikel Phillipsgebou Bosmanstraat 320 Pretoria 79 (8(b) van dieordonnansie op Plaaslike en by sy Takkantoor Kamer No 50 HEALTH COMMTTEE OF HARTBEES Bestuur No7 vans 939; soos gewysig Armadalegebdu Breestraat 26 Johannes FONTEN ASSESSMENT RATES 965/66 bekendgemaak die Stadsraad dal mein voorne is OM behoudens go edkeuring dearbesivare teen die proklimering van hier Sy Edele die Adininistrateur n gedeelte die paaie indien enige moet skriftelik en Notice is hereby given that the following van Johnsonstraat en die voetgangerslaan in tweevoud by die Direkteur van Plaaslike rates on the value of all rateable property tussen Erwe Nos 307 en 309 Alrode Uit Bestuur Posbus 892 Pretoria en die Sekre within the area of jurisdiction of the Hartbreiding No 2 permanent vir alle verkeer taxis "Gesondh eidsraad vir Buitestedelike beesfontein Health Committee as appearing te rift sluit toen ran trans Gebiede Posbui 34 Pretoria; teeniger on the valuation roll have ken imposed formatorterrein (Erf No 308) aao menere tyd maar nie later nie den 24 September by the said Committee in terms of the Whitbread (South Africa) (Pty) 965 ingedien Ltd t wort Local Authorities Rating Ordinance 933 verkoop teen R7257;03 i H B PHLLPS; for the year ending 30 June; 966: n Plan waarop die Jigging van die "Sekreris ta (a) An original rate of 042c in the betrokke straatgedeelte voetgangerslaan en Pretoria rand (R) on the site value of land transformatorterrein aangedui word le OCennisgewing No 57/965J (b) An additional rate of 26c in the gedurende gewone kantoorure in die kan rand (R) on the site value of land toor v an die Klerk van die Rithij ter insae BYLAE (c) A rate of 0208c in the rand (R) Enigiemand wat beswaar wit opper teen on the value of improvements die voorgenome sluiting en die vervreemding Beskrywing yin paaie soos aangetoon op The above rates shall become due and a 0 J S OLVER; li e daarita of wat moontlik skadevergoeding die Algemene Plan van G6fyiew Landbou payable on 3st October 965 tial wil nterest at eis alma gelang van die geval; indien hoewes naamlik LG No A2397/38: Grai the rate of 7 per bent pet annum will be die voorgestelde shifting plaasvind mod mereweg Clubweg Boundaryweg en End charged on all sums not paid on due sodanige dates beswaar of eis skriftelik voor 3 weg 0 J S Oktober 965 by die Stadsklerk Munisipale OLVER Kantoor Alberton indica Secretary PER URBAN AREAS HEALTH HealthCommittee Offices A G LOTTER BOARD Hartbeesfontein st July 965 Stadsklerk (Notice No 5/65) Munisipale Kdntoor PROCLAMATON OF ROADS Alberton Augustus 965: (Kennisgewing Notice is hereby given in terms of Sec STADSRAAD VAN No 65/965) BRALPAN tion 5 of Ordinance No 44 of 904 that the PeriUrban WYSGNG Areas Health Board has VAN SANTERE TAREF TOWN COUNCL petitioned the OF ALBERTON Honourable the Admitiistra tor Province of Transvaal to proclaim as hermee word ingevolge die bepalings public roads the roads more fully described van Artikel 96 van die Ordonnansic op (i) P R 0 P 0 SE D P E R M A NEN T in the schedule appended hereto Plaaslike Bestuur No 7 van 939 bekend CLOSNG OF A PORTON OF Copies of the petition and diagrams gemaak dat die Stadsraad van Brakpan JOHNSON STREET AND THE attached thereto are open for inspection at voornemens is om die Sanitere Tarief alp PEDESTRAN LANE STUATE the Boards Head Office Room No A09 kondig by Administrateurskennisgewing No BETWEEN ERVEN Nos 307 AND H B Phillips Building 320 Bosman Street 993 van 7 April 95 te wysig ten eindp 309 ALRODE EXTENSON No 2 Pretoria and at its Branch Office; Room die vullis en nagvuilverwyderingskema op AND ALENATON THEREOF TO No 50 Armadale House 26 Bree Street n gesonde ekonomieth grondslag te pleas MESSRS WHTBREAD (SOUTH Johannelburg Afskrifte van die korisep wysiging 0 ter AFRCA) (PTY) LTD: Objections if any against the proclama insae by Kamer No 4 Munisipale Kan (ii) ALENATON OF TRANSFOR lion of these roads must be lodged in toor gedurende gewone kantoorure vir n MER STE (ERF No 308) TO THE writing and in duplicate with the Director tydperk van 2 dae van die datum hiervan AFOREMENTONED COMPANY of Local Government PO Box 892 Preto Enigeen wat beswaar teen die voorgestelde ria arid the Secretary PeriUrban Areas wysiging wil opper moet sodanige beswaar Notice is hereby given in accordance with Health Board PO Box 34 Pretoria at skriftelik by die ondergetekende indien voor the provisions of Section 67 (3) read with any time but not later than 24th September of op 7 September 965 Section 79 (8) (b) of the Local Govern 965 W P meat DORMEHL Ordinance No 7 of 939 as H B PHLLPS Stadsklerk amended that it is the intention of the Secretary 25 Augustus 965 Co uncil subject to the consent of the Pretoria Honourable the (Kennisgewing No 72) Administrator to close a (Notice No 57/965) portion of Johnson Street and the pedes TOWN COUNCL OF BRAKPAN trian lane situate between Erven Nos 307 and 309 Alrode Extension No 2 per SCHEDULE Silently to all traffic and thereafter to AMENDMENT OF SANTARY alienate same together with TARFF transformer site Description of roads as shown on the (Erf NO 308) to Messrs Whitbread (South General Plan of Golfview Agricultural Notice is Africa) hereby given (Pty) in terms of Sec Ltd for a consideration of Holdings viz SG No A2397/38: Gras tion 96 of the R mere Road Club Road Boundary Road Local Government Ordi nonce No 7 of 939 A plan of showing the Town Coun the situation of the and End Road cil of Brakpans portion intention to amend the of the street and pedestrian lane Sanitary Tariff promulgated under Adminis about to be closed and transformer site GESONDHEDSKOMTEE VAN HART trators Notice No 993 of 7th April 95 may be inspected at the office of the Clerk BEESFONTEN EENDOMSBELAS in order to place the refuse and nightsoil of the Council during gorilla office hours TNG 965/66 removal scheme on a sound Any economical person who has any objection to footing such closing and alienation or who may Kennisgewing geskied hiermee dat die Copies of the draft amendment are open have any claim for compensation if such volgende belastings op die waarde van alle for public inspection during ordinary office closing is carried out must lodge his objec belasbare eiendomme binne die jurisdiksie hours for a period of 2 days at Room No tion or claim as the case may be in gebied van die Gesondheidskomitee van 4 Municipal Offices from the date hereof writing with the Town Clerk Municipal Hartbeesfontein soos dit op die Wear Anybody who wishes to object to the Offices Alberton not later 3st than deringslys voorkom deur genoemde Komi proposed amendment must submit such October 965 tee in te rme van die PlaaslikeBestuur objection in writing to the undersigned on A G LOTTER Belastingo rdonnansie 933 mete is vir Bic or before 7th September 965 Town Clerk jaar eindigende 30 Junie 966: W P DORMEHL Municipal Offices (a) n Oorspronklike belasting van 042c Town Clerk Alberton th August 965 in die rand terreinwaarde R) opdie ( 25th August 965 (Notice No 65/965) van grond (Notice No 72/965) c n

54 lo SZ 49L " 596 firnstanv Z nman "Kg " (596/ ) soostren aledsmnial ugn 6E on atsecurnoschmarewsputupv suaarsq s! maripaa win 756 UEA ON 596 lstarnir my aninawriau tz yug 0d 0AV S a estianaalueesdsoia mu aui2isans 5AU0 33D UMO Sminuan Mannas apuoa am ua LE/ opi eusaistaluersdsou champs 00X "3 "C alecasa9 aplepos uen 303J MS utiaam atswmcind owna alp ;wren aqam pang am 596 saquiamag Ez ;am ua so; pa; gas uen 5pacipAl m ma andooluel auoma a;tp was; satp tz umum Asap utnot sania m cm ua nesnsaq Zus2sAm apaampa apumialaalapuo am USA 00U53 34!/A annum U papol aq lulus luaw ap; uaa; um Sal om laq s! glussedath uen alp ut el 3ESU 3 lusuaoun rtualscisam puawu pasodosd Ocp 0; sumwalqo V EUM35 am MEM pana asp us paia mop ow :ip law pumps Ul! 05300A alp lam men urn sesuaa l Joiisaq sauo )pard umoi am 30 pupa am w ton Hainn u law nualsclanquo alp Top ua si pis aadsul 03 sail wawpuawe pasodoid auj 9 3MU! 3 ado LE/ mg tusa3is2alweesd ma ;up E6 muow sad pouching ;oasalp lad moan mooing aludmunn "snainau!spess 2alueesdiou ua apaiqa2sdwa do autreu 0 335M JO SUOTE2 N sad ay ;o alreqa alp MA 300E3 30 A 96 S52V 034) alp aiono5u! lawa9do" saiseinau ;lava;p sawnsucw s snid tapauuoa aq Hounop ii 5ur2u 3U alma 535 usa3padpa; U 4A all) USA g! pure suaaen! quewapualaq otp Jo uoundo am UE3 rem 0 sinew Ns SupsiAm agualq lien apatpapuosag ZupSnu! auxuate sal prom aolusam apier/a sawn alp "0 papauuo6 U303 iir Jo wadsas U! alquard `mucus sad 99 ;o asetp loon asalas me adsonuopuo ` sapuppop LEK ON wsgq 5 Jo; Suquncuci ;um r lipts 9unsita atlawagv " EU puzmag vwmisoainnevsama dli3akits0 uoatnri Eat ON Fa tren tullapupaq ails unnmsqns Aq smelasi Aladns sawm otp peause of paunoo alp Jo uoptiowi snap 2utiq a; uer 876 UCA 0 EUMS acp 5! ;gm ipopuawr sr 6(6 oared 2awresilsoci wouoil wp n! 2upisAnn m avvscvs 3VAN3G3 WO 033A00 woo/ am jo um suoismoid s! SUDUD00A mug UCA FVE SMS 34 JO uana AcRwq s! won am mp siretuaspuaspq aisansa2 sons 6 5Z8 C69 w!suguuops0 2apresdsou ua adsoq alp 596 sn9nv M! tinqsaungclor suaarni lowado salstpaau alp aponam "ScAV AE Sutallur auawale nn Aqsam ploat Ma isastim Esdplunin! AlchCS 23VM JO 2inlamayiv maunoj aip Jo qsalo guppy 4/ 4 ONDSAM amaisamtoon TVHSVN "S dsu! N 0 NH lei uado Olt 3AA3WRC 30 AVd06cA V ARMSDTNVVS/0C E sninaused am spa/alm:kr; am &limp awl;aug it 96 NYA ;0334 spunoa 34 put uopaafqo 00 *ON ONMHOSNNEN C59 / v ops Suitnasiuuam) 596 5(;5(8(4 p laninaaseiaci 0N38 NVA VVCVS S largo o; ;Op atp seti `sandcla magas am pz snqsod tialqat o; me asp mote mons Apadold 43(5 w b8uppon u! Tauno3 am go vad am 430;v AMU put watupuatur am 0 32*PM ;seaman ;0 JOUMO JO sadnaao lioox Along 3 a 5Z8 689 *am pauopuatuaapun N) U M MA C596/55/fLE ON 3306L) xis jo popad e so; isnqsauussioi tow my mum men asp iz auulci mom snip 596:Alof MOE alra0033 irdiaitinn up oist moon ;5 uopoadsul soj au! >papispbs all) Aq A0Js wow Stuff `so H undo WV wampuauss 54; jo sismapisd isam apiapanon am un; anunsaq any liouno3 atp jo ;pap suoinpucia aiima o; malqns npapppms alp nn mows)! ails 63353K 0 z auoz sispi; ui papniou! pm; ssaupng ui anal JA 9/ SuiSisAnt apiajsawon am 596 saqusaidas 42 aq; um mei mu pingo D il Om amps Sumussid unwl puntu sad somata ustaerp anaapa SuPPA u! aleouals3 45Z xog Od 333 E auoz oiljah al ispaappan psaauad jo lama uona 00 sad op tom ns &sway uol mil tinta papoi aq sous uopsauuns 00JJ 334s pun; pus opox 3(: 3(03 JO ssonnscoan u snid ilnisutu usx pug sup us suopentasaidas 30 SU0933M0 AA pra 4;(05 atp uo Zinqsauusolor (ploy am nn asatasuais alp up jo s! nnisauee 6 visi umuopani y/l ucipsod Jo padsas 333) BUZ Pus OM (Piosiaseal) 0 pus ;Ern ;Asia alp nn alisdo um s seecittelaq u! sumpss:* memo of paccins pimp FOE ON SpU3S Aq i *OK ;t 30 sad 33[043A sod puteui sad 09!sag lama of 8900Psoll lepads Sumusid utani s4 puatue o; sasodold USA BUU3 awing u A )(EMU 8U3p00A lion arenuapg 40/3); cig PUSS jo niqsautieqo ;a naunop At au teta ;ape; u pus 0:5/9A a; ;apes iptsemaq nopsod mama asp OS3 PUS (6 OH Masao; alp snap SisAta as aumarucuanauwaissoon las 46 uoipod SE 5M03 MOO 6 op; ups e E65350 um m an; wo si aulausoon nn ptug am uopaig /L uopsod ;Limas 0; s! otuolps ipso 2touueid utaos put scli(umoi ;up ts/wa sons 6E6 flaw& guiutonduntol JEJQ S!ll 30 pp au 044 Jo " twpaag jo stun; ai =pop) a MSEEC do aisutuuop30 am urn auntdaq 056 ails aionam &yap; papisa SuintasitniaN 3 6 *on uopetutiaind vomussuitupy jo C90Zi Dopy Aq pato:adds 456 jo 44 amps 0Namakkoi) ON HAMHOS Sutuutidunsol os smatupuatus sasudwoo 0 H N N V d N M 0 ounasam 30NNHC03ASONNZS 00A3VM NVA ONOSAM LE/ 06 magas Sumueiduntoy usna NVHO 0 62A63AV Q itasaq uopeoncind lug A3V3/3 nainvaiminw LP "u 53 "aam xis 30 P "d 0EONNVH0 30 ti0 r aogjo Anumso Stump papas sapun am jo Gaup asp t uopaadsui so; 596 smsneny Tinqsanustior `sintiping 5Z9 069 ado aq intn maim imp am sopa uoipau 596 STOW puz luouas uoa u! wsodcod am %spumoni detu e guns Pull alla USA ;pm apuatuausegm sang) itmalunn =paw amps gem 34 pop put pandaid llvhs2v3a S 2ply/inn 00A pap umol uaaq soy W ops 03(3S 2Mid sap 20AV "8 "A cssoi mp 6 saauemnso Suonseid winol salsas am ua amnsaq annti inn qua; 596 %NTM put sclmsumol asp apun pawns; ilsqs snow] 9 ars!!! so; apayapuosaq alp suapas dos pia oill Sumnpul put 03 do own AUE naafi alp Jo 5 uopaas po stuns tu uopew MA 332M SUS PAS Ja2Pja le ;owacp spunoa em ;a pun uonoalqo 0JU uaniz Aqmaq si 3 peel; ay UEA sisaix am lama ua saddo 330K sewnsaq 2m2sArn alp um; trel 5! Euissrdam 4305 jo zainsia sa 5pao umol am Allion urn Arm put swatuphawr om cn uopoafqo man em don eta pama alp awsiq Jo 495 ap antq Nuys sandcle = logos alp LE/ 06 s! aap2 BM wopuzia 355A USA SE lA 0/ EWE am uppint pownus Awadowl 4393HOS 0towm nimai unia /555 5V "mu! as 2mqsiu layer ism P8S UP ON sawn ill wnwp apwanuatopuo wen &lam ;ow slue! wpm orenoww! Jo sawn so awdnow Anna 596 D600 NMOJ TVANRUH sas al 2u"Slskte anasam uen apaspapuosag %sassy mu asp mos; slant xis jo poind %lawman E so3 lumsag *wow lecliownw isaaaisug al z lonnsaaooll u! sapuppopswaqawaq umos oqi Jo aogjo am N pawidsm (596/55/4LE on 29wasiuuaN) ingiv EU c) N awasissaineesdioa aq Amu masupaatuz sup jo sseinapird 96 Hof 0E apenuap3 E in sapappopaoota awn sanpuem aiedspnyi suompuoo an ti USA S3p3EEM00A onqas do wens L ;707 c 0 wafqns sasoclind ssamsns rma "mu alp um spaim U N a C USA 3!304 aymaisoopins o; quoins swans uoaurq wn Eat "on N33N3A T3 am do Tinqsaaueqof imassadswopuapi pums Supozos Aq 846 w on awaqas 596 saquniclas yz SE gag to degz (alassad2rd) 0 U3 0 2u!uurid waol!ming alp o; waulpuawr 338 ayy psom uallsaul 4alenuap3 5z um SON aseldpuels urn Supapm alp snap 2pArn 3 us Supiem spualu!wouall J0 nasinop utak% sod Wanspeis alp Aq qqamils ]now purq al ON twa3s5aluresdsoci As wo suawau 5 8 PP E P 0 san aquam is! 9023A jo asumsaq apg 00A Si Anqsauurqui urn persspels 5C 2muutdurool put schusureol am sapun lleaum 6 N upluoj paws; sad:maam am jo SLUM 4 UO 3 Va 34 39;PD lip SaA S SapESM (E6 a!sor000p0 29 urn auptclaq am apanau! 2mmaspluaN) 90/ 04 VA3XS kill russojul piaua so; pappou Agway sl 7 300A males nee Stataumpuo lawanuoom utesdicsu ua aim ] ay UEA SE 53V anomaly" to piupanuoota aisrsads" "E7/ ON thrawatstawv assoamm jeutn &skit 9 colrauloph Wall son ::BAZHOS ONNNVd NMO NONB FundPHMS USA anaapa2 mmalsoo am loose D N 0 s A ft& ) mg yinigns0a ; 6 0/% upompalll 76 olloopao se pumiaq NVVS SRNNWHOf nor) 6 cim woompap ViL 033M 30 NVA ONOSAM 30 3Sa000A uen Supauos ails wo s; zwasiaoluuesdsop :596 ao 00 :0N 30ON itiontaa 40 monino0 NtsA0 thamium pipsam um Suppantnn aia 0S3NNVHOf UVS 596 SUSlDflt 5Z mvxmox alvismnoua o a

55 / PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST STADSRAAD VAN PRETORA: en die Resterende Gedeelte van Gedeelte the Transvaal Bookmakers Licensing Corn 90 van die plias Braamfontein No 53 mittee for a certificate authbrizing the issue KONSEPDORPSAANLEGSKEMA naamlik die noordoostelike gedeelte vin die of a bookmakers licence in terms No of Ordi 49 eertydse Aucklindparkrenbaan wat deur nance No 26 of 925 Perthweg en sekere private eiendomme in Any person who wishes to object to the Ooreenkomstig Regulasie No 5 uitge Kingsway Epsomweg en Balmorallaan granting of such a certificate or who vaardig wishes ingevolge die bepalings van die begrens word wat spesiaal" vir uitsaai to lay before the Committee any fact or Dorpe en Dorpsaanleg Ordonnansie (No doeleindes is op sekere voorwaardes te ver information in connection therewith may van 93) soos gewysig word hiermee ander sodat daar n kantoorgebou 30 ver do so in writing to the Secretary of the tennis gegee dat die Stadsraad van Pretoria diepings hoog op n gedeelte van die ter Transvaal Bookmakers Licensing Commit van voorneme is om die Pretoriastreek rein opgerig kan word tee PO Box 383 Pretoria to reach him dorpsaanlegskema 960 te wysig deur die itesonderhede van hierdie wysiging le ses on or before 8th September 965 Every voorstelle wat in konsep wysigende Dorps weke lank met ingang van ondergenoemde such person is required to state his full aanlegskema No 49 vervat is te aanvaar datum in Kamer No 423 StadhuisJohan name occupation and postal address Die bogemelde konsepskema maak voor nesburg ter insae Me bewoners of sterling vir die wysiging van die oorspronk eienaars van vaste eiendom wat gelee is like Kaart soos aangetoon op Kaart No 3 binne die gebied waarop die Skema van Skema 49 deur die wysiging van die toepassing is kan teen die wysiging beswaar GESONDHEDSKOMTEE VAN digtheidsbestemming van Erwe Nos 038 opper DEVON en moet die Klerk van die Raad te en 039 Queenswood Uitbreiding No eniger tyd gedurende die ses weke waar &lee aan Edgehill laan van een woon tydens die DREJAARLKSE WAARDASELYS besonderhede ter insae le skrif huis per erf " na een woonhuis per telik van butte beware en die redes daar Kennisgewing geskied vierkante hiermee voet " voor verwittig dat die " Driejaarlikse Waardasielys van Die alle betas Konsepskema en Kaart No sal S D MARSHALL bare eiendom in die regsgebied van die vir n tydperk van ses weke vanaf 8 Waarnemende Klerk van die Raad Gesondheidskomitee van Devon opgestel is Augustus 965 gedurende die gewone diens Stadliuis ingevolge die bepalings van die Plaaslike the in die kantoor van die Direkteur van Johannesburg Augustus 965 Bestuur Belastingordonnansie No 20 van Stadsbeplanning en Argitektuur Kamer No 933 soos gewysig en sal ter insae le in die 46 Van der Stelgebou Pretoriusstraat en CTY OF JOHANNESBURG Kantoor van die Gesondheidskomitee te Kamer No 33 Stadhuis Paul Kruger gedurende gewone kantoorure vanaf datum street Pretoria ter insae le PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN van hierdie kennisgewing tot en met die Eni:Te besware of vertoe desbetreffend NESBURG T 0 WNP L A NN N G 30ste September moet skriftelik voor of op Woensdag 29 S C HEM E No (A M E N D N G Alle person wat belang het by die Waal September 965 by die Stadsklerk Posbus SCHEME No /207) deringslys word versoek om binne die 440 Pretoria ingedien wets (Notice in terms of Section 35 of the Towngenoemde tydperk die Sekretaris skriftelik HLMAR RODE ships and Townplanning Ordinance in tennis te stel in die vorm vermeld in Stadsklerk 93) die Twcede Bylae tot die betrokke Ordon 2 Augustus 965 nansie van enige besware wat hulle teen (Kennisgewing No 260/965) The City Council of Johannesburg die Waardasielys het of teen die weglating proposes to amend its Town planning uit die lys van eiendom en in besit van die Scheme No by the rezoning of Portion beswaarmaker of enige ander persoon is of CTY COUNCL OF PRETORA 300 and remaining extent of Portion 90 of teen enige ander foute onvolledigheid of the farm Braamfontein No 53 being the verkeerde omskrywing northeastern portion of the former Auck Gedrukte vorms vir kennisgewing van DRAFT TOWN PLANNNG SCHEME land Park Racecourse bounded by Perth beswaar kan op aanyraag by d kantoor No 49 Road and by certain private property on van die Gesondheidskomitee veilcr Kingsway Epsom Road and Balmoral Ave Aandag word veral gevestig 0 rt felt nue zoned "Special" for broadcasting pur dat geen persoon die reg sal he?ware Notice Notice is hereby given in terms of Regu poses to permit an office block 30 storeys voor die Waarderingshof wat hiettftaam lation No 5 promulgated under the in height on a portion of the site subject to gestel sal word te opper tensy hyvooraf provisions of the Townships and Town certain conditions bedbeldeikennipmwint van beswaar soos planning Ordinance (No of 93) as hierbo vermeld ingedien het nie amended that the City Council of Pretoria Particulars of this amendment are open J L KRUGER intends to amend the Pretoria Region for inspection at Room No 423 Municipal Sekretaris Town planning Scheme 960 by adopting Offices Johannesburg for a period of six Devon Gesondheidskomitee the proposals contained in draft amending weeks from the undermentioned date Every Devon 6 Augustus 965 Townplanning Scheme No 49 occupier or owner of immovable property The above draft provides for the amend situate within the area to which the scheme ment of the original map as shown on applies has the right to object to the HEALTH COMMTTEE OF DEVON Map No 3 Scheme No 49 by amending amendment and may inform the Clerk of the density zoning of Erven Nos 038 the Council in writing of such objection TRENNAL VALUATON ROLL and 039 Queenswood Extension No and the grounds thereof at any time during situate on Edgehill Lane from "one dwel the six weeks the particulars are open for Notice is hereby given that the Triennial ling per erf " to "one dwelling per inspection Valuation Roll of all rateable property S square feet " D MARSHALL within the jurisdiction of the Health Corn Acting Clerk The draft scheme and Map No of the will Councilmittee of Devon has now been prepared in be open for inspection at the office of the Municipal Offices accordance with the Local Authorities Director of Townplanning and Architecture Room No 46 Van der Stel Buildings amended and will lie at the Committees Johannesburg th August 965 Rating Ordinance No 20 of 933 as ii Pretorius Street and at Room No 33 New Office for public inspections during ordinary office h City Hall Paul Kruger date ofthis notice up Street Pretoria for KENNSGEWNG to and incloursuding 30th from the a period of six weeks from the 8th AugustSeptember during the normal office hours BOOKMAKERSLSENSE All persons interested are hereby called Any objections or representations with upon to lodge in writing with the Secretary regard thereto should be submitted in Ek CYRL JONES van Cooperstraat within the above mentioned period in" the writing to the Town Clerk PO Box 440 Cyrildene Johannesburg gee hierby kennis form set forth in the Second Schedule to Pretoria on or before Wednesday 29th dat ek van voorneme is om by die Trans the said Ordinance notice of any objections September 965 vaalse Bookmakerslisensiekomitee aansoek they may have in respect of the valuation HLMAR RODE te doen om n sertifikait waarby die nit of any rateable property valued in the said Town Clerk reiking van n bookmakersl:sensie ingevolge Valuation Roll or in respect of the omission 2th August 965 Ordonnansie No 26 van 925 gemagtig therefrom the property alleged to be rate (Notice No 260/965) word able property and whether held by the ledereen wat beswaar wil mask teen die person objecting or by others or in respect toestaan van so n sertilikaat of wat enige of any other error omission or misdescripfeitstad JOHANNESBURG lion Komitee wil voorle kan dit skriftelik aan Printed forms of notice of objection may of inligting in verband daarmee aan die die Sekretaris van die Transvaalse Book be obtained on application at the Health VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE makerslisensiekomitee Posbus 383; Pretoria; Committees Office JOHANNESBURGSE DORPSAAN doen om hom voor of op 8 September 965 Attention is especially directed to the fact LEGSKEMA No (W YSGNG te bereik edere sodanige persoon moet sy that no person will be entitled to urge any SKEMA No: /207) voile naam beroep en posadres verstrek objection before the Valuation Court to be hereafter constituted unless he shall first (Kennisgewing ingevolge die bepalings van Artikel 35 van die Dorpe en Dorpsaan NOTCE have lodged such notice of objection as leg Ordonnansie 93) aforesaid BOOKMAKERS LCENCE J L KRUGER Secretary Die Stadsraad van Johannesburg is voor CYRL JONES of Cooper Street Devon Health Committee nemens om sy Dorpsaanlegskema No te Cyrildene Johannesburg do hereby give Devon 6th August 965 wysig deur die indeling van Gedeelte 300 notice that it is my intention to apply to

56 PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS (4) in groen twee gekrai:ste myn Any person wishing to lodge an objection GESONDHEDSRAAD VR BUTE STEDELKE GEBEDE homers van good; Oor alles against the proposed amendment must lodge been die rooi toting van die his complaint to the undersigned within the PROKLAMERNG TOT OPENBARE Hollandse Stad Middelburg die prescribed period of twentyone days PAD staid gedek met n muurkroon A S J ONDERHAY " van good ToWn Clerk Kennisgewing geskied hiermeeingevolge Wapenspreuk: DEO )UVANTE Municipal Offices Artikel 5 van Ordonnansie No 44 van Kinross 2th Augtist 965 J B H RABE 904 dat die Gesondheidsraad vir Buite Stadsklerk stedelike Gebiede Sy Edele die Administra teur Provinsie van Transvaal versoek het Middelburg Tvl 8 Augustus 965 STADSRAAD RANDBURG c om Mapleweg in Kyalami Landbouhoewes (Kennisgewing No 49/965) en Kyalami Landbouhoewes Uitbreiding VOORGESTELDE WYSGNG TOT DE Distrik Johannesburg soos aangedui op MUNCPALTY OF MDDELBURG RANDBURG DORPSAANLEGSKEMA Algemene Plan LG No A 480/47 tot (VOORHEEN DE NOORDELKE openbare pad te proklameer ADOPTON OF MUNCPAL JOHANNESBURG STREEK DORPSs Afskrifte van die versoekskrif en kaarte COAT OF ARMS AANLEGSKEMA) W Y S G EN D 3 wat daarby aangeheg is la gedurende kan SKEMA No 6/954: toorure te Kamer No A 207 H B Phil Notice is hereby given in terms of Sec lipsgebou Bosmanstraat 320 Pretoria en lion 7 bis () of the Local Government Kennisgewing geskied hiermee kragtens die Read se Plaaslike Kantoor Kingsway Ordinance No 7 of 939 as amended that die regulasies afgekondig ingevolge die weg 9 Halfway House; Distrik Johannes the Town Council of Middelburg has Dorpe en Dorpsaanleg Ordonnansie No burg ter insae adopted an official Coat of Arms a pictorial van 939 soos gewysig dat die Stads Besware indien enige teen die verklaring representative of which is as follows: mad van Randburg deur die Administrateur van die pad meet skriftelik in tweevoud by Description of Colours ingewilge die magte aan horn verleen by die Direkteur van Plaaslike Bestuur Posbus 892; Pretoria en die Sekretaris Gesond Arms: Quarterly Artikel 46 (Ns) van die genoemde Ordonnansie gelas is om die Randburg Dorpsaanheidsraad vir Buitestedelike Gebiede Pos () vert a licuistatant or; legskema 954 (voorheen die Noordelike bus 34 Pretoria nie later nie as 2 Okto (2) argent a Voortrekker oxwagon Johannesburg Streek Dorpsaanlegskema) ber 965 ingedien word proper; sons volg te wysig: Die doel van die versoekskrif is em dit (3) argent a garb of vert;ii wheat vir die Read moontlik te maak om open (4) vett two mining hammers crossed Deur die digtheid van Kalinda Landbare fondse op die instandhouding ēn kon in saltire oc over all a tower of bouhoewes her in te deel van een woonstruksie van die pad te bestee sodra dit the Netherlands City of Middel huis per 5000 vierkante voet" na een geproklameer is burg gules; the shield cosigned woonhuis per 0000 vierkante voet " H B PHLLPS with a mural crown or Besonderhede van hierdie wysiging 6 ter Sekretaris Motto: DEO JUVANTE insae by die Munisipale Kantore Randburg Pretoria J B H RAM; vir n tydperk van ses (6) weke vanaf die (Kennisgewing No 44/965) Town Clerk datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing Middelburg Tvl 8th August 965 Alle okkupeerders en eienaars van vaste PER URBAN AREAS HEALTH eiendom binne die gebied waarop hierdie BOARD (Notice No 49/965) skema van toepassing is het die reg om beswaar te maak teen die voorgestelde wysiging en kan te eniger tyd tot en met 30 PRr MATON OF PUBLC ROAD DORPSRAAD VAN KNROSS )C/t September 965 sodanige beswaar tesame VOORGESTELDE VERORDENNGE met die redes daarvoor skriftelik by die Nws Vs hereby given in terms of Sec VR DE LSENSERNG VAN EN Stadsklerk indien tion 5T Ordinance No 44 of 904 that DE TOESG OOR DE REGO GERRT LE ROUX the Ped Urban Area Health Board has Stadsklerk LERNGVAN EN DE BEHEER OOR petitioned the Honourable the Administra Munisipale Kantore BESGHEDE BEDRYF EN tor Province of Transvaal to proclaim Randburg 6 Augustus 965 BEROEPE Maple Road Kyalami Agricultural Hold (Kennisgewing No 36/965) ings and Kyalami Agricultural Holdings Kennis word gegee ingevolge die bepa Extension District Johannesburg as lings van Artikel 96 van die Ordonnansie shown on General Plan SG No A 480/47 op Plaaslike Bestuur 939 soos gewysig TOWN COUNCL OF RANDBURG as a public road dat die Dorpsraad van Kinross van voor Copies of the petition and diagrams neme is om verordeninge vir die lisensiaring PROPOSED AMENDMENT TO THE attached theretd may be inspected during van en die toesig oor die regulering van en RANDBURG TOWN PLANNNG office hours at Room No A 207 H B die beheer oor besighede bedryf en beroepe SCHEME (FORMERLY NORTHERN Phillips Building 320 Bosnian Street Preto of to kondig JOHANNESBURG R E G 0 N A L da and at the Boards Local Office 9 Afskrifte van die voorgestelde verorde Street Halfway House DistrictT 0 W N P L AN N N G SCHEME) ninge sal vir n tydperk van eenentwintig AMENDNG SCHEME No 6/954 Johannesburg (2) dae vanaf datum by die kantoor van Objections if any to the proclamation of die Stadsklerk Munisipale Kantore Kin the road must be lodged in writing in ross ter insae la n terms of the regulations framed under duplicate with the Director of Local Enige persoon wat teen die voorgestelde the Townships and Town planning Ordi Government PO Box 892 Pretoria and wysiging beswaar wil maak meet sodanige Hance No of 939 as amended it is the Secretary Pen Urban Areas Health beswaar binne bogenoemde tydperk by hereby notified for general information that Board PO Box 34 Pretoria not later ondergetekende inhandig the Town Council has been directed by the than 2th October; 965 The object of the petition is to enable A S J UNDERHAY Administrator in terms of powers granted Board to spend public funds on the Stadsklerk him by Section 46 (bis) of the above menthe and construction of the road Munisipale Kantore tioned Ordinance to amend the Randburg once it has been proclaimed Kinross 2 Augustus 965 Town planning Scheme 954 (formerly the Northern Johannesburg Town planning H B PHLLPS Scheme) as follows: Secretary a VLLAGE COUNCL OF KNROSS To rezone the density of Kalinda Agri Pretoria cultural Holdings from "one dwelling (Notice No 44/965) 25 8 p R 0 P OS E D BYLAWS FOR THE house per 5000 square feet" to " one LCENSNG OF AND FOR THE dwellinghouse per 0000 square feet" SUPERVSON REGULATON AND MUNSPALTET MDDELBURG CONTROL OF BUSNESSES Particulars of this amendment is open for inspection by the public AANNAME VAN MUNSPALE TRADES at the Municipal AND OCCUPATONS: Offices Randburg APPLCABLE TO THE VLLAGE for a period of six (6) WAPEN COUNCL OF KNROSS weeks from the date of the first publication hereof Every occupier or owner of Kennisgewing geskied hiermee ingevolge of immovable property situated within the Artike7 bis () van die Ordonnansie op Notice is given in terms of Section 96 Plaaslike Bestuur No 7 van 939 soos GovernmentOrdinance939 the Local area to which the Scheme applies has the f ti" right to object to the amendment and may gewysig dat die Stadsraad van Middelburg amended that it is the intention of t e inform the Town Clerk in writing of such Village n amptelike wapen aangeneem het waarvan Council ofkinross to promulgate objections and the grounds thereof at any die prent voorstelling as volg is: bylaws for the licensing of and for the time including the supervision regulation and control of bust up to and 30th Septem Beskrywing van kleure er 965 nesses trades and occupations: applicable GERRT LE ROUX Wapen: Gevierendeel to the Village Council of Kinross () in green n staande leeu van CopieS of the proposed bylaws will lie Town Clerk rgoud; ripen for inspection at the office of the Municipal Offices Randburg 6th August 965 (2) in silwer n Voortrekkerossewa Town Clerk Municipal Offices Kinross for \ " van natuurlikelcleun a period of twentyone (2) days from date (Notice No 36/965) : (3) in silwer n koringgerf van groen; hereof t 2 t

57 PROVNCAL GAZETTE 25AUGUST STADSRAAD VAN WTBANK Enigiemand wat teen die voorgenome Copies of the proposed amendment will shilling beswaar wil maak of n cis om ver remain open for inspection at Room No WYSGNG VAN DE goeding mag he as die sluiting deurgcvaer 207 Municipal Offices Johannesburg for a WTBANK DORPSAANLEGSKEMA word word versock cm sy beswaar of cis period of 2 days from the date of this evoorgestelde No VAN 948: WYSGENDE na gelang die geval skriftelik voor of op notice and any person wishing to do so SKEMA No /2 Vrydag 29 Oktober 965 by ondergetc may during that period lodge with me an kende in te dien objection in writing to the proposed Kragtens die regulasies wat ingevolge die HLMAR RODE amendment Donee en Dorpsaanleg Ordonnansie No Stadsklerk ROSS BLANE van 93 sons gewysig uitgevaardig is 3 Augustus 965 Town Clerk word hiermee bekend gemaak dat die Stads (Kennisgewing No 247/965) Municipal Offices raad van Witbank van voornemens is om sy Johannesburg 25th August 965 Dorpsaanlegskema No van 948 soos CTY COUNCL OF PRETORA volg te wysig : Deur Tabelle Een F van die Dorps PROPOSED CLOSNG OF A PORTON A aanlegskemaklousules seas afgekondig in OF VOORTREKKER STREET SL STADSRAAD RANDBURG Administrateurskennisgewing No 207 VERTON gedateer 27 Augustus 948 to wysig om VOORGESTELDE WYSGNG TOT DE die beperkinge neergcle ten opsigte van Notice is hereby given in terms of Sec RANDBURG DORPSAANLEGSKEMA die Bou oppervlakte van Geboue "; die lion 67 of the Local Government Ordi (VOORHEEN DE NOORDELKE Hoogte van Geboue" en die Omvang nance 939 that it is the intention of the JOHANNESBURG DORPSAANLEG van Geboue" in sekere gevalle te ver Council to permanently close to all traffic SKEMA) WYSGNGSKEMA No ander a portion of Voortrekker Street Silverton 7/954? rom the northern boundary of Erf No Besonderhede van hierdie voorgestelde 67 to the southern boundary of Erf No72 Kennisgewing geskied hiermee kragtens wysiging le ses weke vanaf datum van filer situate between Voortrekker Park and die regulasies afgekondigingevolge i die die kennisgewing ter insae by Kamer No rgentia Square Dorpe en Dorpsaanleg Ordonnansie No 2 Munisipale Kantore Witbank gedurende A plan showing the portion of the street van 93 sons gewysig dat die Stadsnormale kantoorure to be closed may be inspected during raad van Randburg deur die Administratcur Besware teen of vertoe in verband met usual office Citythe ingevolgedieh hours at Room 33 Hall magte aan om verleen by hierdie wysiging meet skriftelik aan die PaulKruger Street P room Artikel 46 (bis) van die genoemde Ordonondergetekende gerig word maar nie later Any person who has any objection to the nansie gelas is om die Randburg Dorpsaanas Vrydag 8 Oktober 965 nie proposed closing or who may have any legskema 954 (voorheen die Noordelike A F DE KOCK claim to compensation if such closing is Johannesburg Streek Dorpsaanlegskema) Stadsklerk carried out is required to lodge his objec coos volg to wysig: Munisipale Kantore lion or claim as the case may be with the Erwe Nos en 550 Robindale Witbank 7 Augustus 965 undersigned in writing on or before Friday Uitbreiding No word heringedeel van (Ketinisgewing No 38/965) the 29th October 965 Landboudoeteindes na Algemene Woon HLMAR RODE gebied TOWN Town Clerk Besonderhede van hierdie wysiging le ter COUNCL OF WTBANK insae3rd August 96$ by die Munisipale Kantore Randburg PROPOSED AMENDMENT TO THE (Notice No 247/965) vir n tydperk van ses (6) wekq vanaf die W T B A N K T 0 WN datum van die eerste publikasicrtan hierdie PLANNNG SCHEME No or 948: AMENDNG kennisgewing STAD JOHANNESBURG SCHEME No /2 Alle okkupeerders en eienaars vaste WYSGNG VAN DE WATERVOOR eiendom binne die gebied waa hierdie n terms of the regulations framed under skema van toepassing is het eg om SENNGSVERORDENNGE the Townships and Town planning Ordi beswaar te maak teen die v estelde iicennisgewing ingevolge die bcpalings nance No van of 93 as amended it is ` wysiging en kan te eniger tyd t en met Artikel 96 van die hereby notified that the Town Council of Ordonnansie op pi 30 September 965 sodanige beswaar Plaaslike Bestuur 936 Witbank proposes to amend its Town met die cedes daarvoor skriftelik by die planning Scheme No of 948 as fol Stadsklerk indica Die Raad is lows: voornemensw om sy ater GERRT LE ROUX voorsicningsverordeninge wat op die Stads By amending Stadsklerk Tables E and F of the raad van Johannesburg van toepassing is Munisipale Kantore Town planning Scheme Clauses pro afgekondig by Administrateurskennisgewing Randburg 6 Augustus 965 claimed under Administrators Notice No No 787 van 8 Oktober 950 soon gewysig 207 dated the 27th August 948 in verder te wysig deur sekere uitdrukkings te (Kennisgewing No 37/965) order to change the restrictions in respect heromskryf en te herbenoem deur Artikel of the "Coverage of Buildins "; the 64 wat bepaal dat Been sylciding " wat nuut Height of Buildings" and TOWN COUNCL OF RANDBURG the "Bulk of aangcle verleng of verandcr word bedek Buildings " in certain instances mag word alvorens die Raad dit ondersoek PROPOSED AMENDMENTS TO THE Particulars of this proposed amendment en goedgekeur het nie duideliker te RANDBURG TOWN PLANNNG are open for inspection at Room No 2 bewoord en deur Artikel 65 te wysig sodat SCHEME (FORMERLY THE Municipal Offices; Witbank during normal dit bepaal dat die eienaar of okkupant van die eiendom die Raad daarvan meet ver N 0 R T H E R N JOHANNESBURG office hours for a period of six weeks from T 0 WN P LAN NNG SCHEME) the date of this notice wittig wanneer nuwe werk vir inspeksie AMENDNG SCHEME No 7/954 Objections to or representations in con Screed is nection with this amendment should be Afskrifte van die voorgestelde wysiging n terms of the regulations framed under submitted to the undersigned in writing at le met ingang van die datum van hierdie the Townships and Townplanning Ordi any time but not later than Friday the 8th kennisgewing eenentwintig dae lank in nance No of 93 as amended it is October 965 Kamer No 207 Stadhuis Johannesburg ter hereby notified for general information that A F DE KOCK insae en enigiemand wat teen die heoogde the Town Council of Randburg proposes Town Clerk wysigings beswaar wit opper meet sy to amend the Randburg Town planning Municipal Offices beswaar gedurende die tydperk skriftelik by Scheme 954 (formerly the Northern Witbank 7th August 965 my indien Johannesburg Town planning Scheme) as (Notice No 38/965) ROSS BLANE follows: Stadsklerk Erven Nos and 550 Robin Stadhuis dale Extension No are rezoned from STADSRAAD VAN PRETORA Johannesburg 25 Augustus 965 Agricultural to General ResidentiaL AMENDMENT OF WATER SUPPLY Particulars of these amendments are VOORGESTELDE SLUTNG VAN N open for inspection by the public at the GEDEELTE VAN VOORTREKKER BYLAWS Municipal Offices Randburg for a period STRAAT SLVERTON (Notice in terms of Section 96 of the Local of six (6) weeks from the date of the first Government Ordinance 939) publication hereof Every occupier or Oareentromstig die bepalings van Artikel owner of immovable property situated 67 van die Ordonnansie op Plaaslike The Council proposes to amend the within the area to which this scheme Bestuur 939 word hiermee kennis gegee Water Supply Bylaws applicable to the applies has the right to object to the dat die Raad voornemens is om n gedeelte City Council of Johannesburg published in amendment and may inform the Town van Voortrekkerstraat Silverton van die Administrators Notice No 787 of the 8th Clerk in writing of such objections and the noordelike grens van Erf No 67 tot by die October 950 as amended by redefining grounds thereof at any time up to and suidelike grens van Erf No 72 pia and renaming certain terms by clarifying including the 30th September 965 tussen Voortrekker Park en Argentiaplein Section 64 which provides that new water GERRT LE ROUX permanent vir alle verkeer te sluit installations extensions and alterations may Town Clerk n Plan wat die gedeelte van die straat not be covered up until inspected by the Municipal Offices wat gesluit gaan word aandui le ter insae Council and by amending; Section 65 to Randburg 6th August 965 gedurende die gewone diensure te Kamer provide that the owner or occupier of the No 33 Stadhuis Paul Krugerstraat Preto property must notify the Council when new (Notice No 37/965) ria work is ready for inspection

58 for 534 PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS 965 STAD JOHANNESBURG kantoor van die Direkteur van Stadsbeplan sal wees en dat die rente wat op Oktober ning en Argitektuur Kamer No 46 van 965 betaalbaar is betaal sal word aan VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE der Stelgebou Pretoriusstraat en te Kamer Effektehouers wat op die sluitingsdatum JOHANNESBURGSE DORPSAAN No 33 Stadhuis Paul Krugerstraat Preto van bogenoemde Register en Oordragboek el LEGSKEMA No (WYSGNG ria ter insae ie geregistreer is SKEMA No /208) Enige besware of vertoe dcsbetreffend W CARNE (Kennisgewing ingevolge die bepalings van moet skriftelik voor of op Woensdag 6 Waarnemende Stadstesourier Artikel 35 van die Dorpe en Dorpsaan Oktoher 965 by die Stadsklerk Posbus legordonnansie 93) 440 Pretoria ingedien wees CTY OF JOHANNESBURG 3 PER HLMAR RODE CENT LOCAL STOCK Die REGSTERED Stadsraad van Johannesburg is voor s Stadsklerk 963/ 66 nemens om sy Dorpsaanlegskema No te 7 Augustus 965 wysigsodat daar op sekere voorwaardes n woonstelgebou van 0 verdiepings met n (Kennisgewing No 27/965) Notice is hereby given that the Nominal toelaatbare dekking van 20 persent op Register and Transfer Book of the aboveal Staudt)lase Nos 5 6 en 7 RE Charlton CTY COUNCL OF PRETORA mentioned Stock will he closed from the Terrace naamlik Charlton Terrace 7/9/ 6th September 965 to 30th September 2/23/25 tussen Harrow en Bertrams 965 both days inclusive and that the opgerig mag word DRAFT TOWNPLANNNG SCHEME interest payable on st October 965 will Besonderlicde van hierdie wysig:ng le ses No /0 be paid to Stockholders registered at the weke lank met ingang van ondergenoemde date of dosing of the above mentioned datum in Kamer No 423 Stadhuis Johan Notice is hereby given in terms of Regu Register and Transfer Book nesburg ter insae Alle bewoners of lation No 5 promulgated under the W CARNE eienaars van vaste eiendom wat gelee is provisions of the Townships and Townbinne die gebied waarop die Skema van planning Ordinance (No of 93) as Acting City Treasurer toepassing is kan teen die wysiging beswaar amended that the City Council of Pretoria opper en moet die Klerk van die Raad te intends to amend the Pretoria Town planeniger tyd gedurende die ses weke waar nine Scheme No of 944 by adopting STADSRAAD VAN KEMPTON PARK tydens die besonderhede ter insae le skrif the proposals contained in draft amending telik van hulle besware en die cedes daar Town planning Scheme No /0 PERMANENTE SLUTNG VAN N voor verwittig The above draft scheme provides for the GEDEELTE VAN DOESTERENDE S D MARSHALL amendment of the original Map as shown GEDEELTE VAN PARK No 263 a Waarnemende Klerk van die Raad on Map No 3 Scheme No /0 by the DORP SPARTAN KEMPTON PARK rezoning of the southern portion of Portion Stadhuis of Erf No 570 Gezina (in extent approxi Johannesburg 25 Augustus 965Kennisgewing geskied hierby ingevolge merely square feet) from Special die bepalings van Artikel 67 (3) (a) van die Residential" to "General Residential Ordonnanse op Plaaslike Bestuur No 7 CTY OF JOHANNESBURG The draft scheme and Map No will van 939 soos gewysig dat die Stadsraad be open for inspection at the office of the van Kempton Park voornemens is om PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN Director of Town planning and Architecbehoudens die goedkeuring van die Admini N ES )3 U R G T 0 W N PLANNNG Lure Room No 46 Van der Stel Buildctra teur sekere gedeelte van die resterende SCHEME No ( A M E N D N G inss Pretorius Street and at Room No 33 Park No263d Spartan SCHEME No /208) New City Hall Paul Kruger Street Preto gedeelte van dory permanent te sluit (Notic (Norte in terms of Section 35 of the Town ria fora period of six weeks from the n Plan wat die gedeelte van die park ships Town planning Ordinance 93) 25th August 965 during the normal office aandui wat die Stadsraad voornemens is em hours te sluit sal gedurende normale kantoorure ity Council of Johannesburg Any objections or representations with in Kamer No 36 Munisipale Kantoor Pineprop to amend its Town planning regard thereto shsuld be submitted in writ laan Kempton Park ter insae lb SchemeNo to permit the erection of a ing to the Town Clerk PO Box 440 ledereen wat enige beswaar teen die voorblock of flats ten storeys in height arid at Pretoria on or before Wednesday 6th gestelde sluiting van die betrokke gedeelte a coverage of 20 per cent on Stands Nos October 965 van die park het moet sy beswaar of enige 5 6 and 7 LE: Charlton Terrace being HLMAR RODE el na gelang van die geval skriftelik by Town Clerks 7/9/2/23/25 Charlton Terrace betweendie ondergetekende nie later nie as 2uur Harrow and Bertram Roads on certain 7th August 965 middag op Maandag 25 Oktober 965 conditions (Notice No 27/965) indien Particulars of this amendment are open F W PETERS inspection at Room No 423 Municipal : Stadsklerk Offices Johannesburg for a period of six STAD JOHANNESBURG 5 PE SENT Munisipale Kantoor weeks from the undermentioned date Every P L A A S LK GEREGSTREERDE Pinelaan occupier or owner of immovable property EFFEKTE 982 (Posbus 3) situate within the area to which the scheme Kempton Park 6 Augustus 965 anplies has the right to object to the Hiermee word kennis gegee dat die (Kennisgewing No 7/965) amendment and may inform the Clerk of Nominate Register en Oordragboek van the Council in writing of such objection bogenoemde Effekte van 6 September and the grounds thereof at any time during 965 tot en met 29 September 965 gesluit TOWN COUNCL OF KEMPTON the six weeks the particulars are open for sal wees en dat die rente wat op 30 Sep PARK inspection tcmbcr 965 betaalbaar is betaal sal word S D MARSHALL aan Effektehouers wat op die sluitingsdatum Acting Clerk of the Council van bogenoemde Register en Oordragboek PERMANENT CLOSNG OF PORTON gercgstrcer is Municipal Offices OF THE REMANNG EXTENT OF W CARNE 25th August PARK No 263 SPARTAN TOWN Johannesburg Waarnemendc Stadstesourier SHP CEMPTON PARK STADSRAAD VAN PRETORA CTY OF JOHANNESBURG 5} PER Notice is hereby given in terms of the CENT LOCAL REGSTERED STOCK provisions of Section 67 (3) (a) of the Local KONSEP DORPSAANLEGSKEMA 982 Government Ordinance No 7 of 939 as No /0 amended that it is the intention of the Notice is hereby given that the Nominal Town Council of Kempton Park subject to Ooreenkomstig Regulasie No 5 uitge Register and Transfer Book of the above the consent of the Administrator to close vaardig ingevolge die bepalings van die mentioned Stock will be closed from the permanently a portion of the remaining Dorpe en Dorpsaanleg Ordonnansie No 6th September 965 to 29th September extent of Park No 263 Spartan Township van 93 soos gewysig word hiermec 965 both days inclusive and that the A plan showing the portion of the park kennis gegee dat die Stadsraad van Pretoria interest payable on 30th September 965 the Town Council proposes to close will be van voorneme is om die Pretoriadorpsaan will be paid to Stockholders registered at open for inspection during normal office legskema No van 944 te wysig deur the date of closing of the above mentioned hours in Room No 36 Municipal OffiJes die voorstelle wat in konsep wysigende Register and Transfer Book Pine Avenue Kempton Park Dorpsaanlegskema No /0 vervat is to Any person who has any objection to the W CARNE aanvaar proposed closing of the relevant portion Acting City Treasurer of Die bogemelde konsepskema maak your the park shall submit such objection or any claim as the case may be with the under like Kaart sons aangetoon op Kaart No 3 signed not later than 2 noon on Monday Skema No /0 deur die herbestemming STAB JOHANNESBURG 3 PER CENT 25th October 965 van die suidelike gedeelte van Gedeelte P L A A S L K GEREGSTREERDE F W PETERS van Erf No 570 Gezina (groot ongeveer EFFEKTE 963/66 Town Clerk vierkante voct) van Spesiale Muninipal Offices Woon " na Algemene Woon" Hiermee word kennis gegee dat die Pine Avenue Die konsepskema en Kaart No sal vir Nominate Register en Oordragboek van (PO Box 3) n tydperk van ses weke vanaf 25 Augustus bogenoemde Effekte van 6 September Kempton Park 6th Augusf gedurende die gewone diensure in die 965 tot en met 30 September 965 gesluit (Notice No 7/965)

59 die STTNG 2 is STADSRAAD VAN LYDENBURG PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST TOWN COUNCL OF VANDERBJL van n rekening niemand van aanspreeklik PARK heid van che belasting van sodanige belas VAN WAARDASEHOF ling onthef nie F Kennisgewing geskied hiermee dat die PROPOSED AMENDMENTS TO THE COMBRNK Waarnemende Stadsklerk Waardasiehof wat aangestel is Gm besware VANDERBMPARK TOWN PLAN Belfast Tv; 0 Augustus 965 aan te boor teen inskrywings in die 965/68 N N G SCHEME No AS waardasierol en 3 tussentydse vvaardasierolle AMENDED: AMENDNG SCHEME (Kennisgewing No 8/965) sy eerste sitting sal he op Dinsdag 2 Sep No / tember 965 om 9 vm in die Raadsaal Munisipale Kantore Lydenburg t is hereby notified in terms of the Regu STADSRAAD VAN KEMPTON PARK J P BAfiNHDORN lotions framed under the Townships and Stadsklerk Townplanning Ordinance 793 as DORPSAANLEGWYSGNGSKE Kantoor van die Stadsklerk amended that the Town Council of Van No derbijlpark proposes to /5 Posbus 6MA amend its Town Lydenburg: 8 Augustus 965 planning Scheme No in the following Hierby word vir algemene inligting en manner as indicated in Scheme (Kennisgewing No 55/965) No /9: ingevolge die bepalings van die Dorpe en (a)clause 5 (a) Table "D" Use Dorpsaanleg Ordonnansie No: van 93 TOWN COUNCL OF LYDENBURG Zone XV "Special" by the addi soos gewysig bekendgemaak dat die Stadslion of the folloiiing to subsection raad van Kempton Park van voorneme is STTNG OF VALUATON COURT (V) Column 4: om sy Dorpsaanlegslcema No van 952 " ndustrial buildings and fishsoos gewysig verder te wysig deur die Notice is hereby given that the first sitting frying and the retail sale of gebruiksbepaling van n gedeelte van of the Valuation Court appointed to con fish These uses subject to Gedeelte 59 (n gedeelte van Gedeelte 49) sider objections to entries in the 965/68 protliso (xi%) below" van die pleas Rietfontein No 32 R Distrik van Kempton Park groat 0 / valuation roll and 3 interim Valuation rolls 78 (b) by the addition of the will following take place on Tuesday the 2st Sepproviso to the Table: morg van le van spesiale woon" te ver tember 965 at 9 am in the Council ander tot die van ; algemene besigheid " Chamber Municipal Offices Lydenburg "(xiv) on Erf No 254 Vanderbijlpark Die doel van die voorgestelde herindeling Central West No 6 the is om n gebruik wat deur die Administra uses own with the special Clerk con teur oar die hele Gedeelte 59 in n brief jprt BARNHOORN sent Office of the Town Clerk of the Council of TA 35/707/2 gedateer 3 Februarie PO Box 6 industrial buildings and fish 948 toegestaan het en wat sedertdien ver Lydenburg 8th August965 frying and the retail sale of val het te herstel fish shall be subject to the Besonderhede van die voorgestelde wysi (Notice No 55/965) following requirements: ging le ter issue by Kamer No 25 Munisi " ale Kantoore Fnelaan Kempton Park vir Adequate parking P n ty dperk van ses weke van die STADSRAAD VAN VANDERBULPARK facilities shall be provided datum van on the erf to the satisfac hierdie kennisgewing af ledere VOORGESTELDE WYSGNGS VAN tion of the Town Eitgin eienaar of okkupeerder n aste DE VANDERBULPARK DORPS eer" eiendom gelee binne die gebied waaep die Skema van toepassing is het die reg om AANLEGSKEMA No VAN 96 Particulars of the above amendments are enige heswaar of vertod in verband met die SOOS GEWYSG: WYSGNGSKEMA open for inspection in Room No 202 voorgestelde wysiging skriftelik aan die No /9 Municipal Offices Klasie Haveriga Street Stadsklerk te stuur nie later nie as 6 Okto Vanderbijlpark for a period of six weeks ber 965 Hierby word kragtens die Regulasies " from the date of ths notice F W opgestel ingevolge die Dorpe en Dorps PETERS aanleg Ordonnansie 93 soda gewysig Every occupier or owner of immovable Munisipale bekendgemaak dat die Stadsraad van Van property situate in Kantoor Sttlerk the area to which the schenib applies shall have the right to Pinelaan derbijlpark van voorneme is om sy Dorps object (Posbus is); to the proposed amendments Such aanlegskema No soos volg te wysig soos objections and the grounds therefor must Kempton Park 25 Augustus aangetoon in Skema No 965 /9: be submitted in writing to the Town Clerk (Kennisgewing No 70/965) (a) Klousule 5 (a) Tabel D " not later than Monday th October Gebruikstreek XV Spestale" t 965 deur die byvoeging van die vol LSCAMPBELL; TOWN COUNCL OF KEMPTON gende M D ondetafdeling (V)PARK Acting Town Clerk kolom 4: P O Box 3 Nywerheidsgeboue en vis Vanderbijlpark 6th August 965 TOWN braaiery PLANNNG AMENDMENT en die kleinhandel (Notice No 59/965) SCHEME verkoop van No vis Hierdie /5 gebruike volgens voorbehouds bepaling (xiv) hieronder" DORPSRAAD VAN BELFAST TVL t is hereby notified for general informa (6) Die byvoeging van die volgende tion in terms of the provisions of the Townvoorbehoudsbepaling t6t die EENDOMSBELASTNG ships and 965/66 Town planning Ordinance No tabel: of 93 as amended that the Town Coun (xiv) op Erf No 254 Vanderbijl Kennisgewing geskied hiermee kragtens cil of Kempton Park intends further park SentraalWes No 6 die die bepalings van die PlaaslikeBestuur amending its Town planning Scheme No gebruike!het die spesiale Belastingordonnansie No 20 van 933 of 952 as amended by rezoning a portion toestemming van die Raad soos gewysig dat die Dorpsraad die of Portion 59 (a portion of Portion 49) of van Nywerheidsgeboue en volgende belastings gehef het vir die boek the farm Rietfontein No 32 R District visbraaiery en ffie klein jaar Julie 965 tot 30 Junie 966 op die of Kempton Park in extent 078 morgen MMO verkoop van vis sal waarde van alle belasbare eiendomme binne from "special residential " to "general onderhewig aan die volgende die munisipale gebied soos aangedui in die business" vereiste van toepassing waarderingslys The purpose of the proposed rezoning is to reinstate a use (since lapsed) on the wees: said () n Oorspronklike belasting van 5c in farm portion which use was extended by Dat genoeg parkeer ter die rand op die terreinwaarde van the Administrator to the whole of Portion rein tot die bevrediging grond 59 in a letter TA 35/707/2 dated 3th van die stadsingenieur op (2) n Bykomstige belasting van 2Sc in February 948 erf verskaf sal word" die rand op die terreinwaarde van Particulars of the proposed amendment Besonderhede in verband met die boge grond are open for inspection at Room No 25 noemde vvysigings le ter insae in Kamer (3) Onderhewig aan die goedkeuring van Municipal Offices Pine Avenue Kempton No 202 Munisipale Kantore Klasie die Administrateur n verdere addi Park for a period of six weeks from the Havengastraah Vanderbijlpark vir n tyd sionele belasting van 2c in die rand date of this notice perk van ses weke vanae die datum van op die terreinwaarde van grond Every owner or occupier of immovable hierdie kennisgewing (4) n Belasting van 0 60c in die rand op property situated within the area to which die waarde van verbeterings the Scheme applies has the right to sub Alle okkupeerders en eienaars van vaste mil in writing any objections or represen eiendom binne die gebied waarop die skema Die bogenoemde belasting is verskuldig tattoos with regard to the proposed amend van toepassing is het die reg om beswaar en betaalbaar op 30 November 965 Rente ment to the Town Clerk not later than teen die beoogde wysigngs te opper Soda teen sewe persent (7%) per jaar is betaal 6th October 965 nige besware en die redes daarvoor moet baar op alle verskuldigde bedrae wat onbe F W PETERS voor of op Maandag Oktobcr 965 taald is op 30 November 965 en geregte Town Clerk like stappe kan teen enige wanbetaler inge Municipal Offices L S CAMPBELL stel word Pine Avenue Waarnemende Stadsklerk(PO Box 3) skriftelik by die Stadsklerk ingedien word Posbus 3 opsigte van verskuldigde belastings ontvang Kempton Park 25th August 965 Vanderbijlpark 6 Atigustus 965 nie moet onmiddellik met die Stadstesourier (Notice No 70/965) (Kennisgewing No S9/ 965) in verbinding tree aangesien die nieontvangs r Belastingbetalers wat nie rekenings ten 27

60 536 PROVNSALE KOERANT 25 AUGUSTUS 965 STADSRAAD VAN BENONT TOWN COUNCL OF BENONL STADSRAAD VAN PRETORA WYSGNG VAN VERORDENNGE AMENDMENT OF BY li SLUTNGVAN EASTWOOD LAWS s : BEGRAAFPLAAS Dear word ingevolge die bepalings van t is hereby notified in terms of Section Kenrtis word hiermee gegee dat die East Artikel 96 van die Ordonnansie opplaaslike a QC the hical Government Ordinance wood begraafplaas ingevolge paragraaf (a) Bestuur 939 saes gewysig bekend gemaakamendedthe 939 that evan Town as Council subartikel (3) van Artikel 79 van die Ordonnansie op Plaaslike:BestUur No 7 dat die Stadsraad van Benoni voornemens of Benont proposes to amend the following van 939 met ingang van September 965 is om die volgende verordeninge te wog : byrlaws: ELEKTRSTETSVOORSENNGS " ELECTRCTY SUPPLY BY permanent viralleteraardebestellings gesluit LAWS word en rlat ilk teraardebestellings van VERORDENNGE Bantoe en Kleurlinginironers van Eastwood n order to provide that consumers en omgewing v00rtaan onderskeidelik te taking supply of electricity from any of Mamelodi en Derdepodit begraafplase sal Ten einde voorsiening te maak dat ver the following premises connected tothe geskied i bruikers wat elektrisiteit neem van enige Councils mains shall in addition to The HLMAR RODE van die onderstaande persele benewens die charges payable under any of the promul Stadsklerk koste betaalbaar kragtens die afgekon gated scales also pay a fixed charge for 23 Augustus 965 digde skate ook n ekstra vasgestelde such supply of R2 (two rand) per month koste van P2 (twee rand) per maand vir namely: (Kennisgewing No 275/965) sodanige toevoer betaal naamlik: (a) Fairlead Agricultural Holdings: Dis CTY COUNCL OF PRETORA` (a) Die Landboulhoiwes Fairlead Distrik trim of Benoni Holdings Nos 2 i Benoni Hoewes Nos2 tot0; 07 to ll CLOSNG OF EASTWOOD ; and 29 to CEMETERy en 29 tot 2: 2 ils (b) Die Plaas Vlakfontein No 69R: (b) Farm Vlakfontein No 69LR: Por Notice is hereby given in terms of para Gedeeltes A tot F en restant van lions A to F and remainder of Por graph (a) of sub section (3) of Section 79 tedeelte van gedeelte genoem Erffon Lion of portion called Erffontein of of the Local Government Ordinance 939 tein van die pleas Vlakfontein No the farm Vlakfontein No fi9 R" that the Eastwood 69 Cemetery R" will be closed A copy of the proposed amendment will permanently for all burials as from st n Afskrif van die beoogde wysiging la be open for inspection in the Town Clerks September 965 and that in future all ter insae by die Stadsklerk se kantoor Office Municipal Offices Benoni for a burials for Bantu and Colouredresidents of Munisipale Kantoor Benoni vir in tydperk period of 2 days from date of publication Eastwood and vicinity will be made at / van 2 dae met ingang van Jlatum van hereof Mamelodi and Derdei:Mort Cetheteries publikasie hiervan h r F S TAYLOR respectively F S TAYLOR Town Clerk HLMAR RODE Stadsklerk Municipal Offices Town Clerk MunisiDale Kantoor Benoni 20th August rd August 965: Benoli20 Augustus 965 (Notice No 07/965J (Notice No 275/965) (Kennisgewing No 07/965) PRYSLYS PRCE LST Jakkalshondovr Si :r o S e a Foxhounds: liihoncle:036:00 ttuk4 Hunting dogs: each Leierhonde: R5000 stuknet vir jakkalsklubs Leader dogs: R5000 eachfor vermin clubs Stoethonde: R0000 stuk) Breeding dogs: R0000 each} Only 2 Windhonde: 2 Greyhounds: Onafgerig: R600 (reuns) en R400 (tewe) stuk Untrained: R600 (dogs) and R400 (bitches) each Afgerig: R000 stuk Trained: R000 each 3 Foxterriers: 3 Foxterrier: Onafgerig: 8600 (reuns) en R400 (tewe) stuk Untrained: R600 (dogs) and R400 (bitches) each Afgerig: 8000 stuk: Trairthd: R000 each Yerkrygbaar: Senior Navorsingsbeampte SA Obtainable: Senior Research Officer $A Lombard Lombard Natuurreservaat Posbus 74 Bloemhof Nature Reserve PO Box 74 Bloemhof A fl 44 act X a li Wapen vin die Mbe trobintite Zratt5baat Vrobinte at Trtinbiaat of Arms n Kleure Coat Groot ongeveer claim by 9 dwm n Colours PRYS: 2c per eksemplaar posgeld ekstra Verkrygbaar by die Provinsiale Publikasiesmagasyn Size approximately inches by 9 inches PRCE: 2c per copy postage extra Posbus2346 Posbus 2346 Pretoria PO Box 2346 Pretoria Obtainable from the Provincial Publications Store 23

61 PROVNCAL GAZETTE 25 AUGUST ((NTENTS " No Balm No " i elms y ti 2 4 / Proldamasies Proclamations 254 kunisipaliteil ibenbniv Belastingopgawes Benritii Municipality::Assessme Rates: " Krematoriumordonnansie Crematorium Ordinance "256; Persoonlike en nkomstebelastings Ordonnansie Personal and ncome Taxes Ordinance Wysigingsordonnansieta Plaaslike Bestuur LQ6E Government Amendment Ordinance Ordonnansiet op Wielbelaiting;:965 ;: Wheel Tax Ordinance OrdonnaniSie op die Reserwefondevir Kapitaalwerke 259 Capital Works Reserve Fund Ordinance r Southern Johannesburg Region Town planning 260 Suidelike ohannesburgstreek dorpsaanlegskema: Scheme: Amending Scheme No l ; `Wyeigendd Skema NO 4 : : :Extension of Boundaries: Wemmer Township ::Ultbreidine Grense: lwemmerdorp Van Northern Johannesburg Region Town planning 262Neordelike otiannesburgstreek dorpsaanlegskema: Scheme: Amending Scheme N i Wysigende SkeaNo rn Proclarnation of Hyde Park Extension No Proklamering van Dorp Hyde Park Uitbreiding No: Township " 49 Administrateurskennisgewings Administralties Notices 64 Munisipaliteit Potchefstroom: Voorgestelde Ver andering:van Polchefstroom Municipality: Grense Proposed Alteration of 626 Opening van Grootpad Distrik Pretoria 496 Boundaries Openbare 626 Opening of Public Main Road District of Pretoria yerlegging en Verbreding Distrikspad No 28 Distrik Heidelberg 627 Deviation" and Widening: District Road N Munisipaliteit Wjtrivier; Wysiging van Verkeers District of Heidelberg 498 verordeninge :White River Municipality: AritendffiiC to Traffic 629 Munisipaliteit Johanniburg: Wysiging van Verkeers ByJaws verordeninge 629 Johannesburg Municipality: Amendment to Traffic D 630 Munisipaliteit 4beliprgit: Wysiging van Verkeers Bylaws " : : 498 verordeninge : a Nelspruit Municipality: Amendment to Traffic By 63 Vermeerdering van Breedte: Distrikspad: No Distrik Vanderbijlpark ncrease of Width: District Road No 377 District 632 Voorgestelde Kansellasie van Opgernete Uitspari of Vanderbylpark 499 serwituut op die pleas Roodepoort No 467KR 632:Proposed Cancellation of Surveyed Outspan Servitude on the Farm Roodepoort No 467 KR District 633 Opening van Distrikspaaie Distrik Pilgrims Rest Verlegging en Verbreding van Provinsinle Pad Distrik 633 Opening of Distridt Road; District of Pilgrims Rest Deviation and Widening of Provincial Road Disr 635 Verlegging en Verbreding van n Gedeelte vaii Distriks of Groblersdal 90 pad No 205 Distrik Nelspruit : Deviation and Widening of a Portion of District Road 836 Openbare Pad: Vermeerdering van Breedte Distrik No 205; District of Nelspruit 502 Pretoria : : : Public Road: ncrease of Width Distkictof Pretoria Munisipaliteit Meyerton: Wysiging van Watervoor 637 Meyerton Miuticipality: Amendment to Water Supply sieningsverprdeninge: Verbetetingskennisgewing 502 Bylaws: Correction Notice Munisipaliteit Preffifiai Wysigiffir van Verordeninge 638 Pretoria Municipality: Amendment to Streets and Betreffende Strate en Geboue 503 Budding By laws Munisipaliteit Springs: Wysiging van Munisipale 639 Springs Municipality: Amendment to Municipal rierkitig van 640 Yermindering en Af Uitspanserwituut: 640 Reduction and Demarcation of Outspan Servituqce Varkensfontein No; 69 2 Distrik Nigel : 506 Varkensfontein No 69 R District of Nigel Munisipaliteit Delareyville: Wysiging van; Dorps 64 Delareyville Municipality: Amendment to Town grondyerorderringe Munisipalite4LouisETriehare: Wysigiii van Water 642 Louis Trichardt Municipality: lamenclibent to Water voorsieningsverordeninge : 643 Gesondheldskamitee van Zoekmekaar: Abattoir 643 Zoelcmekaar Health Committee: Abattoir Reginaregulasies 507 lions 644 Munisipaliteit Germiston: Wysigingyan Elektrisiteits 644 Germiston Municipality: Amendment to Electricity voorsieningsverordeninge r Munisipaliteit Sable: Vooigestelde Verandering van 645 Sable Municipality: Plopoted Alteration of Boundaries 5 Grense General Notices 4 Mom ent g e enninewings 308 Proposed Establishment of RangeviewTownship VoorgesteldeStigting van Dorp RangevieW 5 30 Voorgestelde Stigting van Dorn Clubview ffibreiding 30 Proposed Establishment of Clubwew Extension No 0 Township 5 No 3 Voorgestelde Stigting van Dorp Sandown rei ing 4 52 l4 Township Voorgestelde Stigting van Dorp Rockhill Proposed Establishment of Rockhill TownshiP Johannesburgdorpsaanlegskema No E Johannesburg Town planning Scheme No / lohannesburg dorpsahnlegskerna No / Johannesburg Townplanning Scheme No / Johannesburg Town planning Scheme No / lohannesburg dorpsaanlegskema No / Northern Johannesburg Region Townplanning 37 Noordelike lohannesburgstreek dorpsaanlegskema: 55 Scheme Amending Scheme No Wysigende Skema No 55 all Proposed Esiablishment of Sandown Extension No 38 Johannesburg dorpsaanlegskema No / Johannesburg Town planning Scheme No / lohannesburgdorpsaanlegskema No / Johannesburg Towtyplanning SchemeNo / Boksburg Townplanning Scheme No / R Boksburgdorpsaanlegskema No /3 32L ohannesbuyg Town planning Scheme No / ohannesburgdorpsaaffiegskema No /9 ^ Vanderbijlparkdorpsaanlegskema: Wysigende Skema 322 Vanderbijlpark Townplanning Scheme: Amending No Proposed Establishment of Sonheuwel Extension No 323 Voorgestelde Stigting van Dorp SonheuwelUitbreiding Na 58 Township 58 32d Alberton dorpsaanlegskema No / Atherton Townplanning Scheme No / dorpsaantegskema No 2/ Johannesburg Townplanning Scheme No 2/37 : : Johannesburgdorpsaanlegskema No / Johannesburg Townplanning Scheme No / Potgietersrus dorpsaanlegskema: Wysigende Skema 327 Potgietersrus Town planning Scheme: Amending No Scheme No lohannesburgdorpsaanlegslcema No /94 " Johannesburg Town planning Scheme No / Pretoriastreek dorpsaanlegskema: Wysigende Skean 329 Pretoria Region Town planning Scheme: Amending 52 No Voorgestelde Stigting van Dorn Windsor Glen Proposed Establishment of Windsor Glen Township Johannesburg dorpsaanlegskema No /200 : Johannesburg Townplanning Scheme No / Gewysigde Sluitingstyd vir Kennisgewings 524 Skutverkopings Tenders 522 Amended Closing Time for Notices Pound Sales 525 Plaaslike Bestuurskamisgewings 525 Notices by Local Authorities

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER /

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER / IrA :THE PRO Ill 4er MENAKO AVAAL wt! i2/ j i a4 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 0 frittat lb a 3et te It A (Registered at the Post Office as a Newspaper) # I Pt Mkt i : i \ "4iX ) c s ii / dp it 4 tete werafit

More information

PROPERTY VALUATION ACT WET OP EIENDOMSWAARDASIE

PROPERTY VALUATION ACT WET OP EIENDOMSWAARDASIE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA PROPERTY VALUATION ACT REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA WET OP EIENDOMSWAARDASIE No 17, 14 ACT To provide for the establishment, functions and powers of the Office of the Valuer-General;

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG R0,30 Wednesday I November 1989 WINDHOEK Woensdag I November

More information

qvit.*.. I I II PW.a.' ir.i4i IC t oos fin5trie It.t.orran ric,,, ..., . ; PRYS: S.A. 10c OORSEE 15c 19 MAY,19 MEI

qvit.*.. I I II PW.a.' ir.i4i IC t oos fin5trie It.t.orran ric,,, ..., . ; PRYS: S.A. 10c OORSEE 15c 19 MAY,19 MEI n Lic THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4 c:?1iig DIE PROVINSIE TRANSVAAL qvit* I I II PWa iri4i IC t II up ifittat ilt a3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICE: SA 10c OVERSEAS 15c tt*ori coo)

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

AIDS HEIRINE Prevention is the cure. We oil hawm he power to preftvent klldc EXTRAORDINARY BUITENGEWONE NORTHERN CAPE PROVINCE

AIDS HEIRINE Prevention is the cure. We oil hawm he power to preftvent klldc EXTRAORDINARY BUITENGEWONE NORTHERN CAPE PROVINCE NORTHERN CAPE PROVINCE PROFENSI YA KAPA-BOKONE NOORD-KAAP PROVINSIE IPHONDO LOMNTLA KOLONI EXTRAORDINARY BUITENGEWONE Provincial Gazette Kasete ya Profensi igazethi YePhondo Provinsiale Koerant Vol. 21

More information

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie.

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie. II II I 11 ME NIKO Ill I e 491CS THE PROVINCE OF TRANSVAALtr/"%s' PROVENSIE TRANSVAAL * wow Nryiv es r r or 006 int iat a3ette (Jo fitticte Rocrant (Ppaisfered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

!Hi. r -`.1 5 SEPTEMBER, No. 148 (Administrateurs -.), 1979.

!Hi. r -`.1 5 SEPTEMBER, No. 148 (Administrateurs -.), 1979. !Hi T THE PROVNCE OF TRA_NSVAlia A nae DE PROVNCE TRANSVAAL r ` 3K Official 6aztite \ w f totrir arrant (Regthtered at the Post Office as a Newspaper) (As n Nuusblad by die Paskarttoor Gereoistreer) PRCE:

More information

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4,?:;:: @ifistrir Warrant 3\4 ir (A s n Nausbhul In die Pm kissyrior oereentrerri I, yii,ip,11;;,:i A,AW,' (Official 4azettr (Registered at the Post

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant EXTRAORDINARY BUITENGEWONE THE UNION OF SOUTH AFRICA $taatsftoerant VAN DIE UNlit VAN SUID-AFRIKA VOL._ oxxvm.) PRICE Gd. CAPE TOWN, 1ST MAY, 1942. KAAPSTAD, 1 MEl 1942. PRYS 6d. [No. 8050. OFFICE OF THE

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

..- rtril -;( 24 DECEMBER. Nademaal die Gesondheidskomitee van Roedtan by. Proklamasie No. 209 (Administrateurs-), 1953, saamgestel

..- rtril -;( 24 DECEMBER. Nademaal die Gesondheidskomitee van Roedtan by. Proklamasie No. 209 (Administrateurs-), 1953, saamgestel 111 10 il L magrtspacise n Dr hk to ciecdrz: ; _ 1 THE PR MENKO NSVAAL Aftr Din PROVNSE TRANSVAAL rtril E frelfit 010 rift tat ukb ette wilio (Jriii5 tele Roferant (Registered at the Post O//ice as a Newspaper)

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

tit ( trl ill MENIKO I 1 1

tit ( trl ill MENIKO I 1 1 Dm A r kl Y al (IL 2 PROVINSTE TRANSVAAL trvaā: 2 tit ( trl ill MENIKO I \ TID3 PROVINCE OF TRANSVAAL: M; IA fitglett # ti I ilium 00 (fr \vciy / Bettea I It aw * SIM Roerant \\fr (As n Nuusblad by die

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER illf sa D MENKO THE PROVNCE OF TRANSVLSAL DE PROVNSE TRANSVAAL p r r y fba P el r 0 Uncial is a3ette i t4 0 fitsitle Vagrant E e (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 THE UNION OF SOUTH AFRICA

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 THE UNION OF SOUTH AFRICA EXTRAORDINARY BUITENGEWONE ~o",ernment THE UNION OF SOUTH AFRICA Staa ts hoeran t VAN DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA filep*nd at tile Geoeral Post OOlee as a NewspapeJ'.) lgeregistreer by die Hoolposkaatoor

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER 1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met ingang vanaf 1 Januarie 1998 om ondersoek in te stel na en besluite

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

i ffistiile licarrattt

i ffistiile licarrattt 1 11 \ i ffistiile licarrattt DE PROVNSE TRANSVAAL THE PROVNCE OF TRANSVAAL, 2 (As Ntiusbluil by die MO:amour Geregistreen 4 t t; ftil P " bilad / "aa/ ffirial 4azette (Registered at the Post Office as

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

if If; tel. Rotrant \ ::;*./,')

if If; tel. Rotrant \ ::;*./,') is () MENKO Dm PRoviNsE/TRANsvAAL if* ti 4 )n" T (c/ = * ;84RAsR4TY\ lc / * ific l RE PROVNCE OF TRANSVAAL Niii4 gall \ t till 0 H if f; tel Rotrant \ ::;*/) 0 ifft iattilttettiettr s kv 4 ii / Nak:di

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE r" ikak v3out DE PROVNSE TRANSVA MENKO LE PROVNCE OF TRANSVAAL TOttitengetootte \ R FAi )0vAiv ksi Job!filial a ; lette 0 fifilielt ig octant ig extr ao ptin it rp (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

REËLS VAN DIE SENTRALE VOORSORGFONDS

REËLS VAN DIE SENTRALE VOORSORGFONDS REËLS VAN DIE SENTRALE VOORSORGFONDS Verwysingsnommers: Finansiële Diensteraad 12/8/22704 Suid-Afrikaanse Inkomstediens 18/20/4/024946 Die Fonds is op 1 Februarie 1989 gestig. Die Hersiene Reëls is op

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD)

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) SAAKNOMMER: C 185/99 IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) In die saak tussen: IMATU APPLIKANT EN KOMMISSIE VIR VERSOENING, BEMIDDELING EN ARBITRASIE RESPONDENTE U I T S P R A A K BASSON,

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Government Gazette Staatskoerant Selling price' Verkoopprys (GST exciuded/avb uitgesluit) local 50c Plaaslik Registered at the post office as a Newspaper

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

NIENIKO -- \, ti - I. )1<tajl)../. k\a -- - lko ft i5 te"ie. (o. 25 OCTOBER, 25 OKTOBER. No. 201 (Administrateurs-), teken.)

NIENIKO -- \, ti - I. )1<tajl)../. k\a -- - lko ft i5 teie. (o. 25 OCTOBER, 25 OKTOBER. No. 201 (Administrateurs-), teken.) b 0 ( ) t A CL 6 :rib:ilm THE PROVINCE OF TRANSVAAL 111111 I PROVINSIE TRAM 1 0 flittat (4r; a3ette _\* Q,,/ ministered at the Post Office as a Newspaper) NIENIKO * 4, \, ti I )1

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Official II; a3rtte \\a.

Official II; a3rtte \\a. / THE PROVNCE OF TRANSVAAL lig MENKO Sa iiks vt Ht vm,,kollriwr Official ; a3rtte \\a ped DE PROVNSE TRANSVAAL isifisfele Roerant vriftii (Registered at the Post Office as a Newspaper),,,a (As in Nuusblad

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No 9 1 MENKO AAA 003S\EL THE PROVNCE OF TRANSVAAL sk sisk Dm PROVNSE TRANSVAAL 1 Job ifittat k f_ P 1 1 V ur; aette w12# )0 k* * oi ift5ttie 1 * id z; (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As n

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

:1BRA. 4,,roryit'o :,4". s..6iii. _:,::., trta atrtir. v:510. -, ,:.. information:

:1BRA. 4,,roryit'o :,4. s..6iii. _:,::., trta atrtir. v:510. -, ,:.. information: 9 6 5 4:BRA Dm PROVNSE TRANSVAAL trat ± Offi#air ikarrattt * 4roryito tk (As a Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) : 4" s6iii v:50 MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL _: :: trta atrtir : :7 (Registered

More information

11WILK c_.. \\* --,- 0) "410. ifite eitoetail nt (Registered at the Post Office as a Newspaper)

11WILK c_.. \\* --,- 0) 410. ifite eitoetail nt (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1 320 I 1 11WILK 11111 11\13\A Li c_ THE PROVINCE OF TRANSVAAL tewtv li\ DIE PROVINCE q74 o 4 TZWAAL N 1 1 I P i \ c Ilia MWA (J% 1 f i t i a i (4;a3ette ijob "410 ifite eitoetail nt (Registered at the

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER~ENT GAZETTE STAATSKOERANT VAN DIE REPUBLIEKV AN SUID-AFRIKA Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer Price 20c Prys Overseas

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

6azettr (Offth ikarrant

6azettr (Offth ikarrant M \\*K THE PROVINCE OF TRANSVAAL I ENIKO PROVINCE TRANSVAAt A (Registered at the Post Office as a Newspaper) 117910311 6azettr (Offth ikarrant V19 (As n Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) PRICE:

More information

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320 KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 7320 20 OKTOBER 2015 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, TEENWOORDIG RAADSLEDE Rdh J Raats [DA] Speaker Rdl

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Official is a3ettt t\,x///

Official is a3ettt t\,x/// ill 1 r Ci a LL 1/4sc 37163 :11113764b c MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL S14v P Official is a3ettt t\x/// tie in(16 ka: ky tki fr5 Dm PROVNSE TRANSV At 1 ; 11?!4t 1 4 ilf4 L Acli d pitt OW /1 / / /9 J if

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 630 4 December Desember 2017 No. 41296 N.B. The Government Printing

More information

,...,, I' r. e g. t ] .; 1"...,..Hk JANUARY,31 JANUARIE. bieileeke vanm sauri artikelfri8k0a. dag van Januarie, Eenduisend Negehonderd Nege-en-

,...,, I' r. e g. t ] .; 1...,..Hk JANUARY,31 JANUARIE. bieileeke vanm sauri artikelfri8k0a. dag van Januarie, Eenduisend Negehonderd Nege-en- r Ko 4 : 2 :7}r THE PROVNCE OF TRANSVAA NY Dm PROVNSE TRANS#4AL _ /?; li Offiriat Gazdte (Registered at the Post Office as a Newspaper) : t ] r e g 4 ; "Hk Mitistrir licurrant (As n Nuusbiad by die Poskantoor

More information

2 Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary June 2017 SWARTLAND MUNICIPALITY CREDIT CONTROL AND DEBT COLLECTION BY-LAW Und

2 Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary June 2017 SWARTLAND MUNICIPALITY CREDIT CONTROL AND DEBT COLLECTION BY-LAW Und 7778 7778 Friday, 2 June 2017 Vrydag, 2 Junie 2017 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer CONTENTS (*Copies are obtainable at Room M21, Provincial Legislature

More information

0 flit tat uri a3ette tyre (J.0 ifilitte Rogrant

0 flit tat uri a3ette tyre (J.0 ifilitte Rogrant 1 MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL i ;,,,,b DE PROVNSE TRANSV 4;\ ly,, i t 4/ i \\,, 0 (Registered at the Post 0/lice as a Newspaper) C% 3:BRARY: 0 flit tat uri a3ette tyre (J0 ifilitte Rogrant ;tt (As n

More information

2 Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary June 2015 SWARTLAND MUNICIPALITY BY-LAW RELATING TO PUBLIC NUISANCES Under th

2 Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary June 2015 SWARTLAND MUNICIPALITY BY-LAW RELATING TO PUBLIC NUISANCES Under th Western Cape Government. Wes-Kaapse Regering URhulumente wentshona Koloni PROVINCE OF THE WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP 7402 Friday, 12 June 2015 7402 Vrydag, 12 Junie 2015 Registered at the Post ()ffice

More information

MALHERBE RP et HATTINGH R

MALHERBE RP et HATTINGH R IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) Aansoek Nr : 1935/2003 In die saak tussen: CHRISTIAAN HENDRIK BOSHOFF Applikant en NKETOANA MUNISIPALITEIT Respondent CORAM:

More information

JTHE. tba3 tte (As 'a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper) 1Job. ,v, AUGUSTUS PROCLAMATION '

JTHE. tba3 tte (As 'a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper) 1Job. ,v, AUGUSTUS PROCLAMATION ' M2 DIE PROVINSIE TRAMS II NIENIKO JTHE fete Ilk 4:444 J 0b lkotrant irl Job v44 trim! PROVINCE OF TRANSVAAL tba3 tte (As a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper)

More information