[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

Size: px
Start display at page:

Download "[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC"

Transcription

1 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the Post Office as a Newspaper) ):' (As 'II Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRICES: SA 7k Phu GST OVERSEAS: 95c PRYS: SA 75c Plus 9c AVB OORSEE: 95c Vol 232 PRETORIA 26 APRIL APRIL PUBLIC HOLIDAYS IMPORTANT ANNOUNCEMENT OPENBARE VAKANSIEDAE BELANGRIKE AANKONDIGING ik CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES, SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSKEN NISGEWINGS, ENS ETC P I Aangesien 4 en 31 Mei 1989 Openbare Vakansiedae is, sal As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time die sluitingstyd vir die aanname van kennisgewings soos volg for acceptance of notices will be as follows: wees: 16h00 op Vrydag 28 April 1989 vir die uitgawe van die Pro 16h00 on Friday 28 April 1989 for the issue of the Provin vinsiale Koerant van Woensdag 10 Mei 1989 cial Gazette on Wednesday 10 May h00 op Maandag 22 Mei 1989 vir Donderdag 1 Junie 16h00 on Monday 22 May 1989 for Thursday 1 June NB: Late Notices will be published in the subsequent issue LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word C G D GROVE CG D GROVE DirectorGeneral Direkteur Generaal Transvaal Provincial Administration Transvaalse Provinsiale Administrasie NOTICE 703 OF 1989 KENNISGEWING 703 VAN 1989 IMPORTANT NOTICE FOR PLACING IN THE GOVERNhpNOTICES MENT GAZETTE INSTEAD OF THE PROVIN CIAL GAZETTE BELANGRIKE KENNISGEWING KENNISGEWINGS VIR PLASING IN STAATS KOERANT IN PLAAS VAN DIE PROVINSIALE KOERANT Die aandag van almal wat normaalweg kennisgewings in The attention of all who normally place notices in the Prov die Provinsiale Koerant plaas met betrekking tot aansoeke incial Gazette regarding applications in terms of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of ingevolge die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe,1986 (Ordonnansie 15 van 1986), en die Ordonnansie op die 1986), and the Division of Land Ordinance, 1986 (Ordinance Verdeling van Grond, 1986 (Ordonnansie 20 van 1986) of 20 of 1986), or who may have an interest in notices in this rewat belang mag he by kennisgewings in dig verband of ken or notices regarding applications in terms of the Removnisgewings in verband met aansoeke ingevolge die Wet op alaof Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967), is drawn to the Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), word fact that in terms of Proclamation R36, 1989, in the Govern daarop gevestig dat ingevolge Proklamasie R36, 1989, in die ment Gazette of 31 March 1989 (Regulation Gazette 11800), Staatskoerant van 31 Maart 1989 (Regulasiekoerant 11800), the administration of the said and various other acts, in so far die uitvoering van genoemde en verskeie ander wette, vir as such acts are applicable within an area which has by the sover sodanige wette van toepassing is binne 'n gebied wat by Local Government Areas Ordinance, 1986 (Ordinance 24 of die Ordonnansie op Plaaslike Bestuursgebiede, 1986 (Ordon 1986), been declared as a Local Government area for the nansie 24 van 1986), verklaar is as 'n Plaaslike Bestuursge! White population group, has been assigned to the Minister of bled vir die Blanke bevolkingsgroep, opgedra is aan die Local Goverment and Housing: House of Assembly with ef Minister van Plaaslike Bestuur en Behuising: Volksraad, met feet from 1 April 1989 ingang van 1 April 1989 The above causes, inter alia, that notices in terms of the relevant Acts regarding a White Local Government area should be published in the Government Gazette in the fu ture The closing time for notices in the Government Gazette is 15h00 on Fridays Bogenoemde bring, onder andere, mee dat kennisgewings ' n ingevolge die betrokke wette wat betrekking het op Blanke Plaaslike Bestuursgebied voortaan in die Staatskoe rant gepubliseer moet word Die sluitingstyd vir kennisge wings m die Staatskoerant is 15h00 op Vrydae ;

2 1454 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL1989 OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday) (Verskyn elke Woensdag) All correspondence, advertisements, etc must be ad Alle korrespondensie, advertensies, ens moet aan die Di dressed to the DirectorGeneral, Transvaal Provincial Ad rekteurgeneraal, Transvaalse Provinsiale Administrasie, ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van afgelewer, moet dit op die le vloer, Kamer 142, Van der Stel der Stel Building, Pretorius Street Free copies of the Provin gebou, Pretoriusstraat ingedien word Gratis eksemplare van cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie verskaf nie Subscription Rates (payable in advance) as from 1st January Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui zettes) are as follows: tengewone Koerante) is soos volg: Yearly (post free) R40,00 plus GST Jaarliks (posvry) R40,00 plus AVB Zimbabwe and Overseas (post free) 85c each plus GST Zimbabwe en Oorsee (posvry) 85c elk plus AVB Price per single copy (post free) 75c each plus MT Prys per eksemplaar (posvry) 75c elk plus AVB Obtainable at First Floor Room 142, Van der Stel Build Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Preing, Pretorius Street, Pretoria 0002 toria 0002 Closing Time for Acceptance ofadvertisements Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies All advertisements must reach the Officer in Charge of the Alle advertensies moet die Beampte belas met die Provincial Gazette not later than Offal& 16h00 on the Tuesday a Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n week week before the Gazette is published Avertisements receivoordat die Koerant uitgegee word Advertensies wat na ved after that time will be held over for publication in the is daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in sue of the following week die uitgawe van die volgende week Advertisement Rates asfrom 1st January 1989 Advertensietariewe met ingang I Januarie 1989 Notices required by Law to be inserted in the Official Ga Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant zette: geplaas moet word: Double column R5,00 per centimetre or portion there Dubbelkolom R5,00 per sentimeter of deel daarvan of Repeats R4,00 Herhaling R4,00 Single column R4,50per centimetre Repeats R3,00 Enkelkolom R4,50 per sentimeter Herhaling R3,00 Subscriptions are payable in advance to the Provincial Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Se Sectretary, Private Bag X64; Pretoria 0001 kretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001 CG D GROVE C G D GROVE Provincial Secretary Provinsiale Sekretaris K K Proclamations Proklamasies _ No 29 (Administrator's), 1989 No 29 (Administrateurs ), PROCLAMATION PROKLAMASIE In terms of section 49(1) of the Deeds Registries Act, 1937 Ingevolge artikel 49(1) van die Registrasie van Aktes Wet, (Act 47 of 1937), read with section 82 of the Townplanning 1937 (Wet 47 van 1937), gelees met artikel 82 van die Ordon and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), I nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 hereby extend the boundaries of VanderbijI Park Town van 1965), bret ek hiermee die grense van die dorp Vander Centre Township to include Portion 110 of the farm Vander bill Park Town Centre uit deur Gedeelte 110 van die plaas bijl Park 550 IQ subject to the conditions set out in the Vanderbijl Park 550 IQ daarin op te neem onderworpe aan Schedule hereto die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae Given under my Hand at Pretoria on this 12th day of April, Gegee sander my Hand te Pretoria op hede die 12e dag van One thousand Nine hundred and Eighty nine April, Eenduisend Negehonderd Nege en tagtig DJHOUGH DJHOUGH Administrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB CONDITION OF EXTENSION 1 VOORWAARDE VAN UITBREIDING Disposal ofexisting Conditions of Title The erf shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to minerals Beskikking oor Bestaande Titelvoonvaardes Die erf moet onderworpe gemaak word aan bestaande II voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale

3 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL pthe 2 CONDITIONS OF TITLE 2 TITELVOORWAARDES erf shall be subject to the following conditions imposed by the Administrator in terms of the provisions of the gee deur die Administrateur ingevolge die bepalings van die Die erf is onderworpe aan die volgende voorwaardes op Town planning and Townships Ordinance, 1965 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of the local authority, for sewerage and other municipal pur (1) Die erf is onderworpe aan 'II serwituut 2 m breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgesonderd poses, along any two boundaries other than a street boundary'u straatgrnns en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisio and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for municipal purposes 2 m wide across the access portion of the erf, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude nele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed nor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur die plaaslike bestuur: Met dies verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien (2) No building or other structure shall be erected within (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor the aforesaid servitude area and no large rooted trees shall noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwor be planted within the area of such servitude or within 2 m telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of thereof binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie (3) The local authority shall be entitled to deposit tempora rily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma tenal as may be excavated by it during the course of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works as it, in its discretion may deem ecessary and shall further be entitled to reasonable access to Otnhe said land for the aforesaid purpose subject to any damage done during the process of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works being made good by the local authonty (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal vvat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik te plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe ganot g t gnoemde grand vir de voornoemde doe, onder worpe daaraane dat die plaaslikei bestuur enige skadel vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word (4) The erf is subject to a servitude for municipal purposes (4) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir munisipale in favour of the local authority doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur Administrator's Notices Administrateurskennisgewings Administrator's Notice Apri11989 Administrateurskennisgewing April 1989 ROAD TRAFFIC ORDINANCE, 1966: APPOINTMENT ORDONNANSIE OP PAD VERICEER, 1966: AANSTEL OF THE TOWN COUNCIL OF KOMATIPOORT AS LING VAN DIE DORPSRAAD VAN KOMATIPOORT REGISTERING AUTHORITY AND AMENDMENT OF AS REGISTRASIE OWERHEID EN WYSIGING VAN THE AREA OF THE REGISTERING AUTHORITY OF DIE GEBIED VAN DIE REGISTRASIE OWERHEID BARBERTON VAN BARBERTON In terms of section 2(1) of the Road Traffic Ordinance, Ingevolge artikel 2(1) van die Ordonnansie op Padverkeer, (Ordinance 21 of 1966) 1966 (Ordonnansie 21 van 1966) (a) The Administrator hereby appoints, with effect from 1 (a) Stel die Administrateur hierby, met ingang van 1 Mei May 1989, the Town Council of Komatipoort as a registering 1989, die Dorpsraad van Komatipoort aan as 'n registrasieauthority for the area described hereunder and that authority owerheid vir die gebied sons beskryf hieronder en daardie geshall be known as the Registering Authority of Komatipoort: bled staan bekend as die Registrasie owerheid van Komati poort: The area bounded by and including the farms gebied begrens deur en insluitende die plase Lodwich's Lust No 163, Tenbosch No 162, KomatipoortDie Town Lands No 182, Selati Railway Reserve, Lebombo No Lodwich's Lust No 163, Tenbosch No 162, Komatipoort 186, The Hippos No 192, Merribeek No 424, Castilhopolis Town Lands No 182, Selati Railway Reserve, Lebombo No No 425, Avondstond No 427, Quagga No 432, Lang Piet No 186, The Hippos No 192, Merribeek No 424, Castilhopolis 435, Amanxala No 436, Adrian No 439, Elsana No 440, No 425, Avondstond No 427, Quagga No 432, Lang Piet No Voorslag No 443, Lomati Mond No 523, Lekkerdraai No 435, Amanxala No 436, Adrian No 439, Elsana No 440, 464, Hourvare No 407, Sandbult No 447, Alfa No 448, Uitsig Voorslag No 443, Lomati Mond No 523, Lekkerdraai No No 441, Te Kort No 395, Lowhills No 394, Wilsons Kop No 464, Hourvare No 407, Sandbult No 447, Alfa No 448, Uitsig 177: Registration Division JU; No 441, Te Kort No 395, Lowhills No 394, Wilsons Kop No 177: Registrasie afdeling JU; (b) The Administrator hereby amends, with effect from 1 1 Wysig die Administrateur hierby, met ingang van 1 Mei May 1989, General Notice an of 1966, as amended from 19, (b) Algemene Kennisgewing 422 van 1966, soos van tyd tot time to time, by the substitution for the description of the tyd gewysig, deur die omskrywing van die gebied van die Re area of the Registering Authority of Barberton of the degistrasieowerheid van Barberton deur die omskrywing soos scription as set out as hereunder: hieronder uiteengesit te vervang: The area bounded by and including the farms Die gebied begrens deur en insluitende die plase Schoongezicht No 713, Belvue No 711, Morgenzon No Schoongezicht No 713, Belvue No 711, Morgenzon No

4 1456 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL , Koningstein No 625, Duplex No 623, Wartburg No 624, 699, Koningstein No 625, Duplex No 623, Wartburg No 624, Doornspruit No 605, Amoldsburg No 545, My Own No 546, Doornspruit No 605, Amoldsburg No 545, My Own No 546,11 Waterfall No 531, Bradly No 530, Siebenbach No 529, Beest Waterfall No 531, Bradly No 530, Siebenbach No 529, Beest Niertjie No 486, Koffiekultuur No 488, Ridges No 487, Niertjie No 486, Koffiekultuur No 488, Ridges No 487, Waterfall No 461, Plots No 88, 87, 86, 98, 101, 134, 140, Ri Waterfall No 461, Hoewes No 88, 87, 86, 98, 101, 134, 140, verside No 245, Inset 1, Plot 284, Koedoes Kraal No 276, Riverside No 245, Inset 1, Hoewe 284, Koedoes Kraal No Mountain View No 250, Esperado Annex No 222, Esperado 276, Mountain View No 250, Esperado Annex No 222, Espe No 253, Brusnengo No 225, Dolton No 213, Kaapmuiden No rado No 253, Brusnengo No 225, Dolton No 213, Kaapmui 212, to the farm Riverside No 173, Thankerton No 175, Sy den No 212, tot by die plaas Riverside No 173, Thankerton mington No 167, Wilderne Ranch No 176, Maurice Dale No No 175, Symington No 167, Wildeme Ranch No 176, Mau 392, One Tree Hill No 393, Weltevrede No 452, Dadelspruit rice Dale No 392, One Tree Hill No 393, Weltevrede No 452, No 452, Dadelspruit No 248, Dadelspruit No 452, Rich Dadelspruit No 452, Dadelspruit No 248, Dadelspruit No tershoek No 453, thence along the Lomati River to the farm 452, Richtershoek No 453, daarvandaan al langs die Lomati Rusoord No 261, Singerton No 260, Fourieskraal No 267, Rimier tot by die plaas Rusoord No 261, Singerton No 260, Kamslubana Kop No 335, thence along the TransvaallSwazi Fourieskraal No 267, Kamslubana Kop No 335, daarvandaan land border to the farm Josefsdal No 382, Loenen No 381, al langs die Transvaal/Swaziland grens tot by die plaas Mendon No 379, Noisy No 737, Rosetuin No 159, Onver Josefsdal No 382, Loenen No 381, Mendon No 379, Noisy No wacht No 133, Uitval No 736, and Granville Grove No 720: 737, Rosetuin No 159, Onverwacht No 133, Uitval No 736, Registration Division JU en Granville Grove No 720: Registrasie afdeling JU Administrator's Notice Apri11989 Administrateurskennisgewing April 1989 DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Townplanning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan hereby declares Lenasia South Extension 3 Township to be ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die an approved township subject to the conditions set out in the Administrateur hierby die dorp Lenasia Suid Uitbreiding 3 Schedule hereto PB tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae SCHEDULE PB CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY BYLAE NBS DEVELOPMENTS (PROPRIETARY) LIMITED UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, DOEN DEUR NBS DEVELOPMENT (PROPRIETARY) FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON LIMITED INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE PORTION 102 OF THE FARM ROODEPOORT 302 IQ ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DOR PROVINCE OF TRANSVAAL HAS BEEN GRANTED PE, 1965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG OP 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT GEDEELTE 102 VAN DIE PLAAS ROODEPOORT PROVINSIE TRANSVAAL TOEGESTAAN IS (1) Name 1 STIGTINGSVOORWAARDES The name of the township shall be Lenasia South Extension 3 (1) Naam (2) Design Die naam van die dorp is Lenasia Suid Uitbreiding 3 The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG No A7236/86 (2) Ontwerp (3) Disposal ofexisting Conditions oftitle Die dorp bestaan uit erwe en strate soon aangedui op Alge mene Plan LG No A7236/86 All erven shall be made subject to existing conditions and (3) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes servitudes if any including the reservation of rights to minerals but excluding Atte erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute as daar is met inbegrip van die (a) the servitude in favour of Eskom registered in terms of voorbehoud van die regte op minerale maar uitgesonderd Notarial Deed of Servitude No 1026/1940S which does not affect the township area; and (a) die serwituut ten gunste van Eskom geregistreer kragtens Notariele Akte van Serwituut No 1026/1940S wat the die (b) the servitude in favour of Eskom registered in terms of dorp raak nie; en Notarial Deed of Servitude No K946/1975S which does not affect the township area (b) die serwituut ten gunste van Eskom geregistreer krag tens Notariele Akte van Serwituut No K946/1975S wat me (4) Landfor Municipal Purposes die dam raak nie Erven 3103 and 3104 shall be transferred to the local authority by and at the expense of the township owner as parks (5) Demolition ofbuildings and Structures The township owner shall at its own expense cause all existing buildings and structures situated within the building line reserves, sides spaces or over common boundaries to be demolished to the satisfaction of the local authority when required by the local authority to do so (4) Grond vir Munisipale Doeleindes Erwe 3103 en 3104 moet deur en op koste van die dorpseienaar aan die plaaslike bestuur as parke oorgedra word (5)Sloping van Geboue en Strukture Die dorpseienaar moet op eie koste alle bestaande geboue is en strukture wat binne boulynreserwes, kantruimtes of oor gemeenskaplike grense gelee is laat sloop tot bevrediging van die plaaslike bestuur wanneer die plaaslike bestuur dit vereis 4

5 I PROVINSIALE 1 (3) I KOERANT, 26 APRIL CONDITIONS OF TITLE 3 TITELVOORWAARDES The erven shall be subject to the following conditions im Die erwe is onderworpe aan die volgende voorwaardes op posed by the Administrator in terms of the provisions of the gele deur die Administrateur ingevolge die bepalings van die Town planning and Townships Ordinance, 1965 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (1) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed vir (1) The erf is subject to a servitude 2 m wide in favour of riolerings en ander munisipale doeleindes ten gunste van die the local authority for sewerage and other municipal pur plaaslike bestuur tangs enige twee grense uitgesonderd 'n poses along any two boundaries other than a street boundary straatgrens en in die geval van 'n pypsteelerf 'n addisionele and in the case of a panhandle erf an additional servitude for serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die toe municipal purposes 2 m wide across the access portion of the gangsgedeelte van die erf indien en wanneer verlang deur die erf if and when required by the local authority: Provided that plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike bethe local authority may dispense with any such servitude stuur van enige sodanige serwituut mag afsien (2) No building or other structure shall be erected within (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor the aforesaid servitude area and no large rooted trees shall noemde serwttuutgebied opgerig word nie en geen grootwor be planted within the area of such servitude or within 2 m telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of thereof binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (3) The local authority shall be entitled to deposit tempora wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud rily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander terial as may be excavated by it during the course of the werke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag tydelik to construction, maintenance or removal of such sewerage plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens mains and other works as it in its discretion may deem neces en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe ', sary and shall further be entitled to reasonable access to the gang tot genoemde pond vir die voomoemde doel onder said land for the aforesaid purpose subject to any damage worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed done during the process of the construction, maintenance or wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van removal of such sewerage mains and other works being made sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak done by the local authority word Administrator's Notice Apri11989 Administrateurskennisgewing April 1989 SOUTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND SUIDELIKE JOHANNESBURGSTREEKWYSIGING MENT SCHEME 182 SKEMA 182 The Administrator hereby in terms of the provisions of sec Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepation 89(1) of the Town planning and Townships Ordinance, lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan 1965, declares that he has approved an amendment scheme, mng en Dorpe, 1965, dat by 'n wysigingskema synde 'n being an amendment of Southern Johannesburg Town plan wysiging van Suidelike Johannesburgstreek dorpsbeplan ning Scheme, 1963, comprising the same land as included in ningskema, 1963, wat uit dieselfde grond as die dorp Lenasia the township of Lenasia South Extension 3 Suid Uitbreiding 3 bestaan, goedgekeur het Map 3 and the scheme clause of the amendment scheme are filed with the Executive Director of Community Services, Pretoria and the Secretary, Transvaal Board for the Develop Areas and are open for inspection at all ment of PeriUrban easonable times Kaart 3 en die skemaklousule van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur van Ge meenskapsclienste, Pretoria en die Sekretaris, Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Southern Johannesburg Re Hierdie wysiging staan bekend as Suidelike Johannes gion Amendment Scheme 182 burgstreekwysigingskema 182 PB PB Administrator's Notice Apri11989 Administrateurskennisgewing April 1989 VANDERBIJLPARK AMENDMENT SCHEME 19 VANDERBIJLPARK WYSIGINGSKEMA 19 The Administrator hereby in terms of the provisions of sec Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepation 89(1) of the Town planning and Townships Ordinance, lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan 1965, declares that he has approved an amendment scheme, ning en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n being an amendment of Vanderbijlpark Town planning wysiging van Vanderbijlpark dorpsbeplanningskema, 1987, Scheme, 1987, comprising Erf 207 with which the boundaries wat uit Erf 207 bestaan waarmee die grense van die dorp of the township of Vanderbijlpark Town Centre are being ex Vanderbijlpark Town Centre uitgebrei word, goedgekeur tended het Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur van Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Vander bijlpark en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director of Community Services, Pretoria and the Town Clerk, Vanderbijlpark and are open for inspection at all reasonable times This amendment is known as Vanderbijlpark Amendment Hierdie wysiging staan bekend as VanderbijIpark wysi heme 19 gingskema 19 PB 49234H 19 PB 49234H19

6 1458 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 Administrator's Notice April 1989 Administrateurskennisgewing Apri11989 REVOCATION OF ADMINISTRATOR'S NOTICE 539 INTREKKING VAN ADMINISTRATEURSKEN I DATED 3 APRIL 1974: DISTRICT'S OF BELFAST AND NISGEWING 539 VAN 3 APRIL 1974: DISTRIKTE BEL ' MIDDELBURG FASTEN MIDDELBURG In terms of section 5(3A) of the Roads Ordinance, 1957, Kragtens artikel 5(3A) van die Padordonnansie, 1957, verthe Administrator hereby declares that Administrator's Noklaar die Administrateur hiermee dat Administrateurskentice 539 dated 3 April 1974, by which Public and Provincial nisgewing 539 van 3 April 1974, waarby Openbare Road P191 en 1 over Grootsuikerboslchkop 124 JT, Welgevon Provinsialepad P1911 oor Grootsuikerboschkop 124 den 128 JT, Uitvlugt JT, 126 JT, Witbooi 225 JS en Doomkop Welgevonden 128 JT, Uitvlugt 126 JT, Witbooi 225 JS 356 JS, en district of Belfast and Lang Maar Smal 353 IS, Sterk Doomkop 356 JS, distrik Belfast loop 352 JS en Lang Maar SMaI 353 JS, and De Roodekop 350 JS, district of Middelburg Sterkloop 352 JS en De Roodekop 350 IS, distrik Middelburg was declared, is revoked verklaar is, ingetrek is Approval: ECR 11 dated 10 January 1989 Goedkeuring: UKB 11 van 10 Januarie 1989 Reference: DP /21/P1911 Vol 2 Verwysing: DP /21/P191 1 Vol 2 Administrator's Notice April 1989 Adtninistrateurskennisgewing Apri11989 APPLICATION FOR THE CLOSURE OF A PORTION OF THE UNNUMBERED PUBLIC ROAD OVER KA ROOBULT 126 KQ: DISTRICT OF THABAZIMBI AANSOEK OM SLUITING VAN 'N GEDEELTE VAN DIE ONGENOMMERDE OPENBARE PAD OOR KA ROOBULT 126 KQ: DISTRIK THABAZIMBI Met die oog op 'n aansoek ontvang van mnre Karoobult i BUFFELSVLEY 127 Ka ZONDAGS KUIL 130 KQ VERWYSING REFERENCE PAARL 124 KG PAD GESLUIT n 7_7 ROAD CLOSED 1 KAROOBULT 126 KQ \ LEEUW 1 BOSCH % 129 KQ BESTAANDE PAC EXISTING ROAD III In view of an application received from Messrs Karoobult Boerdery (Pty) Ltd for the closure of a_iportion of the unnumbered public road over Karoobult Boerdery (Edms) Bpk om die sluiting van 'n gedeelte van die 126 KO, the Administrator ongenommerde openbare pad oor Karoobult 126 KQ is die intends taking action in terms of section 31(1) of the Roads Ordinance, 1957 Administrateur van voorneme om ingevolge artike131(1) van die Padordonnansie, 1957, op te tree Any person who is interested may lodge reasons for objec Enige belanghebbende persoon kan binne dertig dae vanaf tion against the proposed closure within thirty days of publication of this datum van publikasie van bierdie kennisgewing, redes vir be notice, in writing to the Regional Engineer, swaar teen die voorgestelde sluiting skriftelik by die Streek Roads Branch, Private Bag X82063, Rustenburg 0300 ingenieur, Tak Paaie, Privaatsak X82063, Rustenburg 0300, The attention of obectors is indien drawn to the provisions of sec tion 29(3) of the said Ordinance Die aandag van beswaarmakers word op die bepalings van artikel 29(3) van gemelde Ordonnansie gevestig Approval: ECR 27 dated 10 January 1989 Goedkeuring: UKB 27 van 10 Januarie 1989 Reference: DP /24/K9 Verwysing: DP /24/K9 MECKLEN 2\_ KOEDOEVLEI 128 KG BURG 310 KG DIST THABAZIMBI Administrator's Notice Apri11989 Administrateurskennisgewing Apri11989 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT (ACT 84 OF 1967) NOTICE OF CORRECTION WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS (WET 84 VAN 1967) ICENNISGEWING VAN VERBETERING It is hereby notified in terms of section 38 of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, error occurred in Administrator's Notice NO 609 dated 25 May bekendgemaak dat nademaal 'n fout in Administrateursken 1988 the Administrator has approved the correction of nisgewing No 609 gedateer 25 Mei the notice by the substitution for Annexure No "27" where 1988 ontstaan het, het die 11 it Administrateur goedgekeur dat bogenoemde kennisgewing

7 , PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL appears on the Map 3, Annexure to Map 3 and the scheme gewysig word deur die vervanging van Bylae No "27" waar clauses of Annexure No "142" dit verskyn op Kaart 3, Bylae tot Kaart 3 en die skemaklou sulespb met Bylae No "142" PB Administrator's Notice Apri11989 Administrateurskennisgewing Apri11989 POTCHEFSTROOM MUNICIPALITY PROPOSED ALTERATION OF BOUNDARIES MUNISIPALITEIT POTCHEFSTROOM VOORGESTELDE VERANDERING VAN GRENSE Notice is hereby given in terms of section 10 of the Local Ingevolge artikel 10 van die Ordonnansie op Plaaslike Be Government Ordinance, 1939, that the Potchefstroom Mu stuur, 1939, word hierby bekend gemaak dat die Munisipalinicipality has submitted a petition to the Administrator pray teit Potchefstroom 'n versoekskrif by die Administrateur ing that he may in the exercise of the powers conferred on ingedien het met die bede dat by die bevoegdhede aan horn him by section 9(7) of the said Ordinance, alter the bounda verleen by artikel 9(7) van genoemde Ordonnansie uitoefen ries of Potchefstroom Municipality by the exclusion of the en die grense van die Munisipaliteit Potchefstroom verander area described in the Schedule hereto deur die uitsluiting daaruit van die gebied wat in die Bylae hierby omskryf word It shall be competent for any persons interested, within 30 days of the first publication hereof in the Provincial Gazette, Enige belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 dae to direct to the Executive Director: Community Develop na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant went Branch, Private Bag X437, Pretoria a counterpetition aan die Uitvoerende Direkteur: Tak Gemeenskapsontwik 0 requesting the Administrator to refrain from granting the keling, Privaatsak X437, Pretoria 'n teenpetisie te rig waarin said petition, either wholly or in part die Administrateur versoek word om nie aan genoemde versoekskrif, in geheel of ten dele, te voldoen nie Further particulars of the application are open for inspec tion at the office of the Director General: Community Devel Verdere besonderhede van die aansoek le in die kantoor opment Branch, Room B212, Provincial Building, Pretorius van die Direkteurgeneraal, Tak Gemeenskapsontwikkeling, Street, Pretoria Kamer B212, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, ter insae SCHEDULE BYLAE Portion 210 (a portion of Portion 2) of the farm Town and Gedeelte 210 ('n gedeelte van Gedeelte 2) van die plaas Townlands of Potchefstroom 435, Registrastion Division IQ Town and Townlands of Potchefstroom 435, Registrasie Af Transvaal, in extent, ha vide Diagram SG No deling IQ Transvaal, groot ha volgens Kaart LG No A675/1962 A675/1962 PB Vol 7 PB Vol 7 General Notices Algemene Kennisgewings NOTICE 579 OF 1989 KENNISGEWING 579 VAN NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DORP it The Transvaal Board for the Development of PeriUrban Die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buiteste Areas, hereby gives notice in terms of section 69(6)(a) of the delike Gebiede gee hiermee ingevolge artikel 69(6)(a) van Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Or 15 of 1986), that an application to establish the township re donnansie 15 van 186), kennis dat 'n aansoek om die dorp in ferred to in the Annexure hereto has been received die Bylae hierby genoem, te stig deur horn ontvang is Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Acting Secretary, wone kantooriire by die kantoor van die Waarnemende Se Room B501, H B Phillips Building, 320 Bosman Street, Pre kretaris, Kamer B501, H B Phillipsgebou, Bosmanstraat 320, toria 0002 for a period of 28 days from 5 April 1989 Pretoria 0002 vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 5 April 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing and in duplicate binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 5 April 1989 skriftelik en in to the Acting Secretary at the above address or at PO Box tweevoud by of tot die Waarnemende Sekretaris by bover 1341, Pretoria 0001 within a period of 28 days from 5 April melde adres of by Posbus 1341, Pretoria 0001 ingedien of ge 1989 rig word ANNEXURE Name of township: Lenasia South Extension 5 Ltdx Full name of applicant: SM and CP Investment (Pty) Ltd BYLAE Naam van dorp: Lenasia South Uitbreiding 5 Vlle naam van aansoeker: SM en CP Investments (Pty) Number of erven in proposed township: 34 Residential 1; 1 Aantal erwe in voorgestelde dorp: 34 Residensieel 1; 1 Be

8 1460 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 Business; 1 Public Garage; 3 Public open space; 1 Special for Motel sigheid; 1 Openbare Garage; 3 Openbare oop ruimte; 1 Spesiale vir Motel Description of land on which township is to be established: Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Portion 48 (a portion of Portion 20) of the farm Hartebees Gedeelte 48 ('n gedeelte van Gedeelte 20) van die plaas Har fontein 312 Q tebeesfontein 312I0 Situation of proposed township: On Road P731 approximately one kilometre north of its intersection with P1621 Ligging van voorgestelde dorp: Aan Pad P73 1 ongeveer een kilometer noord van die pad se aansluiting met P1621 Reference No: 515/4/1 L17 Verwysingsnommer: 515/4/1 L17 a GENERALNOTICE 638 OF 1989 ALGEMENE KENN1SGEWTN G 638 VAN 1989 PROPOSED RAISING OF STATUS OF THE HEALTH COMMITTEE OF DEVON VOORGESTELDE VERHOGING VAN STATUS VAN DIE GESONDHEIDSKOMITEE VAN DEVON Notice is hereby given in terms of section 10 of the Local Ingevolge artikel 10 van die Ordonnansie op Plaaslike Be Government Ordinance, 1939, that the Devon Health Corn stuur, 1939, word hierby bekendgemaak dat die Gesond mittee submitted a petition to the Administrator praying that heidskomitee van Devon 'n versoekskrif by die Administra he may in the exercise of the powers conferred on him by sec teur ingedien het met die bede dat by die bevoegdhede aan tion 9(1)(a) of the said Ordinance, raise the status of the horn verleen by artikel 9(1)(a) van genoemde Ordonnansie Committee to that of Village Council uitoefen om die Komitee se status te verhoog na did van Dorpsraad It shall be competent for any persons interested, within 30 days of the first publication hereof in the Provincial Gazette, Enige belanghebbende persoon is bevoeg om binne 30 dae to direct to the Director general, Community Development na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant Branch, Private Bag X437, Pretoria a counterpetition re aan die Direkteur generaal: Tak Gemeenskapsontwikkeling, questing the Administrator to refrain from granting the said Privaatsak X437, Pretoria 0001 'n teenpetisie te rig waarin petition, either wholly or in part die Administrateur versoek word om nie aan genoemde versoekskrif, in geheel of ten dele, te voldoen nie Further particulars of the application are open for inspec tion at the office of the Directorgeneral: Community Deve Verdere besonderhede van die aansoek 16 in die kantoor lopment Branch, Room B212, Provincial Building, Pretorius van die Direkteur generaal: Tak Gemeenskapsontwikkeling, Street, Pretoria and at the office of the Secretary, Health Kamer B212, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en Committee, Devon in die kantoor van die Sekretaris van die Gesondheidskomi tee van Devon ter insae PB PB NOTICE 641 OF 1989 KENNISGEWING 641 VAN 1989 EDEN VALE TOWN COUNCIL PROPOSED PERMANENT CLOSURE OF A PORTION OF DANIE THERON ROAD, EASTLEIGH STADSRAAD VAN EDENVALE VOORGESTELDE PERMANENTE SLUITING VAN 'N GEDEELTE VAN DANIE THERONWEG, EASTLEIGH The Town Council of Edenvale intends to take the following steps in respect of a portion of Danie Theron Road, Eastleigh: ' Die Stadsraad van Edenvale is van voorneme om die vol gende stappe te doen ten opsigte van 'n gedeelte van Danie Theronweg, Eastleigh: To permanently close a certain portion of Danie Theron Om 'n sekere gedeelte van Danie Theronweg, Eastleigh, Road, Eastleigh, in terms of section 67 of the Local Govern ingevolge artikel 67 van die Ordonnansie op Plaaslike Be ment Ordinance, 1939 stuur, 1939, permanent te sluit A plan showing the street portion to be closed and the 'n Plan wat die betrokke straatgedeelte aandui en die Raad Council's resolution in regard to the abovementioned are se besluit in verband met die bogemelde, le vir 'n tydperk van open for inspection at Room 337, Municipal Offices, Van minstens sestig (60) dae vanaf datum van die eerste publika Riebeeck Avenue, Edenvale, during office hours for a period sie van die kennisgewing naamlik 19 April 1989, gedurende of at least sixty (60) days from date of the first publication of kantoorure by Kamer 337, Munisipale Kantore, Van Riethis notice which is 19 April 1989 beecklaan, Edenvale, ter insae Any person may in writing lodge any objection with or may Enige persoon kan skriftelik enige beswaar indien by of make any representation regarding the abovementioned to vertoe tot bogenoemde plaaslike bestuur rig ten opsigte van the abovementioned local authority and, where applicable, die bogenoemde en waar van toepassing, vergoeding eis voor claim compensation before or on 21 June 1989 of op 21 Junie 1989 PJ JACOBS Town Clerk Municipal Offices Munisipale Kantore PO Box 25 Posbus 25 Edenvale Edenvale April April 1989 Notice No 38/1989 Kennisgewing No 38/1989 P J JACOBS Stadsklerk

9 1 ' i I PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL P NOTICE 642 OF 1989 CITY OF GERMISTON KENNISGEWING 642 VAN 1989 STAD GERMISTON Details to be included in the draft advertisement for the Besonderhede wat in die konsepadvertensie vir die skema scheme ingesluit moet word ' I Draft Amendment to Elsburg Townplanning Scheme, Konsep Wysiging van die Elsburg dorpsbeplanningskema, 1973: Amendment Scheme 33: Second Dwelling Unit 1973: Wysigingskema 33: Tweede wooneenheid The Scheme contains the following proposals Die skema bevat die volgende voorstelle By the addition of the following further proviso to "Clause Deur die byvoeging van die volgende voorbehoudsbepa 18, Table "F": ling tot klousule 18, Tabel "F": "18(V) Provided that with the Special Consent of the City "18(V) Met dien verstande dat, met die spesiale toestem Council, a further dwelling unit, either attached to or de ming van die Stadsraad, 'n verdere wooneenheid, aaneenge tached from the main dwelling house on the property, may be skakel met, of losstaande van die hoof woonhuis op die eienerected on properties zoned for "Special Residential" pur dom, op eiendomme wat vir "Spesiale Woon" doeleindes geposes, subject to the following, and any further conditions soneer is, opgerig mag word, onderworpe aan die volgende that the City Council may deem necessary: en enige verdere voorwaardes wat die Stadsraad nodig mag ag: (a) The total coverage of 40 % of the area of the site zoned for "Special Residential" as well as all other provisions of the (a) Dat die totale dekking van 40 % van die oppervlakte Town planning Scheme in respect of "Special Residential" van die perseel wat "Spesiale Woon" gesoneer is, asook alle properties shall be complied with at all times ander bepaligns in die Dorpsbeplanninskema ten opsigte van "Spesiale Woon" eiendomme, to alle tye nagekom sal word (b) The area of the second dwelling unit shall not be larger than 100 square metres, except in exceptional circumstances (b) Die oppervlakte van die tweede wooneenheid mag nie approved by the City Council meer as 100 vierkante meter wees nie, behalwe in uitsonder like gevalle deur die Stadsraad goedgekeur (c) The second dwelling unit shall be aesthetically pleasing, (c) Die tweede wooneenheid moet esteties en argitektonies be of good architecture, be built of sound materials approved aanvaarbaar wees, en met goeie gehalte boumateriale soos by the National Building Regulations, and harmoniously goedgekeur in terme van die Nasionale Bouregulasies gebou blend with the design of the main building word, en moet harmonieus met die ontwerp van die hoofgebou inskakel (d) A site development plan showing the enitre property, all the buildings, the building lines and other restrictions ap (d) 'n Terreinontwikkelingsplan wat die hele eiendom, alle plicable to the property in terms of the Town planning geboue, die boulyne en alle ander beperkinge op die eien Scheme, the Title Deeds and any other legislation, as well as dom van toepassing, in terme van die Dorpsbeplanningske the position of the proposed second dwelling unit, must be ma, die Titelaktes en ander wetgewing, asook die ligging van submitted to the City Council for approval This site develop die tweede wooneenheid, aantoon, moet aan die Stadsraad ment plan must be approved by the City Council before any vir goedkeuring voorgel6 word Hierdie terreinontwikke building plans for the second dwelling unit will be conside lingsplan moet deur die Stadsraad goedgekeur word, alvo red rens enige bouplanne vir die tweede wooneenheid oorweeg sal word (e) Only one additional dwelling unit may be permitted by (e) Slegs een addisionele wooneenheid mag deur die Stadsthe City Council raad toegelaat word A W HEYNEKE A W HEYNEKE Town Secretary Stadsekretaris Civic Centre Burgersentrum Germiston Germiston Notice No 48/1989 Kennisgewing No 48/1989 NOTICE 643 OF 1989 KENNISGEWING 643 VAN 1989 i CITY OF GERMISTON Details to be included in the draft advertisement for the scheme STAD GERMISTON Besonderhede wat in die konsepadvertensie vir die skema ingesluit moet word: Konsepwysiging van die Elsburg dorpsbeplanningskema, 1973: Wysigingskema 32: Gesellin Klubs Draft amendment to Elsburg Town planning Scheme, Die skema bevat die volgende voorstel: 1973: Amendment Scheme 32: Escort Agencies The scheme contains the following proposal: "(IX) No land or building situated in any use zone shall be used for the purpose of establishing thereon, or therein, any escort agencies, provided that, with the special consent of the Klousule 14, Tabel "E", deur die byvoeging van die vol geode verdere voorbehoudsbepaling: "(IX) Geen grond of geboue gelee in enige gebruiksone mag vir die doel van die stigting daarop of daarin, van enige gesellin klubs gebruik word nie, met dien verstande dat, met die spesiale toestemming van die Stadsraad, hierdie gebruik

10 1462 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 City Council, this use may be permitted in Elsburg Township in Elsburg Dorpsgebied, in Gebruiksone IV (Algemene Be in Use Zone IV (General Business) sigheid) toegelaat mag word" I A W HEYNEICE A W HEYNEKE Town Secretary Stadsekretaris Civic Centre Burgersentrum Germiston Germiston 19 April April 1989 Notice No 47/1989 Kennisgewing No 47/1989 NOTICE 645 OF 1989 KENNISGEWING 645 VAN 1989 CITY OF JOHANNESBURG STAD JOHANNESBURG PROPOSED AMENDMENT TO JOHANNESBURG VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE JOHANNES TOWN PLANNING SCHEME, 1979 (AMENDMENT BURGSE DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1979 (WYSI SCHEME 2370) GINGSKEMA 2370) Kennis word hiermee ingevolge die bepalings van artikel The City Council of Johannesburg hereby gives notice in 28(0(a) gelees met artikel 55 van die Ordonnansie op Dorps terms of section 28(1)(a) read with section 55 of the Town beplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), geplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of gee dat die Stadsraad van Johannesburg 'n ontwerpdorpsbe 1986), that a draft town planning scheme, to be known as Jo planningskema opgestel het wat as Johannesburg se Wysihannesburg Amendment Scheme 2370 has been prepared by gingskema 2370 bekend sal staan it Hierdie skema is 'n vrystellingskema en dit bevat die vol This scheme will be an amendment scheme and contains gende voorstel: the following proposals: Om deel van Marionlaan en Bassonrylaan, Glenvista, te To rezone part of Marion Avenue and Basson Drive Glen hersoneer van bestaande Openbare Straat na Residensieel 1 vista from existing Public Road to Residential 1 Die uitwerking van hierdie skema is om die hersoneerde The effect is to consolidate the rezoned part of Marion deel van Marionlaan en Basson rylaan met Erf 293, Glenvis Avenue and Basson Drive with Erf 293, Glenvista to te konsolideer The draft scheme will lie for inspection during normal of Besonderhede van hierdie skema le gedurende kantoorure fice hours at the office of the Town Clerk, do the Planning ter insae in die kantoor van die Stadsklerk, p/a die Department, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Jo Beplanningsdepartement, Sewende Verdieping, Burgersen hannesburg fin a period of 28 days trum, Braamfontein, Johannesburg vir 'n tydperk van 28 dae Objections to or representations in respect of the scheme Enige beswaar of vertoe in verband met hierdie skema must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at moet binne 'n tydperk van 28 dae skriftelik aan die Stadsthe above address or at PO Box 30733, Braamfontein with a klerk by bogenoemde adres of by Posbus Braamfon period of 28 days tein 2000 gerig word L P LP HOLGATE HOLGATE Waarnemende Stadsekretaris Acting City Secretary Civic Centre Burgersentrum Braamfontein Braamfontein Johannesburg Johannesburg I ' NOTICE 646 OF 1989 KENNISGEWING 646 VAN 1989 TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK STADSRAAD VAN KEMPTON PARK 4 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DORP Die Stadsraad van Kempton Park gee hiermee ingevolge artikel 69(6)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n aan soek om die dorp in die Bylae hierby genoem te stig deur horn ontvang is The Town Council of Kempton Park, hereby gives notice in terms of section 69(6)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that an appli cation to establish the township referred to in the Annexure hereto, has been received by it Particulars of the application will be open for inspection Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge during normal office hours at the office of the Town Clerk, wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer Room 161, Town Hall, Margaret Avenue, Kempton Park for 161, Stadhuis, Margaretlaan, Kempton Park vir 'n tydperk a period of 28 days from 19 April 1989 van 28 dae vanaf 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing and in duplicate binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik en to the Town Clerk at the above address or at PO Box 13, in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of Kempton Park, within a period of 28 days from 19 April by Posbus 13, Kempton Park ingedien of gerig word 1989 S J BENADE S J BENADIE Town Hall Acting Town Clerk Stadhuis Waamemende Stadsklerk Margaret Avenue Margaretlaan PO Box 13 Posbus 13 II Kempton Park Kempton Park 19 April April 1989 Notice No 51/1989 Kennisgewing No 51/1989

11 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL ANNEXURE BYLAE Name of township: Birchleigh Extension 16 Naam van dorp: Birchleigh Uitbreiding 16 Full name of applicant: Terraplan Associates on behalf of Voile naam van aansoeker: Terraplan Medewerkers Rinton Eiendomme CC Namens Rinton Eiendomme BK Number of erven in proposed township: Residential 3:3; Aantal erwe in voorgestelde dorp: Residensieel 3: 3; Spe Special for a day clinic: 1 siaal vir 'n dagkliniek: 1 Description of land on which township is to be established: Holding 4, Boswellville Agricultural Holdings Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Hoewe 4, Boswellville Landbouhoewes Situation of proposed township: Adjacent to Tiger Road Ligging van voorgestelde dorp: Aangrensend aan Tiger directly to the west of Birchleigh Extension 8 weg direk ten weste van Birchleigh Uitbreiding 8 Reference No: DA 8/216 Verwysingsnommer: DA 8/216 NOTICE 648 OF 1989 KENNISGEWING 648 VAN 1989 NOTICE OF DRAFT SCHEME KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA MEYERTON AMENDMENT SCHEME 42 MEYERTON WYSIGINGSKEMA 42 The Town Council of Meyerton hereby gives notice in Die Stadsraad van Meyerton gee hiermee ingevolge artikel berms of section 28(1)(a) of the Town planning and Town 28(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor Whips Ordinance, 1986, that a draft town planning scheme to pe, 1986 kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema, bebe known as Meyerton Amendment Scheme, 1986 has been kend te staan as Meyerton wysigingskema 42 deur horn opge prepared by it stel is This scheme is an amendment scheme and contains the following proposals: the rezoning of the following erven belong ing to Council in Noldick township to Commercial: Ed No Existing Zoning Proposed Zoning Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorstelle: Deur die hersonering van die volgende erwe in raadsbesit in die dorp Noldick na Kommersieel: Erf No Huidige Sonering VoorgesteldeSonering 104 Residential 1 Commercial 104 Residensieel 1 Kommersieel 107 Residential 1 Commercial 107 Residensieel 1 Kommersieel 108 Residential 1 Commercial 108 Residensieel 1 Kommersieel 116 Residential 1 Commercial 116 Residensieel 1 Kommersieel 118 Residential 1 Commercial 118 Residensieel 1 Kommersieel 124 Residential 1 Commercial 124 Residensieel 1 Kommersieel 126 Residential 1 Commercial 126 Residensieel 1 Kommersieel 129 Residential 1 Commercial 129 Residensieel 1 Kommersieel 0130 Residential 1 Commercial 130 Residensieel 1 Kommersieel 133 Residential 1 Commercial 133 Residensieel 1 Kommersieel 134 Residential 1 Commercial 134 Residensieel 1 Kommersieel 202 Residential 1 Commercial 202 Residensieel 1 Kommersieel 223 Residential 1 Commercial 223 Residensieel 1 Kommersieel 225 Residential 1 Commercial 225 Residensieel 1 Kommersieel 228 Residential 1 Commercial 228 Residensieel 1 Kommersieel 231 Residential 1 Commercial 231 Residensieel 1 Kommersieel 232 Residential 1 Commercial 232 Residensieel 1 Kommersieel 236 Residential 1 Commercial 236 Residensieel 1 Kommersieel 244 Residential 1 Commercial 244 Residensieel 1 Kommersieel 275 Residential 1 Commercial 275 Residensieel 1 Kommersieel 276 Residential 1 Commercial 276 Residensieel 1 Kommersieel 277 Residential 1 Commercial 277 Residensieel 1 Kommersieel a278 Residential 1 Commercial 278 Residensieel 1 Kommersieel W79 Residential 1 Commercial 279 Residensieel 1 Kommersieel 280 Residential 1 Commercial 280 Residensieel 1 Kommersieel

12 1464 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL Residential 1 Commercial 281 Residensieel 1 Kommersieel 282 Residential 1 Commercial 282 Residensieel 1 Kommersieel 283 Residential 1 Commercial 283 Residensieel 1 Kommersieel 284 Residential 1 Commercial 284 Residensieel 1 Kommersieel 285 Residential 1 Commercial 285 Residensieel 1 Kommersieel 286 Residential 1 Commercial 286 Residensieel 1 Kommersieel 287 Educational Commercial 287 Opvoedkundig Kommersieel 288 Public Open Space Commercial 288 Openbare Oop Kommersieel a portion of Plane Street Commercial 'n Gedeelte van Street Kommersieel Street as closed in Planestraat wat interms of section 67 gevolge artikel 67 of the Local Go van die Ordonnan vernment Ordi sie op Plaaslike Be nance, stuur, 1939, gesluit 1939 is The draft scheme will be for inspection during normal of Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoorfice hours at the office of the Town Secretary, Room 201, ure by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 201, Bur Civic Centre, Meyerton, for a period of 28 days from 19 April gersentrum, Meyerton vir 'n tydperk van 28 dae vanaf April 1989 Objections to or representations in respect of the scheme must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at PO Box 9, Meyerton, 1960, or at above address within a period of 28 days from 19 April 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by of tot die Stadsklerk by Posbus 9, Meyerton, 1960, ingedien of gerig word M C C OOSTHUIZEN M C C OOSTHUIZEN Town Clerk Stadsklerk I 4 19 April April 1989 NOTICE 649 OF ENNISGEWING 649 VAN 1989 TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG, TRANSVAAL STADSRAAD VAN MIDDELBURG, TRANSVAAL PROPOSED AMENDMENT TO MIDDELBURG VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE MODEL TOWN PLANNING SCHEME, 1974 (AMENDMENT BURGSE DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 (WYSI SCHEME 144) GINGSKEMA 144) The Town Council of Middelburg hereby give notice in Die Stadsraad van Middelburg gee hiermee ingevolge arti terms of section 28(1)(a) read with section 55 of the Town kel 28(1)(a) gelees tesame met artikel 55 van die Ordonnanplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van' 1986), that a draft townplanning scheme, to be known as 1986), kennis dat hy 'n ontwerpdorpsbeplanningskema wat as Middelburg Amendment Scheme 144 has been prepared by die Middelburgse Wysigingskema 144 bekend sal staan, op it gestel het This scheme will be an amendment scheme and contains Dit is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorstel: the following proposals: Die hersonering van Gedeelte 202 van die plaas Middel The rezoning of Portion 202 of the farm Middelburg Town burg Town and Townlands 287 JS, aangrensend aan Protea and Townlands 287 JS, adjacent to Protea Road, Middelburg weg, Middelburg Uitbreiding 4, van "Bestaande Openbare Extension 4 from "Existing Public Open Space" to "Special Oopruimte" na "Spesiale Woon" Residential Die ontwerpskema 16 vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 The draft scheme will lie for inspection during normal of April 1989 gedurende gewone kantoorure by die kantoor van fice hours at the office of the Town Secretary, Middelburg die Stadsekretaris, Middelburg Munisipale Geboue, Wan Municipal Buildings, Wanderers Avenue for a period of 28 dererslaan ter insae days from 19 April 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the scheme binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 14, the above address or at PO Box 14, Middelburg 1050 within a Middelburg 1050 ingedien of gerig word period of 28 days from 19 April 1989 STADSKLERK TOWN CLERK Municipal Buildings Munisipale Kantore Middelburg Middelburg April April 1989 Notice No 3/W/1989 Kennisgewing No 03/W/1989

13 PROVINSIALEKOERANT, 26 APRIL NOTICE 650 OF 1989 KENNISGEWING 650 VAN 1989 TOWN COUNCIL OF MIDRAND STADSRAAD VAN MIDRAND NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DORP The Town Council of Midrand hereby gives notice in terms Die Stadsraad van Midrand gee hiermee ingevolge artikel of section 69(6)(a) of the Town planning and Townships Or 69(6)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that an application to pe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek establish the township referred to in the Annexure hereto, om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig deur horn has been received by it ontvang is Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Secretary, Mu wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Municipal Offices, Old Pretoria Road, Randjespark, (Room nisipale Kantore, Ou Pretoriaweg, Randjespark, (Kamer G1), for a period of 28 days from 19 April 1989 GI), vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing and in duplicate binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik en to the Town Secretary at the above address or at Private Bag in tweevoud by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres X20, Halfway House 1685, within a period of 28 days from 19 of by Privaatsak X20, Halfway House 1685 ingedien of gerig April 1989 word PLBOTHA Town Clerk Municipal Offices Munisipale Kantore Old Pretoria Road Ou Pretoriaweg Randjespark Randjespark Private Bag X20 Privaatsak X20 Halfway House Halfway House April April 1989 Notice No 33/1989 Kennisgewing No 3/1989 ANNEXURE BYLAE Name of township: Halfway Gardens Extension 17 Naam van dorp: Halfway Gardens Uitbreiding 17 PLBOTHA Stadsklerk Full name of applicant: Rosmarin and Associates on behalf Voile naam van aansoeker: Rosmarin en Medewerkers of Basil Richard Weinberg namens Basil Richard Weinberg Number of erven in proposed township: Residential 1: 1 Aantal erwe in voorgestelde dorp: Residensieel 1: 1 erf erf Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Description of land on which township is to be established: Gedeelte 32 van Hoewe 72, Halfway House Estate Landbou Portion 32 of Holding 72, Halfway House Estate Agricultural hoewes Holdings Ligging van voorgestelde dorp: Aangrensend en wes van Situation of proposed township: Adjacent and to the west die Ben Schoeman Hoofweg en aangrensend aan die onder of the Ben Schoeman Highway and adjacent to the underpass verbypad van Alexandrastraat met die Ben Schoeman hoofof Alexandra Road with the Ben Schoeman Highway weg Reference No: 15/8/HG17 Verwysings No: 15/8/HG17 NOTICE 652 OF 1989 KENNISGEWING 652 VAN 1989 CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA NOTICE OF DRAFT SCHEME KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge artikel The City Council of Pretoria hereby gives notice in terms 28(1)(a), gelees met artikel 55, van die Ordonnansie op of section 28(1)(a), read with section 55, of the Townplan Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van ning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), 1986), kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema wat be that a draft townplanning scheme to be known as Pretoria kend sal staan as Pretoria wysigingskema 3233, deur hom op Amendment Scheme 3233 has been prepared by it gestel is This scheme is an amendment of the Pretoria Town plan Hierdie skema is 'n wysiging van die Pretoria dorps ning Scheme 1974, and contains the rezoning of the Remain beplanningskema, 1974, en behels die hersonering van die der of Erf 3, Trevenna from "General Residential" to "Exist Restant van Erf 3, Trevenna, van "Algemene woon" tot ing Street" "Bestaande straat" The draft scheme is open to inspection during normal ofhours at the office of the City Secretary, Room 3024, Third Floor, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria for a period of 28 days from 19 April 1989 "Vice Die ontwerpskema le gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 3024, Derde Verdieping, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 ter insae

14 1466 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 Objections to or representation in respect of the scheme must be lodged in writing with the City Secretary at the above office or posted to him at PO Box 440, Pretoria 0001, within a period of 28 days from 19 April 1989 (Reference: K13/4/6/3233) Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by die Stadsekretaris by bovermelde kantoor ingedien word of aan hom by Posbus 440, Pretoria 0001 gepos word (Verwysing: K13/4/6/3233) J N REDELINGHULIS 19 April 1989 Town Clerk 19 April 1989 Notice No 235/1989 Kennisgewing No 235/1989 NOTICE 657 OF 1989 KENNISGEWING 657 VAN 1989 J N REDELINGHUIJS Stadsklerk CITY OF GERMISTON STAD GERMISTON EXTENSION OF SAREL HATTINGH STREET: PRO VERLENGING VAN SAREL HATTINGHWEG: VOOR POSED PURCHASE OF PORTION 70 (A PORTION OF GESTELDE AANKOOP VAN GEDEELTE 70 ('N GE PORTION 1) OF LOT 82, KLIPPOORTJE AGRICUL DEELTE VAN GEDEELTE 1) VAN LOT 82, DORP TURAL LOTS KLIPPOORTJE LANDBOULOTTE The owner of the property known as Portion 70 (a portion Die eienaar van die eiendom bekend as gedeelte 70 ('n ge of Portion 1), of Lot 82, Klippoortje Agricultural Lots deelte van Gedeelte 1), van Lot 82, Klippoortje Landbou Township, is herewith requested to contact the City Council lotte, word hiermee versoek om so spoedig moontlik met of Germiston as soon as possible regarding the purchase of Germiston Stadsraad in verbinding te tree rakende die aan abovementioned property by Council koop van bovermelde eiendom deur die Raad Should the owner not contact the City Council of Germiston within 21 days from date of this advertisement, the Council will have no other option but to expropriate the property Indien die eienaar nie binne 21 dae na datum van hierdie advertensie met die Raad in verbinding tree nie sal die Raad verplig wees om die eiendom te onteien Enquiries can be directed to the Town Secretary, PO Box Navrae kan gerig word aan die Stadsekretaris, Posbus 145, 145, Germiston 1400 Germiston 1400 A W HEYNEICE Civic CentreBurgersentrum A W HEYNEKE SecretaryStadsekretaris Town Germiston Germiston 19 April April 1989 Notice No 56/1989 Kennisgewing No 56/1989 NOTICE 659 OF 1989 KENNISGEWING 659 VAN 1989 NOTICE OF INTENTION TO ESTABLISH TOWNSHIP KENNISGEWING VAN VOORNEME DEUR PLAAS BY LOCAL AUTHORITY LIKE BESTUUR OM DORP TE STIG The Town Council of Barberton hereby gives notices in Die Stadsraad van Barberton gee hiermee ingevolge arti terms of section 108(1)(a) of the Townplanning and Town kel 108(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en ships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that it intends Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat by voorestablishing a township consisting of the following erven on a nemens is om 'n dorp bestaande uit die volgende erwe op 'n part of Portion 14 of the farm Barberton Townlands 369 JU: deel van Gedeelte 14 van die plaas Barberton Townlands 369 JU te stig: Residential 1: 9 Residensieel 1: 9 Public open spaces: 1 Openbare oopruimtes: 1 Street Straat Further particulars of the township will lie for inspection Nadere besonderhede van die dorp le ter insae gedurende during normal office hours at the office of the Town Clerk, gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Bar Barberton Town Council, Generaal Street, Barberton for a berton Stadsraad, Generaalstraat, Barberton vir 'n tydperk period of 28 days from 19 April 1989 van 28 dae vanaf 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the township must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or PO Box 33, Barberton 1300 within a period of 28 days from 19 April 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die dorp moet skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of Posbus 33, Barberton 1300 binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 ingedien of gerig word Aksion Plan Aksion Plan Town and Regional Planners Stadsen Streeksbeplanners PO Box 2177 Posbus 2177 Nelspruit Nelspruit April April 1989

15 1 I NOTICE I PROVINMALE KOERANT, 26 APRIL NOTICE 660 OF 1989 KENNISGEWING 660 VAN TOWN COUNCIL OF BARBERTON STADSRAAD VAN BARBERTON NOTICE OF APPLICATION FOR EXTENSION OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM UITBREIDING BOUNDARIES OF APPROVED TOWNSHIP ESTA VAN GRENSE VAN GOEDGEKEURDE DORP BLISHED BY LOCAL AUTHORITY Die Stadsraad van Barberton gee hiermee ingevolge arti The Town Council of Barberton hereby gives notice in kel 69(6)(a) saamgelees met artikel(s) 88(2)/en 106 van die terms of section 69(6)(a) read in conjunction with section(s) Ordonnansie van Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordon 88(2)/and 106 of the Town planning and Townships Ordi nansie 15 van 1986), kennis dat aansoek gedoen is deur die nance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that application has Stadsraad van Barberton om die grense van die dorp bekend been made by the Town Council of Barberton to extend the as Barberton Uitbreiding 1 uit te brei om 'n deel (± boundaries of the township known as Barberton Extension 1 m2) van Gedeelte 14 van die plaas Barberton Townlands to include a part (± m2) of Portion 14 of the farm Nommer 369 JU distrik Barberton te omvat Barberton Townlands Number 369 JU district Barberton Die betrokke gedeelte is gelee aanliggend en ten suidweste The portion concerned is situated adjacent and to the van Erf 2641, Barberton Uitbreiding 1 en sal vir residensiele southwest of Erf 2641, Barberton Extension 1 and is to be doeleindes gebruik word used for Residential purposes Die aansoek tesame met die betrokke planne, dokumente The application together with the plans, documents and in en inligting TO ter insae gedurende gewone kantoorure by die formation concerned, will lie for inspection during normal of kantoor van die Stadsklerk, Stadsraad van Barberton, Gene fice hours at the office of the Town Clerk, Barberton Town raalstraat, Munisipale Kantore, Barberton vir 'n periode van t Council, Generaal Street, Barberton for a period of 28 days 28 dae vanaf 19 April 1989 / from 19 April 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet skriftelik en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bover melde adres of by Posbus 33, Barberton 1300 binne 'n tyd perk van 28 dae vanaf 19 April 1989 ingedien of gerig word Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing in duplicate to the Town Clerk at the above address or at PO Box 33, Barberton 1300 within a period of 28 days from 19 April 1989 THE TOWN CLERK Stadsraad van Barberton Town Council of Barberton Posbus 33 PO Box 33 ' Barberton Barberton Aksion Plan Aksion Plan Town & Regional Planners Stads en Streeksbeplanners PO Box 2177 Posbus 2177 Nelspruit Nelspruit April April 1989 DIE STADSKLERK 661 OF 1989 KENNISGEWING 661 VAN 1989 I 10 BARBERTON WYSIGINGSKEMA 55 BARBERTON AMENDMENT SCHEME 55 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING 01 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(()(i) VAN DIE ODONNANSE OP 56(D(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPL1)AbMING EN DORPE,R1986 (ORDOINNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, S J Jacobs, being the authorized agent of the owner of Ek, S J Jacobs, synde die gemagtigde agent van die eienaar Erf 3042, Barberton hereby give notice in terms of section van Erf 3042, Barberton gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, 56(1)(b)(0 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 1986, that I have applied to the Town Council of Barberton Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Barberton for the amendment of the town planning scheme known as aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplan Barberton Town planning Scheme, 1974, by the rezoning of ningskema bekend as Barberton dorpsaanlegskema, 1974, the property described above, situated Hawkens Street, Bar deur die hersonering van die eiendom hierby beskryf, gelee berton from "Special Residential" with a density of 1 dwelte Hawkensstraat, Barberton van "Srsiale Woon" met 'n ling unit per m2 to "Special Residential" with a digtheid van 1 woonhuis per m tot "Spesiale Woon" density of 1 dwelling per m2 met 'n digtheid van 1 woonhuis per m2 Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk/Secre wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk/Sekretatary, Municipality of Barberton, Generaal Street for the ris, Munisipaliteit van Barberton, Generaalstraat vir 'n period of 28 days from 19 April 1989 tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by 2 _

16 1468 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 Clerk/Secretary at the above address or at PO Box 33, Bar of tot die Stadsklerk/Sekretaris by bovermelde adres of by berton 1300 within a period of 28 days from 19 April 1989 Posbus 33, Barberton 1300 ingedien of gerig word Address of agent: Aksion Plan, Town & Regional Plan Adres van agent: Aksion Plan, Stads en Streeksbeplan 4 ners, PO Box 2177, Nelspruit 1200 ners, Posbus 2177, Nelspruit 1200 NOTICE 662 OF 1989 KENNISGEWING 662 VAN 1989 BARBERTON AMENDMENT SCHEME 54 BARBERTON WYSIGINGSKEMA 54 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, S J Jacobs being the authorized agent of the owner of Part of 143 of Erf 2456, Barberton (closed portion of Ogilvie Ek, S J Jacobs synde die gemagtigde agent van die eienaar Street) hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of van Gedeelte 143 van Erf 2456, Barberton (Geslote deel van the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I Ogilviestraat) gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van have applied to the Town Council of Barberton for the die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, ken amendment of the town planning scheme known as Bar nis dat ek by die Stadsraad van Barberton aansoek gedoen berton Town planning Scheme, 1974, by the rezoning of the het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend property described above situated Ogilvie Street adjacent to as Barberton dorpsaanlegskema, 1974, deur die hersonering Erf 2388, Barberton from "Street" to "Special Residential" van die eiendom hierby beskryf geled te Ogilviestraat aanlig gend tot Erf 2388, Barberton van "Straat" tot "Spesiaal 4 Particulars of the application will lie for inspection during Woon" normal office hours at the office of the Town Clerk/Secre Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende getary, Municipality of Barberton, Generaal Street for the period of 28 days from 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk/Secretary at the above address or at PO Box 33, Barberton 1300 within a period of 28 days from 19 April 1989 wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk/Sekreta ris, Munisipale Kantore, Generaalstraat vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by of tot die Stadsklerk/Sekretaris by bovermelde adres of by Posbus 33, Barberton 1300 ingedien of gerig word Address of agent: Aksion Plan, Town & Regional Plan Adres van agent: Aksion Plan, Stads en Streeksbeplan ners, PO Box 2177, Nelspruit 1200 ners, Posbus 2177, Nelspruit 1200 NOTICE 663 OF 1989 KENNISGEWING 663 VAN 1989 BARBERTON AMENDMENT SCHEME 56 BARBERTON WYSIGINGSKEMA 56 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM TOWN WYSIGING PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP di SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN 1111 SIE 15 VAN 1986) I, S J Jacobs being the authorized agent of the owner of Erf 2778, Barberton hereby give notice in terms of section Ek, S J Jacobs synde die gemagtigde agent van die eienaar 56(1)(b)(i) of the Townplanning and Townships Ordinance, van Ed 2778, Barberton gee hiermee ingevolge artikel 1986, that I have applied to the Town Council of Barberton 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en for the amendment of the town planning Scheme known as Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Barberton Barberton Townplanning Scheme, 1974, by the rezoning of aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplan the property described above situated on the corner of Gene ningskema bekend as Barbertondorpsaanlegskema, 1974, raal Street and Judge Street, Barberton from "General Resi deur die hersonering van die eiendom hierby beskryf geled te dential No 1" to "General Residential No 1" subject to cer h/v Generaal en Judgestraat, Barberton van "Algemene tain conditions including shops, offices and business buildings Woon No 1" tot "Algemene Woon No 1" onderworpe aan on groundfloor sekere voorwaardes insluitende winkels, kantore en besigheidsgeboue op grondvlak Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk/Secre Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende getary, Municipality of Barberton, Generaal Street for the wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk/Sekreta period of 28 days from 19 April 1989 ris, Munisipaliteit vanbarberton, Generaalstraat vir 'n tyd perk van 28 dae vanaf 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk/Secretary at the above address or at PO Box 33, Barberton 1300 within a period of 28 days from 19 April 1989 binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by of tot die Stadsklerk/Sekretaris by bovermelde adres of by Posbus 33, Barberton 1300 ingedien of gerig word Address of agent: Aksion Plan, Town & Regional Plan Adres van agent: Aksion Plan, Stads en Streeksbeplan ners, PO Box 2177, Nelspruit 1200 ners, Posbus 2177, Nelspruit 1200

17 I Residential" 1 Portion I Barberton 1 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL NOTICE 664 OF 1989 KENNISGEWING 664 VAN 1989 TOWN COUNCIL OF BARBERTON NOTICE OF DRAFT SCHEME STADSRAAD VAN BARBERTON KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA The Town Council of Barberton hereby give notice in Die Stadsraad van Barberton gee hiermee ingevolge arti terms of section 28(1)(A) of the Townplanning and kel 28(1)(A) van die Dorpsbeplanningskema en Dorpe Or Townshps Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a donnasie, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n ontdraft townplanning scheme to be known as Barberton werpdorpsbeplanningskema bekend as Barberton wysi Amendment Scheme 53 has being prepared by it gingskema 53 deur hom opgestel is The scheme is an amendment scheme and contains the fol Die skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorlowing proposals: The rezoning of Barberton Town planning stelle: Die hersonering van Barberton dorpsbeplanningske Scheme, 1974, in regard to the rezoning of Erven 3020 and ma, 1974, ten opsigte van Erwe 3020 en 3021 (konsolideerde 3021 (consolidated site 3822), Barberton Extension 6, from Erf 3822), Barberton Uitbreiding 6, van "Spesiale Woon" na "Special Residential" to "Street" and "Special Residential", "Straat" en "Spesiale Woon", die noordelike deel van Park the northern part of Parkerf 3033, Barberton Extension 6, erf 3033, Barberton Uitbreiding 6, van "Publieke Oop from "Public Open Space" to "Institutional" and "Special ruimte" na "Inrigting" en "Spesiale Woon" en die noorde Residential", and the northern park of Parkerf 3692, Bar like deel van Parkerf 3692, Barberton Uitbreiding 7, van berton Extension 7, from "Public Open Space" to "Special "Publieke Oopruimte" na "Spesiale Woon" Die ontwerpskema le ter insae gedurende normale kan The draft scheme will lie for inspection during normal of toorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stadsraad van fice hours at the office of the Town Clerk, Barberton Town Barberton, Generaalstraat, Barberton vir 'n periode van 28 Council, Generaal Street, Barberton for a period of 28 days dae vanaf 19 April 1989 from 19 April 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet Objections to or representations in respect of the scheme binne 'n period van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by of must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 33, Bar the above address or at PO Box 33, Barberton 1300 within a berton 1300 ingedien of gerig word period of 28 days from 19 April 1989 TOWN CLERK Stadsraad van Barberton STADSKLERK Town Council of Barberton Posbus 33 PO Box 33 Barberton Barberton, April April 1989 Aksion Plan Aksion Plan Town and Regional Planners Stads en Streeksbeplanners PO Box 2177 Posbus 2177 Nelspruit Nelspruit NOTICE 665 OF 1989 KENNISGEWING 665 VAN 1989 TOWN COUNCIL OF BARBERTON STADSRAAD VAN BARBERTON NOTICE OF APPLICATION FOR EXTENSION OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM UITBREIDING BOUNDARIES OF APPROVED TOWNSHIP ESTAB VAN GRENSE VAN GOEDGEKEURDE DORP LISHED BY LOCAL AUTHORITY The Town Council of Barberton hereby give notice in Die Stadsraad van Barberton gee hiermee ingevolge arti terms of section 69(6)(a) read in conjunction with section(s) kel 69(6)(a) saamgelees met artikel(s) 88(2)1 en 106 van die 88 (2)/ and 106 of the Town planning and Townships Ordi Ordonnansie van Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that application has nansie 15 van 1986), kennis dat aansoek gedoen is deur die been made by the Town Council of Barberton to extend the Stadsraad van Barberton om die grense van die dorp bekend boundaries of the township known as Barberton to include as Barberton uit te brei om Gedeeltes 9, 10 en 110 (alle ge 9, 10 and 110 (all portions of Portion 14) of the farm deeltes van Gedeelte 14) van die plans Barberton Nommer Number 369 JU, district Barberton 369 JU, distrik Barberton, te omvat The portion concerned is situated adjacent and to the east Die betrokke gedeelte is geled aanliggend en ten ooste van of Platt Street and is to be used for Commercial (including a Plattstraat en sal vir kommersiele doeleindes (insluitend 'n bakery) purposes bakkery) gebruik word The application together with the plans, documents and in Die aansoek tesame met die betrokke planne, dokumente formation concerned, will lie for inspection during normal of en inligting le ter insae geduren gewone kantoorure by die lice hours at the Office of the Town Clerk, Barberton Town kantoor van die Stadsklerk, Stadsraad van Barberton, Gene Council, Generaal Street, Barberton for a period of 28 days raalstraat, Barberton vir 'n periode van 28 dae vanaf 19 April from 19 April Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing in duplicate to skriftelike en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bover

18 1470 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 the Town Clerk at the above address or at PO Box 33, Barberton 1300 within a period of 28 days from 19 April 1989 melde adres of by Posbus 33, Barberton 1300, binne 'n tyd Perk van 28 dae vanaf 19 April 1989 ingedien of gerig word TOWN CLERK STADSKLERK Town Council of Barberton Stadsraad van Barberton PO Box 33 Posbus 33 Barberton Barberton April April 1989 Aksion Plan Aksion Plan Town and Regional Planners Stadsen Streeksbeplanners PO Box 2177 Posbus 2177 Nelspruit Nelspruit NOTICE 666 OF 1989 KENNISGEWING 666 VAN 1989 TOWN COUNCIL OF BARBERTON NOTICE OF DRAFT SCHEME STADSRAAD VAN BARBERTON KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA The Town Council of Barberton hereby give notice in Die Stadsraad van Barberton gee hiermee ingevolge arti terms of section 28(1)(a) of the Townplanning and town kel 28(1)(a) van die Dorpsbeplanningskema en Dorpe Or ships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986) that a Draft donnansie, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986) kennis dat 'n Town planning Scheme to be known as Barberton Amend Ontwerpdorpsbeplanningskema bekend as Barberton Wysi ment Scheme 34 has been prepared by it gingskema 34 deur horn opgestel is This scheme is an Amendment Scheme and contains the Hierdie skema is 'n Wysigingskema en bevat die volgende following proposals: The rezoning of Barberton Townplanvoorstelle: Die hersonering van Barberton Dorpsaanle8skening Scheme 1974, with regard to Erf 2749, Barberton Exten ma 1974, ten opsigte van Erf 2749, Barberton Uitbreiding 5 sion 5 from "Existing Public Open Space" to "Special Resi vanaf "Bestaande Openbare Oopruimte" na "Spesiale denial", with a density of 1 Dwelling per 300 m2, Existing Woon" met 'n digtheid van 1 Woonhuis per 300 m2, Be Public dpen Space and Street staande Openbare Oopruimte en Straat The Draft Scheme will lie for inspection during normal of Die Ontwerpskema ie ter insae gedurende normale kanfice hours at the office of the Town Clerk, Barberton Town toorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stadrpad van Bar Council, Generaal Street, Barberton for a period of 28 days berton, Generaalstraat, Munisipale Kantore, Barberton vir from 19 April 1989 'n periode van 28 dae vanaf 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the scheme Besware teen of verta ten opsigte van die skema moet must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at binne 'n periode van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by the above address or at PO Box 33, Barberton 1300, within a of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 33, period of 28 days from 19 April 1989 Barberton 1300, ingedien of gerig word This advertisement replaces all previous advertisement in Hierdie advertensie vervang alle vorige advertensies met regard to this amendment scheme and property betrekking tot hierdie wysigingskema en eiendom TOWN CLERK STADSKLERK Town council Of Barberton Stadsraad van Barberton PO Box 33 Posbus 33 Barberton Barberton April April 1989 Aksion Plan Aksion Plan Town & Regional Planners Stads en Streeksbeplanners PO Box 2177 Posbus 2177 Nelspruit Nelspruit NOTICE 667 OF 1989 KENNISGEWING 667 VAN 1989 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2574 JOHANNESBURG WYSIGINGSICEMA 2574 ICENNISGEWING VAN NOTICE OF AANSOEK OM APPLICATION FOR WYSIGING AMENDMENT OF TOWN VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) 56(1)(b)(i) OF THE VAN DIE TOWN PLANNING ORDONNANSIE OP AND TOWN SHIPS DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, Maria Elizabeth Von Maltitz, being the authorized agent of the owner of Erf Ek, Maria Elizabeth Von Maltitz, synde die 155 Northcliff, gemagtigde hereby give notice in agent van die eienaar van Erf 155 Northcliff, gee hiermee in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have gevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe applied to the Jo planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van

19 ' PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL City Council for the amendment of the town Johannesburg aansoek gedoen het om die wysiging van die planning scheme known as Johannesburg Town hannesburg planning dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg dorpsbe Scheme, 1979, for the amendment of the density of the pro planningskema, 1979, deur die wysiging van die digtheid van perty described above, situated between Frederick Drive and die eiendom hierbo beskryf, geled tussen Frederick Rylaan Anderion Avenue Northcliff from "One dwelling per erf" to en Anderson Laan, Northcliff, vanaf "Een woonhuis per erf' "one dwelling per m2" na "Een woonhuis per m2" Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Director of Planning, wone kantoorure by die kantoor van die Beplanning, Kamer Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein, for the 760, 7e Vloer, Burgersentrum, Braamfontein, vir 'n tydperk period of28 days from 19 April 1989 van 28 dae vanaf 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Director of binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by Planning at the above address or at PO Box 30733, Braam of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of fontein, 2017, within a period of 28 days from 19 April 1989 Posbus 30733, Braamfontein 2017, ingedien of gerig word Address of owner: Bankorp Property Services (Pty) Ltd, Adres van eienaar: Bankorp Eiendomsdienste (Edms) PO Box 4568, Randburg 2125 Bpk, Posbus 4568, Randburg 2125 NOTICE 668 OF 1989 KENNISGEWING 668 VAN 1989 PETERSBURG AMENDMENT SCHEME 144 PIETERSBURG WYSIG/NGSKEMA 144 I, Frank Peter Sebastian de Villiers being the authorized Ek, Frank Peter Sebastian de Villiers synde die gemag agent of the owner of a Part of the Remaining Extent of Por tigde agent van die eienaar van 'n deel van die Resterende tion 41 of the farm Doomkraal 680 LS (adjacent east of the gedeelte van Gedeelte 41 van die plaas Doornkraal 680 LS entrance road from the Dendron Road to Seshego abutting (aanliggend oos van die toegangspad van die Dendronpad na Laastehoop 675 LS) give notice in terms of section Seshego en aanliggend tot Laastehoop 675 LS) gee hiermee 56(1)(b)(i) of the Townplanning and Townships Ordinance, ingevolge artikel 56(1)(b)(0 van die Ordonnansie op Dorps (Ordinance 15 of 1986) that I have applied to the Pietersburg beplanning en Dorpe, (Ordonnansie 15 van 1986) kennis dat Town Council for the amendment of the Townplanning ek by die Pietersburg Stadsraad aansoek gedoen het om die Scheme known as the Pietersburg Town planning Scheme, wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Pie 1981 by the rezoning of the property described above from tersburgdorpsbeplanningskema, 1981 deur die hersonering "Agriculture" to "Business 2" in which case the building van die eiendom hierbo beskryf van "Landbou" na "Besigfloor area may not exeed sq m heid 2" in welke geval die gebou vloeroppervlakte nie vk m mag oorskry nie Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Room Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge 404, Civic Centre, Pietersburg for the period of 28 days from wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 19 April , Burgersentrum, Pietersburg vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk at the above address or at PO Box 111, Pietersburg, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by 0700 within a period of 28 days from 19 April 1989 of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 111, Pietersburg, 0700 ingedien of gerig word Address of agent: De Villiers, Potgieter and Partners, PO Adres van agent: De Villiers, Potgieter en Vennote, Pos Box 2912, Pietersburg 0700 bus 2912, Pietersburg 0700 NOTICE 669 OF 1989 KENNISGEWING 669 VAN 1989 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 148 PIETERSBURG WYSIGINGSKEMA 148 * I, Thomas Pieterse being the authorized agent of the ow Ek, Thomas Pieterse synde die gemagtigde agent van die ner of Ed 2066, Pietersburg Extension 9 hereby give notice in eienaar van Erf 2066, Pietersburg Uitbreiding 9 gee hiermee terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorps Townships Ordinance, (Ordinance 15 of 1986) that I have ap beplanning en Dorpe, (Ordonnansie 15 van 1986) kennis dat plied to the Pietersburg Town Council for the amendment of ek by die Pietersburg Stadsraad aansoek gedoen het om die the Town planning Scheme known as the Pietersburg Town wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Pieplanning Scheme, 1981 by the rezoning of the property de tersburgdorpsbeplanningskema, 1981 deur die hersonering scribed above, situated adjacent to Lood Street from "Indus van die eiendom hierbo beskryf, geled aangrensend tot trial 1" to "Industrial 2" with an annexure which permits the Loodstraat van "Nywerheid 1" tot "Nywerheid 2" met 'n byuse of the property also for a public garage subject to specific lae dat die eiendom ook vir 'n openbare garage gebruik mag conditions word onderworpe aan spesifieke voorwaardes Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 404, Civic Centre, Pietersburg for the period of 28 days from 404, Burgersentrum, Pietersburg vir 'n tydperk van 28 dae 19 April 1989 vanaf 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 by of tot die

20 1472 PROVINCIALGAZETTE, 26 APRIL 1989 Clerk at the above address or at PO Box 111, Pietersburg, Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 111, Pieters 0700 within a period of 28 days from 19 Apri11989 burg, 0700 ingedien of gerig word Address of Agent: De Villiers, Potgieter and Partners, PO Adres van agent: De Villiers, Potgieter en Vennote, Pos Box 2912, Pietersburg 0700 bus 2912, Pietersburg NOTICE 670 OF 1989 ICENNISGEWING 670 VAN 1989 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3354 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3354 I, Errol Raymond Bryce, being the authorized agent of the Ek, Errol Raymond Bryce, synde die gemagtigde agent owner of Portion 1 of Ed 189, Gezina hereby give notice in van die eienaar van Gedeelte 1 van Erf 189, Gezina, gee hier terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and mee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Pre Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads toria City Council for the amendment of the townplanning raad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van scheme known as Pretoria Townplanning Schene, 1974, by die dorpsbeplanningskema bekend as Pretoria dorpsthe rezoning of the property described above, situated in beplanningskema, 1974, deur die hersonering van die eien Ninth Avenue from Special for Warehouses to Special for dom hierbo beskryf, geled te Negendelaan, Gezina van Spe Commercial, Restricted Industries and Offices siaal vir Pakhuise tot Spesiaal vir Kommersieel, Beperkte Nywerhede en Kantore Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the City Secretary, Room Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge 3204, 3rd Floor, West Block, Munitoria, Van der Walt wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Street, Pretoria for a period of 28 days from 19 Apri11989 Kamer 3204, 3e Vloer, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre toria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the City Sec Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet ' retary at the above address or at PO Box 440, Pretoria, 0001 binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by within a period of 28 days from 19 April 1989 of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus Address of agent: C/o E R Bryce and Associates, Pretoria, 0001 ingedien of gerig word Downies Building, 373 Proes Street, Pretoria 0002 Tel Adres van agent: E R Bryce en Medewerkers, 10 Downies /1 gebou, Proesstraat 373, Pretoria 0002 Tel /1 NOTICE 671 OF 1989 KENNISGEWING 671 VAN 1989 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3357 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 3357 I, Karin Johanna Liebenberg, being the authorized agent Ek, Karin Johanna Liebenberg, synde die gemagtigde of the owner of Erven 1/863 and Remainder of 863, Pretoria agent van die eienaar van Erwe 1/863 en Restant van 863, North, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of PretoriaNoord, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordin van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 ante 15 of 1986), that I have applied to the City Council of (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad Pretoria for the amendment of the townplanning scheme in van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die operation known as Pretoria Townplanning Scheme, 1974, dorpsbeplanningskema in werking bekend as Pretoria dorps by the rezoning of the property described above, situated in beplanningskema, 1960 deur die hersonering van die eien and shops Burger Stfeet from Special Residential to Special for offices Spesiaal vir kantore en winkels dom hierbo beskryf, gelee te Burgerstraat van Spesiale Woon tot Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the City Secretary, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre for the period of 28 days from 19 April 1989 (the date of first toria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 (die dapublication of this notice) turn van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the City Secretary at the above address or at PO Box 440, Pretoria, 0001 within a period of 28 days from 29 April 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, Pretoria, 0001 ingedien of gerig word Address of authorized agent: F Pohl and Partners, Panora Adres van gemagtigde agent: F Pohl en Vennote, Panora ma Building, Verwoerdburgstad, PO Box 7036, magebou, Verwoerdburgstad, Posbus 7036, Hennopsmeer Hennopsmeer d NOTICE 672 OF 1989 KENNISGE WING 672 VAN 1989 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3346 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3346 I, Leon Andre van der Walt, being the owner of the Re Ek, Leon Andre van der Walt, synde die eienaar van die mainder of Portion 1 of Erf 70, Mayville, hereby give notice Restant van Gedeelte 1 (een) van Ed 70, Mayville, gee bier in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and mee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that I Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van have applied to the City Council of Pretoria for the amend 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek ment of the town planning scheme in operation known as gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the rezoning of the in werking bekend as Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, i

21 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL property described above, situated at 825 Paul Kruger Street, deur die hesonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te 0 Mayville, from Special Residential to Special for a veterinary Paul Krugerstraat 825, Mayville, van Spesiale Woon tot Speclinic/hospital and a dwellingunit siaal vir 'n dierekliniek/hospitaal en 'n woonhuis Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the City Secretary, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Prefor the period of 28 days from 19 April 1989 toria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the City Secretary at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0001 within a period of 28 days from 19 April 1989 Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, Pretoria 0001 ingedien of gerig word Address of owner: PO Box 59927, Karenpark 0118 Adres van eienaar: Posbus 59927, Karenpark 0118 NOTICE 673 OF 1989 KENN1SGEWING 673 VAN 1989 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2525 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 2525 I, Marius Johannes van der Mei we being the authorized Ek, Marius Johannes van der Merwe, synde die gemag agent of the owner of Erf 1565, Houghton hereby give notice tigde agent van die eienaar van Ed 1565, Houghton gee hiert in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and mee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op II Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Jo Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads hannesburg City Council for the amendment of the town raad van Johannesburg aansoek gedoen het om die wysiging planning scheme known as Johannesburg Townplanning van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg Scheme, 1979, by the rezoning of the property described dorpsbeplanningskema 1979, deur die hersonering van die above situated 55 5th Street, Houghton from Residential I (1 eiendom hierbo beskryf gele6 te 5de Straat 55, Houghton van dwelling per m2) to Residential I (1 dwelling per Residensieel I (1 woonhuis per m2) tot Residensieel I (1 m2) subject to certain conditions woonhuis per m2) onderhewig aan sekere voorwaardes Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Director of Planning, wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein for a planning, Kamer 760, 7de Vloer, Burgersentrum, Braamfonperiod of 28 days from 19 April 1989 tein vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Director of Planning, at the above address or at PO Box 30733, Braamfontein 2017, within a period of 28 days from 19 April 1989 Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of by Posbus 30733, Braamfontein 2017 ingedien of gerig word Address of owner: Macek & vd Merwe, PO Box 39349, Adres van eienaar: Macek & vd Merwe, Posbus 39349, Booysens 2016 Booysens 2016 NOTICE 674 OF 1989 KENNISGEWING 674 VAN 1989 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2570 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2570 I, Marius Johannes van der Merwe, being the authorized Ek, Marius Johannes van der Merwe synde die gemagtigde agent of the owner of Erf 532, Parkwood hereby give notice agent van die eienaar van Ed 532, Parkwood gee hiermee inin terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and gevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Jo planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van hannesburg City Council for the amendment of the Town Johannesburg aansoek gedoen het om die wysiging van die planning scheme known as Johannesburg Townplanning dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg dorps Scheme 1979, by the rezoning of the property described beplanningskema 1979, deur die hersonering van die eienabove situated 151 Oxford Road, Parkwood from Residential dom hierbo beskryf gelee te 151 Oxfordlaan, Parkwood van I to Residential I including doctors, dentists and medical Residensieel I tot Residensieel I insluitende dokters, tand rooms and a place of instruction (school of beauty) subject to arts, mediese spreekkamers en 'n plek van onderrig (skoon certain conditions heidskool) onderhewig aan sekere voorwaardes Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Director of Planning, wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein for a planning, Kamer 760, 7de Vloer, Burgersentrum, Braamfon period of 28 days from 19 April 1989 tein vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Director of Planning at the above address or at PO Box 30733, Braam 2017 within a period of 28 days from 19 April 1989 by plontein Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of Posbus 30733, Braamfontein 2017 ingedien of gerig word Address of owner: Macek & Vd Merwe, PO Box 39349, Adres van eienaar: Macek & Vd Merwe, Posbus 39349, Booysens 2016 Booysens 2016

22 1474 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 NOTICE 675 OF 1989 KENNISGEWING 675 VAN 1989 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2571 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA I, Marius Johannes van der Merwe, being the authorized Ek, Marius Johannes van der Merwe, synde die gemag agent of the owner of Erf 4063, Eldoradopark Extension 5, tigde agent van die eienaar van Erf 4063, Eldoradopark Uit hereby gives notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the breiding 5, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I have Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis applied to the Johannesburg City Council for the amendment dat ek by die Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen of the town planning scheme known as Johannesburg Town het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend planning Scheme, 1979, by the rezoning of the property de as Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, deur die herscribed above, situated 57 Link Crescent, Eldoradopark Ex sonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee to 57 Link tension, from "Special" to "Business I" including a public Singel, Eldoradopark Uitbreiding 5, van "Spesiaal" tot "Begarage subject to certain conditions sigheid I" insluitende 'n openbare garage onderhewig aan sekere voorwaardes Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director of Planning, Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein for a wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be period of 28 days from 19 April 1989 planning, Kamer 760, 7e Vloer, Burgersentrum, Braamfon tein vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Director of binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by Planning, at the above address or at PO Box 30733, Braamof tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde mires of fontein 2017 within a period of 28 days from 19 April 1989 by Posbus 30733, Braamfontein 2017 ingedien of gerig word Address of owner: Macek and Van der Merwe, PO Box 39349, Booysens , Booysens 2016 Adres van eienaar: Macek en Van der Merwe, Posbus' NOTICE 676 OF 1989 KENNISGEWING 676 VAN 1989 VEREENIGING AMENDMENT SCHEME 1/400 VEREENIGING WYSIGINGSKEMA 1/400 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) Ek, David Michael Cort, synde die gemagtigde agent van I, David Michael Cort, being the authorised agent of the die eienaar van Erf 924, Bedworth Park Township gee hier owner of Erf 924, Bedworth Park Township hereby give no mee ingevolge artikel 56(1)(b)(1) van die Ordonnansie op tice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Ver raad van Vereeniging aansoek gedoen het om die wysiging eeniging Town Council for the amendment of the Townplan van die dorpsbeplanningskema bekend as Vereeniging fling Scheme known as Vereeniging Townplanning Scheme Dorpsbeplanningskema 1956, deur die hersonering van die 1956 by the rezoning of the property described above, sti eiendom hierbo beskryf, gelee op die Suidwestelike h/v Bartuated on the South Western cnr of Barage Road and Ascot rageweg en Ascotweg van Spesiaal wat onderandere Road from Special permitting inter alia m2 of gross m bruto verhuurbare vloeroppervlakte, uitgesonderd die leasable floor area, excluding the Public Garage to Special Openbare Garage, toelaat tot Spesiaal wat onderandere permitting inter alia m of gross leasable floor area ex m2 bruto verhuurbare vloeroppervlakte, uitgesonderd cluding the Public Garage die Openbare Garage, toelaat 4 Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Secretary, wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Room 1, Municipal Building, Beaconsfield Road, for a Kamer 1, Munisipale Gebou, Beaconsfieldlaan vir 'n tydperk period of 28 days from 19 April 1989 (the date of first publi van 28 dae vanaf 19 April 1989 (die datum van eerste publi cation of this notice) kasie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the applica Besviare teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town Secbinne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by retary, at the above address or at PO Box 35, Vereeniging, of tot die Stadsekretans by bovermelde adres of by Posbus 1930, within a period of 28 days from 19 Apri , Vereeniging, 1930 ingedien of gerig word Addres of owner: C/o D M Cort, Retail International Adres van eienaar: P/a D M Con, Retail International (Pty) Limited, PO Box 87619, Houghton, 2041 (Pty) Limited, Posbus 87619, Houghton,

23 1 tial 1 PROVINSIALEKOERANT, 26 APRIL NOTICE 677 OF 1989 KENNISGEWING 677 VAN JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2567 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2567 I conditions NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Stephen Colley Jaspan, being the authorized agent of the owner of Lot 1182, Houghton Estate Township, situated at Ek, Stephen Colley Jaspan, synde die gemagtigde agent 71 Houghton Drive, Houghton hereby give notice in terms of van die eienaar van Lot 1182, dorp Houghton Estate, gelee te section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Or Houghtonlaan 71, Houghton gee hiermee ingevolge artikel dinance, 1986, that I have applied to the City Council of Jo 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en hannesburg for the amendment of the town planning scheme Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Grootstadsraad van Johan known as Johannesburg Townplanning Scheme, 1979, by nesburg aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsthe rezoning of the property described above from 'Residen beplanningskema bekend as Johannesburg dorpsbeplan 1' with a density of one dwelling per erf to 'Residential I' ningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hier with a density of one dwelling per m2, subject to certain bo beskryf van Residensieel 1 met 'n digtheid van een woonas contained in the Schedule eenheid per erf tot 'Residensieel 1' met 'n digtheid van een wooneenheid per m2, onderworpe aan sekere voorwaardes soos in die Skedule aangedui Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director of Planning, Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johan wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be nesburg for the period of 28 days from 19 April 1989 planning, Kamer 760, 7e Vloer, Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Director of Planning at the above address or at PO Box 30733, Braamfontein 2017 within a period of 28 days from 19 April Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by of tot die Direkteur van Replanning by bovermelde adres of by Posbus 30733, Braamfontein 2017 ingedien of gerig word Address of owner: C/o Rosmarin and Associates, Sher Adres van eienaar: P/a Rosmarin en Medewerkers, Sherborne Square, 5 Sherbome Road, Parktown 2193 borne Square, Sherborneweg 5, Parktown 2193 NOTICE 678 OF 1989 KENNISGEWING 678 VAN 1989 POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME NO 261 POTCHEFSTROOM WYSIGINGSICEMA NO 261 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR p56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) 0 Ek, Stephanus Petrus Venter, synde die gemagtigde agent I, Stephanus Petrus Venter, being the authorized agent of van die eienaar van Gedeelte 9 van Erf 76, Potchefstroom the owner of Portion 9 of Erf 76, Potchefstroom, hereby give gee hiermee ingevole artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Stadsraad van Potchefstroom aansoek gedoen het om die wy Town Council of Potchefstroom for the amendment of the siging van die dorpsbeplanningskema bekend as Potchef town planning scheme known as Potchefstroom Town plan stroomdorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering ning Scheme, 1980, by the rezoning of the property described van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Evansstraat 1, van above, situated Evans Street 1, from Residential Ito Special Residensieel 1 tot Spesiaal vir Professionele Kantore (uitge for Professional Offices (excluding for medical and legal sonderd vir mediese en regspraktyke) practices) Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer normal office hours at the office of the Town Clerk, Room 315, Derde Vloer, Munisipale Kantore, h/v Gouws en Wol 315, Third Floor, Municipal Offices, cnr Gouws and Wolma maransstraat, Potchefstroom vir 'n tydperk van 28 dae vanaf rans Streets, Potchefstroom for the period of 28 days from 26 April 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie April 26,1989 (the date of first publication of this notice) kennisgewing) Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 skriftelik by Clerk at the above address or PO Box 113, Potchefstroom of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 113, 2520 within a period of 28 days from April 26, 1989 Potchefstroom 2520 ingedien of gerig word Address of owner: S P Venter, PO Box 20518, Noordbrug Adres van eienaar: S P Venter, Posbus 20518, Noordbrug

24 ' 1476 PROVINCIAL GAZETrE, 26 APRIL 1989 NOTICE 679 OF 1989 KENNISGEWING 679 VAN 1989 POTCHEFSTROOMWYSIGINGSKEMA 262 POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME NO 262 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(0 OF THE TOWNPLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF SIE 15 VAN 1986) 1986) Ek, S I, S P Venter, being the authorised agent of the owner of P Venter, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Gedeelte 1 van Eff 1 of Erf 1402, Potchefstroom, hereby give notice in 1402, Potchefstroom gee hier mee ingevolge artikel termsportionof section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and 56(1)(b)(i) van the Ordonnansie op Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads Council of Potchefstroom for the amendment of the townvan die dorpsbeplanningskema bekend as Potchefstroom mad van Potchefstroom aansoek gedoen het om die wysiging planning scheme known as Potchefstroom Townplanning Scheme, 1980 by the rezoning of the property described do be lannin skema rps 1980 deur die hersonering van die above, situated Kerk Street 9 from Residential I to Special eendomphierbogbeakryft, gelee te Kerkstraat 9, van Residen for Offices and Professional Offices steel I tot Spesiaal vir Kantore en Professionele Kantore Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk; Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 315, Third Floor, Municipal Offices, cnr Gouws and Wolma 315, Derde Vloer, Munisipale Kantore, h/v Gouws en Wolrans Street, Potchefstroom for the periodmaransstraat, of 28 days from 19 Potchefstroom vir 'n tydperk van 28 dae vanaf April April 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town bfinne 'n tydperk v n April 1989 skriftelik by o totdie I Stadsklerka bybovermelde bdoaevevnnanaf Clerk at the above address or PO Box 113, Potchefstroom, adres of by Posbus 113, 2520 within a period of 28 days from 19 April 1989 Potchefstroom 2520 ingedien of gerig word Address of owner: S P Venter, PO Box 20518, Noordbrug Adres van eienaar: S P Venter, Posbus 20518, Noordbrug, NOTICE 681 OF 1989 KENNISGEWING 681 VAN 1989 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2573 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2573 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(I)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE NO 15 OF SIE 15 VAN 1986) 1986) Ek, Russell Pierre Attwell, synde die gemagtigde agent I, Russell Pierre Attwell, being the authorised agent of the van die eienaar van Erwe 625, 543 en 538, La Rochelle, gee owner of Erven 625, 543 and 538, La Rochelle, hereby give hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Joand Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the hannesburg Stadsraad Johannesburg City Council for the amendment of the town aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg planning scheme known as Johannesburg Townplanning dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die Scheme, 1979, by the rezoning of the property described A eiendom hierbo beskryf gelee op Turf Laan en Tiende Straat, above situated on Turf 1111 Road and Tenth Street, La Rochelle La Rochelle, van 'Residensieel 4' na 'Residensieel 4' ten from 'Residential 4' to 'Residential 4' permitting an open air einde die perseel te gebruik vir die doeleindes van opelig kar car sales lot and car storage verkope en berging daarvan Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Civic wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Johan Centre, Loveday Street, Braamfontein for a period of 28 nesburg Burgersentrum, Lovedaystraat, Braamfontein vir 'n days from 19 April 1989 tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by Clerk at the above address or at Van Zyl, Attwell and De of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Van Zyl, Att Kock, PO Box 4112, Germiston South 1411 within a period well en De Kock, Posbus 4112, GermistonSuid 1411 of inge 28 days from 19 April 1989 dien ofgerig word NOTICE 682 OF 1989 KENNISGEWING 682 VAN 1989 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME JOHANNESBURG 2572 WYSIGINGSKEMA 2572 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, Maria Elizabeth Von Maltitz, being the authorized agent Ek, Maria Elizabeth Von Maltitz, synde die gemagtigde of the owner of Eff 248, Brixton, hereby give notice in terms agent van die eienaar van Eff 248 Brixton, gee hiermee inge

25 PRO VINS1ALE KOERANT, 26 APRIL of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe 0 Ordinance, 1986, that I have applied to the Johannesburg planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van City Council for the amendment of the townplanning Johannesburg aansoek gedoen het om die wysiging van die scheme known as Johannesburg Town planning Scheme, dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg dorps 1979, for the amendment of the coverage of the property de beplanningskema, 1979, deur die wysiging van die dekking scribed above, situated at Fulhamroad, Brixton from "60 %" van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Fulhamweg, Brixto "67 A " ton, vanaf "60 %" na "67 %" Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek Id ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Director of Planning, wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein, for the planning, Kamer 760, 7e Vloer, Burgersentrum, Braamfonperiod of 28 days from 19 April 1989 thin, vir 'n iydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must he lodged with or made in writing to the Director of binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by Planning at the above address or at PO Box 30733, Braam of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of fontein, 2017, within a period of 28 days from 19 April 1989 Posbus 30733, Braamfontein, 2017, ingedien of gerig word I Address of owner: PO Box 11179, Unified 1713 Adres van eienaar: Posbus 11179, Unified 1713 NOTICE 683 OF 1989 KENNISGEWING 683 VAN 1989 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 204 KRUGERSDORP WYSIGINGSKEMA 204 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING 'TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Johannes Ernst de Wet, being the authorised agent of Ek, Johannes Ernst de Wet, synde die gemagtigde agent the owner of Ed 66, Quellerie Park, hereby give notice in van die eienaar van Erf 66, Quellerie Park, gee hiermee inge terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Council of Krugersdorp for the amendment of the townplan Krugersdorp aansoek gedoen het om die wysiging van die ning scheme known as Krugersdorp Town planning Scheme, dorpsbeplanningskema bekend as Krugersdorp dorps 1980, by the rezoning of the property described above, situ beplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eien ated cnr Nassau Street and Culemborg Street, from Govern dom hierby beskryf, geled te h/v Nassau en Culemborgment to Business 2 straat, van Regering na Besigheid 2 Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek Id ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Town wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads Hall, Commissioner Street, Krugersdorp and Wesplan and huis, Kommissarisstraat, Krugersdorp en by die kantore van Associates, Coaland Building, cnr Kruger and Burger Wesplan en Assosiate, Coaland Gebou, h/v Kruger en Bur Streets, Krugersdorp for a period of 28 days from 19 April gerstraat, Krugersdorp vir 'n tydperk van 28 dae vanaf (the date of first publication of this notice) April 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of verthe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by Clerk at the above address or at PO Box 94, Krugersdorp and die Stadsklerk by die bovermelde adres of by Posbus 94, Kru at Wesplan and Associates, PO Box 7149, Krugersdorp gersdorp en by Wesplan en Assosiate, Posbus 7194, Krugers North within a period of 28 days from 19 April 1989 dorp Noord, ingedien word NOTICE 684 OF 1989 KENNISGEWING 684 VAN 1989 RANDFONTEIN AMENDMENT SCHEME 131 RANDFONTEIN WYSIGINGSKEMA 131 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIB 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Johannes Ernst de Wet, being the authorized agent of Ek, Johannes Ernst de Wet, synde die gemagtigde agent the owner of Ed 893, Randfontein hereby give notice in van die eienaar van Ed 893, Randfontein gee hiermee inge )(b)(i) Townplanning and terms of section 56(1 volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Townshipsplanning Ordinance, 1986, that I have applied to the Town of the en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Council of Randfontein for the amendment of the townplan Randfontein aansoek gedoen het om die wysiging van die ning scheme known as Randfontein Town planning Scheme dorpsbeplanningskema bekend as Randfontein dorpsbeplan 1, 1948, by the rezoning of the property described above situ ningskema 1, 1948, deur die hersonering van die eiendom

26 1478 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 ated in Pollock Street from "Public Street" to "Residential hierby beskryf, gelee te Pollockstraat van "Openbare Straat" 4" na "Residensieel 4" Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wove kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stadsnormal office hours at the office of the Town Clerk, Town huis, Sutherlandlaan, Randfontein en by die kantore van Hall, Sutherland Ave, Randfontein and Wesplan & Asso Wesplan & Assosiate, Coalandgebou, h/v Kruger en Bur ciates, Coaland Building, cnr Kruger and Burger Streets, gerstrate, Krugersdorp vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 Krugersdorp for a period of 28 days from 19 April 1989 (the April 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie kendate of first publication of this notice) nisgewing) Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by Clerk at the above address or at PO Box 218, Randfontein die Stadsklerk by die bovermelde adres of by Posbus 218, and at Wesplan & Associates, PO Box 7149, Krugersdorp Randfontein en by Wesplan & Assosiate, Posbus 7149, Kru North, within a period of 28 days from 19 Apri11989 gersdorp Noord, ingedien word 4 NOTICE 685 OF 1989 KENNISGEWING 685 VAN 1989 RANDFONTEIN AMENDMENT SCHEME 133 RANDFONTEINWYSIGINGSKEMA 133 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Johannes Ernst de Wet, being the authorized agent of Ek, Johannes Ernst de Wet, synde die gemagtigde agent the owner of Ed 261, Randfontein hereby give notice in van die eienaar van Ed 261, Randfontein gee hiermee inge terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Council of Randfontein for the amendment of the townplan Randfontein aansoek gedoen het om die wysiging van die ning scheme known as Randfontein Town planning Scheme dorpsbeplanningskema bekend as Randfontein dorps 1, 1948, by the rezoning of the property described above situ aanlegskema 1, 1948, deur die hersonering van die eiendom ated cnr Park Street & Second Street from "Residential 4" to hierby beskryf, gelee te h/v Parkstraat & Secondstraat van "Business 1" "Residensieel 4" na "Besigheid 1" Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Town wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads Hall, Sutherland Ave, Randfontein and Wesplan & Assohuis, Sutherlandlaan, Randfontein en by die kantore van dates, Coaland Building, cnr Kruger and Burger Streets, Wesplan & Assosiate, Coaland gebou, h/v Kruger en Bur Krugersdorp for a period of 28 days from 19 April 1989 (the gerstrate, Krugersdorp vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 date of first publication of this notice) April 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by Clerk at the above address or at PO Box 218, Randfontein die Stadsklerk by die bovermelde adres of by Posbus and 218, at Wesplan & Associates, PO Box 7149, Krugersdorp Randfontein en by Wesplan & Assosiate, Posbus 7149, Kru North, within a period of 28 days from 19 April 1989 gersdorp Noord, ingedien word NOTICE 686 OF 1989 KENNISGEWING 686 VAN 1989 RANDFONTEIN AMENDMENT SCHEME 134 RANDFONTEINWYSIGINGSICEMA 134 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) Ek, Johannes Ernst de Wet, synde die gemagtigde agent I, Johannes Ernst de Wet, being the authorized agent of van die eienaar van Gedeelte 1 van Ed 1593, Toekomsrus the owner of Portion 1 of Erf 1593, Toekomsrus hereby give gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnannotice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Stadsraad van Randfontein aansoek gedoen het om die wysi Town Council of Randfontein for the amendment of the ging van die dorpsbeplanningskema bekend as Randfonteintown planning scheme known as Randfontein Townplan dorpsaanlegskema 1, 1948, deur die hersonering van die ning Scheme 1, 1948, by the rezoning of the property de eiendom hierby beskryf, gelee te h/v Strawberry en Visri

27 , _1111 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL vierstrate, van "Residensieel 3" na "Residensieel 1 en Open bare Straat" scribed above situated cnr Strawberry and Visrivier Streets, from "Residential 3" to "Residential 1 and Public Street" Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Town wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads Hall, Sutherland Ave, Randfontein and Wesplan & Associates, Coaland Building, cnr Kruger and Burger Streets, Wesplan & Assosiate, Coaland gebou, h/v Kruger en Burhuis, Sutherlandlaan, Randfontein en by die kantore van Krugersdorp for a period of 28 days from 19 April 1989 (the gerstrate, Krugersdorp vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 date of first publication of this notice) April 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 Clerk at the above address or at PO Box 218, Randfontein skriftelik by and at Wesplan & die Stadsklerk by die bovermelde adres Associates, PO of by Posbus 218, Box 7149, Krugersdorp North, within Randfontein en by Wesplan & Assosiate, Posbus 7149, Kru a period of 28 days from 19 April 1989 gersdorp Noord, ingedien word NOTICE 687 OF 1989 KENNISGEWING 687 VAN 1989 RANDFONTEIN AMENDMENT SCHEME 135 RANDFONTEIN WYSIGINGSKEMA 135 hip NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Johannes Ernst de Wet, being the authorized agent of Ek, Johannes Ernst de the owner of Erf 104, Randpoort hereby give notice in terms Wet, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 104, of section 56(1)(b)(i) of the Town Randpoort, gee hiermee inge planning and Townships volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Council of Randfontein for the planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van amendment of the town planning Randfontein aansoek gedoen het om die scheme known wysiging van die as Randfontein Town planning Scheme 1, dorpsbeplanningskema bekend as 1948, by the rezoning of the property described above, situ Randfontein dorpsaanlegskema 1, 1948, deur die hersonering van die eiendom ated cnr Buiten Street & Van Vuuren Street, from Govern hierby beskryf, gelee te h/v Buiten & ment to Business 3 Van Vuurenstrate, van Regering na Besigheid 3 Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Town wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads Hall, Sutherland Ave, Randfontein and Wesplan & Asso huh, Sutherlandlaan, Randfontein en by die kantore van ciates, Coaland Building, cnr Kruger and Burger Streets, Wesplan & Assosiate, Coaland gebou, h/v Kruger en Bur Krugersdorp for a period of 28 days from 19 April 1989 (the gerstrate, Krugersdorp vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 date of first publication of this notice) April 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing) to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by Clerk at the above address or at PO Box 218, Randfontein die Stadsklerk by die bovermelde adres of by Posbus 218, and at Wesplan & Associates, PO Box 7149, Krugersdorp Randfontein en by Wesplan & Assosiate, Posbus 7149, Kru North, within a period of 28 days from 19 Apri11989 gersdorp Noord, ingedien word MObjections NOTICE 688 OF 1989 KENNISGEWING 688 VAN 1989 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 203 KRUGERSDORP WYSIGINGSKEMA 203 NOTICE OF APPLICATION TOWN FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Johannes Ernst de Wet, being the authorized agent of Ek, Johannes Ernst de the owner of Erven 1817, 1818 and 1819, Krugersdorp hereby Wet, synde die gemagtigde agent give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town plangee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnan van die eienaars van Erwe 1817, 1818 en 1819, Krugersdorp, ning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Council of Krugersdorp for the amendment of the sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die townplanning scheme known as Krugersdorp Townplanging van die dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersone Stadsraad van Krugersdorp aansoek gedoen het om die wysi ning Scheme, 1980, by the rezoning of the property described above, situated cnr Von Brandis nag van die Street eiendom and Van hierby beskryf, gelee te Breda h/v Von Street, from Residential Brandis 4 to Business en Van Bredastrate, van Residensieel 4 na 1 Besig held 1

28 _ 1486 PROVINCIAL GAZE i it, 26 APRIL 1989 NOTICE 706 OF 1989 TOWN COUNCIL OF AKASIA KENNISGEWING 706 VAN 1989 STADSRAAD VAN AKASIA NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DORP The Town Council of Akasia, hereby gives notice in terms Die Stadsraad van Akasia, gee hiermee ingevolge artikel of section 69(6)(a) of the Town planning and Townships Or 69(6)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dordinance, 1986, that an application to establish the township pe, 1986, kennis dat 'n aansoek om die dorp in die Bylae hier referred to in the Annexure hereto, has been received by it by genoem, te stig deur hom ontvang is Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 109, Municipal Offices, Dale Avenue 16, Akasia for a period 109, Munisipale Kantore, Dalelaan 16, Akasia vir 'n tydperk of 28 days from 26 April 1989 van 28 dae vanaf 26 April 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing and in duplicate binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 skriftelik en to the Town Clerk at the above address or at PO Box 58393, in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of Karenpark 0118, within a period of 28 days from 26 April by Posbus 58393, Karenpark 0118 ingedien of gerig word 1989 JS DU PREEZ I S DU PREEZ Town Clerk Stadsklerk Municipal Offices Munisipale Kantore Dale Avenue Dalelaan Akasia Akasia 26 April 26 April Notice No 37/1989 Kenmsgewing No 37/1989 ANNEXURE BYLAE Name of township: Eldorette Extension 11 Naam van dorp: Eldorette Uitbreiding 11 Full name of applicant: Messrs Van Wyk & Van Aardt, Voile naam van aansoeker: Menere Van Wyk en Van Consulting Town and Regional Planners Aardt, Stads en Streeksbeplanningskonsultante Number of erven in proposed township: Residential 2 Aantal erwe in voorgestelde dorp: Residensieel 2 (Digt (Density 20 dwelling units per ha): 2 erven held 20 wooneenhede per ha): 2 erwe Description of land on which township is to be established: Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: (1) Holding 65, Wintersnest Agricultural Holdings JR (1) Hoewe 65, Wintersnest Landbouhoewes Situation of proposed township is on the south western cor Ligging van voorgestelde dorp is op die suid westelike ner of Joan Street and Rene Street in the Wintersnest Agri hoek van Rene en Joanstraat in Wintersnest Landbouhoe cultural Holdings Complex wekompleks Reference Number: S15/4/1 E521 Verwysingsnommer: 515/4/1 E521 NOTICE 707 OF 1989 KENNISGEWING 707 VAN TOWN COUNCIL OF AKASIA STADSRAAD VAN AKASIA NOTICE OF INTENTION TO ESTABLISH TOWNSHIP KENNISGEWING VAN VOORNEME DEUR PLAAS BY LOCAL AUTHORITY LIKE OWERHEID OM DORP TE STIG The Town Council of Akasia hereby gives notice in terms Die Stadsraad van Akasia gee hiermee of section 108(1)(a) of the Town ingevolge artikel planning and Townships Or 108(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en dinance, Dor 1986 that it intends establishing a township consist pc, 1986 kennis dat by voornemens is ing of the om 'n dorp bestaande following erven on the Remaining Extent of uit die volgende erwe op 'die Restant van Gedeelte 10 Portion ('n 10 (a portion of Portion ge 3) of the farm Hartebeesthock deelte van Gedeelte 3) van die plaas Hartebeesthoek 312 JR: 312 JR te stig Residential 1: 11 erven; Municipal: 2 erven; Government: Residensieel 1: 11 erwe; Munisipaal: 2 erwe; Regering: 1 1 erf; Special for purposes the Local Authority my approve: 1 erf erf; Spesiaal vir doeleindes wat die plaaslike owerheid mag goedkeur: 1 erf Furhter particulars of the township will lie for inspection Nadere besonderhede van die dorp le ter insae gedurende during normal office hours at the office of the Town Clerk, Room gewone kantoorure in die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 109, Municipal Offices, Dale Avenue, Akasia for a 109, Munisipale Kantore, period of Dalelaan, Akasia 28 days from 26 April vir 'n tydperk 1989 van 28 dae vanaf 26 April 1989 Objections to or representations in respect of the township must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at Besware teen of vertoe ten opsigte van die dorp moet skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of =

29 1 Dale I Akasia I 26 the above address or PO Box 58393, Karenpark, 0118 within k a period of 28 days from 26 April 1989 II JSDUPREEZ Town Clerk PO Box Posbus Karenpark Karenpark PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL April April 1989 Notice No 39/1989 Kenmsgewing No 39/1989 Posbus 58393, Karenpark, 0118 binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 ingedien of gerig word NOTICE 708 OF 1989 KENNISGEWING 708 VAN 1989 JSDUPREEZ Stadsklerk TOWN COUNCIL OF AKASIA STADSRAAD VAN AKASIA NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DORP The Town Council of Akasia, hereby give notice in terms Die Stadsraad van Akasia, gee hiermee ingevolge artikel of section 69(6)(a) of the Town planning and Townships Or 69(6)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dordinance, 1986, that an application to establish the township pe, 1986, kennis dat 'n aansoek om die dorp in die bylae hier referred to in the annexure hereto, has been received by it by genoem, to stig deur horn ontvang is the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge ionparticulars ormal office of hours at the office of the Town Clerk, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 109 Municipal Offices, Dale Avenue 16, Akasia for a period 109, Munisipale Kantore, Dalelaan 16, Akasia vir 'n tydperk of 28 days from 26 April 1989 van 28 dae vanaf 26 April 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing and in duplicate binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 skriftelik en to the Town Clerk at the above address or at PO Box 58393, in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovernielde adres of Karenpark, 0118 within a period of 28 days from 26 April by Posbus 58393, Karenpark, 0118 ingedien of gerig word 1989 JSDUPREEZ JSDUPREEZ Town Clerk Stadsklerk Municipal Offices Munisipale Kantore Dalelaan 16 Avenue 16 Akasia 26 April 1989 April 1989 Notice No 38/1989 Kennisgewing No 38/1989 ANNEXURE BYLAE Name of township: Hesteapark Extension 12 Naam van dorp: Hesteapark Uitbreiding 12 Full name of applicant: Messrs Megaplan, Consulting Voile naam van aansoeker: Menere Megaplan, Stads en Town and Regional Planners Streeksbeplannmgskonsultante ip Number of erven in proposed township: Residential 1: 12 Aantal erwe in voorgestelde dorp: Residensieel 1: 12 erwe; Residensieel 2: (Digtheid van 20 wooneenhede per ha): 4 erven; Residential 2: (Density 20 dwelling units per ha): 4 ererwe; Kommersieel 1: 1 yen; Commercial: erf 1 erf word: Description of land on which township is to be established: Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan to (1) Remainder of Portion 69 (a portion of Portion 15) of the (1) Restant van Gedeelte 69 ('n gedeelte van Gedeelte 15) farm Witfontein 301 JR van die plaas Witfontein 301 JR Situation of proposed township is direct south and adjacent Ligging van voorgestelde dorp is direk said en aanliggend Provincial Road west of the proposed township Hes Provinsiale Pad P76/1, wes van die voorgestelde dorp Hestea teapark Extension 8 in the north eastern kwadrant of the park Uitbreiding 8 in die Noord Oostelike kwadrant van die Akasia Municipality Munisipaliteit van Akasia Reference Number: S15/4/1 H528 Verwysingsnommer: S15/4/1 H528 NOTICE 709 OF 1989 KENNISGEWING 709 VAN 1989 TOWN COUNCIL OF BOKSBURG STADSRAAD VAN BOKSBURG BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 576 BOKSBURG WYSIGINGSKEMA 576 Notice is hereby given in terms of the provisions of section Kennis word hiermee oorenkomstig die bepalings van arti 57(1)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, kel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en a1986, that the Town Council of Boksburg has approved the Dorpe, 1986, gegee dat die Stadsraad van Boksburg die aan 'application for the amendment of the provisions of the Boks sock om die wysiging van die bepalings van die Boksburgburg Town planning Scheme 1/1946 relevant to Erf 234, Atdorpsaanlegskema 1/1946 met betrekkmg tot Erf 234, dorp lasville Township Atlasville, goedgekeur het

30 1488 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 A copy of the application as approved is open for inspec 'n Afskrif van die aansoek soos goedgekeur te alle rede tion at all reasonable times at the office of the Town Engrn like tye ter insae by die kantoor van die Stadsingenieur, eer, Boksburg and the office of the Executive Director: Boksburg en die kantoor van die Uitvoerende Dire kteur: Community Services Branch, Pretoria Gemeenskapsdienste, Pretoria The abovementioned amendment scheme shall come into Die bogemelde wysigingskema tree in werking op 26 April operation on 26 April J J COETZEE Town Clerk Civic Centre Burgersentrum Boksburg Boksburg 26 April April 1989 Notice No 20/1989 Kennisgewing No 20/1989 J J COETZEE Stadsklerk 4 NOTICE 710 OF 1989 KENNISGEWING 710 VAN 1989 TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK STADSRAAD VAN KEMPTONPARK NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DORP Die Stadsraad van Kemptonpark gee hiermee ingevolge artikel 69(6)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n aan soek om die dorp in die Bylae hierby genoem te stig deur horn ontvang is The Town Council of Kempton Park hereby gives notice in terms of section 69(6)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that an application to establish the township referred to in the Annexure hereto, has been received by it Particulars of the application will be open for inspection Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende geduring normal office hours at the office of the Town Clerk, wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer Room 161, Town Hall, Margaret Avenue, Kempton Park for 161, Stadhuis, Margaretlaan, Kemptonpark, vir 'n tydperk a period of 28 days from 26 April 1989 van 28 dae vanaf 26 April 1989 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Clerk at the above address or at PO Box 13, Kempton Park, within a period of 28 days from 26 April 1989 HJ K MULLER Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 skriftelik en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 13, Kemptonpark, ingedien of gerig word HJ K MULLER Stadsklerk Town Clerk Stadhuis ' Margaretlaan Margaret Avenue (Posbus 13) (P0 Box 13) Kemptonpark Kempton Park 26 April April 1989 Kenmsgewina No 54/1989 Notice No 54/1989 BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Chloorkop Uitbreiding 5 4 Name of township: Chloorkop Extension 5 Voile naam van aansoeker: Skelton & Plummer Projects Full name of applicant: Skelton & Plummer (Pty) Limited (Edms) Beperk Town Hall'' Number of erven in proposed township: Restricted Indus Aantal enve in voorgestelde dorp: Beperke Nywerheid: 4 trial: 4 Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Description of land on which township is to be established: Gedeelte 49, Klipfontein 12 JR Portion 49, Klipfontein 12 IR Ligging van voorgestelde dorp: Gelee aan Fascineweg di Situation of proposed township: Abutting Fascine Road di rek aangrensend aan en ten weste van Chloorkop Uitbreiding rectly adjacent to the west of Chloorkop Extension 9 9 Reference No: DA 9/25 Verwysingsnommer: DA 9/25 NOTICE 711 OF 1989 ALGEMENE KENNISGEWING 711 VAN 1989 PIETERSBURG TOWN COUNCIL CORRECTION NOTICE: PARKING AREA BYLAWS Municipal Notice published in Provincial Gazette 4595 of 30 November 1988 is hereby corrected: PIETERSBURG STADSRAAD VERBETERINGSKENN1SGEWING: PARKEERTER REINVERORD ENINGE 4siale Munisipale Kennisgewing gepubliseer in Provin Koerant 4595 van 30 November 1988 word hierby ver beter:

31 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL A AFRIKAANS TEXT A AFRIKAANSE TEKS Part II Deel II 1 By the insertion in item 8(1) of the words "te parkeer" between the words "aandui and "mits" 1 Deur in item 8(1) die woorde "te parkeer" tussen die woord "aandui" en "mits" in te voeg Part III Deel III 2 By the insertion of the word "gerig" in the heading "ge 2 Deur die woord "gerig" in die opskrif "gerig in of op rig in of op parkeerterreine" for the word "gedrag" parkeerterreine" deur die woord "gedrag" te vervang 3 By the substitution in item 14(1)(c) of the word "geo 3 Deur in item 14(1)(c) die woord "geodere" deur die dere" for the word "goedere" woord "goedere" te vervang 4 By the substitution in item 14(1)(g) of the word "voor 4 Deur in item 14(1)(g) die woord "voorskryf" deur die skryf ' for the word "voorskrif ' woord "voorskrif' te vervang 5 By the insertion in item 16 of the word "daartoe" be 5 Deur in item 16 die woord "daartoe" tussen die woord tween the words "hom" and "gemagtig" "hom" en "gemagtig" in te voeg 6 By the substitution in Part II of the word "Standsraad" 6 Deur in Bylae II die woord "Standsraad" deur die for the word "Stadsraad" woord "Stadsraad" te vervang iopart B ENGLISH TEXT B ENGELSE TEKS II Deel 11 7 By the substitution in item 3(1)(a) of the word "from" 7 Deur in item 3(1)(a) die woord "from" deur die woord for the word "for" "for" te vervang 8 By the substitution in item 14(1)0) of the word "hereof' 8 Deur in item 14(1)(i) die woord "hereof' deur die for the word "thereof" woord "thereof' te vervang 9 By the substitution in item 14(1)(k) of the word 9 Deur in item 14(1)(k) die woord "abscure" deur die "abscure" for the word "obscure" woord "obscure" te vervang 10 By the substitution in item 14(1)(n) of the word "there 10 Deur in item 14(1)(n) die woord "thereof" deur die of" for the word "thereto" woord "thereto" te vervang 11 By the omission in item 22 of the word "be" and "or" 11 Deur in item 22 die woord "bo" en "or" tussen die between the words "to" and "remain" woorde "to" en "remain" uit te laat A C K VERMAAK Town Clerk Civic Centre Burgersentrum Pietersburg_ Pietersburg 26 April April 1989 A C K VERMAAK Stadsklerk ' NOTICE 712 OF 1989 KENNISGEWING 712 VAN 1989 CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA AMENDMENT OF DETERMINATION OF CHARGES WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE BE PAYABLE TO THE CITY COUNCIL OF PRETORIA BY TAALBAAR AAN DIE STADSRAAD VAN PRETORIA VIRTUE OF THE MUNICIPALITY OF PRETORIA: BY UIT HOOFDE VAN DIE MUNISIPALITEIT PRE LAWS FOR THE CONTROL, SUPERVISION AND IN TORIA: VERORDENINGE BETREFFENDE DIE BE SPECTION OF TRADES AND OCCUPATIONS HEER, TOESIG EN INSPEKSIE VAN HANDELSBESIGHEDE EN BEROEPE In accordance with section 80B(3) of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), notice is here Ooreenkomstig artikel 80B(3) van die Ordonnansie op by given that the City Council of Pretoria intends Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), word determining the charges payable to the Council by virtue of hiermee kennis gegee dat die Stadsraad van Pretoria voorne the Municipality of Pretoria: Bylaws for the Control, Super mens is om die gelde betaalbaar aan die Rand uit hoofde van vision and Inspection of Trades and Occupations die Munisipaliteit Pretoria: Verordeninge betreffende die Beheer, Toesig en lnspeksie van Handelsbesighede en Be The general purport of the determination is the addition of roepe, vas te stet the charges payable to the Council for the sale of items in re Die algemene strekking van die vasstelling is die toevoe spect of which exemption has been granted in terms of sec ging van die gelde betaalbaar aan die Raad vir die verkoop non 10(2) of the said Ordinance van items ten opsiate waarvan vrystelling ingevolge artikel 10(2) van gemelde Ordonnansie verleen is The proposed determination of the charges shall come into effect on the first day of the month following the date of pub Die voorgestelde vasstelling van die gelde tree in werking lication hereof in the Provincial Gazette op die eerste dag van die maand wat volg op die datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant Copies of the proposed determination will be open to in Eksemplare van die voorgestelde vasstelling 18 ter insae by spection at the office of the Council (Room 4031, West die kantoor van die Raad (Ramer 4031, Wesblok, Munitoria, Block, Munitoria Van der Walt Street, Pretoria) fora period Van der Waltstraat, Pretoria) vir 'n tydperk van 14 (veertien)

32 1490 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 of 14 (fourteen) days from the date of publication of this no tice in the Transvaal Provincial Gazette (26 April 1989) Any person who wishls to object to the proposed determination, must do so in writing to the undersigned within 14 (fourteen) days after the date of publication referred to in the immediately preceding paragraph J N REDELINGHUIJS Town Clerk Municipal Offices Munisipale Kantore PO Box 440 Posbus 440 Pretoria Pretoria April April 1989 Notice No 244/1989 Kenntsgewing No 244/1989 dae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele Koerant van die Provinsie Transvaal (26 April 1989) Enigiemand wat beswaar teen die voorgestelde vasstelling wil aanteken, moet dit skriftelik binne 14 (veertien) dae na die publikasiedatum wat in die onmiddellike voorafgaande paragraaf gemeld is, by die ondergetekende doen J N REDELINGHUIJS Stadsklerk 4 NOTICE 713 OF 1989 KENNISGEWING 713 VAN 1989 TOWN COUNCIL OF SPRINGS STADSRAAD VAN SPRINGS NOTICE OF AMENDMENT SCHEME: SPRINGS KENNISGEWING VAN WYSIGINGSKEMA: AMENDMENT SCHEME 1/470 SPRINGSSE WYSIGINGSKEMA 1/470 The Town Council of Springs hereby gives notice in terms Die Stadsraad van Springs gee hiermee, ingevolge artikel I of section 57(1)(a) of the Town planning and Townships Or 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a draft town plan pe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n ontwerp ning scheme to be known as Springs Amendment Scheme dorpsbeplanningskema bekend te staan as Springsse Wysi 1/470, has been approved by it gingskema No 1/470 deur hom goedgekeur is This scheme is an amendment scheme and contains the fol, lowing amendment: Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende wysiging: "The rezoning of Erven 949 and 951, Springs from Special "Die hersonering van Erwe 949 en 951, Springs van Spe Residential to "Special" for offices and/or flats" siale woon tot "Spesiaal" vir kantore en/of woonstelle" The amendment scheme will lie for inspection during nor Die wysigingskema 18 ter insae gedurende gewone mal office hours at the office of the Town Secretary, Civic kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Burgersen Centre, South Main Reef Road, Springs (Room 202) and the trum, Suidhoofrifweg, Springs (Kamer 202) en die kantoor office of the Provincial Secretary, Pretoria van die Provinsiale Sekretaris, Pretoria H A DU PLESSIS Town Clerk Civic Centre Burgersentrum Springs Springs 26 April April 1989 Notice No 42/1989 Kennisgewing No 42/1989 H A DU PLESSIS Stadsklerk NOTICE 714 OF 1989 KENNISGEWING 714 VAN 1989 TOWN COUNCIL OF VEREENIGING STADSRAAD VAN VEREENIGING NOTICE OF VEREENIGING AMENDMENT SCHEME KENNISGEWING VAN VEREENIGING WYSI 1/388 GINGSKEMA 1/388 Notice is hereby given in terms of the provisions of section Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van arti 56(9) and 57(1)(a) of the Town planning and Townships Or kels 56(9) en 57(I)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeolan dinance, 1986, that the Town Council of Vereeniging has ap ning en Dorpe, 1986, dat die Stadsraad van Vereeniging proved the amendment of the Vereeniging Townplanning goedkeuring verleen het vir die wysiging van die Vereeni Scheme, 1956, by the rezoning of the following portion: grogdorpsbeplanningskema, 1956, deur die hersonering van Erf 273, Three Rivers, situated on the corner of General die ondergemelde gedeelte: Hertzog Avenue and Nidd Drive from "Special Residential" Erf 273, Three Rivers, geld op die hoek van Generaal with a density of One dwelling per erf to "Special Residential" with Hertzogweg en Niddrylaan van "Spesiale Woon" met 'n digt a density of One dwelling per square feet heid van Een woning per erf na "Spesiale Woon" met 'n digt A copy of heid van Een woning per this amendment scheme will lie open for inspec vierkante voet tion at all reasonable times at the office of the Director of 'n Afskrif van die wysigingskema le te alle redelike tye ter Local Government, Pretoria, as well as the Town Secretary, insae in die kantore van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Vereeniging Pretoria, asook die Stadsekretaris, Vereeniging This amendment scheme is known as Vereeniging Amend Hierdie wwyyssiging staan bekend as Vereeniging wysi ment Scheme 1/388 gingskema 11388

33 PROVINSIALEKOERANT, 26APRIL This amendment scheme will be in operation from 26 April Hierdie wysigingskema tree in werking op 26 April C K STEYN C K STEYN Stadsklerk Town Clerk Municipal Offices Munisipale Kantore Beaconsfield Avenue Beaconsfieldslaan Vereeniging Vereeniging ' 26 April April 1989 Notice No 52/1989 Kennisgewing No 52/1989 ptown NOTICE 715 OF 1989 KENNISGEWING 715 VAN 1989 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1394 SANDTON WYSIGINGSKEMA 1394 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(0 OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Miall Edward Ainge, being the authorized agent of the owner of Erven 227 and 228, Hyde Park Extension 32 Town Ek, Miall Edward Ainge, synde die gemagtigde agent van ship, hereby give notice in terms of section 56(I)(b)(i) of the die etenaar van Erwe 227 en 228, Hyde Park Uitbreiding 32 planning and Townships Ordinance, 1986, that I have Dorpsgebied, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van applied to the Sandton Town Council for the amendment of die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kenthe town planning scheme known as Sandton Townplanning nis dat ek by die Stadsraad van Sandton aansoek gedoen het Scheme, 1980, by the rezoning of the property described om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as above, fronting onto both Third Road and Tertian Lane, Sandton dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering from "Residential 1 with a density of one dwelling per err' to van die eiendom hierbo beskryf, front aan beide Derdeweg "Residential 2 Height Zone 4" en Tomansteeg, van "Residensteel 1 met 'n digtheid van een woonhuis per err' tot "Residensieel 2 Hoogtesone 4" Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director of Planning, Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Room 206, B Block, Civic Centre, cnr West Street and Rivo wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Benia Road, Sandown, for a period of 28 days from 26 April Kamer 206, B Blok, Burger Sentrum, h/v planning,7v 1989 esstraat en Rinoviaweg, Sandown, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 Objections to or representations in respect of the applica tion must be lodged with or made in writing to the Director of Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Planning, at the above address or at PO Box 78001, Sandton binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 skriftelik by 2146, within a period of 28 days from 26 April 1989 of tot die Direkteur van Be planning by bovermelde adres of by Posbus 78001, Sandton 2146, ingedien of gerig word Address of authorized agent: Ainge & Ainge, PO Box Adres van gemagtigde agent: Ainge & Ainge, Posbus ' 67758, Bryanston , Bryanston 2021 NOTICE 716 OF 1989 KENNISGEWING 716 VAN 1989 WYSIGINGSKEMA 3358 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3358 Ons, Axiplan, synde die gemagtigde agent van die eienaar We Axiplan, being the authorized agent of the owner of van Ed R/1/976, PretoriaNoord, gee hiermee ingevolge arti Erf R/1/976 Pretoria North, hereby give notice in terms of kel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanmng en section 56(1(b)(i) of the Town planning and Townships Or Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat ek by die dinance, 19 6 (Ordinance 15 of 1986), that we have applied Stadsraad van Pretoria aahsoek gedoen het om die wysiging to the City Council of Pretoria for the amendment of the van die dorpsbeplanningskema in werking bekend as Pretoria town planning scheme in operation known as Pretoria Town Townplanning Scheme, 1974, deur die hersonering van die planning Scheme, 1974 by the rezoning of the property de eiendom hierbo beskryf, gelee to Rachel de Beerstraat 409, scribed above, situated 409 Rachel de Beer Street, Pretoria PretoriaNoord (suid oostelike h/v Koos de la Rey en Rachel North (south eastern cnr of Koos de la Rey and Rachel de de Beerstraat) van "Spesiaal" vir kantore ondenvorpe aan Beer Street) from "Special" for offices subject to Annexure Bylae B1349 tot "Spesiaal" vir kantore, kleinhandelverkope B1349 to "Special" for offices, retail selling of motorvehicles (in a showroom and/or in the open air) and/or motor spares subject to a proposed Annexure 'B' van motorvoertuie (in 'n vertoonlokaal en/of in die opelug) en/of motoronderdele onderworpe aan voorgestelde Bylae 'B' Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the City Secretary, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre for a period of 28 days from 26 April 1989 toria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet L lion must be lodged with or made in writing to the City Secretary at the above address or at PO Box 440, Pretoria, 0001 binne 'n tydperk van 28 dae vanag 26 April 1989 skriftelik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus within a period of 28 days from 26 April , Pretoria, 0001 ingedien of gerig word Addres of authorized agent: Axiplan, PO Box 2713, Pre Aches van gemagtigde agent: Axiplan, Posbus 2713, Pre toria 0001 or 59 Paul Kruger Street, Pretoria, 0002 toria 0001 of Paul ICrugerstraat 59, Pretoria 0002

34 1492 _PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 NOTICE 717 OF 1989 KENNISGEWING 717 VAN 1989 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 276 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING THE ROODEPOORT TOWN PLANNING SCHEME IN VAN ROODEPOORT DORPSBEPLANNINGSKEMA TERMS OF SECTION 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLAN INGEVOLGE ARTIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDON NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI NANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NANCE 15 OF 1986) (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) I, Marthinus Wilhelmus Jacobus de Jager, being the autho Ek, Marthinus Wilhelmus Jacobus de Jager synde die ge rized agent of the owner of Erf 109, Robertville Extension 4 magtigde agent van die eienaar van Erf 109, Robertville Uit Township hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of breicling 4 Dorpsgebied gee hiermee ingevolge artikel the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en have applied to the Roodepoort Town Council for the Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Roodepoort Stadsraad amendment of the Town planning Scheme known as the aansoek gedoen het om die wysiging van die Dorps Roodepoort Town planning Scheme 1986 by the rezoning of beplanningskema, bekend as die Roodepoort dorps the property described above, situated on Nadine Road in beplaningskema 1986, deur die hersonering van die eiendom the Township of Robertville Extension 4 from "Special" for hierbo beskryf, geled te Nadineweg, Robertville Uitbreiding commercial purposes to "Special" for commercial purposes 4 Dorpsgebied vanaf "Spesiaal" vir kommersieel na "Speand business siaal" vir kommersieel en besigheid Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the City Council of Roodepoort wone kantoorure by die Stadsraad van Roodepoort, te Christiaan de Wet Road for a period of 28 days from 26 April Christiaan de Wet Weg, Roodepoort, vir 'n tydperk van to 24 May 1989 dae vanaf 26 April 1989 tot 24 Mei 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 skriftelik by Clerk, at the above address or at Private Bag X30, Roode of tot die Stadsklerk van Roodepoort, by bogenoemde adres poort 1725 within a period of 28 days from 26 April 1989 of Privaatsak X30 Roodepoort, 1725, ingedien of gerig word Address of applicant: De Jager and Associates, PO Box Adres van applikant: De Jager en Medewerkers, Posbus 2902, Edenvale , Edenvale 1610 NOTICE 718 OF 1989 KENNISGEWING 718 VAN 1989 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 140 PIETERSBURG WYSIGINGSKEMA 140 I, Thomas Pieterse being the authorized agent of the Re Ek, Thomas Pieterse synde die gemagtjgde agent van die mainingportion and Portion 3 of Erf 86, Pietersburg hereby Resterende Gedeelte van Gedeelte 3 van Erf 86, Pietersburg give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplan gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnanrung and Townships Ordinance (Ordinance 15 of 1986), that I sie op Dorpsbeplanning en Dorpe (Ordonnansie 15 van have applied to the Pietersburg Town Council for the amend 1986), kennis dat ek by die Pietersburg Stadsraad aansoek ment of the town planning scheme known as the Pietersburg gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema Town planning Scheme, 1981, by the rezoning of the proper bekend as die Pietersburg dorpsbeplanningskema, 1981, ties described above situated adjacent to Kerk Street from deur die hersonering van die eiendomme hierbo beskryf ge "Residential 1" with a density of "One dwelling per 700 sq m" to "Special" for offices and any other uses that the Coun lee digthei aanarensend van "Een tot woonhuis Kerkstraat per van 700"Residensieel vk m" tot "Spesiaal" 1" met 'n cil may permit vir kantore en sodanige ander gebruike as wat die Raad mag toelaat Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Room Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge 404, Civic Centre, Pietersburg for the period of 28 days from wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 26 April , Burgersentrum, Pietersburg vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk at the above address or at PO Box binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 skriftelik by 111, Pietersburg 0700 within a period of 28 days from 26 April 1989 of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 111, Pietersburg 0700 ingedien of gerig word Address of agent: De Villiers, Potgieter and Partners, PO Adres van agent: De Villiers, Potgieter en Vennote, Pos Box 2912, Pietersburg 0700 bus 2912, Pietersburg 0700 NOTICE 719 OF 1989 KENNISGEWING 719 VAN 1989 POTGIETERSRUS AMENDMENT SCHEME 45 POTGIETERSRUS WYSIGINGSKEMA 45 I, Thomas Pieterse, being the authorized agent of the Ek, Thomas Pieterse, synde die gemaatigde agent van die owner of Portion 6 of Erf 190, Akasia Extension 1, Potgie eienaar van Gedeelte 6 van Erf 190, Akasia Uitbreiding 1, tersrus, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of Potgietersrus, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordi die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Or nance 15 of 1986), that I have applied to the Potgietersrus donnansie 15 van 1986), kennis dat ek by die Potgietersrus Town Council for the amendment of the townplanning Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps

35 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL scheme known as the Potgietersrus Town planning Scheme, beplanningskema bekend as die Potgietersrus dorps k 1984, by the rezoning of the property described above situ beplanningskema, 1984, deur die hersonering van die ated at the cnr of Dombeya Street and Kiepersol Street, from eiendom hierbo beskryf gelee op die h/v Dombeyastraat en "Public Garage" to "Public Garage" with an annexure that Kiepersolstraat, van Openbare Garage" tot "Openbare the property also be used for business purposes Garage" met 'n bylae dat die erf ook vir besigheidsdoe leindes gebruik mag word Particulars of the ap will lie for ins_ pection durin normal office hours at pthelication office of the Town Clerk, Room 1,g Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge Municipal Offices, Potgietersrus for the period of 28 wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer days from 26 April , Munisipale Kantore, Potgietersrus, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 skriftelik by Clerk at the above address or at PO Box 34, Potgietersrus of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 34, 0600, within a period of 28 days from 26 April 1989 Tzaneen 0600, ingedien of gerig word Address of agent: De Villiers, Potgieter and Partners, PO Adres van agent: De Villiers, Potgieter en Vennote, Pos Box 2912, Pietersburg 0700 bus 2912, Pietersburg 0700 NOTICE 720 OF 1989 KENNISGEWING 720 VAN 1989 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1393 SANDTON WYSIGINGSKEMA NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Gaza Douglas Nagy, being the authorised agent of the owner of Portion 1 of Lot 18, Atholl, hereby give notice in Ek, Geza Douglas Nagy, synde die gemagtigde agent van terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and die eienaar van Gedeelte 1 van Erf 18, Atholl, gee hiermee Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Sand ingevolge artikel 56(1)(b)(i)van die Ordonnansie op Dorps ton Town Council for the amendment of the town planning beplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Sandton scheme known as Sandton Town planning Scheme, 1980, by Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps the rezoning of the property described above, situated at 80 beplanningskema bekend as Sandton Stadsbeplanningskema, Pretoria Avenue, Midway between Linden and Forrest Ave 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, nues, Atholl, from "Residential 1" with a density of 1 dwell gelee to 80 Pretorialaan, Midweg tussen Linden en Forresting per m2 to "Residential 1" with a density of 1 Nan, Atholl, van "Residensieel 1" met 'n digtheid van 1 dwelling per m2 woonhuis per m2 tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van 1 woonhuis per m2 Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk/Secretary wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk/Sekreta Sandton Town Council, Civic Centre, Room B206, Rivonia ris, Stadsraad van Sandton, Burgersentrum, Kamer B206, Road, Sandton for the period of 28 days from 26 April 1989 Rivoniaweg, Sandton vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 Objections to or representations in respect of the applica tion must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk/Secretary at the above address or at Sandton Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 6 April 1989 skriftelik by Council, PO Box 78001, Sandton 2146 within a period of 28 of tot die Stadsklerk/Sekretaris by bovermelde adres of by days from 26 April 1989 Sandton Stadsraad, Posbus 78001, Sandton 2146 ingedien of gerig word Address of owner: Greta Israel, C/o Haacke Nagy Partner Adres van eienaar: Greta Israel, P/a Haacke Nagy ship, PO Box 31080, Braamfontein 2017 Venootskap, Posbus 31080, Braamfontein 2017 NOTICE 721 OF 1989 KENNISGEWING 721 VAN 1989 LOUIS TRICHARDT WYSIGINGSKEMA 41 LOUIS TRICHARDT AMENDMENT SCHEME 41 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, Pierre Dante Moelich, of the firm Plankonsult, being the Ek, Pierre Dante Moelich, van die firma Plankonsult, synauthorized agent of the owner of Erf 871, Louis Trichardt, de gemagtigde agent van die eienaar van Erf 871, Louis Trichereby give notice in terms of section 56(1)(13)(i) of the hardt, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die

36 1494 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 Town planning and Townships Ordinance, 1986, that 1 have Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis applied to the Municipality of Louis Trichardt for the amend dat ek by die Munisipaliteit van Louis Trichardt aansoek gement of the town planning scheme known as Louis Trichardt doen het om die wysiging van dorpsbeplanningskema bekend Town planning Scheme, 1981, by the rezoning of the proper as Louis Trichardt dorpsbeplanningskema, 1981, deur die ty described above, situated on cnr Jeppe and Grobler hersonefing van die eiendom hierbo beskryf, gelee te h/v Streets, Louis Trichardt, from "Residential 1" to "Industrial Jeppe en Groblerstrate, Louis Trichardt, van "Residensieel 3" 1" tot "Nywerheid 3" Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Krogh wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Krogh Street, Louis Trichardt for the period of 28 days from 26 straat, Louis Trichardt vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 April 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 skriftelik by Clerk at the above address or at PO Box 96, Louis Trichardt of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 96, 0920 within a period of 28 days from 26 April 1989 Louis Trichardt 0920 ingedien of gerig word Address of owner: C/o Plankonsult, PO Box 1498, Louis Adres van eienaar: P/a Plankonsult, Posbus 1498, Louis Trichardt 0920 Trichardt 0920 NOTICE 722 OF 1989 KENNISGEWING 722 VAN 1989 LOUIS TRICHARDT AMENDMENT SCHEME 42 LOUIS TRICHARDT WYSIGINGSKEMA 42 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(0 OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Pierre Dante Moelich, of the firm Plankonsult, being the authorized agent of the owner of Erf 561, Louis Trichardt, Ek, Pierre Dante Moelich, van die firma Plankonsult, synhereby give notice in terms of section 56(1)(6)(0 of the de gemagtigde agent van die eienaar van Ed 561, Louis Tric Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have hardt, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die applied to the Municipality of Louis Trichardt for the amend Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis ment of the town planning scheme known as Louis Trichardt dat ek by die Munisipaliteit van Louis Trichardt aansoek ge Townplanning Scheme, 1981, by the rezoning of the proper doen het om die wysiging van dorpsbeplanningskema bekend ty described above, situated on cnr Rissik and Meijer Streets, as Louis Trichardt dorpsbeplanningskema, 1981, deur die Louis Trichardt, from "Residential 1" to "Business 1" hersoneringvan die eiendom hierbo beskryf, gelee te h/v Ris sik en Meijerstrate, Louis Trichardt, van "Residensieel 1" Particulars of the application will lie for inspection during tot "Besigheid 1" normal office hours at the office of the Town Clerk, Krogh Street, Louis Trichardt for the Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende geperiod of 28 days from 26 April 1989 wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Krogh straat, Louis Trichardt vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in Besware teen writing to the Town of vertod ten opsigte van die aansoek moet skriftelik at the by above Clerk address or at PO Box 96, Louis Trichardt binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April within a period of 28 days from 26 April 1989 of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 96, Louis Trichardt 0920 ingedien of gerig word Address of owner: C/o Plankonsult, PO Box 1498, Louis Adres van eienaar: P/a Plankonsult, Posbus 1498, Louis Trichardt 0920 Trichardt 0920 NOTICE 723 OF 1989 KENNISGEWING 723 VAN 1989 NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND NOORDELIKE JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA MENT SCHEME NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(6)(0 OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) We, Pheiffer Marais Incorporated, being the authorised Ons, Pheiffer Marais Ingelyf, synde die gemagtigde agent agent of the owner of Erf 60, Essexwold, hereby give notice van die eienaar van die Erf 60, Essexwold, gee hiermee ingein terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Bedfordview Bedfordview Town Council for the amendment of the town Stadsraad aansoek gesoen het om die wysiging van die dorps planning scheme known as The Northern Johannesburg Re beplanningskema bekend as Die Noordelike Johannesburg gion Town planning Scheme 1, 1958, by the rezoning of the streekdorpsbeplanningskema 1, van 1958, deur die hersoproperty described above, situated on Rotherfield Avenue, nering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Rotherfieldfrom "Special Residential" with a density of 1 dwelling per laan, van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van 1 4 woonhuis

37 1 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL erf, to "Special Residential" with a density of 1 dwelling per 0 b 000 ft2 mer ft2 per erf, tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van 1 woonhuis Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Hawley wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Haw Road, Bedfordview for the period of 28 days from 26 Apnl leystraat, Bedfordview vir 'n tydperk van 28 dae, vanaf April 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 skriftelik by Clerk at the above address or at Bedfordview Town Council, of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 3, PO Box 3, Bedfordview 2008 within a period of 28 days from Bedfordview 2008 ingedien of gerig word 26 April 1989 Adres van gemagtigde agent: Pheiffer Marais Ingelyf, Pos Address of agent: C/o Pheiffer Marais Incorporated, PO bus 2790, Randburg 2125 Box 2790, Randburg 2125 NOTICE 724 OF 1989 KENNISGEWING 724 VAN 1989 CARLETONVILLE AMENDMENT SCHEME 140 CARLETONVILLE WYSIGINGSKEMA 140 I I, Michael Vincent van Blommestein, being the authorised Ek, Michael Vincent Van Blommestein, synde die gemag agent of the owner of Erven 1218 and 1219, Carletonville Ex tigde agent van die eienaar van Erwe 1218 en 1219, Carleton tension 1, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of ville Uitbreiding 1, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, have applied to the Town Council of Carletonville for the kennis dat ek by die Stadsraad van Carletonville aansoek geamendment of the town planning scheme known as Carleton doen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema be ville Town planning Scheme, 1961, by the rezoning of the kend as Carletonville dorpsbeplanningskema, 1961, deur die property described above, situated at the of cnr rezoning hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee op die h/v Road and Calcite Cresent, from "Special Residential" to Calcitesingel en Borniteweg, Carletonville Uitbreiding 1, "Special" for the display and sale of caravans, trailers, camp van "Spesiale Woon" tot "Spesiaal" vir die vertoon en ver ing equipment, spares and accessories and related activities koop van karavane, sleepwaens, kampeertoe rusting, onderdele en bybehore en aanverwante aktiwiteite Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Munici Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gepal Offices, Halite Street, Carletonville for the period of 28 wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Munozdays from 26 April 1989 pale Kantore, Halitestraat, Carletonville vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk at the above address or at PO Box 3, Carletonville 2500 binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 skriftelik by within a period of 28 days from 26 April 1989 of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 3, Carletonville 2500 ingedien of gerig word Address of agent: Van Blommestein & Associates, PO Box 17341, Groenkloof 0027 Tel (012) Adres van eienaar: P/a Van Blommestein en Genote, Posbus 17341, Groenkloof 0027, Tel (012) NOTICE 725 OF 1989 KENNISGEWING 725 VAN 1989 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3360 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3360 I, Michael Vincent van Blommestein, being the authorised Ek, Michael Vincent van Blommestein, synde die gemag agent of the owner of Erf 566, Hatfield, hereby give notice in tigde agent van die eienaar van Erf 566, Hatfield, gee hier terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and mee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City Dorpsbeplanning en Dome, 1986, kennis dat ek by die Stads Council of Pretoria for the amendment of the townplanning raad van Pretona aansoek gedoen het om die wysiging van scheme known as Pretoria Town planning Scheme, 1974, by die dorpsbeplanningskema bekend as Pretoria dorps the rezoning of the property described above, situated at beplanningskema, 1974, deur die hersonering van die eien 1377 Church Street, Hatfield, from "Special Residential" to dom hierbo beskryf, gelee to Kerkstraat 1377, Hatfield, van "Special Residential" including offices of the South African Nursing Association, subject to certain conditions "Spesiale Woon" tot "Spesiale Woon" insluitend kantore van Die SuidAfrikaanse Verpleegstersvereniging, onderworpe aan sekere voorwaardes Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the City Secretary, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, 3204, 3rd Floor, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria for Kamer 3204, 3e Vloer, Munitoria, Van der Waltstraat, Prethe period of 28 days from 26 April 1989 toria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the City Se binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 skriftelik by 0 cretary at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0001 of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus within a period of 28 days from 26 April , Pretoria 0001 ingedien of gerig word Address of agent: Van Blommestein & Associates, PO Adres van eienaar: P/a Van Blommestein en Genote, Pos Box 17341, Groenkloof 0027, Tel (012) bus 17341, Groenkloof 0027, Tel (012)

38 1496 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 NOTICE 726 OF 1989 KENNISGEWING 726 VAN NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME 1/1949 NELSPRUIT WYSIGINGSKEMA 1/275 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Pieter George Slabber van Zyl, being the authorised agent of the owner of Erf 125, Sonheuwel, hereby give notice Ek, Pieter George Slabber van Zyl, synde die gemagtigde in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and agent van die eienaar van Erf 125, Sonheuwel, gee hiermee Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorps Council of Nelspruit for the amendment of the townplanning beplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad scheme known as Nelspruit Town planning Scheme 1, 1949, van Nelspruit aansoek gedoen het om die wysiging van die by the rezoning of the property described above, situated in dorpsbeplanningskema bekend as Nelspruit dorpsaanlegske Rothery Street, from Special Residential to General Resi ma 1, 1949, deur die hersonering van die eiendom hierbo be dential skryf, gelee to Rotherystraat, van Spesiale Woon tot Algemene Woon Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Room Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge 221, Civic Centre, Voortrekker Street, Nelspruit 1200 for the wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer period of 28 days from 26 April 1989 (the date of first 221, Stadshuis, Voortrekkerstraat, Nelspruit 1200 vir 'n tyd publication of this notice) perk van 28 dae vanaf 26 April 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the applica tion must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk at the above address or at PO Box 45, Nelspruit 1200 binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 skriftelik by within a period of 28 days from 26 April 1989 of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 45, Nelspruit 1200 ingedien of gerig word Address of agent: Mr P G S van Zyl, PO Box 2385, Pre Adres van agent: Mnr P G S van Zyl, Posbus 2385, Pretoria 0001 toria 0001 NOTICE 727 OF 1989 KENNISGEWING 727 VAN 1989 The following notice is published for general information: Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting Surveyor General gepubliseer: Surveyor General's Office Landmetergeneraal Pretoria Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die been officially established in terms of that subsection in the Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend geundermentioned portion of Orlando West Township maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Orlando West Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie Town where reference marks have been established: subartikel Orlando West Township (General Plan L No 259/1986) Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: D J J VAN RENSBURG Orlando West Dorp (Algemene Plan L No 259/1986) SurveyorGeneral D J J VAN RENSBURG Landmeter generaal Pretoria, 26 April 1989 Pretoria, 26 April 1989 NOTICE 728 OF 1989 KENNISGEWING 728 VAN 1989 The following notice is published for general information: Surveyor General Surveyor General's Office Pretoria Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Orlando West Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have been officially established in terms of that subsection in the undermentioned portion of Orlando West Township Town where reference marks have been established: Orlando West Township (General Plan L No 145/1985) Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Orlando West Dorp (Algemene Plan L No 145/1985) D JJ VAN RENSBURG SurveyorGeneral D J J VAN RENSBURG 411 Landmeter Pretoria, 26 April 1989 Pretoria, 26 April generaal 1989

39 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL k Fr NOTICE 729 OF 1989 KENNISGEWING 729 VAN 1989 The following notice is published for general information: Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: SurveyorGeneral Surveyor General's Office Landmetergeneraal Pretona Kantoor van die Landmeter generaal Notice Pretoria is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die been officially established in terms of that subsection in the Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend geundermentioned portion of Emthonjeni Extension 1 Town maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van ship Emthonjeni Uitbreiding 1 Dorp amptelik opgerig is inge volge daardie subartikel Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Emthonjeni Extension 1 Township (General Plan SG No A33/1989) Emthonjeni Uitbreiding 1 Dorp (Algemene Plan LG No M3/1989) D J J VAN RENSBURG SurveyorGeneral D J J VAN RENSBURG Landmeter generaal Pretoria, 26 April 1989 Pretoria, 26 April 1989 NOTICE 730 OF 1989 KENNISGEWING 730 VAN 1989 The following notice is published for general information: SurveyorGeneral Surveyor General's Office Pretoria Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Landmetergeneraal Kantoor van die Landmetergeneraal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the!cravens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiennee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Mapetla Extension 1 Township Mapetla Uitbreiding 1 Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Mapetla Extension 1 Township (General Plan L No 568/1988) Mapetla Uitbreiding 1 Dorp (Algemene Plan L No 568/1%8) D II VAN RENSBURG SurveyorGeneral Pretoria, 26 April 1989 Pretoria, 26 April 1989 D J I VAN RENSBURG Landmetergeneraal NOTICE 731 OF 1989 KENNISGEWING 731 VAN 1989 The following notice is published for general information: SurveyorGeneral Surveyor General's Office Pretona Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria _ Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend gebeen officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Meadowlands Township Meadowlands Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie Town where reference marks have been established: subartikel Meadowlands Township (General Plan L No 130/1986) Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Meadowlands Dorp (Algemene Plan L No 130/1986) D J J VAN RENSBURG SurveyorGeneral D J J VAN RENSBURG Landmeter Pretoria, 26 April 1989 Pretoria, 26 April generaal 1989 NOTICE 732 OF 1989 KENNISGEWING 732 VAN 1989 The following notice is published for general information: Surveyor il General Surveyor General's Office Pretoria Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria

40 1498 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927),word hiermee bekend gebeen officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van I undermentioned portion of Meadowlands Township Meadowlands Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Meadowlands Township (General Plan L No 527/1987) Meadowlands Dorp (Algemene Plan L No 527/1987) D I 1 VAN RENSBURG SurveyorGeneral D J J VAN RENSBURG Landmeter generaal Pretoria, 26 April 1989 Pretoria, 26 April 1989 NOTICE 733 OF 1989 KENNISGEWING 733 VAN 1989 The following notice is published for general information: Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting Surveyor gepubliseer: General Surveyor General's Office Landmetergeneraal Pretoria Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend gebeen officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Sebokeng Unit 3 Township Sebokeng Eenheid 3 Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is; Sebokeng Unit 3 Township (General Plan L No 561/1988) Sebokeng Eenheid 3 Dorp (Algemene Plan L No 561/1988) D J J VAN RENSBURG Surveyor General D J J VAN RENSBURG Landmeter generaal Pretoria, 26 April 1989 Pretoria, 26 April 1989 NOTICE 734 OF 1989 KENNISGEWING 734 VAN 1989 The following notice is published for general information: SurveyorGeneral Surveyor General's Office Pretoria Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend gebeen officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Sebokeng Unit 7 Township Sebokeng Eenheid 7 Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Sebokeng Unit 7 Township (General Plan L No 602/1987) Sebokeng Eenheid 7 Dorp (Algemene Plan L No 602/1987) D J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG SurveyorGeneral Landmeter generaal Pretoria, 26 April 1989 Pretoria, 26 April 1989 NOTICE 735 OF 1989 KENNISGEWING 735 VAN 1989 The following notice is published for general information: Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Surveyor General Surveyor General's Office Pretoria Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van been officially established in terms of that subsection in the Sebokeng Eenheid 7 Dorp amptelik opgerig is ingevolge undermentioned portion of Sebokeng Unit 7 Township daardie subartikel

41 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: k Sebokeng Unit 7 Township (General Plan L No Sebokeng Eenheid 7 Dorp (Algemene Plan L No r" 603/1987) 603/1987) [ D J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG SurveyorGeneral Landmeter generaal Pretoria, 26 April 1989 Pretoria, 26 April 1989 NOTICE 736 OF 1989 KENNISGEWING 736 VAN 1989 The following notice is published for general information: Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting Surveyor gepubliseer: General Surveyor General's Office Landmetergeneraal Pretoria Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die been officially established in terms of that subsection in the Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend geundermentioned portion of Sebokeng Unit 11 Township maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Sebokeng Eenheid Ti Dorp amptelik opgerig is ingevolge Town where reference marks have been established: daardie subartikel Sebokeng Unit 11 Township (General Plan L No Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: a 564/1988) W D J J VAN RENSBURG SurveyorGeneral 564/1988)Sebokeng Pretoria, 26 April 1989 Pretoria, 26 April 1989 Eenheid 11 Dorp (Algemene Plan L No D J J VAN RENSBURG Landmeter generaal NOTICE 737 OF 1989 KENNISGEWING 737 VAN 1989 II The following notice is published for general information: Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting Surveyor General gepubliseer: Surveyor General's Office Landmetergeneraal Pretoria Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die been officially established in terms of that subsection in the Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend geundermentioned portion of Sharpeville Township maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Town where reference marks have been established: Sharpeville Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie sub artikel Sharpeville Township (Portion 1 to 35 of Erf 5500) Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: (General Plan L No 562/1988) Sharpeville Dorp (Gedeeltes 1 tot 35 van Ed 5500) (Al D J J VAN RENSBURG gemene Plan L No 562/1988) SurveyorGeneral D J J VAN RENSBURG Pretoria, 26 April 1989 Pretoria, 26 April 1989 Landmeter generaal NOTICE 738 OF 1989 KENNISGEWING 738 VAN 1989 III The following notice is published for general information: Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Surveyor General Surveyor General's Office Landmetergeneraal Pretoria Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die been officially established in terms of that subsection in the Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend geundermentioned portion of Sharpeville Township maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Sharpeville Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie sub Town where reference marks have been established: artikel Sharpeville Township (Portion 1 to 15 of Erf 9155) Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: (General Plan L No 569/1988) D J J VAN RENSBURG Sharpeville Dorp (Gedeeltes 1 tot 15 van Erf 9155) (Al gemene Plan L No 569/1988) Surveyor General D J J VAN RENSBURG Pretoria, 26 April 1989 Pretoria, 26 April 1989 Landmetergeneraal

42 1500 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 NOTICE 739 OF 1989 KENNISGEWING 739 VAN 1989 The following notice is published for general information: Onderstaande kennisgewing word vir gepubliseer:, algemene inligting 411 Surveyor General Surveyor Landmetergeneraal General's Office Kantoor van die Landmeter Pretoria generaal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die been officially established in terms of that subsection in the Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend geundermentioned portion of Sharpeville Township maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Sharpeville Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie sub Town where reference marks have been established: artikel Sharpeville Township (Portions 1 to 22 of Erf 9157) Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: (General Plan L No 570/1988) Sharpeville Dorp (Gedeeltes 1 tot 22 van Erf 9157) (AI D J J VAN RENSBURG SurveyorGeneral gemene Plan L No 570/1988) Pretoria, 26 April 1989 Pretoria, 26 April 1989 D J J VAN RENSBURG Landmeter generaal NOTICE 740 OF 1989 KENNISGEWING 740 VAN 1989 I Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: Surveyor General Landmetergeneraal Surveyor General's Office Kantoor van die Landmetergeneraal Pretona Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend gebeen officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Sharpeville Extension 1 Town Sharpeville Uitbreiding 1 Dorp amptelik opgerig is ingevolge ship daardie subartikel Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Sharpeville Extension 1 Township (Portions I to 32 of Erf Sharpeville Uitbreiding 1 Dorp (Gedeeltes 1 tot 32 van 1713) ((General Plan L No 571/1988) Erf 1713) (Algemene Plan L No 571/1988) Pretoria, 26 April 1989 D J J VAN RENSBURG Surveyor General Pretoria, 26 Apri11989 D 1 J VAN RENSBURG Landmetergeneraal NOTICE 741 OF 1989 KENNISGEWING 741 VAN 1989 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3363 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3363 I, Christiaan Frederik Swart being the authorized agent of Ek, Christiaan Frederik Swart synde die gemagtigde agent the owner of Erf 976 Waterkloof Ridge hereby give notice in van die eienaar van Erf 976 Waterkloofrif, gee hiermee inge terms of section 56(1)(bl(i) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe 1986), that I have ap planning en Do e, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis plied to the City Council of Pretoria for the amendment of dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om the town planning scheme in operation known as Pretoria die wysigrng van die dorpsbeplanningskema in werking be Town planning Scheme 1974 by the rezoning of the property kend as Pretoria Dorpsbeplanningskema 1974 deur die described above, situated at 286 Sanford Street Waterkloof hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee to San Ridge for "Education" to "Special' for the erection of offic fordstraat 286 Waterkloofrif van "Opvoedkunde" tot "Spe es siaal" vir die oprigting van kantore Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter inae gedurende normal office hours at the office of the City Secretary, Room ge wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre for the period of 28 days from 26 April 1989 toria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the City Sec binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 skriftelik by retary at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0001 of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus within a period of 28 days from 26 April , Pretoria 0001 ingedien of gerig word 1 Address of authorized agent: Chris Swart and Partners, Adres van gemagtigde agent: Grondvloer, De Jongsen PO Box 36757, Menlo Park 0102 Tel trum, Roderickstraat 457, Lynnwood Tel II

43 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL k NOTICE 742 OF 1989 KENNISGEWING 742 VAN 1989 CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA PROPSED CLOSING OF PORTIONS OF MAIN ROAD, EAST OF PRETORIA NORTH STATION VOORGENOME SLUITING VAN GEDEELTES VAN HOOFWEG, 005 VAN PRETORIA NO ORD STASIE Notice is hereby given in terms of section 68, read with sec Hiermee word ingevolge artikel 68, gelees met artikel 67, tion 67, of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordi van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnan ' nance 17 of 1939), that it is the intention of the Council to sie 17 van 1939), kennis gegee dat die Raad voorneniens is I close permanently certain portions of Main Road, east of om sekere gedeeltes van Hoofweg, oos van Pretoria Noord Pretoria North Station stasie, permanent te sluit The Council intends alienating the said portions to the SA Transport Services A plan showing the proposed closing, as well as further particulars relative to the proposed closing, is open to inspection during normal office hours at the office of the City Secretary, Room 3028, Third Floor, West Block, Mumtoria, Van der Walt Street, Pretoria, and enquiries may be made at telephone Die Raad is voorgenome om gemelde gedeeltes aan die SA Vervoerdienste te vervreem 'n Plan waarop die voorgenome sluiting aangetoon word, asook verdere besonderhede betreffende die voorgenome stuffing, le gedurende gewone kantoorure by de kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 3028, Derde Verdieping, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, ter insae en navraag kan by telefoon gedoen word Objections to the proposed closing and/or claims for corn Besware teen die voorgenoeme sluiting en/of eise om verpensation for loss or damage if such closing is carried out goeding weens verlies of skade indien die sluiting uitgevoer must be lodged in writing with the City Secretary at the above word, moet skriftelik voor of op Vrydag, 30 Junie 1989, by office or posted to him at PO Box 440, Pretoria 0001, not lat die Stadsekretaris by bovermelde kantoor ingedien word of er than Friday, 30 June 1989 aan hom by Posbus 440, Pretoria 0001, gepos word J N REDELINGHUIJS J N REDELINGHUIJS 26 April 1989 ' Town Clerk 26 April 1989 Stadsklerk Notice 242 of 1989 Kennisgewing 242 van 1989 (Reference: K13/9/274) (Verwysing: K13/9/274) NOTICE 743 OF 1989 KENNISGEWING 743 VAN 1989 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/484 SPRINGS WYSIGINGSKEMA 1/484 I, A D M Pinkerton being the authorised agent of the own Ek, A D M Pinkerton synde die gemagtigde agent van die er of Portion 1 of Erf 161 Nuffield hereby give notice in terms eienaar van Gedeelte 1 van Erf 161 Nuffield gee hiermee in of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships gevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Ordinance, 1986, that I have applied to Springs Town Coun planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by Springs Stadsraad cil for the amendment of the Springs Town Planning Scheme aansoek gedoen het om die wysiging van die Springs Dorps by the rezoning of the property described above, from aanlegskema deur die hersonering van die eiendom hierbo "Special" for a public garage, shops and industries to beskryf, van "Spesiaal" vir openbare garage, besigheid en "Special" for a public garage, shops and industries with an in nywerheid tot "Spesiaal" vir openbare garage, besigheid en crease in retail floor space, liquorstore and a relaxation of nywerheid met 'n verhouding in kleinhandelsoppervakte, building lines drankwinkel en verminderde boulyn of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk Civic wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Burger Centre Springs for a period of 28 days from 19 April 1989 sentrum Springs vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moot tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by Clerk at the above address within a period of 28 days from 19 of tot die Stadsklerk by bovermelde adres ingedien of gerig April 1989 word PParticulars Address of owner A D M Pinkerton PO Box 970, Springs Adres van eienaar: A D M Pinkerton, Posbus 970, Springs 1560 Tel: Tel: NOTICE 744 OF 1989 KENNISGEWING 744 VAN 1989 II SPRINGS SPRINGS AMENDMENT SCHEME WYSIGINGSKEMA 1/442 1/442 Ek, Mev D M Strachan synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 67 Presidentsdam Uitbr 1 gee hiermee I, Mrs D M Strachan being the authorised agent of the owner of ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorps 67 Presidentsdam Ext 1 hereby give notice in terms beplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by Springs Stads of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships raad aansoek gedoen het om die wysiging van die Springs Ordinance, 1986, that I have applied to Springs Town Coun Dorpsaanlegskema deur die hersonering van die eiendom cil for the amendment of the Springs Town Planning Scheme hierbo beskryf, van "Spesiale Woon" tot "Spesiaal" vir kan by the rezoning of the property described above from tore en/of woonstelle "Special Residential" to "Special" for offices and/or Flats Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Burger normal office hours at the office of the Town Clerk Civic sentrum Springs vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April Centre Springs for a period of 28 days from 19 April

44 1502 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 Objections to or representations in respect of the applicalion must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address within a period of 28 days from 19 April 1989 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 April 1989 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres ingedien of gerig word Address of owner Mrs D M Stachan, PO Box 14181, Adres van eienaar: Mev D M Strachan, Posbus 14181, Dersley 1569 Tel: Dersley 1569 Tel: NOTICE 745 OF 1989 KENNISGEWING 745 VAN 1989 TOWN COUNCIL OF VANDEBIJLPARK DIVISION OF LAND Further particulars of the application are open for inspection at the office of the Town Clerk, Room 403, Municipal Offices, do Frikkie Meyer Boulevard and Klasie Havenga Street Any person who wishes to object to the granting of the application or who wishes to make representations in regard thereto shall submit his objections or representations in writ ing and in dupliate to the Town Clerk, at the above address or PO Box 3, Vanderbijlpark 1900 at any time within a period of 28 days from the date of the first 'Publication of this notice Date of first publication 19 Apri11989 The division of the Remainder of the Farm Vanderbijl Park 550 IQ into two Portion 134 of the Farm Vanderbijl Park 55 p0 9,7245 IQ ha and the Remainder ortions namely the Farm Vanderbijl Park 550 IQ 3775,267 ha STADSRAAD VAN VANDERBIJLPARK VERDELING VAN GROND The Town Council of Vanderbijlpark hereby gives notice, in terms of section 6(8)(a) of the Division of Land Ordi nance, 1986 (Ordinance 20 of 1986), that an application to divide the land described hereunder has been received Die Stadsraad van Vanderbijlpark gee hiermee, ingevolge artikel 6(8)(a) van die Ordonnansie op die Verdeling van Grond, 1986 (Ordonnansie 20 van 1986), kennis dat 'n aan soek ontvang is om die grond hieronder beskryf, te verdeel Verdere besonderhede van die aansoek le ter insae by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 403, Munisipale Kantore, h/v Klasie Havengastraat en Frikkie Meyerboulevard Enige persoon wat teen die toestaan van die aansoek beswaar wil mask of vertod in verband daarmee wil rig, moet sy besware of vertod skriftelik en in tweevoud by die Stadsklerk, by bovermelde adres of Posbus 3, Vanderbijlpark 1900 te enige tyd binne 'n tydperk van 28 dae vanaf die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing, indien Datum van eerste publikasie 19 April 1989 Die verdeling van die Restant van die Plaas Vanderbijl Park 550 IQ in twee gedeeltes naamlik Gedeelte 134 van die Plaas Vanderbijl Park 550 IQ die Plaas Vanderbijl Park 550 IQ 3775,267 ha 9,7245 ha en die Restant van of C BEUKES Town Clerk PO Box 3 Posbus 3 Vanderbijlpark Vanderbijlpark April April 1989 Notice No 26/1989 Kennisgewing No 26/1989 C BEUKES Stadsklerk

45 I 19 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL !II Notices by Local Authorities Platt slike Bestuurskennisgewings LOCAL AUTHORITY NOTICE 889 van Brakpan ingevolge artikel 4 van voormelde cretary and the Town Council of Akasia on or Ordonnansie 'n versoekskrif tot die Administra before 3 June 1989 TOWN COUNCIL OF BRAKPAN teur van Transvaal gerig het om die paaie be slay( in die Bylae luertoe as openbare paaie te J S DU PREEZ proklameer Town Clerk PROCLAMATION OF ROADS OVER A PO Box PORTION OF THE FARM WITPOORTJIE 'n Afskrif van die versoekskrif en die dia Karenpark 117 IR, DISTRICT BRAKPAN gramme daarby aangeheg 18 gedurende kantoor 0118 ure ter insac by die kantoor van die ondergete 19 April1989 Notice is hereby given in terms of section 5 of kende' Notice No 34/1989 the Local Authorities Roads Ordinance, Ordinance 44 of 1904, Enige belanghebbende persoon war teen die SCHEDULE as amended that the Town Council of Brakpan has petitioned the Admini proklamering van die paaie swear voorgestelde wil wil strator of Transvaal in terms of section 4 of the opper moet dit sknftelik in tweevoud,a road on the_ western boundary Portion withof aforementioned Ordinance to proclaim as public by die Direkteur generaal, Privaatsak X437, Pretoria 0001 en by die Stadsklerk indien ale la of 12_rit_ (015 mils moretaasrmwitfpntein 301 Jli an area fully depicted on Diagram roads the roads described in the Schedule atter as 22 Mei 1989 me SG8291/88 and commencing at the north west tached hereto ern beacon A, as indicated on the aforemen A copy of the petition and the diagram at J H BRAND tioned diagram and from there 16,00 m in an tached thereto may be inspected during office Waamemende Stadsklerk eastern direction along the northern boundary of Portion 125 hours at the office of the undersigned to point B and from there 8,49 m Stadhuis in a south westerly direction to point C and from Any interested person wishing to object to the Brakpan there 56,33 m in a southerly direction to point D proclamation of the proposed roads must lodge 12 April 1989 and from there 11,50 m in an easterly direction his objection in writing in duplicate with the Di Kennisgewing No 33/1989 to point E and from there 56,66 m in a northern rector general, Private Bag X437, Pretoria 0001 direction along the western boundary of Portion and the Town Clerk not later than 22 May 1989 BYLAE 125 to the starting point A J H BRAND BESKRYWING VAN PAAIE Acting Town Clerk 1 'n Pad beginnende Town Hall Building by die noordwestelike Dykweg,Brakpan grens van die geproklameerde Van PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING vandaar in 'n noordwestelike riotingoor diere 12 April Notice No 33/1989 stant van Gedeelte 3 van die pleas Witpoortjie No 117 IR groot ongeveer 222 vierkante meter SCHEDULE om aan te auk by Palrysstraat in die voorgestel STADSRAAD VN AKASIA de dorp Van Eckpark Uilbreiding I gdee op DESCRIPTION OF ROADS Gedeelte 61 van die plans Witpoortjie No 117 IR VOORGESTELDE PROKLAMERING VAN 1 A road, commencing at the northwestern Asolos15m57786rvolledig aangedui op Diagram SG No N PAD OOR GEDEELTE 125 VAN DIE boundary of the proclai aimed Van Dyk Road PLAAS VaITONTEIN 301 JR thence proceeding in a north westerly direction 2 'n Pad, beginnende by die noordwestelike across the Remainder of Portion 3 of the farm grens van die geproklameerde Van Dykweg, Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die Witpoortjie No 117 IR, approximately 222 vandaar in 'n noordwestelike rigting oor die Re bepalings van nrtikel 5 van die Local Authorities square metres in extent to intersect with Patrys stant van Gedeelte 3 van die plans Witpoortjie Roads Ordinance, 1904, dat die Stadsraad van Street in the proposed township Van Eck Park No 117 IR groot oeveer 49 vierkante meter Akasia 'n versoekskrif aan die Administrateur Extension 1 situated on Portion 61 of the farm om aan te sluit by 'Anus de Jonghstraat in die van Transvaal, gerig het orn die openbare pad Witpoortjie No 117 IR as will more fully appear voorgestelde dorp Van Eckpark Uitbreiding 1 omskrywe in bygaande Skedule te proklameer from Diagram SG No A11557/86 gelet op Gcdeelte 61 van die pleas Witpoortjie No 117 IR soos meer volledig aangedui op Dia 'n Afskrif van die versoekskrif en toepaslike 2 A road commencing at the northwestern gram SG No A11556/86 19 diagramme 18 vanaf die datum hiervan tot en boundary of the 26 proclaimed Van Dyk Road, met 3 Junie 1989 gedurende kantoorure ter insae thence proceeding in a northwesterly direction in Kantoor 109, Munisipale Kantore, Dalelaan, across the Remainder of Portion 3 of the farm LOCAL AUTHORITY NOTICE 933 Akasia Witpoortjie No 117 IR approximately 449 square metres in extent to intersect with Tinus TOWN COUNCIL OF AKASIA Alle belanghebbende persone word hiermee de Jongh Street in the proposed township Van versoek um voor of op 3 Junie 1989 skriftelik en Eck Park Extension 1 situated on Portion 61 of in tweevoud, besware, indien enige, teen die the farm Witpoortjie No 117 IR as will more PROPOSED PROCLAMATION OF A proklamering van die voorgestelde pad by die fully appear from Diagram SG No A11556/86 ROAD OVER PORTION 125 OF THE FARM Transvaalse Provinsiale Sekretaris en die Stads WITFONTEIN 301 JR raad van Akasia in te dien J S DU PREEZ Notice is hereby given in terms of the provi Stadsklerk sions of section 5 of the Local Authorities Ptoads PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Ordinance, 1904, that the Town Council of Aka Posbus sia has petitioned the Administrator, to pro Karenpark claim the public road decribed in the appended 0118 Schedule 1989 STADSRAAD VAN BRAKPAN K enmsgewin April g No 34/1989 A copy of the petition and appropriate dia PROKLAMASIE VAN PAAIE OOR 'N GE gram can be inspected at Room 109, Municipal SKEDULE DEELTE VAN DIE PLAAS WITPOORTEE Offices, Dale Avenue, Akasia during office hours from the date hereof until 3 June 1989 'n Pad op die westelike grens van Gedeelte 117 IR, DISTRIK BRAKPAN 125 van die pleas Witfontein 301 JR met 'n All persons interested, are hereby called upon oppervlakte van 613 vk in soos meer volledig Kennis word hiermee ingevolge artikel 5 van to lodge objections, if any, to the proposed pro aangedui op LG Diagram 8291/88 en begin die "Local Authorities Roads Ordinance", Or clamation of the proposed road, in writing and nende by die noord westelike baken aangedui as donnansie 44 van 1904, gegee dat die Stadsraad in duplicate, with the Transvaal Provinsial Se A op voormelde kaart en daarvandaan 16,00 m I

46 1504 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 in 'n oostelike rigting op die noordelike grens conditions, subject to certain conditions undersigned within fourteen days of the publicavan Gedeelte 125 tot by punt B en dan 8,49 m in lion of this notice in the Official Gazette 'n suidwestelike Map 3 and the scheme clauses of the amendrigtin tot by punt C en door N BOTHA 4 vandaan 56,33 meter in n suidelike risting tot by ment scheme are filed with the executive Direcpunt Den daarvandaan 11,50 meter in 'n Town Clerk ooste tor: Community Development Branch, like riving tot by punt E en daarvandaan 56,66 Provincial Administration, Pretoria, and the meter in 'n noordelike fisting op die westelike Town Clerk,Alberton and are open for inspee Administrative Building Municipal Offices grens van Gedeelte 125 tot by die beginpunt A lion at all reasonable times Elston Avenue 19 This amendment is known as Alberton Benoni Amendment Scheme 409, and shall come into 1501 operation on the date of publication of this no 26 April 1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1005 lice Notice No 66/1989 ALBERTON AMENDMENT SCHEME PRINSLOO Town Clerk It is hereby notified in terms of section Civic Centre 57(1)(a) of the Town planning and Townships Alwyn Talljaard Avenue PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Ordinance 1986 (Ordinance 15 of 1986) that Alberton 1007 the Town Council of Alberton has approved the 26 April 1989 amendment of the Alberton Town planning Notice No 38/1989 Scheme 1979, by the rezoning of Enren 816 and STADSRAAD VAN BENONI 817 and the Remainders of even 815, and 969 New Redruth Township from "Resi PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING WYSIGING VAN TARIEF VAN GELDE dential 1' to "Special" for Public Garage pur 1006 poses subjct to certain conditions ALBERTON WYSIGINGSKEMA WATERTOEVOER 409 Map 3 and the scheme clauses of the amend ment scheme are filed with the Executive Direc Hiermee word ooreenkomstig die bepaling tor: Community Services Kennis geskied hiermee Branch Provincial ingevolge artikel van artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op 8013(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Be Administration Pretoria and the Town Clerk Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie Alberton and are stuur, No 17 open for inspection at all van 1939, dat die Stadsraad by Spe 15 van 1986), bekend gemaak dat die Stadsraad reasonable times siale Besluit die Tarief van Gelde vir, van Alberton goedgekeur het dat die Alberton Watertoevoer gepubliseer by Munisipale Ken ThisDorpsb 4 16 amendment is known 1979 as Alberton gewysig word etlanningskema, nisgewing No 88 in die Offisiele Koerant van Amendment Scheme 311 and shall deur die ersonenng van come into Erf 784,, Alrocfe Sout Julie 19W verder gewysig het ten einde die geoperation on the date of publication of this no Uitbreiding 6 vanaf "Spesiaal' tot "Spesiaal"lykwaardige persentasieverhoging gehef deun lice met minder beperkende ontwikkelingsvoor die Randwaterraad to vcrhaal Die inwer waardes onderworpe aan sekere voorwaardes kingtredingsdatum van die wysiging is as 1 I J PRINSLOO April ' 1989 Town Clerk Kaart 3 deur die Rand vasgestel en die skemaklousules word in bewa Civic Centre ring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Tak 'n Afskrif van die Spesiale Besluit van die Alwyn Taljaard Avenue Gemeenskapsontwikkeling, Provinsiale Admi Read en Voile besonderhede van die wysiging is Alberton nistrasie Pretoria en die Stadsklerk Alberton, gedurende kantoorure ter insae by die kantoor 26 April 1989 en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike van die Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Notice No 10/1989 tye Elstonlaan, Benoni vir 'n tydperk van veertien Hierdie wysiging staan bekend as Alberton dae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant Wysiginskema 409, en tree op datum van publi PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING kaste van hierdie kennisgewing in werking 1005 Eniae persoon wat beswaar teen die wysiging van die Tarief van Gelde wil aanteken, moet so J J PRINSLOO ALBERTON WYSIGINGSKEMA 311 danige '11beswaar skn1 b trine Stadsklerk veertien dae na te datum i die Alwyn Taljaardlaan van publikasie van hierdie kennisge Hiermee word ooreenkomstig die bepalings wing in die Offisidle Koerant by die ondergete van artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie Alberton op kende indien 26 April 1989 Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986) bekend gemaak dal die Stadsraad Kennisgewing No 38/1989 N BOTHA Van 26 Alberton goedgekeur het dat die Alberton Stadsklerk Dorpsbeplannineskema 1979, gewysig word deur die hersonering van Erwe 816 en en die Administratiewe gebou Restante van Enve en 969 in die Munisipale Kantore dorp New Redruth vanaf "Residensicel I" tot Elstonlaan "Spesiaal" vir doeleindes van 'n Openbare Gar Benoni LOCAL AUTHORITY NOTICE age onderworpe aan sekere voonvaardes 26 April 1989 Kaart 3 en die skemaklousules word in bewa TOWN COUNCIL OF BENONI Kennisgewing No 66/1989 ring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, Provinsiale Administra 26 sie Pretoria en die Stadsklerk, Alberton, en is AMENDMENT OF TARIFFof CHARGES beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye WATER SUPPLY LOCAL AUTHORITY NOTICE 1008 Hierdie wysiging staan bekend as Alberton WysigingskemI311 en tree op datum van publi Lisle van hierdie kennisgewing in werking Notice is hereby given in terms of section TOWN COUNCIL OF BENONI SOB 3) of the Local Government Ordinance, No I I PRINSLOO 17 of 1939 that the Council has by Special Re AMENDMENT OF: (1) TARIFF OF Stadsklerk solution further amended the Tariff of Charges CHARGES: SEWERAGE SERVICES Burgersentrum for the Supply of Water published under Munia Alwyn Taljaardlaan pal Notice No 88 in the Official Gazette of 16 Alberton July 1980 in order to recover the equivalent per 2) CHARGES FOR NEW WATER CON 26 April 1989 centage increase inposed by the Rand Water IVECTIONS KERB OPENINGS AND VE Kenmsgewing No 10/ Board The date of coming into operation of the HICULAR ENTRANCES, REPAIR TO amendment has been determined by the Council ROAD TARMAC SURFACES, REPLACE as (April 1989 MENT AND SUPPLY OF CONCRETE LOCAL AUTHORITY NOTICE 1006 BLOCKS, CONCRETE WORK AND KERB A copy of the Special Resolution of the STONES ALBERTON AMENDMENT SCHEME 409 Council and full particulars of the amendment are open for inspection during of It is hereby notified in terms of section lice hours at the office of the Town Secretary, Notice is hereby _given in 57(1)(a) of the Town terms planning and Townships of section Municipal Offices Elston Avenue Benoni for a 8013(3) of Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986) that the Local Government Ordinance, No period of fourteen days from the date of publica 17 M 1939, that the Council has by Special Rethe Town Council of Alberton has approved the non of this notice in the Provincial Gazette amendment of solution further amended: the Alberton Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 784, All Any person who is desirous of recording his (1) the Tariff of Charges for Sewerage Ser a rode South Extension 6 from "Special" to objection to the amended Tariff of Charges, vices published under Municipal Notice No 89 in "Special" with fewer restricted development must lodge such objection in writing with the the Official Gazette of 16 July 1980; and 4

47 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL (2) the Charges for New Water Connections, LOCAL AUTHORITY NOTICE 1009 of Charges for the Supply of Electricity, publish Kerb Openings and Vehicular Entrances, Re!, pair ed under Notice 33/1985 in Provincial Gazette to Road Tarmac Surfaces Replacement 4412 dated 30 October 1985, as amended, with and Supply of Concrete Blocks, Concrete Work TOWN COUNCIL OF BRAKPAN effect from 1 January 1989 as follows: and Kerbstones published under Municipal No tice No 38 in the Official Gazette of 17 March AMENDMENT OF TARIFF OF CHARGES 1 By the substitution in item 1(2)(a)(i) for the 1982 in order to compensate for the increased FOR THE SUPPLY OF WATER figure "R8,87 of the figure "R9,93' cost of labour and material with effect from April By the substitution in item 1(2)(a)(ii) for Notice is hereby _given in terms of section the figure "R13,31" of the figure "R14,91" A copy of the Special Resolution of the Coun 80(B) of the Local Government Ordinance 17 cil and full particulars of the proposed amend of 1939, that the Town Council of Brakpan has 3 By the substitution in item 1(2)(a)(iii) for ment will be open for inspection in the office of by Special Resolution amended the tariff of the figure "R17,77" of the figure "R19,84" the Town Secretary, Municipal Office, Elston charges for the su ly of water, promulgated Avenue, Benoni for a period of 14 days ftheundernotice91/i ' 4 ram By the substitution in item 4 dated 2 November 1988, 1(2)(a) (iv) for the figure "R27,58" of the figure "R30,89' date of publication hereof in the Provincial Ga with effect from 1 April 1989 by increasing the zette tariff applicable to the consumption of water in 5 By the substitution in item 1(2)(a)(v) for Any person who is desirous of recording his the category between 0 to 50 kilolitre the figure "R43,72" of the figure "R4897' objection to the amended tariffs must lodge such objection in writing with the undersigned within Particulars of the amendment of the above 6 By the substitution in item 1(2)(a)(vi) and 14 days of the publication of this notice in the mentioned tariffs lie open for inspection during (vii) for the figure "R61,77" of the figure Provincial Gazette ordinary office hours at Room 19, Town Hall "R69,18" Building, Brakpan until 10 May 1989 N BOTHA 7 Town Clerk By the substitution in item 1(2)(a)(viii) for Any person who desires to object to the the figure "R105,10" of the figure R11771* Administrative Building amendment of the aforementioned tariff must Municipal Offices do so in writing to the undersigned not later than 8 By the substitution in item 1(2)(a)(ix) for Benoit' 10 May 1989 the figure "R161,76" of the figure "R181,17' April 1989 GESWART 9 By the substitution in item 1(2)(a)(x) for Notice No 64/1989 Town Clerk the figure "R222,75" of the figure "R24948' III Town Hall Building Brakpan 10 By the substitution in item 1(2)(z(xi) for the figure "R352" of the figure "R349,24' 26 Apri11989 Nonce No 30/ By the substitution in item 1(2)(a)(xii) for PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING the figure "R780,73" of the figure "R874,42' By the substitution in item 1(2)(b) for the STADSRAAD VAN BENONI figure "73671c" of the figure "8,2511c BESTUURSKENNISGEWING 13 By the substitution in item 2(2)(a) PLAASLIKE for the 1009 WYSIGING VAN: (I) TARIFF VAN figure "R77,77" of the figure "R87,10 ' GELDE: RIOLERINGSDIENS 14 By the substitution in item 2(21(6) for the STADSRAAD VAN BRAKPAN figure "R17,21" of the figure "R19,27' (2) GELDE VIR NUWE WATER AANSLUITINGS, RANDSTEENOPENINGE WYSIGING VAN DIE TARIEF VAN 15 / 2 c ) for the By the substitution in item 48 EN VOERTUIGINGANGE, TEERBLAD GELDE VIR DIE LEWERING VAN figure " /,2784c of the figure 8,151 c HERSTELWERK OP PAAIE, VERVAN WATER 16 By the substitution in item 3(,1) for the fl GING EN VERSKAFFING VAN BETON gure "R77,77" of the figure "R87,10 BLOKKE, BETONWERK EN RANDSTENE Hiermee word ooreenkomsfig artikel 80(B) Kennis geskied hiermee ingevolge artikel van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur By the substitution in item 3(3) for the fi 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Be van 1939 bekend gemaak dat die Stadsraad van Pre "R16,66" of the figure "R18,65 stuur, No 17 van 1939, dat die Stadsraad by Spe Brakpan by Spesiale Besluit die tarief van gclde 18 By the substitution in item 3(3) for the fi siale Besluit: vir die lowering van water afgekondig by Ken "" 7,2784c gure of the figure g "8,1518c' nisgewing No 91/1988 van 2 November 1988; (1) die Tarief van Gelde vir Rioleringsdiens met mgang I April 1989 gewysig het deur die gepubliseer by Munisipale Kennisgewing No 89 tarief van toepassing op dm verbruik van water in die Offisiele Koerant van 16 Julie 1980; en in die kategorte van if tot 50 kiloliter, te ver A J CORNELIUS Town Clerk hoog (2) die Gelde vir Nuwe Wateraansluitings, Randsteenopeninge en Voertuigingange, Teer Municipal Offices Besonderhede oor die wysiging van gemelde PO Box 13 bladherstelwerk op Paaie, vervanging en ver taricwe le gedurende gewone kantoorure by Christiana skaffing van Betonblokke, Betonwerk en Kamer 19 Stadhuis, Brakpan ter insae tot Randstene, gepubliseer by Munisipale Kennis Mei April 1989 gewing No 38 in die Offinele Koerant van 17 Notice No 3/1989 Maart 1982 verder gewysig het om voorsiening Enigc persoon wat beswaar wil maak teen die te maak vir dic verhoogde koste van arbeid en vffsdskriftelik it igm5yan gemelde tanewe moet materiaal, met inwerkingtreding vanaf 1 April Pg tot le ondergetekende, me later me as 10 Mei 'n Afskrif van die Spesiale Besluit van die GESWART PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Raad en voile besondertiede van die voorgestel Stadsklerk de wysiging is ter insae in die kantoor van die Stadhuis Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Elstonlaan, CHRISTIANABrakpan STADSRAAD VAN Benoni vir 'n tydperk van 14 dae vanaf die da 26 Apri11989 tutu van publikasie hiervan in die Provinsiale Kemusgewing No 30/1989 WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN Koerant GELDE VIR ELEKTRISITEITSVOORSIE Enige persoon wat beswaar teen die gewy 26 NING sigde tanewe wil aanteken, moet sodanige beswaar skriftelik by die ondergetekende indien Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie binne 14 dae vanaf die publikasie datum van LOCAL AUTHORITY NOTICE 1010 op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant gemaak dat die Stadsraad van Christiana, by N BOTHA TOWN COUNCIL OF CHRISTIANA Spesiale Besluit, die Vasstelling van Gelde vir Elektrisiteitsvoorsiening, afgekondig by Kennis il AMENDMENT TO DETERMINATION OF U Oktober 1985, soos gewysig, met ingang 1 Administratiewe Gebou CHARGES FOR ELECTRICITY SUPPLY Munisipale Kantore Januarie 1989, soos volg gewysig het: enoit' 1501B 26 April 1989 Kennisgewing No 64/ Deur in item l(2)(a)(i) die syfer "R8,87" In terms of section 80B(8) of the Local Government Ordinance, 1939 it is hereby notified deur die syfer "R9,93" te vervang that the Town Council of Christiana has, by 2 Deur in item 1(2)(a)(ii) die syfer "R13,31" 26 Special Resolution amended the Determination deur die syfer "R14,91" te vervang

48 1506 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL Deur in item I (9 )(a)(iii) die syfer R17,77 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING deur dies yfer "R19,84 te vervang Deur in item 1(2)(a)(iv) die syfer " deur die syfer "R3089 te vervang STADSRAAD VAN EVANDER STADSRAAD VAN EVANDER 5 Deur in item 1(2)(a)(v) die syfer "R43,72" WYSIGING VAN DIE VERORDENINGE AANNAME VAN STANDAARD REGLEdeur die syfer "R4897' to vervang VIR DIE REGULERING VAN BEURSLE MENT VAN ORDE 6 Deur in item 1(2)(a)(vi) en (vii) die syfer NINGS "R61,77" deur die syfer "R6918" te vervang Ooreenkomstig artikel 96 van die Ordonnan 7 Deur in item Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die sic op Plaaslike Bestuur, (2)(a (viii) die syfer (Ordonnansie 17 "R105,10" deur die syfer "R117),71' te vervang Ordonnansie op Plaglike Bestuur, 1939 be van 1939), word hiermee kennis gegee dat die trend gemaak dat die Raad van voomeme is om Stadsraad van Evander van voornemens is 8 Deur in item 1(7)(a)(ix) die syfer die verordeninge betreffende die Regulering van om "R161,76" deur die syfer "R18117' te vervang Beurslenings deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing812 van 23 Mei 1973, (a) Die Standaard Reglement van Orde soos 9 Deur in item 1(2)(a)(x) die syfer "R222,75" soos gewysig, vender to wysig afgekondig by Administrateurskennisgewing deur dies yfer "249,48" te vervang 1261 van 26 Oktober 1988, ingevolge die bepa lings van artikel 9661s(2) van voormelde Ordon 10 Deur in item 1(9)(a)(xi) die syfer "R352" Die algemene strekking van die voorgestelde nansie sonder wysigings aan te neem; deur die syfer "R349,24" te vervang wysiging is onder meer om die woongebied van Brendan by die toekenning van studiebeurse in 0:2 Die Standaard Reglement van Orde soos 11 Deur in item 1((2)(a)(xii) die syfer to shut afge ondig by Admirnstrateurskennisgewing "R780,73" deur die syfer "R874,42" te vervang 1(49 van 16 Oktober 1968, soos gewysig, te her 19 Deur in item 1(2)(b) die syfer "7,3671c" Afskrifte van die voorgestelde e wysiging le ter mep deur die syfer "82511e te vervang insae in die kantore van die Raad vir rri tydperk Afskrifte van die konsepverordeninge sal vir van veertien (14) dae vanaf die datum van publi 'n tydperk van veertien (14) dae na die publika 13 Deur in item 2(9)(a) die syfer "R7777" kasie hiervan in die Provinsigle Koerant sic van hierdie kennisgewing in die Offisiele deur die syfer "R8710' te vervang Koerant van die Provinsie Transvaal by die kan Enige persoon wat beswaar teen die voorge toor van die Stadsekretaris, Evander ter insae 14 Deur in item 2(2)(b) die syfer "R17,21" nome wysiging wens aan te teken, meet dit ie deur die syfer "R1927" te vervang skriftelik by die Stadsklerk doen binne veertien (14) dae vanaf die publikasie hiervan in die Pro 15 Deur in item 2(2)(c) dies yfer "7,2784c" Enigiemand wat beswaar teen die voorgestel vinsiale Kocrant de aanname wil aanteken, meet dit sknftelik deur die syfer "81518c ' te vervang binne veertien (14) dae na die publikasiedatum 16 Deur in item 3(1) die syfer "R77,77" deur FJ COETZEE wat in die onmiddellike voorafgaande paragraaf die syfer "R8710" te vervang Stadsklerk gemeld is, by die ondergetekende doen 17 Deur in item 3(2) die syfer "R16,66" deur FJ COETZEE Burgersentrum die syfer "R1865" te vervang Stadsklerk Pnvaatsak X1017 Burgersentrum 18 Deur in item 3(3) die syfer "7,2784c" deur Bolognaweg 2E28vaonder die syfer "81518c" te vervang Privaatsak X1017 Tel No (01363) 22231/5 Evander A J CORNELIUS 26 April Stadsklerk Kenrusgewing No 49/ April 1989 Munisipale Kantore 26 Kennisgewing No 22/ Posbus 13 Christiana 2680 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1012 LOCAL AUTHORITY NOTICE April 1989 Kenmsgewing No 3/ TOWN COUNCIL OF EVANDER TOWN COUNCIL OF EVANDER 4 LOCAL AUTHORITY NOTICE ADOPTION OF STANDARD STANDING AMENDMENT OF THE STANDARD Fl 1011 ORDERS NANCIAL BYLAWS TOWN COUNCIL OF EVANDER Notice is hereby given in accordance with sec Notice is hereby given in terms of section 96 of tion 96 of the Local Government Ordinance, the Local Government Ordinance, 1939 (Ordi AMENDMENT OF THE BY LAWS FOR 1939 (Ordinance 17 of 1939), that the Town nance 17 of 1939) that it is the intention of the THE REGULATION OF BURSARY LOANS Council of Evander intends to Town Council o Evander to further amend the It is hereby notified in terms of section 96 of Standard Financial Bylaws as promulgated (a) Adopt the Standard Standing Orders pub under Administrators' Notice No 927, dated 1 the Local Government Ordinance, 1939, that lished under Administrator's Notice 1261 of 26 November 1967, as the Town Council proposed to further amend amended, and adopted by October 1988, without amendment in terms of the Council under Administrators' Notice No the Bylaws for the Reed) Loon of Bursary section 96bis(2) of the said ordinance; Loans, adopted under Administrator's Notice 1725 dated 21 August of 23 May 1973, as amended (b) Revoke the Standard Standing Orders The general purport of this amendment is to under Administrator's Notice 1049 of The urport of this amendment is in published adjust the amounts when quotations and tenders ter alia generalo t includep Brendan Village in the alloca October 1968 as amended must be obtained with purchases by the Council tion of bursary loans Copies of these draft bylaws will be open for Copies of the proposed amendments will be inspection at the office of the Town Secretary, open for inspection in the office of the Town Copies of these amendments are open for in Evander for a period of fourteen (14) days from Secretary, Room 22, Civic Centre, Bologna specuon at the offices of the Council for a period the date of publication of this notice tn the Road, Evander for a of fourteen (14) period of fourteen days (14) from the date of p Transvaal Transvaal Provincial Gazette tion hereof in the Provincial Gazette days from the date of publication of this notice Any person who wishes to object to the pro in the Provincial Gazette Any person desirous to record his objection to pose adoption, must do so in writing to the the said amendments must do so in writing to the Any person who desires to lodge an objection Town Clerk within fourteen (14) undersigned within fourteen (14) days after the to this proposed amendment, must do so in writ days after the date of publication referred to in the immediate date of publication of this notice in the Provin ing to the Town Clerk within fourteen (14) days preceding paragraph cial Gazette from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette F 1 COETZEE 'FJ COETZEE Town Clerk Town Clerk F1 COETZEE Town Clerk Civic Centre Civic Centre Civic Cethre Private Bag X1017 Bologna Road Bologna Road Evander Private Bag X1017 Private Bag X Evander Evander Tel No (01363) 77731/ April April April 1989 Notice No 49/1989 Notice No22/1989 Notice No 23/1989 ' 4

49 I PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL on 1507 II PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING die bepalings van artikel 67 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, soos gewysig, n gedeelte van Bluebell laan ongeveer 486 vier STADSRAAD VAN EVANDER STADSRAAD VAN GERMISTON kante meter groot, dorp Primrose permanent te sluit WYSIGING VAN STANDAARD FINAN WYSIGING VAN VERORDENINGE BE Besonderhede van 'n plan as aanduiding van SIELE VERORDENINGE TREFFENDE OPENBARE PARKE die voorgestelde sluiting le van Maandae tot en Met Vrydae tussen die ure 08h30 tot 12h30 en 14h00 tot 16h00 ter insae in Kamer 037, Burger Daar word hierby ingevolg,e artikel 96 van die sentrum, Crossstraat, Germiston Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, belings van artikel 96 van die Ordonnansie op kend gemaak dat die Raad voomemens is am Enigiemand wat teen bovermelde sluiting be 1 Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van nuwe Verordeninge betreffende Openbare Par swaar wil maak of enige eis of skadevergoeding 1939), dat die Stadsraad van Evander van voor ke te wyst wil instel moet dit sknitelik voor of op 26 Junie nemens is om die Standaard Finansiele Verorde 1989 doen ninge, afgekondig by Administrateursken Die algemene strekking van hierdie kennisgenisgewing_ 927 van 1 November wing is om voorsienine te maak vir die vrystel A W HEYNEKE 1967 en deur hierdie Raad aangeneem by Administra ling van toenangseefde vir deelnemers aan Stadsekretaris speleen eliale sportgcthede bydie Meerpark teurskennisgewing 1725 van 21 Augustus 1985, Burgersentrum soos gewysig, verder te wysig Afskrifte van hierdie konsepwysigings le ter Germiston insae te Kamer 037, Bur gersentrum, Cross 26 April 1989 Die algemene strekking van die wysiging is street, Germiston gedurende normale kantoor Kennisgewing No 57/1989 om die bedrae waarvoor kwotasies en tenders ure vir 'n tydperk van 14 (veertien) dae vanaf verkry moet word met aankope deur die Raad, datum van publikasie hiervan in die Provinsiale ")6 aan te pas Koerant te wete van 26 April 1989 tot 10 Mei 1989 Afskrifte van die voorgestelde wysiging sal vir LOCAL AUTHORITY NOTICE 1016 'n tydperk van veertien (14) dae yang datum Enige persoon wat beswaar teen genoemde van publikasie van hierdie kennisgewing in die verordemnge wens aan te teken moet dit skrifte CITY COUNCIL OF GERMISTON Koerant, gedurende kantoorure in die Ilk binne 14 (veertien) dae vanaf datum van pukantoor van die Stadsekretaris, Kamer 22, Bur blikasie van hierdie kennisgewing in die DETERMINATION OF CHARGES FOR gersentrum, Bolognaweg, Evander ter insae le Provinsiale Koerant by die ondergetekende THE HIRE OF PUBLIC HALLS doen te wete van 26 April 1989 tot 10 Mei 1989 It is hereby notified in terms of section 80B(3) Enige persoon wat beswaar wens aan te teken J of the Local Government Ordinance, 1939, that teen sodanige wysiging, moet dit skriftelik by die A DU PLESSIS Stadsklerk indien binne veertien (14) dae vanaf Stadsklerk the CityCouncil Germiston by special Resof die datum van publikasie van hierdie kennisge Burgersentrum lution determined the Charges or the hire ofpublic Crossstraat halls wing in die Offisiele Koerant Germiston The general purport is to determine and F J COETZEE 26 April 1989 amend the charges Stadsklerk Kennisgewing No 60/ The determination shall come into operation on 1 January 1990 Burgersentrum LOCAL AUTHORITY NOTICE 1015 Bolognaweg Copies of this determination are open for in Privaatsak X1017 spection during office hours at Room 037 Civic Evander CITY OF GERMISTON Centre, Cross Street, Germiston for a period of (fourteen) days from the date of publication 26 April 1989 PROPOSED PERMANENT CLOSURE OF A of this notice in the Provincial Gazette, to wit Kennisgewing No 23/1989 PORTION OF BLUEBELL AVENUE PRIM from 26 April 1989 to 10 May 1989 ROSE TOWNSHIP Any person who desires to object to this de 26 termination must do so in writing to the Town It is hereby notified that it is the intention of Clerk within 14 (fourteen) days from the date of LOCAL AUTHORITY NOTICE 1014 the City Council of Germiston to permanently publication of this notice in the Provincial Gaclose a portion of Bluebell Avenue approxi zette, to wit from 26 April 1989 to 10 May 1989 mately 486 square metres in extent, Primrose CITY COUNCIL OF GERMISTON Township in terms of the provisions of section 67 1 A DU PLESSIS of the Local Government Ordinance, 17 of 1939, Town Clerk AMENDMENT TO BY LAWS RELATING as amended TO PUBLIC PARKS Civic Details and a plan of the_ proposed closure Centre Cross Street may be inspected in Room 037, Civic Centre, Germiston It is hereby notified in terms of section 96 of Cross Street: Germiston from Mondays to Fri 26 April 1989 the Local Government Ordinance, 1939, that days (inclusive) between the hours b8h30 to Notice No 59/1989 the Council intends amending the Bylaws relat 12h30 and 14h00 to 16h00 ing to Public Parks Any person who intends objecting to the pro The general purport of this notice is to pro posed closure or who intends submitting a claim PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING vide for exemption of charges for participants in for compensation, must do so in writing on or 1016 special sporting events at the Lake Park before 26 June 1989 Copies of these draft bylaws are open to in A W HEYNEKE STADSRAAD VAN GERMISTON section at Room 037, Civic Centre, Cross Town Secretary VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE Street, Germiston during normal office hours Civic Centre HUUR VAN PUB LIEKE SALE for a period of 14 (fourteen) days from the date Germiston Kennis geskied hiermee ingevolge artikel of publication hereof in the Provincial Gazette 26 4ri B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Beto wit from 26 April 1989 to 10 May 1989 Notice No 57/1989 stuur, 1939 dat die Stadsraad van Germiston by Any person who desires to record his objet Spesiale Besluit die gelde vir die huur van pu tion to the said bylaws shall do so in writing to blieke sale vasgestel het the undermentioned within 14 (ifmneen) days Die algemene strekking van die besluit is om after the date of publication of tins notice in WC PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Provincial Gazette to wit from 26 April 1989 to gelde vas te stet en te wysig May 1989 Die vasstelling tree op 1 lanuarie 1990 in wer king 1 A DU PLESSIS STAD GERMISTON Town Clerk 'n Afskrif van die vasstelling le gedurende VOORGENOME PERMANENTE SLUTkantoorure by Kamer 037, Burgersentrum, Civic Centre TING VAN 'N GEDEELTE VAN Cross straat Germiston, ter insae vir 'n tydperk Cross Street van 14 BLUEBELLLAAN DORP PRIMROSE (veertien) dae vanaf die datum van publi Germiston kasie van hierdie kennisgewing in die Provin 26 April 1989 Hierby word kennis gegee dat die Stadsraad siale Koerant, te wete vanaf 26 April 1989 tot 10 Notice No 60/1989 van Germiston van voomemens is om ingevolge Mei 1989 poffisiele I

50 1508 PROVINCIAL GAZETTE; 26 APRIL 1989 Enige persoon wat beswaar teen die vasstel gewysig, word Inerby verder so6s volg gewysig: stuurskennisgewing 1843 gedateer 18 Desember ling wil maak moet die skriftelik by die Stads 1985, soos gewysig, verder gewysig het met in A klerk doen binne 14 (veertien) dae vanaf die 1 Deur in artikel 242(8)die syfer "6c" deur gang van 1 Maart 1989 deur die valgende by te I datum van publikasie van hierdie kennisgewine die syfer "25c" te vervang voeg na item 3 onder Deel II van die Bylae: in die Provinsiale Koerant, te wete vanaf 26 2 Deur in Aanhangsel VI onder Bylae 2 die April "4 VOORBEREIDING VAN LOKALE 1989 tot 10 Mei 1989 syfer "R10" deur die syfer "R25" te vervang J A DU PLESSIS Vir voorbereiding op voorafgaande dag: 3 Deur Aanhangsel VII onder Bylae 2 soos Stadsklerk volg te wysig: 25% van die tarief van toepassing op die be Burgersentrum spreekte akkommodasie" Crossstraat (1) Deur in item 1(1)(a) die syfer "RIO" deur Germiston die syfer "R25" te vervang; G F SCHOLTZ 26 April 1989 Stadsklerk Kennisgewing No 59/1989 (2) Deur in item I(I)(b)(i) die syfer "112" Munisipale Kantore 26 deur die syfer "R4" te vervang; Posbus 201 Heierg ' Tvl (3) Deur in item 1(1)(b)(ii) die syfer "RI" 2400 delḃ LOCAL AUTHORITY NOTICE 1017 deur die syfer "R2" te vervang; 26 April 1989 TOWN COUNCIL OF HEIDELBERG, TVL (4) Deur in item 1(1)(b)(iii) die syfer "50c" Kennisgewing No 24/1989 deur die syfer "Rl" te vervang; /6 AMENDMENT TO STANDARD BUILDING BYLAWS (5) Deur in item 2 die syfer "5c" deur die syfer LOCAL AUTHORITY NOTICE 1019 "25c ' te vervang; The Town Clerk of Heidelberg hereby in terms of section 101 of the Local Government (6) Deur in item 3 die syfer "RIO" deur die NOTICE OF APPROVAL Ordinance, 1939, publishes the bylaws as set syfer "R25" te vervang; JOHANNESBURG AMENDMENT forth hereinafter which have been approved by SCHEME the Council in terms of section 96 of the said Or (7) Deur in item 4 die syfer 'R2" deur die sydinance fer "R5" te vervang; It is hereby notified in terms of section The Standard Building By 57( Laws published (8) Deur in item 5 die syfers "R2" en "Mr 1)(a) of the Town Planning and Townships,, Ordinance, 1986, that the City Council of Johan under Administrators Notice '737 dated 7 May onderskeidelik deur die syfers "R5" en ' R25 te nesburg has approved the amendment of the Jo 1975, as amended are hereby further amended vervang; hannesburg Town Planning Scheme, 1979, by as follows: G F SCHOLTZ the rozoning of Consolidated Erf 1253 Marpall 1 B y the substitution in section 242(8) for the Stadsklerk town to "Industrial I subject to conditions" figure '6c" of the figure "25c" Munispale Kantore Map 3 and the Scheme Clauses of the Amend Posbus 201 ment Scheme are filed with the Executive Direc 2 By the substitution in Appendix VI under Heidelberg tor: Community Services Branch, Pretoria and Schedule 2 for the figure "P10" of the figure 2400 the Town Clerk, Johannesburg, Seventh Floor, "R25" 26 April 1989 Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, and Kennisgewing No 22/1989 action the amending By of Appendix VII under ins 26 are open for ection at all reasonable times Schedule 2 as follows: This amendment is known as Johannesburg (1) By the substitution in item 1(1) (a) for the LOCAL AUTHORITY NOTICE 1018 Amendment Scheme 2117 figure "R10" of the figure "R25" H H S VENTER TOWN COUNCIL OF HEIDELBERG, TVL (2) By the substitution in het 1(I)(b)(i) for Town Clerk the figure "R2" of the figure 12124" AMENDMENT TO DETERMINATION OF 26 April 1989 CHARGES FOR THE HIRE OF THE TOWN (3) By the substitution in item 1(1)(b)(ii) for HALL AND OTHER DEPARTMENTS the figure "RI" of the figure "R2" In terms of the provisions of section 80B(8) of PLAASLIKE BESTUURSICENNISGEWING (4) By the substitution in item 1(1)(b)(iii) for the Local Government Ordinance, 1939 it is 1019 the figure "50c" of the figure "Rl" hereby notified that the Town Council of Hei KENNISGEWING VAN GOEDKEURING (5) B the subsitution in item 2 for the figure delberg hasby Special Resolution amended the Determination of Charges for the Hire of the JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA "Sc' of ty he figure "25c" Town Hall and Other Depanments, published 2117 under Local Autice 18 De (6) By the substitution in item 3 for the figure "RIO" of the figure "R25" cember 1985, asamended by the insert dated ion after Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) item 3 under Part II of the Schedule of the fol van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en (7) By the substitution in item 4 for the figure lowing with effect from 1 March 1989: Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van "Ft2 ' of the figure "R5" Johannesburg die wysiging van die Johannes "4 PREPARATION OF HALES burgse Dorpsbeplanningskema, 1979 goedge (8) By the substitution in item 5 for the figures thei keur het deur Gekonsolideerde Erf 1253 "R2 ' and "R10" of the figures "R5" and "R25" For preparaton on preceding day: Marshalltown te hersoneer na "Nywerheid I on respectively 25% of the tariff applicable for reserved ac derworpe aan voorwaardes" G F SCHOLTZ commodation" Kaart 3 en die Skemaklousules van die Wysi Town Clerk G FscH0Ln ginoskema word op leer,oehou by die Uitvoe Municipal Offices Town Clerk renote Direkteur,: Tak Ciemeenskapsdienste PO Box 201 Pretoria en by die Stadsklerk, Johannesburg, Heidelberg Municipal Offices Sewende Verdieping, Burgersentrum, Bream 2400 PO Box 201 fontein, Johannesburg, en is te alle redelike tye 26 April 1989 Heidelberg, Tvl ter insae beskikbaar Nonce No 22/ April 1989 Hierdie wysiging staan bekend as Johannes Notice No 24/1989 burgse Wysigingskema 2117 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING H H S VENTER 1017 Stadsklerk FLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 26 April 1989 STADSRAAD VAN HEIDELBERG, TVL WYSIGING VAN DIE STANDAARD BOU STADSRAAD VAN HEIDELBERG, TVL VERORDENINGE LOCAL AUTHORITY NOTICE 1020 WYSIGING VAN VASSTELLING VAN Die Stadsklerk van Heidelberg publiscer hier GELDE VIR DIE VERHUUR VAN STAD TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK by ingevolge artikel 101 van die Ordonnansic op SAAL EN ANDER VERTREKKE Plaaslike Bestuur, 1939 die verordeninge hicrna DETERMINATION OF A TARIFF OF uiteengesit wat deur die Raad ingevolge artikel Ingevolge die bepalings van artike180b(8) van CHARGES FOR THE SUPPLY OF WATER 96 van voornoemde Ordonnansie goedgekeur is die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad van It is hereby notified in terms of section Die Standaard Bouverordeninge van die Mu Heidelberg by Spesiale Besluit die Vasstelling 80(B)(3) of the Local Government Ordinance nisipaliteit Heidelberg afgekondigby Admini van Gelde_vir die Verhuur van Stadsaal en An 17 of 1939, as amended that the Council deter strateurskennisgewing 737 van 7 Mei 1975 soos der Vertrekke gepubliseer onder Plaaslike Be mined a tariff of charges for the supply of water i

51 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL W 1110 ill with effect from 1 April, 1989 Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hiema 4 Azaadville Swembadverordeninge uiteengesit, wat deur die Raad ingevolge artikel Copiys of the determination will be open for 96 van voornoemde Ordonnansie opgestel is Die algemene strekking van die wysigings is inspection at Room 151, Town Hall, Margaret soos volg: Avenue, Kempton Park for a period of fourteen Die Tarief vir Sanitere en Vul (14) days from the date of publication hereof lisverwvderingsdienste van die Munisipaliteit 1 Verhoging van tariewe van 1 Mei 1989 Any Klerksdorp, atgekondig by Administrateurskenperson who wishies to object to the pro nisgwing 356 van 9 Mei 1956, soos gewysig, word 2 Inwerkingstelling van 'n buite spitstarief stir posed determination must lodge such an objec hierby verder ewysig deur items I en 3 te skrap grootmaatverbruikers ton in writing with the undersigned on or before en items 2 en 4 onderskeidelik na 1 en 2 to her 18 May, Om die vergunning aan bona fide nommer liggame Si BENADIE op te hef Acting Town Clerk J L MULLER 4 Om die tarief van gelde te skrap en voorsie Town Hall Stadsklerk ning vir 'n tarief vir seisoenkaartjies te maak Margaret Avenue Burgersentrum PO BOx 13 Klethsdorp Afskrifte van die wysigings le gedurende ge Kempton Park 26 Apri11989 wone kantoorure vir 'n tydperk van veertien dae 26 April 1989 Kennisgewing No 48/1989 vanaf die datum van publikasie hiervan by die Notice 53/ kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 5119, Burgersentrum, Krugersdorp ter insae LOCAL AUTHORITY NOTICE Enige persoon wat beswaar teen genoemde PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1022 wysigings wil aanteken, moet dit skriftelik binne 1020 TOWN COUNCIL OF KRUGERSDORP veertien dae na die datum van publiaksie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant STADSRAAD VAN KEMPTON PARK PROPOSED AMENDMENTTO BYLAWS by die ondergetekende indien VASSTELLING VAN 'N TARIFF VAN GELDS VIR DIE VERSKAFFING VAN Notice is hereby given in terms of section 96 of the Local Government Ordinance that the Town WATER I S Council intends to amend the following bylaws: JOOSTE Daar word hierby ingevolge artikel 80(B)(3) Waarnemende Stadsklerk van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 17 1 Water Supply Bylaws Burgersentrum van 1939, soos gewysig, bekend gemaak dat die Read 'n tarief van gelde vir die 'erskaffing van 2 Electricity By laws Posbus 94 water met ingang 1 April 1989 vasgestel het Krugersdorp 3 Bylaws relating to the Hire of the Corn Afskrifte van die vasstelling 18 ter insae in munity Hall and Appurtenances in Azaadville 26 April 1989 Kamer 151, Stadhuis, Margaretlaan, Kempton Indian Township Kennisgewing No 53/1989 Park vir 'n tydperk van veertien (14) dae vanaf 26 4 Azaadville Swimming bath By laws die datum van publikasie hiervan Enige persoon wat beswaar The general purport of the amendments are as teen LOCAL AUTHORITY NOTICE 1023 genoemde follows: vasstelling wens aan te token, moet dit skriftelik MIDELBURG AMENDMENT SCHEME 154 voor of op 18 Mei 1989 by die ondergetekende 1 To increase tariffs as from 1 May 1989 doen NOTICE OF APPROVAL SJ BENADIE 2 Implementation of an offpeak consump Wnd Stadsklerk tion tariff for bulk consumers It is hereby notified in terms of section 57(0(a) of Stadhuis the Town Planning and Townships 3 To withdraw the concession to bona fide Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that Margaretlaan bodies the Town Council of Middelburg Posbus has approved 13 the Kempton Park amendment of the Middelburg Town Plan 4 To delete the tariff of charges and provide ning Scheme, 26 April 1989 for a tariff for seson tickets 1974, by the rezoning of Erf 313, Middelburg Town, to 'General Residential 2" Kennisgewing No 53/ , Copies of the amendments are open to inspec Map three and the scheme clauses of the tion at the office of the Town Secretary Room LOCAL AUTHORITY NOTICE amendment scheme are filed with the Executive 5119, Civic Centre Krugersdorp during normal 1021 Diector: Community Services Branch, Pretoria, office hours for a period of fourteen days from and the Town Clerk, Middelburg, Municipal KLERKSDORP MUNICIPALITY the date of publication hereof Buildings, Wanderers Avenue, and are open for AMENDMENT TO TARIFF FOR SAN inspection at all reasonable times Any person desirous to lodge an objection to ITARY AND REFUSE REMOVAL SER the smdamendments must do so in writing to the This amendment is known as Middelburg VICES undermentioned within fourteen days after the Amendment Scheme 154 date of publication of this notice in the Provin The Town Clerk of Klerksdorp hereby pub vial Gazette lishes, in terms of section 101 of the LocalGov _P F COLIN ernment Ordinance, 1939 the by laws set forth I S JOOSTE Town Clerk hereinafter which have been approved by the Acting Town Clerk Municipal Offices Council in terms of section 96 of the said Ordi Civic Centre Middelburg nance PO BO% The Tariff for Sanitary and Refuse Removal Krugersdorp 26 April 1989 Services of the Klerksdorp Municipality, pub 1740 Notice No 04/W/1989 lished under Administrators Notice 356, dated 9 26 April 1989 May 1956, as amended, are hereby further Notice No 53/1989 amended by the deletion of items 1 and 3 and the renumbering of items PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 2 and 4 to 1 and 2, re 1023 spectively PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING J L MULLER 1022 MIDDELBURG WYSIGINGSKEMA 154 Town Clerk Civic Centre STADSRAAD VAN KRUGERSDORP KENNISGEWING VAN GOEDKEURING Klerksdorp VOORGENOME WYSIGING VAN VEROR 26 April 1989 Daar wod hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) DENINGE Notice No 48/1989 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, (Ordonnansie 15 van 1986), kennis Kennis geskied hierby ingevolge die bepalins gegee dat die Stadsraad van Middelburg die wy van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike siging van die Middelburgse Doros PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Bestuur dat die Stadsraad van voomeme is om beplanningskema, 1974 waarby Erf 313, 1021 die volgende verordenine te wysig: Middelburg Dorp, na "Algemene Woon 2" hersoneer word, goedgekeur het 1 Watervoorsieningsverordeninge Kaart drie en die skemaklousules van die wy WYSIGINGS VAN VERWYDERINGSDIENSTE TARIFF VIRSANITERE EN VULLIS 2 Elektrisiteitsverordeninge sigingskema is by die Uitvoerende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste Pretoria, en die 3 Verordeninge betreffende die Huur van die Stadsklerk, Middelburg, Munisipale Kantore, Die Stadsklerk van Klerksdorp publiseer hier Gemeenskapsaar en Toebehore in Azaadville Wandererslaan, geliasseer en dit le te alle redoby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op IndiErdorp like we ter insae

52 1510 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 Hierdie wysiging staan bekend as Middel Scheme, by the rezoning of Erf 128 Clayville Please note that in terms of section 58(1) of burgse Wysigingskema 154 from "Industrial 2" to "Special for Commercial the above Ordinance the Scheme shall come mto uses" operation from the date hereoff P F COLIN Stadsklerk Map 3 and the scheme clauses of the amend P L BOTHA Munisipale Kantore ment scheme are open for inspection at all Town Clerk Middelburg reasonable times at the offices of both the Prov 1050 incial Secretary, Pretoria and the Town Clerk of Municipal Offices 26 April 1989 Midrand Old Pretoria Road Kennisgewing No 04/W/1989 Randjespark 26 This amendment is known as Halfway House Private Bag X20 /Clayville Amendment Scheme no 352 Halfway Iroue LOCAL AUTHORITY NOTICE 1024 Please note that in terms of section 58(1) of the above Ordinance the Scheme shall come into April 1989 MIDDELBURG AMENDMENT SCHEME operation 56 days from the date hereoff Notice No 38/ P L BO'THA NOTICE OF APPROVAL Town Clerk Municipal Offices PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING It is hereby notified in terms of section Old Pretoria Road (1)(a) of the Town Planning and Townships Randjespark Ordinance, 1986, (Ordinance 15 of 1986), that Private Bag X20 STADSRAAD VAN MIDRAND the Town Council of Middelburg has approved Halfway House the amendment of the Middelburg Town Plan 1685 ICENNISGEWING VAN HALFWAY ning Scheme, 1974, by the rezoning of Portion 26 April 1989 HOUSE/CLAYVILLE WYSIGINGSKEMA 58 of Erf 3967, Middelburg Extension 11, to Notice No 35/1989 N0370 "Special" Map three and the scheme clauses of the Kennis geskied hiermee ingevolge die bepaamendment scheme are filed with the Executive PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING lings van artikel 57(1)(4) van die Ordonnansieop Dorpsbeplamung en Dorpe 1986 (Ordonnan Director: Community Services Branch, Pre 1025 sue 15 toria, and the Town Clerk, Middelburg, Municpal Buildings, Wanderers Avenue, ancfare open KENNISGEWING VAN HALFWAY goedkeuring aan die wysiging van die Dorps van 1986) dat die Stadsraad van Midrand for inspection at all reasonable times HOUSE/CLAYVILLE WYSIGINGSKEMA Deplanningikema deur die hersonering van Ge NO 352, deelte 19 van Ed 30 Halfway!fuse van This amendment is known as Middelburg "Residensieel 1" na "Spesiaal" vir Bylae B ge Amendment Scheme 149 Kennis geskied hiermee ingevolge artikel bruike verleen het 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan P F COLIN mng en Dorpe 1986 (Ordonnansie 15 van 1986) Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi Town Clerk dal die Stadsraad van Midrand goedkeuring aan gingskema le ter insae te alle redelike tye by die Municipal Offices die wysiging van, die Dorpsbeplanningskema kantore van die Provinsiale Sekretaris, Pretoria Middelburg deur die hersonering van Erf 128 Clayville van asook die Stadsklerk van Midrand 1050 "Industrieel 2" na 'Spesiaal vir Kommersiele 26 April 1989 gebruike" verleen het Hierdie wysiging staan bekend as Halfway Notice No 05/W/1989 House/Clayville Dorpsbeplanningskema No Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi 370 li ter insae te alle redelike tye by die fingskema antore van die Provinsiale Sekretaris, Pretoria asook die Stadsklerk van Midrand PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Geliewe kennis te neem d at in terme van ant 1024 kel 58(1) van bogemelde Ordonnansie die inwerkingtredingsdatum ten opsigte van Hierdie wysiging staan bekend as Halfway MIDDELBURG WYSIGINGSKEMA 149 House/ClayvilleDorpsbeplanningskema no 352 bogemelde skema vanaf datum hiervan sal geslued KENNISGEWING VAN GOEDKEURING Geliewe kennis te neem dat in terme van die Dear word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) artikel 580) van bogemelde Ordonnansie die in P L BOTHA van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en werkingtredingsdatum ten opsigte van boge Stadsklerk Dorpe, 1986, (Ordonnansie 15 van 1986), kennis melde skema 56 dae vanaf datum hiervan sal Munisipale Kantore gegee dat die Stadsraad van Middelburg die wy geskied Ou Pretoriaweg siging van die Middelburgse Dorps P L BOTHA Randjespark beplanningskema, 1974, waarby Gedeelte 58 Stadsklerk Privaatsak X20 van Ed 3967, Middelburg Uitbreiding 11, na Munisipale Kantore Halfway House van hersoneer word, goedgekeur het Ou Pretoriaweg 1685 Randjespark 26 Apri11989 Kaart drie en die skemaklousules van die wy Privaatsak X20 Kenmsgewing No 38/1989 sigingskema is by die Uitvoerende Direkteur: Halfway House 26 Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria, en die 1685 Stadsklerk, Middelburg, Munisipale Kantore, 26 Apri11989 Wandererslaan, geliasseer en dit le te alle rede Kennisgewing No 35/1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1027 like tye ter insae 26 TOWN COUNCIL OF MIDRAND Hierdie wysiging staan bekend as Middel AMENDMENT OF CHARGES PAYABLE burgse Wysigingskema 149 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1026 FOR WATER SUPPLY AND RELATED P F COLIN TOWN COUNCIL OF MIDRAND MATTERS Stadsklerk ' NOTICE OF APPROVAL OF HALFWAY Munisipale Kantore Notice is hereby given in terms of the prom HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT Middelburg sions of section 80(B) of the Local Government SCHEME NO Ordinance (Ordinance 17 of that the 26 April 1989 Notice is hereby given in terms of the provi Town Council of Midrand by Special Resolution Kennisgewing Nr 05/W/1989 sions of section 57(1)(a) of the Townplanning amended the charges for water supply with ef 26 and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 fect from 1 April 1989 of 1986) that the Town council of Midrand ap LOCAL AUTHORITY NOTICE 1025 proved the amendment of the Town Planning The general purpose of the amendment is to Scheme, by the rezoning of Portion 19 of Ed 30 adjust the existing charges TOWN COUNCIL OF MIDRAND Halfway House from "Residential 1" to "Special" for Annexure B Copies of the proposed amendment are open uses NOTICE OF APPROVAL OF HALFWAY for inspection at the office of the Town Sec HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT Map 3 and the scheme clauses of the amend retary, Municipal Offices, Old Pretoria Road, SCHEME NO 352 ment scheme are open for inspection at all Randjespark, during normal office hours for a from the times reasonable at the offices of both the period of 14 (fourteen) days publica NoticePro is hereby given in terms of the provi vincial Secretary, Pretoria and the Town Clerk tion hereof in the Provincial Gazette sions of section 57(1)(a) of the Town planning of Midrand and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 1 Any person who wishes to record his objec 1 of 1986), that the Town Council of Midrand ap This amendment is known as Halfway House/ lion to the proposed amendment must do so in proved the amendment of the Town planning Clayville Amendment Scheme No 370 writing to the Town Clerk within 14 (fourteen) 4 4 4

53 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL , days after the publication of this notice in the PLAASLIKEBESTUURSKENNISGEWING PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING a Provincial Gazette Municipal Offices ir Old Pretoria Road Randjespark P L BOTHA Town Clerk STADSRAAD VAN NIGEL DORPSRAAD VAN OTTOSDAL ' WYSIGING VAN VASSTELLING VAN WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE LEWERING Private Bag X20 VAN GELDE VIR DIE LEWERING VAN ELEK WATER TRISITEIT Halfway Muse April 1989 Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie Notice No 37/1989 op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend Ingevolge die bepalings van artikel 8013(3) van gemaak dat die Dorpsraad van Ottosdal, by Spe die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, siale Besluit, die Vasstelling van Gelde vir die word hiermee bekend gemaak dat die Stadsraad Lewering van Elektrisiteit, gepubliseer by Ken PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWINGvan Nigel by Spesiale Besluit die gelde vir die le nisgewing 5/1988 in die Provinsiale Koerant van 1027 wering van water gepubliseer in Provinsiale 26 Oktober 1988, met ingang van 1 Februarie Koerant 4513 gedateer 8 Julie 1987, soos gewy STADSRAAD VAN MIDRAND 1989, soos volg gewysig het: sig, met ingang 1 April 1989 vender gewysig het WYSIGING VAN GELDE BETAALBAAR 1 Deur in item 9(2)(b) die syfer "R24" deur VIP DIE VOORSIENING VAN WATER EN Die algemene strekking van die voorgenome die syfer "R26" te vervang AANVERWANTE AANGELEENTHEDE wysiging van tariewe is om die tariewe ten op 2 Deur in item 17 die uitdrukking "10e" deur sigte van die voorsiening van water aan alle ver Kennis geskied hiermee ingevolge die be a die uitdrukking "15e" te vervang bruikers te wysig Zings van artikel 80(B) van die Ordonnansie op 3 Deur na item 17 die volgende by te voeg: Plaaslike Bestuur (Ordonnansie 17 van 1939) Afskrifte van die voorgenome wysiging van dat die Stadsraad van Midrand by wyse van 'n tariewe is ter insae by die kantoor van diestad "18 Toeslag Spesiale Besluit die tariewe vir die voorsiening van water water met ingang van 1 April 1989 wysig'n sekretaris Munisipafe Kantore,Nigel vir 'n tyd Toeslag van 10 % word gehef op die gelde perk van 1/'eertien (14) dae Yanaf die publikasie betaalbaar ingevolge items 3(2)(b), 4(2)(b), 5(b) Die algemene strekking is om die bestaande van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe en 9(2)(e) tariewe aan te pas rant en enige besware teen die voorgestelde ta riewe moelbinne veenien (14) dae vanaf datum CJ I JONKER Afskrifte van die beoogde wysiging 16 ter in van publikasie hiervan skriftelik by die onderge Stadsklerk sae by die kantoor van die Stadsekretaris, Muni tekende ingedien word sipale Kantore, Ou Pretoriaweg, Randjespark, Munisipale Kantore gedurende normale kantoorure vir 'n tydperk P M WAGENER Posbus 57 van 14 (yeertien) dae vanaf publikasie hiervan in Stadsklerk die Provinsiale Koerant Ottosdal Keruusgewin Apri11989g No 4/1989 Enige persoon wat beswaar teen hierdie wysi Munisipale Kantore sing wens aan te teken, moet dit skriftelik by die Posbus 23 Stadsklerk binne 14 (veertien) dae na publikasie Nigel hiervan in die Provinsiale Koerant doen April 1989 P L Kennisgewing No 30/1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1030 BOTHAStadsklerk Munisipale Kantore Ou Pretoria Pad 26 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME Randjespark NO 128 Privaatsak X20 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1029 Halfway House 1685 APPROVAL OF AMENDMENT OF TOWN 26 April 1989 VILLAGE COUNCIL OF OTTOSDAL PLANNING SCHEME Kennisgewing No 37/1989 AMENDMENT TO DETERMINATION OF Notice is hereby given in terms of section CHARGES FOR THE SUPPLY OF ELEC 57(1)(a) of the Town planning and Townships LOCAL AUTHORITY NOTICE 1028 TRICITY Ordinance, 1986 (Ordinance 5 of 1986), that the Town Council of Pietersburg has approved the amendment of Pietersburg Town planning TOWN COUNCIL OF NIGEL Scheme, 1981, In terms of section 8013(8) of the Local Government Ordinance, 1939, it is hereby notified by the rezoning of Erf 486, Pie tersburg, from "Residential 4 to "Special" for offices AMENDMENT OF THE DETERMINATION26 that the Village Council of Ottosdal has, by OF CHARGES FOR THE SUPPLY OF special Resolution amended the Determination A copy of Map 3 and the scheme clauses of WATER of Charges for the Supply of Electricity, publish the amendment scheme are available for inspec In terms of section 80B(3) of the Local Go Notice 5/1982 of 26 October ed under in the Prfrom 1 February Director Ordinance, vernment 1939, it is hereby notified 1989, as follows: Town Er ngineer,pietersburg of Local Government, Pretoria and the that the Town Council of Nigel has by Special Resolution amended the charges for the supply This amendment is known as Pietersburg 1 of water B" as published in Provincial Gazette 451 y the substitution insection 9(2)(b) for the figure "R24" of the figure "R26" Amendment Scheme No 119 dated 8 July 1987, as amended, with effect from 1 April By the substitution in item 17 for the ex A C K VERMAAK The general purport of the amendments is to Pression "10th" of the expression "15th" Town Clerk amend the tariffs in respect of the provision of Civic Centre 3 By the addition after item 17 of the followwater to all consumers Pietersburg ing: 26 April Copies of the proposed amendments of tariffs are open for inspection at the office of the Town "18 Surcharge Secretary, Municipal Offices, Nigel for a period A surcharge of 10 % shall be levied on the of fourteen (14) days from the publication of this charges payable in terms of items 3(2)(b), notice in the Provincial Gazette and any objec 4(2)(b), 5(b) and 9(2)(c)" PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING tions to the proposed tariffs must be lodged with 1030 the undersigned within fourteen (14) days from date of publication hereof CI I JONICER Town Clerk PM WAGENER PIETERSBURGWYSIGINGSKEMA NO 128 _ Town Clerk Municipal Offices Municipal Offices GOEDKEURING VAN WYSIGING VAN PO Box 23 PO Box 57 DORPSBEPLANNINGSKEMA Nigel Ottosdal April April 1989 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van Notice No 30/1989 Notice No 4/1989 artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorps

54 1512 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 beplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van LOCAL AUTHORITY NOTICE 1032 LOCAL AUTHORITY NOTICE ), bekend gemaak dat die Stadsraad van Pietersburg goedgekeur het dat Pietersburg PIETERSBURG TOWN COUNCIL TOWN COUNCIL OF PIET RETIEF dorpsbeplanmngskema, 1981, gewysig word deur die hersonering van Erf 486, Pietersburg, van "Residensie el 4' tot "Spesiaal" vir kantore DETERMINATION OF CHARGES AMENDMENT OF POUND TARIFF 'n Afskrif van Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema le ter insae te alle rede_ DISPOSAL OF WASTE AT THE MUNICI Notice is hereby given in terms of the provilike tye by die kantore van die Direkteur van PAL DUMPING SITE dons of section 71 of the Local Government Or Plaasfike Bestuur, Pretoria en die Stadsinge dinance, 1939, as amended, that it is the nieur, Pietersburg intention of the Town Council of Piet Retief to Notice is hereby Riven in terms of the provi amend the Pound Tariff adopted by the Council sions of section 80B of the Local Government Hierdie wysiging staan bekend as Pietersburg under Administrator's Notice 306, dated 12 Ordinance, 1939, that the Town Council of Piewysigingskemallo 128 March 1980, as amended tersburg has by Special Resolution determined A C K VERMAAK Charges for Disposal of Waste at the Municipal The general purport of the amendment is to Stadsklerk Dumping site with effect from 1 March 1989 recover the increased costs for the rendering of Burgersentrum the service Pietersburg The general purjaort of the special resolution 26 April is to charge tariffs for the dumping of Kieselguhr Copies of the relevant amendment will lie for and other liquid waste at the municipal dumping inspection at the office of the Town Secretary, site Municipal Offices, Piet Retief during normal of LOCAL AUTHORITY NOTICE 1031 fice hours for a period of fourteen (14) days Copies of the proposed determination of from the date of publication hereof charges as well as the relevant resolution of the PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME Council in the above connection, are available Any person who wishes to object to the said NO 119 for inspection during normal office hours at amendment, must lodge his objection in writing Room 408, Civic Centre, Pietersburg for a with the undersigned within fourteen (14) days APPROVAL OF AMENDMENT OF TOWN period of 14 days from publication hereof of publication hereof PLANNING SCHEME Any person who wishes to object to the pro H J VAN ZYL posed determination of charges as referred to Town Clerk Notice is hereby given in terms of section above, must lodge such objection in writing with PO Box 23 57(1)(a) of the Town planning and Townships the undersigned within 14 days from publication Piet Retief Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that of the notice in the Provincial Gazette 2380 the Town Council of Pietersburg has approved 26 April 1989 A C K own panning VERMAAK the amendment of Pietersburg Tlanning Notice No 23/1989 Scheme 1981 by the rezoning of Erven 763 and Town Clerk 764 Nirvana Extension 1, from "Commercial" Civic Centre to " Industrial 2" Pietersburg A copy of Map 3 and the scheme clauses of 26 April 1989 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING the amendment scheme are available for inspec 1033 Lion at all reasonable times at the offices of the Director of Local Government, Pretoria and the Town Engineer, Pietersburg STADSRAAD VAN PIET RETIEF PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING This amendment is known as Pietersburg 1032 WYSIGING VAN SKUTTARIEF Amendment Scheme No 119 A C K VERMAAK PIETERSBURG STADSRAAD Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa Town Clerk lings van artikel 71 van die Ordennansie op VASSTELLING VAN TARIEWE Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat, die Civic Centre Stadsraad van Piet Relief van voorneme is om Pietersburg 26 April 1989 STORTING VAN AFVAL BY MUNISIPALE die Skuttarief deur die Raad aangeneem by Ad STORTINGSTERREIN ministrateurskennisgewing 306, van 12 soos gewysig, verder te wysig Maart1980, Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa Die algemene strekking van die wysiging is lings van anikel 80B Ordonnansie op om die verhoogde koste vir die lewenng van die PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Plaaslike Bestuur, 1939, datee die Stadsraad van diens te verhael 1031 Pietersburg by Spesiale Besluit tariewe vir die Storting van Afval by die Munisipale Stor Afskrifte van die betrokke wysiging le gedu PIETERSBURG WYSIGINGSICEMA NO 119 tingsterrein met ingang van 1 Maart 1989, vasge rende gewone kantoorure vir n tydperk van stet het veertien (14) dae vanaf die datum van publikasie hiervan, by die kantoor van die Stadsekretaris, GOEDKEURING VAN WYSIGING VAN Die algemene strekking van die spesiale be Munisipale Kantore, Piet Retief, ter insae DORPSBEPLANNINGSKEMA sluit is om tariewe ten opsigte van die stort van Enige persoon wat teen genoemde Kieselguhr en ander semivloeibare afval by die wysiging Hierby word ooreenkomstig die bepalings van munisipale stortingsterrein te lief beswaar wil aanteken, moet dit skriftelik binne veertien (14) dae na publikasie hiervan by die artikel 57(1)(4 van die Ordonnansie op Dorps Afskrifte van die voorgestelde vasstelling van ondergetekende doen beplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van tariewe tesame met die tersaaklike besluit van H J VAN ZYL 1986), bekend gemaak dat die Stadsraad van die Stadsraad in bostaande verband, le gedu Stadsklerk Pietersburg goedgekeur het dat Pietersburg rende kantoorure ter insae by Kamer 408, Bur Posbus 23 dorpsbeplanningskema, 1981, gewysig word eentrum, Pietersburg vir n periode van 14 Piet Retief deur die hersonering van Enve 763 en 764, Nir Srsaevanaf publikasie hiervan 2380 vana Uitbreiding 1, van "Kommersieel" tot "Nywerheid 2" Enige persoon wat beswaar teen die voorg 26 Apri e stelde Kenmsgewmg No 23/ vasstelling van tariewe, soos hierbo int 'n Afskrif van Kaart 3 en die skemaklousules eengesit, wil maak, moet sodanige beswaar van die wysigingskema le ter insae te alle cede skriftelik binne 14 dae na datum van publikasie LOCAL AUTHORITY NOTICE 1034 like tye by die kantore van die Direkteur van van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsinge rant, by die ondergetekende indien nieur, Pietersburg TOWN COUNCIL OF POTGIETERSRUS Hierdie wysiging staan bekend as Pietersburg A CK VERMAAK POTGIETERSRUS AMENDMENT wysigingskemallo 119 Stadsklerk SCHEME NO 36 A C IC VERMAAK Burgersentrum Stadsklerk APPROVAL OF AMENDMENT OF TOWN Pietersburg PLANNING SCHEME 26 Apri11989 Burgersentrum Pietersburg Notice is hereby given in terms of section 26 April (1)(a) of the Town planning and Townships 4 4 4

55 I kretans, 1 1 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that the Town Council of Potgietersrus has approved Town Council of Potgietersrus has approved the Town Council of Potgietersrus has approved the amendment of Potgietersrus Townplanning amendment of Potgietersrus Town Planning the amendment of Potgietersrus Town planning Scheme, 1984, by the rezoning of a portion of Scheme, 1984, by the rezoning of Erf R1323 Pot Scheme, 1984, by the rezoning of Erf R1370, Erf 1226, Potgietersrus Extension 3, from "Pu gietersrus from "Special" to 'Business 1" which Potgietersrus, from "Residential 4" with a maxi blk Open Space" to "Special" for a taxi terminal includes a public garage subject to certain con mum coverage of 40 % to "Residential 4" with a with accompanying shelters, ablusion and ditions maximum coverage of 60 % vehicle washing facilities A copy of Map 3 and the Scheme clauses of A copy of Map 3 and the scheme clauses of A copy of Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are available for inspec the amendment scheme are available for inspec the amendment scheme are available for inspec don at all reasonable times at the offices of the tion at all reasonable times at the offices of the tion at all reasonable times at the offices of the Provincial Secretary, Pretoria and the Town Provincial Secretary, Pretoria and the Town Provincial Secretary, Pretoria and the Town Secretary, Potgietersrus Secretary, Potgietersrus Secretary, Potgietersrus This amendment is known as Potgietersrus This amendment is known as Potgietersrus This amendment is known as Potgietersrus Amendment Scheme No 39 and comes into Amendment Scheme No 36 and comes into Amendment Scheme No 40 and comes into force from date of publication of this notice force from date of publication of this notice force from date of publication of this notice C F B MATTHEUS CFB MATTHEUS CFB MATTHEUS Town Clerk Town Clerk Town Clerk Municipal Offices PO Box 34 Municipal Offices Municipal Offices Potgietersrus PO Box 34 PO Box Potgietersrus 26 gaietersrus April Nonce No April April1989 Notice No 23/1989 Notice No 24/1989 the i PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1036 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING STADSRAAD VAN POTGIETERSRUS STADSRAAD VAN POTGIETERSRUS STADSRAAD VAN POTGIETERSRUS POTGIETERSRUS WYSIGINGSKEMA NO 39 POTGIETERSRUS WYSIGINGSKEMA NO POTGIETERSRUSWYSIGINGSKEMA NO GOEDKEURING VAN WYSIGING DORPSBEPLANNINGSKEMA VAN VAN VAN GOEDKEURING VAN WYSIGING DORPSBEPLANNINGSKEMA GOEDKEURING VAN WYSIGING DORPSBEPLANNINGSKEMA Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57(I)(a) van die Ordonnansie op Dorps van van 1986) bekend gemaak dat die Stadsraad van Pot artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorps artikel 57(1)(4 van die Ordonnansie op Dorps ịetersrus beplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnanste 15 van beplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnanste 15 vart goedgekeur het dat Potgietersrus a 1986), bekend gemaak dat die Stadsraad van 1986), bekend gemaak dat die Stadsraad van vorpsbeplanningskema, 1984, gewysig word Potgietersrus goedgekeur het dat Potgietersrus Potgietersrus goedgekeur het dat Potgietersrusdeur die bersonering van Erf R1323 Potgieters dorpsbeplanningskema, 1984, _gewysig word dorpsbeplannm'ngskema, rus vanaf "Spesiaar na "Besigheid 1"war 1984, gewysig word openbare garage insluit onderhewig aan sekere deur die hersonering van Erf 81370, Potgieters deur die hersonering van 'n deel van Erf 1226, voorwaardes ms, vanaf "Residensieel 4" met 'n maksimum Potgietersrus Uitbreiding 3, vanaf "Openbare dekking van 40 % na "Residensieel 4" met 'n Oopruimtes" na "Spesiaal" vii in huurmotor 'n Afskrif van kaart 3 en die skemaklousules maksimum dekking van 60 % staanplek met gepaardgaande skuilings, ablusie van die wysigingskema le ter insae te alle rede en motorwasgenewe 'n Afskrif van kaart 3 en die skemaklousules like tye by die kantore van die Provinsiale Sevan die wysigingskema le ter insae te alle rede 'n Afskrif van kaart 3 en die skemaklousules kretans, Pretoria en die Stadsekretaris, Potgietersrus like tye by die kantore van die Provinsiale Se van die wysigingskerna le ter insae te alle rede Pretoria en die Stadsekretaris, like tye by die kantore van die Provinsiale Se Hierdie wysiging staan bekend as Potgietesrus 0 Potgietersrus kretans, Pretoria en die Stadsekretaris, in gietersruspot Hierdie wysiging staan bekend as Wysigingskema datum No 39 en van tree in publikasic werking met gang van vanaf hierdie Potgieters kennisgewing ruswysigingskema No 36 en tree in werking met Hierdie wysiging staan bekend as Potgieters ingang vanaf datum van publikasie van hierdie ruswysigingskema No 40 en tree in werking met C F B MATTHEUS kennisgewing ingang vanaf datum van publikasie van hierdie Stadsklerk Hierby word ooreenkomstig die bepalings Hierby word ooreenkomstig die bepalings beplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnanste 15 van CFB MATTHEUSkenmsgewing Munisipale Kantore Posbus 34 Stadsklerk CFB MATTHEUS Stadsklerk 0600Potgietersrus Munisipale Kantore Posbus 34 Munisipale Kantore 26 April 1989 Potgietersrus Posbus 34 Kennisgewing No 25/ Potgietersrus 26 April LOCAL AUTHORITY NOTICE 1037 Kennisgewing No 23/ April 1989 Kennisgewing No 24/ PRETORIA MUNICIPALITY 26 AMENDMENT OF THE BYLAWS RELAT LOCAL AUTHORITY NOTICE 1036 ING TO THE LICENSING OF VEHICLES, LOCAL AUTHORITY NOTICE 1035 PUBLIC VEHICLES, PUBLIC BUSES AND TAXIS TOWN COUNCIL OF POTGIETERSRUS TOWN COUNCIL OF POTGIETERSRUS The Town Clerk of Pretoria hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordi POTGIETERSRUS AMENDMENT nance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), publishes POTGIETERSRUS AMENDMENT SCHEME NO 39 the amendment of the bylaws set forth herein SCHEME NO 40 after, which have been approved by the City APPROVAL OF AMENDMENT OF TOWN Council of Pretoria in terms of section 96 of the APPROVAL OF AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME aforesaid Ordinance PLANNING SCHEME The Pretoria Municipality: Bylaws relating to the Licensing of Vehicles, Public Buses and Tax Notice is hereby given in terms of section Notice is hereby given in terms of section is, promulgated under Administrator's Notice 57(1)(a) of the Town planning and Townships 57(1)(a) of the Town Planning and Townships 791 of 14 October 1964, as amended, are hereby Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that Ordinance, 1986 (Ordinance b of 1986) that the amended as follows: '

56 1 (b) 1514 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL By, in section 1, in the definitions of uiteengesit, wat deur die Stadsraad van Pretoria LOCAL AUTHORITY NOTICE 1038 ingevolge artikel 96 van die voorgenoemde Or (a) "public bus", "examiner of vehicles", donnansie goedgekeur is "police officer" and "traffic officer", the dele CITY COUNCIL OF PRETORIA II tion of the reference to "Road Traffic Ordi Die Munispaliteit Pretoria: Verordeninge Benance No 18 of 1957" and the subsitution treffende die Lisensiering van Voertuie, Open WITHDRAWAL OF CHARGES PAYABLE therefor of the reference to "Road Traffic Ordi bare Voertuie, OpenbareBusse en Huurmotors, TO THE CITY COUNCIL OF PRETORIA nance, 1966 (Ordinance 21 of 1966)" afgekondig by Administrateurskennisgewin FOR THE APPROVAL OF BUILDING 791 van 14 Oktober 1964, soos gewysig, 2 By the deletion in section 3(b)(ii) of the re worldplans, DRAINAGE DRAWINGS AND REbeam os wok gewysig LATED MATTERS AND THE DETERMI ferences to "Road Traffic Ordinance No 18 of NATION OF CHARGES IN 1957" and "Motor Carrier Transportation Act THE PLACE No 39 of " and the substitution therefore of Deur in artikel 1, in die woordomskrywings THEREOF the references to "Road Traffic Ordinance, 1966 van (Ordinance 21 of 1966)" and "Road Transporta (a) "openbare bus", "ondersoeker van voer In accordance with section 80B(8) of the tion Act, 1977 (Act 74 of 1977)" respectively tine', "polisiebeampte" en "verkeersbeampte" Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance 3 B, in section 4 die verwysing na "Padverkeersordonnansie No 17 of 1939), it is hereby made known that the y 18 van 1957" te skrap en te vervang deur 'n ver City Council of Pretoria has withdrawn the (a) the renumbering of the existing section 4 wysmg na "Ordonnasie op Padverkeer, 1966 charges payable to the Council for the approval to section 4(1) (Ordonnansie 21 van 1966)' of building plans, drainage drawings and related matters, as published on 26 November 1986, the deletion in section 4(i) as referred to 2 Deur in artikel 3(b)(ii) die venvysings na with effect from the first day of the month folabove of the words "No person shall" and the "Padverkeersordonnansie nommer 18 van 1957" lowing the publication of this notice and has de substitution therefor of the words "Subject to en "Motortransportwet nommer 39 van 1930" te termined the charges as set out in the schedule the provisions in subsection (2), nobody shall"; skrap en ondersteidelik te vervang deur venvy below, in the place thereof and sings na "Ordonnansie op Padverkeer, 1966 (Ordonnansie 21 van 1966)" en die "Wet op J N REDELINGHULIS (c) the insertion of a new subsection 4(2) Padvervoer, 1977 (Wet 74 van 1977)" Town Clerk reading as follows: 3 Deur in artikel 4 "(2)(a) Subject to the provisions in subsection '26 Apri11989 (b), a bustransport concern which conveys pas (a) die bestaande artikel 4 te hernommer tot Notice No 245/1989 sengers against payment II and which has more artikel 4(1); than one hundred public buses at its disposal for (b die woorde "Niemand mag" in artikel 4(1) SCHEDULE ' the aforesaid purpose and of which only ) a lesser number are used within the municipality for the soos hierbo genoem, te skrap en to vervang deur PART A die woorde purpose, ma "Behoudens pay the Council die the libepalingarukel (2), mag niemand"; en I Coy uncil in terms of section van aforesaid subcence fees due to the 3(b)(ii) according to the formula as set out be (c) 'n nuwe subartikel 4(2)in te voeg wat soos low: THE CHARGES PAYABLE TO THE CITY volg lui: COUNCIL OF PRETORIA FOR THE AP (i) The maximum number of public buses of PROVAL OF BUILDING PLANS, OTHER the bus carrier which are used for the aforesaid "(2)(a) Behoudens die bepalings van subarti CONSENTS, RENTALS AND COPIES OF purpose on any, day of the year within the mu kel (h) kan 'n busvervoerondemenung wat pas APPROVALS SHALL BE AS FOLLOWS: m cipality, multiplied by the licence fee payable sasiers leen vergoeding vervoer en wat oor meet 1 Subject to the provisions of Item 2, the per public bus as prescribed in section 3(3)(n) as een honderd openbare busse vir die voor melde doel beskik en waarvan slegs 'n mindere tariff for the approval of building plans for all (ii) The licence fees with regard to the number getal binne die munisipaliteit vir die voormelde buildings, including outbuildings, roofed over ofpublic buses mentioned in (i) above are deter clod aangewend word, die lisensiegelde wat in stoeps, verandahs and car ports shall be as (dimmed in accordance with that public bus of the gevolge artikel 3(b)(ii) aan die Raad verskuldig lows: buscarrier, certified to carry the largest number is, aan die Raad betaal ooreenkomstig die for (a) For new buildings, for an area of 1 m2 to of passengers, which such carrier normally uses mule soos hiema uitgesit: 150 m2 inclusive: 72c per m2 or part thereof within the municpality: Provided that the licence issued by the Council be not connected with a (g Die maksimum getal openbare busse van (b) For new buildings, for an area exceeding specific public bus die usvervoerondernemer wat op enige dag van 150 m4: R1,44 per m2 or part thereof die jaar binne die munisipaliteit vir die voor ' (b) A bustransport concern referred to in melde doel gebruik word, vermenigvuldig met (c) For to any existing building: subsection (a) shall submit audited statements of die lisensiegeld betaalbaar per openbare bus R1,44 per m` additions or part thereof the number of buses referred to in subsection (a) soos voorgeskryf deur artikel 3(b)(h) with his application to the Council's Chief Li (d) For alterations to any existing building: cence Officer and thereafter every six months, (ii) Die lisensiegelde ten opsigte van die getal R7,10 per R200,00 or cart thereof, calculated together with any other evidence the Chief Li openbare busse vermeld in (i) ierboh word be the estimated cost of the work cence Officer may reasonably require in the afo ooreenkomstig die openbarebus van die Baal on, resaid regard' busvervoerondememer wat gesertifiseer is om (e) For a reinspection owing to defective work: R28,00 in respect of each such reinspec 4 By the deletion in sections 7(6)0) and 28 of die ondememer grootste getal normaalweg passasiers binne te dra, die wat munisipai sodanife tion the reference to 'Road Traffic Ordinance, ten gebruik: Met dien verstande dat die lisensie 1957" and the substitution therefore of the refer wat deur die Raad uitgereik word, nie aan 'n (f) For the construction of be a swimming pool: ence to "Road Traffic Ordinance, 1966 (Ordi paalde openbare bus gekoppel word nie R42;00 nonce 21 of 1966)" (b) 'n Busvervoerondememing in subartikel For the erection of a boundary wall: 5 By the deletion in section 40(c) of the ex : (a) genoem meet geouditeerde state van die ge R42(g),00 pression "TP number" and the substitution tal busse vermeld in subartikel (a) saam met sy roofing: or re (h)for therefor of the expression "registration num aansoek by die Raad 842,00 se Lisensiehoof indien en ber" daama elke ses maande, tesame met enige ander Provided that J N REDELINGHUITh bewyse wat die Lisensiehoof redelikerwys in die Town Clerk voormelde verband mag vereis" (i) the minimum charges payable for any ap 26 April 1989 proval shall be R42,00; and Notice 246/ Deur in anikels 7(b)(i) en 28 die verwysing na "Padverkeersordonnansie, 1957" te skrap en (ii) where the approval of q plan has lapsed in te vervang deur 'n veng na "Ordonnansie terms of section 7(4) of the National Building op Padverkeer, 1966 (Orivysirdonnansie 21 van Regulations and Building Standards Act 1977 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1966)" (Act 103 of 1977), the charges payable for the 1037 renewal of such plan shall be 50 % of the 5 Deur in artikel 40(c) die begnp TP nom charges applicable at the time of the renewal, MUNISIPALITEIT PRETORIA mer" te skrap en te vervang deur die begrip "re with a minimum of R42,00 gistrasienommer" WYSIGING VAN DIE VERORDENINGE 2 Notwithstanding the determination in Item BETREFFENDE DIE LISENSIERING VAN J N REDELINGHUIJS 1 the tariff for the approval of industrial build VOERTUIE, OPENBARE VOERTUIE, Stadsklerklags and additions thereto in general industrial OPENBARE BUSSE EN HUURMOTORS and restricted industrial zones, as defined in the 26 Apri11989 Pretoria Town planning Scheme, 1974, shall b Die Stadsklerk van Pretoria publiseer hierby Kennisgewing 246/1989 ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op such Plaaslike Bestuur, building: Provided that the proviso to Item 1939 (Ordonnansie 17 van I shall be applicable mutatis mutandis to this 1939), die wysiging van die Verordeninge hierna 26 item R20,52 per 10 m2 or part thereof of the area rill

57 I (g) I, building, PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL In calculating the area referred to in Items 2 In the case of altera (c) Vir aanbouings aan enige bestaande gek 1(a), 1(b) and 1(c) and Item 2, the total dimen tions, for each new fining bow R1,44 per m2 sions of gedeelte daarvan of the building at each storey, but exclud or existing fitting moved to ing the area of an external staircase, chimney another position 24,85 41,40 (d) Vir verbouings aan enige bestaande ge breast, buttress and eaves projection to a maxi bou: R3,10 per R200,00 of gedeelte daarvan mum of 1 m, and other projections, shall be 3 Minimum charges pay Bereken op die beraamde koste van die werk taken into account able in respect of any drainage drawing or amended or (e) Vir 'n herinspeksie ten gevolge van ge 4 The charges payable, except for the appro deviation drawing sub brekkige werk: R28,00 vir elke sodanige her val of building plans, shall be as Follows: mitted 34,50 60,70 inspeksie (a) For consent to use municipal proper% and 4 Where the approval of a (f) Vir die bou van 'n swembad: 1242,00 to erect a hoarding thereon: R2,76 per m per plan has la d m terms of week or part thereof, calculated on the area en se section 7(4 of the National (g) Vir die bou van 'n grensmuur: R42,00 closed and for a maximum of 26 weeks, where Building Regulations and upon application for renewal may be made Building Standards Act, (h) Vir herbedakking: R42,00: 1977 Met dien verstande dat (b) (Ac 103 of 1977) the For a permit to erect a ' verandah over a c h arges forh t e renewal municipal place: 1281,50 thereof shall be 50 % of the (i) die minimum gelde betaalbaar vir enige (c) For a copy of a notice that building plans charges applicable at the goedkeuring R42,00 is; en have been approved: 1210,00 time of such renewal, with a minimum of 34,50 60,70 (ii) waar die goedkeuring van 'n plan oor (d) For a additional paper copy of building eenkomstig die bepalings van artikel 7(4) van plans submitted for approval, per sheet: R3,50 II TESTING OF DRAINAGE INSTALLA die Wet op Nasionale Bouregulasies en Bou plus 'ST TION standaarde, 1977 (Wet 103 van 1977), verval het, die gelde vir die hernuwing van sodanige (e) For an application for permission to install 1 First test: Free of charge plan 50 % van die gelde van toepassing ten tyde fuel pumps or a fuel storage tank: 12168,50 van die 2 Should it, hemuwing is, met 'n minimum van as a result of defective work or R42,00 (f) For a monthly copy of statistical data on any negligence on the pan of the applicant, be approved building and drainage plops: R320,00 necessary to retest any work, or if the drainage 2 Nieteenstaande die vasstelling in Item 1, is plus annum or R29,00 phis ST, per an ipstallation is not ready for testing after applica die tarief vir die,goedkeuring van nywerheidsgclion for a test has been submitted to the Council, boue en aanboinngs daaraan in algemenertywer num or, per plus 'ST, per copy a testing charge of R28 for every such retesting heid en beperktenywerheidsones, soos in die For a micro filmcopy of a building plan: shall be paid to the Council by the person re Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, omskryf R101,00 plus 'ST questing such retesting is, R20,52 per 10 m2 of gedeelte daarvan van die oppervlakte van sodanige gebou: Met dien ver (h) For a copy of a consent referred to in Item dat die voorbehoudsbepaling by Item 1 Istande 4(a): PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 113, mutatis mutandis op hierdie item van toepassing is (i) In respect of rental for a verandah over a 3 By die berekening van die oppervlakte in municipal place: 48c perm 2, per annum, calcu STADSRAAD VAN PRETORIA Items 1(a), 1(b) en 1(c) en Item 2 bedoel, word lated on the area of the municipal place covered die totale afmetings van die gebou op elke ver by such verandah INTREKKING VAN GELDE dieping, maar met uitsluiting van die BETAAL opper (j) For the recording on tape of statistical data BAAR AAN DIE STADSRAAD VAN PRE vlakte van 'n buitetrap, skoorsteenbors, beer en on approved building and drainage plans: TORIA VIR DIE GOEDKEURING VAN dakoorhang tot 'n maksimum van 1 m, en ander R320N0 plus 'St per annum or R29,00 plus BOUPLANNE RIOLERINGSTEKENINGE uitstekke, in aanmerking geneem 'ST, per recording EN VERWANtE AANGELEENTHEDE EN 4 Die gelde betaalbaar, behoudens die goad DIE VASSTELLING VAN GELDE IN DIE 5 The charges payable in terms of Items 1 to 4 keuring van bouplanne, is soos volg: PLEK DAARVAN shall be calculated on the floor area at the level (a) Vir toestemming om munisipale eiendom of each storey: Provided that basement floors, to gebruik en 'n skutung daarop op to rig: R2,76 mezzanine floors and galleries shall be calcu Ooreenkomstig artikel 80B(8) van die Ordon per m2 per week of gedeelte daarvan, bereken laced as separate storeys nansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie op die mgeslote oppervlakte en vir 'n maksimum 17 van 1939, word hiermee bekend gemaak dat 6 The estimated cost of the work as referred van 26 wake, waarna aansoek om hernuwing gedie Stadsraad van Pretoria die gelde betaalbaar to in Item 1(d) shall be assessed by the Director aan die Rand vir die goedkeuring van bou does kan word and such assessment shall be final planne, rioleringstekeninge en verwante aange (b) Vir 'n permit om 'n veranda oor 'n munisi pale plek op Pe rig: 1281,50 leenthede, soos op 26 November 1986 PART B afgekondig is, met ingang van die cerste dag van (c) Vir 'n afskrif van 'n kennisgewing dat bou t THE CHARGES PAYABLE TO THE die maana wat volg op die publikasie van hierdie planne goedgekeur is: R10,00 CITY COUNCIL OF PRETORIA IN RE kennisgewing, ingetrek het en die gelde, soos in SPECT OF THE APPROVAL OF DRAIN die onderstaandebylae uiteengesit is, in die plek (d) Vir 'n addisionele papierafskrif van bou AGE DRAWINGS SHALL BE AS daarvan vasgestel het planne wat vir goedkeuring mgedien is, per vel: FOLLOWS: 13,50 plus 'VB 1 N REDELINGHUUS The assessment of charges in respect of new Stadsklerk (e) Vir 'n aansoek om toestemming om petrol buildings and additions to existing buildings, in pompe of 'n brandstofopgaartenk te installeer: eluding outbuildings, roofed over verandahs and 26 Apri11989 R168,50 stoeps shall be based on the gross area, calcu Kenmsgwing No 245/1989 lated on the external dimensions of such build (f) Vir 'n maandelikse kopie van statistiese geings or additions containing any soil water or BYLAE gewens van goedgekeurde bou en rioleringswaste water fittings discharging into private DEEL A planne: ,00 plus "VB, per jaar of R29,W drains connected to a municipal sewer or any plus 'VB, per eksemplaar conserving tank, waste water tank or septic I tank (g) Vir 'n mikrofilmkopie van 'n bouplan: (NOTE: 'ST = sales tax) DIE GELDE BETAALBAAR AAN DIE R10,00 plus 'VB The assessment of charges in respect of altera STADSRAAD VAN PRETORIA VIR DIE (h) Vir 'n afskrif van 'n toestemming in Item lions shall be based on the number of soil water GOEDKEURING VAN BOUPLANNE, AN 4(a) bedoel: R3,50 or waste water fittings to be installed or moved DER TOESTEMMINGS, HUURGELDE EN to another position AFSICRIFTE VAN GOEDKEURINGS, IS (i) Ten opsigte van huurgeld vir 'n veranda SODS VOLG: oor 'n munisipale plek: 48c per m2 per jaar, be The charges shall be calculated on the area at 1 Behoudens die bepalings van item 2, is die reken op die oppervlakte van die munispale plek the level ofeach storey: Basement floors, mez tarief vir die goedkeuring van bouplanne vir alle wat deur sodanige veranda oordek word zanine floors and galleries shall be measured as geboue, met mbegrip van buitegeboue, oorrepresenting separate storeys dakte stoepe, verandas en motorafdakke, saris a) Vir die opneem van statistiese gegewens van goedgekeurde bou en rioleringsplanne op Scale of charges: Dwelling Other "Ig: band: R320,00 plus 'VB, per jaar of R29,00 plus house buildings /a)vir nuwe geboue, vir 'n oppervlakte van 1 'VB, per opname m tot en met 150 m2: 72c per m2 of gedeelte daarvan 5 Die gelde betaalbaar ingevolge Items 1 For a new building and ill 1 tot 4 word op die vloero apervlakte van elke verdie additions(b) to an existing Vir nuwe gcboue, vir 'n oppervlakte van pingsvlak bereken: Net dien verstande dal kel for each 50 m2 or meer as 150 m2: 121,44 per reorgedeelte daar derverdiepings, tussenvloere en galerye as part thereof of each storey 24,85 41,40 van aparte verdiepings bereken word

58 1516 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL Die beraamde koste van die werk soos in Remainder of Ed 1205, Arcadia, to "General PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Item 1(d) bedoel, word deur die Direkteur be Residential", subject to certain conditions 1040 paal en sodanige bepaling is fuiaal Map 3 and the scheme clauses of this amend DEEL B ment scheme are filed with the Town Clerk of STADSRAAD VAN ROODEPOORT Pretoria and the Executive Director: Branch I DIE GELDE BETAALBAAR AAN DIE Community Services, Pretoria, and are open to KENMSGEWING WAT BESWARE TEEN STADSRAAD VAN PRETORIA TEN OP inspection during normal office hours VOORLOPIGE AANVULLENDE WAAR SIGTE VAN DIE GOEDKEURING VAN This amendment is known as Pretoria DERINGSLYS VIR DIE BOEKJAAR 1987/88 RIOLERINGSTEKENINGE, IS SOOS Amendment Scheme 3171 and shall come into AANVRA VOLG: operation on the date of publication of this no Die aanslag van gelde ten opsigte van nuwe lice geboue en aanbouings aan bestaande geboue, JN REDEL1NGHUUS Kennisgewing word hierb ingevolge artikel met inbegrip van buitegeboue, oordakte veran ' Town Clerk 36 van die Ordonnansie op Eiendomibelasting das en stoepe, word gebaseer op die bruto 26 April 1989 van Plaaslike Besture, 19'77 (Ordonnansie 11 oppervlakte bereken volgens die buitedmetings Notice No 243/1989 van 1977), gegee dat die voorlopige aanvullende van sodanige geboue of aanbouings wat drekwa waardennaslys vir die boekjaar 1987/88 oop is ter of vuifwatertoebehore bevat wat ontlas in vii inspeksie gedurende gewone kantoorure by private riole wat by 'n munisipale riool of by PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Kamer 41, Derde Woer, Burgersentrum, enige drekwateropgaartenk, vuilwateropgaar 1039 Christiaan de Wetwcg Florida Park, vanaf 26 tenk of septiese tenk aangesluit is April 1989 tot 27 Mei 1989 en enige eienaar van STADSRAAD VAN PRETORIA (OPMERKING: VB = verkoopbelasting) belasbare eiendom of ander persoon wat begerig 1 is PRETORIAW'YMOINGSICEMA om 'n beswaar by die Stadsklerk ten opsigte 3171 Die aanslag van gelde ten opsigte van veran van enige aangeleentheid in die voorlopige aanderings word gebaseer op die aantal drekwater word ingevolge die bepalings van arti vullende waarderingslys opgeteken, soos in arti of vuilwatertoebehore wat aangel8 of na 'n an kel Hicenrpi us (a) van die Ordonnansie opdo sbe ' kel 34 vangenoemde Ordonnansie beoog, in te planning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 1rf van der posisie verskuif moet word dien, insluitende die vraag of sodanige eiendom 1986),, bekend gemaak dat die Stadsraad van of 'n gedeelte daarvan onderwome is aan die be Die gelde word volgens die oppervlakte by die Pretoria die wysiging van die Pretoria dorps taling van eiendomsbelasting of daarvan vrygehoogte van elite verdieping bereken: Kelderver beplanningsltema, 1974, goedgekeur bet deur stel is, of ten opsigte van enige weglating van diepings tussenvloere en galerye word gemeet the hersonenng van die Restant van Ed 1205, enige aangeleentheid uit sodanige lys, doers so asof hulle afsonderlike verdiepings verteen Arcadia, tot "Algemene Woon", onclenvorpe binne gemelde tydperk woordig aan sekere voonvaardes Skaal van gelde: Woon Ander Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wyhuis geboue sigingskema word deur die Stadsklerk van Pre Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui R R tone en die Uitvoerende Direkteur: Talc bcskikbaar en aandag word spesifek gevesfig op Gemeenskapsdknste, Pretoria, in bewaring gedie felt dat geen persoongeregtig is om enige be 1 Vir 'n nuwe gebou en bon en le gedurende gewone kantoorure ter in swapr voor die waardenngsraad te upper tens y aanbouings aan 'n be sae y n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds staande gebou, vir elke 50 mgedien het nie m2 of gedeelte daarvan van Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wyelke verdieping 24,85 41,40 sigingskema 3171 en tree op datum van publika L DE WET 2 In die geval van veran me van hierdie kennisgewing in werking Stadsklerk derings, vir elite nuwe toe J behoorsel of bestaande N REDELINGHUIJS Stadsklerk Burgersentrum toebehoorsel wat na 'n an Roodepoort der posisie verskuif word 24,85 41,4026 APril Apn Minimum gelde be Kenmsgewing 243/ Kenrusgewing No 46/1989 taalbaar ten opsigte van enige rioleringstekening of LOCAL AUTHORITY NOTICE gewysigde of afwykingstekenmgwat voorgele word 34,50 60,70 CITY COUNCIL OF ROODEPOORT LOCAL AUTHORITY NOTICE Wear die goedkeuring van 'n plan ooreenkomstig die bepalings van artikel NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO THE TOWN COUNCIL OF SECUNDA 7(4) van dielyet op Nasio PROVISIONAL SUPPLEMENTARY VALUnale Bouregulasies en Bou ATION ROLL FOR THE FINANCIAL DETERMINATION OF TARIFF OF standaarde, 1977 (Wet 103 YEAR 1987/88 CHARGES: SECUNDA THEATRE van 1977), verval het, is die Notice is hereby given in terms ofsection 36 of gelde vir die hemuwing II the Local Authorities Rating Ordinance, ' 1977 daarvan 50 % van die gelde Notice is hereby 'yen in terms of the provi (Ordinance 11 of 1977), that &e provisional suit' wat ten tyde van sodanige sions of section 80B ) of the Local Government plementary valuation roll for the financial year Ordinance, 17 of 1 39, as hemuweing van toepassing amended, that the 1987/88 is open for insp_ection at Room 41, Third is, meen minimum van 34,50 60,70 Council has by Special Resolution determined FloorCivic Centre, Christiaan de Wet Road, the tanifable ofcharges pa for the rent of the Floridad Park during _normal office hours from 26 II TOETS VAN PERSEELRIOOLSTELSEL Secunda Theatre with effect from 1 July 1989 April 1989 to 27 May 1989 and any owner of 1 Eerste toets: Gratis rateable property or other person who so desires A copy of the Special Resolution of the Coun to lodge an objection with the Town Clerk in re cil and full particulars of the determination of 2 As dit ten gevolge van gebrekkige werk, of sped of any matter recorded in the provisional charges referred to above are open for inspec enige versuim aan die kant van die aanvraer no supplementary valuation roll as contemplated in tion during normal office hours at the office of dig is om enige werk oor te toets, of as die per section 34 of the said ordinance including the the Town Secretary, Municipal Offices, Secunseelrioolstelsel nie gereed is om getoets te word question whether or not such property or por da, for a period of fourteen (14) days from the nie nadat aansoek om 'n toets by die Raced Mae lion thereof is subject to the payment of rates or date of publication of this notice in the Provin dien is, moet 'n toets geld van R28 vir elke soda is exempt therefrom or in respect of any omis cial Gazette nige hertoetsing aan dieraad betaal word deur sion of any matter from such roll shall do so die persoon wat sodanige hertoetsing aanvra wihin the said period Any person who is desirous of recording his objection to the proposed amendments, must 26 The form prescribed for the lodging of an ob lodge such objection m writing with the Town jection is obtainable at the address indicated be Clerk Within fourteen (14) days after the date of low and attention is specifically directed to the LOCAL AUTHORITY NOTICE 1039 publication of this notice in the Provincial Ga fact that no person is entitled to urge any Wee zette CITY COUNCIL OF PRETORIA tion before the valuation board unless he has timeously lodged an objection in the prescribed J F COERTZEN PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3171 form Town Clerk It L DE WET is hereby notified in terms of the provisions Town Clerk Municipal Offices of section 57(1)(a) of the Town planning and PO Box 2 Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of Civic Centre Secunda 1986), that the City Council of Pretoria has ap Roodepoort 2302 ill proved the amendment of the Pretoria Town 26 Apn April 1989 planning Scheme, 1974, by the rezoning of the Notice No 46/1989 Notice No 16/1989 III

59 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL rilfee PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING exceed the licence fee so specified or the licence Copies of the amendment bylaws will lie 1041 so underpaid, as the case maybe" open for inspection at the offices of the Town CF ERASMUS Secretary, Municipal Offices, 7 Rietbok Street DIE STADSRAAD VAN SECUNDA for a period of Town Clerk 14 days from date of publication hereof in the Provincial Gazette Any person Municipal Offices wishing to object to the proposed amendment VASSTELLING VAN TARIEF VAN 7 Rietbok Street must lodge his objection with the Town Clerk in GELDE: SECUNDA TEATER Thabazimbi writing not later than 10 May Kennis geskied hiermee ingevolge die hepa C F ERASMUS 26 Apri11989 lings van artikel 80B(3) van die Ordonnansie op Notice No 18/1989 Town Clerk Plaaslike Bestuur, 1939, (Ordonnansie 17 van Municipal Offices 1939), soos gewysig, dat die Stadsraad met in 7 Rietbok Street gang van 1 Julie 1989 by Spesiale Besluit die ta Thabazimbi nef van gelde betaalbaar Yu' die huur van die 0380 Secunda Teater vasgestel het PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 26 April Afskrif van 'n die besluit van die Raad en die Notice No 17/1989 voile besonderhede van die vasstelling van gelde waama hierbo verwys word, is gedurende ge STADSRAAD VAN THABAZIMBI wone kantoorure ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Secun VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE da vir 'n tydperk van veernen (14) dae vanaf die PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING AANHOU VAN HONDE 1043 datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van STADSRAAD VAN THABAZIMBI Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die voorgestelde vasstelling moet sodanige he word hierby bekend_gemaak dat die Stadsraad swaar skriftelik by die Stadsklerk indien Thinne van Thabazimbi by Spesiale Besluit die vasstel AANNAME VAN WYSIGING VAN DIE 11die veertien (14) dae na publikasie van hierdie ling van gelde vir die aanhou van honde aanvaar EN DIVERSE VERORDENINGE kennisgewing STRAAT in Provinsiale Koerant het I F COERTZEN Die tarief van gelde, afgekondig by Munisi Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die Stadsklerk pale Kennisgewing 54/1988 van 30 November bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op 1988 ingevolge artikel 8013 van die Ordonnansie Plaaslike Bestuur (No 17 van 193,9), soos gewy Munisipale Kantore op Plaaslilce Bestuur, 1939 (Ordonnansie sig dat die Stadsraad van Thabaztintu van voor Posbus 2 17/1939b deur die vervanging van paragraaf neme is om die Street 1 en Diverse Verordeninge Secunda van die Bylae met die volgende: te wysig April 1989 "1 LISENSIEGELDE Die algemene strekking van hierdie wysiging Kennisgewing No 16/1989 is om supermarktrollies teteheer (1) Die volgende lisensiegelde is met ingang 1 26 Januarie 1990 en daama voor of op die eerste Afskrifte van die gewysigcle Verordeninge 18 dag van Januarie van elke jaar betaathaar: ter insae by die Stadsklerk, Munisipale Kantore, Rietbokstraat 7, Thabazimbi vir 'n tydperk van LOCAL AUTHORITY NOTICE 1042 (a) Eerste bond: RIO 14 dae vanaf publikasie hiervan in die Provin siale Koerant Enige persoon wat beswaar teen TOWN COUNCIL OF THABAZIMBI (b) Enige hond meer as die eerste bond: R20 die wysigings wil opper moet dit voor of op 10 per hond Mei 1989 skriftelik by die Stadsklerk indien IIINotice III DETERMINATION OF TARIFFS FOR THE (2) Behoudens enige ander bepalings van die C F ERASMUS KEEPING OF DOGS verordeninge, moet remand wat versuim om bin Stadsklerk ne een maand rm datum waarop by aanspreeklik word om 'n lisensie ingevolge die verordeninge Munisipale Kantore In terms of lection 80B(8) of the Local Gov tat te neem, of wat 'n bedrag betaal wat minder Rietbokstraat 7 eminent Ordinance, 1939, it is hereby notified as die lisensiegelde betaalbaar is, benewens die Thabazimbi that the Town Council of Thabazimbi has by lisensiegeld, vii elke maand of gedeelte van 'n 0380 Special Resolution determined tariffs for the maand waartydens by vir betaling van die lisen 26 April 1989 keeping of dogs as set out siegeld aanspreeklik is, of waartydens sodanige Kennisgewing No 17/1989 The tariff of charges, published by Municipal Id te min betaal bly, 'n boete betaal wat teen g 26 54/1988 of 30 November 1988, in e koers van 10 to van die onbetaalde lisensieante Met with section Bien SOBverstande of the Local Government dat ance bereken word: soaccordgeld g p Ordinance,1939 (Ordinance 17/1939), with the e! me die aldus es esdiseerde LOCAL AUTHORITY NOTICE 1044 lisensiegeld boete of substitution of paragraph die lisensiegeld wat aldus te min 1 of the Schedule with the following:_ betaal is, na gelang van die geval, te bowe gaan nie" TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVE LOPMENT OF PERI URBAN AREAS "1 LICENCE FEES CFERASMUS (1) The following licence fees are payable with Stadsklerk AMENDMENT OF CEMETARY BY LAWS: effect 1 January 1990 and thereafter on or before Munisipale Kantore LOCAL AREA COMMITTEE OF ICRIEL the first day of J anuary each year Rietbokstraat 7 51/4/1/14 (a) First dog: R10 Thabazimbi 0380 Notice is hereby given in terms of section 96 of (b) Any dog more than the first dog: R20 per 26 Apri11989 the Local Government Ordinance, No 17 of dog Kennisgewing No 18/ , is the Board's intention to amend the Cemetery Bylaws that it (2) Subject to any provision to the contrary in this ordinance contained, any person who fails 26 The general purport of this amendment is to to take out a licence within one month after the make the Cemetery Bylaws applicable in the date upon which he becomes liable to take out a LOCAL AUTHORITY NOTICE 1043 area of jurisdiction of the Local Area Commit licence in terms of the provisions of this ordi tee of Kriel and to determine tariffs nance or who pays an amount which is less than TOWN COUNCIL OF THABAZIMBI the licence fee payable in terms of the provisions Copies of this amendment are open for inof this ordinance for such licence, shall in addi spection in Room A407 in the Board's head oftion to the licence fee specified, pay for each AMENDMENT OF STREET AND MISCELfice in the H B Phillips Building, Bosman Street month or part of a month during which he is li LANEOUS BYLAWS 320, Pretoria for a period of (14) fourteen days able for the payment of the licence fee, or during from the date of this publication which such fee remains underpaid, a penalty call Notice is hereby given in terms of section 96 of culated at the rate of 10 per cent of the unpaid the Local Government Ordinance (No 17 of Any person who desires to record his objec licence fee: Provided that such penalty shalt not Lion to the said amendments must do so in writ 1939), as amended that it is the intention of the ing to the undersigned within (14) fourteen days Town Council of Thabazimbi to amend the Street and Miscellaneous bylaws The purport of these amendments is to control supermarket trollies

60 ' 1518 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 from the date of publication of this notice in the 2 Application for amendment of Townplan Benewens die gelde in Deel A hiervan voor Provincial Gazette ning Scheme (section 45(1)): R100 geskryf is die volgende gelde be taalbaar C I JOUBERT 3 Application for establishment of township (a) die Plaaslike Bestuur indien by kennis vn Acting Secretary (section 69(1)): R100 n aansoek in die Provinsiale Koerant en 'n nuusblad gee: R400; Transvaal Board for the Development 4 Application for extension of boundaries of of Peri Urban Areas approved townships (section 88(i)): R50 (b) die Plaaslike Bestuur indien by of 'n komi PO Box 1341 tee van die Plaaslike Bestuur die eiendom waar Pretoria 5 Application for op 'n aansoek betrekking het inspekteer en 'n 0001 verhoor hou: R250 (a) subdivision of erf (section 92(1)(a)): R50; 26 April 1989 G J HERMANN Notice No 46/1989 consolidation of erven (section 92(1)(b)): Stadsklerk R25 (b) Munisip Kantore 6 Preparation of Townplanning Scheme Posbus 15ale (section 125(3)): R100 Ventersdorp PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING B Advertising and Inspection Fees 26 Apri11989 The following fees shall be paid in addition to Kennisgewing No 6/ TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIK the fees prescribed in Part A hereof to KELING VAN BUITESTEDELIKE GE BIEDE (a) the Local Authority if it gives notice of an LOCAL AUTHORITY NOTICE 1047 application in the Provincial Gazette and a WYSIGING VAN BEGRAAFPLAASVER newspaper: R400; TOWN COUNCIL OF VEFtEENIGING ORDENINGE: PLAASLIKE GEBIEDSKO (b) the Local Authority if it or a committee of MTrEE VAN KRIEL S1/4/1/14 the Local Authority inspects the property to DETERMINATION OF CHARGES PAY which an application relates and conducts a ABLE IN TERMS OF THE BY LAWS RE Kennis geskied hiermee dat die Raad hearing: R250 LATINO TO THE HIRE OF THE ROSHNEE volge die bepalings van artikel 96 van diein6er COMMUNITY HALL GJ HERMANN donnansie op Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, Town Clerk van voorneme is am die Begraafplaasverorde CORRECTION NOTICE ninge te wysig Municipal Offices Municipal Notice 10/1989 dated 15 February PO Box 15 Die algemene strekking van die wysiging is 1989 is hereby corrected by the insertion in the Ventersdorp om die Begraafplaasverordeninge in die regsge English wording after item 3(6) of the following: 2710 bled van die Plaaslike Gebiedskomitee van Knel 26 April 1989 "(7) On Sundays double the normal tariff for van toepassing te maak en tariewe te bepaal Notice No 6/1989 Saturdays" Afskrifte van hierdie wysiging 18 ter insae in C K STEYN Kamer A407 by die Raad se lioofkantoor, H B Town Clerk Phillipsgebou, Bosmanstraat 320, Pretoria vir 'n Municipal Offices tydperk van (14) veertien dae vanaf die datum PO Box van hierdie publilcasie PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Vereemgmg Enige persoon wat beswaar teen die genaem 26 Apri11989 Notice No 54/1989 de wil aanteken moet dit skriftelik bin STADSRAAD VAN VENTERSDORP tie 4) veertien dae na die publikasie van hier Tigings ie kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die ondergetekende do en VASSTELLING VAN GELDE EN DEPOS1 TO'S BETAALBAAR INGEVOLGE DIE CJ JOUBERT BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Sekretaris DORPSBEPLANNING EN DORPE, 15 VAN Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede STADSRAAD VAN VEREENIGING Posbus 1341 Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie Pretoria op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van VASSTELLING VAN GELDE BETAAL ), word hierby bekend gemaak dat die BAAR INGEVOLGE DIE VERORDE 26 April 1989 Stadsraad van Ventersdorp by Spesiale Besluit NINGE BETREFFENDE DIE HUUR VAN Kennisgewing No 46/1989 die volgende gelde en deposito's vasgestel het DIE ROSHNEE GEMEENSKAPSAAL met ingang van 1 Oktober 1988: 26 I GELDE EN DEPOSITO'S BETAALBAAR VERBETERINGSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 1046 INGEVOLGE OF UIT HOOFDE VAN BE PALINGS VAN ORDONNANSIE Munisipale Kennisgewing 10/1989 van 15 Februarie 1989 word hierby verbeter deur in die Engelse bewoording na item 3(6) die volgende in te voeg: TOWN COUNCIL OF VENTERSDORP A Gelde, uitgesonderd advertensie en inspek siegelde: DETERMINATION OF FEES AND DEPO I Aansoek om toestemming SITS PAYABLE IN TERMS OF OR BY VIR "(7) On undays double the normal tariff for TUE OF PROVISIONS OF THE TOWN (a) om toestemming van Plaaslike Bestuur: Saturdays" PLANNING AND TOWNSHIPS ORDI R120 NANCE, 15 OF 1986 C K STEYN 2 Aansoek om wysigmg van dorpsbeplan Stadsklerk ningskema (artike145(1)) : R100 Munisipale Kantore In terms of section 80B(8) of the Local Go Posbus 35 vernment Ordinance (Ordinance 17 of 19391, it 3 Aansoek om dorp te stig (artikel 69(1)): Vereeniging is hereby notified that the Town Council of Ven R April 1989 tersdorp by Special Resolution determined the Kennisgewing 54/ charges of Fees and Deposits payable in terms of 4 Aansoek om uitbreiding van grense aan the Town planning and Townships Ordinance goedgekeurde dorp (artike188(1)): R50 (Ordinance 15 of 1986), with effect from 1 Oc LOCAL AUTHORITY NOTICE 1048 tober 1988 as follows: 5 Aansoek om FEES AND DEPOSITS PAYABLE IN jo onderverdeling van erf (artikel 82(1)(a)): TOWN COUNCIL OF VEREENIGING TERMS OF ORDINANCE 15 OF R"; 1986 BY LAWS RELATING TO THE HIRE OF A Fees, other than advertising and inspection (b) konsolidasie van erwe (artikel (I)(b)): THE COMMUNITY IN HALL ROSHNE ANDSPPURTE fees: 6 Opstel van dorpsbeplanningskema (artikel CORRECTION NOTICE 1 Application for consent 125(3)): (a) for consent of Local Authority: R120 Municipal Notice 11/1989 dated 15 February B Advertensieen Inspeksiegelde 1989 is hereby corrected by the substitution in III I

61 E PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL '! the English wording in the fourth line of clause worpe aan die goedkeuring van die Administra 19(2) for the amount "R100" of the amount tear, sekere gedeeltes van die dorpsgronde uit Die algemene strekking van hierdie wysiging "R200" is soos volg: die hand te verhuur C K STEYN "om probleme Die Dorpsraad in verband met se onduidelikbesluit en voorwaardes in Town Clerk hede wat met die verloop van tyd ondervind is, verband met die voorgenome verhuring 18, vir 'n uit die weg te ruim en ook om vir ander gebeur Municipal Offices tydperk van (14) veertien dae vanaf publikasie van likhede voorsiening te hierdie maak" PO Box 35 kennisgewing, gedurende gewone kantoorure ter insae Vereeniging by die kantoor van die Afskrifte van die gewysigde Standaard Regle Stadsklerk 26 April 1989 ment van Orde 18 ter sae by die kantoor van Notice No 53/1989 die Stadsekretaris, Kamer A31, Person wat teen die voorgenome verhuring Munisipale beswaar Kantore, Warmbad wil aanteken, moet sodanige besware vir 'n tydperk van 14 dae vanaf publikasie hiervan in die Provinsiale Koeskriftelik by die Stadsklerk indien binne 04) rant veertien dae na publikasie van hierdie kenrusgewing PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Enige persoon wat beswaar teen die wysiging van die Standaard Reglement 1048 CHRIS SMIT van Orde wens Stadsklerk aan te teken, moet dit skriftelik binne 14 dae vanaf die datum van publikasie van hierdie ken STADSRAAD VAN VEREENIGING Munisipale Kantore nisgewing in die Provinsiale Koerant, by die on Posbus 25 dergetekende doen, dit wil se voor of op 11 Mei 1989 VERORDENINGE BETREFFENDE DIE 2480Wakkerstoorrn HUUR VAN DIE GEMEENSKAPSAAL EN 26Apri11989 TOEBEHORE IN ROSHNEE Kennisgewing No 5/1989 H J PIENAAR Stadsklerk VERBETERINGSKENNISGE WING 26 Kantore Munisipale PrivaatsakX1609 Warmbad Munisipale Kennisgewing 11/1989 van 15 Fe LOCAL AUTHORITY NOTICE ibruarie 1989 word hierby verbeter deur in die 26 Apri11989 Engelse bewoording in die vierde reel van klou TOWN COUNCIL OF WARMBATHS Kennisgewing No 5/1989 sule 19(2) die bedrag "R100" deur die bedrag 26 "R200" te verve ng AMENDMENT OF STANDARDSTAND C K STEYN LOCAL AUTHORITY NOTICE 1051 ING ORDERS Stadsklerk Munisipale Kantore Notice is hereby given in terms of section 96 WITBANK MUNICIPALITY Posbus 35 W(1) of the Local Government Ordinance, Vereeniging 1939 (Ordinance 17 of 1939) that the Town ADOPTION OF STANDARD STANDING 26 April1989 Council of Warmbaths has by a Special Resolu ORDERS Kennisgewing 53/1989 Lion taken on 27 February 1939 resolved to accept the amendment of the StandardStanding 1 26 Orders as published in Administration Notice The Town Clerk hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1261 of 26 October , LOCAL AUTHORITY NOTICE 1049 publishes that the Town Council of Witbank has The general purport of this amendment is: in terms of section 96619(2) of the said Ordi nance adopted the Standard Standing Orders, WAKKERSTROOM VILLAGE COUNCIL "to clear up uncertencies which are being ex published under Administrator's Notice 1261 perienced from time to time as well as to provide dated 26 October 1988 LEASE OF TOWNLANDS for other incidents" 2 The Standard Standing Orders promul Copies of the amended StandardStanding gated by Administrator's Notice 1049 dated 16 Notice is hereby given in terms of the provi Orders are open to inspection during normal of October 1968, as amended, is hereby revoked sions of section 79(18) of the Local Government flee hours at the Office of the Town Secretary, Ordinance 1939 that it is the intention of the Room A31, Municipal Offices, Warmbaths, for 3 Local Government Notice No 768 dated 22 Town Council of Wakkerstroom, subject to the a period of 14 days from the date of publication March 1989, is hereby cancelled Administrator's approval to lease certain por hereof in the Provincial Gazette J D B STEYN 0 tions of the Towalands out of hand Any person who desires to record his objet Town Clerk The Council's resolution and conditions re don to the amendments, shall do so in writing to A Centre nndtainiso 1 garding the proposed lease will be available for the 3trative undermentioned within 14 days after the inspection during normal office hours for a date of publication of this notice in the Prom Witbank penod of (14) fourteen days from the date of cial Gazette, viz on or before 11 May publication of this notice 26 April 1989 H J A Notice No 39/1989 Persons who wish to object to the proposed PIENA Town ClRerk lease must lodge such objection in writing to the Town Clerk within (14) fourteen days from the Municipal Offices date of publication of this notice Private Bag X1609 CHRIS SMIT am Warmbaths PLAASLIKE 1051 BESTUURSKENNISGEWING Clerk 26 April 1989 Town Municipal Offices Notice No 5/1989 STADSRAAD VAN WITBANK PO Box 25 Wakkerstroom PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 2480, 1050 AANNAME VAN STANDAARD REGLE 26 April 1989 MENT VAN ORDE Notice No 5/1989 STADSRAAD VAN WARMBAD 1 Die Stadsklerk publiseer hierby ingevolge PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING artilce1101 van die Ordonnansie op Plaaslike Be 1049 WYSIGING VAN STANDAARD REGLE stuur, 1939, dat die Stadsraad van Witbank die MENT VAN ORDE Standaard Reglement van Orde, afgekondig by WAKKERSTROOM DORPSRAAD Administrateurskennisgewing 1261 van 26 Ok Daar word hierb ingevolge artikel 96bis tuber 1988, ingevolge artikel 96bis(2) van Be van die Ordonnanne y op Plaaslike Bestuur, 19T noemde Ordonnansie aangeneem het VERHUUR VAN DORPSGRONDE (Ordonnansie 17 van 1939) bekend gemaak dat 2 Die Standaard Reglement van Orde afge die Stadsraad van Wannbad by 'n Spesiale Be kondig by Administrateurskennisgewing 1049 DHiermee word kragtens die bepalings van arti sluit geneem op 27 Februarie 1989 besluit het van 16 Oktober 1968, soos gewysig, word Mer kel 79(18) van die Ordonnansie op Plaaslike Be stuur 193'9, bekend gemaak dat die Dorpsraad om van die Orde wysiging te aanvaar van soos die Standaard afgekondig Reglemet by Adm van Wakkerstroom van voorneme is om onder nistrateurskennisgewing 1261 van 76 Oktober 1988 mee herroep

62 1520 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL Plaaslike Bestuurskennisgewing 768 van 22 amended, are hereby further amended by Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hiema Maart 1989 word hiermee gekanselleer amending the Tariff of Charges under the uiteengesit, wat deur die Administrateur goed Schedule as follows: gekeur is 4 J D B STEYN 1 By the substitution in subitem (3)(b) of Stadsklerk items 2 and 3 for the figure "11,5c" of the figure Die Elektrisiteitsverordeninge van die Muni Administratiewe Sentrum "13,2c" sipaliteit Zeerust, deur die Raad aangeneem by Posbus 3 Administrateurskennisgewing 1316 van 2 Au 2Witbank By the substitution in item 4(4) for the figustus 1972, soos gewysig, word hierby verder 1035 gures "R20195" and "R6,20" in roup (i) and 26 Aril the figures ' R19,16 and "R4,10"in Group 1989 Cu)ae fewysig s 0 os voig deur to die wystg: Tarief van Gelde onder die By of the figures "R23,045", "R6,82", "R21;076" Kennisgewing No 39/1989 and "R4,51" respectively 26 J CPIETERSE 1 Deur in subitem (3)(b) van items 2 en 3 die Town Clerk syfer "11,5c" deur die syfer "13,2c" to vervang LOCAL AUTHORITY NOTICE 1052 Municipal Offices PO Box 92 2 Deur in item 4(4) die syfers "R20,95" en Zeerust "R6,20" in Groep (i) en die syfers "R19,16" en TOWN COUNCIL OF ZEERUST 2865 "R4,10" in Groep (ii) onderskeidelik deur die 26 April 1989 syfers "R23,045" "R6,82", "R21,076" en AMENDMENT TO ELECTRICITY BY Notice No 11/1989 "R4,51" te vervang LAWS J C PIETERSE The Town Clerk of Zeerust hereby, in terms Stadsklerk PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING of section 101 of the Local Government Ordi 1052 Munisipale Kantore name, 1939, publishes the bylaws set forth Posbus 92 hereinafter, which have been approved by the STADSRAAD VAN ZEERUST Zeerust Administrator WYSIGING VAN ELEKTRISITEITS 2865 VERORDENINGE 26 April 1989 The Electricity By laws of the Zeerust Mu Kenmsgewing No 11/ nicipality adopted by the Council under Admi Die Stadsklerk van Zeerust publiseer hierby nistrator s Notice 1316, dated 2 August 1972, as ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op 26 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1045 PLAASLIKE BESTUURSKENN1SGEWING 1045 VILLAGE COUNCIL OF TRICHARDT DORPSRAAD VAN TRICHARDT BYLAWS GOVERNING THE HIRE OF GREYLING WENTZEL VERORDENINGE BETREFFENDE DIE HUUR VAN DIE HALL GREYLING WENTZELSAAL Die Stadsklerk van Trichardt publiseer hierby ingevolge artikel 101 The Town Clerk of Trichardt hereby, in terms of section 101 of the van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hier Local Government Ordinance, the by laws set forth na uiteengesit, wat deur die Administrateur goedgekeur is hereinafter, which have been approved 1939, by the Administrator WOORDOMSKRYWING DEFINITIONS 1 Vir die tepassin 1 For the purpose of these by laws, unless the context otherwise indi enders aandui,o betekeng sinsverband van hierdie verordeninge, tensy die cates die persoon wat die ooreenkomsvorm soos voorgeskryf in "caretaker" means the person appointed by the Council from time to Bylae A hierby, geteken het; time to take care of a hall; "opsigter" die persoon wat van tyd tot tyd deur die Read aangestel "Council" means the Village Council of Trichardt, the Council's Ma is om beheer oor die saal uit to oefen; nagement Committee, acting under the powers delegated to it in terms of section 58 of the Local Government (Administration and Elections) Or "Raad" die Dorpsraad van Trichardt, di6 Raad se Bestuurskomitee dinance, 1960, and any officer to whom that Committee has been em wet handel kragtens die bevoegdhede wet ingevolge die bepalings van arpowered by the Council in terms of subsection (3) if the said section to tikel 58 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Administrasie en 4 delegate and has in fact delegated the powers, functions and duties vest Verkiesings), 1960, aan hom gedelegeer is, en enige beampte aan wie die ing in the Council in relation to these by laws; Komitee ingevolge die bepalings van subartikel (3) van genoemde arti kel, op gesag van die Read, die bevoegdhede, funksies en pligte wat ten "hall" menas the Greyling Wentzel Hall: opsigte van hierdie verordeninge by die Raad berus, kan delegeer, en dit "hirer" means the person who has signed the form of agreement pre inderdaad gedelegeer het; scribed in Schedule Ahereto "saal" die Greyling Wentzelsaal APPLICATION FOR HIRE AANSOEK OM HUUR 2(1) Any person desiring to hire the hall shall apply in writing to the 20) Enigiemand wat die saal wil huur, moet by die Stadsklerk skrifte Town Clerk and complete the form of agreement prescribed in Schedule lik aansoek doen en die ooreenkomsvorm soos voorgeskryf by Bylae A A hereto, hierby, invul (2) Should a person sign the form of agreement prescribed in Schedule (2) Indien iemand die ooreenkomsvorm soos voorgeskryf in Bylae A A hereto on behalf of an impersonal body, he shall be jointly and seve hierby namens 'n onpersoonlike liggaam teken, dan is by gesamentlik en rally liable with such body criminally or civilly for the observance of afsonderlik saam met sodanige liggaam krimineel of siviel aanspreeklik these by laws vir die nakoming van hierdie verordeninge (3) No reservation for the hall on any date after the 1st January of any (3) Geen bespreking van die saal op enige datum na die le Januarie year shall be made before the 1st July of the previous year van enige jaar, word voor die lejulie van die vorige jaar gemaak nie PAYMENT OF CHARGES BETALING VAN GELDE (1) The charges payable for the use of the hall shall be those prescribed 3(1) Die gelde betaalbaar vir die gebruik van die saal is die wat in By in Schedule B hereto lae B hierby voorgeskryf word (2) The charges shall be payable in advance and shall include the (2) Die gelde is vooruitbetaalbaar en sluit die skoonmaak, verligting cleaning, lighting and seating accommodation but shall not grant the en sitplekakkormnodasie in, maar verleen nie die reg tot handel dryf in right to trade in sweets, ice cream, tobacco, cigars, cigarettes, novelties lekkergoed, rooms, tabak, sigare, sigarette, nuwighede of ander goe or other goods on the premises, except in the case of bazaars and fetes dere op die perseel me behalwe in die geval van bazaars en feeste (3) A hall shall be booked or reserved upon completion by the hirer of (3) 'n Saal word gereserveer of bespreek by voltooiing deur die huur the form of agreement and payment of the charges for the use of such der van die ooreenkomsvorm en die betaling van die gelde vir die ge

63 1 the PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL L ball and the deposit, where required No indication as to the availability bruik daarvan en vir die deposito, waar vereis Geen aanduiding met of a hall shall be considered as a booking of the hall betrekking tot die beskikbaarheid van 'n saal word as 'n bespreking be skou nie (4) In the event of any dispute or doubt arising as to which tariff of charges shall apply to any particular class of function for which the hall is (4) Ingeval daar enige geskil of twyfel ontstaan aangaande die tarief to be hired, the decision ofthe Council shall be final van gelde wat van toepassing is op enige besondere soort byeenkoms waarvoor die saal gehuur moet word, gee die Raad die eindbeshssing (5) The hirer shall not use the hall before the charges have been paid in the manner prescribed in subsection (3) (5) Die huurder mag nie die saal gebruik voordat die gelde betaal is op die wyse vamgeskryf in subartikel (3) nie SPECIAL CLEANSING AND DEPOSIT THEREFOR SPESIALE SKOONMAAK EN STORTINGSBEDRAG DAAR 4 Should the purpose for which the hall VOOR is hired be such in the opinion of the Town Clerk 4 Indien die doe) waarvoor die as to require special cleansirig work to be undertaken, saal gehuur word na die mening van hirer shall deposit such sum as the Town Clerk may deem sufficient die Stadsklerk sodanig is dat spesiale skoonmaakwerk onderneem moet to cover the additional expense over and above the charges payable in word, moet die huurder bo'en behalwe die gelde wat kragtens hierdie terms of these by laws verordeninge betaalbaar is, sodanige bedrag stort as wat na die mening van die Stadsklerk voldoende sal wees om die addisionele onkoste dek ADMISSION OF PUBLIC AND SALE OFTICICETS TOELATING VAN PUBLIEK EN VERKOOP VAN KAARTHES 5 The hirer shall be responsible for all arrangements in connection 5 Die huurder is verantwoordelik vir alle ratings in verband met die with the admission of the public, the provision of ushers, police and such toelating van die publiek, die verskaffing van plekaanwysers, polisie en staff as may be necessary to control the admission, presence and beha sodanige personeel as wat nodig mag wees om die toelating teenwoor viour of persons and the sale of tickets digheid en gedrag van persone en die verkoop van kaartjies te kontroleer RESPONSIBILITY OF HIRER IN REGARD TO ADMISSION OF AANSPREEKLIKHEID VAN HUURDER TEN OPSIGTE VAN UNDESIRABLE PERSONS TOELATING VAN ONGEWENSTE PERSONE 6 The hirer shall be responsible for the due observance and carrying out of the stipulation that no person shall be admitted to the hired hall or, having gamed admission, be permitted to remain therein, who is in a state of intoxication or who behaves in an unseemly manner or who is indecently clad RESPONSIBILITY OF HIRER IN REGARD TO OBSERVANCE OF LAW AND MUNICIPAL BYLAWS 6 Die huurder is aanspreeklik vir die behoorlike nakoming en uitvoe ring van die voorwaarde dat niemand tot die gehuurde saal toegelaat word nie of na verkryging van to egang toegelaat word om daar te bly nie, indien by in 'n beskonke toestand verkeer of horn op 'n onbetaamlike wyse gedra of onfatsoerdik gekleed is AANSPREEKLIKHEID VAN HUURDER TEN OPSIGTE VAN NAKOMING VAN WET EN MUNISIPALE VERORDENINGE 7 The hirer shall observe all provisions of law, including the municipal 7 Die huurder moet alle weisbepalings, insluitende die munisipale bylaws relating to the conduct of the function, entertamment or per verordeninge, nakom betreffende die beheer van die byeenkoms, ver formance for which the hall is let to him and shall not permit or con maaklikheid of uitvoering waarvoor die saal aan horn verhuur is, en by tenance any breach thereof mag geen oortreding daarvan toelaat nie SUITABLE FOOTWEAR ON DANCE FLOOR GESKIKTE SKOEISEL OP DANSVLOER 8 By alle byeenkomste wear daar gedans word, mag niemand die 8 At all functions where dancing takes place, no person shall use and dansvloer gebruik en geen huurder mag remand toelaat om die dansvloer no hirer shall permit a person to use the dance floor unless wearing sui te gebruik nie, tensy hy geskikte skoene dra wat die vloer nie sal beskatable shoes which will not damage the floor dig nie CLOAKROOMS KLEEDKAMERS 9 Die kleedkamer is ander die sorg en toesig van die huurder, wie 9 The cloak room shall be in the care and custody pf the hirer, who aanspreeklik is vir enige fout of verlies wat mag plaasvind shall be responsible for any mistake or loss that may occur VERSKUIWING EN VERHUUR VAN MEUBELS MOVING AND LETTING OF FURNITURE 10 Geen meubels of artikels van watter aard ook al wat die Raad se 10 No furniture or article of any description which is the property of eiendom is, mag uit die saal wat deur die huurder gebruik word, verwy the Council, shall be removed from the hall used by the hirer under di der word me, uitgenome ander die regstreekse toesig en met verlof van rect supervision of and with the permission of the caretaker: Provided die opsigter: Met Bien verstande dat geen meubels orartikels verhuur en that no furniture or article shall be hired and be removed for use on any verwyder mag word nie vir gebruik op 'n ander terrein as die terrein premises other than the premises on which the hired hall is situated waarop die verhuurde saal geld is RESPONSIBILITY OF HIRER FOR DAMAGE TO COUNCIL'S AANSPREEKLIKHEID VAN HUURDER VIR BESKADIGING PROPERTY AAN RAAD SE EIENDOM 110) Die huurder moet enige verlies van of beskadiging van watter 1L(1) The hirer shall make good any loss of or damage of any descrip aard ook al aan die saal, meubels, monterings of enige ander eiendom tion to the hall, furniture, fittings or any other porperty of the Council van die Raad wat gedurende die huurtydperk plaasgevind het, vergoed that have occurred during the period of hiring (2) Ingeval deur die huurder bevind word dat enigeen van boge (2) Should any of the abovementioned articles of furniture or fittiugs noemde meubels, monterings, of ander eiendom defek is, moet die feit or other property be found defective by the hirer, the fact shall be prim spesiftek under die aandag van die opsigter gebring word voor die geted out specifically to the caretaker before the use thereof; failing which bruik daarvan; by gebreke hiervan word geag dat alles in behoorlike everything shall be deemed to have been in proper order orde was (3) After every function the hall shall be inspected by the caretaker and the hirer or any person deputed by him and any articles damaged, lost or missing from the hall in connection with the booking and use thereof shall immediately be taken note of and shall be replaced or paid for by the hirer (3) Na elke byeenkoms moet die saal deur die opsigter en die huurder of enigeen deur horn gemagtig, gemspekteer word en van enige artikels t beskadig, verloor of nit die saal vermis is in verband met die bespre king en gebruik daarvan, moet daar onmiddellik kennis van geneem word en dit moet deur die huurder vervang of daarvoor betaal word (4) In addition to the dposit specified in Schedule B hereto, the Town Benewens die deposito bepaal in Bylae B hierby, kan die Stads Clerk may, in his discretion, require the hirer beforehand to make a demai or 'n bankwaarborg to verskaf vir 'n bedrag wat nie R150 te bowe goeddunke van die huurder vereis om vooraf kl er na n deposito te beposit of or provide a bank guarantee for an amount not exceeding R150 cover any possible damage or loss Should the damage or loss exceed gaan me om emge moontlik beskadiging of verlies te dek Indien die betheto amount of any deposit or guarantee, the hirer shall be liable for such of verlies die bedrag van emge deposito of waarborg oorskry, Skadiging excess Should there be no damage or loss, the deposit shall be refunded is die huurder aanspreeklik vir sodanige oorskrydings Indien daar geen verlies of beskadiging is nie, word die deposito terugbetaal COUNCIL NOT RESPONSIBLE FOR LOSS INCURRED BY HI RER OR MEMBERS OF THE PUBLIC OR FOR ACCIDENTS OR RAAD NIE AANSPREEKLIK VIR VERLIES DEUR HUURDER DEFECTS OF FAILURE IN LIGHTING INSTALLATION OR OF LEDE VAN DIE PUBLIEK OF VIR ONGELUKKE OF GE EQUIPMENT BREICE OF FOUTE IN VERLIGTINGSINSTALLASIE OF UIT RUSTING 1/ The Council accepts no responsibility or liability whatever in re 12 Die Raad aanvaargeen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid ' spec [ of any damage to or loss of any property, article or thing whatso hoegenaamd nie ten opsigte van enige beskadiging of verlies van enige (1 1

64 1522 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 ever placed or left in or near the hall by the hirer or other person eiendom, artikel of ding wat ook al, wat deur die huurder of enige perentering the hall or making use of the equipment in the ball hired and the soon wat die perseel binnegaan of gebruik maak van die uitrusting op die hirer hereby indemnifies and holds harmless the Council against any gehuurde perseel of in die nabyherd van die saal geplaas of 4elaat is en claim made by any person or persons on any grounds whatsoever, nor die huurder vrywaar die Raad en stel horn skadeloos teen enige eis deur shall the Council be liable for any loss to the hirer in consequence of any enige persoon of persone ingestel op enige gronde hoegenaamd, en ook accident, breakdown, failure or defect in respect of any machinery ap is the Raad nie aanspreeklik nie vir enige verlies aan die huurder ten op pliance, lighting, equipment or arrangement thereof in the hall hired or sigte van enige ongeltek, ontwrigting, foul of gebrek ten opsigte van of any other machinery, appliances or arrangement howsoever caused emge masjinene, toestelle, verligting, uitrusting of inrigting daarvan in die verhuurde saal of ten opsigte van enige ander masjinene, toestelle of inrigtings hoe ook al veroorsaak PROVISIONS RELATING TO BIOSCOPE PERFORMANCES BEPALINGS BETREFFENDE BIOSKOOPVERTONINGS In the event of the hall being engaged for a bioscope or cinematograph performance, the hirer shall comply with the Council's requirements re 13 Ingeval die saal vir 'n bioskoop of kinematograafvertoning belating to such performances, and if in the opinion of the Council any per reek is, moet die huurder voldoen aan die Raad se vereistes betref formance shall be considered to be undesirable for public exhibition, the fende sodanige vertoning en indien enige vertoning volgens die Council shall have the right to forbid the repetition of such performance sienswyse van die Raad vir publieke vertoning ongeskik geag word, het or to cancel the agreement with the hirer as the Council may deem fit, die Raad die reg ow enige herhaling van sodanige uitvoering te verbied and the hirer shall abide by such decision and shall not be entitled to any of om die ooreenkoms met die huurder te kanselleer, soos die Raad compensation by reason of the Council's action eddink, en die huurder moet horn aan sodanige beslissing hou en is tot geen skadevergoeding geregtig uit hoofde van die Raad se handelswyse me CONSENT OF OWNER OF THE COPYRIGHT REQUIRED FOR PERFORMANCE OR EXHIBITION OF ANY MUSICAL OR TOESTEMMING VAN EIENAAR VAN DIE KOPIEREG WORD OTHER WORK VEREIS VIR UITVOERING OF VERTONING VAN ENIGE MUSI KALE OF ANDER WERK 14(1) The letting of a hall shall not be deemed to convey any sanction by the Council for the performance or exhibition of any musical or other 14(1) Die verhuring van die seal word nie geag 'n verlening van enige work without the consent of the owner of the copyright thereof in any toestemming deur die Raad te wees tot die uitvoering of vertoning van form, including the performing right tinge musiek of ander werk the sonder toestemming van die eienaar van i diekopiereg daarvan in enige vorm, insluitende die reg om uitvoering (2) The hirer shall, if so required by the Town Clerk, produce proof of the grant of (2) Die huurder moet, indien dit deur die Stadsklerk vereis word, be such consent pnor to any such performance or exhibition, s fewer van die verlening van sodanige toestemming voor enige soda and failure so to produce such proof shall entitle the Council, unless such "we uitvoerinstaf yenning en by gebreke aan die lewering van sodanige work be immediately withdrawn on its demand from performance or exbewys is die Read geregtig om, tensy sodanige werk onmiddellik op sy hibition, summarily to cancel the engagement of the hall hired and on written notice to that effect, the right or hirer to the use or continued eis aan uitvoering of vertoning onttrek word, die bespreking van die gehuurde saal op staande voet te kanselleer, en by skriftelike kennisgewmg use of the hall shall at once terminate and cease and the Council shall not waarin dit venneld word, word die reg van die huurder tot dieebruik of be liable to restore or refund any rent or hire paid for the use of the hall verdere gebruik van die saal dadelik bedindig en gestaak en die Raad is nie aanspreeklik vii die terugbetaling of vergoeding van enige huurgeld (3) The hirer shall indemnify and hold harmless the Council from and wat vir die gebruik van die seal betaal is nie against any claim for an injunction, damages or otherwise and for costs (3) Die huurder vrywaar die Raad en stel horn skadeloos van en teen including costs between attorney and client that may be made against it enige oortreding vir 'n geregtelike bevel, vir skadevergoeding _of anderby reason of the infrigement by any agent, employee, broking agent or sinsen vir koste, met inbegnp van koste tussen prokureur en Anent, war servant of the hirer whilst using the hall, of the copyright in any form of teen die Raad ingestel kan word weens enige oortreding deur die huurany person or company and in the conduct of any performance or act der ea deur enige agent, werlcnemer, kaartpesagent of bediende van die therein huurder tydens die gebruik van die saal, waardeur afbreuk gedoen word aan die kopiereg in enige vorm, van enige persoon of maatskappy en in EXHIBITION OF POSTERS OR FLAGS die hou van enige uitvoenng, werk of handang daarin 1541) No external posters, notices, decorations, flags, emblems or ad VERTONING VAN AANPLAKBILJETTE OF VLAE vertismg on the Council's premises, shall be permitted without the sanc 15) Sonder die voorafverkree skriftelike toestemming van die tion of the Council first having been obtained in writing and then only in Raad( word geen buite aanplakbiljette, kennisgewings, dekorasies, vlae, such places as the Council may direct albeeldings of reklame op die Raad se persele toegelaat nie, en dan slegs op sodanige plekke as wat die Raad aanwys (2) No internal decorations of any description other than floral decorations on the stage or tables, shall be permitted in the hall without the (2) Geen binnedekorasies van enigerlei aard behalwe blommedekorasanction of the 'Town Clerk and no nails or screws shall be driven into the sies op die verhoog of tafels, word in die saal sonder toestemming van die walls or fittings nor any attachment made thereto Stadsklerk toegelaat nie, en geen spykers of skroewe mag in die inure of monterings geslaan of gedram word the en ook mag niks daaraan bevestig word rue SCENERY AND FURNITURE SHALL NOT BE BROUGHT INTO THE HALL WITHOUT APPROVAL MAG NIE SONDER IN DECOR OF MEUB DI E ELS SAAL GEBRING WORDGOEDKEURINGNIE 16 No scenery, furniture, fittings, appliances, equipment or properties of any description shall be brought in to the hallby the hirer without 16 Sonder die goedkeuring van die Stadsklerk mag gees decor, meu the approval of the Town Clerk bels, monterings, toestelle, uitrusting of eiendom van emgerlei aard deur die huurder in die saal gebring word nie ELECTRICAL LIGHTING, COOKING APPLIANCES AND FOOD ELEKTRIESE VERLIGLTING, KOOKTOESTELLE EN EET STUFFS WARE 17(1) All electrical lighting and appliances shall be controlled by an 17(1) Alle elektriese verligting en toestelle word gekontroleer deur 'n officer of the Council and no stoves, cooking, heating or lighting appara beampte van die Raad en geen stowe, kook en verwarmings of tus, other than those supplied by the Council or those approved by the beligungstoestelle mag in die saal gebruik word nie uitgesonderd did wat Town Clerk, shall be used in the hall deur die Raad verskaf is, of wat deur die Stadsklerk goedgekeur is (2) The preparation or storage of foodstuffs and the placing of cooking (2) Die bereiding of opberging van eetware en die plaas van utensils in any room other than the kitchen or other room approved by kookgereedskap in enige ander vertrek uitgenome die kombuis of ander the Town Clerk, is prohibited yenta deur die Stadsklerk goedgekeur, is verbode (31 No naked lights, flashlights or additional lighting of any description (3) Geen onbeskermende ligte, flitsligte of addisionele beligting van shalt be used without the sanction of the Town Clerk, after reference to eingerlei aard mag Sonder die goedkeunng van die Stadsklerk, lid verwythe Chief: Electrical Department: Provided that when such permission sing na die Hoof Elektrisiteitsdepartement, gebruik word nie: Met then has been granted, an electrician shall be in attendance for which atten verstande dat indien sodanige toestemming verleen word, 'n elektrisien dance a charge prescribed in Schedule B hereto shall be payable by the aanwesig moet wees ten opsigte waarvan n bedrag soos voorgeskryf in hirer BylaeBhierbyideur die huurder betaalbaar is NO OVERCROWDING OF HALL SAAL MAG NIE TE VOL WEES ME 18(1) There shall be no overcrowding of the hall and the number of 18(1) Die seal mag nie te vol wees nie en die aantal persone wat in die persons allowed in the hall shall be limited to the seating aocumodation saal toegelaat word, most beperk wees tot die beskikbare sitplekakkomavailable madame 4

65 PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL (2) No persons shall be allowed to congregate in the passages, aisles or doorways of the hall hired (2) Persone word nie toegelaat om in die gange, paadjies of deurope nmge van die gehuurde saal saam te drom nie (3)When all available seating accomodation has been occupied, the (3) Sodra die beskikbare sitplekakkommodasie opgeneem is, moot die hirer shall prevent the admittance of any person in excess of such seating Ihuurder die toegang van enige persoon verbied ten erode te verhoed dat accomodation sodanigeplaasruunte oorskry word rio REG VAN TOEGANG RIGHT OF ENTRY 19 Die reg word voorbehou vir 'n gemagtigde beampte van die Raad 19 The right is reserved to an authorized officer of the Council to en om te alle tye die gehuurde saal te betree ter at all times the hall hired REG VAN RAAD OM OOREENKOMSTE TE KANSELLEER IN RIGHT OF COUNCIL TO CANCEL AGREEMENT IF HALL RE DIEN SAAL VIR DIE DOELEINDES VAN DIE RAAD BENODIG QUIRED FOR THE PURPOSES OF THE COUNCIL WORD POSTPONEMENT 20 The Council reserves the right to cancel any booking or lease of the 20 Die Raad behou die reg voor om enige bespreking of ooreenkoms hall without payment of compensation in the event of the hall being re vir die hour van die saal te kanselleer sonder betaling van skadevergoe quired for the purposes of the Council and in such case the hirer shall be ding, indien die seal benodig word vir die doeleindes van die Raad en in entitled to a refund of the money paid by him in respect of the unexpired so rn geval is die huurder geregtig op terugbetaling van die gelde deur lease horn betaal ten opsigte van die onverstreke huurtermyn Ul 1 S ILL OF KANSELLERING VAN BESPREKING VAN SAAL OR CANCELLATION OFHALL 2L(1) Indien die huurder begerig is om 'n bespreking van die seal uit 21(1) In the event of the hirer desiring to postpone a reservation te stel, moet skriftelike kennis daarvan deur die huurder gegee word aan of a die Stadsklerk, nie later nie as hall, written intimation shall be given to that effect by the hirer to the die tiende dag wat die datum van sodanige Town Clerk on or before the tenth day prior to the date of besmekine vooraf aan, by onstentenis waarvan alle betaalde gelde ver such engagebeu'r word: Met Jen ment, failing which all moneys paid shall be forfeited: Provided that no verstande dat geen ander huurder deur sodanige uitstelbenadeel moet word nie other hirer be prejudiced by such postponement (2) Indien die huurder begerig is om 'n bespreking van die saal te kan event as 10 dae wat die datum van sodawi f2) nnielhset nilleer binne 'n tydperk van minder "10 11atse priorher tdnestinriengattoncanfnscennlernesegarvanenitinonntoffitiehentaellr 'tee bespreking voorafgaan, word alle betaalde gelde verbeur, maar shall forfeit all moneys paid but if a longer period precedes, only one half indien 'n!anger tydperk voorafgaan, word slegs helfte van die betaalde of the moneys paid shall be forfeited gelde verbeur TYD TOEGESTAAN VIR VERWYDERING VAN ARTIKELS TIME ALLOWED FOR REMOVAL OFARTICLES 2/(1) Tyd kan toegestan word om alle artikels te verwyder wat in so 22(1) Time may be allowed for the removal of all articles brought into danige saal ingebring is tot 08h00 die volgende dag sonder om afbreuk te the hall until on the following day without prejudice to any subse doen aan enige daaropvolgende bespreking quent engagements (2) Indien die huurder in gebreke bly om dit te doen, het die opsigter (2) Should the hirer fail to do so, the caretaker shall have the right to die reg om sodanige artikels op koste van die huurder te verwyder remove such articles at the expense of the hirer BYLAE A SCHEDULE A DORPSRAAD VAN TRICHARDT: AANSOEK EN OOREEN TOWN COUNCIL OF TRICHARDT: APPLICATION AND KOMS IN VERBAND MET DIE HUUR VAN SALE EN TOEBE AGREEMENT FORTHE HIRE OF HALLS AND ACCESORIES HORE Die Stadsklerk The Town Clerk Posbus 52 PO Box 52 Trichardt Trichardt Meneer Sit EldOns die ondergetekende(s) doen hiermee aansoek om die volgende te huur: I/We the undersigned hereby apply for the hire of the following: Datum Doel Tydperk Bedrag Tarief Greyling Hall Preparation Wentzel Repayable Crockery Deposit Voorbereiding Terugbetaalbare Breekvrare Deposito Terugbetaalbare Gebeurlilcheidsde Date Purpose Period Amount Tariff Greyling Wentzelsaal Repayable Conan posito gency Deposit Spesiale Skoonmaak Special Cleaning Up Addisionele Belig Additional Lighting ting TOTAL: TOTAAL: I/We the undersigned of (address) EldOns die ondergetekende(s) van (adres) (a) undertake to refund to the Council any costs arising out of losses, damages and special cleaning, if any, and (b) acknowledge that the Council accepts no responsibility at all for the loss by the Hirer, persons entering or using the premises and for accidents, defects and faults in the lighting installation, equipment and fit tings through whatever cause, and (c) accept and abide by all the Council's conditions and tariffs of hire ' (a) ondemeem om enige koste aan verliese, beskadiging en spesiale skoonmaak, indienenige, aan die Raad te betaal, en (b) erken dat die Raad geen aanspreeklikheid hoegenaamd aanvaar nie vii verlies deur Huurder, persone wat die perseel binnegaan of gebruik en vir ongelukke, gebreke en foute in die beligtingsinstallasie, uitrusting en toebehore, hoe ook al veroorsaak, en (c) aanvaar en le my/ohs neer by al die Raad se voorwaardes en tariewe van verhuur en ek/ons erken dat eldons ten voile op hoogte is daarmee

66 1524 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 and Uwe acknowledge that I/we am/are acquainted with the said condi DiebedragvanR isingesluit/ tions of hire The sum of R is enclosed/paid betaal Yours faithfully Die uwe 4 (Signature) Telephone No Engagement Accepted Tariff Clssification (Witness) Date SCHEDULE B TOWN CLERK (Handtekening) TelefoonNr Besprekings aanvaar BYLAE B (Getuie) Datum STADSKLERK TARIEF VAN GELDE TARIFF OF CHARGES Tariefindeling Greyling Wentzelsaal Greyling Wentzel Hall R 1 Vergaderings R (1) Verkiesings, politieke doeleindes en konferensies 50 1 Meetings (2) Liefdadigheids, welsyns, eerstehulp, bloedoortap (1) Elections, political purposes and conferences 50 pings, sport, ontspannings, burgerlike, musiek drama tiese, kulturele, heldervereingings, opyoedkundige, (2) Charitable, welfare, first aid, blood transfusion, landbou, tuinbou en soortgelyke organisasies of ver sport, recreational citizen, musical, dramatical, culenigings waaruit daar vir niemand geldelike wins voort tural, hero worshipping, educational, agricultural, hot spruitrue, kersbomeen basaars 5 ticultural and similar organisations or associations organisations or associations of a nonprofitable nature, (3) Kandidatevir munisipale verkiesings 50 4 Christmas trees and bazaars 5 2 Bruilofonthale, resepsies, skemerpartye, etes, feeste (3) Candidates for municipal elections 50 engesellige byeenkornste 75 2 Wedding celebrations, receptions, cocktail parties, 3 Godsdienstige plegtighede en vir die bediening van luncheons,t6tes and socials 75 verversingsna nbegrafius 5 3 Religious and for the serving of refreshments after a 4 Danse 75 funeral 5 4 Dances 75 5 Konserte, toneelopvoerings, operas, orkes of ballet uitvoerin, bioskpe, 5 Concerts plays, operas, orchestral or ballet perfor en soortie lyke opvogsermgs mances, bioscopes, film shows and similar performances and entertainments: (1)Beroepspelers en o vemmaklikhede:rolprentvertonings 50 (1) Professionals 50 (2) Amateursenopvoedkundige inrigtings 25 (2) Local amateurs and educational institutions 25 (3) Repitisies, mits die seal nie vir ander doeleindes be (3) Rehearsels, provided the hall is not required for nodig word nie 5 other purposes 5 ballet, musiek, sang, gimnastie4 karate Lesings: en soortgelyk Dans,e lesings en Masse (msluitende die ge 6 6 Lectures: Dancing, ballet, music, singing, gymnastic, bruik van die Ideedkamers) karate and similiar lectures and classes (including the use of cloak rooms): (1) Beroepsgroepe 5 (1) Professional groups 5 (2)Andergroepe 5 (2) Other groups 5 7 Uitstallings, tentoonstellings, modeparades, de monstrasiesen verkopings 20 7 Exhibitions shows fashion parades demonstrations 4 and sales 20 (Ten bate van kerksgenootskappe, orlganisasies of ver enigings 'n Bevredigende sertilikaat ter ondersteuning (In aid of religious associations or organisations A sa daarvan kan van sodanige organisasie of vereniging tisfactory certificate in support thereof may be required vereis word) from such organisation or association) 8(1) Burgerlike en Munisipale doeleindes Vir 8 die ge Civic and municipal purposes For the use of the hall brut van die saal en alle geriewe vir burgerlike geand all facilities for civic functions and meetings called leenthede en vergaderings bele deur die Burgemeester, by the Mayor, miscellaneous municipal purposes and alierlei munisipale doeleindes en deur die Munisipale by the Municipal Employees Association and The As Werknemersverenigjng en die Munisipale sociation of municipal employees Free of charge Werkgewersveremging Gratis (2) For the use by an institution, organisation, society (2) Vir gebruik deur enige inrigting, organisasie verenior club or clubs stipulated in terms of section 79(16)() grog of lclub of klubs gestipuleer ingevolge die bepa of the Local Government Ordinance, 1939 (17 of 1939) Fings van artikel 79(16)(a) van die Ordonnansie op which in the opinion of the Council would be in the in Plaaslike Bestuur, 1939, wet na mening van die Raad in terests of the Council or inhabitants of the municipality belang van die Rand of inwoners van die munisipaliteit and the community Free ofcharge ofgemeenskap sal wees Gratis 9 Preparation of a hall prior to a term of lease, pro 9 Voorbereiding van 'n saal voor besprekingstydperk, vided only no other use is prejudiced RIO slegsrnits dit nie rn ander gebruik benadeel nie R10,00 10 Hire of crockery, cutlery, chairs and tables 10 Huur van breekware, eetgerei, stoele en tafels All applications for the hire of crockery, cutlery chairs Abe aansoeke om die huur van breekware, eetgerei, and tables, shall be made in writing to the Town Clerk stock en tafels moet skriftelik op die voorgeskrewe on the form provided The conditions of the hire shall vorm aan die Stadsklerk gerig word Die voorwaardes be as follows: van huur is soon volg: (1) Applications shall be dealt with in the order in (1) Aansoeke word in die volgorde behandel waarin hul which 4 they are received ontvang word (2) The hirer shall be responsible for ensuring that all (2) Die huurder is daarvoor verantwoordelik om to ver

67 1 condition PROVINSIALE KOERANT, 26 APRIL items be returned in the same condition as they were seker dat alle artikels in dieselfde toestand as toe dit k hired verhuur is, terugbesorg word (3) By aansoek om die huur van enige hoeveelheid (3) A deposit of R150 shall be payable with the applica breekware, eetgerei, stoele en tafels wat beskikbaar is, lion for hire of any amount of crockery, cutlery, chairs is 'n deposito van R150 betaalbaar and tables available (4) The hirer shall return the items hired in good order and condition and any items missing or damaged shall be paid for by the hirer out of deposit referred to in condition (3) without prejudice to the Council's right to call on the hirer to submit such payment in the event of the value of the missing or damaged articles exceeding the amount of the deposit (4) Die huurder moet die gehuurde artikels in 'n goeie toestand terugbesorg en moet enige artikels wat beskadig is of weggeraak het, nit die deposito in Voorwaarde (3) geneem, vergoed, met die voorbehoud dat die Raad die reg het om to eis dat die huurder sodanige betaling moet mask indien die waarde van die venom of beska digde artikels die bedrag van die deposito oorskry (5) 'n Kwitansie moet aan die huurder uitgereik word (5) A receipt shall be issued to the hirer indicating the wat die breekware, eetgerei, stoele en tafels wat terug crockery, cutlery, chairs and tables besorg is en die toestand daarvan aantoon returned and the thereof (6) A& aansoeke om die huur van breekware, eetge ret, stoele en tafels moet deur die onderstaande gelde vergesel word: (6) All applications for the hire of corckery, cutlery i r chairs and tables shall be accompanied by the requisite (a) Vurke, pervurk 5c charge as follows: Sc (a) Forks, per fork Sc /(b)desertlepels, per lepel Sc (b)desenspoons, per spoon Sc ic)teelepels, per lepel Messe, per mes Sc (c)teaspoons, per spoon Scid) (e) Koppies en pierings, per koppie en piering 10c (d) 1Cnives, per knife 5c (f) Grooten kleinborde, per bord 10c (e) Cups and saucers, per cup and saucer 10c (g)tafels, per tafel R2,00 (f) Large and small plates, per plate 10c (h) Stoel, per stoel 50c (g) Tables per table R2,00 Chair per chair 50c By betaling van bogenoemde gelde is die huurder regtig op the gebruik van die gehuurde artikels vir ge 'n tydperk van hoogstens 24 uur en alle artikels word ver, The above charges shall entitle the hirer to use the skal onder toesig van en op die onkoste van die huur, items so hired for a period not exceeding 24 hours and der ' all items shall be supplied under the supervision and the cost of the hirer (7) Enige aansoeker wie se aansoek deur die Stadsklerk geweier is, het die reg op appel tot die Raad, wie se be (7) Any applicant whose application has been refused Ault bindend is by the Town Clerk shall have the right to appeal to the Council, whose decision shall be final (8) Die huurder moet die volgende bedrag ten opsigte (8) The hirer shall pay the following amount in respect van dies pesiale skoonmaak van die seal ingevolge arti ofthe special cleaning of the hall in terms of section kel4betaal 4 R50 R50,00 (9) Die huurder moet die volgende bedrag ten opsigte, (9) The hirer shall pay the, following amount in respect van werk verrig deur 'n elektnsien vir addisionele be of work done by an electrician for additional ligting m listing ingevolge anikel 17(3) betaal: Werklike koste, terms of section 17(3): Actual cost, plus 10 % plus El to IIANNEXURE C BYLAE C VILLAGE COUNCIL OF TRICHARDT DORPSRAAD VAN TRICHARDT I, the undersigned received the following crockery and equipment which Die volgende breekware en toerusting is deur my, die ondergetekende in were in a good condition ontvangs geneem en was dit in 'n goeie orde Hirer Huurder I, the undersigned received the undermentioned crockery in good con Die volgende breekware en toerusting is deur my die ondergetekende in dition ontvangs geneem en is dit in goeie orde Caretaker (a) Small plates (b) Large plates (c) Cups and saucers (d) Pudding plates (e) Teaspoons Opsigter Out In Tariff Uit In Tarief (a)kleinborde (b) Groot borde (c) Koppies en pierings (d)nageregborde (e)teelepels (1) Knives (f)messe (g) Forks (h) Small forks itw Spoons (small) (g) Vurke (h) Klein Vurkies 0) Impels (klein) (j) Hottray containers small (j) Verwarmingstrollie bakke klein (k) Chairs (k)stoele 1

68 1526 PROVINCIAL GAZETTE, 26 APRIL 1989 (I) Tables TOTAL B G VENTER Town Clerk Tafels TOTAAL B G VENTER Stadsklerk Municipal Offices Munisipale Kantore PO Box 52 Posbus 52 Trichardt Trichardt April Apd11989 Notice No 1/1989 Ketunsgewing No 1/

69 , II CONTENTS Proclamation PROVINS1ALEKOERANT, 26 APRIL INHOUD Proklamasie 29 Vanderbillpark Town Centre: Extension of Boundaries VanderbillparkTown Centre: Uitbreiding van Grense 1454 Administrateurskennisgewings Administrator's Notice 408 Ordonnansie op Padverkeer, 1966: Aanstelling van die 408 Road Traffic Ordinance, 1966: Appointment of the Dorpsraad van Komatipoort as RegIstrasieOwerheid Town Council of Komatipoort as Registering Authority en Wysiging van die gebied van die Registrasie Ower and Amendment to the Area of the Registenng Autho held vanbarberton 1455 rity of Barberton Dorp Lenasia Suid Uitbreiding 3: Verklaring tot Goed 409 Lenasia South Extension 3 Township: Declaration as gekeurde Dorp 1456 approved township Suidelikelbhannesburgstreek wysigingskema Southern Johannesburg Region Amendment Scheme 411 Vanderbipiparkwysigingskema Distrikte Belfast en Middelburg: Intrekking van Admi 411 Vanderbijlpark Amendment Scheme nistrateurskennisgewing539 van 3 Apri , 412 Distric's ofbelfast and Middelburg: Revocation of Ad 413 Distrik Thabazimbi: Aansoek om sluiting van 'n geministrator's Notice 539 dated 3 ' Apri deelte van die ongenommerde openbare pad oor Ka 413 District of Thabazimbi: Application for the closure of a roobult 126K portion of the unnumbered Public Road over Karoo 414 Wet op Opheffing van Beperkings (Wet 84 van 1967): bult 126 KO 1458 KenmIgewing vadverbetenng Removal of Restrictions Act (Act 84 of 1967): Notice 415 Munismaliten Potchefstroom: Verandering van Grense of Correction Potchefstroom Municipality: Alteration of Boundaries 1459 Algemene Kennisgewings General Notices 579 Transvaalse Read vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede: Lenasia Suid Uitbreidng Peri Urban: Lenasia South Extension Voorgestelde Verhoging van Status van die Gesond Raising of Status of the Health Committee of heidskomitee van Devon 1460 Devon Propos1460 ed 641 Stadsraad Edenvale: DanieTheronweg, Eastbleigh Edenvale Town Council: Danie Theron Road, Easthl 642 Germistonwysigingskema eigh Germistonwysigingskema Germiston Amendment Scheme StadJohartnesburkwysigingskema Germiston Amendment Scheme Kempton Park: Birchleigh Uitbreiding City Johannesburg: Amendment Scheme Meyertonwysigingskema Kempton Park Middelburgwysiingskema Meyerton Amendment Scheme Stadsraad van M7drand: Halfway Gardens Uitbreiding 649 Middelburg Amendment Scheme ' Midrand: Halfway Gardens Extension Pretoriavrysigingkema ' 652 Pretoria Amendment Scheme Stad Gernuston: Verlenging van SarelHattinghweg Germiston: Extension of Sarel Hattingh Street Barberton: Voomeme van Dorp te stig Barberton: Intension to Establish Township Barberton: Aansoek van Uitbreiding van Grense Barberton: Extension of Boundaries Barbertonwys1gingskema Barberton Amendment Scheme Barbertonwystgingskema Barberton Amendment Scheme Barbertonwysigingskema I Barberton Amendment Scheme Stadsraad van Barberton: Kennisgewing van Ontwer 664 Town Council of Barberton: Notice of Draft Scheme 1469 pskema Barberton: Application for Extension of Boundaries of 665 Barberton: Aansoek om Uitbreiding van Grense van Approved Township 1469 Goedgekeurde Dorp Barberton: Notice of Draft Scheme 1470 ' 666 Barberton: Kennisgcwing van Ontwerpskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgwysigingskema Pietersburg Amendment Scheme Pietersburgwystgpgskema ' 669 Pietersburg Amendment Scheme Pietersburgwysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigtngskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysongskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Johannesburg Amendment Scheme JohannesburtwyslOngskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburtwys!gIngskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgwystgingskema Vereeniging Amendment Scheme 1/ Vereenigingwysigulgskema 1/ Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgwympagskerna Potchefstroom Amendment Scheme Potchefstroomwystgnigskema Potchefstroom Amendment Scheme Potchefstroomvrysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgwysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgwysigmgskema ICrugersdorp Amendment Scheme Krugersdorpwystgtngskema Rand font= Amendment Scheme Randfontemwystvngskema Randfontein Amendment Scheme Randfonteinwystgingskema Randfontein Amendment Scheme Randfonteinwystvngskema Randfontein Amendment Scheme Randfonteinwysumngskema Krugersdorp Amendment Scheme Krugersdorpwystogskema Krugersdorp Amendment Scheme Krugersdorp wys!gingskema Krugersdorp Amendment Scheme Krugersdorpwnigingskema Roodepoort Amendment Scheme Roodepoortwystgingskema Roodepoort Amendment Scheme Roodepoortwystgingskema Randburg Amendment Scheme Randburgwysgmgskema Boksburg Town planning Scheme No 1 of 1946, 694 Boksburgdorpsaanlegskem a No 1 van 1946: Wysi Amendment Scheme 1482 pi ngsi ema Barberton Amendment Scheme BatheErton:Kennisgewing van Ontwerpskema Barberton Amendment Scheme Barbertonwysigingskema Nelspruit Amendment Scheme Nelspruitwysigingskema Dendron Health Committee: Notice of Intention to Es 702 Dendron Gesondheidskomitee: Kennisgewing van tablish atownship bylocal Authority 1484 Voomeme deur PlaaslikeBestuur om Dorp te stig Important Notice: Notices for placing in the Govern 701 Belangrike Kennisgewing: Kennisgewings vir plasing in ment Gazette 1453 die Staatskoerant Johannesburg Amendment Scheme 2484: Correction 704 Johannesburgwysigingskem a 2484: Regstellingsken Notice 1485 nisgewing Town Council of Akasia: Notice of Application for Es 10) 705 Stadsraad van Akasia: Kennisgewing van Aansoek om tablishment of Township 1485 Stigting van Dorp Town Council of Akasia: Notice of Application for Es 706 Stadsraad van Akasia: Kennisgewing van Aansoek om tablishment of Township 1486 StigtingvanDorp 1486

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- : : ~ '' ~ l::t! ~~~ ~ ~~~: ~: ~ ~:,~::::i.:~':~:'!' ~ ~...,,.. ~ "'''"' "IJoo. --._.....-. -. - ~':"'' t---..~iie"'", L--c..--...IIIE"'":ll --=-.-.-. 1 n~.: ~-u 1 ll L--'L--.,.-----.-c.0-------1 v:.~...

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 n.. t:: :i:.. ::\: ::::::. : :::::: : : T'o -.-,-- a -- -- Lll I:.- n ~ V I I"' ~I I: ".. --... -.. : :.. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 5 JANUARY PRETORIA, 27

More information

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 260 MAHIKENG 22 AUGUST 2017 22 AUGUSTUS 2017 No. 2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE

More information

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Bui~eiarids: R3,25 Vol. 9!. PRETORIA, 30 APRIL 2003 No. 151 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012 322

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE KOERANT @] 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol. 248 30 AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = = = @] 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE,

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

... ' _ r" r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga

... ' _ r r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... -::li ri... r ... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga ... ' _ r" r1l._ /.--...._...,.- --. -_.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 17 AUGUST PRETORIA,

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d Vol. 16 MAY PRETORIA, 5 MEl 2010 No. 59 2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errorson

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA 5 MARCH 2003 ' MAART No. 65 We all have the power to prevent AIDS AI AIDS HELPUNE Prevention is the cure ggle 1 oaoo o

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

.--"." 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. -

.--. 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. - 4 "monshaino"nwommanttmlise:w3s14;;,x:::::::::: f:::::i:::isisi:::iiiii*ii:iiiiiiiiiiiii:":%fts+ 4 :ax:mmkts% t IIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIRMMINIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII IIIIiIIII4IIIIfAI4ii101i'ikl ""

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 JULY PRETORIA, 10 JULIE 2002 No. 200 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 630 4 December Desember 2017 No. 41296 N.B. The Government Printing

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 21 FEBRUARY 2017 No. 7734 21 FEBRUARIE 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No n... _.,. _-...,r.. nlcjlvi Il:Y I.r " --...--,..-...-::II ~ I II "T- _ r"._..,. _ Lllr.. nlc~v I Ir,,-...-...-::II... 1. I r' 1'IlIt..~ Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 15 PRETORIA, 25 NOVEMBER

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of l

2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of l Vol. 13 JANUARY PRETORIA, 24 JANUARIE 2007 No. 13 2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of land:

More information

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE , 1 THE PROVINCE OF TRANSVAAL I 0 1 10 MENIKO II PI - DIE PROVINSIE TRANSVAAL \ ' /a g Of ifra3ette ' i 10 \bs a iii34 tir4 13ffisiere Roerant - K tiirorid,, (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 22 21 DECEMBER

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714.

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714. 111111111 MENAKO THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 4 111 \ 4116 DIE PROVINSIE TRANSVAAL kr :1714 Official Offisiele Gazette Koerant Selling price Verkoopprys: R130 Other countries Buitelands: R170 Vol 236

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information