k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No

Size: px
Start display at page:

Download "k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No"

Transcription

1 9 1 MENKO AAA 003S\EL THE PROVNCE OF TRANSVAAL sk sisk Dm PROVNSE TRANSVAAL 1 Job ifittat k f_ P 1 1 V ur; aette w12# )0 k* * oi ift5ttie 1 * id z; (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As n Nuusblad by die Posk oo egistreer) ant Vol_ CLXV] PRCE 6d PRETORA CONTENTS 77 Mita( 1958 PRYS 6d [ No 2703 NHOUD 1 No PAGE No ELAM? Proclamations Proklamasies 130 Provincial Council: By elections Provinsiale Read: Tussenverkicsings : Appointment of Member on the Road Board of 131 Benoeming van Lid van die Padraad van Barberton 215 Barberton Oordrag van Magte aan die Gesondheidskomitee van 132 Conferring of Powers on the Stilfontein Health Stilfontein 215 Committee Stigting van die Dorp Bedfordview Uitbreiding No 133 Establishment of Bedfordview Extension No Distrik Germiston 216 Township District of Germiston 216 Administrateurskennisgewino Administrators Notices 283 Amendment of Regulations Relating to Subsistence 283 Wysiging van Regulasics Betreffende Reis en Verand Transport Allowances for School Board Staff blyftoelaes vir Skoolraadpersoneel en Persone Aanand Persons who are not Members of the Public gestel wat Me Ledo van die Staatsdiens van die Service of the Union and for Teachers 220 Unie is Me en vir Onderwysers Road Adjustments on the Farm Oersonskraal No 28 Padreelings op die Plans Oersonskraal No 161 Distrik 161 District of Wolmaransstad Municipality of Klerksdorp: Proposed Alteration of 285 Munisipaliteit Klerksdorp: Voorgestelde Verandering Boundaries Municipality of Johannesburg: Pension and Provi 286 Munisipaliteit Johannesburg: Wysiging van Pensioen dent Fund Rules Amendment 222 en Voorsieningsfonds Municipality of Rensburg: Uniform Water Supply 287 Munisipaliteit Rensburg: Wysiging van Eenvormige Bylaws Amendment 22 Watervoorsieningsverordeninge Municipality of Krugersdorp: Cape Coloured 288 Munisipaliteit Krugersdorp: Wysiging van Verorde Settlement By laws Amendment 22 ninge nsake die Kaapse Kleurlingdorp Municipality of Koster: Town Lands Bylaws 289 Munisipaliteit Koster: Wysiging van Verordeninge Amendment Draft Ordinance to Amend the Division of Land 290 OntwerpOrdonnansie tot Wysiging van die Orden Ordinance nansie op die Verdeling van Grond Draft Ordinance to Amend the Local Government 291 Ontwerp Ordonnansie tot Wysiging van die Ordon Ordinance 1939 and the Local Government nansie op Plaaslike Bestuur 1939 en die Wysigings Amendment Ordinance ordonnansie op Plaaslike Bestuur Establishment of a Pound on the Farm Oudehouts 292 Oprigting van n Skut op die Pleas Oudehoutskloof kloof No 6 District of Volksrus 226 No 6 Distrik Volksrust 293 Road Regulations (Official Gazette Extraordinary 293 Padregulasies (Buitengewone Offisiee Koerant No No 270) 270) L General Notices Algemene Kennisgewings 65 Proposed Establishment of Highlands North Exten 65 Voorgestelde Stigting van die Dorp Highlands Noord Uitbreiding No 66 Proposed Establishment of Reefhaven Township Voorgestelde Stigting van die Dorp Reefhaven _ Proposed Establishment of Vanderbijlpark Central 67 Voorgestelde Stigting van die Dorp Vanderbijlpark West No Township 228 Central West No Proposed Establishment of Murrayfield Park Town 68 Voorgestelde Stigting van die Dorp Murrayfield ship 228 Park Proposed Establishment of Turffontein Extension 69 Voorgestelde Stigting van die Dorpe Turffontein Uit No Township 229 breiding No Proposed Establishment of Lakeview Township Voorgestelde Stigting van die Dorp Lakeview Proposed Establishment of Sandfield Township Voorgestelde Stigting van die Dorp Sandfield _ Piet Retief Town planning Scheme No 1/ Piet ReliefDorpsaanlegskema No 1/ Proposed Establishment of Florida North Extension 76 Voorgestelde Stigting van die Dorp FloridaNoord No 2 Township 231 Uitbreiding No Proposed Amendment of the Conditions of Title of 77 Voorgestelde Wysiging van die Titelvoorwaardes van Lots Nos and 769 and Portions Erwe Nos en 769 en Gedeeltes A and B of Lot No 3 Parktown Township 231 A en B van Erf No 3 Dorp Parktown _ Klerksdorp Town planning Sdheme No 1/13 CD KlerksdorpDorpsaanlegskema No 1/ Proposed Establishment of Tilrosc Township Voorgestelde Stigting van die Dorp Tilrose _ Proposed Establishment of Klerksdorp Extension 80 Voorgestelde Stigting van die Dorp Klerksdorp Uit No 11 Township 233 breiding No Tenders 233 Tenders Applications for Motor Transportation Certificates 237 Aansoeke om Motorvervoersertifikate _ 237 Pound Sales 23 Skutverkope Notices by Local Authorities 23 Plaaslike Bestuurskennisgewings

2 21 PROVNCAL GAZETTE 7 MAY 1958 No 130 (Administrators) 1958] No 130 (Administrateurs) PROCLAMATON BY THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR OF THE PROKLAMASE DEUR SY EDELE DE ADMNSTRATEUR VAN DE 1111 PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE TRANSVAAL Whereas it has been notified to me that vacancies have Nademaal ek daarvan in kennis gestel is dat vakatures occurred in the representation of the electoral divisions of ontstaan het in die verteenwoordiging van die kies Vereeniging Edenvale Hospital Kempton Park Lyden afdelings Vereeniging Edenvale Hospitaal Kempton burg Rosettenville Troyeville and Yeoville in the Trans Park Lydenburg Rosettenville Troyeville en Yeoville in vaal Provincial Council by reason of the death of Petrus die Provinsiale Raad van Transvaal weens die oorlye van Jacobus Snyman and the election of Geri Hendrik van Petrus Jacobus Snyman en die verkiesing van Gert Wyk Bores Wilson Frederik Simon Steyn Egbert Carl Hendrik van Wyk Bores Wilson Frederik Simon Steyn Arthur Hiemstra Ephraim Leonard Fisher Hyman Miller Egbert Carl Arthur Hiemstra Ephraim Leonard Fisher and Alexander Leopold Kowarsky respectively to the Hyman Miller en Alexander Leopold Kowarsky onder House of Assembly of the Union; skeidelik tot die Volksraad van die Unie; And whereas it is deemed desirable that the vacancies En nademaal dit wenslik geag word dat die vakatures in the representation in the Provincial Council of the said in die verteenwoordiging in die Provinsiale Raad ten electoral divisions be filled; opsigte van vennelde kiesafdelings aangevul word; Now therefore under and by virtue of the powers and So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede authority vested in me by section eightyeight read with aan my verleen by artikel agtentagtig gelees met artikels sections thirty lour and thirty five of the Electoral Consoli vier en dertig en vyfrendertig van die Wet tot Konsoli dation Act 196 (Act No 6 of 196) as amended dasie van die Kieswette 196 (Wet No 6 van 196) soos hereby declare that vacancies exist in the representation gewysig hierby verklaar dat vakatures bestaan in die of the above mentioned electoral divisions in the Provin verteenwoordiging van die kiesafdelings hierbo genoem cial Council of Transvaal and hereby proclaim in die ProvinsialeRaad van Transvaal en hierby proklameer (1) that MohdaY the twenty sixth day of May 1958 shall be the day on which nomination courts will (1) dat Maandag die sesentwintigste dag van Mei sit to receive nominations of candidates for election 1958 vasgestel is as die dag waarop nominasie as members of the Provincial Council for the howe sitting sal hou om nominasies te ontvarig van electoral divisions mentioned above; kandidate vir verkiesing as Provinsiale Raadslede vir die kiesafdelings hierbo verineld; (2) that the places described in the second column of the Schedule annexed hereto shall be respectively (2) dat die plekke beskryf in die tweede kolom van the places at which the nomination courts shall bygaande Bylae onderskeidelik die plekke is waar sit as aforesaid for such divisions; voonnelde nominasiehowe sitting moet hou vir sodanige afdelings; (3) that the said nomination courts shall sit at 10 oclock in the forenoon of the aforesaid day; (3) dat genoemde nominasiehowe sitting moet hou oat tien uur in die voormiddag van voormelde dag; () that if a poll becomes necessary in any of the electoral divisions aforesaid for the reason that () dat ingeval n stemming nodig word in enigeen van more than one person shall have been duly voormelde kiesafdeiings deurdat meer as een nominated at the close of the sitting of the said persoon wettig genotnineer is by die sluiting van nomination courts for such divisions the poll shall die sitting van voormelde nominasiehowe vir be taken on Wednesday the twentyfifth day of sodanige afdelings bedoelde stemming moet plaas June 1958 and shall Commence at 7 oclock in the vind op Woensdag die vyfen twintigste dag van forenoon and close at 8 oclock in the evening of Junie 1958 en moet begin om seweuur in die yourthe said day; and middag en sluit om agtuur in die aand van gemelde dag; en (5) that each person mentioned in the third column of the Schedule hereto annexed or other person (5) dat elke persoon genoem in die derde kolom van lawfully acting for him shall be and is hereby bygaande Bylae of ander persoon wat wettig in sy appointed to be the returning officer at the election plek ageer die kiesbeampte sal wees en hierby as in the electoral division the name of which is set sulks benoem word by die verkiesing in die kies forth in the first column of the said Schedule afdeling waarvan die naam verskyn in die eerste opposite the description or name of each such kolom van gemelde Bylae teenoor die beskrywing person of naam van elke sodanige gemelde persoon GOD SAVE THE QUEEN GOD BEHOEDE DE KONNGN Given under my Hand at Pretoria on this Twentyninth day of April One thousand Nine hundred and Fifty Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Nege entwintigste dag van April Eenduisend Negehonderd Agteight envyftig Wm NCOL Wm NCOL Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal TAPC 20/2/ TAPR 20/2/

3 1 PROVNSALE KOERANT 7 ME SCHEDULE BYLAE ; PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE TRANSVAAL Electoral 0 Place of Pick van Division Nomination Court Returning Officer Kiesafdeling Nomhzasiehof Kiesbeampte Edenvale Room 109 Custom R D Claassen Adminis : Edenvale Kamer 109 Custom R D Claassen Admini House Germiston trative Officer Electoral House Germiston stratiewe Beampte Ver Office Germiston kicsingskantoor Ger Hospital Room 10 Magistrates A L Breedt Additional miston Office Johannesburg Magistrate Johannes Hospitaal Kamer 10 Landdros A L Breedt Addisionele burg Hospitaal kantoor Johannes Landdros Johannes Kempton Park Courtroom!Campton The Magistrate Kempton burg burg Park Park Kempton Park Hofsaal Kempton Park Die Landdros Kempton Lydenburg Magistrates Office by The Magistrate Lyden Lydenburg Landdroskantoor Lydcnburg Dr?ealliaknddros Lydenburg burg dcnburg Rosettenville Room 33 Electoral A GBlacklaws Adminis Rosettenville Kamer 33 Verkiesings A G Blacklaws Admit;i: Office Johannesburg trative Officer Electoral kantoor Johannes stratiewe Beampte Ver Office Johannesburg burg kiesingskantoor Johan Troyeville Room 12 Electoral The Electoral Officer "nesburg Troyille cv Office Johannesburg Johannesburg Kamer 12 Verkiesings Die VerkiesingsbeaMple kantoor Johannes Johannesburg Verceniging " D " Court Magis The Magistrate Veredni bburg : Crates Office Vcrecni ging Vereeniging " D " Hof _ Landdros Die Landdros Vcreenil Bing kantoor Vereeniging ging Ycoville Room 2: Magistrates B V Olivier Additional Yeoville Kamer 2 Landdros B V Olivier Addisionele Office Johannesburg Magistrate Johanneskantoor Johannes Landdros Johannesburg burg burg _ No 131 (Administrators) PROCLAMATON No 131 (Adirti nistrateurs) 1958] PROKLAMASE DEUR SY EDELE DE ADMNSTRATEUR VAN DE BY THE HONOURABLE TLE ADMNSTRATOR OF THE PROVNSE TRANSVAAL PROVNCE OF TRANSVAAL Nademaal n vakaturc weens die bedanking van mnr Whereas a vacancy caused by the resignation of Mr B B de Villiers in die Padraad van Barberton bestaan: de Villiers exists on the Road Board of Barberton; En nademaal dit wenslik geag word om sodanige vaka tore a an te And whereas it is deemed expedient to fill such vacancy; Ant So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevocgdhede Now therefore under and by virtue of the powers vested wat by subartikels (1) en (2) van artikel sestien van die in me and the Executive Committee by sub sections (1) PadOrdonnansie No 9 van 1933 soos gewysig aan my and (2) of section sixteen of the Roads Ordinance No 9 en die Uitvoerende Komitee verleen word hierby verklaar of 1933 as amended do hereby declare that Dr W S dat dr W S Radley hierby benoeni word Om die vakature Radley is hereby appointed to fill the vacancy and shall aati te vul met ampsdimr vii die tydperk watop 30 Junie hold office for the period ending 30th June eindig GOD SAVE THE QUEEN GOD BEHOEDE DE KONNGN Given under my Hand at Pretoria on this Twentysecond Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Tweeentwintigste dag van April day of April One thousand Nine hundred and Fiftyeight Eenduisend Negehonderd Agt en vyftig WmNCOL Win NCOL Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal TAEA 10:22 TAEA 1022 No 132 (Administrators 1958] No 132 (Administrateurs) 1958] PROCLAMATON PROKLAMASE BY THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR OF THE DEUR SY EDELE DE ADMNSTRATEUR VAN DE PROVNCE OF TRANSVAAL _ PROVNSE TRANSVAAL Whereas the Administrator is by section one hundred :Nademaal die Administrateur by artikel honderd eenand seventy one (a) of the Local Government Ordinance eti sewentig (a) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 empowered by Proclamation to confer additional 1939 bevoeg is om by wyse van Proklamasie addisionele powers on any local authority for any purpose which is bevoegdhede aan enige plaaslike bestuur to verleen vir incidental to municipal government and in his opinion enige doel verbonde aan munisipale bestuur en wat na sy necessary or desirable and which is pot contrary to the mening nodig of wenslik is en nie in stryd is met die Provisions of the said Ordinance or of any other law bepalings van genoemde Ordonnansie of n ander wet nie And whereas it is deemed necessary to confer the En nademaal dit nodig geag word om die magte bevat powers contained in section one hundred and fifty of the in artikel bonded envyftig van die Ordonnansie op Plaas Local Government Ordinance 1939: on the Health Corn like Bestuur 1939 aan die Gesondheidskomitee van mince of Stilfontein: Stilfontein oor te dra Now therefore under and by virtue of the; powers So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede granted to me by section one hundred and seventyone (a) wat by artikel lionderd eenensewentig (a) van die Ordonof the Local Government Ordinance 1939 do by this nansie op Plaaslike Bestuur 1939 aan my verleen word my Proclamation proclaim that the powers contained in by hierdie my Proklamasie verklaar dat die magte bevat section one hundred and fifty of the said Ordinance are in artikel honderdenvyftig aan die Gesondheidskomitee hereby conferred on the Stilfontein Health Committee van Stilfontein Oorgedra is 006 SAVE THE QUEEN GOD BEHOEDE DE KONNGN Given under my Hand at Pretoria on this Twentysixth Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Sesenday of April One thousand Nine hundred and Fiftyeight twintigste dag van April Eenduisend Negehonderd Agten vyftig ; Wm NCOL Wm NCOL Administrator of the Pithince of Transvaal Adniinistrateur van die Provinsie Transvaal i f TALG /115/2 : TALG 11 /115/2

4 216 PROVNCAL GAZETTE 7 MAY 1958 No 133 (Administrators) 1958] No 133 (Administrateurs) 1958] PROCLAMATON PROKLAMASE Duna Sr EDELE DE ADMNSTRATEUR VAN DE BY THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR OF THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE TRANSVAAL 1 Nademaal n aansoek ontvang is om toestenuning om Whereas an application has been received for pertnisdie dorp Bedfordview Uitbreiding No 38 te stig op eon to establish the township of Bedfordview Extension Gedeelte 6 (n gedeelte van Gedeelte van Gedeelte T No 38 on Portion 6 (a portion of Portion 1 of Portion van gedeelte) van die plaas Elandsfontein No 11 distrik T of portion) of the farm Elandsfontein No District Germiston; of Germiston; En nademaal aan die bepalings van die Dorpe en And whereas the provisions of the Townships and Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 wat op die stigting van Townplanning Ordinance 1931 relating to the establishdorp betrekking het voldoen is; ment of townships have been complied with; So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now therefore under and by virtue of the powers wat by subartikel () van artikel twintig van genoemde ;vested in me by subsection () of section twenty of the Ordonnansie aan my verleen word hierby verklaar dat said Ordinance hereby declare that the said township genoemde dorp n goedgekeurde dorp is onderworpe aan shall be an approved township subject to the conditions die voorwaardes vervat in die bygaande Bylae contained in the Schedule hereto GOD BEHOEDE DE KONNGN GOD SAVE THE QUEEN Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Sewentiende dog van April Eenduisend Negehonderd Agten Given under my Hand at Pretoria on this Seventeenth day of April One thousand Nine hundred and Fiftyeight vyftig Wm NCOL Wm NCOL Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal TAD /8/1672 TAD /8/1672 _ SCHEDULE BYLAE VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GEDOEN DEUR PETER JACOBUS COETZEE NGEVOLGE DE BEPALNGS VAN DE CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON MADE BY DORPE EN DORPSAANLEGORDONNANSE 1931 OM PETER JACOBUS COETZEE UNDER THE PROVSONS OF TOESTEMMNG OM NGEVOLGE WETNAN No 33 VAN 1907 THE TOWNSHPS AND TOWNPLANNNG ORDNANCE N DORP TE STG OP GEDEELTE 6 en GEDEELTE VAN 1931 FOR PERMSSON TO ESTABLSH A TOWNSHP GEDEELTE 1 VAN GEDEELTE T VAN GEDEELTE) VAN DE UNDER THE PROVSONS OF Am No 33 OF 1907 ON PLAAS ELANDSFONTEN No 11 DSTRK GERMSTON PORTON 6 (A PORTON OF PORTON OF PORTON T TOEGESTAAN S OF PORTON) OF THE FARM ELANDSFONTEN No DSTRCT OF GERMSTON WAS GRANTED A STGTNGSVOORWAARDES 1 Naam A CONDTONS OF ESTABLSHMENT Die naani van die dorp is Bedfordview Uitbreiding No 1 Name 38 The name of the township shall be Bedfordview 2 Ontwerpplan van die dorp Extension No 38 Die dorp bestaan uit erwe en aerate soos aangewys 2 Design of Township op Algetnene Plan LG No A2532/57 The township shall consist of erven and streets as 3 Water indicated on General Plan SG No A2532/57 Die applikant moet n sertifikaat van die plaaslike 3 Water bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle The applicant shall lodge with the Administrator for waarin vermeld word dat his approval a certificate from the local authority to the (a) n voorraad water geskik vir menslike gebruik en effect that wat toereikend is om aan die vereistes van die Ka) a supply of potable water sufficient for the needs inwoners van die dorp te voldoen wanneer dit of the inhabitants of the township when it is fully heeltemal toegebou is met inbegrip van voorbuilt up including provision for fire fighting siening vir brandweerdienste beskilcbaar is; services is available; (b) reelings tot voldoening van die plaaslike bestuur [b) arrangements to the satisfaction of the local getref is in verband met die lewering van water in authority have been made regarding the delivery (a) hierbo genoem en die retikulasie daarvan deur of the water referred to in (a) above and the die hole dorp; met dien verstande dat onderstaande reticulation thereof throughout the township: bepalings in sodanige reelings ingesluit word: Provided that such arrangements shall include the (i) Dat die applikant n geskikte voorraad water following provisions: tot by die straatfront van die erf moet laat (i) That before the plans of any building to be mile voordat die planne van n gebou wat op erected upon any erf are approved by the local die erf opgerig sal word deur die plaaslike authority the applicant shall cause a suitable bestuur goedgekeur word; supply of water to be laid on to the street (ii) dat alle koste van of in verband met die frontage of the erf; installering van n installasie en toebehore vir (ii) that all costs of or connected with the instal die lowering opgaar indien nodig van water lation of plant and appurtenances for the en die retikulasie daarvan deur die applikant delivery storage if necessary and reticulation gedra moet word en genoemde applikant is of the water shall be borne by the applicant ook aanspreeklik om sodanige installasie en who shall also be responsible for the main toebehore in n goeie toestand te onderhou tot tenance of such plant and appurtenances in tyci en wyl hulle deur die plaaslike bestuur good order and repair until they are taken over oorgeneem word; met dien verstande dat by the local authority: Provided that if the indien die plaaslike bestuur vereis dat die local authority requires the applicant to install applikant n installasie en toebehore van n plant and appurtenances of a capacity in excess groter kapasiteit as wat vir die dorp nodig is of the needs of the township the additional moet installeer die ekstra koste wat daardeur costs occasioned thereby shall be borne by the meegebring word deur die plaaslike bestuur local authority; gedra moet word; 1

5 PROV1NSTALE KOERANT 7 ME ll P (iii) that the kical authority shall be entitled to (iii) dat die plaaslike bestuur daartoe geregtig is om take over free of cost the said plant and genoemde installasie en toebehore te enige; appurtenances at any time subject to the tyd kosteloos oor te neem op voorwaarde dat giving of six Months notice: Provided that ses maande kennis gegee moet word; met dien 2 until the local authority takes over the said :ee verstande dat die applikant gelde vir water wat water supply the applicant may make charges : gelewer word teen n tarief dew die plaaslike for water supplied at a tariff approved by the bestuur goedgekeur kan voider tot tyd en wyl local authority; die plaaslike bestuur genoemde waterlewering oorneem; (c) the applicant has furnished the local authority with adequate guarantees regarding the fulfilment of his (c) die applikant geskikte waarborge aan die plaaslike obligations under the abovementioned arrange bestuur verstrek het met betrekking tot die nameats koming van sy verpligtings kragtens bestaande ratings A summarised statement setting forth the nature and n Beknopte verklaring waarin die aard en quantity of the available hoeveelheid supply of water and the major van die watervoorraad beskikbaar en die hooftrekke van: features of the arrangements entered into between the die reelings tussen die applikant en die plaaslike bestuur applicant and the local authority with special reference getref uiteengesit word met sp esiale vermelding van to die: the guarantees referred to in sub paragraph (c) shall waarborge in subparagraaf (c)genoem moet tesame met accompany the said certificate as an annexure thereto genoemde sertifikaat as n aanhangsel daarby ingedien word Sanitation The applicant shall lodge with the Administrator for Sanitere dienste his approval a certificate from the local authority to the Die applikant moot n sertifikaat van die plaaslike effect that arrangements to its satisfaction have been bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle made for the sanitation of the township which shall warin vermeldword dat reelings tot voldoening van includedie provision for the disposal of waste water and Plaaslike bestuur getref is vir die sanitere dienste in die refuse dorp met inbegrip van voorsiening vir die afvoer van afvalwater en A summarised statement of the main provisions of the vuilisverwyderingn arrangements shall accompany the certificate Beknopte verklaring van die hoofbepalings van as noemde reelings moet tesame met die sertifikaat as an annexure thereto n aanhangsel daarby ingedien word 5 Electricity 5 Elektrisiteit The applicant shall lodge with the Administrator for Die applikant moet n sertifikaat van die plaaslike his approval a certificate from the local authority to the bestuur aan die Administrateur vir ay goedkeuring voorle effect that arrangements to its satisfaction have been made waarin verrpeld word dat reelings tot voldoening van die for the supply and distribution of electricity throughout plaaslike bestuur getref is vir die lowering en diatribusie the township van elektrisiteit deur die hele dorp n Beknopte verklaring van die hoofbepalingsvanvoor A summarised statement of the main provisions of the noemde reelings moet tesame met die sertifikaat as aforesaickarsangenjentsshall accompany:the certificate as n an annexure thereto aanhangsel daarby ingedien word 6 Begraafplaas starlings en Naturellelokasieterreine 6 Cemetery Depositing and Native Location Sites Die applikant moet tot voldoening van die Admini r The applicant shall make arrangements with the local strateur met die plaaslike bestuur reelings tref ten opsigte authority to the satisfaction of the Administrator in van die verskaffing van n stortingsterrein en terreine vir regard to the provisions of a depositing site and sites for n begraafplaas en Naturellelokasie As sodanige verskafa nerhetery and Native odation Shbuld such provision fino 0 bestaan uit grond aan die plaaslike bestuur oorgedra consist of land to be transferred to the local authority te word is die oordrag daarvan me onderworpe aan voortransfer thereof shall des waarby die gebruik of die be free of conditions restricting the reg van vervreemding waar daarvan use or the right of disposal thereof by the local authority dear die plaaslike bestuur beperk word tie 7 Opbeffing van bestaande titelvoorwaardes 7 Cancellation of Existing Conditons of Title Die applikant moet ingevolge die bepalings van artikel The applicant shall under the provisions of section see (5) van Wet No 22 van 1919 sorg dat die voorwaardes six (5) of Act NO 22 of 1919 obtain the cancellation of opgele deur die Minister van Lande by uitsnyding van die the conditions imposed by the Minister of Lands upon grond uit die kleinhoewes Geldenhuis Estate opgehef excision of the land from Geldenhuis Estate Small word Holdings 8 Strate (a) Die applikant moet die strate in die dorp vorm en 8 Streets slcraap tot voldoening van die plaaslike bestuur en is aan (a) The applicant shall form grade and maintain the spreeklik vir hulle onderhoud tot tyd en wyl hierdie aanstreets in the township to the satisfaction of the local spreeklikheid dew die plaaslike bestuur oorgeneem word; authority until such time as this responsibility is taken met dien verstande dat die Administrateur die applikant over by the local authority: Provided that the Adminivan tyd tot tyd geheel en al of gedeeltelik van hierdie strator shall from time to time be entitled to relieve the aanspreeklikheid kan onthef na raadpleging met die applicant wholly or partially from this obligation after Dorperaad en die plaaslike bestuur reference to the Board and the local authority (b) Die strate moet tot voldoening van die plaaslike (b) The streets shall be named to the satisfaction of the bestitur name gegee word local authority 9 Skenking Die applikant moet onderworpe aan die voorbehouds 9 Endowment bepalings van paragraaf (d) van subartikel (1) van artikel The applicant shall subject to the provisos to paragraph seweentwintig van Ordonnansie No 11 van 1931 as n (d) of sub section (1) of section twentyseven of Ordinance skenking aan die plaaslike bestuur n bedrag betaal gelyk No 11 of 1931 pay as an endowment to the local staande met 16% (sestien persent) van siegs die grondauthority an amount representing 16% (sixteen per cent) waarde van alle erwe wat deur die applikant verkoop on land value only of all erven disposed of by the appli verruil of geskenk of op enige ander manier van die hand cant by way of sale barter or gift or in any other manner gesit word (uitgesonderd erwe oorgedra ingevolge artikel (other than erven transferred in terms of section twenty vierentwintig van daardie Ordonnansie) sodanige waarde four of that Ordinance) such value to be calculated as at bereken te word soos op die datum waarop dit aldus van the date of such disposal and to be determined in the die hand gesit word en vasgestel te word op die wyse manner set out in the said paragraph (d) uiteengesit in genoemde paragraaf (d) 5

6 218 PROVNCAL GAZETTE 7 MAY 1993 Quarterly audited detailed statements shall be rendered Die applikant meet geouditeerde gedetailleerde kwarby the applicant to the local authority and shall be taalstale tesame met die bedrag wat daarop aangewys accompanied by a remittance for the amount shown to be word as verskuldig aan die plaaslike bestuur aan die due to the local authority The local authority or any plaaslike bestuur verstrek Die plaaslike bestuur of enige beampte deur hom behoorlik daartoe magtiging verleen official duly authorised thereto by it shall have the right at all reasonable times to inspect and audit the applicants books relative to the disposal of erven in the township besit die reg om op alle redelike tye die applikant se boeke betreffende die verkoop van erwe in die dory te inspekteer f so required by the said local authority or official the en te ouditeer Op versoek van genoemde plaaslike applicant shall produce all such books and papers as may bestuur of beampte meet die applikant alle boeke en be necessary for such inspection and audit f no such stukke wat vir sodanige inspeksie en ouditering nodig is moneys have been received any quarterly period the local oorle ndies geen sodanige gelde gedurende n tydperk authority may in lieu of an audited statement accept a van drie maande ontvang is nie kan die plaaslike bestuur statement to that effect n verklaring waarin melding hiervan gemaak word in plaas van n geouditeerde staat aanneem 10 Enforcement of Conditions 10 Nakoming van voorwaardes The applicant shall observe the conditions of establishment and shall take the necessary steps to secure the Die applikant meet die stigtingsvoorwaardes nakom en enforcement of the conditions of title and any other con moet die nodige steppe doen om to sorg dat die titelvoorditions referred to in section fifty six his of Ordinance No waardes en ander voonvaardes genoem in artikel sesen 11 of 1931: Provided that the Administrator shall have vyftig bis van Ordonnansie No 11 van 1931 nagekom the power to relieve the applicant of all or any of the word; met dien verstande dat die Administrateur die obligations and to vest these in any other person or body bevoegdheid besit om die applikant van almal of enigeen of persons van die verpligtings te onthef en sodanige verpligtings by enige ander persoon of liggaam van persone te laat berus B CONDTONS OF TTLE 1 All Erven 13 TTELVOORWAARDES The erf shall be subject to existing conditions and 1 Alle erwe servitudes including the reservation of rights to minerals Die erf is onderworpe aan bestaande voorwaardes en 2 The Erven with Certain Exceptions serwitute met inbegrip van die voorbehoud van mineraleregte The erven with the exception of 2 Die erwe met sekere ultsonderings (i) such erven as may be acquired for Government or Die erwe uitgesonderd Provincial purposes; and (ii) such erven as may be acquired for municipal 0) erwe wat vir Goewerments of PrOvinsiale doelpurposes provided the Administrator after con eindes verkry word; en (ii) erwe wat vir munisipale doeleindes verkry word sultation with the Board has approved the purposes for which such erven are required; mils die Administrateur na raadpleging met die Dorperaad die doeleindes waarvoor sodanige erwe shall be subject to the further conditions hereinafter set * nodig is goedgekeur het; forth: is onderworpe aan onderstaande verdere voonvaardes: (a) The applicant and any other person or body of (a) persons so authorised in writing by the Die applikant en enige ander persoon of liggaam van Administrator shall for the purpose of securing persone wat skriftelik deur die Administrateur daarthe enforcement of these conditions and any other toe magtiging verleen is het met die doel om to conditions referred to in section fiftysix bis of sorg dat hierdie voorwaardes en enige ander voor Ordinance No 11 of 1931 have the right and waardes genoem in artikel sesen vyftig his van power at all reasonable times to enter into and Ordonnansie No 11 van 1931 nagekom word die upon the erf for the purpose of such inspection or reg en bevoegdheid om op alle redelike tye die erf inquiry as may be necessary to be made for the te betree ten einde sodanige inspeksie te docn of above ondersoek in te stel as wat vir bovermelde doel mentioned purpose gedoen of ingestel moet word (b) The erf or any portion thereof shall not be trans (b) Die erf of enige gedeelte daarvan mag nie aan n ferred leased or in any other manner assigned or Kleurling oorgedra verhuur of op n ander manier disposed of to any Coloured person and no toegewys word of van die hand gesit word nie en Coloured persons other than the servants of the geen Kleurlinge uitgesonderd die eienaar of okkuowner or occupier bona fide and necessarily peerder se bediendes bona fide en noodsaaklik in qmployed on the erf shall be permitted to reside diens op die erf mag toegelaat word om daarop to thereon or in any other manner to occupy it woon of om dit op n ander wyse te okkupcer nie (c) The elevational treatment of all buildings shall con (c) Die opstand van alle geboue moet voldoen aan die form to good architecture so as not to interfere vereistes van goeie argitektuur sodat dit nie die with the amenities of the neighbourhood bevalligheid van die omgewing benadeel nie (d) Neither the owner nor any other person shall have (d) Nog die eienaar nog enigiemand anders besit die the right save and except to prepare the erf for reg em behalwe om die erf vir boudoeleindes in building purposes to excavate therefrom any gereedheid te bring enige materiaal daarop uit to material without the written consent of the local grawe sonder die skriftelike toestemming van die authority plaaslike bestuur (e) Except with the consent of the local authority no (e) Behalwe met die toestcmming van die plaaslike animal as defined in the Local Authorities Pounds bestuur mag gcen dier soos ornskryf in die Skut Regulations shall be kept or stabled on the erf regulasies van Plaaslike Besture op die erf aan (f) No wood and/or iron buildings or buildings of gehou of op stal gesit word nie unburnt claybrick shall be erected on the erf (f) Geer geboue van bout en/of sink of van roustene (g) Where in the opinion of the local authority it is mag op die erf opgerig word nie impracticable for stormwater to be drained from (g) Waar dit na die mening van die plaaslike bestuur higher lying erven direct to a public street the onuitvoerbaar is om neerslagwater van erwe met owner of the erf shall be obliged to accept and/or n hoar ligging regstreeks na n publieke straat of permit the passage over the erf of such stormwater: te voer is die eienaar van die erf verplig om te arm Provided that the owners of any higher lying erven vaar dat sodanige neerslagwater op sy erf vloei the stormwater from which is discharged over any en/of toe to laat dat dit daaroor loop: met dien lower lying erf shall be liable to pay a propor verstande dat die eienaars van erwe met n hoer tionate share of the cost of any pipeline or drain Jigging van waar die neerslagwater Oor+ n erf met 6 1

7 PROVNSALE KOERANT 7 ME which the owner of such lower lying erf may find n laer ligging loop aanspreeklik is om n ewe necessary to lay or construct for the pui pose of redige aandeel van die koste te betaal van enige conducting the water so discharged over the erf pyplyn of afleivoor 0 and: Provided further that in the event of a dis wat die eienaar van sodanige erf met n leer ligging nodig vind om aan te le of pute between the parties as to the nature or the to bou om die water wat aldus oor die erf loop position of the pipeline or drain or the allocation of to voer en voorts met dien verstande dat in geval of the cost the matter shall be referred to the van n geskil tussen die partye in verband met die Administrator or his nominee whose decision shall aard of ligging van die pyplyn of afleivoor of die be final toewysing van die koste die saak verwys word na (h) The erf shall be used for the erection of ddwelling die Administrateur of persoon deur horn aangewys house only: Provided that with the consent of the by wie die eindbeslissing berus Administrator after refdrence to the Board and the (h) Die erf moet slegs gebruik word om daarop n woonlocal authority; a place of public worship or a huffs op te rig; met dien verstande dat met die toeplace of instruction social hall institution or other stemming van die Administrateur na raadpleging buildings appertaining to a residential area may met die Dorperaad en die plaaslike bestuur n plek be erected on the erf: Provided further that the vk openbare godsdiensoefening of n plek van local authority may permit such other buildings onderrig n gemeenskapsaal n inrigting of ander as may be provided for in an approved town geboue wat in n woongebied tuishoort op die erf planning scheme subject to the conditions of the opgerig kan word; voorts met dien verstande dat die scheme under which the consent of the local plaaslike bestuur sodanige ander geboue waarvoor authority is required in n goedgekeurde dorpsaanlegskema voorsiening gemaak word kan toelaat behoudens die voorwaar (0 Neither the owner nor any other person shall have des van die skema waarvolgens die toestemming the right to make or permit to be made upon the van die plaaslike bestuur vereis word erf for any purpose whatsoever any bricks tiles (0 Nog die eienaar nbg enigimeand enders besit die reg or earthenware pipes or other articles of a like om vir enige doel hoegenaamd bakstene teels of P nature erdepype of ander artikels van n soortgelyke aard (k) Except with the consent of the Administrator who op die erf te vervaardig of te laat vervaardig may prescribe such conditions as he may deem (k) Nte meet as een woonhuis met sodanige buitegeboue necessary not more than one dwelling house at wat gewoonlik vir gebruik in verband daarmee together with such outbuildings as are ordinarily nodig is mag op die erf opgerig word nie behalwe required to be used in connection therewith shall met die toestemming van die Administrateur wat 0 be erected on the erf: Provided that if the erf is sodanige verdere voorwaardes as wat hy nodig ag subdivided or it or any portion of it is consolidated kan stel; met dien verstande dat indien die erf with any other erf or portion of an erf this con onderverdeel word of as dit of enige gedeelte dition may with the consent of the Administrator daarvan verenig word met enige ander erf of be applied to each resulting portion or consolidated gedeelte van n erf hierdie voorwaarde met die area toestemming :van die Administrateur toegepas kan (1) The dwellinghouse exclusive of outbuildings word op ellce gevolglike gedeelte of yerenigde gebied to be erected ow the erf shall be of the value or not less than 3000 (i) Die waarde van die woonhuis sander inbegrip (ii) The main building which shall van be a corn die wat op die erf opgerig buitegeboue word moet minstens sal 3000 wees pleted building and not one partly erected and (ii) Die hoofgebou wat n voltooide gebou intended for completion at a later date shall moet wees en the een wat gedeeltelik opgerig is en be erected simultaneously with or before the eers later voltooi sal word nie moot gelyktydig erection of the outbuildings met of vadr die buitegeboue opgerig word (0 Buildings including outbuildings hereafter erected (0 Geboue met inbegrip van buitegeboue wet hierna on the erf shall be located not less than 0 feet op die erf opgerig word moet minstens 0 voet (English) from the boundary thereof abutting on a (Engelse) van die straatgrens daarvan geled wees street (m) ndien die erf omhein of op n ander wyse toe (m) f the erf is fenced or otherwise enclosed the gemaak word moet die heining of ander om fencing or other enclosing device shall be erected heiningsmateriaal tot voldoeining van die plaaslike and maintained to the satisfaction of the local bestuur opgerig en onderhou word authority 3 Serwitute vir riolerings en ander nzunisipale doeleindes 3 Servitudes for Sewerage and Oilier Municipal purposes lienewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit n addition to the relevant conditions set out above the is die erwe aan die volgende voorwaardes onderworpe: erven shall be subject to the following conditions: (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir riolerings (a) The erf is subject to a servitude six feet wide in en ander munisipale doeleindes ten gunste van die favour of the local authority for sewerage and plaaslike bestuur ses voet breed Tangs enigeen van other municipal purposes along any one of its sy grease uitgesonderd n straatgrens boundaries other than a street boundary (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne voor (b) No building or other structure noemde serwituutsgebied opgerig word nie en geen shall be erected within the aforesaid servitude area and grootwortelbome mag no large binne die gebied van soda rooted trees shall be nige planted within the area of serwituut of binne ses voet daarvan geplant such servitude or within six feet thereof word nie (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om sodanige (c) The local authority shall be entitled to deposit tem materiaal as wat deur horn uitgegrawe word tydens porarily on the land adjoining the aforesaid servi die aanleg onderhoud en verwydering van sodanige tude such material as may be excavated by it during rioolhoofpypleidings en ander werke as wat hy the course of the construction maintenance and volgens goeddunke as noodsaaklik beskou tydelik removal of such sewerage mains and other works te gooi op die grond wat aan voornoemde serwituut as it in its discretion may deem necessary and shall grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot further be entitled to reasonable access to the said redelilce toegang tot genoemde grond vir voor land for the aforesaid purpose subject to any noemde doel; met dien verstande dat die plaaslike damage done during the proceis of constructiwz bestuur enige skade vergoed wat gedurende die maintaining and removing such sewerage mains aanleg onderhoud en verwydering van sodanige and other works being made good by the local rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak 2 authority: _ 7

8 220 PROVNCAL GAZETTE 7 MAY Definitions Woordomskrywing n the foregoing conditions the following terms shall n voormelde voorwaardes het onderstaande uitdrukhave the meaning assigned to them: kings die betekenisse wat daaraan geheg word: (i) " Applicant " means Pieter Jacobus Coetzee and his (i) Applikant " beteken Pieter Jacobus Coetzee en sy successors in title to the township opvolgers tot die eiendomsreg van die dorp (ii) Kleurling (ii) "Coloured person" means any African or Asiatic " beteken n Afrikaanse of Asiatiese inboorling Kaapse Maleier of iedereen wat klaarmanifestlynative blyklik n Kleurling is en omvat enige vennootskap Cape Malay or any person who is any a Coloured person and includes of maatskappy of vereniging van persone waarin partnership or company or association of persons enige sodanige persoon die bevoegdheid besit om in which any such person has the power to exercise enige beheer van wafter acrd ook al uit te oefen any control whatsoever over the activities or assets of such partnership or company or association of oor die werksaamhede of bates van sodanige vennootskap of maatskappy of vereniging van persons 0ii) Dwelling house " means a house designed for use persone " (iii) as a dwelling for a single family Woonhuis beteken n huis wat ontwerp is vir gebruik as ri woning vir een gesin 5 Government and Municipal Erven 5 Goeiverments en munisipale erwe Should any erf or erven acquired as contemplated in As n erf of erwe wat verkry word soos beoog in clauses B 2 (i) and (ii) hereof come into the possession of kbusules B 2 (i) en (ii) hiervan in die besit kom van enige any person other than the Government or the local ander persoon as die Goewerment of die plaaslike bestuur authority such erf shall thereupon be subject to such of dan is so n erf daarop onderworpe aan sodanige van voorthe aforementioned or such other conditions as may be nemde voorwaardes of sodanige ander voorwaardes as wat decided by the Administrator after consultation with the die Administrateur na raadpleging met die Dorperaad Board bepaal PROVNCAL ADMNSTRATON PROVNSALE ADMNSTRASE 1 ADMNSTRATORS NOTCES ADMNSTRATEURSKENNSGEWNGS The following notices relating to the administration of Onderstaande kennisgewings wat betrekking bet op die the Province of the Transvaal are published under the administrasie van die Provinsie Transvaal word op gcsag authority of the Administrator for general information van die Administrateur vir algemene inligting gepubliseer J H O VAN GRAAN 1 H O VAN GRAAN Provincial Secretary Prbvinsiale Sekretaris office of the Administrator of Transvaal Pretoria: Kantoor van die Administrateur van Transvaal Pretoria " Administrators Notice No 283] (7 May 1958 AdministratcurskennisgeWing No 283] E7 Mei 1958 AMENDMENT OF REGULATONS RELATNG TO WYSGNG VAN REGULASES BETREFFENDE SUBSSTENCE AND TRANSPORT ALLOW RES EN VERBLYFTOELAES VR SKOOL ANCES FOR SCHOOL BOARD STAFF AND RAADPERSONEEL EN PERSONE NGEVOLGE PERSONS APPONTED N TERMS OF SECTON ARTKEL VYF VAN DE ONDERWYSORDON FVE OF THE EDUCATON ORDNANCE 1953 NANSE 1953 AANGESTEL WAT N1E LEDE WHO ARE NOT MEMBERS OF THE PUBLC VAN DE STAATSDENS VAN DE UNE S N1E SERVCE OF THE UNON AND FOR EN VR ONDERWYSERS TEACHERS Die Administrateur ingevolge artikel honderd eenen The Administrator in terms of section one hundred and twintig van die Onderwysordonnansie 1953 (Ordonnansie lwentyone of the Education Ordinance 1953 (Ordinance No 29 van 1953) wysig hierby die regulasies betreffende No 29 of 1953) hereby amends with effect from 1st leis en verblyhoelaes vir Skoolraadpersoneel en persone March 1958 the regulations relating to subsistence and ingevolge artikel vyf van die Onderwysordonnansie 1953 transport allowances for School Board staff and persons aangestel wat nie lede van die Staatsdiens van die Unie appointed in terms of section five of the Education Ordiis nie en ilk onderwysers afgekondig by Administrateursnance 1953 who are not members of the Public Service cennisgewing No 923 van 20 Oktober 195 met ingang of the Union and for teachers published under Adminis van Maart 1958 op die wyse in die Skedule hieronder trators Notice No 923 of the 20th October 195 in the uiteengesit : manner set out in the Schedule hereunder: SKEDULE SCHEDULE 1 Regulasie 1 van die voornoemde regulasies word hier 1 Regulation 1 of the aforesaid regulations is hereby by gewysig amended (a) deur die omskrywing van addisionele verblyftoe (a) by the deletion of the definition of "further sublae " to skrap; en sistence allowance "; and (b) deur in die woordomskrywing van verblyftoelae " (b) by the deletion in the definition of "subsistence die woorde subregulasie (1) van " te skrap allowance" of the words "subregulation (1) of 2 The following new regulation is hereby substituted 2 Regulasie 3 van die voornoemde regulasies word hierfor Regulation 3 of the aforesaid regulations: by deur die volgende nuwe regulasie vervang : " Rates of Subsistence Allowance Tariewe van Yerblyftoelaes 3 (1) Unless provision is otherwise made therefor 3 (1) Tensy ander voorsiening in hierdie regulasies in these regulations or elsewhere or unless an officer of elders daarvoor gemaak is of tensy n amptenaar employee or teacher during his absence from his head werknemer of onderwyser tydens sy afwesigheid van quarters stays at a Provincial institution any officer sy hoofkwartier in n Provinsiale inrigting tuisgaan employee or teacher who is necessarily absent from kan n amptenaar werknemer of onderwyser wat vir his headquarters on official duty for a period of 2 n tydperk tan 2 uur of langer noodwendig van sy 8

9 S 0 MOVNSALE KOERNr 7 ME hours or longer including travelling time and irre hoofkwartier in amptelike diens afwesig is insluitende spectiye of the mode of conveyance may be paid die reistyd en ongeag die aard van die vervoermiddel subject to the provisions of subregulation (3) subsistence allowance at the following rates: toelae teen die onderstaande tariewe behoudens die bepaling van subregulasie (3) verblyf betaal word: (a) not exceeding 35s per day in the case of a white (a) Hoogstens 35s per dag in die geval van n officer employee or teacher whose salary or blanke amptenaar werknemer of onderwyser wage exceeds 1500 per annum; as sy salaris of loon meer as 1500 per jaar (b) not exceeding 31s per day in the case of a bedra; white officer employee or teacher whose salary (b) hoogstens 31s per dag in die geval van n or wage exceeds 810 per annum but does not blanke amptenaar werknemer of ondenvyser exceed 1500 per annum; as sy salaris of loon meer as 810 maar hoo (c)! not exceeding 27s per day in the case of a white stens 1500 per jaar bedra; officer employee or teacher whose salary or (c) hoogstens 27s per dag in die geval van n wage exceeds 510 per annum but does not blanke amptenaar werknemer of onderwyser exceed 810 per annum; as sy salaris of loon meer as 510 maar hoog (d) not exceeding 23s per day in the case of a stens 810 per jaar bedra; white officer employee or teacher whose salary (d) hoogstens 23s per dag in die geval van n does not exceed 510 per annum; blanke amptenaar werknemer of onderwyser (e) not exceeding 1s per day in the case of a as sy salaris 510 per jaar of minder bedra; Coloured or Asiatic teacher; (e) hoogstens 1s () per dag in die geval van not exceeding 7s per day in the case of a non n Kleurling of Asiate ondenvyser; en white employee W hoogstens 7s per dag in die geval van n nie (2) Unless provision is otherwise made therefor in blanke werknemer these regulations or elsewhere an officer employee or teacher who (2) is necessarily absent from his head Tensy ander voorsiening in hierdie regulasies of quarters for a period of less than 2 hours on official elders daarvoor gemaak is kan aan n amptenaar duty may be reimbursed reasonable expenditure werknemer of onderwyser wat vir n tydperk van actually and necessarily incurred by him on accommodation but not exceeding one full days subsistence amptelike diens afwesig is redelike uitgawes terug minder as 2 uur noodwendig van sy hoofkwartier in allowance betaal word wat hy Werklik en noodwendig aan herberg aangegaan het en wat n voile dag se verblyf (3) Unless provision is otherwise made therefore toelae the to bowe gaan nie in these regulations or elsewhere subsistence allowance may be paid as follows to an officer employee (3) Tensy ander voorsiening in hierdie regulasies of " or teacher during periods of absence from his headelders daarvoor gemaak is kan sae a amptenaar quarters: werknemer of onderwyser tydens tydperke wat hy van sy hoofkwartier afwesig is n verblyftoelae as volg (a) For any continuous period not exceeding 180 betaal word: days at the same city town or place full sub sistence allowance in respect of each completed (a) Vir n deurlopende tydperk van hoogstens 180 day of 2 hours; doe in dieselfde stad dorp of pick die voile (b) where the period referred to in paragraph (a) verblyftoelae vir eike voile dag van 2 uur; includes a portion of a day for each completed (b) indien die tydperk in paragraaf (a) genoem 1 hour of such portion of a day at the following gedeelte van n dag insluit vir elke voile um rates: van so n gedeelte van n dag teen die volgende (i) not exceeding s 6d per hour where the tariewe : daily rate of subsistence allowance does (i) Hoogstens ls 6d per uur waar die daag not exceed 35s; likse tarief van verblyftoelae hoogstens (ii) not exceeding ls d per hour where the 35s is; daily rate of subsistence allowance does (ii) hoogstens ls d per uur waar die daagnot exceed 31s; likse tarief van verblyftoelae hoogstens (iii) not exceeding s 2d per hour where the 31s is; daily rate of subsistence allowance does (iii) hoogstens s 2d per uur waar die daagnot exceed 27s; likse tarief van verblyftoelae hoogstens (iv) not exceeding s per hour where the daily 27s is; rate of subsistence allowance does not (iv) hoogstens exceed 23s; ls per uur waar die daaglikse (v) not exceeding 7d per hour where the daily tarief van verblyftoelae hoogstens 23s is; rate of subsistence allowance does not (v) hoogstens 7d per uur waar die daaglikse exceed 1s; tarief van verblyftoelae hoogstens s is; (vi) not exceeding 3d per hour where the daily (vi) hoogstens 3d per uur waar die daaglikse rate of subsistence allowance does not tarief van verblyftoelae hoogstens 7s is; exceed 7s; met dien verstande dat indien n amptenaar werkprovided that if the sojourn of an officer employee nemer of onderwyser se verblyf in enige stad dorp of or teacher at any city town or place during his plek tydens sy afwesigheid van sy hoofkwartier vir absence from his headquarters is interrupted for any n tydperk van hoogstens een maand om watter rede reason whatsoever for a period not exceeding one ook al onderbreek word die verblyftoelae wat hyin month payment of subsistence allowance which he bedoelde stad dorp of plek ontvang het weer betaal was drawing at such city town or place may be kan word met ingang van die datum van sy terugkeer resumed with effect from the date of his reurn as if asof daar geen onderbreking was nie van die tydperk there had been no interruption of the period referred in paragraaf (a) genoem As die amptenaar werk to in paragraph (a) f the officer employee or nemer of onderwyser sy hoofkwartier gedurende so n teacher visits his headquarters during any such inter onderbreking van die beoogde tydperk besoek word ruption of the contemplated period no subsistence geen verblyftoelae betaal vir die tydperk wat hy werkallowance shall be paid for the period that he actually & in bedoelde hoofkwartier vertoef nie remains at such headquarters () Die tydsduur van n amptenaar werknemer of () The time occupied by an officer employee or onderwyser se reis na en van sy bestelling word nie teacher in journeying to and from his destination shall in aanmerking geneem nie by die berekening van die be disregarded when calculating the periods referred tydperke in paragraaf (a) van subregulasie (3) to in paragraph (a) of subregulation (3)" genoem" 9

10 222_ PROVNCAL GAZETTE" MAY The following new regulation is hereby substituted 3 Regulasie 6 van die voornoemde regulasies word for Regulation 6 of the aforesaid regulations: hierby deur die volgende nuwe regulasie vervang : "Temporary Enhancement of Subsistence Allowance Tydelike verhoging van verblyftoelae Subsistence allowance payable in terms of regu 6 Die verblyftoelae ingevolge regulasid 3 betaal lation 3 is subject to such rates of temporary enhance baar is onderworpe aan tydelike verhoging teen went as the Administrator may from time to time sodanige toepaslike tariewe as wat die Administrateur determine to be applicable" van tyd tot tyd mag bepaal" Regulation 7 of the aforesaid regulations is hereby Regulasie 7 van die voornoemde regulasies word hicramended by the deletion of the words " and further sub by gewysig deur die woorde en n addisionele verblyftoe sistence allowance" Jae " te skrap 5 Paragraph (a) of subregulation (3) of regulation 16 5 Paragraaf (a) van subregulasie (3) van regulasie 16 of the aforesaid regulations is hereby amended by the van voornoemde regulasies word hierby gewysig deur die deletion of the words " and further subsistence allowance" woorde en n addisionele verblyftoelae " te skrap _ Administrators Notice No 28] [7 May 1958 Administrateurskennisgewing No 281 [7 Mci 1958 ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM OERSONS KRAAL No 161 WOLMARANSSTAD DSTRCT PADREELNGS OP DE PLAAS OERSONSKRAAL No 161 DSTRK WOLMARANSSTAD Met die oog op n aansoek van mnr H J van Zyl vir n view of an application having beep made by Mr die shifting van n ongenommerde publieke pad op die H J van Zyl for the closing of an unnumbered public pleas Oersonskraal No 161 distrik Wolmaransstad is die road on the farm Oersonskraal No 161 District of Administrateitr voomemens om ooreenkomstig artikel Wolmaransstad it is the Administrators intention to take tweeendertig van die Pad Ordonnansie No 9 van 1933 action in terms of section thirtytwo of the Roads Ordi soon gewysig by Padwysigings Ordonna nsie No 9 van nance No 9 of 1933 as amended by the Roads Amend 198 op te tree meat Ordinance No 9 of 198 Alle belanghebbende persone is bevoegd om binne t is competent for any perion interested to lodge his dertig dae van of die datum van verskyning van hierdie objections in writing with the Regional Officer Private kennisging in die Provinsiale Koerant hulle bcsware by Bag 928 Potchefstroom within thirty days of the date of die Streeksbeampte Privaatsak 928 Potchefstroom skrif telik in te dien publication of this notice in the Provincial Gazette Obreenkomstig subartikel (3) van die bogenoemde artikel n terms of sub section (3) of the said section it is further word dit vir algemene inligting bekendgemaak dat indien notified for general information that if any objection to enige beswaar gemaak word en die beswaar daarna van the said application is taken but is thereafter dismissed die hand gewys word dip beswaarmaker aanspreeklik the objector may be held liable for costs and expenses of gehou kan word vir die kostes en uitgawes van n koma commission that may as result of such objections be missie wat aangestel mag word ooreenkomstig artikel appointed in terms of section thirty three or for such part Brie etidertig as gevolg van sulke besware of vir sodanige of the costs and expenses as the Administrator may deter gedeelte van die kosteeen uitgaw6 ad wat die Administramine in terms of sub section () of section thirty five of teur kragtens subartikel () van artikel vyfen dertig van the said Ordinance genoemde Ordonnansie mag bepaal DP /2/0/5 Da /2/0/5 Administrators Notice No 2851 [7 May 1958 Administrateurskennisgewine No 285] [7 Mci 1958 KLERKSDORP MUNCPALTY PROPOSED MUNSPALTET KLERKSDORP VOORGE ALTERATON OF BOUNDARES STELDE VERANDERNG VAN GRENSE Notice is hereby given in terms of section ten of the ngevolge artikel Lien van die Ordonnansie op Plaaslike Local Government Ordinance 1939 that the Town Bestuur 1939 word hierby bekendgemaak dat die Stads Council of Klerksdorp has submitted a petition to the raad van Klerksdorp a versoekskrif by die Administrateur Administrator praying that he may in the exercise of the ingedien het met die bedc dat by die bevoegdhede aan powers conferred on him by sub section (7) of section nine horn verleen by subartikel (7) van artikel nege van of the said Ordinance alter the boundaries of the Klerks genoemde Ordonnansie uitoefen en die grense van die dorp Municipality by the excision of Portion 222 of the Munisipaliteit Klerksdorp verander deur die uitsnyding farm Klerksdorp Townlands No in extent van Gedeelte 222 van die pleas Dorpsgronde van Klerksmorgen (Diagram No A1838/57) from the area of juris dorp No groot morg (Kaart A1838/57) uit diction of the Town Council of Klerksdorp die regsgebied van die Stadsraad van Klerksdorp t is competent for all persons interested within thirty Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne dertig dae na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale days of the first publication hereof in the Provincial Koerant aan die Administrateur n teenpetisie voor te 18 Gazette to present to the Administrator any countermet vermelding van die gronde van beswaar teen geimemde petition setting forth the grounds of opposition to the voorstel Councils proposal TALG 3/2/115 TALG 3/2/ Administrators Notice No 286] [7 May 1958 Administrateurskcenisgewieg No 286] [7 Tvci 1958 MUNCPALTY OF JOHANNESBURG PENSON MUNSPALTET JOHANNESBURG WYSGNG AND PROVDENT FUND RULES AMENDMENT VAN PENSOEN EN VOORSENNGSFONDS The Administrator hereby in terms of section Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel one hundred and one of the Local Government Ordinance zonderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 publishes the amending bylaws set forth in the 1939; die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae Schedule hereto which have been approved by him in uiteengesit; wat deur horn ingevolge artikel negeigt terms of section ninetynine of the said Ordinance negentig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is TALG 5/71/2 TALG 5/71/2 to

11 SCHEDULE PROVNSALE KOERANT 7 ME BYLAE 11/ MUNCPALTY OF JOHANNESBURG PENSON AND PROVDENT FUND RULES AMENDMENT Amend the Rules of the Johannesburg Municipal Pension and Provident Funds published under Adminis trators Notice No 163 dated the 30th May 1919 as amended as follows: MUNSPALTET JOHANNESBM URG WYSNG VAN DE REGULASES VAN DE PENSOEN EN VOORSENNGSFONDS Die Regulasies van die Johannesburgse Munisipale Pensioen en Voorsieningsfonds afgekondig by Administrateurskennisgewing No 163 van 30 Mei 1919 soos gewysig word hierby verder as vole gewysig : Deur subartikel (5) van artikel 13 te skrap 1 By the deletion of sub section (5) of rule 13 2 Deur artikel 16 te skrap en dir deur die voleende 2 By the deletion of rule 16 and the substitution artikels te vervang : therefor of the following rule : 16 () n Lid wat vrywillig uit die Read se diens " tree voordat hy die pensioenouderdom bereik is 16 (1) A member who retires voluntarily from the service of the Council before having attained the behoudens die bepalings van subartikel (2) bier :: order op een vandie volgende nitkerings geregtig: pensionable age shall subject to the provisions of sub section (2) hereunder be entitled to one of the (i) Die tide bedrag wat by inbetaal bet benewens following benefits: rentc daarop teen die volgende koers : Geld &lac diensjare waarinhy bygedra bet (i) The return of the whole of his own contri per fear butions plus interest at the following rate: 5 jaar maar minder as l0 jaar 2 persent 10 jaar maar minder as 15 jaar 3 persent 15 jaar maar minder as 20 jaar persent nterest Contributory Service 20jaar en meet 5 persent per Annum 5 years to under 10 years 2 per cent (ii) ndieti so n lid reeds die ouderdom van 5 10 to under 15 3 per ant 15 to under 20 per cent bereik het en 25 diensjare of!anger tot yearsjaar 20 and over 5 per cent die Fonds bygedra het moet daar aan hom ukbetaal word (ii) f such member has attained the age of 5 (a) Of n bedrag wat gelykstaan met twee keer years and has had 25 or more years contri die totale bedrag wat hy in die Fonds butdry service either inbetaal het sender rent benewens een maand se pensioendraende besot (a) an amount equal to twice the total of diging (bereken volgens die skaal his contributions without interest waarop by onmiddellik voor sy aftrede together with one months pensionable bydraes gelewer het) ten opsigte van emoluments (at the rate on which he i iedere jaar diens (bereken in pre en e bepaalde 11 ; Wei contributing immediately before his voltooide maande) voor di retithmentr for each year of service datum en nadat by die ouderdom van (calculated in years and completed 17 jaar bereik het; of months) prior to the fixed date and after the age of 17 years; or (b) n jaargeld waarvan die uitkering onmiddellik begin en wat gelykstaan (b) an annuity to begin immediately which met die volgende persentasie van die shall be equal to the following jaargeld wat ooreenkomstig artikel 12 percentage of the annuity calculated in bereken word: t terms of rule 12: Persentasie indict: Oaderdont by aftrede (fare) pensioenouderdom Percentage if as vole Ls "Age at Retirement Mars) Pensionable Āge is 60 ol or of Quer or over " St n Met dien verstunde dat indien die lid se ouderdom by sy aftrede nie n heelgetal jare Provided that if the members age at retire is nit gedeeltes van n maand buite rekening meat is not an exact number of years fractions = cleat moet word terwyl dear as grondslag of a month shall be ignored and the percentage_ vir die berekening van die toepaslike persenapplicable shall be calculated on the basis of tasie gereken word dat die persentasie vir months being equal to the difference mantle gelyk is aan die verskil tussen die between the percentages applicable to the age persentasie vir die heelgetal jare net voor en in years specified above preceding and did net na die werklike at ree ouderdom van succeeding the actual age at retirement die betrokke lid soos dit hierbo aangegee is 0 (iii) f such member has attained the age of 55 years and has had not less than 10 years contributory service an annuity calculated in terms of subparagraph (ii) (b) above (iii) jairgeld wat ooreenkomstig subparagraaf (ii) (b) hierbo bereken word indien n lid die ouderdom van 55 jaar bereik het en minters diensjare lank tot die Fonds bygedra het 10: 11

12 22 PROVNCAL GAZElla 7 MAY 1958 (2) A member to whom the provisions of more (2) nclien die bepalings van meet as een paragraaf than one paragraph in subsection (1) are applicable van subartikel (1) op n lid van toepassing is moet shall notify the Committee in writing on or before by voor of op sy aftreedatum of op sodanige later retirement or at such later date as the Committee datum as wat die Komitee na goeddunke bepaal die may in its discretion allow of the paragraph in Komitee skriftelik meedeel ooreenkomstig watter eon terms of which he elects to receive a benefit and such van did paragrawe sy uitkering moet geskied en election shall be irrevocable" hierdie keuse is onherroeplik" 3 By the substitution in rule 38 for the expression 3 Deur die uitdrukking 1921 en elke vyf jaar " in " 1921 and every five years " of the expressen " 1957 artikel 38 te skrap en dit deur die uitdrukking 1957 and every year " en iedere jaar " te vervang Administrators Notice No 287] [7 May 1958 Administralcurskennisgewing No 287] [7 Mei 1958 MUNCPALTY OF RENSBURGUNFORM MUNSPALTET RENSBURGWYSGNG VAN WATER SUPPLY BY LAWS AMENDMENT EENVORMGE WATERVOORSENNGSVER ORDENNGE The Administrator hereby in terms of section one hundred and one of the Local Government Ordinance Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 1939 publishes the amending by laws set forth in the honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur Schedule hereto which have been approved by him in 1939 die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae terms of section ninety nine of the said Ordinance uiteengesit wat deur horn ingevolge artikel negeen TALG negentig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is 5/10/66 TALG 5/10/66 SCHEDULE BYLAE MUNCPALTY OF RENSBURG UNFORM WATER SUPPLY BYLAWS WATER TARFF AMENDMENT Amend Annexure XV of Schedule 1 to Chapter 3 of the Uniform Water Supply By laws applicable to the Municipality of Rensburg published under Adminis trators Notice No 10 dated the 19th November 1952 MUNSPALTET RENSBURG WYSGNG VAN EENVORMGE WATERVOORSENNGSVERORDENNGE Aanhangsel XV van Bylae 1 by Hoofstuk 3 van die Eenvormige Watervoorsieningsverordeninge van toepassing op die Munisipaliteit Rensburg afgekondig by Admimstrateurskennisgewing No 10 van 19 November as amended as follows: 1952 soos gewysig word hierby verder as volg gewysig : 1 By the deletion of paragraph (a) and the substi 1 Deur paragraaf (a) te skrap en dit deur die tution therefor of the following: volgende te vervang : " (a) Charges for Water Supply (a) Vorderings vir die lewering van water (i) A basic charge of 6d per month for each lot () n Basiese vordering van 6d per maand vir (ii) For the first 2000 gallons or portion thereof elke perseel consumed during any one month ls 6d per (ii) Vir die eerste 2000 gellings of gedeelte dearmonth van verbruik gedurende enige afsonderlike (iii) For the next 2000 gallons consumed during maand s 6d per maand the same month 5s 6d per month per 1000 (iii) Vir die volgende 2000 gellings gedurende diegallons or portion thereof selfde maand verbruik 5s 6d per maand vir (iv) For all water consumed in excess of gellings of gedeelte daarvan gallons during the same month d per month (iv) Vir alle water verbruik bo 000 gellings per 100 gallons or portion thereof gedurende dieselfde maand d per maand per 2 By the deletion of paragraph (d) paragraphs 100 gellings of gedeelte daarvan" (e) and (f) becoming paragraphs (d) and (e) 2 Deur paragraaf (d) te skrap Paragrawe (e) en respectively (0 word dan onderskeidelik paragrawe (d) en (e) 3 By the addition of the following: 3 Deur die volgende toe te voeg: " () For reconnection of supply which has been (f) Vir heraansluiting na afsluiting weens wancut off for nonpayment 10s" betaling: 10s" Administrators Notice No May 1958 Administrateurskennisgewing No 288] [7 Mei MUNCPALTY OF KRUGERSDORP CAPE MUNSPALTET KRUGERSDORP WYSGNG COLOURED SETTLEMENT BY LAWS AMEND MENT VAN VERORDENNGE NSAKE DE KAAPSE KLEURLNGDORP The Administrator hereby in terms of section one Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel hundred and one of the Local Government Ordinance honderd eneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 publishes the amending bylaws set forth in the 1939 die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae Schedule hereto which have been approved by him in uiteengesit wat deur hom ingevolge artikel negeenterms of section ninety nine of the said Ordinance negentig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is TALG 5/157/18 TALG 5/157/18 SCHEDULE BYLAE MUNCPALTY OF KRUGERSDORP CAPE COLOURED MUNSPALTET KRUGERSDORP WYSGNG VAN SETTLEMENT BY LAWS AMENDMENT VERORDENNGE NSAKE KAAPSE KLEURLNGDORP Amend the Cape Coloured Settlement By laws of the Die Verordeninge insake die Kaapse Kleurlingdorp Municipality of Krugersdorp published under Adminis van die Munisipaliteit Krugersdorp afgekondig by trators Notice No 130 dated the 17th February 195 Administrateurskennisgewing No 130 van 17 Februarie as amended as follows: 195 soos gewysig word hierby verder as volg gewysig : 1 By the deletion in paragraph (b) of subsection 1 Deur in paragraaf (b) van subartikel (10) van (10) of section 10 of all words after the word artikel 10 al die woorde na die woord misdryf " in ` offence " in the English text and after the word die Afrikaanse teks en na die woord offence " in die " misdryf " in the Afrikaans text Engelse teks te skrap 12

13 PROVNSALE KOMANT 7 111E P 2 B the deletion iii subsection (12) of section 10 2 Deur in subartikel (12) van artikel 10 al die of all the words after the word "offence" in the woorde na die woord misdryf " in die Afrikaanse " English text and after the word "misdryf in the teks en die woord offence " in die Engelse teks waar Afrikaans text where it occurs for the last time dit vir die laaste keer voorkom te skrap 3 By the deletion of subsection () of section 3 Deur subartikel () van artikel 10 bis te skrap 10 bis By the substitution in Schedule B Deur die vervanging in Bylae B " (a) of the figures 2 5 0" (a) for van the die syfers 2 0 figures 0 " in tem 1 deur die " syfers " in tem "; 1; " (b) of the figures " (b) van for the figures die syfers " in tem 2 deur die " " in tem 2; syfers "; " (c) of the figures " (c) van die for the syfers figures " in tem 3 deur die " " in tem 3; syfers "; " (d) of the figures " (d) for van the die figures syfers " in tem deur die " " in tem ; syfers "; (e) of the figures "1 5 0 " (e) van die for the figures syfers " in tem 5 deur die " " in tem 5; syfers "; (f) of the figures " " for (f) van die the syfers " figures in tem 5 (a) deur " " in tem 5 (a); die syfers "; (g) of the figures " " (g) van die for the syfers " figures in tem 6 deur die " in tem 6; syfers "; (h) of the figures " 2 5 0" (h) van for die the figures syfers " in tem 7 deur die syfers " " in tem " 7 5 By the insertion in the English text of tem of 5 Deur die woorde per month " na die uitdruk; Schedule B after the expression "sanitary charges " king sanitary charges " in die Engelse teks van tem of the words "per month " van Bylae B in te voeg : " 6 By the addition of the following to Schedule 6 Deur die volgende aan Bylae B toe te voeg: B: " tem 15 Standplaashuur ten opsigte tem 15 Stand rental in respect of a vacant vann vakante besigheidsterrein per maand business site per month 3 0 0" Administrators Notice No 289] [7 May 1958 Administrateurskennisgewing No 289] [7 Mei 1958 MUNCPALTY OF KOSTERTOWN LANDS BY LAWS AMENDMENT MUNSPALTET KOSTERWYSGNG VAN VERORDENNGE OP DORPSGRONDE The Administrator hereby in terms of section one bun Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel eneen and one dred of the Local:Government Ordinance 1939 honderd van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur publishes the amending By laws set forth in the Schedule 1939 die wysigingsverordeninge in die bygaande Bylae hereto which have been approved by him in terms of sec uiteengesit wat deur hour ingevolge artikel negeennegen tion ninety nine of the said Ordinance lig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is TALG 5/95/61 TALG 5/95/61 SCHEDULE BYLAE MUNCPALTY OF KOSTER TOWN LANDS BYLAWS MUNSPALTET KOSTER WYSGNG VAN VERORDENNGE AMENDMENT OP DORPSGRONDE Amend the Town Lands Bylaws of the Municipality of Die Verordeninge op Dorpsgronde van die Munisipali Koster published under Administrators Notice No 3 teat Koster afgekondig by Administrateurskennisgewing dated the 2nd June 198 as amended by the deletion in No 3 van 2 Junie 198 soos gewysig word hierby verparagraph (iii) of subsection (a) of section 2 of the der gewysig deur in paragraaf (iii) van subartikel (a) van " amount s 3d" and the substitution therefor of the artikel 2 die bedrag s 3d" te skrap en dit deur die amount " s" bedrag s" te vervang Administrators Notice No 290] [7 May 1958 Administrateurskennisgewing No 290] [ 7 Mei 1958 The following Draft Ordinance is published for general information : inligting gepubliseer : A DRAFT ()MANCE Onderstaande Ontwerp ordonnansie word vir algemene N ONTVERP ORDMANS/E Tot imiging van die Ordonnansie op die Verdeling van Grond To amend the Division of Land Ordinance BE T ENACTED by the Provincial Council of Trans DE Provinsiale Raad van Transvaal VERORDEN AS VOLG: vaal as follows: Wysicing Amendment 1 Section thirty four of the Division of Land Artikel vierendertig van die Ordonnansieartikel of section 3 of our Ordinance 1957 (hereinafter referred to as the op die Verdeling van Grond 1957 (hierna die 3rd0nonan nance 20 Hoofordonnansie genoem) word hierby gewysig s:_!() van of 1957 principal Ordinance) is hereby amended by the substitution for sub paragraph (ii) of paragraph (c) deur subparagraaf (ii) van paragraaf (c) deur die 957 volgende subparagraaf te vervang: of the following sub paragraph: " (ii) an application for a certificate under (ii) n aansoek om n sertifikaat ingevolge section two of the Agricultural Holdings artikel twee van die Landbouwhoeven (Transvaal) Registration Act No 22 of (Transvaal) Registratie Wet No 22 van 1919 was made to the Board before the 1919 voqr 2 September 1957 by die 2th September 1957" Raad ingedien is" 13

14 226 PROVNCAL GAZETTE 7 MAY 1958 Amendment 2 Section thirty sty of the principal Ordinance 2 Artikel sesendertig van die Hoof wart:::li 36of sectioni9(cirndiis hereby amended by the substitution in sub ordonnansie word hierby gewysig deur in sub 36 van :2TV section (2) for the words " before the coming into artikel (2) die woorde voor die inwerkingtreding sic 20 van 1 operation of this Ordinance but at that date not van hierdie Ordonnansie gedoen maar nog nie op 1957: yet disposed of " of the words " on or after the daardie datum afgehandel nie" deur die woorde 2th September 1957" op of na 2 September 1957 gedoen" Amendment 3 (1) Section thirty eight of the principal 3 (1) Artikel agten dertig van die Hoof wuriatal of section oral Ordinance is hereby amended by the substitution ordonnansie word hierby gewysig deur die woord 3:rdvoannnan nonce 20 of for the word "thirtysix" of the word thiny sesendertig" deur die woord sewe:en dertig a5 ;e van seven" te vervang (2) Sub section (1) shall be deemed to have (2) Subartikel () word geag op die eerste come into operation on the first day of April dag van April 1958 in werking te getree bet 1958 Hierdie Ordonnansie heet die Wysigings Kort titer Short tine This Ordinance shall be called the Division ordonnansie op die Verdeling van Grond 1958 of Land Amendment Ordinance 1958 TAA 3/1/8/16 nan TAA 3/1/8/16 Administrators Notice No 291] 17 May 1958 Administrateurskennisgewing No 291] [7 Mei 1958 Onderstaande Ontwerp ordonnansie word vir algemene The following Draft Ordinance is published for general information: A inhgting gepubliseer: ts ONTWERP ORDONNANSE DRAFTORDNANCE Tot wysiging van die Ordonnansie op Plauslilce Bestuur 1939 en die Wysigingsordonnansie op Plaaslike Bestuur 1957 To amend the Local Government Ordinance 1939 and the Local Government Amendment Ordinance 1957 Provinsiale Raad van Transvaal VERORDEN DEAS VOLG : BE T ENACTED by the Provincial Council of Trans 1 Artikel honderd tweeen wysig ing dertig van die van artikel vaal as follows: Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 word 132 van Amendment 1 Section one hundred and thirtytwo of the hierby gewysig deur in subartikel (11) die?ierd?;"ran 1939 sons 132 section of Local Government Ordinance 1939 is hereby woordegewysig by Ordinance amended by the substitution in sub section (10 17 of 1939 indien sodanige skaap of dier binne 11 ranniksawa6n 1 as amended section for the words tydperk van vieren twintig our voor sodanige of Oral " if such sheep or animal was slaughtered tweede of latere inspeksie geslag is of indien en Ando mince16 27 of N pantie and within a period of twenty four hotirs prior to sodanige vleis aan die raad vir sodanige idr7dininnan Section 5 van Of Ora such second or subsequent inspection or if tweede of laterc inspeksie bihne die genoemde 51V517 cam 17 such meat was submitted to the council for tydperk voorgele is" tie 1955 such second or subsequent inspection within deur die volgende woorde te vervang: the said period " tensyof the following words: " (a) sodanige skaap of dier geslag is op n unless plek waṯverder as vyfen sewentig myl (a) such sheep or animal was slaughtered is vanaf die plek of waar sodanige at a place where such secondor sub tweede of latere inspeksie uitgevoer sequent inspection is carried out; or word; of (b) such meat has been conveyed by rail (b) sodanige vleis te eniger tyd na die at any time after the first inspection eerste inspeksie daarvan vir gesondthereof for health purposes and prior heidsdoeleindes en voor sodanige to such second or subsequent inspec tweede of latere inspeksie per spoor tion" vervoer is" Amendment 2 Section thirteen of the Local Government 2 Artikel dertien van die Wysigingsordon of section ewereit2ci 13 of Ordi Amendment Ordinance 1957 is hereby amended nansie op Plaaslike Bestuur 1957 word hierby 13 van nonce 21 Ordonnanof 1957 by the substitution for the word " fifteen " of the gewysig deur die woord vyftien " deur die woord sic n van word "fourteen " veer/lea " 1957 te vervang short title 3 This Ordinance shall be called the Local 3 Hierdie Ordonnansie heet die WysMings con tam Government Amendment Ordinance 1958 ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1958 TAA 3/1/8/2 TAA 3/1/8/2 Administrators Notice No 292] [7 May 1958 AdminEstrateurskennisgewing No 292] [7 Mei 1958 ESTABLSHMENT OF A POUND ON THE FARM OPRGTNG VAN N SKUT OP DE PLAAS OUDEHOUTSKLOOF No 6 DSTRCT OUDEHOUTSKLOOF No 6 DSTRK VOLKSRUST VOLKSRUST According to the provisions of the Pounds Ordinance ngevolge die bepalings van die Schutten Ordonantie No 7 of 1913 the Administrator has approved No 7 van 1913 het die Administrateur goedgekeur (1) in terms of section three the establishment of a (1) ooreenkomstig artikel drie die oprigting van n skut pound on the farm Oudehoutskloof No 6 District op die plans Oudchotitskloof No 6 distrik Volksrust with brandmark 0 A 5; Volksrust met brandmark 0 A 5; (2) in terms of section six the appointment of (2) ooreenkomstig artikel ses die benoeming van S Barnard as poundmaster of the pound established mnr S Barnard tot skutmeester van die skut in terms of paragraph 1 above opgerig ingcvolge paragraaf 1 hierbo The Poundmasters address is: Die skutmeester se adrcs is : Oudehoutskloof Oudehoutskloof Volksrust Volksrust TAA 1011/15 1

15 DVERSE PROVNSAE KOERANT 7 ME MSCELLANEOUS 111 lli NOTCE No 65 OF 1958 KENNSGEWNG No 65 VAN 1958 HGHLANDS NORTH EXTENSON No TOWN SHP PROPOSED ESTABLSHMENT OF VOORGESTELDE STGTNG VAN DE DORP HGHLANDS NOORD UTBREDNG No t is hereby notified for general information in terms of section eleven of the Townships and Town planning ngevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg Ordinance No 11 of 1931 that application has been Ordonnansie No 11 van 1931 word hierby vir algemene made by Argo nvestments (Pty) Ltd for permission to inligting bekendgemaak dat Argo nvestments (Pty) Ltd lay out a township on the farm Northview No 31 District aansoek gedoen het om n dorp te stig op die plaas North Johannesburg to be known as Highlands North Extension view No 31 distrik Johannesburg wat bekend sal wees No as Highlands Noord Uitbreiding No The proposed township is situate in the southeastern Die voorgestelde dorp 18 in die suidoostelike hock van corner of Louis Botha Avenue and Northview Road and Louis Bothalaan en Northviewweg en oos van die dorp east of Highlands North Extension No 3 Township Highlands Noord Uitbreiding No 3 Balfour Park sports Balfour Park Sports grounds constitute the eastern gionde vorm die oostelike grens boundary The application together with the relative plans: docu Die aansoek tesame met die betrokke planne dok umente ments and information is open for inspection at the Office en inligting 18 ter insae op die kantoor van die Sekretaris of the Secretary Townships Board Room No van 302 die Dorperaad Kamer 302 Savelkoulsgebou Savelkouls Building corner of Paul Kruger and Pretorius hock van Paul Kruger en Pretoriusstraat Pretoria vir Streets Pretoria for a period of two months from the date n tydperk van twee maande na datum hiervan hereof ngevolge artikel elf () van genoemde Ordonnansie n terms of section eleven () of the said Ordinance moet iedereen: wat beswaar wil monk teen die toestaan any person who objects to the grantinoa of the application van die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te or who is desirous of being heard or of making represen word of vertoe in verband daarmee wit indien binne twee tations in the matter shall communicate with the Secretary maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die of the Board within a period of two months from the date Raad in verbinding tree hereof ngevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan n terms of section eleven (6) of the Ordinance any iedereen wat beswaar wil maak teen die thestaan van n person who objects to the granting of the application or aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word who is desirous of being heard or of making represen of vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met tations in the matter may communicate in writing with die Raad in verbinding tree of persoonlik getuienis the Board or may give evidence in person before the voor die Raad age op die datum en plek van inspeksie Board on the date and at the place of inspection or on of op sodanige ander datum en plek as wat die Road stag such other date and at such place as the Board may vasstel; met dien verstande dat hierdie skrywe die Road appoint; provided that such written communication shall nie later as een maand na die datum hiervan moet bereik be in the hands of the Board not later than one month nie from the date heteof Alle beswpre moet in duplo ingedien word All objections must be lodged in duplicate J NEUWENHUYSEN J NEUWENHUYSEN Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Administrateurskantoor Administrators Office Pretoria 23rd April Pretoria 23 April NOTCE No 66 or 1958 KENNSGEWNG No 66 VAN 1958 REEFHAVEN TOWNSHP PROPOSED ESTABLSHMENT OF VOORGESTELDE STGTNG VAN DE DORP REEFHAVEN t is hereby notified for general information in terms of section eleven of the Townships and Townplanning ngevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg Ordinance No 11 of 1931 that application has been Ordonnansie No 11 van 1931 word hierby vir algemene made by Horison Ontwikkelingsmaatskappy Beperk for inligting bekendgemaak dat Horison Ontwikkelingsmaatm permission to lay out a township on the farm Roodepoort skappy Beperk aansoek gedoen het om n dorp te stig No 5 District Roodepoort to be known as Reefhaven op die plaas Roodepoort No 5 distrik Roodepoort wat The proposed township is situate southeast of and bekend sal wees as Reef haven abuts Lindhaven Township and west of Technikon Die voorgestelde dorp 18 suidoos van en grens aan die ndustrial Township: dorp Lindhaven en wes van die nywerheidsdorp The application together with the relative plans docu Technikon meats and information is open for inspection at the Die aansoek tesame met did betrokke planne doku office of the Secretary Townships Board Room No 302 niente en inflicting 18 ter insage op die kantoor van die Savelkouls Building corner of Paul Kruger and Pretorius Sekretaris van die Dcrperaad Kamer No 302 Saveikouls Streets Pretoria for a period of two months from the gebou hoek van Paul Kruger en Pretoriusstraat Pretoria 1 date hereof vir n tydperk van twee maande na datum hiervan n terms of section eleven () of the said Ordinance any ngevoige artikel elf () van genoemde Ordonnansie pet son who objects to the granting of the application or mod iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van who is desirous of being heard or of making representa die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te tions in the matter shall communicate with the Secretary word of vertoe in verband daarmee wit indien binne of the Board within a period of two months from the date twee maande na die datum hiervan met die Sekretaris van hereof d:e Raad in verbinding tree n terms of_ section eleven (6) of the Ordinance any ngevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan iederperson who objects to the granting of the application or een wat beswaar wil maak teen die toestaan van n aan who is desirous of being heard or of making representa sock of wat verlangorn in die saak gehoor te word of tions in the matter may communicate in writing with the vertoii in verband daarmee wil indien skriftelik met die Board or may give evidence in person before the Board Raad in verbinding tree of persoonlik getuienis voor (lie on the date and at the place of inspection or on such Raad afro op die datum en plek van inspeksie of op 15 a

16 228 PROVNCAL GAZETTE 7 MAY 1858 i other date and at such place as the Board may appoint; sodanige ander datum en plek as wat die Raad mag provided that such written communication shall be in vasstel; met dien verstande dat hierdie skrywe die Raad the hands of the Board not later than one month from the nie later as een maand na die datum hiervan moet bereik date hereof nie All objections must be lodged in duplicate Alle besware moet in duplo ingedien word J NEUWENHUYSEN J NEUWENHUYSEN Secretary ownships Board Sekretaris Dorperaad Administrators Office Administrateurskantoor Pretoria 23rd April 1958 Pretoria 23 April NOTCE No 67 OF 1958 KENNSGEWNG No 67 VAN 1958 VANDERBBLPARK CENTRAL WEST No VOORGESTELDE STGTNG VAN DE DORP TOWNSHP PROPOSED ESTABLSHMENT OF VANDERBULPARK CENTRAL WEST No t is herebynotified for general information in terms of ngevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg section eleven of the Townships and Townplanning Ordonnansie No van 1931 word hierby vir algemene Ordinance No 11 of 1931 that application has been made inligting bekendgemaak dat Vanderbijlpark Estate Corn by Vanderbijlpark Estate Company for permission to lay pany aansoek gedoen het om n dorp te stig op die plaas out a township on the farm Vanderbijlpark No 28 Vanderbijlpark No 28 distrik Vanderbijlpark wat bekend District Vanderbijlpark to be known as Vanderbijlpark sal wees as Vanderbijlpark Central West No Central West No Die voorgestelde dorp grens aan die dorp Vanderbijl The proposed township adjoins Vanderbijlpark Central park Central West No 3 West No 3 Township The application Die aansdek tesame met die betrokke planne dokumente together with the relative plans 1 documents and information is open for inspection at the en inligting 16 ter insae op die kantoor van die Sekretaris office of the Secretary Townships Board Room No 302 van die Dorperaad Kamer No 302 Savelkoulsgebou Savelkouls Building corner of Paul Kruger and Pretorius hock van Paul Kruger en Pretoriusstraat Pretoria vir Streets Pretoria for a period of two months from the n tydperk van twee maande na datum hiervan date hereof ngevolge artikel elf () van genoemde Ordonnansie n terms of section eleven () of the said Ordinance moet iedereen wat beswaar wil meek teen die toestaan any person who objects to the granting of the application van die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te or who is desirous of being heard or of making represen word of vertoe in verband daarmee wil indien binne twee tations in the matter shall communicate with the Secretary maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die of the Board within a period of two months from the Raad in verbinding tree date hereof ngeyolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan n terms of section eleven (6) of the Ordinance any iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n person who objects to the granting of the application or aansoek of wat verlang om die saak gehoor te word of who is desirous of being heard or of making represenvertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met die tations in the matter may communicate in writing with Raad in verbinding tree of persoonlik getuienis voor die the Board or may give evidence in person before the Board Raad ale op die datum en plek van inspeksie of op on the date and at the place of inspection or on such other sodanige ander datum en plek as wat die Raad mag date and at such place as the Board may appoint; pro vasstel; met dien verstande dat hierdie skrywe die Raad vided that such written communication shall be in the nie later as een maand na die datum hiervan moet bereik hands of the Board not later than one month from the the date hereof Alle All objections must be lodged in duplicate besware moet in duplo ingedien word J NEUWENHUYSEN J NEUWENHUYSEN Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Administrators Office Administrateurskantoor Pretoria 30th April 1958 Pretoria 30 April NOTCE No 68 OF 1958 KENNSGEWNG No 68 VAN 1958 MURRAYFELD PARK TOWNSHP PROPOSED ESTABLSHMENT OF VOORGESTELDE STGTNG VAN DE DORP MURRAYFELD PARK t is hereby notified for general information in terms of ngevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg section eleven of the Townships and Townplanning Ordonnansie No 11 van 1931 word hierby vir algemene Ordinance No 11 of 1931 that application has been made inligting bekendgemaak dat Eduard OBrein Murray aanby Eduard OBrein Murray for permission to lay out a sock gedoen het om n dorp to stig op die pleas Murraytownship on the farm Murrayfield No 66 District of field No 66 distrik Pretoria wat bekend sal wees as Pretoria to be known as Murrayfield Park Murrayfield Park The proposed township is situate south of the proposed Die voorgestelde dorp 16 Murrayfield Township said van die voorgestelde dorp The application Murrayfield together with the relative plans documents and information is open for inspection at the Die aansoek tesame met die betrokke planne dokumente office of the Secretary Townships Board Room No 302 en inligting 16 ter insae op die kantoor van die Sekretaris Savelkouls Building corner of Paul Kruger and Pretorius van die Dorperaad Kamer No 302 Savelkoulsgebou hoek Streets Pretoria for a period of two months from the van Paul Kruger en Pretoriusstraat Pretoria vir n tyddate hereof perk van twee maande na datum hiervan n terms of section eleven () of the said Ordinance ngevolge artikel elf () van genoemde Ordonnansie any person who objects to the granting of the application moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan or who is desirous of being heard or of making represen van die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te tations in the matter shall communicate with the Secretary word of vertoe in verband daarmee wil indien binne twee of the Board within a period of two months from the maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die date hereof Raad in verbinding tree 16

17 PROVNSALE KOERANT 7 ME S who n terms of section eleven (6) of the Ordinance any ngevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan person who objects to the granting of the application or iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van tt is desirous of being heard or of making represen aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word of tations in the matter may communicate in writing with vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met die the Board or may give evidence in person before the Board Raad in verbinding tree of persoonlik getuienis voor die on the date and at the place of inspection or on such other Raad alto op die datum en plek van inspeksie of op date and at such place as the Board may appoint; pro sodanige ander datum en plek as wat die Raad mag vided that such written communication shall be in the vasstel; met dien verstande dat hierdie skrywe die Raad hands of the Board not later than one month from the nie later as een maand na die datum hiervan moet bereik date hereof nie All objections must be lodged in duplicate Alle besware moet in duplo ingedien word NEUWENHUYSEN J NEUWENHUYSEN Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Administrators Office Administrateurskantoor Pretoria 30th April 1958 Pretoria 30 April P NOTCE No 69 OF 1958 KENNSGEWNG No 69 VAN 1958 TURFFONTEN EXTENSON No 1 TOWNSHP PROPOSED ESTABLSHMENT OR VOORGESTELDE STGTNG VAN DE DORP TURFFONTEN U1TBREDNG No 1 t is hereby notified for general information in terms of section eleven of the Townships and Town planning Ordinance No 11 of 1931 that application has been ngevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg made by Robinson Deep Limited for permission to lay Ordonnansie out a township on the farm Turffontein No 19; District inligting bekendgemaak dat Robinson Deep Limited aan Johannesburg to be known as Turffontein Extension seek gedoen het om n Dorp te stig op die pleas Turf No 1 fontein No 19 distrik Johannesburg wat bekend sal wees The proposed township is situate on the northwestern as Turffontein Uitbreiding No 1 corner of Turffontein Road and Eastwood Street Extension Die voorgestelde dorp 18 op die noordwestelike hoek The application together with the relative plans van Turffonteinweg en Eastwoodstraat verlenging documents and information is open for inspection at the Die aansoek tesame met die betrokke planne dokuoffice of the Secretary Townships Board Room No 302 mente en inligting 18 ter insae op die kantoor van die Savelkouls Building comes of Paul Kruger and Pretorius Sekretaris van die Dorperaad Kamer No 302 Savelkouls Streets Pretoria for a period of two months from the gebou hoek van Paul Kruger en Pretoriusstraat Pretoria date hereof vir n tydperk van twee maande na datum hiervan n terms of section eleven () of the said Ordinance ngevolge artikel elf () van genoemde Ordonnansie any person who objects to the granting of the application moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan or who is desirous of being heard or of making represen van die aansoek of watverlang om in die saak gehoor te tations in the matter shall communicate with the Secretary word of vertoe in verband daarmee wil indien binne of the Board within a period of two months from the twee maande na die datum hiervan met die Sekretaris date hereof van die Raad in verbinding tree n terms of section eleven (6) of the Ordinance any person who objects to the granting of the application or ngevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan who is desirous of being heard or of making representa iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van Lions in the matter may communicate in writing with the n aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word of vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met Board or may give evidence in person before the Board on the date and at the place of inspection or on such die Raad in verbinding tree of persoonlik getuienis voor die Raad alle op die datum en other date and at such place as the Board may appoint; plek van inspeksie of op provided that such written communication shall be in the sodanige ander datum en pick as wat die Raad mag vasstel; met dies verstande dat hierdie skrywe die hands of the Board not later than one month from the Raad Me date hereof later as een maand na die datum hiervan moet bereik nie All objections must be lodged in duplicate Alle besware moet in duplo ingedien word NEUWENHUYSEN J NEUWENHUYSEN Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Administrators Office Administrateurskantoor Pretoria 30th April 1958 Pretoria 30 April NOTCE No 70 OF 1958 KENNSGEWNG No 70 VAN 1958 LAKEVEW TOWNSHP PROPOSED ESTABLSHMENT OF VOORGESTELDE STGTNG VAN DE DORP LAKEVJEW t is hereby notified for general information in terms of section eleven of the Townships and Town planning ngevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg Ordinance No 11 of 1931 that application bas been made Ordonnansie No 11 van 1931 word hierby vir algemene by Robert St Claire Attwell and Leon Rootenberg for inligting bekendgemaak dat Robert St Claire Attwell en permission to lay out a township on the farm Driefontein Leon Rootenberg aansoek gedoen het om n dorp te stig No 12 District GerniiSton to be known as Lakeview op die pleas Driefontein No 12 distrik Germiston wat The proposed township is situate east of Lake Road bekend sal weer as Lakeview opposite Germiston Lake Die voorgestelde dorp 18 cos van Lakeweg regoor The application together with the relative plans docu Germiston Meer ments and information is open for inspection at the Office Die aansoek tesame met die betrokke planne dokumente of the Secretary Townships Board Room No 302 Savel en inligting 18 ter insage op die kantoor van die Sekretaris kouls Building corner of Paul Kruger and Pretorius van die Dorperaad Kamer No 302 Savelkoulsgebou Streets Pretoria for a period of two months from the date hoek van Paul Kruger en Pretoriusstraat Pretoria vu hereof n tydperk van twee maande na datum hiervan Al

18 230 PROVNCAL GAZETTE 7 MAY 1958 n terms of section eleven () of the said Ordinance ngevolge artikel elf () van genoemde Ordonnansie any person who objects to the granting of the application moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan or who is desirous of being heard or of making represen van die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te tations in the matter shall communicate with the Secretary word of vertoe in verband daarmee wil indien; binne twee of the Board within a period of two months from the date maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die hereof Raad in verbinding tree n terms of section eleven (6) of the Ordinance any ngevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan person who objects to the granting of the application or iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n who is desirous of being heard or of making represen aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word tations in the matter may communicate in writing with of vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met the Board or may give evidence in person before the die Raad in verbinding tree of persoonlik getuienis Board on the date and at the place of inspection or on voor die Raad afle op die datum en plek van inspeksie such other date and at such place as the Board may of op sodanige ander datum en plek as wat die Raad mag appoint; provided that such written communication shall vasstel; met dien verstande dat hierdie skrywe die Raad be in the hands of the Board not later than one month me later as een maand na die datum hiervan moet bereik from the date hereof nie All objections must be lodged in duplicate Alle besware moet in duplo ingedien word J NEUWENHUYSEN J NEUWENHUYSEN Secretary Townships Board ; Sekretaris Dorperaad Administrators Office Administrateurskantoor Pretoria 30th April 1958 Pretoria 30 April r NOTCE No 71 OF 1958 KENNSGEWNG No 71 VAN 1958 SANDFELD TOWNSHP PROPOSED ESTABLSHMENT OF VOORGESTELDE STGT1NG VAN DE DORP SANDFELD t is hereby notified for general information in terms ngevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanlig of section eleven of the Townships and Townplanning Ordonnansie No 11 van 1931 word hierby vir algemene Ordinance No 11 of 1931 that application has been made inligting bekendgemaak dat Sandfield Estates (Pty) by Sandfield Estates (Pty) Limited for permission to lay Limited aansoek gedoen het cm n dorp te stig op die out a township on the farm Zandfontein No 1 District pleas Zandfontein No 1 distrik Johannesburg wat bekend Johannesburg to be known as Sandfield sal wees as Sandfield The proposed township is situate east of and abutting Die voorgestelde dorp le oos van en grens aan die dorp on Dennehof _Township and north of and abutting on Dennehof en noord van en grens aan die dorp Wierda Wierda Valley Township Valley The application together with the relative plans docu aansoek tesame met die betrokke plannedokumente ments and information is open for inspection at the office eu inligting le ter insage op die kantoor van die Sekretaris of the Secretary Townships Board Room No 302 van die Dorperaad Kamer No 302 Savelkoulsgebou; Savelkouls Building corner of Paul Kruger sand Pretorius hoek van Paul Kruger en Pretoriusstraat Pretoria vir Streets Pretoria for a period of two months from the date tydperk van twee maande na datum hiervan hereof ngevolge artikel elf () van genoemde Ordonnansie n tarns of section eleven () of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who objects to the granting of the application or van die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te who is desirous of being heard or of making represen word of vertoe in verband daarmee wil indien binne twee tations in the matter shall communicate with the Secretary maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die of the Board within a period of two months from the Raad in verbinding tree date hereof ngevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan ieder n terms of section eleven (6) of the Ordinance any een wat beswaar wil maak teen die toestaan van n aanperson who objects to the granting of the application or soek of wat verlang om in die saak gehoor te word of who is desirous of being heard or of making represen vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met die tations in the matter may communicate in writing with Raad in verbinding tree of persoonlik getuienis voor die the Board or may give evidence in person before the Raad afle op die datum en plek van inspeksie of op Board on the date and at the place of inspection or on sodanige ander datum en plek as wat die Raad mag such other date and at such place as the Board may vasstel; met dien verstande dat hierdie skrywe die Raad appoint: Provided that such written communication shall nie later as een maand na die datum hiervan moet bereik be in the hands of the Board not later than one month nie from the date hereof Alle besware moet in duplo ingedien word All objections must be lodged in duplicate J NEUWENHUYSEN J NEUWENHUYSEN _ Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Administrators Office Administrateurskantoor Pretoria 30th April 1958 Pretoria 30 April NOTCE No 75 OF 1958 KENNSGEWNG No 75 VAN 1958 PET RETEF TOWN PLANNNG SCHEME No 1/1 PET RETEFDORPSAANLEGSKEMA No 1/1 t is hereby notified for general information in terms of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel subsection 0) of section thirty nine of the Townships and (1) van artikel negeen dertig van die Dorpe en Darns Town planning Ordinance No 11 of 1931 that the Town aanlegordonnansie No 11 van 1931 ter algemene inlig Connell of Piet Reuel has applied for Piet Retief Town ting bekendgemaak dat die Stadsraad van Piet Retief aanplanning Scheme Na to be amended and that par soek gedoen het om die wysiging van die Piet Reuel ticulars of thiischethe (Which will be kinawli as Piet Dorpsaanlegskema No en dat besonderhede van 18

19 PROVNSALE KOBRANT 7 ME Retief Town planning Scheme No 1/1) are lying for in hierdie skema (wat Piet Retief Dorpsaanlegskema No 1/1 spection at the Municipal Offices Net Relief and at the genoem sal word) in die kantoor van die Stadsraad van office of the Secretary of the Townships Board Room Piet Relief en in die kantoor van die Sekretaris van die 310 Savelkouls Building corner of Paul Kruger and Dorperaad Kamer 310 Savelkoulsgebou hoek van Pretorius Streets Pretoria Paul Kruger en Pretoriusstraat Pretoria ter insac le Every owner or occupier of immovable property situate Alle eienaars of bewoners van onrocrende eiendom wat within the area to which the Scheme applies shall have glee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema the right of objection to the Scheme and may notify the van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema Secretary of the Townships Board in writing at the above aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die address or PO Box 383; Pretoria of such objection and laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele of the ground thereof at any time within one month after Koerant van die Provinsie dws op of voor 20 Junie the last publication of this notice in the Provincial Gazette 1958 die Sekretaris van die Dorperaad by boverrnelde ie on or before the 20th June 1958 adres of Posbus 383 Pretoria skriftelik in kennis stel van so n beswaar en die reties daarvoor J NEUWENHUYSEN J NEUWENHUYSEN Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 7th May 1958 Pretoria 7 Mei NOTCE No 76 or 1958 KENNSGEWNG No 76 VAN 1958 FLORDA NORTH EXTENSON No 2 TOWNSHP PROPOSED ESTABLSHMENT OF VOORGESTELDE STGTNG VAN DE DORP FLORDA NOORD UTBREDNG No 2 t is hereby notified for general information in terms of section eleven of the Townships and Townplanning ngevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg Ordinance No 11 of 1931 that application has been made Ordonnansie No 11 van 1931 word hierby vir algemene by Orazio Pera for permission to lay out a township on inligting bekendgemaak dat Orazio Pera aansoek gedoen the farm Waterval No 7 District Roodepoort to be het om n dorp te stig op die plaas Waterval No 7 distrik known as Florida North Extension No 2 Roodepoort wat bekend sal wees as Florida Noord Uit The proposed township is situate east of and abutting breiding No 2 on Florida North Township Die voorgestelde dorp le oos van en grens aan die dorp The application together with the relative plans FloridaNoord documents and information is Open for inspection at the Die aansoek tesame met die betrokke planne doktioffice of the Secretary Townships Board Room No 302 mente en inligting le ter insae op die kantoor van die Savelkouls Building corner of Paul Kruger and Pretorius Sekretaris van die Dorperaad Kamer No 302 Savelkouls Streets Pretoria for a period of two months from the gebou hoek van Paul Kruger en Pretoriusstraat Pretoria date hereof vir tydperk van twee maande na datum hiervan n terms of section eleven () of the said Ordinance ngevolge artikel elf () van genoemde Ordonnansie any person who objects to the granting of the application moet iederecn wat beswaar wil meek teen die toestaan or who is desirous of being heard or of making represen van die aansoek of wat verlana om in die saak gehoor te tations in the matter shall communicate with the Secretary word of vertoe in verband &armee wil indien binne of the Board within a period of two months from the date twee maande na die datum hiervan met die Sekretaris hereof van die Rand in verbinding tree n terms of section eleven (6) of the Ordinance any ngevolge artikel elf (6) an die Ordonnansic kin person who objects to the granting of the application or iederecn wat beswaar wil maak teen die toestaan van who is desirous of being heard or of making representa n aansoek of wat verlang om in die saak gehoor le word [ions in the matter may communicate in writing with the of vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met Board or may give evidence in person before the Board die Read in verbinding tree of persoonlik getuienis voot on the date and at the place of inspection or on such die Raad afle op die datum en pick van inspeksie of op other date and at such place as the Board may appoint: sodanige ander datum en plek as wat die Raad mag vasprovided that such written communication shall be in the stet met dien verstande dat hierdie skrywe die Raad nie hands of the Board not later than one month from the later as een maand na die datum hiervan meet bereik nit date hereof Alle besware moet in duplo ingedien word All objections must be lodged in duplicate J NEUWENHUYSEN J NEUWENHUYSEN Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Administrateurskantoor Administrators Office Pretoria 7 Mei Pretoria 7th May 1958 KENNSGE WNG No 77 VAN 1958 NOTCE No 77 on 1958 VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE TTEL PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDTONS VOORWAARDES VAN ERWE Nos OF TTLE OF LOTS Nos AND 37 EN 769 EN GEDEELTES A EN B VAN ERF 769 AND PORTONS A AND B OF LOT No 3 No 3 DORP PARKTOWN PARKTOWN TOWNSHP Hierby word vir algemene inligting bekendgemaak dat t is hereby notified for general information that appli die Regering van die Unie van SuidAfrika ingevolge die cation has been made by the Government of the Union bepalings van artikel cen van die Wet op Opheffing van of South Africa in terms of section one of the Removal Beperkings in Dorpe 196 (Wet No 8 van 196) aanof Restrictions in Townships Act (Act No 8 of 196) sock gedoen het om die wysiging van die titclvoonvaardes for the amendment of the conditions of title of Lots Nos van Erwe Nos en 769 en Gedeeltes A and 769 and Portions A and B of Lot en B van Erf No 3 dorp Parktown ten chide dit No 3 Parktown Township to permit the lots being used mound& te maak dat die erwe gebruik mag word deur by the State or fcr the erection of any building by the die Staat of die oprigting van gebouc daarop deur die State Staat The application together with the relative documents Die aansoek saam met die betrokke dokumente le ter is open for inspection at the office of the Secretary Town insae in die kantoor van die Sekretaris Dorperaad Kamer ships Board Room 309 Savelkouls Building corner Paul 309 Savelkoulsgebou hock van Paul Kruger en Kruger and Preterius Streets Pretoria for a period of two j Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk van twee maande months from the date hereof na datum hiervan 19

20 232 PROVNCAL GAZETTE 7 MAY 1958 Any person who objects to the granting of the appli edereen wat teen die toestaan van die aansoek beswaar cation or who is desirous of being heard or of making wil maak of wat verlang om in die saak gehoor te word representations in the matter shall communicate in writing of vertofi in verband daarmee wil indien moet binne twee with the Secretary of the Board at the above address or maande na die datum hiervan skriftelik met die Sekre PO Box 383 Pretoria within a period of two months taris van die Dorperaad by bovermelde adres of Posbus from the date hereof 383 Pretoria in verbinding tree J NEUWENHUYSEN J NEUWENHUYSEN Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 7th May 1958 Pretoria 7 Mei i NOTCE No 78 OF 1958 KENNSGEWNG No 78 VAN 1958 KLERKSDORP TOWN PLANNNG SCHEME KLERKSDORPDORPSAANLEGSKEMA No 1/13 No 1/13 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel (1) van artikel negeen dertig van die Dorpe en t is hereby notified for general information in terms DorpsaanlegOrdonnansie No 11 van 1931 ter algemene of sub section (1) of section thirtynine of the Townships inligting bekendgemaak dat die Stadsraad van Klerksdorp and Town planning Ordinance No 11 of 1931 that the aansoek gedoen het om die wysiging van die Klerksdorp Town Council of Klerksdorp has applied for Klerksdorp Dorpsaanlegskema No en dat besonderhede van Town planning Scheme No to be amended and hierdie skema (wat Klerksdorp Dorpsaanlegskema No that particulars of this Scheme (which will be known as 1/13 genoem sal word) in die kantoor van die Stadsraad Klerksdorp Townplanning Scheme No 1/13) are lying van Kerksdorp en in die kantoor van die Sekretaris van for inspection at the Municipal Offices Klerksdorp and die Dorperaad Kamer 309 Savelkoulsgebou hoek van at the office of the Secretary of the Townships Board Paul Kruger en Pretoriusstraat Pretoria ter insae 16 Room 309 Savelkouls Building corner of Paul Kruger Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendorn wat and Pretorius Streets Pretoria gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema Every owner or occupier of immovable property situate van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema within the area to which the scheme applies shall have aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die the right of objection to the scheme and may notify the laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Of fistula Secretary of the Townships Board in writing at the above Koerant van die Provinste dws op of voor 20 Junie address or PO Box 383 Pretoria of such objection and 1958 die Sekretaris van die Dorperaad by bovemielde adres of of the grounds thereof at any time within one month after Posbus 383 Pretoria skriftelik in kennis stel van so n the last publication of this notice in the Provincial Gazette beswaar en die redes daarvoor ie on or before the 20th June 1958 J NEUWENHUYSEN J NEUWENHUYSEN Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 7 Mei 1958 Pretoria 7th May ] NOTCE No 79 or 1958 KENNSGEWNG No 79 VAN 1958 TLROSE TOWNSHP PROPOSED ESTABLSHMENT OF VOORGESTELDE STGTNG VAN DE DORP TLROSE t is hereby notified for general information in terms of section eleven of the Townships and Townplanning ngevolge artikel elf van die Dorpe en Ordinance No Dorpsaanleg 11 of 1931 that application has been made Ordonnansie No 11 van 1931 word hierby vir algemene by Gertrude Cohen and others for permission to lay out inligting bekendgemaak dat Gertrude Cohen en Andere a township on the farm Klipspruit No 9 District of aansoek gedoen het om n dorp te Stig Johannesburg to be known op die plaas Klip as Tilrose spruit No 9 distrik Johannesburg wat bekend sal wees The proposed township is situate north of and abutting as Tilrose on Klipriviersoog Estate Township Die voorgestelde dorp le noord van en grens The aan application die together with the relative plans docudorp Klipriviersoog Estate ments and information is open for inspection at the office Die aansoek tesame met die of the Secretary Townships Board Room No 302 Savelmente en inligting le ter insane op die kantoor van die betrokke planne doku kouls Building corner of Paul Kruger and Pretorius Sekretaris van die Dorperaad Kamer No 302 Savelkouls Streets Pretoria for a period of two months from the date gebou hoek van Paul Kruger hereof en Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk van twee maande na datum hiervan n terms of section eleven () of the said Ordinance any ngevolge artikel elf () van genoemde Ordonnansie person who objects to the granting of the application or moet iedereen wat beswaar wil maak teen die who is desirous of being heard or of making toestaan represen van die aansoek of wat verlang om in die saak tations in the matter shall communicate with the Secretary gehoor te word of vertob of in verband daarmee wil indien binne twee the Board within a period of two months from the maande na die datum hiervan met die Sekretaris van date hereof die Raad in verbinding tree n terms of section eleven (6) of the Ordinance any ngevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan lederperson who objects to the granting of the application or een wat beswaar wil maak teen die toestaan who van fi is desirous of being heard or of aan making representa soek of wat verlang om in die saak gehoor te tions word in the matter may communicate in writing with the of vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik Board or may give evidence in met die person before the Board Raad in verbinding tree of persoonlik on the date aetuienis voor and at the place of inspection or on die such Riad alio op die datum en plek van other date and at such inspeksie of op place as the Board may appoint; sodanige ander datum en plek as wat die Raad maa vasprovided that such written communication shall be in stel; met dien verstande dat hierdie skrywe die Raad the hands of the Board not later than one month from nie later as een maand na die datum hiervan moet bereik nie the date hereof Alle besware moet in duplo ingedien word All objections must be lodged in duplicate J NEUWENHUYSEN J NEUWENHUYSEN Secretary Townships Board Sekretaris Dorpe raad Administrators Office Pretoria 7th May 1958 Administrateurskantoor Pretoria 7 Mei

21 PROVNSALE KOERANT 7 ME NOTCE No 80 OF 1958 KENNSGEWNG No 80 VAN KTERKSDORP EXTENSON No 11 TOWNSHP VOORGESTELDE STGTNG VAN DE DORP PROPOSED ESTABLSHMENT OE KLERKSDORP UTBREDNG No 11 t is hereby notified for general information in terms of ngevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg section eleven of the Townships and Townplanning Ordonnansie No 11 van 1931 word hierby vir algemene Ordinance No 11 of 1931 that application has been made idigting bekendgemaak dat Servaas van Breda van by Servaas van Breda van Niekerk for permission to lay Niekerk aansoek gedoen het om n dorp te stig op die out a township on the farm Elandsheuwel No 5 District plaas Elandsheuwel No 5 distrik Klerksdorp wat bekend Klerksdorp to be known as Klerksdorp Extension No 11 sal wees as Klerksdorp Uitbreiding No 11 The proposed township is situate between the Klerks Die voorgestelde dorp Ye tussen die Klerksdorp Johandorp Johannesburg National Road and Klerksdorp nesburg Nasionalepad en die Dorp Klerksdorp Uitbrei Extension No 8 Township ding No 8 The application together with the relative plans docu Die aansoek tesame met die betrokke planne dokumente ments and information is open for inspection at the office en inligting te ter insage op die kantoor van die Sekretaris of the Secretary Townships Board Room No 302 van die Dorperaad Kamer No 302 Savelkoulsgebou Savelkouls Building corner of Paul Kruger and Pretorius hock van Paul Kruger en Pretoriusstraat Pretoria vir n Streets Pretoria for a period of two months from the date tydperk van twee maande na datum hiervan hereof ngevolge artikel elf () van genoemde Ordonnansie n terms of section eleven () of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who objects to the granting of the application or van die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te who is desirous of being heard or of making represen word of vertoe in verband daarmee wil indien binne twee tations in the matter shall communicate with the Secretary maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die of the Board within a period of two months from the Raad in verbinding tree 110ieder date hereof ngevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan n terms of section eleven (6) of the Ordinance any een wat beswaar wil maak teen die toestaan van n aanperson who objects to the granting of the application or sock of wat verlang om in die saak gehoor te word of who is desirous of being heard or of making represen verto6 in verband daarmee wil indien skriftelik met die tations in the matter may communicate in writing with Raad in verbinding tree of persoonlik getuienis voor die the Board or may give evidence in person before the Raad ale op die datum en plek van inspeksie of op Board on the date and at the place of inspection or on sodanige ander datum en plek as wat die Raad mag such other date and at such place as the Board may vasstel; met then verstande dat hierdie skrywe die Raad appoint: Provided that such wntten communication shall nie later as een maand na die datum hiervan moet bereik be in the hands of the Board not later than one month nie from the date hereof Alle besware meet in duplo ingedien word All objections must be lodged in duplicate J J NEUWENHUYSEN NEUWENHUYSEN Sekretaris Secretary Townships Board Dorperaad Administrators Office Administrateurskantoor Pretoria 7th May 1958 Pretoria 7 Mei TENDERS Wit Tenders published for the first time are indicated by a in the left hand upper corner * f Mk Tenders wat vir die cerste maal gepubliseer word is n die linkerbohoek met n * gemerk NOTCE TO CONTRACTORS Tenders are hereby invited for the following services in the Transvaal Province namely: () (2) (3) () (5) (6) Documents Available Documents Date on which Conditions of Contract Tenders Available are Obtainable Service and District and Available Documents due at Dec ssue for ems to from and may be nspected at the are or before Contractors Returnable to following Offices 11 Available am Germiston Girls High Tender forms Room 515 Fifth Floor 23rd April Room 515 Fifth Floor 16th May School: Rand East: Central drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church heating installation specifications Street West (Phone Street West Pretoria Eaten 115) Pretoria Stain erg Boys High School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 23rd April Room 515 Fifth Floor 16th May Rand East: Electrical in drawings Poyntons Building Church Poyntons Building Church stallation specifications Street West (Phone Street West Pretoria and bills of Exten 115) Pretoria quantities J M Louw School: Rand Tender forms Senior nspector of Provincial 23rd April Room 515 Fifth Floor 16th May East: Erection of storeroom drawings and Works Private Bag 2 Poyntons Building Church specifications (Phone ) Johannes Street West Pretoria and burg Senior nspector of Provincial Works Private Bag 2 Johannesburg Unitas Park Primary School: Tender forms Senior nspector of Provincial 23rd April Room 515 Fifth Floor 16th May Vereeniging: Complete re drawings and Works Privage Bag 2 Poyntons Building Church pairs and renovations to all specifications (Phone ) Johannes Street West Pretoria and buildings on site burg Senior nspector of Provincial Works Private Bag 2 Johannesburg Ermelo Hospital: nstalla Tender forms Room 515 Fifth Floor 23rd April Room 515 Fifth Floor 30th May tion of three bed passenger drawings and Poyntons Building Church Poy ntons Building Church lifts specifications Street West (Phone Street West Pretoria Exten 115) Pretoria 21

22 23 PROVNCAL GAZETTE 7 MAY 1958 (1) (2) (3) () (5) (6) Date on Documents Available Documents Conditions of Contract Tenders which Available arc Obtainable and Available Documents due at Service and District Documents for ssue to from and may be nspected at the re or before Contractors Returnable to following Offices 11 am Available Hugenote Boys High Tender forms Room 515 Fifth Floor 30th April Room 515 Fifth Floor 30th May School: Rand East: Ad and bill of Poyntons Building Church Poyntons Building Church ditions and alterations quantities Street West (Phone Street West Pretoria Extn 115) Pretoria Edith Hinds School: Rand Tender forms Senior nspector of Provincial 30th April Room 515 Fifth Floor 30th May Central: Complete repairs drawings and Works Private Bag No 2 Poyntons Building Church and renovations specifications (Phone ) Johan Street West Pretoria and nesburg Senior nspector of Provincial Works Private Bag No 2 Johannesburg "Afrikaans Hoer Meisie Tender forms Room 515 Fifth Floor 30th April Room 515 Fifth Floor 30th May skool " : Pretoria City: drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church Soundproofing of music specifications Street West (Phone Street West Pretoria rooms Estn 115) Pretoria Naboomspruit School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 30th April Room 515 Fifth Floor 30th May Waterberg: n and external drawings Poyntons Building Church Poyntons Building Church repairs and repairs and and specifi Street West (Phone Street West Pretoria renovations and fencing cations Extn 115) Pretoria Nu Muckleneuk School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 30th April Room 515 Fifth Floor 30th May Pretoria City: Central drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church heating installation specifications Street West (Phone Street West Pretoria Extn 115) Pretoria *Pretoria East AM Primary Tender forms Room 515 Fifth Floor 7th May Room 515 Fifth Floor 30th May School: Pretoria City: drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church Layout of sportsgrounds specifications Street West (Phone Street West Pretoria Exten 115) Pretoria *Edenvale School: Rand East: Tender forms Senior nspector of Provincial 7th May Room 515 Fifth Floor 30th May Levelling of site drawings and Works Private Bag 2 Poyntons Building Church specifications (Phone ) Johan Street West Pretoria and nesburg Senior nspector of Provincial Works Private Bag 2 Johannesburg *King Edward V High Tender forms Senior nspector of Provincial 7th May Room 515 Fifth Floor 30th May School: Rand Central : Re drawings and Works Private Bag 2 Poyntons Building Church pairs and renovations specifications (Phone ) Johannes Street West Pretoria and burg Senior nspector of Provincial Works Private Bag 2 Johannesburg *Witbank Hospital: Erection Tender forms Room 515 Fifth Floor 7th May Room 515 Fifth Floor 30th May of pathological laboratory drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone Street West Pretoria Eiden 115) Pretoria *Parktown Girls High School: Tender forms Senior nspector of Provincial 7th May Room 515 Fifth Floor 30th May Rand Central: n and ex drawings and Works Private Bag 2 Poyntons Building Church ternal repairs and renova specifications (Phone ) Johannes Street West Pretoria and tions burg Senior nspector of Provin cial Works Private Bag 2 ; Johannesburg *Parktown Girls High School: Tender forms Senior nspector of Provincial 7th May Room 515 Fifth Floor _ 30th May Rand Central: Various minor drawings and Works Private Bag 2 Poyntons Building Church works specifications (Phone ) Johannes Street West Pretoria and burg Senior nspector of Provincial Works Private Bug 2 Johannesburg *Coronation Hospital: n Tender forms Room 515 Fifth Floor 7th May Room 515 Fifth Floor 13th June stallation of goods/passenger drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church lifts specifications Street West (Phone Street West Pretoria Exton 115) Pretoria *Schweizer Reneke High Tender forms Room 515 Fifth Floor 7th May Room 515 Fifth Floor 13th June School: Wolmaransstad: and bills of Poyntons Building Church Poyntons Building Church Additions quantities Street West (Phone Street West Pretoria Eden 115) Pretoria *Johannesburg Hospital: Tender forms Room 515 Fifth Floor 7th May Room 515 Fifth Floor 13th June Steam and condensate mains drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (Phone Exten 115) Pretoria Street West Pretoria 1111 : Tenders are to be addressed to: The Chairman Transvaal Provincial Tender Board PO Bo* 100 Pretoria No tender will be considered by the Board unless received through the Post Office Box (PO Box 100 Pretoria) of the Board or through the Tender Board Box provided for the purpose outside the office of the Secretary (Room 100 Old Government Buildings) Pretoria A deposit of 2 either in cash deposit receipt or bankinitialed cheque must be paid on each service which will be refunded provided a bona fide tender is submitted or plans and specifications returned to the address shown in column (3) not later than within 1 days after the closing date A separate tender must be submitted for each service and the envelope containing the tender must be superscribed with the name and address of the tenderer as well as with the name of the service to which the tender refers All tenders should be on the Departmental tender form which must be duly filled in and completed in all particulars The Board does not bind it self to accept the lowest or any tender Tenders are binding for 30 days 22

23 1 _ PRO VNSALE KOERANT 7 ME _ 10ENNLSGEWNG AAN KONTRAKTEURS 1 Tenders word hiermee gevra vir die onderstaande diens in die Transvaal Provinsie nl ; (1) (2) (3) () (5) (6) Diens en Distrik Dokumente Beskikbare dokumente Datum Kontrakvoortvaardes en Tenders beskikbaar vir " is verhygbaar prop beskikbare dokumente moet in uitreiking aan by en moet dokumente le ter insac op weer om kontialcteurs teniggestuur word aan verkrygbaar onderstaande kaore nt of voor is 11 uur vm! Germiston Girls Higliskool: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 23 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 16 Mei Rand Oos: Sentrale verwar tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatmingsinstallasie spesifikasies Wes (Foon 3L081 Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Stollberg Hoer Seunskool: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 23 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 16 Mci Rand Oos Elektriese instal tekeninge Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatlasie spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria en lyste van 115) Pretoria hoeveelhede L J Louwskool: RandOos: Tendervorms Senior nspekteurvan Provin 23 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 16 Mei Oprigting van stoorkamer tekeninge en siale Werke Privaatsak 2 Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies (Foon ) Johannes Wes Pretoria en Senior burg nspekteur van Provinsiale Werke Privaatsak 2 Johannesburg Unitas Park Laerskool r Ver Tendervorms Senior nspekteur van Provin 23 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 16 Mei ceniging: Algehele reparasies tekeninge en sialc Werke Privaatsak 2 Poyntongebou Kerkstraaten opknapping aan elle ge spesifikasies (Foon ) Johannes Wes Pretoria en Senior geboue op terrein burg 1nspekteur van Provinsiale Werke Privaatsak 2 Johannesburg Ermelo Hospital: instal Tender worms Kamer 515 Vyfde Verdieping 23 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 30 Mel lering van driebed passasiers tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraathysers spesifikasies Wes ( Foon UM Wes Pretoria 115) Pretoria Hugenole Hoer Seunskool: Tendervorms en Kamer 515 Vyfde Verdieping 30 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 30 Mei RandOos: Aanbouings en lyste van hoe Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat vcranderings veelhede Wes (Foon O)tb Wes Pretoria 115) Pretoria Edith Hindsskooli Rand Tendervonns Senior nspekteur van Provin 30 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 30 Mei sentraal : Ajgehele reparasies tekeninge en slide werke Privaatsak No Poyntongebou Kerkstraat en opknapping spesifikasies 2 (Foon ) Johan Wes Pretoria en Senior nesburg nspekteur van Provinsiale Werke Privaatsak No 2 Johannesburg Afrikaans Hoer Meisieskool: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 30 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 30 Mci Pretoria Stad: K lankdig tekeninge en Poyntongebou; Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat meek van musiekkamers spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes!Pretoria 115) Pretoria Naboomspruitskool: Water Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 30 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 30 Mci berg: Binne en buite repave tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatsies en opknapping en oat spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria heining 115) Pretoria Nu Muckleneukskool: Pm Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 30 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 30 Mel: toria Stad: Sentrale ver tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatwarmingsinstallasie spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria *Pretoria Oos AM Skool: Tendervorms Kerner 515 Vyfde Verdieping 7 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 30 Mei Pretoria Stad: Uitle van tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat sportgronde spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria *Edenvaleskool: Rand Dos: Tendervorms Senior nspekteur van Provin 7 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 30 Mei gelykmaak van terrein tekeninge en siale Werke Privaatsak 2 Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies (Foon ) Johannes Wes Pretoria en Senior burg nspekteur van Provinsiale Werke Privaatsak 2 Johan nesburg *King Edward V Hoerskool: Tendervorms Senior lnspekteur van Provin 7 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 30 Mei Rand Sentraal: Reparasies tekeninge en siale Werke Privaatsak 2 Poyntongebou Kerkstraaten opknapping spesifikasies (Foon ) Johannes Wes Pretoria en Senior burg nspekteur van Provinsiale Werke Privaatsak 2 Johan nesburg Hospiraal: Oprig Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 7 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 30 Mci *Witbank ting van patologiese labora tekeninge en Poyntongebon Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat torium spesifikasies Wes (Foon Uitb Vies Pretoria 115) Pretoria * Parktown Girls High Tendervorms Senior lnspekteur van Provin 7 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 30 Mei School " : Rand Sentraal: tekeninge en siale Werke Privaatsak 2 Poyntongebou Kerkstraat Binne en buite reparasies en spesifikasies (Foon ) Johannes Wes Pretoria en Senior opknapping burg nspekteur van Provinsiale Werke Privaatsak 2 Johan nesburg * Park town Girls High Tendervorms Senior nspekteur van Provin 7 Mci Kamer 515 Vyfde Verdieping 30 Met School " : RandSentraal: tekeninge en siale Werke Privaatsak 2 Poyntongebou Kerkstraat Verskeie kleinwerke spesifikasies (Foon 33055) Johannes Wes Pretoria en Senior burg lnspekteur van Provinsiale Werke Privaatsak 2 Johan nesburg *Coronation Hapitaal; n Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 7 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping stallering van goedere/passa tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatsiers hysers spesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria *Schweizer Reneke Hoer Tendervorms Kamer 515 VyfdeVerdieping 7 Mei Kamer 515Vyfde Verdieping 13 Jude: skool: Wohnaransstad: ea lyste van Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat Aanbouings hoeveelhede Wes (Form Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria 23

24 _236 PROVNCAL GAZETTE; 7 MAY 1958 (3) () (5) (6) (1) (2) 1[ Datum Tenders Dokumente Beskikbare dokumeate Kontrakvoorwaardes en c waarop moet in (: Diens en Distrik uitreiking dokumente wees our aan by en moet le ter insae op kontrakteurs teruggestuur word aan verkabaat of voor onderstaande kantore is 11 uur vin beskikbaar vir is verkrygbaarbeskikbare dokumente *Johannesburg Hospitaal: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 7 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 13 Junie Stoomen kondensasieleiding tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (Foon Uitb Wes Pretoria 115) Pretoria Tenders moet geadresseer word aan: Die Voorsitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad Posbus 100 Pretoria Geen tender sal deur die Raad oorweeg word nie tensy dit ontvang is deur die Posbus (Posbus 100 Pretoria) van die Raad of deur die Tenderraad posbus wat vir die doel verslcaf is buite die kantoor van die Sekretaris (Kamer 100 Od Goewermentsgebou) Pretoria Vir dice diens moet n bedrag van 2 of n kwitansie vir kontantbetaling of tjek deur die bank geparafeer gedeponeer word wat terugbetaal sal word mits n bona fide tender ingestuur of tekeninge en spesifikasies terugbesorg word aan die adres vermeld in kolom (3) nie later as 1 dae na die sluitingsdatum nie Afsonderlike tenders word verwag vir elite werk en op die koevert moet die naam en adres van die tenderaar sowel as die naam van die diens waarop die tender betrekking het vermeld word Alle tenders moet op die tendervorm van die Departement wees en moet behoorlik alle besonderhede bevat Die Tenderraad verbind horn nie om die laagste of enige tender aan to neem nie Tenders is bindend vir 30 dae TiRANSVAAL PROVNCAL ADMNSTRATON TRANSVAALSE PROVNSALE ADMNSTRASE TENDER NOTCE KENNSGEWNG VAN TENDERS The Transvaal Provincial Administration invites tenders Die Transvaalse Provinsiale Administrasie vra tenders for the following: vir die volgende : Tenders on the prescribed form in sealed envelopes Tenders op die voorgeskrewe vorm in verseelde koeverte superscribed with the tender number must be addressed waarop die tendernommer vermeld is moet gerig word to the Chairman of the Transvaal Provincial Tender aan die Voorsitter van die Transvaalse Provinsiale Tender Board PO Box 100 Pretoria and must be in his hands mad Posbus 100 Pretoria en moet in sy besit wees om by 11 oclock aan on the closing date 11uur vm op die sluitingsdatum Tender No Articles Closing Date Tender No Artikel Sluitingsdatum D 315/58 Sedan cars 23rd May 1958 D 315/58 Sedan motorkarre 23 Mei 1958 D 317/58 Hose high pressure: miscella 23rd May 1958 D 317/58 Rubberpyp hotdruk diverse 23 Mei 1958 neous D 318/58 Laermetaal 23 Mei 1958 D 318/58 White metal 23rd May 1958 C 322/58 Grassayers petrol aangedrewe 23 Mei 1958 C 322/58 Lawn mowers petrol driven 23rd May 1958 C 323/58 Asfalt vloer tale 23 Mei 1958 C 323/58 Asphaltic flooring tiles 23rd May 1958 C32/58 Omheiningsmateriaal 23 Mei 1958 C 32/58 Fencing materials 23rd May 1958 C 325/58 Lere trap en verlenging hout 23 Mei 1958 C 325/58 Ladders step and extension 23rd May 1958 A 326/58 Milcroprojektors en mficroskone 23 Mei 1958 wooden E 327/58 Verkoop van buitebande geslok 23 Mei 1958 A 326/58 Microprojectors and micro 23rd May 1958 vir versool scopes E 328/58 Verkoop van uitgediende buite 23 Mei 1958 E 327/58 Sale of used tyres suitable for re 23rd May 1958 bande ens capping etc E 328/58 Sale of scrap tyres etc 23rd May 1958 E 329/58 Swaardiens kommersiele tipe 23 Mei 1958 broodbraaiers E 329/58 Heavy duty commercial type 23rd May 1958 E 330/ KVA transformators 23 Mei 1958 toasters E 330/ kva transformers 23rd May 1958 E 331/ KVA transformators 23 Mei 1958 D 332/58 Pompe vleuel halfdraai 6 Junie 1958 E 331/ kva transformers 23rd May 1958 D 332/58 Pumps wing semirotary 6th June 1958 D 32/58 Geelkoper pyptoebehore vir 6 Junie 1958 selfbewegende voertuie D 32/58 Brass automotive replacement 6th June 1958 D 33/58 Sweisstawe en elektrodes 6 Junie 1958 tube fittings D 33/58 Welding rods and electrodes 6th June 1958 E 333/58 Stoom sterilisator toerusting 6 Junie 1958 E 333/58 Steam operated sterilising equip 6th June 1958 E 33/58 Wessell/ toerusting 6 Junie 1958 E 335/58 Elektnese skottelgoedopwas 6 Janie 1958 meet masjiene E 33/58 Laundry equipment 6th June 1958 E 335/58 Electric dishwashing machines 6th June 1958 E 336/58 Stoom sterilisators 6 Junie 1958 A 35/58 Koeverte 6 Junie 1958 E 336/58 Sterilisers steam operated 6th June 1958 A 35/58 Envelopes 6th June 1958 A 355/58!Carton en papier 6 Junie 1958 A 355/58 Cardboard and paper 6th June 1958 A 356/58 Toiletpapier 6 Junie 1958 A 356/58 Toilet paper 6th June 1958 A 357/58 Koolpapier 6 Junie 1958 A 357/58 Carbon paper 6th June 1958 A 358/58 PapierTik en teken 20 Junie 1958 A 358 /58 Paper Typing and drawing 20th June 1958 A 359/58 Viergat pone 20 Junie 1958 A 359 /58 Four hole punches 20th June 1958 A 360/58 Potlode gekleurd 20 Junie 1958 A 360/58 Pencils coloured 20th June 1958 A 361/58 nkpotjies vir skoolbanke 20 Junie 1958 A 361/58 nkwells for school desks 20th June 1958 B 3/58 Materiaal plastics (PVC of 20 Junie 1958 B 3/58 Material plastic (PVC andere) vir tafelkleedjies or 20th June 1958 equal) for table covers B 35/58 Denim blou 29 duim breed 20 Junie 1958 B 35 /58 Denim blue 29 in wide 20th June 1958 B 36/58 Sajetsersje roof 20 Junie 1958 B 36/58 Worsted maroon serge 20th June 1958 B 37/58 Handdoekmateriaal terry wit 20 Junie 1958 B 37/58 Towelling terry white 20th June 1958 C 362/58 Gebrizekte klip 6 Junie 1958 C 362/58 Crushed stone 6th June 1958 C 363/58 Padtekens 6 Junie 1958 C 363/58 Road signs 6th June 1958 D 38/58 Verkoop van oortollige en/of 6 Junie 1958 D 38/58 Sale of redundant and/or unondienlike motorvoertuie 6th June 1958 serviceable motor vehicles Tenderdokumente is op aanvraag verkrygbaar by die Tender documents can be obtained upon application to Kontroleur van Provinsiale Voorrade Posbus M the Controller of Provincial Stores PO Box 857 Pretoria _ Pretoria Die Provinsiale Administrasie behou die rag om slegs The Provincial Administration reserves the right of n gedeelte van n tender aan to neem en verbind horn accepting any portion of a tender without the whole and nie om enige tender aan to neem nie does not bind itself to accept any tender H F CLEAVER H F CLEAVER Voorsitter van die Tenderraad Chairman of the Tender Board Administrators Office Administrateurskantoor Pretoria Pretoria 2

25 PROVNSALE KOERANT 7 MET * APPLCATONS TO ENTER NTO CONTRACT * AANSOEKE OM SLUTNG VAN KONTRAK VR FOR CONVEYANCE OF SCHOOL CHLDREN VERVOER VAN SKOOLKNDERS Aansoeke word hierby aangevra vir die lewering van Applications are hereby invited for the supply of the die volgende dienste aan die Transvaalse Provinsiale following services to the Transvaal Provincial Administra Administrasie tion Aansoeke moet op die voorgeskrewe vorms TOD Applications must be completed in duplicate on the ll (a) in duplikaat ingevul word prescribed forms TED 111 (e) Hule moet in verseelde koeverte geplaas word met die They must be placed in sealed envelopes superscribed woorde Aansoek Vervoer van koolkinders " daarop " Application: Conveyance of School Children and bear asook die beskrywing van die diens soos vermeld in kolom the description of the service as stated in column two twee hieronder; hulle moet dan aan die Sekretaris van die below and be addressed to the Secretary of the School betrokke Skoolraad gerig word en hom voor elf uur op Board concerned and must be in his hands by eleven 21ste dag van Mei 1958 bereik oclock on the 21st day of May 1958 Die nodige aansoekvorms TOD 111 (a) en kontrak The necessary application forms TED 111 (e) and vorms TOD 108 (a) is by die Sekretaris van die betrokke contract forms TED 108 (e) are obtainable from the Skoolraad verkrygbaar Secretary of the School Board concerned Busse moet voldoen aan die Motorvoertuie ordonnan Buses must be in accordance with the Motor Vehicle sie No 17 van 1931 soos gewysig die regulasies wat inge Ordinance No 17 of 1931 as amended the Regulations volge die bepalings daarvan uitgevaardig is en die vereistes issued under the provisions thereof and the requirements soos uiteengesit in die kontrakvorm TOD 108 (a) defined in the contract forms TED 108 (e) Hoewel die Departetnent hom nie verbind om enige Although the Department does not bind itself to accept aansoek to aanvaar nie sal by sover moontlik wanneer n any tender it will as far as possible when applications aansoek oorweeg word voorkeur gee aan die applikant are considered give preference to the applicant who offers wat die beste uitgeruste bus vir die diens aanbied the best equipped bus for the service Reference Description (The school to which children are Normal Number Approximate No to be transported is shown first) of Pupils Tariff Mileage School Board Verwysings Beskrywing (Die skool waarheen kinders veneer Normale petal Tarief Mylafstand by Skoolraad no most word word eerste aengegee) leerlinge benadering s TOA 18/1/ Verrnaas Uitschot 1st Trip/sle fit: 18 1st Tripilste rit: Lichtenburg 2nd Trip(2de rit: 2nd Trip/2e rig: 12 DEPARTMENT OF TRANSPORT DEPARTEMENT VAN VERVOER MOTOR CARRER TRANSPORTATON MOTORTRANSPORT The undermentioned applications for motor carrier certificates Die onderstaande aansoeke om motortransportsertifikate word are published in terms of section thirteen (1) of the Motor Carrier kragtens artikel dertien () van die Motortransportwet en regulasie Transportation Act and regulation 5 of Motor Carrier Trans 5 van die Motortransportregulasies 1956 gepubliseer portabon regulations Skriftelike vertoe (in duplikaat) tot ondersteuning of bestryding Written representations (in duplicate) in support of or in oppo van hierdie aansoeke most binne tien dae van die datum van sition to such applications must be made to the National Trans hierdie publikasie aan die Nasionale Vervoerkommissie of port Commission or local board concerned within ten days from betrokke plaaslike raad gerig word the date of this application X= No of application and name of applicant X= No van aansoek en naam van applikant YrNature of proposed motor carrier transportation and number Y=Aard van voorgestelde motortransport en getal voertuie of vehicles Z=Points between and routes over or area within which the Z= Plekke waartnssen en roetes waaroor of die gebied waarin proposed motor carrier transportation is to be effected die voorgestelde motortransport gedryf sal word LOCAL ROAD TRANSPORTATON BOARD JOHANNESBURG PAASLRE BAMERVOERRAAD JOHANNESBURG X A 135 Gundelfinger & Son Ltd (Johannesburg A 913) (Late renewal/laar hernuwing) Y Goods all classes (two vehicles)goedere cite soorte (twee voertnie) Z Within the Reef cartage area/binne die Randse kanveigebied X A 131 M Swart (Paardekop A 8977) (Additional vehiclelbykomende vaertffig) Y (1) As per existing authority/sons bestaande magtiging Z (1) As per existing authority/sacs besraande magtiging Y (2) Roadbuilding materialleadboumateriaal Z (2) Within the Transvaal Provinee/Binne die Provinsie Transvaal X A 3302 Gefedereerde OosTransvaalse Boeregroep (Bethel A 323) (Additional authroity/bykomende magtiging) Y Own recruited noneuropean passengers and their luggage and rations/ek gewerfde nieblanke passasiers en hulk bagasie en rantsoene Z From Bosbokrand and Acornhoek to White River via Nelspruit Machadodorp Middelburg to Bethel/ Van Bosbokrand en Acornhoek na Witrivier oar Nelspruit Machadodorp Middelburg na Bethel X A 122 L S Venue (Kempton Park A 10312) (New application/nave aansoek) Y Building material Boumateriaal Z From Springs Benoni Boksburg and Germiston to Kempton Park/Van Springs Benoni Boskburg en Germiston na Kempton Park X A South African Railways/SaidAfrikaanse Spoorwee (Johannesburg A 23) (New application/nuwe aansoek) Y The transport at railway tariff of goods all classes which has been handed to the Administration for transport by rail and which the Administration has decided to transport by means of ancillary service (52 vehicles)/die vervoer teen spoortariewe van goedere alts soorte wat in die "erste instansie aan die Administrasie vir vervoer per spoor aangebied word en wet die Administrasie beslutt om deur middel van die aanvullende bulpdiens to vervoer (52 voert tde) Z Between KazerneGermiston and stations and sidings situated on this section Germiston Vereeniging GermistonRandfontein Germiston Springs GermistonHercules (Eerste Fabriek) DunswartWelgedag WelgedagApex BankRedan MidwayNew Canada JupiterDriehoek Jupiterna) AlbertonHill View LanglaagteCrown/Tussen KazerneGermiston en stasies en sylyne geleit op die Duttswart Welgedag trajek Germiston Vereeniging Germiston Randfontein Germiston Springs Germiston Hercules (Eerste Fabrielc) Wegedag Apex BankRedan MidwayNew CanadaJupiterDriehoekJupiterndia Alberton Hill View Langlaagte Crown 25

26 trips 1 _ 238 PROVNCAL GAZETTE 7 MAY 1958 X A 3229 Town Council Springs1Statisraad Springs (Springs A 6629) (New route/nuwe roete) (NBThis advertisement replaces the advertisement placed in the Provincial Gazette which appeared on the 9th February 1958/NS 1Jierdie advertensie vervang die adrenensie vat geplaas was in die Provinsiale Staatskoerant ran 9 Februarie 1958) Y European passengers only (two vehicles)/blanke passasiers alleenlilc (twee voertuie) Z Welgedag to Persida Township/Weigedag na Persida Township X K 391 Vela Levi Kraai (Johannesburg H 189) NonEuropean taxi servicelnkblankehnurmotordiens (New application/nuwe aansoek) Non European passengers and their personal effects (one vehicle)nieblanke passasiers en hal persoonlike besinings (een voertuig) Z (1) Within the Johannesburg Magisterial District/Barne die Johannesburg Landdrosdistrik (2) Casual bona fide taxi trips to points outsidearai (1)1Taerallige bona fide huramotorritte no punte buite gebied (1) X K 1966 William rdkontwana (Krugersdorp H 1196) NonEuropean taxi servicelnieblanke huirrnioterdiens (NeWf application/ Nuwe aansoek) Y NonEuropean passengers and their personal effects (one vehicle)1nieblanke passasiers en ha! persoonlike besittings (een voertrag) Z (1) Within the Krugersdorp Municipal Area/Binne die Krugersdorp Munisipale Gebied (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)1Toevallige bona fide haurinotorritte na punte butte gebied (1) X K 28 George Thela (Johannesburg H 3106) NonEuropean taxi servicelnieblanke huurmotordiens (New application/nuwe aansoek) Y Non European passengers and their personal effects (one vehicle)1atieblanci pasnisiers en hidpersoonlike besittings (eenvoertuig) Z (1) Within the Magisterial District of Johannesburg/Binne die Landdrosdistrik Johannesburg (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)/Toevalfige bona fide nammotorritte na pante bribe gebied (1) X K 18 Abel Masoeu (Johannesburg H 3101) NonEuropean taxi servicelnieblanke huurmotordiens (New application/nuwe aansoek) Y Non European passengers and their personal effects (one vehicle)1plie blanke passasiers en hul persoonlike besittings (eni Mende) Z (1) Within the Magisterial District of JohannesburgBinne die Landdrosdistrik Johannesburg (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area WToevalligelsona fide huurnibtorritte no picnic buiti gebied (1) _ X K Enoch Ndhovu (Germiston H 3118) NonEuropean taxi service/niebianke haunt:atm:diens (New application/move aansoek) 6 Y NonEuropean passengers and their personal effects (one vehicle)/nieblanke passasiers en hid persoonlike besittings (een wierfitig) Z (1) Within the Magisterial District of Germiston/Binne die Landdrosdistrik Germiston (2) Casual bona fide trips to points outside area ()/Toevallige bona fide huurmozorritte no pante buite gebied () X K 5 Joseph Nxumalo (Brakpan H 311) NonEurbpean taxi service/nieblanke huurnrotordiens: (New application/nuwe aansoek) Y Non European passengers and their personal effects (one vehicle)/atieblanke passasiers en hut persoonlike besittings (een venial:) Z () Within the Magisterial District of Brakpan/Binne die Landdrosdistrik Brakpan i (2) Casual bona fide trips to points outside area CP/Toms:lige bona fide wunnotorritte no pante butte gebied (1) X K 62 David Mahlangu (Bethal H 3110) NonEuropean taxi service/nieblanke laturmothrellens (New application/naive aansoek) Y NonEuropean passengers and their personal effects (one vehicle)lblieblanke passasiers en hulpersocinlike besittings (een voertuig) Z () Within the Magisterial District of Bethal/Binne die Liuuldrosdistrik Bethat (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area ()/Toevallige bona fide huunnotonitte nil punte butte gaged () X K 8 Lucas Sibanyoni (Benoni H 3115) NonEuropean taxi service/nie:blanke huurnrotordlens (New application/nuwe aansoek) Y NonEuropean passengers and their personal effects (one vehicle)/nieblanke passasiers en hid persoonlke besittings (een voertuig) Z (1) Within the Magisterial District of Benoni/Birure die Landdrosdistrik Benoni (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)/Toevallige bona fide haunnotorritte no pante butte gebied (1) K K 3 Amos Mpila (Carolina H 3113) NonEuropean taxi service/nleblanke huurntotordiens (New application/naive aansoek) Y NonEuropean passengers and their personal effects (one vehicle)/nieblanke passasiers en hul persoonlike besittings (een yoertulg) Z () Within the Magisterial District of Carolina/Binnu die Landdrosdistrik Carolina (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)1Tolyallige bona fide huunnotorritte na punte butte gebied (1) X K 7 Flocks Skosana (Benoni H 3117) NonEuropean taxi service/niebfanke huurmotordiens (New application/nuwe aansoek) Y Z Non European passengers and their personal effects (one vehicle)/nieb/anke passasiers en hul persoonlike besittings (een voertuig) (1) Within the Magisterial District of Bersoni/Binne die Landdrosdistrik Benoni (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area ()/Toevallige bona fide larannotorrille no pante butte gebied (1) X K 53 Pontius Modisane (Krugersdorp H 3112) NonEuropean taxi service/nieblanke huurmatorritte (New application/ Naive aansoek) Y NonEuropean passengers and their personal effects (one vehicle)niemanke passasiers en hadpersoonlike besittings (een voertuig) Z () Within the Magisterial District of 1Crugersdorp/Binne die Landdrosdistrik Kriegersdorp (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area 0)/Toevallige bona fide nturmatorfitte no punte butte gebied (1) X K 55 David Matseke (Benoni H 3116) NonEuropean taxi service/nleblankehuunnotordiens (New application/nuwfaansoek;) Y NonEuropean passengers and their personal effects (one vehicle)/nieblanke passasiers en bul persoonlike besittings (een yoenuig) 2 (1) Within the Magisterial District of Benoni/Binne die Landdrosdistrik Benont (2) Casual bona fide taxi to points outside area (1)/Toevalllge bona fide hattrinotorritte no pante butte gebied (1) 1 X K 6 Johannes Monnayane (Krugersdorp H 3111) NonEuropean taxi service/nieblanke huunnotordiens (New application/ Nuwe aansoek) Y NonEuropean passengers and their personal effects (one vehicle)/nieblanke passasiers en hid persoonlike besittings (een voertuig) Z (1) Within the Magisterial District of Krugersdorp/Binne die Landdrosdistrik Krugersdorp (2) Casual bona fide taxi trips to points outside area (1)/Toevallige bona fide hattrmotorritte no pante birite gebied (1) LOCAL ROAD TRANSPORTATON BOARD PRETORA PiAA:SLKE PADVERVOERRAAD PRETORA X 2153 J D van Heerden Pretoria (New application/nuwe aansoek) Yehide/Voertaig: TP 2559 Y (1) Goods all classes/goedere idle soorte Z () Within a radius of 15 miles from Church Square; Pretoria/Binne n straal van 15 myl van Kerk plein Pretoria Y (2) Household removals (pro forma)/huistrekke (pro forma) Z (2) Within a radius of 150 miles from Church Square Pretoria/Binhe straal van 150 myl van Kerkplein Preterits Y (3) Roadmaking material (pro forma)/padmaakmateriaal (Pro forma) Z (3) Within the Transvaal Province/Binne die Provinsie Transvaal X M C Barnard Rustenburg (New application/nuwe aansoek) Vehicle/Voentrig: TAZ 2036 Y Roadmaking material (pro forma)/padmaakmaterial (pro forma) Z Within the Transvaal Province/Binne die Provinsie Transvaal X 1910 G J Niemann mmerpan (New application/kuwe aansoek) Vehicle7Voertaig: TAN 6588 Y (1) Goods all classes/goedere alle soorte Z ()Within a radius of 20 miles from Calais (restricted)/binne nstraal von 20 Mil van Calais (beperk) _ Y (2) Household removals (pro forma)/huistrekke (pro forma) Z (2) Within a radius of 150 miles from Calais/Binne n strain VM 150 myl van Calais X 2162 D F Joubert Plaston (New application/naive aansoek) Vehiele/Voertaig: TDH 267 Y Heavy machinery tractors bulldozers and abnormally heavy and big loads/swaar masjinerie trekkers stootskrapers en abnarmale swear en groot vragte Z Within the Magisterial Districts of Nelspruitr Barberton and Pilgrims Rest/Bilme die Landdrofillstrikt enelspruit Barberton en Pentizarrus : X 2126 T W Madzhie Louis Trichardt (New application/nuive aansoek) Vehicle/ Vaertuig: TAJ 2269 Y (1) Goods all classes on behalf of noneuropeans/goods die soorte ten behoewe van nieblokes Z (1) Within a radius of 20 miles from Mphefu Location (restrictōi)/bum n strad van 20 myl van Mphefulokasie (beperk) Y (2) Goods all classes on behalf of noneuropeans/goedere one soorte teṉ behoewe van Meblanker Z (2) Between Mphefu Location and Louis Trichardt subject to the condition that no local traffic be undertaken between Louis Trichardt and Wylliespoort/Tussen Mphefulolcasie en Lodi( Trichardt onderhervig oat die voormarde dat Been plaaslike vervoer tussen Louis Trichardt en Wylliespoort onderneem nag word nie 26

27 No PROVNS1ALE KOERANT; 7 ME X 999 J C Gerber PO/Pk Driekop [Application for amended authority/am:seek an gewysigde magtiging (TAE 2851 TAE and/en 2853) and additional vehicle/en bykomende vomit:it (TAE 238)1 Y (1) Goods all classes/goedere elk soorte Z (1) Between Steelpoort and Mecklenburg No 31 District of Lydenbing/Tussen Steelman en Alecklenbarg No 31 Distrilc Lvdenburg Y (2) Sand earth stone bricks gravel and crushed granite earthen tiles and roofing:slates lime and limestone crude and untreated ores and minerals mine props firewood and rough unsawn timber sugarcane fertilizers and manure bones and bonemeal fodder grain and grainmeal tombstones and monuments and empty returns/sand grand k/ip stone gruis en gegruisde gran/et erde en dr:amils!calk en kalkklip nu en onbewerkte errs en minerale mynstutte vatirmaakhord en rive ongesaagde timmerhout suikerriet Aumstnis en bemestingstowwe hem en beetimeel men graan en graannael gitifitene en monumente en teruggestuarde cii boners Z (2) Within a radius of 150 miles from Steelpoort (concession)/binne a straal van150 myl yan Steelpoort (konsessie) Y (3) Roadmaking material (pro forma)/patimaakniatetiaal (pro forma) Z (3) Within the Transvaal Province/Binne die Provinsie Transvaal X 205 C P Otto Pelgrimsrus (New application/nuwe aansoek) VehiclelVaertidg: TDD 363 Y (1) Goods all classes1goedere alle soorte Z (1) Within a radius of 20 miles from Pilgrims Rest Post Office (restricted)/binne a stand ran 20 my! van Pelgrintsrusposkantoor (beperk) Y (2) Household removals (pro forma)/ luistrekke (pro forma) Z (2) Within a radius of 150 miles from Pilgrims Rest Post Office/Mime n strati! van 150 my! vat Pelgrimsrusposkantoor Y (3) Rough unsawn timber stone gravel sand and fertilizets/rwongeseagde tinunerhout!clip gruis sand en hemestingstowwe Z (3) Within a radius of 150 miles from Pilgrims Rest Post Office (concession)/binne n straw! van 150 my! van Pclgrimsrusposkantoor (konsessie) Y () Roadmaking material (pro forina)1padmaakmateriaal (pro forma) Z () Within the Transvaal Province/Binne die Provinsie Transvaal X 1231 Makoek Skosana Hendrina (New application/n:nve aansoek) Vehicle/ Voertaig: TBE 62 Y Goods all classes on behalf of non Europeans/Goedere she sodlte ten behoewe ran nie61ankcs Z Within a radius of 20 miles from Hendrina Post Office (restrictexi)/bitme a Strad ran 20 my! ran Hardrika paskantoor (beperk) X F van den Berg Pretoria West/ices (New application/naive aansoek) Vehicle Voertaig: TP Y Goods all classes/goedere alle soorte Z Within a radius of 15 miles from Church Square Pretoria/Binne n aural ran 15 nbq ran Kerkplein Pretoria X 635 Public Utility Transport Corporation Ltd Pretoria (Application for amendment/aansoek om wysiging) Y Non European passengers (fourteen vehicles)nieblanke passasters (veertien voertuie) Z Between Vlakfontein and Pretoria City via Silvertonaussen Vlakfontein en Pretoria Stad oor Summon X T B S van Vuuren Duiwelskloof [Replacement of vehicle TBD 735 with TBD 101 (carrying capacity of new vehicleexceeds carrying capacity Of old vehicle by more than 20 percent/ Verranging van voertuig TBD 735 met TBD 101 (draarermoil ran move voertuig oorskry droogvennoe van ou voermig met steer dan 20 rsent)] X 2239 J M Walkinshaw Zebediela (New application/nave aansoek) Vehicle//what TAL 1916 Y Roadmaking material (pro forma)1padmaakmaterial (pro forma) Z Within the Transvaal Province/Brine die Provinsie Transvaal X 1553 F A Smit Messina (New application/nuwe aansoek) Vehicle/ Vocrlitigt TAR 33 Y Goods au classes1goedere alle soorte Z Within the area of Messina and Health CommitteelBinne die gebied van Messina en Gesondheldskomitee X Petrus tvlkonto Pilgrims Rest/Pelgrimsrus (New application/nave aansoek) Y NonEuropean passengers and luggage (one vehicie)nmblanke passasiers en bagasle (een voertuig) Z Between Makushane No 196 and Arthurs Rust No 526 via Schiettoght No 197 Look No 199 Paul No 195 Doreen No 218 Cridde No217 Magdalena No 216 Archie No 532 nyoku No 533 Mica Station slington No 53 Carthage No 535 Saarburg No333 Lissabon No 328 Bazaine No 171 Finale No 163 The Elms No 188 Theaaks No 179 and The Willows No 1771Tussen Makushane Nn 196 en Aril:ars Rust No 526 oar Schiettoght No 197 Look No 199 Paul No 195 Doreen No 218 Crietje No 217 Magdalena No 216; Archie No 532 /nyoku No 533 Mica Stasie slington No 53 Carthage No 535 Saarburg No 333 Lissabon No 328 &mine 172 Finale No 163 The Ehns No 188 Die Oaks No 179 en Die Willows No 177 Timetable/TydtajeL :Mondays to Fridays Marindue tot Vryitae Depart/ Vertrek ArrivelAankoms Makushane 700 am/vm Mica 900 am/vm Mica 100 pm/nm Makushane 00 pm/nm Saturdays/Swerdae Depart/ Vertrek ArrivelAankoms Makushano 1200 noon/midden Arthurs Rust 00 pm/rim Sundays/Sundae Depart/ Vertrek ArriveMankoms Arthurs Rust 100 pmnni a Makushane 500 pm/tan Scales of charges: 2d per mile per passenger/tariewe: 2d per my! per passasier X 1935 P D van der Merwe Marico (New application/new/ aansoek) Vehielel aerial:: TAF 399 Y () Goods all classes1goedere die some Z () Within a radius of 20 miles from Hartbeeslaagte District of Marico (restricted)/binitc n straal van 20 my! van Hartebeeshratte Distrlk Mailco (beperk) Y (2) Roadmaking material (pro fortna)1padmaakmateriaal (pro forma) Z (2) Within the Transvaal Province/Binne die Provinsie Transvaal The following are new applications (late renewals) for the same authority as granted for 1957 in respect of the same number of vehicles (Y and Z)/Die voigende is move atmsoeke(laat hermovines)vir dieselfde magtigirw zoos torgestaart vir 1957 ten opsigte van diesel& geld voertuie (Y en Z) X 1335 Mazwi Mkabela Barberton X 1207 P J Steenkamp Pretoria X 96 H M McAlpine Barberton (Applieltion for additional vehicle/aansoek em bykomende roentak) TAA 1332 Y Five noneuropean taxi passengers/ Vyf niebfraike huurmotorpassasiers Z (1) Within the Magisterial District of Barberton/Mune die satddrosdistrik Barberton (2) On casual trips outside area (1)10p toevallige ritte butte gebied () X Percy Letsoale Pretoria (New application/nave aansoek) Vehicle Voertaig: TP 0099 y Five noneuropean taxi passengers/vyf nieblanke huurmotorpassasiers Z (1) Within a radius of 30 miles from Jericho Walmanthal/Binne n straal van 30 my! van Jericho Walmanthat (2) On casual trips outside area (1)/Op toevallige ritte butte gebied (1) X 6968 Mishaek Mashigoane Pretoria (New application/naive aansoek) Vehicles/Voertuie: Tit 217 and/en TP 1011 y Five noneuropean taxi passengers/ VW nieblonke huurmotorpassasiers z (1) Within a radius of 10 miles from Saulsville vehicle to be stationed at Saulsville/Bilute a strata van 10 myl van Saukville met staanplek to Saulsville (2) On casual mins outside area (1)10p toevallige ritte butte gebied (1) X Amos Matlala Pretoria (Application for additional vehiclelaansoek an bykomende voertuig) TP 1000 y Five noneuropean taxi passengers/ Vyf nieblanke huurmotorpassariers Z (1) Between Hornsnek and Pretoria via Pretoria Brickworks/Tassen Hornsnek en Pretoria oor Pretoria Steenwerke (2) On casual trips outside area (1)10p toevallige ritte built gebied () X Charles Ndald Pretoria (Application for additional yehiclehlansoek am bykomende ivertuig) TP 52 y Five noneuropean taxi passengers/ Vyf nieblanke huurmororpassasiers Z D () Between Lady Selborne and Pretoria via Pretoria North/Tusen Lady Selborne en Pretoria oar PretoriaAroord (2) On casual trips outside area ()/0p toevallige ritte butte gebied (1) X 215 J M Stevens Pretoria (New application/naive aansoek) VehiclelVoertuig: TP Y Five noneuropean taxi passengers/ V1/ niebianke hurtnizotorpassasiers Z () Between Marabastad and Moniplaarz/Tussen Marabastad en Moniplaaa (2) On casual trips outside area (1)/Op toevallige ritte butte gebiert(1) X 1809 Moses Segoale Rustenburg (New anplication/nuwe aanseek) Vehicle Poertnig: T 7825 Y Five noneuropean taxi passengers/ Vyj niebianke huurrnotorpassasiers Z () Within the Magisterial District of RustenburgfBinne die Landdrosdistrlic Rtatenburg (2) On canal trips outside area (1)10p toevallige ritte buite gebied 1)

28 20 PROVNCAL GAZE its 7 MAY 1958 X 2225 Harry Makwela Soekmekaar (New application/nuwe aansoek) Y Five non European taxi passengers (one vehicle)/ Vyf nieblanke huurmotorpassasiers (een voertuig) (1) Within the Magisterial District of Soutpansberg/Binne die Lmtddrosdistrik 11Z Soutpansberg (2) On casual trips outside area (1)10p toevallige ritte butte gebied (1) X 2050 J P J Booysen Pretoria (New application/nuwe aansoek) Vehicle/Voertuig: TP Y Five European taxi passengers/ Vyf blanlce huurmotorpassasiers Z (1) Within a radius of 15 miles from Church Square Pretoria/Birme n straal van 15 myl van Kerkplein Pretoria (2) On casual trips outside area (1)10p toevallige rine butte gebied (1) X Koos Kokela Pretoria (New application/nuwe aansoek) Vehicle/ Voertuig: TP 812 Y Five noneuropean taxi passengers/ Vyf nieblanke wurmotorpassasiers Z (1) Between Vlakfontein and Pretoria/Tussen Vlakfontein en Pretoria (2) On canal trips outside area (1)10p toevallige rine butte gelded (1) X 2251 Michael Lusbaba Pretoria (New application/nuwe aatzsoek) Vehicle/Voertuig: TP 2178 Y Five noneuropean taxi passengers/ Vyf nieblanke huurmotorpassasiers Z (1) Between Vlakfontein and Pretoria/Tussen Vlakfontein en Pretoria (2) On casual trips outside area (1)10p toevallige ritte butte gebied (1) X 228 Lucas Ngoma Pretoria (New application/nuwe aansoek) Vehicle Voertuig: TP 5739 Y Five noneuropean taxi passengers/ Vyf denanke huurmotorpassasiers Z () Between Vlakfontein and Pretoria/Tussen Vlakfontein en Pretoria (2) On casual trips outside area (1)10p toevallige ritte butte gebied (1) X 226 William Mabila Pretoria (New application/nuwe aansoek) Vehicle/ Voertuig: TP Y Five non European taxi passengers/ Vyf nieblanke huurmotorpassasiers Z (1) Between Vlakfontein en Pretoria/Tussen Vlakfontein en Pretoria (2) On casual trips outside area (1)10p toevallige rine butte gebied () X 227 Paulus Motsweni Pretoria (New application/nuwe aansoek) Vehicle Vaertuig: TP Y Five noneuropean taxi passengers/ Vyf nieblanke huurmotorpassasiers Z (1) Between Vlakfontein and Pretoria/Tussen Vlakfontein en Pretoria (2) On casual trips outside area (1)10p toevallige ritte butte gebied (1) X 2252 David Sebanyoni Pretoria (New application/nuwe aansoek) VehiclelVoertitig: TP Y Five non European taxi passengers/ Vyf nieblanke huurmotorpassasiers Z (1) Between Vlakfontein and Pretoria/Tussen Vlakfontein en Pretoria (2) On casual trips outside area (1)10p toevallige ritte butte gebied (1) X 225 Amos J Simelane Nelspruit (New application/nuwe aansoek) Vehicle/ Voermig: TBH 306 Y Five non European taxi passengers/ Vyf nieblanke huttrmotorpassasiers Z (1) Within the Magisterial District of Nelspruit/Binne die Landdrosdistrik Nelsprtdt (2) On casual trips outside area (1)10p toevallige ritte butte gebied () LOCAL ROAD TRANSPORTATON BOARD POTCHEFSTROOM PLAASL10E PADVERVOERRAAD POTCHEFSTROOM X E 952 L Jackson Greyhound Bus Lines (Pty) Ltd Johannesburg (Amendments of the Klerksdorp noneuropean internal routes with additional routes/ Wysigings van die Klerksdorp nieblanke interne roetes met bykomende roetes) Y Non European passengers (eleven prtssengers)/nieb/anke passasiers (elf voertuie) Z Route (a)/roete (a) Before 12 noon/ Voor 12 middag From the Market along Golf Street Jan van Riebeeck Road Elm Street Latham Road Buffelsdoorn Road Ventersdorp Road Readman Street and an Street to the terminus at the " cor of an Street and Jan van Riebeeck Road Return to the Market direct along Jan van Riebeeck Road nad Golf Street/ Van die Mark longs Golfstraat Jan van Riebeeckweg ElmstraatLathamweg Buffelsdoornweg Ventersdorpweg Readmanstraat en lanstraat na die terminus by die hoek van lanstraat en Jan van Riebeeckweg Terug na die Mark direlc fangs Jan van Riebeeckweg en Golfstraat Route (b)/roete (b) After 1200 noon/na 1200 middag The reverse of route (a) That is from the Market direct to the Wilkoppies terminus and return via an Street Readman Street Ventersdorp Road Buffelsdoorn Road Latham Road Elm Street Jan van Riebeeck Road Golf Street1Dieselfde as roete (a) net otngekeerd dit is van die Mark direk na die Wilkoppies terminus en terug oor lanstraat Readmanstraat Ventersdorpweg Beefs doornweg Lathannveg Ehnstraat Jan van Riebeeckweg Gollstraat Bus Stops/Busstoppe Stop 1 Market (terminus)/mark (terminus) 2 Cor of Elm Street and Latham Road/Hoek van FM:straw en Lathamweg 3 Cor of Latham Road and Buffelsdoorn Road Hoek van Lathannveg en Buffelsdoornweg Cor of Ventersdorp Road and Readman Street/ Hoek ran Ventersdorpweg en Readmanstraat 5 Cor of Readman Street and Voss Street/Hoek van Readmanstraat en Vossstraat 6 Cor of Readman and Scott Streets/Hoek van Readman en Scottstrate 7 Cor of Readman and an Streets/Hoek van Readman en lanstrate 8 Cor of an Street and Riebeeck Road (terminus)/hoek van lanstraat en Riebeeckweg (terminus) Monday to Saturday Maandag tot Saterdag Depart Market Arrive Wilkoppies Depart Wilkoppies Arrive Market Vertrek Mark Arriveer Wilkoppies Vertrek Wilkoppies Arriveer Mark 630 am/vm 65 am/mi 65 amlvm 655 am/vm 20 pm/nn 30 pm/nm 30 pmltun 5 pmntn Mileages Mfstande From bus stop 1 to bus stop 2/Van busstop 1 na busstop mile/myt From bus stop 2 to bus stop 3/Van busstop 2 na busstop 3 03 milefinyl From bus stop 3 to bus stop 1 Van busstop 3 na busstop 03 mile/my! From bus stop to bus stop 51 Van busstop na busstop 5 02 milentyl From bus stop 5 to bus stop 6/Van busman 6 na busstop milelmyt From bus stop 6 na bus stop 7 Van busstop 6 na busstop 7 03 mile/myl From bus stop 7 to bus stop 81 Van busstop 7 na busstop milentyl 235 miles/my/e From bus stop 8 direct along Jan van Riebeeck Road and Golf Street to the Market: 1 7 mile/ Van busstop 8 direk longs Jan van Riebeeckweg ea Golfstraat na die Mark: 17 my! FaresTariewe From the Market to Flamwood (Bus stop No 2)/Van die Mark na Flatnwood (busstop No 2) 3d single/3d enkel From the Market to Wilkoppies (Bus stop Nos 3 and 5)/ Van die Mark na Wilkoppies (Busstop Nos 3 en 5) d single/d enkel From the Market to La Hoff and Wilkoppies terminus (Bus stops Nos 6 7 and 8)/ Van die Mark na La Hoff en Wilkoppies terminus (Russian Nos 6 7 en 8) d single/d enkel Additional trips as and when required1bykomende ritte soon en wanner benodig Location to Market/Lokasie na Mark RouteRoete From the existing terminus at the entrance to the location along Mercury Road Main Reef Road Voortrekker Road and Commissioner Street to the existing terminus at the Market/Van die bestaande terminus by die ingang ran die lokasie tangs Mercuryweg Main Reefweg Voortrekkerweg en Commissionerstraat na die bestaande terminus by die Mark Return route is the reverse of the above except that buses will leave from the Market and travel as far as Voortrekker Road along King Edward Street instead of Commissioner Street1Teragroete is die omgekeerde van bostaande behalwe dat busse die Mark sal review en gaan sorer as Voortrekkerweg kings King Edwardstraat in stede van Commissionerstraat 28

29 0 is PROVNSALE KOERANT 7 ME Market to ndustrial Sites/Mark na ndustriele Gebiede Route (a) Before 1200 noon/roete (a) voor middag From the existing terminus at the Market along King Edward Street Voortrekker Road Park Street Hospital Avenue Church Street Mahogany Avenue Teak Avenue Fabriek Street Mahogany Avenue Vulcan Street Railway Avenue Foundry Street and Oak Avenue to the terminus at the cor of Oak Avenue and Church Street/Van die bestaande terminus by die Mark longs King Edwardstraat Voortrekkerweg Parkstraat Hospitallaan Churchstraat MahoganylaanTeaklaan Fabriekstraat Mahoganylaan Vulcanstraat Railwaylaan Foundrystraat en Oaklaan na die terminus by die hoek ran Oakloan en Churchstraat Return to the Market direct along Church Street Hospital Avenue Park Street Voortrekker Road Terug na die Mark direk and Commissioner Street/ fangs Churchstraat Hospitallean Parkstraat Voortrekkerweg en Comm issionerstraat Route (b) After 1200 noonroete (b) Na 1200 middag From the existing terminus at the Market along King Edward Street Voortrekker Road Park Street Hospital Avenue and Church Street to the terminus at the cor of Church Street and Oak Avenue/Van die bestaande terminus by die Mark kings King Edwardstraat Voortrekkerweg Parkstraat Hospitallaan en Clzurchstraat na die terminus by die hoek van Churchstraat en Oaklaan Return via Church Street Mahogany Avenue Teak Avenue Fabriek Street Mahogany Avenue Vulcan Street Railway Avenue Foundry Street Oak Avenue Church Street Hospital Avenue Park Street Voortrekker Road and Commissioner Street to the Market/Terug cor Churchstraat Mahoganylaan Teuklaan Fabriekstraat Mahoganylaan Yulcanstraat Railwaylaan Foundrystraat Oakiaan Churchstraat Hospitallaan Parkstraat Voortrekkerweg en Commissionerstraat na die Mark Market to Hospital/Mark na Hospitaal Route (755 pm from Market/Route (755 inn van Mark) From the Market along King Edward Street Voortrekker Road Park Street Hospital Avenue and Church Street to the turning point at the Church Street railway level crossing Return route is the reverse of the outward route/ Van die Mark fangs king Edwardstraat Voortrekkerweg Parkstraat Hospitallaan en Churchstraat na die draaipunt by die Churchstraat spoorwegoorgang Terugroete is die heenroete amgekeerd Market to Station/Mark na Stasie Route (935 pm from Market)/Roete (935 nm van Mark) From the Market along Golf Street and Magrietta Prinsloo Street to the Station Terminus outside the station Return route is the reverse of the outward route/ Van die Mark kings Golfstraat en Magrietta Frinsloostraat na die Stasie Terminus butte die Stasie Terugroete is die heenroete omgekeerd Stop No Bus stops and fareassioppe en tarieive Single Fare from Market Enkel tarief van Mark Single Fare from Location Enkel tarief van Lokasie 1 Cor of Main Reef Road and Freeman Street/Hoek van Main Reefweg en Freemanstraat d d 2 n Main Reef Road outside the Greyhound Bus Depot//n Main Reefweg buitediegreyhound Bus Depot d d 3 Cor of Voortrekker Road and Oosthuizen Avenue/Hoek van Voortrekkerweg en Oosthuizenlaan d d Market/Mark d 5 n Hospital Avenue midway between Park Street and Church Street/n Hospitallaan halfpad tussen Parkstraat en Churchstraat 3d 6d 6 n Church Street outside entrance to hospital/ n Churchstraat built instant na hospitaal 3d 6d 7 At the Church Street railway level crossing/by die Churchstraat spoorwegoorgang 3d 6d 8 Cor of Mahogany Avenue and Teak Avenue/Hoek van Mahoganylaan en Teaklaan 6d 7d 9 Cor of Vulcan Street and Teak Avenue/Hoek van Vulcanstraat en Teaklaan 6d 7d 10 Cor of Mahogany Avenue and Fabriek Street/Hoek van Mahoganylaan en Fabriekstraat 6d 7d 1 Cor of Mahogany Avenue and Vulcan Street/Hoek van Mahoganylaan and Vulcanstraat 6d 7d 12 Cor of Vulcan Street and Railway Avenue/Hoek van Vulcanstraat en Railwaylaan 6d 7d 13 Cor of Railway Avenue and ndustria Street Hoekvan Railwaylaan en ndustriastraat 6d 7d 1 Cor of Foundry Street and Oak Avenue/Hoek van Foundrystraat en Oaklaan 6d 7d 15 Cor of Oak Avenue and Church Street (terminus)/hoek van Oaklaan en Churchstraat (terminus) 6d 7d Outside Klerkadorp Railway Station/Butte Klerksdorp Spoorwegstasie 3d 6d Mileages/am:de From Location to Bus Stop 1/Van Lokasie na Busstop 1 23 miles/my/e From Bus Stop 1 to Bus Stop 2/Van Busstop 1 na Busstop mile/myt From Bus Stop 2 to Bus Stop 31 Van Busstop 2 na Busstop 3 03 rnile/myt From Bus Stop 3 to Bus Stop /Van Busstop 3 na Busstop 10 mile/myt From Bus Stop to Bus Stop 51 Van Busstop na Busstop 5 10 mile/my/ From Bus Stop 5 to Bus Stop 6/ Van Busstop 5 na Busstop 6 02 mile/myt From Bus Stop 6 to Buss Stop 7 Van Busstop 6 tea Busstop 7 05 tnile/myt From Bus Stop 7 to Bus Stop S Van Busstop 7 na Busstop 8 07 mile/myt From Bus Stop 8 to Bus Stop 9 Van Busstop S na Busstop 9 03 mile/myf From Bus Stop 9 to Bus Stop 101 Van Busstop 9 na Busstop 10 0 mile/my/ From Bus Stop 10 to Bus Stop 11/ Van Busstop 10 na Busstop milelmyt From Bus Stop 11 to Bus Stop 12/Van Busstop 11 na Busstop mile/myt From Bus Stop 12 to Bus Stop 131 Van Busstop 12 na Busstop mile/myi From Bus Stop 13 to Bus Stop 1/Van Busstop 13 na Busstop 1 0 mile/n0 From Bus Stop 1 to Bus Stop 151 Van Busstop 1 na Busstop mileltnyl From Bus Stop 15 to Bus Stop 7 Van Busstop 15 na Busstop 702 mile/aryl From the Market to the Station/ Van die Mark na die Stasie 085 mile/myt Monday to FridayMaandag tot Vrydag Depart Location Arrive Market Depart Market Arrive ndustrial Sites Vertrek Lokasie Arriveer Mark Vertrek Mark Arriveer ndustriele Gebied 515 am/vm 530 am/vm 535 am/vm 550 am/vm 520 am/vm 535 am/vm 50 am/vm 555 am/vm amlvm 550 am/vm 605 am/vm 535 am/vm 550 am/vm 555 am/vm 610 am/vm amlvm 600 amlvm 615 am/rm 65 am/vm 600 am/rm 605 am/vm 620 am/vm 615 am/rm 630 am/rm 635 amlvm 650 am/vm 620 am/vm 635 am/vm 60 am/vm 655 am/vm 625 amrm 60 am/vm am/vm 630 a m /vm 65 a m /vm 650 am/vm 705 am/vrn 115 pm/nm 130 pm/nm 135 pmhtm 150 pmntn 15 pm/nm 30 pmntn 35 pmnm 50 pm/nm 20 pm/run 35 pm/run 0 p mnm 55 pmnm 520 pm/nn 535 pmnm 50 pmfitm 555 pm/nut 735 pm/nm 750 pmnm 755 pmfrun Arrive Hospital/Ariveer Hospitaal 805 pm/nm 915 pm/nm 930 pmnm 935 pmnm Arrive Hospital/Arriveer Hospitaat 950 pm/ant SaturdaylSaterdag 515 am/vm 530 am/vm 535 am/vm 550 amlvm 615 amvnt 630 am/vm 635 am/vm 650 am/vm 1115 amlvm 1130 am/vm 1135 a m/vm 1150 am/vin 735 pm/nm 750 pm/nm 755 pmnm Arrive Hospital/Arriveer Hospitaal 805 pmnm 29

30 22 PROVNCAL GAZETTE 7 MAY 1958 ndustrial Sites to Market to Locationlnehtstriele Gebiede na Mark na Lokasie Monday to Friday fillaandag tot Vrydag Depart ndustrial Sites Arrive Market Depart Market Arrive Location Yertrek lndustriele Gebied Arrived Mark Vertrek Mark Arriveer Lokasie am/var 615 amt/yin 630 am/vin 655 amlvm 710 am/wn 715 am /vm 730 a m /yin 700 amwn 715 am/vm 720 anadvni 735 am/vm 300 pmlron 310 pm/nm 315 pmnm 330 pm/nm 500 pmltinz 315 pm/nm 520 pm/nm 535 pm/tan 530 pm/ran 55 pm/nor 550 pmnm 605 pm/nn 600 pmnnt 615 pmnnt 620 pm 1nm 635 pm/nor Depart Hospital Yertrek Hospitaal 810 pm/run 820 pmnna 825 pmnm 80 pm/nm Depart Station 1000 pm or as soon as the train from Johannesburg arrives/ Vertrek Stasie 1000 ant of so goo as die (rein van Johannesburg arriveer SaturdaylSaterdag 555 a n) fun 610 a m km 615 amlvm 630 am/vm 655 am/von 710 am/vm 715 am/vin 730 am/vin 1205 pm/run 12:20 pm/nm 1225 pmlum 120 pm/nm 105 pmdmir 120 pm/ran 125 pm*: 10 pmnm Depart Station1000 pm or as soon as the train from Johannesburg arrives/ Vertrek Stasie 1000 run of sou go as die (rein van Johannesburg arriveer : Additional trips as and when required1bykontelde ritte soos en wanner benodig X E 7330 Diesel Truck Co Oswald Treppe Bloemfontein (NewNtutt) OB Y () Sand stone and gravel for roadmaking purposes/sand klippe en gruis vin padnzaakdoeleindes Z (1) Within the Transvaal Province/Binne die Provinsie Transvaal Y (2) Roadmaking material (pro forma)1pachnaakmateriaal (pro forma) Z (2) Within the Transvaal Province Minne die Provinsie Transvaal X E 259 Pietcrses Transport Orkney (Additional vehielelbykomende voerthig) TY 5190 Y (1) Goods all classes/goedere alto soorte Z (1) Within a radius of 30 miles from Klerksdorp Post Office (usual restrictions)/binne n omtrek van 30 myl van Klerksdorp poskantoor (gewone beperkings) Y (2) Household removals (pro fornza)1 Huistrekke (pro forma) Z (2) Within a radius of 150 miles from Klerksdorp Post Office Dime n onurek van SO myl van Klercsdorp poskantoor Y (3) Building material/baumateriaal Z (3) Within a radius of 10 miles from Klerksdorp Post OffieelBinne n omtrek van 10 my! van Klerksdorpposkantoor Y () Bricks earthern and roofing Liles gravel ash sand coal coke lime limestone mine props firewood grain grainmeal manure fertilizer bone bonemeal fodder (excluding balanced rations)/stene erden daktals grids as sand steenkool kooks kalk kalkklip mynstutte viturmaakhout groan tpaanmeel kunsnlis benzestingstowwe been beenmeel voer (ultslidtende gebalanseerde ratasoene) Z () Within a radius of 50 miles from Klerksdorp Post Office (Press Statement)/Biture n omtrek van 50 myl van Klerksdorp poskantoor (Persverklaring) X E 7336 D J de Villiers Fouriesburg (New/Nand) OGB 82 Y (1) Sand stone and gravel for roadmaking purposes/sand klippe en grids vin padmaakdoeleindes Z () Within the Transvaal Province/Binne die Provinsie Transvaal Y (2) Roadmaking material (pro Jartna)Padmaakmateriaal (pro forma) Z (2) Within the Transvaal Province/Binne die Provinsie Transvaal X E 733 C F BeukesSchwetier Reneke (NewNuta) TR 1536 Y Goods all classes Goedere a& soorte Z Within a radius of 30 miles from SchweizerReneke Post Office (usual restrictions)/binne n onurek van 30 myl van SchweizerRenekeposkantoor (gewone beperkings) X E 7332 F S Pearson Potchefstroom (New/Nuut) TX 2310 Y Z Roadmaking material (pro forma)1padmaakmateriaal (pro forma) Within the Transvaal Province/Birme die Prorinsle Transvaal X E 7335 A F Liebenberg Potchefstroom (New/Nuns) TX 6180 Y Roadmaking material (pro forma)1padmaalonateriaal (pro forma) Z Within the Transvaal Province Binne die Provinsie Transmit! X E 733 J M Srnit Potchefstroom (New/Nuns) Tr 7627 Y Roadmaking material (pro forma)1padmaakmateriaal (pro forma) Z Within the Transvaal Province/ Blue die Provinsie Transvaal X Y E 1936 P S Pretorius Makwassie (Additional vehielelbykomende merit:it) () Goods all classesgoedere elle scone TCX 86 Z (1) Within a radius of 30 miles from Maquassi Post Office (usual restrictions)/binne it (antra van 30 my! van Maquassl poskantoot (gewone beperkings) g; Vieholdnovtispr ojornartist Y Z Y Z rekke(ro fongnaradtsol5lmilesfroncuassipsstreninne n omtrek ran 150 my! van Maquassi poskantoor (3) Non European church picnic and sports parties on Sundays Saturdays and Public Holidays (pro forma)nieblanke kerk pienieken sportgeselskappe op Sondae Saterdae en Publieke Vakansiedae (pro forma) (3) Within a radius of 50 miles from Maquassi Post Office/Binne n omtrek van 50 my! tun Maquassiposkantoor () Sand stone gravel bricks grain grainmeal and manure/sand klip gruth steno grams graannteel en ktatsmis () Within a radius of 50 miles from Maquassi PoA OfficelBinne it otntrek van 50 nod van Maquassiposkantoor X E 732 B Luckoo Ventersdorp(New/Nuut) TN 1557 Y Goods all classes/goedere elle soorte Z Within a radius of 30 miles from Ventersdorp Post Office (usual restrictions)/binne n orntrek van 30 myl van Yentersdorppaskamoor (gewone beperkings) X E 2179 J J P van der Westhufzen Coligny (Additional vehicle/bykomende roertuig) TCC 2131 Y (1) Goods all classes/goedere alle soorte Z () Within a radius of 30 miles from Coligny Post Office (usual restrictions)/binne n omtrek van 30 myl van Colignyposkantoor (gewone beperkings) Y (2) Household removals (pro forma)filuistrekke (pro forma) Z (2) Within a radius of 150 miles from Coligny Post Officelltimien enntrek mn 150 myl van Colignyposkatztoor X E 7302 T J Kotze Fochville (NewNtatt) (Vehicle will bepurchased/ Voer!uig sal aangekoop word) Y Fresh milk on behalf of/ Vars melk ten behoewe ran (1) Mr1Alnr A du Plessis Foc No 182 Fochville (2) Mr/Mir F de Villiers Weltevrede No 156 Fochville (3) Messrs/Mnre Van Vuurgn & Jotze Doornkloof No 155 () Mr ḋainr S Vorster Rietfonfein No 162 (5)MrdMnr K Benade Doornkloof No 155 Z Between Fochville and Johannesburg Route begins at Foch No 182 Fochville then it follows the FochvilleJachtfontein road via Wildebeeskuil left to Herminia and back to Libanon to the connection for the main PotchefstroomJohannesburg Road which it then follows till in Johannesburg/Tussen Fochrille en Johannesburg Route begin by Foch No 182 Foclzville dam volg din die Fochrille Jachtfontein pad oor Wildebeeskuil links na Herminia en terug na Libanon by die aansluiting yan die hoof PotchefstroomJohannesburg Pad was din doe volg tot in Johannesburg 30 < 1

31 D PROVNSALE KOEKANT 7 ME 1958 X E 5626 F Matsapola Ventersdorp (Amendment of timetable/wysiging van tydtajbl) TN 1306 Proposed new timetablelvoorgestelde nuwe tydtafek Y Non European passengers and goods/nienanke parsariers en goedere Z Between Matsapolastad and Ventersdorp via Doornkop Plots Vlieger Ventersdraai Roodepoort/Tassen Matsapolastad en Ventersdorp oar Doornkop piotte Weeper Ventersdraai Roodepoort Tariffs/Tariewe Single Return Miles Ettkel Rymer Mvle s d s d Matsapolastad to/na Ventersdorp Doornkop Plotslplotte to/na Ventersdorp Vlieger to/na Ventersdorp Ventersdraai to/na Ventersdorp Timetable/To/tale/ Monday Tuesday Thursday Friday Saturday Sunday Fridays only Sunday Maandag Dinsdag Donderdag Vrydag alleenlik Sondag Vrydag Saterdag Sondag Matsapolastad D/ V730 am/vm 1130 aanlven Plots D/V 800 am/vin 1215 pmban Vlieger 13/V 815 am/vm 1230 part/inn Ventersdraai D/V830 am/rm 125 pm/maventersdorp A 915 am/vm 130 pm/ran Ventersdorp DV 5:00 pmnnt 1200 midnight/midden:op 230 pm/ant Ventersdraai 12/11 55 pm/mm 125 am/vm 315 pmlonz Winger D/ V 600 pm/ran 1100 am/vm 330 am/vin: Doomkop Plotslplotte D/ V 615 pmnnt 115 am/vm 35 am/rm Matsapolastad A 615 pm/tun 15 am/rm 15 amlivit f the train is late on Fridays and Sundays wait for train/as die trein That is op Vrydae en Sondae wag vir die trein 23 Y Household removals (one pantechnicon)/linistrekke (nreubelwa) LOCAL ROAD TRANSPORTATON BOARD CAPE TOWN PLAASLKE PADVERVOERRAAD KAAPSTAD X A 2806 J P Gerber Worcester Cartage contractor/karweier (Additional authority/by/owl/8e magtiping) CW 3662 Z Within the Union of South AfricalBinne die link ran SuidAfrika POUND SALES RETGAT Pound District Brits on 28th POTGETERSRUS Munisipale Skut op May 1958 at 11 am 1 Mule gelding 7 3 Junie 1958 om 10 vra 1 Bul Afrikaner years brown; 1 Mule gelding 7 years 2 jaar rooi gcbrand 35H op linker bond Unless previously released the animals black N op linkerkruis linkeroor halfmaan van described hereunder will be sold as STANDERTON Municipal Pound on agter indicated 16th May 1958 at 10 am 1 Heifer black R1ETGAT Skut Distrik Brits op 28 Mci Persons desiring to make inquiries year 1958 om vm 1 Mull reun 7 jaar respecting the animals described hereunder VEREENGNG Municipal Pound on bruin 1 muil reun 7 jaar swart in the case of animals in municipal pounds 17th May 1958 at 8 am 1 Horse mare STANDERTON Munisipale Skut op 16 should address the Town Clerk for those 8 years black; horse stallion 5 months Mei 1958 om 10 vm Vers swart 1 in district pounds the Magistrate of the black jaar district concerned VEREENGNG Munisipale Skut op 17 SKUTVERKOPNGS imaaeri swart;958 olinper8dvimiin gsl 5Pmeradandmee;srwica swart BLOEMHOF Municipal Pound on 1th May 1958 at 11 am 1 Bull Jersey 2 Tensy voor die tyd gelos sal die diere years brown; 1 cow Friesland 5 years iricronder beskryf verkoop word soos min duncpalty OF KOSTER black; 1 bull Jersey 2 years brown; 1 gedui 7 cow Africander 3 years red and brown Persone wat navraag wens te doen eat NOTCE No 6 of 1958 left ear blunt; 1 heifer Jersey 2 years die meet tieronder omskrewe diere brown; 1 ox Jersey year brown; 1 cow in die geval MUNCPAL VOTERS ROLL van diere in munisipale skutte 1958/59 mixed Fries 5 years black; 1 donkey die Stadsklerk nader en wat diere in distrikgelding 3 ars black; 1 donkey gelding The attention of all persons skulk betref die betrokke Magistraat concerned is years brown _ directed to the provisions of Section 19 of the BOEKENHOUTFONTEN Pound Die Municipal Elections BLOEMHOF Munisipale Skut op Ordinance No 1 of 1927 as amended trict Rustenburg on 25th May 1958 at 11 Mei 1958 om 11 vm 1 But Jersey 2 Any person who is the re d gtstere owner am 1 Ox years red; ox 5 years red jaar bruin; koei Fries 5 jaar swart; of rateable MunicipalCAROLNA property within the Pound on 17th 1 bul Jersey 2 Oar bruin; 1 koei Afri area and whose name appears on the Parlia May 1958 at 11 am 1 Heifer Jersey 2 kaner 3 jaar rooibruin linkeroor stomp; mentary Roll of an electoral division in the 1 years vers Jersey 2 jaar bruin; 1 os Jersey 1 Transvaal can apply to the Town Clerk DELAGOA Pound District Potgietersrus Aar bruin; koei baster Fries S jaar to have his/her name placed on the Voters on th June 1958 at 11 am 1 Cow swart; 1 donkie reun 3 Aar swart; Roll mixed 5 years black and brown fragment donkie jenrilit_ jaar bruin Official application forms may be obtained ONTEN Skut Distrik out of left ear; 1 cow mixed 7 years black n 130E NHOU from the undersigned during normal office and brown fragment out of left car; ox lcustenburg op 28 Mei 1958 om rtn hours up to the 31st May 1958 Os Oar rooi 1 os 5 jaarrooi mixed 6 years black and white fragmentcarolna Munisipalei Skut op 17 6 fei P W VAN DER WALT out of right ear; 1 heifer mixed 3 years black; 1 heifer mixed 3 years red both 1958 om 11 vm1 Vers Jersey 2 jaar Town Clerk ears blunt; 1 bull mixed 2 years left ear DELAGOA Skid Distrik Potgietersrus Koster 30th April 1958 blunt with slip; 1 bull mixed 2 years left op Junie 1958r1 Koei gemeng 5 jaar swart en bruin linkeroor hap rut; l koei MUNSPALTET KOSTER ear slips gemeng 7 jaar swart en bruin linkeroor DR1EHOEK Pound District Bethal on hap nit; 1 os gemeng 6 jaar swart en wit KENNSGEWNG No 6 VAN st May 1958 at 11 am 1 Sheep regteroor hap uit; 1 vers gemeng 3 jaar wetber Merino 2 years brown left ear swan: 1 vers gemeng 3 jaar rooi albei MUNSPALE KESERSLYS 1958/59 blunt and right car swallowtail ore stomp; 1 bul gemeng 2 jaar linkeroor HARTEBEESFONTEN Health Corn stomp met slip; 1 bul gemeng 2 jaar lin Die aandag van alle bclanghebbende permittee Pound District Klerksdorp on 1th keroor slippe sone word gevestig op die bepalings van May 1958 at 10 am 1 Horse bay DR1EHOEK Skut Distrik Bethal op 21 Artikel 19 van die Munisipale Verkiesingsbrown 10 years Mei 1958 om 11 vm Skaap hamel ordonnansie N 0 van 1927 sons gewysi g KLENSOUTPAN Pound District Merino 2 jaar bruin; linkeroor stomp en Ent ne persoon wat die geregtstt eerde die on 28th May 1958 at 11 am regteroor swaelstert menaar van belasbare eiendom binne 1 Mule gelding 20 years black HARTEBEESFONTEN Gesondheids Munisipale gebied is en wie se naam op die komitee Skut Distrik Klerksdorp op 1 Parlementere Kieserslys van n kiesafdeling KLPRVER Pound District Belfast on Mei 1958 om 10 vna 1 Perd vos bruin in Transvaal voorkom kan by die Stads lth June 1958 at 11 am 1 Norse mare 10 bar klerk aansoek doen om sy/haar naam op 3 years brown; 1 cow Afrikander 5 years KLENSOUTPAN Skut Distrik Delarey die Kieserslys te plaas red right ear swallowtail 1 cow Afrikan ville op 28 Mei 1958 om 11 vm Muil Amptelike aansoekvorms kan gedurende der 5 years red reun 20 jaar swart normale kantoorure van die undergetekende verkry word tot en met die 31ste POTG1h1hRSRUS Municipal Pound on KLPRVER Skut Distrik Beffast op 3rd June 1958 at 10 am Bull Afrikan Junie 1958 om 11 vml Perd meal Mei 1958 der 2 years red branded 3511 on left but 3 bar bruin; 1 koei Afrikaner 5 jaar rooi P W VAN DER WAT tock non left chine left ear half moon regteroor swaelstert; 1 koei Afrikaner 5 Stadsklerk behind jaar root Koster 30 April j

32 2 PROVNCAL GAZETTE 7 MAY 1958 TOWN COUNCL OF KLERKSDOR A95/52 by the Town Council of Brakpan SKEDULE B" approximately 180 feet from the northern tfr boundary of Brenthurst Township; thence Regte ander dan myn eiendomsregte wai TOWN PLANNNG SCHEME No 1/15 continuing in a northeasterly direction for geraak word deur die pad waarna wider a distance of approximately 2065 Cape feet Skedule A " verwys word: Nul Notice is hereby given in terms of Secto terminate on the southwestern boundary W P DORMEHL of an area for extension to Native Location tion 35 (2) of the Townships and Town Stadsderk planning Ordinance 1931 and the Regula with fencing held under Surface Right Per Munisipale Kantore lions framed thereunder that it is the mit No A21/38 by the Town Council of Brakpan 23 April 1958 Councils intention to adopt the above Brakpan (Kennisgewing No 21) mentioned scheme This scheme makes provision for the rezoning of a portion of SCHEDULE " A" the Western Townlands for the purpose of WAKKERSTROOM VLLAGE a Coloured Township Schedule " A" of Mining Titles COUNCL traversed The Draft Scheme and Map No 1 may by the road defined on Diagram RMT VOTERS ROLL be inspected at the office of the undersigned No 56 to be proclaimed under the provi during office hours and any objection there sions of the Local Authorities Roads Ordi Notice is hereby given in terms of Secto must be lodged in writing with the nance No of 190 as amended tion 15 () of the Municipal Elections undersigned on or before Friday 13th June 1958 Ordinance as amended that applications A F KOCK SCHEDULE "B" from qualified persons for enrolment as Town Clerk voters on the Municipal Voters Roll will Rights other than Mining Title affected be received by the undersigned during office Municipal Offices by the road referred to in Schedule "A": hours up to 28th May 1958 Klerksdorp 23rd April 1958 NiL n this connection attention is invited to (Notice No 2/58) W P DORMEHL the provjttions of Section 19 of the said Ordinance relating to the additions Town Clerk of names to the Voters Roll STADSRAAD VAN KLERKSDORP Municipal Offices Application forms may be obtained at Brakpan 23rd April 1958 the Offices of the Village Council (Notice No 21) A J N VELDSMAN DORPSAANLEGSKEMA No 1/15 Town Clerk STADSRAAD VAN BRAKPAN Wakkerstroom 22nd April 1958 Kennisgewing geskied hiermee ingevolge Artikel 35 (2) van die Dorpe en Dorps DORPSRAAD VAN WAKKERSTROOM aanlegordonnansie 1931 en die Regulasies PROKLAMASE VAN PAD NA daarkragtens opgestel dat die Stadsraad NATURELLE BEGRAAFPLAAS CESERSLYS van voorneme is om bogemelde skema aan te neem Die skema maak voorsiening vir Kennis word hiermee gegee in terme van die hergebruiksindeling van n gedeelte van Hiermee word bekendgemaak ingevolge Artikel 15 () van die Munisipale Verdie Westelike Dorpsgronde vir die doe] Artikel 5 (a) van die Local Authorities kiesingsordonnansie sons gewysig dat aaneindes van n Kleurlingdorp Roads Ordinance" No van 190 soos soeke van gekwalifiseerde persone om op Die Ontwerp skema en Kaart No 1 le gewysig dat die Stadsraad van Brakpan n die Kieserslys opgeneem te word deur die ter insae op kantoor van die ondergetekende pelisse aan Sy Edele die Administrateur van ondergetekende ontvang sal word gedurende gedurende kantoorure en edge beswaar die Transvaal gerig het om die pad wat kantoorure tot 28 Mei 1958 daarteen moet skriftelik by ondergetekende hieronder beskryf word en wat die regte n hierdie geval word aandag gevestig op ingedien word voor of op Vrydag 13 Junie soos in Skedules A" en B" omskryf Artikel 19 van voornnemde Ordonnansie 1958 oorkruis as n publieke pad te proklameer wat betrekking het op die byvoeging van A F KOCK Stadsklerk n Afskrif van die petisie en Diagram name op die Kieserslys RMT No 56 wat by die petisie aangeheg Aansoekvorms is by die Dorpsraads Munisipale Kantore is en wat die roete en die ligging van die kantore verkrygbaar Klerksdorp 23 April 1958 pad wat soos hierbo gemeld geproklameer A J N VELDSMAN (Kennisgewing No 2/58) moet word sal gcdurende normale werksure Stadsklerk in die Kantoor van die Stadsklerk Muni Wakkerstroom 22 April 1958 sipale Kantore Brakpan ter insae 16 TOWN COUNCL OF BRAKPAN Enige belanghebbende persone wat beswaar wit maak teen die voorgestelde pro PROCLAMATON OF ROAD TO NON _ klamasie van die pad waarna hierbo ver PHALABORWA HEALTH COMMTTEE EUROPEAN CEMETERY wys word moet sodanige besware op of _ voor 9 Junie 1958 skriftelik in duplikaat QUNQUENNAL VALUATON aan die Provinsiale Sekretaris Posbus 383 ROLLS Notice is hereby given in terms of Sec Pretoria en aan die ondergetekende rig: tion 5 (a) of the Local Authorities Roads t is hereby notified in terms of Section Ordinance No of 190 as amended BESKRYWNG VAN PAD S of the Local Authorities Rating Ordithat the Town Council of Brakpan has peti nance No 20 of 1933 as amended that tioned the Honourable the Administrator of the Phalaborwa Health Committee intends the Transvaal to proclaim as a public road At Pad 0 Kaapse voet wyd aangedui to petition His Honour the Administrator op Diagram SC No A5551/57 (RMT the portion of road described hereunder for authority to compile Quinquennial and which traverses the rights set out in No 56) opgestel deur Landmeter C Valuation Rolls Schedules " A" and " B " Archibald in Maart 1957 wat geprokla Objections to this proposal must be A copy of the petition and Diagram meerde grond oorkruis gehou onder Myn lodged in writing with the undersigned RMT No 56 attached thereto which titel as kleims soos omskryf op Diagram within one month from the date of first RMT No 5503 en geregistreer in die indicates the course and situation of the publication hereof van Brakpan Myne op n road to be proclaimed as aforesaid may ben naame ibeperk J VAN DER WESTHUZEN e ffe van die plaas We tevreden inspected during normal office hours in the gsecretary alias Brahma No 5 Distrik Brakpanen beam Town Clerks Office Municipal OfficesPhalaborwa nende by N Transvaal 12 punt op die noordwestelike Brakpan16th April 1958 to lodge van n gebied vir uitbreiding van die Any interested person desiring grensa N turellebegraafplaas met omheming gehou any objection to the proclamation of the onder Oppervlakteregpermit No GESONDHEDSKOMTEE VAN road referred to above must lodge such A195/52 deur die PHALABORWA Stadsraad van Brakpan ongeveer objection in writing in duplicate with the 180 voet vga af die noordelike grens van Provincial Secretary PO Box 383 Pre Brenthuyst Dorpsgebied; daarvandaan VYFJAARLKSE WAARDASELYSTE toria and with the undersigned on or voorts in n noordoostelike rigting vir n before 9th June 1958: Kennisgewing geskied afstand van ongeveer 2065 Kaapse voet hiermee ingevolge Artikel 5 DESCRPTON OF ROAD om te eindig op die suidwestelike grens van van die Plaaslike BestuurBelas n gebied vir uitbreiding van die Naturellegewysig dat die Gesondheidkomitee van tingordonnansie No 20 van 1933 soos A road 0 Cape feet wide shown On lokasie met omheining gehou deur die Diagram SG No A5551/57 (RMT No Stadsraad van Brakpan onder Oppervlakte Phalaborwa voornemens is om by Sy Edele 56) framed by the Land Surveyor C regpermit No A21/38 die Administrateur aansoek te doen vir mag Archibald in March 1957 traversing pro tiging om Waardasielyste eenkeer elke vyf claimed land held under Mining Title as jaar op te stet claims defined by Diagram RMT No 5503 SKEDULE A" Enige besware teen hierdie voorstel moet and registered in the name of Brakpan skriftelik by ondergetekende ingedien word Mines Limited on a portion of the farm Skedule A" van Myneiendomsregte binne een maand vanaf datum van die Weltevreden alias Brakpan No 5 District wat deur die pad soos omskryf by Diagram eerste publikasie hiervan Brakpan and commencing at a point on the RMT No 56 wat ingevolge die Local N VAN DER WESTHUZEN north western boundary of an area for Authorities Roads Ordinance" No van Sekretaris extension to Native Cemetery with fencing 190 soos gewysig geproklameer moet Phalaborwa N Transvaal held under Surface Right Permit No word oorkruis word 16 April

33 in form PROVNSALE KOERANT 7 ME TOWN COUNCL OF BENON NOTCE No 29 OF 1958 AMENDMENT OF BYLAWS t is hereby notified in terms of section ninetysix of the Local Government Ordinance 1939 as amended that the Town Council of Benoni proposes to amend the following ByLaws: Swimming Bath ByLaws: Tariff of Charges n order to bring the existing tariff for the use of the swimming bath up to date and to provide for certain increases in the tariff as shown hereunder: Adults Juniors Juveniles (over 18 years) (1 to 18 years) (under 1 years) s d s d s d Season tickets Season tickets (Club members) Half season tickets Monthly tickets Admission tickets (Sundays and Public Holidays) D Copies of the proposed amendment will be open for inspection during normal office hours at the Municipal Offices Benoni for a period of 21 (twentyone) days from date hereof _ ; F S TAYLOR Town Clerk Municipal Offices Benoni 7th May 1958 STADSRAAD VAN BENON WYSGNG VAN VERORDENNGE : Daar word hierby kragtens artikel sesennegentig van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 soot gewysig bekendgemaak dat die Stadsraad van Benom voornemens is om die volgende verordeninge te wysig: Swembadverordeninge: Tarief van koste Ten einde die bcstaande tarief vir die gebruik van die swembad op datum te bring en voorsiening te maak vir sekere verhogings in die tarief soos hieronder uiteengesit: Juniors Vohvassenes (van 1 tot 18 Kinders (oor 18 jaw) (ander 1 fear) aar) s d s d s d Seisoenkaartjies Seisoenkaartjies (klub lede) Half seisoenkaartjies Maandelikse kaartjies Toegangkaartjies (Sondac en openbare vakansiedae) Afskrifte van die voorgestelde wysiging sal vir n tydperk van 21 (eenentwintig) die vanaf datum hiervan b die Munisipale Kantnarc Benoni ter insae le : 11 J : MunisipaleKantoor F TAYLOR Stadsklerk Benoni 7 Mei KENNSGEWNG No 29 VAN 1958 : VLLAGE COUNCL OF SOCHVLLE DORPSRAAD VAN FOCHVLLE CTY COUNCL OF PRETORA WAARDERNGSLYS AMENDMENTS TO BYLAWS VALUATON ROLL Kennis word hiermee gegee dat die Drie t is hereby notified in terms of the jaarlikse Waarderingslys ten opsigte van Local Government Ordinance No 17 Notice is hereby given that the Triennial of alle belasbare eiendom in die Munisipaliteit 1939 that the City Council of Valuation Roll of all rateable property Pretoria van Fochville non ooreenkomstig die Proposes to amend the Traffic By within the Municipality of Fochville have laws of PlaaslikeBestuurBelastingordonnansie No the Municipality of Pretoria published now been prepared in accordance with the 20 van 1933 soos gewysig opgestel is en under Administrators Notice Local Authority Rating No Ordinance No dat dit vanaf die datum van hierdie kennis dated 3rd July 1935 as amended of 1933 as amended and will lie at the gewing tot en met Woensdag Junie 1958 Copies of the proposed amendments are Municipal Offices for the inspection of aan elkeen wat belasting moot betaal op every person liable to pay rates in respect open for inspection at the office of the eiendom wat daarin vervat is in die Muniof property included therein from the undersigned for a period of 21 days from sipale Kantore ter insae 18 en alle belangdate of this notice up to and including date hereof stellende persone word hierby aangese on; Wednesday th June 1958 and all persons die Stadsklerk voor 9 vm op Donderdag H PRESS interested are hcreby called upon to lodgetown 5 Junie 1958 op die vorm wat in die Ske writing with the Town Clerk in the dule by bogenoemde Ordonnansie voor 1st May 1958 set forth in the Schedule to the said (reskryf is skriftelik van enige beswaar wat (Notice No 78 of 1958) Ordinance before 9 am on Thursday 5th V nulle in verband met die waardering van Stine 1958; notice of any objection they may have in enige belasbare eiendom in bogcnoemde respect of the valuation of anystadsraad Waardasielys mag VAN he of ten opsigte van die PRETORA rateable property valued in the said Valuaweglating daaruit van eiendom wat na tion Roll or in respect of the omission therefrom of property bewcer word belasbaar is hctsy dit aan alleged to be WYSGNG VAN VERORDENNGE: rateable property die persoon wat beswaar and whether held by the person maak of iemand enders behoortmet betrekking tot enige Ooreenkomstig die bepalings van objecting die or by others or in respect of fordonnansie foot weglatingofverkeerde beskrywing in op Plaaslike Bestuur No 17 any error omission or misdescription kennis te stet van 1939 word hiermee bekendgemaak dat Printed forms of notice of objection may Gedrukte kennisgevvingvorms vir die die Stadsraad van Pretoria van voorneme be obtained on application at the Munibeswareis ran op aanvraagby die Munisipale om die Verkeersverordeninge van die cipal Officesale Kantore verkry word Munisipaliteit Pretoria wat by Adm:nistra Attention is specially directed to the fact Die aandag word spesiaal gevestig op die teurskennisgewing No 330 van 3 Julie that no person will be entitled to urge any feit dat niemand daarop geregtig sal wens1935 afgekondig en daarna gewysig is to objection before the Valuation Court to be om enige beswaar voor die Waarderingshof wysig hereafter constituted unless he shall first wat later saamgestel sal word tc opper nie Afskrifte van die voorgenome wysigings have lodged such notice of objection as tensy by eers sodanige kennisgewing van le vir n tydperk van 21 dae van die datum aforesaid beswaar soos hierbo gemeld ingedien het hiervan of in die kantoor van die onderge W a S BRANDERS W H S BRANDERS tekende ter insae Town Clerk Stadsklerk H PRESS Municipal Offices Munisipale Kantore StadsklerL Fochville 28th April 1958 Fochville 28 April Mei 1958 (Notice No /1958) (Kennisgewing No /1958) 2 7 (Kennisgewing No 78 van 1958) Clerk

34 P mr 26 /PROVNCAL GAZETTE 7 MAY 1958 HEDELBERG; MUNCPALTY OF AMERSFOORT CTY OF JOHANNESBURG STADSRAAD VAN TVL PROPOSED AMENDMENTS /TO LEASE OF LAND JOHANNESBURG TOWN PLAN KENN1SGEWNG No VAN 1958 N1NG SCHEME VOORGESTELDE SLUTNG VAN Notice is hereby given in terms of Sec (AMENDNG SCHEME No11/53) GEDEELTE VAN PRETORUS tion 79 (18) of the Local Government Ordi nonce No 17 of 1939 as amended that STRAAT t is hereby notified for genera/ l informa the Council of Amersfoort resolved to lease (ion in terms of the Reguffitions framed Kennis word hiermee gegee ingevolge die the following plots on the Town Lands of under the Townships and/town planning hepalings van Artikel 67 en 68 van die Amersfoort subject to the Administrators Ordinance 1931 as ameffided that the City Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No 17 consent viz: Council of Johannesburgbroposes to amend van 1939 dat die Stadsraad van voorneme (a) Plot No approximately 206 morits Town planning Seheme No 1 by is om onderhewig aan die gocdkeuring van gen in extent amending the zoning of Lot No 6 RE Sy Edele die Administrateur n gedeelte (b) Plot No 2 approximately 170 mor Riviera from "Sp cial Residential" to van Pretoriusstraat tussen Van der West gen in extent "General Resident " huizen en Voottrekkerstraat permanent te (c) Plot No 3 approximately 158 va Particulars of is amendment are open sluit gen in extent for inspection A Room 100 Municipal n Plan wat die voorgestelde sluiting aan (d) Plot No approximately 20 mor Offices Johan Esburg during a period of dui kan gedurende kantoorure by die Kan gen in extent six weeks fro the undermentioned date tour van die Stadsklerk ondersoek word (e) Plot No 5 approximately 20 mor Every occ ier or owner of immovable gen in extent property sit te within the area to which the Enige persoon wat beswaar het teen die (f) Plot No 6 approximately 20 mor scheme ap lies has the right to object to voorgestelde sluiting of vital miskien n eis gen in extent the amen eat and may inform the Town vir vergoeding mag he as gevolg van die (g) Plot No 7 approximately 160 mor Clerk in riling of such objection and the voorgestelde sluiting moet sodanige beswaar gen in extent grounds thereof at any time up to and of eis by die Stadsklerk skriftelik indicn GO A certain piece of ground approxi including 3rd June 1958 nie later as Woensdag 16 Julie 1958 mately 18 morgen in extent BRAN PORTER P DELA REY PRNSLOO (0 A certain piece of ground approxi Stadsklerk mately 65 morgen in extent Town Clerk K:intoor van die Stadsklerk The above plots will be put up by auction Municipal Offices Heidelberg Tvl 29 April 1958 on Wednesday 21st May 1958 at 930 am Johannesburg 23rd April at the sale yard Amersfoort by the Auctioneers Transvaal Lewende Hawe STAD JOHANNESBURG Conditions of lease and full particulars VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE CTY COUNCL OF GERMSTON can he obtained from the Town Clerk PO JOHANNESBURGSE DORPSAAN Box 33 Phone 33 Amersfoort PERMANENT CLOSNG OF PARK: LEGSKEMA HOMESTEAD TOWNSHP Sketch plans of the plots and the pro posed leases will lie for inspection at the (WYSGNGSKEMA No 1/53) in terms of Sec office of the undersigned until 930 am on Hiermee word kragtens die Regulasies tion 68 (read with Section 67) of the Local Wednesday 21st May 1958 wat ingevolge die Dorpe en Dorpsaanleg Government Ordinance 1939 that it is the Any objections to the lease must be ordonnansie 1931 soos gewysig uitgevaar intention of the Council to close perlodged in writing with the Town Clerk on dig is bekendgemaak dat die Stadsraad van manently the Park described as Ed No or before the 21st May 1958 Johannesburg voornemens is om sy Dorps 36 Homestead Township to enable the aanlegskema No te wysig deur die in Nederduits Gereformeerdb Gemeente Prim N VERMEUEN doling van Erf No 6 RG Riviera van rosemerewag to negotiate with the town Town Clerk spesiale woondoeleindes" na algemcne ship owner for the purchase of the said Municipal Offices woondoeleindes" te verander park when it has been permanently closed Amersfoort Tvl 22nd April 1958 Besonderhede in verband met hierdie A plan showing the proposed closing is wysiging 18 ses weke lank vanaf die datum open for inspection at the office of the van hierdie kennisgewing in Kamer 100 undersigned during normal office hours Stadhuis Johannesburg ter insae Any person who has any objection to the MUNSPALTET AMERSFOORT Alle okkupeerdcrs of eienaars van vast proposed closing or who will have any ciendomme blame die gebied waarop die claim for compensation if the proposed skema van toepassing is het die reg om closing is carried out must lodge such objec beswaar teen die wysiging te opper en kan tion or claim as the case may be with the Kennis word hiermee gegee volgens to eniger tyd tot en met 3 ionic 1958 undersigned in writing not later than the sodanige beswaar en die redes daarvoor 8th July 1958 Artikel 79 (18) van die Ordonnansie op H S MLLER skriftelike by die Stadsklerk indigo Plaaslike Bestuur van 1939 soos gewysig Clerk dat die Dorpsraad van Amersfoort van BRAN PORTERTown Municipal Offices voornemens is om onderhewig aan die goed Stadsklerk Germiston 30th April 1958 keuring van die Administrateur die volgende Stadhuis Johannesburg 23 April 1958 (No 112/58) plotte op die dorpsgronde van Ameisfoort te verhuur: (a) Plot No 1 groin ongeveer 206 morge STAD GERMSTON (b) Plot No 2 groot ongeveer 170 morge TOWN COUNCL OF HEDELBERG (c) Plot No 3 groot ongeveer 158 morge TVPERMANENTE SLUTNG VAN PARK: (d) Plot No groot ongeveer 20 morge DORP HOMESTEAD (e) Plot No 5 groot ongeveer 20 morge NOTCENo 11 OF 1958 (f) Plot No 6 groot ongeveer 18 morge Kragtens Artikel 68 (saam met Artikel 67 (g) Plot No 7 oot on eveer 1 m PROPOSED CLOSNG OF PORTON gelees) van die Ordonnansie op Plaaslike h gr g 60 w"ge ( ) n Selc cre stuk grond ongeveer 18 OF PRETORUS STREET Bestuur 1939 word hiermee tennis gegee morge Notice is hereby given in accordance with dat dit die voorneme van die Rand is OM (i) a Sekere stuk grond die park oroskryf as Ed No 36 Dorp ongeveer 65 the provisions of Sections 67 and 68 of the morge Homestead permanent te sluit teneinde die Die bogenoemde plotte sal publiek op Local Government Ordinance No 17 of NederdtutseGereformeerde Gemeente 1939 that it is the intention of the Town PrirnroseMOrewa in staat te stel om met geveil word op Woensdag 21 Mci 1958 om Council subject to the consent of the & e dorpeienaar te oniserhandel aangaande 930 vm by the Vendusiekrale te Amers Honourable the Administrator to close m die aankop van vermelde park wanner dit foort deur die Vendusicafslaers Transvaal permanently a portion of Pretorius Street Lewende Hawe between Van der Westhuizen and Voor permanent gestalt is n Plan as aanduiding van die voor Voorwaardes van verhuur en voile beson trekker Streets genome sluiting is gedurende gewone kart derhede kan van die Stadsklerk Posbus 33 A plan shciwing the proposed closing may toorure by die kantoor van die under Foon 33 Amersfoort verkry word be inspected during office hours at the Office getekende beskikbaar vir openbare insae Sketsplanne van die plotte en die voorgestelde kontrakte sal tot 930 vm op of the Town Clerk Enigiemand wat enige beswaar het teen Any person who has any objection to die voorgenome duffing of wat oor enige Woensdag 21 Mci 1958 op die kantoor van the proposed closing or who will have any eis om vergoeding sal beskik indien die die ondergetekende ter insae 16 claim for compensation if the proposed voorgenome sluiting uitgevoer word moet closing is carried out must lodge his objec sodanige beswaar of cis na gelang die geval Enige besware in verband met die vertion or claim with the Town Clerk in mag wets op sy laatste op 8 Julie 1958 huur moet skriftelik voor die 2ste Mci writing by not later than Wednesday the skriftelik by die ondergetekende indien 1958 by die Stadsklerk ingedien word July 1958 H S MLLER 16th N VERMEULEN Stadsklerk Stadsklerk P DELA REY PRNSLOO Stadskantoor Town Clerk Munisipale Kantore " Germiston 30 April Office of the Town Cleik 1958 Amersfoort Tvl 23 April 1958 Heidelberg Tvl 29th April 1958 (No 112/58)

35 ) PROVNSALE KOERANT 7 ME CTY OF JOHANNESBURG Stand No 672 Rooms Nos 1 to 8 the PAARLSHOOP whole Standplaas No 59 Kamers Nos 1 The numbers of rooms or buildings tot 11 CTY HEALTH DEPARTMENT heeltemal referred to are those appearing on a plan Standplaas No 6 Kamers 1 tot 5 which can be seen on inspection at the heeltemal SLUMS ACT 193 AS AMENDED Office of the Town Clerk Municipal Offices Standplaas No 12 Kamers Nos 1 tot Johannesburg 22 heeltemal Standplaas BRAN PORTER No 127 Kamers Nos tot Notice is hereby given for general ) Town Clerk 23 heeltemal information in terms of Section 6 (1) of the A Standplaas No 128 Kamers Nos 1 tot Slums Act 193 as amended that the City Municipal Offices 19 hectic:nal Council of Johannesburg at its Meeting Johannesburg 30th April 1958 Standplaas No 129 Kamers Nos 1 tot held on 25th March 1958 declared the 7 heeltcmal following premises within the Municipality Standplaas No 13 Kamers Nos 1 tot of Johannesburg to be slum premises S heeltemal ALBERTSKROON STAD JOHANNESBURG Standplaas No 136 Kamers Nos 19 heeltemal tot Stands Nos 00 and 01 corner Eleventh VREDEDORP and Third Streets DE STADSGESONDREDSAFDELNG Standplaas No 112 Kamers tot BOOYSENS heeltemal Stand No 7 RE 85 Mentz Street Standplaas DE SLUMSWET 193 SODS No 672 Kamers Nos tot 8 GEWYSG heeltemal "" EAST TOWN Dic nomrncrs van die kamers of geboue Stands Nos 53 to 61 West Street and wat genoem word is did wat op n plan Stands Nos 81 and 8 West Street Hierby word ooreenkomstig die aangegee word wit in die Kantoor van die Stand No Middle Street bepalings van Artikel 6 () van die Morns Stadsklerk Stadhuis Johannesburg ter wet 193 sons gewysig bekendgemaak dat insac le GREYMONT die Stadsraad van Johannesburg op sy Ver BRAN PORTER Stand No Tenth Street gadering van 25 Maart 1958 die volgende Stadsklerk persele binne die Munisipale gebied van Stadhuis KENLWORTH Johannesburg tot Agtcrbuurtpersele ver Johannesburg 30 April Stand No 729 corner Ferreira and Main klaar het: Streets ALBERTSKROON PAARLSHOOP TZANEEN VLLAGE COUNCL Standplase Not 00 en 01 hock van Stand No 59 8 Deville Street Elide en Dcrde Straat Stand No 6 corner Proprietary Road PROPOSED CLOSNG OF PORTONS and Kruger Street BOOYSENS OF YAMORNA STREET TZANEEN Stand No 12 1 la 3 3a Von Brandin Standplaas No 7 RG Mcntzstraat 85 TOWNSHP Street Stand No Proprietary EAST TOWN is Road Standplase Nos 53 tot 61 Weststraat en th e Notice phereb rovisions ofy Section given in 67 accordance of the Local with Stand No ; 0 Proprietary Standplase Nos 81 en 8 Weststraat Government Ordinance No 17 of 1939 as Road Standplaas No 110 Middlestraat 17 Stand No Proprietary Road amended that it ii the intention of the Council necessary consent of the Administrator to close permanently Stand No Proprietary Road Standplaas No 218 Tiende Straat 10 portions of Yamorna Street 1 VREDEDORP Plans showing the areas proposed to be KENLWORTH closed may be inspected during office Stand No Delany Street hours Standplaas No 729 hock van Ferreira at the office of the undersigned Stand No 672 Fourteenth Street is also givennotice that the owners of en Mainstraat Any person who has any objection to the following premises have been called the proposed closing or who will have any PAARLSHOOP upon in terms of Section 5 (1) (b) to claim for compensation if the proposed _ Standplaas No 59 Devillestraat 8 closingg is carried out must lodge his obecdemolish and to commence such demoli Standplaas No 6 bock van Proprietary non or claim as the case may be with the ion within a period of sixty (60) days from weg en Krugerstraat the Council in writing by not later than : today the following: Standplaas No 12 Vonbrandisstraat Thursday the 3rd July 1958 la ALBERTSKROON 3 3a 1 J BOTHA Standplaas No 127 Proprietaryweg 0 Stands Nos 00 and 01 Rooms Nos 1 Town Clerk: 2 toy the whole Standplaas No Tzancen Village Council 128 Proprietarywcg 38 BOOYSENS 38a 0 PO Box 2 Stand No 7 RE Rooms 1 to 6 inclu Standplaas No 129 Proprietaryweg 36 Tzaneen 2nd May 1958 Standplaas No 13 Proprietaryweg 1 sive EAST TOWN 16 Standplaas No 136 Proprietaryweg 6 8 Stands Nos 53 to 61 Rooms Nos 11 to JORPSRAAD VAN TZANEEN ill 13 inclusive VREDEDORP Stands Nos 81 and 8; Rooms Nos 1 to Standplaas No 112 Dclarevstraat 91 VOORGESTELDE SLUTNG VAN 5 the whole StandplaasNo 672 Veertiende Straat GEDEELTES VAN YAMORNA Stand No 100 Rooms Nos 1 to 5 the Daar is ook ingevolge Artikel S () (6) STRAAT N TZANEEN DORPSwhole kennis gegee dat die cienaars van ender GEBED GREYMONT genoemde persele aangese is om did per Stand No 218 Rooms Nos to 7 the sele le sloop en om binne sestig (60) dae i whole to begin: Kcnnisgewing geskicd hicrmee ingevolge met die slop die bepalings van Artikel 67 van die Ordon KENLWORTH ALBERTSKROON nansie op Plaaslike Bestuur No 17 van: Stand No 729 Rooms Nos 1 to 10 the 1939 soon gewysig dat dit die voornerne: whole Standplase Nos 00 en 01 Kamers Nos Van die Rand is onderhewig aan enige: PAARLSHOOP tot 5 heeltcmal nodige toestemming van die Administrateur Stand No 59 Rooms Nos 1 to 11 the BOOYSENS gedecltes van Yamornastraat permanent je wholeuit Standplaas NaN7 RG Kamers Not 1 Stand No 6 Rooms Nos 1 to 5 the Planne van die gedeeltes wat volgcns tot en met 6 voorneme gesluit most word kan gedurende whole Stand No 12 Rooms Nos 1 to 22 the EAST TOWN kantoorure by ondergetekende besigtig whole Standplase Nos53 tot 61 Kamers Nos word Stand No 127 Rooms Nos 1 to tot en met Enigma wat enige besware teen die 13 the whole Standplase Nos 81 en 8 Kamers Nos_ voorgestelde sluiting het of wat enige eis Stand No 128 Rooms Nos 1 to 19 the 1 tot 5 heeltemal urn skaderrrgoeding sal ha as die voor whole Standplaas No 110 Kamers Nos i tot gestelde sluiting uitgevoer word moet sy Stand No 129 Rooms Nos 1 to 7 the 5 heeltemal beswaar of eis sees die geval ookal mag whole vices skriftelik by die Road indict; nie Stand No 13 Rooms Nos i to 18 the GREYMONT later as Donderdag die 3de Julie 1958 whole Standplaas No 218 Earners Nos 1 tot J J BOTHA Stand No 136 Rooms to 19 the whole 7 heeltemal Stadsklerk VREDEDORP KENLWORTH Dorpsraad van Tzaneen Stand No 112 Rooms Nos to tbc Standplaas No 729 Kamers Nos tot [joshes 1 2 Tzaneen 2 Mei heeltemal whole 10 3

36 28 PROVNCAL GAZETTE 7 MAY 1958 BESKRYWNG VAN DE PAD WAT enige beswaar wat hulle in verband met die CTY OF JOHANNESBURG _ DT DE VOORNEME S OM TE waardering van enige belasbare eiendom in LAAT PROKLAMEER bogenoemde Waarderingslys mag he of ten PROCLAMATON OF PORTON OF opsigte van die weglating daaruit van eien LAND FOR ROAD BETWEEN FER n Pad wat nie oral ewe breed is nie en dom wat na beweer word belasbaar is RERASTOWN AND OPHRTON waarvan die breedte wissel van ongeveer hetsy dit aan die beswaar met of aan 100 Kaapse voet tot ongeveer 350 Kaapse iemand enders behoort of met betrekking o v et soos omskryf op Kaart SG No tot enige ander font weglating of verkeerde Notice is hereby given in terms of the voet (RMT No 506) opgestel deur beskrywing in kennis te stel Local Authorities Road Ordinance No Landmeter H B Tompkins gedurende Gedrukte beswaaraantekenvorms kan op of 190 as amended by Ordinance No Oktober 1953 tot Junie 195 en wat loop aanvraag in Kamer 320 Stadhuis verkry 8 of 1930 that the City Council of Johan nor geproklameerde grond wat kragtens word nesburg has petitioned the Honourable tlip Mynbrief (a) as kleims gehou word deur Die aandag word spesiaal gevestig op die Administrator to proclaim as a public road Robinson Deep Ltd soos omskryf op fcit dat neimand deacon geregtig is om the portion of road described in the Kaarte RMT en 67; deur Crown cnige beswaar voor die Waarderingshof wat Schedule appended hereto Mines Ltd soos omskryf op Kaart RMT later saamgestel sal word te opper nie A copy of the petition and of the plan 69; deur Village Main Reef Gold Mining tensy by eers soos hierbo gemeld kennis attached thereto may be inspected during Company (193) Ltd soos omskryf op van sy beswaar_ gegee het ordinary office hours at Room 100 First Kaart RMT No 6216 en (b) as Mynpag Op las van die Read Floor Municipal Offices Johannesburg No 39 deur Village Main Reef Gold MM BRAN PORTER Any person interested desiring to lodge in Company (193) Ltd gehou word soos Stadsklerk any objection to the proclamation of the omskryf op Kaart RMT No 65 en wat proposed road must lodge such objection _ op die pleas Turffontein No 21 Distrik 30 April in writing (in duplicate) with the Adminis Johannesburg Provinsie Transvaal gegee is trator PO Box 857 Pretoria and the Dit begin by n punt op die noordelike Town Clerk Johannesburg within one VLLAGE COUNCL OF grens van die voorstad Ophirton oorkant WAKKERSTROOM month from 1th May 1958 die punt waar KimberleyBooYsensweg en BRAN PORTER Earpstraat saamloop binne die genoemde TRENNAL VALUATON ROLL Town Clerk voorstad en loop daarvandaan of ongeveer Municipal Offices 2250 Kaapse voet ver in n noordelike en 1958/61 Johannesburg 30th April 1958 noordoostelike rigting tot by die suidweste i like hock van die voorstad Selby waar dit Notice s hereby given in terms of Section 12 of the Local Authorities Rating by Webberstraat op die westelike grens van DESCRPTON OF ROAD PROPOSED die genoemde voorstad Ordinance No 20 of 1933 as amended aansluit that the abovementioned Roll of all rate TO BE PROCLAMED able property within the Municipality of _ Wakkerstroom has now been compiled and A road of irregular width varying from will lie open for inspection during office CTY OF JOHANNESBURG approximately 100 Cape feet to approxi hours at the office of the undersigned until mately 350 Cape feet wide as defined by 30 pm on Friday the 30th May 1958 TRENNAL VALUATON ROLL Diagram SG No A 757/5 (RMT No nterested parties are hereby called upon 506) framed by Land Surveyor H B to lodge in writing with the undersigned Notice is hereby given that the Triennial Tompkins in October 1953 to June 195 on or before the above mentioned date on Valuation Roll of all rateable property traversing proclaimed land held under within the Municipality of Johannesburg the prescribed form obtainable at the Office Mining Title (a) as claims by Robinson of the Town Clerk notice of any objections has now been prepared in accordance with Deep Limited as defined by Diagrams the Local Authorities Rating Ordinance omissions from the Roll of properties RMT Nos and 67 by Crown 1933 (No 20 of 1933) and will lie at the alleged to be rateable as in respect of any Mines Limited as defined by Diagram other error omission or misdescription Municipal Offices Room 320 (Third Floor) RMT 69 by Village Main Reef Gold for public inspection from 8 am to 30 Attention is specially directed to the fact Mining Company (193) Limited as defined pm _on every day except Saturdays Sun that no person shall be entitled to urge any by Diagram RMT No 6216 and (b) as days and public holidays from the date of objection before the Valuation Court unless Mynpacht No 39 by Village Main Reef this notice up to and including Friday 30th he shall first have lodged such written Gold Mining Company (193) Limited as notice as aforesaid May 1958 and all persons interested are defined by Diagram RMT No 65 on the hereby called upon to lodge in writing Further take notice that the first sitting farm Turffontein No 21 District of Johan with the Town Clerk before 8 am on Mon of the Valuation Court will be held in the neaburg Transvaal Province Council Chamber on Monday the 9th day 2nd June 1958 in the form set forth Commencing at a point on the northern 1958 at 10 am in the Second Schedule to the said Ordi June boundary of Ophirton Township opposite nonce written notice of any objection they A J N VELDSMAN The point of convergence of Kimberleymay have in respect of the valuation of any Clerk of the Court Booysen Road with Earp Street within the rateable property valued in the said Value Wakkerstroom 1st May 1958 said township; proceeding thence in a don Roll or in respect of the omission northerly and north easterly direction for a therefrom of property alleged to be rateable distance of approximately 2250 Cape feet property and whether held by the person DORPSRAAD VAN WAKKERSTROOM bo terminate on the western boundary of objecting or byothers or in respect of any Selby Township and to effect a junction other error omission or misdescription DREJAARLKSE WAARDERNGSLYS with Webber Street at the southwestern Printed forms of notice of objection may 1958/61 corner of the said township be obtained on application at Room 320 Kennisgewing geskied hiermee ingevolge Municipal Offices Attention is specially directed to the fact Artikel 12 van die Plaaslike BestuurBelas STAD JOHANNESBURG that no person will be entitled to urge any tingordonnansie No 20 van 1933 soos objections before the Valuation Court to gewysig dat bogenoemde Lys van elle PROKLAMERNG VAN N GEDEELTE be hereafter constituted unless he shall first belasbare eiendomme binne die Munisipale nou opgestel is VAN N STUK GROND VR N PAD have lodged such notice of objection as gebied van leakkerstroom TUSSEN FERRERASDORP EN aforesaid en ter insae n die kantoor van die ondergetekende gedurende kantoorure tot Vry OPHRTON By Order of the Council dag 30 Mei 1958 om 30 nm BRAN PORTER Belanghebbende persone word versoek Hierby word ooreenkomstig die Town Clerk om voor voor of op genoemde datum skriftelik bepalings van die Local Authorities Road 30th April 1958 kennis te gee op die voorgeskrewe vorm Ordinance" No van 190 soos gewysig by die ondergetekende verkrygbaar van by Ordonnansie No 8 van 1930 bekend STAD JOHANNESBURG enige besware wat hulle het teen die weargemaak dat die Stadsraad van Johannesburg Sy Edele die Administrateur versoek het om DE DREJAARLKSE WAARDERNGS daring of teen die weglating uit die Lys van ciendomme wat beweer word belasbaar die stuk pad wat in die bygaande Bylae LYS te wees en wat die eiendom van die beskryf word tot n openbare pad te pro beswaarmaker of van n ander persoon is klameer Hierby word kennis gegee dat die Drie of teen n ander foul onvolledige of verkeerde omskrywing n Afskrif van die versoekskrif en van die jaarlikse Waarderingslys van al die betas plan wat daarby aangeheg is le gedurende bare eiendom binne die Munisipale gebied Aandag word gevestig op die feit dat gewone kantoorure in Kamer 100 Eerste van Johannesburg nou ingevolge die Pleas niemand geregtig sal wees om enige beswaar Verdieping Stadhuis Johannesburg ter likebestuurbelastingordonnansie 1933 (No voor die Waarderingshof te bepleit nie teninsae 20 van 1933) opgestel is en dat dit venal Enige belanghebbende wat beswaar teen die datum van hierdie kennisgewing tot en sy by eers sodanige voornoemde skriftelike die proklamasie van die voorgestelde pad met Vrydag 30 Mei 1958 elke dag behalwe ken seewine ingedien het nie eenkennisgewingm geskied verder dat die wit opper moat sy beswaar binne op Saterdac Sondae en openbare vakansie 0^rste sitting van die Waardasiehof gehou maand vanaf 1 Mei 1958 in duple by die the van 8 vin tot 30 am in die Stadhuis sal a Administrateur Posbus 857 Pretoria by Kamer 320 (Derde Verdieping) vir die word in die Raadsaal op Maandag om 10 vin die Stadsklerk Johannesburg indienjunie publiek ter insae le en alle belanghebbendes A J N VELDSMAN BRAN PORTER word hierby aangese om die Stadsklerk voor Klerk van die Hof Stadsklerk 8 val op Maandag 2 Junie 1958 op die Stadhuis vorm wat in die Skedule by bogenoemde Wakkerstroom 1 Mei 1958 Johannesburg 30 April 1958 Ordonnansie voorgeskryf is skriftelik van

37 VAN PROVNSALE KOERANT 7 ME i i p 11 ill MUNCPALTY OF BREYTEN MUNSPALTET BELFAST STADSRAAD VAN RUSTENBURG MUNCPAL VOTERS ROLL VERORDENNGE: WYSGNGS VOORGESTELDE WYSGNG VAN DORPSGRONDE VERORDENNGE The attention of all persons concerned D ngevolge die bepalings van Artikel 96 drawn to Section 19 of the Municipal Elec van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur Kennis word gegee ooreenkomstig did tion Ordinance 1927 as amended by Sec No 17 van 1939 soos gewysig word Mer bepalings van Artikel 96 van die Ordonnantion 16 of the Municipal Elections Amend men bekendgemaak dat die Dorpsraad van sie op Plaaslike Bestuur No 17 van 1939 men Ordinance 1950 and by Section 3 of Belfast van voorneme is om sy Verorde soos gewysig dat die Raad voornemens is the Municipal Elections Ordinance 1951 ninge betreffende Sanitere tariewe to wysig om sy Dorpsgronde Verordeninge te wysig Afskrifte van die voorgestelde wysigings deur die tarief vir die huur van saailande Any person sal vir M tydperk van 21 dae vanaf datum te verhoog (a) whose name is not registered on the hiervan gedurende normale kantoorure in Afskrifte van die voorgestelde wysigings Parliamentary Voters Roll but who die kantore van die ondergetekende ter sal gedurende kantoorure ter insae le in die was registered on the Municipal insae M kantoor van die ondergetekende vir n tyd Voters Roll in October 199; or P T BOTHMA perk van 21 dae vanaf datum van verb) who is the registered owner of rate Stadsklerk skyning van hierdie kennisgewing able property within the Municipal Belfast 23 April 1958 area and whose name appears on the (No 10/1958) 236 T A V D HOVEN Stadsklerk Parliamentary Roll of some other electoral division in the Transvaal Stadhuis Rustcnburg 30 April /32 may apply to the Town Clerk for his MUNCPALTY OF STANDERTON name to be enrolled as a voter (No 38/58) 27 7 No person may be enrolled under the MUNCPAL NOTCE No 20 ov 1958 provision of Section 19 on the Voters Roll more than one Municipality PROPOSED AMENDMENT OF VLLAGE COUNCL OF WAKKER of Applications must reach undersigned not BYLAWS STROOM later than 31st of May 1958 Forms of application may be obtained at Notice is hereby given in accordance ALENATON OF LAND the Office of the Town Clerk Breyten with Section 96 of the Local Government Ordinance No 17 of 1939 as amended Notice is hereby given in terms of Scc A Revision Court will be held in the that the proposed amendment to the under tion 79 (18) of the Local Government Ordi Municipal Offices on 1th June 1958 at 10 mentioned Bylaws of the Town Council of name 1939 as amended that the Village &M N J BROMMER Standerton will be open for inspection at Council of Wakkerstroom subject to the Town Clerk the Office of the Town Clerk Room n consent of the Administrator intends to Town Hall Buildings for a period of 21 alienate a portion of the townlands 5 mor Municipal Offices days from date hereof: gen in extent to the Agricultural Society Breyten 29th March 1958 Wakkerstroom for the purpose of show (Advt 1958) Water Supply BYlaws To amend the grounds tariff of charges A sketch plan and conditions of aliens Plumbing and Sewerage Bylaws To tion will be open for inspection at the office MUNSPALTET BREYTEN amend the tariff of charges of the undersigned during office hours Any objections to the Councils intentions MUNSPALE KESERSLYS N WEST must be lodged in the under Town Clerk wirtingrom of the with date Die aandag van belanghebbende persone signed within one month f Municipal Offices word hiermee gevestig op Artikel 19 van first publication hereof Standerton 29th April 1958 Ordonnansie No van 1927 soos gewysig A J N VELDSMAN deur Artikel 16 van die Munisipale Wysi MUNSPALTET STANDERTON Town Clerk ging Ordonnansie van 1950 en Artikel 3 van Wakkerstroom 22nd April 1958 die Munisipale Verkiesings Ordonnansie MUNSPALE KENNSGEWNG No 20 1 van DORPSRAAD VAN WAKKERSTROOM Enige persoon VOORGESTELDE WYSGNG VAN (a) wie nie geregistreer is op die Parte VERORDENNGE VERVREEMDNG VAN GROND menthe Kieserslys in Oktober 199; van Kennisgewing geskied hiermee ooreen Kennis word hiermee gegee ingevolge die (b) wie n geregistreerde eienaar is van komstig Artikel 96 van die Ordonnansie op bepalings van Artikel 79 (18) van die belasbare eiendom binne die Muni Plaaslike Bestuur No 17 van 1939 soos Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 sipale gebied wie ingeskryf is as n gewysig dat die voorgestelde wysiging van soos gewysig dat die Dorpsraad van Wakkieser op die Parlementare Kiesers die onderstaande Verordeninge van die kerstroom van voorneme is om onderhewig lys ten opsigte van n kiesersafdeling Stadsraad van Standerton ter insae sal 16 aan die goedkeuring van die Administrain Transvaal rnag aansoek doen by die Kantoor van die Stadsklerk Kamer tour n gedeelte van die dorpsgronde groot die Stadsklerk op die voorgeskrewe No 12 Stadsaal vir n tydperk van 21 dae 5 morge to vervreem aan die Landbou vorm wat by ondergetekende vervanaf datum hiervan: genootskap Wakkerstroom vir die doel van krygbaar is om as kieser geregistreer Water Verordeninge Wysiging van skougronde te word n Sketsplan en Voorwaardes van Ver die skaal van tariewe ngevolge Artikel 19 van Ordonnansie vreemding 16 ter insae in die kantoor van van 1927 soos gewysig mag a kieser nie Loodeeters Riookerordeninge ondergetekende gedurende kantoorure en terselfdertyd aliteitwysiging van die skaal van n sneer as een tariewe unisip die M Enige besware teen die voornemens van geregistreer wees nie die Dorpsraad moet skriftelik aan die N WEST Aansoeke moet ondergetekende bereik nie ondergetekende gerig word binne n tydlater as 31 Mei 1958 nie perk van een maand vanaf die eerste ver Stadsklerk Munisipale Kantore n Hersieningshof sal op 1 Tunic 1958 skyning van hierdie kennisgewing Standerton 29 April 1958 om 10 vm in die Raadskantore plaasvind 22 7 A N VELDSMAN N J BRUMMER Stadsklerk Stadsklerk Wakkerstroom 22 April 1958 Munisipale Kantore TOWN COUNCL OF RUSTENBURG Breyten 29 Maart 1958 PROPOSED AMENDMENT OF TOWN (Advt 1958) LANDS BYLAWS MUNCPALTY OF SANNESHOF Notice is hereby given in terms of the MUNCPALTY OF BELFAST provisions of Section 96 of the Local NOTCE Government Ordinance No 17 of 1939 as BYLAWS: AMENDMENT amended that the Council proposes to Notice is hereby given in terms of amend its Town Lands Bylaws by Seebon 79 (18) of the Local Government Ordi Notice is hereby given in terms of Sec increasing the tariff for the lease of arrable nance No 17 of 1939 that it is intention ton 96 of the Local Government Ordi landsof the Village Council of Sannieshof to nonce No 17 of 1939 as amended that the Copies of the proposed amendments will lease the Square No 365 Village Council of Belfast intends amending be open for public inspection during office its By laws relating to Sanitary Tariffs hours at the office of the undersigned for Terms and conditions of lease may be Copies of the proposed amendments will a period of 21 days from the date of publi inspected at the Office of the Town Clerk be open for inspection during normal office cation of this notice during office hours Any objections to the the under hours at the offices of the undersigned for said lease must be lodged with a period of 21 days as from the date here T A V D HOVEN signed within 21 days from date hereof Clerk of T BOTHMA Town Hall A P BADENHORST Town Clerk Town Clerk Rustenburg 30th April 1958 Municipal Offices Belfast 23rd April (No 38/58) 195P8 287/32 Sannieshof 16th April 1958 (No 10/1958) 5 J

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE r" ikak v3out DE PROVNSE TRANSVA MENKO LE PROVNCE OF TRANSVAAL TOttitengetootte \ R FAi )0vAiv ksi Job!filial a ; lette 0 fifilielt ig octant ig extr ao ptin it rp (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

Official is a3ettt t\,x///

Official is a3ettt t\,x/// ill 1 r Ci a LL 1/4sc 37163 :11113764b c MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL S14v P Official is a3ettt t\x/// tie in(16 ka: ky tki fr5 Dm PROVNSE TRANSV At 1 ; 11?!4t 1 4 ilf4 L Acli d pitt OW /1 / / /9 J if

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

tit ( trl ill MENIKO I 1 1

tit ( trl ill MENIKO I 1 1 Dm A r kl Y al (IL 2 PROVINSTE TRANSVAAL trvaā: 2 tit ( trl ill MENIKO I \ TID3 PROVINCE OF TRANSVAAL: M; IA fitglett # ti I ilium 00 (fr \vciy / Bettea I It aw * SIM Roerant \\fr (As n Nuusblad by die

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

..- rtril -;( 24 DECEMBER. Nademaal die Gesondheidskomitee van Roedtan by. Proklamasie No. 209 (Administrateurs-), 1953, saamgestel

..- rtril -;( 24 DECEMBER. Nademaal die Gesondheidskomitee van Roedtan by. Proklamasie No. 209 (Administrateurs-), 1953, saamgestel 111 10 il L magrtspacise n Dr hk to ciecdrz: ; _ 1 THE PR MENKO NSVAAL Aftr Din PROVNSE TRANSVAAL rtril E frelfit 010 rift tat ukb ette wilio (Jriii5 tele Roferant (Registered at the Post O//ice as a Newspaper)

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

_.10. \s\40... ,,,...,,.. 12 OCTOBER., -, 12 OKTOBER i. n<n. PR YS

_.10. \s\40... ,,,...,,.. 12 OCTOBER., -, 12 OKTOBER i. n<n. PR YS Cikkto natal ppgp THE PROVNCE OF TRANS DHE PROVNSEE TRANSVAAL, mensico _ "6a 3e tt e (Registered at the Post Office as a Newspaper) \s\40,,,,, j _0 f fil t ete rant (As n Nausblad by die _psaerjr;treer)

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

c\i i II "4" I K15If TROVINSIE ettit.. AO ph vek. as. 10 MAY 10 MEI DRYS Sc, [No VAKATURE IN DIE KIESAFDELING HILLBROW.

c\i i II 4 I K15If TROVINSIE ettit.. AO ph vek. as. 10 MAY 10 MEI DRYS Sc, [No VAKATURE IN DIE KIESAFDELING HILLBROW. 1111 c\i illi 1 i II11 THE PROVINCE OF 611"4" I K15If TROVINSIE ettit \ 0 fliteat AO ph Ai; TRANSVAALa 3ette iticcii piiy 01115tete RTRANSVAAL I:levant (Registered at the Post Office as a Newspaper) vek

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER illf sa D MENKO THE PROVNCE OF TRANSVLSAL DE PROVNSE TRANSVAAL p r r y fba P el r 0 Uncial is a3ette i t4 0 fitsitle Vagrant E e (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor

More information

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER /

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER / IrA :THE PRO Ill 4er MENAKO AVAAL wt! i2/ j i a4 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 0 frittat lb a 3et te It A (Registered at the Post Office as a Newspaper) # I Pt Mkt i : i \ "4iX ) c s ii / dp it 4 tete werafit

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

..- 41t" -." 'Tfrl. "'"trii4 I. vcp1) roa._ 25 AUGUSTUS 25 AUGUST' is. hierby. Deputy - Administrator of the Province Provinsie Transvaal.

..- 41t -. 'Tfrl. 'trii4 I. vcp1) roa._ 25 AUGUSTUS 25 AUGUST' is. hierby. Deputy - Administrator of the Province Provinsie Transvaal. r in h VEN 50 l i DE PROVNSTE TRANSVAAL 4t" " le THE PROVNCE 0 RANSVAAL t 4 ""trii4 JP if i5 icle iliftetai (4 a 3et te litoerant kf il vcp) Tfrl (As n Nousbtad by die Poskantoor Geregistreer) roa (Registered

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD)

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) SAAKNOMMER: C 185/99 IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) In die saak tussen: IMATU APPLIKANT EN KOMMISSIE VIR VERSOENING, BEMIDDELING EN ARBITRASIE RESPONDENTE U I T S P R A A K BASSON,

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

11WILK c_.. \\* --,- 0) "410. ifite eitoetail nt (Registered at the Post Office as a Newspaper)

11WILK c_.. \\* --,- 0) 410. ifite eitoetail nt (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1 320 I 1 11WILK 11111 11\13\A Li c_ THE PROVINCE OF TRANSVAAL tewtv li\ DIE PROVINCE q74 o 4 TZWAAL N 1 1 I P i \ c Ilia MWA (J% 1 f i t i a i (4;a3ette ijob "410 ifite eitoetail nt (Registered at the

More information

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4,?:;:: @ifistrir Warrant 3\4 ir (A s n Nausbhul In die Pm kissyrior oereentrerri I, yii,ip,11;;,:i A,AW,' (Official 4azettr (Registered at the Post

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

iii ±a - ''. - " - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977.

iii ±a - ''. -  - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977. cick; THE PROVNCE OF TRANSVAAL MENKO DE PR ClaSE " TRANSVAAL 0 Off trial 4azette (Registered at the Post Office as a Newspaper) _ ±a iii s Offiniiitt Warrant (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie.

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie. II II I 11 ME NIKO Ill I e 491CS THE PROVINCE OF TRANSVAALtr/"%s' PROVENSIE TRANSVAAL * wow Nryiv es r r or 006 int iat a3ette (Jo fitticte Rocrant (Ppaisfered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant EXTRAORDINARY BUITENGEWONE THE UNION OF SOUTH AFRICA $taatsftoerant VAN DIE UNlit VAN SUID-AFRIKA VOL._ oxxvm.) PRICE Gd. CAPE TOWN, 1ST MAY, 1942. KAAPSTAD, 1 MEl 1942. PRYS 6d. [No. 8050. OFFICE OF THE

More information

if If; tel. Rotrant \ ::;*./,')

if If; tel. Rotrant \ ::;*./,') is () MENKO Dm PRoviNsE/TRANsvAAL if* ti 4 )n" T (c/ = * ;84RAsR4TY\ lc / * ific l RE PROVNCE OF TRANSVAAL Niii4 gall \ t till 0 H if f; tel Rotrant \ ::;*/) 0 ifft iattilttettiettr s kv 4 ii / Nak:di

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ...

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ... 0 0 Vol. 12 AUGUST PRETORIA, 23 AUGUSTUS 2006 No. 311.0 ::r. M 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HElPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH.......... 06311" IIIII

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information