. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

Size: px
Start display at page:

Download ". _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van"

Transcription

1 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a> (Registered at the Post Office as a Newspaper) r _ (As n Nuiriblitd by die PosktintoOr Geregistreer) c_: 4 QUNh VOL CLXVI PRICE 6d PRETORIA PRYS 6d 4 195S JUNIE [No 2709 _ CONTENTS INHOUD No PAGE Na BLADSY Proclamations Proklamasies Establishment of Irene Extension No 1 Township 147 Stigting van die Dorp Irene Uitbreiding No 1 District of Pretoria Distrik Pretoria Establishment of Actonville Township District of 148 Stigting van 383 die Dorp Actonville Distrik Benoni Benoni Amendment of the Conditions of Title of Lot No 149 Wysiging van Titelvoorwaardes van Parsed No Township of Benoni District of Benoni 387 Dorp Benoni Distrik Benoni Amendment: Roodepoort Maraisburg Townplanning 150 Wysiging: Roodepoort MaraisburgDorpsaanlegskema Scheme No 1/ No 1/ " 387 ; " 151 Establishment of Stilfontein Extension No 2 Town 151 Stigtint van die Dorp Stilfontein Uitbreiding No ; 2 ship District of Klerksdorp 388 Distrik Klerksdorp 388 Administrators Notices Administrateurskennisgewings 316 Municipality of Nylstroom: Petition to be Raised 316 Munisipaliteit Nylstroom: Versoekskrif om tot die to the Status of a Town Council 394 Status van n Stadsraad Verhoog to word Proposed Reduction of Outspan Servitude Wel 331 Voorgestelde Vermindering van UitspanningserWituut tevreden No 61 District of Marico 394 Weltevreden No 61; Distrik Marico Demarcation of Outspan Servitude: Weltevreden No 332 Afmerking van Uitspanningserwituut op die Plaas 61 District of Marico 395 Weltevreden No 61 Distrik Memo Opening: Public District Road District of Nelsptuit Opening: Openbare Distrikspad Distrik Nelspruit Municipality of Wolmaransstad: Electricity Supply 334 Munisipaliteit Wolmaransstad: Wysiging van Verorde ninge op die Lewering van Elektrisitcit : Peri Urban Areas Health Board: Building Bylaws 335 Gesondheidsraad vir Buitestedelike Gebiede: Wysi Amendment 396 ging van Bouverordeninge Municipality of Benoni: Sanitary and Refuse 336 Munisipaliteit Benoni: Wysiging van Sanitere en Removals Tariff Amendment 397 Vullisverwyderingstarief Municipality of Vanderbijlpark: Native Location 337 Munisipaliteit Vanderbijlpark: Wysiging van Naturei Regulations Amendment 397 lelokasieregulasics Correction Notice: Municipality of Boksburg: 338 Verbeteringskennisgewing: Munisipaliteit Boksburg: Trackless Tram Bylaws and Motorbus Service Wysiging _van Spoorlose Tram BywettenenMotor Bylaws Amendment 397 busdiens Bywette Proposed Reduction of Outspan Servitude: Lothair 339 Voorgestelde Vermindering van Uitspanningserwituut: No 195 District of Ermelo 398 Lothair No 195 Distrik Ermelo 398 :340 Municipality of Potchefstroom: Appointment of 340 Munisipaliteit Potchefstroom: Aanstelling van Presi President of Valuation Court : 398 dent van Waarderingshof Proposed Cancellatiori of Surveyed Outspan Servitude 341 Voorgestelde Opheffing van Afgemete Uitspanning on the Farm Stilfontein No 39 District of Klerks serwituut op die Pleas Stilfontein No 39 Distrik 342 Draft Ordinance to Amend the Road Ttaffic Ordinance 342 Ontwerpordonnansie tot Wysiging van die Paldverkeersordonnansie ) 343 Municipality of Klerksdorp: Uniform Public Health 343 Munisipaliteit Klerksdorp: Wysiging van Eenvormige t By laws and Regulations Amendnient 399 Publieke Gesondheidsverordeninge en Regulasies Municipality of Vereenigtng: Market Bylaws Amend 344 Munisipaliteit Vereeniging: Wysiging van Markver A ment 399 ordeninge Municipality of Potchefstroom: _Leave :Regulationi 345 Munisipaliteit Potchefstroom: Wysiging van Verlof Amendment 400 regulasies : Municipality of Edenvalei Cemetery BYlaws Amend 346 Munisipaliteit Edenvale: Wysiging van Begraafplaas I ment verordeninge Municipality of Ventersdorp: Sanitary Tariff Amend 347 Munisipaliteit Ventersdorp: Wysiging van Sanitere ment 401 Tarief " Municipality of Amsterdam: Abattoir Bylaws Amend 348 Munisipaliteit Amsterdam: Wysiging van Abattoirver 401 ordeninge Municipality of VanderbijIpark: Sanitary Tariff 349 Munisipaliteit Vanderbijlpark: Wysiging van Sanitere Amendment 402 Tarief : Road Adjustments on the Farm Mimosa No Padreelings op die Plaas Mimosa No 75 Distrik District of SchweizerReneke 402 SchweizerRenoir Correction Notice: Municipality of Pietersburg: 351 Verbeteringskennisgewing: Munisipaliteit Pietersburg: Uniform Public Health Bylaws and Regulations Wysiging van Eenvormige Publieke Gesondheidsi Amendment : 402 verordeninge en Regulasies Proposed Cancellation of Outspan Servitude Blauwkop 352 Voorgestelde Opheffing van Uitspanningserwituut I No 1097 District of Zoutpansberg 402 Blauwkop No 1097 Distrik Zoutpansberg 402 I 353 Municipality of Nigel: Regulations for Licensed 353 Munisipaliteit Nigel: Regulasies vir Gelisensieerde Premises 403 Persele 403 e 354 Municipality of Pretoria: Traffic Bylaws Amendment Munisipaliteit Pretoria: Wysiging van Verkeersver 355 Municipality of Johannesburg: ordeninge Traffic 408 Bylaws Amendment guts 355 Munisipaliteit Johannesburg: Wysiging van Verkeers 356 Municipality of Boksburg: Appointment of Com 356: Munisipaliteit Boksburg : Aanstelling van }Commismissioner 408 saris g Road Adjustments on the Farm Knapdaar No Padreelings op die Plaas Knapdaar No 83 Distrik District of Wolmaransstad 409 Wolmaransstad /

2 74 PROVINCIAL GAZETTE 4 TUNE Acceptance and Disposal ofstortnwater 8 Aanyarirdirtten afvoir van neerslarizater The applicants shall lodge with the Administrator for Die applikante moet n Sertifikaat van die Heofingenieur his approval a certificate from the Chief Engineer of the! van die Transvaalse Provinsiale Administrasie aan die Transvaal Provincial Administration to the effect that Administrateur vir sy goedkeuring voorle waarin vermeld arrangements to his satisfaction have been made for the! word dat reelings tot sy voeldoening getref is vir die aanacceptance and disposal of stormwater coming from or I vaarding en afvoer van neerslagwater wat afkomstig is van discharged towards the maiieroad i of afloop oor die grootpad 9 Uitspanningserwituut 9 Outspan Servitude Die dorpsgebied moet van die bestaande 1 fitspannin g The township area shall be freed from the existing serwituut vrygestel word servitude of outspan 10 Strate 10 Streets i (a) Die applikante moet die strate in die dorp vorm en is (a) The applicants shall form grade and maintain the skraap tot voldoening van die plaaslike bestuur : en aanstreets in the township to the satisfaction of the local spreeklik vir hulle onderhoud tot tyd en wyl hierdie aanauthority until such time as this responsibility is taken spreeklikheid deur die plaaslike bestuur oorgeneem word; over by the local authority; provided that the Adminis met dien verstande dat die Administrateur van tyd tot tyd trator shall from time to time be entitled to relieve the geregtig is om die applikante geheel en al of gedeeltelik rs applicants wholly or partially from this obligation after van hierdie verpligting te onthef na raadpleging met die reference to the Board and the local authority Dorperaad en die plaaslike bestuur (b) Die strate moet tot voldoening van (b) The streets shall be named to the satisfaction of the die plaaslike bestuur name cegee word local authority 11 Skenking 11 Endowment Die applikante moet onderworpe aan die voorbehouds The applicants shall subject to the provisos to para bepalings van paragraaf (d) van subartikel (1) van artikel graph (d) of sub section (1) of section twenty seven of seweentwintig van Ordonnansie No 11 van 1931 drie Ordinance No 11 of 1931; pay as an endowment to the maandeliks as n skenking aan die plaaslike bestuur n local authority an amount representing 15% (fifteen per bedran betaal gelykstaande met 15% (vyftien persent) van cent) on land value only of all erven disposed of by the slegs die grondwaarde van alle erwe wat deur die appliapplicant by way of sale barter or gift or in any other kante verkoop verruil of geskenk of op enige ander manier manner (other than erven transferred in terms of section van die hand gesit word (uitgesonderd erwe oorgedra twentyfour of that Ordinance) such value to be calculated ingevolge artikel vieren twintig van die Ordonnansie) as at the date of such disposal and to be determined in sodanige waarde bereken te word soos op die datum waarthe manner set out in the said paragraph (d) op dit aldus van die hand gesit word en vasgestel te word op die wyse uiteengesit in genoemde paragraaf (d) Quarterly audited detailed statements shall be rendered by the applicants to the local authority and shall be accom Die applikante moet geouditeerde;gedetailleerde kwarpanied by a "remittance fot the amount shown to be due taalstate sesame met die bectrag war daarop aangewys word as to the local authority The local authority or any official verskuldig aan die plaislike bestuur; aan die plaas like bestuur verstrek Die plaaslike bestuur of enige duly authorised the eto by it shall have the right at all beampte deur horn behoorlik daartoe reasonable times to inspect and audit the applicants books magtiging verleen relative to the disposal of erven in the township If so besit die reg om op alle redelike tye die applikante se required by the said local authority or official the appli boeke betreffende die verkoop van erwe in die dorp te cant shall produce all such books and papers as may be inspekteer en te ouditeer Op versoek van genoemde necessary for such inspection and audit If no such plaaslike bestuur of beampte moet die applikante alle moneys have been received during any quarterly period boeke en stukke wat virsodanige inspeksie en ouditering the local authority may in lieu of an audited statement nodig is ode Indien Been sodanige gelde aedurende enige tydperk van drie maande ontvang is nie kan die accept a statement to that effect plaaslike bestuur n verklaring waarin melding biervan 12 Culverts under Railway Line gemaak word in pleas van n geouditeerde staat aanneem The applicants shall bear the cost of such additional 12 Dttikers onder spoorlyn culverts under the railway line adjacent to the township Die applikante moet die koste dra van sodanige bykoas may be deemed necessary by the South African Rail mende duikersonder die spoorlyn grensende earl die chirp ways Administration in the event of the existing culverts as wat nodig geag word deur die Suid Afrikaanse Spoorbecoming too small or inadequate to cope with an wegadministrasie ingeval die bestaande duikers te klein increased run off of stormwater occasioned by the estab of onvoldoende word om die toenemende afloop neerslaglishment of the township water wat veroorsaak is deur she stigting van die dorp of te voer 13 Side Slope of Subway Approach 13 Syskuinste van Duikwegtoevoer The applicants shall bear the costs in connection with Die applikante moet die koste dra wat verbonde is aan the protection of the side slope of the subway approach die beskerming van die syskuinste van die duikwegaanleg outlay which may be deemed necessary by the South wat deur die SuidAfrikaanse Spoorwegadministrasie as African Railways Administration as a result of building noodsaaklik geag kan word as gevolg van bouwerksaamactivities on Erf No 342 hede op Erf No Regte nie oorgedra te word nie 14 Rights Not to be Passed On Die volgende regte waarop die grond geregtig is mag the following rights to which the land is entitled shall nie aan eienaars van erwe in die dorp oorgedra word not be passed on the owners of erven in the townships: nie : = (a) The right to raise the wall in the Six Miles Spruit (a) Die reg om die mure in die Sesmylspruit met n by 1 by an additional three feet; komende drie voet te verhoog (b) The right of aqueduct over POrtion 27 of the farm; (b) Die reg om waterleiding op Gedeelte 27 van die plaas (c) The following conditions over Portion 27 of the (c) Die volgende bepalings op Gedeelte 27 van die farm: plaas _ (i) The said Portion 27 shall not be entitled to (0 Genoemde Gedeelte 27 is nie geregtig op 1/4 riparian rights in respect of the Six Miles oewerregte ten opsigte van die Sesmylspruit t Spruit which abuts on the southern portion wat aan die suidelike gedeelte Tdaarvan grens thereof But shall be entitled to pump a nie maar is daartoe geregtig om n maksimum 4

3 PRQVINSIALE KOERANT 4 JUNI& maximum of gallon per week either van gelling per week of van genoemde from the said spruit or by means ofany bore spruit Of deur middel van enige boorgate wat! hole that may be stink on the said property op genoemde grond geboor kan word to No borehole Shall be sunk within 30 feet of pomp Geen boorgat ma binne 30 voet van any existing furrow enige bestaande voor geboor word tile (ii) The owner of the said Portion 27 shall not be (ii) Die eienaar van gepoemde Gedeelte 27 is nie entitled to sell any dairyi products in the town daartoe geregtig om cnige suiwelprodukte in ship of Irene or any extension thereof die dorp Irene of enige uitbreiding daarvan to verkoop nie (d) The rights to water from the Kaal Spruit and Hennops River as more fully described in Notarial (d) Die regte op water van die Kaalspruit en Hennops rivier soos meer volledig beskryf word in Notariele Deed of Servitude No 210/19315 Akte van Serwituut No 210/1931S 15 Enforcement of Conditions The applicant shall observe the conditions of establish 15 Nakoming van voorwaardesment and shall take the necessary steps to secure the Die applikante moet die stigtingsvoorwaardes nakom en enforcement of the conditions of title and any other conmoet die nodige stappe doen om te sorg dat die titelditions referred to in section fifty six bisof Ordinance voorwaardes en enige ander voorwaardes genoem in artikel No 11 of 1931; provided that the Administrator shall seserevyftig his van Ordonnansie No 11 van 1931 na: have the power to relieve the applicants of all or any of gekom word: Met dien verstande dat die Administrateur the obligations and to vest in any other person or body die bevoegdheid besit om die applikante van almal of enigeen van die verpligtings te onthef en sodanige verof persons pligtings by enige ander persoon of liggaam van persone to B CONDITIONS OF TITLE laat berus 1 All Erven B TITELVOORWAARDES The erf shall not be entitled to 1 Alle erwe (a) the right to raise the wall in the Six Miles Spruit Die erf is nie geregtig op by an additional three feet; (a) die reg om die muur in die Sesmylspruit met il (b) the right of aqueduct over Portion 27 of the farm; bykomende drie voet te verhoog; (c) the following conditions aver Portion 27 of the (b) die reg op waterleiding op Gedeelte27 van die plaas; farm: " (c) die volgende voorwaardes oor Gedeelte 27 van die (i) The said Portion 27 shall not be entitled to plaas: riparian rights in respect of the Six Miles Spruit which abuts on the southern portion " (i) Genoemde Gedeelte 27 is nie geregtig op thereof But shall be entitled to pump a oewerregte ten opsigte van die Sesmylspruit maximum of gallons per week either wat aan die suidelike gedeelte daarvan grens nie_ from the said spruit or by means of any Maar is daartoe geregtig om n inaksimum van gelling per week Of van borehole that may be sunk on the said property No boreholes shall be sunk with genoemde spruit Of deur middel van enige boorgate wat op genoemde grond geboor kan in 30 feet of any existing furrow word te pomp Geen boorgat mag binne 30 (ii) The owner of the said Portion 27 shall not voet van enige bestaande voor geboor word a " 1 becentitled to sell any dairy products in the nie township of Irene or any extension there of" (ii) Die eienaar van genoemde Gedeelte 27 is nie daartoe geregtig om enige suiwelprodukte in (d) ate rightsto water from the Kaal Spruit and Hen die dorp Irene of enige uitbreiding daarvan nops River described in Notarial Deed of Servi te verkoop nie"; tude No Si (if) die regte op water an die Kaalspruit en Hennops but shall be subject to existing conditions and servitudes rivier wat in Notariele Akte van SerWituut No 210/ including the reservation of rights to minerals but exdud 1931S beskryf word; ing Maar is onderworpe aan bestaande voorwaardes en (i) the servitude of right of way in favour of Portion serwitute met inbegrip van die voorbehoud van minerale 27 of the farm; regte maar met uitsluiting van (ii) the prcivisions of Notarial Deeds Nos 125/19045 (i) die serwituut van deurgangsreg ten gunste van 176 / 1905S 1520/ / 1948L 53/ 1946L Gedeelte 27 van die plaas; 969/1936S and 798/19295 as amended by Notarial (ii) die bepalings van Notariele Aktes Nos125/1904S Deed No 391/19315; 1 176/ /1938S 10/1948L 53/1946L (iii) the terms of Orders of the Water Court copies of 969/19365 en 798/19295 soos gewysig by Nota which are annexed to Deeds of Transfer Nos riele Akte No 391/19315; 10851/ /1922 and 2524/1896; which do (iii) die bepalings van Orders van die Waterhof waarnot affect the township area van afskrifte aangeheg is aan Aktes van Oordrag Nos 10851/ /1922 en 2524/1896 wat nie 2 The Erven with Certain Exceptions op die dorpsgebied betrekking het nie The erven with the exception of 2 Die erwe met sekere uitsonderings (i) such erven as may be acquired forgovernment or Die erwe uitgesonderd Provincial purposes; and : (i) erwe wat vir Goewerments of Provinsiale doel (ii) such erven as may be acquired for municipal pur eindes verkry word; en poses provided the Administrator after consultation (ii) erwe wat vir munisipale doeleindes verkry word u with the Board has approved the purposes for mits die Administrateur; na raadpleging met die which such erven are required Dorperaad die doeleindes waarvoor sodanige erwe shall be subject to the further conditions hereinafter set nodig is goedgekeur het forth: is onderworpe aan onderstaande verdere voorwaardes : (A) General Conditions (A) Algemene voorwaardes (a) The applicants and any other person or body of (a) Pie applikante en enige ander persoon of liggaam persons so authorised in writing bythe Administra van persone wat skrittelik deur die Administrateur tor shall for the purpose of securing the enforce daartoe magtiging verleen is het met die doel om ment of these conditions and any _other conditions 1 te sorg dat hierdie voorwaardes en enige ander 5 _

4 389 PROVINCIAL GAZETIE 4 JUNE 1958 referred to in section fiftysix bis of Ordinance No voorwaardes genoem in artikel sesenvyftig bis van 11 of 1931 have the right and power at all reason Ordonnansie No I I van 1931 nagekom word die able times to enter into and upon the erf for the reg en bevoegdheid om op alle redelike tye die purpose of such inspection or inquiry as may be erf te betree ten einde sodanige inspeksie te doen necessary to be made for the abovementioned of ondersoek in te stel as wat vir bovermelde doel purpose _ gedoen of ingestel moet word (b) The erf or any portion thereof shall not be trans (b) Die erf of enige gedeelte daarvan mag nie aan n ferred leased or in any other manner assigned or kleurling oorgedra verhuur of op n ander manier disposed of to any Coloured person and no toegewys of van die hand gesit word nie en geen Ideurlinge uitgesonderd die eienaar of okkupeerder Coloured persons other than the servants of the se bediendes bona fide en noodsaaklik in diens op owner or occupier bona fide and necessarily te employed on the erf shall be permitted to die erf mag toegelaat word om daarop woon of reside om dit op n ander manier te okkupeer me thereon or in any other manner to occupy it (c) Planne en spesiftkasies van alle geboue en van alle (c) Plans and specifications of all buildings and of all veranderings of anbouings aan geboue thoet ingealterations or additions thereto shall be submitted dien word by die plaaslike bestuur wie se skrifte to the local authority whose approval in writing like goedkeuring verkry moet word voordat n aan shall be obtained before the commencement of yang met die bouwerksaamhede gemaak word v building operations All buildings or alterations Alle geboue of veranderings of aanbouings aan or additions thereto shall be completed within a geboue moet binne n redelike tydperk nadat daar reasonable time after commencement n aanvang mee eemaak is voltooi word (d) The elevational treatment of all buildings shall con (d) Die opstand van alle geboue moet voldoen aan die form to good architecture so as not to interfere vereistes van goeie argitektuur sodat dit nie die with the amenities of the neighbourhood bevalligheid van die omgewing benadeel nie (e) Nog die eienaar nog enigemand anders het die reg (e) Neither the owner nor any other person shall have om behalwe om die erf vir boudoeleindes the right save and except to prepare the erf for ingereedheid te bring enige materiaal daarop te buildings purposes to excavate therefrom any grawe sonder die skriftelike toestemming van die material without the written consent of the local plaaslike bestuur authority (f) Geen dier soos omskryf in die Skutregulasies van (f) Except with the consent of the local authority no Plaaslike Besture mag op die erf aangehou of op animal as defined in the Local Authorities Pounds stal gesit word nie sonder die toestemming van die Regulations shall be kept or stabled on the erf plaaslike bestuur (g) No wood and/or iron buildings or buildings of (g) Geen geboue van hout en/of sink of geboue van unburnt clay brick shall be erected on the erf roustene mag op die erf opgerig word nie (h) Except with the written approval of the local 00 Behalwe met die skriftelike toestemming van die authority and subject to such conditions as the local plaaslike bestuur en onderworpe aan sodanige voorauthority may impose neither the owner nor any waardes as wat die plaaslike bestuur pie mag occupier of the erf shall sink any wells or borenog die eienaar nog die okkupeerder van die erf holes thereon or abstract any subterranean water enige putte of boorgate daarop uitgrawe of boor therefrom of enige onderaardse water daaruit heal the van () Where in the opinion of the local authority it is tj) Waar dit na die mening van die plaaslike bestuur impracticable for stormwater to be drained from onuitvoerbaar is om neerslagwater van erwe met higher lying erven direct to a public street the n hoer ligging regstreeks na n publieke straat af owner of the erf shall be obliged to accept and/or te voer is die eienaar van die erf verplig om te permit the passage over the erf of such stormwater: aanvaar dat sodanige neerslagwater op sy erf vloei Provided that the owners of any higher lying erven en/of toe te laat dat dit daaropr loop: Met dien the stormwater from which is discharged over any verstande dat die eienaars van erwe met n hoer lower lying erf shall be liable to pay a propor ligging vanwaar die neerslagwater oor n erf met tionate share of the cost of any pipeline or drain n leer ligging loop aanspreeklik is om n eweredige which the owner of such lower lying erf may find aandeel van die koste te betaal van enige pyplyn necessary to lay or construct for the purpose of of afleivoor wat die eienaar van sodanige erf met conducting the water so discharged over the erf n laer ligging nodig vied om aan te le of te bou and: Provided further that in the event of a dis om die water wat aldus oor die erf loop af te voer: pute between the parties as to the nature or the Voorts met dien verstande dat in geval van a position of the pipeline or drain or the allocation geskil tussen die partye in verband met die aard of of the cost the matter shall be referred to the ligging van die pyplyn of afleivoor of die toewysing Administrator or his nominee whose decision shall sa die koste die saak verwys word na die Adminibe final strateur of persoon deur horn aangewys by wie die eindbeslissing berus (B) Special Business Erf In addition to the conditions set out in subclause (A) (B) Spesiale besigheidserwe hereof Ed No 339 shall be subject to the following con Benewens die voorwaardes uiteengesit in subklousule ditions: (A) hiervan is Ed No 339 aan die volgende voorwaardes onderworpe : (a) The erf shall be used for trade or business purposes (a) Die erf moet slegs vir handels of besigheidsdoel only: Provided that it shall not be used for a ware eindes gebruik word: Met dien verstande dat dit house or a place of amusement or assembly nie gebruik mag word as n pakhuis of n vermaak garage industrial premises or an hotel and: Pro lilcheids of vergaderplek garage nywerheidsperseel vided further that of n hotel nie en voorts met dien verstande dui (i) until the erf is connected to a public sewerage (i) die gebou nie meer as twee verdiepings hoog system the building shall not exceed two mag weer totdat die erf met n publieke dole storeys and thereafter not more than three singstelsel verbind is en daarna nie mecr as storeys in height; dne verchepings me: 6 (ii) the upper floor or floors may be used for (ii) die boonste verdieping of verdiepings vir woonresidential purposes; doeleindes gebruik kan word;

5 I PROVINSIALE KOERANT 4 JUNIE _ (iii) the buildings on the erf shall not occupy more (iii) die geboue op die erf nie meet as 70 persent than 70 per cent of the area of the erf in van die oppervlakte van die erf ten opsigte van respect of the ground floor and "not more than die grondverdieping en nie meer as 50 persent 50 per cent of the area of the erf in respect van die oppervlakte van die erf ten opsigte van of the upper floor or floors; die boonste verdieping of verdiepings mag (iv) except with the written consent of the Con beslaan nie trolling Authority under Act No 21 of 1940 (iv) Behalwe met die skriftelike toestemming van the business on the erf shall not be enlarged die Beherende Gesag ingevolge Wet No 21 beyond its present size van 1940 mag die besigheid of die erf nie (b) Neither the owner nor any other person shall have grater wees as wat dit op die oomblik is nie the right to make or permit to be made upon the (b) Nbg die eienaar nbg enigiemand anders besit die erf for any purpose whatsoever any bricks tiles or reg om vir enige doel hoegenaamd bakstene teas of earthenware pipes or other articles of a like nature erdepype of ander artikels van n soortgelyke aard (c) Subject to the provisions of any law bylaw or op die erf te vervaardig of te laat vervaardig regulation and sub clause (a) hereof there shall be (c) Behoudens die bepalings van enige wet verordening no limitation of the number of shops or businesses of regulasie en subklousule (a) hiervan is daar geen that may be established or conducted on the erf: beperking wat die aantal winkels of besighede betref Provided that no business of a Kaffir eatinghouse wat op die erf opgerig of gedryf kan word nie; met of any description shall be conducted on the erf dien verstande dat geen besigheid van rt Naturelle (d) No offensive trade as specified either in section eethuis van watter aard ook al op die erf gedryf ninety five of the Local Government Ordinance mag word the No 17 of 1939 or in a Townplanning Scheme in (d) Geen hinderlike bedryf soos omskryf bf in artikel operation in the area may be carried on upon the 95 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No erf 17 van in n dorpsaanlegskema wat op die (e) The gebied van toepassing is mar op die erf gedryf word business premises shall be erected simul taneously with or before the erection of the out me buildings (e) Die besigheidsgeboue moet gelyktydig met of ye& die buitegeboue opgerig word (C) Special Purpose Erb (C) E4 vir spesiale doeleindes In addition to the conditions set out in sub clause (A) hereof Erf No 342 shall be subject to the following con Benewens die voorwaardes uiteengesit in subklousule (A) hiervan is Erf No 342 aan die volgende ditions : voorwaardes onderworpe: (a) The erf shall be used for the purpose of conducting (a) Die erf moet gebruik word vir die doel om die thereon the business of a motor garage and pur besigheid van n motorgarage daarop te dryf en vir poses incidental thereto as well as a tearoom: doeleindes in verband daarmee; met dien verstande Provided that dat (i) until the erf is connected to a public sewerage 0) die gebou nie meer as twee verdiepings hoeg system the building shall not exceed two mag wees tot dat die erf met n publieke storeys and thereafter not more than three rioleringstelsel verbind is en daama nie meer storeys in height; as drie verdiepings nie; (ii) the upper floor or floors which shall not (ii) die boonste verdieping of verdiepings wat nie occupy more than 40 per cent of the area of meer as 40 persent van die oppervlakte van die the erf may be used for business and residen erf mag beslaan nie vir besigheids en woontial purposes; doeleindes gebruik kan word; Provided further that in the event of the erf not voorts met dien verstande dat indien die erf nie vir being used for the aforesaid voornoemde doel gebruik word the dit gebruik purpose it may be kan word vir sodanige ander doeleindes as wat used for such other purposes as may be decided a voorwaardes as wat and subject to such conditions as may be imposed word en op die Administrateur na bepaal sodanigeraacpleging Administrator after reference met die Dorpe to the Board raad en die plaaslike bestuur pie and the local authority by the (b) Geboue (b) Building met including outbuildings inbegrip van buiteseboue wat hereafter erected hiernaop die erf opgerig word moet minstens 25 Kaapse on erf shall be located not less than 25 Cape voet van die grens daarvan wat aan die Provinsiale feet from the boundary thereof abutting on the Pad Pretoria Olifantsfontein Pretoria Provincial Road (Road Olifantsfontein (Pad No P38/1) grens gelce wees No P38/1 ) (c) Die erf mag Been regstreekse toegang tot die straat (c) The erf shall have no direct access to the street aan sy noordelike grens he nie along its northern boundary (d) Toegang van die erf tot Pad (d) No P38/1 is beperk Access from the erf to Road No P38/1 shall be tot een punt en sodanige toegangspunt moet mmlimited to one point and such access point shall be stems 110 Kaapse voet van die noordwestelike hoek situated not less than 110 Cape feet from the northvan die erf of geled wees western corner of the erf (D) Spesiale woonerwe (D) Special Residential Erven Benewens die voorwaardes uiteengesit in subklousule The erven with the exception of those referred to in (A) hiervan is die erwe uitgesonderd die erwe wat in sub sub clauses (B) to (C) shall in addition to the conduces ;dockside (B) tot (C) genoem word aan die volgende voorset out in sub clause (A) hereof be subject to the follow waardes onderworpe : ing conditions : (a) Die erf moet slags gebruik word om daarop n woon (a) The erf shall be used for the erection of a dwelling huis op te rig; met dien verstande dat met die toehouse only: Provided that with the consent of the sternminp van die Administiateur na raadpleging Administrator after reference to the Board and the met die Dorperaad en die plaaslike bestuur n plek local authority a place of public worship or a vir openbare godsdiensoefening of n plek van place of instruction social hall institution or other onderng n gemeenskapsaal n inrigting of ander buildings appertaining to a residential area may be geboue wat in n woonsebied tuishoort op die erf erected on the erf: Provided further that when the opgerig kan word; voorts met dien verstande dat township is included within the area of an approved wanneer die dorp in die gebied van n goedgekeurde Town planning Scheme the local_ authority may Dorpsaanlegskema ingesluit is die plaaslike bestuur 7

6 pipes 382 PROVINCIAL GAZETTE 4 JUNE 1058 permit such other buildings as may be provided sodatiige aider geboue waarvobrindie skema voor for in the Scheme subject to the conditions of the sidling gemaak word kan roelaat behoudens die Scheme under which the consent of the local voorwaardes van die skenia waarvolgens die toeauthority is required stemming van die plaaslike bestuur vereis word (b) Neither the owner nor any other person shall have (b) Nbg die eienaar nbg enigiemand enders besit die the right to make or permit to be made upon the reg om vir enige doel hoeeenaamd bakstene teels erf for any purpose whatsoever any bricks tiles of erdepype of ander artikels van n soortgelyke or earthenware or other articles of a like aard op die erf to vervaardig of to laat vervaardig nature (c) Uitgesondercl met die toestemming van die Admini (c) Except with the consent of the Administrator who strateur wat sodanige voorwaardes kan stel as wat may prescribe such conditions as he may deem hy nodig ag mag Me meer as ern woonhuis met necessary not more than one dwellinghouse sodanige buitegeboue as wat gewootilik vir gebruik together with such outbuildings as are ordinarily : in verband daarmee nodig is op die erf opgerig required to be used in connection therewith shall word nie; met dien verstande dat as die erf onderbe erected on the erf: Provided that if the erf is verdeel word of as dit of enige redeelte daarvan subdivided or it or any portion of it is consolidated met enige ander erf of gedeelte van n erf gekon with any other erf or portion of an erf this con solidzer word hierdie voorwaarde met die Westerndition may with the consent of the Administrator ming van die Administrateur cin elke gevoiglike _ be applied to each resulting portion or consoli gedeelte of die gekonsolideerde gibied toegepas kan dated area word (i) The dwellinghouse exclusive of outbuildings (i) Die waarde van die woonhuis sonder inbegrip to be erected on the erf shall be of the value van die buitegeboue Wat op die erf opgerig of not less than 2500; gaan word mast minstens 2500 wees (ii) The main building which shall be a coma (ii) Die hoofeebou wat n voltoocle gebou meet plated building and not one partly erected wees en nie een wat gedeeltelik opgerig en and intended for completion at a later date later woltooi sal word nie moet gelyktydig shall te erected simultaneously with or before met of vbbr die oprigting van die buitegeboue the erection of the outbuildings opgerig word (d) Buildings including outbuildings thereafter erected (d) Geboue met inbegrip van buiteeeboue wat hierna on the erf shall be located not less than 25 Cape op die erf opgerig word meet minstens 25 voet feet from the boundary thereof abutting on a street (Engelse) van die straatgrens daarvan gelee wees (e) If the erf is fenced or otherwise enclosed the (e) Indien die erf omhein of op n ander wyse toege fencing or other enclosing device shall be erected maak wordmoet die heining of ander omheinings and maintained to the satisfaction of the local materiaal fot voldoening van die plaaslike bestuur authority opgerig en onderhou word 3 Erven Subject to Special Conditions 3 Erwe onderworpe aan spesiale voorwaardes Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit In addition to the relevant conditions set out above Erwe Nos en 342 onderworpe arm die volgende Erven Nos and 342 shall be subject to the fol voorwaarde: lowing conditions: Geboue met ginbegrip van buitegeboue wat hierna Buildings including outbuildings hereafter erected op die erf opgerig word mag nie nunder as 10 Kaapse onthe erf shall be located not less than 10 Cape feet voet van die oostelike grens t van die erf gelee wees the from the eastern boundary of the erf 4 Serwitute vir riolerings en cinder munisipale doeleindes 4 Servitudes for Sewerage atidother Municipal Purposes Benewens die betrokke voorwaardes hierbo In addition to the relevant conditions set out above the uiteengesitis die erwe aan die volgende voorwaardes onderworpe: erven shall be subject to the following conditions tg (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir riolerings (a) The erf is subject to a servitude six feet wide in en ander munisipale doeleindes ten gunste van die favour of the local authority for sewerage and plaaslike bestuur ses voet breed langs enigeen van other municipal purposes along any one of its sy grense uitgesonderd n straatgrens ; boundaries other than a street boundary (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne voor (6) No building or other structure shall be erected noemde serwituutsgebied opgerig word nie en geen within the aforesaid servitude area and no large borne war groot wortels ontwikkel mag binne die rooted trees shall be Planted within the area of gebied van sodanige serwituut of binne 6 voet dearsuch servitude or within 6 feet thereof van geplant word the (c) The local authority shall be entitled to deposit (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om sodanige matetemporarily on the land adjoining the aforesaid riaal as wat deur horn uitgegrawe word tydens die "servitude such material as may be excavated by it aanleg onderhoud en verwydering van sodanige during the course of the construction; maintenance rioolhoofpypleidings en ander werke as wat hy and removal of such sewerage mains and other volgens goeddunke as noodsaaklik beskou tydelik works as it in its discretion may deem necessary to gooi op die grond wat aan voornoemde serwituut and shall further be entitled to reasonable access grens ne voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot to the said land for the aforesaid purpose subject redelike toegang tot genoemde grond vir die voorto any damage done during the process of con noemde doel: Met then verstande dat die plaaslike structing maintaining and removingsuch sewerage bestuur enige skade vergoed wat gedurende die mains and other works being made good by the aanleg onderhoud en verwyder:ng van sodanige local authority rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word 5 Definitions 5 Woordonzskrywing In the foreging conditions the following terms shall have In voormelde voorwaardes het onderstaande uitdruk the meaning assigned to them: kings die betekenisse wat daaraan geheg word: (i) " " Applicants means David Geoffrey van der Byl (0 Applikante " heteken Darid Geoffrey van der13y1 and John Henry van der Byl and their successors en John Henry van der Bylen hulle opvolgers tot in title to the township the eiendomsteg van die dorp 8

7 PROWNSIALE KOEMNT 4JUNIE 1958 (ii) "Coloured person? means any African_ or Asiatic (ii) Kleurling " beteken 3IP n Afrikaanse of Asiatiese Native Cape Malay or any person who is math inboorling Kaapse Maleier of iedereen wat Maar festly a Coloured person and includes any partner blyklik n kleurling is en omvat enige vennootskap ship or company or association of persons in which of maatskappy of vereniging van persone waarin any such person has the power to exercise any con enige sodanige persoon die bevoegdheid besit om trol whatsoever over the activities or assets of such enige beheer van watter aard ookal uit te oefen paftnership or company or association of persons por die werksaamhede of bates van sodanige yen (iii) " onotsk ap of maatskappy of vereniging van persone Dwellinghouse " means a house designed for use " is a dwelling for a single family (iii) Woonhuis " beteken n huis wat ontwerp is vir gebruik as n woning deur een gesin 6 Government and Municipal Erven Should any erf or erven acquired as contemplated in 6 Goewerments en munisipale erwe dause B 2 (i) and (ii) hereof come into the possession of As enige erf of erwe wat verkry word soos in klousule any person other than the Government of the local B 2 (i) en (ii) hiervan beoog in die besit kom van enige authority such erf shall thereupon be subject to such of ander persoon as die Goewerment of die plaaslike bestuur the aforementioned or such other conditions as may be dan is so n erf daarop onderworpe aan sodanige van die decided by the Administrator after consultation with the voormelde voorwaardes of sodanige ander voorwaardes as Board wat die Administrateur na raadpleging met die Dotperaad bepaal No 148 (Administrators) 1958] PROCLAMATION No 148 (Adrninistrateurs)1958] BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF TILEPROKLAMASIE PROVINCE OF TRANSVAAL DEUR SYEDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE PROVINSIE TRANSVAAL I Whereas an application has been received for permis Nademaal n aansoek ontvang is om toestemming Om sion to establish the township of Actonville on Portion die dorp Actonyille te stig op Gedeelte 54 Gedeelte Portion 53 and Portion 70 of the farm Rietfontein en Gedeelte 70 van die plaas Rietfontein No 4 distrik No 4 District of Benoni; Benoni; And whereas the provisions of the Townships and En nademaal aan die bepalings van die Dorpe en Town planning Ordinance 1931 relating to the establish DorpsaanlegOrdonnansie 1931 wat op die stigting van ment of townships have been complied with; dorpe betrekking bet voldoen is; Now therefore under and by virtue of the powers So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede vested in me by subsection (4) of section twenty of the wat by subartikel (4) van artikel twintig van genoemde said Ordinance I hereby declare that the said township Ordonnansie aan my verleen word hierby verklaar dat shall be an approved township subject to the conditions genoemde dorp n goedgekeurde dorp is onderworpe aan contained in the schedule hereto die voorwaardes vervat in die bygaande Bylae GOD SAVE THE QUEEN GOD BEHOEDE DIE KONINGIN Given under myhand at Pretoria on this Twenty third Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Drieenday of May One thousand Nine hundred and Fifty eight twintigste dag van Mei EenduiSend Negehonderd Agten Wm NICOL vyftig Administrator of the Province of Transvaal Wm NICOL Administrateur _van die Provinsie Transvaal TAD 4/8/1728 " TAD 4/8/1728 t SCHEDULE _ BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY THE tvgorwaardes WAAROP DIE AANSOEK GEDOEN DEUR DIE TOWN COUNCIL OF BENONI UNDER THE PROVISIONS OF STADSRAAD VAN BENONI INGEVOLGE DIE BEPALINGS THE TOWNSHIPS AND TOWNPLANNING ORDINANCE VAN DIE DORPE EN DORPSAANLEGORDONNANSIE 1931 FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP 1931 OM TOESTEMMING OM INGEVOLGE WET No M UNDER THE PROVISIONS OF ACT No 33 OF 1907 ON VAN 1907 N DORP TE STIG OP GEDEELTE 54 PORTION 54 PORTION 53 AND PORTION 70 OF THE GEDEELTE 53 EN GEDEELTE 70 VAN DIE PLAAS FARM RIETFONTEIN No 4; DISTRICT OF BENONI WAS RIETFONTEIN No 4 DISTRIK BENONI TOEGESTAAN IS GRANTED A STIGTINGSVOORWAARDES A CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1 Navin 1 Name Die naam van die dorp is Actonville The name of the township shall be Actonville 2 Ontwerpplan van die dorp 2 Design of Township Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangewys :Op The township shall consist of erven and streets as Algemene Plan LG No A2516/48 indicated on General Plan SG No A2516/48 3 Water 3 Water Die applikant moet n sertifikaat aan die Administra The applicant shall lodge with the Administrator for teur vir sy goedkeuring voorle waarin vermeld word dat n his approval a certificate to the effect that a supply of voorraad water geskik vii menslike gebruik en wat toepotable water sufficient for the needs of the inhabitants reikend is mu aan die vereistes van die dorp te voldoen of the township when it is fully built up including provi wanneer dit heeltemal toegebou is met inbegrip van voorsion for fire fighting services is available and that arrange sieving vir brandweerdienste beskikbaar is en dat reelings 0 ments have been made regarding the delivery of the water getref is vir die lewering van die water en die retikulasie and the reticulation thereof throughout the township daarvan deur die hele dorp Hierdie reelings meet n These arrangements shall include an undertaking by the onderneming van die applikant insluit om water tot by applicant to reticulate water to the street frontage of any die straatfront van enige erf in die dorp te retikuleer wan erf in the township when called upon so to do by the neer by deur die eienaar van die betrokke erf daattbe owner of the erf concerned provided theapplicant is aangese word mits die applikant daarvan oortuig is dat satisfied of the bona fide intention of such owner to build sodanige eienaar bona fide voornemens is om birine n _ within a reasonable period redelike tydperk te bou 9

8 1 and _ 386 PROVINCIAL GAZETTE; 4 JUNE 1958 (1) Not more than one dwelling house together with (0 Nie meer as een woonhuis tesame met sodanige such outbuildings as are ordinarily required to be buitegeboue as wat gewoonlik vir gebruik in ver used in connection therewith shall be erected on the band daarmee nodig is mag op die erf opgerig erf except in special circumstances and then only word nie behalwe in buitengewone omstandighede with the consent in writing of the Administrator en dan slegs met die skriftelike toestemming van (or body or person designated by him for the die Administrateur (of liggaam of persoon wat hy purpose) who may prescribe such further conditions vir die doel aanwys) wat sodanige verdere voor as he may deem necessary waardes as wat hy nodig ag kan voorslcryf W The dwellinghouse exclusive of outbuildings (i) die waarde van die woonhuis sonder inbegrip to be erected on the erf shall be of the value van die buitegeboue wat op die erf opgerig of not less than 300 sal word moet minstens 300 wees; (ii) The main building which shall be a completed 00 die hoofgebou wat n voltooide gebou moet building and not one partly erected and wees en nie een wat gedeeltelik opgerig is en intended for completion at a later date shall later voliooi sal word nie moet gelyktydig be erected simultaneously with or before the met of veer die buitegeboue opgerig word erection of the outbuildings 0n) Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hiema (m) Buildings including outbuildings hereafter erected op die erf opgerig word moet minstens 10 voet on the ell shall be located not less than 10 feet (Engelse) van die straatgrens daarvan gelde wees (English) from the boundary thereof abutting on a street (n) Indien die erf omhein of op n ander wyse toegemaak word moet die heining of ander omheinings (0 If the erf is fenced or otherwise enclosed the fenc materiaal tot voldoening van die plaaslike bestuur ing or other enclosing device shall be erected and opgerig en onderhou word maintained to the satisfaction of the local authority 3 Serwitute vir riolerings en under inunisipale doeteindes 3 Servitudes for Sewerage and other MunicipalPurposes Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit In addition to the relevant conditions set out above the is die erwe aan die volgende voorwaardes onderworpe : erven shall be subject to the following conditions: (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir riolein favour of the local authority for sewerage and The (a) erf is subject to a servitude six feet wide rings en ander munisipale doeleindes ten gunste van other municipal purposes along any one of die its plaaslike bestuur ses voet breed tangs enigeen van sy grense uitgesonderd n straatgrens boundaries other than a street boundary (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne voor (b) No building or other structure shall be erected with noemde serwituutsgebied opgerig word nie en geen in the aforesaid servitude area and no largerooted grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige 2 trees shall be planted within the area of such servi senvituut of binne ses voet daarvan geplant word tude or within 6 feet thereof nie (c) The local authority shall be entitled to deposit (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om sodanige temporarily on the land adjoining the aforesaid materiaal as wat deur horn uitgegrawe word tydens servitude such material as may be excavated by it die aanleg onderhoud en verwydering van Sodanige during the course of the construction maintenance rioolhoofpypleidings en ander Werke as Wat hy removal of such sewerage mains and other volgens goeddunke as noodsaaklik beskou tydelik Works as it in its discretion may deem necessary to gooi op die grond wat aan voornoemde serwiand shall further be entitled to reasonable access tuut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig _ to the said land for the aforesaid purpose subject tot redelike toegang tot genoemde grond vir voor to arty damage done during the process of construc noemde doel: Met dien verstande dat die plaaslike ting maintaining and removing such _sewerage bestuur enige skade vergoed wat gedurende die mains and other works being made good by the aanleg onderhoud en verwydering van sodanige local authority rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word 4 Definitions In the foregoing conditions the following terms shall 4 Woordoinskrywing have the meaning assigned to them: In voormelde voorwaardes het onderstaande uitdruk (a) " Applicant " kings die betekenisse wat daaraan geheg means the Town Council of Benoni word: and its successors in title to the township (a) Applikant" beteken die Stadsraad van Benoni en (b) "Coloured person " sy opvolgers tot die eiendomsreg van die dorp means a member of the " Coloure group " and in the " Coloured group " (b) n Kieurling "beteken n lid van n Kleurlinggroep " en in die Kleurlinggroep " is ingesluit shall be included (i) any person who is not a member of the white (i) enigiemand wat nie n lid van die blanke groep group or of the Native group (as defined in the of van die Naturellegroep (soos omskryf in die Group Areas Act No 41 of 1950) or of the Groepsgebiedewet No 41 van 1950) of van Indian group or the Chinese group as defined die Indi6rgroep of die Sjinesegroep soos in Proclamation No 73 of 1951; omskryf in Proklamasie No 73 van 1951 is nie; (ii) any woman to whichever race tribe or class 60 enige vrou tot watter ras stam of klas sy ook she may belong between whom and a person who is in terms of al behoort tussen wie en n persoon wat krag subparagraph (i) 0 a member to tens subparagraaf (i) lid van die kleurling of the Coloured group there exists a marriage groep is daar n huwelik bestaan or who cohabits with such of wat met a person; and sodanige persoon saamwoon; en (iii) any white man between whom and a woman _ (iii)_enige blanke man tussen wie en n vrou wat who is in terms of subparagraph (i) a member kragtens subparagraaf (i) lid van die kleur of the Coloured group there exists a marriage linggroep is dam; n huwelik bestaan of wat or who cohabits with such a woman met sodanige vrou saamwoon (c) "Dwellinghouse " means a house designed for use _lc) Woonhuis " beteken n huis wat ontwerp is vir as a dwelling fola single family gebruik as n woning vir een gesin 12

9 PROVINSIALE KOERANT 4 JUNI& Government and Municipal Erven 5 Goewerments en munisipale erwe Should the erf referred to in Clause A 7 or erven! As die erf waarna in Klousule A 7 verwys word of acquired as contemplated in clause B 2 (ii) or required erwe wat verkry word soos in Klousule B 2(ii) hiervan or re acquired as contemplated in clause B 2 (iii) hereof beoog word of verkry of herverkry soos in Klousule B 2 come into the possession of any person other than the (iii) hiervan beoog in die besit kom van enige ander per Government or the local authority such erf shall there soon as die Goewerment of die plaaslike bestuur dan is so n erf daarop onderworpe aan sodanige van voor upon be subject to such of the aforementioned or such other conditions as may be decided by the Administrator after consultation with the Board noemde voorwaardes of sodanige ander voorwaardes as wat die Administrateur na raadpleging met die Dorperaad bepaal No 149 (Administrators) 1958] No 149 (Administrateurs) 1958] PROCLAMATION PROKLAMASIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINCE OF TRANSVAAL PROVINSIE TRANSVAAL DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE Tr Whereas it is provided by subsection (1) of section one of the Removal of Restrictions in Townships Act 1946 Nademaal by subartikel (1) van artikel een van die Wef that the Administrator of the Province may with the op Opheffing van Beperkings in Dorpe 1946 bepaal word approval of the Governor General alter suspend or dat die Administrateur van die Provinsie met die goedremove any restrictive conditions in respect of erven in keuring van die Goewemeur generaal n beperkende voor townships in certain circumstances; waarde ten opsigte van erwe in dorpe in sekere omstan And whereas an application has been received for the dighede kan wysig opskort of ophef; amendment in certain respects of the conditions of title En nademaal n aansoek ontvarig is om die wysiging of Lot No 1577 situated in the township of Benoni van die titelvoorwaardes van Perseel No 1577 gelee in District of Benoni; die dorp Benoni distrik Benoni in sekere opsigte; And whereas His Excellency the GovernorGeneral has En nademaal Sy Eksellensie die Goewerneur generaal sy goedkeuring van genoemde wysiging te kenne gegee het; signified his approval of such amendment; So is dit dat ek hierby verklaar dat voorwaarde 2 van Now therefore I hereby declare that condition 2 of die titelvoorwaardes in Akte van Transport No F6331/ the conditions of title in Deed of Transfer No F 6331/ 1955 ten opsigte van Persele No 1577 gelee in die dorp 1955 in respect of Lot No 1577 situated in the township Benoni distrik Benoni hierby gewysig word deur die of Benoni District of Benoni is hereby amended by the invoeging van die volgende voorbehoudbepaling na die insertion of the following proviso after the word " only woord only " waar dit daarin voorkom: where it appears therein: Provided that the lot may be used for the erection Previded that the lot may be used for the erection of flats thereon" of flats thereon" GOD BEHOEDE DIE KONINGIN GOD SAVE THE QUEEN Given under myhand at Pretoria on this Twenty third Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 23ste day of MaY One thousand Nine hundred and Fifty eight dag van Mei Eenduisend NegehonderdAgt en vyftig Wm NICOL Wm NICOL Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal TAD 8/2/5 Vol 5 TAD 8/2/5 Deel 5 4 " No 150 (AdMinistrators) 1958] No 150 (Administrateurs ) 1958] PROKLAMASIE PROCLAMATION BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE PROVINCE OF TRANSVAAL PROVINSIE TRANSVAAL Nademaal Dorpsaanlegskema Nd van die Whereas Town planning Scheme No of the Stadsraad van Roodepoort Maraisburg _by Proklamasie Town Council of Roodepoort Maraisburg was approved No 27 van 1948 ingevolge artikel drie enveertig van die by Proclamation No 27 of 1947 in terms of section forty Dorpe en DorpsaanlegOrdonnansie 1931 goedgekeur is; three of the Townships and Townplanning Ordinance 1931; En nademaal dit wenslik geag word om genoemde Dorpsaanlegskema in sekere opsigte te wysig; And whereas it is deemed expedient to amend the said Town Planiaing Scheme in certain respects; So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now; therefore under and by virtue of the powers vested wat by artikel sesen veertig van genoemde Ordonnansie in me by section forty sit of the said Ordinance I hereby aan my verleen word hierby verklaar dat Dorpsaanleg declare that Town planning Scheme No of the skema No van die Stadsraad van Roodepoort Town Council of Robdepoort Maraisburg is hereby Maraisburg hierby gewysig word soos aangedui op die amended as indicated in the scheme clauses and on Map skemaklousules en Kaart No 3 in bewaring gehou deur No 3 filed with the Secretary of the Townships Board die Sekretaris van die Dorperaad Pretoria en die Stadsd Pretoria and the Town Clerk Roodepoort; this amend klerk Roodepoort; hierdie wysiging staan bekend as ment is known as Roodepoort Maraisburg Townplanning RoodepoortMaraisburg Dorpsaanlegskema No 105 Scheme No 1/ GOD SAVE THE QUEEN GOD BEHOEDE DIE KONINGIN Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Twin tigste dag van Mei Eenduisend Negehonderd Agt en vyftig Given tinder my Hand at Pretoria this Twentieth day of May One thousand Nine hundred and Fiftyeight Wm NICOL Administrator of the Province of Transvaal TAD5/2/55/15 Wm NICOL Administrateur van die Provinsie Transvaal TAD 5/2/55/15 13

10 388 PROVINCIAL GAZIBI Ili 4 JUNE 1958 No 151 (Administrators) 1958] No 151 (Administrateurs) 1958] PROCLAMATION PROKLAMASIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE PROVINCE OF TRANSVAAL PROVINSIE TRANSVAAL Whereas an application has been received for permis Nademaal n aansoek ontvang is om toestemming om sion to establish the township of Stilfontein Extension die dorp Stilfontein Uitbreiding No 2 te stig op Gedeelte No 2 on Portion 56 of the farm StilfonteinNo 39 Dis 56 van die plaas Stilfontein No 39 distrik Klerksdorp; trict of Klerksdorp; En nademaal aan die bepalings van die Dorpe en And whereas the provisions of the Townships and Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 wat op die stigting van Town planning Ordinance 1931 relating to the establish dorpe betrekking het voldoen is; men[ of townships have been complied with; So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now therefore under and by virtue of the powers wat by subartikel (4) van artikel twintig van genoemde vested in me by subsection (4) of section twenty of the Ordonnansie aan my verleen word hierby verklaar dat said Ordinance I hereby declare that the said township genoemde dorp n goedgekeurde dorp is onderworpe aan shall be an approved township subject to the conditions die voorwaardes vervat in die bygaande Bylae contained in the Schedule liereto GOD BEHOEDE DIE KONINGIN GOD SAVE THE QUEEN Gegee Onder my Hand te Pretoria op hede die Sewe Given under my Hand at Pretoria on this Twentyentwintigste dag van Mei Eenduisend Negehonderd Agtseventh day of May One thousand Nine hundred and envyftig Fiftyeight Wm NICOL Wm NICOL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAD 4/8/1272 TAD 4/8/1272 SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEIC GEDOEN DEUR HARTEBEESTFONTEIN GOLD MINING COMPANY HARTEBEESTFONTEIN GOLD MINING COMPANY LIMITED UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWNSHIPS LIMITED INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE DORPE AND TOWNPLANNING ORDINANCE 1931 FOR PERMIS EN DORPSAANLEGORDONNANSIE 1931 OM TOESTEM SION TO ESTABLISH A TOWNSHIP UNDER THE PROVI MING OM INGEVOLGE WET No 33 VAN 1907 N DORP MO NS OF ACT No 33 OF 1907 ON PORTION 56 OF THE TE STIG OP GEDEELTE 56 VAN DIE PLAAS STILFONTEIN FARM STILFONTEIN No 39 DISTRICT OF KLERKSDORP No 39 DISTRIK KLERKSDORP TOEGESTAAN IS WAS GRANTED A STIGTINGSVOORWAARDES A CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1 &tam 1 Naine Die naam van die darp is Stilfontein Uitbreiding No 2 The name of the township shall be Stilfontein Extension 2 Ontwerpplan van die dorp No 2 Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangewys op 2 Design of Township Algemene Plan LG No A4129/57 The township shall consist of erven and streets as 3 Water indicated on General Plan SG No A4129/57 Die applikant moet n sertifikaat van die plaaslike 3 Water bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle The applicant shall lodge with the Administrator for waarin vermeld word dat his approval a certificate from the local authority to the (a) n voorraad water geskik vir menslike gebruik en effect that wat toereikend is om aan die vereistes van die (a) a supply of potable water sufficient for the needs inwoners van die dorp te voldoen wanneer dit of the inhabitants of the township when it is fully heeltemal toegebou is met inbegrip van voorsiening built up including provision for firefighting vir brandweerdienste beskikbaar is; services is available; (b) reelings tot voldoening van die plaaslike bestuur (b) arrangements to the satisfaction of the local autho getref is in verband met die lewering van water in rity have been made regarding the delivery of the (a) hierby genoem en die retikulasie daarvan deur water referred to in (a) above and the reticulation die hele dorp; met lien verstande dat onderstaande thereof throughout the township: Provided that bepalings in sodanige reelings ingesluit word: such arrangements shall include the following (i) dat die applikant n geskikte voorraad water provisions : tot by die straatfront van die erf moet laat aan (i) That before the plans of any building to be le voordat die plane van n gebou Nat op erected upon any erf are approved by the local die erf opgerig sal word deur die plaaslike authority the applicant shall cause a suitable bestuur goedgekeur word; supply of water to be laid on to the street 0i) dat alit koste van of in verband met die frontage of the erf; installering van n installasie en toebehore vu (ii) that all costs of or connected with the instal die lewering opgaar indien nodig en retiku lation of plant and appurtenances for the lasie van die water deur die applikant gedra delivery storage if necessary and reticulation moet word en die applikant is ook aan of the water shall be borne by the applicant spreeklik om sodanige installasie en toebehore who shall also be responsible for the main in n goeie toestand te onderhou tot tyd en tenance of such plant and appurtenances in wyl hulle deur die plaaslike bestuur oorgegood order and repair until they are taken neem word; met dine verstande dat indien die over by the local authority: Provided that if plaaslike bestuur vereis dat die applikant n the local authority requires the applicant to installasie en toebehore van n groter kapasi install plant and appurtenances of a capacity teit aswat vir diedorp nodig is inset instal in excess of the needs of the township the leer die ekstra koste wat daardeur meegebring additional costs occasioned thereby shall be word deur die plaaslike besiuur gedra mod borne by the local authority; word; 14 b

11 PROVINSIALE KOERANT 4 JUN1E _ (iii) that the local authority shall be entitled to (iii) dat die plaaslike bestuur daartoe geregtig is take over free of cost the said plant and appur om genoemde installasie en toebehore te eniger tenances at any time subject to the giving of tyd kosteloos oor te neem op voorwaarde dat six months notice: Provided that until the ses maande kennis gegee moet word; met then local authority takes over the said water supply verstande dat die applikant gelde vir water the applicant may make charges for water wat gelewer word teen n tarief deur die pkassupplied at a tariff approved by the local like bestuur goedgekeur kan vorder tot tyd authority; _ en wyl die plaaslike bestuur genoemde wa:erlewering oorneem; (c) the applicant has furnished the local authority with adequate guarantees regarding the fulfilment of its (c) die applikant geskikte waarborge aan die plaaslike obligations under the abovementioned arrange bestuur verstrek het met betrekking tot die naments koming Stan hulle verpligtings kragtens bostaande feelings A summarised statement setting forth the nature and 211 Beknopte verklaring waarin die aard en hoeveelheid quantity of the available supply of water and the major van die watervoorraad beskikbaar en die hooftfekke van features of the arrangements entered into between the die reelings tussen die applikant en die plaaslike bestuur applicant and the local authority with special reference getref uiteengesit word met spesiale vermelding van die to the guarantees referred to in sub paragraph (c) shall waarborge in subparagraaf (0 genoem mod tesame met" accompany the said certificate as an annexure thereto genoemde sertifikaat as n aanhangsel daarby ingedien word 4 Sanitation 4 Sanitere dienste The applicant shall lodge with the Administrator for his Die applikant meet n sertifikaat van die plaaslike approval a certificate from the local authority to the bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring vooreffect that arrangements to its satisfaction have been made le waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van for the sanitation of the township which shall include die plaaslike bestuur getref is vir die sanitere dienste in provision for the disposal of waste water and refuse die dorp met inbegrip van voorsiening vir die afvoer van afvalwater en vuilisverwydering A summarised statement of the main provisions of the n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van vooraforesaid arrangements shall accompany the certificate as noemde feelings moet tesame met die sertifikaat as xi an annexure thereto aanhangsel daarby ingedien word 5 Elektrisiteit 5 Electricity Die The applicant shall lodge with the Administrator for applikant moet n sertifikaat van die plaaslike bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorhis approval a certificate from the local authority to the 16 waarin vermeld word dat reelings tot voldoening van effect that arrangements to its satisfaction have been made die plaaslike bestuur getref is vir die lewering en distrifor the supply and distribution of electricity throughout busie van elektrisiteit deur die hale dorp the township n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van voor A summarised statement of the main provisions of the noemde reelings moet tesame met die sertifikaat as 11 aforesaid arrangements shall accompany the certificate as aanhangsel daarby ingedien word an annexure thereto 6 Begraaf plans stortings en Naturellelokasieterreine 6 Cemetery Depositing and Native Location Sites Die applikant moet met die plaaslike bestuur reelings tref tot voldoening van die Administrateur ten opsigte The applicant shall make arrangements with the local die verskaffing van n stortingsterrein en terreine vir: authority to the satisfaction of the Administrator in regard van n begraafplaas en Naturellelokasie As sodanige verto the provision of a depositing site and sites fora skaffing bestaan uit grond aan die plaaslike bestuur oorcemetery and Native location Should such provision gedra te word is die oordrag daarvan the onderwarpe aan consist of land to be transferred to the local authority voorwaardes waarby die gebruik of die reg van vervreetth transfer thereof shall be free of conditions restricting the ding daarvan deur die plaaslike bestuur beperk word nie use or the right of disposal thereof by the local atithority 7 Opheffing van bestaande titelvoorwaarde 7 Cancellation of Existing Condition of Title Die applikant moet sorg vir die opheffing van die The applicant shall obtain the cancellation of the exist bestaande voorwaarde dat die grond slegs vir woondoel ing condition that the land may be used for residential eindes gehrutk moth word en dat uitgesonderd met die purposes only and that save with the consent of the New toestemming van die New Pioneer Central Rand Gold Pioneer Central Rand Gold Mining Company Limited no Mining Company Limitedgeen Winkelfabriek nywershop factory industry or place of business whatsoever heid of besigheidsplek hoegenaamd daarop opgerig of shall be erected or conducted thereon gevoeg mag word nie 8 Strafe 8 Streets (a) Die applikant meet die strate in die dorp vorm en (a) The applicant shall form grade and maintain the skraap tot voldoening van die plaaslike bestuur en is streets in the township to the satisfaction of the local aanspreeklik vir die onderhoud daarvan tot tyd en wyl authority until such time as this responsibility is taken hierdie aanspreeklikheid deur die plaaslike bestuur oorover by he local authority: Provided that the Adminis geneem word: Met dien verstande dat die Administratrator shall from time to time be entitled to relieve the teur van tyd tot tyd geregtig is om die applikant van applicant wholly or partially from this obligation after hierdie verpligting te onthef na raadpleging met die 4 reference to the Board and the local authority Dorperaad en die plaaslike bestuur (b) The strate moet tot voldoening van die plaaslike (b) The streets shall be named to the satisfaction of the bestuur name gegee word local authority 9 Skenking 9 Endowment Die applikant moat ondenvorpe aan die bepalings van The applicant shall in terms of section twentyseven artikel seween twintig (1) (b) van Ordonnansie No 11 (1) (b) of Ordinance No 11 of 1931 within one month van 1931 binne een maand na die proklamasie van die after the proclamation of the township pay to the local dorp n bedrag van 7960 aan die plaaslike bestuur as CI authority as an endowment the sum" of 7;960 skenking betaal Is

12 / 390 PROVINCIAL GAZETTE: 4 JUNE Land for Municipal Purposes 10: Grond vir munisipale doeleindes The following erven on the General Plan shall be trans Die volgende erwe op die Algemene Plan moet deur en ferred to the proper authority by and at the expense of op koste van die applikant aan die aangewese owerhede the applicant for municipal purposes vir munisipale doeleindes oorgedra word : (a) As parks: Erven Nos 1233 and 1234 (a) As parke: Erwe Nos 1233 en 1234 (b) As transformer sites: Erven Nos 1021 and 1213 (b) As transformatorterreine: Erwe Nos 1021 en 1213 Nom Erf No 1234 shall have no direct access to the Klerksdorp Potchefstroom National Road LET wm Erf No 1234 moet geen direkte toegang tot die KlerksdorpPotchefstroom Nasionale pad he nie 11 Access 11 Toegang Access from the street along the western boundary of Toegang van die straat of langs die westelike grens van the township to the Klerksdorp Potchefstroom National die dorp tot die Klerksdorp Potchefstroomse Nasionale Road shall be subject to such conditions as may from time Pad is onderworpe aan sodanige voorwaardes as wat van to time be determined by the Controlling Authority under tyd tot tyd deur die Beherende Gesag kragtens Wet No Act No 21 of van 1940 vasaestel word 12 Storm water 12 Neerslagwater The applicant shall bear the cost of any additional Die applikant moet die koste dra van enige bykomende culverts under the railway line which may be deemed duikers onder die spoorlyn wat nodig geag word deur die necessary by the South African Railways and Harbours Suid Afrikaanse Spoorweg en hawensadministrasie vir die Administration for the purpose of discharging any storm doel van die afvoer van enige neerslagwater wat as gevoig water which as a result of the establishment of the town van die stigting van die dorp op die eiendom van ship may be concentrated on the property of the said genoemde Administrasie ophoop en moet voorts paslike Administration and shall further make suitable arrange retilings tref vir die afvoer van die neerslagwater nadat ments for the disposal of the stormwater after it leaves dit die Administrasie se eiendom verlaat the Administrations property 13 Nakoming van voonvaardes 13 Enforcement of Conditions Die applikant moet die stigtingsvoorwaardes nakom en The applicant shall observe the conditions of establish moet die nodige stappe doen om te sorg dat die Iitelvoor ment and shall take the necessary steps to secure the waardes en ander voorwaardes genoem in artikel ses enenforcement of the conditions of title and any other vying bis van Ordonnansie No 11 van 1931 nagekom conditions referred to in section fifty six bis of Ordinance word: Met dien verstande dat die Administrateur die No 11 of 1931: Provided that the Administrator shall bevoegdheid besit om die applikant van almal of enigeen have the power to relieve the applicant of all or any of van die verpligtings te onthef en sodanige verpligtings by the obligations and to vest these in any other person or enige ander persoon of liggaam van persone te laat barns body of persons B TITELVCORWAARDES B CONDITIONS OF TITLE 1 A Ile erwe 1 All Enien Die erf is onderworpe aan bestaande voorwaardes en The erf shall be subject to existing conditions and serwitate met inbegrip van die voorbehoud van minerale serv:tudes including the reservation of rights to minerals regte 2 The Erven with Certain Exceptions 2 Die erwe met sekere uitsanderings The erven with the exception of DM erwe uitgesonderd (i) the erven mentioned in clause A 10 hereof; (i) die erwe in klousule A 10 hiervan gcnocm; (ii) such erven as may be acquired for Government or (ii) erwe wat vir Goewerments of Provinsiale doel Provincial purposes; and eindes verkry word; en (iii) such erven as may bet acquired for municipal (iii) erwe wat vir munisipale doeleindes vetkry word purposes provided the Administrator after con mits die Administrateur na raadpleging met die sultation with the Board has approved the purposes Dorperaad die doeleindes waarvoor sodanige erwe for which such erven are required nodig is goedgekeur het shall be subject to the further conditions hereinafter set is onderworpe aan onderstaande verdere voorwaardes : forth : A Algemene vomwaardes (A) General Conditions (a) Die applikant en enige ander persona of liggaam (a) The applicant and any other person or body of van persone wat skriftelik deur die Administrateur persons so authorised in writing by the Adminis daartoe magtiging verleen is het met die duel om [tutor shall for the purpose of securing the enforce te sorg dat hierdie voorwaardes en enige ander ment of these conditions and any other conditions voorwaardes in artikel ses en vyf tig his van Ordon referred to in section fiftysix his of Ordinance nansie No It van 1931 gennem nagekom word No 11 of 1931 have the right and power at all die ret en bevoegdheid omop aile redelike tye die reasonable times to enter into and upon the erf erf teetre_e ten einde sodanige inspeksie te doen for the purpose of such inspection or inquiry as of ondersoek in te stel as wat vir bovermelde doel may be necessary to be made for the above gedoen of ingestel moet word mentioned purpose (b) Die erf of enige gedeelte daarvan mag nie aan n (b) The erf or any portion thereof shall not be trans Kleurling oorgedra verhuur of op n ander manier ferred leased or in any other manner assigned or toegewys of van die hand gesit word nie en geen disposed of to any Coloured person and no Klebrlinge uitgesonderd die eienaar of okkupeer Coloured persons other than the servants of the der se bediendes bona fide en noodsaaklik in diens owner or occupier bona fide and necessarily op die erf mag toegelaat word oat daarop te woon employed on the erf shall be permitted to reside of om dit op n ander manier te okkupeer nin thereon or in any other manner to occupy it (c) Planne en spesifikasies van alle geboue en van alle (c) Plans and specifications of all buildings and of all veranderings of aanbouings aan geboue moat inge alterations or additions thereto shall be submitted dien word by die plaaslike bestuur wie se skrifto the local authority whose approval in writing telike goedkeuring verkry moet word voordat n shall be obtained before the commencement of aanvang met die bouwerksaamhede eemaak word building operations All buildings or alterations or Alle geboue aanbouings of veranderings daaraan additions thereto shall be completed within a mom voltooi word binne n redelike tydperkrnadat reasonable time after commencement: daar n aanvang daarmee gemaak is 16 1

13 PROVINSIALE KOERANT 4 JUNIE_ (d) The elevational treatment of all buildings shall (d) Die opstand van all; geboue moet voldoen aan die conform( to good architecture so as not to interfere vereistes van goeie argitektutir sodat dit nie die " with the amenities of the neighbourhood ; bevalligheid van die omgewing benadeel nie (e) Nag die eienaar nog enigiemand anders besit die (e) Neither the owner nor an other person shall have reg om behalwe om die erf vir boudoeleindes in the right save and except to prepare the erf for gereedheid te brine enige materiaal daarop uit te building purposes to excavate therefrom any graive sonder die skrifteike toestemming van die material without the written consent of the local plaaslike bestuur authority (f) Behalwe met die toestemmine van die plaaslike (I) xcept with the consent of the local authority no bestuur mag geen dier soos omskryf in die Skutanimal as defined in the Local Authorities Pounds regulasies van Plaaslike Besture op die erf aan Regulations shall be kept or stabled on the erf gehou of op stal gesit word nie (g) Geen geboue van hout (g) No wood and/or iron buildings or buildings of en/of sink of van roustene mag op die erf opgerig word nie unburnt claybrick shall be erected on the erf (h) Geen windpomp of ander soortgelyke windaange (h) No windmill or other similar winddriven pump drewe pomp of enige blootgestelde watertenk bo shall be erected on the erf nor any exposed water 10 voet vanaf die bokant van die tenk tot op die tank exceeding 10 feet from the top of the tank natuurlike grondoppervlak mag op die erf opgerig to the natural level of the ground word nie (j) The roofs of all buildings excluding outbuildings (j) Die dakke van alle geboue wat op die erf opgerig erected on the erf shall be of tiles slates singles word moet van teels dakspane leiklip dekgras of thatch or concrete beton wees Waar dit (k) volgens die mening van die plaaslike (k) Where in the opinion of the local authority it is bestuur onuitvoerbaar is om neerslagwater van impracticable for stormwater to be drained from erwe met n ho ligging regstreeks na n publieke higher lying erven direct to a public street the straat toe af te voer is die eienaar van die erf owner of the erf shall be obliged to accept and/or verplig om te aanvaar dat sodanige neerslagwater permit the passage over the erf of such stormwater: op sy erf vloei en/of toe te laat dat dit daarobr Provided that the owners Of any higherlying erven loop: Met dien verstande dat die eienaars van the stormwater from which is discharged over any erwe met n hoh ligging van wear die neerslag; lower lying erf shall be liable to pay a *nor water oor n erf met n laer ligging loop aanspreekr tionate share of the cost of any pipeline or drain lik is om n eweredige aandeel van die koste te which the owner of such lower lying erf may find betaal van enige pyplyn of afleivoor wat die necessary to lay or construct for the purpose of eienaar van sodanige erf met n laer ligging nodig conducting the water so discharged over the erf vind om aan te le of te bou om die water wat and: Provided further that in the event of a dispute aldus oor die erf loop af te voer en voorts met between the parties as to the nature or the dien verstande dat in geval van n geskil tussen position of the pipeline or drain or the allocation die partye in verband met die aard of ligging van of the cost the matter shall be referred to the die pyplyn of afleivoor of die toewysing van die Administrator or his nominee whose decision shall koste die saak verwys word na die Administrateur be final of persoon wat deur horn aangewys by wie die eindbeslissing berus (B) General Residential Erven (B) Algemene woonerwe In addition to the conditions set out in sub clause (A) Benewens die voorwaardes in subklousule (A) hiervan hereof Erven Nos and 1141 shall be uiteengesit is Erwe Nos en 1141 aan subject to the following conditions : die volgende voorwaardes onderworpe : (a) The erf shall be used solely for the purpose of (a) Die erf moet uitsluitlik gebruik word om daarop a erecting thereon a dwelling house or a block of woonhuis of woonstelgebon losieshuis koshuis of flats boardinghouse hostel or other buildings for ander geboue vir sodanige gebruike soos van tyd such uses as may be allowed by the Administrator tot tyd deur die Administrateur toegelaat word ha from time to time after reference to the Board and raadpleging met die Dorperaad en die plaaslike the local authority: Provided that when the town bestuur op te rig; met dien verstande dat wanneer ship is included within the area of an approved die dorp binne die gebied van n goedgekeurde town planning scheme the local authority may dorpsaanlegskema opgenecm word die plaaslike permit such other buildings as may be provided bestuur ander geboue Waarvoor in die skema voorfor in the scheme subject to the conditions of the siening gemaak word kan toelaat behoudens die scheme under which the consent of the local voorwaardes van die skema waarvolgens die toeauthority is required and: Provided further that stemming van die plaaslike bestuur vereis word; en voorts met dien verstande dat (i) until the erf is connected to a public sewerage system the buildings shall not exceed two (i) die geboue op die erf nie meer as twee verstoreys and thereafter not more than three diepings hoog mag wees totdat die erf met n storeys in height; publieke rioleringstelsel verbind is nie en daarna nie meer as drie verdiepings nie; (ii) the buildings on the erf shall not occupy more than 50 per cent of the area of (ii) the erf die geboue op die erf nie meer as 50 persent van die oppervlakte van die erf mag beslaan (b) Neither the owner nor any other person shall have nie the right to make or permit to be made upon the (b) Nog die eienaar nog enigieniand enders besit die erf for any purpose whatsoever any bricks tiles or reg om vir enige doel hoegenaamd bakstene teels earthenware pipes or other articles of a like nature of erdepype of ander artikels van n soortgelyke aard op die erf te vervaardig of te laat vervaardig (c) The main building which shall be a completed building and not one partly erected and intended (c) Die hoofgebou wat n voltooide gebou moet wees for completion at a later date shall_ be erected en nie een wat gedeeltelik opgerig is en eers later simultaneously with or before the erection of the ; voltooi sal word nie moet gelyktydig met of voor outbuildings _ die oprigting van die buitegeboue opgerig word _ 17

14 392 PROVINCIAL GAZETTE 4 JUNE 1911L (d) Buildings including outbuildings hereafter erected (d) Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna on the erf shall be located not less than 20 feet op die erf opgerig word moet minstens 20 voet (English) from the boundary thereof abutting on (Engelse) van die straatgrens daarvan gelee wees; a street: Provided that the local authority may if met dien verstande dat die plaaslike bestuur as it thinks fit permit the erection of buildings in by dit goedvind die oprigting van geboue voor die front of the building line in the case of erven boulyn kan toelaat in die geval waar erwe aan twee abutting on two or more streets if compliance with of Meer strate grens indien voldoening aan die the building line would interfere with the reasonable boulyn die redelike ontwikkeling van die perseel development of the site sal belemmer (e) Ingetal n woonhuis op die erf opgerig word mag (f) In the event of a dwelling house being erected on the erf not more than one dwelling house together the meer as een woonhuis met sodanige buitewith such outbuildings as are ordinarily required geboue as wat moontlik vir gebruik in verband to be used in connection therewith shall be erected daarmee nodig is op die erf opgerig word nie on the erf except with the consent of the Adminis behalwe met die toestemming van die Administratrator : Provided that if the erf is subdivided or teur; met dien verstande dat as die erf anderit or any portion of it is consolidated with any verdeel word of as dit of enige gedeelte daarvan other erf or portion of an erf this condition may met enige ander erf of gedeelte van n erf gekonwith the consent of the Administrator be applied solideer word hierdie voorwaarde met toestemming to each resulting portion or consolidated area The van die Administrateur op elke gevolglike gedeelte dwellinghouse exclusive of outbuildings to be of gekonsolideerde gebied toegepas kan word Die erected on the erf shall be of the value of not less waarde van die woonhuis sonder inbegrip van die than 2000 buitegeboue wat op die erf opgerig gaan word moet minstens 2000 wees (f) If the erf is fenced or otherwise enclosed the (f) Indien die erf omhein of op n ander wyse toegemaak fencing or other enclosing device shall be erected word moet die heining of ander omheiningsand maintained to the satisfaction of the local materiaal tot voldoening van die plaaslike bestuur authority opgerig en onderhou word (C) Erf vir spesiale doeleindes (C) Special Purpose Erf Benewens die voorwaardes in subklousule (A) hiervan In addition to the conditions set out in sub clause (A) uiteengesit is Erf No 940 aan die volgende voorwaarde hereof Erf No 940 shall be subject to the following onderworpe: condition: Die erf moet uitsluitlik vir godsdienstige doeleindes The erf shall be used solely for religious purposes en doeleindes in verband daarmee of vir sodanige and purposes incidental thereto or for such other ander doeleindes as wat bepaal word en onderworpe purposes as may be decided and subject to such aan sodanige voorwaardes as wat deur die Admini conditions as may be imposed by the Administrator strateur na raadpleging met die Dorperaad en die after reference to the Board and the local authority plaaslike bestuur opgele word (D) Spesiale woonerwe (D) Special Residential Erven Die erwe met uitsondering van die in subklousule (B) The erven with the exception of those referred to in en (C) genoem is benewens die voorwaardes uiteengesit subclauses (B) and (C) shall in addition to the conditions in subklousule (A) hiervan aan die volgende voorwaardes set out in sub clause (A) hereof be subject to the onderworpe: following conditions: (a) Die erf moet slegs gebruik word om daarop n woonhuis op te rig; met dien verstande dat met toe (a) The erf shall be used for the erection of a dwelling stemming van die Administrateur na raadpleging house only: Provided that with the consent of met die Dorperaad en die plaaslike bestuur n plek the Administrator after reference to the Board and vir openbare godsdiensoefening of n pick van the local authority a place of public worship or onderrig n gemeenskapsaal n inrigting of ander a place of instruction social hall institution or geboue wat in n woongebied tuishoort op die erf other buildings appertaining to a residential area opgerig kan word; voorts met dien verstande may dat be erected on the erf: Provided further that wanneer die dorp in die gebied van it goedwhen the township is included within the area of gekeurde dorpsaanlegskema ingesluit word die an approved town planning scheme the local plaaslike begtuur ander geboue waarvoor in die authority may permit such other buildings as may skema voorsiening gemaak word kan toelaat be provided for in the scheme subject to the behoudens die vborwaardes van die skema waarconditions of the scheme under which the consent volgens die toestemming van die plaaslike bestuur of the local authority is required vereis word (b) Neither the owner nor any other person shall have (b) Nag die eienaar dog enigiemand anders besit die reg the right to make or permit to be made upon the om vir enige doel hoegenaamd bakstene teels of erf for any purpose whatsoever any bricks tiles or erdepype of ander artikels van n soortgelyke aard earthenware pipes or other articles of a like nature op die erf te vervaardig of te laat vervaardig (c) Except with the (c) consent of Uitgesonderd met die toestemming van die Adminimay prescribe the Administrator who strateur wat sodanige voorwaardes kan stel as wat such conditions as he may deem wat gewoonlik in one dwelling housevir gebruik necessary not more titanby nodig ag mag nie meer as een woonhuis met sodanige buitegeboue as together with such outbuildings as are ordinarily verband daarmee nodig is op die erf opgerig required to be used in connection therewith shall word nie; met dien verstande dat as die erf onderbe erected on the erf: Provided that if the erf is verdeel word of as dit of enige gedeelte daarvan subdivided or it or any portion of it is consolidated met enige ander erf of gedeelte van n erf gekonwith any other erf or portion of an erf this condisolideer word hierdie voorwaarde met toestemming tion may with the consent of the Administrator be van die Administrateur op elke gevolglike gedeelte applied to each resulting portion or consolidated of die gekonsolideerde gebied toegepas kan word area (i) Die waarde van die woonhuis sonder inbe (i) The dwellinghouse exclusive of outbuildings grip van die buitegeboue wat op die erf opge to be erected on the erf shall be of the value rig gaan word moet minstens 2000 wees of not less than 2000 (this condition shall not (1lierdie voorwaardes is nie op Erwe Nos 883 apply to Erven Nos 883 to 901) tot 901 toepaslik nie) le

15 PROVINSIALWKOERANT 4 JUNIE (ii) The main building which shall be a completed (iii) Die hoofgebou wat n voltooide gebou moet bhilding and not one partly erected and wees nie een wat gedeeltelik opgerig is en eers intended for completion at a later date shall later voltooi gaan word nie moet gelyktydig be erected simultaneously with or before the met of voor; die oprigting van die buite erection of the outbuildings geboue opgerig word (d) Buildings including outbuildings hereafter erected (0 Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna on the erf shall be located not less than 20 feet op die erf opgerig word moet minstens 20 voet (English) from the boundary thereof abutting on a (Engelse) van die straatgrens daarvan gelee wees: street: Provided that the local authority may if Met dien verstande dat die plaaslike bestuur as it thinks fit permit the erection of buildings in front by dit goedvind die oprigting van geboue voor die of the building line in the case of an erf abutting boulyn kan toelaat in die geval waar erwe aan twee on two or more streets if compliance with the of meer strate grens indien voldoening aan die building line would interfere with the reasonable boulyn die redelike ontwikkeling van die perseel development of the site sal belemmer (e) If the erf is fenced or otherwise enclosed the (e) Indies die erf omhein of op enige ander wyse toegefencing or other enclosing device shall be erected mask word moet die heining of ander omheiningsand maintained to the satisfaction of the local materiaal tot voldoening van die plaaslike bestuur authority opgerig en onderhou word 3 Erwe can spesiale voorwaardes onderworpe 3 Erven Subject to Special Condition Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit In addition to the relevant conditions set out above is Erwe Nos 883 tot 901 aan die volgende voorwaarde Erven Nos 883 to 901 shall be subject to the following onderworpe: condition: Die waarde van die woonhuis sander inbegrip van The dwellinghouse exclusive of outbuildings to die buitegeboue wat op die erf opgerig gaan word be erected on the erf shall be of the value of not moet minstens 3000 wees less than Serwitute vir riolerings en ander munisipale doeleindes Benewens die betrokke voorwaardes hierbo 4 Servitudes for Sewerage and Other Municipal Purposes uiteengesitis die erwe aan die volgende voorwaardes onderworpe : In addition to the relevant conditions set out above the (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir erven shall be subject to the following conditions: riolerings en ander munisipale doeleindes ten (a) The erf is subject to a servitude six feet wide in gunste van die plaaslike bestuur ses voet breed favour of the local authority for sewerage and other langs enigeen van sy grense uitgesonderd n straat municipal purposes along any one of its boundaries grens other than a street boundary (b) Benewens die serwitute in subklousule (a) hiervan (b) In addition to the servitudes mentioned in sub genoem is Erwe Nos 951 tot tot 988 clause (a) hereof Erven Nos 951 to tot to to en 1194 onderworpe aan n serwituut and 1194 shall be subject vir rioleringsdoeleindes ten gunste van die plaaslike to a servitude in favour of the local authority for bestuur ses Kaapse voet breed soos aangewys op sewerage purposes six Cape feet wide as indicated die Algemene Plan on the general plan (c) Geen gebou of ander struktuur mag binne voor (c) No building or other structure shall be erected noemde serwituutsgebied opgerig word nie en geen within the aforesaid servitude area and no large grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige rooted trees shall be planted within the area of such serwituut of binne 6 voet daarvan geplant word servitude or within six feet thereof nie (d) The local authority shall be entitled to deposit (d) Die plaaslike bestuur is geregtig om sodanige temporarily On the land adjoining the aforesaid materiaal as wat deur hom uitgegrawe word tydens servitude such material as may be excavated by it die aanleg onderhoud en verwydering van sodanige during the course of the construction maintenance rioolhoofpypleidings en ander werke as wat by and removal of such sewerage mains and other volgens goeddunke as noodsaaklik beskou tydelik works as it in its discretion may deem necessary te goof op grond wat aan voornoemde serwituut and shall further be entitled to reasonable access to grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot the said land for the aforesaid purpose subject to redelike toegang tot genoemde grond vir voorany damage done during the process of construct noemde doel: Met dien verstande dat die plaaslike ing maintaining and removing such sewerage mains bestuur enige skade vergoed wat gedurende die and other works being made good by the local aanleg onderhoud en Verwydering van sodanige authority rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak wont 5 Definitions 5 Woordomskrywing In the foregoing conditions the following terms shall In voormelde voorwaardes het onderstaande uitdrukhave the meaning assigned to them: kings die betekenisse wat aan hulle geheg word : (i) " Applicant " means Hartebeestfontein Gold Mining (i) Applikant " beteken Hartebeestfontein Gold Company Limited and its successors in title to the Mining Company Limited en sy opvolgers tot die township eiendomsreg van die dorp (ii) "Coloured person" means any African or Asiatic (ii) Kleurling" beteken n Afrikaanse of Asiatiese Native Cape Malay or any person who is inboorling Kaapse Maleier of iedereen wat klaarmanifestly a Coloured person and includes any blyklik n Kleurling is en omvat enige vennootskap partnership or company or association of persons of maatskappy of vereniging van persone waarin in which any such person has the power to exercise enige sodanige persoon die bevoegdheid besit om any control whatsoever over the activities or assets enige beheer van watter aard ook al uit te oefen of such partnership or company or association of oor die werksaamhede of bates van sodanige yen persons nootskap of maatskappy of vereniging van persone " (iii) "Dwelling house means a house designed for use (iii) Woonhuis " beteken n huis wat ontwerp is vir as a dwelling for a single family _ gebruik as woning vir een gesin 19

16 394 PROVINCIAL GAZETTE 4 JUNE Government and Municipal Erven 6 Goewernzents enmunisipale erwe Should any erf referred to in clause A 10 or erven As die erf in klousule A 10 genoem word of erwe wai acquired as contemplated in clauses B 2 (ii) and (iii) verkry word coos in klousule B 2 (ii) en (iii) hiervan beoog hereof come into the possession of any person other than in die besit kom van enige ander persoon as die Goewerthe Government or the local authority such erf shall there ment of die plaaslike bestuur dan is so n erf daarop upon be subject to such pf the aforementioned or such onderworpe aan sodanige ander voorwaardes as wat die other conditions as may be decided by the Administrator Administrateur na raadpleging met die Dorperaad bepaal; after consultation with the Board PROVINCIAL ADMINISTRATION PROVINSIALE ADMINISTRASIE ADMINISTRATORS NOTICES ADMINISTRATEURSKENNISGEWINGS The following notices relating to the administration of Onderstaande kennisgewings wat betrekking het op die the Province of the Transvaal are published under the administrasie van die Provinsie Transvaal word op gesag authority of the Administrator for general information van die Administrateur vir algemene inligting gepubliseer J H J H 0 VAN GRAAN 0 VAN GRAAN Provinsiale Sekretaris Provincial Secretary Kantoor van die Administrateur van Transvaal Pretoria Office of the Administrator of Transvaal Pretoria Administrateurskennisgewing No 316] [28 Mei 1958 Administrators Notice No 316] [28 May 1958 MUNISIPALITEIT NYLSTROOM VESOEKSKRIF NYLSTROOM MUNICIPALITY PETITION TO BE OM TOT DIE STATUS VAN N STADSRAAD RAISED TO THE STATUS OF A TOWN COUN VERHOOG TE WORD CIL Hierby word bekendgemaak dat die Administrateur n It is hereby notified that the Administrator has received versoekskrif van die Dorpsraad van Nylstroom ontvang a petition from the Village Council of Nylstroom praying het waarin versoek word dat n Stadsraad ingevolge die that a Town Council be constituted under the provisions bepalings van artikel nege van die Ordonnansie op Pleasof section nine of the Local Government Ordinance 1939 like Bestuur 1939 vir die Munisipaliteit Nylstroom ingefor the Municipality of Nylstroom in lieu of the present stel word in die plek van die bestaande Dorpsraad Village Council Ingevolge artikel dertien van die genoemde Ordonnansie is alle belanghebbende persone bevoegd om binne dertig Under the provisions of section thirteen of the said idae na die eerste publikasie hiervan in die Offisiele Ordinance it is competent for any person interested Koerant van die Provinsie n teenversoekskrif aan die within thirty days of the first publication hereof in the A Provincial Gazette to present to the Administrator any Administrateur voor to le met vermelding van die gronde counter van beswaar teen bogenoemde voorstel petition setting forth the grounds of opposition to TALG i 3/1/65 the above proposal TALG 3/1/65 ; Administrators Notice No 331] [4 June 1958 Administrateurskennisgewing No 331] e 1 [4 Junie 1958 PROPOSED REDUCTION OF OUTSPAN SERVI VOORGESTELDE VERMINDERINO VAN UITSPAN TUDE WELTEVREDEN No 61 DISTRICT OF NINGSERWITUUT WELTEVREDEN No 61 MARICO DISTRIK MARICO With reference to Administrators Notice No 1042 of the 24th November 1954 it is hereby notified for general information that the Administrator is pleased under the Met betrekking tot Administrateurskennisgewing No 1042 van 24 November 1954 word hierby vir algemene inligting bekendgemaak dat dit die Administrateur behaag (D R /3/142 0) ifir 1 WE T : \ 6 E D_EagiS Clia _ 61 l\v _ 1" a aaorg a r A 7 de (firs PANNING :; OUTSPAN 4 ti sa \ \ r" 739 \

17 PROVINIALE KOERANT 4 JUNIE _ provisions of paragraph (iv) of subsection (1) of section pm ooreenkomstig paragraaf (iv) van subartikel (1) van_ fiftysix of the Roads Ordinance 1957 (Ordinance No 22 artikel sesenvyftig van die Padordonnansie 1957 (Ordonof 1957) to approve the reduction of the servitude in its nansie No 22 van 1957) goedkeuring te heg aan die ver rds pect of the undefined outspan situate on the remaining mindering van die senvituut ten opsigte van die onextent of the farm Weltevreden No 61 District of Marico bepaalde uitspanning gelee op resterende gedeelte van die as indicated on the subjoined sketchplan from 1/75th of plaas Weltevreden No 61 distrik Marico soos aangetoon 184 morgen 593 square roods to morgen op die bygaande sketsplan vanaf 1/75ste van 784 morge 593 vierkante roedes na morge DP /3/W/20 DP /3/W/20 Administrators Notice No 332] [4 June 1958 Administrateurskennisgewing No 332] [4 Junie 1958 DEMARCATION OF OUTSPAN SERVITUDE WEL AFMERKING VAN UITSPANNINGSERWITUUT OP TEVREDEN No 61 DISTRICT OF MARICO DIE PLAAS WELTEVREDEN No 61 DISTRIK MARICO With reference to Administrators Notice No 1042 of _ Met betrekking tot Administrateurskennisgewing No the 24th November 1954 it is hereby notified for general 1042 van 24 November 1954 word hierby vir algemene information that the Administrator is pleased under the inligting bekendgemaak dat dit die Administrateurbehaag provisions of paragraph (i) of sub section (1) and panom ooreenkomstig paragraaf (i) van subartikel (1) en paragraph (ii) of sub section (7) of section fiftysix of the graaf (ii) van subartikel (7) van artikel ses en vyftig van Roads Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) to die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957) approve that the servitude in respect of the undefined or goedkeuring te heg dat die serwituut ten opsigte van die outspan in extent 1/75th of 784 morgen 593 onbepaalde of algemene uitspanning I /75ste van 593 square roods to which the remaining extent of the farm morge 784 vierkante roedes groot waaraan die resterende Weltevreden No 61 District of Marico is subject demar gedeelte van die plaas Weltevreden No 61 distrik Marico: cated in the position and in extent morgen as onderworpe is afgemerk word in die ligging en grootte indicated on the subjoined sketch plan morge soos aangetoon op bygaande sketsjalan ageneral DP /3/W/20 DP /3/W/20 _ (D R /3/W/2 0) 6 it I 4 " PIS44 W E 17 V E D 5 e lit I 81 04:: ita Nf1/41 oursnetiv t is; It 0 \ o _ 2 s Administrators Notice No 333] c [4 June 1958 Administmteurskennisgewing No 333] [4 Junie 1958 OPENING PUBLIC DISTRICT ROAD DISTRICT OPENING OPENBARE DISTRIKSPAD DISTRIK OF NELSPRUIT: NELSPRUIT It is hereby notified for general inforthation that the Dit Word hierby vir algemene inligting bekendgemaak _ Administrator has approved after investigation and report dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die by the Road Board of Nelspruit that a public and district Padraad van Nelspniit goedgekeur het dat n openbare road which traverses the farms Heidelberg No 128 and distrikspad sal bestaan nor die plase Heidelberg No 128 Dingwell No 127 District of Nelspruit as shown on the en Dingwell No 127 distrik Nelspruit soos op bygaande 21

18 _ 398 PROVINCIAL GAZETTE 4 JUNE 1958 : Administrators Notice No 339] [4 June 1958 Administrateurskennisgewing No 339] [4 Junie 1958 PROPOSED REDUCTION OF OUTSPAN SERVI VOORGESTELDE VERMINDERING VAN UITSPAN TUDE LOTHAIR" No 195 DISTRICT OF ERMELO NINGSERWITUUT LOTHAIR No 195; DISTRIK ERMELO In view of application having been made on behalf of Met die oog op n aansoek ontvang namens Theo 2 Theo Schloss & Co Ltd for the reduction of the ser Schloss & Kie Bpk om die vermindering van die serwivitude of outspari in extent 1/75th of 2448 morgen 560 tuut van uitspauning 1 /75ste van 2448 morge 560 viersquare roods to which remaining extent of Portion: 26 of kante roede groot waaraan resterende gedeelte van the farm Lothair No 195 District of Ermelo is subect Gedeelte 26 van die plaas Lothair No 195 distrik Ermelo it is the Administrators intention to take action in terms onderworpe is is die Administrateur voornemens om of paragraph (iv) of sub section (1) of section fiftysix of ooreenkotnstig paragraaf (iv) van sub artikel (1) van artikel the Roas Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) sesenvyftig van die PadOrdonnansie 1957 (Ordonnansie It is competent for any person interested to lodge his No 22 van 1957) op te tree objections in writing with the Regional Officer Transvaal Alle belanghebbende persone is bevoegd om binne drie Roads Department Private Bag No 34 Ermelo within maande vanaf die datum van verskyning van hierdie three months of the date of publication of this notice in kennisgewing in die Provinsiale Koerant hulle besware by the Provincial Gazette die Streeksbeampte Transvaalse Paaiedepartement; DP Privaatsak No 34 Ermelo skriftelik in te dien 37/3/253 DP /3/253 Administrators Notice No 340] [4 June 1958 Administrateurskennisgewing No 340] [4 Junie 1958 POTCHEFSTROOM MUNICIPALITY APPOINT MUNISIPALITEIT POTCHEFSTROOM AANSTEL MENT OF PRESIDENT OF VALUATION LING VAN PRESIDENT VAN WAARDERINGS COURT HOE The Administrator has been pleased under the provi Dit het die Administrateur behaag om ingevolge die sions of section 411) thirteen of the Local Authorities Rating bepalings van artikel dirtied van die Plaaslike Besttiur / Ordinance 1933; to appoint Mr S H Elliot as President Belastingordonnansie 1933 mnr S H Elliot te benoem Of the Valuation Court of the Town Council of Potcheftot President van die Waarderingshof van die Stadsraad stroom for a period of three years as from 16th May van Potchefstroom vir n tydperk van drie jaar van TALG 8/4/26 Mei 1958 af TALG 8/4/26 Administrators Notice No 341] [4 June 1958 Administrateurskennisgewing No 341] [4 Junie 1958 PROPOSED CANCELLATION OF SURVEYED OUT VOORGESTELDE OPHEFFING VAN OPGEMETE SPAN SERVITUDE ON THE FARM STILFON UITSPANNINGSERWITUUT OP DIE PLAAS TEIN No 39 DISTRICT OF KLERKSDORP STILFONTEIN No 39 DISTRIK KLERKSDORP In view of application having been made by Stilfontein Met die oog op n aansoek ontvang van Stilfontein Gold Gold Mining Co for the cancellation of the servitude in Mining Co om die opheffing van die serwituut ten opsigte respect of the surveyed outspan in extent 5 morgen van die opgemete uitspanning groot 5 morge teled op die situate on the remainder of Portion F of the farm Stilfon restant van Gedeelte F van die plaas Stilfontein No 39 tein No 39 District of Klerksdorp as indicated on distrik Klerksdorp soos aangetoon op Kaart LG No A Diagram SG No A4010 it is the Administrators inten 4010 is die Administrateur voornemens om; ooreehlaim tion to take action in terms of paragraph (iv) subsection stig paragraaf (iv) subartikel (1) van artikel ses eni&ftig (1) of section fiftysix of the Roads Ordinance 1957 van die PadardOnnansie 1957 (Ordonnansie No 22 van (Ordinance No 22 of 1957) 1957) op te tree It is competent for any person interested to lodge hii Alle belanghebbende persone is bevoegd om binne drie objections in writing with the Regional Officer Transvaal maande vanaf die datum van verskyning van hierdie Roads Department Private Bag 928 Potchefstroom kennisgewing in die Provinsiale Koerant hulle besware by within three months of the date of publication of this notice die Stieektbeampte Transvaalse Paaiedepartement in the Provincial Gazette Privaatsak 928 Potchefstroom skriftelik in te dien DP /3/S8 DP /3/S8 e Administrators Notice No 342] [4 June 1958 The following Draft Ordinance is published for general information : DRAFT A ORDINANCE Administrateurskennisgewingi No 342] [4 Junk 1958 Onderstaande Ontwerp ordonnansie word vir algemene inligting tepubliseer : ONTWERPORDONNANSIE To amend the Road Traffic Ordinance 1957 Tot wysiging van die Padvffiteersordonnansie 1957 BE IT ENACTED by the Provincial Council of Trans vaal as follows: Amengment 1 Section one hundred rind thirteen of the of section DIE Provinsiale Raad van Transvaal VERORDEN AS VOLG: 1 Artikel honderd en dertien van die Padver wislginv keersordonnansie 1957 word hierby gewysig deur 113 van a13 of Road Traffic Ordinance 1957 is hereby amendedvan mike! lidolf 1957 by the deletion in the Afrikaans text of sub in die Afrikaanse teks van subartikel (1) die Serd?rvaat section (1) of the words "die ryvlak van " 1957 woorde die rivlak van " te skrap 2 Section one hundred and fiftysix of the 21/2f/11LT:it:Dent 2 Artikel honderd sesenvyf lig van die Pad wyi::ing 156 Road Traffic Ordinance 1957 is hereby amended onfa ce verkeersordonnansie 1957 word hierby gewysig M vaartnikel?art by the insertion in the Afrikaans text of parsdeur in die Afrikaanse teks van paragraaf (b) van Idgman graph (b) of sub section (1) after the word " van daar subartikel (1) die volgende woorde na die woord van " of the following words: 1957 dairvan " in te voet : met sy vrag of die gewig daarvan " " met sy vrag of die gewig daarvan" v short title 3 This Ordinance shall be called the Road 3 Hierdie Ordonnansie heet die Padverkeers Knrt titer Traffic Amendment Ordinance 1958 wysigingsordonnansie 1958 TAA3/1/48/25 TAA 3/1/48/25 24

19 PROVINSIALE KOERANT 4 JUNIE Administrators Notice No 343] [4 June 1958 Administrateurskennisgewing No 343] [ 4 Sunk 1958 MUNICIPALITY OF KLERKSDORP UNIFORM MUNISIPALFfEIT KLERKSDORP WYSIGING PUBLIC HEALTH BY LAWS AND REGULA VAN EENVORMIGE PUBLIEKE GESOND TIONS AMENDMENT HEIDSVERORDENINGE EN REGULASIES The Administrator hereby in terms of section _one Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel hundred and one of the Local Government Ordinance honderdeneen van die Ordonnansie op PlaaslikeBestuur 1939 publishes the amending by laws set forth in the 1939 die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae *Schedule hereto which have been approved :by him in uiteengesit wat deur homingevo)ge artikel rtegeen7higenterms of section ninetynine of the said Ordinance tig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is TALG 5/77/17 TALG 5/77/17 SCHEDULE BYLAE UNIFORM PUBLIC HEALTH BYLAWS AND WYSIGING VAN EENVORMIGEPUBLIEKE GESONDHEIDS REGULATIONS AMENDMENT VERORDENINGE EN REGULASIES Amend theuniformpublic Health Bylaws andregrila Die Eenvormige Publieke Gesondheidsverordeninge: en tions applicable to the Municipality of Klerksdorp aegulasies van toepassing op die Munisipaliteit Klerks published under Administrators Notice No 148 dated dorp afgekondig by Administrateurskennisgewing No 148 the 21st February 1951 as amended by the deletion of van 21 Februarie 1951 soos gewysig word hierby verder paragraph (b) of sub section 2 of section 79 and the sub gewysig deur paragraaf (b) van subartikel (2) van artikel stitution therefor of the following: 79 te skrap en deur die volgende te vervang: "(b) That portion of the municipality bounded by (b) Die gedeelte van die munisipaliteit omgrens deur Johannesburg Road Jan van Riebeeck Road Johannesburgweg Jan van Riebeeckweg Duffel Btiffeldoorns Road Latham Road Elm Street doornspad Lathamweg Elmstraat die oostelike the eastern boundary of Klerksdorp Extension grens van Dorpsgebied Klerksdorp Uitbreiding No 8 Township the northern boundariek of No 8 die noordelike gretise van Gedeelte D van Ponion D of Portion G and the Remaining Gedeelte G en die Restarit van Gedeelte 9 van Extent of Portion G of Elandsheuwel No 54 and Elandsheuwel No 54 en die oostelike grense van the eastern boundaries of the Remaining Extent die Restant van Gedeelte G en Gedeelte 1 van of Portion G and Portion ) of Portion E of Gedeelte E van Gedeelte G van ElandsheMvel " Portion G of Elandsheuwel No 54" No 54 Administrators Notice No 3441 [4 June 1958 Administrateurskennisgewing No 344] [4 Junie MUNICIPALITY OF VEREENIGING MARKET MUNISIPALITEIT VEREENIGING WYSIGING BY LAWS AMENDMENT VAN MARKVERORDENINGE The Administratdr hereby in terms of section one Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel bundred and one of the Local Government Ordinance honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 publishes the amending by laws set forth in the 1939 die wysigingverordeninge in die bygaande Bylae ult Schedule hereto which have been approved by him in eengesit wat deur horn ingevolge artikel negeen negentig terms of section ninety nine of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is TALG 5/62/36 TALG 5/62/36 SCHEDULE BYLAE MUNICIPALITY OF VEREENIGING MARKET MUNISIPALITEIT VEREENIGING WYSIGING VAN BYLAWS AMENDMENT MARKVERORDENINGE Amend the Market By laws applicable to the Munici Die Markveroideninge van toepassing op die Municipality of Vereeniging published under Administrators paliteit Vereeniging afgekondig by Administrateurskennisak ;Notice No 55 dated the 3rd February 1943 as amended gewing No 55 van 3 Februarie 1943 soos gewysig word MIIP as follows : hierby verder as volg gewysig : _ lc 1 By the deletion of section 19 and the substitution 1 Deur artikel 19 te skrap en dit deur die volgende te therefor of the following : vervang : " 19 Lease of Table Spaces The market master "19 Verhuur van tafelruinne Die markmeester may leāse the use of table space within the inside kan diegebruilvan tafelruimte binne die binnemark market for the exposure for sale thereon of produce verhuur vir die uitstalling vir verkoping daarop van during a market A table space shall be available produkte gedurende n mark n Tafelruimte is slegs for one market day only from the opening to the vir een markdag van die opening tot die shifting van close of the market" die mark beskikbaar" 2 By the deletion of section 21 and the substitution 2 Deur artikel 21 te skrap en dit deur die volgende therefor of the following: te vervang: "21 Rental for Table Space The rental of a 2t Huur van tafelruitnte Die huur van n space allocated shall be 2s 6d plus an ad valorem ruimte wat toegeken is is 2s 6d plus n ad valoremcharge of Is in the on the market value based koste van Is in die op die markwaarde gebaseer op : on the average price of the previous market for the die gemiddelde prys van die vorige mark vir die produce offered for sale" produkte wat te koop aangebied is" 3 By the deletion of subparagraph (a) of paragraph 3 Deur subparagraaf (a) van paragraaf 3 van Bylae A 3 of Schedule A and the substitution therefor Of the te skrap en dit deur die volgende te vervang : t following: (a) n Markkommissieloon van 5 persent en n agent " (a) A market commission of 5 per cent and an agency skapgeld van 5 persent bereken op die totale vet fee of 5 per cent calculated on the gross = : kope: Met then verstande dat die minimum proceeds: Provided tivt the minimum amount bedrag wat afgetrek word the minder as drie deducted shall be not less than three pence" pennies mag wees nie" 1 25

20 406 PROVINCIALGAZETTE 4 JUNE 1955 Revocation Herroeping 16 Administrators Notice No 702 dated 8th Novem 16 Administrateurskennisgewing No702 van 8 November ber 1939 word hierbylerroep 1939 is hereby revoked ANNEXURE A 1 BYLAE A 1711ie Eestuurder The Manager Afdeling Nieblankesake Murtisipaliteit Nigel NonEuropean Affairs Municipality of Nigel Ek die ondergetekende doen hierby by diestadsraad van Nigel I the undersigned hereby apply to the Town Council of Nigel aansoek om n lisensie omnaturelle wat nie ingevolge subartikel (2) for a licence to accommodate Natives other than those exempted van artikel nege van die Naturelle (Stadsgebiede) Konsolidasiewet under subsection (2) of section nine of the Natives (Urban Areas) 1945 (Wet No 25 van 1945) vrygestel is nie op my persele te Consolidation Act 1945 (Act No 25 of 1945) on my premises at straat No in die stadsgebied No Street in the urban area of Nigel distrik to huisves District of DIE VOLGENDE BESONDERHEDE MOET DEUR DIE APPLI KANT INGEVUL WORD THE FOLLOWING DETAILS ARE TO BE FILLED IN BY APPLICANT 1 Voile naam van applikant (blokletters) _ 1 Full name of applicant (block letters) 2 Pos en woonadres van applikaht_: j 2 Postal and residential address of applicant 3 Aard van applikant se besigheid of beroep 3 Nature of applicants business or calling_ 4 Besonderhede van die aantal en geslag Naturelle war die applikant 4 Particulars of the number and sex of Natives whom the appli op die persele gaan huisves: cant proposes to accommodate on the premises: GROOTSTE AANTAL EN_ GESLAG NATURELLE WAT IN MAXIMUM NUMBER AND SEX OF NATIVES "JOBE ACCOM KAMER OF GEBOU GEHUISVES GAAN WORD MODATED IN ROOM OR BUILDING Mans Vrouens Males Females Ten Years Under 10 Ten Years Under 10 Total i No Tien jaar Onder 10 Tien jaar Orider Totaal No 10 of Age Ten Years of Age Years oud ; jaar oud and over of Age and over of Age jaar en over oud en ober oud Room Kamer APPLICANTS DOMESTIC SERVANTS* HUISBEDIENDES VAN APPLIKANT* _ : " IN APPLICANTS BONA FIDE EMPLOYMENT OTHER THAN DOMESTIC SERVANTS BONA F/DEWERKNEMERS VAN APPLIKANT WAT NIE HU1SBEDIENDES IS NIE 5 NATURELLE WAT NIE IN APPLIKANT SE DIENS IS NIE NOT 1N APPLICANTS EMPLOYMENT _ l 5 Aantal bona MenaturelleWerknemers van die applikant fen 5 Number of Natives who are in the bona fide employment of the opsigte van wit die applikant Been koste regstreeks of onregstreeks vir die gebruik Vindie perseel hef the applicant and in respect of whose use of the premises applicant _ makes no charge directly or indirectly 6 If a charge is to be made 69 the applicant for the use of the 6 Indien koste deurdie applikant gehef gaan word vir die gebruik van die buisvesting op die perseel deur sodanige accommodation on the premises by such Natives what is the amount Naturelle hoeveel _ bedra dit? thereof _ _ "1 7 Walter noodsaaklikheid as daar is bestaan daar vir die huis 7 What reasons if any are there necessitating the accommodation vesting van sodanige Naturelle op die perseel? of such Natives on the premises? 8 Are the premises under one roof? ^ 8 Is die perseel onder een dak? Besonderhede moet verstrek Particulars to be given of each building under a separate roof on the word vaniedere gebou wat onder n aparte dak itaan op die standstand iiirespect of which licence is sought_ plans ten opsigte waarvan die lisensie aangevra word 9 Hai application been made for consent under subsection (3) 9 Is aansoek om toestemming ingevolge subartikel (3) bis van bis of section nine of the Natives (Urban Areas) Consolidation Act artikel nege van die Naturelle (Stadsgebiede) Konsolidasiewet (Act No 25 of 1945) to the residence of (Wet No such Natives in the 25 van 1945) gedoen dat genoemde Naturelle in die gebou building? If so state when and to whom application has been made kan worm? Indien wel vermeld wanneer en by wie aansoek s gedoen i is en die nommer en datum van die toestemming and the number and date of consent granted wat verleen is (Sodanige toestemming is nodig sodra nicer as vyf Naturelle to (Such consent is necessary whenever more than five Natives are auger tyd in n gebou gaan woon of die Naturelle ingevolge subartikel to reside in any building at any time whether or not such Nati (2) van genoemde artikel siege van die werking van n afsonderings a are exempted under sub section (2) of the said section nine from the proklamasie vrygestel is al don the) RV Vermeldj operation of a segregation proclamation) 10 State : Mans Vrouens Male Female (a) Sanitere geriewe (a) Sanitary accommodation (b) Persoonlike wasgeriewth (b) Personal washing accomrnoda _ (r) Klerewasgerievve Lion Is die sanitasie volgens emmer of spoelstelsel ingerig?_ _ 1 (c) Clothes wishing accommodation _ _ 32 Is sanitation pail or water system? A Watter voorsiening word dear gemaak vir n urinoir? What urinal provision is made t&

21 771 PROVINSIALE KOERANT 4 JUNIE (a) Number of water taps provided (a) (b) Number of refuse bins provided 11 VenueId Aantal waterkrane wat verskaf word (b) Aantal vuilgocablikke wat verskaf word (c) What food cooking and storage amenities are provided (c) Waiter geriewe vir voedsel kook en berging verskaf word i (d) Nature and details of artificial lighting arrangements (d) Aard en besonderhede van kunsmatige beligting (e) What dish washing facilities are provided (e) Walter geriewe vir die was van skottelgoed verskaf word (f) How are premises heated (f) Hoe die perseel verwarrn word 12: What provision is made for supervision of and maintenance of 12 Wafter voorsie:ning word daar gernaak vir die hou van toesig good order etc on the premises_ oor en die handhawing van goeie orde ens:; np diepersce ] Date Signature of Applicant Datum * A domestic servant is one of the age of 12 years or over em Handekening van applikant ployed in bona fide domestic service and occupying accommodation approved by the Council which is provided by the employer on the n Huisbediende is een wat 12 jaar of ouer is wat as bona fide premises on which he is so employed if those premises are occupied huisbediende in diens is en huisvesting bewoon wat deur die Raad for residential purposes exclusively or primarily by the employer and goedgekeur is en deur die werkgcwer verskaf word op die perseel members of his household or are of a class specified by the Minister waar by aldus in diens is indien daardie perseel uitsluitlik of hoofof Native Affairs by notice in the Government Gazette or the Council saaklik dew die werkgewer en lode van sy gesin vir woondoeleindes and the Minister of Native Affairs (or a person acting under his geokkupeer word of van n klas is wat die Minister van Naturelleli direction) have authorised the provisionof such accommodation on sake by kennisgewing in die Staatskoerant bepaal of as die Raad en those premises A domestic servant under the age of 12 years may die Minister van Naturellesake (of icmand wat onder sy opdrag hanonly be accommodated when the accommodation provided has been del) die verskaffing van sodanige huisvesting op daardie perseel gemagspecially authorised by the Council tig het 9n Huisbediende wat onder die ouderdom van 12 jaar is; kan slegsgehuisves word indien die huisvesting spesiaal deur die Raad gemagtig is " ANNEXURE B BYLAE B _ LISENSIEVORM MUNIS1PALITEIT VAN NIGEL: FORM OF LICENCE (Lisensie om Naturelle to huisves ingevolge artikel nege van "dia Naturelle (Stadsgebiede) Konsolidasiewet 1945 (Wet No 25 van MUNICIPALITY OF NIGEL 1945) (Licence to accommodate Natives under section nine of the Natives Persele te _straat No ) (Urban Areas) Consolidation Act 1945 (Act No 25 of 1945) Premises at No Street) (Voile moan van gelisensieerde) SW (Full name of licensee) (Volledige woonadres van gelisensieerde) of U word hicrby deur die Stadsraad van Nigel gelisensieer ore die (Full residential address of licensee) volgende aantal Naturelle van die geslag soos hieronder bepaal word You are hereby licensed by the Town Council of Nigel to accommo wat nic Angevolge subartikel (2) van artikel nege van die Naturelle date the following number of Natives of the Sex specified hereunder (Stadsgebiede) Konsolidasiewet van 1945 vrygestel is nie te huisves not being Natives exempted under subsection (2) of section nine op u perseel gelee te straat of the Natives (Urban Areas) Consolidation Act 1945 on your No in die stadsgebied van Nigel vir die tydperk;"an die premises on No Street in the urban datum hiervan of tot 31 Desember IL area of Nigel for the period from the date hereof to the 3Ist December 19 GROOTSTE AANtAL EN GESLAG NATURELLE WAT IN KAMER OF GEBOU GEHUISVES WORD MAXIMUM NUMBER AND SEX OF NATIVES TO BE ACCOMMODATED IN ROOM OR BUILDING Mans Vrouens Males Females Earner No Tien jaar onder 10 Tien jaar Onder10 Tote_al; I Room I caul en jaar oud en 10 jaar Total No Ten Years Under 10 Ten Years Under 10 over oud OM oud of Age Years of Age Years and over of Age and over of Age BONA FIDEWERKNEMERS VAN APPLIKANT WAT NIB HUISBEDIENDES IS NIE IN APPLICANTS BONA FIDE EMPLOYMENT OTHER THAN DOMESTIC SERVANTS NATURELLE WAT NIE IN APPLIKANT SE DIENS IS NIB " _ NATIVES NOT IN APPLICANTS EMPLOYMENT Die betaling van die bedmg van pond slielings; pennies synde lisensiegelde word Merry erken Payment of the sum of pounds shillings Hierdie lisensie is onderworpe aan die voonvaardes voorgeekryf pence being the licence fees is hereby acknowledged in die Regulasies vir Gelisensieerde Persele van die Munisipaliteit This licence is subject to the conditions prescribed in the Regulations Nigel sneer is nie die toestemming we: ingevolge subartikel (3) bis for Licensed Premises of the Municipality of Nigel but is riot the van artikel Mil die Naiturelle (Stadsgebiede) Konsolidasiewet; 1945 consent required under subsection (3) bis of section nine of fire Natives resets word vin die Meaning vanmeer as vyf Naturelle in tinge gebou (Urban Areas) Consolidation Act 1945 for the residence of more nie than five Nat h es in any building Dated at_ this day of 19_ Galatea ic " hierdie2 dab vati 19 Bestuurder

22 408 PkOVINCIAL GAZETTE 4 JUNE 1958 Administrators Notice No 354] [4 June 1958 Administrateurskennisgewing No 354] [4 Junie 1958 MUNICIPALITY OF PRETORIA TRAFFIC BYLAWS AMENDMENT MUNISIPALITEIT PRETORIA WYSIGING VAN VERKEERSVERORDENINGE The Administrator hereby in terms of section one Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel hundred andone of the Local Government Ordinance handerdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 publishes the amending by laws set forth in the 1939 die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae Schedule hereto which have been approved by him in uiteengesit wat deur horn ingevolge artikel nege enterms of section ninetynine of the said Ordinance negetuig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is TALG 5/98/3 TALG 5/98/3 SCHEDULE BYLAE MUNICIPALITY OF PRETORIA TRAFFIC BYLAWS MUNISIPALITEIT PRETORIA WYSIGING VAN AMENDMENT VERKEERSVERORDENINGE Amend the Traffic By laws of the Municipality of Die Verkeersverordeninge van die Munisipaliteit Pretoria published under Administrators Notice No 330 Pretoria afgekondig by Administrateurskennisgewing No dated the 3rd July 1935 as amended as follows: 330 van 3 Julie 1935 sops gewysig word hierby verder as volg gewysig: 1 By the addition to section 77 of the following: " 1 Deur aan artikel 77 die volgende toe te voeg: The owner or occupier of any private place or premises from which such disturbance originates shall Die eienaar of bewoner van enige private plek unless the contrary be proved be deemed to be the of perseel waarvandaan sodanige stoornis verwek creator of such disturbance" word; word tensy die teendeel bewys word as die venvekker van sodanige stoornis beskou" 2 By the insertion in section 78 after the word " street " of the words " or which can be heard in any 2 Deur in artikel 78 na die woord straat " die woorde street " of wat in enige straat gehoor kan word " in te voeg Administrators Notice No 355 ] [4 June 1958 MUNICIPALITY OF JOHANNESBURG TRAFFIC BYLAWS AMENDMENT Administrateurskennisgewing No 355] [4 Junie 1958 MUNISIPALITEIT JOHANNESBURG WYSIGING VAN VERKEERSVERORDENINGE The Administrator hereby in terms of section one Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel hundred and one of the Local Government Ordinance honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 publishes the amending by laws set forth in the 1939 die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae Schedule hereto which have been approved by him in uiteengesit wat deur horn ingevolge artikel tzege enterms of section ninetyhine of the said Ordinance negentig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is TALG TALG 5/98/2 5/98/2 SCHEDULE BYLAE MUNISIPALITEIT JOHANNESBURG WYSIGING VAN DIE MUNICIPALITY OF JOHANNESBURG TRAFFIC 131( 14WS AMENDMENT VERKEERSVERORDENINGE Amend the Traffic By laws of the Municipality of Die Verkeersverordeninge van die Munisipaliteit Johannesburg published under Administrators Notice Johannesburg afgekondig by Administrateurskennis No 281 dated the 27th June 1934 as amended by the gewing No 281 van 27 Junie 1934 sops gewysig word addition to sub section (a) of section 33 of the follow hierby verder gewysig deur die volgende aan subartikel (a) van artikel 33 toe te voeg: "(el) Fawley Avenue Auckland Park between Plan (el) Fawleylaan Aucklandpark tussen Plantationweg tation Road and Windsor Road West to East en Windsorweg wes na oos (em) Windsor Road Auckland Park between Fawley (em) Windsorweg Aucklandpark tussen Fawleylaan Avenue and Kingsway North to South" en Kingsway noord na suid" Administrators Notice No 356] [4 June 1958: Administrateurskennisgewing No 356] [4 Junie 1958 MUNICIPALITY OF BOKSBURG APPOINTMENT MUNISIPALITEIT BOKSBURG AANSTELLING OF COMMISSIONER VAN KOMMISSARIS Dit het die Administrateur beliaag om ingevolge die The Administrator has been pleased under the provi bepalings van artikel sewe en sestig (7) van die Ordon sions of section sixtyseven (7) of the Local Government nansie op Plaaslike Bestuur 1939 innr J Stralka tot Ordinance 1939 to appoint Mr J Stralka as a Commis Kommissaris te benoem om ondersoek in te stel na en sioner to inquire into and report upon the propriety of verslaa te doen oor die aepastheid van die voornerne van the proposal of the Town Council of Boksburg to close a die Stadsraad van Boksbura om n gedeelte van die diensportion of the service road adjoining Erven Nos 169 and pad gelee aan Enve Nos 169 en 170 BoksburgOos Uit 170 Boksburg East Extension No 2 (Industrial Townbreiding No 2 (IndustriUle Dorpsgebied) ie sluit en die ship) and the objections thereto besware daarteen The Administrator has further been pleased to confer Dit het die Administrateur verder behaag om die the powers jurisdiction and privileges under the Commis bevoegdhede regsmag en voorregte van die Commissions Powers Ordinance 1902 on the Commissioner sions Powers Ordinance 1902" aan die Kommissaris te TALG 10/1/8/26 verleen TALG 10/1/8/26 2

23 1 1 PREIVINSiAtEK5EitAilt 4 MNIE 1958 Administrators Notice No 357] [4 June 1958 Administrateurskennisgewing No 357] 409 : [4 Ionic 1958 ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM KNAPDAAR : PADREELINGS OP DIE PLA AS KNAPDAAR No 83 DISTRICT WOLMARANSSTAD No 831 DISTRIK WOLMARANSSTAD With reference to Administrators Notice No 15 of 8th Met betreklcing tot Administrateurskennisgewing Nd January 1958 it is hereby notified for general information 15 van 8 Januarie 1958 word hierby vir algemene inligting that the Administrator is pleased under the provisiona of bekend gemaak dat dit die Administrateur behaagom sub section (6) of section twenty nine of the Roads ooreenkomstirsubartikel (6) van artikel negeentwintig Ordinance 1957 (No 22 of 1957) to approve the road van die PadOt donnansie 1957 (No: 22 van 1957) goed = adjustments shown on the subjoined sketch plan keuring te In aan die padreelings sons aangetoon op bygaande sketsplan I DP /24/K2 _ DP /24/K2 _ D I _ ) 2 5 i Ir 3/ : _ \ KINSFIDA _ i V7 VERWYSINGS REFERENCE ) BESTAANDE PAAIE = ExIsTIN6 ROADS StornNe A B ROAD CtoS ED * DP Z MISCELLANEOUS DIVERSE NOTICE No 82 or 1958 / ICENNISGEWINallo82yAN:1958: KLERKSDORP EXTENSION No 12 (INDUSTRIAL) VOORGESTELDE STIGTING VAN DIE NYWER TOWNSHIP PROPOSED ESTABLISHMENT OR HEIDSDORP klerksdorp UITBREIDING No 12 It is hereby notified for general information in terms Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg of Section eleven of the Townships and Townplanning Ordonnansie No 11 van 1931 word hierby vir algemene ordinanci No 11 of 1931 that application has been made inligting bekendgemaak dat die Standsraad van Klerksby Klerksdorp Town Council for permission to lay out an dorp aansoek gedoen bet om n nywerheidsdorp te stig op Industrial township on the farm Klerksdorp Townlands die plans Klerksdorp Dorpsgronde No 44 distrik klerks No 44 District Klerksdorp to be known as Klerksdorp dorp wat bekend sal wees as Klerksdorp Uitbreiding Extension No 12 No 12 The proposed township is situate north of and abutting Die voorgestelde dorp le noord van en grens aan die on Klerkdorp Extension No 1 Township dorp Klerksdorp Uitbreiding No 1 The application together with the relative plans docu : meats and information is open for inspection at the office Die aansoek tesame met die betrokke planne dokumente of the Secretary Townships Board Room No 302 en inligting le ter insage op die kantoor van die Sekretaris Savelkouls Building corner of Paul Kruger and Pretorius van die Dorperaad Kamer No 302 Savelkoulsgebou Streets Pretoria for a period of two months from the date hoek van Paul Kruger en Pretoriusstraat Pretoria vir sti hereof tydperk van twee maande na datum hiervan In terms of section eleven (4) of the said Ordinance any Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie person who objects to the granting of the application or moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan who is desirous of being heard or of making represen van die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te tations in the matter shall communicate with the Secretary word of vertoe in verband daarmee wil indien binne twee of the Board within a period of two months from the maatide na die datum hiervan met die Sekretaris van die date hereof Raad in verbinding tree 3 _

24 410 PROVINCIAL GAZETTE 4 JUNE 1958 In terms of section eleven (6) of the Ordinance any I Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan iederperson who objects to the granting of the application or een wat beswaar wil mask teen die toestaan van n aanwho is desirous of being heard or of making represen sock of wat verlang om in die saak gehoor te word of tations in the matter may communicate in writing with vertod in verband daarmee wil indien skriftelik met die the Board or may give evidence in person before the Raad in verbinding tree of persoonlik getuienis voor die Board on the date and at the place of inspection or on Raad afle op die datum en plek van inspeksie of op such other date and at such place as the Board may sodanige ander datum en plek as wat die Raad niag appoint: Provided that such written communication shall vasstel; met dien verstande dat hierdie skrywe die Raad I be in the hands of the Board not later than one month nie later as een maand na die datum hiervan moet bereik from the date hereof nit All objections must be lodged in duplicate Alle beswam moet in duplo ingedien word J NIEUWENHUYSEN J NIEUWENHUYSEN Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Administrators Office Administrateurskantoor Pretoria 21st May 1958 i Pretoria 21 Mei NOTICE No 83 OF 1958 KENNISGEWING No 83 VAN 1958 JOHANNESBURG TOWN JOHANNESBURG PLANNING SCHEME DORPSAANLEGSKEMANo 1/52 No 1/52 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub It is hereby notified for general information in terms artikel (1) van artikel nege endertig van die Dorpe en of sub section (1) of section thirtynine of the Townships DorpsaanlegOrdonnansie No 11 van 1931 ter algemene and Town planning Ordinance No 11 of 1931 that the inligting bekendgemaak dat die Stadsraad van Johannes City Council of Johannesburg has applied for Johannes burg aansoek gedoen het om die wysiging van die Johanburg Townplanning Scheme No I 1946 to be amended burgdorpsaanlegsketna No en dat besonderhede and that particulars of this scheme (which will be known van hierdie skema (wat as Johannesburg Dorpsaanlegas Johannesburg Town planning Scheme No 1/52) are skema No 1/52 bekend sal staan) in die kantoor van die lying for inspection at the Municipal Offices Johannes Stadsraad van Johannesburg en in die kantoor van die burg and at the office of the Secretary of the Townships Sekretaris van die Dorperaad Kamer 309 Savelkouls Board Room 309 Savelkouls Building corner of Paul gebou hock van Paul Kruger en Pretoriusstraat Pretoria Kruger and Pretorius Streets Pretoria ter insae le Every owner or occupier of immovable property situate Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat within the area to which the scheme applies shall have the gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema right of objection to the scheme and may notify the van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema Secretary of the Townships Board in writing at the above aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die address or PO Box 383 Pretoria of such objection and laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisie/e of the grounds thereof at any time within one month after Koerant van die Provinsie dws op of voor 10 Julie 1958 the last publication of this notice in the Provincial Gazette die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde adres of ie on or before the 10th July 1958 posbus 383 Pretoria skriftelik in kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor J NIEUWENHUYSEN J NIEUWENHUYSEN Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 28th May 1958 Pretoria 28 Mei NOTICE No 84 OF 1958 KENNISGEWING No 84 VAN 1958 KLERKSDORPDORPSAANLEGSKEMA No KLERKSDORP 1/14 TOWNPLANNING SCHEME No 1/14 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub artikel (1) van artikel negeendertig van die Dorpe en It is hereby notified for general information in terms DorpsaanlegOrdonnansie No 11 van 1931 ter algemene of subsection (1) of section thirtynine of the Townships inligting bekendgemaak dat die Stadsraad van Klerksdorp and Town planning Ordinance No 11 of 1931 that the aansoek gedoen het om die wysiging van die Klerksdorp Town Council of Klerksdorp has applied for Klerksdorp Dorpsaanlegskema No en dat besonderhede van Town planning Scheme No to be amended and hierdie skema (wat KlerksdorpDorpsaanlegskema No that particulars of this Scheme (which will be known as 1/14 genoem sal word) in die kantoor van die Stadsraad Klerksdorp Townplanning Scheme No 1/14) are lying van Klerksdorp en in die kantoor van die Sekretaris van for inspection at the Municipal Offices Klerksdorp and die Dorperaad Kamer 309 Savelkoulsgebou hock van at the office of the Secretary of the Townships Board Paul Kruger en Pretoriusstraat Pretoria ter insae le Room 309 Savelkouls Building corner of Paul Kruger Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat and Pretorius Streets Pretoria gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema Every owner or occupier of immovable property situate van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema within the area to which the Scheme applies shall have the aan te teken en kan te enieer tyd binne n maand na die right of objection to the Scheme and may notify the laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Oflisiefe Secretary of the Townships Board in writing at the above Koerant van die Provinsie dws op of voor 17 Julie 1958 address or PO Box 383 Pretoria of such objection and die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde adres of of the grounds thereof at any time within one month after Posbus 383 Pretoria skriftelik in kennis stel van so n the last publication of this notice in the Provincial Gazette beswaar en die redes daarvoor ie on or before the 17th July 1958 J NIEUWENHUYSEN J NIEUWENHUYSEN Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 4 Junk 1958 Pretoria 4th June 1958 _

25 PROVINSIALE KOERANT 4 JUNJE NOTICE No 85 OF 1958 KENNISGEWING No 85 VAN 1958 VEREENIGING TOWN PLANNING SCHEME VEREENIGINGDORPSAANLEGSKEMA No 1/7 No 1/7 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub It is hereby notified for general information in terms artikel (1) van artikel negeendertig van die Dorpe en of subsection (1) of section thirtynine of the Townships Dorpsaanleg Ordonnansie No 11 van 1931 ter algemene and Townplanning Ordinance No 11 of 1931 that the inligting bekendgemaak dat die Stadsraad van Vereeniging Toivn Council of Vereeniging has applied for Vereeni aansoek gedoen het om die wysiging van die Vereenigingging Town planning Scheme No to be amended Dorpsaanlegskema No en dat besonderhede van and that particulars of this Scheme (which will be known hierdie skema (tvat Vereeniging Dorpsaanlegskema No as Vereeniging Town planning Scheme No 1/7) are lying 1/7 genoem sal word) in die kantoor van die Stadsraad for inspection at the Municipal Offices Vereeniging and van Vereeniaing en in die kantoor van die Sekretaris van at the office of the Secretary of the Townships Board die Dorperaad Xamdr 309 Savelkoulsgebou hoek van Room 309 Savelkouls Building corner of Paul Kruger Paul Kruger en Pretoriusstraat Pretoria ter insae le and Pretorius Streets Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendomwat Every owner or occupier of immovable property situate gelefi is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the Scheme applies shall have the van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema right of objection to the Scheme and may notify the aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die 0 ffisiele address or PO Box 383 Pretoria of such objection and Koerant van die Provinsie dws op of voor 17 Julie 1958 of the grounds thereof at any tune within one month after die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde adres of the last publication of this notice in the Provincial Gazette Posbus 383 Pretoria skriftelik in kennis stel van so n ie onor before the 17th July 1958 beswaar en die cedes daarvoor J NIEUWENHUYSEN J NIEUWENHUYSEN Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 4 Junie 1958 Pretoria 4th June TENDERS All Tenders published for the first time are indicated by a * in the left hand upper corner TENDERS Alle Tenders wet vir die eerhe mai gepubliseer word is In die linkerbohoek met n * getnerk TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDER NOTICE The TransvaalProvincial Administration invites tenders KENNISGEWING VAN TENDERS for the following: vir die volgende: Die Transvaalse Provinsiale Administrasie vra tenders Tenders on the prescribed form in scaled envelopes Tenders op die voorgeskrewe vorm in verseelde koeverte superscribed with the tender number must be addressed waarop die tendernommer vermeld is moet gerig word to the Chairman of the Transvaal Provincial Tender aan die Voorsitter van die Transvaalse Provinsiale Tender Board PO Box 1040 Pretoria and must be in his hands mad Posbus 1040 Pretoria en meet in sy besit wees om by 11 oclock am on the closing date I 1 uur vm op die sluitingsdaturn Tender No Articles ClosingDatt Tender No Artikel Sluitingsdalutn B 387/58 Brooms bass fiat top 1Y 20th June /58 Besems jaart plat rug Junie 1958 D 381/58 Lubricating equipment buckets 20thJune 1958 D 381/58 Smeringstoestelle emmertipe 20 Junie 1958 grease hand hand D 394/58 Commercial types of petrol dri 20th June 1958 D 394/58 Petrolaangedrewe kommersiele 20 Junie 1958 ven motor vehicles motorvoertuie C 395/58 Gates 4th July 1958 C 395/58 Hekke 4 Julie 1958 D 406/58 Bitumen Cutback 4th July 1958 a 406/58 Bitumen 4 Julie 1958 E 407/58 Laundry Equipment 4th July 1958 E 407/58 Wassrryuitrusting 4 Julie 1958 E 408/58 Steam Cooking Oven 4th July 1958 E 408/58 Stoom Kookoonde 4 Julie 1958 F 409/58 Dust binettes coal scuttles and 20th June 1958 F 409/58 Afvalblikke klein steenkool 20 Junie 1953 coal shovels bakke en grafies F1388/58 Crockery 4th July 1958 F 388/58 Breekware 4 Julie 1958 F: 389/58 Cutlery stainless steel 4th July 1958 F 389/58 Tafelgereedskap vlekvrye staal 4 Julie 1958 F 390/58 Stainless steel hospital hollow 4th July 1958 F 390/58 Vlekvrye steal hospitaal holware 4 Julie 1958 ware F 391/58 Vlekvrye staal tafel en kombuis 4 Julie 1958 F 391/58 Stainless steel table and kitchen 4th July 1958 holware hollowware F 392/58 Vlekvrye staal kombuis en tafel 4 Julie 1958 F 392/58 Stainless steel kitchen and table 4th July 1958 holware hollowware F 393/58 Vlekvrye staal holware 4 Julie 1958 F 393/58 Stainless steel hollowware 4th July 1958 E 415/58 15 KVA Ontwikkelaar 4 Julie 1958 E 415/58 15 KVA Generating set 4th July 1958 E 416/58 Stoom sterilisators 20 Junie 1958 E 416/58 Steam sterilizers 20th June 1958 F 413/58 Saalbeddens en kinderbeddens 4 Julie 1958 F413/58 Ward beds and cots for hospitals 4th July 1958 vir hospitale F 414/58 Garden benches 4th July 1958 F 414/58 Tukabanke 4 Julie 1958 Tender doduments can be obtained upon application to Tenderdokumente is op aanvraag verkrygbaar by die the Controller of Provincial Stores PO Box 857 Kontroleur van Provinsiale Voorrade Posbus 857 Pretoria Pretoria The Provincial Administration reserves the right of Die Provinsiale Administrasie behou die reg om slegs accepting any portion of a tender without the whole and n gedeelte van n tender aan te neem en verbind horn does not bind itself to accept any tender nie om enige tender aan te neem nie H F CLEAVER H F CLEAVER Chairman of the Tender Board Voorsitter van die Tenderraad Administrators Office Administrateurskantoor Pretoria i Pretoria 3

26 di _ PROVINCIALJUNE19581 INĊ GAZETTE 4 NOTICE TO CONTRACTORS Tenders are hereby invited for the following services in the Transvaal Province namely: _ (1) " (2) (3) (4) (5) (6) i k " " Documents Available Docriments Date on Which Conditions of Contract Tenders Available are Obtainable and Available Documents due at Service and District D nts for Issue to from and may be Inspected at the re or before Contractors Returnable to following Offices 11 am Avertable Provincial Office Building: Tender forms Room 515 Fifth Flobr 21st May Room 515 Fifth Floor 27th June Erection (Contract No 3) and bill of Poyntons Building Church Poyntons Building Church quantities Street West (Phone Street West Pretoria Extn 115) Pretoria Piet Reuel High School Tender forms Room 515 rah Floor 21st May Room 515 Fifth Floor 13th June Hostel: Ermelo: Replace drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church meat of floors in principals specifications Street West (Phone Street West Pretoria residence Extn 115) Pretoria Witdeep School: Rand East: Tender forms Room_ 515 Fifth Floor 21st May Room 515 Fifth Floor 13th June Erection of latrines drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone Street West Pretoria Extn 115) Pretoria Derdepoort School: Pretoria Tender forms Room 515 Fifth Floor 21st May Room 515 Fifth Floor 13th June City: Erection of assembly drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church r hall bill of Street West(Phone Street West Pretoria quantities Extn 115) Pretoria M8rester School : Rand Tender forms Room 515 Fifth Floor 21st May Room 515 Fifth Floor 13th June West: Electrical installation drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone Street West Pretoria Extn 115) Pretoria Pretoria General Hospital: Tender forms Room 515 Fifth Floor 21st May Room 515 Fifth Floor 13th June Bed/Passenger lift installs drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church tion In Outpatient Depart specifications Street West (Phone Street West Pretoria merit Extn 115) Pretoria Witfleld AM School: Rand Tender forms Room 515 Fifth Floor 21st May Room 515 Fifth Floor 13th June East: Central heating instal drawings Poyntons Building Church Poyntons Building Church lation specifications Street West (Phone Street West Pretoria and bill of Extn 115) Pretoria quantities Florida EM Primary Tender forms Room 515 Fifth Floor 2Ist May Room 515 Fifth Floor 13th June School: Rand West: Electn drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building; Church cal installation specifications Street West (Phone Street West Pretoria Extn 115) Pretoria Johannesburg Hospital Ro Tender forms Room 515 Fifth Floor 21st May Room 515 Fifth Floor 13th June nald McKenzie Block : drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church Steam and condensate mains specifications Street West (Phone Street West Pretoria Extn: 115) Pretoria Shrum School: Waterberg: Tender forms Room 515 Fifth Floor 21st May Room 515 Fifth Floor 13th June Internal and external repairs drawings and Poyntons Building Church / Poyntons Building Church and renovations specifications Street West (Phone Street West Pretoria Extn 115) Pretoria Unie School: Klerksdorp: Tender forms Room 515 Fifth Floor 28th May Room 51 5 Fifth Floor 27th June Additions and bill of Poyntons Building Church Poyntons Building Church quantities Street West (Phone Street West Pretoria 4Extn 115) Pretoria Randfohtein Second Prirriary Tender forms Room 515 Fifth Floor 28th May Room 515 Fifth Floor; 27th June School: Rand West: Erec: "add bill of Poyntons Building Church t Poyntons Building Church tion quantities Street West (Phone Street West Pretoria Extn 115) Pretoria Christiana Primary School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 28th May Room 515 Fifth Floor 27th June Wolmaransstad: Additions and bill of Poyntons Building Church Poyntons Building Church quantities Street West (Phone Street West Pretoria Extn 115) Pretoria *Oos Moot High School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th June Room 515 Fifth Floor 27th June Pretoria City: Erection of drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church cloakrooms at sportsfields specifications Street West (Phone Street West Pretoria Exten 115) Pretoria *Rynfield AM School: Rand Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th June Room 515 Fifth Floor 27th June East: Electrical installation drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone Street West Pretoria Eiden 115) Pretoria *Ogles School: Middelburg: Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th June Room 515 Fifth Floor 27th June Electrical installation drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone Street West Pretoria Exten 115) Pretoria *Bekker High School: Rand Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th June Room 515 Fifth Floor 27th June West: Central Heating in drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church stallation specifications Street West (Phone Street West Pretoria Exten 115) Pretoria *Krugersdorp East School: Tender forms Senior Inspector of Provincial 4th June Room 515 Fifth Floor 27th June Rand West: Erection of drawings and Works Private Bag 2 Poyntons Building Church staffroom specifications (Phone ) Johannes Street West Pretoria and burg Senior Inspector of Provin 4 cial Works Private Bag 2 Johannesburg *Transfer of five prefabricated Tender forms Senior Inspector of Prbvincial 4th June Rboin 515 Fifth Floor 27th June classrooms from Roodepoort drawings and Works Private Bag 2 Poyntons Building Church Nest AM School to Noord specifications (Phone ) Johannes Street West Pretoria and gesig Junior ColduredSchool burg Senior Inspector of Provin cial Works Private Bag 2 " Johannesburg *Waterva I Hoven Primary Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th June Room 515 Fifth Floor 27th June School: Berberton: Electricat drawings and Poyntons BuildingChurch! _ Poyntons Building Church installation: _ specifications Street West (Phone ; Street West Pretoria Exten 115)Pretoria 6

27 _ PROYINSIALE KOERANT 4 JUNM (1) (2) (3) (41 (5) (6) Service and District Documents Available for Issue to Contractors Date on Available Documents which Conditions of Contract Tenders are Obtainable Docuthents and Available Documents due at " from and are may be inspected at the or before I Returnable to following Offices 11 Available am 1 " *Schweizer Reneke High Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th June Room 515 Fifth Floor 27th June School: Wolmaransstad: drawings and PoyistonsBuilding Church Poyntons Building Church Electrical installation specifications Street West (Phone Street West Pretoria Exten 115) Pretoria *Con Cowan High School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th June Room 515 Fifth Floor 27th June Rand Central: Electrical in drawings and PoyntonsBuildjng Church Poyntons Building Church stallation specifications Street West (Phone Street West Pretoria Eaten 115) Pretoria *Nylstroom High School Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th June Room 515 Fifth Floor 27th June (President Steyn and Presi drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church dent Kruger Hostels): specifications Street West (Phone Street West Pretoria Waterberg: Complete repairs Exten 115) Pretoria and renovations *Komatipoort School: Bar Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th June Room 515 Fifth Floor 27th June berton: Complete repairs drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church and renovations to teachers specifications Street West (Phone Street West Pretoria quarters and outbuildings Exten 115) Pretoria *Nylstroom High School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th June Room 515 Fifth Floor 27th June Waterberg: Burglarproofing drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church and flyscreens specifications Street West (Phone Street West Pretoria Exten 115) Pretoria *Milton School: Vereeniging; Tender forms Room 515 Fifth Floor 4th June Room 515 Fifth Floor 27th June Electrical installation drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone Street West Pretoria Eaten 115) Pretoria Tenders are to be addressed to: The Chairman Transvaal Provincial Tender Board PO Box 1040 Pretoria No tender will be considered by the Board unless received through the Post Office Box (PO Box 1040 Pretoria) of the Board or through the Tender Board Box provided for the purpose outside the office of the Secretary (Room 100 Old Government Buildings) Pretoria A deposit of 2 either in cash deposit receipt or bankinitialed cheque must be paid on each service which will be refunded provided a bona fide tender is submitted or plans and specifications returned to the address shown in column (3) not later than within 14 days after the closing date A separate tender must be submitted for each service and the envelope containing the tender must be superscribed with the name and address of the tenderer as well as with the name of the service to which the tender refers All tenders should be on the Departmental tender form which must be duly filled in and completed in all particulars The Boaid does not bind itself to accept the lowest or any tender Tenders are binding for 30 days :! KENNISGEW1NG AAN KONTItAICTEURS Tenders word hierinee gevra vii die onderstaande diens in die Transvaal Provinsie; IA: (1) (2) (3) (4) (5) (6) I Dims en Distrik Datum Tendeti Dokumeute Beskikbare dokumente Kontrakvoorwaardes en beskikbaar vir is verkrygbaar wino meet in dokumente beskikbare dokumente uitreilcing aan by en most cases on? la ter rows op vericrygbaar teruggestuur word aan of voor onderstaande Cantor kontrincters is 11 uur vm 1 1 " Provinsiale Kantoorgebou: Tendervorms en Kamer 515 Vyfde Verdieping 21 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 27 Junta Oprigting (Kontrak No 3) lyste van hoe Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatveelhede! Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Piet Retief llogrskool Kos Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 21 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Junie huis: Emelt: Vervanging tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatvan vloere in prinsipaal se spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria wooing 115) Pretoria Witdeepskool: Rand Oos: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 21 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Junie Oprigting van latrinei tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Derdepoo risk ol : Pretoria Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 21 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Junk; Stad: Oprigting van ver tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat gadersaal lyste van hoe Wes (Foon Jitb Wes Pretoria veelhede 115) Pretoria MOtesterskook RandWes: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 21 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Junie Elektriese installasie tekeninge en Poyntongebou Kerlcstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Pretoria Hospitaal : Instal Tendervoniss Kamer 515 Vyfde Verdieping 21 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Junie lering van bed/passasiers tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat hysers in buile pasiente afde Speiifilmaies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria ling 115) Pretoria Witfield AM Skool : Rand Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 21 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Tunic nos: Sentrale verwarmings tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatiastallasie spesifikasies Was (Foca Uitb " Wes Pretoria 115) Pretoria Florida EM Laerskool : Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 21 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Junta Rand Wes: Elektriese instal tekeninge en" Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatlasie SpeS161(as:es Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Johannesburg Hospitaal Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 21 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping C Ronald McKenzie Blok : tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat Stoom en kondensasieleiding spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria 7

28 414 " PROVINCIAL GAZETTE 4 1UNE"1958 (1) (2) (3) (4) (5) (6) I Datum Tenders Dokumente Beskikbare dokumente waarop Kontrakvoorwaardes en beskikbaar vir is verkrygbaar besktbare dokumente moet in Diens en Distrik uitreiking aan by en meet dolcurnente le ter insae op woes om verlaygboar kontrakteurs teruggestuur word aan of voor is onderstaande kantore I I uur vm Stirumskool : Waterberg : Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 21 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Junie Algehele reparasies en op tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat knapping spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Unieskool: Klerksdorp: Tendervorms Kamer 515 5de Verdieping 28 Mei Kamer 515 5de Verdieping 27 Junie Aanbouings en lyste van Poyntongebou I Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat hoeveelhede Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Randfontein Twee& Leer Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 28 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 27 Junie skool: RandWes: Oprigting en lyste van Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraathoeveelhede Wes Wools Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Christiana Laerskool: Wol Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 28 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 27 Junie maransstad: Aanbouings en lyste van Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat a hoeveelhede Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria *Oos Moot Hoerskool: Pre Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 Junie Kamer 515 Vyfde Verdieping 27 Junie toria Stad: Oprigting van tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatkleedkamers op sportterrein spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria *Rynfield AM Skool: Rand Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 Junie Kamer 515 Vyfde Verdieping 27 Junie Oos: Elektriese installasie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria *Ogiesskool: Middelburg: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 Junie Kamer 515 Vyfde Verdieping 27 Junk Elektriese installasie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikaszes Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria *Bekker Hoerskool: Rand Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 Junic Kamer 515 Vyfde Verdieping 27 Junk Wes: Sentrale verwarmings tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat installasie spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria *Krugersdorp Oosskool: Tendervorms Senior 1nspekteur van Provin 4 Junie Kamer 515 Vyfde Verdieping 27 Junk RandWes: Oprigting van tekeninge en slate Werke Privaatsak 2 Poyntongebou Kerkstraatpersoneelkamer spesifikasies (Foon ) Johannes Wes Pretoria en Senior burg Inspekteur van Provinsiale Werke Privaatsak 2 Johannesburg *Oorplasing van vyf voomf Tendervorms Senior Inspekteur van Provin 4 Junie Kamer 515 Vyfde Verdieping 27 futile vervaardigdeklaskamers van tekeninge en siale Werke Privaatsak 2 Poyntongebou Kerkstraat RoodepoortWes AM Skool spesifikasiee (Foon ) Johannes Wes Pretoria en Senior na Noordgesig Junior Kleur burg Inspekteur van Provinsiale lingskool Werke Privaatsak 2 Johannesburg *Waterval Boven Laerskool: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 Junk Kamer 515 Vyfde Verdieping 27 Junie Barberton: Elektriese instal tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatlasie spesifikasies Wm (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria *Schweizer Reneke Hoer Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 fume Kamer 515 Vyfde Verdieping 27 Junk skool: Wolmaransstad: Elek tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat tricse installasie spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria *Con Cowan Hoerskool: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 Junk Kamer 515 Vyfde Verdieping 27 Junie Rand Sentraal: Elektriese tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatinitallasie spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria *Nylstroom Hoerskool (Presi Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 Junie Kamer 515 Vyfde Verdieping 27 Arnie dent Steyn en President tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat Kruger Koshuise): Water spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria berg: Algehele reparasies en 115) Pretoria i opknapping *xomatipoortskool: Barber Tendervorms Kanter 515 Vyfde Verdieping 4 Junie Kamer 515 Vyfde Verdieping 27 Junk ton: Algehele reparasies en tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatopknapping aan onderwy spcsifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria serswonings en buitegeboue 115) Pretoria *Nylstroom Hoerskool: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 Junk Kamer 515 Vyfde Verdieping 27 Janie Waterberg: Diefwering en tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatgaasdraad spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria *Miltonskool: Vereeniging: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 4 Junk Kamer 515 Vyfde Verdieping 27 Junie Elektriese installasie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Tenders moot geadresseer word aan: Die Voorsitter Transvaatse Provinsiale Tenderraad Posbus 1040 Pretoria Geen tender sal deur die Raad oorweeg word nie tensy dit ontvang is deur die Posbus (Posbus 1040 Pretoria) van die Raad of deur die Tendenaadposbus wat vir die doel verskaf is built die kantoor van die Sekretaris (Kamer 100 On Goewermentsgebou) Pretoria Vir elke diens meet n bedrag van 2 of n kwitansie vir kontantbetaling of tjek deur die bank geparafeer gedeponeer word wat terugbetaal sal word mils n bona fide tender ingestuur of tekeninge en spesifikasies terugbesorg word aan die adres vermeld in kolom (3) Me later as 14 dae na die sluitingsdatum nie Afsonderlike tenders word verwag vir elke werk en op die koevert mod die naam en adres van die tenderaai sowel as die tans van die diens waarop die tender betrekking het vermeld word Alle tenders moot op die tendervorm van die DeThiat rtement Weis eti meet lielioorlikalie bmonderhede bevat horn Me om die laagste of enige tender aan to neem rue Die Tenderraad verbind Tenders is bindend vir 30 dae 8 1

29 PROVINSIALE ROERANT E TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDER No 41 OF 1958 _ NOTICE TO CONTRACTORS _ TENDER No 41 VAN 1958 KENNISGEWING VAN TENDER CONSTRUCTION AND BITUMINOUS SURFACING DIE BOU EN TEER VAN N GEDEELTE VAN OF PORTION OF PROVINCIAL ROAD P PROVINSIALE PAD P (ONGEVEER 800 (APPROXIMATELY 8 00 MILES IN LENGTH) MYL IN LENGTE) EN PROVINSIALE PAD P AND PROVINCIAL ROAD P 523 (APPROXI 523 (ONGEVEER MYL IN LENGTE) MATELY MIT FS IN LENGTH) DISTRICT DISTRIK WI TBANK WITBANK Tenders word hiermee gevra van ervare padboukon Tenders are hereby invited from experienced contrac trakteurs vir die bou en teer van n gedeelte van Provintors for the construction and bituminous surfacing of siale Pad P (ongeveer 800 myl in lengte) en portion of Provincial Road P (approximately 800 ProvinSiale Pad P 523 (ongeveer 1080 myl in lengte) miles in length) and Provincial Road P 523 (approxi distrik Witbank mately miles in length) District of Wilbank Algemene kontrakvoorwaardes en spesifikasies inslui On or after Thursday 29th May 1953 contract tende n stet tekeninge kan op of na Donderdag 29ste documents including a set of drawings may be obtained Mei 1958 van die Direkteur Transvaalse Paaiedeparte from the Director Transvaal Roads Department Room meat Kamer 206 Veritasgebou Fonteinlaan (Posbus 206 Veritas Building Fountain Lane (PO Box 1906) 1906) Pretoria vcrkry word teen n deposito van 10 10s Pretoria on payment of a deposit of 10 10s (ten guineas) (tien ghienies) in kontant; of n bankgewaarborgde tjek either in cash deposit receipt or bank certified cheque betaalbaar aan die Provinsiale Sekretaris Transvaalse in favour of the Transvaal Provincial Administration Provinsiale Administrasie Hierdie deposito is terugwhich amount will be refunded provided a bona fide betaalbaar op voorwaardes dal n volledige bona fide tender is submitted complete with all contract documents tender tesame met die kontrakdokumente en tekeninge and drawings Extra copies of the schedule of quantities ingedien word n Addisionele afskrif van die hoeveelwill heidslyste sal gratis verskaf word be supplied free of charge doku:mente Die deposito is ook terugbetaalbaar indien die The deposit is also repayable if the contract documents en planne voor die sluitingsdatum terugbesorg and plans are returned before the date stipulated below word An engineer will meet intending tenderers at the Post n Ingenieur sat voornemende tenderaars op Woensdag Office Oogies at 11 am on Wednesday the I I th June 11 Junie 1958 om 11uur vnt by die Poskantoor Oogies 1958 to conduct them on an inspection of the site The ontmcet cm saam met hulle die terrein te gaan besigtig engineer will not be available at any other time for Die ingenieur sal egter op geen ander of latere geleent inspection visits and tenderers are therefore requested to held beskikbaar wees nie en voornemende tenderaars visit the site on the date mentioned above word derhalwe versoek om op gemelde datum teenwoordig Scaled tenders completed in accordance with the condi to wets tions laid down in the contract documents and endorsed Tenders op die voorgeskrewe kontrakdokumente "Tender No 41 of 1958" will be received by the Chair in verseade koeverte waarop Tender No 41 van 1958" man Transvaal Provincial Tender Board Old Govern vermeld word moet gerig word aan die Voorsitter Transment Building PO Box 1040 Pretoria up to 11 am vaalse Prciiinsiale Tenderraad Posbus 1040 Pretoria en Friday 27th Jude 1958 when such tenders will be opened moet in sy besir wees voor 11 uur vm 27 Junie 1958 in public wanner die tenders in die teenwoordigheid van die If delivered by hand tenders must be deposited in the publiek oopgernaak sal word Tender Box on the top floor of the Old Indien per hand afgelewer word meet die Tenderdokumente in die Tenderraad se bus op die boonste ver Government Building Church Square before the closing time stated dieping van die on Goewermentsgebou Kerkplein; aoove Pretoria voor die sluitingstyd en datum hierbo vermeld The Transvaal Provincial Adthinistration does not bind geplaas Word itself to accept the lowest or any tender nor will itassign Die Provinsiale Administrasie verbind horn nie om die any reason for the rejection of any tender laaeste of enige tender aan te neem nie of om enige rede Tenders are binding for 60 (sixty) days vir die afwysing te verstrek nie Tenders is vir Chairman Transvaal Provincial Tender 60 (sestig) dae bindend Voorsitter Transvaalse Provinsiale Board Tenderraad Administrators Office Administrateurs!cantoor Pretoria 26th May 1958 I Pretoria 26 Mei 1958 : DPH L DPH DEPARTMENT OF TRANSPORT DEPARTEMENT VAN VERVOER MOTOR CARRIER TRANSPORTATION MOTORTRANSPORT The undermentioned applications for motor carrier certificates Die onderstaande aansoeke om motortransportsertifikate word are published in terms of section thirteen (1) of the Motor Carrier kragicas artikel denial (1) van die Motortransportwocn regulasic Transportation Act and regulation 5 of Motor Carrier Trans 5 van die Motortransportrcgulasies 1956 gepubliseer portation regulations Skriftelike vertoe (in duplikaat) tot ondersteuning of bestryding Written representations (in duplicate) in support of or in oppo van hierdie aansoeke meet binne tien dae van die datum van sition to such applications must be made to the National Trans hierdie publikasie aan die Nasionale Vervoerkommissie of port Commission or local board concerned within ten days from betrokke plaaslike raad gerig word the date of this application X= No of application and name of applicant X= No van aansoek en naam van applikant Y= Nature of proposed motor carrier transportation and number YFAard van voorgestelde molortransport en getal voertuie of vehicles Z= Points between and routes over or area within which the Z=Ptekke waartussen en roetes waaroor of die gebied waarin proposed motor carrier transportation is to be effected I die voorgeslelde motortransport gedryf sal word LOCAL ROAD TRANSPORTATION ROARD POTCHEFSTROOM PJAASLIKE PADVERVOHRRAAD POTCHEFSTROOM X E 7365 H J S van der Watt Sannicshof (NewillWard) TAD 581 i f i Y Goods all classcs/gordere alle scent) Z Within a radius of 30 miles from Sannieshof Post Office (usual restrictioni)/binne nomtrek van 30 my1 van Sannieshofpaskantoar(gewone beperkings) 9

30 Z PROVINCIAVGnE11134 JUNE:1958 X E 6953 G L: P van Deventer Klerlcsdorp (New/Nom) TY Y Goods all classes/goedere die soorte Z Within a radius of 30 miles from Klerksdorp Post Office (usual restrictions)/binne *rt omtrek van 30 my! van Klerksdorpposkantoor (gewone beperkings) X E 5930 I Daniels Potchefstroom (Additional vehicle with additional authori ty/bykomende voertuig met bykomende magtiging) TX 6047 Y (I) Goods all classes/goedere alle scone Z (I) Within a radius of 30 miles from Potchefstroom Post Office (usual restrictions)/bintre omtrek van 30 myl van Pot chefstroornposkantoor (gewone beperkings) Y (2) NonEuropean sport picnic and church parties/nieblanke sport piekniek en kerkgeselskappe Z (2) From Potchefstroom to Parys Vereeniging Randfontein Oberholzer Ventersdorp Klerksdorp and Viljoenskroon/Van Potchefstroom na Parys Vereeniging Randfontein Oberholzer Ventersdorp Klerksdorp en Viljoenskroon X E 7376 F J C Cronie Rykaartspos (New/Nunn) (Vehicle to be purchased/ Voertuig sal aangekoop word) Y Fresh milk on behalf of WesTransvaalse Suiwel Kooperasie/Vars melk ten behoewe van WesTransvaalse Suiwel Koliperasie Z Start at Palmietfontein No 124 near Rykaartspos District of Ventersdorp then along Schoonspruit to Mahemsvlei No 17 Brakspruit No 5 Provincial Road No 697 to Rooikuit No 14 Rietfontein No 10 Nooiteedacht No 77 Rietfontein No 59 Kafferskraal No 148 Gruispan No 44 Buffelsvlei No 25 Sterkstroom No 130 Klipplaatdrift No 6 Elandskuil No 110 and Ventersdorp then via National Road to Potchefstroom/Begin by Palmietfontein No 124 naby Rykaartspos Distrik Ventersdorp dan longs Schoonspruit na Mahemsvlei No 17 Brakspruit No 5 Provinsiale Pad No 697 tot Rooikult No 14 Rietjontein No 10 Nooitgedacht No 77 Rietfontein No 59 Kafferskraal No 148 Gruispan No 44 ihiffelstlei No 25 Sterkstroom No 130 Klipplaatdrift No 6 E/andskui/ No 110 en Ventersdorp den oor Nasiunale Pad tot Potchefstroom X E 7095 F C de Bruyn Sannieshof (Additional vehicle/bykomende voertuig) TAD 7835 Y Goods all classes/goedere alle soorte Z Within a radius of 30 miles from Sannieshof Post Office (usual restrictions)/binne n omtrek van 30 my! van Sannieshofposkantoor (gewone beperkings) X E 3822 Petfords Klerksdorp (Additional vehicle with additional authority/bykomende voertuig met bykomende magtiging) TY 8284 Existing authority/benner:de magtiging Y (I) Household removals/huistrekke Z (I) Within a radius of I50 miles from Klerksdorp Post Office/Binnen omtrek van 150 my! van Klerksdorpposkantoor Y (2) Own noneuropean employees/bie nieblonke werknemers Z (2) Within a radius of 30 miles from Klerksdorp Post Office/Binne omtrek van 30 my! van Klerksdorpposkantoor X E 7368 F J Gaebonwe Lichtenburg (New/Nunt) TEE 4409 Y Z Wailes on behalf of non Europeans only/mielies ten behoewe van nieblankes alkenlik Within a radius of 50 miles from Lichtenberg Post Office (no restrictions)/binne re omtrek van 50 my! van Lichtenburgposkantoor (seen beperkings) X E 495 F J Louw Koekemoer (New/Nina) TY 4407 and/en TY 4628 Y Stone sand gravel building material bricks and mine material/kftpaand grids bournateriad stene en mynmat erical Z Between Klerksdorp Potchefstroom Wolmaransstad Ventersdotp Viljoenskroon and Bothaville/Tussen Klerksdorp Potchefstroom Wohnaransstad Ventersdorp Vilioenskroon en Bothaville X E 7378 J H Augustyn Klerksdorp (New/Nuut) TV 987 Y Stone and sand on behalf of John Laing only/klip en sand ten behoewe van John Laing alleenlik Z Within a radius of 60 miles from Stilfontein Post Office (without restrictions)/binne n omtrek van 60 my! van Stftfonteimposkantoor(sonder beperkings) X E 7378 T J Kotzec Leeudoornstad (New/Nuns) TBB 323 Y Goods all classes/goedere alle soorte Z Within a radius of 30 miles from Leeudoornstad Post Office (usual restrictions)/binne n omtrek van 30 myl van Leendoornstadposkantoor (gewone beperkings) X E 7380 L C B Joubert Sannieshof (New fillitut) TBE 1602 Y Goods all classcs/goedere die soorte Z Within a radius of 30 miles from Klippan District of Santiieshofi (usual resttictions)/binne rt omtrek van 30 my! Mn Klippen Distrik Sannleshof (gewone beperkings) X E 896 J G Pretorius Potchefstroom (Additional/Bykomend) Y (I) Gbods all classes/goedere soorte Z (I) Within a radius of 30 miles from Potchefstroom Post Office (usual restrictions)/binne omtrek van 30 my! van Potchefstroompos kantoor (gewone beperkings) Y (2) Household removals (three vehicles)ihuistrekke (drie voertuie) Z (2) Within a radius of 150 miles from Potchefstroom Post Office/Binne n omtrek van 150 my! van Potchefstrooniposkantoor X E 5294 G P Smit Orkney (Vehicle to be purchased/ Voertuig moei nog aangekoop word) Z Y Existieg/Bestaandi : (1) Household removals/ fluistrekke: (I) Within the Union of South Africa!Sinne die Unie van SuidAfrika (2) New Furniture (one vehicle)/nuwe nieubels (een voertuig) AdditionallBykomend Z (2) From factories to shops/ Van fabrieke na winkels X E 7382 M Motsuenyane Wildebeespan (New/Nunt) TY 3854 Y NonEuropean sport picnic and church parties and own general merchandise/mematzke sport piekniek en kerkgeselskappe en ale algemene koopware Z Within a radius of 30 miles from New Machawie/Binne n omtrek win 30 myl van New Machawle X E 7384 J R Rogers Delareyville (New/Noel) TBE 4669 (I) Goods all dasses/goedere ofte soorte Z (I) Within a radius of 30 miles from Delareyville Post Office (usual restrictions)/binne n omtrek van 30 my! van Defareyvilleposkantoor (gewone beperkings) Y (2) Grain and grainmeal/groan en graanmeet Z (2) Within a radius of 30 miles from Delareyville Post Officc/Binne n omtrek van 30 myl van Delareyvilleposkantoor Y (3) Iron/ Yster (3) Within a radius of 150 miles from Delareyville Post Office from place of purchase to the nearest railway station siding or bus stop/ mime n omtrek van 150 myl van Delareyvilleposkantoor van plek van aankoop no die masts spoonvegstasie sy/yn _ of bushafte X E 6745 H F Theunissen Ottosdal (Amendment/ Wysiging) TAO 3285 Y (I) Goods all clases in area (1)/Goedere alle soorte in gebied (I) Z (I) Within a radius of 30 miles from Ottosdal Post Office (usual restrictions)/ Binne n omtrek van 30 myl van Ott osdal paskantoor (gewone beperkings) Y (2) Grain grainmeal manure and fertilizer/groan graanmeel kunsmis en bemestingstownie Z (2) Within a radius of 50 miles from Ottosdat Post Officelitinnen omtrekvan 50 my! van Ottosdal poskantoor LOCAL ROAD TRANSPORTATION BOARD DORBAN PLAASLIKE PADVERVOERRAAD DURBAN X KE 4360 Abbai Ramaloo (Avalon Cartage Contractors) [Amendment of Motor Carrier Certificate: (I) change of vehicle from lorry to pantechnicon; (2) extension of area from present 150 mile radius; (3) surrender of present authority to convey goods other than furniture and household removals/ Wpiging van Motortransportsertifikaat: (I) verandering van voertuig van!aide na pantechnicon; (2) uftbreiding van gebied van hairlike 150 myl omtrek; (3) oorgawe van!midi& magtiging om koedere andel dun meubels en huistrekke le vervoeri Y Z Bone fide household removals (one godds velficle)/bona fide huistrekke (eengoederimertuig) From one dwelling house to another or from a dwelling hmise to a place of storageor tee versa or Dom one place of storage to another place of storage within the Union of South Africa/Van een woonhuis na a ardor of van a woonhuis na n stoorplek of onigekeerd of van een stoorplek na ander stoorp/ek binne die Unit van SuidAfrika I 45 10

31 2 PROVINSIALB KOERANT 4 JUNIR 1958 LOCAL ROAD TRANSPORTATION BOARD JOHANNESBURG PLAASLIKE PADVERVOERRAAD JOHANNESBURG X A 37 Rapid General Services (Johannesburg A 4189) (Additional vehiclelbykomende voertuig) (Replaces advert of 28th May 1958/ Venting advertensie van 28 Mel 1958) Y (I) NonEuropean passengers and parcels other than persona/ belongings not exceeding 50 lb/nieblanke passasiers en pakkies (ale persoonlik) wet 50 lb nie te bead gran nie Z (1) Kaalfontein non European Township and Olifantsfontein via Provincial Road Terminus Olifantsfontein Post Office return over same route/kaalfontein nie blarike Dorpsgebied en Olifcmtsfonteinaor Provinsiale Pad Terminus Olifantsfonteinposkantoor en tong " oar dieselfde rode Y (2) Funeral church sport and tribalparties not exceeding 100 miles from Kempton Park City Hall with return journey not later than 24 hours after arrival/begrafnis kerksport en stampartye nie verder as 100 myl van Kempton Park Siadsaal en onder/rewig arm die vonnvaardes dat die terugreis aanvaar word 24 uw na aankonu Z (2) As explained/sans uiteengesit X A 281 S M Nkobe (Johannesburg A 9914) (Additional vehiele/bykomende voertuig) Y As per existing/sons bestaande Z As per existing/soon bestaande X A 298 Ephraim Seliane: (Kliptown A 9090) (New application/nuwe aansoek) Y Goods all classes for non Europeans only (one vehicle)/goedere elle soorte It nieblankes alleenlik (een voertuig) Z Within the Union of South Africa/Binne die Unie vansuidafrika X A 3391 Tanga Transport (Brakpan A 8988) (late renewal/last hernia:ling) Y As per existing authority (two new vehieles)/soos bestaande magtiging (twee nuwe voertuie) Z As per existing authority/soos bestaande magtiging X A 218 S E Mouton (Bethal A 7772) (Additional vehiclelbykomende voertuig) Y As per existing authority1 Volgens bestaande magtiging 2 As per existing authority/ Volgens bestaande magtiging X A 3420 J P Steyn (Westonaria A 8795) (Late renewalllaat hamming) Y As per existing (one vehicle)/soos bestaande (eenvoertuig) Z As per existing/sons bestaande X A 2860 J H Simmons (Kromdraaistasie A 9735) (Late renewal/loot hernuwing) Y As per existing (one vehicle)/sons bestaande (een voertuig) Z As per existing/sons bestaande X A 317 G F W Richts (Johannesburg A 9986) (Additional vehiclelnykomende voertuig) Y As per existing (one vehicle)/soos bestaande (een voertuig) Z As per existing/sons bestaande X A 276 B Govind (Johannesburg A 10358) (New application/nuwe aansoek) 1 (1) Fresh fruit and vegetables/vass vrugte en grange Z (1) From Tzaneen to Johannesburg to Bulawayo/Van Tzaneen na Johannesburg en Bulawayo Y (2) Fresh fruit and vegetables (two vehicles)/ Vars vrugte en groente (twee voertuie) Z (2) From Tzaneen to Johannesburg and Lourenco Marques/ Von Trance: na Johannesburg en Louse= Marques X A 282 P Mahlangu (Leslie A 10357) (New application/nuwe aansoek) Y Goods all classes (one vehicle)/goedere alto soorte (een woes:nig) Z Within the Transvaal Province/Binne die Provinsie Transvaal X A 300 F T Horak (Benoni A 9300) (Late renewal/goat heniuwing) Y As per existing (one vehicle)/soos bestaande (een voertuig) Z As per existing/soos bestaande X A 311 S Mvelase (Meadowlands A 10369) (New application/nuwe aansoek) Y NonEuropean passengers (one vehicle)1nieblanke passasiers (een voertuig) Z Meadowlands to Florida from a point near the hostel to Florida Station via the Clinic and South African Police Station at Meadowlands and Odendaal RoadlMeadowlands na Florida van n punt naby die koshuis na Floridastasie our die Kliniek en SuldAfrikaanse Foliate Aanklagkantoor by Meadowlands en Odendaalweg X A 297 C Nkoadi (Johannesburg A: 10359) (New application/nuwe aansoek) Y Goods all classes for noneuropeans only (one vehicle)1goedere alto soorte vir nie blankes alleenlik (een voertuig) Z Within the Reef cartage arealbinne die Randse karweigebied X A 310 N Frank (Brakpan A 7282) (Additional authority/bykomende magtiging) Y (I) As per existing/sons bestaande Z (1) From points with the Reef cartage area to Western Deep Level West Driefontein Blyvooruitzicht and Libanon Gold Mines/Van punte binne die Randse kanveigebied na Western Deep Level West Driefontein Blyvooruitzicht en Libanon Go:Syne Y (2) Goods all classes/goedere elle soorte Z (2) Within a radius of 150 miles radius from Brakpan General Post OfficelBintten stated van 150 myl van Brakpan Hoofposkantoor Y (3) Transformers and switchgear/transforthators en skakeltoenisting Z (3) Within a radius of 350 miles from Brakpan General Post OfficelBinnen straw! van 350 myl von Brakpan Hoofposkantoor Y (4) Locally manufactured switchgear and oil filled transformers for installation/plaarlik tarsals:allele skakeltoerusting en ollegewrildo transformators vie installasie Z (4) Within a radius from Brakpan General Post OfficelBinne n straal van 350 nip! van Brakpan Hoofposkantoor X A 304 M Texeira (Standerton A 9092) (Additional vehicle/bykomende voertuig:) Y As per existing/boos bestaande Z As per existing/soos bestaande X A 302 ExCelsior Vervoerdiens (Benoni A 6765) (Additional vehicle/bykontende voertuig) Y As per existing/sons bestaande Z As per existing/sons bestaande X A 296 J M Cameron (Waterval Doyen A 10367) (New application/nuwe aansoek) Y (1) Goods all classes1goedere alle soorte Z (1) Within a radius of 20 miles from Waterval Boven1Binne 71 strati van 20 my! van Waterval Doyen y (2) Coal (one vehicle)1steenkool(een voertuig) Z (27 Within a radius of 50 miles from Waterval Boven1Binne1 street van 50 my! van Waterval Bowen X A 308 E Thwala (Moroka A 10366) (New application/nuwe aansoek) Y Goods exclusively on behalf of Swaziland Dairy (one vehicle)/goedere nitsluidik ten behoewe van Swaziland Melkery (een voertuig) Z Within the Reef exempted area/rhine die Randse wygestelde gebied X A 299 F J J du Rand (Standerton A 10365) (New application/nana aansoek) Y Rail and roadbuilding material (one vehicle)/spoor en padboumateriaal (een voertuig) Z Within the Transvaal Province/Binne die Provinsie Transvaal Z Within the Transvaal Province/Binne die Provinsie Transvaal X A 275 W Molebatsi (Vereeniging A 10364) (New applicationlnuwe aansoek) Y Goods all classes (one vehicle)/goedere aooe soorte (een voertuig) Z Within the Magisterial District of Vereemging/Binne die Landdrosclistrik Vereeniging " X A 286 J P Pieterse (Brakpan A 10363) (New application/nuwe aansoek) Y (I) Goods all classes/goedere elle soorte Z (1) Within the Reef cartage area/binne die Randse karweigegied Y (2) Roadbuilding material (one vehicle)1padmaakrnateriaal (een voertuig) e Z (2) Within the Transvaal Province/ Binne die Provinsie Transvaal _ X A 291 L J de Beer (Kenipton Park A 10362) (New application/nuwe cumsock) IC Goods all Classes (one vehicle)igoedere elle soorte (een voertuig) Z Within the Reef cartage area/binne die Randse karweigebied X A 3844 G J I1 van Rensburg (Leslie A 3844)_ (Late renewal/last heinnwingl) Y Goods; all classes (one vehicle)/goederi alle soorte (een vaertnig) Z Within a radius of 100 miles from Leslie Post Office/Binne 1: skaal van 10(1 my! van Leslie poskantoor X A 278 A S Steenkamp (Eloff; A 7765) (Additional authoritylbykomendesnagtiging) YCoal/Steenkool ; n : Z From WitbanIcio points within the Reef exempted area/ Van Withank napunte binne die RandMvrygestelde gebied 01 II

32 418 PROVINCIAL GAZETTE 4 JUNE 1958 X A 846 D R Mazer (Dunswart A 8318) (Additional vehide/bykomende writhe) Y AL: perrexisting (two whicics)isoos bestaandaltwee meanie) Z As per existinglsoos bestaande X A238 C J Opperman (Vereeniging A 3969) (Additional vebidelbykomende voeridg) Y As per existing/soos bestaande Z As per existinglsoos bestaande X A 313 Glens Removals and Storage (Johannesburg A 9778) (Additional vehidelbykomende voertuig) Y As per existing (two vehicles)/soos bestaande (twee raertule) Z As per existinglsoos bestaande X A 5 W A de Witt (Volksrust A 8010) (Late renewal/gaon hernuwing) Y As per existinglsoos bestaande X A 288 Rusticana Transport (Bethal A 8240) (late renewal/last hemming) Y As per existing (five vehicles)/soos bestaande (vyf voertuie) Z As per existing/soca bestaande X A 329 G D Richards (Piet Retief A 7768) (Additional vehidelnykomende voertuig) Y As per existinglsoos bestaande Z As per existinglsoos bestaande X A 325 A P Dotes Transport (Boksburg North/Noord A 6512) (Additional authority/bykomende ma:aging) Y (1) As per existinglsoos bestaande Z (1) As per existing/soos bestaande Y (2) Switchgears and transformers1skakeltoerusting en transformators 4 Z (2) Within a radius of 150 miles from Boksburg Post Officelllinnen strati van 150 myl van Boksburgposkantoor Y (3) Assembled switchgear and oilfilled transformers/gemonteerde skakeltoerusting en oliegevulde transformators Z (3) Within a radius of 350 miles from Boksburg Post Officelifinnen straal van 350 my! ran Boksburgposkantoor X A 319 B & T Transport (Johannesburg A 8346) (Amendment in certificates/ Wysiging van scrtifikate) Existing authority/bestaande ma:aging Y (1) Goods all classes/goedere alle mode Z (1) Within the Reef cartage areal Binne die Randse karweigebied Y (2) Bona fide household removals/bona fide huistrekke Z (2) Within a radius of 150 miles from Johannesburg Post Officanne n ontirek van 150 my! van Johannesburgposkantoor Proposed amendment/voorgestelde wysiging Y (3) Goods all classes exclusively on behalf of City Engineering and Carron Co/Goedere alle soorte uitsluitlik ten behoewe van City Engineering & Carrots Co Z (3) Within the Reef and Pretoria exempted area/binne die Rand en Pretoria se vrystelde gebied Y (4) Cast iron porcelain enamelled ware glazed tiles and sanitary ware exclusively on behalf of City Engineering & Carron Co (three vehicles)/potyster porselein enamelware geglassuurde teas en sattitere ware uitsluitlik ten behoewe van City Engineering & Carron Co (drie mediae) Z (4) Within a radius of 150 miles From Johannesburg General Post Office/Rhine n onarek van 150 myl van Johannespurg Hoofposkantoor X A 290 J Motsobane (Sasolburg A 10370) (New application/naive aansoek) Y (1) Goods all classes for non Europeans/Goedere title soorte via deblaukes Z (1) Within a radius of 10 miles from Vereeniging Post OfficelBinnen otntrek van 10 myl van Vereenigingposkantoor Y (2) Sand soil bricks and ash (one vehicle)/sand grand stone en as (een wends) : Z (2 Within a radius of 20 miles from Vereeniging Post OfficelBinne n ontrek van 20 my! van Vereetaging poskantoor X A 330 Arena Transport (Johannesburg A 9721) Additional vehicles with additional authority/bykomende voertuie met naive magaging) Y (1) Illricks1Bakstene Z (1) From George Goch Works SA Silica Bricks to points within the Reef cartage area and to Koornfontein District of Witbank/ Van George Goals Werke SA Silica Bricks na punte binne die Randse karweigebied en no Koons/Mae/it Distrik Witbank Y (2) Coal (two vehicles)isteenkool (twee voerstrie) Z (2) From Witbank District io works at George Goch on behalf of Messrs SA Silica Bricks Ltd Johannesburg/ Van Witbank Distrik na sverke to George Gods ten behoove van SA Silica Bricks Lki; Johannesburg X A 287 Assads Motor Transport (Germiston A 4372) (Additional authority/bykontende magtiging) Y Goods all dasses/goedere alle soorte Z Between points within the Reef cartage area and West Driefontein Blyvooruitzicht and Western Deep Levels and Doornfontein Gold MinesITussen pulite binne die Randse karweigebied en Wes Driefontein Blyvooruitzicht Doornfontein en Western Deep Levels Goadmyne X A 72 Africa World Motor and General Agencies (Johannesburg A 10307) (New application/naive aansoek) Y NonEuropean passengers (one vehicle)lblieblanke passasiers (een voenuig) Z Between Johannesburg and Umkomaas via Standerton Newcastle Ladysmith and Durban/Tussen Johannesburg en Umkomaas oor Standerton Newcastle Ladysmith en Durban X K 118 Ezekiel Makokoe (Germiston H 3147) NonEuropean taxi scrvicelnieblat4e hustrinotordiens (Nev; application/ Nuwe aansoelc) Y Non European passengers and their personal effects (one vehicle)inioblanke passasiers en but persoonlike besitangs (een mertstig) Z (1) Within the Germiston Municipal ArealBinne die Germiston Munisipale Gebicd (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)/Toerallige bona fide haurntororritre no punte buite gebied (1) X K 140 Jim Mngomezulu (Volksrust H 3152) NonEuropean taxi service/niebianke huurnsotordiens (New application/naive aansoek) Y NonEuropean passengers and their personal effects (one vehicle)/nieblanke passasiirs en hid persoonlike besittings (een voertuig) Z (1) Within the Magisterial District of Volksrust/Binne die Landdrosdistrik Volksrust (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)/Toevallige bona fide lutunnotorritie no punte buite gebied W X K 147 Frank Masasanya (Germiston H 2783) NonEuropean taxi servicelnieblanke huurmotordion (New application/ Nuwe aansoek) Y NonEuropean passengers and their personal effects (one vehicle)inieblanke passasiers en 1w! persoonlike besittings (een voertuig) Z (1) Within the Germiston Municipal Area/Binne die Germiston Munisipale Gebied <2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)/Toevaitige bona fide huarmotorritte na punte butte :dried (1) X K 119 Ephrahim Zwakala (Krugersdorp H 3149) NonEuropean taxi servicelnieblanke Iturnsotordiens (New application/ Nuwe aansodc) Y NonEuropean passengers and their personal effects (one vehicle)iniemanke passasiers en hul persoonlike besittings (een voertuig) Z (1) Within the Krugersdorp Municipal Area/Binne die Krugersdorp Munisipaie Gebied (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)IToevallige bona fide luturmotorritte na punte buite gebied (I) X K 149 Gladys Kanzi (Johannesburg H 3155) NonEuropean taxi service/nie bianke huurmotordiens (New application/nuwe aansoek) Y Non European passengers and their personal effects (one vehicle)/afteblanke passasiers en hul persoodike besittings (eets wends) Z (1) Within the Magisterial District of JohannesburglIfinne die Landdrosdistrik Johannesburg (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)1Toevallige bona fide huunnotorritte na punte butte gebied (1) X K 155 Lukas Mogoase (Krugersdorp H 3156) NonEuropean taxi servicelnielianke hutirmotordiens (New application/ Nom aansoek) Y NonEuropean passengers and their personal effects (one vehicle)lblieblanke passasiers en MI persoonlike besittings (een voertuig) Z (1) Within the Krugersdorp Municipal Area/Biome die Krugersdorp Munisipde Gebied (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)1Toevallige bona fide huunnotorritte no pane bulge gebied (1) X K 136 Stephen Matshitse (Krugersdorp H 3150) NonEuropean taxi servicelnieblanke Iturtnotordiens (New application/ Naive aansoek) Y NonEuropean passengers and their personal effects (one vehicle)inieblanke passasiers en 1w! persoonlike besittings (een voertuig) Z (1) Within the Krugersdorp Municipal ArealBinne die Krugersdorp Munisipale Gebied (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)/Toevallige bona fide Inturnmorritte na pate Mite gebied (1) X K 139 Paul Nthute (Germiston H 1388) NonEuropean taxi service/ Nieblanke huuinzotordiens (Additional vehiclel Bykomende voertuig) Y Non European passengers and their personal effects (one vehicle)/nieblanke passasiers en hti persoonlike besittings (een voertuig) Z (1) Within the Germiston Municipal ArealBinne ilk Germiston MunisipaleGebied (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)ITaemllige bona fide huurmotorrittena punte buite gebied (1) _ 12 _

33 PROVINSIALE KOBRANT 4 JUN1E X K 120 Mahadar Pursad Gungadin (Boksburg H 402) NonEuropean taxi service/nieblanke huurmotordiens (Additional vehicle Bykomende vocrtuig) Y NonEuropean passengers and their personal effects (one vehicle)inieblanke passasiers en Ind persoohlike besittings (een voertuig) X (I) Within the Boksburg Municipal Area/Binne die Boksburg Munisipale Gebied (2) Casual bona fide taxi trips to points outsidearea (1)/Toevallige bona fide huunnotorritte na pante bulge gebied (1) X K 80 Jacob Masuku (Johannesburg H 2328) NonEuropean taxi servicelnioblanke huurmotordiens (Second application/ Tweede aansoek) Y Non European passengers and their personal effects (one vehicle)/nieblanke passasiers en hul persoonlike besittings (een voertuig) Z (I) Within the Magisterial District of Johannesburg/Binne die Landdrosdistrik Johannesburg (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)/Toevallige bona fide huurmotorritte na punte bate gebied (I) X K 150 Michael Motaung (Johannesburg H 3148) NonEuropean taxi servicelnieblanke huurmotordiens (New application/ Nuwe aansoek) Y NonEuropean passengers and their personal effects (one vehicle)inieblanke passasiers en Ind persoonlike besittings (een voertuig) Z (I) Within the Magisterial District of Johannesburg/Binne die Landdrosdistrik Johannesburg (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)IToevallige bona fide huurmotorritte na pante butte gebied (I) X K 148 Amelia Dihetso (Boksburg H 3145) NonEuropean taxi service/nieblanke huurmotordiens (New application/nuwe aansoek) (Vehicle will be purchased/voertuig sal aangekoop word) Y Non European passengers and their personal effectsinieblanke passasiers en Ind persoonlike besittings Z (1) Within the Boksburg Municipal ArealBinne die Boksburg Munisipale Gebied (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)/Toevattige bona fide hummotorrine na pate butte gebied (1) X IC 93 Moses Kuhlase (Standerton H 3151) NonEuropean taxi service/nieblanke huurmotordiens (New application/nuwe aansoek) Y NonEuropean passengers and their personal effects (one vehicle)inieblanke passasiers en hul persoonlike besitrings (een voertuig) Z (I) Within the Magisterial District of Standerton/Binne die Landdrosdistrik Standerton (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)/Toevallige bona fide huarmotorritte na prune butte gebied (1) X K 123 Michael Nkwanyana (Benoni H 3144) NonEuropean taxi servieelnieblanke huurmotordiens (New application/ Naive aansoek) (Vehicle to be purchased/voertuig sal aangekoop word) Y NonEuropean passengers and their personal effectsinieblanke passasiers en hid persoonlike besittings Z (I) Within the Benoni Municipal ArealBinne die Benoni Munisipale Gebied (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)IToevallige bona fide huurmotorritte no punte bulk gebied (1) X K 153 Abraham Foster (Benoni H 1024) NonEuropean taxi servicefflieblanke huurmotordiens (Fourth application/ Vierde aansoek) (Vehicle to be purchasedifoertuig sal aongekoop word) Y NonEuropean passengers and their personal effectsinieblanke passasiers en hul persoonlike besittings Z (I) Within the Benom Municipal Area/Binne die Benoni Munisipale Gebied (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)IToerallige bona fide hutemotorritte na punk buire gebied (1) X K 138 Matthews Mogale (Johannesburg H 869) NonEuropean taxi serviceinieblanke huurmotordiens (New application/ Nuwe aansoek) Y NonEuropean passengers and their personal effects (one vehiclefilleblanke passasiers en furl persoonlike besittings (een voertuig) Z (1) Within the Magisterial District of Johannesburg Binne die Landdrosdistrik Johannesburg (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (I)IToevallige bona fide huurinotorritte na pante brute gebied (1) X IC 122 Elias Nkomo (Benoni H 2486) NonEuropean taxi service/nieblanke huurmotordlens (New application/name aansoek) 1 Non European passengers and their personal effects (one vehide)inieblanke passasiers en Ind persoonlike besittings (een voertuig) Z (1) Within the Benoni Municipal Area/Bittne die Benoni Munisipale Gebied (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)/Toevallige bona fide huttnnotorritte na prune bulk gebied (1) LOCAL ROAD TRANSPORTATION BOARD PRETORIA PIAASLIKE PADVERVOERRAAD PRETORIA X 3339 Osman V Mahomed Belfast (Additional authorityldyke:net:de magtiging) Vehicle/ Voertulgt TCB 1207 Y Grain fertilizers fresh fruit and vegetables livestock and coal/groan kunsmis ears vrtigte en groente lewende hawe en kole Z Within a radius of 150 miles from Belfast/abuse n street van 150 myl ran Be/fast X 4431 Egnep (Pty) Ltd PO/Pk Bewaarkloof (New application/nave aansoek) Vehicles/ Voertuie: TAL and/ en 4380 Y Mail bagmossak Z Between Bewaarkloof and Pietersburg/Tussen Bewaarkloof en Pietersburg X 2443 K N van Niekerk Warmbaths/Warmbad (New application/nuwe aansoek) Vehicle Voertuig: TWB 3677 Y (I) Roadmaking material (pro forma)ipadmaakmateriaal (pro forma) Z (I) Within the Transvaal Province Binne die Provinsie Transvaal Y (2) Household removals (pro forma)ihuistrikke (pro forma) Z (2) Within a radius of 150 miles from Warmbaths/Binne n straal van 150 myl van Warmbad Y (3) Goods all classes/goedere alle soorte Z (3) Within a radius of 20 miles from Warmbaths (restricted)/binne n straal van 20 my! van Warmbad (beperk) X 2135 Percy Thompson Sibasa PO/Pk Sibasa (New application/naive aansoek) Vehicle/ Vowed:: TM 3676 Y Goods all classes/goedere alle work Z Within a radius of 30 miles from Mapoli Store/Binne n stead van 30 myl tan Mapoli Winkel X G D Boyd Lydenburg (New application late renewal with additional authority/naive aansoek That hernuwing met bykomende magilging) Vehicle/ Voertuig: TAE 2610 Y (I) Goods all dasscs/goedere elle scone Y (I) (a) Within a radius of 20 miles from Waterkop District of Lydenburg/Binne n straal van 20 my/ van Waterkop Distrik Lydenburg (b) Between Waterkop and Burgersfort/Tussen Waterkop en Burgersfort (c) Between Waterkop and Pietersburg/Tussen Waterkop en Pietersburg Y (2) Household removals (pro forma)/huistrekke (pro forma) Z (2) Within a radius of 150 miles from Waterkop District of Lydenburg/Binne n stead van 150 myl van Waterkop Distrik Lydenburg X M P Mdhkaka and/en K W Thsehla Lydenburg (New application/nuwe aansoek) Y NonEuropean passengers and goods on behalfof noneuropeans (one vehicle)/ Nie blankepassasiers engoedere ten behoewe van nieblankes Z (een voertuig) (1) Over new road in the course of construction between the Farm Schoonoord No 277 and Penge No 304 via Avontuur No 68 Koreavelden No 70 Parys No 241 Meinde No 242 Thornhill No 441 Fernkloof No4 Dsiate No 334 Hackney No 387 Surbiton No 332 Macklenburg No 371; Croyden No 328 Putney No 290 Wimbledon No 292 Annesley No 305 Holfontein No 386 to Penge/ Oor naive pad in die verlegging tussen Plase Schoonoord No 277 en Penge No 304 oor Avontuur No 68 Korenvelden No 70 Parys No 241 Meinde No 242 Thornhill No 441 Fernkloof No 4 Dsiate No 334 Hackney No 387 Surbiton No 332 Macklenburg No 371 Croyden No 328 Putney No 290 Wimbledon No 292 Annesley No 305 Holfontein No 386 na Penge (2) Points between the Farm Twyfelaar No 172 to junction of road referred to under (1) above on the Farm on Wimbledon No 292 anditraversing the Farm The Shelter No 289/Punte tussen die Plans Twyfelaar No 172; na aansluiting van pad sons under (1) Melba op die Pleas Wimbledon No 292 en oar The Shelter No 289 X 2452 D P Bates Warmbaths/Warmbad (New application/nuwe aansoek) Vehicle/Veen:rig: TWB 3678 Y Roadmaking material (pro forma)ipadnzaakmateriaal (pro forma) Z Within the Transvaal Province Binne die Provinsie Trans mat X 2146 J H de Beer Duiwelskloof (Additional authoritylilykomende magtiging) Vehicle IToertaie: TED 518 and/en TBD 519 Y Perishable fresh fruit and fresh vegetablesthederfbare vas wage en vars groente Z From the Magisterial District of Letaba to Pretoria and Johannesburg markets/ Van die Landdrosdistrik Letaba no Pretoria en Johannesburg markte X 143 J C Rogers Groblersdal (New application/nuwe aansoek) Vehicle/ Voertaii: TCA 492 Y Goods all classes/goedere alle soorte Z Within a radius of 20 miles from Groblersdal Post Office (restricted)/binne n stead van 20 myl van Groblersdal poskantoor (beperk) X 2256 W J Steyn Witbank (Nevi application/nuwe aansoek) Vehicle/VoMuig: Tyv Y (1) Sand gravel stone and bricks/ Sand grids klip en scene Z (1) Within a radius of 60 Miles from Witbank (cbncesiion)/binne enema! van 60 my! van Witbank (konsenie) Y (2) Roadmaking material (pro forma)radmaakmaterkal (pro forma) Z (2) Within the Transvaal Province Blanc die Provinsie Transvaal 23

34 T _ Z effo iskcivifidbui batfilftf4; r y (3) Goods all classes/goederdl idle soorte:4 Z (3) Within a radius of 20 miles from Witbank (restricted)/biluzen serail rtm 20 myl yan Witbank (beperk) * X 2459 S R Murray Duiwelskloof (New application/nuwe aansoek) Vehicle/Vont/4f TED 1060 Y Timber/Haut Z From plantations within the Magisterial District of Letaba to sawmills aridrailheails within the MagiRerial District ofletaba/ Van i plantasies binne die Landdrosdistrik Letaba na saagmeule en spoorwegstasie of sylyn bit:wc die Landdrosdistrik Letaba X T R Musing Kroondal District of/distnk Rustenburg (Additional authority/bykomende magtiging) Vehicle/Voir/nig: TI 7862 Y Sand stone crushed granite earth gravel bricks lime and crude aid nittreatedbres andoninerals firewood rough unsawn timber grain and grainmeal fertilizers and manure peanuts sunflower seed/sand klip gegruisde graniet; grand grids stone kalk ru en onbewerkte ertienininerale vuurtntiakhout ruwe ongesaagde timmerhout groan en graanmeel kunsmis en bernestingstowwegrondbone en sonneblom mad Z Within the Transvaal Province (concession)/binne die Provinsie Transvaal (konsessie) X 5404 Lucas Maluka Witbank (Amendment of route/ Wysiging van roete) Yehicle/Voertuig: TM 3929 Y Non European passengersinie blanke passasiers Z Between Middelburg Location and Middelburg Station oor streets: Wes Street Hoop Street Kerk Street Lang Street Coetzee Street Gilfillan Street Fontein Street Jan van Riebeeck Street Meyer Street/listen Middelburgkkasie en Middelburgstasie oor spate: Wesstraat Hoopstraat Kerkstraat Langstraat Coetzeestraat Gilfillatistraat Fonieinstraat Jan van Riebeeckstraat Meyerstraat Depart weekdays except Sundays from Middelburg Location/ Vertrek weeksdae behalwe Sondae van Middelburglokasiez am/rm: 500; 545; 730; 1030 pmkm: 130; 400; 530; 700 X 2479 W J Bekker Marble Hall (New applitation/nuwe aansoek) Vehicle/Voertutg: TCA 3509 Y (I) Goods all classes/goedere a& soarte Z (1) Within a radius of 20 miles from Toitskraal No 421 District of Groblersdal (restricted)/blare n straal van 20 nzyl van Toitskraal No 421 Distrik Groblersdal (beperk) Y (2) Grain/Graan Z (2) Within a radius of 50 miles from Toitskraal No 421 District of Groblersdal (concession)/bhme n straal van 50 myl van Toitskraal No 421 Distrik Groblersdal (konsessie) Y (3) Roadmaking material (pro forma)lpadmaakmateriaal (pro forma) Z (3) Within the Transvaal Province/Binne die Provinsie Transvaal Y (4) Fresh vegetables/ Vars groente (4) From farms within a radius of 20 miles from Toitskraal to Pretoria and Rand/Van plate binne n smog van 20 myl van Toitskraal na Pretoria en Rand X 1650 J 1: Raaths Duiwelskloof (Additional vehicle/sort:v/4 yoertuig) TBD 115 Y (1) Goods all classes/goedere elle soorte Z (1) (a) Between Mooketsi Station and Giant Reef Mine via Ellerton/Tussen Mooketsistasie en Giant Reefmyn oar Ellerton (b) Between points within a radius of 30 miles from Mooketsi railway station (restricted)/tussen pante binne n omtrek van 30 myl van Mooketsi spoorwegstasie cbeperk) (c) Between Zoekmekaar Station and Thabaans Location No 315 via Setali No 2317 Voorspoed No 57 Goedverwacht No 153 and Roerfontein/Tussen Zoeknzekaarstasie en Thabaanslokasie No 315 oor Seta No 2317 Voorspoed No 57 Goedverwacht No 153 en Roerfontein (d) Between points within the Magisterial District of Letaba (restricted)/tussen pante binne die Landdrosdistrik Letaba (beperk) Y (2) Kraal manure/kraabnis Z (2) Within the Magisterial Districts of Zoutpansberg Pietersburg and Letaba (restricted)/binne die Landdrosdistrate Zoutpansberg Petersburg en Letaba (beperk) Y (3) Sand gravel and stone for roadmaking purposes/sand grids en kik vin padmaakdoeleindes Z (3 Within the Magisterial Districts of Pietersburg and Letaba/Binne die Landdrosdistrikte Petersburg enletaba Y (4 Roadmaking material (pro forma)/padraaakmateriaal (pro forma) Z (4 Between the nearest railway station and roachiorkers depots within the Magisterial Districts of Pietersburg and LetabalTussen die matte spoorwegstasie en padwerkersdepots binne die Landdrosdistrikte Pietersburg en Letaba : X 2660 Native Recruiting Corporation Ltd Pietersburg (Amendment of timetable/wysiging van tydielfel) Vehicle/ Voertuig: TAL 6017 Y Non European passengers/nic blanke passasiers Z Between Glen Cowie to Driekop via Mashilebelo and Dsjate/Tussen Glen Cowrie na Driekop oar Mashilebelo en MOM TimetablelTydtafet Tuesdays Thursdays and Saturdays/Dinsdae Donderdae en Saterdae Outwardslilitivaarts Inwards fin:pearls Points served Tine of Departure Fare Points served Time of Departure Fare: Punte bedien Tyd 4n valtrek" Tarkf : Pante bed/en Tyd van vertrek Tariff s d Glen Cowie 530 am/vm Driekop 100 pm/nm Jane Furse 545 asalvm 0 9 Forest Hill 200 pminm 3 0 Schoonoord 630 am/vin 3 3 Dsjate 230 pmkm 4 3 Malegale 645 arniwn 5 0 Mashileng 300 pm/nm 5 9 Mashilebelo 700 am/vm 6 3 Mashilebelo 330 pminm 7 0 Mashileng 730 am/vm 7 6 Malegale 345 pm/nm 8 3 Dsjate 800 am/nm 9 0 Schoonoord 345 pminm 10 0 Florest Hill 230 amlvm 10 3 Jane Fume 400 pm/nm 12 6 Driekop 930 amjvm 13 3 Glen Cowie: 500 pm/nm 13 3 X 2102: J G Nerrneulen Rustenburg (Amendment of carrying cspacitaysiging van draagvernme) (Carrying capacity of vehicles increase from 5 to 8 ton/draagvermog van voertuie vermeerder van 5 no 8 tore) tvehiclel Voertuie: TI 3037 and/en 2683 X 8134 Terblanche Transport White River/ Witdvier (Application for additional vehicleplansoek on: bykomende mertuk) TDH 5040 Y Goods all classes/goedere alle soorte Z Over approved existing routes already served by applicant subject to existing tariffs timetables and restrictions/oar goedgekeurde bestaande roetes wat alreeds deur applikant bedien word onderhewig aan bestaande vervoertariewe beperkings en tyritafels The following are new applications Gate renewals)for the same authority as granted for 1957 in respect of the same number of vehicles (Y and Z)/Die volgende is nave aansoeke(kat hernuwings)vir dieselfde magtigings sons toegestaan vir 1957 ten opsigte van dieselfde getal voerznie (Y en Z) X H Halpern Pretoria X P Minnaar Pretoria X 9419 S K Mothla Lydenburg X 2439 Teresia Kibidoe Pretoria (New application/nuwe aansoek) Y Five noneuropean taxi passengers (one vehicle)/ Vyf nieblahke huurmotorpiasasiers :: Z (1) Between Santa Hospital and Pretoria/Tussen Santa Hospitaal en Pretoria (2) On casual trips outside area (1)/Op toeirdlige rime butte gebied (1) X Sewparsad Pachoo Pretoria (New application/nuwe aansoek) YehiclelVoertuig: T Y Five non European taxi passengers/kr/ nieblanke huurinotorprissasieri Z (1) Between Lady Selborne and Pretoria/Tussen Lady Selborne en Pretoria (2) On casual trips outside area (1)/Op mcvallige rime buite gebied (1) X 2444 W W Strydom Pietersburg (New application/nutve aansoek) Yehicle/Voertuig: TAL 1436 Y Five European taxi passengers/ Vyf blanke huannotorpassasiers Z (1) Within the Magisterial District of Pietersburg/Binne die Landdrosdistrik Pietersburg (2) On casual trips outside area (1)/Op :Gemlike nut buite gebied (1) X 2427 J Hde KlerkPretoria (Applicatiorifortransfer from PI P J Brower to J H de Klerktriansoek am oordrag van P J J Bruwer na J H de Klerk) Vehicle Voertuig: T Y Five European taxi passengers/ Vyf blanke huurmotorpassasiers Z Within the Magisterial District of Pretoria/Binne die Landdrosdistrik Pretoria X 2472 Solomon Letshoene Pretoria (New application/nuwe aansoek) Vehicle/Veer:nig: T Y Five non European taxi passengers/ Vyf niebkmke huurmotorparsasiers t Z Between Saulsville and Pretoria/Tussen Sardsville en Pretoria 14

35 PROVINSIALE KOERANT 4JUNIE X 8878 Lucas Mtombeni Pretoria: (New; application/nuwe oar:seek) Vehicle/Mamie: TP 5428 Y Five noneuropean taxi passengers/vyf nieblanke huurmotorpassasiers Z (1) Bejwcen Vlakfontein and PretorialTussenflakfontein endiretoria (2) On casual trips outside area (1)/Op toevallige rim buite gebied (1): X James Phoku Harrimanskraal (Additional vehiciernykomende voertuig) Five noneuropean taxi passengers/vyl nieblanke_huurmotorpassasiers Y Z (1) Within a radius of 25 miles from HammanskraalPost Office/Binne n stria van 25 myi van Hammanskraal poskantoor (2) On casual trips outside area (1)/Op toevallige rittebuite gebied (I) _ X 8203: Abel M Mashego; Pilgrims Rest (Additional veldt:ell:amend! voertedg) TD 580 Y Five noneuropean taxi passeirgers/vii nieblanke huurmotorpassasiers Z (1) Between Ohrigstad and Rietfontein California and Nooitgedacht/Tussen Ohrigstad en Rietfontein California en Nooitgedacht (2) On casual trips outside area (1)/Op toevallige doe buite gebied (1) X William Member Politsi (Additional vehicle/bykomende voertrdg) TBC 4023 Y Five noneuropean taxi passengers/jig nieblanke huurmotorpassasiers Z Within the Magisterial District of Letaba/Rine die Landdrosdistrik Letaba X Mohomed E Badiat Brits (Additional vehidelbykomende voertuig) TAZ 1751 Y Five noneuropean taxi passengers/ Vyf nieblonke huurmotorpassasiers Z (1) Within the Magisterial District of Brits1Bintre die Landdrosdistrik Brits (2) On casual trips outside area (1)/Op toevallige rine buite gebied W POUND LEEUWVALLEI Skut Distrik Lyden Die besonderhede van hierdie wysiging SALES: berg; op 25 Junie 1958 om 11 vin 1 Koei sal in die Kantoor van die _ Stadsklerk Kaffer tipe 6 jaar donker bruin Vermelde Munisipale Kantoor Vereeniging vir a Unless previously released the animalsdie sal op die plaas Twyfelaar verkoop tydperk van ses weke vanaf 30 Mei 1958 described hereunder will be sold as word ter insae le indicated MARIANA Skut; Distrik Krugersdorp Iedere bewoner of eienaar van vaste Persons desiring to make inquiries op 25 Junie 1958 om 11 vm I Bul Fries eiendom wat deur hierdie wysiging geraak respecting the animals described hereunder 3 jaar swart en wit word het die reg om beswaar teen die in the case of animals in municipal pounds NOOITGEDACHT Skut Distrik Austen wysiging aan te teken en moet die Stadsshould address the Town Clerk for those burg op 22 Julie 1958 om 11 vm 1 Koei klerk skriftelik van sy besware en die redes in district pounds the Magistrate of the gekruis 10 jaar rooi vir sodanige besware ter enige tyd tot en district concerned PALMIETFONTEIN Skut Distrik met 11 Julie 1958 in keniffs stel Pietersburg op 25 Junie 1958 om II vat J J MARAIS 1 KoeiAfrikaner 9 jaar rooi linkeroor BIESJESVLEI Pound District Lichten Stadsklerk stomp; I os Kaffer tipe 6 jaar swartburg on 25th June 1958 at 11 am1munisipale boot; Kantore 8 skape ooie en ram baster }tot Mule mare 9 10 years black brown right 4 jaar Vereeniging 27 Mei 1958 buttock branded S 5 left car swallowtail WINDSOR Sktit Distrik Waterberg op 2 (Adv No 1891) will be sold on the farm Vlakplaas Julie 1958 op 11 vm 1 Os Afrikaner BRAKPAN Municipal Pound on 14th aar rooi June 1958 at 9 am 1 Mare chestnut 6 j WINTERSKRAAL Skut Distrik Wakyears; 1 horse gelding foal chestnut 18 kerstroom op 26 Junie 1958 om 11 vin VILLAGE COUNCIL OF NABOOMmonths 1 Perd reun 8 jaar donkerbruin; 1 perd SPRUIT EDENVALE Municipal Pound on 14th merrie 5 jaar bruin June 1958 at 11 am 1 Bull 10 years brown; 1 horse gelding 9 years chestnut ALIENATION OF PROPERTY LEEUWVALLEI Pound; District Lyden TOWN COUNCIL OF VEREENIG1NG burg on 25th June 1958 at 11 am 1 Notice is hereby given under the provi Cow Kaffir type 6 years dark brown This VEREENIGING DRAFT TOWN sions of Section 79 (18) of the Local animal will be sold on the farm Twyfelaar PLANNING SCHEME No 1/8 Government Ordinance 1939 as amended MARIANA Pound District Krugersdorp on 25th June at 1 1 a:m1 Bull; 7 that it is the intention of the Village In terms of the Regulations framed under Council of Naboomspruit subject to the Friesland 3 years black and white approval of the Administrator to transfer NOOITGEDACHT Pound District Rusthe Townships and Townplanning Ordi Portion I of Lot No 757 to fif r P J van fit_ nance1931 as amended it is tenburg hereby notider Merwe in exchange for Lot No 422 on 2nd July 1958 at 11 a 1 Cow mixed 10 years red i fled for general information that the Town PALMIETFONTEIN Pound Distirct Council of Vereeniging proposes to amend A sketch plan and copditions of aliena Pietersburg ori25th June 1958 at 11 the Vereeniging Town planning Scheme No tion Will be open tohnsinetfon at the office i IKi am 1 1" Cow Africander 9 years red left of 1956 to permit of the sub division of of the undersigned during office hours ear blunt; 1 ox Kaffir type 6 years black erven in Three Rivers and Three Rivers Any objections to the Councils intention and white; 8 sheep ewes and ram mixed Extension No 1 Townships must be lodged with the undersigned within 1 to 4 years The particulars of this amendment are one month from date of publication hereof WINDSOR Pound District Waterberg on open for inspection at the Town Clerks 2nd July 1958 at I I am 1 Ox African Office Municipal Offices Vereeniging for J C SHANDOSS a period of six weeks from the 30th May Town Clerk der 5 years red Municipal Offices WINTERSKRAAL Pound District Wak 1958 Naboomspruit 28th May 1958 kerstroom on 26thJune 1958 at 11 am Every occupier or owner of immovable 1 Horse gelding 8 years dark brown; property affected by this amendment shall 1 have the right to object to the amendment horse mare 5 years brown DORPSRAAD and may inform the Town Clerk in writing VAN NABOOMSPRUIT 61 slid objection mid the grounds thereof at any time up to and including the 11th VERVREEMDING VAN GROND July 1958 SKUTVERKOPINGS: J I MARAIS _ Town Clerk Kennisgewing geskied hiermee ingevolge Tensy voor die tyd gelos sal die diere Municipal Offices die bepalings van Artikel 79 (18) van die hieronder beskryf verkoop word soos eau Vereeniging 27th May 1958 Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 sons gewysig dat die Dorpsraad van mini (AdVert No 1891) Naboomspruit van voorneme is om onder Persone wat navraag wens te doers aan hewig aan die goedkeuring van die Admini gaande die hieronder omskrcwe diere moet strateur Gedeelte 1 van Lot No 757 aan ill die gcval van diere in munisipale skutte STADSRAAD VAN VEREENIG1NG mnr die Stacisklerk nader en wat (Here in distrik P J van der Merwe oor te dra in roil vir Lot No 422 skutte betref die betrokke Magistraat KONSEPDORPSAANLEGSKEMA VAN VEREENIG1NG No 1/8 n Sketsplan en voorwaardes van vervreemding IC ter insae in die kantoor van BIESJESVLEI Skut Distrik Lichtenburg die ondergetekende gedurende kantoorure op 25 Junie 1958 om I I vm 1 Muil Kragtens die Regulasies bepaal dear die linige besware teen die voorneme van die merrie 9 tot 10 jaar swartbruin; regter Dorpsgebiede en Dorpsaanlegordonnansie Dorpsraadskriftelik moet by onderboud gebrand 55 linkeroor swaelstert Sal 1931 soos gewysig word daar ter algemene getekende ingedien word binne een maand op die plaas Vlakplaas verkoop word inligting bekendgemaak dat die Stadsraad vanaf datum van publikasie hiervan BRAKPAN Munisipale Skut op 14 van Vereeniging van voorneme is om die Junie 1958 om 9 vm 1 Merrie vos 6 Dorpsaanlegskerna van Vereeniging No I 1C SHANDOSS i jaar; 1 hings vul vos 18 maaride van 1956 te wysig ten einde die onder Stadslderk " EDNVALE E Munisipale Skuf oji 14 verdeling van awe in die clorpsgebiede van Munisipale Kantore Junie 1958 Om 11 M1 l Bul 10 jaar Three Rivers err Threelliiers llitbreidiug Naboomspruit 28 Mei 1958 I bruin; 1 perd reun 9 jaar vos No 1 foe te kat ! IS 4

36 I eastern 422 PROVINCIAL GAZEITEj 4 JUNE195B CITY COUNCIL OF GERMISTON SCHEDULE C " loop waarvan Loeriestraat oorkruis word en met Swavelstraat as eind Rights Other than Mining Titles Affected punt met wafter street n kruispunt PROCLAMATION OF ROADS by the Roads Described in Schedple4: _ sevorm Word NiL Notice is hereby given in terms of the H S MILLER BYLAE B provisions of the Local Authorities Reads Town Clerk Ordinance No 44 of 1904 as amended Municipal Offices Mynreg deurkruis deur paaie omskryf in that the City Conned of Germiston has Germiston 12th May 1958 Bylae A en soos bepaal deur Diagram petitioned the Administrator to proclaim as (No 121/58) :_ RMT No549 public roads the roads described :KJeims geregistreer in die naam in Schedule van A of this notice Rose Deep Limited en bepaal deur Dia A copy of the petition and the relevant STAD GERMISTON gram LG No B 63/27 (RMT No 8509) diagrams can be inspected at the office of the undersigned daily during office hours PROKLAMASIE VAN PAAIE BYLAE C Any interested person desiring to lodge Kra tens die hemlines van die Local an objection to the proclamation of the Authoritiestens Roads Ordinance No 44 of Ander regte behalwe mynregte geraak deur roads must lodge such objection in writing 4 soos gewysig word biermee kennis die paaie omskryf in Bylae A (in duplicate) with the Provincial Secretary e dat die Stadsra ad van Germiston by Geer Box 383 PO Pretoria and the undersigned geiradministrateur aansoelt gedoen het om H S MILLER within one month from the 4th June 1958 die paaie in Bylae A van hierdie tennis : Stadsklerk gewing omskryf as openbare paaie te pro Stadskantoor Mei SCHEDULE A n Afskrif van betrokke diagramme klameer die kan versoekskrif en daagliks gedurende die 121/58) (No Germiston : kantoorure by die kantoor van die tinder DESCRIPTION getekende inspekteer word TOWN COUNCIL OF BOKSBURG Enige belanghebbende persoon wat teen TOWN PLANNING SCHEME: AMEND Six roads shown on Diagram RMT No die proklamasie van die paaie beswaar wil MENT No 1/ (SG No A 579/58) traversing pro maak moet sodanige beswaar binne eon claimed land held under Miningl Title as maand van 4 unit 1958; of skriftelik (innotice is hereby given in terms of the claims defined by Diagram RMT No dtiplikaad by die Provinsiale Sekretaris; Regulations framed under the Townships 8509 registered in the name of Rose Deep Posbus 383 Pretoria en die ondcrgetekende and Town planning Ordinance 1931 as Limited on the farm Driefontein No 12 indien amended that the Town Council of Deka District of Germiston and comprising burg proposes to amend its Town planning (1) a road of irregular width known as Scheme by the rezoning of Portion 5 of Loerie Street commencing at a point BYLAE A Portion U of the farm Klipfontein No 6 between Erven Nos 185 and 186 in to permit the use of the land for a motor Ȧi the township of Germiston Exten OMSKRYWING garage general dealers business and sion No 3 proceeding in a southerly mineral water business ees direction for paaie aangetoon a distance of about 930 op Diagram RMT No549 (LG No A 579/58) Further particulars of the above Cape feet; thence proceeding in amentioned wat amendment are open for inspecgepro ameer e south kl d grond casterly direttion for deurkruis wat vol a distancedon at the office of the undersigned for a of about 450 Cape feet; gens mynreg gehou word as kletms om period of six weeks from the date of the (2) a road known as Swavel Street com skrrvfdeur Diayam RMT No8509 geregistreer first publication hereof naam van ow Deep mencing at the south eastern corner R Limited op in die diei p aas Priefontein No 12 Every occupier or owner of immovable of Erf No 185 in the township of Distill( Germiston en behelsende property situate within the area to which Germiston Extension No 3 pro the scheme applies shall have the right ceeding in a southerly direction for GO of pad n van onreelmatige wydte to the Proposed amendment a distance of about 900 Cape feet; bekend as Loeriestraat beginnende objection thence proceeding in a south westerly by n pick tussen Erwe Nos 185 en Objections and the grounds thereof in direction for a distance of about in die dorp Uitbreiding No 3 Writing will be received by the undersigned Cape feet to effect a junction with Germiston voorts in n suidelike up to and including Wednesday 2nd July Loerie Street rigting oor n afstand van ongeveer 1958 (3) a road known as Kwartel Street corn 930 Kaapse voet; daarvandaan voorts R RUDO NELL mencing on the boundary of in n suldoostelike rigting oor n af Town Clerk Quarry Road at a point diagonally stand van ongeveer 450 Kaapse voet; Municipal Offices opposite Erf No 146 in the town (2) n pad bekend as SwavelstraatSnajn Boksburg 14th May 1958 ship of Germiston Extension No 3 nende by die suidoostelike hock van (No 42) proceeding in an easterly direction Erf No 185 in dorp Uitbreiding No for a distance of about 650 Cape feet 3Germiston voorts in n suidelike crossing in its course "Loerie Street" rigting oor n afstand van ongeveer and terminating on and effecting a 900 Kaapse voet; daarvandaan voorts STADSRAAD VAN BOKSBURG junction with Swavel Street; in n suidwestelike rigting oor n af (4) two roads known as Pikkewyn Street stand van ongeveer 250 Kaapse voet DORPSAANLEGSKEMA: WYSIGING and Leeutik Street commencing from om n kruispunt met Loeriestraat te No 1/14 points approximately 200 Cape feet vorm; _ and400 Cape feet respectively south (3) n pad bekend as Kwartelstraat begin xennts word hiermee gegee kragtens die or the hinctioa of Street and nende by die oostelike gran van Regulasies opgestel ingevolge die Dorps en Loerie Street both proceeding in an Quatrywee by n plek diagonaal acto D rpsaanlegordonnansie 1931 soos easterly direction for approximately kant Erf No 146 in dorp Utt gewysig van die Satdsraad van Boksburg 280 Cape feet and 300 Cape feet breidingno 3 Germiston voorts in se voorneme om sy Dorpsaanlegskema vcrrespectively to terminate on and n oostclike riding oor n afstand der te wysig deur die herindeling van effect junctions with Swavel Street; van ongeveer 650 Kaapse voet in die Gedeelte 5 van Gedeelte U van die pleas (5) a road known as Flamink Street corn loop waarvan Loeriestraat oorkruis nupfontem No 6om die gebrun van die mencing at a point tin the eastern word en eindigende by Swavelstraat grona vie vir na motorgarage algemene handeboundary of Quarry Road opposite met wetter street dit n kruispunt tear en mineraalwaterhandelaar toe te laat ErfNo 144 in the township of Ger vorm; miston Extension No 3 proceeding (4) twee paaie bekend as Pikkewynstraat Nidere besonderhede van die Ito in a south:eastcrly north easterly en Leeurikstraat beginnende van genoemde wysiging sal vir n tydperk van south easterly and easterly direction plekke of ongeveer 200 Kaapse voet ses woke vanaf die datum van die cerste for a distance of approximately 800 en 400 Kaapse voet onderskeidelik publikasic hiervan ten kantore van die Cape feet crossing in its course besuide die kruispunt van Kwartel ondergetekende ter insae le Loerie Street and terminating on and striat en Loeriestraat en beide waar Elke bewoner of eienaar van onroerende effecting a junction with Swavel van daarvandaarc in a oostelike eiendom gele6 binne die gebied waarop die Street riving gaan oor n afstand van on skema: van toepassing is het die reg om geveer 280 Kaapse voet en 300 teen die voorgestelde wysiging beswaar to Kaapse voet onderskeidelik met opper I Swavelstraat as eindpunt met wetter SCHEDULE B street kruispunte gevorm word; Skriftelike besware met die redes dear (5) n pad bekend as Flaminkstraat voor sal tot en met inbegrip van Woensdag bcginnende by n plek op die ooste 2 Julie 1958 deur die ondergetekende ont Mining Title Traversed by Roads Described like grans van Quarryweg oorkant yang word in Schedule A and as Defined by " d b Erf No 144 m dory tilt reschng No P RUDO NELL Diagram RMT No 549 Stadsklerk 3 Germiston voorts in n suidooste Claims registered in the name of Rose like noordoonelike suidobstelike en Munisipale Kantore Deep Limited and defined by Diagram oostclike rigting oor n afstand van Boksburg 14 Mei 1958 SG No B 63/27 (RMT No 8509) nagenoeg 800 Kaapse voet in die (No 42) :

37 I 1 komstig PROVINSIALe KOERANT 4 JUNI TOWN COUNCIL OF WOLMARANSSTAD STADSRAAD VAN WOLMARANSSTAD i The following particulars a electbral expenses of the candidates at the byelection held onithe23ao APRIL 1958 are published in terms I of section 59 of the Municipal Elections Ordinance No 4 of 1927 asamended: _ Die volgende besonderhede in verband met verkiesingsuitgawes van die candidate tydens die tussenverkiesing gehou op 23 APRIL 1958 word gepubliseer ooreenkomstig artikel 59 van die Munisipale Vericiesingsordonnansie Nr 4 van 1927 soos gewysig: ; I kefresh Oil and Voters Ward _ Candidate meats Petrol Roll Total Wyk Kandidaat Verver bile en Kiesers Totaal sings Petrol lyste _ s d 9 d s d a d de Villiers Andries Stephanus Gauche Grobler Hendrick Frederick Michael _ The returns are open for inspection at the Office of the undersigned for a period of 3 months from date hereof Die opgawes le ter insae by die kantoor van ondergetekende vir n tydperk van 3 maande J A BOUWER Town ClerkISladsklerk Mtinicipal Offices Munisipale Kantore Wolmaransstad: /5/1958 : h MUNICIPALITY OF MIDDELBURG Niemand het die reg om besware voor 2 &corklike Onkruide Administrateurs (TVL) die Waarderingshof te upper me tensy by kenniegewing No 341 gedateer 13: vporaf berloeldekennisgewing van heswaar November 1915 " ` VALUATION ROLL ingedich het 3 Verbod van die Verkoop van Dena _ Administrateurskennisgcwing N VAN VEEN No 249 gedateer 6 Julie 1916 Waarnemende Stadsklerk Notice is hereby given; in terms of Sec 4 Kleinlandbouers Bywette Administration 12 of the Local Authorities Rating Middelburg Tvl teurskennisgewing No 569 gedateer Ordinance No 20 of 1933 as amended 30 Mci Oktober 1927 that the Triennial Valuation Roll (1958 (No 29/1958) Beskerming van Wildevoels geed 1961) of all rateable property within the gekeur op 12 Desember 1911 Municipality of Middelburg has been pre 6 Naturellesensus Administrateurskennis pared and will lie for inspection at the TOWN COUNCIL OF BOKSBURG gewing No 362 gedatcer 29 Junk; Office of the Town Council as from the 1938 date of this notice up to and including the BYLAWS: REPEAL OF Afskrifte van die besluit om die bo 30th day of June 1958 gemelde Verordeninge te herroep le ter All persons interested are called upon to mac in die Kantoor van die Rand vir n Middelburg Tvl 5 Mild Birds Protection approved on the Town Council of Wolmaransstad to lodge in writing with the Town Clerk on Notice is hereby given in terms of Sec tydperk van eenentwintig dae vanaf die or before the 4th day of July 1958 in the lion 96 of the Local Government Ordi datum van publikasie hiervan prescribed form (obtainable at the Office stance 1939 that the Town Council of of the Town Council) notice of any objet Boksburg proposes to repeal the following P RUDO NELL Stadsklerk tion they may have in respect of the value Bylaws: tion of any rateable property in the said Administrators Munisipale Kenton 1 Noxious Insects Valuation Roll or in respect of the omis I Boksburg 27 Mei 1958 Notice No 51 dated 7th February sion therefrom of property alleged to be (No 45) rateable whether held by the person object 4 ing or others or in respect of any other Noxious Weeds Administrators Notice No 341 dated 13th Novem MUNICIPALITY OF WOLMARANS error omission or misdescription ber 1915 No person shall be entitled to Urge any STAD 3 Prohibition on the Sale of Dagp objection before the Valuation Court" un Administrators Notice No 249 less he shall have first lodged suchnotice BYLAWS REPEALED dated 6th July of objection as aforesaid Smallholders Bylaws Administrators Notice is hereby given in terms of the N VAN VEEN Notice No 569 dated 25th October Local Government Ordinance No 17 of Acting Town Clerk as amended that it is the intention of 30th May th December 1911 repeal the following Bylaws: 6 Native Census Administrators (No 29/1958) Notice No 362 dated 29th June I Noxious Weeds 2 Game 1938 Copies of the Resolution revoking the Objections if any must be lodged in MUNISIPALITEIT MIDDELBURG Bylaws arc open for writing with the undersigned within 21 (TVL) above mentioned inspection at the Councils Offices fora days from the date of the first publication period of twentyone days from the date of of this notice WAARDERINGSLYS publication hereof J A BOUWER P RUDO NELL Town Clerk Town Clerk 19th May 1958 Kennisgewing geskied hiermee Doreendie bepalings van Artikel 12 van Municipal Offices die Plaaslike Bestuur Belastingordonnansie Boksburg 27th May 1955 MUNISIPALITEIT WOLMARANSSTAD No 20 van 1933 soos gewysig dat die Drie (No 45) jaarlikse Waardcringslys ( ) van HERROEP VAN VERORDENINGE elle belasbare eiendomme binne die Munisipaliteit Middelburg opgemaak is en ter word hiermee gegee ingevolge die inset sal le op Kantoor van die Stadsraad STADSRAAD VAN BOKSBURGKennis bepalings van die Ordonnansie op Plaaslike vanaf die datum hiervan tot en met die Bestuur No 17 van 1939 soos gewysig 30ste dog van Junie 1958 dat die Stadsraad van Wolmaransstad van Alle belanghebbende persone word ver VERORDENINGE: HERROEPING voorneme is om die volgende Verordeninge sock out die Stadsklerk in die voorgeskrewe VAN te herroep: vorm (verkrygbaar op Kantoor van die Skadelike Onkruid Stadsraad) skriftelik in kennis te stet voor1 Kennisword hiermeegegee kragtens 2 Wild of op die 4de dog van Julie 1958 met enige Andrei 96 van dieordonnansie op PIaastir i c besware wat hulle teen die waardering van Beswarc indien enige moot skriftclik by Best r 1939 dat die Sladsraad van Boksbelasbare eiendomme het of teen die weglating sit die lys van eiendom wat volgens bur uuvoorstel om die ondergenoemde Ver rdg ee tc he n ondergetekende ingedien word binne 21 doe vanaf publikasie hiervan bewering belasbare eiendom en in besit van emn J A BOUWER die beswaarmaker of ander persone is of I Skadelike Insekte Administrateurs Stadsklerkr teen n ander foute onvolledigheid_ of Arm kenffisgewing No 51 gedateer 7 19 Mci 1958 keerde omskrywing : Februarie N

38 PROVINCIAL GAZETTE 4 JUNE 1958 VILLAGE COUNCIL OF MEYERTON GESONDHEIDSKOMITEE VAN 2 Die oopruimte gelee tussen Meyer MARBLE HALL straat Kogelstraat en die verlenging :SALE OF IMMOVABLE PROPERTY : van die_oostelike grens van Ed No 867 tot by Kogelstraat MEYERTON EXTENSION No 3 AND TUSSENVERIGESING 3 Die oopruimte gelee tussen Erwe Nos ERF No 440 Kennisgewing geskied hiermee kragtens die Spoorweg Reservaat en die bepalings van Artikel 8 (al van Framesstraat Notice is hereby given in accordance Administrateursproklamasie No 318 van 4 Die oopruimte gelee tussen Frameswith the provisions of Section 79 (18) of 1953 dat n Vergaderiug van _Ingeskrewe straat Erf No 859 en die Spoorweg the Local Goyernment Ordinance 1939 as Kiesers van die Gesondheidskomitee van Reservaat i amended that it is the intention of the Marble Hall gehou sal word in die Kantoor 5 Die oopruimte gelee tussen Erwe Nos Meyerton Village Council to sell Erven van die Sekretaris Marble Hall op Don : Fonteinstraat en die Spoor Nos 493 and 494 Meyerton Extension No derdag 12 Junie 1958 tussen 34 uur nm weg Reservaat 3 to the Methodist Church of South vir die benoeming en _verkiesing _ van een Kaarte van die voorgestelde sluiting 18 Africa and Portions 58 and 59 of Erf No (1) lid in die plek van Raadslid dr J J ter insae op Kantoor van die Stadsraad 440 Meyerton tothe Apostolic Faith Mis Malan wie bedank bet en wie se diens gedurende die ondervermelde ure naamsion of South Afrida termyn op 31 Oktober 1959 Louverstryk lit_ Diagrams showing : the sites referred to het together with the conditiohs of sale are Indies nie meer dal een (I) persoon Maandae Dinsdae Dimderdae en Vryavailable for inspection at the Municipal benoem word nie sal die so benoemde per doe: 8 vm tot 430 nm Offices during office hours : soon as behoorlik verkose verklaar word Woensdae: 8 vm tot 4 nm Any objection to the sale of these sites Ingeval meer den een (1) persoon benoem Saterdae: 8 vm tot 12unr middag should be lodged in writing with the under word sal n Vericiesing van Ingeskrewe Enige persoon war beswaar maak teen signed on or befdre the 22nd June 1958 Kiesers gehou word in die Kantoor van die die voorgestelde sluiting of wat enige eis J B SAUNDERSON Sekretaris op Donderdag 26 Junk 1958 tot skadevergoeding sal he indien sodanige Town Clerk die ure 2 nm tot 7 nm sluiting uitgewier word moet sy beswaar of tussen PO Box R T AMOLLER eis skriftelik by die Stadsklerk Munisipalelb gebou Middeffiurg Tvl nie later dan Meyerton 16th May Voorsittende Beam 1958 uur middag op die I5de dag van Augustus Marble Hall 26 Mei indien _ N VAN VEEN DORPSRAAD NAN MEYERTON MUNICIPALITYOF MIDDELBURG Waarnemende Stadsklerk Middelburg Transvaal r VERKOOP VAN ONROERENDE 30 Mei 1958 PROPOSED CLOSING PORTION OF EIENDOM STREET AND OPEN SPACES (No 30/ 1958) : Notice is hereby given in terms of Sec MUNICIPALITY OF KRUGERSDORP MEYERTON UITBREIDING No 3 EN lion 67 (3) (a) of the Local Government ERF No 440 Ordinance 1939 as amended that it is the PROPOSED PERMANENT CLOSING intention of the Town Council to close FOR VEHICULAR TRAFFIC OF permanently the following Sireet and open CARRIAGEWAY BETWEEN FREDE Kennis word hiermee Beg; oorcenkom spaces viz: RICK COOPER itig DRIVE AND VOOR die bepalings van Artikel 79 (18) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1 Meyer Street That portion extending TREKKERWEG 1939 soos gewysig dat die Dorpsraad van from Kogel Street to the southern Mcyerton van voorneme is om Erwe Nos boundaries of Erven Nos 863 and Notice is hereby given in terms of Sec 493 en 494 Meyerton Uitbreiding No tion 66 of the Local Government Ordiaan die Methodist Church of South 2 The open space situate between Meyer nante No 17 of 1939 as amended that Africa " en Gedeeltes 58 en 59 van Erf Street Kogel Street and the projec the Town Council of Krugersdorp proposed No 440 Meyerton aan die Apostoliese tion as far as Kogel Street of the to close permanently for vehicular traffic Geloof Sending van Suid Afrika te ver eastern boundary of Erf No 867 two branch carriageways forming junctions loop 3 The open space abutting on Erven between Frederick Cooper Drive Kenmore Nos the Railway Reserve and Voortrekkerweg (Road P 64/1) Planne wat die gemelde crave aantoon and Frames Street A plan showing the nature of the pro Same met die voorwaardes van verkoop 4 The open space abutting on Frames posed :closing can ; be inspected upon sal ter insae 16 by die Munisipale Kantore Street Erf No859 and the Railway application at the Office of the Town gedurende kantoorure Reserve Engineer during office hours Enige beswaar teen die verkoop van hier 5 The open space abutting on Erven Any person who has any objection at die erwe moet by dieiondergetekende skrif Nos Fontein Street and the proposed closing! must lodge his objet: telik voor of op 22 Junie 1958 ingedien the Railway Reserve tion with the Council in writing not later word than Monday the 7th July 1958 Plans showing the proposed closing may J B SAUNDERSON be inspected at the Office of the Town STUART B SHAW Stadsklerk Council during the following hours: Town Clerk: Posbus 9 Mondays Tuesdays Thursdays and 28th May 1958 Meyerton 16 Mei 1958 Fridays: 8 am to 430 pm (Notice No: 66 of 1958) Wednesdays: 8 am to 4 pm Saturdays: 8 am to 12 noon Any person who has any objection to the MUNISIPALITEIT KRUGERSDORP MARBLE HALL HEALTH proposed closing or who will have any COMMITTEE claim for compensation if such closing: is VOORGESTELDE PERMANENTE carried out must lodge his objection or SLUITING VIR VOERTUIG BY ELECTION claim in writing with the Town Clerk VERKEER VAN GEDEELTES VAN Municipal Offices Middelburg Tvl not RYPAD TUSSEN FREDERICK later than noon on the 15th day of August COOPERRYLAAN EN VOORTREK It is hereby notified in accordance with 1958 KERWEG the provisions of Section 8 (c) of Adminis N VAN VEEN trators Proclamation No 318 of 1953 that Acting Town Clerk Neem asseblief kennis kragtens Artike166 a Meeting of Enrolled Voters of the Health Middclburg Tvl van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur Committee of Marble Hall will be held in 30th May 1958 No 17 van 1939 soos gewysig dat die the Office of the Secretary on Thursday (No 30/1958) Stadsraad van Krugersdorp van voor 12th June 1958 between the hours of 3 nemens is om vir voertuigverkcer twee pm to 4 pm for the purpose of nomi takrypaaie wat aansluitings vorm tussen noting and electing one (I) member in the MUNISIPALITEIT MIDDELBURG Frederick Cooperrylaan Kenmore en Voorz place of Councillor Dr J J Malan Who TRANSVAAL trekkerweg (Pad P 64/1) permanent te resigned and whose term of office was to sluit expire on the 31st October 1959 VOORGESTELDE SLUITING VAN n Plan wat die acrd van die voorgestelde If the number of persons nominated be GEDEELTE VAN STRAAT EN OOP sluiting aandui is op aanvraag by die kan not more than one (1) the person so nomi RUIMTES toor van die Stadsingenieur tydens kantoor N noted will be declared duly elected ure ter insae Kennisgewing geskied hiermee ooreen Enige persoon wat beswaar het teen die In the event of more than one (I) person being komstig die bepalings van Artikel 67 (3) (a) voorgestelde sluiting moet sy beswaar skrif Will nominated a Poll Bestuur telik by be held in the Office of of Enrolled the Voters van die Ordonnansie op Plaaslike Secretary Stadsraad voor of op Mean Julie die en Thursday 26th June 1958 between the 1939 soos gewysig dat die Stadsraad voor dag indien nemcns is om die volgende straat en oophours of 2 pm to 7 pm STUART B SHAW ruimtes permanent te sluit naamlik: Stadsklerk R T A MOLLER 1 Meyerstraat Die gedeelte wat strek 28 Mei 1958 Presiding Officer van Kogelstraat tot by die suidelike (Kennisgewing No 66 van 1958) Marble Hall 26th May 1958 grease van Erwe_ Nos 863 en

39 I 1 I Ordinance1939 I 1 PROVINSIALE KOERANT 4 RIME MUNICIPALITY OF SCHWEIZER MUNICIPALITY OF NELSPRUIT I G belasting is verskuldig op RENEKE _ 1 TRIENNIAL Julie VALUATION ROLL: enocm7 195 de en betaalbaar voor of op 30 ALIENATION OF LAND SITTING OF VALUATION COURT tunic 1958 Rente teen 7 persent per jaar : sal gevorder word op alle bedrae wat nie op Notice is hereby given in terms of Sec Notice is hereby given in terms of die vervaldag the betaal is ate tion 79 (18) of the Local Government provisions of Section 13 (8) of the Local W P ELS as amended that it is the Authorities Rating Ordinance No 20 of Stadsklerk/Tesourier intention of the Council subject to the 1933 that the Valuation Court appointed SchweizerReneke 27 Mei 1958 approval of the Administrator to consider objedtions against the entries (Munisipale Kennisgewing No 31/58) in the Provisional Valuation Roll men (a) 310 to let a portion of the townlands in 4 tinned in Notice No 32 of 1958 wilihave i extent approximately 500 morgen far its first sitting on Monday the 23rd June ploughing purposes; and 1958 in the Council Chamber at 9 axil MUNICIPALITY OF KOSTER (b) to sell four of the five portions of Erf No 254 by way of public auc P D BRANDERS NOTICE No 9 OF 1958 tion Clerk of the Valuation Court The conditions of the lease and sale may Municipal Offices INTERIM VALUATION ROLL 1958 r be inspected at the Office of the Town Nelspruit 23rd May 1958 Clerk during usual office hours for a period (Notice No 56/1958) Notice is hereby given in terms Of the _ of 30 days from the date of this notice and provisions of The Local Authorities Rating any objection against the proposed lease and MUNISIPALITEIT NELSPRUIT Ordinanci NO 20 of 1933; as amended sale must reach the undersigned on or that the above mentioned Roll has heed before_ Friday 13th June 1958 DRIEJAARLIKSE WAARDERINGSLYS: completed and certified as prescribed and W P ELS SITTING VAN WAARDASIEHOF that it will become_ fixed and binding upon all parties concerned who shall not on ol Town Clerk/Treasurer Oorcenkomstig die bepalings van Artikel before 4 pm on Monday 23rd June 1958 Schweizer Reneke 13th May (8) van die PlaaslikeBestuurwasting appeal against the decision of the Valua Municipal Notice No 30/58 ordonnansie No 20 van 1933 geskied ken tion Court in the manner prescribed in the nisgewing hiermee dat die Waarderingshof Ordinance in question MUNISIPALITEIT SCHWEIZER wat aangestel is om besware teen die P W VAN DER WALT RENEKE inskrywings in die Voorlopige Driejaarlikse Clerk of the Court Waarderingslys; genoem in kennisgewing Koster 24th May 1958 VERVREEMDING VAN GROND No 32 van 1958 aan te hoer sy Baste Sitting sal he in die Raadsaal op Maandag Kennis word hiermee gegee 23 Junie ooreenkozd 1958 om 9 vrn MUNISIPALITEIT KOSTER stig die bepalinge van Artikel 79 (18) Van P D BRANDERS die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 Klerk van die Waarderingshof KENNISGEWING No 9 VAN 1958 soos gewysig dat onderhewig aan die goed Munisipale Kantore kcuring van die Administrateur die Raad Nelspruit TUSSENTYDSE SKATTINGSLYS 23 Mei k i a van voorneme is (Kennisgewing No 56/1958) Kenagewing geskied hiermee ooreen: (a) om n gideelte van die Dorpsgronde komstig die bepalings van die Plaaslike groot ongeveer 500 morge te verhuur vir ploegdoeleindes; en MUNICIPALITY OF SCHWEIZER BestuurBilastingordonnansie No 20 van (b) om vier van die vyf gedeeltes van RENEKE 1933 soos gewysig dat bogenoemde Lys Erf No 254 per publieke veiling te _ nou voltooi en op die voorgeskrewe wyse verkoop ASSESSMENT RATES gesertifiseer is en dat dit vasgesiel en 1957/58 bindend sal wees op alle betrokke persona Die voorwaardes van verhuur en verkoop ter insae in die Kantoor van die Stalls Notice is hereby given in terms of the wie nie voor of op 4 rim op Maandag 23 is provisions gedurende gewone kantoorure vir n of the Local Authorities Rating Junie 1958 teen die beslissing van die klerk Ordinance No 20 of 1933 as amended Waarderingshof in tame van die bepalings tydperk van 30 due vanaf die datum hierthat the following assessment rate on the van die onderhawige Ordonnansie appellee: van en enige beswaar hierteen meet die value of all rateable property within the me ondergetekendc beteik voor of op Vrydag Municipality as appearing in the Valua P W VAN DER WALT 13 Junie 1958 tion Roll has been imposed for the period Klerk van die Hof W P ELS 1st July 1957 to 30th June 1958: Koster 24 Mei 195S Stadsklerk/Tesourier Schweizer (a) Reneke 13 Mei An original rate of one penny (Id) 1958 (Munisipale Kennisgewing No 30/58) in the pound ( 1) on the site value TOWN COUNCIL OF KLERKSDORP of land; (b) an additional rate of sixpence (6d) REPEAL OF NOXIOUS INSEPTS f in the pound (L1) on the site value BYLAWS TOWN COUNCIL OF BRITS of land and (c) a rate of twopence (2d) in the pound Notice is hereby given in territsnesee ABATTOIR BYLAWS AMENDMENT ( 1) on the value of improvements tion 96 Of the Local: Government ardi The above rates are due on the 1st July nonce 1939; that the Council intends to Notice is hereby given in terms of Sec 1957 and payable on or before the 30th repeal the above mintioned BylawS i tion 96 of the Local Government Or& June 1958 Interest at the rate of 7 per The Resolution of the Council for the nonce No 17 of 1939 as amended that the cent per annum will be charged on all repeal of these By laws win lie for inspec Town Council of Brits proposes to amend sums not paid on due date tion lit the office of the undersigned during the Abattoir Bylaws the usual office hours for a period of 21 Copies of the proposed amendment are W P ELS days from date of publication hereof open for inspection at the office of the Town Clerk/Treasurer A P KOCK undersigned during office hours for a SchweizerReneke 27th May 1958 Town Clerk period of 21 days from date hereof (Municipal Notice No 31/58) Municipal Offices H J LOOTS Klerksdorp 27th May 1958 Town Clerk (Notice No 33/58) Municipal Offices MUNIS1PALITEIT SCHWEIZER Brits 30th May 1958 RENEKE STADSRAAD VAN KLERKSDORP EIENDOMSBELASTING 1957/58 STADSRAAD VAN BRITS HERROEPING VAN VERORDENINGE Kennis word hiermee gegce ooreenkom WYSIGING VAN ABATTOIR stig die bepalinge van die PlaaslikeBestuur Kennisgewing geskied hiermee ingevolge VERORDENINGE Belastingordonnansie No 20 van 1933 Artikel 96 van die Ordonnanise op Plaas s soos gewysig dat die volgende eiendoini like Bestuur 1939 dat die Stadsraad van Kennis word hiermee gegee ooreenkom belasting op die waarde van alle belasbare voorneme is om die ondergemelde Verordestig die bepalings van Artikcl 96 van die eiendom binne die Munisipalegebied soos ninge te herroep: Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No 17 dit voorkom in die Waarderingslys gehef ischadelike Insekten Bijwetten van 1939 soos gewysig dat die Stadsraad is vir die tydperk 1 r Julie 1957 tot 30 Junic van Brits voornernens is die Abattoir 1958: Die besluit van die Stadsraad om die verordeninge te wysig Vcrordeninge te herroep sal gedurende (a) n Oorspronklike belasting van een Afskrifte van die voorgestelde wysiging gewone kantoorureterinsaele op kantoor pennie (Id) in die pond ( 1) op die IC insae gedurende kantoorure by die van die ondergetekende vir n tydperk van terreinwaarde van die ondergetekende van grand; vir n tyd kantoor 21 doe vanaf datum van publikasie hiervan (b) n addisionele belastingvan sespen perk van 21 dae vanaf datum hiervan nies (6d) in die Pow (f I) op die A F KOCK H J LOOTS terreinwaarde van grand; enstadsklerk Stadsklerk Munisipale Kantor; die pond (LI) op die waarde van; Klerksdorp 27 Mei 1958 Brits 30 Mei verbeterings (Kennisgewing No 33/58) (c) n belasting van twee pennies (2t) in Munisipale Kantore _ 19 "

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE r" ikak v3out DE PROVNSE TRANSVA MENKO LE PROVNCE OF TRANSVAAL TOttitengetootte \ R FAi )0vAiv ksi Job!filial a ; lette 0 fifilielt ig octant ig extr ao ptin it rp (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

tit ( trl ill MENIKO I 1 1

tit ( trl ill MENIKO I 1 1 Dm A r kl Y al (IL 2 PROVINSTE TRANSVAAL trvaā: 2 tit ( trl ill MENIKO I \ TID3 PROVINCE OF TRANSVAAL: M; IA fitglett # ti I ilium 00 (fr \vciy / Bettea I It aw * SIM Roerant \\fr (As n Nuusblad by die

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No 9 1 MENKO AAA 003S\EL THE PROVNCE OF TRANSVAAL sk sisk Dm PROVNSE TRANSVAAL 1 Job ifittat k f_ P 1 1 V ur; aette w12# )0 k* * oi ift5ttie 1 * id z; (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As n

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

Official is a3ettt t\,x///

Official is a3ettt t\,x/// ill 1 r Ci a LL 1/4sc 37163 :11113764b c MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL S14v P Official is a3ettt t\x/// tie in(16 ka: ky tki fr5 Dm PROVNSE TRANSV At 1 ; 11?!4t 1 4 ilf4 L Acli d pitt OW /1 / / /9 J if

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

11WILK c_.. \\* --,- 0) "410. ifite eitoetail nt (Registered at the Post Office as a Newspaper)

11WILK c_.. \\* --,- 0) 410. ifite eitoetail nt (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1 320 I 1 11WILK 11111 11\13\A Li c_ THE PROVINCE OF TRANSVAAL tewtv li\ DIE PROVINCE q74 o 4 TZWAAL N 1 1 I P i \ c Ilia MWA (J% 1 f i t i a i (4;a3ette ijob "410 ifite eitoetail nt (Registered at the

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER /

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER / IrA :THE PRO Ill 4er MENAKO AVAAL wt! i2/ j i a4 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 0 frittat lb a 3et te It A (Registered at the Post Office as a Newspaper) # I Pt Mkt i : i \ "4iX ) c s ii / dp it 4 tete werafit

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ...

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ... 0 0 Vol. 12 AUGUST PRETORIA, 23 AUGUSTUS 2006 No. 311.0 ::r. M 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HElPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH.......... 06311" IIIII

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Government Gazette Staatskoerant Selling price' Verkoopprys (GST exciuded/avb uitgesluit) local 50c Plaaslik Registered at the post office as a Newspaper

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG R0,30 Wednesday I November 1989 WINDHOEK Woensdag I November

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4,?:;:: @ifistrir Warrant 3\4 ir (A s n Nausbhul In die Pm kissyrior oereentrerri I, yii,ip,11;;,:i A,AW,' (Official 4azettr (Registered at the Post

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow Vol. 13 PRETORIA, 28 NOVEMBER 2007 No. 345 2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Townships Ordinance

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 THE UNION OF SOUTH AFRICA

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 THE UNION OF SOUTH AFRICA EXTRAORDINARY BUITENGEWONE ~o",ernment THE UNION OF SOUTH AFRICA Staa ts hoeran t VAN DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA filep*nd at tile Geoeral Post OOlee as a NewspapeJ'.) lgeregistreer by die Hoolposkaatoor

More information