Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714.

Size: px
Start display at page:

Download "Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714."

Transcription

1 MENAKO THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL \ 4116 DIE PROVINSIE TRANSVAAL kr :1714 Official Offisiele Gazette Koerant Selling price Verkoopprys: R130 Other countries Buitelands: R170 Vol 236 PRETORIA 19 rrei 1993 No 4911 A Which includes / Waarby ingesluit is PROCLAMATIONS ADMINISTRATORS NOTICES OFFICIAL NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES ADMINISTRATEURSKENNISGEWINGS OFFISIELE KENNISGEWINGS ALGEMENE KENMSGEWINGS S NOTICES BY LOCAL AUTHORITIES TENDERS FIPLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWIIVGS TENDERS A

2 supplied 2 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 a OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL OFFISIELE KOERANT VAN TRANSVAAL (Published every Wednesday) (Verskyn elke Woensdag) All correspondence notices etc must be Alle korrespondensie kennisgewings ens addressed tothe Director General Transvaal moet aan die Direkteur generaal Transvaalse Provincial Administration Private Bag X64 Provinsiale Administrasie Privaatsak X64 Pretoria and if delivered by hand must be Pretoria geadresseer word en indien per hand handed in on the Fifth Floor Room 515 Old afgelewer moet dit op die Vyfde Verdieping Poynton Building Church Street Free copies of Kamer 515 Ou Poyntongebou Kerkstraat the Official Gazette or cuttings of notices are not ingedien word Gratis eksemplare van die Offi siele Koerant of uitknipsels van kennisgewings word nie verskaf nie SUBSCRIPTION RATES (PAYABLE IN ADVANCE) INTEKENGELD (VOORUITBETAALBAAR) AS FROM 1 APRIL 1993 MET INGANG 1 APRIL 1993 Transvaal Official Gazette (including all extraordinary Gazettes) are as follows: Transvaalse Offfsiele Koerant (met inbegrip van alle Buitengewone Koerante) is soos volg: 1 Yearly (post free) = R7500 Jaarliks (posvry) = R7500 Zimbabwe and other countries (post free) = Zimbabwe en buitelands (posvry) = R170 R170 each elk 1 Price per single copy (post free) = R130 Prys per eksemplaar (posvry) = R130 elk each Obtainable at the Fifth Floor Room 515 Old Verkrygbaar by die Vyfde Verdieping Kamer Poynton Building Church Street Pretoria 515 Cu Poyntongebou Kerkstraat Pretoria NOTICE RATES AS FROM KENNISGEWINGTARIEWE MET INGANG VAN 1 APRIL APRIL 1993 Notices required by Law to be inserted in the Official Gazette: Kennisgewing wat volgens Wet in die Offisiele Koerant geplaas moet word: Double column: Dubbelkolom: tr R940 per centimetre or portion thereof R940 per sentimeter of deel daarvan Repeats = R720 Herhaling = R720 Subscriptions are payable in advance to the Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Direk Director General Private Bag X225 Pretoria teurgeneraal Privaatsak X225 Pretoria _ P P HUGO P P HUGO for Director General (K5721) namens Direkteur generaal (K5 721)

3 r OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No CONDITIONS FOR PUBLICATION VOORWAARDES VIR PUBLIKASIE CLOSING TIMES FOR THE ACCEPT SLUITINGSTYE VIR DIE AANNAME VAN ANCE OF NOTICES KENNISGEWINGS 1 The Official Gazette is published every week 1 Die Officiate Koerant word weekliks op on Wednesday and the closing time for the Woensdae gepubliseer en die sluitingstyd vir acceptance of notices which have to appear in die aanname van kennisgewings wat op n the Official Gazette on any particular bepaalde Woensdag in die Officiate Koerant Wednesday is 10:00 on the Tuesday two moet verskyn is 10:00 op die Dinsdag twee weeks before the Gazette is released Should weke voordat die Koerant vrygestel word any Wednesday coincide with a public holiday Indien enige Woensdag saamval met n open the date of publication of the Official Gazette bare vakansiedag verskyn die Officiate Koerant and the closing time of the acceptance of op n datum en is die sluitingstye vir die aan notices will be published in the Official Gazette name van kennisgewings soos van tyd tot tydin from time to time die Officiate Koerant bepaal 2 (1) Copy of notices received after closing 2 (1) Kopie van kennisgewings wat na time will be held over for publication in the next sluitingstyd ontvang word sal oorgehou word vir Official Gazette plasing in die eersvolgende Officiate Koerant (2) Amendment or changes in copy of (2) Wysiging van of veranderings in die notices cannot be undertaken unless instruc kopie van kennisgewings kan nie onderneem tions are received before 15:30 on Wednes word nie tensy opdragte daarvoor ontvang word days one week before the Gazette is voor 15:30 op Woensdae een week voordat released die Koerant vrygestel word THE GOVERNMENT PRINTER INDEM NIFIED AGAINST LIABILITY VRYWARING VAN DIE STAATSDRUK KER TEEN AANSPREEKLIKHEID 3 The Government Printer will assume no 3 Die Staatsdrukker aanvaar geen aanliability in respect of spreeklikheid vir (1) any delay in the publication of a notice or (1) enige vertraging by die publikasie van n publication of such notice on any date kennisgewing of vir die publikasie daar other than that stipulated by the adver van op n ander datum as die deur die tiser; adverteerder bepaal; (2) any editing revision omission typogra (2) enige redigering hersiening weglating phical errors or errors resulting from faint tipografiese foute of foute wat weens or indistinct copy dowwe of onduidelike kopie mag ontstaan i LIABILITY OF ADVERTISER 2! AANSPREEKLIKHEID VAN ADVER TEERDER 4 Advertisers will be held liable for any com 4 Die adverteerder word aanspreeklik gehou pensation and costs arising from any action vir enige skadevergoeding en koste wat ont which may be instituted against the Government staan uit enige aksie wat weens die publikasie Printer in consequence of the publication of any van n kennisgewing teen die Staatsdrukker notice ingestel mag word

4 4 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 a COPY KOPIE 5 Copy of notices must be TYPED on one 5 Die kopie van kennisgewings moet slegs op side of the paper only and may not consti een kant van die papier GETIK wees en mag nie tute part of any covering letter or docu deel van enige begeleidende brief of dokument ment uitmaak nit 6 All proper names and surnames must be 6 Alle eiename en familiename moet duidelik clearly legible surnames being underlined or leesbaar wees en familiename moet onder typed in capital letters In the event of a name streep of in hoofletters getik word Indien n being incorrectly printed as a result of indistinct naam verkeerd gedruk word as gevolg van writing the notice will be republished only onduidelike skrif sal die kennisgewing alleen upon payment of the cost of a new inser na betaling van die koste van n nuwe plasing tion weer gepubliseer word PLEASE NOTE: ALL NOTICES MUST BE TYPED IN DOUBLE SPACING HANDWRITTEN NOTICES WILL NOT BE ACCEPTED LET WEL: ALLE KENNISGEWINGS MOET GETIK WEES IN DUBBELSPASIERING HANDGESKREWE KENNISGEWINGS SAL NIE AANVAAR WORD NIE 7 In the event of a notice being cancelled a 7 By kansellasie van n kennisgewing sal refund will be made only if no cost regarding the terugbetaling van gelde slegs geskied indien die placing of the notice has been incurred by the Staatsdrukkery geen koste met betrekking tot Government Printing Works die plasing van die kennisgewing aangegaan het nie PROOF OF PUBLICATION BEWYS VAN PUBLIKASIE 8 Copies of the Official Gazette which may be 8 Eksemplare van die Offisiele Koerant wat required as proof of publication may be ordered nodig mag wees ter bewys van publikasie van n from the Transvaal Provincial Administration at kennisgewing kan teen die heersende verkoop the ruling price The Transvaal Provincial prys van die Transvaalse Provinsiale Admini Administration will assume no liability for any strasie bestel word Geen aanspreeklikheid failure to post such Official Gazette(s)or for any word aanvaar vir die versuim om sodanige Offi delay in dispatching it/them sidle Koerant(e) to pos of vir vertraging in die versending daarvan nit Important Notice 1 Please post your advertisements early 2 Please send a covering letter with all advertisements you submit 3 Please do not send duplidates of letters or advertise ments r Belangrike Kennisge wing 1 Sorg asb dat u advertensies vroegtydig gepos word 2 Stuur asb n dekkingsbrietisaam met alle advertensies izoil 3 Moet asb geen duplikaatbriewe of advertensies stuur nie

5 1 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No Administrators Notices Administrateurskennisgewings Administrators Notice May 1993 Administrateurskennisgewing Mei 1993 MUNICIPALITY OF TRICHARDT: PROPOSED ALTERATION OF BOUNDARIES MUNISIPALITEIT VAN TRICHARDT: VOORGESTELDE VERANDERING VAN GRENSE Notice is hereby given in terms of section 10 of the Local Govern Ingevolge artikel 10 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur ment Ordinance 1939 that the Municipality of Trichardt has sub 1939 word hierby bekendgemaak dat die Munisipaliteit van Trichardt mitted a petition to the Administrator praying that he may in the n versoekskrif by die Administrateur ingedien het met die bede dat exercise of the powers conferred on him by section 9 (7) of the said by die bevoegdhede aan horn verleen by artikel 9 (7) van genoemde Ordinance alter the boundaries of the Municipality of Trichardt by Ordonnansie uitoefen en die grense van die Munisipaliteit van the inclusion therein of the area described in the Schedule hereto Trichardt verander deur die opneming daarvan van die gebied wat in It shall be competent for any persons interested within 30 days of die Bylae hierby omskryf word the first publication hereof in the Official Gazette to direct to the Enige belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 dae na die Director General: Community Development Branch Private Bag eerste publikasie hiervan in die Offisiele Koerant aan die Direkteur X437 Pretoria 0001 a counterpetition requesting the Administrator generaal: Tak Gemeenskapsontwikkeling Privaatsak X437 Preto to refrain from granting the said petition either wholly or in part ria 0001 n teenpetisie te rig waarin die Administrateur versoek word om nie aan genoemde versoekskrif in geheel of ten dale te voldoen Further particulars of the application are open for inspection at the office of the Director General: Community Development Branch nie Room 8213 Provincial Building Pretorius Street Pretoria Verdere besonderhede van die aansoek 16 in die kantoor van die SCHEDULE Direkteurgeneraal: Tak Gemeenskapsontwikkeling Kamer 8213 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter insae A certain area of land being Portion 19 (a portion of Portion 16) of the farm Trichardtsfontein 140 IS Transvaal as shown on Diagram SG A7321/45 and morgen in extent (GO 17/3012/105 11) Administrators Notice May 1993 BYLAE n Sekere stuk grond synde Gedeelte 19 (n gedeelte van Gedeelte 16) van die pleas Trichardtsfontein 140 IS Transvaal soos aangetoon op Kaart LG A7321/45 en morg groat (GO 17/30/2/105 TL) DECLARATION OF DEVELOPMENT ON THE REMAINING Administrateurskennisgewing Me11993 EXTENT OF PORTION 1 AND PORTION 24 OF THE FARM VERKLARING VAN ONTWIKKELING OP DIE RESTERENDE VLAKPOORT 89 JS DISTRICT OF AMERSFOORT AS AN GEDEELTE VAN GEDEELTE 1 EN GEDEELTE 24 VAN DIE ILLEGAL TOWNSHIP PLAAS VLAKPOORT 89 JS DISTRIK AMERSFOORT TOT The Administrator being of the opinion that on the Remaining ONWETTIGE DORP Extent of Portion 1 and Portion 24 of the farm Vlakpoort 89 JS in the Die Administrateur synde van mening dat M dorp op die Reste District of Amersfoort a township has not been established in accord Gedeelte van Gedeelte 1 en Gedeelte 24 van die pleas Vlak ance with the provisions of Chapter III of the Town planning and Townships Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of 1986) or any poort 89 JS In die distrik Amersfoort gestig Is enders as ooreen repealed law relating to townships hereby declares in terms of the komstig die bepalings van Hoofstuk III van die Ordonnansie op provisions of section 129 of the said Ordinance that such township is Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986) of an illegal township enige herroepe wet wat betrekking het op dorpe verklaar hierby ingevolge die bepalings van artikel 129 van die gemelde Ordonnan (GO 15/18/2/1/1) sie dat sodanige dorp n onwettige dorp is (GO 15/18/2/1/1) Administrators Notice May 1993 Administrateurskennisgewing Mei 1993 DEVIATION OF AN ACCESS ROAD: DISTRICT OF LESLIE VERLEGGING VAN N TOEGANGSPAD: DISTRIK LESLIE In terms of section 48 (1) of the Roads Ordinance 1957 the Kragtens artikel 48 (1) van die Padordonnansie 1957 verle die Administrator hereby deviates an access road over the property as Administrateur hierby n toegangspad oor die eiendom soos aange indicated on the subjoined sketch plan which also indicates the dui op bygaande sketsplan wat ook die algemene rigting en ligging general direction and situation of the said deviation with appropriate van gemelde vertegging met toepaslike koordinate van grensbakens co ordinates of boundary beacons aandui In terms of section 5A (3) of the said Ordinance it is hermy 1 Kragtens artikel 5A (3) van gemelde Ordonnansie word hierby declared that boundary beacons demarcating the said road adjust verklaar dat grensbakens wat gemelde padreeling aandui op die ment have been erected on the land and that Plan PRS 79/6124V1 grond opgerig is en dat Plan PRS 79/6/24V wat die grond wat deur indicating the land taken up by the said road adjustment is available gemelde padreeling in beslag geneem is aandui by die kantoor van for inspection by any interested person at the office of the Deputy die Adjunk direkteur generaal: Tak Paaie Provinsiale Gebou Kerk Director General: Roads Branch Provincial Building Church Street straatwes Pretoria ter insae vir enige belanghebbende persoon West Pretoria besldkbaar is Approval: 46 of 21 April 1993 Goedkeuring:46 van 21 April 1993 Reference: 10/4/1/2 P1091(5) Verwysing:10/4/1/2P1091(5)

6 I 6 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 PREST V 01ST: LESLIE / / Nc 4/Wei Pi%vs* * !9` 400a "AAVAx 40 REM 4:# 4 4*4 4 WATERVALSHOEK ANOVNA 350 IR a*de * GED5 YEBESINR / RFFFRFNIT ft tv 42 w avi `fir % ne ii TOEGANGSPAAIE GESLUIT 04imimmo BESTAANDE PAD krā4/ ACCESS ROADS CLOSED "A"" EXISTING ROAD VA/ Al GED 6 sum m3 Mx "o?si istem_!:::4 * /F MD " ;I " / CO xcitts L52 IX1315 %/ nir41 :I ei WATERVALSHOEK 350 IR Rs VERWYSING / REFERENCE ni; /3IIItIIIIIIIMIIIIII DISTiESLIE GED 5 se 4 FROM k 0 TDEGANGSPAAIE VERKLAAR BESTAANDE PAD V/ ACCESS ROADS DECLARED EXISTING ROAD r / 6 DIE FIGURE : Cl) L513; L99A; L512; X0114 XDL20; L513 EN ; XDR28 XDR24; 8107A; 8511 STEL VOOR TOEGANGSPAAIE TOT PAO P109 1 SODS BEDDEL BY AFKONDIGING VAN HIERDIE PADREELING EN IN DETAIL GETOON OP PLAN PRS 79/8/24V THE FIGURES : 0 L513; L99A; 1512; XOL14 XOL20; L513 AND 8511; XDR28 XDR24; R107A; R511 REPRESENT ACCESS ROADS TO ROAD P109 1 AS INTENDED BY PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL ON PLAN PRS 79/6/24V RUNDEL Nr /FILE No 10/4/1/2 r109 1 (5) KOOROINAATLYS/CO ORDINATE LIST Lo 29 KDNST/CONST Y 000 X Y X i 11 X L XOL j XD t s XOL I XDR XOL j XDR I XOL L99A XOL " L I XOL ""L XOL i 8107A r X X ::

7 /1988 Administrators Notice May 1993 Administrateurskennisgewing Mei 1993 NATURE CONSERVATION ORDINANCE 1983 ORDONNANSIE OP NATUURBEWARING 1983 (ORDINANCE No 12 OF 1983) (ORDONNANSIE No 12 VAN 1983) DECLARATION TO BE A NATURE RESERVE OF THORNYBUSH VERKLARING TOT NATUURRESERVAAT VAN THOR NYBUSH NATURE RESERVE NATUURRESERVAAT I Daniel Jacobus Hough Administrator of the Transvaal under Sc Daniel Jacobus Hough Administrateur van Transvaal kragsection 14 of the Nature Conservation Ordinance 1983 (Ordinance tens millet 14 van die Ordonnansie op Natuurbewaring 1983 No 12 of 1983) hereby declare the area defined in the Schedule to (Ordonnansie No 12 van 1983) verklaar hierby die gebied in die be a nature reserve to be known as Thomybush Nature Reserve Bylae omskryf tot n natuurreservaat om bekend to staan as Thorny Given under my Hand at Pretoria this Twentyfirst day of April One bushnatuurreservaat thousand Nine hundred and Ninety three Gegee onder my Hand to Pretoria op hede die Eenen twintigste dag van April Eenduisend Negehonderd Drieen negentig D J HOUGH Administrator of the Transvaal D J HOUGH Administrateur van Transvaal SCHEDULE BYLAE 1 The Remaining Extent of the farm Tangala 67 Registration Division KU Transvaal; measuring 1 Die Resterende Gedeelte van die pleas Tangala 87 Registra (one one six five comma eight one seven nought) hectares; Deed of Transfer sieafdeling KU Transvaal; groot (een een ses vyf 43101/1992 komma agt een sewe nul) hektaar; Transportakte 43101/ Portion 2 of the farm Tangala 87 Registration Division KU Gedeelte 2 van die pleas Tangala 87 Registrasieafdeling KU Transvaal; measuring (one six nought nought comma Transvaal; groot (een ses nut nut komma nut drie sewe nage) hektaar; Transportakte 43100/1992 nought three seven nine) hectares; Deed of Transfer 43100/ Gedeelle 7 (n gedeelte van Gedeelte 6) van die pleas 3 Portion 7 (a portion of Portion 6) of the farm Thornybush 78 Thomybush 78 Registrasieafdeling KU Transvaal; groot Registration Division KU Transvaal; measuring (eight two (agt twee een komma vier agt vyf nul) hektaar; Transportakte one comma four eight five nought) hectares; Deed of Transfer 28473/ / GedeeRe 4 van die pleas Thornybush 78 RegIstraSleatdellng 4 Portion 4 of the farm Thornybush 78 Registration Division KU KU Transvaal; greet (agt nul vyf komma vyf vier ride agt) Transvaal; measuring (eight nought five comma five four hektaar; Transportakte 28472/1991 three eight) hectares; Deed of Transfer 28472/ Die Resterende Gedeelte van Gedeelte 12 van die pleas S The Remaining Extent of Portion 12 of the farm Guernsey 81 Guernsey 81 Registrasieafdeling KU Transvaal; grout Registration Division KU Transvaal; measuring (one (een nul nege een komma nege sewe een ses) hektaar; Transportnought nine one comma nine seven one six) hectares; Deed of akte 25266/1965 Transfer 25266/ Gedeelte 58 (n gedeelte van Gedeelte 57) van die pleas 6 Portion 58 (a portion of portion 57) of the farm Guernsey 81 Guernsey 81 Registrasieafdeling KU Transvaal; greet (vyf Registration Division KU Transvaal; measuring (five nine nege komma vyf twee drie sews) hektaar; Transportable comma five two three seven) hectares; Deed of Transfer 53932/ / Gedeelte 59 (n gedeelte van Gedeelte 57) van die plans 7 Portion 59 (a portion of Portion 57) of the farm Guernsey 81 Guernsey 81 Registrasieafdeling KU Transvaal; groot Registration Division KU Transvaal; measuring (four (vier nul komma vier drie nege vier) hektaar; Transportakte nought comma four three nine four) hectares; Deed of Transfer 53932/ / Gedeelte 60 (n gedeelte van Gedeelte 57) van die plass 8 Portion 60 (a portion of Portion 57) of the farm Guernsey 81 Guernsey 81 Registrasieafdeling KU Transvaal; groat Registration Division KU Transvaal; measuring (three One agt komma nege ses ses vier) hektaar; Transportable eight comma nine six six four) hectares; Deed of Transfer 22213/ / Gedeelte 61 (n gedeelte van Gedeelte 57) van die pleas 9 Portion 61 (a portion of Portion 57) of the farm Guernsey 81 Guernsey 81 Registrasieafdeling KU Transvaal; groot Registration Division KU Transvaal; measuring (three (drie agt komma twee drie agt sewe) hektaar; Transportakte eight comma two three eight seven) hectares; Deed of Transfer; 14063/ / Gedeelte 70 (n gedeelte van Gedeelte 57) van die pleas 10 Portion 70 (a portion of Portion 57) of the farm Guernsey 81 Guernsey 81 Registrasieafdeling KU Transvaal; groot Registration Division KU Transvaal measuring (eight Six (agt ses komma agt twee twee drie) hektaar; Transportakte comma eight two two three) hectares; Deed of Transfer 14063/ / Gedeelte 62 (n gedeelte van Gedeelte 57) van die pleas 11 Guernsey 81 Registrasieafdeling KU Portion 62 (a portion of Portion 57) of the farm Guernsey 81 Transvaal; groat Registration Division KU Transvaal; measuring (three (drie agt komma vyf twee vier ses) hektaar; Transportakte eight comma five two four six) hectares; Deed of Transfer 82001/ / Gedeelte 63 (n gedeelte van Gedeelte 57) van die pleas 12 Portion 63 (a portion of Portion 57) of the farm Guernsey 81 Guernsey 81 Registrasieafdeling KU Transvaal; groot Registration Division KU Transvaal; measuring (four two (vier twee komma sewe nul nul sewe) hektaar; Transportakte comma seven nought nought seven) hectares; Deed of Transfer 51229/ / Gedeelte 64 (n gedeelte van Gedeelte 57) van die pleas 13 Portion 64 (a portion of Portion 57) of the farm Guernsey 81 Guernsey 81 Registrasieafdeling KU Transvaal; groot Registration Division KU Transvaal; measuring (four four (vier vier komma nege ses een sewe) hektaar; Transportakte comma nine six one seven) hectares; Deed of Transfer 18879/ Gedeelte 65 (n gedeelte van Gedeelte 57) van die pleas 14 Portion 65 (a portion of Portion 57) of the farm Guernsey 81 Guernsey 81 Registrasieafdeling KU Transvaal; g root Registration Division KU Transvaal; measuring (four five (vier vyf komma twee nege agt ses) hektaar; Transportakte comma two nine eight six) hectares; Deed of Transfer 34193/ /1976 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No

8 8 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY Portion 68 (a portion of Portion 57) of the farm Guernsey Gedeelte 68 (n gedeelte van Gedeelte 57) van die pleas Registration Division KU Transvaal; measuring (eight two Guernsey 81 Registrasieafdeling KU Transvaal; groot comma four six two one) hectares; Deed of Transfer 68886/1992 (agt twee komma vier ses twee een) hektaar; Transportakte 16 Portion 69 (a portion of Portion 57) of the farm Guernsey /1992 Registration Division KU Transvaal; measuring (eight 16 Gedeelte 69 (n gedeelte van Gedeelte 57) van die_ pleas eight comma six five four nine) hectares; Deed of Transfer Guernsey 81 Registrasieafdeling KU Transvaal; groot /1990 (agt agt komma ses vyf vier nege) hektaar; Transportakte 60025/ Portion 71 (a portion of Portion 57) of the farm Guernsey Gedeelte 71 Registration Division KU Transvaal; measuring (eight four (n gedeelte van Gedeelte 57) van die pleas Guernsey 81 Registrasieafdeling KU Transvaal; groot comma nine eight nine three) hectares; Deed of Transfer (agt vier komma nege agt nege drie) hektaar; Transportakte 38550/ / Portion 72 (a portion of Portion 57) of the farm Guernsey Gedeelte 72 en gedeelte van Gedeelte 57) van die pleas Registration Division KU Transvaal; measuring (eight five Guernsey 81 Registrasieafdeling KU Transvaal groot (agt comma three one nine six) hectares; Deed of Transfer 25377/1982 vyf komma drie een nege ses) hektaar; Transportakte 25377/1982 Administrators Notice May 1993 Administrateurskennisgewing Mei 1993 BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME 1462 BEDFORDVIEW WYSIGINGSKEMA 1462 The Administrator hereby in terms of the provisions of section 89 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings van (1) of the Townplanning and Townships Ordinance 1965 declares artikel 89 (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe that he approved an amendment scheme being an amendment of 1965 dat hy n wysigingskema synde n wysiging van Bedfordview Bedfordview Town planning Scheme 1958 comprising the same dorpsbeplanningskema 1958 wat uit dieselfde grond as die dorp land as included In the Township of Bedfordpark Extension B Bedfordparkuttbrelding B bestaan goedgekeur het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in filed with the Deputy Director General: Community Development bewaring gehou deur die AdJunk direkteurgeneraal: Tak Gemeen Branch Pretoria and the Town Clerk Bedfordview and are open for skapsontwikkeling Pretoria en die Stadsklerk Bedfordview en Is inspection at all reasonable times beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Bedfordview Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordview wysigingskema (PB 4/9/2/212/1462) (PB 4/9/2/212/1462) Administrators Notice May 1993 Administrateurskennisgewing Me11993 DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP In terms of section 69 of the Town planning and Townships Ordinance 1965 (Ordinance No 25 of 1965) the Administrator hereby declares Bedford Park Extension 8 Township to be an approved township subject to the conditions set out in the Schedule hereto SCHEDULE (PB ) VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) verklaar die Administrateur hierby die dorp Bedford Park uitbreiding 8 tot n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae BYLAE (PB ) CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY BEDFORD PARK DEVELOPMENTS CC UNDER THE PROVI VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GEDOEN DEUR BED SIONS OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDI FORD PARK DEVELOPMENTS CC INGEVOLGE DIE BEPALINGS NANCE 1965 FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE ON REMAINDER OF PORTION 56 OF THE FARM BEDFORD OM TOESTEMMING OM N DORP TE STIG OP RESTANT IR PROVINCE OF THE TRANSVAAL HAS BEEN GRANTED VAN GEDEELTE 56 VAN DIE PLAAS BEDFORD 68 IR PROVIN 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT SIE TRANSVAAL TOEGESTAAN IS (1) NAME 1 STIGTINGSVOORWAARDES The name of the township shall be Bedford Park Extension 8 (1); NAAM V Die naam van die dorp is Bedford parkuitbreiding 8 (2) DESIGN tr The township shall consist of erven as indicated on General Plan (2) ONTWERP SG No A934/90 n Die dorp bestaan uit erwe soos aangedui op Algemene Plan LG No A934/90 (3) DISPOSAL OF EXISTING CONDITIONS OF TITLE (3) BESKIKKING OOR BESTAANDE TITELVOORWAARDES All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes if any including the reservations of rights to minerals but erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorexcluding tvaardes en serwitute as daar is met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale maar uitgesondard (a) the following servitude which affects Erven 73 and 74 in the township only: 0) die volgende serwituut wat slegs Erwe 73 en 74 in die dorp rgak: "The land held hereunder is subject to a servitude of right of "The land held hereunder is subject to a servitude of right of way 25 Cape Feet in width along the western boundary thereof way 25 Cape Feet in width along the western boundary thereof for the purposes of a road in favour of certain portion of for the purposes of a road in favour of certain portion C of Portion D of the said farm Bedford No 68 measuring 3 morgen t Portion of the said farm Bedford No 68 measuring 3 morgen Square Feet transferred to Zoe Irene Marie Sinton (born Square Feet transferred to Zoe Irene Marie Sinton (born Anderson) married in England in the year 1919 to James Scott ; Anderson) married in England in the year 1919 to:fables Scott Sinton by Deed of Transfer No 7139/1936 dated 1st May 1936 Sinton by Deed of Transfer No 7139/1936 dated 1st May 1936

9 I OFFISIELE KOERANT 19 MEI No I and certain remaining extent of portion D of the said farm Bed and certain remaining extent of portion D of the said farm Bedford No 68 measuring as such 4 morgen square feet ford No 68 measuring as such 4 morgen square feet transferred to Herbert Rowland Hill John Bell and Zoe Irene transferred to Herbert Rowland Hill John Bell and Zoe Irene Marie Sinton (born Anderson) married in England in the year Marie Sinton (born Anderson) married in England in the year I 1919 to James Sinton in equal undivided shares of Deed of 1919 to James Sinton in equal undivided shares of Deed of Transfer No 7140/1936 dated1st May 1936 which right of way Transfer No7140/1936 dated 1st May 1936 which right of way is indicated by the figure A I m n on the annexed Diagram SG is indicated by the figure A I m n on the annexed Diagram SG No A 2489/58"; and No A 2489/58"; en (b) the following rights which shall not be passed on to the erven in the following: (b) die volgende regte wat nie aan die erwe in die dorp oorgedra meet word nie: (i) "The owner or owners of portion D of the said farm Bed (i) "The owner or owners of portion D of the said farm Bedlord No 68 aforesaid (portions whereof as represented by the ford No 68 aforesaid (portions whereof as represented by the figures A B C K J and J K P n and P D E F G n are held figures A B C K J and J K P n and P D E F G n are held hereunder) together with the owners of portions B C G H J K hereunder) together with the owners of portions B C G H J K M N 0 and the remaining extent measuring as such 306 M N 0 and the remaining extent measuring as such 306 morgen 179 square roods of the said farm Bedford No 68 are morgen 179 square roods of the said farm Bedford No 68 are entitled to a servitude of right of way over portion A of the farm entitled to a servitude of right of way over portion A of the farm Bedford No 62 Registration Division IR (formerly No 10 pis Bedford No 62 Registration Division IR (formerly No 10 District Germiston) measuring ninety one (91) morgen two hundred trict Germiston) measuring ninety one (91) morgen two hundred and ninety three (293) square roods transferred to Jeanie and ninety three (293) square roods transferred to Jeanie Fletcher a spinster of full age by Deed of Transfer No Fletcher a spinster of full age by Deed of Transfer No 11629/1921 dated 5th November 1921 over the road marked 11629/1921 dated 5th November 1921 over the road marked KJH on the diagram annexed to the said Deed of Transfer No KJH on the diagram annexed to the said Deed of Transfer No 11629/1921"; and 11629/1921"; en (II) "The former Remaining Extent of Portion D of the said (ii) "The former Remaining Extent of Portion D of the said farm Bedford No 68 measuring as such morgen of farm Bedford No 68 measuring as such morgen of which the figure lettered P 0 E F G n on the annexed Diagram which the figure lettered P D E F G n on the annexed Diagram SG No A 2489/58 forms a portion Is entitled further to the SG No A 2489/58 forms a portion Is entitled further to the following special condition: following special condition: The land held hereunder is entitled to a servitude of right of The land held hereunder is entitled to a servitude of right of way 25 Cape Feet In width for the purposes of a road along the way 25 Cape Feet in width for the purposes of a road along the western boundaries of western boundaries of (I) Portion B of the said Portion D measuring (three (i) Portion B of the said Portion D measuring (three decimal seven eight seven nought) morgen transferred to John decimal seven eight seven nought) morgen transferred to John Bell by Deed of Transfer No 7138/1936 dated 1st May 1936; Bell by Deed of Transfer No 7138/1938 dated 1st May 1938; and and (II) Certain Portion C of the said Portion D measuring (ii) Certain Portion C of the said Portion D measuring (three decimal seven eight four five) morgen transferred to Zoe (three decimal seven eight four five) morgen transferred to Zoe Irene Marie Sinton (born Anderson) married in England in the Irene Marie Sinton (born Anderson) married in England in the year 1919 to James Scott Sinton by Deed of Transfer No year 1919 to James Scott Sinton by Deed of Transfer No 7139/1936 dated 1st May 1936"; 7139/1936 dated 1st May 1936"; (III) "The remaining extent of Portion D of the said farm (iii) "The remaining extent of Portion D of the said farm measuring as such (two decimal seven one four eight) measuring as such (two decimal seven one four eight) morgen of which the portion shown by the figure lettered P D E morgen of which the portion shown by the figure lettered P D E F G non the annexed Diagram SG No A2489/58 is a portion is F G non the annexed Diagram SG No A2489/58 is a portion is entitled to a right of way over portion 39 of portion D of the said entitled to a right of way over portion 39 of portion D of the said farm measuring (one decimal four five two seven) farm measuring (one decimal four five two seven) morgen transferred under Deed of Transfer No 16565/1941 morgen transferred under Deed of Transfer No 16565/1941 dated 26th September 1941 "; dated 26th September 1941"; (Iv) "Portion A of Portion D of the said farm whereof the por (iv) "Portion A of Portion D of the said farm whereof the por tions indicated by the figures A B C K J and J K P n on the tions indicated by the figures A B C K J and J K P n on the annexed Diagram SG No A 2489/58 forms part is subject and annexed Diagram SG No A 2489/58 forms part is subject and entitled to the following servitudes and conditions namely A; entitled to the following servitudes and conditions namely (1) The land held hereunder is entitled to a servitude of right (1) The land held hereunder is entitled to a servitude of right of way 25 Cape feet in width for the purposes of the road along of way 25 Cape feet in width tor the purposes of the road along the western boundaries of certain portion C of portion D of the the western boundaries of certain portion C of portion D of the said farm Bedford No 68 measuring 3 morgen squate said farm Bedford No 68 measuring 3 morgen square feet transferred to Zoe Irene Marie Sinton (bom Anderson) feet transferred to Zoe Irene Marie Sinton (born Anderson) married in England in the year 1919 to James Scott Sinton by married in England in the year 1919 to James Scott Sinton by Deed of Transfer No 7139/1936 dated 1st May 1936? "; s Deed of Transfer No 7139/1936 dated 1st May 1936 "; (v) "The former Remaining Extent of Portion A of Portion q (v) "The former Remaining Extent of Portion A of Portion D measuring as such morgen whereof the portions repre2 measuring as such morgen whereof the portions represented by the figure A B C K J and J K P n on the annexed sented by the figure A B C K J and J K P n on the annexed diagram forms part and the former Remaining Extent of Portion diagram forms part and the former Remaining Extent of Portion D of the farm whereof the portion represented by the figure Illi D of the farm whereof the portion represented by the figure P D E F G non the annexed Diagram forms part is E F G :1116u non the annexed Diagram forms part is entitled as appears from Deed of Transfer No 16564/1941 entitled as appears from Deed of Transfer No 16564/1941 dated 26 September 1941 to a servitude of right of way or road dated 26 September 1941 to a servitude of right of way or roadway 30 (thirty) feet in width along and within the northern and way 30 (thirty) feet in width along and within the northern and western boundaries of certain portion 37 of Portion A of Portion westem boundaries of certain portion 37 of Portion A of Portion D of the farm Bedford No 68 district of Germiston measuring D of the farm Bedford No 68 district of Germiston measuring (twenty seven thousand one hundred and fiftyone) (twentyseven thousand one hundred and fiftyone) square feet as shown on diagram SG No A388/40 framed by square feet as shown on diagram SG No A388/40 framed by surveyor W A Anderson in Desember 1939 annexed to thesaid surveyor W A Anderson in Desember 1939 annexed VS the said Deed of Transfer No 16564/1941 by the letters kadccd to Deed of Transfer No 16564/1941 by the letters AadoCD to

10 10 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 be used in perpetuity with the owner of the said portion 37 and is be used in perpetuity with the owner of the said portion 37 and is further entitled as appears from the said Deed of Transfer No further entitled as appears from the said Deed of Transfer No 16564/1941 to a servitude of right of way or roadway 30 feet in width 16564/1941 to a servitude of right of way or roadway 30 feet in along and within the northern boundary of certain portion 38 of For width along and within the northern boundary of certain portion lion A of Portion C of the aforesaid farm Bedford measuring of Portion A of Portion C of the aforesaid farm Bedford mea (one thousand seven hundred and eighty six) square feet as shown surfing 1786 (one thousand seven hundred and eightysix) on diagram SG No A389/40 framed by surveyor WA Anderson in square feet as shown on diagram SG No A389/40 framed by December 1939 annexed to the said Deed of Transfer No surveyor WA Anderson in December 1939 annexed to the 16564/1941 by the letters AacC to be used in perpetuity in corn said Deed of Transfer No 16564/1941 by the letters AacC to mon with the owner of the said portion 38"; and be used in perpetuity in common with the owner of the said portion 38"; and (vi) BY VIRTUE OF NOTARIAL DEED No 204/1959 S (vi) BY VIRTUE OF NOTARIAL DEED No 204/1959 S "The within property is entitled to a servitude in perpetuity to pump water and to lay pipe lines for the conveyance of water over the "The within property is entitled to a servitude in perpetuity to Remaining Extent of Portion A of Portion C of the Farm Bedford No pump water and to lay pipe lines for the conveyance of water 69 Reg Div IR dist Germiston meas as such sq ft and over the Remaining Extent of Portion A of Portion C of the Farm the Remaining Extent of Portion A of Portion D of the said farm Bedford No 69 Reg Div IR dist Germiston meas as such meas as such morgen held under Deed of Transfer No sq ft and the Remaining Extent of Portion A of Portion D 26613/1956 as will more fully appear from the said Notarial Deed" of the said farm meas as such morgen held under Deed of Transfer No 26613/1956 as will more fully appear from the (4) LAND FOR MUNICIPAL PURPOSES said Notarial Deed" Erf 75 shall be transferred to the local authority by and at the (4) GROND VIR MUNISIPALE DOELEINDES expense of the township owner as park Ed 75 meet deur en op koste van die dorpseienaar aan die pleas 2 CONDITIONS orntle like bestuur as park oorgedra word The erven with the exception of the erf mentioned in clause 1 (4) 2 TITELVOORWAARDES shall be subject to the following conditions imposed by the Adminis Die erwe met die uitsondering van die ert genoem In klousule 1 (4) trator in terms of the provisions of the Town planning and Townships is onderworpe aan die volgende voorwaardes opgele dew die Ordinance 1965: Administrateur ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op (1) The erf is subject to a servitude 2 m wide in favour of the Dorpsbeplanning en Dorpe 1965: local authority for sewerage and other municipal purposes (1) Die erf is onderworpe aan n serwituut 2 m breed vir along any two boundaries other than a street boundary and in riolerings en ander munisipale doeleindes ten gunste van die the case of a pan handle ert an additional servitude for plaaslike bestuur tangs enige twee grense uitgesonderd n municipal purposes 2 m wide across the access portion of the straatgrens en in die gavel van n pypsteelerf n addislonele erf if and when required by the local authority: Provided that the serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oar die local authority may dispense with any such servitude toegangsgedeelte van die erf indien en wanneer veriang deur (2) No building or other structure shall be erected within the die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike be aforesaid servitude area and no large rooted trees shall be stuur van enige sodanige serwituut mag atsien planted within the area of such servitude or within 2 m thereof (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor (3) The local authority shall be entitled to deposit temporarily noemde serwituutgebied opgerig word nle en geen grootwortel on the land adjoining the aforesaid servitude such material as borne mag binne die gabled van sodanige serwituut of binne n may be excavated by it during the course of the construction afstand van 2 m daarvan geplant word nie maintenance or removal of such sewerage mains and other (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat works as it In its discretion may deem necessary and shall deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg onderhoud of further be entitled to reasonable access to the said land for the verwydering van sodanige rioolhoofpypleldings en ander werke aforesaid purposes subject to any damage done during the pro wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag tydelik to pleas op cess of the construction maintenance or removal of such die grond wet aan die voornoemde serwituut grens en voorts is sewerage mains and other works being made good by the local authority Administrators Notice May 1993 die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang tot genoemde grand vir die voornoemde doel onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende die aan leg onderhoud of verwyderings van sodanige rioolhoolpyplei dings en ander werke veroorsaak word DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP Administrateurskennisgewing Mei 1993 In terms of regulation 23 (1) of the Township Establishment and VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP Land Use Regulations 1986 made under section 66 (1) of the Black Ingevolge regulasie 23 (1) van die Dorpstigting en Grond Communities Development Act 1984 (Act No 4 of 1984) the Admin gebruiksregulasies 1986 uitgevaardig kragtens artikel 66 (1) van istrator hereby declares Tembisa Extension 11 (District of Kempton die Wet op die Ontwikkeling van Swart Gemeenskappe 1984 (Wet Park) Township to be an approved township subject to the conditions No 4 van 1984) verklaar die Administrateur hierby die dorp set out in the Schedule hereto Tembisauitbreiding 11 (distrik Kempton Park) tot n goedgekeurde (GO 15/3/2/377/29) dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae SCHEDULE (GO 15/3/2/377/29) CONDITIONS UNDER WHICH HE APPLICATION FOR BYLAE TOWNSHIP ESTABLISHMENT IN TERMS OF THE PROVISIONS OF CHAPTER III OF THE TOWNSHIP ESTABLISHMENT AND VOORWAARDES WAARONDER DIE AANSOEK OM DORPSTIG LAND USE REGULATIONS 1986 ISSUED UNDER SECTION 66 TING INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN HOOFSTUK III VAN DIE (1) OF THE BLACK COMMUNITIES DEVELOPMENT ACT 1984 DORPSTIGTING EN GRONDGEBRUIKSREGULASIES 1986 (ACT No 4 OF 1984) ON PORTION 89 OF THE FARM TEMBISA 9 UITGEVAARDIG KRAGTENS ARTIKEL 66 (1) VAN DIE WET OP IR PROVINCE OF THE TRANSVAAL BY HILTON COHEN RFAI DIE ONTWIKKELING VAN SWART GEMEENSKAPPE 1984 (WET ESTATES CC (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE No 4 VAN 1984) OP GEDEELTE 89 VAN DIE PLAAS TEMBISA 9 TOWNSHIP APPLICANT) AND BEING THE PERSON OR BODY IR PROVINSIE TRANSVAAL DEUR HILTON COHEN REAL TO WHOM THE LAND HAS BEEN MADE AVAILABLE BY THE ESTATES CC (HIERNA DIE DORPSTIGTER GENOEM) EN CITY COUNCIL OF TEMBISA (THE REGISTERED OWNER OF SYNDE DIE PERSOON OF LIGGAAM AAN WIE DIE GROND THE LAND) AS CONTEMPLATED IN SECTION 34 (9) OF THE DEUR DIE STADSRAAD VAN TEMBISA (DIE GEREGISTREERDE ACT HAS BEEN APPROVED EIENAAR VAN DIE GROND) BESKIKBAAR GESTEL IS SODS IN ARTIKEL 34 (9) VAN DIE WET BEOOG GOEDGEKEUR IS 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1 STIGTINGSVOORWAARDES I (1) NAME (1) NAAM The name of the township shall be Tembisa Extension 11 Die naam van die dorp sal wees Tembisa uitbreiding 11

11 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No (2) LAYOUT/DESIGN (2) UITLEG/ONTVVERP The township shall consist of erven and streets as indicated on Die dorp sal bestaan uit erwe en strata soos aangedui op Alge General Plan L 1279/1991 mane Plan L No 1279/1991 "(3) ACCESS (3) TOEGANG No ingress from Provincial Road K60 to the township and no egress to Provincial Road K60 from the township shall he allowed (4) ACCEPTANCE AND DISPOSAL OF STORMWATER Geen ingang van Provinsiale Pad K60 tot die dorp en geen uitgang tot Provinsiale Pad K60 uit die dorp word toegelaat nie (4) ONTVANGS EN VERSORGING VAN STORMWATER The township applicant/local authority shall arrange for the drain age of the township to fit in with that of Provincial Road K60 and for all stormwater running off or being diverted from the road to be received and disposed of Die dorpstigter/plaaslike owerheid moat die stormwaterdreinering van die dorp so reel dot dit inpas by die van Provinsiale Pad 1(60 en moet die stomiwater wat van die pad afloop of afgelei word ontvang en versorg : (5) VOORKOMENDE MAATREELS (5) PRECAUTIONARY MEASURES Die dorpstigter moet met betrekking tot die dolomletgebied/e en op The township applicant shall with respect to the dolomite area/s eie koste" roofings met die plaaslike owerheid fret om te verseker and at its own expense make arrangements with the local authority dat in order to ensure that (a) water nie opdam nie dat die hale oppervlakte van die (a) water will not dam up that the entire surface of the dolo dolomietgened/e behoorlik gedreineer word en dat strata doelmite weak is drained properly and that streets are sealed effec treffend met leer beton of bitumen geseel word; en lively with tar cement or bitumen; and (b) dote en uligrawings vir fondamente pype kabels of vir (b) trenches and excavations for foundations; pipes cables enige ander doeleindes behoorlik met klam grond in lae wat nie or for any other purposes are properly refilled with damp soil in dikker as 150 mm is nie opgevul word en gekompakteer word layers not thicker than 150 mm and compact until the same totdat dieselfde verdigtingsgraad as wat die omliggende mategrade of compaction as that of the surrounding material is Baal het verkry is obtained (6) VERWYDERING VERPLASING MODIFISEFfiNG OF DIE (6) REMOVAL REPOSITIONING MODIFICATION OR REPLACE VERVANGING VAN POSKANTOORUITRUSTING MENT OF POST OFFICE PLANT Indien dit as gevolg van die stigting van die dorp nodig word om If by reason of the establishment of the township it should enige bestaande Poskantooruitrusting te verwyder te verplaas te become necessary to remove reposition modify or replace any modifiseer of te yenning moet die koste dawvan deur die dorpstigter existing Post Office plant the cost thereof shall be borne by the gedra word township applicant (7) VERWYDERING VERPLASING MODIFISERING OF DIE (7) REMOVAL REPOSITIONING MODIFICATIONOR REPLACE VERVANGING VAN KRAGLYNE MENT OF POWER LINES Indien dit as gevolg van die stigting van die dorp nodig sou word If by reason of the establishment of the township it should om enige bestaande kraglyne van ESKOM te verwyder te verplaas become necessary to remove reposition modify or replace any te modifiseer of te vervang moet die koste daarvan deur die existing power lines of ESKOM the cost thereof shall be borne by the dorpstigter gedra word township applicant (8) BEPERKING OP DIE VERVREEMDING VAN ERF (8) RESTRICTION ON THE DISPOSAL OF ERF Die dorpstigter mag nie Ed 4240 binne n tydperk van see (6) The township applicant shall not Offer for sale or alienate Ed 4240 maande na die verklaring van die dorp tot goedgekeurde don) aan within a period of six (6)months from the date plate declaration of enige persoon of liggaam enders as die Staat te koop aanbied of the township as an approved township to any person or body other vervreem nie tansy die Departement van Onderwys en Opleiding than the State unless the Department of Education and Training has skrittelik aangedui het dat die Departement nie die erf wil aanskaf indicated in writing that the Department does not Wish to acquirelhe nie ed (9) GRONOGEBRUIKSVOORWAARDES (9) LAND USE CONDITIONS (a) Voonvaardes opgele deur die AdmInIstrateur kragtens die bepalings (a) Conditions imposed by the Administrator In terms of the provisions van die DozpatIOngen Grondgebrulkeregulaslos 1986 of the Township Establishment and Land Use Regulations1986:o I Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die voor The erven mentioned hereunder shill be subject to the cefi di4 waardes soos aengedul n ions as indicated T (I) Alle erwe (I) All erven xi (aa) Die gebruik van die erf is soos omskryf en onderworpe I (aa) The use of the erf is as defined and subject to aan sodanige voorwaardes as wat vervat is in die Grand Suchi conditions as are contained in the Land Use Conditions gebrulksvoorwaardes in Aanhangsel F van die Dorpstigting en ini Grondgebruiksregulasles 1986 uitgevaardig kragtens artikel Annexure F to the Township Establishment and Land Use 66 Regulations : (1) van die Wet op die Ontwikkeling van Swart 1986 made in terms of section 66 (1) of the Rigel Gemeenskappe 1964 (Wet No Communities Development Act 1984 (Act No 4 of 1984): Pro 4 van 1964): Met dien vided that on thedate an which a town planning scheme relating verstande dat op die datum van inwerkingtreding van n dorpsbeplanningskema wat op die erf van toepassing to the erf comes into force the rights and obligations contained in is die mule en verpligtinge in sodanige skema vervat die in die voorsuch scheme shall supersede those contained in the atoresaki OW melds Grondgebrulksvoorwaardes vervang! Land Use Conditions o RI I (bb) Die gebruiksone van die ed kan op aansoek en na (bb) The use vine of the ed can on application ancrafte9 Th oorlegpleging met die betrokke plaaslike owerheid deur die consultation with the local authority concemed be altered by the Administrateur verander word op sodanige bedinge as wat hy Administrator on such terms as he may determine and subject to mag bepaal en onderworpe aan sodanige voorwaardes as wat such conditions as he may impose hy mag opt& van die erwe genoem in clause (ii) All erven with the exception o/ the erven mentioned 1i1 00 Atte ersid;met ultsondering 2(1) klousule2(1) 03 i (aa) No french drain shall be permitted on theed_ (aa) Geen stapildool meet op die erf toegelaat word nie

12 12 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 (bb) Trenches and excavations lot foundations pipes cables (bb) Siete en uitgrawings vir fondamente pype kabels of vir or for any other purpose shall be properly refilled with damp soil enige ander doeleindes moet behoorlik met klam grond in lae in layers not thicker than 150 mm and shall be compacted until wat nie dikker as 150 mm is nie opgevul en verdig word totdat the same grade of compaction as that of the surrounding mate dieselfde verdigtingsgraad as wat die omliggende materiaal het dal is obtained to the satisfaction of the local authority (cc) All pipes which carry water shall be watertight and shall be provided with watertight flexible couplings tot bevrediging van die plaaslike owerheld verkry is (cc) Alle pype wat water vervoer most waterdig wees en moet van waterdigte buigsame koppetings voorsien word (dd) The entire surface of the ed shall be drained to the sailsfaction of the local authority in order to prevent surface water from damming up and water from roof gutters shall be dis charged away from the foundations (dd) Die hele oppervlakte van die erf meet tot bevrediging van die plaaslike owerheid dreineer word om die opdamming van oppervlakwater to voorkom en water van dakgeute moet weg van die fondamente gestort word (ee) Die erf Is gales in (ee) n gabled met bodemeienskappe wet The erf lies in an area where soil conditions can affect geboue en strukture nadelig kan beinvloed en skade tot gevolg building and structures and result in damage to them Building kan Bouplanne wat by die plaaslike owerheld ingedien word plans submitted to the local authority must show measures to be moot maatreels aantoon in ooreenstemming met aanbevelings taken in accordance with recommendations contained in the venial in die geotegniese verslag wat vir die dorp opgestel is om geotechnical report for the township to limit possible damage to moonlike skade aan die geboue en strukture as gevolg van die buildings and structures as a result of detrimental foundation ongunstige funderingstoestande to beperk tensy bewys conditions unless it is proved to the local authority that such gelewer word aan die plaaslike owerheid dal sodanige measures are unnecessary or that the same purpose can be maalreels onnodig is of dieselfde doel op n meer doeltreffende achieved by other more effective means wyse bereik kan word (ft) Neither the owner or any other person shall sink any walls (If) Geen eienaar of enige ander persoon mag putte of boor or boreholes on the erf or abstract any subterranean water gate op die ed sink of enige ondergrondse water daaruit onttrek therefrom nie Erven 3913 to to to to (ill) Erwe 3913 tot tot tot and 4361 to 4380 tot 4359 en 4381 tot 4380 The use zone of the ed shall be "Residential" Die gebruiksone van die erf is "Reside nsleel" (Iv) Ed 4382 The use zone of the ad shall be "Business" (v) Ed 4383 The use zone of the err shall be "Industrial": Provided that the erf shall be used incidental solely for thereto purposes of a public garage and for purposes (1v) Erf4382 Die gebruiksonevan die ad is "Besigheid" (v) Erf4383 Die gebruiksone van die ad Is "Industdeel": Met dien verstande dat die ed slegs gebruik moet word vir die doeleindes van n openbare garage en vir doeleindes in verband daarmee (vi) Entre en 4381 (vi) Erven and 4381 Die gebruiksone van die erf is "Gemeenskapsfasiliteit" The use zone of the erf shall be "Community facility" (WO Erf 4047 (WI) Ed 4047 Die gebruiksone van die erf is "Munisipaal" The use zone of the ed shall be "municipal" (viii) Erf4384 tot 4390 (v11!) Ed 4384 to 4390 Die gebruiksone van die erf is "Openbare oopruimte" The use zone of the erf shall be "Public open space" (b) Vootwaardes opgele deur die beherende gesag kragtens die (b) Conditions Imposed by the controlling authority In terms of the bepalings van die Wet op Adverteer iangs en Toebou van advertising on Roads and Ribbon Development Act 1940 (Act No 21 Peale 1940 (Wet No 21 van 1940) of 1940) In addition to the relevant conditions set out above the Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesft Is underondergenoemde erwe onderworpe aan mentioned erven shall be subject to the conditions as indicated die voorwaardes soosaangedui (I) Erven 4258 to 4276 (I) Enve 4258 tot 4276 (aa) The registered owner of the erf shall erect a physical (aa) Die geregistreerde eienaar van die ert moat n fisiese barrier consisting of a 13 m high wire fence or a barrier of versperring bestaande uit n 13 mhoe draadheining of n such other material as may be approved by the local authority in versperring van sodanige ander materiaal as wat die plaaslike accordance with the most recent standards of the Transvaal owerheid mag goedkeur volgens die jongste standaarde van die Provincial Administration (Roads Branch) before or during Transvaalse Provinsiale Administrasie (Tak Paaie) voor of development of the erf along the boundary thereof abutting on aan tydens ontwikkeling Provinsiale van die Ed tangs Padie K60 grens tot daarvan bevrediging grensend aan van die Provincial Road K60 to the satisfaction of the local authority and plaaslike owerheid oprig en in stand hou: Met dien verstande dat shall maintain such fence to the satisfaction of the local oath indien die gemelde pad nog nie verklaar is nie die betrokke ority: Provided that if the said road has not yet been declared fisiese verspening binne n tydperk van ses (6) maande na ver the relevant physical barrier shall be erected within a period of Waring van sodanige pad opgerig meet word six (6) months after declaration of such road (bb) Uitgesonderd die fisiese versperring genoem in subklou (bb) Except for the physical harder referred to in subdause sule (aa) hierbo n swembad of enige noodsaaklike stormwater (aa) above a swimming bath or any essential stormwater drain dreineringstmktuur moet geen gebou struktuur of enigiets wat age structure no building structure or other thing which is aan die grond verbonde is al maak die nie deel van daardie attached to the land even though it does not form part of that grond uit nie opgerig word of enigiets onder of benede die land shall be erected nor shall anything be constructed or laid oppervlakte van die ed binne n afstand van nie minder as 16 m under or below the surface of the erf within a distance less than van die grens van die erf aangrensend aan Provinsiale Pad K60 16 m from the boundary of the erf abutting on Provincial Road of gebou of gele word nie en geen verandering of toevoeging tot K60 nor shall any alteration or addition to any existing structure enige bestaande struktuur of gebou wat binne sodanige afstand van sodanige grens gelee is or building situated within such distance of the said boundary he moet sonder die skriftefike toe stemming van die Transvaaise Provinsiale Administrasie (Tak made except with the consent in writing of the Transvaal Provin Paaie) aangebring word nie cial Administration (Roads Branch) (cc) Ingang tot en uitgang van die erf moet nie tangs die 4111 (cc) Ingress to and egress from the ed shall not be permitted grens daarvan aangrensend aan Provinsiale PadK60 toegelaat along the boundary thereof abutting on Provincial Road K60 word nie

13 (ii) Erf 4386 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No (II) Ed4386 (aa) The registered owner of the erf shall erect a physical (aa) Die geregistreerde eienaar van die err moet fisiese barrier consisting of a 13 m high wire fence or a barrier of versperring bestaande uit n 13 mhofi draadheining of n such other material in accordance with the most recent scan versperring van sodanige ander materiaal volgens die jongste dards of the Transvaal Provincial Administration (Roads standaarde van die Transvaalse Provinsiale Administrasie (Tak Branch) before or during development of the erf along the boun Paaie) veer of tydens ontwikkeling van die erf tangs die grens dary thereof abutting on Provincial Road K60 and shall maintain daarvan aangrensend aan Provinsiale Pad K60 oprig en moot such fence in good order and repair: Provided that if the said sodanige heining bevredigend in stand hou: Met dien verstande road has not yet been declared the relevant physical barrier dat indien die gemelde pad nog nie verkfaar is nie die betrokke shall be erected within a period of six (6) months after declarefisiese versperring binne n tydperk van ses (6) maande na vertion of such mad Waring van sodanige pad opgerig moet word Except for the physical barrier referred to in subclause (bb) Uitgesonderd die fisiese versperring genoem in subklou (aa)(bb) above a swimmingbath or any essential stormwater drainsole (aa) hierbo n swembad of enige noodsaaklike stormwater dreineringstruktuur moet geen gebou struktuur of enigiets wat age structure no building structure or other thing which is aan die grand verbonde is al mask dit nie deal van daardie attached to the land even though it does not form part of that grand uit nie opgerig word of enigiets ender of benede die land shall be erected nor shall anything be constructed or laid oppervlakte van die erf binne n afstand van nie minder as 16 m under or below the surface of the erf within a distance less than van die grens van die erf aangrensend aan Provinsiale Pad K60 16 m from the boundary of the erf abutting on Provincial Road of gebou of gore word nie en geen verandering of toevoeging tot K60 nor shall any alteration or addition to any existing structure enige bestaande struktuur of gebou wat binne sodanige afstand or building situated within such distance of the said boundary be van sodanige grans gelefi is moet sonder die skriftelike toemade except with the consent in writing of the Transvaal Provin stemming van die Transvaalse Provinsiale Administrasie (Tak cial Administration (Roads Branch) Paaie) aangebring word nie (cc) Ingress to and egress from the elf shall not be permitted (cc) Ingang tot en uitgang van die erf meet nie langs die along the boundary thereof abutting on Provincial Road K60 grens daarvan aangrensend aan Provinsiale Pad K60 toegelaat 2 CONDITIONS TO BE COMPLIED WITH BEFORE THE ERVEN word nie IN THE TOWNSHIP BECOMES REGISTRABLE 2 VOORWAARDES WAARAAN VOLDOEN MOET WORD (1) LAND FOR PUBLIC/MUNICIPAL PURPOSES VOOR DIE ERWE IN DIE DORP REGISTREERBAAR WORD The following erven shall be transferred to the local authority by and at the expense of the township applicant: (a) Public open space: Erven 4384 to 4390 (1) GROND VIR OPENBARE/MUNISIPALE DOELEINDES Die volgende erwe moet deur en op koste van die dorpstigter aan die plaaslike owerheld oorgedra word: (b) Municipal: Erf 4047 (a) Openbare oopruimte: Erwe 4384 tot 4390 (2) FILLING IN OF EXISTING HOLES (b) Munisipaal: Erf 4047 The township applicant shall at its own expense cause the existing (2) OPVULLING VAN BESTAANDE GATE holes affecting Erven 3968 to 3975; 3977; 3978; 3989 to 3992; 3994 to 3997; 4010 to 4018; 4031 to 4033; 4041 to 4043; 4069; Die dorpstigter moet op eie koste die bestaande gate wat Erwe 4086 to 4088; 4114 to 4117; 4120 to 4123; 4130 to 4133; 4139 to 3968 tot 3975; 3977; 3978; 3989 tot 3992; 3994 tot 3997; ; 4147 to 4152; 4186 to 4189; 4208 to 4211; 4234; 4236; tot 4018; 4031 tot 4033; 4041 tot 4043; 4069; 4086 tot 4088; 4237; 4240; 4272 to 4274; 4313 to 4318; 4329 to 4334; 4345 to 4114 tot 4117; 4120 tot 4123; 4130 tot 4133; 4139 tot 4144; ; 4349 to 4351; 4374 to 4377; 4381 and 4389 to be filled in tot 4152; 4186 tot 4189; 4208 tot 4211; 4234; 4236; 4237; and compacted to the satisfaction of the local authority when 4240; 4272 tot 4274; 4313 tot 4318; 4329 tot 4334; 4345 tot required to do so by the local authority if and when necessary 4347; 4349 tot 4351; 4374 tot 4377; 4381 en 4389 raak laat opvul en kompakteer tot bevrediging van die plaaslike owerheid wanner die (3) INSTALLATION AND PROVISION OF SERVICES plaaslike owerheid dit vereis indien en wanneer nodig (a) The township applicant shall install and provide all internal services in the township as provided for in the services (3) INSTALLASIE EN VOORSIENING VAN DIENSTE agreement or by a decision of a services arbitration board as (a) Die dorpstigter moet alle interne dienste in die dorp instalthe case may be leer en voorsien ooreenkomstig die diensteooreenkoms of n (b) The relevant authority referred to in regulation 26 shall besluit van n dienste arbitrasleraad na gelang van die geval install and provide all external services for the township as provided (b) Die betrokke gesag bedoel in regulasie 26 installeer en for in the services agreement or by a decision of a services arbitra voorsien eksteme dienste vir die dorp in ooreenstemming met lion board as the case may be die diensteooreenkoms of n besluit van die dienste arbitrasie 3 CONDITIONS OF TITLE read na gelang van die gavel (1) DISPOSAL OF EXISTING CONDITIONS OF TITLE 3 TITELVOORWAARDES All erven shall be made subject to existing conditions and servi (1) BESKIKKING OOR BESTAANDE TITELVOORWAARDES tudes if any including thereservation of rights to minerals andreal Alle erwe sal onderworpe gestel word aan bestaande voorwaardes rights but excluding en serwitute indien daar is met inbegrip van die reservering van (a) the powerline servitude in favour of ESKOM registered in mineraleregte en saaklike regte maar uitgesonderd terms of Notarial Deed of Servitude No K348/19935aa indi (a) Die kraglyn serwituut ten gunste van ESKOM geregistreer cated on Servitude Diagram SG No A4025/1988 which affects kragtens Notaridle Akte van Serwituut No K348/19935 en secs Erf 4384 in the township only; aangetoon op Serwituutdiagram LG No A4025/1988 wat slegs (b) the pipeline servitude in favour of Gaskor registered tin Erf 4384 in diedorp reek; terms of Notarial Deed of Servitude No K830/19885asindi (b) die pyplyn serwituut ten gunste van Gaskor geregistreer cated on Servitude Diagram SG No A4042/1977 which affebts kragtens Notariele Akte van Serwituut No K830/19885 en soos Erven and street in the aangetoon op Serwituutdiagram LG No A4042/1977 wat slegs township only; Erwe en strate in die dorp (c) the following servitude which affects erven raak; and streets in the township only: (c) die volgende serwituut wat slegs erwe "By Notarial Deed of Servitude No K1794/1983S the right en strate in die dorp raak: has been granted to ESKOM to convey electricity over the prop "Kragtens Notariele Akte van Serwituut No K1794/19835 is erty hereby conveyed together with ancillary rights and subject die reg aan ESKOM verleen om eleldrisiteit oor die hierinverto conditions as will more fully appear on reference to said melde eiendom to vervoer tesame met bykomende regte en Notarial Deed and diagram grosse whereof is hereunto onderhewig aan kondisies soos meer volledig sal blyk uit annexed": gesegde Alde en kaart afskrifte waarvan hieraan geheg is"; B

14 14 No4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 (d) the following servitude which affects Erven (d) die volgendo serwituut wat slegs Erwe en and streets in the township only: strata in die dorp rank: "By Notarial Deqd of Servitude No K1794/19835 the right "Kragtens Notariele Aide van Serwituut No K1794/19838 is has been granted to ESKOM to convey electricity over the prop die reg aan ESKOM verleen om elektrisiteit oor die hierinvererty hereby conveyed together with ancillary rights and subject melde eiendom to vervoer tesame met bykomende regte en to conditions as will more fully appear on reference to said onderhewig aan kondisies soos meer volledig sal blyk uit Notarial Deed and diagram grosse whereof is hereunto gesegde Aide en kaart afskrifte waarvan hieraan geheg is"; annexed"; and en(e) die pyplyn serwituut ten gunste van Gaskor geregistreer (e) the pipeline servitude in favour of Gaskor registered in kragtens Notariele Aide van Serwituut No K2652/19935 en terms of Notarial Deed of Servitude No K2652/19935 as indisoos aangetoon op Serwituutdiagram LG No A10558/1985 wat I cated on Servitude Diagram SG No A10558/1985 which affects slags Erwe en strata in die dorp Erven and streets in the township raak only (2) VOORWAARDES OPGELE DEUR DIE (2) CONDITIONS IMPOSED BY THE ADMINISTRATOR IN ADMINISTRATEURKRAGTENS DIE BEPALINGS VAN DIE DORPSTIGTING EN TERMS OF THE PROVISIONS OF THE TOWNSHIP ESTAB GRONDGEBRUIKSREGULASIES 1986 LISHMENT AND LAND USE REGULATIONS 1986 (a) Alla enve met engendering van die erwe genoem In klousule 2(1) (a) All erven with the exception of the erven mentioned In clause 2 (1) (1) Die erf is onderworpe aan n serwituut 1 meter wyd tangs (i) The erf is subject to a servitude 1 metre wide along any enige Mee grans uitgesonderd n straatgrens ten gunste van two boundaries other than a street boundary in favour of the die plaaslike owerheid vir riool en ander munisipale doeleindes local authority for sewerage and other municipal purposes and en in die geval van n pypsteelerf n addisionele serwituut van in the case of a pan handle erf an additional servitude for 1 meter wyd vir munisipale doeleindes oor die toegangsdeel municipal purposes 1 metre wide across the access portion of van die erf indien en wanner deur die plaaslike owerheid benothe erf if and when required by the local authority: Provided that dig: Met dien verstande dal die plaaslike owerheid hierdle verthe local authority may relax or grant exemption from the eiste serwitute mag versiap of vrystelling daarvan vedeen required servitudes (ii) Geen gebou of ander struktuur mag opgerig word binne (11) No building or other structure shall be erected within the die bogenoemde serwituutgebled nie en geen grootwortelbome aforesaid servitude area and no large rooted trees shall be mag in die gebied van sodanige serwituut of thine 1 meter dearplanted within the area of such servitude or within 1 metre van geplant word nie thereof (iii) Die plaaslike owerheid is daarop geregtig om tydelik op (lit) The local authority shall be entitled to deposit temporarily die grand aangrensend aan die voorgenoemde serwituutgebied on the land adjoining the aforesaid servitude such material as sodanige materiaal to stort as wat ultgegrawe mag word in die may be excavated by loop van die konstruksie onderhoud of verwydering van soda It during the course of the construction nige hoofrioolleidings of ander werk as wet by na sy ()ordeal maintenance or removal of such sewerage mains and other nodig ag en is voorts geregtig op redelike toegang tot genoemde works as It In its discretion may deem necessary and shall grand vir bogenoemde doel onderworpe daaraan dat enige further be entitled to reasonable access to the said land for the skade aangerig tydens die proses van konstruksie instand aforesaid purpose subject to any damage done during the prohooding of verwydering van sodanige hoof rioolleldings en ander cess of the construction maintenance or removal of such sewer werk goad to maak deur die plaaslike owerheld age mains and other works being made good by the local authority (b) Erwe onderworpe aan speslale voorwaarde (b) Erwin subject to special condition Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit Is Erwe tot 4266 en 4268 tot 4276 aan die vol In addition to the relevant conditions set out above Erven gende voorwaarde onderworpe: to 4266 and 4268 to 4276 shall be subject to "Die erf is onderworpe aan n serwituut vir munisipale doel the following condition: eindes ten gunste van die plaaslike owerheld soos op die alge "The erf is subject to a servitude for municipal purposes in mene plan aangedui" favour of the local authority as indicated on the general plan" By die indiening van n sertifikaat deur die plaaslike owerheld On submission of a certificate from the local authority to the aan die Registrateur van Aktes waarin vermeld word dal soda Registrar of Deeds stating that the servitude is no longer nige serwituut nie meer benodig word nie vervel die voor required this condition shall lapse waarde General Notices Algemene Kennisgewings NOTICE 927 OF 1993 KENNISGEWING 927 VAN 1993 r JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 4287 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 4287 ass KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE 1986 TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) NANCE No 15 OF 1986) Ons Pheiffer Vicente & Englund synde die gemagtigde agent van We Pheiffer Vicente& Englund being the authorised agent of the die eienaar van Gedeelte 1 van Ed 950 en Erwe en 953 owner of Portion 1 of Ed 950 and Erven and 953 Houghton Houghton gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordon hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 kennis dat ons by die planning and Townships Ordinance 1986 that we have applied to Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om die wysiging the City Council of Johannesburg for the amendment of the town vain die dorpsbeplanningskema bekend as die Johannesburgplanning scheme known as the Johannesburg Town planning dorpsbeplanningskema 1979 deur die hersonering van die eien Scheme 1979 by the rezoning of the properties described above domme hierbo beskryf gated aan die noordelike Kant van Louis situated on the northern side of Louis Botha Avenue halfway Bothalaan halfpad tussen St Patrick en Eerste Laan Houghton between St Patrick Lane and First Avenue Houghton from "Rest vanaf "Residensieel 1" met n digtheid van een woonhuis per erf na dential 1" with a density of one dwelling per erf to "Business 4" "Besigheid 4" onderworpe aan sekere voorwaardes op Gedeelte 1 subject to certain conditions on Portion 1 of Ed 950 the proposed van Ed 950 die voorgestelde Gedeelte 1 van Ed 951 (wat onderver

15 i OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No Portion 1 of Ert 951 (to be subdivided) airing the Louis Botha Avenue deel gaan word) aangrensend aan Louis Bothalaan en Enrve 952 en side and Erven 952 and 953 Houghton and "Residential 1" on the 953 Houghton en "Residensieel 1" op die voorgestelde Restant proposed Remaining Extent of Ed 951 (fo be subdivided) along the van Ed 951 (wat onderverdeel gaan word) aangrensend aan die reg right of way servitude registered on Ed 955 Houghton van weg servituut geregistreer oor Ed 955 Houghton Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the Office of the Director of Planning Seventh Floor ; kantoorure by die kantoor van die direkteur van Beplanning Civic Centre Braamfontein for a period of 28 days from 12 May! Sewende Verdieping Burgersentrum Braamfontein vir n tydperk 1993 van 28 dae yang 12 Mei 1993 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of verbe ten opsigte van die aansoek moet binne n be lodged with or made in writing to the Director of Planning at the tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by of tot die Direkteur above address or at PO Box Braamfontein 2017 within a van Beplanning by bovermelde adres of by Posbus Bream fontein 2017 ingedien of gerig word period of 28 days from 12 May 1993 Adres van gemagtigde agent: Pheiffer Vicente & Englund Posbus Address of agent: Pheiffer Vicente & Englund PO Box Randburg 2125 Randburg KENNISGEWING 996 VAN 1993 NOTICE 996 OF 1993 _ STADSRAAD VAN PRETORIA CITY COUNCIL OF PRETORIA KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA NOTICE OF DRAFT SCHEME Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge artikel 28 (1) The City Council of Pretoria hereby gives notice in terms of section (a) gelees met artikel 55 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning 28 (1) (a) read with section 55 of the Towntlanning and Townships en Dorpe 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986) kennis dat n Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of 1986) that a draft town plan ontwerpdorpsbeplanningskema wat bekend sal staan as Pretorianing scheme to be known as Pretoria Amendment Scheme 4353 wysigingskema 4353 deur horn opgestel is has been prepared by it Hierdie skema is n wysigingskema van die Pretoria This scheme is an amendment of the Pretoria Town planning dorpsbeplanningskema 1974 en behels die hersonering van die Scheme 1974 and contains the rezoning of the Remainder of Ed Restant van Ed 541 Oueenswood van "Openbare Oopruimte" tot 541 Queenswood from "Public Open Space" to "Special" for a "Spesiaal" vir n ouetehuis en n versorgingseenheld home for the aged and a care unit Die ontweipskema 16 gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris Kamer 3014 Derde Verdieping The draft scheme isopen to inspection during normal office hours vvsblok e Munitoria Van der Waltstraat Pretoria vir n tydperk van at the office of the City Secretary Room 3014 Third Floor West 28 dee vane( 12 Mei 1993 ter insae Block Munitoria Van der Walt Street Pretoria for a period of 28 days from 12 May 1993 Besware teen of verto6 ten opsigte van die skema moet binne n Objections to or representations in respect of the scheme must be tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik bovermelde by kantoor In writing with the City Secretary at the above office or posted die ingedien Stadsekretaris word of aan horn by Posbus lodged 440 Pretoria 0001 by gepos word to him at PO Box 440 Pretoria 0001 within a period of 28 days from 12 May 1993 (K13/4/6/4353) (K13/4/6/4353) J N REDELINGHUIJS J N REDELINGHUIJS Stadsklerk 7 Town Clerk 12 Mei May Mei May 1993 (Kennisgewing No 302/1993) (Notice No 302/1993) KENNISGEWING 997 VAN 1993 NOTICE 997 OF 1993 i STADSRAAD VAN PRETORIA CITY COUNCIL OF PRETORIA KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA NOTICE OF DRAFT SCHEME Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge artikel 28 (1) (a) gelees met artiftel 55 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning The City Council of Pretoria hereby gives notice in terms of section en Dorpe 1986 (Ordonnansie No 15 van 28 (1) (a) read with section 55 of the Town planning and Townships 1986) kennis dal n ontwerpdorpsbeplanningskema wat bekend sal staan as Ordinance 1966 (Ordinance No 15 of 1986) that a draft lorivifplan Pretorianingwysigingskeme scheme to be known as Pretoria Amendment Scheme deur horn opgestel is has been prepared by it _ Hierdie skema is n wysigingskema van die Pretoria Thisdorpsbeplanningskema 1974 en behels die hersonering van scheme amendment of the Pretoria Town planning Ed 833 Scheme 1974 and contains the rezoning of Ed 833 Danville from Danville van "Openbare Obpruimte" tot "Groepsbehuising" onderworpe aan sekere voorwaardes "Existing Open Space" to "Group Housing" subject to certain " r conditions r :algid Die ontwerpskema le gedurende gewone kantoorure by die AA kantoor van die Stadsekretaris Kamer 3011 Derde Verdieping at The the office draft scheme of the City is open Secretary to inspection Room during 3011 normal Third FlooVYVest Wesb lok Munitoria Van der Waltstbat Pretoria vir n tydperk van 82 dae vane( 12 Mei 1993 ter insae Block Munitoria Van der Walt Street Pretoria fora period days from 12 May n0 Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet binne n Objections to orrepresentations in respect of the scheme mitstftfe tydperk van 28 dae venal 12 Mei 1993skriftelik by die Stadsekretaris lodged in writing with the City Secretary at the above office onrlosted to him at PO Box 440Pretoria 0001 within a period of28; days Pretoria 0001 gepos word from 12 May 1993 %soabsit i? (K13/4/6/4075) r : (K13/4/6/4075) J: N REDELINGHUIJS J N REDELINGHUIJS Stadsklerk Town Clerk 12 Mei May Mei 1993 ;:fr 19 May 1993 : : ^!gi?td" (Kennisgewing No!301/1993) r rr 4 r "r r (Notice No 301/1993) I r JIM r r 12 19

16 1 16 No4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 NOTICE 998 OF 1993 KENNISGEWING 998 VAN 1993 CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA NOTICE OF DRAFT SCHEME Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge artikel 28 (1) The City Council of Pretoria hereby gives notice in terms of section (a) gelees met artikel 55 van die Ordonnansie op 28 (1) (a) read with section 55 of the Townplanning and Townships Dorpsbeplanningen Dome 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986) kennis dat n Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of 1986) that a draft townplan ontwerpdorpsbeplanningskema wat bekend Sal staan as Pretorianing scheme to be known as Pretoria Amendment Scheme 4348 wysigingskema 4348 deur horn opgestel is has been prepared by it Hierdie skema is n wysigingskema van die Pretoria This scheme is an amendment of the Pretoria Townplanning dorpsbeplanningskema 1974 en behels die hersonering van Erf Scheme 1974 and contains the rezoning of Erf 1153 Claudius 1153 Claudiusuitbreiding 1 van "Oopniinite" tot "Godsdiene Extension 1 from "Open Space" to "Religious/Educational" tig/opvoedkundig" The draft scheme is open to inspection during normal office hours Die ontwerpskema le gedurende gewone kantoorure by die at the office of the City Secretary Room 3011 Third Floor West kantoor van die Stadsekretaris Kamer 3011 Derde Verdieping Block Munitoria Van der Walt Street Pretoria for a period of 28 Wesblok Munitoria Van der Waltstraat Pretoria vir n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 ter insae days from 12 May 1993 Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema meet binne n Objections to or representations in respect of the scheme must be tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by die Stadsekretaris lodged in writing with the City Secretary at the above office or posted by bovermelde kantoor ingedien word of aan horn by Posbus 440 to him at PO Box 440 Pretoria 0001 within a period of 28 days Pretoria 0001 gepos word from 12 May 1993 (K13/4/6/4348) (K13/4/6/4348) J N REDELINGHUIJS J N REDELINGHUIJS Stadsklerk Town Clerk 12 Mei May Mei May 1993 (Notice No 300/1993) (Kennisgewing No 300/1993) NOTICE 999 OF 1993 CITY COUNCIL OF PRETORIA KENNISGEWING 999 VAN 1993 STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 4252 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 4252 NOTICE OF REZONING KENNISGEWING VAN HERSONERING The City Council of Pretoria hereby gives notice in terms of section Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge artikel 58 van 56 of the Town planning and Townships Ordinance 1986 (Ordi die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1988 (Ordonnansie nance No 15 of 1986) that the Council intends rezoning Ed 2468 No 15 van 1986) kennis dat die Raad voornemens is om Erf 2468 Laudium Extension 2 of which the Council Is the owner from "Open Laudibm unbreiding 2 waarvan die Read die eienaar is te herso Space" to "Religious/Educational" neer van "Oopruimte" tot "Godsdienstig/Opvoedkundig" Particulars of the proposed rezoning are open to Inspection during Besonderhede van die voorgenome hersonering le gedurende normal office hours at the office of the City Secretary Room 3011 gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris Kamer Third Floor West Block Munitoria Van der Wan Street Pretoria for 3011Derde Verdieping Wesblok MunitOrik Van der Waltstraat Preforia vir n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mel 1993 ter lnsae a period of 28 days from 12 May 1993 Objections to or representations in respect of the proposed rezon Besware teen of vertoe ten opsigte van die voorgenome hersoneingring moet binne n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by must be lodged in writing with the City Secretary at the above die Stadsekretaris by bovermelde kantoor ingedien word of aan horn office or posted to him at PO Box 440 Pretoria 0001 within a by Posbus 440 Pretoria 0001 gepos word period of 28 days from 12 May 1993 J N J N REDELINGHUIJS Stadsklerk Town Clerk 12 Mer May 1993 (K13/4/6/4252) REDELINGHUIJS ; (K13/4/6/4252) 19 May Mei 1993 (Notice No 299/1993) _ (Kennisgewing No299/1993) tira r :nrier : NOTICE 1000 OF : nil i ; KENNISGEWING 1000 VAN 1993 CITY COUNCIL OF PRETORIA MUD 1 STADSRAAD VAN PRETORIA r2 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 4370 ""`e` PRETORIA WYSIGINGSKEMA 4370 NOTICE OF REZONING KENNISGEWING VAN HERSONERING The City Council of Pretoria hereby gives notice in terms of section Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge artikel 56 van 56 of the Townplanning and Townships Ordinance 1986 (Ordidie Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 (Ordonnansie nance No 15 of 1986) that the Council intends rezoning Park Ed No 15 van 1986) kennis dat die Read voornemens is om Erf Laudium Extension 2 of which the Council is the owner from Isaudiumuilbreiding 2 waarvan die Raad die eienaar is te herso "Open Space" to "Religious/Educational" neer van "Oopruimte" tot "Godsdienstig/Opvoedkundig"

17 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No Particulars of the proposed rezoning are open to inspection during Besonderhede van die voorgenome hersonering le gedurende normal office hours at the office of the City Secretary Room 3011 gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris Kamer Third Floor West Block Munitoria Van der Walt Street Pretoria for 3011 Derde Verdieping Wesblok Munitoria Van der Waltstraat a period of 28 days from 12 May 1993 Pretoria vir n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 ter insae Objections to or representations in respect of the proposed rezon Besware teen of vertoe ten opsigte van die voorgenome hersone ing must be lodged in writing with the City Secretary at the above ring moet binne n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriffelik by office or posted to him at pn: Box 440 Pretoria 0001 within a die Stadsekretaris by bovermelde kantoor ingedien word of aan hom period of 28 days from 12 May 1993 by Posbus 440 Pretoria 0001 gepos word (K13/4/6/4370) (K13/4/6/4370) 4 i J N REDELINGHUIJS J N REDELINGHUIJS Stadsklerk Town Clerk 12 Mei May Mei May 1993 (Kennisgewing No 298/1993) (Notice No 298/1993) NOTICE 1002 OF 1993 KENNISGEWING 1002 VAN 1993 NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME 190 NELSPRUITWYSIGINGSKEMA 190 NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT OF THE KENNISGEWING VAN DIE AANSOEK OM DIE WYSIGING VAN DIE NELSPRUITDORPSBEPLANNINGSKEMA 1989 INGE NELSPRUIT TOWN PLANNING SCHEME 1989 IN TERMS OF VOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWNPLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE 1986 (ORDONNANSIE No 15 TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDINANCE No 15 OF 1986) VAN 1986) I E J Nieuwenhuls being the authorised agent of the registered Ek E J Nieuwenhuis synde die gemagtigde agent van die gore buyer of Erven 2698 up and until up and until 2717 and gistreerde koper van Erwe 2698 tot en met tot en met Erven 2749 up and until 2758 and a portion of Cosmos Avenue 2717 en Erwe 2749 tot en met 2758 en n gedeelte van Cosmoslaan Nelsprult Extension 14 hereby give notice in terms of section 56 (1) Nelspruit uitbreiding 14 gee hlermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) (b) (I) of the Town planning and Townships Ordinance 1986 that I van die Ordonnansie op DorpsbeplannIng en Dorpe 1986 kennls have applied to the Town Council of Nelspruit for the amendment of dat ek by die Nelspruitse Stadsraad aansoek gedoen het cm die the town planning scheme known as the Nelspruit Town planning wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Nelspruitse Scheme 1989 Dorpsbeplanningskema 1989 deur die hersonering van boge for the rezoning of the abovementioned property situated adjacent and to the northeast of Aurora Street Nelspruit noemde eiendom gelee aanliggend en ten noordooste van Aurora 1aan Heisprupttetbreiding 14 vanaf Residensieel 1" en Extension 14 from "Residential 1" to "Residential 2" with a density "Bestaande Openbare Pad" na "Residensleel 2" met n digtheid of 20 erven per hectare and "Public Open Street" van 20 erwe per hektaar en "Bestaande Openbare Pad" Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk Town Council of Nel kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Nelspruitse Stadsraad spruit Civic Centre Nel Street Nelsprult 1200 for a period of 28 Burgersentrum Nelstraat Nelspruit 1200 vir n tydperk van 28 dae days from 11 May 1993 venal 11 Mei 1993 Objections to or representations in respect of the application must Besware of venue teen ten opsigte van die aansoek moet binne n be lodged with or made in duplicate writing to the Town Clerk at the tydperk van 28 dae vanaf 11 Mei 1993 skriftelik in tweevoud by of tot above address or at PO:Box 45 Nelspruit 1200 within a period of die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 45 Nelspruit 28 days from 11 May ingedien word Address of agent: Aksion Plan Valuations TOW and Regional Adres van agent Aksion Plan Waardasies Stads en Streekbe Planning Property Development & Management 310 Belmont 15 planning Eiendomsontwikkeling & Bestuur Belmont 310 Paul Paul Kruger Street PA Box 2177 Nelspruit 1200 Tel (01311) Krugerstraat 15 Posbus 2177 Nelspruit 1200 Tel (01311) NOTICE 1003 OF 1993 ii 1": _ KENNISGEWING 1003 VAN 1993 VERWOERDBURGWYSIGINGSKEMA VERWOERDBURG AMENDMENT SCHEME 3 Ek Errol Raymond Bryce synde die gemagtigde agent van die eienaar van Gedeelte 52 van die pleas Zwartkop 383 JR gelee op I Errol Raymond Bryce being the authorised agent of the owner of die hoek van Lochner en Voortrekkerweg (P661) gee hiermee Portion 52 of the farm Zwartkop 383 JR situated on the comer of artikel 56 (1) (b)van die Ordonnansie o D p beplan Lochner and Voortrekker Roads (P661) hereby give notice iri terms I ingevolgeigendorpe 1986 kenn1(si)dat ek by die Stadsraalvan rvesrwoerd of section 56 (1) (b) (i) of the Townplanning and TownshipsrOrdiburg aansoek gedoen hot om die wysigirig van Verweerdburg nonce 1986 that I have applied to the Town Council of Verwoerd dorpsbeplanningskema 1974 deur die hersonering van die eien burg for the amendment of the Verwoerdburg Town planning Somme hierbo beskryf van "Spesiaal" vir besigheid en ander Scheme 1992 by the rezoning of the property described above gebruike tot "Spesiaal" vir besigheid openbare garage en ander from "Special" for business and other uses to "Special" tor:bust gebruike goedgekeur deur die plaaslike bestuur ness a public garage and other uses approved by the local authority Besonderhede Van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will fie for inspection during normal kantoomre by die Afdeling van Stadsbeplannirig hoek van Basden office hours at the office of the Department of Townplanning corner lean en Rabiestraat Verwoerdburg vir ntydperk van 28 dae vanaf of Basden Avenue and Ribie Street Verwoerdburg for a period of 12 Mei days from 12 May 1993 "I Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skrikelik by of tot die Stadsbe lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above klerk by bovermelde adres of by Posbus Verwoerdburg address or to PO Box Verwoerdburg 0140 within a period 0140 ingedien word of gerig word of 28 days from 12 May 1993 Adres van agent: E R Bryce & Medewerkers Posbus 4349 Half Address of agent: E R Bryce & Associates PO Box 4349tHalfway House 1685 Tel (011) /9 way House 1685 Tel (011) /9 " " x ;ern : ; ; 1219

18 18 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 NOTICE 1004 OF 1993 KENNISGEWING 1004 VAN 1993 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 312 PIETERSBURGYYYSIGINGSKEMA 312 I Frank Peter Sebastian de Villiers being the authorised agent of Ek Frank Peter Sebastian de Villiers synde die gemagtigde agent the owner of Portion 136 and the Remainder of Portion 244 of the van die eienaar van Gedeelte 136 en die Restant van Gedeelte 244 farm Sterkloop 688 LS hereby give notice in terms of section 56 (1) van die pleas Sterkloop 688 LS gee hiermee ingevolge Mike! 56 (1) (b) (I) of the Town (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 planning and Townships Ordinance 1986 (Ordi (Ordonnansie No 15 van1986) kennis dat ek by die Stadsraad van nance No 15 of 1986) that I have applied to the Town Council of Pietersburg aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps Pletersburg for the amendment of the town planning scheme known bepla skema bekend as die Pietersburgdorpsbeplanning as the Pietersburg Town planning Scheme 1981 by the rezoning of skema 1981 deur die hersonering van die eiendomme hierbo the properties described above situated between Vorster Street to beskryt gelee tussen Vorsterstraat aan die noorde Hoofstraat aan the south Hoof Street to the west Iran Avenue to the east and die weste Irantaan aan die ooste en aanliggend tot die Sterkloop adjacent to the Sterkloop River from "RSA" to "Special" fora hotel rivier van "RSA" tot "Spbsiaal" vir n hotel vulstasie restaurant en filling station restaurant and take aways subject to specific condi wegneemete plek onderhewig aan spesifieke voorwaardes asook tions as wet as the consent of the Administrator in terms of the title die Administrateur se toestemming ingevolge die titelbepalings vir for the abovementioned rights die bogenoemde regte Particulars of the application wit He for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk Room 404 Civic Centre kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Kamer 404 Burger Pietersburg for the period of 28 days from 12 May 1993 sentrum Pietersburg vir n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 111 Pietersburg 0700 within a period of 28 days from 12 May 1993 Address of agent: Frank de Villiers & Associates PO Box 1883 Pietersburg 0700 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n tydperk van 28 dae van 12 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 111 Pietersburg 0700 ingedien of gerig word Adres van agent: Frail* de Villiers & Assosiate Posbus 1883 Pietersburg NOTICE 1005 OF 1993 KENNISGEWING 1005 VAN 1993 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 4389 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 4389 I Wendy Dore being the authorised agent of the owner of Ed Ek Wendy Dore synde die gemagtigde agent van die eienaar van 3108 Pretoria give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the grfrd301n0n8anpletoopriaarpseleprimanereininggeenvoillgoerpe;tikle cle)n(rti/)s (Ic)avtaenkdiiDey Town planning and Townships Ordinance 1986 that I have applied die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van to the City Council of Pretoria for the amendment of the town plandie doipsbeplanningskema bekend as Pretoriadorpsbeplanningning scheme known as Pretoria Town planning Scheme 1974 by skema 1974 deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf the rezoning of the property described above situated on the corner gelee op die hoek van Van der Walt en Visaglestraat Pretoria van of Van der Walt and Visagie Streets Pretoria from "General Resi "Algemeen Woon" tot "Algemeen Woon" Inslultende n totall dential" to "General Residential" including a totalisator agency seerder agentskap Particulars of the application wit lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Director: City Planning Division De kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stadsbeplanning velopment Control Application Section Room 6002 West Block Ontwikkelingsbeheerafdeling Afdeling Aansoeke Kamer 6002 Wesbtok Mundane Van der WaltstraatPretoria vir n tydperk van Munitoria Van der Walt Street Pretoria for a period of 28 days from 28 dae vanaf 12 Mei 1993 (die datum van eerste publikasie van 12 May 1993 (the date of first publication of this notice) hi kennisgewing) Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek most binne n be lodged with or made in writing to the Director at the above address tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by of tot die Direkteur or at PO Box 3242 Pretoria 0001 within a period of 28 days from by bovermelde adres of by Posbus 3242 Pretoria 0001 ingedien of 12 May 1993 gerig word Address of owner: C/o Wendy Dore & Associates PO Box 3045 Halfway House 1685 Tel (011) /8 Reference No W1079 Adres van eienaar: Pa Wendy Dore & Medewerkers Posbus 3045 Halfway House 1685 Tel (011) /8 Verwysings No W NOTICE 1006 OF 1993 KENNISGEWING 1006 VAN 1993 I Marthinus Wessel Koekemoer being the authorised agent of the Ekhitarthinus Wessel Koekemoer synde die gemagtigde agent owners of erven mentioned below hereby give notice in terms of van die eienaars van die erwe hieronder gee hiermee ingevolge section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance arhkel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 1986 that I have applied to the Town Council of Johannesburg for Dorpe 1986 kennis dat ek by die Stadsraad van Johannesburg the amendment of the Johannesburg Town planning Scheme 1979 aansoek gedoen het om die wysiging van die Johannesburgse by the rezoning of the properties described below astollows: Ddipsbeplanningskema 1979 deur die hersonering van die vat gende eiendomme: JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 4240 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 4240 Ed 146 Fairland situated at 170 Cornelis Street from "Resi Ed 146 Fairland gelee te Cornelisstraat 170 vanaf "Residen dential I" one dwelling per erf to "Residential I" one dwelling per steel I" een woonhuis per ed na "Residensieel I" een woonhuis per m2 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 4283 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 4283 Ed 73 Northcliff situated at 229 Frederick Drive from "RS Ed 73 Northcliff gelee te Frederickrylaan 299 vanaf "Resi dential I" one dwelling per erf to "Residential I" one dwelling per densieel I" een woonhuis per erf na "Residensieel I" een woonhuis m2 subject to conditions per

19 12 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 4253 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 4253 Ed 74 RE Northcliff situated at 231 Frederick Drive from "Resi Erf 74 RG Northcliff gelee te Fredrickrylaan 231 vanaf "Residential I" one dwelling per m2 to "Residential I" one dwelling densieel I" een woonhuis per m2 na "Residensieel I" een per m2 subject to conditions woonhuis per m2 onderhewig aan voorwaardes Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal Icantoorure by die kantoor van die Direkteur van Beplanning Kamer office hours at the office of the Director of Planning: Room Sewende Verdieping Burgersentrum Braamfontein vir n tyd Seventh Floor Civic Centre Braamfontein for a period of 28 days perk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 from 19 May 1993 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n Objections to or representations inrespect of the application must tydperk van 28 dae skriftelik by of tot die Direkteur van Beplanning by be lodged with or made in writing in duplicate to the Director of Plan Posbus Braamfontein 2017 of by adres ingedien of gerig ning at the above address or at Director of Planning: PO Box word vanaf 19 Mel Braamfontein 2017 within a period of 28 days from 19 May Adres van agent: Plangraphos Posbus 127 Paardekraal 1993 Krugersdorp 1752 [Tel (011) /1 ] Address of agent: Plangraphos PO Box 127 Paardekraal Krugersdorp 1752 [Tel (011) /1 ] NOTICE 1007 OF 1993 KENNISGEWING 1007 VAN 1993 BRAKPANWYSIGINGSKEMA 179 BRAKPAN AMENDMENT SCHEME 179 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT OF A TOWN VAN DIE ORDONNANSIE OP DORSBEPLANNING EN DORPE PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1) (b) (00F THE 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986 TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI NANCE No 15 OF 1986 Ek Minet van Tonder van Gillespie Archibald & Vennote (Benoni) synde die gemagtigde agent van die Sneer van Gedeelte I Mlnet van Tonder of Gillespie Archibald & Partners (Benoni) 1 van Ed 950 Brakpan dorpsgebied gee hiermee ingevolge artikel being the authorised agent of the owner of Portion 1 of Ed (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Brakpan Township hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) 1986 kennis dat ek by die Stadsraad van Brakpan aansoek gedoen (I) of the Town planning and Townships Ordinance 1986 that I have het om die wysiging van die dorpsaanlegskema bekend as Brakpanapplied to the Town Council of Brakpan for the amendment of the dorpsaanlegskema 1980 deur die hersonering van die eiendom Town planning scheme known as Brakpan Town planning Scheme hierbo beskryf gelee aan Queenslaan Brakpan vanaf "Resi 1980 by the rezoning of the property described above situated on densieel 4" tot "Besigheid 1" met bykomende regte vir Queen Avenue Brakpan from "Residential 4" to "Business 1" with diensnywerhede additional rights for service Industries Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van rile Stadsklerk Burgersentrum Prince hours at the office of the Town Clerk Town Georgelaan Brakpan vir n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 Hall Prince George Avenue Brakpan for a period of 28 days from 12 May 1991 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mel 1993 skriftelik by of tot die Stads Objections to or representations in respect of the application must klerk by bovermelde adres of by Posbus 15 Brakpan 1540 ingedien be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above of gerig word address or at PO Box 15 Brakpan 1540 within a period of 28 days Adres van eienaar: Per adres Gillespie Archibald & from 12 May 1993 Posbus 589 Benoni 1500 Vennote Address of owner: Care of Gillespie Archibald & Partners PO Box 589 Benoni 1500 KENNISGEWING 1008 VAN 1993 NOTICE 1008 OF 1993 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 4385 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 4385 Ek Comelis Sjoerd Harmsma synde die eienaar van Ed 273 Riettontein gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die I Cornelis Sjoerd Harmsma being the owner of Ed 273 Rietfon Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 (Ordonnansie No tein hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town 15 van 1986) kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek planning and Townships Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema in werk 1986) that I have applied to the City Council of Pretoria for the ing bekend as Pretoria dorpsbeplanningskema 1974 deur die amendment of the town planning scheme in operation known as hersonering van die eiendom hierbo beskryf gelee te 17de Laan Pretoria Town planning Scheme 1974 by the rezoning of the 561 Rieffontein van "Dupleks Woon Regte" na "Spesiale Woon property described above situated at th Avenue RiettoMein Regte" from "Duplex Rights" to "Special Residential Rights" Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal van kantrureo bylkdierkantopopr Adie at Direkktedur the office of the Director: e SttedeiikeKBeplan6noinpg: City Planning Division 6002 Atdeeepintegk w mntw unlitoriaingysepedeeet revealtnetstoeeetaptmetineitsierays ;re tydperkamer van Development hours Control Application Section Room 6002 West Block 28 Munitioria Van der Walt Street dae vanaf 12 Mei 1993 (die datum van die eerste publikasie van Pretoria for the period of 28 days hierdie kennisgewing) from 12 May 1993 (the date of first publication of this notice) :13 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by of tot die Direkteur be lodged with or made in writing to the Director at the above address by bovermelde adres of by Posbus 3242 Pretoria 0001 ingedien of or at PO Box 3242 Pretoria 0001 within a period of 28 days from gerig word 12 May 1993 Adres van eienaar: 18 de Laan 773 Rietfontein 0084 Address of owner: 77318th Avenue Rietfontein 0084 ; 19

20 20 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 NOTICE 1009 OF 1993 KENNISGEWING 1009 VAN 1993 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT OF THE KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN JOHAN JOHANNESBURG TOWN PLANNING SCHEME 1979 IN TERMS NESBURGDORPSBEPLANNINGSKEMA 1979 INGEVOLGE OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWNPLANNING AND ARTIKEL 56 (1) (13) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDINANCE No15 OF 1986) PLANNING EN DORPE 1986 (ORDONNANSIE No15 VAN 1986) We Hunter Theron & Zietsman Inc being the authorised agent of Ons Hunter Theron & Zietsman I no synde die gemagtigde agent the owner of Erven 754 and 756 Fairland hereby give notice in van die eienaar van Erwe 754 en 756 Fairland gee hiermee ing a terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships volge artikel 56 (1) (b) (i)van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning Ordinance 1986 that we have applied to the City Council of Johan en Dorpe 1986 kennis dot ons by the Stadsraad van Johannesburg nesburg for the amendment of the townplanning scheme known as aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanning the Johannesburg Town planning Scheme 1979 by the rezoning of skema bekend as die Johannesburg dorpsbeplanningskema 1979 Erven 754 and 756 Fairland situated on the corner of 11th Avenue deur die hersonering van Erwe 754 en 756 Fairland geleb op die and Johannes Street in the Township of Fairland from "Residential hock van 11de Laan en Johannesstraat Fairland vanaf "Resi t " to "Residential 3" subject to certain conditions densieel 1" na "Residensieel 3" onderworpe aan seker voor Particulars of the application will lie for inspection during normal waardes office hours at the office of the Director of Planning Room 760 Besonderhede van die aansoek lb ter insae gedurende gewone Seventh Floor Civic Centre Braamfontein for a period of 28 days kantoorure by die DireMeur van Beplanning Kamer 760 Sewende from 12 May 1993 Verdieping Burgersentrum BraamfoMein vir n tydperk venal 28 dae vanaf 12 Mei 1993 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Director of Planning M Besware teen of vertob ten opsigte van die aansoek moet binne the above address or at PO Box Braamfontein 2017 within n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by of tot die Direktuer van Beplanning by bogenoemde adres of by Posbus a period of 28 days from 12 May Braamfontein lngedien of gerig word Address of applicant: Hunter Theron & Zietsman Inc PO Box 489 Florida Hills 1716 Adres van applikant Hunter Theron & Zietsman Posbus 489 Florida Hills NOTICE 1011 OF 1993 KENNISGEWING 1011 VAN 1993 VERWOERDBURG AMENDMENT SCHEME NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN VERWOEHDBURG INYSIGINGSKEMA NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) NANCE No 15 OF 1986) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I Eliza Altona being the authorised agent of the owner of Ed 214 Ek Elize Mona synde die gemagtigde agent van die eienaar van of Die Hoewes X88 Verwoerdburg hereby give notice in terms of Ed 214 van Die Hoewes X88 Verwoerdburg gee hiermee ingevolge section 56 (1) (b) (I) of the Town planning and Townships Ordinance artlkel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 1986 (Ordinance No 15 of 1986) that I have applied to the Town Dome 1986 kennis dat ek by die Stadsraad van Verwoerdburg Council of Verwoerdburg for the amendment of the townplanning aansoek gedoen het an die wysiging van die dorpsbeplaningskema scheme known as the Verwoerdburg Town planning Scheme 1992 bekend as die Vervioerdburg dorpsbeplanningskema 1992 deur die by the rezoning of the property described above from "Residential hersonering van die eiebdomme hierbo beskryf vanaf "Residensieel 1" to "Residential 2" 1" tot "Residensieel 2" The erf is situated in Gerhard Street Verwoerdburg Die eiendom is gelee le Gerhardstraat Verwoerdburg Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone office hours at the offices of the Department of Townplanning Town kantoorure in die kantore van die Departement van Stadsbeplan Council of Verwoerdburg corner of Cantonments Road and RabieStadsraad van Verwoerdburg hoek van Cantonmentsweg en Street Lyttelton Agricultural Holdings for a period of 28 days from Rabiestraat Lytteltonlandbouhoewes vir n tydperk van 28 dae 12 May 1993 vanaf 12 Mei 1993 Besware teen of vertob ten opsigte van die aansoek moet binne Objections to or representations in respect of the application n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by of tot die must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above Verwoerdburgaddress Stadslderk by bovermelde adres of by Posbus or at PO Box Verwoerdburg 0140 within a period 0140 ingather of gerig word of 28 days from 12 May 1993 tidies van eienaar: Elize Altona Posbus 34 Wierdapark 0149 Address of owner: Eliza Altona PO Box 34 Wierdapark 0149 Tel (012) Tel (012) NOTICE 1012 OF 1993 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME _ KENNISGEWING 1012 VAN 1993 v JOHANNESBURGVVYSIGINGSKEMA NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE TOWN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE DORP SBEPLANNINdSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1) (b) (i) OF THE VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) NANCE No 15 OF 1986) EkLeslie John Oakenfull synde die gemagtigde agent van die I Leslie John Oakenfull being the authorised agent of the owners eienaars van Ed 133;dorp Norwood gee hiermee ingevolge artikel of Ed 133 Norwood Township hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome 56 (1) (b) (0 of the Town planning and Townships Ordinance kennis dat ek by die Stadsraad van Johannesburg aansoek that I have applied to the City Council of Johannesburg for the gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend amendment of the townplanning scheme known as the Johannes as die Johannesburg dorpsbeplanningskema 1979 deur die hersoburg Town planning Scheme 1979 by the rezoning of the property nering van die eiendom hierbo beskryf geleb op die hoek van Wil described above situated on the corner of William Road and Fanny liainweg en Fannylaan dorp Norwood van "Residensieel 1" tot AvenUe Norwood Township from "Residential 1" to "Business 4" "BeSigheid 4"

21 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No 4911 Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Director: City Planning Room 760 kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stadsbeplanning Seventh Floor Civic Centre Braamfontein for a period of 28 days Kamer 760 Sewende Verdieping Burgersentnim Braamfontein vir from 12 May 1993 n tydperk van 28 the vanaf 12 Mei 1993 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne n be lodged with or made in writing to the Director: City Planning at the tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by of tot die Direkabove address or at PO Box Braamfontein 2017 within a tear Stadsbeplanning by die bovermelde adres of by Posbus period of 28 days from 12 May 1993 Braamfontein 2017 ingedien of gerig word Address of owner: C/o Osborne Oakenfull & Meekel PO Box Adres van eienaar: Pa Osborne Oakenfull & Meekel Posbus 2254 Parklands Parklands KENNISGEWING 1013 VAN 1993 NOTICE 1013 OF 1993 VERWOERDBURGWYSIGINGSKEMA 56 VERWOERDBURG AMENDMENT SCHEME 56 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE 1986 TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) NANCE No 15 OF 1986) Ek Pierre Dante Moelich van die firma Plankonsult synde I Pierre Dante Moelich of the firm Plankonsult being the autho gemagtigde agent van die eienaar van Erf 843 Zwartkop uitbreiding rised agent of the owner of Ed 843 Zwartkop Extension 4 hereby 4 gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 kennis dat ek by die Munisipaliteit Townships Ordinance 1986 that I have applied to the Municipality of van Verwoerdburg aansoek gedoen het om die wysiging van Verwoerdburg for the amendment of the townplanning scheme dorpsbeplanningskema bekend as Verwoerdburg dorpsbeplan known as Verwoerdburg Town planning Scheme 1992 by the ningskema 1992 deur die hersonering van die elendom rezoning of the property described above situated on Larch Nook hierbo from "Residential 1 to " Commercial " beskryf gels) te Larchhoekie van "Residensieel 1" na "Kammersisal" Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk Municipal Office corner Besonderhede van die aansoek le ter Insae gedurende gewone of Basden and Rabie Streets Verwoerdburg for the period of 28 kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Munisipale Kantoor days from 12 May 1993 hoek van Basden en Rabiestraat Verwoerdburg vir n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek most binne address or at PO Box Verwoerdburg 0140 within a period tydperk van 28 dae vanaf 12 Mel 1993 skriftelik by of tot die Sledsof 28 days from 12 May 1993 klerk by bovermelde adres of by Posbus Verwoerdburg Addresi for owner: C/o Plankonsult PO Box Sunnyside 0140 ingedien of gerig word 0132 [Tel (012) ] Adres van eienaar: Pa Plankonsult Posbus Sunnyside 0132 Tel (012) NOTICE 1014 OF 1993 KENNISGEWING 1014 VAN 1993 Ek Marthinus Wessel Koekemoer synde die gemagtigde agent I Marthinus Wessel Koekemoer being the authorised agent of the Owners of erven mentioned below hereby give notice in terms of van die eienaars van die erwe hieronder gee hiermee ingevolge section 56 (1) (b) (I) of the Town planning and Townships Ordinance artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op DorpsbeplannIng en 1988 that I have applied to the Town Council of Krugersdorp for the Dome 1986 kennis dat ek by die Stadsraad van Krugersdorp aanamendment of the Krugersdorp Town planning Scheme 1981 by soek gedoen het om die wysiging van die Krugersdorp dorps the rezoning of the properties described below as follows: beplanningskema 1981 deur die hersonering van die volgende KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 367 eiendomme: Portion 20 of Ed 31 Noordheuwel situated on the corner of KRUGERSDORPWYSIGINGSKEMA 367 Matroosberg and Drakensberg Streets from "Residential 1" one Gedeelte 20 van Ed 31 Noordheuwel gelee op die hoek van dwelling per ed to "Residential 1" one dwelling per 700 m2 Matroosberg en Drakensbergstraat vanaf "Residensieel 1" een KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 370 woonhuis per erfna "Residensieel 1" een woonhuis per 700 m2 Portion 9 of Ed 284 Krugersdorp situated on the corner of Linden KRUGERSDORPWYSIGINGSKEMA 370 and Becker Streets from "Residential 1" to "Residential 4" 0` Gedeelte 9 van Ed 284 Krugersdorp gelea op die hoek van Bui Particulars of the application will Ile for inspection during normal tenen Beckerstraat vanaf "Residensieel 1" na "Residensieel 4" office hours to the office of the Town Clerk Town Council Krugers Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone dorp Civic Centre PO Box 94 Krugersdorp 1740 for a period of 28 kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Stadsraad van days from 19 May 1993 Krugersdorp Burgersentrum Posbus 94 Krugersdorp 1740 vir n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 be lodged with or made in writing in duplicate to the Town Clerk Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n Town Council of Krugersdorp Civic Centre PO Box 94 Krugers tydperk van 28 dae skriftelik by of tot die Stadsklerk Stadsraad van dorp within a period of 28 days from 19 May 1993 ;Th Krugersdorp Burgersentrum Posbus 94 Krugersdorp ingedien of Address of agent: Plangraphos PO Box 127 Paardekrthl gerig word venal 19 Mei 1993 Krugersdorp 1752 Tel (011) /1) Adres van agent: Plangraphos Posbus 127 Paardekraal Krugersdorp 1752 Tel (011) / :ano NOTICE 1015 OF 1993 KENNISGEWING 1015 VAN 1993 (Regulation 5) (Regulasie 5) The Town Council of Komatipoort hereby gives notice in termaof Die Dorpsraad van Komatipoort gee hiermee ingevolge artikel 6 section 6 (8) (A) of the Division of Land Ordinance 1986 (Ordineribe (8) (A) van die Ordonnansie op die Verdeling van Grand 1986 (Or No 20 of 1986) that an application to divide the land described donnansie 20 van 1986) kennis dat n aansoek ontvang is om die hereunder has been received grond hieronder beskryl te verdeel

22 22 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Further particulars of the application are open for inspection at the office of the Town Clerk of Komatipoort Municipal Offices Ed Street Komatipoort Verdere besonderhede van die aansoek le ter insae by die kantoor van die Stadsklerk van Komatipoort Munisipaliteit Kantore Edstraat Komatipoort Any person who wishes to object to the granting of the application Enige persoon wat teen die toestaan van die aansoek beswaar wil or who wishes to make representations with regard thereto shall mask of vertoe wil reg moet sy besware of vertoe skriftelik en in submit his objections or representations in writing and in duplicate to tweevoud by die Dorpsraad van Komatipocirt by bovermelde adres of the Town Clerk at the above address or at PO Box 146 Komati by Posbus 146 Komatipoort 1340 en by die applikant by poort 1340 and with the applicant at the undermentioned address at onderstaande adres te enige tyd binne n tydperk van 28 dae vanaf any time within a period of 28 days from the date of the first publics die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing indien tion of this notice Date of first publication 12 May 1993 Datum van eerste publikasie 12 Mel 1993 Description of land:the consolidated land (property) consisting of Beskrywing van grond: Die gekonsolideerde grond (eiendom) be a portion of Portion 6 of the farm Lebombo 186 JU (in extent ± staande uit n gedeelte van Gedeelte 6 van die pleas Lebombo ha) and the farm Reserve 188 JU (in extent ha) in total JU (grout ± 333 ha) en die pleas Reserwe 188 JU (groot ± extent ± 843 ha ha) in totaal grout ± 843 ha Name of applicant: Johann Rademeyer Town and Regional Plan Adres van applikant:johann Rademeyer Stads en Streekbeplan ners PO Box 3522 Nelspruit 1200 Tel (01311) 53991/2 ners Posbus 3522 Nelspruit 1200 Tel (01311) /2 NOTICE 1016 OF 1993 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 4289 SCHEDULE 8 [Regulation 11 (2)] KENNISGEWING 1016 VAN 1993 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 4289 BYLAE NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN [Regulasie 11 (2)] NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (1) (ORDINANCE No 15 OF 1986) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE We Rosmarin & Associates being the authorised agents of the 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) owner of Ed 887 Westdene hereby give notice in terms of section Ons Rosmarin & Medewerkers synde die gemagtigde agente van 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance 1986 die eienaar van Ed 887 Westdene gee hlermee Ingevolge artikel 56 that we have applied to the City Council of Johannesburg for the (1) (b) (f) van die Ordonnansle op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 amendment of the town planning scheme known as Johannesburg kennis dat ons by die Grootstadsraad van Johannesburg aansoek Town planning Scheme 1979 by the rezoning of the property gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend described above situated at 179 Perth Road Westdene from as Johannesburg dorpsbeplanningskema 1979 deur die hersoner ing van die eiendom hierbo beskryf gelee te Perthweg 179 West "Residential 1" with a density of one dwelling per ed to "Residential 1" with a density of one dwelling per 200 m2 dent van "Residensieel 1" met n digtheld van een woonhuis per erf na "Residensieel 1" met n digtheid van een woonhuis per 200 m2 Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Director of Planning: Room 760 kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stadsbeplanning Seventh Floor Civic Centre Braamfonteln Johannesburg for a Kamer 760 Sewende Verdieping Burgersentrum Braamfonteln period of 28 days from 12 May 1993 Johannesburg vir n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mel 1993 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n be lodged with or made in writing to the Director of Planning at the tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by of tot die Direkabove address or at PO Box Braamfontein 2017 within a teur: Stadsbeplanning by bovermelde adres of by Posbus period of 28 days from 12 May 1993 Braamfontein 2017 ingedlen of gerig word Address or owner:c/o Rosmarin & Associates Sherbome Square Adres van eienaar Pa Rosmarin & Medewerkers Sherborne 5 Sherborne Road Parktown 2193 Square Sherbomeweg 5 Parktown 2193 NOTICE 1017 OF 1993 RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME 235 SCHEDULE 8 o n KENNISGEWING 1017 VAN 1993 RUSTENBURGWYSIGINGSKEMA 235 BVLAE 8 [Regulation 11 (2) ] If [Regulasie 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE NANCE No 15 OF 1986) 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) We Rosmarin & Associates being the authorised agent of the Ons Rosmarin & Medewerkers synde die gemagtigde agente van owner of the Remaining Extent of Ed 1085 Rustenburg hereby give dieeienaar van die Restant van Erf 1085 Rustenburg gee hiermee notice in terms of section 56 (1) (b) (I) of the Townplanning and ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Townships Ordinance 1986 that we have applied to the Town Coun ning en Dorpe 1986 kennis dat ons by die Stadsraad van Ruston cil of Rustenburg for the amendment of the town planning scheme aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbe knownburg gskema bekend as Rustenburg dorpsbeplanningskema as Rustenburg Town planning Scheme 1980 by the rezon plappo ing of the property described above situated in the northern 1980; deur die hersonering van bogenoemde eiendom gelee in die most mess noordelike sektor van die Sentrale Besigheids Distrik op sector of the Central Business District on Malan Street just off the Malanstraat net at van die hoek van Van Stadenstraat van corner of Van Staden Street from "Residential 1" to "Business 1" isresidensieel 1" tot "Besigheid 1" onderworpe aan sekere voorsubject to certain conditions waardes Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk Eighth Floor Town Coun kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Agste Verdieping dl of Rustenburg 159 Burger Street Rustenburg for a period of 28 Siadsraad van Rustenburg Burgerstraat 159 Rustenburg vir n tyd days from 12 May 1993 perk van 28 dae vane( 12 Mei

23 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stadsaddress or at PO: Box 16 Rustenburg 0300 within a period of 28 klerk by bovennelde adres of by Posbus 16 Rustenburg 0300 inge days from 12 May 1993 dien of gerig word Address of owner C/o Rosmarin & Associates Sherbome Square Adres van eienaars: Pa Rosmarin & Medewerkers Sherbome 5 Sherbome Road Parktown 2193 Square Sherbomeweg 5 Parktown NOTICE 1018 OF 1993 HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT SCHEME 711 SCHEDULE 8 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI NANCE No 15 OF 1986) KENNISGEWING 1018 VAN 1993 HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLEWYSIGINGSKEMA 711 BYLAE 8 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP PLANNING EN DORPE 1986 (ORDONNANSIE No 15 VA 1986) Ek Jean Margaret Raitt synde die gemagtigde agent van die I Jean Margaret Rain being the authorised agent of the owner of eienaar van Ed 33 Randjespark uitbreiding 30 gee hiermee inge Erf 33 Randjespark Extension 30 hereby give notice in terms of volge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning section 56 (1) (b) (I) of the Town planning and Townships Ordinance en Dorpe 1986 kennis dat ek by die Stadsraad van Midrand aan 1986 that I have applied to the Town Council of Midrand for the seek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema amendment of the town planning scheme known as Halfway House bekend as die Halfway House en Clayvilledorpsbeplanningskema and Clayville Town planning Scheme 1976 few the property described above situated between the old Pretoria Johannesburg 1976 deur die hersonering van the eiendom hierbo beskryt gelei tussen die ou Pretoria Johannesburg Hoofpad (P12) en die Ben Main Road (P12) and the Ben Schoeman Motorway (N121) from Schoeman Snelweg (N1 21) van "Spesfaal" onderworpe aan "Special" subject to certain conditions to "Special" subject to sekere voorwaardes tot "Spesiaal" onderworpe aan sekere voorcertain conditions waardes Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk Municipal Offices old kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Munisipale Kantore Pretoria Road Halfway House for the period of 28 days from 12 May ou Pretoriaweg Halfway House vir n tydperk van 28 dae vanaf Mei 1993 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne n be lodged with or made In writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stads bovermelde adres of by Privaatsak X20 address or at Private Bag X20 Halfway House 1685 within a period klerk by Halfway House 1685 ingedien of gerig word of 28 days from 12 May 1993 Adres van eienaar: Pa Rosmarin & Medewerkers Posbus Address of owner: C/o Rosmarin & Associates PO Box Braamfontein 2017 Braamfontein NOTICE 1019 OF 1993 KENNISGEWING 1019 VAN 1993 HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLEWYSIGINGSKEMA 711 SCHEME 711 BYLAE 8 SCHEDULE 8 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE 1986 NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI NANCE No 15 OF 1986) Ek Jean Margaret Raitt synde die gemagtigde agent van die eienaar van Ed 43 Randjespark uitbreiding 31 gee hiermee Inge I Jean Margaret Raitt being the authorized agent of the owner of volge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning Ed 43 Randjespark Extension 31 hereby give notice in terms of en Dome 1986 kennis dat ek by die Stadsraad van Midrand aansection 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance soek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema 1986 that I have applied to the Town Council of Midrand tor4the bekend as die Halfway House en Clayville dorpsbeplanningskema amendment of the town planning scheme known as the Haltiay 1976 deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf gelee House and Clayville Town planning Scheme 1976 for the property tussen die ou Pretoria Johannesburg Hoofpad (P12) en die Ben described above situated between the old PretoriaJohannesburg Schoeman Snelweg (N121) van "Spesiaal" onderworpe aan Main Road (P1/2) and the Ben Schoeman Motorway (N1/21) from sekere voorwaardes tot "Spesiaal" onderworpe aan sekere "Special" subject to certain conditions to "Special" subjechio voorwaardes certain conditions Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Stadsraad Munisipale Kantore ou office hours at the office of the Town Clerk Municipal Offices old Pretoriaweg Halfway House vir n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei Pretoria Road Halfway House for the period of 28 days from 12 May 1993 I Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by of tot die Sledsbe lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above klerk by bovermelde adres cf by Privaatsak X20 Halfway House address or at Private Bag X20 Halfway House 1685 within a period 1685 ingedien of gerig word of 28 days from 12 May 1993 Adres van eienaar: Pa Rosmarin & Medewerkers Posbus Address of owner: C/o Rosmarin & Associates PO Box 32004; Braamfontein 2017 c Braamfontein

24 I 24 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 NOTICE 1020 OF 1993 KENNISGEWING 1020 VAN 1993 i SANDTON AMENDMENT SCHEME 2207 SANDTONTVVYSIGINGSKEMA 2207 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE 1986 NANCE No 15 OF 1986) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I Bruce Ingram Stewart being the authorised agent of the owner Ek Bruce Ingram Stewart synde die gemagtigde agent van dieof Erf 588 River Club Extension 5 Township hereby give notice in eienaar van Ed 588 River Clubuitbreiding 5 dorp gee hiermee terms of section 56 (1) (b) (i) of the Townplanning and Townships ingevolge artikel 56 0) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance 1986 that I have applied to the Town Council of Sandton ning en Dorpe 1986 kennis dal ek by die Stadsraad van Sandton for the amendment of the town planning scheme known as Sandton aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanning Town planning Scheme 1980 by the rezoning of the property skema bekend as die Sandton dorpsbeplanningskema 1980 deur described above situated on the north western corner at the inter die hersonering van die eiendom hierbo beskryf gelee aan die section of Panners Lane and Shiel Avenue from "Residential 2" noordwestelike hoek by die kruising van Pannerssteeg en Shiellaan subject to certain conditions to!residential 2" subject to certain van "Residensieel 2" onderworpe aan sekere voorwaardes na amended conditions "Residensieel 2" onderworpe aan sekere gewysigde voonrvaardes Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours in Room 206 B Block Civic Centre corner of West kantoorure by Kamer 206 B blok Stadsraad van Sandton hoek van Street and Rivonia Road Sandown for a period of 28 days from Weststraat en Rivoniaweg Sandown vir n tydperk van 28 dae vanaf 12 May Mei 1993 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moat binne n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by die tiovermelde address or to the town Clerk (Attention: Townplanning) PO Box adres of tot die Stadslgerk (Aandag: Stadsbeplanning) Posbus Sandton 2146 within a period of 28 days from 12 May Sandton 2146 ingedien of gerig word Address of owner: C/o Schneider & Dreyer PO Box 3438 Rand Adres van edemas: Pa Schneider & Dreyer Posbus 3438 Rand burg 2125 burg2125 ; NOTICE 1021 OF 1993 KENNISGEWING 1021 VAN 1993 TOWN COUNCIL OF LICHTENBURG STADSRAAD VAN LICHTENBURG The Town Council of Lichtenburg hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Lichtenburg gee hlermee ingevolge artikel 28 section 28 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance (1) (a) van die Ordonnansie op DorpsbeplannIng en Dorpe (Ordinance No 15 of 1986) that a draft townplanning scheme (Ordonnansie No 15 van 1986) kennis dat by n ontwerpdorpsto be known as Lichtenburg Amendment Scheme 9 has been pre beplanningskema wat as Lichtenburg wysigingskema 9 bekend sal pared by it steep opgestel het This scheme will be an amendment scheme and contains the fol Hierdie skema sal n wysigingskema wees en bevat die volgende lowing proposal: voorstel: To rezone Ert 199 Blydeville from "Residential 3" to "Busi Om Ed 199 Blydeville vanaf "Residensieel 3" na "Besigheid ness 3" 3" te hersoneer The draft scheme will lie for inspection during normal office hours Dier ontwerpskema /6 ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Kamer 10 Burgersentrum Lichtenf or a period of 28 days from 12 May 1993 at the office of the Town Clerk Room 10 Civic Centre Lichtenburg burgyir n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet skriftelik Objections to and representations in respect of the Scheme must by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of Posbus 7 Lichten be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above burg; 2740 binne n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 Ingedien address or PO Box 7 Lichtenburg 2740 within a period of 28 days of gerig word from 12 May 1993 P J JURGENS P J JURGENS Stadsklerk Town Clerk NOTICE 1022 OF 1993 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 749 lor re" Pr KENNISGEWING 1022 VAN : 3Q ; ROODEROORTWYSIGINGSKEMA 749 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE NANCE No 15 OF 1986) 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) _Eli Gedruida Jacoba Smith en/of Petrus Lafras van der Walt I GertruidaJacoba Smith and/or Petrus Lafras van der Walt being de die gemagag de agent van die eienaar van Erwe 3725 en the authorised agent of the owner of Erven 3725 and 3726 Weltevre 3726 Weltevredenparkuitbreiding 45 Roodepoortdorpsgebied denpark Extension 45 Registration Division 10 Transvaal hereby Regstrasieafdeling 10 Transvaal hiermee ingevolge artikel 56 (1) give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of th Townplanning and (b) (i) van die Ord nn op Dorpsbeplanning en Dome 1986 Townships Ordinance1966 that I have applied to the City Council of kennis dat ek by die Stadsraad van Roodepoort aansoek gedoen het Roodepoort for the amendment of the town planning scheme known at die wysiging van die Roodepoort dorpsbeplanningskema 1987 as Roodepoort Townplanning Scheme 1957 by the rezoning of the den? die hersonering van die eiendom hierbo beskryf plea to Kroproperty described above situated at Kroton Street from "Resi tonstraat van "Residensieel 2" met n digtheid van "20 wooneendential 2" with a density of "20 Dwellingunits per hectare" to "Resi hede per hektaar" tot "Residensieel 3" met n digtheid van "30 dential 3" with a density of "30 Units per hectare" wooneenhede per hektaar" Particulars of the application willtie for inaction during normal Besonderhede van die eansoek 16 ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Head: Urban Development Room 72 liantporure by die kantoor van die Hoof: Stedelike Ontwikkeling Fourth Floor Christiaan de Wet Road Florida 1709 for a period of Kamer 72 Vierde Verdieping Christiaan de Wetweg Florida days from 12 May 1993: i vir n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993

25 I the I days OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No Objections to Or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n be lodged with or made in writing to the Head: Urban Development tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by of tot die Hoof: Private Bag X30 Roodepoort 1710 within a period of 28 days from Stedelike Ontwikkeling by bovermelde adres of by Privaatsak X30 12 May 1993 Roodepoort 1725 ingedien of gerig word Address of authorised agent: Conradie Van der Walt & Asso Adres van gemagtigde agent: Conradie Van der Walt & Mededates PO Box 243 Florida 1710 werkers Posbus 243 Florida : NOTICE 1023 OF 1993 KENNISGEWING 1023 VAN 1993 AMENDMENT SCHEME 265 WYSIGINGSKEMA 265 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (ii) OF THE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (H) TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE NANCE No 15 OF 1986) 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I Thomas Philippus le Roux/Johannes Nicolaas Hammen being Ek Thomas Philippus le Roux/Johannes Nicolaas Hammen authorised agent of the owner of Erf 2242 Secunda Extension 4 synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 2242 Secundahereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (ii) of the Town uitbreiding 4 gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (ii) van die planning and Township Ordinance 1986 that I have applied to the Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 kennis dat ek by Town Council of Secunda for the amendment of the town planning die Stadsraad van Secunda aansoek gedoen het om die wysiging scheme known as the Ped Urban Town planning Scheme1976 by van die dorpsbeplanningskema bekend as die Buitestedelike the rezoning of the property described above situated at the corner Gebide Dorpsbeplanningskema 1976 deur die hersonering van rbo beskryf gelee op die hoek van Marthinus Preto of Marthlnus Pretorius Road Steenkamp and Van der Hoff Streets diedu eiendomeghi Steentamp en Van der Hoffstraat Secunda van "Spefrom "Special" for a public motor garage to "Special" fora public siaal" vir n openbare motor garage na "Spesiaal" vir n openbare motor garage place for refreshments and such related activities as arage verversingsplek en soden aanverwante bedrywe as wat the local authority may approve deptaaslike bestuur mag goedkeur Particulars of the application will lie for Inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk Room D208 Municipality kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Kamer D2013 MunIslof Secunda Central Business District Secunda for a period of 28 paliteit van Secunda Sentrale Besigheidsgebied Secunda vir n days from 12 May 1993 tydperk van 28 dae venal 12 Mel 1993 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 12 Mel 1993 skriftelik by of tot die Stadsaddress or at PO Box 2 Secunda 2302 within a period of 28 days klerk by die bovermelde adres of by Posbus 2 Secunda 2302 Inge from 12 May 1993 dien of gerig word Address of agent: Van Zyl Attwell & De Kock PO Box 3294 Adres van agent: Van Zyl Attwell & De Kock Posbus 3294 Mid Middelburg 1050 delburg NOTICE 1024 OF 1993 KENNISGEWING 1024 VAN 1993 SANDTON AMENDMENT SCHEME 2206 SANDTON WYSIGINGSKEMA 2206 I Eunice Blom being the authorised agent of the owner of Eiven Ek Eunice Blom synde die gemagtigde agent van die eienaar van 227 and 228 Hyde Park Extension 32 hereby give notice in terms of Erwe 227 en 228 Hydeparkuitbreiding 32 gee hiermee ingevolge section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe1986 kennis dat ek by die Stadsraad van Sandton aansoek 1986 that I have applied to the Town Council of Sandton for the amendment of the town gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend planning scheme known as the Sandton as die Sandton dorpsbeplanningskema 1980 deur die hersonering Town planning Scheme 1980 by the rezoning of the properties van die eiendom hierbo beskryf gelato te Derdeweg Hydeparkdescribed above situated at third Road Hyde Park Extension 32 uftbrelding 32 vanaf "Residensieel 2" na "Residensieel 2" om die from "Residential 2" to "Residential 2" to increase the density so as digtheid te vermeerder om sodoende 15 eenhede en meer per hek to allow 15 units and greater per hectare taar toe te feat Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the Town Clerk Town Council of Sandton B Block kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Stadsraad van Sand Civic Centre corner of West Street and Rivonia Road Sandton for a ton BokB Burgersentrum hoek van Weststraat en Rivoniaweg _ period of 28 days from 12 May 1993 = Sandton vir n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n be lodged with or made in Writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stadsaddress or at PO Box Sandton 2146 within a period of 28!clerk by bovermelde adres of by Posbus Sandton 2146 from 12 May 1993 ingedien of gerig word Address of owner: E Blom C/O Van Zyl Attwell & De Adresvan ag ent EBIom P/a Van Zyl Attwell & De Kock Mg PO Box 4112 Germiston South 1411: [Tel (011) M] 3 31&j Posbus 4112 Germiston Suid 1411 [Tel (011) /5] [Fax ni "If [Fax (011) ] : (011) ari CI s g NOTICE1025 OF 1993 ;per KENNISGEWING 1025 VAN 1993 oi JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3731 \ _ s JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 3731 I J du P van Zyl of the firm Van Zyl Attwell & De Kock being the Ek J du P van Zyl lien die firma Van Zyl Attwell & De Kock authorised agent of the owner of a portion of Erf 4077 Eldorado Park syhde die gemagtigde agent van die eienaar van n Gedeelte van Erf Extension 5 hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (1) of the 4077 Eldoradoparkuitbreiding 5 gee hiermee ingevolge artikel 56 Town planning and Townships Ordinance; 1986 that I have applied (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 to the City Council of Johannesburg for the amendment of the town kennis dat ek by die Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen planning scheme known as the Johannesburg Town planning het om wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die scheme 1979 by the rezoning of the property described above Johannesburgdorpsbeplanningskema 1979 deur die hersonering situated at the corner of Hiief and Circle:Roads from "Parkingmtd van die eiendom hierbo beskryf gelee te hoek van Hoof en Sirkel "Business 1" including places of amusement with consent fromith wee vanaf "Parkering" tot "Besigheid 1" ingeskiit vermaaklikj City Council heidsplekke met die toestemming van die Stadsraad

26 26 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk City Council of Johannes kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Stadsraad van Johan burg Room 760 Seventh Floor Civic Centre Braamfontein for a : nesburg Kamer 760 Sewende Verdieping Burgersentrum Breamperiod of 28 days from 12 May 1993 fontein vir ntydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n ; be lodged with or made tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by die Stadsklerk by in writing to the Town Clerk at the above! I3overmelde adres of by Posbus Braamfontein 2017 ingeaddress or PO Box Braamfontein 2017 within a period of dien of gerig wok! 28 days from 12 May 1993 Adres van eienaar:pa Van Zyl Attwell & De Kock Posbus 4112 Address of owner: C/o Van Zyl Attwell & De Kock PO Box 4112 GermistonSaid 1411 Germiston South NOTICE 1029 OF 1993 TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT KENNISGEWING 1029 VAN 1993 STADSRAAD VAN NELSPRUIT PERMANENT CLOSING OF ROAD AND ALIENATION PERMANENTE SLUITING VAN PAD EN VERVREEMDING OF LAND VAN GROND Notice is hereby given in terms of the provisions of section 68 of Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 68 van die Ordonnansie the Local Government Ordinance No 17 of 1939 that the Town op Plaaslike Bestuur No 17 van 1939 dat die Stadsraad van Nel Council of Nelspruit intends to close a portion of Cosmos Avenue sprult van voomeme is orn n gedeelte van Cosmoslaan tesame met together with Erven and Erwe en Nelspruit Nelspruit Extension 14 permanently and to alienate the uitbreiding 14 permanent te sluit met die doel em die elendom Ingesaid property In terms of section 79 (18) of the Local Government volge die bepalings van artikel 79 (18) van die Ordonnansie op Ordinance No 17 of 1939 by means of private treaties Plaaslike Bestuur No 17 van 1939 per privaat ooreenkomste te vervreem A plan Indicating the portion of the road to be closed is available Die planwat die ligging van die gedeelte van die pad wat gesluit and may be Inspected during office hours at the office of the Town gaan word aandui le ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris Secretary Room 116 Civic Centre Nel Street Nelspruit until Kamer 116 Burgersentrum Nelstraat Nelspruit gedurende 9 June 1993 kantoorure tot 9 Junie 1993 Any person having any objection to the proposed closing and Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen die permanently alienation or who wishes to make recommendations in this regard Suiting en vemreemding of venoe wil rig of wat enige eis tot skade or who will have any claim for compensation it such closing is exe vergoeding Sal he indien sodanige Blurting uitgevoer word moet cuted should lodge such objections recommendations or claims as sodanige besware vertoe of els na gelang van die gavel; skriftelik the case may be in writing to the Town Clerk PO Box 45 Nelspruit rig aan die Stadsklerk Posbus 45 Nelspruit 1200 om hom voor of op 9 Junie 1993 te bereik 1200 not later than 9 June 1993 DIRK VAN ROOYEN DIRK VAN ROOYEN Stadsklerk Town Clerk Stadiraad van Nelspruit; Posbus 45 Nelspruil 1200 Civic Centre PO Box 45 Nelspruit NOTICE 1030 OF 1993 KENNISGEWING 1039 VAN 1993 SCHEDULE 8 BYLAE 8 [Regulation 11 (2)] [Regulasie 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI NANCE No 15 of 1986) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE 1966 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) rte:: BRITSVVYSIGINGSKEMA 1/186 BRITS AMENDMENT SCHEME1/186 Will I H C Kruger being the authorised agent of the owner of Ed 247 C Kruger synde die gemagtigde hiermee agent ingevolge van die eienaar artikel van 56 Erf (1) 247 (b) Primindia (i) van gee die Primindia hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Ordminansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 kennis dat ek by Town planning and Townships Ordinance 1986 that I have applied die Stadsraad van Brits aansoek gedoen het om die wysiging van to the Town Council of Brits for the amendment of the townplanning die dorpsbeplanningskema bekend as Brits dorpsaanlegskema scheme known as Brits Town planning Scheme 1/1958 by the 1/1958 deur die hersonering van eiendom hierbo beskryf gelee te rezoning of the property described above situated at Tom Street toistraat Primindia van "Spesiaal" vir winkels kantore en profes Primindia from "Special" for shops offices eld to "Special" for sionele kamers tot "Spesiaal" vir winkels kantore en professionele shops offices etc kamers Die deel van die wysiging is die verhoging van die dekking vanaf 60% tot 70% en die verhoging van die vloeroppervlakteverhouding The purpose of the application is to increase the coverage and far from 60% to 70% and 06 to 12 respectively and to relax the vanef 10:6 tot 12 en die verslapping van die parkeervereistes vir parking requirements from four parking bays to two parking bays per winkels van vier na twee parkeerpiekke per 100 m2 bruto verhuur 100 m2 gross leasable shop area bare vloaroppervialde Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk PO Box 106 Brits kantoorure by the kantoor van die Stadsklerk Posbus 106 Brits 0250 Room 108 for the period of 28 days from 12 May 1993 (the 0250 Kamer 108 vir n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 (die date of first publication of this notice) datum vaneerste publikasie van hierdie kennisgewing)

27 OFFISIeLE KOERANT 19 MEI 1993 No Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoo ten opsigte van die aansoek moet binne n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydpeffi van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stadsaddress or at PO Box 106 Brits 0250 within a period of 28 days Iderk by bovermelde adres of by Posbus 106 Brits 0250 ingedien of from 12 May 1993 gerig word Address of owner: PO Box 3038 Brits 0250 Adres van eienaar: Posbus 3038 Brits NOTICE 1031 OF 1993 KENNISGEWING 1031 VAN 1993 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967 It is hereby notified in terms of section 3 (6) of the above Ingevolge arlikel 3 (6) van bogenoemde Wet word hiermee kennis mentioned Act that the applications mentioned in the Annexure have gegee dat die aansoeke in die Bylae vermeld deur die Adjunk direk been received by the Deputy DirectorGeneral: Branch Community turgeneraal: Talc Gemeenskapsontwikkeling ontvang is en ter Development and are open for inspection at the Sixth Roar City insae le by die Sesde Verdieping City Forumgebou Vermeulen Forum Building Vermeulen Street Pretoria and at the office of the straat Pretoria en in die kantoor van die betrokke plaaslike bestuur relevant local authority Enige beswaar met voile redes daarvoor moet skriftelik by die Any objection with full reasons therefor should be lodged in writ Adjunkdirekteurgeneraal: Tak Gemeenskapsontwikkeling by ing with the Deputy Director General: Branch Community Develop bovermelde adres of Privaatsak X437 Pretoria ingedien word op of ment at the above address or Private Bag X437 Pretoria on or voor 14:00 op 17Junie 1993 before 14:00 on 17 June 1993 BYLAE ANNEXURE Kevin Garth Lotzof vir Kevin Garth Lotzof for (1) die opheffing van die titelvoorwaardes van EA 529 in die (1) the removal of the conditions of title of Ed 529 in the dorp Greenside ten einde dit moontlik te maak dat die erf Township of Greenside in order to permit the ed to be used for gebruik kan word vir woonhuiskantore; en dwelling house offices; and (2) die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplanning (2) the amendment of the Johannesburg Town planning skema 1979 deur die hersonering van die erf van "Rest Scheme 1979 by the rezoning of the erf from "Residential 1" densieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot with a density of "One dwelling per erf" to "Residential 1" plus "Residensieel 1" insluitend kantore en aanverwante gebrulke offices and ancillary uses Die aansoek sal bekend staan as Johannesburg wysigingskema 4255 met Verwysingsnommer PB This application will be known as Johannesburg Amendment Scheme 4255 with Reference Number PB Soundprops 1139 Investments (Proprietary) Limited vir die opheffing van die titelvoorwaardes van Erwe 230 en 231 in die dorp Soundprops 1139 Investments (Proprietary) Limited for the Cason ten einde dit moontlik te maak dat die erwe onderverdeel kan removal of the conditions of title of Erven 230 and 231 in the Town word ship of Cason In order to permit the erven to be subdivided (PB ) (PB ) Paulus Philippus Meyer vir die opheffing van die titelvoor Paulus Phllippus Meyer for the removal of the conditions of title waardes van Ed 584 in die dorp Tzaneen ultbrelding 6 ten elnde dit of Ed 584 in the Township of Tzaneen Extension 6 in order to permit moontlik te maak dat die boulynbeperking opgehef kan word the building line restriction to be removed (PB ) ( ) Richard Leigh Andrews en Anne Elizabeth Andrews vir die Richard Leigh Andrews and Anne Elizabeth Andrews for the opheffing van die titelvoorwaardes van Ed 262 in die dorp Cyffidene removal of the conditions of title of Ed 282 in the Township of Cyril ten einde dit moontlik te mask dat die erf gebruik word vir besigheidsdene in order to permit the erf to be used for business purposes as doeleindes asook die verslapping van die boulyn well as the relaxation of the building line (PB ) (PB ) Dolores Hilda Theresa Morris vir Dolores Hilda Theresa Morris for (1) die opheffing van die titelvoorwaardes van Ed 526 in die (1) the removal of the conditions of title of Ed 526 in the dorp Parkwood ten einde dit moontlik te maak dat die erf gebruik Township of Parkwood in order to permit the ed to be used for kan word vir kantore; en offices; and (2) die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplanning i (2) the amendment of the Johannesburg Town planning skema 1979 deur die hersonering van die ed van "Resi Scheme 1979 by the rezoning of the ed from "Residential 1" densieel 1" met n digtheid van "een woonhuis per erf" tot with a density of "One dwelling per ed" to "Residential 1" "Residensieel 1" insluitend kantore met die toestemming van including offices with the consent of the City Council subject to die Stadsraad onderworpe aan sekere voorwaardes certain conditions s Die aansoek sal bekend staan as Johannesburg wysigingskema This application will be known as Johannesburg Amendment 4248 met Verwysingsnommer PB Scheme 4248 with Reference Number PB NOTICE 1032 OF 1993 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT 1967 ERF 974 OF THE TOWNSHIP OF SILVERTON EXTENSION 5 It is hereby notified in terms of section 2 (1) of the Removal of Restrictions Act 1967 that the Administrator has approved that condition 3 (d) in Deed of Transfer 36038/1968 be removed KENNISGEWING 1032 VAN 1993 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967 ERF 974 IN DIE DORP SILVERTONUITBREIDING 5 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2 (1) van die Wet op Opheffing van Beperkings 1967 bekendgemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde 3 (d) in Akte van Transport 36038/1968 opgehef word Receipt No: E Date: 8 March 1993 Kwit No: E Datum: 8 Maart 1993 Amount: RI 750 Bedrag: R1 750 (PB ) (PB )

28 28 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 NOTICE 1033 OF 1993 KENNISGEWING 1033 VAN 1993 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967 ERVEN 475 AND 476 OF THE TOWNSHIP OF GLENHAZEL ERWE 475 EN 176 IN DIE DORP GLENHAZEL EXTENSION 8 UITBREIDING It is hereby notified in terms of section 2 (1) of the Removal of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2 (1) van die Restrictions Act 1967 that the Administrator has approved that con Wet op Opheffing van Beperkings 1967 bekendgemaak dat die dition (m) in Deeds of Transfer F3641/1968 and F1519/1973 be Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde (m) in Aktes van removed Transport F3641/1968 en F1519/1973 opgehef word Receipt No: E Date: 10 November 1992 Kwit No: E Datum: 10 November 1992 Amount: R1 000 Bedrag: R1 000 (PB ) (PB ) NOTICE 1034 OF 1993 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT 1967 ERF 87 OF THE TOWNSHIP OF DECLERCQVILLE It is hereby notified in terms of section 2 (1) of the Removal of Restrictions Act 1967 that the Administrator has approved that condition C (k) in Deed of Transfer T5289/91 be removed KENNISGEWING 1034 VAN 1993 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967 ERF 871N DIE DORP DECLERCQVILLE Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2 (1) van die Wet op Opheffing van Beperkings 1967 bekendgemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde C (k) in Akte van Transport T5289/91 opgehef word Receipt No: E Date: 28 January 1993 Kwit No: E Datum: 28 Januarle 1993 Amount: R1 750 Bedrag: RI 750 (PB ) (PB ) KENNISGEWING 1035 VAN 1993 NOTICE 1035 OF 1993 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT 1967 ERF 263 IN DIE DORP WATERKLOOF ERF 283 IN THE TOWNSHIP OF WATERKLOOF It is hereby notified In terms of section 2 (1) of the Removal of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2 (1) van diewet op Opheffing van Beperkings 1987 bekendgemaak dat die Restrictions Act 1967 that the Administrator has approved that con (c) to (f) in Deed of Transfer 38923/1967 be removed and Administrateur goedgekeur het dat voorwaardes (c) tot (f) in Akte van condition (b) be amended to read as follows: Transport 38923/1967 opgehef word en voorwaarde (h) gewyslg word om sops volg to lees: "(b) The sale of all wines malt or spirituous liquors is prohi Med on the said lot No shops or other business place what "(b) The sale of all wines malt or spirituous liquors is prosoever shall be opened or carried on by any persons whom hibited on the said lot No shops or other business place whatsoever on the said lot without the previous consent in writing of soever shall be opened or carried on by any persons whom the South African Townships Mining and Finance Corporation soever on the said lot without the previous consent In writing of Limited (hereinafter referred to as the Company) or its succes the South African Townships Mining and Finance Corporation sore in title (being the owner of the Township for the time being) Limited (hereinafter referred to as the Company) or Its succes first had and obtained" sors in title (being the owner of the Township for the time being) (Receipt No: E Date: 17 February 1993 first had and obtained" Amount: RI 750 Kwit No: E Datum: 17 Februarie 1993 (PB ) Bedrag: R1750 (PB ) NOTICE 1036 OF 1993 KENNISGEWING 1036 VAN 1993 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT 1967 L WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967 ERF 631 IN THE TOWNSHIP OF WAVERLEY ERF 631 IN DIE DORP WAVERLEY It is hereby notified in terms of section 2 (1) of the Removal of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2 (1) van die Restrictions Act 1967 that the Administrator has approved that con Wet op Opheffing van Beperkings 1967 bekendgemaak dat die dition (c) in Deed of Transfer T68019/1991 be removed Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde (c) in Akte van Receipt No: E Date: 17 February 1993 Transport T68019/1991:opgehef word Amount: R1 750 Kwit No: E Datum: 17 Februarie 1993 (PB ) Bedrag: R1 750 ; (PB ) NOTICE 1037 OF 1993 KENNISGEWING 1037 VAN 1993 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967 PORTION 308 (A PORTION OF PORTION 187) OF THE FARM GEDEELTE 308 (N GEDEELTE VAN GEDEELTE 187) VAN DIE ELANDSPOORT 357 JR PLAAS ELANDS POORT 357 JR It is hereby notified in terms of section 2 (1) of the Removal of Herby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2 (1) van die Restrictions Act 1967 that the Administrator has approved that the Wet op Opheffing van Beperkings 1967 bekendgemaak dat die unnumbered condition on page 3 in Deed of Transfer T6363/1980 be Admimstrateur goedgekeur het dat die ongenommerde voorwaarde removed opbladsy 3 in Aide van Transport T6363/1980 opgehef word Receipt No: E Date: 24 November 1992 Kwit No: E75M95 Datum: 24 November 1992 Amount: R1 000 Bedrag: R1000 n (P ) (PB )

29 OFFISIELE KOEIRANT 19 MEI 1993 No NOTICE 1038 OF 1993 KENNISGEWING 1038 VAN 1993 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967 ERF 49 IN THE TOWNSHIP OF SAVOY ESTATE ERF 49 IN DIE DORP SAVOY ESTATE It is hereby notified in terms of section 2 (1) of the Removal of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2 (1) van die Restrictions Act 1967 that the Administrator has approved that con Wet op Opheffing van Beperkings 1967 bekendgemaak dat die dition B (13) in Deed of Transfer T39906/1969 be removed Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde B (13) in Akte van Receipt No: E Date: 13 May 1992 Transport T39906/1969 opgehef word Amount: R1000 Kwit No: E Datum: 13 Mel 1992 (P ) Bedrag: Al 000 (PB ) NOTICE 1039 OF 1993 KENNISGEWING 1039 VAN 1993 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967 ERF 190 IN THE TOWNSHIP OF SONHEUWEL It is hereby notified in terms of section 2 (1) of the Removal of Restrictions Act 1967 that the Admnistrator has approved that con dition 3 (d) in Deed of Transfer T58899/86 be removed ERF 190 IN DIE DORP SONHEUWEL Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2 (1) van die Wet op Opheffing van Beperkings 1967 bekendgemaak dal die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde 3 (d) in Akte van Transport T58899/86 opgehef word Receipt No: E Date: 11 December 1992 Amount: R1 750 KwitNo: E Datum:11 Desember 1992 (PB ) Bedrag: R1 750 (PB ) NOTICE 1040 OF 1993 KENNISGEWING 1040 VAN 1993 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967 ERF 206 IN THE TOWNSHIP OF ARCADIA ERF 206 IN DIE DORP ARCADIA It is hereby notified in terms of section 2 (1) of the Removal of Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 2 (1) van die Wet Restrictions Act 1967 that the Administrator has approved that op Opheffing van Beperkings 1967 bekendgemaak dat die Admi Pretoria Townplanning Scheme 1974 be amended by the rezoning nistrateur goedgekeur het dat Preoriadorpsbeplanningskema 1974 of Erf 206 in Arcadia Township to "Special" for dwelling house gewysig word deur die hersonering van Ed 206 in die dorp Arcadia offices subject to certain conditions which amendment scheme will tot "Spesiaal" vir woonhuiskantore onderworpe aan sekere voorbe known as Pretoria Amendment Scheme 2229 as indicated on the waardes welke Wyslgingskema bekend sal staan as Pretoria relevant Map 3 and scheme clauses which are open for inspection at wysigingskema 2229 soos aangedui op die betrokke Kaart 3 en the office of the Deputy Director General: Branch Community skemaklousules wat ter insae le in die kantoor van die Adjunkdirek Development Pretoria and the Town Clerk of Pretoria teur generaal Tak: Gemeenskapsontwikkeling Pretoria en die Receipt No: A Date: 20 September 1990 Stadsklerk van Pretoria Amount: R700 Kwit No: A Datum: 20 September 1990 (PB ) Bedrag: R700 (PB ) NOTICE 1041 OF 1993 KENNISGEWING 1041 VAN 1993 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967 ERF 475 IN THE TOWNSHIP OF FLORIDA ERF 475 IN DIE DORP FLORIDA It is hereby notified in terms of section 2 (1) of the Removal of Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 2 (1) van die Wet Restrictions Act 1967 that the Administrator has approved that op Opheffing van Beperkings 1967 bekendgemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat (1) conditions B (a) B (b) and B (c) in Deed of Transfer (1) voorwaardes 13 (a) B (b) en B (c) in Akte van Transport T43547/19 be removed; and T43547/1989 opgehef word; en (2) Roodepoort Town planning Scheme 1987 be amended (2) Roodepoort dorpsbeplanningskema 1987 gewysig word by the rezoning of Ed 475 in the Township of Florida to :Ttusi deur die hersonering van Ed 475 in die dorp Florida tot "Besig ness 4" with a density of "one dwelling per erf" subject to heid 4" met n digtheid van "een woonhuis per erf" onderworpe certain conditions which amendment scheme will be known as aan sekere voorwaardes welke wysigingskema bekend sal Roodepoort Amendment Scheme 571 as indicated on thesele staan as Roodepoort wysigingskema 571 soos aangedui op die vent Map 3 and scheme clauses which are open for inspeetion betrokke Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae le in die kan at the office of the Deputy Director General: Branch Community toor van die Adjunkdirekteurgeneraal Tak: Gemeenskapsont Development Pretoria and the Town Clerk of Roodepoort wikkeling Pretoria en die Stadsklerk van Roodepoort; Receipt No: D Date: 31 January 1992 KwiL No: Datum: 31 Januarie 1992 Amount: R1 000 Bedrag: R1 000 (PB ) (PB ) KENNISGEWING 1042 VAN 1993 NOTICE 1042 OF 1993 WOLMARANSSTADWYSIGINGSKEMA 16 WOLMARANSSTAD AMENDMENT SCHEME 16 Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 45 van die Ordon It isinereby notified in terms of section 45 of the Townplanning and nansie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 bekendgemaak dat die Townships Ordinance 1986 that the Administrator has approved the Administrateur goedgekeur het dat Wolmaransstad dorpsbeplan amendment of Wolmaransstad Town planning Scheme 1980 by the ningskema 1980 gewysig word deur die hersonering van Ed 109 rezoning of Ed 109 Wolmaransstad to "Business 1" Wolmaransstad tot "Besigheid 1" C

30 30 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in filed with the Deputy Director General: Community Development bewaring gehou deur die Adjunkdirekteur generaal: Tak Gemeen Branch Pretoria and the Town Clerk Wolmaransstad and are open skapsontwikkeling Pretoria en die Stadsklerk Wolmaransstad en for inspection at all reasonable times is besidltbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Wolmaransstad Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Wolmaransstad wysigingskema Scheme Receipt No: E Date: 10 November 1992 Kwit No: E Datum: 10 November 1992 Bedrag R500 Amount: R500 (PB 49240H16) (PB ) NOTICE 1043 OF 1993 KENNISGEWING 1043 VAN 1993 KLIPRIVIERVALLEIWYSIGINGSKEMA 40 KLIPRIVIERVALLEI AMENDMENT SCHEME 40 Herby word ingevolge die bepalings van artikel 45 van die Ordon It is hereby notified in terms of section 45 of the Townplanning and nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 bekendgemaak dat die Townships Ordinance 1986 that the Administrator has approved the Administrateur goedgekeur het dat Klipriviervallei dorpsaanleg amendment of Klipriviervallei Town planning Scheme by the skema gewysig word deur die hersonering van Gedeelte 53 rezoning of Portion 53 of Ed 535 in Henley onklip to "Special Resi van Ed 535 in HenleyonKlip tot "Spesiale Woon" met n digtheid dential" with a density of "one dwelling per sq ft" van "een woonhuis per vk vt" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in filed with the Deputy DirectorGeneral: Community Development bewaring gehou deur die Adjunk direkteurgeneraal: Tak Gemeen Branch Pretoria and the Town Clerk Randvaal and are open for skapsontwikkeling Pretoria en die Stadsklerk Randvaal en Is Inspection at all reasonable times beskikbaar vir inspeksie op elle redelike tye This amendment Is known as Klipriviervallei Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Klipriviervallei wysigingskema Receipt No: E Date: 18 November 1992 Kwit No: E Datum: 18 November 1992 Amount: R250 Bedrag: R250 (PB ) (PB ) NOTICE 1044 OF 1993 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT 1967 ERF 297 IN THE TOWNSHIP OF WATERKLOOF It Is hereby notified in terms of section 2 (1) of the Removal of Restrictions Act 1967 that the Administrator has approved that condition (a) in Deed of Transfer T17283/1980 be altered by the deletion of the words: "not more than one dwelling house with the necessary aid lot and outbuildings appurtenances shall be erected on the said lot and the said lot Shall not be subdivided" KENNISGEWING 1044 VAN 1993 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967 ERF 297 IN DIE DORP WATERKLOOF Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artlkel 2 (1) van die«wet op Opheffing van BeperkIngs 1967 bekendgemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde (a) in Akte van Transport /1980 gewysig word deur die skrapping van die woorde: "Not more than one dwelling house with the outbuildings and appurtenances shall be erected on the said lot and the said lot shall not be subdivided" Receipt No: E Date: 18 January 1993 Kwit No: E Datum: 18 Januarie 1993 Amount: R1 750 Bedrag: Al 750 (PB ) (PB ) NOTICE 1045 OF 1993 KENNISGEWING 1045 VAN 1993 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1873 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 1873 It is hereby notified in terms of section 18 of the Town planning and Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 18 van die Ordon Townships Ordinance 1965 that the Administrator has approved the nave op Dorpsbeplanning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die amendment of Johannesburg Town planning Scheme 1979 by the Administrateur goedgekeur het dat Johannesburgdorpsbeplanrezoning of Erven 432 up to and including 437 and 499 up to and ningskema 1979 gewysig word deur die hersonering van Erwe 432 tot en insluitend 437 en Erwe 499 tot en insluitend 501 including in die dorp 501 the Township of Kew to "Commercial 2" subject to certainkai/ conditions Erven 502 up to and including 505 and Erven 517 tot "Kommersieel 2" onderworpe aan sekere voorwaardes Etwe 502 tot en insluitend 505 en Erwe 517 en 518 in dorp Kew and 518 in the Township of Kew to "Industrial 1" subject to certain tot "Nywerheid 1" onderworpe aan sekere en conditions and to amend the building lines applicable to certain iging van die boulyne wet betrekking het ovoorwaardes diep sekere erwe aan erven abutting Wynberg Road 10th Road Third Avenue First and wys grerisend aan Wynbergweg 10de Weg Derde Laan Eerste en Second Avenues TWeede Laan Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in filed with the Deputy DirectorGeneral: Branch Community Develop bewaring gehou deur die Adjunk direkteur generaal: Tak Gemeenment Pretoria and the Town Clerk Johannesburg and are open for skapsontwikkeling Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg en is inspection at all reasonable times besidkbaar vir inspeksie op alle redelike tye The amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysigingskema (PB 4 922H1873 (PB H 1873)

31 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No NOTICE 1046 OF 1993 KENNISGEWING 1046 VAN 1993 SCHEDULE 11 BYLAE II (Regulation 21) (Regulasie 21) NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP OF TOWNSHIP Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge artikel 69 (6) The City Council Of Preteria hereby gives notice in terms of section (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (6) (a) of the Town planning and Townships Ordinance 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986) kennis dat n aansoek deur horn (Ordinance No 15 of 1986) that an application to establish the ontvang is om die dorp in die Bylae hierby genoem to stig township referred to in the annexure hereto has been received by it Besonderhede van die aansoek 16 gedurende gewone kantoorure Particulars of the application are open to inspection during normal by die kantoor van die Stadsekretaris Kamer 3037M Derde Ver office hours at the office of the City Secretary Room 3037M Third dieping Wesblok Munitoria vir n tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei Floor West Block Munitoria for a period of 28 days from 19 May 1993 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing) ter 1993 (the date of first publication of this notice) insae Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne n be lodged in writing and in duplicate with the City Secretary at the tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik en in tweevoud by above office or posted to him at PO Box 440 Pretoria 0001 within die Stadsekretaris by bovermelde kantoor ingedien of aan horn by a period of 28 days from 19 May 1993 Posbus 440 Pretoria 0001 gepos word J N REDELINGHUIJS J N REDELINGHUIJS Town Clerk Stadslderk 19 May Mei 1993 (Notice No 197/1993) Ltd (Kennisgewing No197/1993) ANNEXURE BYLAE Name of township: Wapadrand Extension 9 Naatn van dorp:wapadrand ultbrelding 9 Full name of applicant: Richard Hagerman Family Holdings (Pty) Voile naam van aansoeker: Richard Hagerman Family Holdings (Pty) Ltd Number of erven and proposed zoning: Getal erwe en voorgestelde sonering: Special for retail trade sale of hardware/building requirements Spesiaal vir klelnhandel verkope van hardeware/boubenodigdwood material farm products a teagarden andnursery: 1 hede houtmateriaal plaasprodukte n teetuin en kwekery: 1 Special for storage of furniture: 1 Spesiaal vir berging van meubels: 1 Special for offices:7 Spesiaal vir kantore: 7 Special for public garage and road stall:1 Spesiaal vir openbare garage en padstal: 1 Group housing (30 units per hectare): 2 Groepsbehuising (30 eenhede per hektaar): 2 General residential: 1 Algemene woon: 1 Special for restaurant and/or Special residential: 1 Spesiaal vir restaurant en/of Spesiale woon: 1 Special residential: 8 Spesiale woon: 8 Special for access: 2 Spesiaal virtoegang: 2 Description of land on which township is to be established: Por Beskywing van grond waarop dorp gestig staan te word: tions 123 and 125 of the farm The Willows 340 JR Gedeeltes 123 en 125 van die pleas The Willows 340 JR Locality of proposed township: The properties are situated on the Ligging van voorgestelde dorp: Die eiendomme is gele8 op die south eastern corner of the junction of Road K69 (Hans Strijdom suidoostelike hoek van die kruising van Pad K69 (Hans Strljdom Drive) with Road K34 (Lynnwood Road Extension) rylaan) met Pad K34 (Lynnwoodweg verlenging) Reference No: K13/10/2/1143 Verwysing No: K13/10/ " NOTICE 1047 OF 1993 ANNEXURE 11 (Regulation 21) NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP KENNISGEWING 1047 VAN 1993 ; BYLAE 11 (Regulasie 21) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP The Town Council of Stilfontein hereby gives notice in terms of Stadsraad van Stilfontein gee hiermee ingevolge artikel section 60 (6) (a) of the Town planning and Townships OrdiniNg 69(6) (a) van die Ordennansie op Dorpsbeplanning en Dome (Ordinance No 15 of 1986) of an application to establish a (Ordonnansie No 15van 1986) kennis van n aansoek om die dorp township as referred to in theannexure hereto in die Bylae hierby genoem te stig Particulars of the application will lie for inspectionduring ndthi 3Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk Room 45 Thym Council kantoorure by die kantoor van die Sta s ler Kamer 45 Stadsraad of Stilfontein for a period of 28 days from 19 May 1993 van Stilfontein vir n tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 tr ObjectionsImus to or representations in respect of the applicationt Itesware teen bt Vinod ten opsigte van die aansoek moet binne n be lodged with or made in writing and in duplicate to thetown_cleht tydperk van 28 dae van 19 Mei 1993 skriftelik en In tweevoud by of at the above address or at PO Box 20 Stiltonwin 2550 withih a: _I :41:3UW tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 20 Stilfontein period of 28 days as from 19 May ingedien of gerig word ANNEXURE : nasn BYLAE Name of township: Stilfontein Extension 8 Naam van dorp: Stilfontein uitbreiding 8 Full name of applicant: Town Council of Stilfontein Number of erven in proposed township: Eva: Industrial: 231 erven Special for public garage and limited business users: 1 erf Voile naam van aansoeker: Stadsraad van Stilfontein Aantal erwe in voorgestelde dorp: leywerheid: 231 erwe Spesiaal vir openbare garage en beperkte besigheid: 1 erf

32 I 32 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 _ Public open space:1 ed Openbare oop ruimte: 1 erf Special:8 erven Spesiaat 8 eiwo Special (road widening): 1 erf Spesiaal (padverbreding): 1 ed Business:2 erven Besigheid:2 erwe Description of land on which township is to be established: Portion Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan to word: Gedeelte 64 (a portion of Portion 2) of the farm Hartebeestfontein 422IP 64 Cn gedeelte van Gedeelte 2) van die pleas Hartebeestfontein 422 IP Situation of proposed township: Approximately 2 km from Stilton ; Ligging van v gestelde dorp: Ongeveefikm vanaf Stilfontein 5 tein 5 km from Khuma and 15 km from Klerksdorp on the northkm vanaf Khuma en 15 km vanaf Klerksdorp op die noordoostelike easterly corner of the Khuma Klerksdorp and PotchefstroomOrlmey hoek van die KhumaKlerksdorp crossing en Potchefstroom Orkneykruising P J W J VAN VUUREN P J W J VAN VUUREN Stadsklerk Town Cleric Munisipale Kantore Posbus 20 Stilfontein 2550 Municipal Offices PO Box 20 Stilfontein April April 1993 (Kennisgewing No 11/1993) (Notice No 11/1993) NOTICE 1048 OF 1993 SANDTON AMENDMENT SCHEME 2203 SCHEDULE 8 KENNISGEWING 1048 VAN 1993 SANDTONAVYSIGINGSKEMA 2203 BYLAE 8 [Regulation 11 (2)] [Regulasie 11 (2)) NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE 1986 NANCE No 15 OF 1986) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I Sally Baikie of Baikie Associates CC the authorised agent of the Ek Sally Baikie van Baikie Associates CC synde die gemagtigde owners of Lots 121 and 125 Sandown Extension 10 Township agent van die eienaars van Erwe 121 en 125 Sandownuitbreiding hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town 10 gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansie planning and Townships Ordinance 1986 that application has been op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 kennis dat aansoek by die made to the Town Council of Sandton for the amendment of the Stadsraad van Sanction gedoen is om die wysiging van die dorps town planning scheme known as the Sandton Town planning beplanningskema bekend as die Sandton dorpsbeplanningskema Scheme 1980 by rezoning the properties described above situated 1986; deur die hersonering van die elendomme hierbo beskryf gelee on North Road and Grayston Drive respectively from "Residential aan Northstraat en Graystonrylaan respektiewelik van "esl 1" with a density of "one dwelling per m2" to "Residential 2" densieel 1" met n digtheid van "een woonhuis per m2"tot subject to certain conditions "Residensieel 2" ondetworpe aan sekere voorwaardes Particulars of the application will Ile for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Director of Town kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Beplanning Kamer planning Room :iBlok B Burgersentrum Sandown vir n tydperk van 28 dae Block B Sandton Civic Centre Sandown for a period of 28 days vanaf19 Mei 1993 (die datum van die aerate publikasie van hierd(e from 19 May 1993 (the date of first publication of this notice) kennisgewing) Objections to or representations in respect to the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meat binne n be lodged with or made in writing to the Director of Townplanning at tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Direkthe above address or at PO Box Sandton 2146 within a teur van Beplanning by bovermelde adres of by Posbus period of 28 days from 19 May 1993 Sandton 2146 ingedien of gerig word Address for owners: C/o Baikie Associated CC P;0 Box Adres van eienaars: Pa Baikie Associates CC Posbus Bryanston 2021 Bryanston 2021 _ NOTICE :si i o _ 1049 OF 1993 n Lanu_ r 1 NOTICE OF INTENTION TO ESTABLISH TOWNSHIP atiu KENNISGEVVING 1049 VAN 1993 I ;] otekennisgewing VAN VOORNEME OM DORP TE STIG I Frank Peter Sebastian de Villiers as fully authorised agent for I IR! the owner hereby give notice Elc Frank Peter Sebastian de Villiers as gevolmagtigde agent van in terms of section 96 of the Town d coreienaar gee hiermee ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie planning and Townships Ordinance (Ordinance No 15 of 1986) that op Dorpsbeplanning en Dorpe (Ordonnansie No 15 van 1966) ken I intend establishing a township on Portion 136; and the remainder of nisclat ek van voomemens is om n dorp op Gedeelte 136 en die Portion 244 of the farm Sterkloop 688 LS District of Pietersburg regard van Gedeefte 244 van die plaas Sterkloop 688 LS distrik adjacent to the N1 from Pretoria to Pietersburg east of Main Street Pjetesaburg aangrensend tot die N1 van Pretoria na Pietersburg and west of the Sterkloop River approximately 68 hectare large obs;venhcofstraat en wes van die Sterklooprivier ongeveer 68 lieldaar"" groot tostig The proposed township consist of the following erven and parts: Die voorgesteldedorp bestaan uit die volgende erwe en dele: Special for a hotel filling station restaurant and take sways subject to specific conditions: 1 erf approximately "Spesiaal" vir n hotel vulltasie restaurant en wegneemetes onderhewig aan spesifieke voorwaardes: 1 erf ongeveer hectare large; hektaar groot; Public Open Space": 2 erven approximately hectare "Openbare Oopruimte": 2 erwe ongeveer hektaar " large; lel groat "Public Roads": Approximately 0879 hectare large "Openbare Paaie": Ongeveer 0879 hektaar groot

33 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No Further particulars of the township will lie for inspection during Verdere besonderhede van die dorp le ter insae gedurende normal office hours at the office of the Town Clerk Room 404 Civic gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Kamer 404 Centre Pietersburg for a period of 28 days from 19 May 1993 Burgersentrum Pietersburg vir n tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei Objections to or representations in respect of the application must 1993 be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above Besware teen of vertoe ten opsigte van die dorp most skriftelik by address or PO Box 111 Pietersburg 0700 within a period of 28 of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of Posbus 111 Pietersdays from 19 May 1993: burg 0700 binne tydperk van 28 dae venal 19 Mei 1993 ingedien of gerig word Address of agent: Frank de Villiers & Associates PO Box 1883 sadres van agent: Frank de Villiers & A sosiate Posbus 1883 Pietersburg 0700 Pietersburg NOTICE 1050 OF 1993 KENNISGEWING 1050 VAN 1993 PRETORIA AMENDMENT SCHEME PRETORIAWYSIGINGSKEMA SCHEDULE 8 BYLAE 8 [Regulation 11 (2)] [Regulasie 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) 0 p)) OF THE VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) NANCE No 15 OF 1986) Ek Irma Muller synde die gemagtigde agent van die eienaar van I Irma Muller being the authorised agent of the owner of Ed 1314 Ed 1314 PretoriaNoord gee hiermee ingevolge arlikel 56 (1) (b) (I) Pretoria North hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (I) of van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 kennis the Town planning and Townships Ordinance 1986 that I have dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die applied to the City Council of Pretoria for the amendment of the town wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Pretoriaplanning scheme known as the Pretoria Town planning Scheme dorpsbeplanningskema 1974 deur die hersonering van die elan 1974 by the rezoning of the property described above situated in dom hierbo beskryf gels& in Weststraat noord van Berglaan en suld West Street north of Berg Avenue and south of Suider Street Preto van Suiderstraat Pretoria Noord vanaf "Spesiale Woon" na ria North from "Special Residential" to "Group Housing" "Groepsbehuising" Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Director: City Planning Department kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stedellke Beplanning Afdeling Ontwikkelingsbeheer Kamer 6002 Development Control Room 6002 West Block Munitoria corner of Wesblok Munitoda hook van Van der Walt en Vermeulenstraat Pretoria vir n tydperk Van der Walt and Vermeulen Streets Pretoria fora period of 28 days from 19 May 1993 (the date of first publication of this notice): van hierdie 28 dae kennisgewing) venal 19 Mei 1993 (die datum van die eerste publikasie Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet chine n be lodged with or made in writing to the Director: City Planning tydperk van 28 dae vanaf 19 Mel 1993 skriftelik by of tot die Direk Department Development Control at the above address or at PO teur: Stedelike Beplanning by bovermeldeadres of by Posbus 3242 Box 3242 Pretoria 0001 within a period of 28 days from 19 May Pretoria 0001 ingedien of gerig word 1993 Adres van eienaar: Irma Muller SS(SA) pa EVS & Vennote: Pre Address of owner: Irma Muller TRP(SA) do EVS & Partners: toda Posbus Sunnyside 0132 Tel (012) /9: Pretoria PO Box Sunnyside 0132Tel (012)324:2925/ KENNISGEWING 1051 VAN 1993 NOTICE 1051 OF 1993 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 4393 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 4393 Sc M Engelbrecht synde die eienaar van Gedeelte 29 van die I M Engelbrecht being the owner of Portion 29 of the farm Harts pleas Hartebeestpoon 362 JR Pretoria gee hiermee ingevolge artibeestpoort 362 JR Pretoria hereby give notice interrns of section kel 56 (1) (I)) (i) van die Oidonnansie op Dorpsbeplanning en Dome 56 (1) (b) (i) of the Townplanning and Townships Ordinance (Ordonnansie No 15 van 1986) kennis dat ek by die (Ordinance No ) that I have applied to the City Council of Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die Pretoria for the amendment of the town planning Salem in operaningskema 1974deur die hersonering van die eiendom hierbo dorpsbeplanningskema in werkmg bekend as Pretonadorpsbeplan lion known as Pretoria Townplanning Scheme 1974 by therazonbeskryf gelee to Lynnwoodweg van "Landbou" tot "Spesiaal" vir n ing of the property described above situated allynnwoodroad testa Vim splek from "Agricultural" to "Special" for a restaurant/place of nitres) merit Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stedelike Beplanning Particulars of the application will lie for inspection during normal Afdeling Ontwikkelingsbeheer Aansoekadministrasie Kamer 6002 office hours at the office"of the Director: City Planning Di4isioribb wesmok Munitoria Van der Waltstraat Pretoria vir n tydperk van velopment Control Application Section Room 6002 West 28 dae vanaf 19 Mei 1993 (die datum van die eerste publikasie van Munitoria Van der Walt Street Pretoria for a period of 28 days ftrein hierdie kennisgewing) 19 May 1993 (the date of first publication of this notice) Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek most bin ne n Objections to or representations in respect of IffiapplicatiOn must tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Direkteur be lodged with or made in writing to the Director at the above address by bovermelde adres of by Posbus 3242 Pretoria 0001 ingedien of or at PO Box 3242 Pretoria 0001 within a period of 28 days from gerig word 19 May 1993 Adres van eienaar: Posbus Lynnwood Ridge Pretoria Tel Address of owner: PO Box Lynnwood Rldgen Tel " :

34 34 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 NOTICE 1052 OF 1993 KENNISGEWING 1052 VAN 1993 EDENVALE AMENDMENT SCHEME 299 EDENVALEVVYSIGINGSKEMA 299 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE EDEN: KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN EDEN VALE TOWN VALEDORPSBEPLANNINGSKEMA 1980 INGEVOLGE ARTIKEL PLANNING SCHEME 1980 IN TERMS OF SECTION (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDI EN DORPE 1986 (ORDONNANSIE No ) VANRPSBEPLANNING NANCE 1986 (ORDINANCE No 15 OF 1986) Elc Mark Anthony Hunter van die firma Hunter Theron & Zietsman I Mark Anthony Hunter of the firm Hunter Theron & Zietsman Inc ; leg synde die gemagtige agent van die eienaar van die Restant van being the authorised agent of the owner of the Remaining Extent of Erf 417 Eastleighdorpsgebied gated to Mainlaan 45 Eastleigh gee Erf 417 Eastleigh situated at 45 Main Road Eastleigh hereby give hiennee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op notice in terms of section 56 (1) (h) (i) of the Town planning and Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 kennis dat ek by die Stadsraad Townships Ordinance 1986 that I have applied to the Town Council van Edenvale aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps of Edenvale for the amendment of the townplanning scheme known n gskema bekend as die Edenvaledorpsbeplanningskema as the Edenvale Townplanning Scheme 1980 by the rezoning of recndeinur die hersonerin van die eiendom hierbo beskryf gelee Mainlaan 45 Eastleigh vganaf "Residensieel 1" na "Komersieel" the property described above situated at 45 Main Road Eastleigh onderworpe aan sekere voonvaardes from "Residential 1" to "Commercial" subject to certain conditions Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die Icantoor van die Stadsklerk Stadsraad van Eden office hours at the office of the Town Clerk Town Council of Eden vale Van Riebeecklaan Edenvale vir n tydperk van 28 dae vanaf Period Riebeeck Van Avenue Edenvale fora period of 28 days from 19 Mei May 1993 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stads be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above!clerk by bovemielde adres of by Posbus 25 Edenvale ingedien of address or at PO Box 25 Edenvale within a period of 28 days from gerig word 19 May 1993 Adres van applikant Hunter Theron & Zietsman Ing Posbus 489 Address of applicant Hunter Theron & Zietsman Inc PO Box Florida Hills Florida Hills r NOTICE 1053 OF 1993 KENNISGEWING 1053 VAN 1993 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT OF THE KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN JOHAN JOHANNESBURG TOWN PLANNING SCHEME 1979 IN TERMS NESBURG DORPSBEPLANNINGSKEMA 1979 INGEVOLGE OF SECTION 56 (1) (b) (I) OF THE TOWNPLANNING AND ARTIKEL 56 (1) (b) 0) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE PLANNING EN DORPE 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDINANCE No 15 OF 1986) Ek Mark Anthony Hunter van Hunter Theron & I Mark Anthony Hunter of Hunter Theron & ZZietsmanetsman Inc being synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erwe the authorised agent of the owner of Erven and 201 en 201 Suidoorddorpsgebied gee hiermee ingevolge erne! 56 (1) Suideroord Township hereby give notice in terms of section 56 0) (b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 (b) (I) of the Town planning and Townships Ordinance 1986 that I kennis dal ek by die Stadsraed van Johannesburg aansoek gedoen have applied to the City Council of Johannesburg for the amendment het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die of the town planning scheme known as the Johannesburg Town Johannesburg dorpsbeplanningskema 1979 deur die hersonering planning Scheme 1979 by the rezoning of Erven and van Erwe en 201 Suideroorddorpsgebied gels* op 201 Suideroord Township situated on the center of Swartgoud Le die hoek van Le Roux Swartgoud en Columbinestraat na die vol Roux and Columbine Roads in the Township of Suideroord to the gender following: Ed 198 vanaf "Openbare Garage" na "Residensieel 3"; Ed 198 from "Public Garage" to "Residential 3"; Ed 199 vanaf "Spesiaal" na n gedeelte "Residensieel 3" en Erf 199 from "Special" to part "Residential 3" part "Bust n gedeelte "Besigheid 4"; ness 4"; Ed 200 vane( "Besigheid 3" na "Besigheid 3" insluitend n Ed 200 from "Business 3" to "Business 3" including a public openbare garage; en garage; and Ed 201 vanaf 9niigling" na "Inrigting" insluitend mediese spreekkamers as n primers rag onderworpe aan sekere voorwaardes Ed 201 from "Institutional" to "Institutional" including mad cal suites as a primary right subject to certain conditions: van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede by die Direldeur van Beplanning Kamer 760 Sewende office hours at the office of the Director of Planning Room 760 Verdieping Burgersentrum Braamfontein vir n tydperk van 28 dae Seventh Floor Civic Centre Braamfontein for a period of 28 days vanaf 19 Mei 1993 from 19 May 1993 Besbiare teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n Objections to or representations in respect of the application must tyciperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Direldeur be lodged with or made in writing to the Director of Planning at the vaitheplanning by bogenoemde adres of by Posbus Breamabove address or at PO Box Braamfontein 2017 within a fentein 2017 ingedien of gerig word period of 28 days from 19 May Adres van applilcant Hunter Theron & Zietsman Ing Posbus 489 Address of applicant: Hunter Theron &Zietsman Inc PO Box Florida Hills Florida Hills smut NOTICE 1054 OF 1993 r KENNISGEWING 1054 VAN 1993 born NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME 185 NELSPRUITWYSIGINGSKEMA 185 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE TOWN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE NANCE No 15 OF 1986) 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I N J Brink being the prospective owner hereby give notice in Els N J Brink synde die voornemende koper gee hiermee inge terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships irelderaitikel 56 (1) (b) (i) Varldie Ordonnansie op Dorpsbeplanning Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of 1986) that 1 have applied to en Dorpe 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986) kennis dat ek by die

35 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No the Town Council of Nelspruit for the amendment of the townplan Stadsraad van Nelspruit aansoek gedoen het om die wysiging van ning scheme known as the Nelspruit Townplanning Scheme 1989 die dorpsbeplanningskema 1989 deur die wysiging van n deel van by rezoning a portion of the Remainder of Stand 1018 West Acres die van die Restant van Ed 1018 West Acresuitbreiding 6 met n Extension 6 with an area of rif from "Public Open Space" to oppervlakte van m2 vanaf "Openbare Oop Ruimte" na Oig" linmedkund "Educational" Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Llitvoerende Hoof/Stadsklerk Buroffice hours at the office of the Chief Executive/Town Clerk Civic gersenhum Nelspruit vir n tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 Centre Nelspruit for a period of 28 days from the 19 May 1993 Besware en of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n Objections or representations in respect of the application must be tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by die onderstaande lodged with or made in writing to the address as indicated hereunder adres of by die Llitvoerende Hoof /Stadskierk Posbus 45 Nelspruit or to the Chief Executive/Town Clerk PD Box 45 Nelspruit ingedien of gerig word within a period of 28 days from 19 May 1993 Adres van voomemende koper: N J Brink Posbus 2689 Nel Address of prospective owner: N J Brink PO Box 2689 spruit 1200 Tel (01311) Nelspruit 1200 Tel (01311) NOTICE 1055 OF 1993 KENNISGEWING 1055 VAN 1993 TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT PERMANENT CLOSING OF PARK DIE STADSRAAD VAN NELSPRUIT PERMANENTE SLUITING VAN PARK Notice is hereby given in terms of the provisions of section 68 of Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 68 van die Ordonnansie the Local Government Ordinance No 17 of 1939 that the Town op Plaaslike Bestuur No 17 vn 1939 dat die Stadsraad van Council of Nelspruit Intends to close a portion of the Remainder of Nelspruit van voomeme Is om in gedeelte van die Restant van Park Park Erf 1018 West Acres Extension 6 permanently and to alienate ert 1018 West Acresuitbreiding 6 permanent to sluit met die doel the said property in terms of section 79 (18) of the Local Government om die elendom ingevolge die bepalings van artikel 79 (18) van die Ordonnansie op Plaaslike Ordinance No 17 of 1939 by means of a private treaty Bestuur No 17 van 1939 per privaab ooreenkoms te vervreem A plan indicating the portion of the park to be closed is available and may be inspected during office hours at the office of the Town Die plan wat die ligging van die gedeelte van die park wat gesluit gaan word aandui 16 ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris Secretary Room 116 Civic Centre Net Street Nelspruit until Kamer 116 Burgersentrum Nelstraat Nelsprult gedurende kan 22 June 1993 toorure tot 22 Junie 1993 Any person desirous of objecting to the proposed closing or who Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen die permanente wishes to make recommendations in this regard or who will have any sluiting van die parkgedeelte of vertoe wil rig of wat enige eis tot claim for compensation If such closing is executed should lodge skadevergoeding sal he indien sodanige sluiting uitgevoer word such objections recommendations or claims as the case may be in moet sodanige besware vertoe of eis na gelang van die gavel writing to the Chief Executive/Town Clerk PO Box 45 Nelspruit skriftelik rig aan die UINoerende Hoof/Stadskierk Posbus 45 Nel 1200 to reach him on or before 22 June 1993 spruit 1200 om horn voor of op 22 Junle 1993 te berelk DIRK W VAN ROOYEN CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK DIRK W VAN ROOYEN UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK Civic Centre PO Box 45 Nelspruit 1200 Burgersentrum Posbus 45 Neispruit 1200 NOTICE 1056 OF 1993 KENNISGEWING 1056 VAN 1993 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 4391 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 4391 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN NING SCHEME IN TERMS OF ARTICLE 56 DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (1) (b) g(i)) OF THE VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (DFIDI 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) NANCE No No 15 OF 1986) r a Servaas van Breda Lombard synde die gemagtigde agent van I Servaas van Breda Lombard being the authorised agentof the die eienaar van Ed R/844 Sunnyside gee hiermee ingevolge artikel owner of Ed R 844 Sunnyside Township hereby give notice in 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe terms of article 56 (1) (b) (i)of the Townplanning and Townships 1986 kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen Ordinance 1986 that I have applied to the City Council of Pretoria het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as for the amendment of the town planning scheme known as Pretoria Pretoria dorpsbeplanningskema 1974 deur die hersonering van die Town planning Scheme 1974 by the rezoning of the propeirde elendom hierbo beskryf gelee te Kirknessstraat 423 Sunnyside van scribed above situated at 423 Kirkness Street Sunnyside from "Spesiaal Woon" na "Spesiaal" (woonuiskantore) onderworpe aan "Special Residential" to "Special" (home offices) subject to concfi voorwaardes lions = Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stadsbeplanning office hours at the office of the Director of City Planning Room 6002 Kamer 6002 Wesblok Munitoria Van der Waltstraat Pretoria vir n West Block Munitoria Van der Walt Street Pretoria for a period of IYdPerk van 28 dee vanaf 19 Mei days from 19 May 1993 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moot binne n tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Direk Objections to or representations in respect of the application must teur: Stadsbeplanning by bovermelde adres of by Posbus be lodged with or made in writing to the Director: City Planning at the 3242 Pretoria 0001 ingedien of gerig word above address or at PO Box 3242 Pretoria 0001 within a period of 28 days from 19 May 1993 Adres van agent S van B Lombard Posbus 715 Auckland Park 2006 Address of agent: S van B Lombard PO Box 715 Auckland Park

36 36 No4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 NOTICE 1057 OF 1993 KENNISGEWING 1057 VAN 1993 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1801 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 1801 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE NANCE No 15 OF 1986) 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) Elc Friedrich Jacob Mathey synde die gemagtigde agent van die I Friedrich Jacob Mathey being the authorised agent of the owner eienaar van die Restant van Erf 1669 Ert 948 en Erf 950 Ferndale of the Remaining Extent of Ed 1669 Ed 948 and Ed 950 Ferndale gee hie ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town Dorpsbeplanning en Dared 1986 kennis dat ek by die Stadsraad planning and Townships Ordinance 1986 that I have applied to the van Randburg aansoek gedoen het om die wysiging van die Town Council of Randburg for the amendment of the townplanning dorpsbeplanningskema bekend as Randburg dorpsbeplanningscheme known as Randburg Town planning Scheme 1976 by the skema 1976 deur die eiendom hierbo beskryf gelee op die hoek rezoning of the property described above situated on the corner of van Harleystraat en Surrthyrylaan Ferndale to hersoneer vans( Harley Street and Surrey Avenue Ferndale from "Special for "Spesiaal vir Kentaro" na "Spesiaal vir Kentaro en Winkels" ander Offices" to "Special for Offices and Shops" subject to certain worpe aan sekere voorwaardes conditions Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk van Randburg hoek Particulars of the application will lie for inspection during normal van Jan Smuts en Hendrik Verwoerdrylaan Randburg vir n tydperk office hours at the office of the Town Clerk corner of Jan Smuts and van 28 the vanaf 19 Mei 1993 Hendrik Verwoerd Drive Randburg for a period of 28 days from Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n 19 May 1993 tydperk van 28 the vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stads Objections to or representations in respect of the application must klerk by bovermelde adres of by Privaatsak 1 Randburg 2125 Ingebe lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above dien of gerig word address or at Private Bag 1 Randburg 2125 within a period of 28 Adres van eienaar: Pa Mathey & Greeff Posbus 2636 days from 19 May 1993 Randburg 2125 Address of owner: C/o Mathey & Greeff PO Box Randburg 2125 KENNISGEWING 1058 VAN 1993 NOTICE 1058 OF 1993 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 4280 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 4280 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) NANCE No 15 OF 1986) Ek David Kenneth Nichol synde die gemagtigde agent van die I David Kenneth Nichol being the authorised agent of the owner eienaar van Ed 391 Ormonde ultbreiding 8 gee hlermee kragtens of Ed 391 Ormonde Extension 8 hereby give notice in terms of die bepalings van artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansie op section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 kennis dat ek by die Stadsraad 1986 that I have applied to the City Council of Johannesburg for the van Johannesburg aansoek gedoen het om die wysiging van die amendment of the Town planning Scheme known as Johannesburg dorpsbeplanningskema bekend as JohannesbUrg dorpsbeplanning Town planning Scheme 1979 by the rezoning of the properly de skema 1979 deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf scribed above situated on the south eastern corner of Northern gelee aan die suidoostelike hoek van Northern Parkway en Crown Parkway and Crownwood Roads from "Business 4" to "Business woodweg van "Besigheid 4" tot "Besigheid 4" wat die diens en 4" permitting servicing and repairing of electronic data equipment harslet van elektroniese datatoerusting aanvullend tot direk in verband met en ondergeskik can die hoofkantoorgebruik toelaat ancillary directly related and subservient to the main office use Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will tie for Inspection during normal kantooture by die kantoor van die Direkteur van Replanning office hours at the office of the Director of Planning City Council of Stadsraad van Johannesburg Sewende Verdieping Burgersentrum Johannesburg Seventh Floor Civic Centre Breamfontein for a Braamfontein vir n tydperk van 28 dae venal 19 Mei 1993 period of 28 days from 19 May 1993 Besware teen of vertoeten opsigte van die aansoek moet binne n Objections to or representations in respect at the application must tydperk van 28 dae venal 19 Mei 1993 skriftelik by die Direkteur van be lodged with or made in writing to the Director of Planning at the Beplenning by bovermelde adres of by Posbus Bream above address or at PO Box Braamfontein 2017 within a fantein 2017 ingedien of gerig word period of 28 days from 19 May 1993 Adres van eienaar: Pa Nichol Nathanson Partnership Posbus Address of owner: C/o Nichol Nathanson Partnership PO Box 800 Sunninghill Sunpinghill NOTICE 1059 OF 1993 KENNISGEWING 1059 VAN 1993 HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT SCHEME 733 HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLEONYSIGINGSKEMA 733 Etc Abraham Jacques Viljoen Olesen synde die gemagtigde I Abraham Jacques Viljoen Olesen being the authorised agent of agent van die eienaar van die Resterende Gedeelte van Gedeelte 19 the owner of the Remaining Extent of Portion 19 (a portion of Portion (11 gedeelte van Gedeelte 13) van Bothasfontein 408 JR 13) of the farm Bothasfontein 408/JR give notice in terms of section geelhlermee ingevolge artikel 56 (1) die)las (b (i) van die Ordonnansie op 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance 1986 Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 kennis dat ek by die Stadsraad that I have applied to the Town Council of Midrand for the amend van Midrand aansoek gedoen het om die wysiging van die merit of the townplanning scheme known as Halfway House and dorpsbeplanningskema bekend as Halfway House en Clayville Clayville Town planning Scheme 1976 by the rezoning of the pro dorpsbeplanningskema 1976 deur die hersonering van die eien perty described above situated at the southeastern corner of the dom hierbo besktyl gelee op die suidoostelike hoek van die aanintersection between Le Roux Avenue and harry Galaun Drive north Suiting tussen Le Ratedean en Harry Galaunrylaan ten noorde van of Vorna Valley Township from "Institutional" to "Agricultural" dre dorp Voma Valley van "I nrigtings" tot "Landbou"

37 OFFISIELE KOEHANT 19 MEI 1993 No Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk First Floor Midrand kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Eerste Verdieping Municipal Offices old Pretoria Road for the period of 28 days from Midrand Munisipafe Kantore ou Pretoriapad vir n tydperk van May 1993 dae venal 19 Mei 1993 Besware teen of ver/o6 ten opsigte van die aansoek moet binne n Stads tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei adres 1993 of skriftelik by Privaatsak by of tot die Iderk X20 by bovermelde Halfway House 1685 ingedien of gerig word Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at Private Bag X20 Halfway House 1685 within a period of 28 days from 19 May 1993 Address of agent:j Olesen & Associates PO Box 3794 Halfway House 1685 Adres van agent: J Olesen & Associates Posbus 3794 HalfWay House NOTICE 1060 OF 1993 KENNISGEWING 1060 VAN 1993 JOHANNESBURG1NYSIGINGSKEMA JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME KENNISGEWING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE TOWN AANSOEK OM WYSIGING VANDORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1) (b) (i) OF THE VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) NANCE No 15 OF 1986) Sc Leslie John Oakenfull synde die gemagtigde agent van die I Leslie Johan Oakenfull being the authorised agent of the owner eienaar van Erf 53 dory Melrose gee hiermee ingevolge artikel 56 of Ed 53 Melrose Township hereby give notice in terms of section (1) (b) (i) van die Ordonnansle op Dorpsbeplanning en Dorpe (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance 1986 kennis dat ek by die Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen that I have applied to the City Council of Johannesburg for the het om die wysiging van die dorpsbeplanningskeme bekend as did amendment of the town planning scheme known as the Johannes Johannesburgdorpsbeplanningskema 1979 deur die hersonering burg Town planning Scheme 1979 by the rezoning of the property van die eiendom hierbo beskryf gelid to Cecillaan 31 van "Residescribed above situated at 31 Cecil Avenue from "Residential 1" densieel 1" met n digtheid van een woonhuis per erf tot "Resi with a density of one dwelling per erf to "Residential 1" with a den densieel 1" met n digtheid van een woonhuis per m2 andersity of one dwelling per m subject to certain conditions worpe aan sekere voorwaardes Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stadsbeplanning office hours at the office of the Director: City Planning Seventh Sewende Verdieping Burgersentrum Braamfontein vir n tydperk Floor Civic Centre Braamfontein for a period of 28 days from van 28 dae vanaf 19 Mei May 1993 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n Objections lo or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae venal 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Direkbe lodged with or made In writing to the Director: City Planning at the teur: Stadsbeplanning by die bovermelde adres of by Posbus above address or at PO Box Braamfontein 2107 within a Braamfontein 2017 ingedien of gerig word period of 28 days from 19 May 1993 Adres van eienaar Pa Osborne Oakenfull & Meekel Posbus Address of owner: C/o Osborne Oakenfull & Meekel PO Box 2254 Parklands Parklands 2121 Date of first publication:19 May Datum van eerste publikasie: 19 Mei KENNISGEWING 1061 VAN 1993 NOTICE 1061 OF 1993 NIGELWYSIGINGSKEMA 113 NIGEL AMENDMENT SCHEME 113 e KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI NANCE No 15 OF 1986) Ek Cornelius Ferdinand Pienaar synde die gemagtigde agent van die eienaar gedeelte van Ed 420 Alrapark Nigel gee hiermee inge 1 Cornelius Ferdinand Pienaar being the authorised agent of the volge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning owner of a portion of Ed 420 Alrapark Nigel hereby give notice in en Dorpe 1986 kennis dat ek by Stadsraad van Nigel aansoek terms of section 56 (1) (b) (i) of the Townplanning and Towrisfiips gedoen het vir die wysiging van die Nigeldorpsbeplanningskema Ordinance 1986 that I have applied to Town Council of Nigel for the deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf gelee op die amendment of the Nigel Town planning Scheme by the rezoning of hoek van Gazellerylaan en Perskelaan Alrapark van "Munisipaal" the property described above situated at the corner of Gazelle Dave tot "Spesiaal" vir winkels kantore besighede en plekke van and Perske Lane Alra Park from "Municipal" to "Speciarfor venneak shops offices businesses and places of amusement Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal_ kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Burgersentrum Nigel office hours at the office of the Town Clerk Civic Centre Nigel; ora vir n tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 period of 28 days from 19 May 1993 Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoeke meet binne Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 the vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stads be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above klerk by bovermelde adres ingedien of gerig word address within a period of 28 days from 19 May 1993 Adres van agent: C F Pienaar namens Pine Pienaar Stadsbe Address of agent: C F Pienaar for Pine Pienaar Town Planneis I planners Posbus Dersley 1569 Tel PO Box Dersley 1569 Tel

38 38 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 NOTICE 1062 OF 1993 KENNISGEWING 1062 VAN 1993 KLIPRIVIERVALLEI AMENDMENT SCHEME 41 KLIPRIVIERVALLEI WYSIGINGSKEMA 41 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) 0) OF THE TOWN EN DORPE PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI VAN DIE (ORDONNANSIE No VAN 1986) DORPSBEPLANNING NANCE No 15 OF 1986) Etc Francois du Plooy synde die gemagtigde agent van die eie I Francois du Plooy being the authorised agent of the owner of near van Erne 29 en 30 Witkop gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) Erven 29 and 30 Witkop hereby give notice in terms of section 56 (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance 1986 that kennis dat ek by die Stadsraad van Randvaal aansoek gedoen het I have applied to Town Council of Randvaal for the amendment of the om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Klip town planning scheme known as Klipriviervallei Townplanning riviervalleidorpsbeplanningskema 1962 deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf gelee le Bokmakieriestraat 29 en 30 Scheme 1962 by the rezoning of the property described above Daleside van "Speslale Woon" tot "Algemene Besigheid" ander situated at 29 and 30 Bokmakierie Street Daleside from "Special worpe aan sekere voorwaardes Residential" to "General Business" subject to certain conditions Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die karffoor van die Stadsklerk Randvaal office hours at the office of the Town Clerk Randvaal Town Council Stadsradslcantore Highbury vir n tydperk van 28 the vanaf Offices Highbury for a period of 28 days from 19 May 1993 (the date 19 Mei 1993 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisof first publication of this notice) gewing) Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stads address or at PO Box 24 Klipvallei 1965 within a period of 28 days klerk by bovermelde adres of by Posbus 24 Klipvallei 1965 Ingefrom 19 May 1993 dien of gerig word Address of owner: C/o Proplan & Associates PO Box 2333 Adres van demur: Pa Proplan & Medewerkers Posbus 2333 Alberton 1450 Alberlon NOTICE 1063 OF 1993 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1974 KENNISGEWING 1063 VAN 1993 I Joachim Hermanus Swanepoel being the authorised agent of PRETORIAWYSIGINGSKEMA 1974 the owner of Erf 615 Silverton Township Pretoria hereby give Ek Joachim Hermanus Swanepoel synde die gemagligde agent notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and van die eienaar van Ed 615 Silverton dorp Pretoria gee hiermee Townships Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of 1986) that I have ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan applied to the City Council of Pretoria for the amendment of the town ning en Dome 1986 (Ordonnansle No 15 van 1986) kennis dat ek planning scheme In operation known as Pretoria Town planning by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging Scheme 1974 by the rezoning of the property described above van die dorpsbeplanningskema bekend as Pretoria dorpsbeplan situated at 481 President Street from "XIV (Special) Group Hous ningskema 1974 deur die hersonering van die eiendom hierbo Ing" to "Special Residential" beskryf gels& to PresIdentstraat 481 van "XIV (Spesiaal) Groepsbehuising" tot "Spesiale Woon" Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director: City Planning Division Besonderhede van die aansoek IS ter insae gedurende gewone kantoorure in die kantoor van die Dffekteur: Stedelike BeplannIng Development Control Application Section Room 6002 West Block /Wieling Ontwikkelingsbeheer Aansoekadministrasie Kamer 6002 Munitoda Van der Walt Street Pretoria for the period of 28 days Wesblok Munitoria Van der Waltstraat Pretoria vir n tydperk van from 19 May 1993 (the date of first publication of this notice) 28 dae vanaf 19 Mei 1993 (die datum van die eerste publikasie van Objections to or representations in respect of the application must hierdie kennisgewing) be lodged with or made in writing to the Director at the above address Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moet binne or at PO Box 3242 Pretoria 0001 within a period of 28 days from tydperk van 28 dae venal 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Direk 19 May 1993 teur by bovermelde adres of by Posbus 3242 Pretoria 0001 Inge Address of authorised agent: 250 Lolly Street Pretoria Gardens dien of gerig word 0082; Private Bag X291; Pretoria 0001 Adres van gemagtigde agent: Lottystraat 250 Pretoria Tuine 0082; Privaatsak X291 Pretoria NOTICE 1064 OF 1993 KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 430 I Bernardus Johannes Wentzel/Pieter Venter being the authorised KENNISGEWING 1064 VAN 1993 agent of the owner of Erven 2335 to 2356 Van Riebeeckpark KEMPTON PARKWYSIGINGSKEMA 430 Extension 10 and Westuis Street Van Riebeeckpark Extension 10 _ Ek Bemardus Johannes Wentzel/Pieter Venter synde die hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town gemagtigde agent van die eienaar van Erwe 2335 tot 2356 Van planning and Townships Ordinance 1986 that I have applied to the RiebeeckparkUitbreiding 10 en Westuisstraat Van Riebeeckpark City Council of Kempton Park for the amendment of the Townplan uitbreiding 10 gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die ning scheme known as Kempton Park Town planning Scheme Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 kennis dat ek by 1987 by the rezoning of the property described above situated to die Stadsraad van Kempton Park aansoek gedoen het om die wysithe east of Soutpansberg Drive on the north eastern comer of Soul ging van die darpsbeplanningskema bekend as Kempton Park pansberg Drive and Pretorius Road and south west of the proposed dorpsbeplanningskema 1987 deur die hersonering van die eien Eland Road from dom hierbo beskryf gelee oos van Soutpansbergweg en suidwes van die voorgestelde Elandweg van (1) "Special" for purposes as approved by the local authority (1) "Spesiaal" vir doeleindes soos goedgekeur deur die to "Residential 3" in the case of Erf 2339; plaaslike bestuur na "Residensieel 3" wat Ed 2339 betref; (2) from "Residential 1" to "Residential 3" in the case of (2) van "Residensieel 1" na "Residensieel 3" wat Erwe 2335 Erven 2335 to 2338 and Erven 2340 to 2356; and tot 2338 en Erwe 2340 tot 2356 betref; en (3) from "Public Road" to "Residential 3" in the case of (3) van "Openbare Street" na "Residensieel 3" wat Wes Westuis Street tuisstraat betref 3 71

39 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk Room 209 corner of kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Kamer 209 hoek van Margaret Avenue and Long Street Kempton Park for the period of Margaretlaan en Longstraat Kempton Park vir n tydperk van days from 19 May 1993 dae vanaf 19 Mei 1993 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stadsaddress or at PD Box 13 Kempton Park 1620 within a period of 28 Med( by bovermelde adres of by Posbus 13 Kempton Park 1620 days from 19 May 1993 ingedien of gerig word Address of agent: Terraplan Associates PO Box 1903 Kempton Adres van agent Terraplan Medewerkers Posbus 1903 Kempton Park 1620 Park NOTICE 1065 OF 1993 KENNISGEWING 1065 VAN 1993 KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 193 KEMPTON PARKWYSIGINGSKEMA 193 Ek Pieter Venter being the authorised agent of the owner of Ewen Pieter Venter synde die gemagtigde agent van die eienaar 227 and 228 Kempton Park Extension hereby give notice in terms van Erwe 227 en 228 Kempton Parkuitbreiding gee hiermee inge of section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordivolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning nonce 1986 that en Dome 1986 kennis dat ek by die Stadsraad van Kempton Park I have applied to the City Council of Kempton Park aansoek gedoen het om die wysiging van for the amendment of the town planning scheme known as Kempton die dorpsbeplan ningskema bekend as Kempton Park Park Town planning Scheme 1987 by the rezoning of the property dorpsbeplanningskema 1987 deur die hersonering van die eiendom described above situated on hierbo beskryf gelee to 18 and 20 Kempton Road I"Kempto " Park Extension from "Residential 1" to respectively "Business Kemptonweg 18 en 20 Kempton Parkuitbreiding vanaf "Resi and "Parking" subject to certain restrictive measures densieel 1" na onderskeidelik "Besigheld 1" en "Parkering" ender Partworpeaa sekere voorwaardes iculars of the application will Ile for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk Room 209 corner of Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Margaret Avenue and Long Street Kempton Park for the period of kantooture by die kantoor van die Stadsklerk Kamer 209 hoek van Margaretlaan en Longstraat Kempton Park 28 days from 19 May 1993 vir n tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made In writing to the Town Clerk at the above Besware leen of venoe ten opsigte van die aansoek moat binne n address or at PO Box 13 Kempton Park 1620 within a period of 28 tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stads days from 19 May 1993 klerk by bovermelde adres of by Posbus 13 Kempton Park 1620 Address of agent: Terraplan Associates PO Box 1903 Kempton Park 1620 ingedien of gerig word Adres van agent Terraplan Medewerkers Posbus 1903 Kempton Park NOTICE 1066 OF 1993 KENNISGEWING 1066 VAN 1993 SOUTHERN JOHANNESBURG REGION AMENDMENT SCHEME SUIDEUKE JOHANNESBURG STREEKWYSIGINGSKEMA I Breda van Niekerk being the authorised agent of the owner of Ek Breda van Niekerk synde die gemagtigde agent van die ele Ed 318 Zakariyya Park X1 hereby give notice in terms of section 56 naar van Ed 318 Zakariyya Park X1 gee hiermee ingevolge artlkel (1) (b) (I) of the Townplanning and Townships Ordinance (1) (b) (i) van die Ordonnansle op Dorpsbeplanning en Dome (Ordinance No 15 of 1986) that I have applied to the Lenasia South 1986 (OrdOnanSie No 15 van 1986) kennis dat ek by die Lenasia East Management Committee for the amendment of the town plan Suid Oos Bestuurskomitee aansoek gedoen het om die wysiging van ning scheme In operation known as the Southern Johannesburg die dorpsbeplanningskema In werking bekend as die Suldelike Region Town planning Scheme 1962 by the rezoning of the pro Johannesburg Streekdorpsbeplanningskema 1962 deur die hersoperty described above situated at 318 Clove Drive Zakariyya Park nering van die eiendom hierbo beskryf gelee to Cloverylaan 318 X1 from "Special Residential" to "Special Business" subject;to Zakariyya Park X1 van "Spesiale Woon" tot "Spesiale Besig held" certain conditions onderhewig aan sekere vootwaardes Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Chairman: Lenasia South East kantoorure by die kantoor van die Voorsitter: Lenasia Suid Oos Management Committee Lenasia South East Management Commit Bestuurskomitee Lenasia Suid Oos Bestuurskomitee kompleks tee Complex situated on the K43 Route Fel (011) forthe gelee op die K43roete [Tel (011) ] vir n tydperk van 28 period of 28 days from 19 May 1993 dae vanaf 19 Mei 1993 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of ve doe ten opsigte van die aansoek moat binne n be lodged with or made in writing to the Chairman at the above tydperk van 28 dae vane! 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Voorsitaddress or at Private Bag X03 Lenasia 1820 within a period of 28 ter by bovermelde adres of by Privaatsak X03 Lenasia 1820 inge days from 19 May 1993 dien of gerig word Address of authorised agent 38 High Street Waterkloof Pretoria Adres van gemagtigde agent: Highstraat 38 Waterkloof Pretoria 0181 Tel (012) / Tel (012) / NOTICE 1067 OF :1 nty: EDENVALE AMENDMENT SCHEME 306 KENNISGEWING 1067 VAN 1993 EDEN VALEWYSIGINGSKEMA 306 SCHEDULE 8 r BYLAE 8 [Regulation 11 (2)] j au t [Regulasie 11 (2)] KENNISGEWING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE NANCE No 15 OF 1986) 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I Jose G de Araujo the Owner of Portion 5 Of Ed 63 Edendale Ek Jose G de Araujo die eienaar yin Gedeelte 5 van Ed 63 hereby give notice in terms of section 56 (1) (b)(i) of the Town Edendale gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordon planning and Townships Ordinance 1986 that I have applied to the nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 kennis dat ek by die 19 26

40 40 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Town Council of Edenvale for the amendment of the townplanning Stadsraad van Edenvale aansoek gedoen het om die wysiging van scheme known as Edenvale Town planning Scheme 1980 by the die dorpsbeplanningskema bekend as Edenvale Dorpsbeplan ningskema 1980 deur die hersonering van die eiendom hierbo rezoning of the property described above situated at Seventh beskryf gelee te Sewende Lean fusser Tweeds en Derde Street Avenue between Second and Third Streets Edendale from "Resi Edendale van "Residensieel 1" met n digtheid van een woonhuis dential 1" having a density of "one unit per 700 nf" to "Residential per 700 m2 na "Residensieel 1" Met die skriftelike toestemming van 1" With the written consent of the local authority the erven and the die plaaslike bestuur mag die erwe en die geboue wat daardp opge improvements erected thereon or to be erected thereon may be used rig Is of opgerig mag word gebruik word vir kantore professionele en for offices medical and professional suites parking and such other mediese kamers parkering en ander gebruike wat die Stadsraad uses as the local authority may approve in writing mag goedkeur Particulars of the application will lie far inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Secretary Municipal Offices kantoorure by die kantore van die Stadsekretaris Kamer 316 Muni Room 316 Van Riebeeck Avenue Edenvale for the period of 28 sipale Kantore Van Riebeecklaan Edenvale vir die tydperk van 20 dae vanaf 19 Mei 1993 days from 19 May 1993 (the date of first publication of the notice) (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n be lodged with or made in writing to the Town Secretary at the above tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stads address or at PO Box 25 Edenvale 1610 within a period of 28 klerk by bovermelde adres of by Posbus 25 Edenvale 1610 Inge days from 19 May 1993 dien of gerig word Address of owner: J G de Araujo PO Box 2819 Edenvale Adres van elenaar:j G de Araujo Posbus 2819 Edenvale Tel (011) Tel (011) NOTICE 1068 OF 1993 KENNISGEWING 1068 VAN 1993 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 4369 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 4396 I Danie Hoffmann Booysen being the authorised agent of the Ek Danie Hoffmann Booysen synde die gemagtigde agent van owner of Portion 23 of Erf 139 East Lynn hereby give notice in terms die eienaar van Gedeelte 23 van Ed 139 East Lynn gee hiermee of section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordi ingevolge artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan nance 1986 that I have applied to the City Council of Pretoria for ning en Dorpe 1986 kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria the amendment of the town planning scheme known as Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplan Town planning Scheme 1974 by the rezoning of the property de ningskema bekend as Pretoria dorpsbeplanningskema 1974 deur scribed above situated on the corner of Stormvoill Road and Blou die hersonering van die eiendom hierbo beskryf gales op die hoek reier Avenue from "Special" for a filling station to "Special" for a van Stormvoelweg en Bloureiedaan van "Spesiaal" vir n vulstasie filling station and place of refreshment (take away foods) tot "Spesiaal" vir n vulstasie en verversingsplek (wegneemetes) Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter Inns gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Stedellke Beplan office hours at the office of the Director of City Planning Room 6002 ning Kamer 6002 Wesblok Munitoria Van der Waltstraat Pretoria West Block Munitoria Van der Walt Street Pretoria for the period of vir n tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei days from 19 May 1993 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n Objections to or representations In respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by die Direkteur: be lodged with or made in writing to the Director: City Planning at the Stedelike Beplanning by bovermelde adres of by Posbus 3242 above address or at PO Box 3242 Pretoria 0001 within a period of Pretoria 0001 ingedien of gerig word 28 days from 19 May 1993 Adres van eienaar: Pa Vlietstra & Booysen Infotechgebou 111 Address of owner: C/o Vlietstra & Booysen 111 Infotech Building AraidIastraat 1090 Hatfield Arcadia Street Hatfield NOTICE 1070 OF 1993 KENNISGEWING 1070 VAN 1993 SANDTONWYSIGINGSKEMA SANDTON AMENDMENT SCHEME Elc Marius Johannes van der Merwe synde die gemagtigde agent I Marius Johannes van der Merwe being the authorised agent Of van klie eienaar van Ed 364 Hulingham uitbreiding 5 gee hiermee the owner of Erf 364 Hudingham Extension 5 hereby give notice in ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanterms of section 56 (1) (b) ) of the Town planning and Townships ningen Dorpe 1986 kennis dat ek by die Stadsraad van Sandton Ordinance 1986 that I have applied to the Town Council of Sanction aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanning ske bekend as Sandtondorpsbeplanningskema 1960 deur die for the amendment of the Town planning scheme known as Sand* ;hersonering van die eiendom hierbo beskryf gel to Theuniskraal Town planning Scheme 1980 by the rezoning of the property plek8 die suidwestelike hoek van William Nicolrylaan en Peterplek described above situated at 8 Theuniskraal Place the Southwest Hpriingham uitbreiding 5 van "Residensieel 1 onderhewig aan em corner of William Nicol Drive and Peter Place Hurlingham Exten sekere voorwaardes tot "Openbare Garage" Gebruiksone 20 sion 5 from "Residential 1" subject to certain conditions to "Public onderhewig aan sekere voorwaardes Garage" Use Zone 20 subject to certain conditions : he sonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by Kamer 206 BBlok Burgersentrum hoek van West office hours in Room 206 B Block Civic Centre corner of West 19 Mei1993 Street and Rivonia Road Sandown for a period of 28 days from v r 1 19 May 1993 Besware teen of vertoe ten opgisgte van die aansoek moet binne tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Objections to or representations in respect of the application must StadsIderic te bogenoemde adres of die Stadsklerk (aandag: be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above Stadsbeplanning) Posbus Sandton 2146 ingedien of gerig address or to the Town Clerk (attention: Townplanning) PO Box word Sandton 2146 Within a period of 28 days from 19 May 1993 Adres van eienaar/agent: Marius van der Merwe & Genote 1110 Address of owner/agent: Marius van der Merwe & Associates PO Posbus Booysens 2016 Box Booysens

41 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 NO NOTICE 1071 OF 1993 KENNISGEWING 1071 VAN 1993 tl Marius Johannes van der Merwe being the authorised agent of Ek Marius Johannes van der Merwe synde die gemagtigde agent the owners of the then mentioned below hereby give notice in van eienaars van die ondergenoemde erwe gee hiermee ingevolge terms of section 56 (1) (b) CO of the Townplanning and Townships artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Ordinance 1986 that I have applied to the City Council of Johannes Dorpe 1986 kennis dat ek by die Stadsraad van Johannesburg burg fdr the amendment of the Johannesburg Townplanning aansoek gedoen het om die wysiging van die Johannesburgse Scheme:1979 by the rezoning of the properties described below as Dorpsbeplanningskema 1979 deur die hersonering van die eienfollows: ; domme hieronder beskryf: JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 4302 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 4302 Portion S of Erf 56 West Turffontein situated at the northeastern Gedeelte 3 van Ed 56 WesTurffontein plea te die noordcorner of Side and Heivey Roads West Turffontein from "Resi oostelike hoek van Side en HerveYweg Wes Turffontein van dental 4" Height Zone 0 to "Residential 4 (S)" permitting offices "Residensieel 4" Hoogtesone 0 tot "Residensieel 4 (S)" met and related uses by consent of the City Council subject to certain kantore en verwante gebruike met die vergunning van die Stadsraad conditions onderhewig aan sekere voorwaardes JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 4286 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 4286 Portion 1 of Ed 2277 Houghton Estate situated at 8 First Avenue Gedeelte 1 van Ert 2277 Houghton Estate gelee te Eerste Laan Houghton Estate from "Residential 1 (S)" permitting a floor area 8 Houghton Estate van "Residensieel 1 (S)" met n vloeropperratio of 02 and a coverage of 25% subject to the standard condi vlakte van 02 en n dekking van 25% onderhewig aan die sten tions applicable to Houghton Estate "Residential 1 (S)" permitting daardvoorwaardes van toepassing in Houghton Estate tot "Resi an increase in the tow area ratio to 10 and an increase in the densieel 1 (S)" met n vloeroppervlakte van 10 en n dekking van coverage to 50% 50% JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 4293 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 4293 Erven 25 and 26 Melville situated at 83 and 85 First Avenue Erwe 25 en 25 Melville gelee te Eerste Laan 83 en 85 Melville Melville from "Residential 1" Height Zone 0 to "Residential 1 (S)" van "Residensleel 1" Hoogtesone 0 tot "Residensieel 1 (S)" met permitting offices and related television production facilities by con kantore en Verwante televisleproduksiegeriewe met vergunning onderhewig aan sekere voorwaardes sent subject to certain conditions JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 4290 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 4290 Erven and 1540 Turffontein Erne en 1540 TurHontein (pleb te Foreststraat 39 die noordelike Kant van Foreststraat tussen Hay en situated at 39 Forest Street being the northern side of Forest Street Turffontein van E Rloffstraa1 "Residensieel 4" Hoogtesone 0 tot between Hay and Eloff Streets Turffontein from "Residential 4" esidensieel 4 (S) met n vervoerbesigheid vir drie Jaar onderhe Height Zone 0 to "Residential 4 (S)" permitting a transport busk wig aan sekere voorwaardes ness for three years subject to certain conditions Besonderhede van die aansoeke 16 ter insae gedurende gewone Particulars of the applications will Ile for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stadsbeplanning office hours at the office of the Director: City Planning Fnnn 760 Kamer 760 Burgersentrum Braamfontein vir n tydperk van 28 dae Seventh Floor Civic Centre Braamfontein for a priod of 28 days vanaf 19 Mei 1993 from 19 May 1993 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoeke moat binne Objections to or representations in respect of the applications n tydperk van 28 dae vanaf 19 Mel 1993 skriftelik by of tot die must be lodged with or made In writing in duplicate to the Director: Direkteur: Stadsbeplanning Posbus Braamfontein 2017 City Planning at the above address or at PO Box Braamfan ingedien of gerig word tein 2017 within a period of 28 days from 19 May 1993 Adres van agent: Marius van der Merwe & Genote Posbus Address of agent: Marius van der Merwe & Acciviates PO15ox Booysens 2091 Tel (011) /5/6/7 Felts (011) Booysens 2016 Tel (011) /5/6/7: Fax (611) " KENNISGEWING 1072 VAN 1993 NOTICE 1072 OF 1993 RANDBURGWYSIGINGsKEMA RANDBURG AMENDMENT SCHEME ER Marius Johannes van der Merwe synde die gemagtigde agent I Marius Johannes van der Merwe being theauthorised agent ot van die eienaar van Gedeelte 2 van Ed 39 Johannesburg North gee the owner of Portion 2 of Ed 39 Johannesburg North hereby give hiennee ingevolge artiket 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op notice in terms of section 56(1) (b) (i) of the Town planninmandi Doresbeplanning en Dorpe 1986 kennis dat ek by die Stadsraad Townships Ordinance 1986 vari thatl have applied to the Town Ctiiincilz Randburg aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Randburg of Randburg for the amendment of the town planning dorpsbeplan scheme known as Randburg Town planning Scheme 1976 by the rezoning:we ningskema 1976; deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf gelee te die suidoostelike hoek van Rose en Marketstraat property described above; situated at the South Easterri"comtriki Rose and Market Streets i Johannesburg North Van "Residensieel 1" Hoogtesone 0 met n Johannesburg North from"residential digtheid van 1 woonhuis per m2 tot "Residensieel 1" Hoogte 1" Height zone 0 with a density of 1 dwelling er m2?fil sone 0 met ndigtheid van 1 woonhuis per m2 "Residential 1" Height zone 0 with a density of 1 dwelling per 1000 m2 J 98 Besonderhede van die aansoek le ter insae" gedurende gewone Otriti Particulars of the application will lie for inspection kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Kamer A204 Munisiduring:nor) pale Kantore hoek van Jan Smutslaan en Hendrik Verwoerdrylaan office hours at the office of the Town Clerk Room A204 Municipal Offices corner of Jan Smuts Avenue and Hendrik Verwoerd Drive tydperk van 28 dae venal 19 Mei 1993 for a period of 28 days from 19 May 1993 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne n tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stadsbewriting lodged with to the or made Town in Clerk at the above Objections klerk by bogenoemde sores of by Privaatsak 1 Randburg 2125 to or represeniation in respect of the application must address or at Private Bag 1 Randburg 2125 within a period of 28 ingedien gerig ward days from 19 May 1993 Adres van eienaar/agent: Manus van der Merwe & Genote Pos Address of owner/agent:marius van der Merwe & Assoeiates P:Of _bus Booysens 2816 Box Booysens

42 42 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 NOTICE 1073 OF 1993 KENNISGEWING 1073 VAN 1993 SANDTON AMENDMENT SCHEME 2210 SANDTON WYSIGINGSKEMA 2210 SCHEDULE 8 : BYLAE 8 [Regulation 11 (2)] : [Regulasie 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI VAN DIE ORDONNANSIEOP DORPSBEPLANNING EN DORPE NANCE No 15 OF 1986) I 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) 011S Van der Schyff Baylis Gericke & Druce die gemagtigde We Van der Schyff Baylis Gericke & Druce being the authorised agente Van die eienaar van Ed 196 Morningsideuitbreiding 14 gee agents of the owner of Erf 196 Momingside Extension 14 hereby hiermee ingevolge arlikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansie op give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Townplanning and DorpsbeplannIng en Dorpe 1986 kennis dat ons by die Stadsraad Townships Ordinance 1986 that we have applied to the Town Coun van Sanction aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps ail of Sandton for the amendment of the town planning scheme beplanningskema bekend as Sandton dorpsbeplanningskema known as Sandton Town planning Scheme 1980 for the rezoning of 1980 deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf gelee op the property described above being situated on Kelvin Drive from Kemmylaan venal "Residensieel 1" na "Residensieel 2" "Residential 1" to "Residential 2" Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Beplanning Kamer office hours at the office of the Town Clerk Room Block Civic 206 BBlok Burgersentrum Sandton vir n tydperk van 28 dae Centre Sandton for a period of 28 days from 19 May 1993 (the date vanaf 19 Mei 1993 (die datum van eerste publikasie van hierdie of first publication of this notice) kennisgewing) Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of verloe ten opsigte van die aansoek moet binne n be lodged with or made in writing to the Director of Planning at the tydperk van 28 dae vane( 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die DIreldeur above address or at PO Box 78001; Sandton 2146 within a period van Beplanning by bovermelde adres of by Posbus Sandton of 28 days from 19 May ; ingedien of gerig wo:rd : Address of owner: C/O Van der SAO Baylis Gericke & Druce PO Box 1914 Rivonia 2128 Adres van eienaar: Pa Van der Schyff Baylis GerIcke & Druce Posbus 1914 Rivonia i NOTICE 1074 OF 1993 KENNISGEWING 1074 VAN 1993 SANDTON AMENDMENT SCHEME 2211 SANDTONWYSIGINGSKEMA 2211 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE 1986 NANCE No 15 OF 1986) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I Anthony Paul Marshall being the authorised agent of the owner Ek Anthony Paul Marshall synde die gemegtigde agent van die of Ed 320 Sandown Extension 24 hereby give notice in terms of eienaar van Ed 320 Sandown uitbreiding 24 gee hiermee ingevolge section 56 (1) (b) (i) of the Town planning andtownehips Ordinance anikei 56 (1)(b) (I) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 1986 that I have applied to the Town Council of Sandton for the pope 1986 kennis dat ek by die Dorpsraad van Sandton aansoek amendment of the townplanning scheme known as the Sandton gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend Town planning Scheme 1980 by the rezoning of the property as die Sandton dorpsbeplanningskema 1980 deur die hersonering desbribed above situated at 145 North Road Sandown Extension van die eiendom hierbo beskryf gelee to Northweg 145 Sandown 24 from "Residential 1" with a density of "1" dwelling per uitbreidlng 24 van "Residensieel 1" met n digtheid van "1 woonsquare metres" to "Residential 1" with a density of "1 dwelling per eenheid per vierkante meter" tot "ResIdensleel 1" met n erf" digtheid van "1 wooneenheid per erf" Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office kantoorure in Kamer 206 B Blok Stadsraad van Sandton hoek van hours in Room 206 B Block Civic Centre corner of West Weststraat en Rivoniaweg Sandown vir In tydperk van 28 dae vanaf Street and Rivonia Road Sandown for a period of 28 days from Mei 1993 May 1993 Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet binne n Objections tour representations in respect of the application must tyllec van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 Skriftelik by of tot die Stads be lodged with or made in writing to the Town Clerk (attention: Town Planning) at the above address or PO Box18001 Sandton 2146 within a period of 28 days from 19 May 1993 Address of owner: C/o Vander Want Buckley& Kuhn PO Box 3804 Johannesburg 2000 klerk (aandag: Dorpsbeplanning) by bovermelde adres of Posbus Sanction 2146 ingedien of gerig word P Van der Want Buckley & Kuhn Posbus 3804 Johanneaiurg; Adres van eienaar:a _HT NOTICE 1075 OF ialit 5:: KENNISGEWING 1075 VAN 1993 AMENDMENT SCHEME% locwo i WYSIGINGSKEMA NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OETOWNPLAN : KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (0 OF THE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE NANCE No 15 OF 1986) 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I David Martin van Aardt of Van Wyk &?Van Aardt being the Ek David Marlin van Aardt van Van Wyk & Van Aardt synde die authorised agent of the owner of Portion 1;ofErf 941 Pretoria North gernagtige agent van die eienaar van Gedeelte 1 van Ed 941 Pretohereby give notice in terms of section 56 (1)(b) 0) of the Town: dancordtgbethiermee ingevolgeartikel 56 (1) (b) (i) van die Ordon planning and Townships Ordinance 1986 that I have applied to the nansie op Dorpsbeplanning en Dome1 986 kennis dat ek by die

43 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No City Council of Pretoria for the amendment of the townplanning Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die scheme known as the Pretoria Town planning Scheme 1974 by the dorpsbeplanningskema bekend as die Pretoriadorpsbeplan rezoning of the property described above situated north from and ningskema 1974 deur die hersonering van die eiendom hierbo adjacent to Rachel de Beer Street in the block limited by Jack Hindon beskryf gelee noord van en aanliggend aan Rachel de Beerstraat in Street to the west thereof and Eeufees Street to the east thereof die blok begrens deur Jack Hindonstraat ten weste daarvan en Eeufrom "Special Residential" to "Special" for dwellinghouse art gal feesstraat ten ooste daarvan vanaf "Spesiale Woon" na "Spesiaal" lery and the framing of portraits and works of art vir woonhuis kunsgallery en die raming van portrette en kunswerke Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Director: City Planning k Division kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stedelike Beplanning Afdeling Development Control Application Section Room 6002 West Block Ontwikkelingsbeheer Aansoekadministasie Kamer 6002 Wesblok Munitoria Van der Waltstraat Pretoria vir n tydperk van Munitoria Van der Walt Street for the period of 28 days from 19 May 28 dae vanaf 19 Mei Besware teen of vertoft ten opsigte van die aansoek moet binne n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae venal 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Direkteur be lodged with or made in writing to the Director at the above address by bovermelde adres of by Posbus 3242 Pretoria 0001 ingedien of or at PO Box 3242 Pretoria 0001 within a period of 28 days from gerig word 19 May 1993 Adres van gemagtigde agent: Van Wyk & Van Aardt Posbus Address of agent: Van Wyk & Van Aardt PO Box 4731 Pretoria 4731 Pretoria 0001; Frederikastraat 729 Rieffontein ; 729 Frederika Street Rietfontein NOTICE 1076 OF 1993 KENNISGEWING 1076 VAN 1993 VERWOERDBURG AMENDMENT SCHEME VERWOERDBURGWYSIGINGSKEMA NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE TOWN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 58 (1) (b) (i) TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE NANCE No 15 OF 1986) 1986 (ORDONNANSIE NO 15 VAN 1986) I Pieter George Slabber van Zyl being the authorised agent of the Ek Pieter George Slabber van Zyl synde die gemagtige agent owner of Portion 48 of Erf 2423 Wierdapark Extension 2 Verwoerd van die eienaar van Gedeelte 48 van Ed 2423 Wierdapark ultbrei burg hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town ding 2 Verwoerdburg gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van planning and Townships Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 kennis dat ek 1986) that I have applied to the Town Council of Verwoerdburg for by die Stadsraad van Verwoerdburg aansoek gedoen het om die the amendment of the town planning scheme known as the Ver wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Verwoerd burgdorpsbeplanningskema 1992 woerdburg Town deur die planning Scheme hersonering 1992 by the rezoning van die of the eiendomme hierbo beskryf gelee tussen Theuns van Niekerkstraat property described above situated between Theuns van Niekerk Underbergstraat Howickstraat en Escourtrylaan Wierdapark uit Street Underberg Street Howick Street and Escourt Drive Wierdabreiding 2 van "Residensieel 2" (20 wooneenhede per ha) tot park Extension 2 from "Residential 2" (20 units per ha) to "Resi "Residensieel 2" (verhoging In die aantal eenhede per ha) dential 2" (Increasing the amount of units per ha) Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure in die kantore van die Departement van Stadsbeplan office hours at the offices of the Department of Town Planning Town ning Stadsraad van Verwoerdburg hoek van Cantonmentsweg en Council of Verwoerdburg corner of Cantonments Road and Rabie Rabiestraat Lyttelton landbouhoewes vir n tydperk van 28 dae Street Lyttelton Agricultural Holdings for a period of 28 days from 19 vanaf 19 Mel 1993 May 1993 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Urine n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stadsbe lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above klerk by bovermelde adres of by Posbus Verwoerdburg address or at PO Box Verwoerdburg 0140 within a period 0140 ingedien of gerig word of 28 days from 19 May 1993 Adres van agent: Van Zyl & Benade Stads en Streekbeplanners Address of agent: Van Zyl & Benade Town and Regional Planners Posbus Glenstantia 0010 PO Box Glenstantia 0010 ) ;LE NOTICE 1077 OF 1993 KENNISGEWING 1077 VAN 1993 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 372 KRUGERSDORPWYSIGINGSKEMA 372 [Regulation 11 (2)] [Regulasie 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE NANCE No 15 OF 1986) 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) Ek Johannes Ernst de Wet synde die gemagtigde agent van die I eienaar van Erwe 791 en 792 Noordheuwel Johannes Ernst de Wet being 792 the Noordheuwel authorised agent Extension of the owner 4 of Km Erven 791 and uitbreiding 4 Krugers mersdnm dorp gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnan hereby give notice in terms of section 56 (1) (b)(t) of the Town sie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 kennis dat ek by die planning and Townships Ordinance 1986 that I have applied to the Stadsraad van Krugersdorp aansoek gedoen het om die wysiging Town Council of Krugersdorp for the amendment of the townplan van die dorpsbeplanningskema bekend as Krugersdorp dorps ning scheme known as Krugersdorp Townplanning Scheme 1980 beplanningskema 1980 deur die hersonering van die eiendomme by the rezoning of the property described above situated atthe hierbo beskryf gelee to die hoek van Redfern en Perreirastraat corner of Redfern and Perreira Streets Noordheuwel Extension 4; Noordheuweluitbreiding 4 Krugersdorp van "Residensieel 1" na Krugersdorp from "Residential 1" to "Residential 2" "Residensieel 2"

44 44 No491 1 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek leter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk Town Hall Krugersdorp kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Stadshuis Krugers and Wesplan & Associates 81 Von Brandis Street Krugersdorp for dorp en by die kantore van Wesplan & Associate Von Brandisstraat 81 Krugersdorp vir n tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 (die a period of 28 days from 19 May 1993 (the date of first publication of datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing) this notice) Besware teen of verloe ten opsigte van die aansoek moet binne n Objections to or representation in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by die Stadsklerk by be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above die bovermelde adres of by Posbus 94 Krugersdorp 1740 en by address or at PO Box 94 Krugersdorp 1740 and at Wesplan & Wesplan & Associates Posbus 7149 Krugersdorp Noord ingedien Associates PO Box 7149 Krugersdorp North within a period of 28 word days from 19 May NOTICE 1078 OF 1993 KENNISGEWING 1078 VAN 1993 RANDFONTEIN AMENDMENT SCHEME 125 RANDFONTEINWYSIGINGSKEMA 125 [Regulation 11 (2)] [Regulasie 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) TOWN VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) (ORDINANCE No 15 OF 1986) Ek Johannes Ernst de Wet synde die gemagtigde agent van die I Johannes Ernst de Wet being the authorised agent of the owner eienaar van n gedeelle van die Restant van Gedeelte 10 van die of a portion of the Remainder of Portion 10 of the farm Randfontein pleas Randfontein 247 IO gee hiermee Ingevolge artikel 56 (1) (b) (I) hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dope 1986 kennis Town planning and Townships Ordinance 1986 that I have applied dat ek by die Stadsraad van Randfontein aansoek gedoen het om to the Town Council of Randfontein for the amendment of the town die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Randlionplanning scheme known as Randfontein Town planning Scheme tein dorpsbeplanningskema 1988 deur die hersonering van die 1988 by the rezoning of the property described above situated at eiendom hierby beskryf gales te Fedlerstraat Randfonteln van "Munisipaal" na "Nywerheld 1" Fedler Street Randfontein from "Municipal" to "Industrial 1" Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Stadshuis Randfonoffice hours at the office of the Town Clerk Town Hall Randfontein Lein en by die kantore van Wesplan & Assosiate Von Brandisstraat and Wesplan & Associates 81 Von Brandis Street comer of Foun 81 hoek van Fonteinstraat Krugersdorp vir n tydperk van 28 dae fain Street Krugersdorp for a period of 28 days from 19 May 1993 vanaf 19 Mei 1993 (die datum van eerste publikasie van hierdie (the date of first publication of this notice) kennisgewing) Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 218 Randfontein 1760 and at Wesplan & Associates PO Box 7149 Krugersdorp North within a period of 28 days from 19 May 1993 Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek meet binne n tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by die Stadsklerk by die bovermelde adres of by Posbus 218 Randfontein 1760 en by Wesplan & Assosiate Posbus 7149 Krugersdorp Noord ingedien word NOTICE 1079 OF 1993 KENNISGEWING 1079 VAN 1993 WITBANK AMENDMENT SCHEME 328 WITBANKWYSIGINGSKEMA 328 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE 1986 I Pieter van Biljon being the authorized agent of the owner of Ed 273 Die Heuwel hereby give notice in terms of section 56 (1) 63) () Ek Pieter van Biljon synde die gemagtigde agent van die eienaar of the Town planning and Townships Ordinance 1986 that I have van Ed 273 Die Heuwel gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 kennis applied to the Town Council of Witbank for the amendment of the dal ek by die Stadsraad van Witbank aansoek gedoen het om die town planning scheme known as Witbank Townplanning Echeme wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Witbank 1991 by the rezoning of the property described above situated at dorpsbeplanningskema 1991 deur die he van die eien Woltemade Street Die Heuwel (Witbank) from "Residential 1" to dem hierbo beskryl gelee te Woltemadestraat Die Heuwel (Wit "Residential 2" bank) van "Residensieel 1" na "Residensieel 2" Particulars of the application will lie for inspection during normal a Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Chief Town Planner Civic Centre kantoorure by die kantoor van die Hoofstadsbeplanner Burger President Avenue Witbank for a period of 28 days from 19 May sentrum Presidentlaan Witbank vir n verdere tydperk van 28 dae 1993 Venal 19 Mei 1993 Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet binne n Objections to or representations in respect of the application must tyd perk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stads be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above by bovermelde adres of by Posbus 3 Witbank 1035 ingedien address or at PO Box 3 Witbank 1035 within a period of 28 days pegrig word from 19 May 1993 Adres van eienaar: E I van Niekerk Posbus 1129 Witbank Address of owner: E I van Niekerk PO Box 1129 Witbank Adres van applikant Korsman & Van Wyk Posbus 2380 Witbank Address of applicant: Korsman & Van Wyk PO Box Witbank

45 1 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No NOTICE 1080 OF 1993 KENNISGEWING 1080 VAN 1993 SCHEDULE A BYLAE A [Regulation 2 (1)] [Regulasie 2 (1)] CONVERSION OF CERTAIN RIGHTS TO LEASEHOLD ACT WET OP DIE OMSETTING VAN SEKERE REGTE IN HUURPAG 1988 (ACT No 81 OF 1988) 1988 (WET No 81 VAN 1988) KENNISGEWING VAN ONDERSOEK TER BEPALING WIE VER NOTICE OF INQUIRY TO DETERMINE WHO SHALL BE KLAAR STAAN TE WORD N REG VAN HUURPAG VERLEEN TE DECLARED TO HAVE BEEN GRANTED A RIGHT OF GEWEES HET LEASEHOLD Kragtens artikel 2 (1) van die Wet op die Omsetting van Sekere Under section 2 (1) of the Conversion of Certain Rights to Lease Regle in Huurpag 1988 (Wet No 81 van 1988) is ek die Direkteur hold Act 1988 (Act No 81 of 1988) I the DirectorGeneral: generaal: Transvaalse Provinsiale Administrasie voomemens om Transvaal Provincial Administration intends to conduct an inquiry in ondersoek in te stel met betrekking tot n geaffekteerde perseel respect of an affected site as defined in the Act to determine who soos in die Wet omskryf ten einde vas te stel wie verklaar staan te word n reg van huurpag verleen te gewees het met betrekking tot shall be declared to have been granted a right of leasehold with daardie perseel regard to that site Ingevolge regulasie 2 van die Regulasies kragtens artikel 9 van In terms of regulation 2 of the Regulations made under section 9 die Wet uitgevaardig gee ek hierby kennis dat op die plek hierin of the Act I hereby give notice that at the place specified herein vermeld (a) the person mentioned herein who appears from the (a) die persoon hierin genoem wat volgens die aantekeninge records of Mamelodl Local Authority to be the occupier of the van Mamelodi Plaaslike Owerheid die okkupeerder blyk te affected site described opposite his name is called upon to wees van die geaffekteerde perseel naas sy naam omskryf appear on the date specified herein to give evidence with regard aangese word om te verskyn op n datum hierin gespesifiseer om getuienis te lewer ten opsigte van sy regte met betrekking to his rights in respect of that site and to bring with him the site totdaardie perseel en om met seam te bring die perseelperpermit certificate trading site permit or similar permit relating to mit sertifikaat handelsperrnit of soortgelyke permit wat betrekthat site; king het op daardie perseel; (b) any other person claiming to be the holder of rights in (b) n ander persoon wat daarop aanspraak maak die houer respect of that site including a party to any agreement or tran van regte met betrekking tot die betrokke perseel te wees met section in respect of the site any heir or legatee and any inbegnp van n party tot enige ooreenkoms of transaksle ten judgment creditor or purchaser is called upon to give evidence opsigte van die perseel n erfgenaam of legataris en n vonnls with regard to his rights and to produce all documentary and skuldeiser of koper aangese word om getulenis te lewer ten other evidence in support thereof; and opsigte van sy recite en om alle dokumentere en ander getulenls voor te le ter stewing daarvan; en (c) any person who wishes to lodge objections or make repre (c) n persoon wat besware wil Indian of vertoe wil rig aansentations Is called upon to be present for that purpose gese word om teenwoordig te wees vin daardie doel Place of inquiry: Room Makobela Street Mamelodi Plek van ondersoek: Kamer 17 Makobelastraat Mamelodi Time of Inquiry: 08:30 Tyd van ondersoek: 08:30 Township: Mamelodi Dorpsgebied: Mamelodi Recorded holder of permit or Aangetekende houer van Period of Tydperk van Site certificate in respect of Perseel permit of sertifikaat ten opsigte Inquiry ondersoek affected site van geattekteerde perseel Ananias Mabusa S Ananias Mabusa S Johannes Mkhonza S Johannes Mkhonza StefaanS Mkokazi S Stefaans Mkokazi S Martha Zwane S Martha Zwane S Sarah Mkhabela S Sarah Mkhabela S Patrick Modiselle Patrick Modiselle S Gilbert Tisane S Gilbert Tisane S Evelina Molwele S Evelina Molwele S Susan Nkonyane Susan Nkonyane Evelyn Sealetsa S Evelyn Sealetsa $ Elias Siwela S Rat Siwela S Mary Tsasane S Mary Tsasane S Petrus Tshongwe Pettus Tshongwe Absalom Ngwenya S Absalom Ngwenya S Paul Rakgotho Paul Rakgotho S Salamina Nkonyane Salamina Nkonyane Pettus Mtimunye Pettus Mtinunye S Klaas Skosana Klaas Skosana S Jeremiah Mabena S Jeremiah Mabena S Jacob Rakoena Jacob Rakoena Isaiah Mtimunye Isaiah Mtimunye S Stephen Skosana S Stephen Skosana S Cathrine Sindane S Cathrine Sindane S Clara Masilela S Clara Masilela S Sannie Mankge S Sannie Mankge S Bella Msiza S Bella Msiza S Abel Sibanyoni S Abel Sibanyoni S Selina Makua S Selina Makua S Sophie Mtshweni Sophie Mtshweni July Malatji S July Malatji S Johannes Masilela Johannes Masilela S Jeremiah Mahlangu Jeremiah Mahlangu Thomas Mathambo Thomas Mathambo S Paulus Chabangu S Paulus Chabangu Ellen Mabuza Ellen Mabuza S David Maseko David Maseko Jacob Mpye S Jacob Mpye S Alfred Sibiya S Alfred Sibiya D

46 1 46 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Recorded holder of permit or Aangetekende houer van Period of Tydperk van Site certificate in respect of Parsee! permit of sertifikaat ten opsigte inquiry ondersoek affected site van geaffekteerde perseel S Anna Kgosana Anna Kgosana S Anna Vilakazi Anna Vilakazi Isaac Masada S Isaac Masilela S Berend Moumakwe S Berend Moumakwe S Kaizer Ntuli S Kaizer Ntull S Solomon Maboya S Solomon Maboya S Piet Legodi S Piet Legodi S Frans Mnisi S Frans Misi S Johnson Ntongeni S Johnson Ntongeni S Elina Madolo S Elina Madolo S WilhelminaThema Wilhelmina Thema S Desmond Thongo S Desmond Thongo S Charlie Tholo Charlie Tholo S Magdeline Makalane Magdeline Makalane S John Mogale S John Mogale Elzy Sibiya Elzy Sibiya S Martha Mothle S ;c06 09 Martha Mothle S James Mabaso S James Mabaso S Nicolas Rantlhago S Nicolas Rantlhago S Phillemon Mphela $ Phillemon Mphela S Smit Mathibela S SmIt Mathlbela Johannes Thabana $ Johannes Thabana Philemon Msiza S Philemon Msiza Josiah Diphoko Josiah Diphoko Jonas Mavunga $ Jonas Mavunga S Ben Mphela S Ben Mphela S Petrus Mabelane S Petrus Mabelane Isaac Ntshabeleng S Isaac Ntshabeleng Deborah Tshehla S Deborah Tshehla S Ben Ntshabeleng $ Ben Ntshabeleng Caleb Maubane S Caleb Maubane Fanie Theta S Fanie Theta $ Sara Magolego S Sara Magolego S Christina Mashigo Christina Mashigo Isaac Rumo S Isaac Rumo Sanna Mold Sanna Moloi Nelson Mohlala Nelson Mohlala Silas Morake S Silas Morake Isaac Mathonsi Isaac Mathonsi David Moruru David Moruru Jim Maisela Jim Maisela S Rosina Satan Rosina Satan Sara Masemola S Sara Masemola U :10 Rose Mfetane U Rose Mfetane U Caroline Mashapo U Caroline Mashapo U Violet Tswai Violet Tswai U Mina Rankapule U Mina Rankapule U Enoch Phetla U Enoch Phetla Phillip Makhusa U Phillip Makhusa U Salome Mailula U Salome Mailula U Mavis Ramaphoko U Mavis Ramaphoko U David Mashigo U David Mashigo U Lucas Mogola Lucas Mogola U Lucas Mokwape U Lucas Mokwape U David Seale w David Seale U Jeremiah Mogale U Jeremiah Mogale U Dorcas Ramokone U Dorcas Ramokone U Anna Mokoena U Anna Mokoena U Johanna Moagi U Johanna Moagi U Martha Mohale Martha Mohale U Jeremiah Monare U Jeremiah Monare U Samuel Sefola U Samuel Sefola DirectorGeneral: Transvaal Provincial Administration Direkteurgeneraal: Transvaalse Provinsiale Administrasie Date: 30 April 1993 Datum:30 April 1993 t Address: AVBOB Building Princes Park Street Private Bag X449 ead res: AVBOB gebou Princesparkstraat Privaatsak X449 Pretoria 0001 Pretoria 0001

47 1 1 OFFISIELE KOERAOT 19 MEI 1993 No NOTICE 1081 OF 1993 KENNISGEWING 1081 VAN 1993 SCHEDULE F [Regulation 6 (2) (b)] BYLAE F [Regulasie 6 (2) (b)] CONVERSION OF CERTAIN RIGHTS TO LEASEHOLD ACT WET OP DIE OMSE1TING VAN SEKERE REGTE IN HUURPAG 1988 (WET No (ACT No 81 OF 1988) VAN 1988) BEPALING VAN PERSONE WAT DIE DIREKTEUR DETERMINATION OF GENERAAL: PERSONS WHOM THE DIRECTORGEN TRANSVAALSE PFIOVINSIALE ADMINISTRASIE VOORNEMENS ERAL: TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION INTENDS IS TE VERKLAAR N REG VAN HUURPAG VERLEEN TE TO DECLARE TO HAVE BEEN GRANTED A RIGHT OF LEASE GEWEES HET TEN OPSIGTE VAN PERSELE INGEVOLGE DIE HOLD IN RESPECT OF SITES IN TERMS OF THE CONVERSION WET OP DIE OMSETTING VAN SEKERE REGTE IN HUURPAG OF CERTAIN RIGHTS TO LEASEHOLD ACT 1988 (ACT No (WET No 81 VAN 1986) OF 1988) Ingevolge artikel 2 (5) van die Wet op die Omsetting van Sekere In terms of section 2 (5) of the Conversion of Certain Rights to Regte in Huurpag 1988 (Wet No 81 van 1988) en regulasie 6 van Leasehold Act 1988 (Act No 81 of 1988) and of regulation 6 of the die Regulasies uitgevaardig kragtens artikel 9 van daardie Wet gee Regulations made under section 9 of that Act I the DirectorGen ek die Direkteurgeneraal: Transvaalse Provinsiale Administrasie oral: Transvaal Prdvincial Administration hereby gives notice that hierby kennis dal (a) the person mentioned in the Schedule has been deter (a) die persoon in die Bylae vermeld bepaal is die persoon le mined as the person whom I intends to declare to have been wees wat ek voornemens is te verklaar aan wie n 99 jaarhuurgranted a right of 99 year leasehold under section 52 (1) of the pag ingevolge artikel 52 (1) van die Wet op die Ontwikkeling van Black Communities Development Act 1984 (Act No 4 of 1984) Swart Gemeenskappe 1984 (Wet No 4 van 1984) verleen to in respect of the Site described opposite his name; gewees het met betrekking tot elks perseel omskryf naas elkeln se naam; (b) the Schedule indicates (b) die Bylae aandui (i) whether or not the person so determined is the person (I) of die persoon aldus bepaal die persoon is wat aangedul appearing according to the records of the local authority conword in die aantekeninge van die betrokke plaaslike owetheld cerned to be the occupier of that site; and die okkupeerder van genoemde perseel is al don nie; en (11) the proposed land use condition to be imposed in respect (ii) die voorgestelde grondgebruikvoorwaarde opgele te word of that site; " ten opsigte van genoemde perseek (c) that any person who considers himself aggrieved by a (c) dat n persoon wat horn gegrief voel deur n bepaling in determination id this notice may lodge his written appeal in the hierdie kennisgewing sy skriftelike appal in die vorm van Bylae from of Schedule G on or before 14 June 1993 G op of voor 14 Junie 1993 kan indien (i) by posting it to the following address: (i) deur dil na die volgende adres to pos: Director General: Direkteur generaal: Transvaal Provincial Administration Transvaalse Provinsiale Administrasie Privaatsak X449 Private Bag X449 ":v PRETORIA PRETORIA" 0001; of 0001 or i (ii) deur dit in te handig by AVBOB gebou Princesparkstraat (ii) by handing it in at AVBOB Building Princes Park Street Pretoria; en Pretoria; and (d) die bepaling onderworpe is aan appal na die (d) the determination is subject to an appeal to the Administrator Administrateur :e SCHEDULE TOWNSHIP: MAMELODI 1 Site Whether that per son is the person appearing to be Person to whom leasehold is intended to be granted occupier according to Local Authority records Proposed land use M3999 Full name: Pheegane PtinipMakgoba I i Identity Number: Yes Residential Date of birth: ary: Marital status: Married in commenityol property Full name: Mamadiha Salome Makgoba Identity Number: lia 667 Date of birth: "v" " 1 1 r 1: M4185 Full name: Booysen FransMotsepe Yes Residential Identity Number; Date of birth: at _ Marital status: Unmarried 3c12 M4198 Full name: Elias MotstivieW : Yes Residential Identity Number: titld Date of birth: Marital status: Married in community of property " " Full name: Matjatji Daphne Motshweni Identity Number: v/f Date of birth: M4215 Full name: Matshidiso Sinah Tebane Yes I Residential Identity Number: _ Date of birth: 1948:1231 In! Marital status: Unearned joh719

48 48 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 i Site Person to whom leasehold is intended to be granted Whether that per son is the person appearing to be the occupier Proposed land use I according to Local ; Authority records M4218 Full name Margaret Motau 1 Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Unmarried M4324 Full name: Mother) Esther Ramahfo Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Unmarried M4326 Full name: Shoki Anna Rakoma Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Widow M4351 Full name: Amos Mpye Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of properly Full name: Rachel Mpye Identity Number: Date of birth: 1930 M4352 Full name: Mmadiete Anna Tsela ii I Yes Residential Identity Number: i4 Date of birth: Marital status: Widow M4353 Full name: Eva Msukelwa Rantloane Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Divorced M4354 Full name: Phineas Mako Yes Residential identity Number: Date of birth: Marital status: Unmanied M4357 Full name: Mbuti Mathew Malebye k Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Martha Malebye Identity Number: Date of birth: M4358 Full name: Mmakoloi Elganor Makgoatsane Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Widow M4359 Full name: Moremi Phillip Huma Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Unmarried M Full name: Moshe Moses Mashigo0i i Yes Residential Identity Number: V; Date of birth: 1945 _ Marital status: Unmarried M4363 Full name: Girlie Florence Tefu :=o0 Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Unmarried :4 elti M4349 Full name: Maile Abram Ramampa PSr Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Helena Ramampa ; r Ir_ Identity Number: Date of birth: zinumni M4364 Full name: Jacob Strike Makola Jar Bbt; Yes Residential Identity Number: In Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Mmatlala Philda Makola Identity Number: Date of birth:

49 1 OFFISIeLE KOERANT 19 MEI 1993 No Whether that person Site is the person Person to whom leasehold is intended to be granted appearing to be Proposed land the occupier use according to Local Authority records M4365 Full name: Mohlamme Hendrick Mathebe Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Unmarried M4372 Full name: Mcaphile Amos Tladi Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Mostulela Frieda Tiadi Identity Number: Date of birth: M4376 Full name: Tadi Lucy Huma Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Unmarried M4378 Full name: Noha Enoch Maraba Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Balekile Evelyn Maraba Identity Number: Date of birth: M4380 Full name: Mohlouwa Simon Masooa Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Rosemary Masooa Identity Number: Date of birth: M4381 Full name: Monad Frieda Sakamela Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Widow M4382 Full name: Mogalakane Hendrik Radingwane Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Divorced Jr M4383 Full name: Fokothi Seth Pholosi Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Mookho Josephine Pholosi Identity Number: Date of birth: M4384 Full name: Temi Demetrius Bogoshi Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Dashego Mary Bogoshi Identity Number: Wf Date of birth: _ M4393 Full name: Mologadi Getrude Moleke Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Unmarried M4399 Full name: Moswanyana Israel Tsekane Yes Identity Number: Residential Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Sekhobela Freda Tsekane t C Identity Number: Date of birth: M4434 Full name: Mzitha Samuel Matjila Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Widower I : C

50 the 50 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Site Whether that per son is the person appearing to be Person to whom leasehold is intended to be granted Proposed land occupier use according to Local Authority records M4452 Full name: Mokhobo Jokobeth Mphaga Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Widow M4454 Full name: Gabriel Segwagwa Mokgabudi Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Divah Linah Mokgabudi Identity Number: Date of birth: M4470 Full name: Madaka Andries Segole Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Malewasa Anna Segole Identity Number: Date of birth: N4660 Full name: Spoil David Moila Yes Residential Identity Number: Date of birth: it Marital status: Full name: Married in community of property Medina Moila Identity Number: Date of birth: Yes Residential C1040 Full name: Sesima Dolly Sibeko Identity Number: Date of birth: Marital status: Unmarried M4355 Full name: Shadi Catherine Mosehle Yes Identity Number: Date of birth: Marital status: Widow Residential N4661 Full name: Mmamadimo Simon Mamabolo Yes Residential Identity Number: \ Date of birth: Marital status: Customary Union N4664 Full name: Lombile Martha Mosala Identity Number: ; Yes Residential )P Date of birth: Marital status: Widow P5164 Full name: Tlokoe Ezekiel Moekwa Identity Number: Yes Residential Date of birth: Marital status: Widower P5165 Full name: Nokwana Lena Mokwena Identity Number: Date of birth: Marital status: Widow P5363 : i? I Yes Residential Full name: Mamosatsane Anna Mphag2 Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Widow P5370 Full name: Dimakatso Lettie Mokou Yes Residential Identity Number: :: Date of birth: Marital status: Widow P5366 Full name: Maluse Jangle Meshishhizil 1 r r Yes Residential Identity Number: Date of birth: t Marital status: Widower P5372 Full name: Daniel Mogale snots lc Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Martha Mcgale Identity Number: !" Date of birth:

51 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No Site i Person to whom leasehold is intended to be granted Whether that per son is the person appearing to be the occupier according to Local Authority records Proposed land use P5373 Full name: Michael Sello Maphutse Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Unmarried P5377 Full name: Mbuti Simon Tsotetsi Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Mokgadi Florence Tsotetsi Identity Number: v/f Date of birth: P5386 Full name: Mathoke Lazarus Mashoeshoe Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Merriam Mashoeshoe Identity Number: Date of birth: P5387 Full name: Madimetja Samuel Lekota Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Constance Lekota Identity Number: Date of birth: P5391 Full name: Mapao Freda Motuba Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Widow P5392 Full name: Tebogo Phillistus Muller Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Unmarried P5394 Full name: Justinus Katse Moikanyane Yes Residential Identity Number: Date of birth: 1921 Marital status: Unmaried P5395 Full name: Mankone Christina Laka Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Widow P5398 Full name: Seitatole Selina Hlabahlaba Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Widow P5397 Full name: Matshidiso Margareth Magopa Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Unmarried J2643 Full name: Desman Jeremiah Mahlangu Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Divorced M4374 Full name: Sophie Maitisa Yes Residential Identity Number: M4394 Date of birth: Marital status: Widow Full name: Stemmer Moleki Nkwana Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Unmarried i P5400 Full name: Refiloe Samuel Monama Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Mabel Monama Identity Number: Date of birth:

52 i 52 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Site Person to whom leasehold isintended to be granted Whether that per son is the person appearing to be the occupier according to Local Authority records Proposed land use P5401 Full name: Mehabe Wilson Raiethi Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Matlakola Mary Rarethi Identity Number: Date of birth: P5402 Full name: Buti Simon Madisa Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Desia Marisa Identity Number: Date of birth: P5405 Full name: Thatane William Mehlape Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Widower P5410 Full name: Mokgobo Elizabeth Phenya Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Widow P5413 Full name: Ramokgoshi Shadrack Malitsi Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married In community of property Full name: Mapule Esther Malusi Identity Number: Date of birth: P5419 Full name: Nyanyi Catherine Motau Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Divorced P5421 Full name: Daniel Molefe Yes Residential Identity Number: Date of birth: 1938 Marital status: Unmarried P5423 Full name: Mmabyai Una Ramushu Yes Residential Identity Number: I Date of birth: Marital status: Widow P5425 Full name: Violet Madihlaba Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Widow P5428 Full name: Ditlaisho Naomi Mmako Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Unmarried P5429 Full name: Komeng Jim Mahlaba Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Mokgohlwe Sophie Mahlaba Identity Number: Date of birth: P5430 Full name: Ngoako Moses Ramokgola Yes Residential Identity Number: Date of birth: r Marital status: Married in community of property Full name: Mmamotshidi Athania Raniokgola Identity Number: Date of birth: ` * Itrs" P5435 Full name: Joel Seeiso Yes Residential Identity Number: Date of birth: 1940 Marital status: Married in community of property Full name: Mmapotokeng Anna Seeiso Identity Number: v/f Date of birth:

53 I Site OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No Person to whom leasehold is intended to be granted Whether that person is the person appearing to be the occupier according to Local Authority records Proposed land use Full name: Marubenyana Zebulon Makua Yes Residential Identity Number: Date of birth: 1951 Marital status: Married in community of property Full name: Ntombi Gertrude Makua Identity Number: Date of birth: Full name: Ellen Thabi Kgawane Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Unmarried D1426 Full name: Mamalcwa Johanna Masilela Identity Number: Date of birth: Marital status: Widow P5390 Full name: Majebele Joseph Momma Yes Residential Identity Number: Date of birth: Yes Residential Marital status: Married in community of property Full name: Maganisang Anna Morema Identity Number: Date of birth: P5433 Full name: Semola Andronica Kubyana Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Widow Full name: Lesaelane Pauline Mahlatji Yes Residential Identity Number: IN Date of birth: Marital status: Widow Full name: Mishack Dhlamini Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Divorced Q5481 Full name: Esther Mokwena Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Widow Full name: Mpandlane George Masina Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Busisiwe Jane Masina Identity Number: Date of birth: Full name: Levy Jefrey Qambela Yes Residential Identity Number: 1/ /3 Date of birth: Marital status: Unmarried Full name: Ntahlile Lena Setwana Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Widow Full name: Baningi Maria Zulu Yes Residential Identity Number: Date of birth: I Marital status: Widow Full name: David Andries Legodi Yes Residential Identity Number: Date of birth: I Marital status: Unmarried Full name: Lawrence Ndimane Pule Yes Residential Identity Number: I Date of birth: JiTIP 15 Marital status: Married in community of property Full name: Jane Pule Identity Number: Date of birth: Full name: Maletswamotse Margaret Magagula Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Widow

54 54 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Site Person to whom leasehold is intended to be granted Whether that person is the person appearing to be occupier according to Local :Authority records landthe Proposed use Full name: Felane Robert Ngobeni Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Ellen Ngobeni Identity Number: Date of birth: Q5508 Full name: Peter Maluleka Yes Residential Identity Number: Date of birth: Marital status: Married in community of property Full name: Elizabeth Sophie Maluleka Identity Number: 5/ /4 Date of birth: BYLAE DORPSGEBIED: MAMELODI Perseel Of daardie per ; soon die persoon is wat as okku Persoon aan wie huurpag beoog word toegestaan te word peerder in die van die Plaaslike Owerheid aan gedui word Voorgesteldeaantekeninge grondgebruik M3999 Voile naam: Pheegane Philip Makgoba Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Voile naam: Mamadiha Salome Makgoba Identiteitsnommer: Geboortedatum: M4185 Voile naam: Booysen Frans Motsepe Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Ongetroud M4198 Voile naam: Elias Motshweni Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Voile naam: Matjatji Daphne Motshweni Identiteitsnommer: v/f Geboortedatum: M4215 Voile naam: Matshidiso Sinah Tabane Ja Residensieel Identiteitsnommer: ot Geboortedatum: Huwelikstatus: Ongetroud : M4218 Voile naam: Margaret Motau Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Ongetroud 8 V M4324 Voile naam: Motlhao Esther Ramahlo Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Ongetroud M4326 Voile naam: Shoki Anna Rakoma Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee M4351 Voile naam: Amos Mpye Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Voile naam: Rachel Mpye Identiteitsnommer: Geboortedatum: 1930

55 1 Geboortedatum: Perseel OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No Of daardie per soon die persoon is wat as okku Persoon aan wie huurpag beoog word toegestaan to word peerder in die aantekeninge van Voorgestelde grondgebruik die Plaaslike Owerheid aan i gedui word 1 M4352 Voile naam: Mmadiete Anna Tsela Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee M4353 Voile naam: Eva Msukelwa Random Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Geskei M4354 Voile naam: Phineas Mako Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Ongetroud M4357 Voile naam: Mbuti Mathew Malebye Ja Identiteitsnommer: Residensieel Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Valle naam: Martha Malebyp Identiteitsnommer: Geboortedatum: M4358 Voile naam: Mmakoloi Elganor Makgoatsane Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: 0101 Huwelikstatus: " Weduwee1915 M4359 Voile naam: Moremi Phillip Huma Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Ongetroud M4361 Voile naam: Moshe Moses Mashigo Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: 1945 Huwelikstatus: Ongetroud M4363 Voile naam: Girlie Florence Tefu Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Ongetroud M4349 Voile naam: Maifie Abram Ramampa Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Valle naam: Helena Ramampa Geboortedatum: 14 Identiteitsnommer: M4364 Valle naam: Jacob Strike Makcila Identiteitsnommer: Ja Residensieel Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Voile naam: Mmatiala Philda Makola Identiteitsnommer: Geboortedatum: M4365 Valle naam: Mohlamme Hendrick Mathebe Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: " Huwelikstatus: Ongetroud M4372 Voile naam: Mcaphile Amos Tladi Ja Residensieel Identiteitsnommer: ole! Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Voile naam: Mostulela Frieda Tladi Identiteitsnommer: M4376 Geboortedatum: _?;: : Voile naam: Tadi Lucy Hume Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Ongetroud M4378 Voile naam: Noha Enoch Mamba Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Voile naam: Balekile Evelyn Mamba 0 Identiteitsnommer: ni I Geboortedatum: i c n

56 56 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Perseel Of daardie per soon die persoon is wat as okku Persoon aan wie huurpag beoog word toegestaan to word peerder in die aantekeninge van die Plaaslike Owerheid aan gedui word grvoorgestelde ondgebruik M4380 Valle naam: Mohlouwa Simon Masooa Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenslcap van goedere Voile naam: Rosemary Masooa Identiteitsnommer: Geboortedatum: M4381 Voile naam: Motladi Frieda Sakamela Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee M4382 Voile naam: Mogalakane Hendrik Radingwane Ja Residensieel Identiteitsnommer Geboortedatum: Huwelikstatus: Geskei M4383 Voile naam: Fokothi Seth Pholosi Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Voile naam: Getroud binne gemeenskap van goedere MookhoJosephina Pholosi Identiteitsnommer: Geboortedatum: M4384 Voile naam: Temi Demetrius Bogoshi Ja Residensleel Identiteitsnommer Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Vol le naam: Ditshego Mary Bogoshi Identiteitsnommer: v Geboortedatum: M4393 Volta naam: Mologadi Getrude Moleke Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Ongetroud 8 M4399 Voile naam: Moswanyana Israel Tsekane Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskapyan goedere Voile naam: Sekhobela Freda Tsekane Identiteitsnommer: Geboortedatum: M4434 Voile naam: Mzitha Samuel Matjila r Ja Residensleel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Wewenaar : M4452 Voile naam: Mokhobo Jokobeth Mphaga Identiteitsnommer: Ja Residensieel Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee I M4454 Voile naam: Gabriel Segwagwa Mokgabuch Identiteitsnommer: Ja Residensieel Geboortedatum: rns:9 goedere Voile naam: Divah Linah Mokgabudi I Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskierian Identiteitsnommer: k Geboortedatum: M4470 Voile naam: Madaka Andries Segole end Ja : Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: JIT/t Getroud binne gemeenskapvan goedere Voile naam: Malewasa Anna Segole Identiteitsnommer: i N4660 Voile naam: Spoil David Moila z Ja t5 Residensieel Identiteitsnommer Geboortedatum: _J i Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne geineenskipaii goedere Voile naam: Albertina Moila sic i Identiteitsnommer: Geboortedatum: C1040 Voile naam: Sesima Dolly Sibeko I Identiteitsnommer: _ Ja Residensieel Geboortedatum: ! Huwelikstatus: Ongetroud

57 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No Perseel Of daardie per soon die persoon is wat as okku Persoon aan wie huurpag beoog word toegestaan to word peerder in die aantekeninge van Voorgestelde grondgebruik die Plaaslike Owerheid aangedui word M4355 Volta naam: Shadi Catherine Mosehle Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee N4661 Voile naam: Mmamadimo Simon Mamabolo Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Gebruiklike Verbintenis N4664 Voile naam: Lombile Martha Mosala Ja Residensieel Identiteitsnommer Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee P5164 Voile naam: Tlokoe Ezekiel Moekwa Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Wewenaar P5165 Voile naam: Nokwana Lena IVtokwena Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee P5363 Voile naam: Mamosatsane Anna Mphago Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee P5370 Volta naam: Dimakatso Lettie Mokou Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee P5366 Volta naam: Maluse Jantjie Meshishi Ja Residensleel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Wewenaar P5372 Voile naam: Daniel Mogale Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Voile naam: Martha Mogale Identiteitsnommer: Geboortedatum: P5373 Voile naam: Michael Sello Maphutse Ja Residensieel Identiteitsnommer Geboortedatum: Huwelikstatus: Ongetroud P5377 Voile naam: Mbuli Simon Tsotetsi Ja Residensieel Identiteitsnommer: _Jody Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Voile naam: Mokgadi Florence Tsotetsi Identiteitsnommer: WI Geboortedatum: P5386 Voile naam: Mathoke Lazarus Mashoeshoe Ja Residensieel Identiteitsnommer: I? Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Voile naam: Merriam MashoeShcie P Identiteitsnommer: Geboortedatum: P5387 Voile naam: Madimetja Samuel Lekota Ja Residensieel Identiteitsnommer Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne geveenslcapvan goedere t Voile naam: Constance Leftota Identiteitsnommer Geboortedatum: P5391 Voile naam: Mapao Freda Motuba Ja Residensieel Identiteitsnommer: : 1 Geboortedatum: n ) 41 Huwelikstatus: Weduwee

58 Ja 58 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Of daardie per soon die persoon is wat as okku Perseel Persoon aan wie huurpag beoog word toegestaan to word a in peerder die antekeningevan grvoorgestelde ondgebruik die Plaaslike Owerheid aan _ gedui word P5392 Voile naam: Tebogo Phillistus Muller Ja Redidensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Ongetroud P5394 Voile naam: Justinus Katse Moikanyane Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: 1921 Huwelikstatus: Ongetroud P5395 Voile naam: Mankone Christina Lake Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Wedowee P5396 Volle naam: Seitatole Selina Hlabahlaba Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee P5397 Voile naam: Matshidiso Margareth Magopa Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Ongetroud J2643 Voile naam: Desman Jeremiah Mahlangu Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Geskei M4374 Voile naam: Sophie Maitisa Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee M4394 Voile naam: Stemmer Moleki Nkwana Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Ongetroud P5400 Volta naam: Refiloe SaMuel Monama ; :: Ja ; Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Voile naam: Mabel Monama Identiteitsnommer: Geboortedatum: P5401 Voile naam: Mehabe Wilson Rarethi Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Voile naam: Matlakola Mary Rarethi Identiteitsnommer: Geboortedatum: P5402 Voile naam: Buti Simon Madisa SJa Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: " nc Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskapiven goedere Voile naam: Desia Madisa Identiteitsnommer: ;me: Geboortedatum: sr I?rn P5405 Voile naam: Thatane William Mehlape Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: i5: Huwelikstatus: Wewenaar : P5410 Voile naam: Mokgobo Elizabeth Phenya Ja Residensieel Identiteitsnommer: :vi 014 Geboonedatum: Huwelikstatus: Weduwee P5413 Volle naam: Ramokgoshi Shadrack Malusi Ja _ Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Voile naam: Mapule Esther Malusi Identiteitsnommer: E80 ; rt Geboortedatum: _

59 1 P5433 offisiele KOERANT 19 MEI 1993 No Perseel Persoon aan wie huurpag beoog word toegestaan to word Of daardie persoon die persoon is wat as okku peerder in die aantekeninge van die Plaaslike Owerheid aangedui word Voorgestelde grondgebruik P5419 Voile naam: Nyanyi Catherine Motau Ja Residensieel Identiteitsnammer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Geskei P5421 Voile naam: Daniel Motets Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: 1938 Huwelikstatus: Ongetroud P5423 Voile naam: Mmabyai Lina Ramushu Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee P5425 Valle naam: Violet Madihlaba Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee P5428 Volta naam: Ditlaisho Naomi Mmako Ja Residensieel Identiteitsnommer Geboortedatum: Huwelikstatus: Ongetroud P5429 Voile naam: Komeng Jim Mahlaba Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Volta naam: Mokgohlwe Sophie Mahlaba Identiteitsnommer: Geboortedatum: P5430 Voile naam: Ngoako Moses Ramokgola Ja Residensieel Identiteltsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Voile naam: Mmamotshidi Athania Ramokgola Identiteitsnommer: Geboortedatum: P5435 Voile naam: Joel Seeiso Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: 1940 Huwelikstatus: Volle naam: Getroud binne gemeenskap van goedere Mmapolokeng Anna Seeiso Identiteitsnommer v/t I Geboortedatum: Voile naam: Marubenyana Zebulon Makua Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: 1951 Huwellkstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Voile naam: Ntombi Gertrude Makua Identiteitsnommer: Geboortedatum: Volts naam: Ellen Thabi Kgawane Ja Residensieel Identlteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Ongetroud D1426 Voile naam: Mamakwa Johanna Masilela Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee P5390 Voile naam: Majebele Joseph Morema Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Voile naam: Getroud binne gemeenslcap van goedere Maganisang Anna Momma I Identiteitsnommer: I Geboortedatum: Voile naam: Semola Andronica Kubyana Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee Voile naam: Lesaelane Pauline Mahlatji Ja Residensieel Identiteitsnommer: vit Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee Voile naam: Mishack Dhlamini Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Geskei Voile naam: Esther Molcwena Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee _

60 60 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Of daardie persoon die persoon is wat as okku Perseel Persoon aan wie humpag beoog Word toegestaan te word van die Plaaslike Owerheid aan gedui word peerder in die aantekeninge grvoorgestelde ondgebruik Q5482 Voile naam: Mpandlane George Masina Ja Residensieel Identiteitsnommer Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Voile naam: Busisiwe Jane Masina Identiteitsnommer Geboortedatum: Valle naam: Lew Jeffrey Qambela Ja Residensieel Identiteitsnommer 1/ t3 Geboortedatum: Huwelikstatus: Ongetroud Voile naam: Ntahlile Lena Selwana Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee Q5486 Voile naam: Bening Maria Zulu Ja Residensieel Identiteitsnommer Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee Valle naam: David Andries Legodi Ja Residensieel Identiteitsnommer Geboortedatum: Huwelikstatus: Ongetroud Voile naam: Lawrence Ndimane Pule Ja ResIdensleel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Voile naam: Jane Pule Identiteitsnommer: Geboortedatum: Voile naam: Maletswamotse Margaret Magagula Ja Residensieel Identiteitsnommer: Geboortedatum: Huwelikstatus: Weduwee Voile naam: Felane Robert Ngobeni Ja Residencess! Identiteitsnommer Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Voile naam: Ellen Ngobeni Identiteitsnommer Geboortedatum: Q5508 Voile naam: Peter Maluleka Ja Residensieel Identiteltsnommer Geboortedatum: Huwelikstatus: Getroud binne gemeenskap van goedere Voile naam: Elizabeth Sophie Maluleka Identiteitsnommer: 5/ /4 Geboortedatum: NOTICE 1082 OF 1993 KENNISGEWING 1082 VAN 1993 ALBERTON AMENDMENT SCHEME ALBERTONWYSIGINGSKEMA 655 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI VAN:DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE NANCE No 15 OF 1986) 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I Cornelius Ferdinand Pienaar being the authorised agent of the Elt Cornelius Ferdinand Pienaar synde die gemagtigde agent van owner of Erven and 1084 Mayberry Park hereby die eienaar van Erwe en 1084 Mayberry Park gee give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Townplanning and hieiniee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Townships Ordinance 1986 that I have applied to Town Council of 13Orjgbeplanning en Dorpe 1986 kennis dat ek by Stadsraad van Alberton for the amendment of the Alberton Townplanning Scheme Alberton aansoek gedoen het vir die wysiging van die Alberton by the rezoning of the property described above situated at dorpsbeplanningskema deur die hersonering van die eiendom 42 and 44 Melkhout Street Mayberry Park Albertan from "Resi hierbo beskryf gelee to Melkhoutstraat en 44 Mayberry dential 1" to "Residential 2" Park; Alberton van "Residensieel 1" tot "Residensieel 2" Particulars of the application will lie for inspection during normal lleacsicierhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk Civic Centre Alberton for kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Albertan Burgersen a period of 28 days from 19 May 1993 hurn?vir n tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 Objections to or representation in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoeke moat binne be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above n tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die address within a period of 28 days from 19 May 1993 Stadsklerk by bcwermelde adres ingedien of gong word Address of agent: C F Pienaar for Pine Pienaar Townplanners Adres van agent C F Pienaar namens Pine Pienaar Stadsbe PO Box Dersley 1569Tel p)apners Posbus Dersley 1569 Tel

61 I _ OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No Notices by Local Authorities Plaaslike Bestuurskennisgewings _ LOCAL AUTHORITY NOTICE 1462 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1462 CITY COUNCIL OF BOKSBURG NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP STADSRAAD VAN BOKSBURG KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP KENNISGEWING No 57 VAN 1993 NOTICE No 57 OF 1993 Die Stadsraad van Boksburg gee hiermee ingevolge artikel 69 (6) The City Council of Boksburg hereby gives notice in terms of sec (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 Lion 69 (6) (a) of the Town planning and Townships Ordinance 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986) kennis dat n aansoek om die dory (Ordinance No 15 of 1986) that an application to establish the in die Bylae hierby genoem le stig deur horn ontvang is township referred to in the Annexure hereto has been received by it Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Particulars of the application will lie for inspection during normal Kantoor 207 Burgersentrum Trichardtsweg Boksburg vir n tydoffice hours at the office of the Chief Executive/Town Clerk Office perk van 28 dae vanaf 12 Mel Civic Centre Trichardts Road Boksburg fora period of 28 days Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne in from 12 May 1993 tydpeik van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik en in tweevoud by of Objections to or representations In respect of the application must tot die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk by bovermelde adres of by Pos be lodged with or made in writing and in duplicate to the Chief Exec bus 215 Boksburg 1460 ingedien of gerig word utive/town Clerk at the above address or at PO Box 215 Boksburg J J COETZEE 1480 within a period of 28 days from 12 May 1993 UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK J J COETZEE BYLAE CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK Naam van dorp: AnderboltultbreldIng 94 ANNEXURE Voile naam van aansoeker: PML Elendomme (Edms) Bpk Name of township: Anderbolt Extension 94 Aantal erwe in voorgestelde dorp: "Industrieel 3": 2 erwe Full name of applicant: PML Properties (Ply) Ltd Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Gedeelte Number of Given in proposed township: "Industrial 3": 2 erven 217 van die pleas Kilpfontein 83 IR Description of land on which township is to be established: Portion rigging van voorgestelde dorp: AanlIggend tot die suidoostelike hoek van die kruising van Dam 217 of the farm Klipfontein 83 IR en Mainweg Situation of proposed township: Abutting the south eastern corner Verwysing No: 14119/3/A1/94 of the Intersection of Dam and Main Roads Reference No: 14/19/3/A1/94 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1464 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1464 PLAASLIKE BESTUUR VAN BOKSBURG LOCAL AUTHORITY OF BOKSBURG KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN VOORLOPIGE WAARDERINGSLYS AANVRA NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO PROVISIONAL VALUATION ROLL (Regulasie 5) Kennis word hierby ingevolge artikel 12 (1) (a) van die Ordonnan (Regulation 5) sie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture 1977 (Ordonnansie Notice is hereby given in terms of section 12 (1) (a) of the Local No 11 van 1977) gegee dat die voorlopige waarderingslys vir die Authorities Rating Ordinance 1977 (Ordinance No 11 of 1977); that boekjaar 1 Julie Junie 1994 oop Is vir inspeksie by die the provisional valuation roll for the financial year 1 July 1993 die!cangor lel len Pl993 eanaselrgebeeisetnuauartvvaannbitisabsi%gre evanaf;n d102mmotender 30 June 1994 is open for inspection at the office of the LecalAuth persoon wat begerig is om n beswaar by die Uitvoerende Hoof/ only of Boksburg from 12 May 1993 to 16 June 1993 and any owner Stadsklerk ten opsigte van enige aangeleentheid in die voorlopige of rateable property or other person who so desires to Jody an waarderingslys opgeteken soos in artikel 10 van die genoemde objection with the Chief Executive/Town Clerk in respect of any mat Ordonnansie beoog in te dien insluitende die vraag of sodanige ter iecorded in the provisional valuation roll as contemplatedlikeec eiendom of n gedeelte daarvan onderworpe is aan die betaling van lion 10 of the said Ordinance including the question whether 0? not eiendomsbelasting of daarvan vrygestel is of ten opsigte van enige such property or portion thereof is subject to the payment of"rates or weglating van enige aangeleentheid uit sodanige lys doen so binne is exempt therefrom or in respect of any omission of any mattef from gerneldelydriert such roll do so within the said period Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van n beswaar is by die "11) adres hieronder aangedui beskikbaar en aandag word spesifiek The form prescribed for the lodging of an objection is obtainable at gevesfg op die felt dat geen person geregtig is om enige beswaar the address indicated below and attention is specifically directed to voor die waarderingsraad te opper tensy by n beswaar op die voor the fact that no person is entitled to urge any objection before the geskrewe vorm betyds ingedien het nie valuation board unless he has timeously lodged an objectiiiii in the prescribed form J J COETZEE UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK J J COETZEE Adres van kantoor van piaaslike bestuur: CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK Belastingsaal Grondvloer Burgersentrum Trichardtsweg Boks Address of office of local authority: sot burg Rates Hall Ground Floor Civic Centre Trichardts Road Boksburg (Kennisgewing No 34/1993) (Notice No 34/1993) 12 19

62 ; 62 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1468 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1468 TOWN COUNCIL OF ELLISRAS STADSRAAD VAN ELLISRAS NOTICE OF DRAFT SCHEME KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA [Regulation 7 0) (a)] [Regulasie 7 (1) (a)] The Town Council of Ellisras hereby gives notice in terms of sec Die Stadsraad van Ellisras gee hiermee ingevolge artikel 28 (1) (a) tion 28 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance 1986 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 (Orden (Ordinance No 15 of 1986) that a draft town planning scheme to be nansie No 15 van 1986)1 kennis dat n ontwerpdorpsbeplan known as Ellisras Draft Scheme 31 has been prepared by it ningskema bekend te staanhorn Ellisras wysigingskema 31 deur opgestel is The scheme is an amendment scheme and contains the following Hierdie skema is proposals: voorstelle: n wysigingskema en bevat die volgende 1 The rezoning of Erven 31 to 45 Rims and Erven Die hersonering van Erwe 31 tot 45 Ellisras en Enve to and 3966 Ellisras Extension tot en 3966 Ellisras uitbreiding 2 2 To delete Schedule 2 and Schedule 13 from the scheme 2 Dat Bylae 2 en Bylae 13 uit die skema geskrap word The draft scheme will lie for inspection during normal office hours Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoorure by at the office of the Secretary Room 0102 Civic Centre for a period die kantoor van die Stadsekretaris Kamer 0102 Burgersentrum vir of 28 days from 12 May 1993 n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 Objections to or representations in respect of the scheme must be Besware teen of verbal ten opsigte van die skema moet binne n lodged with or made in writing to the Town Clerk at the undermen tydperk van 28 dae vanaf 12 Mel 1993 skriftelik by of tot die Stads tioned address or at Private Bag X136 Ellisras 0555 within a period klerk by die ondervermelde Ores of Privaatsak X136 Ellisras 0555 of 28 days from 12 May 1993 ingedien of gerig word J P W ERASMUS J P W ERASMUS STADSKLERK TOWN CLERK Burgersentrum hoek van Dagbreek en Douwaterrylaan Onver Civic Centre corner of Dagbreek and Douwater Avenues Onver wacht wacht 16 April April 1993 (Notice No 22/1993) (Kennisgewing No 22/1993) I LOCAL AUTHORITY NOTICE 1472 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1472 CITY COUNCIL OF GERMISTON STADSRAAD VAN GERMISTON NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE ORDONNANSIE OP DORRSBEPLANNING EN DORPE (ORDINANCE No 15 OF 1988) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) PERIURBAN AREAS AMENDMENT SCHEME 257 BUITESTEDELIKE GEBIEDE WYSIGINGSKEMA 257 Die Stadsraad van Germiston die eienaar van Ed 42 dory Palm Ridge gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnan sie op Domsbeplanning eni Dorpe 1986 kennis dat by aansoek gedoehhet om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Buitestedelike Gebiededorpsbeplanningskema 1975 deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf gelee te dorp Palm Ridge van "Spesiaal" vir Groepsbehuising tot "Munisipaal" The City Council of Germiston being the owner of Ed 42 Palm Ridge township hereby gives notice in terms of section 56 (1) (b) of the town planning and Townships Ordinance 1986 that it has applied for the amendment of the town planning scheme known as Pen Urban Areas Town planning Scheme 1975 by the rezoning of the property described above situated in Palm Ridge Township form "Special" for Group Housing to "Municipal" Besonderhede van hierdie aansoek le ter Particulars of the application will lie for inspection during normal insae gedurende office hours gewonekantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur at the office of the City Engineer Third Floor Samie Derde Building corner of Queen and Spilsbury Streets Verdieping Samiegebou holek van Queen fora en Spilsburystraat vir n period of 28 days form 12 May 1993 tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n Objections to or representations in respect of the application must tydperic van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stadbe lodged with or made in writing to the Town Secretary at the Civic self( retans Burgersentrum of Posbus 145 Germiston 1400 inge Centre or at PO Box 145 Germiston 1400 within a period of 28 Bien days from 12 May 1993 ofgeng word J P D KRIEK J P D KRIEK STADSEKRETARIS TOWN SECRETARY Burgersentrum Germiston Civic Centre Germiston : (Kennisjewing No 80/1993) (Notice No 80/1993) (12 19)

63 I (Notice I CITY I OFFISIELE KOEF4ANT 19 MEI 1993 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 1473 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1473 CITY COUNCIL OF GERMISTON STADSRAAD VAN GERMISTON NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) () OF THE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) TOWN VAN DIE ORDONNANSIE OP DORSPBEPLANNING EN DORPE PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986)" NANCE No 15 OF 1986) GERMISTON GERMISTON AMENDMENT SCHEME 425 WYSIGINGSKEMA 425 Die Stadsraad van Germiston die eienaar van Gedeelte 2 van Ert The City Council of Germiston being the owner of Portion 2 of Ed 1080 dorp Genniston uitbreiding 4 en die Gedeeltes 1 van Eiwe 1080 Germiston Extension 4 Township and Portions 1 of Erven en 782 dorp Suid Germiston uitbreiding gee hiermee ingevolge and 782 &kith Germiston Extension Township hereby gives notice adikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Townplanning and Townships Dorpe 1986 kennis dat by aansoek gedoen het cm die wysiging van Ordinance 1986 that it has applied for the amendment of the town die dorpsbeplanningskema bekend as Germiston dorpsbeplanning planning scheme known as Germiston Townplanning Scheme skema 1985 deur die hersonering van die eiendomme hierbo be 1985 by the rezoning of the properties described above situated in slay gelee te dome Germiston uitbreiding 4 en SuidGeriniston uit Germiston Extension 4 and Southtermiston Extension Townships breiding van "Nywerheid 2" tot "Bestaande Openbare Paaie" from "Industrial 2" to "Existing Public Roads" Besonderhede van hierdie aansoek 16 ter insae gedurende Particulars of the application will lie for inspection during normal gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur Derde office hours at the office of the City Engineer Third Floor Samie Verdieping Samiegebou hoek van Queenen Spilsburystraat vir n Building Comer of Queen and Spilsbury Streets for a period of 28 tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 days from 12 May 1993 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne In Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by of tot dle Stadbe lodged with or made in writing to the Town Secretary at the Civic sekrefaris Burgersentrum of Posbus 145 Germiston 1400 Inge Centre or at PO Box 145 Germiston 1400 within a period of 28 dien of gerig word dais from 12 May 1993 (Kennisgewing No: 78/1993) No 78/1993) " LOCAL AUTHORITY NOTICE 1474 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1474 STADSRAAD VAN GERMISTON COUNCIL OF GERMISTON KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE (I)VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1988) NANCE No 15 OF 1986) GERMISTON WYSIGINGSKEMA 186 GERMISTON AMENDMENT SCHEME 186 Die Stadsraad van Germiston die Menem van Ed 882 dory Suld The City Council of Germiston being the owner of Erf 882 South Germistonultbreiding 7 gee hiermee ingevolge artikel 58 (1) (b) (I) Germiston Extension 7 Township hereby gives notice in terms of van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 kennls section 56 (1) (b) (i)of the Town planning and Townships Ordinance dat by aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplan 1986 that it has applied for the amendment of the town planning ningskema bekend as GermistondorpsbeplannIngskema 1985 scheme known as Germiston Town planning Scheme 1985; by the deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf gelea te dory rezoning of the property described above situated in South Germis SuidGermistonuitbreiding 7 van "Bestaande Openbare Peale tot ton Extension 7 Township from "Existing Public Roads" to :Indus "Nywerheid 3" trial 3" Besonderhede van hierdie aansoek la ter insae gedurende Particulars of the application will lie for inspection during normal gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur Derde office hours at the office of the City Engineer Third Floor Samie Verdieping Samiegebou hoek van Queen en Spilsburystraat vir n Building corner of Queen and Spilsbury Streets fora period of 28 tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 days from 12 May 1993 :c Besware teen op verto6 ten opsigte van die aansoek moet binne n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stad Objections to or representations in respect of the applicatipn must sekretaris Burgersentrum;of Posbus 145 Germiston 1400 be lodged with or made in writing to the Town Secretary &the:civic Inge dien of gerig word Centre or at PO Box 145 Germiston 1400 within a periedof 28 days from 12 May 1993 IKennisgewing No 79/1993) (Notice No 79/1993) _12 19 i :id II I PLAASLIKE6BESTUURSKE N NISGEWING 1484 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1484 *t CITY COUNCIL OF KEMPTON PARK lav! STADSRAAD VAN KEMPTON PARK * NOTICE OF APPLICATION FOR KENNISGEWING VAN AANSOEK OM i ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP all;"! STIGTING VAN DORP i :nr; i The City Council of Kempton Park hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Kempton Park gee hiermee ingevolge artikel section 69 (6) (a) of the Town planning and Townships Ordinance 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (Ordinance No 15 of 1986) that an application to establish the (Ordonnansie No 15 van 1986) kennis dat n aansoek om die dory township referred to in the annexure hereto has been received by it in die Bylae hierby genoem te stig deur hom ontvang is _ Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Cleric Room 209iCilyitall kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Kamer 209; Stadhuis 1 Margaret Avenue Kempton Park for a period of 28 days from Margaretlaan Kempton Park vir n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 12 May

64 64 No 4911 OFFICIAL GAZETITE 19 MAY 1993 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of veiled ten opsigte van die aansoek moet binne n be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Clerk tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 13 Kempton at the above address or at PO Box 13 Kempton Park within a Park ingedien of gerig word period of 28 days from 12 May 1993 MULLERH HJ K J K STADSKLERK TOWN CLERK Stadhuis Margaretlaan (Posbus 13) Kempton Park City Hall Margaret Avenue (PO Box 13) Kempton Park 12 Mei May 1993 } (Kennisgewing No 77/1993) (Notice No 77/1993) [Verw: DA 8/234 (01 [Ref: DA 8/234 (I)] BYLAE ANNEXURE Naam van dam: Terenure ultbreiding 45 Name of township: Terenure Extension 45 Voile naam van aansoeker: Nichol Nathanson Partnership namens Kemparkto (Edms) Beperk Full name of applicant: Nichol Nathanson Partnership on behalf of Kemparkto (Ply) Ltd Aantat erwe in voorgestelde dorp: Nywerheid 3: 48 Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan to word: Number of erven in proposed township: n Industrial 3: 48 Gedeelte van die Restant van Gedeelte 17 van die pleas Mooifontein Description of land on which township is to be established: A 14 IR portion of the Remainder of Portion 17 of the farm Mooifontein 14 IR Ligging van voorgestelde dorp: Die eiendom word begrens aan Situation of proposed township: The property is bordered to the die suidekant deur voorgestelde dome Terenure uitbreidings 44 en south by proposed Terenure Extensions 44 and 46 to the west by 46 aan die westekant deur voorgestelde dole Terenure uitbreiding proposed Terenure Extension 42 to the north by Chloorkop 42 aan die noordekant eteur dorpe Chloorkop ultbrelffing 12 en voor gestelde dorp Chloorkopuitbreidlng 46 en aan die oostekant deur Extension 12 and proposed Chloorkop Extension 46 and to the east Pongolarivierrylaan by the Pongola River Drive LOCAL AUTHORITY NOTICE 1485 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1485 CITY COUNCIL OF KEMPTON PARK STADSRAAD VAN KEMPTON PARK NOTICE OF APPLICATION FOR KENNISGEWING VAN AANSOEK OM ESTABLISMENT OF TOWNSHIP STIGTING VAN DORP The City Council of Kempton Park hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Kempton Park gee hiermee ingevolge die section 69 (6) (a) of the Town planning and Townships Ordinance bepalings van artikel 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorps 1986 (Ordinance No 15 of 1986) that an application to establish the beplanning en Dorpe 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986) kends township referred to in the Annexure hereto has been received by it dal n aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem to stag deur horn ontvang is Particulars of the application will Ile for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk van die Room 209 City Hall kantoo sorundreeril)liee avaannsc:eksiteactiseideinds(animederurion9descioune Margaret Avenue Kempton Park for a period of 28 days from 12 Margaretlaany Kempton Park vir n tydperk van 28 dae vanaf 121;81 May Objections to or representations In respect of the application must Besware leen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Clerk tydperk van 28 dee vanaf 12 Mel 1993 skriftelik en in tweevoud by of at the above address or at PO Box 13 Kempton Park within a tot die Stadsklerk by boverthelde adres of by Posbus 13 Kempton period of 28 days from 12 May 1993 Park ingedien of gerig word HJ K MULLER 11J K MULLER STADSKLERK Clerk Stadhuis Margaretlaan (Posbus 13) Kempton Park City Hall Margaret Avenue (POBox 13) Kempton Park 12 Mei May 1993 (Kennisgewing No 67/1993) (Notice Na 67/1993) [DA 9/81 (E)] [DA 9/81 (E)] BYLAE iannexure Nang] van dorp: Witfonteinuitbreiding 14 Name of township: Witfontein Extension 14 Voile naam van aanseeker: Contractors Properties Fabricia Full name of applicant: Contractors Properties Fabricia Share Share Block (Ply) Ltd Block (Pty) Ltd Aantal erwe in voorgestelde dorp: Twee (2): "Spesiaal" vir nywer heids2 en skortimersiole doeleindes (uitgesluit hinderlike bedrywe) Number of erven in proposed township: Two (2): "Special" for verversingsplekke vir eie werknemers alleenlik kantore en ander industrial and commercial purposes (excluding noxious industries) gebruik wat aanvullend is tot en direk verband hou met en onder places of refreshment for own employees only offices and other geskik is aan die hoofgebruik kleinhandel in goedere wat geheel of uses supplementary to and directly related to and subservient to the gedeeltelik op die eiendom vervaardig bewerk of gemonteer is of main use retail trade in goods which are entirely or partially manu enige ander goedere wat alhoewel dit nie op die eiendom vervaar factured processed or assembled on the property or any other dig bewerk gemonteer is nie deel uitmaak van of verbonde is aan goods which although nth manufactured processed or assembled die verkoop van of gebruik word in of wat saam met goedere wat on the property form part of or are connected to the sale of or are geheel of gedeeltelik op die eiendom vervaardig bewerk of gemonteer word used in or together with goods which are entirely or partially manufactured processed or assembled on the property Beskrywing van grond waarop dorp gestip staan to word: n Gedeelte van die Restant van Gedeelte 8 van die pleas Witfontein 64 Description of land on which township is to be established: A per IA tion of the Remainder of Portion 8 of the farm Witfontein 64 IR Ligging van voorgestelde dorp: Oos van die P157/1 (Kempton Situation of fireposed township:1 East of the P157/1 (Kempton Park/Pretoria deurpad) en suid van Provinsiale Pad P91/2 (Bapsfon Park/Pretoria00torway) and south of Provincial Road P91/2 teintpelmaspad) (Bapsfontein/Delmas Road) 12 19

65 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 1486 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1486 CITY COUNCIL OF KEMPTON PARK STADSRAAD VAN KEMPTON PARK NOTICE OF APPLICATION FOR KENNISGEWING VAN AANSOEK OM ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP STIGTING VAN DORP The City Council of Kempton Park hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Kempton Park gee hiermee ingevolge artikel section 69 (6) (a) of the Town planning and Townships Ordinance 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986) kennis dat n aansoek om die dorp 1986 (Ordinance No 15 of 1986) that an application to establish the in die Bylae hierby genoem te stig deur horn onnang is township referred to in the Annexure hereto has been received by it Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende die Particulars of the application will lie for inspection during normal gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Kamer 209 office hours at the office of the Town Clerk Room 209 City Hall Stadhuis Margaretlaan Kempton Park vir n tydperk van 28 dae Margaret Avenue Kempton Park for a period of 28 days from 12 May vanaf 12 Mei Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moat binne n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik en in tweevoud by of be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Clerk tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 13 Kempton at the above address or at PO Box 13 Kempton Park within a Park ingedien of gerig word period of 28 days from 12 May 1993 HI K MOLLER HI K MULLER STADSKLERK TOWN CLERK Stadhuis Margaretlaan (Posbus 13) Kempton Park City Hall Margaret Avenue (PO Box 13) Kempton Park 12 Mei May 1993 (Kennisgewing No 74/1993) 1 (Notice No 74/1993) [Verve: DA 8/235 (0] [Ref DA 8/235 (I)] BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Terenureultbrelding 46 Name of township: Terenure Extension 46 Voile naam van aansoeker: Nichol Nathanson Partnership Full name of applicant: Nichol Nathanson Partnership on behalf of namens Kemparkto (Edms) Beperk Kemparkto (Pty) Limited Aantal erwe in voorgestelde dorp: "Nywerheld 3": 47 Number of erven in proposed township: "Industrial 3": 47 Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: n Gedeelte van die Restant van Gedeelte 17 van die pleas Moolfontein Description of land on which township is to be established:a part 14 IR of the Remainder of Portion 17 of the farm Mooifontein 14 IR Ligging van voorgestelde dorp: Die elendom word begrens aan die Situation of proposed township: The property is bordered to the suidekant deur Oranjerivlerrylaan aan die westekant deur die voorsouth by Oranjerivier Drive to the west by the proposed Terenure gestetde dorp Terenure uitbreiding 44 aan die noordekant deur die Extension 44 Township to the north by the proposed Terenure voorgestelde dorp Terenure uitbreiding 45 en aan die oostekant Extension 45 Township and to the east by Pongola River Drive deur Pongolarivierrylaan LOCAL AUTHORITY NOTICE 1512 CITY COUNCIL OF ROODEPOORT PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1512 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP STADSRAAD VAN ROODEPOORT KENNISGEWNG VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP The City Council of Roodepoort hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Roodepoort gee hiermee ingevolge artikel 69 section 69 (6) (a) read in conjunction with section 96 (3) of the (6) (a) saamgelees met artikel 96 (3) van die Ordonnansie op Townplanning and Townships Ordinance 1986 (Ordinance No 15 Dorpsbeplanning en Dome 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986) of 1986) that an application to establish the township referred to in kennis dat n aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem te stig the Annexure hereto has been received ontvang is Particulars of the application are open for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Head: Urban Development Fourth kantoorure by die kantoor van die Hoof: Stedelike Ontwikkeling Floor Enquiries Counter Civic Centre Christiaan de Wet Flood Vierde Vlak Navraetoonbank Burgersentrum Christiaan de Wet Florida Park for a period of 28 (twentyeight) days from X12 May weg Florida Park vir n tydperk van 28 (agten twintig) dae vanaf Mei 1993 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 (agt en twintig) dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik en in be lodged with or made in writing and in duplicate to the Head; Urban tweevoud by die Hoof: Stedelike Ontwikkeling by bovermelde adres Development Private Bag X30 Roodepoort 1725 within a period of 28 (twenty e of by die Stadsraad van Roodepoort Privaatsak X30 Roodepoort eight) days from 12 May ingedien of gerig word ANNEXURE v:g BYLAE Name of township: Helderkruln Extension ? Naam van dorp: Helderkruinuitbreiding 19 Full name of applicant: Peter Roos Voile naam van aansoeker: Peter Roos Number of erven in proposed township: Aantal erwe in voorgestelde dorp: "Residential 3": 7 erven "Residensieel 3": 7 erwe "Public Open Space": 3 erven "Openbare Oopruimte": 3 erwe Description of land on which township is to be established: Situated on Portion 56 (a portion of Portion 32) of the farinvilgespruit 190 IQ Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Gelee op Gedeelte 65 (n gedeelte van Gedeelte 32) van die pleas Wilgespruit 190 la

66 66 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Situation of proposed township:the proposed township is situated Ligging van voorgestelde dorp: Die voorgestelde eiendom is noord north of Helderkruin Extension 11 west of Helderkruin Extension 28 van lielderkwinuilbreiding 11 was van Helderkruin uitbreiding 28 and east of Helderkruin Extension 1 Township and Wilgespruit en oos van Helderkmin uitbreiding 1 gelee en Wilgespruit vorm die forms the western boundary westelike grense van die voorgestelde dorp Reference No: 17/3 Helderkruin Extension 29 Verwysing No: 17/3 Helderkruin X29 A J DE VILLIERS A J DE VILLIERS TOWN CLERK STADSKLERK Civic Centre Roodepoort Burgersentrum Roodepoort 12 May Mei 1993 (Notice No 65/1993) (Kennisgewing No 65/1993) 1219 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1518 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1518 TOWN COUNCIL OF SANDTON STADSRAAD VAN SANDTDN NOTICE OF DRAFT SCHEME KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA The Town Council of Sandton hereby gives notice in terms of section 28 (1) (a) read with section 55 of the Townplanning and Die Stadsraad van Sandton gee hiermee ingevolge artikel 28 (1) Townships Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of 1986) that a draft (a) gelees tesame met adikel 55 van die Ordonnansie op Dorpsbetown planning scheme to be known as Sandton Amendment planning en Dorpe 1986 (Ordonnansle No 15 van 1986) kennis dat n ontwerpdorpsbeplanningskema wat bekend sal staan as Sandton Scheme 2164 has been prepared by it wysigingskema 2164 deur horn opgestel is The scheme is an amendment scheme and contains the following Hierdie skema is n wysigingskema en bevat die volgende proposals: voorstelle: The rezoning of a portion of Vendome Place Sandown Die hersonering van n gedeelte van Vendome Plek San Extension 15 Township from "Existing Public Road" to down uitbreiding 15dorpsgebied venal "Bestaande Openbare "Special" for controlled access purposes Paaie" na "Spesiaal" vir gekontroleerde toegangsdoelelndes The draft scheme will lie for inspection during normal office hours Die ontwerpskema le ter insae gedurende kantoorure by die ken at the office of the Town Clerk Town planning Enquiries Room loor van die Stadsklerk Dorpsbeplanningnavrae Kantoor B206 B206 Civic Centre Rivonla Road Sandown for a period of 28 days Burgersentrum Rivoniaweg Sandown vir n tydperk van 28 dee from 12 May 1993 venal 12 Mei 1993 Objections to or representations in respect of the scheme must be Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moat binne n lodged or made In writing to the Town Clerk at the above address or tydperk van 26 dee venal 12 Mei 1993 skriftelik by of tot die Sleds at PO Box Sandton 2146 within a period of 28 days from klerk by bovermelde adres of by Posbus Sandton May 1993 ingedien of gerig word S E MOSTERT S E MOSTERT TOWN CLERK STADSKLERK PO Box Sandton 2146 Posbus Sandton Mei May 1993 (Kennisgewing No 99/1993) (Notice No 99/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1524 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1524 TOWN COUNCIL OF WESTONARIA STADSRAAD VAN WESTONARIA PROPOSED SUBDIVISION OF LAND VOORGESTELDE VERDELING VAN GROND It is hereby notified in terms of section 6 (8) (a) of the Division of Die Stadsraad van Westonaria gee hiermee ingevolge artikel 6 (Et) Land Ordinance 1986 (Ordinance No 20 of 1986) that an applica (a) van die Ordonnansie op die Verdeling van Grond 1986 (Ordon tion to divide the Rerriaining Extent of Portion 37 of the farm Zuurbe nansie No 20 van 1986) kennis dat n aansoek ontvang is vir die kom 297 IQ into 10 portions has been submitted to the Town Coun verdeling van Resterende Gedeelte van Gedeelte 37 van die plaas dl of Westonaria Zuurbekom 297 IQ in 10 gedeeltes Further particulars of the application are open for inspection at the Verderebesonderhede van die aansoek le ter insae by die kantoor van die Stadsklerk Munisipale Kantore Neptunusstraat Westonaria office of the Town Clerk Municipal Offices Neptune Street Weston (Posbus 19 Westonaria 1780) aria (PO Box 19 Westonaria 1780) Enige persoon wat teen die toestaan van die aansoek beswaar wil Any person who wishes to object to the granting of the application maak of vertoe in verband daarmee wil rig moat sy besware of vertoe or who wishes to make representations in regard thereto shall submit skrifteliren in tweevoud by die Stadsklerk by bovermelde adres his objections or representations in writing and in duplicate to the binne n tydperk van 28 dae vanaf die datum van die eerste publika Town Clerk at the above address at any time within a period of 28 sic vanrhierdie kennisgewing indien days from the date of the first publication of this notice Datum van eerste publikasie: 12 Mei 1993 Date of first publication: 12 May 1993 J H VAN NIEKERKJ H VAN STADSKLERK TOWN CLERK Munisipale Kantoor Posbus 19 Westonaria 1780 Municipal Offices PO Box 19 Westonaria Apild April 1993 (Mumpale Kennisgewing No 31/1993) (Municipal Notice No 31/1993) 12 19

67 &on OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 1525 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1525 TOWN COUNCIL OF WESTONARIA STADSRAAD VAN WESTONARIA PROPOSED SUBDIVISION OF LAND VOORGESTELDE VERDELING VAN GROND It is hereby notified in terms of section 6 (8) (a) of the Division of Die Stadsraad van Westonaria gee hiermee ingevolge artikel 6 (8) Land Ordinance 1986 (Ordinance No 20 of 1986) that an applica (a) van die Ordonnansie op die Verdeling van Grand 1986 (Onion lion to divide Plot 67 West Rand Agricultural Holdings into one portion of hectare and one portion verdeling van Hoewe 67 Wesrandlandbouhoewes of hectare has in een gedeelte van hektaar en een gedeelte van hektaar been submitted to the Town Council of Westonaria Verdere besonderhede van die aansoek le ter insae by die kantoor Further particulars of the application are open for inspection at the van die Stadsklerk Munisipale Kantore Neptunusstraat Westonaria office of the Town Clerk Municipal Offices Neptune Street Weston (Posbus 19 Westonaria 1780) aria (PO Box 19 Westonaria 1780) Enige persoon wat teen die toestaan van die aansoek beswaar wil Any person who wishes to object to the granting of the application mask of vertoe in verband daarmee wit rig moet sy besware of vertoe or who wishes to make representations in regard thereto shall submit skriftelik en in tweevoud by die Stadsklerk by bovermelde adres his objections or representations in writing and in duplicate to the binne n tydperk van 28 dae vanaf die datum van die eerste publika Town Clerk at the above address at any time within a period of 28 sie van hrerdie kennisgewing indien days from the date of the first publication of this notice Datum van eerste publikasie: 12 Mei 1993 Date of first publication: 12 May 1993 J H VAN NIEKERK J H VAN NIEKERK STADSKLERK TOWN CLERK Munisipale Kentaro Posbus 19 Westonaria 1780 Municipal Offices PO Box 19 Westonaria April April 1993 (Municipal Kennisgewing No 30/1993) (Municipal Notice No 30/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1533 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1533 TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT STADSRAAD WAN NELSPRUIT NELSPRUIT TOWN PLANNING SCHEME 1989: AMENDMENT NELSPRUIT DORPSBEPLANNINGSKEMA 1989: SCHEME 189 WYSIGINGSKEMA 189 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE NANCE No 15 OF 1986) 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I Abraham Johannes Coetzee being the authorised agent of the Ek Abraham Johannes Coetzee synde die gemagtigde agent van prospective owner of a portion of Ed RE94/1463 Sonheuwel Eden die voomemende eienaar van n gedeelte van Erf RG/94/1483 Son 1 hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the heuweluitbreiding 1 gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) () van Town planning and Townships Ordinance 1986 that I have applied die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 kennis dat ek to the Town Council of Nelspruit for the amendment of the Town by die Stadsraad van Nelspruit aansoek gedoen het om die wysi planning Scheme known as Nelspruit Townplanning Scheme 1989 ging van die dorpsbeplanningskema bekend as Nelspruit by the rezoning of the property as described in above situated adja dorpsbeplanningskema 1989 deur die hersonering van die elencent and north east of Ed 52/1463 Sonheuwel Extension 1from dom hierbo beskwf gelee aangrensend en ten noordooste van Ed "Residential 3" to "Residential 1" with a density of one dwelling 52/1463 Sonheuwel uitbreiding 1 van "Residensieel 3" tot "Rest house per erf densieel 1" met n digtheid van een woonhuis per erf Besonderhede van die aansoek IS ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoocure by die kantoor van die Stadsklerk Kamer 108 Burger office hours at the office of the Town Clerk Room 108 Civic Centre senhum Nelstraat Nelspruit vir in tydperk van 28 dae vanaf Net Street Nelspruit for the period of 28 days from 12 May Mei 1993 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stadsaddress or at PO Box 45 Nelspruit 1200 within a period of 28 days klerk by bovermelde adres of by Posbus 45 Nelspruit 1200 ingefrom 12 May 1993 dien of gerig word Address of agent Planpractice Incorporated PO Box 456 Adres van agent: Planpraktyk Ingelyf Posbus 456 Nelspruit Nelspruit LOCAL AUTHORITY NOTICE CITY COUNCIL OF JOHANNESBURG PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1534 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF STADSRAAD VAN JOHANNESBURG TOWNSHIP KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP SCHEDULE 11 BYLAE 11 (Regulation 21) (Regulasie 21) The City Council of Johannesburg hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Johannesburg gee hiermee ingevolge artikel section 69 (6) (a) read with section 96 (3) of the Townplanning and 69 (6) (a) gelees saam met artikel 96 (3) van die Ordonnansie op Townships Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of 1986) Met an Dorpsbeplanning en Dome 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986) application to establish the township referred to in the Annequre kennis dat n aansoek am die dorp in die Bylae hierby genoem to stig hereto has been received by it deur horn ontvang is Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk do Director of Planning kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk pa Direkteur van Room 760 Seventh Floor Civic Centre Braamfontein for a period Beplanning Kamer 760 Sewende Verdieping Burgersentrum of 28 days from 12 May 1993 Braamfontein vir n tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei Objections to or representations in respect of the applicationmust Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n be lodged with or made in writing and in duplicate to the TownClerk tydperk van 28 dae vanaf 12 Mei 1993 skriftelik en in tweevoud by of at the above address or at PO Box Braamfontein 2017 tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus Breamwithin a period of 28 days from 12 May 1993 fontein 2017 ingedien of gerig word

68 68 No4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 ANNEXURE BYLAE Name of township: Riverlea Extension 5 Naam van dorp: Riverleauitbreiding 5 Full name of applicants: Crown Mines Limited and Crown Crushers Estates (Pty) Ltd Number of erven in proposed township: 409 Erven Residential 1: 390 erven Residential 3: 2 erven Inrigting: 4 erwe Institutional: 4 erven Besigheid: 1 ed Business: 1 eft Munisipaal: 3 erwe Municipal: 3 erven Voile naam van aansoekers: Crown Mines Limited en Crown Crushers Estates (Pty) Ltd Aantal erwe in voorgestelde dorp: 409 erwe Residensieel 1: 390 erwe Residensieel 3: 2 erwe Openbare Oop Ruimte: 9 erwe Public Open Space: 9 erven Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Deel van die Restart van Gedeeltes 3 en 8 van die pleas Langlaagte 224 la Description of land on which township is to be established: Part of the Remainder of Portions 3 and 8 of the farm Langlaagte 224 Ligging van die voorgestelde dorp: Suid en wes van die Resterende deel van Gedeelte 3 van die plaas Langlaagte noord 10 Situation of proposed township: South and west of the Remaining van Gedeelte 170 van die pleas Langlaagte 224 I09 en suid oos van Extent of Portion 3 of the farm Langlaagte north of Portion Nasrecweg 170 of the farm Langlaagte 224 to and south east of Nasrec Road Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige advertensies Remarks: This advertisement supersedes all previous advertise vir die aansoek ments for this application Verwysing No: 3537 Reference No: 3537 A G COLLINS A G COLLINS STADSKLERK TOWN CLERK Burgersentrum Braamfontein Johannesburg Civic Centre Braamfontein Johannesburg LOCAL AUTHORITY NOTICE 1538 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1538 STADSRAAD VAN AKASIA TOWN COUNCIL OF AKASIA GESONDHEIDSVERORDENINGE VIR VOORSKOOLSE HEALTH BYLAWS FOR PRE SCHOOL INSTITUTIONS INRIGTINGS Notice is hereby given in terms of section 101 of the Local Govern Kennis word hiermee ingevolge artikel 101 van die Ordonnansle ment Ordinance 1939 (Ordinance No 17 of 1939) that the Council op Plaaslike Bestuur 1939 (Ordonnansie No 17 van 1939) gegee has adopted the Standard Health By laws for Preschool Institutions dat die Raad die Standaard Gesondheidsverordeninge vir in terms of section 96bis (2) of the Local Government Ordinance Voorskoolse Inrigtings deur die AdminIstrateur ingevolge artikel 1939 (Ordinance No 17 of 1939) as promulgated by the Administra 96bis (1) by Offisiele Kennisgewing No 81 van 1992 gepubliseer in for In terms of section 96bis (1) by way of Official Notice No 81 of die Missile Koerant No 4887 van 23 December 1992 aangeneem 1992 published in Official Gazette Extraordinary No 4887 of 23 het as eie verordeninge ingevolge artikel 96bis (2) van die Orden December 1992 as by laws made by the Council and has herewith nansie op Plaaslike Bestuur en die Raad gaanse Kmderbewaarhuise de cum Kleuterskole henoep hiermee Verordeninge aan revoked the Councils Bylaws for Creches and Creches cumword Nursery Schools J S DU PREEZ J S DU PREEZ STADSKLERK TOWN CLERK Munisipale Kantore Posbus Karenpark 0118 Municipal Offices PO Box Karenpark 0118 (Kennisgewing No 13/1993) (Notice No 13/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1539 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1539 STADSRAAD VAN ALBERTON TOWN COUNCIL OF ALBERTON VERORDENINGE BETREFFENDE VOERTUIE OF VRAGTE BY LAWS CONCERNING VEHICLES OR LOADS FOR WHICH WAARVOOR MAGTIG1NG INGEVOLGE ARTIKEL 139 VAN DIE AUTHORITY HAS BEEN GIVEN IN TERMS OF SECTION 139 OF PADVERKEERSWET 1989 VERLEEN IS THE ROAD TRAFFIC ACT 1989 Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 96 van Notice is hereby given in terms of the provisions of section 96 of die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 dat die Stadsraad van the Local Government Ordinance 1939 that the Town Council of Albertan die Verordeninge betreffende Voertuie of Vragte waarvoor Alberton adopted the Bylaws concerning Vehicles or Loads for magliging ingevolge artikel 139 van die Padverkeerswet 1939 verwhich authority has been given in terms of section 139 of the Road leen is aangeneem het Traffic Act 1989 Die algemene strekking van die verordening is om voorsiening te The general purport of these by laws is to provide for the use of maak vir die gebniik van voertuie en vragte in die Munisipaliteit van vehicles and loads in the Municipality of Alberton authorised in terms Albertan waarvoor ingevolge artikel 139 van die Padverkeerswet of section 139 of the Road Traffic Act magtiging verteen is Afslcdfle van hierdie verordeninge le vir n tydperk van 14 Copies of these by laws dae are open for inspection during normal af die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Off/ office hours at the office of the Town Secretary Level 3 Civic Centre sidle Koerant by die kantoor van die Stadsekretaris Viak 3 for a period of Burger 14 days from the date of publication hereof in the sentrum gedurende kantoorure ter insae Official Gazette Enige persoon wat beswaar teen die verordeninge wil aanteken Any person who desires to record his objection to these bylaws dit skriftelik by die Stadsklerk doen binne 14 dae na die datum must do so in writing to the Town Clerk within 14 days of the date of van publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele Koerant op publication of this notice in the Official Gazette on 19 May Mei 1993 A S DE BEER A S DE BEER TOWN CLERK STADSKLERK Civic Centre Alwyn Taljaard Avenue Alberton Burgersentrum Alwyn Taljaardlaan Alberton 13 April April 1993 (Notice No 42/1993) (Kennisgewing No 42/1993)

69 OFFfSIELE KOERANT 19 MEI 1993 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 1540 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1540 TOWN COUNCIL OF ALBERTON STADSRAAD VAN ALBERTON NOTICE OF DRAFT SCHEME: AMENDMENT SCHEME 639 KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA: WYSIGINGSKEMA 639 The Town Council of Albertan hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Alberton gee hiermee ingevolge artikel 28 (1) section 28 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 (Or 1986 (Ordinance No 15 of 1986) that a draft townplanning scheme donnansie No 15 van 1986) kennis dat ontwerpto be known as Amendment Scheme 639 has been prepared by it dorpsbeplanningskema bekend te staan as Wysigingskema 639 deur ham opgestel is This scheme is an amendment scheme and contains the following proposal: Hierdie skema is n wysigingskema en bevat die volgende voorstel: Amendment of the Alberton Townplanning Scheme 1979 in Wysiging van die Albertondorpsbeplanningskema 1979 ten order to ascertain a minimum floor area for first dwellings on erode n minimum vberoppervlakte vir eerste woonhuise op "Residential 1" erven in Meyersdal Extensions and 14 "Residensieel 1" erwe in Meyersdaluitbreidings en 14 and to determine provisions in respect of walls to be erected vas te stel eel m bepalings neer te le ten opsigte van mure wat next to main traffic routes tangs hoofverkeersroetes opgerig moth word The draft scheme will lie for inspection during weekdays from Die ontwerpskema le ter insae op weeksdae vanaf 08:00 tot 13:15 08:00 tot 13:15 and from 14:00 tot 16:30 at the office of the Town en vanaf 14:00 tot 16:30 by die kantoor an die Stadsekretaris Secretary Civic Centre Alberton for a period of 28 days from 19 Burgersentrum Alberton vir n tydperk van 28 dae varlet 19 Mei May Objections to or representations in respect of the scheme must be Besware of vertoa ten opsigte van die skema moat binne n tyd lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above perk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stadsklerk address or at PO Box 4 Alberton 1450 within a period of 28 days by bovermelde adres of Posbus 4 Alberton 1450 ingedien of gerig from 19 May 1993 word A S DE BEER A S DE BEER TOWN CLERK STADSKLERK Civic Centre Alwyn Taljaard Avenue Alberton Burgersentrum Alwyn Taljaardlaan Alberton 20 April April 1993 (Notice No 49/1993) (Kennisgewing No 49/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1541 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1541 LOCAL AUTHORITY OF BEDFORDVIEW PLAASLIKE BESTUUR VAN BEDFORDVIEW NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO PROVISIONAL KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN VOORLOPIGE WAAR VALUATION ROLL DERINGSLYS AANVRA Notice is hereby given in terms of section 12 (1) of the Local Kennis word hierby ingevolge artikel 12 (1) van die Ordonnansie Authorities Rating Ordinance 1977 (Ordinance No 11 of 1977) that op EiendomsbelaSting van Plaaslike Besture 1977 (Ordonnansie the provisional valuation roll for the financial years 1993/1995 is No 11 van 1977) gegee dat die voorlopige waarderingslys vir die open for inspection at the office of the Local Authority of Bedfordview boekjare 1993/1995 oop is vir inspeksie by die kantoor van die from 19 May 1993 to 21 June 1993 and any owner of rateable pro Plaaslike Bestuur van Bedfordview venal 19 Mel 1993 tot 21 Junle party or other person who so desires to lodge an objection with the 1993 en enige near van belasbare eiendom of ander persoon wat begerig Is om n beswaar by die Stadsklerk ten opsigte van enige Town Clerk in respect of any matter recorded in the proirisional aangeleentheld in die voorlopige waarderingslys opgeteken soos In valuation roll as contemplated in sedan 10 of the said Ordinance artikel 10 van die genoemde Ordonnansie beoog in te then inslul including the question whether or not such property or portion thereof tende die vraag of sodanige eiendom of n gedeelte daarvanander Is subject to the payment of rates or is exempt therefrom or in respect worpe is aan die betaling van eiendomsbelasting of daarvan yryge Of any omission of any matter from such roll shall do so within the stel is of ten opsigte van enige weglating van enige aangeleentheid said period The form prescribed for the lodging of an objection is uit sodanige lys doen so binne gemelde tydperk obtainable at the address indicated below and attention is specifically Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van n beswaar is by die directed to the fact that no person is entitled to urge any objection adres hieronder aangedui beskikbaar en aandag word spesifiek before the Valuation Board unless he has timeously lodged an objet gevestig op die feit dat geen persoon geregtig is om enige beswaar Lion in the prescribed form veer die Waarderingsraad to Doper tensy by n beswaar op die you geskrewe vorm betyds ingedien het nie A J KRUGER Ir i A J KRUGER CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK Civic Centre 3 Hawley Road PO Box 3 Bedfordview 2008 Burgersentnim Hawleyweg 3 Posbus 3 Bedfordview May Mei 1993 (Notice No 31/1993) (Kennisgewing No 31/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1542 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1542 CITY COUNCIL OF BENONI STADSRAAD VAN BENONI SCHEDULE 11 nri BYLAE 11 (Regulation 21) (Regulasie 21) NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP The City Council of Benoni hereby gives notice in terms of section Die Stadsraad van Benoni gee ingevolge artikel 69 (6) (a) van die 69 (6) (a) of the Town planning and Townships Ordinances 1986 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dope 1986 (Ordonnansie No (Ordinance No 15 of 1986) that an application to establish the 15 van 1986) kennis dat n aansoek om die dorp in die Bylae hierby township referred to in the Annexure hereto has been receivedby it genoem to stig deur horn onnang is

70 70 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Paticulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk corner of Tom Jones kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk hoek van Tom Jonnes Street and Elston Avenue Benoni Room 113 for a period of 28 days straat en Elstonlaan Benoni Kamer 113 vir in tydperk van 28 dae from 19 May 1993 vanaf 19 Mei 1993 Objections to or representations in respect of the application must Beare teen of vertod ten opsigte van die aansoek moat binne n be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Clerk tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik en in tweevoud by of at the above address or at Private Bag X014 Benoni 1500 within a tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak X014 Be period of 28 days from 19 May 1993 noni 1500 ingdien of gerig word H R BOTHA H P BOTHA TOWN CLERK STADSKLERK Munisipale Kantore Administratiewegebou Elstonlaan Benoni Municipal Offices Administrative Building Elston Avenue Benoni April April 1993 (Kennisgewing No 59/1993) (Notice 59/1993) BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Brentwood Parkuitbreiding 6 Name of township: Brentwood Park Extension 6 Voile naam van aansoeker: Terraplan Medewerkers (Tvl) Full name of applicant: Terraplan Associates (Tvl) Aantal erwe in voorgestelde dorp: Number of erven in proposed township: Spesiaal vir: Residensieel 3 (2 envoy Special for: Residential 3 (2 erven) Spesiaal vir: Besigheid 2 (1 erf) Special for: Business 2 (1 erf) Spesiaal vir: Openbare Garage (1 ell) Special for: Public Garage (1 erf) Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan to word: Hoewe 29 BenoniNoordLandbouhoewes Registrasieafdeling IR Trans Description of land on which township is to be established: Holding vaal 29 Benoni North Agricultural Holdings Registration Division IR Liming van voorgestelde dorp: Hoek van Calviniaweg en Cella Transvaal Nestadtweg Brentwood Park landbouhoewes Situation of proposed township: Comer of Calvinia Road and Celia Nestadt Road Brentwood Park Agricultural Holdings LOCAL AUTHORITY NOTICE 1543 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1543 STADSRAAD VAN CHRISTIANA TOWN COUNCIL OF CHRISTIANA VASSTELLING VAN GELDE IN TERME VAN DIE ORDONNANSIE DETERMINATION OF CHARGES IN TERMS OF THE TOWN OP DORPSBEPLANNING EN DORPE 1986 EN DIE VERDELING PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 AND THE VAN GROND 1986 SUBDIVISION OF LAND ORDINANCE 1986 Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 80B (8) van die Ordon Notice is hereby given In terms of section 80B (8) of the Local nansie op Plaaslike Bestuur 1939 (Ordonnansie No 17 van 1939) Government Ordinance 1939 (Ordinance No 17 of 1939) that the dal die Stadsraad van Christiana by spesiale beslult gelde en Town Council of Christiana has by special resolution determined depositos betaalbaar aan die Read ingevolge die Ordonnansie op fees and deposits payable to the Council in terms of the Town plan Dorpsbeplanning en Dope 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986) ning and Townships Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of 1986) die Ordonnansie op die Verdeling van grond 1986 (Ordonnansie No the Subdivision of Land Ordinance 1936 (Ordinance No 20 of 20 van 1986) en die Wet op Opheffing van Bepalings 1967 met 1986) and the Removal of Restrictions 1967 as set out hereunder ingang 1 Februarie 1993 vasgestel het soos in die onderstaande with effect from 1 February 1993 Bylae uiteengesit SCHEDULE BYLAE A FEES AND DEPOSITS PAYABLEIN TERMS OF THE PROVI A GELDE EN DEPOSITOS BETAALBAAR INGEVOLGE DIE SIONS OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDI BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLAN NANCE 1986 NING EN DORPE 1986 Aansoekgelde uitgesonderd advertensiegelde betaalbaar 1 Fees other than advertisement costs payable for r vir (a) special consent in terms of the (a) spesiale toestemming ingevolge die town planning scheme dorpsbeplanningskema R120 (b) written consent for a use or relaxa (b) skriftelike toestemming vir n Iron in terms of the town planning gebniik of n verslapping ingevolge scheme die dorpsbeplanningskema R 75 (c) amendment of the town planning (c) wysiging van die dorpsbeplanscheme in terms of section ningskema ingevolge artike Is 56 R700 (d) furnishing reasons for a Councils (d) Verstrekking van redes vir n Resolution II 50 Raadsbesluit (e) subdivision of erven (section 92) R 50 (e) Onderverdeling van erwe (arti (f) consolidation of erven (section 92) R 25 Ice192) R 50 (g) Township establishment (section (f) Konsolidasie van erwe (artike I 92) ) plus (g) dorpstigting (artikel 96) R450 plus R100 per 100 erven per 100 erwe (rounded off to (afgerond tot the nearest die naaste hundred) honderd) (h) prepration of town planning scheme (h) opstel van dorpsbeplanningskema [section 125 (3)] [arlike1125(3)] R100

71 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No Deposit for advertisement costs 2 Deposito vir advertensiekoste The applicant shall pay the real costs incurred where the Die aansoeker moet die werklike koste betaal wat aange Council gives notice of an application and the following gaan word indien die Raad kennis gee van n aansoek en sal deposit is payable to the Council before publication die volgende deposito aan die Raad betaal voor publikasie (a) where the Council gives notice of (a) wear die Raad kennis gee van any application R400 enige aansoek R400 (b) where the Council gives notice of (b) waar die Raad kennis gee van die the approval of an amendment goedkeuring van n wysigingskema R200 scheme 8200 (c) waar die Raad kennis gee van die (c) where the Council gives notice of goekeuring van n dorp R500 the approval of a township R500 B GELDE EN DEPOSITOS BETAALBAAR INGEVOLGE DIE B FEES AND DEPOSITS PAYABLE IN TERMS OF THE PROVI BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP DIE VERDELING SIONS OF THE SUBDIVISION OF LAND ORDINANCE 1986 VAN GROND Application fees other than advertisement costs payable 1 Aansoekgelde uitgesonderd advertensiegelde betaalbaar for vir (a) the subdivision of land in terms of (a) die onderverdeling van grond ingesection volge artikel 6 R250 (h) amendment of an application in (b) wysiging van In aansoek ingevolge terms of section 17 R 10 artikell7 R 10 (c) inspection and hearing in respect of (c) inspeksie en verhoor ten opsigte any application R 50 van enige aansoek R 50 2 Advertisement costs 2 Advertensiegelde The application shall pay the real costs Die aansoeker moet die gelde betaal Incurred where the Council give notice of gelykstaande aan die werklike koste An application and shall deposit the fob wear die Raad kennis van n aansoek lowing amount with the Council before gee en die volgende deposito aan die publication R400 Read betaal voor publikasie R400 C REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT 1967 C WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967 (a) Application for the removal or amend (a) Aansoek om die opheffing of wysiging ment of titel conditions R120 van titelvoorwaardes R120 (b) Application for the simultaneously remo (b) Aansoek om die gelyktydige opheffing val of title conditions and amendment of van titelvoorwaardes en wysiging van die the Councils town planning scheme R700 Read se dorpsbeplanningskema R700 G W VAN NIEKERK G W VAN NIEKERK ACTING TOWN CLERK WAARNEMENDE STADSKLERK Municipal Offices PO Box 13 Christiana 2680 : Munisipale Kantore Posbus 13 Christiana 2680 (Notice No 15/1993) (Kennisgewing No 15/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1544 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1544 TOWN COUNCIL OF CHRISTIANA STADSRAAD VAN CHRISTIANA AMENDMENT TO DETERMINATION OF FEES FOR SUNDRY WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE VIR DIVERSE SERVICES DIENSTE DEUR DIE RAAD GELEWER In terms of section 80B (8) of the Local Government Ordinance Ingevolge artikel 80B (8) van die Ordonnansie op Plaaslike 1939 it is hereby notified that the Town Council of Christiana has by Bestuur 1939 word hierby bekendgemaak dat die Stadsraad van special resolution amended the Determination of Fees for the Christiana by spesiale besluit die Vasstelling van Gelde vir Diverse Sundry Services rendered by the Council published in Official Dienste deur die Raad gelewer gepubliseer in Official Kberant Gazette No 4585 dated 28 September 1988 as amended with No 4585 gedateer 28 September 1992 soos gewysig met ingang 1 effect from 1 March 1993 by the addition after item 15 of the follow Maart 1993 verder gewysig het deur na item 15 die volgende by to ;iv ing: voeg: "16 Lease of Machinery and Equipment to other Local "16 Verhuur van Masjinerie en Toerusting aan ander Pleas Authorities: Actual cost as determined from time to time by the like Owerhede: Werklike koste soos van tyd tot tyd deur die Council" Raad bepaal" G W VAN NIEKERK G W VAN NIEKERK ACTING TOWN CLERK WAARNEMENDE STADSKLERK Municipal Offices PO Box 13 Christiana 2680 Munisipale Kantore Posbus 13 Christiana 2680 (Notice No 12/1993) (Kennisgewing No 12/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1545 ; PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1545 TOWN COUNCIL OF EDENVALE STADSRAAD VAN EDENVALE EDENVALE EDENVALE AMENDMENT SCHEME 280 WYSIGINGSKEMA 280 Hierby woni ooreenkomstig die bepalings van artikel 57(1) (a) van It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 (Ordonnansie planning and Townships Ordinance of ection (Ordinance No 15 No 15 van 1986) bekendgemaak dat n wysiging van die Edenvale 1986) that an amendment to the Edenvale Town planning Scheme dorpsbeplanningskema 1980 waarkragtens die natant van Erf 1980 whereby the remainder of Ed 1004 Marais Steyn Park Eden 1004 Marais Steyn Park Edenvale hersoneer word na "Resi vale being rezoned to "Residential 1" "Residential r and "Rest densieel 1" "Residensieel 2" en "Residensieel 3" ingevolge artikel dential 3" has been approved by the Town Council of Ederivale in 56 (9) van gemelde Ordonnansie deur die Stadsraad van Edenvale terms of section 56 (9) of the said Ordinance goedgekeur is

72 72 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Map 3 the annexure and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 die bylae en die skemaklousules van die wysigingskema scheme is filed with the Chief Executive/Town Clerk Municipal word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Muni Offices Van Riebeeck Avenue Edenvale and the Director: Local sipale Kantore Van Riebeecklaan Edenvale en die Direkteur: Government Department of Local Government Housing and Works Plaaslike Bestuur Departement Plaaslike Bestuur Behuising en Administration: House of Assembly Pretoria and is open for inspec Werke Administrasie: Volksraad Pretoria en is beskikbaar vir tion at all reasonable times inspeksie te site redelike tye This amendment is known as Edenvale Amendment Scheme 280 Hierdie wysiging staan bekend as Edenvale wysigingskema 280 This amendment scheme will come into operation on 19 May 1993 Hierdie wysigingskema sal in werking tree op 19 Mei 1993 P J JACOBS P J JACOBS UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK Municipal Offices PO Box 25 Edenvale 1610 Munisipale Kantore Posbus 25 Edenvale May Mei 1993 (Notice No 51/1993) (Kennisgewing No 51/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1546 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1546 TOWN COUNCIL OF ELLISRAS DETERMINATION OF CHARGES FOR STANDS FOR HAWKERS Notice is hereby given in terms of the provisions of section 80B (3) of the Local Government Ordinance 1939 that it is the intention of the Town Council of Ellisras to amend by special resolution the charges for stands for hawkers published under Local Authority Notice 2152 of 26 June 1991 with effect from 1 April 1993 The general purport of the proposed amendment is that there will be no more charges for stands for hawkers STADSRAAD VAN ELLISRAS VASSTELLING VAN GELDE VIR SMOUSSTAANPLEKKE Kennis geskied fuermee ingevolge artikel 80B (3) van die Ordon nansie op Plaaslike Bestuur 1939 dat die Stadsraad van Ellisras van voomeme is om by spesiale besluit die gelds vir Smousstaanplekke afgekondig by Plaaslike Bestuurskennisgewing 2152 van 26 Junie 1991 met ingang van 1 April 1993 te wysig Die algemene strekking van die voorgenome wysiging is dat dear nie meer n tarief vir smousstaanplekgelde gehef word nie Copies of the proposed amendment are open for inspection at the office of the Town Secretary during normal office hours for a period of Afskrifte van die voorgenome wysiging 10 ter Insee by die kantoor fourteen (14) days from date of publication of this notice in the Offi van die Stadsekretaris gedurende normale kantoorure vir n tydperk clal Gazette and objections if any against the proposed amend van 14 (yeertion) dae vanaf publikasle van hierdie kennisgewing In ments must be lodged in writing with the Town Clerk within fourteen die Officiate Koerant en enige beswaar teen die voorgenome wysi (14) days from date of publication of this notice ging moet skriftelik binne 14 (veertlen) dae vanaf datum van publika J P W ERASMUS sie hiervan by die Stadsklerk ingedien word TOWN CLERK J P W ERASMUS Civic Centre Private Bag X136 Ellisras 0555 STADSKLERK 23 April 1993 Burgersentrum Privaatsak X136 Ellisras 0555 (Notice No 23/1993) 23 April 1993 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1547 (Kennisgewing No 23/1993) TOWN COUNCIL OF EVANDER PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1547 AMENDMENT TO THE DETERMINATION OF CHARGES FOR ELECTRICITY STADSRAAD VAN EVANDER Notice is hereby given in terms of section 805 (3) of the Local WYSIGING VAN DIE TARIEF VAN GELDE VIR ELEKTRISITEIT Government Ordinance 1939 (Ordinance No 17 of 1939) as Kennis geskied hiermee ingevolge artikel BOB (3) van die Ordonamended that the Town Council of Evander has by special resolu nansie op Plaaslike Bestuur 1939 (Ordonnansie No 17 van 1939) tion amended the determination of charges for electricity services soos gewysig dat die Stadsraad van Evander by spesiale besluit with effect from 1 April 1993 gelds vir die lewering van elektrisiteitsdienste met ingang van The general purport of this amendment is to provide for the levying 1 AMIL1993 gewysig het of tariffs for the testing of electricity installations or extentions Die I algemene streldung van die wysiging is om voorsiening te thereof maakyir die hef van gelde vir die Wets van elektriese installasies of Copies of the above mentioned amendment are during office hours open for inspection at the office of the TownSecretary for a uitbreidings daarvan period of fourteen (14) days from the date of publication hereof in the Bpsonderhede van hierdie wysiging le gedurende kantoorure ter Official Gazette insae by die kantoor van die Stadsekretaris vir n tydperk van veer Any person who desires to record his objection to the said amendment (14) dae na die pubfikasie hiervan in die Officiate Koerant must do so in writing to the Chief Executive/Town Clerk within Enige persoon wat beswaar teen genoemde wysiging wens aan te fourteen (14) days after the date of publication of this notice in the tekeileinoet dit skriftelik by die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk doen Official Gazette binnaithertien (14) dae na publikasie hiervan in die Officiate Koerant ceir G ESTERHUIZEN G ESTERHUIZEN CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK Civic Centre Bologna Avenue Private Bag X1017 Evander 2280 Burgersentrum Bolognaweg Privaatsak X1017 Evander 2280 [Tel No (0136) 22231/5] [Fax No (1036) ] [Tel No (0136) 22231/5] [Fax No (0136) ] 19 May Mei 1993 (Notice No 14/1993) (Kennisgewing No 14/1993)

73 1 19 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 1548 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1548 TOWN COUNCIL OF HARTBEESPOORT STADSRAAD VAN HARTBEESPOORT AMENDMENT TO DETERMINATION OF CHARGES: ADMISSION WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE: TOEGANG TOT DIE TO THE FORESHORE OF THE HARTBEESPOORTDAM HARTBEESPOORTDAMOEWER Notice is hereby given in terms of section 80B (3) of the Local Kennis geskied hierby ingevolge artikel 80B (3) van die Ordon Government Ordinance 1939 (Ordinance No 17 of 1939) that nansie op Plaaslike Bestuur 1939 (Ordonnansie No 17 van 1939) Council has by special resolutions dated 25 February 1993 and dat die Raad by spesiale besluite geneem op onderskeidelik 25 March 1993 further amended the tariffs concerning parks 25 Februarie 1993 en 25 Maart 1993 die tariewe betreffende parke gardens and the foreshore of the Hartbeespoortdam published by Wine en die damoewer van die Hartbeespoortdam afgekondig by Local Authority Notice 4683 of 4 December 1991 with effect from Plaaslike Bestuurskennisgewing 4683 van 4 December 1991 met 1 March 1993 and 1 April 1993 respectively ingang van onderskeidelik 1 Maart 1993 en 1 April 1993 verder The general purport of the above gewysig het mentioned resolutions is to: Die algemene strekkingyan bogenoemde besluite is om: 1 Provide for a decreased tariff for day visits by senior citizens to Oberon Resort 1 n Verlaagde tarief ten opsigte van dagbesoek aan Oberon deur senior burgers te implementeer 2 Implement a revised tariff in respect of caravans admitted to the eastern foreshore of the Hartbeespoortdam 2 n Gewysigde lane( ten opsigte van karavane by die oos cower van die Hartbeespoortdam te implementeer Copies of the said resolutions are open for inspection at the Department of the Chief Executive/Town Clerk Municipal Offices Afdrukke van bogenoemde besluite le ter insae by die Departe Marais Street Schoemansville for a period of 14 (fourteen) days ment van die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Munisipale Kantore Schoemansville Maraisstraat vir n tydperk van 14 during office hours after the date of publication hereof (veertien) dae gedurende Icantoorure na datum van publikasie hiervan Any person who wishes to object to the proposed amendments Enige persoon wat beswaar teen genoemde wysigings wit aan must lodge such objection in writing with the Chief Executive/Town teken moet die skriftelik by die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Munisi Clerk Municipal Offices Marais Street Schoemansville or post it to pale Kantore Maraisstraat Schoemansville indien of dit aan PO Box 976 Hartbeespoort 0216 to reach the undersigned on or Posbus 976 Hartbeespoort 0216 pos om die ondergetekende voor before 2 June 1993 of op 2 Junie 1993 te bereik P G PRETORIUS P G PRETORIUS CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK ir: UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK Municipal Offices Marais Street Schoemansville; PO Box 976 Munisipale Kantore Maraisstraat Hartbeespoort 0216 Hartbeespoort 0216 Schoemansville; Posbus 976 May Mei 1993 (Notice No 11/1993) (Kennisgewing No 11/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1549 TOWN COUNCIL OF HARTBEESPOORT PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1549 AMENDMENT TO DETERMINATION OF CHARGES FOR STADSRAAD VAN HARTBEESPOORT ELECTRICITY In terms of the provisions of section 806 (8) of the Local Govern WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE VIR ELEKTRISITEIT ment Ordinance 1939 It Is hereby notified that the Town Council of Dit word hierby ingevolge die bepalings van artikel 80B (8) van die Hartbeespoort has by special resolution amended the determi Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 bekendgemaak dat die nation of charges for the supply of electricity published In Official Stadsraad van Hartbeespoort by spesiale beslult die vasstelling Gazette dated 22 October 1986 as set out in the Schedule with van gelds vir die voorsiening van elektrisiteit gepubliseer In die Offi effect from 1 January 1993: Mete Koerant gedateer 22 Oktober 1986 met ingang 1 Januarle 1993 gewysig het soos in die Bylae blame ulteengesit: SCHEDULE BYLAE TARIFF OF CHARGES 1 By the substitution TARIFF VAN GELDE in item 3 (1) for the figure "1848c" of the figure "1834c" 1 Deur in item 3 (1) die syfer "1948c" met die syfer "1834c" te 2 By the deletionof item 3 (2) and the substitution thereof of the vervang following: 2 Deur item 3 (2) te skrap en met die volgende to vervang: 3 (2) CIRCUITBREAKER SURCHARGE 3 (2) STROOMBAANBREKERTOESLAG A demand charge whether electricity is consumed or not based on n Aanvraaghefling hetsy elektrisiteit verbruik word al dan nie the maximum available supply determined by means of a:circuit gebaseer op die maksimum beskikbare toevoer vasgestel deur breaker on the Councils metering panel will be charged according to middel van n tariefstroombreker op die Raad se meternaneel the following characteristic values: ooreenkomstig die volgende kenwaardes: OP c (a) Single phase supply Per month (a) Enkeltase toevoer Per maand 1 x 20 ampere R900 1 x 20 ampere R900 2 x 25 ampere R x 25 ampere x30 ampere x30 ampere R x 35 ampere x 35 ampere x 40 ampere R18I00 1 x40 ampere R x 45 ampere x 45 ampere R x 50 ampere 1122:50 1 x 50 ampere x 60 ampere x 60 ampere R x70 ampere R x70 ampere R x 80 ampere x 80 ampere (b) Three phase supply Per month (b) Driefase toevoer Per maand 3 x 20 ampere x 20 ampere : x 25 ampere x 25 ampere " 3 x 30 ampere R40I50 3 x 30 ampere R x 35 ampere x 35 ampere R x 40 ampere x 40 ampere x 45 ampere x 45 ampere x 50 ampere R ampere 3 x 60 ampere x 60 ampere R8100 t 3 x 70 ampere R94:50 3 x 70 ampere R x 80 ampere R108;00 3 x 80 ampere ": : R10800

74 74 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 figure 4 By the substitution in item 4 (1) for the figure "1848c" of the 4 Deur in item 4 (1) die syter "1848c" met die syfer "1834c" te figure "1834c" vervang 5 By the deletion of item 4 (2) and the substitution thereof of the 5 Deur item 4 (2) te skrap en met die volgende te vervang: following: 4 (2) STROOMBAANBREKERTOESLAG 4 (2) CIRCUM3REAKER SURCHARGE n Aanvraagheffing hetsy elektrisiteit verbruik word al dan nie A demand charge whether electricity is consumed or not based on gebaseer op die maksimum beskikbare toevoer Vasgestel deur the maximum available supply determined by means of a circuit middel van n tadefstroombreker op die Raad se meterpaneel oorbreaker on the Councils metering panel will be charged according to eenkomstig die volgende kenwaardes: the following characteristic values: (a) Enkellasetoevoer Per maand (a) Single phrase supply Per month 1 x 20 ampere R x 20 ampere R x 25 ampere R x 25 ampere R x 30 ampere R x 30 ampere R x 35 ampere R x 35 ampere R x 40 ampere R x 40 ampere x 45 ampere R x 45 ampere R x 50 ampere R x 50 ampere R x 1 x 60 ampere R ampere R x x 70 ampere R ampere R x 80 ampere x 80 ampere R4320 (b) Three phase supply Per month (b) Drielasetoevoer Per maand 3 x 20 ampere R x 20 ampere R x 25 ampere x 25 ampere R x 30 ampere R x 30 ampere R x 35 ampere x 35 ampere R x 40 ampere R x 40 ampere R x 45 ampere R x 45 ampere R x 50 ampere x 50 ampere R x 60 ampere R x 60 ampere R x 70 ampere R x 70 ampere R x 80 ampere R x 80 ampere R x 90 ampere R x 90 ampere R x 100 ampere R x 100 ampere R x 125 ampere R x 125 ampere R x 150 ampere R x x 150 ampere R ampere x 175 ampere R x 200 ampere x 200 ampere R By the substitution in Item 5 (1) for the figure "1065c" of the "0988c" i 6 Deur in item 5 (1) die syfer "1065c" met die syfer "988c" te yenning 7 By the deletion of Item 5 (2) and the substitution thereof of the following: 7 Deur item 5 (2) te skrap en met die volgende te vervang: 5 (2) Circuitbreaker surcharge in relation to 4 (2) :Z (2) Stroombaanbrekertoeslag ooreenkomstig 4 (2) 8 By the substitution in Item 5 (3) for the figure "R3216" of the 8 Deur in item 5 (3) die syfer "R3216" met die syfer "R3577" te figure "R3577" vervang 9 By the deletion of item 6 and the substitution thereof of the 9 Deur item 6 te skrap en deur die volgende to vervang: following: 6 TYDELIKE VERBRUIKERS 6 TEMPORARY CONSUMERS (1) Verbmikersheffing (per kwh): (1) Consumer levy (per kwh): (a) Huishoudelik 1834e (a) Domestic 18 34c (b) Handels nywerheids en algemene (b) Commercial industrial and general verbruik 1834c consumers 1834c (c) Grootmaatverbrulkers 988c (c) Bulk consumers 988c (2) Circuitbreaker surcharge in relation to 3 (2)ror4 (2) as circum P Stroombaanbrekertoeslag ooreenkomstig 3 (2) of 4 (2) na rgelang van die geval stances require P G PRETORIUS : P G PRETORIUS UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK Municipal Offices Marais Street SchoeMansville PO Box 976 Munisipale Kantoor Maraisstraat Schoemansville Posbus 976 Hartbeespoort 0216 P Hartbeespoort May Mei 1993 (Notice No 12/1993) (Kennisgewing No 12/1993) 0 P :MI: j tac 4` cam1: LOCAL AUTHORITY NOTICE 1550 _ PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWNG 1550 ar CITY OF JOHANNESBURG STA() JOHANNESBURG _IS nt0 : CLOSURE AND SALE OF PORTION OF HEIDELBERG ROAD swuring EN VERKOOP VAN GEDEELTE VAN HEIDELBERG ADJACENT TO ERF 62 CITY DEEP EXTENSION 1 1 WEGIANGS ERF 62 CITY DEEP UITBREIDING 1 [Notice in terms of sections 67 and 79 (18) Of the Local Government [Kennisgewing ingevolge artikels 67 en 79 (18) van die Ordonnansie Ordinance 1939] op Plaaslike Bestuur 1939] The Council intends to permanently close and" sell portions of Die Raad is voomemens om gedeeltes van Heidelberg en Houer Heidelberg and Houer Roads adjacent to Ed 62 City Deep Exten weg tangs Ed 62 City Deepuitbreiding 1 permanent te sluit en aan sion 1 to the owner of the said ed die eienaar van genoemde ed te verkoop

75 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No Details of the Councils resolution and a plan of the street portions Besonderhede van die Raad se besluit en n plan van die straat to be closed and sold may be inspected during ordinary office hours gedeeltes van wat gesluit en verkoop gaan word is gedurende at Room S211 Second Floor Civic Centre Braamfontein Johan gewone kantoorure ter insae in Kamer S211 Tweede Verdieping nesburg Burgersenhum Braamfontein Johannesburg Any person who objects to the closures or sales or will have any Enigeen wat teen die sluiting of verkoop beswaar wil aanteken of claim for compensation if the closures are effected must lodge such wat n eis om vergoeding sal he indien die stuffings bewerkstellig objection or claim with me on or before 21 June 1993 word moet sodanige beswaar of eis teen uiters 21 Junie 1993 by my!indien A G COLLINS A G COLLINS TOWN CLERK STADSKLERK Civic Centre Braamfontein; PO Box 1049 Johannesburg 2000 Burgersentrum Braamfontein; Pobus 1049 Johannesburg May Mei 1993 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1551 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1551 CITY COUNCIL OF JOHANNESBURG NOTICE OF DRAFT SCHEME STAD JOHANNESBURG KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA (AMENDMENT SCHEME 4247) (WYSIGINGSKEMA 4247) The City Council of Johannesburg hereby give notice in terms of Die Stadsraad van Johannesburg gee hierby ingevolge artikel 28 section 28 (1) (a) read with section 55 of the Townplanning and (1) (a) gelees seam met artikel 55 van die Ordonnansie op Dorpsbe planning en Dorpe 1988 (Ordonnansie No 15 van 1988) kennis dat Townships Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of 1986) that a draft town n ontwerpdorpsbeplanningskema wat as Johannesburgse planning scheme to be known as Johannesburg Amendment Wysigingskema 4247 bekend gaan staan deur horn opgestel Is Scheme 4247 has been prepared by it Hierdie skema is n wyeigingskema en bevel die volgende voor This scheme will be an amendment scheme and contains the fol stew lowing proposals: Om gedeeltes van Fox Main en Wolhuterstraat Ferreiras To rezone portions of Fox Main and Wolhuter Streets Ferrel dorp to hersoneer vanaf "Bestaande Openbare Peale" Hoograsclorp from "Existing Public Roads" Height Zone 2 to "Gen tesone 2 tot "Aigemeen" Hoogtesone 2 onderworpe aan n oral" Height Zone 2 subject to a proviso that no floor area shall voorbehoudsbepaling dat Been vloeroppenlakte aan die eien accrue to the property dom bygevoeg sal word nie Die uftwerking van die sluiting hersonering en vervreemding van The effect of the closure rezoning and alienation of the abovebovermelde straatgedeelles is om hul konsolidasie met aangrenmentioned road portions is to facilitate their consolidation with adjoin sende eiendomme te vergemaklik en om die ontwikkeling van die ing properties and to permit the development of the resulting parcels gevolglike grondpakkette vir kantoor en nywerheidsdoelelndes toe of land for office and industrial purposes te teat The draft scheme will lie for inspection during normal office hours Die ontwerpskema is vir n tydperk van 28 dae vanaf 19 Mel 1993 at the office of the Town Clerk c/o City Planning Department gedurende gewone kantoorure ter insae in die kantoor van die Seventh Floor Room 780 Civic Centre Braamfontein Johannes Stadsklerk pa die Stadsbeplanningsdepartement Sewende Verburg for a period of 28 days from 19 May 1993 dieping Burgersentrum Braamfontein Johannesburg Besware teen of vertofi in verband met die skema meet binne n Objections to or representations in respect of the scheme must be tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skrifteiik by die Stadsklerk by lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above adbogenoemde adres besorg of aan Posbus Braamfontein dress or at PO Box Braamfontein 2017 within a period of 2017 gerig word 28 days from 19 May 1993 A G COLUNS A G COLLINS STADSKLERK TOWN CLERK Burgersentrum Braamfontein Johannesburg Civic Centre Braamfontein Johannesburg LOCAL AUTHORITY NOTICE 1552 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1552 CITY COUNCIL OF JOHANNESBURG NOTICE OF APPROVAL STADSRAAD VAN JOHANNESBURG KENNISGEWING VAN GOEDKEURING JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3536 JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 3536 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town Daar word hiermee ingevolge anikel 57 (1) (a) van die Ordonnanplanning and Townships Ordinance 1986 that the City Council of sie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 kennis gegee dat die Johannesburg has approved the amendment of the Johannesburg Stadsraad van Johannesburg die wysiging van die Johannesburgse Town planning Scheme 1979 by the rezoning of Erven so Dorpsbeplanningskema 1979 goedgekeur het deur Erwe 249 tot Lorentzville to "Residential 4" subject to conditions 250 Lorentzville te hersoneer na "Residensieel 4" onderworpe aan voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word op filed with the Head of the Department: Department of Local Governleer gehou by die Departementshoof: Departement van Plaaslike ment Housing and Works Pretoria and the Director City Planning Bestuur Behuising en Werke Pretoria; en by die Direkteur: Stadsbe Johannesburg Seventh Floor Civic Centre Braamfontein and are planning Johannesburg Sewende Verdieping Burgersentrum open for inspection at all reasonable times Braamfontein en is te alle redelike tye ter insae beskikbaar This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgse 3536 Wysigingskema 3536 A G COLLINS H 2 TOWN CLERK rici :jr A G COLLINS 915 r STADSKLERK

76 76 No491 1 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1553 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1553 CITY COUNCIL OF JOHANNESBURG NOTICE OF APPROVAL STADSRAAD VAN JOHANNESBURG KENNISGEWING VAN GOEDKEURING JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3737 JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 3737 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town Daar word hiermee ingevolge artikel 57 (1) (a) van die Ordonnanplanning and Townships drdinance 1986 that the City Council of sie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 kennis gegee clat die Johannesburg has approved the amendment of the Johannesburg Stadsraad van Johannesburg die wysiging van die Johannesburgse Town planning Scheme1979 by the rezoning of Even 1104 and dorpsbeplanningskema 1979 goedgekeur het deur Erwe 1104 en 1105 Westdene to "Residential 1" one dwelling per 300 m Westdene to hersoneer na "Residensieel 1" een woonhuis subject to conditions per 300 m2 onderworpe aan voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word op leer gehou by die Departementshoof: Departement van Plaaslike filed with the Head of the Department: Department of Local Govern Behuising en Werke Pretoria en by die Direkteur: Stads ment Housing and Works Pretoria and the Director: City Planning beplanning Johannesburg Sewende Verdieping Burgersentrum Johannesburg Seventh Floor Civic Centre BraamfoMein and are Braamfontein en is te alle redelike tye ter insae beskikbaar open for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgse Wysiging This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme skema 3737 en sal in werking tree op 14 Julie and will commence on 14 July 1993 A G COLLINS A G COLLINS STADSKLERK TOWN CLERK LOCAL AUTHORITY NOTICE 1554 CITY COUNCIL OF JOHANNESBURG NOTICE OF APPROVAL PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1554 STADSRAAD VAN JOHANNESBURG KENNISGEWING VAN GOEDKEURING JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 3752 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3752 Daar word hiermee ingevolge artikel 57 (1) (a) van die Ordonnan It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Townplanning and Townships Ordinance 1986 that the City Council of Johannesburg has approved the amendment of the Johannesburg Town planning Scheme 1979 by the rezoning of Erven 229 to 230 Berea to "Residential 4" subject to conditions Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Head of the Department: Department of Local Government Housing and Works Pretoria and the Director: City Planning Johannesburg Seventh Floor Civic Centre Braamfontein and are open for Inspection at all reasonable times sie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 kennis gegee dal die Stadsraad van Johannesburg die wysiging van die Johannesburgse dorpsbeplanningskema 1979 goedgekeur het deur Erwe 229 tot 230 Berea to hersoneer na "Residensleel 4" onderworpe aan voorwaardes Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word op leer; gehou by die Departementshoof: Departement van Plaaslike Bestuur Behuising en Werke Pretoria en by die Direkteur: Stadsbeplanning Johannesburg Sewende Verdieping Burgersentrum Braamfontein en Is te alle redelike tye ter insae beskikbaar This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgse wysiging 3752 and will commence on 14 July 1993 skema 3752 en sal in working tree op 14 Julie 1993 A G COLLINS A GCOLUNS TOWN CLERK STADSKLERK LOCAL AUTHORITY NOTICE 1555 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1555 CITY COUNCIL OF JOHANNESBURG NOTICE OF APPROVAL STADSRAAD VAN JOHANNESBURG KENNISGEWING VAN GOEDKEURING JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3802 JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 3802 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town Daarword hiermee ingevolge artikel 57 (1) (a) van die Ordonnan planning and Townships Ordinance 1986 that the City Council of sio opb0msbeelanning en Dome 1986 kennis gegee dat die Johannesburg has approved the amendment of the Johannesburg Stadsraad van Johannesburg die wysiging van die Johannesburgse Town planning Scheme 1979 by the rezoning of Portion 1 of Ed Dorpsbeplanningskema 1979 goedgekeur het deur Gedeelte 1 van 988 Portion 1 of Ed 2042 Portion 1 of Ed 2307 Houghton to "Resi Ed :988; Gedeeltel varr Ed 2042 en Gedeelte 1 van Ed 2307 dential 1" subject to conditions Houghton; to hersoneer na "Residensieel 1" onderworpe aan voor Waardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Head of the Department: Department of Local Governleer gehou by die Departementshoof: Departement van Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word op ment Housing and Works Pretoria and the Director: City Planning Plaaslike Bestuur Behuising en Werke Pretoria en by die Direkteur: Studs Johannesburg Seventh Floor Civic Centre Braamfontein and are beplanning Johannesburg Sewende Verdieping open for inspection at all reasonable times Burgersentrum Braamfontein en is to Ate redelike lye ter insae beskikbaar This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgse Wysiging 3802 skema 3802_ A G COLLINS TOWN CLERK STADSKLERK ;

77 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 1556 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1556 CITY COUNCIL OF JOHANNESBURG NOTICE OF APPROVAL JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3822 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Townplanning and Townships Ordinance 1986 that the City Council of Johannesburg has approved the amendment of the Johannesburg Town planning Scheme 1979 by the rezoning of Erven 805 and 807 Westdene to "Residential 4" subject to conditions Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Head of the Department: Department of Local Govern ment Housing and Works Pretoria and the Director: City Planning Johannesburg Seventh Floor Civic Centre Braamfontein and am open for inspection at all reasonable times This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme 3822 and will commence on 14 July 1993 A G COLLINS TOWN CLERK STADSRAAD VAN JOHANNESBURG KENNISGEWING VAN GOEDKEURING JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 3822 Daar word hiermee ingevolge artikel 57 (1) (a) van die Ordonnan op D Dorpe 1986 kennis gegee dat die siest adsraad van beplanningen Johannesburg die wysiging van die Johannesburgse Dorpsbeplanningskema 1979 goedgekeur het deur Erwe 805 en 807 Westdene the hersoneer na "Residensieel 4"erworpe and aan voorwaardes Kean 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word op leer gehou by die Departementshoof: Departement van Plaaslike Bestuur Behuising en Werke Pretoria en by die Dire!deur: Stadsbeplanning Johannesburg Sewende Verdieping Burgersentrum Braamfontein en is te alle redelike tye ter insae beskikbaar Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgse Wysigingskema 3822 en sal in werking tree op 14 Julie 1993 A G COLLINS STADSKLERK LOCAL AUTHORITY NOTICE 1557 CITY COUNCIL OF JOHANNESBURG PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1557 STADSRAAD VAN JOHANNESBURG NOTICE OF APPROVAL KENNISGEWING VAN GOEDKEURING JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3911 JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 3911 It Is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town Daar word hiermee ingevolge artikel 57 (1) (a) van die Ordonnanplanning and Townships Ordinance 1986 that the City Council of sie op en Dorpe 1986 kennis gegee dat die Johannesburg has approved the amendment of the Johannesburg Stadsraad Do van Johannesburg die wysiging van die Johannesburgse Town planning Scheme 1979 by the rezoning of Erf 62 Undbergh Dorpsbeplanningskema 1979 goedgekeur het deur die hersonering Park to "Residential 3" Height Zone 8 van Ed 62 Lindbergh Park na "Residents& 3" Hoogtesone 8 Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kurt 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word op filed with the Head of the Department: Department of Local Govern leer gehou by die Departementshoof: Departement van Plaaslike ment Housing and Works Pretoria and the Director: City Planning Bestuur Behuising en Werke Pretoria en by die Direkteur: Stadsbe Johannesburg Seventh Floor Civic Centre Braamfontein and are planning Johannesburg Sewende Verdieping Burgersentrum open for Inspection at all reasonalble times Braamfontein en Is te alle redelike tye ter insae besklkbaar This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme Hardie wysiging staan bekend as Johannesburgse 3911 Wysigingskema 3911 A G COLLINS A G COLLINS TOWN CLERK STADSKLERK LOCAL AUTHORITY NOTICE 1558 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1558 CITY COUNCIL OF JOHANNESBURG NOTICE OF APPROVAL STADSRAAD VAN JOHANNESBURG KENNISGEWING VAN GOEDKEURING hi; JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3933 h JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 3933 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the /own Dam word hiermee ingevolge artikel 57 (1) (a) van die Ordonnan sic op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 kennis gegee dal die planning and Townships Ordinance 1986 that the City Council Stadsraad van Johannesburg die wysiging van die Johannesburgse Johannesburg has approved the amendment of the Johannesburg Dorpsbeplanningskema 1979 goedgekeur het deur die Resterende Town planning Scheme 1979 by the rezoning of Remaining Extent Gedeelte van Erf 115 Brixton te hersoneer na "Residensieel 1" of Ed 115 Brixton to "Residential 1" subject to conditions onderworpe aan voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kurt 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word op filed with the Head of the Department: Department of Local Govpm leer gehou by die Departementshoof: Departement van Plaaslike ment Housing and Works Pretoria and the Director: City Planning Bestuur Behuising en Werke Pretoria en by die Direkteur: Stadsbe Johannesburg Seventh Floor Civic Centre Braamfontein ard_ are planning Johannesburg Sewende Verdieping Burgersentrum open for inspection at all reasonable times Braamfontein en is te alle redelike tye ter insae beskikbaar This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgse Wysiging 3933 skema 3933 A G COLLINS :co A G COLLINS TOWN CLERK STADSKLERK

78 78 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1559 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1559 CITY COUNCIL OF JOHANNESBURG NOTICE OF APPROVAL STADSRAAD VAN JOHANNESBURG KENNISGEWINGVAN GOEDKEURING JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3958 JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 3958 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town Daar word hiermee ingevolge artikel 57 (1) (a) van die Ordonnan planning and Townships Ordinance 1986 that the City Council of sie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 kennis gegee dat die Johannesburg has approved the amendment of the Johannesburg Stadsraad van Johannesburg die wysiging van die Joharinesburgse Town planning Scheme 1979 by the rezoning of Portion 1 of Erf Dorpsbeplanningskema 1979 goedgekeur het deur Gedeelte 1 van 135 Norwood to "Business 4" subject to conditions Ed 135 Norwood to hersoneer na "Besigheid 4" onderworpe aan Map 3 and the shceme clauses of the amendment scheme are voorwaardes filed with the Head of the Department: Department of Local Govern Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word op ment Housing and Works Pretoria and the Director: City Planning leer gehou by die Departementshoof: Departement van Plaaslike Johannesburg Seventh Floor Civic Centre Braamfontein and are Bestuur Behuising en Werke Pretoria en by die Direkteur: Stadsbe open for inspection at all reasonable times planning Johannesburg Sewende Verdieping Burgersentrum Braamfontein en is te alle redelike tye ter insae beskikbaar This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgse Wysiging 3958 skema 3958 A G COLLINS A G COLLINS TOWN CLERK STADSKLERK LOCAL AUTHORITY NOTICE 1560 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1560 CITY COUNCIL OF JOHANNESBURG NOTICE OF APPROVAL STADSRAAD VAN JOHANNESBURG KENNISGEWING VAN GOEDKEURING JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3973 JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 3973 It is hereby notified In terms of section 57 (1) (a) of the Town Dear word hiermee ingevolge artikel 57 (1) (a) van die Ordon planning and Townships Ordinance 1986 that the City Council of nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1988 kennis gegee dat die Johannesburg has approved the amendment of the Johannesburg Stadsraad van Johannesburg die wysiging van die Johannesburgse Town planning Scheme 1979 by the rezoning of Remaining Extent Dorpsbeplanningskema 1979 goedgekeur het deur Resterende of Portion 2 of Ed 332 and Portion 27 of Ed 332 Waverley to "Resi Gedeelte van Gedeelte 2 van Ed 332 en Gedeelte 27 van Ed 332 dential 1" one dwelling per n12 subject to conditions Waverley to hersoneer na "Residensieel 1" een woonhuis per m2 onderworpe aan voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Head of the Department: Department of Local Govern Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word op leer gehou by die ment Housing and Works Pretoria and the Director: City Planning Departementshoof: Departement van Plaaslike Bestuur Behuising en Werke Pretoria en by die Direkteur: Stadsbeopen for inspection at all reasonable times Johannesburg Seventh Floor Civic Centre Braamfonlein and are planning Johannesburg Sewende Verdieping Burgersentrum Braamfontein en is te alle redelike tye ter insae beskikbaar This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgse Wysiging 3973 skema 3973 A G COLLINS A G COLLINS TOWN CLERK STADSKLERK LOCAL AUTHORITY NOTICE 1561 PLAASIKE BESTUURSKENNISGEWING 1561 CITY COUNCIL OF JOHANNESBURG NOTICE OF APPROVAL STADSRAAD VAN JOHANNESBURG KENNISGEWING VAN GOEDKEURING JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3974 JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 3974 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town Dear word hiermee ingevolge artikel 57 (1) (a) van die Ordonnanplanning and Townships Ordinance 1986 that the City Council of sie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 kennis gegee dat die Johannesburg has approved the amendment of the Johannesburg Stadiread van Johannesburg die wysiging van die Johannesburgse Town planning Scheme 1979 by the rezoning of Erf 59 Abbotsford Dorpstieplanningskema 1979 goedgekeur het deur Ed 59 Abbotsto "Residential 1" one dwelling per ire subject to conditions forcete hersoneer na "Residensieel 1" een woonhuis per m2 Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are onderworpe aan voorwaardes filed with the Head of the Department: Department of Local Govern Kean 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word op ment Housing and Works Pretoria and the Director: City Planning leer genial by die Departementshoof: Departement van Plaaslike Johannesburg Seventh Floor Civic Centre Braamfontein and are Bestuur Behuising en Werke Pretoria en by die Direkteur: Stadsbeopen for inspection at all reasonable times planning Johannesburg Sewende Verdieping Burgersentrum Braamfontein en is te alle redelike tye ter insae beskikbaar This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgse Wysiging 3974 skema 3974 A G COLLINS A G COLLINS TOWN CLERK STADSKLERK

79 1 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 1562 CITY COUNCIL OFJOHANNESBURG NOTICE OF APPROVAL PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1562 STADSRAAD VAN JOHANNESBURG KENNISGEWING VAN GOEDKEURING JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 4000 JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 4000 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town Dear word hiermee ingevolge artikel 57 (1) (a) van die Ordonnan planning and Townships Ordinance 1986 that the City Council of sie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 kennis gegee dal die Johannesburg has approved the amendment of the Johannesburg Stadsraad van Johannesburg die wysiging van die Johannesburgse Town planning Scheme 1979 by the rezoning of Erven 277 to 278 Dorpsbeplanningskema 1979 goedgekeur het deur awe 277 tot 278 Parktown North to hersoneer na "Ftesidensieel 3" onderworpe Parktown North to "Residential 3" subject to conditions aan voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Head of the Department: Department of Local Govern Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word op ment Housing and Works Pretoria and the Director: City Planning leer gehou by die Departementshoof: Departement van Plaaslike Johannesburg Seventh Floor Civic Centre Braamfontein and are Bestuur Behuising en Werke Pretoria en by die Direkteur: Stadsbeopenfor inspection at all reasonable times planning Johannesburg Sewende Verdieping Burgersentrum Braamfontein en Is to alle redelike tye ter insae beskikbaar This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme 4000 Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgse Wysiging skema 4000 A G COLLINS A G COLLINS TOWN CLERK STADSKLERK :: LOCAL AUTHORITY NOTICE 1563 CITY COUNCIL OF JOHANNESBURG NOTICE OF APPROVAL Daar word hlennee ingevolge artikel 57 (1) (a) van die Ordonnan sie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 kennis gegee dat die Stadsraad van Johannesburg die wysiging van die Johannesburgse Dorpsbeplanningskema 1979 goedgekeur het deur Gedeelte van 1 Ed 1756 Houghton to hersoneer na "Residensleel 1" onderworpe aan voorwaardes Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word op leer gehou by die Departementshoa Departement van Plaaslike Bestuur Behuising en Werke Pretoria en by die Direkteur: Stadsbeplanning Johannesburg Sewende Verdieping Burgersentrum Braamfontein en is to alle redelike tye ter insae beskikbaar Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgse Wysiging JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 4152 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance 1986 that the City Council of Johannesburg has approved the amendment of the Johannesburg Town planning Scheme 1979 by the rezoning of Portion 1 of Ed 1756 Houghton to "Residential 1" subject to conditions Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Head of the Department: Department of Local Government Housing and works Pretoria and the Director: City Planning Johannesburg Seventh Floor Civic Centre Braamfontein and are open for inspection at all reasonable times This amendment Is known as Johannesburg Amendment Scheme 4152 I skema 4152 A G COLLINS TOWN CLERK PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1563 STADSRAAD VAN JOHANNESBURG KENNISGEWING VANGOEDKEURING JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 4152 A G COLLINS STADSKLERK LOCAL AUTHORITY NOTICE 1564 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1564 STADSRAAD VAN KEMPTON PARK CITY COUNCIL OF KEMPTON PARK KEMPTON PARK WYSIGINGSKEMA 404 KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 404 Die Stadsraad van Kempton Park gee hiermee ingevolge die The City Council of Kempton Park hereby gives notice in terms of bepalings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbe section 57 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance planning en Dorpe 1986 kennis dal die aansoek om die hersonering 1986 that the application for the rezoning of Ed 1093 Bonaero Park van Ert 1093 dory Bonaero Park uitbreiding 2 venal "Besigheid 3" Extension 2 Township from "Business 3" to "Special" for shops na "Spesiaal" vir Winkels kantore n vervoerdiens met onderge offices a transportation service with such subservient and related skikte en aanverwante pakhuis en werkswinkelaktiwiteite asook warehouse and workshop activities as well as such other land uses sodanige ander grondgebruike met die spesiale toestemming van with the special consent of the local authority has been approved die plaaslike bestuur; goedgekeur is i Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme wilt be Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema le ter insae open for inspection during normal office hours at the office of the gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Town Clerk Room 209 City Hall Margaret AvenueKemptOrtl?ark; Kamer 209 Stadshuis Margaretlaan Kempton Park en die kantoor and the Office of the Head of Department: Department of Local Gov van die Departementshoof: Departement van Plaaslike Bestdur ernment Housing and Works Administration: House of Assanitily: Behuising en Werke Administrasie: Volksraad Privaatsak X340 " Private Bag X340 Pretoria Pretoria This amendment scheme is known as Kempton Park Amendment Hierdie wysigingskema staan bekend as Kempton Park Scheme 404 and shall come into operation on the date of publicktion wysigingskema 404 en tree op datum van publikasie van hierdie of this notice IX: kennisgewing in werking HJ K MULLER " TOWN CLERK City Hall Margaret Avenue; PO Box 13 Kempton Park 19 May 1993 (Notice No 68/1993) j! pc z (Kennisgewing No 68/1993) STADSKLERK Stadshuis Margaretlaan; Posbus 13 Kempton Park 19 Mei 1993 L l 1;:`I [Reference No DA 111/404(V) DA 5/26/1093] :1 rtn: [Venvysing No DA 111/404(V) DA 5/26/1093]

80 80 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1565 CITY COUNCIL OF KEMPTON PARK PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1565 STADSRAAD VAN KEMPTON PARK NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP TOWNSHIP Die Stadsraad van Kempton Park gee hiermee ingevolge arti The City Council of Kempton Park hereby gives notice in terms of kel 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome section 69 (6) (a) of the Townplanning and Townships Ordinance 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986) kennis dat n aansoek om die 1986 (Ordinance No 15 of 1986) that an application to establish the dam in die Bylae hierby genoem te stig deur horn ontvang is township referred to in the Annexure hereto has been received by it Besonderhede van die aansook le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor an die Stadsklerk Kamer 209Stadshuis office hours at the office of the Town Clerk Room 209 City Hall Margaretlaan Kempton Park vir n tydperk van 28 the vanaf 19 Mei Margaret Avenue Kempton Park for a period of 28 days from May 1993 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik en in tweevoud by of be lodged with or made in writing and in duplicate on the Town Clerk tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 13 Kempton at the above address or at PO Box 13 Kempton Park within a Park ingedien of gerig word period of 28 days from 19 May K MOLLER HJ K MOLLER STADSKLERK TOWN CLERK Stadshuis Margaretlaan Posbus 13 Kempton Park City Hall Margaret Avenue PO Box 13 Kempton Park 19 Mei May 1993 (Kennisgewing No 75/1993) (Notice No 75/1993) [Verwysing No DA 8/233(L)] [Reference No DA 8/233(L)) BYLAE ANNEXURE Naam van dm: Terenure uitbreiding 44 Name of township: Terenure Extension 44 Voile naam van aansoeker: Nichol Nathanson Partnership Full name of applicant: Nichol Nathanson Partnership on behalf of namens Kemparkto (Edms) Bpk Kemparkto (Pty) Limited Aantal erwe in voorgestelde dorp: Nywerheid 3 Number of erven in proposed township: Industrial 3 Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Die Description of land on which township is to be established: The restant van Gedeelte 17 van die pleas Mooifontein 14 IR Reinainder of Portion 17 of the farm Mooifontein 14 IR Legging van voorgestelde dorp: Die perseel word begrens deur Situation of proposed township: Bordered to the south by Oranje Oranjerivienylaan in die suide Terenure uitbreiding 42 In die weste rivier Drive to the west by the proposed Terenure Extension 42 to die voorgestelde dorp Terenure uitbreiding 45 in die noorde en die the north by the proposed Terenure Extension 45 and to the east by voorgestelde dorp Terenure uitbreiding 46 in die caste proposed Terenure Extension LOCAL AUTHORITY NOTICE 1566 PIAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1566 CITY COUNCIL OF KEMPTON PARK STADSRAAD VAN KEMPTON PARK NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP OF TOWNSHIP Die Stadsraad van Kempton Park gee hiermee ingevolge artikel The City Council of Kempton Park hereby gives notice in terms of 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 section 69 (8) (a) of the Town planning and Townships Ordinance (Ordonnansie No 15 van 1986) kennis dat n aansoek om die dorp 1988 (Ordinance No 15 of 1986) that an application to establish the in die Bylae hierby genoem te stig deur horn ontvang is township referred to in the Annexure hereto has been received by it Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kankorure by die kantoor van die Stadskierk"Kamer 209 Stadshuis office hours at the office of the Town Clerk Room 209 City Hall Margaretlaan Kempton Park vir n tydperk van 28 dae vanaf 19 Mel Margaret Avenue Kempton Park fora period of 28 days from May 1993 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik en in tweevoud by of be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Clerk tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 13 Kempton at the above address or at PO Box 13 Kempton Park within a park ingedien of gerig word period of 28 days from 19 May K MOLLER HJ K MOLLER "STADSKLERK TOWN CLERK Stadshuis Margarettaan (Posbus 13) Kempton Park City Hall Margaret Avenue (PO Box 13) Kempton Park 19 Mei May 1993 (Kennisgewing No 76/1993) (Notice No 76/1993) [Verwysing No DA 81228(L)) _ [Reference No DA 8/228(L)] t _ BYLAE ANNEXURE Naarn`van dorp: Terenureuitbreiding 42 Name of township: Terenure Extension 42 _ Voile naam van aansoeker: Nichol Nathanson Partnership Full name of applicant: Nichol Nathansen Partnership on behalf of nariteli Kemparkto (Edms) Beperk Kemparkto (Pty) Limited Aagiikerwe in voorgestelde dorp: Nywerheid 3 Number of erven in prop:lied township: Industrial 3 )3eskrywing van grond waarop dorp gestig staan to word: Die Descliptiori of land on which township is to be established: The Restant van Gedeelte 17 van die pleas Mooifontein 14 IR Remainder of Portion 17 of the farm Mooifontein 14 IR Lipping van voorgestelde dorp: Die perseel word begrens deur Situation of proposed township: Bordered to the south by Oranje Oranierivierrylaan in die suide die voorgestelde dam Terenurerivier Drive to the westby the proposed Terenure Extension 43 to uitbreiding 43 in die weste Chloorkopuitbreiding 12 die voorge the north tiychloorkopreitension 12 and theiproposedchloorkop steldesforp Chloorkopuitbreiding 46 in die noorde en die Restant Extension 46 sand to the east by the Remainder of Portion 17 Mooi "vangedeelte17 van die pleas Mooifontein 14 IR in die ooste fontein 14 IR _ C 19 26

81 1 at OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 1567 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1567 CITY COUNCIL OF KEMPTON PARK STADSRAAD VAN KEMPTON PARK CEMETERY BY LAWS: ADOPTION OF BEGRAAFPLAASVERORDENINGE: AANNEEM VAN Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordon It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government nansie op Plaaslike Bestuur No 17 van 1939 soos Ordinance No 17 of 1939 as amended that the City Council of gewysigbekendgemaak dat die Stadsraad van Kempton Park van voorneme Kempton Park proposes to revoke the Cemetery Bylaws to adopt is om die Begraafplaasverordeninge afgekondig by Administrateursamended Cemetery By laws in the place thereof kennisgewing 1156 van 15 September 1976 soos gewysig te The general purport of these by laws is to regulate the establish herroep en gewysigde Begraafplaasverordeninge in die plek ment of cemetries conduct in cemeteries interments exhumation of damvan aan te neem bodies and re opening of graves and the erection and maintenance Die algemene strekking van die Verordeninge is om die stigting van begraafplase optrede binne begraafplase teraardebestellings of memorial work opgrawing van lyke en heropening van grafte en die oprigting en Copies of the proposed Cemetery By laws will be open for inspec instandhouding van gedenkwerke te reguleer tion at Room 209 City Hall Margaret Avenue Kempton Park fora Alskrifte van die Stadsraad van Kempton Park se voorgestelde period of fourteen (14) days from the date of publication hereof Begraafplaasverordeninge le ter insae in Kamer 209 Stadshuis Any person who wishes to object to the proposed bylaws must Margaretlaan Kempton Park vir n tydperk van veertien (14) dae lodge such objection in writing with the undersigned not later than; vanaf die datum van publikasie hiervan 2 June 1993 Enige persoon wat beswaar teen genoemde verordeninge wens aan te token moet dit skriftelik op of voor 2 Junie 1993 by die onder HJ K MULLER getekende doen TOWN CLERK City Hall Margaret Avenue (PO Box 13) Kempton Park HJ K MULLER STADSKLERK 19 May 1993 Stadshuis Margaretlaan (Posbus 13) Kempton Park (Notice No 66/1993) 19 Mei 1993 (Kennisgewing No 66/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1568 TOWN COUNCIL OF KRUGERSDORP PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1568 NOTICE 41 OF 1993 STADSRAAD VAN KRUGERSDORP KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 368 KENNISGEWING 41 VAN 1993 The Town Council of Krugersdorp hereby gives notice in terms of KRUGERSDORP WYSIGINGSKEMA 368 section 28 (1) (a) of the Town planning and townships Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of 1986) that a draft town planning scheme Die Stadsraad van Krugersdorp gee hiermee ingevolge artikel 28 to be known as Amendment Scheme 368 has been prepared by it (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986) kennis dat n ontwerpdorps This scheme Is an amendment scheme and contains the following beplanningskema wat bekend sal staan as Wysigingskema 368 deur proposals: horn opgestel is The rezoning of a portion of Monument Street from "Public Hierdie skema is n wysigingskema en bevat die volgende road" to "Business 1" and Portions 35 and 130 of the farm voorstelle: Lulpaardsvlei from "Public road" to "Special" for private Die hersonering van n gedeelte van Monumentstraat vanaf parking "Openbare pad" na "Besigheld 1" en Gedeeltes 35 en 130 van The draft scheme will lie for inspection during normal office hours die pleas Luipaardsvlei vanaf "Openbare pad" na "Seethe office of the Town Secretary Room S109 Municipal Offices steal" vir privaat parkering Commissioner Street Krugersdorp up to and including 18 June Die ontwerpskema le gedurende gewone kantxrure by die kantoor van die Stadsekretaris Kamer S109 Munisipale kantore 1993 Kommissarisstraat ter insae tot en met 18 Junie 1993 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet voor of op be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above 18 Junie 1993 skriftelik aan die Stadsklerk by bovermelde adres of address or at PO Box 94 Krugersdorp before or on 18 June 1993 by Posbus 94 Krugersdorp ingedien of gerig word J H VAN DEN BERG int : J H VAN DEN BERG TOWN SECRETARY STADSEKRETARIS PO Box 94 Krugersdorp 1740 Posbus 94 Krugersdorp 1740 udrt P LOCAL AUTHORITY NOTICE ;"; TOWN COUNCIL OF MEYERTON PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1569 AMENDMENT TO THE DETERMINATION OF CHARGES FOR STADSRAAD VAN MEYERTON WATER SUPPLY WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE VIR WATER VOORSIENING In terms of the provisions of section 80B of the Local Government Ordinance 1939 it is hereby notified that the Town Council has by Ingevolge die bepalings van artikel 80B van die Ordonnansie op special resolution amended the determination of charges frirter Plaaslike Bestuur 1939 word hierby bekendgemaak dat die supply with effect from 26 March 1993 Stadsraad van Meyerton by spesiale besluit gelde vasgestel het vir watervoorsiening met ingang 26 Maart 1993 The general purport of the determination of charges is to absorb Die algemene strekking van die vasstelling van gelde is om die the increased purchase price from the Rand Water Board verhoogde aankoopprys vanaf die Randwaterraad te absorbeer Copies of the amendment of the determination of charges are Alskrifte van hierdie wysigings le ter insae by die kantoor van die open for inspection at the office of the Town SecretaryMuniejpal Stadsekretaris Munisipale Kantoor Meyerton vir n tydperk van 14 Office Meyerton for a period of 14 (fourteen) days from thedatecof (veertien) dae met ingang van die datum van publikasie hiervan in publication hereof in the Official Gazette namely 19 May 1993 die Offisiele Koerant naamlik 19 Mei 1993

82 82 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Any person who desires to record his objection to the said amend Enige persoon wat beswaar teen genoemde wysigings wens aan ments must do so in writing to the undersigned within 14 (fourteen) to taken moot di[skriftelik binne 14 dae na die datum van publikasie days after the date of publication of this notice in the Official na7etle hiervan in die Risible Koerant by die ondergetekende indien voor on or before 2 June 1993 of op 2 Junie 1993 B J POGGENPOEL B J POGGENPOEL CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK Municipal Office PO Box 9 Meyerton 1960 Munisipale Kantoor Posbus 9 Meyerton March 1993 (Notice No 965) 22 Maart 1993 (Kennisgewing No 965) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1570 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1570 LOCAL AUTHORITY OF MIDRAND PLAASLIKE BESTUUR VAN MIDRAND NOTICE OF FIRST SITTING OF VALUATION BOARD TO HEAR KENNISGEWING VAN EERSTE SITTING VAN WAARDERINGS OBJECTIONS IN RESPECT OF PROVISIONAL SUPPLEMEN RAAD OM BESWARE TEN OPSIGTE VAN VOORLOPIGE AAN TAR? VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL YEAR 1991/1992 VULLENDE WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJAAR 1991/1992 (Regulation 9) AAN TE HOOR Notice is hereby given in terms of section 37 read in conjunction (Regulasie 9) with section 15 (3) of the Local Authorities Rating Ordinance 1977 Kennis word hierby ingevolge artiket 37 saamgelees met artikel 15 (Ordinance No 11 of 1977) that the first sitting of the Valuation (3) van die Ordonnansle op Eiendomsbelasting van Plaaslike Board will take place on Monday 7 June 1993 at 09:30 and will be Besture 1977 (Ordonnansie No 11 van 1977) gegee dat die aerate held at the following address: sitting van die Waarderingsraad op Maandag 7 Junle 1993 om The Council Chamber 09:30 sal plaasvind en gehou sal word by die volgende adres: Midrand Municipal Offices Die Raadsaal 227 Old Johannesburg Road Midrand Munisipale Kantore Randjespark Cu Johannesburgweg 227 Midrand Randjespark to consider any objection to the provisional supplementary valuation roll for the financial year 1991/1992 J JACOBS SECRETARY: VALUATION BOARD Midrand om enige beswaar tot die voorloplge aanvullende waarderingslys vir die boekjaar 1991/1992 to oorweeg J JACOBS Municipal Offices 227 Old Johannesburg Road Randjespark; SEKRETARIS: WAARDERINGSRAAD Private Bag X20 Halfway House 1685 Munisipale Kantore Ou Johannesburgweg 227 Randjespark; 15 April 1993 Privaatsak X20 Halfway House 1685 (Notice No 45/1993) 15April 1993 (Kennisgewing No 45/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1571 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1571 TOWN COUNCIL OF MIDRAND NOTICE OF APPROVAL OF HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE STADSRAAD VAN MIDRAND AMENDMENT SCHEME 639 KENNISGEWING VAN GOEDKEURING VAN HALFWAY HOUSE Notice is hereby given in terms of the provisions of section 57 (1) EN CLAYVILLEVVYSIGINGSKEMA 639 (a) of the Town planning and Townships Ordinance 1986 (Ordi Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 57 (1) (a) van die Ordon nance No 15 of 1986) that the Town Council of Midrand has nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 (Ordonnansie No 15 approved the amendment of the townplanning scheme by the van 1986) dal die Stadsraad van Midrand goedkeuring verleen het rezoning of the Remainder of Portion 578 of the farm Randjesfontein tot die wysiging van die dorpsbeplanningskema deur die hersonering 405 JR from "Agricultural" to "Special" for a public garage and any van die Restant van Gedeelte 578 van die pleas Randjiesfontein 405 other use that the local authority may approved JFirarfal "Landbou na "Spesiaal" vir n pubtieke garage en enige Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are ander gebnuik wat die plaaslike bestuur mag goedkeur open for inspection at all reasonable times at the offices of the Head Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema le ter insae of the Department of Local Government Housing and Works to alle redelike tye by die kantore van die Hoof van die Departement Administration: House of Assembly Pretoria and the Town Clerk of van Plaaslike 8estuur Behuising en Wethe Adrninistrasie: Midrand Volkaaad Pretoria asook die Stadsklerk van Midrand Please note that in terms of section 58 (1) of the above Ordinance Weliewe kerthis to neem dat in terme van artikel 58 (1) van die the above mentioned scheme shall come into operation on 19 May bra!nelde Ordonnansie die inwerkingtredingsdatum ten opsigte 1993 varebogemelde skema op 19 Mei 1993 sal geskied I H BREYTENBACH I 119f1EYTENBACH ACTING TOWN SECRETARY WAARNEMENDE STADSEKRETARIS Municipal Offices old Johannesburg Road Randjespark; Private Munisipale Kentaro ou Johannesburg Pad Randjespark PrWaatsak Bag X20 Halfway House 1685 X20 Halfway House April :Apri11993 (Notice No 48/1993) " 1 ;) (keniiisge4g No: 48/1993)

83 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 1572 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1572 TOWN COUNCIL OF MIDRAND STADSRAAD VAN MIDRAND NOTICE OF APPROVAL OF HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE KENNISGEWING VAN GOEDKEURING VAN HALFWAY HOUSE AMENDMENT SCHEME 660 EN CLAYVILLE WYSIGINGSKEMA 660 Notice is hereby given in terms of the provisions of section 57 (1) Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 57 (1) (a) van die Orden (a) of the Town planning and Townships Ordinance 1986 (Ordi nansie op Dorpsbeplanning en Dope 1986 (Ordonnansie No 15 nance No 15 of 1986) that the Town Council of Midrand has van 1986) dat die Stadsraad van Midrand goedkeuring tot die wysiapproved the amendment of the town planning scheme by the ging van die dorpsbeplanningskema deur die hersonering van Erwe rezoning of Erven 13 and 14 Commercia Extension 8 from "Spec 13 en 14 Commercia uitbreiding 8 vanaf "Spesiaal" vir Bylae C ial" for Annexure C uses as specified in the Greater Pretoria Guide gebruike soos gespesifiseer in die Groter Pretoria Gidsplan na Plan to "Industrial 2" "Industrieel 2" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are open for inspection at all reasonable times at the offices of the Head Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema le ter insae of the Department of Local Government Housing and Works te alle redelike tye by die kantore van die Hoof van die Departement Administration: House of Assembly Pretoria and the Town Clerk of van Plaaslike Bestuur Behuising en Werke Administrasie: Midrand Volksraad Pretoria asook die Stadsklerk van Midrand Please note that in terms of section 58 (1) of the above Ordinance Geliewe kennis te neem dal in terme van artikel 58 (1) van bogethe above mentioned scheme shall come into operation on 19 May melde Ordonnansie die inwerkingtredingsdatum ten opsigte van 1993 bogemelde skema op 19 Mei 1993 sal geskied I H BREYTENBACH I H BREYTENBACH ACTING TOWN SECRETARY WAARNEMENDE STADSEKRETARIS Municipal Offices old Johannesburg Road Randjespark; Private Munisipale Kantore ou Johannesburg Pad Randjespark Privaatsak Bag X20 Halfway House 1685 X20 Halfway House April April 1993 (Notice No 51/1993) (Kennisgewing No 51/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1573 TOWN COUNCIL OF MIDRAND NOTICE OF APPROVAL OF HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT SCHEME 624 Notice is hereby given in terms of the provisions of section 57 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance 1986 (Ordi PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1573 STADSRAAD VAN MIDRAND KENNISGEWING VAN GOEDKEURING VAN HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLEWYSIGINGSKEMA 624 Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 57 (1) (a) van die Ordonnance No 15 of 1986) that the Town Council of Midrand has nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1988 (Ordonnansle No 15 approved the amendment of the townplanning scheme by the van 1986) dat die Stadsraad van Midrand goedkeuring verleen het rezoning of the Holding 450 Glen Austin Agricultural Holdings tot die wysiging van die dorpsbeplanningskema deur die hersonering Extension 3 from "Agricultural" to "Educational" subject to certain van die Hoewe 450 Glen Austin landbouhoewes ultbreiding 3 vanaf conditions "Landbou" na "Opvoedkundig" onderworpe aan sekere voor Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are waardes open for Inspection at all reasonable times at the offices of the Head Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema le ter Insae of the Department of Local Government Housing and Works te alle redelike tye by die kantore van die Hoof van die Departement Administration: House of Assembly Pretoria and the Town Clerk of van PlaaslIke Bestuur Behuising en Werke Administrasie: Midrand Volksraad Pretoria asook die Stadsklerk van Midrand Please note that In terms of section 58 (1) of the above Ordinance Geliewe kennis te neem dat in terms van artikel 58 (1) van bogethe above mentioned scheme shall come into operation on 19 May melde Ordonnansie die inwerkingtredingsdatum ten opsigte van bo 1993 gemelde skema op 19 Mel 1993 sal geskied I H BREYTENBACH I H BREYTENBACH ACTING TOWN SECRETARY WAARNEMENDE STADSEKRETARIS Municipal Offices old Johannesburg Road Randjespark; Private Munisipale Kentaro Ou Johannesburg Pad Randjespark Privaat Bag X20 Halfway House 1685 sak X20 Halfway House April April 1993 (Notice No 49/1993) (Kennisgewing No 49/1993) 4 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1574 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1574 TOWN COUNCIL OF MIDRAND STADSRAAD VAN MIDRAND NOTICE OF APPUCATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP The Town Council of Midrand hereby gives notice in terms of sec Die Stadsraad van Midrand gee hiermee ingevolge artikel 69 (6) lion 69 (6) (a) read with section 96 (3) of the Townplanning and (a) gelees met artikel 96 (3) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Townships Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of 1986) that an ning en Dome 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986) kennis dat n application to establish the township referred to in the Annexure aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem te stig ontvang is hereto has been received Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie open for inspection during normal office hours at the office of the Town Secretary Municipal kart re by die kantoor van die Stadsekretaris Munisipale Kan Offices old Johannesburg Road Randjespark for a period of 28 tore ou Johannesburgweg Randjespark vir n tydperk van 28 dae days from 19 May 1993 vanaf 19 Mei 1993 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertbe ten opsigte van die aansoek moet binne n be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Clerk tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik en in tweevoud by of Midrand at the above address or at Private Bag X20 Halfway tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak X20 Half " House 1685 within a period of 28 days from 19 May 1993 way House 1685 ingedien of gerig word

84 64 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 ANNEXURE BVLAE Name of township: Halfway House Extension 88 Naam van dorp: Halfway Houseuitbreiding 88 Name of applicant: Rob Fowler and Associates on behalf of Leo Naam van aansoekdoener: Rob Fowler en Medewerkers namens gem Investments (Pty) Ltd Leogem Beleggings (Edms) Bpk Number of erven: Aantal erne: "Kommersieer: 2 "Commercial": 2 Reskrywing van grond: Gedeelte 16 van Hoewe 48 Halfway Description of land: Portion 16 of Holding 48 Halfway House House Estate landbouhoewes Estate Agricultural Holdings Ligging: Op die oostelike kant van Richardsweg en suid van Situation: On the eastern side of Richards Road and south of Suttielaan in Halfway House Estate landbouhoewes Suttie Avenue in Halfway House Estate Agricultural Holdings Verwysing No: H88 Reference No: 15/8/HH88 H R A LUBBE H R A LUBBE Stadslderk Town Clerk Munisipale Kantore Ou Johannesburgweg Randjespark Midrand; Municipal Offices Old Johannesburg Road Randjespark Midrand; Privaatsak X20 Halfway House 16E35 Private Bag X20 Halfway House April April 1993 (Kennisgewing No 47/1993) (Notice No 47/1993) (Verwysing No 15/8/HH88) (Reference No 15/8/HH88) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1575 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1575 TOWN COUNCIL OF MIDRAND STADSRAAD VAN MIDRAND HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT SCHEME 735 HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLE WYSIGINGSKEMA 735 The Town Council of Midrand hereby in terms of the provisions of Die Stadsraad van Midrand verklaar hierby Ingevolge die Section 125 of the Town planning and Townships Ordinance 1986 bepalings van artikel 125 van die Ordonnansle op Dorpsbeplanning declares that It has approved an amendment scheme being an en Dome 1986 dat by n wyslgingskema synde n wysiging van amendment of Halfway House and Clayville Town planning Scheme Halfway House en Clayville dorpsbeplanningskema 1976 wet uit 1976 comprising the same land as Included in the Township of dieselfde grond as die dorp Halfway Gardens uitbrelding 42 bestaan Halfway Gardens Extension 42 goedgekeur het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word In filed with the Town Clerk Town Council of Midrand and are open for bewaring gehou deur die Stadsklerk Stadsraad van Midrand en is Inspection at all reasonable times beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Halfway House and Clayville Hierdie wysiging staan bekend as die Halfway House en Clayville Amendment Scheme 735 wysigingskema 735 H R A LUBBE H R A LUBBE TOWN CLERK STADSKLERK Municipal Offices Old Johannesburg Road Randjespark Midrand; Munisipale Kantore Ou Johannesburgweg Randjespark Midrand; Private Bag X20 Halfway House 1685 Privaatsak X20 Halfway House April April 1993 [Notice No 54 (i)/1993] [Kennisgewing No 54 (Oh 993] (Reference No 15/7/73515/8/H342) (Verwysing No 15/7/73515/8/11G42) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1576 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1576 TOWN COUNCIL OF MIDRAND STADSRAAD VAN MIDRAND DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 103 of the Town planning and Townships Ordi Ingevolge artikel 103 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance 1986 (Ordinance No 15 of 1986) the Town Council of Dome 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986) verklaar die Stadsraad Midrand hereby declares Halfway Gardens Extension 42 to be an van Midrand hierby die dorp Halfway Gardens uitbreiding 42 tot n approved township subject to the conditions set out in the Schedule goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes in die hereto bygaande Bylae SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GEDOEN DEUR LEOGEM PROPERTY PROJECTS UNDER THE PROVISIONS OF LEOGEM EIENDOMSPROJEKTE INGEVOLGE DIE BEPALINGS THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 662 OF THE FARM RANDJESFONTEIN 405 JR HAS BEEN 1986 OM TOESTEMMING OM N DORP TE STIG OP GEDEELTE 662 VAN DIE PLAAS RANDJESFONTEIN 405 JR GOEDGEKEUR GRANTED IS 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1 STIGTINGSVOORWAARDES (a) Name (a) Naam The name of the township shall be Halfway Gardens Eiden Die naam van die dorp is Halfway Gardensuitbreiding 42 sion 42 (b) Ontwerp (b) Design Die dorp bestaan uit erwe en strate sons aangedui op Alge The township shall consist of erven and streets as indicated mene Plan No A3740/1992 on General Plan No A3740/1992 (c) BestdkkIng oor bestaande titelvoorwaardes (c) Disposal of existing conditions of title Atte erwe moat onderworpe gemaak word aan bestaande titel All erven shall be made subject to existing conditions and voorwaardes en serwitute as daar is met inbegrip van die voorservitudes if any including the reservation of rights to minerals behoud van die regte op minerale

85 (d) Endowment OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No (d) Begiffiging The applicant shall in terms of section 98 (2) of the Town Die aansoekdoener moet ingevolge die bepalings van artiplanning and Townships Ordinance 1986 pay the local math kel 98 (2) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe ority a lump sum endowment for the provision of land for a park 1986 aan die plaaslike owerheid as begiftiging n globale (public open space) Such endowment shall be payable in terms bedrag vir die voorsiening van grond vir n park (openbare loopsection 81 read with section 43 of the said Ordinance ruimte) betaal Sodanige begiftiging is betaalbaar ingevolge artikelof 81 gelees met artikel 43 van genoemde Ordonnansie 2 CONDITIONS OF TITLE 2 TITELVOORWAARDES The erven mentioned hereunder shall be subject to the conditions Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die volgende vooras indicated hereunder and imposed by the Town Council of Midrand waardes sects aangedui hieronder en opgele deur die Stadsraad van in terms of the provisions of the Town planning and Townships Ord Midrand ingevolgo die bepalings van die Ordonnansie op Dorps nance 1986: beplanning en Dorpe 1986: All erven Atte ervve (a) The erf is subject to a servitude 2 m wide in favour of the local authority for sewer and other municipal purposes along any two boundaries other than a street boundary and in the case of a panhandle erf an additional servitude for municipal par poses 2 m wide across the access portion of the erf it and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude; (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut 2 m breed vir riool en ander munisipale doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur tangs enige twee grense uitgesonderd n straatgrens en in die gavel van n pypsteelerf n addisionele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oar die toegangsgedeelte van die erf indien en wanneer verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afslen; (b) no building or other structure shall be erected within the (b) geen geboue of ander struktuur mag binne die vow aforesaid servitude area and no largerooted trees shall be noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwortel planted within the area of such servitude or within 2 m thereof; borne mag binne die gebied van sodanige serwituut of binne n and afstand van 2 m daarvan geplant word nie; en (c) (c) die plaaslike bestuur the local authority shall be entitled to deposit temporarily is geregtig om enige materiaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg onderhoud on the land adjoining the aforesaid servitude area such material ofverwydering van sodanlge rioolhoofpypleidings en ander werke as may be excavated by it during the course of the construction wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag tydelik te pleas op maintenance or removal of such works as it in its descretion die grond wat aan die voornoemde serwituut grens en yowls is may deem necessary and shall further be entitled to reasonable die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang tot genoemde access to the said land for the aforesaid purpose subject to any grond vir die voornoemde doel onderworpe daaraan dat die damage done during the process of the construction mainten plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende die aan once or removal of such works being made good by the local leg onderhoud of verwydering van sodanlge rioolhoofpypauthority leidings en ander werke veroorsaak word 3 CONDITIONS TO BE INCORPORATED IN THE TOWNSHIP 3 VOORWAARDES WAT BENEWENS DIE BESTAANDE PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 125 OF ORDI BEPALINGS VAN DIE DORPSBEPLANNINGSKEMA IN NANCE No 15 OF 1956 IN ADDITION TO THE PROVISIONS WERKING INGEVOLGE ARTIKEL 125 VAN ORDONNANSIE OF THE TOWNPLANNING SCHEME IN OPERATION No 15 VAN 1966 IN DORPSBEPLANINGSKEMA INGELVF MOET WORD Erven 517 and 518 Ervee 517 en 518 USE ZONE XIV: RESIDENTIAL 2 GEBRUIKSONE XIV: RESIDENSIEEL 2 The erf shall be subject to the following conditions: Die erf is aan die volgende voorwaardes onderworpe: 1 The height of buildings shall not exceed two storeys 1 Die hoogte van geboue moet nie twee verdiepings oorskry 2 Subject to the provisions of section 92 of the Townplanni ning and Townships Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of 2 Behoudens die bepalings van artikel 92 van die Ordonnan 1986) but notwithstanding any other provision contained herein sie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 (Ordonnansie No 15 the local authority may consent to the subdivision of the erf van 1986) rnaar nieteenstaande enige ander bepaling hierin where such subdivision corresponds with the subdivisional pro velvet mag die plaaslike bestuur toestem tot die onderverdeling van die err waar sodanige onderverdeling ooreenstem met die posers indicated on the approved site development plan appli onderverdelingsvoorstelle aangetoon op die goedgekeurde cable to the erf terreinontwikkelingsplan wat op die erf van toepassing is 3 Effective paved parking spaces together with the 3 Doeltreffende geplaveide parkeerplekke tesame met die necessary manoeuvring area shall be provided on the erf to the nodige beweegruimte moet in die volgende verhoudings op die satisfaction of the local authority in the following ratios: erf tot bevrediging van die plaaslike bestuur voorsien word: (i) One covered parking space to one dwelling unit; (i) Een bedekte parkeerplek tot een wooneenheid; (ii) One uncovered parking space to one dwellingunit; and (iii) One uncovered parking space to three dwelling units for visitors if required (ii) Een onbedekte parkeerplek tot een wooneenheid; en (iii) Een onbedelde parkeerplek tot drie wooneenhede vir besoekers indien vereis 4 Geboue insluitende buitegeboue hierna op die err opge rimoet g nie minder as 5 m van enige straatgrens gales wees nie: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur by die oorweg ing van die terreinontwikkelingsplan hierdie beperking of enige ander boulynbeperking mag verslap indien sodanige verslap ping na sy mening n verbetering in die ontwikkeling van die erf tot gevolg sal he 4 Buildings including outbuildings hereafter erected on the erf shall be located not less than 5 m from any street boundary: Provided that the local authority may relax this restriction or any other building line restriction on consideration of the site development plan if such relaxation would in its opinion result in an improvement in the development of the erf

86 86 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY A site development plan drawn to a scale 1500 or such 5 n Terreinontwikkelingsplan geteken op n skaal van other scale as may be approved by the local authority shall be 1500 of op sodanige ander skaal wat die plaaslike bestuur mag submitted to the local authority for approval prior to the submis goedkeur moet vir goedkeuring aan die plaaslike bestuur voor sion of any building plans No building shall be erected on the art geld word voor die indiening van enige bouplanne Geen gebou before such site development plan has been approved by the mag op die erf opgerig word voordat sodanige ontwikkelingsplan local authority and the whole development on the ert shall be in deur die plaaslike bestuur goedgekeur is nie en die algehele accordance with the approved site development plan: Provided ontwikkeling op die erf moet in ooreenstemming met die goed gekeurde terreinontwikkelingsplan wees: Met dien verstande that the plan may from time to time be amended with the written; datdie van die consent of the local authority: Provided further that amendments ; plaaslike plan van bestuur tyd tot gewysig tyd met mag die word: skriftelike Voorts is met dien verstande or additions to buildings which in the opinion of the local oath dat wysigings of toevoegings tot geboue wat na die mening van ority will have not influence on the total development of the ert die plaaslike bestuur geen invloed op die algehele ontwikkeling shall be deemed to be in accordance with the development plan van die erf sal he nie geag word in ooreenstemming met die Such site development plan shall indicate at least the following: ontwikkelingsplan te wees Sodanige terreinontwikkelingsplan moet ten minste die volgende aandui: 0) The siting height coverage number of dwelling units per hectare and where applicable the floor area ratio of all buildings (i) Die plasing ho te dekking getal wooneenhede per hek tear en wear van toepassing die vloeroppervialdeverhouding and structures; van alle geboue en strukture; (ii) open space childrens playgrounds screen walls or other (ii) oop ruimtes kinderspeelterreine skermmure of ander acceptable methods of screening and landscaping; aanvaarbare metodes van afskerming en belandskapping; (iii) vehicular entrances and exits to and from the erf (as well (iii) voertuigingange en uitgange na en vanaf die erf (asook as any proposed subdivision of the erf) to any existing or pro enige voorgestelde onderverdeling van die erf) na enige posed public street; bestaande of voorgestelde openbare street; (iv) the proposed subdivisional lines if the ert is to be sub (iv) die voorgestelde onderverdelingslyne indien die erf divided; ondewerdeel sal word; (v) entrances to building and parking areas; (v) toegange tot geboue en parkeergebiede; (vi) building restriction areas (if any); (vi) boubeperldngsgeboue (Indian enige); (vii) parking areas and where required by the local authority (vii) parkeergebiede en Indian verels deur die plaaslike vehicular and pedestrian traffic systems; bestuur voertuig en voetgangersverkeerstelsels; (v111) the elevational and architectural treatment of all build (viii) die aansig en argitektoniese behandeling van alle!geboue and structures; en and strukture; en rigs (ix) die groepering van die wooneenhede en the programmer (ix) the grouping of the dwellingunits and the programming of the development of the erf if it is not erf proposed simultaneously to develop the whole om die hale erf gelyktydig te ontwikkel nie 6 Die plaaslike bestuur mag nie enige bouplan goedkeur wat 6 The local authority shall not approve any building plan nie aan die voorstelle vervat in die goedgekeurde ontvvikkelings which does not comply with the proposals in the approved devel plan met spesiale verwysing na die aanslg en argitektoniese opment plan with particular reference to the elevational and behandeling van die voorgestelde gebou of struktuur voldoen architectural treatment of the proposed building or structure nie 7 The internal roads on the ad shall be constructed and 7 Die inteme paaie op die erf moef deur die geregfstreerde maintained by the registered owner to the satisfaction of the eienaar tot bevrediging van die plaaslike bestuur gebou en In local authority stand gehou word 8 Buildings may be sited contrary to any provision of the 8 Geboue mag strydig met enige bepaling van die plaaslike local authoritys building by laws if such sitting is in accordance bestuur se bouverordeninge geplaas word Indian sodanige with an approved site development plan plasing volgens die goedgekeurde terreinontwikkelingsplan is H R A LUBBE H R A LUBBE TOWN CLERK STADSKLERK Municipal Offices Old Johannesburg Road Randjespark Midrand; Munisipale Kantore Ou Johannesburgweg Randjespark Midrand; Private Bag X20 Halfway House 1685 Privaatsak X20 Halfway House April April 1993 [Kennisgewing No 54 (0)11993] [Notice NO 54 (ii)/1993] (Verwysing No 15/8/HG 42 15/7/735) (Reference No 15/8/HG 42 15/7/735) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1577 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1577 STADSRAAD VAN MODDERFONTEIN TOWN COUNCIL OF MODDERFONTEIN WYSIGING VAN ELEKTRISTITEITSTARIEWE AMENDMENT OF ELECTRICITY TARIFFS Kennis geskied hiermee ingevolge die bepafings van artikel 80B It is hereby notified in terms of section BOB of the Local Govern van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 dat die Stadsraad ment Ordinance 1939 that the Town Council of Modderfontein vanmodderfontein van voorneme is om die elektrisiteitstariewe met intends to amended the electricity tariffs with effect 1 April 1993 irtgang van 1 April 1993 te wysig The general purport of this amendment is to make provision for a die doel van die wysiging is om voorsiening te maak vir n alge general increase in Tariff for the Supply of Electricity mene verhoging in die Tarief vir die Voorsiening van Elektrisiteit Further particulars of this amendment are available at the office of Verdere besonderhede van hierdie wysiging is ter insae by die the Town Secretary Harley Street Modderfontein for a period of 14 kantoor van die Stadsekretaris Harleystraat Modderfontein vir n days as from 19 May 1993 tydperk van 14 dae vanaf 19 Mei 1993 Enige persoon wat beswaar teen die wysiging wit aanteken moet Any person who wishes to object to this amendment must do so in dit skriftelik aan die ondergenoemde rig om hem to bereik voor of op writing to the undersigned to reach him not later than 2 June Junie 1993 G HURTER G HURTER TOWN CLERK STADSKLERK Municipal Offices Private Bag X1 Harley Street Modderfontein Munisipale Kantore Privaatsak X1 Harleystraat Modderfontein (Notice No 8/1993) (Kennisgewing No 8/1993) (Reference No 25/2) (Verwysing No 25/2)

87 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 1578 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1578 TOWN COUNCIL OF NABOOMSPRUIT STADSRAAD VAN NABOOMSPRUIT REVOKING OF BY LAWS HERROEPING VAN VERORDENINGE Notice is hereby given in terms of the provisions of section 96 (2) Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 96 (2) van die Ordon ofnansre the Local Government Ordinance 1939 (Ordinance No 17 of op Plaasllke Bestuur 1939 (Ordonnansie No 17 van 1939) 1939) that it is the intention of the Town Council of Naboomspruit to dat die Stadsraad van Naboomspruit van voorneme is om die Stan revoke the Standard By laws relating to Cafés "chard Verordeninge betreffende Kafees Restaurants and Restaurante en Eethuise Eating Houses as published by Administrators Notice No 1497 of van die Stadsraad van Naboomspruit soos afgekondig by Admini strateurskennisgewing No 1497 van 12 Oktober 1977 to herroep 12 October 1977 Bilge persoon wat beswaar teen hierdie herroeping wil maak Any person who wishes to lodge an objection to the said revoking moet dit slaiftelik binne 14 dae vanaf datum van publikasie hiervan in must do so in writing to the undersigned within 14 days from date of die Officiate Koerant by die ondergetekende indien publication of this Notice in the Official Gazette C M J BOTHA C M J BOTHA UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK Burgersentrum Privaatsak X340 Naboomspruit 0560 Civic Centre Private Bag X340 Naboomspruit April April 1993 (Kennisgewing No 6/1993) (Notice No 6/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1579 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1579 STADSRAAD VAN NABOOMSPRUIT TOWN COUNCIL OF NABOOMSPRUIT AANNAME VAN VERORDENINGE Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 96bis (2) van die OrdonnansieADOPTION OF BY LAWS op Plaasike Bestuur 1939 (Ordonnansie No 17 van 1939) Notice Is hereby given in terms of the provisions of section 96bis dat die Stadsraad van Naboomspruit van voorneme Is cm die Stan (2) of the Local Government Ordinance 1939 (Ordinance No 17 of daard Gesondheidsverordeninge vir Voorskoolse Inrigtings afge 1939) that it is the Intention of the Town Council of Naboomspruit to kondig by Administrateurskennisgewing No 4887 van 23 Desember adopt the Standard Health Bylaws of Preschool Institutions pub 1992 sonder wysiging aanneem as verordeninge wat deur die Read fished by Administrators Notice No 4877 of 23 December 1992 opgestel is without amendments as by laws which have been made by the Die Standaard Gesondheldsverordeninge vir Kinderbewaarhuise Council itself en Kinderbewaarhuise/Kleuterskole: Blankes van die Stadsraad van The Standard Health By laws for Creches and Crechescum Nur Naboomspruit soos afgekondig by Administrateurskennisgewing No 3559 van 1 Maart 1972 word gevolglik herroep sew Schools for White Children of the Town Council of Naboomsprult as published by Administrators Notice No 3559 of 1 March Afskrifte van die konsepverordeninge le gedurende kantoorure ter 1972 are hereby revoked insae by die kantoor van die Stadsekretaris Burgersentrum Naboomspruit vir n tydperk van veertlen (14) dae vanaf datum van Copies of the draft by laws are open for inspection during office publikasie hiervan in die OlfisiOte Koerant hours at the office of the Town Secretary Civic Centre Naboom spruit for a period fourteen (14) days from the date of publication Enige persoon wat beswaar teen hierdle eanname wil maak meet chi skriftekk binne die gemelde 14 dae tydperk by die ondergetekendehereof indien In the Official Gazette Any person who wishes to lodge an objection to the said adoption must do so In writing to the undersigned within 14 days from date of C M J BOTHA publication of this Notice in the Official Gazette UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK C M J BOTHA Burgersentrum Privaatsak X340 Naboomspruit 0560 CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK 28 April 1993 Civic Centre Private Bag X340 Naboomspruit 0560 (Kennisgewing No 7/1993) 28 April 1993 (Notice No ) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1580 STADSRAAD VAN NELSPRUIT LOCAL AUTHORITY NOTICE 1580 VERORDENINGE BETREFFENDE VAN BUITEREKLAME 117 WYSIGING VAN DIE BEHEER TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 dat die Stadsraad van Nelspruit AMENDMENT TO BY LAWS REGARDING THE CONTROL OF by spesiale besluil besluit het om die Verordeninge Betreffende die EXTERIOR ADVERTISEMENTS Beheer van Buitereklame te wysig Notice Is hereby given in terms of section 96 of the Local Govern Die algemene strekking van die voorgestelde wysiging is om die ment Ordinance 1939 that the Town Council of Nelspruit hasiby verordeninge sodanig te wysig om die tariewe to verhoog en voor special resolution resolved to amend the by laws regarding the siening te maak dat geen plakkate voor skole of kerke vertoon mag trol of Exterior Advertisements r word nie The general purport of the proposed amendment is to amend he Atskrifte van die voorgestelde wysiging sal vir n tydperk van veer Bylaws in such a way as to increase the tariffs and make provisions lien (14) dae vanaf datum van pulbikasie van hierdie kennisgewing in that no placards be displayed in front of schools and churches_vi die Officiate Koerant gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris Burgersentrum Nelstraat Nelspruit ter Copies of the proposed amendments will be open for inspection at insae to en enige persoon wat teen sodanige wysigings wil beswaar the office of the Town Secretary Nel Street Nelspruit for a period of aanteken meet dit skrittelik by die Uitvoerende HootiStadsklerk fourteen (14) days from the date of publication of this notice inlitie indien binne veertien (14) dae na datum van publikasie van hierdie Official Gazette kennisgewing in die Officiate Koerant D W VAN ROOYEN D W VAN ROOYEN CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK Civic Centre Nel Street Nelspruit 1200 Burgersentrum Neistraat Nelspruit 1200 May 1993 :7r11: Mei 1993 (Notice No 22/93) (Kennisgewing No 22/93)

88 88 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1581 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1581 TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT STADSRAAD VAN NELSPRUIT AMENDMENT TO THE LIBRARY BYLAWS: DETERMINATION OF WYSIGING VAN DIE BIBLIOTEEKVERORDENINGE: VASSTEL CHARGES LING VAN GELDE Notice is hereby given in terms of section 80B (3) of the Local Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 80B (3) van die Orden Government Ordinance 1939 that the Town Council of Nelspruit nansie op Plaaslike Bestuur 1939 dat die Stadsraad van Nelspruit has by special resolution resolved to amend the Library Bylaws by spesiale besluit besluit het om die Biblioteekverordeninge met with effect from 1 April 1993 ingang van 1 April 1993 te wysig: The general purport of the proposed amendments is to amend the Die algemene strekking van die voorgestelde wysigings is om tariffs in such a way to make provision for new levies namely for a voorsiening te maak vir nuwe tariewe naamlik vir n naslaanfooi en reference fee and a search fee n scekfooi Copies of the proposed amendments willbe open for inspection at Afskrifte van die voorgestelde wysigings sal vir n tydperk van the office of the Town Secretary Nel Street Nelspruit for a period of veertien (14) dae vanaf datum van publikasie van hierdie kennisge fourteen (14) days from the date of publication of this notice in the wing in die Offisiele Koerant gedurende gewone kantoorure by die Official Gazette Any person who desires to lodge an objection to the kantoor van die Stadsekretaris Burgersentrum Nelstraat Nelspruit proposed amendments must do so in writing to the Chief Executive/ ter insae le en enige persoon wat teen sodanige wysigings wil Town Clerk within fourteen (14) days from the date of publication of beswaar aanteken moet dit skriftelik by die Uitvoerende this notice in the Official Gazette Hoof/StadsIderk indien binne veertien (14) dae na datum van publi D W VAN ROOYEN kasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele Koerant CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK D W VAN ROOYEN Civic Centre Nel Street Nelspruit 1200 UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK May 1993 Burgersentrum Nelstraat Nelspruit 1200 (Notice No 23/1993) Mei 1993 (Kennisgewing No 23/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1582 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1582 TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT STADSRAAD VAN NELSPRUIT AMENDMENT TO THE BY LAWS RELATING TO REFUSE REMOVAL AND SANITARY SERVICES WYSIGING VAN DIE VERORDENINGE BETREFFENDE VASTE The Town Clerk of Nelsprult hereby in terms of section 101 of the AFVAL EN SANITEIT Local Government Ordinance 1939 as amended publishes the bylaws as set forth hereinafter Die Stadsklerk van Nelspruit publiseer hierby ingevolge die bepa lings van alike! 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur The By laws relating to Refuse Removal and Sanitary Services of 1939 soos gewysig die verordeninge hiema uiteengeslt the Nelspruit Municipality adopted by the Council under Administra Die Verordeninge betreffende Vaste Afval en Saniteit van die tors Notice No 1171 dated 16 August 1978 as amended are hereby further amended as follows: Munisipaliteit Nelspruit deur die Raad aangeneem by Administra teurskennisgewing No 1171 van 16 Augustus 1978 soos gewysig 1 By the insertion in section 1 of the following definition before the word hierby soos volg verder gewyslg: definition of "garden refuse" and after the definition of 1 Deur in artikel 1 die volgende woordomskrywing na die woord "domestic refuse": omskrywing van "openbare plek" en voor die woordomskrywing "educational institution means a university technikon or van "plastiese voenng" In te voeg: technical college agricultural college pre primary school 1 " opvoedkundige inrigting"n by wet ingestelde universiteit secondary school combined school school for specialized technikon of tegniese kollege landboukollege prepdmere education and an industrial school established in terms of a skool sekondere skool gekombineerde skool skool vir buitenlaw" gewone onderwys en n nywerheldskool" 2 By the Insertion in section 1 of the following definition before the 2 Deur in artikel 1 die volgende woordomskrywing na die woorddefinition of "objectionable refuse" and after the definition of omskrywing "tuinafval" in te voeg: "garden refuse": "wet enige wet proklamasie ordonnansie Wet van die "law means any law proclamation ordinance Act of Parlia Parlement of ander maatreel wat die krag van wet het" ment or other enactment having the force of law" D W VAN ROOYEN D W VAN ROOYEN UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK Burgersentrum Nelstraat 1 Nelspruit 1200 Civic Centre 1 Nel Street Nelspruit 1200 April 1993 April 1993 (Kennisgewing No 11/1993) (Notice No 11/1993): LOCAL AUTHORITY NOTICE 1583 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING STADSRAAD VAN NELSPRUIT TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT WYSIGING VAN DIE STANDAARD VVATERVOORSIENINGS AMENDMENT TO THE STANDARD WATER SUPPLY BYLAWS VERORDENINGE The Town Clerk of Nelspruit hereby in terms of section 101 of die_ Ile Stadsklerk van Nelspruit publiseer hierby ingevolge die bepa Local Govemment Ordinance 1939 as amended publishes the by! lings van artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur laws as set forth hereinafter 1939 soos gewysig die verordeninge hiema uiteengesit The Standard Water Supply Bylaws of the Nelspruit Municipality Die Standaard Watervoorsieningsverordeninge van die Munisipaadopted by the Council under Administrators Notice No 1872 dated liteit Nelspruitsleur die Raad aangeneem by Administrateurskennis 14 December 1977 as amended are hereby further amended as r geirjing No 1872van 14 Desember 1977 soos gewysig word hierby follows: verder soos volg gewysig: 1 By the insertion in section 1 of the following definition after the 1 Deur in artikel 1 die volgende woordomskrywing na die woorddefinition of "communication pipe": omskrywing van "ingenieur" en voor die woordomskrywing van "educational institution means a university technikon or "raad" in te voeg: " technical college agricultural college preprimary school ndige inrigting"n by wet ingestelde universiteit secondary school confined school wheal for specialized tecaorniirtegniese kollege landbou kollege preprimere education and an industrial school established in terms of a ; skool sekondere skool gekombineerde skool skool vir buitenlaw" gewone onderwys en n nywerheidskool"

89 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No By the insertion in section 1 of the following definition before the 2 Deur in artikel 1 die volgende woordornskrywing na die woord definition of "main" and after the definition of "engineer": omskrywing van "verbruikerswaterstelsel" in to voeg: "law means any law proclamation ordinance Act of Padia "wet enige wet proklamasie; ordonnansie Wet van die ment or other enactment having the force of law" Parlement of antler maatreel wat die krag van wet het" 3 3 By the insertion of the following proviso at the end of section 50 Deurdie byvoeging van die volgende voorbehoudsbepalings aan die einde van artikel50 (2): (2): "Met dien verstande dat die Raidin uitsonderlike gevalle en "Provided that the Council may in exceptional cases and after na voorlegging van n volledige gethotiveerde aansoek sodasubmission of a fully motivated application grant such rebate to nige afslag aan n verbruiker mag toestaan as wat die Read in sy the consumer as the Council in its own discretion may resolve" uitsluitlike diskresie mag besluit" D W VAN ROOYEN D W VAN ROOYEN CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK Civic Centre 1 Nel Street; Nelspruit 1200 Burgersentrum Nelstraat 1 Nelspruit 1200 April April (Notice No 13/1993) (Kennisgewing No 13/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1584 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1584 TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT STADSRAAD VAN NELSPRUIT WYSIGING VAN TARIEF VAN GELDE VIR DIE LEWERING AMENDMENT OF TARIFF OF CHARGES FOR THE SUPPLY VAN WATER OF WATER Ingevolge die bepalings van artikel BOB (8) van die Ordonnansie In terms of the provisions of section 80B (8) of the Local Govern op Plaaslike Bestuur 1939 soos gewyslg word hiermee bekend ment Ordinance 1939 as amended it is hereby notified that the gemaak dat die Stadsraad van Nelspruit by speslale besluit die Town!Council of Nelspruit has by special resolution amendectthe Tenet van Gelde vir die Jeweling van Water met ingang van 1 Maart Tariff of Charges for the supply of water as set out below with effect 1993 soos volg gewysig het: from 1 March 1993: 1 Deur die invoeging van die volgende item na item 1 (d) van DEEL 1 By the insertion of the following Item after item 1 (d) of PART I: I: "(e) For the calculation of the formula in (a) above any edu "(a) Vir die berekening van die formule In (a) hlerbo word national Institution which is classified as service group 3 accord enige opvoedkundige inrigting wat volgens die sonering van die ing to the zoning of the erf stand lot or other area shall be erf standplaas perseel of terrain geklasslf lseer Is cinder diens deemed to be under service group 2" group 3 geag geklassifiseer to wees onder dlensgroep 2" 2 Deur die vervanging van item 21 van DEEL I deur die volgende: 2 By the substitution titem 21 of PART I of the following: "1 Alle verbruikers uitgesluit opvoedkundige inrigtings per "1 All consumers excluding educational institutions per Id: ke: 85c"85c" 3 Deur die involving van die volgende item na Item 23 van DEEL I: "4 Opvoedkundige inngtings: 3 By the Insertion of the following item after item 23 of PART I: "4 Educational institutions: The tariff per kilolitre according the tariff for the supply of water Die tarief per kiloliter volgens die tarief vir die lewering van to municipal departments This tariff is applicable to a maximum water aan munisipale departemente Hierdie tarief is van toe consumption of kilolitres whereafter the tariff in 1 above passing tot n maksimum verbruik van kiloliter waarna die shall be applicable" tarief in 1 hierbo van toepassing sal wees" D W VAN ROOYEN D W VAN ROOYEN CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK Civic Centre 1 Nel Street Nelspruit 1200 Burgersentrum Nelstraat1 Nelspruit 1200 May 1993 Mel 1993 (Notice No 14/1993) (Kennisgewing No 14/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1585 kia :A PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1585 TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT = STADSRAAD VAN NELSPRUIT AMENDMENT OF TARIFF OF CHARGES FOR SANITARY AND 1NYSIGING VAN TARIEF VAN GELDE VIR VASTE AFVAL REFUSE (SOLID WASTES) REMOVAL I EN SANITEIT In terms of the provisions of section 80B (8) of the Local Govern Ingevolge die bepalings van artikel 80B (8) van die Ordonnansie ment Ordinance 1939 as amended it is hereby notified that; i op Plaaslike Bestuur 1939 soos gewysig word hiermee bekend Town Council of Nelspruit has by special resolution amended the gemaak dat die Stadsraad van NelspruiLby spesiale besluit die Tariff of Charges for sanitary and refuse (solid wastes) with effect Tenet van Gelde virmaste Afval en Saniteit met ingang van 1 Maart from 1 March 1993: : :`nil 1993soos volg gewykig het: r 1 By the insertion of the following proviso at item 13 (b) (v): 2t 1 Deur die invoeging van die volgende voorbehoudsbepaling by :n : item 13 (b) (v): "Provided that the rental will not be applicable if a container has been bought by an educational institution "Met dien verstande dat die huurgeld nie Van toepassing sal ; froni; a 10W Council" c ; wees indien n holier deur n oevoadkundige inrigting van die krn" Raad aangekoop word nie" D W VAN MOVEN D W VAN ROOYEN CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK Civic Centre 1 Nel Street Nelspruit 1200 _ Burgersentrum NelatiaaK Nelspruit 1200 ; 1 May 1993 (Notice No 15/1993)!: i Mel 1993 re 1 ii : t i: (Kennisgewing No 15/1993) :

90 90 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1586 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1586r TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT STADSRAAD VAN NELSPRUIT tf AMENDMENT TO THE STANDARD ELECTRICRY BYLAWS " : WYSIGING VAN DIE STANDAARD ELEKTRISITEITS _ The Town Clerk of Nelspruit hereby in terms of section 101 of the VERORDENINGE Local Government Ordinance 1939 as amended publishes the Die Stadsklerk van Nelspruit publiseer hierby ingevolge die bepaby laws as set forth hereinafter lings van artikel 101 van die Ordonnansie; op Plaaslike Bestuur The Standard Electricity By laws of the Nelspruit Municipality 1939 soos gewysig die verordeninge hierna ite e n g ur es it adopted by the Council under Administrators Notice No 221 dated Die Standaard Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit 5 February 1986 as amended are hereby further amended as Nelspruit deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgefollows: wing 221 van 5 Februarie 1986 soos gewysig word hierby soos volg 1 By the insertion in section 1 of the following definition before the verder gewysig: definition of "electrical installation" and after the definition of 1 Deur in artikel 1 die volgende woordomskrywing na die woord "Council": omskrywing van "okkupant" en voor die woordomskrywing van "educational institution means a university technikon or "perseel" in te voeg: technical college agricultural college pre primary school opvoedkundige inrigfing"n by wet ingestelde universiteit secondary school combined school school for specialized technikon of tegniese kollege landboukollege preprimere education and an industrial school established in terms of a skool sekondere skool gekombineerde skool skool vir buiten law" gewone onderwys en n nywerheidskool" 2 By the insertion in section 1 of the following definition before the 2 Deur in artikel I die volgende woordomskrywing na die woorddefinition of "low voltage enclosure" and after the definition of omskrywing van "voorsieningspunt" in to voeg: "installation work": "wet enige wet proklamasle ordonnansie Wet van die "law means any law proclamation ordinance Act of Parka Parlement of ander maatreel wat die krag wat wet het" ment or other enactment having the force of law" D W VAN ROOYEN D W VAN ROOYEN UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK e Burgersentrurn Nelstraat 1 Nelspruit 1200 Civic Centre 1 Nel Street Nelspruit 1200 April 1993 April 1993 (Kennisgewing No 16/1993) (Notice No 16/1993) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1587 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1587 STADSRAAD VAN NELSPRUIT TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT WYSIGING VAN DIE STANDAARD RIOLERINGSVERORDE AMENDMENT TO THE STANDARD DRAINAGE BY NINGE LAWS Die Town Stadsklerk Clair of Nelspruit van hereby Nelspruit in terms of section publiseer 101 of the hierby Ingevolge die The bepalings van artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur LocalGovemment Ordinance 1939 as amended publishes the by 1939 soos gewysig die verordeninge hierna ulteengesit laws as set forth hereinafter Standaard Rioleringsverordeninge van die Munisipaliteit Nel The Standard Drainage Bylaws of the Nelspruit rvelspruit Municipality Municipality spruit deur die Raad aangeneem by AdminIstrateurskennisgewing adopted by the Council under Administrators Notice No 665 dated 8 No 665 van 8 Junie 1977 soos gewysig word hierby soos volg June1977 as amended are hereby further amendedas follows: verder gewysig: 1 By the Insertion in section 1 of the following definition before the 1; Deur in artikel 1 die volgende woordomskrywing na die woorddefinition of "engineer" and after the definition of "drainage omskrywing van "ontwikkelde lengtet en voor die woordom work": skrywing van "perseel" in te voeg: "educational Institution means a university technikon or " opvoecikundige inrigting"n by wet ingestelde universiteit technical college agricultural college pre primary school technikon of tegniese kollege landboukollege pre primfire secondary school combined school school for specialized edu skool sekondere skool gekombineerde skool skool vir buitencation and an industrial school established in terms of a law" gewone onderwys en n nywerheidskool" 2 By the insertion in section 1 of the following definition before the 2 Deur in artikel 1 die volgende woordomskrywing na die woorddefiniticin of "main antisiphonage pipe" and after the definition of %inskrywing "vuil watertoebehoorsel" in te voeg: "individual anti siphonage pipe": "wet enige wet proklamasie ordonnansie Wet van die "law means any law proclamation ordinance Act of Parlia Pariement of ander maatreelwat die krag van wet het" ment or Other enactment having thelorce of law" D W VAN ROOYEN D UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK " CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK : Burgersentruin Nelstraat 1 Nelsprbit 1200 W VAN ROOYEK al Civic Centre 1 Nel Street Nelspruit 1200::: April 1M April 1993 (Kennisgewing No 17/1993) (Notice No 17/1993) ziiiit " w PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1588 LOCAL AUTHORITY NOTICE _ 1588 lig STADSRAAD VAN NELSPRUIT TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT _ WYSIGING VAN DIE STANDAARD ELEKTRISITEITS AMENDMENT TO THE STANDARD ELECTRICITY BYLAWS VOORSIENINGSVERORDENINGE The Town Clerk of Nelspruit hereby in terms of section 101 of the Die Stadsklerk van Nelspruit publiseer hierby ingevolge die bepa Ill Local Government Ordinance 1939 publishes the Bylaws set forth lings van artikel _101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur hereinafter which Were draiin up by thecouncil in terms of section 1939; die verordeninge; hietna oiteengesit wat deur die Raad inge 96 of the said Ordinance volge artikel 96 van voornoemde Ordonnansie opgestel is

91 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No The Standard Electricity Bylaws of the Nelspruit Municipality Die Standaard Elektrisiteitsvoorsieningsverordeninge van die adopted by the Council under Administrators Notice No 221 dated Munisipaliteit Nelspruit deur die Read aangeneem by 5 February 1986 as amended are hereby further amended as fol Administrateurskennisgewing No 221 van 5 Februarie 1986 soos lows with effect from 1 March 1993: gewysig word hiermee met ingang van 1 Maart 1993 verder soos 1 volg gewysig : By the substitution for item 31 (f) of the Tariff of Charges of the following: 1 Deur die vervanging van item 31 (f) van die Tarief van Gelde 2 deur die volgende: "(f) educational institutions;" "(f) opvoedkundige inrigtings;" By the substitution for the heading of item 54 of the Tariff of Charges of the following: 2 Deur die vervanging van die opskrif van item 54 van die Tarief van Gelde deur die volgende: "54 The following charges shall be payable excluding educatio "5A nal institutions:" Die volgende gelde is betaalbaar uitgesluit opvoedkundige inrigtings:" 3 By the insertion of the following item after item 54 of the Tariff of 3 Deur die invoeging van die volgende item na item 54 van die Charges: Tarief van Gelde: "55 Educational Institutions "55 Opvoedkundige inrigtings Group type FixedMaximum charge demand month per Energy levy Groep tips Maksimum Vaste heffing aanvraag Energie per maand heffing hefting per maand charge per month (a) Laagspanning R35000 Nul Volgens 8 (a) Low tension R35000 Nil according hieronder to 8 (b) Hoogspanning R35000 Nul Volgens 8 below hieronder (b) High tension Nil according to 8 Die tarief ten opsigte van die energieheffing is van toepassing below tot n maksimum verbruik van kwh waarna die tadef 33 hierbo van toepassing sal wees" The tariff in respect of the energy levy shall be applicable to a DIRK W VAN ROOYEN maximum consumption of kwh whereafter the tariff in 33 above shall be applicable" UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK Burgersentrum Nelstraat 1 Nelspruit 1200 DIRK W VAN ROOYEN (Kennisgewing No 18/1993) CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK Civic Centre 1 Nel Street Nelspruit 1200 (Notice No 18/1993) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1589 STADSRAAD VAN NELSPRUIT LOCAL AUTHORITY NOTICE 1589 WYSIGING VAN TARIEF VAN GELDE VIR DIE LEWERING VAN RIOLERINGSDIENSTE TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT Ingevolge die bepalings van artikel 8013 (8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 soos gewysig word hiermee bekend AMENDMENT OF TARIFF OF CHARGES FOR THE SUPPLY OF gemaak dat die Stadsraad van Nelspruit by spesiale besluit die DRAINAGE SERVICES Tarief van Gelde vir die lewering van rioleringsdienste met ingang In terms of the provisions of section 808 (8) of the Local Govern van 1 Maart 1993 soos volg gewysig het: ment Ordinance 1939 as amended it is hereby notified that the 1 Deur die vervanging van item 2 (1) (c) van DEEL I deur die vol Town Council of Nelspruit has by special resolution amended the gende: Tariff of Charges for the supply of drainage services as set out below with effect from 1 March 1993: "Geen gelde gehef word nie" 2 Deur die invoeging van die volgende item na item 2 (1) (e) van 1 By the substitution for item 2 (1) (c) of PART I of the following: DEEL I: "No monies shall be levied" Opvoedkundige inrigtings" 2 By the insertion of the following item after item 2 (1) (e) of PART I: 3 Deur die vervanging van item 2 (3) van DEEL I deur die volgende: "(f) Educational Institutions" "Vir elke bad met inbegrip van indompelbaddens voetbad 3 By the substitution for item 2 (3) of PART I of the following: dens stortbaddens of enige ander soortgelyke installasie of toestel wat met die straatriool van die ert verbind word met n "For every bath including immersebaths footbaths showers ontlastingskapasiteit van meer as 20 liter per nag: R1010: Met or any other similar installation or apparatus which is connected dien verstande dat in die geval van private wonings woonstelle with the erf with a discharge capacity of more than 20 litres per en opvoedkundige inrigtings die geld nie gehef word nie" day: R1010: On condition that in case of private dwellings flats and educational institutions monies shall not be levied" 4 Dew die vervanging van item 2 (4) (b) van DEEL I deur die volgende: 4 By the substitution for item 2 (4) (b) of PART I of the following: "Vir n kompartement of trog vir elke 15 m of gedeelte daar "For: a compartment or trough for every 15 meter or part van bereken op die totale lengte van elke sodanige uitrusting thereof calculated in the total length of such equipment 82280: Met dien verstande dat in die geval vanprivate wonings R2280: On condition that in case of private dwellings flats and en opvoedkundige inrigtings die geld nie gehef word nie" educational institutions the monies shall not be levied" 5 Deur die vervanging van item 2 (5) (d) van DEEL I deur die 5 By the substitution for item 2 (5) (d) of PART I of the following: volgende: "Above 300 mm: R5405: on condition that in case of private "Bo 300 mm: R5405: Met dien verstande dat in die *al van dwellings flats and Educational Institutions the monies shall not private wonings woonstelle en opvoedkundige inrigtings die be levied" geld nie gehef word nie"

92 92 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY By the insertion for the following item after item 2 (5) of PART I: 6 Deur die iwoeging van die volgende item na item 2 (5) van DEEL I: "For each pupil according to the total pupils at and on the 10th "Vir elke leerling volgens die aantal leerlinge op die 10de schoolday of each year: R150 per month" skooldag van elke jaar: R150 per maand" D W VAN ROOYEN D W VAN ROOYEN CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK Civic Centre 1 Nel Street Nelspruit 1200 Burgersentrum Nelstraat 1 Nelspruit 1200 May 1993 Mei 1993 (Notice No 19/1993) (Kennisgewing No 19/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1590 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1590 CITY COUNCIL OF PIETERSBURG AMENDMENT TO CHARGES FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY A C K VERMAAK CLERK Civic Centre Pietersburg 13 April 1993 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1591 CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PIETERSBURG In terms of the provisions of section 808 (8) of the Local Govern ment Ordinance 1939 notice is hereby given that the City Council of Pietersburg has by special resolution amended the Charges for the Supply of Electricity published in Official Gazette No 4105 dated 24 September 1980 as amended with effect from 1 March 1993 by amending the Schedule as follows: By amending Part 1 of the Schedule as follows: 1 By the substitution in item 13 for the figure "R400" of the figure "R1000" WYSIGING VAN GELDE VIR DIE VOORSIENING VAN ELEKTRISITEIT Ingevolge die bepalings van artikel BOB (8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 word hierby bekendgemaak dat die Stadsraad van Pietersburg by spesiale besluit die Gelde vir die Voor siening van Elektrisiteit afgekondig in Offisiele Koerant No 4105 van 24 September 1980 soos gewysig verder gewysig het met ingang 1 Mead 1993 deur die Bylae soos volg te wysig: Deur Deel 1 van die Bylae soos volg te wysig: 1 Deur in item 13 die syfer "R400" deur die syfer "R1000"te vervang A C K VERMAAK STADSKLERK Burgersentrum Pietersburg 13 April 1993 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1591 STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIAWYSIGINGSKEMA 4211 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 4211 Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die It is hereby notified in terms of the provisions of section 57 (1) (a) Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 (Ordonnansie of the Town planning and Townships Ordinance 1986 (Ordinance No 15 van 1986) bekendgemaak dat die Stadsraad van Pretoria die No 15 of 1986) that the City Council of Pretoria has approved the wysiging van die Pretoria dorpsbeplanningskema 1974 goedge amendment of the Pretoria Town planning Scheme 1974 being the keur het synde die hersonering van n gedeelte van Central Park rezoning of a portion of Central Park Road adjacent to Portion 12 of weg aangrensend aan Gedeelte 12 van Erf 738 Lynnwood tot Erf 738 Lynnwood to "Special Residential" with a density of one "Spesiale Woon" met n digtheid van een woonhuis per rrf dwelling house per m Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme are deur die Stadsklerk van Pretoria en die Provinsiale Sekretaris: Tak filed with the Town Clerk of Pretoria and the Provincial Secretary: Gemeenskapsdienste Pretoria in bewaring gehou en le gedurende Branch Community Services Pretoria and are open for inspection gewone kantoorure ter insae during normal office hours Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysigingskema 4211 This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 4211 en tree op datum van publikasle van hierdie kennisgewing in and shall come into operation on date of publication of this notice werking (K13/4/6/4211) (K13/4/6/4211) J N REDELINGHUIJS J N: REDELINGHUIJS TOWN CLERK STADSKLERK 19 May Mei 1993 (Notice No 313/1993) (Kennisgewing No 313/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1592 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1592 RAAD OP PLAASLIKE BESTUURSAANGELEENTHEDE LOCAL GOVERNMENT AFFAIRS COUNCIL WYSIGING VAN VERORDENINGE VIR DIE VASSTELLING VAN AMENDMENT TO BY LAWS FOR THE FIXING OF FEES FOR THE GELDE VIR DIE UITREIKING VAN SERTIFIKATE EN DIE VER ISSUE OF CERTIFICATES AND THE FURNISHING OF INFORMA STREKKING VAN INLIGTING EN VERORDENINGE INSAKE TION AND BY LAWS RELATING TO REFUSE REMOVAL SER VULLISVERWYDERINGSDIENSTE VICES Die Waarnemende Hoof Uitvoerende Beampte publiseer hierby The Acting Chief Executive Officer publishes in terms of section ingevolge die bepalings van artikel 101 van die Ordonnansie op 101 of the Local Government Ordinance 1939 (Ordinance No 17 of Plaaslike Bestuur 1939 (Ordonnansie No 17 van 1939) soos gewy 1939) as amended the amendments to the following By laws as set sig die wysigings aan die volgende Verordeninge hierna uiteengesit forth hereinafter which have been made in terms of section 96 of the (vat ingevolge artikel 96 van die voornoemde Ordonnansie opgestel aforesaid Ordinance: is: 1 By laws for the Fixing of Fees for the Issue of Certificates 1: Verordeninge vir die Vasstelling van Gelde vir die Ultreiking and the Furnishing of Information (51/4/1/15) van Sertifikate en die Verstrekking van Inligting (S1/4/1/15) The Councils By laws for the Fixing of Fees for the Issue of Certify Die Raad se Verordeninge vir die Vasstelling van Gelde vir die cates and the Furnishing of Information adopted under Administra Uftreiking van Sertifikate en die Verstrekking van Inligting aange tors Notice No 227 dated 22 February 1978 as amended are neem by Administrateurskennisgewing No 227 van 22 hereby further amended by Februarie 1978 soos gewysig word hiermee verder gewysig deur 11 the deletion of item Sand by the substitution of the following: 11 item 15 te skrap en deur die volgende te vervang: "15 For sketch plans of employee housing one linen or simi "15 Vir sketsplanne van werknemersbehuising een linne of lar and two paper copies: soortgelyk en twee papierafdrukke: One and two bedroom house: R5000 Een en tweeslaapkamerhuis: R5000 Three bedroom house: R10000 Drieslaapkamerhuis: R10000 Toilet facilities: R5000"; Toiletgeriewe: R5000";

93 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No the insertion after item 15 of the following Item 16: 12 na item 15 die volgende item 16 in te voeg: "16 For sketch plans of carports one linen or similar and two "16 Vir sketsplanne van motorvoertuigafdakke een linne of paper copies: soortgelyke en twee papierafdrukke: Single carport: R5000 Enkelafdak: R5000 Double carport: R10000"; and Dubbelafdak: R10000"; 13 the insertion after item 16 of the following item 17: 13 na item 16 die volgende Item 17 in te voeg: "17 For the sketch plans of drainage installations (septic "17 Vir die sketsplanne van perseelrioolstelsels (septiese tank and French drains) which plans must accompany an appli tenk en sypelriole) wat n aansoek ingevolge artikel 20 van die cation made in terms of section 20 of the Councils Standard Rand se Standaard Rioleringsverordeninge moet vergesel een Drainage Bylaws one linen or similar and two paper copies: Fume of soortgelyk en twee papierafdrukke: R2500" R2500" 2 Verordeninge Insake VulllsverwyderIngsdienste (51/4/1/37) 2 By laws relating to Refuse Removal Services (51/4/1/137) Die Verordeninge insake Vullisverwyderingsdienste aangeneem The Councils Bylaws relating to Refuse Removal Services by Administrateurskennisgewing No 1101 van 5 Junie 1985 soos adopted under Administrators Notice No 1101 dated 5 June 1985 gewysig word hiermee verder gewysig deur die Bylae soos volg to as amended are hereby further amended by amending the Sche wysig: dule as follows: 21 deur item 39 (Badplaas) to wysig deur na subitem (2) die 21 By amending item 39 (Badplaas) by the insertion after sub volgende subitem (3) in te voeg: item (2) of the following subitem (3): "(3) Dienste buite Plaaslike Gebiedskomiteegrense: "(3) Services to premises situated outside the area of the verwydering een meal per week per blik per jaar: R200" Local Area Committee: For refuse removal once a week per Die bepalings in paragrawe 11 tot 21 in hierdie kennisgewing refuse bin per year: R200" vervat tree vanaf datum van publikasle daarvan In die Offisiele The provisions in paragraphs 11 to 21 contained in this notice Kenyan In werkint shall come Into operation on the date of the publication thereof In the Official Gazette H P DE W BOTHA WAARNEMENDE HOOF UITVOERENDE BEAMPTE H P DE W BOTHA Posbus 1341 Pretoria 0001 ACTING CHIEF EXECUTIVE OFFICER 19 Mai 1993 PO Box 1341 Pretoria 0001 (Kennisgewing No 21/1993) 19 May 1993 (Notice No 21/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1593 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1593 STADSRAAD VAN RANDBURG TOWN COUNCIL OF RANDBURG WYSIGING VAN TARIEF VAN GELDE: WATERVOORSIENING Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 808 (3) van die OrdonnansieAMENDMENT OF TARIFF OF CHARGES: WATER SUPPLY op Plaaslike Bestuur 1939 soos gewyslg dat die Stadsraad Notice is hereby given in terms of section 808 (3) of the Local van Randburg by spesiale besluit sy Tarief van Gelde: Watervoor Government Ordinance 1939 as amended that the Town Council of siening afgekondig by kennisgewing No 4 van 8 Januade 1986 Randburg has by special resolution further amended its Tariff of soos gewysig verder gewysig het met Ingang van 20 Mel 1993 Charges: Water Supply published under Notice No 4 of 8 January 1986 as amended with effect from 20 May 1993 Die algemene strekking van die wysiging is om die tariewe te verhoog The general purport of the amendments is to increase the tariffs Ablate van die voorgestelde wysiging 16 op weeksdae ter insae Copies vanaf 07:30 tot 12:30 en 13:00 tot 16:00 by Kamer C208 Munlsipale of the proposed amendment are open for and inspection 13:00 on to weekdays 16:00 at from Room 07:30 "C208 to 12:30 Kantoor hoek van Jan Smutslaan en Hendrik Verwoerdrylaan Municipal Offices corner of Jan Smuts Avenue and Hendrik Verwoerd Drive Randburg for a period of fourteen (14) days from date Randburg vir n tydperk van veertien (14) dm vanaf datum van of publication hereof in the Official Gazette publikasie hiervan in die Offisiale Koerant Any person who desires to object to the proposed amendments Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen die voorgestelde must lodge such objection in writing with the undersigned within tour wysigings moet sodanige beswaar skrittelik binne veertien (14) dae teen (14) days of date of publication hereof in the Official Gazelle vanaf datum van publikasie hiervan in die Offisiafe Koerant dit wit se ie on or before 4 June 1993 voor of op 4 Junie 1993 by die ondergetekende indien B J VAN DER VYVER in\ i B J VAN DER VYVER TOWN CLERK STADSKLERK Municipal Offices corner of Jan Smuts Avenue and Hendrik; er Munisipate Kantoor hoek van Jan Smutsfaan en Hendrik Verwoerd woerd Drive Randburg rylaan Randburg 19 May 1993 :gm;_ 19 Mel 1993 (Notice No 105/1993) (Kennisgewing No 105/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1594 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1594 TOWN COUNCIL OF RANDBURG STADSRAAD VAN RANDBURG DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 103 of the Townplanning and Townships Ordi Ingevolge artikel 103 van die Ordonnansie op dorpsbeplanning en nanco 1986 (Ordinance No 15 of 1986) the Town Council of Rand Dorpe 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986) verklaar die Stadsraad burg hereby declares Bromhof Extension 18 Township to be an van Randburg hierby die dorp Bromhotultbrelding 18 tot n goed approved township subject to the conditions set out in the Schedule gekeurde doff) onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die hereto Fv" bygaande Bylae (15/3/22) (15/3/22)

94 94 No4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 SCHEDULE BYLAE STATEMENT OF THE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLI STAAT VAN VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GEDOEN CATION MADE BY KEMPARKTO (PTY) LTD (HEREINAFTER RE DEUR KEMPARKTO (EDMS) BPK (HIERNA DIE AANSOEKDOE FERRED TO AS THE APPLICANT/TOWNSHIP OWNER) UNDER NER/DORPSEIENAAR GENOEM) INGEVOLGE DIE BEPALINGS THE PROVISIONS OF CHAPTER 3 OF THE TOWNPLANNING VAN HOOFSTUK 3 VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDINANCE No 15 OF PLANNING EN DORPE 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) 1986) FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON POR OM TOESTEMMING OM N DORP TE STIG OP GEDEELTE 394 TION 394 (A PORTION OF PORTION 282) OF THE FARM BOSCH GEDEELTE VAN GEDEELTE 282) VAN DIE PLAAS BOSCH KOP 199 ILL PROVINCE OF THE TRANSVAAL HAS BEEN KOP PROVINSIE TRANSVAAL TOEGESTAAN IS GRANTED 1 511GNNGSVOORWAARDES 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT (1) NAAM (1) NAME Die naam van die dorp is Bromhofuitbrelding 18 The name of the township shall be Bromhof Extension 18 (2) ONTWERP (2) DESIGN Die dory bestaan uit enve en strate soos aangedui op Algemene Plan SG No A7629/1992 The Township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG No A7629/1992 (3) STORMWATERDREINERING EN STRAATBOU (3) STORMWATER DRAINAGE AND STREET CONSTRUCTION (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike bestuur n gedetailleerde skema volledig met planne deursned en (a) The township owner shall on request by the local authority spesifikasies opgestel deur n siviele ingenieur wat deur die submit to such authority for its approval a detailed scheme cornplaaslike bestuur goedgekeur Is vir die opgaar en afvoer van plete with plans sections and specifications prepared by a civil aange stormwater approved by deur the local authority die hale for the dorp collection deur and middel van behoorilk engineer legde werke envirdie awl& teermacadamisering berandlng en disposal of stormwater throughout the township by means of kanalisering van die strate daarin tesame met die verskaffing properly constructed works and for the construction tarmacada van sodanige keermure as wat die plaaslike bestuur nodig ag mising kerbing and channelling of the streets therein together vir goedkeuring voorle with the provision of such retaining wails as may be considered necessary by the local authority Verder moet die skema die roete en belling aandui deur mid del martian elks erf toegang tot die aangrensende street verkry Furthermore the scheme shall indicate the route and gradient by which each erf gains access to the street on which it abuts (b) Die dorpseienaar moat wanneer die plaaslike bestuur dit vereis die goedgekeurde skema op ele koste namens en tot (b) The township owner shall when required by the local bevrediging van die plaaslike bestuur coder toesig van n authority to do so carry out the approved scheme at his own siviele ingenieur dew die plaaslike bestuurgoedgekeur ultvoer expense on behalf and to the satisfaction of the local authority under the supervision of a civil engineer approved by the local (c) Die dorpseienaar Is verantwoordelik vir die instandhouauthority ding van die skate tot bevrediging van die plaaslike bestuur totdat die strate ooreenkomstlg subklousule (b) gebou Is (c) The township owner shall be responsible for the mainte nance of the streets to the satisfaction of the local authority until (d) indien die dorpselenaar versuim om aan die bepalings the streets have been constructed as set out in subclause (b) van paragrawe (a) (b) en (c) hlervan te voldoen is die plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpselenaar (d) If the township owner fails to comply with the provisions of tedoen paragraphs (a) (b) and (c) hereof the local authority shall be entitled to do the work at the cost of the township owner (4) WATER EN RIOOL (4) WATER AND SEWERAGE Die dorpseienaar sal n goedgekeurde professionele ingenleur aanstel wie verantwoordelik sal wees vir die ontwerp en konstruksle The township owner shall appoint an approved professional engivan die watervoorsiening en rioleringstelsels met inagneming van die neer who shall be responsible for the design and construction of the volgende dokumente: water supply and sewerage reticulation systems in accordance with the following: (a) Die "Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986)"; (a) The Town planning and Townships Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of 1986); (b) "Riglyne vir die voorsiening van Ingenieursdienste in Residensiele Dorpsgebiede (Departemen1 van Gemeenskaps (b) "Guide lines for the Provision of Engineering Services in ontwikkeling 1983)" soos gewysig van tyd tot tyd; en Residential Townships (Department of Community Devel (d) Raadsbesluit No A10023 gedateer 30 April 1986 opment 1983)" as revised from time to time; and (c) Council Resolution No A10023 dated 30 April 1986 (5) BEGIFOGING Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (5) ENDOWMENT Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van artikel 43 Payable to the local authority: (1) (c) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome The township owner shall in terms of the provisions of regula 1986 aan die plaaslike bestuur as begiftiging n globale bedrag tion 43 (1) (c) (i) of the Town planning and Townships Ordi van R betaal welke bedrag deur die plaaslike bestuur nance 1986 pay a lump sum endowment of R to the aangewend moet word vir die verkryging van n park (openbare local authority for the provision of land for a park (public open oopruimte) space) (6) BESKIKKING OOR BESTAANDE TITELVOORWAARDES (6) DISPOSAL OF EXISTING CONDITIONS OF TITLE Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voor Allwaardes en semitute as daar erven shall be made subject to existing conditions and servivan die regte op minerale is met inbegrip van die voorbehoud tudes it any including the reservation of rights to (7) TOEGANG (7) ACCESS Geen toegang vanaf President Foucherylaan en Kellylaan tot en No ingress from President Fouche Drive and Kelly Avenue up to met die noordoostelike afstomping van Erf 768 na die dorp en geen the north eastern splay of Erf 768 to the township and no egress to uitgang venal die dorp na President Faucherylaan en Kellylaan tot President Fouche Drive and Kelly Avenue up to the northeastem en met die noordoostelike afstomping van Ed 768 sal toegelaat word splay of Ed 768 from the township shall be allowed nie 411

95 (8) DEMOLITION OF BUILDINGS AND STRUCTURES The township owner shall at his own expense cause all existing buildings and structures situated within building line reserves side spaces Or over common boundaries to be demolished to the satisfablion of the local authority when required by the local authority to do OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No (8) SLOPING VAN GEBOUE EN STRUKTURE Die dorpseienaar moet op eie koste alle bestaande geboue with binne boulynreserwes kantruimtes of oor gemeenskaplike grense laat sloop tot bevrediging van die plaaslike bestuur wanneer die plaaslike bestuur dit vereis (9) VOORSIENING EN INSTALLERING VAN DIENSTE (9) PROVISION AND:INSTALLATION OF SERVICES Die aansoekdoener moet die nodige redlings met die plaaslike tot en instaffering van The applicant shall make the necessary arrangements with the water bestuurt eektri itref mtettbetrekking siei die dienste local authority for the provision and installation of water electricity en sanifere asookdie bou van strafe en stormwaterdreinering in die dorp and sanitation as well as the construction of roads and stormwater drainage in the township (10) VERPLIGTINGE TEN OPSIGTE VAN DIENSTE EN BEPER KING TEN OPSIGTE VAN DIE VERVREEMDING VAN ERWE (10) OBLIGATIONS WITH REGARD TO SERVICES AND RES Die dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as wat die pleaslike bestuur mag bepaal sy verpligtinge met betrekking tot die voor TRICTION REGARDING THE ALIENATION OF ERVEN The township owner shall within such period as the local authority siening van water elektrisiteit en sanders dienste asook die konmay determine fulfil his obligations in respect of the provision of struksie van paaie en stormwaterdreinering en die installering van water electricity and sanitary services as well as the construction of stelsels daarvoor soos vooraf ooreengekom tussen die dorpseieroads and stormwater drainage and the installation of systems there naar en die plaaslike bestuur nakom Geen erwe mag vervreem of for as previously agreed upon between the township owner and the oorgedra word in die naam van n koper a&orens die Stadsraad van local authority Erven may not be alienated or be transferred into the Randburg bevestig het dat voldoende waarborgeikontantbydraes ten name of a buyer prior to the Town Council of Randburg certifying that opsigte van die voorsiening van dienste deur die dorpseienaar aan sufficient guarantees/cash contributions in respect of the supply of plaaslike bestuur gelewer is nie services by the township owner have been made to the said Town 2 TITELVOORWAARDES Council Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die voorwaardes 2: CONDITIONS OF TITLE sees aangedui opgele deur die plaaslike bestuur ingevolge die The erven mentioned hereunder shall be subject to the conditions bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 as indicated imposed by the local authority In terms of the provisions (1) ALLE ERWE of the Town planning and TownshipS Ordinance 1986 (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut 2 m breed vir riolerings en ander munisipale doeleindes ten gunste van die (1) ALL ERVEN plaaslike bestuur langs enige twee grense uitgesonderd n (a) The erf Is subject to a servitude 2 m wide in favour of the straatgrens en in die geval van 11 pypsteelerf n addisionele local authority for sewerage and other municipal purposes serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die along any two boundaries other than a street boundary and in toegangsgedeelte van die erf indlen en wanneer verlang deur the case of a pan handle erf an additional servitude for munici die plaaslike bestuur: Met dien verstande dal die laaslike pal purposes 2 m wide across the access portion of the erf if bestuur van enige sodanigeserwituut mag afsien and when required by the local authority: Provided that the local (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die roorauthority may dispense with any such servitude noemde serwituulgebied opgerig word nie en geen grootwortel (b) No building or other structure shall be erected within the borne mag binne die gebied van sodanige serwituut of binne n aforesaid servitude area and no large rooted trees shall be afstand van 2 m daarvan geplant word nie planted within the area of such servitude or within 2 m thereof (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enlge materlaal wat (c) The local authority shall be entitled to deposit temporarily deur horn uilgegrawe word tydens die aanleg onderhoud of on the land adjoining the aforesaid servitude such material as verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke may be excavated by it during the course of the construction wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag tydellk te plan op maintenance or removal of such sewerage mains and other die grond wat aan die voomoemde serwituut grans en voorts sal works as it in its discretion may deem nern4cary and shall die plaaslike bestuur geregtig wees tot redellke toegang tot further be entitled to reasonable access to the said land for the genoemde grond vir die voornoemde doel onderworpe daaraan aforesaid purposeaubject to any damage done during the pro dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende cess of the construction maintenance or removal of such sewe die aanleg onderhoud of verwyderings van sodanige rioolhoof rage mains and other works being made good by the local auth pypleiding en ander werke veroorsaak word ority (2) ERWE EN 765 (2) ERVEN AND 765 Die erwe is onderworpe aan n serwituut 2 m wyd vir n waterpyri The erven is subject to a servitude 2 m wide for a water pipe in ten gunste van die plaaslike bestuur soos aangedui op die algemene favour of the local authority as indicated on the general plan plan ieei (3) ERF 766 (3) ERF 766 winc The erf is subject toa 5 m x 25 m servitude for the purpose of a Die ed is onderworpe aan n serwituut 5 m x 25 m vir doeleindes miniature substation in favour of the local authority as indithted on van n minisubstasie ten gunste van die plaaslike bestuur secs op the general plan fa31 die algemene plan aangedui B J VAN DER VYVER " TOWN CLERK " STADSKLERK 3 May ) ts l 3 Mei 1993 (Notice No 106/1993) (Kennisgewing No 106/1993) " ilssft B J VAN DER VYVER 5d I :SIGS _ 338 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1595 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1595 TOWN COUNCIL OF RANDBURG!3 ccib I STADSRAAD VAN RANDBURG RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1735 FiANDBURGWYSIGINGSKEMA 1735 The Town Council of Randburg hereby in terms of the provisions of Die Stadsraad van Randburg verklaar hierby ingevolge die section 125(1) (a) of te Town planning and Townships Ordinance bepalings van artikel 125 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbe No 15 of 1986 declares that he has approved an amendment planning en Dorpe No 15 van 1986 dat hy n wysigingskenia synde scheme being an amendment of the Randburg Town pfenning n wysiging van die Randburgse DoMsbeplanningskema;1976 wat Scheme 1976 comprising the sarne land_ as _included)mthe uit dieseltde grand as die dorp Broinhot uitbreiding 18 ibestaan Township of Bromhof Extension 18 goedgekeur het

96 96 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Mari 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in filed with the Town Clerk Town Council of Randburg and the Head bewaring gehou deur die Stadsklerk van Randburg en die Hoof van of the Department of Local Government Housing and Works die Departement van Plaaslike Bestuur Behuising en Werke Administration: House of Assembly Pretoria and are open for Administrasie: Volksraad Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie op inspection at all reasonable times alle redelilce tye This amendment is known as Randburg Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Randburgwysigingskema B J VAN DER VYVER B J VAN DER VYVER STADSKLERK TOWN CLERK 3 Mei May 1993 (Kennisgewing No 107/1993) (Notice No 107/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1596 TOWN COUNCIL OF RAYTON PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1596 STADSRAAD VAN RAYTON FIAADSKENNISG EWING Kennis word hierby gegee kragtens artikel BOB van die Ordonnan sie op Plaaslike Bestuur 1939 dat die Stadsraad van Rayton by Notice is hereby given in terms of section 80B of the Local Govern spesiale besluit sy tariewe vir die voorsiening van water met Ingang ment Ordinance 1939 that the Council has resolved to increase the 1 Maart 1993 wysig water tariffs as from 1 March 1993 Die wysiging van die tariewe is toe te skryf aan die verhoging in The purport of the increase is due to the increase of tariffs from tariewe vir die lewering van water deur Magalies Waterraad Magalles Water Board Die wysiging Id ter insae in die kantoor van die Stadsekretarls en The proposed Increase is lying open for inspection at the office of besware indien enige moat skrittelik by die Stadsklerk ingedlen the Town Secretary and objections If any must be lodged in writing word binne veertien (14) doe na publikasle van die kennisgewing In with the Town Clerk within fourteen (14) days from the date of publi die Officiate Koerant cation of this notice in the Official Galena G L EBERSOHN G L EBERSOHN STADSKLERK TOWN CLERK Munisipale Kantore Posbus 204 Rayton 1001 Municipal Offices PO Box 204 Rayton April April 1993 (Kennisgewing No 6/1993) (Notice No 6/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1597 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1597 STADSRAAD VAN ROODEPOORT CITY COUNCIL OF ROODEPOORT WYSIGING VAN TARIEWE: VERORDENINGE VIR DIE BEHEER VAN PARKE OOPRUIMTES DAMME EN BEWARINGSGEBIEDE AMENDMENT TO TARIFFS: BY LAWS FOR THE REGULATION Dear word hiermee kragtens die bepalings van anikel 80B (8) van OF PARKS OPEN SPACES DAMS AND CONSERVATION die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No 17 van 1939 bekend AREAS gemaak dat die Stadsraad van Roodepoort op 25 Maart 1993 by It is hereby notified in terms of section 80B (8) of the Local Govern wyse van n spesiale besluit die tariewe onder sy Verordeninge vir merit Ordinance No 17 of 1939 that the City Council of Roodepoort the Beheer van Parke Oopruimtes Damme en Bewaringsgebiede; has by way of special resolution on 25 March 1993 further amended afgekondig by Administrateurskennisgewing No 2176 van 28 the Tariffs under its Bylaws for the Regulation of Parks Open November 1984 soos gewysig met ingang van 1 April 1993 soos Spaces Dams and Conservation Areas published under Adminis %Dig vender gewysig het: trators Notice No 2176 dated 28 November 1984 as amended with (a) Deur onder die opskrif "Tarief van Gelde" in paragraaf (i): effect from 1 April 1993 as follows: ; nem 1 (a)die syfer "R250" met die syfer "R300" te (a) By the substitution under the heading "Tariff of Charges" in vervang; paragraph (i): o:rinditem 1 (b) die syfer "R500" met die syfer "R600" te in item 1 (a) for the figure "R250" of the figure "R300"; vervang; I in item 1 (b) for the figure "R500" of the figure "11600": in item 2 (a) die syfer "11400" met die syfer "R500" te veliihng; in item 2 (a) for the figure"r400" of the figure "11500"; in item 2 (b) die syfer "11600" met die syfer "11700" te in item 2 (b) for the figure "R600" of the figure "11700"; vervang; (b) by the substitution in the provisionary clause to paragraph (i) for the figure " " of the figure " ": A J DE VILLIERS A J DE VILLIERS TOWN CLERK STADSKLERK (b) deur de bedrag " " in die vobrbehoudsbepaling onder paragraaf (I) met " " te vervang Civic Centre Christiaan de Wet Road Roodepoort Burgersentrum Christiaan de Wetweg Roodepoort Item A(6) March 1993 Item A(6) Maart 1993 (Municipal Notice No 58/1993) ; iz (Munisipate Kennisgewing No y:

97 OFFISIELE KOEHANT 19 MEI 1993 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 1598 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1598 CITY COUNCIL OF ROODEPOORT STADSRAAD VAN ROODEPOORT AMENDMENT TO TARIFFS: CAMPING BYLAWS WYSIGING VAN TARIEWE: KAMPEERVERORDENINGE it is hereby notified in terms of section 80B (8) of the Local Govern Dit word hiermee ingevolge artikel 808 (8) van die Ordonnansie op ment Ordinance No 17 of 1939 that the City Council of Roodepoort Plaasfike Bestuur No 17 van 1939 bekendgemaak dat die has by way of special resolution on 25 March 1993 resolved to fur Stadsraad van Roodepoort op 25 Maart 1993 by wyse van n suether amend the tariffs under its Camping Bylaws published under siale besluit die tariewe onder sy Kampeerverordeninge afgekondig Administrators Notice No 81 dated 3 February 1954 as amended by Administrateurskennisgewing No 81 van 3 Februarie 1954 soos with effect from 1 April 1993 as follows: gewysig met ingang van 1 April 1993 verder soos volg gewysig het: By the substitution for section 27 of the following: Deur artikel 27 met die volgende to vervang: "27 The tariffs for each camping site or caravan site and for the "27 Die huurgeld ten opsigte van elke kampperseel of standplaas use of the automatic washing machine and tumble dryer are vir n woonwa en die gebruik van die outomatiese wasmasjien as follows payable in advance: en tuimeldrodr is soos volg vooruitbetaalbaar: 1 For every camp site or caravan site: 1 Vir elke kampperseel of standplaas vir n woonwa: (a) Per day orpart thereof R700 (a) Per dag of gedeeltedaarvan R700 (b) Per week F14200 (b) Per week R4200 (c) Permonth R15500 (c) Per maand R15500 (d) During a caravan rally per (d) In die geval van n woonwa caravan per day R600 saamtrek per woonwa per dag R600 2 (a) For the use of the automatic 2 (a) Vir dfe gebrufk van die tatowashing machine per instance R200 matiese wasmasjien per geleentheid R200 (b) A J DE VILLIERS TOWN CLERK tulmel R200" For the use of the tumble dryer; per Instance (b) Vir die gebruik van die drool per geleentheld Civic Centre Christiaan de Wet Road Florida Park A(5) March 1993 (Municipal Notice No 59/1993) A J DE VILLIERS STADSKLERK Burgersentrum Christiaan de Wetweg Florida Park A(5) Maart 1993 (Munisipale Kennisgewing No59/1993) R200" LOCAL AUTHORITY NOTICE 1599 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1599 CITY COUNCIL OF ROODEPOORT AMENDMENT OF LIBRARY BYLAWS STADSRAAD VAN ROODEPOORT WYSIGING VAN BIBLIOTEEKVERORDENINGE It is hereby notified in terms of section 101 of the Local Govern Dit word hiermee ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op ment Ordinance No 17 of 1939 that the City Council of Roodepoort Plaaslike Bestuur No 17 van 1939 bekendgemaak dat die Stadsresolved on 25 March 1993 to further amend its Library Bylaws raad van Roodepoort op 25 Maart 1993 besluit het om sy Biblioteekpublished under Administrators Notice No 796 dated 197Ottober verondeninge afgekondig onder Administrateurskennisgewing as amended with effect from 1 July 1993 as tollowapcia van 19 Oktober 1966 soos gewysig met ingang van 1 Julie 1993 biz verder soos volg te wysig: By substitution in section 2 (1) (f): Deur in artikel 2 (1) (f): (1) in subsection (i) (aa) for the figure "R550" of;thefigure (1) in subartikel (i) (aa) die syfer "R550" deur die syfer "R600"; "R600" to veivang; (2) in subsection (i) (bb) for the figure "R1100" of the "R1200"; (2) in subartikel (1) (bb) die syfer "R1100" deur die syfer "R1200" to vervang; (3) in subsection (ii) for the expression "Audioviatialser (3) in subartikel (H) die uitdrukking "Oudiovisuele diens" to vices" of the expression "Audio visual and Students Sercice"; vervang met die uitdrukking "Oudiovisuele diens" to vervang I met die uildrukking "Oudio visuele en studentediens"; (4) by the substitution in subsection (ii) (aa) for the figure "R4000" of the figure "R4500" (4) in subartikel (ii) (aa) die syfer"r4000" deur die syfer lb ity7 "R4500" te vervang" A1 DE VILLIERS TOWN CLERK Civic Centre Christiaan de Wet Road Roodepoort :Taut A J DE VILLIERS STADSKLERK Burgersenhum Christiaan de Wetweg Roodepoort Item A(21) March 1993 Item A(21) Maart 1993 (Municipal Notice No 60/1993) lcal: (Munisipale Kennisgewing No60/1993)

98 98 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1600 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1600 CITY COUNCIL OF ROODEPOORT STADSRAAD VAN ROODEPOORT ADOPTION OF STANDARD HEALTH BYLAWS FOR AANNEMING VAN STANDAARD GESONDHEIDSVERORDE PRE SCHOOL INSTITUTIONS NINGE VIR VOORSKOOLSE INRIGTINGS It is hereby notified in terms of section 101 of the Local Govern Dit word hiermee ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op ment Ordinance No 17 of 1939 that the City Council of Roodepoort Plaaslike Bestuur No 17 van 1939 bekendgemaak dat die resolved on 25 March 1993 in terms of section 96bis (2) of the said Stadsraad van Roodepoort op 25 Maart 1993 kragtens artikel 96bis (2) Ordinance to adopt the Standard Health By van laws for Preschool Insti bogenoemdeordonnansie besluit het om die Standaard Gesondheidsverordeninge Voorskoolse Inngtings afgekondig tutions published under Official Notice No 61 of 1992 dated 23 ondr Offisidle Kennisgewing No 81 van 1992 gedateeri 23 December 1992 with the following amendments with effect from the December 1992 met die onderstaande wysigings aan to neem met publication date of this notice: ingang van die datum van publikasie van hierdie kennisgewing: (a) By the substitution in section 4 (1) (b) for the word "four (a) Deur in artikel 4 (1) (b) die getal "vier" te vervang met of the word "six"; "ses"; (b) by the deletion in section 4 (1) (e) (iv) of the words "A sink (b) deur in artikel 4 (1) (e) (iv) die bewoording "n opwasbak made of stainless steel for the cleaning of play equipment" and van vlelwryestaal vir die skoonmaak van speeltoerusting" te the adjustment of the remainder of the subsection so that it skrap en die volgende wysiging aan te bring sodat die artikel reads as follows: "Provided that in respect to the facilities soos volg lees: "Met dien verstande dat ten opsigte van die geriewe waama in (ii) (iii) verwys word slegs vaste geriewe toegeleat word"; referred to in (ii) and (iii) only fixed facilities shall be provided"; (c) by the substitution in section 4 (1) (i) for the expression "5 (c) deur in artikel 4 (1) (i) die getal "5 m2" te vervang met m2" of the expression "45 m2"; "45 m2"; (d) by the substitution in section 4 (2) (b) for the expression (d) deur in artikel 4 (2) (b) die getal "9 m2" to vervang met "7 "9 re" of the expression "7 m2"; in 2"; (e) by the substitution in section 5 (b) for the word "four" of (e) deur in artikel 5 (b) die getal "vier" te vervang met the word "six"; "see; (f) by the substitution in section 5 (e) (h) for the expression "5 (f) deur in artikel 5 (e) (ii) die getal "5 m2" te vervang met " 45 m2"; m" of the expression "45 m2"; (g) deur artikel 5 0) (II) (aa) te skrap en to vervang met die (g) by the deletion of section 5 (j) (ii) (aa) and its substitution volgende bewoording: "n goedgekeurde volgrootte toilet"; with the following: "An approved full size toilet"; (h) deur in artikel 5 (j) (III) die woord "spoolen4regterbak" te (h) by the substitution in section 5 (j) (iii) for the phrase vervang met die woord Spoelarea"; "sluice sink and hopper" of the phrase "sluice area"; (i) deur artikel 11 (1) (h) (i) en 11 (1) (h) (II) weg te leaf; en (i) by the deletion of sections 11 (1) (h) (i) and 11 (1) (h) (ii); (j) deur artikel 11 (0 weg te last and 0) by the deletion of Section 11 (i) A J DE VILLIERS STADSKLERK A J DE VILLIERS Burgersentrum Christiaan de Wetweg Florida Park TOWN CLERK Item A (12) (i) Maart 1993 Civic Centre Christiaan de Wet Road Florida Park (Munisipale Kennisgewing No 62/1993) Item A (12) (1) March 1993 (Municipal Notice No 62/1993) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1601 STADSRAAD VAN ROODEPOORT LOCAL AUTHORITY NOTICE 1601 HERROEPING VAN GESONDHEIDSVERORDENINGE VIR KINDER CITY COUNCIL OF ROODEPOORT BEWAARHUISE EN KINDERBEWAARHUISECUM KLEUTER REPEAL OF HEALTH BY SKOLE VIR KINDERS LAWS FOR CRECHES AND CRECHES CUM NURSERY SCHOOLS FOR CHILDREN nit word hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike 8estuur No 17 van 1939 bekendgemaak dat die It is hereby notified in terms of section 101 of the Local Govern Stadsraad van Roodepoort op 25 Maart 1993 besluit het om sy ment Ordinance No 17 of 1939 that the City Council of Roode Gesondheidsverordeninge vir Kinderbewaarhuise en Kinderbewaarpoort resolved on 25 March 1993 to repeal its Health By laws for huisecumkleuterskole vir Kinders soos aangeneem onder Creches and Creches cum Nursery Schools for Children Administrateurskennisgewing No 195 gedateer 7 Februarie 1973 adopted under Administrators Notice No 195 dated 7 February soos gewysig in geheel to herroep met ingang van die datum van 1973 as amended with effect from the publication date of this publikasie van hierdie kennisgewing notice A J DE VILLIERS A J DE VILLIERS STADSKLERK TOWN CLERK BUrgersentrum Christiaan de Wetlaan Florida Park Civic Centre Christiaan de Wet Road Florida Park Madfl1993 March 1993 (Munisipale Kennisgewing No 63/1993) (Municipal Notice No 63/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1602 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1602 STADSRAAD VAN ROODEPOORT CITY COUNCIL OF ROODEPOORT WYSIGING VAN VERORDENINGE BETREFFENDE VASTE AFVAL AMENDMENT TO REFUSE (SOLID WASTES) BYLAWS Dit word hiermee ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government plaaslike Bestuur No 17 van 1939 bekendgemaak dat die Ordinance No 17 of 1939 that the City Council of Roodepoort Stadsraad van Roodepoort op 29 April 1993 besluit het om sy Veror resolved on 29 April 1993 to further amend its Retuset(Solid Wastes) deninge betreffende Vaste Aival gepubliseer by Administrateursken Bylaws published under Administrators Notice No 100 dated 31 nisgewing No 100 van 31 Januarie 1979 soos gewysig met ingang January 1979 asiamended witheffectfrom 1 June 9993: van 1 Junie 1993 verder to wysig

99 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No The general purport of the amendments is to effect certain techni Die algemene strekking van die wysigings is om sekere tegniese cal corrections and to increase the tariffs for refuse removal and for verbeterings van die Verordeninge aan te bring en die tariewe ten the use of the municipal dumping sites opsigte van alvalverwydering en die gebruik van munisipale stortingsterreine to verhoog Copies of the above intended amendments are open to inspection Afskrifte van bogenoemde voorgenome wysigings le ter insae in at the office of the City Secretary Civic Centre Christiaan de Wet die kantoor van die Stadsekretaris Burgersentrum Christiaan de Road Roodepoort for a period of 14 days from the date of publica Wetweg vir n tydperk van 14 dae vanaf die datum waarop hierdie tion of this notice in the Official Gazette kennisgewing in die Offisiele Koerant gepubliseer word Any person who wishes to record his objection to the amendments Enige persoon wat beswaar teen die voorgenome wysigings wens should do so in writing to the undermentioned within 14 days from the aan te teken moet dit skriftelik by die ondergetekende doen binne 14 date of publication of this notice in the Official Gazette dae na publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele Koerant A J DE VILLIERS A J DE VILLIERS TOWN CLERK STADSKLERK Burgersentrum Christiaan de Wetweg Florida Park Civic Centre Christiaan de Wet Road Roodepoort April 1993 April 1993 (Munisipale Kennisgewing No 67/1993) (Municipal Notice No 67/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1603 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1603 STADSRAAD VAN ROODEPOORT CITY COUNCIL OF ROODEPOORT WYSIGING VAN TARIEWE: BEGRAAFPLAASVERORDENINGE AMENDMENT TO TARIFFS: CEMETERY BYLAWS Daar word hiermee kragtens die bepalings van artikel 80B (3) van It Is hereby notified In terms of section 8013 (3) of the Local Govern die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No 17 van 1939 bekendge ment Ordinance No 17 of 1939 that the City Council of Roodepoort maak dat die Stadsraad van Roodepoort op 29 April 1993 beslult het resolved on 29 April 1993 to further amend the tariffs under its die gepubliseer In ome roddertvsayn B5egAruaalfjpstlausas1toidseonoinsge gewysig met in Cemetery By al laws published in the Official Gazette dated 5 August gang van 1 Mei 1993 vender tegwysig 1987 as amended with effect from 1 May 1993 Die algemene strekking van die wysigings Is om die tariewe vir The general purport of the proposed amendments is to increase teraardebestelling vir die reservedng van grafts vir die instandhou the tariffs relating to the Interment of bodies the reserving of graves ding van grafte vrr die goedkeur van gedenkwerk en vir die grater of the maintenance of graves the approval of memorial work and the diepermaak van grafte te verhoog enlargement or deepening of graves Afskrifte van hierdie voorgenome wysigings 18 ter insae by die Copies of these draft by laws are open to inspection at the office of kantoor van Stadsekretaris Burgersentrum Roodepoort vir ty the aty Secretary Civic Centre Roodepoort for a period of 14 daysi perk van 14 dae na publikasie van hierdie kennisgewing in diemiele Koerant from the date of publication hereof in the Official Gazette Enige persoon wat beswaar teen die voorgenome wysigings wens Any person who desires to record his objection to the said amend aan te teken moet dit skriftelik by die ondergetekende doen binne 14 ments should do so in writing to the unmentioned within 14 days after dae na publikasie van hierdie kennisgewing in die Male Koerant the date of publication of this notice in the Official Gazette A J DE VILLIERS A J DE VILLIERS STADSKLERK TOWN CLERK Burgersentrum Christiaan de Wetweg Roodepoort Civic Centre Christlean de Wet Road Roodepoort April 1993 April 1993 (Munisipale Kennisgewing No 68/1993) (Municipal Notice No 88/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1604 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1604 STADSRAAD VAN ROODEPOORT CITY COUNCIL OF ROODEPOORT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP NOTICE OF APPLICATION FOR Die Stadsraad van Roodepoort gee hiermee ingevolge artikel 69 ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP (6) (a) saamgelees met artikel 96 (3) van die Ordonnansie op The City Council of Roodepoort hereby gives notice in terms of Dotpsbeplanning en Dorpe 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986) section 69 (6) (a) read in conjunction with section 96 (3); of the kennis dat n aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem te Town planning and Townships Ordinance 1986 (OrdinanceNo 15stig ontvang is of 1986) that an application to establish the township referred to in Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone the Annexure hereto has been received kantoorure by die kantoor van die Hoof: Stedelike Ontwikkeling Vierde Mak Navraetoonbank Burgersentrum Christiaan de Wet Particulars of the application are open to inspection during normal weg Florida Park vir n tydperk van 28 (agt en twintig) dae vanaf 19 office hours at the office of the Head: Urban Development Fourth Mei 1993 Floor Enquiries Counter Civic Centre Christiaan de Wet Road Besware teen of venue ten opsigte van die aansoek moet binne n Florida Park for a period of 28 (twentyeight) days from 19 May tydperk van 28 (agten twintig) dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik en in 1993 tweevoud by die Hoof: Stedelike Ontwikkeling by bovermelde adres Objection to or representations in respect of the application must of by die Roodepoort Stadsraad Privaatsak X30 Roodepoort 1725 inaedien of gerig word be lodged with or made in writing and in duplicate to the Head:Urban Development Private Bag X30 Roodepoort 1725 within a period of BYLAE 28 (twenty eight) days from 19 May 1993 Naam van dap: Florida Glenultbrelding 4 ANNEXURE Volk naam van aansoeker: Steyn & Pienaar Name of township: Florida Glen Extension 4 Aantal erwe in voorgestelde dorp: "Residensieel 3": 3 erwe Full name of applicant: Steyn & Pienaar _ Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Gedeelte 139 en die Resterende Gedeelte van Gedeelte 102 van die pleas Number of erven in proposed township: "Residential 3": 3 erven Waterval 211 IC/

100 100 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Description of land on which township is to be established: Portion Ligging van voorgestelde dorp: Die voorgestelde eiendom word 139 and Remaining Portion of Portion 102 of the farm Waterval begrens deur Vyfde Street op sy westelike grens en deur Bergbronweg op sy mistake grens Situation of proposed township: The proposed township is Vetwysing No: 1713 Florida Glen uitbreiding 4 bounded by Fifth Avenue on its eastern boundary and by Bergbron Road on its western boundary A J DE VILLIERS Reference No: 17/3 Florida Glen Extension 4 STADSKLERK Burgersentrum Roodepoort A J DE VILLIERS 19 Mei 1993 TOWN CLERK Civic Centre Roodepoort (Kennisgewing No 69/1993) May 1993 (Notice No 69/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1605 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1605 STADSRAAD VAN RUSTENBURG RUSTENBURG TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG WYSIGINGSKEMA 221 Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME 221 (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 dat Notice is hereby given in terms of the provisions of section 57 (1) die Stadsraad van Rustenburg die wysiging van die Rustenburg (a) of the Townplanning and Townships Ordinance 1986 that the dorpsbeplanningskema 1980 goedgekeur het deur die hersonerin9 Town Council of Rustenburg has approved the amendment of the van Gedeeltes 1 en 4 van Erf 127 dorp Rustenburg vanaf "Rest Rustenburg Town planning Scheme 1980 by the rezoning of Por densieel 4" in Hoogtesone 4 na "Besigheid 2" in Hoogtesone 1 tions 1 and 4 of Ed 127 Town of Rustenburg from "Residential 4" in Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in Height Zone 4 to "Business 2" in Height Zone 1 bewaring gehou deur die Departementshoof: Departement van Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Plaaslike Bestuur Behuising en Werke Administrasie: Volksraad tiled with the Departmental Head: Department of Local Government Pretoria en die Stadsklerk Kamer 601 Stadskantore Burgerstraat Housing and Works Administration: House of Assembly Pretoria Rustenburg en is to alle redelike tye ter insae beskikbaar and the Town Clerk Room 601 Municipal Offices Burger Street Hierdie wysiging staan bekend as Rustenburg wysigingskema Rustenburg and are open for Inspection at all reasonable times 221 This amendment Is known as Rustenburg Amendment Scheme W J ERASMUS 221 STADSKLERK W J ERASMUS Stadskantore Posbus 16 Rustenburg 0300 TOWN CLERK (Kennisgewing No 48/1993) Municipal Offices PO Box 16 Rustenburg 0300 (Notice No 48/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1606 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1606 STADSRAAD VAN SANDTON TOWN COUNCIL OF SANDTON BYLAE 11 SCHEDULE 11 (Regulasie 21) (Regulation 21) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP NOTICE OF APPLICATION FOR Die Stadsraad van Sandton gee hiermee ingevolge artikel 69 (6) ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 The Town Council of Sandton hereby gives notice in terms of (Ordonnansie No 15 van 1986) kennis dat n aansoek om die dorp section 69 (6) (a) of the Town planning and Townships Ordinance in die Bylae hierby genoem to stag deur horn ontvang is 1986 that an application to establish the township referred to in the Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Schedule hereto has been received by it kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk Stadsraad van Sand Particulars of the application will lie for inspection during normal ton Kamer 8206 Sandton Burgersentrum Rivoniaweg vir n tydoffice hours at the office of the Town Clerk Town Council of Sandton perk van 28 the venal 19 Mei 1993 Room 8206 Civic Centre Rivonia Road for a period of 28 days from Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne n 19 May 1993 tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik en in tweevoud by of Objections to or representations in respect of the application must tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus Sandbe lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Clerk ton 2146 ingedien of gerig word at the above address or at PO Box Sandton 2146 within a BYLAE period of 28 days from 19 May 1993 Nairn van dap: Bryanstonuitbreiding 70 SCHEDULE Voile naam van aansoeker: R H W Warren and Partners Name of township: Bryanston Extension 70 namens Roes van Achterbergh CC Full name of applicant: R H W Warren and Partners on behalf of Aantal mwe in voorgestelde dorp: Residensieel 2: 2 erwe Roes van Achterbergh CC Bestowing van grond waarop dorp gestig staan to word: Numberof erven in proposed township: Residential 2: 2 erven Gedeelte 86 (n gedeelte van Gedeelte 85) van die plaas Driefontein Description of land on which township is to be established: Portion 41 IA 86 (a portion of Portion 85) of the farm Driefontein 41 IR Ligging van voorgestelde dorp: Die terrein is gelee wes van die Situation of proposed township: The site is located to the west of!cruising van Mainweg en Normanlaan the intersection of Main Road and Norman Avenue Verwysing No: 16/3/1/ Reference No: 16/3/1/ S E MOSTERT S E MOSTERT STADSKLERK TOWN CLERK Sandton Stadsraad Posbus Sandton 2146 Sandton Town Council PO Box Sandton Mei May 1993 (Kennisgewing No 101/1993) (Notice No 101/1993) 1926

101 TOWN COUNCIL OF SPRINGS STADSRAAD VAN SPRINGS OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 1607 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1607 AMENDMENT TO DETERMINATION OF CHARGES RELATING WVSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE VAN TOEPASSING TO THE SUPPLY OF WATER OP WATERVOORSIENING Notice is hereby given in terms of the provisions of section 80B (3) Daar word hierby ingevolge die bepalings van artikel BOB (3) van of the Local Government Ordinance 1939 as amended that the die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 bekendgemaak dat die Town Council of Springs has by special resolution amended the Stadsraad van Springs by spesiale besluit die vasstelling van gelde determination of charges relating to the supply of water to come into van toepassing op watervoorsiening gewysig het om ten opsigte van operation in respect of all accounts rendered after 1 May 1993 alle rekenings gelewer na 1 Mei 1993 in walking te tree The general purport of this amendment is to provide for an Die algemene 6 trekking van hierdie wysiging is om voorsiening vir increase in tariffs by the Rand Water Board n verhoging in tariewe deur die Randwaterraad te maak Copies of this amendment are open for inspection at the office of Afskrifte van hierdie wysiging le ter insae by die kantoor van die the Council for a period of 14 days from date of publication hereof in Raad vir n tydperk van 14 dae vanaf die datum van publikasie hierthe Official Gazette van in die Officiate Koerant Any person who desires to record his objection to the said amend Enige persoon wat beswaar teen genoemde wysiging wens aan te ment shall do so in writing to the undermentioned within 14 days after teken moet dit skriftelik binne 14 dae vanaf die datum van publikasie the date of publication of this notice in the Official Gazelle van hierdie kennisgewing in die Officiate Koerant by die onder H A DU PLESSIS Pr TC getekende doen TOWN CLERK Civic Centre Springs H A DU PLESSIS Pr SK STADSKLERK 30 April 1993 Burgersentrum Springs (Notice No 36/1993) 30 April 1993 (Kennisgewing No 36/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1608 VILLAGE COUNCIL OF SWARTRUGGENS PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1608 ELECTRICITY SUPPLY: AMENDMENT TO DORPSRAAD VAN SWARTRUGGENS DETERMINATION OF CHARGES ELEKTRISITERSVOORSIENING: WYSIGING VAN In terms of section 80B (8) of the Local Government Ordinance VASSTELLING VAN TARIEWE 1939 (Ordinance No 17 of 1939) it is hereby notified that the Village Ingevolge artikel 80B (8) van die Ordonnansle op Plaaslike Council of Swartruggens has by special resolution amended the Bestuur 1939 (Ordonnansie No 17 van 1939) word hierby bekend Tariff of Charges for the Supply of Electricity published under Notice gemaak dat die Dorpsraad van Swartruggens by spesiale besluit No 14/85 dated 11 December 1985 with effect of 1 January 1993 die Tarief van Gelde vir die Lewering van eleldrisltelt gepubliseer as follows: by Kennisgewing No 14/85 van 11 Desember 1985 met Ingang 1 Januarie 1993 soos volg gewysig het: 1 By the substitution In item 2 1 Deur in item 2 (a) In subitem (1) (b) (I) for the figure "2022c" of the figure "2284c"; (a) in subitem (1) (b) (I) die syfer "2022c" deur die syfer "2284c" te vervang; (b) in subitem (1) (b) (ii) for the figure "R2022" of the figure (b) In subitem (1) (b) (II) die syfer "R2022" deur die syfer "R2184"; "R2184" te vervang; (c) in subitem (2) (b) (i) for the figure "R3117" of the figure (c) in subitem (2) (b) (1) die syfer "R3117" deur die syfer "R3366"; "R3366" te vervang; (d) in subitem (2) (b) (ii) for the figure "2558c" of the figure (d) in subitem (2) (b) (ii) die syfer "2558c" deur die syfer "2763c"; (e) in subitem (3) (b) (i) for the figure "R1213" of the figure "R1310"; and "2763c" te vervang; (e) in subitem (3) (b) (i) die syfer "R1213" deur die syfer "R1310" to vervang; en (f) in subitem (3) (b) (ii) for the figure "1528c" of the figure (f) in subitem (3) (b) (ii) die syfer "1528c" deur die syfer "1650c" "1650c" te vervang 2 By die substitution in item 3 2 Deur in item 3 (a) in subitem (1) (a) for the figure "R3117" of the figure (a) in subitem (1) (a) die syfer "R3117" deur die syfer "R3366"; "R3366" te vervang; (b) in subitem (1) (b) for the figure "2022c" of the figure (b) in subitem (1) (b) die syfer "2022c" deur die syfer "2184c"; "2184c" te vervang; (c) in subitem (1) (b) (i) for the figure "113117" of the figure (c) in subitem (I) (b) (i) diesyfer "R3117" deur diesyfer "R3366"; "R3366" to vervang; (d) in subitem (2) (b) for the figure "R1213" of the figure (d) in subitem (2) (b) die syfer "R1213" deur die syfer "R1310"; and "R1310" te vervang; en (e) in subitem (2) (c) (i) for the figure "1528c" of the figure (e) in subitem (2) (c) (i) die syfer "1528c" deur die syfer "1650c" "1650c" te vervang J J MOMBERG J J MOMBERG TOWN CLERK STADSKLERK Municipal Offices Barnard Street Private Bag X1018 Swart Munisipale Kantore Barnardstraat Privaatsak ruggens 2835 ruggens 2835 X1018 Swart 19 May Mei 1993 (Notice No 2/1993) (Kennisgewing No 2/1993)

102 102 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1609 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1609 TOWN COUNCIL OF THABAZIMBI STADSRAAD VAN THABAZIMBI ALIENATION OF ERVEN AT REDUCED PRICE VERVREEMDING VAN ERWE TEEN VERMINDERDE PRYS Kennisgewing geskied hiermee ingevolge artikel 79 (18) van die Notice is hereby given in terms of section 79 (18) of the Linea : Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 (Ordonnansie No 17 van Government Ordinance 1939 (Ordinance No 17 of 1939) that the 1939) dat die Stadsraad van Thabazimbi van voorneme is om Town Council of Thabazimbi intends subject to the approval of the ondeiworpe aan dipe goedkeuring van die Administrateur sekere Administrator to aliente certain erven situated in Thabazimbi Exten woonerwe gelee in Thabazimbi uitbreiding 6 en 8 teen n vermin sion 6 and 8 at a reduced price derde prys to verkoop Particulars of the erven concerned and the conditions of sale are Besonderhede van die betrokke erwe en voorwaardes le gedu open for inspection during normal office hours at the office of the rends gewone kantoorure vir n tydperk van veertien (14) dae vanaf Town Secretary Municipal Offices 7 Rietbok Street Thaba7imbi for publikasie van hierdie kennisgewing in the Offisiele Koerant in die kantoor van die Stadsekretaris Munisipale Kantore Rietbokstraat 7 a period of fourteen (14) days from the date of publication of this Thabazimbi ter insae notice in the Official Gazette Enige persoon wat teen die voorneme van die Raad beswaar wil Any person wishing to object to the intention of the Council must aanteken moet sodanige beswaar skriftelik binne veertien (14) dae do so in writing within fourteen (14) days with the undersigned from na datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele the date of publication of this notice in the Official Gazette Koerant by die ondergetekende indien P E ODENDAAL P E ODENDAAL CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK Municipal Offices Private Bag X530 Thabazimbi 0380 Munisipale Kantore Privaatsak X530 Thabazimbi May Mei 1993 (Municipal Noitce No 8/1993) (Munisipale Kennisgewing No 8/1883) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1610 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1610 TOWN COUNCIL OF TZANEEN STADSRAAD VAN TZANEEN TZANEEN AMENDMENT SCHEME 95 TZANEEN WYSIGINGSKEMA 95 Die Stadsraad van Tzaneen verklaar hierby ingevolge die bepa The Town Council of Tzaneen hereby declares in terms of the lings van artikel 57 (1) (a) van Ordonnansie No 15 van 1986 die provisions of section 57 (1) (a) of Ordinance No 15 of 1986 the Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 dat hy n Town planning and Townships Ordinance 1986 that an amendment wysigingskema synde n wysiging van die Tzaneen dorps scheme being an amendment of the Tzaneen Town planning beplanningskema 1980 met betrekking tot n gedeelte van Parkerf Scheme 1980 comprising a portion of Parked 1326 Tzaneen 1326 Tzaneen uitbreiding 12 goedgekeur het Extension 12 has been approved Kean 3 die bylae en skemaklousules van die wysigingskema word Map 3 the annexure and the scheme clauses of the amendment in bewaring gehou dew die Stadsklerk Tzaneen en Is beskikbaar vir scheme are filed with the Town Clerk Tzaneen and are open for inspeksie op alle redelike tye Inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Tzaneen wysigingskema 95 The amendment is known as Tzaneen Amendment Scheme 95 J DELANG J DE LANG STADSKLERK TOWN CLERK Munisipale Kantore Posbus 24 Tzaneen 0850 Municipal Offices PO Box 24 Tzaneen 0850 (Kennisgewing No 24/1993) (Notice No 24/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1611 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1611 STADSRAAD VAN VANDERBIJLPARK TOWN COUNCIL OF VANDERBIJLPARK STANDAARDVERORDEN INGE BETREFFENDE STANDARD PUBLIC AMENITIES BYLAWS OPENBARE GERIEWE It is hereby notified in terms of section 96bis (2) of the Local Daar word hierby ingevolge die bepalings van artikel 96bis (2) van Government Ordinance No 17 of 1939 that the Town Council of dit9rdonnansie op Plaaslike Bestuur No 17 van 1939 sons Vanderbijlpark has adopted the Standard Public Amenities Bylaws rwiranct ig be aa Vanderbijlpark die bi kreonrdgeimn dn kbedtar et dieendeo Stadsraadena rvea naeriw ba peakrokng published in the Extraordinary Official Gazette No 4708 dated 14 in die Buitengewone ge ffoffisielekoerantpbvan Transvaal No 4708 van September 1990 as By laws of the Council 14 September 1990 as Verordeninge van die Raad aangeneem het The general purport of the by laws is to make provision for control Die algemene strekking van die verordeninge is cm voorsiening to measures at the public amenities maak vir beheermaatreels by openbare geriewe Particulars of the proposed by laws will fie for inspection for a Besonderhede van die voorgestelde verordeninge le gedurende period of 14 days after publication of this notice at the office of the kantoorure vir n tydperk van 14 dae vanaf publikasie van hierdie Town Secretary Room 514 Municipal Office Building Klasie kennisgewing by die kantoor van die Stadsekretaris Kamer 514 Havenga Street Vanderbijlpark during normal office hours MuniSipale Kantoorgebou Klasie Havengastraat Vanderbijlpark ter insae Any person desirous of lodging any objection against the proposed amendment should do so in writing to the Town Clerk before or on 3 persoon wat beswaar teen die voorgestelde verordeninge June 1993 wit math moet dit skriftelik voor of op 3 Junie 1993 by die Stadsklerk indien C BEUKES C BEUKES TOWN CLERK STADSKLERK PO Box 3 Vanderbijlpark 1900 Posbus 3 Vanderbijlpark 1900 (Notice No 27/1993) (Keniiisgewing No 27/1993)

103 OFFISIELE KOEMANt 19 MEI 1993 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 1612 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1612 TOWN COUNCIL OF VANDERBIJLPARK STADSRAAD VAN VANDERBIJLPARK DETERMINATION OF CHARGES: DOGS AND DOG TAX VASSTELLING VAN GELDE: HONDE EN HONDEBELASTING It is hereby notified in terms of section 80E1(3) of the Local Govern Daar word hierby ingevolge artikel 80B (3) van die Ordonnansie op ment Ordinance No 17 of 1939 that the Town Council of Vanderbijl I Plaaslike Besture No 17 van 1939 soos gewysig bekendgemaak park has by special resolution amended the charges payable in dat die Stadsraad van Vanderbijlpark by spesiale besluit die gelde respect of Dog and Dog Taxpublished under Municipal Notice No betaalbaar ten opsigte van Hondebelasting afgekondig by Munisi 63 of 1986 dated 1 July 1985 with effect from 30 September 1991 pale Kennisgewing No 63 van 1986 gedateer 24 September 1986 met ingang 1 Januarie 1993 en 1 Januarie 1994 gewysig het The general purport of the amendment is to make provision for the amendment of the tariff of charges Die algemene strekking van die wysiging is om voorsiening te maak vir die wysiging van die tarief van gelde Particulars of the proposed by laws will lie for inspection fora Besonderhede van die voorgestelde verordeninge 19 period of 14 days after publication of this notice at the office of the gedurende kantoorure vir n tydperk van 14 dae vanaf publikasie van hierdie Town Secretary Room 514 Municipal Office Building Klasie kennisgewing by die kantoor van die Stadsekretaris Kamer 514 Havenga Street Vanderbijlpark during normal office hours Munisipale Kantoorgebou Klasie Havengastraat Vanderbijlpark ter Any person desirous of lodging any objection against the proposed insae amendment should do so in writing to the Town Clerk before or on 3 Enige persoon wat beswaar teen die voorgestelde verordeninge June 1993 wil maak moet dit skriftelik voor of op 3 Junie 1993 by die Stadsklerk C BEUKES indien TOWN CLERK C BEUKES PO Box 3 Vanderbijlpark 1900 STADSKLERK (Notice No 26/1993) Posbus 3 Vanderbijlpark 1900 (Kennisgewing No ) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1613 LOCAL AUTHORITY OF VENTERSDORP NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO PROVINCIAL VALUATION ROLL PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1613 PLAASLIKE BESTUUR VAN VENTERSDORP KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN VOORLOPIGE WAARDERINGSLYS AANVRA Notice is hereby given in terms of sections 12 (1) (a) and 36 of the Local Authorities Rating Ordinance 1977 (Ordinance No 11 of Kennis geskied hierby ingevolge artikels 12 (1) (a) en 36 van die 1977) that the provisional valuation roll for the financial years Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture /97 are open for Inspection at the office of the Local Authority of (Ordonnansie No 11 van 1977) dat die Voorlopige waarderingslys Ventersdorp from 17 May 1993 to 11 June 1993 Any owner of rate vir die boekjare 1993/97 oop is vir inspeksie by die kantoor van die able property or other person who so desires to lodge and objection Plaaslike Bestuur van Ventersdorp vanaf 17 Mel 1993 tot 11 Junie with the Town Clerk In respect of any matter recorded In the prow 1993 Enige eienaar van belasbare eiendom of ander persoon wat alonel valuation roll and provisional supplementary valuation rolls as begerig is om n beswaar by die Stadsklerk ten opsigte van enige contemplate in sections 10 and 34 of the said Ordinance including aangeleentheid in die voorlopige en aanvullende waarderingslys the question whether or not such property or portion thereof is opgeteken soos in artikels 10 en 34 van die genoemde Ordonnansie subject to the payment of rates or is except therefrom or in respect of beoog in te dien; Inslultende die vraag of sodanige elendom of n any omission of any matter from such roll shall do so within thesaid gedeelte daarvan onderworpe is aan die betaling van eiendomsbeperiod lasting of daarvan vrygestel is of ten opsigte van enige weglating van enige aangeleentheid uit sodanige lys; moet dit binne die The form prescribed for the lodging of an objection is obtainable at gemelde tydperk doen the address indicated below and attention of specifically directed to the fact that no person is entitled to urge any objection before the Die voorgeskrewe vorms vir die indiening van n beswaar Is by die Valuation Board unless he has thievishly lodged an objection on the adres hieronder aangedui beskikbaar en aandag word spesifiek prescribed form gevestig op die felt dat geen persoon geregtig Is om enige beswaar voor die Waarderringsraad te opper tansy by beswaar op die G J HERMANN voorgeskrewe vorm betyds ingedien het nie TOWN CLERK G J HERMANN Municipal Office PO Box 15 Ventersdorp 2710 STADSKLERK 3 May 1993 Munisipale Kantore Posbus 15 Ventersdorp 2710 (Notice No 8/1993) 3 Mei 1993 (Kennisgewing No 8/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1614 i PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1614 CITY COUNCIL OF VEREENIGING STADSRAAD VAN VEREENIGING VEREENIGING AMENDMENT SCHEME 1/504 kat VEREENIGING WYSIGINGSKEMA 1/504 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNMAW NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 OF THE TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDINANCE No:35 DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 VAN DIE OF 1986) ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) The City Council of Vereeniging hereby gives notice in thernslof section 56 of the Town Planning and Townships Ordinance1 986 Die Stadsraad van Vereeniging gee hiermee ingevolge artikel 56 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 kennis that Messrs H A van Aswegen Town and Regional Planners on dat mnre H A van Aswegen Stads en Streeksbeplanners namens behalf of Kenglen Investments CC has applied for the amendment of Kenglen Investments CC aansoek gedoen het om die wysiging van the town planning scheme known as Vereeniging Townplanning die domsbeplanningskema bekend as Vereeniging dorps Scheme 1956 by the rezoning of Erven 980 and 981 Duncanville beplanningskema 1956 deur die hersonering van Erwe 980 en 981 Extension 3 Vereeniging from "Special" for industrial purposemto Duncanvilleuitbreiding 3 Vereeniging " van "Spesiaal" vir "Special" for industrial purposes and shop/place of refreshmertof nywerheidsdoeleindes na "Spesiaal" vir nywerheidsdoeleindes en 100 ma n vimkeuvenrersingsplek van 100 m2

104 104 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Particulars of the application will lie open for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone normal office hours at the office of the City Secretary Room 3 Muni kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris Kamer 3 Munisicipal Offices Beaconsfield Avenue Vereeniging for a period of 28 pale Kantoorblok Beaconsfieldlaan Vereeniging vir n tydperk van days from 19 May dae vanaf 19 Mei 1993 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moet binne n be lodged with or made in writing to the City Secretary at the above tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stad address or at PO Box 35 Vereeniging 1930 within a period of 28 sekretaris by bovermelde adres of by Posbus 35 Vereeniging 1930 days from 19 May 1993 ingedien of gerig word G KOHN G KUHN ACTING TOWN CLERK WAARNEMENDE STADSKLERK (Notice No 54/1993) (Kennisgewing No 54/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1615 CITY COUNCIL OF VEREENIGING PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1615 VEREENIGING AMENDMENT SCHEME 1/494 STADSRAAD VAN VEREENIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN VEREENIGING WYSIGINGSKEMA 1/494 NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 28 OF THE TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDINANCE No 15 BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 28 VAN DIE OF 1986) ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) The City Council of Vereeniging hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Vereeniging gee hiermee ingevolge artikel 28 section 28 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance (1) (a) van die Ordonnansle op Dorpsbeplanning en Dares No 15 No 15 of 1986 that it has prepared a draft amendment scheme to be van 1986 kennis dat n ontwerpdorpsbeplanningskema bekend te known as Vereeniging Amendment Scheme 1/494 staan as Vereenigingwysigingskema 1/494 deur horn opgestel Is This scheme is an amendment scheme and contains the following Hierdie skema is proposal: voorstelle: n wysigingskema en bevat die volgende The Vereeniging Town planning Scheme 1 of 1956 approved Die Vereeniging dorpsaanlegskema 1 van 1956 goedgekeur by virtue of Administrators Proclamation 347 dated 31 October kragtens Administrateursproklamasie 347 gedateer 31 Oktober 1956 is hereby further altered and amended in the following 1956 word hiermee soos volg verder gewysig en verander: manner: 1 Deur die weglating van klousule 22 (a) (xvii) (c) (m) wat die 1 By the deletion of clause 22 (a) (xvii) (c) (m) which prohibited oprigting van geboue onder die 1957 vloedlyn in Three the erection of any buildings below the 1957flood line Rivers East verbied The purpose of this amendment is to permit the erection of recrea Die doel van hierdie wysigingskema Is om die oprigting van ont tional and open side buildings below the 1957 flood line on Erven spantings en oopsygeboue op Erwe en Three and Three Rivers East Rivers East toe te laat Particulars of the application will lie for inspection during normal Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoorure by office hours at the office of the City Secretary Room 2 Municipal die kantoor van die Stadsekretaris Kamer 2 Munlsipale Kantoor Offices Beaconsfield Avenue Vereeniging for a period of 28 days blok Beaconsfieldlaan Vereeniging vir n tydperk van 28 dae van 19 Mei 1993 from 19 May 1993 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne n Objections to or representations in respect of the application must lydperk van 28 dae vanaf 19 Mel 1993 be lodged with or made In writing to the City Secretary at the above sekretaris by bovermelde adres of by Po skriftelik 35 Vereeniging by of fig die 1930 Stad address or at PO Box 35 Vereeniging 1930 within a period of 28 ingedien of gerig word days from 19 May 1993 G KOHN WAARNEMENDE STADSKLERK G ACTING KOHN TOWN CLERK (Notice No 55/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1616 (Kennisgewing No 55/1993) n PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1616 LOCAL AUTHORITIES RATING!UnEIENDOMSBELASTING VAN PLAASLIKE BESTURE (Regulation 5) 1Cfte (Regulasie 5) LOCAL AUTHORITY OF VOLKSRUST PLAASLIKE BESTUUR VANVOLKSRUST NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO PROVISIONAL SUP KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN VOORLOPIGE PLEMENTARY VALUATION ROLL AANVULLENDE WAARDERINGSLYS AANVRA Notice is hereby given in terms of section 36 e4 I the Local Auttiori xehnis word hierby ingevolge artikel 36 van die Ordonnansie op ties Rating Ordinance 1977 (Ordinance NO 11 of 1977) that the Bendomsbelasting van Plaaslike Besture 1977 (Ordonnansie No 11 provisional supplementary valuation roll for the financial year van 1977) gegee dat die voorlopige aanvullende waarderingslys vir 1992/93 is open for inspection at the office of the Local Authority of die boekjaar oop is vir inspeksie by die kantoor van die Volksrust from 26 April1993 to 26 May 1993;and any owner of rate Plaialike Bestuur van Volksrust vanaf 26 April 1993 tot 26 Mei 1993 able property or other person who so desires to lodge an objection en tinge eienaar van belasbare eiendom of ander persoon wat begewith the Town Clerk in respect of any matter recorded in the provi rig is om n beswaar by die Stadsklerk ten opsigte van enige aangesional supplementary valuation roll as contemplated in section 34 of leentheid in die voorlopige aanvullende waarderingslys opgeteken the said Ordinance including the question whether or not such pro Fmk in artikel 34 van die genoemde Ordonnansie beoog in te dien petty or portion insluitende the vraag of sodanige eiendom of n gedeelte daarvan thereof is subject to the payment of rates or is onderworpe is aan die betaling Van eiendomsbelasting of daarvan exempt therefrom or in respect of any = mission of any matter from e vrygestel is of ten opsigte van enige weglating van enige such roll shall do so within the said period aangeleentheid uit sodanige lys doen so binne gemelde tydperk 19 26

105 OFFISIELE KOERANT; 19 MEI 1993 No The form prescribed for the lodging of an objection is obtainable at Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van n beswaar is by die the address indicated below and attention is specifically directed to adres hieronder aangedui beskikbaar en aandag word spesifiek the fact that no person is entitled to urge any objection before the gevestig op die felt dat geen persoon geregtig is om enige beswaar Valuation Board unless he has timeously lodged an objection in the voor die Waarderingsraad te opper tensy by n beswaar op die voorprescribed form geskrewe vorm betyds ingedien het nie L DE JAGER PR; SK L DE JAGER PR SK CHIEF EXECUTIVE OFFICER UITVOERENDE HOOF Municipal Offices Monument Square Volksrust Munisipale Kantore Voortrekkerplein Volksrust 20 April April 1993 (Notice No 9/1993) (Kennisgewing No 9/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1617 TOWN COUNCIL OF WESTONARIA AMENDMENT TO DETERMINATION OF CHARGES FOR WATER SUPPLY Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 80B (3) van die Ordon nansie op Plaaslike Bestuur 1939 dal die Stadsraad van Weston aria by spesiale besluit die Vasstelling van Gelde vir die Lewering special resolution amended the Determination of charges for Water van Water afgekondig by Munisipale Kennisgewing No 4/1984 van Supply published under Municipal Notice No 4/1984 dated 4April 4 April 1984 met ingang van 1 April 1993 gewysig het 1984 with effect from 1 April 1993 Die algemene strekking van die wysiging is om die gelde vir die It is hereby notified in terms of section 806 (3) of the Local Govern ment Ordinance 1939 that the Town Council of Westonaria by PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1617 STADSRAAD VAN WESTONARIA WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE LEWERING VAN WATER lewering van water te verhoog soos aangekondig deur Randwater raad The general purport of the amendmerit is to increase the charges for water supply as published by Rand Water Board A copy of the special resolution of Council and full particulars of n Afskrif van die spesiale besluit van die Raad van voile beson the amendments are open for inspection during office hours at the derhede van die wysiging waarna hierbo verwys word Is gedurende office of the Town Secretary Municipal Offices Saturnus Street gewone kantoorure ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris Westonaria for a period of fourteen (14) days from the date of publi Munisipale Kantore Saturnusstraat Westonaria vir n tydperk van cation of this notice In the Official Gazette veedien (14) dae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennis gewing in die Offisittle Koerant Any person who desires to object to such amendment must lodge such objection in writing to the Town Clerk within fourteen (14 days Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen die wysiging moat sodanige beswaar skriftelik by die Stadskierk indlen binne veertien after the date of publication hereof in the Official Gazette (14) dae na die datum van publikasie hiervan in die Offisiele Koerant J H VAN NIEKERK TOWN CLERK Municipal Offices PO Box 19 Westonaria May 1993 h; H VAN NIEKERK STADSKLERK Munisipale Kantore Posbus 19 Westonaria Mei 1993 (Municipal Notice Na 26/1993) (Munisipale Kennisgewing No 26/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1618 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1618 TOWN COUNCIL OF WITBANK STADSRAAD VAN WITBANK NOTICE OF APPROVAL OF AMENDMENT OF WITBANK KENNISGEWING VAN GOEDKEURING VAN TOWN PLANNING SCHEME 309 WITBANK WYSIGINGSKEMA 309 It is hereby notified in twins of the previsions of section 57 0) (a) Hiermee word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance 1986 that the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome 1986 bekend Council of Witbank has approved the amendment of the Witbank gemaak het dat die Stadsraad van Witbank goedgekeur het dat die Town planning Scheme 1991 by rezoning of Ed 174 Witbank from 1Nitbankdorpsaanlegskema 1991 gewysig word deur die hersone "Residential 1" to "Business 2" and Erven 210 and 211 from "Busi ring van Ed 174Wilbank vanaf "Residensieel 1" na "Besigheid 2" ness 2" to "Business 4" ad Erwe 210 en 211 Witbank vanaf "Besigheid 2" na "Besigheid _ 4" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules word in bewaring gehou deur die filed with the Head of the Department: Department of Local Govern De 1 partementshoof: Departement van Plaaslike Bestuur Behuising ment Housing and Works Pretoria and the Town Clerk Witbank and are open for inspection at all reasonable times!en Werke Pretoria en die Stadsklerk Wilber* en is beskikbaar vir 30r; e inoeksie op alle redelike tye This amendment is known as Witbank Amendment Scherpt399 wysiging staan bekend as Witbank vvysigingskema 309 en and shall come into operation on the date of publication of this notice tree op datum van publikasie van hierdie kennisgewing in werking J H PRETORIUS J H PRETORIUS TOWN CLERK STADSKLERK Administrative Centre President Avenue; lardbank; nsbnr: Administratiewe Seittrum presidentlaan Wilbank; 1035n (Notice (Notice No 45/1993) (Kennisgewing No 45/1993) 1 :: : r:

106 106 No491 1 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1619 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1619 _" TOWN COUNCIL OF WITBANK STADSRAAD VAN WITBANK NOTICE OF DRAFT SCHEME KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA The Town Council of Witbank hereby gives notice in terms of the Die Stadsraad van Witbank gee hiermee ingevolge die bepalings provisions of section 28 (1) (a) read in conjunction with section 55 of van artikel 28 (1) (a) gelees tesame met artikel 55 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning the Town planning and ToWnships Ordinance 1986 that a draft en Dorpe 1986 kennis dat n ontwerpdorpsbeplanningskema town planning scheme to be known as Witbank Amendment Scheme *end to staan as Witbank 304 has been prepared by it 4 wysigingskema 304 deur horn opgestel is Hierdie skema is n wysigingskema en bevat die volgende The scheme Is an amendment scheme and contains the following voorstelle: proposals: Die hersonering van Gedeelte 1 van Erf 1: Ferrobank vanaf The rezoning of Portion 1 of Erf 1 Ferrobank from "Munici "Munisipaar na "Residensieel 1" pal" to "Residential 1" Die ontwapskema le ter insae gedurende gewone kanteorure by The draft scheme will lie for inspection during normal office hours die kantoor van die Stadsekretaris Administratiewe Sentrum at the office of the Town Secretary Administrative Centre President Presidentlaan Witbank vir n tydperk van 28 (agt entwintig) dae Avenue Witbank for a period of 28 (twenty eight) days from 19 May vanaf 19 Mei Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet binne In Objections to or representation in respect of the scheme must be tydperk van 28 (agten twinfig) dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of lodged with or made in writing to the Town Clerk at the abovemen tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 3 Witbank tioned address or at PO Box 3 Witbank 0135 within a period of ingedien word (twenty eight) days from 19 May 1993 J H PRETORIUS J H PRETORIUS STADSKLERK TOWN CLERK Administratiewe Sentrum Presidentlaan; Posbus 3 Witbank 1035 Administrative Centre President Avenue; PO Box 3 Witbank (Kennisgewing No 41/1993) = 26 (Notice No 41/1993) 0 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1620 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1620 STADSRAAD VAN ZEERUST TOWN COUNCIL OF ZEERUST ZEERUST WYSIG1NGSKEMA 43 Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) ZEERUST AMENDMENT SCHEME 43 (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 Notice is hereby given in terms of the provisions of section 57 (1) (Ordonnansie No 15 van 1986) dat die Stadsraad van Zeerust (a) of the Townplanning and Townships Ordinance 1986 (Ordi goedkeuring verleen het vir die wysing van die Zeerust nance No 50 of 1986) that the Town Council of Zeerust approved dorpsbeplanningskema 1980 deur die hersonering van Erwe 8 9 the amendment of the Zeerust Town planning Scheme 1980 by the en 47 Shalimar Park vanaf "MunisIpaar tlregering" en "See rezoning of Erven 8 9 and 48 Shalimar Park from "Municipal" siaar vir godsdienstige doeleindes onderskeidelik na "Residensieel "Government" and "Special" for religious purposes respectively to 1"; en Gedeelte Sven Ed 1249 Zeerust vanaf gedeeltelik "Opvoed "Residential 1" and Portion 6 of Ed 1249 Zeerust from partly "Edu kundig" en gedeeltelik "Residensieel 1" na ifbesigheld 1" catlonal" and partly "Residential 1" to "Business 1" Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are bewaring gehou deur die Departementshoof: Plaaslike Bestuur filed with the Head of the Department: Department of Local Govern Behuising en Werke Administrasie: Volkoraad Pretoria en die ment Housing and Works Administration: House of Assembly Stacisklerk van Zeerust Munisipale Kanto* Coetzeestraal Zeerust Pretoria and the Town Clerk of Zeerust Municipal Offices Coetzee en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye Street Zeerust and are open for inspection atall reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Zearust wysigingskema 43 This amendment is known as Zeerust Amendment Scheme 43 J C PIETERSE J C PIETERSE STADSKLERK TOWN CLERK Munisipale Kantore Posbus 92 Zeerust 2865 Municipal Offices PO Box 92 Zeerust April April 1993 (Kennisgewing No 15/1993) (Notice No 15/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1621 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1621 STADSRAAD VAN ZEERUST TOWN COUNCIL OF ZEERUST ZEERUST WYSIGINGSKEMA 38 ZEERUST AMENDMENT SCHEME 38 : Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) Notice is herebygiven in terms of the provisions of section 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986 (a) of the Town planning and Townships Ordinance 1986 (Ordi (Ordonnansie No 15 van 1986) dal die Stadsraad van Zeerust nance No 50 of 1986) that the Town Council of Zeerust approved gpedkeuring verleen het vir die wysing van die Zeerust the amendment of the ZeerustTown planning Scheme 1980 by the dorpsbeplanningskema 1980 deur die hersonering van Erf 1245 rezoning of Ed 1245 RP from "Residential 1" to "Business 1" RP vanaf "Residensieel 1" na "Besigheid 1" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in filed with the Head of the Department: DePartment of Local Govern bewaring gehou deur die Departementshoof: Plaaslike Bestuur : ment Housing and Works Administration: House of Assembly Behuising en Werke Administrasie: Volksraad Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk of Zeerust Municipal Offices Coetzee Stadsklerk van Zeerust Munisipale Kantore Coetzeestraat Zeerust Street Zeerust and are open for inspection at all reasonable times eii isliteskikbaar vir Inspeksie op alle redelike tye This amendment id known as Zeerust Amendment Scheme 38 "Hierdie vysiging staan bekend as Zeerust wysigingskema 38 J C PIETERSE J C PIETERSE TOWN CLERK STADSKLERK Municipal OffiCes PO Box 92Zeerust 2865: Mnnisipale Kantore Posbus 92 Zeerust April:199 3_ : A (Notice No 16/1993) : ii : ` (Kennisgewing Nd 16/1993) t i

107 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 1622 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1622 TOWN COUNCIL OF BLOEMHOF STADSRAAD VAN BLOEMHOF NOTICE OF DRAFT SCHEME KENNISGEWING VAN ONTVVERPSKEMA The Town Council of Bloemhof hereby gives notice in terms of Die Dorpsraad van Bloemhof gee hiermee ingevolge artikel 28 (1) section 28 (1) (a) of the Townplanning and Townships Ordinance (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (Ordonnan (Ordinance No 15 of 1986) that a draft townplanning scheme to be sie No 15 van 1986) kennis dat n ontwerpdorpsbeplanningskema known as Bloemhof Amendment Scheme 17 has been prepared by wat bekend sal staan as Bloemhof wysigingskema 17 deur hom it opgestel is This scheme is an amendment scheme and contains the following Hierdie skema is n wysigingskoma en bevat die volgende proposals: By rezoning of Ed 1320 and Ed 1983 situated on the voorstelle: Deur die hersonering van Ed 1320 en Ed 1983 gelee op die hook van Burger Malherbe en Hoofstraat vanaf corner of Burger "Opvoed Malherbe and Hoof Streets from "Educational" kundig" "Regering" en "Bestaande Openbare Paaie" na "Inrig "Government" and "Existing Public Road" to "Institutional" and by ling" en deur die hersonering van Ed 1/694 oleo tussen Erf 694 en the rezoning of Ed 1/694 situated between Ed 694 and West Street Weststraat en Ed 1981 voorheen bekend as n gedeelte van Resi Ert 1981 formally known as a section of Resident Street situated dentstraat gelee tussen Erf 694 en Slangstraat en Ed 1979 voorbetween Ed 694 and Slang Street and Ed 1979 formally known as a heen bekend as n gedeelte van Slangstraat en n gedeelte van section of Slang Street and a section of Brak Street situated Brakstraat gelee tussen Noordstraat en Dorpsstraat vanaf between Noord Street and Dorps Street from "ffidsting Public Road" "Bestaande Openbare Paaie" na "Nywerheid 1" to "Industrial 1" Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoorure by The draft scheme will lie for inspection during normal office hours die kantoor van die Stadsklerk in Tullekinstraat Bloemhof vir n at the offices of the Town Clerk in Tullekin Street Bloemhof for a tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 (die datum van eerste publi period of 28 days from 19 May 1993 (the date of the first publication kasie van hierdie kennisgewing) of this notice) Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema meet binne n Objections to or representations in respect of the scheme must be tydperk van 28 dae vanaf 19 Mei 1993 skriftelik by of tot die Stade lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above klerk by bovermelde adres of by Posbus 16 Bloemhof 2660 Ingeaddress or at PO Box 16 Bloemhof 2660 within a period of 28 then of gerig word days from 19 May 1993 (the date of the first publication of this STADSKLERK notice) TOWN CLERK LOCAL AUTHORITY NOTICE 1623 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1623 STADSRAAD VAN MIDRAND TOWN COUNCIL OF MIDRAND VOORGENOME PERMANENTE SLUITING VAN N GEDEELTE PROPOSED PERMANENT CLOSURE OF EIGHTH ROAD VAN AGTSTEWEG NOORDWYK UlTBREIDING NOORDWYK EXTENSION 21 AND THE ALIENATION THEREOF VERVREEMDING MN NOORDWYK 21 (EDMS) BPK 21 EN TO NOORDWYK 21 (PTV) LTD Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 67 Notice Is hereby given In terms of the provisions of section 67 gelees met artikel 79 (18) van die Ordonnansle op Plaaslike Bestuur read with section 79 (18) df the Local Government Ordinance (Ordonnansie No 17 van 1939) sacs gewysig dat die (Ordinance No 17 of 1939) as amended that it is the intention of the Stadsraad van Midrand van voorneme is Om In gedeelte van Agtste Town Council of Midrand to permanently close and alienate a portion weg Noordwykuitbreiding 21 groot ongeveer m2 aangren of Eighth Road Noordwyk Extension 7 approximately m2 send aan Ed 1017 Noordwykuitbrelding 7 en Ed 1426 Noordwykadjacent of Ed 1017 Noordwyk Extension 7 and Ed 1426 Noordwyk uitbreiding 21 permanent te sluit en te vervreem aan Noordwyk uit Extension 21 to Noordwyk 21 (Pty) Ltd breiding 21 (Edms) Bpk A sketch plan indicating the situation of the property concerned will n Skelsplan wat die ligging van die betrokke eiendom aantoon le be available for inspection during office hours at the office of the gedurende kantoortye ter insae by die kantoor van die Stadsekreta Town Secretary Municipal Offices old Pretoria Road Randjespark ris Munisipale Kantore ou Pretoriaweg Randjespark vir n tydperk for a period of 30 (thirty) days from 19 May 1993 van 30 (dertig) dae vanaf 19 Mei 1993 Any person who wishes to object to the proposed closure and Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen die voorgestelde alienation should do so in writing to the Town Clerk Private Bag X20 sluiting en vervreemding moet sodanige beswaar binne 60 (sestig) Halfway House 1685 within 30 (thirty) days from the date hereof to dae vanaf datum hienran skriftelik rig aan die Stadsklerk Privaatsak reach the undersigned not later than 18 June 1993 at 12:00 X20 Halfway House 1685 om die ondergetekende le bereik nie later as 18 Junie 1993 om 12:00 nie T W PEETERS Acting Town Clerk T W PEETERS Municipal Offices Old Pretoria Road Randjespark; Private Bag WAARNEMENOE STADSKLERK X20 Halfway House 1685 Munisipale Kentaro Ou Pretoriaweg Randjespark; Privaatsak X20 Halfway House May Mei 1993 (Notice No 61/1993) (Kennisgewing No 61/1993) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1624 TOWN COUNCIL OF LOUIS TRICHARDT DETERMINATION OF CHARGES IN TERMS OF SECTION 808(1) OF THE LOCAL GOVERNMENT ORDINANCE No 17 OF 1939 AS AMENDED PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1624 STADSRAAD VAN LOUIS TRICHARDT VASSTELLING VAN TARIEWE INGEVOLGE ARTIKEL 80B (1) VAN DIE ORDONNANSIE OP PLAASLIKE BESTUUR No 17 VAN 1939 SOOS GEWYSIG WATER SUPPLY BYLAWS WATERVOORSIENINGSVERORDENINGE in terms of section 80B (8) of the Local Government Ordinance Ooreenkomstig artikel 80B (B) van die Ordonnansie opplaaslike No 17 of 1939 as amended notice is hereby given that the Town Bestuur No 17 van 1939 soon gewysig word hiermee kennis Council of Louis Trichardt in terms of section 8013 (1) of the said gegee dat die Stadsraad van Louis Trichardt ingevolge die bepa Ordinance by special resolution dated 27 October 1992 further lings van artikel 80B (1) van bogemelde Ordonnansie by spesiale

108 108 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 amended the Tariff of Charges under the Schedule to the Water besluit gedateer 27 Oktober 1992 die Tarief van Gelde onder die Supply By laws of the Louis Trichardt Municipality adopted by the Bylae tot die Raad se Watervoorsieningsverordeninge deur die Town Council under Administrators Notice No 1024 dated 27 July Stadsraad aangeneem by Administrateurskennisgewing 1024 van 1977 as amended with effect from 1 November 1992 by the substi 27 Julie 1977 sons gewysig met ingang van 1 November 1992 tution foritem 31 of Part 1 of the following: verder gewysig het deur item 31 van Deel 1 deur die volgende te vervang: "31 Private dwelling flat church and flat/businesses combi "31 Woonhuis woonstel kerk en woonstel/besigheid kombi nation per month or part thereof: nasie per maand of gedeelte daarvan: (1) For the first 15 kl water consumed per kl or part thereof: (1) Vir die eerste 15 kl water verbruik per kl of gedeelte R108 daarvan: R108 (2) For all water consumed in excess of 15 Id per kl or part (2) Vir alle water verbruik bo 15 kl per kl of gedeelte daarvan: thereof: R400" R400" H F BASSON CHIEF EXECUTIVE/TOWN CLERK Civic Centre Voortrekker Square Krogh Street PO Box 96 Louis Trichardt 0920 H F BASSON 19 May Mei 1993 UITVOERENDE HOOF/STADSKLERK (Notice No 36/1993) (Kennisgewing No 36/1993) Burgementrum Voortrekkerplein Kroghstraat Posbus 96 Louis Trichardt 0920 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1625 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1625 TOWN COUNCIL OF DELAREYVILLE DORPSRAAD VAN DELAREYVILLE INCREASE OF TARIFFS VERHOGING VAN GELDE Notice is hereby given in accordance with section 80B (3) of the Ooreenkomstig arlikel 80B (3) van die Ordonnansle op Plaaslike local Government Ordinance 1939 (Ordinance No 17 of 1939 that Bestuur 1939 (Ordonannansie No 17 van 1939) word hiermee the Town Council of Delareyville has by special resolution amended bekendgemaak dat die Dorpsraad van Delareyville by spesiale the Determination of Charges payable in terms of the Electricity By besluit die Vasstelling van Gelde Betaalbaar Ingevolge die laws with effect from 1 May 1993 Eleldrisiteitsverordeninge met ingang van 1 Mei 1993 gewysig het The general intent of the amendment is to make provision for the Increase of the supply tariff by Escom The special resolution of the Council will be open to inspection at the office pf the Town Secretary for a period of fourteen (14) days from the date of publication of this notice in the Transvaal Provincial Gazette Die Algemene strekking van die wysiging Is om voorsiening te maakivir die verhoging van die voorsienings tad& deur Eskom Die spesiale besluit van die Raad sal vir n tydperk van veertien (14)dae na die publikasie van hierdie kennisgewing in die ()Male Koerant van die provinsie Transvaal by die kantoor van die Stadse kretaris Delareyville ter insae le Enigiemand wat beswaar teen die wysiging wil aanteken Set dit Any person who wishes to object to the amendment must do so in skriftelik binne veertien (14) dae na die publikasiedatum wat in die writing to the undersigned within 14 days after the date of publication onmiddellik voorafgaande paragraaf gemeld is by die ondergete referred to in the immediately preceding paragraph kende doen C J I JONKER C J I JONKER ACTING TOWN CLERK Municipal Offices PO Box 24 Delareyville May Mei 1993 WAARNEMENDE STADSKLERK Munisipale Kantore Posbus 24 Delareyville 2770 (Notice No 6/1993) (Kennisgewing No 6/1993) Administrators Notice Administrateurskennisgewing Administrators Notice May 1993 Administrateurskennisgewing Mei 1993 COMMISSION OF INQUIRY: LENASIA SOUTHEAST MANAGEMENT COMMITTEE CORRECTION NOTICE KOMMISSIE VAN ONDERSOEK: LENASIASUIDOOS BESTUURSKOMITEE KENNISGEWING VAN VERBETERING Notice No 205/1993 published in the Official Gazette of 12 May Kennisgewing No 205/1993 gepubliseer in die Offisiefe Koerant 1993 is hereby corrected by the substitution in line nine for the word van 12 Mei 1993 word hierby verbeter deur in reel 10 die woord "by" of the word "at" "dew" deur die woord "by" te vervang (GO 17/32/2/2/111) (GO 17/32/2/2/111)

109 TENDERS OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No TENDERS NB: Tenders previously published and where the closing dates LW: Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die have not yet passed have not been repeated in this notice Tenders are normally published 3 5 weeks before the closing date sluitingsdatum ndig nie verstreke is nie word nie in hierdie kennis gewing herhaal nie Tenders word normaalweg 35 weke voor die sluitingsdatum gepubliseer TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION Tender No TENDERS TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDERS As published on Soos gepubliseer op 15 May Mei 1993 Description of Tender Beskrywing van Tender Closing date Sluitingsdatum ITHD 1/93 Bodycomposition analyser: H F Verwoerd Hospital Liggaamsamestellinganaliseerder: H F Vetwoerdburghospitaal ITHD 2/93 VHS monitor: Hillbrow Hospital VHS monitor: Hillbrowse Hospitaal ITHD 3/93 Autoclave trolley: Johannesburg Hospital Outoklaaftrollie: Johannesburgse Hospitaal ITHD 4/93 Bottle filling machines: Klerksdorp Hospital Botteivulmasjiene: Klerksdorpse Hospilaal ITHD 5/93 Bottle filling machine: Sebokeng Hospital Bottelvulmasjien: Sebokengse Hospitaal ITHD 6/93 Electronic tablet counting machine: Sebokeng Hospital Elektroniese tablettelmasjien: Sebokengse Hospitaal ITHD 7/93 Bottle tilling machine: Vereeniging Hospital Bottelvulmasjien: Vereenigingse Hospitaal ITHD 8/93 Electronic tablet counting machine: Willem Cruywagen Hospital Elektroniese tablettelmasjien: Willem Cruywagenhospiteal ITHD 9/93 "OB Help Arm" unit: Tembisa Hospital "OBHelpArm"eenheld: Tembisa hospitaal ITHD 10/93 Bedpan washer: Witbank Hospital Bedpanwasser: Wilbankse Hospitaal ITHD 11/93 Video projector: Hillbrow Hospital Videoprojeldor: Hillbrowse Hospitaal ITHD 12/93 Edit controller: Hillbrow Hospital RedigeringkoMroletoestel: Hillbrowse Hospitaal ITHD 13/93 Production mixer: Hillbrow Hospital Produksiemenger: Hillbrowse Hospilaal ITHD 14/93 VHS video recorder: HillbrOw Hospital VHS videoopnemer: Hillbrowse Hospitaal 1

110 IMPORTANT NOTES IN CONNECTION WITH TENDERS 0 1 The relative tender documents including the Transvaal Provincial Administrations official tender forms are obtainable on application from z _ the relative addresses indicated below Such documents and any tender contract conditions not embodied in the tender documents are 9 also available for perusal at the said addresses a 0 Tender Room Telephone Postal address Building Reference No Floor (Pretoria) ITHA Deputy DirectorGeneral: HealthDeputy Direc Services 780 Branch Private Bag X221 Pretoria Al Provincial Building ITHB and ITHC Deputy DirectorGeneral: Health Services Branch Private 782 Provincial Building Bag X221 Pretoria Al ITHD Deputy DirectorGeneral: Health Services Branch Private 781 Provincial Building Bag X221 Pretoria Al 0 ITR Deputy DirectorGeneral: Transvaal Road Branch Private D307 Provincial Building ; bs Bag X197 Pretoria ITWB Chief Director: Chief Directorate of Works Private Bag C112 Provincial Building > 4437 r X228 Pretoria ITHW Chief Director: Chief Directorate of Works Private Bag CM5 Provincial Building M X228 Pretoria CIS Director: Computerised information System 1520 Merino Building T! GO Deputy Director General: Branch Community Develop Provincial Building merit Private Bag X64 Pretoria Z > SECR Deputy Director General: Provisioning Administration 519 Old Poynton < Control Private Bag X64 Pretoria Building 8 0 NEC Chief Director: Nature and Environmental Conservation PSA Building x 229 CO Private Bag X610 Pretoria 2 The Administration is not bound to accept the lowest or any tender and reserves the right to accept a portion of the tender 3 All tenders must be submitted on the Administrations official tender forms 4 Each tender must be submitted in a separate sealed envelope addressed to the Deputy Director: Provisioning Administration Control PO Box 1040 Pretoria and must be clearly subscribed to show the tenderers name and address as well as the number description and closing date of the tender Tenders must be in the hands of the Deputy Director by 11:00 on the closing date 5 If tenders are delivered by hand they must be deposited in the tender box at the enquiry office in the foyer of the Provincial Building at the Pretorius Street main entrance (near Bosman Street corner) Pretoria by 11:00 on the closing date P P HUGO Deputy Director: Provisioning Administration Control w _

111 1 asook BELANGRIKE OPMERKINGS IN VERBAND MET TENDERS 1 Die betrokke tenderdokumente met inbegrip van die amptelike tendenrorms van die Transvaalse Provinsiale Administrasie is op aanvraag by die onderstaande adresse verkrygbaar Sodanige dokumente asmede enige tenderkontrakvoorwaardes wat nie in die tenderdokumente opgeneem is nie is ook by die genoemde adresse ter insae beskikbaar Tender Kamer Telefoon verwysing Posadres No Gebou Verdieping (Pretoria) ITHA Adjunkdirekteur generaal: Tak Gesondheidsdienste 780 Provinsiale Gebou Privaat Sak X221 Pretoria At ITHp en ITHC Adjunkdirekteur generaal: Tak Gesondheidsdienste 782 Provinsiale Gebou Privaat Sak X221 Pretoria Al ITHD Adjunkdirekteur generaal: Tak Gesondheidsdienste 781 Provinsiale Gebou Privaat Sak X221 Pretoria Al ITR Adjunkdirekteur generask Tak Paaie Privaat Sak X197 D307 Provinsiale Gebou n Pretoria co NUB Hoofdirekteur Hoofdirektoraat Werke Privaat Sak X228 C112 Provinsiale Gebou rtt: r Pretoria: m 0/ n ric)1 HW Hoofdirekteur:i Hoofdirektoiaat Werke Privaat Sak X228 CMS Provinsiale Gebou M Pretoria in GIS Di iskteur: Girekenariseerde Inligtingstelsel 1520 Merinogebou D > GO Adjunkdirekteur generaal: Tak Gemeenskapsontwik 6608 Provinsiale Gebou z ri keling Privaat Sak X64 Pretoria SEKR Adjunkdirekteur generaal: " Voorsieningsadministrasie 519 Ou Poyntongebou K beheer Privaat Sak X64 Pretoria m NOB Hoofdirekteur: Natuur en Omgewingsbewaring Privaat VSAgebou x Sak X610 Pretoria cia 2 Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of enige tender aan te neem nie en behou horn die reg voor om n gedeelte van n tender aan te neem 3 Alle tenders moet op die aniptplike tendervorms van die Administrasie voorgele word ledere inskrywing moet in n afsonderlike verseelde koevert ingedien word geadresseer aan die Adjunkdirekteur: Voorsieningsadministrasiebeheer Posbus 1040 Pretoria en moet duidelik van die opskrif voorsien wees ten einde die tenderaar se naam en adres aan te toon die nommer beskrywing en sluitingsdatum van die tender Inskrywings moot teen 11:00 op die sluitingsdatum in die Adjunkdirekteur Z se hande wees P 5 Indien inakrywings per hand ingedien Word moet hulle teen 11:00 op die sluitingsdatum in die tenderbus geplaas wees by die navraag it kantoor in die voorportaal van die Provinsiale Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraat se kant (naby die hoek van Bosmanstraat) Pretoria a P P Huoo Adjunkdirekteur: Voorsieningsadministrasiebeheer _ a

112 112 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993

113 OFFISfELE KOERANT 19 MEI 1993 No

114 114 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993

115 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No

116 116 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 CONTENTS Page Gazette No INHOUD Bladsy Koerant No Na NoNo No 1 ADMINISTRATEURSKENNISGEWINGS ADMINISTRATORS NOTICES 192 Ordonnansie op Plaasliketestuur 1939: 192 Local Government Ordinance 1939: Mu Trichardt: Voorge nicipality of Trichardt: Proposed aftera Munisipaliteit van verandering steldevan grense tion of boundaries Town 210 Ordonnansie op Dorpsbeplanning planning and Townships Ordi endorpe (15/1986): Verklaring tot onwettige nonce (15/1986): Declaration as an ilia dorp: Gedeeltes van die plaas Vlakpoort gal township: Portions of the farm Vlak 89JSdistrikAmersfood poort 89 JS District of Amersf oort Padordonnansie 1957: Verlegging van 211 Roads Ordinance 1957: Deviation of ac toegangspad: Distrik Leslie cess road: District of Leslie Ordonnansie op Natuurbewaring 212 Nature Conservation Ordinance (12/1983): Verklaring tot natuurreser (12/1983): Declaration to be a nature vaat:thornybush natuurreservaat reserve: Thornybush Nature Reserve Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 213 Town planning and Township Ordinance Dome (25/1965): Bedf ordview wysi (25/1965): Bedfordview Amendment gingskema 1462: Goedkeuring Scheme 1462: Approval do: Verklaring tot goedgekeurde dorp: 214 do: Declaration as approved township: Bedford Parkuitbreiding Bedford Park Extension Kommissie van ondersoek: Lenasia Commission of Inquiry: Lenasia South Suidoos Bestuurskomitee: Kennisge East Management Committee: Correc wing van ondersoek tion notice ALGEMENE KENNISGEWINGS GENERAL NOTICES 927 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 927 Townplanning and Townships Ordi Dome (15/1986): Johannesburg nance (15/1986): Johannesburg Amend wysigingskema 4287: Hersonering van ment Scheme 4287: Rezoning of Portion Gedeelte 1 van Erf of Erf Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 996 Town planning and Townships Ordi Dome (15/1986): Stadsraad van Preto ria: Kennisgewing van ontwerpskema: nance (15/1986): City Council of Preto ria: Notice of draft scheme: Rezoning of Hersonering van die Restant van Ed 541 Oueenswood Remainder of Erf 541 Oueenswood do: do: do: Hersonering van Ert do: do: do: Rezoning of Ed 833 Dan Danville villa do: do: do: Hersonering van Ed do: do: do: Rezoning of Ed 1153 Clau Claudius dius Extension uitbrelding do: do: Pretoria 999 do: do: Pretoria Amendment Scheme wysigingskema 4252: Hersonering: Ed 2468 Laudium 4252: Notice of rezoning: Ed 2468 Lau uitbrei ding dlum Extension do: do: Pretoria 1000 do: do: Pretoria Amendment Scheme wysigingskema Hersonering: Ed 2467 Laudium 4370: Notice of rezoning: 4370: uitbrei Park Ert 2467 ding Laudium Extension Town 1002 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en planning and Townships Ordi Dorpe (15/1986): Nelspruit wysiging nance (15/1986): Nelspruit Amendment skema 190: Hersonering van n gedeelte Scheme 190: Rezoning of a portion of van Cosmoslaan Nelspruit uitbrelding Cosmos Avenue Nelspruit Extension do: Verwoerdburg Amendment Scheme: 1003 do: Verwoerdburg wysigingskema: Her Rezoning of Portion 52 of the farm Zwart sonering van Gedeelte 2 van die pleas kop 383 JR Zwartkop 383 JR do: Pietersburg Amendment Scheme 1004 do: Pietersburg wysigingskema 312: 312: Rezoning of Portion 136 and the 1 Hersonering van Gedeelte 136 en die Remainder of Portion 244 of the farm : i Restant van Gedeelte 244 van die pleas Sterkloop 688 LS Sterkloop 688 LS do: Pretoria Amendment Scheme 4389: do: Pretoria wysigingskema 4389: Her Rezoning of Ed 3108 Pretoria r nr sonering van Ed 3108 Pretoria do: Johannesburg Amendment Scheme 1006 do: Johannesburg wysigingskema 4240: 4240: Rezoning of Ed 146 Faidand Hersonering van Ed 146 Fairland do: Brakpan Amendment Scheme 179: 1007 do: Brakpan wysigingskema 179: Her Rezoning of Portion 1 of Ed 950 Brak rtp sonering van Gedeelte 1 van Ed 950 pan Brakpan do: Pretoria Amendment Scheme 4385:!laps do: Pretoria wysigingskema 4365: Her Rezoning of Erf 273 Rietfontein sonering van Ed 273 Rietfontein do: Johannesburg Amendment Scheme: : 1009 do: Johannesburg wysigingskema: Her Rezoning of Even 754 and 756 Fairland sonering van Erwe 754 en 756 Fairland do: Verwoerdburg Amendment Scheme: 1011 do: Verwoerdburg wysigingskema: Her Rezoning of Erf 214 Die Hoewes X88 sonering van Ed 214 Die Hoewes X88 Verwoerdburg Verwoerdburg do: Johannesburg Amendment Scheme: 1012 do: Johannesburg wysigingskema: Her Rezoning of Ed 133 Norwood sonering van Ert 133 Norwood do: Verwoerdburg Amendment Schefrie 1013 do: Verwoerdburg wysigingskema 56: 56: Rezoning of Erf 843 Zwartkop Exten i Hersonering van Ed 843 Zwartkop uitsion breiding

117 OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No Na Page Gazette No Bladsy Koerant No No No No 1014 Town planning and Townships Ordi 1014 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance (15/1986): Krugersdorp Amend Dorpe (15/1986): Krugersdorp ment Scheme 367: Rezoning of Portion wysigingskema 361: Hersonering van 20 of Erf 31 Noordheuwel Gedeelte2Ovan Ed 31 Noordheuwel Division of Land Ordinance (20/1986): 1015 Ordonnansie op die Verdeling van Grond Application to divide land: Portion of Per (20/1986): Aansoek om grond le verdeel: Lion 6 of the farm Lebombo 186 JU Gedeelte van Gedeelte 6 van die pleas 1016 Town planning and Township Ordinance Lebombo 186 JU (15/1986): Johannesburg Ordonnansie op Amendment Dorpsbeplanning en Scheme 4289: Rezoning of Ed 887 Dome (15/1986): Johannesburg wysi Westdene 22 gingskema 4289: Hersonering van Ed Westdene do: Rustenburg Amendment Scheme 1017 do: Rustenburg wysigingskema 235: 235: Rezoning of the Remaining Extent Hersonering van Ed 1085 Rustenburg of Erf 1085 Rustenburg do: Halfway House en Clayville 1018 do: Halfway House and Clayville wysigingskema 711: Hersonering van Ed Amendment Scheme 711: Rezoning of 33 Randjespark uitbreiding Erf 33 Randjespad( Extension do: Halfway House en Clayville 1019 do: do: Rezoning of Ed 43 Randjespark wysigingskema 711: Hersonering van Ed Extension Randjespark uitbreiding do: Sandton Amendment Scheme 2207: 1020 do: Sandton wysigingskema 2207: Her Rezoning of Ert 885 River Club Exten sonering van Ed 1385 River Club uitsion breiding do: Town Council of Uchtenburg: Re 1021 do: Stadsraad van Lichtenburg: Hersozoning of Ed 199 Blydeville nering van Erf 199 Blydeville do: Roodepoort Amendment Scheme 1022 do: Roodepoort wysigingskema 749: 749: Rezoning of Erven 3725 and 3726 Hersonering van Enve 3725 en 3726 Weltevredenpark Extension Weltevredenpark uitbreiding 45 Roode 1023 do: Amendment Scheme 265: Rezoning poort of Erf 2242 Secunda Extension do: Wysigingskema 265: Hersonering 1024 do: Sandton Amendment Scheme 2206: van Erf 2242 Secunda uitbreiding Rezoning of Erven 227 and 228 Hyde 1024 do: Sandton wysigingskema 2206: Her Park Extension sonedng van Erwe 227 en 228 Hyde 1025 do: Johannesburg Amendment Scheme parkuitbreiding : Rezoning of a portion of Ed do: Johannesburg wysigingskema 3731: EldoradoparkExtension Hersonering van n gedeeke van Erf 1029 Local Government Ordinance (17/1939): 4077 Eldoradoparkuitbreiding Town Council of Nelspruit: Permanent 1029 Ordonnansie op Plaaslike Bestuur closing of road and alienation of land (17/1939): Stadsraad van Nelspruit: Per 1030 Town planning and Townships Ordi manente sluiling van pad en vervreemnance (15/1986): Brits Amendment ding vangrond Scheme 1/186: Rezoning of Ed 247 Pri 1030 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en mindia Dorpe (15/1986): Brits wysigingskema 1031 Removal of Restrictions Act (84/1967): 1/18: Hersonering van Ed 247 Primindia Removal of conditions Wet op Opheffing van Beperkings 1032 do: do: Ed 974 SlIverton Extension (84/1967): Opheffing van voorwaardes do: do: Erven 475 and 476 Glenhazel 1032 do: do: Ed 974 Silverton uitbrelding Extension do: do: Erwe 475 en 476 Glenhazel uit 1034 do: do: Erf 87 Declercqville breiding do: do: Erf 263 Waterkloof do: do: Ert 87 Declercqville do: do: Erf 631 Waverley do: do: Erf 263 Waterkloof do: do: Portion of the farm Elandspoort 1036 do: do: Erf 631 Waverley JR do: do: Gedeelte van die pleas 1038 do: do: Ed 49 Savoy Estate Elandspoort 357 JR do: do: Ern 90 Sonheuwel do:do Erf 49 Savoy Estate do: do: Erf 206 Arcadia do: do Er1190 Sonheuwel do: do: Erf 475 Florida do: do: Er1206 Arcadia Town planning and Townships Ordi an 1041 do:do:ert475 Florida nance (15/1986): Wolmaransstad 1042 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Amendment Scheme 16: Rezoning: Ed Dorpe (15/1986): Wolmaransstad 109 Wolmaransstad wysigingskema 16: Hersonering: Ert do: Klipriviervallei Amendment Scheme Wolmaransstad : Rezoning: Portion of Ed 535 Henley 1043 do: Klipriviervallei wysigingskema 40: on Klip Hersonering: Gedeelte van Ed 535 Hen 1044 Removal of Restrictions Act (84/1967): leyon Jr Klip Alteration of condition: Ed 297 Water 1044 Wet op t Opheffing van Beperkings kloof (84/1967): Wysiging van voorwaarde: Ed 1045 Town planning and Townships Ordi 297 Waterkloof nance (25/1965): Johannesburg Amend 1045 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en merit Scheme 1873: Rezoning: Erven Dope (25/1965): Johannesburg and 518 Kew wysigingskema 1873: Hersonering: Erwe 1046 Town planning and Townships Ordi en 518 Kew nance (15/1986): Application for estab 1046 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en r t lishment of township: Wapadrand Exten Dome (15/1986): Aansoek om stigting sion van dorp:wapadrand uitbreiding

118 118 No 4911 OFFICIAL GAZETTE 19 MAY 1993 Na Page Gazette Bladsy Koerant Na No No No No 1047 Town planning and Townships Ordi 1047 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance (15/1986): Application for estab Dome (15/1986): Aansoek om stigting lishment of township: Stilfontein Exten van dorp: Stilfontein uitbreiding sion W48 do: Sandtonwysigingskema 2203: Her 1048 do: Sandton Amendment Scheme 2203: sonering: Erwe 121 en 125 Sandown uit Rezoning: Lots 121 and 125 Sandown ; breiding Extension do: Voomeme om dorp to stig: Ge 1049 do: Intention to establish township: Por deeites van die pleas Sterkloop 688 LS tions of the farm Sterkloop 688 LS Dis distrik Pietersburg trict of Pietersburg do: Pretoria wysigingskema: Hersone 1050 do: Pretoria Amendment Scheme: Re ring: Ed 1314 Pretoria Noord zoning: Erf 1314 Pretoria North do: Pretoriawysigingskema 4393: Her 1051 do: Pretoria Amendment Scheme 4393: sonering: Gedeelte van die pleas Harte Rezoning: Portion of the farm Harle beestpoort 362 JR Pretoria beestpoort 362 JR Pretoria do: Edenvale 1052 do: Edenvale Amendment Scheme 299: wysigingskema 299: Her sonering:restant van Erf 417 Eastleigh Rezoning: Remaining Extent of Erf 417 Eastleigh do: Johannesburg wysigingskema: Her 1053 do: Johannesburg Amendment Scheme: sonering: Erwe Suideroord Rezoning: Enien Suideroord do: Nelspruitwysigingskema 185: Her 1054 do: Nelspruit Amendment Scheme 185: sonering: Deel van Ed 1018 West Rezoning: Portion of Stand 1018 West Acresuitbreiding Acres Extension Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1055 Local Government Ordinance (17/1939): (17/1939): Permanente stuffing van park: Permanent closing of park: Portion of Gedeelte van Parked 1018 West Acres Park Ed 1018 West Acres Extension uitbreiding Town planning and Townships Ordi 1056 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance (15/1986): Pretoria Amendment Dome (15/1986): Pretoria wysiging Scheme 4391: Rezoning of Ed R/844 skema 4391: Hersonering: Erf R/844 Sunnyside Sunnyside do: Randburg Amendment Scheme 1057 do: Randburg wysigingskema 1801: 1801: Rezoning: Remaining Extent of Ed Hersonering: Restant van Ed 1669 Ed 1669 Erf 948 and Erf 950 Ferndale en Ef 950 Ferndale do: Johannesburg Amendment Scheme 1058 do: Johannesburg wysigingskema 4280: 4280: Rezoning: Erf 391 Ormonde Ex Hersonering: Erf 391 Ormonde ultbrei tension ding do: Halfway House and Clayville 1659 do: Halfway House en Clayville Amendment Scheme 733: Rezoning: Rewysigingskema 733: Hersonering: Reste maining Extent of Portion 19 of the farm rende Gedeelte van Gedeelte 19 van die Bothasfontein 408 JR pleas Bothasfonteln 408 JR do: Johannesburg Amendment Scheme: 1060 do: Johannesburgwysigingskema: Her Rezoning : Erf 53 Melrose sonering:erf 53 Melrose do: Nigel Amendment Scheme 113: Rezoning: Erf 420 Alrapark Nigel nering:erf 420 Alrapark Nigel do: Nigelwysigingskema 113: Herso 1062 do: Klipriviervallei Amendment Scheme 41: Rezoning: Erf 29 and 30 Witkop do: Klipriviervallei wysigingskema 41: r Hersonering: Erwe 29 en 30 VVitkop do: Pretoria Amendment Scheme 1974: 4911 Rezoning: Erf h/erten Pretoria do: Pretoriawysigingskema 1974: Her 1064 do: Kempton Park Amendment Scheme sonering: Ed 615 Silverton Pretoria : Rezoning: Erven and 1064 do: Kempton Parkwysigingskema 430: Westuis Street Van Riebeeckpark a Hersonering: Erwe en Wes tension ez tuisstraat Van Riebeeckpark uitbreiding 1065 do: Kempton Park Amendment do: Kempton Park wysigingskema 193: 193: Rezoning: Erven 227 and 228 Kempton Park Extension i Hersonering: Erwe 227 en 228 Kempton 1066 do: Southern Johannesburg Region : re parkuitbreiding Amendment Scheme: Rezoning: Ert 318_ do: x1066 Suidelike Johannesburg Steck Zakariyya Park X i r (4 wysigingskema: Hersonering: Ed do: Edenvale Amendment Scheme 306: ZakadyyaParkuitbreiding Rezoning: Portion 5 Erf 63 Edendale ; 1067 do: Edenvale wysigingskema 306: Her 1068 do: Pretoria Amendment Scheme 4396: i I a: sonering:gedeelte 5 Erf 63 Edenvale Reioning: Portion 23 Ed 139 East I f1068 do: Pretoria wysigingskema 4396: Her Lynne r er sonering: Gedeelte 23 Ed 139 East 1070 do: Sandton Amendment Scheme: Re r it* Lynne zoning: Erf 364 Hurling ham Extension I4070 do: Sandton wysigingskema: Hersone 1071 do: Johannesburg Amendment I re/ ring: Ed 364 Hurling ham uitbreiding Schemes and 4290: : I 4071 do: Johannesburg wysigingskemas Rezoning: Portion 3 Ed 56 West Turf : ra > en 4290: Hersonering: fontein; Portion 1 Ed 2277 Houghton Gedeelte 3 Ed 56 Wes Turifontein Ge _ Estate; Erven 25 and 26 Melville and Erven and 1540 Turfdeelte 1 Erf 2277 Houghton Estate; Erwe 25 en 26 Melville en Erwe 1371 " : I Cr 4 fontein en 1540 Turffontein do:: Randburg Amendment Scheme: Re r ta172 do: Randburg wysigingskema: Herso 1 zoning Portion 2 Ed 39 Johannesburg : : Ett nering: Gedeelte 2 Ed 39 Johannes I North : i " burg North 417 : 4911

119 No OFFISIELE KOERANT 19 MEI 1993 No Page Gazette Bladsy Koerant No Na No No No 1073 Townplanning and Townships Ordi 1073 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance (15/1986): Sandton Amendment Dorpe (15/1986): Sandton Scheme 2210: Rezoning: Erf 196 Mor wysigingskema 2210: Hersonering: Erf ningside Extension Momingside uitbreiding do: Sandton Amendment Scheme 2211: 1074 do: Sandton wysigingskema 2211: Her Rezoning: Erf 320 Sandown Extension sonering: Erf 320 Sandown uitbreiding do: Amendment Scheme: Rezoning: 1075 do: Wysigingskema: Hersonering: Ge Portion 1 Erf 941 Pretoria North dentin 1 Erf 941 Pretoria Noord do: Verwoerdburg Amendment Scheme: 1076 do: Verwoerdburg wysigingskema: Her Rezoning: Portion 48 Erf 2423 Wierda sonering: Gedeelte 48 Erf 2423 Wierda park Extension2 Verwoerdburg parkuitbreiding 2 Verwoerdburg do: Krugersdorp Amendment Scheme 1077 do: Krugersdorp wysigingskema 372: 372: Rezoning: Erven 791 and 792 Hersonering: Erwe 791 en 792 Noord Noordheuwel Extension 4 Krugersdorp heuwel uitbreiding 4 Krugersdorp do: Randfontein Amendment Scheme 1078 do: Randfonteln wysigingskerna 125: 125: Rezoning: Portion of the Remainder Hersonering: Gedeelte van die Restant of Portion 10 of the farm Randfontein 247 van Gedeelte 10 van die pleas Randfon IQ tein do: Witbank Amendment Scheme 328: 1079 do: Witbank wysigingskema 328: Herso Rezoning : Ed 273 Die Heuwel nering:erf 273 Die Heuwel Conversion of Certain Rights to Lease 1080 Wet op die Omsetting van Sekere Regte hold Act (81/1988): Inquiry: Granting of in Huurpag (81/1988): Ondersoek: Verright of leasehold: Mamelodi Local Auth lenging van reg van huurpag: Mamelodi ority Plaaslike Owerheid do: Persons granted a right of leasehold do: Persone reg van huurpag verleen Town planning and Townships Ordi 1082 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance ( ): Atherton Amendment Dorpe (15(1986): Alberton wysiging Scheme 655: Rezoning: Erven skema 655; Hersonering: Erwe Mayberry Park Mayberry Park LOCAL AUTHORITY NOTICES PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWINGS 1462 City Council of Boksburg Stadsraad van Boksburg Local Authrolly of Boksburg Plaaslike Bestuur van Boksburg Town Council of Ellisras Stadsraadvan Ellisras Town Councilof Germiston Stadsraadvan Germiston do do do do City Council of Kempton Park Stadsraadvan Kempton Park do do do do City Council of Roodepoon Stadsraad van RoodepOort Town Council of Sandton Stadsraad van Sandton Town Council of Westonaria Stadsraadvan Westonaria do do Town Council of Nelspruit Stadsraad van Nelspruit City Council ofjohannesburg StadsraadvanJohannesburg Town Council of Akasia Stadsraad van Akasia Town Council of Albertan Stadsraad van Alberton do do Local Authority of Bedfordview Plaaslike Bestuur van Bedfordview City Council of Benoni Stadsraad van Benoni Town Council of Christiana Stadsraad van Christiana do do t 1545 Town Council of Edenvale Stadsraad van Edenvale Town Council of Ellisras Stadsraad van Ellisras Town Council of Evander Stadsraad van Evander Town Council of Hartbeespoort Stadsraad van Hartbeespoort do 73 " do City of Johannesburg Stad Johannesburg do do City Council ofjohannesburg Stadsraad van Johannesburg do do do do do do _ do 77 r do do do do do do do do do do M do do do _ 07p c do do 1564 City Council of Kempton Park Stedsraaci van KemptonPark 79t 4911

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 27 DECEMBER

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ...

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ... 0 0 Vol. 12 AUGUST PRETORIA, 23 AUGUSTUS 2006 No. 311.0 ::r. M 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HElPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH.......... 06311" IIIII

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow Vol. 13 PRETORIA, 28 NOVEMBER 2007 No. 345 2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Townships Ordinance

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 630 4 December Desember 2017 No. 41296 N.B. The Government Printing

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 22 21 DECEMBER

More information

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 FEBRUARY PRETORIA, 7 FEBRUARIE 2003 No. 41 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HElPUNE 1 oaoo 012

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

.--"." 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. -

.--. 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. - 4 "monshaino"nwommanttmlise:w3s14;;,x:::::::::: f:::::i:::isisi:::iiiii*ii:iiiiiiiiiiiii:":%fts+ 4 :ax:mmkts% t IIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIRMMINIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII IIIIiIIII4IIIIfAI4ii101i'ikl ""

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

Provincial Gazette Extraordinary

Provincial Gazette Extraordinary I HE PRO VINOP OF Gauteng DIE PROVINFtIF GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant iiili iii Vol. 12 PRETORIA, 24 2006 No. 268 Ule oil hove the power to prevent RIDS RIDS

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal n MENKO THE YROVNCE OF TRANSVAAL Offiriat (gazdtr (Registered at the Post Of/ice as a Newspaper) ititisp S A Q4 sr 7Thl LBRARY tit 4( /t DE PROVNSE TRAN C V *TM PTV trzt ffintaitr /40N7i) k errant (As

More information