r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

Size: px
Start display at page:

Download "r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,"

Transcription

1 ! 6 11MENIKO r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA 10c OORSEE 15c PRICE: SA ilk OVERSEAS i 15e 1 VOL 213 PRETORIA 10 MAART MARCH No 47 (Administrateurs ) 1971 PROKLAMASIE dew Sy Edele die Administrateur van die Provinsie Transvaal No 47 (Administrators) 1971 PROCLAMATION by the Honourable the Administrator of the Province Transvaal Nademaal n aansoek ontvang is om toestemming om Whereas an application has been received for per die dorp East Lynne Uitbreiding No 2 te stig op Gedeelte mission to establish East Lynne Extension No 2 Town 84 van die plans Koedoespoort No 325 JR distrik Preto ship on Portion 84 of the farm Koedoespoort No 325 JR / district Pretoria; ria; En nademaal aan die bepalings van die Dorpe en And whereas the provisions of the Townships an Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 wat op die stigting van Townplanning Ordinance 1931 relating to the establish ment of townships have been complied with; dorpe betrekking het voldoen is; So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now therefore under and by virtue of the powers vested wat by subartikel (4) van artikel 20 van genoemde Ordon in me by subsection (4) of section 20 of the said Ordi nance nansio aan my verleen word hierby verklaar dat genoemde I hereby declare that the said township shall be an dorp n goedgekeurde dorp is onderworpe aan die voor approved township subject to the conditions contained in waardes vervat in die bygaande bylae the Schedule hereto Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 25ste Given under my Hand at Pretoria on this 25th day of dag van Februarie Eenduisend Negehonderd Een en February One thousand Nine hundred and Seventyone Sewentig S G J VAN NIEKERK S G J VAN NIEKERK Administrator of the Province Transvaal AcIministrateur van die Provinsie Transvaal PB 4/2/2/2149 PB 4/2/2/2149 BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION DOEN DEUR HENKLIP ENTERPRISES (PROPRIE MADE BY HENKLIP ENTERPRISES (PROPRIE TARY) LIMITED INGEVOLGE DIE BEPALINGS TARY) LIMITED UNDER THE PROVISIONS OF VAN DIE DORPE EN DORPSAANLEGORDON THE TOWNSHIPS AND TOWN PLANNING ORDIN NANSIE 1931 OM TOESTEMMING OM N DORP ANCE 1931 FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TE STIG OP GEDEELTE 84 VAN DIE PLAAS KOE TOWNSHIP ON PORTION 84 OF THE FARM KOE DOESPOORT NO 325 JR DISTRIK PRETORIA DOESPOORT NO 325JR DISTRICT PRETORIA TOEGESTAAN IS WAS GRANTED A STIGTINGSVOORWAARDES A CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1 Naain 1 Name Die naam van die dorp is East Lynne Uitbreiding No 2 The name of the township shall be East Lynne Exten sion No 2 2 Ontwerpplan van die Dorp Die dorp bestaan uit erwe en strate coos aangedui op 2 Design of Township Algcmene Plan LG No A2487/66 The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG No A2487/66 3 Water 3 Water Die aptdikant moet n sertifikaat van die plaislike bestuur aan die Administrateur vir sy gocdkeuring vt7 18 The applicant shall lodge with the Administrator for his waarin vermeld word dat i approval a certificate from the local authority to the effect (a) n voorraad water geskik vir mensliketebruik en wat that_ toereikend is om aan die vereistes van die inwoners (a) a supply of potable water sufficient for the needs of van die dorp te voldoen wanneer dit heeltemal toe the inhabitants of the township when it is fully built gebou is met inbegrip van voorsiening vir brandweer up including provision for fire fighting services is dienste beskikbaar is; available; (b) reelings tot voldpening van die plaaslike bestuur getref is in verband met die lewering van water in (a) hierbo genoem en die retikulasie daarvan deur die hele (b) arrangements to the satisfaction of the local authority have been made regarding the delivery of the water referred to in (a) above and the reticulation thereof 1 4

2 [ A 1 r maande 582 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 dorp: Met dien verstande dat onderstaande bepalings throughout the township: Provided that such arrange insodanine reelings ingesluit word: ments shall include the following provisions: (i) Dat die applikant n geskikte voorraad water tot by (fie straatfront van die erf meet mat aanle (i) That before the plans of any building to be voordat die planne van n gebou wat op die erf erected upon any erf are approved by the local opgerig gaan word deur die plaaslike bestuur authority the applicant shall cause a suitable goedgekeur word; supply of water to be laid on to the street (ii) dat alle koste van of in verband met die instal frontage of the erf; lering van n installasie en toebehore vir die (ii) that all costs of or connected with the installa _ lewering opgaar indien nodig en retikulasie van tion of plant and appurtenances for the delivery die water deur die applikant gedra moet word storage if necessary and reticulation of the water en die applikant is ook aanspreeklik om sodanige shall be borne by the applicant who shall also installasie en toebehore in n goeie toestand te be responsible for the maintenance of such plant onderhoii tot tyd en wyl dit deur die plaaslike and appurtenances in good order and repair bestuur oorgeneem word: Met dien verstande until they are taken over by the local authority: dat indien die plaaslike bestuur vereis dat die Provided that if the local authority requires the applikant n installasie en toebehore van n groter applicant to install plant and appurtenances of a kapasiteit as wat vir die dorp nodig is moet capacity in excess of the needs of the township installeer die ekstra koste wat daardeur meege the additional costs occasioned thereby shall be bring word deur die plaaslike bestuur gedra meet borne by the local authority word; en (iii) dat die plaaslike bestuur daartoe geregtig is om (iii) that the local authority shall be entitled to take genoemde installasie en toebehore te eniger tyd ever free of cost the said plant and appurte kosteloos oor te neem op voorwaarde dat ses nances at any time subject to the giving of six kennis gegee word: Met dien verstande months notice: Provided that until the local dat die applikant gelde vir water wat gelewer authority takes over the said water supply the word teen n tarief deur die plaaslike bestuur applicant may make charges for water supplied goedgekeur kan vorder tot tyd en wyl die pleas at a tariff approved by the local authority; like bestuur genoemde waterlewering oorneem; (c) the applicant has furnished the local authority with (c) die applikant geskikte waarborge aan die plaaslike adequate guarantees regarding the fulfilment of its bestuur verstrek het met betrekking tot die nakoming obligations under the above mentioned arrangements van sy verpligtingskragtens bestaande reelings n Beknopte verklaring waarin die aard en hoeveelheid A summarised statement setting forth the nature and van die watervoorraad beskikbaar en die hooftrekke van quantity of the available supply of water and the major die reelings tussen die applikant en die plaaslike bestuur features of the arrangements entered into between the getref uiteengesit word met spesiale vermelding van die applicant and the local authority with special reference to waarborge in subparagraaf (c) genoem moet tesame met the guarantees referred to in subparagraph (c) shall die sertifikaat as n aanhangsel daarby ingedien word accompany the said certificate as an annexure thereto II 4 Sanitere Dienste 4 Sanitation Die applikant moet n sertifikaat van die plaaslike bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle The applicant shall lodge with the Administrator for his waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van die approval a certificate from the local authority to the effect plaaslike bestuur getref is vir die sanitere dienste in die that arrangements to its satisfaction have been made for dorp met inbegrip van voorsiening vir die afvoer van vuil the sanitation of the township which shall include provi water en vullisvenvydering sion for the disposal of waste water and refuse n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van voor A summarised statement of the main provisions of the noemde reelings moet tesame met die sertifikaat as n aan aforesaid arrangements shall accompany the certificate as hangsel daarby ingedien word an annexure thereto 5 Elektrisiteif 5 Electricity Die applikant moet n sertifikaat van die plaaslike The applicant shall lodge with the Administrator for bestuur aan die Administrateur vir sy goedlteuring voorle his approval a certificate from the local authority to the waarin yen meld word dat reelings tot voldoening van die effect that arrangements to its satisfaction have been made plaaslike bestuur getref is vir die lewering en distribusie for the supply and distribution of electricity throughout van elektrisiteit deur die hele dorp the township n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van A summarised statement of the main provisions of the voornoemde reelings moet tesame met die sertifikaat as n aforesaid arrangements shall accompany the certificate as aanhangsel daarby ingedien word an autexure thereto r 6 Stortings Begraafplaas en Bantoelokasieterreine Y6 Cemetery Depositing and Bantu Location Sites Die applikant moet tot voldoening van die Administra teur met die plaaslike bestuur reelings tref ten opsigte The applicant shall make arrangements with the local van die verskaffing van n stortingsterrein en terreine vir authority to the satisfaction of the Administrator in regard n begraafplaas en n Bantoelokasie As sodanige verskaf to the provision of a depositing site and sites for a ceme fing bestaan uit grond aan die plaaslike bestuur oorgedra tery and Bantu location Should such provision consist of te word is die oordrag daarvan nie onderworpe aan voor land to be transferred to the local authority transfer waardes waarby die gebruik of die reg van vervreemding thereof shall be free of conditions restricting the Use or the daarvan deur die plaaslike bestuur beperk word nit right of disposal thereof by the local authority

3 PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH Mineraleregte 7 Mineral Rights Alle regte op minerale en edelgesteentes word aan die All rights to minerals and precious stones shall be applikant voorbehou reserved to the applicant 8 Kansellering van Bestaande Titelvoorwaarde Die applikant moet die onderstaande voorwaarde laat kanselleer: 8 Cancellation of Existing Condition The applicant shall obtain the cancellation of the fol lowing condition: Except with the written consent of the Administrator the land shall be used solely for the establishment of a Except with the written consent of the Administrator township thereon; on the establishment of which this con th land shall be used solely for the establishment of a dition shall lapse" township thereon; on the establishment of which this con dition shall lapse" 9 Strate (a) Die applikant moet tot voldoening van die plaaslike ) i i I L hou tot tyd en wyl hierdie aanspreeklikheid deur die plaaslike bestuur oorgeneem word: Met then verstande tat die Administrateur die reg het om die streets in the township to the satisfaction of the local (a) The applicant shall form grade and maintain the applikant van tyd tot tyd geheel en al of gedeeltelik authority until such time as this responsibility is taken hierdie verpligtings te onthef na oorlegpleging over by the local authority: Provided that the Adminmetvan die plaaslike bestuur istrator shall from time to time be entitled to relieve the applicant wholly or partially from this obligation (b) Die strate moet tot voldoening van die plaaslike after reference to the local authority bestuur die strate in die dorp vorm skraap en onder 9 Streets i bestuur name gegee word (b) The streets shall be named to the satisfaction of the 10 Skenking local authority Die applikant moet ooreenkomstig die bepalings van artikel 27 van Ordonnansie No 11 van 1931 as n sken 10 Endowment king aan die plaaslike bestuur n bedrag betaal gelykstaande met 18% (agtien persent) van slegs die grond The applicant shall in terms of the provisions of section waarde van alle erwc wat deur die applikant verkoop 27 of Ordinance No 11 of 1931 pay as an endowment verruil of geskenk of op enige ander wyse van die hand to the local authority an amount representing 18% gesit word (uitgesonderd erwe oorgedra ingevolge artikel (eighteen per cent) on land value only of all erven dis 24 van daardie Ordonnansie); sodanige waarde bereken posed of by the applicant by way of sale barter or gift or to word soos op die datum waarop dit aldus van die hand in any other manner (other than erven transferred in terms I word en vasgestel te word op die wyse uiteengesit in of section 24 of that Ordinance) such value to be calcu lated as at the date of such disposal and to be determined genoemdegesit artikel in the manner set out in the said section Die applikant moet geouditeerde gedetailleerde kwartaalstate tesame met die bedrag wat daarop Quarterly audited aangewys detailed statements shall be rendered word as verskuldig aan die plaaslike bestuur aan die plaasby the applicant to the local authority and shall be accompanied by a remittance for the amount shown to be due to like bestuur verstrek Die plaaslike bestuur of enige beampte deur hom behoorlik daartoe gemagtig besit die the local authority The local auhority or any official duly reg om op alle redelike tye die applikant se boeke betrefauthorised thereto by it shall have the right to inspect fende die vervreemding van erwe in die dorp te inspekteer and audit the applicants books at all reasonable times en te ouditeer Op versoek van genoemde plaaslike bestuur relative to the disposal of erven in the township If so of beampte moet die applikant alle boeke en stukke wat required by the local authority or official the applicant vir so n inspeksie en ouditering nodig is voorle Indien shall produce all such books and papers as may be necesgeen sodanige gelde gedurende n tydperk van drie maande sary for such inspection and audit If no such moneys ontvang is nie kan die plaaslike bestuur n verklaring have been received during any quarterly period the local waarin melding daarvan gemaak word in authority may in hen of an audited statement accept al plaas van n geouditeerde staat aanneem statement to that effect 11 Sloop van Geboue 11 Demolition of Buildings Die applikant moet op eie koste en tot voldoening van The applicant shall at its own cost and to the satisfac die plaaslike bestuur die bestaande gebou wat gedeeltelik tion of the local authority demolish the existing building op Erf No 173 en gedeeltelik op Erf No 175 gelee is en situated partly on Erf No 173 and partly on Erf No 175 daardie gedeelte van die bestaande gebou wat bins and that part of the existing building falling within Mouton Moutonweg val laat sloop en moet die tenk op Erf No Road and shall remove the tank on Erf No 173 when 173 verwyder wanneer by deur die plaaslike bestuur required to do so by the local authority daartoe versoek word 12 Beskikking oor Bestaande Titelvoonvaardes Me erwe most onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute as daar is met inbegrip van die voorbehoud van mineraleregte 12 Disposal of Existing Conditions of Title All erven must be made subject to existing conditions and servitudes if any including the reservation of rights to minerals [ J

4 584 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART Wysiging van Dorpsaanlegskenza 13 Amendment of Town planning Schema Die applikant moet op eie koste die nodige stappe doen The applicant shall at its own expense take the necesom die toepaslike dorpsaanlegskema te laat wysig onmid sary steps to have the relevant town planning scheme dellik nadat die dorp geproklameer is amended immediately after proclamation of the township 14 Nakonzing van Voorwaardes 14 Enforcement of Conditions Die applikant moet die stigtingsvoorwaardes nakom en The applicant shall observe the conditions of establish moet die nodige stappe doen om tc sorg dat die titelvoormeat and shall take the necessary steps to secure the waardes en enige ander voorwaardes genoem in artikel enforcement of the conditions of title and any other 56bis van Ordonnansie No 11 van 1931 nagekom word: conditions referred to in section 56bis of Ordinance No Met dien verstande dat die Administrateur die bevoegd 11 of 1931: Provided that the Administrator shall have held besit om die applikant van almal of enigeen van die the power to relieve the applicant of all or any of the verpligtings te onthef en sodanige verpligtings by enige obligations and to vest these in any other person or body ander persoon of liggaam van persone te laat berus of persons B TITELVOORWAARDES B CONDITIONS OF TITLE 1 Die Erwe met Sekere Ullsonderings I The Erven with Certain Exceptions Die erwe uitgesonderd The erven with the exception of (i) erwe wat deur die Staat verkry word; en (ii) erwe wat vir munisipale doeleindes verkry word (i) such erven as may be acquired by the State; and 4 mits die Administrateur die doeleindes waarvoor (ii) such erven as may be acquired for municipal sodanige erwe nodig is goedgekeur het purposes provided the Administrator has is onderworpe aan die voorwaardes hiema uiteengesit: approved the purposes for which such erven are required (A) ALGEMENE VOORWAARDES shall be subject to the conditions hereinafter set forth: (a) Die applikant en enige ander persoon of liggaam van (A) GENERAL CONDITIONS persone wat skriftelik deur die Administrateur daar toe magtiging verleen is het met die doel om te sorg (a) The applicant and any other person or body of perdat hierdie voorwaardes en enige ander voorwaardes sons so authorised in writing by the Administrator in artikel 56bis van Ordonnanste No I 1 van 1931 shall for the purpose of securing the enforcement of genoem nagekom word die reg en bevoegdheid om these conditions and any other conditions referred to op alle redelike tye die erf te betree ten einde soda in section 56bis of Ordinance No 11 of 1931 have nige inspeksie te doen of ondersoek in te stel as wat the right and power to enter into and upon the erf vir bovermelde doel gedoen of ingestel moet word at all reasonable times for the purpose of such inspec (b) Planne en spesifikasies van elle geboue en van alle lion or inquiry as may be necessary to be made for veranderinge of aanbouings daaraan moet aan die the abovementioned purpose plaaslike bestuur voorgele word wie se skriftelike (b) Plans and specifications of all outbuildings and of all goedkeuring verkry moet word voordat daar met bou alterations or additions thereto shall be submitted to bedrywighede begin word Alle geboue of veranderings the local authority whose approval in writing shall of aanbouings daaraan moet binne n redelike tyd na be obtained before the commencement of building aanvang voltooi word operations All buildings or alterations or additions thereto shall 4 be completed within a reasonable time aan die vereistes van goeie argitektuur sodas dit nie after commencement die bevalligheid van die omgewing benadeel nie (c) The elevational treatment of all buildings shall con form to good architecture so as not to interfere with (c) Die aansigbehandeling van alle geboue moet voldoen (d) Mg die eienaar nog enigiemand anders besit die reg om behalwe om die erf vir boudoeleindes in gereedthe amenities of the neighbourhood heid te bring enige materiaal daarop uit te grawe sonder die skriftclike toestemming van die plaaslike (d) Neither the owner nor any other person shall have bestuur the right save and except to prepare the erf for (e) Behalwe met toestemming van die plaaslike bestuur building purposes to excavate therefrom any material mag Been dier soon omskryf in die Skutregulasies without the written consent of the local authority van Plaaslike Besture op die erf aangehou of op stal (e) Except with the consent of the local authority no ani gesit word nie mal as defined in the Local Authorities Pound Regu (f) Geen geboue van hout en/of sink of geboue van rou lations shall be kept or stabled on the erf stene mag op die erf opgerig word nie (f) No wood and/or iron buildings or buildings of (g) Behalwe met skriftelike toestemming van die plaaslike unburnt claybrick shall be erected on the ed bestuur en onderworpe aan sodanige voorwaardes as (g) Except with the written approval of the local autho wat die plaaslike bestuur ople mag nog die eienaar rity and subject to such conditions as the local autho ring enige okkupant van die erf enige putte daarop rity may impose neither the owner nor any occupier uitgrawe of boorgate daarop boor of enige onder of the erf shall sink any wells or boreholes thereon or aardse water daaruit trek abstract any subterranean water therefrom (h) Waar dit na die mening van die plaaslike bestuur (h) Where in the opinion of the local authority it is onuitvoerbaar is om neerslagwater van erwe met n impracticable for stormwater to be drained from hoer ligging regstreeks na n openbare straat of te higherlying erven direct to a public street the 4 voer is die eienaar van die erf verplig om te aanvaar owner of the erf shall be obliged to accept and/or dat sodanige neerslagwater op sy erf vloei en/of toe permit the passage over the erf of such stormwater: te laat dat dit daaroor loop: Met dien verstande dat Provided that the owners of any higher lying erven

5 PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH die eienaars van erwe met n hoer ligging vanwaar the stormwater from which is discharged over any die ncerslagwater oor n erf met n laer ligging loop lower lying erf shall be liable to pay a proportionate n eweredize aandeel van die koste moet betaal van share of the cost of any pine line or drain which the enige pyplyn of afleivoor wat die eienaar van sodanige owner of such lower lying erf may find necessary to crf met n laer ligging nodig vind om aan te le of te lay or construct for the purpose of conducting the bou om die water wat aldus oor die erf loop of te water so discharged over the erf voer (j) By die indiening van n sertifikaat by die Registrateur (j) Upon the submission to the Registrar of Deeds of van Aktes deur die plaaslike bestuur te dien effekte a certificate by the local authority to the effect that dat die dorp in n goedgekeurde skema opgeneem the township has been included in a Town planning is en dat die skema voorwaardes bevat wat in ooreen Scheme and that the scheme contains conditions corstemming is met die titelvoorwaardes hierin vervat responding to the title conditions contained herein kan sodanige titelvoorwaardes verval such title conditions shall lapse 1 (B) SPESIALE BESIGHEIDSERF (B) SPECIAL BUSINESS ERF: Benewens die voorwaardes in subklousule (A) hiervan ( In addition to the conditions set uiteengesit out in subclause (A) is Ed No 170 aan die volgende voorwaardes hereof Erf No 170 shall be subject to the following cononderworpe : (a) Die erf moet uitsluitlik vir ditions handels en besigheids doeleindes gebruik word: Met dien verstande dat dit (a) The erf shall be used for trade or business purposes nie vir n pakhuis of n vermaaklikheids of vergader only: Provided that it shall not be used for a ware plek garage nywerheidsperseel of n hotel gebruik house or a place of amusement or assembly garage mag word nie: Voorts met dien verstande dat: industrial premises or an hotel: Provided further (i) tot tyd en wyl die erf met rt openbare rioolstelsel that: verbind is die gebou nie hoer as twee verdiepings (I) until the erf is connected to a public sewerage mag wees nie; system the building shall not exceed two storeys (ii) die boonste verdieping of verdiepings vir woonin height; doeleindes gebruik mag word; (iii) die geboue op die erf nie meer as 60% van die (ii) the upper floor or floors may be used for residential purposes; oppervlakte van die erf ten opsigte van die grond verdieping en nie meer as 30% van die opper (iii) the buildings on the erf shall not occupy more vlakte van die ell ten opsigte van die boonste than 60% of the area of the erf in respect of the verdieping of verdiepings mag beslaan nie ground floor and not more than 30% of the area (b) Nog die eienaar nag enigiemand anders besit die reg of the crf in respect of the tipper floor or floors; om vir enige doel hoegenaamd bakstene teas of erde (b) Neither the owner nor any other person shall have pype of ander artikels van n soortgelyke aard op die the right to make or permit to be made upon the erf crf te vervaardig of te laat vervaardig for any purpose whatsoever any bricks tiles or (c) Behoudens die bepalings van enige wet verordening earthenware pipes or other articles of a like nature of regulasie en subklousule (a) hiervan is daar geen beperking wat betref die aantal winkels of besighede (c) Subject to the provisions of any law by law or reguwat op die erf opgerig of gedryf mag word nie: Met lation and subclause (a) hereof there shall be no Emi dien verstande dat geen besigheid van n Bantoe lotion of the number of shops or businesses that may eethuis van enige aard ook al op die erf opgerig mag be established or conducted on the erf: Provided that word nie no business of a Bantu eating house of any descrip (d) Geen hinderlike bedryf soos omskryf of in artikel tion shall be conducted on the erf 95 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No 17 (d) No offensive trade as specified either in section 95 van 1939 Of in n dorpsaanleg skema wat op die of the Local Government Ordinance No 17 of 1939; gebied van toepassing is mag op die erf gedryf word or in a townplanning nie scheme in operation in the area (e) may be carried on upon the erf Die besigheidsgeboue moet gelyktydig met of votir die buitegcboue opgerig word (e) The business premises shall be erected simultaneously with or before the erection of the outbuildings (Q SPESIALE WOONERWE Die erwc uitgesonderd die erf in subklousule (B) (C) SPECIAL RESIDENTIAL ERVEN: gnoem is benewens die voorwaardes in subklousule (A) The erven with the exception of the erf referred to in hiervan uiteengesit aan die volgende voorwaardes ondersubclause (B) shall in addition to the conditions set out worpe: in subclause (A) hereof be subject to the following con (a) Die erf moet slogs gebruik word om daarop n woonditions: huis op te rig: Met dien verstande dat met toestem ming van die Administrateur na raadpleging met die (a) The erf shall be used for the erection of a dwelling Read en die plaaslike bestuur n plek van openbare house only: Provided that with the consent of the godsdiensoefening of n plek van onderrig Administrator after reference to the Board and the n gemeenskapsaal n inrigting of ander geboue wat local authority a place of public worship or a place in n woongebied tuishoort op die erf opgerig kan of instruction social hall institution or other buildings word: Voorts met dien verstande dat die plaaslike appertaining to a residential area may be erected on bestuur sodanige ander geboue waarvoor in n goed the erf: Provided further that the local authority may gekeurde dorpsaanlegskema voorsiening gemaak permit such other buildings as may be provided for word kan toelaat behoudens die voorwaardes van in an approved townplanning scheme subject to the die skema waarvolgens die toestemming van die conditions of the scheme under which the consent of plaaslike bestuur vereis word the local authority is required

6 1 Administrateur 586 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 (b) Nag die eienaar nog enigiemand anders besit die reg (b) Neither the owner nor any other person shall have om vir enige doel hoegenaamd hakstene teels of the right to make or permit to be made upon the erf erdepype of ander artikels van n soortgelyke aard for any purpose whatsoever any bricks tiles or op die erf te vervaardig of te laat vervaardig earthenware pipes or other articles of a like nature 41 (c) Behalwe met toestemming van die Administrateur wat (c) Except with the consent of the Administrator who sodanige voorwaardes kan stel as wat hy nodig ag may prescribe such conditions as he may deem necesmag Me meer as een woonhuis met sodanige buitege sary not more than one dwelling house together with bone as wat gewoonlik vir gebruik in verband daarsuch outbuildings as are ordinarily required to be mee nodig is op die erf opgerig word nie: Met dien used in connection therewith shall be erected on the verstande dat as die erf onderverdeel word of as erf: Provided that if the erf is subdivided or it or sodanige erf of enige gedeelte daarvan met enige any portion of it is consolidated with any other erf ander erf of gedeelte van n erf gekonsolideer word or portion of an erf this condition may with the conhierdie voorwaarde met toestemming van die sent of the Administrator be appliecito each resulting op elke gevolglike gedeelte of gekon portion or consolidated area solideerde gebied toegepas kan word (i) The dwellinghouse exclusive of outbuildings to (i) Die waarde van die woonhuis sonder inbegrip be erected on the erf shall be of the value of not van buitegeboue wat op die erf opgerig word less than R3000; moet minstens R3000 wees; (ii) the main building which shall be a completed (ii) Die hoofgebou wat n voltooide gebou moet building and not one partly erected and intended wees en nie een wat gedeeltelik opgerig en eers for completion at a later date shall be erected later voltooi gaan word nie moet gelyktydig met simultaneously with or before the erection of the of valor die buitegeboue opgerig word outbuildings (d) Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna op (d) Buildings including outbuildings hereafter erected die erf opgerig word moet minstens 8 meter van die on the erf shall be located not less than 8 metres from straatgrens daarvan pleb wees the boundary thereof abutting on a street (e) Indien die erf omhein of op n ander wyse toegemaak (e) If the erf is fenced or otherwise encloied the fencing word moet die heining of ander omheiningsmateriaal or other enclosing device shall be erected and maintot voldoening van die plaaslike bestuur opgerig en tained to the satisfaction of the local authority onderhou word 2 Erven Subject to Special Condition 2 Erwe aan Spesiale Voorwaarde Onderworpe Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit In addition to the relevant conditions set out above the is onderstaande erwe aan die volgende voorwaarde onder undermentioned erven shall be subject to the following worpe: condition: Erwe Nos 173 en 174 Erven Nos 173 and 174 Die erf is onderworpe aan n serwituut soos op die algemene plan aangewys vir dreineringsdoeleindes ten The erf shall be subject to a servitude as shown on the gunste van die plaaslike bestuur general plan for drainage purposes in favour of the local authority 3 Senvituut vir Riolerings en Ander Munisipale Doeleindes 3 Servitude for Sewerage and Other Municipal Purposes Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit In addition to the relevant conditions set out above the is die enve aan die volgende voorwaardes onderworpe: erven shall be subject to the following conditions: (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut twee meter (a) The erf is subject to a breed vir servitude riolerings en ander munisipale doeleindes two metres wide in ten gunste van die plaaslike bestuur favour of the local authority for sewerage and other tangs slegs een van sy grense uitgesonderd n straatgrcns soos bepaal municipal purposes along on: only of its boundaries other than a street boundary as deur die plaaslike bestuur determined by the local authority (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne voormelde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwortel (b) No building or other structure shall be erected within borne mag binne die gebied van sodanige serwituut of the aforesaid servitude area and no large rooted trees binne twee meter daarvan geplant word nie shall be planted within the area of such servitude or (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om sodanige materi within two metres thereof aal as wat deur horn uitgegrawe word tydens die aan (c) The local authority shall be entitled to deposit ternleg onderhoud of verwydering van sodanige 6001 porarily on the land adjoining the aforesaid servitude hoofpypleidings en ander werke as wat hy na goed such material as may be excavated by it during the dunke as noodsaaklik beskou tydelik te gooi op die course of the construction maintenance or removal grond wat aan voomoemde serwituut grens en voorts of such sewerage mains and other works as it in its is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang discretion may deem necessary and shall further be tot genoemde grond vir voornoemde doel: Met then entitled to reasonable access to the said land for the verstande dat die plaaslike bestuur enige skade ver aforesaid purpose subject to any damage done during goed wat gedurende die aanleg onderhoud of ver the process of constructing maintaining or removing wydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander such sewerage mains and other works being made werke veroorsaak word good by the local authority _

7 I4 Woordomskrywing 4 Definitions \ PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH In voornoemde voorwaardes het onderstaande uitdruk In the foregoing conditions the following terms shall kings die betekenisse wat aan hulle geheg word: have the meaning assigned to them: (i) Applikant" beteken Henklip Enterprises (Pro (i) "Applicant" means Henklip Enterprises (Pro \ prietary) Limited en sy opvolgers in titel tot die prietary) Limited and its successors in title to dorp the township (ii) Woonhuis" beteken n huis wat ontwerp is vir (ii) "Dwellinghouse" means a house designed for 1 gebruik as n waning deur een gesin use as a dwelling for a single family 5 Staats en Munisipale Erwe 5 State and Municipal Erven \ As enige erf verkry soos beoog in klousule BI (i) en (ii) Should any erf acquired as contemplated in Clause BI (i) hiervan in besit kom van enige ander persoon as die Staat and (ii) hereof come into the possession of any person of die plaaslike bestuur is so n erf daarop onderworpe other than the State or the local authority such erf shall aan sodanige voorwaardes as wat die Administrateur toe thereupon be subject to such conditions as may be perlaat mitted by the Administrator No 48 (Administrateurs ) 1971 No 48 (Administrators) 1971 PROKLAMASIE PROCLAMATION deur sy Edele die Administrateur van die by the Honourable the Administrator of the Provinsie Transvaal Province Transvaal Whereas an application has been received for permis Nademaal n aansoek ontvang is om toestemming om sion to establish President Ridge Extension No 1 Town die dorp President Ridge Uitbreiding No I te stig op ship on Portion 237 of the farm Klipfontein No 203IQ Gedeelte 237 van die plaas Klipfontein No 203IQ dis Johannesburg district; trik Johannesburg; And whereas the provisions of the Townships and En nademaal aan die bepalings van die Dorpe en Town planning Ordinance 1931 relating to the establish Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 wat op die stigting van ment of townships have been complied with; dorpe betrekking het voldoen is; Now So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede therefore under and by virtue of the powers wat by subartikel (4) van artikel 20 van genoemde Ordon vested in me by subsection (4) of section 20 of the said Ordinance I hereby declare that the said township shall nansie aan my verleen word hierby verklaar dat genoemde dorp n goedgekeurde dorp is onderworpe aan be an approved township subject to the conditions condie voorwaardes vervat in die bygaande bylae tamed in the schedule hereto Gegee ander my Hand te Pretoria op hede die 24ste Given under my Hand at Pretoria on this 24th day of dag van Februarie Eenduisend Negehonderd Eenen February One thousand Nine hundred and Seventy one Sewentig S G J VAN NIEKERK S G J VAN NIEKERK Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB 4/2/2/913 PB 4/2/2/913 BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION DOEN DEUR ROBIN TOWNSHIPS (PTY) LIMITED MADE BY ROBIN TOWNSHIPS (PROPRIETARY) INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE DORPE LIMITED UNDER THE PROVISIONS OF THE EN DORPSAANLEG ORDONNANSIE 1931 OM TOWNSHIPS AND TOWNPLANNING ORDINANCE TOESTEMMING OM N DORP TE STIG OP GE 1931 FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWN DEELTE 237 VAN DIE PLAAS KLIPFONTEIN NO SHIP ON PORTION 237 OF THE FARM KLIPFON 203 IQ DISTRIK JOHANNESBURG TOEGESTAAN TEIN NO 2031:Q DISTRICT OF JOHANNESBURG IS WAS GRANTED A STIGTINGSVOORWAARDES A CONDITIONS OF ESTABLISHMENT I Naam 1 Name Die naam van die dorp is President Ridge Uitbreiding The name of the township shall be President Ridge No 1 Extension No I 2 Ontwerpplan van Dorp 2 Design of Township Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Algemene Plan LG No A4368/70 The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG No A4368/70 3 Water 3 Water Die applikant moet n sertifikaat van die plaaslike be stuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle waarin vermeld word dat: The applicant shall lodge with the Administrator for his approval a certificate from the local authority to the effect that: /

8 I _ 588 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 (a) n voorraad water geskik vir menslike gebruik en wat (a) a supply of potable water sufficient for the needs of toereikend is om aan die vereistes van die inwoners I the inhabitants of the township when it is fully built van die dorp te voldoen wanneer dit heeltemaltoe up including provision for fire fighting services is gebou is met inbegrip van voorsiening vir brand available; weerdienste beskikbaar is; (b) arrangements to the satisfaction of the local autho (b) reelings tot voldoening van die plaaslike bestuur geiv have been made the delivery of the tref is in verband met die lewering van water in (a) watern refered to in (a) regardingabe and the that genoem en hierbo die le van die pypnet daarvoor thereof throughout the township: Provided that such in die dorp: Met dien verstande dat onderstaande arrangements shall include the following provisions: bepalings in sodanige reelings ingesluit word: (i) Dat die applikant n geskikte voorraad water tot (i) That before the plans of any building to be by die straatfront van n erf moet hat aanle erected upon any erf are approved by the local voordat die planne van n gebou wat op die erf authority the applicant shall cause a suitable opgerig sal word deur die plaaslike bestuur supply of water to be laid on to the street frontage goedgekeur word; of the erf; (ii) dat alle koste van of in verband met die instal (ii) that all costs of or connected with the instalia lering van n installasie en toebehore vir die tion of plant and appurtenances for the delivery lewering opgaar indien nodig van water en die storage if necessary and reticulation of the le van die pypnet daarvoor deur die applikant water shall be borne by the applicant who shall gedra meet word wat ook aanspreeklik is om also be responsible for the maintenance of such sodanige installasie en toebehore in n goeie plant and appurtenances in good order and toestand te onderhou tot tyd en wyl hulle dour repair until they are taken over by the local die plaaslike bestuur oorgeneem word: Met dien authority: Provided that if the local authority verstande dat indien die plaaslike bestuur ver requires the applicant to install plant and appur eis dat die applikant n installasie en toebehore tenances of a capacity in excess of the needs of van n groter kapasiteit as wat vir die dorp the township the additional costs occasioned nodig is most installeer die ekstra koste in ver thereby shall be borne by the local authority; and band daarmee deur die plaaslike bestuur gedra moet word; (iii) that the local authority shall be entitled to take (iii) dat die plaaslike bestuur daartoe geregtig is oin over free of cost the said plant and appurte genoemde installasie en nances toebehore tc eniger tyd at any time subject to the giving of six kosteloos oar te neem op voorwaarde dat months notice: Provided that until the local sea maande kennis gegee word: Met dien verstande authority takes over the said water supply the dat die applikant geld vir water wat gelewer applicant may make charges for water supplied word teen n tarief deur die plaaslike bestuur at a tariff approved by the local authority; goedgekcur kan vorder tot tyd en wyl die plaas (c) the applicant has furnished the local authority with like bestuur genoemde waterlewering oorneem; adequate guarantees regarding the fulfilment of its (c) die applikant geskikte waarborge aan die plaaslike I obligations under the above mentioned arrangements bestuur verstrek het met betrekking tot die nakoming van sy verpligtings kragtens bostaande reelings A summarised statement setting forth the nature and n Beknopte verklaring waarin die aard en hoeveelheid quantity of the available supply of water and the major van die watervoorraad beskikbaar en die hooftrekke van features of the arrangements entered into between the die reelings tussen die applikant en die plaaslike bestuur applicant and the local authority with special reference to getref uiteengesit word met spesiale vermelding van die the guarantees referred to in subparagraph (c) shall waarborge in subparagraaf (c) genoem moet saam met accompany the certificate as an annexure thereto die sertifikaat as n aanhangsel daarby ingedien word 4 Sanitation 4 Sanitere Dienste The applicant shall lodge with the Administrator for Die applikant meet n sertifikaat van die plaaslike behis approval a certificate from the local authority to the stuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle effect that arrangements to its satisfaction have been made waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van die for the sanitation of the township which shall include plaaslike bestuur getref is vir sanitere dienste in die dorp provision for the disposal of waste water and refuse met inbegrip van voorsiening vir die afvoer van afvalwater en vullisverwydering A summarised statement of the main provisions of the n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van aforesaid arrangements shall accompany the certificate as genoemde reelings moet saam met die sertifikaat as n an annexure thereto aanhangsel daarby ingedien word 5 Electricity 5 Elektrisiteit The applicant shall lodge with the Administrator for his Die applikant moet n sertifikaat van die plaaslike bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle approval a certificate from the local authoriy to the effect waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van die that arrangements to its satisfaction have been made for the plaaslike bestuur getref is vir die lewering en distribusie supply and distribution of electricity throughout the van elektrisiteit deur die hele dorp township n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van ge A summarised statement of the main provisions of noemde reelings moet saam met die sertifikaat as n aan the arrangements shall accompany the certificate as an hangsel daarby ingedien word annexure thereto III

9 PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH IIli6 Begraajplaas Stortingsterrein en Bantoewoongebied 6 Cemetery and Depositing Sites and Bantu Residential Area Die applikant moet tot bevredigirig van die Administrateur met die plaaslike bestuur ratings tref in verband The applicant shall make arrangements with the local met die verskaffing van n stortingsterrein en terreine authority to the satisfaction of the Administrator in regard vir n bcgraafplaas en Bantoewoongebied Indien soda to the provision of depositing and cemetery sites and a nige reolings daaruit bestaan dat grond aan die plaaslike Bantu residential area Should such provision consist of bestuur oorgedra moct word moct die oordrag vry weer land to be transferred to the local authority transfer there van voorwaardes bctreffende die gebruik en vervreemof shall be free of conditions restricting the use ding daarvan deur die plaaslike bestuur or the right of disposal thereof by the local authority 7 Minerale Regte 7 Mineral Rights Allc regte op minerale en edelgesteentes moet aan die applikant voorbehou word All rights to minerals and precious stones shall be reserved to the applicant 8 Uitspanserwituut 8 Servitude of Outspan L Die applikant moet op eie koste die dorp van die lilt spanserwituut bat vrystel The applicant shall at its own expense cause the town 9 Kansellasie van Bestaande ship to be freed from the servitude of Outspan Voorwaarde Die applikant moct op eie koste die volgende voor 9 Cancellation of Existing Condition waarde laat kanselleer: The applicant shall at its own expense cause the fol Subject to the following condition imposed by the lowing condition to be cancelled: Controlling Authority under Act No 21 of 1940: "Subject to the following condition imposed by the That no building shall be erected within a Controlling Authority under Act No 21 of 1940: distance of 120 feet from the centreline of the That no building shall be erected within a dia main road" lance of 120 feet from the centre line of the main road" 10 Strata (a) Die applikant i»oct die strate in die dorp vorm 10 Streets skraap en ondcrhou tot volddening van die plaaslike (a) The applicant shall form grade and maintain the bestuur totdat die aansprceklikheid deur die plaas streets in the township to the satisfaction of the local like bestuur oorgeneem word: Met dien verstande authority until such time as this responsibility is taken dat die Administrateur geregtig is om die applikant over by the local authority: Provided that the van tyd tot tyd gedeeltelik of geheel van die aan Administrator shall from time to time be entitled to spreeklikheid te onthef na raadpleging met die plaas relieve the applicant wholly or partially from this like bestuur obligation after reference to the local authority (b) Die applikant moet op eie koste alle hindernisse van (b) The applicant shall at its own expense remove all die straatreserwes verwydet tot bevrediging van die obstacles from the street reserves to the satisfaction (c) plaaslike bestuur Die stratc moot name gegee word tot voldoening van die Administrateur of the local authority (c) The streets shall be named to the satisfaction of the Administrator 11 Skenking 11 Endowment Die applikant moet kragtens die bepalings van artikel The applicant shall in terms of the provisions of section 27 van Ordonnansie No 11 van 1931 as n skenking aan 27 of Ordinance No 11 of 1931 pay as an endow die plaaslike bestuur n bedrag betaal gelykstaande met meat to the local authority an amount representing 15% 15% van slegs die grondwaarde van alle erwe wat deur die on land value only of all erven disposed of by the appli applikant verkoop verruil of geskenk of op enige ander cant by way of sale barter or gift or in any other manner manier van die hand gesit word (uitgesonderd erwc oor (other than erven transferred in terms of section 24 of that gedra ingevolge artikel 24 van daardie Ordonnansie) so Ordinance) such value to be calculated as at the date of danige waardc bcreken te word soos op die datum van the promulgation of the township in the event of the erven die afkondiging van die dorp indien die erwe voor so having been disposed of prior to such promulgation or danige afkondiging van die hand gesit is of soos op die as at the date of such disposal in the event of the erven datum van sodanige van die hand sit indien die erwe na being disposed of after such promulgation and to be deter sodanige afkondiging van die hand gesit word en vasgestel mined in the manner set out in the said section te word op die wyse uiteengesit in genoemde artikel Quarterly audited detailed statements shall be rendered Die applikant moet geouditeerde gedetailleerde kwartaalstate saam met die bedrag wat daarop aangewys by the applicant to the local authority and shall be accom word as verskuldig aan die plaaslike bestuur aan die Panted by a remittance for the amount shown to be due plaaslike bestuur verstrek Die plaaslike bestuur of enige to the local authority The local authority or any official beamptc deur hom behoorlik daartoe gemagtig besit die duly authorised thereto by it shall have the right to rcg om op alle redelike tye die applikant se boeke beinspect and audit the applicants books at all reasonable treffende die vervreemding van erwe in die dorp te intimes relative to the disposal of erven in the township spekteer en te ouditeer Op versock van genoemde plaaslike bestuur of beampte moet die applikant idle If so required by the said local authority or official the boeke en stukke wat vir sodanige inspeksie nodig is applicant shall produce all such books and papers as may

10 590 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 voorle Indien geen sodanige gelde gedurende n tydperk be necessary for such inspection and audit If no such 4 van drie maande ontvang is Me rnag die plaaslike bestuur n verklaring waarin melding daarvan gemaak word in plaas van n geouditeerde staat aanneem moneys have been received during any quarterly period the local authority may in lieu of an audited statement accept a statement to the effect 12 Grond vir Munisipale Doeleindes 12 Land for Municipal Purposes Dic volgende erwe soos op die algemene plan aange The following erven as shown on the general plan shall wys moot aan die plaaslike bestuur oorgedra word deur be transferred to the local authority by and at the en op koste van die applikant: expense of the applicant: (i) As parke: Erwe Nos 153 en 154 (i) As parks: Erven Nos 153 and 154 (ii) As transformatorterreine: Erwe Nos 126 en 149 (ii) As transformer sites: Erven Nos 126 and Toegang 13 Access (a) Ingang vanaf Provinsiale Pad P103I tot die dorp (a) Ingress from Provincial Road P103 1 to the town en uitgang tot Provinsiale Pad P103I uit die dorp ship and egress to Provincial Road P103 1 from the word beperk tot: township are restricted to: (i) die aansluiting van die straat aan die noorde (i) the junction of the street on the northern side of kant van Erf No 124 by genoemde pad en Erf No 124 with the said road and (ii) die aansluiting van die straat aan die noordekant (ii) the junction of the street on the northern side van Erf No 150 by genoemde pad of Erf No 150 with the said road (b) Die applikant moet op eie koste aan die Direkteur Transvaalse Paaiedepartement ingevolge Regulasie (b) The applicant shall at its own expense submit to the 93 van die Padordonnansie No 22 van 1957 n be Director Transvaal Roads Department in terms of hoorlike ontwerpuitleg (skaal 1 duim = 40 voet) ten Regulation 93 of the Roads Ordinance No 22 of opsigte van die in en uitgangspunte in (a) hierbo ge 1957 a proper design layout (scale 1 inch= 40 feet) noem vir sy goedkeuring voor16 Die applikant meet in respect of the ingress and egress points referred spesifikasies voorte wat vir die Direkteur Trans to in (a) above for approval The applicant shall vaalse Paaiedepartement aanvaarbaar is wanneer by submit specifications acceptable to the Director dit vereis en meet genoemde in en uitgangspunte Transvaal Roads Department when required to do op cic koste en tot voldoening van die Direkteur so by him and shall construct the said ingress and Transvaalse Paaiedepartement bou egress points at its own cost and to the satisfaction of the Director Transvaal Roads Department 14 Oprigting van Reining of ander Fisiese Versperring Die applikant moet op eie koste en tot bevrediging van 15 Nakoming van die Yereistes van die Beherende Gesag insake Padreserwes Die applikant moet die Direkteur Transvaalse Paaiedepartement tevrede stel insake die nakoming van sy vereistes 14 Erection of Fence or Other Physical Barrier The applicant shall at its own expense erect a fence or other physical barrier to the satisfaction of the Director Transvaal Roads Department as and when required to do so by him and the applicant shall maintain such fence or physical barrier in good order and repair until such time as this responsibility is taken over by the local autho die Direkteur van die Transvaalse Paaiedepartement n heining of ander fisiese versperring oprig wanneer dit deur hom vereis word en die applikant moet die heining of ander fisiese versperring in n goeie toestand hou totdat die plaaslike bestuur die verantwoordelikheid oorneem: Met dien verstande dal die applikant se verantwoordelik heid vir die onderhoud daarvan sal steak wanneer die verantwoordelikheid vir die onderhoud van die strate deur die plaaslike bestuur oorgeneem word rity: Provided that the applicants responsibility for the maintenance thereof shall cease when the local authority takes over the responsibility for the maintenance of the streets in the township 15 Enforcement of the Requirements of the Controlling Authority The applicant shall satisfy the Director Transvaal Roads Department regarding the enforcement of his con ditions 16 Kanalisering van Stormwater 16 Canalisation of Stormwater Die applikant is verantwoordelik vir die betaling van The applicant shall be responsible for the payment of 50% van die koste van die kanalisering van die storm 50% of the cost of the canalisation of the stormwater water gebou tot bevrediging van die plaaslike bestuur constructed to the satisfaction of the local authority from vanaf die skoolterrein of n betaling van n bedrag van the school site or for the payment of a contribution of R20000 tot die koste van sodanige kanalisering welk ook R20000 towards the cost of such canalisation whichever al die kleiner bedrag verteenworndig wanneer dit deur shall be the lesser when required to do so by the local die plaaslike bestuur vereis word authority 17 Beskikking oor Bestaande Titelvaorwaardes 17 Disposal of Existing Conditions of Title Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute as daar is met inbegrip van die All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes if any including the reservation of rights voorbehoud van minerale regte to minerals

11 PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH / 18 Wysiging van die Dorpsaanlegskema 18 Amendment of Town planning Scheme Die applikant moet op eie koste die nodige steppe doen The applicant shall at its own expense take the necesom die toepaslike dorpsaanlegskema te laat wysig onmid sary steps to have the relevant town planning scheme dellik nadat die dorp geproklameer is amended immediately after proclamation of the township 19 Nakoming van Voorwaardes 19 Enforcement of Conditions L Die applikant moet die stigtingsvoorwaardes nakom en The applicant shall observe the conditions of establishmoet die nodige stappe doen om te sorg dat die titelvoor ment and shall take the necessary steps to secure the waardes en enige ander voorwaardes genoem in artikel enforcement of the conditions of title and any other con 56bis van Ordonnansie No 11 van 1931 nagekom word: ditions referred to in section 56bis of Ordinance No 11 Met dien verstande dat die Administrateur die bevoegdof 1931: Provided that the Administrator shall have the heid besit om die applikant van almal of enigeen van die power to relieve the applicant of all or any of the obliga verpligtings te onthef en om sodanige verpligtings by lions and to vest these in any other person or body of emge ander persoon of liggaam van persone te laat betas persons B TITELVOORWAARDES B CONDITIONS OF TITLE I Die Erwe met Sekere Uitsonderings I The Erven with Certain Exceptions Die erwe met uitsondering van: The erven with the exception of: (1) Die erwe genoem in klousule An hiervan; (i) The erven mentioned in Clause Al2 hereof; (ii) erwe wat deur die Staat verkry mag word; en (H) such erven as may be acquired by the State; and (iii) erwe wat vir munisipale doeleindes verkry mag (Hi) such erven as may be acquired for municipal word mits die Administrateur die doeleindes purposes provided the Administrator has waarvoor sodanige erwe nodig is goedgekeur approved the purposes for which such erven are het; required; is onderworpe aan die voorwaardes hierna genoem op shall be subject to the conditions hereinafter set forth gels deur die Administrateur kragtens die bepalings van die Dorpe en DorpsaanlegOrdonnansie No 11 van imposed by the Administrator under the provisions of the 1931: Townships and Town planing Ordinance No 11 of 1931 (A) ALGEMENE VOORWAARDES (A) GENERAL CONDITIONS (a) Die plaaslike bestuur en enige ander persoon of lig (a) The local authority and any other person or body of gaam van persone wat skriftelik deur die Adminis persons so authorised in writing by the trateur daartoe gemagtig is Administra het met die doel om te sorg dat hierdie voorwaardes en enige ander voor tor shall for the purpose of securing the enforcewaardes genoem in artikel 56bis van Ordonnansie ment of these conditions and any other conditions No 11 van 1931 nagekom word die reg en be referred to in section 56bis of Ordinance No 11 of voegdheid om op alle redelike tye die erf te betree ten 1931 have the right and power to enter into and einde sodanige inspeksie te dam of ondersoek in te wat vir die upon the erf at all reasonable times for the purpose of bovermelde doel gedoen moet worsteldas such inspection or inquiry as may be necessary to be (b) Mg die eienaar nbg enigiemand anders besit die made for the above mentioned purpose reg om vir enige doel hoegenaamd bakstene teals (b) Neither the owner nor any other person shall have of erdepype of ander artikels van n soortgelyke aard the right to make or permit to be made upon the erf op die erf te vervaardig of te laat vervaardig for any purpose whatsoever any bricks tiles or (c) Nog die eienaar nbg enigiemand enders besit die reg earthenware pipes or other articles of a like nature om behalwe om die erf vir boudoeleindes in gerecd (c) Neither the owner nor any other person shall have heid te bring enige materiaal daarop uit te grawe of enige bestaande gebruik voort te sit sonder die the right save and except to prepare the erf for skriftelike toestemming van die plaaslike bestuur building purposes to excavate therefrom any material (d) Behalwe met toestemming van die plaaslike bestuur or to continue any existing use without the written mag geen dier soos omskryf in die Skutregulasies consent of the local authority van Plaaslike Besture soos afgekondig by Adminis (d) Except with the consent of the local authority no trateurskennisgewing No 2 van 1929 op die erf aananimal as defined in the Local Authorities Pounds gehou of op stal gesit word nie Regulations as published under Administrators (e) Behalwe met die skriftelike toestemming van die plaaslike bestuur mag geen geboue van Notice 2 hout en/of of 1929 shall be kept or stabled on the erf sink of geboue van roustene op die crf opgerig word (e) Except with the written consent of the local authority nie no wood and/or iron buildings or buildings of unburnt (f) Behalwe met die skriftelike toestemming van die plaas clay brick shall be erected on the erf like bestuur en onderworpe aan sodanige voorwaar (f) Except with the written approval of the local authority des as wat die plaaslike bestuur ople mag nbg die and subject to such conditions as the local authority eienaar nbg enige bcwoner van die erf putte of boor may impose neither the owner nor any occupier of gate op die erf sink of enige ondergrondse water the erf shall sink any wells or boreholes thereon or daaruit put nie abstract any subterranean water therefrom

12 592 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 (g) Waar dit volgens die mening van die plaaslike be (g) Where in the opinion of the local authority it is I stuur ondoenlik is om neerslagwater van erwe met impracticable for stormwater to be drained from n hoer Jigging regstreeks na n publieke straat toe higher lying erven direct to a public street the owner af te voer is die eienaar van die erf verplig om to of the erf shall be obliged to accept and/or permit aanvaar dat sodanige neerslagwater op sy erf vloei the passage over the erf of such stormwater: Provided en/of toe te laat dat dit daaroor loop: Met dien that the owners of any higher lying erven the stormverstande dat die eienaars van erwe met n hoer water from which is discharged over any lower lying ligging vanwaar die neerslagwater oor n erf met erf shall be liable to pay a proportionate share of the n laer ligging loop aanspreeklik is om n eweredige cost of any pipeline or drain which the owner of such aandeel van die koste te betaal van enige pyplyn lower:lying erf may find necessary to lay or construct of afleivoor wat die eienaar van sodanige erf met (h) for the purpose of conducting the water so discharged n laer Jigging nodig mag vind om aan te JO of te over the erf bou om die water wat aldus oor die erf loop af te (h) Upon the submission to the Registrar of Deeds of a voer certificate by the local authority to the effect that the By die indiening van n sertifikaat by die Registratownship has been included in the tear Townplanning van Aktes deur die plaaslike bestuur te dim Scheme and that the scheme contains conditions coreffekte dat die dorp in n goedgekeurde skema opresponding to the title conditions contained herein geneem is en dat die skema voorwaardes bent wat in such title conditions shall lapse ooreenstemming is met die titelvoorwaardes hierin vervat kan sodanige titelvoorwaardes verval (B) GENERAL RESIDENTIAL ERVEN (B) ALGEMENE WOONERWE In addition to the conditions set out in subclause (A) Benewcns die voorwaardes uiteengesit in subklousule hereof Erven Nos 146 to 148 and 150 to 152 shall be (A) hiervan is Erwe Nos 146 tot 148 en 150 tot 152 aan subject to the following conditions: die volgende voorwaardes onderworpe: (a) The erf shall be used solely for the purpose of erecting (a) Die crf mag slegs gebruik word om daarop n woos thereon a dwelling house or a block of flats boarding huis of woonstelblok of woonstelblokke losieshuis house hostel or other buildings for such uses as may koshuis of ander geboue vir gebruike sons van tyd tot be allowed by the Administrator from time to time tyd deur die Administrateur goedgekeur na raad after reference to the Townships Board and the local pleging met die Dorperaad en die plaaslike bestuur authority: Provided that: op te rig: Met dien verstande dat: (0 Die geboue nie meer as twee verdiepings hoog (i) the buildings shall not exceed two storeys in mag wees nie: Voorts met dien verstande dat height: Provided further that an additional storey n addisionele verdieping bygevoeg kan word may be added if more than 75% of the ground indien meer as 75% van die grondverdieping vir floor is used foi the parking of vehicles; die parkering van voertuie gebruik word; (ii) (H) the die geboue op die erf nie meer total coverage of all buildings shall not as 40% van die oppervlakte van die erf mag beslaan nie; exceed 40% of the area of the erf; (iii) die vloerruimteverhouding nie 06 mag oorskry (iii) the floor space ratio shall not exceed 06; Me; (iv)covered and paved parking at a ratio of 15 (iv) geplaveide en oordekte parkeerplek tesame met parking space for every dwelling unit together die nodige beweegruimte in die verhouding van wih the necessary manoeuvring area shall be 15 parkeerplek vir elke wooneenheid tot vol provided on the erf to the satisfaction of the doening van die plaaslike bestuur verskaf moet local authority; word; (v) the internal roads on the erf shall be constructed (v) die interne panic op die erf tot die bevrediging and maintained by the registered owner to the van die plaaslike bestuur deur die geregistreerde satisfaction of the local authority; eienaar gebou en in stand gehou word; (vi) buildings including outbuildings to be erected on (vi) die placing van geboue insluitende buitegeboue wat op die erf opgerig word the crf and entrances and exits shall be sited to en in en uitgange tot bevrcdiging van die plaaslike bestuur moet the satisfaction of the local authority; and wees; en (vii) the registered owner shall be responsible for the (vii) die geregistreerde eienaar verantwoordelik is vir maintenance of the whole development on the die instandhouding van die algehele ontwikkeling erf If the local authority is of the opinion that van die erf Indien die plaaslike bestuur meen the premises or any part of the development is dat die perseel of enige gedeelte van die ont not kept in a satisfactory state of maintenance wikkeling nie deeglik in stand gehou word nie then the local authority shall be entitled to under is die plaaslike bestuur geregtig om sodanige in take such maintenance at the registered owners standhouding self te onderneem op koste van die cost gerigstreerde eienaar (b) The main building which shall be a completed (b) Die hoofgebou wat n voltooide gebou moet wees en building and not one partly erected and intended for nie een wat gedeeltelik opgerig is en eers later voltooi completion at a later date shall be erected simulta sal word nie moet gelyktydig met of voor die buite neously with or before the erection of the outbuild geboue opgerig word ings (c) Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna op (c) Buildings including oubuildings hereafter erected on die erf opgerig word moet minstens 11 meter van the erf shall be located not less than 11 metres from die straatgrense en minstens 6 meter van enige ander the street boundaries and not less than 6 metres from grens daarvan gelee wees (Hierdie beperking is nie any other boundary (This restriction does not apply op Erf No 150 van toepassing nie) to Erf No 150)

13 L(A) PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH 1971 (d) Ingeval n woonhuis op die erf opgerig word mag (d) In the event of a dwellinghouse being erected on nie meer as een woonhuis met sodanige buitegeboue the crf not more than one dwelling house together as wat gewoonlik vir gebruik in verband daarmee with such outbuildings as are ordinarily required to nodig is op die erf opgerig word nie: Met dien ver be used in connection therewith shall be erected on stande dat as die erf onderverdeel word of dit of the erf: Provided that if the erf is subdivided or if such erf or any portion thereof is consolidated with enige gedeelte daarvan gekonsolideer word met enige ander erf of gedeelte van n erf hicrdie voorwaarde any other erf or portion of an erf this condition may met toestemming van die Administrateur van toe with the consent of the Administrator be applied to passing gemaak kan word op elke gevolglike gedeelte each resulting portion or consolidated area of gekonsolideerdc gebied (e) If the erf is fenced or otherwise enclosed the fencing (e) Indien die erf omhein of op n ander wyse toegemaak or other enclosing device shall be erected and main word moet die heining of ander omheiningsmateriaal tamed to the satisfaction of the local authority opgerig en onderhou word tot voldoening van die plaaslike bestuur (C) SPECIAL RESIDENTIAL ERVEN (C) SPESIALE WOONERWE The erven with the exception of those referred to in subelause (B) shall in addition to the conditions set out Benewens die voorwaardes uiteengesit in subklousule (A) hereof be subject to con hiervan is die crwe met uitsondering van die wat in "mns: Amsubclause subklousule (B) genoem word ook aan die volgende the following (a) voorwaardes onderworpe: The erf shall be used for the erection of a dwelling (a) Die err mag slegs gebruik word om daarop n woon house only: Provided that with the consent of the huis op to rig: Met dien verstande dat met toestem Administrator after reference to the Townships Board ming van die Administrateur na raadpleging met die and the local authority a place of public worship or a Dorperaad en die plaaslike bestuur n plek van open place of instruction social hall institution or other bare godsdiensoefening of n plek van onderrig n buildings appertaining to a residential area may be gemeenskapsaal n inrigting of ander geboue wat in n woongebied tuishoort op die erf opgerig mag erected on the ed word (b) Not more than one dwelling house together with such (b) Op die crf mag nie meer as een woonhuis met soda outbuildings as are ordinarily required to be used in nige buitegeboue as wat gewoonlik vir gebruik in connection therewith shall be erected on the ern verband daarmee nodig is opgerig word nie: Met Provided that if the erf is subdivided or if such crf dien verstande dat as die erf onderverdeel word of as or any portion thereof is consolidated with any other sodanige erf of enige gedeelte daarvan gekonsolideer erf or portion of an erf this word met condition may with the enige ander erf of gedeelte van n erf hierdie voorwaarde met die toestemming van die consent of the Administrator be applied to each result Administrateur van toepassing gemaak kan word op ing portion or consolidated area elke gcvolglike of gekonsolideerde area (c) The main building which shall be a completed build (c) Die hoofgebou wat n voltooide gebou most woes ing and not one partly erected and intended for comen nie een wat gedeeltelik opgeric is en eers later pletion at a later date shall be erected simultaneously voltooi sal word nie moet gelyktydig met of voor with or before the erection of the outbuildings die buitegeboue opgerig word (d) (d) Geboue met Buildings including outbuildings hereafer erected on inbegrip van buitegeboue wat hierna op die err opgerig word moet minstens 6 meter van the erf shall be located not less than 6 meters from the die straatgrens daarvan geled wees (Hierdie beper boundary thereof abutting on a street (This rc king is nie op Erf No 124 van toepassing nie) striction does not apply to Ed No 124) (d) Indien die erf omhein of op n ander wyse toege (e) If the erf is fenced or otherwise enclosed the fencing maak word moet die heining of ander omheinings or other enclosing device shall be erected and main materiaal opgerig en onderhou word tot bevrediging tamed to the satisfaction of the local authority van die plaaslike bestuur 2 Boulynbeperkings 2 Building Line Restrictions Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit In addition to the relevant conditions set out above the is onderstaande erwc aan die volgende voorwaardes on undermentioned erven shall be subject to the following derworpe: conditions: (1) (1) Erf No 150 Erf No 150 Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna Buildings including outbuildings hereafter erected op die crf opgerig word moet minstens 16 meter van on the erf shall be located not less than 16 metres of die westelike grens minstens 11 meter vanaf die from the westerly boundary not less than 11 metres noordelike grens en minstens 6 meter vanaf enige from the northerly boundary and not less than 6 ander grens gelee wees metres from any other boundary (2) Erf No 124 (2) Erf No 124 Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna Buildings including outbuildings hereafter erected on op die erf opgerig word moet minstens 16 meter the erf shall be located not less than 16 metres from vanaf die westelike en noordelike straatgrense daar the northerly and westerly street boundaries thereof van en minstens 6 meter vanaf enige ander straat and not less than 6 metres from any other boundary grens gelee wees thereof abutting on a street 593 j

14 594 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART Erwe Onderworpe aan Spesiale Voorwaardes Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit is onderstaande erwe aan die volgende voorwaardes onderworpe: (1) Erwe Nos 139 en Ewen Subject to Special Conditions In addition to the relevant conditions set out above the undermentioned erven shall be subject to the following conditions: Die erwe is onderworpe aan n serwituut vir storm (I) Erven Nos 139 and 147 waterdoeleindes ten gunste van die plaaslike be The erf is subject to a servitude for stormwater pur stuur soos aangewys op die algemene plan poses in favour of the local authority as shown on the (2) Erf No 139 general plan Die erf is onderworpe aan n serwituut vir riooldoeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur soos (2) Erf No 139 aangewys op die algemene plan The erf is subject to a servitude for sewer purposes (3) Erf No 150 in favour of the local authority as shown on the (i) Ingang tot en uitgang vanaf die erf word beperk general plan tot daardie gedeelte van die noordelike grens van (3) Erf No 150 die erf strekkende oor n afstand van 63 meter (i) vanaf die noord Ingress oostelike baken van die erf to the erf and egress from the erf shall be (ii) limited to that portion of the Die erf northern bounis onderworpe aan n serwituut vir dary of the erf extending 63 metres from the stormwaterdoeleindes ten gunste van die plaasnorth eastern beacon of the erf like bestuur soos aangetoon op die algemene plan (ii) The erf is subject to a servitude for stormwater (4) Erf No I24 purposes in favour of the local authority as Ingang tot en uitgang vanaf die erf word beperk tot shown on the general plan die noordoostelike grens (4) Erf No 124 Ingress to and egress from the erf are restricted to 4 Serwitute vir Riolerings en Ander Munisipale the northeasterly boundary thereof Doeleindes Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit 4 Servitude for Sewerage and Other Municipal Purposes is die erwe aan die volgende voorwaardes onderworpe: (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir riolerings In addition to the relevant conditions set out above the en ander munisipale doeleindes ten gunste van die erven shall be subject to the following conditions: plaaslike bestuur 2 meter breed longs net een van (a) The erf is subject to a servitude 2 metres wide in sy grense uitgesonderd n straatgrens soos bepaal favour of the local authority for sewerage and other deur die plaaslike bestuur municipal purposes along one only of its boundaries (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voorother than a street boundary as determined by the genoemde serwituutgebied opgerig word nie en geen local authority grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of binne n afstand van 2 meter daarvan (b) No building or other structure shall be erected within geplant word nie the aforesaid servitude area and no large rooted trees (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal shall be planted within the area of such servitude or wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg within 2 metres thereof onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoof ṫc) The local authority shall be entitled to deposit tern pypleiding en ander werke wat by volgens goeddunke porarily on the land adjoining the aforesaid servitude noodsaaklik ag tydelik te plaas op die grond wat aan such material as may be excavated by it during the die voornoemde serwituut grens; en voorts is die course of the construction maintenance or removal plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang tot of such sewerage mains and other works as it in its genoemde grond vir die voornoemde doel: Met dien discretion may deem necessary and shall further be verstande dot die plaaslike bestuur enige skade verentitled to reasonable access to the said land for goed wat gedurende die aanleg onderhoud of verwy the aforesaid purpose subject to any damage done dering van sodanige rioolhoofpypleiding en ander during the process of the construction maintenance werke veroorsaak word or removal of such sewerage mains and other works being made good by the local authority 5 Woordomskrywing In voormelde voorwaardes het onderstaande uitdruk 5 Definitions kings die betekenisse wat aan hulle geheg word: In the foregoing conditions the following terms shall (i) Applikant" beteken Robin Townships (Prohave the meaning assigned to them: prietary) Limited en sy opvolgers tot die eiendomsreg van die dorp (i) "Applicant" means Robin Townships (Proprie (ii) Woonhuis" beteken n huis wat ontwerp is vir tary) Limited and its successors in title to the gebruik as n waning deur een gesin township (iii) Vloerruimteverhouding" beteken die verhou (ii) "Dwellinghouse" means a house designed for ding verkry deur die totale oppervlakte van al use as a dwelling for a single family die vloere (met uitsondering van enige kelder (iii) "Floor Space Ratio" means the ratio obtained by verdieping oop dakke en vloerruimte slegs aan dividing the total area of all the floors (but exmotorparkering vir die inwoners van die gebou eluding any basement open roofs and floorspace of geboue gewy) wat daarop opgerig gaan word devote solely to car parking for the occupants sodanige oppervlakte gemeet te word oor die of the building or buildings) to be erected there buitemure met inbegrip van elke vorm tan huis on such area being measured over the external 41

15 IIPROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH vesting uitgesonderd suiwer dekoratiewe glans walls and including every form of accommodation punte (soos toringspitse torinkies en ldok except purely ornamental features (such as torings) en enige huisvesting wat vir die skoon spires turrets and belfries) and any accommoclamaak onderhoud versorging of meganiese toe tion which is reasonable or necessary for the rusting van die gebou of geboue redelik of cleaning maintenance caretaking or mechanical nodig is deur die totale oppervlakte van die erf equipment of the building or buildings by the te deel; dit wil se: total area of the erf; that is to say: Totale oppervlakte van al die vloere van die gebou of geboue soos hierbo Total area of all floors of the build uiteengesit ing or buildings as set out above Vrv = FSR Totale oppervlakte van die erf Total area of the ed 6 Stoats en Munisipale Erwe 6 State and Municipal Erven As enige erf waarvan melding in ldousule Al2 gemaak Should any erf referred to in Clause Alt or any erf word of enige erf wat verkry word soos beoog in klousule acquired as contemplated in Clause B1 (ii) and (iii) hereof Bl(ii) en (iii) hiervan geregistreer word in die naam van be registered in the name of any person other than the enige ander persoon as die Staat of die plaaslike bestuur State or the local authority such erf shall thereupon be dan is so n erf daarop onderworpe aan sodanige voor subject to such conditions as may be permitted by the waardes as wat die Administrateur toelaat Administrator No 49 (Administrateurs) 1971 No 49 (Administrators) 1971 PROKLAMASIE deur sy Edele die Administrateur van die Provinsie Transvaal PROCLAMATION by the Honourable the Administrator of the Province Transvaal Nademaal ingevolge artikel 14(2) van Ordonnansie 20 Whereas in terms of section 14(2) of Ordinance 20 van 1943 die Administrateur bevoeg is om by proklamasie of 1943 the Administrator is empowered by proclama gebiede in die regsgebied van die Transvaalse Raad vir tion to include areas in the area of jurisdiction of the die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede op te neem; Transvaal Board for the Development of PeriUrban En nademaal dit dienstig geag word om die gebied Areas; omskryf in die Bylae hierby in die regsgebied van ge And whereas it is deemed expedient to include the area noemde Raad op te neem; described in the Schedule hereto in the area of jurisdic So is dit dat ek by hierdie Proklamasie proldameer tion of the said Board; dat die gebied omskryf in die Bylae hierby in die regsge Now therefore I do by this Proclamation proclaim bled van genoemde Raad opgeneem word that the area described in the Schedule hereto shall be Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 15de dag included in the area of jurisdiction of the said Board van Februarie Eenduisend Negehonderd EenenSewentig Given under my Hand at Pretoria on this 15th day of February One thousand Nine hundred and Seventy one S G J VAN NIEKERK S G J VAN NIEKERK Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB 3/2/3/111/1 P B 3/2/3/111/1 BYLAE TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: BESKRYWING VAN GEBIED INGELYF SCHEDULE TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERIURBAN AREAS: DESCRIPTION OF AREA INCLUDED Gedeelte 19 van die pleas Palm 681LS groot Portion 19 of the farm Palm 681LS in extent morg volgens Kaart LG A4433/61 morgen vide Diagram SG A4433/61 No 50 (Administrateurs) 1971 No 50 (Administrators) 1971 PROKLAMASIE deur sy Edele die Administrateur van die Provinsie Transvaal PROCLAMATION by the Honourable the Administrator of the Province Transvaal Nademaal n aansoek ontvang is om toestemming om Whereas an application has been received for permission die dorp Phalaborwa Uitbreiding No 5 te stig op Ge to establish Phalaborwa Extension No 5 Township on deelte 3 van die plaas Wegsteek No 30 LU distrik Portion 3 of the farm Wegsteek No 30 LU district Letaba; Letaba; En nademaal aan die bepalings van die Dorpe en And whereas the provisions of the Townships and Ordonnansie 1931 wat op die stigting van Townplanning Ordinance 1931 relating to the establishdorpe betrekking het voldoen is; ment of townships have been complied with; Dorpsaanleg

16 596 PRQVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now therefore under and by virtue of the powers wat by subartikel (4) van artikel 20 van genoemde Or vested in me by sub section (4) of section 20 of the said donnansie aan my vcrlccn word hierby verklaar dat Ordinance I hereby declare that the said township shall genoemde dorp n gocdgekeurde dorp is onderworpe aan be an approved township subject to the conditions con die voorwaardes vervat in die bygaande bylae tamed in the schedule hereto Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 25ste Given under my Hand at Pretoria on this 25th day of dag van Februaric Eenduisend Negehonderd Eenen February One thousand Nine hundred and Seventyone Sewentig S G J VAN NIEKERK S G J VAN NIEKERK Administrateur van die Provinsie Transvaal PB 4/2/2/2525 Administrator of the Province Transvaal PB 4/2/2/2525 I BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE DOEN DEUR DIE GESONDHEIDSKOMITEE VAN CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION PHALABORWA INGEVOLGE DIE BEPALINGS MADE BY THE HEALTH COMMITTEE OF PHALA VAN DIE DORPE EN DORPSAANLEGORDON BORWA UNDER THE PROVISIONS OF THE NANSIE NO 11 VAN 1931 OM TOESTEMMING TOWNSHIPS AND TOWN PLANNING ORDINANCE OM N DORP TE STIG OP GEDEELTE 3 VAN DIE NO 11 OF 1931 FOR PERMISSION TO ESTABLISH PLAAS WEGSTEEK NO 30LU DISTRIK LETABA A TOWNSHIP ON PORTION 3 OF THE FARM TOEGESTAAN IS WEGSTEEK NO 30 LU DISTRICT OF LETABA WAS GRANTED A STIGTINGSVOORWAARDES A CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1 Naatn Die naam van die dorp is Phalaborwa Uitbreiding I Name No 5 The name of the township shall be Phalaborwa Ex tension No 5 2 Ontwerpplan van die Dorp I 2 Die dorp bestaan uit Design of Township erwe en strate soon aangcdui op Algemene Plan LG No A4118/70 The township shall consist of erven and streets as indi cated on General Plan SG No A:4118/70 3 Water Die applikant moet n sertifikaat aan die Administrateur 3 Water vir sy goedkeuring voorle waarin vermeld word dat n voorraad water geskik vir menslike gebruik en wat toeapproval a certificate to the effect that a supply of potable The applicant shali lodge with the Administrator for his reikend is om aan die vereistes van die inwoners van die water sufficient for the needs of the inhabitants of the dorp te voldoen wanneer dit heeltemal toegebou is met township when it is fully built up including provision for inbegrip van voorsiening vir brandweerdienste beskik fire fighting services is available and that arrangements baar is en dat reelings getref is in verband met die have been made regarding the delivery of the water and lewering van water en die pypnet daarvoor in die hele the reticulation thereof throughout the township These dorp Hierdie reelings moet n onderneming van die ap arrangements shall include an undertaking by the applicant plikant insluit om n voorraad water tot by die straatto lay a supply of water on to the street frontage of any front van enige erf in die dorp aan te he wanneer by deur erf in the township when so requested by the owner of die eienaar van die betrokke erf daartoe aanges8 word: the erf concerned: Provided that the applicant is satis Met dies verstande dat die applikant daarvan oortuig is fied that it is the bona fide intention of such owner to dat dit die bona fide voorneme van sodanige eienaar is build thereon within a reasonable time om binne n rcdelike tydperk daarop te bon A summarised statement setting forth the nature and n Beknopte verklaring waarin die aard en hoeveelquantity of the available supply of water and the major held van die watervoorraad beskikbaar en die hooftrekke features of the arrangements shall accompany the certifivan die reelings uiteengesit word moet saam met die sercare as an annexure tifikaat as n aanhangsel daarby ingedien word thereto 4 Sanitere Dienste 4 Sanitation Die applikant moet n sertifikaat aan die Administrateur The applicant shall lodge with the Administrator for his vir sy goedkeuring voorle waarin vermeld word dat reelings approval a certificate to the effect that arrangements getref is vir sanitere dienste in die dorp met inbegrip van have been made for the sanitation of the township which voorsiening vir die afvoer van afvalwater bedryfsafval shall include provision for the disposal of waste water en vullisverwydering trade waste and refuse removal n Beknopte verklaring van die hoofbepalirigs van die A summarised statement of the main provisions of the reelings moet saam met die sertifikaat as n aanhangsel arrangements shall accompany the certificate as an daarby ingedien word annexure thereto The applicant shall lodge with the Administrator for his approval a certificate to the effect that arrangements have been made for the supply and distribution of elec tricity throughout the township 5 Elektrisiteit Die applikant moet n sertifikaat aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle waarin vermeld word dat reelings getref is vir die lewering van elektrisiteit en die distribusie daarvan in die hele dorp " 5 Electricity

17 Il PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van die A summarised statement of the main provisions of the reelings moet scam met die sertifikaat as n aanhangsel arrangements shall accompany the certificate as an an daarby ingedicn word nexure thereto I 6 Erwe vir Staats en Ander Doe!chides 6 Erven for State and Other Purposes Die applikant moet op eie koste die volgende erwe The applicant shall at its own expense: soos aangedui op die Algemene Plan (a) transfer the following erven as shown on the General (a) aan die bevoegde owerheid oordra vir die doeleindes Plan to the proper authority for the purposes as soon uiteengesit: set otit: Algemene Staatsdoeleindes: Erwe Nos 2017 en 2027 General Statei Purposes: Erven Nos 2017 and 2027 (b) vir die volgende doeleindes voorbehou: (b) reserve the following crven as shown on the General (i) Algemene munisipale doeleindes: Erwe Nos Plan for the following purposes: en 2019 (i) General municipal purposes: erven Nos 1982! (ii) Parke: Erwe Nos 2058 tot and 2019 (iii) As n transformatorterrein: Erf No 2002 (ii) Parks: Erven Nos 2058 to 2066 (iv) As Spoorwegreserwes: Erwe Nos (iii) As a transformer site: Erf No err 2045 (iv) As Railway reserves: Erven Nos and Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes: 7 Disposal of Existing Conditions of Title Alle erwe meet onderworpe gemaak word aan bestaan All erven shall be made subject to existing conditions de voorwaardes en serwitute indien enige met inbegrip and servitudes if any including the reservation of rights van die voorbehoud van mineral regte to minerals i8 Toegang 8 Access (a) Ihgang vanaf distrikspad No 726 tot die dorp en uit (a) Ingress from district road No 726 to the township and gang vanaf die dorp tot distrikspad No 726 is egress from the township to district road No 726 beperk tot die aansluiting van die straat 4 tussen ;shall be restricted to the junction of the street be Erwe Nos 2058 en 2060 en die straat langs die tween Erven Nos: 2058 and 2060 and the street noordelike grens van erwe Nos 1982 en 1983 met along the northern boundary of Erven Nos 1982 and gemelde pad 1983 with the said road (b) Ingang vanaf distrikspad No 86 (tangs die Oostelike (b) Ingress forth district road No 86 (Along the Eastern en Suidelike Grense van die dorp) tot die dorp en and Southern Boundaries of the township) to the uitgang vanaf die dorp tot distrikspad No 86 is township and egress from the township to district beperk tot die aansluiting van die strate tussen erwe road No 86 shall be restricted to the junction of the Nos 2020 en 2046; erwe Nos 2039 en 2044; en erwe streets between Erven Nos 2020 and 2046; erven Nos 2003 en 2030 by gemelde pad 2039 and 2044; and Erven Nos 2003 and 2030 with (c) Die applikant moet n geometriese uitlegontwerp the said road (skaal 1 duim = 40 voet) vir die permanente in en (e) The applicant shall lodge with the Director Transuitgangspunte genoem in paragrawe (a) en (b) voor vaal "Roads Department for his approval a geole vir goedkeuring deur die DirekteurTransvaalse metrical layout design (Scale 1 inch = 40 feet) for Paaiedepartement Wanneer daar versoekword moet the ipeimanerit ingress arid egress points referred to die applikant spesifikasies vir die betrokke werk in in paragraphs (a) and (b) When requested to do dien en moet by hierdie in en uitgangspunte op sy so the applicant shall submit specifications for the eie koste bou tot die bevrediging van die Transvaalse work concerned and shall at its own expense build Paaiedepartement these ingress and egress points to the satisfaction of the Transvaal Roads Department 9 Oprigting van Reining of Ander Versperring Did applikant moet op eie koste n heining of ander 9 Erection of Fence or Other Barrier versperring oprig en onderhou tot bevrediging van die The applicant shall at its own expense erect and main Direkteur Transvaalse Paaiedepartement waar en wan min a fence or other barrier to the satisfaction of the Director Transvaal Roads Department where and when neer dit deur ham verlang word requested by 1iimto do so 10 Nakoming van die Vereistes van die Beherende Gesag lnsake Padreserwes 10 Enforcement of the Requirements of the Controlling Authority Regarding Road Reserves Die applikdnt moet die Direkteur Tiansvaalse Paaie The applicant shall satisfy the Director Transvaal departement teyrede stel insakedie riakoming van sy Roads Department regarding the enforcement of his re vereistes quirements 11 Nakoniing van Voinwaardes 11 Enforcetnent of Conditions Die applikant moet die stigtingsvoorwaardes nakom The applicant shall observe the conditions of establish en moet die nodige stappe doen om te sorg dat die titel merit and shall lake the necessary steps to secure the voorwaardes en enige ander voorwaardes genoemin artikel enforcement of the conditions of title and any other con 56bis van Ordonnansie No 11 van 1931 nagekom word: dithinsrefprted to in section 56bis of Ordinance No 11 Met dien verstande dat die Administrateur die bevoegd of 1931: Provided that the Administrator shall have the held besit om die applikant van almal of enigeen van die power to relieve the applicant of all or any of the obliga verptigtings te onthef en dit by enige ander persoon of tions and to vest these in any other person or body of liggaam van persone te laat berus persons I 1

18 555 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 B TITELVOORWAARDES B CONDITIONS OF TITLE 1 Die Erwe met Sekere Ilfisonderings I The Erven with Certain Exceptions Die erwe met uitsondering van: The erven with the exception of: (i) die erwe genoem in klousule B6 hiervan; (ii) erwe wat deur die Staat verkry word; en (I) the erven mentioned in clause B6 hereof; (iii) erwe wat vir munisipale doeleindes benodig of (ii) such erven as may be acquired by the State; and herverkry word mits die Administrateur die (iii) such erven as may be required or reacquired doeleindes waarvoor sodanige erwe nodig is for municipal purposes provided the Adminis goedgekeur het trator has approved the purposes for which is onderworpe aan die voorwaardes hierna genoem opgete such erven are required deur die Administrateur kragtens Ordonnansie No 11 shall be subject to the conditions mentioned hereafter van 1931 imposed by the Administrator in terms of Ordinance No 11 of 1931: (A) ALGEMENE VOORWAARDES (a) Die plaaslike bestuur en enige ander persoon of lig (A) GENERAL CONDITIONS gaam van persone wat skriftelik deur die Administrateur daartoe gemagtig is het met die doel om te (a) The local authority and any other person or body sorg dat hierdie voorwaardes en enige ander voor of persons so authorised in writing by the Adminis waardes genoem in artikel 56bis van Ordonnansie No trator shall for the purpose of securing the enforce 11 van 1931 nagekom word die reg en bevocgdheid ment of these conditions and any other conditions om op alle redelike lye die erf te betree ten einde referred to in section 56bis of Ordinance No 11 of sodanige inspeksie te doen of ondersoek in te stel 1931 have the right and power at all reasonable as wat vir die bovermelde doel gedoen of ingestel limes to enter into and upon the erf for the purpose moet word of such inspection or inquiry as may be necessary (b) Nog die eienaar nog enigiemand anders besit die to be made for the above mentioned purpose reg oin vir enige doel hoegenaamd bakstene teels (b) Neither the owner nor any other person shall have of erdepype of ander artikels van n soortgelyke the right to make or permit to be made upon the erf aard op die erf te vervaardig of te laat vervaardig for any purpose whatsoever any bricks tiles or (c) Planne en spesifikasies van elle geboue en van alle earthenware pipes or other articles of a like nature vcranderings of aanbousels daaraan moet ingedien (c) Plans and specifications of all buildings and of all word by die plaaslike bestuur wic se skriftelike goed alterations or additions thereto shall be submitted to keuring verkry meet word voordat daar met bou the local authority whose approval in writing shall werksaamhede n aanvang gemaak word Alle ge be obtained before the commencement of building boue of veranderings of aanbousels daaraan moet operations All buildings or alterations or additions binne n redelike tydperk na die aanvang daarvan thereto shall be completed within a reasonable time voltooi word of commencement thereof (d) Die opstand van elle geboue moet voldoen aan die (d) vereistes van pole argitektuur The elevational treatment of all buildings shall satisfy sodas dit nie die aanthe requirements of good architecture so as trcklikhede van die omgewing benadeel hie not to interfere with the amenities of the neighbourhood (e) Nag die eienaar nag enigiemand anders besit die reg om behalwe om die erf vir boudoeleindes in gereedheid te bring enige materiaal daarop uit te grawe the right save and except to prepare the erf for (e) Neither the owner nor any other person shall have sonder die skriftelike toestemming van die plaaslike building purposes to excavate therefrom any material bestuur without the written consent of the local authority (f) Waar dit volgens die menirig van die plaaslike be (f) Where in the opinion of the local authority it is stuur ondoenlik is om neerslagwater van erwe met impracticable for stormwater to be drained from n hoer ligging regstreeks na n openbare straat of higher lying erven direct to a public street the owner te voer is die eienaar van die erf verplig om te aan of the erf shall be obliged to accept and/or permit vaar dat sodanige neerslagwater op sy erf vloei en/of the passage over the erf of such stormwater: Provided toe te laat dat dit daaroor loop: Met dien verstande that the owners of any higher lying erven the stormdat die eienaars van erwe met n hoer ligging van water from which is discharged over any lower lying waar die neerslagwater oor n erf met n laer Jigging erf shall be liable to pay a proportionate share of the loop aanspreeklik is om n eweredige aandeel van cost of any pipeline or drain die koste te betaal van enige pyplyn of afleivoor (g) Upon the submission to the Registrar of Deeds of a (g) By die indiening van n sertifikaat by die Registrateur certificate by the local authority to the effect that van Aktes deur die plaaslike bestuur te dien effekte the township has been included in a Townplanning dat die dorp in n goedgekeurde skema opgeneem is Scheme and that the scheme contains conditions en dat die skenta voorwaardes bevat wat in ooreen corresponding to the title conditions contained herestemming is met die titelvoorwaardes hierin vervat in such title conditions shall lapse kan sodanige titelvoorwaardes verval (B) ERWE VIR SPESIALE DOELEINDES (B) SPECIAL PURPOSE ERVEN Benewens die voorwaardes uiteengesit in subklousulc In addition to the conditions set out in subclause (A) (A) hiervan is onderstaande erwe aan die volgendevoor hereof the undermentioned erven shall be subject to the waardes onderworpe: following conditions: (1) Erwe Nos 1995 eti 2046 (1) Erven Nos 1995 and 2046 Die erf moet uitsluitlik gebruik word vir die doel om The erf shall be used solely for the purpose of con daarop die besigheid van n garage te dryf en vir ducting the business of a gaiage thereon and for 4

19 GALE 11E; to IIIPROVINCIA1: marat doeleindcs in verband daarmee wat n teekamer kan purposes incidental thereto which may include a insluit: Met dien verstande dat tea (i) die gebou nie meer as twee verdiepings hoog room: Provided that: mag wees totdat die erf met n publieke riool (i) until the erf is connected to a public sewerage stelsel verbind is en daarna nie meer as drie system the building shall not exceed two storeys and thereafter three storeys in height; verdiepings nie; (ii) the (ii) die boonste verdieping of verdiepings wat upper storey or storeys which shall not nie occupy mote than meer as 40 persent van die oppervlakte van die 40% of the area of the erf erf mag beslaan nie vir besigheids en woon be used for business and residential pur poses: may doeleindes gebruik mag word; Provided further that in the event of the erf not being voorts met dien verstande dat indien die erf nie vir used for the above bogenoernde doeleindes gebruik word nie dit vir mentioned purposes it may be used for such other purposes as the sodanige ander doeleindes gebruik kan word as wat Administratormay allow and subject to such requirements as he die Administrateur tcelaat en onderworpe aan somay impose after consultation with the Townships danige voorwaardes as wat by bepaal na oorlegpleging Board and the local authority met die Dorperaad en die plaaslike bestuur (2) Erwe Nos en 2049 (2) Erven Nos and Die erf moet gebruik word vir sodanige doeleindes 2049 soos toegelaat en onderworpe aan sodanige voor The erf shall be used solely for such purposes as may waardes as wat die Administrateur bepaal na oor be permitted by the Administrator and subject to lcgpleging met die Dorperaad en die plaaslike bestuur such requirements as he may impose after consulta tion with the Townships Board and the local authority (C) NYWERHEIDSERWE Benewens die voorwaardes uiteengesit in subklousule (C) INDUSTRIAL ERVEN (A) hiervan is die erwe met uitsondering van die ge In addition to the conditions set out in Sub clause (A) noem in sub klousule (B) aan die volgende voorwaardes hereof the erven with the exception of those referred to onderworpe: in sub clause (B) hereof shall be subject to the follow (a) Die erf en die geboue daarop opgerig of wat daarop ing conditions: opgerig sal word moet uitsluitlik gebruik word vir sodamge nywerheids en/of handelsdoeleindes (by (a) The erf and buildings erected or to be erected there fabrielc pakhuis Werkwinkel en dergelike doel on shall be used solely for such industrial and/or eindes) as wat skriftelik deur die plaaslike bestuur commercial purposes (eg factories warehouses goedgekeur word en vir ander doeleindes in ver workshops and the like) as may be approved in writ band daarmee; geen kleinhandel van waiter aard ing by the local authority and other purposes inci ook al mag daarop of daarvandaan gedryf word nie dental thereto; no retail trade of any description shall bchalwe soos in sub klousule (b) hiervan bepaal en be conducted thereon or therefrom save as is pro behalwe dat daar spesiaal hierby bepaal word dat vided in subclause (b) hereof and save that it is vir die toepassing van hierdie klousule die verbod specially hereby provided that for the purposes of this op kleinhandel soos hierbo uiteengesit nie die eienaar clause the prohibition against retail trading as set belet om goedere wat geheel en al of gedeeltelik op die out above shall not prohibit the selling on the erf erf vervaardig of bewerk of gemonteer word en ander of goods * wholly or partially manufactured or pro goedere wat nie op die erf vervaardig word nie op cessed or assembled thereon and other goods not die erf to verkoop nie: Met dien verstande dat so manufactured on the erf: Provided that such goods danige ander goedere n deel uitmaak van of ver form part of or are incidental to the sale of and/or bonde is aan die verkoop van en/of vir gebruik is by are for use in or with goods manufactured wholly of saam met goedere wat geheel en al of gedeeltelik or in part or processed or assembled on the erf The op die erf vervaardig of bewerk of gemonteer word words "and other purposes incidental thereto" mean Die woorde en ander doeleindes in verband daar ( and include: mee" beteken en omvat: (i) the erection and use for residential purposes of (i) die oprigting en gebruik vir woondoeleindes van buildings for managers and watchmen of works geboue viz bestuurders en opsigters van werke warehouses or factories erected on the said erf pakhuise of fabrieke wat op genoemde erf opgeand rig word with the written consent of the Adminis en met die skriftelike toestemming van _ die Administrateur gegee na oorlegpleging met trator given after consultation with the Depart die Departement van Bantoe administrasie en ment of fiantu Administration and Development Ontwikkeling en van die plaaslike bestuur en and the local authority and subject to such con behoudens sodanige voorwaardes as wat die Additions as the Administrator in consultation with ministrateur in oorlegpleging met die plaaslike the local authority may bestuur ople kan voorsiening gemaak impose provision may word vir die huisvesting van n onbevoegde persoon" be made for the housing of a "disqualified per soos omskryf in die Wet op Groepsgebiede (Wet son" as described in the Group Areas Act (Act No 36 van 1966) wat bona fide en noodsaaklik No 36 of 1966) bona fide and necessarily em en voltyds werk in die nywerheid wat op die erf played on fulltime work in the industry con gedryf word; en ducted on the erf; (ii) and die oprigting van geboue wat as kantore of pak deur die eienaar of okkupant gebruik (ii) the erection of buildings to be used as offices or r alamesrs word storerooms by the owner or occupier (b) Die eienaar en enige okkupant mag nie n restaurant (b) The owner and any occupant shall not establish on of teekamerbesigheid of n Bantoe eethuis op die erf the erf except for the use of its own employees a I )

20 600 PROVINSIALE KOERANT 10 MAAR:T 1971 oprig nie behalwe vir die gebruik van sy eie werkrestaurant or tearoom business or a Bantu eating nemers ; (c) Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna house Op die erf opgerig word moet minstens 5 meter van (c) Buildings including outbuildings hereafter erected die straatgrens daarvah geleii wees on the erf shall be located not less than 5 metres (d) Die op en aflaai van vocrtuie inoet slegs binne die from the boundary thereof abutting on a street grense van die erf geskied: Met dieniverstande dat (d) The loading and off loading of vehicles shall be done gden materiaal of goedere van waiter aard ook al only within the boundaries of the erf: Provided that op die gedeelte an die erf tussen die voorgeskrewe no materials or goods of whatever nature shall be boulyn en die straatgrens van die erf geplaas gestort dumped placed or stored on the portion of the erf of bewaar mag word nie; en genoemde gedeelte mag between the duly prescribed building line and the NM Been ander doel belialwe die uit18 en oriderhoud street boundary of the erf which portion shall not van grasperke en tuine gebruik word rile : be used for any purpose other than laying out and (0 Die eiendar of okkupant moet ruimte laat op die erf maintaining lawnsand gardens vir die parkering van die voerttiie van werknemers (e) The owner or occupant shall allow space on the erf op die volgende basis: for theiparking of the vehicles of employees on the (i) een parkeerruimte vir n passasiersmotor vir elite following basis: 4 blanke werknemers; (i) One parking space for a passenger car for every (ii) een parkeerruimte vir n passasiersmotor vir 4 white employees; elke 10 nie blanks werknemers; (ii) one parking space for a passenger car for every (iii) een parkeerruimte vir clke vervoerof alewerings 10 non white employees; voertuig wat gebruik word deur die onderne (iii) one parking space for every transport or delivery ming vehicle used by the enterprise 2 Erwe Onderworpo aan Spesiale Voorwaardes 2 Erven Subject to Special Conditions Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit is onderstaande erwe aan die volgende voorwaardes on In addition to the relevant conditions set out above the derworpe: undermentioned erven shall be subject to the following (a) Erwe Nos tot conditions: tot tot 2037 en 2040 (a) Erven Nos to tot to to to Die eienaar mag nie sonder toestemming van die 2044 applikant die erf oordra nie en die toestemming The owner shall not transfer the erf without the con mag nie weerhou word nie indien die voorgestelde sent of the applicant and this consent shall not be transportnemer n skriftelike ooreenkoms tot vol refused if the proposed transferee concludes a written doening van dieapplikant aangaan waarby by horn agreement to the satisfaction of the applicant by [ self verbind om te voldoen aan die voorwaardes wat which he commits himself to comply with the condi deurdie applikant gestel word betreffende die gebruik bons laid down by the applicant regarding the use en onderhoudskoste van enige spoorweghalte of and maintenance costs of any railway siding or ex ultbreiding tension (b) Erive Nos (b$ Erven Nos en 2031 and 2035 Die erf is onderworpe aan!ri serwituut vir munisi The erf shall be subject to a servitude for municipal pale doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur purposes in favour of the local authority as indi soos aangedui op die algemene plan cated on the general plan (c) Enve Nos en 2044 (c) Erven Nos and 2044 Dieerf is onderworpe aan n sernvituutvirpaddoel The erf is subject to a servitude for road purposes eindes ten gunste van die plaaslike bestuur soos aan in favour of the local authority as shown on the gedui op die algemene plan; general plan 4 3 Serwituut vir Riolerings en Ander Munisipale Doeleindes 3 Servitude for Sewerage and Other Municipal Purposes Benewens die betrokke voorwaardes hierb6 uiteengesit is alle erwe aan die volgende voorwaardes onderworpe: In additionto the relevant conditions set out above all (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir riolerings erven shall be subject to the following conditions: en ander munisipale doeleindes ten gunste van die (a) The erf shall be subject to a servitude two metres plaaslike bestuur twee meter breed langs net een wide in favour of the local authority for sewerage van sy grense uitgesonderd n straatgrens soos bepaal and other municipal purposes along one only of its deur die plaaslike bestuur boundaries other than a street boundary as deter (b) Geen gebou of adder struktuur mag binne die voor mined by the local authority noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen (b) No building or other structure shall be erected with grootwortelbome mag binne die gebied an soda in the aforesaid servitude area and no largerooted nige serwituut of binne in afstand van_ twee meter trees shall be planted within the area of such servi daarvan geplant word nic tude or within two metres thereof (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (c) The local authority shall be entitled to deposit ternwat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg Iborarily on the land adjoining the aforesaid servitude onderhoud of verwydering van sodanige rioolpyplei such material as may be excavated by it during the ding en ander werke wat by volgens goeddunke noocll Course of the construction; maintenance or removal saaklik ag tydelik te pleas op die grand wat aan of such sewerage mains and other works as it in its

21 1 PROVINCIAL GAZEITE10 MARCH ; die voornoemde serwituut grens; en voorts is die discretion may deem necessary; and shall further be plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang tot entitled to reasonable access to the said land for the genoemde grond vir die voornoemde doel: Met aforesaid phrpose subject to any damage done dur dien vcrstandc dat die plaaslike bestuur enige skade ing the process of the construction maintenance or vergocd wat gedurende die aanlcg onderhoud of removal of such sewerage mains and other works verwydering van sodanige rioolhoofpypleiding en being made good by the local authority ander werke veroorsaak word _ lib 4 Stoats en Munisipale Erwe 4 State and Municipal Erven As n erf waarvan melding in klousule B6 gemaak word of enige crf wat verkry word soos beoog in klousule Should any erf referred to in Clause B6 or any err Cl(ii) of enige erf wat benodig of herverkry mag word acquired as contemplated in Clause Bl(ii) or any et( soos beoog in klousule B ] (iii) hiervan geregistreer word required or reacquired as contemplated in Clause BI(iii) in die naam van enige andcr persoon as die Staat of hereof be registered in the name of any person other than die plaaslike bestuur dan is so n erf daarop onderworpe the State or the local authority such erf shall thereupon aan sodanige voorwaardes as wat die Administrateur be subject to such conditions as may be determined by bepaal en daarbenewcns onder die omstandighede hierbo the Administrator and in addition under the circumstances uiteengesit sal onderstaande erwe aan die volgende voor set out above the undermentioned erven shall be subject to the following conditions: waardes onderworpc Nos 2058 wees: en (1) 2060 Erwe (1) Erven Nos 2058 and 2060 (a) Geboue met inbegrip van buitegebouc wat hicma op (a) Buildings including outbuildings hereafter erected die erf opgerig word moet minstens 13 meter van on the erf shall be located not less than 13 metres die padreserwegrens van distrikspad No 726 geled from the road reserve boundary of district road wees " No 726 (b) Ingang tot en uitgang vanaf die crf is beperk tot die (b) Ingress to and egress from the erf shall be restricted oostelike grens daarvan to the eastern boundary thereof (2) Erf No 1982 (2) En/ No 1982 (a) Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna op (a) Buildings including outbuildings hereafter erected die erf opgerig word moet minstens 13 meter van on the crf shall be located not less than 13 metres die padreserwegrens van distrikspad No 726 gelee from the road reserve boundary of district road No wees 726 (b) Ingang tot cn uitgang vanaf die crf is beperk tot die (b) Ingress to and egress from the erf shall be restricted noordelikc grens daarvan to the northern boundary thereof No 51 (Administrateurs ) 1971 No 51 (Administrators) 1971 PROKLAMASIE dear Sy Edele die Administrateur van die Provinsie Transvaal PROCLAMATION by the Honourable the Administrator of the Province Transvaal Nademaal n aansoek ontvang is om toestemming om Whereas an application has been received for perrnis die dorp Erasmusrand te stig op Gedeelte 104 van die Sion to establish Erasmusrand Township on Portion 104 plaas Waterkloof No 378 JR distrik Pretoria; of the farm Waterkloof No 378JR district Pretoria; En nademaal aan die bepaliugs van die Dorpe en And whereas the provisions of the Townships and Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 wat op die stigting van Town planning Ordinance 1931 relating to the establishdorpe betrekking het voldoen is; mentof townships have been complied with; So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now therefore under and by virtue df the powers wat by subartikel (4) van artikel 20 van genoemde vested in me by subsection (4) of section 20 of the said Ordormansie aan my verleen word hierby verklaar dat Ordinance I hereby declare that the said township shall genoemde dorp n goedgekeurde dorp is; onderworpe aan be an approved township subject to the conditions condie voorwaardes vervat in die bygaande bylae tamed in the schedule hereto Gegee onder my Hand te Pretoria op hecle die 27ste Given under my Hand at Pretoria on this 27th day of dog van Februaric Eenduisend Negehonderd an en February One thousand Nine hundred and Seventy one Sewentig S G J VAN N1EKERK S G J VAN NIEKERK Administrateur van die Provinsie Transvaal I Administrator of the Province Transvaal PB 4/2/2/2611 PB 4/2/2/2611 BYLAE SCHEDULE VOORWAAR DES W A A R 0 P DIE AANSOEK CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION GEDOEN DEUR JOCHEMUS RASMUS ERASMUS MADE BY JOCHEMUS RASMUS ERASMUS UNDER INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE DORPE THE PROVISIONS OF THE TOWNSHIPS AND EN DORPSAANLEGORDONNANSIE NO 11 VAN TOWN PLANNING ORDINANCE 1931 FOR PER 1931 OM TOESTEMMING OM N DORP TE STIG MISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON POR I

22 602 PLIOVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 OP GEDEELTE 104 VAN DIE PLAAS WATER TION 104 OF THE FARM WATERKLOOF NO 378 KLOOF NO 378 JR DISTRIK PRETORIA TOE JR DISTRICT OF PRETORIA WAS GRANTED_ GESTAAN IS A STIGTINGSVOORWAARDES 1 Nawn Die naam van die dorp is Erasmusrand A CONDITIONS OF ESTABLISHMENT I Name The name of the township shall be Erasmusrand 2 2 Ontwerpplan van die Dorp 2 Design of Township Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Algemene Plan LG No A1836/68 3 Water The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG No A1836/68 Die applikant moet n sertifikaat van die plaaslike 3 Water bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle waarin vermeld word dat The applicant shall lodge with the Administrator for (a) n voorraad water geskik vir menslike gebruik en wat his approval a certificate from the local authority to the toereikend is om aan die vereistes van die inwoners effect that: van die dorp te voldoen wanneer dit heeltemal toegc (a) a supply of potable water sufficient for the needs of bou is met inbegrip van voorsiening vir brandweer the inhabitants of the township when it is fully built dienste beskikbaar is; up including provision for fire fighting services is (b) reelings tot voldoening van die plaaslike bestuur available; getref is in verband met die lewering van water in (a) (b) arrangements to the satisfaction of the local authohierbo genoem en die le van die pypnet daarvoor in rity have been made regarding the delivery of the die dorp: Met dien verstande dat onderstaande bepa wa thereof suchter referred to in (a) above and the reticulation lings in sodanige reelings ingesluit word: (i) throughout the township: Provided that Dat die applikant n geskikte voorraad water die straatfront tot van by arrangements 11 erf moet shall include the following provisions: laat aanle voordat die planne van n gebou wat op die erf (i) That before the plans of any building to be opgerig sal word deur die plaaslike bestuur erected upon any erf are approved by the local goedgekeur word; authority the applicant shall cause a suitable (ii) dat alle koste van of in verband met die instal supply of water to be laid on to the street lering van n installasie en toebehore vir die frontage of the erf; lewering opgaar indien nodig van water en die (ii) that all costs of or connected with the installa le van die pypnet daarvoor deur die applikant lion of plant and appurtenances for the delivery gedra moet word wat ook aanspreeklik is om storage if necessary and reticulation of the water sodanige installasie en toebehore in n goeie toe shall be borne by the applicant who shall also stand te onderhou tot tyd en wyl hulle deur die be responsible for the maintenance of such plant plaaslike bestuur oorgeneem word: Met dien and appurtenances in good order and repair verstande dat indien die plaaslike bestuur vereis until they are taken over by the local authority: dat die applikant n installasie en toebehore van Provided that if the local authority requires the n groter kapasiteit as wat vir die dorp nodig is applicant to install plant and appurtenances of a rivet installeer die ekstra koste in verband daar capacity in excess of the needs of the township mee deur die plaaslike bestuur gedra moet word; the additional costs occasioned thereby shall be en borne by the local authority; and (iii) dat die plaaslike bestuur daartoe geregtig is mu genoemde installasie en toebehore te eniger tyd (iii) that the local authority shall be entitled to take kosteloos oor te neem op voorwaarde dat ses over free of cost the said plant and appurtenances maande kennis gegee word: Met dien verstande at any time subject to the giving of six months dat die applikant geld vir water wat gelewer word notice: Provided that until the local authority teen n tarief deur die plaaslike bestuur goedge takes over the said water supply the applicant keur kan vorder tot tyd en wyl die plaaslike may make charges for water supplied at a tariff bestuur genoemde waterlewering oorneem; approved by the local authority; (c) die applikant geskikte waarborge aan die plaaslike (c) the applicant has furnished the local authority with bestuur verstrek het met betrekking tot die nakoming adequate guarantees regarding the fulfilment of his van sy verpligtinge kragtens bostaande reelings obligations under the above mentioned arrangements n Beknopte verklaring waarin die aard en hoeveelheid A summarised statement of the main provisions of the van die watervoorraad beskikbaar en die hooftrekke van quantity of the available supply of water and the major die reelings tussen die applikant en die plaaslike bestuur features of the arrangements entered into between the getref uiteengesit word met spesiale vermelding van die applicant and the local authority with special reference to waarborge in subparagraaf (c) genoem moet saam met the guarantees referred to in subparagraph (c) shall die sertifikaat as n aanhangsel daarby ingedien word accompany the certificate as an annexure thereto 4 Sanitere Dienste Die applikant moet n sertifikaat van die plaaslike bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van die plaaslike bestuur getref is vir sanitere dienste in die dorp 4 Sanitation The applicant shall lodge with the Administrator for his approval a certificate from the local authority to the effect that arrangements to its satisfaction have been made

23 1 IF PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH IF met inbegrip van voorsiening van die afvoer van afvalfor the sanitation of the township which shall water en vullisverwydering include a revision for the disposal of waste Beknopte verklaring van die hoofbepalings van p water and refuse genoemde reelings moot saani met die scrtifikaat as n aan A summarised statement of the main provisions of the hangsel daarby ingedien word aforesaid arrangements shall accompany the certificate as an anncxurc thereto L 5 Elektrisiteit Die applikant meet n sertifikaat van die plaaslike 5 Electricity bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle The applicant shall lodge with the Administrator for waarin vermeld word dat reelings getref is vir die lewering his approval a certificate from the local authority to the en distribusie van clektrisiteit deur die hele dorp effect that arrangements have been made for the supply n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van and distribution of electricity throughout the township genoemde reelings moet saam met die sertifikaat as n A summarised satement of the main provisions of the aanhangsel daarby ingcdien word arrangements shall accompany the certificate as an annexure thereto 6 Begraafplacts Starlings en Ban toelokasieterreine The applicant shall make arrangements with the local authority to the satisfaction of the Administrator in regard to the provision of a depositing site and sites for a cemetery and Bantu location Should such provision consist of land to be transferred to the local authority transfer there of shall be free of conditions restricting the use or the right of disposal thereof by the local authority Die applikant meet tot voldoening van die Administra tour met die plaaslike bestuur reelings tref in verband die verskaffing van met n stortingsterrein en terreine vir n begraafplaas en Bantoelokasie Indien sodanige reelings daaruit bestaan dat grand aan die plaaslikc bestuur oor gedra moet word most die oordrag vry weer van voor waardes betreffende die gcbruik en vervrcemding daarvan deur die plaaslike bestuur 6 Cemetery Depositing and Bantu Location Sites 7 Mirterakregic 7 Mineral Rights Alle regte op mineral meet aan die applikant voorbe hou word All rights to minerals shall be reserved to the applicant 8 Servitude of Outs pan 8 Serwitata van Uitspanning The applicant shall at his own expense cause the town Die applikant moet op eie koste die dorp laat vrystel ship to be freed from the servitude of Outpsan van die scrwituut van Uitspanning 9 Beperking op Proklatnasie 9 Restriction Against Proclamation Die dorp mag nie gcproklameer word nie tensy: The township shall not be proclaimed unless; (i) die applikant die Administrateur voorsien het (i) the applicant has furnished the Administrator van n ooreenkoms wat met die plaaslike bestuur with an agreement entered into with the local aangegaan is ten effekte dat die applikant na authority to the effect that after proclamation of proklamasie van die dorp by genoemde bestuur the township the applicant shall apply to the aansoek moet doen om die wysiging van die said authority for the amendment of the relative betrokke Dorpsaanlegskema ten einde die Townplanning Scheme in order to rectify the gebruike van die verskillende erwe mg to stel; uses of the different erven; (ii) die applikant aan die plaaslike bestuur vir sy goedkeuring n gedetailleerde skema volledig (ii) the applicant has submitted to the local authority met planne deursnee en spesifikasies voorgele for its approval a detailed scheme complete with het deur n Siviele Ingenieur voorberei wat deur plans sections and specifications prepared by a die plaaslike bestuur goedgekeur is vir die opgaar Civil Engineer approved by the local authority en afvoer van stormwater vir die deel van die for the collection and disposal of storinwater for straat tussen Erwe Nos en 230 en the portion of the street between Erven Nos 82 moet genoemde skema op eie koste tot vol and 230 and shall execute the said doening van die plaaslike bestuur uitvoer: Met scheme at his own expense to the satisfaction of dien verstande dat die plaaslike bestuur die the local authority: Provided that the local gesertifiseercle koste van genoemde skema van authority shall deduct the certified cost of the die skenkingsgeld meet aftrek wanneer die skema said scheme from the endowment moneys when uitgevoer is; the scheme has been executed; (iii) die applikant n ooreenkoms met die plaaslike l(iii) the applicant has entered into an agreement with bestuur aangegaan het om n brug op eie koste the local authority to construct a bridge at his oor die straat noord van Erf No 302 tot vol own expense across the street north of Erf No doening van die plaaslike bestuur to bou; 302 to the satisfaction of the local authority; (iv) die applikant n ooreenkoms aangegaan het met die plaaslike bestuur dat by op eie koste alle (iv) the applicant has entered into an agreement with verantwoordelikheid vir die afvoer van storm the local authority that he at his own expenie water van die strate wat oor private eiendom accepts all liability for the disposal of storm loop aanvaar tot tyd en wyl die onderhoud van water from the streets flowing over private die strate deur die plaaslike bestuur oorgeneem property until such time as the maintenance of word the streets is taken over by the local authority f 1 \

24 1 604 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART Strafe 10 Streets (a) Die applikant moet tot voldoening van die plaaslikc bestuur die strate in die dorp vorm skraap (a) The applicant shall form grade and maintain the en anderhou tot tyd en wyl hierdie aanspreeklikheid deur die streets in the township to the satisfaction of the local plaaslike bestuur oorgenecm word: Met dien ver authority until such time as this responsibility is stande dat die Administrateur die reg het om die taken over by the local authority: Provided that the applikant van tyd tot tyd geheel en al of gedeeltelik Administrator shall from time to time be entitled van hierdie verpligtinge te onthef na oorlegpleging to relieve the applicant wholly or partially from this met die plaaslike bestuur obligation after reference to the local authority (b) Die strate moet tot voldoening van die plaaslike (b) The streets shall be named to the satisfaction of the bestuur name gegce word local authority I I 11 Skenking 11 Endowment Die applikant moot kragtens die bepalings van artikel 27 van The applicant shall in terms of the provisions of sec Ordonnansie No 11 van 1931 as n skenking aan die lion 27 of Ordinance No 11 of 1931 pay as plaaslike bestuur an n endow bedrag betaal gelykstaande met 15% van slogs die grondwaarde van alto erwe wat deur die mein to the local authority an amount representing 15% applikant verkoop verruil of geskenk of op of land value only of all erven disposed of by the applicant elite ander tinnier van die hand gesit word (uitgesonderd erwe oor by way of sale barter or gift or in any other manner gedra ingevolge artikel 24 van daardie Ordonnansie) (other than erven transferred in terms of section 24 of that sodanige waarde bereken te word soos op die datum van Ordinance) such value to be calculated as at the date of die afkondiging van die dorp indien die erwe voor soda the promulgation of the township in the event of the erven nige afkondiging van die hand gesit is of soos op die having been disposed of prior to such promulgation or as datum waarop dit aldus van die hand zesit word at the date of such disposal in the event of the erven being indien die erwe na sodanige afkondiging van die hand gesit word disposed of after such promulgation and to be deteren vasgestel te word op die wyse uiteengesit in genoemde mined in the manner set out in the said section artikel Quarterly audited detailed statements shall be rendered Die applikant moot geouditeerde gedetailleerde kwar by the applicant to the local authority and shall be ac taalstate tesame met die bedrag wat daarop aangewys companied by a remittance for the amount shown to word as verskuldig aan die plaaslike bestuur aan die be due to the local authority The local authority or any plaaslike bestuur verstrek Die plaaslike bestuur of enige official duly authorised thereto by it shall have the right beampte deur horn behoorlik daartoe magtiging verleen to inspect and audit the applicants books at all reason besit die reg om op alle redelike tye die applikant se able times relative to the disposal of erven in the townboeke betreffende die verkoop van erwe in die dorp te ship If so required by the said local authority or official inspekteer en te ouditeer Indien deur genoemde plaaslike the applicant shall produce all such books and papers as bestuur of beampte daartoe versoek moet die applikant may be necessary for such inspection and audit If no alto bocke en stukke wat vir sodanige inspeksie en oudi such moneys have been received during any quarterly tering nodig is voorle Indien geen sodanige gelde gedu period the local authority may in lieu of an audited state rende enige tydperk van drie maande ontvang is nie kan ment accept a statement to that effect die plaaslike bestuur in pleas van n geouditeerde staat n staat tot dien effekte aanvaar 12 Land for State and Other Purposes 12 Grond vir Staats en Ander Doeleindes The following erven as shown on the General Plan shall Die volgende erwe soos op die algeinene plan be transferred to the proper authorities by and at the ex aangc wys moot deur en op koste van die applikant aan die pense of the applicant: bevoegdc owerhede oorgedra word: (a) For State purposes: (a) Vir Staatsdoeleindes (i) General Erf No 62 (i) Algemeeni Ed No 62 (ii) Educational: Erf No 291 (ii) Onderwys: Erf No 291 (b) For municipal purposes: (b) Vir Munisipale doeleindes As a park: Erf No 302 As n park: Ed No Toegang Ingang tot die dorp vanaf die Pretoriase Oostelike verbypad en uitgang na genoemde pad vanaf die dorp word beperk tot die aansluiting van die verlenging van die strati tussen Erwe Nos 291 en 301 by genocinde pad 13 Access Ingress from the Pretoria Eastern Bypass Road to the and egress to the said road from the township are restricted to the extension and junction of the street between Erven Nos 291 and 301 with the said road 14 Oprigling van Skermtoestelle 14 Erection of Protective Devices Indien dit te eniger tyd na die mening van die Elek If at any time in the opinion of the Electricity Supply trisiteitsvoorsieningskornmissie of ingevolge statute Commission or in terms of statutory regulation it should regulasie nodig bevind word om vanwee die stigting van be found necessary by reason of the establishment of the die dorp enige skermtoestelle te installeer met betrekking township to install any protective devices in respect of the tot die Elektrisiteitsvoorsieningskommissie se bogrondse Electricity Supply Commissions overhead power lines kraglyne en/of ondergrondse kabels of om enige ver and/or underground cables or to carry out alterations to anderings aan sodanige kraglyne of ondergrondse kabels such overhead power lines and/or underground cables aan te bring dan moot die koste verbonde aan die instal then the cost of installing such protective devices and/or

25 1 II carrying oui such alterations shall be borne by the town ship owner lering van sodanige skermtoestelle en/of die aanbring van sodanige veranderings deur die dorpseienaar gedra word PROVINCIAL GAZETTE; 10 MARCH Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes 15 Disposal of Existing Conditions of Title : Alle erwe moct;onderworpe gemaak word aan bestaande All erven shall be made subject to existing conditions voorwaardes cn serwitute as daar is met inbegrip van die add servitudes if any including the reservation of rights voorbehoud van minerale regte maar uitgesonderd die to minerals but excluding the following servitude which volgende serwituut wat slegs Erwe Nos 1 tot 340 tot 55 shall affect only Erven Nos 1 to 3 40 to and 299 en 302en strate in diedorp rank: 302 and streets in the township: Die Resterende Gedeelte van voormelde eien Resterende Gedeelte van voormelde then d dom groot om groot as as sodanig morge (die Resteren sodanig morge (die Resteren gedeelte waarvan hierby getransporteer word de Gedeelte waarvan hierby getransporteei word de groot as sodanig morge) is proof onderworpe aan as sodanig morge) is onderworpe aan die reg verleen aan die Elektrisiteitsvoorsienings die reg verleen aan die Elektrisiteitsvoorsieningskomkommissie out elektrisiteit oor die eiendom te ver missie om elektrisiteit oor die eiendom te vervoer te voer tesame met bykomende regte en onderhewig same met bykomende regte en onderhewig aan kon disies sons meer volledig sal blyk uit Notariele Akte aan kondisies sons meer volledig sal blyk uit Notariele J /We van Serwiluut No 283/58S en kaart afskrifte van Serwituut No 283/58S en kaart afskrifte geheg gcheg aan Akte van Transport No aan Akte van Transport No 17509/ / Nakomingi van Yoorwaardes 16 Enforcement of Conditions The applicant shallobserve the conditions of establish Die applikant moat die stigtingsvoorwaardes nakom en meet and shall take the necessary steps to secure the en moot die nodige stappe doen om te sorg dat die titelvoorforcement of the conditions of title and any other con waardes en enige ander voorwaardes genoem in artikel ditions referred to in Section 56bis of Ordinance No 11 56bis van Ordonnansic No 11 van 1931 nagekom word: of 1931: Provided that the Administrator shall have the Met (lien verstande dat die Administrateur die bevoegd power to relieve the applicant of all or any of the obliga heid besit om didapplikant van altnalof enigeen van die tions and to vest these in any other person or body of verpligtinge"te onthef en dit by enige ailder persoon of persons liggaam yan persona tdlaat hems: a CONDITIONS OF TITLE B T1TELVOORWAARDES 1 All Erven i 1 Alle Erwe (a) Buildings including outbuildings hereafter erected (a) Geboue met inbegrip van buitegebone wat hierna op on the erf shall not exceed a height of 1565 metres die erf opgerig word mag nie hoer as 1565 meter above sea level bo seespieel vices nie (b) As this erf forms part of an area which is subject Aingesien hieidie (b) erf deel ultinink van fit gebied to aircraft activities the owner thereof accepts all wat onderworpc is aan Vliegtuigaktiwiteite aanvaar liability for any damage to property or person die eienaar daarvan alle verantwciordelikheid vir and indemnifies the Department of Transport enige skade aan ciendom of persoon en vrynyaar die and tile Department of Defence from any claim in Departement van Vervoer en die Department van respect of the said erf which may result from such Verdediging van enige eis in verband met kehoemde aircraft activities crf wat vanwee sodanige vliegtuigaktiwiteite mag ont I staan 2% The Eerven with Certain Exceptions 2 Erwe met Sekere Uitsonderings The erven With the exception of: (i) The erven mentioned in Clause Al2 hereof; Die erwe uitgesonderd: (ii) such erven as may be acquired by the State; and (i) die erwe genoem in klousule Al2 hiervan; (iii) such erven as may be acquired for municipal (ii) awe deur die Staat verkry: en purposes provided the Administrator has ap (iii) erwe vir munisipale doeleindes verkry mits die proved the purposes for which such erven are Administrateur die doeleindes waarvoor sodanige required erwe benodig word goedgekeur het shall be subject to the conditions hereinafter set forth is ondenvorpe aan die voorwaardes hierna uiteengesit imposed by the Administrator under the provisions of opgele deur die Adininistrateur ingevolge die Dbrpe en the Townships and Town planning Ordinance No 11 of Dorpsaanleg Orddimaiisie No 1 I van : (A) ALGEMENE VOORWAARDES (A) GENERAL CONDITIONS (a) Die applikant cn enige persoon of liggaam van per (a) The applicant and any other person or body of sone wat skriftclik deur die Administrateur iliartoe persons so authorised in writing by the Administrator gemagtig is het met die doel om le sorg dat hierdie shall for the purpose of securing the enforcement voorwaardes en enige ander voorwaardes genoem in of these conditions and any other conditions referred artikel 56bis van Ordonnansie No 11 van 1931 nage to in section 56bis of Ordinance No 11 of 1931 kom word die reg en bevoegdheid om op alle rede have the right and power to enter into and upon like tye die erf te betree ten einde sodanige inspeksie the erf at all reasonable times for the purpose of te doen of ondersoek in te stel as wat vir die hover such inspection or inquiry as may be necessary to i melde doel gedoen moet word be made for the above mentioned purpose (bp blbg die eienaar in* enigiemand antlers besit die reg (b) Neither the owner nor any other person shall have 0111 vir enige doel hoegenaamd bakstene teels of the right to make or permit to be made upon the

26 \ l\ 606 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 erdepype of ander artikels van n soortgelyke aard op erf for any purposes whatsoever any bricks tiles or 4 die erf te vervaardig of te laat vervaardig earthenware pipes or other articles of a like nature (c) Nag die eienaar nog enigiemand anders besit die (c) Neither the owner nor any other person shall have reg om behalwe om die erf vir boudoeleindes in the right save and except to prepare the erf for gercedheid te bring enige materiaal daarop uit te building purposes to excavate therefrom any mate grawe sonder die skriftelike toestemming van die rial without the written consent of the local authority plaaslike bestuur (d) Except with the consent of the local authority no (d) Behalwe met toestemming van die plaaslike bestuur animals as defined in the Local Authorities Pounds mag gees dier soos ornskryf in die skutregulasies van Regulations as published under Administrators Plaaslike Besture soos afgekondig by Administra Notice No 2 of 1929 shall be kept or stabled on the teurskennisgewing No 2 van 1929 op die erf aan erf gehou of op stal gesit word nie (e) (e) Behalwe Exceptwith thewritten consent of the local authority met die skriftelike toestemming van die no wood and/or iron buildings or buildings of unplaaslike bestuur mag geen gebotie van bout en/of burnt clay brick shall be erected on sink the erf of geboue van roustene op die erf opgerig word nie (f) Except with the written approval of the local author (f) Behalwe met die skriftelike toestemming van die ity the roofs of all buildings hereafter erected on the plaaslike bestuur moet die dakke van alle geboue wat erf shall be of tiles shingles slate thatch or con hierna op die erf opgerig word van tools dakspane crete leiklip gras of beton wees (g) Except with the written approval of the local author (g) Behalwe met die skriftelike toestemming van die ity and subject to such conditions as the local plaaslike bestuur en onderworpc aan sodanige voor authority may impose neither the owner nor any waardes as wat die plaaslike bestuur ople mag nag occupier of the erf shall sink any wells or boreholes die eienaar nag enige bewoner van die erf putte of thereon or abstract any subterranean water there boorgate op die erf sink of enige ondergrondse Water froth daaruit put nie (h) Where in the opinion of the local authority it is (h) Waar dit volgens die mening van die plaaslike bestuur impracticable for stormwater to be drained from ondoenlik is om neerslagwater van erwe met n hoer higher lying erven direct to a public street the owner ligging regstreeks na n openbare straat af te voer of the erf shall be obliged to accept and/or permit is die eienaar van die erf verplig om te aanvaar dat the passage over the erf of such stormwater: Prosodanige neerslagwater op sy erf vloei en/of toe te vided that the owners of any higher lying erven the laat dat dit daaroor loop: Met dien verstande dat die stormwater from which is discharged over any lower eienaars van erwe met n hoer ligging van waar die lying erf shall be liable to pay a proportionate share neerlsagwater oor n erf met n laer ligging loop aan of the cost of any pipeline or drain which the owner spreeklik is om n eweredige aandeel van die caste te of such lower lying erf may find necessary to lay betaal van enige pyplyn of afleivoor wat die eienaar or construct for the purpose of conducting the water van sodanige erf met n laer Egging nodig mag vind so discharged over the erf om aan te le of te bou om die water wat aldus oor (j) Upon the submission to the Registrar of Deeds of die erf loop af to voer a certificate by the local authority to the effect that (j) By die indiening van n sertifikaat by die Registrateur the township has been included in a Town planning van Aktes deur die plaaslike bestuur te dien effekte Scheme and that the scheme contains conditions dat die dorp in n goedgekeurde skema opgeneem is corresponding to the title conditions contained herein en dat die skema voorwaardes bevat wat in ooreen such title conditions shall lapse stemming is met die titelvoorwaardes hierin vervat kan sodanige titelvoorwaardes verval (B) GENERAL RESIDENTIAL ERVEN (13) ALGEMENE WOONERWE In addition to the condition set out in subclause (A) Benewens die voorwaardes uiteengesit in subklousule hereof Erven Nos and 299 to 301 shall be subject (A) hiervan is Erwe Nos en 299 tot 301 aan die to the following conditions: volgende voorwaardes onderworpe: (a) The erf shall be used solely for the purpose of (a) Die erf mag slegs gebruik word om daarop n woon erecting thereon a dwelling house or a block or huis of woonstelblok of blokke of andcr gcboue vir blocks of flats or other buildings for such uses as gebruik soos van tyd tot tyd deur die Administrateur may be allowed by the Administrator from time to toegelaat na raadpleging met die Dorperaad en die time after reference to the Townships Board and Plaaslike Bestuur op te rig: Met dien verstande dat: the local authority: Provided that: (i) die geboue op die erf nie meer as 30% van die (i) The total coverage of all buildings shall not oppervlakte van die erf mag beslaan nie; exceed 30% of the area of the ell; (ii) die geboue op die erf nie hoer as twee verdie (ii) the height of the buildings shall be limited to pings mag wees nie; two storeys; (iii) die maksirnum vloerruinneverhouding nie 04 (iii) the maximum floor space ratio shall not ex mag oorskry nie; teed 04; (iv) bedektc en geplaveide parkering tesame met die nodige beweegruimte voorsien moct word tot (iv) covered and paved parking together with the bevrediging van die plaaslike bestuur in die ver necessary manoeuvring space shall be provided houding van ecn parkeerplek vir elke wooneen to the satisfaction of the local authority at a heid; ratio of one parking space for every dwelling (v) geboue met inbegrip van buitegeboue wat op unit; die erf opgerig word en in en uitgange tot (v) buildings including outbuildings erected on the bevrediging van die plaaslike bestuur gelee mom erf and entrances and exits shall be sited to wees; en the satisfaction of the local authority; and

27 Al PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH II (vi) die geregistreerde eienaar verantwoordelik is vir (vi) the registered owner shall be responsible for the die ondcrhoud van die hele ontwikkeling op die maintenance of the whole development on the crf Indien die plaaslike bestuur van mening is erf If the local authority is of the opinion that dat die perseel of enige gedeelte van die ontwik the premises or any part of the development is keling nie in n bevredigende toestand onderhou not kept in a satisfactory state of maintenance word nie is die plaaslike bestuur geregtig om then the local authority shall be entitled to under sodanige onderhoud op die geregistreerde eienaar take such maintenance at the registered owners se koste to onderneem cost (b) Die hoofgebou wat n voltooide gebou moet wees en (b) The main building which shall be a completed build nie een wat gedeeltelik opgerig en eers later voltooi ing and not one partly erected and intended for gaan word nie moet gelyktydig met of voor die buitecompletion at a later date shall be erected simul geboue opgerig word taneously with or before the (c) erection of the out Ingeval n woonhuis op die crf opgerig word mag nie buildings: meer as een woonhuis met sodanige buitegeboue as wat gewoonlik vir gebruik in verband daarmee nodig (c) In the event of a dwelling house being erected on the is op die erf opgerig word nie behalwe met toestem erf not more than one dwelling house together with ming van die Administrateur: Met dien verstande dat such outbuildings as are ordinarily required to be as die erf onderverdeel word of as sodanige erf of used in connection therewith shall be erected on the enige gedeelte daarvan met enige ander erf of gedeelte erf except with the consent of the Administrator: van n erf gekonsolideer word hierdie voorwaarde Provided that if the erf is subdivided or if such erf met toestemming van die Administrateur op elke or any portion thereof is consolidated with any other gevolglike gedeelte of gekonsolideerdc gebied toege erf or portion of an erf this condition may with the pas kan word consent of the Administrator be applied to each Die waarde van die woonhuis sonder inbegrip van resulting portion or consolidated area The dwelling buitegeboue wat op die erf opgerig word moet min house exclusive of outbuildings which may be stens R10000 wees erected on the erf shall be of the value of not less (d) Indien die erf omhein of op enige ander wyse toege than R10000 maak word moet die ]reining of ander omheinings (d) If the erf is fenced or otherwise enclosed the fencing materiaal tot voldoening van die plaaslike bestuur or other enclosing device shall be erected and mainopgerig en onderhou word tamed to the satisfaction of the local authority (C) SPESIALE BESIGHEIDSERWE (C) SPECIAL BUSINESS ERF Benewens die voorwaardes uitccngesit in subklousule (A) hiervan is Erf No 55 aan die volgende voorwaardes In addition to the conditions set out in subclause (A) onderworpe: hereof Erf No 55 shall be subject to the following con (a) Die erf mag slags vir handels of besigheidsdoeleindes ditions: gebruik word: Met dien verstande dat dit nie gebruik (a) The erf shall be used for trade or business purposes mag word vir n pakhuis of vermaaklikheids of 7n only: Provided that it shall not be used for a ware vergaderplek garage nywerheidsperseel of n hotel house or a place of amusement or assembly garage me: Voorts met dien vcrstande dat: industrial premises or an hotel: Provided further (i) die hoogte van die gebouc beperk word tot twee that: verdiepings; (i) The height of the buildings shall be (ii) restricted die totale dekking nie 25% van die oppervlakte to two storeys; van die erf mag oorskry nie; (iii) die erf (ii) nie vir the total coverage shall not exceed 25% of the woondoeleindcs gebruik mag nie; word area of the erf; (iv) doeltreffende en geplaveide parkering verskaf (iii) the erf shall not be used for residential pur moet word tot voldoening van die plaaslike poses; bestuur in n verhouding van 3 vierkante meter (iv) effective and paved parking shall be provided parkering vir elke vierkante meter kleinhandel to the satisfaction of the local authority at a winkelruimte; ratio of 3 square metres of parking for every (v) voorsiening op die erf gemaak moet word vir die one square metre of retail shopping area; op en aflaai van voertuie tot voldoening van die (v) provision shall be made on the erf for the load plaaslike bestuur; ing and off loading of vehicles to the satis (vi) die plasing van alle geboue en in en uitgange tot faction of the local authority; n publieke straatstelsel tot voldoening van die (vi) the siting of buildings and ingress to and egress plaaslike bestuur moet wees from the erf to a (b) public street system shall be Behoudens die bepalings van enige wet verordening to the satisfaction of the local authority of regulasie en subklousule (a) hiervan is daar geen beperking wat die aantal winkels of besighede betref (b) Subject to the provisions of any law by law or regulation and subclause (a) hereof there shall be no wat op die erf opgerig of gedryf mag word nie: Met dien verstande dat geen besigheid van n Bantoeeet limitation of the number of shops or businesses that huis van waiter aard ook al op die erf gedryf mag be established or conducted on the erf: Pro wordryf nie vided that no business of a Bantu Eating House (c) Geen hinderlikc bedryf soos omskryf Of in artikel of any description shall be conducted on the erf 95 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No 17 (c) No offensive trade as specified either in section 95 van 1939 Of in n Dorpsaanlegskema wat op die of the Local Government Ordinance No 17 of gebied van toepassing is mag op die erf gedryf word 1939 or in a Town planning Scheme in operation in nie the area may be carried on upon the erf (d) Die besigheidsgeboue moet gelyktydig met of voor (d) The business premises shall be erected simultaneous die buitegeboue opgerig word ly with or before the erection of the outbuildings

28 608 PROV1NSIALE KOERANT 10 MAART 1971 (e) Gebouc met inbegrip van buitegeboue wat hierna op die erf opgerig word meet minstens 6 meter van die (e) Buildings including outbuildings hereafter erected straatgrens daarvan geled wees on the erf shall be located not less than 6 metres from the boundary thereof abutting on a street I (D) ERWE VIR SPESIALE DOELEINDES Benewens die voorwaardes uiteengesit in subklousule (D) SPECIAL PURPOSE ERVEN (A) hiervan is onderstaande erwe aan die volgende voor In addition to the conditions set out in subclause (A) waardes onderworpe: hereof the undermentioned erven shall be subject to the (1) Ed No 56 following conditions: Die erf moet gebruik word vir die clod om daarop die (1) Erf No 56 besigheid van n motorgarage te dryf en vir doeleindes in The erf shall be used for the purpose of conducting verband daarmee: Met dien verstande dat: thereon the business of a motor garage and for purposes (a) die geboue op die erf nie hoer as twee verdiepings incidental thereto: Provided that: mag wees nie; (b) die totale dekking nie 25% van die oppervlakte van (a) The buildings on the erf shall riot exceed two storeys die erf mag oorskry nie; in height; (c) alle parkeerterreine en ryvlakke vir motorvoertuie (b) the total coverage shall not exceed 25% of the area asook alle in en uitgange van die erf tot bevrediging of the erf; van die plaaslike bestuur verskaf geplavci en cinder (c) all parking areas and road surfaces for motor vehicles hou moet word; and entrances to and exits from the erf shall be pro (d) die uitleg van die erf plasing van geboue in en vided paved and maintained to the satisfaction of uitgange van die erf tot die publieke straatstelsel tot the local authority; bevrediging van die plaaslike bestuur moet geskied; (d) the layout of the erf siting of buildings and ingress (e) geen voertuie buite die garagegebou geparkeer of to and egress from the erf to the public street system enige materiale van wetter aard ook al daar opge shall be to the satisfaction of the local authority; stapel mag word nie; en (e) no vehicles shall be parked or materials of any kind (f) geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna op stored or stacked outside the garage building: and die erf opgerig word minstens 6 meter van die straat (0 buildings including outbuildings hereafter erected on grens daarvan pled moot wees the erf shall be located not less than 6 metres from Voorts met dien verstande dat ingeval die erf nie vir boge the boundary thereof abutting on a street noemde docl gebruik word nie dit gebruik kan word vir Provided further that in the event of the erf not being sodanige ander doeleindes as wat toegelaat word en used for the aforesaid purpose it may be used for such onderworpe aan sodanige voorwaardes as wat opgele word other purposes as may be permitted and subject to such deur die Administrateur na raadpleging met die Dorperaad requirements as may be imposed by the Administrator en die plaaslike bestuur after reference to the Townships Board and the local (2) Erf No 54 authority (a) Die crf moet slcgs gebruik word vir godsdienadoel (2) Erf No 54 eindes en vir doeleindes in verband daarmee of vir (a) The erf shall be used solely for religious purposes sodanige ander doeleindes as wat bepaal word deur and purposes incidental thereto or for such other die Administrateur na raadpleging met die Dorpe purposes as may be determined by the Administrator raad en die plaaslike besttiur after reference to the Townships Board and the local (b) Parkeerplek in die verhouding van een parkeerplek authority vir elke tien sitplekke tesame met die nodige beweeg (b) Parking at a ratio of one parking space for every ruimtc moot tot voldoening van die plaaslike bestuur ten seats together with the necessary manoeuvring verskaf word space shall be provided to the satisfaction of the local authority (E) SPESIALE WOONERWE Benewens die voorwaardes uiteengesit in subklousule (E) SPECIAL RESIDENTIAL ERVEN (A) hiervan is die crwc met uitsondering van die wat in subklciusules (B) tot (D) genoem word ook aan die The crven with the exception of those referred to in volgende voorwaardes onderworpe: subclauscs (B) to (D) shall in addition to the conditions set out in subclause (A) hereof (a) be subject to the following Die erf mag slegs gebruik word om daarop n woonconditions: huis op te rig: Met dien verstande dat met toestemming van die Administrateur na raadpleging met die (a) The crf shall be used for the erection of a dwelling Dorperaad en die plaaslike bestuur n plek van house only: Provided that with the consent of the openbare godsdiensoefening of n plek van onderrig Administrator after reference to the Townships n gemeenskapsaal n inrigting of ander geboue wat Board and the local authority a place of public in n woongebied tuishoort op die erf opgerig kan worship or a place of instruction social hall instiword tution or other buildings appertaining to a residential (b) Nie mcer as een woonhuis met sodanige buitegeboue area may be erected on the erf as wat gewoonlik vir gebruik in verband daarmee (b) Not more than one dwellinghouse together with such nodig is mag op die erf opgerig word nie: Met dien outbuildings as are ordinarily required to be used in verstande dat indien die erf onderverdeel word of connection therewith shall be erected on the erf: Pro indien sodanige erf of enige gcdeelte daarvan gekon vided that if the crf is subdivided or if such erf or any solideer word met enige ander erf of gedeelte van n portion thereof is consolidated with any other erf erf kan hierdie voorwaarde met toestemming van or portion of an erf this condition may with the condie Administrateur toegepas word op enige gevolglike sent of the Administrator be applied to each resulting gedeelte of gekonsolideerde gebied portion or consolidated area 1

29 0 PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH (i) Die waarde van die woonhuis sonder inbegrip (i) The dwellinghouse exclusive of outbuildings to van die buitegeboue wat op die erf opgerig word be erected on the erf shall be of the value of moet minsens R10000 wees; en not less than R10000; and (ii) die hoofgebouc moat gclyktyclig met of voor (ii) the main building which shall be a completed die buitegeboue opgerig word en dit moet n building and not one partly erected and intended voltooide gebou wces en nie een wat gedeeltelik for completion at a later date shall be erected opgerig is en cers later voltooi sal word nie simultaneously with or before the erection of the (c) Indian die erf omhein of op n ander wyse toegemaak outbuildings word moet die heining of ander omheiningsmateriaal (c) If the erf is fenced or otherwise enclosed the fencing tot voldoening van die plaaslike bestuur opgerig en or other enclosing device shall be erected and main onderhou word tained to the satisfaction of the local authority 3 Boulyn en Toegangsbeperkings 3 Building Line and Access Restrictions Benewens die voorwaardes hierbo uiteengesit is onder In addition to the relevant conditions set out above the staande erwe aan die volgende voorwaardes onder undermentioned erven shall be subject to the following viorpe: conditions: (1) Erwe Nos 4 5 tot tot tot (I) Erven Nos 4 5 to to to tot 290 en 292 tot to 290 and 292 to 298 Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna op Buildings including outbuildings hereafter erected die err opgerig word moet minstens 8 meter van die on the erf shall be located not less than 8 metres from straatgrens daarvan gelee wees the boundary thereof abutting on a street (2) Erwe Nos 1 2 en 41 tot 52 (2) Erven Not 1 2 and 41 to 52 Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna Buildings including outbuildings hereafter erected op die erf opgerig word moct minstens 23 meter van on the erf shall be located not less than 23 metres die noordgrens daarvan geled wces from the northerly boundary thereof (3) Erwe Nos 3 en 40 (3) Erven Nos 3 and 40 Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna Buildings including outbuildings hereafter erected op die erf opgerig word met minstens 23 meter on the erf shall be located not less than 23 metres vanaf die noordgrens en minstens 8 meter vanaf from the northerly boundary and not less than 8 enige ander straatgrens daarvan gelee wees metres from any other street boundary (4) Erwe Nos en 299 tot 301 (4) Erven Nos and 299 to 301 Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna op Buildings including outbuildings hereafter erected die erf opgerig word met minstens 16 meter vanaf on the erf shall be located not less than 16 metres enige straatgrens daarvan gels wees from any boundary thereof abutting on a street (5) (5) Erf No 54 Erf No 54 Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna op Buildings including outbuildings hereafter erected die erf opgerig word on the moet minstens 10 meter vanaf erf shall be located not less than 10 metres from the northerly boundary thereof die noordelike grens daarvan gelee wees (6) Erven Nos 217 to and 233 to 246 (6) Erwe Nos 217 tot en 233 tot 246 (i) Buildings including outbuildings hereafter (i) Geboue met inbegrip van buitegeboue wat erected on the erf shall be located not less than hierna op die crf opgerig word moet minstens 16 metres from the road reserve boundary of 16 meter vanaf die padreserwegrens van die the Pretoria Eastern Bypass Road and not less Pretoriase Oostelike verbypad en minstens 8 than 8 metres from any other boundary thereof meter vanaf enige ander straatgrens daarvan gelee abutting on a street wees (ii) Ingress to and egress (ii) from the erf are restricted Ingang tot en uitgang vanaf die erf word beperk to the northwesterly boundary thereof tot die noordwestelike grens daarvan (7) Erf No 226 (7) Erf No 226 (i) Buildings including outbuildings hereafter (i) Geboue met inbegrip van buitegeboue wat bier erected on the erf shall be located not less than na op die erf opgerig word moet minstens metres from the road reserve boundary of the meter van die padreserwegrens van die Pretoriase Pretoria Eastern Bypass Road and not less than Oostelike verbypad en minstens 8 meter van 8 metres from any other boundary thereof enige ander straatgrens daarvan gelee wees abutting on a street (ii) Ingang tot en uitgang vanaf die erf word beperk (ii) Ingress to and egress from the erf are restricted tot die noordwestelike grens daarvan to the north westerly boundary thereof (iii) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir mini (iii) The erf is subject to a servitude for municipal sipale doeleindes ten gunste van die plaaslike purposes in favour of the local authority as in bestuur soos aangewys op die algemene plan dicated on the general plan (8) Erf No 229 (8) Erf No 229 (i) Gebue met inbegrip van buitegeboue wat hierna (i) Buildings including outbuildings hereafter erect op die erf opgerig word moet minstens 16 meter ed on the erf shall be located not less than 16 vanaf die padreserwegrens van die Pretoriase metres from the road reserve boundary of the Oostelike Verbypad en minstens 8 meter van Pretoria Eastern Bypass Road and not less than enige ander straatgrens gelee wees (ii) Ingang tot en uitgang vanaf die erf word beperk tot die westelike grens daarvan 8 metres from any other boundary (ii) Ingress to and egress from the erf are restricted to the westerly boundary thereof

30 610 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 (9) Ed No 232 (9) Ed No 232 (i) Geboue met inbegrip van buitegeboue wat bier (I) Buildings including outbuildings hereafter na op die erf opgerig word moet minstens 16 erected on the erf shall be located not less than meter vanaf die padreserwegrens van die Preto 16 metres from the road reserve boundary of riase Oostelike Verbypad en minstens 8 meter the Pretoria Eastern Bypass Road and not less van enige ander straatgrens gelee wees than 8 metres from any other boundary (ii) Ingang tot en uitgang vanaf die erf word beperk (ii) Ingress to and egress from the erf are restricted tot die noordelike grens daarvan to the northerly boundary thereof I 4 Erwe Onderworpe aan Spesiale Voorwaarde Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit 4 Erven Subject to Special Condition is onderstaande erwe aan die volgende voorwaarde onderworpe: In addition to the relevant conditions set out above Erwe Nos 217 tot 229 en 232 tot 246 the undermentioned erven shall be subject to the follow Geen advertensie of vertoonborde van waver aard ook mg condition: al mag op die erf opgerig of vertoon word nie Erven Nos 217 to 229 and 232 to Serwituut vir Riolerings en Ander Munisipale No advertisement or display signs of whatever nature Doeleindes shall be erected or displayed on the erf Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit is die erwe aan die volgende voorwaardes onderworpe: 5Servitude for Sewerage and Other Municipal Purposes (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir riolerings In addition to the relevant conditions set out above the en ander munisipale doeleindes ten gunste van die erven shall be subject to the following conditions: plaaslike bestuur 2 meter breed tangs net een van (a) The erf is subject to a sy grense servitude 2 uitgesonderd n metres wide straatgrens in soos bepaal deur favour of die plaaslike bestuur the local authority for sewerage and other municipal purposes along one only of its boundaries (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voor other than a street boundary as determined by the noemde serwituutsgcbied opgerig word nie en geen local authority grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of binne n afstand van 2 meter daarvan (b) No building or other structure shall be erected within geplant word nie the aforesaid servitude area and no largerooted trees (c) shall be Die plaaslike bestuur planted within the area is geregtig om enige materiaal of such servitude or within 2 wat deur horn metres thereof uitgegrawe word tydens die aanleg onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoof (c) The local authority shall be entitled to deposit tem pypleidings en ander werke wat by volgens goeddunke porarily on the land adjoining the aforesaid servitude noodsaaklik ag tydelik te plaas op die grond wat aan such material as may be excavated by it during the die voornoemde serwituut grens; en voorts is die course of the construction maintenance or removal plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang tot of such sewerage mains and other works as it in its genoemde grond vir die voornoemde doel: Met dien discretion may deem necessary and shall further be verstande dat die plaaslike bestuur enige skade ver entitled to reasonable access to the said land for the goed wat gedurende die aanleg onderhoud of verwy aforesaid purpose subject to any damage done during dering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander the process of the construction maintenance or re werke veroorsaak word moval of such sewerage mains and other works being 6 Woordomskrywing made good by the local authority In voormelde voorwaardes het onderstaande uitdrukk ings die betekenisse wat aan hulle geheg word: (i) 6 Applikant" beteken Jochemus Rasmus Eras Definitions mus en sy opvolgers tot die eiendomsreg van die In the foregoing conditions the following terms shall dorp have the meaning assigned to them: (ii) Woonhuis" beteken n huis ontwerp vir gebruik (i) "Applicant" means Jochemus Rasmus Erasmus as n waning deur een gesin and his successors in title to the township (iii) Vloerruimteverhouding" beteken die verhou (ii) "Dwellinghouse" means a ding verkry deur die totale oppervlakte van al house designed for r t die vloere (maar sonder inbegrip van enige keluse as a dwelling for a single family % der oop dakke en vloerruimte wat uitsluitlik (iii) "Floor space ratio" means the ratio obtained gewy word aan motorparkering vir die okku by dividing the total area of the erf into the total pante van die gebou) van die geboue wat daarop area of all the floors (but excluding any baseopgerig gaan word sodanige oppervlakte gemeet ment open roofs and floor space devoted solely to word oor die buitemure met inbegrip van elke to car parking for the occupants of the building) vorm van akkommodasie behalwe suiwer sier of the buildings to be erected thereon such area :glanspunte soos toringspitse torinkies en klok being measured over the external walls and in torings en enige ander akkommodasie wat rode eluding every form of accommodation except lik of noodsaaklik is vir die skoonmaak onder purely ornamental features such as spires turrets howl versorging of rueganiese uitrusting van die and belfries and any accommodation which is gebou te deel deur die totale oppervlakte van reasonable or necessary for the cleaning main die erf dit wil se: tcnance caretaking or mechanical equipment of Totale oppervlakte van alle vloere van the building; that is to say: gebou Total area of all floors of building Vrv FSR Totale oppervlakte van erf Total area of erf

31 PROVINCIAL GAZETTE 16 MARCH Swats en Munisipale Edw 7 State and Municipal Erven As enige erf genoern in Klousule Al2 of enige erf ver Should any erf referred to in Clause Al2 or any erf kry soos beoog in klousule B2(ii) en (iii) hiervan gere acquired as contemplated in Clause B2(ii) and (iii) heregistreer word in die naam van enige ander persoon as die of be registered in the name of any person other than the Staat of die plaaslike bestuur dan is so n erf daarop State or the local authority such erf shall thereupon be onderworpe aan sodanige voorwaardes as wat die Adminis subject to such conditions as may be permitted by the trateur toelaat eh daarbenewens onder die omstandighede Adthinistrator and in addition under the circumstances hierbo uiteengesit is onderstaande erf aan die volgende set out above the undermentioned erf shall be subject to voorwaarde onderworpe: the following condition: Erf No 302 Ed No 302 (i) Geboue met inbegrip van buitegeboue wat bier Buildings including outbuildings hereafter erected on na op die erf opgerig word moet minstens 12 the erf shall be located not less than 12 metres from the meter van die noordgrens daarvan gelee wees northerly boundary thereof ADM I NISTRATEURSKENNISGEWINGS ADMINISTRATORS NOTICES Administrateurskennisgewing Maairt 1971 Adnainistrators Notice March MUNISIPALITEIT RANDBURG: INTREKKING VAN RANDBURG MUNICIPALITY; WITHDRAWAL OF VRYSTELLING VAN EIENDOMSBELASTING: EXEMPTION FROM RATING: JOHANNESBURG DORF JOHANNESBURG NOORD NORTH TOWNSHIP Die Administrateur maak hierby bekend dat die Stads The Administrator hereby notifies that the Randburg raad van Randburg horn versock het om die bevoegdhede Town Council has required him to exercise the authority aan hom verleen deur die bepalings van artikel 9(10) van convened on him by section 9(10) of Ordinance No 17 Ordonnansie No 17 van 1939 uit te oefen en die vry of 1939 and withdraw the exemption from the provisions stelling van die bepalings van die PlaaslikeBestuurBe of the Local Authorities Rating Ordinance 1933 in lastingordonnansie 1933 ten opsigte van die dorp Jo respect of Johannesburg North Township hannesburg Noord in te trek Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 All interested persons are entitled to inform the Ad dae na eerste publikasie van hierdie kennisgewing skrif ministrator in writing within 30 days of the first publica telik by die Administrateur redes aan te voer waarom by lion of this notificaton of reasons why he should not nie aan die Stadsraad van Randburg seversoek moet accede to the request of the Randburg Town Council voldoen nie PB 3/5/9/2/132 PB 3/5/9/2/ Administrateurskennisgewing Maart 1971 Aditinistritors Notice March 1971 TENDERRAADREELS VAN DIE PROVINSIE TRANSVAAL WYSIGING TENDER BOARD RULES OF THE PROVINCE OF TRANSVAAL AMENDMENT Die Administrateur wysig hierby die Tenderraadreels van die Provinsie Transvaal afgekondig by Administra The Administrator hereby amends the Tender Board teurskennisgewing 1 van 4 Januarie 1971 soos uiteenge Rules of the Province of Transvaal published under Adsit in die Bylae hierby ministrators Notice 1 of 4th January 1971 as set out in did Schedule hereto BYLAE SCHEDULE 1 Reel 3(1)(d) ward deur die volgende vervang: (d) n Adjunkdirekteur van Hospitaaldienste met die 1 Rule 3(0(d) is substituted by the following: Adjunk direkteur van Hospitaaldienste (Adminis "(d) A Deputy Director of Hospital Services with the tratief) as plaasvervanger;" Deputy Director of Hospital Services (Adminis 2 Reel 22(3) word deur die volgende veryang: trative) as alternate;" (3) Die departeinentshoof moot die tenders wat ont 12 Rule 22(3) is substituted by the following: yang is aanteken op n vergelykende skedule waarop hy "(3) The head of the department shall enter the tenders sy beslissing moet aanteken: Met veistande dat as received on a comparative schedule on which he shall die laagste tender nie aangeneem word nie die rede viaar record his decision: Provided that if the lowest tender is om n hoer aanbod aanvaar is/ in die skedule aangedui not accepted the reason why a higher offer is accepted moet word en voorts met dien verstande dat as die bedrag shallbe stated in the schedule and provided further that van so n hoer aanbod R rskiyIdid aanbeveling if the amount of such a higher offer exceeds R2500 the van die Voorsitter van die RaadVerlay moet word vir recommendation of the Chairman of the Board shall be die aanvaarding van sodanige hoer aanbod": obtained for such higher often" 3 Reel 23(2) word gewysig deur die volgende wooide 3 Rule 23(2) is amended by the addition thereto of the daarvan toe te voeg: following words:

32 I 612 PROyINSIALp KOEftANT 10 MAART 1971 Die departementshoof moet op gepaste wyse aandui "The head of the department shall indicate in a suitable dat geen ewe doeltreffende materiaal of diens na sy beste manner that to the best of his knowledge no equally wete elders in die Republick van SuidAfrika beskikbaar efficient material or service is available elsewhere in the is nie" Republic of South Africa" : (Wysiging No: 1) i (Amendment No 1) I Administrateurskennisgewing Maart 1971 Adzitinistrators Notice March 1971 OPENING VAN OPENBARE DISTRIKSPAD: DIS TRIK WOLMARANSSTAD OPENING OF PUBLIC DISTRICT ROAD: DISTRICT OF WOLMARANSSTAD Dit word hiermee viralgemene inligting bekend gemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved after investigation and re Padraad van Wolmaransstad goedgekeur het ingevolge port by the Road Board of Wolmaransstad in terms of die bepalings van Artikel 5(1)(c) en Artikel 3 van die Section 5(1)(c) and section 3 of the Roads Ordinance Padordonnansie 22 van 1957 dat n openbare: distrikspad 22 of 1957 that public district road 50 Cape feet wide 50 Kaapse voet breed oor die plaas Rustfontein 70 HP traversing the farm Rustfontein 70 HP district of Wol distrik Wolmaransstad sal bestaan soos aangetoon op by maransstad shall exist as indicated on the subjoined gaande sketsplan sketch plan DP / q 23/24/R5 DP /24/R5 : DP: 077o 74 23\r24\ R5 4 _ I \ VszvvysonG g estande A$ I _= EXISTING TOADS PkE ENca 4 I DAMET PAD kj opans 11ReAD pacs An i \ D q49o "Ao rsataiw: portic rmrtitio Rein 1 \ RUSTFON IN 70 H i t 51:444SE VDETSZEan St or Pear wtne : 1 ii ; it i I i; I Administrateurskennisgewing Maart 1971 Administrators Notice l: i t March 1971 INTREKKING VAN ADMINISTRATEURSKENNIS REVOCATION OF ADMINISTRATORS NOTICE GEWING 411 VAN 17 APRIL 1968 EN DIE VER 411 OF 17th APRIL 1968 AND THE DECLARATION KLARING VAN N ONGENOMMERDE OPENBARE OF AN UNNUMBERED PUBLIC DISTRICT ROAD DISTRIKSPAD BINNE ELOFF LANDBOUHOEWES: WITHIN ELOFF AGRICULTURAL HOLDINGS: DISTRIK DELMAS DISTRICT OF DELMAS I Dit word hiermee vir algemene inligting bekend kemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur goedgekeur het kragtens artikel Administrator has approved in terms of section 5(3A) of 5(3A) van die Padordonnansie 22 van 1957 dat Ad the Roads Ordinance 22 of 1957 that Administrators ministrateurskennisgewing 411 van 17 April 1968 waarby Notice411 of 17t11 April 1968 whereby an unnumbered n ongenommerde openbare distrikspad binne die Eloff public districtroadxvithin Eloff Agricultural Holdings Landbouhoewes distrik Delmas ingevolge artikel 5(1)(b) districi of Delmas was"declared in terms of section en (c) van die Padordonnansie 22 van 1957 verklaar is 5(1)(b) and (c) of the Roads Ordinance 22 of 1957 be hierby ingetrek word en dat ingevolge die bepalings van revoked and that in terms of section 5(2)(b) and section artikel 5(2)(b) en artikel 3 van die Padordonnansip 22 3 of the Roads Ordinance 22 of 1957 an unnumbered van 1957 n ongenommerde openbare distiikspad met public district road with varying widths of Cape A afwisselende breedtes van Kaapse voet sal bestaan feet shall exist within Eloff Agricultural Holdings dis 4 binne Eloff Landbouhoewes distrik Delmas soos op die trict of belmaswas: indicated on the sketch plan sub bygaande sketsplan aangetoon joined hereto DP /22/1550 DP /22/1550

33 1 I_ RI ETKOL le q 23 PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH moon t K t LII 02223/22/1550 or verwysdrinog21 REFERENCE 1 FAD VERKLAAR MET AF ROAD DECLARED WITH WISSELENDE BREEDTES VARYING WIDTHS OF 237 I ELOFF / A He s NGS/LAND VAN 50 so K VT csamyra CFT BOUKO ES /UITRR 2 BESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS 211 c w A : 1:2500 N9 ALE c _ At Administrateurskennisgewing Maart 1971 Administrators Notice March 1971 OPENING: OPENBARE DISTRIKSPAD 2204: DIS OPENING: PUBLIC DISTRICT ROAD 2204: DIS TRIK JOHANNESBURG TRICT OF JOHANNESBURG Dit word hiermee vir algemene inligting bekend gemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved after investigation and report Padraad van Johannesburg ingevolge artikel 5(1)(c) en by the Road Board of Johannesburg in terms of section artikel 3 van die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 5(1)(c) and section 3 of the Roads Ordinance 1957 (Orvan 1957) goedgekeur het dat n Openbare Distrikspad dinance 22 of 1957) that a public District Road Kaapse voet breed oor die plaas Rietfontein 50 Cape feet wide traversing the farm Rietfontein Q distrik Johannesburg sal bestaan soos op die IQ district of Johannesburg shall exist as indicated on bygaande sketsplan aangetoon the subjoined sketch plan DP /22/2204 DP /22/2204 l PAD VERWYSI NG UURBE 0 PA/4 0: 2 DP /22/ 2204 r REFERENCE VERKLAAR 50 K VT ROAD DECLARED SO CFT I 13 4 It RI ETFONT El N " Ku VI ERSOCKL 1 BREED WIDE ; 1301 IQ I BESTAANDE PAAI E EXI STING ROADS SKAAL /SCALE 1:18000 r k 2092: PAPttloAk pi LFNASIA IA t Administrateurskennisgewing Maart 1971 Administrators Notice March 1971 OPENING: OPENBARE GROOTPAD 0149: DISTRIK VEREENIGING OPENING: PUBLIC MAIN ROAD 0149: DISTRICT OF VEREENIGING Dit word hiermee vir algemene inligting bekend gemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur ingevolge artikel 5(1)(c) en ar Administrator has approved in terms of section 5(1)(c) tikel 3 van die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 and section 3 of the Roads Ordinance 1957 (Ordinance van 1957) goedgekeur het dat n openbare grootpad wat 22 of 1957) that a public main road which shall be an n verlenging sal wees van Grootpad Kaapse extension of Main Road Cape feet wide travoet breed oor die plase Blesbokspruit 465IR Goed versing the farms Blesbokspruit 465 IR Goedverwachting verwachting 442IR en Badfontein 438IR distrik Ver 442IR and Badfontein 438IR district of Vereeniging eeniging sal bestaan soos op die bygaande sketsplan shall exist as indicated on the subjoined sketch plan aangetoon DP /22/0149 DP /22/0149

34 i 614 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 a ti it \it: KOPPIESFONTEIN 422 IR e ecedverviach 4 DP TING 73/22/0149 BADFONTE1 1:043 tee I) t b \ wall) N FONTEIN J)? 455 I R 4 \k 442 IR ty VERY/MING REFERENCE 1 Lt PAD VERKLAAR SD KVT ROAD DECLARED 50 CFT BREED affris WIDE BALFOuR I BLESBOK BESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS 54PGR5UITIR KAFFERSK 464 IR if I Administrateurskennisgewing Maart 1971 Administrators Notice March 1971 OPENING: ONGENOMMERDE OPENBARE DIS OPENING: UNNUMBERED PUBLIC AND DISTRICT TRIKSPAD OP DIE PLAAS RONDEBULT 303 JS: ROAD ON THE FARM RONDEBULT 303 JS DIS DISTRIK WITBANK TRICT OF WITBANK Dit word hiermee vir algemene inligting bekend gemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved after investigation and re Padraad van Witbank kragtens artikels 5(1)(b) en (c) port by the Road Board of Witbank in terms of sec en 3 van die Padordonnansie 22 van 1957 goedgekeur tions 5(I)(b) and (c) and 3 of the Roads Ordinance No 22 het dat n ongenommerde openbare distrikspad 80 Kaapse of 1957 that an unnumbered public and district road 80 voet breed op die plaas Rondebult 303 JS distrik Wit Cape feet wide shall exist on the farm Rondebult 303 JS bank sal bestaan soos aangetoon op die bygaande skets District of Witbank as indicated on the subjoined sketch plan plan DPH 01514/9/5 Vol 2 DPH 01514/9/5 Vol 2 A N DOOR NRUG 11? NOOITGEDAC HT RONDEBULT JS 303 JS \ I i 4 7 (N) HOWE IMES 1:* OAD/ ER LE FILE NEW THROUGHWAY DPH /9/S R VOL II LATVOERENDE KOMITEE BESLUIT 141 (87) EXECUTIVE COMMITTEE RESOLUTION PAD VERKLAAR ROAD DECLARED 80 KAAPSE VT WYD 80 CAPE FT WIDE BESTAANDE PAAIE = EXISTING ROADS Administrateurskennisgewing Maart 1971 Administrators Notice March 1971 VERMINDERING VAN RESERWE BREEDTE VAN REDUCTION OF RESERVE WIDTH OF PROVIN PROVINSIALE PAD P119/1 (VOORHEENSPESIALE CIAL ROAD P119/1 (FORMERLY SPESIAL ROAD PAD SI5) DISTRIK KEMPTON PARK S15) DISTRICT OF KEMPTON PARK Dit word hiermee vir algemene inligting bekend gemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur kragtens artikel 3 van die Pad Administrator has approved in terms of section 3 of the ordonnansie 22 van 1957 goedgekeur het dat die reserwe Road Ordinance 22 of 1957 that the reserve width of breedte van Provinsiale Pad P119/1 op die plaas Wit Provincial Road P119/1 on the farm Witkoppie 64IR koppie 64IR Distrik Kempton Park verminder word District of Kempton Park be reduced as indicated on the soos aangetoon op meegaande sketsplan subjoined sketch plan DPH 022GS15/30 DPH 022G 515/30

35 1 1 I PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH [ NA JOHANNESBURG \jes cci3 ::210 PAD / ROAD P119 I NA JAN SHUTS LUGHAWE r II WITKOPPIE Ged IR LEER CIPII 022 GS ALE 15/3B UTIVOERENDE ItaillIEE BESLUIT Nie 2 L EXECUTIVE C TEE RESOLUTION No MUM GESLUI1 MI MUM CLOSED N Administrateurskennisgewing Maart 1971 Administrators Notice March 1971 MUNISIPALITEIT DELMAS: WYSIGING VAN DELMAS MUNICIPALITY: AMENDMENT TO WATERVOORSIENINGSVERORDENINGE WATER SUPPLY BYLAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 The Administrator hereby in terms of section 101 of van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 die ver the Local Government Ordinance 1939 publishes the ordeninge hierna uiteengesit wat deur horn ingevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance Die Watervoorsieningsverordeninge van die Munisipali The Water Supply By laws of the Delmas Municipality teit Delmas afgekondig by Administrateurskennisgewing published under Administrators Notice 1044 dated van 19 November 1952 soos gewysig word hierby November 1952 as amended are hereby further amended verder gewysig deur items 2 en 3 van die Watertarief by the substitution for items 2 and 3 of the Water Tariff onder Aanhangsel V tot Bylae 1 by Hoofstuk 3 deur die under Annexure V to Schedule 1 of Chapter 3 of the fol volgende to vervang: lowing: 2 Die eienaar of okkupant van enige grond of gebou "2 The owner or occupier of any land or building wat aangesluit is by die hoofwaterpyp betaal benewens which is connected to the main shall be liable in addition die heffings opgele in ander dele van hierdie Aanhangsel to charges imposed in other parts of this Annexure to die volgende heffings per maand: pay the following charges per month: (1) Vir die eerste 5 kiloliter of gedeelte daarvan: 50c (I) For the first 5 kilolitre or part thereof: 50c (2) Vir enige hoeveelheid bo die eerste 5 kiloliter per (2) For any quantity in excess of 5 kilolitres per kilo kiloliter of gedeelte daarvan: 9c litre or partlhereof: 9c (3) Minimum vordering hetsy water verbruik word a] (3) Minimum charge per month or portion thereof dan nie per maand of gedeelte daarvan: 50c whether or not any water is consumed: 50c (4) Vir die toepassing van die gelde betaalbaar inge (4) For the purpose of the charges in terms of subvolge subitems (1) tot en met (3) word die meteraflesing items (I) to (3) inclusive the meter readings shall be in gellings geneem en omreken in kiloliter op die basis dat taken in gallons and converted to kilolitres on the basis 220 gellings gelykstaande is met een kiloliter of 220 gallons being equal to one kilolitre (5) Alle vorderings vir water wat gelewer is is betaal (5) All charges for water supplied shall be payable on or before the 15th day of the month succeeding that in baar voor of op die 15de dag van die maand wat volg op die waarin die water gelewer is which the water was supplied 3 Gelde betaalbaar vir aansluiting van watertoevoer: 3 Charges for connection of water supplied: Koste van diensaansluiting is die werklike koste van die The charge for service connection shall be the actual materiaal en arbeid wat vir die aansluiting gebruik word cost of the material and labour used for the connection plus 10% (lien percent)" plus 10% (ten per cent)" PB PB Administrateurskennisgewing Maart 1971 Administrators Notice March 1971 I GESONDHEIDSKOMITEE VAN STILFONTEIN: STILFONTEIN HEALTH COMMITTEE: AMEND WYSIGING VAN WATERVOORSIENINGSREGU MENT TO WATER SUPPLY REGULATIONS LASIES The Administrator hereby in terms of section 164(3) of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel : 164(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur( 1939 the Local Government Ordinance 1939 publishes the die regulasies hierna uiteengesit wat deur hom ingevolge regulations set forth hereinafter which have been made by artikel 126(1)(a) van genoemde Ordonnansie gemaak is him in terms of section 126(1) (a) of the said Ordinance A

36 616 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 I Die Watervoorsieningsregulasies van die Gesondheids The Water Supply Regulations of the Stilfontein Health komitee van Stilfontein afgekondig by Administrateurs Committee published under Administrators Notice 147 kennisgewing 147 van 5 Maart 1958 soos gewysig word dated 5 March 1958 as amended are hereby further hierby verder gewysig deur item 2 van die Bylae by Hoof amended by the substitution for item 2 of the Annexure to stuk 3 deur die volgende te vervang: Chapter 3 of the following: 2 Vorderings vir aansluiting van voorraad "2 Charges for Connecting Supply (1) Die gelde betaalbaar ten opsigte van die verskaffing (1) The charges payable in respect of the supply and en aanle van n verbindingspyp tot by die meter op die laying of a communication pipe to the meter on the perseel van die verbruiker bedra die werklike koste van premises of the consumer shall be the actual cost of labour arbeid en materiaal wat vir sodanige aansluiting gebruik and material used for such connection plus a surcharge word plus n toeslag van 10% op sodanige bedrag of 10% on such amount (2) Vir die berekening van die gelde betaalbaar inge (2) For the purpose of calculating the charges payable volge subitem (1) word geag dat die verbindingspyp na in terms of subitem (1) it shall be deemed that the com enige perseel by die middel van die straat waarin die hoof munication pipe to any premises is connected to the main waterpyp geled is by sodanige hoofwaterpyp aangesluit is" in the centre of the street in which such main is situated" PB PB Administrateurskennisgewing Maart 1971 Administrators Notice March 1971 MUNISIPALITEIT VERWOERDBURG: WYSIGING VERWOERDBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT VAN SANITERE EN VULLISVERWYDERINGS TO SANITARY AND REFUSE REMOVAL BY VERORDENINGE LAWS Die Administratcur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 die the Local Government Ordinance 1939 publishes the verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn ingevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance Die Sanitere en Vullisverwyderingsverordeninge van The Sanitary and Refuse Removal By laws of the Ver die Munisipaliteit Verwoerdburg afgekondig by Adwoerdburg Municipality published under Administrators ministrateurskennisgewing 1056 van 24 September 1969 Notice 1056 dated 24 September 1969 are hereby word hierby gewysig deur items 2 3 en 5 van die Tarief amended by the substitution for items 2 3 and 5 of the van Gelde onder die Bylae onderskeidelik deur die vol Tariff of Charges under the Schedule of the following gende te vervang: respectively: 2 Vakuumtenkdiens "2 Vacuum tank services (1) Woonstelle (1) Flats Vir elke kiloliter of gedeelte daarvan: 60c For every kilolitre or part thereof: 60e (2) Alle ander persele (2) All other premises Vir elke kiloliter of gedeelte daarvan: 70c For every kilolitre or part thereof: 70e 3 Septiese tenkdiens 3 Removal of septic tank contents Vir elke vrag wat 7 kiloliter nie te bowe gaan nie: For each load not exceeding 7 kilolitres: R20 R20 5 Special refuse removal service 5 Spesiale vullisverwyderingsdiens For the removal of refuse or waste not being do Vir die verwydering van vullis of afval wat nie huffs mestic refuse: houdelike vullis is nie: (1) Per cubic metre or portion thereof: R130 (1) Per kubieke meter of gedeelte daarvan: R130 (2) Minimum charge per load: R5" (2) Minimum vordering per vrag: R5" PB PB Administrateurskennisgewing Maart 1971 Administrators Notice March 1971 MUNISIPALITEIT BLOEMHOF: SANITERE EN VULLISVERWYDERINGSTARIEF BLOEMHOF MUNICIPALITY: SANITARY AND Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel REFUSE REMOVALS TARIFF 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 die verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn ingevolge The Administrator hereby in terms of section 101 of artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is the Local Government Ordinance 1939 publishes the by Die Sanitere en Vullisverwyderingstarief van die Muni laws set forth hereinafter which have been approved by sipaliteit Bloemhof soos beoog by artikel 19(a) van Hoof him in terms of section 99 of the said Ordinance stuk 1 van Deel IV van die Publieke Gesondheidsverorde The Sanitary and Refuse Removals Tariff of the ninge van genoemde Munisipaliteit afgekondig by Ad Bloemhof Municipality as contemplated by section 19(a) ministrateurskennisgewing 148 van 21 Februarie 1951 is of Chapter 1 of Part IV of the Public Health By laws of soos volg: the said Municipality published under Administrators Notice 148 dated 21 February 1951 shall be as follows: SANITERE EN VULLISVERWYDERINGSTARMF 1 Verwydering van Nagvuil en Urine Vir die verwydering twee keer per week van nagvuil en urine vanaf enige perseel per enter per maand: 60c SANITARY AND REFUSE REMOVALS TARIFF L Removal of Night Soil and Urine For the removal twice weekly of night soil and urine from any premises per pail per month: 60c [

37 I PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH gende persele: (a) Private wonings een keer per week per 2 Removal of Refuse and Dead Animals (1) For the removal of refuse from the following 2 Verwydering van Vullis en Dooie Diere premises: (1) Vir die verwydering van vullis vanaf die vol (a) Private dwellings once weekly per month: maand: 50c 50e (b) HoleIle hospitale skole en koshuise twee (b) Hotels hospitals schools and hostels twice keer per week per maand: 8250 weekly per month: R250 (c) Sakeperseel een keer per week per maand: (c) Business premises once weekly per month: 3 80c 80c (2) Vir die verwydering van dooie diere per kar (2) For the removal of dead animals per carcass: Rl kas: Rl 3 Removal of Slop Water Verwydering van Vuilwater (1) Minimum charge per removal point per month: (I) Minimum heffing per suigpunt per maand: 50c; plus 50c; plus (2) per kilolitre or part thereof removed: 30e (2) per kiloliter of gedeelte daarvan verwyder: 30c The Sanitary Tariff of the Bloemhof Municipality Die Sanitere Tarief van die Munisipaliteit Bloemhof published under the Public Health By laws of the said afgekondig onder die Openbare Gesondheidsverordeninge Municipality under Administrators Notice 448 dated 10 van genoemde Munisipaliteit by Administrateurskennisge July 1929 as amended is hereby revoked wing 448 van 10 Julie 1929 soos gewysig word hierby herroep PB PB Administrateurskennisgewing Maart 1971 Administrators Notice March 1971 KENNISGEWING VAN VERBETERING CORRECTION NOTICE MUNISIPALITEIT RUSTENBURG: VERORDE RUSTENBURG MUNICIPALITY: BYLAWS FOR NINGE VIR DIE UITREIKING VAN SERTIFIKATE THE ISSUE OF CERTIFICATES AND THE SUPPLY EN VERSKAFFING VAN INLIGTING AAN DIE OF INFORMATION TO THE PUBLIC PUBLIEK Administrators Notice 99 dated 27 January 1971 is i Administrateurskennisgewing 99 van 27 Januarie 1971 hereby corrected by the renumbering of item 12 under the word hierby verbeter deur item 12 van die Bylac te her Schedule to read 12(1) and the insertion after subitem (1) nommer 12(I) en na subitem (1) die volgende in te voeg: of the following: (2) Minimum heffing betaalbaar ingevolge subitem "(2) Minimum charge payable in terms of subitem (1) (1) per kopie: 50c" per copy: 50c" PB PB Administrateurskennisgewing Maart 1971 Administrators Notice March 1971 MUNISIPALITEIT ALBERTON: WYSIGING VAN ALBERTON MUNICIPALITY: AMENDMENT TO PUBLIEKE GESONDHEIDSVERORDENINGE PUBLIC HEALTH BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 die the Local Government Ordinance 1939 publishes the by verordeninge hierna uiteengesit wat deur hom ingevolge laws set forth hereinafter which have been approved by artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is him in terms of section 99 of the said Ordinance Die Publieke Gesondheidsverordeninge van die Munisi The Public Health By laws of the Alberton Munici paliteit Alberton afgekondig by Administrateurskennis pality published under Administrators Notice 11 dated gewing 11 van 12 Januarie 1949 seas gewysig word bier 12 January 1949 as amended are hereby further amended by verder gewysig deur in artikel 70(3) van Hoofstuk 2 by the deletion in section 70(3) of Chapter 2 under Part van Deel IV die woorde of voels" te skrap IV of the words "or birds" PB PB Administrateurskennisgewing Maart 1971 Administrators Notice March 1971 DORP DALPARK: HERSTELLING VAN FOUT IN DALPARK TOWNSHIP: RECTIFICATION OF KENNISGEWING WAARDEUR DIE DORP TOT N ERROR IN NOTICE DECLARING THE TOWNSHIP GOEDGEKEURDE DORP VERKLAAR IS INGE AN APPROVED TOWNSHIP IN TERMS OF SEC VOLGE ARTIKEL 70 VAN DIE ORDONNANSIE OP TION 70 OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE 1965 (ORDON SHIPS ORDINANCE 1965 (ORDINANCE 25 OF NANSIE 25 VAN 1965) 1965) ingevolge artikel 70 van die Ordonnansie op Dorps In terms of section 70 of the Town planning and Town beplanning en Dorpe 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) ships Ordinance 1965 (Ordinance 25 of 1965) the Adherstel die Administrateur hierby die Bylae by Ad ministrator hereby rectifies the Schedule to Adminis ministrateurskennisgewing 892 van 12 Augustus 1970 trators Notice 892 of the 12th August 1970 whereby

38 618 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART waardeur die dorp Dalpark tot n goedgekeurde dorp ver Dalpark Township was declared an approved township klaar is deur die skrapping van klousule AS(ii)(5) wat by the deletion of clause A5(ii)(5) which reads as fol soos volg lees: lows: (5) n strook grond 7 meter wyd vir n rioolpyplei "(5) a strip of land 7 metres wide for sewerage pipe ding gehou kragtens Oppervlakregpermit No A5/51 line held under Surface Right Permit No A5/51 as soos aangetoon op sketskaart RMT No 1404(PL)" shown on sketch map RMT No 1404(PL)" PB PB Administrateurskennisgewing Maart 1971 Administrators Notice March 1971 AANSTELLING VAN SKUTMEESTER: SKUT OP APPOINTMENT OF POUNDMASTER ON THE DIE PLAAS RIETKOLK DISTR1K PIETERSBURG FARM RIETKOLK DISTRICT OF PIETERSBURG Die Administrateur het ingevolge artikel 6 van die The Administrator has approved in terms of section 6 Schutten Ordonnantie" No 7 van 1913 goedkeuring of the Pounds Ordinance No 7 of 1913 the appointment verleen vir die aanstelling van mnr J M Geyser as of Mr J M Geyser as poundmaster vice Mr C I skutmeester in die plek van mnr C J Oosthuizen wat Oosthuizen deceased The brand reproduction is oorlede is Die brandmerkweergawe is I [ I 7 C Ii Die adres van die nuwe skutmeester is: Posbus 129 The new Poundmasters address is: PO Box 129 Pietersburg Pictersburg TW TW Administrateurskennisgewing Maart 1971 Administrators Notice March 1971 NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK WYSI NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND GINGSKEMA NO 283 MENT SCHEME NO 283 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 89(1) of the 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Town planning and Townships Ordinance 1965 that the 1965 bekend gemaak dat die Administrateur goedkeuring Administrator has approved of the amendment of Northverleen het om Noordelike Johannesburgstreek dorpsaan em Johannesburg Region Town planning Scheme 1958 legskema 1958 te wysig om ooreen te stem met die stig to conform with the conditions of establishment and the tingsvoorwaardes en die algemene plan van die dorp general plan of Morningside Extension No 32 Township Momingside Uitbreiding No 32 Map No 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart No 3 en die skemaklousules van die wysiging scheme are filed with the Director of Local Government skema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Pretoria and the Town Clerk Sandton and are open for Plaaslike Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Sandton inspection at all reasonable times en is beskikbaar vir inspeksie op elle redelike tyc This amendment is known as Northern Johannesburg Hierdie wysiging staan bekend as Noordelike Johan Region Amendment Scheme No 283 nesburgstreek wysigingskema No 283 PB PB ALGEMENE KENNISGEWINCS GENERAL NOTICES KENNISGEWING 162 VAN 1971 NOTICE 162 OF 1971 BRAKPANWYSIGINGSKEMA NO 1/13 BRAKPAN AMENDMENT SCHEME NO 1/13 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 31(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe It is hereby notified in terms of section 31(1) of the 1965 bekend gemaak dat die Stadsraad van Brakpan Townplanning and Townships Ordinance 1965 that the aansoek gedoen het om Brakpan dorpsaanlegskema No Town Council of Brakpan has applied for Brakpan Town as volg te wysig planning Scheme No to be amended as follows: I Wysiging van Grense: I Alteration of Boundaries: Deur die grens van die bestaande skema uit te brei om The boundary of the existing Scheme be altered so as Brenthurst Uitbreiding No 2 in te sluit to include Brenthurst Extension No 2 II Sonering van Gedeeltes van Rand Collieries" Klein II Zoning of Portions of "Rand Collieries" Small hoewes en Witpoort Estates" Holdings and "Witpoort Estates" The purpose hereof is Die doel hiervan is om leiding te gee vir n ordelike to ensure that development of Townships in the Agricul ontwikkeling van dorpsgebiede in die kleinhoewes asook tural Holdings takes place in an orderly manner and also om die stigting daarvan aan te moedig Die bepalings van to encourage the establishment of Townships The provi die skema word egter eers van krag na so n dorp gepro sions of the Scheme only come into force after a Township klameer is has been proclaimed (1) Rand Collieries" Kleinhoewes: (I) "Rand Collieries" Small Holdings: _

39 1 PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH (a) Spesiale Woongebied Sonering: (a) Special Residential zoning: (i) Een woonhuis per 8000 vierkante voet: (i) One dwelling house per 8000 square feet Hoewes Gedcelte Holdings Portion deel van Hoewes 32 RG 33 RG 39 RG 50 portion of Holdings 32 RE 33 RE Gedeeltes van Witpoortjie 117 IR RE 40 RE 46 Portions of Wit (ii) Een woonhuis per vierkante voet: poortjie 117 IR Hoewes Deel (ii) One dwelling house per square feet: van hoewes 46 en 58 Holdings Por (iii) Een woonhuis per vierkante voet: Lion of Holdings 46 and 58 Hoewes (iii) One dwelling house per square feet: RG 200 A 200 C Deel Holdings van Hoewes Gedeeltes RE 200 A 200 C en 54 van Witpoortjie 117 IR Portion of Holdings Portions (b) Onderwysdoeleindes: and 54 of Witpoortjie 117IR Hoewes Gedeeltes 31 en 44 van Witpoortjie (b) Educational Purposes: 117 IR Holdings Portions 31 and 44 of Witpoortjie (c) Algemene Besigheidsonering: 117IR Dele van volgende hoewes: en 171 (c) General Business Zoning: Deel van Gedeeltes 23 van Witpoortjie 117 LR Parts of the following holdings: (d) Spesiaal: and 172 part of Portion 23 of Witpoortjie 117IR Dele van Hoewes 142 en 144 Dele van Gedeeltes Special: (d) en 32 van Witpoortjie 117 IR Parts of Holdings 142 and 144 parts of portions 23 (e) Nuwe Strate en verbredings van strate; 25 and 32 of Witpoortjie 117IR Genommer op die kaart: (e) New streets and street widenings: Numbered on the (2) Witpoort Estates": map: (a) Spesiale woongebied sonering: 0) (2) Een woonhuis per 8000 vierkante voet: "Witpoort Estates": Hoewes (a) Special Residential Zoning: RG Dele van Hoewes 96 (i) One Residence per 8000 square feet Holdings RG en RG Gedeeltes I van Witpoor RE Parts of Holdings tjie 117 IR RE 162 RE Por (ii) Een woonhuis per vierkante voet: lions and 43 of Witpoortjie 117 IR Hoewes (deel) (ii) One residence per square feet Holdings (b) Beperkte Besigheidsonering: (part) Hoewes RG (b) Restricted Business Zoning: Dele van Hoewes Holdings RE Parts of Holdings 2729 (c) Algemene Besigheidsonering: Dele van Hoewes 33 en 35 (c) General Business Zoning: (d) Nuwe strafe en verbredings van strate: Parts of Holdings 33 and 35 Genommer op die kaart (d) New streets and street widenings: III Afbakening van Nuwe Dorpsgebiede: Numbered on the map Die afbakentng volg die titelvoorwaardes van die onder III The Inclusion of New Townships: staande dorpsgebiede so naby as wat die verskillende gebruikstreke in die Skema dit toelaat tens word enige The zoning of the under mentioned new Townships regte ingekort nie corresponds to the Conditions of Title as closely as the Brakpan Uitbreiding No 2 Brenthurst Uitbreiding No different Use Zones in the Scheme permit No rights are 2 anywhere encroached upon Vulcania Uitbreiding No 2 Kenleaf Kenleaf Uitbrei Brakpan Extension No 2 Brenthurst Extension No 2 ding No 1 Kenleaf Uitbreiding No 2 Larrendale Mary Vulcania Extension No 2 Kenleaf Kenleaf Extension vlei No 1 Kenleaf Extension No 2 Larrendale Maryvlei N Rezoning of Certain Erven in: IV Hersonering van Erwe in: (I) Brakpan Dorpsgebied: (I) Brakpan Township: Erwe (van Spesiale Woongebied na Algemene Erven (from Special Residential to General Woongebied) Residential) Erwe / Erven (van Spesiale Woongebied na Onderwysdoeleindes) (from Special Residential to Educational) (2) Dalview Dorpsgebied: (2) Dalview Township: Erwe Erven (van (from Algemene Woongebied na Spesiale Woongebied) Erf 839 General Residential to Special Residential) (van Munisipale na Regeringsdoeleindes) Ed 839 (from Municipal to Government purposes) V Sonering van Nuwe Erwe in: V Zoning of New Erven in: (1) Brakpan Dorpsgebied: (1) Brakpan Township: (a) Erf 3265 (Spesiale Woongebied een woonhuis per (a) Ed 3265 (Special Residential one residence per vierkante voet) square feet) (b) Erwe (Algemene Nywerheid) (c) Erf 3259 (Algemeen) (d) Erwe (Bestaande openbare oop ruimte) (b) Erven (General Industrial) (c) Ed 3259 (General) (d) Erven (Existing public open space)

40 II 620 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 (e) Erwe en 3289 en Gedeelte 31 van die pleas (e) Erven and Portion 31 of the farm Weltevreden 118 IR (Onderwysdoeleindes) Weltevreden 118 IR (Educational) (2) Brenthurst Dorpsgebied: (2) Brenthurst Township: (a) Erf 1454 (Spesiale Woongebied) (a) Ed 1454 (Special Residential) (b) Erwe en 1457 (Onderwysdoeleindes) (b) Erven and 1457 (Educational) (c) Erwe (Spesiaal) (c) Erven (Special) (3) Dalview Dorpsgebied: (3) Dalview Township: (a) Erwe (Onderwysdoeleindes) (a) Erven (Educational) (4) Vulcania Dorpsgebied: (4) Vulcania Township: (a) Ed 61 (Algemene Nywerheid) (a) Ed 61 (General Industrial) (b) Erf 143 (Spesiale Nywerheid) (b) Erf 143 (Special Industrial) VI Wysiging van Klousules VI Amendment of Clauses: Woordomskrywings en wysigings van die volgende Definitions and amendments of the following clauses: Klousules: Clause 5 Table A (a) indicates proposed streets street Klousule 5 Tabel A(a) toon voorgestelde strate straat widenings and public open spaces verbredings en openbare aopruimtes Clause 5 Table A(b) is a proviso which makes provi Klousule 5 Tabel A(b) is n voorbehoudsbepaling wat lui sion for the amendment to or deletion of any of the dat onder sekere omstandighede voorgestelde strate en proposed street widenings under certain circumstances straatverbredings weggelaat of gewysig kan word Clause 15 Table C(a) adds certain erven onto Use Klousule 15 Tabel C(a) voeg sekere erwe by Gebruik Zone X (Special) and adds new Use Zones XII streek X (Spesiaal) en voeg oak nuwe Gebruikstreek XII (Restricted Business) and XIII (Agricultural) (Beperkte Besigheid) en XIII (Landbou) by Clause 15 Table C(b) is an amendment by virtue of Klousule 15 Tabel C(b) is n wysiging waarkragtens which flats are allowed in Use Zone IX woonstelle in Gebruikstreek IX toegelaat word Clause 15 Table C(c) is a proviso by virtue of which Klousule 15 Tabel C(c) is n voorbehoudsbepaling parts of certain Agricultural Holdings in Witpoort Estates waarkragtens dele van sekere Landbouhoewes in Witpoort may be used forgeneral Dealers Business Estates vir Algemene Handelaarsbesighede gebruik mug Clauses 15(d) and (f) are improvements to the wording word of the existing subclauses Klousules 15(d) en (f) is verbeterings van die bewoor Clause 15(j) is a new sub clause by virtue of which ding van die bestaande subklousules dwelling houses must be erected simultaneously with or Klousule 15(j) is n nuwe sub klousule waarkragtens before the outbuildings woonhuise gelyktydig met of voor die buitegeboue opgc Clauses 19(b)(i) (ii) and (iii) replace the existing rig moet word clauses which deal with subdivisions and consolidations Klousules 19(b) (i) (ii) en (iii) vervang die bestaande to clarify the wording thereof klousules ivm onderverdelings en konsolidasics om dit Clause 19 Table D The new Table "D" provides for meer duidelik te stel densities of one house per per and 1 per Klousule 19 Tabel D Die nuwe Tabel D" maak voor square ft siening vir digthede van 1 huffs per per en 1 r Clause 19bis is a new clause which makes concessions per vierkante voet in Table "D" for corner sites (with splayed corners) Klousules 19bis is n nuwe klousule waarkragtens toe Clause 19ter is a new clause which deals with portion gewings vir hoekerwe (met afgeskuinste hoeke) in Tabel of land separated by public works D" gemaak word Klousule 19ter is n nuwe klousule wat stukke grond wat This amendment will be known as Brakpan Amend deur openbare werke afgesonder word behandel nrent Scheme No 1/13 Further particulars of the Scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Brakpan and at the office of the Director of Local Brakpan wysigingskema No 1/13 genoem sal word) le Government Room B214 Provincial Building Pretorius in die kantoor van die Stadsklerk van Brakpan en in die Street Pretoria kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer B214 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter Any owner or occupier of immovable property situate insae within the area to which the scheme applies or within one mile of the boundary of any such scheme and any local Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat authority whose area of jurisdiction is contiguous to such gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema area shall have the right to object to the scheme and van toepassing is of binne een myl van die grens van enige may notify the Director of Local Government in skema en enige plaaslike bestuur wie se regsgeat the above address or PO Box 892 Pretoria of such bied aangrensend is aan sodanige gebied het die reg om objection and of the reasons therefor at any time within 4 beswaar teen die skema aan te teken en kan te eniger tyd weeks from the date of this notice binne 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing G P NEL die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde acres Director of Local Government of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor Pretoria 3 March 1971 G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur 3 10 Pretoria 3 Maart 1971 I KENNISGEWING 163 VAN 1971 BEROEPSWEDDERSLISENSIE Ek Jacques Marais van Jan Kempstraat 13 Beyers Park Boksburg gee hiermee kennis dat ek van voomeme NOTICE 163 OF 1971 BOOKMAKERS LICENCE I Jacques Marais of Jan Kemp Street 13 Beyers Park Boksburg do hereby give notice that it is my intention to

41 PROVINCIAL GAZETTE 117 MARCH is om by die Transvaalse Beroepswedderslisensiekomitee apply to the Transvaal Bookmakers Licensing Commitaansoek te doen om n sertifikaat waarby die uitreiking tee for a certificate authorizing the issue of a bookmakers van n beroepswedderslisensie ingevolge Ordonnansie 26 licence in terms of Ordinance 26 of 1925 van 1925 gemagtig word Any person who wishes to object to the granting of Iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van such a certificate or who wishes to lay before the Corn so n sertifikaat of wat enige felt of inligting in verband mittee any fact or information in connection therewith daarmee aan die Komitee wil voorle kan dit skriftelik aan may do so in writing to the Secretary of the Transvaal die Sekretaris van die Transvaalse Beroepswedderslisensie Bookmakers Licensing Committee Private Bag 64 Prekomitee Privaatsak 64 Pretoria doen om horn voor of tuna to reach him on or before 24th March 1971 Every op 24 Maart 1971 te bereik Iedere sodanige persoon such person is required to state his full name occupation moet sy voile naam beroep en posadres verstrek And postal address KENNISGEWING 166 VAN 1971 NOTICE 166 OF 1971 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP LYME PROPOSED ESTABLISHMENT OF LYME PARK PARK IIITBREIDING 2 EXTENSION 2 TOWNSHIP Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58(1) of the bcplanning en Dorpe 1965 word hierby bekend gemaak Town planning and Townships Ordinance 1965 that ap dat die Kuratore van die Skenkingsfonds van die boedel plication has been made by the Trustees of the Endow van wyle Albert Charles Collins aansoek gedoen het om ment Fund of the Estate of the late Albert Charles n dorp bestaandc uit 1 spesiale erf vir behuising van per Collins for permission to lay out a township consisting soneel van St Stithians College te stig op Gedeelte 47 of I special erf to provide housing for staff of St Stithians en gedeelte van Gedeelte 3) van die plaas Driefontein College on Portion 47 (a portion of Portion 3) of the No 41 LR distrik Johannesburg wat bekend sal wees farm Driefontein No 41IR district Johannesburg to as Lyme Park Uitbreiding 2 be known as Lyme Park Extension 2 Die voorgestelde dorp le noord oos van en grens aan The proposed township is situate north east of and die sportgronde van St Stithians College abuts St Stithians College Sports Fields Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relevant plans docu inligting 18 ter insae by die kantoor van die Direkteur ments and information is open for inspection at the office Kamer B225 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou Pre of the Director Room B225 2nd Floor Block 13 Protoriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na vincial Building Pretorius Street Pretoria for a period datum hiervan of eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the appli van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor cation or who is desirous of being heard or of making te word of vertoo te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in writing stet Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt with the Director of Local Government Such communi weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die cation shall be received by the Director not later than Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike eight weeks from the date of such first publication in the Bestuur ontvang word Provincial Gazette Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and ad word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be dressed to the Director of Local Government PO Box stuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria i G P NEL G P NEL Director of I neat Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 3rd March 1971 Pretoria 3 Maart KENNISGEWING 167 VAN 1971 NOTICE 167 OF 1971 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP EDEN GLEN UITBREIDING 10 PROPOSED ESTABLISHMENT OF EDENGLEN EX TENSION 10 TOWNSHIP Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58(1) of the beplanning en Dorpe 1965 word hierby bekcnd gemaak Townplanning and Townships Ordinance 1965 that dat Elio Caprin Livio Lorenzato en Luigi Silvio Ossato application has been made by Elio Caprin Livio aansoek gedoen het om n dorp bestaande uit 24 spesiale Lorenzato and Luigi Silvio Ossato for permission to lay woonerwe en 1 algemene woonerf te stig op Gedeelte out a township consisting of 24 special residential erven 289 (n gedeelte van Gedeelte 202) van die plaas Riet and 1 general residential erf on Portion 289 (a portion of fontein No 63 IR distrik Germiston wat bekend sal Portion 202) of the farm Rietfontein No 63IR district wees as Edenglen Uitbreiding 10 Germiston to be known as Edenglen Extension 10 Die voorgestelde dorp le suid oos van en grens aan The proposed township is situate south east of and Gedeelte 280 en noordoos van en grens aan Gedeelte abuts Portion 280 and north east of and abuts Portion 202 van die plaas Rietfontein 202 of the farm Rietfontein

42 622 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 Die 4 aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relevant plans docu inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur ments and information is open for inspection at the office Kamer B225 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou Pre of the Director Room B225 2nd Floor Block B Pro toriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na vincial Building Pretorius Street Pretoria for a period datum hiervan of eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen dietoestaan person who wishes to object to the granting of the appli van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor cation or who is desirous of being heard or of making te word of vertoo te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in writing stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt with the Director of Local Government Such communi weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die cation shall be received by the Director not later than Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike eight weeks from the date of such first publication in the Bestuur ontvang word Provincial Gazette Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and ad word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be dressed to the Director of Local Government PO Box stuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 3 Maart 1971 Pretoria 3rd March KENNISGEWING 168 VAN 1971 NOTICE 168 OF 1971 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP FLAM PROPOSED ESTABLISHMENT OF FLAMWOOD WOOD UITBREIDING 4 EXTENSION 4 TOWNSHIP Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58(1) of the beplanning en Dorpe 1965 word hierby bekend gemaak Town planning and Townships Ordinance 1965 that apdat Cornelius Johannes Bekker aansoek gedoen het om plication has been made by Cornelius Johannes Bekker n dorp bestaande uit 59 spesiale woonerwe te stig op for permission to lay out a township consisting of 49 Gedeelte 372 (n gedeelte van Gedeelte 360) genoem special residential erven on Portion 372 (a portion of Flamwood van die plaas Elandsheuwel No 402 LP dis Portion 360) called Flamwood of the farm Elandsheuwel trik Klerksdorp wat bekend sal wees as Flamwood Uit No 402IP district Klerksdorp to be known as Flam breiding 4 wood Extension 4 Die voorgestelde dorp 18 suid van en grens aan die The proposed township is situate south of and abuts dorp Flamwood Uitbreiding 2 en noordwes van en grens Flamwood Extension 2 Township and north west of and aan die dorp Flamwood Uitbreiding 1 abuts Flamwood Extension 1 Township Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relevant plans docu inligting 18 ter insae by die kantoor van die Direkteur ments and information is open for inspection at the office Kamer B225 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou Pre of the Director Room B225 2nd Floor Block B Pro toriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na vincial Building Pretorius Street Pretoria for a period datum hiervan of eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the appli van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor cation or who is desirous of bcing heard or of making to word of verto8 to rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in writing stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt with the Director of Local Government Such communi wcke van die datum van sodanige eerste publikasie in die cation shall be received by the Director not later than Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike eight weeks from the date of such first publication in the Bestuur ontvang word Provincial Gazette Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and ad word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be dressed to the Director of Local Government PO Box stuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 3 Maart Pretoria 3rd March KENNISGEWING 169 VAN 1971 NOTICE 169 OF 1971 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP BOYES VALE PROPOSED ESTABLISHMENT OF BOYESVALE TOWNSHIP Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 580) of the beplanning cn Dorpe 1965 word hierby bekend gemaak Townplanning and Townships Ordinance 1965 that ap dat Bevken Investments (Pty) Limited aansoek gedoen plication has been made by Bevken Investments (Pty) het om n dorp bestaande uit 142 spesiale woonerwe te Limited for permission to lay out a township consisting stig op Restant van Gedeelte 60 (n gedeelte van Gedeelte of 142 special residential erven on Remaining Extent of

43 PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH ) van die plaas Zandfontein No 317 JR distrik Pre Portion 60 (a portion of Portion 17) of the farm Zand toria wat bekend sal wees as Boyesvale fontein No 317JR district Pretoria to be known as Boyesvale Die voorgestelde dorp 18 wes van en grens aan die dorp Booysens noord van en grens aan Martena Landbou The proposed township is situate west of and abuts hoewes en suidoos van Andeon Landbouhoewes Booysens Township north of and abuts Martena Agricul tural Holdings and south east of Andeon Agricultural Die aansoek met die betrokke planne dokumente en Holdings inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur Kamer B225 2de V1oer Blok B Provinsiale Gebou Pre The application together with the relevant plans docutoriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na ments and information is open for inspection at the office datum hiervan of the Director Room B225 2nd Floor Block B Pro vincial Building Pretorius Street Pretoria for a period Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie of eight weeks from the date hereof moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor In terms of section 58(5) of the said Ordinance any te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis person who wishes to object to the granting of the appli stel Sodanige kennisgewing moet the later nie as agt cation or who is desirous of being heard or of making weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die representations in the matter shall communicate in writing Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike with the Director of Local Government Such communi Bestuur ontvang word cation shall be received by the Director not later than eight weeks from the date of such first publication in the Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig Provincial Gazette word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be stuur Posbus 892 Pretoria All objections must be lodged in duplicate and ad dressed to the Director of Local Government PO Box G P NEL 892 Pretoria Direkteur van Plaaslike Bestuur G P NEL Director of Local Government Pretoria 3 Maart 1971 Pretoria 3rd March KENNISGEWING 170 VAN 1971 NOTICE 170 OF 1971 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP MIKRO PROPOSED ESTABLISHMENT OF MIKRO TOWN SHIP Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps beplanning en Dorpe 1965 word bierby bekend gemaak It is hereby notified in terms of section 58(1) of the dat Terroc (Edms) Bpk aansoek gedoen bet om n Town planning and Townships Ordinance 1965 that apdorp bestaande uit 133 spesiale woonerwe te stig op plication has been made by Terroc (Edms) Bpk for per Hoewes en 4 Marlena Landbouhoewes distrik mission to lay out a township consisting of 133 special Pretoria wat bekend sal wees as Mikro residential erven on Holdings and 4 Marlena Die voorgestelde dorp le oos van en grens aan Mulder Agricultural Holdings district Pretoria to be known as straat en oos van en grens aan Erwe 97 en 77 in dorp Mikro Booysens The proposed township is situate east of and abuts Die aansoek met die betrokke planne dokumente en Mulder Street and east of and abuts Erven 97 and 77 inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur in Booysens Township Kamer B225 2de Vlocr Blok B Provinsiale Gebou Pre The application together with the relevant plans docu toriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na ments and information is open for inspection at the office datum hiervan of the Director Room B225 2nd Floor Block B Pro Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie vincial Building Pretorius Street Pretoria for a period moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan of eight weeks from the date hereof van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor In terms of section 58(5) of the said Ordinance any te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis person who wishes to object to the granting of the appli stel Sodanige kennisgewing moet nie later the as agt cation or who is desirous of being heard or of making weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die representations in the matter shall communicate in writing Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike with the Director of Local Government Such communi Bestuur ontvang word cation shall be received by the Director not later than Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig eight weeks from the date of such first publication in the word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be Provincial Gazette stuur Posbus 892 Pretoria All objections must be lodged in duplicate and ad dressed to the Director of Local Government PO Box G P NEL 892 Pretoria Direkteur van Plaaslike Bestuur G P NEL Pretoria 3 Maart 1971 Director of Local Government Pretoria 3rd March

44 624 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 KENNISGEWING 171 VAN 1971 NOTICE 171 OF 1971 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP PROPOSED ESTABLISHMENT OF RANDPARKRIF RAND PARKRIF UITBREIDING EXTENSION 7 TOWNSHIP 7 Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58(1) of the beplanning en Dorpe 1965 word hierby bekend gemaak Townplanning and Townships Ordinance 1965 that ap dat Gedeelte TweeenTwintig Boschkop (Eiendoms) Be plication has been made by Gedeelte Tweeen Twintig perk aansoek gedoen het om n dorp bestaande uit 134 Boschkop (Eiendoms) Beperk for permission to lay out spesiale woonerwe te stig op Gedeelte 22 van die plus a township consisting of 134 special residential erven on Boschkop No 199 IQ distrik Roodepoort wat bekend sal Portion 22 of the farm Boschkop No 199 IQ district wees as Randparkrif Uitbreiding 7 Roodepoort to be known as Randparkrif Extension 7 Die voorgestelde dorp le noord oos van en grens aan The proposed township is situate north east of and Glen Dayson Landbouhoewes en suidoos van en grens abuts Glen Dayson Agricultural Holdings and south aan Bush Hill Estate Landbouhoewes east of and abuts Bush Hill Estate Agricultural Holdings Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relevant plans docu inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur ments and information is open for inspection at the office Kamer B225 2de Vlocr Blok B Provinsiale Gebou Pre of the Director Room B225 2nd Floor Block B Pro toriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na vincial Building Pretorius Street Pretoria for a period datum hiervan of eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the applivan die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor cation or who is desirous of being heard or of making te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in writing stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt with the Director of Local Government Such communiweke van die datum van sodanige eerste publikasie in die cation shall be received by the Director not later than Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike eight weeks from the date of such first publication in the Bestuur ontvang word Provincial Gazette Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and adword aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be dressed to the Director of Local Government PO Box stuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 3 Maart 1971 Pretoria 3rd March NOTICE 172 OF 1971 KENNISGEWING 172 VAN 1971 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP ZWART PROPOSED ESTABLISHMENT OF ZWARTKOP KOP UITBREIDING I EXTENSION 1 TOWNSHIP Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58(1) of the beplanning en Dorpe 1965 word hierby bekend gemaak Townplanning and Townships Ordinance 1965 that ap dat Eugene Hubert Bosman aansoek gedoen het om n plication has been made by Eugene Hubert Bosman for dorp bestaande uit 25 spcsiale woonerwe te stig op Res permission to lay out a township consisting of 25 special terende Gedeelte van Gedeelte 1 van Gedeelte a van Ge residential erven on Remaining Extent of Portion 1 of deelte 1 van die plaas Zwartkop No 356JR distrik Pre Portion a of Portion 1 of the farm Zwartkop No 356 1R district Pretoria to be known as Zwartkop Extension 1 toria wat bekend sal wees as Zwartkop Uitbreiding 1 Die voorgestelde dorp le suid van en grens aan Dorp The proposed township is situate south of and abuts Zwartkop en ongeveer 160 meter oos van Snelweg T21 Zwartkop Township and approximately 160 metres east 1 Die aansoek met die betrokke planne dokumente of Highway T21 en 1 inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur The application together with the relevant plans docu ICamer B225 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou Pre ments and information is open for inspection at the office of toriusstraat Pretoria vir n the Director Room B225 2nd Floor Block B Provindatum hiervan tydperk van agt weke na cial Building Pretorius Street Pretoria for a period of eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes object to the of the applica van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor tion or who is desirto ous of being heardorrantingof making reprete word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis sentations in the matter shall communicate in writing stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt weke with the Director of Local Government Such communi van die datum van sodanige eerste publikasie in die cation shall be received by the Director not later than eight Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Be weeks from the date of such first publication in the stuur ontvang word Provincial Gazette Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and adword aan die Direkteur Departement van Plaaslike Bedressed to the Director of Local Government PO Box stuur Posbus 892 Pretoria G P NEL 892 Pretoria G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 3 Maart 1971 Pretoria 3 March

45 PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH KENNISGEWING 173 VAN 1971 NOTICE 173 OF 1971 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP SILVER TON UITBREIDING 12 PROPOSED ESTABLISHMENT OF SILVERTON EX TENSION 12 TOWNSHIP Ingevolge artikel 580) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58(1) of the beplanning en Dorpe 1965 word hierby bekend rank Townplanning and Townships Ordinance 1965 that ap dat Besters Lutopi Beleggingsmaatskappy (Edms) Bpk plication has been made by Besters Lutopi Beleggings aansoek gedoen het om dorp bestaande uit 8 nywer maatskappy (Edms) Bpk for permission to lay out a heidserwe en 4 spesiale erwe (vir besigheidsgeboue) te township consisting of 8 industrial erven and 4 special stig op Gedeelte 118 en gedeelte van Gedeelte 13) en Ge erven for business buildings on Portion 118 (a portion of deelte 77 (n gedeelte van Gedeelte 13) van die plaas Portion 13) and Portion 77 (a portion of Portion 13) of Hartebeestpoort No 328 JR distrik Pretoria wat be the farm Hartebeestpoort No 328 JR district Pretoria to kend sal wees as Silverton Uitbreiding 12 be known as Silverton Extension 12 Die voorgestelde dorp le wes van en grens aan More The proposed township is situate west of and abuts lettaspruit en noord van en grens aan die dorp Silverton Moreletta Spruit north of and abuts Silverton Extension Uitbreiding 1 1 Township Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relevant plans docuinligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur ments and information is open for inspection at the office Kamer B225 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou Pre of the Director Room B225 2nd Floor Block B Provintoriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na cial Building Pretorius Street Pretoria for a period of datum hiervan eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any meet iedereen wat beswaar wil mask teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the applica van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor tion or who is desirous of being heard or of making repre te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis sentations in the matter shall communicate in writing stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt weke with the Director of Local Government Such communi van die datum van sodanige eerste publikasie in die cation shall be received by the Director not later than eight Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Pleaslike Be weeks from the date of such first publication in the stuur ontvang word Provincial Gazette Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and ad word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be dressed to the Director of Local Government PO Box stuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 3 Maart 1971 Pretoria 3 March KENNISGEWING 174 VAN 1971 NOTICE 174 OF 1971 PRETORIAWYSIGINGSKEMA NO 1/284 PRETORIA AMENDMENT SCHEME NO 1/284 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 46 of the Town 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe planning and Townships Ordinance 1965 (as amended) 1965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaars that application has been made by the owners Messrs innre Fredbee Properties (Edms) Bpk P/a mnre Bobbie Fredbee Properties (Pty) Ltd C/o Messrs Bobbie Pickard Ferreira en Kirstein Posbus 2865 Pretoria Pickard Ferreira and Kirstein PO Box 2865 Pretoria aansoek gedoen het om Pretoria dorpsaanlegskema No 1 for the amendment of Pretoria Town planning Scheme 1944 te wysig deur die hersonering van Lot No 293 ge No by rezoning Lot No 293 situate on the lee aan die westekant van Voortreklcerweg tussen Naude western side of Voortrekker Road between Naude and en De Beerstraat dorp WonderboomSuid van Spesiale De Beer Streets WonderboomSuid Township from "Spe Woon " met n digtheid van Ben woonhuis per cial Residential" with a density of "One dwelling per vk vt" tot Spesiaal" vir enkelverdiepingwoonstelle en/of sq ft" to "Special" for single storey flats and/or duplex" woonstelle of woonhuise duplex flats or dwelling houses Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Pretoria Amendment Pretoria wysigingskema No 1/284 genoem sal word) 18 Scheme No 1/284 Further particulars of the Scheme in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur are open for inspection at the office of the Town Clerk Kamer B214 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria Pretoria and at the office of the Director of Local Gov en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter in ernment Room B214 Provincial Building Pretorius sae Street Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the ap tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van plication shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be Government in writing at the above address or PO stuur by bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria en Box 892 Pretoria and the Town Clerk PO Box 440 die Stadsklerk Posbus 440 Pretoria skriftelik voorgele Pretoria at any time within a period of 4 weeks from word the date of this notice G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 3 Maart 1971 Pretoria 3rd March

46 1 Direkteur 626 PROWNS1ALE KOERANT 10 MAART 1971 KENNISGEWING 175 VAN 1971 I NOTICE 175 OF 1971 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA NO 1/450 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME NO 1/450 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe It is hereby notified in terms of section 46 of the 1965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaars Townplanning and Townships Ordinance 1965 (as mnre B P Southern Africa (Edms) Bpk Posbus 1554 amended) that application has been made by the owners Johannesburg aansoek gedoen het om Johannesburg Messrs B P Southern Africa (Pty) Ltd PO Box dorpsaanlegskema No to wysig deur die her 1554 Johannesburg for the amendment of Johannesburg sonering van Gedeeltes 3 4 en Resterende Gededte van Townplanning Scheme No by rezoning or al No 171 gelee op die noord oostelike hoek van Rifle Bons 3 4 and Remaining Extent of Lot No 171 situate Rangeweg en Bellevistaweg dorp Haddon van Algemeno on the northeastern corner of Rifle Range Road and Woon" tot Spesiale Besigheid" onderworpe aan sekere Bellevista Road Haddon Township from "General Resi voorwaardes dential" to "Special Business" subject to certain condi Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat tions Johannesburg wysigingskema No 1/450 genoem sal word) The amendment will be known as Johannesburg le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Amendment Scheme No 1/450 Further particulars of stuur Kamer B2I4 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat the Scheme are open for inspection at the office of the Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Jo Town Clerk Johannesburg and at the office of the hannesburg ter insae Director of Local Government Room B214 Provincial Enige beswaar of vertad teen die aansoek kan te eniger Building Pretorius Street Pretoria tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Any objection or representationi in regard to the ap hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike plication shall be submitted to the Director of Local Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria Government in writing at the above address or PO en die Stadsklerk Posbus 1049 Johannesburg skrif Box 892 Pretoria and the Town Clerk PO Box 1049 telik voorgele word Johannesburg at any time within a period of 4 weeks G P NEL from the date of this notice Direkteur van Plaaslike Bestuur G P NEL Director of Local Government Pretoria 3 Maart 1971 Pretoria 3rd March KENNISGEWING 176 VAN 1971 NOTICE 176 OF 1971 RUSTENBURG WYSIGINGSKEMA NO 1/29 RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME NO 1/29: Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Town planning and Townships Ordinance 1965 (as 1965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar amended) that application has been made by the owner mar 3 H Snyman Mispellaan 16 Rustenburg aansoek Mr J H Snyman 16 Mispel Avenue Rustenburg for gedoen het om Rustenburgdorpsaanlegskema No 1 the amendment of Rustenburg Townplanning Scheme 1955 te wysig deur die hersonering van Gedeelte A No I 1955 by rezoning Portion A Portion 2 and Re Gedeelte 2 en Restant van Erf 1042 gelee op die hoek mainder of Ed No 1042 situate on the corner of Leyds van Leydsstraat en Van Zylstraat dorp Rustenburg van Street and Van Zyl Street Rustenburg Township from Spesiale Woon" met n digtheid van Een woonhuis "Special Residential" with a density of "One dwelling per 9000 vk vt" tot Algemene Besigheid" per 9000 sq ft" to "General Business" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Rustenburg Amend Rustenburgwysigingskema No 1/29 genoem sal word) meat Scheme No 1/29 Further particulars of the Scheme le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be are open for inspection at the office of the Town Clerk stuur Kamer B214 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Rustenburg and at the office of the Director of Local Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Rus Government Room B214 Provincial Building Pretorius tenburg ter insae Street Pretoria Enige besware of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the ap tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van plication shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or PO Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria Box 892 Pretoria and the Town Clerk PO Box 16 en die Stadsklerk Posbus 16 Rustenburg skriftelik voor Rustenburg at any time within a period of 4 weeks from gele word the date of this notice G P NEL G P NEL van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 3 Maart Pretoria 3rd March KENNISGEWING 177 VAN 1971 NOTICE 177 OF 1971 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA NO 1/481 NO1/481 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 46 of the Town 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe planning and Townships Ordinance 1965 (as amended)

47 PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH II1965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaars that application has been made by the owners Messrs mnre Robsar Investments (Edms) Bpk Posbus Robsar Investments (Pty) Ltd PO Box Johan Johannesburg aansoek gedoen het om Johannesburg nesburg for the amendment of Johannesburg Town dorpsaanlegskema No te wysig deur die herso planning Scheme No by rezoning Stand No nering van Standplaas No 4632 (voorheen Standplase 4632 (formerly stands Nos 2775 and 2776) situate on the Nos 2775 en 2776) geled op die suid westelike hoek south western corner of De Korte and Melle Streets lb van De Korte en Mellestraat dorp Johannesburg om n Johannesburg Township to allow for an increase in verhoogde dekking toe te laat vir die doel van die oprig coverage for the purpose of erecting a board room ting van n raadskamer The amendment will be known as Johannesburg Verdere besonderhede van hierdie wysigingsekma (wat Amendment Scheme No 1/481 Further particulars of Johannesburg wysigingskema No 1/481 genoem sal word) the Scheme are open for inspection at the office of the le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be the Town Clerk Johannesburg and at the office of the stuur Kamer B214 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Town Clerk Johannesburg and at the office of the Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johan Director of Local Government Room B214 Provincial nesburg ter insae Building Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of vertoo teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van application shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be Government in writing at the above address or PO stuur by bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria en Box 892 Pretoria and the Town Clerk PO Box 1049 die Stadsklerk Posbus 1049 Johannesburg skriftelik Johannesburg at any time within a period of 4 weeks voorgele word from the date of this notice G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 3 Maart 1971 Pretoria 3 March 1971 KENNISGEWING 178 VAN 1971 NOTICE 178 OF 1971 PRETORIA WYSIGINGSKEMA NO 1/273 PRETORIA AMENDMENT SCHEME NO 1/273 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 46 of the Town 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe planning and Townships Ordinance 1965 (as amended) 1965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaars that application has been made by the owners Messrs mnre Hyronymus Beleggings (Edms) Bpk Agulhas Hyronymus Beleggings (Pty) Ltd 401 Agulhas Flats woonstelle 401 Walkerstraat 259 Sunnyside Pretoria 159 Walker Street Sunnyside Pretoria for the amend aansoek gedoen het om Pretoria dorpsaanlegskema No 1 ment of Pretoria Town planning Scheme No by 1944 to wysig deur die hersonering van Resterende Ge rezoning Rethaining Extent of Lot No 1393 situate on dcelte van Lot No 1393 Bela aan Venterstraat en Res Venter Street and Remaining Extent of Lot No 1391 terende Gedeelte van Lot No 1391 geled aan Perksstraat situate on Perks Street Capital Park Township from dorp Capital Park van Spesiale Wean" met n digtheid "Special Residential" with a density of "One dwelling per van Ben Woonhuis per vk vt" tot Spesiaal" sq ft" to "Special" provided that duplex flats met dien verstande dat duplex" woonstelle opgerig word will be erected Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Pretoria Amendment Pretoria wysigingskema No 1/273 genoem sal word) le Scheme No 1/273 Further particulars of the Scheme are in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur open for inspection at the office of the Town Clerk Pre Kamer B214 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria toria and at the office of the Director of Local Governen in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter ment Room B214 Provincial Building Pretorius Street insae Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the applityd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van cation shall be submitted to the Director of Local Governhierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike merit in writing at the above address or PO Box 892 Bestuur by bovermelde adzes of Posbus 892 Pretoria en Pretoria and the Town Clerk PO Box 440 Pretoria die Stadsklerk Posbus 440 Pretoria skriftelik voorgele at any time within a period of 4 weeks from the date of word this notice G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 3 Mann 1971 Pretoria 3rd March 1971 KENNISGEWING 179 VAN 1971 NOTICE 179 OF 1971 PRETORIA WYSIGINGSKEMA NO 1/287 PRETORIA AMENDMENT SCHEME NO 1/287 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe It is hereby notified in terms of section 46 of the Town 1965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaars planning and Townships Ordinance 1965 (as emended) that application has been made by the owners Messrs mnre Jeffson Properties (Edms) Bpk Cuthbert Chambers 9 Kerkstraat Pretoria aansoek gedoen het om Jeffson Properties (Pty) Ltd 9 Cuthbert Chambers Pretoria dorpsaanlegskema No te wysig deur Church Street Pretoria for the amendment of Pretoria die hersonering van Erf No 302 gelee aan Pretorius Town planning Scheme No by rezoning Erf No en Hamiltonstraat en aan Meintjesplein dorp Arcadia 302 situate on Pretorius and Hamilton Streets and on

48 1 genoem 628 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART van Algemene Woon" tot Spesiaal" om n Garage Meintjesplein Arcadia Township from "General Residen Parkeergarage Restaurant en Woonstelle onderworpe aan tial" to "Special" to permit a Garage Parking garage sekere voorwaardes toe te laat Restaurant and Flats subject to certain conditions Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Pretoria Amendment Pretoria wysigingskema No 1/287 genoem sal word) Scheme No 1/287 Further particulars of the Scheme are le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be open for inspection at the office of the Town Clerk stuur Kamer B214 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria and at the office of the Director of Local Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pre Government Room B214 Provincial Building Pretorius toria ter inste Street Pretoria Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te Any objection or representations in regard to the ap eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaas Government in writing at the above address or PO like Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892 Pre Box 892 Pretoria and the Town Clerk PO Box 440 toria en die Stadsklerk Posbus 440 Pretoria skriftelik Pretoria at any time within a period of 4 weeks from voorgele word the date of this notice G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 3 Maart 1971 Pretoria 3 March 1971 KENNISGEWING 180 VAN 1971 NOTICE 180 OF 1971 BEROEPSWEDDERSLISENSIE BOOKMAKERS LICENCE Ek (1) Modestos Vasiliou van (2) Herbert Bakerstraat L (1) Modestos Vasiliou of (2) 133 Herbert Baker 133 Groenkloof Pretoria gee hiermee kennis dat ek van Street Groenkloof Pretoria do hereby give notice that voorneme is om by die Transvaalse Beroepswedders it is my intention to apply to the Transvaal Boolunalisensiekomitee aansock te doen om n sertifikaat waar kers Licensing Committee for a certificate authorizing by die uitreiking van n beroepswedderslisensie ingevolge the issue of a bookmakers licence in terms of Ordinance Ordonnansie 26 van 1925 gemagtig word 26 of 1925 ledereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van Any person who wishes to object to the granting of so n sertifikaat of wat enige felt of inligting in verband such a certificate or who wishes to lay before the Corndaarmee aan die Komitee wil voorle kan dit skriftelik mittee any fact or information in connection therewith aan die Sekretaris van die Transvaalse Beroepswedders may do so in writing to the Secretary of the Transvaal lisensiekomitee Privaatsak 64 Pretoria doen om hom Bookmakers Licensing Cimmittee Private Bag 64 Pre voor of op (3) 24 Maart 1971 te bereik ledere sodanige toria to reach him on or before (3) 24th March 1971 persoon moet sy voile naam beroep en posadres ver Every such person is required to state his full name occustrek pation and postal address 3 10 KENNISGEWING 181 VAN 1971 NOTICE 181 OF 1971 NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEKWYSI NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND GINGSKEMA NO 277 MENT SCHEME NO 277 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordontiansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 1965 (as 1965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaars nl amended) that application has been made by the owners mnre Zardon Beleggings (Edms) Bpk p/a Vaste Eien Messrs Zardon Beleggings (Pty) Ltd c/o Messrs Vaste domstigting van Suid Afrika Beperk Posbus 9594 Johan Eiendomstigting van Suid Afrika Beperk PO Box nesburg aansoek gedoen het om Noordelike Johannes 9594 Johannesburg for the amendment of Northern burgstreek dorpsaanlegskema 1958 te wysig deur die her Johannesburg Region Town planning Scheme 1958 by sonering van gedeeltes van Erwe Nos 6 tot 16 en 19 rezoning Parts of Erven Nos 6 to 16 and 19 and erven en erwe 17 en 18 gelee aan Heynekelaan dorp Sunset 17 and 18 situate on Heyneke Avenue Sunset Acres Acres Uitbreiding No 1 van Spesiale Woon" tot Spe Extension No 1 Township from "Special Residential" to siaal" vir die oprigting van Woongeboue Duplex Woon Special" to permit the erection of Residential Buildings stelle en woonhuise Duplex Flats and Dwelling Houses Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Northern Johannes Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema No 277 burg Region Amendment Scheme No 277 Further parsal word) le in die kantoor van die Direkteur ticulars of the Scheme are open for inspection at the van Plaaslike Bestuur Kamer B2I4 Provinsiale Gebou office of the Town Clerk Sandton and at the office of Pretoriusstraat Pretoria en in die kantoor van die Stads the Director of Local Government Room B214 Provincial klerk van Sandton ter insae Building Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te Any objection or representations in regard to the ap eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local Gov van hierdie kennisgewing an die Direkteur van Plaaslike eminent in writing at the above address or PO Box 892 Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria Pretoria and the Town Clerk PO Box Benmore en die Stadsklerk Posbus Benmore Sandton Sandton at any time within a period of 4 weeks from the skriftelik voorgele word date of this notice G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 3 Maart Pretoria 3rd March

49 PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH KENNISGEWING 182 VAN 1971 NOTICE 182 OF 1971 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE TITEL PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS VOORWAARDES VAN LOT NO 84 DORP LYITEL OF TITLE OF LOT NO 84 LYTTELTON MANOR TON MANOR DISTRIK PRETORIA TOWNSHIP DISRICT PRETORIA Hicrby word bekend gernaak dat John Morgan OKen It is hereby notified that application has been made by ncdy ingevolge die bepalings van a rtilcel 3(1) van die John Morgan OKennedy in terms of section 3(1) of the Wet op Opheffing van Beperkings 1967 aansoek gedoen Removal of Restrictions Act 1967 for the amendment of het om die wysiging van die titelvoorwaardes van Lot No the conditions of title of Lot No 84 Lyttelton Manor to 84 Lyttelton Manor ten cinde dit moontlik te maak dat permit the lot being subdivided and the erection of a die lot onderverdeel mag word en dat n tweede woonhuis second dwelling on the subdivided portion op die onderverdcelde gedeelte opgerig kan word The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in for inspection at the office of the Director of Local die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Government Room B306 Provincial Building Pretorius Kamer B306 Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Street Pretoria Pretoria Objections to the application may be lodged in writing Besware teen die aansoek kan op of voor 7 April 1971 with the Director of Local Government at the above skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover address or PO Box 892 Pretoria on or before the 7th /tickle adres of Posbus 892 Pretoria ingedien word April 1971 G P NEL G P NEL Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 10 Maart 1971 Pretoria 10th March 1971 PB PB KENNISGEWING 183 VAN 1971 NOTICE 183 OF 1971 PROVINSTALE RAAD VAN TRANSVAAL PROVINCIAL COUNCIL OF TRANSVAAL VAKATURE IN DIE UITVOERENDE KOMITEE VACANCY IN THE EXECUTIVE COMMITTEE Hierby word vir algemenc inligting bekend gemnak dat It is hereby notified for general information that the die Uitvocrendc Komitee van die Provinsie Transvaal Executive Committee of the Province of Transvaal on the op 23 Februaric 1971 weens die bedanking van nmr 23rd February 1971 by reason of the resignation of Mr Abraham Christoffel van Wyk as lid van die Uitvocrende Abraham Christoffel van Wyk as a member of the Execu Komitee mnr Barend Jacobus Vorster LPR benoem live Committee appointed Mr Barend Jacobus Vorster het om in die Uitvoerende Komitee le dien hangende n MPC to serve on the Executive Committee pending an verkiesing deur the Provinsiale Raad election by the Provincial Council H S VAN ROOYEN H S VAN ROOYEN Klerk van die Provinsiale Raad en van die Clerk of the Provincial Council and of the Uitvoerende Komitee Transvaal Executive Committee Transvaal PR 242 PR 2 42 KENNISGEWING 184 VAN 1971 NOTICE 184 OF 1971 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE TITEL VOORWAARDES VAN GEDEELTE PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS 1 VAN ERF NO OF TITLE OF PORTION DORP BEDFORDVIEW UITBREIDING OF ERF NO 230 BED NO 19; GERMISTON DISTRIK FOR DVIEW EXTENSION NO 19 TOWNSHIP DIS TRICT GERMISTON Hierby word bekend gemaak dat Momingbill Investmcnts (Proprietary) it is Ltd hereby notified that application has been ingevolge die made bepalings van by artikel 3(1) Morninghill van die Wet op Opheffing van Investments (Proprietary) Ltd in terms Beperkings of section 30) 1967 aansoek of the gedoen het om die Removal of Restrictions Act 1967 wysiging van die titelfor the voorwaardes van Gedeelte amendment of the conditions of title of Portion 1 van Ed No 230 dorp Bedof Ed No 230 Bedfordvrew Extension No 19 Town fordview Uitbreiding No 19 Germiston distrik ten einde dit moontlik ship District Germiston te maak dat die to permit the boubeperkingslyn verslap relaxation of the building restriction line from 40 ft to 20 ft kan word van 40 voet na 20 voet Die aansoek The application en die betrokke dokumente le ter insae in and the relative documents are open dic for inspection at the office of the Director of Local Gov kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur ernment Room B306 Block B Provincial Building Preto Kamer B306 Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria rius Street Pretoria Besware Objections to teen die aansoek the application may be kan lodged in writing op of voor 7 April 1971 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by hoveraddress or PO Box 892 with the Director of Local Government at the above melde adres of Posbus Pretoria on or before the 7th 892 Pretoria ingedien word April 1971 G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 10 Maart 1971 P B 4/14/2/105/1 Pretoria 10th March 1971 PB 4/14/2/105/

50 630 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 KENNISGEWING 185 VAN 1971 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP MERDAL NOTICE 185 OF 1971 PROPOSED ESTABLISHMENT OF MERDAL TOWN SHIP 111 Ingevolge artikel 580) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58(1) of the beplanning en Dorpe 1965 word hierby bekend gemaak Town planning and Townships Ordinance 1965 that dat Herben Townships Witbank (Pty) Ltd aansoek ge application has been made by Herben Townships Wit doen het om n dorp bestaande uit 756 spesiale woonerwe bank (Pty) Ltd for permission to lay out a township 4 algemene woonerwe 1 besigheidserf 1 garage erf en consisting of 756 special residential erven 4 general resi 1 Hotel erf te stig op Resterende Gedeelte van Gedeelte dential erven 1 business erf I garage erf and 1 Hotel van die plaas Klipfontein No 322 JS distrik Witbank erf on Remaining Extent of Portion of the farm Klip wat bekend sal wees as Merdal fontein No 322 JS district Witbank to be known as Die voorgestelde dorp le noord Merdal wes van en grens aan die Springs Witbank Snelweg en suidwes van en grens The proposed township is situate north west of and aan die dorp Witbank Uitbreiding 16 abuts the Springs Witbank Freeway and south west of and abuts Die aansoek met die betrokke planne dokumente en Witbank Extension 16 Township inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur The application together with the relevant plans docu Kamer B225 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou Pre meats and information is open for inspection at the office toriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na of the Director Room B225 2nd Floor Block B Provin datum hiervan cial Building Pretorius Street Pretoria for a period of eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie moet iedereen wat bcswaar wil maak teen die toestaan In terms of section 58(5) of the said Ordinance any van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor person who wishes to object to the granting of the applica te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis lion or who is desirous of being heard or of making stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt representations in the matter shall communicate in writing weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die with the Director of Local Government Such communi Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Be cation shall be received by the Director not later than stuur ontvang word eight weeks front the date of such first publication in the Alle besware moat in duplo ingedien word en gerig Provincial Gazelle word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be All objections must be lodged in duplicate and adstuur Posbus 892 Pretoria dressed to the Director of Local Government PO Box G P NEL 892 Pretoria Direkteur van Plaaslike Bestuur G R NEL Director of Local Government Pretoria 10 Maart 1971 Pretoria 10th March KENNISGEWING 186 VAN 1971 NOTICE 186 OF 1971 PROPOSED ESTABLISHMENT OF VAN RIEBEECK VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP VAN PARK EXTENSION 5 TOWNSHIP RIEBEECK PARK UITBREIDING 5 It is hereby notified in terms of section 58(1) of the Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps Townplanning and Townships Ordinance 1965 that ap beplanning en Dorpe 1965 word hierby bekend gemaak plication has been made by Delmere (Pty) Ltd for dat Delmere (Edms) Bpk aansoek gedoen het om n permission to lay out a township consisting of 39 special dorp bestaande uit 39 spesiale woonerwe to stig op Ge residential erven on Portion 79 (a portion of Portion 19) deelte 79 (n gedeelte van Gedeelte 19) van die plaas of the farm Zuurfontein No 33 IR district Kempton Zuurfontein No 33 IR distrik Kempton Park wat bekend Park to be known as Van Riebeeck Park Extension 5 sal wees as Van Riebeeck Park Uitbreiding 5 The proposed township is situate approximately 183 Die voorgestelde dorp le ongeveer 183 meters suid oos metres southeast of the Johannesburg Kaalfontein Road van die Johannesburg Kaalfontein Pad (P9I 1) en noord (P91 I) and northeast of and abuts Terenure Agriculoos van en grens aan Terenure Landbouhoewes tural Holdings Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relevant plans docu inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur ments and information is open for inspection at the office Kamer B225 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou Pre of the Director Room B225 2nd Floor Block B Provin toriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na cial Building Pretorius Street Pretoria for a period of datum hicrvan eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the applica van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor tion or who is desirous of being heard or of making to word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in writing stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt with the Director of Local Government Such communi weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die cation shall be received by the Director not later than Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Be eight weeks front the date of such first publication in the stuur ontvang word Provincial Gazette

51 II PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH Alle besware moet in duplo ingcdien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and adword aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be dressed to the Director of Local Government PO Box stuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 10 Maart 1971 Pretoria 10th March l KENNISGEWING 187 VAN 1971 NOTICE 187 OF 1971 Ln VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP BED PROPOSED ESTABLISHMENT OF BEDFORDVIEW FORDVIEW UITBREIDING 164 EXTENSION 164 TOWNSHIP Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58(1) of the beplanning en Dorpe 1965 word hierby bekend gemaak Town planning and Townships Ordinance 1965 that ap dat Noreen Frances McLachlan aansoek gedoen het om plication has been made by Noreen Frances McLachlan dorp bestaande uit 2 spesiale woonerwe te stig op for permission to lay out a township consisting of 2 Gedeelte 2 van Hoewe 160 Geldenhuis Estate Klein special residential erven on Portion 2 of Lot 160 Gelden hoewes distrik Germiston wat bekend sal wees as Bed huis Estate Small Holdings district Germiston to be fordvicw Uitbreiding 164 known as Bedfordview Extension 164 Die voorgestelde dorp 18 suid van en grens aan Kloof The proposed township is situate south of and abuts wcg Kloof Road Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relevant plans docu inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur ments and information is open for inspection at the office Kamer B225 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou Pre of the Director Room B225 2nd Floor Block 13 Provin toriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na cial Building Pretorius Street Pretoria for a period of datum hiervan eight weeks front the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the applica van die aansock of wat begerig is om in die saak gehoor lion or who is desirous of being heard or of making te word of vertoe te rig die Dirckteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in writing stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt with the Director of Local Government Such communi weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die cation shall be received by the Director not later than Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Be eight weeks from the date of such first publication in the stuur ontvang word Provincial Gazette Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and ad word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be dressed to the Director of Local Government PO Box stuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 10 Maart 1971 Pretoria 10th March KENNISGEWING 188 VAN 1971 NOTICE 188 OF 1971 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP BED PROPOSED ESTABLISHMENT OF BEDFORDVIEW FORDVIEW UITBREIDING 181 EXTENSION 181 TOWNSHIP Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58(1) of the beplanning en Dorpe 1965 word hierby bekend gemaak Townplanning and Townships Ordinance 1965 that ap dat Roland James (Edms) Bpk aansoek gedoen het om plication has been made by Roland James (Pty) Ltd for n dorp bestaande uit 2 algemene woonerwe en 2 besig permission to lay out a township consisting of 2 general heidserwe te stig op Gedeelte B van Hoewe 110 van die residential erven and 2 business erven on Portion B of Geldenhuis Estate Kleinhoewes distrik Germiston wat Lot 110 of the Geldenhuis Estate Small Holdings district bekend sal wees as Bedfordview Uitbreiding 181 Germiston to be known as Bedfordview Extension 181 Die voorgestelde dorp la noord wes van en grens aan The proposed township is situate northwest of and Van Buurenweg abuts Van Buuren Road Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relevant plans docu inligting le ter insae by die kantoor van die Dirdfteur ments and information is open for inspection at the office Kamer de Vloer Blok B Provinsiale Gebou Pre of the Director Room B225 2nd Floor Block B Provin toriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na cial Building Pretorius Street Pretoria for a period of datum hiervan _ eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the applica van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor tion or who is desirous of being heard or of making te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in writing stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt with the Director of Local Government Such communi weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die cation shall be received by the Director not later than Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Be eight weeks from the date of such first publication in the stuur ontvang word Provincial Gazette

52 632 1ROVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 Me besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and adword aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be dressed to the Director of Local Government PO Box stuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 10 Maart 1971 Pretoria 10th March KENNISGEWING 189 VAN 1971 NOTICE 189 OF 1971 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP IRENE PROPOSED ESTABLISHMENT OF IRENE EXTEN UITBREIDING 3 SION 3 TOWNSHIP Ingevolge artikel 580) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58(1) of the beplanninerb en Dorpe 1965 word hierby bekend gemaak Townplanning and Townships Ordinance 1965 that apdat Irene Estates (Pty) Ltd aansoek gedoen het om n plication has been made by Irene Estates (Pty) Ltd for dorp bestaande uit 21 spesiale woonerwe 1 algemene permission to lay out a township consisting of 21 special woonerf en 1 spcsiale erf (vir kantore) te stig op Reste residential erven 1 general residential erf and 1 special erf rende Gedeelte van Gedeelte genoem Irene" van die (for offices) on Remaining Extent of Portion called plaas Doornkloof No 391 JR distrik Pretoria wat be "Irene" of the farm Doornkloof No 391 JR district trend sal wees as Irene Uitbreiding 3 Pretoria to be known as Irene Extension 3 Die voorgestelde dorp le wes van en grens aan die The proposed township is situate west of and abuts Dorp Irene en suid van en grens aan voorgestelde dorp Irene Township and south of and abuts proposed Doring Doringkloof kloof Township Die aansock met die betrokke planne dokumente en The application together with the relevant plans docu inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur ments and information is open for inspection at the office Kamer de Vloer Blok 13 Provinsiale Gebou Pre of the Director Room nd Floor Block B Provintoriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na cial Building Pretorius Street Pretoria for a period of datum hiervan eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wit maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the applica van die aansock of wat begerig is om in die saak gehoor lion or who is desirous of being heard or of making te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in writing stel Sodanige kennisgewing moot nie later nie as agt with the Director of Local Government Such connuni weke van die datum van sodanige cerste publikasie in die cation shall be received by the Director not later than Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Be eight weeks from the date of such first publication in the stuur ontvang word Provincial Gazette Alle beswarc moot in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and ad word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be dressed to the Director of Local Government PO Box stuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 10 Maart 1971 Pretoria 10th March [ KENNISGEWING 190 VAN 1971 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP SALLIES NOTICE 190 OF 1971 PROPOSED ESTABLISHMENT OF SALLIES TOWN SHIP Ingevolge artikcl 58(1) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 580) of the beplanning en Dorpe 1965 word hicrby bekend gemaak Townplanning and Townships Ordinance 1965 that ap dat SA Land and Exploration Company Ltd aansoek plication has been made by SA Land and Exploration gedoen het om n dorp bestaande uit 225 spesiale woon Company Ltd for permission to lay out a township erwe 8 algentene woonerwe en 1 besigheidserf te stig consisting of 225 special residential erven 8 general tesi op Hoewe 132 Witpoort Estates en Gedeeltes en dential erven and 1 business erf on Holding 132 Witpoort 10 van die plaas Witpoortjie No 117 IR distrik Brak 7 Estates and Portions and 10 of the farm Witpoortjie pan wat bekend sal wees as Sallies No 117 IR district Brakpan to be known as Sallies Die voorgestelde dorp le noord oos van en grens aan The proposed township is situate north east of and Provinsiale Pad P109 1 en weerskante van Vyftiendeweg abuts Provincial Road No and on either side of Die aansoek met die betrokke planne dokumente en Fifteenth Road inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur The application together with the relevant plans docu Kamer B225 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou Pre ments and information is open for inspection at the office toriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na of the Director Room B225 2nd Floor Block B Provin datum hiervan cial Building Pretorius Street Pretoria for a period of Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie eight weeks from the date hereof moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan In terms of section 58(5) of the said Ordinance any van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor person who wishes to object to the granting of the applica te word of vertoete rig die Direkteur skriftelik in kennis tion or who is desirous of being heard or of making stel Sodanige kennisgewing moet Me later nie as agt representations in the matter shall communicate in writing

53 1 PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH weke van die datum van sodanige cerste publikasie in die with the Director of Local Government Such communi Provinsicile Koerant deur die Direktcur van Plaaslike Be cation shall be received by the Director not later than stuur ontvang word eight weeks front the date of such first publication in the Alle bcsware moct in duplo ingcdien word en gerig Provincial Gazette word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be All objections must be lodged in duplicate and adstuur Posbus 892 Pretoria dressed to the Director of Local Government PO Box G P NEL 892 Pretoria Direkteur van Plaaslike Bestuur G P NEL Director of Local Government Pretoria 10 Muart 1971 Pretoria 10th March KENNISGEWING 191 VAN 1971 NOTICE 191 OF 1971 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP LAUDIUM PROPOSED ESTABLISHMENT OF LAUDIUM EX UITBREIDING 2 (INDIPR) TENSION 2 (INDIAN) TOWNSHIP Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58(1) of the beplanning en Dorpe 1965 word hierby bekend gcmaak Town planning and Townships Ordinance 1965 that apdat die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om n plication has been made by the City Council of Pretoria dorp bestaande uit 252 spesiale woonerwe 2 algemene for permission to lay out a township consisting of 252 woonerwe 2 besigheidserwe en 10 nywerheidserwe te stig special residential erven 2 general residential erven 2 op Gedeelle van die Restant en Gedeelte van Gedeelte business erven and 10 industrial erven on Portion of the (Military Contonments) van die plaas Pretoria Town Remainder and Portion of Portion (Military Contonments) and Townlands" No 351 JR distrik Pretoria wat be of the farm "Pretoria Town and Townlands" No 351 kend sal wees as Laudium Uitbreiding 2 JR district Pretoria to be known as Laudium Extension Die voorgestelde dorp le noord van en grens aan die 2 dorp Laudium The proposed township is situate north of and abuts Die aansoek met die betrokke planne dokumente en Laudium Tomiship inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur The application together with the relevant plans docu Kamer B225 2dc Vloer Blok B Provinsiale Gebou Pre ments and information is open for inspection at the office toriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na of the Director Room B225 2nd Floor Block B Provindatum hiervan dal Building Pretorius Street Pretoria for a period of Ingevolge artikel 58(5) van die genocmde Ordonnansie eight weeks from the date hereof moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan In terms of section 58(5) of the said Ordinance any van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor person who wishes to object to the granting of the applica tc word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis lion or who is desirous of being heard or of making stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt representations in the matter shall communicate in writing weke van die datum van sodanige cerste publikasie in die with the Director of Local Government Such communi Provinsiale Koerant deur die Direktcur van Plaaslike Be cation shall be received by the Director not later than stuur ontvang word eight weeks fromthe date of such first publication in the Alle besware moct in duplo ingedien word en gerig Provincial Gazette word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Bestuur Posbus 892 Pretoria dressed to the Director of Local Government PO Box All objections must be lodged in duplicate and ad G P NEL 892 Pretoria Direkteur van Plaaslike Bestuur G P NEL of Local Government Pretoria 10 Maart 1971 Pretoria 10th March 197DLirector KENNISGEWING 192 VAN 1971 NOTICE 192 OF 1971 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORI WILKOP PROPOSED ESTABLISHMENT OF WILICOPPIES PIES UITBREIDING 14 EXTENSION 14 TOWNSHIP Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58(1) of the bcplanning en Dorpe 1965 word hierby bckend gemaak Townplanning and Townships Ordinance 1965 that dat Daniel Hendrik Laurens aansoek gedoen het om n application has been made by Daniel Hendrik Lourens dorp bestaande uit 18 spesiale woonerwc to stig op for permission to lay out a township consisting of 18 Hocwe No 111 Wilkoppies Landbouhoewes distrik special residential erven on Holding No 111 Wilkoppies Klerksdorp wat bckend sal wees as Wilkoppies Uitbrei Agricultural Holdings district Klcrksdorp to be known ding 14 as Wilkoppies Extension 14 Die voorgestelde dorp le suidoos van en grens aan The proposed township is situate south east of and Ottostraat abuts Otto Street Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relevant plans docu inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur ments and information is open for inspection at the office Kamer B225 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou Pre of the Director; Room B225 2nd Floor Block B Provin toriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na cial Building Pretorius Street Pretoria for a period of datum hiervan eight weeks from the date hereof

54 I PROVINSIALE KOPRANT 10 MAART 1971 Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the applicavan die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor tion or who is desirous of being heard or of making te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in writing stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt with the Director of Local Government Such communiweke van die datum van sodanige = sic publikasie in die cation shall be received by the Director not later than Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Be eight weeks front the date of such first publication in the stuur ontvang word Provincial Gazette Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and ad word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be dressed to the Director of Local Government PO Box stuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria G P NEL G P NEL I Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 10 Maart 1971 Pretoria 10th March KENNISGEWING 193 VAN 1971 NOTICE 193 OF 1971 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP BED PROPOSED ESTABLISHMENT OF BEDFORDVIEW FORDVIEW UITBREIDING 157 EXTENSION 157 TOWNSHIP 411 Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58(1) of the beplanning en Dorpe 1965 word hierby bekend gemaak Townplanning and Townships Ordinance 1965 that dat John Joseph Ellish aansoek gedoen het om n dorp application has been made by John Joseph Ellish for bestaande uit 2 spesiale woonerwe en 1 algemene woonerf permission to lay out a township consisting of 2 special te stig op Gedeelte 708 (n gedeelte van Gedeelte 36) op residential erven and 1 general residential erf on Portion die plaas Elandsfontein No 90 IR distrik Germiston 708 ( a portion of Portion 36) of the farm Elandsfontein wat bekend sal wees as Bedfordview Uitbreiding 157 No 90 IR district Germiston to be known as Bedford Die voorgestelde dorp le noord wes van en grens aan view Extension 157 Sugarbushweg en noord oos van die dorp Bedfordview The proposed township is situate north west of and Uitbreiding 19 abuts Sugarbush Road and north east of Bedfordview Die aansoek met die betrokke planne dokumente en Extension 19 Township inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur The application together with the relevant plans docu Kamer D225 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou Pre ments and information is open for inspection at the office toriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na of the Director Room B225 2nd Floor Block B Provin datum hiervan cial Building Pretorius Street Pretoria for a period of Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansic eight weeks from the date hereof moet iedereen wat beswaar wit maak teen die toestaan In terms of section 58(5) of the said Ordinance any van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor person who wishes to object to the granting of the applica te word of vertod te rig die Direkteur skriftelik in kennis tion or who is desirous of being heard or of making stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt representations in the matter shall communicate in writing weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die with the Director of Local Government Such communi Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Be cation shall be received by the Director not later than stuur ontvang word eight weeks front the date of such first publication in the Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig Provincial Gazette word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be All objections must be lodged in duplicate and ad stuur Posbus 892 Pretoria dressed to the Director of Local Government PO Box G P NEL 892 Pretoria Direkteur van Plaaslike Bestuur G P NEL Director of Local Government Pretoria 10 Maart 1971 Pretoria 10th March KENNISGEWING 194 VAN 1971 NOTICE 194 OF 1971 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP WITFIELD PROPOSED ESTABLISHMENT OF WITFIELD EX UITBREIDING 11 TENSION 11 TOWNSHIP Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58(1) of the beplanning en Dorpe 1965 word hicrby bekend gemaak Townplanning and Townships Ordinance 1965 that apdat Moline May Fourie Victor Frederick Saville Denise plication has been made by Daphne May Fourie Victor Fourie aansoek gcdoen het om n dorp bestaande uit 25 Frederick Saville Denise Fourie for permission to lay spesialc woonerwe te stig op Gedeelte 81 (n gedeelte van out a township consisting of 25 special residential erven Gedeelte 5) van die plaas Driefontein No 85IR distrik on Portion 81 (a portion of Portion 5) of the farm Drie Boksburg wat bekend sal wees as Witfield Uitbreiding fontein No 85IR district Boksburg to be known as 11 Witfield Extension 11 Die voorgestelde dorp le suidwes van en grens aan The proposed township is situate south west of and Provinsiale Pad P63 1 en suidoos van en grens aan die abuts Provincial Road P63 1 and southeast of and abuts dorp Witfield Witfield Township

55 1 PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH Die aansoek met die bctrokke planne dokumente en The application together with the relevant plans docu inligting 18 ter insac by die kantoor van die Direkteur ments and information is open for inspection at the office Kamer B225 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou Pre of the Director Room B225 2nd Floor Block B Provin toriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na cial Building Pretorius Street Pretoria for a period of datum hiervan eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the applica van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor tion or who is desirous of being heard or of making to word of verta te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in writing stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt with the Director of Local Government Such communi weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die cation shall be received by the Director not later than Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Be eight weeks from the date of such first publication in the stuur ontvang word Provincial Gazette Alle besware moct in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and adword aan die Direktcur Department van Plaaslike Be dressed to the Director of Local Government PO Box stuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 10 Maart 1971 Pretoria 10th March KENNISGEWING 195 VAN 1971 NOTICE 195 OF 1971 KRUGERSDORP WYSIGINGSKEMA NO 1/50 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME NO 1750 Hierby word oorecnkomstig die bepalings van artikel 31(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe It is hereby!notified in terms of section 31(1) of the 1965 bekend gemaak dat die Stadsraad van Krugersdorp Townplanning and Townships Ordinance 1965 that the aansoek gedoen het om Krugersdorp dorpsaanlegskema Town Council of Krugersdorp has applied for Krugers No te wysig deur die hersonering van Ed No dorp Town planning Scheme No by rezoning 602 begrens deur Gerrit Maritzlaan Van Oordstraat en Ed No 602 bounded by Gerrit Maritz Drive Van Oordt Nicolas Smitlaan dorp Monument Uitbreiding No 1 van Street and Nicolas Smit Avenue Monument Extension Opvoedkundig" tot Algemene Woon" met n digtheid No I Township from "Educational" to "General Resi van Een woonhuis per erf" dential" with a density of "One dwelling per erf" Verdere besonderhedc van hierdie wysigingskema (wat This amendment will be known as Krugersdorp Amend Krugersdorp wysigingskema No 1/50 genoem sal word) ment Scheme No 1/50 Further particulars of the Scheme 18 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur are open for inspection at the office of the Town Clerk Kamer B214 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria Krugersdorp; and at the office of the Director of Local ter insae Government Room B214 Provincial Building Pretorius Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Street Pretoria soled is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema Any owner or occupier of immovable property situate van toepassing is of binne een myl van die grens van within the area to which the scheme applies or within one sodanige skema en enige plaaslike bestuur wic se regsge mile of the boundary of any such scheme and any local bied aangrensend is aan sodanige gebied het die reg om authority whose area of jurisdiction is contiguous to such beswaar teen die skema aan te teken en kan te eniger tyd area shall have the right to object to the scheme and binne 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing may notify the Director of Local Government in writing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres at the above address or PO Box 892 Pretoria of such of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van so n objection and of the reasons therefor at any time within beswaar en die redes daarvoor 4 weeks from the date of this notice G P NEL G P NEL Dirckteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 10 Maart 1971 Pretoria 10th March _ KENNISGEWING VAN 1971 NOTICE 196 OF 1971 SPRINGS WYSIGINGSKEMA NO 1/46 SPRINGS AMENDMENT SCHEME NO 1/46 Hierby word oorecnkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 31(1) of the 31(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Town planning and Townships Ordinance 1965 that the 1965 bekend gemaak dat die Stadsraad van Springs aan Town Council of Springs has applied for Springs Town sock gedoen het om Springs dorpsaanlegskema No 1 planning Scheme No to be amended by the 1946 te wysig deur die hersonering van Erwe Nos 823 en rezoning of Erven Nos 823 and 824 situate on the south 824 geled op die suidwestelike hock van Dyerweg en Pole western corner of Dyer Road and Pole Street Struben straat dorp Strubenvale van Spesiale Woon" met n vale Township from "Special Residential" with a density digtheid van Een woonhuis per erf" tot Spesiale Woon" of "One dwelling per erf" to "Special Residential" with met n digtheid van Een woonhuis per 8000 vk vt" a density of "One dwelling per 8000 sq ft"

56 636 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat This amendment will be known as Springs Amendment Springs wysigingskema No 1/46 genoem sal word) 18 Scheme No 1146 Further particulars of the Scheme arc in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur open for inspection at the office of the Town Clerk Kamer B214 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria Springs and at the office of the Director of Local Govern ter insac ment Room 8214 Provincial Building Pretorius Street Enige eienaar of besittcr van onroerende ciendom wat Pretoria gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema Any owner or occupier of immovable property situate van toepassing is of binne cen myl van die grens van within the arca to which the scheme applies or within one enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se mile of the boundary of any such scheme and any local regsgebied aangrensend is aan sodanige gebied het die authority whose arca of jurisdiction is contiguous to such reg om beswaar teen die skema aim te teken en kan te area shall have the right to object to the scheme and eniger tyd binne 4 wake vanaf die datum van hierdie ken may notify the Director of Local Government in writing nisgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover at the above address or PO Box 892 Pretoria of such melde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis objection and of the reasons therefor at any time within stel van so n beswaar en die redes daarvoor 4 weeks from the date of this notice G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 10 Maart Pretoria lath March KENNISGEWING 197 VAN 1971 NOTICE 197 OF 1971 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP ZWART PROPOSED ESTABLISHMENT OF ZWARTKOP KOP UITBREIDING 2 EXTENSION 2 TOWNSHIP Ingevolge artikel 580) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 58(1) of the beplanning en Dorpe 1965 word hicrby bekend gemaak Town planning and Townships Ordinance 1965 that dat Petrus Gerhardus de Wet aansock gedoen het om n application has been made by Petrus Gerhardus de Wet dorp bestaande uit 12 spcsiale woonerwe te stig op for permission to lay out a township consisting of 12 Hoewe 17 Simarlo Landboulmewes Uitbreiding 1 dis special residential erven on Holding 17 Simarlo Agricultrik Pretoria wat bekend sal wees as Zwartkop Uitbrei tural Holdings Extension 1 district Pretoria to be known ding 1 as Zwartkop Extension 2 Die voorgestelde dorp 18 oos van en grens aan die The proposed township is situate east of and abuts the Pretoria Johannesburg Snelweg en suid van en grens aan Pretoria Johannesburg Freeway and south of and abuts voorgestelde dorp Zwartkop proposed Zwartkop Township Die aansoek met die betrokke plane dokumente en The application together with the relevant plans docu inligting 18 ter insac by die kantoor van die Direkteur ments and information is open for inspection at the office Kamer B225 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou Pre of the Director Room B225 2nd Floor Block B Provintoriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na cial Building Pretorius Street Pretoria for a period of datum hiervan eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemdc Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the applica van die aansock of wat begerig is om in die saak gehoor lion or who is desirous of being heard or of making te word of vertod te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in writing Sodanige kennisgcwing moet nie later nie as agt with the Director of Local Government Such communi weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die cation shall be received by the Director not later than Provinsiale Kraut deur die Direkteur van Plaaslike Be eight weeks from the date of such first publication in the stuur ontvang word Provincial Gazette Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and ad word aan die Direkteur Departement van Plaaslikc Be dressed to the Director of Local Government PO Box stuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 10 Maart 1971 Pretoria 10th March KENNISGEWING 198 VAN 1971 NOTICE 198 OF 1971 PROPOSED ESTABLISHMENT OF CASY PARK VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP CASEY TOWNSHIP PARK It is hereby notified in terms of section 58(1) of the Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps Townplanning and Townships Ordinance 1965 that apbeplanning en Dorpe 1965 word hierby bekend gemaak plication has been made by Daphne Lily Rose Casey for dat Daphne Lily Rose Casey aansoek gedoen bet om n permission to lay out a township consisting of 9 special dorp bestaande uit 9 spesiale woonerwe en 2 algemene residential crven and 2 general residential erven on Hold woonerwe te stig op Hoewes en 36 Crystal Gardens ings and 36 Crystal Gardens Agricultural Hold Landbouhoewes Uitbreiding 1 distrik Johannesburg wat ings Extension 1 district Johannesburg to be known as bekend sal wees as Casey Park Casey Park

57 PROVINCIAL GAZETTE 10 M ARCH IIDie Voorgestelde dorp 16 suid ocis van cn grens aan die The proposed township is situate south east of and k dorp Whitney Gardens Uitbreiding 1 en oos van en abuts Whitney Gardens Extension 1 Township and cast grens aan die dorp Bramley Manor of and abuts Brantley Manor Township Die aansoek met die betrokke planne dokumcnte en The application together with the relevant plans docu inligting IC ter insae by die kantoor van die Direkteur molts and information is open for inspection at the office Kamer B225 2dc Vlocr Blok B Provinsiale Gcbou Pre of the Director Room B225 2nd Floor Block B Provin toriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na cial Building Pretorius Street Pretoria for a period of datum hiervan eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any moot iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the applica van die aansock of wat begerig is om in die saak gehoor tion or who is desirous of being heard or of making te word of vertod te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate in writing std Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt with the Director of Local Government Such communi weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die cation shall be received by the Director not later than Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Be eight weeks from the date of such first publication in the stuur ontvang word Provincial Gazette Alle besware nioet in duplo ingedicn word en gerig All objections must be lodged in duplicate and ad word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be dressed to the Director of Local Government PO Box stuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 10 Maart 1971 Pretoria 10th March KENNISGEWING 199 VAN 1971 NOTICE 199 OF 1971 PROPOSED ESTABLISHMENT OF FOURWAYS VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP FOUR EXTENSION 1 TOWNSHIP WAYS UITBREID1NG 1 It is hereby notified in terms of section 58(1) of the Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps Town and Townships Ordinance 1965 that ap beplanning en Dorpe 1965 word hierby bekend gemaak plication planningbeen has made by Daleview Property Estates dat Daleview Property Estates (Edms) Bpk en Ronald (Pty) Ltd and Ronald James Tame for permission to James Tame aansock gedoen het om n dorp bestaande uit lay out a township consisting of 47 special residential ervcn 47 spesiale woonerwe te stig op Restant van Gedeeltes on Remainder of Portions and 60 all Portions en 60 almal gedeeltes van Gedeelte 34 van die of Portion 34 of the farm Witkoppen No 194 IQ displeas Witkoppen No 194 IQ distrik Johannesburg wat trict Johannesburgto be known as Fourways Extension bekend sal wees as Fourways Uitbreiding 1 1 Die voorgestelde dorp le wes van en grens aan die The proposed township is situate west of and abuts Johannesburg Pretoriapad No P791 en suid oos van Pretoria Johannesburg Road No P79 1 and south cast of voorgestelde dorp Fourways proposed Fourways Township Die aansoek met die betrokke planne dokumente en in The application together with the relevant plans docu ligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur meats and information is open for inspection at the office Kamer B225 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou of the Director Room B225 2nd Floor Block B Pro Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na vincial Building Pretorius Street Pretoria for a period of datum hiervan eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the applica van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor tion or who is desirous of being heard or of making repro te word of vertod te rig die Direkteur skriftelik in kennis sentations in the matter shall communicate in writing stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt with the Director of Local Government Such communi weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die cation shall be received by the Director not later than eight Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Be weeks from the date of such first publication in the stuur ontvang word Provincial Gazette Alle beswarc moct in duplo ingedicn word en gerig All objections must be lodged in duplicate and adword aan die Dirckteur Departement van Plaaslike Bedressed to the Director of Local Government PO Box stuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria G P NEL G P NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 10 Maart 1971 Pretoria 10th March KENNISGEWING 200 VAN 1971 NOTICE 200 OF AANSOEK INGEVOLGE DIE WET OP OPHEFFING APPLICATION IN TERMS OF THE REMOVAL OF VAN BEPERKINGS 1967 (WET NO 84 VAN 1967) RESTRICTIONS ACT 1967 (ACT NO 84 OF 1967) OM: FOR: A DIE WYSIGING VAN DIE TITELVOORWAAR A THE AMENDMENT OF THE CONDITIONS OF DES VAN ERF NO 591 DORP LYNNWOOD TITLE OF ERF NO 591 LYNNWOOD TOWN STAD PRETORIA SHIP DISTRICT PRETORIA _Asi

58 638 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART DIE WYSIGING VAN DIE PRETORIASTREEK B THE AMENDMENT OF THE PRETORIA 41 RE DORPSAANLEGSKEMA 1960 TEN OPSIGTE GION TOWN PLANNING SCHEME 1960 IN VAN ERF NO 591 DORP LYNNWOOD RESPECT OF ERF NO 591 LYNNWOOD TOWNSHIP Hicrby word bekend gemaak dat Temwo (Eiendoms) Beperk ingevolge die bepalings van artikel 3(1) van die It is hereby notified that application has been made Wet op Opheffing van Beperkings 1967 aansoek gedoen by Temwo (Eiendoms) Beperk in terms of section 3(1) het om: of the Removal of Restrictions Act 1967 for: (1) Die wysiging van titelvoorwaardes van Erf No (I) The amendment of the conditions of title of erf 591 Lynnwood ten einde dit moontlik to maak dat n No 591 Lynnwood to permit the erection of a building gebou van 5 verdiepings op die erf opgerig mag word of 5 storeys on the erf and that all floors including the en dat alle vloere insluitende die grondvloer vir pm ground floor may be used for professional apartments fessionele kamers spreekkamers en winkels gebruik mag consulting rooms and shops word (2) The amendment of the Pretoria region town (2) Die wysiging van die Pretoriastreek dorpsaanleg planning scheme by the rezoning of erf No 591 from skema deur die hersonering van erf 591 Lynnwood van "maximum height three storeys" to "Maximum height maksimum hoogte drie verdiepings" na maksimum five storeys" and that professional apartments consulting hoogte vyf verdiepings" en dat professionele kamers rooms and shops may be conducted on all floors includ spreekkamers en winkels op alle vloere insluitende die ing the ground floor grondvloer gedryf mag word This amendment scheme will be known as the Pretoria Die wysigende skema sal bekend staan as Pretoria Region Amendment Scheme No 278 streek Wysigingskema No 278 The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in for inspection at the office of the Director of Local die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Government Room B306 Block B Provincial Building Kamer B306 Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretorius Street Pretoria Pretoria Objections to the application may be lodged in writing Beswarc teen die aansoek kan op of voor 7 April 1971 with the Director of Local Government at the above skriftelik by die Dircktcur van Plaaslike Bcstuur by bo address or PO Box 892 Pretoria on or before the 7th vermcide adres of Posbus 892 Pretoria ingedien word April 1971 G P NEL G P NEL Director of Local Government Dircktcur van Plaaslike Bestuur Pretoria 10 Maart 1971 PB4/I4/2/809/ Pretoria 10th March 1971 PB4/14/2/809/ TENDERS TENDERS LW Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die NB Tenders previously published and where the closing dates sluitingsdatum nog nie verstreke is nie word nie in hierdie have not yet passed have not been repeated in this notice kennisgewing herhaal nie Tenders word normaalweg 3 5 weke Tenders are normally published 3 5 weeks before the closing voor die sluitingsdatum gepubliseer date TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDERS TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS Tenders vir die volgende dienste / voorrade I ver Tenders are invited for the following services/ kope word ingewag (Tensy dit in die uiteensetting anders aangegee word word tenders vir voorrade supplies/sales (Unless otherwise indicated in the bedoel): I description tenders are for supplies): Tender Nr Beskrywhg van Tender Slultingsdatum Tender No Description of Tender Closing Date HC 1/71 Kaliko gebleik grocn en blou / Calico bleached green and blue 100 cm (90") 30/4/1971 HC 2/71 Dun blou en wit streep en Epees en wit streep / Drill blue stripe and white stripe and pink stripe and white stripe 145 cm/150 cm (58") 30/4/1971 HC 3/71 Denim blou / Denim blue 90 cm/95 cm (35 "/37") 30/4/1971 HC 4/71 Dril kakie / Drill khaki 140 cm/145 cm (56") Dril wit florentyn / Drill white florentine 140 cm/145cm (56") 30/4/1971 HC 5/71 Seildoek gebleik / Duck bleached 90 cm/95 cm (35"/37") 340 gram per sq metre (10 oz per sq yd) 30/4/1971 HC 6/71 Lakcnlinne katoen ongebleik geletter in roof blou cn bruin 190 cm (76") 115 cm (45") en gebleik 165 cm (63"/65") en gebleik geletter in blou green en geel 180 cm (72") / Sheeting cotton unbleached lettered in red blue and brown 190 cm (76") 115 cm (45") and bleached 165 cm (63"/65") and bleached lettered in blue green and yellow 180 cm (72") 30/4/1971 HC 8/71 Flanelet gestreep in roof groen en bruin 90 cm "en/of 180 cm (35737" en/of 72") / Flanelette striped in red green and brown 90 cm and/or 180 cm (35137" and/or 72") 30/4/1971 RFT 26/71 Trekkers met grassnyhegstukke / Tractors with grassmowing attachments (Datum verander van 26 Februarie 1971 na / Closing date changed from 26th February 1971 to) 26/3/1971 WFTB 198/71 Clapham High School Pretoria: Reparasies en opknapping / Repairs and renovation 2/4/1971 WFTB 199/71 Hillview High School Pretoria: Reparasies en opknapping / Repairs and renovation 2/4/1971 WFTB 200/71 Laerskool Marietjie van Niekerk Bethel: Oprigting van vergadersaal / Erection of assembly hall 2/4/1971 WFTB 201/71 Roodepoort Town Primary School: Uitle van gronde / Layout of grounds 2/4/1971 WFTB 202/71 Lacrskool Wonderboom Pretoria: Reparasies en opknapping / Repairs and renovation 2/4/1971

59 PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH IIBELANGRIKE OPMERKTNGS IMPORTANT NOTES 1 Die betrokke tenderdokumente met inbegrip van die amp 1 The relative tender documents including the Administra telike tendervorms van die Administrasie is op aanvraag by lions official tender forms are obtainable on application from die onderstaande adresse verkrygbaar Sodanige dokumente assuede enige tenderficontrakvoorwaardes wat nie in!se tender the relative address indicated below Such documents and any dokumente opgeneem is nie is oak by die genoemde adresse tender/contract conditions not embodied in the tender documents vir inspeksie verkrygbaar: are also available for inspection at the said address: Kantoor in Nuwe Provinsiale Office in New Provincial Building Gebou Pretoria Tender Pretoria Posadres tetender Postal address verwy Pretoria Tele Kamer Verdie Ref Pretoria Phone Room i sing 11lok foonno no pinge Block Floor No II Pretoria _ No Pretoria HA 1 Direkteur van A739 A HA I Director of Hos A739 A Hospitaaldiens pital Services te Privaatsak Private Bag HA 2 Direkteur van A739 A HA 2 Director of Hos A739 A Hospitaaldiens pital Services te Privaatsak Private Bag HB Direkteur van A723 A HB Director of Hos A723 A Hospitaaldiens pital Services te Privaatsak Private Bag HC Direkteur van A728 A HC Director of Hos A728 A Hospitaaldiens pital Services te Privaatsak Private Bag HD Direkteur van A742 A HD Director of Hos A742 A Hospitaaldiens pital Services te Privaatsak Private Bag PFT ro vins i ale Sekre A1119 A II PET Provincial Secre A1119 A tads (Aankope tary (Purchases en Voorrade) and Supplies) Privaatsak 64 Private Bag 64 RFT Direkteur Trans D5I8 D RFT Director Trans D518 D vaalse Pealevaal Roads departement Department Privaatsak 197 Private Bag 197 TOD Direkteur Trans A549 A TED Director Trans A549 A vaalse Onder vaal Education sdeparte ment Department Privaat Private B a g sak WET Direkteur Trans CIII C I WET Director Trans C111 C vaalse Werkevaal Depart I departement ment of Works/ Pnvaatsak 228 Private Bag 228 WFTB Direkteur Trans C219 C M WFTB Director Trans C219 C M vaalse Werke vaal Departdepartement ment of Works Pnvaatsak 228 Private Bag Die Administrasie is nie daartoe verplig orn die laagste of 2 The Administration is not bound to accept the lowest or edge tender aan te neem nie en behou hom die reg voor om any tender and reserves the right to accept a portion of a n gedcelte van n tender aan te neem tender 3 In die geval van iedere WFTBtender moet die tenclemar n deposito van R4 start alvorens by 3 van die In the case of each WFTB tender the tenderer must pay tenderdokua deposit of BA before he will be supplied mente voorsien sal word Sodanige deposito with the tender moet in kontantdocuments Such deposit must be in the form of cash a bank geld wees n tick deur die bank geparafeer of n depart eninitialed cheque or a departmental standing deposit receipt tele legorderkwitansie (RIO) Gcnoemde depositobedrag sal torugbetaal word as n (RIO) The said deposit will be refunded if a bona fideinskrywing bona fide tender van die tenderaar ontvang word of as die is received from the tenderer or if the tender documents in tenderdokumente met inbegrip planne spesifikasies en hoeveelheidslyste binne eluding plans specifications and bills of quantities are returned 14 doe na die sluitingsdatum van die by the tenderer within 14 days tenderaar teruggestuur after the closing date of the word na die betender to the relative address shown in note 1 trokke adres in opmerking above 1 hierbo aangetoon 4 Alle tenders moet op die amptelike tendervorms van die Administrasie voorgeid word 4 All tenders must be submitted on the Administrators official tender forms 5 Iedere inskrywing moct in n afsonderlike verseelde koevert ingedien word geadresseer aan die Voorsitter 5 Each tender must be submitted in a Die separate sealed Transvelope addressed to the Chairman Transvaal Provincial Tender en vaalse Provinsiale Tenderraad Posbus 1040 Pretoria en meet duidelik van die opskrif voorsien wecs ten einde die tenderaar Board PO Box 1040 Pretoria and must be clearly superse naam en adres aan to toon asook die nommer beskrywing scribed to show the tenders name and address as well as the en sluitingsdatum van die tender Inskrywings matt teen number description and closing date of the tender Tenders 11 nit op die sluitingsdatum must be in the hands of the Chairman by 11 hierbo aangetoon in die Voorsitter am on the se hande wees closing date indicated above 6 Indien inskrywings per hand ingedien word moot hulk 6 if tenders are delivered by hand they must be deposited teen 11 yin op die sluitingsdatum in die Fonnele Tenderbus in the Formal Tender Box at the Enquiry Office in the foyer geplaas wees by die navraagkantoor in die voorportaal van die of the New Provincial Building at the Pretorius Street main nuwe Provinsiale Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraat se entrance (near Bosnian Street corner) Pretoria by 11 am on kant (naby die hook van Bosmanstraat) Pretoria the closing date E UYS Voorsitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad Pretoria E 1/Y5 Chairman Transvaal Provincial Tender Board Pretoria 3 Maart rd March 1971

60 640 PROVINS1ALE KOERANT 10 MAART 1971 I Skutverkopings oor halfmaan van voor regteroor halfmaan MITTEE POUND ON WEDNESDAY oor stomp halfmaan van agter een linker HARTBEESFONTEIN HEALTH COAT 4111 van agter en op regterboud VF gebrand 17th MARCH 1971 AT 10 AM 10 Oxen ander vers geen merke of brandmcrke 2 mixed breed plusminus I year black and Tcnsy voor die tyd gelos sal die dicre Verse gemengde rasverskillende ouderdom white left ear crescent shape right ear hoerondcr beskryf verkoop word sons aan me en klcurc geen oor of brandmerke square cut no brand gedui Perd merrie plusminus 4 jaar bruin linker Persone wat navraag wens te doen aan agtervoct wit Perd reun plusminus 6 jaar KLERKSDORI MUNICIPAL POUND bruin geen oor of brandmerke ON THURSDAY 18th MARCH 1971 gaande die hieronder omskrewe diere meet AT 10 AM Ox mixed breed plusminus 3 in die geval munisipale skutte die Stads SCHWEIZER RENEKE MUNISIPALE years brown left ear cropped no brands klcrk nader en wat diere in distrikskuttc SKUT OP WOENSDAG 31 MAART 1971 Heifer Friesland plusminus 4 years both betref die betrokke Landdros OM 10 VM 13ulkalf gemengde ras plus ears crescent shape in front no brands 2 minus 1 jaar rooi geen oor of brandmerke Bulls mixed breed plusminus IS months HARTBEESFONTEIN GESOND Collie gcmengde ras plusminus 1 jaar rooi one rigth ear slit no brands 3 Jersey hei HEIDSKOMITEE SKUT OP WOENS geen oor cf brandmerke fors various aces one left ear cropped DAG 17 MAART 1971 OM 10 VM 10 Os crescent shape at back one left car crescent se gemengde ras plusminus 1 jaar swart shape in front right car crescent shape at en wit linkeroor halfmaan regteroor win back and branded VF on right buttock kelhaak geen brandmerk Pound Sales other heifer no earmarks or brands 2 Hei fers mixed breed various ages and colours KLERKSDORP MUNISIPALE SKUT no earmarks or brands Horse mare plus OP DONDERDAG 18 MAART 1971 OM Unless previously released the animals minus 4 years brown left hind foot white 10 VMOs gemengde ras plusminus 3 jaar described hereunder will be sold as indica Horse gelding plusminus 6 years brown bruin linkeroor stomp geen brandmerke ted no earmarks or brands Os Afrikaner plusminus 2 jaar rooi alhei ore swaelstert geen brandmerke Vers Persons desiring to make inquiries regar SCHWEIZER RENEKE MUNICIPAL Fries plusminus 4 jaar albei ore halfmaan ding the animals described hereunder in POUND ON WEDNESDAY 31st MARCH van voor geen brandmerke 2 Bull; ge the case of animals in municipal pounds 1971 AT 10 AM Bull calf mixed breed mengdc ras plusminus 18 maande een reg should address the Town Clerk for those plusminus 1 year red no earmarks or leroor slip gem brandmerkc 3 Jersey Ver in district pounds the Magistrate of the dis brands Tollie mixed breed plusminus 1 se verskillcnde ouderdomme een linker trict concerned year red no earmarks or brands 1 Plaaslilie Bestuursliennisgeorings Notices By Local Authorities STAD JOHANNESBURG gewone kantoorure in /zanier 213 Stadhuis I objection on the Council at any time Johannesburg verkry word within one month of the service of no ONTEIENING VAN STANDPLASE Hee on hom as provided in the prece S D MARSHALL 1666 EN 1653 KENSINGTON VIR OPEN ding subsection the Council shall not BARE PARK EERDOELEINDESKlerk van die Raad be entitled to exercise their compulsory Stadhuis power of purchase without the sanction Johannesburg AAN DIE EIENAARS VERMEENDE of the Administrator unless such 3 Maart ob 1971 jection be EIENAARS HUURDERS EN VERMEEN withdrawn K3/1653 DE HUURDERS EN OKKUPEERDERS Further particulars of the proposed soh me and VAN STANDPLASE of the land 1666 EN 1653 KEN required may be ob Mined SINGTON: at Room 213 Municipal Offices CITY OF JOHANNESBURG City Hall Johannesburg during ordinary office hours Daar word ingevolge die bepalings van EXPROPRIATION OF STANDS 1666 S D artikel (6)(1)(b) van die Municipalities Po AND 1653 IN THE TOWNSHIP OF ClerkMARSHALLncil of the Cou veers of Expropriation Ordinance 1903 aan KENSINGTON FOR PUBLIC PARKING Municipal Offices u kennis gegee dat die Stadsraad van Johan PURPOSES Johannesburg nesburg voarnemens is om die hele stand 3rd March 1971 plasc No 1666 en 1653 Kensington dis TO THE OWNERS REPUTED OWtrik Johannesburg vir die K3/1653 doeleindes van NERS LESSEES AND REPUTED LES openbare parkeerplek en aanverwante doe! SEES AND OCCUPIERS OF STANDS eindes te onteien 1666 AND 1653 Artikel 6(ii) KENSINGTON: van genocmde Ordonnansie STAD JOHANNESBURG lui sons volg: Notice is hereby given in terms of Sec (ii) If any person interested as owner VOORGESTELDE WYSIGING VAN lion 6(1)(6) of the Municipalities Powers of lessee or occupier of any land proposed DIE JOHANNESBURGSE Expropriation Ordinance 1903 of the inten DORPSAANLEGSKEMA NO 1 to be taken by rho Council objects to lion of the City Council of Johannesburg the compulsory purchase thereof and (WYSIGINGSKEMA 1/485) to expropriate the whole of Stands 1666 serves notice in writing of such objetand 1653 Kensington district Johannestion on the Council at any time within Die Stadsraad van Johannesburg het n burg for public parking purposes and purone month of the service of notice on ontwerpwysigingsdorpsaanlegskema opgchim as provided in the preceding sub posesincidental thereto stet wat as Wysigingsdorpsaanlegskema No section the Council shall not be entitled Section 6(ii) of the said Ordinance reads 1/485 bekend sal staan to exercise their compulsory power of as follows: Hierdie ontwerpskerna bevat die volgende purchase without the sanction of the (H) If any person interested as owner VOOrSt el Administrator unless such objection be lessee or occupier of any land propo Om die indeling van erf No I en n gewithdrawn sed to be taken By the Council objects deelte van erf No 2 Cyrildene naamlik Nadere besonderhede van die voorgestel to the compulsory purchase thereof liannabenstraat 30 tot 32 en Asterweg I tot de skema en van die grond kan gedurende and serves notice in writing of such 3 op sekcre voonvaardes van Algemene

61 III ID F PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH Woondoeleindes" en Spesiale Woondoelein STAD JOHANNESBURG an objection in writing to the proposed des" na Spesiaal" te verander ten einde die amendment drie bykomende verdiepings en groter om WYSIGING VAN DIE VERORDENINGE A P BURGER vang van 298 vk m (3 201 Engclse vk vt) BETREFFENDE LISENSIES EN DIE Town Clerk van die bestaande gcbou op die terrcin ic BEHEER OOR BESIGHED Municipal Offices wettig Hierby word ooreenkomstig die bepalings Johannesburg Die firm s Cleveleys (Edms) Bpk van artikel 96 van die Ordonnansie op 3rd March 1971 Strandweg 2 Bellville Kaap en Cyrildene plaaslike Bestuur 1939 soos gewysig belleleggings (Edms) Bpk p/a Sanlam pos trend gemaak dat die Stadsraad van Johanbus 6456 Johannesburg is die eienaars van nesburg die voornemens is om sy Verordeninge standplase DORPSRAAD VAN AMERSFOORT betreffende Lisensies en die Beheer oor Be Besonderhede van hierdie skema le ter sighede verder te wysig deur n plek van insae in kamer 423 Stadhuis Johannesburg VERORDENINCE verrnaaklilcheid pret ofontspanning te vir n omvan voorsiening te maak tydperk van vier weke van die datum skryf; die ee vir die lisenrste publikasie van hierdie ken Kennisgewing ingevolge die bcpalings van siering van die toesig oor en die beheer nisgewing af naamlik 3 Maart 1971 Artikel 96 van die Ordonnansie op Plaas van alle sodanige plekke; vir die stel van Die Raad sal die skema oorweeg en be like Bestuur 1939 (No 17 van 1939) voonvaardes ten opsigte van lisensies in sluit of dit aangeneem moat word Die Dorpsraad van Amersfoort is van verband met sodanige plekke met ingegrip voorneme om Verordeninge vir die stig Enige eienaar of okkupeerder van vaste van voonvaardes met betrekking tot besigeiendom binne een myl van die grease ring van n Kapitaalontwikkelingsfonds aan heidsure en die toelating van persone ondaarvan het die reg om teen die skema be te neem der n bepaalde ouderdom; voorsiening te swear te maak of om vertoe ten opsigte Afskrifte van die voorgenome verorden maak vir strawwe wanner sodanige vooringc le daarvan to rig ter insae en indien by dit wit doer in die kantoor van die waardes geskend word; vir die uitsluiting meet by die plaaslike bestuur binne vier we Stadsklerk van drank persona of persone ;vat Mille ke vanaf die datum van die cerste publikasie Besware daarteen indien enige mod misdra van sodanige plekke; vir die van hierdie kennisgewing naamlik 3 Maart intrek skriftelik by die Stadsklerk ingedien word king van lisensies en die sluiting van persevoor of op 31 Maart skriftelik van sodanige beswaar of le wat strydig met die gestelde voonvaardes vertoit in kennis stel en vermeld of by deur gebruik word; vir die sluiting van ongelisendie pinaslike bestuur gehoor wit word of B steerde persele; vir VAN DER ZEE die vrystelling na die nie Stadsklerk Read se goeddunke van enige plek van ver Munisipale Kantore S D MARSHALL maaklikheid pret en ontspanning van enige Klerk van die Rand Amersfoort bcperking of verbod; en vir die skrapping 10 Maart 1971 Stadhuis van die bestaande omskrywing van n plek Johannesburg Kennisgewing 4/1971 van openbare vermaaklikhcids of ontspan 3 Mann 1971 ningsplek Afskrifte van die voorgestelde wysiging IC 21 doe lank vanaf die datum van hier CITY OF JOHANNESBURG die kennisgewing in kamer 206 Stadhuis VILLAGE COUNCIL OF AMERSFOORT ter insae en iemand wat teen die voorge PROPOSED AMENDMENT TO JOIIAN stelde wysiging beswaar MI opper meet sy BYLAWS NESBURG TOWN PLANNING beswaar gedurende die tydperk skriftelik SCHEME NO I (AMENDMENT by my indict) Notice in terms of Section 96 of the Lo SCHEME 1/485) A P BURGER cal Government Ordinance 1939 (No 17 Stadsklerk of 1939) The City Council of Johannesburg has Stadhuis It is the intention of the Village Council prepared a draft amendment town planning Johannesburg of Amersfoort to adopt by laws to establish scheme to be known as Amendment Town 3 Maart 1971 a Capital Development Fund Planning Scheme No 1/485 Copies of the proposed bylaws may be This draft scheme contains the following inspected at the office of the Town Clerk proposal: CITY OF JOHANNESBURG Objections if any must be lodged in To rezone Erf 1 and a portion of Erf 2 AMENDMENT OF THE LICENCES writing with the Town Clerk on or before Cyrildene Township being 3032 Hannaben AND BUSINESS CONTROL BYLAWS the 31st March 1971 Street and 1 3 Aster Road from General Residential" and Special Residential" to It is hereby notified in terms of Section B Special" to legalize the three additional 96 of the Local VAN DER Government ZEE Ordinance floors and excess bulk of 298 sq m ( as amended that the City Council of Town Clerk Municipal Offices Eng sq ft) in the existing building on the Johannesburg proposes further to amend its Amersfoort site subject to certain conditions Licences and Business Control ByLaws to 10th March The owners of these stands are: Messrs define a place of entertainment amusement Notice 4/1971 Cleveleys (Pty) Ltd 2 Strand Road Bel or recreation; to provide for the licencing vine Cape and Messrs Cyrildene Beleg supervision and regulation of all such pia gings (Pty) Ltd c/o Sanlam PO Box ces; for the imposition on licences granted 6456 Johannesburg in respect of such places of conditions Particulars of this Scheme are open for DORPSRAAD VAN OTTOSDAL inspection at Room 423 Municipal Offices including conditions relating to trading Johannesburg for a period of four weeks hours and admission of persons AANNAME VAN STANDAARDVER from the date of the first publication of this below a specified age; to provide for penal ORDENINGE WAARBY DIE BEVEI notice which is the 3rd March 1971 ties for the breaching of LIGINC VAN such conditions; SWEMBADDENS EN The Coucil will consider whether or not UITGR GEREGULEER WORD the Scheme should be adopted for the exclusion of intoxicated or disorder ASOOK AWINGS DIE WYSIGING VAN EEN Any owner or occupier of immovable ly persons from such places; for the revo VORMIGE VERLOFREGULASIES property within one mile of the boundary /cation of licences and closing of premises thereof has the rigth to object to the Sche which are used in breach of imposed con Dear word hierby ingevolge Artikel 96 me or to make representations in respect die Ordonnansic op Plaaslike Bestuur dif1011 s thereof and if he wishes to do van forthei c osing of so he shall unlicensed pre 1939 bekendgemaak dat die Dorpsraad van within four weeks of the first publication of mises; for the exemption in the Councils Ottosdal voornemens is om die volgende this notice which is the 3rd March 1971 discretion of any place of entertainment verordeninge te aanvaar/te wysig: inform the local authority in writing of 1 amusement or recreation from any Standaardverordeninge restricwaarby die be such objection or representation and shall veiliging van Swembaddens en uitgra state whether or not he wishes to be heard lion or prohibition; and to delete the axis wings gereguleer word soos afgekondig by the local Authority tine definition of a place of public enter by Administrateurskennisgwing No 423 S D MARSHALL tainment or recreation van 22 April 1970 Clerk of the Council 2Ecnvormiee verlofregulasies af ekon Copies of the amendment are open for g Municipal Offices dig by Administrateurskennisgewing No Johannesburg inspection at Room 206 Municipal Offices 547 van 26 Augustus 1959 (Wysiging) 3rd March 1971 for 21 days from the date of publication Afskrifte van hierdie verordeninge/wy 72/4/2/485 of this notice and any person wishing to do sigings le ter insae by die kantoor van die so may during that period lodge with me Raad vir n tydperk van een entwintig dae

62 642 PROVINSTALE KOERAN1 10 MAART 1971 met ingang van die datum van publikasie TO THE OWNERS REPUTED OWNERS hiervan STAD JOHANNESBURG LESSEES REPUTED LESSEES AND A P DUNCKER OCCUPIERS OF THE STANDS LISTED Stadsklcrk AAN DIE EIENAARS VERMEENDE BELOW: 10 Maart 1971 EIENAARS HUURDERS VERMEENDE (Kennisgewing No 2) MURDERS EN OKKUPEERDERS In terms of Section 3 read with Section VAN DIE STANDPLASE WAT HIER (i)(b) and (c) of the Municipal Powers of ONDER BESKRYF WORD: Expropriation Ordinance 1903 as amended you are hereby notified of the intention of OTTOSDAL VILLAGE COUNCIL ONTEIENING VAN EIENDOMME WAT the City Council of Johannesburg to acqui ADOPTION OF STANDARD BYLAWS HIERONDER BESKRYF WORD VIR re by compulsory purchase the properties REGULATING THE SAFEGUARDING PARKDOELEINDES EN DOELEINDES as mentioned hereunder in the City of Jo OF SWIMMING POOLS AND EXCA WAT DAARMEE IN VERBAND STAAN hannesburg for park purposes and purpo VATIONS AND THE AMENDMENT LOMBARDY00S ses incidental thereto: OF UNIFORM LEAVE REGULATIONS (a) Erf IC Lombardy East Township Daar word ingevolge die bepalings van measuring ha It is hereby notified in terms of Section artikel 3 gelees saam met artikel (i)(b) en (b) Erf 2C Lombardy East Township 96 of the Local Government Ordinance measuring ha 1939 that the Village Council of Ottosdal (e) van die Municipalities Powers of Exintends the adoption/amending the follow propriation Ordinance 1903 soos gewysig (c) Erf 3C Lombardy East Township ing bylaws: hiermee aan u kennis gegee dat die Stads measuring ha I Standard Bylaws regulating the safe mad van Johannesburg voornemens is am (d) Portion 18 of the farm Lombardy No guarding of Swimming Pools and Ex die eiendomme in die stad Johannesburg 36 IR measuring ha cavations as published under Adminis wat hieronder beskryf word vir parkdoel Section 6(ii) of the said Ordinance reads trators Notice No 423 of 22nd April cmdes en doeleindes wat daarmee in ver as follows: 1970 band staan to onteien: "If any person interested as owner les 2 Amendment of Uniform leave Regula (a) Erf no IC LombardyOos ha see or occupier of any land proposes to be tions published under Administrators groot taken by the Council objects to the corn Notice No 547 dated 26th August 1959 pulsory purchase thereof and serves notice Copies of these by laws/amendments are (b) Erf no 2C Lombardy Oos ha in writing of such objection on the Coun open to inspection at the office of the groot cil at any time within one month of the ser Council for a period of twenty one daysas (c) Erf no 3C LombardyOos ha vice of notice on him as provided in the from date of publication hereof groot preceding subsection the Council shall not (d) Gedeelte 18 van die plaas Lombardy be entitled to exercise their compulsory A P DUNCKER No 36 JR ha groot power of purchase without the sanction of Town Clerk Artikel 6(ii) van genocmde Ordonnansic the Administrator unless such objection be 10th March 1971 lui soos volg: withdrawn" (Notice No 2) If any person interested as owner lessee Objections to the proposed compulsory or occupier of any land proposed to be ta purchase must be lodged with the Clerk of ken by the Council objects to the compul the Councils Department Room 213A Mu DORPSRAAD VAN WAKKERSTROOM spry purchase thereof and serves notice in nicipal Offices on or before the 28th April writing of such objecton on the Council at 1971 WYSIGING VAN DIPFOOI TARIEWE any time within one month of the service Daar word hierby ingevolge Artikel 96 I wish to draw your attention of notice on him to the fact as provided in the prece that in the assessment of compensation payvan die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur ding subsection the Council shall not be able by the 1939 bekendgemaak dat die Dorpsraad Council for the property reentitled to exercise their compulsory power voornemens is om die vol code verordeninquired by it the value of purchase without of the property including improvements shall be the value the sanction of the at ge to wysig: Administrator unless such objection be 1 Dipbak Verordeninge verhoging withdrawn" the date of the service of the notice and that no addition to or improvement van tariewc of any such property made thereafter (with certain ex Afskrifte van hierdie wysiging 10 ter in Besware teen die voorgenocmde onteiening sac by die kantoor van die Raad vir n tyd moet niters op die 28ste dog van April 1971 ceptions) shall be taken into account perk van een en twinti4 dac met ingang van by die Klerk van die Raad se Afdeling ka Further particulars of the Councils scheme may be die datum van publikasie hiervan mer 213 A Stadhuis ingedien word obtained during office hours upon applicator at Room 2I3A G M VAN NIEKERK Ek vestig u aandag op die feit dat die Municipal Offices City Hall Johannesburg Stadsklerk waarde van die eiendom met inbegrip van Munisipale Kantorc die verbeterings vir die doel van die bere S D MARSHALL Posbus 25 kening van die vergocding wat die Raad ten Clerk of the Council Wakkerstroom opsigte van die eiendom wat by nodig het Municipal Offices 10 Maart 1971 moet betaal die waarde is op die datum Johannesburg Kennisgewing No 4 van 1971 waarop die kennisgewing backen word en 10th March 1971 dat Been aanbouingswerk aan of verbeter 40/2/440 ing van enige sodanige eiendom wat daarna aangebring word (met sekere uitsonderings) VILLAGE COUNCIL OF WAKKER in aanmerking geneem sal word nie STROOM Nadere besonderhede van die Raad se STAD JOHANNESBURG AMENDMENT TO DIPPING TANK skema kan gedurende kantoorure op aan BYLAWS vraag in kamer 2I3A Stadhuis Johannes AAN DIE EIENAARS VERMEENDE It is hereby notified in terms of section burg verkry word EIENAARS HUURDERS VERMEENDE 96 of the Local Government Ordinance S D MARSHALL HUURDERS EN OKKUPEERDERS VAN 1939 that the Village Council intends amen Klerk van die Raad DIE STANDPLASE WAT HIERONDER ding the following bylaws: Stadhuis BESKRYF WORD: 1 Dipping Tank Bylaws increase in Johannesburg tariffs 10 Maart 1971 ONTEIENING VAN GEDEELTES VAN Couples of these bylaws for revocation 40/2/440 STANDPLASE WAT HIERONDER GE arc open for inspection at the office of the NOEM WORD VIR PADBREPRMAAK Council for a period of twentyone days as DOELEINDES : ATHOLSTRAAT from the date of publication hereof NORTHVIEWWEG G M VAN NIEKERK Daar word ingevolge die bepalings van Town Clerk CITY OF JOHANNESBURG artikel 3 saamgelees met artikel 6(i)(h) en Municipal Offices (c) van die Municipalities Powers of Ex PO Box 25 EXPROPRIATION OF PROPERTIES propriation Ordinance 1903 soos gewysig Wakkerstroom FOR PARK PURPOSES AND PURPOSES hiermec aan u kennis gegec dat die Stads 10th March 1971 INCIDENTAL THERETO: LOMBARDY mad van Johannesburg voornemens is om Notice No 4 of 1971 EAST op die voorwaardes wat hieronder genoem word serwitute op die standplase en plaas II

63 PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH gedeeltes wat hicronder genocm word vir of Expropriation Ordinance 1903 as amen volgende resenves in Claremont permanent padbreermaakdoeleindes te onteien: dal you arc hereby notified of the intcn te sluit: tion of the City Council of Johannesburg (i) n Ongenommerde reserwe in Clare Gebied to acquire by compulsory purchase servilu mont ongeveer vk m (434 vk Standplaas of Voorstad of wat des over the stands and farm portions as roede 4 vk vt) groot tussen Hermine Pbasgedeelte Plans nodig mentioned hereunder for roadwidening en Melvillstraat en wes van Victoria No is purposes subject to the hereafter mentio straat ned conditions: (ii) n Ongenommerde reserwe in Clare 624 Highlands mont ongeveer 1 ha vk m (2 Noord 17m Stand or Farm Township or Area morg 188 vk roede 128 vk vt) groat Restant van Northview No Portion No Farm Required suid van Herminstraat en Tangs gedcel Gedeelte IR 1150m tes van smal Smits en Melvillstraat Gedeelte 5 Northview No 624 Highlands en Davyweg 57 IR 619m North 17m n Plan waarop die reserwes wat die Rand Remainder of Northview No voornemens is om te sluit aangetoon word Artikel 6(H) van genoemde Ordonnansie Portion IR 1 150m" kan gedurende gewonc kantoorure in ka lui soos volg: Portion 5 Northview No mer 302 Stadhuis Johannesburg besigtig If any person interested as owner lessee 571R mom word Iemand wat beswaar teen die voor or occupier of any land proposed to be gestelde sluiting wil opper of wat n eis om taken by the Council objects to the compul Section 6(ii) of the said Ordinance reads vergoeding sal kan instel as die reserwes sory purchase thereof and serves notice in as follows: gesluit word moet sy beswaar of eis niters writing of such objection on the Council at "If any person interested as owner jes_ op 14 Mei 1971 skriftclik by my indien any time within one month of the service see or occupier of any land proposed to be of notice on him as provided in the prece taken by the Council objects to the corn S D MARSHALL ding subsection the Council shall not be pulsory purchase thereof and serves notice Klerk van die Rand entitled to exercise their compulsory power in writing of such objection on the Council Stadhuis of purchase without the sanction of the Ad at any time within one month of the service Rthannesbnc8 ministrator unless such objection be with of notice on him as provided in the prece 10 Maart 1971 drawn" din; subsection the Council shall not be 21/4/134/2 Besware teen die voorgenomc onteien entitled to exercise their compulsory power ing moet uiters op 30 April 1971 by die of purchase without the sanction of the Klerk van die Raad se Afdeling Kamer 213 Administrator unless such objection be Stadhuis ingedien word withdrawn" CITY OF JOHANNESBURG Ek vestig u aandag op die feit dat die Objections to the proposed compulsory waarde van die eiendom met inbegrip van purchase must be lodged with the Clerk of PROPOSED PERMANENT CLOSING die verbeterings vir die doel van die here the Councils Department Room 213 Mu OF RESERVES: CLAREMONT TOWNkening van die vergoeding wat die Raad ten nicipal Offices on or before the 30th day SHIP opsigte van die eiendom wat by nodig het of April 1971 moet betaal die waarde is op die datum I wish to draw your attention to the fact (Notice in terms of Section 68 read with waarop die kennisgewing beteken word en that in the assessment of compensation pay 67(3) of the Local Government Ordinance dat Been aanbouingswerk aan of verbeter able by the Council for the property re 1939) ing van sodanige eiendom wat daarna aan quired by it the value of the property in gebring word (met sekere uitsonderings) in eluding improvements shall be the value The Council intends subject to the ap aanmerking geneem sal word at the date of the service of the notice and Provel of the Hon the Administrator to Nadere besonderhede van die padbreer that no addition to or improvement of any close permanently the following reserves maakskema kan gedurende gewone kan such property made thereafter (with cer in Claremont Township: toorure op aanvraag in kamer 213 Stad lain exceptions) shall be taken into account (I) An unnumbered reserve in Claremont huffs Johannesburg verkry word Further particulars of the roadwidening Township approximately sq m in Die volgende voonvaardes geld ten op scheme may be obtained during office extent between Hermine and Melvill sigte van die senvitute wat onteien gaan hours upon application at Room 213 Mu Street and west of Victor Street word: nicipal Offices City Hall Johannesburg (ii) An unnumbered reserve in Claremont (i) Die Rand of sy werknemers of kan The servitudes to be acquired by corn purchase will be subject to the fol sq m in extent south of Herminc Township approximately 1 ha traktante kan die serwituutgebied te Pulsory eniger tyd met al sodanige voertuie lowing conditions: Street and abutting on portions of werktuie en materiaal as wat die Stads (i) The Council or its employees or con Small Smits and Melvill Streets and ingenieur nodig ag betree; alle hinder tractors may at any time enter on the Davy Road nisse verwyder; en enige pad of sy servitude area together with all such A plan showing the reserves the Council paadjie en enige ander munisipale wen vehicles equipment and materials as Proposes to close may be inspected during ke of installasies van watter aard oak the City Engineer may consider neces ordinary office hours at Room 302 Mual maak hou verander skoon en in n sary and: remove all obstructions; nicipal Offices Johannesburg Any person goeie toestand hou of uitgrawings of make construct alter keep clean and who objects to the proposed closing or skietwerk in verband daarmee verrig in repair excavate and blast for and may have any claim for compensation if (ii) Die eienaar mag niks wat die Raad in lay down any road or sidewalk and the closing is carried out must lodge his die uitvocring van sy regte benadeel any other municipal works or installa objection or claim in writing with me on in die serwituutgebied doen of toelaat lions whatsoever or before the 14th May 1971 dat dit gedoen word nie (ii) The owner shall not do or permit to be done in the servitude area anything S D MARSHALL S D MARSHALL which may prejudice the exercise by Clerk of the Council Klerk van die Rand the Council of its rights Municipal Offices Stadhuis Johannesburg Johannesburg S D MARSHALL 10th March Maart 1971 Clerk of the Council 21/4/134/2 21/4/192/6 Municipal Offices Johannesburg 10th March 1971 CITY OF JOHANNESBURG 21/4/192/6 STAD JOHANNESBURG EXPROPRIATION OF PORTIONS OF VOORGESTELDE PERMANENTE SLUT STANDS FOR ROAD WIDENING PUR STAD JOHANNESBURG TING VAN STEEG: JOHANNESBURG POSES: ATHOL STREET NORTH VIEW ROAD BEOOGDE PERMANENTE SLIMING (Kennisgewing ingevolge die bepalings van VAN RESERWES: CLAREMONT TO THE OWNERS REPUTED OWNERS artikel 67(3) van die Ordonnansie op LESSEES REPUTED LESSEES AND (Kennisgewing Plaaslike Bestuur 1939) ingevolge die bepalings van OCCUPIERS OF THE STANDS LISTED arlikel 68 gelees met 67(3) van die Ordon BELOW nansie op Plaaslike Bestuur 1939) Die Raad is voornemens om mits Sy Edele die Administrateur dit goedkeur die In terms of Section 3 read with Section Die Raad is voornemens om mils Sy steeg in die blok wat deur Dekorte Jute 6(i)(b) and (c) of the Municipalities Powers Edele die Administrateur dit goedkeur die Eendracht en Ilenristraat Johannesburg i

64 P 644 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 begrens word op sekere voorwaardcs per CITY OF JOHANNESBURG deur letters A 13 C 1) E F op Diagram a manent vir alle verkcer to skit LG No k A2060/68 Plan waarop die gedeelte van die steeg EXPROPRIATION OF STAND 188 (c) Langs die westelike grens van n gedeelwat die Raad voorncmcns is om to sluit PARKTOWN WHICH TOGETHER te iv:in Stanleystraat en die noordelike aangetoon word kan gedurendc gewone WITH OTHER PROPERTIES IS RE grens van 11 gedeelte van Main Reefkantoorure in kamer 202 Stadhuis Johan QUIRED TO PROVIDE A SITE FOR A weg oor Gedeelte 71 van die plaas nesburg besigtig word Enigiemand wat be NEW FEVER HOSPITAL Driefontein No 87LIL groot swaar teen die voorgestelde sluiting wil op Kaapse vierkante voet soos vollediger per of wat n eis om vergoeding sal kan in Notice is hereby given in terms of Sec aangedui deur letters A BCDEFG stet as die steeg gesluit word moet sy be tion6(i)(b) of the MunicipalitiesPowers of op Diagram LG No swam of eis niters op 14 Mei A2063/ skriftelik Expropriation Ordinance No 64 of 1903 as Vrypag eienaars: Witwatersrand by my indien Gold amended of the intention of the City Coun Mining Co Ltd S D MARSHALL cil of Johannesburg to acquire by compul Klerk van die Raad sory purchase the entire Stand 188 Park BYLAE B Stadhuis town which stand is together with neigh Johannesburg bouring stands to be rimed as a site for a MYNREGTE DEURKRUIS DEUR DIE 10 Maart 1971 fever hospital and purposes incidental there PAD IN BYLAE A BESKRYF EN SODS 22/3/223/8 to DEUR DIAGRAMME RMT NOS In terms of Section 6(ii) of the said 14/68 Or EN 17/68 OMSKRYF dinance any person interested as owner lessee or occupier of the land proposed to (a) Mynpag No 325 soos omskryf deur CITY OF JOHANNESBURG be taken by thecouncil who objects to the Diagram RMT No 37 en geregistreer compulsory purchase thereof must serve no in die naam van Primrose Gold Mining PROPOSED PERMANENT CLOSING lice in writing of such objection on the Co (1934) Ltd OF LANE: JOHANNESBURG Council on or before the 30th April 197E (b) Mynpag No 316 sans omskryf deur Particulars of the scheme and details of Diagram RMT No 30 en geregistreer (Notice in terms of Section 67(3) Local Government Ordinance of the 1939) the land required may be obtained at Room 216 Municipal Offices during office hours in die naam van Waverley Gold Mines Ltd ii P I The Council intends subject to the appal S D MARSHALL Pr vat of the Hon the Administrator to close BYLAE C permanently to all traffic the lane within Clerk of the Council REGTE BEHALWE MYNREGTE minicipai Offices GE the block bounded by Do Korte Jut; Ben RAAK DEUR DIE PAD Johannesburg WAARNA IN dracht and Henri Streets Johannesburg BYLAE B VERWYS WORD 10th March 1971 township on certain conditions A plan showing the portion of the lane 24 (I) Permit No A165/38 dear die Blektrithe Council proposes to close may be in gchou vin spected during ordinary office hours at oorhoofse STAD GERMISTON elektriese kraglyne met on Room 202 Municipal Offices Johannes dergrondse kabels soos deur RMT burg Any person who objects to the pro PROKLAMASIE Kaart No 912 omskryf VAN PADVERBRE posed closing or may have any claim for DINGS OOR GEDEELTES VAN DIE P J BOSHOFF compensation if the closing is carried out PLAAS DRIEFONTEIN NO 87 TRDIS Strulsklerk Stadskantore with must lodge his objection or claim in writing TRH( GERMISTON me on or before the 14th May 1971 Germiston S D MARSHALL Kragtens die bepalings van die Local 10 Maart 1971 Clerk of the Council Authorities Roads Ordinance 1904" soos (No 23/1971j Moideinal Offices gewysig wind hiermee kennis gegee dat die Johannesburg Stadsraad van Germiston by die Adminislath March 1971 trateuriansoek gedoen het om die pad soos CITY COUNCIL OF GERMISTON 22/3/223/8 III die Bylae van hieidie kennisgewing om skryf as openbaie nadte proklimeer PROCLAMATIONS OF ROAD WIDE n Afskrif van die versoekskrif en die be NING OVER PORTIONS OF THE FARM trokke diagram DRIEFONTEIN NO 87 IR is daagliks gedurende ge DISTRICT wone kanioorure by Kamer 105 Stadskan GERMISTON STAD JOHANNESBURG tore Presidentstraat Germiston ter insae Enige belanghebbende persoon wat teen Notice is hereby given in terms of the ONTEIENING VAN STANDPLAAS NO provisions die proklamasie beswaar wil maak moet so of the Local Authorities Roads I 88 PARKTOWN WAT SAAM MET AN danige beitiaar op sy laatste op Ordinande 1904 amended that the 26 City a? DER EIENDOM VIR N TERREIN VIR April 1971 skeiftelik (in dluplikaat) by die Provm Council of Germiston has petjtioned the DIE NUWE KOORSHOSPITAAL NODIG siale Sekretaris Posbus 383 Pretoria en to proclaim as a public road IS pub IS die ondergetekende indien the road described in the schedule of this notice Hierby word ingevolge die bepalings van BYLAE A A copy of the petition and the relevent artikel 6(1)(b) van die Municipalities Powers diagram can be inspected at Room 105 of Expropriation Ordinance No 64 van BESKRYWING: Municipal Offices President Street Ger 1903 soos gewysig bekend gemaak dat die miston daily during office hours Stadsraad van Johannesburg voornemens is Any interested person desiring n Verbreding van to lodge om gedeeltes die bele standplaas No van Stanley 188 Parktownan objection must lodge such straat Mainreetweg en die nuwe Pretoria objection in wat saam met aangrensende standplase noweg en tw iting (in duplicate) with the Provincial dig is om n terrein vir n koorshospitaal wat geproklameerde grond deurkruis Secretary PO Box 383 Pretoria and the aanverwante doeleindes te verskaf te ont wat kragtens Mynreg as Kleim gehou wordundersigned not later than the 26th April; oor cien gedeeltes van die pleas Driefontein No IR as volg: Ingevolge die bepalings van artikel 6(ii) SCHEDULE A van genoemde Ordonnansie moet enigeen (a) Longs die oostelike grens van n gedeelwat as eienaar huurder of okkupant be te van Stanleystraat en die suidelike DESCRIPTION lang het by die grand wat die Rand voor grens van n gedeelte van die nuwe A widening of portions of Stanley Street nemens is om aan te skaf en wat teen die Pretoriaweg oor Restant van Gedeelte 1 onteiening daarvan beswaar wil upper die van die Main Reef Road and New Pretoria Road pleas Driefontein No 87Lit traversing proclaimed land held under Mi Raad niters op 30 April 1971 skriftelik van groat Kaapse vierkante voet ning Titles over Portions of the farm Drie sy beswaar verwittig soos vollediger aangedui deur letters A B C D E F Fontein NO 87 IR as follows: Besonderhede van die op Diagram LG No skema en van die(a) Along the eastern Boundary of a porgrond 1 I wat nodig is kan gedurende gewone A2059/68 don of Stanley Street and the southern kantoorure in kamcr 216 Stadhuis verkry (b) tangs die ookelike grens van n gedeel Boundary_ of a portion of New Preword te van Stanleystraat en die noordelike toria Road over Remainder of Portion S D MARSHALL grens van n gedeelte van Main Red 1 of the farm Driefontein No 87IR Klerk van die Raad weg oor Restant van Gedeeltes 4 en 5666 Cape square feet in extent as Stadhuis Gedeelte 72 van dieplias Driefontein more fully indicateld by the figures Johannesburg No 871R groot Kaapse vier lettered A B C D E F on Diagram 10 Maart 1971 kante voet sons vollediger aangedui SG No A2059/68 i

65 PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH (b) Along the eastern Boundary of a por TOWN COUNCIL OF MEYERTON DORPSRAAD VAN BEDFORDVIEW don of Stanley Street and the northern Boundary of a portion of Main Reef PERMANENT CLOSING AND ALIE (a) VOORGESTELDE PERMANENTE Road over Remainder of Portion 4 and NATION OF PARK 291 NOLDICK SLUITING VAN SERV1TUTE VAN Portion 72 of the farm Driefontein No REG VAN WEG OOR GED A" 87 IR Cape square feet in TOWNSHIP EN GED 2 VAN HOEWE 144 GELextent as more fully indicated by the DENHUIS ESTATE SMALL HOLD figure lettered A B C D E F on Dia Notice is hereby given in terms of section INGS gram SG No 68 and 79(18) A2060/68 of Ordinance No 17 of 1939 (b) VOORGESTELDE SKENKING VAN (c) Along the western oundary of a por as amended that the Town Council of SERVITUUTSOPPERVLAKTES OOR tion of Stanley Street and the northern Meyerton intends subject to the approval GED A EN GED 2 VAN HOEWE Boundary of a portion of Main Reef of the Administrator to close permanently 144 GELDENHUIS ESTATE SMALL Road over Portion 71 of the farm Park 291 Noldick Township and to alienate HOLDINGS AAN DIE REPUBLIEK Driefontein No 87 IR Cape the ground to the Transvaal Provincial Ad VAN SUID AFRIKA square feet in extent as more fully ministration for road purposes indicated by the figures lettered A B C Hierby word ooreenkomstig die bepalings D E F G on Diagram Plans SG No A of park 291 togethere with the con van Artikel 67(3) saamgelees met Artikel ditions of alienation 2063/68 0 will be open for inspec 79(18)(b) van die Ordonnansie op Plaaslike tion in the office lithe undersigned during Freehold owners: Witwatersrand Gold Bestuur No 17 van 1939 soos gewysig be Mining Co Ltd normal office hours till Thursday 14th kendgemaak d d at die Dorpsraadvan B e May 1971 fordview van voornemens is om behoudens SCHEDULE Boedkeuring deur Sy Edele die Administra Any person Wishing to object against the g proposed closing and alienation or who may teur die servitute van Reg vanweg oor ged MINING TITELS TRAVERSED BY THE have a claim should such closing or alie A en ged 2 van hoewe 144 Geldenhuis Es ROAD DESCRIBED IN SCHEDULE A nation be carried through must lodge such tate Small Holdings vir elle verkeer te sluit AND AS DEFINED BY DIAGRAMS objection in writing with the Town Clerk en om genoemde servituut te skenk aan die RMT NOS 14/68 AND 17/68 not later than 14th May 1971 Republiek van Suid Afrika r (a) Mynpacht No 325 as defined by Dio waarop die betrokke servitute oor PPlanne J VENTER gram RMT No 57 and registered in die bogenoemde ciendom aangedui word Town Clerk 16 the name of Primrose Gold Mining Co gedurende Municipal Offices gewone kantoorure in die (1934) Ltd Kantoor van die Stadsklerk ter insae Meyerton (b) Mynpacht No 316 as defined by Dia Enige persoon wat beswaar wil opper gram RMT No 30 and registered in 10th March 1971 teen die voorgenoemde sluiting en vet " the name of Waverley Gold Mines Notice No 6/2/71 vreemding van dic servituut of wat moont Ltd lik skadevergoeding sal wil eis al na die gelang van die geval indien die voorgestel SCHEDULE C de sluiting plaasvind moat sodanige be STADSRAAD VAN VEREENIGING swaar of eis skirftelik voor die 10de Mei RIGHTS OTHER THAN MINING 1971 by die Stadsklerk Mtinisipale Kan RIPHTS AFFECTED BY THE ROAD WYSIGING VAN ELEKTRISITEITS tore Bedforcriew indien REFERRED TO IN SCHEDULE B VOORSIENINGSVERORDENINGE J J VAN LILL SADIE (1) Permit No A 163/38 held by the Daar word hierby ingevolge artikel 96 Stadsklerk Electricity Supply Commission for over van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur Munisipale Kantore head electric power lines with under 1939; bekend gemaak dat die Stadsraad Bedfordview ground cables as shown on RMT plan voornemens is om die Elektrisiteitsvoorsien 10Maatt 1971 No 912 ingsverordeninge te wysig om voorsiening P J BOSHOFF te maak vir metrisering Town Clerk BEDFORDVIEW VILLAGE COUNCIL Municipal Offices Afskrifte van hierdie wysigings 16 ter in Germiston sae by clic kantoor van die Klerk yan die (a) PROPOSED PERMANENT CLOSING 10th March 1971 Raad vir n tydperk van eenentwintig the (No 23/1971) met ingang van die datum van publikasie OF SERVITUDES OF RIGHT OF hiervan WAY OVER PORTION "A" AND P J D CONRADIE PORTION 2 OF HOLDING 144 Stadsklerk GELDENHUIS ESTATE SMALL STADSRAAD VAN MEYERTON Munisipale Kantoor HOLDINGS PERMANENTE SLUITING EN VER Vereeniging (b) PROPOSED ALIENATION OF SER VREEMDING VAN PARK 291 NOL 10 Maarl 1971 VITUDE AREAS OVER PORTION DICK DORPSGEBIED Advertensie No 4232 "A" AND PORTION 2 OF HOLD Kennis geskied hiermee ingevolge die be ING 144 GELDENHUIS ESTATE palings van artikel 68 en 79(18) van or SMALL HOLDINGS TO THE REdonnansie No 17 van 1939 soos gewysig PUBLIC OF SOUTH AFRICA dat die Stadsraad van Meyerton van voor TOWN COUNCIL OF VEREENIGING neme is om onderhewig aan die goedkeu Notice is hereby given in accordance with ring van die Administrateur park 291 AMENDMENT TO ELECTRICITY the provisions of Section 67(3) read with Noldick dorpsgebied permanent te sluit en SUPPLY BYLAWS Section 79(18)(b) of the Local Government die grond aan die Transvaalse Provinsiale Ordinance No 17 of 1939 as amended administrasie vir padaanlegdoeleindes te It is hereby notified in terms of section that it is the intention of the Village Coun vervreem 96 of the Local Government Ordinance cil of Bedfordview subject to the consent Planne van park 291 en die voonvaardes 1939 that the Town Council intends amen of the Honourable the Administrator to van vervreemding sal by die ondergeteken ding its Electricity Supply ByLaws to pro close the servitudes of RightofWay over de gedurende gewone kantoorure tot Don vide for metrication Portion "A" and Portion 2 of Holding 144 derdag 14 Mei 1971 ter insae 18 Geldenhuis Estate Small Holdings perma Enige persoon wat beswaar teen die voor Copies of the proposed amendments are neat to all traffic and thereafter to grant gestelde sluiting en vervreemding wit maak open to inspection at the office of the Clerk the servitude areas to the Republic of SA of n eis mag he indien sodanige sluiting of the Council for a period of twentyone A A plan showing the servitude area over deurgevoer word moet sodanige beswaar days as from the date of publication hereof the forementioned erf may be inspected of eis skriftelik by die Stadsklerk nie later at the office of the Town Clerk during nor as Donderdag 14 Mei 1971 indien nie P J D CONRADIE mal office hours Town Clerk P J VENTER Municipal Offices Any person who has any objection to such Stadsklerk Vereeniging closing and alienation or who may have any Munisipale kantore Claim for compensation if such closing is 10th March 1971 Meyenon carried out must lodge his objection or 10 Maart 1971 Advert No 4232 claim as the case may be in writing with Kennisgewing No 6/2/ the Town Clerk Municipal Offices Bed

66 646 PROVINSIALE KOERANT 10 MAART 1971 fordview by not later than the 10th May skriftelik voor 10de Mei 1971 by die Stads the Town Clerk Municipal Offices Bed 1971 klerk Munisipale Kantore Bedfordview fordview not later than the 10th May 1971 J J VAN LILL SADIE indien Town Clerk J L VAN LILL SADIE J J VAN LILL SADIE Municipal Offices Stadsklerk Town Clerk Bedfordview Munisipale Kantore Municipal Offices 10th March 1971 Bedfordview Bedfordview Februarie th March DORPSRAAD VAN BEDFORDVIEW BEDFORDVIEW VILLAGE COUNCIL OPFIEFFING VAN VERKLARING TOT N SLUM (a) VOORGESTELDE PERMANENTE (a) SLUITING VAN PROPOSED PERMANENT CLOSING SERWITUUTVAN OF SERVITUDE OF RIGHTOF Kennisgewing gcskied hiermee ooreen REGVANWEG OOR GED 1 WAY OVER PORTION 1 OF HOLD komstig artikel 15 van die Slumwet (No53 HOEWE 171 GELDENHUIS ES ING 171 GELDENHUIS ESTATE van 1934) sons gewysig dat die Slumop STATES SMALL HOLDINGS SMALL HOLDINGS ruimingshof Bloemhof die verklarings opgehef het wat ingevolge artikel 4 van ge (b) VOORGESTELDE SKENKING VAN SERWITUUTS OPPERVLAKTE OOR (b) PROPOSED ALIENATION OF SER nocmde Wet gedoen is ten opsigte van: VITUDE AREA OVER PORTION 1 Erf No 218 bekend as Western Dis GED 1 VAN HOEWE 171 GEL OF HOLDING 171 GELDENHUIS trict Land Co Hock van Evans en Dorp DENHUIS ESTATE SMALL HOLD ESTATE SMALL HOLDINGS TO strate Bloemhof INGS AAN MNR J A COLEMAN MR J A COLEMAN Geteken op hierdie 26e dag van Februatie 1971 IIierby word ooreenkomstig die bepalings Notice is hereby given in accordance MNR ENGELBRECHT van Artikel 67(3) saamgelees met Artikel with the provision of Section 67(3) read Stadsklerk 79(18)(b) van die Ordonnansie op Plaaslike with Section 79(18)(b) of the Local Gobestuur No 17 van 1939 soos gewysig be vemment Ordinance No 17 of 1939 as kend gemaak dat die Dorpsraad van Bed amended that it is the intention of the Vilfordview van voornemens is om behoudens lage Council of Bedfordview subject to the 1 goedkeuring deur RESCISSION OF DECLARATION OF Sy Edcle die Adminis consent of the Honourable the Administrateur die SLUM servituut van RegvanWeg oor trator to close the servitude of Rightofged 1 van hoewe 171 Geldenhuis Estate Way over Portion I of Holding 171 Gel Notice is hereby given in terms of sec Small Holdings vir allc verkeer to sluit en denhuis Estate Small Holdings permanent tion 15 om of the Slums Act (No genoemde 53 servituut of te 1934) skenk aan J A to all traffic and thereafter to grant the ser as Coleman amended that the Slum Clearance Court vitude area to the registered owner Mr I Bloemhof has rescinded the Planne waarop die betrokke servituut oor declarations A Coleman in die terms of section 4 bogenoemde of the said Act eiendom in aangedui word A plan showing the servitude area over respect of the premises gedurende gewone kantoorure in die Kandescribed as: the aforementioned erf may be inspected Erf No 218 toor van die Stadsklerk ter insae Known as Western District at the office of the Town Clerk during nor Land Enige Co Corner Evans and persoon wat beswaar Dorp Streets wil opper mal office hours Bloemhof teen die voorgenome sluiting en vervreem Any person who has any objection to Signed on ding van die servituut of wat moontlik this 26th day of February ska such closing an alienation or who may have 1971 devergoeding sal wit eis al na die gelang any claim for compensation if such closing van die gays! indien die voorgestelde slut MR: ENGELBRECHT is carried out must lodge his objection or ting plaasvind moet sodanige beswaar Town Clerk of cis claim as the case may be in writing with

67 PROVINCIAL GAZETTE 10 MARCH Munisipaliteit Alberton: Wysiging van Publicize Gesondheidsverordeninge Dorp Dalpark: Verbetering van Administrateursin INHOUD CONTENTS Proklamasies Proclamations 47 Dorp: East Lynne Uitbreiding No 2: Prot:la 47 East Lynne Extension No 2 Township: Proclamasie 583 mation Dorp President Ridge Uitbreiding No 1: Pro 48 President Ridge Extension No 1 township: Proclaklamasie 587 mation Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling Buite 49 Transvaal Board for the Development of Peristedelike Gebiede: Verandering van Regsgebied 595 Urban Areas: Alteration of Area of Jurisdiction Dorp: Phalabonva Uitbreiding No 5 (Proklama 50 PhalaborwaExtension No 5 Township (Proclamasie) 595 lion) Dorp Erasmusrand: Proklamasie Erasmusrand Township: Proclamation 601 Achninistrateurskennisgewings Administrators Notices 273 Munisipaliteit Randburg: Intreklcing van Vrystel 273 Randburg Municipality: Withdrawal of Exempling van Eiendomsbelasting: Dorp Johannesburg Lion for Rating: Johannesburg North Township 611 Noord Tender Board Rules of the Province Transvaal: 299 Tenderraadreels van die Provinsie Transvaal: Wy Amendment 611 silting Opening of Public District Road: District of Wol 300 Opening van Openbare Distrikspad: Distrik Wol maransstad 612 maransstad Revocation of Administrators Notice 411 of 17th 301 Intrekking van Administrateurskennisgewing 411 April 1968 and the Declaration of an Unnumbered van 17 April 1968 en die Verklaring van n Onge Public District Road within Eloff Agricultural nommerde Openbare Distrikspad binne Eloff Land Holdings: District of Delmas 612 bouhoewes: Distrik Delmas Opening: Public District Road 2204: District of 302 Opening: Openbare Distrikspad 2204: Distrik Jo 303 Opening: Public Main Road 0149: District of 303 Opening: Openbare Grootpad 0149 Distrik ;ger Vereeniging 304 Opening: Unnumbered Public and District Road 304 Opening: Ongenommerde Openbare Distrikspad op on the farm Rondebult 303 LS: District of die plaas Rondebult 303 JS: Distrik Witbank Vermindering van Reserwe Breedte van Provin 305 Reduction of Reserve Width of Provincial Road siale Pad P119/1 (voorheen Spesiale Pad SI5) P119/1 (formerly Special Road 515) District of Distrik Kempton Park 614 Kempton Park Munisipalitett Delmas: Wysiging van Watervooi 306 Delmas Municipality: Amendment to Water Supsicningsverordeninge Gesondheidskomitce van Stilfontein: Wysiging van 307 Stilfontein Health Committee: Amendment to Watervoorsieningsregulasies 615 Water Supply Regulations Munisipaliteit Verwoerdburg: Wysiging van Sani 308 Venvoerdburg Municipality: Amendment to Sanitere en Vullisverwyderingsverordemnge 616 Lary and Refuse Removal Bylaws Munisipaliteit Blocmhof: Sanitere en Vullisvenvy 309 Bloemhof Municipality: Sanitary and Refuse Re 310 Munisipaliteit Rustenburg: Verordeninge vir die 310 Rustenburg Municipality: Bylaws for the issue of Uitreiking van Sertifikate en die Verskaffing van Certificates and the Supply of Information to the Inligting aan die Publiek: Kennisgewing van Public: Correction Notice 617 Verbetering Alberton Municipality: Amendment to Public kenntsgetving Aanstelling van Skutmeester Noordelike Johannesburgstrcek Wysigingskema Algemene Kermisgewings 312 Dalpark Township: Correction of Administrators Notice 313 Appointment of Poundmaster Northern Johannesburg Amendment Scheme No General Notices 162 Brakpan Amendment Scheme No 1/ BrakpanWysigingskema No 1/ Notice Bookmakers Licence Kennisgewing Beroepswedderslisensie Proposed Lyme Park Extension 2 Township Voorgestelde dorp Lyme Park Uitbreiding Proposed Edenglen Extension 10 Township Voorgestelde dorp Edenglen Uitbreiding Proposed Flamwood Extension 4 Township Voorgestelde dorp Flamwood Uitbreiding Proposed Boyesvale Township Voorgestelde (harp Boyesvale Proposed Mikro Township Voorgestelde dorp Mikro Proposed Randparkrif Extension 7 Township Voorgestelde dorp Randparkrif Uitbreiding Proposed Zwarkop Extension 1 Township Voorgestelde dorp Zwartkop Uitbreiding Proposed Silverton Extension 12 Township Voorgestelde dorp Silverton Uitbreiding Pretoria Amendment Scheme No 1/ Pretoria wysigingskema No 1/ Johannesburg Amendment Scheme No 1/ Johannesburgwysigingskema No 1/ Rustenburg Amendment Scheme No 1/ Rustenburgwysigingskema No 1/ Johannesburgwysigingskema No 1/ Johannesburg Amendment Scheme No 1/ Pretoriawysigingskema No 1/ Pretoria Amendment Scheme No 1/ Pretoriawysigingskema No 1/ Pretoria Amendment Scheme No 1/ Aansoek Beroepswedderslisensie Notice Bookmakers Licence Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema No 181 Northern Johannesburg Amendment Scheme No Voorgestelde wysiging van die titelvoorwaardes van 182 Proposed Amendment of the Conditions of Title Lot No 84 dorp Lyttelton Manor distrik Pre of Lot No 84 Lyttelton Manor Township dis toria 629 trict Pretoria Provinsiale Raad van Transvaal: Vakature in die 183 Provincial Council of Transvaal: Vacancy in the Uitvoerende Komitee 629 Executive Committee Voorgestelde Wysiging van die Titelvoorwaardes 184 Proposed amendment of the Conditions of Title van Gedeelte 1 van Erf No 230 dorp Bedfordview Uitbreiding No 19 Germiston distrik 629 of Portion 1 of Erf 230 Bedfordview Extension No 19 Township district Germiston 629

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

tit ( trl ill MENIKO I 1 1

tit ( trl ill MENIKO I 1 1 Dm A r kl Y al (IL 2 PROVINSTE TRANSVAAL trvaā: 2 tit ( trl ill MENIKO I \ TID3 PROVINCE OF TRANSVAAL: M; IA fitglett # ti I ilium 00 (fr \vciy / Bettea I It aw * SIM Roerant \\fr (As n Nuusblad by die

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE r" ikak v3out DE PROVNSE TRANSVA MENKO LE PROVNCE OF TRANSVAAL TOttitengetootte \ R FAi )0vAiv ksi Job!filial a ; lette 0 fifilielt ig octant ig extr ao ptin it rp (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No 9 1 MENKO AAA 003S\EL THE PROVNCE OF TRANSVAAL sk sisk Dm PROVNSE TRANSVAAL 1 Job ifittat k f_ P 1 1 V ur; aette w12# )0 k* * oi ift5ttie 1 * id z; (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As n

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

Official is a3ettt t\,x///

Official is a3ettt t\,x/// ill 1 r Ci a LL 1/4sc 37163 :11113764b c MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL S14v P Official is a3ettt t\x/// tie in(16 ka: ky tki fr5 Dm PROVNSE TRANSV At 1 ; 11?!4t 1 4 ilf4 L Acli d pitt OW /1 / / /9 J if

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ...

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ... 0 0 Vol. 12 AUGUST PRETORIA, 23 AUGUSTUS 2006 No. 311.0 ::r. M 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HElPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH.......... 06311" IIIII

More information

Provincial Gazette Extraordinary

Provincial Gazette Extraordinary I HE PRO VINOP OF Gauteng DIE PROVINFtIF GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant iiili iii Vol. 12 PRETORIA, 24 2006 No. 268 Ule oil hove the power to prevent RIDS RIDS

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

_. 1P fris te tt R.o e. rant. ;i_. gaff. ..,.\ThW.1/4.,.. .., in , J. G. VAN DER MERWE, Provincial Secretary.

_. 1P fris te tt R.o e. rant. ;i_. gaff. ..,.\ThW.1/4.,.. .., in , J. G. VAN DER MERWE, Provincial Secretary. I _ TIM PROVINCE OF TRANWAAI MENKO UP trittat (I a 3 et tr in PROVINSIE TRANSVAAL P fris te tt Ro e rant gaff ;i_ \ThW/4!Registered at the Post Office as a Newspaper) (As In Nutt sblaci by die Poskantrar

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG R0,30 Wednesday I November 1989 WINDHOEK Woensdag I November

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

11WILK c_.. \\* --,- 0) "410. ifite eitoetail nt (Registered at the Post Office as a Newspaper)

11WILK c_.. \\* --,- 0) 410. ifite eitoetail nt (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1 320 I 1 11WILK 11111 11\13\A Li c_ THE PROVINCE OF TRANSVAAL tewtv li\ DIE PROVINCE q74 o 4 TZWAAL N 1 1 I P i \ c Ilia MWA (J% 1 f i t i a i (4;a3ette ijob "410 ifite eitoetail nt (Registered at the

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow Vol. 13 PRETORIA, 28 NOVEMBER 2007 No. 345 2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Townships Ordinance

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

iii ±a - ''. - " - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977.

iii ±a - ''. -  - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977. cick; THE PROVNCE OF TRANSVAAL MENKO DE PR ClaSE " TRANSVAAL 0 Off trial 4azette (Registered at the Post Office as a Newspaper) _ ±a iii s Offiniiitt Warrant (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 FEBRUARY PRETORIA, 7 FEBRUARIE 2003 No. 41 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HElPUNE 1 oaoo 012

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 THE UNION OF SOUTH AFRICA

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 THE UNION OF SOUTH AFRICA EXTRAORDINARY BUITENGEWONE ~o",ernment THE UNION OF SOUTH AFRICA Staa ts hoeran t VAN DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA filep*nd at tile Geoeral Post OOlee as a NewspapeJ'.) lgeregistreer by die Hoolposkaatoor

More information