0 ff it tat friaiictte

Size: px
Start display at page:

Download "0 ff it tat friaiictte"

Transcription

1 N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the Post Office as a Newspaper) Vol CLXXXII ] PRYS 5c PRETORIA 5 SEPTEMBER 96 PAICE Sc [No SEPTEMBER INHOUD AGTERIN I CONTENTS ON BACK PAGES No 230 (Administrateurs) 962] No 230 (Administrators) 962] PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE PROVINSIE TRANSVAAL BY THE HONOURABLE TIIE ADMINISTRATOR OF THE PROVINCE OF TRANSVAAL Nademaal n aanioek ontvang is om toestemming om die dorp Elmapark Uitbreiding No 4 te stilt op Gedeelte Whereas an application has been received for permission to establish the township of Elmapark Extension No 4 on 5 van Gedeelte A van gedeelte van die plaas Rietfontein Poition 5 of Portion A of portion of the farm Rietfontein No 63 Registrasie afdeling IR distrik Germiston; No 63 Registration Division R District of Germiston; En nademaal aan die bepalings van die Dorpe en And whereas the provisions of the Townships and Town So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Dorpsaanleg Ordonnansie 93 wat op die stigting van planning Ordinance 93 relating to the establishment of dorpe betreklcing het voldoen is; townships have been complied with; wat by subartikel (4) van artikel twintig van genoemde Now therefore under and by virtue of the powers vested Ordonnansie aan my verleen word hierby verklaar dat in me by subsection (4) of section twenty of the said genoemde dorp n goedgekeurde dorp is onderworpe aan Ordinance I hereby declare that the said township shall die voorwaardes vervat in die bygaande Bylae be an approved township subject to the conditions Gegee onder my Hand to Pretoria op hede die Sewell; contained in the Schedule hereto tiende dag van Augustus Eenduisend Negehonderd Twee Given under my Hand at Pretoria On this Seventeenth ensestig day of August One thousand Nine hundred and Sixtytwo F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAD 4/3/254 TAD 4/8/254 BYLAE SCHEDULE Plan hp VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GEDOEN DEUR JOSEPH CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY JOSEPH HENRY ALEXANDER INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE HENRY ALEXANDER UNDER THE PROVISIONS DORPE EN DORPSAANLEGORDONNANSIE 93 OM OF THE TOWNSHIPS AND TOWNPLANNING ORDNANCE TOESTEMMING OM N DORP TB STIG OP GEDEELTE IS 93 FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON VAN GEDEELTE A VAN GEDEELTE VAN DIE PLAAS PORTION 5 OF PORIIONA OF PORTION OF THE FARM RIETFONTEIN No 63 REGISTRASIEAPDELING IR RIETFONTEIN No 63 REGISTRATION DIVISION LR DISTRIK GERMISTON; TOEGESTAAN IS DISTRICT OF GERMISTON WAS GRANTED A STIGTINGSVOORWAARDES A CONDITIONS OF ESTABLISHMENT Naam Name Die naam van die dorp is Elmapark Uitbreiding No 4 The name of the township shall be Elmapark Extension 2 Ontwerpplan van die dorp No 4 Die dorp bestaan uit erwe soos aangewys op Algemene 2 Design of Township LG No A647/6 The township shall consist of erven as indicated on 3 Water General Plan SG No A647/6 3 Die applikant moet n sertifikaat van die plaaslike ower Water heid aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle The applicant shall lodge with the Administrator for waarin vameld word dat his approval a certificate from the local authority to the effect that (a) n voorraad NVater geskik vir menslike gebruik en wat toereikend is om aan die vereistes van die (a) a supply of potable water sufficient for the needs inwoners van die dorp te voldoen wanneer dit of the inhabitants of the township when it is fully heeltemal toegebou is met inbegrip van voor built up including provision for fire fighting slating vir brandweerdienste beskikbaar is; services is available; (b) reelings tot vadoening van di& plaaslike owerheid (b) arrangements to the satisfaction of the local authorigetref is in verband met die lewering van water in ty have been made regarding the delivery of the (a) hierbo genoem en die retikulasie daarvan deur water referred to in (a) above and thejeticulation die bele dorp: Met dien verstande dat onder thereof throughout the township: Provided that staande bepalings in sodanige reelings ingesluit such arrangements shall include the following word: provisions: (i) Dat die applikant n geskikte voorraad water (i) That before the plans of anybuilding to be tot by die straatfront van die erf moet laat aan erected upon any erf are approved by the le voordat die planne van II gebou wat op die local authority the applicant shall cause a erf opgerig sal word deur die plaaslike ower suitable supply of water to be laid on to the heid goedgekeur word; street frontage of the erf;

2 PROVINSIALE KOERANT 5 SEPTEMBER 962 (ii) dat alle kostevan of in verband met die instal (ii) that all costs of or connected with the lering van n installasie en toebehore vir die installation of plant and appurtenances for the lewering opgaar indien nodig: en retikulasie delivery storage if necessary and reticulation van die water deur die applikant gedra moet of the water shall be borne by the applicant 4 word en die applikant is ook aanspreeklik om " who shall also be responsible for the mainsodanige installasie en toebehore in n goeie tenance of such plant and appurtenances in toestand te onderhou tot tyd en wyl hulle deur good order and repair until they are taken die plaaslike owerheid oorgeneem word: Met over by the local authority: Provided that if dien verstande dat indien die plaaslike ower the local authority requires the applicant to held vereis dat die applikant n installasie en install plant and appurtenances of a capacity toebehore van n groter kapasiteit as wat vir in excess of the needs of the township the die dorp nodig is moet installeer die ekstra additional costs occasioned thereby shall be koste wat daardeur meegebring word deur die borne by the local authority; plaaslike owerheid gedra mod word; Oid) that the local authority shall be entitled to (iii) dat die plaaslike owerheid daartoe geregtig is " take over free of cost the said plant and om genoemde installasie en toebehore te eniger appurtenances at any time subject to the tyd kosteloos oor te neem op voorwaarde dat giving of six months notice: Provided that ses maande kennis gegee mod word: Met dien until the local authority takes over the said verstande dat die applikant gelde vir water water supply the applicant may make charges wat gelewer word teen n tarief deur die for water supplied at a tariff approved by the plaaslike owerheid goedgekeur kan vorder tot local authority; tyd en wyl die plaaslike owerheid genoemde i waterlewering oomeem; (c) the applicant has furnished the local authority with (c) die applikant geskikte waarborge aan die plaaslike adequate guarantees regarding the fulfilment of owerheid verstrek bet met betrekking tot die his obligations under the above mentioned arrange nakoming van sy verpligtings kragtens bostaande ments reelings A summarised statement setting forth the nature and n Beknopte verlclaring waarin die aard en hoeveelheid quantity of the available supply of water and the major van die watervoorraad beskikbaar en die hooftrekke van features of the arrangements entered into between the die reelings tussen die applikant cn die plaaslike owerheid applicant and the local authority with special reference getref uiteengesit word met spesiale vermelding van die to the guarantees referred to in sub paragraph (c) shall waarborge in subpargraaf (c) genoem moet tesame met accompany the said certificate as an annexure thereto genoemde sertifikaat as n aanhangsel daarby ingedien word 4 Sanitation 4 Sattit4re dienste The applicant shall lodge with the Administrator for Die applikant moot n sertifikaat van die plaaslike ower his approval a certificate from the local authority to the held aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle effect that arrangements to its satisfaction have been waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van die made for the sanitation of the township which shall plaaslike owerheid getra il viedie ianitere dienste van die include provision for the disposal of waste water and dorp met inbegrip van voorsiening vir die afvoer van refuse afvalwater en vuilisverwydering/ A summarised statement of the main provisions of the n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van voor aforesaid arrangements shall accompany the certificate as noemde reelings moet tesame met die sertifikaat as n an annexure thereto aanhangsel daarby ingedien word 5 Elektrisiteit 5 Electricity Die applikant moet n sertifikaat van die plaaslike ower The applicant shall lodge With the Administrator for heid aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle his approval a certificate from the local authority to the waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van die effect that arrangements to its satisfaction have been made plaaslike owerheid getref is vir die lewering van elektrisifor the supply and distribution of electricity throughout test en die distribusie daarvan deur die hele dorp the township n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van voor A summarised statement of the main provisions of the noemde reelings moet tesame met die sertifikaat as n aforesaid arrangements shall accompany the certificate aanhangsel daarby ingedien word as an annexure thereto 6 Begraafplaas stortings en Banthelokasieterreine 6 Cemetery depositing and Bantu location sites Die applikant moet tot voldoening van die Admini The applicant shall make arrangements with the local strateur met die plaaslike owerheid reelings tref tenopsigte authority to the satisfaction of the Administrator in regard van die verskaffing van n stortingsterrein en terreine vir to the provision of a depositing site and sites for a n begraafplaas en Bantoelokasie As sodanige verslcaffing cemetery and Bantu location Should` such provision bestaan uit grond aan die plaaslike owerheid oorgedra te consist of land to be transferred to the local authority word is die oordrag daarvan nie onderworpe aan voortransfer thereof shall be free of conditions restricting the waardes waarby die gebruik of die reg van vervreemding use or the right of disposal thereof by the local authority daarvan deur die plaaslike owerheid beperk word nie 7 Mineraalregte 7 Mineral rights Me regte op minerale en edelgesteentes met inbegrip All rights to minerals and precious stones together with van elle regte wat by die pagvry grondbesitter berus of all rights which may be or become vested in the freehold hierna kan berus om te deel in die geld wat moontlik owner to share in any proceeds which may accrue to aan die Staat kan toekom uit die verkoop van mynregte the State from the disposal of the under mining rights oor die dorp asook die aandeel in kleinlisensiegelde en of the township including the share of claim licence enige aandeel in huurgelde of winste wat moontlik aan moneys and any share of rentals or profits which may enige eienaar kan toekom ingevolge enige mynbriet ten accrue to any owner under any mining lease granted in opsigte van die grond binne die dorp en derglike gelde respect of the land covered by the township and the like word aan die applikant voorbehou shall be reserved to the applicant 8 Proklamasie van dorp 8 Proclamation of Township Piedorp Elmapark Uitbreiding No 4 plag niegepiokla Elmapark Extension No 4 Township shall not be pro Meer word voordat die dorp Elmapark Uitbreiding No I claimed "before Elmapark Extension No Township has 4 geproklameer is nie been proclaimed 4 Z o

3 (ii) l I D PROVANCIAL GAZEM 5WIER Skenking 9 Endowment : Die applikant moet onderworpe aan die voorbehouds The applicant shall subject to the provisions to parabepalings van paragraaf (d) van subartikel (I) van artikel graph (d) of subsection () of section twenty seven of seweentwintig van Ordonnansie No van 93 as Ordinance No of 93 pay as an endowment to the n skenking aan die plaaslike owerheid n bedrag gelyk local authority an amount representing 0% (ten and a staande met 0 % (lienenn half persent) van slegs die half per cent) on land value only of all erven disposed grondwaarde van alle erwe wat deur die applikant verkoop of by the applicant by way of sale barter or gift or in vennil of geskenk of op enige ander manier van die any other manner (other than erven transferred in terms hand gesit word (uitgesonderd erwe ingevolge artikel vier of section twentyfour of that Ordinance) such value to entwintig van daardie Ordonnansie oorgedra) sodanige be calculated as at the date of such disposal and to be waarde bereken te word soos op die datum waarop dit determined in the manner set out in the said paragraph aldus van die hand gesit word en vasgestel te word op (d) die wyse uiteengesit in genoemde paragraaf (d) Quarterly audited detailed statements shall be rendered Die applikant moet geouditeerde gecietailleerde kwarby the applicant to the local authority and shall be accomtaalstate tesame met die bedrag wat daarop aangewys ponied by a remittance for the amount shown to be due word as verskuldig aan die plaaslike owerheid aan die to the local authority The local authority or any official plaaslike owerheid verstrek Die plaaslike owerheid of duly authorised thereto by it shall have the right to enige beampte deur horn behoorlik daartoe magtiging inspect and audit the a pplicants books at all reasonable verleen besit die reg om op alle redelike tye die applikant times relative" to the disposal of erven in the township se boeke betreffende die verkoop van erwe in die dorp te If so required by the said local authofity or official the meet inspekteer en te ouditeer Op versoek van genoemde applicant saill produce all such books and papers as plaaslike may owerheid of beampte moet die applikant alle be necessary for such inspection and audit If no such sodanige boeke en stukke wat vir sodanige inspeksie en moneys have been received during any quarterly period ouditenng nodig is voora ndien geen sodanige gelde gedurende enige tydperk van drie maande ontvang is nie kan die plaaslike owerheid n verklaring waarin melding hiervan gemaak word in plaas van n geciuditeerde staat aatfneem the local authority may in lieu of an audited statement accept a statement to that effect 0 Enforcement of Conditions 0 Nakotning van voorwaardes The applicant shall observe the conditions of establish Die applikant moet die stigtingsvoorwaardes nakom en merit and shall take the necessary steps to secure the die nodige stappe doen om te sorg dat titelvoor enforcement of the conditions of title and any other waardes en ander voorwaardes genoem in artikel vyfrenconditionsf93: shall Providedreferred six bis of Ordinance to in section fifty sestig bis van Ordonnansie No van 93 nagekom No o that the Administrator word: Met dien verstande dat die Administrateur die have the power to relieve the applicant of all or any of bevoegdheid besit om die applikant van almal of the enigeen obligations and to vest these in any other person or van die verpligtings te onthef en sodanige verpligtings body of persons by enige ander persoon of liggaam van person te laat betas i B comrions OF TITLE B TITELVOORWAARDES All Erven Alle erwe The elf shall be subject to existing conditions and servi Die erf moet onderworpe gemaak word aan bestaande tudes including the reservation of rights to minerals but voorwaardes en serwitute met inbegrip van die voorbehoud excluding the servitude in favour of the Boy Scout Amod?: as the Union of South Africa set van mineraalregte maar sender inbegrip van die serwituut out in Notarial ten gunste van die "Boy Scout Association of the Union Du: oṅf o d 72/959 S which affects Erf No 83 only of South Africa" soos uiteengesit in Notadele Akte No 372/959S wat slegs Ed No 83 raak 2 The Erven with Certain Exceptions 2 Die erwe met sekere uitsonderings The erven with the exception of Die erwe uitgesonder= (i) such erven as may be acquired for State of Provincial purposes; and (i) erwe wat vir Staats of Provinsiale doeleindes verkry word; en (ii) such erven as may be acquired for municipal erwe wat vir munisipale doeleindes verkry word purposes provided the Administrator after consulmits die Administrateur na "raadpleging met die lotion with the Board has approved the purposes Dorperaad die doeleindes waarvoor sodanige erwe for which such erven are required; nodig is goedgekeur het; shall be subject to the further conditions hereinafter set is onderworpe aan onderstaande verdere voorwaardes: forth: (a) Die applikant en enige ander persoon of liggaam (a) The applicant and any other person or body of van persone wat skrittelik deur die Administrateur persons so authorised in writing by the Adminis daattoe magtiging verleen is het met die doel om trator shall for the purpose of securing the enforce te sorg dat hierdie voorwaardes en enige ander meat of these conditions and any other conditions voorwaardes genoem in artikel vyfensestig bis van referred to in section fiftysix bis of Ordinance No Ordonnansie No van 93 nagekom word die of 93 have the right and power to enter into reg en bevoegdheid om op alle redelike tye die erf and upon the erf at all reasonable times for the te betree ten einde sodanige inspeksie te doen of purpose of such inspection or inquiry as may be bovennelde doel to be made for the above mentioned ondersoek in te stel as wat vir gedoen of ingestel moet word necessary purpose (b) Die opstand van alle geboue moet voldoen aan die (b) The elevational treatment of all buildings shall vereistes van game argifektuur sodat dit nie die conform to good architecture so as not to interfere aantreklikhede van die omgewing benadeel nie with the amenities of the neighbourhood (c) Nog die eienaar tag enigiemand anders besit die reg om behalwe om die erf (c) Neither the owner nor any other person shall have vir boudoeleindes in gereedheid te bring enige materiaal daarop uit te the right save and except to prepare the erf for grawe sender die skriftelike toestemming building purposes to excavate therefrom any van die plaaslike owerheid material without the written consent of the local (d) Behalwe met die toestemming hoty van die plaaslike authority P owerheid mag Been dier soos omskryf in die slcutregulasies van Plaaslike Gesture op die erf aangehou animal as defined in the Local Authorities Pounds (d) Except with the consent of the k cal authority no of op stal gesit word nie Regulations shall be kept or stabled on the erf 3

4 445 PROVINSIALE KOERANT 5 SEPTEMBER 962 (e) Geen geboue van hout en/of sink of geboue van (e) No wood and/or iron buildings or buildings of roustene mag op die erf opgerig word the unburnt claybrick shall be erected on the erf (f) Waar dit na die mening van die plaaslike owerheid (f) Where in the opinion of the local authority; it is onuitvoerbaar is om stormwater van erwe met impracticable for stormwater to be drained from hoer ligging regstreeks na n openbare straat toe higherlying erven direct to a public street the af te voer is die eienaar van die erf verplig om owner of the erf shall be obliged to accept and/or te aanvaar dat sodanige stormwater op die erf permit the passage over the erf of such stormwater: vloei en/of the te laat dat dit daaroor loop: Met Provided that the owners of any higher lyinierven dien verstande dat die eienaars van erwe met n the stormwater from which is discharged over any hoer liggnig van waar die stormwater oor n erf lowerlying erf shall be liable te pay a propor n laer ligging loop aanspreeklik is om n : tionate share of the cost of any pipeline or drain eweredigemet aandeel van die lcoste te betaal van which the owner of such lower lying erf may find enige pyplyn of aileivoor wat die eienaar van sodanige erf met n laer ligging nodig viral om necessary to lay or construct for the purpbse of aan te le of te bou om die water wat aldus oor Conducting the water so discharged over ithe erf die erf loop af te voer (g) The erf shall be used for the erection of a dwelling (g) Die erf moet slegs gelation( word om in woonhuis hoūse only: Provided that with the consent of the daarop op te rig: Met dien verstande dat met die Administrator after reference to the Board and the toestemming van die Administrateur na raadple local authority a place of public worship or a ging met die Dorperaad en die plaaslike owerheid place of instruction social hall institution or other n plek vir openbare godsdiensoefening of n plek buildings appertaining to a residentialzareathay be van onderrig n geineenskapsaal n inrigting of erected on the erf: Provided further that the local ander geboue wat in n wodnaebied tuishoort op authority may permit such other buildings as may die erf opgerig kan word: Voorts met dien ver be provided for in an approved town planning stand dat die plaaslike owerheid ander geboue scheme subject to the conditions of the scheme waarvoor in n goedgekeurde Dorpsaanlegskema under which the consent of the local authority is voorsiening gemaak word kan toelaat behoudens required die voorwaardes van die Skema waarvolgens die toestemming van die plaaslike owerheid vereis word (h) Neither the owner nor any other person shall have (h) Nag die eienaar nag enigiemand anders besit die the right to make or permit to be made upon the reg om vir enige doel hoegenaamd bakstene teels erf for any purpose whatsoever any bricks tiles or of erdepype of ander artikels van n soortgelyke earthenware pipes or other articles of a like nature aard op die erf te vervaardig of te laat vervaardig 0) Except with the consent of the Administrator who (D Behalwe Met die toestemming van die Administra may prescribe such conditions as he may deem teur wat sodanige voorwaardes kan stel as wat necessary not more than one dwelling house by nodig ag mag pie meer as een woonhuis tesametogether with such ontbuildings as are ordinarily met sodanige buitegeboue as wat gewoonlik vir required to be used in connection thereviidi shall gebruik in : verband daarmee nodig is op die erf : be opgerig word nie;:met dien yerstandetdat:indien r erected on the erf;providedthatif the erf is subdivided or it or anyportion of it is Consolidated fl die erf onderverdeel of dit of enige gedeelte daar with any other erf or portion of an erf this condition van met enige ander erf of gedeelte van n erf may with the consent of the Administrator be gekonsolideer word hierdie Voontaarde met die applied to each resulting portion or consolidated toestemming van die Administrateur op elke gevolg area like gedeelte of die gekonsolideerde gebied toegepas (i) The dwellinghouse exclusive of outbuildings; mag word to be erected on the erf shall be of the value (i) Die waarde van die woonhuis sonder inbegrip of not less than R5000 van buitegeboue wat op die erf opgerig gaan word moet minstens R5000 wees (ii) The main building which shall be a completed (is) Die hoofgebou wat n voltcoide gebou moet building and not one partly erected and wees en nie een wat gedeeltelik opgerig is intended for completion at a later date shall be en eers later voltooi sal word nie moet gelyk erected simultaneously with or before the tydig met of vddr die oprigting van die buite erection of the outbuildings geboue opgerig word (k) Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna (k) Buildings including outbuildings hereafter erected op die erf opgerig word moet minstens 20 voet van on the erf shall be iodated not less than 20 feet n straatgrens daarvan gelee wees from the boundary thereof abutting on a street (I) Indien die erf omhein of op n ander wyse thegemaak (0 If the erf is fenced or otherwise enclosed the fencing word moet die heining of ander ontheinings or other enclosing device shall be erected and materiaal tot voldoening van die plaaslike owerheid maintained to the satisfaction of the local authority opgerig en onderhou word 3Serwituut vir rioterings en ander munisipale doeleindes 3 Servitude for Sewerage and Other Municipal Purposes Benevvens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit In addition to the relevant conditions set:out / above is die erwe aan die volgende voorwaardes onderworpe: the erven shall be subject to the following conditions: (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir riolerings (a) The erf is subject to a servitude six feet wide in en ander munisipale doeleindes ten gunste van die favour of the local authority for sewerage and z plaaslike owerheid ses voet breed longs slegs een other municipal purposes along one only of its van sy grenie uitgesonderd n straatgrens soos deur boundaries other than a street boundalk as die plaaslike owerheid bepaal determined by the local authority (b) Geen gebbo of ander struktuur mag binne voor (b) No building or other structure shall be erected withnoemde serwituutsgebied opgerig word the en geen in the aforesaid servitude area and tio; large rooted grootwortelbomemag binne die gebied van sodanige trees shall be planted within the area of such serwituut binne ses voet daarvan geplant word servitude or within six feet thereofnie (e) The local authority shall be entitled to deposit (c) Die plaaslike owerheid is geregtig om sodanige temporarily on the land adjoining the aforesaid materiaal as wat deur hom uitgegrawe word tydens servitude such material as may be excavated by die aanleg onderhoud enzverwydering van sodanige it during the course or the construction main rmolhoofpypleidings en ander werke as wit hy t tenance and removal of such sewerage :mains and 4 4 4

5 PROVINCIAL alk lb 5 SEPTEMRFar4ithL 44r 0 volgens goeddunke as noodsaaklik beskoutydelik other works as it in its discretion may deem te goof op die grond wat aan voornoemde serwituut necessary and shall further be entitled to reasonable glens en voorts is die plaaslike owerheid geregtig access to the said land for the aforesaid purpose tot redelike toegang tot genoemde grond Vir voor subject to any damage done during the process noemde doel: Mct Bien verstande dat die plaaslike of constructing maintaining and removing such owerheid enige skade vergoed wat gedurende die sewerage mains ] and other works being made good aanleg onderhoud en verwydering van sodanige by the local minority n oolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word 4 Definitions 4 Wpordomskrywing In the foregoing conditions the following terms shall In voormelde voorwaardes bet onderstaande uitdruk have the meaning assigned to them: kings die betekenisse wat daaraan geheg word: (i) " Applicant" means Joseph Henry Alexander and (0" Applikant " beteken Joseph Henry Alexander en his successors in title to the township sy opvolgers tot die eiendomsreg van die dorp (ii) " Woonhuis " beteken n Mils WitOniwerp is vir verbruik as n woning vir een gesin i (ii) " Dwellineouse " means a house designed for use as a dwellin fora Single family : " 5 Staats en munisipale erwe 5: State and Municipal Erven As enige erf of erwe wat verkry word soos klousule Should any erf or erven acquired as contemplated in B2 (i) en (ii) hiervan beoog In die besit kom van enige clause B 2 (i) and (ii) hereof come into the rpossession of ander persoon as die Staat of die plaaslike owerhejd dan any person other than the State or the local authority is so n erf daarop onderworpe aan sodanige van voor such erf shall thereupon be subject to such of the aforenoemde voorwaardes of sodanige ander voorwaardes as mentioned or such other conditions as may be permitted wat die Administratedr na raadpleging met die Dorperaad by the Administrator after consultation with the Townbepaal ships Board No 23 (Adminiltrateurs) 962] No 23 (Administrators) 962 ] PROKLAMASIE PROCLAMATION DeuR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL I Nademaal n "aariscek ontvang is om toestemming om Whereas an application has been received for permission dip dorp Primrose Pitbreiding No 6 te stig op (i) Gedeelte r to establish the township of primrose Extension No 6 on 545 Van die plaas Elandsfontein No 90 Registrasie (it) Portion 545 of the farm Elandsfoinein No 90 Registra afdeling :2:eri (ii) Gedeelte 06 van die lilaas Drie tiondivision 424fland (ii) PA lion06 of the farm Drie fontein No 87 Registrasie ifdeling LR; distrik Germiston; fontein No 87 Registratibn Divisioff LRDistricttbf Geriniston; En nademaal aan die bepalings van die Dorpe en Dorpsaanleg Ordonansie 93 wat op die stigting van And whereas the provisions of the Townships and Towndor& betrekking bet voldoen is; planning Ordinance 93 relating to the establishment of townships have been complied with; So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede wit by subartikel (4) van artikel twintig van gerioemde Now therefore under and by virtue of the powers Ordonnansie an my verleen word hierby verklaar dat vested in me by subsection (4) of section twenty of the genoemde dorp n goedgekeurde dorp is onderworpe aan said Ordinance I hereby declare that the said township die voorwaardes verve In die bygaande Bylae shallbe an approved township subject to the conditions contained in the Schedule hereto "Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Sewentiende dag van Augustus Eenduisend Negehonderd Given under my Hand at Pretoriaon this Seventeenth Twee ensestig day of August One thousand Nine hundred and Sixty two F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of :the Province of Transvaal TAD4/8/825 Deel 2 TAD 4/8/85 Vol 2 dau : BYLAE SCHEDULE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY VOORWAARDES IVAAROP DIE AANSOEK GEDOEN DEUR SIMMER AND JACK MINES LIMITED AND WITWATERS SIMMER AND JA/K MINES LIMITED EN WITWATERS RAND GOLD MINING COMPANY LIMITED UNDER TUB RAND GOLD MINING COMPANY LIMITED INGEVOLGE PROVISIONS OF HE TOWNSHIPS AND TOWNPLANNING t DIE tikint VAN DIE DORPE EN DORPSAANLEG ORDINANCE 93 FOR PERMISSION TO ESTABLISH A 030NNANIE 9 oni TOESTEMMING 0/4 N DORP it TOWNSHIP ON () PORTION 545 OF THE FARM ELANDS STIG OP (I) GEDEELTE 545 VAN DIE PLAAS ELANDS FONTEIN No 90 REGISTRATION DIVISION IR AND FONTEIN NO 0 REGISTRASIEAFDELING R EN (H) (II) PORTION 06 OF THE FARM DRIEFONTEIN No GEDEELTE 06 VAN DIE PLAAS DRIEFONTEIN No REGISTRATION DIVISION IR DISTRICT OF GER REGISTRASIEAIDELING IR DISTRIK GERMISTON MIST9N WAS GRANTED " TOEGESTAAN IS ACONDITIONS OF ESTABLISHMENT A STIGTINGSVOORWAARDES: : Naine The name of the township shall be Primrose Extension Die naani van die dorp is Primrose!thtbreidmg:No 6 No:6: : : 2 OntWerpplan van lielorp;; 2 Desigti of Township Die dorp bestaan nit erwe enstrate soos aangewys op The township shall consist of erven and streets as Algemene Plan LG No A52/6 indicated on General Plan SG No A52/6 5 : A

6 450 PROVINSIALE KOERAITE i SEPTEMBER Water 3 Water Die applikante moet n sertifikaat van die plaaslike The applicants shall lodge with the Administrator for owerheid aan die Administrateur vir sy goedkeuring his approval a certificate from the local authority to the voorle waarin vermeld word dat a effect that (a) n voorraad water geskik vir menslilce gebruik en wat toereikend is om aan die vereistes van die (a) a supply of potable water sufficient for the needs of the inhabitants of the township when inwoners van die dorp to voldoen wanneer dit it is fully built up including provision for fire fighting heeltemal toegebou is met inbegrip van voorsiening services is available; vir brandweerdienste beskikbaar is; (b) feelings tot voldoening van die plaaslike owerheid (b) arrangements to the satisfaction of the local autho getref is in verband met die lewering van water in rity have been made regarding the delivery Of the (a) hierbo genoem en die retikulasie daarvan deur water referred to in (a) above and the reticulation die hele dorp: Met dien verstande dat order thereof throughout the township: Provided that staitnde bepalings in sodanige reelings ingesluit such arrangements shall include the following word: provisions: z (i) Dat die applikante n geskikte voorraad water tot by die straatfront van die erf moet hat (i) That before the plans of any building to be aanle voordat die planne van n gebou wat op erected upon any erf are approved by the local di die erf opgerig sal word deur die plaaslike authority the applicants shall cause a suitable owerheid goedgekeur word; supply of water to be laid on to the street frontage of the erf; (ii) dat alle koste van of in verband met die installering van n installasie en toebehore vir (ii) that all costs of or connected with the instaldie leivering opgaar indien nodig en retiku lation or plant and appurtenances for the lasie van die water deur die applilcante gedra delivery storage if necessary and reticulation moet word en 4 die applikante is ook aan of the water shall be borne by the applicants spreeklik om sodanige mstallasie en toebehore who shall also be responsible for the mainin n goeie toestand te onderhou tot tyd en wyl tenance of such plant and appurtenances in hulle deur die plaaslike owerheid oorgeneem good Order and repair until they are taken word: Met dien verstande dat indien die over by the local authority: Provided that if plaaslike owerheid vereis dal die applikante n the local authority requires the applicants to installasie en toebehore van n groter kapasiteit land plant and appurtenances of a capacity as wat vir die dorp nodig is moet installeer in excess of the needs of the township the die ekstra koste wat daardeur meegebring word additional costs occasioned thereby shall be deur die plaaslike owerheid gedra moet word; borne by the local authority; (iii) dat die plaaslike owerheid daarbie geregtig is (iii) that the local authority shall be entitled to om genoemde installasie en toebehore te emger take over free of cost the said plant and tyd kosteloos00r te neem op voorwaarde dat appurtenances at any time Subject to the ses maande kennis gegee moet word: Met dien giving of six months notice Provided that verstande dal die applikante gelde vir water until the local authority takes over the said wat gelewer word teen n tarief deur die plans water supply the applicants may make charges like owerheid goedgekeur kan vorder tot tyd for water supplied at a tariff approved by en wyl die plaaslike owerheid genoemde water the local authority; lewering oorneem; (c) die applikante geskikte waarborge aan die plaaslike (c) the applicants have furnished the local authority owerheid verstrek het met betrekking tot die na with adequate guarantees regarding the fulfilment looming van hulle verpligtings kragtens bostaande of their obligations under the abovementioned reelings arrangements n Bekhopte verklaring waarin die aard en boeveelheid A summarised statement setting forth the nature and van die watervoorraad beskikbaar enclie hooftrekke van quantity of the available supply of water and the major die reelings tussen die applikante en die plaaslike ower features of the arrangements entered into between the heid getref uiteengesit word met spesiale vermelding van applicants and local authority with special reference to die waarborge in subparagraaf (c) genoem moet tesame the guarantees referred to in sub a paragraph (c) shall met die sertifikaat as n aanhangsel daarby ingedien word accompany the sertificate as an annexure thereto 4 Sanitere dienste 4 Sanitation Die applikante moet n sertifikaat van die plaaslike ower The applicantsl sthfiall t the for heid aandie Administrateur vir sy goedkeuring voorle his approva a certificate withfrom the loco l Aldministrator ] authority to the waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van die effect that arrangements to its satisfaction have been made plaaslike owerheid getref is vir die sanitere dienste in die for the sanitation of the township which shall include dorp met inbegrip van voorsiening vir die afvoer van af proiision for the disposal of waste water add refuse valwater en vuilisverwydering n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van voornoemde feelings meet tesame met die sertifikaat as n aforesaid arrangements shall accompany the certificate as A summarised statement of the main provisions of the aanhangsel daarby ingedien word an annexure thereto ; 5 Elektrisiteit 5 Electricity Die applikante moet n sertifikaat van die plaaslike The applicants shall lodge with the Administrator for owerheid aan die Administrateur vir sy goedkeuring voor his approval a certificate from the local authority to the le waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van effect that arthngenients to its satisfaction have been made die plaaslike owerheid getref is vir die lewering van elek for the supply and distribution of electricity throughout trisiteit en die distribusie daaryan deur die hele dorp the township n Beknopte verklaring van die habfbenalings van voor A summarised statement of the main provisions of the noemde reelings moet tesame met sertifikaat as!ii aan aforesaid arrangements shall accompany the certificate as hangsel daarby ingedien word an annexure thereto 4 6

7 I PROVINCIAL GM/M 5 SEPTEMBER i Begraaf plaas stortings en Bantoelokasieterreine 6 Cemetery Depositing and Bantu Location Sites Die applikante moet tot voldoening van die Administra The applicants shall make arrangements with the local teur met die plaaslike owerheid reelings tref ten opsigte authority to the satisfaction of the Administrator in regard van die verskaffing van n stortingsterrein en terreine vir to the provision of a depositing site and sites for a n begraafplaas en n Bantoelokasie As sodanige ver cemetery and Bantu location Should such provision skaffing bestaan uit grond aan die plaaslike owerheid oor consist of land to be transferred to the local authority gedra te word is die oordrag daarvan nie onderworpe aan transfer thereof shall be free of conditions restricting the voorwaardes waarby die gebruik of die reg van ver use for the right of disposal thereof by the local authority vreemding daarvan deur die plaaslike owerheid beperk word nie 7 Mineral Rights 7 Mineraleregte All rights to minerals and precious stones together with Alle regte op minerale en edelgesteentes met inbegrip all rights which may be or become vested in the freehold db van alle regte wat by die pagvry gronesitter berus of owner to share in any proceeds which may accrue to the hierna kan taus om te deel in die gelde wat moontlik aan State from the disposal of the undermining rights of the die Staat kan toekom uit die verkoop van mynregte oor die: township including the share of claim licence moneys and dorp asook die aandeel in ldeimlisensiegelde en ehige aan deep any share of rentals or profits which may accrue to any in huurgelde of winste wat moontlik aan enige eienaar owner under any mining lease granted F in respect of the kan toekom ingevolge enige mynbrief ten opsigte van die land covered by the township and the like shall be reserved grond binne die dorp en dergelike gelde word aan die to the applicants applikante voorbehou NI 8 Wysiging van Oppervlakteregpermitte 8 Modification of Surface Right Permits Die applikante moet die wysiging van Oppervlakteregpermitte Nos A97/40 A96/40 A7/50 en A73/52 Right Permits Nos A97/40 A96/40 A7/50 and The applicants shall obtain the modification of Surface verkry vir sover dit die dorpsgebie:d raak A73/52 in so far as they affect the township area 9 Strafe (a) Die applikante moet tot voldoening van die pleas 9 Streets like owerheid die strate in die dorp vorm skraap en (9) The applicants shall form grade and maintain the onderhou tot tyd en wyl hierdie aanspreeklikheid deur streets in the township to the satisfaction of the local die plaaslike owerheid oorgeneem word: Met dien ver authority until such time as this responsibility is taken stande dat die Administrateur geregtig is oth dieapplikante over by the local authority: Provided that the Administra van tyd tot tyd geheel en al of gedeeltelik van hierdie tot shall from time to time be entitled to relieve the appli verpligting te onthef na raadpleging met die Dorperaad cants wholly or partially from this obligation after en die owerheid reference to the Board and the local authority (b) Die strate meet tot bevrediging van die plaaslike name owerheid (b) gegee word The streets shall be named to the satisfaction of the local authority 0 Skenking Die applikante moet onderworpe aan die voorbehouds 0 Endowment bepalings van paragraaf (d) van subartikel () van artikel The applicants shall subject to the provisos to pare sewe entwintig van Ordonnansie No van 93 as n gra (d) of sub section () of section twentysever of skenking aan die plaaslike owerheid n bedrag betaal Ordinance No of 93 pay as an endowment to the gelykstaande met 7% (sewentien persent) van slegs die grondwaarde van alle erwe wat deur die local authority an amount representing 7% (seventeen per applikante cent) on land value only of all erven disposed of by the verkoop verruil of geskenk of op enige ander manner van applicants byway of sale barter or gift or in any other die hand gesit word (uitgesonderd erwe ingevolge artikel manner (other than erven vierentwintig van daardie Ordonnansie) sodanige waarde transferred in terms of section bereken te word twentyfour of that Ordinance) such value to be calculated soos op die datum waarop Alt aldus van die hand gesit word en vasgestel te word op die wyse as at the date of such disposal and to be determined in uiteerigesit in genoemde paragraaf (d) the manner set out in the said paragraph (d) Die applikante moet geouditeerde gedetailleerde kwar Quarterly audited detailed statements shall be rendered taalstate tesame met die bedrag wat daarop aangewys by the applicants to the local authority and shall be accom word as verskuldig aan die plaaslike owerheid aan die panied by a remittance for the amount shown to be due plaaslike owerheid verstrek Die plaaslike owerheidof to the local authority The local authority or any official enige beampte deur hom behoorllic daartoe magtiging duly authorised thereto by it shall have the right to inspect verleen besit die reg om op alle redelike tye die applikante and audit the applicants books at all reasonable times se boeke betreffende die verkoop van erwe in die don te relative to the disposal of erven in the township If so inspekteer en te ouditecr Op versoek van genoemde required by the said local authority or official the appli plaaslike owerheid of beampte moet die applikante alle cants shall produce all such books and papers as may be sodanige boeke en stukke wat vir sodanige inspeksie en necessary for such inspection and audit If no such moneys ouditering nodig is voorle Indien geen sodanige gelde have been received during any quarterly period the local gedurende enige tydperk van drie maande ontvang is nie authority may in lieu of and audited statement accept kan die plaaslike owerheid n verklaring waarin melding a statement to that effect hiervan gemaak word in plaas van ir geonditeerde staat aanneem Grond vir Munisipale Land for Municipal Purposes Doeleindes r Ed No 2508 on the General Plan shall be transferred Erf No 2508 op die Algemene Plan moet deu en op to the proper authority by and at the expense of the appli eie koste van die applikante na die geskikte owerhede as n transformatorterrem oorgedra word cants as a transformer site pword: 2 Nakoming van Voortvaardes 2 Enforcement of Conditions Die applikante moet die stigtingsvoorwaardes nakom en The applicants shall observe the conditions of establishmoet die nodige stappe doen om te sorg dat die titelvoor ment and shall take the necessary steps to secure the waardes en ander voorwaardes genoem in artikel sesen enforcement of the conditionsof title and any other condivying his van Ordonnansie No van 93 nagekom Lions referred to in section fiftysix bis of Ordinance No Met dien verstande dat die Administrateur die of 93: Provideethat the Administrator shall have besit bevoegdhcid om die applikantevan almal of enigeen the power to relieve the applicants of all or any of the van die verpligtings te onthef en sodanige verpligtings by obligations and to vest these in any other person or body enige ander persoon of liggaam van persone te laat bens of persons 7

8 432 PROVINSIALE KOBRATTEi5LSRPTUMBER %2 i B TITELVOORWAARDES B CONDITIONS OF TITLE I Alle Erwe All Erven Die erf is onderworpe aan die voorbehoud op minerale The erf shall be subject to the reservation of rights to regte maar is nie onderworpe aan of geregtig op enige minerals but shall not be subject or entitled to any of the II van die voorwaardes of serwitute wat uiteengesit is in conditions or servitudes set out in Deeds of Transfer Nos Transportaktes Nos 6303/24 en 25/887 nie 6303/24 and 25/887 2 Die Erwe met Sekere Uitsonderings 2 The Erven with Certain Exceptions Die erwe uitgesonderd The erven with the exception of (i) dieerf in klousule A II hiervan genoem; (i) the erf mentioned in clause A hereof; (ii) erwe wat vir Staats of Provinsiale doeleindes (ii) such erven as may be acquired for State or Provinverkry word; en cial purposes; and (iii) erwe wat vir munisipale doeleindes verkry word (iii) such erven as may be acquired for municipal purmits die Administrateur na raadpleging met die poses provided the Administrator after consulta Dorperaad die doeleindes waarvoor sodanige erwe tion with the Board has approvedthe purposes for nodig is goedgekeur het i which such erven are acquired is onderworpe aan onderstaande verdere voorwaardes: shall be subject to the further conditions hereinafter set (A) Algemene Voorwaardes forth (q) Die "applikinte en enige ander persoon of liggaam (A) General Conditions van persone wat skriftelik deur die Administrateur (a) The applications and any other person or body of daartoe magtiging verleen is het met die doel om pertsons so authorised in writing by the Administrate sorg dat hierdie voorwaardes en enige ander tor shall for the purpose of securing the enforce voorwaardes genoem in artikel sesenvyftig bis meth of these conditions and any other conditions van Ordonnansie No van 93 nagekoin word: referred to in section fiftysix bis of Ordinance No die reg en bevoegdheid om op elle redelike ty; die of 93 have the right and power to enter into erf te betree ten einde sodanige inspeksie te doen and upon the ed at all reasonable times for the of ondersoek in te stel as wat vir bovermelde doel purpose of such inspection or inquiry as may be gedoen of ingestel moet word necessary to be made for the above mentioned pur (b) Die opstand van all geboue moet voldoen earl die pose vereistes van goeie argitektuur sodat dit nie die (b) The elevational treatment of all buildings shall con aantreklikhede van die omgewing benadeel nie form to good architecture so as not to interfere (c) Nag die eienaar nag enigiemand antlers bait die reg with the amenities of the neighbourhood om behalwe om die erf vir boudoeleindes in (c) Neither the owner nor any other person shall have gereedheid te bring enige materiaal daarop nil te have the right save and except to prepare the erf grave yonder die skriftelike toestemming van die : plaaslike owerheid th (d)behalwe for building purposes to excavate thereflorn any material without the written consent of the local ii met dieestemraing van;:die plaaslike r :: attithorify n i hloyrerheid rag geettidier soos omskryt in die Skut : zegulasies van Plaaslike Besture op die erf aan (d) Except with [ the consent Of the local authority no gebou of op stal gesit word animal as defined in the Local Authorities Pounds Regulations shall be kept or stabled on the erf (e) Geen geboue van hout en/of sink of geboue van roustene mag op die erf opgerig word the (e) No wood and/or iron buildings or buildings of unborn[ clay (f) Wear dit na die mening van die plaaslike owerheid brick shall be erected on the erf onuitvoerbaar is om stormwater van erwe met n (I) Where in the opinion of the local authority it is hotr Egging regstreeks na n openbare straat toe af impracticable for stormwatet to be drained from to voer is die eienaars van die erf veiplig om te higher lying erven direct to apublic street the owner aanvaar dat sodanige stormwater op hulle erf vloei of the erf shall be obliged fp accept and/or permit on/of toe te laat dat dit daaroor loop: Met dien the passage over the erf of such stormwater: Proverstande dat die eienaars van erwe met n hoer vided that the owners of any higher lytha0 erven llgging van waar die stormwater oor n elf met n the stormwater from which is discharged over any laer Egging loop aanspreeldik is om n eweredige :lower lying erf shall be liable to pay a proportionate aandeel van die koste te betaal van enige pyplyn share of the cost of any pipe line or drain which of afleivoor wat die eienaar van sodanige erf met n the owner of such lower lying erf may find necessary laer Egging nodig vind om aan to le of te bou om to lay or construct for the purpose of conducting die water wat aldus oor die erf loop af to voer: the water so discharged over the erf (B) Erf virspesiale doeleindes (B) Special Purpose Erf Bendvveits die voorwaardes in subklousule (A) hiervan In addition to the conditions set out;in subclause (A) uiteengesit is Erf No 254 onderworpe aan die volgende hereof Erf No 254 shall be subject to the following voorwaardes: " conditions: Die erf moet gebruik word om die besigheid van il The erf shall be used for the purpose of conducting motorgarage en doeleindes in verband daarmee diarep te thereon the business of a motor garage and purposes dryf: Met dien verstande dat incidental thereto: Provided that (i) die gebou op die erf nie meer as twee verdiepings (i) the building on the erf shall not exceed two storeys hoog mag wees en nie Meer as 70 persent van die in height andshall not occupy more than70 per oppervlakte van die erf mag beslaan nie; cent of the area of the erf; (ii) die boonste vloer wat nie meer as 40 persent van (ii) the upper floor; which shall not bectory more than die oppervlakte van die erf mag beslaan nie vir 40 per cent of the area of the erf may be used besigheids en woondoeleindes gebruik mag word; for business and residential Purposeri (iii) gebbue op die erf niinstens 0 voet van die street (iii) buildings on the erf shall be loated It& less than grens daarvan gelee moet wees: 0 from the boundary thereof abutting feet on a Worts met dieti verstande dat ingeval die erf the vir ye street: or noemde doel gebruik word nie dit gebruik kan word vir Provided further that in the event Of the erf not being sodanige anderdoeleindesaswat toegelaat mord en ender used for the aforesaid porpose it may be used for such worpe flail sodanige voorwaardesaswat opgel&word deur other purposes as may be permittectand subject to such die Adminisirateur na raadplegiog met diedorperaad en a conditions asitay be imposed by the Adrifinistrator after die plaaslike owerheid reference te " the Board and the local authority 8 4 a

9 I PROVINCIAL GAZETIE ;5 SEPTEMBER I 6 (C) Spesiale woonerwe (Q Special Residential Erven Die erne uitgesonderd die erf in subklousule (B) The erven with the exception of the erf referred to in genoem; is benewens die voorwaardes uiteengesit in subclause (B) shall in additionto the conditions set out subklousule (A) hiervan onderworpe aan die volgende in subclause (A) hereof be subject to the following voorwaardes: conditions: (a) Die erf moet slegs gebruik word om daarop n (a) The erf shall t e used for the erection of a dwellingwoonhuis op te rig: Met dien verstande dat met house only: Provided that with the consent of die toestemming van die Administrateur na raad the Administrator after reference to the Board and pleging met die Dorperaad en die plaaslike ower the local authority a place of public worship or a held n plek vir openbare godsdiensoefening of n place of instruction social hall institution or other a: plek van onderrig n geneenskapsakl n inrigting buildings appertaining to a residential area may of ander geboue wit in n woongebied tuishoort be erected on the erf: Provided further that when 4 op die erf opgerig kan word: Voorts met dien the township is included within the area of an tlverstande dat wanneer die dorp in die gebied van approved Town Planning Scheme the local authority i n goedgekeurde Dorpsaanlegsketna opgeneem may permit such other buildings as may be provided word die platslike owerheid ander gebtme waar j for in the Scheme subject to the conditions: of the : : voor in die Skema voorsiening gemaak word kan Scheme under which the consent of the local toelaat behoudens die voorwaardes van die Skema authorityis required waarvolgens die toestemming van die plaaslike (b) Neither the owner nor any other personshall have owerheid vereis word the right fomake or permit to be made upon the (b)nag die eienaar nog enirgieinand andern het die reg erf for any purpose whatsoever any bricks tiles om vir enige doel hoegenaamd balcstene teels of or earthenware pipes or other articles of a like erdepype of ander artikels van n soortgelyke aard nature : op die erf te vervaardig of te laat vervaardig (c) Except with the consent of the Administrator who ak (c) :lehalwe met die toestemming van die Administra may prescribe such conditions as he may deem teur wat sodanige voorwaardes kan stel as wat by necessary not more than one dwellinghouse to ; nodig ag mag de meer as een woonhuis met gether with such outbuildings as are ordinarily 4 sodanige buitegeboue as wat gewoonlik vir die required to be used in connection therewith shall gebruik in verband daarmee nodig is op die erf be erected on the erf: Provided that if the erf "is opgerig word me: Met dien verstande dat indien subdivided or it or any portion of it is consolidated I die erf bnderverdeel of dit of enige gedeelte daarvan with any other erf or portion of an erf this con met enigeander ell of gedeelte van n erf gekon dition may with the consent of the Administrator sonde& word hierdie voorwaarde met die toestem be applied to each resulting portion or consolidated Mini van die Administrateur op elite gevolglike rgedeelte of die gekonsolideerde gebied toegepas " a (i) The dwellinghouse tingword exclusive of outbuildings r to be erected on the erf shallibeolthe value (i) Die 4 [ :itaide Van die Woolihiiisvspiidef Mbegrip i" of not less than R4000; I van die buitegeboue wat op dm erf opgeng "" r (ii) thngitluldinakihtslialbb grimpleted gaan Word; meet minitefis R4000Wees: bidding and not one partly eteeted atid inten (n) die hoofgebou wat n voltooide gebou moet ded for completion at a later date shall be ` wees en nie een wat gedeeltelik opgerig en eers erected simultaneously with or before the erect : later Tvoltooi gaan word de moet gelyktydig tioṉ of the outbuildings Met of /66t die oprigting van die buitegeboue (d) Buildings including outbuildings hereafter erected opgerig word on the erf shall be located not less than 20 feet (d) Geboue; met inbegrip van buitegeboue wat hie= from the boundary thereof abutting on a street op die erf opgerigi word moet minstens 20 voet (e) If the erf is fenced or otherwise van diestraatgrehs daarvan gelee wets enclosed the fencing or other enclosing device shall be erected (e) As die erf idled of op n ander wyse toegemaak and maintained to the satisfaction of the local word moet die heinmg of ander omhemings authoiity materiaal tot voldoening van die plaaslike owerheid opgerig en onderhou word 3 All Erven 3 Alle erwe The erven with the exception of the erf refirred to Die erwe uitgesonderd die erf in klousule A genoera in clause A shall further be subject to the following is vender onderworpe aan die volgende voorwaardes: conditions: (a) The right in perpetuity in favour of the City Council (a) Die reg in perpetuum ten gunste van die Stadaraad van Germiston oin op of bo of oor die eiendom of Germiston to lay down or erect on or over or hoorwaterleidings: vuilriool en across the property water mains sewer and electric elektriese kabels te le of op te rig met die reg om alle bestaande hoofcables with the right to use maintain repair relay I waterleidings vuilriool en elektriese kabels te alter inspect and remove all existing water maims gebniik te onderhousewer te herstel te vette to wysig and electric cables te inspekteer en te verwyder (b) The City Council of Germiston may at its reasonable van Gerniiston kan na redelike goed " i : 04 Die Stadsiaad dunk6: discretion: (0 Refuse the execution of improvements on an erf where in its opinion such improvements (i) Dip uitvoerin van verbeteringe weier Op Yu erf may endanger existing services contained under wear sodanige verbeteringe na sy mening die over or across the property bestaande dienstpwat ander bo of oor die den dom Miggvoer word in gevaar kan stel (ii) Determine the distances improvements are to OW Die afstande vasstel waarop verbeteringe van be kept away froth such services to ensure sodanige dienste weggehou most word om hulls their safety and protection veiligheid en beskerming to yerseker W Eit aan spesiale vdolvaarie oildeiworpe 4rErf Subject to:special Condiion rf No 2509 isonderworpeian ttxraglygetvitiiii 0 Er! No 2509:is subject to a Power line servitude;0 voet breed nibs anngewys op die algtineam Plah;dte4 fietjwideas` indicated on the general plan in favour of gunste van die pliable owerheid: I " the local authority P

10 I 454 PROVINSLALE KOERAlsit 5 SEPTEMBER WoordornskrYwing 5 Definitions In voornielde voorwaardes het onderstaande uitdruk In the foregoing conditions the following terms shall kings die betekenisse wat daaraan geheg word: have the meaning assigned to them: (i) Applikante " beteken Simmer and Jack Kmes (i) " Applicants " means Simmer and Jack Mines 4 Limited en Witwatersrand Gold Mining COmpany Limited and Witwatersrand Gold Mining Company Limited en hull: opvolgers tot die eiendomsreg van Limited and their successors in title to the towndie dorp ship (ii) Woonhuis " beteken n huis wat ontwerp is vir (ii) "Dwellinghouse " means a house designed for use gebruik as n woning deur een gesin as a dwelling for a single fan:illy 6 Stoats en munisipale erwe 6 State and Municipal Erven As n erf in klousule A genoem of erwe wat verlay Should any erf referred to in clause A or erven word soos beoog in klousule B 2 (ii) en (iii) hiervan in die acquired as contemplated in clause B 2 (ii) and (iii) hereof come into the possession of any person other than the State or the local authority such erf shall thereupon be subject to such of the aforementioned or such other cond ditions as may be permitted by the Administrator after consultation with the Townships Board besit kom van enige ander persoon as die Staat of die plaaslike owerheid is so n erf daarop onderworpe aan sodanige van voornoemde voorwaardes of sodanige ander voorwaardes as wat die Administrateur na raadpleguig met die Dorperaad bepaal No 232 (Administrateurs ) 962] No 232 (Administrators) 962] PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Nademaal die Administrateur by paragraaf (a) van Whereas the Administrator is by paragraph (a) of secartikel honderd eenensewentig van die Ordonnansie op tion one hundred and seventyone of the Local Govern Plaaslike Bestuur 939 bevoeg is om by wyse van prokla ment Ordinance 939 empowered by proclamation to masie addisionele bevoegdhede aan enige plaaslike bestuur confer additional powers on any local authority for any te verleen vir enige duel verbonde aan munisipale bestuur purpose which is incidental to municipal government and en wat nasy mening nodig of wenslik is en nie in stryd is in his opinion necessary or desirable and which is not conmet die bepalings van genoemde Ordonnansie of n ander tiary to the provisions of the laid Ordinance or of any wet nie; ether En nademaal dit dienstig law; geag word om die magte veryat And whereas it is deemed expedient to confer the in subartikel (8) van artikel negentien van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 aan die Gesondheidskomitee powers contained in sub section (8) of section nineteen of the Local Government Ordinance 939 on the Health van Stilfontein oor te dra; Coinmittee of StilfOritein; So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede wat by paragraaf (a) van artikel honderd eenensewentig Now therefore under and by virtue of the powers van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuuri 939 aan my granted to me by paragraph (a) of section one hundred and verleen word by hierdirmy Proklamasie verklaar dat die seventyone of the Local Government Ordinance 939b magte vervat in subartikel (8) van artikel negentien van I do by this my Proclamation proclaim that the powers die genoemde Ordonnansie aan die Gesondheidskomitee contained in subsection (8) of section nineteen of the said van Stilfontein oorgedra is Ordinance ire hereby conferred on the Health Committee Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die of Stilfontein Twintigste dag van Augustus Eenduisend Negehonderd Given under my Hand at Pretoria on this Twentieth Tweeen sestig day of August One thousand Nine hundred and Sixty two F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TALG 6/5/5 TALG 6/5/5 No 233 (Administrateurs ) 962 No 233 (Administrators) 962] II PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEOR VAN DIE PROVINSIE TRANSVAAL By THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINCE OF TRANSVAAL Nademaal n aansoek ontvang is om toestemming om Whereas an application has been received for permission die dorp Premindia uitbreiding No 9 te stig op Gedeelte to establish the township of Primindia Extension No 9 on 25 van die plaas Roodekopjes of Zwartkopjes No 427 Portion 25 of the farm Roodekopjes or Zwartkopjes No Registrasie afdeling JQ distrik Brits; 427 Regstration Division JQ District of Brits; En nademaal aan die bepalings van die Dorpe en And whereas the provisions of the Townships and Dorpsaanleg Ordonnansie 93 wat op die stigting van Townplanning Ordinance 93 relating to the establish dorpe betrekking het voldoen is; ment meat of townships have been complied With; So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede wat by subartikel (4) van artikel twintig van genoemde Now therefore under and by virtue ; of the powers Ordonnansie aan my verleen word hierby vedclaar dat vested in me by sub section (4) of section twenty of the genoemde dorp n goedgekeurde dorp is onderworpe aan said Ordinance I hereby declare that the said township die voorwaardes vervat in die bygaande bylae shall be an approved township subject to the conditions Gegee onder ray Hand te Pretoria op hede die Twee contained in the Schedule hereto entwintigste dag van Augustus Eenduisend Negehonderd Given under my Hand at Pretoria on this Twenty second Twee ensestig day of August One thousand Nine hundred and Sixty two " F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal II TAD 4/8/2267 TAD 4/8/ III

11 I I lio r BYLAE PROVINCIAL GAZETTE 5 SEPTEMBER 962 SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GEDOEN DEUR CROCO CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY DILE COMMERCIAL AND PROPERTY AGENCY (PRO CROCODILE COMMERCIAL AND PROPERTY AGENCY PRIETARY) LIMITED INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN (PROPRIETARY) LIMITED UNDER THE PROVISIONS OF DIE DORPE EN DORPSAAHLEGORDONNANSTE 93 OM THE TOWNSHIPS AND TOWNPLANNING ORDINANCE TOESTEMMING OM N DORI TE STIG OP GEDEELTE FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON VAN DIE PLAAS ROODEROPIES OF ZWARTKOPJES No PORTION 25 OF THE FARM ROODEROPIES OR ZWART 427 REGISTRASIEAFDELING JQ DISTRIK BRITS ROMS No 427 REGISTRATION DIVISION JQ TOEGESTAAN IS DISTRICT OF BRITS WAS GRANTED: 455 A STIGTINGSVOORWAARDES A CONDITIONS OP ESTABLISHMENT Naam Name Die naam van die dorp is Primindia Uitbreiding No 9 The name of the township shall be Primindia Extension 2 Ontwerpplan van die dorp No 9 Die dorp bestaan uit ercve en strate soos aangedui op 2 Design of Township Algemene Plan LG No A532/6 The township shall consist of erven and streets as 3 Water indicated on General Plan SG No A332/6 Die applikant moet met die plaaslike bestuur reelings 3 Water tref vir die lewering en retikulasie van water in die dorp The applicant shall make arrangements with the local il Geen erf moet ebelaciu word voordat n geskikte water authority for the supply and reticulation of water in the voorraad tot by die straatfront daarvan aangele is Me; township Die applikant moet water retikuleer soos en wanneer No erf shall be built upon until a suitable supply of deur die plaaslike bestuur verlang en genoemde plaaslike water has been laid on to its street frontage bestuur moet in elk geval die applikant aanse om sy The applicant shall reticulate water as and when verpligtings na te kom ten opsigte van enige erf waarvan required by the local authority and in any case the said by oortuig is van die eienaar se bona fidevoomeme om local authority shall call upon the applicant to carry out binne n redelike tydperk daarop te bou its obligation in respect of any erf upon which it is satisfied 4 Sanitere dienste of the bona fide intention of the owner to build within a Die applikant moet met die plaaslike bestuur reelings reasonable period tref vir die verskaffing van en beheer oor n sanitere diens 4 Sanitation 5 Elektrisiteit The applicant shall make arrangements with the local Die applikant meet met die plaaslike bestuur reelings authority for the provision and conduct of a sanitary tref vir die lewering en retikulasie van elektrisiteit service 5 Electricity 6 Strate The applicant shall make arrangements with the local (a) Die applikant moet tot bevrediging van die plaaslike authority* for the supply and reticulation of electricity bestuur die strate vorm skraap en onderhou tot tyd en 6 wyl hierdie aanspreeklikheid deur die plaaslike bestuur Streets oorgeneem word: Met dien verstande egter dat die (a) The applicant shall form and grade the streets to applikant se aanspreeklikheid om die strate te onderhou the satisfaction of the local authority and be responsible met betrekking tot elke straat ophou wanneer op 40 for their maintenance until such time as this responsibility persent van die erwe langs die betrokke straat gebou is is taken over by the local authority: Provided however r (b) Die strate moet tot bevrediging yan die plaaslike that the applicants responsibility to maintain the streets bestuur name gegee word shall cease in respect of each street when 40 per cent of the erven *abutting the street concerned have been built 7 Skenking upon Die applikant moet onderworpe aan die voorbehouds (b) The streets shall be named to the satisfaction Of the bepalings van patagraaf (d) van subartikel () van artikel local authority seweentwintig van Ordonnansie No van 93 drie 7 Endowment maandeliks as n skenkink aan die plaaslike bestuur n bedrag betaal gelykstaande met 5% (vyftien persent) Van The applicant shall subject to the provisos to paragraph 0 (d) of subsection () of section twentyseven of Ordinance slegs die grondwaarcte van alle efwe wat deur die applikant verkoop verruil of op enige ander manier van die hand No of 93 pay quarterly as an endowment to the gesit word (uitgesonderd erwe oorgedra ingevolge artikel local authority an amount representing 5% (fifteen per vieren cent) on land value only of all erven disposed of by the twintig van daardie Ordonnansie) sodanige waarde bereken te word soos op die datum waarop dit aldus applicant by way of sale barter or gift or in any other manner (other than erven transferred in terms of section van die hind gesit word en vasgestel te word op die Wyse uiteengesit in genoemde paragraaf (d) twentyfour of that Ordinance) such value to be calculated as at the date of such disposal and to be determined in Die applikant moet geouditeerde gedetailleerde kwar the manner set out in the said paragraph (d) taalstate tesaine met die bedrag wat daarop aangewys word as verskuldig aan die plaaslike bestuur aan die Quarterly audited detailed statements shall be rendered plaaslike bestuur verstrek Die plaaslike bestuur of enige by the applicant to the local authority and shall be accom beampte deur horn behoorlik daartoe magtiging verleen panied by a remittance for the amount shown to be due : besit die reg om op alle redelike tye die applikant se to the local authority The local authority or any official boeke betreffende die verkoop van erwe in die dorp te duly authorised thereto by it shall have the right to inspekteer en te ouditeer Op versoek van genoemde inspect and audit the applicants books at all reasonable plaaslike bestuur of beampte moet die applikant alle times relative to the disposal Of erven in the township If boeke en stukke wat vir sodanige inspeksie en ouditerini so required by the said local authority or official the nodig is voorle Indien peen sodanige gelde gedurende applicant shall produce all such books and papers as may die tydperk van drie maande ontvang is nie kan die be necessary for such inspection and audit If no such plaaslike bestuur n verklaring waarin melding hiervan moneys have been received during any quarterly period the gemaak Word in plaas van n geouditeerde staat aan local authority may in lieu of an audited statement accept neem a statement to that effect 8 Beskikking oor bestaande titelvoonvaardes 8 Disposal of Existing Conditions of Title Me erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande All erven must be made subject to existing conditions voorwaardes en serwitute as daar is maar solider inbegrip and servitudes if any but excluding the servitudes of right yan die padserwitute wat saamval met strate in die dorp of way which coincide with streets in the township

12 456 PROVWSIALE KOERANT S SEPTEMBER Nakoming van voorwaardes 9 Enforcement of Conditions Die applikant moet die stigtingsvoorwaardes nakom en The applicant shall observe the conditions of establishmoet die nodige stappe doen om te sorg dat die titel ment and shall take the necessary steps to secure the voorwaardes en ander voorwaardes genoem in artikel vyf enforcement of the conditions of title and any other condien sestig bis van Ordonnansie No van 93 nagekom tions referred to in section fiftysix bis of Ordinance No 4 word: Met dien verstande dat die Admihistrateur die of 93: Provided that the Administrator shall have bevoegdheid besit om die applikantvan almal of enigeen the power to relieve the applicant of all or any of the van die verpligtings te onthef en sodanige verpligtings obligations and to vest these in any other person or body by enige ander persoon of liggaam van persone te laat of persons berus B CONDITIONS OF TITLE B TITELVOORWAARDES The Erven with Certain Exceptions I Erwe met sekere uitsonderings The erven with the exception of Die erwe uitgesonderd (i) such erven as may be acquired for State or Provin (i) erwe wat vir Staats of Provinsiale doeleindes teal purposes for as long as they are so required; verkry word virsolankhulle aldus nodig is; en and (ii) erwe wat sir munisipale doeleindes verkry word (ii) such erven as may be vir solank hulle aldus nodig is mils die Admini acquired for municipal purposes for as long as they are so required: strateur na raadpleging met die Dorperaad die Provided the Administrator after consultation with doeleindes waarvoor sodanige eywe nodig is goed the Board has approved the purposes for which gekeur het such erven are required; Is onderworpe aan onderstaande verdere voorwaardes: shall be subject fo the following further conditions: (a) Die applikant en enige ander persoon of liggaam (a) van persone wat skriftelik deur die Administrateur The applicant and any other person or body of daartoe magtiging verleen ishet met die doel om persons so authorised in writing by the Adminis te sorg dat hierdie voorwaardes en enige ander trator shall for the purpose of securing the enforcevoorwaardes genoem in artikel vyfensestig bis ment of these conditions and any other conditions vanordonnansie No: van 93r nagekom word referred to in section fifty six bis of Ordinance No die reg en bevoegdheid om op elle redelike tye die of 93 have the right and power io enter into erf te betree ten einde sodanige inspeksie te doen and upon the erf at all reasonable times for the of ondersoek in te stel as waf vir bovermelde doel purpose of such inspection or inquiry as may be gedcien of ingestel moet word necessary to be made for the above mentioned () Die erf of enige gedeelte daarvan mag nie oorgedra purpose c verhuur of op enige ander manier toegewys of van (b) The erf or any portion thereof shall not be trans ferred leased or in any other manner assigned or die hand gesit word aan enige ander persoon as n Indier nie en niemait hitgesonderd n Indier disposed of to any person other than an Indian behalwe die bediendesvan die eienaar of okkupeer and no person other than an Indian except the der wat bona fide en noodsaaklikerwysopdie erf servants rot the: owner or occupier bona %fide and ; in diens is word toegelaat om dairop to woon of necessarily employed on the erf shall be permitted i dit op enige anger manier te okkupeer nie: Meta to reside thereon or in any other!manner to occupy dien verstande dat as die erf vir godsdiensdoelethdes it: Provided that if the erf is : used for religious vir Indiers gebruik word dit met die goedkeuring purposes for Indian persons it may with the convan die Administrateur besit gehuur of geokkupeer sent of the Administrator be owned leased or kan word don n godsdiensliggaam wat deur occupied by a religious body controlled by Blankes beheer word Europeans (c) Nag die eienaar nog enigiemand anders besit die (c) Neither the owner nor any other person shall have reg om behalwe om die erf vir boudoeleindes in the right save and except to prepare the erf for gereedheid te bring enige materiaal daarop uit to " building purposes to excavate; therefrom any grawe sonder die skriftelike toestemniing van die material without the written consent of the local plaaslike bestuur authority (d) Geen dier soos omskryf in die Skthregulasies van (d) No animal as Plaaslike Besture opgestel ingevolge die Ordonnansie opplaaslike Bestuur No 7 van 939 mag defined in the Local Authorities Pounds Regulations framed under the Local Government Ordinance No 7 of 939; shall be op die erf aangehou word nie kept on the erf 2 Algemene besigheidserwe 4 Benewens die voorwaardes in klousule B hiervan uit 2 General Business Erven eengesit is Erwe Nos 75 en 76 onderworpe aan die In addition to the conditions set out in clause B I I " yolgende voorwaardes: hereof Erven Nos 75 and 76" shall be subject to the (a) Die erf meet slegs gebruik word sir handels of following conctitions: besigheidsdoeleindes: Met dien verstande dat dit la) The erf shall be used for trade or businesspurposes nie gebruik mag word as verinaakliltheids of only: Provided that it shall not be used for a place vergaderplek the of amusement or assembly (i) Die gebou mag nie meer as twee verdiepings (i) Until the erf is connected to a public sewerage hoog wees voordat die erf nie met n publieke system the building shall not exceed two 4 vuilrioolstelsel verbind is the en daarna nie meth as drie verdiepings nie; Qi) die boonste vloer of vloere kan vir woondoel storeys and thereafter not more than three storeys in height; eindes gebruik word; (ii) the upper floor or floors ma be used for (iii) die geboue op die erf mag nie meer as 70 residential purposes; persent van die oppervlakte van die erf met (iii) the buildings erected on the erf shall occupy betrekking tot die grondvloer en the meer as not more than 70 per cent of the area of the 50 persent van die oppervlakte van die erf erf in respect of the ground floor andmot more met betrekking tot die boonste vloer of vloere than 50 per cent of the area of the erf in beslaan nie respect of the upper floor or floors (b) NOg die eienaar nog enigiemand antlers besit die a) Neither the owner nor any other person shall have reg om vir enige doel hoegenaamd bakstene teels :the right to Make or permit to be made upon the of erdepype of ander artikels van n soortgelyke erf ter any purpose whatsoeverany bricks tiles or aard op die erf te vervaardig of te laat veryaardig earthenware pipes or otherartieles of alike nature 2

13 PROVINCIAL GAZETWfSEPTEilitth (c) Die besigheidsgebotie moet gilyktydig met of ve6r (c) The business premises shall be erected simulta die huitegeboue opgerig word neously with or before the erection of the outbuildings 3 Spesiale woonerwe Alle erwe uitgesonderd die in klousule B 2 genoem is benewens die voorwaardes in klousule B hiervannitemi 3 Special Residential Erven gesit onderworpe aan die volgende voorwaardes: All erven except those referred to in clause B 2 shall in (a) Die en moet slegs gebruik word om daarop n woon addition to the conditions set out in clause B hereof be huis op te rig: Met dien verstande dat met die subject to the following conditions; toestemming van die Administrateur na mad (a) The erf shall be used for the erection of a dwelling (b) plaaslike pleging met die Dorperaad en die plaaslike bestuur house only: Provided that with the consent of the n plek vir openbare godsdiensoefening of n plek Administrator after reference to the Board and the van onderrig n gemeenskapsaal n inngting of local authority a place of public worship or a place apesiale geboue wat in n woongebied tuishoort; of instruction social hall institution or special op die erf opgerig kan word: Voorts met then "buildings appertaining to a residential area may be verstande dat wanner die gebied in n goedge erected on the erf: Provided further that when the keurde Dorpsaanlegskema opgeneem word die township is included within the area of an approved bestuur ander geboue waarvoot in die Town planning Scheme; the local authority may Skema voorsiening : gemaak word kan foelaat permit such other buildings as may be provided behoudens die voorwaardes van die Skema waar for in the Scheme subject to the conditions of the volgens die toestemming van die plaaslike bestuur Scheme under which the consent of the local vereis word authority is required Nog die eienaar nog enigiemand anders bet die reg (b) Neither the owner nor any other person shall have op vir enige doel hoegehaamd bakstene tees of the right to make or permit to be made upon the erdepype of ander artikels van n soortgelyke aard erffor any purpose whatsoever any bricks tiles or op die erf te vervaardig of te laat vervaardig earthenware pipes or other articles of a like nature ill/ 0 (c) Behalwe met die toestemming van die Administra (c) Except with the consent of the Administrator who teur wat sodanige voorwaardes kan stel as wat by may prescribe such conditions as he may deem nodig ag mag nie meer as een woonhuis met soda necessary not more than ohe dwelling house " nige buitegeboue as wat gewoonlik vir gebruik in together with such outbuildings as are ordinarily verband daarmee nodig is op die erf opgerig word required to be used in connection therewith shall nie: Met dien verstande dat as die erf onderverdeel be erected on the erf: Provided that if the erf is word of as dit of enige gedeelte daarvan met enige subdivided or it or any portion 6f it is consolidated ander erf of gedeelte van n erf gekonsolideer word with any other erf or portion of an erf this condi r hierdie voorwaarde met die toestemming van die lion may with the consent of the Administrator be Administrateur op elke gevolglike gedeelte of applied to each resulting portion or consolidated gekonsolideerde gebied toegepas kan word:: () Die waarde van die woonhuis sonder inbegrip (i) The dwelling house exclusive of the out van die buitegeboue wat op die erf opgerig *buildings to be erected on the erf shill be of gaan word moet minstens 8600 wees the value of not less than 600 (ii) Die hoofgebou wat n voltooide gebou moet (ii) The main building which shall be a completed wees en nie een wat gedeeltelik opgerig is en building and not one partly erected and eers later voltooi gaan word nie moet gelykintended for eonipletion at a later date shall tydig met of v66r die buitegeboue opgerig be erected simultaneously with or before the word erection of the outbuildings (d) Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna (d) Buildings including outbuildings hereafter erected op die erf opgerig word meet minstens 30 voet on the erf shall be located not less than 30 feet (Engelse) van die straatgrens daarvan gelee Wes: Met dien verstandedat die plaaslike bettuur die reg (English) from the boundary thereof abutting on a street( Provided that the local authority shall have het om hierdie beperking minder streng toe te pas the right waar voldoening daaraan na sy mening op die onte to relax this restriction where in its wikkeling van die erf inbreuk sal maak opinion compliance therewith would interfere with the development of the erf (e) Indien die erf omhein of op n ander wyse toegemaak (e) word moet die heining of ander omheiningsmate If the erf is fenced or otherwise enclosed the fencing or other enclosing device shall be erected and main tot voldoening van die plaaslike bestuur opge i rig en onderhou word tamed to the satisfaction of the local authority: 4 4 Serwituut vir riolerings en wider munisipale doeleindes 4 Servitude for Sewerage and Other Municipal Purposes Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteedgesit In addition to the relevant conditions set out above all is alle erwe aan die volgende voorwaardes onderworpe: erven shall be subject to the following conditions: (a) The erf is subject to a servitude six feet wide in (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir riole rings en ander munisipale doeleindes ten gunste favour of the local authority; for sewerage and other van die plaaslike bestuur ses voet breed; langs municipal purposes along any one of its boundaries enigeen wan sy grense sons deur die plaaslike other than a street boundary as determined by the bestuur bepaal uitgesonderd n straatgrens local authority (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne voor (b) No building or other structure shall be erected with noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen in the aforesaid servitude area and no large rooted : trees shall be planted within the area of such servi grdotwortelbome mag binne die gebied van soda nige serwituut of binne 6 (ses) voet daarvan geplant tude or within 6 (six) feet thereof word nie (c) The local authority shall be entitled to deposit (c)d ie pliaslike bestuut is geregug o m sodanigeg mate temporarily on the land adjoining the aforesaid servitude such material as may be excavated by it aanleg onderhoud en writydering van iodanige during the course of the construction maintenance :riaal as wat deur hom uitgegrawe word tydens die rioolhoofpypleidings en ander werke as wat by and removal of such sewerage mains and other 3

14 45 PRDVINSIAth K6ERANT 5 SEPTEMBER: iv volgens goeddunke as noodsaaklik beskou tydelik works as it in its discretion may deem necessary te gooi op die grond wat aan voornoemde serwituut and shall further be entitled to reasonable access to grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot the said land for the aforesaid purpose subject to a redelike toegang tot genoemde grond vir voor any damage done during the process of construe noemde doel : Met dien verstande dat die plaaslike tion maintaining and removing such sewerage bestuur enige skade vergoed wat gedurende die mains and other works being made good by the aanleg onderhoud en verwydering van sodanige local authority rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak 5 Definitions word In the foregoing conditions the following terms shall 5 Woordornskrywing have the meaning assigned to them: In voormelde voorwaardes het onderstaande uitdruk (a) " Applicant " means The Crocodile Commercial kings die betekenisse wat aan hulk geheg word: and Property Agency (Proprietary) Limited and its successors (a) in title to Applikant" beteken The Crocodile Commercial the township (b) "Indian " means a member of the "Indian and Property Agency (Proprietary) Limited en sy Group " and in the "Indian Group " shall be opvolgers tot die eiendomsreg van die dorp included (b) Indier " beteken n lid van die Indiergroep " en (i) any person who in fact is or is generally by die Indiergroep "word ingesluit afrepted as a member of a race or tribe whose () enige persoon wat wdrklik lid is of algemeen national home is in India or Pakistan other aanvaar word as lid van fi ras of slam wie se than a woman between whom and a person nasionale thiste in India of Pakistan is uitgewho is not in terms of this paragraph a sonderd n vrou tussen wie en n persoon wat member of the " Indian Group " there exists nie ingevolge hierdie paragraaf lid is van die a marriage or who cohabits with such a person; Indiergroep " nie n huwelik bestaan of wat (ii) any woman to whatever race tribe or class met sodanige persoon saamwoon; she may belong between whom and a person (ii) enige vrou lot wafter ras scam of klas sy ookal who is in terms of paragraph () a member behoort tussen wie en n persoon wat Inge of the "Indian Group " there exists a volge paragraaf (i) lid is van die Indiermarriage or who cohabits with such a person; groep " n huwelik bestaan of wat met soda and nige persoon saamwoon; en (iii) any white man between whom and a woman (iii) enige witman tussen wie en n vrou wat ingewho is in terms of paragraph (i) a member of volge paragraaf (i) lid is van die Indierthe `Indian Group there exists a marriage groep " n huwelik bestaan of wat persoon met saamwoon sodanige or who cohabits with such a person (e) " Dwellinghouse " means a house designed for use (c) Woonhuis " beteken n hills wat ontwerp is vir as a dwelling for a single family gebruik as welling vir eon gesin 6 State and Municipal Erven 6 Steals en tnunisipale erwe Should any erf or erven acquired as Contemplated in As enige erf of erwe wat verkry word soos beoog in clause B (i) and (ii) hereof come into the possession of klousule B (i) en (ii) hiervan in die besit kom van enig anyperson other than the State or the local authority such iemand enders as die Staat of die plaaslike bestuuf is so erf shall thereupon be subject to such of the afore n erf daarop onderworpe aan sodanige van die voor mentioned or such other conditions as may be decided by noemde of sodanige ander voorwaardes as wat die Admini the Administrator after consultation with the Townships strateur na raadpleging met die Dorperaad bepaal Board a No 234 (Administrateurs) 962] No 234 (Administrators) 962] PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Nademaal by paragraaf (d) van artikel twee van die Whereas by paragraph (d) of section two of the Division 4 Ordonnansie op die Verdeling van Grond 957 die toe of Land Ordinance 957 the application of the said Ordipassing van genoemde Ordonnansie op n verdeling van name to a division of land may be excluded by Proclamagrond by Proklaiansie uitgesluit kan word; lion; En nademaal dit wenslik geag word om genoemde para And whereas it is deemed expedient to apply the said graaf (d) toe te pas ten opsigte van die verdeling van die paragraph (d) in respect of the division of the remaining Resterende Gedeelte van die plaas Hartebeestfontein No extent of the farm Hartebeestfontein No 297 Registration 297 Registrasie afdeling LP distrik Klerksdorp groot Division IP District of Klerksdorp in extent morg soos gehou kragtens Transportakte No morgen as held by Deed of Transfer No s 9689/6 in 9689/6 ten gunste van Die Kerkraad van die Gemeente favour of "Die Kerlcraad van die Gemeente Hartebeest Hartebeestfontein van die Nederduitse Gereformeerde fontein van die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Kerk van Transvaal in n gedeelte groot ongeveer 2 morg Transvaal " into a portion in extent approximately 2 en n restant groot ongeveer morg; morgen and a remainder in extent approximately morgen; So is dit dat ek ingevolge die bevoegdhede by genoemde paragraaf am) my verleen hierby verklaar dat die bepalings Now therefore under and by virtue of the powers vested van genoemde paragraaf (d) van artikel twee op sodanige in me by the said paragraph I hereby deblare that the verdeling van toepassing is met dien verstande dat die provisions of the said paragraph (d) of section two apply eienaar van die grond kragtens n onderneming deur hom to such division provided that the owner of the land gegee gelyktydig met die registrasie van die gedeelte die shall by virtue of an undertaking furnished by him cause volgende voorwaarde teen die gedeelte laat registreer: the following condition to be registered against the portion simultaneously with the registration of the portion: Behalwe met die slcriftelike goedkeuring van die Administrateur mag die grond slegs gebruik word vir " Except with the written approval of the Admini 4 die doekindes van n Icinderhawe en vir doeleindes strator the land shall be used solely for the purposes wat daarmee in verband sterna" of a childrens home and purposes incidental thereto" 4

15 PROVINCIAL GAZETt2 5 SEPTEMBER Gegee onder my Hand te Pretoria op hale die Drieen Given under my Hand at Pretoria on this Twentythird twintigste dag van Augustus Eenduisend Negehonderd day of August One thousand Nine hunderd and Sixty two Tweeensestig F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAD9/26/23 TAD 9/26/23 I PROVINSIALE ADMINISTRASIE PROVINCIAL ADMINISTRATION ADMINISTRATEURSKENNISGEWINGS ADMINISTRATORS NOTICES Onderstaande kennisgewings wat betrekking het op die administrasie van die Provinsie Transvaal word op gesag van die Administrateur vir algemene inligting gepubliseer The following notices relating to the administration of the Province of the Transvaal are published under the authority of the Administrator for general information I H 0 VAN GRAAN J H O VAN GRAAN p Provinsiale Sekretaris Proyincial Secretary I Kantoor van die Administrateur van Transvaal Pretoria Office of the Administrator of Transvaal Pretorii III Administrateurskenuisgesving No 576j [29 Augustus 962 Administrators Notice No 576] [29 August 962 MUNISIPALITEIT KEMPTON PARK INTREK; KEMPTON PARK MUNICIPALITY WITH KING VAN VRYSTELLING VAN BEPALINGS DRAWAL OF EXEMPTION FROM PROW VAN PLAASLIKE BESTUUR BELASTING SIONS OF THE LOCAL AUTHORITIES RATING ORDONNANSIE 933 ORDINANCE 933 Ingevolge artikel lien van die Ordonnansie op Plaaslike Notice is hereby given in terms of section ten of the Bestuur 939 word hierby bekendgemaak dat die Stads Local Government Ordinance 939 that the Town raad van Kempton Park n versoelcslcrif by die Administra Council of Kempton Park has submitted a petition to the tear ingedien het met die bede dat by die bevoegdhede aan Administrator praying that he may in the exercise of the bom Verleen by subartikel (0) van artikel nege van powers conferred on him by sub section (0) of section genoemde Ordonnansie uitoefen deur die intrelcking van nine of the said Ordinance withdraw the exemption from die vrystelling van die bepalings van die PlaaslikeBestuur the provisions of the Local Authorities Rating Ordinance Belastingordonnansie 933 ten opsigte van die gebied in 933 in regard to the areadescribed inthe Schedule heredie bygaande Bylae omslcryf to Enige belanghebbende persoon is bevoeg om Mime 30 It shall be competent for any perscin interested within dab na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale 30 days of the first publication hereof in the Provincial Koerant *aan die Administrateur n teenversoekskrif voor Gazette to present to the Administrator a counter petition te lb met vermelding van gronde van beswaar teen die setting forth We grounds of opposition to the Councils Raad se voorstel proposal TALga 3/2/6 TALG 3/2/6 I BYLAE SCHEDULE MUNISIPALITEIT KEMPTON PARK OMSICRYWING VAN KEMPTON PARK MUNICIPALITY DESCRIPTION OP AREA GEBIED TEN OPSIGTE WAARVAN INTREICKING VAN WY IN RESPECT OF WHICH WITHDRAWAL OF EXEMPTION STELLING VAN BELASTING VOORGESTEL WORD FROM RATING IS PROPOSED Die dorp Nimrodpark soos voorgestel deur Algemene Nimrodpark Township as represented by General Plan Plan LG No A32/59 SG No A32/ Adrninistrateurskennisgewing No 582] [5 September 96 Administrators Notice No 582] [5 September 962 GESONDHEIDSKOMITEE VAN WATERVAL WATERVAL BOVEN HEALTH COMMITTEE BOVEN WATERVOORSIENINGSREGULASIES WATER SUPPLY REGULATIONS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge sub The Administrator hereby in terms of sub section artikel (3) van artikel honderd vierensestig van (ilk (3) of section one hundred and sixty four of the Local Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 die volgende Government Ordinance 939 publishes the following regulasies wat deur horn ingevolge paragraaf (a) van sub regulations which have been made by him in terms of artikel () van artikel honderd sesentwintig van paragraph (a) of sub section () of section one hundred genoemde Ordonnansie gemaak is: and twentysix of the said Ordinance: GESONDHEIDSKOMITEE VAN WATERVAL BOVEN WATERVAL BOVEN HEALTH COMMITTEE WATER WATER VOORSIENINGSREGULASIES SUPPLY REGULATIONS Die Watervoorsieningsregulasies; afgekondig by The Water Supply Regulations published under a Administrateurskennisgewing No 47 van 5 Maart 958 Administrators Notice No 47 dated the 5th March p word hierby mutatis mutandis van toepassing gemaak 958 are hereby applied muratis mutandis to the aret op die regsgebied van die gesondheidskomitee van Water of jurisdiction of the Waterval Boven Health Committee val Boven en word hierby gewysig deur in paragraaf (a) and is hereby amended by the insertion in paragraph (a) 5 "

16 460 Pi2OVINSIALE KOERANT sinenbe8 9g2 van subregulasie () van regulasie 25 die uitdrukking of subregulation () of regulation 25 of the expression " voor die 5de dag van die maand volgende op die before the 5th day of the month following the month maand waarin water voorsien is " na die woord betaal " of supply " after the word " regulations " toe te voeg TALG 5/04/06 TALG 5/04/06 Admiuistrateurskennisgewing No 584] [5 September 962 Administrators Notice No 584] [5 September 962 PADREELINGS OP DIE PLASE KOEDOESFONTEIN ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARMSKOEDOE No 266 EN VAALKOP No 264 REGISTRASIE FONTEIN No 266 AND VAALKOP No: 264 AFDELING JP DISTRIK MARICO REGISTRATION DIVISION JP DISTRICT OF MARICO Met die oog op n aansoek ontvang van mnr P J Pretorius en andere om die sluiting van n openbarepad In view of an application having been made by op die plase Koedoesfontein No 266 en Vaalkop No 264 AfIr P I Pretorius and others for the closing of a public Registrasie afdeling LP: distrik Marico; is die Admini road on Ate farms Koedbesfontein NO 266 and Vaalkiip Stratenr voornemens om ooreenkomstig artikel agten No 264 Registration DiVision JP District of Marico twintig van die Padordonnansie 957 (Ordonnansie No 22 it is the Adthidistrateas intention to take action in terms van 957) op to tree of seetion twentyeight of the Roads Ordinance 957 Alle belanghebbende persone isbevoeg om binne 30 dae (Ordinattce No:22 of 957) ;:vanaf die `datum van verskyning van hierdie kennisgewing It is competent for any pertodtinteristed to lodge his in die Provinsiale Koerant hulle besware by die Streelc objections in writing with the Regional Officer Transvaal beampte Transvaalse Paaiedepartement Privaatsak Roads Department Private Bat Rbstenburg within 30 Rustenburg skriftelik in te dien: days of the date of publication of this notice in the Ooreenkomstig subartikel (3) van artikel negeentwintig Provincial Gazette van genoemde Ordonnansie word dit vir algemene inligting Iii terms of tubsection (3) Of section twenty nineof the bekendgemaak dat indien enige beswaar gemaak word said Ordinance it is notified for general information that maar daarna van die hand gewys word die beswaarmaker if any objection to the said application is taken/84 is aarispreeklik gehou kan word vir die bedrag van RIO ten thereafter dismissed the objector may be held liable for opsigte van die koste van n kommissie wat aangestel word the amount of R0 in respect of the costs of a commission ooreenkomstig artikel dertig as gevolg van sulke besware appointed in terms of section thirty as a result of such DP objections /24/K/3 DP /24/K/3 a Administrateuttennisgewing No 585] [5 September 962 Administrators Notice No 585] [5 September 962 PADREgLINGS OP DIE PLAASSPRINGBOKVLEI ROAD ADJUSTMENT ON THE FARM SPRING No 55 KQ DISTRIK USTENBURGI No:2 35 e KQ: DISTRICT RUSTEN Dit word vir algemene inligting bekendgemaak dat Administrateurskennisgewing No 389 van 3 Junk 96Z It is notified for general information that Administrahierbygewysig word deur die sketsplan daarin genoem te tors Notice No 389 of 3th June 962 is hereby skrap en te vervang deur bygaande sketsplan amended by the deletion of the Sketch plan mentioned DP /24/S/8 subjoined hereto DP /24/S/8 I :estaancle tosappoai 50 K CoveNTRY DP /2 468 K a VERWYSING! REFERENCE [ \ Pad geopenroad opened SPRINBOIIVI E 55n4 Pad gesluit Roo d closed paaie Existing roads `" Administrateutskennisgewing No 583] [5 September 962 Administrators Notice No 583] [5 September 962 VERMNDERING EN OPMETING VAN UTTSPAN REDUCTION AND SURVEY OF:OUTSPAN SER SERWITUUT OP DIE PLAAS NOOITGEDACHT VITUDE ON THE FARM NOOITGEDACHT No 3880 DISTRIK SCHWEIZER RENPKR NO 3880; DISTRICT OF SCHWEIZER Met betrekking tot Administrateurskennisgewing: No With reference to Administrators Notice No: 26 of 20 van 8 Maart 96 word hiermeet tir algemeite the 8th March 96 it is herebynotifierlyfor general ibekendgemaak dat dit die Administrateur information; that the Ādthinistiator is pleased Under the 6

17 PROVINCIAL GAZETTE 5 SEPTEMBER S (Ordonnansie I behaag om ooreenkomstig paragraaf (i0 van subartikel provisions of paragraph (ii) of subsection () of section () van artikel ses envyftig van die Padordonnansie 957 fiftysix of the Roads Ordinance 957 (Ordinance No No 22 van 957) goedkeuring to heg aan 22 of 957) to approve the reduction and survey of the die vermindering en opmeting van die serwifuut ten servitude in respect of the surveyed outspan situate on opsigte van die opgemete uitspanning gelee op die the remaining extent of Portion A of the farm Nook resterende gedeelte van Gedeelte A van die plaas Nooit gedacht No 3880 District of Schweizer Reneke as g edacht No 3880 distrik Schweizer Reneke soos indicated on Diagram SG No A2399/4 from 29 aangetoon op Diagram SG No A2399/4 vanaf 29 morgen 500 square roods to morgen as indicated morg 500 vierkante roedes na morg soos aan on Diagram LG No A2302/62 getoon op Kaart LG No A2302/62 DP 07074S37/3/N5 DP /3 /N5 Administratetinkennisgewing No 5863 [5 September 962 Administrators Notice No 586] [5 September 962 VERLEGGING EN VERKLARING VAN DISTRIKS DEVIATION AND DECLARATION OF DISTRICT PAD No 404 DISTRIK DELAREYVILLE ROAD No 404 DISTRICT OF DELAREY VILLE Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemiak dat die Administrateur kragtens die bepalings vaii sub It is hereby notified for general information That the artikel (6) van artikel negeentwintig van die Pad Administrhtor has approved in terms of sub section (6) of ordonnansie 957 (Ordonnansie No 22 van 957) goed section twentynine of the Roads Ordinance 957 keuring verleen het dat Distrikspad No 404 verle word (Ordinance No 22 of 957) that District Road No 404 oor die plaas Zoutpan of Boschpan No 203 IO distrik shall be deviated over the farm Zoutpan or Boschpan No Delareyville en dat kragtens die bepalings van paragraaf 203 IO District of Delareyville and be declared A public ;(b) van subartikel (2) van artikel vyf van genoemde road and an extension of District Road No 404 over the Ordonnansie die gedeelte pad oor gemelde pleas oar die said farm on the Delareyville Townlands in terms of Dorpsgronde van Delareyville as openbare pad en paragraph (b) of sub section(2) of section five of the said verlenging van Distrikspad No 404 verldaar word soos Ordinance as shown on the sketch plan subjoined hereto aangetoon op meegaande sketsplan DP D23724/Z DP 07075D 23/24/Z ") " es ) Sae 9" 0 jr 00 20UtPAN :OF BO SPAN :0 203 itirtchismalab 0 AtA4 i S DRIEKANT aiik t s::: t :: 0 `44" /4 4" ::: :% s N pp Iti VE RIANSING: REFERENCE 3(25 aortde pothei E x i st i ng roads Pod gu sluil Road clo sy d Pod styopyrt 0 Il : Road opyrty d and WriCtoor fly clot as d 4dministrateurskennisgevving No 588] [ 5 September 962 Administrators Notice No 588 [5 September 962 PADREELINGS OP DIE PLAAS WITKOPPIE No 373R DISTRIK VEREENIGING ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM WITKOPPIE No 373 IR DISTRICT VEREENIGING Met bctreicking tot Administrateurskennisgewing No With reference to Administrators Notice No 454 of 454 van 2 Innie 96 word hiermee vir algemene 2st June 96 it is hereby notified for general inforinligting bekendgemadk dat dit die Administrateur melon that the Administrator is pleased under the behaag om ooreenkomstig subartikel (6) van artikel nege provisions of sub section (6) of section twenty nine of en twintig van die Padordonnansie 957 (Ordonnansie the Roads Ordinance 957 (Ordinance No 22 of 957) NO 22 van 957) goedkeuringrte leg aan die padreelings to approve the road adjustmentsshown on the sub joined soos aangetoott op bygaande sketsplan: ` sketch plan DP [ : DP /22072 AZ

18 I WI RANDFONTEIN Ẋ PROVINSikiS KOERAM S SEPTEMBER it ii:// S9 J 0 0 P I C P 3 ; 4 i a) /22/072 VERWYSING REFERENCE t A / o 4 e BESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS fr 7o;PNC4 r e 4 \ % / SICAAL: : SCALE: ạ acil or u in be * ) 4 2 ik PAD GESLUIT : ROAD CLOSED u Administrateurskennisgewing No 589] [5 September 962 Administrators Notice No 589] [5 September 962 VERLEGGING OPENBARE PAD DISTRIKTE DEVIATION PUBLIC ROAD DISTRICTS RAND EN OBERHOLZER FONTEIN AND OBERHOLZER It is hereby notified for general information that the Mt word hiermee vir a]gemene inligting bekendgemaak Administrator has approved after investigation and report dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur i by the Road Board of Krugersdorp that District Road die Padraad van Krugersdorp goedgekeur het dat Ms No 67 traversing the farms Blaauwbank No 278 trikspad No 67 oor die plase Blaauwbank No 278 IO District of Randfontein and Oog van Wonderfon IC2 distrik Randfontein en Oog van Wonderfontein tein No 0L IQ District of Oberholzer shall be No 0 IJ distrik Oberholzer ingevolge paragraaf deviated in terms of paragraph (d) of sub section () (d) van subartikel () van artikel vyf van die Padordonof section five of the Roads Ordinance 957 (Ordinance nansie 957 (Ordonnansie No 22 van 957) verle word No 22 of 957) as indicated on the sketchplan subjoined ;soon op bygaande sketsplan aangetoon hereto DP /22/67 DP /22/ 67X " J 4 *Sok A S \ S te =\ I/4 N s / 4/ ett6stipe S \ 4 A etsdc CO n / J 4:ir ; 4( rii II X ii 7" 4 / e ii) / / / a N \ %a b SKAAL: \yr > 0 eo Cr i % SCALE: / 4\ 43 co 0 ir Sr 4 () it N % 40 ate 0 4Y N a 46 4/4 ct "To JCD C it Ne CO D P /22/67 VERWYSING REFERENCE BESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS PAD YERLI a ROAD OEVIATED PAD GESLUIT = = = = = = ROAD CLOSED

19 I HERROEPING IP PROVINCIAL GAZETTE 5 SEPTEMBER Administrateurskennisgewing No 587] [5 September 962 Administrators Notice No 587] [5` September 962: VAN ADMINISTRATEURS REPEALING OF ADMINISTRATORS NOTICE KENNISGEWING Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur kragtens die bepalings van Administrator has approved in terms of paragraph (b) of paragraaf (b) van subartikel (2) van artikel vyf van die subsection (2) of section five of the Roads Ordinance Padordonnansie 957 (Ordonnansie No 22 van 957) 957 (Ordinance No 22 of 957) that Administrators goedkeuring verleen het dat Administrateurskennisgewing Notice No 9 of the 3th December 96 be repealed No 9 van 3 Desember 96 herroep word in soverre as far as it concerns District Road No 404 on the farm dit betrekking het op Distrikspad No 404 op die plaas Zoutpan or Bospan No 2030 (Delareyville Town Zoutpan of Bospan No 2030 (Delareyville Dorps lands) District of Delareyville DP 07075D 23/24/Z gronde) distrik Delareyville DP 07075D 23/24/Z Administrateurskennisgewing No 590] [5 September 962: Administrators Notice No 590] [5 September 962 VERLEGGING EN VERBREDING OPENBARE DEVIATION AND WIDENING PUBLIC ROAD PAD DISTRIK MESSINA DISTRICT OF MESSINA Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur ingevolge die bepalings van AdministratOr has in terms of paragraph (d) of subparagraaf (d) van subartikel () van artikel vyf van die section () of section five of the Roads Ordinance 952 Padordonnansie 957 (Ordonnansie No 22 van 957) na (Ordinance No 22 of 957) approved after investigation ondersoek en verslag deur die Padraad van Messina goed and report by the Road Board of Messina that Provingekeur het dat Provinsiale Pad No P35/ oor die plase cial Road No P35/ traversing the farms Riet No Riet No 82 MS /Cats No 78 MT Schuitdrift 82 MS Naus No 78 MT Schuitdrift No 79 No 79 MT Mount Stuart No 53 MT Meteor MT Mount Stuart No 53 MT Meieor No 4 No 4 AT Alicedale No 38 MT en Honnet No AT Alicedale No 38 MT and Honnet No 37 I37 MT distrik Messina verle word na die ligging MT District of Messina shall be deviated to the 0 soos op bygaande sketsplan aangetoon word en dat position as indicated on the sketch plan subjoined hereto ingevolge artikel drie van genoemde Ordonnansie and that in terms of section three of the said Ordinance genoemde pad oor die plase Scott No 567 MS Beck the said road over the farms Sccitt No 567 MS Beck No 568 MS Burton No 570 MS Bennie No 57 No: 568 MS Burton No 570 MS Bennie No 57 MS Hughes No 5 MT Riet No 82 MS Naus MS Hughes No 5 MT Riet No 82 MS Naus I No 78ifAT Hardevlakte No 52 MT Mount No 78 MT Hardevlakte No 52 MT Mount Stuart No 53 MT Meteor No 4 MT Alicedale Stuart No 53 MT Meteor No 4 MT; Alicedale No 38 MT en Honnet No 37 MT verbreed word No 38 MT and Honnet No 37 MT shall be na 20 Kacipse voet widened to 20 Cape feet DP /2/P35/ (a) DP /2/P35/ (a) 0 0 r `0 44 BOTHA lea ) SMUTS 47 MT e 7?ti % N" SCOTT t BECK 569MS FOURIE $ M S 0(ley+ le le 0 0 A NIKLAA s 45 M t 0 of 4 \t/ % /2 4 q 8 ON g 4 9 MT BUXTON 575 MS 570MS HUGHES BENNIE 44 telt 4 GRAA FF 48 MT raticp Irtheir ; cle N c APpe t LAKI JAPIE i5 7 MS : sanau S 3 c tt t z:; AYOMA : ± r" 30 MT 5 MT 52 Ty 4 tall Am EDALE HONNET dr; Cart im MI 3 5 MT 37 MT MS 77% : z a r STAYT MET CC pi :MOUNT I CHASE 83 MT 82 M 5 " s $ 576 MS IP:VEMT : 79 MT A /80 r TUART 3MT stsieus 76 MT 0 DP /2 / P 35/ I Ga VERWYSING REFERENCE \+ BESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS PAD GEOPEN ROAD OPENED PAD GESLUT === = ROAD CLOSED A

20 464 PROVINSIALE KOERANT S SEPTEMBER 962 Administrateurskennisgewing No 59) [5 September 962 Administrators Notice No 59] [5 September 962 OPENING DISTRIKSPAD DISTRIK MESSINA OPENING DISTRICT ROAD DISTRICT OF: MESSINA bit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur ingevolge die bepalings van Administrator has in terms of paragraphs (b) and (c) of paragrawe (b) en (c) van subartikel () van artikel vyi van die Padordonnansie 957 (Ordonnansie Ng 22 van 957) na ondersoek en verslag van die Padraad van filiation and report by the Road Board of Messina that Messina goedgekeur het dat n distrikspad oor die plase a district road traversing the farms Naus No 78 MT Naus No 78 MT Schuitdrift No 79 MT Mount SchuitdriftNo 79 MT Mount Stuart No 53 MT Stuart No 53 MT Meteor No 4 MT en Alice Meteor No 4 MT and Alicedale No 38 MT dale No 38 MT distrik Messina coos op bygaande District of Messina shall exist as shown on the sketch sketsplan aangetoon sal bestaan plan subjoined hereto DP /2/P35/(b) : DP /2/P35/ (b) */ / : i 4 SOT H A 3 A 44t/ N SMUTS 4 47 MT eir MK 04) A / 569 MS / 568 9/ S : FOURIE 567 MS NIKLAA S 45 M T 4 0 a C Or 4%4"0 a a% A Ir l cpaa FF 48 MT A 4e 4 %es ti ra I 0 % N 2 is "" at eu c) i it A: BUXTON 9 49 M 575 M M 574 MS CO 7 r r ] A v 0 r A HAYOMA 3 0 M T HUGHES Irl B E N N E 5 MT JAPIE 52 WI * nel Dm TUAMT Lot E 4zi RASE 57 MS ; tz subsection () of section five of the Roads Ordinance 957 (Ordinance No 22 of 957) approved after inves ii0)70bo0n4 ALI C Vile Mx/ Ho NNE T %At ta 3 8 MT 37 MT 5 TAY T R ler lb MT 82 t MOUNT 576 MS NAKAB o sr m I Ro 430 N 0Ar I DT 5 EUS 76 Mt MT 4 I42 a ad a DR /2/ e 35/ CO V trwysino REFERENCE BES TA ANDE PAAIE 9= == E XtSTNG ROADS PAD GEOPEN ROAD OPENED Adrniaistrateurskeenisgewing No 592J [5 September 962 Administrators Notice No 592J [5 September 962 WYSIGING VAN AANSTELLINGS EN DIENS AMENDMENT OF THE REGULATIONS PRESCRI3 VOORWAARDEREGULASIES VIR DIE SKOOL ING THE CONDITIONS OF APPOINTMENT RAADPERSONEEL EN VIR DIE PERSONE AND SERVICE OF THE SCHOOL BOARD AANGESTEL INGEVOLGE ARTIKEL VYF STAFF AND PERSONS APPOINTED IN TERMS VAN DIE ONDERWYSORDONNANSIE 953 OF SECTION FIVE OF THE EDUCATION WAT NIE LEDE VAN DIE STAATSDIENS VAN ORDINANCE 953 WHO ARE NOT MEMBERS DIE REPUBLIEK IS NIE OF THE PUBLIC SERVICE OF THE REPUBLIC " ] 4 Die Administrateur ingevolge artikel honderd eenen The Administrator in terms of section ohe hundred twintig van die Onderwysordonnansie 953 (Ordennansie and twentyone of the Education Ordinance 953 No 29 van 953) wysig hierby met ingang van Septem (Ordinance No 29 of 953) hereby amends with effect ber 962 die Regulasies betreffende die Aanstellings en from the st September 962 the regulations prescribing Diensvoorwaardes vir die Skoolraadpersoneel en vir the Conditions of Appointment and Service of the School persone aangestel ingevolge artikel Pyf van die Onder Board Staff and persons appointed in terms of section lyysordonnansie 953 (Ordonnansie No 29 van 953) five of the Education Ordinance953 (Ordinance No 29 wat the lede van Vie Staatsdiens van die Republiek is nie of 953) who are not members of the Public Service of wat afgekondig is by Administrateurskennisgewing No the Republic published under Administrators Notice No 054 van 23 Desernber 953 en van tyd tot tyd gewysig 054 of the 23rd December 953 and amended from sons in diebylae hierby uiteengesit time to time; as set out in the Schedule hereto 20 4

21 a PROVINCIAL GAZETTE 5 SEPTEMBER BYLAE d SCHEDULE Die twee opskrifte wat voor regulasie verskyn The two headings appearing before regulation are word hierby gewysig deur na die woord PERSONE " hereby amended by the insertion after the word " PERdie uitdrukking UITGENOME INSPEKTEURS VAN SONS " of the expression " EXCLUDING INSPEC ONDERWYS" in te voeg TORS OF EDUCATION" 2 Regulasie 2 word hierby gewysig deur in sub 2 Regulation 2 is hereby amended by the insertion in regulasie () na die woorde van toepassing op iedereen " sub regulation () after the words " shall apply to any die uitdrukking uitgenome inspekteurs van onderwys" Person " of the expression " exchiding inspectors of in te voeg education;" Administrateurskennisgewing No 593] [5 September 962 Administrators Notice No 593] [5 September 962 WYSIGING VAN AANSTELLINGS EN DIENS AMENDMENT OF THE REGULATIONS PRESCRIB VOORWAARDEREGULASIES VIR DIE SKOOL ING THE CONDITIONS OF APPOINTMENT RAADPERSONEEL EN VIR PERSONE AAN AND SERVICE OF THE SCHOOL BOARD GESTEL INGEVOLGE ARTIKEL VYF VAN DIE STAFF AND PERSONS APPOINTED IN ONDERWYSORDONNANSIE 953 WAT NIE TERMS OF SECTION FIVE OF THE EDUCA LEDE VAN DIE STAATSDFNS VAN DIE TION ORINANCE 953 WHO ARE NOT REPUBLIEK IS NE [ : REPUBLIC MEMBERS OF THE PUBLIC SERVICE OF THE Die Administrateur ingevolge artikel honderd eenen twintig van die Onderwysordonnansie 953 (Ordonnansie II No 29 van 953) Wysig hierby met ingang van Mei 962 die The Administrator in terms of section one hundred and twentyone of the Education Ordinance 953 (Ordinance Regulasies betreffende die Aanstellings en Diens No 29 of 953) hereby amends with effect from st May voorwaardes vir die Skoolraadpersoneel en vir person 962 the Regblations Prescribing the Conditions of aangestel ingevolge artikel vyf van die Onderwysordon Appointment and Service of the School Board Staff and nansie 953 (Ordonnansie No 29 van953) wat nie persons appointed in terms of section five of the Educe lede van die Staatsdiens van die Republiek is nie tion Ordinance 953 (Ordinance No 29 of 953) who are afgekondig by Administrateurskehnisgewing No 054 van not members of the Publid Service of the Republic 23 Desember 953 en soos van tyd tot tyd gewysig sons published under Administrators Notice No 054 of the in die Bylae hierby uiteengesit 23rd December 953 and as amended from time to time i as set out in the Schedule hereto = P BYLAE Kegulasid 8 word hierby gewysig deur item (vi) van! paragraaf (a) van subregulasie (2) dew die volgende item te vervang: Regulation 8 is hereby amended by the substitution (vi) Spesiale graad vroue for item (vi) of paragraph (aj of sub regulation (2) of the clerk R020 x R60 R440 x following item: R8O R520 " (vi) Special Grade Woman Clerk R020 x R60 R440 x 2 Regulasie 24 word hierby gewysig deur R80 R520 " (a) subregulasie (2) deur die volgende subregulasie te vervang: 2 Regulation 24 is hereby amended by (2) Die diens van n amptenaar wat M n (a) the substitution for sub regulation (2) of the follow tycielilce hoedanigheid in diens is kan deur die lug sub regulation: Direkteur te edger tyd gedurende sy dienstermyn " (2) The services of an officer employed in a beeindig word deur horn vier entwintig uur temporary capacity may be terminated by the kennis te gee"; Director at any time during his period of service (b) paragraaf (b) van subregulasie (3) deur die volgende by giving him twentyfour hours notice"; paragraaf te vervang: t (b) the substitution for paragraph (b) of sub regulation P (b) Die tydperk van sodanige kennis is een (3) of the following paragraph: maand in die geval van n werknemer in (b) The period of such notice shall be one month diens in m permanente hoedanigheid en vier in the case of an employee employed in a entwintig uur in die geval van n werknemer permanent capacity and twenty four hours in i 7 diens n n tydelilce hoedanigheid en in in the case of an employee employed in a s beide gevalle kan so dienste van n werk temporary capacity and in either case the s newer te ewer tyd gedurende sy diensservices of any such employee may be termyn beeindig word;; en terminated at any time during his period of (c) aan die einde van subregulasie (4) die volgende nuwe service"; and voorbehoudsbepaling toe te voeg: : Voorts met dien verstande dat n ampte (c) the insertion at the end of sub regulation (4) of the following proviso: new naar of werknemer uitgenome met die goal Waarop j " : Provided further that an officer or employee keuring van die Direkteur slegs geregtig sal wees op betaling van salaris tot en met die laaste dag shall except with the approval of the Director sodanige amptenaar of werknemer only be entitled to payment of salary up to and Werklik diens gedoen het " including the last day on which such officer or employees was actually on duty " 3 Regulasie 26 word hierby gewysig deur paragraaf (i) volgende paragraaf te vervang: deur die 3 Regulation 26 is hereby amended by the substitution (i) buitensporig gebruik mask van stair drank of for paragraph (i) of the following paragraph: bedwelmende middels;" " (i) uses intoxicants or stupefying drugs excessively; I

22 ft 966 PROVINSIALE KOERANT 5 SEPTEMBER 962 Administrateurskennisgewing No 594] [ 5 September 962 Administrators Notice No 594] [5 September 962 WYSIGING VAN DEGULASIES BETREFFENDE AMENDMENT OF REGULATIONS PRESCRIBING DIE AANSTELLINGS EN DIENSVpORWAAR THE CONDITIONS OF APPOINTMENT AND DES VIR ONDERWYSERS SERVICE OF TEACHERS Die Administrateur ingevolge artikel honderd eenen The Administrator in terms of section one hundred twintig van die Onderwysordonnansie 953 (Ordonnansie and twentyone of the Education Ordinance 953 No 29 van 953) wysig hierby met ingang van die eerste (Ordinance No 29 of 953) hereby amends with effect dag van September 962; die regulasies betreffende die from the first day of September 962 the regulations Aansiellings: en Diensvoorwaardes vir Onderwysers prescribing the conditions of Appointment and Service of afgekondig by Administrateurskennisgewing No 053 Teachers published under Administrators Notice No gedateer 23 Desember 953 soas van tyd tot tyd gewysig 053 dated 23rd December 953 as amended from time soos in die Bylae hierby uiteengesit to time as set out in the Schedule hereto i SCHEDULE BYLAE Ia "The following headings are substituted for the headings appearing Die opskrifte wat voor Hoofstuk verskyn word deur die before Chapter : volgende opskrifte vervang: "REGULATIONS PRESCRIBING THE CONDITIONS OF AANSTELLINGS EN DIENSVOORWAARDEREGU APPOINTMENT AND SERVICE OF INSPECTORS OF IASIES VIR INSPEKTEURS VAN ONDERWYS AANGESTEL EDUCATION APPOINTED IN TERMS OF SECTION FIVE INGEVOLGE ARTIKEL VYF VAN DIE ONDERWYSORDON OF THE EDUCATION ORDINANCE 953 WHO ARE NOT NANSIE 953 WAT NIE LEDE VAN DIE STAATSDIENS MEMBERS OF THE PUBLIC SERVICE OF THE REPUBLIC VAN DIE REPUBLIEK IS NIE EN VIR ONDERWYSERS AND OF TEACHERS REFERRED TO IN CHAPTER V OF GENOEM IN HOOFSTUK V VAN DIE ONDERWYSORDON THE EDUCATION ORDINANCE 953 " NANSIE 953" 2 Regulation is hereby amended by the insertion after the defi N 2 Regulasie word hierby gewysig deur na die woordomskrywing nition of" secondary department" of the following definition: van middelbare afdeling " die volgende woordomskrywing in te " teacher includes an inspector of education;" voeg: 3 Regulation 2 is hereby amended by the insertion after the words onderwyser 4 ook inspekteur van onderwys " " person appointed as " of the words " inspector of education or " 3 Regulasie 2 word hierby gewysig deur na die woorde federeen 4 Regulation 0 is hereby amended by: aangestel " die woorde as n mspekteur van onderwys of "in to voeg (a) the substitution for paragraph (e) of 4 Regulasie 0 word hierby gewysig deur: subregulation () of the following patugraph: (a) paragraaf (e) van subregulasie () te skrap en deur die volgende " paragraaf te vervang: (e) Posts not attached to Provincial Education Institutions (e) Poste nie aan Provinsiale Onderwysinrigtings verbonde (i) Inspectorate Inspector of Education (i) Inspektoraat Man R4200 (fixed) Inspekteur van Ondenvys Woolen R30fi 48 (fixed) Man R4200 (vasgestel) (ii) Education Bureau Vrou R3480 (vasgestel) Head (ii) Onderwysburo Man R4200 (fixed) Hoof Woman R3480 (fixed) Man R4200 (vasgestel) Assistant Head As for Rector College Vrou R3480 (vasgestel) of Education Grade Assistenthoof Soos vir Rektor Onder OKS wyskollege Graad Sealer Assistant As for Principal High OKS School Grade HA Senior Assistent Soos vir Hoof Hoer Assistant As for Principal High skool Graad HA School Grade BC Assistant Soos vir Hoof Hoer (iii) Psychological and Guidance Service skool Graad HC Head (iii) Sielkuedige en Voorligtingsdiens Man R4;200 (fixed) Hoof Woman P3480 (fixed) Man (vasgestel) Assistant Head As for Principal High Vrou R3480 (vasgestel) School Grade HAS Assistanthoof Soos vir Hoof Hoer Psychologist As for Principal High skool Grad HAS School Grade HA Sielkundige Soos vir Hoof Hoer Councellor As for Principal High skool Greed HA School Grade HA Voorligter Soos vir Hoof Hoer Visiting Teacher As for Principal Primary skool Greed HA School Grade PD Besoekende Onderwyser Soosvir Hoof Laerskool (iv) Advisory Service II Graad PD Subject Adviser As for Principal Primary (iv) Adviserende Diens School Grade PM Vakadviseur Soos vir Hoof Laerskool for Principal Primary Grand Hostel Adviser As PAS School Grade PAS Koshuisadviseur Soos vir Hoof Laerskool (v) School Journey Services Graad PAS (v) Skoolreisdiens Head As for Principal Primary " Hoof Soos vir Hoof Laerskool School Grade PB Graad PB Assistant As for Principal Primary Assistent Soos vir Hoof Laerskool School Grade PC Greed PC (vi) Therapeutic Service (vi) Terapeutiese Diem Speech Therapist As for Grade A Assis SpraakterapAut Soos vir Assistentonder tant Teachers wyser Graad A (vii) Remedial Service (vii) Remedierende Diens Remedial Teacher As for Grade A Assis Remedierende Onderwyser Soos vir Assistentonder tant Teacher wyser Greed A (viii) Relieving Staff (vbi) Abospersoneel All posts on the relieving As for Grade B Assis Alle poste by die aflos Soos vir Assistentonder staff tant Teachers;" and personeel wyser Graad B "; en (b) the insertion in paragraph (e) of sub regulation (2) of the fol (b) in paragraaf (e) van subregulasie (2) die volgende nuwe sub thing new subparagraph the existing subparagraph (ii) paragraaf in te voeg terwyl die bestaande subparagraaf (ii) subparagraaf (iii) word: (ii) Remedierende Diens becoming subparagraph (iii): "(ii) Remedial Service Remedierende Onderwyser Soos vir Assistentonder viyser Graad A" Remedial Teacher As for Grade A Assistant Teachers " 5 Regulasie 2 word hierby gewysig deur in die laaste kolom van 5 Regulation 2 is hereby amended by inserting in the last column die aanhangsel vir Blanke Onderwysers genoem in subregulasie (4); die of the Annexure for White Teachers mentioned in subregulation (4) tvoorde Inspekteur van Onderwys " in te voeg the words "Inspector of Education " 4 22 t

23 PROVINCIAL GAZETTE 5 SEPTEMRP Administrateurskennisgewing No 595 [5 September %2 Administrators Notice No 595] [5 September 962 PADREELINGS OP DIE PLAAS WELTEVREDEN ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM WELTE No 74 REGISTRASIE AFDELING LS DISTRIK VREDEN No 74 REGISTRATION DIVISION CAROLINA LS DISTRICT OF CAROLINA Met die oog op n aansoek ontvang van Mnr P W In view of an application having been made by Mr Steinberg om die sluitin g van n openbare pad op die P W Steinberg for the closing of a public road on the plaas Weltevreden No 74 LS distrik Carolina is die farm Weltevreden No 74S District of Carolina it Administrateur voornemens om ooreenkomstig artikel is the Administrators intention to take action in terms of agtentwintig van die Padordonnansie 957 (Ordonnan section twentyeight of the Roads Ordinance 957 sie No 22 van 957) op te tree (Ordinance No 22 of 957) Alle belanghebbende persone is bevoegd om binne Ii is competent for any person interested to lodge his dertig dae vanaf die datum van verskyning van hicrdie objections in writing with the Regional Officer Transvaal kennisgewing in die Provinsiale Koerant hulle besware Roads Department Private Bag 34 Ermelo within thirty by die Streeksbeampte Transvaalse Paaiedepartement days of the date of publication of this notice in the Privaatsak 34 Ermelo skriftelik in te dien Provincial Gazette Ooreenkomstig subartikel (3) van artikel negeen In terms of sub section (3) of section twenty nine of twintig van genoemde Ordonnansie word dit vir algemene the said Ordinance it is notified for general information inligting bekendgemaak dat indien enige beswaar gemaak that if any objection to the said application is taken but word maar daarna van die hand gewys word die beswaar is thereafter dismissed the objector may be held liable maker aanspreeklilc gehou kan word vir die bedrag van for the amount of R0 in respect of the costs of a commis R0 ten opsigte van die koste van n kommissie wat sion appointed in terms of section thirty as a result of aangestel word ooreenkomstig artikel dertig as gevolg such objections van sulke besware DP /24/23/2 DP /24/23/2 Administrateurskennisgewing No 596 [5 September 962 MUNISIPALITEIT NABOOMSPRUIT WYSIGING VAN BOUREGULASIES Administrators Notice No 596] [5 September 962 NABOOMSPRUIT MUNICIPALITY AMENDMENT TO BUILDING REGULATIONS The Administrator hereby in terms of section one Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel hundred and one of the Local Government Ordinance lionderdeneenvan die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 publishes the following bylaws which have been 939 die volgende verordeninge wat Am horn ingevolge approved by him in terms of section ninetynine of the artikel negeennegentig van genoemde Ordonnansie goed said Ordinance: gekeur is : NABOOMSPRUIT MUNICIPALITY IENDthiNT MUNISIPALITET NABOOMSPRUIT WYSIGING TO BUILDING REGULATIONS VAN BOUREGULASIES Amend the Building Regulations of the Naboomspruit Die Bouregulasies van die Munisipaliteit Naboomspruit Municipality published under Administrators Notice No afgekondig by Administrateurskennisgewing No 40 van 40 dated the 29th July 927 as amended by the addi 29 Julie 927 soos gewysig word hierby verder gewysig lion of the following after section twenty five: deur die volgende na artikel vy/entwintig toe te voeg: "26 Veranda Fees For each class of overhang 26 VerandagelderVir iedere soort oorstek such as verandas balconies walls and other projecsoos verandas balkonne mure en ander uititekke tions projecting beyond the building line shall be wat oor ale boulyn uitsteek moet elke jaar voor of paid a fee of RI per annum and such fee shall op die 3ste dag van Januarie aan die Raad n bedrag become due and payable to the Council on or before van R betas! word" the 3st day of January" IP TALG 5/9/64 TALG 5/9/64 Adininistrateurskeonisgewing No 597] [5 September 962 Administrators Notice No 597] [5 September 962 MUNISIPALITEIT RANDFONTEIN WYSIGING RANDFONTEIN MUNICIPALITY AMENDMENT VAN ELEKTRISITEITVOORSIENINGSVEROR TO ELECIRICITY SUPPLY BYLAWS DENINGE 0 Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section one honderdtenteen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur hundred and one of the Local Government Ordinance 939 die volgende verordeninge wat deur hom ingevolge 939 publishes the following bylaws which have been artikel negeennegentig van genoemde Ordonnansie goed approved by him in terms of section ninetynine of the Ordinance: gekeur is: said MUNISPALITEIT RANDFONTEIN WYSIGING VAN ELEKTRISITEITVOORSIENINGSVERORDENINGE RANDFONTEIN MUNICIPALITY AMENDMENT Die Elektrisiteitvoorsieningsverordeninge van toepas TO ELECTRICITY SUPPLY BYLAWS Sing op die Munisipaliteit Randfontein afgekondig by Amend the Electricity Supply Bylaws applicable to Administrateurskennisgewing No 49 van Julie 953 the Randfontein Municipality published under Adminisoos gewysig word hierby verder gewysig deur die strators Notice No 49 dated the st July 953 as volgende aan SIthal Deel van die Elektrisiteitvoor amended by the addition of the following to Scale l Part sieningstarief toe te voeg: of the Electricity Supply Tariff " (lb Gesondheidsldinieke" " () Health Clinics" TALG 5/36/29 TALG 5/36/29 23

24 i 468 PROVINSIALE KOBRANT 5 SEPTEMBER 962 Administrateurskennisgewing No 598] [5 September 962 Administrators Notice NO 598] [5 September 962 MUNISIPALITEIT KEMPTON PARK WYSIGING KEMPTON PARK MUNICIPALITY AMENDMENT VAN ELEKTRISITEITVOORSIENINGSVEROR TO ELECTRICITY SUPPLY BY LAWS DENINGE Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section one honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestutir hundred and one of the Local Government Ordinance 939 die volgende verordeninge wat dew hom ingevolge 939 publishes the following bylaws which hive been artikel negeennegentig van genoemde Ordonnansie goed approved by hint in terms of section ninety nine of the gekeur is: said Ordinance: MUNISIPALITEIT KEMPTON PARK WYSIGING VAN KEMPTON PARK MUNICIPALITY AMENDMENT TO : ELEKTRISITEITVOORSIENDIGSVERORDENINGE ELECTRICITY SUPPLY BYLAWS Die Elektrisiteitvoorsieningsverordeninge van toepassing Amend the Electricity Supply Bylaws applicable6 the op die Munisipaliteit Kempton Park afgekondig by muniemality of Kenipton Park; published under Admini Administrateurskennisgewing No 49 van Julie 953 strates Notice No 49 dated st July 953 as amended soos gewysig word hierbyverdergewysig deuirdio woorde by the deletion of the words and figure " ten per centum en syfer lien persent (0%)" waardit voorkom in pars (0%) " and substituting the words and figure "five graaf 6 van :Bylae 3 te skrap en dit deur die woorde en per centum5%)" therefor syfer vyf persent (5%) " te vervang TXLG 5/36/6 TALG 5/36/6 Administritors Notice No 599] [5 September 962 Administrateurskennisgewing No 599] 5 September 96 MEYERTONMUNICIPALITY AMENDMENT TO MUNISIPALITEIT MEYERTON WYSIGING VAN SANITARY TARIFF SANITERE TARIEF The Administrator hereby in terms of section one Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel hundred and one of the Local Government Ordinance honderden eeif van die Ordorinansie op PIaaslike Bestuut 939 publishes the following :bylaws which have been 939 die volgende verordeninge wat deur hom ingevolge approved by him in terms of section ninety nine of the artikelnegeennegentig van genoemde Ordonnansie goed said Ordinance: gekeur is: MEYERTON MUNICIPALITY AMENDMENT TO SANITARY MUNISIPALITEIT MEYERTON WYSIGING VAN SANITARE TARIFF TARIEF : Aniend The Sanitary Tariff of the Meyerton Municipility Die Sanitere Tarief van die Munisipaliteit Ve3ierton published under Administrators Notice No 549 dated the` afgekondig by Administrateurskennisgewing No 549 van 20th September 939 as amended;; by thedeletionof the 20 September 939 soos gewysig word hierby irerder amounts "050 " and " 040 " in item and the substitu gewysig dew die bedrae 050"enJr040" in item te tion therefor of the amounts " 060 " and "050 " Th skrap en dit deur die bedrae 060 " en 050 " te TALG 5/8/97 Vel Val3g TALG 5/8/97 : DIVERSE MISCELLANEOUS KENNISGEWING No 05 VAN 962 NOTICE No 05 op 962: PRETORIA REGION TOWN PLANNING SCHEME : PRETORIA STREEKDORPSAANLEGSKEMA WYSIGENDE SKEMA No 8 AMENDING SCHEME No 8 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub It is hereby notified in terms of subsection () of secartikel () van aitikel negeendertig van die Dorpe en tion thirtynine of the Townships and TOwnplanning Dorpsaanleg ordonnansie 93 bekendgemaak dat die Ordinance 93 that the Town Council of Lyttelton has a stadsraad van Lyttelton aansoek gedoen het om Pretoria applied for Pretoria Region Townplanning Scheme 960 li Streek dorpsaanlegskema 960 soos volg te wysig: to be amended as follows : Dat daardie gedeelte van die pins Droogegrond That portion of the farm Droogegrond No 380 No 380 (voorheen No 484) Registrasieafdelirig (formerly No 484) Registration Division JR Disc " JR in die distrik Pretoria groat morg wat trict Pretoria in extent morgen at present as " onbepaald " bestem is gewysig word na "ppisiale zoned " Undetermined " be rezoned as " Special Resi woongebied" met n digtheid van vierkante dential " with a density of sq ft voet Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Pretoria This amendment will be known as Pretoria Region Townplanning Scheme : skema No: Amending Scheme No 8: 8 ge Fur noem sal word) le in die kantoor van die stadsklerk van then particulars of the scheme are lying for inspection at Lyttelton en in die kantoor van die Sekretaris van die the office of the Town Clerk Lyttelton and at the office Dorperaad Kamer B222 Blok B Provinsiale Gebou of the Secretary of the Townships Board Room No B222 Pretoriusstraat Pretoria ter insae Block B Provincial Building Pretorius Street Pretoria Alle eienaarsof bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have the van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en Lan te eager tyd bbinen maand na die Secretary of the Townships Board; in writing at:the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Ofilside address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koeratit van die Provinsie dws op of voor 4 Oktober otthe grounds hereof at any time within one month after 962 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde the last publication of this notice inthe Provincial Gazette adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kends stel van ie on or before the 4th October 962 so n beswaar en die reties damvow MATTHEE : Secretary; Townships Boar& Sekretaris Dorperaad Pietoriii 22ndlAngWt: 962 Pretoria 22 Augustus " r

25 PROVINCIAL GA2J3TrE S EPTEkttipt K:ENNISGEWING No 06 VAN 962 NOTICE Na 06 OF 962 KLERKSDORP DORPSAANLEGSICEMA No /3 KLERKSDORP TOWN PLANNING SCHEME Na 0 /3 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub artikel () van artikel negeendertig van die Dorpe en It is hereby notified in terms of sub section () of Dorpsaanleg ordonnansie 93 bekendgemaak dat die section thirtynine of the Townships and Townplanning Stadsraad van Klerksdorp aansoek gedoen het om Kleiks Ordinance 93 that the Town Council of Klerksdorp dorpdorpsaanlegskema No 947 soos volg te wysig: has applied for Klerksdorp Townplanning Scheme No Deur die invoeging van n voorbehoudsbepaling 947 to be amended as follows: in die skema wat aan die Dorperaad die mag voor By the insertion of a proviso in the scheme behou om enige voorgestelde straat wat in die skema which will enable the Townships Board to scrap or uitgehou word te skrap of te Wysig indien dit nodig amend ariy proposed street which is reserved in the geag word scheme if this is considered necessary 2 Deur die verandering van die toelaatbare dekking 2 By the alteration of the permissible coverage for vir woongeboue en die kantore in hoogtestreke en residential buildings and offices in height zones and 2 in Klerksdorp Nuwedorp asook in algemene 2 in Klerksdorp NewTown and also in general be`sigh eid streke in antler gedeeltes van die skema 6 A business zones in other parts of the scheme area gebied: : This amendment will be known as Klerksdorp Town Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Klerks planning Scheme No /3 dorpdorpsaanlegskema No /3 genoem sal word) 8 Further particulars of the scheme are lying for in die kantoor van die Stadsklerk van Klerksdorp en in inspection at the office of the Town Clerk Klerksdorp and die kantoor van die Sekretaris van the Dorperaad Kimer at the office of the Secretary of the Townships Board No B222 Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Room No B222 Block B Provincial Building Pretorius r Pretoria ter insae Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of Immovable property situate geled is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have the van toepassing is het die reg om beswaar teen die sketna right of objection to the scheme and may notify the Ran te tekefi en kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste:puhlikasie van hierdie kennisgewing in die OuisiNe address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant vandie Provinsie dws op of voor 4 Oktober of the grounds thereof at any time within one month after 962 die Selcretaris van die Dorperaad by bovermeldec the last publication of this notice in the Provincial Gazette : adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stet van ie cm or before the 4th October 962 so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTI LEE Secretary: Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 22nd August Protoria:22APguatus 062 I KENNISGEWING Na 67 viol 962 : : NOTICE No ;07 Op 962 " " PRETORIA PRETORIA TOWN DORPSAANLEGSICEMA No /43 PLANNING SCHEME No /43 It is herby notified in terms of sub Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel section () of section () van artikel negeendertig van die Dorpe en Dorps thirtynine of the Townships and Townplanning Ordiaanlegordonnansie 93 bekend gemaak dat die stadsraad nance 93 that the City Council of Pretoria has applied van Pretoria aansoek gedoen het om Pretoria dorpsaanleg for Pretoria Town planning Scheme No ; 944 to be skema No I 944 soos volg te wysig: amended as follows: tie lerffideling van Erwe Nos 43 en 44 dorp The rezoning of Erven Nos 43 and 44 Arcadia " " Arcadia van Algemene woondoeleindes na Township from General Residential Purposes " to " " Algemene Besigheid " Special Business " Vdrclere besonderhede van hierdie skema (wattretoria This amendment will be known as Pretoria Townplan dorpsaaniegskema No /43 genoem sal word) le in die ning Scheme No /43 Further particulars of the scheme p kantoor Van die Seicretaris van die Dorperaad Kamer No are lying for inspection at the office of the Town Clerk B222 Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria Pretoria and at the office of the Secretary of the Town ter insae ships Board Room Na B222 Block B Provincial Build Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat mg Pretorius Street Pretoria gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema Every owner or occupier of immovable property situate van toepassing is het die reg ma beswaar teen die skema within the area to which the scheme applies shall have the aan to teken en kan te eniger tyd binne n maand na die right of objection to the Scheme and may notify the Secre laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele tary of the Townships Board in writing at the above Koerant van die Provinsie dws op of voor 4 Oktober addresi or PO Box 892 Pretoria of such objection and of the grounds thereof at any timewithin one month after 962 die Sekretaris van clie Dorperaad by bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis Mel van the last publication of this notice in the ProvincialVazette ie on or before the 4th October 962 so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHER Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 22 Augustus 962 Pretoria 22nd August :: KENNISGEWING No 08 VAN 962 NOTICE No 08 OF 962 P VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP TZANEEN PROPOSED ESTABLISHMENT OF TZANEEN UITBREIDING Na 7 T :: EXTENSION No 7 Ingevolge attiket elf Van die Dorpe en Dorpsaanleg It is hereby notified in tormsof section eleven of the Ordonnansie 93 word hierby bekend gemaak dat Toinships and Town planning Ordinance 93 that C J Coetzer R J Scott; W L;Coetzer en J it Coetzer application his been made by C J Coetzer H J Scott 2$

26 470 ISROVINSIALE ICOERANT 5 SEPTEMBER 962 aansoek gedoen het om n dorp te stig op gedeelte 83 W J Coetzer and J H Coetzer for permission to lay out van die plaas Pusela No 555 LT distrik Letaba wat a township on Portion 83 of thefarm Pusela No 555 bekend sal wees as Tzaneen Uitbreiding No 7 LT District Letaba to be known as Tzaneen Extension 4 Die voorgestelde dorp le noord van en grensend aan Na 7 The proposed township is situate north of and abuts die dorp Tzaneen Uitbreiding No 4 Tzaneen Extension No 4 Township Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relative plans docd inligting le ter insae op die kantoor van die Sekretaris ments and information is open for inspection at the van die Dorperaad Kamer No B20 Tweede Vloer office of the Secretary Townships Board Room No B20 Blok B Provinsiale Gebou Pretoria vir n tydperk van Second Floor Block B Provincial Building Pretoria for twee maande na datum hiervan a period of two months from the date hereof Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie In terms of section eleven (4) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van person who objects to the granting of the application or die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word who is desirous of being heard or of making representa of vertoe in verbind daarmee wil indien binne twee tions in the matter shall communicate with the Secretary maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die of the Board within a period of two months from the date Raad in verbinding tree hereof Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan In terms of section eleven (6) of the Ordinance any iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n person who objects to the granting of the application or aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word of who is desirous of being heard or of making representavertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met die dons in the matter may communicate in writing with the Sekretaris van die Raad in verbinding free of persoonlik Secretary of the Board; or may give evidence in person getuienis voor die Raad afle op die datum en plek van before the Board on the date and at the place of inspec inspeksie of op sodanige ander datum en plek as mat die don or on such other date and at such place as the Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie skrywe die Board may appoint: Provided that such written com Sekretaris van die Raad nie later as een maand na die munication shall be in the hands of the Secretary of the a datum hiervan moet bereik nie Board not later than one month from the date hereof All objections must be lodged in duplicate and III Alle besware moet ill duplo ingedien word en gerig addressed to the Secretary Townships Board PO Box word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 22 Augustus 962 Pretoria 22nd August KENNISGEWING No 09 VAN 962 NOTICE No 09 or 962 VOORGESTELDE STIGTING VAN KLEURLING PROPOSED ESTABLISHMENT OF RIVERLEA EXTENSION No COLOURED TOWNSHIP DORP ItIVERLEAUTTBREIDING NO It Ingevolge artikel elf van die Dorpe is hereby notified in terms of section eleven of the en Dorpsaanleg Township and TownPlanning Ordinance 93 that Ordonnansie 93 word hierby bekend maak dat die application has been made by Johannesburg City Council Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen bet om n for permission to lay out a township on the farm Lang dorp te stig op die plaas Langliagte No 2240 distrik laagte No 2240 district Johannesburg to be known Johannesburg wat bekend sal wees as Riverlea Uitbreiding as Riverlea Extension No No The proposed township is situate south of and abuts Die voorgestelde dorp le said van en grensende aan die the Mineral Railway Line west of and abuts the Bara Minerale spocirlyn wes van en grensende aan die Baragwa gwanath Road nath pad The application together with the relative plans docu Die aansoek met die betrokke planne doknmente en ments and information is open for inspection at the hinging 8 ter insae op die kantoor van die Sekretaris office of the Secretary Townships Board Room No B20 van die Dorperaad Kamer No B20 Tweede Vloer Second Floor Block B Provincial Building Pretoria for Blok B Provinsiale I gebou Pretoria vir n tydperk van a period of two months from the date hereof twee maande na datum hiervan In terms of section eleven (4) of the said Ordinance any Ingevolge artikel elf (4) van genoeffide Ordonnansie person who objects to the granting of the application or moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van who is desirous of being heard or of making representadie aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word tions in the matter shall communicate with the Secretary of vertoe in verband daarmee wil indien binne twee of the Board within a period of two months from the date maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die hereof Raad in verbinding tree In terms of section eleven (6) of the Ordinance any Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan person who objects to the granting of the application or iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n who is desirous of being heard or of making representaaansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word of tions in the matter may communicate in writing with the vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met die Secretary of the Board or may give evidence in person Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik before the Board on the date and at the place of inspec getuienis voor die Raad afle op die datum en plek van tion or on such other date and at such place as the inspeksie of op sodanige ander datum en plek as wat die Board may appoint: Provided that such written com Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie skrywe die munication shall be in the hands of the Secretary of the Sekretaris van die Raad nie later as een maand na die Board not later than one month from the date hereof datum hiervan moet bereik nie All objections must be lodged in duplicate and Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig addressed to the Secretary Townships Board PO Box word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board 4 Pretoria 29 Augustus 962 Pretoria 29th August

27 I PROVINCIAL GAZETTE 5 SEPTEMBER 962: 47 7 r ICENNISGEWING No 0 wt 962 / NOTICE No HO OF 962 i II GERMISTON DORPSAANLEGSKEMA No/7 p GERMISTON TOWN PLANNING SCHEME No /7 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub It is hereby notified in terms of subsection () of artikel () van artikel negeendertig van die Dorpe en Dorpsaanleg section ordonnansie 93 bekend gemaak dat die thirtynine of the Townships and Town planning Ordinance 93 that the City Council of Germiston has Stadsraad van Germiston aansoek gedoen het om Germisapplied for Germiston Townplanning Scheme No 945 tondorpsaanlegskema No 945 soon volg te wysig: to be amended as follows: Delville Erf No 547 Wysie die digtheidsindeling Delville Stand No 547 Amend density zoning from van " woning per ed " " na woning per 000 " f dwelling per erf Kaapse vk vt" " to " dwelling per 0000 I Cape sq ft" 2 Gedeelte H van Gedeelte A van Driefontein No 87 Wysig die digtheidsindeling van " 2 woning Portion H of Portion A of Driefontein No 87 r per erf Amend density na " woning per Kaapse vk vt" zoning from " dwelling per erf " 3 Standplaas No Georgetown Herindeling van to " I dwelling per Cape sq ft" " Hoogte en Dekkingstreek No 4" na " Hoogte 3 Stand No Georgetown Rezoning from "Height en Dekkingstreek No 3 " and Coverage Zone 4 " to " Height and Coverage " 4 Erwe Nos 30 en 3 Germiston Uitbreiding No Zone 3 3 Herindeling van "Algemene woongebied" na 4 Stands Nos 30 and 3 Germiston Extension No 3 I " Algemene besigheid " Rezoning from "General Residential " to " ; 5 Gedeelte K van Lot No 23 van Klippoortje Land General Business " 5 bouhoewe Dorpsgebied Wysig digtheidsindeling K of Lot No 23 of Klippoortje Agricultural Portitson van L " waning per Kaapse vk vt" na Township Amend density zoning from " " woning per 5000 Kaapse vk vt" dwelling ger Cape sq ft" to " dwelling 6 Erwe Nos 79 en 9 Malvern Oos Herindeling pet 5000 Cape sq ft van " Spesiale woongebied" na "Algemene woon 6 Stand No 79 and Stand No9 Malvern East: gebied" Rezoning from " Special Residential " to " General laaste Residential " 7 Gedeelte 2 en Resterende Gedeelte van Ed No 673 Primrose Wysig " Spesiale woongebied " indeling 7: Portion 2 and Remaining Extent of Lot No 673 Primrose Amend " Special Residential " zoning om " parkeergarages " toe te laat 8 Erwe Nos 273 en 274 Primrose Hill en Gedeeltes to permit " Parking Garages " 273 en 274 van Gedeelte 242 van Elandsfonttin 8: Erven Nos 273 and 274 Primrose Hill and Portions No 90 Wysig die digtheidsindeling van " 273 and 274 of Portion 242 of Elandsfontein No woning per err na " woning per 0000 Kaapse 90 Amend density zoning from " dwelling per stand " to " dwelling per 0000 vk vt" Cape sq ft" 9 Ed No 27 Primrose Hill en Gedeelte 27 van 9 Ed No 27 Primrose Hill and Portion 27 of Gedeelte 242 van Elandsfontein No 90 Wysig die Portion 242 of Elandsfontein No 90 Amend digtheidsindeling van " woning per erf " na " density zoning from " dwelling per stand " to " woning per 0000 Kaapse vk vt" dwelling per 0009Cape sq ft" Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Germis This amendment will be known as Germiston Town tondoipsaanlegskema No /7 genoem sal word) 6 in planning Scheme No /7 Further particulars of the die kantoor van die Stadsklerk van Germiston en in die scheme are lying for inspection at the office of the Town kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer No Clerk Germiston and at the office of the Secretary of B222 Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat the Townships Board Room No B222 Block B Pretoria ter insae Provincial Building Pretorius Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gele8 is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have the van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema right of objection to the scheme and may notify the aan te token en kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele address or PO Box 892 Pretoria of such objectiod and Koerant van die Provinsie dws op of voor Oktober of the grounds thereof at any time within one month after 962 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde the last publication of this notice in the Provincial Gazette adres of Pusbus 892 Pretoria slcriftelik in kennis stel van ie on or before the th October 962 so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 29 Augustus Pretoria 29th August KENNISGEWING No VAN 962 NOTICE No OF 962 VOORGESTELDE STIGTNG VAN DORP HYDE PARK UITBREIDING No 33 PROPOSED ESTABLISHMENT OF HYDE PARK EXTENSION No 33 TOWNSHIP o Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg It is hereby notified in terms of section eleven of the Ordonnansie 93 word bierby bekendgemaak dat Townships and Townlplanning Ordinance 93 that J R M Tulloch aansoek gedoen het om n dorp to stig application has been made by J R M TuLloch for permisop Hoewe No 76 Hyde Park Kleinhoewes distrik Johan sion to lay out a township on Holding NO 76 Hyde Park nesburg wat bekend sal wees as Hyde Park Uitbreiding Agricultural Holdings District Johannesburg to be known No 33 as Hyde Park Extension No 33 Die voorgestelde dorp le wes van en grensende aan die The proposed township is situate west of and abuts Hyde dorp Hyde Park Uitbreiding No 23 Park Extension No 23 Township Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relative plans dem inligting 8 ter insae op die kantoor van die Sekretaris ments and information is open for inspection at the van die Dorperaad Kamer No B20 Tweede Vloer Blok office of the Secretary Townships Board Room No B20 B Provinsialegebou Pretoria vir n tydperk van twee Second Floor Block B Provincial Building Pretoria for maande na datum hiervan a period of two months from the date hereof 27

28 472 PROVIts&ALE KOERA;IT SEPTEMBER 962 Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie In terms of section eleven (4) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van person who objects to the granting of the application or die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word who is desirous of being heard or of making representa 4 of vertoe in verband daarmee wil indien binne twee lions in the matter shall communicate with the Secretary maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die of the Board within a period of two months from the date Iliad in verbinding tree hereof Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan In terms of section eleven (6) of the Ordinance any iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n person who objects to the granting of the application or aansoek of wat verlang om in die soak gehoor te word of who is desirous of being heard or of making representa vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met die lions in the matter may communicate in writing with the Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik Secretary of the Board or may give evidence in person getuienis voor die Raad afle op die datum en pick van before the Board on the date and at the place of inspec inspeksie of op sodanige ander datum en plek lion or on such other date and at such as wat die place as the Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie skrywe die Board may appoint: Provided that such written com Sekretaris van die Raad nie later as een maand na die munication shall be in the hands of the Secretary of the datum hiervan moet bereik nie Board not later than one month from the date hereof All objections list be lodged in duplicate and Alle besware moet in duploingedien word en gerig addressed to the Secretary Townships Board PO Box word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria 894 Pretoria H MATTHEE H MATTHEE ; Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 29 Augustus 962 Pretoria 29th August KENNISGEWING No 2 VAN 962 NOTICE No 2 IN 962 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE TITEL PROPOSED* AMENDMENT OF THE CONDITIONS I VOORWAARDES VAN ERF No 476 EN OF TITLE OF ERF No 476 AND REMAINING RESTERENDE GEDEELTE VAN ERF No 462 EXTENT OF ERF No 462 CAPITAL PARK DORP CAPITAL PARK TOWNSHIP Hierby word bekend gemaak dat die Stadsklerk van It is hereby notified that application has been made Pretoria namens die Stadsraad ingevolge die bepalings by the Town Clerk Pretoria on behalf of the City van artikel een van die Wet op Opheffing van beperkin 8s Council in terms of section one of the Removal of Restricin Dorpe 946 aansoek gedoen bet om die wysiging van dons in Townships Act 946 for the amendment of the die titelvoorwaardes van Erf No 476 en resterende conditions of tide of Erf No 476 and the remaining gedeelte van Erf No 462 Dorp Capital Park ten einde extent of Erf No 462 Capital Park Township to permit dit moontlik te maak dat die erwe vir residensiele doel! the erven being used for residential purposes eindes gebruik kan word The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae for inspection at the office of the Secretary of the Town in die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad ships Board Room B 222 Block B Provincial Building Kamer B 222 Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretorius Street Pretoria for a period of two months Pretoria vir n tydperk van twee maande ha datum from the date hereof hiervan Anyperson who objects to the granting of the applica Iedereen wat teen die toestaan van die aansoek beswaar don or who is desirous of being heard of making wil maak of wat verlang om in die sak gehoor te word representations in the matter shall communicate in writing of vertoe in verband daarmee wil indieh mpet binne twee with the Secretary of the Townships Board at the above maande na die datum hiervan skriftelik met die Sekre address or PO Box 892 Pretoria within a period of two " tads van die Dorperaad by bovermelde adres of Posbus months from the date hereof: 892 Pretoria in verbinding tree H MATTHEE H MATTHEE Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 5th September 962 Pretoria 5 September KENNISGEWING No 3 VAN 962 NOTICE No 3 OF 962 BENONI DORPSAANLEGS0EMA No /23 BENONI TOWN PLANNING SCHEME No /23 Hierby ward ooreenkoinstig die bepalings van subartikel () van artikel negeendertig van die Dorpe It is hereby notified in terms of subsection () of section en Dorpsr urrytune aanleg Ordonnansie 93 of the bekendgemaak Townships and dat die Townplanning Stadsraad van Benoni Ordinance 93 aansoek that the gedoen het Town Council of Benoni has om Benoniapplied for Benoni Townplanning Scheme dorpsaanlegskema No 948 soos No volg te wysig: 948 to be amended as follows: () Deur die gebruikstreek indeling van Gedeelte 6 en gedeelte van Gedeelte E) van die pleas Rietfontem () To rezone Portion 6 (a portion of Portion E) of No 5 Barnsleystraat the farm na Rietfontein No 5 spesiale nywerheid " Barnsley Street to " te special industrial" purposes verander (2) Deur die skema te wysig To amend the Scheme on] voorsiening te maak dat (2) to provide that no land in geen grond in die spesiale of algemene woon special or genera] residential zones shall be used gebruikstreke gebruik mag word vir die parkering for the parking storage or garaging of any motor berging of stalling van enige motorvoertuig (uit vehicle (other than motor cars or motor cycles as gesonderd motorkarre of motorfietse) soos in die defined in the Road Traffic Ordinance) without the Padverkeersordonnansie omskryf sonder die toe consent of the Council stemming van die Raad nie This amendment will be known as Benoni Town Verdere besonderhede van hierdie skenaajwat Benoni plannifigscheme No /23 Further particulars of the dorpsaanlegskema No /23 genoem sal word) le in die scheme are lying for inspection at the office of the Town a kantoor van die Stadsklerk: van Benoni en in diekantoor ClerkBenoni and at the office of the Secretary of the II van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer No B222 Townships Board Room No B222 Provincial Building Provinsiale Gebou Pretoritisstraat Pretoria ter insae Pretorius Street Pretoria 28

29 PROVINCIAL GALE I t 5 SEPTEMBER r Alle eienaars r of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have toepassing is het die reg om beswaar teen die skema the right of objection to the scheme and may notify the aan van to token en kan to eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Qffiside address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provinsie dws op of voor 8 Oktober of 4 the grounds thereof at any time within one month after 962 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde the last publication of this notice in the Provincial Gazelle adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van Lb on or before the 8th October 962 so n beswaaren die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 5 September 962 Pretoria 5th September : KENNISGEWING No 4 VAN 962 NOTICE No 4 OF 962 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP PROPOSED ESTABLISHMENT OF HYDE PARK : HYDE PARK UITBREIDING No 34 EXTENSION No 34 TOWNSHIP It is hereby notified in terms of section eleven of the Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg Townships and Town planning Ordinance 93 that t Ordonnansie 93 word hierby bekendgemaak dat application has been made by M D Engeland for per Ir M D Engeland aansoek gedoen het om n dorp to stig mission to layout a township on the farm Zandfontein op die plaas Zandfontein No 42 IR distrik Johannes No 42 Llt District Johannesburg to be known as r Hyde burg wat bekend sal wees as Hyde Park Uitbreiding No Park Extension No flik The proposed township is situate on Holding No 55 Die voorgestelde dorp 8 op Hoewe No 55 tussen between Third Road and Fourth Road Hyde Park W Derde Laan en Vierde Laan Hyde Park Kleinhoewes Agricultural Holdings Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relative plans docu inflating le ter insae op die kantoor van die Sekretaris meats and information is open for inspection at the van die Dorperaad Kamer No B20 Tweede Vloer Blok office of the Secretary Townships Board Room No B2:0 B Provinsiale Gebou Pretoria vir n tydperk van twee Second Floor Block B Provincial Building Pretoria for maande na datum hiervan a period of two months from the date hereof Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie in terms of section eleven (4) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil thank teen die toestaanan person who objects to the granting of the application or die aansoek of wat verlang inn in die saak gehoor te word who is desirous of being heard or of making representsof verto8 in verband daarmee wil indien binne twee tionsin the matter shall communicate with the Secretary maande na die datum hiervan met die Sekretaris van dig of the Board within a period of two months from the date Rand in verbinding tree hereof IngeVolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan In terms of section eleven (6) of the Ordinance any iedereen wat beswaar wit mask teen die toestaan van n person who objects tothegranting of the application or aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word of who is desirous of being heard or of making represents; vertoe in verband daarinee wil indien skriftelik met die tions in the matter may communicate in writing with the Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik Secretary of the Board or may give evidence in person getuibnis voor die Raad alio op die datum en plek van before the Board on the date and at the place of inspec inspeksie of op sodanige ander datum en plek as wat die tion or on such other date and at such place as the Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie skrywe die Board may appoint: Provided that such written corn Sekretaris van die Raad nie later aseen maand na die munication shall be in the hands of the Secretary of the datum hiervan moet bereik nie Board not later than one month from the date hereof Alle beware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria: addressed to the Secretary Townships Board PO Box n H MATTHEE 892 Pretoria Sekretaris Dorperaad H MATTHEE Pretoria 5 September 962 Secretary Townships Board " Pretoria 5th September Pp t TENDERS TENDERS Alle Tenders wat vir die caste maal gepubliseer word is in die All tenders published for the first time are indicated by a * linkerbohoek met n * gemerk in the left hand upper corner TRANSVAALSE PROVINSALE ADMINISTRASIE TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION p " ICENNISGEWING VAN TENDERS TENDER NOTICE Die Transvaalse Provinsiale Administrasie vra tenders vir die volgehde: The Transvaal Provincial Administration invites tenders for the following: Tenders op die voorgeskrewe vorm in versende fenders on the prescribed form in sealed envelopes koeverte waarop die tendernommer vermeld is moet gerie superscribed with the tender number must be addressed word aan die Voorsitter van die Transvaalse Provinsiale to the Chairman of the Transvaal Provincial Tender Tenderraad Posbus 040 Pretoria en moet in sy besit Board PO Box 040 Pretoria and must be in his wees om unr vm op die sluitingsdatum hands by II oclock am on the closing date JTenderdokumente is op aanvraag vericrygbaarby hierdie Wender documents can be obtained upon application to adres " 4 this address Afsonderlike aanvraag moot gedoen word ten opsigte Separateapplication should be made in respect of each Van elke tender tender t 29

30 474 proxinsiale KOERANT 5 SEPTEMBER 962 Tender No Artiket Sktitingsdatum Tender No Articles Closing Date RFT Moiorontwildcelaarstel 4 Sept 962 RFT Motor generator set 4th Sept /62 685/62 RFT Werkwinkelpers 4 Sept 962 RFT Workshop presses 4th Sept /62 687/62 RFT Lugbandverdigter 4 Sept 962 RAT Pneumatic tyred compactor 4th Sept /62 688/62 RFT Vurkhyswa 4 Sept 962 RFT Fork lift truck 4th Sept /62 689/62 TOD Reparasies aan gimnastiekappa 4 Sept 962 TOD Repairs to gymnastic apparatus in 4th Sept /62 mat in die gebicd Vereeniging 690/62 Vereeniging Reef and Pretoria Witwatersrand en Pretoria areas TOD Reparasies aan gimnastiekappa 4 Sept 962 TOD Repairs to gymnastic apparatus in 4th Sept /62 raat in plattelandse gebiede 69/62 rural areas TOD Skere vingerhoede en raffianaalde 4 Sept 962 TOD Scissors thimbles and raffia needles 4th Sept / 2 692/ 62 Material Cretonne 4th Sept 962 TOD MatcriaalKreton 4 Sept 962 TOD 693/62 693/62 TOD Papier Moedervel vir spiritus 4 Sept 962 TOD Paper Master for spirit duptica 4th Sept /62 afrolmasjiene 694/62 tors TOD Onderwysershanddoeke 4 Sept 962 TOD Teachers towels 4th Sept /62 695/62 TOD Staanbore en bybchore 4 Sept 962 TOD Drill presses and accessories 4th Sept /62 696/62 HC 345/62 Weggooibabadoekies 23 Sept 962 HC 345/62 Discardable baby napkins 28th Sept 962 HC 73/62 Staal hospitaaluitrusting 28 Sept 962 HC 73/62 Steel hospital equipment 28th Sept 962 HC 74/62 Bababedjies 4 Sept 962 HC 74/62 Baby cradles 4th Sept 962 HC 75/62 Invalide stoeic 4 Sept 962 HC 75/62 Invalid chairs 4th Sept 962 HC 76/62 Baragwanathhospitaal: Asverwy 4 Sept 962 HC 76/62 Baragwanath Hospital: Removal 4th Sept 962 dering of ash HC 77/62 Verpleegsterskoene 4 Sept 962 HC 77/62 Nurses shoes 4th Sept 962 HC 78/62 Rooi waterdigte materiaal 4 Sept 962 HC 78/62 Red waterproof sheeting 4th Sept HC 79/62 Johannesburg hospitaal: Verskaf 4 Sept 962 HC 79/62 Iohannesbtirg Hospital: Supply of 4th Sept 962 fing van steenkool coal HC 720/62 Rustenburghospitaal : Ambulans 4 Sept 962 DC 720/62 Rustenburg Hospital: Ambulance 4th Sept 962 diens service HC 72/62 Middelburghospitaal: Verskaffing 4 Sept 962 H0 72/62 Middelburg Hospital: Supply of 4th Sept 962 van steenkool coal HC 722/62 Uniforms vir hospitaalhelpsters 4 Sept 962 HC 722/62 Uniforms for hospital helps 4th Sept 962 HC 723/62 Tapyte en ondermatte 4 Sept 962 HC 723/62 Carpets and underfelts 4th Sept 962 RC 724/62 Ortopediese skoeisel: Johannes 4 Sept 962 HC 724/62 Orthopaedic footwear: Johannes 4th Sept 962 burg PretoriaenBaragwanath burg Pretoria and Baragwanath hospitaal Hospitals HC 725/62 Verekussings 4 Sept 962 HC 725/62 Feather pillows 4th Sept 962 TED SlcroPlab 4 Sept 962 Cloth scouring 4th Sept /62 TED 756/62 WFT Fietsloodse steal voorafvervaar 2 Sept 962 WFT Cycle sheds steel prefabricated 2st Sept 962 7/62 digde 7/62 WFT Opirasmasjiene elektries en stoom 2 Sept 962 electric and 2st Sept ws:r72/62 Dtsspwasiamgrztendachines /62 vethitte HB 745/62 Stainless steel hollow ware 4th Sept 962 NB 745/62 Vlekvrystaalholware 4 Sept 962 Grease buckets hand RFT Gluiesernmers handgedrewe 4 Sept 962 operated 4th Sept /62 RFT74062 RFT Hard chroming of shars 28th Sept 962 RFT Hardvercbroming van ante 28 Sept /62 747/62 HA 748/62 Habitforming drugs 28th Sept 962: HA 748/62 Verslaafmiddels 28 Sept 962 HA 749/62 laboratory and dispensary glass 28th Sept 962 ILA 749/62 Laboratorium en apteekglasware 28 Sept 962 ware /LA 750/62 [laboratory and dispensary rubber 28th Sept 962 HA 750/62 Laboratorium en apteelcrubber 28 Sept 962 and latex ware en latelaware HA 75/62 Laboratory and dispensary sun 28th Sept 962 HA 75/62 Laboratoriumen apteekdiverse 28 Sept 962 dries RFT Draaibanke 28 Sept 962 RFT Lathes 28th Sept /62 " 753/62 RFT Wipbakvragmotors (0ton) 28 Sept /62 RFT Tip trucks (0 ton) 28th Sept /62 HC 767/62 Drill white satin finish th Sept 962 HC 767/62 Dell wit satynglans breed 28 Sept 962 wide HC 768/62 Seildoek gebleik 35/37 28 Sept 962 HC 768/62 Duck bleached 35737" 28th Sept 962 HC 769/62 Touweefsel katoen visgaadsteek 28 Sept 962 HC 769/62 Webbing cotton Herringbone 28th Sept 96 weefsel ongebleik 2" breed weave unbleached 2 wide HC 770/62 Counterpanes cotton red and 28th Sept 962 HC 770/62 Dekens katoen rooi en wit 28 Sept 962 white 72 x x 90 HC 77/62 Counterpanes cotton gold and 28th Sept 962 HC 77/62 Dekens katoen goud en wit 28 Sept 962 white 72 x X 90 HC 772/62 ToWels terry (or turkish) various 28th Sept X 42745" HC 772/62 Handdoeke terry (of turkse) vercolours 28 Sept 962 skillende Ideate 24" x HB 784/62 Crockery 28th Sept 962 HB 784/62 Breekgoed 28 Sept 962 HB 785/62 Envelopes 28th Sept 962 HB 785/62 Koeverte 28 Sept 962 HB 786/62 PageMaster call system 2th Oct 962 HB 786/62 Hoofradioroepstelsel 2 Okt 962 HA 773/62 XRay equipment South Rand 2th Oct 962 Hospital HA 773/62" It fintgenstraaltoerusting: gild Okt 962 RA 774/62 Stimulator for electro myograph 2th Oct 962 Randhospitaal and cortical electroencephalo ILA 774/62 Stimuleerder vir elektromiograaf 2 Okt 962 graph Baragwanath Hospital en skorselektroensefalograaf HC 698/62 Teatrolleys 2M Oct Baragwanathhospitaal 962 HC HC 698/62 Teewaentjies 2 act Transport of coal F H Odendaal 28th Sept Hospital Nyistroom HC775/62 Vervoer van steenkool F H 28 Sept 962 HC 788/62 Blankets wool light grey 36 x 2th Oct 962 Odendaalhospitaal Nyistrocurt 48 HC 788/62 Komberse wol liggrys 36" X 48 2 Okt 962 HC 789/62 Blankets wool light grey 72 x 2th Oct 962 HC 789/62 Komberse wol liggrys 72 x 90 2 Okt

31 PROVINCIAL GALEE 5 SEPTEMBER 962 Tender No Artikel Sluitingsdatam Tender No Articles Closing Date: HC 790/62 Komberse wol blou 72 x 90" 2 Okt 962: BC 790/62 Blankets wool blue 72" x 90 2th Oct 962: HC 79/62 Verwydering van as en roet by 28 Sept 962 HC 79/62 Removal of ash and soot at Klerks 28th Sept 962 Klerksdorphospitaal dorp Hospital PFT Verkoop van oortollige en/of on 28 Sept 962 PFT Sale of redundant and/or unser 28th Sept /62 diensbare motorvoertuie 752/62 viceable motor vehicles < Die Provinsiale Administrasie behou die reg om slegs The Provincial Administration reserves the right of n gedeelte van n tender aan te neem en verbind hom accepting any portion of a tender without the whole and nie om enige tender aan te neem nie does not bind itself to accept any tender L DU RAND L DU RAND Voorsitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad Chairman Transvaal Provincial Tender Board Administrateurskantoor Administrators Office Pretoria: Pretorb 475 KENNISGEWNG AAN KONTRAKTEURS Tenders word hiermenevra vir die onderstaande diens in die Transvaal Provinsie I: L () (2) (3) (4) (5) (6) Datum Tenders Dokumente Beskikbare dokumente waarop Kontralcvoorwaardes en beskikbaar vir is verkrygbaar beskikbare dokumente moet in Thetis en Distrik dokurnente weer om uitreiking aan by en moet 6 ter insae op kontmkteurs teruggestuur word aan verkrygbaar onderstaande kantore of voor uur vm (Form Bylyne 269 (Foon Bylyne Laerikool Le Han: Water Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 22 Aug Kamer CM 7 Tussenver 7 Sept berg: Reparasies en opknap tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provin ping spesifikasies Male Gebou (P/Salc 228) siale Gebou (P/Sak 228) en 270) Pretoria en 270) Pretoria Volksrustse Hoerskool: Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 22 Aug Kamer CM 7 Tussenver 7 Sept Elektriese installasie tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provin spesifikasies siale Gebou (P/Sak 228) Male Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Foon 3408 Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria Volksrust hospitaal: Elek Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 44 Aug Kamer CM 7 Tussenver 7 Sept triese installasie tekeninge Si diepingi Blok C Provin dieping Blok Cr Provin spesifikames siale Gebou (P/Sak 228) Male Gebou (P/Sak 228) 7 (Foon Bylyne 269 : "(RAW Bylyne F269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria Harskool Monument: Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 22 Aug Kamer CM 7 TusSenver 7 Sept RandWes: Elektriese instal tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provinlasie spesifikasies Male Gebou (P/Sak 228) Male Gebou (P/Sak 228) (loon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria Chloorkopse Laerskool: Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 22 Aug Kamer CM 7 Tussenver 7 Sept Rand Oos: Reparasies en tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provin opknapping spesifikasies siale Gebou (P/Sak 228) siale Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (loon 3408 Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria Kiepersolse Laerskool: Nel Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 22 Aug Kamer CM 7 Tussenver 7 Sept spruit: Verskeie klein werke tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provinspesifikasies Male Gebou (P/Salk 228) siale Gebou (P/Sak 228) (loon Bylyne 269 (Foon 3408 Bylyne 269 en 270 Pretoria en 270) Pretoria Laerskool Elandslaagte: Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 22 Aug Kamer CM 7 Tussenver 7 Sept Middelburg: Opknapping tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provinspesifikasies siale Gebou (P/Sak 228) Male Gebou (P/Sak 228) i (Foon Bylyne 269 (Foon 3408 Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria Nigel Indian School: Repa Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 22 Aug Kamer CM 7 Tussenver 7 Sept rasies en opknapping tekeninge en dieping Blok C ProvinL dieping Blok C Provinspesifikasies Male Gebou (P/Sak 228) Male Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Form Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria Baragwanath Bantoehos Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 22 Aug Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept pitaal: Johannesburg: Voor tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provingestelde verbetering van spesifikasies stale Gebou (P/Sak 228) siale Gebou (P/Sak 228) stormwaterdreineringsteisel (loon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 en konstruksie van paaie en 270) Pretoria en 270) Pretoria (n Ingenieur sal stoma mende tenderaars op Maandag 0 September 962 om 0 vm op die terrein ontmoet om saam met hulle die terrein te besigtig Die ingenieur sal by geen ander of latere geleentheid vir besigtigingsdoeleindes be skikbaar wees nie en voor nemende tenderaars word derhalwe versoek om op gemekle datum teenwoordig te wees) Ill 3

32 476 PROVINSIALE KOERANT 5 SEPTEMBER 962 0) (2) (3) (4) (5) (6) DatumTenders i waarop moot in Dokumente Beskilthare dokumente Kontrakvodrwaardes en beskikbaar vii is verkrygbaar beskikbare dokumente Diens en Distrik dokumente wees Oln uitreiking aan by en moat le ter insae op verkrygbaar of voor kontrakteurs temggestuur word aan onderstaande kantore Is uur aunt Piet Itetiefhospitaalt Steam Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 22 Aug Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept ketelinstallasie tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provinspesifikasies siale Gebou (P/Sak 228) slate Gebou (P/Sak 228) (Foon 3408 Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria HC 755/62 Installasie van Tendervorms; Kamer 40 Vierde Ver 22 Aug Kamer 40 Vierde Ver 28 Sept n sagtewaternetwerkstelsel tekeninge dieping Alphengebou dieping Alphengebou by Voortrekkerthospitaal spesifikasies Skinnerstraat (Form Skinnerstraat pretona Potgietersrus en lyste van Bylyn 5) Pretoria Laerskool Johan Greybe: hoeveelhede Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 29 Aug Kamer CM 7 Tincenver 2 Sept RandOos: Gelykmaak vkn tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provinterrein spesifikasies siale Gebou (P/Sak 228) slate Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylytie 269 (Foon Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria Thabazimbise Hoerskool: Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 29 Aug Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept Rustenburg: Gelykmaak van tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provin terrein spesifikasies slate Gebou (P/Sak 228) slate Gebou (P/Salo 228) 2 (Foon Bylyne 269 (Foon By:yne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria Spesiale Skool Klerksdorp: Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 29 Aug Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept Gelykmaak van terrein tekeninge en dieping Wok C Provin dieping Wok C Provinspesifikasies stale Gebou (P/Sak 228) slate Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria Hoerskool Vryburger: Rand Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 29 Aug Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept Oos I Gelykmaak van terrein tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Wok C Provin spesifikasies stale Gebou (P/Sak 228) slate Gebou (P/Sak 228) l (Poen Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 en 270); Pretoria en 270) Pretoria Nelspruitse Paddepot; Elek Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 29 Aug Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept triese installasie tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provin spesifikasies siale Gebou (P/Sak 228) slate Gebou (P/Sak 228) 270) Pretoria Burgershoopse (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 en 270) Pretoria en Laerskool i Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 29 Aug Kamer CM 7; Tusienver 2 Sept RandWes: Elektriese instal tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Wok C Provin lasie spesifikapies siak Gebou (P/Sak 228) slab Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria Laerskool Louis leipoldt: Tendervorms Kamer CM 7; Tussenver 29 Aug Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept Pretoriastad: Oprigting van en lyste van dieping Blok C Provin dieping Wok C Provinsaal hoeveelhede Male Gebou (P/Sak 228) slate Gebou (P/Sak 228) (Foon 3408 Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria Nigel School: Rand Oos: Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 29 Aug Kamer CM 7 Tussenver; 2 Sept Oprigting van saal en lyste van &Spins Blok C Provin dieping Blok C Provinhoeveelhede slate Gebou (P/Sak 228) siale Gebou (P/Sak 228) ) en 270) Pretoria en 270) Pretoria *Coronationvillese Junior Tendervorms; Kamer CM 7 Tussenver 5 Sept ICamer CM 7 Tussenver 2 Sept Skool: Reparasies en op tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provin /mapping spesifikasies slate Gebou (P/Sak 228) slate Gebou (P/Sak 228) (Form Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria *Parlcview Junior School: Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 5 Sept Kamer CM 7 Tusservier 2 Sept RandSentraal: Reparasies tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provin en opknapping spesifikasies siale Gebou (P/Sak 228) slate Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria *Brandvleise Provinsiale Pad Tendervorms Kamer CM 7 Ttissenver 5Seit Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept depot: Reparasies en op tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provinknapping spesifikasies siale Gebou (P/Sak 228) siale Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Foon *bine 269 : en 270) Pretoria en 270) Pretoira *Boschfonteinse Laerskool: Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 5 Sept Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept Reparasies en opknapping tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provinspesifikasies siale Gebou (P/Sak 228) siale Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 : en 270) Pretoria en 270) Pretoria *Pretoria Asiatic Boys Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 5 Sept Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept School: Reparasies en op tekeninge en dieping Blok C Provin diepiiag Blok C PrOvinlumpping spesifikasies siale Gebou (P/Sak 228) siale Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Foon 3 408; Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria *Laerskool Libertai: Water Tendervorms Kamer CM 7 Tussenier 5 Sept Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept berg: Reparasies en opknap tekeninge en dieping; Blok C Provin dieping Blok C Provin Ping! spesifikasies stale Gebon (P/Sak 228) siale Gebou (P/Sak 228)" (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 H en 270) Pretoriaen 270) Pretoria : *Pretoria Asiatic Girls Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 5 Sept Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept School: Reparasies en op tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Wok C Provin mapping spesifikasies slate Gabon (P/Sak 228) slab Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria I 32 : a

33 PROVINCIAL GAZETTE 5 SEPTEMBER 962: 477 () (2) (3) (4) (5) (6) Dokumente Beskilcbare dokumente Datum Tenders i waarop Kontrakvoonvaardes en beskikbaar vir is verkrygbaar beskikbare dokumente moat in Diens en Distrik uitreiking aan dokumente by en mom lo ter insac op woes om kontrakteurs teruggestuur word krygbaar an ver of voor is onderstaande kantore uur vm ) E *Laerskool Gustav Preller: Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 5 Sept Kamer CM 7 Tussenvcr 2 Sept Opknapping tekeninge en thiping Blok C Provin dieping Blok C Provin spesifikasies sink Gebou (P/Sak 228) dale Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 ; en 270) Pretoria en 270) Pretoria *Nelspruitse Skoolraadskan Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 5 Sept Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept tore: Reparasies en opknap tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provinping spesifikasies slate Gebou (P/Sak 228) siale Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 en 270) Pretnria en 270) Pretoria *Vereenigingse Ilotrskool: Tendervonns Kamer CM 7 Tussenver 5 Sept Kamer CM 7 Tussenver 2 Sent Reparasies en opknapping tekininge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provin 3 spesifikasies siale Gebou (P/Sak 228) slate Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria *Nancefield Schocil: Repa Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 5 Sept Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept cosies en opknapping tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Wok C Provin st spesifikasies siale Gebou (P/Sak 228) siale Gebou (P/Sak 228) : en 270)s Pretoria en 270) Pretoria *Boschfonteinse Laerskool: Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 5 Sept Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept RandWes: Reparasies en tekeninge en dieping Slott C Provin dieping Blok C Provin opknapping spesifikasies slate Gebou (P/Sak 228) stale Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Foon Bylync 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria *Benoni Coloured School: Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 5 Sept Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept Reparasies en opknapping tekeninge en dieping Blok C Provin diming Wok C Provin (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 spesifikasies aisle Gebou (P/Sak 228) slate Gebou (P/Sak 228) *Sables Laerskool: wyserswoning: Oprigting Onder Tendervorms tekeninge en en 270) Pretoria en 270) Pretoria Kamer CM 7 Tussenver 5 Sept Kanter CM 7 Tusseniferdieping Blok C Provin dieping Blok C Provin 2 Sept van motorbus ens : spesifikasies stale Gebou (P/Sak 228) siale Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 eri 270) Pretoria en 270) Pretoria *Pretoria Boys High School: Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 5 Sept Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept; Oprigting van keermuur tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provinspesifikasies stale Gebou (P/Sak 228) siale Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 ; en 270) Pretoria en 270) Pretoria *Burgher Right Primary Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 5 Sept Kamer CM 7; Tussenver 2 Sept; School: Bou van tennisbane tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provin spesifikasies stale Gebou (P/Sak 228) stale Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria *Heidelbergse Paddepot: Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 5 Sept Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept Elektriese installasie tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provin spesifikasies siale Gebou (P/Sak 228) stale Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria *BedfordvieW Primary School: Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 5 Sept Kerner CM 7 Tussenver 2 Sept! Elektrlese installasie tekeninge en dieping Blok C Provinspesintrasies stale Gebou (P/Sak 228) siale Gabon (P/Sak 228) dieping Blok C Provin (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria *Laerskool Maria van Rie Tendervonns Kamer CM 7 Tussenver 5 Sept Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept beeck: Rand Oos: Elek tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Wok C Provintriese installasie spesifikasies siale Gebou (P/Sale 228) stale Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 en 270) Pretoria en 270) Pretoria *Lichtenburgse Hoerskool: Tendervorms Kamer CM 7 Tussenver 5 Sept Kamer CM 7 Tussenver 2 Sept Elektriese installasie tekeninge en dieping Blok C Provin dieping Blok C Provin spesifikasies stale Gebou (P/Sak 228) siale Gebou (P/Sak 228) (Foon Bylyne 269 (Foon Bylyne 269 en 270) Pretoria eu 270) Pretoria Tenders moot geadresseer word aan: Die Voorsitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad Posbus 040 Pretoria Geen tender sal deur die Raad oorweeg word the tensy dit ontvang is deur die Posbus (Posbus 040 Pretoria) van die Read of deur die Tenderraad bus wat vir did doel verskaf is buite Kamer 54 Ou Goewermentsgebou Pretoria Vir elke diens mod n bedrag van R4 of a kwitansie vir kontantbetaling of tjek deur die bank geparafeer gedeponeer word wat terugbetaal sal word mits n bona fide tender ingestuur of tekeninge en spesifikasies terugbesorg word aan die adres venneld in kolom (3) me later as 4 dae na die sluitingsdattun nie Afsonderlike tenders word verwag vir ace werk en op die koevert moat die naam en adres van die lenderaar Bowel es die Tender nommer en die naam van die diens waarop die tender betrekking het vexmeld word ABe tenders moot op die tendervorm van die Deparb?nent woes en Moat behoorlik alle besonderbede bent Die Tenderraad verbind hom the om die laagste of enige tender aan to neem me ^ l

34 PROVINSIALE KOERANT 5 SEPTEMBER 962 NOTICE TO CONTRACTORS Tenders are hereby invited for the following services in the Transvaal Province namely: () (2) (3) (4) (5) (6) Service and District ate o Documents Available Documents Conditions of Contract Tenders Dwhichn Available are obtainable and Available Documents due at Documents for Issue to from and may be Inspected at the or before are Contractors Returnable to following Offices Available Volksrust Hospital: Elec Tender forms Room CM 7 Mezzanine 22nd Aug Room CM 7 Mezzanine 7th Sept trical installation drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext a" and 270) Pretoria and 270) Pretoria Hoerskool Monument: Tender forms Room CM 7 Mezzanine 22nd Aug Room CM 7 Mezzanine 7th Sept Rand West: Electrical instal drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial lation specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270): Pretoria and 270) Pretoria Chloorkopse Laerskool: Tender forms Room CM 7 Mezzanine 22nd Aug Room CM 7 Mezzanine 7th Sept c Rand East: Repairs and drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial renovations specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria Kiepersolse Laerskool Nel Tender forms Room CM 7 Mezzanine 22nd Aug Room CM 7 Mezzanine 7th Sept spruit: Various minor works drawings and Floor Block C Provincial Fldor Block C Provincial specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria Laerskool Elandslangte: Tender forms Room CM 7 Mezzanine 22nd Aug Room CM 7 Mezzanine 7th Sept Middelburg: Renovations drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria Nigel Indian School: Re Tender forms Room CM 7 Mezzanine 22nd Aug Room CM 7 Mezzanine 7th Sept pairs and renovations drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria Piet Retief Hospital: Steam Tender forms Room CM 7 Mezzanine 22nd Aug Room CM 7 Mezzanine 2st Sept boiler plant drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria Baragwanath Bantu Hospi Tender forms Room CM 7 Mezzanine 22nd Aug Room CM 7 Mezzanine 2st Sept tal: Johannesburg: Pro drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial posed improvement of storm specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) water drainage system and (Phone Ext 269 (Phone 3408 Ext 269 construction of roads (An and 270) Pretoria and 270) Pretoria engineer will meet intending tenderers on the site at 0 am on Monday 0th September 962 to conduct them on an inspection of the site The engineer will not be available at any other times for inspection visits and intending tenderers are therefore requested to be present on the date mentinned above) NC 755/62 Installation of Tender forms Room 40 Fourth Floor 22nd Aug Room 40 Fourth Floor 28th Sept a soft water reticulation drawings Alphen Building Skinner Alphen Building Skinner system at Voortrekker Hos specifications Street (Phone Ext Street Pretoria pita] Potgietersrus and bill of 5) Pretoria quantities Laerskool Johan Greybe: Tender forms Room CM 7 Mezzanine 29th Aug Room CM 7 Mezzanine 2st Sept Rand East: Levelling of drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial Bounds specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Fat 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria Thabazimbise Hoerskool: Tender forms Room CM 7 Mezzinine 29th Aug Room CM 7 Mezzanine 2st Sept Eustenburg: Levelling of drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial grounds specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria Spesiale Skool Klcrksdorp: Tender forms Room CM 7 Mezzanine 29th Aug Room CM 7 Mezzanine 2st Sept Levelling of grounds drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria Hoerskool Vryburger: Rand Tender forms Room CM 7 Mezzanine 29th Aug Room CM 7 Mezzanine 2st Sept Base Levelling of grounds drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria Nelspruit Road Depot: Elee Tender forms Room CM 7 Mezzanine 29th Aug Room CM 7 Mezzanine 2st Sept Bleat installation drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria Burgershoopse I aprslcool: Tender forms Room CM 7 Mezzanine 29th Aug Room CM 7 Mezzanine 2st Sept Band West: Electrical in drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial Stallation specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Exit 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria 2 i

35 Service PROVINCIAL GAZEi TP 5 SEPTEMBER (I) (2) (3) (4) (5) 0(0 Documents Available Documents Date on Conditions of Contract Tenders Available are obtainable which and District Documents and Available Documents due at for Issue to from and may be Inspected at the or before Contractors Returnable to following Offices am are Available Laerskool Louis Leipoldt: Tender forms Room CM 7 Mezzamne 29th Aug Room CM 7 Mezzanine 2st Sept Pretoria City: Erection of and bill of Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial hall quantities Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria Nigel School: Rand East: Tender forms Room CM 7 Mezzanine 29th Aug Room CM 7 Mezzanine 2st Sept Erection of hall and bill of Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial quantities Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria Laerskool Le Hau: Water Tender forms Room CM 7 Mezzanine 22nd Aug Room CM 7 Mezzanine 7th Sept berg: Repairs and renova drawings and Floor Block C Provincial Floor/Block C Provincial J tions specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria Volksrustse Hoerskool: Tender forms Room CM 7 Mezzanine 22nd Aug Room CM 7 Mezzanine 7th Sept Electrical installation drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria *Coronationvillese Junior Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2st Sept Skool: Repairs and renova: drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial tions specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 Imo and 270) Pretoria and 270) Pretoria *Parkview Junior School: Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Robin CM 7 Mezzanine 2st Sept Rand Central: Repairs and drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial renovations specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria *Brandviei Provincial Road Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2st Sept Depot: Repairs and renova drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial tions specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria *Boschfonieinse Laerskool: Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2st Sept Repairs and renovations drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone 3408 Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria *Pretoria Asiatic Boys Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2st Sept School: Repairs and rano drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial vations specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria *Laerskool Libertas: Water Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2st Sept berg: Repairs and renova drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial lions specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone 3408 Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria *Pretoria Asiatic Girls Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2st Sept School: Repairs and rano drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial vations specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone 3408 Ext 269 (Phone 3408 Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria *Laerskool Gustav Preller: Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2st Sept Renovations drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria *Nelspruit School Board Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2st Sept Offices: Repairs and reno drawings and Floor Block C Provincial floor:block C Provincial vations specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone 3408 Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria *Vereenigingse Hoerskool: Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2st Sept Repairs and renovations drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria *Nancefield School: Repairs Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2st Sept and renovations drawingaand Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria *Boschfonteinsc Laerskool: Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2St Sept Rand West: Repairs and drawingaand Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial renovations specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria *Benoni Coloured School: Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2st Sept Repairs and renovations drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria *PretoriaNoordseLaerskool: Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2st Sept: Repairs and renovations drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone 3408 Ext 269 and 270) Pretoria and 270); Pretoria 8

36 480 PROVINSIALE KOERANT 5 SEPTEMBER 962 * or (2) (3) (4) (6) i (6) Service and District *Sabiese Laerskool: Teachers Documents Available Documents Conditions of Contract Tenders Date whion ch Available are obtainable and Available Documents due at i Documents for Issue to from and may be Inspected at the are or before Contractors Returnable to following Offices am Available Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2st Sept specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag a) residence: Erection of drawings and Floor Black C ProvincialFloor Block C Provincial garage etc (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria *Pretoria Boys High School: Tender forms; Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2st Sept Erection of retaining wall drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria *Burgher Right Primary Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2st Sept School: Construction of drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial tennis specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) courts (Phone It Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria i r and 270) Pretoria *Heidelberg Road Depot: Tender forms Ronnie CM 7 MeZzinine 5th Sept Roam CM 7; Mezzanine 2st Sept Electrical installation drawings and Floor Block Floor Block Building C (P/Bag Provincial 228) specifications Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Prentria *Bedfordview Primary School: Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2st Sept Electrical installation drawings and Floor Block C Novincial Floor Block C Provincial specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone 3r408 Ext 269 (Phone 3408 Ext 269 and 270) Pretoria arid 270) Pretoria *Laerskool Maria van Rie Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2st Sept beeck: Rand East: Electri drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial cal installation specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria *LIchtenburese Hoerskobl: Tender forms Room CM 7 Mezzanine 5th Sept Room CM 7 Mezzanine 2st Sept Electrical installation drawings and Floor Block C Provincial Floor Block C Provincial specifications Building (P/Bag 228) Building (P/Bag 228) (Phone Ext 269 (Phone 3 408h Ext 269 and 270) Pretoria and 270) Pretoria Tenders are to be addressed to: The Chairman Transvaal Provincial Tender Board PO Box 040 Pretoria No tender will be considered by the Board unless received through the Post Office Box (PO Box 040: Pretoria) of the Board or through the Tender Board Box provided for the purpok outside Room 54 Old Government Buildings Pretoria i A deposit of R4 either in cash; deposit receipt or bankinitialed cheque must be paid on each service which will be refunded provided a bona Ode tender is submitted or plans andapecifications returned to the address shown in column (3) not later than within 4 days after the closing date A Separate tendermust be submitted for each service and the envelope Containing the tender must be superscribed with the name and address of the tenderer as well as with Tinder Number and the name of the service to which the tender refers All tenders should be on the Departmental tender form which must be duly filled in and completed in all particulars The Board does not bind itself to accept the lowest or any tender TRANSVAAPE PROVINSIALE ADMINISTRASIE KENNISGEWING AAN TENDERAARS TENDER No 557 VAN 962 TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION NOTICE TO TENDERERS TENDERNo 557 OF 962 it KONTRAK No 557/62 CONTRACT No 557/62 DIE BOU ENBITUMINEUSE BEDEKKING VAN N GEDEELTE VAN NASIONALE PAD T 4/2 BY THE CONSTRUCTION AND BITUMINOUS SUR KROKODILPOORT (LENGTE ONGEVEER 0 FACING OF A MYL) PORTIONOF NATIONAL ROAD T4/2 AT CROCODILE POORT (LENGTH APPROXIMATELY 0 MILES) Tenders word hiermee gevra van ervare kontrakteuri viz bogenoemde diens Tenders are hereby invited from experienced contractors Kontrakdokumente insluitende n stel tekeninge kan for the abovementioned service op of na Dinsdag September 962 van die Direkteur Transvaalse Paaiedepartement Kamer No D58 Nuwe On or after Tuesday th September 962 contract Provinsiale Gebou:Kerkstraat (Posbus 906) Pretoria ver documents including a set of drawirigs may be obtained kry word by betaling van n deposito van R20 (twintig from the Director Transvaal Roads Department Room rand) in kontant of deur n tjek wat deur n bank gesertiii No D58 New Provincial Buildings Church Street (PO seer is betaalbaar aan die Transvaalse Provinsiale Box 906) Pretoria on payment of a deposit of R20 Administrasie Hierdie deposit is terugbetaalbaar op (twenty rand) either in cash or bank certified cheque in voorwaarde dat n bona fide tender tesame met al die kon favour of the Transvaal Provincial Administration which trakdokumente en tekeninge ingedien word n Addisionele amount will be refunded provided a bona fide tender is ( afskrif van die hoeveelheidspryslyste sal gratis verskaf submitted complete with all contract documents and word drawings An extra copy of the Schedule of Quantities Die deposit is ook teragbetaalhair Millen dielonfrak will be suppliedfree of charge doktunente:en plannevoor die sluitingsdattnit terugbesorg The deposit is also repayable if thecontract documents and plans Arsrcturnedi before the closing:date 4

37 = PROVINCIAL GAZL E 5 SEPTEMBER n ingenieur sal voomemende tenderaars op Donderdag An engineer will meet intending tenderers at Crocodile 20 September 962 om 830uur vm by Krokodilpoort Poort siding at 830 am on Thursday 20th Septernber sylyn ontmoet om saam met hulle die terrein te gaan besig 962 td conduct them on an inspection of the site The tig Die ingenieursal by geen ander geleentheid vir besig engineer will not be available at any other time for inspec tigingsdoeleindes beskikbaar wees nie en tenderaars word tion visits and tenderers are therefore requested to visit derhalwe versoek om op gerrtelde datum teenwoordig te the site on the date mentioned above wees : Sealed tenders completed in accordance with the condi Tenders ooreenkomstig die voorwaardes in die kontrak fions laid down in the contract documents and endorsed dokumente Voltooi in verseelde koeverte waarop Kontrak Contract No 557 of 962 " will be received by the No 557 van 962" geendosseer word moet die Voor Chairman Transvaal Provincial Tender Board Old sitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad Ou Goewer Government Buildings PO Box 040 Pretoria up to mentsgebou Pfisbus 040 Pretoria bereik voor uur am on Friday 9thOcteber 962 vin: op Vrydag when such tenders 9 Oktobei 962 wanneer die tenders in will be Opened in public die publiek oopgemaak sal word Indien dit per hand afgelewer word moet die tender If delivered by hand tenders must be deposited in the ) dokumehte in die Tenderraad se bus op die eerste ver Tender Board box on the first floor of the Old Govern diepingvan die Ou Goewermentsgebou Kerkplein Pre ment Buildings Church Square Pretoria before the toria voor die sluitingstyd en datum hierbo vermeil closinetime and date stated above geplaas word The Transvaal Provincial Administration does not bind is Die Transvaalse Provinsiale Administrasie verbind hom itself to accept the lowest or any tender nor will it assign nie om die laagste of enige tender aan te neeni nie of any reason for the rejection of any tender enige rede vir did afwysing van n tender te verstrek nie Tenders is vir negentig (90) ctae bindend Tenders are binding for 90 (ninety) days L DU RAND L DU RAND Voorsitter Transvaalse Provinsiale Chairman TransvaalProvincial Tenderraad Tender Board Administrateurskantoor 27 Augustus 962 Administrators Office 27th August e DEPARTEMENT VAN VERVOER DEPARTMENT OF TRANSPORT MOTORTRANSPORT MOTOR CARRIER TRANSPORTATION The undermentioned applications for moor caixier certificates Die onderstaande aansoeke Om motortransportsertifikate Word are published In terms of section thirteen (I) of the Motor Carrier kragtens artikel dertien () van die Motortransportwet en regulasie Transportation Act and regulation 5 of MotorCarrierTranspor 5 van die Motortransportregulasies 956 gepubliseer lotion regulations 956 Written representations (in duplicate) in support of or in open Skriftelike vertob (in duplikaat) tot ondersteuning ofbestryding sition to such applications must be made to the National Trans van hierdie aansoeke mpet binne tien dae Van die datum van port Commission or local board concerned within ten days from hierdie publikasie aan die Nasionale Vervoerkommissie of the date of this application betrokke plaaslike read gerig word X=No of application and name of applicant X =No van aansoek en naam van applikant Y =Nature of proposed motor carrier transportation and number Y =Aard yan voorgestelde motortransport en getal voertuie of vehicles Z =Plekke waartussen en roetes waaroor of die gebied waarin Z= Points between and routes over or area within which the die voorgestelde motortransport gedryf sal word I proposed motor carrier transportation is to be effected PLAASLIKE PADVERVOERRAAD JOHANNESBURG LOCAL ROW TRANSPORTATION BOARD JOHANNESBURG!" X M 667 (A 2464) Albert Jacobson (Johannesburg) (Nuwe aansoek/new application) Y Goedere uttsluitlik ten behoewe van Hollywood Hats (Pty) Ltd"(een Kombi)/Gootir exclusively on behalf of Hollywood Hats (Ply) Lai (one Comb!) Z Binne die Republiek van SuidAfrika/ Within the Republic of South Africa X M 672 (A 2466) G Blumberg (Bellevue) (Nuwe aansock/new application) Y () Goedere uitsluitlik ten behoewe van SA Fire Extinguisher Servicei "/Goods exclusively on behalfof5:a Fire Extinguisher Services Z () Binne n omtrek van 30 myl van pick van besigheid van SA Fire Extinguisher Services " te Johannesburg en die Rand en Pretoria ; VrygesteldeGebied/ Within a radius of30 miles from the place ofbusiness of SA fire Extinguisher Services at Johannesburg and Reef " " and Pretoria Exempted Area :Y (2) Monsters uitsluitlik ten behoewe van SA;Firetxtinguisher Services "Mamples exclusively on behalf of SA Fiee Extinguisher Services ; ; k Z {2) Binne die Republiek van SuidAfrika/Within the Republic of South Africa Y (3) Werknemers uitsluitlik ten behoewevan SA Fire Extinguisher Services " in die loop van hul besigheid (gratis)i Employees exclusively on behalf of SA Fire Extinguisher Services in the course of their employment (provided no charge is made for:such conveyance) Z (3) Van plek van besigheid van SA Fire Extinguisher Services " te Johannesburg na punte pled binne die Republiek van Suid Afrika en terug/ From the place of business of SA Fire Extinguisher Services at Johannesburg to points situated within the Republic of South Y Africa and return (4) Gereedskap en spaarparte uitsluitlik ten behoewe van SA Fire Extinguisher Services " vir hulle gebruik wanneer dit benodig word vir die muniddelkike bona fide herstel van masjienerie of werktuigkundige installasies wat defek geraak het en wat weens dringende omstandighede spoedeisend herstel nioet word teen motor)/tools oftrade and spare parts exclusively on behalfofsa Fire Extinguisher Services /or use by them when requiredfor the immediate bona fide repair of machinery or mechanical installations which have become defective and have to be repaired expeditiously and urgently (one motor car); Z (4) Van plek van besigheid van SA Fire Extinguisher Services " te Johannesburg na punte pled binne die Republiek van SuidAfrika en terug/fromthe place of business of SA Fire Extinguisher Services at Johannesburg to points situated within the Republic of South Africa and return / X M 669 (A 3397) D Kleiman (Johannesburg ) (Bykomende voertuig/additional vehicle:) Y " () Goedere alle soorte/ Goods all classes Z (I) Binne die Randse Karweigebied/ Within the Reef Corsage Area Y (2) Meubels/Furniture Z 2) Binne n omtrek van 30 niyl van plek vanberoep ambag of besigheid soos hierbo beslcryf en die Rand en Pretoria Vrygesteldc Gebiedt Within a radius of 30 miles front his pirate:of industry; trade Or bigness as described above and Reef and Pretoria Exempted Area Y (3) Huistrekke (pro forma)/household removals (pro forma) / )6:0 Z t (3) Binne Pit Ibintrek van 50 MyrVaifjoliannesbag= priskrintoor/within teradius of50 miles from j ȯh alines % grg 9 ire Y (4) Meubels:van fabriek; winkelof enige verkoopsplek na privaat woonhuise alleenlik (voertuig moet nog aangekoop Word)/Furnitiot from factory shop or other place of sale to private dwellings only (vehicle to be purchased) Z (4) Binne a omtrek van 50 myl van Johannesburgposkantoor/Witkin a:radius of 50 miles from Johannesburg Post Office $ I

38 PROVINSIALE KOERANT 5 SEPTEMBER 962 X M 647 (A 2457) Z A Pretorius (Johannesburg) (Nuwe aansoek/new application) Y (I) Hie goedere/ Own goods Z () Binne n omtrek van 30 myl van Johannesburghoofposkantoor en Rand en Pretoriase Vrygestelde Gebied/ Within a radius of 30 miles from Johannesburg General Post Office and Reef and Pretoria Exempted Area Y (2) Mime en buitebande op aanvraag van die eienaar daarvan ten opsigte van die voertuig soos omskryf/tyres and tubes at the request of the owner thereof by means of the vehicle as described Z (2) Van enige punt gelee binne n omtrek van 50 myl van plek van besigheid van Wayne Tyre Co (Tvl) (Pty) Ltd" to Johathesburg na daardie plek van besigheid om behandel en herstel to word by Wayne Tyre Co (Tvl) (Pty) Ltd:" of op n ander wyse behandel meet word en daarna na enige punt soos deur die eienaar bepaal binne die gemelde gebied waarhul aan horn afgeiewer moet word uitsluitlik ten behoewe van Wayne Tyre Co (Tvl) (Pty) Ltd"/From any point situated within a radius of 50 miles from the place of business of Wayne Tyre Co (ft) (Pty) Ltd at Johannesburg to that place of business to be retreaded and repaired by Wayne Tyre Co (M) (Pty) Ltd or otherwise dealt with by him and thereafterfor delivery to the owner at any point nominated by the owner within the aforementioned area exclusively on behalf of Wayne Tyre Co (Tvl) (Pty) Ltd Y (3) Binne en buitebande op aanvraag van die eienaar daarvan ten opsigte van die voertuig soos omslcryf (een van)/tyres and tubes at the request of the owner thereof by means of the vehicle as described (one van) Z (3) Van plek van besigheid of woning van die eicnaar van daardie binne en buitebande wat buite n omtrek van 50 myl van die plek van besigheid van die houcr van hierdie vrystelling le Johannesburg gelee is maar vile verder weg dan 50 myl van genoemde besighcidsplek na daardie pick van besigheid ahvaar hul deur die honer of op n ander Wyse behandel moet word en daarna na die besigheidsplck of woning van die eienaar van die goedere waar din oorspronklik opgelaai was alvorens daar aldus mee gehandel is uitsluitlik ten behoewe van Wayne Tyre Co (Tv] ) (Pty) Ltd"IFrom the place ofbusiness or residence of the owner of such tyres and tubes situated outside a radius of50 malesfrom the place ofbusiness of Wayne Tyre Co (7L) (Pty) Ltd at Johannesburg but not further distant than 50 miles from such place of business to that place ofbusiness to be retreaded and repaired by the holder or otherwise dealt with by him and thereafterfor delivery to the residence or place ofbusiness ofthe owner ofsuch goods where they were originally uplifted before they have been so dealt with exclusively on behalf of Wayne Tye Co (TvL) (Pty) Ltd X M 620 (A 2452) Titos Tshabangu (Wakkerstroom) (Nuwe aansoek/new application) Y Bantoe passasiers (een LAW)/Bantu passengers (one LDV) Z Binne n omtrek van 00 myl van Wakkerstroomposkantoor/IVithin a radius of 00 miles front Wakkerstroom Post Office 4 X M 66 (A 246) H P van Colter: (Carletonville) (Nuwe aansoek/new application) Y Goedere alle soorte (cen vragmotor)/ Goods all classes (one lorry) Z Binne n omtrek van 50 myl van Oberholzerposkamoor/ Within a radius of 50 miles from Oberholzer Post Office X M 660 (A 3559) Vaal Transport (Corp) (Pty) Ltd (Vereeniging) (Bykomende voertuig/ Additional vehicle) Y Bantoe passasiers (een bus)/ Bantu passengers (one bus) Z Soos per bestaande goedgekeurde magtiging/as per existing approved authority X M 654 (A 2455) G H J Swanepoel (Alberton) (Nuwe aansoek/new application) Y Goedere alle soorte (eenperd en een sleepea)/goods all classes (one horse and one trailer) Z Binne die Randse Karweigebied/Within the Reef Cartage Area X M 666 (A 2462) Shadrack Spenyani (Leslie) (Nuwe aansoek/new application) Y Goedere elle soorte behorende aan nieblankes ten behoewe van nieblankes alleenlik (twee trokke)/goods all classes belonging to non Whites on behalf of nonwhites only (two trucks) Z Binne n omtrek van 50 myl van Leslieposkantoor/ Within a radius of 50 miles from Leslie Post Office X M 606 (A 794) G M Tolmay (Welverdiend) (Bykomende voertuig/additional vehicle) Y Soos per bestunde magtiging (cen trok)/as per existing authority (one truck) Z Soorper bestaande magtiging/as per existing authority X M 638 (A 2456) J A Holtzhausen (Oberholzer) (Nuwe aansoek/new application) Y Goedere vie droogskoonmaakdoeleindes (een Kombi)/Goocfsfor dry cleaning purposes (one Combo Z Binne die Landdresdistrik Oberholzer/ Within the Magisterial District of Oberholzer X M 652 (A 2454) Douglas Valashiyf (Germiston) (Nuwe aansoek/new application) X NieBlanke voetbalgeselskappe ten behoewe van Germiston Zebras Voetbalklub " (een Mikrobus)/Non WhItefootball teams on behalf of Germiston Zebras Football Club (one Micro bus) Z Van Natalspruit na Edenvale Thokoza Alexandra Vereeniging Nigel Kwa Thema Orlando Boksburg en Heidelberg Ratandalokasie/From Nara/saran to Edenvale Dakota Alexandra Yereenigiug Nigel Kwa Thema Orlando Boksburg and Heidelberg Ratanda Location X M 633 A 826) E Paneras (Johannesburg) (Nuwe aansoek/new application) y Sand en klip (een wipbakvragmotor)/sand and stone (one tipper truck) Z Binne die Randse Karweigebied/Whhin the Reef Cartage Area X M 649 (A 0526) Petrus Zwane (Johannesburg) (Nuwe aansoek/new application) Y () Goedere alle soorte ten behoewe van nieblankes behorende aan nieblankes alleenlik/goods all classes on Mall of nonwhites belonging to nonwhites only Z () Binne the Randse Karweigebied/ Within the Reef Cartage Area Y (2) Nieblanke godsdienstige en sportgesetskappe en persone wat groetunielies salons (een LAW)/NonWhite religious and sports parties and persons hawking green mealies (one LD V) Z (2) Binne die Randse Karweigebied/ Within the Reef Cartage Area X M 648 (A078) Paul Seshabela (Delmas) (Bykomende magtiging/additional authority) Y NieBlanke kerkgangers en bruilofgaste (een LAW)/NonWhite church and wedding parties (one LDV) Z Binne die Randse Karweigebied/ Within the Reef Cartage Area X M 65 (A 4007) L Jackson Greyhound Bus Lines (Pty) Ltd (Johannesburg) (Bykomende voertuig/additional vehicle) Y Nie Blanke passasiers en hul persoonlike bagasie (Krugersdorp) (een bus)/nonwhite passengers and their personal effects (Krugersdorp) (one bus) Z Soos per bestaande en goedgekeurde magtiging/as per existing and approved authority X M 650 (A 4700) L Jackson Greyhound Bus Lines (Pty) Ltd (Johannesburg) Bykomende voertuig/ Additional vehicle) Y Blanke passasiers en hul persoonlike bagasie (Krugersdorp) (ses busse)/european passengers and their personal effects (Krugersdorp) (six buses) Z Soos bestaande goedgekeurde magtiging/as per existing and approved authority X M 645 (A 2453) T J J Shepherd (Heidelberg) (Nuwe aansoek/new application) Padmaakmateriaal (pro forma) (cen vragmotor)roadbuilding material (pro forma) (one lorry) Z Binne die Provinsie Transvaal/ Within the Transvaal Province X M 637 (A 235) T H Rothman & William Campbell trading as C & R Pump and Tank Installations (Bykomende voertuig/ Addition( vehicle) Y Soos per bestaande magtiging (een vragmotor)/as per existing authority (one track) Z Roos per bestaande magtiging/ As per existing authority X M 635 (A 0848) Stag Bulk Transport (Pty) Ltd (Johannesburg) (Bykomende voertnie/additional vehicles) Y Sement in groot muat (twee sleepwaens en twee trokke)/cement in bulk (two trailers and two trucks) Z Soos bestaande magtiginglas per existing authority X M 659 (A 9566) Fidelity Guards (Pty) Ltd (Johannesburg) (Bykomende voertuig/additional vehicle) y Soos bestaande magtiging (een paneelwa)/asper existing authority (one panel van) Z Soos bestaande magtiging/as per existing authority X M 664 (A 8354) Tom Smith (Krugersdorp) (Bykomende magtiging/additional authority) Goedere alle soorte vir Blankes en nieblankes (een trok)/ Goods all classesfor Whites and nonwhites (one truck) Z Binne die Randse Karweigebied/ Within the Reef Cartage Area X M 668 (A 2463) C A Lombard (Bmkpan) (Nuwe aansoek/new application) y Padmaakmateriaal (pro forma) (een vragmotor)/ Roadbuilding material (pro forma) (one lorry) Binne die Provinsie Transvaal/ Within the Transvaal Province X M 663 (A 2460) J D Kruger (Johannesburg) (Nuwe aansoek/new application) y Sand en klip (een vragmotor)/sand and stone (one lorry) Z Binne die Randse Karweigebicd/ Within the Reef Cartage Area X M 656 (A 2459) A van Achterbergh (Berton) (Nuwe aansoek/new application) Goedere alle soorte (een vragmotor)/goods all classes (one lorry) Z Binne die Remise Karweigebied/ Within the Reef Cartage Area X M 636 (A 2458) E F Rowston (Johannesburg) (Nuwe aansoek/new application) Y Goedere alle soorte (een paneelwa)/ Goods all classane panel van) Z Binne die Randse Karvieigebied/ Within the Reef Cartage Area 6

39 Yawdas I PROVINCIAL GAZETTE 5 SEPTEMBER : PLAAsTIRE PADVERVOERRAAD PRETORIA LOCAt ROAD TRANSPORTATION BOARD PRETORIA X 547 C A van der Merwe PretoriaWes (Nuwe aansoek/new application) TP 6773 Y Padmaakmateriaal (7tonvragmotor) (pro forma)/roadmaking material (7ton truck) (pro forma) Z Binne die Provinsie Transvaal/ Within the Transvaal Province X 5407 F J Huyser Pretoria Tuine (Nuwe aansoek/new application) TP 3490 Y Huistrekke (6tonvragmotor) (pro forma)/household removals (6ton truck)(pro forma) Z Binne n omtrek van 50 myl van ICerkplein Pretoria/Within a radius of 50 miles from Church Square Pretoria X 559 M J Gouws Sable (Nuwe aansoek/new application) TAE 3299 Y Padmaakmateriaal (5tonvragmotor) (pro forma)/roadmaking material (5ton truck) (pro forma) Z Binne die Provinsie Transvaal/ Within the Transvaal Province X 5359 A S Duvenhage Sabie (Nuwe aansoek/new application) TDD 920 i i Y Padmaakmateriaal (4280lbvragmotor)(pro forma)/roadmaking material (4280lb truck) (pro forma) Z Binne die Provinsie Transvaal/ Within the Transvaal Province X 5523 S Grouse Pietersburg (Nuwe aansoek/new application) TAL 444 Y Padmaakmateriaal (5tonvragmotor)(pro forma)/roadmaking material (5ton truck) (pro forma) Z Binne die Provinsie Transvaal/ Within the Transvaal Province X 487 Robson Sibani Hectorspruit (Nuwe aansoek/new application) Y Goedere alto soorte behorende aan en ten behoewe van nieblankes alleenlik (een voertaig)/ Goods all classes belonging to and on behalf of noneurbpeans only (one vehicle) Z Binne n omtrek van 20 myl van Hectorspruitposkantoor(proforma)/Within a radius of20 milesfront Hcctorspruit Post Office (pro forma) X 458 De Beers Vervoer Tzaneen (Bykomende voertufg/additional vehicle) Y Vyf Blanke huurmotorpassasiers/five European taxi passengers Z Binne die Landdrosdistrik Letaba/ Within the Magisterial District of Letaba X 5046 P du Plessis Knoppieslaagte (Nuwe aansoek/new applicatiok) TP 8536 Y Blanke skoolkinders van Lyttelton Hoerskool (een bus)/european scholars of Lyttelton High School (one bus) Z Binne n omtrek van 00 myl van Lytteltonposkantoor; inks die terugreis binne 24 nut na aankoms aannvaar word/within a radius 8 of00 miles from Lyttelton Post Office; provided that the return journey is commenced within 24 hours after time of arrival X 8964 Mathebula Transport Nelspruit (Bykomende bus met nuwe magtiging/additional bus with new authority) Y () Bantoe passasiers en hul bagasie/bantu passengers and their luggage Z Roete: Kenya loicasie Naturelle Biersaal Plaaslike Superintendent se Kantoor Springbok Stores Assembly of God Church Transvaal Stores Vawdas Trading Company Eastern Transvaal Garage Henshalls Garage Nelspruit Wholesalers Rob Ferreirahospitaal/ Route: Kenya Location Native Beerhall Local Superintendents Office Springbok Stores Assembly of God Church Transvaal Stores Y Z Trading Company Eastern Transvaal Garage Henshalls Garage Nelspruit Wholesalers Rob Ferreira Hospital (2) NieBlanke sports opvoedkundige en godsdienstige groepe/noneuropean sport religious and education groups (2) Binne n omtrek van 50 myl van Nelspruitposlcantoor (pro forma)/ Within a radius of 50 miles from Nelspruit Post Office (pro forma) Tydtafel/Tintetable Weelcsdae/ Weekdays Vertrek/Depart Kenyalokasie 445 vat en dam n mirlilde diens tot 845 nut/kenya Location 445 am and then a hourly service until 845 pm Vertrek/Depart Rob Ferreira hospitaal 55 wit en dan n uurlikse diens tot 95 nm/rob Ferreira Hospital 55 am and then a hourly service until 95 pm Sondae en Publieke Vakansiedae/Sundays and Public Holidays Vertrek/Depart Kenyalokasie 445 im en dan n uurlikse diens tot 845 mn/kenya Location 445 am and then a hourly service until 845 pm Vertrek/Depart Rob Ferreirahospitaal 5:5 Ian en dan n uutlikse diens tot 95 nm/rob Ferreira Hospital 55 am and then a hourly service until 95 pm Tariewe/Tanffi Weelcsdae Sondae en Publieke Vakaniledae Weekdays Sundays and Public Holidays Kenyalokasie/Location Henshalla Garage Sc Henshalls Garage Rob Ferreirahospitaal/Hospital 22t 5c Rob Ferreirahospitaal/Nospitat Henshalls Garage 2c 5c Henshalls Garage Kenyalokasie/Location 2fc 5c X 88 A Brown & Son Sable (Wysiging van tydtafel/amendment of timetable) Y NieBlanke passasiers en Intl persoonlike bagasie/noneuropean passengers and their personal effects Z Rode 4 Sabie Acornhoek/Route 4 Sable Acornhoek Tydtale/77metable Dinsdae Donderdae en Vrydae/Tuesdays Thursdays and Fridays Vertrek/Depart Aankoms/Arrive Sable 530 vm/am Acornhoek 820 vm/am oor/via Berg i vlei en/and Sandpoort / (ipvpso Witwater) Acornhoek Na aankoms van train/after Sable 25 nm/pm arrival of train Saterdae/Saturdays Vertrek/Depart Aankoms/Arrive Sable 25 nin/km Acornhoek 700 nm/pm oor/via Berggel enland Sandpoort Roete/Route 5: SabieBushbuelaidge Dinsduv en Vrydae/Hresdays and Fridays Verlrek/Depart Aankoms/Arrive Sable 545 vm/am (bestaande/ Bushbuckridge 85 vm/am (bestaande/ existing 530 vm/am) existing 930 vm/am) Bushbuckridge 930 vm/am (bestaande/ Sable 245 nm/pm (bestaande/ existing 000 vm/am) existing 330 nm/pm) SaterdaelSaturdays Vertrek/Depart Aankoms/Arrive Sable 200 nm/pm Sandford 55 nm/pm Sondae/Sundays Vertrek/Depart Aankoms/Arrive Sandford 200 middag/noon Sable en/and Bergvliet 300 nm/pm Rode 7/Route 7: SabieSandford Saterdae/Saturdays Vertrek/Depart Aankoms/Arrive Sable 600 vm/am (bestaande/ Sandford 800 vm/am (bestaande/ existing 25 nm/pm) existing 400 nut/pm) Sandford 85 vna/am (bestaande/ Sabie 045 vm/am (bestaande/ existing 430 nm/pm) existing 600 nm/pm) Donderdae/Thursdays Vertrek/Depart Aankoms/Arrive Sandford 30 vm/am Sable 245 nm/pm oor/ via Klip kraal ipv/isa Berg vliet Roete/Route 7: Grootfontein 29 Elandsdrift Dinsdae Donderdae en Vrydae/Tuesdays Thursdays and Fridays Vertrdc/Depart Aankoms/Arrive Grootfontein 400 vm/am inandsdrift 445 vm/am I Elandsdrift 450 vni/am Grootfontein 540 vm/am Grootfontein 330 nm/pm Elandsdrift 345 nm/pm Elandsdrift 400 nut/pro GrootibMein 530 nm/pm

40 PROVINSIALE KOERAbff 5 SEPTEMBER 962 X 4 E Manhole New Pietersburg (Bykomende vdenuig met bykomende nnagtigingladditional vehicle with additionatauthority) Y NicBlanke passasiers en hul bagasse/non European passengers and their luggage Bestaande Magtiging/Existing Authority Z () Oor goedgekeurde roetes volgens bestaande tydtafels tariewe en bepericings/orer approved routes subject to the existing timetables tares and restrictions Bykomende Roete/Additional Route Z (2) Tuden New Pietersburglokasie en Pietersburghospitaal oor Theophilosstraat Marketstraat Fonteinstraat Exelsiorstraat Market straat Groblersstraat Magazinestraataetween New Pietersburg Location and Pietersburg Hospital via Theophilos Street Markets Street Fontein Street Exelsior Street Market Street Groblers Street Magazine Street X 20 Thomas Maake Saulsville (Nuwe aansoek/new application) Voottagffehicle! TP Y Vyf Bantoe huurmotorpassasiers/five Bantu taxi passengers Z Van Saulsville oor Yskor na Marabastad en terug op dieselfde roete/from Satilsville Lida Iscor to Marabastad and baik tithe sank route NASIONALE VERVOERKOMMISSIE (APV) PRETORIA NATIONAL TRANSPORT COMMISSION (DRT)PRilibRIA X D 8/6/2 Transa (Edms) Bpk Johannesburg (Nuut/New) Y Z Slegs Blanke pacsasiers (imrnigrante) (vier 0sitplekndkrobusse twee motorkarre en ten 7sitplek bus)/ W6itt Passengers (immigrants) only (four 0seater microbuses two motor cars and one 7 seater bus) Binne die hele gebied van die Republiek/ Within the Republic SKUTVERKOPINGS POUND: SALES STADSRAAD VAN VENTERSDORP? 4 UnleSslireviously released the animals EIENDOMSBELASTING Tensy voor die tyd gelos sal die there described hereunder will be sold as hieronder heskryf verkoop word sans aan indicated Kennisgewing geskied hiermee dat die gedui sr Persons desiring to make" inquiries yolgende belasting op alle belasbare eien Persone wat navraag wens to Jaen aan respecting the animals described hereunder domme binne die Munisipaliteit sons aangainde die hieronder omskriwe diere moet; in the Case of animals in municipal pounds geteken op die Waarderingslys gehef is indie geval van diere in munisipale skutte should address the Town Clerk for those deur die Stadsraad :van% Ventersdorp ten die Stadsklerk nader en wat diere in in district pounds the Magistrate of the opsigte van die finansiale Aar Julie 962 distrikskutte betref die betrokke Landdros district concerned tot 30 Junie 963 ooreenkomstig die Plaaslike BestuurBelastingoidonnansie van DENDRON Gesondheidskomitee Skut DENDRON Health Committee Pound 033: op9 September 962 oat vm Koei on 9th September 962 at am 6 par donkerbruin; bulkalf Afrikaner Cow 6 years dark brown; I (a) bullcalf n Oorspronklike belasting van een 6 maande rooi Africander 6 months red haiwe sent (fc) in die rand (RI) op ZANDSLOOT Skut Distrik Potgieters KLERKSDORP Municipal Pound on die liggingswaarde van grond (b) g Add moue I ebelasting van twee en rust op 26 September 962 om vat 20th September 962 at 0 am Jersey Koei ±8 jaar swart brandmerk 7 2 oor bull ±2 years n haiwe sent (24c) in die rand (RI) Make; os ±4 jaar rooi ZANDSLOOT Pound District Potgieters op die liggingsvaarde van grond 26th September; 962 at am Die belasting venal en is betaalbaat KRU/SFONTEIN Skut Distrik Pretoria us " of op 26 September 962 om vm Muil963 Cow ±8 years black branded r 2 voor op 3 Maart met die voorearmarks; ox± If years red behoud dat die verskuldigde bedrag nun aarige 2 jaar bruin; as Afrikaner 3 jaar tom albei ore halfmann linkeroor getop; PIETERMA Pound District Potgieters suiwer kan word in paaiemente hetsy as Afrikaner 8 jaar rooi albei ore rus on 26th September 962 at II am maandeliks of halfjaarliks met dien vet I svnielstert Cow Africander tred branded WG4 and stande dat die: voile belasting aangesuiwer 2Ps; cqw Africander red and white moet wees op 3Maart 963 PANSVLEI Skut Distrik Rustenburg brandedwg4 and 2Ps Ingeval die betaking hereby opgel8 nit op op 26 September 962 oat vin Vets GANSVLEI Pound District Rustenburg vervaldag betaal is ale kan geregtelike 2 jaar rooi; but Kotthoorn 24 jaar rooi on 26th September 962 at am stappe vir die invordering daarvan teen en wit; koei 6 jaar rooi brandmerk I Heifer 2 years; red; bull Shorthorn 23 wanbetalers geneem word RRS years red and whitei I cow 6 years red M J KLYNSMITH CAPESTHORNE Shut Disirik Soutpans branded RRS Stadsklerk berg op 26 September 962 om vm POTCHEFSTROOM Municipal Pound Ventersdorp 28 Augustus 962 Obs Afrikaher swart; os rooi; es on 4th September 962 at 0 am (Kennisgewing No 4/62) poenskop rooi; I vers rooi en wit; vers I Heifer 6 months brown and white left rool; koei rooi; os ear cropped right ear cropped; I cow 8 TOWN COUNCIL OF VENTERSDORP years red right ear cropped halfmoon POTCHEFSTROOM Munisipale Shut behind left ear cut behind; bull year op 4 September 962 om 0 vm Vets ASSESSMENT RATES black right ear swallowtail left ear 6 maande bruin eh wit linkeroor stomp cropped; heifer3 years red and regteroor stomp; white I koei 8 jaar rooi regter left Notice is hereby given that the following oor right car cropped ear square in front stomp halfmaan van agter linkeroorrates on the valuation of all rateable cut behind; I cow 4 years red left ear pro say van agter; bul I jaar swart rester cropped right perry within the Municipality as ear cut; appearing cow 4 years oor swaelstert linkeroor stomp; vers 3 on the Valuation Roll have been imposed and White left ear halfmoon behind; jaar rooi en wit regteroor stomp linkeroorby the Town Council of Ventersdorp for heifer6 months brown left ear winkelhaak voor half say van agter; koei 4 9 the financial year st July 962 to 30th moon behind; I bull 3 years red; jaar rooi linkeroor stomp regteroor I bull gesny; June 963 in terms of the Local Govern 3 koei" 4 jaar years red bruin en wit linkeroor half meat Rating Ordinance 93: VVEfVERDIEND Pound District Mid maan agter; vets ṿetsdelburg 6 maande bruin; 2 butte 3 jaar rooi on 26th September 962 at (a) An original rate of onehalf cent ac) am Cow ± 2 years black in the rand (RI) on the site value of KLERKSDORP Munisipale Skut op 20 land RANDFONTEIN Municipal Pound September on 962 om 0 vmcl Jersey but(b) An additional rate of two and one 5th 42 jaar September 962 at 030 am half cent (24c) in the rand (RI) on Cow black 5 years left ear square in the site value of land VOLKSRUST Munisipale Skut op 5 front; horse mare blue 6 years September 962 om 2 nm Vers Fries VOLKSRUST Municipal Pound on The above rates will become due and 5th ±2 jaar swart; vers Fries ±I8 maande September em 962payable on or before the 3st March 963 start at 2 pm Heifer provided that the rates due may be paid in Fresian ±2 years black; heifer Fresian instalments either monthly WELVERDIEND Skut Distrik or half yearly Middel ±8 months burg op 26 September on condition that the rates must be paid in 962 om vm PALMIETFONTEIN Pound District full on 3st March 963 I Koei ±2 Aar swart Pietersburg on 26th September 962 at In the event of the rates hereby imposed FOCHVILLE Munisipale Skut op 5 am I Cow 8 years black branded not being paid on the due date proceedings September 962 om 0 vm Vers 3 jaar FOCHVILLE Municipal Pound on 5th for the recovery thereof may be taken roof en wit September 962 at 0 am I Heifer 3 against defaulters P A L M I E TFONTEIN Shut Distrik years red and white M J KLYNSMITH Pietersburg op 26 September 962 om CAPESTHORNE Pound District Sout Town Clerk vm Koei 8 jaar swart trandmerk TC: pansberg on 26th September 962 at Ventersdorp 28th August 962: frandfontein Munisipale Shut op am I Ox Africander black; ox red; (Notice No 4/62) September 962 om 030 vm Koei ox poll red; heifer red and white; swart 5 jaar linkeroor winkelhaak van heifer red; cow red ox voor; Koop Nasionale perd merrie blou 6 jaar K It U IS F 0 NTEIN Pound District pleterman Skut Distrik Potgieters; Pretoria on 26th September 962 at Spaarsertifikafe ots be 26 September 962 om vm am Mule gelding; 2 years brown; I I Koer Afrikaner rooi; brandmerke WG4 ox Africander 3 years; red both ears ) Buy National Savings en 2Ps; koei;afrikaner tooibong brand halfmoon left ear cropped; I isic African nierke WG4 en 2Ps t : It der 8 years red both ear& swallowtail Certificates 4

41 PROVINCIAL GAZEt FR 5 SEPTEMBER borpsraad VAN DELAREYVILLE MUNICIPALITY OF BLOEMHOF (c) Vyfsesdes (f) van n sent in twee rand (R2) op waarde van yerbete " ASSESSMENT RATES rings Kennisgewing geskied hiermee Jciagtens die bepalings van Artikel 7 is van die Genoemde bclastings is betaalbaar op of Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No 7 Notice is hereby given that the following voor 3 December 962 van 939 soos gewysig dat die Dorpsraad rates on the value of all rateable property Sekretaresse van Delareyville die onderstaande ken within the Municipality of Bloemhof as I merkende wapen aangeneem het : appearing in the Valuation Roll have been NOTICE by the Council imposed in terms of the v: Local Authorities Rating Ordinance No HEALTH COMMITTEE OF DAVEL 20 of 933 for the period st July 962 to I" th June 963: Notice is hereby given that in terms (a) An original rate of 047c in of the rand the provisions (R) on of the Local the site value of the land Authorities i;t Rating Ordinance No 20 of 933 that the (b) An additional rate of 2 5c in the tl/43 Health Committee of Davel rand (RI) on has for the the site value of the year st July 962 to 30th June j963 utuuutland : imposed the following rates on all (c) rateable An extra additional rite of 2 083c in Bestir win properties within the area of the the rand (Rl) on the site value of the Health Committee of Davel : Wapen In grata n goue klimmende land leeu in die skildvoet vergesel van n sout (ii) A rate of 06c Five L in the rand (RI) on (a) sixths 5 of i /) (R2) original rate on a site sent value in two rand pan van tiatuurlike kleur; en n gone the value of improvements (b) Fourand one sixth:wi) of a skildhoof waarop n rooi rysende son met The above cent rates shall in be due and paytwo rand (R2) sewe stride: I ; ;/4 able on 3st October additionale rate on site 962 and on 3st value Wapenspreuk ADMONEMUS March; " 963 Interest at the rate of 7 per (e) Evesixths (Vs) of a cent:in two rand ls IX F GROENEWALD cent per annum will be charged on all sums (R2) rate on value of improvements Stadsklerk not paid on due date P PRINSI00 The rates are due and payable on Kantoor van or dm Stadsklerk Posbus 24 " Town Clerk before 3st December Augustin Ithiemhof 24th August : " : : Secretary Delareyville :: 6475 MUNISIPALITEIT DELAREYVIELE VILLAGE COUNCIL OF DELAREY STADSRAAD VAN SPRINGS VILLE VERORDENINGE I i hereby " is given in terms of Kennisgewing geskied hiermee kragtens VERORDENINGE VVYSIGINOS Section Natice7 Ns of the Local Government Artikel 96 van die Ordonnansie p0 Phiaslike Ordinance No 7 of 939 as amended Bestuur No 7 van 939 soos gewysig dat Kennisgewing geskied hientee kragtens that the Village Council of Delareyville has die Dorpsraad van Delareyville van voor Artikel 96 van die Ordonnansie op Plaasadopted a distinctive coat of arms of which acme is om die volgende verordeninge ann like Bestuur 939; sons gewysig dat die a pictorial representation and description tb neem soochieronder uiteengesit is: Stadsraad van Springs voornemens is om Is set hereunder := Elektrisiteitiregulasies (Tariewe) die volgende verordeninge te wysig : " ninge 8 ter insae by die ondergetekende vir strateurskennisgewinw No 502 van " AOO" 5 o tydperk van 2 dae vane" datum van die Julie 953 afgekondtg is: Om voor 03 eerste publikasie van hierdie advertensie siening te ;rink vir die instelling van " Ll k a n berstene sanitare tarief DFGROENEVVALD (b) tia ndweervecordeninge Wit in is r ingitiolge Stadsklerk *Kintoor van die Stadsklerk Administrateurskennisgewing No 38 W immath Posbus 24 van 27 Itinuarie 922; soos gepitsig Delareyville 23 Augustus 962 afgekondig is: Om voorsierung te Description: maak vir die skrapping van die Arms Vert a lion rampant or and bepaling wat op vuurwerke" betrek below it a saltpan proper; on a chief or MUNICIPALITY OF DELAREYVILLE king het a rising sun gules with seven rays Afskrifte van die voorgestelde wysigings Motto ADMONEMUS BYLAWS le vir n tydperk van 2 dae vanaf die datum van die publikasie hiervan ter insae D F GROENEWALD Notice is hereby given in terms of in die kantoor van ondergetekende Town Clerk Section 96 of the Local Government Ordi IIIW Kg Afskrifte van die voorgestelde verorde (a) Sanitere tarief wat ingpvtilge Admini Office of the TownClerk mince No 7 of 939 as amended that J A VAN BLEAK PO Box 24 the Village Council of Delareyville intends Klerk van die Raad Delareyville 20th August 962 adopting the following regulations of Stadhuis bylaws: Springs 28 Augustus 962 Electricity Supply Regulations (Tariffs) (No 98) MUNISPALITEIT BLOEMHOF Copies of proposed new bylaws are open " for inspection at the office of the under TOWN COUNCIL OF SPRINGS EIENDOMSBELASTING signed for a period of 2 days from first publication of the advertisement BY LAWS AMENDMENTS Kennisgewing geskied hiermee dat die D F GROENEWALD volgende belasting op die waardasie van Town Clerk alle belasbare eiendomme binne die Munisi Office of the Town Clerk It is hereby notified hi terms of Section paliteit van Bloemhof soos voorkom op PO Box of the Local Government Ordinance die Waarderingslys deur die Raad opgele Delareyville 23rd August as amended that the Town Council is kragtens die Ordonnansie op Plaaslike of Springs proposes to amend the follow Bestuur No 20 van 933 vir die tydperk ing bylaws: van Julie 962 tot 30 Junie 963: KENNISGEWING (a) Sanitary Tariff promulgated under (a) n Oorspronklikc belasting van 047e Administrators Notice No 502 in die rand (RI) op liggingswaarde GESONDHEIDSKOMITEE VAN dated the st July 953: To provide van grond DAVEL for the introduction of a revised (b) n Addisionele belasting van 2 5c sanitary tariff in die rand (RI) op liggingswaarde (b) Fire By laws promulgated under van grond Kennisgewing geskied hiermee dat in Administrators Notice No 38 dated (c) n Ekstra addisionele belasting van terme van die bepalings van die Plaaslike the 27th January 922 as amended: 2083c in die rand (R) op die fig BestuurBelastingordonnansie No 20 van To provide fat the deletion of the gingswaarde van grand 933 die Gesondheidskomitee van Davel provision relating to fire works (d) n Belasting van 06c in die rand (RI) vir die jaar Julie962 tot 30 Junie 963 alle Ca pies of the proposed amendments are op die waarde van verbeterings die volgende belastings opgele het op belasbare ciendomme binne die grense van open for inspection for a period of 2 days Bogenoemde belasting is verskuldig en die Gesondheidskomi tee van Davel: from date of publication hereof at the betaalbaar op 3 Olctober962 en 3 Maart office of the undersigned 963 Rehte teen 7 percent per jaar sal (a) Vyf sesdes era van n sent in twee gevorder "word op elle bedraewat (nig op rand (R2) oorspronkh ke belasting op J A VAN BLEAK : die vervaldag betaal word nit% groriclwaarde: Clerk of the Council Hall P: FRINSLOO ; i (b) Viar en cakes& (47:)948a seal Town " ` I s s Stadsklerk ; in twee flea ot2)addistpeete beim ; Springs28th:Augustt962 Bloemhof; 24 Augustus 962: it ting op grondwearde 0 : (No 98) 9

42 Die ` 486 PROVNSIALE KOERANT 5 SEPTEMBER 962 MUNISIPALITEIT ROODEPOORTMARAISBURG MUNICIPALITY OF ROODEPOORTMARAISBURG I OPGAAF VAN VERKIESINGSUITGAWES RETURN OF ELECTORAL EXPENSES Ingevolge die bepalings van Artikel negeenvyft(g van die Munisipale Verkiesingsordonnansie No 4 van 927 soos gewysig word die onderstaande besonderhede ten opsigte van die verldesmgsuitgawes van!candidate by die algemene verldesing op 7 Maart 962 gepubliseer In terms ofthe provisions ofsection fiftynine ofthe Municipal Elections Ordinance No4 of927 as amended thefollowing particulars of the electoral expenses ofthe candidates at the general election held on 7th March962 are published I Advertensies PosseEls drukwerk en en Wyk No Naam van kandidaat Kieserslyste skryfbehoeftes Vervoer Verversings Klerk Telefoon Totaal Ward No Name of Candidate Voters Rolls Advertisements Transport Refreslunents Clerk Postage Total Printing and Stamps and Stationery Telephone R R R R Badenhorst A B Krige G J Pearce R Crous M J M Stoker M G Rickert J W Vickers E H C it 4 Barnard J H Vermaak I Mulder H P P Mills T R R It 6 Schutte P J W Strauss J J Louw (Mtv:Mrs) G J Brown D D S Wessels J M Rutter M L Van der Merwe G J Payne C M Van der Merwe C C N Van der Vywer D R Hugo H Van der Walt J H Conradie W C Me Callum (Mev/Mrs ) 4325 L Van Rooyen J H ingediende opgawes en bewysstukke 6 vir it tydperk van drie maande venal die datum van kennisgewing in die kantoor van die ondergetekende vir insae The returns and vouchers lied are open for inspection at the office ofthe undersignedfor a period of three monthfrom the date of this notice Munisipale Kantore/Mtalicipal Offices Roodepoort L D FOURIE 6 Junk 962/6h June 962 r a5 Stemopnemer/Returning Officer STADSRAAD VAN LYbENBURG TOWN COUNCIL OF LYDENBURG STADSRAAD VAN ZEERUST VERVREEMDING VAN GROND ALIENATION OF GROUND WYSIGING VAN VERLOF Kennisgewing geskied Marilee vir alge VERORDENING mane inligting en ooreenstemmig met die Notice is hereby given in accordance bepalings van Artikel 79 (8) van die Ordon with the provisions of Section 79 (IS) of Daar word ingevolge die bepalings van nansie op Plaaslike Bestuur 939 dat die the Local Government Ordinance No 7 Artikel 96 van die Ordonnansie op Plans Stadsraad van Lydenburg by n vergade of 939 as amended that the Town like Bestuur 939 bekendgemaak dat die ring gehou op 26 April 962 onder andere Council of Lydenburg at its meeting held Stadsraad van voorneme is ow die volgende die volgende besluit aangeneem het: on the 26th April 962 resolved: verordening te wysig : flat onderworpe aan die goedkeuring "Oat onderworpe aan die goedkeuring Verlofverordening van Sy Ede le die Administrateur n van Sy Edele die Administrateur n gedeelte van Voortrekkerpark No gedeelte 95 van Yoortrekkerpark No 95 Afskrifte van hierdie wysiging 6 ter insae groat 2086 voet by voet gels groat 2086 von by 9462 voet plea by die Raad se kantoor vir a tydperk van op die suidwestelike hoek van Voortrek op die suidwestelike hoek van Voortrek 2 dae met ingang van die datum van ker en Beufeesstrate permanent gesluit ker en Eeufeesstratc permanent gesluit publikasie hiervan word en vry van alle huurkontrakte word en vry van alle huurkontrakte J C DE BEER beswarings voorbehoude en servitute beswarings voorbehoude en servitute Stadsklerk behalwe die servitute wat reeds in die behalwe die servitute wat reeds in die Munisipale Kantore bestaande eiendom geregistreer mag wees bestaande eiendom geregistreer wag wees Zeerust 2 September 962 aan die Departement Onderwys teen n aan die Departement Onderwys teen n bedrag van RI verkaop word vir die bedrag van RI verkoop word vir die TOWN COUNCIL OP ZEERUST doel om n nuwe skoolraadskantoor doel om n nuwe skoolraadskantoor daarop te boil" daarop te bou" AMENDMENT OF LEAVE BYLAWS Nadere inligting van die beoogde ver Further particulars of the alienation of weemding van grand is gedurende gcwone the land may be obtained from the underkantoorure by die Munisipale Kantore signed Municipal Offices Lydenburg It is hereby notified in terms of Section Stadsraad van Lydenburg verkrygbaar during normal office hours 96 of the Local Government Ordinance Enige persoon wat verlang ow teen Any person desiring to object to the said 939 that the Town Council proposes to bovermelde vervreemding beswaar te maak alienation must lodge his/her objection in amend the following bylaw : nioet sy/haar beswaar skriftelik binne a writing with the Town Clerk not later Leave Bylaw tydperk van een maand vanaf die eerste than a month from the date of the first verskyning biervan by die ondergetekende publication hereof Copies of these amendments are open indlen for inspection at the Councils offices during J P J P days from the date of publi BARNTILOORNaerk BARNHOORN Stadsklerk cita ptieorniohderoefof2 Kantoor Van die Stadsklerk Office of ihe Town Clerk J C: DE BEER Posbus 6 PO Box 6 Town Clerk Lydenburg 20 Augustui 962 Lydenburg 20th Augnst962 Municipal Offices (Kennisgewing No 32/962) (Notice No 32/962) 638 S Zeerust 2nd September i0

43 J PROVINCIAL GAZETTE 5 SEPTEMBER KENNISGEWING to the Administrator a townplanning gedurende gewone kantoorure vir n tyd scheme in respect of the areas recently perk van ses weke vanaf die eerste publi BOOKMAKERSLISENSIE included within the Krugersdorp municipal kasie hiervan area ie the areas described in the First Ontwerp Dorpsaanlegskema No /8 Ek Leo Cohen van Langrisblaan Lich Schedule to Administrators Proclamation bevat wysigings aan Dorpsaanlegskema No tenburg gee hierby kennis dat ck van voor No 396 dated 3th June 962 published I van 954 wat goedgekeur is kragtens nemc is om by die Transvaalse Book in Provincial Gazette No 297 of the same Administrateursproklamasie No 39 van makerslisensiekomitee aansoek te doen om date 954 Die uitwerking van die ontwerp n sertifikaat waarby die uitreiking van n As from date of publication hereof the dorpsaanlegskema is om Geddelte 22 (n bookmakerslisensie ingevolge Ordonnansie provisions of Chapter IV of the said Ordi gedeelte van Gedeelte 2) en Gedeelte 23 No 26 van 925 gemagtig word nance will apply to such areas and no van die plaas Modderfontein No 3 te ledereen wat beswaar wil maak teen die person may use any land or building or soneer as Voorgestelde Nuwe Strate " en toestaan van so n sertifikaat of wat enige works within such areas for any purpose ook vir die verlenging van Wagenaarweg felt of inligting in verband daarmee aan other than that for which it was being oar n gedeelte van Lot No 450 Eastleigh die Komitee wil voorle kan dit skriftelik used at the date of publication hereof nor Alle besware of vertoe in verband met aan die Sekretaris van die Transvaalse commence any new works or alter or die ontwerpskema moet skriftelik by die Bobkmakerslisensiekomitee Lovedaystraat modify any existing works without the ondergetekende ingedien word nie later dan 3 Johannesburg doen om horn vobr of op approval of the Council 5 Oktober 962 nie 9 September 962 te bereik Details of the proposed scheme will be R T MULDER Icdere sodanige persoon moet sy voile published in due course in terms of Regula Waarnemende Stadsklerk naam beroep en posadres verstrek Lion 5 of the Regulations framed by the Munisipale Kantore is Administrator wider the said Ordinance Edenvale 4 Augustus NOTICE 962 A VAN A LOMBARD (Kennisgewing No 38/285/962) Town Clerk BOOKMAKERS LICENCE 0th August 962 I Leo Cohen of Langrish Avenue (Notice No 94 of 962) TOWN COUNCIL OF EDENVALE is Lichtenburg do hereby give notice that it is DRAFT TOWN PLANNING SCHEME my intention to apply to the Transvaal MUNISIPALTEIT DELAREYVILLE No /8 Bookmakers Licensing Committee for a certificate authorizing the issue of a bookmakers licence in terms of Ordinance No VERVREE/vIDING It is hereby published for general infor 26 of 925 mation in terms of Section 5 of the Any person who wishes to object to the Kennisgewing geskied hiermee ooreen Regulations framed under the Townships granting of such a certificate or who wishes komstig die bepalings van Artikel 79 (8) and Town planning Ordinance 93 as to lay before the Committee any fact or van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur amended that Townplanning Scheme No information in connection therewith may No 7 van 939 soos gewysig dat dit die /8 has been prepared and that the draft do so in writing to the Secretary of the voorneme van die Read is om onderhewig scheme together with a map illustrating Transvaal Bookmakers Licensing Cornaan diegoedkeuring van die Administrateur proposals in connection with this draft mittee 3 Loveday Street Johannesburg to om Erf No 343 Dclareyville Uitbreiding scheme will be open for inspection at the reach him on or before 9th September No 2 te vervreem by wyse van roiling office of the undersigned during normal met die 962 Staat vir Erf No 37 office hours for a period of six weeks from Every such person is required to state Die voorwaardes en volledige besondcr date of the first publication hereof his full name occupation and postal hede 6 ter insae op die kantoor van die Draft Townplanning Scheme No /8 address ondergetekende gedurende gewone kantoor comprises amendments to Townplanning ure vir n tydperk van 30 dae vanaf datum Scheme No of 954 approved under van eerste publikasie van hierdie kennis Administrators Notice No 39 of 954 MUNISIPALITEIT KRUGERSDORP voo gewing Enigebesware 8rne teendie The effect of this draft town planning stelde vervreemding moet die scheme is to provide for Portion 22 (a KENNISGEWING VAN VOORNEME tekende bereik voor of op Woensdag on Berge g portion of Portion 2) and Portion 23 of OM DORPSAANLEGSKEMA TE September 962 om 2our MIci dag the farm Modderfontein No 3 to be zoned Proposed New Streets" and also ONTWERPD for the F GROENEWALD extension of Wagenaar Road accross a Kennisgewing geskied hiermee ingevolge Stadsklerk portion of Lot No 450 Eastleigh die bepalings van Artikel 35 (2) van die Kantoor van die Stadsklerk All objections or representations with Dorpe en Dorpsaanlegordonnansie No Posbus 24 regard to the draft scheme must be lodged van 93 soos gewysig dat die Stadsraad Delareyville 7 Augustus 962: with the undersigned in writing not later van Krugersdorp van voorneme is om n than the 5th October 962 dorpsaanlegskema te ontwerp en by die MUNICIPALITY OF DELAREYVILLE R T MULDER Administrateur in te dien ten opsigte van die gebiede wat onlangs binne die Krugers Acting Town Clerk ALIENATION Municipal Offices dorpse munisipale gebied ingesluit was Edenvale 4th August 962 dws die gebiede omskryf in die Eerste Bylac van Administrateurs Proklamasie No Notice is hereby given (Notice No 38/285/962) in terms of 396 gedateer 3 Junie 962 soos afge Section 79 (8) of the Local Government kondig in Provinsiale Koerant No 297 Ordinance No 7 of 939 as amended van dieselfde datum that it is the intention of the Council MUNISIPALITETT ORKNEY Vanaf datum van publikasie hiervan is subject to the approval of the Administra die bepalings van Hoofstuk IV van die tor to alienate Ed No 343 Delareyville DORPSAANLEGSKEMA genoemde Ordonnansie van toepassing OP Extension No 2 by exchanging it for Erf sodanige gebiede en niemand mag enige No 37 Kennisgewing geskied hiermee ingevolge grond of gebou of werke binne genoemde The conditions and full particulars hereof subartikel (2) van Artikel 35 van die Dorpe gebiede vir enige ander duel gebruik nie may be inspected at the office of the under en D"Psaanleg Ordonnansie 93 (Onion behalwe did vvaarvoor dit gebruik was op die datum van publikasie hiervan en by signed during normal office hours for a nansie No van 93 soos gewysig) dat period of 30 days from first publication of die Stadsraad van voorneme is om n dorpsenigernag the notice and any objections against the ook nie enige ander werke aanvang of aapegs kema ten opsigte van alle grond bestaande werke verander of omskep alienation must reach the undersigned on gel" In dierandmagsgebicd Scse te antnie sander die toestemming van die Stads or before 2 noon on Wednesday 8th were rand RO J UX Besonderhede van die voorgestelde September 962 Stadsklerk skema sal mettertyd gepubliseer word D F GROENEWALD ingevolge die bepalings van Regulasie 5 Town Clerk Administratiewe Kantore van die regulasies wat deur die Administra Office of the Town Clerk Orkney 28 Augustus 962 teur kragtens genoemde Ordonnansie uit PO Box 24 (Kennisgewing No 40/962) gevaardig is Delareyville 7th August 962 A VAN A LOMBARD MUNICIPALITY OF ORKNEY Stadsklerk 0 Augustus 962 TOWN PLANNING SCHEME (Kennisgewing No 94 van 962) STADSRAAD VAN EDENVALE Notice is hereby given in terms of sub ON:TWERP DORPSAANLEGSKEMA section (2) of Section 35 of the Townships MUNICIPALITY OF KRUGERS No /8 and Townplanning Ordinance 93 (Ordi DORP nance No of 93 as amended) that the Hkrmee word vir algemene inligting Council intends preparing a tovinplanning NOTICE OF INTENTION TO PREPARE bekendgemaak kragtens Artikel 5 van die scheme in respect of all land in the area TOWN PLANNING SCHEME regulasies opgestel kragtens die Dorpejurisdictionen under its Dorpsaanleg Ordonnansie 93 soos J ROUX Notice is hereby given in terms of gewysig dat Dorpsaanlegskema No /8 Town Clerk Section 35 (2) of the Townships and Town opgestel is en dat die ontwerpskema met n Administrative Offices Planning: Ordinance No of 93 as hart wat die voorstelle in verband met die amended that the Town Council of ontwerpskema uiteensit ter insae sal 8 by Orkney 28th August 962 ICrugersdorp intends to prepare and submit die kantoor van die ondergetekende (Notice No 40/962) 65 52W It s

44 I 488 PROVINSIALE KOERANT 5 SEPTEMBER 962 : N MUNISIPALITEIT POTGIETERSRUS STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM DORPSRAAD VAN DUIWELSKLOOF KENNISGEWING No 33/962 VERKOOP VAN ERWE VERGADERING VAN WAARDERINGSHOF AANVAARDING VAN REGULASIES Kennis word hiermee gegee dat die Stads rand van Potchefstroom op 3 Julie 962 Kennisgewing geskied hiermee ingevolge besluit het em onderhewig aan die goed Kennisgewing geskied Iierniee ooreen Artikel 96 van die Ordonnansie op Plans keuring van die Administrateur 89 erwe komstig Artikel 3 (8) van die Plaaslike like Bestuur (Transvaal) No 7 van 939 gclee in Potchefstroom Dorpsuitbreiding BestuurBelastingordonnansie No 20 van dat die Stadsraad voornemens is om No 7 en soos aangedui op Vel I en II van 933 soos gewysig dat die Eerste Vergaderegulasies met betrekking tot die Lisensie Plan No 793/2 van genoemde dorps fing van die Waarderingshof wat benoern ring van Persele vir die huisvesting van gebied te verkoop is om die geopperde besware te oorweeg en Bantoe ingevolge Artikel 9 (4) van die Die algemene plan van bogenoemde geregtig is om sekere veranderings of wysi Naturelle (Stadsgebiede) Konsolidasiewet dorpsgebieduitbreidinkasoold die pryse en gloss in die 962/965 Waarderingslys aan 945 (Wet No 25 van 945) te aanvaar voorwaardes van verkoop all in die kan te bring gehou sal word in die Raadsaal Besonderhede van die voorgestelde toor van die ondergetekende ter insae le op Dinsdag September 962 om 4 nm gedurende regulasies le op die kantoor van die ander kantoorure vir n tydperk van P R SPIES 30 dertig (30) dae vanaf datum hiervan Klerk van die Waarderingshof getekende ter insae en besware teen die Raad se voorneme indien enige moet die Op las valdie Raad Munisipale Kantore ondergetekende voor 2 September 962 S H OLIVIER Duiwelskloof27 Augustus 962 om 2uur middag bereik A Stadsklerk a J J C I NAN RENSBURG 7 September 962 VILLAGE COUNCIL OF DUIWELS Stadsklerk (No 82) Potgietersrus 3 Augustus 962 (72/) TOWN COUNCIL OF POTCHEF MEETING OF VALUATION COURT STROOM 4 MUNICIPALITY OF POTGIETERSRUS Notice is hereby given in terms of SALE OF ERVEN Section 3 (8) of the Local Authorities NOTICE No Rating Ordinance No 20 of 933 is 33/962 amended that the First Meeting Notice is hereby given that on of the 3st July ADOPTION OF REGULATIONS Valuation Court which has beep appointed 962 the Town Council of Potchefstroom to consider the objections i resolved to sell subject to the approval of made and is entitled to make certain alterations or the Administrator 89 erven in Potclief Notice is hereby given in terms of amendments in the 962/965 Valuation Section 96 of the Local Government Ordi stroom Extension 7 Township as Roll will be held in the Council Chamber mince (Transvaal) No 7 of 939 that the indicated on Sheet I and of Plan Tuesday th September 962 at 4 No793/2 of the said township on Tiziwn above ouncil intends township: adoting regulations C generalplan The relit The ng to the Licensing p of Premises forp of the R SPIES prices and conditions of sale will the accommodation of Bantu in terms of Clerk of the Valuation Court Sec on 9 (4) of the Natives (Urban for inspection at the office of the Areas) undersigned during office hours for a period of Municipal Offices Consolidation Act 945 (Act No 25 of thirty 30 days from date hereof Duiwelskloof 27th August962 94) Particulars645 5 of theproposed regulations By Order of the Council will lie open for inspection at the office of S H OLIVIER MUNISIPALITEIT BLOEMHOF the undersigned and objections against the Town Clerk Councils intention if any should reach the 7th September 962 undersigned before the 2st September (No 82) r KENNISGEWIND 962 at 2 noon s Kennisgewing geskied ingevolge Artikel J I C J VAN RENSBURG MUNISIPALITEIT BLOEMHOF 79 (8) van Ordonnansie No7 van 939 Town Clerk dat die Raad besluit het om onderhewig any oh pd the Councils intention mustk9 P jloectdren histo IN Copies of the as09 0 proposed amendments lie objection in writing with the undersigned open for inspection and objections if any on or before the 3rd October 962 Spaarsertifikate must be lodged with the undersigned within t c 4 "" 2 days from date hereof P PRINSLOO Town Clerk J SCHEURKOGEL Municipal epees Buy National Savings Town Clerk: Bloemliof25ith Angtisi; 962 " Hendrina 27th August Potgletersrus 3st August 962 aan die goedkeuring van die Administm KENNISGEWING teur n serwituut ten gunste van die EIek (72/) r trisiteitvoorsieningskommissie te registreer n Afskrif van die serwituut en kaarte 8 Kennisgewing geskied MUNISIPALITEIT HENDRINA hiermee ingevolge gedurende kantoorure ter insae in die kan Artikel 79 (8) van Ordonnansie No 7 van toor van die Stadsklerk Kinnisgewing geskied hiermee ooreenhew:a aan die goedkeuring van die Admini 939 dat die Raad bes luit het om onder" Enige persoon wat mist beswaar teen komstig die bepalings van Artikel 96 van bogenoemde voorneme het word versoek die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939om strateur n huurkootrak aan te gaan met die sy beswaar skriftelik :) die Read in te dat dit did voorneme van die Dorpsraad dorpsgrondbewoners is <lien voor of op 26 September 962 om die volgende regulasies te wysig : n Afskrif van die voorgestelde hour P PRINSLOO kontrak 6 (a) gedurende kantoorure ter insae Dorpsgronderegulasies: Om voorin die kantoor van die Stadsklerk Stadsklerk siening te maak vir n aparte tariefmunisipale Kantore vir welding van vee wat aan Bantoes Enige persoon wat enige beswaar teen Bloemhof 24Augustus 962: behoort bogenoemde voorneme het word versoek (b) Verkeersregulasies: Om straat handel om sy beswaar skriftelik by die Raad in te MUNICIPALITY OF BLOEMHOF te beheer dien voor bf op 3 Oktober 962 Afskrifte van die voorgestelde wysigings P PRINSLOO NOTICE le ter insae en besware daarteen indien Stadsklerk enige moet die ondergetekende Notice is hereby given bereik Munisipalaantore in terms of binne 2 dae Section 79 (8) vanaf datum hiervan Bloemhof 29Augustus 962 of Ordinal:ice No 7 of 939 that the Council has resolved subject J SCHEURKOGEL to the Administrators approval; to register Stadsklerk MUNICIPALITY OF BLOEMHOE a servitude in favour of the Electricity llendrina 27 Augustus 962 Supply Commission A copy of the servitude and diagrams NOTICE will be MUNICIPALITY OF open for inspection HENDRINA during office houm at the Town Clerks office Notice is hereby given person who in terms has of Notice any objection is to hereby given in terms of Section the iie Councils 96 of the Local Government intention must lodge Ordihis Section 79 (8) of Ordinance No 7 of objection in writing nance 939 that it is the intention of the with the undersigned 939 that the Council has resolved subject Village Council to amend the following on or before the 26th September 962 to the Administrators approval to enter regulations : into a lease with the occupiers of the town P PRINSLOO (a) The Town Lands Regulations: To lands Town Clerk provide Municipal Offices a separate tariff for the A copy of the proposed lease will be grazing of cattle belonging Bloemhof; 24th; August 962 to open for inspection during office hours at Natives 644 the Town Clerks office 529 (b) Traffic Regulations: To control street vendors Any person who has Certificates 2 I

45 No miliotax PROVINCIAL GAZETITV 5 SEPTEMBER CONTENTS + Proklamasies MADSY No PAGE Proclamations 239 Proklamering van Dort): Elmapark Uitbreiding No Proclamation of Township: Elmapark Extension No 23 Proklamering van Dorp: PrimrOse Uitbreiding No Gesondheidskomitee van Stilfontein: Addisionele 23 Proclamation of Township: Primrose Extension No Health Committee 233 Proklamering van Dorp: Primindia Uitbreiding No of Stilfontein: Additional Powers Proclamation of Township: Primindia 234 Voorgestelde Verdeling van die Resterende Gedeelte Extension No 9 van 454 die Plaas Hartebeestfontein No 297 P 234 Proposed Division of the Remaining Extent of the Administrateurskennisgewings Farm Hartebeestfontein No 297IP Klerks dorp District Munisipaliteit Kenaptim Park: Intrekking van Vry Administrators Notices stetting van Bepalings van PlaaslikeBestuurBelas 576 Kempton Park Municipality: Withdrawal of Exemptingsordonnansie tion from Provisions of the Local S Authorities 582 Gesondheidskomitee van Waterval Boven: Water Rating Ordinance voorsieningsregulasies Waterval Boven Health Committee: Water Supply 583 Uitspanserwituut: Nooitgedacht No Regulations 459 Distrik Schweizer iteneke Outspan Servitude: Nooitgedacht No 388 LO 584 PadreEtings: Koedoesfontein No 266 en Vaalkop No Schweizer Reneke District JP Distrik Marico : Road Adjustments: Koedoesfontein No 266 and 585 Padreelings: Springbokvlei No 55 KQ Distrik Vaalkop No Marico District 460 KQ Rustenburg road Adjustments: Springbokvlei No 55 Rustenburg District Verlegging en Verklaring van Distrikspad No 404 Distrik Delareyville Deviation and Declaration of District Road No 404 Debreyville District 587 Herroeping van Administrateurskenniegewing No Repealing van of 3 Desember Administrators Notice No 9 of the 3th December Padralings: Witkoppie No 373 Distrik 588 Road Adjustments: Witkoppie No 373 IR; Ver Randfontein and 589 Verlegging: Openbare Pad Distrikte Randfontein en 589 Deviation: Public Road Districts of Oberholzer 590 Verlegging en Verbreding: Openbare 590 Deviation and Widening: Public Road Pad Distrik Messina Dis Opening: Distrikspad Distrik Messina Opening: District Road Messina District Wysiging van Aanstellings en Diensvoorwaarderegu 592 Amendment of the Regulations Prescribing the Con tastes vir die Skookaadpersoneel en vir die Persons ditions of Appointment and Service of the School Aangestel Ingevolge Artikel 5 van die Onderwys Board Staff and Persons Appointed: in Terms ordonnansie 953 wat nie Lede van die Staatsdiens of Section 5 of the Education Ordinance 953 van die Republiek is nie 464 who are not Members of the Public Service of 593 Wysiging van Aanstellings en Diensvoorwaarderegutastes vir die Skootraadpersoneel en vir Persone 593 Amendment of the Regulations Prescribing the Con Aangestel IngevOlge Artikel S van die Onderwys ditions of Appointment and Service of the School ordonnansie 953wat nie ledc van die Staatsdiens Board Staff and Persons Appointed in Terms van die Republiek is nie 465 of Section 5 of the Education Ordinance Wysiging van Regulasies Betreffende die Aanstellings who are not Members of the Public Service of en Diensvoorwaardes vir Onderwysers Padredlings: Weltevreden No 74 IS Distrik 594 Amendment of Regulations Prescribing the Condilions of Appointment and Service of Teachers Road Adjustments: Weltevreden No 74S 596 Munisipaliteit Naboomspruit: Wysiging van Bouregu Carolina District Naboomtpruit Municipality: Amendment to Building 597 Munisipaliteit Randfontein: Wysiging van Elektrisi Regulations 467 teitvoorsieningsverordeninge Randfontein Municipality: Amendnient to Electricity 598 Munisipaliteit Kempton Park: Wysiging van Elektrisiteitvoorsieningsverordeninge z Kempton Park Municipality: Amendment to Elec 599 Munisipaliteit Meyerton : Wysiging van Sanittre Tarief 468 tricity Supply By laws Meyerton Municipality: Amendment to Sanitary Algemene Kennisgewings Tariff Pretoria StreekDorpsaanlegskema: Wysigende Skema No S 468 General Notices 05 Pretoria Region Town planning Scheme: Amending 06 KlerksdorpDorpsaanlegskema No / Scheme No 8 07 PretoriaDorpsaanlegskema No /43 : Voorgestelde Dorp: Tzaneen Uitbreiding No Clerksdorp Townplanning Scheme No / Pretoria Town planning Scheme No / Voorgestelde Kleurlingdorp: Riverlea Uitbreiding 08 Proposed Township: Tzaneen Extension No No Proposed Coloured Township: Riverlea Extension 0 GermistonDorpsaanlegskema No /7 47 No 470 Voorgestelde Dorp: Hyde Park Uitbreiding No Germiston Town planning Scheme No / Voorgestelde Wysiging van Titelvoorwaardest Dorp M Proposed Township: Hyde Park Extension No Capital Park Proposed Amendment of Conditions of Title: Capital la BenoniDorpsaanlegskema No / Park Township 4 Voorgestelde Dorp: Hyde Park Uitbreiding No Benoni Town planning Scheme No / Proposed Township: Hyde Park Extension No Aansoeke om Motortiansportsertifikate : : 48 Applications for Motor Carrier Certificates ; 48 : risiotidett;:by Local Authorities : : 484 Plaastike Bestuurskennisgewings [

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

tit ( trl ill MENIKO I 1 1

tit ( trl ill MENIKO I 1 1 Dm A r kl Y al (IL 2 PROVINSTE TRANSVAAL trvaā: 2 tit ( trl ill MENIKO I \ TID3 PROVINCE OF TRANSVAAL: M; IA fitglett # ti I ilium 00 (fr \vciy / Bettea I It aw * SIM Roerant \\fr (As n Nuusblad by die

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE r" ikak v3out DE PROVNSE TRANSVA MENKO LE PROVNCE OF TRANSVAAL TOttitengetootte \ R FAi )0vAiv ksi Job!filial a ; lette 0 fifilielt ig octant ig extr ao ptin it rp (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Official is a3ettt t\,x///

Official is a3ettt t\,x/// ill 1 r Ci a LL 1/4sc 37163 :11113764b c MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL S14v P Official is a3ettt t\x/// tie in(16 ka: ky tki fr5 Dm PROVNSE TRANSV At 1 ; 11?!4t 1 4 ilf4 L Acli d pitt OW /1 / / /9 J if

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No 9 1 MENKO AAA 003S\EL THE PROVNCE OF TRANSVAAL sk sisk Dm PROVNSE TRANSVAAL 1 Job ifittat k f_ P 1 1 V ur; aette w12# )0 k* * oi ift5ttie 1 * id z; (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As n

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ...

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ... 0 0 Vol. 12 AUGUST PRETORIA, 23 AUGUSTUS 2006 No. 311.0 ::r. M 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HElPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH.......... 06311" IIIII

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow Vol. 13 PRETORIA, 28 NOVEMBER 2007 No. 345 2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Townships Ordinance

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

Provincial Gazette Extraordinary

Provincial Gazette Extraordinary I HE PRO VINOP OF Gauteng DIE PROVINFtIF GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant iiili iii Vol. 12 PRETORIA, 24 2006 No. 268 Ule oil hove the power to prevent RIDS RIDS

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant EXTRAORDINARY BUITENGEWONE THE UNION OF SOUTH AFRICA $taatsftoerant VAN DIE UNlit VAN SUID-AFRIKA VOL._ oxxvm.) PRICE Gd. CAPE TOWN, 1ST MAY, 1942. KAAPSTAD, 1 MEl 1942. PRYS 6d. [No. 8050. OFFICE OF THE

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG R0,30 Wednesday I November 1989 WINDHOEK Woensdag I November

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (GAUTENG DIVISION, PRETORIA)

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (GAUTENG DIVISION, PRETORIA) SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH

More information

i ffistiile licarrattt

i ffistiile licarrattt 1 11 \ i ffistiile licarrattt DE PROVNSE TRANSVAAL THE PROVNCE OF TRANSVAAL, 2 (As Ntiusbluil by die MO:amour Geregistreen 4 t t; ftil P " bilad / "aa/ ffirial 4azette (Registered at the Post Office as

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsandcrochet.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 11 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 THE UNION OF SOUTH AFRICA

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 THE UNION OF SOUTH AFRICA EXTRAORDINARY BUITENGEWONE ~o",ernment THE UNION OF SOUTH AFRICA Staa ts hoeran t VAN DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA filep*nd at tile Geoeral Post OOlee as a NewspapeJ'.) lgeregistreer by die Hoolposkaatoor

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information