tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

Size: px
Start display at page:

Download "tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587."

Transcription

1 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) VOL CLXVIII ] PAYS 6d PRETORIA 4 MAART 4 MARCH 1959 PRICE 6I IN:)(2 INHOUD AGTERIN 1 CONTENTS ON BACK PAGES No 21 (Administrateurs) 1959] No 21 (Administrators) 1959] PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE PROVINSIE TRANSVAAL BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 v I III Nademaal n aansoek ontvang is om toestemming om Whereas an application has been received for permis die dorp Hyde Park Uitbreiding No 9 te stig op Gedeeltes sion to establish the township of Hyde Park Extension 300 en 301 van die plaas Zandfontein No 42 Registrasie No 9 on Portions 300 and 301 of the farm Zandfontein afdeling I R distrik Johannesburg; No 42 Registration Division T R District of Johannes En nademaal aan die bepalings van die Dorpe en burg; Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 wat op die stigting van And whereas the provisions of the Townships and dorpe betrekking het voldoen is; Townplanning Ordinance 1931 relating to the establish So isdit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede ment of townships have been complied with; wat by subartikel (4) van artikel twintig van genoemde Now therefore under and by virtue of the powers Ordonnansie aan my verleen word hierby verklaar dat vested in me by subsection (4) of section twenty of the genoemde dorp said n goedgekeurde dorp Is onderworpe aan Ordinance I hereby declare that the said township die voorwaardes vervat in die bygaande Bylae shall be an approved township subject to the conditions contained in the Schedule hereto GOD BEHOEDE DIE KONINGIN GOD SAVE THE QUEEN Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Vieren twintigste dag van Februarie Eenduisenit Negehonderd Given under my Hand at Pretoria on this Twentyfourth Negeenvyftig day of February One thousand Nine hundred and Fifty F H ODENDAAL nine Administrateur van die Provinsie Transvaal R Ti ODENDAAL TAD4i13/1587 Administrator of the Province of Transvaal TAD 4/8/1581 : ; ; BYLAE _ ;: SCHEDULE 7 VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GEDOEN DEUR CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY GRANTCHESTER INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMI GRANTCHESTER INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMI: TED EN ALPHONSE MARIE MICHEL LALIEU INGEVOLGE TED AND ALPHONSE MARIE MICHEL LALIEU UNDER DIE BEPALINGS VAN DIE DORPE EN DORPSAANLEG THE PROVISIONS OF THE TOWNSHIPS AND TOWN ORDONNANSIE 1931 OM TOESTEMMING OM INGEVOLGE PLANNING ORDINANCE 1931 FOR PERMISSION TO WET NO 33 VAN 1907 N DORP TE 5110 OP GEDEELTES ESTABLISH A TOWNSHIP UNDER THE PROVISIONS OF 309 EN 301 VAN DIE PLAAS ZANDFONTEIN No 42 Act No 33 OF 1907; ON PORTIONS 300 AND 301 OF REGISTRASIEAFDELING I R DISTRIK JOHANNESBURG THE FARM ZANDPONTEIN NO 42 REGISTRATION DIVI TOEGESTAAN IS SION I It DISTRICT OF JOHANNESBURG WAS GRANTED A STIGTINGSVOORWAARDES OF ESTABLISHMENT 1 Mien: Name A CONDITIONS I Die naam van die dorp is Hyde Park Uitbreiding No 9 The name of the township shall be Hyde Park Exten 2 Ontwerpplan van die dorp sion No 9 2 Design of Township Die dorp bestaan uit erwe en strate sops aangewys op Algemene Plan LG No A218/58 The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG No A218/58 3 Water 3 Water Die applikante moet n sertifikaat van die plaaslike The applicants shall lodge with the bestuur aan die Administrateur vir Administrator sy goedkeuring voorle for waarin vermeld word dat his approval a certificate from the local authority to the effect that (a) n voorraad water geskik vir menslike gebruik en (a) a supply of potable water sufficient for the needs wat toereikend is om aan die vereistes van die of the inhabitants of the township when it is inwoners van die dorp te voldoen wanner dit fully built up included provision for heeltemal toegebou is firefighting met inbegrip ser van voor vices is available; siening vir brandweerdienste beskikbaar is; (b) arrangements to the satisfaction of the local (b) ratings tot voldoening van die plaaslike bestuur authority have been made regarding the delivery getref is in verband met die lewering van water in of the water referred to in (a) above and the reticu (a) hierbo genoem en die retikulasie daarvan deur lation thereof throughout the township: Provided die hele dorp: Met dien verstande dat onderstaande that such arrangements shall include the following bepalings in sodanige reelings ingesluit word: provisions: (1) dat die applikant n geskikte voorraad water tot (i) That before the plans of any building to be die straatfrontvan die erf moet loot aanle erected upon any erf are approved by the N oordat die plane van n gebou Way op die local authority the applicants shall cause a erf opgerig sal word deur dieplaaslike btstuur suitable supply of water to be laid on to the gcedgekeur word; street frontage of the erf:

2 338 PROVINSIALE KORRANT 4 MAART 1959 (ii) dat alle koste van of in verband met die instal (ii) that all costs of or connected with the installalering van n installasie en toebehore vir die tion of plant and appurtenances for the lewering opgaar indicn nodig en retikulasie delivery storage if necessary and reticulation van die water deur die applikante gedra meet of the water shall be borne by the applicants word en die applikante is ook aanspreeklik who shall also be responsible for the mainom sodanige installasie en toebehore in n tenance of such plant and appurtenances in goeie toestand te onderhou tot tyd en wyl hulle good order and repair until they are taken over deur die plaaslike bestuur oorgeneem word: by the local authority: Provided that if the Met dien verstande dat indien die plaaslike local authority requires the applicants to bestuur vereis dat die applikante n installasie install plant and appurtenances of a capacity en toebehore van n groter kapasiteit as wat in excess of the needs of the township the vir die dorp nodig is moet installeer die ekstra additional costs occasioned thereby shall be koste wat daardeur meegebring word deur die borne by the local authority; plaaslike bestuur gedra moet word; (iii) that the local authority shall be entitled to (iii) dat die plaaslike bestuur daartoe geregtig is om take over free of cost the said plant and appurgenoemde installasie en toebehore te eniger tyd tenances at any time subject to the giving of kosteloos oor te neem op voonvaarde dat ses six months notice: Provided that until the maande kennis gegee meet word : Met dien local authority takes over the said water supply verstande dat die applikant gelde vir water wat the applicants may make charges for water gelewer word teen n tarief deur die plaaslike supplied at a tariff approved by the bestuur local goedgekeur kan voider tot tyd en wyl authority; die plaaslike bestuur genoemde waterlewering oorneem; (c) the applicants have furnished the local authority (c) die applikante geskikte waarborge aan die plaaslike with adequate guarantees regarding the fulfilment bestuur verstrek het met betrekking tot die naof their obligations under the above mentioned koming van hullo verpligtings kragtens bostaande arrangements reelings A summarised statement setting forth the nature and n Beknopte verklaring waarin die acrd en hoeveelheid quantity of the available supply of water and the major van die watervoorraad beskikbaar en die hooftrekke van features of the arrangements entered into between the die reelings tussen die applikafite en die plaaslike bestuur applicants and the local authority with special reference getref uiteengesit word met spesiale vermelding an die to the guarantees referred to in sub paragraph (c) shall waarborge in subparagraaf (c) genoem moet tesame met accompany the said certificate as an annexure thereto genoemde sertifikaat as n aanhangsel daarby ingedien ; word: 4 Sanitation 4 Saniteredienste The applicants shall lodge with the Administrator for Die applikante moet n sertifikaat van die plaaslike his approval a certificate from the local authority to the bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring vow* effect that arrangements to its satisfaction have been made waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van die for the sanitation of the township which shall include plaaslike bestuur getref is vir die sanitere diensth in die provision for the disposal of Waste Water and refuse dorp met inbegrip van yoorsiening vir die afvoer van afvalwater en vuilisverwydering A summarised statement of the main provisions of the n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van voor aforesaid arrangements shall accompany the certificateas an annexure thereto noemde feelings meet tesame met die sertifikaat as n _ aanhangsel daarby ingedien word 5 Cemetery Depositing and Native Location Sites 5 Begraaf plans stortings en naturellelokasieterreine The applicants shall make arrangements with the local Die applikante meet tot voldoening van die Administra authority to the satisfaction of the Administrator in regard teur met die plaaslike bestuur reelings tree ten opsigte van to the provisions of a depositing site and sites for a comedie verskaffing van n stortingsterrein en tontine vir n tery and Native location Should such provision consist begraafplaas en Naturellelokasie As sodinige verskaffing of land to be transferred to the local authority transfer bestaan uit grond aan die plaaslike bestuur oorgedra te thereof shall be free of conditions restricting the use or word is die oordrag daarvan nie onderworpe aan voor the right of disposal thereof by the local authority waardes waarby die gebruik of die reg van vervreemding daarvan deur die plaaslike bestuur beperk word nie 6 Mineral Rights 6 Mineraleregte All rights to minerals and precious stones together with Alle regte op minerale en edelgesteentes met inbegrip all rights which may be or become vested in the freehold van alle regte wat by die pagvry grondbesitter berus of owner to share in any proceeds which may accrue to the hierna kan bents mu te deel in die gelde wat moontlik aan Crown from the disposal of the undermining rights of the die Kroon kan toekom uit die verkoop van mynregte oor township including the share of claim licence moneys and die dorp asook die aandeel in klehnlisensiegelde en enige any share of rentals or profits which may accrue to any aandeel in huurgelde of winste wat moontlik aan enige owner under any mining lease granted in respect of the eienaar kan toekom ingevolge enige mynbrief ten opsigte land covered by the township and the like shall be van die grond binne die dorp en dergelike gelde word as reserved to the applicants as follows : volg aan die applikante voorbehou : (OM favour of Grantchester Investments (Proprietary) (a) Ten gunste van Grantchester Investments (Proprie Limited in respect of the land held under Deed of tary) Limited ten opsigte van die grond kragtens Transfer No 6354/1956; Transportakte No 6354/1956 gehou; (b) in favour of Alphonse Marie Michel Lalieu in (b) ten gunste van Alphonse Marie Michel Lalieu ten respect of the land held under Certificate of Regisopsigte van die grond kragtens Sertifikaat van tered Title No 4139/1956 Geregistreerde Titel No 4139/1956 gehou 7 Opheffing van bes tamale titelvoorwaardes 7 Cancellation of Existing Conditions of Title Die applikante moet ingevolge die bepalings van artikel The applicants shall under the provisions of section six ses (5) van Wet No 22 van 1919 sorg dat die voorwaardes 4(5) of Act No 22 of 1919 obtain the cancellation of the opgele deur die Minister van Lande by uitsnyding van die conditions imposed by the Minister of Lands upon exci fi grond uit die Landbouhoewes Hyde Park opgehef word sion of the land from Hyde Park Agricultural Holdings 2 I 11

3 1 i PROVINCIAL GAZETTE 4 MARCH Striae 8 Streets (a) Die applikante moet die strate in die dorp vorm en (a) The applicants shall form grade and maintain the streets skraap tot voldoening van die plaaslike bestuur en is aan in the township to the satisfaction of the local spreeklik vir hulle onderhoud tot tyd en wyl hierdie aan authority until such time as this responsibility is taken over by the local authority: Provided that the Adminisipreeklikheid deur die plaaslike bestuur oorgeneem word: Met dien verstande dat die Administrateur geregtig is om trator shall from time to time be entitled to relieve the die applikante van tyd tot tyd van hierdie aanspreeklikheid applicants wholly or partially from this obligation after te onthef na raadpleging met die Dorperaad en die plaas reference to the Board and the local authority like bestuur (b) The streets shall be named to the satisfaction of the (b) Die strate moet tot voldoening van die plaaslike local authority bestuur name gegee word 9 Endowment 9 Skenking The applicants shall subject to the provisos to para Die applikante moet ondenvorpe aan die voorbehouds graph (d) of sub section (1) of section twentyseven of bepalings van paragraaf (d) van subartikel (1) van artikel Ordinance No 11 of 1931 pay as an endowment to the sewe en twintig van Ordonnansie No 11 van 1931 as n local authority an amount representing 16% (sixteen per skenking aan die plaaslike bestuur n bedrag betaal gelyk cent) on land value only of all erven disposed of by the staande met 16% (sestien persent) van slegs die grond applicants by way of sale barter or gift or in any other Waarde van alle erwe wat deur die applikante verkoop manner (other than erven transferred in terms of section sverruil of geskenk of op enige ander martier van die hand twentyfour of that Ordinance) such value to be calculated gesit word (uitgesonderd erwe oorgedra ingevolge artikel as at the date of such disposal and to be determined in vieren twintig van daardie Ordonnansie) sodanige waarde the manner set out in the said paragraph (d) bereken te word soos op die datum waarop dit aldus van die hand gesit word en vasgestel te word op die wyse uit Quarterly audited detailed statements ed by the applicants to the local authority shall and be renderbe shall eengesit in genoemde paragraaf (d) Dic applikante moet geouditeerde gedetailleerde kwar accompanied by a remittance for the amount shown to be taalstate tesaine met die bedrag wat daarop aangewys due to the local authority The local authority or any word as verskuldig aan die plaaslike bestuur aan die official duly authorised thereto by it shall have the right plaaslike bestuur verstrek Die plaaslike bestuur of enige at all reasonable times to inspect and audit the applicants beampte deur hom behoorlik daartoe magtiging verleen books relative to the disposal of erven in the township besit die reg om op alle redelike tye die applikante se If so required by the said local authority or official the boeke betreffende die verkoop van erwe in die dorp te applicants shall produce all such books and papers as may inspekteer en te ouditcer Op versoek van genoemde be necessary for such inspection and audit If no such plaaslike bestuur of beampte mod die applikante alle moneys have been received during any quarterly period boeke en stukke wat vir sodanige inspeksie en ouditering the local authority may in lieu of an audited statement nodig is ode Indien geen sodanige gelde gedurende accept a statement to that effect enige tydperk van drie maande ontvang is nie mag die plaaslike bestuur n verklaring waarin melding hiervan 10 Right to he Restricted The right of way over Holding No 14 Hyde Park getnaak word in pleas van ii geouditeerde staat aanneem Agricultural 10: Deurgengsreg heperk te word: Settlement as more fully described in Notarial Deed of Servitude No 678/1938 S to which the Die deurgangsreg oor Hoewe No 14 Hyde Parkneder land is entitled shall be restricted to Erf No 164 setting soos uitvoeriger in Notariele Akte van Serwituut No: 678/1938 S omskryf waarop die grond geregtig is 11 Enforcement of Conditions / moet tot Erf No 164 beperk word The applicants shall observe the conditions of establish 11 Nakoming van voorwaardes ment and shall take the necessary steps to secure the enforcement of the conditions of title and any other conmeet die nodige stappe doen oni te sorg dat die titelvoor Die applikante moet die stigtingsvoorwaardes nakom en ditions referred to in section fiftysix bis of Ordinance No waardes en ander voorwaardes genoem in artikel seten II of 1931: Provided that the Administrator shall have vyftig bis van Ordonnansie No 11 van 1931 nagekom the power to relieve the applicants of all or any of the word: Met dice verstande dat die Administrateur die obligations and to vest these in any other person or body bevoegdheid besit om die applikante van almal of enigeen of persons van die verpligtings te onthef en sodanige verpligtings by B CONDITIONS OP TITLE enige ander persoon of liggaam van persone te laat berms 1 Al! Erven B TITELVOORWAARDES The erf shall be entitled and subject to existing condi 1 Alle erwe lions and servitudes including the reservation of rights to Die erf is onderworpe aan bestaande voorwaardes en minerals but excluding the right of way described in senvitute met inbegrip van die voorbeboud van minerale Notarial Deed of Servitude No 678/1938 S which right regte maar met uitsluiting van die deurgangsreg wat in shall be restricted to Ed No 164 Notariele Akte van Serwituut No 678/1938 S omskryf word welke reg tot Erf No 164 beperk meet word 2 The Erven with certain Exceptions 2 Die erwe nzet sekere uhsonderings The ervcn with the exception of (i) such erven as may Die erwe uitgesonderd be acquired for Government or Provincial purposes; and (i) erwe wat vir Goewerments of Provinsiale doeleindes verkry word; (ii) en such erven as may be acquired for municipal pur (ii) erwe wat vir munisipale doeleindes verkry word poses provided the Administrator after consulta mits die Administrateur na raadpleging met die lion with the Board has approved the purposes for P Dorperaad die doeleindcs waarvoor sodanige erwe which such erven are required nodig is goedgekeur bet; shall be subject to the further conditions hereinafter set is onderworpe aan onderstaande verdere voorwaardes: forth: (a) Die applikante en enige ander persoon of liggaam (a) The applicants and any other person or body of van persone wat skriftelik deur die Administrateur persons so authorised in writing by the Adminisdaartoe magtiging verleen is het met die doel om trator shall for the purpose of securing the enforce te sorg dat hierdie voorwaardes en enige ander ment of these conditions and any other conditions voorwaardes genoem in artikel sesenvyftig bis van referred to in section fiftysix his of Ordinance No Ordonnansie No 11 van 1931 nagekom word die 11 of 1931 have the right and power at all reason rcg en bevoegdheid om op alle redelike tye die erf able times to enter into and upon the erf for the te betree ten einde sodanige inspeksie te doen of purpose of such inspection or inquiry as may be _ ondersoek in te stel as wat vir bovermelde doel necessary to be made for the abovementioned pur gedoen of ingestel moet word pose 3

4 r I 395 PROVINSIALEKOERANT 4 MAART 1959 (b) Die erf of enige gedeerte daarvan mag nie aan n (b) The erf or any portion thereof shall not be trans Kleurling oorgedra verhuur of op n ander manier lured leased or in any other manner assigned or toegewys word of van die hand gesit word nie en disposed of to any coloured person and no coloured geen Kfeuttinge uitgcsonderd die eienaar of okku persons other than the servants of the owner or I peerder se bediendes bona fide en noodsaaklik in occupier bona fide and necessarily employed on diens op die erf mag toegclaat word om daarop the erf shall be permitted to reside thereon or in te woon of om dit op n ander wyse te okkupeer any other manner to occupy it nie (c) Planne en spesifikasies van alle geboue en van alle (c) Plans and specifications of all buildings and of all veranderings of aanbouings aan geboue moet inge alterations or additions thereto shall be submitted dien word by die plaaslike bestuur wie se skrifte to the local authority whose approval in writing like goedkeuring verkry moet word voordat n aan shall be obtained before the commencement of yang met die bouwerksaamhede gemaak word Alle building operations All buildings or alterations geboue veranderings of aanbouings daaraan moet or additions thereto shall be completed within a voltooi word binne n redelike tydperk nadat daar reasonable time after commencement n aanvang daarmee gemaak is (d) The elevational treatment of all buildings shall convereistes van goeie argitektuur sodat dit nie die (d) Die opstand van alle geboue mod voldoen aan die form to good architecture so as not to interfere with the amenities of the neighbourhood bevalligheid van die omgewing benadeel nie (e) Nog die eienaar nag enigiemand anders besit die (e) Neither the owner nor any other person shall have reg am behalwe om die erf vir boudoeleindes in the right save and except to prepare the erf for gereedheid te bring enige materiaal daarop uit te building purposes to excavate therefrom any grawe sander die skriftelike toestemming van die material without the written consent of the local plaaslike bestuur authority (I) Behalwe met die toestemming van die plaaslike bestuur mag geen dier soos omskryf in die Skut (f) Except with the consent of the local authority no 4 regulasies van Plaaslike Besture op die erf aangehou animal as defined inthe Local Authorities Pounds of op stal gesit word nie Regulations shall be kept or stabled on the erf (g) Geen geboue van hout en/of sink of van roustene (g) No wood and/or iron buildings or buildings of unmag op die erf opgerig word nie burnt claybrick shall be erected on the erf (h)behalwe met die skriftelike toestemming van die plaaslike bestuur en onderworpe aan sodanige voor (1) Except with the written approval of the local waardes as wat die plaaslike bestuur ode mag nag authority And subject to such conditions as the die eienaar nbg enige okkupeerder van die erf enige local authority may impose neither the owner nor putte of boorgate daarop uitgrawe of boor of enige any occupier of the erf shall sink any wells orboreonderaardse water daaruittiaal nie holes thereon or abstract any subterranean water therefrom (j) Waar dit volgens die mening van die plaaslike ` " t ; : bestuur onuitvoerbaar is om neerslagwater van erwe met n hoer ligging regstreeks na n openbare straat (j) Where in the opinion of the local authority it is toe of te voer is die eienaar van die erf verplig impracticable for stormwater to be drained from om te aanvaar dat sodanige neerslagwater op sy higherlying erven direct to a public street the erf vloei en/of toe to laat dat dit daaroor loop: owner of the erf shall be obliged to accept and/or Met dien verstande dat die eienaars van eiwe met permit the passage over the erf of such stormwater: n hoer ligging van waar die neerslagwater oor n Provided that the owners of any higherlying erven erf met n laer ligging loop n eweredige sanded the stormwater from which is discharged over any van die koste noel betas] van enige pyplyn of aflei lowerlying erf shall be liable to pay a propor voor wat die eienaar van sodanige erf met n laer tionate share of the cost of any pipeline or drain ligging nodigvind om aan te le of te bou om die water wat aldus oor die erf loop of te von which the owner of such lower lying erf may find necessary to lay or construct for the purpose of conducting thewater so discharged over the erf (/c) Die erf moet slegs gebruik word om daarop n woonbuis op te rig: Met dien verstande dat met die toe (k) The erf shall be used for the erection of a dwellingstemming van die Administrateur na raadpleging house only: Provided that with the consent of the met die Dorperaad en die plaaslike bestuur n plek 4 Administrator after reference to the Board and the vir openbare godsdiensoefening of n plek van local authority a place of public worship or a onderrig; n getneenslcapsaal n inrigting of ander place of instruction social hall institution or other geboue wat in n woongebied tuishoort op die erf buildings appertaing to airesidential area may be opgerig kan word: Voorts met dien verstande dat erected on the erf: Provided further that when the wanneer die dorp in die gebied van n goedtownship is included within the area of an approved gekeurde dorpsaanlegskema ingesluit word die Town plaaslike bestuur sodanige ander geboue waarvoor planning Scheme the local authority may permit such other buildings as may be provided for in die skema voorsiening gemaak Word kan toe laat behoudens die voorwaardes van die in the Scheme subject to the conditions of the skema Scheme under which the consent of the local waarvolgens die toestemming van die plaaslike authority is required bestuur vereis word (1) Nag die eienaar nag enigiemand anders besit die reg (0 Neither the owner nor any other person shall have om vir enige doel hoegenaamd bakstene teas of the right to make or permit to be made upon the erdepye of ander artikels van n soortgelyke aard erf for any purpose whatsoever any bricks tiles or op die erf te vervaardig of te laat vervaardig earthenware pipes or other articles of a like nature (in) Behalwe met die toestemming van die Administrateur wat sodanige voorwaardes mag stel as wat by (in) Except with the consent of the Administrator who nodig ag mag nie meer as een woonhuis met may prescribe such conditions as he may deem sodanige buitegeboue as wat gewoonlik vir gebruik necessary not more than one dwelling house in verband daarmee nodig is op die erf opgerig together with such outbuildings as are ordinarily word nie: Met dien verstande dat; as die erf required to be used in connection therewith shall onderverdeel word of as dit of enigegedeelte daar be erected on the erf: Provided that if the erf is van met enige ander erf of zedeelte van n erf subdivided or it or any portion of it is consolidated gekonsolideer word hierdie voorwaarde met die with any other erf or portion of an erf this condi 4 4

5 erven PROVINCIAL GAZETTE 4 MARCH toestemming van die Administrateur op ewe tion may with the consent of the Administrator be gevolglike gedeelte of gekonsolideerde gebied toe applied to each resulting portion or consolidated gepas word : area: P (i) Die waarde van die woonhuis solider inbegrip (1) The dwellinghouse exclusive of outbuildings van die buitegeboue wat op die erf opgerig to be erected on the erf shall be of the value gaan word moet minstens 3500 wees; of not less than 3500; (ii) die hoofgebou wat n voltooide gebou moet 00 the main building which shall be a completed wees en nie een wat gedeeltelik opgerig en building and not one partly erected and later voltooi sal word nie moet gelyktydig met intended for completion at a later date shall of veer die oprigting van die buitegeboue be erected simultaneously with or before the opgerig word erection of the outbuildings (n) Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hiema (n) Buildings including outbuildings hereafter erected op die erf opgerig word moet minstens 35 voet _ on the erf shall be located not less than 35 feet (Engelse) van die straatgrens daarvan gele6 wees (English) from the boundary thereof abutting on a (o) Indien die erf omhein of op n ander wyse toegemaak street word moet die heining of ander omheinings (o) If the erf is fenced or otherwise enclosed the materiaal tot voldoening van die plaaslike bestuur fencing or other enclosing device shall be erected opgerig en onderhou word 1 and maintained to the satisfaction of the local 3 Erwe onderworpe aan spesiale voorwaardes authority " Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit 3 Erven subject to Special Conditions is onderstaande erwe onderworpe aan die volgende voorwiardes: In addition to the relevant conditions set out above the undermentioned erven shall be subject to the following (a) Ed No I63 Die erf is onderworpe aann serwituut conditions: vir elektriese kabeldoeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur 4 voet breed soos aangewys op P (a) Erf No 163 The erf is subject to a servitude for die algemene plan electric cable purposes; 4 feet in width as indicated (b) Erf No 165 Die erf is onderworpe air" n serwituut on the general plan in favour of the local authority vir transformatordoeleindes ten gunste van die (b) Erf No 165 The erf is subject to a servitude for plaaslike bestuur soos aangewys op die algemene transformer purposes as indicated on the general plan plan in favour of the local authority 4 Serwitute vir riolerings en ander munisipale doeleindes 4: Servitudes for Sewerage and Other Municipal Purposes: Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit In addition to the relevant conditions set out above the is dieerwe aandie volgende voorwaardes onderworpe: shall be subject to the following conditions : (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir rioleringsen ander munisipale doeleindes ten gunste van die (a) The erf is subject to a servitude 6 feet wide in t favour of the local iiithority""fol sewerage and plaaslike bestuur 6 voet breed langs enigeen van " other municipal purposes; along any one Of sy grense uitgesonderd nstraatgrens its (b) Geen gebou of ander struktuur mag binnevoor boundaries artier than a street bearidaty nie en (0 No building or other siructureshall be erected with gebied in the aforesaid servitude area and no large rooted trees shallbe planteil within the area of such servi word nie tude or within 6 feet thereof (c)die plaaslike bestuur is geregtig om sodanige (c) The localauthority shall be entitled to deposit tem materiaal as wat deur horn uitgegrawe word tydens porarily Vti the land adjoining the aforesaid semi die aanleg onderhotid en verwydering van sodanige tude such material as may be excavated by it during rioolhoofpypleidings en ander werke as wat by the course of the construction maintenance and volgens goeddunke as noodsaaklik beskoutydelik removal of such sewerage mains and other works te gooi op die grond wat aan v00rnoemde serwitunt as it in its disoretion May deem necessary and shall grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot further be entitled to reasonable access to the said redelike toegang tot genoemde grond vir voorland for the aforesaid purpose subject to any noemde doel: Met Bien verstande dat die plaaslike damage done during the process of constructing bestuur enige skade vergoed wat gedurende die aan maintaining and removing such sewerage mains and legonderhoud en verwydering van sodanige rioolother hoofpypleidings en ander werke veroorsaak works being made good word by the local 11 authority 5 Woordomskrywing 5 Definitions: In voormelde voorwaardes het onderstaande uitdrukkings die betekenisse wat daaraan geheg word: In the foregoing conditions the following terms shall have the meaning assigned to thenii (i) :Applilcante " beteken Grantchester ;Investments (Proprietary) Limited en Alphonse Marie Michel (i) " Applicants " means Grantchester Investments Lalieu en hulle opvolgers tot die eiendomsteg van (Proprietary) Limited and Alphonse Marie Michel die dorp _Laken and their successors in title to thetownship (ii) Kleurling " beteken n Afrikaanse of Asiatiese (ii) "Coloured person means any African or Asiatic inboorling; Kaapse Malcier of iedereen wat klaar native Cape Malay or any person who is maniblyklik n Kleurling is en omvat enige vennootskap festly a Coloured personand includes any partner Y of maatskappy of vereniging van persone waarin ship or company or association of persons in enige sodanige persoon die bevoegdheid besit om which any such person has the power to exercise enige beheer van watter aard ook al uit te oefen any control whatsoever over the activities or assets oor die werksaamhede of bates van sodanige of such partnership or company or association of vennootskap of maatskappy of vereniging van persons persone (iii) " Dwellinghouse" means a house designed for use (iii) Woonhuis " beeken n huis wat ontwerp is vir as a dwelling for a single family gebruik as n waning vir een gesin 6 Coeiverments en munisipale erwe 6 Government and Municipal Erven As in erf of erwe wat verkry word soos beoog in Should any erf or erven acquired as contemplated in klousule B 2 (i) en (ii) hiervan in die besit kom van enige clauses B 2 (i) and (ii) hereof come into the possession of ander persoon as die Goewerment of die plaaslike bestuur any person other than the Government or the local 110 dan is so n erf daarop onderworpe aan sodanige van voor authority such erf shall thereupon be subject to such of noemde voorwaardes of sodanige ander voorwaardes as the aforementioned or such other cdnditiors as may be wat die Administrateur na raadpleging met die Dorperaad decided by the Administrator after consultation with the bepaal Board noemde serwituutsgebied grootwortelbome opgerig imag binne word die geen van * "sodanige serwituut of binne 6 voerdaarvangeplant

6 I 392 PROVINSIALE KOERANT 4 MAART 1959 No 22 (Administrateurs) 1959] No 22 (Administrators) 1959] PR OKLAMAS/ E PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF TIII3 PROVINSIE TRANSVAAL 111 PROVINCE OF TRANSVAAL Nademaal n aansoek ontvang is om toestemming om die Whereas an application has been received for permisdorp Cheltondale Uitbreiding No 1 te stig op Gedcelte G sion to establish the township of Cheltondale Extension van gedeelte van die pleas Klipiontein No 23 distrik No 1 on Portion G of portion of the farm Klipfontein Johannesburg; No 23 District of Johannesburg; En nademaal aan die bepalings van die Dorpe en And whereas the provisions of the Townships and Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 wat op die stigting van Townplanning Ordinance 1931 relating to the establishdorpe betrekking het voldoen is; ment of townsnips have been complied with; So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now therefore under and by virtue of the powers wat by subartikel (4) van artikel twinlig van genoemde vested in me by sub section (4) of section twenty of the Ordonnansie aan my verleen word hierby verklaar dat said Ordinance I hereby declare that the said township genoemde dorp n goedgekeurde dorp is onderworpe aan shall be an approved township subject to the conditions die voorwaardes vervat in die bygaande Bylae contained in the Schedule hereto GOD BEHOEDE DIE KONINGIN GOD SAVE THE QUEEN Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Vieren Given under my Hand at Pretoria on this Twentytwintigste dag van Februarie Eenduisend Negehonderd fourth day of February One thousand Nine hundred and Nege envyftig Fiftynine F H ODENDAAE F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Administrator of the Province of Transvaal 4/8/1639 TAD TAD 4/8/1634 BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WMROP DIE AANSOEK GBDOEN DEUR MARIO CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY DEL GRECO INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE MARIO DEL GRECO UNDER THE PROVISIONS OF THE DORPE EN DORPSAANLEGORDONNANSIE 1931 OM TOWNSHIPS AND TOWNPLANNING ORDINANCE 1931; TOESTEMMING OM INGEVOLGE WET No 33 VAN 1907 FOR PERMISSION TO: ESTABLISH A TOWNSHIP UNDER N DORP TB STIG OP GEDEELTE G VAN GEDEELTE VAN THE PROVISIONS OF ACT No 33 OF 1907 ON PORTION DIE MAAS KLIPFONTEIN NO 23 DISTRIR JOHANNES G OF PORTION OF THE FARM KLIPFONTEIN No 23 nuact TOROPSTAAN IS DISTRICT OF JOHANNESBURG WAS GRANTED I A STIGTINGSVCORWAARDES A CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1 Naatn 1 Name Die naam van die dorp is Cheltondale Uitbreiding No 1 The name of the township shall be Cheltondale Extension No 1 2 Ontwerpplan van die dorp 2 Design Die dorp bestaan uit of I erwe en strate coos aangewys op Township ery Algemene The township shall consist ofen add streets as Plan LG No A3627/57 indicated on General Plan SG No A3627/57 3 Water 3 Water Die applikant moet n sertitikaat van die plaaslike The applicant shall lodge with the bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle Administrator for waarin vermeld word dat his approval a certificate from the local authority to the effect that (a) n voorraad water geskik vir menslike gebruik en wat toereikend is out aan die vereistes van die (a) a supply of potable water sufficient for the needs inwoners van die dorp te voldoen wanneer dit heel of the inhabitants of the township when it is fully temal toegebou is met inbegrip van voorsiening vir built up including provision for fire fighting serbrandweerdienste beskikbaar is; vices is available; (b) ratings tot voldoening van die plaislike bestuur (b) arrangements to the satisfaction of the local audiogetref is in verband met die lewering van water in rity have been made regarding the delivery of the (a) hierbo genoem en die retikulasie dairvan deur water referred to in (a) above and the reticulation die hele dorp; met dien verstande dat onderstaande thereof throughout the township: Provided that bepalings in sodanige reelings ingesluit word: such arrangements shall include the following (i) Dat die applikant n geskikte voorraad provisions: water tot by die straatfront van die erf moet laat (i) That before the plans of any building to be aan18 voordat die planne van n gebou wat op erected upon any erf arc approved by the die erf opgerig Sal word deur die plaaslike local authority the applicant shall cause a 1 bestuur goedgekeur word; suitable supply of water to be laid on to the (ii) dat alle koste van of in verband met die street frontage of the erf; installering van n installasie en toebehore vir (ii) that all costs of or connected with the instaldie lewering opgaar indien nodig en retiku lation of plant and appurtenances for the lasie van die water deur die applikant gedra delivery storage if necessary and reticulation moet word en die applikant is ook aan of the water shall he borne by the applicant spreeklik om sodanige installasie en toebehore who shall also be responsible for the mainin n goeie toestand te onderhou tot tyd en wyl tenance of such plant and appurtenances in hulle deur die plaaslike bestuur oorgeneem _ good order and repair until they are taken word; met dien verstande dat indien die over by the local authority: Provided that if plaaslike bestuur vereis dat die applikant n the local authority requires the applicant to installasie en toebehore van n groter kapasiteit install plant and appurtenances of a capacity as wat vir die dorp nodig is moet installeer in excess of the needs of the township the 4 dieikstra koste wat daardeur meegebring word additional costs occasioned thereby shall be deur die plaaslike bestuur gedra moet word; borne by the local authority; Ili

7 PROVINCIAL GAZETTE 4 MARCH p1 P (iii) dat die plaaslike bestuur daartoe geregtig is (iii) that the local authority shall be entitled to om genoemde installasie en toebehore te eniger take over free of cost the said plant and tyd kosteloos oor te neem op voorwaarde dat appurtenances at any time subject to the ses maande kennis gegee moet word; met then giving of six months notice: Provided that verstande dat dieapplikant gelde vir water wat until the local authority takes over the said gelewer word teen n tarief deur die plaaslike water supply the applicant may make charges bestuur goedgekeur kan vorder tot tyd en wyl for water supplied at a tariff approved by the die plaaslike bestuur genoemde waterleweriug local authority; oorneem; (c) (c) the applicant has die applikant geskikte waarborge aan die plaaslike furnished the local authority with bestuur verstrek het met betrekking tot die adequate guarantees regarding the fulfilment of his nakoming van hulle verpligtings kragtens bostaande obligations under the abovementioned arrange meats reelings n Beknopte verklaring waarin die aard en hoeveelheid A summarised statement setting forth the nature and van die watervoorraad beskikbaar en die hooftrekke van quantity of the available supply of water and the major die rulings tussen die applikant en die plaaslike bestuur features of the arrangements entered into between the getref uiteengesit word met spesiale vermelding van die applicant and the local authority with special reference waarborge in subparagraaf (c) genoem moet tesame met to the guarantees referred to in subparagraph (c) shall genoemde sertifikaat as n aanhangsel daarby ingedien accompany the said certificate as an annexure thereto word 4 Sanitere dienste 4 Sanitation Die applikant meet n sertifikaat van die plaaslike The applicant shall lodge with the Administrator for bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorlfi his approval a certificate from the local authority to the waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van die effect that arrangements to its satisfaction have been made plaaslike bestuur getref is vir die sanitere dienste in die for the sanitation of the township which shall include dorp met inbegrip van voorsiening vir die afvoer van rovision for the disposal of waste water and refuse pafvalwater en vuilisverwydering A summarised statement of the main provisions of the n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van voor aforesaid arrangements shall accompany the certificate as noemde reelings meet tesame met die sertifikaat as n an annexure thereto aanhangsel daarby ingedien word 5 Electricity 5 Elektrisiteit The applicant shall lodge with the Administrator Die applikant moet n sertifikaat van for die plaaslike his approval a certificate from the local authority to the bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle effect that arrangements to its satisfaction have been made waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van die tor tne supply and distribution of electricity throughout plaaslike bestuur getref is vir die lewering en distribusie the township van elektrisiteit deur die hele dorp n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van voor A summarised statement of the main provisions of the noemde reelings moet tesame met die sertifikaat as n aforesaid arrangements shall accompany the certificate as aanhangsel daarby ingedien word an annexure thereto 6 Begraafplaas stortings en Naturellelokasieterreine 6 Cemetery Depositing and Native Location Sites Die applikant moet tot voldoening van die Admini The applicant shall make arrangements with the local strateur met die plaaslike bestuur reelings tref ten opsigte authority to the satisfaction of the Administrator in van die verskaffing van tt stortingsterrein en terreine vir regard to the provision of a depositing site and sites n for begraafplaas en Naturellelokasie As sodanige vera cemetery and native location Should such provision skaffing bestaan uit grand aan die plaaslike bestuur consist of land to be transferred to the oorgedra te word is die oordrag daarvan nie onderworpe local authority transfer thereof shall be free of conditions aanvoorwaardes waarby die gebruik of die rep van ver restricting the use or the right of vreemding daarvan deur die plaaslike bestuur disposal beperk thereof by the local authority word nie 7 Mineraleregte 7 Mineral Rights Alle regte op minerale en edelgesteentes met inbegrip All rights to minerals and precious stones together with van alle regte wat by die pagvry grondbesitter berus of all rights which may be or become vested in the freehold kan berus om te deel in die gelde wat moontlik aan owner to share in any proceeds which may accrue to the die Kroon kan toekom uit die verkoop van mynregte oor Crown from the disposal of the undermining rights of the die dorp asook die aandeel in kleimlisensiegelde en enige township including the share of claim licence moneys aandeel in huurgelde of winste wat moontlik aan enige and any share of rentals or profits which may accrue eienaar kan toekom ingevolge enige mynbrief ten opsigte to any owner under any mining lease granted in respect van die grond binne die dorp en dergelike gelde word aan of the land covered by the township and the like shall die applikant voorbehou be reserved to the applicant 8 Strafe (a) Die applikant moet die strate in die dorp vorm en 8 Streets skraap tot voldoening van die plaaslike bestuur en is aan (a) The applicant shall form grade and maintain the spreeklik vir die onderhoud daarvan tot tyd en wyl hierdie streets in the township to the satisfaction of the local aanspreeklikheid deur die plaaslike bestuur oorgeneem authority until such time as this responsibility is taken word; met then verstande dat die Administrateur geregtig over by the local authority: Provided that the Adminis is om die applikant van tyd tot tyd geheel en al of trator shall front time to time be entitled to relieve the gedeeltelik van hierdie verpligting te onthef na oorleg met applicant wholly or partially from this obligation after die Dorperaad en die plaaslike bestuur reference to the Board and the local authority (b) Die strate moet tot voldoening van die plaaslike (b) The streets shall be named to the satisfaction of the bestuur n naam gegee word local authority 9 Skenking Die applikant moet onderworne aan die voorbehouds 9 Endowment bepalings van paragraaf (d) van subartikel (1) van artikel The applicant shall subject to the provisos to para Dhierna iisewe entwintig van Ordonnansie No 11 van 1931 as n graph (d) of sub section (1) of section twentyseven of skenking aan die plaaslike bestuur n kontant bedrag van Ordinance No 11 of 1931 pay as an endowment to the 1000 betaal en 2% (twee persent) van slegs die grond local authority an amount of 1000 in cash and 2% waarde van alle erwe wat deur die applikant verkoop (two percent) on land value only of all erven disposed 7

8 1 394 PROVINSIALE KOERANT 4 MAART 1959 verruil of geskenk of on enige ander manier van die band of by the applicant by way of sale barter_ or gift or in gesit word (uitgesonderd erwe oorgedra ingevolge artikel any other manner (other than erven transferred in terms vier entwintig van daardie Ordonnansie) sodanige waarde of section twentyfour of that Ordinance) such value to bereken te word soon on die datum waarop dit aldus van be calculated as at the date of such disposal and to be die hand gesit word en vasgestel te word op die wyse uit determined in the manner set out in the said paragraph I eengerit in genoemde paragraaf (d) (d) Die applikant moet geouditeerde gedetailleerde kwartaal Quarterly audited detailed statements shall be rendered state tesame met die bedrag wat daarop aangewys word by the applicant to the local authority and shall be as verskuldig aan die plaaslike bestuur aan die plaaslike accompanied by a remittance for the amount shown to bestuur verstrek Die plaaslike bestuur of enige beampte be due to the local authority The local authority or deur horn behoorlik daartoe magtiging verleen besit die any official duly authorised thereto by it shall have the reg om op alle redelike tye die applikant se boeke betref right at all reasonable times to inspect and audit the r fende die verkoop van erwe in die dorp te inspekteer en te applicants books relative to the disposal of erven in the ouditeer Op versoek van genoemde plaaslike bestuur of township If so required by the said local authority or beampte moet die applikant alle boeke en stukke wat vir official the applicant shall produce all such books and sodanige inspeksie en ouditering nodig is oorle Indien papers as may be necessary for such inspection and audit geen sodanige gelde gedurende enige tydperk van drie If no such moneys have been received during any quarmaande ontvang is nie kan die plaaslike bestuur n ver terly period the local authority may in lieu of an audited klaring waarin melding hiervan gemaak word in plaas van statement accept a statement to that effect n geouditeerde staat aanneem 10 Transformer Site 10 Transformatorterrein Erf No 96 on the General Plan shall be transferred Erf No 96 op die Algemene Plan moet deur en op to the local authority by and at the expense of the a 1 koste van die applikant aan die aangewese owerheid as n cant as a transformer site riansformatorterrein oorgedra word 11 Enforcement of Conditions 11 Nakoming van voorwaardes The applicant shall observe the conditions of establish Die applikant moet die stigtingsvoorwaardes nakom en ment il and shall take the necessary steps to secure the moet die nodige stappe doen om te sorg dat die titel onforcenient of the conditions of title and any other convoorwaardes en ander voorwaardes genoem in artikel ses ditions referred to in section fifty six bis of Ordinance No en vyftig bis van Ordonnansie No 11 van 1931nagekom 11 of 1931: Provided that the Administrator shall have word; met dien verstande dat die Administrateur die the power to relieve the applicantof all or any of the bevoegdheid besit om die applikant van alma of enigeen obligations and to vest these in any other personor body van die verpligtings te onthef en sodanige verpligtings by of persons enige ander persoon of liggaam van persone te last betas II CONDITIONS OF TITLE B TITELvooRWAARDES 1 All Erven t "1Alle erwe The erf shall 6e subject to existing conditions and ser : vitudes including the reservation of rights to minerals but Die erf is onderworpe aan bestaande voorwaardes en exclittling the Servitude ofmain Road serwitute met inbegrip van die voorbehoud van minerale which fella 4in a street in the `township " regte maar is the onderworpe aan die serwituut van die grootpad wat in n straat in die dorp val nie 2 The Erlich with Certain EExceptions The erven with the exception of 2 Die erwe met sekere ultsonderings (i) the erf mentioned in clause A 10 hereof; Die erwe uitgesonderd (ii) (1) die erf in klousule A 10 hiervan genoem; such erven as may be acquired for GoVernment or Provincial purposes; and I (ii) erwe wat vir Goewerments of Provinsiale doel eindes verkry word; (iii) en such erven as may be acquired for municipal purposes: Provided the Administrator after consul (iii) erwe wat vir munisipale doeleindes verkry word tation with the Board has approved the purposes mits die Administrateur na raadpleging met die for which such erven are required; Dorperaad die doeleindes waarvoor sodanige erwe nodig is goedgekeur het; shall be subject to the further conditions hereinafter set is onderworpe aan onderstaande verdere voorwaardes: forth : (a) Die applikant en enige ander persoon of liggaam (a) The applicant and any other person or body of van persone wat skriftelik deur die Administrateur persons so authorised in writing by the Adminisdaartoe magtiging verleen is het met die doel om trator shall for the purpose of enforcement of these conditions and asecuring ny other the te sorg dat hierdie voorwaardes en enige ander convoorwaardes nakom in arlikel sesenvyftig bis van ditions referred to in section fiftysix bis of Ordinance No 11 of 1931 Ordonnansie No 11 van 1931 nagekom word die have the right and reg en bevoegdheid om op alle redelike tye die power at all reasonable times to enter into and erf te betree ten einde sodanige inspeksie te doen upon the erf for the purpose of such inspection of ondersoek in te stel as wat vir bovermelde dod or inquiry as may be necessary to be made for the gedoen of ingestel moet word abovementioned purpose (b) Die erf of enige gedeelte daarvan mag nie aan n (b) The erf or any portion thereof shall not be trans Kleurling oorgedra verhuur of op ri ander manier feted leased or in any other manner assigned or toegewys of van die hand gesit word nie en geen disposed of to any coloured person and no Kleurlinge uitgesonderd die eienaar of okkupeercler coloured persons other than the servants of the se bediendes bona fide en noodsaaklik in diens owner or occupier bona fide and necessarily emop die erf mag ioegelaat word om daarop te woon ployed on the erf shall be permitted to reside thereof om dit op n ander manier te okkupeer nie on or in any other manner to occupy it (c) Die opstand van alle geboue moet voldoen aan die (c) The elevationd treatment of all buildings shall convereistes van goeie argitektuur sodat dit nie die form to good architecture so as not to interfere bevalligheid van die omgewing benadeel the with the amenities of the neighbourhood (d) Nag die eienaar nag enigiemand enders besit die (d) Neither the owner nor any other person shall have reg om; behalwe om die erf vir boudoeleindes in the right save and except to prepare the erf for gereedheid te bring enige materiaal daarop uit te building purposes to excavate therefrom any grawe sonder die skriftelike toestemming van die material without the written consent of the local fil plaaslike bestuur authority 8

9 1 PROVINCIAL GAZEI lb 4 MARCH (e) Behalwe met die toestemming van die plaaslike (e) Except with the consent of the local authority no animal as defined in the Local Authorities Pounds bestuurregu iasierns vanag Been a sibierike Bsoesotrc suomoskp rdyfie eirfn adieangsettu Regulations shall be kept or stabled on the erf of op stal gesit word nie (I) No wood and/or iron buildings or buildings of unburnt clay brick shall be erected on the erf (f) Geen geboue van hoot en/of sink of van roustene mag op die erf opgerig word nie (g) Where in the opinion of the local authority it is (g) Waar impracticable dit na die mening for van die plaaslike bestuur stormwater to be drained from onuitvoerbaar is om neerslagwater van erwe met n higherlying erven dirdct to a public street the hoer ligging regstreeks na owner of tne erf shall be n publieke straat toe af obliged to accept and/or te voer is die eieriaar permit the van die erf verplig om passage over the erf of such stormwater: te Provided that the aanvaar dat sodanige neerslagwater op sy erf vloei owners of any higherlying erven the stormwater from which is discharged en/of toe te laat dat dit daaroor loop; met dien verstande dat die over any eienaars van erwe met n hoer lowerlying erf; shall be liable to pay a Jigging van waar die neerslagwater oor n erf met proportionate share of the cost of any pipeline n laer ligging loop aanspreeklik is om n etveredige or drain which the owner of such lower lying erf aandeel van die koste te betaal van enige pyplyn may find necessary to lay or construct for the of afleivoor wat die eienaar van sodanige erf met n purpose of conducting the water so discharged over the i erf laer Jigging nodig vind om aan te le of te bou om die water wat aldus oar die erf loop af te voer (h) The erf shall be used for the erection of a dwelling house only: Provided that with the consent of the (h) Die erf moet slegs gebruik word om daarop n woon huis Administrator after reference to the Board and the op te rig; met dien verstande dat met die local authority a place of public worship or a toestemming van die Administrateur na raadpleging place of instruction social hall institution or other met die Dorperaad en die plaaslike bestuur n plek buildings vir appertaining to a openbare godsdiensoefening of n plek van residential area may be erected onderrtg n gemeenskapsaal n inrigting of on the ander erf: Provided further that the /II geboue wat in n woongebied tuishoort op die erf local authority may permit such other buildings as may be opgerig kan word; voorts met then verstande dat provided for in an approved Town die planning Scheme plaaslike bestuur sodanige ander geboue as subject to the conditions of the waarvoor in n goedgekeurde dorpsaanlegskema Scheme under which the content of the local autho voorsiening gemaak word kan toelaat behoudens rity is required die voorwaardes van die skema waarvolgens die (i) Neither the owner nor any other person shall have toestemming van die plaaslike bestuur vereis word the right to make or permit to be made upon the: erf for any purpose whatsoever any bricks (j) tiles Nag die eienaar nog enigiemand enders basil die reg or earthenware pipes or other articles of a like om vir enige doel hoegenadmd bakstene teals of nature erdepype of ander artikels van n soortgelyke aard op die erf te vervaardig of te laat vervaardig (k) Except with the consent of the Administrator who may prescribe such conditions as he may deem (k) Nie meer as een woonhuis met sodanige buitegeboue necessary not more than one dwellinghouse as wat gewoonlik vir gebruik in verband daarmee together with such outbuildings as are ordinarily nodig is mag op die ert opgerig word nie behalwe required to be used in connection therewith shall met die skriftelike toestemming van die Admini be erected on the erf: Provided that if the erf is i (ii) strateur wat sodanige voorwaardes as wat by nodig subdivided or it or any portion of it is consoli ag kan stel; met dien verstande dat die erf onderdated with any other erf or portion of an erf this verdeel word of dit of enige gedeelte daarvan met condition may with the consent of the Administra enige ander erf of gedeelte van n erf verenig word tor *be applied to each resulting portion or con hierdie voorwaarde met die toestemming van die solidated area : Administrateur op elke gevolglike gedeelte of die verenigde gebied toegepas kan word: (i) The dwellinghouse exclusive of outbuildings to be erected on the erf shall be (i) of the value Die waarde van die wponhuis sonder inbegrip of not less than L2000; van die buitegeboue wat OD die erf opgerig gaan word moet minstens anco wees; (ii) the main building which shall be a completed building and not one partly erected and inerection of the outbuildings die hoofgebou wat n voltooide gebou moet tended for completion at a later date shall wees en nie een wat gedeeltelik opgerig is en be erected simultaneously with or before the later voltooi gaan word nie moet gelyktydig met of voor die buitegeboue opgerig word (f) Buildings including outbuildingi hereafter erected (1) Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna on the erf shall be located not less than 20 feet op die erf opgerig word moet minstens 20 voet (English) from the boundary thereof abutting on (Engelse) van die straatgrens daarvan geled wees a street (m) If the erf is fenced or otherwise enclosed the (in) Indien die erf omhein of op enige ander wyse fencing or other enclosing device shall be erected toegemaak word moet die heining of ander and maintained to the satisfaction of the local omheiningsmateriaal tot voldoening van die plaas authority like bestuur opgerig en onderhou word 3 Sertiltudes for Sewerage and Other Municipal 3 Serwitute vir Purposes riolerings en ander munisipale doeleindes In addition to Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit relevant conditions set out abovethe erven upon which is die erwe aan die volgende voorwaardes onderworpe: servitudes are indicated on the general plan shall be subject to the following con (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir riolerings ditionsz_ en ander munisipale doeleindes ten gunste van die (a) plaaslike bestuur The erf 6 voet breed longs enigeen is subject to a van servitude for sewerage and sy grense uitgesonderd n straatgrens other municipal purposes 6 feet in width as indicated on the general plan in favour of the local (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne voor authority noemde serwituutsgebied opgerig word nie en geen (6) No building or other structure shall be erected grootwortelbome mag binnc die gebied van so within the aforesaid servitude area and no large danige serwituut binne 6 voet daarvan geplant rooted trees shall be planted within the area or word nie such servitude or within 6 feet thereof 9

10 396 PROVINSIALE KOERANT 4 MAART 1959 (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om sodanige (c) The local authority shall be entitled to deposit materiaal as wat deur horn uitgegrawe word tydens temporarily on the land adjoining the aforesaid die aauleg onderhoud en verwydering van sodanige servitude such material as may be excavated by it rioolhoofpypleidings en ander werke as wat by during the course of the construction maintenance volgens goeddunke as noodsaaklik beskou tydelik and removal of such sewerage mains and te goof other op grand wat aan voornoemde serwituut works as it in its discretion may deem necessary grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig and shall further be entitled to reasonable access tot redelike toegang tot genoemde grand vir voorto the said land for the aforesaid purpose subject noemde doel; met dien verstande dat die plaaslike to any damage done during bestuur the enige skade vergoed process wat of gedurende die con structing maintaining and removing such aanleg onderhoud en verwydering van sodanige sewerage mains and other works being made good rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak by the local authority word 4 Woordomskrywing 4 Definitions In voormelde voorwaardes het onderstaande uitdruk In the foregoing conditions the following terms shall kings die betekenisse wat daaraan geheg word ; have the meaning assigned to them: (i) Applikant " beteken Mario Del Greco en sy (i) " Applicant " means Mario Del Greco and his opvolgers tot die eiendomsreg van die dorp successors in title to the township (ii) Kleurling " beteken n Afrikaanse of Asiatiese (ii) "Coloured " person means inhoorling any African or Asiatic Kaapse Maleier of iedereen wat klaarnative Cape blyklik Malay rt Kleurling or any is en omvat enige vennootskap person who is mani festly a coloured of person and niaaiskappy of vereniging van includes persone waarin any partner ship or enige company sodanige persoon die bevoegdheid or besit run association of persons in which any enige beheer van wafter acrd oak al uit te oefen such person has the power to exercise any control whatsoever over the activities or oor die werksaamhede of bates van sodanige assets of such vennootskap of maatskappy of vereniging van partnership or company or associa tion of persons persone (iii) Woonhuis " beteken n huis wat ontwerp is vir (iii) "Dwellinghouse " means a house designed for gebruile as n waning vir een gesin use as a dwelling for a single family 5 Goewerments en nurnisipale erwe 5 Government and Municipal Erven As die erf in klousule A 10 genoem word of erwe wat Should the erf referred to in clause A 10 or erven verkry word soos in klousule B 2 (ii) en (iii) hiervan beoog acquired as contemplated in clauses B 2 (ii) and (iii) in die besit kom van enige ander persoon as die Goewer hereof come into the possession of any person other than ment of die plaaslike bestuur dan is so n erf daaro P the Government or the local authority such erf shall onderworpe aan sodanige van voormelde voorwaardes of thereupon be subject to such of the aforementioned Or sodanige antler voorwaardes as wat die Administrateur na such other conditions as may be decided by the Adminisraadpleging met die Dorperaad bepaal trator after consultation with the Board t I No 23 (Administrateurs ) 1959] I No 23 (Administrators) 1959) PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EMU DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF TILE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Nademaal Dorpsaanlegskema No van die Whereas Townplanning Scheme No of the Stadsraad van Vereeniging by Proklamasie No 347 van Town Council of Vereeniging was approved by Proclama 1956 ingevolge artikel drieenveertig van die Dorpe en tion No 347 of 1956 in terms of section fortythree of the Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 goedgekeur is; Townships and Townplanning Ordinance 1931; En nademaal dit wenslik geag word om genoemde And whereas it is deemed expedient to amend the said Dorpsaanlegskema in sekere opsigte te wysig; Townplanning Scheme in certain respects; So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now therefore under and by virtue of the powers vested wat by artikel sesenveertig van genoemde Ordonnansie in me by section fortysix of the said Ordinance I hereby aan my verleen word hierby verklaar dat Dorpsaanleg declare that Townplanning Scheme No of the skema No van die Stadsraad van Vereeniging Town Council of Vereeniging is hereby amended as hierby gewysig word soos aangedui op die skem aldousules indicated in the scheme clauses and on Map No 3 filed en Kaart No 3 in bewaring gehou deur die Sekretiris van with the Secretary of the Townships Board Pretoria and die Dorperaad Pretoria en die Stadsklerk Vereeniging; the Town Clerk Vereeniging; this amendment is known as hierdie wysiging staan bekend as Vereeniging Dorpsaan Vereeniging Townplanning Scheme No 1/ legskema No 1/ GOD BEHOEDE DIE KONINGIN GOD SAVE THE QUEEN Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Drieenday of February One thousand Nine hundred and Fifty Given under my Hand at Pretoria on this Twentythird twintigste dag van Februarie Eenduisend Negehonderd Negeenvyftig nine F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAD TAD 5/2/67/4 5/2/67/4 No 24 (Administrateurs) 1959 No 24 (Administrators) 1959] PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Nademaal Dorpsaanlegskema No van die Whereas Townplanning Scheme No of the Stadsraad van Pretoria Noord by Proklamasie No 80 van Town Council of Pretoria North was approved by Procla 1950 ingevo/geartikel Brieenveertig van die Dorpe en mation No 80 of 1950 in terms of section forty three of Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 goedgekeur is; the Townships and Townplanning Ordinance 1931; En nademaal dit wenslik geag word ern genoemde And whereas it is deemed expedient to amend the said 4 Dorpsaanlegskema in sekere opsigte te wysig; 10 Townplanning Scheme in certain respects;

11 PROVINCIAL GAZETTE 4 MARCH So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now therefore under and by virtue of the powers vested wat by artikel sesenveertig van genoemde Ordonnansie in me by section fortysix of the said Ordinance I hereby aan my verleen word hierby verklaar dat Dorpsaanleg declare that Town planning Scheme No I 1950 of the skema No van die Stadsraad van PretoriaNoord Town Council of Pretoria North is hereby amended as hierby gewysig word soos aangedui op die skemaklousules indicated in the scheme clauses and on Map No 3 filed en Kaart No 3 in bewaring gehou deur die Sekretaris van with the Secretary of the Townships Board Pretoria and die Dorperaad Pretoria en die Stadsklerk Pretoria the Town Clerk Pretoria North; this amendment is known Noord; hierdie wysiging staan bekend as PretoriaNoord as Pretoria North Town planning Scheme No 1/ dorpsaanlegskema No 1/ GOD BEHOEDE DIE KONINGIN GOD SAVE THE QUEEN Given under my Hand at Pretoria this Twenty fourth Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Vier day of February One thousand Nine hundred and Fiftyentwintigste dag van Februarie Eenduisend Negehonderd nine Negeen vyftig F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAD 5/2/51/5 TAD 5/2/51/5 No 25 (Administrateurs) 1959] No 25 (Administrators) 1959] PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF TILE PROWNSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Nademaal regulasic 18 van die Regulasies insake die Whereas regulation 18 of the Regulations governing the Verkiesing van Lede van die Uitvoerende Komitees van Conduct of Election of Members of the Executive Comdie Provinsies opgestel ingevolge artikel honderd vieren mittees of the Provinces framed in terms of section one dertig van die Zuid Afrika Wet 1909 vereis dat sekere hundred and thirty four of the South Africa Act 1909 besonderhede aangaande verkiesings van lede van die requires that certain particulars concerning elections of Uitvoerende Komitees van die Provinsies bckendgemaak members of the Executive Committees of the Provinces be moet word; made known; So is dit dat ek hierby bekendmaak dat ek deur die Now therefore I hereby make known that I have Klerk van die Provinsiale Raad Transvaal meegedeel is been informed by the Clerk of the Provincial Council of dat Robert Saunders Ferreira op 24 Februarie 1959 Transvaal that Robert Saunders Ferreira was on 24th behoorlik verities verklaar is tot lid van die Uitvoerende February 1959 duly declared elected as a member of Komitee van die Provinsie Transvaal in die plek van the Executive Committee of the Province of Transvaal Frans Hendrik Odendaal wat bedank het vice Frans Hendrik Odendaal resigned GOD BEHOEDE DIE KONINGIN GOD SAVE Tkill QUEEN: Gegee ander my Hand te Pretoria op bode die Vyt Given under my Hand at Pretoria on this Twenty en twintigste dag van Februarie Eenduisend Negehonderd fifth day of February One thousand Nine hundred and Negeenvyftig Fiftynine F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal PR 20/3 PC 20/3 PROVINSIALE ADMINISTRASIE PROVINCIAL ADMINISTRATION ADMINISTRATEURSKENNISGEWINGS ADMINISTRATORS NOTICES Onderstaande kennisgewings wat betrekking het op die The following notices relating to the administration of adrninistrasie van die Provinsie Transvaal word op gesag the Province of the Transvaal arc published under the van die Administrateur vir algemene inligting gepubliseer authority of the Administrator for general information J H 0 VAN GRAAN J H 0 VAN GRAAN Provinsiale Sekretaris Provincial Secretary Kantoor van die Administrateur van Transvaal Pretoria Office of the Administrator of Transvaal Pretoria Administrateurskennisgewing No 1111 [ 18 Februarie 1959 Administrators Notice No Ill ] [ 18 February 1959 MUNISIPALITE1T BREYTEN VERSOEKSKRIF BREYTEN MUNICIPALITY PETITION TO BE OM TOT DIE STATUS VAN N STADSRAAD RAISED TO THE STATUS OF A TOWN COUNCIL VERHOOG TE WORD It is hereby notified that the Administrator has Hierby word bekendgemaak dat die Administrateur n received a petition from the Village Council of Breyten versoekskrif van die Dorpsraad van Breyten ontvang het praying that a Town Council be constituted under the waarin versoek word dat n Stadsraad ingevolge die provisions of section nine of the Local Government Ordibepalings van artikel nege van die Ordonnansie op Plaas nance 1939 for the Municipality of Breyten in lieu of like Bestuur 1939 vir die Munisipaliteit Breyten ingestel the present Village Council word in die plek van die bestaande Dorpsraad Under the provisions of section thirteen of the said Ingevolge artikel dertien van die genoemde Ordon Ordinance it is competent for any person interested withnansie is alle belanghebbende person bevingd om binne in thirty days of the first publication hereof in the Provindertig dae na die eerste publikasie hiervan in die Offisiele cial Gazette to present to the Administrator any counter Koerant van die Provinsie n teenversoekskrif aan die petition setting forth the grounds of opposition to the Administrateur voor te 16 above proposal van beswaar teen bogenoemde voorstel met vermelding van die gronde I TALG 311/49 TALG 3/1/ /

12 398 PROVINSIALE toerant 4MAART 1959 Administrateurskennisgewing No 127] [25 Februarie 1959 Administrators Notice No I27] [25 February 1959 MUNISIPALITEIT PRETORIA VOORGESTELDE MUNICIPALITY OF PRETORIA PROPOSED VERANDERING VAN GRENSE ALTERATION OF BOUNDARIES Notice is hereby given in terms of section ten of the Ingevolge artikel den van die Ordonnansie op Plaaslike Local Government Ordinance 1939 that the City Coun Bestuur 1939 word hierby bekendgemaak dat die Stads cif of Pretoria has submitted a petition to the Adminisraad van Pretoria n versoekskrif by die Administrateur trator praying that he may in exercise of the powers eoningedien het met die bede dat by die bevoegdhede aan ferred on him by sub section (7) of section nine of the horn verleen by subartikel (7) van artikel nege van said Ordinance alter the boundaries of its municipality by genoemde Ordonnansie uitoefen en die grense van sy the inclusion of the areas described in the Schedule hereto munisipaliteit verander deur die inlywing van die gebiede It is competent for any person or persons interested omskryf in die Bylae hiervan within 30 days of the first publication hereof in the 4 Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 Provincial Gazete to present to the Administrator a i doe na die eerste publikasie hiervan in die Offisiele counterpetition setting forth the grounds of opposition to Koerant van die Provinsie air) die Administrateur nteen the Councils proposal TALG 3/2/3 patisie voorte le met vermelding van gronde van beswaar teen genoemde voorste] TALG 3/2/3 SCHEDULE BYLAE MUNICIPALITY OF PRETORIA PROPOSED AREAS TO BE MUNISIPALITEIT PRETORIA VOORGESTELDE GEBIEDE fly INCORPORATED IN THE MUNICIPALITY DIE MUNISIPALITEIT INGELYF TB WORD (a) Area known as Claudius Township (Portion) Commencing at the northwestern beacon of Claudius (a) Gebied bekend as Claudiusdorp (gedeelie)begin by die noordwestelike baken van Claudiusdorp (Algemene Township (General Plan SG No A2944/29) district of III Plan LG No A2944/29) distrik Pretoria; daarvandaan Pretoria; thence eastwards and south westwards along the ooswaarts en suidweswaarts langs onderskeidelik die northern and north eastern boundaries respectively of the noordelike en noordoostelike grense van genoemde said Claudius Township to a beacon marked D on General Claudiusdorp tot by baken geletter D op Algemene Plan Plan (Relayout) of Claudius Township (General Plan C Relay out ") van Claudiusdorp (Algemene Plan LG SG No A1141/32); thence southwestwards in a straight No A1141/32); daarvandaan suidweswaarts in n reguit line over Maxwell Road to the eastern beacon of Erf No lyn oor Maxwellweg tot by die oostelikste baken van Ed 177 of Claudius Township and further south westwards No 177 van Claudiusdorp en verder suidweswaarts fangs along the southeastern boundary of the said Erf No 177 die suiddostelike grens Van genoemde Erf No 177 tot: by to its southeastern beacon; thence in a straight line over syvattiddostelike baken; daarvandaan in n treguit lynctor Cart Street to the most easterly beacon of Erf No 178 of Kortetrhat4611byydie oostelikste baken vanterfno 178 Claudius Township on the western boundary of scot van Claudiusdorp op die westelike grens van Street; Iscorstraat [betide generallytsoathwards along the western daarvandaan algemeen suidwaarts langs die westelike boundary of Iscor Street to the mosteasterlybeaeon of grens van Iscorstraat tot by die oostelikste baken van Ed Ed No 331 of Claudius Township; thence generally No 331 van Claudiusdorp; daarvandaan algemeen suid southwestwards along the boundaries of and including weswaarts langs die grense van en insluitende Erwe Nos Erven Nos 331 and 323 of Claudius Township to the 331 en 323 van Claudiusdorp tot by die suidelikste baken most southerly beacon of the last named Ed No 323; van laasgenoemde Erf No 323; daarvandaan in n reguit thence in a straight line over Marie Road to the most lyn oaf Marieweg tot by die oostelikste baken van Ed easterly beacon of Ed No 313 of Claudius Township; No 313 van Claudiusdorp; daarvandaan suidweswaarts thence southwestwards along the boundaries of and langs die grense van en insluitende Erwe Nos 313 en 312 including Erven Nos 313 and 312 of Claudius Township van Claudiusdorp tot by die suidelikste baken van lassto the most southerly beacon of the lastnamed Ed No genoemde Ed No en verder suidweswaarts in n reg 312 and further southwestwards in a straight line over uit lyn oor Quartzstraat tot by die oostelikste baken van Quartz Street to the most easterly beacon of Erf No 379 Ed No 379 van Claudiusdorp; daarvandaan algemeen of Claudius Township; thence generally southwards along suidwaarts langs die westelike grens van Quartzstraat en the western boundary of Quartz Street and its extension sy verlenging tot to the southern boundary of Claudius by die suidelike grens van Claudiusdorp; Township; thence daarvandaan weswaarts en noordwaarts fangs onderskeiwestwards and northwards along the southern and delik die suidelike en westelike grense van genbemde western boundaries respectively of the said Claudius Claudiusdorp tot by sy noordwestelike baken die aan Township to its northwestern beacon the point of com yangspunt mencement (b) Area known as MooiPlaats No 355 Registration (b) Gebied bekend as Mooiplaats No 355 keiistrasie Division JR (Portion) Commencing at the north Waling LK (Gedeelte) Begin by die noordwestelike western beacon of a portion (Lot No 6) of a portion of baken van n gedeelte (Lot No 6) van n gedeelte van die the farm Mooiplaats No 355 Registration Division JR plaas Mooiplaats No 355 Registrasieafdeling JR (Kaart (Diagram SG No A537/08) district of Pretoria; thence LG No A537/08) distrik Pretoria; daarvandaan oos eastwards along the northern boundaries of the said porwaarts fangs die noordelike grense van genoemde lion (Lot No 6) and Portion A (Diagram SG No gedeelte (Lot No 6) en Gedeelte A (Kaart LG No A2648/I3) of portion (Lot No 5) of the farm Mooiplaats A2648/13) van gedeelte (Lot No 5) van die plans Mooi No 355 Registration Division JR to the northwestern plaats No 355 Registrasie afdeling JR tot by die noord beacon of Claudius Township (General Plan SG No westelike baken van Claudiusdorp (Algemene Plan LG A2944/29); thence southwards along the western boun No A2944/29); daarvandaan suidwaarts langs die weste dary of the said Claudius Township to its south western like glens van genoemde Claudiusdorp tot by sy suid beacon; thence westwards in a straight line over the westelike baken; daarvandaan weswaarts inn reguit lyn remaining portion of Portion 59 (Diagram SG No oor die restant van Gedeelte 59 (Kaart LG No A792/45) of the farm Mooiplaats No 355 Registration A792/45) van die plans Mooiplaats No 355 Registrasie Division JR to the southwestern beacon of Portion 60 afdeling JR tot by die suidwestelike baken van Gedeelte (DiagramSG No A791 /45) of the farm Mooiplaats No 60 (Kaart LG No A791/45) van die plaas Mooiplaats 355 Registration Division JR and further westwards No 355 Registrasie afdeling JR en verder weswaarts over portion (Lot No 6) of a Portion of the farm Mooioor gedeelte (Lot No 6) van n gedeelte van die plaas plaats No 355 Registration Division JR (Diagram SG Mooiplaats No355 Registrasie afdeling JR (Kaart LG No A537/08) along the extension of the southern boun No A537/08) langs die verlenging van die suidelike dary of Portion 60 (Diagram SG No A791/45) of the 11

13 1 om PROVINCIAL GAZETTE 4 MARCH grens van Gedeelte 60 (Kaart LG No A791/45) van farm Mooiplaats No 355 Registration Division JR to die plaas Mooiplaats No 355 Registrasieafdeling JR tot the point where the said extension would meet the waar genoemde verlenging die westelike grens van western boundary of portion (Lot No 6); thence north I) gedeelte (Lot No 6) sou sny; daarvandaan noordwaarts wards along the western boundary of the said portion tangs die westelike grens van genoemde gedeelte (Lot No (Lot No 6) to its northwestern beacon the point of 6) tot by sy noordwestelike baken die aanvangspunt commencement ii Administrateurskennisgewing No 136] [4 Maart 1959 Administrators Notice No 136] [4 March 1959 KOMMISSIE VAN ONDERSOEK INSAKE MARK COMMISSION OF INQUIRY REGARDING MARKET GELDE DEUR MUNISIPALE VERORDENINGE FEES PRESCRIBED BY MUNICIPAL BYLAWS VOORGESKRYF The Administrator has in terms of section one hundred Die Administrateur het ingevolge artikel honderd nege and sixtynine of the Local Government Ordinance 1939 en sestig van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 appointed a commission consisting of n kommissie benoem bestaande nit (a) Mr B van Niekerk of the Department of Agricul (a) mnr B van Niekerk van die Departement van Land tural EcOnomics and Marketing (Chairman); bouekonomie en bemarking (Voorsitter); (b) mnr G R van Veyeren van Malelane (lid); en (b) Mr G R van Veyeren of Malelane (member); and (c) mnr J H Greijbe van Benoni (lid); (c) Mr J H Greijbe of Benoni (member); ondersoek in te stel na en verslag te doen oor die reg to inquire into and report upon the fairness of market verdigheid van markgelde soos gehef ingevolge die Mark fees levied in terms of the Market By laws of the Munici verordeninge verordeninge van die Munisipaliteit Johannesburg en polity of Johannesburg as well as similar bylaws of other soortgelyke verordeninge van ander plaaslike besture local authorities in which special fees waarin spesiale gelds vir sekere prodnsente of bemarkings are prescribed for certain producers and marketing bodies liggame voorgeskryf word Die AdMinistrateur maak hierby ingevolgc artikel vyf The Administrator hereby notifies in terms of section van die Commissions PoweigThdinince 1902" bekend five of the Commissions Powers Ordinance 1902 that he dat by ingevolge genoemde artikel die bevoegdhede togs has in terms of the said section conferred on the cominn en voorregte van genoemde Ordonnansie aan die mission the powers jurisdiction and privileges of the said kommissie verleen Ordinance TALG 5/62 TA10 5/62 li Administraleurskennisgewing NO 137] [4 Maart 1959: Administrators Notice No 137] MUNISIPALITEIT : IsiliiNICIPALITV OF CAROLINA UNIFORM CAROLINA WYSIGING VAN: EENVORMIGE WATERVOORSIENINGSVER WATER SUPPLY BY LAWS AMENDMENT : ORDENINGE: _ 14 March 1959 J The Administrator hereby in terms ofingevolge section Die Administrateur publiseer hierby tartikel one hundred and one of the Local Government Ordinance honderd eneen van die Ordonnansie opplaaslike Bestuut 1939 publishes the amending bylaws set in the 1939 die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae Schedule hereto which have been approved by him in uiteengesit wat deur hom ingevolge artikel negeen terms of section ninetynine of the said negentig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is TALG 5/104/11 TALd5/104/11 BYLAE " SCHEDULE 7 MUNISIPALITEIT CAROLINA WYSIGING VAN EENVORMIGE MUNICIPALITY OF CAROLINA UNIFORM WATER _SUPPLY WATERVOORSIENINGSVERORDENINGE BYLAWS AMENDMENT Die Eenvormige Watervoorsieningsverordeninge van Aniend the Uniform Water Supply Bylaws applicable toepassing op die Munisipalites Carolina afgekondig by to the Municipality of Carolina published under Adminis Administrateurskennisgewing No 1044 van 19 November trators Notice No 1044 dated the 19th Noveinber soos gewysig word hierby verder gewysig deur in as amended by the deletion in item IV of paragraph (a) punt IV van paragraaf (a) van Aanbangsel IV van Bylae of Annexure IV of Schedule I to Chapter 3 of the words 1 by hoofstuk 3 die wobrde 3d per 100 gelling " of 3d: per 100 gallons or part thereof "and the substitution gedeelte daarvan " te skrap en dit to vetting deur die therefor of the following: " ls 6d per 1000 gallons or volgende: Is 6d per 1000 gelling of gedeelte daarvan " part thereof " ; Administrateurskennisgewing No 138] 14 Maart 1959 Administrators Notice No March 1959 PADVERKEERSREGULASIES WYSIGING VAN ROAD TRAFFIC REGULATIONS AMENDMENT REGULASIE 14 OF REGULATION Die Administrateur wysig hierby ingevolge die bepalings The Administrator hereby in terms of section one van artikel honderd twee ensestig van die Padverkeers hundred and sixtytwo of the Road Traffic Ordinance ordonnansie 1957 (Ordonnansie No 18 van 1957) gelees 1957 (Ordinance No 18 of 1957) read with item 8 of Part met item 8 van deel IV van die Tweede Bylae by daardie IV to the second Schedule to that Ordinance amends Ordonnansie regulasie 14 van die Padverkeersregulasies regulation 14 of the Road Traffic Regulations by the deur die ondergenoemde paragraaf daaraan toe to voeg: addition thereto of the following paragraph: (s) Uncle Teds Fund for Handicapped Children (s) Uncle Teds Fund for Handicapped Children TAV 38/5/1/1 TAV 38/5/1/1

14 400 PROVINSIALE KOERANT 4 MAART 1959 Administrateurskennisgewing No 1391 [ 4 Maart 1959 Administrators Notice No 139] [4 March 1959 MUNISIPALITEIT BRAKPAN WYSIGING VAN I3IBLIOTEEK VEROR DEN1NGE MUNICIPALITY OF BRAKPAN LIBRARY BYLAWS AMENDMENT Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section one honderd eneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur hundred and one of the Local Government Ordinance 1939 die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae 1939 publishes the amending bylaws set forth in the uiteengesit wat deur hom ingevolge artikel negeennegen Schedule hereto which have been approved by him in tig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is terms of section ninetynine of the said Ordinance TALG 5/5519 TALG 5/55/9 BYLAE SCHEDULE MUNISIPALITEIT BRAKPAN WYSIGING VAN MUNICIPALITY OF BRAKPAN LIBRARY BYLAWS BIBLIOTEEKVERORDENINGE AMENDMENT Die Biblioteekverordeninge van die Munisipaliteit Amend the Library Bylaws of the Municipality of Brakpan afgekondig by Administrateurskennisgewing No 414 van 15 Julie 1936 sons gewysig word hierby verder Brakpan published under Administrators Notice No 414 as volg gewysig: dated the 15th July 1936 as amended as follows: 1 Deur artikel 2 te skrap en dit deur die volgende te 1 By the deletion of section 2 and the substitution therefore of the following: vervang : Die biblioteek word bestuur en beheer deur "The Library shall be managed and controldie komitee vir geld en algemene sake (hierna led by the Finance and General Purposes Com genoem die Komitee ) of sodanige ondermittee (hereinafter referred to as the Commit komitee as wat die Komiteet vir die doe] tee) or such sub committee appointed by the Committee for this purpose" benoem" 2 Deur artikel 3 tot on met qrtikel 12 te skrap 2 By the deletion of sections 3 to 12 inclusive 3 Deur artikel 13 tot en met artikel 27 te thernomnier 3 By renumbering sections 13 to 27 inclusive censeagtereenvolgens om te volg op artikel 2 cutively to follow section 2 Administrateurskennisgewing No 140] [ 4 Maart 1959 Administrators Notice No 140] [4 March 1959 PADREELINGS OP DIE PLAAS AMAJUBA No 300 ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM AMAJUBA DISTRIK ERMELO No 300 DISTRICT ERMELO _ Met betrekking tot AdtninistrateursiennisgewingiNo With reference to Administrators Notice No 239 of 239 van 9 April 1958 word hierby vir algemene inligting 9th April 1958 it is hereby notified for general informa bekendgemaak dat dit die Administrateur behaag om tion that the Administrat6r is pleased under the provisions ooreenkomstig subartikel (1) van artikel eenendertig van of subsection (1) of section thirtyone of the Roads die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957) Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) to approve the road adjustments shown on the sub joined sketch plait goedkeuring te heg aan die padraings sops aangetoon op bygaande sketsplan DP /22/1105 DP /22/1105 \\ Z Ev ENFoNT UN go 06 A 144gu Ha A 0i VLY PLAM 5 II D1? VERW YS 1 NC REFERENCE /22/1106 _A PAD G Fall IT = ROAD CLOSED I 111 BESTAANDE PA A I E EXISTING ROAD5 1 i Administrateurskennisgewing No 141] [4 Maart 1959 Administrators Notice No 141] [4 March 1959 OPENING OPENBARE DISTRIKPAD DISTRIK LETABA OPENING PUBLIC DISTRICT ROAD DISTRICT LETABA Dit word hierby vir algemene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Administrator has approve after investigation and Padraad van Letaba goedgekeur het dat die pad oor die report by the Road Board of Letaba that the road travers plaas Ledzee No 353 distrik Letaba soos op bygaande ing the farni Ledzee No 353 District of Letaba as shown 4

15 PROVINCIAL GAZETTE 4 MARCH ID sketsplan aangetoon word ingevolge paragraaf (a) van on the sketchplan subjoined hereto shall in terms of subartikel (1) van artikel vyf van die Padordonnansie paragraph (a) of sub section (1) of section five of the 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957) n openbare distriks Roads Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) be pad sal wees a public and district road DP /22/1714 I DP /22/ p;sw PI isin R00 7 tit *917 eit) E S YE yp4 4e0z OP /17/4 VER WYS/IVG REFERENCE PAO VERKLAAR ROAD OECLARED 6E5TAAN De #44/6 Eg IsTING ROADS Administrateurskennisgewing No 142] [4 Maart 1959 Administrators Notice No 142] 14 March 1959 OPENING DISTRIKSPAD DISTRIK MARICO OPENING DISTRICT ROAD DISTRICT OF MARICO Dit word hierby vir algemene inligting bekend gemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved after investigation and report Padraad van Marico goedgekeur het dat openbare dis by the Road Board of Marico that a public and district trikspad sal bestaan oar die plaas Wonderfontein No 41 road which traverses the farm Wonderfontein No 41 distrik Marico soos op bygaande sketsplan aangetoon district of Marico as shown on the sketchplan subjoined word ingevolge paragraaf (b) van subartikel (1) van artikel hereto shall exist in terms of paragraph (b) of sub section vyf van die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 (1) of section five of the Roads Ordinance 1957 (Ordinance van 1957) No 22 of 1957) DP /21/P 2/2 (B) DP /21/P 2/2 (B) WONDER FONTEIN `7 b 4 I " D P /21/P 22 (B) V ERWYSING REFERENCE Pad Geop en Road Opened Best aande Paaie Existing Roads

16 402 PROVINSIALE KOERANT 4 MAART 1959 Adminstrateurskennisgewing Nu 143] [4 Maart 1959 Administrators Notice No 143] [4 March 1959 VERLEGGING OPENBARE PAD DISTRIK MARICO DEVIATION PUBLIC ROAD DISTRICT OF MARICO Dit word hierby vir algemene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved after investigation and report Padraad van Marico goedgekeur het dat Provinsiale pad by the Road Board of Marico that Provincial Road No No P2/2 oor die plase Modderfontein No 345 en P2/2 traversing the farms Modderfontein No 345 and Wonderfontein No 41 distrik Marico coos op bygaande Wonderfontein No 41 District of Marico shall be sketsplan aangetoon word ingevolge paragraaf (d) van deviated in terms of paragraph (d) of sub section (1) of subartikel (1) van artikel vyf van die Padordonnansie section five of the Roads Ordinance 1957 (Ordinance No 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957) verla word 22 of 1957) as indicated on the sketchplan subjoined hereto DP /21/P2/2(A) DP /21 /P2 /2(A) WONDERFONTEIN 4 Ov it 3 pd a o IN lirodde3r4f5onte D P /2 I/P 2/2(A) VERWYSING REFERENCE 41 Pad Geopen Rood Opened Pad Gesluit == ======= Road Closed Bestaande Pack Existing Roads Administrateurskeanisgewing No 144] [4 Maart 1959 Administrators Notice No 1441 [4 March 1959 PADREELINGS OP DIE PLAAS MIMOSA No 61 ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM MIMOSA REGISTRASIE AFDELING HO DISTRIK No 61 REGISTRATION DIVISION HO DIS SCHWEIZER RENEKE TRICT SCHWEIZER RENEKE Met betrckking tot Administrateurskennisgewing No With reference to Administrators Notice No 350 of 350 van 4 Junie 1958 word hierby vir algemene inligting 4th June 1958 it is hereby notified for general information bekendgemaak dat dit die Administrateur behaag om oor that the Administrator is pleased under the provisions of 16 10

17 PROVINCIAL GAZETTE 4 MARCH eenkomstig subartikel (1) van artikel eenendertig van subsection (1) of section thirtyone of the Roads Ordi die PadOrdonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957) nance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) to approve the goedkeuring to heg aan die padreelings sons aangetoon road adjustnients shown on the subjoined sketch plan p op bygaande sketsplan DP 07074S23/24/M14 DP /24 / M14 *TES\ MCI" OUT (fa 60 16/010SA P lb/i/mkt VeRWYSINGS REFERPNGES CI 01F77 RESE4A1VDE PAAIE EXISTING ROADS PAD Ma 6ESISVI = t: = ROAD+ Administrateurskennisgewing No 145] [4 Maart 1959 Administrators Notice No 145] [4 March 1959 PADRE2LINGS OP DIE PLAAS KAALDRAAI No 835 DISTRIK SOUTPANSBERG ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM KAAL DRAAI No 835 DISTRICT SOUTPANSBERG Met betrekking tot Administrateurskennisgewing No 710 van 24 September 1958 word hierby vir algemene inligting With reference to Administrators Notice No 710 of 24th bekendgernaak dat dit die Administrateur behaag om oor September 1958 it is hereby notified for general informa eenkomstig subartikel (6) van artikel negeentwitztig van lion that the Administrator is pleased under the provisions die Padordonnansie 1957 (No 22 van 1957) goedkeuring of subsection (6) of section twentynine of the Roads to heg aan die padreglings soon aangetoon op bygaande Ordinance 1957 (No 22 of 1957) to approve the road sketsplan adjustments shown on the subjoined sketch plan DP /24/K7 DP /24/K 7 a/netme 80SC re 987 AE frauw9s 805cNKAAr moos KRAAL ii MAC?JR/ gota Forirnin 38 e6a ;6655 a VERVY Y 5 INC OP /2 4/K 7 REFER EnC E BESTAAN OE PAME EXISTING ROADS PAO GESLOIT = = = ROAD CLOSED

18 404: PROVINSIALE ROERANT 4 MAART 1959 Administrateurskennisgewing No 146] [ 4 Maart 1959 Administrators Notice No 146] [4 March 1959 PADREELINGS OP DIE PLAAS KOPERMYN No 929 DISTRIK P1ETERSBURG ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM KOPERMYN No 929 DISTRICT OF PIETERSBURG Met die oog op n aansoek ontvang van mnr% H P J In view of an application having been made by Janse van Rensburg van die plaas Kopermyn No 929 Mr H P J Janse van Rensburg of the farm Kopermyn distrik Pietersburg is die Administrateur voomemens om No 929 District of Pietersburg it is the Administrators ooreenkomstig artikel agten twintig van die PadOrdon intention to take action in terms of section twentyeight nansie 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957) op te tree of the Roads Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) Alle belanghebbende persone is bevoegd om binne It is competent for any person interested to lodge his dertig dae vanaf die datum van verskyning van hierdie objections in writing with the Regional Officer Transvaal kennisgewinabin die Provinsiale Koerant hulle besware by Roads Department Private Bag 1378 Pietersburg within die Streeksbeampte Transvaalse Paaiedepartement thirty days of the date of publication of this notice in the Privaatsak 1378 Pietersburg skriftelik in te dien Provincial Gazette Ooreenkomstig subartike] (3) van artikel negeentwintig In terms of subsection (3) of section twentynine of the van genoemde Ordonnansie word dit vir algemene inligting said Ordinance it is notified for general information that if bekendgemaak dat indien enige beswaar gemaak word any objection to the said application is taken but is theremaar daarna van die hand gewys word die beswaarmaker after dismissed the objector may be held liable for the aanspreeklik gehou kan word vir die bedrag van 5 ten amount of 5 in respect of the costs of a commission opsigte van die koste van n kommissie wat aangestel word appointed in terms of section thirty as a result of such ooreenkomstig artikel dertig as gevolg van sulke besware objections DP /24/K11 DP /24/K11 Administrateurskennisgewing No 147] [4 Maart 1959 Administrators Notice No 147] [4 March i959 MUNISIPALITEIT JOHANNESBURG ONTEIE JOHANNESBURG MUNICIPALITY EXPROPRIA NING VAN GROND TION OF LAND Dit het die Administrateur behaag om ingevolge die The Administrator has been pleased under the provi bepalings van artikel ses van die Municipalities Powers sions of section six of the Municipalities Powers of of Expropriation Ordinance 1903 mnr S H Elliot tot Expropriation Ordinance 1903 to appoint Mr S H Kommissaris te benoem om ondersoek in te stel na en Elliot as a Commissioner to inquire into and report upon vefslag te doen oor die gepastheid van die voorneme van the propriety of the proposal of the Johannesburg City die Stadsraad van Johannesburg om Ed No 5644 Johan Council to expropriate Stand No 5644 Johannesburg and nesburg en serwitute oor Reserwel No 9 en Ed No 53 servitudes over Reserve No 9 and Stand No 53 Park Parictown te onteien en die besware daarteen town and the objections thereto Dit het die Administrateur verder behaag om die The Administrator has further been pleased to confer bevoegdhede regsmag en voorregte van die Commissions the powers jurisdiction and privileges under the Com Powers Ordinance 1902 aan die Kommissaris te verleen mission? Powers Ordinance 1902 on the Commissioner TALG 11/2/905 TALG 11/2/905 Administrateurskennisgewing No 148] [4 Maart 1959 Administrators Notice No 148] [4 March 1959 MUNISIPALITEIT VANDERBIJLPARK WYSI MUNICIPALITY OF VANDERBIJLPARK GING VAN VERORDENINGE VIR DIE INFLAMMABLE LIQUIDS AND SUBSTANCES BEHEER OOR ONTVLAMBARE VLOEI BYLAWS AMENDMENT STOWWE EN STOWWE The Administrator hereby in terms of section one Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel hundred and one of the Local Government Ordinance honderdenpeett van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 publishes the amending by laws set forth in the 1939 die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae Schedule hereto which have been approved by him in uiteengesit wat deur hom ingevolge artikel negeennegen terms of section ninetynine of the said Ordinance tig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is TALG 5/49/34 TALG 5/49/34 BYLAE SCHEDULE MUNISIPALITEIT VAN VANDERBULPARK WYSIGING VAN VERORDENINGE VIR DIE BEHEER OOR ONTVLAMBARE VLOEISTOWWE EN STOWWE Die Verordeninge vir die Bebeer oor Ontvlambare Vloeistowwe en Stowwe van die Munisipaliteit VanderbijIpark afgekondig by Administrateurskennisgewing No MUNICIPALITY OF VANDERBULPARK INFLAMMABLE LIQUIDS AND SUBSTANCES BYLAWS AMENDMENT Amend the Inflammable Liquids and Substances Bylaws of the Municipality of Vanderbijlpark published r Administrators Notice No 454 dated the 6th June unde 1956 as follows: 454 van 6 Junie 1956 word hierby as volg gewysig: 1 By the deletion of the words and figures "one thousand (1000)" in section 32 and the substitution 1 Deur die woorde en syfers eenduisend (1000)" in " artikel 32 te skrap en dit deur die woorde en syfers of the words and figures three thousand drietherefor oo) duisend (3000) " te vervang 2 Deur die volgende woorde aan die einde van artikel 2 By the deletion of the following words at the end of 32 te skrap en sodanige perseel nie binne die gebied section 32 " and such premises are not situated within gelefi is wat in Bylae 1 by hierdie verordeninge omslcryf the area described in Schedule 1 of these by laws" word nie 3 By the addition to paragraph (e) of sub section (1) 3 Deur die volgende aan die einde van paragraaf (e) of section 71 of the following: van subartikel (1) van artikel 71 toe te voeg: "tillage (tolerance) of not less than two (2) per Speling van minstens twee (2) persent maar hoog cent but not more than five (5) per cent shall in stens vyf (5) persent word benewens die bogenoemde addition to the above be allowed in each compartin elke kompartement toegelaat" ment" 18 41

19 PROVINCIAL GAZETTE 4 MARCII Deur paragraaf (k) subartikel (1) van artikel 71 te 4 By the deletion of paragraph (k) of sub section (1) of skrap en dit deur die volgende te vervang: section 71 and the substitution therefor of the following: (k) Die totale kapasiteit insluitende speling van n "(k) The total capacity including uliage (tolerance) of tenkvragmotor of n samestelling van sodanige vragmotors gebruik vir die aflewering van ont any road tank wagon or any combination of vlambare vloeistowwe binne die munisipaliteit such wagons used for the delivery of inflammag nie vierduisend agthonderd (4800) gellings mable liquid within the municipality shall not oorskry nie" exceed four thousand eight hundred (4800) gallons" Administrateurskennisgewing No 149] [4 Mead 1959 MUNISIPALITEIT PIETERSBURG WYSIGING VAN WATERBYWETTE Administrators Notice No 149] [4 March 1959 MUNICIPALITY OF PIETERSBURG WATER BY LAWS AMENDMENT Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur Administrator hereby in terms of section one hundred a and one of the 1939 die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae nit Local Government Ordinance 1939 publishes the amending by laws eengesit wat deur horn ingevolge artikel itegeennegeting set forth in the Schedule hereto which have been van genoemde Ordonnansie goedgekeur is approved by him in terms of section ninety nine of the said Ordinance TALG 5/104/24 TALG 5/104/24 BYLAE SCHEDULE MUNISIPALITEIT PIETERSBURG WYSIGING VAN WATERBYWETTE MUNICIPALITY OP PIETERSBURO WATER BYLAWS AMENDMENT Die Waterbywette van die Munisipaliteit Pietersburg afgekondig by Administrateurskennisgewing No 811 van Amend the Water Bylaws of the Municipality of 18 Desember 1928 soos gewysig word hierby verder Pietersburg published under Administrators Notice No gewysig deur artikel 68 te skrap en dit deur die volgende 811 dated the 18th of December 1928 as amended by to vervang: the deletion of section 68 and the substitution therefor of the following: I II 0 68 Die volgende gelde is deur verbruikers betaalbaar " 68 The following charges shall be payable by vir dienste en die lewering van water deur die munisipali consumers for services and the supply of water by the teit: municipality: (a) Verbruikers van water vir die doeleindes van (a) Consumers of water for the purposes of private privaatwoonhuise woongeboue woonstelle of besig dwellinghouses domestic buildings flats or busi hede met inbegrip van groepe besighede en woon nesses including groups of businesses and flats sidle wat van water voorsien word deur n gesa supplied with water from a common meter will be mentlike meter sal elk vir sy proporsionele deel assessed as follows for their proportionate share of van die gebruikte water as volg aangeslaan word: the water used : s d s d (i) Vir die eerste 2000 gelling of (i) For the first 2000 gallons or part gedeelte daarvan vir leder woonthereof for every dwellinghouse huis woongebou woonstel of besigdomestic building flat or business `held per maand (ii) Vir die derde 1000 gelling of (ii) For the third 1000 gallons or part gedeelte daarvan in dieselfde maand thereof in the same month for vir iedere woonhuis woongebou every dwellinghouse domestic woonstel of besigheid building flat or business (iii) Vir die vierde 1000 gelling of (iii) For the fourth 1000 gallons or part gedeelte daarvan in dieselfde maand thereof in the same month for vir iedere woonhuis woongebou every dwellinghouse domestic woonstel of besigheid building flat or business (iv) Vir die vyfde 1000 gelling of (iv) For the fifth 1000 gallons or part gedeelte daarvan in dieselfde maand thereof in the same month for vir iedere woonhuis woongebou every dwellinghouse domestic woonstel of besigheid I building flat or business (v) Vir iedere daaropvolgende 1000 (v) For every subsequent 1000 gallons gelling of gedeelte daarvan in die or part thereof in the same month selfde maand vir iedere woonhuis for every dwellinghouse domestic woongebou woonstel of besigheid building flat or business Die minimum bedrag betaalbaar deur ver The minimum charge payable by consumers of bruikers vir water vir huishoudelike of besigheidswater for domestic or business purposes in terms doeleindes ingevolge hierdie tarief is 12s 6d per of this tariff shall be 12s 6d per month per maand per woonhuis woongebou woonstel of dwellinghouse domestic building flat or business besigheid For the purpose of this tariff a flat serving as Vir die toepassing van hierdie tarief word n accommodation for a caretaker of a building shall woonstel wat Bien as huisvesting vir n opsigter oor be regarded as a separate business n gebou beskou as 11 aparte besigheid For the purpose of this tariff bona fide servants Vir die toepassing van hierdie tarief word bona rooms and outhouses shall not be regarded as fide bediendekamers en buitegeboue nie as woon domestic buildings provided such buildings or geboue the mits sodanige geboue of Lamers op die rooms are erected on the same premises as the selfde perseel as die woongeboue opgerig is domestic buildings 19

20 406 PROVINSIALE KOERANT 4 _MAARt 1959 Vir die toepassing van hierdie tarief word waar For the purpose of this tariff where more than daar meer as een wconhuis woongebou woonstel one dwellinghouse domestic building flat or of besigheid verskaf word deur n gesamentlike business are supplied by a common meter the meter die maandelikse aanslag as volg bereken: monthly assessment shall be calculated as 4 12s 6d per 2000 gelling of gedeelte daarvan follows: vir die eerste (2000 x getal woonhuise woon 12s 6d per 2000 gallons or part thereof for geboue woonstelle of besighede wat nie bedien the first (2000 x number of dwellinghouses word deur n afsonderlike meter nie) domestic buildings flats or businesses not served Daarna 5s per 1000 gelling vir (3000 x getal by a separate meter) woonhuise woongeboue woonstelle of besig Thereafter 5s per 1003 gallons for (3000 x; hede) number of dwellinghouses domestic buildings Daarna 2s 6d per 1000 gellings flats or businesses) Die minimum aanslag is 12s 6d vir ieder Thereafter 2s 6d per 1000 gallons woonhuis woongebou woonstel of besigheid per The minimum assessment shall be 12s 6d for maand waar water verskaf word deur n gesa every dwellinghouse domestic building flat or mentlike meter onderworpe aan die voorwaarde business per month where water is supplied by dat waar meer as drie besighede deur n a common meter subject to the condition that gesamentlike meter bedien word die verbriiiker where more than three businesses are served by die Stadsingenieur kan versoek om toe to stem a common meter the consumer may remiest the dat die tarief vir gemelde besighede 12s 6d vir City Engineer to consent to the tariff for the said die eerste 2000 gelling per maand of gedeelte businesses being 12s 6d for the first 2000 gallons daarvan en daarna 6s 3d per duisend gelling of per month or part thereof and thereafter 6s 3d gedeelte daarvan is per 1000 gallons or part thereof (b) Vir die heraansluiting van n verbruiker se diens na (b) For the reconnection of a consumers service after die eerste afsluiting in enige finansiele jaar van die the first disconnection in any financial year of the Raad weens n oortreding van hierdie verorde Council due to a contravention of these bylaws: 4 ninge: 1 1 Vir die daaropvolgende oortreding van hierdie For the subsequent contravention of this nature aard in dieselfde finansiele jaar per aansluiting: 2 in the same financial year per connection: 2 Vir spesiale meteropname of verplasing of ver For the special meter reading or transfer or wydering van meter op versoek van verbruiker: 1 removal of meter on request of consumer: 1 (c) Vir die lewering en aanle vanaf die hoofleiding deur (c) For providing and laying I or finch communicadie Raad van + of 1duim verbindingspype en I tion pipes and meter from the mains by the Council meter asook vir die aanle van alle ander verbin and for the laying of all other communication pipes dingspype en installetipg van alle ander meters: 5 and the fixing I of all other meters: 5 Wanneer die verbruikers van mening is dat die When the consumer is of the opinion that the meter deur die Raad gelewer foutief registreerkan meter supplied by the Council is registering hy by die ingenieur wat met die watervoorsienings incorrectly he may apply to /the engineer in charge diens van die Raad bplai is aansoek doen om n of The Councils water supply for a test of the meter toetsing van die meter en die ingeniein : moet and the engineer shall grant such test on condition sodanige toetsing toeitaan op voorwaardedat die that the consumer makes a deposit of El in advance verbruiker " n waarborg van 1 vooruit deponeer to be forfeited if on testing the meter it As found to wat verbeur word indien by die toetsing bevind be registeringhot more than 5 % (five per cent) too word dat die meter geen afwyking van meer as 5% slow or too fast (vyf persent) meer of mindetaantoon Me (d) The SA Railwayd; hospitals locationnew Pieters (d) Did SA Spoorwee hospitale lokasies Nuwe burg and school hostels will be supplied with water Pietersburg en skoolkoshuise word van water voor on payment of 2s 6d per 1000 gallons per month sien teen betaling van 2s 6d per 1000 gellings per or part thereof maand of gedeelte dathan (e) The New Pietersburg Township (e) Dorpsgebied van Nuwe Pietersburg (i) Consumers of water from hydrants provided in (i) Verbruikers van water uit standkrane in strate via die doeleindes van privaatgebruik verskaf the streets for purposes of private use shall be charged at the rate of moet n maandelikse geld van 2s 6d 2s 6d per month betaal Vir die toepassing van hierdie paragraaf the purpose of For this paragraph beteken verbruiker means the occupier of each die okkupeerder van dwellinghouse building structure or room in elke woonhuis gebou struktuur of kamer wat separate occupation notwithstanding the fact afsonderlik bewoon word ondanks die feirdat that more than one such dwellinghouse meer as een sodanige woonhuis gebou buildingstruk or room maybe covered by tuur of kamer deur n gesamentlike dak gedek acommonroof structure word (ii) Verbruikers van water uit standkrane in die (ii) Consumers of water from hydrants provided in the streets for the purposes of business strate vir die doeleindes van besigheidspersele premises shall be charged at the rate of 1 per verskaf moet n maandelikse geld van 1 betaal month for every separate business" vir iedere afsonderlike besigheid" Ndministrateurskennisgewing No 150] [4 Maart 1959 Administrators Notice No 150] [4 March 1959 MUNIS1PALITEIT BOKSBURGWYSIGINGS VAN MUNICIPALITY OF BOKSBURG DRAINAGE RIOLERINGS EN LOODGIETERSVERORDE AND PLUMBING BY LAWS AMENDMENT NINGE Die Adniinistrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section one honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur hundred and one of the Local Government Ordinance 1939 die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae 1939 publishes the amending by laws set forth in the uiteengesit wat deur hom ingevolge artikel negeennegen Schedule hereto which have been approved by him in fig Van genoemde Ordonnansie goedgekeur is terms of section ninety nine of the said Ordinance TALG 5/34/8 TALG 5/34/8 4 20

21 PROVINCIAL GAZEt rb 4 MARCH BYLAE SCHEDULE MUNISIPALITE1T BOKSBURG WYSIGING VAN RIOLERINGS EN LOODGIETERSVERORDENINGE MUNICIPALITY OF BOKSBURO DRAINAGE AND PLUMBING BYLAWS Die Riolerings en AMENDMENT Loodgietersverordeninge van toepassing op die Munisipaliteit Boksburg afgekondig by Amend the Drainage and Plumbing Bylaws applicable Administrateurskennisgewing No 127 van 31 Maart 1943 to the Municipality of Boksburg published under soos gewysig word hierby verder as wig gewysig: Administrators Notice No 127 dated the 31st March 1943 as amended as 1 Deur die skrapping van die punt aan die follows: end van paragraaf (b) van die uitsondering tot Deel A Basiese I By the deletion of the fullstop at the end of parekoste" van Bylae B en die vervanging daarvan deur n graph (b) of the exception to Part A Basic Charge " of kommapunt Schedule B and the substitution therefor of a semicolon 2 Deur die toevoeging aan paragraaf (b) van die uitson 2 dering tot Deel By the addition to paragraph (b) of the exception to " A Basiese koste" van Bylae B van die Part wciord of " "or "" A Basic Charge " of Schedule B of the word 3 Deur die invoeging na paragraaf (b) van die uitsondering By the tot Deel addition A Basiese of the koste following " van Bylae paragraph B van die after ring para volgende paragraaf: graph (b) of the exception to Part "A Basic Charge" of B: (c) grond is waarop belasting gehef word as landbou Schedule grond soos bepaal en genoem in artikel negentien "(c) land rated as agricultural as defined and referred van die Plaaslike BestuurI3elastingordonnansie ; to in section nineteen as amended of the Local 1933 soos gewysig" Authorities Rating Ordinance 1933" Administrateurskennisgewing No 151] [4 Maart 1959 Administrators Notice No 151] [4 March 1959 MUNISIPALITEIT JOHANNESBURG WYS1GING MUNICIPALITY OF JOHANNESBURG BYLAWS VAN DIE VERORDENINGE EN REGULASIES BETREFFENDE LISENSIES EN BEHEER OOR BESIGHEDE AND REGULATIONS RELATING TO LICENCES AND BUSINESS CONTROL AMENDMENT I Die Adniinistrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section one hondertheneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur hundred and one of the Local Government Ordinance 1939 die ivysigingsverordeninge in die bygaande Bylae 1939 publishes the amending bylaws set forth in the uiteengesit wat deur horn ingevolge artikel negeennegen Schedule hereto which have been approved by him in fig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is terms of section ninetynineof the said Ordinance TALG 5/97/2 TALG 5/97/2 BYLAE SCHEDULE MUNISIPALITEIT s IONANNESBLIRG77WYSIQING YAN DIE _ " " P r 1 I * _ VERORDENINGE EN REGULASIES BETREFFENDE LISEN MUNIdtiALITYOF JOHANNESBURG BYLAWS AND REGULA SIES EN REIMER OOR BESIGHEDE "HONS RELATINGTO LICENCES AND BUSINESS CONTROL Die Verordeninge en Regulasies betreffende Lisensies AMENDMENT en Beheer oor Besighede van die Munisipaliteit Johannes Amend the Bylaws Relating to Licences and Business burg afgekondig by Administrateurskennisgewing No 394 Control of the Municipality of Johannesburg published van 27 Mel 1953 soos gewysig word hierby verder as under Administrators Notice No 394 dated the 27th volg gewysig: May 1953 as amended as follows: 1 Deur paragraaf (a) van artikel 1 te skrap en dit 1 deur die volgende te vervang: By the deletion of paragraph (a) of section 1 and the substitution therefor of the following: (a) enigeen van die bedrywe of beroepe beoefen besighede dryf werk of werksaamhede verrig " (a) carry on any of the trades businesses occupa of in enige perseel waartoe die publiek joigang tions works or activities or keep or have on het enigeen van die masjiene of dinge aanhou of any premises to which the public has access any he of enige dokument verkry wat in Bylae 1 of the =Machines of things or obtain any docu by hierdie verordeninge aangegee wind nie; " went specified in Schedule I to these bylaws; " 2 Deur die woorde ondanks die feit dat daar in para 2"By the addition at the beginning of both paragraphs graaf (a) melding gemaak word van persele waartoe die (b) and (c) of section 1 of the words "notwithstanding publiek toegang het: aan die begin van paragrawe (b) the reference in paragraph (a) to premiges to which the en (c) van artikel 1 toe te voeg public has access Administrateurskennisgewing No Maart 1959 Administrators Notice No 152] [4 March 1959 KENNISGEWING VAN VERBETERING CORRECTION NOTICE MUNISTPALITETT POTGIETERSRUST WYSIGING VAN VERORDENINGE OP DIE LEWERING MUNICIPALITY OF POTGIETERSRUST VAN ELEKTRISITEIT ELECTRICITY BYLAWS AMENDMENT Administrateurskennisgewing No 927 van 17 Desember Correct Administrators Notice No 927 dated 1958 the 17th ward hierby as volg verbeter: December 1958 as follows: 1 Deur in paragraaf (a) van die Afrikaanse teks onder 1 By the insertion in paragraph (a) of the die hoof Afrikaans Zaaiplaats Tin Mining Company Limited " die text under the heading "Zaaiplaats Tin Mining Company volgende na die syfers en letters 250 KVA" waar dit Limited" after the figures and letters " 250 KVA" where vir die tweede keen voorkom in te voeg: they appear for the second time of the following: n maandelikse aanslag van 10s per KVA" "n maandelikse aanslag van 10s per KVA" 2 Deur in paragraaf (a) van die Enrelse teks onderdie : _ 2 By the deletion in paragraph (a) of the English text hoof 0 Limburg Kragsentrale (Edens) Beperk" die woord under the heading "Limburg Kragsentrale (Edens) maximum " waar dit in die laasie sin voorkom te skrap Beperk? of the word "maximum " where it appears in en dit te vervang deur die woord minimum " the_last sentence and the substitution therefor of the word TALG 5/36/27! ``minimum" TALG 5/36/27 21

22 408 PROVINSIALE KOERANT 4 MAART 1959 Administrateurskennisgewing No 153] [4 Maart 1959 Administrators Notice No 153] [4 March 1959 OPENING DISTRIKSPAD DISTRIK MARICO OPENING DISTRICT ROAD DISTRICT MARICO a Dit word hierby vir algcmene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved after investigation and report Padraad van Marico goedgekeur liet dat n openbare by the Road Board of Marico that a public and district distrikspad 30 Kaapse voet breed sal bestaan oor die road 30 Cape feet wide which traverses the farm Modderplaas Modderfontein No 345 distrik Marico soos op fontein No 345 District of Marico as shown on the bygaande sketsplan aangetoon word ingevolge paragraaf sketchplan subjoined hereto shall exist in terms of (b) van subartikel (1) van artikel ityl en artikel drie van paragraph (10 of sub section (1) of section five and section die Pad Ordonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 van three of the Roads Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) DP /217P2/2(C) 1957) DP 0S08323/21/P2/2(C) MODDERFONTEI) DROB /2 I/P 2 2 (C ) 345 yv ERWYSIN G 3 REFEREN CE 4:12 Pad Geopen Rood Opened Ct t Bestoonde Poo ie Existing Roods Administrateurskentilsgewing No 154] [4 Maan 1959 Administrators Notice No 154] [4 March 1959 VOORGESTELDE OPHEFFING VAN UITSPANSER PROPOSED CANCELLATION OF OUTSPAN SER WITUUT OP DIE PLAAS OLIFANTSVLEI No VITUDE ON THE FARM OLIFANTSVLEI No 327 REGISTRASIE AFDELING IQ DISTRIK 327 REGISTRATION DIVISION IQ DISTRICT JOHANNESBURG OF JOHANNESBURG Met die oog op it aansoek ontvang namens mevr E E In view of application having been made on behalf of Harty om die opheffing van die serwituut van uitspanning Mrs E E Harty for the cancellation of the servitude of 5 morge groot waaraan Gedeelte 1 van Gedeelte B van outspan in extent 5 morgen to which Portion 1 of Portion die pleas Olifantsvlei No 327 Registrasie Afdeling 10 B of the farm Olifantsvlei No 327 Registration Division distrik Johannesburg onderworpe is is die Administrateur District of Johannesburg is subject it is the Adminisvoornemens om ooreenkomstig paragraaf (iv) subartikel trators intention to take action in terms of paragraph (iv) (1) van artikel sesen vyftig van die PadOrdonnansie subsection (1) of section fiftysix of the Roads Ordinance (Ordonnansie No 22 van 1957) op te tree 1957 (Ordinance No 22 of 1957) Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne drie It is competent for any person interested to lodge his maande vanaf die datum van verskyning van hierdie objections in writing with the Regional Officer Transvaal kennisgewing in die Provinsiale Koerant hulk besware by Roads Department Private Bag No 1 Benoni within die Streeksbeampte Transvaalse Paaiedepartement three months of the date of publication of this notice in Privaatsak No 1 Benoni skriftelik in te dien the Provincial Gazette DP021025A37/3/40 DP021025A 37/3/40 Administrateurskennisgewing No 155] [4 Maart 1959 MUNISIPALITEIT KRUGERSDORP SLUITING VAN RYPAAIE Administrators Notice No 155] [4 March 1959 KRUGERSDORP MUNICIPALITY CLOSING OF CARRIAGEWAYS Dit het die Administrateur behaag mu ingevolge die bepalings van artikel honderd negeensestig van die The Administrator has been pleased under the provi Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 adv B Joynt tot sions of section one hundred and sixtynine of the Local Kommissaris te benoem om ondersoek in te stel na en Government Ordinance 1939 to appoint Adv B Joynt verslag te doen oor die gepastheid van die voorneme van as a Commissioner to inquire into and report upon the die Stadsraad van Krugerdsorp om die rypaaie gelee tussen propriety of the proposal of the Town Council of Krugers Frederick Cooper Drive in die dorp Kenmore en Voortrekkerweg permanent vir die verkeer van voertuie te skit dorp to close permanently for vehicular traffic the carriageways between Frederick Cooper Drive in Kenmore en die besware daarteen Township and Voortrekkerweg and the objections thereto Dit het die Administrateur verder behaag om die The Administrator has further been pleased to confer bevoegdhede regsmag en voorregte van die Commissions the powers jurisdiction and privileges under the Commis Powers Ordinance 1902 aan die Kommissaris te verleen done Powers Ordinance 1902 on the Commissioner TALG 10/1/)<8/25 TALG 10/1/18/25

23 I PROVINCIAL GAZETTE 4 MARCH I Administrateurskeneisgewing No 156] (4 Maart 1959 Administrators Notice No 156] [4 March 1959 IVIUNISIPALITEIT DELAREYVILLE WYSIGING VAN DORPSGRONDE REGULASIES MUNICIPALITY OF DELAREYVILLE TOWN LANDS REGULATIONS AMENDMENT PDie Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section one 11 honderd eneen van die Ordonnansie op Naaslike Bestuur hundred and one of the Local Government Ordinance 1939 die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae 1939 publishes the amending by laws set forth in the uiteengesit wat deur hom ingevolge artikel negeen Schedule hereto which have been approved by him in negentig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is terms of section ninetynine of the said Ordinance TALG 5/95/52_ TALG 5/ 95/ 52: BYLAE SCHEDULE MLINISIPALITEIT DELAREYVILLE WYSIGING VAN DORPSGRONDE REGULASIES Die Dorpsgronde Regulasies van die Munisipaliteit MUNICIPALITY OF DELAREYVILLE TOWN LANDS Delareyville afgekondig by Administrateurskennisgewing REGULATIONS AMENDMENT No 23 van 14 Januarie 1931 soos gewysig word hierby Amend the Town Lands Regulations of the Municipality verder as volg gewysig: of Delareyville published under Administrators Notice 1 Deur in subartikel (a) van artikel 3 die woorde No 23dated the 14th January 1931 as amended as i_ een sjieling per stuk per maand vir elke stuks groot follows: vee van die ouderdom van een jaar en ouer" te skrap 1 By the deletion in subsection (a) of section 3 en dit te vervang deur die woorde twee sjielings en of the words "one shilling" and the substitution ses pennies stuk per maand vir elke stuk grootvee therefor of the words "two shillings and sixpence" van die ouderdom van een jaar en ouer " 2 By the deletion in sub section (d) of section 3 2 Deur in subartikel (a) van artikel 3 die woorde of the words "one shilling " and the substitution een sjieling" te skrap en dit deur die woorde twee therefor of the words "two shillings and sixpence " sjielings en ses pennies" te vervang 3 By the deletion in sub section (e) of section 3 3 Deur in subartikel (e) van artikel 3 die woorde of the wards " one shilling " and the substitution een sjieling " te skrap en dit deur die woorde twee therefor of the words " two shillings and sixpence " sjielings en ses pennies" te vervang 4 Deur die volgende aan die einde van artikel 11 4 By the addition of the following at the end of toe te voeg: Ondanks andersluidende bepalings in section 11: " Notwithstanding anything to the con I hierdie regulasies mag niemand enige bulle but Wary in these regulations no person shall keep any kalwers hingste of hingsvullens wat ouer as nege bulls bull cah;es stallions or colts over the age of maande is op die dorpsgronde aanhou nie en alle nine months on the town lands and all bull calves bulkalwers moet gekastreer word voordat belle die shall be castrated before reaching the age of four ouderdom van vier maande bereik" months r 5 Deur in artikel 30 die woorde en verder dat 5 BY thedeletioninsectioh 30 df the words" and " onder geen tot en met die " woorde provided further that in no up to and mag word hie" te skrap including the words " of 50 morgen " DIVERSE MISCELLANEOUS 11/ Die aansoek tesame met die betrokke planne dokumente ments and information is open for inspection at the Office en inligting le ter insae op die kantoor van die Sekretaris of the Secretary Townships Board Room No 301 Save van die Dorperaad Kamer No 301 Savelkoulsgebou kouls Building corner of Paul Kruger and Pretorius bock van Paul Kruger en Pretoriusstraat Pretoria vu Streets Pretoria for a period of two months from the date n tydperk van twee monde na datum hiervan hereof KENNISGEWING No 21 VAN 1959 NOTICE No 21 OF 1959 TRAFFORD PARK TOWNSHIP PROPOSED VOORGESTELDE STIGTING VAN DIE DORP ESTABLISHMENT OF TRAFFORD PARK It is hereby notified for general information in terms of section eleven of the Townships and Townplanning ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg Ordinance No 11 of 1931 that application has been made Ordonnansie No 11 van 1931 word hierby vir algemene by Vera Agatha Daniel Sim and Beryl Kathleen van Til inligting bekendgemaak dat Vera Agatha Daniel Sim en for permission to lay out a township on the farm Drie Beryl Kathleen van Til aansoek gedoen bet om n dorp te Fontein No 41 District Johannesburg to be known as stilt op die pleas Driefontein No 41 distrik Johannesburg Trafford Park wat bekend sal wees as Trafford Park The proposed township is situate south of and abuts Die voorgestelde dorp le suid van en grens aan die dorp Bryanston Extension No 1 Township Bryanston Uitbreiding No 1 The application together with the relative plans docu Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie In terms of section eleven (4) of the said Ordinance moet icdereen wat beswaar wit maak teen die toestaan any person who objects to the granting of the application van die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te or who is desirous of being heard or of making represen word of vertoe in verband daarmee wil indien binne twee cations in the matter shall communicate with the Secretary maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die of the Board within a period of two months from the date Raad in verbindine tree hereof Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan In terms of section eleven (6) of the Ordinance any iederecn wat beswaar wit maak teen die toestaan van n person who objects to the granting of the application or aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word who is desirous of being heard or of making represen of vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met lotions in the matter may communicate in writing with die Raad in verbinding tree of persoonlik getuienis the Board or may tive evidence in person before the poor die Raad MI6 op die datum en pick van inspeksie Board on the date and at the place of inspection or on 23

24 410 PaDVINSIALE KOERANT 4 MA ART 1959 of op sodanige ander datum en plek as wat die Raad mag such other date and at such place as the Board may vasstel; met dien verstande dat hierdie skrywe die Raad appoint; provided that such written communication shall nie later as een maand na die datum hiervan moet bereik be in the hands of the Board not later than one month nie from the date hereof Alle besware moet in duplo ingedien word All objections must be lodged in duplicate J N1EUWENHUYSEN J NIEUWENHUYSEN Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 18 Februarie 1959 Pretoria 18th February KENNISGEWING No 22 VAN 1959 NOTICE No 22 or 1959 VOORGESTELDE ONDERVERDELING VAN DIE PLAAS RIETBOKSPRUIT No 419 LETABA RIETBOKSPRUIT No 419 LETABA PROPOSED SUBDIVISION OF Ingevolge artikel nege van die Ordonnansie op die Verdeling van Grond 1957 No 20 van 1957 word hierby It is hereby notified for general information in terms vir algemene inligting bekendgemaak dal dit Provinsiale of section nine of the Division of Land Ordinance 1957 Sekretaris aansoek gedoen het om die onderverdeling van No 20 of 1957 that application has been made by Provin n gedeelte van die plaas Rietbokspruit No 419 distrik cial Secretary for permission to subdivide a portion of the Letaba farm Rietbokspruit No 419 District Letaba Die plaas grens aan die Letaba Estates The farm adjoins the Letaba Estates Die aansoek tesame met die betrokke planne doku The application together with the relative plans docuniente en inligting le ter insage op die kantoor van die ments and information is open for inspection at the office Sekretaris van die Dorperaad Kamer No 301 Savelkoul of the Secretary Townships Board Room 301 Savelkoul gebou hoek van Paul Kruger en Pretoriusstrate Pretoria Building c/o Paul Kruger and Pretorius Streets Pretoria vir n tydperk van twee maande na datum hiervan for a period of two months from the date hereof Ingevolge artikel nege (3) van genoemde Ordonnansie In terms of section nine (3) of the said Ordinance any mod iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who objects to the granting of the application or van die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor to who is desirous of being heard or of making representsword of vertod in verband daarmee wil indien binne twee Lions in the matter shall communicate with the Secretary maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die of the Board within a period of two months from the Raad in verbinding tree date hereof Me besware moet in duplo ingedien word All objections must be!edged in duplicate J NIEUWENHUYSEN J;NIEUWENHUYSEN Sekretaris Dorperaad Secretary; Townships Board Pretoria 18 Februarie 1959 Pretoria 18th February :254 4 KENNISGEWING No 23 VAN 1959 NOTICE No 23 OF 1959 VOORGESTELDE ONDERVERDELING VAN DIE PLAAS GELUK No 29 THE FARM GELUK No 29 PROPOSED SUBDIVISION OF Ingevolge artikel nege van die Ordonnansie op die It is hereby notified for general information in terms of t` Verdeling van Grond 1957 (Ordonnansie No 20 van section nine of the Division of Lands Ordinance ) word hierby vir algemene inligting bekendgemaak (Ordinance No 20 of 1957) that application has been dat mnr J P Tertius Fourie aansoek gedoen het om die made by Mr J P Tertius Fourie Box 119 Machadodorp onderverdeling van gedeelte van die pleas Geluk No 29 Transvaal for permission to subdivide portion of the farm Distrik Belfast Geluk No 29 District Belfast Die pleas noord van die Nasionale Pad van Belfast The farm is situate north of the National Road from na Nelspruit Belfast to Nelspruit Die aansoek tesame met die betrokke planne doku The application together with the relative plans docu mente en inligting 18 ter insage op die kantoor van die ments and information is open for inspection at the office Sekretaris van die Dorperaad Kamer 301 Savelkouls of the Secretary Townships Board Room 301 Savelkouls gebou hock van Paul Kruger en Pretoriusstraat Pretoria Building corner of Paul Kruger and Pretorius Streets vir n tydperk van twee maande na datum hiervan Pretoria for a period of two months from the date hereof Ingevolge artikel nege (3) van genoemde Ordonnansie In terms of section nine (3) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan Person who objects to the granting of the application or van die aansoek of vat verlang am in die saak gehoor who is desirous of being heard or of making representate word of verto8 in verband daarmee wil indien binne bons in the matter shall communicate with the Secretary twee maande na die datum hiervan met die Sekretaris of the Board within a period of two months from the date van die Raad in verbinding tree hereof Alle All objections must be lodged in duplicate besware moet in duplo ingedien word J NIEUWENHUYSEN J NIEUWENHUYSEN Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 25 Februarie 1959 Pretoria 25th February

25 1 OK PROVINCIAL GAZETTE 4 MARCH KENNISGEWING No 24 VAN 1959 NOTICE No 24 OF 1959 JOHANNESBURG DDRPSAANLEGSKEMA No 1/55 JOHANNESBURG TOWN PLANNING SCHEME No: 1/55 II Hierdie word ooreenkomstig die bepalinp van subartikel (1) van artikel nege endertig van die Dorpe en It is hereby notified for general information in terms of Dorpsaanleg Ordonnansie No 11 van 1931 ter algemene subsection (1) of section thirty nine of the Townships and inligting bekendgemaak dat die Stadsraad van Johannes Town planning Ordinance No 11 of 1931 that the City burg aansoek gedoen het om die wysiging van die Johan Council of Johannesburg has applied for Johannesburg nesburg Dorpsaanlegskema No en dat besonder Townplanning Scheme No to be amended and hede van hierdie skema (wat JohannesburgDorpsaanleg that particulars of this scheme (which will be known as skema No 1/55 genoem sal word) in die kantoor van die Johannesburg Town planning Scheme No 1/55) are lying Stadsraad van Johannesburg en in die kantoor van die for inspection at the Municipal Offices Johannesburg and Sekretaris van die Dorperaad Kamer 309 Savelkouls at the office of the Secretary of the Townships Board gebou hoek van Paul Kruger en Pretoriusstraat Pretoria Room 309 Savelkouls Building corner of Paul Kruger ter insae and Pretorius Streets Pretoria 16 Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema the right of objection to the scheme and may notify the aan to tekenen kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary of thetownships Board; in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisige address or PO Box 383 Pretoria of such objection and April Koerant 1959 die yan Sekretaris die Provinsie vandws die op Doipe raad of op bybovermel voor 10de of thegrounds thereof at any time within one month after adres of Posbis 383 Pretoria skriftelik in kennii tel van thetlast publication of this notice in the Provincial Gazette ie on or before the 10th April 1959 so n beswaar en die rede daarvoor J NIEUWENHUYSEN J NIEUWENHUYSEN Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad P Pretoria 25 Februarie 1959 Pretoria 25th February KENNISGEWING No 25 VAN 1959 NOTICE No 25 OF 1959 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE TITEL PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS VOORWAARDES VAN GEKONSOLIDEERDE OF TITLE OF CONSOLIDATED STAND No 837 ERF No 837 DORP MALVERN MALVERN TOWNSHIP Hierby word vir algernene inligting bekendgemaak dat It is hereby notified for general information that appli Bazaars (Malvern) Limited ingevolge die bepalings cation has been made by OK Bazaars (Malvern) Limited van artikel een van die Wet op Opheffing van Beperkings in terms of section in Dorpe 1946 (Wet No 48 van 1946)aansoekgedoen het one of the Removal of Restrictions Townshipri M in cet ei Isle 48 13f 1946)"kor thrdthefifithent om die wysiging van die titelvoorcvaardet van gekonsoli: of the conditions of titlecif Consolidated Stand No 837 deerde Etf No 837 dorpmalvem ten erode dit moontlik Malvern Township to permit the stand being used for te maalodat die elf gebruik mag word vir die oprigting van the erection thereon ofshops and business premises winkels en besigheidsgeboue Die aansoek saam met die betrokke dokumente 16 ter The application together with the relative documents is insae in die kantoor van die Sekretaris Dorperaad Kamer open for inspection at the office of the Secretary Town 310 Savelkouls gebou hoek van Paul Kruger en Preto ships Board Room 310 Savelkouls Building corner of riusstraat Pretoria vir n tydperk van twee maande na Paul Kruger and Pretorius Streets Pretoria for a period datum hiervan of two months from the date hereof Iedereen wat teen die toestaan van die aansoek beswaar Any person who ob;ects to the granting of the applica wil maak of wat verlang om in die saak gehoor te word tion or who is desirous of being heard or of making repreof verrot in verband daarmee NH indien moet binne twee sentations in the Matter shall communictte in writing with maande na die datum hiervan skriftelik met die Sekretaris the Secretary of the Board at the above address or PO van die Dorperaad by bovermelde adres of Posbus 383 Box 383 Pretoria within a period of two months from the Pretoria in verbinding tree date hereof J NIEUWENHUYSEN J NIEUWENHUYSEN Sekretaris Dorperaad _ Secretary Townships Board Pretoria 25 Februarie 1959 Pretoria 25th February NOTICE No 26 OF 1959 KENNISGEWING No 26 VAN 1959 PRETORIA DORPSAANLEGSKEMA Nd 1/29 PRETORIA TOWN PLANNING SCHEME No 1 /29 IIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel It is hereby notified for general information in terms of (1) van artikel negeendertig van die Dorpe en DorpsaanlegOrdonnansie No 11 van 1931 ter algemene inlig sibsection (1) of section thirtynine of the Townships and Zing bekendgemaak dat die Stadsraad van Pretoria aansoek Townplanning Ordinance No 11 of 1931 that the City gedoen het om die wysiging yan die PretoriaDorpsaanleg Council of Pretoria has applied for Pretoria Town planning skema No en dat besonderhede van hierdie skema Scheme No to be amended and that particulars (wat PretoriaDorpsaanlegskema No 1/29 genoem sal of thii Scheme(which will be known as Pretoria Townword) in die kantoor van die Munisipaliteit Pretoria en planning Scheme No 1/29) are lying for inspection at in die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad the Municipal Offices Pretoria and at the office of the Kamer 310 Savelkoulsgebeiu hock yin Paul Kruger en Secretary of the TOwnships Board Room 310 Savelkouls Pretoriusstraat Pretoria ter insae le Building corner of Paul Kruger and Pretorius Streets Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Pretoria gelee is binne die gebied ten opsigte waarvaddie skema Everpowner or occupier of immovable property situated van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema within the area to which the Scheme applies shall have the aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die right of objectionto the Scheme and may notify the Secre laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele tary of the Townships Board in writing at the above Koerant van die Provinsie dws op of voor la April address or PO Box 383 Pretoria of such objection an/ 25 _

26 412 PROVINSTALE KOERANT 4 MAART die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde of the grounds thereof at any time within one month after adres of Posbus 383 Pretoria skriftelik in kennis stel van the last publication of this notice in the Provincial Gazette so n beswaar en die redes daarvoor ie on or before the 10th April 1959 J NIEUWENHUYSEN J NIEUWENHUYSEN Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 25 Februarie 1959 Pretoria 25th February KENNISGEWING No 27 VAN 1959 NOTICE No 27 OF 1959 TRANSVAALSE PERDEWEDRENNE EN WEDDERY TRANSVAAL HORSE RACING AND BETTING KOMMISSIE 1959 COMMISSION 1959 Aandag word gevestig op die feit dat n vraeboog Attention is invited to the fact that a questionaire rakende talryke aspekte van perdewedrenne deur bogetouching on numerous aspects of horse racing has been noemde Kommissie opgestel is Persone wat belong stel framed by the above mentioned Commission Interested kan afskrifte van die vraeboog van die Sekretaris van parties may obtain copies of the questionaire from the die Kommissie Kamer 110 Tweede Verdiepine Ou Secretary to the Commission Room 110 Second Floor Raadsaal Pretoria verkry Telefoon No Old Raadsaal Pretoria Telephone No Onderstaande is n pear van die belangrikste vrae wat Seine of the more important questions raised are: gestel word: A (l) Do you consider that the exercise of the occupa A (1) Is u van mening dat die uitoefening van die tion of bookmakers in the Transvaal should be beroep van beroepswedders in die Transvaal legalized as is at present the case? gewettig moet wees soos tans die geval is? (2) If your answer to (1) is in the affirmative would (2) Indien u antwoord op (1) bevestigend is sou u you distinguish between race course bookmakers n verskil maak tussen renbaanberoepswedders and Tattersalls Bookmakers? en Tattersallsberoepswedders? (3) If your answer to (1) is in the negative would you (3) Indien u antwoord op (1) ontkennend is sou u support any other means of legalized betting eg enige ander manier van gewettigde weddery by Totalisators both on and off the course? totalisators beide op en buite die renbane steun? (4) If your answer to (3) is in the affirmative do (4) Indien u antwoord op (3) bevestigend is disk you consider that the gambling habits of the u dat die dobbelgewoontes van die bevolking (a) population would be affected (a) adversely or nadelig of (b) voordelig beinvloed sou word? (b) favourably? (7) Tans entwintig mag geen persoon jaar teondcr eniger die tyd ouderdom of plek van wed een (7) At present no person under the age of twentynie Is u ten gunste daarvan dat hierdie ouderone years may bet at any time or place Are you in favour of reducing this age to eighteen dom na agtien jaar verlaag word? years? (8) Is u ten gunste daarvan dat persone onder die (8) Are you in favour of persons under the age of ouderdom van eenentwintig jaar (jokkies uittwentyone years (other than jockeys) being pergesonderd) toegelaat word om wedrenbyeenmilted to attend race meetings on race komste op renbane by te woon? course/ C (6) Is u ten gunste van die instelling van totalisators C (6) Are you in favour of the introduction of totaliza (a) in Tattersalls (b) enige ander plekke? tors (a) in Tattersalls (h) anywhere else? (7) Behoort voorsiening vir nie blanke lidmaatskap (7) Should provision for non European (male and (mans en vrouens) van Tattersalls gemaak te female) membership be made in Tattersalls? word? (8) Should European women be permitted to become (8) Behoort blanke vrouens toegelaat te word om members of Tattersalls? lede van Tattersalls te word? Persons desirous of giving evidence before the Corn Persone wat verlang om getuienis voor die Kommissie mission should submit their views in doublespaced typed of te le moet hulle sienswyse vox* in dubbelgespasi memorandum form (ten copies) to the undersigned not eerde getikte memorandumvorm (lien afskrifte) en aan later than 31st March 1959 ondergetekende stuur nie later nie as 31 Maart 1959 J J VAN WYK J J VAN WYK Secretary to the Commission Sekretaris van Kommissie 254 _ KENNISGEWING No 28 VAN 1959 NOTICE No 28 OF 1959 PRETOR IANOORDDORPSAANLEGSKEMA No 1/7 PRETORIA NORTH TOWNPLANNING SCHEME No 1/7 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel (1) van artikel negeendertig van die Dorpe en Dorpsaanlegtordonnansie No 11 van 1931 ter algemene It is hereby notified for general information in terms of inligting bekendgemaak dat die Stadsraad van Pretoria subsection (1) of section thirtynine of the Townships and Noord aansoek gedoen het om die wysiging van die Townplanning Ordinance No 11 of 1931 that the Town PretoriaNoorddorpsaanlegskema No 1/1950 en dat Council of Pretoria North has applied for Pretoria North besonderhede van bierdie Skema (wat die PretoriaNoord Townplanning Scheme No to be amended and dorpsaanlegskema No 1/7 genoem sal word) in die that particulars of this Scheme (which will be known as kantoor van die Stadsraad van PretoriaNoord en in die Pretoria North Town planning Scheme No 1/7) are lying kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer 310 for inspection at the Municipal Offices Pretoria North and Savelkoulsbegou hoek van Paul Kruger en Pretorius at the office of the Secretary of the Townships Board straat Pretoria ter insae le Room 310 Savelkouls Building corner of Paul Kruger Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat and Pretorius Streets Pretoria gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die Skema Every owner or occupier of immovable property situate van toepassing is het die reg om beswaar teen die Skema within the area to Which the Scheme applies shall have aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die the right of objection to the scheme and may notify the" laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele Secretary of the Townships Board in writing at the above Kaarant van die Provinsie dws op of voor 17 April address or PO Box 383 Pretoria of such objection and 1950 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde of the grounds thereof at any time within one month after adres of Posbus 383 Pretoria skriftelik in kennis stel van the last publication of this notice in the Provincial Gazette so n beswaar en die redes daarvoor ie on or before the 17th April 1959 J NIEUWENHUYSEN J NIEUWENHUYSEN Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Beard

27 PROVINCIAL GAZETTE 4 MARCH KAIM TENDERS TENDERS Tenders war vir die eerste man! gepubliseer word is in die linkerbohock met n * gernerk All Tenders published for the first tune are indicated by a in the lelt hand upper corner TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION KENNISGEWING VAN TENDERS TENDER NOTICE Die Transvaalse Provinsiale Administrasie vra tenders vir die volgende: The Transvaal Provincial Administration invites tenders for the following: Tenders op die voorgeskrewe vorm in verseelde koeverte waarop die tendernommer vermeid is modt gerig word Tenders on the prescribed form in sealed envelopes aan die Voorsitter van die Transvaalse Provinsiale Tender superscribed with the tender number must be addressed raad Posbus 1040 Pretoria en moat in sy besit wees on] to the Chairman of the Transvaal Provincial Tender 11 uur vm op die sluitingsdatum Board PO Box 1040 Pretoria and must be in his hands Tender dokumente is op aanvraag verkrybaar by bierdie by 11 oclock am on the closing date adres Tender documents can be obtained upon application to Tender No Artikels Stnitingsaatum this address B 105/59 Dekens katoen wit 72 duim by 20 Mart 1959 Tender No Articles Closing Date 90 duim B 105/59 Counterpanes cotton white 72 20th March 1959 B 110/59 Handdoeke Terry of Turks ge 10 Apri11959 in by 93 in!deur B 110/59 Towels Terry or Turkish col 10th April 1959 RFT 197/59 Verkoop van oortollige brag 20 Mart 1959 mired 111 B Repp gordyninatetiaal Won 10 April 1959 RFT 197/59 Sale of redundant bridge 20th March 1959 B 148/59 Lakenmateriaal gebleik April 1959 B 147/59 Reim casement cloth blue 10th April 1959 breed B 148/59 Sheeting plain bleached 63 B lath April /59 Band wit r breed 10 April 1959 wide B 170/59 Hand brehvol 24 April 1959 B 149/59_ Tape white IP wide 10th April 1959 A 202/59 Oefenboeke en papier vir skole 20 Mart 1959 D A 203/59 Afrolpapier 20 Maart /59 Hand knitting wools 24th April 1959 A 202/59 Exercise baits and paper for 20th March A 204/59 Tikpapier 20 Mart 1959 schools A 205/59 Ksambinders 20 Maart 1959 A 206/59 1Coeverte 20 Matt 1959 A 203/59 Duplicating paper 20th March 1959 A 204/59Typing paper 20th March 1959 A 207/59 Weegskale (natuurkundig) 20 Mart 1959 A 205/39 Stapling machines 20th March 208/59 Staalkatels 20 Mart A 206/59 Envelopes 20th March 1959: F 209/59 Saddens t voubaar hospitaal/ 20 Maart 1959 A207/59 Balances physical science koshtustipe steal 20th March th March 1959 RFT 210/ Swelitoestelle (gas) 20 Mail F 208/59 Divans steel 1959 F 209/59 Beds folding hospital/hostel 20th March B 198/59 Dekens katoen roof en wit 24 April type steel 1959 i ; met patrons B 198/59 Counterpanes cotton red and 24th s E 229/59 Swaardiens koolstowe 20 an 1959 white patterned E 231/59 Swaardiens kommerielel tipe 20 Mart 1959 RFT 210/ Welding sets (gas) 20th March broodbmaiers " E 229/59 Heavy duty stoves E 20th March /59 Balvormige elektriese toebebore 20 Mann 1959 E 231/59 Heavy duty commercial toasters 20th March 1959 E 233/59 Voedselsny en mengmasjiene 20 Maart 1959 E 232/59 Bowl fittings 20th March 1959 H 230/59 Verskaffing van asbesmateriaal 20 Mart 1959 E 233/59 Food slicers and food mixers 20th March 1959 A 234/59 Herbind van Biblioteckboeke 10 April 1959 RFT 235/ Padbou Stabillsasiekalk 10 April H 230/59 Supply of asbestos cloth 20th March A: 234/59 Rebinding of library books 10th April H 239 /59 Verwydering van kombuisafval 10th April 1959 RFC 235/ Road construction stabilisation 10th April lime Edenvalehospitaal IL 239/59 Removal of kitchen refuse 10th April 1959 H 240/59 Verwydering van as Edenvale 10th April 1959 hospital Edenvale Hospital H 240/59 Removal of ash Edenvale Hos 10th April 1959 H 241/59 Verwydering van Kombuisaval 10th April 1959 tat Paul Kruger Gedenk hospi 0 241/59 teal Rustenburg Removal of kitchen refuse 10th April /59 Versicaffing van ortopediese 10 April Paul Kruger Memorial Hospittd 1959 Rustenburgsicoelsel Pretoriahospitaal II H 243 /59 Verwydering van as Suidrandse 10 April 1959 H 242/59 Supply of orthopaedic footware 10th April 1959 Pretoria Hospital hospitaal H 243/59 Removal of ash South Rand 10th April 1959 H 244/59 Verskaffing van verpleaster 10 April 1959 Hospital skoene Baragwanatlzhospi H 244/59 Supply of nurses shoes Barag lath April 1959 teal wanath Hosptal Die Provinsiale Administrasie behou die reg om slegs The _ Provincial Administration reserves the righcof II gedeelte van n tender aan te neem en verbind born accepting any portion of a tender without the whole and nie om enige tender aan te neem rue does not bind itself to accept any tender Administrateurskantoor Pretoria L DU RAND Voorsitter van die Tenderraad Administrators Office Pretoria * TE HOUR * TO LET L DU RAND Chairman of the Tender Board Tenders word hiermee ingewag deur die Transvaalse Tenders will be received by the Transvaal Provincial Provinsiale Administrasie tot ant 11uur vin 16 Maart Administration until 11 am 16th March 1959 for the 1959 vir die huur van n restaurant en bestuurderswoning hiring of a restaurant and managers dwelling with outmet buitegeboue by die Openbare Oord Loskopdam buildings at the Public Resort Loskop Dam Volledige besonderhede tendervoorwaardes en tender Full particulars conditions of tender and tender forms vorms is verkrygbaar by Kamer No 117 Eerste Vloer are obtainable at Room No 117 First Floor Alphen Alphengebou hock van Skinner en Andriesstraat Building corner of Skinner and Andries Streets Pretoria Pretoria Telefoon Uitbrciding Phone Extension _

28 414 PROVIN$!ALE It &RANT 4 MAART 1959 KENNISGEWING AAN KONTRAKTEUFtS Tenders word hiermee gevra vir die onderstaande diens in die Transvaal Provinsie ni: (1) (2) (3) (4) (5) (6) 4 Dokumente Beskikbare dokumente Datum Kontrakvoorwaardes en Tenders bcskikbaar vir is verkrygbaar waarop beskikbare dokumente Diens en Distrik meet in intreiking aan by en moot dokumente le ter insae op wets om kontrakteurs teruggestuur word aan verkrygbaar onderstaande kantore of voor is 11 uur vm J M Louwskool: Rand Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 18 Feb Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Maart Oos: Algehele reparasies en tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatopknapping spcsifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Krugerlaanskool: Vereeni Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 18 Feb Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Maart ging: Saagsel suigwaaier en tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatventilasie van verf sprei spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria kamer 115) Pretoria Schoemansdalskool: Pieters Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 18 Feb Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Maart burg: Uill6 van grade: tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (Fan Uitb Wes; Pretoria 115) Pretoria Naboomspruit Laerskool Tendervorms Kamer 515Nyfile Verdieping 18 Feb Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Maart Koshuis: Waterberg: Alge tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatbele reparasies en oplcnap spesifikasies :Wes (Foon Uitb Wes Pretoria ping 115) Pretoria Naboomspruit Provinsiale Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 18 Feb Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Maart Koshuis: Waterberg: Ver tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou lcerkstraat skeie klcinwerke spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Alberton Hoerskool: Rand Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 18 Feb Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Maart Oos: me van terrein tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat spesifikasies Wes (Foan Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Dunnottarskool: RandOos: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 18 Feb Kamer 515 Vyfde Verdienia 13 Mairt Eleldriese iristallasie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat : Poyntongebou; Kerkstraat spesifikasie Wes (Foon Uitb Wes Pretoria ( 115) Pretoria Provinsiale Koshais ; De Tendervorms Kamer SIS Vyfde Verdieping 18 Feb Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Mart Souza" Lydenburg: Ver tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatskeie klemwerka " spesifikasie Wes (Foot! 3r4081 Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Hciogenhout Harskool! Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 18 Feb Kamer 515; Vyfde Verdiaing 13 Mart Standerion: Elektfiese instal tekeninge en " "Poyntongebou; Kerkstraat Poyntongebou 1Cerkstreat laic spesifikasies Wes (Freon Uitb y Wet Pretoria " 115) Pretoria D F Malan : Hoerskool: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping; 18 Feb Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Maart Rand Sentraal: Algehele tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat : Poytitongebbu; Kerkstrat reparasies en opknapping spesifikasies Wes (Foon Uitb: Wes; Pretoria : 1 s 115) _ Pretoria Tuinplaasskool: Waterberg: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 18 Feb Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Maart Elektriese installasie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Ratongebou : Kerkstrat spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria Ẉes Pretoria 115) Pretoria Pietersburg Hoipitaal: Gas Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 18 Feb Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Maart installasie tekeninge en Poyntongebou; Kerkstraat Poyntagebou Kerkstraat spesifikasies Wes (Foon Uitb: Wes Pretoria 115) Pretoria Willem Grobler Juniorskool: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 18 Feb Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Maart Middelburg: Algemene Spa tekeninge en Poyntongebou; Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatrasies en opknapping spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Kalabasfonteinskool: Veree Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 18 Feb Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Maart niging: Binne en buite repa tekenitige en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat rasies en opknapping spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Johannesburg Skool Kliniek: Tendervorrns Kamer 515 Vyfde Verdieping 18 Feb Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Maart Reparasies en opknapping awning en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat spesifilmsies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Harmonic Laerskool: Rand Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 18 Feb Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Maart Oos: Elektriese installasie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat PoyntongebouKerkstraat (aanbouings) spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Lydenburg Hoerskool (Keet Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 18 Feb: Kama 515 Vyfde Verdieping 13 Maart huts Koshuis): Algehele tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat a Poyntongebou Kerkstraatreparasies a opknapping spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria aan geboue 115) Pretoria Potgietersrus Laerskool: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 18 Feb Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Maart Pietersburg: Lugraing tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasics Vies (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Nuwe Provinsiale Gebou Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 25 Feb Kamer 515 Vyfde Veldieping; 7 Aug Pretoria: Lugversorgingsin tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatstallasie spesifikasies Wes (Foon Uitb wes Pretoria 115) Pretoria *ICIerksdorp Hospitaul: Ane Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping_ 4 Maart Kamer 515 Vyfde Verdieping 3 April stetiese gasinstallasie tekeninge en Poyntimgebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria *Messina Laerskool: Pieters Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 Maart Kamer 515 Vyfde Verdieping 3 April burg: Elektriese installasie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria *Orkney Laerskool: K lerks Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 Maart Kamer 515 Vyfde Verdieping 3 April 41 dorp: Elektriese installasie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspcsifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria

29 PROVINCIAL GAZETTE 4 MARCH _ (1) (2) (3) (4) (5) (6) Diens en Distrik Dokumente Beskikbare dokumente Datum Kontrakvoorwaardes en Tenders beskikbaar vir is verkrygbaar waarop beskikbare dokumente meet in uitreiking aan by en moet dokumente le ter insac op wees om kontrakteurs teruggestuur word an verkrygbaar onderstaande kantore of voor is 11 uur vm *D *Potgietersrus Laerskool: Pie Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 Maart Kamer 515 Vyfde Verdieping 3 April tersburg: Elektriese instal tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatlasie spesifikasies Wcs (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria *Heidelberg Hospitaal: Elek Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 Maart Kamer 515 Vyfde Vcrdicping 3 April these installasie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria *Ffelpmekaar Hoer Meisie Tender/arms Kamer 515 VyrdeVerdieping 4 Maart Kamer 515 Vyfde Verdieping 3 April skool: Rand Sentraal: Om tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatskepping van bestaande spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria garage in gimnasium 115) Pretoria *Jewishskool: Rand Sentraal: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 Mann Kamer515 Vyfde Verdieping 3_April Binne en buite repirasies en tekeninge en Poyntongebou Kerkstrait i Poyntongebou Kerkstraat opknapping spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria _ *Melville EM Skool: Rand Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 Maart Kamer 515 Vyfde Verdieping 3 April Sentraal: Inbou van steal tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatvensters en omheining ens spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Melville EM Skool: Rand Tendervorms Kamer 515 Vyfdc Verdieping 4 Mart Kamer 515 Vyfde Verdieping 3 April Sentraal: Oprigting van tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatlatrines spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria *Wordingskool: Vereeniging: Tendervorms Kamer515 Vyfde Verdieping 4 Maart Kamer 515 Vyfde Verdieping 3 April Binne en buite reparasies en tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatopknapping aan alle geboue spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria op terrain en omheinin3s 115) Pretoria *Grasmoreskool: Vereeniging: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdicping 4 Mart Kamer 515 Vyfdo Verdieping 3 April Binne en buite reparasies aan tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat alio geboue op terrein spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria * King Edward VII High Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 Mart Kamer 515 Vyfde Verdieping 3 April School": Rand Sentraal: tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat Reparasies aan dak van spesdikastes Wes (Foon Uitb Wes Pretoria Buxton House Hostel" 115) Pretoria *Lord Milnerskool: Water Tendervorms Earner 515 Vyfde Verdieping; 4 Mart Kamer 515 Vyfde Verdieping 3 April berg: Elektrieie installasie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraar /bio t spoyntongebou; Kerkstraat null speiffikasis Wes (Foon Uilb: re ttwess Pretoria 115) Pretoria *Nuwe Provinsiale Gebou Tendervorms Kanter 515 Vyfde Verdieping; 4 Mart Kamer 515 Vyfde Verdieping 17 April Pretoria: Ventilasie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat spesitikasie Wes (Foon Uftb Wes Pretoria 115) Pretoria *Natalspruit Nieblanke Hos Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 Mart Kamer 515Vyfde Verdieping 29 Mei pitaal: Stoomketclinstallasie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria *Rembrandt Park Laerskool: Tendervorms en Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 Mart Kamer 515 Vyfde Verdieping 3 April Rand Sentraal: Oprigting lyste van hoe Poyntongebou Kerkstraat "Poyntongebou Kerkstraat veclhede Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Tenders meet gcadresseer word aan: Die Voorsitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad Posbun 1040 Pretoria Geen tender sal deur die Read oorweeg word nie tensy dit ontvang is deur die Posbus (Posbus 1040 Pretoria) van die Read of D deur die Tenderraad bus wat vir die doel vcrskaf is built Kamer No 44 On Goewermentsgebou Pretoria Vir elke diens meet bedrag van f2 of n kwitansie vir kontantbetaling of tjek deur sal word die nits nbank bona fide tender geparafeer ingestuur of tekeninge gedeponeer en spesifikasies terugbesorg word aan wat die adres terugbetaal vermeld in kolom (3) nic later as 14 dae na die sluitingsdatum nit Afsonderlike tenders word verwag vir elke work en op die koevert meet die naam en adres van die tendernar sowel as die Tendernommer en die naam van die diens waarop die tender betrekking het vermeld word Alle tenders moet op die tendervorm van die Department wets en moet behoorlik alle besonderhede bevat Die Tenderraad verbind horn nic om die laagste of enige tender aan tee neem nie Tenders is bindend vir 30 dec 4 _ NOTICES TO CONTRACTORS Tenders Me hereby invited for the following services in the Transvaal Province namely: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Documents Available Documents Date on Conditions of Contract Tenders Service and District Available am obtainable which and Available Documents due at for Issue to from and Documents may be Inspected at the or before Contractors Returnable to are following Offices 11 am Available I J M Louw School: Rand Tender forms Room 515 Fifth Floor 18th Feb Room 515 Fifth Floor 13th Mar East: Complete repairs amd drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church renovations specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria Krugerlaan School: Vereeni Tender forms Room 515 Fifth Floor 18th Feb Room 515 Fifth Floor 13th Mar ging: Sawdust extractor drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church plant and ventilation of paint specifications Street West (Phone Street West Pretoria spray room Ext 115) Pretoria 29

30 13th 416 PROVINSIALE KOERANT 4 MAART 1959 (1) (2) (3) (4) (5) Documents Available Documents Date on Conditions Contract Available am obtainable which Service and District Documents and Available Documents for Issue to from and may be Inspected at the are Contractors Returnable to following Offices Available oftenders (6) due at or before 11 am Schoemansdal School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 18th Feb Room 515 Fifth Floor 131h Mar Pietersburg: Layout of drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church grounds specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria Naboomspruit Primary Tender forms Room 515 Fifth Floor 18th Feb Room 515 Fifth Floor I 3th Mar School (Hostel): Waterberg: drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church Complete repairs and reno specifications Street West (Phone Street West Pretoria vations Ext 115) Pretoria Naboomspruit Provincial Tender forms Room 515 Fifth Floor 18th Feb Room 515 Fifth Floor 13th Mar Hostel: Waterberg: Various drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church minor works specificatiom Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria Atherton High School: Rand Tender forms Room * 515 Fifth Floor 18th Feb Room 551 Fifth Floor 13th Mar East: Layout of site drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria Dunnottar School: Rand Tender forms Room 515 Fifth Floor 18th Feb Room 515 Fifth Floor 13th Mar East: Eletrical installation drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone Street West Pretoria 115) Pretoria " Provincial Hostel De Tender forms Room 515 Fifth Moor 18th Feb Room 515 Fifth Floor 13th Mar Souza" Lydenburg: Various drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church minor works specifications Street West (Phone Street West Pretoria a Ext 115) Pretoria Hoogenhout High School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 18th Feb Room 515 Fifth Floor 13th Mar Standerton: Electrical instal drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Chruch lotion specification Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria D F Malan High School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 18th Feb Room 515 Fifth Floor 13th Mar Rand Central: Complete drawings and Poyntons Building Church Poyntons Buildingt Church repairs and renovations specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria Tuinplaas School: Water Tender forms Room 515 Fifth Floor 18th Feb Room 515 Fifth Floor 13th Mar berg: Electrical installation drawings and Poyntons Building Chruch Poyntons Buildingt Church specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria Pietersburg Hospital: " 1 Gar Tender forms Room 515 Fifth Floor 18th Feb Room 515 Fifth Floor Mar installation drawings and Poyntons Building Chruch Poyntons Building Church specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria Willem Grobler Junior Tender forms Room 515 Fifth Floor 18th Feb Room 515 Fifth Floor 13th Mar School: Middelburg: Gene drawings and Poyntons BuildingChurch Poyntons Building! Church ral repairs and renovations specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria Kalabasfontein School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 18th Feb Room 515 Fifth Floor 13th Mar Vereeniging: Internal and drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building:Church external repairs and renova pecifications Street West (Phone Street West Pretoria tions Ext 115) Pretoria Johannesburg School Clinic: Tender forms Room 515 Fifth Floor 18th Feb Room 515 Fifth Floor 13th Mar Repairs and renovations drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext115) Pretoria Harmonic Primary School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 18th Feb Room 515 Fifth Floor 13th Mar Rand East: Electrical instal drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church lation (Additions) specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria Lydenburg High School Tender forms Room 515 Fifth Floor 18th Feb Room 515 Fifth Floor 13th Mar (Keethuis Hostel): Complete drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church repairs and renovations to specifications Street West (Phone Street West Pretoria buildings Ext 115) Pretoria Potgietersrus Primary Tender forms Room 515 Fifth Moor 18th Feb Room 515 Fifth Floor 13th Mar School: Pietersburg: Air drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church conditions specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria New Provincial Building Tender forms Room 515 Fifth Moor 25th Feb Room 515 Fifth Moor 7th Aug Pretoria: Air conditioning drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th March Room 515 Fifth Floor 3rd April *Klerksdorp Hospital: Anae sthetic gas installation drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria *Messina Primary School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th March Room 515 Fifth Floor 3rd April Pietersburg: Electrical instal drawings and Poyntons Building Chtirch Poyntons Building Church lotion specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria *Orkney Primary School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th March Room 515 Fifth Floor 3rd April Klerksdorp: Electrical instal drawings Poyntons Building Church Poyntons Building; Church lotion specifications Street West (Phone Street West Pretoria and bill of Ext 115) Pretoria quantities *Potgietcrsrus Primary Tender forms Room 515 Filth Floor 4th March Room 515 Fifth Floor 3rd April School: Pietersburg: Electri drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church cal installation specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria *Heidelberg Hospital: Elec Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th March Room 515 Fifth Floor 3rd April tricot installation drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria 41 30

31 1 PROVINCIAL GAZETTE 4 MARCH P (1) (2) (3) (4) (5) (6) service and District Documents Available Documents Available am Obtainable for Issue to from and Contractors Returnable to Date on which Documents Available Conditions of Contract and Available Documents may be Inspected at the following Offices Tenders due at or before II am *" Heipmekaar Hoer Meisie Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th March Room 515 Fifth Floor 3rd April skool " : Rand Central: Con drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church vetting the existing garage specifications Street West (Phone Street West Pretoria into a gymnasium Ext 115) Pretoria *Jewish School: Rand Cen Tender forms Room 575 Fifth Floor 4th March Room 5J5 Fifth Floor 3rd April nal: Internal and external drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church repairs arid renovations specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria *Melville EM School: Rand Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th March Room 515 Fifth Floor 3rd April Central: Building in of steel drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church windows and fencing etc specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria *Melville EM School: Rand Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th March Room 515 Fifth Floor 3rd April Central: Erection of latrines drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria *Wording School: Verteni Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th March Room 515 Fifth Floor 3rd April ging: Internal and external drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church repairs and renovations to all specifications Street West (Phone Street West Pretoria buildings on site and fencing Ext 115) Pretoria *Grasmere School: Yemeni Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th March Room 515 Fifth Floor 3rd April Bing: Internal and external drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church repairs and renovations to specifications Street West (Phone Street West Pretoria all buildings on site Ext 115) Pretoria *Ring Edward VII High Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th March Room 515 Fifth Floor 3rd April School: Rand Central: Re drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church pairs to roof at Buxton specifications Street West (Phone Street West Pretoria House Hostel Ext 115) Pretoria *Lord Milner School: Water Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th March Room 515 Fifth Floor 3rd April berg: Electrical installation drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria *New Provincial Building Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th March Room 515 Fifth Floor 17th April Pretoria: Ventilation Drawings and Poyntons Building Church Poyntons Budding Church specifications Street West (Phone Street West Proton Ext 115) Pretoria *Natalspruit Non European Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th March Room 515 Fifth Floor 29th May Hospital: Steam boiler plant drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115) Pretoria *Rembrandt Park Primary Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th March Room 515 Fifth Floor: 43iii April School: Rand Central: and bill of Poynton% Building Chinch Poyntons Building Church Erection quantities Street West (Phone Street West Pretoria Ext 115); Pretoria Teacloth are to be addressed to: The Chahman Provincial Tender Board PO Box 1040 Pretoria No tender will be considered by the Board unless received through the Post Office Box (PO Box 1040 Pretoria) of the Board or through the Tender Board Box provided for the purpose outside Room No 44 Old Government Buildings Pretoria A deposit of 2 either in cash deposit receipt or bankinitialed cheque must be paid on each service which will be refunded provided a bona tide tender is submitted or plans and specifications returned to the address shown in column (3) not later than within 14 days after the closing date A separate tender must be submitted for each service and the envelope containing the tender must be superscribed with the name and address of the tenderer as well as with Tender Number and the name of the service to which the tender refers All tenders should be on the Departmental tender form which must be duly filled in and completed in all particulars The Board does not bind itself to accept the lowest or any tender Tenders are binding for 30 days D TRANSVAALSE ONDERWYSDEPARTEMENT TRANSVAAL EDUCATION DEPARTMENT III Applications are invited from suitably qualified candi dates for the following permanent past: Aansoeke van bevoegde kandidate word ingewag vir aanstelling in die ondergenoemde permanente pos: 1 Een pos van permanente assistentbibliotekarislesse 1: One Post of Permanent Assistant Librarian attached verbonde aan die Ondcrwysbiblioteckardeling van to the Education Library Section of the TED die TODBiblioteekdiens to Pretoria (Telefoon Library Service Pretoria (Telephone 31274) 31274) Minimum qualificationintermediate Certificate Minimum kwalifikasiedie Intermediere Sertifi of the South African Library Association (or equikaat van die SuidAfrikaanse Biblioteekvereniging valent) (of gelykwaardige kwalifikasie) Salary Scale Satarisskaal Men: 600 x x Mans : 600 x x Women: 540 x x Dames : 540 x x General 2 Algemeen (I) Previous library and/or teaching experience (i) Vorige biblioteek en/of onderwysondervinding may be recognised to the extent of one notch mag erken word op die basis van een Iced vir for every full year more than one year (maxielke voile jaar meer as een jaar (met n maksi mum initial notch for men is 1020 and for mum aanvangskerf van 1020 vir n man en women 920) provided that certificates of 920 vir n dame) rafts sertifikate van diens service reflecting the actual periods of service voorgele word wat die dienstydperke alle all leave without pay which was taken and " verlof sondes betaling wat geneem is en of whether service and conduct were satisfactory diens en gedrag bevredigend was aantoon are submitted 31

32 418 PROVINSIALE KOERANT 4 MAART 1959 (ii) In die geval van n getroude man word n (ii) A tapering off personal non pensionable afspitsende persoonlike niepensioendraende allowance will be paid to married men up to toelae tot by die 900 kerf betaal the notch 900 (iii) Kandidate moet Suid Afrikaanse burgers wees (iii) Candidates for the post must be South African (iv) Die suksesvolle kandidaat sal bevredigende citizens sertifikate van geboorte en gesoadheid moet (iv) The successful Candidate will be required to voorle en vir n proeftydperk van twaalf furnish satisfactory certificates of birth and maande moet dien Gedurende hierdie tydperk health and to serve a probationary period of mag die aanstelling met een maand wedersydse twelve months during which period the kennisgewing bellindig word appointment may be terminated on one months (v) Aansoeke moet op die voorgeskrewe vorm Z83 notice on either side aan die Hoof TOD Biblioteekdiens Van der (v) Applications must be subinitted on the Waltstraat 328 Pretoria gerig word prescribed form Z83 to the Head TED (vi) Gewaarmerkte afskrifte van sertifikate en on Library Service 328 Van der Walt Street langse getuigskrifte moet die aansoeke vergesel Pretoria en die vroegste datum waarop diens aanvaar (vi) Certified copies of certificates and recent testis kan word moet vermeld word monials must accompany applications and the (vii) Verdere besonderhede en aansoekvorms is ver earliest date on which duty can be assumed krygbaar van die Hoof van die TOD must be staled : Biblioteekdiens of van die Transvaalse Onder (vii) Further particulars and application forms are wysdepartement Posbus 432 Pretoria (Tele obtainable from the Head of the TED loon Uftbreiding 17) Service or from the Transvaal Educa: Library (viii) Aansoeke sal tot en met 21 Mean 1959 inge tionelepaitment PO Box 432 Pretoria (Telewag word phone Extension 17) (viii) Closing date for applications 21st March 1959 TRANSVAALSE ONDERWYSDEPARTEMENT SKOOLGENEESKUNDIGE DIENSTE TRANSVAAL EDUCAT1ONDEPARTMENT! I SCHOOL DEELTYDSE NARKOTISEUR SKOOLKLINIEK MEDICAL SERVICES JOHANNESBURG PART TIMEANAESTHETIST JOHANNESBURG ANAESTHETISTJ HANNESBURG SCHOOL CLINIC Aansoeke our n deeltydse Naricotiseurspos by die Skoolkliniek Johannesburg word ingewag Applications are invited for a part Die dienste time Anaesthetists bestaan uit drie tweeuur sessies per week post at the Johannesburg School Clinic in medewerking met die Chirurge by die Skoolkliniek The duties consist of three two hoursessions per week teen n salaris van s per jaar maandeliks betaal in collaboration with the surgeons at the School Applikante moet tweetalige Clinic Unie burgers wees in besit at a salary of s per annum paid monthly van spesiale kwalifikasiesas Narkotiseur en by:die SA Applicants niust be bilingual Union Citizens possee Geneeskundige Raad geregistreer wees sing specia1:10alificaticins in Anaesthetics and must be Pligte sal die voor operaiie ondersoek van kinders registered IvithLthe SA Medical and Dental insluit Council en sal in die spreekkamers van die Johannesburgse Duties will include the pre operative" Skoolkliniek examination of met instrumente en benodigdhede deur die children and will be performed at the Johannesburg Kliniek voorsien uitgevoer word School Clinic in consulting rooms and Geen verlof is aan die pos verbonde nie en die bekleer with instruments and moet in die geval van afwesigheid n aanneembare plaasmaterialsprovided by the Clinic No leave is attached to the appointment and the vervanger voorsien incumbent must incase of absence providean accept Die aanstelling kan met n maand kennisgewing wederable substitute The appointment may be termiriated by syds beeindig word one months noticeon either side Applikasies met voile besonderhede aangaande kwalifi Applications giving full particulars or qualifications kasies ouderdom en ervaring moet die Geneeskundige age and experience must reach the Chief Medical InsPec Hoofinspekteur van Skole Posbus 768 Pretoria by welke tor of Schools PO Box 768 Pretoria from which address adres ook verdere besonderhede aangaande die pos verfurther particulars regarding the post may be obtained krygbaar is nie later as 31 Maart 1959 bereik me not later than 31st March TRANSVAALSE ONDERWYSDEPARTEMENT SKOOLGENEESKUNDIGE DIENSTE DEELTYDSE GENEESHEER VIR KLEINERE GEBREKE KRUGERSDORP TRANSVAAL EDUCATION DEPARTMENT SCHOOL MEDICAL SERVICES PARTTIME MEDICAL OFFICER FOR MINOR AILMENTS KRUGERSDORP Aansoeke word ingewag vir die pos van deeltydse geneesheer vir die ondersoek van kleinere gebreke onder skoolkinders to Krugersdorp Applications are invited for the post of parttime Applikante moet tweetalige Unie burgers en by die SA medical officer for the examination of minor ailments in Geneeskundige en Tandheelkundige Raad geregistreer School Children at Krugersdorp Applicants must be wees bilingual Union Citizens and registered with the SA Die salads aan die pos verbonde word maandeliks op Medical and Dental Council The salary attached to the n skaal van 170 per jaar betaal post is paid monthly on the scale of 170 per annum Die suksesvolle applikant sal elke week 4 uur diens The successful applicant will do 4 hours service every doen by die Skoolkliniek Krugersdorp in oorleg met die week at the Krugersdorp School Clinic by arrangement Geneeskundige Hoofinspekteur van Skole with the Chief Medical Inspector of Schools Die aanstelling kan met n maand kennisgewing aan een The appointment can be terminated by one months of ander kant beeindig word notice on either side Daar is geen verlof aan die pos verbonde nie en die No leave is attached to the appointment and the bekleer moet; in geval van afwesigheid n aanneembare incumbent must in the case of absence provide an acceptplaasvervanger voorsien able substitute Applikasies met voile besonderhede aangaande kwalifi Applications with full particulars regarding qualifica kasies ouderdom en ervaring moet die Geneeskundige tions age and experience should reach the Chief Medical Hoofinspekteur van Skole Posbus 768 Pretoria nie later Inspector of Schools PO Box 768 Pretoria not later as 31 Maart 1959 bereik nie than 31st March: 1959 i

33 1 1 Y 1 PROVINCIAL GAZETTE 4 MARCH I DEPARTEMENT VAN VERVOER DEPARTMENT OF TRANSPORT MOTOR CARRIER TRANSPORTATION MOTORTRANSPORT The undermentioned applications for motor carrier certificates Die onderstaande aansoeke om motortransportsertifikate word are published in terms of section thirteen (I) of the Motor Carrier kragtens artikel dertien (1) van die Motortransportwet en regulasie Transportation Act and regulation 5 of Motor Carrier T rans 5 van die Motortransportregulasies 1956 gepubliseer partition regulations Skriftelike vertoe (in duplikaat) tot ondersteuning of bestryding Written representations (in duplicate) in support of or in oppo van hierdie aansoeke meet binne Lien dae van die datum van sition to such applications must be made to the National Transhierdie publikasie aan die Nasionale Vervoerkommissie of port Commission or local board concerned within ten days from betrokke plaaslike raad gerig word the date of this application X=No van aansoek to naam van applikant X= No of application and name of applicant Y=Nature of proposed motor carrier transportation and number Y= Aard van voorgestelde motortransport en getal voertuie of vehicles Z= Plekke waartussen en roetes waaroar of die gebied waarin Z= Points between and routes over or area within which the die voorgestelde motortransport gedryf sal word proposed motor carrier transportation is to be effected PLAASLIKE PADVERVOERRAAD JOHANNESBURG LOCAL ROAD TRANSPORTATION BOARD JOHANNESBURG X A Bagley & Steventon Explosives (Johannesburg) (Wysiging van sertifikate en bykomende voertuielamendinent of certificates and additional vehicles Springstowwe (vier voertuie)1explosives (four vehicles) Y 2 (a) Tussen punte binne die Randse karweigebied en Landdrosdistrikte van Heidelberg (TM) Vereeniging VanderbijIpark Pretoria Cornelia Steenkoolmyn (Viljoensdrift) Coalbrook Noord en Suid Steenkoolmyne (Coalbrook) Sigma Steenkoolmyn Sasol burg en Witbank/Between points within the Reef cartage area Magisterial Districts of Heidelberg (Tvl) Vereeniging Vanderbifipark and Pretoria and Cornelia Colliery (Viljoensdrffi) Coalbrook North and South Colleries (Coalbrook) Sigma Colliery Sasolburg and Wit bank (10 Van Modderfontein Dinamietfabriek na Witbank en binne n straal van 30 myl van Witbankposkantoorl From Modderfontein Dynamite Factory to Witbanlc area within a radius of 30 miles from Witbank Post Office (c) Van Noordrand na Coalbrook en terug/from North Rand to Coalbrook and return X A W Mulder (Johannesburg) (Nuwe aansoek laat hemuwing/new application late renewal) Y (I) Goedere alle soorte/goods all classes Z (I) Binne die Randse karweigebied/ Within the Reef cartage area Y (2) Stene klip gnds en sand (konsessie) (ten voertuig)/stone bricks sand and gravel (concession) (one vehicle) Z (2) Binne n straal van 150 myl van Johannesburg Hoofposkantoor/ Within a radius of 150 miles from Johannesburg General Post Office i X A 8646 J C Clocte (Johannesburg) (Bykomende wertuightdditional vehicle TJ Y Padmaakinatetinal (pro fawn) (een voertuig)/roadmaking material (pro forma) (one vehicle) Z Binne die Provinsie Transvaal/ Within the Transvaal Province X A 95 Van Zyl NonEuropean Bus Service (Johannesburg) (Bykomende voertuig/additional vehicle) Y Nieblanke passasiers (eon vocrtuig)/noneuropean passengers (one vehicle) Z Oor die bestaande goedgekeurde roetes onderhewig aan die bestaande tydtafels en lariewo/over the existing authorized routes subject to the existing timetables and fares X A 9125 A P S van der Merwe (Amsterdam) (Bykomende magtiging/additional authority) TEA 167 Bestaande/Existing Y (I) Padmaakmateriaal (pro forma)1roadmaking material (pro forma) Z (I) Binne die Provinsie Transvaal/ Within the Transvaal Province BykomendelAdditionat Y (2) Goedere alle soorte (een voertuig)/goods all classes (one vehicle) Z (2) Binne n steal van 20 myl van Amsterdamposkantoor (beperk)/ Within a radius of 20 miles from Amsterdam Post Office (restricted) X A 8215 N J Prinsloo (Randfontein) (Nuwe aansoek bat hemuwing/neiv application late renewal) TAY 2677 Y Mangaan erts (een voertuig)/manganese ore (one vehicle) Z Binne die Randse kanveigebied/ Within the Reef cartage area X A 9468 S Kgobodi (Johannesix fi) (Bykomende magtigingladditional authority) Y (1) Soos bestaande magtiging/as per existing authority Ḃykomende/Additional Y (2) Nie meer dan cen nieblanke passasier per nit synde n haling van die applikant in die loop van sy/haar opleiding as n bestuurdor (een voertuig)/nor more than one noneuropean passenger per trip being a pupil of the applicant in the course of his/her tuition as a motor driver (one vehicle) Z Binne die Landdrosdistrik Johannesburg/Within the Magisterial District of Johannesburg X A H1 van der Merwe Cloete (Edenvale) (Bykomende voertuig/additional vehicle TDL (1) Goedere alle soorte/goods all classes Z (1) Binne die Randse karweigebied/ Within the Reef cartage area Y (2) Huistrekke (pro forma)i Household removals (pro forma) Z (2) Binne n straal van 150 myl van EdenvaleposkantoorlIVithin a radius of 150 milesfrom Edenvale Post Office Y (3) Meubels (pro forma)therniturc (pro forma) Z (3) Binne n straal van 150 myl van Edenvaleposkantoor /Within a radius of 150 milesfrom Edenvale Post Office ii Y (4) Meubels (een sleepwa)1purniture (one trailer) Z (4) Binne die Rand en Pretoria se vrygestelde gebied/ Within the Reef and Pretoria exempted area X A S Suskin (Johannesburg) (NuweaansoekThiew application) TJ Y (1) Goedere alle soorte/goods all classes Z (1) Binne die Randse karweigebied/ Within the Reef cartage area Y (2) Huistrekke (pro forma) (een voertuig)/household removals (pro forma) (one vehicle) Z (2) Binne n straal van 150 myl van Johannesburg Hoofposkantoor/Wirhin a radius of 150 miles from Johannesburg General Post Office X A D J Mutloane (Johannesburg) (Nuwe aansoek/new application) TJ Y Bon en padmaakmateriaal vir die nie blanke behuisingskema van Stadsraad van Johannesburg (een voertuig)ibuilding and roadmaking material for the City Council of Johannesburgs noneuropean housing schemes (one vehicle) Z Binne die Landdrosdistrik Johannesburg/ Within the Magisterial District of Johannesburg X A 3448 Barnetts Furniture Removers (Pty) Ltd (Johannesburg) (Bykomende voertuig/additional vehicle) Y Huistrekke (pro forma) (een voertuig)/household removals (pro forma) (one vehicle) Z Binne die Unte van SuidAfrika/ Within the Union of South Africa X A 3449 H G Margie (Morgenzon) (Nuwe aansoek laat hernuwing/new application late renewal) TBK 788 Y (1) Goedere alle soorte/goods all classes Z (1) Binne n straal van 20 myl van Morgenzonposkantoor (beperk)/ Within a radius of 20 miles from Morgenzon Post Office (restricted) Y (2) Padmaakmateriaal (pro forma) (een voertuig)/roadmaking material (pro forma) (one vehicle) Z (2) Binne die Provinsie Transvaal/Within the Transvaal Province X A 7669 P Z Britz (Johannesburg) (Nuwe aansoek laat hernuwing/new application late renewal) Y (I) Goedere alle soorte/goods all classes Z (1) Binne die Randse kanveigebied/ Within the Reef cartage area Y (2) Huistrekke (pro forma)/household removals (pro forma) Z (2) Binne n straal van 150 myl van Johannesburg Hoofposkantoor/ Within a radius of 150 miles from Johannesburg General Post Office Y (3) Stene (konsessie) (twee voertuie)/bricks (concession) (two vehicles) Z (3) Binne n straal van 150 myl van Johannesburg Hoofposkantoor/ Within a radius of ISO miles front Johannesburg General Post Office X A 4007 J Sacks (Johannesburg) (Nuwe aansoek laat hemuinng/new application late renewal) Y (1) Goedere alle soorte/goods all classes Z (1) Binne die Randse Karweigebied/ Within the Reef Cartage Area

34 Y Z 420 PROYINSIALE KOERANT 4 MAART 1959 (2) Huistrekke (pro forma) (ses voertuie)1household removals (pro forma) (six vehicles) (2) Blanc n straal van 150 myl van Johannesburg Hoofposkantoor/ Within a radius of 150 miles from Johannesburg Genera! Post Office X A 7903 L K Kroukamp (Florida) (Nuwe aansoek laat hemming/new application late renewal) Y Z Y (I) Goedere alle soorte uitsluitlik ten behoewe van Barlow Electrical Co/Goods all classes on behalf of Barlow Electrical Co (1) Binne die Rand en Pretoria se Vrygesteide Gebicaithin the Reef and Pretoria Exempted Area (2) Radios elektriese steenkool en gasstowe yskaste geemaljcerde stukke (nie insluitende baddens waskomme miter toiletspoelbakke en gemakpanne) elektriese verwarmers naaimasjiene klaviere kandelare glas spieels glas en porseleinware oudhede geraamde skilderstukke en ponrette glas vcrtoonkaste snaar en pypinstrumente uitsluitlik ten bchoewe van Barlow Electrical Co (twee voerluie en een sleepwa)1radiets electric coal and gasstoves refrigerators enamelled articles (not including baths basins sanitary toilet cisterns and pans) electric heaters sewing machines pianos chandeliers glass mirrors and porcelainware antiques framed paintings and pictures glass show cases string and pipe instruments exclusively on behalfof Barlow Electrical Co (two vehicles and one trailer) Z (2) Binne n straal van 300 myl van pick van besigheid van Barlow Electrical Co to Johannesburg/Within a radius of 300 milesfrom the place of business of Barlow Electrical Co at Johannesburg X A C A Owen (Pty) Ltd (Carletonville) (Nuwe aansoek laat hemuwing en bykomende voertuie/new application late renewal and additional vehicle) Y (I) Goedere alle samtelgoods all classes Z (I) Binne n straal van 20 myl van Carletonvilleposkantoor (beperk)/ Within a radius of 20 miles from Carletonville Post Office (restricted) Y (2) Sand klip grond en gruis (konsessie) (agt vocrtuie)1sand stone soil and gravel (concession )(eight vehicles) Z (2) Binne n straal van 150 myl van Carletonvilleposkantoor/Within a radius of 150 miles from Carletonville Post Office X A 232 Braamfontein Cartage Contractors (Nuwe aansoek laat hemuwing/new application late renewal) Y (I) Goedere alle soorte/goods all classes Z (1) Binne die Randse Karweigebied/ Within the Reef Cartage Area Y (2) Huistrekke (pro forma) (twee voertuie)i Household removals (pro forma) (two vehicles) Z (2) Binne n straal van 150 myl van Johannesburg Hoofposkantoor/ Within a radius of 150 miles from Johannesburg General Post Office X A 9127 W D Pretorius (Piet Retief) (Bykomende voertuig/additional vehicle) TAG 1395 Y Timmerhout en has/timber and bark Z Van plantasies binne die Landdrosdistrik Pict Retief na die naaste spoorwegstasie sytyn of saagmeule watter ookal die naaste is en waar die nodige fasiliteite beskikbaar is/from plantations within the Magisterial District of Piet Retief to the nearest railway station siding or sawmill whichever is the nearest and where the necessary facilities are available X A 9962 T J Dry cnland S C Jackson (Boksburg) (Nuwe aansoek bat hemuwing/new application late renewal) Y Z Y Z Y (1) Goedere alle soorte/goods all classes (1) Binne die Randse Karweigebied/ Within the Reef Cartage Area (2) Huistrekke (pro forma)/household removals (pro forma) (2) Binne die Unie van Suid Afrika/ Within the Union of South Africa (3) Meubels van fabriek winkel of ander verkoopeplek na privaat woonhuise alleenlikl Furniture from factory shop or other place of safe to private dwellings only Z (3) Diane n straal van 150 myl van Boksburgposkantoor/ Within a radius of 150 nelles from Boksburg Post Office Y (4) Meubels (twee voertuie)/furniture (two vehicles) Z (4) Binne die Rand en Pretoria se Vrygestelde Gebied/ Within the Reef and Pretoria Exempted Area X A 9387 Transcargo (Pty) Ltd (Johannesburg) (Nuwe aansoek bat hernuwing/new application late renewal) Y (1) Goedere alle soorte/goods all classes Z (1) Binno die Randse Karweigebied/ Within the Reef Cartage Area Y (2) Goedere soos gespesifiscor in Bylae N " (vier voertuie)/goods as specified in Annexure " N" (four vehicles) Z (2) Binno n straal van 150 myl van Johannesburgposkantoor/ Within a radius of 150 miles from Johannesburg bettered Post Office X A 8926 H J Payne (Hendrina) (Nuwe aansoek laat hemuwing/new application late renewal) TAB 3367 Y Padmaakmateriaal (pro farina) (eon voertuig)/roadmaking material (pro forma) (one vehicle) Z Binne die Provinsie Transvaal/ Within the Transvaal Province X A Jotam Ngwenya (Votksrust) (Nuwe aansoek/new application) TT 1330 Y Hout en steenkoolvir me blankes alleenlik (een voertuig)/ Wood and coalfor noneuropeans only (one vehicle) " Z Binne n straal van 60 myl van Volksrustposkantoor/ Within a radius of 60 miles from Volksrust Post Office: X A 8701 W F van Staden (Johannesburg) (Nuwe aansoek laat hernuwing/new application late renewal) TJ Y (I) Goedere alle soorte/goods all classes Z (I) Binne die Randse Karweigcbied/ Within the Reef Cartage Area Y (2) (Clip (konsessie) (een voertuig)/stone (concession) (one vehicle) Z (2) Binne n straal van 100 myl van Johannesburg Hoofposkantoor/ Within a radius of 100 miles from Johannesburg General Post Office X A S K Twala (Badplaats) (Nuwe aansoek laat hemming/new application late renewal) TC 54 Y (1) Goedere alle soorte namens nieblankes alleenlik/goods all classes for noneuropeans only Z (1) Binne n straal van 20 myl van Badplaatsposkantoor (beperk)/ Within a radius of 20 miles front Badplaats Post Office (restricted) Y (2) Eic lewendehawe (eon voertuig)/own livestock (one vehicle) Z (2) Binne n straal van 150 myl van Badplaatsposkantoor/ Within a radius of 150 miles from Badplaats Post Office X A 9089 J Naked (Johannesburg) (Nuwe aansoek bat hernuwing/new application late renewal) Ti Y Goedere alle soorte namens nieblankes alleenlik (een voertuig)/goods all classes for noneuropeans passengeri (one vehicle) Z Binne die Randse Karweigebied/ Within the Reef Cartage Area X A A van Rensburg (Johannesburg) (Nuwe aansoek laat hemuwing/new application late renewal) TJ Y (I) Goedere alle soorte/goods all classes Z (1) Binne die Randse Karweigebied/ the Reef Cartage Arca Y (2) Huistrekke (pro forma) (een voertuig)/household removals (pro forma) (one vehicle) Z (2) Binne n straal van 150 myl van Johannesburg Hoofposkantoor/ Within a radius of 150 miles from Johannesburg General Post Office X A 17 Stadsraad van Johannesburg/City Council ofjohannesburg (Johannesburg) (Bykomende vcertuiel Additional vehicles) Y Menke pascaciers (ses voertuie)/ European passengers (six vehicles) Z Oor die bestaande goedgekeurde metes onderhewig aan die bestaande tariewe/over the existing authorised routes subject to the existing fares X A 9816 W J Pretorius (De Deur) (Nuwe aansoek!eat hernuwing/new application late renewal) Y (1) Goedere alle soorte/goods all classes Z (1) Binne n straal van 20 myl van De Deurposkantoor (beperk)/within a radius of 20 miles from De Deur Post Office (restricted) Y (2) Huistrekke (pro forma)/ Household removals (pro forma) Z (2) Binne n straal van 150 myl van De Deurposkantoor/ Within a radius of 150 miles from De Deur Post Office Y (3) Goedere soos gespesifiseer Bylae S "(een voertuig) Goody as specified in Annexure" S" (one vehicle) Z (3) Binne n straal van 150 my] van De Deurposkantoor/ Within a radius of 150 miles from De Deur Post Office X A 5344 H A Mathyser en/and T M van der Walt (Florida) (Bykomende magtigingl Additional authority) TU 7397 Y (1) Soot bestaande magtiging/as per existing authority Z (1) Gebalanseerde rantsoene in sakke direk na phase/balanced rations in bags direct to farms Y (2) Binne n straal van 150 myl van Floridaposkantoor (een voertuig)/ Within a radius of 150 miles from Florida Post Office (one vehicle) X A 9435 F A Nieuwenhuisen (Luipaardsvlei) (Nuwe aansoek bat hernuwing/new application late renewal) TIC 4530 Y Goedere alle soorte (een voertuig)/goods all classes (one vehicle) Z Binne die Randse Karweigebied/ Within the Reef Cartage Area X A 8696 J R Kriel en Seuns/Sons (Springs) (Bykomende voertuiel Additional vehicles) Goedere in term van SA Spoorwegkontrak (vier voertnie)/goods in terms of SA Railway Contract (four vehicles) Z Binne n straal van 21 myl van Springs Spoorwegstasie/ Within a radius of 21 miles from Springs Railway Station X A 8195 M P J Lindeque (Heidelberg) (Nuwe aansoek bat hemuwing/ncw application late renewal) TH 549 Y (I) Goedere alle soorte/goods all classes Z (I) Binne n straal van 20 myl van Heidelbergposkantoor (Transvaal) (hawk)/ Within a radius of 20 miles from Heidelberg Post Office (Transvaal) (restricted) Y (2) Huistrekke (pro forma) (een voertuig)/household removals (pro forma) (one vehicle) (2) Binne n straal van 150 myl van Heidelbergposkantoor (Transvaal)/ Within a radius of 150 milesfrom Heicelberg Post Office (Transvaal) X A 334 (M 3038) Stuttaford & Co (Rhod) (Pty) Ltd Salisbury (Nuwe aansoek/new application) Tweedehandse huishoudelike moubels en etfekte ben voertuig en twee slecpwaens)1second hand household furniture and effects (one vehicle and two trailers) Z 2 Tussen Beitbrug en Johannesburg/Between Beit Bridge and Johannesburg

35 PROVINCIAL GAZETTE 4 MARCH X A 8210 Samuel Sibisibi (Verceniging) (Nuwe aansoek lad hernuwing/new application late renewal) TV Y (I) Goedere alle soorte namcns nieblankes abeenlik1goods all classes for non Europeans only Z (1) Binne n straal van 10 myl van VereenigingDoskantoor/ Within a radius of 10 niiles from Vereeniging Post Office in Y (2) Huistrekke (pro forma) namens nieblankes allcenlik (een vocrtuig)1household removals (pro forma) for noneuropeans Duey (one vehicle) P Z (2) Binne n straal van 150 myl van Verecnigingposkantoor/ Within a radius of 150 milesfrom Vereeniging Post Office X A J N L Brakhuizen (Johannesburg) (Bykomende voertuig met bykomende magtiging/additiona/ vehicle with additional authority) TJ Y (1) Goedere alle soorte/goods all classes Z (1) Binne die Randse Karweigcbied/ Within the Reef Cartage Area Y (2) Huistrekke (pro forma)1househald removals (pro forma) Z (2) Diane n straal van 150 myl van Johannesburg Hoofposkantoor/ Within a radius of 150 miles from Johannesburg General Post Office X A 7798 Flower Tarspraying Co (Pty) Ltd (Johannesburg) (Bykomende magtiging/ Additional authority) Y (1) Soos per bestaande magtiging/as per existing authority Z (I) Soos per hestaande magtiging/as per existing authority Y (2) Vervocr grootmaat van pad bind materiaal in tenk voertuie vir padboudoeleindes (een tenk voertuig)/bulk transport of road binding material tank vehicle for road building purposes (one tank vehicle) Z (2) Van punte binne die Rand en Pretoria se Vrygestelde Gebied na punte binne die Provinsie OranjeVrystaat/From points within the Reef and Pretorria Exempted Area to points within the Orange Free State Province X K 1995 Abraham Foster (Benoni H 3522) (Nuwe aansoek/new application) Y Nieblanke huurmotorpassasiers/non Europenn taxi passengers Z (I) Binne die Benoni Munisipale Gebied/ Within the Benoni Municipal Area (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied (1)/Casual bona fide taxi trips to points outside area (I) X K 1996 Lutshman Parsaad (Heidelberg H 3523) (Num aansoek/new application) Y Nieblanke huurmotorpassasiers/non European taxi passengers Z (1) Binne die Heidelberg Munisipale Gebied/ Within the Heidelberg Municipal Area (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte built gebied (1)/Casual bona fide taxi trips to points outside area (1) X K 2001 Henry A J Vos (Johannesburg H 3525) (Nuwe aansoek/new application) Y Blanke huurmotorpassasiers/european taxi passengers Z (1) Binne die Landdrosdistrik Johannesburg/Within the Magisterial District of Johannesburg (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte built gebied (1)/Casual bona fide taxi trips to points outside area (1) 10 X K 1975 Jane Mazibuko (Germiston H 2935) (Tweede aansoek1second application) Y Nieblanke huurmotorpassasiers/non European taxi passengers Z (I) Binne die Germiston Munisipale Gebied/ Within the Germiston Municipal Area (2) Toevalligcbona fide huurmotorritte na punte buite gebied (1)/Casual bona fide taxi trips to points outside area (1) X K 1973 Agnes Mgidi (Germiston H 2982) (Tweede aansoek/second application) Y Nieblanke huurmotorpassasiers/noneuropenn taxi passengers Z (I) Binne die Germiston Munisipale Gebied/ Within the Germiston Municipal Area (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied (1)/Casual bona fide taxi trips to points outside area (1) X K 1990 Isaac Macpa (Johannesburg H 644) (Laat aansoek/late renewal) Y Nieblanke huurmotorpassasiers/noneuropean tar! passengers Z (1) Binne die Landdrosdistrik Johannesburg/Within the Magisterial District of Johannesburg (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied (1)/Casual bona fide taxi trips to points outside area (I) X K 1987 Joseph Makhanjwa (Kempton Park H 600) (Laat hemuwing/late renewal) 1 Nieblanke huurmotorpassasiers/noneuropean taxi passengers Z (1) Binne die Kempton Park Munisipale Gebied/ Within the Kempton Park Municipal Area (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied (1)/Casual bona fide taxi trips to points outside area (1) " i X K 1979 Thompson Mkhize (Edenvale H 392) (Tweeds aansoalsecond application) Y Nieblanke huurmotorpassasieraffloneuropean taxipassengers Z (I) Binne die Edenvale Munisipale Gebied/ Within the Edenvale Municipal Area (2) Toevallige bona fide huurmotorrittena punte buite gebied (1)/Casual bona fide taxi trips to points outside area (1) X K 1864 Augasto Femandos (Johannesburg H 1652) (Laat hemuwing/late renewal) Y Blanke huurmotorpatnasiers1european taxi passengers Z (1) Binne die Landdrosdistnk Johannesburg/Within the Magisterial District of Johannesburg ft (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte built gebied (1)/Casual bona fide taxi trips to points outside area (1) X K 1983 Jeremiah Konyana (Germiston H 3521) (Nuwe aansoek/new application) Y Nieblanke huurmotorpassasiers/noneuropean taxi passengers Z (1) Binne die Landdrosdistrik Germiston/Within the Magisterial District of Germiston (2) Toevallige bona fide huurmotorritte na punte buite gebied (1)/Casual bona fide taxi trips to points outside area (1) PLAASLIKE PA6VPRVCCERRAAD POTCHEFSTROOK LOCAL ROAD TRANSPORTATION BOARD POTCHEFSTROOM X E 5935 N Maraba Ventersdorp (Heraansoek/Re application) TN 1775 Y Nie blanke huurmotor1noneuropean taxi Z Binne n omtrek van 30 myl van Ventersdorpposkantoor/ Within a radius of 30 miles from Ventersdorp Post Office 0 X E 7458 G J Malan Sannieshof (Laat hemuwing/late renewal) TSA 465 Y Goedere alle soorte (pro forma)/goods all classes (pro forma) Z Binne n omtrek van 30 myl van Sannieshofposkantoor/ Within a radius of 30 miles from Sannieshof Post Office X E 7779 J M Keakopa Klerksdorp (Nuut/New) TY Y Nieblankes sowel as hul bagasie en/of enige ander roerende goedere behorende aan nieblankes1noneuropeans as well as their personal effects and/or any other movable properties belonging to noneuropeans Z Binne die Landdrosdistrik Klerksdorp asook buite die distrik indien kliente dit veriang/ Within the Magisterial District of Klerksdorp as Well as out of the district on the request of clients X E 7783 J J F Swarts Hartebeesfontein fnuut/new) Y Padmaakmaterial (pro forma) (een voertuig)/roadmakingmaterial (pro forma) ne vehicle) Z Binne die Provinsie Transvaal/Within the Transvaal Province X E 7784 F W H van Zyl Klerksdorp (Nuut/New) TY = land Y Padmaakmateriaal (pro forma)/roadinaking material (pro forma) Z Diane die Provinsie Transvaal/Within the Transvaal Province PLAASLIKE PADVERVOERRAAD PRETORIA LOCAL ROAD TRANSPORTATION BOARD PRETORIA X 4047 B J A Pieterse Witrivier /White River (Laat hernuwing/late renewal) Voertuig/ Vehicle: TDH 2449 Y Ruwe ongesaagde timmerhout 1 Rough unsawn timber Z Binne n straal van 30 myl van Witrivierposkantoor (konsessie)1within a radius of 30 miles from White River Post Office (concession) X A 175 SuidAfrikaanse Spoonvet Pretoria/South African Railways Pretoria (13ykomeode voertuieladditional vehicles) MT ; en land Y Goedere en passasiers /Goods and passengers: Z Oor alle goedgekeurde rocks Over all approved existing routes X A 175 Suid Afrikaanse Spoonvet) Pretoria/South African Railways Pretoria (Bykomende voertuie Additional vehicles) MT en land Y Goedere en passasiers /Goods and passengers Z Oor alle goedgekcurde metes/over all approved existing routes IIIX A 175 SuidAfrikaanse Spoorwee Pretoria/South African Railways Pretoria (Bykomende magliging Additional authority)voertuielvehicies: MT en land Y Goedere/Goods Z Tussen Pretoria en Sybrandskraal oor Cullinan and Doornkraal/Between Pretoria and Sybrandskraid via Callinan and Doornkraal

36 422 PROVINSIALE KOERANT 4 MAART 1959 X A 175 SuidAfrikaanse Spoorwee Pretoria/South African Railways Pretoria (Bykomende magtiging Mdditional authority) Y Goedere en passasicrs (cen voertuig en con sleepwa)/goods and passengers (one vehicle and one trailer) Z (1) Tussen Messina Mushato oor Boulogne/Between MessinaMushato via Boulogne (2) Tussen Messina Feskraal oor Immergroen Malaladrif en BalilBenvein Messina Feskraal via Immergroen Malaladrif and Bali Tydtafel /Timetable Stopplekke Dinsdac Vrydae Stopplekke Dinsdae Saterdae Stops Tuesdays Fridays Stops Tuesdays Saturdays Messina Sta 600 vm/am 200 nm/pm Messina Sta 300 nm/pm 1030 vm/am Sinkmuur (Immergroen) 930 vmlasn 530 nm/pm Sinkmuur (Iminergrcten) 1130 nmlpm 700 vm/am Bali 1030 vm/am 600 nm/pm Bali 1100 nro/pm 630 vm/am X 5056 P G1 J Jordaan PkJPO Swartwater (Nuwe aansoek /New application) Voertuig/ Vehicle: TAN 2870 Y Lewende haw Livestock Z Van Koedoesrand na Johannesburg en Pretoria/From Koedoesrand to Johannesburg and Pretoria X 5361 M C de G Genis Distrik/District of Potgicters rus (Laat haring/la renewal) VocrtuigIVehtele: TAN 2776 Y (I) Goedere alit soorte/goods all classes Z (I) Binne n straal van 20 my ] van Potgietersrusposkantoor/ Within a radius of 20 miles from Potgietersrus Post Office Y (2) Huistrekke (pro forma)/household removals (pro forma) 2 (2) Binne n straal van 150 myl van Potgietcrsrusposkantoor/Wirhin a radiusof 150 milesfrom Potgietersrus Post Office Y (3) Plaasprodukte en benodigdhede/fartning products and requirements Z (3) Binne die Landdrosdistrik Potgietersrus (beperk)/ Within the Magisterial District of Potgietersrus (restricted) Y (4) Padmaakmateriaal (pro forma)1roadmaking material (pro forma) Z (4) Binne die Provinsie Transvaal/Within the Transvaal Province X 3402 T E Backman Pietersburg (Laat hernuwing/late renewal) Vocrtuig/Vehide: TAL 2404 Y (1) Goedere alle scone/goods all classes Z (1) Binne n straal van 20 myl van Pietersburgposkantoor/ Within a radius of20 milesfrom Pietersburg Post Office Y (2) Sand klip en gruis vir padmaakdockindes/sond stone andgrowl for roadmaking purposes Z (2) Binne die Provinsie Transvaal/Within she Transvaal Province Y (3) Padmaakmateriaal (pro forma)1roadmaking material (pro forma) 2 (3) Binno die Provinsie Transvaal/Within the Transvaal Province Y (4) Huistrekko (pro forma)/household removals (pro forma) 412 (4) Binne n street van 150 myl van Pictersburgposkantoor/ Within a radius of 150 milesfrom Pielcrsburg Post Office X 2232 H J Luus Warmbad/Warinbaths (Laat hernuwing/late renewal) Voettuig/ Vehicle: TWB 748 Y (1) Goedere elle soorte /Goods all classes Z (1) Binno n straal van 30 myl van Warmbadposkantoor op voorwaarde dat seen geed= tussen puma wat reeds deur spoorweg en/of gereeldo padmotordiens bedien word nie op of afgclaai rang word /Within a radius of30 miles from Warmbaths Post Office subject to the condition that no goods be conveyed between points already served by railsmy and/or road motor service Y (2) Huistrekko (pro foram)/household removals (pro foram) 2 (2) Binne n straal van 150 myl van Warmbadposkantoor/ Within a radius of 150 milesfrom Warntbaths Post Office X 3506 Coop of Banana Growers and Exporters Loureneo Marques (Bykomende voertuigl Additional vehicle) Y Piesangs1Bartanas Z Van Komatipoort na Johannesburg en/of Pretoria /From Komatipoort to Johannesburg and/or Pretoria Vervanging van LM 298 (8 ton) and MLE (12 ton) met twee voertuie 20 ton elk Replacement of LM 298 (8 ton) and MLE 0179 (12 ton) by two vehicles 20 ton each Y Piesangs /Bananas Z Van Komatipoort na Johannesburg en/of Pretoria /From Komatipoort to Johannesburg attarpretoria X D A du Toit Pretoria (Bykomende vocrtuisladditional vehicle) Permit No 362 Y Padmaak en spoorbou (pro forma)1roadmaking and railroad (pro forma) Z Binne die Provinsie Transvaal/Within the Transvaal Province X 2654 V W Wood Koster (Last hernuvring/late renewal) Vocrtuig/ Vehicle: TBN 211 Y (I) Goedore alto soorte/goods all classes Z (1) Binne n straal van 20 myl van Kosterposkantoor (beperk)/within a radius of 20 miles from Koster Post Office (restricted) Y (2) Huistrekko (pro forma)/household removals (pro forma) 2 (2) Mane n gran van 150 myl van Kosterposkantoor /1Virhbr a radius of 150 Milesfrom Koster Post Office Y (3) Padmaakmateriaal (pro forma)/roadmaking material (pro forma) 2 (3) Binne die Provinsie Transvaal/Within the Transvaal PIZOlinCe Y (4) Gtaan graanmcel bemestingstowwe sand steno klip en kalk /Grain grainmeal fertilizers sand stone bricks and lime Z (4) Blanc n straal van 60 myl van Kosterposkantoor (tonsessic)1within a radius of 60 miles from Koster Port Office (concession) X 6861 M J Erasmus Potgietersrust (Nuwe aansoek /New application) VoertuigIVehiele: TAN 1964 Y Padmaakmateriaal (pro forma)1roadmaking material (pro forma) 2 Binne die Distrik Potgietersrust / Within the District of Potgietersrust X 2704 M A Coetzer Burgersfort (Bykomende voertuig/additional vehicle) TAE 2271 Y Goedere alle scone (Goods all classes Z (a) Tussen Penge No 304 en Burgersfort Spoorwegstasie oor Bothashoek No 309 /Between Penge No 304 and Burgersfort Railway Station via Bothashoek No 309 (b) Tussen Penge No 304 en Apiesdoorndraai No 162 oor Bothashoek No 3091 Between Penge Nu 304 and Apiesdoorndraai No 162 via Bothashoek No 309 (c) Tussen Kromellenboog No 387 en Burgersfort Spoorwcgstasie oor Bothashoek No 309/Between Kromellenboog No 387 and Burgersfort Railway Station via Bothashoek No 309 (d) Tussen Kromellenboog No 387 cn Apiesdoorndraai No 162 ow Bothashoek /Between Kromellenboog No 387 and Apiesdoorndraai No 162 via Bothashoek (e) Tussen Mecklenburg No 371 en Apiesdoorndraai oor Derdegelid No 141 /Between Mecklenburg No 371 and Apiesdoorndraai via Derdegelid No 141 X 7178 J A Tozen Tzaneen (Nuwe aansoek /New application) VocrtuigIVelaide: itc? Y (1) Goedere alle soorte /Goods all classes Z (1) Binne die Landdrosdistrik Letaba (beperk)/within the Magisterial District of Letaba (restricted) Y (2) Vats vrugte en groente en plaasgereedskap/fresh fruit and vegetables and farming implements 2 (2) Tussen die Distrik Letaba Pretoria en Johannesburg (konsessie)/between the District ofletaba Pretoria and Johannesburg (concession) X 1140 C N Grobler Pretoria (Last humming/late renewal) Voertuig/Vehide: TP Y (I) Huistrekke (pro forma)/household removals (pro forma) Z (1) Binne n straal van 150 myl van Kerkplein Pretoria/Within a radius of 150 miles from Church Square Pretoria Y (2) Sand gruis klip en kraahnis/sand gravel stone and kraal immure (2) Binne die Landdrosdistrik Pretoria (konsessie)1within the Magisterial District of Pretoria (concession) Z X Ephraim Nkolele Valdezia (Nuwe aansoek /New application) YoertuigIVehide: TM 3288 Y Goedere elle snort; ten behoewe van nieblankes/goods all classes on behalf of nomearopearts Z Binne n straal van 30 myl van Klipfontein (beperk)/within a radius of30 nuks from Klipfontein (restricted) X 9419 S K Mothla Pk/PO Sekhukhune oor/via Lydenburg Transvaal (Nuwe aansoek last hernuwing/new application late renewal) Voertuig1Veldele: TAE 1356 Y Z Vyf nieblanke huurmatorpassasiers/five ioneuropean taxi pas:wagers (a) Binne die Landdrosdistrik Lydenburg/ Within the Magisterial District of Lydenburg (b) Op toevallige ritte buite plied (1)10n casual trips outside area (1) 111 4

37 sewage 110 PROVINCIAL GAZETTE 4 MARCH POTCHEFSTROOM Municipal Pound N1UNISIPALITEIT KRUGERSDORP SKUTVERKOPINGS on 28th March 1959 at 11 am 1 Bull Jersey 18 months brown left car stump Tensy voor die tyd gelos sal die diere right ear halfmoon in front and behind; 1 WYSIG1NG VERORDENINGE hieronder beskryf verkoop word sons aan heifer jersey 2 years brown brand AH on right buttock; 1 bull Jersey 18 months gedui Neem asseblief kennis dat kragtens Artikel Persone wat navraag wens te doen aan black and white right ear slit left ear 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur gaande die hieronder omskrewe there moet stump; 1 cow Jersey 8 years brown right No 17 van 1939 die Raad sekere wysigings in die geval van diere in munisipale skutte ear slit; 1 bull Africander 18 months red opgestel het aan die Stadslclerk nader en wat there in distrik RIETGAT Pound District Brits on 25th skutte betref die betrokke Landdros March 1959 at 11 am 1 Cow halfbred (a) die Elektrisiteitsvoorsieningsverorde 7 years black brand AHS left car swallow ninge wat gaan oor die tarief vir die tail and halfmoon; 1 cow half bred 8 years voorsiening van elektrisiteit aan Ian BELLEVUE Skut Distrik Potgietcrsrust delike gebiede; black brand AHS left ear stump and half op 25 Maart 1959 om 11 vrn 1 Muil moon; I bull Tries 5 years black brand (b) die Bouverordeninge wat gaan oor reun 10 jaar swart onduidelike brandmerk AHS left ear swallow tail and halfmoon kostc vir die nasien van boukundige op linkerheup ROODEPOORTMARAISBURG Munk planne; KEMPTON PARK Munisipale Strut op cipal Pound on 18th Mardi 1959 at 3 (e) die Swembadverordenin ge wit die 21 Maart 1959 our10 vm 1 Perd hings pm 1 Cow 6 years black and white tarief vir die huur van sambrele van 7 jaar grys geen merke dehorned left ens aquare behind 2s 6d tot Is per keer verminder; LYDENBURG Munisipale Strut op 19 STILFONTEIN Pound District Klerks (d) die oplegging van n tarief vir die dip Maart 1959 om 9 vm 1 Morrie 4 jaar dory on 1st April 1959 at II am 1 van diere by die rioolwaterplaas geel geen merke ongeleerd; I hings 3 war Horse stallion 5 years brown star on wat by die kantoor van die ondergetekende bruin geen merke ongeleerd forehmad untrained gedurende lcantoorure vir n tydperk van 21 POTCHEFSTROOM Munisipale Skut VEREENIGING Municipal Pound on dae vanaf die datum van publikasie ter op 28 Maart 1959 om 11 vm 1 Bul 14th March 1959 at 8 ani 1 Horse insae sal wees ; Jersey 18 maande bruin linkeroor stomp colt 4 months bay white blaze left hind STUART B SHAW regteroor halfmaan vow en agter; I veil leg white sock; 1 horse mare 8 years bay Stadsklerk Jersey 2 jaar bruin brandrnerke AH op white patch on forehead; 1 horse stallion 27 Februarie 1959 regterboud; 1 but Jersey 18 maande swart 3years dark brown; I horse mare 10 ( Kenntsgewing No 28 van 1939 ) bond regteroor snytjie linkeroor stomp; years white; 1 horse mare 9 years grey; 1 koei Jersey 8 jaar bruin regteroor 1 horse mare 6 years dark grey; 1 horse snytne; 1 but Afrikaner 18 maande root ueldhan710 years bay white patch on fore MUNICIPALITY OF KRUGERSDORE RIETGAT Skut Distrik Brits op 25 t head right ear halfmoon; 1 mulemare 6 7 Maart 1959 cm 11 vtn 1 Koei baster 7 yearsnu jaar swart brandmerk AHS linkeroor chat t white patchon forehead; 1 mule mare 5 years grey BYLAWS AMENDMENT ; swaelstert en halfmaantjie; I koei baster 8 burg swart aar brandmerk AHS linkeroor WELVERDIEND Pound District Middelstomp en halfmaantjie; I bul Fries 5 jaar on 25th March 1959 at 11 am Notice is hereby given in terms of e swart brandmerk AHS linkeroor sweet I 1ow Jersey 5 years grey left ear Section 96 of the Local Government Ordistert en halfmaantjie swallow tail tenet No 17 of 1939 that the Council has r ROODEPOORTMARAISBURG Munisi WOLMARANSSAD Municipall Pound framed certain amendments to pale Skut op 18 Maart 1959 cm 3 8n_ on 14th March 1959 at 10 am gorse 1 Koei 6 jaar swartbond albei borings mare 12 years brown no marks; ox (a) laws dealing afgesny linkeroor winkelhaak egret Jersey 1 year right ear swallow tail and with the Electrical Supply Tariff for the Electricity Supply By STILFONTEIN Strut Distrik Klerksdorp halfmoon behind left ear square in front; rural areas; op 1 April 1959 om 11 vm 1 Perth hings I ox 18 months yellow right ear stump (b) the Building By laws dealing with the 5 jaar bruin kol voor kop ongeleerd left car square in front charges for the examination of struc VEREENIGING Munisipale Strut op 14 PIETERMAN Pound District Potgieters tural plans; Maart 1959 om 8 vm 1 Perdvul hings rust on 25th March 1959 at 11 am 1 (c) the Swimming Bath By laws reducing 4 maande bruin wit bles linkeragterpool Heifer halfbred 21 years black whitethe charge for the hire of Umbrellas wit 1 perd merrie 8 jaar bruin wit kol navel straight up horns from 2s 6d to Is a time; and voor kop I perd hinge 3 jam; donkerbruin I perd merrie JO jaar wit (d) the imposition of a tariff foi the dip 1 nerd merrie MUNISIPALITEIT MACHADODORP 9 jaar blou 1 nerd merrie 6 jaar donker ping of animals at the farm blou; 1 peril reun 10 jaar bruin wit kol voor kop regteroor halfrnaan; I moil WYSIGING VAN BYWETTE which will be open for inspection at the office of the undersigned during office hours merrie 6 jaar vos wit kol voor kop; 1 Kennisgewing geskkd hiermee ooreere for a period of 21 days from the date of moil merrie 5 jaar bleu hereof PIETERMAN Skut Distrik Potgleters komstig Artikel 96 van die Ordonnansie op publication rust op 25 Maart 1959 our 11 vm 1 Vcrs Plaaslike Bestuur No 17 van 1939 soos STUART B SHAW gewysia dat die Dorpsraad van Machado Town Clerk baster 21 jaar swart witnael regop borings WELVERDIEND Strut Distrik Middeldory van voomeme is om die volgende by 27th February 1959 burg op 25 Maart 1959 om 11 val 1 %Wile te wysig: (Notice No 28 of Koei Jersey 5 jaar vaal linkeroor sweet (a) Watervoorsieningsverordeninge start WOLMARANSSTAD Munisipale Strut fb) Santora en Vullisverwyderingstarief STADSRAAD VAN BOKSBURG * op 14 Maart 1959 om 10 vm I Perd (c) Stadsaalbywette merrie 12 jaar bruin geen merke; 1 os Afskrif van die voorgestelde wysigings 16 VOORGESTELDE SLIMING VAN GE Jersey 1 jaar regteroor swaclstert en by die kantoor van die ondergetekende ter DEELTE VAN DIE TOEGANGSPAD halfmaan agter linkeroor winkelhaak voor; insae vir n tydperk van 21dae venal datum LANGS ERWE Nos EN os 18 maande geel regteroor stomp van publikasie hiervan NYWERHEIDSDORP BOKSBURGlinkeroor winkelhaak voor D J BRINK 005 UITBREIDING No 2 Stadsklerk Munisipalekantore Kennisgewing word derby gegee ()theca POUND SALES Machadodorp 4 Maart 1959 komstig die bepalings van Artikel 67 (1) van die Ordoruaansie op Plaaslike Bestuur Unless previously released the animals 1939 dat MUNICIPALITY OF MACHADODORP die Rand voornemens is om described hereunder will be sold as behoudens die nodige toestemming van die Administrateur permanent vir age vcrkeer indicated AMENDMENT OF BYLAWS te sluit: Persons desiring to make inquiries respecting the animals described hereunder Notice is hereby given in terms of Section n Gedeelte van die toegangspad fangs in the case of animals in municipal pounds 96 of the Local Government Ordinance No Erwe Nos Nywerheidsen 172 should address the Town Clerk for those 17 of 1939 as amended that the Munici dorp BoksburgOos Uitbreiding No 2 in district pounds the Magistrate of the pality of Machadodorp intends to amend a Plan wat die pad wat voorgestel word district concerned the following Bytaws: am te sluit aantoon kan gedurende kan (a) Water Supply BY laws toorure ten kantore van die ondergetekende nagesien word Besware indien enige teen BELLEVUE Pound District Potgieters (b) Sanitary and Refuse Removals Tariff die shaking van die bogenoemde pad en else rust on 25th March 1959; at 11 am 1 (c) Town Hall Bylaws om vergoeding as gevolg van sodanige slut Mule gelding 10 years black indistinct brand on left hip Copies of the proposed amendments will ling moet skriftelik aan die ondergetekende be open for inspection at the office of the op of voor Woensdag 6 Mei 1959 gerig / KEMPTON PARK Mtn:clue! Pound on undersigned during office hours for a period word 21st March 1959 at 10 am 1 Horse of 21 days from date of publication hereof P RUDO NELL stallion 7 years grey no marks D J BRINK Stadsklerk LYDENBURG Municipal Pound on 19th 11/ March 1959 at 9 am Town Clerk Munisipale Kantore 1 Mare 4 years yellow no marks untrained; 1 stallion Municipal Offices Boksburg 24 Februarie years brown no math untrained Machadodorp 4th March (No 24) 5

38 van (I) 424 PROVINSIALE KOERANT 4 MAART 1959 TOWN COUNCIL OF BOKSBURG CITY COUNCIL OF GERMISTON PER1URBAN AREAS HEALTH BOARD PROPOSED CLOSING OF PORTION OF NOTICE OF RATE THE SERVICE ROAD ADJOINING PERMANENT CLOSING OF PORTION ERVEN Nos AND 172 BOKS 4 Notice is hereby given that the following OF TWELFTH AVENUE WELVER BURG EAST EXTENSION Na 2 (IN rates on the valuation of rateable property EMEND TOWNSHIP DUSTRIAL TOWNSHIP) within the Municipality as appearing in the Valuation Roll in force at the time being Notice is hereby given in terms of Sec Notice is hereby given in accordance have been imposed by the City Council of tion 67 (3) (a) of the Local Government with the provisions of Section 67 (1) of the Germiston in terms of the Local Authori Ordinance 1939 as amended that it is the Local Government Ordinance 1939 that it ties Rating Ordinance No 20 of 1933 as intention of the Peri Urban Areas Health is the intention of the Council subject to amended to cover the period herthn men Board to close permanently for all traffic the necessary consent of the Administrator tinned and that the said rates become due that portion of Twelfth Avenue Welverto close permanently to all traffic: and payable on the date as stated here diend Township situated between Sixteenth Portion of the service Road adjoin ng under: Street and Twentyfirst Avenue Erven Nos and 172 Boksburg (i) An additional rate of 31d in the ft A plan showing the road portion to be East Extension No 2 (industrial) Town on the site value of all land withn closed will lie for inspection duringnor shi the Municipality appearing in the mal office hours at the Boards Head Office p Valuation Roll for the period Room 209 Maritime House Pretcrius A plan showing the road which it is pro Street Pretoria and at the Boards Branch January 1959 to 30th June 1959 posed to close may be inspected during (ii) An additional rate of per Office Halite Street Carletonville during office hours at the office of the undersigned cent of Md in theel on the value of normal office hours for a period of sixty Objections if any to the closing of the improvements referred to in Section days as from Wednesday 4:11 March 1959 above road and claims for compensation in Any 21 of Ordinance No 20 of 1933 as person who has any objection to the consequence of such closing should be proposed closing of the road portion in amended situate on land held under made in writing to the undersigned on or Mining Title (not being land in a question or who may have a claim for com before Wednesday 6th May 1959 lawfully established township) pensation used if such closing is carried out P RUDO NELL for residential purposes or purposes must lodge such objection or claim as the not incidental to mining opera[ ons case may be in writing with the under Town Clerk signed not later than Monday 4th May by persons or Companies engaged in Municipal Offices1959 mining operations for the period 1st H B PHILLIPS Boksburg 24th February 1959 January 1959 to 30th June 1959 Secretary/Treasurer (No 24) (iii) An extra additional rate of 53c1 in 0 4 the 1 on site value of land or Box 1341 interest in land held by any power 4th March (No Pretoria24/ STAID GERMISTON undertaking (as defined by Section 4 of the Local Authorities Rating BELASTINGKENNISGEWING Ordinance No 20 of 1933 as MUNISIPALITEIT KOSTER amended) and as specified hi Section Hiermee word kennis gegee dat newens 20 of the said Ordinante for the KENNISGEWING No 4/59 vermelde belastings op die vvaardasie van period lst January 1959 to 30th belasbare eiendom binne d:e Munisipaliteit June 1959 TOEVALLIGE VAKATURE: VERgelee en sons in die Waardasielys aan (iv) A rate of Id in the El on the value KIESING VAN RAAIDSLID geteken ingevolge die PlaaslikeBestuur of all improvementi within the Belastingordonnansie No 20 van 1933 Municipality appearng in the Kennisgewing geskied hiermee ingevolge sbos gewysig deer die Stadsraad van Ger Valuation Roll for the period 1st die bepalings van Artikel 126 van die Munimiston ten opsigte van vermelde tydperk January 1959 to 30th June 1959 sipale VerkiesingsOrdonnansie No 4 van opgele is en dat bedoelde belastings op The above rates aredue and payable on 1927 soos gewysig dat n Vergadering van ondervermelde datum verskuldig en lacteal Thursday the 30th April ingeskrewe 1959 kiesers die Munisipaliteit bear is: Koster gehou sal word in die Raadsaal; In any case where the rates imposed are (i) n Bykomende belasting van 341 not paid on die dud date _interest will be op Woensdag 11 Maart 1959 tussen l uur 1 in die 1 op die terreinwaarde van charged at the rate of 7 per cent per vm en 12uur middag vir the benoeming alle grond in die MunisipalTelt sons annum in terms of Section 25 (3) of en verkiesing van een (1) lid in die plek van dit verskyn in the Waardasielys vir Ordinance No 20 of 1933 as amended Raadslid J T Liebenberg wit gediskwalifid seer is ingevolge die bepalings van die tydperk 1 Januarie 1959 tot Artikel 30 H S MILLER 6 Van die voorgenoemde Ordonnansie Junie 1959 Town Clerk Indien nie meer dan een (1) persoon (ii) n Bykomende belasting van 662cp Municipal Offices; benoem word nie sal die so benoemde perpersent van 30 in die 1 op :e Germiston 4th March 1959 soon as behoorlik verkose verklaar word vvaarde van verbeterings waarna dear in Artikel 21 van Ordonnans:e No (No 33/59) Ingeval meer dan een (1) persoon benoem word sal n verkiefing van ingeskrewe 20 van 1933 sons gewysig verwys word eled op grond ingevolge Myn GESONDHEIDSRAAD VIR BUITE tiesers gehou word in die Raadsaal op Woensdag 25 Maart 1959 tussen die ure peg (nie grond in n wettige gestigde STEDELIKE GEBIEDE 12uur middag en 6uur nm dory nie) gehou vir _ woondoeleindes of doeleindes nie soortgelyk aan PERMANENTS SLUITING VAN GE G S VAN WYK mynwerksaamhede deur persone of DEELTE VAN TWAALFDELAAN Presiderende Amptenaar Maatskappye aan mynwerksaamhede WELVERDIEND DORP Koster 18 Februarie 1959 nie gebruik vir die tydperk 1 Januarie 1959 tot 30 Junie 1959 Kennisgewing geskied hiermee ingevolge MUNICIPALITY OF KOSTER (iii) n Ekstra bykomende belasting van die bepalings van Artikel 67 (3) (a) van die Rd in die LI op die terreinwaarde Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 NOTICE No 4/59 i van grond of belange in grond in soos gewysig dat die Gesondheidsraad vir : besit van enige kragonderneming Buitestedelike Gebiede van voorneme is om CASUAL VACANCY: ELECTION OF (sees (sees omskryf in Artikel 4 van daardie gedeelte van Twaalfde Laan Wel COUNCILLOR die Plaaslike Bestuur Belastingordon verdienddorp gelee tussen Sestiende Laan nansie No 20 van 1933 sons en EenenTwintigste Street permanent vir Notice is hereby given in terms of Secgewysig) en saes yin Artikel 20 van alle verkeer to sluit tion 126 of the Municipal Election Ordi vermelde Ordonnansie bepaal vir n Plan wat die betrokke pad gedeelte nance No 4 of 1927 as amended that a die tydperk 1 Januarie 1959 tot 30 aandui 18 by die Raad se Hoofkantoor Meeting of enrolled voters of the Munici Junie 1959 Kamer 209 Maritime House Pretorius pality of Koster will be held in the Conn (iv) n Betaking van Id in die 1 op die straat Pretoria en by die Raad se Tak cil Chamber on Wednesday 11th March waarde van elle verbeterings binne kantoor Halitestraat Carletonville gedu 1959 between the hours of 11 am and 12 die Munisipaliteit soos dit verskyn in rende gewone lcantoorure ter insae vir n noon for the purpose of nominating and die Waardasielys vir die tydperk 1 tydperk van sestig dai met ingang vanaf electing one (1) Member in the place of Januarie 1959 tot 30 Junie 1959 Woensdag 4 Mei 1959 Councillor J T Liebenberg who has been Bovermelde belastings is op Donderdag Enigeen wat beswaar het teen die voor disqualified in terms of Section 6 of the 30 April 1959 verskuldig en betaalbaar gestelde dulling van die betrokke pad above mentioned Ordinance In enige geval gedeelte of wat enige eis om skadevcr If the number of persons nominated be wear die opgelegde betas tinge nie op die betaaldatum vereffen goeding sal he indien die shilling uitgevoer not more than one (1) the person so nomisal rente teen die koers van 7 persent is nie word moet sodanige beswaar of eis na nated will be declared duly elected Belongdie van die geval skriftelik by per jeer kragtens Artikel 25 (3) van Ordon In the event of more than one person dere g astekend e indica nie later nie nansie No 20 van 1933 sons gewysig aanonbeing nominated a Poll of enrolled voters Maandag 4 Mei 1959 geslaan ward Will be held in the Council Chamber on 11 S MILLER H B PHILLIPS Wednesday 25th March 1959 between the Stadsklerk Sekretaris/Tesourier hours of 12 noon and 6 pm Stadskantore Posbus 1341 G S VAN WYK Germiston 4 Maart 1959 Pretoria 4 Maart 1959: Presiding Officer (No 33/59) (No 24/1959) Koster 18th February

39 i ordonnansie doling PROVINCIAL GAZE! lb 4 MARCH STAD JOHANNESBURG defined by Diagram RMT No 9453 "92 MUNICIPALITY OF SCHWEIZER Registration Divsion IR" (previously RENEKE PROKLAMER1NG VAN N GEDEELTE known as farm Doomfontein No 24) Dis VAN N STUK GROND: VOOR trict of Johannesburg Transvaal Province TOWN PLANNING SCHEME P GESTELDE PAD WAT VICKERS Commencing at a point on the southern WEG MET RUVENWEG BENROSE boundary of Benrose Township being the Notice is hereby given in terms of Sec SAL VERBIND southern boundary of Ruven Road pro tion 35 of the Townships and Town plan ceeding thence in southeasterly direct on fling Ordinance No 11 of 1931 as Hierby word ooreenkomstig die bepalings for a distance of approximately 830 Cape amended that it is the intention of the van die Pleaslike Outoriteite Wei Ordon feet to terminate at its junction with Municipality of SchweizerReneke to pre nansie No 44 van 1904 soos gewysig Vickers Road pare a Town planning Scheme in respect by Ordonnansie No 8 van 1930 bekend of all land situate within the Municipal gemaak dat die Stadsraad van Johannesburg STAD JOHANNESBURGarea Sy Edele die Administrateur versoek W P ELS om die gedeelte van die pad wat in die Town Clerk/Treasurer tot o het WYSIGING VAN DIE bygaande Bylae beskryf word open_ IOHANNESBURGSE DORPSAAN SchweizerReneke 14th February 1959 bare pad te proklameer LEGSKEMA No 1 n Afskrif van die versoekskrif en van die(municipal Notice No 48/59) plan wat daarby aangeheg is re gedurende WYSIGINGSKEMA No 1/ gewone kantoorure in Kamer 100 Eerste Verdieping Stadhuis Johannesburg ter in Hiermee word kragtens die Regulasies STADSRAAD VAN BENONI sae wat ingevolge die Dorpe en Dorpsaanleg Enige belanghebbende wat beswaar teen 1931 soos gewysig uitgevaar die proklamering van die voorgestelde pad KENNISGEWING No 10 VAN 1959 wil opper moet sy beswaar binne een dig is bekendgemaak dot die om sy maand vanaf 4 Maart 1959 in duple by Johannesburg 1 voornemensis! ps aanlegskema No I te wysig deur die indie Administrateur Posbus 857 PretoriaDORPSAANLEGSKEMA: VOOR van Standplase Nos 173 I74A en en by die Stadsklerk Johannesburg indien 174 RG Rosebank wat tans spesiale GESTELDE WYSIGING No 1/15 BRIAN PORTER woondoeleindes" is onderworpe aan sekere Stadsklerk voorwaardes na algemene besigheidsdoel Daar word hierby vii algemene inligting Stadhuis eindes" te verander ingevolge die Regulasies opgestel kragtens Johannesburg 18 Februarie 1959 Besonderhede van hierdie wyiging M ses die Dorpe en Dorpsaanlegordonnansfe II woke lank vanaf die datum van hierdie ken 1931 soos gewysig bekendgemaak dat die nisgewing in Kamer 100 Stadhuis Johan Stadsraad BESKRYWING VAN DIE PAD WAT van Benoni voornemens is om nesburg ter inset Alle okkupeerders of DTI DIE VOORNEME IS OM TE sekere wysigings in die Dorpsaanlegskema eienaars van vaste eiendom binne die gebied LAAT PROKLAMEER Benoni No 1 van 1948 aan te b ring naamwaarop die skema van toepassing is het die lit _ reg om beswaar teen die wysigmg te opper 1 Die pad met n egalige breedte van onen kali te enigertyd tot en met 31 Maart 1 Om die gebruik van Standplaas No geveer 65 Kaapse voct word aangetoon op 1959 sodanige beswaar en die redes door 2666 Hoofrifweg Benoni vir Alp Kaart SG No A4506/58 wat in Janie voor skriftelik by die Stadsklerk indicn mene Nywerheidsdoele ndes " toe te 1958 deur Landmeter D K Nichol op last gestel is Dit loop oor geproklameerde BRIAN PORTER grond wat deur Village Main Reef Gold Stadsklerk Besonderhede van hierdie wysiging sal Mining Co (1934) Ltd kragtens Mynbrief Stadhuis vir n tydperk van ses weke met ingang 25 as klems op 92 Registrasie afdeling IR" Johannesburg 18 Februarie 1959 Februarie 1959 by die Kantoor van die (voorheen bekend as die pleas Doornfon Stadsingenfeur Munisipale Kantoor Benoist tein No 24) Distrik Johannesburg Provin CITY OF JOHANNESBURG ter insae le sie Transvaal gehou word en op Kaart ledere bewoner of eienaar van vaste RMT No 9463 aangetoon word PROPOSED AMENDMENTS TO eiendom gelee binne die gebied waar d e Dit begin by n punt op die suidelike JOHANNESBURG TOWN PLAN skema van toepassing is het die reg om grensvan voorstad Benrose wat ook die NING SCHEME No I teen die wysiging beswaar te mask en kan suideike grens van Ruvenweg is en loop te eniger tyd tot en met 9 April 1959 die daarvandaan of ongeveer 830 Kaapse voet AMENDING SCHEME No 1/60 Stadsklerkskriftelik van sodanige besware vet in n suidoostelike rigting tot waar dit en die gronde daarvom verwittig by Vickersweg aansluit en eindig In terms of the Regulations framed uncles F S TAYLOR the Townships and Townplanning Ordi Stadsklerk nance 1931 as amended it is hereby noti Munisipale Kantoor CITY OF JOHANNESBURG for general information that the City Benoni 17 Council of Johannesburg proposes to amend Februarie 1959 PROCLAMATION OP PORTION OF its Townplanning Scheme No1 by rezoning LAND FOR PROPOSED ROAD Stands Nos 173 I74A and 174 RE Rose LINKING VICKERS ROAD WITH bank from "Special Residential" to TOWN COUNCIL OF BENONI RUVEN ROAD BENROSE "Geneial Business" subject to certain con ditions NOTICE No 10 PP 1959 Notice is hereby given in terms of the Particulars of these amendments w111 be Local Authorities Road Ordinance No open for inspection at Room 100 MUllid / D 44 of 1904 as amended by Ordinance No pal Offices Johannesburg for a period of TOWN PLANNING SCHEME: PRO S of 1930 that the City Council of Johan six weeks from the undermentioned date POSED AMENDMENT No 1/15 nesburg has petitioned the Honourable the Every occupier or owner of immovable pro Administrator to proclaim as a public road perty situate within the areas to which the the portion of road described in the Scheme applies has the right to object to It is hereby notified for general inform Schedule appended hereto the amendments and may inform the Town lion in terms of the Regulations framed A copy of the petition and of the plan Clerk in writing of such objections and under the Townships and Townplanning attached thereto may be inspected during the grounds thereof at any time up to and Ordinance 1931 as amended that the ordinary office hours at Room 100 First including the 31st March 1959 Town Council of Benoni intends making Floor Municipal Offices Johannesburg certain amendments to the Benoni Town BRIAN PORTER Any person interested desiring to lodge planning Scheme No 1 of 1948 viz Town Clerk any objection to the proclamation of the Municipal Offices 1 To permit Stand No 2666 Main Reef proposed road must lodge such objection Johannesburg 18th February 1959 Road Benoni to be used for " Gene in writing (in duplcate) with the Adminis ral Industrial Purposes? trator PO Box 857 Pretoria and the Town Clerk Johannesburg within one Particulars of this amendment may be month from 4th March 1959 MUNISIPALITETT SCHWEIZER inspected at the Office of Engineer Municipal the Town Offices Benoni for BRIAN PORTER RENEKE period of six a weeks from the 25th February Town Clerk 1959 Municipal Offices DORPSAANLEGSKEMA Every occupier or owner of immovable Johannesburg 18th February 1959 Ooreenkomstig die bepalings van Artikel property situated within the area to which 35 van [fie Dorpe en Dorpsaanlegordonthe Scheme Optics shall have the right of nansie No11 van 1931soos gewysigrword objection to the amendment and may DESCRIPTION OF ROAD PROPOSED notfv the TownClerk in TO BE kennis hiermee gegee PROCLAIMED dat die Munis:paliteit writing of such objections and of the grounds van SchweizerReneke van voorneme is thereof at anytime om 90 Dorpsaanlegskema saam te Mel up to and ten including the 9th A road of regular width being approxi April 1959 mately opsigte van alle g 65 Cape feet wide rond wat binne die Muni as defined by a Diagram sipale gebied gelefi is F S TAYLOR SG A4506/58 framed by Land Surveyor D K Nichol in 0 June 1958 W P EIS Town Clerk traversing proclaimed land held under Stadsklerkf Tesourier Municipal Offices Mining Title as claims by Village Main SchweizerReneke 14 Februarie 1959 Benoni 17th February 1959 Reef Gold Mining Co (1934) Ltd as (Munisipale Kennisgewing No 48/59)

40 1 strateur 426 PROVINSIALE KOERANT 4 MAART 1959 M UN ISI PA L ITE IT ROODEPOORT the inclusion therein of the mining areas the Fochville Village proposes to amend the MARAISBURG VOORGESTELDE described in the Schedule hereto Draft Ordinance for Licensed Premises UITBREIDING VAN GRENSE Mining operations are carried on in the Copies undermentioncd areas and any mining corn of the proposed amendments are opened for inspection at the pany carrying on office of the such operations may act Hierby word ingevolge Artikel 10 van undersigned for a period of twentyone days in terms of the first proviso to the final die Ordonnansic op Plaaslike Bestuur 1939 paragraph from date hereof of Section 101 of the Local bekendgemaak dat die Stadsraad van Ronde Government Ordinance No 17/1939 as W H S BRANDERS poort Maraisburg n petisie by die Admini amended within the period contemplated ingedien bet waarin by vcrsoek word Town Clerk therein om die bevocgdhede aan horn verlecn by Municipal Offices Subartikel (7) van Artikel 9 van genoemde Fochville 9th February 1959 Ordonnansie uit te oefen en die grense van SCHEDULE (Notice No 4/59) die Munisipaliteit Roodepoort Maraisburg te verander deur die opncming daarin van die myngebiede wat in die hygaande Bylae Municipality OF R000ngoon 14faamsnuaa GESONDHEIDSRAAD VIR BUTTE omskryf word PROPOSED MINIM AREAS TO BE INCOR STEDELIKE GEBIEDE FORMED IN THE MUNICIPALITY Mynwerksaamhede word in sodanige myngebiede verrig en enigc mynmantskappy VOORGESTELDE PERMANENTE SLIM war sodanige werksaambede verrig kan Beginning at the northeastern beacon of TING VAN GEDEELTES VAN ingevolge die ecrste voorbchoudsbepaling by the farm Vogelstruisfontein No 233 PLEINE Nos 1 EN 3 ALEXANDRAdie finale paragraaf van Artikel 101 van Registration Division 1Q Magisterial DORP die Plaaslike Bestuur Ordonnansie No 17/ District of Roodepoort; proceeding thence 1939 soos gewysig optree binne die tyd southwards along the eastern boundary of perk wat daarin &wog word the farm Vogelstruisfontein No 233 to the Kennisgewing geskied hicrmee ingevolge southeastern beacon of Portion II (a portion die bepalings van Artikel 68 saamgelees of Portion E) (Diagram SG No A7554/ met Artikel 67 van die Ordonnansie op BYLAE 54) of the said farm; thence generally west I IPlantlike Bestuur 1939 soos gewysig dat wards and northwestwards along the boun i die Gesonclhcidsraad vir Buitestedelike Mumma/Jinn ROODEPOORTMARAISBURG darics of the following portions so as to i Gebiede voornemens is om die mid:ike the said Portion ) helfte van Plein No I en n gedeche in die VOORCESTELDF INLYWINO VAN MYN include them in this area; OEBIEDE BY 11 (a MUNISIPALITEIT portion of Portion E) of the farm noordwestelike hock van Plein No 3 Vogelstruisfontein No 233 and Portion No Alexandradorp permanent to sluit ten cinde 108 (a portion of portion of the northern n biersaal/tuin en n grootmaatverkoop Beginnende by die noordoostelike baken portion) (Diagram SC No A7560/53) the depot onderske:delik op die betrokke t van die plans Vogelstruisfontein No 233 remaining extent of portion of the northern gedeeltes op te rig Registrasteafdcfing IQ Landdrosdistrik portion in extent morgen n Plan waarop die gemcide gedeeltes I Roodepoort; daarvandaan suidwaarts verder (Diagram attached to Deed of Transfer No aangedui word sal ter insae 10 by die Read tangs die oostelike grens van die plans 1449/1888k portion of the northen portion; Sc Hoofkantoor Kamer 209 Maritime Vogelstruisfontein No 233 tot by die suid (Diagram attached to Deed of Transfer No House Pretoriusstraat 153 Pretoria en by oostelike baken van Gedeelte II (n gedeelte 2934/1888) and the remaining extent of die Raad se Takkantoor te Tweede Laan van Gedeelte E) (Kaart LG No A 7554/ portion of the northern portion in extent 95 Alexandradorp Johannesburg gedu 54) van genoemde plans; daarvandaan alge morgen (Diagram attached to rende gewone kantoorure vir n tydperk meen weswaarts en noordweswaarts tangs Deed of Transfer No 1449/1888) all of the van scstig (60) doe vanaf Woensdag 4 die gem van die volgende gedeeltes sodat farm Doomkop No 239 Registration Divi Maart 1959 hulle by Muffle gebied ingesluit word; sion 1Q Magisterial District of Roode Enigiemand wat beswaar teen die voorgenoemde Gedeelte II (n gedeelte van poork to the northwestern beacon of the gestelde stuffings wil manic of wat n eta Gedeette E) van die plans Vogelstruisfontein said farm Doornkop No 239; thence north om skadevergocding wit instel Indian No 233 en Gedeelte 108 (n gedeelte van wards and generally eastwards along the sodanige sluiting ulteevoer word meet sy gedeelte van die noordelike gedeelte) (Kaart western and northern boundaries of the beswaar of cis skaftelik by die onder LG No A7560/53) die resterende gedeelte farm Vlakfontein No 238 Registration getekende indidn nie later as Maandag 4 van gedeelte van die nuordelike gedeelte Division 10 so as to include it in this Mei 1959 groot morg (Kurt geheg can area but excluding that portion in extent I 1 B PHILLIPS Akte van Oordrag No 1449/1888) gedeelte morgen defined by Diagram SG Sckretarisfiesouriers van die noordelike gedeelte (Kaart geheg aan No A148/40 to the north eastern beacon Posbus 1341 Akte van Oordrag No 2934/1888) en die of the said farm nod continuing eastwards Pretoria 4 Maart 1959 resterende gedeelte van gedeelte van die along the northern boundary of the farm (No 23/1959) noordelike gedeelte groat morg Vogelstruisfontein No 233 Registration (Kaart geheg aan Akte van Oordrag No Division 10 Magisterial District of Roodc 1449/1888) alma! van die pleas Doomkop peon to the northeastern beacon of the No 239 Registrasieafdeling TQ Landdros lastnamed farm the place of beginning PERI URBAN AREAS HEALTH BOARD distrik Roodepoort tot by die noordweste J J SADIE like baken van genoemde plans Doornkop Town Clerk No 239; daarvandaan noordwaarts en alge Municipal OfficesPROPOSED PERMANENT CLOSING OF meet ooswaarts tangs die westelike en neer " Roodepoort PORTIONS OF SQUARES Nos 1 delike grens van die plans Vlakfontein No N _ 238 Registrasicafdeling IQ sodat dit by lam" ii ir) AND 3 ALEXANDRA TOWNSHIP hierdie gebied ingesluit word maar sunder inbegrip van daardie gedeelte groot morg omskryf volgens Kaart LG No A DORPSRAAD VAN FOCHVILLE Notice is hereby given in terms of the provisions of Section 68 read with Section 148/40 tot by die noordoostelike baken van 67 of the Local Government Ordinance genoemde plans en verder ooswaarts"tangs WYSIGINGS VAN VERORDENINGE 1939 as amended that it is the intention of die noordelike grens van die plans Vogel the Peri Urban Areas Health Board to struisfontein No 233 Registrasieafdeling close permanently the southern half of LQ Landdorsdistrik Roodepoort tot by die Kennisgewing geskied hiermee ooreen Square No I and a portion in the northnoordoostelike baken van laasgenoemde komstig die bepalings van Artikel 96 van of SquareNo3 Alexandra plans die aanvangspunt die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No Township for the purpose of the estabtish 17 van 1939 soos gewysig dat die Dorps J I SADIEmoot of a beerhall/garden and wholesale Stadsklerk mad van Foayille voornemens is om die depot respectively on the two portions KonsepRegulasies vir Gelisenswerde Persele Munisipale kantore A plan showing the portions to be closed te wysig Roodepoort will lie for inspection during normal Afskrifte van die voorgenome wysigings office hours for a period of sixty (60) days (MK 17/1959) 16 vir n tydperk van een entwintig the as from Wednesday 4th March 1959 at vanaf datum hiervan in die kantoor van the Boards Head Office Room 209 Second ondergetekende ter insae Floor Maritime House 153 Pretorius Street W H S BRANDERS Pretoria and at the Boards Branch Office MUNICIPALITY OF ROODEPOORT at 95 Second Avenue Alexandra Township MARAISBURG PROPOSED EX Stadsklerk TENSION OF BOUNDARIES Munisipale Kantor; JohannesburgAny person who has any objection to the Fochville 9 Februarie 1959 proposed closing or who may have a claim Notice is hereby given in terms of (Kennisgewing No 4/59) for compensation if such closing is carried Section 10 of the Local out is required to lodge such claim or Government Ordi nance 1939 that the Town Council of VILLAGE COUNCIL OF FOCHVILLE objection in writing with the undersigned not later than Monday 4th May 1959 RoodepoortMaraisburg has submitted a petition to the Administrator praying that AMENDMENT OF BY LAWS IL B PHILLIPS Secretary/Treasurer he may in the exercise of the powers vested PO Box 1341 is in him by sub section (7) of Section 9 of the Notice is hereby given in terms of Sec Pretoria said Ordinance alter the boundaries of the don 96 of the Local Government Ordi 4th March 1959 Municipality of Roodepoort Maraisburg by mince No 17 of 1939 as amended that (No 23/1959)

41 PROVINCIAL GAZETTE 4 MARCH STAID JOHANNESBURG Stand No 139 Seggerman Avenue STADSRAAD VAN VANDERBIJL Stands Nos 140/141 Seggermart PARK Avenue STADSGESONDHE1DSAFDELING Stand No 145 Dowling Avenue PROKLAMA5/E VAN PUBLIEKE SLUMSWET 1934 SODS GEWYSIG Stand No 146 Dowling Avenue STRAAT D Stand No 149 Dowling Avenue Hierby word ingevolge die bepalings van Stand No 152 Dowling Avenue Kennisgewing geskicd hiermee ingevolge Artikel 6 (1) van die Slumswet 1934 sons Stands Nos 156/7 bowling Avenue die Local Authorities Road Ordinance gewysig bekendgemaak No 160 Dowling Avenue No 44 of 1904" soos gewysig dat die van bekendgemaak dat die Stadsraad van Johannesburg op sy Vergadering Stand No 162 Dowling Avenue Stadsraad van VanderbijIpark Sy Edele die 74 Janie 1958 die volgende persele bt_nne Stand No 165 Dowling Avenue Administrateur versoek bet om die gedeelte die Munisipale gebied van Johannesburg Stand No 167 Dowling Avenue van die straat wat indic Bylae hieronder tot slums` verklaar het: Stand No 168 Dowling Avenue beskryf word as n pabicke straat to Stand No 169 Dowling Avenue proklameer NEWCLARE Stand No 172 Walston Street 11 Afskrif van die versoekskrif en zi Stand Na 173 Walston Street afskrif van die plan wat daaraan geheg is Standplaas No 44 Idaweg Standplaas No 119 Wandererslaan Stand No 175 Walston Street kan gedurende gewonc kantoorure by Standplaas No 122 Wandererslaan Stand No 177 Walston Street Kamer No III Munisipale Kantore Van Standplaas No 123 Wandererslaan Stands Nos Mayor Avenue derbillpark besigtigword Standplaas No 124 hock van Russell Stand No 210 Mayor Avenue Enige persoon wat belang by die saak Stand No 211 Mayor Avenue het en teen die proklamase van die voorstraat en Wandererslaan Standplaas No 131 Seggermanlaan Stand No 212 Mayor Avenue gestelde straat beswaar wit aanteken moct Stand beswaar skrifte en in Standplaas No 133 Seggermanlaan 213 corner of Russell Street lit binnesodanige and MayoNor Avenue Avenue een maand vanaf 12 Maarttweevoud 1959 by Standplaas No 134 Seggermanlaan Stand No 219 Mayor Avenue die Administrateur Posbus 383 Pretoria Standplaas No 135 Seggermanlaan Standplaas Na 136 Seggermanlaan Stand No 221 corner of Mayor en by die Stadskierk Vanderbijlpark in Standplaas No 139 Seggermanlaan Avenue and Price Street diem Stand No 575A Walston Street 1 R NELL Standplase Nos 140/141 Seggerman Stand No 576 RE corner of Segger Stadsklerk ban Posbus 3 Standplaas No 145 Dowlinglaan man Avenue and Price Street Standplaas No 146 Dowlinglaan Stand No VanderbijIpark ebruarie 1959 F95" Standplaas No 149 Dowlinglaan Stand No 578 Ptn F (Kennisgewing No 911 fla Standplaas No 152 Dowlinglaan Stand No 578 PM H Wanderers 111 Standplase Nos 156/7 Dowling/aan Avenue Standplaas No 160 Dowlinglaan Stand No 578 Ptn J Wanderers BYLA13 r Standplaas No 162 Dowlinglaan Avenue Stand No 578 Ptn K Standplaas No 165 Dowlinglaan OMSKRYWING VAN STRAAT WAT Standplaas No 167 Dowlinglaan Stand No 578 Ptn RE of G GEPROKLAMEER MOST WORD Standplaas No 168 Dowlinglaan Stand No 578 Ptn RE of 1 of G Standplaas No 169 Dowlinglaan The abovementioned stands have been Bestaan nit die noordoostelike gedeelte Standplaas No 172 Walstonstraat subject of appeals in terms of Sector tion 4 Erf No 396 Vanderbijlpark Central Standplaas No 173 Walstonstraat (10) of the Slums Act 1934 as amended West No 3 Dorpsgebied Beginnende by Standplaas No 175 Waistonstmat but such appeals have been dismissed and die men noordoostelike baker van the Standplaas No 177 Walstonstmat the declaration of the Council confirmed gcsegde erf; vandaar in n suidelike rigting Standplase Nos 207/208 Mayorlaan vir n afstand van 435 voet; vandaar in BRIAN PORTER Standplaas No 210 Mayorlaan n noordwestelike rigting vir n afstand van Town Clerk Standplaas No 211 Mayorlaan 8521 voet; vandaar in n oostelike 4th March rioting "+ Standplaas No 212 Mayorlaan vir n afstand van 435 voet; vandaar in n r Standplaas No 213 hoelt van Russellsuidoostelike rigting vir it afstand van straat en Mayorlaan STAD GERMISTON 2989 voet tot by die beginpunt Standplaas No 219 Mayorlaan Standplaas No 221 hock van Mayor WYSIGING VAN SLAGPLAAS loan en Pricestraat TOWN COUNCIL OF IVALNDERBIlL Standplaas No 575A Walstonstraat VERORDENINGE PARK Standplaas No G hoek van Seggermanlaan en Pricestraat Ter algemene inflating word PROCLAMATION OP hierby in PUBLIC STREET Standplaas No 577H gevolge Artikel 96 van die Ordonnansie op Standplaas No 578 Ged F Plaaslike Bestnur No: 17 van 1939 soos Notice is hereby given in terms of the Standplaas No 578 Ged H Wangewysig bekendgemaak imaai dat d:e Germis LocalAuthorities Roads Ordinance No dererslaan AAof 1904 as amended that the Town _ toast Siadsraad voornemens is oat die Standplaas No 578 Ged I Wanderers Council of Vanderbijlpark has petitioned Slagplaasverordeninge van die Raad soos by to lean rho Administrateurskennisgewing No Honourable the Administrator 119 geda pro Standplaas No 578 God K leer 6 Mei 1957 to wysig claim as a public road the portion of road Standplaas No 578 Ged RG van G described in the Schedule appended hereto Standplaas No 578 Ged RG van 1 Die voorgestelde wysiging van die Ver A copy of the petition and of the plan van G ordeninge sal vir n tydperk van eenen attached thereto may be inspected during Daar is ingevolge Artikel 4 (10) van die twintig doe van die pubhkasie hiervan op ordinary office hours at Room No Ill Slumswet 1934 soos gewysig appel in ver kantoor van die ondergetekende ter open Municipal Offices Vanderbffipark band met die bogenoemde standpfase aan bate 11252e lt Any person interested and des!ring to geteken maar die H S MILLER met is verwerp en die lodge any objection to the proclamation of Raad se beslissing is bekragtig Stadsklerk the proposed street must lodge such objec Stadskantore tion in writing in duplicate with the BRIAN PORTER Germiston 25 Februarie 1959 Administrator PO Box 383 Pretbria arid Stadsklerk (No 36/59) the Town Clerk Vanderbfilpark within one 4 Maart 1959 month from the 12th March 1959 CITY OF JOHANNESBURG CITY COUNCIL OF GERMISTON P R NELL Town Clerk SLUMS ACT 1934 AS AMENDED AMENDMENT OF ABATTOIR PO Box 3 BYLAWS Vanderhfilpark 25th February 1959 Notice is hereby given for general infor (Notice No 9/1959) nation in terms of Section 6 (1) of the It is hereby notified for general informa Slums Act 1934 as amended that the City tion in terms of Section 96 of the Local Council of Johannesburg at its Meeting Government Ordinance No 17 of 1939 SCHEDULE held on the 24th June 1958 declared the as amended that the City Council of Gerfollowing premises within the Municipality miston proposes to amend the Abattoir By_ DESCRIPTION OF ROAD PROPOSED of Johannesburg to be slum premises: laws of the Council published under TO BE PROCLAIMED i Administrators Notice No 119 dated 6th NEWCLARE May 1957 Comprising the north eastern portion of Stand No 44 Ida Road The proposed amendment of theby laws Erf No 396 Vanderbijlpark Central West Stand No 119 Wanderers Avenue will be open for public inspection at the No 3 Township Commencing at the most Stand No 122 Wanderers Avenue office of the undersigned during a period northeasterly beacon of the said erf and Stand No 123 Wanderers Avenue of twentyone days from date of publics proceeding thence in a southerly direction Stand No 124 corner of Russell Street lion hereof for a distance of 435 feet; thence in a and Wanderers Avenue II S MILLER northwesterly direction for a distance of Stand No 131 Seggerman Avenue Town Clerk 8521 feet; thence in an easterly direction Stand No 133 Seggerman Avenue for a distance of 435 feet; thence in a Stand No 134 Seggerman Avenue Municipal Offices south easterly direction for a distance Stand No of 135 Seggerman Avenue Germiston 25th February feet to the point of commencement Stand No 136 Seggerman Avenue (No 36/59)

42 428 PROVINSIALE KOERANT 4 MAART 1959 GESONDHEIDSRAAD VIR BUITE TOWN COUNCIL OF SPRINGS STAD GERMISTON STEDELIKE GEBIEDE LEAVE REGULATIONS WYSIGING VAN EENVOR M I GE KONSEPDORPSAANLEGSKEMA VIR AMENDMENT PUBLIEKE GESONDHEIDSVEROR WESWITWATERSRAND DENINGE EN REGULASIES Notice is hereby given in terms of Section Kennisgewing geskied hiermee ingevolge 96 of the Local Government Ordinance Ter algemene inligting word hierby indiethat Regulasies uitgevaard g kragtens die 1939 as amended the Town Council or gevolge Artikel 96 van die Ordonnansfe op Dorpe en Dorpsaanlegordonnans!e No Springs proposes to amend the Leave Plaaslike Bestuur No 17 van 1939 soos 11 van 1931 soos gewysig dat die Gesond Regulations published under Administrators gewysig bekendgemaak dat die Germis heidsraad vir Buitestedelike Geb:ede van Notice No 179 dated the 29th February tonse Stadsraad voomemens is om die _ voorneme is om die WesWitwatersrand 1956 as amended to provide for the Satur Eenvormigc Publieke Gesondheidsverordeninge en Regulasies van toepassing pp Konsep Dorpsaanlegskema aan te neem day immediately following Good Friday to be regarded as a Municipal Holiday and die Munisipaliteit Germiston afgekondig Die Konsepskema en afdrukke van Kaart for by Admin:strateurskennisgewing No 148 ikruger Day to be added to the Public No I le op die ondergenoemde plekke tervan Holidays granted to artisans and certain 21 Februarie 1951 soos gewysig te insae gedurende kantoorure vir die tydperk wysig deur die weglating van Hoofstuk 21 4 Maart 1959 tot 15 April 1959: other employees A copy of the proposed amendments is en die vervanging daarvan deur n nuwe 1 Munisipale Kantore te Halitestraat open for inspection for a period of twenty Hoofstuk 21 Carletonville one days from the date of publication here Die voorgestelde wysiging van die Ver 2 Kamer 54 Tweede Verdiepng Plaza of at the offices of the undersigned ordeninge sal vir n tydperk van eon engebou Banklaan Pretoria twintig dae van die publikasie hlervan op L BURROS kantoor van die ondergetekende ter open Enige beswaar teen of vertot in vcrband Town Clerk bare insae le met die Konsepskema meet skriftelik in Town Hall tweevoud by die Ondergelekende ingedien H S MILLER Springs 25th February 1959: word voor of op 15 April 1959 Stadsklerk (No 22) 1254 Besware en venue wat later as 15 April Stadskmistonantore Germiston 25 Februarie ontvang word sal nie oorweeg word nie GESONDHEIDSRAAD VIR BUITE (No ( 37/593 H B PHILLIPS STEDELIKE GEB1EDE CITY COUNCIL OF GERMISTON Sekretaris/Tesourier Posbus 1341 PERMANENTE SLUITING VAN SANI AMENDMENT OF UNIFORM PUBLIC Pretoria 4 Maart1959 TERE STEEG IN FAIRLANDDORP HEALTH BYLAWS AND REGULA 4 (Kennisgewing No 26 van 1959) TIONS Kennisgewing geskied hiermee ingevolge PERIURBAN AREAS HEALTH die bepahngs van Artikel 67 (3) (a) van die It is hereby notified for general infbrma Ordonnansie op Plaaslikc Bestuur 1939 BOARD lion in terms of Sectton 96 Of the taeal soos gewysig dat die Gesondheidsraad vir Government Ordinance No 17 of 1939 as WEST WITWATERSRAND DRAFT Buitestedelike Gebiede van voorneme is bin amended die madam stecg gelee *tussen Erwe Nos that the City Council of Germis TOWN PLANNING SCHEME ton proposes toamendthe Uniform Public 112 en 113 Fairlanddorp in sy gelled per Health Bylaws and Regulations applicable manent vir alle verkeer te sluil Notice is hereby given in terms of the to the Municipality of Germiston published a Plan wat die betrokke steeg aandui le Regulations promulgated under the Town under Administrators Notice No 148 Kamer dated die Road R so Hooan toor fk ea 209 ships and Town planning Ordinance No 11 by21st February 1951 as amended by dele Maritime House Pretoriusstraat Pretofa of 1931 as amended that the Peri Urban [ion of the existing Chapter 21 and the en by die Raad se Takkantoor Vierdc Ver Areas Health Board intendi adopting the Substitution therefor of a new Chapter dieping Armadale 21 House Breestmat 261 West Witwatersrand Draft Town planning The Johannesburg proposed amendment of the gedurende gewone kantoor B9laws Scheme will be open for public inspection at the are ter insae vir n tydperk van sestig dae The Draft Scheme and Map No I will office of the undersigned during a met ingang vanaf Woensdag 4 Maart 1959 period be pen (or inspection during office hours Enigeen wat beswaar het teen die voorfor the period 4th March 1959 to 15th gestelde sluiting van die bctrokke steeg of of tweet one Mir front date;of publica lion hereof April 1959 at: H S MILLER wat enige eis om skadevervieding sal he 1 The Municipal Offices Halite Street indica die sluicing uitgevoer Town Clerk word meet Municipal Offices Carletonville sodanige beswaar of eis na gelang van die Germiston 25th February 1959 " 2 2 Room 54 Third Floor Plaza Build geval skriftelik by die ondergetekende i ings BankLane Pretoria Wien nie later nie as Maandag 4 Mei (No 37/ Any objections and/or representations 1959 with regard to the Draft Scheme have to H B PHILLIPS STADSRAAD VAN VEREENIGING be lodged with the undersigned in writing Sekretaris/Tesourier in duplicate before or on 15th April WYSIGING 1959 Posbus 1341 VAN VERORDENINGE Pretoria 4 Maart 1959 Objections and representations received Hiermee word kennis gages dat die die later than 15th April 1959 will not be (No 22/1959) voorneme van die Stadsraad van Verceniconsidered ging is om d:e Honda en Hondehelast:ng H B PHILLIPS PERIURBAN AREAS HEALTH verordeninge te wysig ten einde voor Secretary/Treasurer BOARD siening te maak vir n vermindering van die lisensiegelde ten opsigte van Bekaa Pretoria 4th March 1959 PERMANENT CLOSING OF SANITARY trecrde tewe (Notice No 26 of 1959) LANE IN FAIRLAND TOWNSHIP Afskrifte van die bovermelde wysiginne sal gedurende gewone kantoorure vir n Notice is hereby given in terms of Sec tydperk van 21 dae vanaf die publisering STADSRAAD VAN SPRINGS lion 67 (3) (a) of the Local Government hiervan by die Kantoor van die Stadsklerk PO Box 1341 Ordinance 1939 as amended that it is the ter insae wen VERLOFREGULAS1ES WYSIGING intention of the Peri Urban Areas Health J I MARAIS kragtens Kennisgewin Board to close the whole of the sanitary Stadsklerk g geskied hiermee lane between Erven Nos 112 and 113 Fair Munisipale Kantore artikel 96van clieordonnansie op Plaaslike land township permanently for all traffic Vereeniging 23 Februarie 1959: Bestuur 1939 soos gewysig dat die Stads A plan showing the lane to be closed will read van Springs voornemens is om die (Advertensie No 2044) lie for inspection at the Boards Head Verlofregulasies wat gepubliseer is kragtens Office Room 209 Maritime House Pre TOWN COUNCIL OF VEREENIGING Administrateurskennisgewing No 179 van torius Street Pretoria and at the Boards 29 Februarie 1956 soos gewysig te wysig Branch Office Fourth Floor Armadale om voorsiening te maak dat die Saterdag AMENDMENT TO BY LAWS House 261 Bree Street Johannesburg wat onmiddellik nd GoeieVrydag volg as n munisipale vakansiedag beskou kan word during normal office hours for a period of Notice is hereby given that it is the in ensixty soda[ days as from Wednesday 4th March tention of the Town Council of Vereeniging Krugerdag by die openbare vakan ambagslui en 1959 to amend the Dog and Dog Tax Bylaws siedae gevoeg kan word wat aan Any person who has any objection to the to provide For sekere ander werknemers toegestaan a decrease in the licence fees proposed closing of the lane in question or word in respect of spayed bitches who may have a claim for compensation Copies of theabovementioned amend n Afskrif van die voorgestelde wysiging if such closing is carried out must lodge ments will be open for inspection at the le ter insae in die kantoor van ender such objection or claim as the case may be Office of the Town Clerk during normal getekcnde vir n tydperk van een entwintig in writing with the undersigned not later office hours for a period of 21 days dae from vanaf die publikasie hiervan than Monday 4th May 1959 the date of publication hereof J BURROS H B PHILLIPS J I MARAIS Stadsklerk Secretary/Treasurer Town Clerk Stadhuis PO Box 1341 Municipal Offices A Springs 25 Februarie 1959 Pretoria 4th March 1959 Vereeniging 23rd February (No 22) (No 72/ " (Advert No 2044) 1174 ) 10 4 i

43 PROVINCIAL GAZETTE 4 MARCH /2/117 MUNISIPALITEIT ROODEPOORT be submitted in writing to the Town Clerk MARAISBURG PO Box 217 Roodepoort within the GESONDHEIDSRAAD VIR BUTTEdstatedio STEDELIKE GEBIEDE per J J SADIE WYSIGING VAN VERORDENINGE Town Clerk SLUITING VAN NIE II BLANKE BE Municipal Offices GRAAFPLAAS DERDEPOORT Kennisgewing geskied hiermee ingevolge Roodepoort 4th March 1959 Artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike (MN 19/1959) Kennisgewing geskied hiermee ingevolge t o Lest Ciller StaN 17a van 11L39raespTos die bepalings wa3rrasiit van Artikel 79 (3) (b) vanstadsraad ḡme VAN BREYTEN die PlaaslikeBestuurBelast;ngordonnanne burg voornemens is om die Publieke Gesondheidsverordeninge tom die (le e wysig an i No 17 van 1939 sons gewysig dat die KENNISGEWING No 38 VAN 1958 aanhou van hoenders m woongebiede te Rand se nieblanke begraafplaas op Gedeelte ueer 171 van gedeelte van die pleas Derdepoort regt SLUITING VAN MUNISIPALE MARK No 469 vanaf 14 Maart 1959 vir Die voorgestelde wysigings sal vir n tydbegrawingsdoeleindes gesluit sal word perk van 21 dae vanaf datum hiervan Kennisgewing gcskied hiermee ingevolge gedurende gewone kantoorure ten kantoor H B PHILLIPS die bepalings van Artikel 79 (14) (a) van van die ondergetekende ter insae le 911 die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 Sekretaris/Tesourier besware indien enige daarteen moet skrif dat die Stadsraad van Breyten Transvaal Posbus 1341 telik aan die Stadsklerk Posbus 217 Roode besluit het om die Munisipale Mark per Maritime Gebou poort ingedien word binne die tydperk manent te sluit vanaf 1 Julie1959 Pretoria 23 Februarie 1959 voormeld N J BRUMMER (Kennisgewing No 28/59) J J SADIE Stadsklerk Stadsklerk Kantoor van die Stadsklerk Munisipale Kantor; Breyten Transvaal 22 Desember 1958 Roodepoort 4 Maid /58 46/2/117 (Advt ) PERIURBAN AREAS HEALTH (MAC 19/1959) BOARD TOWN COUNCIL OF BREYTEN MUNICIPALITY OF ROODEPOORT CLOSING OF NON EUROPEAN CEME MARAISBURG NOTICE No38 OF 1958 TERM DERDEPOORT P PERMANENT CLOSING OF AMENDMENT OF BYLAWS MUNICIPAL MARKET Notice is hereby given in terms of Section 79 (3) (6) of the Local Government Notice is hereby given in terms of Sec If It is hereby notified in terms of Section Ordinance No tion 79 (14) (a) of the 17 of Local Government 1939 as amended 96 of the Local Government Ordinance that the Ordinance 1939 that the Boards Non European Cemetery Town Council No 17 of 1939 as amended that it is the 0 on Portion 171 of portion of the farm of Breyten Transvaal has decided to close intention of the Town Council of Roode Derdepoort permanently the Municipal No 469 will be closed for Market as from poortmaraisburg to amend its Public the 1st July 1958 burial purposes as from 14th March 1959 r Health Bylaws to regulate the keeping of N J BRUMMER H B PHILLIPS fowls in residential areas Town Clerk Secretary/Treasurer The proposed Bylaws and amendments Office of the Town Clerk PO Box 1341 IF will lie for public inspection at the office BreSrten Transvaal 22nd December 1958 Maritime House of the undersigned during normal office (Advt 124/58) 1 Pretoria 23rd February 1959 hours for a period of 21 days from date 3 Jan 7 Ft 4 March 4 April 8 (Notice No 28/59) hereof and objections if any thereto must May 6 June 3 r BEL il GRIKE AANKONBIGING IMPORTANT A_NNOUNCEMENT d it GEWYSIGDE SLUITINGSDATUMS VIR DIE AAN AMENDED CLOSING DATES FOR THE NAME VAN PROICLAMASIES ADMINISTRA ACCEPTANCE OF PROCLAMATION S TEURSKENNISGEWINGS ENS VIR PUBLI ADMINISTRATORS NOTICES ETC FOR KASM IN DIE OFFISIELE KOERANT INSERTION IN THE OFFICIAL GAZETTE Aangesien Vrydag 27 Mairt 1959 Maandag 30 Maart As Friday 27th March 1959 Monday 30thMarch 1959 en Maandag 6 April 1959 openbare vakansiedae 1959 and Monday 6th April 1959 are public holidays is sal onderstaande sluitingsdatums van toepassing the following closing dates will apply: wees: (i) 11 am on Thursday 26th March 1959 for the (i) 11 vin op Donderdag 26 Maart 1959 vir die Official Gazette of Wednesday 1st Apfil 1959 Offisiele Koerant van_woensdag 1 April 1959 (ii) 11 am on Friday 3rd April 1959 for the Official (ii) 11 vm op Vrydag 3 April 1959 vir die Offisiele Gazette of Wednesday 8th April 1959 Koerant van Woensdag 8 April 1959 S A MYBURGH S A MYBURGH Government Printer Staatsdrukker W8 PRYSLYS _ PRICE LIST Kmper Karp en Forelvingerlinge: 2:10s per 100 tot Kurper Carp and Trout Fingerlings: 500 daarna 1 per 210s 100 per 100 up to 500 thereafter 1 per 100 Swartbaars _ en Geelvisvingerlinge: 5 per 100 tot 500 daarna 2 per 100 Black Bass and Yellow Fish Fingerlings: 5 per 100 up to 500 Foreltiers:_ 2 per thereafter tot per daarna 1 per 1000 Trout Ova: 2 per 1000 tip to _ thereafter 1 Vis en Viseiers verkrygbaar van Die per1000 Senior Vissery beampte Posbus 45 Lydenburg Fish and Fish Ova obtainable from The Senior Fisheries_OfficerPO Box 45 Lydenburg _ I U II

44 Carolina: 430 PROVINSIALE KOERANT 4 MAART 1959 INHOUD IProklamasies CONTENTS No BLADSY No PAGE Proclamations 21 Goedgekeurde Dorp: Hyde Park Uitbreiding No Approved Township: Hyde Park Extension No Goedgekeurde Dorp: Cheltondale Uitbreiding No Approved Township: Cheltondale Extension No Verceniging Dorpsaanlegskema No 1/ Vereeniging Townplanning Scheme No 1/ Pretoria Noord Dorpsaanlegskema No 1/ Pretoria North Townplanning Scheme No 1/ Verkiesmg van Lid van die Uitvoerende Komitee van 25 Election of Member of the Executive Committee of die Provinsie Transvaal 397 the Province of Transvaal 397 Administratenrskennisgeoings Administrators Notices 111 Munisipaliteit Breyten: Versaekskrif om tot die III Municipality of Breyten: Petition to be Raised to Status van n Stadsraad Verhoog to word 397 the Status of a Town Council Munisipaliteit Pretoria: Voorgesteldc Verandering van 127 Municipality of Pretoria: Proposed Alterations of Grease 398 Boundaries Kommissie van Ondersoek insake Markgelde deur 136 Commission of Inquiry Regarding Market Fees Pre Munisipale Verordeninge Voorgeskryf 399 scribed by Municipal Bylaws 137 Minisipaliteit Wysiging van Eenvormige 137 Municipality of Carolina: Uniform Water Supply Watervoorsieningsverordenmge 399 Bylaws Amendment Padverkeersregulasies: Wysiging van Regulasie Road Traffic Regulations: Amendment of Regulation 139 Munisipaliteit Brakpan: Wysiging van Biblioteekver ordeninge Municipality of Brakpan: Library By laws Amend 140 Padreelings op die Plaas Amajuba No 300 Distrik ment 400 Ermelo Road Adjustments on the Farm Amajuba No Opening: Openbare Distrikspad Distrik Letaba 400 District Ermelo Opening: Distrikspad Distrik Marico Opening: Public District Road District Letaba Verlegging: Openbare Pad Distrik Marico Opening: District Road District of Marico Padreelings op die Pleas Mimosa No 61 Registrasie 143 Deviation: Public Road District of Marico 402 Afdeling HO Distrik SchweizerReneke Road Adjustments on the Farm Mimosa No Padreelings op die Plaas Kaaldraai No 835 Distrik Registration Division ILO District Schweizer 146 Padreelints op die Plans Kopermyn No 929 Distrik 145 Road Adjustments on the Farm Kaaldraal No 835 District Soutpansberg Munisipaliteit Johannesburg: Onteiening van Grond Road Adjustments on the Farm Kopermyn No Munisipaliteit Vandcrbijlpark: Wysiging van Veror District of Pietersburg deninge vir die Beheer oor Ontvlambare Vloet 147 Johannesburg Municipality: Expropriation of Land 404 stowwe en Stowwe Municipality of Vanclerbijlpark: Inflammable Liquids I 149 Munisipaliteit Pietersburg: Wysiging van Water and Substances Bylaws Amendment 404 bywette Municipality of Pietersburg: Water Bylaws Amend 150 Munisipaliteit Boksburg: Wysigings van Riolerings en Loodgietersverordeninge Municipality of Boksburg: Drainage and Plumbing 151 Munisipaliteit Johannesburg: Wysiging van die Verordeninge en Regulasies Betreffende Lisensies en 151 Municipality of Johannesburg: Bylaws and Regula Beheer oor Besighede 407 lions Relating to Licences and Business Control 152 Kennisgewing van Verbetering: Munisipaliteit Potgietersrust: Wysiging van Verordeninge op die 152 Correction Notice: Municipality of Potgietersrust: Lewering van Elektrisiteit 407 Electricity Supply By laws Amendment Opening: Distrikspad Distrik Marico Opening: District Road District Marico Voorgestelde Opheffing van Uitspanningserwituut: 154 Proposed Cancellation of Outspan Servitude: Olifants Olifantsvlei No vtei No Munisipaliteit Krugersdorp: Sluicing van Rypaaie Krugersdorp Municipality: Closing of Carriageways Munisipaliteit Delareyville: Wysigtng van Dorps 156 Municipality of Delareyville: Town Lands Regula gronderegulasies 409 Algemene Kenntsgewings General Notices 21 Voorgestelde Stigting van die Dorp Trafford Park Proposed Establishment of Trafford Park Township Voorgestelde Onderverdeling van die Plaas Rietbok 22 Proposed Subdivision of the Farm Rietbokspruit No spruit No 419 Letaba Voorgestelde Onderverdeling van die Pleas Geluk No 23 Proposed Subdivision of the Farm Geluk No Distrik Belfast JohannesburgDorpaanlegskema No 1/ Johannesburg Town planning Scheme No 1/ Voorgestelde Wysiging van die Titelvoorwaardes van 25 Proposed Amendment of the Conditions of Title of Gekonsolideerde Ed No 837 Dorp Malvern 411 Consolidated Stand No 837 Malvern Township Pretoria Dorpsaanlegskema No 1/ Pretoria Townplanning Scheme No 1/ Transvaalse Perdewedrenne en Weddery Kommissie 27 Transvaal Horse Racing and Betting Commission Pretoria:Noorri:Dorpsaanlegskema No 1/ Pretoria North Town planning Sceeme No 1/7 412 t Skoolgeneeskundige Dienste: Deeltydse Genceshecr School Medical Services: Part time Medical Officer vir Kleinere Gebreke Krugersdorp 418 for Minor Ailments Krugersdorp 418 Skoolgeneeskundige Dienste: Deeltydse Narkotiseur School Medical Services: Part time Anaesthetist Skoolkliniek Johannesburg 418 Johannesburg School Clininc 418 Aansoeke om Motorvervoersertifikate 419 Applications for Motor Transport Certificates 419 Skutverkope _ 423 Plaaslike Bestuurskennisgewings 423 Notices of Local Authorities 423 Vakature vir Permanente AssistentBibliotekaris/esse Vacancy for Permanent Assistant Librarian: TED TOD Biblioteekdiens Pretoria 417 Library Service Pretoria Die Staatsdrukker Pretoria I The Government Printer Pretoria III

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE r" ikak v3out DE PROVNSE TRANSVA MENKO LE PROVNCE OF TRANSVAAL TOttitengetootte \ R FAi )0vAiv ksi Job!filial a ; lette 0 fifilielt ig octant ig extr ao ptin it rp (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

tit ( trl ill MENIKO I 1 1

tit ( trl ill MENIKO I 1 1 Dm A r kl Y al (IL 2 PROVINSTE TRANSVAAL trvaā: 2 tit ( trl ill MENIKO I \ TID3 PROVINCE OF TRANSVAAL: M; IA fitglett # ti I ilium 00 (fr \vciy / Bettea I It aw * SIM Roerant \\fr (As n Nuusblad by die

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No 9 1 MENKO AAA 003S\EL THE PROVNCE OF TRANSVAAL sk sisk Dm PROVNSE TRANSVAAL 1 Job ifittat k f_ P 1 1 V ur; aette w12# )0 k* * oi ift5ttie 1 * id z; (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As n

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

Official is a3ettt t\,x///

Official is a3ettt t\,x/// ill 1 r Ci a LL 1/4sc 37163 :11113764b c MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL S14v P Official is a3ettt t\x/// tie in(16 ka: ky tki fr5 Dm PROVNSE TRANSV At 1 ; 11?!4t 1 4 ilf4 L Acli d pitt OW /1 / / /9 J if

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ...

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ... 0 0 Vol. 12 AUGUST PRETORIA, 23 AUGUSTUS 2006 No. 311.0 ::r. M 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HElPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH.......... 06311" IIIII

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow Vol. 13 PRETORIA, 28 NOVEMBER 2007 No. 345 2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Townships Ordinance

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (GAUTENG DIVISION, PRETORIA)

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (GAUTENG DIVISION, PRETORIA) SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 FEBRUARY PRETORIA, 7 FEBRUARIE 2003 No. 41 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HElPUNE 1 oaoo 012

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant EXTRAORDINARY BUITENGEWONE THE UNION OF SOUTH AFRICA $taatsftoerant VAN DIE UNlit VAN SUID-AFRIKA VOL._ oxxvm.) PRICE Gd. CAPE TOWN, 1ST MAY, 1942. KAAPSTAD, 1 MEl 1942. PRYS 6d. [No. 8050. OFFICE OF THE

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG R0,30 Wednesday I November 1989 WINDHOEK Woensdag I November

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary

Provincial Gazette Extraordinary I HE PRO VINOP OF Gauteng DIE PROVINFtIF GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant iiili iii Vol. 12 PRETORIA, 24 2006 No. 268 Ule oil hove the power to prevent RIDS RIDS

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

11WILK c_.. \\* --,- 0) "410. ifite eitoetail nt (Registered at the Post Office as a Newspaper)

11WILK c_.. \\* --,- 0) 410. ifite eitoetail nt (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1 320 I 1 11WILK 11111 11\13\A Li c_ THE PROVINCE OF TRANSVAAL tewtv li\ DIE PROVINCE q74 o 4 TZWAAL N 1 1 I P i \ c Ilia MWA (J% 1 f i t i a i (4;a3ette ijob "410 ifite eitoetail nt (Registered at the

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 THE UNION OF SOUTH AFRICA

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 THE UNION OF SOUTH AFRICA EXTRAORDINARY BUITENGEWONE ~o",ernment THE UNION OF SOUTH AFRICA Staa ts hoeran t VAN DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA filep*nd at tile Geoeral Post OOlee as a NewspapeJ'.) lgeregistreer by die Hoolposkaatoor

More information

i ffistiile licarrattt

i ffistiile licarrattt 1 11 \ i ffistiile licarrattt DE PROVNSE TRANSVAAL THE PROVNCE OF TRANSVAAL, 2 (As Ntiusbluil by die MO:amour Geregistreen 4 t t; ftil P " bilad / "aa/ ffirial 4azette (Registered at the Post Office as

More information