.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

Size: px
Start display at page:

Download ".11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,"

Transcription

1 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) e vs (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA 75c Plus 9c A VB OORSEE: 95c PRICES: SA 75c Plus GST OVERSEAS: 95c Vol 232 PRETORIA 24 MEI 24 MAY OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL (Verskyn elke Woensdag) (Published every Wednesday) Alle korrespondensie, advertensies, ens moet aan die Di All correspondence, advertisements, etc must be adrekteur generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie, dressed to the Director General, Transvaal Provincial Ad Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by afgelewer, moet dit op die le vloer, Kamer 142, Van der Stel hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van gebou, Pretoriusstraat ingedien word Gratis eksemplare van der Stel Building, Pretorius Street Free copies of the Provindie Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie dal Gazette or cuttings of advertisements are not supplied verskaf nie Subscription Rates (payable in advance) as from 1st Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang January 1 Januarie Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga zettes) are as follows: Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Buitengewone Koerante) is soos volg: Jaarliks (posvry) R40,00 plus AVB Zimbabwe en Oorsee (posvry) 85c elk plus AVB Prys per eksemplaar (posvry) 75c elk plus AVB Yearly (post free) R40,00 plus GST Zimbabwe and Overseas (post free) 85c each plus GST Price per single copy (post free) 75c each plus GST Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build toria 0002 ing, Pretorius Street, Pretoria 0002 Closing Timefor Acceptance ofadvertisements All advertisements must reach the Officer in Charge of the Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a week before the Gazette is published Avertisements recei ved after that time will be held over for publication in the is sue of the following week Advertisement Rates as from 1st January 1989 Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies Alle advertensies moet die Beampte betas met die Offtsiele Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n week voordat die Koerant uitgegee word Advertensies wat na daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in die uitgawe van die volgende week met ingang 1 Januarie 1989 Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant moet word: IsAdvertensietariewe geplaaszette: Notices required by Law to be inserted in the Official Ga Dubbelkolom R5,00 per sentimeter of deel daarvan Double column R5,00 per centimetre or portion there Herhaling R4,00 of Repeats 84,00 Enkelkolom R4,50 per sentimeter Herhaling R3,00 Single column R4,50 per centimetre Repeats R3,00 Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Se Subscriptions are payable in advance to the Provincial kretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001 Sectretary Private Ha& X64, Pretoria 0001 C G D GROVE C G D GROVE Provinsiale Sekretaris Provincial Secretary K K Administrateurskennisgewings I Administrator's Notices g Administrateurskennisgewin I Mei 1989 Administrator's Notice May 1989 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan In terms of section 69 of the Town planning and Townships m en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator loking dministrateur hierby die dorp Rabie Ridge tot 'n goedgeeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in township subject to the conditions set out in the Schedule hereby declares Rabie Ridge Township to be an approved die bygaande Bylae hereto PB PB

2 1476 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI 1989 BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATIONS DOEN DEUR DIE ONTWIKKELINGSRAAD (RAAD MADE BY THE DEVELOPMENT BOARD (HOUSE OF VAN VERTEENWOORDIGERS) INGEVOLGE DIE REPRESENTATIVES) UNDER THE PROVISIONS OF BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE THE TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDI PLANNING EN DORPE, 1965, OM TOESTEMMING NANCE, 1965, FOR PERMISSION TO ESTABLISH A OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTE 48 VAN DIE TOWNSHIP ON PORTION 48 OF THE FARM ALLAN PLAAS ALLANDALE 10 IR, PROVINSIE TRANS DALE 10 IR, PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN VAAL, TOEGESTAAN IS GRANTED 1 STIGTINGSVOORWAARDES 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT Die naam van die dorp is Rabie Ridge (1) Naam (1) Name The name of the township shall be Rabie Ridge (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Plan The township shall consist of erven and streets as indicate LG No A1168/87 don Plan SG No A1168/87 (3) Disposal ofexisting Conditioni of Title (3) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande servitudes, if any, including the reservation of rights to mine serwitute, as daar is, met inbegrip van die cols, but excluding the following servitudes which do not af voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgesonderd voonvaardes en feet the township area: die volgende serwitute wat nie die dorp raak nie: i (a) The servitude in favour of the South African Gas Dis tr Limited, registered by Notarial Deed No (a) "The servitude in favour registered of the South African by Notarial Gas Distributor DeedLimited, No 197ib7Sutor K3796/ K3796/1977S (b) The servitude in favour of Escom registered by Notari The servitude in favour of Escom registered by Notari a l Deed No K3138/1980S al Deed No K3138/1980S (c) The servitude in favour of Escom registered by Notarial (c) The servitude in favour of Escom registered by Notarial Deed No K2933/86S" Deed No K2933/865" (4) Landfor Municipal Purposes (4) Grond vir Munisipale Doeleindes Erven 1059 to 1071 shall be transferred to the local author, Enve 1059 en 1071 moet deur en op koste van die dorpseie ity by and at the expense of the township owner as parks naar aan die plaaslike bestuur as parke oorgedra word (5) Access (5) Toegang (a) Ingress from Provincial Road 1(56 (1511) to the town (a) Ingang van Provinsiale Pad K56 (1511) tot die dorp en ship and egress to Provinsial Road K56 (1512) from the town uitgang tot Provinsiale Pad K56 (1511) uit die dorp word be ship shall be restricted to the junction of Rietduiker Road perk tot die aansluiting van Rietduikerweg met sodanige pad with the said road (b) Die dorpseienaar moet op eie koste 'n meetkundige (b) The township owner shall at its own expense, submit a uitlegontwerp (skaal 1:500) van die in en uitgangspunte ge geometric design layout (scale 1:500) of the ingress and noem in (a) hierbo en spesifikasies vir die bou van die aan egress points referred to in (a) above, and specifications fo sluitings laat opstel en aan die Uitvoerende Direkteur, Tak the construction of the accesses, to the Executive Director, Paaie van die Transvaalse Provinsiale Administrasie, vir Roads Branch of the Transvaal Provincial Administration for goedkeuring voorle Die dorpseienaar moet, nadat die on approval The township owner shall after approval of the lay ) werp en spesifikasies goedgekeur is, die toegange op eie kos out and specifications, construct the said ingress and egress to bou tot bevrediging van die Uitvoerende Direkteur, Tak points at its own expense to the satisfaction of the Executive 1 Paaie van die Transvaalse Provinsiale Administrasie Director, Roads Branch of the Transvaal Provincial Admin istration 1 (6) Ontvangs en Versorging van Stormwater (6)Acceptance and Disposal ofstormwater Die dorpseienaar moet die stormwaterdreinering van die dorp so reel dat dit inpas by die van Pad K56 (1511) en moet The township owner shall arrange for the drainange of the I die stormwater wat van die pad afloop of afgelei word, ont township to fit in with that of Road K56 (1511) and for all yang en versorg stormwater running off or being diverted from the road to be, received and disposed of (7) Oprigting van Heining ofander Fisiese Versperring (7)Erection of Die dorpseienaar moet op eie koste 'n heining of ander fi Fence or other Physical Barrier, siese versperring oprig tot bevrediging van die Uitvoerende The township owner shall at its own expense, erect a fence Direkteur, Tak Paaie van die Transvaalse Provinsiale Admi or other physical barrier to the satisfaction of the Executive nistrasie, soos en wanneer deur horn verlang om dit te doen, Director, Roads Branch of the Transvaal Provincial Admin en die dorpseienaar moet sodanige heining of fisiese versper istration, as and when required by him to do so and the ring in 'n goeie toestand hou tot tyd en wyl hierdie verant township owner shall maintain such fence or physical bather woordelikheid deur die plaaslike bestuur oorgeneem word: in good order and repair until such time as this responsibility Met dien verstande dat die dorpseienaar se verantwoordelik is taken over by the local authority: Provided that the towns heid vir die instandhouding daarvan verval sodra die plaas hip owner's responsibility for the maintenace thereof shah like bestuur die verantwoordelikheid vir die instandhouding cease when the local authority takes over the responsibility van die strate in die dorp oorneem for the maintenance of the streets in the township

3 PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY _ (8) Beperking op die Vervreemding en Ontwikkeling van (8) Restriction on the Disposal and Development of Erven Erwe The township owner shall not dispose of or develop Erven Die dorpseienaar mag nie Erwe 1 tot 7 en 529 tot 534 ver 1 to 7 and 529 to 534 and transfer of the erven shall not be vreem of ontwikkel en oordrag van die erwe word nie toege permitted until the local authority has been satisfied that aclaat totdat die plaaslike bestuur tevrede gestel is dat toegang cess to the erven has been provided tot die erwe voorsien is 2 CONDITIONS OF TITLE 2 TITELVOORWAARDES The erven mentioned hereunder shall be subject to the Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die voor conditions as indicated imposed by the Administrator in waardes sons aangedui, opgele deur die Admmistrateur inge terms of the Provisions of the Town planning and Townships volge die bepalings van die Ordonnansie op Dorps Ordinance, 1965 beplanning en Dorpe, 1965 (1) Alle erwe met aiuondering van die erwe genoem in klou (1) All erven with the exception of sule 2(4) clause 2(4) the erven mentioned in (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van the local authority, for sewerage and other municipal pur die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgesonderd poses, along any two boundaries other than a street boundary 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisio and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for nele serwituut vir munisipale doeleindes 2 in breed oor die municipal purposes 2 m wide across the access portion of the toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur erf, if and when required by the local authority: Provided die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike that the local authority may dispense with any such servitude bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien (b) No building or other structure shall be erected within (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voorthe aforesaid servitude area and no large rooted trees shall noemde serwituutgebied binne opgerig die gebied word the van en geen sodanige grootwortelbome serwituutmag of be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat (c) The local authority shall be entitled to deposit temporadeur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of rily on the land adjoining the aforesaid servitude such maverwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander terial as may be excavated by it during the course of the werke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to construction, maintenance or removal of such sewerage plaas op die grond wat aan die voomoemde serwituut grens mains and other works as it, in its discretion may deem en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe necessary and shall further be entitled to reasonable access to gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel, onder the said land for the aforesaid purpose subject to any damage worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed done during the process of the construction, maintenance or wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van removal of such sewerage mains and other works being made sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak good by the local authority word (2) (2) Erf496 Erf 496 The erf is subject to a servitude for transformer/substation Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir transformator Purposes /substasiedoeleindes in favour of the local authority, as indicated on the ten gunste van die plaaslike bestuur coos general plan op die algemene plan aangedui 10 Administrateurskennisgewing Mei 1989 Administrator's Notice May 1989 HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLE WYSIGINGSKE MA 247 HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT SCHEME 247 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan The Administrator hereby in terms of the provisions of seening en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n tion 89(1) of the Town planning and Townships Ordinance, wysiging van Halfway House en Clayville dorpsbeplanning 1965, declares that he has approved an amendment scheme, skema 1976 wat sit dieselfde grond as die dorp Rabie Ridge being an amendment of Halfway House and Clayville Town bestaan, goedgekeur het planning Scheme 1976, comprising the same land as included in the township of Rabie Ridge 1 Kaart 3 en die skemaklousule van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur van Ge Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme meenskapsdienste, Pretoria en die, Midrand en is are filed with the Executive Director of Community Services, beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye Pretoria and the Town Clerk, Midrand and are open for in spection at all reasonable times _ Hierdie wysiging staan bekend as Halfway House en Clay!villewysigingskema 247 I This amendment is known as Halfway House and Clayville Amendment Scheme 247 PB PB I

4 1478 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI 1989 Administrateurskennisgewing Mei 1989 Administrator's Notice May 1989 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP Ingevolge Regulasie 23(1) van die Dorpstigting en Grond In terms of Regulation 23(1) of the Township Establish gebruiksregulasies, 1986, uitgevaardig kragtens artikel 66(1) ment and Land Use Regulations, 1986, made under section van die Wet op die Ontwikkeling van Swart Gemeenskappe, 66(1) of the Black Communities Development Act, (Wet 4 van 1984), verklaar die Administrateur hierby (Act 4 of 1984), the Administrator hereby declares Vosloorus die dorp Vosloorus Uitbreiding 22 tot 'n goedgekeurde dorp Extension 22 Township to be an approved township subject onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande to the conditions set out in the Schedule hereto Bylae GO 15/3/2/389/16 GO 15/3/2/389/16 SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY ICH GROUP LIMITED UNDER THE PRO DOEN DEUR ICH GROUP LIMITED INGEVOLGE VISIONS OF THE TOWNSHIP ESTABLISHMENT AND DIE BEPALINGS VAN DIE DORPSTIGTING EN LAND USE REGULATIONS, 1986, FOR PERMISSION GRONDGEBRUIKSREGULASIES, 1986, OM TOE TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON THE REMAINDER STEMMING OM 'N DORP TE STIG OP RESTANT VAN OF PORTION 61 OF THE FARM VLAKPLAATS 138 IR, GEDEELTE 61 VAN DIE PLAAS VLAKPLAATS 138 IR, PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED PROVINCE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS MOET WORD 1 VOORWAARDES WAARAAN VOLDOEN VOORDAT DIE GROND REGISTREERBAAR INGEVOLGE REGULASIE 25(2) 1 CONDITIONS TO BE COMPLIED WITH BEFORE REGULATION 25(2) THE LAND BECOMES REGISTRABLE IN TERMS OF WORD (1) Naam (1) Name Die naam van die dorp sal wees Vosloorus Uitbreiding 22 (2) Uitleg Die dorp sal bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Algemene Plan L No 84/1988 The name of the township shall be Vosloorus Exteniion 22 (2) Design The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan L No 84/1988 (3) Beskikking oor Bestaande Titelvoonvaardes (3) Disposal ofexisting Conditions of Title Alle erwe sal onderworpe gestel word aan bestaande voorwaardes en serwitute wat nie gekanseileer of andersins mee All erven shall be made subject to existing conditions and gehandel is ooreenkomstig paragraaf 1(1) hierbo nie, indien servitudes not cancelled or otherwise dealt with in terms of daar is, met inbegrip van die reservering van mineraleregte, paragraph 1(1) above, if any, including the reservation of maar uitgesonderd die volgende serwituut wat slegs Erwe rights to minerals, but excluding the following servitude 13144, 13171, en en 'n straat in die dorp raak: which affect Erven 13144, 13171, and and a street in the township only: "By virtue of Notarial Cession "By virtue of Notarial Cession K887/1983S, a servitude in K887/1983S, a servitude in extent square metres for extent square metres for sewerage purposes was ceded sewerage purposes was ceded to the Germiston City Coun to the Germiston City Council" cil" (4) Grond vir Munisipale Doeleindes (4) Landfor Municipal Purposes Erf moet deur en op koste van die dorpstigter aan Erf shall be transferred to the local authority by and die plaaslike owerheid as openbare oop ruimte oorgedra at the expense of the township applicant as a public open word space (5)Voorkomende Maatreels (5) Precautionary Measures Die dorpstigter moet op eie koste reaings met die plaas The township applicant shall at its own expense, make arlike owerheid tref om te verseker dat rangements with the local authority in order to ensure that (a) water nie opdam nie, dat die hele oppervlakte van die dorpsgebied behoorlik gedreineer word en dat strate doeltreffend met teer, beton of bitumen geseel word; en (a) water will not dam up, that the entire surface of the township area is drained properly and that streets are sealed effectively with tar, cement or bitumen; and (b) slote en uitgrawings vir fondamente, pype kabels of vir (b) trenches and excavations for foundations, pipes, cables enige ander doeleindes behoorlik met klam grond in lae wat or for any other purposes, are properly refilled with damp nie dikker as 150 mm is nie, opgevul word en gekompakteer soil in layers not thicker than 150 mm, and compacted until word totdat dieselfde verdigtingsgraad as wat die omliggende the same grade of compaction as that of the surrounding ma materiaal het, verkry is terial is obtained (6) Beperking op die Vervreemding van Erf (6) Restriction on the Disposal of Erf Die dorpstigter mag nie Erf binne 'n tydperk van ses The township applicant shall not, offer for sale or alienate maande na die verklaring van die dorp tot goedgekeurde Erf within a period of six months from the date of de dorp aan enige persoon of liggaam anders as die Staat te claration of the township as an approved township, to any koop aanbied of vervreem nie tensy die Departement van person or body other than the State unless the Department of Onderwys en Opleiding skriftelik aangedui het dat die De Education and Training has indicated in writing that the De partement nie die erf wil aanskaf nie partment does not wish to acquire the erf

5 ' PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY (7) Installasie en Voorsiening van Dienste (b) Geen gebou of ander struktuur mag opgerig word bin IF (a) Die dorpstigter moet alle interne dienste in die dorp (7) Installation and Provision ofservices installeer en voorsien ooreenkomstig die diensteooreenkoms (a) The township applicant shall install and provide all in of 'n besluit van 'n dienstearbitrasieraad, na gelang van die ternal services in the township, as provided for in the services geval agreement or by a decision of a services arbitration board, as (b) Die betrokke gesag bedoel in Regulasie 26, installeer the case may be en voorsien eksterne dienste vir die dorp in ooreenstemming (b) The relevant authority referred to in Regulation 26 met die diensteooreenkoms of 'n besluit van die dienstearbi shall install and provide all external services for the township, trasieraad, na gelang van die geval as provided for in the services agreement or by a decision of a (8) Herposionering van Elektriese Bane services arbitration board, as the case may be Indien dit as gevolg van die stigting van die dorp nodig sou (8) Repositioning of Circuits word om enige bestaande stroombane van die If, by reason of the establishment of the township, it Elektrisiteitsvoorsieningskommissie to herplaas, word die should become necessary to reposition any existing circuits of koste daaraan verbonde deur die dorpstigter gedra the Electricity Supply Commission, the cost thereof shall be borne by the township applicant (9) Beperking op die Vervreemding en Ontwikkeling van Erf (9) Restriction on the Disposal and Development of Erf Die dorpstigter mag nie Erf vervreem of ontwikkel The township applicant shall not dispose of or develop Erf en oordrag van die erf word nie toegelaat totdat die plaaslike owerheid tevrede gestel and transfer of the erf shall not be permitted until the is dat die erf nie meer onderworpe sal wees aan oorstroming local authority has been satisfied that the erf is no longer sub as gevolg van die 1:50 jaar vloedlyn ie jest to inundation as a result of the 1:50 year floodline (10) Beperking op die Vervreemding van (10) Restriction on the Disposal Erf of Erf Die dorpstigter mag nie Erf vervreem nie en oordrag The township applicant shall not dispose of Erf and transfer of the erf shall not be permitted until the road affect van die erf word nie toegelaat totdat die pad wat die erf raak en geregistreer kragtens Administrateurs Proklamasies mg the erf, proclaimed in terms of Administrator's Proclamation 79/78, A6144/77 and 161/78 has been cancelled 79/78, A6144/77 en 161/78 opgehef is nie (11) Sloping van Geboue en Strukture (11) Demolition ofbuildings and Structures Die dorpstigter moet op eie koste alle bestaande geboue en The township applicant shall at its own expense cause all strukture wat binne boulynreserwe, kantruimtes of oor existing buildings and structures situated within the building ge meenskaplike grense gelee is, laat sloop tot bevrediging van line reserves, side spaces or over common boundaries to be demolished to the satisfaction of the local authority, when re die plaaslike owerheid wanneer die plaaslike owerheid dit vereis quired by the local authority to do so 2 TITELVOORWAARDES 2 CONDITIONS OF TITLE Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die voor The erven mentioned hereunder shall be subject to the waardes soos aangedui, opgele deur die Administrateur inge conditions as indicated, imposed by the Administrator in volge die bepalings van die Dorpstigting en Grondgebruiks terms of the provisions of the Township Establishment and regulasies, 1986 Land Use Regulations, 1986 (1)Alle Erwe (1) All Erven (a) Die gebruik van die persele hieronder uiteengesit is (a) The use of the sites set out hereunder is as defined and oos omskryf en onderworpe aan sodanige voorwaardes as subject to such conditions as are contained in the Land Use wat vervat is in die Grondgebruiksvoorwaardes in Aanhang Conditions in Annexure F to the Township Establishment sel F van die Dorpstigting en Grondgebruiksregulasies, and Land Use Regulations, 1986, made in terms of section j 1986, uitgevaardig kragtens artikel 66(1) van die Wet op die 66(1) of the Black Communities Development Act, 1984: I ontwikkeling van Swart Gemeenskappe, 1984: Met dien ver Provided that on the date on which a town planning scheme stande dat, op die datum van inwerkingtreding van 'n dorps relating to the site comes into force the rights and obligations beplanningskema wat op die perseel van toepassing is, die contained in such scheme shall supersede those contained in [ regte en verpligtinge in sodanige skema vervat, die in die the aforesaid Land Use Conditions, as contemplated in seevoormelde Grondgebruiksvoorwaardes vervang, soos beoog tion 57B of the said Act in artikel 57B van die gemelde Wet (b) The use zone of the erf can on application and after (b) Die gebruiksone van die erf kan op aansoek en na oor consultation with the local authority concerned, be amended legpleging met die betrokke plaaslike owerheid, deur die Ad by the Administrator, subject to such conditions as the Ad ministrateur gewysig word, onderworpe aan sodanige ' rninistrator may impose voorwaardes as wat die Administrateur mag ople (2) Alle Erwe met uitsondering van die Erf genoem in Klou (2) All Erven with the Exception of the Erf Mentioned in Clause 2(4) sule 2(4) (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut, 2 meter wyd, (a) The erf is subject to a servitude, 2 metre wide, in favour I of the local authority, for sewerage and other municipal pur nisipale doeleindes, tangs enige twee grense uitgesonderd 'n k ten gunste van die plaaslike owerheid, vir rioolen ander mu poses, along any two boundaries other than a street boundary and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisionele serwituut van 2 meter wyd, vir munisipale doeleindes, oor die municipal purposes 2 metre wide across the access portion of the erf, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may waive compliance with the reowerheid vrystelling van die kan erf, verleen indien en van wanneer die nakoming deur die van plans hier e owerheid benodig: Met dien verstande dat die plaaslike 00(egangsdeel quirements of this servitude die serwituutreg (b) No building or other structure shall be erected within

6 1480 PROVINSIALE KOERANT, 24 ME! 1989 ne die bogenoemde serwituutgebied nie en geen grootwortelborne mag in die gebied van sodanige serwituut of binne 2 meter daarvan geplant word nie the aforesaid servitude area and no large rooted trees shall be planted within the area of such servitude or within 2 metre thereof (c) Die plaaslike owerheid is daarop geregtig om tydelik op (c) The local authority shall be entitled to deposit tempora die grond aangrensend aan die voorgenoemde serwituutge rily on the land adjoining the aforesaid servitude such mabied, sodanige materiaal te stort as wat uitgegrawe mag word terial as may be excavated by it during the course of the in die loop van die konstruksie, onderhoud of verwydering construction, maintenance or removal of such sewerage van sodanige hoofrioolleidings of ander werk as wat by na sy mains and other works as it, in its discretion, may deem oordeel nodig ag en is voorts geregtig op redelike toegang tot necessary and shall further be entitled to reasonalbe access to genoemde grond vir bogenoemde doel, onderworpe daaraan the said land for the aforesaid purpose, subject to any da dat enige skade aangerig tydens die proses van konstruksie, mage done during the process of the construction, mainte instandhouding of verwydering van sodanige hoofrioolleid nance or removal of such sewerage mains and other works ings en ander werk, goed te maak deur die plaaslike ower being made good by the local authority heid (d) No french drain shall be permitted on the erf (d) Geen stapelriool moet op die erf toegelaat word nie (e) Slote en uitgrawings vir fondamente, pype, kabels, of vir enige ander doeleinde moet behoorlik met klam grond in lae wat the dikker as 150 mm is nie, opgevul en verdig word totdat dieselfde verdigtingsgraad as wat die cimliggende materiaal het, tot bevrediging van die plaaslike owerheid verkry is (f) Alle pype wat water vervoer moet waterdig wees en moet van waterdigte buigsame koppelings voorsien word (g) Die hele oppervlakte van die erf moet tot bevrediging van die plaaslike owerheid dreineer word om die opdamming van oppervlakwater te voorkom en water van dakgeute moet weg van die fondamente gestort word (h) Proposals to overcome detrimental soil conditions to the satisfaction of the local authority shall be contained in all building plans submitted for approval and all buildings shall be erected in accordance with the precautionary measures ac cepted by the local authority (h) Voorstelle om nadelige grondtoestande tot bevrediging van die plaaslike owerheid te oorkom moet in alle bouplanne wat vir goedkeuring voorgel8 word, vervat word, en alle geboue moet in ooreenstemming met die voorkomende maatreels wat deur die plaaslike owerheid aanvaar is opgerig word (e) Trenches and excavations for foundations, pipes, cables or for any other purpose, shall be properly refilled with damp soil in layers not thicker than 150 mm, and shall be compacted until the same grade of compaction as that of the surrounding material is obtained to the satisfaction of the local authority (0 All pipes which carry water shall be watertight and shall be provided with watertight flexible couplings (g) The entire surface of the ell shall be drained to the satisfaction of the local authority in order to prevent surface water from damming up, and water from roof gutters shall be discharged away from the foundations (3) Erven to 13159, to and to (3) Erwe tot 13159, tot en tot The use of the aforesaid site shall be "Residential" (4) Erven and Die gebruik van die voormelde perseel is "Residensieel" The use of the aforesaid site shall be "Community facili (4) Erwe en ty" Die gebruik van die voormelde perseel is "Gemeenskapsfasiliteit" (5) Erf (5) Erf The use of the aforesaid site shall be "Public Open Space" Die gebruik van die voormelde perseel is "Openbare Oopruimte" (6) Erf13170 (6) Erf The use of the aforesaid site shall be "Business" Die gebruik van die voormelde perseel is "Besigheid" (7) Erf (7) Erf The use of the aforesaid site shall be "Undetermined" Die gebruik van die voormelde perseel is "Onbepaald" (8) Erwe 0nderworpe aan Spesiale Voorwaardes Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit, is ondergenoemde erwe onderworpe aan die voorwaardes soon aangedui (8) Erven Subject to Special Conditions In addition to the relevant conditions set out above, the undermentioned erven shall be subject to the conditions as indicated (a) Erwe tot (a) Erven to Geboue, insluitende buitegeboue, wat hiema op die erf Buildings, including outbuildings, hereafter erected on the opgerig word moet niehinder as 20 m vanaf die oostelike erf erf shall be located not less than 20 m from the eastern erf grens af geled wees nie: Met then verstande dat sou Brick boundary: Provided that should Brickfield Road be depro fieldweg gedeproklameer word die plaaslike owerheid toe chimed the local authority may consent to the cancellation of stemming kan verleen vir die kansellasie van hierdie voor this condition waarde (b) Erf (b) Erf13294 Geboue, insluitende buitegeboue, wat hierna op die erf Buildings, including outbuildings, hereafter erected on the erf shall be located not less than 10 opgerig word moet nie minder as 10 mvanaf die oostelike erf m from the eastern erf grens af gelee wees nie: boundary: Met dien verstande dat sou Brick Provided that sould Brickfield Road be depro

7 PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY fieldweg gedeproklameer word die plaaslike owerheid toe claimed the local authority may consent to the cancellation lemming kan verleen vir die kansellasie van hierdie voor of this condition vaarde (c) Erf (c) Erf Geboue, insluitende buitegeboue, wat hierna op die erf Buildings, including outbuildings, hereafter erected on the opgerig word moet nie minder as 0 m vanaf die oostelike erf erf shall be located not less than 6 m from the eastern erf grens af geled wees nie: Met dien verstande dat sou Brick boundary: Provided that should Brickfield Road be depro fieldweg gedeproklameer word die plaaslike owerheid toe claimed the local authority may consent to the cancellation of stemming kan verleen vir die kansellasie van hierdie voor this condition waarde 11/ (d) Erf (d) Erf (e) Erwe tot Ingang tot en uitgang van die erf moet beperk word tot die grens daarvan aangrensend aan Tsomistraat (f) Erwe 13161, 13171, en No building of any nature shall be erected within that porlion of the erf which is likely to be inundated by the floodwa ters of a public stream on an average every 50 years, as shown on the approved layout plan: Provided that the local autho rity may consent to the erection of buildings on such portion if it is satisfied that the said portion will no longer be subject to inundation Geen gebou van enige aard moet op daardie gedeelte van die erf wat gemiddeld elke 50 jaar waarskynlik deur vloedwaters van 'n openbare stroorn oorstroom kan word, soos op die goedgekeurde uitlegplan aangetoon, opgerig word nie: Met dien verstande dat die plaaslike owerheid mag toestem dat geboue op sodanige gedeelte opgerig word indien by oortuig is dat genoemde gedeelte nie meer aan oorstroming onder worpe is nie Geboue, insluitende buitegeboue, wat hierna op die erf opgerig word moet nie minder as 2 m vanaf die oostelike erf grens af geled wees nie:' Met dien verstande dat sou Brickfieldweg gedeproklameer word die plaaslike owerheid toe stemming kan verleen vir die kansellasie van hierdie voor waarde Buildings, including outbuildings, hereafter erected on the erf shall be located not less than 2 m from the eastern erf boundary: Provided that should Brickfield Road be depro claimed the local authority may consent to the cancellation of this condition (e) Erven to Ingress to and egress form the erf shall be restricted to the boundary thereof abutting on Tsomi Street (0 Erven 13161, 13171, and Administrateurskennisgewing Mei 1989 Administrator's Notice May 1989 SLUITING VAN 'N GEDEELTE VAN OPENBARE EN CLOSING OF A PORTION OF PUBLIC AND DIS DISTRIKSPAD 2189: DISTRIK PELGRIM'S REST TRICT ROAD 2189: DISTRICT OF PILGRIM'S REST Kragtens artikel 5(1)(d) van die Padoronnansie, 1957, sluit In terms of section 5(1)(d) of the Roads Ordinance, 1957, die Administratuer hierby 'n gedeelte van Openbare en Dis the Administrator hereby closes a portion of Public and Dis trikspad2189 oor die ciendomme soos aangedui op bygaande trict Road 2189 over the properties as indicated on the sub sketsplan joined sketch plan Goedkeuring: UKB 1096 van 10 Julie 1979 Approval: ECR 1096 dated 10 July 1979 Verwysing: DP /22/2189 Vol 3 Reference: DP /22/2189 Vol 3 DIEPKLOOF 0 e P 415 KT 43 0 CI 0 or BLYDE RIVIER ()ORT Si62,ii \ss _ 0 0 et p 0 ADINI DAM 416 KT P AO 2189 DRIEHOEK 417 KT A 0 īt DISTRIK PILGRIM'S REST 4/ 0) VERWYSING REFERENCE I, BESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS PAD GESLUIT IS ROAD CLOSED 1 CO Cic

8 1482 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI 1989 Administrateurskennisgewing Mei 1989 Administrator's Notice May 1989 WYSIGING VAN ADMINISTRATEURSKEN AMENDMENT OF ADMINISTRATOR'S NOTICE 1533 NISGEWING 1533 VAN 7 OKTOBER 1987 IN VER OF 7 OCTOBER 1987 IN CONNECTION WITH PUBLIC BAND MET OPENBARE EN PROVINSIALE PAD AND PROVINCIAL ROAD P1981 P198 1 The Administrator hereby amends in terms of section Die Administrateur wysig hierby ingevolge artikel 5(3A) 5(3A) of the Roads Ordinance, 1957, Administrator's Notice van die Padordonnansie, 1957, Administrateurskennisgewing 1533 of 7 October 1987 by the substitution for the said Ad 1533 van 7 Oktober 1987 deur die Administrateursken ministrator's Notice of the following notice nisgewing deur die volgende kennisgewing te vervang: "In terms of section 5(1)(b), (1)(c) and section 3 of the "Kragtens artikel 5(1)(b), (1)(c) en artikel 3 van die Pador Roads Ordinance, 1957, the Administrator hereby declares donnansie, 1957, verklaar die Administrateur hierby dat that Public and Provincial Road P1981 with widths varying Openbare en Provinsiale Pad P198 1 met breedtes was wis from 40 metres to 190 metres exists over the properties as insel van 40 meter tot 190 meter bestaan oor die eiendomme dicated on the subjoined sketch plans which also indicate the soos aangedui op bygaande sketsplanne wat ook die alge general direction and situation of the said road mene rigting en ligging van gemelde pad aandui In terms of section 5A(3) of the said Ordinance, it is here Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie, word by declared that the land taken up by the said road adjustbeslag geneem is, fisies afgebaken hierby verklaar dat die grond wat deur gemelde padreeling in ment, is physically demarcated" is" Goedkeuring: 246 van 8 Mei 1989 Approval: 246 dated 8 May 1989 DP /21/P1981 (TL1) DP /21/P198 1 (TL1) Administrateurskennisgewing Mei 1989 Administrator's Notice May WYSIGING VAN ADMINISTRATEURSKENNIS AMENDMENT OF ADMINISTRATOR'S NOTICE 1536 GEWING 1536 VAN 7 OKTOBER 1987 IN VERBAND OF 7 OCTOBER 1987 IN CONNECTION WITH PUBLIC MET OPENBARE EN DISTRIKSPAD 1675 AND DISTRICT ROAD 1675 Die Administrateur wysig hierby ingevolge artikel 5(3A) The Administrator hereby amends in terms of section van die Padordonnansie, 1957, Administrateurskennisgewing 5(3A) of the Roads Ordinance, 1957, Administrator's Notice 1536 van 7 Oktober 1987 deur die Administrateursken 1536 of 7 October 1987 by the substitution for the said Adnisgewing deur die volgende kennisgewing te vervang: ministrator's Notice of the following notice: "Kragtens artikel 5(1)(d) en artikel 3 van die Padordon "In terms of section 5(1)(d) and section 3 of the Roads Ornansie, 1957, verle die Administrateur hierby 'n gedeelte van dinance, 1957, the Administrator hereby deviates a portion Openbare en Distrikspad 1675 en vermeerder die breedte of Public and District Road 1675 and increases the width of van die padreserwe van gemelde pad na breedtes wat wissel the road reserve of the said road to widths varying from 30 van 30 meter tot 120 meter oor die eiendomme soos aangedui metres to 120 metres, over the properties as indicated on the op bygaande sketsplan wat ook die algemene rigting en lig subjoined sketch plan which also indicates the general direc ging van gemelde pad aandui tion and situation of the said road Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie, word In terms of section 5A(3) of the said Ordinance, it is herehierby verklaar dat die grond wat deur gemelde padreeling in by declared that the land taken up by the said road adjust beslag geneem is, fisies afgebaken is" ment, is physically demarcated" Goedkeuring: 246 van 8 Mei 1989 Approval: 246 dated 8 May 1989 DP /21/P198 1 (TL1) DP /21/P198 1 (TL1) Algemene Kennisgewings General Notices KENNISGEWING 831 VAN 1989 NOTICE 831 OF 1989 STAD JOHANNESBURG CITY OF JOHANNESBURG VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE JOHANNES PROPOSED AMENDMENT TO JOHANNESBURG BURGSE DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1979 (WYSI TOWNPLANNING SCHEME, 1979 (AMENDMENT GINGSKEMA 2173) SCHEME 2173) Die Stadsrad van Johannesburg gee hkrmee ingevolge ar The City Council of Johannesburg hereby gives notice in, tikel 28(1)(a), gelees tesame met artikel 55 van die Ordon terms of section 28(1)(a) read with section 55 of the Townnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of van 1986), kennis dat by 'n ontwerp dorpsbeplanningskema, 1986), that a draft townplanning scheme, to be known as Jowat as Johannesburg se Wysigingskema 2173 bekend sal hannesburg Amendment Scheme 2173, has been prepared by staan, opgestel het it Hierdie skema is 'n wysigingskema en dit bevat die volgende voorstelle: Die hersonering van Erf 972, Parkwood (vroeer 'n sanita This scheme will be an amendment scheme and contains the following proposals: To rezone Erf 972, Parkwood (formerley a sanitary lane

9 PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY siesteeg tussen Erwe 344, 345, 378 en 379, Parkwood) van between Erven 344, 345, 378 and 379, Parkwood), from "Bestaande Openbare Pad" na "Residensieel 1", een woon "Existing Public Road" to "Residential 1", one dwelling per huis per erf erf 7 11 Die uitwerking van die skema is om deel van die sanitasie The effect is to close part of the sanitary lane (Erf 972) and steeg (Erf 972) te sluit om die erf met die twee erwe 378 en consolidate the erf with the two Erven 378 and 379, Park 379, Parkwood, te konsolideer en om die gekonsolideerde erf wood, and to resubdivide the consolidated erf into two porin twee gedeeltes te heronderverdeel [ions Die ontwerpskema le vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 17 Mei 1989 gedurende gewone kantoorure in die kantoor van The draft scheme will lie for inspection during normal of Bee hours at the office of the Director: Planning, the Plandie Direkteur: Beplanning, p/a die Beplanningsafdeling, Sening Department, Seventh Floor, Civic Centre, wende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, Johan Braamfontein, Johannesburg, for a nesburg, ter insae period of 28 days from 17 May 1989 Besware teen of vertoe in verband met die skema moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 17 Mei 1989 by die Direk Objections to or representations in respect of the scheme teur: Beplanning aanhanging gemaak of skriftelik aan hom must be lodged with or made in writing to the Director: Planaan bogenoemde adres of aan Posbus 30733, Braamfontein, ning at the above address or at PO Box 30733, Braamfontein gerig word within a period of 28 days from 17 May 1989 H T VEALE H T VEALE Stadsekretaris City Secretary Burgersentrum Civic Centre Braamfontein Braamfontein ohannesburg Johannesurg 17 Mei May 1989 KENNISGEWING 833 VAN 1989 NOTICE 833 OF 1989 STADSRAAD VAN PRETORIA KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA CITY COUNCIL OF PRETORIA NOTICE OF DRAFT SCHEME 6 Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge artikel The City council of Pretoria hereby gives notice in terms of 28(1)(a), gelees met artikel 55, van die Ordonnansie op section 28(1)(a), read with section 55, of the Town planning Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that 1986), kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema wat be a draft townplanning scheme to be known as Pretoria kend sal staan as Pretoria wysigingskema 3294, deur horn op Amendment Scheme 3294 has been prepared by it gestel is This scheme is an amendment of the Pretoria Town plan Hierdie skema is 'n wysiging van die Pretoriadorps ning Scheme, 1974, and contains the rezoning of Erf 947, beplanningskema, 1974, en behels die hersonering van Erf Lynnwood from "Existing Street" to "Special Residential" 947, Lynnwood van "Bestaande straat" tot "Spesiale woon" with a density of "one dwelling per m2" met 'n digtheid van "een woonhuis per m2" The draft scheme is open to inspection during normal of Die ontwerpskema le gedurende gewone kantoorure by fice hours at the office of the City Secretary, Room 3024, die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 3024, Derde Ver Third Floor, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, dieping, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria Pretoria for a period of 28 days from 17 May 1989 vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 17 Mei 1989 ter insae Objections to or representations in respect of the scheme Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet must be lodged in writing with the City Secretary at the above binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 17 Mei 1989 skriftelik by office or posted to him at PO Box 440, Pretoria 0001 within a die Stadsekretaris by bovermelde kantoor ingedien word of period of 28 days from 17 May 1989 aan hom by Posbus 440, Pretoria 0001 gepos word (Reference: K13/4/6/3294) (Verwysing: K13/4/6/3294) 3 N REDELIN GHIJIJ S 17 Mei 1989 J N REDELINGHUIJS 17 May 1989 Town Clerk Kennisgewing No 256/1989 Notice No 256/1989 KENNISGEWING 834 VAN 1989 NOTICE 834 OF 1989 STADSRAAD VAN RUSTENBURG KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG 'NOTICE OF DRAFT SCHEME Die Stadsraad van Rustenburg gee hiermee ingevolge arti The Town Cciuncil of Rustenburg hereby gives notice in kel 28(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en terms of section 28(1)(a) of the Town planning and Town Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n ont ships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a draft werpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Wysigingske townplanning scheme to be known as Amendment Scheme na 144 deur hom opgestel is 144 has been prepared by it Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende This scheme is an amendment scheme and contains the folvoorstelle: lowing proposals:

10 ' 1484 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI 1989 Die hersonering van Gedeelte 2 van Ed 65, Cashan, Rus The rezoning of Portion 2 of Erf 65, Cashan, tenburg vanaf "Openbare Oopruimte" na "Residensieel 1" from "Public Open Space" to "Residential 1" Rustenburg, Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoor The draft scheme will lie for inspection during normal ofure by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 601, Stads fice hours at the office of the Town Secretary, Room 601, kantore, Burgerstraat, Rustenburg vir 'n tydperk van 28 dae Municipal Offices, Burger Street, Rustenburg for a period of vanaf 17 Mei 1989 (die datum van eerste publikasie van hier 28 days from 17 May 1989 (the date of first publication of the notice) die kennisgewing) Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet Objections to or representations in respect of the scheme binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 17 Mei 1989 skriftelik by of must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at tot die by bovermelde adres of by Posbus 16, the above address or at PO Box 16, Rustenburg 0300 within a Rustenburg 0300 ingedien of gerig word period of 28 days from 17 May 1989 W J ERASMUS Stadskantore Municipal Offices Posbus 16 PO Box 16 Rustenburg Rustenburg Mei May 1989 Kennisgewing No 43/1989 Notice No 43/1989 WJ ERASMUS Town Clerk KENNISGEWING 836 VAN 1989 NOTICE 836 OF 1989 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 3363 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3363 ' Ek, Christiaan Frederik Swart synde die gemagtigde agent I, Christiaan Frederik Swart being the authorized agent of van die eienaar van Ed 976, Waterkloofrif gee hiermee inge the owner of Ed 976, Waterkloof Ridge hereby give notice in volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and planning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that I dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om have applied to the City Council of Pretoria for the amend die wysiging van die Dorpsbeplanningskema in werking be ment of the Town planning Scheme in operation known as kend as Pretoria Dorpsbeplanningskema 1974 deur die her Pretoria Town planning Scheme 1974 by the rezoning of the sonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee to property described above, situated at 286 Sanford Street, Sanfordstraat 286, Waterkloofrif van "Opvoedkunde" tot Waterkloof Ridge for "Education" to "special" for the erec "Spesiaal" vir die oprigting van kantore don of Offices Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the Application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, normal office hours at the office of the City Secretary, Room Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria toria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 17 Mei 1989 for the period of 28 days from 17 May 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 17 Mei 1989 skriftelik by of tion must be lodged with or made in writing to the City Sectot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, retary at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0001 Pretoria 0001 ingedien of gerig word within a period of 28 days from 17 May 1989 Adres van Gemagtigde Agent: Grondvloer, De Jongsentrum, Roderickstraat 457, Lynnwood Tel PO Box 36757, Menlo Park Address of Authorized Agent: Chris Swart and Partners! KENNISGEWING 837 VAN 1989 NOTICE 837 OF 1989 ' SANDTONWYSIGINGSKEMA 1399 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1399 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN SIE 15 VAN 1986) SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) Ek, Miall Edward Ainge, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Resterende Gedeelte van Lot 16, Sandhurst Dorpsgebied, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Sandton aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Sandtondorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, uitsiende op Coronationweg I, Miall Edward Ainge, being the authorised agent of the owner of Remaining Extent of Lot 16, Sandhurst Township, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I hayed' applied to the Sandton Town Council for the amendment one the townplanning scheme known as Sandton Townplanning Scheme, 1980, by the rezoning of the property described

11 PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY on 1485 van 'Residensieel 1 met 'n digtheid van Een woonhuis per erf tot Residensieel 1 met 'n digtheid van Ben woonhuis per above, fronting onto Coronation Road from 'Residential 1 with a density of One dwelling per erf to 'Residential 1 with vierkante meter' a density of One dwelling per square metres' Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be normal office hours at the office of the Director of Planning, planning, Kamer 206, B Blok, Civic Sentrum, h/v Wesstraat Room 206, B BLock, Civic Centre, corner West Street and en Rivoniaweg, Sandown vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Rivonia Road, Sandown for a period of 28 days from 17 May 17 Mei Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 17 Mei 1989 skriftelik by of tion must be lodged with or made in writing to the Director of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of by Planning, at the above address or at PO Box 78001, Sandton Posbus 78001, Sandton 2146 ingedien of gerig word 2146 within a period of 28 days from 17 May 1989 Adres van gemagtigde agent: Ainge en Ainge, Posbus Address of authorized agent: Ainge and Ainge, PO Box 67758, Bryanston , Bryanston VAN 1989 NOTICE 838 OF 1989 DKENNISGEWING ROODEPOORT WYSIGINGSICEMA 288 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 288 Ek, Tjaard Nicolaas Botha synde die gemagtigde agent van I, Tjaard Nicolaas Botha being the authorized agent of the die eienaar van Hoewe 10, Harveston Landbouhoewes gee owner of Holding 10, Harveston Agricultural Holdings here hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie by give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town van Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied Stadsraad van Roodepoort aansoek gedoen het om die wysi to the City Council of Roodepoort for the amendment of the ging van die dorpsbeplanningskema bekend as Roodepoort Town planning Scheme known as Roodepoort Townplan Dorpsbeplanningskema, 1987 deur die hersonering van die ning Scheme, 1989 by the rezoning of the property described eiendom hierbo beskryf, gele8 op die hoek van Lawrence en above, situated on the corner of Lawrence and Duringave Duringweg, van "Regering" na "Landbou" ten einde 'n nue, from "Government" to "Agricultural" in order to erect woonhuis op to rig a dwelling, Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur normal office hours at the office of the City Engineer (Devel (Ontwikkeling) Vierde Vloer, Burgersentrum, vir 'n tydperk opment) 4th Floor, Civic Centre, for a period of 28 days from van 28 dae vanaf 17 Mei May 1989 ibesware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 17 Mei 1989 skriftelik by of tion must be lodged with or made in writing to the Town tot die, Privaatsak X30, Roodepoort, 1725, inge Clerk at Private Bag X30, Roodepoort, 1725, within a period dien of gerig word of 28 days from 17 May 1989 Adres van eienaar/agent: Brandt, Crous, Steyn & Burger, Address of owner/agent: Brandt, Crous, Steyn & Burger, Posbus 73514, Fairland 2030 PO Box 73514, Fairland 2030 KENNISGEWING 839 VAN 1989 NOTICE 839 OF 1989 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 240 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 240 IIas Ek, Tjaard Nicolaas Botha, synde die gemagtigde agent van I, Tjaard Nicolaas Botha, being the authorized agent of the die eienaar van Erwe , 1946, 1956, 1957 en 1971, owner of Erven , 1946, 1956, 1957 and 1971, Roo Roodepoort, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(6)(i) van depoort, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of die Ordonnansie van Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, ken the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I nis dat ek by die Stadsraad van Roodepoort aansoek gedoen have applied to the City Council of Roodepoort for the het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend amendment of the town planning scheme known as Roode Roodepoort dorpsbeplanningskema, 1987, deur die herso poort Townplanning Scheme, 1987, by the rezoning of the nering van die eiendom hierbo beskryf, geleo op die hock van properties described above, situated on the corner of Went Wentzel en Hoofdstraat, van "Besigheid 1" en "Residen zel and Hoofd Streets, from "Business 1" and "Residential sieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 500 m2" 1" with a density of "One dwelling per 500 m2" respective

12 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI 1989 onderskeidelik na "Besigheid 1" sowel as "Openbare Ga ly to "Business 1" as well as "Public Garage" purposes rage" doeleindes met "Hoogtesone 1" "Hight Zone 1" with (Ontwikkeling), Vierde Vloer, Burgersentrum, vir 'n tyd perk van 28 dae vanaf 17 Mei 1989 Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the City Engineer (Devel opment), 4th Floor, Civic Centre, for a period of 28 days from 17 May 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applicabinne 'n tydperk van 28 dae vanaf 17 Mei 1989 skriftelik by of tion must be lodged with or made in writing to the Town tot die, Privaatsak X30, Roodepoort 1725 inge Clerk at Private Bag X30, Roodepoort, 1725, within a period dien of gerig word of28 days from 17 May 1989 Adres van eienaar/agent: Brandt, Crous, Steyn en Burger, Address of owner/agent: Brandt, Crous, Steyn and Bur Posbus 73514, Fairland 2030 ger, PO Box 73514, Fairland 2030 KENNISGEWING 840 VAN 1989 NOTICE 840 OF 1989 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2600 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2600 Ek, Tjaard Nicolaas Botha, synde die gemagtigde agent van I, Tjaard Nicolaas Botha, being the authorized agent of the die eienaar van Erf 179, Northcliff, gee hiermee ingevolge ar owner of Erf 179, Northcliff, hereby give notice in terms of tikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie van Dorpsbeplanning section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Oren Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Johanne dinance, 1986, that I have applied to the City Council of Josurg aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps hannesburg for the amendment of the town planning scheme beplanningskema bekend as Johannesburgdorpsbeplan known as Johannesburg Townplanning Scheme, 1979, by ningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom Kier the rezoning of the properties described above, situated in bo beskryf, gelee in Frederickrylaan, vanaf "Residensieel 1" Frederick Avenue, from "Residential 1" "One dwelling "1 Woonhuis per err na "Residensieel 1" "1 Woon per erf" to "Residential 1" "One dwelling per huis per m2" ten einde die erf to verdeel m2" in order to subdivide the erf Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be normal office hours at the office of the Director of Planning, planning, Kamer 760, 7e Vloer, Burgersentrum, Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein for a Braamfontein vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 17 Mei 1989 period of 28 days from 17 May 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 17 Mei 1989 skriftelik by of tion must be lodged with or made in writing to the Director of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of by Planning, at the above address or at PO Box 30733, Braam Posbus 30733, Braamfontein, 2017 ingedien of gerig word fontein, 2017, within a period of 28 days from 17 May 1989 Adres van eienaar/agent: Brandt, Crous, Steyn en Burger, Address of owner/agent: Brandt, Crous, Steyn and Bur Posbus 73514, Fairland 2030 ger, PO Box 73514, Fairland 2030 I KENNISGEWING 842 VAN 1989 NOTICE 842 OF 1989 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 287 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 287 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR 1 AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA 1NGEVOLGE AR TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) (Regulasie 11(2)) (Regulation 11(2)) Ek, Gerrit Cornelius Olivier, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 216, Delarey, gee hiermee ingevolge I, Gerrit Cornelius Olivier, being the authorized agent of artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning the owner of Erf 216, Delarey, hereby give notice in terms of en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Roode section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Or poort aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps dinance, 1986, that I have applied to the Town Council of beplanningskema bekend as Roodepoort dorpsbeplan Roodepoort for the amendment of the town planning scheme a ningskema, 1987, deur die hersonering van die eiendom hierknown as the Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by gel bo beskryf gelee to Sewendestraat van `Residensieel 1' na the rezoning of the property described above, situated at Se `Besigheid 1' venth Street, from 'Residential 1' to 'Business 1'

13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during im wone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur normal office hours at the office of the City Engineer (Devel w (Ontwikkeling), Kantoornommer 72, Vierde Vlak, Burger opment), Room 72, Fourth Floor, Civic Centre, Christiaan sentrum, Christiaan de Wetweg, Floridapark, vir 'n tydperk de Wet Road, Florida Park, for a period of 28 days from 17 van 28 dae vanaf 17 Mei 1989 May 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 17 Mei 1989 skriftelik by tion must be lodged with or made in writing to the City En die Stadsingenieur (Ontwikkeling) by bovermelde adres of gineer (Development) at the above address or at Roodepoort by die Roodepoort Stadsraad, Privaatsak X30, Roodepoort Town Council, Private Bag X30, Roodepoort 1725, within a 1725 ingedien of gerig word period of28 days from 17 May 1989 Address of agent: Omniplan, PO Box 55387, Arcadia, Adres van agent: Omniplan, Posbus 55387, Arcadia, KENNISGEWING 843 VAN 1989 NOTICE 843 OF 1989 POTCHEFSTROOMWYSIGINGSKEMA 266 POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 266 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, Stephanus Petrus Venter, being the authorized agent of Ek, Stephanus Petrus Venter, synde die gemagtigde agent the owner of Restant Portion of Erf 258, hereby given notice van die eienaar van Resterende Gedeelte van Erf 258, gee in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads Council of Potchefstroom for the amendment of the town read van Potchefstroom aansoek gedoen het om die wysiging planning scheme known as Potchefstroom Town planning van die dorpsbeplanningskema bekend as Potchefstroom Scheme, 1980, by the rezoning of the property described dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die above, situated at Kerk Street 289, from Residensial 4 to eiendom hierbo beskryf, geled to Kerkstraat 289, van Resi Business 2 densieel 4 tot Besigheid 2 Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die, Kamer normal office hours at the office of the Town Clerk, Room 315, Derde Vloer, Munisipale Kantore, h/v Gouws en Wol 315, Third Floor, Municipal Offices, cnr Gouws and Wolma maransstraat, Potchefstroom, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf cans Streets, Potchefstroom, for the period of 28 days from 17 May Mei 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 17 Mei 1989 skriftelik by of tion must be lodged with or made in writing to the Town tot die by bovermelde adres of by Posbus 113, Clerk at the above address or PO Box 113, Potchefstroom Potchefstroom 2520, ingedien of gerig word 2520, within a period of 28 days from 17 May 1989 Adres van eienaar: S P Venter, Posbus 20518, Noordbrug Address of owner: S P Venter, PO Box 20518, Noordbrug KENNISGEWING 844 VAN 1989 STADSRAAD VAN BENONI NOTICE 844 OF 1989 TOWN COUNCIL OF BENONI KENNISGEWING VAN BENONI WYSIGINGSKEMA NOTICE OF BENONI AMENDMENT SCHEME NO NO 1/394 1/394 Kennis geskied hiermee, ingevolge die bepalings van arts Notice is hereby given in terms of the provisions of section kel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 57(1)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, Dorpe, 1986, dat die Stadsraad van Benoni goedkeuring ver 1986, that the Town Council of Benoni approved the amendleen het vir die wysiging van Benoni dorpsbeplanningskema meat of the Benoni Town planning Scheme 1/1947 through 1/1947 deur die hersonering van Gedeelte 1 van Erf 5693, 'n the rezoning of Portion 1 of Erf 5693, a portion of the Re gedeelte van die Resterende Gedeelte van Erf 5693, Taylor maining Extent of Erf 5693, Taylor Street, that portion of straat, die gedeelte van Cranbournelaan tussen Horsfallstraat Cranbourne Avenue between Horsfall Street and Taylor en Taylorstraat en die gedeelte van Rothsaystraat tussen Street and that portion of Rothsay Street between Cran Cranboumelaan en Woburnlaan, Benoni, vanaf die huidige bourne Avenue and Woburn Avenue, Benoni, from the pre sonerings naamlik "Publieke Oopruimte", "Openbare sent zonings, ie "Public Open Space", "Public Streets" and Straat" en "Openbare Deurgange" na "Spesiaal" vir doel "Right of Way" to "Special" for pedestrian mall purposes, eindes van 'n voetgangerwandellaan, onderhewig aan sekere subject to certain conditions roonvaardes 'n Afskrif van hierdie wysigingskema le to alle redelike tye A copy of this amendment scheme will lie for inspection at Ler insae in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be all reasonable times at the offices of the Director of Local stuur, Pretoria, asook die, Benoni Government, Pretoria, as well as the Town Clerk, Benoni

14 1488 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI 1989 Hierdie wysiging staan bekend as Benoniwysigingskema No 1/394 N BOTHA This amendment is known as Benoni Amendment Scheme No 1/394 Administratiewe Gebou Administrative Building Munisipale Kantore Municipal Offices Elstonlaan Elston Avenue Benoni Benoni Mei May 1989 Kennisgewing No 68/1989 Notice No 68/1989 N BOTHA Town Clerk KENNISGEWING 846 VAN 1989 NOTICE 846 OF 1989 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) KENNISGEWING 9 VAN 1989 RUSTENBURGDORPS NOTICE 9 OF 1989 RUSTENBURG TOWN PLANNING BEPLANNINGSKEMA 1980 WYSIGINGSKEMA 146 SCHEME 1980 AMENDMENT SCHEME 146 Ek, Andries Albertus Petrus Greeff, synde die gemagtigde I, Andries Albertus Petrus Greeff, being the authorised agent van die eienaar van Erf 619 dorp Rustenburg gee bier agent of the owner of Erf 619 Rustenburg Township, hereby mee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town plan Dorpsbeplanning en Dorpe 1986, kennis dat ek by die Stads ning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to raad van Rustenburg aansoek gedoen het om die wysiging the Town Council of Rustenburg for the amendment of the van die dorpsbeplanningskema 1980 deur die hersonering ' townplanning scheme, known as Rustenburg Town planning van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Oosstraat 77 vanaf Scheme 1980 by the rezoning of the property described "Residensieel 1" tot "Spesiaal" vir winkels, kantore en 'n above, situated at 77 Oos Street from "Residential 1" to vulstasie "Special" for shops, offices and a filling station Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende nor Particulars of this application will lie for inspection during male kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Ka normal office hours at the office of the Town Secretary, mer 702, Munisipale Kantore, Burgerstraat vir 'n tydperk Room 702, Municipal Offices, Burger Street, for a period of van 30 dae vanaf 24 Mei days from 24 May 1989 Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of this applicabinne 'n tydperk van 30 dae vanaf 24 Mei 1989 skriftelik by tion must be lodged with or made in writing to the Town die, Posbus 16, Rustenburg 0300 of die ondergete Clerk, PO Box 16, Rustenburg 0300, or at the under men kende adres gerig word tioned address, within a period of 30 days from 24 May 1989 Van Wyk en Vennote, Posbus 12320, Clubview 0014 Van Wyk and Partners, PO Box 12320, Clubview 0014 KENNISGEWING 847 VAN 1989 NOTICE 847 OF 1989 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3369 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3369 Ons, Axiplan, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 1790/2, Pretoria Wes, gee hiermee ingevolge artikel We, Axiplan, being the authorized agent of the owner of Erf 1790/2, Pretoria West, hereby give notice in terms of sec 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie don 56(1)(b)(i) of the Town 15 van 1986), kennis dat ek by die planning and Townships Ordi nance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that I Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging have applied to van die dorpsbeplanningskema in werking bekend the City Council of Pretoria for the amendment of the town as Pretoria dorpsbeplanningskema 1974, deur die hersonering van planning scheme in operation known as Pretoria Town plandie eiendom hierbo beskryf, gelee te Soutterstraat 314, Prefling Scheme, 1974, by the rezoning of the property described toriawes van "Algemene Woon" tot "Spesiaal" vir "Be above, situated 314 Soutter Street, Pretoria West from "Gen perkte nywerheid" ingesluit eral Residential" to "Special" for "Restricted Industrial" in kleinhandelverkope van motorvoertuie en motoronderdele onderworpe aan voorgeeluding retail selling of motorvehicles and motor spares stelde bylae "B" subject to a proposed Annexure "B" Besonderhede van die aansoek Particulars of the application will lie for inspection during 18 ter insae gedurende genormal office hours at the office of the City Secretary, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, toria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 for the period of 28 days from 24 May 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binnetion must be lodged with or made in writing to the City Setot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 skriftelik by of cretary at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0001, Pretoria, within a period of 28 days from ingedien of gerig word May 1989 Adres van gemagtigde agent: P/a Axiplan, Address of authorized agent: C/o Axiplan, PO Box 2713, Posbus 2713, Pretoria, 0001 of Paul Krugerstraat 59, Pretoria 0002 Pretoria 0001 or 59 Paul Kruger Street, Pretoria 0002 a 111

15 PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY KENNISGEWING 848 VAN 1989 NOTICE NO 848 OF 1989 PIETERSBURG WYSIGINGSKEMA 140 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 140 Ek, Thomas Pieterse, synde die gemagtigde agent van die eienaar van die Resterende Gedeelte en Gedeelte 3 van Erf 86, Pietersburg gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van I, Thomas Pieterse being the authorized agent of the own die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, (Or er of the Remaining Portion and Portion 3 of Erf 86, Pieters donnansie 15 van 1986) kennis dat ek by die Pietersburg burg hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die do s Town Planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance beplanningskema bekend as die 15 Pietersburg of Dorps 1986) that I have applied to the Pietersburg Town beplanningskema, 1981 deur die hersonering van die Council for the amendment of the town planning scheme eiendomme hierbo beskryf, geled aangrensend tot Kerkstraat known as the Pietersburg Town Planning Scheme, 1981 by van "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per the rezoning of the properties described above, situated adja 700 vk m" tot "Spesiaal" vir Kantore en sodanige ander ge cent to Kerk Street from "Residential 1" with a density of bruike as wat die Raad mag toelaat "One dwelling per 700 sq m" to "Special" for Offices and any other uses that the Council may permit Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die, Kamer 404, Burgersentrum, Pietersburg vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet by of tot die by bovermelde adres of by Posbus 111, Pieersburg, 0700 ingedien of gerig word Adres van agent: De Villiers, Potgieter en Vennote, Posbus 2912, Pietersburg 0700 normal office hours at the office of the Town Clerk, Room 404, Civic Centre, Pietersburg for the period of 28 days from 24 May 1989 Objections to or representations in respect of the applica binne 'n typderk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 skrifteliktion must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 111, Pietersburg,0700 within a period of 28 days from 24 May 1989 Address of agent: De Villiers, Potgieter and Partners, PO Box 2912, Pietersburg 0700 hi KENNISGEWING 849 VAN 1989 NOTICE 849 OF 1989 SPRINGSWYSIGINGSSKEMA 1/427 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/427 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, Hester Dunckley being the owner of Ed 701 Geduld, here Ek, Hester Dunckley synde die eienaar van Erf 701 Ge by give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town duld, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Or planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat to the Springs Town Council for the amendment of the ek by Springs Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging Springs Townplanning Scheme by the rezoning of the provan die Springs dorpsbeplanningskema deur die hersonering perty described above, from "General Residential" to van die eiendom hierbo beskryf, van "Algemene Woon" tot "Special" for Service Industries and/or Offices "Spesiaal" vir Diensnywerhede en/of Kantore Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during yvone kantoorure by die kantoor van die, Burger normal office hours at the office of the Town Clerk, Civic Centre, Springs, for a sentrum, Springs, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei period of 28 days from 24 May Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 skriftelik by of Clerk at the above address within a period of 28 days from 24 tot die by bovermelde adres ingedien of gerig May 1989 word Adres van eienaar: Mev 11 Dunckley, tel: , Pos Address of owner: Mrs H Dunckley, tel , PO Box bus 1320, Springs , Springs, 1560 KENNISGEWING 850 VAN 1989 NOTICE 850 OF 1989 PRETORIA AMENDMENT SCHEME PRETORIA WYSIGINGSICEMA I, Karin Johanna Liebenberg, being the authorized agent Ek, Karin Johanna Liebenberg, synde die gemagtigde of the owner of Erf 584 Brooklyn hereby give notice in terms agent van die eienaar van Erf 584 Brooklyn, gee hiermee inof section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that I have applied gevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeto the City Council of Pretoria for the amendment of the planning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis townplanning scheme in operation known as Towndie wysiging van die dorpsbeplanningskema, 1974, deur die Pretoria ek by die Stadsraad datvan Pretoria aansoek gedoen het om planning Scheme 1974 dehersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee to Dun by the above, rezoning situatedof atthe Duncan property Street 1109, scribed Brooklyn from "Special Residential" to "Special" for offices ganstraat1109, Brooklyn van "Spesiale Woon" tot "Spe siaal" vir kantore Particulars of the application will lie for inspect ion during normal office hours at the office of the City Sec Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge

16 1490 PROV1NSIALE KOEFtANT, 24 MEI 1989 wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, retary, Room 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre Street, Pretoria, for the period of 28 days from 24 May 1989 toria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van dieaansoek moet don must be lodged with or made in writing to the City Secbinne 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 skriftelik by of retary at the above address or at PO Box 440, Pretoria, 0001 tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, within a period of 28 days from 24 May 1989 Pretoria, 0001, ingedien of gerig word Adres van gemagtigde agent: F Pohl en Vennote, Posbus Address of authorized agent: F Pohl and Partners, PO 7036, Hennopsmeer, 0046 Box 7036, Hennopsmeer, 0046 KENNISGEWING 851 VAN 1989 HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLE WYSIGINGSKE MA NOTICE 851 OF 1989 HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT SCHEME ' (Regulasie 11(2)) (Regulation 11(2)) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN SIE 15 VAN 1986) SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) Ek, Karin Johanna Liebenberg, synde die gemagtigde agent I, Karin Johanna Liebenberg, being the authorized agent van die eienaar van Hoewe 7/47 Halfway House Estate, gee of the owner of Holding 7/47 Halfw House Estate, hereby hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) yap die Ordonnansie op give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town plan Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads ning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to raad van Midrand aansoek gedoen het om die wysiging van the Town Council of Midrand for the amendment of the die dorpsbeplanningskema bekend as Halfway House en townplanning scheme known as Halfway House and Clay Clayville dorpsbeplanningskema, 1976, deur die hersonering ville Townplanning Scheme, 1976, by the rezoning of the van die eiendom hierbo beskryf, geled te Richardslaan Half property described above, situated at Richards Drive, Halfway House van "Landbou" tot "Spesiaal vir Kantore" way House from "Agricultural" to "Special for Offices" Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Sekretaris, Stads normal office hours at the office of the Town Clerk, Town raad van Midrand, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei Council of Midrand, for the period of 28 days from 24 May Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 skriftelik by of don must be lodged with or made in writing to the Town tot die by bovermelde adres of by Privaatsak X20, Clerk at the above address or at Private Bag X20, Halfway Halfway House, 1685, ingedien of gerig word House 1685 within a period of 28 days from 24 May 1989 Adres van eienaar: p/a F Pohl en Vennote, Posbus 7036, Address of owner: do F Pohl and Partners, PO Box 7036, Hennopsmeer, 0046 Hennopsmeer, 0046 KENNISGEWING 852 VAN 1989 NOTICE 852 OF 1989 a SPRINGS WYSIGINGSKEMA 1/491 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/491 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Johannes Albertus Rothman, being the authorized agent Ek, Johannes Albertus Rothman, synde die gemagtigde of the owner of Erf 676 Springs, hereby give notice in terms agent van die eienaar van Ed 676, Springs gee hiermee inge of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Council of planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Springs for the amendment of the Townplanning Scheme Springs aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps known as Springs Town planning Scheme 1/491 by the rezonbeplanningskema bekend as Springs dorpsbeplanningskema ing of the property described above, situated 16 Sixth Ave 1/491, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, nue, Springs from "Special" for parking to "General gelee te Sesdelaan 16, Springs, van "Spesiaal" vir parkering business" tot "Algemene besigheid" Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during a 111

17 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL This amendment scheme will be in operation from 26 April Hierdie wysigingskema tree in werking op 26 April C K STEYN C K STEYN Town Municipal Offices ClerkMunisipale Kantore Beaconsfield Avenue Beaconsfieldslaan Vereeniging Vereeniging 26 April April 1989 Notice No 52/1989 Kenmsgewing No 52/1989 NOTICE 715 OF 1989 KENNISGEWING 715 VAN 1989 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1394 SANDTON WYSIGINGSKEMA 1394 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(6)(0 OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Miall Edward Ainge, being the authorized agent of the owner of Erven 227 and 228, Hyde Park Extension 32 Township, hereby give notice in terms of section 56(I)(b)(i) of the die eienaar van Erwe 227 en 228, Hyde Park Uitbreiding 32 Ek, Miall Edward Ainge, synde die gemagtigde agent van Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I have Dorpsgebied, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van applied to the Sandton Town Council for the amendment of die Ordonnanste op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Sandton aansoek gedoen het the town planning scheme known as Sandton Townplanning Scheme, 1980, by the rezoning of the property described om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as above, fronting onto both Third Road and Toman Lane, Sandton dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering from "Residential 1 with a density of one dwelling per err' to van die eiendom hierbo beskryf, front aan beide Derdeweg "Residential 2 Height Zone 4" en Tomansteeg, van "Residensieel 1 met 'n digtheid van een woonhuis per erf" tot "Residensieel 2 Hoogtesone 4" Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director of Planning, Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge Room 206, B Block, Civic Centre, cnr West Street and Rivo wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Benia Road, Sandown, for a period of 28 days from 26 April planning, Kamer 206, B Blok, Burger Sentrum, h/v 1989 Wesstraat en Rinoviaweg, Sandown, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Director of Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Planning, at the above address or at PO Box 78001, Sandton binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 skriftelik by 2146, within a period of 28 days from 26 April 1989 of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of by Posbus 78001, Sandton 2146, ingedien of gerig word Address of authorized agent: Ainge & Ainge, PO Box ' 67758, Bryanston 2021 Adres van gemagtigde agent: Ainge & Ainge, Posbus 67758, Bryanston NOTICE 716 OF 1989 KENNISGEWING 716 VAN 1989 WYSIGINGSKEMA 3358 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3358 Ons, Axiplan, synde die gemagtigde agent van die eienaar We Axiplan, being the authorized agent of the owner of van Erf RJ17976, Pretoria Noord, gee hiermee ingevolge arti Erf R/1/976 Pretoria North, hereby give notice in terms of kel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en section 56(1(b)(i) of the Town planning and Townships Or Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat ek by die dinance, 19 6 (Ordinance 15 of 1986), that we have applied Stadsraad van Pretoria aahsoek gedoen het om die wysiging to the City Council of Pretoria for the amendment of the van die dorpsbeplanningskema in werking bekend as Pretoria town planning scheme in operation known as Pretoria Town Townplanning Scheme, 1974, deur die hersonering van die planning Scheme, 1974 by the rezoning of the property de eiendom hierbo beskryf, gelee to Rachel de Beerstraat 409, scribed above, situated 409 Rachel de Beer Street, Pretoria PretoriaNoord (suid oostelike h/v Koos de la Rey en Rachel North (south eastern cnr of Koos de la Rey and Rachel de de Beerstraat) van "Spesiaal" vir kantore onderworpe aan Beer Street) from "Special" for offices subject to Annexure Bylae B1349 tot "Spesiaal" vir kantore, kleinhandelverkope B1349 to "Special" for offices, retail selling of motorvehicles van motorvoertuie (in 'n vertoonlokaal en/of in die opelug) (in a showroom and/or in the open air) and/or motor spares en/of motoronderdele onderworpe aan voorgestelde Bylae subject to a proposed Annexure 'B' 13' Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the City Secretary, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre for a period of 28 days from 26 April 1989 toria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the City Secretary at the above address or at PO Box 440, Pretoria, 0001 within a period of 28 days from 26 April 1989 Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanag 26 April 1989 skriftelik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, Pretoria, 0001 ingedien of gerig word Addres of authorized agent: Axiplan, PO Box 2713, Pre Adres van gemagtigde agent: Axiplan, Posbus 2713, Pre toria 0001 or 59 Paul Kruger Street, Pretoria, 0002 toria 0001 of Paul Krugerstraat 59, Pretoria 0002

18 1492 _PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 NOTICE 717 OF 1989 KENNISGEWING 717 VAN 1989 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 276 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 276 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING THE ROODEPOORT TOWN PLANNING SCHEME IN VAN ROODEPOORT DORPSBEPLANNINGSKEMA TERMS OF SECTION 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLAN INGEVOLGE ARTIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDON NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI NANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NANCE 15 OF 1986) (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) I, Marthinus Wilhelmus Jacobus de Jager, being the autho Ek, Marthinus Wilhelmus Jacobus de Jager synde die gerized agent of the owner of Erf 109, Robenville Extension 4 magtigde agent van die eienaar van Erf 109, Robertville Uit Township hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of breiding 4 Dorpsgebied gee hiermee ingevolge artikel the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en have applied to the Roodepoort Town Council for the Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Roodepoort Stadsraad amendment of the Town planning Scheme known as the aansoek gedoen het om die wysiging van die Dorps Roodepoort Town planning Scheme 1986 by the rezoning of beplanningskema, bekend as die Roodepoort dorps the property described above, situated on Nadine Road in beplaningskema 1986, deur die hersonering van die eiendom the Township of Robertville Extension 4 from "Special" for hierbo beskryf, gelee te Nadineweg, Robertville Uitbreiding commercial purposes to "Special" for commercial purposes 4 Dorpsgebied vanaf "Spesiaal" vir kommersieel na "Spe and business siaal" vir kommersieel en besigheid Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the City Council of Roodepoort wone kantoorure by die Stadsraad van Roodepoort, te Christiaan de Wet Road for a period of 28 days from 26 April Christiaan de Wet Weg, Roodepoort, vir tydperk van to 24 May 1989 dae vanaf 26 April 1989 tot 24 Mei 1989 Objections to or representations in respect of the applica tion must be lodged with or made in writing to the Town Clerk, at the above address or at Private Bag X30, Roodepoort 1725 within a period of 28 days from 26 April 1989 Besware teen of vertoo ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 skriftelik by of tot die van Roodepoort, by bogenoemde adres of Privaatsak X30 Roodepoort, 1725, ingedien of gerig word Address of applicant: De Jager and Associates, PO Box Adres van applikant: De Jager en Medewerkers, Posbus 2902, Edenvale , Edenvale 1610 NOTICE 718 OF 1989 KENNISGEWING 718 VAN 1989 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 140 PIETERSBURG WYSIGINGSKEMA 140 I, Thomas Pieterse being the authorized agent of the Re Ek, Thomas Pieterse synde die gemagtigde agent van die maining Portion and Portion 3 of Erf 86, Pietersburg hereby Resterende Gedeelte van Gedeelte 3 van Erf 86, Pietersburg give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town plan gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnan ning and Townships Ordinance (Ordinance 15 of 1986), that I sie op Dorpsbeplanning en Dorpe (Ordonnansie 15 van have applied to the Pietersburg Town Council for the amend 1986), kennis dat ek by die Pietersburg Stadsraad aansoek ment of the town planning scheme known as the Pietersburg gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema Town planning Scheme, 1981, by the rezoning of the proper bekend as die Pietersburg dorpsbeplanningskema, 1981, ties described above situated adjacent to Kerk Street from deur die hersonering van die eiendomme hierbo beskryf ge "Residential 1" with a density of "One dwelling per 700 sq lee aangrensend tot Kerkstraat van "Residensieel 1" met 'n m" to "Special" for offices and any other uses that the Coundigtheid van "Een woonhuis per 700 vk m" tot "Spesiaal" cif may permit 41 vir kantore en sodanige ander gebruike as wat die Raad mag toelaat Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Room Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge 404, Civic Centre, Pietersburg for the period of 28 days from wone kantoorure by die kantoor van die, Kamer 26 April , Burgersentrum, Pietersburg vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet Clerk at the above address or at PO Box binne 111, tydperk van 28 dae vanaf 26 Pietersburg April 1989 skriftelik by 0700 within a period of 28 days from 26 April 1989 of tot die by bovermelde adres of by Posbus 111, Pietersburg 0700 ingedien of gerig word Address of agent: De Villiers, Potgieter and Partners, PO Adres van agent: De Villiers, Potgieter en Vennote, Pos Box 2912, Pietersburg 0700 bus 2912, Pietersburg 0700 NOTICE 719 OF 1989 KENNISGEWING 719 VAN 1989 POTGIETERSRUS AMENDMENT SCHEME 45 POTGIETERSRUS WYSIGINGSKEMA 45 1, Thomas Pieterse, being the authorized agent of the Ek, Thomas Pieterse, synde die gemagtigde agent van die owner of Portion 6 of Erf 190, Akasia Extension 1, Potgie eienaar van Gedeelte 6 van Erf 190, Akasia Uitbreiding 1, tersrus, hereby give notice in terms of section 56(1)(0(4 of Potgietersrus, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordi die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Or nance 15 of 1986), that I have applied to the Potgietersrus donnansie 15 van 1986), kennis dat ek by die Potgietersrus Town Council for the amendment of the townplanning Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps

19 PROVINCIAL GAZE i 1E, 24 MAY Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I dat ek by die Stadsraad van Springs aansoek gedoen het om have applied to the Town Council of Springs for the amend 0i die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as ment of the Townplanning Scheme known as Springs Town Springs dorpsbeplanningskema 1/491, deur die hersonering planning Scheme 1/491 by the rezoning of the property de van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Sesdestraat en Se scribed above, situated Sixth Street and Seventh Street, wendestraat, Springs tussen Sesdelaan en Sewendelaan, Springs between Sixth Avenue and Seventh Avenue, Springs, van "Spesiale Woon" tot "Spesiaal vir Garage" Springs from "Special Residential" to "Special for Garage" Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wont kantoorure by die kantoor van die, Burger normal office hours at the office of the Town Clerk, Civic sentrum, Springs, Kamer No 428, vir 'n tydperk van 28 dae Centre, Springs, Room No 428, for a period of 28 days from vanaf 24 Mei May 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 skriftelik by of tion must be lodged with or made in writing to the Town tot die by bovermelde adres of by Posbus 45, Clerk at the above address or at PO Box 45, Springs, 1560, Springs, 1560, ingedien of gerig word within a period of 28 days from 24 May 1989 Adres van agent: P/a Ivan Davies Theunissen, IDTGe Address of agent: C/o Ivan Davies Theunissen, IDT Build bou, Vierdestraat 64, Springs, 1559 ing, 64 Fourth Street, Springs, 1559 KENNISGEWING 857 VAN 1989 NOTICE 857 OF 1989 CHRISTIANA WYSIGINGSKEMA 15 CHRISTIANA AMENDMENT SCHEME 15 IliKENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TIICEL 45(1)(000 VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT TOWN OF PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 45(1)(c)(ii) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) Ek, Johannes Paulus Kotze, synde die gemagtigde agent I, Johannes Paulus Kotze, being the authorized agent of van die eienaar van Erf RE/1514 Christiana, gee hiermee in the owner of Erf RE/1514, Christiana, give notice in terms of gevolge artikel 45(1)(c)(ii) van die Ordonnansie op Dorpsbe section 45(1)(c)(ii) of the Town planning and Townships Or planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van dinance, 1986, that I have applied to the Christiana Town Christiana aansoek gedoen het om die wysiging van die Council for the amendment of the town planning scheme dorpsbeplanningskema bekend as Christianadorpsbeplan known as Christiana Town planning Scheme, 1981, by the reningskema, 1981, deur die hersonering van die eiendom hier zoning of the property described above, situated on River bo beskryf, gelee te Rivierstraat, Christiana vanaf "Residen Street, Christiana, from "Residential 1" with a density of "1 sieel 1" met 'n digtheid van "1 woning per ere' na dwelling per erf" to "Residential 3" "Residensieel 3" Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die, Robyn normal office hours at the office of the Town Clerk, Robyn straat, Christiana, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei Street, Christiana, for a period of 28 days from 24 May Objections to or representations in respect of the applica teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 skriftelik by of Clerk at the above address or at PO Box 13, Christiana, 2680, tot die by bovermelde adres of by Posbus 13, within a period of 28 days from 24 May 1989 Christiana, 2680, ingedien of gerig word DBesware Adres van agent: Bowling Floyd Forster en Kotze, Posbus Address of agent: Bowling Floyd Forster & Kotze, PO Box 32021, Braamfontein, , Braamfontein, 2017 KENNISGEWING 858 VAN 1989 NOTICE 858 OF 1989 BALFOUR WYSIG1NGSKEMA 12 BALFOUR AMENDMENT SCHEME 12 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 45(1)(c)(ii) VAN DIE ORDONNANSIE OP 45(1)(c)(ii) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN, SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) Ek, Johannes Paulus Kotze, synde die gemagtigde agent I, Johannes Paulus Kotze, being the authorized agent of van die eienaar van Erf 1094, Balfour, gee hiermee ingevolge the owner of Erf 1094, Balfour, give notice in terms of secartikel 45(1)(c)(ii) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning tion 45(1)(c)(ii) of the Town planning and Townships Ordien Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Balfour nance, 1986, that I have applied to the Balfour Town Council aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplan for the amendment of the town planning scheme known as 111 ningskema bekend as Balfour dorpsbeplanningskema, 1979, Balfour Townplanning Scheme, 1979, by the rezoning of the NI deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, geled property described above, situated on the corner of Stuart op die hoek van Stuart en Deyerstraat, Balfour, vanaf and Deyer Streets, Balfour, from "Public Garage" to "Openbare Garage" na "Spesiaal" met 'n Bylae "Special" with an Annexure

20 1494 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI 1989 Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during di wone kantoorure by die kantoor van die, Stuart normal office hours at the office of the Town Clerk, Stuart straat, Balfour, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 Street, Balfour, for a period of 28 days from 24 May 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 skriftelik by of lion must be lodged with or made in writing to the Town tot die by bovermelde adres of by Posbus 8, Bal Clerk at the above address or at PO Box 8, Balfour, 2680, four, 2410, ingedien of gerig word within a period of 28 days from 24 May 1989 Adres van agent: Bowling Floyd Forster en Kotze, Posbus Address of agent: Bowling Floyd Forster & Kotze, PO Box 32021, Braamfontein, , Braamfontein, 2017 KENNISGEWING 859 VAN 1989 NOTICE 859 OF 1989 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2607 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2607 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(ii) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(ii) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, Johannes Paulus Kotze, being the authorized agent of Ek, Johannes Paulus Kotze, synde die gemagtigde agent the owner of Erf 710, Craighall Park, give notice in terms of van die eienaar van Erf 710 Craighall Park, gee hiermee inge section 56(1)(b)(ii) of the Town planning and Townships Orvolge artikel 56(1)(b)(ii) van die Ordonnansie op Dorpsbe dinance, 1986, that I have applied to the Johannesburg Town planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Council for the amendment of the townplanning scheme Johannesburg aansoek gedoen het om die wysiging van die known as Johannesburg Town planning Scheme, 1979, by dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg dorpsbe the rezoning of the property described above, situated on the planningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom corner of Richmond Avenue and York Avenue, Craighall hierbo beskryf, geled op die hoek van Richmondlaan en Park, from "Residential 1" with a density of "1 dwelling per Yorklaan, Craighall Park vanaf "Residensieel 1" met 'n digt erf' to 'Residential 1" with a density of "1 dwelling per 1000 held van "1 woning per erf" na "Residensieel 1" met 'n digt m2" held van "1 woning per m2" Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Director of Planning, wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braanfontein, for a planning, Kamer 760, 7de Vloer, Burgersentrum, Braamfon period of 28 days from 24 May 1989 tein, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet lion must be lodged with or made in writing to the Director of binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 skriftelik by of Planning at the above address or at PO Box 30733, Braam tot die Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 30733, fontein, 2017, within a period of 28 days from 24 May 1989 Braamfontein, 2017, ingedien of gerig word Adres van agent: Bowling Floyd Forster en Kotze, Posbus Address of agent: Bowling Floyd Forster & Kotze, PO Box 32021, Braamfontein, , Braamfontein, 2017 KENNISGEWING 860 VAN 1989 NOTICE 860 OF 1989 LOUIS TRICHARDT WYSIGINGSKEMA 44 LOUIS TRICHARDT AMENDMENT SCHEME 44 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, Pierre Dante Moelich, of the firm Plankonsult, being the Ek, Pierre Dante Moelich, van die firma Plankonsult, syn authorized agent of the owner of Erf 870, Louis Trichardt, de gemagtigde agent van die eienaar van Erf 870, Louis Tri hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the chardt, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis applied to the Municipality of Louis Trichardt for the amend dat ek by die Munisipaliteit van Louis Trichardt aansoek ge ment of the town planning scheme known as Louis Trichardt doen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema be Townplanning Scheme, 1981, by the rezoning of the properkend as Louis Trichardt dorpsbeplanningskema, 1981, deur ty described above, situated on do Jeppe and President die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee to Streets, Louis Trichardt from "Residential 1" to "Business Jeppe en Presidentstraat, Louis Trichardt van "Residensieel 1" 1" tot "Besigheid 1" Particulars of the application will he for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Krogh wone kantoorure by die kantoor van die, Krogh Street, Louis Trichardt, for the period of 28 days from 24 straat, Louis Trichardt vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei May Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 skriftelik by of Objections to or representations in respect of the applica [ion must be lodged with or made in writing to the Town a 1111

21 PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY tot die by bovermelde adres of by Posbus 96, Clerk at the above address or at PO Box 96, Louis Trichardt,!Louis Trichardt, 0920, ingedien of gerig word 0920, within a period of 28 days from 24 May 1989 Adres van eienaar: P/a Plankonsult, Posbus 1498, Louis Address of owner: C/o Plankonsult, PO Box 1498, Louis Trichardt, 0920 Trichardt, 0920 KENNISGEWING 861 VAN 1989 NOTICE 861 OF 1989 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 442 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 442 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, Francois du Plooy, being the authorized agent of the Ek, Francois du Plooy, synde die gemagtigde agent van die owner of Erf 1460 Alrode Extension 7, hereby give notice in eienaar van Erf 1460 Alrode Uitbreiding 7, gee hiermee inge terms of section 56(1)(b)(i) of the Town Planning and volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Council of Alberton for the amendment of the town planning Alberton aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps scheme known as Alberton Town planning Scheme, 1979, by beplanningskema bekend as Alberton dorpsbeplanningske the rezoning of the property described above, situated 39 ma, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo Barium Street, Alrode Extension 7, from "Commercial" to beskryf, geled to Bariumstraat 39, Alrode Uitbreiding 7, van "Industrial 3" "Kommersieel" tot "Nywerheid 3" Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Secretary Level 3, Ciwone kantoorure by die kantoor van die Sekretaris, Vlak 3, vic Centre, Alberton, for the period of 28 days from 24 May Burgersentrum, Alberton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Mei 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 skriftelik by of tot die Sekretaris by bovermelde adres of by Proplan & Me dewerkers, Posbus 2333, Alberton, 1450 ingedien of gerig 1989 word Adres van eienaar: P/a Proplan & Medewerkers Objections to or representations in respect of the applica lion must be lodged with or made in writing to the Secretary at the above address or at Proplan & Associates, PO Box 2333, Alberton, 1450 within a period of 28 days from 24 May Address of owner: C/o Proplan & Associates II KENNISGEWING 862 VAN 1989 NOTICE 862 OF 1989 SPRINGS WYSIGINGSKEMA 1/490 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/490 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, J J Roos, being the authorised agent of the owner of Erf Ek, J J Roos, synde die gemagtigde agent van die eienaar 1867, Springs, hereby give notice in terms of section van Erf 1867, Springs, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 1986, that I have applied to Springs Town Council for the Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Springs Stadsraad aansoek amendment of the Springs Town planning Scheme by the regedoen het om die wysiging van die Springsdorpsbeplan zoning of the property described above, from "Special Resiningskema deur die hersonering van die eiendom hierbo be dential" to "Special" for offices and/or flats skryf, van "Spesiale Woon" tot "Spesiaal" vir woonstelle en/of kantore Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die, Burgernormal office hours at the office of the Town Clerk, Civic Centre, Springs, for a period of 28 days from 24 May 1989 sentrum, Springs vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 skriftelik by of Clerk at the above address within a period of 28 days from 24 tot die by bovermelde adres ingedien of gerig May 1989 It word INF Adres van eienaar: J J Roos, tel , Agstestraat 29, Addres of owner: J J Roos, telephone , 29 Eighth Springs 1560 Street, Springs, 1560

22 1496 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI 1989 KENNISGEWING 863 VAN 1989 NOTICE 863 OF 1989 JOHANNESBUR G WYSIGINGSICEMA 2343 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2343 KENNISGEWING VAN GOEDKEURING NOTICE OF APPROVAL Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) van die Or It is hereby notified in terms of section 57(1)(a) of the donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis ge Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that the gee dat die Stadsraad van Johannesburg die wysiging van die City Council of Johannesburg has approved the amendment Johannesburgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedgekeur of the Johannesburg Town planning Scheme, 1979, by the rehet deur Erwe 1622, 1623, 1624, 1629, 1630 en 1631, Johan zoning of Erven 1622, 1623, 1624, 1629, 1630 and 1631, Jonesburg, te hersoneer na "Besigheid 1" onderworpe aan hannesburg to "Business 1" subject to conditions voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the Amendment Scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die Wysigingskema are filed with the Executive Director: Community Services word op leer gehou by die Uitvoerende Direkteur: Tak Ge Branch, Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg, Semeenskapsdienste, Pretoria en by die, Johannes venth Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg and burg, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, are open for inspection at all reasonable times Johannesburg, en is te alle redelike tye ter insae besldkbaar This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgse Wysi Scheme 2343 gingskema 2343 H H S VENTER H H S VENTER Town Clerk Mei May ALGEMENE KENNISGEWING 864 VAN 1989 NOTICE 864 OF 1989 SPRINGSWYSIGINGSKEMA 1/485 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/485 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE NOTICE OF AR APPLICATION FOR AMENDMENT OF TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (OFIDONNAN 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN SIE 15 VAN SHIPS ORDINANCE, 186 (ORDINANCE ) OF 1986) Ek, Mev M J Badenhorst synde die gemagtigde agent van 1, Mrs M J Badenhorst being the authorised agent of the die eienaar van Erf 279 Daggafontein gee hiermee ingevolge owner of Erf 279 Daggafontein hereby give notice in terms of artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Or en Dorpe, 1986, kennis dat ek by Springs Stadsraad aansoek dinance, 1986, that I have applied to the Springs Town Coun gedoen het om die wysiging van die Springs Dorps cil for the amendment of the Springs Town Planning Scheme beplanningskema deur die hersonering van die eiendom pier by the rezoning of the property described above, from bo beskryf, van "Spesiaal" vir kerkdoeleindes tot "Spesiaal" "Special" for a church to "Special" for Institutional purvir Inrigtings poses Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Burgersentrum Springs vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 normal office hours at the office of the Town Clerk Civic Centre Springs for a period of 28 days from 24 May 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 skriftelik by of tion must be lodged with or made in writing to the Town tot die by bovermelde adres ingedien of gerig Clerk at the above address within a period of 28 days from 24 word May 1989 Adres van eienaar: Mev M J Badenhorst Tel , Address of owner: Mrs M J Badenhorst Tel: , PO Posbus 1070, Springs 1560 Box 1070, Springs 1560 ALGEMENE KENNISGEWING 865 VAN 1989 NOTICE 865 OF 1989 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Landmeter generaal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Kragtens die vereistes van artikel 26bis (1)(d) van die Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend gemaak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Vanderbijl Park South West No 5 Uitbreiding 1 Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: The following notice is published for general information: SurveyorGeneral SurveyorGeneral's Office Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26 bis (1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have been officially established in terms of that subsection in the undermentioned portion of Vanderbiul Park South West No 5 Extension 1 Township Town where reference marks have been established: VanderbijI Park South West No 5 Uitbreiding 1 (Gedeeltes VanderbijI Park South West No 5 Extension 1 Township 2 tot 19 van Erf 452) (Algemene Plan L G No A847/89) (Portions 2 to 19 of Erf 452) (General Plan S G No A847/89)

23 PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY Inhoudsopgawe:! Uitbreiding 1 Dog Versekeringsmerke: Vanderbiul Park South West No 5 D J J VAN RENSBURG Landmetergeneraal Index: Reference Marks: Vanderbilt Park South West No 5 Extension 1 Township D J J VAN RENSBURG Surveyor general KENNISGEWING 866 VAN 1989 NOTICE 866 OF 1989 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: Surveyor General Landmeter generaal SurveyorGeneral's Office Kantoor van die Landmetergeneraal Pretoria Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Anderbolt Extension 49 Towns Anderbolt Uitbreiding 49 Dorp amptelik opgerig is ingevolge hip daardie subartikel Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Anderbolt Extension 49 Township (General Plan S G No Anderbolt Uitbreiding 49 Dorp (Algemene Plan L G No A2115/88) 12115/88) I D J J VAN FtENSBURG Landmetergeneraal KENNISGEWING 867 VAN 1989 NOTICE 867 OF 1989 D J J VAN RENSBURG Surveyor General Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: SurveyorGeneral Landmetergeneraal SurveyorGeneral's Office Kanto or van die Landmetergeneraal Pretoria Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the mask dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Anderbolt Extension 62 Towns Anderbolt Uitbreiding 62 Dorp amptelik opgerig is ingevolge hip daardie subartikel Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Anderbolt Extension 62 Township (General Plan S G No Anderbolt Uitbreiding 62 Dorp (Algemene Plan L G No A2117/88) A2117/88) D J J VAN RENSBURG Landmetergeneraal D J I VAN RENSBURG Surveyor General KENNISGEWING 868 VAN 1989 NOTICE 868 OF 1989 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(ii) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(ii) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986), (Regulation 11(3)) (Regulasie 11(3)) I, Cedric John Hicks, being the authorised agent of C J H Ek, Cedrick John Hicks, synde die gemagtigde agent van C Rustenburg CC No 86/3635/26 the owner of Portion 1 of Erf J H Rustenburg CC No 86/3635/26 die eienaar van Gedeelte 2404 Rustenburg Town Extension 3 Registration Division J 1 van Erf 2404 Rustenburg Dorp Uitbreiding 3 Registrasie 0 Transvaal; Afdeling J Q Transvaal; Measuring: 3592 (Three thousand five hundred and ninety Groot: 3592 (Drieduisend vyfhonderd twee en negentig) two) square metres vierkante meter Gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(ii) van die Ordon Hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(ii) of the nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek in Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have my hoedanigheid voormeld aansoek gedoen het by die Stads applied to the Town Council of Rustenburg for the amendraad van Rustenburg om die wysiging van die dorps ment of the townplanning scheme known as Rustenburg bekend as Rustenburg lipbeplanningskema dorps Townplanning Scheme, 1980 eplanningskema, 1980 Hierdie aansoek bevat die volgende voorstelle: This application contains the following proposals:

24 1498 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI Om voorsiening to maak vir die gebruik van bogemelde 1 To provide for the use of the abovementioned property eiendom vir die doeleindes van spreekkamers vir professio for the purposes of rooms for professional practices and a nele praktyke en 'n plek van onderrig place of instruction 2 Deur die wysiging en aanvulling van die bestaande 2 By the amendment and amplification of the existing dorpsbeplanningskema wat slegs voorsiening maak vir die ge Townplanning Scheme which provides only for the use of bruik van bogemelde eiendom vir die doeleindes van be the above property for the purposes of business buildings, sigheidsgeboue, winkels, openbare motorhawe en vir shops, public garage and residential buildings in accordance woondoeleindes in ooreenstemming met die voorstelle soos with the proposals set out under 1 above hierbo uiteengesit onder 1 Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Town wane kantoorure by die kantoor van die, Stads Council Building, Room 714, Burger Street, Rustenburg for raadsgebou, Kamer 714, Burgerstraat, Rustenburg vir 'n a period of 28 days from 24 May, 1989 tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Mei 1989 skriftelik by of tion must be lodged with or made in writing to the Town tot die by bovermelde adres of by Van Velden Clerk at the above address or at Van VeldenDuffey, 37 Duffey, Steenstraat 37, Rustenburg 0300, ingedien of gerig Steen Street, Rustenburg 0300 within a period of 28 days word from 24 May, 1989 KENNISGEWING 845 VAN 1989 NOTICE 845 OF 1989 BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN DIE OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF THE PROVINSIE TRANSVAAL VAN 3 MEI 1989 ADDEN PROVINCE OF THE TRANSVAAL OF 3 MAY 1989 DUM ADDENDUM RONDSKRYWE CIRCULAR AAN: HOOFSUPERINTENDENTE VAN ONDERWYS TO: CHIEF SUPERINTENDENTS OF EDUCATION REKTORE VAN ONDERWYSKOLLEGES RECTORS OF COLLEGES OF EDUCATION SUPERINTENDENTE VAN ONDERWYS SUPERINTENDENTS OF EDUCATION HOOFDE VAN ONDERWYSHULPDIENSTE HEADS OF ANCILLARY SERVICES HOOFDE VAN SKOLE (PRIVATE SKOLE UITGE PRINCIPALS OF SCHOOLS (PRIVATE SCHOOLS SLUIT) EXCLUDED) HOOFDE VAN DEPARTEMENTELE INRIGTINGS/ HEADS OF DEPARTMENTAL INSTITUTIONS/ OPLEIDINGSENTRUMS TRAINING CENTRES HOOFDE VAN ONDERSTEUNDE INRIGTINGS/ HEADS OF SUBSIDIZED INSTITUTIONS/TRAIN OPLEIDINGSENTRUMS ING CENTRES PRINSIPALE VAN TEGNIESE KOLLEGES PRINCIPALS OF TECHNICAL COLLEGES 1 The following promotion and post level 1 posts ad 1 Die volgende bevorderings en posvlak onderwysposte vertised in the Official Gazette Extraordinary of 3 May 1989 soos geadverteer in die Buitengewone Offisiele Koerant van have fallen away: 3 Mei 1989 het verval: 11 Colleges of Education 11 Onderwyskolleges: 111 Pretoria 111 Pretoria SENIOR LECTURER SENIOR DOSENT Technika Civil: Electronic and Electrical Experience of Technika Siviel: Elektronies en Elektries lecturing on tertiary level and Ervaring van of internal administration of onderrig op tersiere vlak en van interne administrasie van de department essential Rugby coaching a recommendation partement noodsaaklik Rugbyafrigting 'n aanbeveling Sport Bureau Experience of advanced sports coaching and Sportburo Ervaring van gevorderde sportafrigting en oradministration, also lecturing on tertiary level, essential ganisasie asook onderrig op tersiere vlak, noodsaaklik Honours degree in History a strong recommendation 0746 Honneursgraad in Geskiedenis sal sterk aanbeveling wees Technika Mechanical: Welding and Metalworking Exper Technika Meganies: Sweis en ience Metaalwerk Ervaring van of lecturing on tertiary level and of rugby coaching esonderrig op tersiere vlak en van rugbyafrigting noodsaaksential lik Technica Civil: Woodworking and Building Construction Technika Siviel: Houtwerk en Boukonstruksie Ervaring Experience of lecturing on tertiary level and of internal advan onderrig op tersiere vlak en van interne administrasie ministration essential Experience of organizing religious, van departement noodsaaklik Ervaring van organisasib social and cultural activities a recommendation 0746 van godsdienstige, sosiale en kulturele aktiwiteite 'n aanbe veling Technika Siviel: Technica Civil: Woodworking and Houtwerk Building Construction en Boukonstruksie Ervaring van Experience of lecturing, research and administration on ter onderrig, navorsing en administrasie op tersiere vlak tiary level essential Advanced appropriate qualifications a noodsaaklik Gevorderde toepaslike studie 'n aanbeveling recommendation Sekondere Skole 12 Secondary Schools

25 PROVINCIAL GAZETTE,24MAY Schweizer Reneke 121 Schweizer Reneke Onderwyser: Bedryfsekonomie Standerds VI tot X, tik, Teacher: Business Economics Standards VI to XTyping Standerds VI tot VIII Standards VI to VIII Primere Skole 13 Primary Schools 131 Komatipoort 131 Kompatipoort Hoof PII Principal P M6rester (Springs) 132 Morester (Springs) Departementshoof Head of Department senior primere fase (natuurwetenskap) senior primary phase (natural sciences) junior primere fase junior primary phase Park Junior 133 Park Junior hoof PI principal PI Pinegrove (Springs) 134 Pinegrove (Springs) hoof PI principal PI Van Riebeeckpark (Edleen) 135 Van Riebeeckpark (Edleen) Departementshoof Head of Department senior primere fase en Standerd V senior primary phase and Standard V senior primere fase en Standerd V Generaal Andries Brink (Pretoria) senior primary phase and Standard V hoof PI Generaal Andries Brink (Pretoria) 2 Die advertensie van Kwaggasrandskool is onder primere principal Pl Q26 geplaas gewees het 2 The advertisement of Kwaggasrandskool which was 3 Die pos van Departementshoof ( ) placed under primary schools, should have been placed by Laerskool Ermelo is geadverteer as junior primere fase en under special schools Standerds V Dit moet slegs junior primere fase lees 3 The post of Head of Department ( Die pos van Departementshoof ( ) 4196) at Ermelo Primary School has been advertised as jun by Laerskool Forest Hill is as senior primer Standerd VI tor primary phase and Standard V It should only be junior geadverteer maar moet senior primer Standerd V lees primary phase 5 Advertering van bevorderings en posvlak 4 1poste: The post of Head of Department ( Transvaalse Onderwysdepartement 4213) at Forest Hill Primary School which was advertised as senior primary Standard VI should read senior primary Stan 51 Sekondere Skole dard V 511 Garsfontein, Posbus 90001, Garsfontein, 0042 (A 5 Advertisement of promotion and post level 1 posts: 830) Transvaal Education Department Departementshoof 51 Secondary Schools natuurwetenskappe, (biologic) Garsfontein, PO Box 90001, Garsfontein 0042 (Ageesteswetenskappe, (aardrykskunde) ) 5002 Head of Department 512 Jeugland, Privaatsak, Birchleigh, 1621 (A 1 222) natural sciences, (biology) Departementshoof humanities, (geography) natuurwetenskappe (natuur en skeikunde) Jeugland, Private Bag, Brichleigh 1621 (A 1 222) Head of Department Onderwysers natural sciences (physical science) Engels Standerd VI tot X wiskunde Standerd VI tot X Teachers (m), wiskunde Standerd VI tot X English Standards VI to X mathematics Standards VI to X natuur en skeikunde Standerd VI tot X (m), mathematics Standards VI to X physical sciences Standards VI to X biologie Standerd VI tot X

26 1500 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI 1989 rekeningkunde, bedryfsekonomie Standerds VI tot X biology Standards VI to X accountancy, business economics Standards VI to X tik Standerd VI tot X Duits Standerd VI tot X typing Standards VI to X Noord Sotho Standerd VI tot X German Standards VI to X aardrykskunde Standerd VI tot X Northern Sotho Standards VI to X 1415 : Handelskool Pietersburg, Dorpstraat 200, Pieters geography Standards VI to X burg, 0700 (A601) 513 Pietersburg Handelskool, 200 Dorp Sreet, Pieters koshuisondervinding sal 'n sterk aanbeveling wees burg 0700 (A 601) Onderwyser biologie Standerd VI tot X hostel experience will be a strong recommendation Teacher moet in koshuis diens doen indien hoof dit verlang biology Standards VI to X natuur en skeikunde, huishoudkunde Standerd VI tot must do duty in hostel if required by the principal X physical science,home economics Standards VI to X moet in koshuis diens doen indien hoof dit verlang Potchefstroom Gimnasium, Posbus 20042, Noord must do duty in hostel if required by the principal brug, 2522 (A 1 077) 514 Potchefstroom Gimnasium, PO Box 20042, Noord koshuisondervinding sal 'n sterk aanbeveling wees brug 2522 (A 1 077) hostel experience will be a strong recommendation Onderwyser aardrykskunde Standerd VI tot X Teacher 5016 geography Standards VI to X moet in koshuis diens doen indien hoof dit verlang must do duty in hostel if required by the principal 515 Potchefstroom (Tegnies) (A823) 515 Potchefstroom (Technical) (A 823) koshuisondervinding sal 'n sterk aanbeveling wees hostel experience will be a strong recommendation Departementshoof tegniese vakke (elektrisienswerk en/of tegniese tekene) Head of Department ing) moet in koshuis diens doen indien hoof dit verlang 516 Riebeeck (Randfontein) (A751) technical subjects (electrician work and/or technical draw must do duty in hostel if required by the principal 516 Riebeeck (Randfontein) (A 751) hoof SI principal SI Sannieshof, Privaatsak X401, Sannieshof, 2760 (A 517 Sannieshof, Private Bag X401, Sannieshof 2760 (A 343) 343) Onderwyser natuur en skeikunde Standerd VI tot X moet in koshuis diens doen indien hoof dit verlang rekeningkunde Standerd VI tot X moet in koshuis diens doen indien hoof dit verlang wiskunde en/of Afrikaans eerste taal Standerd VI tot X Teacher physical science Standards VI to X must do duty in hostel if required by the principal to X moet in koshuis diens doen indien hoof dit verlang 518 Sundra, Posbus 50, Sundra (A 350) Onderwyser aardrykskunde Standerd VI tot X Spesiale Skole accountancy Standards VI to X must do duty in hostel if required by the principal mathematics and/or Afrikaans first language Standards VI must do duty in hostel if required by the principal 518 Sundra, PO Box 50, Sundra 2200 (A350) Teacher geography Standards VI to X Special Schools 521 Generaal Kock (Potchefstroom) (A en E300) 521 Generaal Kock (Potchefstroom) (A and E 300) koshuisondervinding sal 'n sterk aanbeveling wees hostel experience will be a strong recommendation Departementshoof Head of Department

27 , normal PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL P ' NOTICE 742 OF 1989 CITY COUNCIL OF PRETORIA PROPSED CLOSING OF PORTIONS OF MAIN ROAD, EAST OF PRETORIA NORTH STATION KENNISGEWING 742 VAN 1989 STADSRAAD VAN PRETORIA VOORGENOME SLUITING VAN GEDEELTES VAN HOOFWEG, 00S VAN PRETORIA NOORD STASIE Notice is hereby given in terms of section 68, read with sec Hiermee word ingevolge artikel 68, gelees met artikel 67, tion 67, of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordi van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnan nance 17 of 1939), that it is the intention of the Council to sie 17 van 1939), kennis gegee dat die Raad voorneniens is close permanently certain portions of Main Road, east of om sekere gedeeltes van Hoofweg, oos van Pretoria Noord Pretoria North Station stasie, permanent te sluit The Council intends alienating the said portions to the SA Die Raad is voorgenome om gemelde gedeeltes aan die SA Transport Services Vervoerdienste te vervreem A plan showing the proposed closing, as well as further 'n Plan waarop die voorgenome sluiting aangetoon word, particulars relative to the proposed closing, is open to inspec asook verdere besonderhede betreffende die voorgenome tion during normal office hours at the office of the City Sec sluiting, le gedurende gewone kantoorure by de kantoor van retary, Room 3028, Third Floor, West Block, Munitoria, die Stadsekretaris, Kamer 3028, Derde Verdieping, Wes Van der Walt Street, Pretoria, and enquiries may be made at blok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, ter insae en telephone navraag kan by telefoon gedoen word Besware teen die voorgenoeme sluiting en/of eise om ver goeding weens verlies of skade indien die sluiting uitgevoer word, moet skriftelik voor of op Vrydag, 30 Junie 1989, by die Stadsekretaris by bovermelde kantoor ingedien word of aan horn by Posbus 440, Pretoria 0001, gepos word Objections to the proposed closing and/or claims for cornpensation for loss or damage if such closing is carried out must be lodged in writing with the City Secretary at the above office or posted to him at PO Box 440, Pretoria 0001, not later than Friday, 30 June 1989 J N REDELINGHUIJS ' Town Clerk 26 April Apri11989 Notice 242 of 1989 Kennisgewing 242 van 1989 (Reference: K13/9/274) (Verwysing: K13/9/274) J N REDELINGHUIJS NOTICE 743 OF 1989 KENNISGEWING 743 VAN 1989 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/484 SPRINGS WYSIGINGSICEMA 1/484 I, A D M Pinkerton being the authorised agent of the own Ek, A D M Pinkerton synde die gemagtigde agent van die er of Portion 1 of Erf 161 Nuffield hereby give notice in terms eienaar van Gedeelte 1 van Erf 161 Nuffield gee hiermee in of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships gevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Ordinance, 1986, that I have applied to Springs Town Coun planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by Springs Stadsraad cil for the amendment of the Springs Town Planning Scheme aansoek gedoen het om die wysiging van die Springs Dorpsby the rezoning of the property described above, from aanlegskema deur die hersonering van die eiendom hierbo "Special" for a public garage, shops and industries to beskryf, van "Spesiaal" vir openbare garage, besigheid en "Special" for a public garage, shops and industries with an in nywerheid tot "Spesiaal" vir openbare garage, besigheid en crease in retail floor space, liquorstore and a relaxation of nywerheid met 'n verhouding in kleinhandelsoppervakte, building lines drankwinkel en verminderde boulyn Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk Civic wone kantoorure by die kantoor van die Burger Centre Springs for a period of 28 days from 19 April 1989 sentrum Springs vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by Clerk at the above address within a period of 28 days from 19 of tot die by bovermelde adres ingedien of gerig April 1989 word Address of owner A D M Pinkerton PO Box 970, Springs Adres van eienaar: A D M Pinkerton, Posbus 970, Springs 1560 Tel: Tel: NOTICE 744 OF 1989 KENNISGEWING 744 VAN 1989 ill SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/442 Ek, Mev D M Strachan synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 67 Presidentsdam Uitbr 1 gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(0 van die Ordonnansie op Dorps beplannmg en Dorpe, 1986, kennis dat ek by Springs Stads raad aansoek gedoen het om die wysiging van die Springs Dorpsaanlegskema deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, van "Spesiale Woon" tot `Spesiaal" vir kan tore en/of woonstelle I, Mrs D M Strachan being the authorised agent of the owner of 67 Presidentsdam Ext 1 hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to Springs Town Coun cil for the amendment of the Springs Town Planning Scheme by the rezoning of the property described above from SPRINGS WYSIGINGSKEMA 1/442 Be die aansoek le ter insae gedurende "Special Particulars Residential" of theto a"special" for will offices lie for and/or inspection Flats lication gepp Buring wonekantooruresonderhed b vayn e die kantoor van die Burger office hours at the office of the Town Clerk Civic sentrum Springs vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April Centre Springs for a period of 28 days from 19 Apri

28 1502 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 Objections to or representations in respect of the applicalion must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address within a period of 28 days from 19 Apri11989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by of tot die by bovermelde adres ingedien of gerig word Address of owner Mrs D M Stachan, PO Box 14181, Adres van eienaar: Mev D M Strachan, Posbus 14181, Dersley 1569 Tel: Dersley 1569 Tel: NOTICE 745 OF 1989 KENNISGEWING 745 VAN 1989 TOWN COUNCIL OF VANDEBIJLPARK DIVISION OF LAND STADSRAAD VAN VANDERB IMPARK VERDELING VAN GROND The Town Council of Vanderbijlpark hereby gives notice, Die Stadsraad van Vanderbijlpark gee hiermee, ingevolge in terms of section 6(8)(a) of the Division of Land Ordiartikel 6(8)(a) van die Ordonnansie op die Verdeling van nance, 1986 (Ordinance 20 of 1986), that an application to Grond, 1986 (Ordonnansie 20 van 1986), kennis dat 'n aan divide the land described hereunder has been received soek ontvang is om die grond hieronder beskryf, te verdeel Further particulars of the application are open for inspec Verdere besonderhede van die aansoek 18 ter insae by die tion at the office of the Town Clerk, Room 403, Municipal kantoor van die, Kamer 403, Munisipale Kantore, Offices, do Frikkie Meyer Boulevard and Klasm Havenga h/v Klasie Havengastraat en Frikkie Meyerboulevard Street Enige persoon wat teen die toestaan van die aansoek be Any person who wishes to object to the granting of the apswaar wil mask of vertod in verband daarmee wil rig, moet sy plication or who wishes to make representations in regard besware of vertot skriftelik en in tweevoud by die Stadsthereto shall submit his objections or representations in writkierk, by bovermelde adres of Posbus 3, Vanderbijlpark 1900 ing and in dupliate to the Town Clerk, at the above address te enige tyd binne 'n tydperk van 28 dae vanaf die datum van or PO Box 3, Vanderbijlpark 1900 at any time within a eerste publikasie van hierdie kennisgewing, indien Datum period of 28 days from the date of the first publication of this van eerste publikasie 19 April 1989 notice Date of first publication 19 Apri11989 Die verdeling van die Restant van die Plaas Vanderbijl The division of the Remainder of the Farm Vanderbijl Park 550 IQ in twee gedeeltes naamlik Gedeelte 134 van die Park 550 IQ into two _portions namely Portion 134 of the Plaas Vanderbilt Park 550 IQ 9,7245 ha en die Restant van Farm Vanderbijl Park 550 IQ 9,7245 ha and the Remainder die Plaas Vanderbijl Park 550 IQ 3775,267 ha of the Farm Vanderbijl Park 550 IQ 3775,267 ha C BEUKES C BEUKES Town Clerk PO Box 3 Posbus 3 Vanderbijlpark Vanderbijlpark April April 1989 Notice No 26/1989 Kennisgewing No 26/1989 Ill cam)

29 I PROVINSIALE, KOERANT, 26 APRIL Notices by Local Authorities Piaci slike Bestuurskennisgewings ill I LOCAL AUTHORITY NOTICE 889 van Brakpan ingevolge artikel 4 van voormelde cretary and the Town Council of Akasia on or Ordonnansie 'n versoekskrif tot die Administra before 3 June 1989 TOWN COUNCIL OF BRAKPAN teur van Transvaal gerig het om die paaie beskryfj S in die Bylae hiertoe as openbare paaie te DU PREEZ proklameer Town Clerk PROCLAMATION OF ROADS OVER A PO Box PORTION OF THE FARM WITPOORTJIE 'n Afskrif van die versoekskrif en die dia 117 IR, DISTRICT BRAKPAN gramme daarby aangeheg le gedurende kantoorure ter insae by die kantoor van die ondergete April 1989 kende Notice is hereby given in terms of section 5 of Notice No 34/1989 the Local Authonties Roads Ordinance, Ordi nance 44 of 1904, as amended that the Town Enige belanghebbende persoon wet teen die SCHEDULE Council of Brakpan has petitioned the Admini proklamering van die voorgestelde paaie be strator of Transvaal in terms of section 4 of the swear wil opper moet dit skriftelik in tweevoud road on the western boundary of Portion b die Direkteur Privaatsak X437, 125Aof the farm Witfontein 301 JR with an area aforementioned Ordinance to proclaim as public Pretoria 0001 en bydiekarenpark indien nie laneraal, of 613 m2 as more fully depicted on Diagram roads the roads described in the Schedule at ter as 22 Mei 1989 nie SG8291/88 and commencing at the north westtached hereto ern beacon A, as indicated on the aforemen A copy of the petition and the diagram at 1 H BRAND tioned diagram and from there 16,00 m in an niched thereto may be inspected during office Waarnemende eastern direction along the northern boundary of Portion 125 hours at the office of the undersigned to point B and from there 8,49 m Stadhuis in a south westerly direction to point C and from Any interested person wishing to object to the Brakpan there 56,33 m in a southerly directicin to point D proclamation of the proposed roads must lodge 12 Apri11989 and from there 11,50 m in an easterly direction his objection in writing in duplicate with the Di Kennisgewing No 33/1989 to point E and from there 56,66 m in a northern rectorgeneral, Private Bag X437, Pretoria 0001 direction along the western boundary of Portion and the Town Clerk not later than 22 May 1989 BYLAE 125 to the starting point A Town Hall Building Brakpan J H BRAND Acting Town Clerk BESKRYWING VAN PAAIE I 'n Pad beginnende by die noordwestelike grens van die geproklameerde Van Dykweg, vandaar in 'n noordwestelike rigting oordiere 12 April stant van Gedeelte 3 van die plaas Witpoortjie Notice No 33/1989 No 117 IR groot ongeveer 222 vierkante meter PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING SCHEDULE om a= to sluit by Patrysstraat in die voorgestel STADSRAAD VN AKASIA de dorp Van Eckpark Uitbreiding 1 gelee op DESCRIPTION OF ROADS Gedeelte ' 61 van die plaas Witpoortpe No 117 IR VOORGESTELDE PROKLAMERING VAN soosm 1 A road, commencing at the north western A11557/86 volledig aangedui op Diagram SG No 'N PAD OOR GEDEELTE 125 VAN DIE boundary the the proclaimed Van Dyk Road PLAAS WITFONTEIN 301 JR thence proceeding in a north westerly direction 2 'n Pad, beginnende by die noordwestelike across the Remainder of Portion 3 of the farm grens van die geproklameerde Van Dykweg, Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die Witpoortjie No 117 IR, approximately 222 vandaar in 'n noordwestelike rigting oor die Re bepalings van artikel 5 van die Local Authorities square metres in extent to intersect with Patrys stant van Gedeelte 3 van die plaas Witpoortjie Roads Ordinance, 1904, dat die Stadsraad van Street in the proposed township Van Eck Park No 117 IR groot ongeveer 49 vierkante meter Akasia 'n versoekskrif aan die Administrateur Extension 1 situated on Portion 61 of the farm om aan te sluit by Tinus de Jonghstraat in die van Transvaal, gerig het om die openbarc pad 1 Witpoortjie No 117 IR as will more fully appear voorgestelde dorp Van Eckpark Uitbreiding 1 omskrywe in bygaande Skedule te proklameer from Diagram SG No A11557/86 gelee op Gedeelte 61 van die plaas Witpoortjie Ho 117 IR soos meer volledig aangedui op Dia 'n Afskrif van die versoekskrif en toepaslike 2 A road commencing at the north western gram SG No A11556M diagramme le vanaf die datum hiervan tot en boundary of the proclaimed Van Dyk Road met 3 Junie 1989 gedurende kantoorure ter insae I thence proceeding in a northwesterly direction in Kantoor 109, Munisipale Kantore, Dalelaan, across the Remainder of Portion 3 of the farm LOCAL AUTHORITY NOTICE 933 Akasia Witpoortjie No 117 IR approximately 449 square metres in extent to intersect with Tinus TOWN COUNCIL OF AKASIA Alle belanghebbende persone word hiermee de Jongh Street in the proposed township Van versoek om voor of op 3 Junie 1989 skriftelik en Eck Park Extension 1 situated on Portion 61 of in tweevoud, bcsware, indien enige, teen die the farm Witpoortjie No 117 IR as will more PROPOSED PROCLAMATION OF A proklamering van die voorgestelde pad by die fully appear from Diagram SG No A11556/86 ROAD OVER PORTION 125 OF THE FARM Transvaalse Provinsiale Sekretaris en die Stads WITFONTEIN 301 JR raad van Akasia in te then J S DU PREEZ Notice is hereby given in terms of the provi sions of section 5 of the Local Authorities Roads PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Ordinance, 1904, that the Town Council of Aka Posbus sia has petitioned the Administrator, to pro Karenpark claim the public road decribed in the appended 0118 Schedule 19 April 1989 STADSRAAD VAN BRAKPAN Kennisgewing No 34/1989 A copy of the petition and appropriate dia PROKLAMASIE VAN PAAIE OOR 'N GE gram can be inspected at Room 109, Municipal SKEDULE offices, Dale Avenue, DEELTE VAN DIE PLAAS WITPOORTEE Akasia during office hours from the date hereof until 3 June 1989 'n Pad op die westelike grens van Gedeelte 117 IR, DISTRIK BRAKPAN 125 van die plaas Witfontein 301 JR met 'n All persons interested, are hereby called upon oppervlakte van 613 vk m soos meer volledig Kennis word hiermee ingevolge artikel 5 van to lodge objections, if any, to the proposed pro aangedui op LG Diagram 8291/88 en begin die "Local Authorities Roads Ordinance", Or clamanon of the proposed road, in writing and nende by die noord wcstelike baken aangedui as donnansie 44 van 1904, gegee dat die Stadsraad in duplicate, with the Transvaal Provinsial Se A op voormelde kaart en daarvandaan 16,00 m

30 1504 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 Gazettened in 'n oostelike rigting op die noordelike grens conditions, subject to certain conditions within fourteen days of the publica undersigis notice in the Official van Gedeelte 125 tot by punt B en dan 8,49 m in lion of th 'n suid westelike rigting tot by punt C en daar Map 3 and the scheme clauses of the am_ e ndvandaan 56,33 meter in N BOTHA n sun:lake rigting tot by ment scheme are filed with the executive threepunt D en daarvandaan 11,50 meter in 'n ooste tor: Community Development_ Branch, Town Clerk like rigting tot by punt E en daarvandaan 56,66 Provincial Administration, Pretoria, and the Administrative Building meter in M noordelike rigting op die westelike T own Clerk Alberton and are open for inspec Municipal Offices grens van Gedeelte 125 tot by die beginpunt A non at all reasonable times Elston Avenue 19 This amendment is known as Alberton Benoni Amendment Scheme 409, and shall come into 1501 operation on the date of publication of this no 26 April 1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1005 lice Notice No 66/1989 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 311 I I PRINSLOO Town Clerk It is hereby notified in terms of section Civic Centre 57(1)(a) of the Town planning and Townships Alwyn Taljaard Avenue PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986) that Albenon 1007 the Town Council of Albertan has approved the 26 April 1989 amendment of the Albertan Town planning Notice No 38/1989 Scheme, 1979, by the rezoning of Erven 816 and STADSRAAD VAN BENONI 817 and the Remainders of Elven 815, 818, 819 and 969 New Redruth Township from "Resi PLAASLI10E BESTUURSKENNISGEWING WYSIGING VAN TARIFF VAN GELDE dential l" to "Special" for Public Garage pur 1006 poses subjct to certain conditions WATERTOEVOER ALBERTON WYSIGINGSKEMA 409 Map 3 and the scheme clauses of the amend ment scheme are filed with the Executive Direc Hiermee word ooreenkomstig die bepaling Kennis geskied hiermee ingevolge artikel tor: Community Services Branch Provincial van artikel 57(1)(a) van die Ordonnanste op 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Be Administration Pretoria and the Town Clerk Dorpsbeplanning en, Dorpe, 1986 (Ordonnansie stuur No 17 van 1939, dat die Stadsraad by Spe Albertan and arc open for inspection at all 15 van 1986), bekend gemaak dat die Stadsraad siale Besluit die Tarief van Gelde vir, reasonable times van Alberton goedgekeur het dat die Alberton Watertoevoer,gepubliseer by Munisipale Ken ThisDorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word nisgewing No 88 in die climate Koerant van 16 amendment is known as Albcrton deur die bersonertng van Erf 784, Alrocfe South Amendment Scheme 311, and shall come into Julie 1980 verder gewysig het ten einde die ge Uitbreiding 6 vanaf "Spesiaal" tot "Spesiaal" operation on the date of publication of this no lykwaardige persentasieverhoging gehef deur met minder beperkende ontwikkelingsvoornee die Randwaterraad to verhaal Die inwer waardes onderworpe aan sekere voonvaardes kingtredingsdatum van die wysiging is as 1 April J J PRINSLOO 1989 deur die Raad vasgestel Town Clerk Kaart 3 en die skemaklousules word in bewa Civic Centre ring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Talc 'n Afskrif van die Spesiale Besluit van die Alwyn Taljaard Avenue Gemeenskapsontwikkeling, Provinsiale Admi Raad en voile besonderhede van die wysiging is Alberton nistrasie Pretoria en die Alberton, gedurende kantoorure ter insae by die kantoor 26 April 1989 en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike van die Stadsekretaris: Munisipale Kantore, Notice No 10/1989 lye Elstonlaan, Benoni vir n tydperk van veertien dae vanaf die datum van publikasie van hierdie Hierdie wysiging man bekend as Alberton kennisgewing in die Provinsiale Koerant Wysiginskema 409 en tree op datum van publi PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING kasie van hierdie kennisgewing in wetting Enige persoon wat beswaar teen die wysiging 1005 van die Tarief van Gelde wil aanteken, moet so 11 PRINSLOO ALBERTON WYSIGINGSKEMA 311 danige beswaar skriftelik binne veertien dae na die datum van publikasie van hierdie kennisge Alwyn Taljaardlaan Hiermee word ooreenkomstig die hepalings wing in die Offisiele Koerant by die ondergete Atherton van artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op kende indien 26 April 1989 Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie Kenntsgewing No 38/1989 N BOTHA 15 van 1986) bekend gemaak dat die Stadsraad 26 van Alberton goedgekeur het dat die Alberton Dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word Administratiewe gebou deur die hersonenng van Enve 816 en 817 en die Munisipale Kantore Restante van Erwe 815, en 969 in die I Elstonfaan dorp New Redruth vanaf "Residensieel 1" tot Benoni "Spesiaal" vir doeleindes van 'n Openbare Gar LOCAL AUTHORITY NOTICE age onderworpe aan sekere voonvaardes 26 April 1989 Kaart 3 en die skemaklousules word in bewa TOWN COUNCIL OF BENONI Kennisgewing No 66/1989 ring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Tak Gemecnskapsdienste, Provinsiale Administra 26 sic, Pretoria en die, Albertan en is AMENDMENT OF TARIFF OF CHARGES beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye WATER SUPPLY LOCAL AUTHORITY NOTICE 1008 Hierdie wysiging stain bekend as Albertan Wy igingskemal311, en tree op datum van publi TOWN COUNCIL OF BENONI kasie van hierdie kennisgewing in werking Notice is hereby given in terms of section 8013(3) of the Local Government Ordinance, No 1 I PRINSLOO 17 of 1939 that the Council has by Special Re AMENDMENT OF: (1) TARIFF OF solution further amended the Tariff of Charges CHARGES: SEWERAGE SERVICES Burgersentrum for the Supply of Water published under Mutual Alwyn Taljaardlaan pal Notice No 88 in the Official Gazette of 16 Albertan July 1980 in order to recover the equivalent per (2 CHARGES FOR NEW WATER CON 26 April 1989 centage increase inposed by the Rand Water NECTIONS, KERB OPENINGS AND VE Kennisgewing No 10/ Board The date of coming into operation of the HICULAR ENTRANCES, REPAIR TO amendment has been determined by the Council ROAD TARMAC SURFACES, REPLACE as 1 April 1989 MENT AND SUPPLY OF CONCRETE LOCAL AUTHORITY NOTICE 1006 BLOCKS, CONCRETE WORK AND KERB A copy of the Special Resolution of the STONES ALBERTON AMENDMENT SCHEME 409 Council and full particulars of the amendment are open for inspection during of It is hereby notified in terms of section lice hours at the office of the Town Secretary, Notice is hereby _given in terms of section 57(1)(a) of the Town planning and Townships Municipal Offices Elston Avenue, Benoni for a 80B(3) of the Local Government Ordinance, No Ordinance 1986 (Ordinance 15 of 1986), that period of fourteen days from the date of publica 17 of 1939, that the Council has by Special Rethe Town Council of Albertan has approved the non of this notice in the Provincial Gazette solution further amended: amendment of the Albertan Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 784, At Any person who is desirous of recording his (1) the Tariff of Charges for Sewerage Ser rode South Extension 6 from "Special" to objection to the amended Tariff of Charges vices published under Municipal Notice No 89 in "Special" with fewer restricted development must lodge such objection in writing with the the Official Gazette of 16 July 1980; and _ I

31 1 is 1 1 PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY who so desires, to lodge an objection with the by the correction of the figures R6,67 and van die Raad geneem op 30 Maart 1989 van Town Clerk in respect of any matter recorded in R7,41 of ratesorkel the figures 6,67c and 7,41c respective voomeme is om sy watertariewe ingevolge arti,the Provisional Valuation Roll, as contemplated ly 80(B)van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 te verhoog en dat sodanige in section 10 of the said ordinance, including the question whether or not such property por by the correction_ of the figures tion thereof is subject to the payment of R5,53 of the figures 4,79c and 5,5k and R4,79 respective voormel verhogins eingevolge Ordonnansie artikel op 180(B)(1)(c) April 1989van in wer die exempt therefrom or in respect of any omis IY king tree sion of any matter from such roll, shall do so by the correction of the figures R3,36 and within the said period 'n Afskrif van die bovermelde besluit van die R4,10 of the figures 3,36c and 4,10c respective Raad en besonderhede van die beoogde verho The form prescribed for the lodging of an ob ly ging van die watertariewe is gedurende kantoorjection is obtainable at the address indicated be I M A DE BEER ore by Kamer 223, Tweede Verdieping, low and attention is specifically directed to the Town Clerk Burgersentrum, Trichardsweg, Boksburg vir 'n fact that no person is entitled to urge any objet PO Box 3 tydperk van 14 dae vanaf die publikasie hiervan tion before the Valuation Board, unless he has Bethal in die Provinsiale Koerant naamlik 19 April 1989 timeously lodged an objection in the prescribed 2310 ter insae beskikbaar form 24 May1989 Enige persoon wat beswaar teen die verho Notice No 27/1989 N BOTHA Bing van die watertariewe wil aanteken moet 24 Town Clerk inne 14 dae na die publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant naamlik 19 April 1989 Office No 13 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWINGskriftelik by die sy beswaar indien Old Public Health Building Cnr Elston Avenue and Rothsay Street 1229 JI COETZEE Benoni STADSRAAD VAN BETHAL 1501 Burgersenrum 24 May 1989 WYSIGING VAN WATERTARIEWE Posbus 215 Notice No 76/1989 Boksburg Ingevolge die bepalings van artike180b(8) van 1460 die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, Mei (Ordonnasnie 17 van 1939) soos gewysig, word Kennisgewing No 38/1989 kennis gegee dat die Stadsraad van Bethal by PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING _ Spesiale Besluit die Watertariewe met ingang April 1989 soos volg verhoog het en ook van toe LOCAL AUTHORITY NOTICE1230 passing gemaak het op die inwoners van Bethal STADSRAAD VAN BETHAL rand asook op sodanige verbruikers wat privaat TOWN COUNCIL OF BOKSBURG ooreenkomste met die Raad het, uitgesonderd plaasverbruikers WYSIGING VAN VASSTELLING VAN AMENDMENT OF WATER TARIFFS IN GELDE VIR DIE LEWERING VAN ELEK 0 TERMS OF SPECIAL RESOLUTION 20 Id R1,16 per Ict of gedeelte TRISITEIT daarvan Notice is hereby given that the Town Council bo 20 kt RI,43 per ke of gedeelte door of Boksburg in pursuance of a Special Resol KENNISGE WING VAN VERBETERING van ution of the Council adopted at its meeting held on 30 March 1989 intends I increasing its water M A DE BEER tariffs in terms of section 80(B) of the Local Plaaslike Bestuurskennisgewing 886 van 12 Government Ordinance, 1939 and that such de April 1989 word hierby soos volg verbeter: Burgersentrum termination will in terms of section 8003)(1)(c) Posbus 3 of the said Ordinance come into effect on 1 deur die syfers R33,35 en R34,09 onderskei Bethal April 1989 delik met die syfers 33,35c en 34,09c te verbeter Mei 1989 A copy of the Council's resolution and details deur dies syfers R8,41 en R9,15 onderskeidelik Kennisgewing No 28/1989 of the proposed amendment of the water met die syfers vcon nection tariffs will be available for perusal in deur die syfers R6,67 en R7,41 onderskeidelik Room 223, Second Floor, Civic Centre, Tri met die syfers 6,67c en 7,41c te verbeter LOCAL AUTHORITY NOTICE 1229 chardts Road, Boksburg during normal office hours for a period of 14 days from the date of deur die syfers R4,79 en R5,53 onderskeidelik TOWN COUNCIL OF BETHAL publication of this notice in the Provincial Gamet die syfers 4,79c en 5,53c te verbeter zette ie 19 April :989 DETERMINATION OF CHARGES: deur die syfers R3,36 en R4,10 onderskeidelik WATER Any person wishing to object to the proposed met die syfers 3,36c en 4,10c te verbeter amendment of the water tariffs must lodge his In terms of section 8013(8) of the Local Gov I objection with the Town Clerk in writing within I MADE BEER emment Ordinance, 1939, (Ordinance 17 of 14 days of publication of this notice in the Prov 1939), as amended, it is hereby notified that the incial Gazette ie 19 April 1989 Pocbus 3 Town Council of Bethal has by Special Reso Bethal lution increased the water tariffs and to make it J J COETZEE 2310 applicable on residents of Bethal Rand and on Town Clerk 24 Mei 1989 consumers who have private contracts with the Civic Centre Kennisgewing No 27/1989 Council with effect from 1 April 1989 except the PO Box 215 water tariff levied on farmers Boksburg Ice R1,16 per Ice or part thereof 24 May 1989 Above 20 lie R1,43 per Id or part there Notice No 38/1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1228 of 24 I M A DE BEER TOWN COUNCIL OF BETHAL Town Clerk PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Civic Centre 1231 AMENDMENT OF THE DETERMINATION PO Box 3 PLAASLIKE BESTUUR VAN BRITS AAN OF CHARGES FOR THE SUPPLY OF Bethal 2310 VULLENDE WAARDERINGSLYS VIR DIE ELECTRICITY 24 May1989 BOEKJAAR 1987/88 Notice No 28/1989 BYLAE 11 CORRECTION PUBLICATION 24 (Regulasie 12) Local Authority Notice 886 dated 12 April PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Kennis word 1989 is hereby corrected as follows: hierby 1230 ingevolge artikel 16(4)(a)/37' van die Ordonnansie op Eien by the correction of the figures R33,35 and STADSRAAD VAN BOKSBURG domsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Or R34,09 of the figures 33,35c and 34,09c respecti donnansie 11 van 1977) gegee dat die ii vely WYSIGING VAN WATERTARIEWE BY aanvullende waarderingslys vir die boekjaar SPESIALE BESLUIT 1987/88 van alle belasbare eiendom binne die by the correction of the figures R8,41 and munisipaliteit deur die voorsitter van die waar R9,15 of the figures 8,41c and 9,15c respective Dit word hierby bekend gemaak dat die Stadsderingsraad gesertifiseer en geteken is en gely mad van Boksburg ingevolge 'n Spesiale Besluit volglik finaal en bindend geword het op_ alle

32 1508 PROVINSIALE KOERANT,24 MEI 1989 betrokke persone soos in artikel 16(3)/37 van lodging with the secretary of such board a notice ging van die Stadstesourier bewys is dat 'n daardie Ordonnansie beoog of appeal in the manner and in accordance with verbruik van meer as 45 kiloliter die gevolg is the procedure prescribed and such secretary van 'n gebarste pyp of 'n soortgelyke probleem Die aandag word egter gevestig op artikel 17 shall forward forthwith a copy of such notice of van genoemde Ordonnansie wat soos volg beappeal to the valuer and to the local authority (2) Die waterverbruik word, in die geval van paal: concerned meters wat in gelling registreer na kiloliter omreken op die grondslag dat 220 gelling geag word "Reg van appel teen beslissing van waarde (2) A local authority which is not an objector gelykstaande te wees met 1 kiloliter' ringsraad may appeal against any decision of a valuation board in the manner contemplated in subsection 17 (1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarde other any and person who is not an objector P J JACOBS ringsraad verskyn het of verteenwoodig (1) was, buti who is directly affected by a decision of met inbegrip van 'n beswaarmaker warn ant a Munisipale Kantore valuation board may, in nxe woord manner, appeal soos in artikel 15(4) beoog, ingedien ofposbus 25 against such decision?' voorgele het, kan teen die beslissing van soda Edenvale Mgt mad ten opsigte waarvan by 'n beswaar A notice of appeal form may be obtained from 1610 maker is, binne dertig dae vanaf die datum van the secretary ofthe valuation board 24 Mei 1989 die publikasie in die Provinsiale Koerant van die Kennisgewing No 41/1989 kennisgewing in artikel 16(4)(a) genoem of, G J S BURGER waar die bepalings van artikel 16(5) van toepas Secretary: Valuation Board sing is, binne eenentwintig dae na die dag Room 222 waarop die redes daarin genoem, aan sodanige Town Office beswaarmaker gestuur is, appel aanteken deur Van Velden Street by die sekretaris van sodanige road 'n kennisge Brits LOCAL AUTHORITY NOTICE 1232 wing van appel op die wyse sacs voorgeskryf en 24 May 1989 in ooreenstemming met die prosedure soos Notice No41/1989 voorgeskryf in te dien en sodanige sekretaris stuur onverwyld 'n afskrif van sodanige kennis 24 TOWN COUNCIL OF EDENVALE gewing van appal aan die waardeerder en aan die betrokke plaaslike bestuur PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING AMENDMENT OF TARIFF OF CHARGES: (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n beswaar 1232 WATER SUPPLY maker is nie, kan teen enige beslissing van 'n STADSRAAD VAN EDENVALE Notice is hereby given in terms of section waarderingsraad appal aanteken op die wyse in 8013(8) of the Local Government Ordinance, subartikel (1) beoog en enige ander persoon wat WYSIGING VAN TARIEF VAN GELDE: 1939, that the Town Council of Edenvale by nie 'n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks WATERVOORSIENING special resolution amended the Tariff of deur 'n beslissing van 'n waarderingsraad igeraak Charges: Water Supply published under Notice word, kan op dergelike wyse, teen sodanige be Kennis geskied hiermee ingevolge artikel No 52/1985, dated 17 July 1985, as amended, as sliming appal aanteken' 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be follows with effect from 1 April 1989 stuur, 1939, dat die Stadsraad van Edenvale by 'n Vorm vir kennisgewing van appal kan van spesiale besluit die Tarief van Gelde: Water 1 By the substitution in Part 1, for item 2 of die sekretaris van die waarderinsraad verkry voorsiening afgekondig by Kennisgewing No the following: word 52/1985, gedateer 17 Julie 1985, soos gewysig, soos volg gewysig het met ingang 1 April 1989: "2 Charges for supply of water, per month G I S BURGER Sekretaris: Waarderingsraad 1 Deur in Deel 1, item 2 deur die volgende te "1(a) Where any area of land as referred to in Kamer 222 vervang: item 1 is connected to the main, the owner or oc Stadskantore cupier thereof shall, in addition to the charge in Van Veldenstraat "2 Gelde vir die lewering van water, per terms of Item 1, pay the Council the following Brits maand charges: 0250 "I (a) Waar enige sick grond waarna in item I (i) Dwellinghouses: 24 Mei 1989 venvys word by die hoofwaterpyp aangesluit is, Kennisgewing No 41/1989 moet die eienaar of bewoner daarvan, benewens each kiloliter supplied up to 45 kilodie heffing ingevolge item (8)W For 1, aan die Read die liter: c calculated on the total consumption volgende hallrigs betaal: (b)(b) For each kiloliter supplied from 46 up LOCAL AUTHORITY NOTICE 1231 (i)woonhuise: to 55 kiloliter: 95c calculated on the total con sumption LOCAL AUTHORITY OF BRITS SUPPLE (a)(a) Vir elke kiloliter gelewer tot en met 45 MENTARY VALUATION ROLL FOR THE kiloliter: 75c bereken op totale verbruik (c )(c) For each kiloliter supplied from 56 up to 65 kiloliter: R1,15 calculated on the total con (b)(b) Vir clke kiloliter daarvan gelewer vanaf sumption SCHEDULE tot en met 55 kiloliter: 95c bereken op [orate verbruik (d )(d) For each kiloliter supplied from 66 kilo (Regulation 12) liters: R1,25 culculated on the total consump FINANCIAL YEAR 1987/88 (c)(c) Vir elke kiloliter daarvan gclewcr vanaf tion Notice is hereby given in terms of section 56 tot en met 65 kiloliter: R1,15 bereken op 16(4)(a)/37' of the Local Authorities Rating Or totale verbruik (ii) All other consumers: dinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the supplementary valuation roll for the financial (d)(0 Vir elke kiloliter daarvan gelewer vanaf R1,25 per kiloliter or part thereof year 1987/88 of all rateable property within the 66 kiloliter: R1,25 bereken op totale verbruik (iii) Filling of swimming pools: municipality has been certified and signed by the (ii) Alle ander verbruikers: chairman of the valuation board and has there In the event of the Chief Firc Officer filling a fore become fixed and binding upon all persons R1,25 per kiloliter of gedeelte daarvan swimming pool, a charge, in addition to any concerned as contemplated in section 16(3)/37' other change that is payable: R1,25 per kiloliter of that Ordinance (iii) Vulling van swembaddens: or part thereof However, attention is directed to section 17 of In die geval waar die Brandweerhoof 'n swem (b) Where the water supply to flats is metered the said Ordinance, which provides as follows: bad opvul, 'n heffing, benewens enige ander hef in bulk, the charges for such bulk supply shall be fing wat betaalbaar is: R1,25 per kiloliter of calculated on the basis of the number of flats "Right of appeal against decision of valuation gedeelte daarvan plus one and shall be payable as follows: board (b) Waar die watertoevoer aan woonstelle by The basic charge mentioned in item 1, per flat 17 (1) An objector who has appeared or has die grootmaat gemeet word, word die gelde vir plus, for each kiloliter of part thereof supplied: been represented before a valuation board, in sodanige grootmaatlewering op die grondslag 81,25 eluding an objector who has lodged or presented van die aantal woonstelle plus een bereken en is a reply contemplated in section 15(4), may ap soos volg betaalbaar: (c) Notwithstanding any provision contained f peal against the of such board in respect in these bylaws a charge o 90c per kiloliter or of which he is days an objector decision within thirty Die basiese heffing vermeld in item I, per part thereof shall be payable in respect of dwell from the date of theublication woonstel in the Provincial ' plus, ' vir elke kiloliter of gedeelte mghouses where it is proved to the satisfaction Gazette of the nonce daarvan, voormen: R1,25 referred to in of the Town Treasurer that a section consumption of more than 45 kiloliter is due to a burst pipe or a 16(4)(a) or, where the provisions of section (c) Nieteenstaande enige bepaling vcrvat in similar problem 16(5) areapplicable, within twenty one days hierdie verordening, is 'n heffing van 90c per after the day on which the reasons referred to kiloliter of gedeelte daarvan betaalbaar ten op (2) The consumption of water shall, in the therein, were forwarded to such objector, by sigte van woonhuise, waar dit tot die bevredi case of meters which register in gallons, be con i a

33 1 PLAASLIKE PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY 1989 verted to kiloliter on the basis that 220 gallons in die Provinsiale Koerant, by die ondergete The general purpose of the Bylaws are to set shall be deemed to be equal to 1 kiloliter kende doen effective conrol in regard to the above mentinned matter P I JACOBS D 7 VERMEULEN Town Clerk Copies of the proposed Bylaws are open for Municipal Offices Munisipale Kantoor inspection at the office of the Town Secretary PO Box 25 Posbus 1 for a period of (14) fourteen days from date of Edenvale Fochville the first publication of this notice May Mei 1989 P G PRETORIUS Notice No 41/1989 Kennisgewing No 18/10/5/1989 Town Clerk 24 Municipal Office Marais Street LOCAL AUTHORITY NOTICE Hartbeespoort PO Box 97 Schoemansville BESTUURSKENNISGEWING FOCHVILLE TOWN COUNCIL AMENDMENT TO CHARGES FOR THE 24 May 1989 STADSRAAD VAN FOCHVILLE SUPPLY OFELECFRICITY Notice No 6/1989 KENNISGEWING 24 VAN VERBETERING: In accordance with section 80B(3) of the VOORSIENING VAN WATER Local Government Ordinance, 1939, notice is hereby givenplaaslike that the BESTUURSKENNISGEWING Munisipale Kennisgewing No 15/1989 van 10 Council resolved by special resolution to further amend the charges 1236 Mei 1989 word hierhy verbeter deur die uitdruk king which have been determined for the supply of STADSRAAD VAN KEMPTON PARK "2, (b)" deur die uitdruklcing "2 0)(13), electricity with effect from 1 May (2)(b)' te vervang VASSTELLING VAN DIE TARIFF VAN D The general purport of the proposed amend 1 VERMEULEN GELDS VIII DIE WEGSLEEP EN BEWAment is the increase in charges payable in re RING VAN VOERTUIE OP 'N OPENBARE specs of notices to defaulters as well as PAD GELAAT OF GELDS Munisipale Kantore reconnection charges Posbus 1 Daar word hierby ingevolge artikel 80B(8) Fochville Copies of the resolution and particulars of the van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, amendment are open for inspection during of van 1939 soos gewysig, bekend gemaak dat die 24 Mei 1989 five hours at the office of the Town Secretary, Stadsraad van Kempton Park 'n tarief van gelde Kennisgewing No 19/12/5/1989 Municipal Office, Fochville for a period of 14 vir die wegsleep en bewaring van voertuie op 'n days from date of publication hereof openbare pad gelaat of gelos, met ingang 1 Maart 1989 soos volg vasgestel het: Any person desiring to object to the amendments must do so in writing to the undersigned within 14 days of publication of this notice in the Provincial Gazette 1509 (a) Insleepgelde Insleep van enige klas voertuig vanaf enige plek binne die munisipgle gebied van Kempton LOCAL AUTHORITY NOTICE 1233 D J VEFtMEULEN Park: R70,00 per voertuig TOWN COUNCIL OF FOCHVILLE Town Clerk Municipal Office ( b) Bewarinelde gsg NOTICE OF CORRECTION: WATER SUP PO Box 1 (i) Eerste 48 uur: Gratis; en PLY Fochville 2515 (ii) daarna: 123,00 per dag of gedeelte daarvan Municipal Notice No 15/1989, dated 10 May 24 May 1989 vir 'n maksimum tydperk van dne (3) maande 1989, is hereby corrected by the substitution for Notice 18/10/5/1989 the expression "2 (b)" of the expression 24 HJ K MULLER "2(1)(b), 2(2)(b)" Stadhuis D J VERMEULEN Margaretlaan Town Clerk PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Posbus 13 Municpal Offices 1235 Kempton Park PO Box 1 24 /al 1989 Fochville STADSRAAD VAN HARTBEESPOORT Kennisgewing No 57/ !tennis geskied hiermee ingevolge artikel May 1989 van die Ordonnansie op Plaashke Bestuur D Notice No 19/12/5/1989 (Nommer 17 van 1939), soos gewysig, dat die LOCAL AUTHORITY NOTICE Stadsraad van Hartbeespoort van voorneme is TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK om die Standaard Verkeersverordeninge te wy sig DETERMINATION OF A TARIFF OF CHARGES FOR THE TOWING IN AND PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Die algemene strekking van hierdie Verorde STORAGE OF VEHICLES LEFT OR ABAN 1234 ninge is om doeltreffender beheer betreffende DONED ON A PUBLIC ROAD bogcnoemde aangeleentheid daar te stel STADSRAAD VAN FOCHVILLE 'It is hereby notified in terms of section 80B(8) Afskrifte of the Local Government Ordinance, 17 of 1939, van die voorgestelde VAN GELDS BY SPESIALE Verordeainge WYSIGING as le ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris mc d d that the Town Council of Kempton BESLUIT VIR DIE VOORSIENING VAN vir 'n tydperk van 14 (veertien) dae van publika denteermined a tariff of charges for the tow ELEKTRISITEIT ing sie van hierdie kennisgewing in and storage of vehicles left or abandoned on a public road with effect from 1 March, 1989, Ooreenkomstig artikel 808(3) van die Ordon P G PRETORIUS as follows: nansie op Plaaslike Bestuur, 1939, word hiermee bekend gemaak at die Stadsraad by spesiale be Munisipale Kantoor (a) Towin Charges sluit, die geldc wat vir die voorsiening van elek Maraisstraat trisiteit vasgestel is, met ingang van The Cowin in of any class of motor vehicle 1 Mei 1989 Schoemansville verder gewysig het from any point within the municipal area of Posbus 976 Kempton Park: R70,00 per vehicle Die algemene strekking van die wysiging Hartbeespoort is die verhoging van die tarief betaalbaar ten opsigte van kencupgewings aan wanbetalers asook heraansluitingsgelde 0216 (b) Storage Charges 24 Mei 1989 Kennisgewing No 6/1989 (i) First 48 hours: Free of charge; and (ii) thereafter: R3,00 per day or a Afskrifte part thereof van die besluite en besonderhede for a maximum period of three (3) months van die wysigings 18 gedurende kantoorure ter LOCAL AUTHORITY NOTICE 1235 insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Mu HI K MULLER nisipale Kantoor, Fochville, vir 'n tydperk van TOWN COUNCIL OF HARTBEESPOORT Town Clerk 14 dae vanaf die datum van die publikasie bier Town Hall van Notice is hereby given in terms of the provis Margaret Avenue ion of section 96 of the Local Government Ordi PO Box 13 Enige persoon wat beswaar teen die wysiging nance (Number 17 of 1939), as amended, that it Kempton Park wil mask moet dit skriftelik binne 14 dae na die is the intention of the Town Council of Hart 24 May 1989 datum van publikasie van hierdie kennisgewing beespoort to amend the Traffic By laws Notice 57/

34 1510 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI 1989 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING supply and use of various services and facilities with effect from 1 March, 1989, as follows: (1) Water slide at Kempton Park Swimming e STADSRAAD VAN KEMPTON PARK STADSRAAD VAN KEMPTON PARK bath: All ages 30c for 1 ride per person WYSIGING VAN SWEMBADVERORDE VASSTELLING VAN TARIEF VAN GELDE NINGE VIR DIE LEWERING EN BESKIK 80c for 3 rides per per BAARSTELLING VAN VERSKEIE DIENS son TE EN FASILITEITE Die van die Stadsraad van Kemp (2) Entrance by the public to the Blaauwpan ton Park publiseer hierby ingevolge artikel 101 Recreation Grounds and miscellaneous mat van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 Daar word hierby ingevolge artikel 80B(8) ters: (Ordonnansie 17 van 1939), die verordeninge van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 19 van 1939, soos gewysig, bekend gemaak dat die (1) Motor vehicles R2,00 per vehicle hierna uiteengesit wat deur die Raad ingevolge artikel 96 van die voornoemde Ordonnansie op Stadsraad van Kempton Park die tarief van gelde vir die lewering en beskikbaarstelling van Adults 50c per person gestel is verskeie ontspanningsdienste en fasiliteite met Die Swembadverordeninge van die Munisipa ingang 1 Maart 1989 soos volg vasgestel het: Children attending school 30c per child liteit van Kempton Park, afgekondig by Adman strateurskennisgewing 4598 van 21 December (1) Waterglybaan te Kempton Park Swem Boats R2,00 per boat 1988, word hierby gewysig deur onder Item 5 bad: van die tarief van gelde onder die Bylae tot Horseback and don 30c for one round Alle ouderdomme 30c vir 1 rit per persoon voormelde verordeninge die volgende in te key cart rides per person voeg: 80c vir 3 ritte per per Provided that pensioners and persons desoon5 (A) Die Kempton Park Swemklub is vry dared medically unfit are exempted from the gestel van die berating van huurgeld ingevolge 5 (2) Toegang deur die publiek tot die Blaauw payment of motor vehicle entrance fees to the hierbo vir die gebruik van die Kempton Park pan Ontspanningsterrein en diverse aangeleent Blaauwpan Recreation Grounds Swembad vir die aanbied en hou van Ega swem hede: (b) Overnight accommodation at Blaauwpan byeenkomste (a) Motorvoertuie R2,00 per motorvoer Youth Camping Site: Hierdie wysiging tree in werking op die eerste tuig Accommodation III hag van die maand wat volg op die publikasie Volwassenes 50c per persoon per night R1,00 per person hiervan in die Provinsiale Koerant HJ K MULLER Skoolgaande 'tinders 30e per kind Plus deposit per reservation R20,00 per group Bote 82,00 per boot Stadhuis (3) Hiring out of trees and shrubs: Margaretlaan Perdryen donkie 30c vir een rondte per Posbus 13 kamtte persoon Shrubs per day 25c per shrub Kempton Park 24 Mei 1989 Met dien verstande dat pensioentrekkers en Deposit for hiring R20,00 for every 1 to 50 Kennisgewing 52/1989 persone wat medies ongeskik verklaar is, vryge out of shrubs shrubs stet is van die betaling van motorvoertuivoe Provided that the Council shall not be regangsgelde tot die Blaauwpan Ontspanningsteam: shrubs and shall not be involved with the on or sponsible for the transport of such trees and/or (b) Oornag huisvesting te Blaauwpan Jeug off loading thereof kampterrein: H I K MULLER Huisvesting per nag R1,00 per persoon Town Clerk Town Hall LOCAL AUTHORITY NOTICE 1237 Plus deposito per 820,00 per groep Margaret Avenue bespreking PO Box 13 Kempton Park TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK (3) Verhuur van borne en struike: 24 May 1989 AMENDMENT OF THE SWIMMING Notice No 56/1989 BATH Struike per dag 25c per struik BY LAWS Deposito vir uit 820,00 vir elke 1 tot 50 I huur van struike struike PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING The Town Clerk of the Town Council of Kemp ii 1239 ton Park hereby, in terms of section 101 of the Met then verstande dat die Raad geen soda Local Government Ordinance 1939 (Ordinance mgebome struike sal yervoer nieof enig 17 of 1939), publishes the bylaws set forth here STADSRAAD VAN KEMPTON PARK sass met dieew/of op en, allaai daarvan betas of r, which have been made by the Council in behulpsaam sal wees me termsinafter, of section 96 of the said Ordinance WYSIGING VAN TARIEF VAN GELDE HJ K VIR DIE HUUR VAN DIE STADSAAL EN The Swimming Bath Bylaws of the Town MOLLER BY DIE W YNAND Council of Kempton Park published under Ad Stadhuis DIE SALE MEENSKAPSENTRUM MARAIS GE ministrator's Notice 4598, dated 21 December Margaretlaan 1988, are hereby amended by the insertion Posbus 13 under Item 5 of the tariff of charges under the Ingevolge artikel 80B van die Ordonnansie op Kempton Park Schedule to the aforementioned bylaws of the Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, soos gewysig, 24 Mei 1989 following: word hierby bekend gemaak dat die Raad van Kennisgewing No 56/1989 _ voorneme is om die tarief van gelde vir die huur 5 (A) The Kempton Park Swimming Club is van die Stadsaal en die sale by die Wynand Maexempted from the payment of rental under 5 rais Gemeenskapsentrum met ingang van 1 Julie above for the use of the Kempton Park Swim 1989 te wysig ming Pool for the purpose of league swimming events Afskrifte van die wysiging le ter insae by die kantoor van die Raad vir 'n tydperk van veertien This amendment shall come into operation on LOCAL AUTHORITY NOTICE 1238 (14) dae vanaf die datum van publikasie hiervan the first day of the month following the date of publication hereof in the Provincial Gazette HJ K MULLER Town Hall Margaret Avenue PO Box 13 Kempton Park 24 9 N May 198otice No 52/1989 Enige persoon wat beswaar teen genoemde TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK wysiging wens aan te taken, moet tit skriftelik voor of op 9 Junie 1989 doen Town Clerk DETERMINATION OF TARIFF OF HJ CHARGES FOR THE SUPPLY AND USE K MULLER OF VARIOUS SERVICES AND FACILITIES Stadhuis Margaretlaan It is hereby notified in terms of section 80P(8) Posbus 13 of the Local Government Ordinance, 17 of 19#9, Kempton Park II as amended, that the Town Council of Kempton 24 Mei Park determined the tariff of charges for the Kennisgewing No 60/1989

35 ' PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY in' 11 LOCAL AUTHORITY NOTICE Algemene Vereistes vir Voertuie en Be "voedseloutomaat" enige muntoutomaat of weegbare Strukture ander outomatiese masjien of to estel waardeur TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK voedsel regstreeks aan die verbruiker gelewer of 19 AIgemene Bepaling beskikbaar gestel word 11 AMENDMENT OF TARIFF OF CHARGES 20 Aleemene Bepaling: Lewende Hawe, Vats, "voedsel" en "voedingsmiddel" ook enige FOR THE Reptiele, Insekte, ens LEASE OF THE TOWN HALL dierlike produk, vis, vrugte, groente, to ekruie, AND THE HALLS AT THE WYNAND DEEL 4: ALGEMENE BEPALINGS EN speserye brood, soetgebak, dranke en enige an MARAIS COMMUNITY CENTRE der artikel of STRAWWE goed wat ookal (uitgesonderd drogery of water maar met inbegrip van ys) in 21 Algemeen enige vorm, toestand of stadium van bereiding It is hereby notified that the Council in terms en hoe ookal verpak, wat vir menslike verbruik of section 8013 of the Local Government Ordi 22 Ondersoek bedoel is of gewoonlik gebruik word; nance, 17 of 1939, as amended, proposes to amend the tariff of charges for the lease of the 23 Dwarsboming "voedselsmous" 'n marskramer of 'n venter of Town Hall and the halls at the Wynand Marais iemand wat, hetsy as prinsipaal, agent of werk Community Centre with effect from 1 July, 24 Misdrywe en Strawwe nemer enige voedingsmiddels verkoop of voor 1989 sien, of dit te koop aanbied of uitstal, uitgesonderd in of op 'n vaste perseel; Copies of this amendment will be open for in Woordomskrywing spection at the office of the Council for a period "voertuig" en "beweegbare struktuur" is of fourteen (14) days from the date of publica I Vir die toepassing van hierdie verorde enige vervoermiddel waann of waarop voedsel tion hereof ninge, tensy dit nit die sinsverband anders blyk, vervoer word, hetsy so 'n voertuig of beweegbeteken bare struktuur meganies aangedryf word al dan Any person who wishes to object to the pro nie en sluit houers wat rondgedra of gestoor posed amendment must lodge such an objection "beheerder" die persoon of liggaam van perword in; in writing with the undersigned on or before 9 sone wat die werklike beheer oor die verskaffing June 1989 van voedsel en/of verversings vanuit 'n voedse "worsbroodjies" 'n toebroodjic wat bestaan loutomaat of 'n meganiese koeltoestel uitoefen; uit 'n worsie in 'n oop of middeldeurgesnyde of H 1 K MULLER 'n deurgesteekte broodrolletjie Town Clerk "bevrore suikergoed" yslekkers, yssuiglek Town Hall kers en enige soortgelyke handelsarttkel wage Bestek van Verordeninge Margaret Avenue meek is van water, soetmaakmiddels, stabilise PO Box 13 ringsmiddels, geursels en kleurstowwe, hetsy 2 Ondanks andersluidende bepalings van die Kempton Park met of sonder vrugte of vrugtesap; Raad se Voedselhanteringsverordeninge, kan 24 May 1989 voedsel, soos hierna bepaal, in 'n voedselouto Notice No 60/1989 "fabrieksverpakte voedsel" is voedsel wat meat opgeberg, of deur middel daarvan gelewer voorberei, vervaardig en verpak is op 'n perseel word en deur n voedselsmous opgeberg en ver 24 wat oor 'n toepaslike voedselvervaardigerslikoop word, na ;clang van die geval Dm bepa sensie, soos omskryf in die Ordonnansie op Li lings van hierdie verordeninge word andermns sensies No 19 van 1974, beskik; vertolk as synde aanvullend te tot die Raad se Voedselhanterin_eweges en PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING "goedgekeur" "toereikend" "voedsel" en Gesondheidsverordegningesverordenin en RegulasicsPublieke en 1240 voedingsmiddel" soos omskryf in die Standoen nie afbreurk daaraan nie daardvoedselhanteringsverordeninge deur die Read aangeneem by Administrateurskennis DEEL 1: STADSRAAD VAN KEMPTON PARK VOEDSELOUTOMATE gewing 2175 van 6 Desember 1972, sons gewysig; Goedkeuring VOEDSELSMOUSVERORDENIGNE "Hoof: Gesondheidsdienste" die Hoof Gesondheidsdienstevan die Stadsraad van Kemp tensy Die van Kempton Park publiseer ton Park of iemand wat behoorlik deur the hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnath Stadsraad gemagtig is om namcns horn op te (a) dit goedgekeur en stofdig is; en sie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 tree; (b) die pick waar dit bedryf gaan word, geed van 1939), die verordeninge hierna uiteengesit "perseel" soos omskryf in die Standaardvoedwat deur die Raad ingevolge artikel 96 van die gekeur is selhanteringsverordeninge, maar dit omvat nie voornocmde Ordonnansie aangeneem is 'n voertuig, struktuur, drawinkelthe of honer of Skoonmaak Inhoudsopgawe enigiets anders waaruit of vanwaar 'n voed 4 Die beheerder van 'n voedseloutomaat of selsmous kragtens hierdic verordeninge kan roomysmasjien moet toesien dat 1 Woordomsktywing smous nie; 2 Bestek van Verordeninge (a) die voedseloutomaat of roomysmasjien te "Raad" die Stadsraad van Kempton Park, die DEEL 1: VOEDSELOUTOMATE Stadsraad van Kempton Park se Bestuurskomialle tye skoon en ongediertevry is; tee wat handel kragtcns die bevoegdhede wat in (b) die voedseloutomaat of roomysmasjien 3 Goedkeurindie g gevolge die bepalings van artikel 58 van slegs op sodanige wyse en met sodanige toerus Ordonnansie op Plaaslike bestuur (Administra 4 Skoonmaakting as wat goedgekeur word, skoongemaak sie en Verkiesings), 1960, aan hom gedelegeer word; 5 Opbcrging en Hantering van Voedsel is, en enige beamptc aan wit dic Bestuurskomitee ingevolge die bepalings van subartikel (3) (c) geen ongemagtigde persoon 'n voedselou 6 Ondersoek van Voedseloutomate van genoemde artikel op gesag van die Stads tomaat of roomysmasjien oopmaak, verstel, raad van Kempton Park die bevoegdhede, funk herstcl, diens of op enige wyse daarmee peuter 7 Verkoop van drank in verseelde houers vanuit sies en pligte wat ten opsigte van hierdie nie; en meganiese verkoelers verordeninge by die Stadsraad berus, kan dele geer, en dit inderdaad gedelegeer het; (d) die roomysmasjien voor elke vulling behoorlik skoongemaak moet word "roomys" en "sorbet" soos omskryf in die 8 Kategoriee van Voedsel regulasies uitgevaardig ingevolge die Wet op Opberging en Hantering van Voedsel 9 Algemene Vereistes vir Voertuie en Beweeg Voedingsmiddels, Skoonheidsmuldels Onten 5 Die beheerder van 'n voedseloutomaat bare Strukture smettingsmiddels, 1972 (Wet 54 van 1972); moat toesien 10 Algemene Vereistes vir Persele "smous" of "voedselsmous" 'n persoon wat (a) alle houers wat vir die gebruik van voedsel ingevolge die Ordonnansie op Lisensies, 1974 verskaf word, moth voordat dit gebruik word II Algemene Vereistes ten opsigte van Voedsel (Ordonnansie 19 van 1974) 'n smouslisensie besit om voedsel of voedingsmiddels te verkoop; of (i) binne in die voedseloutomaat opgeberg en 12 Bykomende Vereistes: Voedselkategorie A te verruil, of vir verkoop of mil aan te bied of uit outomaties daaruit voorsien word; of to stal; ' 13 Bykomende Vereistes: Voedselkategorie B (ii) in 'n stof en ongediertevrye "toebroodjie" een of meer snye brood, 'n 14 Bykomende Vereistes: Voedselkategorie C lewenngshouer waartoe slegs die beheerder toe middeldeurgesnyde broodrolletjie, hetsy ge gang het, opgeberg word; 15 Bykomende Vereistes: Voedselkategorie D rooster al dan nie, met 'n laag ander voedsel daarop of daartussen; (b) slegs skoon en gebruikte houers in die DEEL 3: ANDER SMOUSE voedseloutomaat of leweringshouers geplaas "vereis" vereis na die mening van die Hoof word; II 16 Algemene Vereistes vir Persele Gesondheidsdienste met inagneming van die re delike openbare gesondheidsvereistes in die be (c) 'n goedgekeurde afvalblik langs elke voed 17 Algemene Vereistes vir Berging sondere geval; seloutomaat geplaas word;

36 1 ' 1512 PROV1NSIALE KOERANT, 24 MEI 1989 (d) slegs voedsel wat in 'n goedgekeurde en suikergoed, me& en marprodukte, vrugtesappe winkeltile of ander holier wat vir die smous can gelisensieerde perseel vervaardig of voorberei en ander koeldrank wat verkoel moet word voedsel goedgekeur is en alle toerusting, toebeen verpak is, in 'n voedseloutomaat geplaas en bore, gerei of toestelle bedoel in subartikel 10(1) deur middel van so 'n voedseloutomaat verkoop (c) Kategorie C mag op geen ander pick as die bedoel in subarti word; Fabrieksverpakte voedsel of voedingsmid kels 10(2) en 10(3) opgeberg of skoongemaak (c) alle bederfbare voedsel teen hoogstens dels wat teen kamertemperatuur geberg kan word nie 10 C of sodanige laer temperatuur wat vereis word sonder om te bederf en was in dieselfde (5) Elke voedselsmous mod ten alle tye 'n mag word in die geval van voedsel wat bedoel is fabrieksverpakte boners verkoop word goedgekeurde pakkamer met 'n vloeropper om koud verkoop te word en teen laagstens vlakte van voldoende grootte daarstel 65 C in die geval van voedsel wat bedoel is om (d)kategorie D warm verkoop te word, in die voedseloutomaat (I) Ander voedsel en voedingsmiddels coos ge (a) Sodanige pakkamer moet voorsien wees gehou en daaruit bedien word; spesifiseer en goedgekeur word deur die Hoof van (f) elke voedseloutomaat Gesondheidsdienste vir voorsien voorbereiding op die is van 'n (i) 'n handewasbak voorsien van 'n skoon apparaat waarmee die heersende temperatuur voertuig of beweegbare struktuur; en voorraad warm en koue lopende water; binne in die kompartement waarin voedsel ge (ii) niemand mag met enige ander voedsel en hou word, aangedui en geregistreer word; (ii) papierhandoeke en vloeibare seep in voedingsmiddels as wat in subartikel (i) nieoedgekeurde gespesi houers by sodanige handewas seer word, smous tansy dit dear d die Hoof (g) elke honer of verpakkini waarin voedsel figak; en deur middel van 'n voedseloutomaat voorsien Gesondheidsdienste goedgekeur is nie word (iii) afsonderlik goedgekeurde metaal sluit Algemene vereistes vir Voertuie en Beweeg kaste vir elke werknemer (i) behoorlik versed is deur die vervaardiger bare Strukture en in sodanige verseelde vorm aan die verbrui (b) Die bepalings van subartikel 9(7) is mum 90) Niemand mag voedsel vanaf of vanuit 'n ker bedien word; en tis mann& op sodanige pakkamer van toepas voertuig of beweegbare struktuur smous nie, sing tensy sodanige voertuig of beweegbare struktuur 00 die naam en adres van die vervaardiger of verskaffer daarvan asook besonderhede van die spesifiek goedgekeur is vir die smous van soda Algemene Vereistes ten opsigte van Voedsel inhoud daarvan, duidelik leesbaar daarop aan mge voedsel gegee word; (2) Die eienaar moot jaarliks vir elke voertuig 11(1) 'n Voedselsmous met kategoriee B en C (h) alle voedsel wat in die voedseloutomaat of beweegbare struktuur, drawinkeltjie, fiets, voedsel mag slegs met voedsel wat op 'n gelisengeplaas word, op so 'n wyse daarin geplaas word houer of enige tipe artikel wat gebruik word vir siberde perseel voorberei en verpak is, smous: oat dit ears daaruit gelewer of beskikbaar gestel die smous van voedsel, 'n permit bekom van die Met dien verstande dat hierdie bepalings nie van kan word nadat die voorraad wat reeds daann is, viers moet en die nommer toepassing is op die smous van e of sodanige uitgeput is; van die permit op sodanige voertuig of beweeg ander voedsel en voedingsmiddels as wat die bare struktuur, drawinkeltjic, frets of houer of Hoof Gesondheidsdienste op aansoek spesifiek (i) indien die verkoelingsmeganisme van 'n enige tipe artikel aangebring word mag goedkeur nie voedseloutomaat vir 'n aaneenlopende tydperk van vier uur of langer buite werking was, alle (3) 'n Voertuig of beweegbare struktuur, dra (2) Geen voedselsmous mag met enige voedwinkeltjie of ander houer mag vir geen ander sal en voedingsmiddels smous wat ingevolge die bederfbare voedsel wat gedurende daardie tydperk doel as waarvoor dit goedgekeur is, gebruik bepalings van subartikel 8(1) verpak of toegein sodanige voedseloutomaat is, daaruit venvy word nie draai moet wees nie tensy : der en vemietig word; en (j) sy naam en adres duidelik leesbaar, (4) Elke voertuig of beweegbare struktuur, (a) sodanige voedsel heeltemal en afsonderlik onuitdrawinkeltfie of ander houer moet sodanig geen op 'n opsigtelike pick aan die butte deur die vervaardiger of bereider in die ponies maak wees en onderhou word dat gees vloeistof waarin dit verkoop word, toegedraai of verpak kant van die voedseloutomaat aangebring is daaruit op die straat of grond kan uidoop nie is; Ondersoek van Voedseloutomate (5) Alle toerusting, toebehore, gerei of toe (b) sodanige omhulsel heel is; en 6 (1) Die beheerder moet op versoek van die stelle wat saam met of in verband met die smous Hoof Gesondheidsdienste 'n voedseloutomaat van voedsel gebruik word, moet van 'n goedge (Q die naam en adres van die vervaardiger of bereider op sodanige hulsel verskyn Hier die beoopmaak vir ondersoek en die neem van keurde tipe en konstruksie wces palings is nie van toepassing op voedsel en voemonsters (6) Elke voertuig of beweegbare struktuur, dingsmiddels in die geval van Kategorie D wat (?) Die Hoof Gesondheidsdienste mag die ge drawinkeltjie of ander houer wat vir of in ver ten aanskous van die verbruiker berm en toege brink van 'n voedseloutomaat belet indien by band met die smous van voedsel gebruik word, draai word nie van mening is dat die voedsel wat daaruit voor moet ten alle tye in 'n skoon en higieniese toesien word, nie geskik is vir menslike verbruik nie stand wees (3) Alle bederfbare voedsel en voedingsmidof dais wat koud gehou moet word, sal teen hoogsas sodanige outomaat defektief is (7) Die naam en adres van die smous namens tens 10 C of sodanige leer temperatuur as wat (3) Die beheerder van 'n voedseloutomaat wie gesmous word en die handelsnaam of naam vereis mag word, gehou word en voedsel wat waarvan die gebruik ingevolge subartikel (2) be van sy gelisensieerde perseel moet duidelik lees warm gehou moet word, teen laagstens 65 let is, mag sodanise voedseloutomaat me ge baar en onuitwisbaar op 'n opsigtclike pick op bniik nie totdat die Hoof Gesondheidsdienste die voertuig of beweegbare struktuur, drawin (4) Elke voedselsmous en personc betrokke I tevrede gestel is dat die voedsel wat daaruit keltjie of ander houer aangebring word by die bantering van voedsel cn voedingsmiddels moet ten alle tye terwyl hulk voorsien sal word, wel geskik is aan diens is, skoon vir menslike ver (8)Die smous van voedsel vanaf 'n voertuig of en heel beskermende porkier van 'n lig en efwerkendebruik drawinkeltjie of ander fekleurige wasbare materiaal of dat sodanige outomaat in 'n behoorlike beweegbare struktuur, toestand is met moue van holler mag step plaasvind in 'n gelmed waar toe minstens elmbooglengte dra Verkoop van Drank in Verseelde Boilers vanuit gang totsanitere geriewe geredelik beskikbaar Meganiese Verkoelers is (5) Been behalwe die bogenoemde bepalings, meet enige persoon wat met voedsel en voe 7 Die beheerder van 'n verkoeler waaruit Algemene Vereistes vir Persele dingsmiddels smous, ook drank in verseelde houers verkoop word, moet toesien dat 100) Die Hoof Gesondheidsdienste mag vir (a) ten alle lye 'n goedgckeurde vullishouer die smous van enige kategorie voedsel vereis dat verskaf op enige pick wan by sy besigheid be (a) sodanige verkoeler van 'n goedgekeurde die voedselsmous 'n vaste perseel moet verskaf dryf met inbegrip van die bergplek; en tipe is; en waarop gerei, toerusting, voedsel of ander ma (b) die ruimte onmiddellik om sy voertuig tot teriaal voorberei, opgeberg of skoongemaak (b) 'n goedgekeurde atvalblik langs elke verword, in welke geval sodanige perseel aan die binne 'n redelike afstand skoon en rommelvry koeler verskaf word hou en moet by toesien dat sodanige gabled bepalings van artikel 2 van die Standaard voedskoon is wanneer by dit verlaat DEEL 2: selhanteringsverordeninge moet voldoen VOEDSELSMOUSE Bykomendc Vereistes: Voedselkategorie A Kategoried van Voedsel (2) Vir elke voertuig of beweegbare struktuur wat vir die smous van voedsel goedgekeur is, 12 (1) Ongeag enige ander bepaling in hierdie 8 (1) Vir doeleindes van hierdie deel word met die uitsondering van fietse en houers wat verordeninge vervat, mag niemand met voedsel voedsel waarmee gesmous word, in die volgende rondgedra en gesmot word, mom die smous 'n smous sons omskryf in subartikel 8(1)(a) (Voed kategoriee ingedeel: vaste parkeerplek voorsien waar sodanigc voer selkategorie A) Me behalwe met 'n goedgetuig geparkeerkan word keurde voertuig en moot vcrder aan die (a) Kategorie A volgende bykomende vereistes voldoen: (3) Goedgekeurde geriewe vir die was, skoon Vrugte en groente maak en berging van voertuie of beweegbare (a) Die laairuim moet van metaal of ander strukture, drawmkels en houers mod voorsien goedgekeurde duursame materiaal vervaardig (b) Kategorie B word wees; en Fabrieksverpakte roomys, sorbet, bevrore (4) 'a Voertuig of beweegbare struktuur, dra (b) alle uitstalrakke moet van metaal of ander

37 PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY r (i) li the compartment containing the foodstuffs; General Requirements for Vehicles and Mov shall only vend food which is prepared and able Structures packed on licensed premises: Provided that (g) each container or package in which food is dispensed from a food dispensing machine 90) of No person shall vend food from any vehicle eggs theseprovisions or such other shall food not and apply foodstuffs to the vending as may or movable structure unless such vehicle or is properly sealed by the manufacturer and specifically be approved of by the Chief of movable structure is specifically approved for delivered in such sealed form to the consumer; Health Services on application the vendingofsuch food and (2) No food vender shall vend any food and (2) The owner shall annually obtain a permit foodstuffs which is (ii) required to is marked clearly legible with the name be packed or from the health department for each vehicle or and address of the Manufacturer or supplier as wrapped in terms of the provisions of subsection movable structure, tray, bicycle, container or 8(1), unless well as the particulars of the contents thereof; any other article used in the vending of food and (h) all food inserted in the food dispensing shall affix the number of the permit to such ve (a) such food is completely and separately machine is inserted in such a manner that it can hide or movable structure, tray, bicycle or con wrapped and packed by the manufacturer or be delivered or made available therefrom only tamer or the article concerned preparer in the portions in which it is to be sold; after the stock already therein has been ex (3) A vehicle or movable structure, tray or (b) such wrapping is intact; and hausted; any other container shall not be used for any purpose other than that for which it was ap (c) the name and address of the manufacturer 0) whenever the cooling mechanism of the or preparer thereof appears on such wrapping food dispensing machine has remained inopera Prove" This rovision shall not apply to Category 13 food tive for a continuous period of four hours or (4) Each vehicle or movable structure, tray or and foodstuffs which are prepared and wrapped longer, all perishable food stored therein during other container shall be so constructed and in the presence of the consumer such period, is removed therefrom and demaintained that no liquid can drain therefrom stroyed; and onto the road or ground surface (3) All perishable food and foodstuffs that required refrigeration shall be maintained at a (j) the food dispensing machine bears his (5) All equipment, accessories, implements temperature not exceeding 10 C, or such lower name and address clearly legible and indelible in and appliances used for or in connection with temperature as may be required and not less a conspicuous place on its exterior the vending of food shall be of an approved type than 65 C in the case of food to be kept warm Inspection of Food dispensing Machine and construction (4) Every vendor and person engaged in the 6(1) The controller shall at the request of the (6) Each vehicle or movable structure, tray or handling of food and foodstuffs must at all times Chief of Health Services open the fooddispensother container used for or in connection with whilst on duty wear clean and sound overalls of a the vending of food shall be in a clean and by light and plain coloured washable material with ing machine for inspection and sampling pur giec m condition at all times sleeves of at least elbow length whilst on duty poses (7) The name and address of the food (2) The Chief of Health Services may prohibit vendor (5) Over and above the abovementioned pro the use of a food dispensing machine if he is of on whose behalf food is vended and the trade visions, every person vending food and foodthe opinion that any food from a food me or name of his licensed premises shall be stuffs must dispens clearly legible indelibly in ing machine is not fit for human consumption or markedria(a) a conspi cious place on the vehicle or movable structure, at all times provide an approved refuse that such machine is defective tray or other container container at any place where he conducts his (3) The controller of a fooddispensing ma business inclusive of the storeroom; and chine of which the use has prohibited in (8) The vending of food from a vehicle or been, movable structure, tray or any other container (b) maintain the area immediately surroundterms of subsection (2) shall not use such maing and within a reasonable distance from his ve chine until the Chief of Health Services has been shall only take place in an area where access to sanitary facilities are readily available hicle, clean and free from litter and must ensure satisfied that the food that will be supplied that such area is clean when he departs there therefrom, will be fit for human consumption General Requirements for Premises from and that such machine is in proper working con dition 100) The Chief of Health Services may for Additional Requirements: Food Category A the vending of any category food require the Sale of Beverages in Sealed Containers from food vendor to provide fixed premises on which 120) Notwithstanding any other provisions Mechanical Coolers all implements, equipment, food or other goods in these bylaws contained, no person shall vend are prepared, stored and cleaned, in which case food as described in subsection 8(1)(a) (Food 7 The controller of a cooler from which besuch Category A) other than from an approved ve veto premises shall comply with the provisions es in sealed containers are sold, shall en of section 2 of the Standard Food Handling Bysure that hide and must further comply with the following laws additional requirements: (a) such a cooler is of an approved type; and (2) For each vehicle or movable structure (a) The loading aiea must be manufactured (b) an approved refuse containers provided which is approved for the vending of food excluding cycles and containers which can be car and from metal or other approved durable material; adjacent to each cooler ried or pushed about, the foodvendor shall (b) all display shelves must be manufactured PART 2: FOODVENDORS provide a fixed parking area where such vehicle from metal or other approved impermeable ma can be parked terial and must be installed or arranged in such a Categories of Foodstuffs (3) Approved facilities for the washing, clean manner as to allow adequate access thereto for 8(1) For the purposes of this part, food ing and storing of vehicles or movable strut cleaning purposes vended shall be divided into the following ca tures, trays and containers must be provided (2) No product shall be displayed elsewhere tegorics: (4) A vehicle or movable structure, tray or than in the loading area of the vehicle: Provided of that door to door sales from a (a) Category A other container approved for the vending vehicle may, with food and all equipment, accessories, implements approval, be exempted from this provision Fruit and Vegetables and appliances referred to in subsection 10(1), Additional Requirements: Food Category B (b) Category B shall not be stored or cleaned on any premises other than those referred to in subsection 10(2) 13(1) Notwithstanding any other provisions Factory packed ice cream, sorbet, frozen sug and 10(3) in these bylaws contained, no person shall vend er confectionery, milk and milk products, fruit food as described in subsection (5) Every food vendor must at all times pro 8(1)(b) (Food juices and other beverages that require refrige other than from an approved ve vide an approved storeroom with a floorarea of CatellorY B) ration hide and must further comply with the following adequate size additional requirements: (c) Category C (a) Stich storemom shall be provided with (a) Vehicle Factory packed food or foodstuffs which can (i) a washhand basin provided with a clean be stored at room temperature, without deterio supply of hot and cold running water; The internal wall surfaces, floor and roof of ration and which are sold in the same factory the loading area must be of an approved, imper packed containers (ii) papertowels and liquid soap in approved meable, washable and durable material (d) Category D dispensers at such washhand basin; and (b) Containers and Equipment (i)(iii) separate approved metal lockers for each Other food and foodstuffs as specified and (i) All containers must be manufactured from employee approved by the Chief of Health Services fora dustproof, impermeable and must be of an ap preparation on the vehicle or movable structure; (b) The provisions of subsection 9(7) shall ap proved type and construction; and D and ply mutat& mu f andis to such storeroom (ii) the internal surfaces of each container (ii) no person shall vend any other food and General Requirements in Respect of Food must have a smooth and durable finish All foodstuffs than specified in subsection (i) unless joints and seams must be properly sealed and approved by the Chief of Health Services 110) A foodvender with Categories B and C the corners coved and smoothly finished to en _ \

38 1516 PROVINSIALE KOEFtANT, 24 MEI 1989 sure easy cleaning thereof hot and cold running water laid over and con (2) The vending of food and foodstuffs is renected to an approved waste water disposal sys stncted only to the areas in the municipal area of (2) Only factory wrapped and packed food tern; Kempton Park as may be determined by the products in the intact wrapping or container in Council from time to time which it was enclosed by the manufacturer, shall (g) Paper towels and liquid soap in approved be offered for sale dispensers must be provided at the wash hand (3) The maximum number of food vendors basin; shall be determined from time to time by the (3) All ice cream, sorbet, frozen sugar confec Council and submitted to the Licensing Board of tionery or similar foodstuffs must, once it has (h) Whenever unwrapped foodstuffs are han Kempton Park for consideration in terms of the defrosted, be destroyed and shall not be frozen died on a vehicle or movable structure, such ve provisions of the Licences Ordinance, 1974, as or offered for sale hide or movable structure must he so designed amended and constructed that (4) Each food vendor vending Category B (4) The vending of food and foodstuffs may food must at all times have an approved and li (i) no contact between the public and the food not be exercised or permitted to be exercised tensed business premises which must comply or the preparer thereof is possible; within a radius of with the following requirements: (ii) at least 1 m2 of unrestricted floor space per (a) 100 m from any fixed licenced food pre (a) Section 2 of the Standard Food Handling person is available on the vehicle or movable mises within the Central Business District; and By laws and the provisions of any regulations structure; promulgated in terms of the Health Act, 1977 (b) 200 m from any fixed licenced food pre (Act 63 of (iii) 1977); adequate floor to ceiling height is pro mises outside the Central Business District vided; (b) Adequate approved refrigeration and Investigators (iv) the ceiling is isolated in an approved man freezing facilities must be provided; and ner; and 22 Any duly authorised officer of the Council (c) should the Chief of Health Services so re may for any purpose connected with the compliquire, a separate approved workshop and stor (v) adequate ventilation is provided antes of the provisions of these by laws, at all age facility for bicycles and spares must be (2)(a) All beverages must be sold from an ap reasonable times and without prior notice, enter i provided proved dispenser and served in approved non any premises, vehicle or structure in or upon which foods is handled or in or upon which such Additional Requirements: Food Category C returnable containers or in sealed containers fit officer has reasonable grounds, for suspecting led at duly licensed premises; and that foods is handled and make such investisa 14(1) Notwithstanding any other provisions in these bylaws contained, no person shall vend (b) should sugar or milk not be initially added don, enquiry, inspection and tests in connection food as described in subsection 8(19)(c) (Food to the beverage, it must be provided in separate therewith and take samples as he deems neces Category C), other than from an approved ye factory packed portions sary hide and must further comply with the following Obstruction (3) Only singleuse disposable paper cloths additional requirements: must be provided and used at all times 23 Any person who fails to give or refuses ac (a) Vehicles cess (4) A detailed sketch plan indicating die posi to any officer of the Council duly authorized The internal wall surfaces, floor and roof of lion of all equipment and appliances on the ye by these bylaws or by the Council to enter upon hide must be submitted to the Chief of Health and inspect a premises, vehicle or structure if he the loading area must be finished in an approved Services for approval and no alteration shall sub requests entrance to ices vehicles or impermeable and washable material structure or who obstructs or hinders such offi sequent thereto be made without the written ap cer in the execution of his duties in terms of (b) Containers and Trays proval of the Chief of Health Services these by laws, or who fails to or refuses to give (i) All containers and trays must be manufac (5) Each food vendor vending Category D information that he must lawfully give to such tured from an impermeable material and must food shall only sell food and foodstuffs obtained officer, or who unlawfully prevents any other be of an approved type and construction; and from premises for which and appropriate trade person from entering upon such premises, velicences have been issued hide or structure, shall be guilty of an offence (ii) the internal wall surfaces must have a smooth finish with all seams and joints properly PART 3: OTHER VENDORS Offences and Penalties sealed and all corners coved and smoothly fin ished to facilitate the cleaning thereof 16 Every hawker must provide an approved 24 Any person who contravenes any provi fixed storage premises, provided with sion of these bylaws or who fails to comply with (2) Only factory wrapped and packed food or who causes, permits or allows another person (1) adequate toilet facilities; products in the intact wrapping and containers in to do so, shall be guilty of an offence and liable which it was packed by the manufacturer, shall to conviction to a penalty not exceeding R300,00 (2) a wash hand basin provided with an adbe supplied, offered for sale or sold to the con or, in default of payment, to imprisonment for a equate and wholesome supply of running water; sumer period not exceeding 12 months, or to both such (3) adequate lighting and ventilation; and fine and such imprisonment and in the event of al (3) The vending of pop corn and candy floss is continuing offence, shall be deemed to be guilty subject to the approval of the Chief of Health (4) an approved refuse removal service of a separate offence for every 24 hours or part Services of such period during which the offence con All goods must be stored in an approved tinues and shall be liable in respect of such of Additional Requirements: Food Category D manner at a height of at least 150 mm aboyethe fence to a fine not exceeding R100,00 for every floor surface 24 hours or part of such period during which the 15(1) Notwithstanding any other provisions offence continues in these bylaws contained, no person shall vend 18 Every hawker must provide an approved food as described in subsection 8(1)(d) (Food vehicle or movable structure on which HJ K MOLLER Category D), other than from an approved ye Town Clerk (1) the trade name of the hawker and the hide and must further comply with the following, physical address of his fixed storage premises is Town Hall additional requirements: displayed in clearly legible and indelible letters Margaret Avenue (a) The driver's cab must be completely sepa in a conspicuous place; and PO Box 13 rated in an approved manner from the load area; Kempton Park (2) provide an approved refuse container is so 24 May 1989 (b) The internal wall surfaces, floor and tail required by the Chief of Health Services Notice No 58/ ing of the loading area must be of an approved 19 Goods shall only be vended from the ap impermeable, smoothly finish and washable ma renal; proved vehicle or movable structure mentioned PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING in subsection (c) All surfaces with which food whether wrapped or unwrapped, 20 No person shall hawk with livestock or may come in contact pets or birds or any other animals, reptiles or in STADSRAAD VAN KLERKSDORP with, must be of stainless steel or other similar sects WYSIGING VAN ABATTOIRTARIEWE approved durable material; (d) All seams and joints must be properly PART 4: GENERAL PROVISIONS AND Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa sealed and smoothly finished; PENALTIES lings van artikel 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die (e) The interior of the loading area must be so General Stadsraad besluit het om die Abattoirtariewe designed and all equipment so installed that all met ingang van 1 Februarie 1989 to wysig surfaces can be easily cleaned; 210) Every foodvendor who has been issued with a licence in terms of the Licences Ordi Afskrifte van die besluit sal gedurende kan (f) Separate washing facilities, for the cleaning nance, 1974 (Ordinance 19 of 1974), must pro toorure by Kamer 204, Burgersentrum vir 'n of utensils and the washing of hands respective duce or display such licence or permit which was tydperk van veertien (14) dae vanaf die publika ly, must be provided on the vehicle or movable issued in terms of section 9(2) of these bylaws me van hierdie kennisgewing in die Provinsiale structure These facilities must be provided with on demand of the Chief of Health Services Koerant ter insae le 0

39 ' ' PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY die deposito met betrekking tot die advertcnsies dersoek aldaar instel en navraag aldaar doen as (2) No pamphlet shall without the Council's en verkiesingsadvertensies wat ingevolge artikel wat by nodig ag 10 8(a) of (b) betaal is consent in any way be scattered from the air or in any street Herroeping van Verordeninge Misdrywe (3) No person shall deposit or leave any circu 14 Die Verordeninge Betreffende die Scheer lar, dodger, handbill or any other advertise 11(1) remand wat in 'n straat of 'n ander van Tydelike Advertensies en Pamflette van die ment, including any election advertisements, on openbare pick 'n advertensie of verkiesingsad Munisipaliteit van Louuis Trichardt, afgekondig or inside any building or place without having vertensie vertoon of laat vertoon of duld dat dit by Administrateurskennisgewing 248 van 3 obtained permission to do so from the person in vertoon word, of 'n pamflet, strooibiljet, hand Maart 1976, word hierby herroep charge of such building or place biljet of rondskrywe plaas, versprei, laat of duld dat dit geplaas of versprei word, sonder dat hy CJ VAN ROOYEN Exempted Advertisements ingevolge artikel 2 vergunning daartoe verkry het, en iemand wat, nadat by die betrokke ver Burgersentrum 3 Temporary advertisements regarding appli gunning verkry het, ten opsigte van 'n adverten Voortrekkeplein cations in terms of the Council's town planning sic verkiesingsadvertensie of pamflet versuim Posbus 96 scheme or other advertisements prescribed by om aan die bepalings van hierdie verordeninge Louis Trichardt law, temporary advertisements regarding buildte voldoen of wat andersins enige bepalings 0920 ing or similar activities on the site where such daarvan oortree, begaan 'n misdryf en is by skul 24 Mei 1989 advertisements are displayed, or temporary ad digbevinding strafbaar met 'n boete van Kennisgewing No 47/1989 vertisements, including election advertisements hoogstens R100 which are affixed inside or onto business prem ises, as well as the owner of property who pres (2) Iemand wat 'n advertensie, verkiesingsad ents it for sale or lease shall be exempted from vertensie of pamflet in enige straat of ander the provisions of these bylaws openbare pick vertoon, versprei of laat vertoon of versprei of toelaat of duld dat dit aldus ver LOCAL AUTHORITY NOTICE 1245 Prohibited Advertisements, Pamphlets and Pub toon of versprei word, asook iemand wat deur lications LOUIS TRICHARDT TOWN COUNCIL die persoon wat vir die verspreiding van die advertensies, verkiesingsadvertensies of pamfiette 4 No advertisement or pamphlet which in the BYLAWS RELATING TO THE CONTROL verantwoordelik is, opinion of the Council is suggest of anything gemagtig is om dit te ver ive OF TEMPORARY ADVERTISEMENTS wyder, indecent or which may prejudice the public mor uitgesonderd 'n polisiebeampte of per AND PAMPHLETS soon belas met die toepassing van hierdie als, shall be displayed or distributed verordeninge word as die vertoner of versprei The Town Clerk of Louis Trichardt hereby, in Requirements for Advertisements der daarvan bcskou terwyl dit aldus vertoon of terms of section 101 of the Local Goemment Or versprei word publishes the bylaws set forth 541) Any person who, in the exercise of per hereinafter, which have been approved by the mission granted in terms of section 2(1) and (2) (3)!emend wat, hctsy alleen of saam met ie 1939,Adidnmanicneistrator displayer, causes or suffers to be displayed in a mand anders, verantwoordelik is vir die reeling street or other public place of in beheer staan van 'n vergadering, geleent, a poster or other Difinitions advertisement, shall comply with or cause the held of byeenkoms waarop 'n advertensie of 1 In these bylaws, unless the context other following requirements to be complied with: pamflet betrekking het, word tot tyd en wyl die teendeel bewys is, beskou as die persoon wat ge wise indicates (a) The poster or other advertisement shall be noemde advertensie of pamflet vertoon of ver attached in such a manner that it will not be "advertisement" means any temporary post sprei het, of laat vertoon of laat versprei het, of come wholly or partially dislodged by wind or er, advertising material or sign which is visible toegelaat of geduld het dat dit vertoon of ver rain, to a from neat and strong board made of wood a street in any way whatsoever, and the spree word or other suitable material approved by the purpose of which is to advertise any event or Council and neither such board or other ma (4) Daar word geag dat die eienaar en die be matter, excluding an election advertisement; renal nor the poster or advertisement itself shall woner van grond of 'n perseel waarop 'n ad "applicant" means the chief organiser, or his without the Council's consent measure more vertensie of verkiesingsadvertensie strydig met authorized representative, of the event or mat than 1 m by 1 m, or be erected higher than 3,5 m hierdie verordening vertoon word, 'n misdryf ter which is to be advertised; measured from the ground level to the top of begaan het, tensy by in enigeen van die gevalle any such poster or advertisement bewys dat hy nie van die vertoning van die ad "Council" means the Town Council of Louis vertensie geweet het nie of dat hy me deur 'n re Trichardt, the Council's Management Commit (b) A board or material as prescribed in terms tee, acting under the powers delegated to it in of paragraph (a) shall not be placed on or delike daarvan mate kon van geweet waaksaamheid het of dit kon aan verhin die dag er te het le, terms of the provisions of section 58 of the Local against or be attached to or otherwise supported nie Government (Administration and Elections) by any transformer box, telegraph pole, traffic,1light or sign or a tree standing in a street, Die Raad kan, park sonder om iemand or (5) Ordinance, 1960, and any officer to whom that daarvan Committee has been empowered by the Council other public place or other structure or thing kennis te gee, self enige advertensie verwyder of in terms of the provisions of subsection (3) of the erected by the Council, the Provincial Adminis vernietig wat sonder dot sy vergunning ingevolge tration or the Government of the Republic, ex said section to delegate and has in fact delegated i D artikel 2(1) en (2) verkry s of strydig met enige the powers, functions and duties vesting the cept on or against an electric pole bepaling van hierdie verordeninge vertoon Council in relation to these bylwas; word, of wat nie verwyder is binne die tydperk (c) No board or material as aforesaid shall be wat ingevolge artikel 5(1)(d) of 6(2) voorgeskryf "election advertisement" means any ad placed in such a position or fastened in such a is nie, of wat in enige opstg strydig is met die be vertisement or advertising apparatus which is manner as is likely in the opinion of the Council palings van hierdie verordeninge, en die persoon visible or displayed from a street in any way to constitute a danger to any vehicular traffic or wat enige sodanige advertensie vertoon het of whatsoever, including any pamphlet, bill, hand pedestrian in any street or other public place, or dit laat vertoon het, of toegelaat of geduld het bill, brochure, dodger, circular, book or publicawill in the opinion of the Council, damage the dat dit vertoon word, is verplig om aan die Raad tion which is distributed in or from any street street surface die koste van genoemde verwydering en vernic and which is used in connection with a Parlia tiging wat deur die Raad bepaal en van die fd) ge mentary or Municipal election or byelection or No poster or other advertisement relating to a meeting, function or event, other than an storte deposito of gelde afgetrek moet word, te referendum; en is boonop skuldig vergoed, election, shall be displayed for longer than 14 aan 'n misdryf "pamphlet" means any pamphlet, bill, hand days before the day on which it begins or longer Skade aan Munisipale Eiendom bill, brochure, dodger, circular, book or publica than 3 days after the day on which it ends lion, the object of which is to advertise or 12 Geen skade ma aan enige boom, elek (e) No applicant shall affix, cause to be affixed introduce anything excepting a Parliamentary or or allow to be affixed, more than one triese paal of cage mania ale eiendom aangerig poster, Municipal election or by election or referen other advertisement or election advertisement word Me, en enige persoon wat enige sodanige dum; skade veroorsaak of laat veroorsaak, is skuldig on or against an electric pole at any time Not aan 'n misdryf en is verantwoordelik om, be "street" means any public street, avenue, more than one poster or other advertisement re newens die boete wat opgelo word, die skade op sidewalk, public open space or park within the lating to a given meeting, function or event, eie koste tot bevrediging van die Raad te Louis Trichardt Municipality other than an election, shall be displayed on or herstel against an electric pole at any one time In the Permission to Display case of elections, not more than one poster other Reg om Persele te Betree en te Ondersoek advertisement or election advertisement of or 20) No person shall affix, attach, fasten, with regard to any particular political party or 13 Enige behoorlik gemagtigde werknemer place, display or distribute or cause to be dis any particular candidate shall be affixed or be van die Raad kan vir enige doel in verband met played or distributed or allow or suffer to be dis displayed on or against an electric pole at any die toepassing van hierdie verordeninge, op played or distributed any advertisement, one time enige redelike tydstip en sonder om vooraf daar pamphlet, election advertisemment or any advan kennis te gee, enige perseel waarop daar 'n vertising matter in or in view of any street with (f) Subject to the provision of section 3, tem advertensie of pamflet is, of ten opsigte waarvan out the explicit authority of the Council and porary advertisements regarding the presenting daar 'n redelike vermoede bestaan dat daar so 'n unless he has paid the applicable charges pre of property for leasing or sale shall only be dis advertensie of pamflet is, Betree en sodanige on scribed in terms of section 8 played by registered estate agents A maximum

40 1520 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI 1989 of fifteen advertisements may be displayed in further single amount of R50 per applicant or within the period prescribed in terms of section the town by registered estate agents subject to candidate or particular political party per elec 5(1)(d) or 6(2), or which constitutes in any re the payment of the prescribed charges Ad tion which amount shall not be refundable, not spect a conravention of the provisions of these vertisements purporting that property has withstanding the number of different election by laws, and the person who displayed such ad already been sold, are prohibited advertisements which are displayed or distrib vertisement or caused, permitted or suffered it uted by the particular applicant or candidate or to be displayed shall be laible to refund to the (2) The Council accepts no liability, financial particular political party during a particular elec Council the cost, to be assessed and deducted by or otherwise, for any injury, damage or death tion compaign the Council from the deposit made, of the said caused as a result of the displaying or distribu removal and destruction, and in addition shall tion of advertisements, election advertisements (c) In respect of pamphlets, a single amount of be guilty of an offence or pamphlets R75 per applicant per application which amount shall not be refundable Election Advertisements (d) in respect of advertisements regarding the Damage to Municipal Property 60 Subject to the provisions of any other sale or lease of property, an amount of R30 per 12 No damage shall be caused to section contained in these by laws, the following any tree, advertising sign, per annum: Provided that any requirements in respect ot election advertise electric pole or any municipal property, and any charges, with the exception of deposits, prements, shall be complied with: Provided that person who causes such damage, or permits any scribed in this section shall not be payable by nothing contained in this section shall apply to such damage to be caused, shall be guilty of an any church or welfare organisation, educational an advertisement, pamphlet or election ad offence and shall be responsible, in addition to institution, sports club or show society vertisement which the fine imposed, to repair the damage at his Removal of Advertisemens and Election Adown expense to the satisfaction of the Council (a) is located entirely on the inside of prem vertisements ises, that is to say, is displayed elsewhere on such premises than on an exterior wall or on the 9 Every deposit paid in terms of section 8(a) Right to Enter and Inspect Premises outside of any fence forming the apparent or (b) shall, subject to the provisions of section 13 Any duly authorized employee of the boundary of the premises; 10, be refunded when, and not before, all ad Council may for any purpose in connection with (b) is displayed in or on a pa rivate motor yewhich the deposit relates, have been removed t vertisements and election advertisements to the application of these bylaws at any reason hide parked or being driven in a street or other able time and without first giving notice thereof, the satisfaction of the Council public place; enter any premises on which there is an ad 10 Any person who, having displayed or vertisement or pamphlet, or in respect of which (c) is affixed to a hoarding licensed for the dis caused to be displayed any ad a vertisement or reasonable suspicion exists that there is such play of advertisements election advertisement, an fails to remove it or advertisement or pamphlet, and there carry out such inspection and make such enquiries as (2) No poster or other advertisement shall be cause it to be removed within the period prehe may think necessary displayed for longer than the period extending scribed in terms of section 5(1)(d) or 6(2) shall from the beginning of the day of nomination to be guilty of an offence and shall, in addition to the end of the second day after midnight of the any penalty imposed upon him in terms of sec Repeal of Bylaws day of election Lion 11(1), forfeit the deposit relating to the advertisements and election advertisements paid in 14 The Bylaws Relating to the Control of Manner of Application to obtain Permission terms of section 8(a) or (b) Temporary Advertisements and Pamphlets of the Louis Trichardt Municipality, published 7(1) When any applicant applies for permis Offences under Administrator's Notice 248, dated 3 sion to display or to distribute an advertisement March 1976, are hereby repealed or pamphlet, three copies of such advertisement 110) Any person who displays or causes or or pamphlet shall be submitted to the offices of suffers to be displayed any advertisement or CI VAN ROOYEN the Council and the prescribed charges as well as election advertisement in any street or other Town Clerk the prescribed deposit, where applicable, shall public place or who scatters, places, distributes, Civic Centre be paid After the application has been ap causes or suffers to be scattered, placed or dis Voortrekker Square proved, one copy of the relevant advertisement tributed, any pamphlet, dodger, handbill or cir PO Box 96 or pamphlet shall be stamped with the Council's cular without having permission to do so in Louis Trichardt official stamp whereafter it shall be returned to terms of section 2, and any person who, having 0920 the applicant together with the Council's official obtained permission as aforesaid, fails in respect 24 May 1989 receipt as proof that the relevant advertisement of an advertisement, election advertisement or Notice No 47/1989 or pamphlet has been approved for displaying or pamphlet to comply with any requirements of 24 distribution and that the prescribed charges as these bylaws or who otherwise conravenes any well as the prescribed deposit, where applicable, provision thereof, shall be guilty of an offence in connection with the relevant advertisement and liable on conviction to a penalty not exceed has been paid The two remaining copies of the ing R100 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING approved advertisement or pamphlet together 1246 with a copy of the issued receipt, shall be re (2) Any person who displays or causes, per tained by the Council for reference purposes mits or suffers to be displayed in any street or REGSTELLINGSKENNISGEWING public place any advertisement, election ad 4 (2) When any applicant applies for permission vertisement or pamphlet and any person, other Hiermee word kennis gegee innevolge artikel to display or distnbute election advertisements than a police officer or other person charged 60 van Ordonnansie 15 van 1986 fat voorwaarde in respect of a particular election on behalf of a with the enforcement of these bylaws, who is 14 van die skemavoorwaardes van Halfway particular candidate or a particular political par authorized by the person responsible for the dis House en Clayville Wysigingskema, 355 gewysig ty or both the prescribed charges and the pre play of the advertisement, election advertise is om soos volg to lees: 'Toegang word beper scribed deposit shall be paid and the Council's ment or pamphlet to remove it, shall be deemed tot Pad P12, onderworpe aan die voorwaardes official receipt shall be handed to the applicant to be the displayer or distributor thereof so long wat die plaaslike bestuur mag neer16" as proof that all election advertisements in re as it is displayed or distributed as aforesaid P spect of that particular election on behalf of that L BOTHA ' particular candidate particular political party or (3)personwho is Any either by himself or both, have been approved for displaying or dis joint y with any other person, responsible for or Munisipaleo Kantore tribution ganizmg or is in control of any meeting, function u Pretoriaweg or event to which an advertisement or pamphlet Randjespark Deposits and Charges relates, shall, until the conrary be proved,be Pnvaatsak X20 deemed to have displayed or distributed the said Halfway House 8 No advertisement, election advertisement advertisement or pamphlet or caused, permitted 1685 or pamphlet shall be placed, displayed, or dis or suffered them to be displayed or distributed 24 Mei 1989 tributed in or from any street whether or not by Kennisgewing No 41/1989 virtue of permission given in terms of section (4) The owner and the occupier of land or 2(1) and (2) unless the appropriate sum men premises on which any advertisement or election tioned below has first been paid to the Council: advertisement is displayed in contravention of these bylaws shall be deemed to be guilty of an (a) In respect of advertisements, a deposit of offence unless, in either case, he proves that he R150 per applicant per application, plus an ad did not know of or could not by the exercise of ditional amount of R50 per applicant per appli reasonable vigilance, have known of or prevent cation which shall not be refundable: provided LOCAL AUTHORITY NOTICE 1246 ed such display that church or welfare organisations, educa CORRECTION NOTICE tional institutions, sports clubs or show society (5) The Council shall be entitled, without givshall only pay a doposit of R50; ing notice to anyone, itself to remove or destroy Notice is hereby given in terms of the provisany advertisement displayed without its permis ions of section 60 a Ordinance 15 of 1986 (b) In that respect of an election advertisement, a sion having been obtained in terms of section condition 14 of the scheme conditions of Half single deposit of R150 per applicant or candidate 2(1) and (2) or in conravention of any provisions way House & Clayville Amendment Scheme or particular political party per election, plus 355 a of these by laws, or which has not been removed has been amended to read as follows: "Access 4 4

41 I massa PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY shall be limited to Road P12, subject to such PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 1249 conditions as 1248 VILLAGE COUNCIL OF MORGENZON P L BOTHA STADSRAAD VAN RUSTENBURG Town Clerk LOCAL AUTHORITY OF MORGENZON Municipal Offices VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE UM NOTICE OF FIRST SITTING OF VALU Old Pretoria Road REIKING VAN SERTIETICATE EN VER ATION BOARD TO HEAR OBJECTIONS Randjespark SKAFFING VAN INLIGTING AAN DIE IN RESPECT OF PROVISIONAL VALU Private Bag X20 PUBLIEK ATION ROLL FOR THE FINANCIAL Halfway House YEARS 1 JULY JUNE Ingevolge die bepalings van artikel SOB van ' 24 May 1989 die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, (Regulation 9) Notice No 41/1989 word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad 24 van Rustenburg by Spesiale Besluit die gelde af Notice is hereby given in terms of section gekondig by Mummpale Kennisgewing 133/ (3)(6) of the Local Authorities Rating Ordigedateer 12 Oktober 1988 vanaf 24 Mei 1989, nance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the gewysig het deur na artikel 94 die volgende in te first sitting of the valuation board will take place PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING voeg: on 12 June 1989 at 09h00 and will be held at the 1247 Town Council's Chambers, Erf 193, Morgen "95 Adreslyste van Handelslisensies per 100 zon, to consider any objection to the provisional bladsye of gedeelte daarvan: RI0,00 per eksem valuation roll for the financial years 1 July 1986 STADSRAAD VAN MIDRAND plaar" 30 June 1989 the local authority may impose" 111 W AANNAME VAN STANDAARD REGLE J ERASMUS F J JOOSTE SecretaryNaluation Board MENT VAN ORDE Stadskantore 24 May 1989 Posbus 16 Notice No 3/ Die van Midrand publiseer pier Rustenburg 24 by ingevolge die bepalings van artikel 101 van 030 die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat 24 Mei 1989 die Stadsraad van Midrand, met die goedkeu Kennisgewing No 45/1989 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING ring van die Administrateut, die Standaard 1250 Reglement van Orde soos af gekondig by Admi nistrateurskennisgewing 1261 van 26 Oktober STADSRAAD VAN PIET RETIEF 1988, ingevolge die bepalings van artikel 96bis(2) van genoemde Ordonnansie sonder wy, siging aangeneem het as verordeninge wat deur VASSTELLING VAN GELDE INGEVOLGE genoemderaad opgestel is LOCAL AUTHORITY NOTICE DIE STANDAARD VERKEERSVERORDE 1248 NINGE 2 Die Standaard Reglement van Orde, wat by TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG Administrateurskennisgewing 1022 van 4 Au Kennis geskied gustus 1982 deur die Raad aangeneem is, word DETERMINATION OF CHARGES FOR hiermee ingevolge die bepa hierby in toto herroep THE ISSUE OF CERTIFICATES AND SUP Plaaslike lings van artikel Bestuur, 80%82 1 van soos die gewy?ig, Ordonnansie dat die op PLY OF INFORMATION TO THE PUBLIC P L BOTHA Stadsraad van Piet Retief by Speszale Besluit In terms of the provisions of section 803 of vanaf 1 Februarie 1989 die gelde betaalbaar inthe Local Goernment Ordinance, 1939, it is gevolge bogenoemde verordeninge soos volg Munisipale Kantore hereby notified that the Town Council of Rust vasgestel het: Ou Pretoriaweg enburg has by special resolution amended the 1 Randjespark charges OPENBARE published under Municipal Notice No MOTORVOERTUIGLI Privaatsak X20 133/1988 dated SENSIES: 12 October 1988 with effect from Halfway House 24 May 1989, by the insertion after section 94, 11 Huurmotors, Kombi's of Minibusse: 1685 of the following: 24 Mei 1989 R40,00 per voertuig met 'n addisionele heffing Kennisgewing No 45/1989 "95 Address lists for trading licences per 100 van R2 per passasier soos omskryf in die geskikt pages or part thereof: R10,00 per copy' heidsertifikaat W 1 ERASMUS 12 Openbare Busse: Town Clerk LOCAL AUTHORITY NOTICE Municipal Offices 1247 R40,00 per voertuig met 'n addisionele heffing PO Box 16 van R2 per passasier soos omskryf in die Ge Rustenburg TOWN COUNCIL OF MIDRAND 0300 P 24 M skiktheidsertifikaatry 13 Vragmotooertuie: Notice ay No 1989 ADOPTION OF STANDARD 45/1989 STANDING 24 R40,00 per voertuig met 'n addisionele hefting ORDERS van R10 per kg bo kg bruto voertuig soos deur die Geskiktheidsertifikaat om 1 The Town Clerk of Midrand hereby, in skryf terms of section 101 of the Local Government PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 14 Openbare motorvoertuiglisensies sal vanaf Ordinance, 1939, publishes, that the Town Januarie tot 31 Desember van enige jaar geldig Council of Midrand has with the approval of the DORPSRAAD VAN MORGENZON weer Administrator, adopted in terms of section 96bis(2) of the said Ordinance, without amend KENNISGEWING VAN EERSTE SITTING 15 Indien 'n lisensie vir 'n openbare motor ment, the Standard Standing Orders, published VAN WAARDERINGSRAAD OM BE voertuig vir die eerste kcer na 1 Julie van enige under Administrator's Notice 1261 dated 26 Oc SWARE TEEN VOORLOPIGE WAARDE jaar uitgeneem word sal die pro rata bedrag ten [ober 1988 as bylaws made by the said Council RINGSLYS VIR DIE BOEKJARE 1 JULIE opsigte van die voertuig R20,00 en die heffing The Standard Standing Orders adopted by JUNIE 1989 AANTE HOOR per passasier R1,00 wees the Council under Administrator's Notice No (Regulasie 9) 2 BEGELEIDINGS VAN VOERTUIE 1022 of 4 August 1982, are hereby repealed in MET ABNORMALE VRAGTE: toto Kennis word hierby ingevolge artikel I5(3)(b) van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van 21 R20,00 per uur per Beampte vir die eerste P L BOTHA Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van uur of gedeelte van 'n uur Town Clerk 1977), gegee dat die eerste sitting van die waar 22 Vir enige tydperk na die eerste uur R5,00 Municipal Offices deringsraad op 12 Junie 1989 om 09h00 sal Jakas per kwart uur per Beampte Old Pretoria Road vind en gehou sal word in die Munisipale Randjespark Raadsaal, Erf 193, Morgenzon, om enige be 3 STAANPLEKKE VIR HUURMOTORS Private Bag X20 swaar tot die voorlopige waarderingslys vir die EN MINIBUSSE: Halfway House boekjare 1 Julie Junie 1989 te oor 1685 weeg 31 Die Stadsraad van Piet Retief bepaal dat die staanplekke vir huurmotors, afgemerk or b 24 FJJOOSTE Noti May ceno 45/ eenkomstig die bepalings van die Ordonnansic Sekretaris/Waarderingsraad op Padverkeer, 1966, bepaal word as standplase 24 Mei 1989 vanwaar huurmotors en minibusse mag beweeg 24 Kennisgewing No 3/1989 en verder dat geen huurmotors of minibusse

42 1522 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI 1989 vanaf enige ander standplaas of plek mag he plaaslike BESTUURSKENNISGEWING Planning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van weeg nie ), bekendgemaak dat die Stadsraad van Pretoria die wysiging van die Pretoria dorps 32 Die gelde betaalbaar vir die toekenning STADSRAAD VAN PRETORIA beplanningskema, 1974, goedgekeur het deur van 'n staanplek is R30,00 sesmaandeliks, welke die hersonering van Gedeelte 4 van Erf 1839, bedrag vooruitbetaalbaar is; met dien verstande WYSIGING VAN GELDE BETAALBAAR Silverton tot "Spesiaal" dat Been staanplek toegeken sal word indien 'n AAN DIE STADSRAAD VAN PRETORIA geskiktheidsertifikaat me terselfdertyd uitgereik UIT HOOFDE VAN DIE MUNISIPALITEIT Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wy word nie PRETORIA: VERORDENINGE BETREF sigingskema word deur die van Pre FENDE DIE BEHEER, TOESIG EN toria en die Uitvoerende Direkteur: Tak H I VAN ZYL INSPEKSIE VAN HANDELSBESIGHEDE Gemeenskapsdienste, Pretoria in bewaring ge EN BEROEPE hou en 18 gedurende gewonekantoorure ter in sae Posbus 23 Ooreenkomstig artikel 80(B)(8) van die Or Piet Retief wysiging staan bekend as donnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Orlon Hierdie Pretoriawy 2380 nansie 17 van 1939), word hiermee bekend 3282 en tree op datum van publika 24 Mei 1989 gemaak dat die Stadsraad van Pretoria die sie van hierdie kennisgewing in werking Kennisgewing No 31/1989 vasstelling van gelde betaalbaar aan die Read uif (1d13/4/6/3282) hoofde van die Munisipaliteit Pretoria: Verorde LOCAL AUTHORITY NOTICE 1250 ninge Betreffende die Beheer, Toesig en Inspek J N REDELINGHUIJS sie van Handelsbesighede en Beroepe, soos afgekondig by Plaashke Bestuurskenmsgewing TOWN COUNCIL OF PIET RETIEF 24 Mei /1988 van n Januarie 1988, met ingang van Kennisgewing No 269/1989 die eerste dag van die maand wat vole op die da DETERMINATION OF CHARGES IN tum van publikasie hiervan in die Provinsiale TERMS OF THE STANDARD TRAFFIC BY Koerant, gewysig het soos in die onderstaande LAWS Bylae uiteengesit Notice is hereby given in terms of the provi J N REDELINGHUUS sions of section 80(8) of the Local Government Ordinance, 1939, as amended, that the Town LOCAL AUTHORITY NOTICE Mei 1989 Council of Piet Retief by Special Resolution, de Kennisgewing No 253/1989 termined the following charges payable in terms an COUNCIL OF PRETORIA of the abovementioned Bylaws with effect from BYLAE 1 February 1989: Deur die toevoeging van item 3(c): PRETORIA AMENDMENT SCHEME PUBLIC MOTOR VEHICLE LI CENCES: (c) Vir die verkoop van items ten opsigte waarvan vrystelling ingevolge artikel 10(2) ver It is hereby notified in terms of the provisions 11 Taxis, Combis or Mini Buses: leen is: 8100 of section 57(1)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of R40,00 per vehicle plus an additional fee of 1986), that the City Council of Pretoria has ap R2,00 per passenger as described in the Certifi proved the amendment of the Pretoria Towncate of Fitness LOCAL AUTHORITY NOTICE 1251 planning Scheme, 1974, by the rezoning of Portion 4 of Erf 1839, Silverton to "Speciar 12 Public Buses: CITY COUNCIL OF PRETORIA Map 3 and the scheme clauses of this amend R40,00 per vehicle plus an additional fee of ment scheme are filed with the Town Clerk of R2,00 per passenger as described in the Certifi AMENDMENT OF THE DETERMINATION Pretoria and the Executive Director: Branch cate offitness OF CHARGES PAYABLE TO THE CITY Community Services, Pretoria and arc open to inspection during normal office hours 13 Heavy Motor Vehicles: THE PRETORIAUNCIL MUNICIPALITY OF OFBY VIRTU: E BY OF R40,00 per vehicle plus an additional fee of LAWS FOR THE CONTROL, SUPERVI This amendment is known as Pretoria R10,00 per kg in excess of kg gross SION AND INSPECTION OF TRADES AND Amendment Scheme 3282 and shall come into vehicle mass as described in the Certificate of OCCUPATIONS operation on the date of publication of this no tice Fitness In accordance with section 80(B)(8) of the (K13/4/6/3282)' 14 Public motor vehicle licences will be valid Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance from 1 January to 31 December of any year 17 of 1939), notice is hereby given that the City J N REDELINGHUIJS 15 If a licence for a public motor vehicle is Council of Pretoria has amended the determina Town Clerk obtained for the first time after 1 July of any lion of charges payable to the Council, by virtue 24 May 1989 year the pro rata fee will be R20,00 for the ye of the Municipality of Pretoria: Bylaws for the Notice No 269/1989 hide and R1,00 per passenger Control, Supervision and Inspection of Trades and Occupations, published under Local Go 24 2 ACCOMPANY OF VEHICLES WITH vernment Notice 35/1988 of 27 January 1988, as ABNORMAL LOADS: set out in the Schedule below, with effect from the first day of the month following the date of ,00 per hour per Officer for the first publication hereof in the Provincial Gazette PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING hour or part thereof 1253 J N REDELINGHUUS 22 For any period thereafter: R5,00 per 15 Town Clerk minutes per officer 24 May 1989 STADSRAAD VAN PRETORIA 3 STANDS FOR TAXIS AND MINI BUSES: Notice No 253/1989 SCHEDULE PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3239 Hierby word ingevolge die bepalings van marcated 31 The Town Council of Piet Retief deter By the addition of item 3(c): artimines that stands for taxis and minibuses, de in terms of the Roads Ordinance, (c) For the sale of items in respect of which kel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbe 1966, be determined as stands from which taxis exemption has been granted in terms of section planning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van and mini buses may operate and further that no 10(2): RI Pretoria die wysiging van die taxis or mini buses may operate from any other Pretoria dorps beplanningskema, 1974, goedgekeur het deur stand or place 24 die hersonering van Erwe 436 en 456, Pretoria 32 The fee payable for the allocation of a North van "Spesiale woon" met 'n digtheid van stand is R30,00 sixmonthly, payable in advance; "een woonhuis per 500 m2" tot "Spesiaal" vir 'n provided that no stand will be allocated unless PLAASLIKE a BESTUURSKENNISGEWING aftree oord, onderworpe aan sekere voor Certificateof Fitness is issued simultaneously 1252 waardes H 1 VAN ZYL Town Clerk Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wy STADSRAAD VAN PRETORIA sigingskema word deur die van Pretoria en die Uitvoerende Direkteur: Tak PRETORIAWYSIGINGSKEMA 3282 Gemeenskapsdienste, Pretoria in bewaring ge hou en 18 gedurende gewone kantoorure ter in sae PO Box 23 Piet Retief Mei 1989 Hierby word ingevolge die bepalings van arti Notice No 31/ kel 57(1)(a) van die OrdOnnansie op Dorpsbe Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wy I i 4

43 PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY , sigingskema 3239 en tree op datum van publika LOCAL AUTHORITY NOTICE 1254 By the addition of section 6 under the heading sie van hierdie kennisgewing in werking "Loading tariffs for Carcasses" (K ) TOWN COUNCIL OF POTCHEI h 1ROOM Cattle: R1,25 J N REDELINGHUIJS AMENDMENT TO BYLAWS: ANDRIES Half cattle: R0,65 24 Mei 1989 HENDRIK POTGIETERBANOUET Sheep, goat, calf: R0,30 Kennisgewing No 265/1989 HALLS Pig: R0,30 The Town Clerk of Potchefstroom hereby in Large pig: R1,25 terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws set forth CJ F DU PLESSIS hereinafter which have been adopted by Coun Town Clerk ell LOCAL AUTHORITY NOTICE 1253 MunPotchicipaefstrool offmices The Bylaws: Andries Hendrik Potgieter Ban 24 May 1989 CITY COUNCIL OF PRETORIA quet Hall, published under Administrator's No Notice No 36/1989 lice 100 of 21 September 1988, as amended, are 24 hereby further amended by the following: PRETORIA AMENDMENT SCHEME by adding the following definition: "non PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING It is white: any other person than a person who behereby notified in terms of the provisions 1256 longs to the White population group as of section des 57(I)(a) of the Town planning and cribed in the Group Areas Act, No 36 of 1966, Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of as amended"; STADSRAAD VAN RANDBURG 1986), that the City Council of Pretoria has approved the amendment of the Pretoria Town 12 by deleting the words "occupied or used" planning Scheme, 1974, by the rezoning of Er in section 32 of the bylaws WYSIGING VAN BOUVERORDENINGE ven 436 and 456, Pretoria North from "Special Residential" with a density of "one dwelling per Cl F DU PLESSIS Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa 500 m2" to "Special" for a retirement centre, Town Clerk lings van artikel 96 van die Ordonnansie op subject to certain conditions Municipal Offices Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Wolmarans Street Raad voorne Map 3 mens is om die Standaard Bouverordeninge, afand the scheme clauses of this amend Potchefstroom ment scheme are filed with the Town Clerk of gekondig by Administrateurskennisgewing No 24 May 1989 Pretoria and 1993 van 7 the Executive November 1974 Director: en Branch deur die Stads Notice No 32/1989 Community Services, Pretoria and raad van Randburg aangeneem by Administraare open to teurskennisgewing 1551 inspection during normal office hours van 27 Augustus 1975, 24 soos gewysig, te wysig This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 3239 Die and shall come algemene strekking van die wysiging is into operation on the date of publication of this no PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING om voorsiening te maak vir die bergmg van bou tice 1255 materiaal op sypaadjies en beheer daarvan 'n Afskrif van die wysiging 16 gedurende ken (K13/4/6/3239) STADSRAAD VAN POTCHEFb i ROOM toorure tussen 07h30 tot 12h30 en 13h00 tot I N REDELINGHUIJS 16h00 ter insae by Kamer C208, Munisipale Town Clerk WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN Kantoor, h/v Jan Smutslaan en Hendrik Ver 24 May 1989 ABATTOIRTARIEWE woerd rylaan, Randburg, vir 'n tydperk van 14 Notice No 265/1989 dae vanaf publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant Kennis word hierby gegee kragtens artikel 24 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be Enigiemand wat beswaar coil maak teen die stuur, 1939, dat die Stadsraad van Potchef wysigings, moet dit binne 14 dae na publikasie stroom by Spesiale Besluit sy Vasstelling van van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe Gelde met betrekking tot die Abattoir, met in rant by die ondertekende doen PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING gang 1 Maart 1989 soos volg gewysig het: 1254 B I VAN DER VYVER STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM Deur die toevoeging van artikel 6 onder die opskrif "Laaitariewe vir Karkassc" Bees: R1,25 Munisipale Kantoor HAP Jan Smutslaan en Hendrik Verwoerd rylaan WYSIGING VAN VERORDENINGE: AN DRIES HENDRIK POTGIETER BANKET Halwe bees: R0,65 Randburg SALE 24 Mei 1989 Skaap, bok, kalf: R0,30 Kennisgewing No 89/1989 IIII Die van Potchefstroom publiseer Vark: R0,30 hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnan Groot vark: R1,25 sie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit wat deur die Raad aangeneem CJ F DU PLESSIS LOCAL AUTHORITY NOTICE 1256 is: Munisipale Kantore Die Verordeninge: Andries Hendrik Potgie Potchefstroom TOWN COUNCIL OF RANDBURG ter banketsale, afgekondig by Administra 24 Mei 1989 teurskennisgewing 100 van 21 September 1988, Kennisgewing No 36/1989 AMENDMENT OF BUILDING BYLAWS soos gewysig, word hierby verder soos volg ge wysig: Notice is hereby given in terms of section 96 of 11 deur die byvoeging van die volgende the Local Government Ordinance, 1939, that woordomskrywing: 'anderskleurige: enige an the Council proposes to amend the Standard der persoon as 'n persoon wat tot die Blanke be Building Bylaws published under Notice No volkingsgroep behoort soos omskryf in die LOCAL AUTHORITY NOTICE ofg7 November 1974 and adopted by the Groepsgebiedewet, No 36 van 1966, soos gewy Randburg Town Council under Administrator's sic ; Notice No 1551 TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM of 27 August 1975, as amended 12 deur die skrapping van die woorde "geok The general purport of the amendment is to kupeer of gebruik' in artikel 32 van die veror AMENDMENT OF DETERMINATION OF make provisions for the storage of building ma deninge ABATTOIR CHARGES terials on side walks and the control thereof C 1F DU PLESSIS Copies of the amendment are open to inspec In terms of section 80B(8) of the Local Go lion during office hours between 07h30 to 12h30 Munisipale Kantore vernment Ordinance, 1939, it is hereby notified and 13h00 to 16h00 at Room C208, Municipal Wolmaransstraat that the Town Council of Potchefstroom has by office, corner of Jan Smuts Avenue and Hendrik Potchefstroom Special Resolution amended its Determination Vefwoerd Drive, Randburg for a period of Mei 1989 of Charges concerning the Abattoir, with effect days from publication hereof in the Provincial Kennisgewing No 32/1989 from I March 1989, as follows: Gazette

44 1524 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI 1989 Any person who desires to object to the pro Anybody who wishes to object to the amend posed amendments must do so in writing to the posed amendments must do so in writing to the ment must do so within 4 days of publication of undersigned within 14 days from date of publica undersigned within 14 days from date of publica this notice in the Provincial Gazette to the tion of this notice in the Provincial Gazette tion of this notice in the Provincial Gazette undersigned B 1 VAN DER VYVER B 1 VAN DER VYVER B J VAN DER VYVER Town Clerk Town Clerk Town Clerk Municipal Offices Municipal Office Municipal Offices Corner Ian Smuts Avenue and Corner of Jan Smuts Avenue and Corner of Jan Smuts Avenue and Hendrik Verwoerd Drive Hendrik Verwoerd Drive Hendrik Verwoerd Drive Randburg Randburg Randburg 24 May May May 1989 Notice No 91/ Notice 89/1989 Notice No 90/1989 ' PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1259 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING STADSRAAD VAN RANDBURG PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING VOORGESTELDE PERMANENTE SLUI STADSRAAD VAN RANDBURG TING VAN 'N GEDEELTE VAN PARKERF STADSRA AD VAN RANDBURG WYSIGING VAN BIBLIOTEEKVERORDE 226, MALANSHOF WYSIGING VAN TARIFF VAN GELDE: NINGE BOUWERKE EN AANVERWANTE AAN Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa GELEENTHEDE lings van artikel 68 van die Ordonnansie op Kennis word hiermee gegee ingevolge die be Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig van die palings van artikel 96 van die Ordonnansie op Stadsraad van Randburg se voorneme om 'n ge Kennis geskied hiermee ingevolge artikel Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Raad voome deelte van Parkerf 226, Malanshof, permanent 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Be mens is om die Standaard Biblioteekvcrorde te sluit stuur, 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad van tinge, afgekondig by Administrateurskennis Randburg by Spesiale Besluit sy Tarief van gewmg No 218 van 23 Maart 1966, en deur die Enige persoon wat teen die voorgestelde slui Gelde: Bouwerke en Aanverwante Aangeleent Randburg Stadsraad aangeneem by Administra [ing beswaar wil maak, word versoek om sy behede gepubliseer onder Kennisgewing 75 van 23 teurskenmsgewifig No 1028 van 14 Desember swear voor of op 24 Julie 1989 skriftelik by die Julie 1986, soos gewysig, verder met ingang , soos gewysig te vrysig Stadsraad van Randburg in to dien Mei gewysig het Die algemene strekking van die wysiging is Die betrokke Raadsbesluit en 'n plan waarop Die algemene strekking van die wysiging is om voorsiening te maak vat die hef van lidmaat die voorgestelde sluiting aarigedui is 16 geduom sekere tariewe te skrap skapfooie rende die ure (Maandae tot Vrydae) 08h00 tot 12h30 en 14h00 tot 16h00 ter insae by Kamer No 'n Afskrif van die wysiging 16 edurendeg kan 'n Afskrif van die wysigings le gedurende kan C217, Munisipale Kantore, h/v Hendrik Ver toorure tussen 07h30 tot 12h30 en 13h00 tot toorure tussen 07h30 tot 12h30 en 13h00 tot woerdrylaan en Ian Smutslaan, Randburg 16h00 ter insae by Kamer C208, Munisipale 16h00 ter insae by Kamer 0208, Munisipale Kantoor, hoek van Jan Smuts laan en Hendrik Kantore, hoek van Jan Smutslaan en Hendrik B J VAN DER VYVER Verwoerd rylaan, Randburg, vir 'n tydperk van Verwoerdrylaan, Randburg vir 'n tydperk van 14 dae vanaf dtum van publikasie hiervan in die 14 dae venal publikasie hiervan in die Provin Provinsiale Koerant Munisipale Kantore siale Koerant H/v Hendrik Verwoerdrylaan en remand wat beswaar wil maak teen die wysi ging meet dit binne 14 dae na publikasie van Enigiemand wat beswaar wil maak teen die Jan Smutslaan wysigings moet dit binne 14 dae na publikasie Randburg hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant van hierdie kennisgewing in die Provinfiale Koe 24 Mei 1989 by die ondertekende doen rant by die ondergetekende doen Kennisgewing No 87/1989 B I VAN DER VYVER B J VAN DER VYVER _ Munisipale Kantore H/v Jan Smuts laan en Munisipale Kantore LOCAL AUTHORITY NOTICE 1259 Hendrik Verwoerd rylaan Privaatsak 1 Randburg, Randburg 24 Mei Mei 1989 TOWN COUNCIL OF RANDBURG Kennisgewing No 90/1989 Kennisgewing No 91/1989 PROPOSED PERMANENT CLOSURE OF A PORTION OF PARK ERF 226, MALANS HOF LOCAL AUTHORITY NOTICE 1257 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1258 Notice is hereby given in terms of the provi TOWN COUNCIL OF RANDBURG TOWN COUNCIL OF RANDBURG sions of section 68 of the Local Government Ordinance, 1939, as amended of the intention of the Town Council of Randburg to permanently AMENDMENT TO TARIFF OF CHARGES: AMENDMENT OF LIBRARY BYLAWS close a portion of Parked 226, Malanshof BUILDING OPERATIONS AND RELATED MATTERS Any person who desires to object to such clos Notice is hereby given in terms of section 96 of ing is requested to lodge his objection with the the Local Government Ordinance, 1939, that Town Council of Randburg in writing on or be Notice is hereby given in terms of section the Council proposes to amend the Standard Li fore 24 July B(3) of the Local Government Ordinance, brary Bylaws under Administrator's Notice , as amended, that the Town Council of of 23 March 1966, and adopted by the Randburg The relevant Council resolution and a plan on Randburg has by Special Resolution further Town Council under Administrator's Notice No which the proposed closure is indicated are amended its tariff of charges: Building Opera 1028 of 14 December 1966, as amended available for inspection during the hours (Mon [ions and Related Matters published under No days to Fridays) 08h00 to 12h30 and 14h00 to tice No 75 of 23 July 1986 with effect from 1 May The general purport of the amendment is to 16h00 at Room No 017, Municipal Offices, 1989 make provision for the levying of membership corner Hendrik Verwoerd Drive and Jan Smuts fees Avenue, Randburg The general purport of the amendments is to scrap certain of the tariffs Copies of the amendment are open to inspec B 1 VAN DER VYVER lion during office hours between 07h30 to 12h30 Town Clerk A copy of the amendment is open to inspec and 13h00 to 16h00 at Room C208, Municipal tion dunng office hours between 07h30 to 12h30 Offices, corner of Jan Smuts Avenue and Hen Municipal Offices and 13h00 to 16h00 at Room 0208, Municipal drik Verwoerd Drive, Randburg for a period of Cnr Hendrik Verwocrd Drive and Office, corner of Hendrik Verwoerd Drive and 14 days from the publication hereof in the Pro Jan Smuts Avenue Ian Smuts Avenue, Randburg, for a period of 14 vincial Gazette Randburg days from date of publication hereof in the Pro 24 May 1989 vincial Gazette Any person who desires to object to the pro Notice No 87/ a 41 41

45 I Afskrifte, voornemens! Hall PROVINCIAL GAZE1 i E, 24 MAY PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING soos gewysig, dat die Stadsraad van Roodepoort bekendgemaak dat die Stadsraad van Roode 1260 is am: poort, by Spesiale Besluit, Deel I van Tarief van vir die voorsiening van water, MUNISIPALITEIT VAN RANDFONTEIN 1 Sekere gedeeltes van The Club soos gepuliseer in die Provinsiale Koerant van 29 De Housestraat, Maraisburg Uitbreiding 2 permanent te sember 1982, soos gewysig, verder soos volg met gelde AANNAME VAN VERORDENINGE sluit en die geslote gedeeltes daarna aan die ingang van 1 Mei 1989 gewysig en vasgestel het: dorpseienaar van Maraisburg Uitbreiding 2 te Daar word hierby ingevolge artikel 96bis(2) vervreem 1 Deur in item 2(1)(a) die syfer "76c" deur van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die syfer "87c" te vervang 2 Parkerf soos 505, Maraisburguitbreiding 2 per gewysig bekendgemaak dat die Raad van manent te sluit en aan die voomeme dorpseienaar van is om die Standaard 2 Verkeersveror Deur in item 2(1)(b) die syfer "92c" deur Maraisburg Uitbreiding 2 te vervreem deninge gepubliseer by Administrateursken die syfer "106c" te vervang nisgewing 773 gedateer 6 Julie, 1988 sunder Besonderhede van die voorgenome sluitings 3 Deurin item 2(1)(c) die syfer "R7,00" deur wysiging te aanvaar en vervreemdings 18 gedurende kantoorure te die syfer "R15,00" te vervang Kamer 60, Derde Vloer, Burgersentrum, Roo Die algemene strekking van hierdie verordedepoort, ter insae: L DE WET ninge is om algemene verkeersake te reel Enige eienaar, huurder of bewoner van grand van hierdie verordeninge le ter insae wat grens aan die grand wat gesluit en vervreem Burgersentrum by die kantoor van die Stadsekretaris, Stadhuis, staan te word of enige ander persoon wat hom Chnstiaan de Wetweg Sutherlandlaan, Randfontein vir 'n tydperk van benadeel ag en beswaar teen die voorgenome Roodepoort veertien dae vanaf datum van publikasie hiervan sluitings en vervreemdings het, of wat enige eis 24 Mei 1989 in die Provinsiale Koerant, dws 24 Mei, 1989 vir vergoeding sou he indien sodanige stuffings Kennisgewing No 57/1989 Enige persoon beswaar teen die aanname en vervreemdmgs uitgevoer word, moet die ondergetekende binne 60 (sestig) dae van 24 Mei van die person wat wens aan te te 1989, dit wil se ken moet voor of op 24 Julie 1989, skrifte dit skriftelik by die ondergetekende lik verwittig van sodanige beswaar of eis vir verdo en voor of op 7 Junie, 1989 goeding LOCAL AUTHORITY NOTICE 1262 Munisipale Kantore Sutherlandlaan Posbus 218 Randfontein Mei 1989 L M BRITS Munisipale Kantore Roodepoort 24 Mei 1989 Kennisgewing No 61/1989 L DE WET ROODEPOORT MUNICIPALITY AMENDMENT TO TARIFF OF CHARGES: WATER SUPPLY In terms of section 8013(8) of the Local Gov ernment Ordinance, 1939, it is hereby notified Kennisgewing No 32/1989 that the City Council of Roodepoort has by LOCAL AUTHORITY NOTICE 1260 MUNICIPALITY OF RANDFONTEIN B" ADOPTION OF BYLAWS LOCAL AUTHORITY NOTICE 1261 Special Resolution resolved to amend and determine with effect from 1 May 1989 the charges CITY COUNCIL OF ROODEPOORT under Part I of the Tariff of Charges for the sup ply of water, published in the Provincial Gazette dated 29 December 1982, as amended, as fol CLOSING AND ALIENATION OF LAND lows: 1 It substitution in item 2(1)(a) for the is notified in terms of the provisions of the Local Government figure Ordinance, B"76c" of the figure "87c" 1939, as Notice is hereby given in terms of section amended, that it is the intention of the City 2 By the substitution in item 2(1)(b) for the 96bis(2) of the Local Government Ordinance, Council of Roodepoort to close permanently: figure "92c" of the figure "106c" 1939, as amended that the Council intends to 1 Certain portions of The Club House Street, 3 By the substitution in item 2(1(c) for the adop! the Standard Traffic Bylaws published by Administrator's Notice Maraisburg Extension 2 and to alienate same to 773 dated 6 July, 1988 figure "R7,00" of the figure "R15,00' the township owner of Maraisburg Extension 2 without amendment L DE WET Parkerf 505, Maraisburg Extension 2 and to The general purport of these Bylaws Town Clerk is to alienate same to the township owner of Maraisregulate general traffic matters burg Extension 2 Civic Centre Christiaan de Copies of these Wet Road Bylaws are open for inspec Details of the proposed closures may be intion at the office of the Town Secretary, Town Roodepoort Building, Sutherland Avenue, Randfontein for a period of fourteen days from date of pu Notice No 57/1989 blicationin the Provincial Gazette, ie 24 May, Any owner, lessee or occupier of land abut :ling the portions to be closed and alienated or any other person aggrieved and who objects to Any person who desires to record his objec the proposed closing and alienations of the said PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING tion to the adoption of the said Bylaws must do land or who will have any claim for compensa 1263 so in writing to the undersigned on or before 7 tion if such closings and alienations are carried June, 1989 out, must serve written notice upon the under STADSRAAD VAN RUSTENBURG signed of such objections or claims for compen L M BRITS sation within 60 (sixty) days from 24 May 1989, Town Clerk ie before or on 24 July 1989 WATERVOORSIENING: WYSIGING VAN TARIEWE Municipal Offices L DE WET Sutherland Avenue Town Clerk PO Box 218 Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa Randfontein Municipal Offices lings van artikel 80B(8) van die Ordonnansie op 1760 Roodepoort Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van 24 May May 1989 Rustenburg by Spesiale Besluit die vasstelling Notice No 32/ Notice No 61/1989 van gelde afgekondig by Munisipale Kennisge wing No 157/1988 gedateer 12 Oktober 1988, 24 met ingang 1 April 1989 verder gewysig het soos hieronder uiteengesit: PLAASLIKE BESTUURSKENNisuhwth u PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING BYLAE STADSRAAD VAN ROODEPOORT Deur artikel 2 deur die volgende te verg: MUNISIPALITEIT ROODEPOORT yan1 SLUITING EN VERVREEMDING VAN WYSIGING VAN GELDE: WATERVOOR 2 Ingevolge artikel 11(4) vir water gelewer: SIENING IIIGROND (1) Aan alle verbruikers, uitgesondcrd die SA Ontwikkelingstrust, voorheen die SA Bantoe Kennis geskied ingevolge die bepatings van Daar word hiermee ingevolge artikel 80B(8) Trust, asook verbruikers in Bophuthatswana en die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, munisipale departemente:

46 1526 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI 1989 (i) Vir waterverbruik tot 750 kf in die PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING eral residential erven where single dwellings are selfde maand, per ke of gedeelte daarvan: 1264 erected on R0,906; (d) In terms of section 32(b) of Local Author (ii) viz waterverbruik meer as 750 ice in die DORPSRAAD VAN SABIE ity Rating Ordinance a rebate will be granted to selfde maand, per ice of gedeelte daarvan: male and female pensioners from the age of 60 R0,846 EIENDOMSBELASTING 1988/1989 years and older as follows: (2) Aan die SA Ontwikkelingstrust, voorheen Income up to R3 600,00 per year = 30 % die SA Bantoe Trust, asook verbruikers in Bop Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die huthatswana: Teen koste (Sodanige koste word bepalings van artikel 26(2) van die Ordonnansie Income R3 601,00 per year = 20 % aan die begin van elke boekjaar deur die Stads op Eiendomsbelasting van Plaaslike gesture, The rates imposed as set out above, shall betesourier voorlopig bepaal en vir die duur van 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), dat die Dorpscome due on 1 die July 1988 boekjaar is sodanige but shall be payable in voorlopige tarief be mad van Sabie die onderstaande belasting vir two equal installments The first on or before 30 taalbaar Na stuiting van die boekjaar bepaal die die boekjaar 1987/88 gehef het op die belasbare September 1988 and the second before 31 Stadstesourier die werklike koste en maak die March waarde van eiendomme soos in die voorlopige 1989 nodige verrekeninge) waarderingslys aangetoon Interest at 15 % per annum is (3) Aan alle munisipale afdelings: Teen koste chargeable on (a) 'n Oorspronldike belasting van drie sent all amounts in arrear after the fixed dates and (3c)in die Rand op die terreinwaarde van 'n reg W 1 ERASMUS defaulters are liable to legal proceedings for rem grondd covery of such amount Munisipale Kantore (b) Onderhewig aan die goedkeuring van die Posbus 16 G DE BEER Administrateur 'n bykomende belasting van drie Rustenburg Town Clerk punt drie sent (33c) in die Rand op die terrein 0300 Municipal Offices waarde van grond of op die waarde van 'n reg in PO Box Mei 1989 grond Kennisgewing No 46/1989 Sabie (c) Ingevolge artikel 21(4) word 'n korting van % toegestaan op die belasting gehef op alle 24 May 1989 spesiale woonerwe en alit algemene woonerwe Notice No 9/ 'n enkele woonhuis aangebring is IIIwaarop (d) Ingevolge artikel 32(b) van Ordonnansie 11 van 1977, word 'n korting toegestaan aan pensioenarisse ten opsigte van mans en dames PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING wie 60 jaar en oat is, soos volg: LOCAL AUTHORITY NOTICE lnkomstc tot en met R3 600,00 per jar = TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG 30 % STADSRAAD VAN SANDTON Inkomste R3 601,00 per jaar = 20 % WATER SUPPLY: AMENDMENT OF WYSIGING VAN WATERVOORSIE CHARGES Die belasting soos hierbo gehef word verskul NINGSVERORDENINGE dig op 1 Julie 1988, maar is betaalbaar in twee gelyke paaiemente Die eerste betaling moet ge Notice is hereby given in terms of the provi skied voot of op 30 September 1988 en die Daar word hierby ingevolge die bepalings van sions of section 80E of the Local Government tweede betaling voor of op 31 Maart 1989 artikel 8013(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Ordinance, 1939 that the Town Council of Bestuur, 1939, bekendgemaak dat die Stadsraad Rustenburg has by Special Resolution further Rente teen 15 % per jaar is op alle agterstal van Sandton by Spesiale Besluit die gelde be amended the determination of charges publish lige bedrae na die vasgeste/de datums hefbaar en taalbaar vir die voorsiening van water met in ed under Municipal Notice No 157/1988 dated 12 wanbetalers is onderhewig aan Regsproses vir gang 1 Julie 1989 vasgestel het October 1988 with effect from 1 April 1989, as die invordering van sodanige agterstallige befollows: drae Die algemene strekking van die vasstelling van gelde is om die tariewe per vierkant meter SCHEDULE G DE BEER grondoppervlakte in ooreenstemming met die verhoging van die tariewe van die Randwater 1 By the substitution for section 2 of the fol Munisipale Kantore raad te hersien lowing: Posbus 61 Saba Afskrifte van die voorgestelde wysiging la ter 2 In terms of section 11(4) for water supplied: /260 insae by die kantore van die Raad vir 'n tydperk (I) To all consumers, excluding the SA Devel 24 Mei 1989 van veertien dae anal die datum van publikasie opment Trust, previously the SA Bantu Trust Kennisgewing No 9/1989 hiervan in die Provinsiale Koerant and consumers m Bophuthatswana and munici Enige persoon wat beswaar teen genoemde pal departments: wysiging wens aan te teken moet dit skriftelik by (i) For consumption up to 750 kt die ondcrgetekende doen binne 14 dae van die in the same month, per lit or part thereof: R0,906; LOCAL AUTHORITY NOTICE datum van publikasie van hierdie kennisgewing 1264 in die Provinsiale Koerant, naamlik 24 Mei (ii) for consumption more than 750 la in 1989 the month, per kf or part thereof: TOWN COUNCIL OF SABIE S E MOSTERT,846same ASSESSMENTRATES 1988/89 (2) To the SA Development Trust, previously Burgersentrum the SA Bantu Trust and consumers in Bophu H/v Weststraat en thatswana: At cost (Such cost shall be deter Notice is hereby given in terms of section Rivoniaweg mined protem by the Town Treasurer at the 26(2) of the Local Authorities Rating Ordi Sandown commencement of each financial year and shall nance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the Sandton be payable throughout such financial year At Town Council of Sabie has imposed the follow 2196 the end of each year the Town Treasurer shall ing rates on the value of rateable property as ap 24 Mei 1989 determine the actual cost and make the neces gearing in the provisional valuation roll for the Kennisgewing No 62/1989 sary adjustment) financial year 1 July 1988 to 30 June 1989 R0 I (3) To all municipal departments: At cost (a) An original rate of three cent (3e) in the Rand on the site value of land or the right in W J ERASMUS land as shown in the valuation roll LOCAL AUTHORITY NOTICE 1265 Town Clerk Municipal Offices (b) Subject to the approval of the Adminis PO Box 16 trator an additional rate of three point three TOWN COUNCIL OF SANDTON Rustenburg cents (33c) in the Rand on the site value of land 0300 or the right in land as shown in the valuation AMENDMENT TO WATER SUPPLY BY 24 May 1989 roll LAWS Notice No 46/1989 (c) In terms of section 21(4) a rebate of twenty five persent (25 %) is granted on the rates im Notice is hereby given in terms of the provi 24 posed on all special residential erven and all gen sions of section 80B(3) of the Local Government I III

47 i PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY 19/ Ordinance, 1939, as amended, that the Town 0 existing Water Supply By laws promulgated by LOCAL AUTHORITY NOTICE 1267 Council of Sandton has by Special Resolution Administrator's Notice 21 of 5 January 1977 determined charges for the supply of water with effect from 1 July 1989 The general purport of this amendment is to TOWN COUNCIL OF SPRINGS delete the proviso in section 69 The general purport of the proposed amend ment is to increase the charges for area of land in Copies of the proposed amendments are open EXHUMATION AND REBURIAL OR CRE mation OF REMAINS OF BODIES ON A square metres to offset the increase of the water for inspection during normal office hours at the PORTION OF THE REMAINING EXTENT tariff by the Rand Water Board office of the Town Secretary, Municipal Offices, Secunda for a period of OF PORTION 88 OF THE FARM RIETFON fourteen (14) days from Copies of the proposed amendment are lying the date of publication of this notice in the Profor inspection during office hours at the offices vincial Gazette of the Council for a period of fourteen days from Notice is hereby given in terms of section the date of the publication of this notice in the Any person who is desirous of recording his 79(3)(a) of the Local Government Ordinance, Provincial Gazette objection to the proposed amendments must 17 of 1939, that the Council intends to exhumi lodge such objection in writing with the Town nate approximately graves of mainly un Any person who desires to object to the said Clerk within fourteen (14) days after the date of known presumably Black persons which are amendment shall do so in writing to the under publication of this notice in the Provincial Ga situated on the Remaining Extent of Portion 88 signed within 14 days after the date of publica zette of the farm Rietfontein 128 IR (area North lion of this notice in the Provincial Gazette, viz west of Non white hospital situated in Plantation 24 May 1989 J F COERTZEN Town Clerk Road, Springs) and to rebury or cremate the re S E MOSTERT Municipal Offices mains The remains of the bodies will be rebu Town Clerk PO Box 2 ried in the cemetery of the Kwa Thema Civic Centre Secunda township or if the remains are cremated the Cnr West Street & 2302 ashes will be placed in the Memorial Garden Rivonia Road 24 May 1989 The following graves have gravestones on Sandown Notice No 20/1989 with the following legible inscriptions: Sandton Anne August: Date of death 27 June 24 May Notice No 62/ Gladys Mooroosi: Date of death 10 Au 1 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING gust 1955 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 3 Emily Sindona (no date of death) 1267 Enquiries can be made at T Figgins, Room 204 at the address mentioned hereunder or by STADSRAAD VAN SPRINGS telephone number (011) extension 232 STADSRAAD VAN SECUNDA Any person who may have an objection to the OPGRAWE EN HERBEGRAWE OF VER exhumation and rebunal or cremation of the re ASSING VAN STOFLIKE OORSKOTTE mains as mentioned must do it in writing before WYSIGING VAN VERORDENINGE WAT OP DIE BESTAANDE RESTANT June 1989 to the Town Clerk at the address VAN DIE PLAAS RIETFONTEIN 128 IR mentioned hereunder Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa VOORKOM H A DU PLESSIS lings van artikel 96 van die Ordonnansie op Town Clerk Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die Kennis geskied hiermee kragtens anikel South Main Reef Road Stadsraad voomemens is om sy bestaande 79(3)(a) van die Ordonnansie op Plaaslike Be Civic Centre Watervoorsieningsverordeninge afgekondig by stuur, 17 van 1939, dat die Raad van voorneme PO Box 45 Administrateurskennisgewing 21 van 5 Januane is om ongeveer grafte van hoofsaaklik on Springs 1977 te wysig bekende vermoedelik Swart person, wat geled 360 is op die Reslant van Gedeelte 88 van die plans Die algemene 24 May 1989 strekking van die wysiging is Rietfontein 128 IR (grond noordwes van die om die voorbehoudsbepaling in artikel 69 te Notice No 55/1989 Nie skrap blankehospitaal gelee in Plantasieweg, Sprints) op te grawe en te herbegrawe of te veras Die oorskotte sal in die Kwa 24 Afskrifte van voorgestelde wysigings is gedugebied begrawe word, of Indian die oorskotte Themadorpsrende gewone kantoorure by die kantoor van die veins is, sal die as in die Tuin van Herinnering III Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Secunda laas W word insae vir ter 'n tydperk van veertien (14) dae gep PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING vanaf datum van hierdie publikasie in die Pro 1268 Die volgende grafte met grafstene op waarvan vinsiale Koerant die name en besonderhede leesbaar is, is soos Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen volg: STADSRAAD VAN STILFONTEIN die voorgestelde wysigings moet sodanige be 1 Anne August: Datum van afsterwe 27 swaar skriftelik by die indien binne Junie 1938 WYSIGING VAN STANDAARD STRAAT veertien (14) dae na die publikasie van hierdieen DIVERSEVERORDENINGE kennisgewing in die Provinsiale Koerant 2 Gladys Mooroosie: Datum van afstenve 10 Augustus F COERTZEN Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa 3 Emily Sindona (geen datum van afsterwe) lings van artikel 96 van die Ordonnansie op Munisipale Kantore Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, dat die Stads Posbus 2 Navrae kan gedoen word by T Figgins by mad van Stilfontein van voorneme is om die Secunda Kamer 204 by die onderstaande adres of deur te Standaard Straat en Diverseverordeninge, soos 2302 skakel by telefoon (011) uitbreiding deur die Raad aanvaar ingevolge artikel 96bis(2) 24 Mei van Ordonnansie, 17 van 1939, en afgekondig by Kennisgewing No 20/1989 Administrateurskennisgewing 1152 van 25 Julie Enige persoon wat beswaar het teen die op 1973, to wysig grawe en herbegrawe of verassing van die oorskotte soos vermeld hierbo word versoek om Die algemene strekking van hierdie wysiging voor 14 lunie 1989 skriftelik beswaar daarteen is om die Standaard Straat en Diverseverorde LOCAL AUTHORITY NOTICE aan te teken by die by die ondergeninge uit te brei 1266 melde adres Afskrifte van hierdie wysiging le gedurende TOWN COUNCIL OF SECUNDA H A DU PLESSIS kantoorure vir 'n tydperk van veertien (14) dae vanaf die datum van publikasie van hierdie ken Suid Hoofrifweg nisgewing in die Provinsiale Koerant van die AMENDMENT TO BY LAWS Burgersentrum Provinsie Transvaal, by die kantoor van die Posbus 45, Munisipale Kantore, Stilfontein ter Notice is hereby given in terms of the provi Springs insae sions of section 96 of the Local Government Or 1460 dinance, 1939, as amended, that it is the 24 Mei 1989 Enige persoon wat beswaar teen hierdie wysi intention of the Town Council to amend its Kennisgewing No 55/1989 ging wil aanteken moet dit skriftelik binne veer

48 1528 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI 1989 tien (14) dae na publikasie van hierdie Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen geleentheid uit sodanige lys, doen so binne gekennisgewing in die Offisiele Koerant van die die wysigmg van die gelde, moet sodanige be melde tydperk Provinsie Transvaal by ondergetekende doen swaar skriftelik by die ondergetekende binne veertien (14) dae na die datum van publikasie Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van P J W JANSE VAN VUUREN van hierdie kennisgewing in die Provinnale Koe 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui, rant, indien beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op Munisipale Kantore die feit dat Been persoon geregtig is om enige be Posbus 20 CFERASMUS swaar voor die waarderingsraad te opper tensy Stilfontein by 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds 2550 ingedien het nie 24 Mei 1989 Munisipale Kantore Kennisgewing No 21/1989 Rietbokstraat 7 B G VENTER Thabazimbi 0380 Munisipale Kantore Bekkerstraat Posbus 52 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1268 Trichardt LOCAL AUTHORITY NOTICE TOWN COUNCIL OF STILFONTEIN 24 Mei 1989 Kennisgewing No 9/1989 THABAZIMBI TOWN COUNCIL AMENDMENT OF STANDARD STREET AND MISCELLANEOUS BYLAWS DETERMINATION OF FEES AND DEPO SITS PAYABLE IN TERMS OF OR BY VIR Notice is hereby given in terms of section 96 of TUE OF PROVISIONS OF THE TOWN LOCAL AUTHORITY NOTICE 1270 the Local Government Ordinance, 17 of 1939, PLANNING AND TOWNSHIPS ORDIthat the Town Council of Stilfontein intends to NANCE, 15 OF 1986 LOCAL AUTHORITY OF TRICHARDT amend the Standard Street and Miscellaneous Bylaws adopted by the Town Council under section 96bts(2) of Ordinance, 17 of 1939, and In terms of section 80B(8) of the Local Go NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO published under Administrator's Notice 1152 vemment Ordinance (Ordinance 17 of 1939), it PROVISIONAL VALUATION ROLL dated 25 July 1989 is hereby notified that the Town Council ofmabazimbi by Special Resolution determined the The general purpose of the amendment is to charges of Fees and Deposits payable in terms of (Regulation 5) extend the Standard Street and Miscellaneous the Townplanning and Townships Ordinance By laws (Ordinance 15 of 1986), with effect from 1 July Notice is hereby given in terms of section (1)(a) of the Local Authorities Rating Ordi Copies of the proposed amendment are open nance 1977 (Ordinance 11 of 1977) that the pro for inspection at the office of the Town Clerk, A copy of the Special Resolution of the Connvisional' valuation roll for the financial years Municipal Offices, Stilfontein during office cil and full particulars of the tariffs concerned 1989/92 is open for inspection at the office of the hours for a period of fourteen (14) days from the will be open for inspection at the office of the Local Authority of Tnchardt from 24 May 1989 date of publication hereof Town Secretary during normal office hours fora to 23 June 1989 and any owner of rateable prop period of fourteen (14) days from the date of a Persons who wish to object to the said amend publication of this notice in the Provincial Ga erty or other person who so desires to lodge merits must lodge their objections in writing to objection with the Town Clerk in respect of any zette, viz 24 May 1989 the undersigned within fourteen (14) days from matter recorded in the provisional valuatin roll the date of publication of this notice in the Prov Any person who is desirous of recording his as contemplated in section 10 of the said Ordi incial Gazette nance objection to the amendment, must lodge such including the question whether or not objection in writing with the undersigned within such property or portion thereof is subject to the P J W JANSE VAN VUUREN fourteen (14) days from the date of publication payment of rates or is exempt therefrom or in re Town Clerk of this nonce in the Provincial Gazette spect of any omission of any matter from such Municipal Offices roll shall do so within the said period PO Box 20 CFERASMUS Stilfontein Town Clerk The form prescribed for the lodging of an ob 2550 jection is obtainable at the address indicated be 24 May 1989 Municipal Offices low and attention is specifically directed to the Notice No 21/ Rietbok Street fact that no person is entitled to urge any objec Thabazimbi tion before the valuation board unless he has 0380 timeously lodged an objection on the prescribed 24 form I a 24 ill B G VENTER Town Clerk Municipal Offices PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Bekker Street PO Box 52 Trichardt STADSRAAD VAN THABAZIMBI PLAASLIKE BESTUUR VAN TRICHARDT May 1989 VASSTELLING VAN GELDE EN DEPOSI Notice No 9/1989 KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN TO'S BETAALBAAR INGEVOLGE DIE VOORLOPIGE WAARDERINGSLYS AAN 24 BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP VRA DORPSBEPLANNING EN DORPE, 15 VAN PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1986 (Regulasie 5) 1271 Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van die Ordonnansie Kerins op Plaaslike Bestuur, 1939, 'emus word Inerby ingevolge artikel 12(1)(a) STADSRAAD VAN TZANEEN word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad van die Ordonnansie op eiendomsbelasting van Plaashke Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van van Thabazimbi by Spesiale Besluit die vasstel TZANEEN WYSIGINGSKEMA 57 ling van gelde en deposito's betaalbaar Inge 1977) gegee dat die voorlopige waarderingslys volge of uit hoofde van die Ordonnansie vir die boekjare 1989/92 oop is vir op inspeksie by ure Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 (Ordonnansie kantoor van die Plaaslike Bestuur van Tn Hierby word ingevolge die bepalings van arti 15 van 1986) aanvaar het met ingang van 1 Julie chardt vanaf 24 Mei 1989 tot 23 Junie 1989 en kel 57(1)(a) van die Ordonnansic op Dorpsbe enige eienaar of 1989 ander persoon wat begerig is planning en Dorpe, 1986 (Ordonnansic 15 van om 'a beswaar by die ten opsigte van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van 'n Afskrif van die Spesiale Besluit van die enige aangeleentheid in die voorlopige waarde Tzaneen die wysiging van die Tzaneendorps Raad met voile besonderhede van die betrokke ringslys opgeteken soos in artikel 10 van die ge beplanningskema, 1980, goedgekeur het deur tariewe, is gedurende gewone kantoorure ter in noemde Ordonnansie beoog in te then, inslui die hersonering van Erf 90, Tzaneen Uitbreiding sae by die kantoor van die Stadsekretaris vir 'n wade die vraag of soodanige eiendom of 'n ge van "Residensieel 4" tot "Spesiaal" vir kantore I tydperk van veertien (14) dae vanaf die datum deelte daarvan onderworpe is aan die betaltng van publikasie van hierdie kennisgewing in die V311 eiendomsbelasting of daarvan vrygestel is, Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wy Provinsiale Koerant op 24 Mei on of ten opsigte van enige weglating van enige aan sigingskema word deur die van Tza

49 PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY neen en die Uitvoerende Direkteur: Tak wysigingskema 59 en tree op datum van publika LOCAL AUTHORITY NOTICE 1273 Gemeenskapsdienste, Pretoria in bewaring 8esie van hkrdie kennisgewing in werking hou en 18 gedurende gewone kantoorure ter in sae C H BADENHORST TOWN COUNCIL OF TZANEEN Waamemende Hierdie wysiging staan bekend as Tzaneenwysigingskema 57 en tree op datum van publika Munisipale Kantore TZANEEN AMENDMENT SCHEME 60 sie van hierdie kennisgewing in werking Posbus 24 Tzaneen It is hereby notified in terms of the provisions C H BADENHORST 0850 of section 57(1)(a) of the Town planning and Waamemende 24 Mei 1989 Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that the Town Council of Tzaneen has ap Munisipale Kantore proved the amendment of the Tzaneen Town Posbus 24 planning Scheme, 1980, by the rezoning of Erf Tzaneen 46, Tzaneen Extension from "Government Pur 0850 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1272 poses" to "Business 1" purposes 24 Mei 1989 Map 3 and the scheme clauses of this amend TOWN COUNCIL OF TZANEEN ment scheme are filed the with Executive the Town Director: Clerk of Tzaneen Branch and TZANEEN AMENDMENT SCHEME 59 Community Services, Pretoria and are open to LOCAL AUTHORITY NOTICE 1271 inspection during normal office hours It is hereby notified in terms of the provisions This amendment is known as Tzaneen TOWN COUNCIL OF TZANEEN of section 57(I)(a) of the Townplanning and Amendment Scheme 60 and shall come into Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of operation on the date of publication of this no TZANEEN AMENDMENT SCHEME ), that the Town Council of Tzaneen has ap flee proved the amendment of the Tzaneen Townplanning Scheme, 1980, by the rezoning of Er C HBADENHORST It is hereby notified in terms of the provisions ven 61 and the Remainder of 62, Tzaneen Ex Acting Town Clerk of section 57(1)(a) of the Town planning and tension from "Parking" to "Municipal", Erf Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 169, Tzaneen Extension from "Existing Public Municipal Offices 1986), that the Town Council of Tzaneen has ap Roads" to "Municipal" and a pan of a PO Box 24 property proved the amendment of the Tzaneen Town named Public Place, Tzaneen Extension from Tzaneen planning Scheme, 1980, by the rezoning of Erf "Municipal" to "Existing Public Roads" , Tzaneen Extension from "Residential 4" to 24 May 1989 "Special" far offices Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme are filed with the Town Clerk of 24 Map 3 and the scheme clauses of this amend Tzaneen and the Executive Director: Branch ment scheme are filed with the Town Clerk of Community Services, Pretoria and are open to Tzaneen and the Executive Director: Branch inspection during normal office hours Community Services, Pretoria and are open to PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING inspection during normal office hours This amendment is known as Tzaneen 1274 Amendment Scheme 59 and shall come into This amendment is known as Tzaneen operation on the date of publication of this no Amendment Scheme 57 and shall come into ricestadsraad VAN VEREENIGING operation on the date of publication of this no tice CH BADENHORST VASSTELLING VAN GELDE BETAAL Acting Town Clerk C H BADENHORST BAAR INGEVOLGE DIE VERORDE Acting Town Clerk Municipal Offices HINGE BETREFFENDE BRANDWEER DIENSTE PO Box 24 Municipal Offices Tzaneen PO Box Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie Tzaneen 24 May op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend 0850 gemaak dat die Stadsraad van Vereeniging by 24 May 1989 Spesiale Besluit gedateer 28 Maart 1989, die gelde soos in die onderstaande tarief van gelde 24 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWINGuheengesit, met ingang 1 Julie 1989, vasgestel 1273 het II/ C K STEYN STADSRAAD VAN TZANEEN Munisipale Kantore PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Posbus 35 TZANEENWYSIGINGSKEMA Vereeniging 1930 STADSRAAD VAN TZANEEN Hierby word ingevolge die bepalings van arti 24 Mei 1989 kel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorps be Kennisgewing No 73/1989 planning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van TZANEEN WYSIGINGSKEMA 59 TARIEF VAN GELDE 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Tzaneen die wysiging van die Tzaneen dorps 1 Toets, skoonmaak en herlaai van brand beplanningskema, 1980, goedgekeur het deur Hierby word ingevolge die bepalings van arti blussers kel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbe die hersonering van Erf 46, Tzaneen Uitbreiding planning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van van "Regeringsdoeleindes" na "Besigheid 1" (1) Skoonmaak en wets: tot 9 liter inhouds 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wy vermoe", per blusser: R15 Tzaneen die wysiging van die Tzaneen dorps sigingskema word deur die van Tza (2) Hervulling: tot 9 liter inhoudsvermod, per beplanningskema, 1980, goedgekeur het deur neen en die Uitvoerende Direkteur: Tak blusser: koste van materiaal plus R15 die hersonering van Erwe 61 en Restant van 62, Gemeenskapsdienste, Pretoria in bewaring ge Tzaneen Uitbreiding van "Parkering" na "Muhou en 18 gedurende gewone kantoorure ter in 2 Toets, herstel en sent van brandslange en nisipaal", Erf 169, Tzaneen Uitbreiding van sae brandtolle "Bestaande Openbare Panic" na "Munismaal" en 'n deel van 'n eiendom genaamd Openbare Hierdie wysiging staan bekend as Tzanecn (I) Lap van brandslange, per brandslang, pm Plek, Tzaneen Uitbreiding van "Munisipaal" na wysigingskema 60 en tree op datum van publika lap: R20 "Bestaande Openbare Paaie" sie van hierdie kennisgewing in werking (2) Aansit van koppelstukke, per koppelstuk Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wy C H BADENHORST R15 sigingskema word deur die van Tza Waamemende (3) Toets van brandslange, per brandslang neen en die Uitvoerende Direkteur: Tak,Gemeenskapsdienste, Pretoria in bewaring ge Munisipale Kantore R15 hou en le gedurende gewone kantoorure ter in Posbus 24 (4) Toets en seel van brandtolle, per brandtol sae Tzaneen R Hierdie wysiging staan bekend as Tzaneen 24 Mei 1989 (5) Herseel van brandtolle, per brandtol: R25

50 i 1530 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI Bywoning van 'n brandweerman ingevolge (4) Gelde vir brandweerpersoneel: (1) Filling of swimming baths: PAD per hour or artikel 14 van die Standaard Brandweerverorde part thereof, plus water consumption at the taninge Wanneer 'n lid van die brandweerdiens, onge riff as determined in accordance with the Corm lip ag van sy rang besig is met brandbestryding of cil's Water Supply Bylaws Per vermaaklikheid, ontspanning of byeen enige ander werksaamhede, per uur of gedeelte koms: R30 daarvan: R20 (2) Using a hydraulic platform, per hour or part thereof: R70 Met dien verstande dat in die geval van enige verskeidenheidsvermaaklikheid of toneelverto (3) Using of compressor, per hour or part ning wat op 'n skoolperseel of in 'n openbare thereof: R40 seal ten bate van skoolfondse plaasvind, geen LOCAL AUTHORITY NOTICE 1274 gelde vir die diens van 'n Brandweerman gehef (4) Emergency rescue unit, per hour or part word the thereof: R40 TOWN COUNCIL OF VEREENIGING(5) Any other duty not mentioned under item 4 Wegpomp van water van cienclorm (1) Ligte pomp met 'n vermoe van tot , per hour or part thereof: R60 liter per minuut, per uurof gedeelte van 'n uur: DETERMINATION OF CHARGES PAY ABLER IN TERMS OF THE BYLAWS RE (6) Firebreaks, per hour or part thereof: R60 LATING TO FIRE BRIGADE SERVICES 7 Fire prevention (2) Middelslag pomp met 'n vermoe van tot liter per minuut, per uur of gedeelte van 'n In terms of section 8eB(8) of the Local Go Re inspection of premises, per re inspection: uur: R50 vernment Ordinance, 1939, it is hereby notified R40 that the Town Council of Vereeniging has, by (3) Groot pomp met 'n vermoe van tot Fire liter per minuut, per uur of gedeelte van 'n uur: Special Resolution, dated 28 March 1989, deter fighting: Inside the municipal bounda R60 mined the charges services as set out in the ries undermentioned tariff of charges with effect (1) Where foam compound, dry powder or 5 Geen gelde betaalbaar in sekere omstandig from 1 July 1989 CO is used, the charges shall be determined hede C K STEYN according to the current price, plus 20 % Geen gelde betaalbaar in omstandighede soos Town Clerk (2) Personnel charges: in artikel 17 uiteengesit nie Munisipal Offices PO Box 35 For each hour or part thereof during which 6 Bywoning van brandweer vir doeleindes an Vereeniging any member of the Ere brigade, irrespective of ders as brandbestryding 1930 rank, is engaged on 24 May 1 (1) Vul van swembaddens: R40 per uur of ge Notice No989 73/1989 (a) damping down and salvage operations; or deelte daarvan plus waterverbruik teen die tanef soos vasgestel ingevolge die Raad se Watervoor TARIFF OF CHARGES (b) standby operations, where there is a risk sieningsverorderunge of fire; or 1 Testing, cleaning and re charging of fire ex (2) Gebruik van hidroliese platform, per uur tinguishers (c) any other operations, where there is a risk of gedeelte daarvan: R70 of fire, or where in the opinion of the Fire Chief, (1) Cleaning and testing, up to 9 litre capacity the presence of such number of firemen as he (3) Gebruik van kompressor, per uur of ge per extinguisher: R15 may deem necessary, is required, per member: deelte daarvan: R40 R20 (2) Re charging, up to 9 litre capacity, per ex (4) Noodreddingseenbeid, per uur of gedeelte tinghuisher: Cots of material plus R15 9 Fire fighting: Outside municipal bounda daarvan: R40 ries 2 Testing, repairing and sealing of firehoses (5) Enige ander diens gelewer wat nie onder and firehose reels Turningout charges: item 6 resorteer nie, per uur of gedeelte daar van: R60 (1) Patching of firehoses, per hose, per patch: (1) Whenever the fire brigade responds to a R20 call, irrespective of the circumstances: R250 (6) Voorbrande, per uur of gedeelte daarvan; R60 (2) Fitting of couplings, per coupling: R15 (2) In the case of fighting grass, refuse, hedge or vehicle fire, per hour or part thereof: R40 I 7 Brandvoorkoming (3) Testing of firehoses, per length of hose: R15 (3) In the case of fires in buildings, hazardous Herinspeksies van persele, per herinspeksie: loads, flammable liquids or gas fires, per hour or R40 (4) Testing of sealing of firehose reels, per part thereof: R70 reel: R20 8 Brandbestryding binne munisipale grense (4) Personnel charges: (5) Resealing of firehose reels, per reel: (1) Waar skuim, drofi peeler of CO gebruik R25 Where any member of the fire brigade, lyre word, word die koste bereken volgens die heer spective of rank, is engaged on firefighting or sende aankoopprys plus 20% 3 Attendance of firemen in terms of section any other duties, per hour or part thereof: R20 14 of the Standard Bylaws relating to Fire Bri 24 (2) Gelde vir brandweerpersoneel gade Services Vir elke uur of gedeelte daarvan waartydens Per entertainment, recreation, meeting or enige lid van die brandweer, ongeag van sy rang, other event: R30 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING besig is met 1275 Provided that in the case of any variety enter (a) sproeidowing of bergingswerk; of lainment or stage show conducted on school premises or in a public hall in aid of school MUNISIPALITEIT VAN VEREENIGING (b) bystaanwerk waar daar 'n brandgevaar be unds, no charges shall be levied for the atten staan; of dance of a fireman WYSIGING VAN VERORDENINGE BE (c) enige ander werksaamhede waar daar 'n TREFFENDE BRAND WEERDIENSTE 4 Pumping of water from property brandgevaar bestaan of waar daar na die mening van die Hoofoffisier die teenwoordigheid van (1) Light pump with a capacity of up to Die van Vereeniging publiseer sodanige getal brandweermanne as wat by nodig litres per minute, per hour or part thereof: R40 hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnan ag, vereis word, per lid: R20 sie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge (2) Medium pump with a capacity of up to luema uiteengesit wat deur die Raad ingevolge 9 Brandbestryding buite Munisipale grense litres per minute, per hour or part thereof: artikel 96 van voomoemde Ordonnansie opge R50 stel is Opdaaggelde: (3) Heavy pump with a capacity of up to (1) Wanneer ook al die brandweer ontbied Die Verordeninge Betreffende Brandweerword, ongeag die omstandighede: R250 litres per minute, per hour or part thereof: R60 dienste van die Munisipaliteit van Vereeniging, 5 No charges payable in certain Scum deur die Raad aangeneem by Administra (2) In die geval van die bestryding van gras, stances teurskennisgewing 1839 van 15 Desember 1982, vullis, heining en voertuigbrande, per uur of soos gewysig, word hierby verder soos volg ge gedeelte daarvan: R40 No charges shall be payable in certain circum wysig: stances asset out in section 17 (3) In die geval van brande in geboue, gevaar 1 Deur in artikels 14(3), 15, 16(1) en 18 die III like vragte, vlambare vloeistowwe en stowwe of 6 Attendance of fire brigade for purposes uitdrukking "die toepaslike Bylae hierby" deur grasbrande, per uur of gedeelte daarvan: R70 other than firefighting die volgende to vervang: illi

51 PROVINCIAL GAZETTE, 24 MAY '2 "die tarief van gelde soos van tyd tot tyd deur BYLAE strek tussen 08h00 tot die Raad by Spesiale Besluit ingevolge artikel 13h00 of 13h00 tot 18h00) 1,00 SOB van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, GELDE BETAALBAAR INGEVOLGE DIE , vasgestel" PARKEVERORDENINGE 4 Verhuur van sierstruike: 2 Deur Bylae II te skrap 1 Toegangsgelde tot Vosloo en Dickinson 41 Per plant in 10 liter hou park van toe sing op Saterdae, Sondae en err of kleiner 2,00 C K STEYN openbare valcansiedae: Met dien verstande dat persone wat kampeergelde te Dickinsonpark be 42 Per plant in 20 liter houtaal geen verdere toegangsgelde tot Dickinsoners 4,00 Munisipale Kantore park ingevolge hierdie item betaal nie: Posbus 35 5 Verhuur van beskutte Vereeniging ft c braaigeriewe in Dickinson 1930 park vir georganiseerde 24 Mei Toegang per dag: funksies of geleenthede: Kennisgewing No 74/1989 Per geleentheid 35,00 (a) Vir elke persoon bo die ouderdom van 6 jaar,50 (b)vir elke fleas,50 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1276 (c) Vir elke motor of motorfiets (Plus heffing onder LOCAL AUTHORITY NOTICE 1275 item (a)) 3,00 TOWN COUNCIL OF VEREENIGING VEREENIGING MUNICIPALITY (d) Vir elke vragmotor of DETERMINATION OF CHARGES PAY bus (Plus heffing onder ABLE IN TERMS OF THE PARKS BY item (a)) 5,00 AMENDMENT TO BY LAWS RELATING LAWS: AMENDMENT TO FIRE BRIGADE SERVICES (e) Vir elke motorboot en sleepwa 15,00 In terms of section 8013(8) of the Local Gov Theemment Ordinance, 1939, it is Town Clerk of Vereeniging hereby, in hereby notified 12 Seisoenkaartjie: slegs that the Town Council of Vereeniging has, by terms of section 101 of the Local Government VIT lawmen Special Resolution dated 28 March 1989 deter Ordinance, 1939, publishes the by laws set forth per kaartjie wat toegang mined the charges as set out in the Schedule be hereinafter which have been compiled by the gee aan twee persone bo 6 low with effect from 1 July 1989 Council in terms of section 96 of the said Ordi jaar, met inbegrip van een nance motor of motorfiets, ver C K STEYN ken: Town Clerk The Bylaws relating to Fire Brigade Services of the Vereeniging Municipality, adopted by the (a) Vir elke kalenderjaar 30,00 Municipal Offices Council under Administrator's Notice 1839 PO Box 35 dated 15 December 1982, as amended, are here (b) Vir een half kalender Vereeniging by further amended as follows: jaar of gedeeltedaarvan 20, By the substitution in sections 14(3), 15, 13 Seisoenkaartjie: slegs J4 May (1) and 18 for the expression "the appropriate vir inwoners, Notice No 77/1989 Schedule hereto" of the following: per kaartjie geldig vir 'n Sydperk van een kalender SCHEDULE "the tariff of charges as determined by the jaar of gedeelte daarvan Council from time to time by Special Resolution Charges payable in terms of the Parks Bylaws in terms of section 80B of the Local Government (a) Vir elke motorboot en Ordinance, 1939" sleepwa (Plus die heffing I Entrance fees to Vosloo Park and Dickin onder item 11) 120,00 son Park applicable on Saturdays, Sundays and 2 By the deletion of Schedule II public holidays: Provided that persons paying 14 Seisoenkaartjie: slegs camping charges at Dickinson Park shall pay no CK STEYN vir inwoners, further entrance charges to Dickinson Park in Town Clerk vir persone bo die ouder terms of this item: dom van 60 jaar, geldig vir 'Municipal Offices 'n kalenderjaar ofgedeelte R c ' PO Box 35 daarvan Gratis Vereeniging 11 Admission per day: Koste vir kampterreine 24 May 1989 in Dickinsonpark: (a) For each person above the age of 6 years,50 Notice 74/ Per standplek, met in 24 begrip van die gebruik van (b) For each bicycle,50 baddens, stortbaddens en wasgeriewe: (c) For each motorcar or motor cycle (Plus the 211 Per nag of gedeelte charges in item (a)) 3,00 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING daarvan 15,00 plus RI per d) For each lorry or bus 1276 persoon per dag Plus the charges in item 212Per week 75,00 a)) 5,00 STADSRAAD VAN VEREENIGING 213 Per maand (e) For each motorboat and trailer 15,00 VASSTELLING VAN GELDE BETAAL 22 Terugbetaalbare de INGEVOLGE DIE PARKEVEROR sito op sleutels vir waska 12 Season ticket: only resi DENINGE: WYSIGING mess dents, 1(I" per ticket which allows ad Koste vir aanhou van mission for two persons In23 gevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie honde op k pte in per above the age of 6 years, in op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend hondperdag,50 eluding one motor car or gemaak dat die Stadsraad van Vereeniging by motorcycle: Spesiale Besluit gedateer 28 Maart 1989; die 3 Koste vir gebruik van gelde soos in onderstaande Bylae uiteengesit, ontspanningsapparaat of (a) For one calender year 30,00 met ingang 1 Julie 1989 vasgestel het, geriewe: (b) For one half calender C KSTEYN 31 Springmatte, per vyf year or part thereof 20,00 minute,50 13 Season ticket: only resi Munisipale Kantore 32 Miniatuurgholf en set dents, Posbus 35 perk,per negepuryies 1,00 per ticket valid for a period Vereeniging of one calender year or part Skaatsplankbaam Per thereof: 24 Mei 1989 sessie van vyf uur of ge Kennisgewing No 77/1989 deelte daarvan ('n sessie For each motorboat and,

52 1532 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI 1989 ' trailer (Plus the charges in sic seal:rate en oordragte vir vlambare vloei tioned tariff of charges with effect from 1 July item 11) 120,00 stowwe: Season ticket: only resi 11 Ten opsigte van persele C K STEYN dents, Town Clerk for persons over the age of Halfjaarliks Jaarliks 60 years, valid fora period Municipal Offices R R of one calender year or part PO Box 35 thereof Free of charge Vereeniging 111 Grootmaatdepot Charges for camping 112 Vulstasies May 1989 sites at Dickinson Park: Notice No 75/ Droogskoonmaaklokaal Per site, including the use of baths, showers and laundry facilities: 114 Spuitlokaal Per night or part 115 Bantering, bewa TARIFF OF CHARGES thereof 15,00 plus RI per ring en distribusie van 1 Fees payable in respect of registration cer person per day VP Gas tificates and transfer of inflammable liquids: 212 Per week 75, Dekanteringslokaal In respect of premises 213 Per month 300,00 Halfyearly Yearly 12 Ten opsigte van hoeveelhede 22 Refundable deposit on R R keys to ablution block 10,00 Vlambare vloeistof en VP Gas wat op die perreel gehou word: 111 Bulk depot Charles for the keeping of dogs in a camping site, 121 Tot en met 'n ber 112 Fillingstations per dog, per day,50 gingsmaat van li ter Dry cleaning 3 Charges for use of re LOOM creational apparatus or fa 122 Tot en met 'n bercilities: gingsmaat van li 124 Spraying rooms tel Trampolines, per five 115 Handling, storage minutes, Tot en met 'n ber and distribution of LP 32 Miniature golf and put gingsmaat van Gas liter ting greens, per nine holes 1, Decanting rooms Meer as li 33 Skateboard track: Per ter bergingsmaat In respect of quantities session of five hours or part thereof (a session shall be 125 Oordrag van regi Flammable liquids and LP Gas kept on prem between 08h00 to 13h00 or strasiesertitikaat ises: 13h00 to 18h00) 1,00 2 Gelde vir ondersoek van voertuie vir 'n ver 121 Up to and includ 4 Lease of decorative ma voerpermit ing litre storage serial:capacity Beslcrywing van Voertuig Halfjaarliks 41 Per plant in 10 litre con 122 Up_ to and inelud tainers or smaller 2,00 R ing litre storage capacity Per plant in 20 litre con 211 Tenkvragmotor 50 tainers 4, Up to and includ 212 Motorvoertuie, uitgesonderd ing litre storage 5 Lease of covered braai tenkvragmotors wat ontwerp is vir capacity facilities in Dickinson Park die afleweing van ontvlambare for organised functions or vloeistowwe bo en benewens die 124 Over litre occasions: Peroccasion 35,00 hoeveelhede wat ingevolge artikel storage capacity (1)(a) en (b) toegelaat word Transfer of certifi 213 Alle voertuie uitgesonderd cate of registration i motorvoertuie en tenkvragmotors PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING was ontwerp is vir die aflewering 2 Fees payable for examining vehicles for 1277 van ontvlambare vloeistowwe bo transport permit en benewens die hoeveclhede wat 21 Description of vehicle Halfyearly STADSRAAD VAN VEREENIGING ingevolge artikel 79(1)(a) en (13) toegelaat word 30 R VASSTELLING VAN GELDE BETAAL 3 Gelde betaalbaar vir registrasiesertifikatc 211 Road tank wagon 50 BAAR INGEVOLGE DIE VERORDE virslolvwe NINGE VIR DIE BEHEER OOR 212 Motor vehicle, other than a ONTVLAMBARE VLOEISTOWWE EN 31 Registrasiesertiflkate: Halfjaarliks: R2,50 road tank wagon, designed to be STOWWE used for the delivery of inflamma Jaarliks: R5,00 ble liquids in excess of the amount In 32 Oordrag van registrasiesertilikaat: Ft2,50 permitted in terms of section 79(1) vole artikel SONS ) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend (a) and (b) 30 gemaak dat die Stadsraad van Vereeniging by 213 Any vehicle, other than a Spesiale Besluit gedateer 28 Maart 1989, die motor vehicle or road tank wagon, gelde soos in die onderstaande tarief van gelde designed to be used for the deliv uiteengesit, met ingang 1 Julie 1989 vasgestel LOCAL AUTHORITYNOTICE 1277 ery of inflammable liquids in exhet cess of the amount permitted in TOWN COUNCIL OF VEREENIGING terms of section 79(1)(a) and (b) 30 C K STEYN 3 Charges payable for registration certificates Munisipale Kantore DETERMINATION OF CHARGES PAY of substances Posbus 35 ABLE IN TERMS OF THE BYLAWS RE Vereeniging LATING TO INFLAMMABLE LIQUIDS 31 Registration certificates: Halfyearly: 1930 AND SUBSTANCES 82,50 24 Mei 1989 Kennisgewing No 75/1989 In terms of section 80B(8) of the Local Gov Yearly: 115,00 ' ernment Ordinance, 1939, it is hereby notified TARIEF VAN GELDE that the Town Council of Vereeniging has, by 32 Transfer of registration certificate: R2,50 a Special Resolution dated 28 March 1989, deter 1 Gelde betaalbaar ten opsigte van registra mined the charges as set out in the undermen 24

53 1534 PROVINSIALE KOERANT, 24 MEI 1989 unlawfully entering the Witbank Recreation Re (b) Taxis from elsewhere at R240 per year per van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe sort as well as to amend the tariffs which was taxi rant by die ondergetekende doen rpeltruhed aryunder, 1989 Municipalopr t oie biz?: ifiee free entrance datednce to I F VAN STADEN CJ JOUBERT the Witbank Recreation Resort on certain days Acting Town Clerk Waarnemende Sekretarii in respect of motor vehicles This amendment became effective on 1 May 1989 Municipal Offices Posbus 1341 PO Box 17 Pretoria Copies of the proposed amendments to the Wolmaraasstad 0001 bylaws as well as the tariffs will be open to in Mei 1989 spection at the office of the Town Secretary for a 24 May 1989 Kennisgewing No 56/1989 period of 14 (fourteen) days from publication of Notice No 8/1989 this notice 24 Any objection against the proposed amendments must reach the undersigned within 14 (fourteen) days from date of publication hereof ID B STEYN PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 1282 Town Clerk 1282 Administrative Centre TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVE PO Box TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIK LOPMENT OF PERI 3 URBAN AREAS Withank KELING VAN BUITESTEDELIKE GE BIEDE 1035 AMENDMENT TO BY LAWS: GROUP I 24 May 1989 Notice No 43/1989 WYSIGING VAN VERORDENINGE: Notice is GROEP I hereby given in terms of the provi 24 sions of section 96 of thelocal Government Or dinance, 17 of 1939, as amended, that the Board Kennis geskied hiermee dat die Raad inge intends to amend the following bylaws in the volge die bepalings van artikel 96 van die Or following areas of the Board: donnansie op Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, soos 1 gewysig, voomemens is om die volgende CEMETERY BY LAWS S1/4/1/14 11 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Verordezunge in die volgende gebiede van die 1281 Areas of the Local Arca Committees of All Read te wysig: days, Badplaas, Lake Chrissie and Magaliesburg and the Wesrand Area STADSRAAD VAN WOLMARANSSTAD 1 BEGFtAAFPLAASVERORDENINGE S1/4/1/14 2 ELECTRICITY BYLAWS 51/4/1/5 VASSTELLING VAN GELDE VIR VER KEERSDIENSTE Gebiede van die Plaaslike Gebiedskomitee Areas of the Local Area Committees of All van Alldays, Badplaas, Chrissiesmeer, en Maga days, Amsterdam, Badplaas, Hammanskraal liesburg en die Wesrandgebied and Vaalwater Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, word hierby 3 DRAINAGE BYLAWS S1/4/1/12 bekendgemaak dat die Stadsraad van Wolma 2 ELEKTRISITEFTSVERORDENINGE S1/4/1/5 Area of the Local Area Committee of Alldays ransstad by Spesiale Besluit die volgende gelde and the Doornpoort area met betrekking tot Verkeersdienste met ingang Gebiede van die Plaaslike Gebiedskomitees van 1 Februarie 1989 vasgestel het: van Alldays, Amsterdam, Badplaas, Ham 4 SANITARY CONVENIENCES, NIGHT Lisensiegelde ten opsigte van Huurmotors vir manskraal en Vaalwater SOIL AND VACUUM TANK REMOVAL S1/4/1/16 gebruik BYLAWS, van Huurmotorstaanplek in Bornmanstraat: 3 RIOLERINGSVERORDENINGE Areas of the Local Area Committees of S/1/4/1/12 Northam and Vaalwater and the Ellisras area (a) Binne huurmotors teen R120 per jaar per huurmotor Gebied van die Plaaslike Gebiedskomitee van 5 REFUSE REMOVAL BY LAWS Alldays en die Doornpoortgebied S1/4/1/37 (b) Bulk huurmotors teen per jaar per huurmotor 4 SANITERE GEMAKKE, NAGVUILEN Areas of the Local Area Committees of All I F VAN STADEN SUIGTENKVERWYDERINGSVER days, Amsterdam, Badplaas, Lake Chrissie, De ' Waarnemende ORDENINGE S1/4/1/16 Deur, Magaliesburg, Marikana, Northam and Vaalwater Munisipalc Kantore Gebiede van die Plaaslike Gebiedskomitee a 6 WATER SUPPLY BY Posbus 17 van Northam en Vaalwater en die Ellisrasge LAWS S1/4/1/2 Wolmaransstad bied Areas of the Local Area Committees of Bad 2630 pleas, Hammanskraal, Magaliesburg, Northam 24 Mei VULLISVERWYDERINGSDIENSTE ' and Pienaarsrivier and the area of the Regional Kennisgewing No 8/1989 VERORDENINGE 51/4/1/37 Scheme of Walkerville/De Deur 1 Gebiede van die Plaaslike Gebiedskomitees The general purport of these amendments is van Alldays, Amsterdam Badplaas, Chrissies to adjust the tariffs as recommended in the meer, De Deur, Magaliesburg, Marikana, 1989/90 draft estimates Northam en Vaalwater Copies of these amendments are open for in 6 WATERVOORSIENINGSVEROR spection in Room A407 at the Board s head of LOCAL AUTHORITY NOTICE 1281 flee, DENINGE S1/4/1/2 H B Phillips Boiling, 320 Bosman Street, Pretoria fora period of fourteen (14) days from Gebiede van die Plaaslike Gebiedskomitees the date of this publication TOWN COUNCIL OF WOLMARANSSTAD van Badplaas, Hammanskraal, Magaliesburg, Northam en Pienaarsrivier en die Walkervilamendments must do so in writing to the under Any person who desires to object to the said DETERMINATION OF CHARGES FOR le/de Deur Streekskema se gebied TRAFFIC SERVICES mentioned within fourteen (14) days from the Die algemene strekking van die wysigings is date of publication of this notice in the Provinom die tariewe aan to pas soos aanbeveel in die cial Gazette It is hereby notified in terms of section 80B(8) 1989/90 konsepbegrotings of the Local Government Ordinance, 17 of 1939, C 1 JOUBERT that the Town Council of Wolmaransstad has by Afskrifte van hierdie wysigings 16 ter insae in Acting Secretary Special Resolution determined the following Kamer AC by die Raad se hoolkantoor, H B charges in respect of Traffic Services with effect PO Box 1341 Phillipsgebou, Bosmanstraat 320, Pretoria vir 'n from Pretoria 1 February 1989: tydperk van veertien (14) the vanaf datum van 0001 hierdie publikasie Licence fees with regard to tax is making use 24 May 1989 of Taxirank in Bornman Street Eni,ge persoon wat beswaar teen genoemdc Notice No 56/1989 I wysigpgs wil aanteken moet dit skriftelik binne (a) Local taxis at R120 per year per taxi veertien (14) the vanaf die datum van publikasic 24

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d Vol. 16 MAY PRETORIA, 5 MEl 2010 No. 59 2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errorson

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE KOERANT @] 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol. 248 30 AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = = = @] 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE,

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- : : ~ '' ~ l::t! ~~~ ~ ~~~: ~: ~ ~:,~::::i.:~':~:'!' ~ ~...,,.. ~ "'''"' "IJoo. --._.....-. -. - ~':"'' t---..~iie"'", L--c..--...IIIE"'":ll --=-.-.-. 1 n~.: ~-u 1 ll L--'L--.,.-----.-c.0-------1 v:.~...

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Bui~eiarids: R3,25 Vol. 9!. PRETORIA, 30 APRIL 2003 No. 151 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012 322

More information

... ' _ r" r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga

... ' _ r r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... -::li ri... r ... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga ... ' _ r" r1l._ /.--...._...,.- --. -_.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 17 AUGUST PRETORIA,

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

.--"." 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. -

.--. 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. - 4 "monshaino"nwommanttmlise:w3s14;;,x:::::::::: f:::::i:::isisi:::iiiii*ii:iiiiiiiiiiiii:":%fts+ 4 :ax:mmkts% t IIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIRMMINIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII IIIIiIIII4IIIIfAI4ii101i'ikl ""

More information

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 n.. t:: :i:.. ::\: ::::::. : :::::: : : T'o -.-,-- a -- -- Lll I:.- n ~ V I I"' ~I I: ".. --... -.. : :.. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 5 JANUARY PRETORIA, 27

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 21 FEBRUARY 2017 No. 7734 21 FEBRUARIE 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA 5 MARCH 2003 ' MAART No. 65 We all have the power to prevent AIDS AI AIDS HELPUNE Prevention is the cure ggle 1 oaoo o

More information

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 260 MAHIKENG 22 AUGUST 2017 22 AUGUSTUS 2017 No. 2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE

More information

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 JULY PRETORIA, 10 JULIE 2002 No. 200 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No n... _.,. _-...,r.. nlcjlvi Il:Y I.r " --...--,..-...-::II ~ I II "T- _ r"._..,. _ Lllr.. nlc~v I Ir,,-...-...-::II... 1. I r' 1'IlIt..~ Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 15 PRETORIA, 25 NOVEMBER

More information

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ...

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ... 0 0 Vol. 12 AUGUST PRETORIA, 23 AUGUSTUS 2006 No. 311.0 ::r. M 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HElPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH.......... 06311" IIIII

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 27 DECEMBER

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal n MENKO THE YROVNCE OF TRANSVAAL Offiriat (gazdtr (Registered at the Post Of/ice as a Newspaper) ititisp S A Q4 sr 7Thl LBRARY tit 4( /t DE PROVNSE TRAN C V *TM PTV trzt ffintaitr /40N7i) k errant (As

More information

Provincial Gazette Extraordinary

Provincial Gazette Extraordinary I HE PRO VINOP OF Gauteng DIE PROVINFtIF GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant iiili iii Vol. 12 PRETORIA, 24 2006 No. 268 Ule oil hove the power to prevent RIDS RIDS

More information