,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE

Size: px
Start display at page:

Download ",\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE"

Transcription

1 r" ikak v3out DE PROVNSE TRANSVA MENKO LE PROVNCE OF TRANSVAAL TOttitengetootte \ R FAi )0vAiv ksi Job!filial a ; lette 0 fifilielt ig octant ig extr ao ptin it rp (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) as JULEa 2 (Registered at the Post Office 7 Newspaper) Vol CLXX ] PRYS 6d PRETORA 959 PRCE 6 [ JULY No 23 (Administrateurs ) 959] No 23 (Administrators) 959] P ROKLAMAS E PROCLAMATON DEUR SY EDELE DE ADMNSTRATEUR VAN DE BY THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR OF THE PROVNSE TRANSVAAL PROVNCE OF TRANSVAAL Kragtens en ingevolge die bevoegdhede aan my verleen Under and by virtue of the powers vested in me by by artikel eenennegentig van die SuidAfrika Wet 909 section ninetyone of the South Africa Act 909 hereby verklaar ek hierby dat onderstaande Ordonnansie wat declare that the following Ordinance passed by the deur die Provinsiale Raad van Transvaal aangeneem is Provincial Council of Transvaal has been assented to by deur Sy Eksellensie die Goewerneurgeneraalinrade His Excellency the Governor General incouncil and is goedgekeur is en hierby afgekondig word hereby promulgated GOD BEHOEDE DE KONNGN GOD SAVE THE QUEEN Gegee onder my hand to Pretoria op hede die Tweeen Given under my Hand at Pretoria on this Twentytwintigste dag van Julie Eenduisend Negehonderd Nege second day of July One thousand Nine hundred and envyftig Fiftynine F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAA 3//9/20 TAA 3//9/29 ORDONNANSE No 20 VAN 959 (Goedgekeur op 20 Julie 959) (Die Afrikaanse teks is deur die Goewerneurgeneraal geteken) ORDNANCE No 20 OF 959 (Assented to on 20: July 959) (Afrikaans text signed by the Governor General) N ORDONNANSE Tot aanwending van n bedrag van hoogstens tot die diens van die Provinsie Transvaal gedurende die (ear wat op die 3ste deg van Maar! 960 eindig AN DE Provinsiale Raad van Transvaal VERORDEN ORDNANCE To apply a stun not exceeding towards the service of the Province of Transvaal during the year ending on the 3st day of March 960 AS VOLG: T ENACTED by the Provincial Council of BE Provinsiale Transvaal as Die Provinsiale nkomstefonds word hierby follows : Monismfonds betas Met vir alle geldbedrae gedebiteer wat nodig mag wees The Provincial Revenue Fund is hereby iltrginnuceil vir die diens van die Provinsie gedurende die jaar charged with such sums of money as may be Fund wat op die 3ste dag van Maart 960 eindig required for the service of the Province during?thrged tot n bedrag van altesaam hoogstens tweeen the year ending on the 3st day of March vyftigmiljoen negehonderd eenensestigduisend not exceeding in the aggregate the sum of fiftysewehonderd vyfen twintig pond two million nine hundred and sixtyone thousand Ter bestryding van normale of terugkerende seven hundred and twenty five pounds uitgawe: To defray normal or recurrent expenditure: Ter bestryding van kapitaal of nieterug kerende uitgawe: To defray capital or nonrecurrent expendi Hoe held 2 aanserrend Die geld by hierdie Ordonnansie toegestaan lure: DM word word aangewend vir die dienste uiteengesit in die Bylae by hierdie Ordonnansie en wat uitvoeriger 2 The money appropriated by this Ordinance g ;vellmney omskryf word in die Begroting van Uitgawe (Nos shall be applied to the services detailed in the avolted TP en 5 van 959) soos deur die Provinsiale Schedule to this Ordinance and more particularly Raad goedgekeur en onderworpe aan artikel drie specified in the Estimates of Expenditure hiervan en vir geen ander doel nie (Nos TP and 5 of 959) as approved by the Administra Provincial Council and subject to section three mu kan 3 Met die goedkeuring van die Administrateur magtiging hereof and to no other purpose handelende met die toestemming van die Uittot Wal:Wallies voerende Komitee kan n besparing op enige 3 With the approval of the Administrator "d"n Adrniininaiystrasubhoof van n begrotingspos beskikbaar gestel acting with the consent of the Executive Corn authorize word vir n oorskryding van uitgawe op enige mince a saving on any sub head of a vote may "dm" ander subhoof of uitgawe op n nuwe subhoof van be made available to meet excess expenditure on dieselfde begrotingspos: Met then verstande dat any other subhead or expenditure on a new subdie bedrae wat voorkom in kolom 2 van die head of the same vote provided that no excess Bylae by hierdie Ordonnansie nie oorskry mag shall be incurred on the sums appearing in column word nie en dat besparings daarop vir geen ander 2 of the Schedule to this Ordinance nor shall doel aangewend mag word as die waarvoor die savings thereon be available for any purpose other geld hierby toegeken word nie than that for which the money is hereby granted Kart tied Hierdie Ordonnansie heet die Middele This Ordinance shall be called the Appro short (al: A 655F00 (95960) Ordonnansie 959 priation (95960) Ordinance 959

2 r 2 BUTENGEWONE PROVNSALE KOERANT 2 JULE 959 BYLAE SCHEDULE 7 No van No of Be Diens Kolom Kolom 2 Vote grotingspos Service Column Column 2 Algemene Administrasie General Administration ncluding Met inbegrip van Grants for Toelaes vir Mineral Baths Board of Raad van Kuratore vir Trustees Warmbadplase Society of Clerks atthe Society of Clerksatthe Table 0 Table 0 Royal Life Saving Society 50 Royal Life Saving Society 50 Johannesburg City Council: Stadsraad Johannesburg: Transport Facilities Vervoerfasiliteite Eden Edenvale Hospital 600 valehospitaal 600 National Road Safety Orga Nasionale Padveiligheids nization of South Africa 5750 organisasie van Suid Ex Gratia Refund in respect Afrika 5750 of Motor Licence Fees Ex Gratiaterugbetalings ten South African ron and opsigte van Motorlisen Steel ndustrial Corporastes tion Ltd 25 Suid Afrikaanse Yster en Ex Gratia Payments to Regis Staal ndustriele Kor tering Authorities in respect porasie Bpk 25 of losses on Motor Revenue Ex Gratia betalings aan Regi Benoni 32 strasieoutoriteite ten opsigte Boksburg 602 van verliese van Motorvoer Brakpan 608 tuiginkomste Edenvale 203 Benoni 32 Fochville 6 Boksburg 602 Germiston 279 Brakpan 608 Johannesburg 569 Edenvale 203 Kempton Park 020 Fochville 6 Klerksdorp 7 Germiston 279 Krugersdorp 757 Johannesburg 569 Nigel 782 Kempton Park 020 Pietersburg 65 Klerksdorp 7 Pretoria 978 Krugersdorp 757 Pretoria North 60 Nigel 782 Randfontein 5 Pietersburg 65 Roodepoort 200 Pretoria 978 Silverton 5 PretoriaNoord 60 Springs 87 Randfontein 5 Vereeniging 386 Roodepoort 200 Westonaria 00 Silverton 5 Ex Gratia Payment to Rand Springs 87 Cold Storage and Supply Vereemging 386 Coy Ltd Johannesburg Westonaria 00 for losses sustained in Ex Gratiabetaling aan Rand executing Administration Cold Storage and Supply contracts 726 Coy Ltd Johannesburg vir Supply of Artificial Limb to verliese gely by die uitvoer Frans Malachome a native ing van Administrasiekon child 25 trakte 726 Official Entertainments Verskaffing van Kunsledemaat Provincial Secretary 00 aan Frans Malachome n UnderSecretary and Heads naturellekind 25 of Departments 00 Amptelike Onthale Sessional Committee: nter Provinsiale Sekretaris 00 nal Arrangements 00 Ondersekretaris en Departe Union Festival mentshoofde 00 Sessiekomitee: Huishoude 2 Education Administration like Reelings 00 ncluding Uniefees Grants for Dental Clinics 2 OnderwysAdministrasie Alberton 00 Met inbegrip van Benoni 2000 Toelaes vir Boksburg 500 Tandheelkunde klinieke Brakpan 700 Alberton 00 Edenvale 00 Benoni 2000 Elsburg 200 Boksburg 500 Germiston 3000 Brakpan 700 Johannesburg 8500 Edenvale 00 Kempton Park 500 Elsburg 200 Pretoria 9600 Germiston 3000 Springs 2300 Johaesburg nn Kempton Park 500 ndvieanreecnimgilnag Welfare As Pretoria 9600 sedation 200 Springs 2300 Non European Clinics Vereeniging 300 Bree Street ndian School 50 ndier kindersorgvereniging 200 Ferreira ndian School 50 Klinieke vir Nieblankes Johannesburg ndian Breestraat ndierskool 50 Girls School 50 Ferreira ndierskool 50 South African Red Cross Johannesburgse ndier Society Meisieskool 50 NonEuropean Clinics 800 Suid Afrikaanse Rooikruis Transport of Children 700 vereniging Johannesburg Child Guid Klinieke vir Nie blankes 800 ante Clinic 000 Vervoer van Kinders 700 g Johannesburgse Kinderleidingskliniek 000

3 c PROVNCAL GAZETTE EXTRAORDNARY 2 JULY fr j No van Besrotingspos BYLAE Na of Diens Kolom Kolom 2 Vote SCHEDULE Service Column Column 2 Maize and Tobacco Grow Mielies en Tabakkweeking Competition 0 kompetisie 0 Educational Research 00 Onderwysnavorsing 00 Recording of SchoolBroad Opname van Skooluitsen 500 casts 500 dings Educational Film nstitute 9000 i Opvoedkundige Rolprentin Broadcasting 900 stituut 9000 Federasie van die Afrikaan Uitsending 900 se Kullfeestetuunrerenigings: Federasie van die Afrikaan Taa 500 se Kultuurverenigings: Childrens Theatre Johan Taalfeeste 500 nesburg 250 Kinderteater Johannesburg 250 Nato nal Theatre Organize Nasionale Toneelorganisasie 3000 tion 3000 Opvoedkundige Tydskrif 276 Education Journal 276 SA Noodhulpliga 500 SA Noodhulpliga 500 SA Rooikruisvereniging 00 SA Red Cross Society 00 Voortrekkerstrandfonds 8500 Voortrekkerstrandfonds 8500 A motel! ke Onthaar deur of Official Entertainment by or 0 namens die Direkteur van on behalf of the Director Onderwys 75 of Education 75 Hydrae tot Filmprojektor Contribution to Filmprofonds 500 jector Fund Onderwys van Elamite!Cinders Education of European Children Onderwys van Kleurling en Asia Education of Coloured and Asiatic tiese Cinders Children S Hospitale en Gesondheidsdienste Hospitals and Health Services 8030 Met inbegrip van ncluding Toelaes vir Grants for Stadsraad Johannesburg: Johannesburg City Council: Geneeskundige en Curative and Midwifery Kraamdienste in die Services in the Johannes Johannesburgse Lokasies 2330 burg Locations 2330 Xing Edward V Order of King Edward V Order of Nurses 80 Nurses 80 Suid Afrikaanse Buro vir SA Bureau of Standards: Standaarde: Standaar Standardisation of Hosdisering van Hospitaal pital Equipment 25 toerustmg 25 SA Council for Scientific SuidAfrikaanse Weten and ndustrial Researchskaplike en Nywerheid Research into deaths ari navorsingsraad Mayor sing from Anaesthesia 2200 sing in verband met Dood South African National wat voortspruit uit Nar Council of the Young kose 2200 Mens Christian Assocm SuldAfrikaanse Nasionale tion 200 Read vir die Christelike St John Ambulance Asso Vereniging vir Jong Mans 200 elation 00 St John Ambulance Asso South African Red Cross elation 00 Society: Glenmore Sick SuidAfrikaanse Rooikruis Bay 250 vereniging: Glenmore SA Noodhulpliga 50 siekelolcaal 250 Pretoria University Medical SuidAfrikaanse Noodhulp Library 350 liga 50 Witwatersrand University Universiteit Pretoria Medical Library 350 Mediese Biblioteek 350 Grants inaid to Aided Hos Universiteit Witwatersrand pitals and Clinics Mediese Biblioteek 350 Alexandra Health Clinic 5000 Hulptoelaes aan Ondersteunde Ezebuleni Home 80 Hospitale en Klinieke Hope Convalescent Home Alexandra gesondheidsen Hope Training Home 2750 trum 5000 St John Opt halmic Hospital 395 Ezebulenitehuis 80 ZuidAfrikaans Hospital 000 Hope Convalescent Home Official Entertainment by or Hope Training Home 2750 on behalf of the Director of St Johnooghospitaal 395 Hospital Services 75 ZuidAfrikaans Hospitaal Roads and Bridges Amptelike Onthaal deur of ncludingnamens die Direkteur van Grants for Hospitaaldienste 75 SA Council for Scientific 6 Paaie en Bate and ndustrial Research Met inbegrip van Road Research 6000 Toelaes vir Messina (Tvl) Development SA Wetenskaplike en Co Ltd 350 Nywerheidnavorsingsraad Official Entertainment by or Padnavorsing 6000 on behalf of the Director Messina(Tv) Development of Roads 75 Co Ltd Nature Conservation 8036 Amptefike Onthaal deur of ncluding Grants fornamens die Direkteur van National Parks Board of Paaie 75 Trustees Natuurbewaring 8036 Wild Life Protection Society Met inbegrip van toelaes vir of South Africa 50 Nasionale Parkeraad 500 Angling Societies 50 Wildbeskermingsvereniging Federal Vermin Destruction r van SuidAfrika 50 Association 000 Hengelaarsverenigings 50 SA Council for Scientific and Federate Ongediertebestry ndustrial Researchdingsvereniging 000 Bilharzia Research 2000 SA Wetenskaplike en Water Survey Nywerheidnavorsingsraad Bilharzianavorsing 2000 Wateropname

4 7 i BUTENGEWONE PROVNSALE KOERANT 2 JULE 959 BYLAE SCHEDULE No van No of Be Diens Kolom Kolom 2 Vote Service Column Column2_ grotingspos 8 Library Services Biblioteekdienste 3820 ncluding Grants for " Met inbegrip van toelaes vir SA Library Association SA Biblioteekvereniging se Vacation School 50 Vakansieskool 50 SA Library for the Blind SA Biblioteek vir }Landes Grahamstown 300 Grahamstad Works ncluding 9 Werke Grants for Met inbegrip van SA Council for Scientific Toelaes vir and ndustrial Research SA Wetenskaplike en Research on Educational Nywerheidnavorsings Buildings 500 raad Research on Hospital Navorsing in verband met Buildings 000 Onderwysgeboue 500 Official Entertainment by or Navorsing in verband met on behalf of the Director Hospitaalgeboue 000 of Works 75 Amptelike Ontbaal deur of 0 nterest and Redemption namens die Direkteur van National Roads and Bridges Werke 75 2 Local Government Rente en Delging ncluding Grant Nasionale Paaie en Brae PeriUrban Health Board Ordinance 2 Plaaslike Bestuur Development Met inbegrip van toelae Ordonnansle tot hastening van CAPTAL EXPENDTURE n Gesondheidsraad vir 3 Buildings Estates and Local Buitestedelilce Gebiede Works Ontwlkkeling Roads and Bridges KAPTAALUTGAWE about Eiendomme en Pleaslike Werke Peale en Brae i i Die Staarsclrukker Pretoria The Government Printer Pretoria! ]

5 rs il _ ill RENKO :DE PROVNSE TRANSVAAL : : : = :ik t Vg ir rr \nr Occjizi :_ THE PROVNCE OF TR SVAAL 02J " kbefattt ipep qww i i i lci a vio) a3)at \ it ) if (5 tete (As n Nuusblaci by die occiaantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) Vol CLXX] PRYS& PRETORA 399 MP 959 PRCE 6d [No 278 NHOUD AGTERN NTENTS ON BACK PAGES No 2 (Administrateurs) 959] No 2 (Administrators) 959] PROKLAMASE PROCLAMATON DEUR SY EDELE DE ADMNSTRATEUR VAN DE BY THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR OF THE PROVNSE TRANSVAAL PROVNCE OF TRANSVAAL Nademaal die Stadsraad van die Munisipaliteit Springs Whereas the Town Council of the Municipality of n versoekskrif ingevolge die bepalings van artikel vier Springs has petitioned under the provisions of section van die Local Authorities Roads Ordinance 90" four of the Local Authorities Roads Ordinance 90 for iingedien het om die proklainasie tot n publieke pad van the proclamation as a public road of a certain road n sekere pad in die Munisipaliteit Springs gelled; _situated in the Municipality of Springs; En nademaal dear aan die bepalings van educel vyf van And whereas the provisions of section five of the said genoemde Ordonnansie voldoen is; Ordinance have been complied with; En nademaal geen besware teen die proklamasie van And whereas no objections to the proclamation of the genoemde pad ingedien is nie said road were lodged; En nademaal dit dienstig geag word dat genoemde pad And whereas it is deemed expedient that the said road geproklameer moet word; should be proclaimed; So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now therefore under and by virtue of the powers wat by artikel vier van genoemde Ordonnansie gelees met vested in me by section four of the said Ordinance (read artikel eenentagtig van die ZuidAfrika Wet 909 aan with section eightyone of the South Africa Act 909 thy verleen word hierby die pad soos omskryf in bygaande do hereby proclaim as a public road the road described Bylae tot n publieke pad proklameer in the Schedule hereto GOD BEHOEDE DE KONNGN Gegee onder my Hand to Pretoria op hede die Tweede dag van Julie Eenduisend Negehonderd Negeenvyftig GOD SAVE THE QUEEN Given under my Hand at Pretoria this Second day of July One thousand Nine hundred and Fifty nine F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TALG 0/3/32/25 TALG 0/3/32/25 BYLAE SCHEDULE Op DESCRPTON OF ROAD BESKRYWNG VAN PAD A road generally 0 Cape feet wide shown on n Pad in die algemeen 0 Kaapse voet breed aangedui Diagrams SG No A27/56 and SG No A275/56 traversing Erven Nos 7 and 8 New Era Township op Kaarte LG No A27/56 en LG No A275/56 oor Erwe Nos 7 en 8 dorp New Era op die plaas on the farm Rietfontein No 28 District of Springs; com Rietfontein No 28 distrik Springs; beginnende by n menciug at a point on the western boundary of Erf No: punt op die westelike grens van Erf No 7 ongeveer 30 7 approximately 30 Cape feet from the north western Kaapse voet van die noordwestelike hoek van Ed No 7 corner of Ed No 7 thence proceeding generally in a af daarvandaan verder in n algemeen suidoostelike rig southeasterly direction to a point on the eastern boundary ting tot n punt op die oostelike grens van Ed No 7 en of Ed No 7 and approximately 20 Cape fect from ongeveer 20 Kaapse voet van die noordoostelike hock en the northeastern corner and thence to the south eastern daarvandaan na die suidoostelike heck van Ed No 8 corner of Erf No 8 0 No 25 (Administrateurs) 959] No 25 (Administrators) 959] PROKLAMASE PROCLAMATON DEUR SY EDELE DE ADMNSTRATEUR VAN DE BY THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR OF THE PROVNSE TRANSVAAL PROVNCE OF TRANSVAAL Nademaal by Administrateursproklamasie No 3 gedateer die vyfentwintigste dag van November 958 ver Whereas it has been declared by Administrators Procklaar is dat die bepalings van paragraaf (d) van artikel lamation No 3 dated the twentyfifth day of November twee van die Ordonnansie op die Verdeling van Grond 958 that the provisions of paragraph (d) of section two 957 toegepas word op die verdeling van die pleas River of the Division of Land Ordinance 957 apply to the side No60 distrik Nelspruit groot 222 morg 72 vier division of the farm Riverside No: 60 District of Nelkante roede soos gehou kragtens Transportakte No spruit in extent 222 morgen 72 square roods as held 2882/92 ten gunste van H L Hall and Sons Limited by Deed of Transfer No 2882/92 in favour of H L in twee gedeeltes elk groot ongeveer 2223 morg 0 vier Hall and Sons Lirriited in two portions each in extent kante roede en 2 acres; approxiinately 2223 morgen 0 square roods and 2 acres; En nademaal die applikant nou versoek het dat die And whereas the applicant has now requested that the genoemde eiendorn in twee *gedeeltes groat ongeveer said property be divided in two portions in extent en 2 5 mot respektiewelik verdeel word; approximately and 25 morgen respectively;

6 2 PROVNSALE KOERANT 29 JULE 959 So is dit dat ek hierby verklaar dat die getalle en woorde Now therefore hereby declare that the figures and gedecite elk groot ongeveer 2223 morg 0 vierkante words "gedeelte elk groot ongeveer 2223 morg 0 vierroede en 2 acres " in die Afrikaanse weergawe van kante roede en 2 acres " in the Afrikaans version of the genoemde proklamasie gewysig word tot gedeeltes groot said proclamation are amended to " gedeeltes groot onge ongeveer en 25 morg respektiewelik " en veer en 25 morg respektiewelik " and the die getalle en woorde each in extent approximately figures and words "each in extent approximately morgen 0 square roods and 2 acres " in die morgen 0 square roods and 2 acres " in the English Engelse weergawe van genoemde proklamasie gewysig version of the said proclamation are amended to in word tot in extent approximately and 2 5 extent approximately and 25 morgen morgen respectively " respectively " GOD BEHOEDE DM KONNGN GOD SAVE THE QUEEN Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Tweede Given under my Hand at Pretoria on this Second day dag van Julie Eehduisend Negehonderd Negeenvyftig of July One thousand Nine hundred and Fiftynine F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Provincie of Transvaal TAD 9/3/50 TAD 9/3/50 genoemde No 26 (Administrateurs) 959] No 26 (Administrators) 959] PROKLAMASE t PROCLAMATON k DEUR SY EDELE DE ADMNSTRATEUR VAN DE BY THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR OF THE PROVNSE TRANSVAAL PROVNCE OF TRANSVAAL Nademaal n aansoek ontvang is om toestemming om Whereas an application has been received for permission die dorp Ravenswood te stig op Gedeelte 26 van die to establish the township of Ravenswood on Portion 26 pleas Klipfontein No 83 Registrasie afdeling R distrik of the farm Klipfontein No 83 Registration Division R Boksburg; District of Boksburg; En nademaal aan die bepalings van die Dorpe en And whereas the provigions of the TOWnships and Dorpsaanleg Ordonnansie 93 wat op die stigting van Townplanning Ordinance 93 relating to the establish dorpebetrekking het voldoen is; ment of townships have been complied with; So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now therefore under and by virtue of the powers wat by subartikel () van artikel twintig van genoemde vested in me by sub section () of section twenty of the Ordonnansie aan my verleen word hierby verklaar dat said Ordinance hereby declare that the said township dorp n goedgekeurde dorp is onderworpe aan shall be an approved township subject to the conditions die voorwaardes vervat in die bygaande Bylae contained in the Schedule hereto GOD BEHOEDE DE KONNGN GOD SAVE THE QUEEN Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Given under my Hand at Pretoria on this Fifteenth day Vyftiende dag van Julie Eenduisend Negehonderd Nege of July One thousand Nine hundred and Fiftynine envyftig F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAD /8/787 TAD /8/787 BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GEDOEN DEUR HENRY KLENGBEL BRTS EN STEFANUS LAMBERTUS SNYDERS CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON MADE BY NGEVOLGE DE BEPALNGS VAN DE DORPE EN HENRY KLENGBEL BRTS AND STEFANUS LAMBERTUS DORPSAANLEGORDONNANSE 93 OM TOESTEMMNG SNYDERS UNDER THE PROVSONS OF THE TOWNSHPS OM NGEVOLGE WET No 33 VAN 907 N DORP TB AND TOWN PLANNNG ORDNANCE 93 FOR FERMS STG OP GEDEELTE 26 VAN DE PLAAS KLPFONTEN SON TO ESTABLSH A TOWNSHP UNDER THE PROV No 83 REGSTRASEAFDELANG R DSTRK SONS OF ACT No 33 OF 907 ON PORTON 26 OF BOKSBURG TOEGESTAAN S THE FARM KLPFONTEN NO 83 REGSTRATON DV SON Lit DSTRCT OF BOKSBURG WAS GRANTED A STGTNGSVOORWAARDES OF ESTABLSHMENT Naam A Die naam van die dorp is Ravenswood Name 2 Ontwerpplan van die dorp The name of the township shall be Ravenswood Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangewys op 2 Design of Township Algemene Plan LG No A538/58 The township shall consist of erven and streets as indi 3 Water cated on General Plan SG No A538/58 Die applikante moet n sertifikaat van die plaaslike 3 Water bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle The applicants shall lodge with the Administrator for waarin vermeld word dat his approval a certificate from the local authority to the (a) n voorraad water geskik vir menslike gebruik en effect that wat toereikend is om aan die vereistes van die (a) a supply of potable water sufficient for the needs inwoners van die dorp te voldoen wanneer dit of the inhabitants of the township when it is fully heeltemal toegebou is met inbegrip van voor built up including provision for fire fighting siening vir brandweerdienste beskikbaar is; services is available; (0 reelings tot voldoening van die plaaslike bestuur (b) arrangements to the satisfaction of the local getref is in verband met die lowering van die water authority have been made regarding the delivery in (a) hierbo genoem en die retikulasie daarvan of the water referred to in (a) above and the retku 2

7 in 0 PROVNCAL GAZETTE 29 JULY deur die hele dorp: Met dien verstande dat onder lation thereof throughout the township: Provided staande bepalings in sodanige feelings ingesluit that such arrangements shall include the following word: provisions (i) Dat die applikante n geskikte voorraad water (i) that before the plans of any building to be tot by die straatfront van die erf moet lath aanle voordat die planne van n gebou wat op erected upon any erf are approved by the local authority the applicants shall cause a suitable enige erf opgerig sal word deur die plaathike supply of water to be laid on to the street bestuur goedgekeur word; frontage of the erf; (ii) dat alle koste van of in irerband met die installering van n installasie en toebehore vir (ii) that all costs of or connected with the installa die lewering opgaar indien nodig en retiku tion of plant and appurtenances for the lasie van die water deur die applikante gedra delivery storage if necessary and reticulation moet word en die applikante is ook aan of the water shall be borne by the applicants spreeklik om sodanige installasie en toebehore who shall also be responsible for the main n goeie toestand te onderhou tot tyd en wyl tenance of such plant and appurtenances in hulle deur die plaaslike bestuur oorgeneem goodorder and repair until they are taken over word: Met dien verstande dat indien die by the local authority: Provided that if the plaaslike bestuur vereis dat die applikante n local authority requires the applicants to install installasie en toebehore van n groter kapasi plant and appurtenances of a capacity in teit as wat vir die dorp nodig is met installeer excess of the needs of the township the addidie ekstra koste wat daardeur meegebring tional costs occasioned thereby shall be borne word deur die plaaslike bestuur gedra moet by the local authority; _word; (ili) that the local authority shall be entitled to take (iii) dat die plaaslike bestuur daartoe ere ti is over free of cost the said plant and appurom genoemdeinstallasie en toebehore te eniger tenances at any time subject to the giving of tyd kosteloos oor te neem op voorwaarde dat six months notice: Provided that until the ses maande kennis gegee moet word: Met then local authority takes over the said water supply verstande dat die applikant gelde vir water the applicants may make charges for water wat viewer word teen n tarief deur die supplied at a tariff approved by the local; plaashke bestuur goedgekeur kan vorder tot authority; tyd en wyl die plaaslike bestuur genoemde waterlewering oorneem; (c) the applicants have furnished the local authority (c) die applikante geskikte waarborge aan die plaaslike with adequate guarantees regarding the fulfilment bestuur verstrek het met betrekking tot die of their obligations under the abovementioned nakoming van hulle verpligtings kragtens bostaande arrangements ratings A summarised statement setting forth the nature n Beknopte verklaring waarin die acrd en hoeveelheid andquantity of the available supply of water and the major van die watervoorraad beskikbaar en die hooftrekke van features of the arrangements entered into between the die reelings tussen die applikante en die plaaslike bestuur applicants and the local authority with special reference getref uiteengesit word; met spesiale vermelding van die to the guarantees referred to in subparagraph (c) shall waarborge in subparagraaf (c) genoem moet tesame met accompany the said certificate as an annexure genoernde sertifikaat thereto as n aanhangsel daarby ingedien word Sanitation Sanitere dienste The applicants shall lodge with the Administrator for Die applikante meet n sertifikaat van die plaaslike his approval a certificate from the local authority to the bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle effect that arrangements to its satisfaction have been made waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van die for the sanitation of the township which shall include plaaslike bestuur getref is vir die sanitere dienste in die provision for the disposal of waste water and refuse dorp met inbegrip van voorsiening vir die afvoer van vuilwater en vuilisverwydering A summarised statement of the main provisions of the n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van voor aforesaid arrangements shall accompany the certificate as noemde reelings meet tesame met die sertifikaat as n aan an annexure thereto hangsel daarby ingedien word 5 Electricity 5 Elektrisiteit The applicants shall lodge with the Administrator for Die applikante moet n sertifikaat van die plaaslike his approval a certificate from the local authority to the bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle effect that arrangements to its satisfaction have been made waarin vermeld word dat ratings tot voldoening van die for the supply and distribution of electricity throughout plaaslike bestuur getref is vir die lewering van elektrisi the township teit en die distribusie daarvan deur die hele dorp n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van voor A summarised statement of the main provisions of the noemde reelings meet tesame met die sertifikaat as n aforesaid arrangements shall accompany the certificate as aanhangsel daarby ingedien word an annexure thereto 6 Begfaajp/aas stortings en Naturellelokasieterreine 6 Cemetery Depositing and Native Location Sites Die applikante meet tot voldoening van die Administra The applicants shall make arrangements with the local teur met die plaaslike bestuur reelings tref ten opsigte van authority to the satisfaction of the Administrator in regard die verskaffing van n stortingsterrein en terreine vir n ṫothe provision of a depositing site and sites for a ceme begraafplaas en Naturellelokasie As sodanige verskaffing tery and Native location Should such provision consist bestaan uit grond aan die plaaslike bestuur oorgedra te of land to be transferred to the local authority transfer word is die oordrag daarvan nie onderworpe aan voor thereof shall be free of conditions restricting the use or waardes waarby die gebruik of die reg van vervreemding the right of disposal thereof by the local authority daarvan deur die plaaslike bestuur beperk word the 7 MEETNG VAN BESTAANDE TTELvooRwaaRDER 7 Cancellation of Existing Conditions of Title Die applikante meet ingevolge die bepalings van artikel The applicants shall under the provisions of section six ses (5) van Wet No 22 van 99 sorg dat die voor (5) of Act No 22 of 99 obtain the cancellation of the waardes opgele deur die Minister van Lande by uit conditions imposed by the Minister of Lands upon exci snyding van die grond uit die Ravenswood Landbou sion of the land from Ravenswood Agricultural Holdings hoewes Nedersetting:opgehef word Settlement 2; 3

8 26 PliOViSALE KOERAHT; 29 JULE959 " 8 Strafe 8 Streets (a) Die applikante moet die strate in die dorp vorm en (a) The applicants shall form grade and maintain the skraap tot voldoening van die plaaslike bestuur en is streets in the township to the satisfaction of the local aanspreeklik vir die onderhoud daarvan tot tyd en wyl authority until such time as this responsibility is taken A over by_thelocal authority: Provided that the Adminis hierdie aanspreeklikheid deur die plaaslike bestuur oorgeneem word: Mef dien verstande dat die Administrateur trator shall from time to time be entitled to relieve the van tyd tot tyd geregtig is om die applikante geheel en applicants wholly _or partially from this obligation after al of gedeeltelik van hierdie verpligting te onthef na raad reference to the Board and the local authority pleging met die Dorperaad en die plaaslike bestuur (b) The (b) Die strate moet tot voldoening van die plaaslike streets shall be named to the satisfaction of the local authority bestuur name gegee word : / 9 Skenking 9 Endowment Die applikante moet; onderworpe aan die voorbehouds The applicants shall subject to the provisions to parabepalings van paragraaf (d) van shbartikel () van artikel graph (d) of_ subsection :() of section twentyseven of seweentwintig van Ordonnansie No van 93 as n Ordinance No of 93 pay as an endowment to the skenking aan die plaaslike bestuur n bedrag betaal gelyk local authority an amount representing 8% (eighteen staande met 8% (agtien persent) van slegs die grond per cent) on land value only of all erven disposed of by waarde van alle erwe wat deur die applikante verkoop of the applicants by way of sale barter or gift or in any verruil of geskenk of op enige ander manier van die hand other manner (other than erven transferred in terms of gesit word (uitgesonderd erwe oorgedra ingevolge artikel section twentyfour of that Ordinance) such value to be vieren tivintig van hierdie Ordonnansie) sodanige waarde calculated as at the date of such disposal and to be bereken te word soos op die datum waarop dit aldus van determined in the manner set out in the said paragraph die hand gesit word en vasgestel te word op die wyse (d) uiteengesit in genoemde paragraaf (d) b be Quarterly audited detailed statements shall be rendered Die applikante moet geouditeerde gedetailleerde y the applicants to the local authority and shall kwartaalstate tesame met die bedrag wat daarop aanaccompanied by a remittance for the amount shown to gewys word as verskuldig aan die plaaslike bestuur be due to the local authority aan plaaslike die bestuur verstrek Die plaaslike bestuur of The duly local authorised authority thereto by or it shall any have official the right enige beampte deur hom behoorlik daartoe magtiging at all reasonable times to inspect and audit the applicants verleen besit die reg om op alle redelike tye die applikante se boeke betreffende die verkoop van erwe in die books relative to the disposal of erven in the township f so required by the said local authority or official the dorp te inspekteer en to oudjteer Op versoek van applicants shall produce all such books and papers as genoemde plaaslike bestuur of beampte moet die appli may be necessary for such inspection and audit f no kante alle boeke en stukke wat vir sodanige inspekste en such moneys have been received during any quarterly ouditering nodig is voorle ndies gees sodanige gelde period the local authority may in lieu of an audited stategedurende enige tydperk van drie maande ontvang is nie kart die plaaslike bestuur n verklaring waarin melding meat accept a statement to that effect hiervan gemaak word in plaas van n geouditeerde staat aanneem 0 Enforcement of Conditions The applicants shall observe the conditions of establish 0 Nakoming van :voorwaardes ment and shall take the necessary steps to secure the Die applikante moet die stigtingsvoorwaardes nakom enforcement of the conditions of title and any other con en moet die nodige stappe doen om te sorg dat die titel ditions referred to in section fifty six bis of Ordinance voonvaardes en ander voorwaardes genoem in artikel No of 93: Provided that the Administrator shall sesenvyftig bis van Ordonnansie No van 93 have the power to relieve the applicants of all or any of nagekom word: Met dien verstande dat die Administra the obligations and to vest these in any other person or teur die bevoegdheid besit om die applikante van alma) body of persons of enigeen van die verpligtings te onthef en sodanige verpligtings by enige ander persoon of liggaam van B CONDTONS OF TTLE persone te raat berus All Erven B TTELVOORWAARDES The erf shall be subject to existing conditions and Alle erwe servitudes including the reservation of rights to minerals Die erf is onderworpe aan bestaande voorwaardes en serwitute met inbegrip van die voorbehoud van minerale 2 Erven with Certain Exceptions regte The erven with the exception of 2 Die erwe met sekere uitsonderings (i) such erven as may be acquired for Government or Provincial purposes; and Die erwe uitgesonderd (i) erwe wat vir Goewerments of Provinsiale doel (ii) such erven as may be acquired for municipal eindes verkry word; purposes provided the Administrator after consul (ii) erwe wat vir munisipale doeleindes verkry word tation with the Board has approved the purposes mits die Administrateur na raadpleging met die for which such erven are required Dorperaad die doeleindes waarvoor sodanige erwe shall be subject to the further conditions hereinafter set nodig is goedgekeur het; forth: is onderworpe aan onderstaande verdere voorwaardes: (A) Algemene voorwaardes (A) General Conditions (a) Die applikante en enige ander persoon of liggaam (a) The applicants and any other person or body of van persone wat slcriftelik deur die Administrateur persons so authorised in writing by the Adminisllaartoe magtiging verleen is het met die doel om trator shall for the purpose of securing the te sorg dat hierdie voorwaardes en enige ander enforcement of these conditions and any other con voorwaardes in artikel sesenvyftig bis van Ordon ditions referred to in section fiftysix bis of Ordinansie No van 93 genoem; nagekom word nance No of 93 have the right and power at die reg en bevoegdheid om op alle redelike tye die all reasonable times to enter into and upon the erf for the purpose of such inspection or inquir eerff eteedebrestreek leen toeensitde7 aso dwaanitgveirinspeksie tee ddoeneei as may be necessary to be made for The above! of ingestel moet word mentioned purpose: : gedoen :

9 PROVNCAL GAZETTE 29 JULY 959 ` / (b) Die erf of enige gedeelte daarvan mag nie aan n 00 The erf or any portion thereof shall not be trans Kleurling oorgedra verhuur of op n ander manier ferred leased or in any other manner assigned or toegewys of van die hand gesit word nie en geen disposed of to any Coloured poison and no Kleurlinge uitgesonderd die eienaar of okkupeerder Coloured persons other than the servants of the se bedicndes bona fide en noodsaaklik in diens op owner or occupier bona fide and necessarily = die erf mag toegelaat word om daarop te woon of ployed on the erf shall be permitted to reside there om dit op n ander manier te okkupeer the on or in any other manner to occupy it (c) Die opstand van alle geboue moet voldoen aan die (c) The elevational treatment of all buildings shall convereistes van goeie argitektuur sodat dit nie die form to good architecture so as not to interfere bevalligheid van die omgewing benadeel nie with the amenities of the neighbourhood (d) Mg die eienaar nog enigiemand anders besit die y Neither the owner nor an reg om other person behalwe om die erf vir boudoeleindes in (d) shall have the right save gereedheid te bring enige materiaal daarop uit te and except to prepare the erf for building grawe sonder die skriftelike toestemming van die purposes to excavate therefrom any plaaslike bestuur material without the written consent of the local authority (e) Behalwe met toestemming van die plaaslike bestuur mag geen dier soon omskryf in die Skutregulasies (e) Except with the consent of the local authority no van Plaaslike Besture op die erf aangehou of op animal as defined in the Local Authorities Pounds stal gesit word nie Regulations shall be kept or stabled on the ed (f) Geen geboue van hout en/of sink of van roustene (() No wood and/or iron buildings or buildings of mag op die erf opgerig word nie unburnt clay brick shall be erected on the erf (g) Waar dit volgens die mening van die plaaslike (g) Where bestuur onuitvoerbaar is om neerslagwater van in the opinion of the local authority it is erwe mei n hoer ligging regstreeks na n openbare impracticable for stormwater to be dra:ned from straat toe of te voer is die eienaar van die err higher lying erven direct to a public street the verplig om te aanvaar dat sodanige neerslagwater owner of the erf shall be obtged to accept and/ or op permit the passage over the erf of such stormwater: sy erf vloei en/of toe te laat dal dit daaroor loop: Met dien verstande dat die eienaars van Provided that the owners of any higher lying erven erwe met n hoer ligging van waar die neerslag the stormwater from which is discharged over any water oor n erf met n laer Egging loop aanspreeklik is om n eweredige aandeel van die koste te tionate share of the cost of any pipeline or drain lower lying erf shall be liable to pay a propor betaal van enige pyplyn of afleivoor wat die eienaar which the owner of such lower lying erf may find van sodanige erf met n laer ligging nodig vind om necessary to lay or construct for the purpose of conaan te le of te bou om die water wat aldus oor die ducting the water so discharged over thelerf erf loop of te voer (B) Special Purnse Erven (B) Ed vir spesiale doeleindes n addition to the conditions set out in sub clause (A) Benewens die voorwaardes in subklousule (A) hiervan hereof Erf No 7 shall be subject to the following uiteengesit is Ed No 7 aan die volgende voorwaardes conditions: onderworpe : (a) Die erf moet gebruik word vir die doel % om die (a) The erf shall be used for the purpose of conducting thereon the business of a besigheid van n motorgarige daarop te dryf en motor garage and %purposes vir incidental thereto as well as a doeleindes in verband daarmee asook n teekamer: Met dien verstande dat tearoom provided that (i) die gebou nie meer as twee verdiepings hoog (i) until the erf is connected to a public sewerage mag wees totdat die erf met n publieke system the building shall not exceed two rioleringstelsel verbind is nie en daarna nie storeys and thereafter not more than three meer as drie verdiepings the; storeys in height; (ii) die boonste verdieping of verdiepines wat nie (ii) the upper floor or floors which shall not meer as 0 persent van die opperclakte van occupy more than 0 per cent of the area of die erf mag beslaan nie vir besigheids en the erf may be used for business and residen woondoeleindes gebruik kan word; tial purposes; (iii) geen duikklopping of spuitverwery op die erf (iii) no panel beating or spray painting shall be gedryf mag word nie: conducted on the err: Voorts met dien verstande dat indien die erf nie provided further that in the event of the erf not vir bogenoemde duel gebruik word nie dit vir being used for the aforesaid purpose it may be sodanige ander doeleindes gebruik kan word as wat used for such other purposes as may be decided bepaal word en op sodanige voorwaardes as wat _ and subject to such conditions as may be imposed die Administrateur na raadpleging met die Dorpe by the Administrator after reference to the Board raad en die plaaslike bestuur ople and the local authority (e) Geboue met inbegrip van buitegeboue wat Edema (b) Buildings including outbuildings hereafter erected op die erf opgerig word moet minstens 30 voet on the erf shall be located not less than 30 feet (Engelse) van die suidelike en westelike grease en (English) from the southern and western boundaries minstens 20 voet (Engelse) van die noordelike grens thereof and not less than 20 feet (English) from daarvan geled wees the northern boundary thereof (C) Spesiale woonerwe Benewens die voorwaardes uiteengesit in subklousule (C) Special Residential Erven (A) hiervan is die erwe uitgesonderd die erf wat in The erven with the exception of the erf referred to subklousule (B) genoem word aan die volgende voor in subclause (B) shall in addition to the conditions set waardes onderworpe: out in sub clause (A) hereof be subject to the following (a) Die erf moet slegs gebruik word om daarop n conditions: woonhuis op te rig: Met dien verstande dat met (a) The erf shall be used for the erection of a dwellingtoestemming van die Administrateur na raadpleging house only: Provided that with the consent of the met die Dorperaad en die plaaslike bestuur n Administrator after reference to the Board and the plek vir openbare godsdiensoefening of n plek van local authority a place of public worship or a place onderrig n gemeenskapsaal n inrigting of ander of instruction social hall institution or other geboue wat in n woongebied tuishoort op die erf buildings appertaining to a residential area may be opgerig kan word: Voorts met dien verstande dat erected on the erf: Provided further that the local

10 28 PROVNSALE KOERANT 29 JULE 959 i authority may permit such other buildingsas may die plaaslike bestuur sodanige ander geboue waarvoor in n goedgekeurde dorpsaanlegskema voor be provided for in an approved Town planning siening gemaak word kan toelaat behoudens die Scheme subject to the conditions of the Scheme `voorwaardes van die skema waarvolgens die toe under which the consent of the local authority is stemming van die plaaslike bestuur vereis word required (b) Nog die eienaar nog enigiemand anders besit die (b) Neither the owner nor any other person shall have reg oaf vir enige doel hoegenaamd bakstene tads the right to make or permit to be made upon the of erdepype of ander artikels van n soortgelyke erf for any purpose whatsoever any bricks tiles or aard op die erf te vervaardig of te laat vervaardig earthenware pipes or other articles of a like nature (c) Nie meer as een woonhuis tesame met sodanige (c) Except with the consent of the buitegeboue Administrator who as wat gewoonlik vir gebruik in verband daarmee nodig is mag op die erf opgerig may prescribe such conditions as he may deem word nie behalwe met toestemming van die necessary not more than one dwelling house Administrateur wat sodanige voorwaardes as wat together with such outbuildings as are ordinartly hy nodig ag kan stel: Met dien verstande dat as required to be used in connection therewith shall die erf onderverdeel word of as dit of enige be erected on the erf: Provided that if the erf is gedeelte daarvan met enige ander erf of gedeelte subdivided or it or any portion of it is consolidated with any other erf or portion of an ell van n erf gekonsolideer word hierdie voorwaarde this con met toestemming van die Administrateur op elke dition may with the consent of the Administrator gevolglike gedeelte of gekonsolideerde gebied toe be applied to each resulting portion or consolidated area" gepas kan word (i) (i) Die waarde van die woonhuis sonder inbegrip (i) The dwellinghouse exclusive of outbuildings to be erected on the erf shall be of the value van die buitegeboue wat op die erf opgerig gaan word moet minstens 2500 wees of not less than 2500; i (ii) Die hoofgebou wat n voltooide gebou moet (ii) The main building which shall be a completed wees en nie een wat gedeeltelik opgerig en building and not one partly erected and later voltooi sal word nie moet gelyktydig intended for completion at a later date shall met of vddr die oprigting van die butte be erected simultaneously with or before the geboue opgerig word erection of the outbuildings (d) ndien die erf omhein of op n ander wyse toe (d) f the erf is fenced or otherwise enclosed the gemaak word moet die heining of ander fencing or other enclosing device shall be erected omheiningsmateriaal tot voldoening van die plaas and maintained to the satisfaction of the local like bestuur opgerig en onderhou word authority 3 Erwe aan spesiale voorwaardes onderworpe 3 Erven Subject to Special Conditions Benewens die voorwaardes hierbo uiteengesit is onderstaande erwe aan die volgende voorwaardes onder n addition to the relevant conditions set out above the following erven shall be subject to the worpe: following conditions : (a) Erwe Nos en 5 Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna op die (a) Erven Nos and 5 Builderf opgerig word moet minstens 20 voet (Engelse) ings including outbuildings hereafter erected on van n straatgrens daarvan geled wees the erf shall be located not less than 20 feet (English) from the boundary thereof abutting on a (b) Erf No Geboue met inbegrip van buitegeboue street wat hierna op die erf opgerig word moet minstens 20 voet (Engelse) van die suidelike grens en (b) Er/ No Buildings including outbuildings hereminstens 30 voet (Engelse) van die westelike grens after erected on the erf shall be located not less daarvan gele8 wees than 20 feet (English) from the southern boundary (c) Erwe Nos 0 2 en 6 Geboue met inbegrip thereof and not less than 30 feet (English) from van buitegeboue wat hierna op die erf opgerig the western boundary thereof word moet minstens 30 voet (Engelse) van n (c) Erven Nos 0 2 and 6 Buildings including straatgrens daarvan gele8 wees outbuildings hereafter erected on the erf shall be (d) Ed No 8 Geboue met inbegrip van buitegeboue located not less than 30 feet (English) from i the wat hierna op die erf opgerig word moet minstens boundary thereof abutting on a street 20 voet (Engelse) van die oostelike grens en (d) Ed No 8 Buildings including outbuildings hereminstens 30 voet (Engelse) van die suidelike grens after erected on the erf shall be located not less daarvan gelee wees than 20 feet (English) from the eastern boundary Serwinne vir riolerings en ander munisipale thereof and not less than 30 feet (English) front doeleindes the southern boundary thereof Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit is die erwe ook aan die volgende voorwaardes onder Servitudes for Sewerage and Other Municipal Purposes worpe: n addition to the relevant conditions set out above the (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir riolerings erven shall be subject to the following conditions : en ander munisipale doeleindes ten gunste van die (a) The erf is subject to a servitude six feet wide in plaaslike bestuur ses voet breed langs enigeen favour of the local authority for sewerage and van sy grense uitgesonderd n straatgrens other municipal purposes along any one of its (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne voor boundaries other than a street boundary noemde serwituutsgebied opgerig word nie en (b) No building or other structure shall be erected Been grootwortelbome mag binne die gebied van within the aforesaid servitude area and no largesodanige serwituut of binne ses voet daarvan rooted trees shall be planted within the area of geplant word nie _ such servitude or within 6 feet thereof (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om sodanige materiaal as wat deur ham uitgegrawe word tydens (c) The local authority shall be entitled to deposit temdie aanleg onderhoud en verwydering van sodanige porarily on the land adjoining the aforesaid servi rioolhoofpypleidings en ander werke as wat hy tude such material as may be excavated by it volgens goeddunke as noodsaaklik beskou tydelik during the course of the construction maintenance te gooi op grond wat aan voornoemde serwituut and removal of such sewerage mains and other grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot works as it in its discretion may deem necessary redelike toegang tot genoemde grond vir voor and shall further be entitled to reasonable access

11 voornoemde (i) PROVNCAL GAZETTE 29 JULY noemde cloth Met dien verstande dat die plaaslike to the said land for the aforesaid purpose subject bestuur enige skade vergoed wat gedurende die to any damage done during the process of con ` aanleg onderhoud en verwydering van sodanige structing maintaining and removing such sewerage rioolhoofpypleidings en ander werke _ veroorsaak mains and other works being made good by the word local authority 5 Woordomskrywing 5 Definitions n voormelde voorwaardes bet onderstaande uitdruk n the foregoing conditions the following terms shall kings die betekenisse wat daaraan geheg word : have the meaning assigned to them : Applikante " beteken Henry Kleingbiel Brits en (i) " Applicants " means Henry Kleingbiel Brits and Stefanus Lambertus Snyders en hulk opvolgers tot Stefanus Lambertus Snyders and their successors eiendomsreg van die dorp in title to the township (ii) Kleurling beteken n of Asiatiese (ii) { inboorling Kaapse Maleier of iedereen sense wat klaar " Coloured person" means any African or Asiatic native blyklik n Kleurling is Cape Malay or any en omvat enige vennoota Coloured person and includes any partner person who is maniskap of maatskappy of vereniging van person waarin ship or company or association of persons in enige sodanige persoon die bevoegdheid which any such person has the power to exercise besit om enige beheer van wetter aard ook al uit te oefen oor die werksaamhede of bates van sodanige any control whatsoever over the activities or assets vennootskap of maatskappy of vereniging van of such partnership or company or association of persons ersone (iii) Woonhuis " beteken n huis wat ontwerp is vir (iii) Dwellinghouse" means a house designed for use as a dwelling for a gebruik as n woning deur single family een gesin 6 Goewerments en munisipale erwe 6 Government and Municipal Erven As n erf of erwe wat verkry word soos been in Should any erf or even acquired as contemplated in klousules B 2 (i) en (ii) hiervan in die besit kom van enige clauses B 2 (i) and (ii) hereof come into the possession ander persoon as die Goewerment of die plaaslike bestuur of any person other than the Government or the local dan is so n erf daarop onderworpe aan sodanige van authority such erf shall thereupon be subject to such of voorwaardes of sodanige ander voorwaardes the aforementioned or such other conditions as may be as wat die Administrateur na raadpleging met die Dorpe decided by the Administrator after consultation with the raad bepaal Board No 27 (Administrateurs) 959] No 27 (Administrators) 959) PROKLAMASE PROCLAMATON DEUR SY EDELE DE ADMNSTRATEUR VAN DE BY THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR OF THE PROVNSE TRANSVAAL PROVNCE OF TRANSVAAL Kragtens en ingevolge die bevoegdhede wat by artikel drie () (a) van die Lisensie (Kontrole) Ordonnansie Under and by virtue of the powers vested in me by 93 section three () (a) of the Licences (Control) Ordinance (No 3 van 932) aan my verleen word verklaar ek hierby 93 (No 3 of 932) hereby declare that dat mnr L H Linde benoem is tot lid van die Lande Mr L H Linde has been appointed as a member like Lisensieraad of the Rural Potchefstroom met ampstermyn tot 30 November 960 in die plek van mnr H J P Viviers Licensing Board Potchefstroom with period of office until 30th November 960 vice Mr H J P wat bedank het Viviers resigned GOD BEHOEDE DE KONNGN GOD SAVE THE QUEEN Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Vyftiende deg van Julie Eenduisend Negehonderd Negeof July One thousand Nine hundred and Fiftynine Given under my Hand at Pretoria on the Fifteenth day envyftig F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAA 7/2/3 Vol 2 TAA 7/2/3 Vol 2 _ No 28 (Administrateurs) 959] No 28 (Administrators) 959] PROKLAMASE DEUR SY EDELE DE ADMNSTRATEUR VAN DE PROVNSE TRANSVAAL PROCLAMATON BY THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR OF THE PROVNCE OF TRANSVAAL / Nademaal die Stadsraad van die Munisipaliteit Germis Whereas the City Council of the Municipality of Gerton n versoekskrif ingevolge die bepalings van artikel miston has petitioned under the provisions of section four vier van die Local Authorities Roads Ordinance 90" of the Local Authorities Roads Ordinance 90 for the ingedien het om die proklamasie tot n publieke pad van proclamation as a public road of a certain road situated sekere pad in die Munisipaliteit Germiston gele6; m the Municipality of Germiston; En nademaal daar aan die bepalings van artikel vyf van And whereas the provisions of section five of the said genoemde Ordonnansie voldoen is; Ordinance have been complied with; En nademaal geen besware teen die proklamasie van And whereas no objections to the proclamation of the genoemde pad ingedien is nie; said road were lodged; En nademaal dit dienstig geag word dat genoemde pad And whereas it is deemed expedient that the said road geproklameer rimet word; should be proclaimed; So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now therefore under and by virtue of the powers wat by artikel vier van genoemde Ordonnansie gelees met vested in me by section four of the said Ordinance read artikel eenentagtig van die ZuidAfrika Wet 909 aan with section eightyone of the South Africa Act 909 my verleen word hierby die pad omskryf in bygaande do hereby proclaim as a public road the road described Bylae en aangedui op Kaart SG No A2553/58 tot n in the Schedule hereto and shown on Diagram SG No publieke pad proklameer A2553/58 2

12 220 PROVNSTALR KOERANT 29 JULE 959 e " GOD BEHOEDE DE KONNGN GOD SAVE THE QUEEN Gegee ander my Hand te Pretoria op hede die Tweede Given under my Hand MPreforia this SecOnd day of July One thousand Nine hundred and Fifty:nine F H ODENDAAL F H ODENDAAL dag van Julie Eenduisend Negehonderd Negeenvyftig Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TALG 0/3//3 TALG 0/3//3 BYLAE SCHEDULE BESKRYWNG VAN PAD n Straatkruispunt by die suidoostelike hock van die DESCRPTON OF ROAD bestaande Bezuidenhoutweg en Dekemaweg wat geprok A road intersection at the southeastern corner of the lameerde grond deurkruis wat nie kragtens mynreg gehou existing Bezuidenhout Road and Dekema Road traversing word nie synde n driehoekige stuk grond 00 Kaapse proclaimed land not held under mining title being a voet met die oostelike grens van Bezuidenhoutweg langs triangular piece of land 00 Cape feet along the eastern en 5 Kaapse voet met die suidelike grens van Dekema boundary of Bezuidenhout Road and 5 Cape feet along weg langs soos omskryf deur Diagram RMT No 565 the southern boundary of Dekema Road as defined by (LG No A2553/58) en wat die Restant van Gedeelte Diagram RMT No 565 (SG No A2553/58) and KK van die plaas Klippoortje No 0 R (voorheen traversing Remainder of Portion KK of the farm Klip No 3) distrik Germiston deurkruis poortje No 0 R (formerly No 3) District Germiston No 29 (Adiministrateur) 959] No 29 (Admin;strators) 959] PROKLAMASE PROCLAMATON DEUR SY EDELE DE ADMNSTRATEUR VAN DE BY THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR OF THE PROVNSE TRANSVAAL PROVNCE OF TRANSVAAL Nademaal die Stadsraad van die Munisipaliteit Krugersdorp aansoek gedoen het om n wysiging van Proklamasie Whereas the Town Council of the Municipality of No 2 (Administrate 90; Krugersdorp has applied for an amendment of Proclama En nademaal dit dienstig geag word dat genoemde tion No 2 (Administrators) 90; Proklamasie gewysig word; And whereas it is deemed expedient that the said Proc So is dit dat ek hierby proklameer dat genoemde Prok lamation should be amended; Now therefore latriasie gewysig is deur die vervanging van die woorde en do hereby proclaim that the said Procsyfers vandaar oor Gedeelte van Erf No 2 en lamation is amended by the substitution of the under Gedeelte van Erf No 25 in genoemde dorp Kenmare" mentioned words and figures for the words and figures " waar dit in paragraaf van die Bylae tot genoemde Prok thence over Portion of Erf No 2 and Portion of lamasie voorkom deur die volgende woorde en syfers: Erf No 25 in the said Kenmare Township" appearing in paragraph of the Schedule to the said Proclamation: daarvandaan oor gedeelte van Erf No 2 in die dorp Kenmare soos aangedui op Kaart SG No A "thence over portion of Erf No 2 Kenmare 653/39 en oor gedeelte van Erf No 25 in die dorp Township as shown on Diagram SG No A653/ Kenmare sacs aangedui op Kaart SG No A655/ 39 and over portion of Erf No 25 Kenmare Town 39" ship as shown on Diagram SG No A655/39" GOD BEHOEDE DE KONNGN GOD SAVE THE QUEEN Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Tweede Given under my Hand at Pretoria on this Second day dag van Julie Eenduisend Negehonderd Negeenvyftig of July One thousand Nine hundred and Fiftynine F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TALG 0/3/8/0 TALG 0/3/8/0 a No 30 (Administrateurs ) 959] No 30 (Administrators) 959] PROKLAMASE PROCLAMATON DEUR SY EDELE DE ADMNSTRATEUR VAN DE BY THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR OF THE PROVNSE TRANSVAAL PROVNCE OF TRANSVAAL Nademaal by subartikel () van artikel een van die Wet op Ophefling van Beperkings in Dorpe 96 bepaal word Whereas it is provided by subsection () of section one dat die Administrateur van die Provinsie met die goed of the Removal of Restrictions in Townships Act 96 keuring van die Goewerneurgeneraal n beperkende voor that the Administrator of the Province may with the waarde ten opsigte van erwe in dorpe in sekere omstandig approval of the GovernorGeneral alter suspend or rehede kan wysig opskort of ophef; move any restrictive conditions in respect of erven in En nademaal n aansoek ontvang is om die wysiging van townships in certain circumstances; die titelvoorwaardes van Erf No 23 geled in die dorp And whereas an application has been received for the Three Rivers Uitbreiding No distrik Vereeniging in amendment in certain respects of the conditions of title sekere opsigte; of Erf No 23 situated in the township of Three Rivers En nademaal Sy Eksellensie die Goewerneurgeneraal Extension No District of Vereeniging; sy goedkeuring van genoemde wysiging te kenne gegee And whereas His Excellency the Governor General has het; signified his approval of such amendment; So is dit dat ek hierby verklaar dat voorwaardes C (a) Now therefore hereby declare that conditions C (a) en C (b) (i) van die titelvoorwaardes in Akte van Trans and C (b) (i) of the conditions of title in Deed of Transport No 282/95 ten opsigte van Ed No 23 gegee fer No 282/95 in respect of Erf No 23 situated in die dorp Three Rivers Uitbreiding No distrik Ver in the township of Three Rivers Extension No District eeniging gewysig word deur: of Vereeniging is amended by: (a) Voorwaarde C (a): die skrapping van die woord (a) Condition C (a): the deletion of the word " only " only " en die byvoeging van die volgende woorde and the addition of the following words at the end aan die einde daarvan: thereof: or for ecclesiastical purposes or purposes " or for ecclesiastical purposes or purposes incidental thereto" incidental thereto"

13 PROVNCAL_GAZETTE 29 JULY (b) Voorwaarde C (b) (i): die byvoeging van_die woorde (b) Condition C (b) (i): the addition of the following f used for residential Purposeth war die woord words "f used for residential purposes " before Not " the word "Not " GOD BEHOEDE DE KONNGN Gegee onder my Hand te Pretoria op Bede die Veertiende dag van Julie Eenduisend Negehonderd Negeenvyftig GOD SAVE THE QUEEN Given under my Hand at Pretoria this Nineteenth day of July One thousand Nine hundred and Fifty nine F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAD 8/2/23 TAD 8/2/23 No 3 (Administrateurs) 959] No 3 (Administrators) 959] PROKLAMASE PROCLAMATON DEUR SY EDELE DE ADMNSTRATEUR VAN DE BY THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR OF THE PROVNSE TRANSVAAL PROVNCE OF TRANSVAAL Nademaal n aansoek ontvang is om toestemming om Whereas an application has been received for permisdie die dorp Waterkloof Ridge Uitbreiding No te stig sion to establish the township of Waterkloof Ridge Extenop Gedeelte 82 van die plaas Waterkloof No 29 distrik sion No on Portion 82 of the farm Waterkloof No 29 Pretoria; District of Pretoria; En nademaal aan die bepalings van die Dorpe en And whereas the provisions of the Townships and Dorpsaanleg Ordonnansie 93 wat op die stigting van Town planning Ordinance 93 relating to the establishdorpe betrekking het voldoen het meat of townships have been complied with; So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now therefore under and by virtue of the powers wat by subartikel () van artikel twintig van genoemde vested in me by sub section () of section twenty of the Ordonnansie aan my verleen word hierby verklaar dat said Ordinance hereby declare that the said township genoemde dorp n goedgekeurde dorp is onderworpe aan shall be an approved township subject to the conditions die voorwaardes vervat in die bygaande Bylae contained in the Schedule hereto GOD BEHOEDE DE KONNGN GOD SAVE THE QUEEN Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Agtiende Given under my Hand at Pretoria on this Eighteenth dag van Julie Eenduisend Negehonderd Negeenvyftig day of July One thousand Nine hundred and Fiftynine F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAD /8/699 TAD /8/699 BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GEDOEN DEUR el CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON MADE BY EUGENE OCONNELL MAGGS NGEVOLGE DE BEPALNGS EUGENE OCONNELL MAGGS UNDER THE PROVSONS VAN DE DORPE EN DORPSAANLEGORDONNANSE OF THE TOWNSHPS AND TOWNPLANNNG ORDNANCE 93 OM TOESTEMMNG OM NGEVOLGE WET NO FOR PERMSSON TO ESTABLSH A TOWNSHP VAN 907 N DORP TE STG OP GEDEELTE 82 VAN DE UNDER THE PROVSONS OF ACT No 33 of 907 ON PLAAS WATERKLOOP No 29 DSTRK PRETORA TOE PORTON 82 OF THE FARM WATERKLOOF No 29 GESTAAN S DSTRCT OF PRETORA WAS GRANTED A STGTNGSVOORWAARDES A CONDTONS OF ESTABLSHMENT Naam Name Die naam van die dorp is Waterkloof Ridge Uitbreiding No The name of the township shall be Waterkloof Ridge Extension No 2 Ontwerpplan van die dorp Die dorp bestaan uit erwe soos aangewys op Algemene 2 Design of Township Plan LG No A3925/57 The township shall consist of erven as indicated on 3 Water General Plan SG No A3925/57 Die applikant moet n sertifikaat van die plaaslike3 Water bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorlfi The applicant shall lodge with the Administrator for his waarin vermeld word dat approval a certificate from the local authority to the effect (a) n voorraad water geskik vir menslike gebruik en wat that toereikend is om aan die vereistes van die inwoners (a) a supply of potable water sufficient for the needs van die dorp te voldoen wanneer dit heeltemal toe of the inhabitants of the township when it is fully gebou is met inbegrip van voorsiening vir brand built up including provision for firefighting weerdienste beskikbaar is; services is available; (b) reelings tot voldoening van die plaaslike bestuur (b) arrangements to the satisfaction of the local authogetref is in verband met die lewering van die water rity have been made regarding the delivery of the in (a) hierbo genoem en die retikulasie daarvan water referred to in (a) above and the reticulation deur die hele dorp; met then verstande dat onder thereof througout the township: Provided that such staande bepalings in sddanige reelings ingesluit arrangements shall include the following provi word : sions: (i) Dat die applikant n geskikte voorraad water (i) That before the plans of any building to be tot by die straatfront van die erf moet last erected upon any erf are approved by the local aanle voordat die planne van n gebou wat op authority the applicant shall cause a suitable die erf opgerig sal word deur die plaaslike supply of water to be laid on to the stree bestuur goedgekeur word; frontage of the erf: 9

14 222 PROVNSALS KOERANt 29 JULE 959 _ (ii) dat alle koste van of in verband met die (ii) that all " costs of or connected with the instalinstallering van n installasie en toebehore vir lation of plant and appurtenances for the die lewering opgaar indien nodig en retiku delivery storage if necessary and reticulation lasie van die water deur die applikant gedra of the water shall be borne by the applicant mod word en die applikant is ook aanspreek who shall also be responsible for the mainlik om sodanige installasie en toebehore in n tenance of such plant and appurtenances in goeie toestand te onderhou tot tyd en wyl hulle good order and repair until they are taken deur die plaaslike bestuur oorgeneem word; over by the local authority: Provided that if met dien verstande dat indien die plaaslike the local authority requires the applicant to bestuur vereis dat die applikant n installasie install plant and appurtenances of a capacity en toebehore van n groter kapasiteit as wat vir in excess of the needs of the township the die dorp nodig is moet installeer die ekstra additional costs occasioned thereby shall be i koste wat daardeur meegebring word deur die borne by the local authority; plaaslike bestuur gedra meet word; (iii) dat die plaaslike (iii) that bestuur daartoe geregtig is the local authority shall be entitled `to take om genoemde installasie en toebehore te over free of cost the said plant and appurteeniger tyd kosteloos oor te neem op voornances at any time:subject to the giving of waarde dat six ses maande kennis gegee moet months notice: Provided that until the word; met dien verstande dat die applikant local authority takes over the said water gelde vir water wat gelewer word teen n tarief supply the applicant may make charges for deur die plaaslike bestuur goedgekeur kan water supplied at a tariff approved by the local vorder tot tyd _ en wyl die plaaslike bestuur authority; genoemde waterlewering oorneem; (c) the applicant has furnished the local authority with (c) die applikant geskikte waarborge aan die plaaslike adequate guarantees regarding the fulfilment of bestuur verstrek het met betrekking tot die his obligations under the abovementioned arrangenakoming van sy verpligtings kragtens bostaande ments reelings ftrekke A summarised statement setting forth the nature and n Beknopte verklaring waarin die aard en hoeveelheid quantity of the available supply of water and the major van die watervoorraad beskikbaar en die hoo van features of the arrangements entered into between die reelings the tussen die applikant en die plaaslike bestuur applicant and the local authority with special getref reference uiteengesit word met spesiale vermelding van die to the guarantees referred to in subparagraph (c) shall waarborge in subparagraaf Jc) genoem moet tesame met accompany the said certificate as an annexure thereto genoemde sertifikaat as n aanhangsel daarby ingedien word Sanitation Sanirere dienste The applicant shall lodge with the Administrator for Die applikant moet n sertifikaat van die plaaslike his approval a certificate from the local authority to the bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle effect that arrangements to its satisfaction have been made waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van dies for the sanitation of the township which shall include plaaslike bestuur getref is vir sanitere dienste in die dorp provision for the disposal of waste water and refuse met inbegrip van voorsiening vir die afvoer van afvalwater en vuilisverwydering A summarised statement of the main provisions of the n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van vooras aforesaid arrangements shall accompany the certificate noemde reelings moet tesame met die sertifikaat in as n aanhangsel daarby ingedien word 5 Electricity annexure thereto 5 Elektrisiteit The applicant shall lodge with the Administrator for his Die applikant moet n sertifikaat van die plaaslike approval a certificate from the local authority to the effect bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle that arrangements to its satisfaction have been made for waarin vermeld word dat feelings tot voldoening van die the supply and distribution of electricity throughout the plaaslike bestuur getref is vir die lewering van elektrisi township test en die distribusie daarvan deur die hele dorp A summarised statement of the main provisions of the n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van voor aforesaid arrangements shall accompany the certificate as noemde reelings moet tesame met die sertifikaat as n aan an annexure thereto hangsel daarby ingedien word 6 Starlings begraafplaas en 6 Naturellekkasie terreine Cemetery Depositing and Native Location Sites Die applikant moet tot voldoening van die Administra The applicant shall make arrangements with the local tear met die plaaslike bestuur reelings tref ten opsigte van authority to the satisfaction of the Administrator in regard die verskateng van n stortingsterrein en terreine vir n to the provision of a depositing site and sites for a begraafplaas en Natiirellelokasie As sodanige verskaffing cemetery and Native location Should such provision bestaan uit grond aan die plaaslike bestuur oorgedra te consist of land to be transferred to the local authority word is die oordrag daaryan nie onderworpe aan voor transfer thereof shall be free of conditions restricting the waardes waarby die gebruik of die rag van vervreemding use or the right of disposal thereof by the local authority daarvan deur die plaaslike bestuur beperk word nie 7 Mineraleregte 7 Mineral Rights Alle regte op minerale en edelgesteentes met inbegrip All rights to minerals and precious stones together with van alle regte wat by die pagvrygrondbesitter berus of all rights which may be or become vested in the freehold hierna kan berus out te deal in die gelde wat moontlik aan owner to share in any proceeds which may accrue to the die Kroon kan toekom uit die verkoop van mynregte oor Crown from the disposal of the undermining rights of the die dorp asook die aandeel in kleimlisensiegelde en enige township including the share of claim licence moneys aandeel in huurgelde of winste wat moontlik aan enige and any share of rentals or profits which may accrue to eienaar kan toekom ingevolge enige mynbrief ten opsigte any owner under any mining lease granted in respect of van die grond binne die dorp en dergelike gelde word aan the land covered by the township and the like shall be die applikant voorbehou reserved to the applicant 8 Opheffing van bestaande titelvoonvaardes 8 Cancellation of Existing Conditions of Title Die applikant moet die volgende bestaande titelvoor The applicant shall obtain the cancellation of the waardes laat ophef: following existing conditions of title : (i) The said property or any portion of it shall not be "W The said property or any portion of it shall not be transferred leased or in any other manner assigned transferred leased or in any other manner assigned or disposed of to any Coloured person and no or disposed of to any coloured person and no

15 PROVNCAL CALM if 29 JULY Coloured person other than the domestic servants coloured person other than the domestic servants of the registered owner or his tenant shall be of the registered owner or his tenant shall be permitted to reside thereon or in any other manner permitted to reside thereon or in any other manner occupy the same occupy the same _ (ii) The said property shall be used for residential (ii) The said property shall be used for residential purposes only Not more than three dwelling purposes only Not more than three dwelling houses with the necessary outbuildings and appur houses with the necessary outbuildings and appurtenances shall be erected on the said property and tenances shall be erected on the said property and the said property shall not be subdivided into more the said property shall not be subdivided into more than three portions The sale of all wines malt than three portions The sale of all wines malt or spirituous liquors is prohibited on the said or spirituous liquors is prohibited on the said property No slaughter poles cattlekraals property No slaughter poles cattle kraals canteens shops or other business place whatsoever canteens shops or other business place whatsoever shalt be opened or carried on by any persons shall be opened or carried on by any persons whomsoever on the said property without the whomsoever on the said property without the previous consent in writing of the Company or its previous consent in writing of the Company or its successors in title (being the owner of the Township successors in title (being the owner of the Township of Waterkloof district Pretoria for the time being) of Waterkloof district Pretoria for the time being) first had and obtained nor shall the owner tenant first had and obtained nor shall the owner tenant or occupant of the said property door suffer to be or occupant of the said property do or suffer to be done thereon anything which shall be proved to be done thereon anything which shall be proved to be a public or private nuisance or a damage or a public or private nuisance or a damage or disturbance to the tenants occupiers or owners of disturbance to the tenants occupiers or owners of the land for the time being in the neighbourhood of the land for the time being in the neighbourhood of the property the property The Transferee shall be entitled to keep a cow The Transferee shall be entitled to keep a cow or cows on the said property for the supply of milk or cows on the said property for the supply of milk for his own domestic purposes but in such event for his own domestic purposes but in such event he shall be obliged to construct a stable for the he shall be obliged to construct a stable for the housing of the same to the satisfaction of the housing of the same to the satisfaction of the Company company (iii) The buildings to be built upon the said property shall (iii) The buildings be of to be built a substantial character and constructed upon the said property of brick or stone or other material to be approved shall be of a substantial character and constructed by the Company and the Transferee shall not of brick or stone or other material to be approved commence by the Company and the Transferee shall not building until he shall have submitted the plans and specifications of such building to the commence building until he shall have submitted Company and shall have received the consent and the plans and specifications of such building to the approval of the Company in writing of such plans Company and shall have received the consent and and specifications approval of the Company in writing of such plans and specifications (iv) The Company reserves the right at all times to the free and unimpeded passage of electric telegraph (iv) The company reserves the right at all times to the or telephone wires over or aboit any portion of free and unimpeded passage of electric telegraph the said property together With the right to affix or telephone wires over or above any portion of such wires free of cost to any buildings or erections the said property together with the right to affii on the property at a height of not less than ten such wires free of cost to any buildings or erections feet from the ground with the right of access to on the property at a height of not less than ten the said wires at any time for the purpose of feet from the ground with the right of access to removal or maintenance" the said wires at any time for the purpose of removal or maintenance" 9 Konsolidctsie van saamgestelde gedeeltes Die saamgestelde gedeeltes van die plaas waaruit die 9 Consolidation of Component Portions dorp bestaan meet gekonsolideer word : The component portions of the farm comprising the 0 Scenking township shall be consolidated Die applikant moet onderworpe aan die voorbehouds 0 Endowment bepalings van paragraaf (d) van subartikel () van artikel seweenrwintig van Ordonnansie No The applicant shall subject to the provisos to pare van 93 as n skenking aan die plaaslike bestuur n bedrag betaal gelykgraph (d) of sub section () of section twentyseven of staande met di No y as an to th 6% (sestien en n half persent) van Or nance of 93 pa slegs die grondwaarde van alle erwe wat deur die applikant local authority representingendowment 6%(sixteeen verruil of geskenk of op enige ander manier van and a half per cent) on land value only of all erven dis die hand gesit word (uitgesonderd erwe oorgedra ingevolge verkoop posed of by the applicant by way of sale barter or gift artikel vierentwintig van daardie Ordonnansie) sodanige or in any other manner (other than erven transferred in waarde bereken te word soos op die datum waarop dit terms of section twenty four of that Ordinance) such aldus van die hand gesit word en vasgestel te word op die value to be calculated as at the date of such disposal and to be determined in the manner set iiryse uiteengesit in genoemde paragraaf (d) out in the said para graph (d) Dip applikant moet geouditeerde gedetailleerde kwartaalstate tesame met die bedrag wat daarop aangewys Quarterly audited detailed statements shall be rendered word as verskuldig aan die plaaslike bestuur aan die by the applicant to the local authority and shall be accomplaaslike bestuur verstrek Die plaaslike bestuur of enige panied by a remittance for the amount shown to be due beampte deur hom behoorlik daartoe magtiging verleen to the local authority The local authority or any official besit die reg om op alle redelike tyedie applikant se boeke duly authorised thereto by it shall have the right at all betreffende die verkoop van erwe in die dorp te inspekteer reasonable times to inspect and audit the applicants en te ouditeer Op versoek van genoemde plaaslike books relative to the disposal of erven in the township bestuur of beampte moet die applikant alle boeke en f so required by the said local authority or official the sffikke wat vir sodanige inspeksie en ouditering nodig is applicant shall produce all such books and papers as may voorle ndien pen sodanige gelde gedurende enige tird be mecessary for such inspection and audit f no such perk van drie maaiide ontvang is nie kan die plaaslike moneys have been received during any quarterly period bestdur n verklaring waarin melding hiervan gemaak the local authority may in lieu of an audited statemen word in plaas van n geouditeerde staat aanneem accept a statement to that effect P

16 _ 22 j PROVNSALE KOERANT 29 JULE 959 slakotning van voorwaardes Enforcenient of Conditions Die applikant moet die stigtingsvoorwaardes nikom en The applicant shall observe the conditions of establishmeet die nodige stappe doen om te sorg dat die titelvoor ment and shall take the necessary steps to secure the viaardes en ander voorwaardes genoem in artiker sesen enforcement of the conditions of title and any other condivyftig bis van Ordonnansie No van 93 nagekom lions referred to in section fiftysix bis of Ordinance No word; met dien verstande dat die Administrateur die of 93: Provided that the Administrator shall have bevoegdheid besit om die applikant van almal of enigeen the power to relieve the applicant of all or any of the Van die verpligtings te onthef en sodanige verpligtings by obligations and to vest these in any other person or body enige ander persoon of liggaam van persone te laat berus of persons B TTELVOORWAARDES B CONDTONS OF TTLE Alle erwe All Erven Die erf is onderworpe tanlbestaande voorwaardes en The erf shall be subject to existing conditions and serviserwitute met inbegrip van die voorbehoud van minerale tudesincluding the reservation of rights to minerals regte 2 Die erwe met sekere uitsonderings 2 The Erven with Certain Exceptions Die erwe uitgesonderd The erven with the exception of " (i) erwe wat vir Goewerments of Provinsiale doeleindes (i) such erven as may be acquired for Government or verkry word; en Provincial purposes; and (ii) erwe wat vir munisipale doeleindes verkry word (ii) such erven as may be acquired for municipal mits die Administrateur na raadpleging met die purposes provided the Administrator after consul Dorperaad die doeleindes waarvoor sodanige erwe tation with the Board has approved the purposes nodig is goedgekeur het for which such erven are required; isi onderworpe aan onderstaande verdere voorwaardes: shall be subject to the further conditions hereinafter set (a) Die applikantien enige ander persoon of liggaam van forth: persone wat skriftelik deur die Administrateur (a) The applicant and any other person or body of daartoe magtiging verleen is het met die doel om persons so authorised in writing e sorg dat hierdie voorwaardes en enige ander by the Adminis trator shall for the purpose of securing the enforcement of these conditions and any other conditions voonvaardes genoem in artikel sesenvyf lig his van Ordonnansie No van 93 nagekom word referred to in section fifty six bis of Ordinance No die reg en bevoegdheid opt op alle redelike tye die of 93 have the right and power at all reason ed te betree ten erode sodanige inspeksie te doen able times to enter into and upon the erf for the of ondersoek in te stet as wat vir bovermelde duel purpose of such inspection or inquiry as may be gedoen of ingestel moet word necessary to be made for the above mentioned (0) Die erf of enige gedeelte daarvan mag nie aan n purpose Kleurling oorgedra verhuur of op n andermanier toegewys of van die hand gesit word nie en geen (b) The erf or any portion thereof shall not be trans Kleurlinge uitgesonderd die eienaar of okkupeerder ferred leased or in any other manner assigned or se bediendes bona fide en noodsaaklik in diens op disposed of to any Coloured person and no die erf mag toegelaat word om daarop te woon of Coloured persons other than the servants of the om dit op ri ander manier te okkupeer nie owner or occupier bona fide and necessarily (c) Planne en spesifikasies van elle geboue en van alle employed on the erf shall be permitted to reside veranderings of aanbouings aan geboue moet inge thereon or in any other manner to occupy it dien word by die applkant en die plaaslike bestuur (c) Plans and specifications of all buildings and of all wie se skriftelike goedkeuring verkry moet word alterations or additions thereto shall be submitted voordat n aanvang met die bouwerksaamhede to the applicant and to the local authority whose gemaak word Die applikant moet sy goedkeuring approval in writing shall be obtained before the kosteloos aan sodanige planne en spesifikasies heg commencement of building operations The appli Met geen bouwerksaamhede hoegenaamd mag op cants approval of such plans and specifications die erf n aanvang gemaak word nie tensy en tot shall be given free of charge No building operadat die applikant en die plaaslike bestuur hulle firms whatsoever shall be commenced on the erf skriftelike goedkeuring geheg het aan die planne en unless and until the applicant and the local authospesifikasies wat daarop betrekking het en elle rity shall have given their approval in writing to geboue aanbouings en veranderings waarmee aldus the plans and specifications pertaining thereto and n aanvang gemaak is moet voltooi word streng all buildings additions and alterations so cornooreenkomstig die planne en spesifikasies soos menced shall be completed in strict accordance goedgekeur en binne n redelike tydperk nodal with the plans and specifications as approved and daar n aanvang daarmee gemaak is within a reasonable time after commencement (d) Die opstand van alle geboue moet voldoen aan die vereistes van goeie argitektuur nodal dit nie die (d) The elevational treatment of all buildings shall conform to good architecture so as not to interfere bevalligheid van die omgewing benadeel nie with the amenities of the neighbourhood (e) Nag die eienaar deg enigiemand anders het die reg om behalwe om die erf vir boudoeleindes in (e) Neither the owner nor any other person shall have gereedheid te bring enige materiaal daarop uit te the right save and except to prepare the erf for grawe sonder die skriftelike toestemming van die building purposes to excavate therefrom any plaaslike bestuur material without the written consent of the local (f) Geen dier soos omskryf in die Skutregulasies van authority Plaaslike Besture mag op die erf aangehou of op W Except with the consent of the local authority no stal gesit word nie sonder die toestemming van die animal as defined in the Local Authorities Pounds plaaslike bestuur Regulations shall be kept or stabled on the erf (g) Geen geboue van hour en/of sink of van roustene (g) No wood and/or iron buildings or buildings of mag op die elf opgerig word nie unburnt claybrick shall be erected on the erf (h) Behalwe met die skriftelike gbedkeuring van die plaaslike bestuur en onderworpe aan sodanige voor (h) Except with the written consent of the local audio waardes as wat die plaaslike bestuur ciple mag rity and subject to such conditions as the local "nog die eienaar nog enige okkupeerder van die authority may impose neither the owner nor any erf putte daarop grawe of boorgate daarop boor of occupier of the erf shall sink any wells or bore enige onderaardse water daaruit haal; met dien holes thereon or abstract any subterranean water 2 verstande dat geen windpomp op die erf opgerig therefrom: Provided that no windmill shall be mag word nie brectedon the ed

17 i P PROVNCAL GAZETTE 29 JULY Waar dit na die mening van die plaaslike bestuur () Where in the opinion of the local authority it is onuitvoerbaar is om neerslagwater van erwe met n impracticable for stormwater to be drained from hoer Egging regstreeks na n publieke straat toe af higher lying erven direct to a public street the te voer is die eienaar van die erf verplig om te owner of the erf shall be obliged to accept and/or aanvaar dat sodanige neerslagwater op sy erf vloei permit the passage over the erf of such storm en/of toe te laat dat dit daaroor loop; met dien water: Provided that the owners of any higherverstande dat die eienaars van erwe met n hoer lying erven the stormwater from which is disligging van waar die neerslagwater oor n erf met charged over any lower lying erf shall be liable to n laer Egging loop aanspreeklik is om n ewe pay a proportionate share of the cost of any piperedige aandeel van die koste te betaal van enige line or drain which the owner of such lower lying pyplyn of afleivoor wat die eienaar van sodanige erf may find necessary to lay or construct for the erf met n laer ligging nodig vind om aan te le of purpose of conducting the water so discharged over te bou om die water wat aldui oor die erf loop the erf; and provided further that in the event af te voer; en voorts met dien verstande dat in of a dispute between the parties as to the nature geval van n geskil tussen die partye in verband or the position of the pipeline or drain or the met die aard of Egging van die pyplyn of afleivoor allocation of the cost the matter shall be referred of die toewysing van die koste die saak verwys to the Administrator or his nominee whose word na die Administrateur of persoon deur horn decision shall be final aangewys by wie die eindbeslissing berus (k) The erf shall be used (lc) Die erf moet slegs gebruik word om daarop n woosfor the erection of a dwellinghuffs op te rig; Provided dien verstande that dat with met die the consent of only: toe the met house stemming van die Administrateur na raadpleging Administrator after reference to the Board and met die Dorperaad en die plaaslike bestuur local authority a n plek place of public worship or a place vir openbare godsdiensoefening of n plek van of instruction social hall institution or other buildings appertaining to a onderrig n gemeenskapsaal n inrigting of ander residential area may geboue wat in n woongebied tuishoort op die erf be erected on the erf: Provided further that when opgerig kan word; voorts met dien verstande dat the township is included within the area of an wanneer die dorp in die gebied van n approved town goedge planning scheme the local authority keurde dorpsaanlegskema ingesluit word die plaasmay permit such other buildings as may be prolike bestuur ander geboue waarvoor in die skema vided for in the scheme subject to the conditions voorsiening gemaak word kan toelaat behoudens of the scheme under which the consent of the local die voorwaardes van die skema waarvolgens die authority is required toestemming van die plaaslike bestuur vereis word (0 Neither the owner nor any other person shall have () Nbg die eienaar nag enigiemand anders besit die reg the right to make or permit to be made upon the om vir enige doe] hoegenaamd bakstene teels of erf for any purpose whatsoever any bricks tiles or erdepype of ander artikels van n soortgelyke aard earthenware pipes or other articles of a like op die erf te vervaardig of te laat vervaardig nature (r n) Behalwe met die toestemming van die Administra (in) Except with the consent of the Administrator who teur wat sodanige voorwaardes kan stel as wat by may prescribe such conditions as he may deem nodig ag mag nie meer as een woonbuis met necessary not more than one dwellinghouse sodanige buitegeboue as wat gewoonlik vir gebruik together with such outbuildings as are ordinarily in verband daarmee nodig is op die erf opgerig required to be used in connection therewith shall Word nie; met dien verstande dat as die erf onder be erected on the erf: Provided that if the erf is verdeel word of as dit of enige gedeelte daarvan subdivided or it or any portion of it is consolidated met enige ander erf of gedeelte van n erf gekonsoli with any other erf or portion of an erf this condideer word hierdie voorwaarde met die toestem tion may with the consent of the Administrator be ming van die Administrateur op elke gevolglike applied to each resulting portion or consolidated gedeelte of die gekonsolideerde gebied toegepas area kan word (i) the dwellinghouse exclusive of outbuildings (i) Die waarde van die woonbuis sonder inbegrip to be erected on the erf shall be of the value van die buitegeboue wat op die erf opgerig of not less than 000 gaan word moet minstens 000 wees (ii) Die 00 The main building which shall hoofgebou wat be a completed n voltooide gebou moet building and not one partly wees en nie een wat gedeeltelik opgerig en later erected and intended for completion voltooi at a later date gaan word nie meet gelyktydig met of shall be erected *ir simultaneously with or before the die oprigting van die buitegeboue opgerig word erection of the outbuildings (n) Buildings (n) Geboue met inbegrip including van outbuildings buitegeboue hereafter erected wat hierna on the erf shall be op die erf opgerig word moet located not less than 35 minstens 35 voet feet (Engelse) van die straatgrens daarvan (English) from the boundary thereof abutting on gelee wees; a street: met dien verstande dat die plaaslike bestuur Provided that the local authority may as by if it thinks fit permit the erection dit goedvind die oprigting van of buildings geboue vet& die in front boulyn of kan toelaat the building line if as voldoening aan die boulynline restriction compliance with the building beperking die redelike ontwikkeling van die terrein would interfere with the reasonable development of the site sou belemmer (o) ndien die erf omhein of op it ander wyse toege (o) f the erf is fenced or otherwise enclosed the maak word meet die heining of ander omheinings fencing or other enclosing device shall be erected materiaal tot voldoening van die plaaslike bestuur and maintained to the satisfaction of the local opgerig en onderhou word authority 3 Serwitute vir riolerings en wider munisipale doeleindes Benewens die betrokke voorwaardes bierbo uiteengesit 3 Servitudes for Sewerage and Other Municipal Purposes is die erwe aan die volgende voorwaardes onderworpe: n addition to the relevant conditions set out above the (a) Die erf is ouderworpe aan n serwituut vir erven shall be subject to the following conditions: riolerings en ander munisipale doeleindes ten (a) The elf is subject to a servitude six feet wide in gunste van die plaaslike bestuur ses voet breed favour of the local authority for sewerage and langs enigeen van sy grense uitgesonderd n straat other municipal purposes along any one of its grens boundaries other than a street boundary : /

18 226 PROVNSALE toerant 29 JULE 969 (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne voor (b) No building or other structure shall be erected noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen within the aforesaid servitude area and no largegrootwortelbome mag binne die gebied van rooted trees shall be planted within the area of sodanige serwituut of binne ses voet daarvan such servitude or within six feet thereof geplant word nie (c) The local authority shall be entitled to deposit (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om sodanige temporarily on the land adjoining the aforesaid materiaal as wat deur horn uitgegrawe word servitude such material as may be excavated by tydens die aanleg onderhoud en verwydering van it during the course of the construction mainsodanige rioolhoofpypleidings en ander werke as tenance and removal of such sewerage mains and wat by volgens goeddunke as noodsaaklik beskou other works as it in its discretion may deem necestydelik te gooi op grond wat aan voornoemde sary and shall further be entitled to reasonable serwituut grans en voorts is die plaaslike bestuur access to the said land for the aforesaid purpose geregtig tot redelike toegang tot genoemde grond subject to any damage done during the process of vir voornoemde doel : Met dien verstande dat diet constructing maintaining and removing such plaaslike bestuur enige skade vergoed wat sewerage mains and other works being made gedurende die aanleg onderhoud en verwydering good by the local authority van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word Definitions Woordomskrywing n the foregoing conditions the following terms shall n voormelde voorwaardes het onderstaande uitdruk have the meaning assigned to them: kings die betekenisse wat daaraan geheg word : (i) "Applicant" means Eugene OConnell Maggs and (i) Applikant " Eugene OConnel Maggs en sy his successors in title to the township opvolgers tot die eiendomsreg van die dorp (ii) " Coloured person " means any African or Asiatic (ii) Kleurling " beteken n Afrikaanse of Asiatiese; Native Cape Malay or any person who is inboorling Kaapse Maleier of iedereen wat klaar manifestly a Coloured person and includes any L blyklik n kleurling is en omvat enige vannootskap partnership or company or association of persons of maatskappy of vereniging van persone waarin in which any such person has the power to exercise enige sodanige die bevoegdheid besit om enige any control whatsoever over the activities or assets beheer van watter aard ook al uit te oefen oor of such partnership or company or association of die werksaamhede of bates van sodanige vennoot persons skap of maatskappy of vereniging van persone (iii) "Dwellinghouse" means a house designed for use (iii) Woonhuis " beteken n huis wat ontwerp is vir as a dwelling for a single family gebruik as n woning vie een gesin 5 Goewerinents en munisipale enve 5 Government and Municipal Erven As n erf of erwe wat verkry word soos in klousules Should any erf or erven acquired as contemplated in B 2 (i) en (ii) hiervan beoog in die besit kom van enige clauses B 2 (i) and (ii) hereof come into the possession ander persoon as die Goewerment of die plaaslike bestuur of any person other than the Government or the local dan is so n erf daarop onderworpe aan sodanige van authority such erf shall thereupon be subject to such of voormelde voorwaardes of sodanige ander voorwaardes as the aforementioned or such other conditions as may be wat die Administrateur na raadpleging met die Dorpe decided by the Administrator after consultation with the read bepaal Board No 32 (Administrateurs ) 959] No 32 (Administrators) 959] PROKLAMASE PROCLAMATON DEUR SY EDELE DE ADMNSTRATED* VAN DE BY THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR OF THE PROVNSE TRANSVAAL PROVNCE OF TRANSVAAL Nademaal n aansoek ontvang is om toestemming om Whereas an application has been received for permisdie dorp Victory Park Uitbreiding No 8 te stig op sion to establish the township of Victory Park Extension Gedeeltes en 252 (gedeeltes van Gedeelte van No 8 on Portions and 252 (portions of Portion Gedeelte A van gedeelte genoem Victory Park Estate) van of Portion A of portion called Victory Park Estate) of die plaas Braamfontein No distrik Johannesburg; the farm Braamfontein No District of Johannesburg; En nademaal aan die bepalings van die Dorpe en And whereas the provisions of the Townships and Dorpsaanleg Ordonnansie 93 wat op die stigting van Townplanning Ordinance 93 relating to the establishdorpe betrekking het voldoen is; ment of townships have been complied with; So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now therefore under and by virtue of the powers wat by subartikel () van artikel twintig van genoemde vested in me by sub section () of section twenty of the Ordonnansie aan my verleen word hierby verklaar dat said Ordinance hereby declare that the said township genoemde dorp n goedgekeurde dorp is onderworpe aan shall be an approved township subject to the conditions die voorwaardes vervat in die bygaande Bylae contained in the Schedule hereto GOD BEHOEDE DE KONNGN Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Agtiende dag van Julie Eenduisend Negehonderd Negeenvyftig " GOD SAVE THE QUEEN Given under my Hand at Pretoria on this Eighteenth and Fiftynine day of July One thousand Nine hundred F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of TransvaaL TAD /8/38 TAD /8J38

19 PROVNCAL GAZETTE 29 DLY BYLAE SCHEDULE yoorwaardes WAAROP DE AANSOEK GEDOEN DEUR (i) Co rno EDWARD ARNOLD OAKLEY THOMAS; (ii) NS UNDER QUEENE WHCH THE APPLCATON MADE BY 0) AURE TUCKER (SUTE GEMEENSKAP VAN GOEDERE MET EDWARD ARNOLD OAKLEY THOMAS: (ii) QUEENE AURE TUCKER (MARRED OUT OF HENRY TUCKER GETROUD); EN (iii) DANEL JOHN COMMUNTY OF PRO WAHL NGEVOLGE DE BEPALNGS VAN DE DORPE EN PEATY TO HENRY TUCKER); AND ail) DANEL DORPSAANLEGORDONNANSTE 93 OM TOESTEMMNG WAHL UNDER THE PROVSONS OF THE TOWNSHPS JOHNPS AND TOWNPLANNNG OM NGEVOLGE WET No 33 VAN 907 N DORP TE STG ORDNANCE 93 FOR FERMS SON TO ESTABLSH A OP GEDEELTES EN 252 (GEDEELTES VAN TOWNSHP UNDER THE PROV SONS OF ACT No 33 OF 907 ON GEDEELTE PORTONS VAN GEDEELTE A VAN GEDEELTE GENOEM AND VCTORY PARK ESTATE) VAN DE PLAAS BRAAMFON 252 (PORTONS OF PORTON OF PORTON A OF PORTON THN No DSTRK JOHANNESBURG TOEGESTAAN S CALLED VCTORY PARK ESTATE) OF FARM BRAAMFONTEN No THE DSTRCT OF JOHANNES A STGTNGSVOORWAARDES BURG WAS GRANTED Naam The naam van die dorp is Victory Park Uitbreiding No 8 A CONDTONS OF ESTABLSHMENT Name The name of the township shall be Victory Park Exten 2 Ontwerpplan varr die dorp sion No 8 Die dorp bestaan nit erwe en strate soon aangewys op Algemene Plan LG No A786/53 2 Design of Township The township shall consist of erven and streets as 3 Water indicated on General Plan SG No A786/53 Die applikante moet n sertifikaat van die plaaslike bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle 3 Water waarin vermeld word dat The applicants shall lodge with the Administrator for (a) n voorraad water geskik vir menslike gebruik his approval a certificate from en the local authority to the wat toereikend is om aan die vereistes van die effect that inwoners van die dorp te voldoen wanneer dit heel (a) a supply to potable water sufficient for the needs temal toegebou is met inbegrip van voorsiening of the inhabitants of the township when it is fully vir brandweerdienste beskikbaar is; built up including provision for firefighting ser (6) reelings tot voldoening van die plaaslike bestuur vices is available; getref is in verband met die lewering van water in (b) arrangements to the satisfaction of the local (a) hierbo genoem en die retikulasie daarvan deur authority have been made regarding the delivery die hele dorp; met dien verstande dat onderstaande of the water referred to in (a) above and the reticubepalings in sodanige ratings ingesluit word: lation thereof throughout the township: Provided (i) dat die applikante n geskikte voorraad water that such arrangements shall include the following tot by die straafront van die erf moet laat provisions : aanle voordat die planne van n gebou wat op (i) That before the die plans erf of any opgerig building sal word deur die to be plaaslike erected upon any erf are bestuur goedgekeur word; approved by the local authority the applicants shall cause a (ii) dat alle koste van of in verband met die in suitable supply of water to be laid on to the stallering van n installasie en toebehore vir street frontage of the erf; die lewering opgaar indien nodig en retiku (ii) that all lasie van die costs of or water deur die applikante gedra connected with the instal lation moet word of plant and appurtenances for the en die applikante is ook aanspreek delivery lik storage if om sodanige necessary and installasie en toebehore in n reticulation of the water shall be borne goeie toestand te onderhou tot tyd en wyl hulle by the applicants who shall also be responsible for the main deur die plaaslike bestuur oorgeneem word; tenance of such met dien plant and verstande dat indien die plaaslike appurtenances in good order bestuur vereis and dat repair until die applikante n installasie they are taken over by the local en toebehore van n groter kapasiteit authority: Provided as wat that if the vir local die dorp nodig is moet installeer authority die requires the applicants to install ekstra koste plant and appurtenances of a wat daardeur meegebring word eapa city in excess of deur die plaaslike the needs bestuur gedra moet word; of the township the additional costs occasioned thereby shall (iii) dat die plaaslike bestuur daartoe geregtig is om be borne by the local authority; genoemde installasie en toebehore te eniger (iii) that tyd kosteloos oor te the local authority neem op voorwaarde dat shall be entitled to ses unmade kcnnis gegee moet word; met dien take over free of cost the said plant and appur tenances verstande dat die at any applikante time gelde subject vir water to the giving of six months notice: wat gelewer word teen n tarief deur die plaaslocal authority takes over the said water sup Provided that until the like bestuur goedgekeur kan vorder tot tyd en wyl die plaaslike bestuur genoemde waterply the applicants may make charges for water supply at a lewering oorneem; tariff approved by the local authority; (c) die applikante geskikte waarborge aan die plaaslike bestuur verstrek het met betrekking tot die na (c) the applicants have furnished the local authority koming van hulle verpligtings kragtens bostaande with adequate guarantees regarding the fulfilment ralings of their obligations under the above mentioned arrangements n Beknopte verklaring waarin die aard en hoeveelheid van die watervoorraad beskikbaar en die hooftrekke van A summarised statement setting forth the nature and die reelings tussen die applikante en die plaaslike bestuur quantity of the available supply of water and the major uiteengesit word met spesiale vermelding van die features of the arrangements entered into between the waarborge in subparagraaf (c) genoem moet tesame met applicants and the local authority with special reference genoemde sertifikaat as aanhangsel daarby ingedien to the guarantees referred to in subparagraph (c) shall word accompany the said certificate as an annexure thereto ligetref 5

20 223 PROVNSALE KOERANT 29 JULE 959 Sanitere dienste Sanitation Die applikante meet n sertifikaat van die plaaslike The applicants shall lodge with the Administrator for bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voor his approval a certificate from the local authority to the 6 waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van effect that arrangements to its satisfaction have been made die plaaslike bestuur getref is vir die sanitere dienste in for the saniation of the township which shall include prodie dorp met inbegrip van voorsiening vir die afvoer van vision for the disposal of waste water and refuse afvalwater en vuilisverwydering A summarised statement of the main provisions of the n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van voor aforesaid arrangements shall accompany the certificate as noemde reelings moet tesame met die sertifikaat as n an annexure thereto aanhangsel daarby ingedien word S 5 Elektrisiteit Electricity Die applikante moet n sertifikaat van die plaaslike applicants shall lodge with the Administrator for his approval a bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorlo certificate from the local authority to the waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van die effect that arrangements to its satisfaction have been made for the supply and distribution of electricity throughout plaaslike bestuur getref is vir die lowering en distribusie the townsp hi van elektrisiteit deur die hele dorp n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van voor A summarised statement of the main provisions of the noemde reelings moet tesame met die sertifikaat as n aan aforesaid arrangements shall accompany the certificate as hangsel daarby ingedien word an annexure thereto 6 Begraafplaas starlings en Naturellelokasieterreine 6 Cemetery Depositing and Native Location Sites Die applikante moot tot voldoening van die Admini The applicants shall make arrangements with the local strateur met die plaaslike bestuur reelings tref ten opsigte authority to the satisfaction of the Administrator in regard van die verskaffing van n stortingsterrein en terreine vir to the provision of a depositing site and sites for a ceme n begraafplaas en Naturellelokasie As sodanige verskaf tery and Native location Should such provision consist fing bestaan uit grond aan die plaaslike bestuur oorgedra of land to be transferred to the local authority transfer te word is die oordrag daarvan nie onderworpe aan voor thereof shall be free of conditions restricting the use or waardes waarby die gebruik of die reg van vervreemding the right of disposal thereof by the local authority daarvan deur die plaaslike bestuur beperk word nie 7 Mineral Rights 7 Mineralerette All rights to minerals and precious stones together with Alle regte op minerale en edelgesteentes wive wren met inbegrip all rights which may be or become vested in the freehold van alle regte wat by die berus of owner to share in any proceeds which may accrue to the hierna kan berus om te deel in die gelde wat moontlik Crown from the disposal of the undermining rights of aan die Kroon kan toekom uit die verkoop van mynregte the township including the share of claim licence moneys oor die dorp asook die aandeel in kleimhsensiegelde en and any share of rentals or profits may accrue to enige sanded in huurgelde of winste wat moontlik aan which owner under any mining lease granted in respect of enige eienaar kan toekom ingevolge enige mynbrief ten the land covered by the township and the like shall be opsigte van die grond binne die dorp en dergelike gelde reserved to the applicants as follows: word aan die applikante voorbehou as volg: (a) n favour of Edward Arnold Oakley Thomas in (a) Ten gunste van Edward Arnold Oakley Thomas respect of the land held under Deed of Transfer ten opsigte van die grand ingevolge Transportakte No 383/95; No 383/95 gehou; (b) ten gunste van Queenie Aure Tucker buite gemeen () in favour of Queenie Aure Tucker married out of skap van goedere met Henry Tucker getroud ten community of property to Henry Tucker in respect opsigte van die grond ingevolge Sertifikaat van of the land held under Certificate of Registered Geregistreerde Titel No 772/953 gehou; Title No 772 /953; (c) ten gunste van Daniel John Wahl ten opsigte van (c) in favour of Daniel John Wahl in respect of the die grond ingevolge Sertifikaat van Geregistreerde land held under Certificate of Registered Title No Titel No 8352/953 gehou 8352/953 8 Opheffing van bestaande voorwaardes 8 Cancellation of Existing Conditions Die applikante moet ingevolge die bepalings van artikel The applicants shall under the provisions of section ses (5) van Wet No 22 van 99 sorg dat die volgende six (5) of Act No 22 of 99 obtain the cancellation of voorwaardes opgele deur die Minister van Lande by uit the following conditions imposed by the Minister of Lands snyding van grond uit die Kleinhoewes Victory Park upon excision of the land from Victory Park Estate Small Estate opgehef word: Holdings: (i) Behalwe met die voorafverkree skriftelike goed (i) Except with the written approval of the Townships keuring van die Dorperaad mag die grond nie Board first had and obtained the land may not be onderverdeel word of geen aandeel daarin of subdivided nor may any share in it or portion of it be sold leased or disposed of in any way gedeelte daarvan verkoop verhuur of op enige wyse van die hand gesit word nie (ii) Except with the written approval of the Townships (ii) Behalwe met die voorafverkree skriftelike toestem Board first had and obtained not more than one ming van die Dorperaad mag nie meer as een dwellinghouse which shall mean a house designed woonhuis wat beteken n huis wat ontwerp is vir for use as a dwelling for a single family together gebruik as n woning vir een gesin tesame met with such outbuildings as are ordinarily required sodanige buitegeboue as wat gewoonlik nodig is to be used in connection with the land shall be vir gebruik in verband met die grond op die grond erected on the land opgerig word nie Oil) Except with the written approval of the Townships (iii) Behalwe met die voorafverkree skriftelike toestem ming van die Dorperaad moet die grond slogs vir Board first had and obtained the land shall be used for residential purposes only woondoeleindes gebruik word (iv) Die grand of enige gedeelte daarvan mag nie aan (iv) The land or any portion thereof shall not be trans it Kleurling oorgedra verhuur of op n ander fared leased or in any manner assigned or dis manier toegewys of van die hand gesit word nie posed of to any coloured person and no Coloured en geen Klenrlinge uitgesonderd die eienaar of person other than the servants of the owner or olckupeerder se bediehdes bona fide en noodsaaklik occupier bona fide and necessarily employed on

21 PROVNCAL GAZETTL 29 JULY in diens op die grond word toegelaat om daarop the land shall be permitted to reside thereon or te woon of om dit op n ander wyse te okkupeer in any other manner to occupy it The term nie :Kleurling " beteken n Afrikaanse of "coloured person" shall mean any African or Asiatiese inboorling Kaapse Maleier of iedereen Asiatic native Cape Malay or any person who is wat klaarblyklik n Kleurling is en omvat enige manifestly a coloured person and shall include any vennootskap of maatskappy of vereniging van per partnership of company or association of persons sone waarin enige sodanige persoon die bevoegd in which any such person has the power to exec heid besit om enige beheer van wafter aard ook al cise any control whatsoever over the activities ;or uit te oefen oor die werksaamhede of bates van assets of such partnership or company or associasodanige vennootskap of maatskappy of vereniging tion of persons van persone kbestuur 9 Strate 9 Streets (a) Die applikante meet die strate in die dorp vorm (a) The applicants shall form grade and maintain the en skraap tot voldoening van die plaaslike bestuur en is streets in the township to the satisfaction of the local aanspreeklik vir hulle tnclerhoud tot tyd en wyrhierdie authority until such time as this responsibility is taken aanspreeklikheid deur die plaaslike bestuur oorgeneem over by the local authority: Provided that the Administraword; met dien verstande dat die Administrateur van tyd tor shall from time to time be entitled to relieve the applitot tyd geregtig is om die applikante geheel en al of cants wholly or partially from this obligation after gedeeltelik van hierdie verpligting te onthef na road reference to the Board and the local authority pleging met die Dorperaad en die plaaslike (b) The streets shall be named to the satisfaction of (b) Die strate moet tot voldoening van die plaaslike the local authority bestuur name gegee word 0 Skenking 0 Endowment Die applikante moet onderworpe aan die voorbehouds The applicants shall subject to the provisos to para bepalings van paragraaf (d) van subartikel () van artikel gragil (d) of sub section () of section twentyseven of seineentwintig van Ordonnansie No van 93 drie Ordinance No of 93 pay quarterly as an endow maandeliks as n skenking aan die plaaslike bestuur n ment to the local authority an amount representing 6% bedrag betaal gelykstaande met 6% sestien en n half (sixteen and a half per cent) on land value only of all persent) van slegs die grondwaarde van alle erwe wat deur erven disposed of by the applicants by way of sale barter die applikant verkoop verruil of geskenk of op enige or gift or in any other manner (other than erven trans ander manier van die hand gesit word (uitgesonderd erwe ferred in terms of section twenty four of that Ordinance) oorgedra ingevolge artikel vierentwintig van die Orion such value to be calculated as at the date of such disposal nansie) sodanige waarde bereken te word soos op die and to be determined in the manner set out in the said datum waarop dit aldus van die hand gesit word en vas paragraph (d) gestel te word op die wyse uiteengesit in genoemde paragraaf (d) Quarterly audited detailed statements shall be rendered by the applicants to the local authority and shall be Die applikante moet geouditeerde gedetailleerde kwaraccompanied by a remittance for the amount shown to taalstate tesame met die bedrag wat daarop aangewys be due to the local authority The local authority or any word as verskuldig aan die plaaslike bestuur aan die official duly authorised thereto by it shall have the right plaaslike bestuur verstrek Die plaaslike bestuur of enige at all reasonable times to inspect and audit the applicants beampte deur hom behoorlik daartoe magtiging verleen books relative to the disposal of erven in the township besit die reg om op alle redelike tye die applikante se f so required by the said local authority or official the boeke betreffende die verkoop van erwe in die dorp te in applicants shall produce all such books and papers as may spekteer en te ouditeer Op versoek van genoemde plans be necessary for such inspection and audit f no such like bestuur of beampte moet die applikante alle boeke moneys have been received during any quarterly period en stukke wat vir sodanige inspeksie en ouditering nodig the local authority may in lieu of an audited statement is voor8 ndien geen sodanige gelde gedurende enige accept a statement to that effect tydperk van drie maande ontvang is nie kan die plaaslike bestuur n verklaring waarin melding hiervan gemaak word in plans van n geouditeerde staat aanneem Transformer Site Transformatorterrein Ed No 53 on the General Plan shall be transferred Erf No 53 op die Algemene Plan moet deur en op to the proper authority by and at the expense of the applikoste van die applikante aan die aangewese owerheid cants as a transformer site as n transformatorterrein oorgedra word 2 Enforcement of Conditions 2 Nakoming van voorwaardes The applicants shall observe the conditions of establish Die applikante meet die stigtingsvoorwaardes nakom en ment and shall take the necessary steps to secure the moot die nodige stappe doen om te sorg dat die titelvoor enforcement of the conditions of title and any other conwaardes en ander voorwaardes genoem in artikel sesen ditions referred to in section fiftysix bis of Ordinance vyf tig bis van Ordonnansie No van 93 nagekom No of 93 : Provided that the Administrator shall Word; met dien verstande dat die Administrateur die have the power to relieve the applicants of all or any of bevoegdheid besit om die applikante van almal of enig the obligations and to vest these in any other person or era van die verpligtings te onthef en sodanige verpligtings body of persons by enige ander persoon of liggaam van persone te laat berus B CONDTONS OF TTLE B TTELVOORWAARDES A All Erven Alle enve The erf shall be subject to existing conditions and ser Die erf is onderworpe aan bestaande voorwaardes en vitudes including the reservation of rights to minerals serwitute met inbegrip van die voorbehou van minerale but excluding the servitude registered under Notarial Deed regte maar uitgesonderd die serwituut geregiltreer onder of Servitude No 57/936S which falls in a street in the Akte van Serwituut No 57/936S wat in n straat in township ie d dorp val 2 Alle erwe met sekere ullsonderings 2 All Oven with Certain Exceptions Pile erwe uitgesonderd M erven with the exception 0 (i) die erf in klousule A hiervan vertheld; of (i) the erf mentioned in clause A hereof; (ii) erwe wat vir Goewerinents of Preiviiiside doel (ii) such erven as may be acquired for Government or _ eindes verkry word; en "Previnciapurposes; and _ 27 _

22 230 PROVNSTALE`KOERA;7 29 YULE 950 (iii) erwe wat vir munisipale doeleindes verkry word (iii) such erven as may be acquired for municipal purmits die Administrateur na raadpleging met die poses provided the Administrator after consulta Dorperaad die doeleindes waarvoor sodanige erwe tion with the Board has approved the purposes nodig is goedgekeur het; for which such erven are required is onderworpe aan onderstaande verdere voorwaardes: shall be subject to the following further conditions : (a) Die applikante en enige ander persoon of liggaam (a) The van persone wat skriftelik deur die Administrateur applicants and any other person or body of daartoe magtiging verleen is het met die doel om persons so authorised in writing by the Administra for shall for te the song dat hierdie voorwaardes en enige ander purpose of securing the enforce ment of these voorwaardes genoem in artikel sesenvytig bis van conditions and any other conditions Ordonnansie No referred to in section van 93 nagekom word die fifty six bis of Ordinance No of reg en bevoegdheid om op alle redelike tye die erf 93 have the right and power at all reason abletimes to te betree ten einde sodanige inspeksie te doen of enter into and upon the erf for the ondersoek in te stel as wat gedoen of ingestel moet purpose of such inspection or inquiry as may be necessary word vir bovermelde doel to be made for the abovementioned (b) Die erf of enige gedeelte daarvan mag nie aan n purpose Kleurling oorgedra verhuur of op ander manier (b) The erf or any portion thereof shall not be transtoegewys of van die hand gesit word nie en geeri ferred leased or in any other manner assigned or Kleurlinge uitgesonderd die eienaar of okkupeer disposed of to any coloured person and no der se bediendes bona fide en noodsaaklik in diens coloured persons other than the servants of the op die erf mag toegelaat word om daarop te woon owner or occupier bona fide and necessarily of om dit op n ander manier te okkupeer nie employed on the erf shall be permitted to reside (c) Die opstand van alle geboue moet voldoen aan die thereon or in any other manner to occupy it vercistes van goeie argitektuur sodat dit nie die (c) The elevational treatment of all buildings shall conbevalligheid van die omgewing benadeel nie form to good architecture so as not to interfere (d) Nag die eienaar nag enigiemand anders besit die with the amenities of the neighbourhood reg om behalwe om die erf vir boudoeleindes in (d) Neither the owner nor any other person shall have gereedheid te bring enige materiaal daarop uit te the right save and except to prepare the erf for grawe sonder die skriftelike toestemming van die building purposes to excavate therefrom any plaaslike bestuur material without the written consent of the local (e) Geen dier sons omskryf in die Skutregulasies van authority Plaaslike Besture opgestel ingevolge die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No 7 van 939 mag op (e) No animal as defined in the Local Authorities die erf aangehou word nie Pounds Regulations framed under the Local (h Geen geboue van hout en/of sink of geboue van Government Ordinance No 7 of 939 shall be roustene mag op die erf opgerig word nie kept on the erf (g) Waar dit volgens die mening van die plaaslike () No wood and/or iron buildings or buildings of unbestuur ondoenlik is om neerslagwater van erwe burnt claybrick shall be erected on the erf met n hoer ligging regstreeks na n publieke straat (g) Where in the opinion of the local authority it is toe of te voer is die eienaar van die erf verplig impracticable for stormwater to be drained from om te aanvaar en/of toe te laat dat sodanige neer higher lying erven direct to a public street the slagwater oor sy erf loop; met then verstande dat owner of the erf shall be obliged to accept and/or die eienaars van erwe met n hoer ligging van waar permit the passage over the erf of such stormdie neerslagwater oor n erf met n laer ligging water: Provided that the owners of any higher loop aanspreeklik is om n ewcredige aandeel van lying erven the stormwater from which is disdie koste te betaal van enige pyplyn of afleivoor charged over any lower lying erf shall be liable wat die eienaar van sodanige erf met n laer ligging to pay a proportionate share of the cost of any nodig vind om aan te le of om te boa om die water pipeline or drain which the owner of such lower wat aldus oor die erf loop of te voer en voorts lying erf may find necessary to lay or construct met dien verstande dat in die geval van n geskil for the purpose of conducting the water so distussen die partye in verband met die aard of lig charged over the erf and provided further that in ging van die pyplyn of afleivoor of die toewysing the event of a dispute between the parties as to the van die koste daarvan die saak verwys word na nature or the position of the pipeline or drain or die Administrateur of persoon deur hom aangewys the allocation of the cost the matter shall be by wie die eindbeslissing berus referred to the Administrator or his nominee (h) Die erf moet slegs gebruik word om daarop n whose decision shall be final Woonhuis op te rig; met dien verstande dat met (h) The erf shall be used for the erection of a die toestemming van die Administrateur na raadhouse only: Provided that with the consent of the dwelling pleging met die Dorperaad en die plaaslike bestuur n plek vir openbare godsdiensoefening of n plek Administrator after reference to the Board and the local authority a place of public van onderrig worship n or a gemeenskapsaal n inrigting of place of instruction social hall institution or other ander geboue wat in n woongebied tuishoort op buildings appertaining to a residential area may die erf opgerig kan word; voorts met dien vetbe erected on the erf: Provided further stande dat die plaaslike bestuur ander geboue waarlocal authority may permit such other buildings that the voor in n goedgekeurde dorpsaanlegskema voor as may be provided for in an approved Townsiening gemaak word kan toelaat behoudens die planning Scheme subject to the conditions of the voorwaardes van die skema waarvolgens die toe Scheme under which the consent of the local stemming van die plaaslike bestuur vereis word authority is required (/) Nog die eienaar nag enigiemand anders besit die reg om vir enige doel hoegenaamd bakstene teels (J) Neither the owner nor any other person shall have of erdepype of ander atikels van n soortgelyke the right to make or permit to be made upon the aard op die erf te vervaardig of te laat vervaardig erf for any purpose whatsoever any bricks tiles or (k) Niemeer as een woonhuis met sodanige buitegeboue earthenware pipes or other articles of a like nature as wat gewoonlik vir gebruik in verband daarmee (k) Except with the consent of the Administrator who nodig is mag op die erf opgerig word nie uit may prescribe such conditions as he may deem gesonderd met die toestemming van die Admini neriegsary not more than one dwellinghouse strateur wat sodanige verdere voorwaardes as wat together with such outbuildings as are ordinarily li by nodig ag kan stel; met dien verstande dat in required to be used in connection therewith shall dien die erf onderverdeel word of as dit of enige be erected on the erf: Provided that if the erf is

23 _ PROVNCAL GAZETTE 29 JULY gedeelte daarvan verenig is met enige ander erf of subdivided or it or any portion of it is consolidated gedeelte van n erf hierdie voorwaarde metdie toe with any Other elf or portion of an erf this condi stemming van die Administrateur op eke gevolg lion may with the consent of the Administrator be like gedeelte of verenigde gebied toegepas kan applied to each resulting portion or consolidated word: area (i) Die waarde van die woonhuis sonder inbegrip (i) The dwellinghouse exclusive of outbuildings van die buitegeboue wat op die erf opgerig to be erected on the erf shall be of the value gaan word moet minstens 2500 wees of not less than 2500; (ii) Die hoofgebou wat n voltooide gebou moet wees en nie een wat gedeeltelik opgerig is en (ii) the main building which shall be a completed later voltooi sal word nie moet gelyktydig met building and not one partly erected and of v66r die buitegeboue opgerig word intended for completion at a later ddte shall be erected simultaneously with or before (iii) Uitgesonderd met die spesiale skriftelike toe theerection of outbuildings; stemming van die applikante moet die dakke van alle geboue wat op die erf opgerig gaan (iii) except with the special permission in writing word van teels dakspane dekgras of beton of the applicants the roofs of all buildings wees erected on the erf shall be of tiles shingles (0 Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hiema thatch or concrete op die ell opgerig word moet minstens 20 voet (Engelse) van die straatgrens daarvan gelee wees () Buildings including outbuildings hereafter erected on the erf shall be located not less than 20 feet (in) ndien die erf omhein of op enige ander wyse toe (English) from the boundary thereof abutting on a gemaak word moet die heining of ander omheiningsmateriaal tot voldoening van die plaaslike street bestuur opgerig en onderh(m) word ou f the erf is fenced or otherwise enclosed the fencing or other enclosing device shall be erected maintained to the satisfaction of the 3 Serwitute vir riolerings en ander munisipale doeleindesand localauthority Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit is die erwe ten opsigte waarvan serwitute op die algemene 3 Servitudes for Sewerage and other Municipal Purposes plan aangewys word aan die volgende voorwaardes onder n addition to the relevant conditions set out above the worpe: erven upon which servitudes are indicated on the general (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir riolerings plan shall be subject to the following conditions: en ander munisipale doeleindes ses voet breed sons aangewys op die algemene plan ten gunste (a) The erf is subject to a servitude for sewerage and van die plaaslike bestuur other municipal purposes 6 feet in width as indicated on the general plan in favour of the local (b) Geen gebou of ander bouwerk maw binne voorauthority noemde serwituutsgebied opgerig word nie en geen grootwortelbome mag binne die gebied van (b) No building or other structure shall be erected sodanige serwituut of binne ses voet daarvan within the aforesaid servitude area and no largegeplant word nie rooted trees shall be planted within the area of (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om sodanige such servitude or within 6 feet thereof materiaal as wat deur hom uitgegrawe word tydens (c) The local authority shall be entitled to deposit die aanleg onderhoud en verwydering van sodanige temporarily on the land adjoining the aforesaid rioolhoofpypleidings en ander werke as wat by servitude such material as may be excavated by it volgens goeddunke as noodsaaklik beskou tydelik during the course of the construction maintenance te gooi op die grond wat aan voornoemde serwi and removal of such sewerage mains and other tuut grens en voorts is die plaaslike bestuur gereg works as it in its discretion may deem necessary tig tot redelike toegang tot genoemde grond vir and shall further be entitled to reasonable access voornoemde doel; met dien verstande dat die to the said land for the aforesaid purpose subject plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedu to any damage done during the process of con rende die aanleg onderhoud en verwydering van structing maintaining and removing such sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke vetsewerage mains and other works being made good oorsaak word by the local authority 0 Woordomskrywing Definitions n the foregoing conditions the following terms shall n voormelde voorwaardes het onderstaande uitdrukhave the meaning assigned to them: kings die betekenisse wat daaraan geheg word: (a) Applikante " beteken (a) " Applicants " means (i) Edward Arnold Oakley Thomas; (i) Edward Arnold Oakley Thomas; (ii) Queenie Aure Tucker buite gemeenskap van (ii) Queenie Aure Tucker married out of comgoedere met Henry Tucker getroud; munity of property to Henry Tucker; and (iii) Daniel John Wahl; en hulle opvolgers tot die (w) Daniel John Wahl; eiendomsreg van die dorp and their successors in title to the township (b) Kleurling" beteken n Afrikaanse of Asiatiese inboorling Kaapse Maleier of iedereen wat klaar (b) " Coloured person " means any African or Asiatic blyklik n Kleurling is en omvat enige vennoot native Cape Malay or any person who is maniskap of maatskappy of vereniging van persone festly a coloured person and includes any partnerwaarin enige sodanige persoon die bevoegdheid ship or company or association of persons in besit om enige beheer van watter aard ook al uit which any such person has the power to exercise te oefen oor die werksaamhede of bates van any control whatsoever over the activities or assets sodanige vennootskap of maatskappy of vereniging such partnership or company or association of van person persons (c) Woonhuis" beteken n huis wat ontwerp is vir (c) "Dwellinghouse" means a house designed for use gebruik as n woning vir een gesin as a dwelling for a single family 9

24 232 PROVNSALE KOERANT 29 JULE Goewerments en munisipale erwe 5 Government and Municipal Erven As die erf in klousule A genoem of erwe wat ver Should the erf referred to in clause A or erven kry word soos in klousules B 2 (ii) en (iii) hiervan beoog acquired as contemplated in clauses B 2 (ii) and (iii) herein die besit kom van enige ander persoon as die Goewer of come into the possession of any person other than the ment of die pbaslike bestuur dan is so n erf daarna Government or the local authority such erf shall there onderworpe aan sodanige van voormelde voorwaardes of upon be subject to such of the aforementioned or such sodanige ander voorwaardes as wat die Administrateur other conditions as may be decided by the Administrator in oorleg met die Dorperaad bepaal after consultation with the Board No 33 (Administrateurs); 959] No 33 (Administrators) 959] PROKLAMASE PROCLAMATON DEUR SY EDELE DE ADMNSTRATEUR VAN DE BY THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR OF THE PROVNSE TRANSVAAL PROVNCE OF TRANSVAAL Nademaal artikel vyfrenveerfig van die Onderwys Whereas it is provided by section forty five of the ordonnansie 953 bepaal dat enige provinsiale onderwys Education Ordinance 953 that any provincial educainrigting (uitgenome n laerskool) in Kategorie (A) van die tional institution (other than a primary school) may be Eerste Bylae by genoemde Ordonnansie ingesluit kan included in Category (A) of the First Schedule to the said word; Ordinance; En nademaal dit dienstig geag word om die Klerksdorp And whereas it is deemed expedient to include the Engelsmedium Hoer Skool gelee in die Skoolraadsdistrik Klerksdorp English Medium High School situated in the van Klerksdorp in Kategorie (A) van die Eerste Bylac School Board District of Klerksdorp in Category (A) of by genoemde Ordonnansie in to sluit; the First Schedule to the said Ordinance; En nademaal die bepalings van artikel vyfrenveerrig And whereas the provisions of section forty five of van genoemde Ordonnansie nagekom is; the said Ordinance have been complied with; So is dit dat ek ingevolge en kragtens die bevoegdheid Now therefore under and by virtue of the powers my in artikel vyf enveertig van genoemde Ordonnansie vested in me by section forty five of the said Ordinance verleen hierby verklaar dat die Klerksdorp Engelsmedium hereby declare that the Klerksdorp English Medium Hoer Skool gelee in die Skoolraadsdistrik van Klerksdorp High School situated in the School Board District of in Kategorie (A) van die Eerste Bylae by genoemde Klerksdorp shall be and is hereby included in Category Ordonnansie ingesluit is (A) of the First Schedule to the said Ordinance GOD BEHOEDE DE KONNGN Gegee onder my Hand to Pretoriaaop hede die Dertigste dag van Junie Eenduisend Negehonderd Negeenvyftig GOD SAVE THE QUEEN Given under my Hand at Pretoria on this Thirtieth day of June One thousand Nine hundred and Fitynine F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TO n 52 TO n 52 No 3 (Administrateurs) 959] No 3 (Administrators) 959] PROKLAMASE DEUR SY EDELE DE ADMNSTRATEUR VAN DE PROVNSE TRANSVAAL PROCLAMATON By THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR OF THE PROVNCE OF TRANSVAAL Nademaal artikel vyf enveertig van die Onderwys Whereas it is provided by section forty five of the ordonnansie 953 bepaal dat enige provinsiale onder Education Ordinance 953 that any provincial educawysinrigting (uitgenome n laerskool) in Kategorie (A) van tional institution (other than a primary school) may be die Eerste Bylae by genoemde Ordonnansie ingesluit kan included in Category (A) of the First Schedule to the said word; Ordinance; En nademaal dit dienstig geag word om die Hoer Skool Sundra gelee in die Skoolraadsdistrik van Witwatersrand Oos in Kategorie (A) van die Eerste Bylae by genoemde Ordonnansie in te sluit; En nademaal die bepalings van artikel vyfenveertig van genoemde Ordonnansie nagekom is; And whereas it is deemed expedient to include the Hoer Skool Sundra situated in the School Board District of Witwatersrand East in Category (A) of the First Schedule to the said Ordinance; And whereas the provisions of section forty five of the said Ordinance have been complied with; So is dit dat ek ingevolge en kragtens die bevoegdheid Now therefore under and by virtue of the powers yesmy in artikel vyfenveertig van genoemde Ordonnansie ted in me by section forty five of the said Ordinance verleen hierby verklaar dat die Hoer Skool Sundra gelee hereby declare that the Hoer Skool Sundra situated in in die Skoolraadsdistrik van WitwatersrandOos in Kate the School Board District of Witwatersrand East shall be gorie (A) van die Eerste Bylae by genoemde Ordonnansie and is hereby included in Category (A) of the First ingesluit is Schedule to the said Ordinance GOD BEHOEDE DE KONNGN Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Veertiende dag van Julie Eenduisend Negehonderd Negeenvyftig GOD SAVE THE QUEEN Given under my Hand at Pretoria on this Fourteenth day of July One thousand Nine hundred and Fifty nine F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TO n 97 TO n 97

25 [29 PROVNCAL GAZETTE;29 JULY 959 : 233 Nademaal artikel vyfen veertig van die Onderwys Whereas it is provided by section forty five of the ordonnansie 953 bepaal dat enige provinsiale onderwys Education Ordinance 953 that any provincial educainrigting (uitgenome n laerskool) in Kategorie (A) van tional institution (other than a primary school) may be die Eerste Bylae by genoemde Ordonnansie ingesluit kan included in Category (A) of the First Schedule to the said word; Ordinance; En nademaal dit dienstig geag word orb die Hoer Skool And whereas it is deemed expedient to include the Lyttelton gelee in die Skoolraadsdistrik van PretoriaStad Hoer Skool Lyttelton situated in the School Board Dis in Kategorie (A) van die Eerste Bylae by genoemde trict of Pretoria City in CategOry (A) of the First Schedule Ordonnansie in te sluit; to the said Ordinance; En nadeffiaal die bepalings van artikel vyfrenveertig And Whereas the provisions of section forty five of the van genoemde Ordonhansie nagekom is; said Ordinance have been complied with; So is dit dat ek ingevolge en kragtens die bevoegdheid Now therefore under and by virtue of the powers my in artikel vyfren veerng van genoemde Ordonnansie vested in me by section forty five of the said Ordinance verleen hierby verklaar dat die Hoer Skool Lyttelton hereby declare that the Hoer Skool Lyttelton situated gelee in die Skoolraadsdistrik van PretoriaStad in Kate in the School Board District of Pretoria City shall be gorie (A) van die Eerste Bylae by genoemde Ordonnansie and is hereby included in Category (A) of the First ingesluit is Schedule to the said Ordinance GOD BEHOEDE DE KONNGH GOD SAVE THE QUEEN Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Vyf Given under my Hand at Pretoria on this Fifteenth day tiende dog van Julie Eenduisend Negehonderd NegelenofJuly One thousand Nine hundred and Fiftynine vyftig / _ F H ODENDAAL / F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TO n 309 \ TO n 309 r No 35 (Administrateurs ) 959] No 35 (Administrators) 959] PROKLAMASE PROCLAMATON " DEUR SY EDELE DE ADMNSTRATEUR VAN DE BY THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR OF THE PROVNSE TRANSVAAL PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSALE ADMNSTRASE PROVNCAL ADMNSTRATON ADMNSTRATEURSKENNSGEWNGS; ADMNSTRATORS NOTCES Onderstaande kennisgewings wat betrekking het op die administrasie van die Provinsie Transvaal word op gesag van die Administrateur vir algemene inligting gepubliseer H 0 VAN GRAAN Provinsiale Sekretaris Kantoor van die Administrateur van Transvaal Pretoria The following notices relating to the administration of the Province of the Transvaal are published under the authority of the Administrator for general information J H 0 VAN GRAAN Provincial Secretary Office of the Administrator of Transvaal Pretoria Administrateurskennisgewing No 82] [29 Julie 959 Administrators Notice No 82] [29 July 959 VOORGESTELDE OPHEFFNG VAN UTTSPAN PROPOSED CANCELLATON OF OUTSPAN SER SERWTUUT STUKGROND No 382 REG VTUDESTUKGROND No 382 REGSTRA STRASEAFDELNG JR DSTRK PRETORA TON DVSON JR DSTRCT OF PRE TORA Met die oog op n aansoek ontvang van mev K C Koch n view of application having been made by Mrs K C om die opheffing van die serwituut van uitspanning groot 5 morge waaraan Gedeelte 3 van die plans Stukgrond Koch for the cancellation of the servitude of outspan in No 382 Registrasieafdeling JR distrik Pretoria onder extent 5 morgen to which Portion 3 of the farm Stuk worpe is is die Administrateur voornemens om ooreen grond No 382 Registration Division JR District of komstig paragraaf (iv) subartikel () van artikel sesen Pretoria is subject it is the Administrators intention to vyftig van die Padordonnansie 957 (Ordonnansie No 22 take action in terms of paragraph (iv) sub section () of section fiftysix of the Roads Ordinance 957 (Ordinance van 957) op le tree No 22 of 957) Alle belanghebbende persone is bevoegd om binne drie t is competent for any person interested to lodge his maande vanaf die datum van verskyning van hierdie objections in writing with the Regional Officer Transkennisgewing in die Provinsiale Koerant hulle besware vath Roads Department Private Bag Lynn East Pretoria by die Streekbeampte Transvaalse Paaiedepartement within three months of the date of publication of this Privaatsak Lynn East Pretoria skriftelik in te Bien notice in the Provincial Gazette DP 00237/3/50 DP M0 Administrateurskennisgewing No 83] OPENNG OPENBARE DSTRKSPAD DSTRK BETHAL Julie 959 Administrators Notice No 83] [29 July 959 OPENNG PUBLC DSTRCT ROAD DSRCT OF BETHAL Dit word hierby vir algemene inligting bekendgemaak t is hereby notified for general information that the dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved after investigation and Padraad van Bethal goedaeketir lief daf n openbare dis report by the Road Board of Bethal that a public and / trikspad sal bestaan oor die plase Rensburgshoop No 39 district road which traverses the farms Rensburgshoop Elandsfontein No 38 Boschkrans No 37 Schoonvlei No No 39 Elandsfontein No 38 Boschkrans No 37 Schoon 36 Kleinfordein No 269 Vlaklaagte No 35 en Welstand ylei No 36Kleinfontein No 269_Vlaklangte No 35 and 2 p

26 23 PROVNSALE KOERANT 29 JULE 959 No 3 distrik Bethal soos op bygaande sketsplan aan Welstand No 3 District of Bethal as shown on tlf6 getoon word ingevolge paragraaf (b) van subartikel () sketch plan subjoined hereto shall exist in terms of para van artikel vyf van die Padordonnansie 957 (Ordon graph (b)of subsection () of section five of the Roads nansie No 22 van 957) Ordinance 957 (Ordinance No 22 of 957) DP /22/97 A DP /22/97 A / "efttzse KLENFONTEN eras VLAKLAAGTE ELANDSTONTEN 38 BoSCHKRANS \ Al 37 / FENTONA % /WELSTA0 9 : 3 / i / 7/ ta / \ DP /22 /97 A *i REFERENCE VERWYSNG \ Rood Opened Pod Geopan Existing Roads = Bastoonda Paola RENSBURGSHOOP 39 i Administrateurskennisgewing No 8] [29 Julie 959 Administrators Notice No 8] [29 July 959 PADREELNGS OP DE PLASE YZERVARKFON ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARMS YZER TEN No 9 REGSTRASEAFDELNG R VARCFONTEN No 9 REGSTRATON DV EN KNOPPESFONTEN No 59 REGSTRASE SON R AND KNOPPESFONTEN No 59 AFDELNG JR DSTRK BRONKHORST REGSTRATON DVSON JR DSTRCT OF SPRUT BRONKHORSTSPRUT Met die oog op die aansoek ontvang van mnr Max n view of an application having been made by Mr Cohen vir die sinking van die openbare paid op die Max Cohen for the closing of a public road on the farms plase Yzervarkfontein No 9 R en Knoppiesfontein Yzervarkfontein 9 R and Knoppiesfontein No 59 No 59 JR distrik Bronkhorstspruit is die Administra JR district of Bronkhorstspruit it is the Administrators teur voornemens om ooreenkomstig artikel aghen twintig intention to take action in terms of section twenty eight van die Pad ordonnansie 957 (Ordonnansie No 22 van of the Roads Ordinance 957 (Ordinance No 22 of 957) 957) op te tree t is competent for any person interested to lodge his Alle belanghebbende persone is bevoegd om binne objections in writing with the Regional Officer Transvaal dertig dae vanaf die verskyning van hierdie datum van Roads Department Private Bag Lynn East Pretoria kennisgewing in die Provinsiale Koerant hulle besware within thirty days of the date of publication of this notice by die Streekbeampte Transvaalse Paaiedepartement in the Provincial Gazette Privaatsak Lynn East Pretoria skriftelik in te diem s Ooreenkomstig subartikel (3) van artikel negeen n terms of subsection (3) of section twentynine of twintig van genoemde Ordonnansie word dit vir algemene the said Ordinance it is notified for general information inligting bekendgemaak dat indien enige beswaar gemaak that if any objection to the said application is taken but word maar daarna van die hand gewys word die beswaar is thereafter dismissed the objector may be held liable maker aanspreeklik gehou kan word vir die bedrag van for the amount of 5 in respect of the costs of a commis 5 ten opsigte van die koste van n kommissie wat aan sion appointed in terms of section thirty as result of such gestel word ooreenkomstig artikel dertig as gevolg van objections sulke besware 22 DP /y DP /2/Y

27 PROVNCAL GAZETT3 29 JULY Administrateurskennisgewing No85] [29 Julie 959 Administrators Notice No 85] [29 July 959 ibethal OPENNG OPENBARE DSTRKSPAD DSTRK OPENNG PUBLC DSTRCT ROAD DSTRCT OF BETHAL ( Dit word hierby vir algemene inligting bekendgemaak t is hereby notified for general information that the / 0 dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved after investigation and report Padraad van Bethal goedgekeur het dat n openbare dis by the Road Board of Bethal that a public and district trikspad 30 Kaapse voet breed sal bestaan oor die plaas road 30 Cape feet wide which traverses the farm Vlak Vlaklaagte No 35 distrik Bethal sons op bygaande skets laagte No 35 District of Bethal as shown on the sketchplan aangetoon word ingevolge paragraaf (b) van sub plan subjoined hereto shall exist in terms of paragraph artikel () van artikel vyf en artikel ride van die Pad : (b) of sub section () of section five and section three of ordonnansie 957 (Ordonnansie No 22 van 957) i the Roads Ordinance 957 (Ordinance No 22 of 957) DP /22/97B DP /22/97 B % i KLENFONTEN CHOONVLE 36 r " C _ \ /it : / VLAKLAAGTE a / C HKRANS 37 / V WEL5TAN 0 FENTONA ELANDSFONTEN 38 3 / 95 _ / _ `:" fs REN5BURC5 OOP 39 DP REFERENCE 23/22/ 97 B i VERWYSNG Road Opaned Pad Camps n Exist i ne3 Root Eteisiciandtz Poem ice Administrateurskennisgewing No 86] [29 Julie 959 Administrators Notice No 86] [29 July 959 PADREELNGS OP DE PLAAS TWEEDRAGT No ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM TWEE 56 REGSTRASEAFDELNG JR DSTRK DRAGT No 56 REGSTRATON DVSON BRONKHORSTSPRUT JR DSTRCT OF BRONKHORSTSPRUT Met die oog op n aansoek ontvang van mnr D du Toit om sluiting van n openbare pad op die plaas Twee n view of an application having been made by Mr dragt No 56 JR distrik Bronkhorstspruit is die D du Toit for the closing of a public road on the Administrateur voornemens om ooreenkomstig artikel farm Tweedragt No 56 JR District of Bronkhorstspruit agtentwintig van die Pad ordonnansie 957 (Ordonnan it is the Administrators intention to take action in terms sie No 22 van 957) op te tree of section twentyeight of the Roads Ordinance Alle belanghebbende persone is bevoegd om binne (Ordinance No 22 of 957) dertig dae vanaf die datum van verskyning van hierdie t is competent for any person interested to lodge his kennisgewing in die Provinsiale Koerant hulle besware objections in writing with the Regional Officer Transby die Streekbeampte Transvaalse Paaiedepartement vaal Roads Department Private Bag Lynn East Pretoria Privaatsak Lynn East Pretoria skriftelik in te Bien within thirty days of the date of publication of this notice Ooreenkomstig subartikel (3) van artikel negeen in the Provincial Gazette twintig van genoemde Ordonnansie word dit vir algemene n terms of subsection (3) of section twenty nine of the inligting bekendgemaak dat indien enige beswaar gemaak said Ordinance it is notified for general information that word maar daarna van die hand gewys word die beswaar if any objection to the said application is taken but is maker aanspreeklik gehou kan word vir die bedrag van thereafter dismissed the objector may be held liable for 5 ten opsigte van die koste van n kommissie wat aan the amount of 5 in respect of the costs of a commission gestel word ooreenkomstig artikel dertig as gevolg van appointed in terms of section thirty as result of such sulke besware DP 00523/2/T3 objections DP /2/T3 NM

28 236 PROVNSALE KOERANT 29 JULE 959 Administrateurskennisgewing No 87] [29 Julie 959 Adatinistrator!s Notice No 87] [29 July 959 MUNSPALTET LOUS TRCHARDT WYS MUNCPALTY :0F _LOUS TRCHARDT STAND GNG VAN REGLEMENT VAN ORDE EN ECG ORDERS AND FNANCAL REGULA FNANSELE REGULASES TONS AMENDMENT Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section one honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur hundred and one of the Local Government Ordinance 939 die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae 939 publishes the amending bylaws set forth in the uiteengesit wat deur horn ingevolge artikel negeen Schedule hereto which have been approved by him in negentig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is terms of section ninetynine of the said Ordinance TALG 5/86/20 TALG 5/86/20 BYLAE SCHEDULE MUNSPALTET LOUS TRCl/ARDT WYSGNG VAN MUNCPALTY OF LOUS TRCHARDT STANDNG ORDERS REGLEMENT VAN ORDE EN FNANSELE REGULASES AND FNANCAL REGULATONS AMENDMENT Die Reglement van Orde en Finansiele Regulasies van Amend the Standing Orders and Financial Regulations die Munisipaliteit Louis Trichardt afgekondig by Admini of the Municipality of Louis Trichardt published under strateurskennisgewing No 302 van 7 April 957 word Administrators Notice No 302 dated the 7th April S hierby as volg gewysig: 957 as follows: Deur paraeraaf (b) van subartikel (3) van artikel By the deletion of the word " first " in parai van deel die woord cerste " te skrap graph (b) of sub section (3) of section of Part 2 Deur subartikel () van artikel van deed te 2 By the deletion of sub section () of section of skrap Part Administrateurskennisgewing No 88] [29 Julie 959 Administrators Notice No 88] [29 July 959 MUNSPALTET NGEL WYSGNG VAN MUNCPALTY OF NGEL DRANAGE AND ROLERNGS EN LOODGETERSVERORDE PLUMBERS BYLAWS AMENDMENT NNGE The AdMinistrator hereby in terms of section one Die Administrateur publiseer hierby ingevolg artikel hundred and one of the Local Government Ordinance honderden een van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 publishes the amending by laws set forth in the 939 die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae Schedule hereto which have been approved by him in uiteengesit wat deur horn ingevolge artikel negeen terms of section ninety nine of the said Ordinance negentig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is TALG 5/3/23 BYLAE MUNSPALTET NGEL WYSGNG vv/ RumnuNGs EN LOODG3TERSVERORDENNGE SCHEDULE TALG 5/3/23 MUNCPALTY OF NGEL DRANAGE AND PLUMBERS BYLAWS AMENDMENT Die Riolerings en Loodgietersverordeninge van die Amend the Drainage and Plumbers By laws of the Munisipaliteit Nigel afgekondig by Administrateursken Municipality of Nigel published under Administrators nisgewing No 70 van September 935 soon gewysig Notice No 70 dated the th September 935 as word hierby verder gewysig deur die volgende aan artikel amended by the addition to section 3 of Part A of 3 van Deel A van Bylae F toe te voeg ; Schedule F of the following: () Erwe Nos 22 en 2 dorp Nigel in die besit "() Erven Nos 22 and 2 Nigel Township owned van die Departement Openbare Werke en aan by the Department of Public Works and leased die Read verhuur vir speelgronddoeleindes ter to the Council for playground purposes while the wyl genoemde erwe aldus verhuur word of vir die said erven is so leased or occupied for that doel geokkupeer word" purpose" Administrateurskennisgewing No 89] [29 Julie 959 Administrators Notice No 89] [29 July 959 MUNSPALTET VENTERSDORP WYSGNG MUNCPALTY OF VENTERSDORP TOWN a VAN VERORDENNGE OP DORPSGRONDE LANDS BYLAWS AMENDMENT Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section one honderd eneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur hundred and one of the Local Government Ordinance :939 die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae 939 publishes the amending By laws set forth in the uiteengesit wat deur horn ingevolge artikel negeennegen Schedule hereto which have been approved by him in fig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is terms of section ninetynine of the said Ordinance TALG 5/95/35 TALG 5/95/35 BYLAE SCHEDULE MUNSPALTET VENTERSDORP WYSGNG VAN MUNCPALTY OF VENTERSDORP TOWN LANDS VERORDENNGE OP DORPSGRONDE BYLAWS AMENDMENT Die Verordeninge op Dorpsgronde van die Munisipali Amend the Town Lands Bylaws of the Municipality teit Ventersdorp afgekondig by Administrateurskennis of Ventersdorp published under Administrators Notice gewing No 377 van 22 Junie 99 sons gewysig word No 377 dated the 22nd June 99 as amended by the hierby verder gewysig deur na artikel 23 die volgende toe insertion of the following after section 23; the existing te voeg; die bestaande artikel word dan artikel 23 (): section then becoming section 23 (): " (2) Lisensie aldus toegestaan moet voordat die (2) Licences so granted shall be posted in a postlisensiehouer die dorpskampe ingaan gegooi word in box erected for this purpose at the gates before the n posbussie wat vir did doel by die hekke aangebring licence holder enters the town camps Persons is Persone wat die kampe ingaan solider om die entering the camps without posting a licence in the lisensie in die posbus te pleas is skuldig aan n oor post box shall be guilty of a contravention of these treding van hierdie verordeninge" Bylaws"

29 [ r GAzET M 29 JULY 959 Administrateurskcnnisgewing No 90 [29 Julie 959 Administrators Notice No 90] [29 July _ MUNCPALTY OF SCHWEZERRENEKE WATER SUPPLY BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section one honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur hundred and one of the Local Government Ordinance 939 die verordeninge in die bygaande Bylae uiteengesit; 939 publishes the by laws set forth in the Schedule wat deur hom ingevolge artikel negeennegentig van hereto which have been approved by him in terms of genoemde Ordonnansie goedgekeur is section ninetynine of the said Ordinance TALG 5/0/69 TALG 5/0/69 BYLAE SCHEDULE MUNSPALTET SCHWEZERPREitoVNNEKECTA WATERVOORSENNGSVERORDENNGE MUNSPALTET SCHWEZERRENE03 WATERVOOR SENNGSVERORDENNGE MUNCPALTY OF SCHWEZERRENEKR WATER SUPPLY BYLAWS Die Eenvormige Watervoorsieningsveroldeninge afgekondig by Administrateurskennisgewing No 787 van 8 The Uniform Water Supply Bylaws published under Oktober 950 word hierby inutatis nnuandis van toe nadministrators Notice No 787 dated the 8th October passing gemaak op die Munisipaliteit Schweizer Reneke 950 are hereby made applicable inutatis nuttandis to the en as volg gewysig: Municipality of Schweizer Reneke and amended as follows: A Deur die volgende aan Bylae van Hoofstuk 3 toe te voeg: A By the addition of the following to Schedule of Chapter 3: AANHANGSEL " ANNEXURE 0 (Slogs op die Munisipaliteit SchweizerReneke van (Applicable to the Municipality of Schweizer Reneke toepassing) only) Die vorderings vir water gelewer aan n verbruiker is The Charges for the Supply of Water to any Con as volg: sumer shall be as follows: s d s d (a) Vir die eerste 000 gellings of ge (a) For the first 000 gallons or part deelte daarvan verbruik in enige thereof consumed in any month maand per meter (b) Vir die tweede 000 gellings of ge (b) For the second 000 gallons or part deelte daarvan verbruik in dieselfde thereof consumed in the same maand per meter month per meter (c) Vir die derde 000 gellings of ge (c) For the third 000 gallons or part gedeelte daarvan verbruik in diethereof consumed in the same selfde maand per meter month per meter 0 (d) 6 0 Vir iedere addisionele 000 gellings (d) For each additional 000 gallons or of gedeelte daarvan bo 3000 pilings part thereof over and above 3000 in dieselfde maand verbruik per gallons consumed in the same month per meter Porderings vir aansluiting en heraansluiting: 2 Charges for Connection and Reconnection: s d (a) Vir die heraansluiting van n toe s d voer wat op versoek van die ver (a) For reconnection of supply discon bruiker afgesluit is nected at consumers request (b) Vir aandraai van water op versoek (b) For turning on the water supply at van n nuwe verbruiker request of new consumer (c) Vir die heraansluiting van n toe (c) For reconnection of supply cut off voer wat weens oortreding van hier for a breach of these Bylaws die verordeninge afgesluit is 0 (d) 0 0 For providing and fixing the following sizes (d) Vir die verskaffing en aanle van die volgende of communication pipes to a maximum length groottes verbindingspype tot n maksimum of 50 feet and meters : lengte van 50 voet en meters: s d s d () inch diameter communica (i) duim verbindingspyp cation pipe (ii) 3 duimverbindingspyp inch diameter communica (iii) duimverbindingspyp tion pipe (iv) Vir die verskaffing en aanle van ver (iii) inch diameter communicabindingspype en meters groter as duim tion pipe teen kosprys met inagneming van die (iv) For providing and fixing communication grootte en lengte van die nodige pyp en pipes and meters larger than inch at die nodige arbeid cost price having regard to the labour 3 Vordering vir aansluiting van walertoevoer vir brandsize and length of the pipe required blusdoeleindes: 3 Charges for Connecting Water Supply for Fire Put Vir die verskaffing en aanle van alle verbindings poses: pype wat bedoel is vir voorkomende of automatiese For providing and fixing all communication gebruik in geval van brand teen kosprys met in pipes intended for preventive or automatic use in agneming van die grootte en lengte van die nodige case of fire at cost price having regard to the pyp kleppe spesiale toebehore en die nodige labour size and length of pipes valves and special arbeid fittings required

30 238 PROW:NS/ALE KOERANT 29 JULE 959 Diverse: Miscellaneous: s d s d (a) Vir die toets van meters deur die (a) For testing meters supplied by the Raad verskaf in gevalle waar daar Council in cases where it is found bevind word dat die meter nie that the meter shows an error of meer as 5 persent te veel of te not more than 5 per cent either min aanwys nie 0 0 (b) Vir die herstel van krane wat lek (6) For repairing leaking taps where waar die dienste van n loodgieter no plumber is available in town nie beskikbaar is in die dorp nie B The Water Supply Bylaws of the Municipality of SchweizerReneke published under Administrators Notice No 397 dated the 2th July 939 are hereby revoked roep Administratcurskennisgewing No 9] [29 Julie 959 MUNSPALTET NYLSTROOM WYSGNG VAN STADSAALVERORDENNGE Administrators Notice No 9 [29 July 959 MUNCPALTY OF NYLSTROOM TOWN HALL BYLAWS AMENDMENT The Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section one honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur hundred and one of the Local Government Ordinance 939 die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae 939 publishes the amending by laws set forth in the uiteengesit wat deur horn ingevolge artikel negeen Schedule hereto which have been approved by him in negentig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is terms of section ninetynine of the said Ordinance TALG 5/9/65 TALG 5/9/65 BYLAE SCHEDULE MUNSPALTET NYLSTROOM WYSGNG VAN MUNCPALTY Or NYLSTROOM TOWN HALL BYLAWS STADSAALVERORDENNGE AMENDMENT Die Stadsaalverordeninge van die Munisipaliteit Nyl Amend the Town Hall By laws of the Municipality of stroom afgekondig by Administrateurskennisgewing No Nylstroom published under Administrators Notice No 50 van 8 Oktober 933 soos gewysig word hierby 50 dated the 8th October 933 as amended by the verder gelysig deur artikel 2 paragraaf (b) van die koste deletion of paragraph (b) of section 2 of the tariff of tarief te skrap en dit deur die volgende to vervang: charges and the substitution therefor of the following: (b) Vir Volkspele pluimbal stoei en boks 0s " (b) For Volkspele badminton wrestling and per aand mits geen toegangsgeld gevra word nie boxing 0s per night: Provided that no en voorts op voorwaarde dat indien die saal admission fee shall be charged and provided benodig word vir n byeenkoms waarby die Raad further that if the hall is required for a function finansieel meer sal baat die saal in so n geval which will be of greater financial profit to the afgegee moet word" Council the hall shall in that case be given tip" i Administrateurskennisgewing No 92] [29 Julie 959 Administrators Notice No 92] [29 July 959 MUNSPALTET MACHADODORP EEN MUNCPALTY OF MACHADODORP UNFORM VORMGE WATERVOORSENNG VERORDE WATER SUPPLY BYLAWS NNGE The Administrator hereby in terms of section one Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel hundred and one of the Local Government Ordinance honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 publishing the by laws set forth in the Schedule 939 die verordeninge in die bygaande Bylae uiteengesit hereto which have been approved by him in terms of wat deur hom ingevolge artikel negeennegentig van section ninetynine of the said Ordinance genoemde Ordonnansie goedgekeur is TALG TALG 5/0/62 5/0/62 B Die Watertoevoerverordeninge van die Munisipaliteit SchweizerReneke afgekondig by Administrateurskennisgewing No 397 van 2 Julie 939 word hierby her BYLAE SCHEDULE MUNSPALTET MACHADODORP HENVORMGE WATER VOORSENNGSVERORDENNGE MUNCPALTY OF MACHADODORP UNFORM WATER Die Eenvormige Watervoorsieningsverordeninge afge SUPPLY BYLAWS kondig by Administrateurskennisgewing No 0 van 9 The Uniform Water Supply Bylaws published under November 952 word hierby mutatis mutandis van toe Administrators Notice No 0 dated the 9th passing gemaak op die Munisipaliteit Machadodorp en as November 952 are hereby mutatis mutandis made volg gewysig: applicable to the Municipality of Machadodorp and Deur in paragraaf (i) van subartikel (a) van artikel amended as follows: 23 die simbool syfer en woorde (een pond)" to By the deletion in paragraph (i) of sub section (a) of skrap en dit deur die simbool syfers en woorde 5s section 23 of the words symbol and figure " one pound (vyftien sjielings)" te vervang ( )" and the substitution therefor of the figures symbol 2 Deur aan die einde van Aanhangsel XX die and words " 5s (fifteen shillings) " volgende toe te voeg: 2 By the addition to the end of Annexure XX of the AANHANGSEL following: " ANNEXURE (Slegs van toepassing op die Munisipaliteit Machado dorp) (Applicable to the Municipality of Machadodorp only) TAREF VAN GELDE TARFF OF CHARGES (a) Yorderings vir lewering van water (i) Huishoudelike en ander doeileindes met iribe (a) Charges for the Supply of Water grip van skole en polisiestasies: (i) Domestic and other purposes including schools Vir die eerste 6000 ceilings of gedeelte and police stations : maand ver For the first 6000 gallons or part thereof ea in any one month: 5s

31 PROVNCAL GAZETYRr29 JULY for every 000 gallons or part daarvan: s thereof: s Minimum vordering: 5s Minimum charge: 5s ndien die rekening voor of op die 5de dag f the account is paid on or before the 5th van die maand betaal word word of the month a rebate of 6d will be korting van 6d toegestaan allowed (ii) Hotelle: (ii) Hotels Vir elke 000 gellings of gedeelte daarvan For every 000 gallons or part thereof conin n afsonderlike maand verbruik: sumed in any one month: 2s 6d 2s 6d Minimum charge: 5s Minimum vordering: 5 (iii) Boardinghouses tearooms restaurants mills (iii) Losieshuise teekamers restaurants meules factories dairies bakeries garages and new fabrieke melkerye bakkerye garages en vir building purposes : oprigting van nuwe geboue: For every 000 gallons or part thereof Vir elke 000 gellings of gedeelte daarvan consumed in any one month: 2s 6d in n afsonderlike maande verbruik: Minimum charge: 5s 2s 6d Minimum vordering: 5s (iv) Nonresidential buildings such as business (iv) Geboue wat nie vir woondoeleindes gebruik offices post offices shops and churches: word nie soos besigheidskantore poskantoor A basic charge of 7s 6d per month or winkels en kerke: portion thereof n Basiese vordering van 7s 6d per maand (b) Charges for the Connection of Water Supply of gedeelte van n maand Daarna vir elke 000 gellings of gedeeltethereafter (i) For turning on the supply at the request of a (b) Vorderings vir die aansluiting van watervoorraad new consumer: 5s () Vir die aansluiting van die watervoorraad op (ii) For turning on the supply after it has been cut versoek van die nuwe vebruikers: 5s off for a breach of these bylaws: 0s (ii) Vir die aansluiting van die watervoorraad 00 For the supply and laying of communication nadat dit weens n oortreding van hierdie pipes: verordeninge afgesluit is: 0s (aa) inch communication pipe: ; (iii) Vir die verskaffing en aan8 van verbindings (bb) inch communication pipe: 5; pype : (cc) larger than inch communication pipe (aa) duim verbindingspyp: ; according to the cost in connection (bb) duim verbindingspyp: 5; therewith (cc) groter verbindingspyp as duim volgens die koste in verbandslaarmee (c) Charges in Connection with Meters (c) Vorderings in verband met meters () For special reading of meter: 2s 6d (ii) For testing meters in cases where it is found (i) Vir n spesiale aflesing van meter: 2s 6d (ii) Vir that the meter does not show an error of more die toets van meters waar daar bevind than 2 per cent either way: 5s" word dat die meter nie meer as 2 persent te veel of te min aanwys nie: 5s" 3 By the addition in section 2 of the following: 3 Deur in artikel 2 die volgende toe te voeg: "(2) The Water Bylaws of the Municipality of (2) Die Waterbijwetten van die Munisipaliteit Machadodorp published under Administrators Machadodorp afgekondig by Administrateurskennis Notice No 86 dated the 9th October 9 as gewing No 86 van 9 Oktober 9 soos gewysig" amended" Administrateurskennisgewing No 93] [29 Julie 959 Administrators Notice No 93] [29 July 959 MUNSPALTMT POTCHEFSTROOMWYSGNG MUNCPALTY OF POTCHEFSTROOMBY VAN VERORDENNGE VR DE BEHEER OOR LAWS FOR THE CONTROL OF THE LAKE DE DAM EN DAMGRONDE SDE AMENDMENT Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur The Administrator hereby in terms of section one 939 die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae hundred and one of the Local Government Ordinance uiteengesit wat deur hom ingevolge artikel negeen 939 publishes the amending bylaws set forth in the negentig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is Schedule hereto which have been approved by him in TALG 5[ 3[26 terms of section ninetynine of the said Ordinance TALG 5/3/26 BYLAE SCHEDULE MONSFALTET VAN POTCHEFSTROOMWYSGNG VAN VERORDENNGE VR DE BEHEER OOR DE DAM EN MUNCPALTY OF POTCHEFSTROOMBYLAWS FOR THE DAMGRONDE CONTROL OF THE LAKESDE AMENDMENT Die Verordeninge vir die Beheer oor die Dam en Dam Amend the Bylaws for the Control of the Lakeside of gronde van die Munisipaliteit Potchefstroom afgekondig the Municipality of Potchefstroom published under 3 by Administrateurskennisgewing No 8 van 23 Desem Administrators Notice No 8 dated the 23rd December 936 soos gewysig word hierby verder gewysig deur ber 936 as amended by the addition to section 7 of artikel 7 van Deel 2 die volgende toe te voeg: Part 2 of the following : 7 bis Niemand mag van enige boot in die dam "7 bis No person shall jump or dive into or spring duik of daarvan in die dam baai nie" bathe in the lake from any boat : _

32 20 PkOVNSALE COERANT 29 JULE 959 Administrateurskennisgeiving No 9 [29 Julie 959 Administrators Notice No 9] [29 July 959 VERLEGGNG VAN OPENBARE PAD DSTRK DEVATON OF PUBLC ROAD DSTRCT OF NELSPRUT NELSPRUT ETNA DE GAMA Dit word hierby vir algemene inligting bekendgemaak t is hereby notified for general information that the dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved after investigation and report Padraad van Nelsrpuit goedgekeur het dat Distrikpad by the Road Board of Nelspruit that District Road No No 205 oor die plaas Etna No 8 distrik Nelspruit 205 traversing the farm Etna No 8 District of Nelspruit soos op bygaande sketsplan aangetoon word ingevolge shall be deviated in terms of paragraph (d) of sub section paragraaf (d) van subartikel () van artikel vyf van die () of section five of the Roads Ordinance 957 (Ordi Padordonnansie 957 (Ordonnansie No 22 van 957) nance No 22 of 957) as indicated on the sketchplan verle word DP 0023/22/205 subjoined hereto DP 0023/22/205 ZSA ny 7 ) 0C? Ott Verwyp±ias lizararance it Pea Verk\aar Read taw ed 8 etheande Paste EvCSrvs Read PadGallW Road CAosea Administrateurskennisgewing No 95] [29 Julie 959 Administrators Notice No 95] [29 July 959 VERMNDERNG EN OPMETNG VAN UTSPAN REDUCTON AND SURVEY OF OUTSPAN SERV SERWTUUT OP DE PLAAS KOPJEZYNPAN TUDE ON THE FARM KOPJEZYNPAN No No 22 REGSTRASEAFDELNG 0 DS 22 REGSTRATON DVSON O DSTRCT TRK DELAREYVLLE DELAREYVLLE Met betrekking tot Administrateurskennisgewing No With reference to Administrators Notice No 8 of the 8 van 30 Januarie 957 word hierby vir algemene 30th January 957 it is hereby notified for general inligting bekendgemaak dat dit die Administrateur information that the Administrator is pleased under the behaag om ooreenkomstig paragraaf (ii) van subartikel provisions of paragraph (ii) of sub section () of section () van artikel ses envyftig van die Padordonnansie 957 fiftysix of the Roads Ordinance 957 (Ordinance No 22 (Ordonnansie No 22 van 957) goedkeuring to beg aan of 957) to approve the reduction and survey of the servidie vermindering en opmeting van die serwituut ten tude in respect of the surveyed outspan situate on remainopsigte van die opgemete uitspanning gelee op die ing extent of Portion B of Portion A of the farm Kopjeresterende gedeelte van Gedeelte B van Gedeelte A van zynpan No 22 Registration Division 0 District of die plaas Kopjezynpan No 22 Registrasieafdeling Delareyville as indicated on Diagram SG No O distrik Delareyville soos aangetoon op Diagram SG A5/90 from morgen to morgen No A5/90 vanaf morge na morge as indicated on Diagram SG No A733 /59 soos aangetoon op Kaart LG No A733/59 DP 07075D 37/3/K DP07075D37/3/K Administrators Notice No 96] [29 July 959 Administrateurskennisgewing No 96] [29 Julie 959 MUNSPALTET NGEL AMBULANSTAREWE MUNCPALTY OF NGEL TARFF AMBULANCE De Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section one honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur hundred and one of the Local Government Ordinance [939 die verordeninge in die bygaande Bylae uiteengesit 939 publishes the Bylaws set forth in the Schedule wat deur horn ingevolge artikel negeennegentig van hereto which have been approved by him in terms of genoemde Ordonnansie goedgekeur is section ninetynine of the said Ordinance TALG 5/7/23 TALG 5/7/23 BYLAE SCHEDULE MUNSPALTET NGELAMBULANSTAREWE MUNCPALTY OF NGELAMBULANCE TARFF Die volgende gelde is betaalbaar: The following fees shall be payable: s d s d () (a) Vir gebruik van die munisipale ambu () (a) For the use of the municipal ambulance lans deur Blankes binne die munisi by Europeans resident within the paliteit woonagtig: municipality: Vir elke myl of gedeelte daarvan 6 For each mile or part thereof 6 Met dien verstande dat die minitimin Provided that the minimum charge ; t vordering vir enige oproep 0s is for any call shall be 0s

33 GAZETTE; 29 JULY 959 s d (b) Vir die gebruik van die Pm0:::::: " (b) For the die bulans am use of the municipal ambulance deur Naturelle binne _ by Natives resident within the munia munisipaliteit woonagtig: = pality: Vir elke myl of gedeelte daarvan 0 For each mile or part thereof 0 r Met dien verstande dat die minimum Provided that the minimum charge vordering vir enige oproep 7s 6d for any call shall be 7s 6d hi 0 Administrateurskennisgewing No 97 [29 Julie 959 Administrators Notice No 97] [29 July 959 (c) Vir die gebruik van die munisipale (c) For the use of the municipal ambulance ambulans deur Blankes buite die by Europeans resident outside the munisipaliteit vvoonagtig: municipality: Vir elke myl of gedeelte daarvan 2 3 For each mile or part thereof 2 3 Met dien verstande dat die minimum Provided that the minimum charge vordering vir enige oproep 2s 6d for any call shall be 2s 6d is (d) Vir die gebruik van die munisipale (d) For the use of the municipal ambulance ambulans deur Naturelle buite die by Natives resident outside the municimunisipaliteit woonagtig: pality: Vir elke myl of gedeelte daarvan 6 For each mile or part thereof 6 Met dien verstande dat die minimum Provided that the minimum charge vordering vir enige oproep 0s 6d for any call shall be 0s 6d is (e) (e) Addisionele vordering vir die Additional verwydering van charge for the removal of infection i aansteeklike gevalle: cases: Vir gebruik van die munisipale ambulans For the use of the municipal ambulance for vir die verwydering van aansteeklike the removal of infectious cases whether gevalle hetsy die betrokke persone woon by persons resident within or without the agtig is binne of buite die munisipaliteit municipality an additional charge for n addisionele vordering van vir elke each call of oproep (2) Natives resident outside the municipality shall be (2) Naturelle woonagtig buite die munisipaliteit word permitted to use the municipal ambulance only of alleenlik toegelaat om die munisipale ambulans to responsible persons guarantee the payment of the gebruik indien n verantwoordelike persoon die prescribed fees betaling van die voorgeskrewe tarief waarborg (3) Die Ambulanstariewe van die Munisipaliteit Nigel (3) The Ambulance Tariff ofthe Municipality of Nigel afgekondig by Administrateurskennisgewing No published under Administrators Notice No van 23 September 953; word hierby herroep dated the 23rd September 953 is hereby revoked MUNSPALTET PET RETEF WYSGNG VAN MUNCPALTY OF PET "EENVORMGE WATERVOORSENNGSVER RETEF UNFORM WATER SUPPLY BY LAWS AMENDMENT ORDENNGE _ "Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section ono honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur hundred and one of the Local Government Ordinance 939 die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae 939 publishes the amending Bylaws set forth in the uiteengesit wat deur horn ingevolge artikel negeennegen Schedule hereto which have been approved by him in fig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is terms of section ninetynine of the said Ordinance TALG 5/0/25 TALG 5/0/25 _ BYLAE SCHEDULE MUNSPALTET PET RETEF WYSGNb VAN EENVORMGE WATERVOORSENNGSVERORDENNGE MUNCPALTY OF PET RETEF UNFORM WATER SUPPLY BYLAWS AMENDMENT Die Eenvormige Watervoorsieningsverordeninge van die Munisipaliteit Piet Retief afgekondig by Administrateurs Amend the Uniform Water Supply Bylaws applicab: ken nisgewing No 0 van 9 November 952 word to the Municipality of Piet Retief published und2 hierby gewysig deur die volgende aan Hoofstuk 3 toe to Administrators Notice No 0 dated the 9th Novem voeg: ber 952 by the addition to Chapter 3 of the follow AANHANGSEL XX ing: (Slegs van toepassing op die Munisipaliteit Piet Relief) " ANNEXURE XX (Applicable to the Municipality of Piet Retief only) (a) Vir die lewering van water in die instansies uitge sonderd in die geval vankontrakte (a) For the Supply of Water in all instances with the n Minimum hefting van 5s per maand of water Exception of Supply by Contract gebruik word al dan nie waarvoor n verbruik van A minimum charge of 5s per month whether 2000 gelling per maand toegelaat word daarna water is consumed or not which charge includes 6d per 00 gellings water verbruik tot gel a consumption of 2000 gallons per month there lings of meer behoudens die bepalings van items after 6d per 00 gallons of water consumed up to (e) en (f) van hierdie aanhangsel gallons or more subject to the provisions (b) Vorderings vir Wateraansluitings en lewering of items (e) and () of this Annexure van meter (b) Charge for Water Connection and Supply of Meter a el E s d duimaansluiting finch connection duim aansluiting finch connection duimaansluiting _ inch connection duimaansluiting Einch connection duimaansluiting inch connection

34 22 PROVNSAMKOERANT 29 JULEE 959 (c) Vorderings vir die aansluiting van die waterv6or (c) Charges for Connecting Supply road For turning on supply either at request 6f at Vir die aansluiting van die watervoorraad Of op stoner or which have been cut off for breach of versoek van n verbruiker Of nadat dit weens n these bylaws 0e oortreding van hierdie verordeninge afgesluit is (d) Charges in respect of Meters 0s s d (d) Vordering ten opsigte van meters (i) Special reading of meter : s d (ii) For testing meters at request of (i) Vir n spesiale meterlesing consumer in cases where it is found (ii) Vir die toets van n meter op ver that the meter does not show an soek van n verbraer wan daar error of more than 2 per cent bevind word dat die meter nie meer as 2 persent te veel of te min (iii) For the hire of a portable meter per 0 0 month or portion of a month 0 0 (iii) Vir die huur van n vervoerbare (iv) Deposit for a portable meter meter per maand of gedeelte daar (e) Contracts (iv) Nothing in these Vir n bylaws deposito op n or tariffs vervoerbare contained prevents the Council to enter into contracts with consumers with a constant consumption of more (e) Kontrakte than gallons of water monthly for the supply Niks in hierdie verordeninge of tariewe vervat of water on a contract basis belet die Raad om kontrakte aan te gaan met die () Operation of Minimum Charge verbruikers wat n konstante verbruik van meer The minimum charge of 5s per month referred as gelling water per maand verbruik vir to in item die (a) shall apply on promulgation of levering van water op these kontrakbasis nie tariffs to all owners for whom meters have been (f lnwerkingtreding van minimum heffing installed but who do not consume water Die minimum heffing van 5s per maand ver Li vat in item (a) is van toepassing by afkondiging van hierdie tarief op alle eienaars vir wie meters geinstalleer is maar wat nie water verbruik nie" MSCELLANEOUS DVERSE NOTCE No 85 or 959 KENNSGEWNG No 85 VAN 959 KRUGERSDORP DORPSAANLEGSKEMA No /5 KRUGERSDORP TOWN PLANNNG SCHEME No /5 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub t is hereby notified in terms of sub section () of artikel () van artikel negeendertig van die Dorpe en section thirtynine of the Townships and Town planning Dorpsaanleg Ordonnansie 93 bekendgemaak dat die Ordinance 93 that the Town Council of Krugersdorp StOsraad van Krugersdorp aartsoek gedoen het om die has applied for Krugersdorp Town planning Schema wysiging van die Krugersdorp Dorpsaanlegskema No No 96 to be amended and that particulars of this 96 en dat besonderhede van hierdie skema (wat scheme (which will be known as Krugersdorp Town Krugersdorp Dorpsaanlegskema No /5 genoem sal planning Scheme No /5) are lying for inspection at word) op die kantoor van die Stadsklerk van Krugersdorp the office of the Town Clerk Krugersdorp and at the en op die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad office of the Secretary of the Townships Board Room Kamer 08 Maritimehuis Pretoriusstraat Pretoria ter 08 Maritime House Pretorius Street Pretoria insae le Every owner or occupier of immovable property situate Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat within the area to which the scheme applies shall have the glee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema right of objection to the scheme and may notify the Secrevan toepassing is het die reg om beswaar teen die skema tary of the Townships Board in writing at the above aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die address or PO Box 892 Pretoria of such objection and laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisie/e of the grounds thereof at any time within one month after Koerant van die Provinsie dws op of voor 28 Augustus the last publication of this notice in the Provincial 959 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde Gazette ie on or before the 28th August 959 adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel D P LOTZ van so n beswaar en die redes daarvoor Secretary Townships Board D P LOTZ Pretoria 5th July Sekretaris Dorperaad _ Pretoria 5 Julie 959 NOTCE No 86 OF 959 KENNSGEWNG No 86 VAN 959 PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDTONS VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE TTEL OF TTLE OF LOT No 63 PARKTOWN TOWN VOORWAARDES VAN ERF No 63 DORP SHP JOHANNESBURG PARKTOWN JOHANNESBURG Hierby word bekendgemaak dat die Mother Provin t is hereby notified that application has been made by cial for the time being of the Sisters of the Congregation the Mother Provincial for the time being of the Sisters of the Holy Family in South Africa " ingevolge die of the Congregation of the Holy Family in South Africa ben alings van artikel een van die Wet op Opheffing van in terms of section One of the Removal of Restrictions in beperkings in Dorpe 96 aansoek gedoen het om die Townships Act 96 for the amendment of the conditions wysiging van die titelvoorwaardes van Ed No 63 dorp of title of Lot No 63 Parktown Township Johannes Parktown Johannesburg ten einde dit moontlik te maak burg to permit the lot being used for the erection thereon dat die erf gebruik mag word vir die oprigting van skool of school buildings geboue The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokurnente 8 ter insae for inspection at the office of the Secretary of the Townop die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad ships Board Room 08 Maritime House Pretorius Kamer 08 Maritimehuis Pretoriusstraat Pretoria vir Street Pretoria for a period of two months froth the n tydperk van twee maande na datum hiervan date hereof

35 PROVNCAL GAZEtTE 29 JULY i ledereenwatteen die toestaan van die aansoek beswaar Any person who objects to the granting of the applicawilntaak of wat verlang om in die saak gehoor te word tion or who is desirous of being heard or of making of vertoe in verband daarmee wil maak meet binne twee representations in the matter shall communicate in maande na die datum hiervan skriftelik met die Sekretaris writing with the Secretary of the Townships Board at van die Dorperaad by bovermelde adres of Posbus 892 the above address or PO Box 892 Pretoria within a Prdtoria in verbinding tree period of two months from the date hereof D P LOTZ D P LOTZ Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 8 Julie 959 Pretoria 8th July KENNSGEWNG No 87 VAN 959! NOTCE No 87 of 959 EN NYWERHEDSDORP VOORGESTELDE STGTNG VAN DE WOON HECTORSPRUT UT BREDNG No HECTORSPRUT EXTENSON No (RESDENTAL AND NDUSTRAL) TOWNSHP PROPOSED ESTABLSHMENT OF t is hereby notified in terms of section eleven of the 0 ngevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanlea Townships and Town planning Ordinance 93 that Ordonnansie 93 word hierby bekendgemaak dat die application has been madeby the PeriUrban Areas Gesondheidsraad vir Buitestedelike Gebiede aansoek Health Board for permission to lay out a residential and gedoen het om n woon en nywerheidsdorp te stig op die industrial township on the farms Symington No 67 and plane Symington No 67 en Hectorspruit No 6 distrik Hectorspruit No 6 District Barberton to be known as Barberton wat bekend sal wees as Hectorspruit Uitbreiding No The proposed township is situate southeast of and Hectorspruit Extension No Die voorgestelde dorp le suidoos van en grens aan die abuts Hectorspruit Township dorp Hectorspruit The application together with the relative plans Die aansoek met die betrokke planne dokumente en documents and information is open for inspection at the inligting le ter insae op die kantoor van die Sekretaris van office of the Secretary Townships Board Room 0 die Dorperaad Kamer No 0 Maritimehuis Pretorius Maritime House Pretorius Street Pretoria for a period street Pretoria vir n tydperk van twee maande na datum of two months from the date hereof hiervan n terms of section eleven () of the said Ordinance ngevolge artikel elf () van genoemde Ordonnansie any person who objects to the granting of the application moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan or who is desirous of being heard or of making represen van die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te tations in the matter shall communicate with the Secrete!) word of vertod in verband daarmea wil indict) binne twee of the Board within a period of two months from the maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die date hereof Rand in verbinding tree n terms of section eleven (6) of the Ordinance any ngevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan person who objects to the granting of the application or iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n who is desirous of being heard or of making represen aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word of tations in the matter may communicate in writing with vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met die the Secretary of the Board or may give evidence in person Sekretaris van die Read in verbinding tree of persoonlik before the Board on the date and at the place of inspection getuienis voor die Raad afle op die datum en plek van or on such other date and at such place as the Board may inspeksie of op sodanige ander datum en plek as wat die appoint: Provided that such written communication shall Raad bepaal; met diets verstande dat hierdie skrywe die be in the hands of the Secretary of the Board not later than Sekretaris van die Read nie later as een maand na die one month from the date hereof datum hiervan meet bereik nie All objections must be lodged in duplicate and Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig addressed to the Secretary Townships Board PO Box word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria D P LOTZ D P LOTZ Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 8 Julie 959 Pretoria 8th July KENNSGEWNG No 88 VAN 959 NOTCE No 88 of 959 VOORGESTELDE STGTNG VAN DE DORP VALLEY PARK TOWNSHP PROPOSED VALLEY PARK ESTABLSHMENT OF t is hereby notified in terms of section eleven of the ngevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg Townships and Town planning Ordinance 93 that Ordonnansie 93 word hierby bekendgemaak dat application has been made by Antonio Sardinah Jardim Antonio Sardinah Jardim aansoek gedoen het om n dorp for permission to lay out a township on the farm Klip te stig op die plaas Klipfontein No 58 distrik Johannes fontein No 58 District Johannesburg to be known as burg wat bekend sal wees as Valley Park Valley Park Die voorgestelde dorp 8 tussen die dorpe The Gardens The proposed township is situate between The Gardens en Hawkins Estate and Hawkins Estate townships Die aansoek met die betrokke planne dokumente The application together with the relative plans docu en inligting le ter insae op die kantoor van die Sekretaris meats and information is open for inspection at the van die Dorperaad Kamer 0 Maritimehuis Preto office of the Secretary Townships Board Room 0 riusstraat Pretoria vir n tydperk van twee maande na Maritime House Pretorius Street Pretoria for a period datum hiervan of two months from the date hereof ngevolge artikel elf () van genoemde Ordonnansie n terms of section eleven () of the said Ordinance an) moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who objects to the granting of the application or van die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te who is desirous of being heard or of making representa word of verta in verband daarmee wil indien binne twee tions in the matter shall communicate with the Secretary maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die of the Board within a period of two months from the date Raad in verbinding tree hereof

36 2 PROVNSALE KOERANT 29 JULE 959 _ ngevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan leder n terms of section eleven (6) orthe Ordinance any een wat beswaar wil maak teen dietoestaan van n aan " person who objects to the granting of the` application or soek of wat verlang om in die saak gehoor to word of :whci isidesirous ofbeingheard or of making fepresenta vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met die lions in the matter may communicate inwriting with the : Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik Secretary of the Board or may give evidence in person getuienis voor die Raad afle op die datum en plek van before the Board on the date and at the place of inspec inspeksie of op sodanige ander datum en plek as wat die don or On such other date and at such place as the Board Read bepaal; met dien verstande dat hierdie skrywe may appoint; provided that such written communication die Sekretaris van die Raad nie later as een maand na die shall be in the hands of the Secretary of the Board not datum hiervan moet bereik nie later than one month from the date hereof Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria addressed to the Secretary Townships Board PO Box 892 Pretoria D P 07 D P LOTZ Sekretaris Dorperaad Secretary townships Board Pretoria 8 Julie 959 Pretoria 8th` July _ KENNSGEWNG No 89 VAN 959 NOTCE No 89 OF 959 MOOSA PARK (ASATC) TOWNSHP PROPOSED Ị VOORGESTELDE STGTNG VAN DE ASATE ESTABLSHMENT OF DORP MOOSA PARK t is hereby notified in terms of section eleven of the ngevolge artikel elf Van die Dorpe en Dorpsaanleg Townships and Town planning Ordinance 93 that Ordonnansie 93 word hierby bekendgemaak dat application has been made by Ventersdorp Town Council Ventersdorp Stadsraad aansoek gedoen het om n Asiate for permission to lay out an Asiatic township on the farm dorp te stig op die pleas Roodepoort No 22 distrik Roodepoort No 22 District Ventersdorp to be known as Ventersdorp wat bekend sal wees as Moose Park Moosa Park Die voorgestelde dorp le suid van en grens aan die The proposed township is situate south of and abutting Ventersdorp Potchefstroom Spoorlyn ongeveer n half on the Ventersdorp Potchefstroom Railway Line approx: myl suid van Ventersdorp Spoonvegstasie mately half a mile south of Ventersdorp Railway Station Die aansoek met die betrokke plane dokumente en The application together with the relative plans docu inligting 8 ter insae op die kantoor van die Sekretaris menu and information is open for inspection at the office van die Dorperaad Kamer 0 Maritimchuis Pre of the Secretary Townships Board Room 0 Maritime toriusstraat Pretoria vir n tydperk van twee maande na House Pretorius Street Pretoria for a period of two datum hiervan months from the date hereof ngevolge artikel elf () van genoemde Ordonnansie n terms of section eleven () of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil meek teen die toestaan person who objects to the granting of the application or van die aansoek of wat verlang am in die saak gehoor te who is desirous of being heard or of making represenword of verta in verband daarmee wit indien binne twee tations in the matter shall communicate with the Secretary maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die of the Board within a period of two months from the Read in verbinding tree date hereof ngevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan ieder n terms of section eleven (6) of the Ordinance any een wat beswaar wil maak teen die toestaan van n aan person who objects to the granting of the application or soek of wat verlang om in die saak gehoor te word of who is desirous of being heard or of making represenvertod in verband daarmee wil indien skriftelik met die tations in the matter may communicate in writing with Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik the Secretary of the Board or may give evidence in person getuienis voor die Raad atte op die datum en plek van before the Board on the date and at the place of inspection inspeksie of op sodanige ander datum en plek as wat die or on such other date and at such place as the Board may Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie skrywe die appoint: Provided that such written communication shall Sekretaris van die Raad nie later as een maand na die be in the hands of tile Secretary of the Board not later than one month from the date hereof datum hiervan moet bereik nie Alle besware moet in duple ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria addressed to the Secretary Townships Board PO Box 892 Pretoria D P LOTZ D P LOTZ Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 5 Julie 959 Pretoria 5th July _ KENNSGEWNG No 90 VAN 959 NOTCE No 90 OF 959 JOHANNESBURG DORPSAANLEGSKEMA No JOHANNESBURG TOWN PLANNNG SCHEME 206 No 2/6 _ Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub artikel () van artikel negeendertig van die Dorpe en t is hereby notified in terms of sub section () of sec DorpsaanlegOrdonnansie 93 bekendgemaak dat die (ion thirtynine of the Townships and Town planning Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen bet om die Ordinance 93 that the City Council of Johannesburg wysiging van die Johannesburg Dorpsaanlegskema No 2 has applied for Johannesburg Town planning Scheme No 97 en dat besonderhede van hierdie skema (wat Johan 2 97 to be amended and that particulars of this scheme nesburgdorpsaanlegskema No 2/6 genoem sal word) (which will be known as Johannesburg Town planning op die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en Scheme No 2/0 are lying for inspection at the office op die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad of the Town Clerk Johannesburg and at the office of the Kamer 08 Maritimehuis Pretoriusstraat Pretoria ter Secretary of the Townships Board Room 08 Maritime insae ie House Pretorius Street Pretoria

37 k Q :: : : t:7 r : " ea PROVNCAL GAZii ie 29 JULY 959 wat Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom Every owner or occupier of immovable property situate_ gelefi is binne die gebied ten opsigte waarvan die within the area to which the scheme applies shall have skema van toepassing is het die reg om beswaar teen die the right of objection to the scheme and may notify the ii skema aan te teken en kan te eniger tidbinne n maand Secretary of the Townships Board in writing at the above na die laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Offisiele Koerant van die Provinsie dws op of voor 28 of the grounds thereof at any time within one month after Augustus 959 die Sekretaris van die Dorperaad by the last publication of this notice in the Provincial Gazette bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in ie on or before the 28th August 959 kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor D P LOTZ D P LOTZ Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria Pretoria 5th July Julie _ 25 KENNSGEWNG No 9 VAN 959 NOTCE No 9 OF 959 VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE TTEL PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDTONS VOORWAARDES VAN ERF No 97 DORP OF TTLE OF LOT No 97 PARKTOWN PARKTOWN JOHANNESBURG TOWNSHP JOHANNESBURG Hierby word bekend gemaak dat die Nederduitsch Her t is hereby notified that application has been vormde Kerk van Afrika Gemeente vir Nederlandsthe " Nederduitseh Hervormde Kerk van Afrika Gemeeiite made by sprekendes ingevolge die bepalings van artikel een van vir Nederlandssprekendes " die Wet op Opheffing van Beperkings in Dorpe in terms of section one of the 96 Removal of Restrictions in Townships Act 96 for the aansoek gedoen het omdie wysiging van die titelvooramendment of the conditions of title of Lot No 97 waardes van Erf No 97 dorp Parktown Johannesburg Parktown Township ten einde dit moontlik te inaak dat die erf vir kerklikebeing used for ecclesiasticaljohannesburg to permit the erf of daarmee in verbandstaande doeleindes gebruik kan purposes or purposes word incidental thereto Die aansoek en die betrokke dokumente 6 ter insae op The application and the relative documents are open die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer for inspection at the office of the Secretary of the Town 08 Maritimehuis Pretoria vir n tydperk van twee ships Board Room 08 Maritime House Pretorius Street maande na datum hiervan Pretoria for a period of two months from the date hereof eclereen wat teen die toestaan van die aansoek beswaar Any person who objects to the granting of the applieswil maak of wat verlang om in die saak gehoor te word tion or who is desirous of being heard or of making of verto6 in verband daarmee wil indien moct binne twee representations in the matter shall communicate in writing maande na die datum hiervan skriftelik met die Sekretaris with the Secretary of the Townships Board at the above van die Dorperaad by bovermelde adres of Posbus 892 address or PO Box 892 Pretoria within a period of two Pretoria in verbinding tree months from the date hereof D P LOTZ D P LOTZ Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria& 22 Julie 959 Pretoria 22nd July _ KENNSGEWNG No 92 VAN 959 NOTCE No 92 op 959 JOHANNESBURG DORPSAANLEGSKEMA No 2/5 JOHANNESBURG TOWN PLANNNG SCHEME No 2/5 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel () van artikel negeendertig van die Dorpe en t is hereby notified in terms of sub section () of Dorpsaanleg Ordonnansie 93 bekendgemaak dat die section thirtynine of the Townships and Town planning Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om die Ordinance 93 that the City Council of Johannesburg wysiging van die Johannesburg dorpsaanlegskema No 2 has applied for Johannesburg Town planning Scheme No 97 en dat besonderhede van hierdie skema (wat 2 97 to be amended and that particulars of this scheme Johannesburgdorpsaanlegskema No 2/5 genoem sal (which will be known as Johannesburg Townplanning word) op die kantoor van die Stadsklerk van Johannes Scheme No 2/5) are lying for inspection at the office burg en op die kantoor van die Sekretaris van die Dorpe of the Town Clerk Johannesburg and at the office of the raad Kamer 08 Maritimehuis Pretoriusstraat Pretoria Secretary of the Townships Board Room 08 Maritime ter insae ie House Pretorius Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelefi is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema the right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offtsiele address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provinsie dws op of voor September of the grounds threeof at any time within one month 959 die Sekretaris van die Dorperaad by bovennelde after the last publication of this notice in the Provincial adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van Gazette ie on or before the th September 959 so n beswaar en die redes daarvoor D P LOTZ D P LOTZ Secretary Township Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 22nd July 959 Pretoria 22 Julie KENNSGEWNG No 93 VAN 959 NOTCE No 93 OF VOORGESTELDE STGTNG VAN DE DORP DUNVEGAN EXTENSON 3 TOWNSHP DUNVEGAN UTBREDNG No 3 PROPOSED ESTABLSHMENT OF ngevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg t is hereby notified in terms of section eleven of the Ordonnansie 93 word hierby bekendgemaak dat Wil Townships and Townplanning Ordinance 93 that _ ham Viner Balfour Cunningham aansoek gedoen het om application has been made by William Vinei Balfour

38 26 be known No NOVNSA:3 KOERATT:29 JULE 959 n dorp te stig op die plaas Rietfontein No63 distrik Cunningham for permission to layout a township on the Germiston wat bekend sal wees as Dunvegan Uitbreiding farm Rietfontein No 63 District Germiston to 3 as Dunvegan Extension 3 Die voorgestelde dorp 8 suid van en grens aan die The proposed township is situate south of and abuts dorp Edenvale Edenvale Township Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relative plans docu inligting 8 ter insae op die kantoor van die Sekretaris ments and information is open for inspection at the van die Dorperaad Kamer No 0 Maritimehuis Preto office of the Secretary Townships Board; Room 0; riusstraat Pretoria fir n tydperk van twee maande na Maritime House Pretorius Street Pretoria for a period of datum hiervan two months from the date hereof ngevolge artikel elf () van genoemde Ordonnansie n terms of Section eleven () of the said Ordinance moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan any person who objects to the granting of the application van die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te or who is desirous of being heard or of making represenword of vertoe in verband daarmee wil indien binne twee tations in the matter shall communicate with the Secretary maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die of the Board within a period of two months from the date Raad in verbinding tree hereof ngevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan n terms of section eleven (6) of the Ordinance any iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n person who objects to the granting of the application or A aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word of who is desirous of being heard or of making representavertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met die tions in the matter may communicate in writing with the Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik Secretary of the Board or may give evidence in person getuienis voor die Raad afl8 op die datum en plek van before the Board on the date and at the place of inspecinspeksie of op sodanige ander datum en plek as wat die tion or on such other date and at such place as the Board Raad bepaal; met dien verstande dat hierdie skrywe die may appoint: Provided that such written communication Sekretaris van die Raad the later as een maand na shall be in the hands of the Secretary of the Board not die datum hiervan moet bereik nie later than one month from the date hereof Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig word aan diesekietiris Dorperaad Posbus 892 Pretoria All objections must be lodged in duplicate and addressed to the Secretary Townships Board PD Box 892 Pretoria D R LOTZ D P LOTZ Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 5 Julie 959 Pretoria 5th July KENNSGEWNG No 9 VAN 959 NOTCE No 9 OF 959: VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE TTEL PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDTONS VOORWAARDES VAN ERWE Nos 688 EN 690 OF TTLE OF ERVEN Nos 688 AND 690 EMMARENTA UTBREDNG No EMMARENTA EXTENSON No TOWNSHP t is hereby notified that application has been trfadd by Hierby word bekend gemaak dat die Kerkraad van die "Die Kerkraad van die Gemeente Parkhurst van die Gemeente Parkhurst van die Nederduitse Hervormde of Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk van Suid Gereformeerde Kerk van SuidAfrika ingevolge die bepa Afrika" in terms of section one of the Removal of ling van artikel een van die Wet op Opheffing van Beper Restrictions in Township Act 96 for the amendment kings in Dorpe 96 aansoek gedoen het om die wysiging of the conditions of title of Erven Nos 688 and 690 to 6 van die titelvoorwaardes van Erwe Nos 688 en 690 ten permit the erven being used for residential purposes einde dit moontlik te maak dat die erwe vir woondoel The application and the relative documents are open eindes gebruik kan word for inspection at the office of the Secretary of the TOWn Die aansoek en die betrokke dokumente 6 ter insae op ships Board Room 08 Maritime House Pretorius die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer Street Pretoria for a period of two months from the date 08 Maritimehuis Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk hereof van twee maande na datum hiervan Any person who objects to the granting of the applica edereen wat teen die toestaan van die aansoek beswaar tion or who is desirous of being heard or of making reprewil maak of wat verlang om in die saak gehoor te word sentations in the matter shall communicate in writing with of vertod in verband daarmee wil indien moet binne twee the Secretary of the Townships Board at the above address maande na die datum hiervan skriftelik met die Sekretaris or PO Box 892 Pretoria within a period of two months van die Dorperaad by bovermelde adres of Posbus 892 from the date hereof Pretoria in verbinding tree D P LOTZ D P LOTZ Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 29th July Pretoria 29 Julie 959 KENNSGEWNG No 95 VAN 959 NOTCE No 95 OF 959 VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE TTEL PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDTONS VOORWAARDES VAN ERF No 76 DORP OF TTLE OF ERF No 76 CRAGHALL PARK CRAGHALL PARK TOWNSHP Hierby word bekendgemaak dat Die Kerkraad van die t is hereby notified that application has been made by Gemeente Parkhurst van die Nederduitse Hervormde of "Die Kerkraad van die Gemeente Parkhurst van die Gereformeerde Kerk van SuidAfrika ingevolge die bepa Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk van Suidlings van artikel een van die Wet op Opheffing van Afrika" in terms of section one of the Removal of Beperkings in Dorpe 96 aansoek gedoen het om die Restrictions in Townships Act 96 for the amendment wysiging van die titelvoorwaardes van Erf No 76 dorp of the conditions of title of Erf No 76 Craighall Park Craighall Park ten einde dit moontlik te maak dat die Township to permit the erf being used for residential erf vir woondoeleindes gebruik kan word _ purpokes :

39 i Pretoria _ PROVNCAL GAZE! FE 29 JULY Die aansoek en die bbtrokke dokurilente le ter insae The application and the relative documents are open for op die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad inspection at the office of the Secretary of the Townships Kamer 08 Maritimehuis Pretoriusstraat Pretoria vir n Board Room 08 Maritime House Pretorius Street tydperk van twee maande na datum hiervan Pretoria for a period of two months from the date hereof edereen wat teen die toestaan van die aansoek beswaar Any person who objects to the granting of the application or who is desirous of being heard or of making wil maak of wat verlang om in die sank gehoor te word of vertoe in verband daarmee wil indien moet binne twee representations in the matter shall communicatae in maande na die datum hiervan skriftelik met die Sekreta writing with the Secretary of the Townships Board at ris van die Dorperaad by bovermelde adres of Posbus the above address or PO Box 892 Pretoria within a 892 Pretoria in verbinding tree period of two months from the date hereof D P LOTZ D P LOTZ Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board 29 Julie 959 Pretoria 29th July KENNSGEWNG No 96 VAN 959 NOTCE No 96 OF 959 BENON DORPSAANLEGSKEMA No / BENON TOWN PLANNNG SCHEME No / Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub t is hereby notified in terms of subsection () of artikel () van artikel negeen dertig van die Dorpe en section thirtynine of the Townships and Town planning Dorpsaanleg Ordonnansie 93 bekendgemaak dat die Ordinance 93 that the Town Council of Benoni has Stadsraad van Benoni aansoek gedoen het om die wysiging applied for the amendment of Townplanning Scheme van die Benoni Dorpsaanlegskema No 98 en dat No 98 to be amended and that particulars of this besonderhede van hierdie skema (wat BenoniDorpsaan Scheme (which will be known as Benoni Town planning legskema No / genoem sal word) op die kantoor van Scheme No /) are lying for inspection at the office 0 die Stadsklerk van Benoni en op die kantoor van die of the Town Clerk Municipal Offices Benoni and at the Sekretaris van die Dorperaad Kamer 08 Maritimehuis office of the Secretary of the Townships Board Room Pretoriusstraat Pretoria ter insae 8 08 Maritime House Prettifies Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema situate within the area to which the scheme applies shall van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema have the right of objection to the scheme and may notify aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die the Director of Local Government in writing at the above haste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provinsie dws op of voor 3 Septem of the grounds thereof at any time within one month ber 959 die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover after the last publication of this notice in the Provincial melde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis Gazette ie on or before 3th September 959 stel van So n beswaar en die redes daarvoor D P LOTZ D P LOTZ Secretary Townships Board Sekretaris llorpdraad Pretoria 29th July 959 Pretoria 29 Julie KENNSGEWNG No 97 VAN 959 NOTCE No 97 OF 959 VOORGESTELDE STGTNG VAN DE DORP BEDFORDVEW EXTENSON 60 TOWNSHP PROPOSED ESTABLSHMENT OF BEDFORDVEW UTBREDNG No 60 t is hereby notified in terms of section eleven of the ngevolge artikel elf van die Dorpe en Townships and Townplanning Ordinance 93 that Ordonnansie 93 word hierby Dorpsaanle bekendgemaak dal Dig e application has been made by The Deaf and Dumb Vereniging vir Dowes en Doofstommes aansoek gedoen Association for permission to lay out a township on the bet om n dorp te stig op die plaas Elandsfontein No 90 distrik Germiston wat bekend sal wees as Bedfordview farm Elandsfontein No Din Germiston to be known as Bedfordview Extension Ste Uitbreiding No The proposed township is situate on Portion C of Die voorgestelde dorp le op Gedeelte C van voormalige Hoewe No 235 Geldenhuis former Holding 235 Geldenhuis Estate Small Holdings Estate landbouhoewes The application together with the relative plans docu Die aansoek met die betrokke plaime dokumente en ments and information is open for inspection at the office inligting le ter insae op die kantoor van die Sekretaris van of the Secretary Townships Board Room No 0 die Dorperaad Kamer No 0 Maritimehuis Pretorius Maritime House Pretorius Street Pretoria for a period straat Pretoria vir n tydperk van twee maande na datum _ of two months from the date hereof hiervan n terms of section eleven () of the said Ordinance ngevolge artikel elf () van genoemde Ordonnansie any person who objects to the granting of the application moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van or who is desirous of being heard or of making represendie aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word rations in the matter shall communicate with the of vertoe in verband daarmee wil indict binne twee Secretary of the Board within a period of two months maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die from the date hereof Raad in verbinding tree n terms of section eleven (6) of the Ordinance any ngevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan ieder person who objects to the granting of the application or een wat beswaar wil maak teen die toestaan van n aan who is desirous of being heard or of making representasoek of sat verlang om in die saak gehoor le word of vertoe in verband daarmee lions in the natter may communicate in writing with the wil indienlikriftelik met die Sedtetaryd the Board; or may give evidence in person Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik getuienis voor before the Board on the date and at the place of inspection die Raad afro op die datum en plek van or on such other date and at such place as the Board inspeksie of op sodanige ander datum en plek aswat die may appoint: Provided that such Raad bepaal: Met dien verstande written communication dat hierdie skrywe die shall be in the hands of the Secretary of the Board Sekretaris van not die Raad nie later as een maand na die later than one month from the date hereof datum hiervan moet bereik nie All objections must be lodged in duplicate Alle besware moet and in duplo ingedien word en gerig addressed to the Secretary Townships Board PO Box word am die Sekretaris Dorperaad; Posbus 892 Pretoria: 892 Pretoria D P LOTZ Sekretaris Ddrperaad Secretary Townships Board Pretoria 29 Julie 959 " Pretoria 29th July p

40 _ 28 PROVNSALE KOERANT 29 JULE 959 KENNSGEWNG No 98 VAN 959 NOTCE No 980F 959 VOORGESTELDE STGTNG VAN DE DORP VCTORY PARK EXTENSON 3 TOWNSHP VCTORY PARK UTBREDNG No 3 PROPOSED ESTABLSHMENT OF ngevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg t is hereby notified in terms of section eleven of the Ordonnansie 93 word hierby bekendgemaak dat Townships and Townplanning Ordinance 93 that Henry Wadiche aansoek gedoen het om n dorp te stig applicatign has been made by Henry Wadiche for op die plaas Braamfontein No 53 distrik Johannesburg permission to layout a township on the farm Braam *at bekend sal wees as Victory Park Uitbreiding No 3 fontein No 53 District Johannesburg to be known as Die voorgestelde dorp leop Gedeelte van voohnalige Victory Park Extension 3 Hoewe No A 8 Victory Park Estatelandbouhoewes The proposed township is situate on Portion of former Die Holding No aansoek met die A 8Victory betrokke planne dokumente Park Estate Small Holdings en inligting le ter insae op die kantoor van die Sekretaris The application together with the relative plans docuvan die Dorperaad Kamer No 0 Maritimehuis menuand information is open for inspection at the Office Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk of the Secretary Townships Board van twee maande Room No 0 na datum hiervan Maritime House Pretonus Street Pretoria fora period of two months from the date hereof ngevolge artikel elf () van genoemde Ordonnansie n terms of section eleven () of the said Ordinance meet iedereen wat beswaar wit naaak teen die toestaan any person who objects to the granting of the application van die aansoek of wat verlang om in die sack gehoor te or who is desirous of being heard or of making represen word of vertod in verband daarmee wit indien binne twee tations in the matter shall communicate with the Secretary maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die of the Board within a period of two months from the date Raad in verbinding tree hereof ngevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan n terms of section eleven (6) of the Ordinance any ledereen wat beswaar wit maak teen die toestaan van n person who objects to the granting of the application or aansoek of wat verlang om in die sank gehoor te word who is desirous of being heard or of making represen of vertod in verband daarmee wil indien skriftelik met tations in the matter may communicate in writing with die Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoon the Secretary of the Board or may give evidence in person lik getuienis voor die Raad afie op die datum en plek before the Board on the date and at the place of inspecvan inspeksie of op sodanige ander datum en plek as tion or on such other date and at such place as the Board wat die Raad bepaal i Met dien verstande dat hierdie may appoint: Provided that such written communication skrywe die Sekretaris van die Raad nie later as een maand shall be in the hands of the Secretary of the Board not na die datum hiervan meet bereik nie later than one month from the date hereof Alle besware moet in duplo ingedien word cn gerig All objections must be lodged in duplicate and word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria addressed to the Secretary Townships Board PO Box 892 Pretoria D P LOTZ D P LOTZ Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 29 Julie 959 Pretoria 29th July; TENDERS TENDERS Alle Tenders was vir die eerste mad gepubliseer word is in die! Tenders published for the first time are ndicated by a * linkerbohoek met * gemerk in the left hand upper corner TRANSVAALSE PROVNSALE ADMNSTRASE TRANSVAAL PROVNCAL ADMNSTRATON PROVNSALE GEBOU PRETORA PRYSVRAAG VR DE ONTWERP EN UTVOERNG VAN PROVNCAL BULDNG PRETORA COMPET SEWE MUURPANELE N MOSATCTEELS TON FOR THE DESGN AND EXECUTON OF Die Transvaalse Provinsiale Administrasie nooi kunste SEVEN WALL PANELS N MOSAC TLES nears woonagtig in Suid Afrika uit om mee te ding na die ontwerp en uitvoering in mosaiktedis van sewe (7) The Transvaal Provincial Administration invites artists muurpanele in die Provinsiale gebou wat in Pretoria resident in South Africa to compete for the design and opgerig word Die gemiddelde grootte van die muur execution in mosaic tiles of seven (7) wall panels in the panele is ongeveer 300 vierkante voet Provincial building being erected in Pretoria The average Dit staan kunstenaars vry om na een of meet van die size of the wall panels is approximately 300 square feet muurpanele mee te ding Artists are free to compete for one or more wall panels Die prysgeld vir elke paneel in die Prysvraag is as The prize money for each panel is as follows: volg: First prize: 0s per square foot of the panel Eerste prys: 0s per vierkante voet van die paneel Second prize: 7s 6d per square foot of the panel Tweede prys: 7s 6d per vierkante voet van die Third prize: 5s per square foot of the panel paneel Derde prys: 5s per vierkante voet van die paned After the selected designs have been executed by the Na die uitvoering van die gekose ontwerpe deur die commissioned artists a further 0 per square foot of the indiensgestelde kunstenaars sal n verdere 0 per vier wall panel in mosaic tiles will be paid out Competitors kante voet van die muurpaneel in mosaiktedis uitbetaal are free to undertake this work themselves or to entrust word Dit staan mededingers vry om hierdie werk self te the work to a firm or a person approved by the onderneem of om dit aan n firma of persoon wat deur Administration die Administrasie goedgekeur is toe te vertrou The competition will take place on the conditions as Mededinging geskied op die voorwaardes coos vasgele laid down by the Transvaal Provincial Administration and deur die Transvaalse Provinsiale Administrasie en wat op which may be obtained on request from the Director aanvraag verkry kan word van die Direkteur Transvaalse Transvaal Department of Works Private Bag 228 Werkedepartement Privaatsak 228 Pretoria aan nrie Pretoria to whom persons wishing to compete must persone wat wil meeding hulle name en adresse moet furnish their names and addresses before 5th August verstrek voor die 5de Augustus

41 i i V if) N i! ilel 0;5 : A s;:vi Z! :r*a; PROVNCAL GAZETE; " 29 JULY_ CENNSGEWNG AAN KONTRAKTEURS Tenders word hiermee gevra vir die onderstaande diens in die Trhisvaal Provinsie nl: ) () (2) (3) () (5) (6) Datum Tender; Dokumente Beskikbare dokumente Kontrakvoorwaardes en " waarop moet in beskikbaar vir is verkrygbaar beskikbare dokumente Diens en Distrik dokumente wees OM uitreiking aan by en moet le ter insae op verkiygbaar voor kontmktetirs teruggestuur word amt onderstaande kantore is our vm Dirkie Uys AM Skool: Tendervorms Kamer 55; Vyfde Verdieping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug Rand Sentraal: Binne en tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatbuite reparasies en op spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria knapping 5) Pretoria Heidelberg Volks Laerskool: Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug onheining tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria Selection Park AM Skool: Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug fandoos: Algemene repa tekeninge en Poyntongebou; Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatrasies cn opknapping spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria : Paul Kruger Laerskool: Tendervomts Kamer 55 Vyfde Verdieping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug Rand Oos: Oprigting en lyste van Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraathoeveelhede Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria King Edward V Voorbe Tendervorms Kimer 55 Vyfde Verdieping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug mid ingskool: Rand Sentraal: en lyste van Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat Skoolaanbouings hoeveelhede Wes (Foon 3 08 Utib Wes Pretoria 5) Pretoria Northview EM Hodrskool: Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug Rand Sentraal: Oprigting en lyste van Poyntongebou Kerkstraat ) Poyntongebou Kerkstraat hoeveelltede Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria Die Langenhoven Hoer Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug skool: Pretoria Stad: Uitle tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatvan gronde spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria Bysonderheidskool: Water Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug berg: Elektriese installasie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Ponytongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria B G Alexander Verplecg Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug sters Opleidingskottege: tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat Elektriese installasie spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria Maraisburg AM Skool: Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug RandWes: Algehele op tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatknapping sesifikasies Wes (Foon 3 08 Uilb Wes Pretoria 5) Pretoria Booysens Reserweskool : Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 5 Jul c Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug Rand Sentraal: Binne en tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatbuite reparasies en opknap spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uilb Wes Pretoria ping 5) Pretoria Clewerskoo:: M:ddelbu rg : Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdteping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdeping 7 Aug Aanbouings tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria Boerefort Laerskool: Pre Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug tone Sled: Gelykmaak van lekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat gronde spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria Silverton Laerskool: Pretoria Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 5 n e Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug Stad: Oorplasing van tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat Janovski Tydelike Houtwerk spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria sentrum vanaf Gezina 5) Pretoria Spesialeskool Delvilleskool: RandOos: Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug Binne en buite reparasies en tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatopknapping spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria Tendervorms 5 7 Aug RandSentraal: Binne en tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatbuite opknappings spesifikasies Wes (Poen 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria Pa a rdek ra al Laerskool: Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 5 Jac Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug 5) Pretoria ObservatoryOos Laerskool: Kamer 55 Vyfde Verdieping Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping Rand Wes: Gelykmaak van tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatgronde spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria Totiusskool: Vereeniging : Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 5 Juie Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug Binne en butte reparasies en tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat opknapping aan a!le geboue spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria op terrein en omheinings 5) Pretoria Germiston Streeksbiblioteek: Tendervorms Kamer 55 Fyfde Verdieping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug Kleiner werke tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria Crugersdorp Kleurlingskool: Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug RandWes: Algehele op tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat!mapping van alle geboue op spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria terrein 5) Pretoria Nylstroom Hoerskool en Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug Koshuise: Waterberg: tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat / Kleiner werke Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria

42 lasie Rothdeneskool: 250 PROVNSALE KORRANt 29 JULE 659 () (2) (3) () (3) (6) Datum Tenders Dokumente Beskikbare dokumente Kontralcvoorwaardes en beskikbaar vir is verlcrygbaar waarop min in beskikbare dokumente Diens en Distrik dokumente WeeS 03 uitreiking aan by en moet 8 verkrygbaar ter insae op kontrakteurs teruggestuur word aan of voor uur vm onderstaande kantore is Totiusdal Laerskool: Pre Tendervorms Kamer 55 VyfdeVerdieping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug toria Stad: Oorplasing van tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatnaaldwerkkamers vanaf spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria Gezina Spesialeskool 5) Pretoria Vereeniging: Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug Elektriese installasie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria Springs Sentraalskool: Om Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 5 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 7 Aug skepping van huishoud tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat kundekamer en laboratorium spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria in gradekamers 5) Pretoria Germiston hospitaal Germis Tendervorms en Kamer 08 Eerste Verdieping 29 Julie Kamer 68 persteveictiepini 2 Aug ton: Reparasies en opknap spesifikasies Alphengebou Skinnerstraat Alphengebou Skinnerstraat ping (Foon Uitb 0) Pretoria Pretoria *Edenvale hospitaal: Eden Tendervorms Kamer 08 Eerste Verdieping 29 Julie Kamer 08 Perste Verdieping 2 Aug vale: Herstel van paaie tekeninge en Alphengebou Skinnerstraat Alphengebou Skinnerstraat spesifikasies (Foon Uitb 0) Pretoria Pretoria *Warmbad hospitaal: Warm Tendervorms en Kamer 08 Eerste Verdieping 29 Julie Kamer 08 Ferste Verdieping 2 Aug bad: Omheining spesifikasies Alphengebou Skinnerstraat Alphengebou Skinnerstraat li (Foon Uitb 0) Pretoria Pretoria *Lichtenburg Hotrskool: Fil Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 29 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug treerapparaat tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat PoyntOngebbu Kerkstraat: spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria *Messina Laerskool: Pieters Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 29 Julie Kanter 55 Vyfde Verdieping 2 Aug burg: Lugversorgingsinstal tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria *Roodepoort AM Hoer Tendeetiorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 29 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug skool: Rand Wes: Voorsie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatfling van stormwaterdreine spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb WesPretoria ring ens 5) Pretoria *Kensington AM Laerskool: Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 29 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug Rand Sentraal: Gelykmaak tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou " Kerkstraat van gronde spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria *Witbank AM Skool: Mid Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 29 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug delburg: Reparasies en op tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstreatknapping spesifikastes Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria *Totiuskraalskool: Middel Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 29 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug burg: Reparasies en opknap tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatping spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria *Stoff berg Seuns Hoerskool: Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 29 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug Rand Oos: Sentrale ver tekeninge en PoyntongebouKekrstraat Poyntongebou Kerkstraatwarmingsinstallasie spesifikasies Wes (Foon 08 Uitb Wes Pretoria " 5) Pretoria *Saxonwoldskool: Rand Sea Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 29 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug traal: Aanbouings en versa tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat derings aan latrines spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria *Robindale Laerskool: Rand Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 29 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug Sentraal: Gelykmaak van tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatgronde spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria *Zeerust Hoorskook Marico: Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 29 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug Voorsiening en installering tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat van 00 Kvatransformator spesifikasies Wes (Foon 3 08 Mb Wes Pretoria ens 5) Pretoria *Loopspruitskool: Potchef Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 29 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug stroom: Gelykmaak van tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat sportgronde spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria *Welverdiendskool: Potchef Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 29 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug stroom: Gelykmaak van tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat sportterrein spesifikasies Wes (Foon 3 08/ Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria *Baragwanathhospitaal: Op Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 29 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug rigting van n gebou vir n tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat Private Outomatiese Taksen spesifikasies Wes (Form 3 08 Uitb Wes Pretoria i trale 5) Pretoria c i *Rachel de Peerskool: Pre Tendervorms Camer 55 Vyfde Verdieping 29 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug toria Stad: Reparasies en tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatopknapping spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria *Warmbad Laerskool: Pre Tendervorms Camer 55 Vyfde Verdieping 29 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug toria Distrik: Omheining tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria *Genemal Christina de Wet Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 29 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug skool: Relict Sentraal: Sen tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou KerkstraatL trale verwarmingsinstallasie spesifikasies Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5); Pretoria

43 Dirkie PROVNCAL Gat i E 29 JULY () (2) " (3) () (5) (6) Dokumente dokumente lcikbare Bes Datum Kontrakvoorwaardes en Tenders beskikbaar vir is verkrvgbaar waarop beskik bare dokumente moet in Diens en Distrik uitreiking aan by en mart dokumente le ter msae on weer our kontrakteurs teruggestuur word aan verkrygbaar onderstaande kantore of voor is uur vm *Klericsdorp : Oprigting van Tendervorms Kamer 55 Vyfde Verdieping 29 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping 2 Aug Streeksbiblioteek " en lyste van Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatboeveelhede Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria *Pretoria Seuns Hoerskool: Tendervorms en Kamep55 Vyfde Verdieping 29 Julie Kamer 55 Vyfde Verdieping Sept Aanbouings hoeveelheids Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatlyste Wes (Foon 3 08 Uitb Wes Pretoria 5) Pretoria 0 Tenders moet geadresseer word aan: Die Voorsitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad Posbus 00 Pretoria Geen tender sal deur die Raad oorweeg word nie tensy dit ontvang is deur die Posbus (Posbus 00 Pretoria) van die Raad of deur die Tenderraad bus wat vir die doel verskaf is buite Kamer No Ou Gomermentsgebou Pretoria Vir elke diens moet n bedrag van f2 of n kwitansie vir kontantbetaling of tjek deur die bank geparafeer gedeponeer word wat terugbetaal sal word mits n bona fide tender ingestuur of tekeninge en spesifikasies terugbesorg word aan die adres vermeld in kolom (3) nie later as dae na die sluitingsdatum the Afsonderlike tenders word verwag vir elke werk en op die koevert moot die naam en adres van die tenderaar sowel as die Tendernornraer en die naam van die diens waarop die tender betrekking het vermeld word Alle tenders moet op die tendervorm van die Departement weirs en moet behoorlik alle besonderhede bent Die Tenderraad verbind horn nie om die laagste of enige tender aan to neem the Tenders is bindend vir 30 dae NOTCE TO CONTRACTORS Tenders are hereby invited for thefollowing services in the Transvaal Province namely: () (2) (3) () (5) (6) Service and District Dale on Documents Available Documents Conditions of Contract Tenders which Available are obtainable and Available Documents due at for Documents ssue to from and may be nspected at the or before are following Offices amt ContractorsReturnable to Available Uys AM School: Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55 Fifth Floor 7th Aug Rand Central: nternal and drawings and Poyntons Building Church PoyntonsBuilding Church external repairs and renova specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria tons Ext 5j; Pretoria Heidelberg Volks Primary Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55 Fifth Floor 7th Aug School: Fencing drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria Selection Park AM School: Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55 Fifth Floor 7th Aug Rand East: General repairs drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church and renovations specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria Paul Kruger Primary School: Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55 Fifth Floor 2st Aug Rand East: Erection and bill of Poyntons Building Church Poyntons Building Church quantities i Street West (Phone 308 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria King Edward V Prepara Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55 Fifth Floor 2st Aug tory School: Rand Central: and bill of Poyntons Building Church Poyntons Building Church School additions quantities Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria Northview EM High Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55 Fifth Floor 2st Aug; Rand School: Central: Erect and bill of Poyntons Building Church Poyntons Building Church ion quantities Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria " Ext 5) Pretoria Die Hoerskool Langen Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55 Fifth Floor 7th Aug hoven " : Pretoria City: Lay drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church out of grounds specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria Bysonderheid School: Water Tender forms Room 55 Fifth Moor 5th July Room 55 Fifth Floor 7th Aug berg: Electrical installation drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria B G Alexander Nurses Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55 Fifth Moor 7th Aug Training College: Electrical drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church installation specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria Maraisburg AM School: Tender forms Room 55 Fifth Moor 5th July Room 55 Fifth Floor 7thAug Rand West: Complete reno drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church vations specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria Booysens Reserve School: Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55 Fifth Floor 7th Aug Rand Central: nternal and drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church external repairs and renova specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria lions Ext 5) Pretoria Clewer School: Middelburg: Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55 Fifth Floor 7th Aug Additions drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria Boerefort Primary School: Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55 Fifth Floor 7th Aug Pretoria City: Levelling of drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church grounds specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria

44 :252 iiiitlitnsaleojewastvi9?jailk 959 () (2) (3) () (5) Date on Documents Available Documents Conditions of Contract Tenders Service and District Available are obtainable which and Available Documents " for ssue to from and Luwinenw may benspected at the Contractors Returnable to following Offices Available (6) due at or before sail s Silverton Primary School: Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55; Fifth Floorc 7th Aug Pretoria City: Transfer of drawings and Poyntons Building Church " Poyntons Building Church Janofski Temporary Wood specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria work Centre from Gezina Ext 5) Pretoria Special School Delville School: Rand East: Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55 Fifth Floor 7th Aug nternal and external repairs drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church and renovations specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext5) Pretoria Observatory East Primary Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55 Fifth Floor 7th Aug Schobl: Rand Central: n drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church ternal and external renova specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria Paardekraal Primary School: Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55 Fifth Floor; 7th Aug Rand West: Levelling of drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church grounds specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria Totius School: Vereeniging: Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55 Fifth Floor 7th Aug nternal and external repairs drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church and renovations to all build specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria lags on site and fencing Ext 5) Pretoria Germiston Regional Library: Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55 Fifth Floor 7th Aug Minor works drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone 3 (08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria Krugersdorp Coloured Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July "Room 55; Fifth Floor 7th Aug School: Rand West: Com drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church plete renovations to all specifications Street West (Phone 308 Street West Pretoria buildings Si site Ext 5) Pretoria Nylstroom High School and Tender forms Room 55 Fifth Floor; 5th July Room 55 Fifth Floor 7th Aug Hostels: Waterberg: Minor drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church works specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria Totius Primary School: Pre Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55 Fifth Floor 7th Aug tone City: Transfer of drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church needlework room from specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Carina Special School Ext 5) Pretoria Rothdene School: Yemeni Tender forms Room 55 Fifth Flobr 5th July Room 55; Fifth Floor 7th Aug ging: Electrical installation drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Sfteet West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria Springs Central School: Tender forms Room 55 Fifth Floor 5th July Room 55 Fifth Floor 7th Aug Rand East: Conversion of drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church domestic science and labors specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria tory into grade rooms Ext 5) Pretoria *Repairs and renovations Tender forms Room 08 First Floor 29th July Room 08 First Floor 2st Aug Germiston Hospital Ger and specifics Alphen Building Skinner Alphen Building Skinner miston tions Street (Phone Ext Street Pretoria 0) Pretoria *Repairs to roads Edenvale Tender forms Room 08 First Floor 29th July Room 08 First Floor 2st Aug Hospital Edenvale drawings and Alphen Building Skinner Alphen Building Skinner spefications Street (Phone Ext Street Pretoria 0) Pretoria *Fencing; Warmbath Hospi Tender forms Room 08 First Floor 29th July Room 08 First Floor 2st Aug tat Warrribaths and specifics Alphen Building Skinner Alphen Building Skinner lions Street (Phone Ext Street Pretoria 0) Pretoria *Lichtenburg High School: Tender forms Room 55 Fifth Floor 29th July Room 55 Fifth Floor 2st Aug Filtration plant drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria *Messina Primary School: Tender forms Room 55 Fifth Floor 29th July Room 55 Fifth Floor 2st Aug Pietersburg: Air conditioning drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church installation specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria *Roodepoort AM High Tender forms Room 55 Fifth Floor 29th July Room 55 Fifth Floor 2st Aug School: Rand West: Pro drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church vision of stormwater drain specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria age etc Ext 5) Pretoria *Kensington AM Primary Tender forms Room 55 Fifth Floor 29th July Room 55 Fifth Floor 2st Aug School: Rand Central: drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church Levelling of grounds specifications Street West (Phone 3 08 Street West; Pretoria Ext 5) Pretoria *Witbank AM School: Mid Tender forms Room 55 Fifth Floor 29th July Room 55 Fifth Floor 2st Aug delburg: Repairs and reno drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church vations specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria i *Totiuskraal School: Middel Tender forms Room 55 Fifth Floor 29th July Room 55 Fifth Floor 2St Aug burg: Repairs and renova drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church tions specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 95) Pretoria Augtoff berg Boys High School: Tender forms Room 55 Fifth Floor 29th July Room 55 Fifth Floor 2st Rand East: Central heating drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Chureh installation specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Fact 5) Pretoria *S Rand Tender forths Room 55 Fifth Floor 29th July Room 55 Fifth Floor 2st Aug Central: Additions and p LSchool: drawingsl and Poyntons Building Church Foyncons Building Church i alterations to latrines _ specifications Street West (Phone 3 08 _ : Street West Pretoria Ext 5); Pretoria

45 Ext t7 eprowngal:gazete9 JULY D () (2) (3) () (5) (6) Documents Available Documents Date on are Obtainable which Conditions of Contract Tenders Available and Available Documents due at Service and Pistrict for Documents ssue to r from and: may be nspected at the or before Contractors Returnable to following Offices am Av:irelable *Robindale Primary School: Tender forms Room 55 Fifth Floor 29th July Room 55 Fifth Floor 2st Aug Rand Ceram!: Levelling of drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church grounds specifications Street West (Phone 3 08[ Street West Pretoria 5) Pretoria *Zeerust High School: Marico: Tender forms i Room 55 Fifth Floor 29th July Room 55 Fifth Floor 2st Aug Supply and installation of drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church 00 kva Transformer etc specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria *Loopspruit School: Potchef Tender forms Room 55 Fifth Floor 29th July Room 55 Fifth Floor 2st Aug stroom: Levelling of sports drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church fields specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria *Welverdiend School: Pot Tender forms; Room 55 Fifth Floor 29th July Room 55 Fifth Floor 2st Aug chefstroom: Levelling of drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church sportsfields specifications Street West (Phone 3 03 Street West Pretoria Eli 5) Pretoria *Baragwanath Hospital: Erec Tender forms Room 55 Fifth Floor 29th July Room 55 Fifth Floor 2st Aug k lion of a building for a drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church private automatic branch ex specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria change Ext 5) Pretoria *Rachel de Beer School: Pre Tender forms Room 55 Fifth Floor 29th July Room 55 Fifth Floor 2st Aug toria City: Repairs and re drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church 6 Pretoria novations specifications Street West (Phone 3 08 Street West Ext 5) Pretoria *Warmbaths Primary School: Tender forms Room 55 Fifth Floor 29th July Room 55 Fifth Floor 2st Aug Pretoria District: Fencing drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church Specifications Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria *General Christiann de Wet Tender forms Room 55 Fifth Floor 29th July Room 55 Fifth Floor 2st Aug School:* Rand Central: Cen drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church tral heating installation specifications Street West (Phone 3 08; Street West Pretoria Ext 5) Pretoria *Erection of Regional Library Tender forms Room 55 Fifth Floor 29th July Room 55 Fifth Floor 2st Aug Klerksdorp and bill of Poyntons Building Church Poyntons Building Church quantities Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria alc" Pretoria Seum Hoer Tender forms Room 55 Fifth Floor 29th July Room 55 Fifth Floor th Sept skool " : Additions and bill of Poyntons Building Church Poyntons Building Church quantities Street West (Phone 3 08 Street West Pretoria Ext 5) Pretoria Tenders are to be addressed to: The Chairman Provincial Tender Board; PO Box 00 Pretoria No tender will be considered by the Board unless received through the Post Office Box (PO Box 00 Pretoria) of the Board or through the Tender Board Box provided for the purpose outside Room Old Government Buildings Pretoria A deposit of 2 either in cash deposit receipt or bankinitialed cheque must be paid on each service which will be refunded provided a bona fide tender is submitted or plans and specifications returned to the address shown in column (3) not later than within days after the closing date A separate tender must be submitted for each service and the envelope containing the tender must be superscribes with the name and address of the tenderer as well as with Tender Number and the name of the service to which the tender refers All tenders should be on the Departmental tender form which must be duly filled in nd completed in all particulars The Board does not bind itself to accept the lowest or any tender Tenders are binding for 30 days TRANSVAALSE PROVNSALE ADMNSTRASE TRANSVAAL PROVNCAL ADMNSTRATON KENNSGEWNG VAN TENDERS NOTCS TO TENDERERS * TENDER No 267 op 959 * TENDER No 267 VAN 959 THE CONSTRUCTON AND BTUMNOUS SUR DE BOU EN TEER VAN DSTRKPAAE Nos 026 FACNG OF DSTRCT ROADS Nos EN 758 NABY LAWLEY DSTRK AND 758 NEAR LAWLEY DSTRCT KRUGERSDORP TOTALE LENGTE ONGE KRUGERSDORP A TOTAL DSTANCE OF VEER 750 MYL APPROXMATELY 7 50 MLES Tenders word hiermee gevra van ervare kontrakteurs vir ; die bou en teer van Distrikpaaie Nos en 758 Tenders are hereby invited from experienced contractors for the construction and bituminous surfacing of District naby Lawley distrik Krugeadorp totale lengte ongeveer Roads Nos arid 758 near Lawley District 750 myl Krugersdorp a total distance of approximately 7 50 Algemene kontrakvoorwaardes en spesifikasies in mi:s sltiitende n stet tekeninge kart op of na Maandag 3 On or after Monday 3rd August 959 contract docu Augustus 959 van die Direkteur Transvaalse bale ments including a set of drawings may be obtained from departernent Kamer No 203 Veritasgebou Fountain the Director of Roads Transvaal Roads Department laan (Posbus 906) Pretoria verkry word teen n Room No 203 Veritas Building Fountain Lane (PO deposito van 0 0s; (tien ghienies) in kontaitt of n Box906) Pretoria; on payment of a deposit of f0 0s bankgewaarborgde tjelc betaalbaar aan die Trarisvaalse (ten guineas) either in"cash or bank certified cheque in ProvinsialeAdministrasie Hierdie deposit is terugbetaal favour of thetransvaal Provincial Administration which baar op voorwaarde dat n valledige bona fide tender; amount will be refunded provided a bona fide tender is to Same Mer die tobtrakdokuniente ] en tekeninge iiiiedien siibiiiitted complete With all contract documents and word n Addisionale afskrif vandie hoeveelheidslyate drawings Extra copies of the schedule of quantities will sal gratis verskaf word be supplied free of charge

46 25 PROVNSALE KOERANT) ;29 JpE259 Die deposito is ook terugbetaalbaar indien die doku The deposit is also repayable if the contract documents mente en planne voor die sluitingsdatum terugbesorg and plans are returned before the date stipulated below word _An engineer will meet intending at the road n ngenieur sal voornemende tenderaars op Dinsdag Augustus 959 om 9uur vm by die aansluiting optenderers!ntersection on the Johannesburg Vanderbijlpark road die Johannesburg Vanderbijlparkpad onmiddellik suid immediately south of the Klip River at 9 am on Tuesday th August 959 to conduct them on an inspection of van Kliprivier ontmoet om saam met hulle die terrein te the site The engineer will not be available at any other gaan besigtig Die ingenieur sal egter op geen ander of latere geleentheid beskikbaar wees nie en voornemende times for inspection visits and tenderers are therefore tenderaars word derhalwe versoek om op gemelde datum requested to visit the site on the date mentioned above teenwoordig te wees Sealed tenders completed in accordance with the Tenders op die voorgeskrewe kontrakdokumente in conditions laid down in the contract documents and verseelde koeverte waarop Tender No 267 van 959 " endorsed " Contract No 267 of 959 " will be received vermeld word moot gerig word aan die Voorsitter Trans by the Chairman Transvaal Provincial Tender Board Old vaalse Provinsiale Tenderraad Ou Goewermentsgebou Government Building PO Box 00 Pretoria up to Posbus 00 Pretoria en moet in sy besit wees voor am on Friday th September 959 when such uur vm Vrydag September 959 wanneer die tender tenders will be opened in public in die teenwoordigheid van die publiek oopgemaak sal word f delivered by hand tenders must be deposited in the ndien per hand afgelewer word moet die tender Tender Board Box on the first floor of the Old Governdokumente in die Tenderraad se bus op die eerste meet Building Church Square before the closing time verdieping van die Ou Goewermentsgebou Kerkplein stated above Pretoria voor die sluitingstyd en datum hierbo vermeld The Transvaal Provincial Administration does not bind geplaas word itself to accept the lowest or any tender nor will it assign Die Provinsiale Administrasie verbind hom nie om die any reason for rejection of any tender laagste of enige tender aanite neem nie of om enige rede vir die afwysing te verstrek nie Tenders are binding for 60 (sixty) days Tenders is vir 60 (sestig) dae bindend L DU RAND L DU RAND Chairman Transvaal Provincial Tender Board Voorsitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad Administrators Office Administrateurskantoor 27th July 959 DPH Julie 959 DPH TRANSVAALSE PROVNSALE ADMNSTRASE TRANSVAAL PROVNCAL ADMNSTRATON KENNSGEWNG VAN TENDERS TENDER NOTCE Die Transvaalse Provinsiale Administrasie vra tenders vir die volgende : The Transvaal Provincial Administration invites tenders for the following: Tenders op die voorgeskrewe vorm in verseelde Tenders on the prescribed form in sealed envelopes koeverte waarop die tendernommer vermeld is moet gerig superscribed with the tender number must be addressed word aan die Voorsitter van die Transvaalse Provinsiale to the Chairman of the Transvaal Provincial Tender Tenderraad Posbus 00 Pretoria en moet in sy besit Board PO Box 00 Pretoria and must be in his hands wees om uur vm op die sluitingsdatum by oclock am on the closing date Tenderdokumenie is op aanvraag verkrygbaar by Tender documents can be obtained upon application to hierdie adres this address Afsonderlike aanvraag moet gedoen word ten opsigte van elke tender Separate application should be made in respect of each tender Tender No Arlikel Sluitingsdaturn Tender No Article Closing Date H 506/59 XStraal tocrusting Edenvale Augustus 959 H 506/59 XRay Equipment Edenvale th August 959 hospitaal Hospital WET 509/59 Verkoop van oortollige en/of 7 Augustus 959 WET 509/59 Sale of redundant and/or un 7th August 959 ondicnsbare voertuie serviceable motor vehicles RFT 50/ Karavane Augustus 959 RFT 50/ Caravans th August TOD Stoele tikster staalpyp 28 Augustus 959 TOD 5/ Chairs typist tubular steel 28th August TOD 55/ Tafels bibliotcek en naaldwerk 28 Augustus 959 TOD 55/ Tables library and sewing 28th August staalpyp 59 tubular steel H 555/59 Touweefsel 28 Augustus 959 H 555/59 Webbing 28th August 959 H 556/59 Ortopediese staal 28 Augustus 959 H 556/59 Orthopaedic steel 28th August 959 WFT 557/59 Hout 2 Augustus 959 wry 557/59 Timber 2st August 959 TOD 550/59 Karton 28 Augustus 959 TOD 550/59 Cardboard 28th August 959 TOD 55/59 Koeverte 28 Augustus 959 TOD 55/59 Envelopes 28th August 959 TOD 552/59 Tikpapier 28 Augustus 959 TOD 552/59 Typing paper 28th August 959 TOD 553/59 Pakpapier 28 Augustus 959 TOD 553/59 Paper brown wrapping 28th August 959 TOD 55/59 Papier geklcurd 28 Augustus 959 TOD 55/59 Paper tinted printings 28th August 959 Die Provinsiale Administrasie behou die reg om slegs The Provincial Administration reserves the right of n gedeelte van n tender aan te neem en verbind hom accepting any portion of a tender without the whole and nie om enige tender aan te neem nie does not bind itself to accept any tender Administrateurskantoor Pretoria L DU RAND L DU RAND Voorsitter van die Tenderraad Chairman of the Tender Board Administrators Office Pretoria

47 Plitivigeikt biiiihil hei jolv:059 W 255 DEPARTEMENT VAN VERVOElt DEPART MENT OF TRANSPORT MOTORTRANSPORT MOTOR CARRER TRANSPORTATON The undermentioned applications for motor carrier certificates Die onderstaande aansoeke our motortransportsertifilcate arc published in terms of section thirteen () of the word Motor Carrier Transportation Act and regulation of 5 Motor Carrier Trans kragtens artikel dertien () van die M otortransportwet; en legulasie portation regulations 5 van die Motortransportiegulasies 956 gepubliseer Written representations (in duplicate) in support of or in oppo Skriftelike vertofi (in duplikaat) tot ondersteuning of bestryding sition to such applications must be made to the National Trans hierdie aansoeke moot binne lien doe van die datum van hierdie of van port Commission publikasie aan die Nasionale Vervoerkommissie or local board concerned within ten days from the date of this application betrokke plaaslikeraad gerig word X= No of application and name of applicant X = No van aansoek en naam van applikant Y= Nature of proposed motor carrier transportation and number Y =Aard van voorgestelde motortransport en getal voertuie of vehicles 2 = Plekke waartussen en roetes waaroor of die gebied waarin Z =Points between and routes over or area within which the die voorgestelde motortransport gedryf sal word propcised motor carrier transportation is to be effected YLAASLKE PADVERVOERRAAD PRETORA LOCAL ROAD TRANSPORTATON BOARD PRETORA X 2997 Thomas Transport (Pty) Ltd Pietersburg (Bykomende magtigingladditional authority) Voertuig/ Vehicle: TAL 3926 Y Pia fstowwe/exidosivis k Z Van Pietersburg nor Munnik Mooketsi kortste roete na Letaba en Louis Moore Mynel From Pietersburg via Munnik Mookeetsi shortest route to Letaba and Louis Moore Mines X 09 shwerlal Narotam Ogies (Nuwe aansoek/new application) Voeuig/Vehiek: rt TW 3286 Y () Goedere alle soorte slegs vir nieblankes/goods allclasses for noneuropeans only Z () Binne die Landdrosdistrik Witbank (beperk)/ Within the Magisterial District of Witbank (restricted) Y (2) Vrugte en groente/frult and vegetables io Z (2) Tussen Witbank en Randse MarktelBetween Witbank and Reef Markets X 5752 L P Cloete Plc/PO Silikaatsnek Dist Brits (Nuwe aansoek/new application) YoertuieVehieli: TAZ 662 Y () Huistrekke (pro farina)/household removals (pro forma) Z ()Vanininte binnedielandcilosdistrik Brits na punte binne tri strut van 50 myl van Silikaatsnekposkantoor/From points within the Magisterial DiStrict of Brits to points within a radius of 50 miles from Silikaatsnek Post Office Y (2) Padmaakmateriaal (pro forma)roadmaking material (pro forma) Z (2) Binne die Provinsie van Transvaal /Within the Province of Tralsvaal X 59 L J Heyman Bronkhorstspruit (Nuwe aansoek/new application) Voertuie/Vehicies: TAW 56 TAW 37 Y V) Steno en klip/bricks and stones Z () Binne die Landdrosdistrik Bronkhorstspruit/ Within the Magisterial District of Bronkhorstspruit Y (2) Steenkool/Coat Z (2) Binne n straal van 30 myl van Bronkhorstspruit/ Within a radius of 30 miles from Bronkhorstspruit: Y (3) Huistrekke (pro forma)/household removals (pro forma) Z (3) Binne n straal van 50 myl van Bronkhorstspruit/ Within a radius of 50 miles from Bronkhorstspruit X 9279 Johannes Moeketsi Pretoria (Nuwe aansoek/new application) Voertutg/ Vehicle: TP 268 Y () Huistrekke (pro forma)/household removals (pro forma) Z () Van punte binne die Landdrosdistrik Pretoria na punte binne n straal van 50 myl van Kerkplein Pretoria/From points within the Magisterial District of Pretoria to points within a radius of 50 milesfrom Church Square Pretoria Y (2) Padmaakmateriaal (pro forma)roadmaking material (pro forma) Z (2) Binne die Provinsie Transvaal/Within the Transvaal Province Y (3) Goedere alle soorte/goods all classes Z (3) Binne n straal van 5 myl van Kerkplein Pretoria/Within a radius of 5 miles from Church Square Pretoria X 9753 F J J Boles Warmbad (Nuwe aansoek/new application) V oertuigl Vehicle: TP 306 Y () Padmaakmateriaal (pro forma)/ Roadmaking material (pro forma) Z () Binne die Provinsie Transvaal/Within the Transvaal Province Y (2) Huistrekke (pro fornia)fousehold removals (pro forma) Z (2) Binne n straal van 50 myl van Warmbadposkantoor/ Within a radius of 50 miles from Warmbaths Post Office Y (3) Kmalmis/Crad manure Z (3) Binne n straal van 50 myl van Warmbadposkantoor/ Within a radius of 50 miles:from Warmbaths Post Office Y () Ruwe opgesaagde timmerhout/rough unsawn timber Z () Binne n straal van 50 myl van Warmbadposkantoor/ Within a radius of 50 miles from Warmbaths Post Office X 88 Josiah H G Mokoena Witrivier/ White River (Nuwe aansoek/new application) Voertuig/ Vehicle: TDH 2038 Y Vyf nieblanke passasiers/five non European passengers Z () Binne die Landdrosdistrik Nelspruit/ Within the Magisterial District ofnelspruit (2) Op toevallige ritte buite gebied ()0n casual trips outside area () X 986 Mahmood Hassim Ahmed Nylstroom (Nuwe aansoek/new application) Voertuig/ Vehicle: TVVB Y Z Vyf nieblanke passasiers/five noneuropean passengers () Binne die Landdrosdistrik Waterberg (voertuig gestasioneer to Nylstroom)/Within the Magisterial District of Waterberg (vehicle to be stationed at Nylstroom) (2) Op toevallige ritte buite gebied ()/On casual trips outside area () X 8636 C J Badenhorst Zeerust (Nuwe aansoek/new application) Voertuig/ Vehicle: TAF 6 Y Z Vyf blanke passasiers/five European passengers () Binne die Landdrosdistrik Zeerust/ Within the Magisterial District of Zeerust (2) Op toevallige ritte butte gebied ()/ On casual trips outside area () PLAASLKE PADVERVOERRAAD JOHANNESBURG LOCAL ROAD TRANSPORTATON BOARD JOHANNESBURG X A 0897 J T Gissin (Amersfoort) (Nuwe aansoek/new application) TF 578 Y () Goedere en steenkool/goods and coal Z () Binne die Landdrosdistrikte Amersfoort Ermelo Wakcerstroom en Volksrust/ Within the Magisterial Districts ofelmersfoort Ermelo Wakkerstroom en Volksrust Y (2) Padmaakmateriaal (pro forma) (een voertuig)moadmaking material (pro forma) (one vehicle) Z (2) Binne die Provinsie Transvaal/Within the Transvaal Province X A 0898 P Madonsela (Ermelo) (Nuwe aansoek/new application) TBM 39 Y Goedere ten behoewe van nieblankes alleenlik (een voertuig)/goods on behalfof non Europeans only (one vehicle) Z Binne n omtrek van 50 myl van Ermeloposkantoor/ Within a radius of 50 milesfrom Ermelo Post Office X A 0900/E J Ngwenya (Volksrust) (Nuwe aansoek/new application) TT 330 Y () Goedere ten behoewe van nie blankes alleenlik/goods on behalf of non Europeans only Z () Binne n omtrek van 00 myl van Volksrustposkantoor/ Within a radius of 00 miles from Volksrust Post Office Y (2) Bona fide huistrekke ten behoewe van nieblankes alleenlilc/bonafide household removalsfor noneuropeans only Z (2) Binne n omtrek van 00 myl van Volksrustposkantoor/ Within a radius of 00 miles from Volksrust Post Office Y (3) Eie steenkool (5ton voertuig)/own coal (5 tonvehicle) Z (3) Van Ermelo na Volksrust/From Ermelo to Volksrust X A 8867 J G Knoetze (Primrose) (Bykomende voertuigladditional vehicle) TM 56 Y Goedere alle soorte (een voertuig)/goods all classes (one vehkle) Z Binne die Randse Karweigebied/ Within the Reef Cartage Area _

48 LC V V i : i ; VA g : 256 PROVNSALE KOERANT 29 JULE 959 X A 0899 L Teleka (Johannesburg) (Nuwe aansoek/new application) TJ 6332 Y () Goedere; ten behoewe van nieblankcs alleenlik/goods on behalfofnoneuropeans only ; () Van punte binne die Randse Karweigebied na nieblanke woonbuurtes binne die Randse Karweigebied en vice versa/from points Z within the Reef Cartage Area to noneuropean township within the Reef Cartage Area aid vice versa y (2) Bona fide huistrekke ten behoewe van nieblankes (een voertuig)/bonafide household removals on behalfofnon Europeans (one vehicle) Z (2) Diane n omtrek van 50 myl van Johannesburg Hoolposkantoor/ Within a radius of50 miles from Johannesburg General frost Office X A 805 Alberton Munisipaliteit /Municipality of Albertan (Alberton) (Bykomende voertuiel Additional vehicles) Y Nieblanke passasiers (ses voertuie)/noneuropean passengers (six vehicles) Z Oor die bestaande goedgekeurde roetes/over the existing approved routes X A 089E F P Hyman (Alberton) (Nuwe aansoek/new application) TDK 2730 y Goedere uitsluitlik ten behoewe van Premier Paper Mills (een voertuig)/goods exclusively on behalfofpremier Paper Mills (one vehicle) Z Binne die Rand en Pretoria se Vrygestelde Gebied/ Within the Reef and Pretoria Exempted Area X A 0896 A C J Hall (Edenvale) (Nuwe aansoek/new application) TDL 2033 Y () Goedere alle soorte/goods all classes Z () Binne die Randse Karweigebied/ Within the Reef Cartage Area Y (2) Bona fide huistrekke (een voertuig)bona fide household removals (one vehicle) Z (2) Binne n omtrek van 50 myl van Edenvaleposkantoor/ Within a radius of 50 miles from Edenvale Post Office X A 8300 P M Swanepoel (Johannesburg) (Nuwe aansoek last hernuwing/new application late renewal) TJ 5092 Y () Goedere alle soonelccods all classes Z () Binne die Randse Karweigebied/ Within the Reef Cartage Area Y (2) Johannesburg munisipale werknemers (3ton voertuig)/johannesburg municipal employees (3 tonvehicle) Z (2) Binne die Landdrosdistrik Johannesburg/Within the Magisterial District of Johannesburg X A 0862 C P Marais (Standerton) (Nuwe aansoek/new application) TD 533 Y Padmaakmateriaal (pro forma)roadmaking material (pro forma) Z Binne n omtrek van 00 myl van Standertonposkantoor/ Within a radius of 00 miles from Standerton Post Office X A 82 L Barone (Eikenhof) (Wysiging vervanging van bestaande magtigingl Amendment replacing existing authority) Y () Staal en ander goedere namens Union Steel Corporation/Steel and other goods for Union Steel Corporation Z () Binne n omtrek van 0 myl van Vereenigingposkantoor/ Within a radius of 0 miles from Vereeniging Post Office Y (2) Steenkool namens Union Steel Corporation en Wynberg Coal Agency (drie perde en drie sleepwaens)/corilfor Union Steel Corporation and Wynberg Coal Agency (three horses and three trailers) ; Z (2) Van Wit bank na Johannesburg en Vereeniging/Front Witbank to Johannesburg end Venal/ging X A 6693 A H van Zyl Alberton (Bykomende voeuigladditional vehicle) TDK 20 (rt Y () Goedere alle soorte/goods all classes lli Z Binne die Randse Karweigebied/ Within the Reef Cartage Area Y (2 Bona fide huistrekke/bona fide household removals Z (2 Binne n omtrek van 50 myl van Albertonposkantoor/ Within a radius of 50 miles from Alberton Post Office X A 979 W 0 Menge BoksburgNoord/North (Bykomende magtiging/additional authority) Y Padmaakmateriaal (pro forma) (twee voertuie)/roadmaking material (pro forma) (two vehicles) Z Binne die Provinsie Transvaal/ Within the Transvaal Province X A 3625 T M Ally & Sons (Carolina) (Nuwe roete/new route) Y Nie blanke passasiers en goedere (een bus)/noneuropean passengers and goods (one bus) Z Tussen Badplaats en Lochiel oar Winkelhaak No 2 Vergelegen No 27 Nederland No Weergevonde No 3 en Elandsfontein No 6/Between Badplaats and Lochiel via Winkelhaak No 2 Vergelegen No 27 Nederland No Weergevonden No 3 and Elandslantern No 6 X A 605 G S Ackerman (Primrose) (Bykomende voertuigl Additional vehicle) TO 2063 Y Goedere uitsluitlik ten behoewe van Eagle Tube Co/Goods exclusively on behalf of Eagle Tube Co Z Binne die Rand en Pretoria se Vrygestelde Gebied/ Within the Reef and Pretoria Exempted Areas X A 23 (M 36) SuidAfrikaanse Spoorwet/South African Railways Johannesburg (Bykomende voertuieladditional vehicle) MT 806 en/and Y Bederf bare goedere alien vir proefondervindelik doeleindes (trekker en verkoelde leunwa)perishable goods purely for experimental yurposes (tractor and refrigerated trailer) Z Binne die Unie van SuidAfrika en SuidwesAfrika/ Within the Union ofsouth Africa and South West Africa X A 053 Jonas Motaung (Standerton) (Nuwe aansoek/new application) TD 2509 Y Nieblanke passasiers huistrekke mielies en algemene goedere (een voertuig)/noneuropean passengers furniture removals mealies and general goods (one vehicle) Z Binne die Landdrosdistrik Standerton/ Within the Magisterial District of Standerton X A 9986 G F W Richts (Johannesburg) (Nuwe aansoek/new application) Y Ele sand en klip (twee voerttne)/own sand and stone (two vehicles) Z Binne die Rand en Pretoria se Vrygestelde Gebied/ Within the Reef and Pretoria Exempted Areas X A 6555 Stadsraad van Benoni/Town CouncilofBenoni (Verlcnging van roetes Extension ofroutes) Y Blanke (ses voertuie)/ Europeans (six vehicles) Z Rode/Routes: Rode ult BenoniSentraal Cranbournelaan Tom Jonesstraat Prinslaan Parkstraat na Benoni Spoorwegstasie Harpudaan na Moorlaan/Outward Route Benoni Central Cranbourne Avenue Tom Jones Street Princes Avenue Park Street to Belford Railway Station Harpur to Moore Avenue Roete in Van Moorelaan Harpur na Benoni Spoorwegstasie Harrisonstraat Prinslaan na BenoniSentraal/nward Routn From Moore Avenue Harpur to Benoni Railway Station Harrison Street Princes Avenue to Benoni Central Northmead oor Vierde Laan/Northmead via Fourth Street Roete uit BenoniSentraal Prinslaan Voortrekkerstraat Sewende Straat Vyfde Laan Tweede Straat Tiende Lean Vierde Straat na Veertiende Lean/Outward Route Benoni Central Princes Avenue Voortrekker Street Seventh Street Fifth Avenue Second Street Tenth Avenue Fourth Street to Fourteenth Avenue Reese in Veertiende Laan Vierde Straw Tiende Lean Tweede Straat Vyfde ban Sewende Straat Voortrekkerstraat Cranbournelean na BenoniSentraal/nward Route Fourteenth Avenue Fourth Street Tenth Avenue Second Street Fifth Avenue Seventh Street Voortrekker Street Cranbourne Avenue to Benoni Central Northmead gekombineerdftvorthmead Combined Roete in Hoek van Vyfde Laan en Vierde Straat na Vyfde Laan Tweede Straat Tiende Laan Vierde Straat Veertiende Laan Sesde Straat Webbstraat Hanekomstraat Stockroosstraat Pinestraat Pinestraat na Stockroosstraat Hanekomstraat Webbstraat Vosloostraat Veertiende Lean Sesde Straat Vyfde Laan Sewende Straat Voortrekkerstraat Cranbournelaan na Benoni Sentraal/nward Route Cor of Fifth Avenue and Fourth Street to Fifth Avenue Second Street Tenth Avenue Fourth Street Fourteenth Avenue Sixth Street Webb Street Hanekom Street Stoekroos Street Pine Street Pine Street to Stockroos Street Hanekom Street Webb Street Vosloo Street Fourteenth Avenue Sixth Street Fifth Avenue Seventh Street Voortrekker Street Cranbourne Avenue to Benoni Central Roete uit Benoni Sentraal Prinslaan Voortrekkerstraat Sewende Straat Vyfde Laan Sesde Street Veertiende Laan Vosleostrut Webbstraat Hanekomstraat Webbstraat Sesde Strut Veertiende Laan Vierde Straat Tiende Laan Tweede Straat Vyfde Laan na hoek van Vyfde Laan en Vierde Straat/Outward Route Benoni Central Prins Avenue Voortrekkers Street Seventh Street Fifth Avenue Sixth Street Fourteenth Avenue Vosloo Street Webb Street Hanekom Street Webb Street Sixth Street Fourteenth Avenue Fourth Street Tenth Avenue Second Street FifthAvenue to car of Fifth Avenue and Fourth Street Northmead oor Sesde Straat/Northmead via Sixth Street? Roete uit Benoni Sentraal Prinslaan Voortrekkerstraat Sewende Straat Vyfde Laan Sedse Straat Veertiende Laan Vosloostraat Webbstraat; Hanekomstraat Stockroosstraat na hoek van Pinestraat/Outward Route Benoni Central Princes Avenue Voortrekker Street Seventh Street Fifth Aveithe Sixth Street Fourteenth Avenue Vosloo Street to cor ofpine Street Roete in Pinestraat Stockroosstraat Hanekomstraat Webbstraat Vosloostraat Veertiende Laan Sesde Straat Vyfde Laan Sewende Straat Voortrekkerstraat Cranboumelaan na BenoniSentraal/nward Route Pine Street Stockroos Street Hanekom Street Webb Street Vosloo Street Fourteenth Avenue Sixth Street Fifth Avenue Seventh Street Voortrekker Street Cranbourne Avenue to Benoni Central Russellstraat en Spoorwegstasie/Russel Street and Railway Station Roete uit BenoniSentraal CranboomelaanRothsaystraatHowardban Kimbaltonstraat Spoorweglaan Russellstraat Woburn loan Weststraat Prinslaan Parkstraat na Benoni Spoorwegstasie/Outward Route: Benoni Central Cranbourne Avenue Rothsay Street Howard Avenue Kimbolton Street Railway Avenue Russell Street Woburn Avenue West Street Princes Avenue Park Street to Benoni Railway Station: Roete in Benoni Spoorwegstasie Harrisonstraat Prinslaan Weststraat Woburnlaan Russellstraat Spoorweglaan Kimboltonv na Route Benoni Railway Station Harrison s

49 r PROVNCAL GAZETTE; 29 JULY X A 837 Calcined Products (Pty) Ltd"" (Westonaria) (Wysiging van ioetelilmendrnent of route) Y Nie meer dan twaalf blanice passasiers synde werkneiners (een voertuig)/not more than twelve :European passengers being employed (one vehicle) Z Bestaande/Existing Van Calcined Products (Fiend) Bpk geled op die JohannesburgPotchefstroom Pad dan VereenigingRandfontein Pad dan Edwardlaan (Westonaria) na Libanon GM Co Ltd en terug na Calcined Products oar JohannesburgPotchefstroom Pad From Calcined Products (Pty) Ltd situated on the Johannesburg Potchefstroom Road then Vereeniging Randfontein Road then Edward (Westonaria) to Libanon GM Co Ltd and return to Calcined Products via Joharmesburg Potchefstroont Road WysiginglAmenchnent Van Calcined Products gelee op die hoof JohannesburgPotchefstroom Pad dan VereenigingRandfontein Pad dan deur Venterspost GM Co Ltd getroude kwartiere dan deur Westonaria oor Dovetonstraat Weststraat Bridgeslaan en Edwardslaan en keer terug na Calcined Products oor Randfontein Vereeniging Pad en PotchefstroomJohannesburg Pad From CakinerbProducts situated on main Johannesbiwg Potchefstroom Road then Vereeniging Randfontein Road then through Venterspost GM Co Ltd married quarters then through Westonaria via Doveton Street West Street Bridges Avenue and Edwards Avenue returning to Calcined Products via liandfontein Vereeniging Road and Potchefstroom Johannesburg Road X K 292 Koos Mashinini (Johannesburg H 368) (Nuwe aansoek/new application) Y Nieblanke huurmotorpassasiers/noneuropean taxi passengers Z () Binne die Landdrosdistrik Johannesburg/Within the Magisterial District of Johannesburg (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied ()/Casual bona fide taxi trips to points outside area () X K 3 J Mbatha (Johannesburg H 369) (Nuwe aansoek/new application) Y Nie blanke huurmotorpassasiers/noneuropean taxi passengers Z () Binne die Landdrosdistrik Johannesburg/Within the Magisterial District of Johannesburg (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied ()/Casual bona fide taxi trips to points outside area () X K 298 W Seremane (Johannesburg H 3697) (Nuwe aansoek/new application) Y Nie blanke huurmotorpassasiers/noneuropean taxi passengers Z () Binne die Landdrosdistrik Johannesburg/ Within the Magisterial District ofjohannesburg (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied ()/Casual bona fide taxi trips to points outside area () X K 30L T Zigana (Johannesburg H 3698) (Nuwe aansoek/new application) [ Y Nicblanke huurmotorpassasiers/non European taxi passengers Z () Binne die Landdrosdistrik Johannesburg/Within the Magisterial District ofjohannesburg (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied ()/Casual bona fide taxi trips to points outside area () X K 300 M J Radebe (Brakpan H 3699) (Nuwe aansoek/new application) Y Nie blanke huurmotorpassasiers/noneuropean taxi passengers Z () Binne die Landdrosdistrik Brakpan/ Within the Magisterial District ofbrakpan (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied ()/Casual bona fide taxi trips to points outside area () X K 299 Joseph Mokgosi (Johannesburg H 3700) (Nuwe aansoek/new application) Y Nieblanke huurmotorpassasiers/non European taxi passengers Z () Binne die Landdrosdistrik Johannesburg/ Within the Magisterial District ofjohannesburg (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied ()/Casual bona fide taxi trips to points outside area () X C 276 J D Mynhardt (Johannesburg H 356) (Nuwe aansoek/new application) Y Blanke passasiers/european taxi passengers Z () Binne die Landdrosdistrik Johannesburg/Within the Magisterial District ofjohannesburg (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied ()/Casual bona fide taxi trips to points outside area () PLAASLKE PADVERVOERRAAD POTCHEFSTROOM LOCAL ROAD TRANSPORTATON BOARD POTCHEFSTROOM X E 39 L Jackson Greyhound Bus Lines (Pty) Ltd Johannesburg TY 58 Y Nieblanke passasiers en hut persoonlike besittings (proforma)/ NonEuropean passengers and their personal effects (pro forma) Z Got die bestaande roetes soos per bestaande Tydtafels en Tariewe/Over the existing authorized routes as per existing Timetables and Scale of Charges X E 802 G H Laubscher Bloemhof (Nuut/New) TL 0 Y Possaldce/Post bags Z Tussen Bloemhofstasie en Bloemhofposkantoor in die Bloemhof Munisipale GebicdBetween Bloemhof Railway Station and Bloetnhof Post Office within the Municipal Area of Bioenthof SKUTVERKOPNGS GERMSTON Munisipale Skut op 5 RUSTENBURG Munisipale Skutt op 2 Augustus 959 our 0 vm Koei 6 jaar Augustus 959 om 2 nm Vers 3 jaar rooibont swart brandmerk Et 6G op linkerboud Tansy voor die tyd gelos sal die diere LEEUFONTEN Skut Distrik Wol (onduidelik) linkeroor slip hieronder beskryf verkoop word soos aan maransstad op 9 Augustus 959 om VENTERSDORP Munisipale Skut op 8 vm Perd merrie poon donkerbruin Augustus 959; om 0 vm Verskalf 5 gedui kol regtervoorbeen dik lid; perd merrie maande donkerbruin met wit lies teen Persona wat navraag wens te doen aan poon bruin kol geen merke; tollie merke gaande die hieronder onukrewe diere moet Jersey 2 jaari bruin geelbek linkeroor half WOLWERAND Skut: Distrik Klerksdorp n die geval van diere in munisipale skutte mean agter; vers baster 3 jaar rooi op 26 Augustus 959 om vm Vers die Stadsklerk nader en wan diere in distrik regteroor saag linkeroor winkelhaak agter; baster jaar swart regteroor stomp skutte betref die betrokke Landdros vers baster 8 maande rooi sonder linkeroor snytjie van enter kwas riem om die nek; koei Jersey 6 ZANDSLOOT Skut Distrik Potgietersjaar bruin albei ore swaelstert met n but rus op 9 Augustus 959 om vm AMERSFOORT Munisipale Skut op kalf met riem om die nek Muil merrie 0 jaar bruin regteroor slip Augustus 959 om am Os 8 jaar LYDENBURG Munisipale Skut op 7 swart linkeroor slip; bulkalf 8 maande Augustus 959 om 0 vm Koei 8 jaar POUND SALES rooi geen merke; donkie merrie oud rooi n lyn our die kop geen merke; blou regteroor halfmaan van voor linker bulkalf 8 maande root nor slip van agter OLEVENHOUTHOEK Skut Distrik Unless previously released the animals Waterberg op9 Augustus 959our described hereunder will be sold as BESJESKUL Skut Distrik Warmbad i indicated Koei aner 6 jaar root op onctu 9 Augustus 959 om vm KoeiPersons op linkerheupregterbaie oud swart albei ore stomp rem" hosing knopbramerk die punt regteroor half respecting the animals described hereunder desiring to make inquiries borings; koei 8 jaar rooi poenskop in the case of animals in municipal pounds linkeroor slip en halfmaan van agter; magfikhef OOM Munisipale Skut op should address the Town Clerk for those ossie Afrikaner 8 maande rooi geen in district pounds the Magistrate 5 Augustus 959 our vm Koe of the merke Fries d 0 jaar swartbont albei ore swael district concerne BOSFONTEN Skut Distrik Rustenburg stern; vers Fries jaar swan linkeroor op 9 Augustus 959 om vm Koei stomp AMERSFOORT Municipal Pound on 8 jaar rooi te wild om te skut loop op RETEONTEN Skut Distrik Swartrug th August 959 at pm Ox 8 years Olifantshoek gens op 9 Augustus 959 om vm left ear slit; bullcalf 8 months red no BRAKPAN Munisipale Skut op die Koei gewone 6 jaar rooi brandmerk marks; donkey mare old blue right ear Munisipale Mark op 8 Augustus 959 on RM3 met n kalf; vers gewone 2 jaar halfmoon in front left ear slit behind 9 vm Perd hingsvul jaar pikswart rooi brandmerk RM5; vers gewone 3 BESJESKUL Pound District Warmbad geen merke jaar rooi brandmerk RM3; koei gewone on 9th August 959 at am Cow jaar rooi brandmerk AM) Munisipale met n kalf; Skut op very old black both ears cropped straight 8 / koei gewone 6 jaar rooi brandmerk up horns; Augustus 959 our 0 vm cow8 years polled Tollie 8 RM3 et n kilt left redd maande rooi regteroor diamantvormige halfmoonbehin ox Araear dslit and / gaatjie enter oor ROODEWAL Skut Distrik Ennelo op 29 can der months red no marks Julie 959 om vm Donkie reun 6 BOSFONTEN Pound District Rusten GELUK Skut Distrik Bethal op 9 jeer vaal swart streep op blad; donkie burg on 9th August 959 at am Augustus 959 om vm Perd reun reun 6 jaar vaal linkeroor halfmaan van Cow 8 years red too wild to impound 0 jaar bruin klein kol voor die kop agter running on Olifantshoek

50 933 LEEUFONTEN Y58 PRQVNSAE KOERANT 29 JULE 959 BRAKPAN Municipal Pound on the Kennisgewing geskied hiermee verder CTY OF JOHANNESBURG Municipal Market on 8th August 959; at ingevolge die bepalings van Artikel 3 van 9 am Horse colt year jet black no die Ordonnansie on Plaaslike Bestuur No PROPOSED PERMANENT CLOSNG marks 20 van 933 dat die eerste vergadering van AND TRANSFER OF PORTON OF CHRSTANA Municipal Pound on 8th die Waardasiehof gehou sal word in die STAND No 929 MAYFAR WEST August 959 at 0 am Tollie 8 Raadsaal om 2uur nm op Vrydag 28 months red right ear diamond shaped hole Augustus 959 teneinde besware ingedien Notice is hereby given in accordance at back of ear teen die Waardasielys te oorweeg with the provisions of Section 67 (3) read GELUK Pound District Bethal on 9th J DE W JOUBERT with Section 68 and Section 79 (8) (b) of August 959 at am Horse gelding Stadsklerk the Local Government Ordinance No 7 0 years brown small star on forehead Munisipale Kantore of 939 as amended that it is the intention GERMSTON Municipal Pound on 5th of the Council subject to the consent of Posbus 7 August 959 at 0 am Cow 6 years the Administrator Nylstroom to close permanently 2 Julie 959 red and white portion of the above park and thereafter to Pound District Wol rezone it and transfer it in part payment maransstad on 9th August 959 at MUNCPALTY OF NYLSTROOM for the exchange of Portion P of portion am Horse mare pony dark brown of portion of the farm Braamfontein No star right foreleg thick joint; horse mare L pony brown star no marks; tollie Ter NTERM VALUATON ROLL A plan showing the area to be closed scy 2 years brown yellow jaws left ear 959/960 permanently may be inspected during halfmoon behind; heifer cross breed 3 ordinary hours at Room 227 Municipal years red right ear saw left car square Notice is hereby given in terms of Sec Offices behind; heifer cross breed 8 months tion 2 of the Local Authorities Rating red no tail brush a riem around neck; Ordinance No 20 of 933 as amended Any owner lessee or occupier of land cow Jersey 6 years brown both ears that the above Valuation Roll 959/960 of abutting on the ground which it is proposed swallowtail with a bull calf with riem rateable properties within the Municipal to close or any other persons who have around neck area has been compiled and will lie open any objection or who may have any claim LYDENBURG Municipal Pound on 7th for inspection during office hours at the for compensation if such closing is carried August 959 at 0 am Cow 8 years Town Clerks Office until pm on Wed out or who object to the transfer must red a cord around the head no marks; nesday the 26th August 959 lodge his objection or claim as the case may be in writing with the Town Clerk; bull calf 8 months red nterested parties are hereby called uon OLEVENHOUTHOEK Pound District to lodge with the undersigned on or before Johannesburg not later than 30th Septem Waterberg on 9th August 959 at above mentioned date in the prescribed ber 959 am Cow Africander 6 years red in form obtainable at the office of the under BRAN PORTER li distinct brand on left hip a lump on point signed notice of any objection they might Town Clerk of right horight m ear half moon have against any valuation of any rateable Municipal Offices POTCHEFSTROOM Municipal Pound property; omission from :The roll i of Johannesburg 29th July 959; on 5th August 959 at am Cow property alleged to be rateable or in respect Fries 0 years black and white both of any other error omission or misdescrip GESONDHEDSKOMTEE VAN ears swallowtail; heifer Fries year tion CHRSSESMEER black left ear cropped No person shall be entitled to urge any RETFONTEN Pound District Swart objections before the Valuation Court here EENDOMSBELASTNG 959/960 ruggens on 9th August 959 at am inafter referred to unless he shall have Cow ordinary 6 years red brand RM3 first lodged in writing such notice of Kennisgewing geskied hiermee ooreenwith a calf; heifer ordinary 2 years red objection as aforesaid komstig die Plaaslike Bestuur Belastingbrand RM5; heifer ordinary 3 years Notice is hereby further given in terms ordonnansie 933 soos gewysig dat die brand red RM3; cow ordinary years of Section 3 of the Local Authorities volgende belastings deur die Gesondhcidsred brand RM3 with a calf; cow ordi Rating Ordinance No 20 of 933 that the komitee van Chrissiesmeer gehef is vir die nary 6 years red brand RM3 with a calf First Meeting of the Valuation Court will jaar Julie 959 tot 30 Junie 960: ROODEWAL Pound District Ermelo on be held in the Council Chambers on Friday (a) n Oorspronklike 29th July 959 at am Donkey the 28th of August belasting 959 ai 2 pm to van eon pennie (d) in die pond (5) op die gelding 6 years grey black stripe on consider objections lodged against the liggingswaarde van grond shoulder; donkey gelding 6 years grey Valuation Roll (b) n Addisionele belasting van vier en left ear half moon behind J DE W JOUBERT n halwe pennies (d) in die pond RUSTENBURG Municipal Pound on Town Clerk ( ) op die liggingswaarde van grond 2th August 959 at 2 pm Heifer 3 Municipal Offices (c) a Belasting van a halwe pennie (d) years black brandy 6G on left buttock PO Box 7 in die pond ( ) op die waarde van (indistinct) left ear slit Nylstroom 2st July alle verbeteringe VENTERSDORP Municipal Pound on 8th August 959 at 0 am Heifer 5 Eenhelfte van genoemde belastings sal months dark brown white groin no marks STAD JOHANNESBURG verskuldig en betaalbaar wees op 28 Angus WOLWFRAND Pound District Klerks tus 959 en die ander helfte op 28 Januarie dorp on 26th August 959 at am VOORGESTELDE PERMANENTE SLUT 960 Heifer cross breed years black right TNG EN OORDRAG VAN N Op alle agterstallige bedrae sal renfe teen ear cropped left ear cut behind GEDEELTE VAN STANDPLAAS No sewe persent per jaar bygereken word ZANDSLOOT Pound District Potgieters 929 MAYFARWES P W J v d VYVER rus on 9th August 959 at am Sekretaris Mule mare 0 years brown right ear slit Hierby word ooreenkomstig die bepalings Chrissiesmeer 5 Julie 959 van Artikel 67 (3) gelees met Artikel 68 en Artikel 79 (8) (b) van die Ordonnansie MUNSPALTET NYLSTROOM op Plaaslike Bestuur No 7 van 939 HEALTH COMMTTEE OF soos gewysig bekendgemaalc dat die Raad LAKE CHRSSE TUSSENTYDSE WAARDERNGSLYS voornemens is om indien die Administra 959 teur dit goedkeur / 960 n gedeelte van boge ASSESSMENT RATE 959/960 noemde park permanent to sluit die indeling Kennisgewing geskied hiermee ooreen daarvan te verander en dit daarna oor te Notice is hereby given in terms of the komstig Artikel 2 van die Plaaslike dra aart die eienaar van Gedeelte P van Local Authorities Rating Ordinance 933 BestuurBelastingordonnansie No 20 van gedeelte van gedeelte van die plaas Braam as amended that the following rates have soos gewsrsig dat bogenoemde lys vir fontein No ter gedeeltelike betaling vir been imposed by the Lake Chrissie Health die jaar 959/960 van belasbare eien laasgenoemde eiendom wat die Raad van Committee for the year st July 959 to domme binne die grens van die Munisipali genoemde eienaar aanskaf 30th June 960; teit nou voltooi s en ter insae le in die n Plan waarop die gedeelte wat per (a) An original rate of one penny (d) kantoor van die ondergetekende gedurende manent gesluit moot word aangetoon word in the pound (5) on the site value kantoorure tot Woensdag die 26ste Angus le gedurende gewone kantoorure in Kamer of land tus 959 om uur nm No 227 Stadhuis ter insae (9 An additional rate of four and a half Belanghebbende persone word opgeroep pennies (d) in the pound () cerder hoarder eienaar on of okkup Om voor of op genoemde datum skriftelik Enigethe site value of land van grond wat grens g aan die gedeelte wat kennis te gee op die voorgeskrewe vorms (c) A rate of one half penny Hd) in the dit die voorneme is om te sluit of enigby die ondergetekende verkrygbaar van pound (Si) on the value emand anders wat beswaar teen die sluicing of all gg enige bcsware wat hullo het teen die waar improvements of die oordraa van die aedeelte wit doting of teen die weglating tit die lys van opper of wat moontlik skadevergoeding sal wit One half of the said rates shall become eiendomme wat beweer word helasbaar te eis indien die gedeelte gesluit word moot due and payable on the 28th August 959 wees en wat die eiendom van die beswaarsy beswaar of eis na gelang van die geval and the other half on the 28th January maker of van n ander persoon is of teen niters op 30 September 959 skriftelik by 960 n ander font onvolledige of verkeerde die Stadsklerk Johannesburg indica All overdue balances bearing interest at omskrywing Niemand het die reg om besware voor die Waarderingshof to opper BRAN PORTER the rate of seven per cent per annum tensy by vooraf bedoelde kennisgewing van Stadsklerk P W J v d VYVER beswaar soos voornoem skriftelik ingedien Stadhuis het nic Johannesburg 29 Julie 959 Lake Chrissie 5th Jujy Mr

51 kantoor r Wt Pr ; le tv tiol & PTOVENCA GAZETTE29;ATULY GESONDHEDSRAAD VR BUTE (c) Halfway House: Plaaslike kantoor n addition to the aforementioned STEDELKE GEBEDE Halfway House en Hoofkantoor Bos General Rolls nterim Valuation Rolls manstraat 320 have been completed for the areas of the ALGEMENE EN TUSSENTYDSE APretoriae wat belong bet by die Waar Committees mentioned as well as the fol WAARDERNGSLYSTElowing personderingslyste word versoek om enige beswaar properties in the areas of the folwat hulle mag he ten opsigte van enige lowing Local Area Committees VERSKEE PLAASLKE belasbare eiendom wat in die lyste mag A % ATERCLOOF GEBEDSKOMTEES LOCAL AREA COMMTTEE voorkom of daar uit weggelaat is of ten opsigte van enige fout gemaak of verkeerde Waterkloof Waterkloof Ridge and a nor? Kennisgewing geskied hiermee ooreen beskrywing wat in die lyste gegee word tion of Broolilyn komstig die bepalins van Artikel 2 van binne die tydperk in hierdie kennisgewing die PlaaslikeBestuugrBelastingordonnansie 5 LulcwsV/Honse LOcir Altus genoem in te dien No 20 van 933 soos gewysig dat COMMTTEE Besware moet op die voorgeskrewe vorm Algemene Waarderingslyste vir die onder ingedien word by die Senior Streeksekretaris Barbeque Cads vald and Glen Austin genoemde Plaaslike Gebiedskomitees vol van die Raad te Armadalegebou Breestraat Extensions and 3 Agricultural Holdings tooi is ten opsigte van die dorpsgebiede 26 Johannesburg of by die onder The Rolls will lie for inspection at the landbouhoewes en plaasgedeeltes soos aan getekende!tie later as 30 not op Vrydag following offices during normal office hours gedui: 28 Augustus 959 for a period of 30 (thirty) days as from Noonn JoirANNEsponosn PLAASLKE Beswaarvorms is verkrygbaar by al die Wednesday 29th July 959: po GEBEDSKOMTEE plekke waar die lyste ter insae sal to (a) Southern Pretoria South Western Dorpe Atholl en Uitbreidings Nos H B PHLLPS Pretoria Waterkloof: Head Office 3" ; 5 9 en Bryanston en Uitbreiding Sekretaris/Tcsourier 320 Bosnian Street Pretoria No Chislehurston Cramerview Denne Posbus 3 (b) Northern Johannesburg: Arrnaddle hof Dunkeld West Uitbreidings Nos Pretoria 29 Julie 959 House; Johannesburg and local office en 7 Edenburg (Rivonia) Elton (No 25/959) in Sandown Hill Uitbreiding No 5 Hurlingham Hyde (c) Halfway House: Local Office Half Park en Uitbreidings Nos PERURBAN AREAS HEALTH BOARD way House and Head Office en 7 llovo (Erwe Nos 6 Bosnian Street Pretoria ) en Uitbreiding 2 GENERAL AND NTERM nanda Lyme Park Marlboro Uitbreiding VALUATON All persons interested are ROLLS called upon to No Morningside New Brighton lodge within the period stated in the notice Northern Acres Parkmore Raumaraispark any objections VAROUS LOCAL AREA they may have in respect of (Erwe Nos 27) Sandhurst Sandown en any COMMTTEES rateable property appearing in the Uitbreiding No 2 Simba Wierda Valley Rolls or omitted therefrom or in respect of en Uitbreiding No: Notice is hereby given in terms of Secany error or description in the said Rolls Latidbouhoewes Hyde Park Agricul tion 2 of the Local Authorities Rating All objections must be lodged with the tural Settlement Littlefillan Morningside en Ordinance No 20 of 933 as amended undersigned or with the Senior Regional Uitbreiding No en Strathavon that General Valuation Rolls for the Local Secretary of the Board at Armadale House Plase Edenburg No 0 R Bryanston Area Committees mentioned hereunder 26 Bree Street Johannesburg not later than No 39 R en gedeeltes van Zandfontein have been completed in respect of the 30 pm on Friday the 28th August 959 No 2 R Syferfontein No 5 R en townships agricultural holdings and farm Objection forms may be obtained at all Driefontein No R portions as indicated: the places where the Rolls will lie for 2 SUDPRETORA PLAASLKE NORTHERN JOHANNESBURG LOCAL AREA inspection GEBEDSKOMTEE COMMTTEE H B PHLLPS Secretary/Treasurer Dorite:Clubview en Uitbreiding No Townships Atholl and Extensions Nos rene PO Box en Uitbreiding No L Kloofzicht en and Bryanston and Exten 3 Monumeinpark Uitbreiding No stop No ; Chislehurston Pretoria 29th July 959 Cramerview Landbouhoewes Lyttelton en Uitbrei Dennehof Dunkeld West Extensions Nos (No 25/959) dings Nos en 2 Simarlo en Uitbreiding and 7 Edenburg (Rivonia) No Waterkloof en Webblynne Elton Hill Extension No 5 Hurlingham DORPSRAAD VAN NABOOMSPRUT Plase Doornkloof No 39 JR Lyttel Hyde Park and Extensions Nos 2 5 ton No 38 JR Highlands No 359 JR and 7 llovo (Erven Nos Waterkloof No 360 JR en gedeeltes van ) and Exten TUSSENTYDSE WAARDERNGSLYS Waterkloof No 378 JR Waterkloof No sion No 2 nanda Lyme Park Marlboro Extension No 959/ JR Droogegrond No 380 JR en Morningsidc New Brigh _ Zwartkop No 356 JR ton Northern Acres Parkmore Raumarais Park (Erven Nos 27) Sandhurst San Kennis word hiermee gegee iingevolge 3 SUDWESPRETORASE PLAASLKE die down and Extension No 2 Simba Wierda bepalings van GEBEDSK MTES Artikel van die Plaaslike Valley and Extension No Bestuur Belastingordonnansie No 20 van Dorpe Gedeelte van Claudius Eldd Agricultural Holdings Hyde Park Agri 933; soosiewysig dat bogenoemde Tussen raigne Erasmia Glen Lauriston en Valhalla cultural Settlement Littlefiilan Morning tydse Waarderingslys voltooi en gesertifiseer Landbouhoewes Deltoida Gerardsville side and Extension No and Strathavon is en dat dit vasgestel en bindend sal wees en Uitbreiding Monavoni Monrick Ras Farms Edenburg No 0 R Bryanston op alle betrokke partye wat nie binne een louw en Sunderland Ridge No 39 R and portions of Zandfontein maand vanaf datum van die eerste publi Plase Swartkop No 383 JR Mooiplaats No 2 R Syferfontein No 5 R and kasie hiervan teen die beslissing van die No 355 JR Vlakplaats No 35 JR Stuk Driefontein No R Waarderingshof appelleer op die wyse sons grond No 382 R Erasmia No 350 JR 2 SOUTHERN PRETORA LOCAL Ana in Artikel 5 van die betrokke Ordonnansie Hoekplaats No 38 R en gedeeltes van COMMTTEE bepaal word nie Elandsfontein No 352 JR Schurveberg Townships Clubview and Extension No J C SHANDOSS Brakfontein No 399 JR Zwartkop No 356 rene and Extension No Kloofzicht Klerk van die Waarderingshof JR en Olievenhoutbosch No 389 JR and Monument Park Extention No Munisipale Kantore Behalwe bogenoemde Algemene Lyste is Agricultural Holdings Lyttelton and Naboomspruit 7 Julie 959 daar ook Tussentydse Waarderingslyste vol Extensions Nos and 2 Simarlo and tooi vir die gebiede van die genoemde Extension No Waterkloof and Webb Komitees asook ten opsigte van die vol lynne gende eiendomme in die volgende Plaaslike Farms Doornkloof No VLLAGE COUNCL OF 39 JR Lyttel NABOOMSPRUT Gebiedskomitees se gebiede: ton No 38 JR Highlands No 359 JR WATERKLOOFSE PLAASLKE Waterkloof No 360 JR and portions of GEBEDSKOMTEE Waterkloof No 378 JR Waterkloof No NTERM VALUATON ROLL 35 JR Droogegrond No 380 JR and 959/960 Waterkloof Waterkloof Ridge en Zwartkop No 356 JR gedeelte van Brooklyn 3 SoUru Wesniing laurolua LOCAL Notice is hereby given in terms of Sec 5 HALFWAY HOUSE PLAASLKE AREA COMMTTEE tion of the Local Authorities Rating GEMEDSKOMTEE Townships Portion of Claudius Eldo Ordinance No 20 of 933 as amended Barbeque Carlwald en Glen Austin Uit coigne Erasmia Glen Lauriston Valhalla that the above mentioned nterim Valdation breidings Nos en 3 Landbouhoewes Agrictdtuml Holdings Roll has been completed and certified and Die lyste sal gedurende gewone besig Gerardsville and Extension No / that DeltoidsMona it will become fixed and binding upon heidsure vir n tydperk vandertig (30) the void Monrick Raslouw and Sunderland all parties concerned who shall not within vanaf Woensdag 29 Julie 959 ter insae Ridge_one month from date of the first publication le by die volgende kantore: hereof appeal against the Farms Zwartkop decision of the (a) Suid No 383 Pretoria Suidwes Pretoria en JR Mooi plaats No 355 JR Vlakplaats No 35 JR Valuation Court in the manner prescribed i Waterkloof: Hoofkantoor Bosnian Stukgr in Section 5 of said ond Ordinance No 382 straat 320 Pretoria JR Erasmia No 350 JR Hoekplaats No 38 JR portions of J C SHANDOSS (b) Noord Johannesburg: Armadale Elandsfontein No 352 JR Schurveberg Clerk of the Valuation Court House Johannesburg en plaastike Brakfontein No 399 JR Zwartkop No 356 Municipal Offices " in Sandown JR and Olievenhoutbosch No 389 JR Naboomspruit 7th July _

52 " :: r 60 PROVSALEJCOERANY 9f ULM 959 _ MUNSPALTET SCHWEZER dorp en dan in n reguit lyn voortgade in PER URBAN AREAS HEALTH BOARD RENEKE n suidwestelike rigting vir n afstand van 522 Kaapse voet tot die suidoostelike BYLAWS AMENDMENT VERVREEMDNG VAN brond hoekbaken op Erf No 278 Three Rivers : dorp Uitbreicling No ; daarna in n reg t is notified in terms of the provisions Kennis word hiermee gegee ooreenkom uit lyn vir n afstand van 85 Kaapse voet of section 96 of the Local Government stig die bepalinge van Artikel 79 (8) van fangs die suidelike praise van Erwe Nos Ordinance 939 as amended that it is the die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 278 en 08 Three Riversdorp Uitbreiding Boards intention to amend its Sanitary 939 soos gewysig dat onderhewig aan die No tot by n punt aangrensend aan Erf Nightsoil and Refuse Removal Bylaws in goedkeuring van die Administrateur die No 08 Three Riversdorp Uitbreiding No order to determine tariffs for refuse Raad van voorneme is om Erf No 27 ; en daarna in n reguit lyn vir n afstand removal within the Sundra Local Arca Schweizer Reneke aan The Old Apostolic van Kaapse voet tot by die aan Committee Area Church of Africa" te vervreem vangspunt A copy of the proposed amendment will Die voorwaardes van vcrvreemding is ter lie for inspection at the Boards Head insae in die Kantoor van die Stadsklerk Office320 Bosman Street for a period of gedurende gewone kantoorure vir n tydperk TOWN COUNCL OF VEREENGNG 2 days from date hereof during which van 30 dae vanaf die datum hiervan en objections in writing thereto may be enige beswarc hierteen moet die onder PROCLAMATON OF PUBLC ROAD lodged with the undersigned getekende bereik voor of op Donderdag 3 Augustus 959 Notice is hereby given in terms of the H B PHLLPS W P ELS Local Authorities Roads Ordinance No Secretary/Treasurer Stadsklerk/Tesourier of 90 as amended that the Town Coun PO Box 3 Schweizer Reneke Julie 959 cif of Vereeniging has petitioned the Pretoria Honourable the Administrator of the Trans (Notice No 27 of 29th July 959) (Munisipale Kennisgewing No 53/59) vaal to proclaim as a public road the pro 5 29 posed road described in the Schedule _ MUNCPALTY OF SCHWEZER hereto RENEKE A copy of the petition and SG Diagram STADSRAAD VAN LCHTENBURG No A3/59 may be inspected during ALENATON OF LAND ordinary office hours at the Town Clerks EENDOMSBELASTNG 959/960 Office Municipal Offices Vereeniging BOEKJAAR Notice is hereby given in terms of Sec Any interested person desiring to lodge tion 79 (8) of the Local Government objection to the proclamation of the road Kennisgewing geskied hiermee dat die Stadsraad van Lichtenburg kragtens ll Ordinance 939 as amended that it is the described in the Schedule must lodge such die intention of the Council subject to the objection in writing (in duplicate) with the bepalings van die Plaaslike BestuurBetasapproval of the Administrator to alienate Acting Director of Local Government PO tingordonnansie No 20 van 933 soos Erf No 27 Schweizer Reneke to The Box 892 Pretoria and with the Town Clerk gewysig die volgende belastings op alle Old Apostolic Church of Africa Vereeniging on or before the 5th September belasbare eiendomme binne die Regsgebied The conditions of alienation may be 959 van die Raad soos in die Waarderingslys inspected at the Office of the Town Clerk J J verskyn MARAS vir die bockjaar 959/960 gehef during usual office hours for a period of 30 Town Clerk het: daysfrom the date of this notice and any Municipal Offices (a) n Oorspronklike belasting van een objection against the proposed alienation Vereeniging 8th July 959 pennie (d) in die pond (8) op die must reach the undersigned on or before (Advert No 239) terreinwaarde van grond Thursday 3th August 959 (b) n Addisionele belasting van vyf pen W P ELS SCHEDULE nies (5d) in die pond (8) op die Town Clerk/Treasurer terreinwaarde van grond Schweizer Reneke th July 959 Commencing at the northeastern corner (c) n Belasting van twee pennies (2d) in (Municipal Notice No 53/59) of Ed No 2 Risiville Township and die pond (8) op die wear& van ver 8_2229_5 travelling eastwards in a straight line along beterings the northern boundary of Erf No 3 for a distance of 80 Cape feet to a point being Die belasting is verskuldig op Julio STADSRAAD VAN VEREENGNG the northwestern corner of Ed No 959 en betaalbaar voor of op 3 Desem Risiville Township; thence in a south ber 959 PROKLAMERNG VAN OPENBARE westerly direction along the eastern boun n Boete van sewe persent (7%) sal PAD dary of Erf No 3 for a distance of gevorder word op alle belastings wat nie op 2505 Cape feet to a point being the south 3 Desember 959 betaal is nie Hiermee word ingevolge die bepalings eastern corner of Erf No 3 Risiville F W PETERS van die Padordonnansie op Plaaslike Township and continuing in a straight line Stadsklerk Besture No van 90 soos gewysig in a southwesterly direction for a distance Munisipale Kantor; bekendgemaak dat die Stadsraad van Ver of 52 2 Cape feet to the south eastern " Posbus 7 eeniging by Sy Edele die Administrateur corner beacon of Erf No 278 Three Lichtenburg 22 Julie 959 van Transvaal aansoek gedoen het om die Rivers Extension No Township; thence voorgestelde pad wat in die onderstaande in a straight line for a distance of 85 TOWN COUNCL OF LCHTENBURG Bylae beskryf word as n openbare pad te Cape feet along the southern boundaries of proklameer Erven Nos 278 and 08 Three Rivers ASSESSMENT RATES 959/960! n Afskrif van die aansoek en Diagram Extension No Township to a point FNANCAL YEAR SG No A3/59 kan gedurendc gewone abutting on Erf No 08 Three Rivers kantoorure in die Kantoor van die Stads Extension No Township; and thence in Notice is hereby given in terms of the klerk Munisipale Kantoor Vereeniging a straight line for a distance of provisions of the Local Authorities Rating bcsigtig word Cape feet to the point of commencement Ordinance No 20 of 933 as amended Enige belanghebbencle persone wat voor that the Town Council of Lichtenburg has nemens is om beswaar men die proklame levied the following rates on all rateable ring van die pad wat in die Bylae beskryf GESONDHEDSRAAD VR BUTTE property within the area of jurisdiction of word te maak moet sodanige beswaar skrif STEDELCE GEBEDE the Council and as appearing in the telik (in tweevodd) op of voor 5 September Valuation Roll for the financial year 959/ 959 by di& Waarnemende Direkteur van WYSGNG VAN VERORDENNGE 960: Plaaslike Bestuur Posbus 892 Pretoria en (a)an original bydie Stadsklerk Vereeniging indien rate of one penny (d) Dit word bekendgemaak ingevolge die in the pound (El) on the site value J J MARAS bepalings van Artikel 96 van die Ordon of land Stadsklerk sienna op Plaaslike Bestuur 939 soos ) An additional rate Munisipale Kantoor of five pennies gewysig dat die Raad voomemens is om (5d) in the pound (n) Vereeniging 8 Julie 959 on the site sy Sanitere Gemakke Nagvuil en Vuilvalue of land (Advert: No: 239) goedverwyderingsverordeninge te wysig ten einde gel& vas te stel vir vuilgoedverwyde (c) A rate of two pennies (2d) in the rings binne die regsgebied van die Sundrase pound (El) on the value of improve ; BYLAE Plaaslike Gebiedskomitee ments < n Afskrif van die voorgestelde wysiging The above rates are due on st July Wat begin by die noordoostelike hoek C ter insae by die Raad se Hoofkantoor 959 and payable on orbefore 3st van Erf No 2 Risivilledorp eh wat oos Bosmanstraat 320 Pretoria vir n tydperk December 959 waarts in n reguit lyn strek tangs die van 2 dae vanaf datum hiervan gedurende nterest at the rate of seven per cent noorffelike grens van Erf No 3 vir n welke tydperk skriftelike besware daarteen (7%) will be Charged on afstand van 80 Kaapse voet tot by n punt all amounts unpaid by die ondergetekende ingedien kan word on 3st December 959 syndd die noordwestelikc hoek van Erf No Risivilledorp; daarna in n suidweste H B PHLLPS F W PETERS like rigting tangs die oostelike grens van Selcretaris/Tesourier Town Clerk Erf No 3; vir n afstand van 2505 Posbus 3 MuniciPal Offices Kaapse voet totby n punt synde die suid Pretoria PO Box 7 oostelike hoek van Erf No 3 Risiville (Kennisgewing No 27 van 29 Julie 959) Lichtenbuig; 22nd July

53 % l" 0 PROVNCAL GAZETE 29 JULY 959 r 26 DORPSRAAD VAN BELFAST!of op elk 3ste Maart 960 _n elke geval MUNSPALTET LOUS TRCHARDT indien die belasting sons hierbo vasgestel DORPSWAPEN nk voor of op die vasgestelde datums KENNSGEWNG is nie sal wetlike stappe geneem P Kennisgewing geskied hierby kragtensbetaal die word ter invordering van die belastings bepalings van Artikel 7 bis van die Plus 7 persent rente per jaar on uitstaande Kennis word hiermee gegee ooreerikom Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No 7 hedrae stilt die bepalings van Artikel 79 (8) van N VERMEULEN die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur van 939 soos gewysig dat die Dorpsriad Stadsklerk No 7 van 939 soos gewysig; dot die van Belfast die onderstaande dorpswapen Munisipaliteit Stadsraad van voorneme is om Erf No vir die dorp Belfast aangeneem het: 292 in Uitbreiding No Louis Amersfoort 20 Julie 959 Trichardt aan die Apostoliese Geloofsen :_ * : Kir MUNCPALTY OF AMERSFOORT ding van Suid Afrika te verkoop vir n nominal bedrag van 0 vir die oprigting / rl);)_ ASSESSMENT RATES van n pastorie daarop; Besware teen die transaksie moet by Notice is hereby given in terms of Sec ondergetekende :0 k i n ged ien word binne 2 the : el V ) lion 2 of the Local Authorities Rating vanaf datum hiervan 7 % " Ordinance No 20 of 933 that the Muni B JĊRONE cipal Council of Amersfoort has imposed Stadsklerk the following rateson all rateable proper Munisinale Kantore RPesinednur ties within the area of the Amersfoort Louis Trichardt 3 Julie 959 Municipality as appearing in the Valuation BELFAST Roll for the financial year st July 959 MUNCPALTY OF LOUS Beskrywing Gevierendeel: in groen to 30th June 960 eg: TRCHARDT twee gone ramskoppe aansiende purls (a) d (four pennies) original rate in the gewys geplaas; 2 en 3 in gaud n gekan fl (pound) on site value NOTCE telde rooi toring swart gemessel; in rooi (b) 6d: (six and a half pennies) addi twee gone dennebome naas mekaar geplaas tional rate in the (pound) on site Notice is hereby given in terms of Sec As Hchitteken Op n wrong van die value tion 79 (8) of the Local Government skakels wit en groen n Adelaar met uit (c) id (three farthings) rate in the No 7 of 939 that it is the intentionordinance gespreide vleuls en gone bek en pote (p d) on the value of improve of the Town Council of Louis Trichardt to sell to ments " the Apostoliese Dekklcde Silwer en groen Geloofsending van SuidAfrika " a certain Wapenspreuk EXCELSAS ALTTU The said rates are payable as follows: Erf No 292in Extention No Louis The first half of the rates will become due Trichardt for the nominal amount of 0 DNES and payable on or before the 30th Septem for the purpose of erecting a parsonage bet 959 and the second half of the rates thereon VLLAGE COUNCL OF BELFAST will become due and payable on or before Objections to the sale may be lodged the 3st March 960 n any case when COAT OFARMS the rates hereby imposed are not paid on with the undersigned within 2 days from date hereof or before the due dates legal proceedings B J CRONJE Notice is hereby given in terms of Sec will be instituted for the recovery thereof tion 7 his of Town Clerk the Local Government plus 7 per cent penalty per annum on Municipal Offices Ordinance No 7 of 939 as amended outstanding amounts Louis Trichardt 3rd July 959 that the Village Council of Belfast has N adopted the following CoatofArms for the VERMEULEN Town Clerk town of Belfast: Municipality _ ā r! ike Amersfoort 20 July STAR GERMSTON Tii 037; : L VYFJAARLKSE ALGEMENE WAAR : GESONDHEDSKOMTEE VAN VOORGENOME WYSGNG TOT DE kl " WATERVAL BOVEN ELEKTRSTETSVOORSENNGS VERORDENNGE DERNGSLYS 959 Hierby word Kragtens Artikel 96 van die D P `W g Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No 7 Kennisgewing geskied hiermee kragtens van 939 soos gewysig kennis See dat die bepalings van Artikel 2 van Ordon die Stadsraad van Germiston voornemens is atvessup nansic No 20 van 933 dat die Vyfjaar cm bovermelde Verordeninge te wysig ten likse Algemene Waarderingslys 959 by einde voorsiening te maak vir n verhoging BELFAST die Komitee se kantoor te Waterval Boven van die heffing vir die nagaan van klagte Description Quarterly: vert two vir n tydperk van 30 dae vanaf 29 Julie oor faling van lig of kragtoevoer by die rams head in pale caboshed or; 2 and ter mac sal 6 verbruiker se perseel van 5s tot 0s n Eksemplaar van die voorgestelde wysiging or a battlemented tower gules masoned Enigeen wat bcswaar het teen mist l oar n tydperk van eenentwintig dae sable; gules two fir trees in fess or inskrywing daarin of enige weglating meet met ingang 29 Julie 959 gedurende gewone Crest On a wreath showing links aigent sodanige beswaar binne 30 dae vanaf die kantoorure op kantoor van die onder _ and vert an eagle displayed gules beaked datum van hierdie kennisgewing op die eetekende ter openbarc insae and legged or voorgeskrewe vorms by die ondergetekende indien H S MLLER Mantling Argent and vert T J ESTERHUZEN Stadsklerk Mono EXCELSAE ALTTUDNES Sekretaris Stadskantore 50_29 Nataidgebou 608 Germiston 29 Julie 959 Pleinstraat (No 29/959) Johannesburg 29 Julie 959 MUNSPALTET AMERSFOORT HEALTH COMMTTEE OF WATER CTY COUNCL OF GERMSTON EENDOMSBELASTNG VAL BOVEN PROPOSED AMENDMENT TO ELEC TRCTY SUPPLY BYLAWS Kennisgewing geskied hiermee in terme QUNQUENNAL GENERAL VALUAvan Artikel TON van die PlaaslikeBestuur Notice is hereby given in terms of See Belastingordonnansie No 20 van 933 dat Notice is hereby given in terms of tion 96 of the Local Government Ordinance Secdie Munisipale Raad van Amersfoort die No7 of 939 as amended that the City tion 2 of Ordinance No 20 of 933 that volgende belasting op alle belasbare eien Council of Germiston proposes to amend the 959 domme binne die grense van die Amersfoort Quinquennial Ġeneral Valuation the above By laws to provide for the charge Roll will lie open for inspection at the Munisipaliteit soos op die Waarderingslys Office of 5s in connection with the attending to voorkom opgele het vir die finansiele jaar of the Committee at Waterval Boven lib light" power " complaints at Julie 959 tot 30 Junie 960 fora period of 30 days as from 29th July the consumers premises to be increased to 959 (a) d (vier pennies) oorspronklike betas Anyoueobjecnng to any entry therein or as ting in die (pond) op grondwaarde: A copy of the proposed amendment is omission therefrom must lodge such (b) 6d (Fes en n half pennies) addisio open for inspection at the office of the objectional with the belasting the pre die fl (pond) on undersigned scribed forms within 30 days from on the date undersigned during normal office hours grondwaarde of this notice during a period of twentyone days from the (c) 3d (driekwart pennie) belasting in die T J EgyERmizEN 29th July 959 (pond) op waarde van verbeterings tary Sect H S MLLER Die belasting is as volg betaalbaal: Die 608 Nataid House Town Clerk eerste helfte van did belasting moet betaal Plein Street Municipal Offices word voor of op die 30ste September 959; Johannesburg 29th July 959 Germiston 29th July 959 en die tweede helfte van die belasting voor `(No 29/959) 508 2" r

54 P : 262 PROVNSALE KOERANT29 JULE 959 STADSRAAD VAN SPRNGS in the name of Grootvlei Proprietary Alines TOWN COUNCL OF KLERKSDORP Limited and defined by Diagrams RMT _ proklamerng VAN DAGBREEK Nos and 500 (SG Nos B8/ WEG 3E PTAAS GROOTVALY 3 B03/35 and B0/35 respectively) TOWN PLANNNG SCHEME No /20 No 2 REGSTRASEVERDELNG on the farm Grootvaly No 2 District R DSTRK SPRNGS Springs Notice is The proposed road commences at Ermelo hereby given in terms of Section 35 (2) of the Kennisgewing "geskied Townships and hiermee kragtens Road adjacent to Plot No 65 Grootvaly Townplannindie Local Ordinance 93 and the Regula Authorities Roads Ordinance No Smallholdings and proceeds in a northtions framed thereunder that it is the van 90) dat die Stadsraad van Springs eastern direction for approximately 2500 Counen intention to adopt the above n versoekskrif tot Sy Edele die Administra Cape feet and terminates at the eastern teur gerig het om die besondere pad wat oor boundary of Plot mentioned scheme No 69 Grootvaly die algemeen vyftig Kaapse voet breed is Smallholdings This scheme is to amend the Klerksdorp en as Dagbreekweg beskryf en omskryf The rights affected by the proposed Town planning Scheme No of 97 as word deur Kaart SG No A7058/58 proclamation are described in theschedules follows: (RMT No 56) wat deur andmeter A hereto () The density zoning of portion of por Kalk geteken is nil n opmeting wat in A copy of the petition diagrams and tion of Erf No 66 Lot B Old Town imie/julie 958 gedoen is en wat op die schedules can be inspected daily during is amended from "one dwellingplaas Grootvaly No 2 Distrik Springs office hours at the office of the undersigned " one dwellinghouse per 8000 square house per 0000 square feet " to oor geproklameerde grond loop wat in die naam van Groutvlei Proprietory Mines Any person interested desiring to lodge feet" so that the property may be Limited geregistreer is en ook op Kaarte any objection to the proclamation of the subdivided into two portions Nos en 500 (SG Nos B8/ proposed road must lodge such objection (2) The use zoning of Portion 7 of 3 Por B03/35 en B0/35 onderskeidelik) in writing in duplicate with the Provincial tion A of omskryf Erf No 5 Old Town is is; as n openbare pad te prokla Secretary Pretoria and the Town Clerk amended from "special meet Springs within one month from the 2th residential" to "general Die business voorgestelde pad begin by " Ermelo August 959 "` weg langsaan J BURRUS The draft scheme and Map No may Kleinhoewe No 65 Groot valykleinhoewes en dit loop vir ongeveer Town Clerk be inspected at the office of the undersigned 2500 Kaapse voet in n noordoostelike rig Town Hall during office hours and any objection ting en eindig by die oostelike grens van Springs 7h July 959 thereto must be lodged in writing with the Kleinhoewe No 69 Grootvalykleinhoewes (No 73J undersigned on or befoit Wednesday 9th Dirregte wat deur die voorgestelde prok September 959 MT 27/259/ lamering geraak word word in die Bylaes J C LOUW wat hierby aangeheg word omskryf Acting Town "n Clerk Afskrif van die versoekskrif kaarte en SCHEDULE A Municipal Offices die bylaes kan daagliksgedurende kantoor (Attached to Road Certificate No D 8 of Klerksdorp 20th July ure 959: in die kantoor van die ondergetekende 959) _ besigtig word (Notice No 58/39) !Raise belanghebbende persoon wat graag MNNG TTLE TRAVERSED BY n beswaar teen die proklamering van die DAGBREEK ROAD AS DEFNED STADSRAAD VAN RUSTENBURG voorgestelde pad wil indica moet so n BY DAGRAM RMT No 56 beswaar binne een maandvanaf 2 Angus VOORGESTELDE WYSGENDE tus 959 skriftelik in tweevoud by die Claims defined by Diagrams RMT DORPSAANLEGSKEMA No /S Pioyinsiale Sekretaris Pretoria en die Nos and 500 (SG Nos B N Stadsklerk Springs indien 8/3 B 03/35 and B 0/35 respec Kennis word gager kragtens die bepalings tively) and registered J BURRUS in the name of The van Artikel 5 van Administrateurskennis Stadsklerk Grootvlei Proprietary Mines Limited gewing No 383 van 95 sons gewysig Stadhuisc MT 27/2597 dat die Stadsraad voornemens is om boge SPrings 7 Julie 959 melde dorpsaanlegskema te aanvaar swat die (No 73) SCHEDULE B volgende bepalings behels: MT 27/259/ (Attached to Road Certificate No D 8 of Die hendeling n van die volgende erwe 959) stied in Rustenburg van Spesiale woon BYLAE A erwe" na Besigheidserwe ": (Wat by Padsertifikaat No: RGHTS OTHER D THAN MNNG 8 van 959 Ed No 05; aangeheg word) TTLES AFFECTED BY DAGBREEK Erf No 06 ROAD REFERRED TO Die N SCHEDUEA betrokke Kaart No le ter insae in MYNBREF WAT DEUR DAGBREEK Katner No 8 StadhuisRustenburg gedu WEG OORKRUS WORD SOOS Nil rende kantoorure en enige besware DEUR en/of KAART RMT No vertod in verband daarmee moet skriftelik OMSKRYF S by ondergetekende ingedien word op of voor 2Augustus 959 Kleims wat deur Kaarte RMT Not STADSRAAD VAN KLERKSDORP H D SCHWARTZ s 5003 en (SG N /35 en B 0 ondos Bskeide/lik DORPSAANLEGSKEMA No /20 Waarnemende Stadsklerk B er) Stadhuis omskryf word en in die naam Van Groot Kennisgewing geskied hiermee ingevolge Riistenburg 7 Julie 959 vlei Proprietary Mines Limited geregistreer Artikel 35 (2) van die Dorpe en Dorps (No 509) is aanlegordonnansiep MT 27/259/ 93 en die Regidasies daarkragtens opgeste datstadsraad die TOWN COUNCL OF van RUSTENBURG BYLAE B voorneme is om bogemelde skema aan te neem (Wat by Padsertifikaat No D 8 van 959 Hierdie skema wysig die Klerksdorp PROPOSED AMENDNG TOWN _ aangeheg word) Dorpsaanlegskema No van 97 as PLANNNG SCHEME No /5 volg: ANDER REGTE BEHALWE MYN BREWE WAT DEUR DAGBREEK () Die digtheidsindefing van gedeefie Notice is hereby given in terms of the WEG WAARNA N BYLAE A VER van gedeelte van Erf No 66 Lot B provisions of Section 5 of Administrators WYS S Oudorp word van een woonhuis Notice No 383 of 95 as amended that per 0000 vierkante voet" na een the Council proposes to adopt the above Geen woonhuis per 8000 vierkante visa" mentioned amending Townplanning Scheme verander sodat die eiendom in twee which consist of the following: TOWN COUNCL OF SPRNGS gedeeltes onderverdeel kan word The rezoning of the following erven (2) Die gebruiksindeling van Gedeelte 7 situated in Rustenburg from "Special PROCLAMATON OF DAGBREEK van Gedeelte A van Erf No 5 Residential" to "Business Erven": ROADFARM GROOTVALY No Oudorp word van spesiale woon 2 REGSTRATON DVSON TR gebied in algemene besigheid" Erf No 05; DSTRCT SPRNGS verander Erf No 06 Die ontwerpskema ea Kaart No R The relative Map No may be inspected Notice is hereby given in terms of the ter inane op kantoor van die ondergetekende in Room No 8 Town Hall Rustenburg Lbcal Authorities Roads Ordinance No _ A kantoorure beswaar during office hours and any objections geisuretme en enige or of 90 that the Town Council of representations with regard thereto must be d een moet skriftelik by ondergetekende Springs has petitioned the Honourable the nge d ien wordvoor of op w sdag e lodged in writing with the undersigned Administrator to proclaim as a public road a_ ember 95g On or before 2tb August 959 certain road generally fifty Cape feet wide "P`" bdescribed J C LOUW H D SCHWARTZ as Dagbreek Road on and defined by Diagram S G No A7058/58 (RMT Waarnemende Stadsklerk Town Clerk No 56) framed by land surveyor A Kalk mumnpate Kantore Town Hall Klerksdorp20 Julie959 Rustenburg 7th July 959 from a survey performed in June/July 958 traversing proclaimed land registered (Kennisgewing No 58/59) (No 5/59) _

55 i Kennisgewing Administrator PROVNCAL GAthliE 29 JULY GESONDHEDSKOMTEE VAN beswaar skriftelik by die ondergetekendel (3) A rate of one penny ((di in the _ WATERVAL BOVEN indien nie later as 2 uur middag op Woens pound () on the value of all dag 5 Augustus 959 improvements as appearing in the VERSOEKSKRF PROKLAMASE Op Jas: Valuation Roll i VAN OPENBARE PAAE D F GROENEWALD The above rateswill became due and Kennisgewing geskied hiermee kragtens Stadsklerk PaVable as to one half of the amount on Kantoor van die Stadsklerk 30th September 959 and as to remaining Artikel 5 van Ordonnansie No van 90 Posbus half on 3st March 960 dat die Gesondheidskomitee van Waterval 2 Boven n versoekskrif vir die proklamasie Delarenolle Julie 959 J J MARNEWCK van die ondergenoemde paaie as openbare Town Clerk MUNCPALTY OF DELAREYVLLE Municipal Office Pan by die Administrateur ingedien het: (a) Paaie wat die onderverdelings van Morgenzon 8th July ALENATON OF PROPERTY 29 Gedeelte D van Doornhoek No 2 Distrik Carolina dien soos op Notice is hereby given in terms of Sec DORPSRAAD VAN GROBLERSDAL Diagram SG No A353/55 aange tion 39 of the Local Government Ordinance toon No 7 of 939 as amended that the KENNSGEWNG VAN BELASTNG (b) Die pad wat oor die restante gedeelte Delareyville Village Council intends sub van Gedeelte D van Doornhoek No ject to the approval of the Administrator Hiermee word kennis gegee ooreenkom 2 Distrik Carolina en "die Bantoe to alienate a piece of ground 0 morgen stig die bepalings van Artikel 2 van die lokasie loop soos op Diagram SG in size and situate at the eastern side of PlaaslikeBestuur Belistingordonnansie No NO A3073/55 aangetoon the town to the DelareyvilleLandbouten 20 van 933 sees gewysig dat die Dorps n Afskrif van die versoekskrif asook die toonstellingsgenootskap for the purpose of raad kragtens Artikel 8 van die gemelde diagramme is by die Komitee se Kantoor showgrounds Ordonnansie die volgende belasting vir die boekjaar Waterval Boven vir insae beskikbaar Alle The relative plans and particulars of con Julie 959 tot 30 Junie 960 betrokke persone word hierby versoek om ditions of alienation will lie for inspection gehef het naamlik : during normal office hours in the office of enige besware teen die voorgestelde prokla (i) ri Oorspronklike belasting van een masie skriftelik in duplikaat by die Provin the undersigned for a period _of one Cl) pennie (d)in diepond (U) month from date of first publication of this op die siale Sekretaris Posbus 383 Pretoria en terreinwaarde van alle grond binne by die ondergetekcede voor 6 Augustuswishingto object notice and any person against the intention of the Council must die Munisipaliteit soos dit in die 959 in te dien lodge such objection in writing with the Waarderingslys voorkom waarvan J T ESTERHUZEN undersigned bynot later than 2 noon on een halfpennie (fd) op 5 Septem Sekretaris Wednesday 5thAugust 959 ber 959 en die oorblywende half p Nataidgebou 608 pennie (d) op 5 Maart 960 ver By Order Pleinstraat skuldig en betaalbaar is Johannesburg 2 Julie 959 D F GROENEWALD (ii) n Bykomstige Wasting van agt Town Clerk pennies (8d) in die pond (El) op die A HEALTH COMMTTEE OF Office of the Town Clerk terreinwaarde van alle grand binne PO Box 2 WATERVAL BOVEN die Munisipaliteit soos dit in die Delareyville st July 959 Waarderingslys voorkom waarvan PETTON FOR PROCLAMATON OF vier pennies (d) op 5 September PUBLC ROADS 959 en die oorblywende vier pen " DORPSR*AADWAN MORGENZON tiles (c)cm die 5de Maart 960 ` Notice is hereby given in terms of Sec verskuldig en betaalbaar is lion 5 of Ordinance No of 90 that EENDOMSBELASTNG n enige gav el wear die belastings wat the Health Committee of Waterval Boven gehef word nie op die vervaldatum betaal has petitioned the to pro Kennisgewing geskied hiermee dat die is nie sal rente teen 7 persent per Aar op claim the under mentioned roads as public Dorpsraad van Morgenzon kragtens die agterstallige bedrae gevorder word ones: bepaling van die PlaaslikeEiestuurBelas P C F VAN ANTWERPEN (a) Roads serving the sub divisions of tingordonnansie No 20 van 933 soos Waarnemende Stadsklerk Portion D of Doornhoek No 2 gewysig die volgende belastings op die Munisipale Kantore District Carolina as reflected on waardes volgens die Waarderingslys van a 23 Julie 959 Diagram SG NoA353/55 die belasbare eiendommebinne die Muni Groblersdals sipale gebied gehef het vir die flnansiele (kennisgewing No 8/959) (b) Tge road over the remaining extent jaar Julie 959 tot 30 Junie 960 naam of Portion D of Doornhoek No 2 District Carolina serving the Native lik: Location as reflected on Diagram () n OorsPronklike belasting :van VLLAGE COUNCL OF GROBLERS SG No A3075/55 pennie (d) in die pond ( )op lig DAL A copy of the petition and the gingswaarde van grond volgens die diavrams re open for inspection at the Committees Waarderingslys NOTCE OF RATE Office at"waterval BoVen All persons (2) n Addisionele belasting van 5 pen interested are hereby called umin to lodge nies (5d) in die pond (El) op die Notice is hereby given in accordance any objections to the proposed prociama liggingswaarde van grond volgens die with the provisions of Section 2 of the tion in writing in duplicate with the Pro Waarderingslys Local Authorities Rating Ordinance No vincial Secretary PO Box (3) 383 Pretoria n Belasting van pennie (d) in die 20 of 933 as amended that the Village pond (fl) op die waarde van ver; Council has in terms of Section 8 and the undersigned of the before 6th Augdst 959 beterings volgens die Waarderingslys said Ordinance imposed the following J T ESTERHUZEN Een helfte van die bedrag van boge rates for the financial year st July 959 Secretary noemde belastings is verskuldig en betaal to 30th June 960: bear op 30 September 959 en die ander (i) An Original rate of one penny 608 Nataid House NS helfte op 3 Plein Street Maart 960 in the pound ( ) on the site value of Johannesburg 2nd July 959 J J MARNEWCK all land within the Municipality as Stadsklerk appearing in the Valuation Roll to Munisipale become due and payable as to one Morgenzon 8 J Julie 959 halfpenny fld) on the 5th Septem _ berf 959 and the remaining half _ MUNSPALTET DELAREYVELE i : penny (3d) on the 5th March VLLAGECOUNCL OF VORGENZON " VERVREEMDNG VAN EENDOM 960 (ii) An additional rate of eight pennies ASSESSMENT RATE geskied hiermee ooreen (Bd) in the pound ( ) on the site komstig die bepalings van Artikel 79 van Notice is hereby given that value of all land within the Muni the following Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No cipality as appearing on the Valuadie7 van 939 soos gewysig dat die Delarey Roll to become due and pay rates on the value of all rateable property within the Municipal area as p inlion vide Dorpsraad van voorneme is om n sink able as to four pennies (d) on the the Valuation Roll have been appearing by grond grout 0 morge en gelee aan die 5th September 959 and as to the the Village Council of Morgenthn in terms oostekant van die dory te vervreem aan die remaining four pennies (d) on the of the Local Authorities Rating ordinance DelareyvilleLandboutentoonstellingsgenoot No 20 of 933 as amended for the finan 5th March 960 strap vir n skouterrein onderhewig aan die ci year st July 959 to 30th June960 n any case where the rates hereby p goedkeuring van die Administrateur yr imposed are not paid on the due dates Die besonderhede en planne van die interest will be charged on overdue terrein en voorwaardes van vervreemding () An original rate of one penny (d) in amounts at the rate of 7 Per cent per sal gedurende normale kantoorure in die () on the site value of kantoor van die ondergetekende ter insae land as appearing in the Valuation le vir n tydperk van een () maand vanaf Roll" P C F VAN ANTWERPEN datum van eerste publikasie van hierdie (2) An additional rate of five pence (5d) advertensie en enige persoon wat beswaar in the Pound f fl)annum Acting Town Clerk on the site Municipal value Offices wil aanteken teen die Dorpsraid se voor of land as appearingin thenahiation Groblersdal 23rd July 959 neme van vervreemding moet sodanige Roll " : t (Notice No: 8/J959) 5329

56 266 PROVNSALE KOERANT 29 JULE 959 _ MUNSPALTET WARMBAD imposed the following rates oh the Besonderhede van die voorgestelde wysi valuation of all rateable property within gings kap van die Stadsklerk verkry word Kennisgewing geskied hiermee careen the Municipality as appearing on the Enige beswaar teen die voorgestelde wysikomstig die bepalings van die Plaaslike Valuation Roll for The period from st gings meet skriftelik ingedicn word by die BestuurBelastingordonnansie No 20 van July 959 td the 30th June 960: Stadsklerk binne n tydperk van 2 the T933 coos gewysig dat die Dorpsraad van " (a) An original rate of d (one penny) vanaf datum hiervan Warmbad die volgende belasting gehef het in the (pound) on the site value op die waarde van alle belasbare cien of land M KLYNSMTH domme binne die Munisipale gebied sons (b) An additional rate of ld (eleven Stadsklerk dit op die Waardasielys voorkom vir die pence) in the (pound) on the site Ventersdorp Julie 959 tydperk van Julie 959 tot 30 Emit value of land (Munisipale Kennisgewing 960: No5/59) The above rates are due and payable on (a) n Oorspronklike belasting van d the 30th November 959 (een pennie) in die (pond) op die All rates remaining unpaid after the due TOWN COUNCL OF VENTERSDORP liggingswaarde van grand date shall be subject to interest at a rate of (b) n Addisionele belasting van ltd 7 per cent (7%) per annum Legal pro (cif pennies) in die El (pond) op die ceedings can be instituted against defaulters AMENDMENTS TO BYLAWS liggingswaarde van grond without further notice Bogenoemde belasting is verskuldig en J S V D WALT t is hereby notified in accordance with betaalbaar op die 30ste November 959 Town Clerk the Provisions of Section 96 of the Local Rente teen 7% (sewe persent) per jaar sal Municipal Offices Government Ordinance No 7 of 939 of gehef word op alle belastingsgelde wat na PO Box 8 the intention of the Town Council of Vengemelde datum nog uitstaande is en gereg Warmbad Transvaal 7 July 959 tersdorp to amend the following bylaws: telike steppe kan sonder verdere kennis gewing teen wanbetalers geneem word (a) Trade Licences Bylaws (b) JS V D WALT Cemetry By STADSRAAD VAN VENTERSDORP laws Stadsklerk Particulars of the proposed amendments Munisipale Kantore WYSGNG VAN VERORDENNGE are obtainable from the Town Clerk Posbus 8 Any objections to the proposed amend Warmbad Transvaal 7 Julie 959 Kennisgewing geskied hiermec 00reen ments must be lodged with the Town Clerk komstig die bepalings van Artikel 96 van in writing within O period of 2 days from :>" die Ordonnansie op Plaaslike BcstuurNo date hereof MUNCPALTY OF WARM BAtHS 7 van 939 dat die Stadsraad van Ven tersdorp van voornemens is out die volgende M MYNSMTH J KL Notice is hereby given in terms of Verordeninge le wysig: Town Clerk Ordinance No 20 of 933 as amended (a) Handelsliscnsies Verordeninge Ventersdorp th July 959 that the Village Council of Warmbad has (b) Kerkhof Verordeninge (Municipal Notice No 5/59) 5 29 i NHOUD CONTENTS No No MAM Proclamations 23 Appropriation (959 60) Ordinance: No 20 of 959 Proklamasies (OGE No 2780) 023 Middele (959 60) Ordonnansie: No 20 van Springs Municipality: Proclamation of Road 23 (BOK No 2780) 25 Proposed Division of the Farm Riverside No 60 i 2 Munisipaliteit Springs: Proklatnering van Pad 23 Dstrict Nelspruit : Voorgestelde Verdeling van die Pleas Riverside No 26 Establishment of Ravenswood Township 2 60 Distrik Nelspruit / Rural Licensing Board Potchefstroom: Appointment 26 Stigting van die Dorp Ravenswood 2 27 Landelike Lisensieraad Potchefitroom: Benoeming 28 Germiston Municipality: Proclamation of Road Krugersdorp Municipality: Amendment of Proclama PADS tn 28 Munisipaliteit Germiston: Proklamering van Pad 29 tion 220 e 29/ Munisipaliteit Krugersdorp: Wysiging van Proklama 30 Amendment of Conditions of Title of Ed No 23 Three Rivers Extension No Township Wysiging van Titelvoorwaardes van Erf No 23 3 Establishment of Waterkloof Ridge Extension Dorp Three Rivers Uitbreiding No 220 No " 22 3 Stigting van die Dorp Waterkloof Ridge Uitbreiding 32 Establishment of Victory Park Extension No 8 No 22 Township Stigting van die Dorp Victory Park Uitbreiding No n nclusion of the Klerksdorp English Medium High 33 nsluiting van die Klerksdorp Engelsmedium Hoer School in Category (A) of the First Schedule to Skool in Kategorie (A) van die Eerste Bylae by die the Education Ordinance _ Onderwysordonnansie nclusion of the Hoer Skool Sundra in Category (A) 3 nsluiting van die Hoer Skool Sondra in Kategorie of the First Schedule to the Education Ordinance (A) van die Eerste Bylae by die Onderwysordonnan \ sie nclusion of the Hoer Skool Lyttelton in Category (A) 35 nsluiting van die Hoer Skool Lyttelton in Kategorie of the First Schedule to the Education Ordinance (A) van die Eerste Bylae by die Onderwysordon nansie Administrators Notices 82 Outspan Servitude: $tukgrond No 382 District of Admnistrateuiskennisgewings Pretoria Uitspanserwituut: Stukgrond No 382 Distrik Pretoria Opening: Public District Road District of Bethal Opening: Openbare Distrikspad Distrik Bethal Road Adjustments on the Farms Yzervarkfontein No 8 Padreelings op die Elise Yzervarkfontein No 9 en 9 and Knoppiesfontein No 59; District of Knoppiesfontein No 59 Distrik Bronkhorstspruit 23 Bronkhorstspruit 23 \ 85 Opening: Opeithare Distrikspad Distrik Bethal Opening; Public District Road District of Bethal Padreelings op die Plaas Tweedragt No 56 Distrik 86 Road Adjustments on the Farm Tweedragt No 56 Bronkhorstspruit 235 District of Bronkhorstspruit Munisipaliteit Louis Trichardt: Wysiging van Regle 87 Municipality of Louis Trichardt: Standing Orders and ment van Olde"en Finansiele Regulasies 236 Financial Regulations Amendment Munisipaliteit Nigel: Wysiging van Riolerings en 88 Muncipality of Nigel: Drainage and Plumbers By Loodgietersverordeninge 236 laws Amendment Munisipaliteit Ventersdorp: Wysiging van Verorde 89 Municipality of Ventersdorp: Town Lands Bylaws ninge op Dorpsgronde 236 Amendment i

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Official is a3ettt t\,x///

Official is a3ettt t\,x/// ill 1 r Ci a LL 1/4sc 37163 :11113764b c MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL S14v P Official is a3ettt t\x/// tie in(16 ka: ky tki fr5 Dm PROVNSE TRANSV At 1 ; 11?!4t 1 4 ilf4 L Acli d pitt OW /1 / / /9 J if

More information

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No 9 1 MENKO AAA 003S\EL THE PROVNCE OF TRANSVAAL sk sisk Dm PROVNSE TRANSVAAL 1 Job ifittat k f_ P 1 1 V ur; aette w12# )0 k* * oi ift5ttie 1 * id z; (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As n

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

tit ( trl ill MENIKO I 1 1

tit ( trl ill MENIKO I 1 1 Dm A r kl Y al (IL 2 PROVINSTE TRANSVAAL trvaā: 2 tit ( trl ill MENIKO I \ TID3 PROVINCE OF TRANSVAAL: M; IA fitglett # ti I ilium 00 (fr \vciy / Bettea I It aw * SIM Roerant \\fr (As n Nuusblad by die

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER illf sa D MENKO THE PROVNCE OF TRANSVLSAL DE PROVNSE TRANSVAAL p r r y fba P el r 0 Uncial is a3ette i t4 0 fitsitle Vagrant E e (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

..- rtril -;( 24 DECEMBER. Nademaal die Gesondheidskomitee van Roedtan by. Proklamasie No. 209 (Administrateurs-), 1953, saamgestel

..- rtril -;( 24 DECEMBER. Nademaal die Gesondheidskomitee van Roedtan by. Proklamasie No. 209 (Administrateurs-), 1953, saamgestel 111 10 il L magrtspacise n Dr hk to ciecdrz: ; _ 1 THE PR MENKO NSVAAL Aftr Din PROVNSE TRANSVAAL rtril E frelfit 010 rift tat ukb ette wilio (Jriii5 tele Roferant (Registered at the Post O//ice as a Newspaper)

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

..- 41t" -." 'Tfrl. "'"trii4 I. vcp1) roa._ 25 AUGUSTUS 25 AUGUST' is. hierby. Deputy - Administrator of the Province Provinsie Transvaal.

..- 41t -. 'Tfrl. 'trii4 I. vcp1) roa._ 25 AUGUSTUS 25 AUGUST' is. hierby. Deputy - Administrator of the Province Provinsie Transvaal. r in h VEN 50 l i DE PROVNSTE TRANSVAAL 4t" " le THE PROVNCE 0 RANSVAAL t 4 ""trii4 JP if i5 icle iliftetai (4 a 3et te litoerant kf il vcp) Tfrl (As n Nousbtad by die Poskantoor Geregistreer) roa (Registered

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Government Gazette Staatskoerant Selling price' Verkoopprys (GST exciuded/avb uitgesluit) local 50c Plaaslik Registered at the post office as a Newspaper

More information

if If; tel. Rotrant \ ::;*./,')

if If; tel. Rotrant \ ::;*./,') is () MENKO Dm PRoviNsE/TRANsvAAL if* ti 4 )n" T (c/ = * ;84RAsR4TY\ lc / * ific l RE PROVNCE OF TRANSVAAL Niii4 gall \ t till 0 H if f; tel Rotrant \ ::;*/) 0 ifft iattilttettiettr s kv 4 ii / Nak:di

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER /

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER / IrA :THE PRO Ill 4er MENAKO AVAAL wt! i2/ j i a4 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 0 frittat lb a 3et te It A (Registered at the Post Office as a Newspaper) # I Pt Mkt i : i \ "4iX ) c s ii / dp it 4 tete werafit

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

iii ±a - ''. - " - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977.

iii ±a - ''. -  - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977. cick; THE PROVNCE OF TRANSVAAL MENKO DE PR ClaSE " TRANSVAAL 0 Off trial 4azette (Registered at the Post Office as a Newspaper) _ ±a iii s Offiniiitt Warrant (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow Vol. 13 PRETORIA, 28 NOVEMBER 2007 No. 345 2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Townships Ordinance

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

_.10. \s\40... ,,,...,,.. 12 OCTOBER., -, 12 OKTOBER i. n<n. PR YS

_.10. \s\40... ,,,...,,.. 12 OCTOBER., -, 12 OKTOBER i. n<n. PR YS Cikkto natal ppgp THE PROVNCE OF TRANS DHE PROVNSEE TRANSVAAL, mensico _ "6a 3e tt e (Registered at the Post Office as a Newspaper) \s\40,,,,, j _0 f fil t ete rant (As n Nausblad by die _psaerjr;treer)

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information