.--"." 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. -

Size: px
Start display at page:

Download ".--"." 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. -"

Transcription

1 4 "monshaino"nwommanttmlise:w3s14;;,x:::::::::: f:::::i:::isisi:::iiiii*ii:iiiiiiiiiiiii:":%fts+ 4 :ax:mmkts% t IIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIRMMINIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII IIIIiIIII4IIIIfAI4ii101i'ikl "" SK3e,,,,T ēatstamiz:s4:4::::: av200 'zz MENIKO ',:: >:<:::::::::,::::::V:E:iliS IIIIIIIIIiiiIIII;IIII stodssmomigagmemil :ciii 3:t IIIIIIIMAIIININSIONIIIIgI:VIRAIIIIMitgp:11Wam4 SIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIEJI] IEI:Ei:ii:iiiiiisa i ::::: wmireiiii::iicsimuii M :, t :::: p 16 ogiossavecewarmeontitt*? 5, 4,:;i t;i: :1*'?" AḺ cbetsrokovtigattommomiginme iminingsaiwookbviwes76rotx,,,i;ivtma:_:s{ctime Hiimitionormanni,,,,:, :g:,,,a m is iiikilitolasobigAnawatit:;myttst::6?(tiviotlfriAozeivreaimEtrailionoliont sissca opt 040:ie wm:::ie!inaa:i:::: :ie f*km:::::::::::::,:i:::::if::: f<t}5*46,:,,,,,,;,,,,s::::"347k:::m:::ii:isi::: ii*:;::k::si*::?:::i:imi:i;e::::::::iii:i;:i*e:iiii**isi:e:;sesl:iik:isi 'z't_ ; i 0 t?:sf:;:k:1 :::::!!:: :t ::celpeassiessav :i t :;:17'100434ffiimiw4:i!:: tt:;,,,,,:14:::::::0:::::i*:;:::::;:::i!*::::::i:::::e*::::::::0;::::::::::::ia:::*:::::w I:III'MIiIiIiIIIfliIIIIIIII!IimiDEIIIAN'taiaIIimetiri*akita:*:ippt?:::Ew:lI:gttiuwpx": s:s4::: logimislimili,saeranii Pz:AIIII 4 4s444S,efatiVallgniaiIMINIMIIMUIIIIIIIMMIngi IMIIMIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIWINIIIIRWIItit:IkM101111F7T: ; '' '!"someneme tnutrista :: latinggram isiawitilvw ii: ta,,,:44:: * 00*alostissusimenutintiniono <:::::,:::<xx:::v:x:*:::exx:1::::::*:::::<*:0:::::::::" ::::::::::«kxsy :ttss;:c xx,c,xst,s:s: Eil:::signounitsiiogsme&plamaittataimisiHeemaindt:4ittitainintonnatestamming 7 w::r: 0 ar:9:4: 04::xA::::::::::::: : *:!*:::*:::*:::*;::,:<<:*:::: t :,::,::;:::;::::%;:46:x::::::::,:>:::::::::<:,:Vx<:::: Aniegf:fttaiat!mAN Selling price :!:::iso:isii*:e: NNIIIMMItIiWmaimamv VerkooPPtys: R1,50 IIIIIIIMINII0EIIIIAmmiirmiiiEjiim WINSIINEPIrmI:::airgc;!::wi :::"::::::::::::,::::,;, :s: Other countries Buitelands: R1,95 s*awiii1 ] ;*?*!:!&:?::::i:::::::::::? DECEMBER 0 Vol 237 PRETORIA, 28 DESEMBER 1994 No 5075 A Which includes / Waarby ingesluit is PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES OFFICIAL NOTICES GENERAL NOTICES PREMIERSKENNISGEWINGS OFFISIE"LE KENNISGEWINGS ALGEMENE KENNISGEWINGS B D NOTICES BY LOCAL AUTHORITIES TENDERSTENDERS PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWINGS ill A ,

2 2 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE;28 DECEMBER 1994 PROVINCIAL GAZETTE' OF THE TRANSVAAL PROVINSIALE KOERANT VAN TRANSVAAL (Published every Wednesday) (Verskyn elke Woensdag) All correspondence, notices, etc, must be Alla korrespondensie, kennisgewings, ens, addressed to the DirectorGeneral: Transvaal moet aan die Direkteurgeneraal: Transvaalse Provincial Administration, Private Bag X64, Provinsiale Administrasie, Privaat Sak X64, Pretoria, and if delivered by hand, must be Pretoria, geadresseer word en indien per hand handed in on the Sixth Floor, Room 628, Old afgeiewer, moet dit op die Sesde Verdieping, Poynton Building, Church Street, Pretoria Free Kamer 628, Ou Poyntongebou, Kerkstraat, copies of the Provincial Gazette or cuttings of Pretoria, ingedien word Gratis eksemplare van notices are not supplied die Provinsiale Koerant of uitknipsels van ken nisgewings word nie verskaf nie SUBSCRIPTION RATES (PAYABLE IN ADVANCE) INTEKENGELD (VOORUITBETAALBAAR) AS FROM 1 APRIL 1994 MET INGANG 1 APRIL 1994 Transvaal Provincial Gazette (including all Transvaalse Provinsiale Koerant (met inbegrip Extraordinary Gazettes) are as follows: van alle Buitengewone Koerante) is soos volg: Yearly (post free) = R86,25 Jaarliks (posvry) = R86,25 Zimbabwe and other countries (post free) = Zimbabwe en buitelands (posvry) = R1,95 R1,95 each elk Price per single copy (post free) = R1,50 each Prys per eksemplaar (posvry) = R1,50 elk Obtainable at the Sixth Floor, Room 628, Old Verkrygbaar by die Sesde Verdieping, Kamer Poynton Building, Church Street, Pretoria, 628, Ou Poyntongebou, Kerkstraat, Pretoria, NOTICE RATES AS FROM KENNISGEWINGTARIEWE MET INGANG VAN 1 APRIL APRIL 1994 Notices required by Law to be inserted in the Provincial Gazette: Double column: Kennisgewings wat volgens Wet in die Provinsiale Koerant geplaas moet word: Dubbelkolom: R10,80 per centimetre or portion thereof R10,80 per sentimeter of deel daarvan Repeats = R8,30 Herhaling = R8,30 Subscriptions are payable in advance to the Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die DirectorGeneral, Private Bag X225, Pretoria, Direkteurgeneraal, Privaatsak X225, Pretoria, /4 C V VAN SCHALKWYK, C V VAN SCHALKWYK, for Director General (K5721) namens Direkteur generaal (1(5721) 11

3 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No CONDITIONS FOR PUBLICATION VOORWAARDES VIR PUBLIKASIE CLOSING TIMES FOR THE ACCEPT SLUITINGSTYE VIR DIE AANNAME VAN ANCE OF NOTICES KENNISGEWINGS 1 The Provincial Gazette is published every 1 Die Provinsiale Koerant word weekliks op week on Wednesdays and the closing time for Woensdae gepubliseer en die sluitingstyd vir the acceptance of notices which have to die aanname van kennisgewings wat op 'n appear in the Provincial Gazette on any par bepaalde Woensdag in die Provinsiale ticular Wednesday, is 10:00 on the Tuesday Koerant moet verskyn, is 10:00 op die two weeks before the Gazette is released Dinsdag twee weke voordat die Koerant Should any Wednesday coincide with a public vrygestel word Indien enige Woensdag holiday, the date of publication of the saamval met 'n openbare vakansiedag, ver Provincial Gazette and the closing time of the skyn die Provinsiale Koerant op 'n datum en acceptance of notices will be published in the is die sluitingstye vir die aanname van kennis Provincial,Gazette, from time to time gewings soos van tyd tot tyd in die Provinsiale Koerant bepaal 2 (1) Copy of notices received after closing 2 (1) Kopie van kennisgewings wat na slul time will be held over for publication in the tingstyd ontvang word, sal oorgehou word vir next Provincial Gazette plasing in die eersvolgende Provinsiale Koerant (2) Amendment or changes in copy of (2) Wysiging van of veranderings in die notices cannot be undertaken unless instruc kopie van kennisgewings kan nie onderneem tions are received before 15:30 on word nie tansy opdragte daarvoor ontvang Wednesdays one week before the Gazette word voor 15:30 op Woensdae een week Is released voordat die Koerant vrygestel word THE GOVERNMENT PRINTER INDEMNI VRYWARING VAN DIE STAATSDRUK PIED AGAINST LIABILITY KER TEEN AANSPREEKLIKHEID 3 The Government Printer will assume no 3 Die Staatsdrukker aanvaar geen aan liability in respect of spreeklikheid vir (1) any delay in the publication of a notice (1) enige vertraging by die publikasie van or publication of such notice on any 'n kennisgewing of vir die publikasie date other than that stipulated by the daarvan op 'n ander datum as die deur advertiser; die adverteerder bepaal; (2) any editing, revision, omission, typo (2) enige redigering, hersiening, weglating, graphical errors resulting from faint or tipografiese foute of foute wat weens indistinct copy dowwe of onduidelike kopie mag ontstaan LIABILITY OF ADVERTISER AANSPREEKLIKHEID VAN ADVER TEERDER 4 Advertisers will be held liable for any com 4 Die adverteerder word aanspreeklik pensation and costs arising from any action gehou vir enige skadevergoeding en koste which may be instituted against the wat ontstaan uit enige aksie wat weens die Government Printer in consequence of the publikasie van 'n kennisgewing teen die publication of any notice Staatsdrukker ingestel mag word

4 4 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 COPY KOPIE 5 Copy of notices must be TYPED on 5 Die kopie van kennisgewings moet slegs one side of the paper only and may not op een kant van die papier, GETIK wees en constitute part of any covering letter or mag nie deel van enige begeleidende brief of document dokument uitmaak nie 6 All proper names and surnames must be 6 Alle eiename en familiename moet duidelik clearly legible, surnames being underlined or leesbaar wees en familiename moet ondertyped in capital letters In the event of a streep of in hoofletters getik word Indien 'n name being incorrectly printed as a result of naam verkeerd gedruk word as gevolg van indistinct writing, the notice will be repub onduidelike skrif, sal die kennisgewing alleen lished only upon payment of the cost of a na betaling van die koste van 'n nuwe plasing new insertion weer gepubliseer word PLEASE NOTE: ALL NOTICES MUST BE La WEL: ALLE KENNISGEWINGS MOET GETIK TYPED IN DOUBLE SPACING, HANDWRITTEN WEES IN DUBBELSPASIERING, HANDGESKREWE NOTICES WILL NOT BE ACCEPTED KENNISGEWINGS SAL NIE AANVAAR WORD NIE 7 In the event of a notice being cancelled, a 7 By kansellasie van n kennisgewing sal refund will be made only if no cost regarding terugbetaling van gelde slegs geskied indien the placing of the notice has been incurred by die Staatsdrukkery geen koste met betrekking the Government Printing Works tot die plasing van die kennisgewing aange gaan het nie PROOF OF PUBLICATION BEVVYS VAN PUBUKASIE 8 Copies of the Provincial Gazette which 8 Eksemplare van die Provinsiale Koerant may be required as proof of publication may wat nodig mag woes ter bewys van be ordered from the Transvaal Provincial publikasie van 'n kennisgewing kan teen Administration at the ruling price The die heersende verkoopprys van die Transvaal Provincial Administration will Transvaalse Provinsiale AdminIstrasie assume no liability for any failure to post bestel word Geen aanspreeklikheid word such Provincial Gazette(s) or for any delay aanvaar vir die versuim om sodanige in dispatching it/them Provinsiale Koerant(e) to pos of vir ver traging in die versending daarvan nie Important Notice 1 Please post your advertisements early 2 Please send a covering letter with all advertisements you submit 3 Please do not send duplicates of letters or advertise ments Belangrike Kennisgewing 1 Sorg asb dat u advertensies vroegtydig gepos word 2 Stuur asb 'n dekkingsbrief saam met alle advertensies 3 Moet asb geen duplikaatbriewe of advertensies stuur \ nie 2 I

5 , normal PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No General Notices Algemene Kennisgewings NOTICE 4039 OF 1994 KENNISGEWING 4039 VAN 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5290 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 5290 I, Douwe Agema, being the authorised agent of the owner of Por ER Douw Agema, synde die gemagtigde agent van die eienaar tion 195 (portion of Portion 15) of the farm Derdepoort 326 JR, van Gedeelte 195 (gedeelte van Gedeelte 15) van die plaas Derde hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) () of the Town good 326 JR, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (I) van die planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 1986), that I have applied to the City Council of Pretoria, for the 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek amendment of the town gedoen het planning scheme in operation om die known as wyslging van die dorpsbeplanningskema inworking bekend as Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, deur die Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the rezoning of the prohersonering van die eiendom hierbo beskryf, gala to Malottoweg party described above, situated at 195 Malotto Road (R573), Derde 'n woonpoort, from "Agricultural" to "Special" for a dwelling, nursery, towin (R573) huts, kwekery, 195, Derdepoort, Insleepdiens, van verversingsplek "Ls erring tot "Spesiaal" en algemene vir handeservices, place of refreshment and a general dealer (shops), subject fear (winkels) onderworpe aan 'n voorgestelde Bylae "B" to a proposed Annexu re "B" Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Stedelike office hours at the office of the Executive Director City Planning, Beplanning, Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Development Control Division, Application Section, Room 6002, Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for the period of tydperk van 28 doe vanaf 21 Desember 1994 (die datum van die 28 days from 21 December1994 (the date of first publication of this eerste publikasie van hierdie kennisgewing) notice) Besware teen of vestal ten opsigte van die aansoek moet binne 'n 1 l Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die th be lodged with or made in writing the Executive Director at the Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Preabove address or at PO Box 3242, Pretoria,toria, 0001, within a period of 0001, ingedien of gerig word 28 days from 21 December 1994 Adres van gemagtigde agent D Agema, Tom Jenkinsrylaan 20, Rietondale,0084 Pretoria, Tel en Faks (012) Address of authorised agent: D Agema, 20 Tom Jenkins Drive, Rietondale, Pretoria, 0084 Tel and Fax (012) NOTICE 4040 OF 1994 KENNISGEWING 4040 VAN 1994 GROBLERSDAL AMENDMENT SCHEME 46 GROBLERSDALWYSIGINGSKEMA 48 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE TOWN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS P LANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 0) (b) (i) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NANCE No 15 OF 1988) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I, Russell Pierre Attwell, being the authorised agent of the owners Ek, Russell Pierre Attwell, synde die gemagtigde agent van die of Erf 2, Groblersdal Township, hereby give notice in terms of section elenaar van Erf 2, Groblersdaldorpsgebied, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 56 (1) (b) (I) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, Dorpe, that 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Groblersdal aan I have applied to the Town Council of Groblersdal for the amendment of the town gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema, roe planning scheme, known as the Groblersdal Town bekend as Groblersdal dorpsbeplanningskema, 1981, deur die herplanning Scheme, 1981, by the rezoning of the property described sonering van die eiendom hierbo beskryf, vanaf "Basic] held 1" met above, from "Business 1" with a coverage of 75% to "Business 1" 'n delcking van 75% na "Besigheld 1" met 'n dekking van 98% with a coverage of 98% Nadere besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende Further particulars of the application will lie for Inspection during gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stadsraad van office hours at the office of the Town Clerk, Groblersdal Muni Groblersdal, Groblerlaan 2, Groblersdal, vir 'n tydperk van 28 dae clpality, 2 Grobler Avenue, Groblersdal, for a period of 28 days from vanaf 21 Desember December 1994 Besware teen of vertoe ten opsigte van die dorp moet by of tot die to or representations in respect of the scheme must be Stadsklerk, by bovermelde adres of by Privaatsak X668, Groblerslodged with or made in writing to Town Clerk, at the above address or dal, 0470, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 at Private Bag X668, Groblersdal, 0470, within a period of 28 days ingedien of gerig word from 21 December 1994 Adres van agent: Attwell & Associates, Posbus 1133 Fontaine Address of agent: Attwell & Associates, PO Box 1133 Fontaine bleau, 2032 bleau, Objections 0 28 NOTICE 4041 OF 1994 KENNISGEWING 4041 VAN 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME PRETORIAWYSIGINGSKEMA I, Hendrik Beyers Vorster, being the authorised agent of the owner of Ed 1630, Silver ton Extension 9, hereby give notice in terms of ER, Hendrik Beyers Vorster, synde die gemagtigde agent van die section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance, eienaar van Ed 1630, Silverton uitbreiding 9, gee hiermee ingevolge 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that I have applied to the City arfficel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Council of Pretoria for the amendment of the town planning scheme Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat ek by die S in operation known as Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the tadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die rezoning of the property described above, situated at Silverton dorsbeplanningskema in werking bekend as Pretonadorpsbeplan ningskema, 1974, deur die hersonering van die eiendom hierbo Extension 9, from one dwelling per thousand (1 000) m2 to one beslcryf, gated to Silverton uitbreiding 9, van een woonhuis per dui dwelling per six hundred and thirty five (635) rn2 by means of subsend (1 000) m2 tat een woonhuis per seshonderd vyf en dertig (635) division m2 by wyse van onderverdeling Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Executive Director, City Planning and kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Direkteur, Departe Development Department, Land use Rights Division, Room 6002, _ ment Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grond West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for a period of gebruiksre9te, Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, days from 21 December 1994 (the date of first publication of this Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 (die notice) datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing) ' _I

6 6 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE 28 DECEMBER 1994 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoo ten opsigte van die aansoek moat binne 'n be lodged with or made in writing to the Executive Director at the above address or at PO Box 3242, Pretoria, 0001 within a period of tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, days from 21 December 1994 Pretoria, 0001, ingedien of gerig word Adres van gemagtigde agent: Parkburgwoonstelle 74, Arcadia, Address of authorised agent: 74 Parkburg Flats, Arcadia, Tel (012) Tel (012) NOTICE 4042 OF 1994 KENNISGEWING 4042 VAN 1994 SCHEDULE II BYLAE 11 (Regulation 21) (Regulasie 21) NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP The City Council of Johannesburg hereby gives notice in terms of section 69 (6) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that an application to establish the township referred to in the Annexure hereto, has been received by it KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP Die Grootstadsraad van Johannesburg gee hiermee ingevolge artikel 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dal 'n aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig deur horn ontvang is Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Direldeur: Beplanning, Kamer 760, Particulars of the application will lie for inspection during normal Sewende Verdieping, Burg ersentrum, Braamfontein, Johannesburg, office hours at the offices of the Director: City Planning, Room 760, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moot binne 'n period of 28 days from 21 December 1994 tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die Objections to or representations in respect of the application must Direkteur: Beplanning by bovermelde adres of by Posbus 30733, be lodged with or made in writing and in duplicate to the Director: City Braamfontein, 2017, ingedien of gerig word Planning at the above address or at PO Box 30733, Braamfontein, BYLAE 2017, within a period of 28 days from 21 December 1994 Naam van dorp: Whitney Gardensuitbrelding 10 ANNEXURE Voile naam van aansoeker: Pa Burger & Waluk Stadsbeplan Name of township: Whitney Gardens Extension 10 oars' Full name of applicant Clo Burger & Waluk Town Planners Aantal erwe in voorgestelde dorp: ResIdensieel 3 (een); Besig heid 1 (een) Number of erven in proposed township: Residential 3 (one); Busi Beskrywing van grond waarop dorp gestig gaan te word: 6, 7, 8, 9 ness 1 (one) en 10 Crystal Gardens landbouhoewes Description of land on which township is to be established: 6,7 8, Ligging van voorgestelde dorp: Die eerste tot vyfde landbou 9 and 10 Crystal Gardens Agricultural Holdings hoewes suidwes van die aansluiting van Van Gelderweg en Keffe Situation of proposed township: The first to fifth agricultural holdweg Ings south west of the junction of Van Gelder and Keffe Roads NOTICE 4043 OF 1994 KENNISGEWING 4043 VAN 1994 PRETORIAWYSIGINGSKEMA PRETORIA AMENDMENT SCHEME Ek, Mark Leonard Dawson, synde die gemagtigde agent van die I, Mark Leonard Dawson, being the authorised agent of the owner elenaar van Ed 547, Waterklootrif, Registrasieafdeling JR, of Ed 547, Waterkloof Ridge, Registration Division JF1, Transvaal, Transvaal, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordenhereby give notice In terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town nansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (Ordonnansie No 15 planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema in wer 1986), that I have applied to the City Council of Pretoria for the king bekend as Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, deur die her amendment of the town planning scheme in operation known as sonering van die elendom hierbo beskryf, van "Spesiale Woon" tot Pretoria Townplanning Scheme, 1974, by the rezoning of the "Groepsbehuising" van 10 eenhede per hektaar onderworpe aan property described above, from "Special Residential" to "Group Skedule III C Housing" of 10 units per hectare, subject to Schedule III C Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Stedelike office hours at the office of the Director: City Planning, Development Beplanning, Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Control Division, Application Section, Room 6002, West Block, Muni Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n toria, Van der Walt Street, Pretoria, for the period of 28 days from tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 (die datum van die 21 December 1994 (the date of first publication of this notice) eerste publikasie van hierdie kennisgewing) Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die be lodged with or made in writing to the Director at the above address Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Preor at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from toria, 0001, ingedien of gerig word 21 December 1994 Adres van gemagtigde agent: Orkneysingel 767A, Faerie Glen Address of authorised agent 767A Orkney Crescent, Faerie Glen uftbreiding 7, Pretoria; Posbus 37852, Faerie Glen, 0043 Extension 7, Pretoria; PO Box 37852, Faerie Glen, _

7 1 Particulars PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No NOTICE 4044 OF 1994 KENNISGEWING 4044 VAN 1994 CITY COUNCIL OF ROODEPOORT ANNEXURE A STADSRAAD VAN ROODEPOORT BYLAE A AMENDMENT SCHEME 939 WYSIGINGSKEMA 939 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ART1KEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NANCE No 15 OF 1986) (ORDONNANSIE No15 VAN 1986) I, Pieter Chart de Wet, being the authorised agent of the owner of Ek, die ondergetekende, Pieter Chad de Wet, synde die gemag Portion 1 of Erf 887, Weltevredenpark Extension 1, hereby give tigde agent van die eienaar van Gedeelle 1 van Ed 887, Weltevrenotice In terms of section 56 (1) (h) (I) of the Town planning and denparkuitbreiding I gee hiermee ingevolg a artikel 56 (1) (b) (i) van Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986) that I have die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie applied to the City Council of Roodepoort for the amendment of the No 15 van 1986), kennis dal ek by die Stadsraad van Roodepoort town planning scheme known as the Roodepoort Townplanning aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanning Scheme, 1987 by the rezoning of the property as described above, skema bekend as Roodepoort dorpsbeplanningskema, 1987, van from "Business III" to "Residential III" "Besigheid Ill" tot "Residensieel III" Particulars of the application are open for inspection during normal Besonderhede van die aansoek lb ter insae gedurende gewone office hours at the Department of Urban Development, Enquiry kantoorure by die Departement Stedelike Ontwikkeling, Navrae Counter, Fourth Floor, Civic Centre, Christiaan de Wet Road, Florida Toonbank, Vierde Vlak, Burgersentrum, Christiaan de Wetweg, Park, for a period of 28 days from 21 December 1994 (the date of Florida Park, vir 'n tydperk van 28 dae venal 21 Desember 1994 (die first publication of this notice) datum van eerste publikasle van hierdie kennisgewing) Objections to or representations of the application must be lodged Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n with or made in writing to the Head: Urban Development at the above tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or at Private Bag X30, Roodepoort, 1725, within a period of Hoof: Stedelike Ontwikkeling by bovermelde adres of by Privaatsak 28 days from 21 December 1994 X30, Roodepoort1725, ingedien word Address of owner: Fantasy Construction CC, do De Wet & Van Adres van eienaar Fantasy Konstruksie BK, pa De Wet & Van der Watt Inc, PO Box 6473, Wellevredenpark, 1715 der Waft Ing, Posbus 6473, Weltevredenpark, NOTICE 4045 OF 1994 KENNISGEWING 4045 VAN 1994 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 2017 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 2017 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (ft VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI ORDONNANSIE OP EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No 15DORPSBEPLANNING6) VAN 198 NANCE No 15 of 1986) Ek, Johannes Daniel Marius Swemmer, van die firma Els van Stra I, Johannes Daniel Marius Swemmer, of the firm Els van Straten & ten & Vennote, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Ed Partners, being the authorised agent of the owner of Ed 3564 Rand 3564, Randparkrituitbrelding 41, gee hiermee ingevolge artikel 56 parkrif Extension 41, give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of (1) (b) (i) van die Ordonnansle op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1988, the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I have kennis dat ek by die Stadsraad van Randburg aansoek gedoen het applied to the Town Council of Randburg for the amendment of the om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Rand town planning scheme known as Randburg Townplanning Scheme, burg dorpsbeplanningskema, 1976, deur die hersonering van die 1976, by the rezoning of the property described above, situated on eiendom hierbo beskryf, gelee to Frangipanisingel, van "Resi Frangipani Crescent, from "Residential 1" to "Residential 2" subject densieel 1" tot "Residensleel 2" onderworpe aan sekere voorto certain conditions waardes of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk, Room A204, Municipal kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer A204, Munisi Offices, corner of Jan Smuts Avenue and Hendrik Verwoerd Drive for pale Kantore, hoek van Jan Smutslaan en Hendrik Verwoerdrylaan a period of 28 days from 21 December 1994 vir 'n tydperk van 28 dae venal 21 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of verloil ten opsigte van die aansoek moet binne 'n perk van 28 dae vanaf 21 be lodged with or made Desember 1994 skriftelik by of tot die in writing to the Town Clerk, at the above Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak 1, address or at Private Bag Randburg, 2125, 1, Randburg, 2125, within a period of 28 ingedien of gerig word days from 21 December 1994 Adres van agent J D M Swemmer, pa Els van Straten & Ven Address of agent: J D M Swemmer, c/o Els van Straten & Part note, Posbus 3904, Randburg, 2125 ners, PO Box 3904, Randburg, 2125 (Verve Na 53195) (Ref No S3195) KENNISGEWING 4046 VAN 1994 NOTICE 4046 OF 1994 SANDTONWYSIGINGSKEMA 2539 SANDTON AMENDMENT SCHEME 2539 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI (ORDONNANSIE No15 VAN 1986) NANCE No 15 OF 1986) Ek, Daniel Erasmus, synde die gemagtigde agent van die eienaar I, D R Erasmus, being the authorised agent of the owner of Ed van Erf 703, gelee in die Dorpsgebied van Woodmead, Registra 703, situated in the Township of Woodmead, Registration Division sieafdeling IR, Transvaal, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) IR, Transvaal, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I have dal ek by die Stadsraad van Sandton aansoek gedoen het om die applied to the Town Council of Sandton for the amendment of the wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Sandtontown planning scheme known as the Sandton Townplanning dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eien 1980, by the rezoning of the property described above, dom hierho besloyf, gelee oos van en aanliggend aan Morrislaan, situated east of and adjacent to Morris Avenue, from "Residential 1" van "Residensieel 1" na "Besigheid 4" onderworpe aan sekere to "Business 4" subject to certain conditions voorwaardes opscheme,

8 1 B No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 Particulars of the application will Ile for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours in Room 206, BBlock, Civic Centre, corner of West kantoorure by Kamer 206, BBlok, Burgersentrum, hoek van West Street and Rivonia Road, Sandown, for a period of 28 days from 21 street en Rivoniaweg, Sandown, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 December 1994 Desember 1994 Objections to or representations In respect of the application must Besware teen of vertoe ten opslgte van die aansoek moot binne 'n be lodged with or made In writing to the Acting Town Clerk at the tydperk van 28 dee vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die above address or at PO Box 78001, Sandton, 2146, within a period Waamemende Stadsklerk by bovermelde adres of by of 28 days from 21 December 1994 Posbus 78001, Sandton, 2146, Ingedien of gerig word, Address of agent: D R Erasmus, PO Box 9572, Pretoria, 0001 Adres van agent: D R Erasmus, Posbus 9572, Pretoria, KENNISGEWING 4047 VAN 1994 NOTICE 4047 OF 1994 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 5292 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5292 Ons, James P Joubert en Johanna M H Joubert, synde die ele We, James P Joubert and Johanna M H Joubert, being the own nears van die resterende gedeelte van Erf 528, AnnlinuitbreldIng 6, ers agents of the remaining extent of Erf 528, Annlin Extension 6, gee Nemec ingevolge artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansie op hereby give notice In terms of section 56 (1) (b) ft) of the Town Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of kennis dat ons by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het 1986), that we have applied to the City Council of Pretoria, for the om die wysiging van die dorpsbeplanningskema In working bekend amendment of the town planning scheme in operation known as as Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the rezoning of the prop die eiendom hierbo beskryf, gels to noord van en grens aan Zamerty described above, situated north of and abutting 42 Zambezi bezirylaan 42, Annlin ultbrolding 6, van "Spesiale Woon" met 'n Road, Annlin Extension 6, from "Special Residential" with a density digtheid van een woonhuis per I 000 m2 tot "Groepsbehuising" of one dwelling per m2 to "Grouphousing" subject to certain onderworpe aan sekere voonvaardes conditions Besonderhede van die aansoek le ter Insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Direkteur Stedelike office hours at the office of the Executive Director: City Planning, Beplanning, Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Development Control Division, Application Section, Room 6002, Kamer 6002, Wesblok, Munitoda, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for a period of tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 (die datum van die 28 days from 21 December 1994 (the date of first publication of this eerste publikasie van hierdle kennisgewing) notice) Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat Urine 'n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die be lodged with or made in writing to the Executive Director at the Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Preabove address or at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of toria, 0001, ingedien of gerig word 28 days from 21 December 1994 Adres van eienaar: J P Joubert, Zambezirylain 42, Pretoria, Address of owner: J P Joubert, 42 Zambezi Road, Pretoria, 0001; Posbus 79, Bon Accord, ; PO Box 79, Bon Accord, KENNISGEWING 4049 VAN 1994 NOTICE 4049 OF 1994 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM UITBREIDING VAN GRENSE VAN GOEDGEKEURDE DORP: HENVILLEUITBREI NOTICE OF APPLICATION FOR EXTENSION OF BOUNDARIES DING 2 OF APPROVED TOWNSHIP: HEN VILLE EXTENSION 2 Die Stadsraad van Germiston gee hiermee Ingevolge artikel 69 (6) The Town Council of Germiston hereby gives notice in terms of (a) saamgelees met artikels 88 (2) en 186 van die Ordonnansie op section 69 (6) (a) read in conjunction with sections 88 (2) and 186 of Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No kennis dat aansoek gedoen is deur Jassat (Pty) Ltd, nou bekend as 15 of 1986), that application has been made by Jassat (Ply) Ltd now IHS Bhamjee (Pty) Ltd, pa Korsman & Van Wyk, Posbus 2380, known es IHS Bhamjee (Pty) Ltd, Korsman & Van Wyk, PO Box 2380, Witbank, 1035, to extent the boundaries of the township known Witbank, 1035, om die grense van die dory bekend as Henville uit breiding 2 uit to brei om die Restant van Gedeelte 48 van die pleas as The Remaining Extent of Portion 48 of the farm Rietfontein 63 IR Rietfontein 63 IR te omvat The portion concemed is situated adjacent to Serenade, Gerhar Die betrokke gedeelte Is aangrensend tot Serenade, Gerhardusdus and Kraft Roads and Henville Extension 2 and is to be used for "Industrial 1" and "Business 1" purposes as indicated by the Geren Kraftstraat en Henville uitbrelding 2 gelee en sal vir "Nywerheid 1" en "Besigheld 1"doeleindes sons Inputl deur die Germistonmiston Town planning Scheme, 1985 dorpsbeplanningskema, 1985, gebruik word The application together with the plans, documents and informa Die aansoek tesame met die betrokke planne, dokumente en tion concerned, will lie for inspection during normal office hours at the inligting le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor office of the City Engineer, Third Floor, Samie Building, corner of van die Stadsingenieur, Derde Verdleping, Samiegebou, hoek van Spilbury and Queen Streets, Germiston, for a period of 28 days from Spilbury en Queenstraat, Germiston, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 December Desember 1994 Objection to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat skriftelik be lodged with or made in writing in duplicate to the Town Clerk at the above address or at PO Box 145, Germiston, 1400, within a period en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 145, Germiston, 1400, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf of 28 days from 21 December Desember 1994 ingedien of gerig word NOTICE 4050 OF 1994 KENNISGEWING 4050 VAN 1994 WITBANKWYSIGINGSKEMA 382 WITBANK AMENDMENT SCHEME 382 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 Ek, Jan Andries du Preez SS (SA), synde die gemagtigde agent I, Jan Andries du Preez TRP (SA), being the authorised agent of van die eienaar van Erf 572, Witbankuitbreiding 3, gee hiermee the owner of Ert 572, Witbank Extension 3, hereby give notice in ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanterms of section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships ning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Witbank Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Council of Witbank aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanfor the amendment of the town planning scheme known as Witbank ningskema bekend as Witbank dorpsbeplanningskema 1991, deur Townplanning Scheme, 1991, by the rezoning of the property die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee op die hoek described above, situated at the corner of President Avenue and van Presidentlaan en Plumerstraat, Witbank, van "Residensieel 1" Plumer Street, Witbank, from "Residential 1" to "Business 4" na "Besigheid 4"

9 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Chief Town Planner, Civic Centre, kantoorure by die kantoor van die Hoofstadsbeplanner, Burgersen President Avenue, Witbank, for a period of 28 days from 21 Decern7 trum, Presidentlean, Witbank, vir 'n verdere tydperk van 28 dae ber 1994 vanaf 21 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moet binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydper1c van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or at PO Box 3, Witbank, 1035, within a period of 28 days Stadslderk by bovermelde adres of by Posbus 3, Witbank, 1035, from 21 December 1994 ingedien of gang word Address of owner: W J W Swart, PO Box 2816, Witbank, 1035 Adres van demur:w J W Swart, Posbus 2816, Witbank, 1035 Adres of applikant Korsman en Van Wyk, Posbus 2380, Witbank, Address of applicant: Korsman 8 Van Wyk, PO Box 2380, VVit 1035 bank, 1035 ' NOTICE 4051 OF 1994 KENNISGEWING 4051 VAN 1994 TOWN COUNCIL OF KLERKSDORP NOTICE OF DRAFT SCHEME STADSRAAD VAN KLERKSDORP KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA I, Chad Grobbelaar, of the firm Metroplan Town and Regional Ek, Chad Grobbelaar, van die firma Metroplan Sleds en Streek Planners, with permission from the City Council of Klerksdorp, beplanners, met toestemming van die Stadsraad van Klerksdorp, hereby give notice in terms of section 28 (1) (a) read with section 55 gee hiermee ingevolge artikel 28 (1) (a) gelees met alike! 55 van die of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (Ordonnansie No No 15 of 1986), that a draft town planning scheme, to be known as 15 van 1986), kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema bekend Klerksdorp Amendment Scheme 430, has been prepared to staan as Klerksdorpwysigingskema 430, dew ons opgestel Is This scheme is an amendment of the Klerksdorp Town planning Hierdie skema is 'n wysiging van die Klerksdorpdorpsbeplan Scheme, 1980, and contains the rezoning of a portion of the Remain ningskema, 1980, en behels die hersonering van 'n gedeelte van die der of Portion 5 of the farm Towniands of Klerksdorp 424 IP from Restant van Gedeelte 5 van die pleas Townlands of Klerksdorp 424 IP vaned "Openbare Oopruimte" na "Speslaal" vir die doeleindes "Public Open Space" to "Special" for the purposes of offices and van kantore en doeleindes wat daarmee in verband staan purposes incidental thereto Die The draft scheme will lie for inspection during normal office hours noinootwrerpskemaradtesmrk van die s rienstregedu Kamer 106,rene gewonetcsad ra kanttxrureertcsbyat the office of the Town Clerk, Room 106, Klerksdorp Municipal van Kl die ka dory,vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 Offices, for a period of 28 days from 21 December 1994 Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet binne 'n Objections to or representations in respect of the scheme must be tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die lodged in writing to the Town Clerk at the above office or posted to Stadsklerk by bovermelde adres of aan from by Posbus 99, Klerks hlm at PO Box 99, Klerksdorp, 2570, within a period of 28 days from 21 December 1994 dory 2570, gepos word 21 28!IINING 6 Address NOTICE 4052 OF 1994 KENNISGEWING 4052 VAN 1994 KLERKSDORP AMENDMENT SCHEME 435 KLERKSDORPWYSIGINGSKEMA 435 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI ODRONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NANCE No 15 OF 1986) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I, Chad Grobbelaar, of the firm Metroplan Town and Regional S Chad Grobbelaar, van die firma Metroplan Stads en Streek Planners, being the authorised agent of the owner of Ed 978, VVilkop beplanners, synde die gemagtigde agent van die elenaar van Ed pies Extension 21, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) 978,1Nilkoppies uilbreiding 21, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have (3) (I) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, applied to the City Council of Kierksdorp for the amendment of the kennis dat ek by die Stadsraad van Klerksdorp aansoek gedoen het townplanning scheme known as Klerksdorp Town planning om die wysiging van die Klerksdorpdorpsbeplanningskema, 1980, Scheme, 1980, as amended, by the rezoning of the property des soos gewysig, dew die hersonering van die eiendom hierbo beskryf cribed above from "Residential 2" to "Special" for the purposes of vanaf "FlesIdensieel 2" na "Spesiaal" vir die doeleindes van medical consulting rooms, professional offices and purposes incimediese spreeklcamers en professionele kantore en doeleindes wat met bogenoemde in verband staan dental thereto Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende gewone Particulars of the application wit lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kerner 106, )(kirks office hours at the office of the Town Clerk, Room 106, Klerksdorpdorpburgersentmm, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember Civic Centre, for the period of 28 days from 21 December Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moet binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Cleric at the above tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or posted to him at PO Box 99, Klerksdorp, 2570; or at Stadslderk by bovermelde adres of by Posbus 99, Klerksdorp, 2570; PO Box 10681, Klerksdorp, 2570, within a period of 28 days from of by Posbus 10681, Klerksdorp, 2570, ingedien of gerig wad 21 December 1994 Adios van gemagtigde agent: Metroplan Stads en Streekbeplanfor authorised agent: Metroplan Town and Regional Plan ners, Parlcstraat 54, Klerksdorp; Posbus 10681, Klerksdorp, 2570 ners, 54 Park Street, Klerksdorp; PO Box 10681, Klerksdorp, Tel (018) /7/ Tel (018) /7/9 (2/219) (2/219)

10 10 No 5075 ' PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 NOTICE 4053 OF 1994 KENNISGEWING 4053 VAN 1994 KLERKSDORP AMENDMENT SCHEME 434 KLERKSDORPWYSIGINGSKEMA 434 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NANCE No 15 OF 1986) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I, Chad Grobbelaar, of the firm Metroplan Town and Regional Ek, Chad Grobbelaar, van die firma Metroplan Stads en Streek Planners, being the authorised agent of the owner of Portion 221 of beplanners, synde die gemagtigde agent van die eienaar van the farm Elandsheuvel 402 IP, hereby give notice in terms of section Gedeelte 221 van die pleas Elandsheuvel 402 IP, gee hiermee inge 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, volge artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning that I have applied to the City Council of Klerksdorp for the amenden Dome, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Klerksdorp ment of the town aansoek gedoen planning scheme known as Klerksdorp Townplan het om die wysiging van die Klerksdorp dorps ning Scheme, 1980, as amended, by the rezoning of the property beplanningskema, 1980, coos gewysig deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf vane! "Landbou" na "Spesiaal" vir die described above from "Agricultural" to "Special" for the purposes of doeleindes van 'n boeremark, inforrnele mark, teetuin asook die a farmer's fresh produce market, informal market, tea garden, as well verkoop van verversings en doeleindes wet met bogenoemde in as the selling of refreshments and purposes incidental to the above verband staan mentioned Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 106, Klerksoffice hours at the office of the Town Clerk, Room 106, Klerksdorp dorp Burgersentrum, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember Civic Centre, for the period of 28 days from 21 December Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of verto8 ten opsigte van die aansoek moat binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or posted to him at PO Box 99, Klerksdorp, 2570, within a Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 99, Klerksdorp, 2570, period of 28 days from 21 December 1994 ingedien of wig word Address of the authorised agent: Metroplan Town and Regional Adres van die gemagtigde agent: Metroplan Stads en Streekbe Planners, 54 Park Street, PO Box 10681, Klerksdorp, 2570 Tel planners, Parkstraat 54, Posbus 10681, Klerksdorp, 2570 Tel (018) (018) /7/ /7/9 (2/217) (2/217) NOTICE 4055 OF 1994 KENNISGEWING 4055 VAN 1994 MEYERTONWYSIGINGSKEMA 107 MEYERTON AMENDMENT SCHEME 107 [Regulasle 11 (2)] [Regulation 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (1) VAN DIE NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) NANCE No 15 OF 1986) Meyerton Mediese Sentrum (Edms) Beperk, synde die elenaar Meyerton Mediese Sentrum (Elendoms) Beperk, being the owner van Gedeeltes 158 en 159 ('n gedeelte van Gedeelte 154) van Ed 1053, Meyerton, en die agent van die eienaar van die Restant van of Portions 158 and 159 (a portion of Portion 154) of Ed 1053, eelle 154 van EA 1053, Meyerton, gee hiermee ingevolge artikel Ged (1) Portion 154 of Ed 1053, Meyerton, hereby gives notice in terms of (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, kennis dat ons by die Stadsraad van Meyerton aansoek section 56 (1) (b) (I) of the Townplanning and Townships Ordinance, gedoen het am die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend 1986, that we applied to the Town Council of Meyerton for the as die MeyertondorpsbeplannIngskema van 1986, deur die hersoamendment of the town planning scheme known as the Meyerton oaring van eiendom hierbo beskryf, oleo in die dorpsgebied Meyer Town planning Scheme of 1986, by the rezoning of the property ton van "Indgting", "Besigheid 4" en "MunIsipaar na "Besigheid described above, situated in the Township of Meyerton, from "Irish 1" en "tnrigting" tution", "Business 4" and "Municipal" to "Business 1" and "Institu kantoorure Besonderhede by die kantoor van die van aansoek die Stadsbeplanner, le ter insae gedurende Kamer 06, gewone Presldentplein, Meyerton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Planner, Room 06, President 1994 Square, Meyerton, for a period of 28 days from 21 Decanter 1994 Besware teen of vertoo ten opsigte van die aansoek moet binne 'n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die be lodged with or made In writing to the Chief Executive/Town Clerk Uitvoerende Hoof/Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 9, at the above address or at PO Box 9, Meyerton, 1960 Meyerton, ingedien of gerig word Address of owner: Meyerton Mediese Sentrum (Edms) Beperk, Adres van eienaar: Meyerton Mediese Sentrum (Edms) Beperk, Private Bag X10022, Randburg, 2125 Privaatsak X10022, Randburg, December Desember NOTICE 4057 OF 1994 KENNISGEWING 4057 VAN 1994 VERWOERD BURG AMENDMENT SCHEME 249 VERWOEROBURGWYSIGINGSKEMA 249 SCHEDULE 8 BYLAE 8 [Regulation 11 (2)] [Regulasie 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NANCE No 15 of 1986) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I, Johannes Immanuel Karel Zerwick, of Muller }closer Zerwick Inc, Ek, Johannes Immanuel Karel Zerwick, van Muller Kieser Zerwick being the authorised agent of the owner of Ed 1680, LytteRon Manor leg, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Ed 1680, Extension 3, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (1) of the Lyttelton Manoruitbreiding 3, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) Town 0 planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dope, 1986, to the Town Council of Verwoerdburg for the amendment of the town kennis dat ek by die Stadsraad van Verwoerdburg aansoek gedoen

11 ' PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 :1 'qno hici scheme known as the Verwoerdburg Townplanning het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Ver Scheme, 1992, by the rezoning of the property described above, woerdburg dorpsbeplanningskema, 1992, deur die hersonering van situated on the north western corner of the intersection between die elendom hierbo beskryf, gala op die noordwestelike hoek van Beryl Avenue and River Road, Lyttelton Manor Extension 3, from die krulsing tussen Beryllean en Rivierweg in Lyttelton Manor uit "Residential 1" to "Residential 2", subject to certain conditions braiding 3, vanaf "Residensleel 1" na "Residensieel 2", onderworpe aan sekere voorwaardes Particulars of the application will lie for Inspection during normal office hours at the office of the Town Secretary, Town Council of Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone Verwoerdburg, corner of Roble Road and Basden Avenue, fore lcantoorure by rile kantoor van die Stadsekretaris, Stadsraad van period of 28 days from 21 December 1994 (the date of first publi Ventmerdburg, hook van Rableweg en Basdenlaan vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 cation of this notice) Desember 1994 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek meet binne 'n be lodged with or made In writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae varlet 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or at PO Box 14013, Verwoerdburg, 0140, within a period ] Stadslderk by bovermelde adres of by Posbus 14013, Verwoerdburg, of 28 days from 21 December , ingedien of got word Address of agent: Hans Zerwick TRP (SA), do Muller Moser Zer Adres van agent: Hans Zerwick SS (SA), pa Muller Kisser Zer wick Inc, PO Box 56949, Arcadia, 0007 Tel (012) wick Ing, Posbus 56949, Arcadia, 0007 Tel (012) Zerwick NOTICE 4058 OF 1994 VERWOERDBURG AMENDMENT SCHEME 298 KENNISGEWING 4058 VAN 1994 SCHEDULE 8 VERWOERDBURGWYSIGINGSKEMA 248 [Regulation 11 (2)] BYLAE 8 : NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN [Regulasie 11 (2)] NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (0 OF THE KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) VAN DIE NANCE No 15 OF 1986) ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I, Johannes Immanuel Karel Zerwick, of Muller Kieser Zerwick Inc, being the authorised agent of the owner of the Remainder of Ed Ek, Johannes Immanuel Karel Zerwick, van Muller Khmer Zerwick 1682, Lyttelton Manor Extension 3, hereby give notice in terms of Ing, synde die gemagtigde agent van die eienaar van die Restant section 56 (1) (b) (ft of the Town planning and Townships Ordinance, van Ed 1682, Lyttelton Manoruitbreiding 3, gee hlermee ingevolge 1986, that artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en I have applied to the Town Council of Verwoerdburg for Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van the amendment of the town Verwoerdburg planning scheme, known as the Veraansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningwoerdburg Town planning Scheme, 1992, by the rezoning of the skema, bekend as Verwoerdbutftdorpsbeplanningskema, 1992, property described above, situated in River Road, west of Beryl deur die hersonering van die eandom hierbo beskryf, g else te Avenue and east of Clifton Avenue in Lyttelton Manor Extension 3, Rivierweg, was van Beryllaan en oos van ClIftonlaan In Lyttelton from "Residential 1" to "Residential 2", subject to certain condi Manoruilbreiding 3, varlet "Residensieel 1" na "Rest 2", tions onderworpe aan sekere voorwaardes Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek 16 ter Insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Secretary, Town Council of kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Stadsraad van Verwoerdburg, corner of Rabie Road and Basden Avenue, for a Verwoerdburg, hoek van Rableweg en Basdenlaan, vir 'n tydperk period of 28 days from 21 December 1994 (the date of first publics van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 (die datum van eerste publika Von of this notice) sie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations In respect of the application must Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek meet binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994, skriftelik by of tot die address or at PO Box 14013, Verwoerdburg, 0140, within a period Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 14013, Verwoerdburg, of 28 days from 21 December , ingedien of prig word Address of agent: Hans Zerwick TRP (SA), do Muller Kisser Adres van agent: Hens Zerwick SS (SA), pa Muller Kisser Zerwick Ing, Posbus 56949, Arcadia, 0007 Tel (012) Inc, PO Box 56949, Arcadia, 0007 Tel (012) , NOTICE 4060 OF 1994 KENNISGEWING 4060 VAN 1994 NELSPRUIT AMENDMENT SCHEMES 350 AND 351 NELSPRUITWYSIGINGSKEMAS 350 EN 351 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE BEPLANNiNGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NANCE No 15 OF 1986) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) We, Nuplan Town and Regional Planners, herein represented by Ons, Nuplan Stads en Streekbeplanners, biotin verteenwoordig H J V van Rensburg, being the authorised agent respectively of the deur H J V van Rensburg, synde die gemagtigde agent van registered owner and intended owner of the properties described onderskeidelik die geregistreerde eienaar en die voornemende Eriehereunder, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the naar van die eiendomme hieronder beskryf, gee hiermee ingevolge Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that we have ap die bepaiings van artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansie op plied to the Town Council of Nelspruit for the amendment of the town Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ens by die Stadsraad van Nelspruit aansoek gedoen het om die planning scheme, known as the Nelspruit Townplanning Scheme, wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Nelsprult 1989, by the rezoning of the respective properties described heredorpsbeplanningskema, 1989, deur die hersonering van die under, as follows: onderskeie eiendomme hieronder beskryf, soos volg: 1 Nelspruit Amendment Scheme 350: By the rezoning of Ed 1 NelspruitwysIgin9skema 350: Deur die hersonering van Ed 360, West Acres Extension 1, situated at 90 Koraalboom Ave 360, West Acresuitbreiding 1, gelee te Koraalboomiaan 90, nue, from "Municipal" to "Residential 1" with a density of one vanaf "Munisipaal" na "Residensieel 1" met 'n digtheid van dwelling per 700 m2 een woonhuis per 700 m2 2 Nelspruit Amendment Scheme 351: By the rezoning of Ed 2 NelspruitwysIgingskema 351: Deur die hersonering van Ed 87, Town of Sonheuwel, situated at 35 Van Rensburg Street, 87, Sonheuwel dorp, gele6 te Van Rensburgstraat 35, vanaf from "Residential 1" to "Business 4", subject to an Annexure "Residensieel 1" na "Besigheid 4", onderworpe aan 'n Bylae _i

12 12 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 Particulars of the applications will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoeke le tar insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk, Town Council of Nel kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stadsraad van Nel spruit, Civic Centre, Nel Street, Nelspruit, for a period of 28 days spruit, Burgersentrum, Nelstraat, Nelspruit, vir 'n tydperk van 28 dae from 21 December 1994 vanaf 21 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the applications Besware teen of vela ten opsigte van die aansoeke moet binne must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or at PO Box 45, Nelspruit, 1200, within a period of 28 days Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 45, Nelspruit, 1200, ingedien of gerig word from 21 December 1994 Adres van applikant: Nuplan Stads en Streekbeplanners, Posbus Address of applicant: Nuplan Town and Regional Planners, PO 2555, Nelspruit, 1200 Tel (01311) 47336, Faks Box 2555, Nelspruit, 1200 Tel (01311) 47336, Fax NOTICE 4061 OF 1994 KENNISGEWING 4061 VAN 1994 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1976 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 1976 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM VVYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (I) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NANCE No 15 OF 1986) (ORDONNANSIE No15 VAN 1986) We, Pheiffer Vicente & Englund, being the authorised agent of the Ons, Pheiffer Vicente & Englund, synde die gemagtigde agent van owner of Ed 585, Ferndale, do hereby give notice in terms of section die eienaar van Ed 585, Femdale, gee hiermee ingevolge artikel (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, (1) (b) (I) van die Ordonnansie op DorpSbepianning en Dorpe, 1986, that we have applied to the Town Council of Randburg for the kennis dat ons by die Stadsraad van Randburg aansoek gedoen het amendment of the town planning scheme known as the Randburg om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Town planning Scheme, 1976, by the rezoning of the property Randburgdorpsbeplanningskema, 1976, deur die hersonering van described above, situated at 387 Surrey Avenue, Femdale, from die eiendom hierbo beskryf, gelea te Surreylaan 387, Femdale, van "Residential 1" to "Special" for offices, subject to certain conditions "Residensieel 1" na "Spesiaal" yin kantore, onderworpo earl sekere vootwaardes Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Town Council of Rand Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone burg, corner of Jan Smuts Avenue and Hendrik Verwoerd Drive, kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk van Randburg, hoek van Randburg, fora period of 28 days from 21 December 1994 Jan Smutslaan en Hendrik Verwoerdrylaan, Randburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skfiftelik by of tot die address or at Private Bag 1, Randburg, 2125, within a period of 28 Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak 1, Randburg, 2125, days from 21 December 1994 ingedien of gerig word Address of agent: Pheiffer Vicente & Englund, PO Box 2790, Adres van gemagligde agent: Pheiffer Vicente & Englund, Posbus Randburg, , Randburg, NOTICE 4064 OF 1994 KENNISGEWING 4064 VAN 1994 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA SCHEDULE 8 BYLAE 8 [Regulation 11 (2)] [Regulasie 11 (2)) 0 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE TOWN PLANNING AND OF THE TOWN PLANNING AND ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No 15 OF 1986) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) We, Planafrica Inc, being the authorised agent of the owner of Ed Ons, Planafrica Ing, synde die gemagtigde agent van die eienaar 34, Dunkeld West, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) van Ed 34, Dunkeld West, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (I) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that we have van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, kennis dat ons by die Grootstadsraad van Johannesburg aansoek gedoen applied to the City Council of Johannesburg for the amendment of the town het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend planning scheme known as Johannesburg Townplanning asjohannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering Scheme, 1979, by the rezoning of the properly described above, van die eiendom hierbo beskryf, geleo te Smitsstraat 15, van "Resi situated at 15 Smits Street, from "Residential 1" with a density of densieel 1" met 'n digtheid van een woonhuis per erf in terme van "one dwelling per erf" in terms of the Johannesburg Townplanning die Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, na "Residensieel Scheme, 1979, to "Residential 3" including offices for the life of the 3" insluitende kantore vir die lewensduur van die bestaande geboue, existing structures as a primary right, subject to certain conditions as 'n primere reg, onderworpe aan sekere voorwaardes Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Director of Planning, Room 760, Itantoorure by die kantoor van die Direkteur van Beplanning, Kamer Seventh Floor, Civic Centre, Braamtontein, Johannesburg, 760, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, Johannesperiod of 28 days from 21 December 1994 fora burg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die be lodged with or made in writing to the Director of Planning at the Direldeur van Beplanning by bovermelde adres of by Posbus 30733, above address or at PO Box 30733, Braamfontein, 2017, within a Braamfontein, 2017, ingedien of gerig word period of 28 days from 21 December 1994 Adres van demon Pa Planafrica Ing, Sherbome Square, Sher Address of owner: C/o Planafrica Inc, Sherbome Square, 5 Sher borneweg 5, Parklown, 2193 borne Road, Parktown,

13 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No NOTICE 4065 OF 1994 KENNISGEWING 4065 VAN 1994 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME SCHEDULE 8 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA BYLAE Er [Regulation 11 (2)] [Regulasie 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) () OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NANCE No 15 OF 1986) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) We, the SA Housing Trust, being the registered owner of Erven OM die SA BehuisIngstrust, synde die geregistreerde eienaar 189, 190, 191 and 295, Devland Extension 1 Township, van Erwe 189, 190, 191 and the en 295, dorp Devland uitbreiding 1, en die Restant van Devlandupbraiding 1 dorpsgebied, geed op Gedeelte Remainder of Devland Extension 1, situated on Portion 135 of the 135 van die pleas Misgund 322IQ, bestaande uit Erwe 188, 192 tot farm Misgund 322IQ, comprising Erven 188, 192 to 194, 196 to 220, 194, 196 tot 220, 222 tot 235, 237 tot 249, 251 tot 268, 270 tot 276, 222 to 235, 237 to 249, 251 to 268, 270 to 276, 278 to 291,293 and 278 tot 291, 293 en 294 Devland uitbreiding 1, gee hlermee Inge 294, Devland Extension 1 Township, hereby give notice in terms of volge artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning section 56 (1) (h) (i) of the Town planning and Townships Ordinance, en Dome, 1986, kennis dat ons by die Stadsraad van Johannesburg 1986, that we have applied to the City Council of Johannesburg for aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanning the amendment of the town planning scheme known as Johannes skema bekend as Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, burg Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of Ed 196, Dev deur die hersonering van Ed 196, Devlanduitbreiding 1, van "Openland Extension 1 Township, from "Public Garage", Ed 226, Devland Extension 1 Township, from "Business 2" and Erven 188, 189 to bare Garage", Ed 226, Devland uitbreiding 1, van "Besigheid 2" en Erwe 188, 189 tot 194, 197 tot 220, 222 tot 225, 227 tot 235, 237 tot 194, 197 to 220, 222 to 225, 227 to 235, 237 to 249, 251 to 268, , 251 tot 268, 270 tot 276, 278 tot 291 en 293 tot 295, Devland to 276, 278 to 291 and 293 to 295, Devland Extension 1 Township, uitbreiding 1, gales 500 meter oos van die Golden hoofweg by Jan situated 500 metres to the east of the Golden Highway, on Jan de de Neckerrylaan van "Nywerheld 3" na "Residensieel 5", onder Necker Drive, from "Industrial 3" to "Residential 5" subject to cer worpe aan sekere voorwaardes Min conditions Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Directeur van Beplanning, Kamer 760, Sewende Verdleping, Burgersentrum, Braamfontein, Johannesoffice hours at the office of the Director of Planning, Room 760, burg, vir 'ntydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, fora period of 28 days from 21 December 1994 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die Objections to or representations in respect of the application must Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of by Posbus 30733, be lodged with or made in writing to the Director of Planning at the Braamfontein, 2017, ingedien of gerig word above address or at PO Box 30733, Braamfontein, 2017, within a Adres van eienaar: Pa Planafrica Ing, Sherbome Square, Sher period of 28 days from 21 December 1994 borneweg 5, Parldown, 2193 Address of owner: C/o Planafrica Inc, Sherbome Square, 5 Sher borne Road, Parktown, 2193 NOTICE 4066 OF 1994 PROPOSED WITKOPPEN EXTENSION 46 KENNISG EWING 4066 VAN 1994 VOORGESTELDE WITKOPPENUITBREIDING 46 BYLAE 11 SCHEDULE 11 (Regulasie 21) (Regulation 21) KENNISGEWING VAN AANSOEK VIR DIE STIGTING VAN 'N NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF DORP TOWNSHIP Die Stadsraad van Sandton gee hiermee ingevolge arlikel 69 (6) The Town Council of Sandton hereby gives notice in terms of (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 section 69 (6) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dal 'n aansoek om die dorp 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that an application to establish the in die Bylae hierby genoem, to stig, deur hom onivang is Township referred to in the Annexure hereto, has been received by it Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stadsraad van Sand office hours at the office of the Town Clerk, Town Council of Sandton, ton, Blok Bl Burgersentrum, hoek van Weststraat en Rivoniaweg, B Block, Civic Centre, corner of West Street and Rivonia Road, Sandton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 Sandton, for a period of 28 days from 21 December 1994 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 doe vanaf 21 Objections to or representations in respect of the application must Desember 1994 skriftelik by of tot die be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above Stadslderk by bovermelde adres of by Posbus 78001, Sandton, address or at PO Box 78001, Sandton, 2146, within a period of , Ingedien of gerig word days from 21 December 1994 Adres van eienaars: Pa Planafrica trig, Sherbome Square, Sher Address of owner C/o Planafrica Inc, Sherbome Square, 5 Sherbomeweg 5, Parktown, 2193 borne Road, Parktown, 2193 BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Voorgestelde dorp Witkoppen uitbreiding 46 Name of township: Proposed Witkoppen Extension 46 Full name of applicant: Kathleen Doris McCombe Voile naarn van aansoeker: Kathleen Doris McCombe Aantal enve in voorgestelde dorp: 2 erwe Number of erven in proposed township: 2 erven "Residensieel 2": 1 erf Ed 1 "Residensieel 2" met dien verstande dat nie meer as 32 wooneenhede op die erf opgerig "Residential 2":1 erf Ed 1 "Residential 2" provided that mag word nie not more than 32 dwellingunits may be erected on the erf "Openbare Oopruimte": 1 erf Ed 2 "Public Open Space": 1 erf Ed 2 Beskrynving van grond waarop dorp gestig staan to word: Hoewe Descripton of land on which township is to be established: Holding 38, Craigavonlandbouhoewes Ligging van voorgestelde dorp: Die terrain is gales suid van Wil 38, Situation Craigavon of Agricultural proposed township: Holdings The site is located south of Willow Avenue 300 mto the west of Campbell Road B lowlaan 300 m tot die wes van Campbellweg 21 28

14 14 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 NOTICE 4067 OF 1994 KENNISGEWING 4067 VAN 1994 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 441 PIETERSBURGWYSIGINGSKEMA I, Hermanus Philippus Potgieter, being the authorised agent of the Ek, Hermanus Philippus Potgieter, synde die gemagtigde agent owner of Portion 4 of Ed 221, Pietersburg, and Portion 3 of Ed 356, van die eienaar van Gedeelte 4 van Ed 221, Pietersburg, en Pietersburg, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Gedeelte 3 van Ed 356, Pietersburg, gee hiermee ingevolge artikel5 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op en Dome, Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied 1986, kennis dat ek by die StadsraadDo van ran Pietersburg aansoek to the Town Council of Pietersburg, for the amendment of the town gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend planning scheme known as Pietersburg Townplanning Scheme, as Pietersburgdorpsbeplanningskema, 1981, deur die hersonering 1981, by the rezoning of the properties described above, respec van die elendomme hierbo beskryf, onderskeidefik gelee te Presifively situated at 64 President Paul Kruger Street, Pletersburg, and dent Paul Krugerstraat 64, Pietersburg, en Hans van Rensburgstraat 81 Hans van Rensburg Street, Pietersburg, as follows: 81, Pietersburg, as volg: Portion 4 of Ed 221, Pietersburg, from "Residential 1" with a Gedeelte 4 van Ed 221, Pietersburg, vanaf "Residensieel 1" density of one dwelling per erf to "Business 2", and; met in digtheid van een woonhuis per ed na "Besigheid 2" en; Gedeelte 3 van Ed 356, Pietersburg, vanaf "Residensieel 4" Portion 3 of Ed 356, Pietersburg, from "Residential 4" to na "Besigheid 2" "Business 2" Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 404, office hours at the office of the Town Clerk, Room 404, Civic Centre, Burgersentrum, Pietersburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Pietersburg, for the period of 28 days from 21 December Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die mentioned address or at P 0 Stadsklerk by bovermelde adres of Box 111, Pietersburg, 0700, within a by Posbus 111, Pietersburg,0700, ingedien of gerig word period of 28 days from 21 December 1994 Adres van gemagtigde agent: Herman Potgieler, Posbus 2228, Address of authorised agent: Herman Potgieter, PO Box 2228, Pietersburg, 0700 Tel (0152) Pietersburg, 0700 Tel (0152) (Verw No H0188) (Ref No H0188) ill NOTICE 4068 OF 1994 KENNISGEWING 4068 VAN 1994 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 442 PIETERSBURGWYSIGINGSKEMA 442 Ek, I, Hermanus Philippus Potgleter, being the authorised agent of the Hermanus Philippus Potgieter, synde die gemagtigde agent owner of Ed 3352, Extension 11, Pietersburg, and Ed 1029, Extenvan die eienaar van Ed 3352, Uitbreiding 11, Pietersburg, en Ed1029, Uitbreiding 8, Bendor, gee hiermee ingevolge sion 8, Bendor, hereby give notice in terms of section 56 0) artikel 56 (b) (i) of the Town (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, planning and Townships Ordinance, 1986, that I have kennis dal ek by die Stadsraad van Pietersburg aansoek gedoen het applied to the Town Council of Pletersburg for the amendment of the om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Platerstown planning scheme known as Pietersburg Town planning burg dorpsbeplanningskema, 1981, deur die hersonedng van die Scheme, 1981, by the rezoning of the properties described above, elendomme hierbo beskryf, onderskeidelik gelee te Kingfisherlaan 2, respectively situated at 2 Kingfisher Avenue, Extension 11, Pieters Uitbreiding 11, Pietersburg, en Bendorrylaan 23, Uitbreiding 8, Pie burg, and 23 Bendor Drive, Extension 8, Pietersburg, from "Resi tersburg, van "Residensieel 1" met 'n dlgtheid van een woonhuis dential 1" with a density of one dwelling per ed to "Residential 1" per erf na "Residensieel 1" met 'n digtheid van een woonhuis per with a density of one dwelling per 500 rn2 500 m2 Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk, Room 404, Civic Centre, kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 404, Burger Pietersburg, for the period of 28 days from 21 December 1994 sentrum, Pietersburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made In writing to the Town Clerk at the above Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 mentioned address or at PO Box 111, Pietersburg, 0700, within a Desember 1994 skriftelik by of tot die period of 28 days from 21 December 1994 Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 111, Pietersburg, 0700, ingedien of gerig word Address of authorised agent: Herman Potgieter, PO Box 2228, Adres van gemagtigde agent: Herman Potgieter, Posbus 2228, Pietersburg, 0700 Tel (0152) Pietersburg, 0700 Tel (0152) (Reference No H0189) (Verwysing No H0189) NOTICE 4069 OF 1994 KENNISGEWING 4069 VAN 1994 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 766 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 766 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI NANCE No 15 OF 1986) DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, I, Francois du Plooy, being the authorised agent of the owner of Ed 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) 677, Brackenhurst Extension 1, hereby give notice in terms of sec Ek, Francois du Plooy, synde die gemagtigde agent van die eie tion 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance, near van Ed 677, Brackenhurst Uitbreiding 1, gee hiermee ingevolge 1986, that artlkel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en I have applied to the Town of Council the town planning of Alberton scheme for known the as amendment Albertan Town Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Alberton aansoek planning Scheme, 1979, the rezoning of the property described gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend above situated at 34 Frannie Alberts Street, Brackenhurst, as Alberlandorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van from die eiendom hierbo beskryf, gelee te Rennie Albertsstraat 34, "Residential 1" to "Special" for a dwelling house office, subject to Brackenhurst, van "Residensieel 1" tot "Spesiaal" vir 'n woonhuiscertain conditions kantoor, onderworpe aan sekere voorwaardes Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk/Town Secretary, Level 3, kantoorure by die kantoor van die Stadssekretaris, Vlak 3, Burger Civic Centre, Alberton, for the period of 28 days from 21 December sentrum, Alberton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 (the date of first publication of this notice) 1994 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing)

15 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No Objections to or representations in respect al the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or at PO Box 4, Alberton, 1450, within a period of 28 days Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 4, Alberton, 1450 from 21 December 1994 Adres van eienaar: Pa Proplan & Medewerkers, Posbus 2333, Address of owner: C/o Preplan & Associates, PO Box 2333, Alberton, 1450 Alberton, NOTICE 4070 OF 1994 KENNISGEWING 4070 VAN 1994 GERMISTONWYSIGINGSKEMA 540 GERMISTON AMENDMENT SCHEME 540 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE DORPS NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) NANCE No 15 OF 1986) Ek, Francois du Plooy, synde die gemagtigde agent van die eie I, Francois du Plooy, being the authorised agent of the owner of near van Restant van Ed 139, Klippoortje landboulotte, gee hiermee the remainder of Erf 139, Klippoortje Agricultural Lots, hereby give ingevolge artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansie op Dorpsbeplannotice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and ning en Dome, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Germiston Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City Council of aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanning Germiston for the amendment of the town planning scheme, known skema bekend as Germiston dorpsbeplanningskema, 1985, deur die as Germiston Town planning Scheme, 1985, the rezoning of the property described above situated at the corner of Frank and Marhersonering van die stardom hierbo beskiyf, gates op die hoek van thine Streets, Klippoortje Agricultural Lots, from "Residential 4" to Frank en Marthinastraat, Klippoortje landboulotte, van "Resi "Residential 4" to erect a total of 14 dwelling units, subject to certain densieel 4" tot "Residensieel 4" vir die oprig van 'n totaal van 14 L conditions wooneenhede, onderhewig aan sekere voorwaardes Particulars of the application will lie for Inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the City Engineer, Third Floor, Samie kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur, Derde Verdieping, Building, corner of Spilsbury and Queen Streets, Germiston, for the Samiegebou, hoek van Spilsbury en Queenstraat, Germiston, vir 'n period of 28 days from 21 December 1994 (the date of first publi tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 (die datum van eerste cation of this notice) publikasie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opslgte van die aansoek moat binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or at PO Box 145, Germiston, 1400, within a period of 28 Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 145, Albertan, 1450, days from 21 December 1994 ingedien of gong word Address of owner: CM Preplan & Associates, PO Box 2333, Adres van eienaar: Pa Proplan & Medewerkers, Posbus 2333, Alberton, 1450 Alberton, NOTICE 4071 OF 1994 KENNISGEWING 4071 VAN 1994 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 765 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 765 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NANCE No 15 OF 1986) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I, Francois du Plooy, being the authorised agent of the owner of Ek, Francois du Plooy, synde die gemagtigde agent van Remainder of Ed 325, Albertan, hereby give notice in terms of seceienaar van Restant van Ed 325, Alberton, gee hiermee Ingevolge die lion 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance, artikel 56 (1) (b) Alberton for the 8) van die Ordannansie op Dorpsbeplanning en 1986, that I have applied to the Town Council of Dome, 1986, kenms dat ek by die Stadsraad van Alberton aansoek of the town planning scheme, known as Alberton Towngedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema, bekend planning Scheme, 1979, by the rezoning of the property described above situated at 22 Second Avenue, Albertan, from "Educational" as Alberton dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van to "Special" for storage and selling of fabrics, making die eiendom hierbo beskryl, gelee le Tweedelaan 22, Alberton, van up of curtain "Opvoedkundlg" tot "Spesiaal" vir die stoor en verkoop van mate Ing and selling of related articles riale, maak van gordyne en verkoop van verwante artikels Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le office hours at the office of the Town Secretary, Level 3, Civic Centre, ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadssekretaris, Vlak 3, Burger Alberton, for the period of 28 days from 21 December 1994 (the date sentrum, Alberton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 of first publication of this notice) Desember 1994 (die datum van eerste publikasie van hierdia kennisgewing) Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or at PO Box 4, Alberton, 1450, within a period of 28 days Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 4, Alberton, 1450, from 21 December 1994 ingedien of gerig word Address of owner: C/o Proplan & Associates, PO Box 2333, Adres van eienaar: Pa Proplan & Medewerkers, Posbus 2333, Albertan, 1450 Alberton, amendment NOTICE 4072 OF 1994 KENNISGEWING 4072 VAN 1994 ALBERTON AMENDMENT SCHEME768 ALBERTONWYSIGINGSKEMA 768 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE DORPS WING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (t) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NANCE No 15 OF 1986) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I, Francois du Plooy, being the authorised agent of the owner of Erf Elc, Francois du Plooy, synde die gemagtigde agent van die 977, New Redrulh, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) eienaar van Ed 977, New Redruth, gee hiermee ingevolge artikel 56 w of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I have (1) (Is) (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, applied to the Town Council of Alberton for the amendment of the kennis dat ek by die Stadsraad van Alberton aansoek gedoen het om

16 , Sheffield 16 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 town planning scheme, known as Alberton Townplanning Scheme, die wysiging van die dorpsbeplanningskema, bekend as Albertan 1979, by the rezoning of the property described above situated at 34 dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eien Telawarren Street, New Redruth, from "Residential 1" to "Rest dom hierbo beskryf, geleo te Telawarrenstraat 34, New Redruth, van dential 1" with a density of one dwelling per 700 nf "Residensieel 1" tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van een Particulars of the application will lie for inspection during normal woonhuis per 700 m2 office hours at the office of the Town Secretary, Level 3, Civic Centre, Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Albertan, for the period of 28 days from 21 December 1994 (the date kantoorure by die kantoor van die Stadssekretaris, Vlak 3, Burgerof first publication of this notice) sentrum, Alberton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember Objections to or representations in respect of the application must 1994 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisg awing) be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above Besware teen of venal) ten opsigte van die aansoek moet binne 'n address or at PO Box 4, Alberton, 1450, within a period of 28 days tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die from 21 December 1994 Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 4, Alberton, 1450 Address of owner: C/a Proplan & Associates, PO Box 2333, Adres van eienaar: Pa Proplan & Medewerkers, Posbus 2333, Alberton, 1450 Alberton, NOTICE 4073 OF 1994 AMENDMENT SCHEME 257 KENNISGEWING 4073 VAN 1994 SCHEDULE 8 WYSIGINGSKEMA 257 [Regulation 11 (2)] BYLAE 8 [Regulasle 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) VAN DIE NANCE No 15 OF 1986) ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 We, Quilliam Heydenrych Freemantle Town and Regional Plan (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) ners, being the authorised agent of the owner of Ed 626, Lenasia Ons, Quilliam Heydenrych Freemantle Stadsbeplanners, synde South Extension 1, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) die gemagtigde agent van Ert 626, Lenasia Suld ultbreiding 1, gee of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that we have hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansie op applied to the Lenasla South East Management Committee for the Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Lenasiaamendment of the town planning scheme, known as the Southern Suid/Oos Bestuurskomitee aansoek gedoen het om die wysiging van Johannesburg Region Townplanning Scheme, 1962, by the rezon die dorpsbeplanningskema, bekend as die Suidelike Johannesburg Ing of the property described above, situated on the western side of streekdorpsaanlegskema, 1962, deur die hersonering van die Bien Street, 626 Sheffield Street, Lenasia South Extension 1, dom hierbo besloyf, gelea te die westelike kant van Sheffieldstraat, from "Special Residential" to "Special" to permit shops, dwelling Sheffieldstraat 626, Lenasia Suiduitbreiding 1, van "Spesiale units and other purposes which the local authority may consent to Woon" tot "Spesiaal" vir winkels, wooneenhede en enige ander Particulars of the application will Ile for Inspection during normal gebruike as wat die plaaslike bestuur mag goedkeur office hours at the office of the Chief Executive Officer, Lenasia Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone South East Municipal Complex for a period of 28 days from kantoorure by die kantoor van die Hoofuitvoerende Beampte, Lena 21 December 1994 siasuid/oos Munisipalekompleks vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Objections to or representations in respect of the application must 21 Desember 1994 be lodged with or made in writing and in duplicate to the Chief Exec Besware teen of verto8 ten opsigte van die aansoek moet binne 'n utive Officer, Lenasia South East Management Committee at the tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik en In twee above address or at Private Bag X03, Lenasia, 1820, within a period voud by of tot die Hoof uitvoerende Beampte by bovermelde adres of of 28 days from 21 December 1994 by Privaatsak X03, Lenasia, 1820, ingedien of gerig word Address of authorised agent: Oullliam Heydenrych Freemantle, Adres van gemagtigde agent: Quilliam Heydenrych Freemantle, PO Box 585, Glenvista, 2058 Posbus 585, Glenvista, NOTICE 4074 OF 1994 TOWN COUNCIL OF MIDRAND KENNISGEWING 4074 VAN 1994 SCHEDULE 11 STADSRAAD VAN MIDRAND (Regulation 21) BYLAE 11 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF (Regulasie 21) TOWNSHIP KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP The Town Council of Midrand hereby gives notice in terms of sec Die Stadsraad van Midrand gee hiermee ingevolge artikel 69 (6) tion 69 (6) (a) read with section 96 (3) of the Town planning and (a) gelees saam met artikel 96 (3) van die Ordonnansie op Dorpsbe Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that an planning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat application to establish the township referred to in the Annexure 'n aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig deur horn hereto, has been received by it ontvang is Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Secretary, Municipal Offices, kantoorure by die kantoor van die Sekretaris, Munisipale Kantore, ou old Pretoria Main Road, Randjespark, for a period of 28 days from Pretoria Hoohveg, Randjespark, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 December Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Cleric, tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik en in tweeat the above adress or at Private Bag X20, Halfway House, 1685, voud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak within a period of 28 days from 21 December 1994 X20, Halfway House, 1685, ingedien of gerig word

17 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No ANNEXURE EIVLAE Name of township:grand Central Extension 12 Naam van dorp:grand Centraluitbreiding 12 Full name of applicant: The SA Mutual Life Assurance Society do Voile naam van aansoeker: The SA Mutual Lite Assurance RMP Properties Services Limited Society, pa RMP Properties Services Limited Number of erven in proposed township: 3 Erven: Soned "Special" Aantal erwe in voorgestelde dorp: 3 Erwe: Gesoneer "Spesiaal" for commercial purposes vir kommersiele doeleindes Description of land on which township is to be established: Part of Beskrywing van grand waarop dorp gestig staan to word: Deal van the remaining extent of Portion 3 (a portion of Portion 4) of the farm die resterende gedeelte van Gedeelte 3 ('n gedeelte van Gedeelte 4) Randjesfontein 405 JR van die pleas Randjesfontein 405 JR Situation of proposed township: South of the Grand Central Airport Ligging van die voorgestelde dorp: Suld van die Grand Centralrunway, north of the access road to Grand Central Airport, east of the lughawe aanloopbaan, noord van die toegangspad tot Grand Canold Pretoria Main Road and west of Halfway Extension 13 trallughawe, oos van die ofd Pretoria Main Road en wes van Halfway H R A LUBBE, Houseuitbreiding 13 Town Clerk H R A LUBBE, Municipal Offices, old Pretoria Main Road, Randjespark Stadsklerk 21 December 1994 Munisipale Kantore, old Pretoria Main Road, Randjespark 21 December 1994 (15/8/GC12) (15/8/GC12) NOTICE 4075 OF 1994 KENNISGEWING 4075 VAN 1994 TOWN COUNCIL OF MIDRAND SCHEDULE II STADSRAAD VAN MIDRAND BYLAE II (Regulation 21) (Regulasie 21) NOTICE OF APPLICATION OF ESTABLISHMENT OF TOVVNSHIP KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP The Town Council of Midrand hereby gives notice in terms of sec Die Stadsraad van Midrand gee hiermee Inpevolge artikel 69 (6) lion 69 (6) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 that an application to establish the township referred to in the Annex (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dal 'n aansoek om die dorp ure hereto, has been received by it in die Bylae hierby genoem, to stig deur horn ontvang is Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Acting Town Secretary, Town Council kantoorure by die kanfoor van die Waamemende Stadsekrefaris, of Midrand, Municipal Offices, old Pretoria Main Road, Randjesparlc, Stadsraad van Midrand, Munisipale Kantore, ou PretorlahooNveg, for a period of 28 days from 21 December 1994 Randjespark, vir 'n tydpedc van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte_ van die aansoek most binne 'n be lodged with or made in writing and In duplicate to the Acting Town tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994, skriftelik en in twee Secretary at the above address or at Private Bag X20, Halfway voud by of tot die Waarnemende Stadsekretaris by bovermelde House, 1685, within a period of 28 days from 21 December 1994 of by Privaatsak X20, Halfway House, 1685, ingedien of prig H R A LUBBE, Town Clerk wordadres H R A LUBBE, StadsklerIc ANNEXURE BY LAE Name of township: Allendale Extension 29 Naam van dorp: Allendaleuitbreiding 29 Full name of applicant: Schneider & Dreyer on behalf of Tartan Voile naam van aansoeker: Schneider & Dreyer, namens Tartan Investments (Pty) Limited, Clidel No 70 (Ply) Limited, Centurion Investments (Edms) Beperk, Clidet No 70 (Edms) Beperk, Cantu Investments (Pty) Limited, Pamper Investments (Pty) Limited, Pandon Investments (Edms) Beperk, Pamper Investments (Edms) dora Investments (Pty) Limited and Kayling Properties (Ply) Limited Beperk, Pandora Investments (Edms) Beperk en Kayling Properties Number of erven in proposed township: (Edms) Beperk "Special:" 3 erven Aantal erwe in voorgestelde dorp: "Public Road:" 1 erf "Spesiaal:" 3 erwe Description of land on which township is to be established: Hold "Openbare Pad:" 1 erf ings 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Halfway House Estate, and Portions Bestowing van grond waarop dorp gestigstaan to word: Hoewes 18, 21, 22, 23, 24 and remaining extent of Holding 47, Halfway 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Hallway House Estate en Gedeeltes 18, House Estate, and portions 42, 43, 56, 57, 58 and 250 of the farm 21, 22, 23, 24 en resterende gedeelte van Hoewe 47, Halfway House Waterval 5 IR Estate en Gedeeltes 42, 43, 56, 57, 58 en 250 van die pleas Water Situation of proposed township: Between Richards vat 5 Drive, IA Gallagher Avenue/Kings Walk, Lupton Drive and Church Street Ligging van voorgestelde dorp: Tussen Richardsrylaan, Gallagherrylaan41ngsweg, Luptonrylaan en Kerkstraat Reference No 15/8/AD 29 Verwysing No 15/8/AD NOTICE 4076 OF 1994 KENNISGEWING 4076 VAN 1994 AKASIA AMENDMENT SCHEME 82 AKASIAWYSIGINGSKEMA 82 SCHEDULE 8 BYLAE 8 [Regulation 11 (2)] [Regulasie 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (h) (i) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NANCE No 15 OF 1986) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I, G J Simpson, being the owner of Erf 1510, The Orchards Ek, G J Simpson, synde die eienaar van Erf 1510, The Orchards Extension 11, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of uitbreiding 11 gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die w the Town planning and Townships Ordinance 1986 that I have Ordonnansie op Dorpobeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by applied to the Town Council of Akasia for the amendment of the die Stadsraad van Akasia aansoek gedoen het om die wysiging van

18 18 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 townplanning scheme known as Akasia Townplanning Scheme, die dorpsbeplanningskema bekend as Akasia dorpsbeplanning 1988, by the rezoning of the property described above, situated at skema, 1988, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, Walters Avenue, The Orchards Extension 11, from "Residential 1" gelee te Walterslean, The Orchards uitbreiding 11, van "Resi to "Special" for an additional dwelling unit densieel 1" tot "Spesiaal" vir 'n addisionele wooneenheid Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk, Town Council of Akasia, kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stadsraad van Akasia, Dale Avenue, Karenpark Extension 18, for the period of 28 days from Dalelean, Karenpark uitbreiding 18, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 December Desember 1994 Objections to or represenations in respect of the application must Besware teen of venal ten opsigte van die aansoek meet binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or at PO Box 58393, Karenpark, 0118, within a period of 28 Stadsklerk by die bovermelde adres of Posbus 58393, Karenpark, days from 21 December , ingedien of gong word Address of owner: PO Box 93396, Boordfontein, 0201 Adres van eienaar: Posbus 93396, Boordfontein, NOTICE 4077 OF 1994 KENNISGEWING 4077 VAN 1994 ROODEPOORTWYSIGINGSKEMA 932 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 932 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN ROODE NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE ROODE POORTDORPSBEPLANNINGSKEMA, 1987, INGEVOLGE ARTI POORT TOWN PLANNING SCHEME, 1987, IN TERMS OF SEC KEL 56 (1) (b) (0 VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLAN TION 56 (1) (b) (I) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS NING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No 15 of 1986) Ek, Hannelie Johanna Evans, van Steyn & Evans, synde die I, Hannelie Johanna Evans, from Steyn & Evans, being the autho gemagtigde agent van die eienaar van Ed 173, Delarey, gee hlerrised agent of the owner of Ert 173, Delarey hereby give notice in mee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbe terms of section 56) (1 (b) (I) of the Town planning and Townships planning en Dome, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that I have applied to ek by die Stadsraad van Roodepoort aansoek gedoen het cm die the City Council of Roodepoort for the amendment of the town plan wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Roodepoortning scheme known as the Roodepoort Town planning Scheme, dorpsbeplanningskema, 1987, deur die hersonering van die eien 1987, by the rezoning of the property described above, from "Resi dom hierbo beskryf, vanaf "Residensieel 1" na "Residensieel 3", dential 1" to "Residential 3", subject to certain conditions onderworpe aan sekere voorwaardes Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek 16 ter inns gedurende gewone office hours at the office of the Head: Urban Development, Enquiries, kantoorure by die navraetoonbank, Hoof: Stedelike Ontwikkeling, Fourth Floor, Civic Centre, Christiaan de Wet Road, Roodepoort, for Burgersentrum, Christiaan de Wetweg, Roodepoort, vir 'n tydperk a period of 28 days from 21 December 1994 van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 (datum van eerste publikasie Objections to or representations in respect of the application must van hierdie kennisgewing) be lodged with or made in writing to the Head: Urban Development, Private Bag X30 Roodepoort, 1725, within a period of 28 days from Besware of verb& ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die 21 December 1994 Hoof: Stedelike Ontwikkeling, Privaatsak X30, Roodepoort, 1725, Address of agent: Steyn & Evans PO Box 5340, Horison, 1730 ingedien of gerig word Tel /1 Adres van agent: Steyn & Evans Posbus 5340, Horison, 1730 Tel / NOTICE 4078 OF 1994 KENNISGEWING 4078 VAN 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5278 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 6278 I, Cornelius Francois Swanepoel, being the owner of Portion 2 of Ek, Cornelius Francois Swanepoel, synde die elenaar van Ed 52, Les Marais, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) Gedeelte 2 van Ed 52, Les Marais, gee hiermee ingevolge artikel 56 of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance (1) (b) (I) van die Ordonnansie op DorpsbeplannIng en Dome, 1986 No 15 of 1988), that I have applied to the City Council of Pretoria for (Ordonnansie No 15 van 1986), kennls dat ek by die Stadsraad van the amendment of the town planning scheme in operation, known as Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorptheplan Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the rezoning of the pro ningskema in werking, bekend as Pretoria dorpsbeplanningskema, party described above, situated 651 Rhys Avenue, Les Marais, from 1974, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, 9ele8 te "Special Residential" to "Special" far a medical consulting room Rhyslaan 651, Les Marais, van "Spesiale Woon" tot "Spesiaal" vir and or a dwelling house 'n mediese kantoor en of 'n woonhuis 410 Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Director: City Planning, Division kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stedelike Beplanning, Development Control, Application Section, Room 6002, West Block, Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Kamer 6002, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for a period of 28 days from 21 December 1994 (the date of first publication of this notice) Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 (die datum van die eerste publika Objections to or representations in respect of the application must sie van hierdie kennisgewing) be lodged with or made in writing to the Director at the above address or at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from Besware teen of vertoe len opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die 28 December 1994 Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, Address of owner: 651 Rhys Avenue, Les Marais, PO Box 154, ingedien of gerig word Faerie Glen, 0043 Tel /2 (w), (h) Adres van eienaar: Rhyslaan 651, Les Marais, Posbus 154, Faerie Glen, 0043 Tel /2 (w), (h) NOTICE 4079 OF 1994 KENNISGEWING 4079 VAN 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5304 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 5304 NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT OF TOWN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (ii) OF BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (ii) VAN THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDINANCE No 15 OF 1986), AS WELL AS THE EXCLUSION (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986), SO WEL AS DIE UITSLUI FROM THE AGRICULTURAL HOLDINGS AREA TING UIT DIE LANDBOUHOEWE GEBIED I, Pieter Swart, being the authorised agent of the owner(s) of the Ek, Pieter Swart, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Remainder of Holding 223, Montana Agricultural Holdings Extension die Resterende Gedeelte van Hoewe 223, Montanalandbouhoewes 2, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (ii) of the Town uitbreiding 2, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (ii) van die

19 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 1986), that I have applied to the City Council of Pretoria for the 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek amendment of the town planning scheme in operation, known as gedoen het om die wysiging van die Pretoriadorpsbeplan ningskema, 1974, deur die hersonering van die bogenoemde Pretoria Town eien planning Scheme, 1974, by the rezoning of the prodom plea to hock van Enkeldoornlaan en Zambesirylaan, pertymontana described above, situated comer of Enke!doom Avenue and landbouhoewesuitbreiding 2 van "Landbouhoewes" met een woon Zambezi Drive, Montana Agricultural Holdings Extension 2, from huis per hoewe tot "Speslaal" vir 'n motorverkoopsmark met 'n By "Agricultural Holding" to "Special" for a car sales mart with an lae B Hiermee word ook aansoek gedoen om die uitsluiting uit die Annexure B as well as the exclusion from the agricultural holdings landbouhoewe gabled area Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stedelike Beplanning, office hours at the office of the Director: City Planning, Division Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Kamer 6002, Development Control, Application Section, Room 6002, West Block, Wesblok, Mondale, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 (datum van die eerste publikasie Mundane, Van der Walt Street, Pretoria, for a period of 28 days from van hierdie kennisgewing) 21 December 1994 (the date of first publication of this notice) Besware teen of vertoe ten opsigte van hierdie aansoek moet Objections to or representations in respect of the application must binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of be lodged or made in writing to the Director at the above address or tot die Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from 0001, ingedien of gerig word 21 December 1994 Adres van gemagtigde agent: Posbus 17157, Groenkloof, 0027, Address of authorised agent: PO Box 17157, Groenkloof, 0027, Loftus Versfeld, Tweede Verdieping, Noord Pawiljoen, Kamer 3 Tel Loftus Versfeld, North Pavilion, Second Floor, Room 3 Tel (012) (012) Faks: (012) Fax: (012) NOTICE 4081 OF 1994 KENNISGEWING 4081 VAN 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME AS5299 PRETORIAWYSIGINGSKEMA AS5299 I, Breda van Niekerk, being the authorised agent of the owner of Ek, Breda van Niekerk, synde die gemagtigde agent van die ele Ed 552, Lynnwood, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) near van Erf 552, Lynnwood, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordon No 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Pretoria for nansie No 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Preto the amendment of the town planning scheme in operation, known ria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplen as Pretoria Townplanning Scheme, 1974, by the rezoning of the ningskema in werking, bekend as Pretoria dorpsbeplanningskema, property described above, situated at 326 Chappies Road, from 1974, deur die hersonering van die eiendom hlerbo beskryf, gels& te Chappiesweg 326, van "Spesiale Woon" tot "Groepsbehulsing" "Special Residential" to "Group Housing" Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Direldeur: Stedelike Beplanning, office hours at the office of the Director: City Planning, Division Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Kamer 6002, Development Control, Application Section, Room 6002, West Block, Wesblok, Montrone, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for the period of 28 days 28 dae venal 21 Desember 1994 from 21 December 1994 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die be lodged with or made in writing to the Director at the above address Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, or at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from ingedien of gerig word 21 December 1994 Adres van gemagtigde agent: Highstraat 38, Waterkloof, Pretoria,!II21 Address of authorised agent: 38 High Street, Waterkloof, Pretoria, 0181Tel (012)464871, Tel (012) , NOTICE 4082 OF 1994 KENNISGEWING 4082 VAN 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5298 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 5298 I, Lies ] du Plessis, being the authorised agent of the owner of Ek, Lies! du Plessis, synde die gemagtigde agent van die eienaar Erf 91, Ashley Gardens, hereby give notice in terms of section 56 (1) van Ed 91, Ashley Gardens, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordi (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordon nance No 15 of 1986), that I have applied to the City Council of nansie No 15 van 1986), kennis dal ek by die Stadsraad van Preto Pretoria for the amendment of the town planning scheme in opera ria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplantionningskema in werking bekend as Pretoria dorpsbeplanningskema, known as Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the rezon 1974, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gated te Ing of property described above, situated at 177 High Street, Ashley Highstraat 177, Ashley Gardens, van "Spesiale Woon" tot Gardens, from "Special Residential" to "Group Housing" "Groepsbehuising" Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Director: City Planning, Division kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stedelike Replanning, Development Control, Application Section, Room 6002, West Block, Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Kamer 6002, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for the period of Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 days from 21 December daevanaf 21 Desember 1994 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die be lodged with or made in writing to the Director at the above address Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, or at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from ingedien of gerig word 21 December 1994 Adres van gemagtigde agent: Highstraat 38, Waterkloof, Pretoria, Address of authorised agent: 38 High Street, Waterldoof, Pretoria, 0181Tel (012)464871, Tel (012) ,

20 i such 20 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 NOTICE 4083 OF 1994 KENNISGEWING 4083 VAN 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5283 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 5283 I, Lies! du Plessis, being the authorised agent of the owner of Ed Ek, Lied du Plessis, synde die gemagtigde agent van die eienaar 778, Waverley, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of van Ed 778, Waverley, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (Ordon 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Pretoria for the nansie No 15 van 1986), kennis dal ek by die Stadsraad van Pretoamendment of the townplanning scheme in operation known as na aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanning Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the rezoning of the pro skema in werking bekend as Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, petty described above, situated at Lawsonlaan 1428, Waverley, from deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee to Law "Special Residential" to "Group Housing" sonlaan 1428, Waverley, van "Spesiale Woon" tot "Groepsbehui " sing Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director: City Planning, Division Besonderhede van die aansoek la ter insae gedurende gewone Development Control, Application Section, Room 6002, West Block, kantoorure by die kantoor van die Direldeur: Stedelike Beplanning, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for the period of 28 days Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 Objections from 21 December 1994 to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Director at the above address or at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from 21 December 1994 Address of authorised agent: 38 High Street, Waterklool, Pretoria, 0181 Tel (012) , doe vanaf 21 Desember 1994 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by oftot die Direldeur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word Adios van gemagtigde agent: Highstraat 38, Waterkloof, Pretoria, 0181 Tel (012)464871, NOTICE 4084 OF 1994 KENNISGEWING 4084 VAN 1994 EDENVALE AMENDMENT SCHEME 381 SCHEDULE 8 EDENVALEWYSIGINGSKEMA 381 BYLAE 8 [Regulation 11 (2) ] [Regulasie 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) VAN DIE NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) NANCE No 15 OF 1986) Ek, Fred Kobus, synde die gemagtigde agent van die eienaar van I, Fred Kobus, the authorised agent of the owner of Portion 9 of Ed Gedeelte 9 van Ed 599, Eastleigh, gee hiermee ingevolge artikel , Eastleigh, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, the Town planning and Townships Ordinance 1986, that I have kennis dat ek by die Stadsraad van Edenvale aansoek gedoen het applied to the Town Council of Edenvale for the amendment of the om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Edentown planning scheme known as Edenvale Town planning Scheme, valedorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die 1980, by the rezoning of the property described above, situated at 57 eiendom hierbo beskryf, gale op Plantationstraat 57, Eastleigh, van Plantation Road, Eastleigh, from "Residential 1", having a density of "Residensieel 1" met in digtheid van een woonhuis per 700 m2 na "one unit per 700 m2" to "Residential 1", with the written consent of "Residensieel 1" met die skriftelike toestemming van die plaaslike the local authority the erf and the improvements erected thereon may be used for offices, medical and professional suites, and such other bestuur mag die erf en die geboue wat daarop opgerig Is of opgerig mag word, gebruik word vir kantore, professionele en mediese uses the local authority may approve in writing kamers en ander gebruike wat die plaaslike bestuur mag goedkeur Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Secretary, Municipal Offices, kantoorure by die kantore van die Stadsekretaris, Kamer 316, Muni Room 316, Van Riebeeck Avenue, Edenvale, for the period of 28 sipale Kantore, Van Riebeecklaan, Edenvale, vir die tydperk van 28 days from 21 December 1994 (the date of first publication of the dae vanaf 21 Desember 1994 (die datum van eerste publikaste van notice) hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek most binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Secretary at the above tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or at PO Box 25, Edenvale, 1610, within a period of 28 Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 25, Edenvale, 1610, days from 21 December 1994 ingedien of gerig word I Address of authorized agent: Urban Planning Services CC, PO Adres van gemagtigde agent: Urban Planning Services CC, Pos Box 2819, Edenvale, 1610 Tel (011) bus 2819, Edenvale, 1610 Tel (011) KENNISGEWING 4085 VAN 1994 NOTICE 4085 OF 1994 EDENVALEWYSIGINGSKEMA 385 EDEN VALE AMENDMENT SCHEME 385 BYLAE SCHEDULE 8 [Regulasie 11 (2)] [Regulation 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI Ek, Fred Kobus, synde die gemagtigde agent van die eienaar van NANCE No 15 OF 1986) Ed 391, Edenvale, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die I, Fred Kobus, the authorised agent of the owner of Ed 391, Eden Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, kennis dat ek by vale, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (t) of the Town die Stadsraad van Edenvale aansoek gedoen het om die wysiging planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the van die dorpsbeplanningskema, bekend as Edenvaledorpsbeplan Town Council of Edenvale for the amendment of the townplanning ningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo scheme, known as Edenvale Town planning Scheme, 1980, by the beskryt, geled op Voortrekkeriaan 144, Edenvale, van "Residensieel rezoning of the property described above, situated at 144 Voortrek 1" met 'n digtheid van "een woonhuis per 700 m2" na "Residensieel ker Avenue, Edenvale, from "Residential 1" having a density of 1" met die skriftelike toestemming van die plaaslike bestuur mag die "one unit per 700 m2" to "Residential 1", with the written consent of erf en die geboue wat daarop eget is of opgerig mag word, the local authority the erf and the improvements erected thereon may gebruik word vir kantore, professionele en mediese kamers, pak be used for offices, medical and professional suites, storage and huisruimte en ander gebruike wat die plaaslike bestuur mag goed other uses the local authority may approve in writing keur

21 I PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Secretary, Municipal Offices, kantoorure by die kantore van die Stadsekretaris, Kamer 316, Muni Room 316, Van Riebeeck Avenue, Edenvale, for the period of 28 days from 21 December 1994 (the date of first publication of the sipale Kantore, Van Riebeecklaan, Edenvale, vir die tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 (die datum van eerste publikasie van notice) hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Secretary at the above tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or at PO Box 25, Edenvale, 1610, within a period of 28 Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 25, Edenvale, 1610, days from 21 December 1994 ingedien of gerig word Address of authorised agent: Urban Plarining Services CC, PO Adres van gemagtigde agent: Urban Planning Services CC, Pos Box 2819, Edenvale, 1610 Tel (011) bus 2819, Edenvale, 1610 Tel (011) NOTICE 4086 OF 1994 EDENVALE AMENDMENT SCHEME 388 SCHEDULE 8 KENNISGEWING 4086 VAN 1994 EDENVALEWYSIGINGSKEMA 388 BYLAE 8 [Regulasie 11 (2)] [Regulation 11 (2) ] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) NANCE No 15 OF 1986) Ek, Fred Kobus, synde die gemagtigde agent van die eienaar van I, Fred Kobus, the authorised agent of the owner of Portion 3 of Ed Gedeelte 3 van Ed 383, Eastleigh, gee hiermee ingevolge artikel , Eastleigh, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I have kennis dal ek by die Stadsraad van Edenvale aansoek gedoen het applied to the Town Council of Edenvale for the amendment of the om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Edentown planning scheme known as Edenvale Town planning Scheme, valedorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die 1980, by the rezoning of the property described above, situated at eiendom hierbo beskryf, gelee op Meyerstraat 4, Eastleigh, van 4 Meyer Street, Eastleigh, from "Residential 1" having a density of "Residensieel 1" met 'n digtheld van "een woonhuis per 700 m2" na "one unit per 700 m2" to "Special", with the written consent of the "Spesiaal", met die skriftelike toestemming van die plaaslike local authority the erf and the improvements erected thereon may be bestuur mag die ell en die geboue wat daarop opgerig is of opgerig used for offices, medical and professional suites, and such other mag word, gebruik word vir kantore, professionele en mediese uses the local authority may approve in writing kamers en ander gebruike wet die plaaslike bestuur mag goedkeur Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter Insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Secretary, Municipal Offices, kantoorure by die kantore van die Stadsekretaris, Kamer 316, Muni Room 316, Van Riebeeck Avenue, Edenvale for the period of 28 sipale Kantore, Van Rlebeecklaan, Edenvale, vir die tydperk van days from 21 December 1994 (the date of first publication of the 28 dae vanaf 21 Desember 1994 (die datum van eerste publikasie notice) van hierdie kennisgewing) Objections to or representations In respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Secretary at the above address or at PO Box 25, Edenvffie, 1610, within a period of tydperk van 26 dae vanaf 21 Desember 1994, skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 25, Edenvale, 1610, 28 days from 21 December 1994 ingedien of gerig word Address of authorised agent: Urban Planning Services CC, PO Adres van gemagtigde agent: Urban Planning Services CC, Pos Box 2819, Edenvale, 1610 Tel (011) bus 2819, Edenvale, 1610 Tel (011) NOTICE 4087 OF 1994 EDENVALE AMENDMENT SCHEME 390 SCHEDULE 8 KENNISGEWING 4087 VAN 1994 EDENVALEWYSIGINGSKEMA 390 BYLAE 8 [Regulasie 11 (2)] 1 [Regulation 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE 1986(ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI NANCE No 15 OF 1986) Ek, Fred Kobus, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Ed 397, Edenvale, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die I, Fred Kobus, the authorised agent of the owner of Ed 397, Eden Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, kennis dat ek by vale, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town die Stadsraad van Edenvale aansoek gedoen het om die wysiging planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the van die dorpsbeplanningskema bekend as Edenvale Town Council of Edenvale for the amendment of the townplanning dorpsbeplan ningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo scheme known as Edenvale Town planning Scheme, 1980, by the beskryl, gelee op Voortrekkerlaan 138, Edenvale, van "Residensieel rezoning of the property described above, situated at 138 Voortrek 1" met 'n diglheid van "een woonhuis per 700 mi" na "Residensieel ker Avenue, Edenvale, from "Residential 1" having a density of 1", met die skriftelike toestemming van die plaaslike bestuur mag die "one unit per 700 m2" to "Residential 1", with the written consent of ad en die geboue wat daarop opgerig is of opgerig mag word, the local authority the ert and the improvements erected thereon may gebruik word vir kantore, professionele en mediese kamers, pakhuisbe used for offices, medical and professional suites, storage and ruimte en ander gebruike wat die plaaslike bestuur mag goedkeur such other uses the local authority may approve in writing Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantore van die Stadsekretaris, Kamer 316, Munioffice hours at the office of the Town Secretary, Municipal Offices, sipale Kantore, Van Riebeecklaan, Edenvale, vir die tydperk van Room 316, Van Riebeeck Avenue, Edenvale, for the period of dae vanaf 21 Desember 1994 (die datum van eerste publikasie days from 21 December 1994 (the date of first publication of the van hierdie kennisgewing) notice) Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994, skriftelik by of tot die be lodged with or made in writing to the Town Secretary at the above StadsIderk by bovermelde adres of by Posbus 25, Edenvale, 1610, address or at PO Box 25, Edenvale, 1610, within a period of ingedien of gerig word 28 days from 21 December 1994 Adres van gemagtigde agent: Urban Planning Services CC, Pos Address of authorised agent: Urban Planning Services CC, PO bus 2819, Edenvale, 1610 Tel (011) Box 2819, Edenvale, 1610 Tel (011)

22 22 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 NOTICE 4088 OF 1994 KENNISGEWING 4088 VAN 1994 EDENVALE AMENDMENT SCHEME 391 EDENVALEWYSIGINGSKEMA 391 SCHEDULE 8 BYLAE 8 [Regulation 11 (2)] [Regulasle 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) NANCE No 15 OF 1966) Ek, Fred Kobus, synde die gemagtigde agent van die eienaar van I, Fred Kobus, the authorised agent of the owner of Remaining Resterende Gedeelte van Ed 602, Eastleigh, gee hiermee ingevolge Extent of Ed 602, Eastleigh, hereby give notice in terms of section 56 artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance 1986, that Dome, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Edenvale aansoek I have applied to the Town Council of Edenvale for the amendment of gedcen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend the town planning scheme known as Edenvale Town planning as Edenvaledorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering Scheme, 1980 by the rezoning of the property described above, van die eiendom hierbo besloyf, plea op Highweg 86, Eastleigh, situated at 86 High Road, Eastleigh, from "Residential 1" having a van "Residensieel 1" met 'n digtheid van een woonhuis per 700 m2 density of "one unit per 700 m2' to "Special", with the written na "Spesiaal", met die skriftelike toestemming van die plaaslike consent of the local authority the erf and the improvements erected bestuur mag die erf en die geboue wat daarop opgerig is of opgerig thereon may be used for offices, medical and professional suites, mag word, gebruik word vir kantore, professionele en mediese and such other uses the local authority may approve in writing kamers en ander gebruike wat die plaaslike bestuur mag goedkeur Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek lb ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Secretary, Municipal Offices, kantoorure by die kantore van die Stadsekretaris, Kamer 316, Muni Room 316, Van Riebeeck Avenue, Edenvale, for the period of 28 sipale Kantore, Van Riebeecklaan, Edenvale, vir die tydperk van days from 21 December 1994 (the dale of first publication of the 28 dae vanaf 21 Desember 1994 (die datum van eerste publikasle notice) van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of verlo6 ten opsigte van die aansoek most binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Secretary at the above tydperk van 28 dae vane( 21 Desember 1994, skriftelik by of tot die address or at PO Box 25, Edenvale, 1610, within a period of Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 25, Edenvale, 1610, 28 days from 21 December 1994 ingedien of gerig word Address of authorised agent: Urban Planning Services CC, PO Adres van gemagtigde agent: Urban Planning Services CC, Pos Box 2819, Edenvale, 1610 Tel (011) bus 2819, Edenvale, 1610 Tel (011) KENNISGEWING 4089 VAN 1994 NOTICE 4089 OF 1994 EDENVALEMYSIGINGSKEMA 392 EDENVALE AMENDMENT SCHEME 392 BYLAE 8 SCHEDULE 8 [Regulasie 11 (2)] [Regulation 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (I) (b) (I) VAN DIE NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1988 TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) NANCE No 15 OF 1986) Ek, Fred Kobus, synde die gemagtigde agent van die eienaar van I, Fred Kobus, the authorised agent of the owner of Ed 320, Eden Erf 320, Edenvale, gee hiermee ingevolge artikel 58 (1) (b) (I) van die vale, hereby glve notice in terms of section 56 (1) (b) (I) of the Town Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dope, 1986, kennis dat ek by planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the die Stadsraad van Edenvale aansoek gedoen het om die wysiging Town Council of Edenvale for the amendment of the town planning van die dorpsbeplanningskema bekend as Edenvaledorpsbeplan scheme known as Edenvale Town planning Scheme, 1980, by the ningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo rezoning of the property described above, situated at 166 Van Re beskryf, gelee op Van Rlebeecklaan 168, Edenvale, van "Resi beeck Avenue, Edenvale, from "Residential 1" having a density of densieel 1" met 'n digtheid van een woonhuis per 700 m2 na "one unit per 700 m2' to "Special", with the written consent of the "Spesiaal", met die skriftelike toestemming van die glasslike local authority the erf and the improvements erected thereon may be bestuur mag die erf en die geboue wat daarop opgerig Is of opgerig 0 used for offices, medical and professional suites, storage and such mag word, gebruik word vir kantore, professionele en mediese other uses the local authority may approve in writing kamers, pakhuisruimte en ander gebruike wat die plaaslike bestuur Particulars of the application will lie for inspection during normal mag goedkeur office hours at the office of the Town Secretary, Municipal Offices, Besonderhede van die aansoek lb ter insae gedurende gewone Room 316, Van Riebeeck Avenue, Edenvale, for the period of 28 kantoorure by die kantore van die Stadsekretaris, Kamer 316, Munidays from 21 December 1994 (the date of first publication of the sipale Kanlore, Van Riebeecklaan, Edenvale, vir die tydperk van notice) 28 dae vanaf 21 Desember 1994 (die datum van eerste publikasie Objections to or representations in respect of the application must van hierdiekennisgewing) be lodged with or made in writing to the Town Secretary at the above Besware teen of vertoo ten opsigte van die aansoek moet binne 'n address or at PO Box 25, Edenvale, 1610, within a period of tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994, skriftelik by of tot die 28 days from 21 December 1994 Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 25, Edenvale, 1610, Address of authorised agent: Urban Planning Services CC, PO ingedien of gerig word Box 2819, Edenvale, 1610 Tel (011) Adres van gemagtigde agent: Urban Planning Services CC, Posbus 2819, Edenvale, 1610 Tel (011) NOTICE 4090 OF 1994 KENNISGEWING 4090 VAN 1994 VANDERBIJLPARK AMENDMENT SCHEME 243 VANDERBIJLPARKWYSIGINGSKEMA 243 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE (ORDINANCE No 15 OF ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, ) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I, Hendrik Abraham van Aswegen, being the authorised agent of Ek, Hendrik Abraham van Aswegen, synde die gemagtigde agent the owner of Remaining Portion of Portion 120 (a portion of Portion van die eienaar van Resterende Gedeelte van Gedeelte 120 ('n 48) of the farm Zuurfontein 591, Registration Division IQ, Transvaal, gedeelte van Gedeelte 48) van die pleas Zuurfontein 591, Registrahereby gives notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town sleafdelinglo Transvaal, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i)

23 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, kennis Town Council of Vanderbijlpark for the amendment of the town plan dat ek by die Stadsraad van Vanderbijlpark aansoek gedoen het om ning scheme known as Vanderbijlpark Town planning Scheme, die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Vanderbijl 1987, by the rezoning of the property described above, situated at parkdorpsbeplanningskema, 1986, deur die hersonering van die Zuurfontein, Vanderbijlpark, from "Special" for agricultural buildings, eiendom beslayf, gelee to Zuurfontein, van "Spesiaal" vir landboushops, etc, and a workshop with a maximum floor area of m2 to geboue, winkels, werkswinkels, ens, met maksimum vloeropper "Special" for agricultural buildings, shops, workshop, a motor sales vlalde van m2 tot "Spesiaal" vir landbougeboue, werkswinkels, market; a scrapyard, auctioneers and for commercial purposes with winkels, 'n motorverkopemark, 'n skrotwerf, afslaers en kommersiele a maximum floor area of 2 750m2 and, with the special consem of doeleindes met 'n maksimum vloeroppervlakte van m2 en, met the local authority, special uses die spesiale toestemming van die plaaslike bestuur, spesiale gebruike Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Besonderhede van die aansoek le Room 403, Municipal ter insae gedurende gewone Offices, corner of Klasie Havenga Street and Frikkie Meyer Boulepale Kantor, hoek van kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 403, Munisi yard, Vanderbijlpark, Klasie for a Havengastraat period of 28 en days Frikkie from Meyer 21 December Boulevard, Vanderbijlpark, vir 'n 1994 tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 Objection to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n be lodged or made in writing to the Town Clerk at the above address tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die or at PO Box 3, Vanderbijlpark, within a period of 28 days from 21 Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 3, Vanderbijlpark, December 1994 ingedien of gerig word Address of owner: C/o Van Aswegen Town Planners, PO Box Aches van eienaar: Pa Van Aswegen Stadsbeplanners, Posbus 588, Vereeniging, , Vereeniging, KENNISGEWING 4091 VAN 1994 NOTICE 4091 OF 1994 PRETORIA INYSIGINGSKEMA PRETORIA AMENDMENT SCHEME Ons, Reynders van Gass Argftekte, synde die gemagtigde agente We, Reynders van Gass Architects, being the authorised agents of van die eienaar van Erf 474, Rossouwstraat 569, Lynnwood, gee the owner of Erf 474, 569 Rossouw Street, Lynnwood, hereby give hiermee ingevolge artikel 56 van die Ordonnansie op Dorpsbepfan notice In terms of section 56 of the Town planning and Townships ning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat ons Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that we have applied to aansoek gedoen het by die Stadsraad van Pretoria om die wysiging the City Council of Pretoria for the amendment of the townplanning van die Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, en wel vir die hersoscheme in operation known as Pretoria Town planning Scheme, nering van die eiendom soos hierbo beskryf, ten einde die eiendom 1974, for the rezoning of the property described above, as a domeskantore in te rig en te bedryf as klein dierveeartspraktyk, dokterspreekamers en/of professionele tic animal veterinary practice, doctors consulting rooms and or professional offices Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stedelike Beplanning, Particulars of the application will lie for Inspection during normal Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Kamer 6002, office hours at the office of the Director: City Planning, Division Wes Blok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n perlode van Development Control, Application Section, Room 6002, West Block, 28 dae venal 21 Desember 1994 Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for a period of 28 days from 21 December 1994 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die Objections to or representations in respect of the application must Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, be lodged with or made in writing to the Director at the above address ingedien of gerig word or at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from Adres van gemagtigde agent: Gilde Huis 6, Bronkhorststraat 239, 21 December 1994 New Muckleneuk, 0181 Address of authorised agent 6 Guild House, 239 Bronkhorst Street, New Muckleneuk, KENNISGEWING 4093 VAN 1994 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA NOTICE 4093 OF 1994 BYLAE 8 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME [Regulasie 11 (2)] SCHEDULE 8 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS [Regulation 11 (2) ] BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE Ons, TOWN Van der Schyff, Baylis, Gericke & Drum, die PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDIagente van die eienaars van Erwe 396, 397, 398 en 399, Bramley gemagtigde NANCE No 15 OF 1986) Viewuilbreiding 6, en Erwe 54, 55 en 1/53, Lombardy Wes, gee We, Van der Schyff, Baylis, Gericke & Druce, being the authorised hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op agents of the owners of Erven 396, 397, 398 and 399, Bramley View Dorpsbeplanning en Dome, 1986, kennis dal ons by die Groot Extension 6, and Erven 54, 55 and 1/53, Lombardy West, hereby stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om die wysiging give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the City Council dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eien of Johannesburg for the amendment of the townplanning scheme dom hierbo beskryf, gelee tangs Birminghamweg, tussen Canning known as Johannesburg Town planning Scheme, 1979, for the en Piftweg, vanaf "Residensieel 1" na "Residensieel 3", rezoning of the property described above, being situated along Bir ondetworpe aan sekere voorwaardes mingham Road, between Canning and Pill Roads, from "Residential 1" to "Residential 3", subject to conditions Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Beplanning, Kamer Particulars of the application will lie for inspection during normal 706, Burgersentrum, Johannesburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf office hours at the office of the Director of Planning, Room 706, Civic 21 Desember 1994 (die datum van eerste publikasie van hierdie Centre, Braamfontein, for a period of 28 days from 21 December kennisgewing) 1994 (the date of first publication of this notice) Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne 'n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die be lodged with or made in writing to the Director of Planning at the Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of by Posbus 30733, above address or at PO Box 30733, Braamfontein, within a period Braamfontein, 2017, ingedien of gerig word of 28 days from 21 December 1994 Adres van eienaar: Pa Van der Schyfi, Baylis, Gericke & Druce, Address of owner: C/o Van der Schylf, Baylis, Gericke & Druce, Posbus 1914, Rivonia, 2128 PO Box 1914, Rivonia,

24 24 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE 28 DECEMBER 1994 NOTICE 4094 OF 1994 KENNISGEWING 4094 VAN 1994 Please take notice that the township applicant mentioned below Neem asseblief kennis dat die ondergenoemde dorpstigter beoog intends to submit an application for the establishment of a township om 'n don to stig in terme van artikel 11/19 van die Wet op Minder in terms of section 11/19 of the Less Formal Township Establishment Formele Dorpstigting, 1991 (Wet No 113 van 1991) Act, 1991 (Act No 113 of 1991) Neem asseblief verder kennis dal die toepaslike planne, doku Please take notice further that the relevant plans, documents and memo en inligting vir inspeksie by die kantoor van die dorpstigter information are available for inspection at the office of the township (hieronder aangedui) vir in tydperk van 30 (dertig) the vanaf applicant (indicated below) for a period of 30 (thirty) days from 21 Desember 1994 ter insae Id 21 December 1994 Neem asseblief verder kennis dal iemand wat beswaar wil maak Please take notice further that any person who desires to object to teen of vertoe wil rig ten opsigte van die toestaan van die aansoek, or make representations in respect of the granting of the application sodanige beswaar of vertoe tesame met die redes daarvoor, binne must within the said period of 30 (thirty) days, deliver such objection genoemde tydperk van 30 (dertig) dae aan die gemagtigde beampte or representation together with the reasons therefor to the authorised by Wesselweg 31, Rivonia, Sandton, 2128 officer at 31 Wessel Road, Rivonia, Sandton, 2128 Naam van dorp: MamelodkultbreldIng 12 Name of the township: Mamelodi Extension 12 Naam van dorpstigter: Boerdery Pienaarspoort (Pty) Limited, ver Name of applicant: Boerdery Pienaarspoort (Ply) Limited, repro teenwoordig deur Van der Schyff, Baylis, Gericke & Dame sented by Van der Schyff, Baylis, Gericke & Druce Adres van dorpstigter waar dokumente geinspekteur kan word: Address of applicant where documents may be inspected: Wesselweg 31, Rivonia, Sandton, Wessel Road, Rivonia, Sandton, 2128 Getal en sonering van erwe: Number of zoning of ewer): Residensieel: Residential: Laerskole: 2 Primary schools: 2 Besigheid: 2 Business: 2 Gemeenskapsfasiliteite: 3 Community facilit es: 3 Openbare oop ruimte: 2 Public open space: 2 Lagging en beskrywing van grond: 'n Deel van die Restant van Locality and description of land:a part of the Remainder of Portion Gedeelte 10 van die pleas Pienaarspoort 339 JR, distrik Pretoria, 10 of the farm Pienaarspoort 339 JR, Pretoria District, located east of gelee oos van Mamelodi en noord van die Pretoria/Bronkhorstspruit Mamelodi, and north of the Pretoria/Bronkhorstspruit rail link spoorweglyn NOTICE 4095 OF 1994 KENNISGEWING 4095 VAN 1994 LOCAL GOVERNMENT AFFAIRS COUNCIL RAAD OP PLAASLIKE BESTUURSAANGELEENTHEDE NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP The Local Government Affairs Council hereby gives notice in Die Raad op Plaaslike Bestuursaangeleenthede gee hiermee ken terms of section 69 (6) (a) of the Town planning and Townships nis, ingevolge stalked 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbe Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that an application to planning en Dorpe (Ordonnansie No 15 van 1984 dat 'n aansoek establish the township referred to in the Annexure hereto, has been om die dorp in die Bylae hierby genoem to stag, deur hom is ntvang Is received by it Besonderhede van die aansoek le ter Insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for Inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Hoof Uitvoerende Beampte, office hours at the office of the Chief Executive Officer, Room A1701, Kamer A1701, H B Phillipsgebou, Bosmanstraat 320, Pretoria, vir H B Phillips Building, 320 Bosman Street, Pretoria, for a period of 'ntydperk van 28 dae vanaf 21 Desember days from 21 December 1994 Besware of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 28 dae Objections to or representations in respect of the application must vanaf 21 Desember 1994 skriftelik en in tweevoud by of tot die Hoof be lodged with or made in writing and in duplicate to the Chief Exec Uitvoerende Beampte by bovermelde adres ingedien word of aan utive Officer at the above address or at PO Box 1341, Pretoria, Posbus 1341, Pretoria, 0001, gerig word 0001, within a period of 28 days from 21 December 1994 BYLAE ANNEXURE 1 Naam van dorp: Pecanwood 1 Name of township: Pecenwood 2 Voile naam van aansoeker: Van Niekerk, Kleyn & Edwards, 2 Full name of applicant: Van Niekerk, Kleyn & Edwards, for vir Lonehold CC Lonehold CC 3 Aanfal erwe in voorgestelde dorp: 3 Number of erven in proposed township: Voorgestelde gebruik: Proposed zoning: "Residensieel 1" (Spesiale woon)91 "Residential 1" (Special Residential) 91 "Residensieel 2" (Groepbehuising) 11 "Residential 2" (Group Housing) 11 "Spesiaal" vir seiljagklub 1 "Special" for boat club 1 "Spesiaal" vir hotel 1 "Special" for hotel 1 "Besigheid 1" 1 "Business 1" 1 "Spesiaal" vir private oop ruimte7 "Special" for private open space 7 "Spesiaal" vir gholfbaan en klubhuis6 "Special" for golf courses and clubhouse 6 "Munisipaar 1 "Municipal" 1 "Spesiaal" vir Telkom 1 "Special" for Telkom 1 4 Beslaywing van grond waarop dorp gestig staan te word: 4 Description of land on which township is to be established: Restant van Gedeelte 51, Gedeelte 52 ('n gedeelte van Remainder of Portion 51, Portion 52 (a portion of Portion 51) Gedeelte 51) en die restant van Gedeelte 53 ('n gedeelte van and Portion 53 (a portion of Portion 51) of the fann Harte Gedeelte 51) van die pleas Hartebeestpoort 482 JQ beestpoortdam 482, JQ 5 Ligging van voorgestelde dorp: 5 Situation of proposed township: Die gedeeltes is gelee aan die suidelike oewer van die The properties are situated on the southern banks of the Hartebeespoortdam ± 30 km was van Pretoria op die Hartebeespoortdam ± 30 km west of Pretoria on the Broederstroom Skeerpoortpad BroederstroomSkeerpoort Road N T DU PREEZ, N T DU PREEZ, Hoof Ultvoerende Beampte Chief Executive Officer (20/1990/4/20) (20/1990/4120) 21 28

25 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No NOTICE 4096 OF 1994 KENNISGEWING 4096 VAN 1994 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 955 ROODEPOORTWYSIGINGSKEMA 955 I, Johannes Paulus van Wyk, authorised agent of the owner of Ed Ek, Johannes Paulus van Wyk, gemagtigde agent van die eienaar 51, Strubensvallei, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) () van Ed 51 Strubensvallei, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (Ordon No 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Roodepoort nansie No 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Roodefor the amendment of the Roodepoort Town planning Scheme, 1987, poort aansoek gedoen het om wysiging van die Roodepoort dorps by the rezoning of the property described above, situated at Tanga beplanningskema, 1987, deur die hersonering van die eiendom Street, Strubensvallei, from "Special" to "Residential3" hierbo besluyf gated to Tangastraat, Strubensvallei, van "Spesiaal" na "Residensieel 3" Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek 18 office hours ter insae gedurende gewone at the Department of Urban Development, Enquiries kantoorure by Departement Stedelike Ontwikkeling, Navrae Toon Counter, Fourth Level, Civic Centre, Christiaan de Wet Avenue, bank, Vierde Vlak, Btirgersentrum, Christiaan de Wetweg Florida, Florida, for the period of 28 days from 21 December 1994 vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Chief: Urban Development at Besware teen of verto8 ten opsigte van die aansoek moot binne 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die Hoof: Stedelike the above address or at Private Bag X30, Roodepoort, 1725, within Ontwikkeling by die bovermelda adres of by Privaatsak X30, Roode 28 days from 21 December 1994 poort, 1725, ingedien of gerig word Agent: J Paul van Wyk Town planners/development Economists, Agent: J Paul van Wyk Stadsbeplanners/Ontwikkelingsekonome, Fifth Floor, Saambou Building, 424 Hilda Street, Hatfield, Pretoria; Vyfde Verdieping, Saambougebou, Hildastraat 424, Hatfield, Preto PO Box 11522, Brooklyn, 0011 ria; Posbus 11522, Brooklyn, NOTICE 4097 OF 1994 KENNISGEWING 4097 VAN 1994 SANDTON WYSIGINGSKEMA 2532 SANDTON AMENDMENT SCHEME 2532 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) VAN DIE NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) NANCE No 15 OF 1986) Ek, Annemarie Venn, synde die gemagligde agent van die eienaar I, Annemarie Venn, being the authorised agent of the owner of van Restant Gedeelte van Erf 247, Edenburg, gee hiermee Inge Remainingvolge Extent of Erf 247, Edenburg, hereby give notice in terms artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dope, 1966, kennis dat ek by die Stadsraad van Sandton earlof section 56 (1) (b) (i) of the Towrt planning and Townships Ordiseek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema nance, 1986, that I have applied to the Town Council of Sandton for bekend as Sandlon dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersothe amendment of the townplanning scheme known as Sandton wring van die eiendom hierbo beskryf, geleo in De la Reyweg, Town planning Scheme, 1980, by the rezoning of the property Rivorua, van "Besigheid 4" tot "Ben held 4" onderworpe aan described above, situated In the De la Rey Road, Rivonia, from sekerevoorwaardes "Business 4" to "Business 4" subject to certain conditions Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van rile Stadsklerk, Sandton, Kamer 206, office hours at the office of the Town Clerk, Sandton, Room 206, "B" Blok, Sandton burgersentrum, Rivonlaweg, Sandton, vir 'n tyd Block "B", Sandton Civic Centre, Rivonia Road, Sandlon, for a perk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 period of 28 days from 21 December 1994 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n Objection to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by die Stadsbe lodged with or made in writing to the Town Clerk, at the above kferk by bogenoemde adres of by Posbus 78001, Sandton, 2146, address or at PO Box 78001, Sandton, 2146, within a period of 28 ingedien of gerig word days from 21 December 1994 Eienaar se agent Mev A Venn, Humeweg 24, Dunkeld, Address of agent: Mrs A Venn, 24 Hume Road, Dunkeld, KENNISGEWING 4122 VAN 1994 Ingevolge the bepalings van artikel 58 (8) (a) van die Ordonnansie NOTICE 4122 OF 1994 op DomsbeplannIng en Dorpe, 1965 (Ordonnansie No 25 van Notice is hereby given in terms of section 58 (8) (a) of the Town 1965), word hiermee kennis gegee dat aansoek om die stigting van planning and Townships Ordinance 1965 (Ordnance No 25 of die dorp gemeld in die Bylae hierby, ontvang Is 1965), that an application to establish the township mentioned in the Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in die An nexure hereto has been received kantoor van die Direkteur generaal: Departement van Ontwikkeling, Further particulars of this application are open for inspection at the Beplanning en Omgewing, Catlinstraat 40, Germiston Enige office of the Director General: Department of Development, Planning beswaar teen of verto6 in verband met die aansoek moat binne 'n tydperk van 8 weke vanaf 28 Desember 1994 skriftelik en in dupliand the Environment, 40 Catlin Street, Germiston Any objections to kaat, aan die Direkteurgeneraal by bovermelde adres of Posbus 57, or representations in regard to the application must be submitted to Germiston 1400, warier() word the Director General in writing and in duplicate at the above address or PO Box 57, Germiston, 1400, within a period of eight weeks from (GO 15/3/2/16/55) 28 December 1994 BYLAE (GO 15/3/2/16/55) Naam van dorp: BirchleighultbreldIng 12 ANNEXURE Name of township: Birchleigh Extension 12 Name of applicant: Remainder of Portion 92, Birchleigh (Proprietary) Limited CC Naam van aansoekdoener: Remainder of Portion 92, Birchleigh (Proprietary) Limited CC Aantal enve:residensieel 3: 3 Besloywing van grond: Gedeelte 106 van die pleas Rietfontein 32 IR Ligging:Suid van en grans aan Birchleighuitbreiding 9 Noordoos van en grens aan Restant van Gedeelte 9 van die pleas Rietfontein Number of erven: Residential 3: 3 Description of land: Portion 106 of the farm Rietfontein 321R Situation: South of and abuts Birchleigh Extension 9 Northeast of 321R 0 and abuts Remainder of Portion 9 of the farm Rietfontein 32IR Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige advertensies Remarks: This advertisement supersedes all previous advertise vir die dorp Birchleighuitbreiding 12 ments for the Township of Birchleigh Extension 12 Verwysing No: GO 15/3/2/16/55 Reference No: GO 15/3/2/16/

26 26 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 NOTICE 4123 OF 1994 KENNISGEWING 4123 VAN 1994 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3966 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 3966 CORRECTION NOTICE REGSTELLINGSKENNISGEWING It is hereby notified in terms of the provisions of section 38 of the Hiermee word ingevolge die bepalings van artikel 38 van die Town planning and Townships Ordinance 1965 that whereas Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekendgemaak Administrator's Notice No 17 dated 19 January 1994 the Compedat aangesien 'n (out voorgekom het in die skemadokumente getent Authority has approved the substitution for meld in Administrateurskennisgewing No 17 gedateer 19 Januarie the approved 1994, die Bevoegde Gesag goedgekeur het dat die goedgekeurde scheme documents of a new set of approved scheme documents skemadokumente vervang word met 'n gewysigde stel dokumente (GO 15/16/3/2H/3966) (GO 15/1613/2H13966) NOTICE 4124 OF 1994 KENNISGEWING 4124 VAN 1994 CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA PROPOSED CLOSING OF ERF 470, CONSTANTIA PARK VOORGENOME SLUITING VAN ERF 470, CONSTANTIA PARK Notice is hereby given in terms of section 68 of the Local Govem Hiermee word ingevolge artikel 68, van die Ordonnansie op Plaasment Ordinance, 1939 (Ordinance No 17 of 1939), that it is the like Bestuur, 1939 (Ordonnansie No 17 van 1939), kennis gegee dal intention of the Council to close permanently Ed 470, Constantia die Raad voornemens is om Erf 470, Constantia Park, groot onge Park, in extent approximately m2 veer m2, permanent to sluff The Council intends to alienate the above erf after closure thereof Die Raad is voomemens om voormelde art to vervreem na sluiting daarvan A plan showing the proposed closing, as well as further particulars 'n Plan waarop die voorgenome sluiting aangetoon word, asook relative to the proposed closing, is open to inspection during normal verdere besonderhede betreffende die voorgenome slulung,16 gedu office hours at the office of the City Secretary, Room 3031C Third rende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadselcretaris, Floor, West Block, Munitoria, Van der Waft Street, Pretoria, and Kamer 3031C, Derde Verdleping, Wesblok, Munitoria, Van der enquiries may be made at Tel Waltstraat, Pretoria, ter insae en navraag kan by Tel Objections to the proposed closing and/or claims for compensa gedoen word lion for loss or damage if such closing Is carried out must be lodged Besware teen die voorgenome sluiting en/of else om vergoeding In writing with the City Secretary at the above office or posted to him weens verlies of skade indien die sluiting uitgevoer word, moet skrlfat PO Box 440, Pretoria, 0001, provided that, should claims and/or telik voor of op Vrydag, 27 Januarie 1995 by die Stadsekretaris by objections be sent by mall, such claims and/or objections must reach bovermelde kantoor ingedien word of aan horn by Posbus 440, Pretoria, the Council before or on Friday, 27 January , gepos word, met then verstande indien else en/of besware gepos word sodanlge else en/of besware die Stadsraad (K13/9/746) voor of op voormelde datum moat be relk City Secretary (K13/9/746) 28 December 1994 Stadsekretarls (Notice No 1189/1994) 28 Desember 1994 (Kennisgewing No 1189/1994) NOTICE 4125 OF 1994 CITY COUNCIL OF PRETORIA KENNISGEWING 4125 VAN 1994 NOTICE OF DRAFT SCHEME 4980 STADSRAAD VAN PRETORIA The City Council of Pretoria hereby gives notice in terms of section KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA (1) (a), read with section 55, of the Town planning and Townships Die Stadsraad van Pretoria gee hlerrnee ingevolge artikel 28 (1) Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that a draft townplan (a), gelees met artikel 55, van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning ning scheme to be known as Pretoria Amendment Scheme 4980, en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennls dat 'n has been prepared by it ontwerpdorpsbeplanningskema wat bekend sal staan as Pretoria This scheme is an amendment of the Pretoria Town planning wysigingskema 4980, dour horn opg este! is Scheme, 1974, and contains the rezoning of a portion of the Remain Herdic skema is 'n wysiging van die Pretoria dorpsbeplanning der of Erf 757, Menlo Park, approximately m2 in extent from skema, 1974, en behels die hersonering van 'n gedeelte van die "Municipal" to "Special" for offices, conference facilities and a place Restant van Ed 757, Menlo Park, ongeveer m2 groot van of refreshment, subject to a proposed final Annexure B "Munisipaal" tot "Spesiaal" vir kantore, konferensiefasiliteite en 'n verversingsplek, onderworpe aan die voorgestelde finale Bylae B The draft scheme is open to inspection during normal office hours Die ontwerpskema gedurende gewone kantoorure by die kanat the office of the City Secretary, Room 3031C, Third Floor, West toor van die Stadsekretaris, Kamer 3031C, Derde Verdieping, Wes Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for a period of 28 blok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 days from 28 December 1994 dae vanaf 28 Desember 1994 ter insae Objections to or representations in respect of the scheme must be Besware teen of vertofi ten opsigte van die skema moet binne 'n lodged in writing with the City Secretary at the above office or posted tydperk van 28 dae vane( 28 Desember 1994 skriftelik by die Stadto him at PO Box 440, Pretoria, 0001, within a period of 28 days sekretaris by bovermelde kantoor ingedien word of aan horn by from 28 December 1994 Posbus 440, Pretoria, 0001, gepos word (K13/4/6/4980) (K13/4/6/4980) CitySecretary Stadsekretaris 28 December Desember 1994 (Notice No 1191/1994) (Kennisgewing No 1191/1994)

27 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER I 994 No NOTICE 4126 OF 1994 KENNISG EWING 4126 VAN 1994 CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA AMENDMENT OF THE DETERMINATION OF CHARGES PAY WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN GELDE BETAALBAAR ABLE TO THE CITY COUNCIL OF PRETORIA WITH REGARD TO AAN DIE STADSRAAD VAN PRETORIA MET BETREKKING TOT CEMETERY SERVICES, SWIMMING BATHS, CAMPING SITES, BEGRAAFPLAASDIENSTE, SWEMBADDENS, KAMPEERTER CARAVAN PARKS, RECREATION RESORTS AND RELATED REINE, WOONWAPARKE, ONTSPANNINGSOORDE EN AAN MATTERS, LIBRARIES AND MUSEUMS VERWANTE AANGELEENTHEDE, BIBLIOTEKE EN MUSEUMS In accordance with section 808 (3) of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance No 17 of 1939), notice is hereby given that the City Council of Pretoria intends amending the charges payable to the Council with regard to cemetery services, swimming baths, camping sites, caravan parks, recreation resorts and related matters, libraries and museums The general purport or the proposed amendment is the addition of a proviso in respect of persons who pass away while In the custody or care of the Pretoria Central Prison or the Weskopples Hospital The proposed amendment shall come into effect on 1 January 1995 Ooreenkomstig arlikel 8013 (3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie No 17 van 1939), word hiermee kennis gegee dat die Stadsraad van Pretoria van voomeme is om die gelde betaalbaar aan die Raad met betrekking tot begraafplaasdienste, swembaddens, kampeerterreine, woonwaparke, ontspanningsoorde en aanverwante aangeleenthede, biblioteke en museums te wysig Die algemene strekking van die voorgestelde wysiging is die byvoeging van 'n voorbehoudsbepaling ten opsigte van persone wat te sterwo kom terwyl hulls in aanhouding of bewaring in die Pretoria Sentrale Gevangenis of die Weskoppieshospitaal is Die voorgestelde wysiging tree op 1 Januarie 1995 in working Eksemplare van die voorgestelde wysiging 18 gedurende kantoorure ter insae by die kantoor van die Raad (Kamer 4021, Wesblok Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria), vir 'n tydperk van 14 (veerdien) dae venal die datum van publikasle van hierdie kennisgewing Copies of the proposed amendment will be open to inspection during office hours at the office of the Council (Room 4021, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria), for a period of 14 (fourteen) days from the date of publication of this notice in the in die Provinsiale Koerant (28 Desember 1994) Official Gazette (28 December 1994) 1 Enigiemand wat beswaar teen die voorgestelde wysiging wil aan Any person who wishes to object to the proposed amendment teken, moet dit skriftelik doen, welke beswaar binne 14 (yeentlen) dae must do so In writing, which objection must be received by the under na die publikasiedalum wat in die onmiddellik voorafgaande pare signed within 14 (fourteen) days after the publication date referred to great gemeld is, deur die ondergetekende by enigeen van die W in the immediately preceding paragraph, at either of the following gende adresse ontvang moet word: addresses: Kantoor van die Uitvoerende Hoof/Stadsklertc Office of the Chief Executive/Town Clerk Posbus 440 PO Box 440 PRETORIA PRETORIA OF OR Kantoor van die Uitvoerende Hool/Stadsklerk Office of the Chief Executive/Town Clerk Kamer 2021, Wesblok Room 2021, West Block Munitoria Munitoria Van der Waltstraat Van der Walt Street PRETORIA PRETORIA J N REDELINGHUIJS, J N REDELINGHUIJS, Ultvoerende Hoolatadsklerk Chief Executive/Town Clerk 28 Desember December 1994 (Kennisgewing No 1174/1994) IPKENNISG (Notice No 1174/1994) EWING 4127 VAN 1994 NOTICE 4127 OF 1994 STADSRAAD VAN PRETORIA CITY COUNCIL OF PRETORIA INTREKKING VAN DIE GELDE BETAALBAAR AAN DIE STADS WITHDRAWAL OF THE CHARGES PAYABLE TO THE CITY RAAD VAN PRETORIA VIR DIE VERSTREKKING VAN INLIGTING COUNCIL OF PRETORIA FOR THE FURNISHING OF INFORMA EN ANDER AANGELEENTHEDE EN DIE VASSTELLING VAN TION AND OTHER MATTERS, AND THE DETERMINATION OF GELDE IN DIE PLEK DAARVAN CHARGES IN THE PLACE THEREOF Ooreenkomstig artikel 8013 (3) van die Ordonnansie op Plaaslike l In accordance with section 80B (3) of the Local Government Ordi Bestuur, 1939 (Ordonnansie No 17 van 1939), word hiermee kennis nance, 1939 (Ordinance No 17 of 1939), notice is hereby given that gegee dat die Stadsraad van Pretoria voornemens is om die gelde the City Council of Pretoria intends withdrawing the charges payable betaalbaar aan die Raad vir die verstrekking van inligting en ander to the Council for the furnishing of information and other matters and aangeleenthede in to trek en gelde in die plek daarvan vas te stel determining charges in place thereof Die algemene strekking van die voorgestelde intrekking en The general purport of the proposed withdrawal and determination vasstelling is die verhoging van die gelde betaalbaar aan die Raad is the increase in the charges payable to the Council for the furnish vir die verstrekldng van inligting en ander aangeleenthede ing of information and other matters Die voorgestelde intrekking en vasstelling van gelde tree op The proposed withdrawal and determination shall come into effect 1 Desember 1994 in werking on 1 December 1994 Elcsemplare van die voorgestelde intrekking en vasstelling le Copies of the proposed withdrawal and determination will be open gedurende kantoorure ter insae by die kantoor van die Raad (Kamer to inspection during office hours at the office of the Council (Room 4024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria), vir 'n tyd 4024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria), for a perk van 14 (veertien) dae venal die datum van publikasie van hierperiod of 14 (fourteen) days from the date of publication of this notice die kennisgewing in die Offisiele Koerant van Transvaal in the Official Gazette of the Transvaal (28 December 1994) (28 Desember 1994)

28 28 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 Any person who wishes to object to the proposed withdrawal and Enigiemand wat beswair teen die voorgestelde intrekking en determination must do so in writing, which objection must be vasstelling wil aanteken, moet dit skriftelik doen, welke beswaar binne 14 (veertlen) doe na die publikasiedatum wat in die onmiddellik received by the undersigned within 14 (fourteen) days after the publi cation date referred to in the immediately preceding paragraph, at voorafgaande paragraaf gemeld is, deur die ondergetekende by enigeen van die volgende adresse ontvang moet word: either of the following addresses: Kantoorvan die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Office of the Chief Executive/Town Clerk Posbus 440 PO Box 440 PRETORIA PRETORIA OF OR Kantoorvan die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Office of the Chief Executive/Town Clerk Kamer 2021, Wesblok Room 2021, West Block Munitoria Munitoria Van der Waltstraat Van der Walt Street PRETORIA PRETORIA J N REDELINGHUIJS, J N REDELINGHUIJS, Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Chief Executive/Town Clerk 28 Desember December 1994 (Kennisgewing No 1179/1994) (Notice No 1179/1994) KENNISGEWING 4128 VAN 1994 NOTICE 4128 OF 1994 SCHEDULE II SKEDULE II (Regulation 21) (Regulasie 21) NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP: WAPADRAND SHIP: WAPADRAND EXTENSION 20 UM3REIDING 20 Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge artikel 69 (6) The City Council of Pretoria hereby gives notice in terms of section 69 (6) (a) read with section 96 of the Town planning and Townships (a) saamgelees met artikel 96 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that an application to ning en Dome, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat 'n establish the township referred to in the Annexure hereto, has been aansoek deur hom ontvang is om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig received by it Particulars of the application are open to inspection during normal Besonderhede van die aansoek le gedurende gewone kantoorure office hours at the office of the City Secretary, Room 3037M, Third by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 3037M, Derde Ver Floor, West Block, Munitoria, for a period of 28 days from 28 Decemdieping, Wesblok, Munitoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 (die datum van e erste publikasie van hlerdie kennis ber 1994 (the date of first publication of this notice) Sewing) ter insae Objections to or representations in respect of the application must be lodged in writing and In duplicate with the City Secretary at the Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik en in twee above office or posted to him at PO Box 440, Pretoria, 0001, within voud by die Stadsekretaris by boverrnelde kantoor ingedien of aan a period of 28 days from 28 December 1994 hom by Posbus 440, Pretoria, 0001, gepos word City Secretary Stadsekretads 28 December Desember 1994 (Notice No 1192 of 1994) (Kennisgewing No 1192/1994) ANNEXURE BYLAE Name of township: Wapadrand Extension 20 Naam van dotp:wapadranduitbrelding 20 Full name of applicant: Jan van Bergen Voile naam van aansoeker: Jan van Bergen Address of agent: Muller Kieser Zerwick Inc, PO Box 56949, Adres van agent: Muller Kieser Zerwick Ing, Posbus 56949, Arca i Arcadia, 0007 Tel: (012) dia, 0007 Tel: (012) Number of erven and proposed zoning: Use Zone II: Group Hous Aantal erwe en voorgestelde sonering: Gebruiksone II: Graces ing with a density of 25 dwelling units per hectare in terms of Sche behuising met 'n digtheid van 25 wooneenhede per hektaar Ingedule IIIC of the Pretoria Town planning Scheme, 1974 volge Skedule IIIC van die Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974 Description of land on which township is to be established: The Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan to word: Restant remainder of Portion 73 of the farm The Willows 340 JR van Gedeelte 73 van die pleas The Willows 340 JR Locality of porposed township: South of Lynnwood Road, directly Ligging van voorgestelde dorp: Suid van Lynnwoodweg, direk wes west of Wapadrand Extension 10 van Wapadranduitbreiding 10 Reference No K13/10/2/1240 Verwysing No K13/10/2/1240 NOTICE 4129 OF 1994 KENNISGEWING 4129 VAN 1994 SCHEDULE II SKEDULE II (Regulation 21) (Regulasie 21) NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGT1NG VAN DORP: SHIP: FAERIE GLEN EXTENSION 40 FAERIE GLENU1113REIDING 40 The City Council of Pretoria hereby gives notice in terms of section Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge artikel 69 (6) 69 (6) (a) read with section 96 of the Town planning and Townships (a) saamgelees met artikel 96 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that an application to ning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat 'n establish the township referred to in the Annexure hereto, has been aansoek deur horn ontvang is om die dorp in die Bylae hierby received by it genoem, te stig

29 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No Particulars of the application are open to inspection during normal Besonderhede van die aansoek le gedurende gewone kantoorure office hours at the office of the City Secretary, Room 3037M, Third by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 3037M, Derde Ver Floor, West Block, Munitoria, for a period of 28 days from 28 Decem dieping, Wesblok, Munitoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 ber 1994 (the date of first publication of this notice) Desember 1994 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennis Objections to or representations in respect of the application must gewing) ter insae be lodged In writing and in duplicate with the City Secretary at the Besware teen of verton ten opsigte van die aansoek meet binne 'n above office or posted to him at PO Box 440, Pretoria, 0001, within tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik en in twee a period of 28 days from 28 December 1994 voud by die Stadsekretaris by bovermelde kantoor ingedien of aan hom by Posbus 440, Pretoria, 0001, gepos word City Secretary Stadsekretarls 28 December Desember 1994 (Notice No 1193/1994) (Kennisgewing No ) ANNEXURE BYLAE Name of township: Faerie Glen Extension 40 Naam van dam: Faerie Glen uitbreiding 40 Full name of applicant: Johanna Maria van Niekerk en Pieter van Niekerk Voile naam van aansoeker: Johanna Maria van Niekerk en Pieter van Niekerk Address of agent: Muller Kieser Zenvick Inc, PO Box 56949, Adres van agent: Muller Kieser Zerwick Ing, Posbus 56949, Arca Arcadia, 0007 Tel: (012) dia, 0007 Tel: (012) Number of erven and proposed zoning: Use Zone II: Group Hoes Aantal erwe en voorgestelde sonering: Gebruiksone II: Groeps ing with a density of 25 dwelling units per hectare in teens of Sche behuising met 'n digtheid van 25 wooneenhede per hektaar Inge dule 1110 of the Pretoria Town planning Scheme, 1974 volge Skedule IIIC van die Pretoria dorpsbeplanningskem a, 1974 Description of land on which township is to be established: Holding Besktywing van grand waarop dorp gestig staan to word: Hoewe 28, Valley Farm Agricultural Holdings 28, Valley Farmlandbouhoewes Locality of proposed township: In Old Farm Road, west of Hans Strljdom Road adjacent to Faerie Glen Extension 8 Reference No K13/ 10 /2/1245 Ligging van voorgestelde dorp: In Old Farmweg, wee van Hans Strijdomweg en aanliggend tot Faerie Glen uitbreiding 8 Verwysing No K13/10/2/1245 NOTICE 4130 OF 1994 KENNISGEWING 4130 VAN 1994 SCHEDULE II SKEDULE II (Regulasle 21) (Regulation 21) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP: NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF WAPADRAND UITBREIDING 19 TOWNSHIP: WAPADRAND EXTENSION 19 Die Stadsraad van Pretoria gee hlerrnee ingevolge ark& 69 (6) The City Council of Pretoria hereby gives notice in terms of section (a) saamgelees met artikel 96 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan 69 (6) (a) read with section 96 of the Townplanning and Townships ning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat 'n Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that an application to aansoek deur horn ontvang is om die dorp In die Bylae hierby establish the township referred to in the Annexure hereto, has been genoem, te stig received by it Besonderhede van die aansoek le gedurende gewone kantoorure Particulars of the application are open to inspection during normal by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 3037M, Derde Veroffice hours at the office of the City Secretary, Room 3037M, Third dieping, Wesblok, Munitoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Floor, West Block, Munitoria for a period of 28 days from 28 Decem Desember 1994 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennis ber 1994 (the date of first publication of this notice) gewing) ter insae Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n be lodged in writing and in duplicate with the City Secretary at the tydperk van 28 dae venal 28 Desember 1994 skrittelik en in twee above office or posted to him at PO Box 440 Pretoria, 0001, within voud by die Stadsekretaris by bovermelde kantoor ingedien of aan a period of 28 days from 28 December 1994 horn by Posbus 440, Pretoria, 0001, gepos word City Secretary Stadsekretaris 28 December Desember 1994 (Notice No 1194/1994) (Kennisgewing No 1194/1994) ANNEXURE BYLAE Name of township: Wapadrand Extension 19 Naam van dote: Wapadrandultbrelding 19 Full name of applicant: Jan van Bergen Voile naam van aansoeker: Jan van Bergen Address of agent: Muller Kieser Zerwick Inc, PO Box 56949, Adres van agent: Muller Kieser Zerwick ing, Posbus 56949, Arca Arcadia, 0007 Tel (012) dia, 0007 Tel (012) Number of onion and proposed zoning: Use Zone II: Group Hous Aantal erwe en voorgestelde sonering: Gebruiksone II: Groeps ing with a density of 25 dwelling units per hectare in terms of Sche behuising met 'n digtheid van 25 wooneenhede per hektaar Inge dule111c of the Pretoria Townplanning Scheme, 1974:2 volge Skedule1110 van die Pretoria dorpsbeptanningskema, 1974: 2 Description of land on which township is to be established: Portion Beskrywing van grand waarop dorp gestig staan te word: Gedeelte 86 of the farm The Willows 340 JR 86 van die pleas The Willows 340 JR Locality of proposed township: In Lynnwood Road, directly west of Ligging van voorgestelde dorp: In Lynnwoodweg, direk wes van Wapadrand Extension 10 Wapadranduitbreiding 10 Reference No: K13/10/2/ C Verwysing No: K13/10/2/1241

30 30 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 NOTICE 4131 OF 1994 KENNISGEWING 4131 VAN FAERIE GLEN EXTENSION 41 FAERIE GLENUITBREIDING 41 SCHEDULE II SKEDULE II (Regulation 21) (Regulasie 21) NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGT1NG VAN DOR P TOWNSHIP Die Stadsraad van Pretoria gee hiennee ingevolge artikel 69 (6) The City Council of Pretoria hereby gives notice in terms of section (a) saamgelees met artikel 96 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan 69 (6) (a) read with section 96 of the Townplanning and Townships ning en Dome, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat 'n Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that an application to aansoek deur hom ontvang is om die dorp in die Bylae hierby genoem, to stig establish the township referred to in the Annexure hereto, has been received by it Besonderhede van die aansoek le pedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretans, Kamer 3037M, Derde Ver Particulars of the application are open to inspection during normal doping, Wesblok, Munitoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 office hours at the office of the City Secretary Room 3037M, Third Desember 1994 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennis Floor, West Block, Munitoria, for a period of 28 days from 28 Decem pawing) ter insae ber 1994 (the date of first publication of this notice) Besware teen of vertoo ten opsigte van die aansoek moet binne 'n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vane( 2B Desember 1994 skriftelik en in tweebe lodged in writing and in duplicate with the City Secretary at the voud by die Stadsekretaris by bovermelde kantoor ingedien of aan above office or posted to him at PO Box 440, Pretoria, 0001, within hom by Posbus 440, Pretoria, 0001, gepos word a period of 28 days from 28 December 1994 Stadsekretarls City Secretary 28 Desember December 1994 (Kennisgewing No 1195/1994) (Notice No 1195/1994) BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Beetle Glenultbrelding 41 0 Name of township: Faerie Glen Extension 41 Voile naam van aansoeker: Hendrietta Theobeste Smit Full name of applicant: Hendrietta Theobeste Smit Address of agent: Muller Keiser Zerwick Inc, PO Box 56949, Adres van agent Muller Kisser Zerwick Ing, Posbus 56949, Arca dia, 0007Tel: (012) Arcadia, 0007 Tel: (012) Aantal erwe en voorgestelde sonering: Number of erven and proposed zoning: Privaat Oop Ruimte: 1 Private Open Space: 1 Gebruiksone II: Groepsbehuising met 'n digtheid van 25 woon Use Zone II: Group Housing with a density of 25 dwelling units eenhede per heldaar ingevolge Skedule 1110 van die Pretoriaper hectare in terms of Schedule IIIC of the Pretoria Town planning dorpsbeplanningskema, 1974: 1 Scheme, 1974:1 Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan to word: Hoewe Description of land on which township is to be established: Holding 10, Valley Farm landbouhoewes 10, Valley Farm Agricultural Holdings Ligging van voorgestelde dorp: In Koedoebergweg, wes van Hans Locality of purposed township: In Koedoeberg Road, west of Hans Strijdomweg Strljdom Road Verwysing No:103/10/21724 Reference No: K13/10/2/724 NOTICE 4132 OF 1994 KENNISGEWING 4132 VAN 1994 CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA NOTICE OF DRAFT SCHEME 5111 KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA 5111 The City Council of Pretoria hereby gives notice in terms of section 28 (1) (a), read with section 55 of the Town planning and Townships Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge artikel 28 (1) Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that a draft town plan (a), gelees met artikel 55 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning scheme to be known as Pretoria Amendment Scheme 5111, en Dome, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema wat bekend sal has been prepared by it staan as Pretoria This scheme is an amendment of the Pretoria Town wysigingskema 5111, dour hom opgestel is planning Scheme, 1974, and contains the rezoning of Ed 471, Constantia Herdic skema is 'n wysiging van die Pretoriadorpsbeplanninp skema, Park, from "Municipal" to "Special Residential" 1974, en behels die hersonering van Ed 471, Constantia Park, van "Munisipaal" tot "Spesiale Woon" The draft scheme is open to inspection during normal office hours at the office of the City Secretary, Room 3031C, Third Floor, West Die ontwerpskema le gedurende gewone kantoorure by die kan Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for a period of 28 toor van die Stadsekretaris, Kamer 3031C, Derde Verdieping, Wes blok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 days from 28 December 1994 dae vanaf 28 Desember 1994 ter insae Objections to or representations in respect of the scheme must be Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet binne 'n lodged in writing and in duplicate with the City Secretary at the above office or posted to him at PO Box 440, Pretoria, 0001, within a tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by die Stad sekretaris by bovermelde kantoor ingedien word of aan horn by Pos period of 28 days from 28 December 1994 bus 440, Pretoria, 0001, gepos word (1(13/4/6/5111) (K13/4/6/5111) City Secretary Stadsekretaris 28 December Desember 1994 (Notice No 1204/1994) (Kennisgewing No 1204/1994) NOTICE 4133 OF 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5308 KENNISGEWING 4133 VAN 1994 I, John Bums being the owner of Ed 997, portion 1 and portion 2 of PRETORIAWYSIGINGSKEMA 5308 Erf 997, Waterkloof Ridge, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (I) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 Ek, John Bums synde die eienaar van Ed 997 deel 1 en deel 2 van (Ordinance No 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Ed 997 Waterkloof Rif, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) Pretoria for the amendment of the town planning scheme in opera van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis at ek by die Stadsraad van Preto

31 c 1 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No tion known as Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the rezon ria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanning ing of the property(ies) described above, situated at Waterldoof skema in Working bekend as Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, Ridge, from "Special Residential" to "Group Housing" with a den deur die hersonering van die eiendom(me) hierbo beskryf, plea te sity of 17 units per hectare Wateddoof Rif, van "Spesiale Residensie" tot "Groepsbehuising" Particulars met 'n digtheid van 17 eenhede per hektaar of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of The Executive Director, City Planning and Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone Development Department, Land use Rights Division, Room 6002, kantoorure by die kantoor van: pie Uitvoerende Direkteur, Departe West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, moot Stedelike fora period of Replanning en Ontwikkeling, Afdeling Grond 28 days from 28 December 1994 (the date of first publication of this gebruksregle, Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir In tydperk van 28 dae vane( 28 Desember 1994 notice (die datum van die eerste publikasie van hie rdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n be lodged, with or made in writing to the Executive Director at the tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of lot die above address or at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, 28 days from 28 December 1994 Pretoria, 0001, ingedien of gerig word Address of owner: (Physical as well as postal address) 697 Adres van anent: (Fisiese sowel as posadres) Frhenschstraat Frhensch Street, Moreleta Park; PO Box 35825, Menlo Park, 697, Moreleta Park; Posbus 35825, Menlo Park, 0102 Tel: (012) 0102 Tel No (012) NOTICE 4134 OF 1994 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 770 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) () OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI NANCE NO 15 OF 1986) KENNISGEWING 4134 VAN 1994 ALBERTONWYSIGINGSKEMA 770 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (ft VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (OR DONNANSIE NO 15 VAN 1986) I, Sotira Burt being the owner of Ert 380, New Redruth Township, Ek, Sotira Burt die eienaar van Erf 380, dorp New Redruth, gee hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town hiermee kragtens die bepalings van artikel 56 (1) (b) (I) van die planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, kennis dal ek by Town Council of Alberton for the amendment of the town planning die Stadsraad van Alberton aansoek gedoen het am die wysiging scheme known as Amendment Scheme 770, by the rezoning of the van die dorpsbeplanningskema bekend as Wysigingskema 770, property described above, situated on corner of Telawarren Street deur die hersonedng van die eiendom hierbo beskryf, gelee te hook van Telawarrenstraat en and St Aubyn Road from "Business 2" to "Business St Aubynweg vanaf 2" to permit "Besig held 2" tot 11 "Besigheid 2" om 11 wooneenhede toe te!eat, soos per bylae dwelling units as per annexure Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Sekretaris, Derde Verdieping, office hours at the office of the Town Secretary, Third Floor, Civic Burgersentrum, Alberton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Centre, Alberton, for a period of 28 days from 28 December 1994 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Secretary at the above tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by die Sekreaddress or at PO Box 4, Alberton, 1450, within a period of 28 days tads by bovermelde adres of by Posbus 4, Alberton, 1450, ingedien from 28 December 1994 of gerig word Adres van tee: Address of owner: Scare Burt, PO Box 1039, Alberton, 1450 Sotira Burt, Posbus 1039, Alberton, NOTICE 4135 OF 1994 KENNISGEWING 4135 VAN 1994 KLERKSDORP AMENDMENT SCHEME 436 KLERKSDORPWYSIGINGSKEMA 436 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIP ORDINANCE, 1986 (ORDI ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NANCE NO 15 OF 1986) (ORDONNANSIE NO 15 VAN 1986) I, Barend Philippus Hendricus Botha, being the authorised agent Ek, Barend Philippus Hendricus Botha, synde die gemagtigde of the owner of Erven 827, 828, 829 and 830, Klerksdorp, hereby agent van die eienaar van Erwe 827, 828, 829 en 830, Klerksdorp, given notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Townplanning gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansie op and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City Dorpsbeplanning en Dome, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad Council of Klerksdorp for the amendment of the town planning van Klerksdorp aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsscheme known as the Klerksdorp Amendment Scheme by the rezon beplanningskema bekend as die Klerksdorpdorpsbeplaning of the property described above, situated at Delver Street, ningskema, 1980, sons gewysig, deur die hersonering van die eien Klerksdorp, from "Residential 4 and Business 1" to "Special" for the dom hierbo beskryf, gelee to Delverstraat, Klerksdorp, van "Resipurpose of parking, business and shops as well as other uses with densieel 4 en Besigheid 1" tot "Spesiaal" vir die doeleindes van the special consent of the City Council parkering, besighede en winkel asook ander gebruike met die spe siale toestemming van die Stadsraad Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le office hours at the office of the Town Clerk, Room 106, Municipal ter insae gedurende gewone Buildings, Klerksdorp, for the period of 28 days from 28 December Icantoonne by die kantoor van die Stadsklerk, Pretoriastraat, Burgersentrum, Kamer 106, Klerksdorp, vir 'n tydperk van 28 dae venal Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or at PO Box 99, Klerksdorp, 2570, within a period of 28 Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 99, Klerksdorp, 2570, days from 28 December 1994 ingedien of gerig word Address: Ben de Wet & Botha, PO Box 33, Klerksdorp, 2570 Adres: Ben de Wet & Botha, Posbus 33, Klerksdorp, 2570

32 32 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 NOTICE 4136 OF 1994 KENNISGEWING 4136 VAN 1994 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING TOWNSHIP VAN DORP The Verwoerdburg Town Council, hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Verwoerdburg, gee hiermee ingevolge artikel section 96 (1) of the Town planning and Townships Ordinance, (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dope 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that an application to establish the (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp township referred to in the Annexure hereto, has been received by it In die Bylae genoem, to stig deur horn ontvang is Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk, Verwoerdburg Municipal kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Verwoerdburg Munisi Offices, corner of Basden and Rabie Roads, Die Hoewes, for a pale Kantor, hoek van Basden en Rabiestraat, Die Hoewes, vir 'n period of 28 days from 28 December 1994 tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must Besware of veneer' ten opsigte van die aansoek moet binne 'n be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Clerk, tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik en in twee PO Box 14013, Verwoerdburg, 0140, for a period of 28 days from voud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 28 December , Verwoerdburg, 0140, ingedien of gerig word ANNEXURE BYLAE Name of the township: Kosmosdal Extension 10 Naam van dorp: Kosmosdalultbreldlng 10 Full name of applicant Wendy Dore & Associates on behalf of Voile naam van aansoeker: Wendy Dore & Medewerkers namens Retail Property Projects (Proprietary) Limited Retail Property Projects (Eiendoms) Beperk Numberof erven in proposed township: Aantal erwe in voorgestelde dorp: Industrial 2 and any other uses the local authority may approve: Nywerheid 2 en enige ander gebruike wat die plaaslike bestuur 85 mag goedkeur: 85 Public Open Space: 3 Publieke Ooprulmte: 3 "Special for offices": 6 "Spesiaal vir kantore": 6 Description of land on which township is to be establish: Beskrywing van die grond waarop dorp gestig staan: Restant van Remainder of Portion 5 and Portion 47 of the farm Olievenhoutbosch Gedeelte 5 en Gedeelte 47 van die pleas Olievenhoutbosch 389 JR 389 JR Ligging van die voorgestelde dorp: Die voorgestelde dorp Is gale& Situation of proposed township: The proposed township is suldoos van die voorgestelde pad K54 en noord van die voorgesituated southeast of proposed Road K54 and north of proposed stelde dorp Kosmosdal uitbrelding 11 en die oorblywende deal van Township Kosmosdal Extension 11 and the remaining portion of Restant van Gedeelte 2 van die pleas Olievenhoutbosch 389 JR Remainder of Portion 2 of the farm Olievenhoutbosch 389 JR Por Gedeelte 46 van die pleas Olievenhoutbosch 389 JR vorm die oostetion 46 of the farm Olievenhoutbosch 389 JR forms the eastern like grens en die voorgestelde dorp The Reeds ultbrelding 4 die boundary and proposed Township The Reeds Extension 4 the noordelike grens van die dorp northern boundary of the township Reference No: 16/3/1/498 Verwysing No: 16/3/1/ NOTICE 4137 OF 1994 KENNISGEWING 4137 VAN 1994 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP TOWNSHIP Die Stadsraad van Verwoerdburg, gee hiermee ingevolge The Town Council of Verwoerdburg hereby give notice in terms of artikel 96 (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dope, section 96 (1) of the Town planning and Townships Ordinance, (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om die (Ordinance No 15 of 1986), that an application to establish the dorp in die Bylae genoem, te stig deur hom onnang is township referred to in Annexure hereto, has been received by it Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for Inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Verwoerdburg MuniSi office hours at the office of the Town Clerk, Verwoerdburg Municipal pale kantore, hoek van Basden en Rabiestraat, Die Hoewes, vir 'n Offices, corner of Basden and Rabie Roads, Die Hoewes, for a tydperk van 28 the vanaf 28 Desember 1994 period of 28 days from 28 December 1994 Besware of verto6 ten opsigte van die aansoek moet binne 'n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik en in twee be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Cleric voud by of tot die Stadsklerk, by bovermelde adres of by Posbus PO Box 14013, Verwoerdburg, 0140 for a period of 28 days from 14013, Verwoerdburg, 0140, ingedien of gerig word 28 December 1994 BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Kosmosdaluitbreiding 6 Name of township: Kosmosdal Extention 6 Voile naam van aansoeker: Wendy Dore & Medewerkers namens Full name of applicant Wendy Dore & Associates on behalf of Retail Property Projects (Eiendoms) Beperk Retail Property Projects (Proprietary) Limited Aantal erwe in voorgestelde dorp: Number of erven in proposed township: Nywerheid 2 en enige ander gebruike wat die plaaslike bestuur Industrial 2 and any other uses the local authority may approve: mag goedkeur: Publieke oopruimte: 4 Public open space: 4 Spesiaal vir kantore: 14 "Special for offices": 14 Beskrywing van die grond waarop dorp gestig staan: Gedeeltes 44 Description of land on which township is to be established: Por en 45 van die pleas Olievenhoutbosch 389 JR tions 44 and 45 of the farm Olievenhoutbosch 389 JR Ligging van die voorgestelde dorp: Die voorgestelde dorp is pleb' Situation of proposed township: The proposed township is situated oos van die Ben Schoeman Sneiweg (Pad N1 20) en reg noord van east of the Ben Schoeman Freeway (Road N1 21) and directly north die voorgestelde dorp Kosmosdaluitbreiding 11 to the proposed township Kosmosdal Extension 11 Gedeelte 46 van die pleas Olievenhoutbosch 389 JR vorm die Portion 46 of the farm Olievenhoutbosch 389 JR forms the western westelike grens en voorgestelde dope The Reeds uitbreidings 6 en boundary and proposed townships The Reeds Extensions 6 and die noordelike en noordooste I ike grense van die dorp the northern and northeastern boundaries of the township Venvysing No:16/3/1/449 Reference No:16/3/1/

33 PROVINS1ALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No NOTICE 4138 OF 1994 KENNISGEWING 4138 VAN 1994 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 5017 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 5017 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (I) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NANCE No 15 OF 1986) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I, Johannes Daniel Marius Swemmer, of the firm Els van Straten & Ek, Johannes Daniel Marius Swemmer van die firma Els van Stra Partners being the authorised agent of the owner of Ed 7017, Lena ten & Vennote, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Ed sia, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town 7017, Lenasla, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by City Council of Johannesburg for the amendment of the townplan die Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om die ning scheme known as Johannesburg Townplanning Scheme, wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg 1979, by the rezoning of the property described above, situated on dorpsbeplanningskema, 1979, deur die Personating van die eien Protea Avenue from "Residential 1" to "Public Garage" and dom hlerbo beskryf, gelee to Protealaan van "Residensieel 1" tot "Offices" "Openbare Garage" en "Kentaro" Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Director of Planning, Room 760, kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Beplanning, Kamer Seventh Floor, Johannesburg Civic Centre, Braamfontein, for the 760, Sewende Verdieping, Johannesburgse Burgersentrum, Bream period of 28 days from 28 December 1994 fontein, vir die tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n be lodged with or made in writing to Director of Planning, at the above tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of by Posbus 30733, address or at PO Box 30733, Braamfontein, 2017, within a period of Braamfontein, 2017, gerig word 28 days from 28 December 1994 Adres van agent: Pa Els van Straten & Vennote, Posbus 3904, Address of agent: CM Els van Straten & Partners, PO Box 3904, Randburg, 2125 Randburg, 2125 (Verwysings No 53191) (Reference No 53191) December NOTICE 4139 OF 1994 KENNISGEWING 4139 VAN 1994 SANDTON AMENDMENT SCHEME 2535 SANDTONWYSIGINGSKEMA 2535 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORD1 DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No 15 NANCE No 15 OF 1988) VAN 1986) I, D R Erasmus, being the authorised agent of the owner of Hold Ek, D R Erasmus, synde die gemagtigde agent van die eienaar ing 3 of Pine Slopes Agricultural Holdings, District of Johannesburg, van Hoewe 3 van Pine Slopes landbouhoewes, distdk Johannes hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Townburg, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnan planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the sie op DomsbeplannIng en Dorpe, 1986, kennis dat ek by diestadsraad van Sandton aansoek gedoen het om die wysiging van Town Council of Sandton for the amendment of the town planning die dorpsbeplanningskema bekend as die Sandton dorpsscheme known as the Sandton Town planning Scheme, 1980, by the beplanningskema, 1980, deur die hersonering van die and= rezoning of the property described above, situated directly east and hierbo beskryf, gele8 direk cos en aangrensend can Sunsetlaan, adjacent to Sunset Avenue, Pine Slopes Agricultural Holdings, from Pine Slopeslandbouhoewes, vanaf "Onbepaald" na "Spesiaal" vir "Undetermined" to "Special" for shops, offices, suites and such winkels, kantore, suites en sodanige gebruike as wat die Read mag purposes the Council may allow toelaat Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours in Room 206, B Block, Civic Centre, comer of West Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende gewone kantoorure by Kamer 206, B Blok, Burgersentrum, hoek van West Street and Rivonia Road, Sandown, for a period of 28 days from 28 street en Rivonlaweg, Sandown, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moist binne 'n be lodged with or made in writing to the Acting Town Clerk at the tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die above address or at PO Box 78001, Sandton, 2146, within a period waamemende Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 78001, of 28 days from 28 December 1994 Sandton, 2146, ingedien of gene word Address of agent: C/o van agent: Pa D R Erasmus, Posbus 9572, Pretoria, D R Erasmus, PO Box 9572, Pretoria, adres NOTICE 4140 OF 1994 KENNISGEWING 4140 VAN 1994 ; as HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLEWYSIGINGSKE MA 824 SCHEME 824 Ek, Robert Bremner Fowler, synde die gemagtigde agent van die I, Robert Bremner Fowler, being the authorised agent of the regis eienaar van Ed 45, Randjespark uitbreiding 25, en die Resterende tered owner of Ed 45, Randjespark Extension 25, and Remainder of Gedeelte van Ed 199, Randjespark uitbreiding 36, gee hiermee Ed 199, Randjespark Extension 35 give notice in terms of section 56 ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that ning en Dope, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Midrand I have applied to the Town Council of Midrand for the amendment of aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanning the town planning scheme known as Halfway House and Clayville skema bekend as Halfway House en Clayville dorpsbeplanning Town planning Scheme, 1976, by the rezoning of the properties skema, 1976, deur die hersonering van die eiendomme hierbo described above, situated on old Pretoria Main Road (Road P12) beskryf, gelled aan ou Pretoriahoofpad (Pad P1 2) van "Spesiaal" vir from "Special" for industrial uses as set out in Annexure B of the Greater Pretoria Guide Plan, 1984, and "Special" for industrial uses set out in Annexure B the Greater Pretoria Guide Plan and public garage, respectively, to "Special" for industrial uses as set out in Annexure B of the Greater Pretoriabroke Guide Plan, public garage, places of amusement and places of refreshment subject to certain conditions nywerheidsgebruike soos uiteengesit in Bylae B van die Grater Pretoriagidsplan en "Spesiaal" vir nywerheidsgebruike soos uiteengesit in Bylae B van die Groter Pretoriagidsplan en vir openbare garagedoeleindes, respektiewelik, tot "Spesiaal" vir nywerheidsge sacs uiteengesit in Bylae B van die Groter Pretoriagidsplan, 1984, openbare garage doeleindes, vermaaklikheidsplekke en ver versingsplekke, onderworpe aan sekere voorwaardes

34 34 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk, First Floor, Midrand kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Eerste Verdieping, Municipal Offices, old Pretoria Road, for the period of 28 days from Midrand Munisipale Kantore, ou Pretoriapad, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 (die datum van eerste publikasie van 28 December 1994 (the date of first publication of this notice) hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or at Private Bag X20, Halfway House, 1685, within a period of 28 days from 28 December 1994 Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak X20, Halfway House, 1685, ingedien of gong word Address of owner: C/o Rob Fowler & Associates, PO Box 1905, Adres van eienaar: Pa Rob Fowler & Medewerkers, Posbus Halfway House, , Halfway House, NOTICE 4141 OF 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5310 I, Johan Gericke, being the owner of Ed 704, Moreletapark Extension 1, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Pretoria for the amendment of the town planning scheme in operation known as Pretoria Townplanning Scheme, 1974, by the rezoning of the pro KENNISGEWING 4141 VAN 1994 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 5310 Ek, Johan Gerithe, synde die eienaar van Eri 704, Moreletapark uitbreiding 1, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema in werking bekend as Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, deur die party described above, situated at 718 Biddy Street, Moreletapark hersonering van die eiendom hierbo beskryf, pleb to Biddystraat 0 Extension 1, from "Special Residential" to "Group Housing" with a 718, Moreletaparkuitbreiding 1, van "Spesiale Woon" tot "Groepsdensity of 17 dwelling units per hectare, subject to Schedule III C conditions Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director: City Planning, Division Development Control, Application Section, Room 6002, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for a period of 28 days from 28 December 1994 (the date of first publication of this notice) behuising" met 'n digtheid van 17 wooneenhede per hektaar, onder worpe aan Skedule III C voorwaardes Besonderhede van die aansoek 16 ter Inns gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stedelike Beplanning, Misting Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasle, Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae venal 28 Desember 1994 (die datum van die eerste publika sie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations In respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van the aansoek moet binne 'n be lodged with or made in writing to the Director at the above address tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die or at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, 28 December 1994 ingedien of gerig word Address of owner: Mr J Gericke, PO Box 39217, Moreletapark, Adres van eienaar: Mnr J Gericke, Posbus 39217, Moreletapark, 0044; 718 Biddy Street, Moreletapark Extension 1 Tel (012) 0044; Biddystraat 718, Moreletapark uitbreiding 1 Tel (012) , (011) (W/H) , (011) (W/H) 28 4 NOTICE 4142 OF 1994 KENNISGEWING 4142 VAN 1994 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 2008 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 2008 SCHEDULE 8 BYLAE 8 [Regulation 11 (2)] [Regulasie 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, NANCE NO 15 OF 1986) 1986 (ORDONNANSIE NO 15 VAN 1986) I, Maria E Hollander, as authorised agent of the owner of Ed 163, Ek, Maria E Hollander synde die gemagtigde agent van die Bordeaux, Randburg, hereby gives notice in terms of section 56 (1) eienaar van Ed 163, Bordeaux, Randburg, gee hiermee ingevolge (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 that I artikel 56 (1) (b) (f) van die Ordonnansie op Dorpe en Dorpsbeplan have applied to the Council of Randburg for the amendment of the ning, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Randburg aansoek town planning scheme known as the Randburg Townplanning gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend Scheme, 1976, by the rezoning of the property described above, as Randburgdorpsbeplanningskema, 1976, deur die hersonering situated on Maxwell Avenue, from "Residential 1" with a density of van die eiendom hierbo beskryt, gelee le Maxwell laan van "Resi "one dwelling per err' to "Parking" densieel 1" met "eon woonhuis per erf" na "Parkering" Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Clerk, Room A204, First Floor, kantoorure by die Kantoor van die Stadsklerk, Kamer A204, Eerste South Block, Municipal Offices, comer of Jan Smuts Avenue and Verdieping, Suidblok, hoek van Jan Smuts en Hendrik Verwoerd Hendrik Verwoerd Drive, Randburg, for the period of 28 days from than, Randburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember December 1994 Besware teen of vertoe ten opsigte van hierdie aansoek moet Objections to or representations in respect of the application must binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak 1, Rand address or at Private Bag 1, Randburg, within a period of 28 days burg, 2125, ingedien of ge rig word from 28 December 1994 Adios van agent Bettie Hollander Projects CC, PO Box 7243, Address of agent: Bettie Hollander Projects, PO Box 7243, Weltevredenpark, 1715 Weltevredenpark, e ii

35 , PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No NOTICE 4143 OF 1994 KENNISGEWING 4143 VAN 1994 VERWOERDBURG AMENDMENT SCHEME 246 VERWOERDBURGWYSIGINGSKEMA 246 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE 1986 NANCE NO 15 OF 1986) (ORDONNANSIE NO 15 VAN 1986) I, George Kyriakou, being the authorised agent of the owner of Ed Ek, George Kyriakou, synde die gemagtigde agent van die eienaar 259, Lyttelton Manor Township, hereby give notice in terms of sec van Ed 259, Lyttelton Manor, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) lion 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis (i) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Council of Verwoerdburg for dat ek by die Stadsraad van Verwoerdburg aansoek gedoen het om wysiging van die dorpsbeplanningskema, bekend as Verwoerd the planning scheme, known as Verwoerdburg amendment of the town dorpsbeplanningskema, 1992, dour die hersonering van Ed burg Town planning Scheme, 1992, by the rezoning of Ed 259, 259 Lyttelton Manor, van "Residensieel 3, onderworpe aan voor Lyftelton Manor Township, from "Residential 3, subject to condi waardes" na "Besigheid 2" tions" to "Business 2" Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Hoofstadsbeplannor, Die Hoeweoffice hours at the office of the Chief Town Planner, Die Hoewes kompleks, hock van Rabiestraat en Basdenlaan vir 'n tydperk van 28 Complex, corner of Rabie Street and Basden Avenue, Verwoerd dae vane( 28 Desember 1994 burg, for a period of 28 days from 28 December 1994 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above Stadslderk by bovermelde adres of by Posbus 14013, Verwoerdburg, address or at PO Box 14013, Verwoerdburg, 0140, within a period 0140, ingedien of gerig word of 28 days from 28 December 1994 Adres van agent: Koningin Wilhelminalaan 291, Groenkloof 0181 Address of agent: 291 Queen Wilhelmina Avenue, Groenkfoof, p ' NOTICE 4144 OF 1994 KENNISGEWING 4144 VAN 1994 GERMISTONWYSIGINGSKEMA 542 GERMISTON AMENDMENT SCHEME 542 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) VAN DIE NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDI (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) NANCE NO 15 OF 1986) Ons, Loryn Properties CC synde die gemagtigde agent van die We, Loryn Properties CC being the authorised agent of the owner eienaar van Ed 340, dorp Lambston ultbrelding 1, gee hiermee kragof Ed 340, Lambston Extension 1 Township, hereby give notice in tens die bepalings van artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansie op terms of section 56 (1) (b) (I) of the Town planning and Townships Dorpsbeplanning en Dome, 1986, kennis dat ens by die Stadsraad Ordinance, 1986, that we have applied to the City Council of Gennis van Germiston aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpston for the amendment of the town planning scheme known as beplanningskema bekend as Germiston dorpsbeplanningskema, Germiston Town planning Scheme, 1985, by the rezoning of the 1985, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gated le property described above, situated on corner of Fourth Avenue and hock van Vierdelaan en Webberweg, vanaf "Residensieel 1" tot Webber Road, from "Residential 1" to "Residential 2" to permit 10 "Residensieel 2" om 10 wooneenhede toe to laat soos per bylae dwelling units as per annexure Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Stadsingenleur, Derde Verdleping, office hours at the office of the City Engineer, Third Floor, Samie Samiegebou, hoek van Queen en Spilsburystraat, Germiston vir 'n Building, corner of Queen and Spilsbury Streets, Germiston, for a tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 period of 28 days from 28 December 1994 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek most binne 'n Objections to or representations In respect of the application must tydperk van 28 dae venal 28 Desember 1994 skriftelik by die Stadsbe lodged with or made in writing to the City Engineer at the above ingenieur by bovermelde adres of by Posbus 145, Germiston, 1400, address or at PO Box 145, Germiston, 1400, within a period of 28 ingedien of gerig word days from 28 December 1994 Adres van agent: Loryn Properties CC, Posbus 35511, Northcliff, Address of agent: Loryn Properties CC, PO Box 35511, North Johannesburg 2195 cliff, Johannesburg, NOTICE 4145 OF 1994 KENNISGEWING 4145 VAN 1994 ALBERTON AMENDMENT SCHEME TM ALBERTON WYSIGINGSKEMA 771 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NANCE NO 15 OF 1986) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I, Jacobus Alwyn Marais, being the owner of Ed 317, Alberton, Ek, Jacobus Alwyn Marais synde die eienaar van Ed 317, Alberhereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town ton, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dal ek by die Stadsraad van Town Council of Alberton for the amendment of the Alberton Town Alberton aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema, bekend as planning Scheme, 1979, by the rezoning of the property described Alberton dorpsbeplanning above, situated at skema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, 30 Second Avenue, from "Residential 4" to gelee te Tweedelaan 30, vanaf "Residensieel 4" na "Spesiaal" vir "Special" for the purposes of selling and reparation of vehicles, doeleindes van verkoop en herstel van voertuie, montering en installation and repair of exhaust systems and light industry borstal van uitlaatstelsels en ligte nywerheid Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Town Secretary, Level 3 Civic Centre, kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Vlak 3, Burger Alberton, for the period of 28 days from 28 December 1994 (the date sentrum, Alberton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember of first publication of this notice) 1994 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing) i

36 36 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vend ten opsigte van die aansoek moat binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die 0 address or at PO Box 4, Atherton, 1450, within a period of 28 days StadsIderic by bovermelde adres of by Posbus 4, Atherton, 1450, from 28 December 1994 ingedien of gang word Address of owner 2 Parklands Avenue, Florentia Adres van denser Parklandstaan 2, Florentia 28 4 NOTICE 4146 OF 1994 KENNISGEWING 4146 VAN 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME PRETORIAWYSIGINGSKEMA SCHEDULE 8 BYLAE 8 [Regulation 11 (2)] [Regulasie 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (I) OF THE KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (01301 BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE NANCE No 15 OF 1986) ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I, Irma Muller from Muller Kieser Zerwick Inc, being the authorised Ek, Irma Muller van Muller Kieser Zerwick Ing, synde die gemag agent of the owner of the remainder of Ed 509, Arcadia, hereby give tigde agent van die eienaar van die Restant van Erf 509, Arcadia gee notice in terms of section 56 (1) (h) (i) of the Town planning and hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City Council of Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad Pretoria for the amendment of the town planning scheme known as van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die the Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the rezoning of the dorpsbeplanningskema bekend as Pretoria dorpsbeplanning properties described above, situated between Hill and Festival skema, 1974, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, Streets, north of Park Street In Arcadia from "General Residential" gelee lussen Hill en Festivalstraat, noord van Parkstraat in Arcadia, to "Special" for a dwelling house office and/or dwelling house sub vanaf "Algemene Woon" na "Spesiaal" vir 'n woonhuiskantoor en/ of woonhuis onderworpe aan sekere voorwaardes sons uiteengesit Oct to certain conditions as set out in an Annexure B in 'n Bylae B Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Director: City Planning, Division kantoorure by die kantoor van die Directeur: Stedelike Beplanning Development Control, Room 6002, West Block, Munitoria, corner of Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Walt and Vermeulen Streets, Pretoria, for a period of 28 hoek van Van der Waltstraat en Vermeulenstraat, Pretoria vir 'n days from 28 December 1994 (the date of first publication of this tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 (die datum van eerste notice) publikasie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of venal ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die be lodged with or made in writing to the Director: City Planning at the Direkteur: Stedelike Beplanning, by bovermelde adres of by Posbus above address or at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word 28 days from 28 December 1994 Adres van agent: Irma Muller, pa Muller Kieser Zerwick Ing, Address of agent: Irma Muller SS(SA), do Muller Weser Zerwick Posbus 56949, Arcadia, 0007 Tel: (012) Inc, PO Box 56949, Arcadia, 0007 Tel: (012) NOTICE 4147 OF 1994 KENNISGEWING 4147 VAN 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME PRETORIAWYSIGINGSKEMA SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Regulation 11 (2) ] [Regulasle 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (I) OF THE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (01301 VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, NANCE No 15 OF 1986) 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I, Johannes Immanuel Karel Zerwick, from Muller Kieser Zerwick Ek, Johannes Immanuel Karel Zerwick, van Muller Kieser Zerwick Inc, being the authorised agent of the owner of Ed 39, Ashlea Gar Ing, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Ed 39, Ashlea dens, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town Gardens, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die ordonplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die City Council of Pretoria for the amendment of the town planning Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die scheme known as the Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the dorpsbeplanningskema bekend as Pretoria dorpsbeplanning rezoning of the property described above, situated on the north eastskema, 1974, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryt, em corner of the intersection between Lebombo and Garstontein gated op die noord oostelike hoek van die kruising tussen Lebombō en Garsfonteinweg in Ashlea Gardens, vanaf "Spesiale Woon" na Roads In Ashlea Gardens, from "Special Residential" to "Special" "Spesiaal" vir kantore onderworpe aan sekere voorwaardes sons for offices subject to certain conditions as set out in a proposed uiteengesit in 'n voorgestelde Bylae B Annexure B Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal by die kantoor van die Direkteur: Stedelike Beplanning, office hours at the office of the Director: City Planning, Division De Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, velopment Control, Roam 6002, West Block, Munitoria, corner of hoek van Van der Walt en Vermeulenstraat, Pretoria vir 'n tydperk Van der Walt and Vermeulen Streets, Pretoria, for a period of 28 van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 (die datum van eerste publika days from 28 December 1994 (the date of first publication of this sie van hierdie kennisgewing) notice) Besware teen of vedoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die be lodged with or made in writing to the Director: City Planning, at the Direkteur: Stedelike Beplanning, by bovermelde adres of by Posbus above address or at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word 28 days from 28 December 1994 Adres van agent: Hans Zerwick SS(SA), p/a Muller Kieser Zer Address of agent: Hans Zerwick TRP(SA), do Muller Kieser Zer wick Ing, Posbus 56949, Arcadia, 0007 Tel: (012) wick Inc, PO Box 56949, Arcadia, 0007 Tel: (012)

37 1 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No NOTICE 4148 OF 1994 KENNISGEWING 4148 VAN 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME5152 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 5152 We, Adprop Trust, being the authorised agents of the owner of Ed Ons, Adprop Trust, synde die gemagtigde agente van die eienaar 758, Portions 3 and 4 (previous Ed 759, Portions 3 and 4), Lynn van Ed 758, Gedeeltes 3 en 4 (voorheen Ed 759, Gedeeltes 3 en 4), wood, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) () of the Town Lynnwood, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordon planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986) that 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek I have applied to the City Council of Pretoria for the gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema in wer amendment of the town planning scheme in operation known as king bekend as Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, deur die her Pretoria Townplanning Scheme, 1974, by the rezoning of the prosonering van die eiendomme hierbo beskryf, plea te Wishbone parties described above, situated at Wishbone South 476C and South 476C en 478A, Lynnwood, te hersoneer van "Spesiale Woon" 478A, Lynnwood, from "Special Residential" with density of one met 'n digtheid na een woonhuis per rre lot "Groepsbehui dwelling house per m2 to "Grouphousing" Schedule IIIC (20 sing" Skedule IIIC (digtheid 20 eenhede per hektaar) units per hectare) Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Stedelike office hours at the office of the Executive Director: City Planning, Beplanning, Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Division Development Control, Application Section, Room 6002, Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 26 dae vanaf 28 Desember 1994 West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for a period of 28 days from 28 December 1994 Besware teen die vertoo ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 doe vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die Objections to or representations in respect of the application must Uitvoerende Direkteur by die bovermelde adres of by Posbus 3242, be lodged with or made in writing to the Executive Director at the Pretoria, 0001, ingedien of gerig word above address or at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from 28 December 1994 Adprop Trust, Posbus 37892, Faerie Glen, Adprop Trust, PO Box 37892, Feeds Glen, 0043 KENNISGEWING 4149 VAN 1994 NOTICE 4149 OF 1994 GERMISTONWYSIGINGSKEMA 544 GERMISTON AMENDMENT SCHEME 544 BYLAE 8! be SCHEDULE 8 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 55 SAAMGELEES NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN MET ARTIKEL 28 (1) (a) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 55 READ TOGETHER PLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) WITH SECTION 28 (1) (a) OF THE TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No 15 OF 1986) Ek, Jean Margaret Rain, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Gedeeltes 1 tot 7 van Ed 58, dorp Airport Parkuitbrel I, Jean Margaret Raid, being the authorised agent of the owner of ding 1, gee hiermee ingevolge artikel 55 saamgelees met artikel 28 Portions 1 to 7 of Ed 58, Airport Park Extension 1 Township, hereby (1) (a) van die Ordonnanste op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, give notice in terms of section 55 read together with section 28 (1) (a) kennis dat ek by die Grootstadsraad van Germiston aansoek gedoen of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die applied to the City Council of Germiston for the amendment of the Germiston dorpsbeplanningskema, 1985, deur die hersonering van town planning scheme known as the Germiston Town planning die eiendom hierbo beskryf, gelee in Rand Alrportweg, in die munisi Scheme, 1985, for the property described above, situated in Rand pale oebied Germiston, van "Spesiaal" vir vermaaklikheids en Airport Road, in the Municipal Area of Germiston, from "Special" for munisipale doeleindes insluitend 'n restaurant en doeleindes recreational and municipal purposes Including a restaurant and put daaraan aanverwant tot "Residensleel 4" poses Incidental thereto to "Residential 4" Besonderhede van die eansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Derde Verdieping, Samiegebou, hoek van Queen en Spilsburystraat, Germiston, vir In office hours at the office of the Town Clerk, Third Floor, Samiegebou, tydperk van 28 dae vaned 28 Desember 1994 corner of Queen and Spilsbury Streets, Germiston, for the period of 28 days from 28 December 1994 Besware teen of vertoe ten opsigte van die eansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die Objections to or representations in respect of the application must Stadsklerk by bovermelde mires of by Posbus 145, Germiston, 1400, lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above ingedien gerig word address or at PO Box 145, Germiston, 1400, within a period of 28 Adres van eienaar: Pa days from 28 December 1994 Planafrica Ing, Posbus 32004, Bream fontein, 2017 Address of owner: C/o Planafrica Inc, PO Box 32004, Bream 28 4 fontein 2017 KENNISGEWING 4150 VAN 1994 NOTICE 4150 OF 1994 GERMISTONWYSIGINGSKEMA 545 GERMISTON AMENDMENT SCHEME 545 BYLAE 8 SCHEOULE8 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN RAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 55 SAAM DIE SCHEME ORDONNANSIE GELEES MET ARTIKEL 28 (1) IN TERMS OF SECTIONOP 55 READ NING TOGETHER (a) VAN WITH SECTION 28 (1) (a) OF THE TOWN PLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE NO 15 VAN 1986) TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE NO 15 OF 1986) Ek, Jean Margaret Rain, synde die gemagtigde agent van die I, Jean Margaret Rail, being the authorised agent of the owner of eienaar van Gedeelte 1 van Erf 57 en Gedeelte 8 van Ed 58, dorp Portion 1 of Eli 57 and Portion 8 of Ed 58, Airport Park Extension 1 Airport Parkuitbreiding 1, gee hiermee ingevolge artikel 55 saamgelees met artikel 28 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning Township, hereby give notice in terms of section 55 read together with section 28 (1) (a) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City Council of Germiston for aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Grootstadsraad van Germiston the amendment of the townplanning scheme known as the Germis skema bekend as die Germiston dorpsbeplanningskema, 1985, deur ton Town planning Scheme, 1985, for the property described above, Air situated in Rand Airport Road, in the municipal area of Germiston, " from "Special" for an hotel and residential buildings to "Business I subject to certain conditions die hersonering die van munisipale die eiendom gabled hierbo van beskryf, Gerrniston, geleo te Rand van portweg, "Spesiaal" in vir 'n hotel en residensiele geboue tot "Besigheid 1" onderworpe aan sekere voorwaardes

38 38 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewona office hours at the office of the Town Clerk, Third Floor, Samiegebou, kantoomre by die kantoor van die Stadsklerk, Derde Verdieping, corner of Queen and Spilsbury Streets, Germiston, for the period of Samiegebou, hoek van Queen en Spilsburystraat, Germiston, vir 'n 28 days from 28 December 1994 tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoft ten opsigte van die aansoek most binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or at PO Box 145, Germiston, 1400, within a period of 28 Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 145, Germiston, 1400, ingedien of gong word days from 28 December 1994 Adres van eienaar: P/a Planafrica Ing, Posbus 32004, Bream Address of owner: C/o Planafrica Inc, PO Box 32004, Braarnfonkiln, 2017 fontein, ' NOTICE 4151 OF 1994 KENNISGEWING 4151 VAN 1994 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA SCHEDULE 8 BYLAE 8 [Regulation 11 (2)] [Regulasie 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, NANCE No 15 OF 1986) 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) We, Pianafrica Inc, being the authorised agents of the owner of Ons, Planafrica Ing, synde die gemagtigde agent van die arena& Erf 1979, Houghton Estate, hereby give notice in terms of section 56 van Ed 1979, Houghton Estate, ingevolge artikel 58 (1) (b) (ft van die (1) (b) (I) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986, kennis dat ons by we have applied to the City Council of Johannesburg, for the amend die Grootstadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om die ment of the town planning scheme known as Johannesburg Town wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburgplanning Scheme, 1979, by the rezoning of the property described dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die e'enabove, situated at 20 Nineth Street, Houghton Estate from "Resi dom hierbo beskryf, gelee te Negendestreat 20, Houghton Estate, dential 1" with a density of "one dwelling per ert" to "Residential 1" van "Residensieel 1" met 'n dlgtheld van "een woonhuis per erf" na with a density of "one dwelling per m2" subject to certain "Residensieel 1" met 'n digtheld van "een woonhuis per m2", conditions ondenvorpe aan sekere voorwaardes Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stadsbepianning, office hours at the office of the Director: City Planning, Room 760, kamer 760, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a Johannesburg, vir 'n tydperk van 28 dae venal 28uDesembeer 1994 period of 28 days from 28 December 1994 Besware teen of vertoe tern opsig van die aansoek moet binne 'n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 26 Desember 1994, skriftelik by of tot die be lodged with or made in writing to the Director: City Planning at the Direkteur Stadsbeplanning by bovermelde wires of by Posbus above address or at PO Box 30733, Braamfontein, 2017, within a 30733, Braamfontein, 2017, ingedien of gerig word period of 28 days from 28 December 1994 Adres van Sneer: Pa Planafrica Ing, Sherbome Square, Address of owner: C/o Planafrica Inc, Sherbome Square, 5 Sher Sherbomeweg 5, Parktown, borne Road, Parktown, 2193 KENNISGEWING 4152 VAN 1994 NOTICE 4152 OF 1994 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 5316 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5316 Ek, Yvette Roos, synde die gemagtigde agent van die eienaar van I, Yvette Roos, being the authorised agent of the owner of Ed 97, Ed 97, Monument Park, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) Monument Park, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance (Ordonnansle No 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van No 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Pretoria, for Pretoria, aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema in werking bekend as Pretoria the amendment of the town planning scheme in operation known as dorpsbeplan ningskema, 1974, deur die hersonering van die eiendomfme) hierbo Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the rezoning of the probeskryf, geleft te Leeustraat, Monument Park, van "Spesiale Woon" perty(ies) described above, situated at Lion Street, Monument Park, tot' Groepsbehuising" from "Special Residential" to "Group Housing" Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stedelike Beplanning, office hours at the office of the Director: City Planning, Division Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Kamer 6002, Development Control, Application Section, Room 6002, West Block, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for the period of 28 days 28 dae venal 28 Desember 1994 (die datum van die eerste from 28 December 1994 (the date of first publication of this notice) publikasie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of ve doe ten opsigte van die aansoek moot binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot be lodged with or made in writing to the Director at the above address diedireer by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, or at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from ingedien of gerig word 28 December 1994 Adres van gemagtigde agent: Aytonstraat 12, Sunnyside, 0002; Address of authorised agent: 12 Ayton Street, Sunnyside, 0002; Posbus 55771, Arcardia, 0007 PO Box 55771, Arcardia, 0007, 26 4

39 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No NOTICE 4153 OF 1994 KENNISGEWING 4153 VAN 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 4703 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 4703 Ek, Yvette Roos, synde die gemagtigde agent van die eienaar van I, Yvette Roos, being the authorised agent of the owner of Ed Ert 263/R en 2, Lyttelton Manor, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) 263/R and 2, Lyttelton Manor, hereby give notice in terms of section (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van (Ordinance No 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps Pretoria for the amendment of the town planning scheme in opera beplanningskema in werking bekend as Pretoriadorpsbeplanning tion known as Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the rezon skema, 1974, deur die hersonering van die eiendomme hierbo Ing of the properties described above, situated at 112A and 112C Oar to Ashtonstraat 112A en 112C, van "Groepsbehui sing" tot "Spesiaal Woon" beskryf, Ashton Street, from "Grouphousing" to "Special Residential" Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal, kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stedelike Beplanning, office hours at the office of the Director: City Planning, Division Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Kamer 6002, Development Control, Application Section, Room 6002, West Block, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for the period of 28 days 28 dae vanaf 28 Desember 1994 (die datum van die eerste publika from 28 December 1994 (the date of first publication of this notice) sie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of verto8 ten opsigte van die aansoek moat binne 'n be lodged with or masde in writing to the Director at the above tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word days from 28 December 1994 Adres van gemagtigde agent: Posbus 55771, Arcadia, 0007; 12 Address of authorised agent: PO Box 55771, Arcadia, 0007; 12 Aytonstraat, Sunnyside, 0002 Ayton Street, Sunnyside, NOTICE 4154 OF 1994 KENNISGEWING 4154 VAN 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5312 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 5312 I, Yvette Roos, being the authorised agent of the owner of Erven Ek, Yvette Roos, synde die gemagtigde agent van die eienaar varn 1408/1, 1408/3, 1408/4, 1408/RE and 1414/1, Pretoria West, hereby Erwe 1408/1, 1408/3, 1408/4, 1408/RE en 1414/1, PretoriaWes, give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Townplanning and gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansle op Townships Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that Dorpsbeplanning Dome, 1986 (Ordonnansle No15 van I have 1986),kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om applied to the City Council of Pretoria for the amendment of the town die wysiging van die dorpsbeplanningskema In werking bekend as planning scheme in operation known as Pretoria Town planning Pretoria dorspbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die Scheme, 1974, by the rezoning of the property (ies) described above eiendomme hierbo beskryf, van "Algemene BesIgheld" tot from "General Business" to "Restricted Industry" "Beperkte Nywerheid" Particulars of the application will lie for Inspection during normal Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Director: City Planning, Division kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stedelike Beplanning, Development Control, Application Section, Room 6002, West Block, Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Kamer 8002, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for the period of 28 days Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 (die datum van die eerste from 28 December 1994 (the date of first publication of this notice) publikasie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoti ten opsigte van die aansoek meet binne 'n be lodged with or made in writing to the Director at the above address tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die or at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, Address of authorised agent: PO Box 55771, Arcadia, 0007, ingedien of gerig word 12 Ayton Street, Sunnyside, 0002 Adres van gemagtigde agent: Posbus 55771, Arcadia, 0007; 12 Ayonstraat, Sunnyside, NOTICE 4155 OF 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5309 KENNISG EWING 4155 VAN 1994 I, Yvette Roos being the authorised agent of the owner of Ed 72, PRETORIAWYSIGINGSKEMA 5309 Groenkloof, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Ek, Yvette Roos, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 Ed 72, Groenkloof, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van of 1986), that I have applied to the City Council of Pretoria for the die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (Ordonnansie amendment of the town planning scheme in operation known as No 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema in Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the rezoning of the werking bekend as Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, deur die property(ies) described above, situated 15 Van Wouw Street, from hersonering van die eiendom(me) hierbo beskryf, gelee to Van "Special Residential" to "Group housing" Woustraat 15, van "Spesiale Woon" tot "Groepsbehuising" Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Director: City Planning, Division kantoorure by die Rant= van die Direkteur: Stedelike Beplanning, Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Kamer Development Control, Application Section, Room 6002, West Block, 6002,Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for the period of 28 days 28 dae vanaf 28 Desember 1994 (die datum van die eerste publika from 28 December 1994 (the date of first publication of this notice) sie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n be lodged with or made in writing to the Director at the above address tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die or at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word 28 December 1994 Adres van gemagtigde agent: Aytonstraat 12, Sunnyside, 0002; Address of authorised agent: 12 Ayton Street, Sunnyside, 0002; Posbus 55771, Arcadia, 0007 PO Box 55771, Arcadia,

40 40 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 NOTICE 4156 OF 1994 KENNISGEWING 4156 VAN 1994 AMENDMENT SCHEME 5025 WYSIGINGSKEMA [Regulation 11 (2) ] [Regulasie 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE TOWN PLANNING SCHEME AND TOWNSHIPS ORDINANCE, ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, (ORDINANCE No 15 OF 1986) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I, Desmond Jack Sweke, being the authorised agent of the owner Etc, Desmond Jack Sweke, synde die gemagtigde agent van die of Erf 2093, Houghton Estate Township, hereby give notice in terms eienaar van Ed 2093, Houghton Estate dorm gee hiermee ingevolge of section 56 (1) (b) (i) of the Townplanning and Townships Ordi artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance, 1986, that I have applied to the Johannesburg City Council Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Johannesburg for the amendment of the town planning scheme known as Johan aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningnesburg Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of the pro skema bekend as Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, perty described above situated at 50a Sixth Street, Houghton, from deur die hersonering van die elendom hierbo beskryf, gelee to Sesde "Residential 1" with a coverage of 20% (twenty per cent) and a floor Straat 50a, Houghton, van "Residensieel 1" met 'n dekking van area ratio of 0,15 to "Residential 1" with a coverage of 50% (fifty per 20% (twinting persent) en 'n vloeropperviameverhoging van 0,15 tot cent) and a floor area ratio of 1,0 "Residensieel 1" met 'n dekking van 50% (vyftig persent) en 'n vloeroppervlakteverhoging van 1,0 Particulars of the application wilt lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Information Counter, Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone Ground Floor, Johannesburg Metropolitan Centre, 158 Loveday kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Inligtingtoonbank, Street, Braamfontein, for a period of 28 days from 28 December Grondvloer, Johannesburg Metropolitaanse Sentrum, Lovedaystraat , Braamfontein, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made In writing to the Town Clerk at the above Besware teen of vela ten opsigte van die aansoek moet binne 'n address or at PO Box 30733, Braamfontein, 2017, within a period of tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die 28 days from 28 December 1994 Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 30733, Braamfontein, , ingedien of gerig word Adress of owner: Mrs L M Levin, 50a Sixth Street, Houghton Adres van eienaar:mev L M Levin, Sesde Street 50a, Houghton 28 4 NOTICE 4157 OF 1994 SANDTON AMENDMENT SCHEME 2526 KENNISGEWING 4157 VAN 1994 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN SANDTONWYSIGINGSKEMA 2526 NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NANCE No 15 OF 1988) BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE We, J H Smith and Associates, being the authorised agents of the owner of Ed 903, Bryanston, hereby give notice in terms of sec Ons, J H Smith en Medewerkers, synde die gemagtigde agent lion 56 (1) (b) (I) of the Townplanning and Townships Ordinance, van die eienaar van Ert 903, Bryanston, gee htermee Ingevolge all 1986, that we have applied to the Town Council of Sandton for the kel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, amendment of the town planning scheme known as Sandlon Town 1986, kennis dat ons by die Stadsraad van Sandton aansoek gedoen planning Scheme, 1980, by the rezoning of the property described het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die above, situated at Cowley Road, Bryanston from "Residential 1", SandlonstadsbeplannIngskema, 1980, deur die hersonering van die one dwelling unit per err to "Residential 1, one dwelling unit per elendom hierbo beskryf, gelee to Cowleyweg, Bryanston, van "Rest m" densieel 1", een woonhuis per Erf tot "Residensieel 1", een woonhuis per m2 Particulars of the application will lie for Inspection during normal office hours in Room 206, B Block, Civic Centre, corner of West and Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende gewone Rivonia Roads, Sandown, for a period of 28 days from 28 December kantoorure by Kamer 206, Bblok, Burgersentrum, hoek van West 1994 straw en Rivoniaweg, Sandton, vir 'n tydperk van 28 dae vane 28 Desember Objections to it and representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moot binne 'n address or to the Town Clerk (attention Townplanning), PO Box tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994, skriftelik by die boyar 78001, Sandton, 2146, within a period of 28 days from 28 December melds adres of tot die Stadsklerk (Aandag: Dorpsbeplanning), 1994 Posbus 78001, Sandlon, 2146, ingedien of g erig word Address of agent: J H Smith and Associates, PO Box 78019, Adres van agent:j H Smith, Posbus 78019, Sanction, 2146 Bandon, NOTICE 4158 OF 1994 KENNISGEWING 4158 VAN 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5313 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 5313 NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT OF TOWN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (H) VAN THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) (ORDINANCE No 15 OF 1986) Sc, Pieter Swart van die firma Chris Swart & Vennote, synde die I, Pieter Swart of the firm Chris Swart & Partners, being the authorgemagtigde agent van die eienaar van Erf 141, Arcadia (volledige ised agent of the owner(s) of Ed 141, Arcadia, hereby give notice in eiendmsbeskrywing) gee hierrnee ingevolge artikel 56 (1) (b) gi) terms of section 56 (1) (b) (i) of the Townplanning and Townships van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (Ordon Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that I have applied to nansie No 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van the City Council of Pretoria for the amendment of the townplanning Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die Pretoria scheme in operation known as Pretoria Townplanning Scheme, dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die bog e 1974, by the rezoning of the property(' es) described above, situated nerds eiendom gelee to Pretoriusstraat 770, Arcadia, van "Spe 770 Pretorius Street, Arcadia, from "Special Residential" to siale Woon" met een huis per 700 vierkante meter tot "Spesiaal" vir "Special" for grouphome offices four units groepswoonhuiskantore, vier eenhede

41 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Director: City Planning, Division kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stedelike Beplanning, Development Control, Application Section, Room 6002, West Block, Aidermg Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Kamer 6002, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for a period of 28 days from Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 December 1994 (the date of first publication of this notice) 28 dae vanaf 28 Desember 1994 (datum van die eerste publikasie Objections to or representations in respect of the application must van hierdie kennisgewing) be lodged or made in writing to the Director at the above address or Besware teen of verto6 ten opsigte van hierdie aansoek moet at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from binne 'n tydperk van 28 doe vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of 28 December 1994 tot die Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, Address of authorised agent: PO Box 17157, Groenkloot, 0027; 0001, ingedien of gerig word Loftus Versveld, North Pavilion, Second Floor, Room 3 Tel (012) Adres van gernagegde agent: Posbus 17157, Groenkloof, 0027; Fax (012) Loftus Versfeld, Tweede Verdieping, Noord Pawiljoen, Kamer 3 Tel (012) Faks (012) NOTICE 4159 OF 1994 KENNISGEWING 4159 VAN 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5314 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 5314 NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (ii) OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN CORPS THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (ii) VAN (ORDINANCE No 15 OF 1986) DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 I, Pieter Swart of the firm Chris Swart & Partners, being the author (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) ised agent of the owner(s) of a portion of the Remainder of Portion 2 Eh, Pieter Swart van die firma Chris Swart & Vennote synde die of the farm Groenkloof 358 JR, hereby give notice In terms of section gemagtigde agent van die eienaar van 'n gedeelte van die Restant 56 (1) (b) (I) of the Town planning and Townships Ordinance, 1906 van Gedeelte 2 van die pleas Groenkloof 358 JR, gee hiermee in e, (Ordinance No 15 of 1986), that I have applied to the City Council of volge ertikel 56 (1) (b) (ii) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning Pretoria for the amendment of the townplanning scheme in oper en Wipe, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat ek by die atlon known as Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the rezon Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die ing of the property(les) described above, situated corner of Leyds Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die and Sibelius Streets, Groenkloof, from "Indefinite" to "Special" for bogenoemde elendom gala te hoek van Leyds en Sibeliusstraat, offices with a fsr of 03 Groenkloof, van "Onbepaald" tot "Spesiaal vir kantore met 'n vry van 03 Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director: City Planning, Division Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Direldeur: Stedelike Beplanning, Development Control, Application Section, Room 6002, West Block, Atdeling Ontwild<elingsbeheer, Aansoekadministrasie, Kamer 6002, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for a period of 28 days from Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 December 1994 (the date of first publication of this notice) 28 dae vanaf 28 Desember 1994 (datum van die eerste publikasle Objections to or representations in respect of the application must van hierdie kennisgewing) be lodged or made in writing to the Director at the above address or Besware teen of verto6 ten opsigte van hierdie aansoek most at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by 28 December 1994 tot die Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, Address of authorised agent: PO Box 17157, Groenkloof, 0027; 0001, ingedien of gerig word Loftus Versveld, North Pavilion, Second Floor, Room 3 Tel (012) Adres van gemagtigde agent: Posbus 17157, Groenkloof, 0027; Fax (012) Loftus Versfeld, Tweede Verdieping, Noord Pawiljoen, Kamer 3 Tel (012) Faks (012) NOTICE 4160 OF 1994 KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 547 KENNISGEWING 4160 VAN 1994 I, Pieter Venter, being the authorised agent of the owner of Ed 276, KEMPTON PARKWYSIGINGSKEMA 547 Kempton Park Extension, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (I) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that Ek, Pieter Venter, synde die gemagtigde agent van die eienaar I have applied to the Town Council of Kempton Park for the amend van Ed 276, Kempton Park uitbreiding, gee hiermee ingevolge artiment of the town planning scheme, known as Kempton Park Town kel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, planning Scheme, 1987, by the rezoning of the property described 1986, kerns dat ek by die Stadsraad van Kempton Park aansoek above, situated at 27 Margaret Avenue, Kempton Park, from "Residential 1" to "Business 1", subject to certain restrictive conditions as as Kempton Parkdorpsbeplanningskema, 1987, deur die hersoner gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema, bekend contained in the Annexure ing van die eiendom hierbo beskryt, gelee te Margaretlaan 27, Kempton Park, vanaf "Residensieel 1" na "Besigherd 1", onder Particulars of the application will lie for inspection during normal worpe aan sekere beperkende voorwaardes soos vervat in die Bylae office hours at the office of the Town Clerk, Room 8304, Third Level, Civic Centre, corner of CR Swart Drive and Pretoria Road, Kempton Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone Park for a period of 28 days from 28 December 1994 kantoorure by die kamoor van die Stadskterk, Kamer 0304, Derde Vlak, Burgersentrum, hoek van C R Swartrylaan en Pretoriaweg, Objections to or representations in respect of the application must Kempton Park, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 13, Kempton Park, 1620, within a period of 28 Besware teen of vertoo ten opsigte van die aansoek moet binne 'n days from 28 December 1994 tydperk van 28 dae vanaf 20 Desember 1994, skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 13, Kempton Park, Address of agent Terraplan Associates, PO Box 1903, Kempton ingedien of gerig word Park, 1620 Adres van agentterraplan Medewerkers, Posbus 1903, Kempton Park, NOTICE 4161 OF 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5082 KENNISGEWING 4161 VAN 1994 I, Andreas Jacobus Theron, being the authorised agent of the PRETORIA WYSIGINGSKEMA 5082 owner of Portion 1 of Ed 763, Pretoria North, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Townplanning and Townships Sc, Andreas Jacobus Theron, synde die gemagtigde agent van die Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that 1 have applied to eienaar van Gedeelte 1 van Ert 763, Pretoria Noord, gee hiermee the City ingevolge entice! 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan

42 , and 42 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 Council of Pretoria, for the amendment of the townplanning scheme ning en Dorpe, 1966 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat ek in operation, known as Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het cm die wysiging rezoning of the property described above, situated at 283 Jack van die dorpsbeplanningskema in werking, bekend as Pretoria Hindon Street, Pretoria North, from "Special Residential" with a dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die eiendensity of one dwelling house per 700 m2 to "Special" for business dom hierbo beskryf, gele8 to Jack Hindonstraat 283, Pretoria Noord, van "Spesiale Woon", met 'n digtheid van een woonhuis per 700 m2 buildings and restricted retail sales of christian audio visual material tot "Spesiaal" vir besigheidsgeboue en parking, subject to conditions as contained in Annexure B beperkte kleinhandelver kope van christelike audio visuele materiaal en parkering, ander Particulars of the application will lie for inspection during normal worpe aan voorwaardes soos uiteengesit in Bylae B office hours at the office of the Executive Director: City Planning and Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone Development, Division: Land Use Rights, Application Section, Room kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Direldeur: Stedelike 6002, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for a Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling: Grondgebruiksregte, period of 28 days from 28 December 1994 (the date of first publi AansoekadminIstrasie, Kamer 6002, Wesblok, Mundane, Van der cation of this notice) Wallstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember Objections to or representations in respect of the application must 1994 (die datum van die eerste publikasie van hierdie kennis be lodged with or made in writing to the Executive Director at the gewing) above address or at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n 28 days from 28 December 1994 tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994, skriftelik by of tot die Address of authorised agent: Physical address: A J Theron, 283 Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Jack Hindon Street, Pretoria North; Postal address: A J Theron, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word : PO Box 16299, Pretoria North, 0116 Adres van gemagfigde agent: Fisiese adres: A J Theron, Jack Hindonstraat 283, Pretoria Noord; Posadres: A J Theron, Posbus 16299, Pretoria Noord, NOTICE 4162 OF 1994 HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT KENNISGEWING 4162 VAN 1994 SCHEME I, Eunice van Niekerk, being the autnorised agent of the owner of HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLEWYSIGINGSKEMA 825 Erf 161, Halfway Gardens Extension 4, hereby give notice in terms of Ek, Eunice van Niekerk, synde die gemagtigde agent van die section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance, eienaar van Ed 161, Halfway Gardens uitbreiding 4, gee hlermee 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that I have applied to the Town ingevolge artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Council of Midrand for the amendment of the townplanning scheme ning en Dope, 1986 (Ordonnansle No 15 van 1986), kennis dat eft known as the Halfway House and Clayville Town planning Scheme, by die Stadsraad van Midrand aansoek gedoen het om die wysiging 1976, by the rezoning of the property described above, situated on van die dorpsbeplanningskema bekend as die Halfway House en Janadel Road, from "Residential 1" to "Special" for offices, hotels, Clayvilledorpsbeplanningskema, 1976, deur die hersonering van training centres, retirement centres, dwelling units, residential build die eiendom hierbo beskryf, gelee to Janadellaan vanaf "Resiings, places of instruction, and public or private parking areas, and densieel 1" na "Spesiaal' vir kantore, hotelle, opledingsentrum, any other use with the consent of the Town Council aftreeoord, wooneenhede, residensiele geboue, onderrigplekke en publieke of p rivaat en enlge ander gebruik met dia Particulars of the applications will lie for Inspection during normal toestemming van diepastadsraadrkeerereas office hours at the offices of the Town Clerk, First Floor, Midrand Besonderhede van die aansoek le Municipal Offices, old Pretoria Road, for a period of 28 days from ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Eerste Verdieping, 28 December 1994 Midrand Munisipale Kantore, ou Pretoria pad, vir 'n tydperk van 28 Objections to or representations in respect of the application must dae vanaf 28 Desember 1994 be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n address or at Private Bag X20, Halfway House, 1685, within a period tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die of 28 days from 28 December 1994 Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak X20, Halfway Address of agent: E van Niekerk Urban Dynamics Inc, PO Box House, 1685, ingedien of gerig word 49, Bedfordview, 2008 Tel (011) Fax (011) Adres van agent: E van Niekerk Urban Dynammics Inc, PO Box 49, Bedfordview, 2008 Tel (011) Fax (011) NOTICE 4163 OF GREATER JOHANNESBURG TRANSITIONAL METROPOLITAN COUNCIL KENNISGEWING 4163 VAN 1994 NOTICE IN TERMS OF SECTIONS 79 (18) AND 67 OF THE GROTER JOHANNESBURG METROPOLITANOORGANGSRAAD TRANSVAAL LOCAL GOVERNMENT ORDINANCE AND REGU LATIONS, 1939 (ORDINANCE No 17 OF 1939) KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKELS 79 (18) EN 67 VAN DIE Notice is hereby given that an application for the closure and alien TRANSVAAL PLAASLIKE BESTUUR ORDONNANSIE EN REGU ation of a portion of Quarry Street and a 10 metre internal road in EASES, 1939 (ORDONNANSIE No 17 VAN 1939) Protea South, Soweto, is presently being evaluated by the Greater Hiermee word kennis gegee dat 'n aansoek vir die sluiting en Johannesburg Transitional Metropolitan Council and the Gauteng verkoop van 'n gedeelte van Quarrystraat en 'n 10 meter inteme Provincial Administration The road closure forms part of the relayout street in Protea Suid, Soweto, tans oorweeg word deur die Groter of Erven 2006 to 2009 and portions of Ed 3675, in order to create two Johannesburg Metropolitan Oorgangsraad en die Gauteng Provin sites for educational purposes siale Administrasie Die street sluiting vcrm deel van 'n aansoek om die heroine van Erwe 2006 tot 2009 en gedeeltes van Ed 3675, om Particulars of the application will lie for inspection during normal twee skool erwe te vorrn office hours at the office of the Chief Executive Officer, Greater Die besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende kan Johannesburg Transitional Metropolitan Council, fora period of 28 toorure by die kantoor van die Heat Uitvoerende Beampte, Groter days from 28 December 1994 Johannesburg Metropolitan Oorgangsraad, vir 'n tydperk van 28 dae Objections or representations in respect of the application or vanaf 28 Desember 1994 claims for compensation, if the permanent closure is effected, must Besware teen en/of vertoe met betrekking tot die aansoek of eise be lodged with or made in writing to the authorised agent (within the om vergoeding, Indian die permanente sluiting bewerkstellig word, 28 day period mentioned): moot skriftelik ingedien word (binne 'n tydperk van 28 dae van Urban Dynamics Inc, PO Box 49, Bedfordview, 2008; or The periode genoem) by die gemagtigde agent: Chief Executive Officer, Greater Johannesburg Transitional Metropolitan Council, Planning Department, Private Bag X10, kwaxuma, Urban Dynamics Inc, Posbus 49, Bedfordview, 2008; of Hoof Uit voerende Beampte, Groter Johannesburg Metropolitan Oorgangs 1868 read, Beplannings Departement, Privaatsak X10, kwaxuma, 1868

43 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No NOTICE 4164 OF 1994 KENNISGEWING 4164 VAN 1994 GREATER JOHANNESBURG TRANSMONAL METROPOLITAN COUNCIL GROTER JOHANNESBURG METROPOLITAN OORGANGSRAAD NOTICE IN TERMS OF SECTIONS 79 (18) AND 67 OF THE KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKELS 79 (18) EN 67 VAN DIE TRANSVAAL LOCAL GOVERNMENT ORDINANCE AND REGU TRANSVAAL PLAASLIKE BESTUUR ORDONNANSIE EN REGU LATIONS, 1939 (ORDINANCE No 17 OF 1939) LASES, 1939 (ORDONNANSIE No 17 VAN 1939) Notice is hereby given that an application for the closure and Hiermee word kennis gegee dat 'n aansoek vir die sluiting en alienation of a portion of Mooki Street and the consolidation thereof verkoop van 'n gedeelte van Mookistraat asook die konsolidasie with Erf 6625, Orlando East, and the rezoning of the consolidated daarvan met Ed 6625, Orlando Oos, en die hersonering van die portion to "industrial" for the purpose of a filling station, is presently gekonsolideerde art vir "industrieel" vir die doeleindes van 'n vulbeing evaluated by the Greater Johannesburg Transitional Metropo stasie ontvang is deur en tans beoordeel word deur die Groter titan Council and the Gauteng Provincial Administration The portion Johannesburg Metropolitan Oorgangsraad en die Gauteng Provin of street to be closed presently forms part of a turning circle and stale Administraste Die betrokke straatgedeelte is tans deel van 'n parking area parkeerterrein en verkeersirkel Particulars of the application will lie for inspection during normal Die besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende kenoffice hours at the office of the Chief Executive Officer, Greater toorure by die kantoor van die Hoof Uitvoerende Beampte, Groter Johannesburg Transitional Metropolitan Council, for a period of 28 Johannesburg Metropolitan Oorgangsraad, vir 'n tydperk van 28 daevenal days from 28 December Desember 1994 Besware teen en/of verloe met betrekking tot die aansoek of eise Objections or representations in respect of the application or om vergoeding, indien die permanente sluiting bewerkstellig word, claims for compensation, if the permanent closure is effected, must meet skriftelik ingedien word (binne 'n tydperk van 28 dae van be lodged with or made in writing to the authorised agent (within the periode genoem) by die gemagtigde agent: 28 day period mentioned): Urban Dynamics Inc, Posbus 49, Bedfordview, 2008; of Hoof Urban Dynamics Inc, PO Box 49, Bedfordview, 2008; or The Uitvoerende Beampte, Groter Johannesburg Metropolitan Chief Executive Officer, Greater Johannesburg Transitional Metro Oorgangsraad, Beplannings Departement, Privaatsak X10, politan Council, Planning Department, Private Bag X10, kwaxuma, kwaxuma, p NOTICE 4165 OF 1994 KENNISGEWING 4165 VAN 1994 Ek, Marius Johannes van der Merwe, synde die gemagtigde agent i I, Marius Johannes van der Merwe, being the authorised agent of van elenaars van die ondergenoemde erwe, gee hiermee ingevolge the owners of the erven mentioned below, hereby give notice in arlikel 56 (1) (b) (I), van die Ordonansie op Dorpsbeplanning en terms of section 56 (1) (b) (I) of the Town planning and Townships Dope, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Johannesburg Ordinance, 1986, that I have applied to the City Council of Johannesaansoek gedoen het om die wysiging van die JohannesburgseDorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die elenburg for the amendment of the Johannesburg Town planning dom hieronder beskryf soos volg: Scheme, 1979, by the rezoning of the propertyfies described below, as follows: JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME Erf 324, Gedeette 15, Observatory, van "Residensleel 1" (Hoogtesone 0) tot "Residensleel 1" (Hooglezone 0), met 'n digtheld van 1 Ed 324, Portion 15, Observatory, from "Residential 1" (Height wooneenheid per m2 Zone 0) to "Residential 1" (Height Zone 0), with a density of 1 dwel ling per m2 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA Ed 522, Fairland, van "Residensieel 1" tot "Residensleel 2 (S)" JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME om 3 wooneenhede toe te teat, onderh swig aan sekere voorwaardes Ed 522, Falkland, from "Residential 1" to "Residential 2 (S)", Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone permitting 3 dwelling units, subject to certain conditions kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stadsbeplanning, Particulars of the application will lie for inspection during normal Kamer 760, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfonteln vs' office hours at the office of the Director: City Planning, Room 760, 'n tydperk van 28 dae vanaf; 28 Desember 1994 Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein for a period of 28 days Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n from 28 December 1994 Objections to or representations in respect of the application must ilietuvragtalsteplvanafa n n 2,8byDgiseegiobgeerno19894mdsekarilreelsiko14yofptoostbduies be lodged with or made In writing in duplicate to the Director: City 30733, Braamfonteln, 2017 ingedien word Planning, at the above address or at PO Box 30733, Braamfontein, Adres van agent: Marius vd Merwe & Genote, Posbus 39349, 2017 within a period of 28 days from 28 December 1994 Booysens, 2016 Tel (011) /5/6/7 Faks (011) Address of agent Marius vd Merwe & Associates, PO Box , Booysens, 2016 Tel (011) /5/6/7 Fax (011) KENNISGEWING 4166 VAN 1994 NOTICE 4166 OF 1994 KENNISGEWING IN VERBAND MET MINERALEREGTE NOTICE IN CONNECTION WITH MINERAL RIGHTS Die mineraleregte op Hoewe 13, Alsef landbouhoewes, gelee op Johanstraat, Alsetlandbouhoewes, is gereserveerd ten gunste van The rights to minerals on Holding 13, Alsef Agricultural Holdings, Zefanja Josue Potgleter Kragtens Sertifikaat van Minerateregte No situated on Johan Street, Alsef Agricultural Holdings, am reserved in 108/ favour of Zefanja Josue Potgieter By virtue of Certificate of Mineral Aangesien die eienaars van die genoemde eiendom, Isildo De Rights No 108/1941 S Ramos Carvalho, pa Marius van der Merwe & Genote, Posbus Whereas the owners of the said property, Isildo De Ramos Car 39349, Booysens, 2016, van voomemens is om by die Starlsraad valho, c/o Marius van der Merwe & Associates, PO Box 39349, van Roodepoort aansoek te doen om toestemming om 'n dorp op die Booysens, 2016, intends applying to the Town Council of Ronde genoemde eiendom to stig, en aangesien die genoemde persoon tot poort, for permission to establish a township on the said property and die regte van minerale nie opgespoor kan word nie whereas the said mineral rights holders can not be traced Hermes word ingevolge artikel 69 (5) (i) (bb) van Ordinansie 1986 Notice is hereby given in terms of section 69 (5) (i) (bb) of Ordi (Ordinansie No 15 van 1986), kennis gegee dat enige persoon wat nance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that any person who beswaar wil aanteken of vertod ten opsigte van die mineraleregte wil wishes to lodge an objection or make representation in respect of the rig, clit skriftelik moet doen by: Die Stadskterk, Stadsraad van Roodemineral rights, shall do so in writing to: The Town Clerk, Town Corm poort, Privaatsak X30, Roodepoort, 1725, binne 'n tydperk van 28 gocil of Roodepoort, Private Bag X30, Roodepoort, 1725, within 28 dae vanaf die datum van die eerste publikasie, naamlik 28 days from the first date of this advertisement, which is 28 December Desember

44 44 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 NOTICE 4167 OF 1994 KENNISGEWING 4167 VAN 1994 VANDERBIJLPARK AMENDMENT SCHEME 241 VANDERBIJLPARKWYSIGINGSKEMA 241 SCHEDULE 8 BYLAE 8 [Regulation 11 (2)] [Regulasie 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, NANCE No 15 OF 1986) 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I, Lourens Petrus Swad, being the authorised agent of the owner of Ek, Lourens Petrus Swan, synde die gemagtigde agent van die Erven , Vanderbijlpark South East 3 Township, Registration eienaar van Erwe , Vanderbijlpark South East 3dorpsge Division 10, Transvaal, hereby give notice in terms of section 56 (1) bled, Registrasteafdeling 10, Transvaal, gee hiermee ingevolge arti (b) (i) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I kel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, have applied to the Town Council of Vanderbijlpark for the amend 1986, kennis dal ek by die Stadsraad van Vanderbijlpark aansoek ment of the town planning scheme known as Vanderbippark Amend gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend ment Scheme, 1987, by the rezoning of the property described as Vanderbijlparkdorpsbeplanningskema, 1987, deur die hersoneabove, situated at Hendrik van Eck Boulevard, Vanderbijlpark, from ring van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Hendrik van Eck "Residential 1" to "Residential 4" Boulevard, Vanderbijlpark, van "Residensieel 1" tot "Residensleel Particulars of the application will lie for inspection during normal 4" office hours at the office of the Town Clerk/Secretary Town Council Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone of Vanderbijlpark, Klasie Revenge Street, Vanderbijlpark, Room 403, kantoorure by die kantoor van die StadsklerldSekretaris, Stadsraad for a period of 28 days from 28 December 1994 (the date of first van Vanderbijlpark, Klasie Havengastraat, Vanderbijlpark, Kamer publication of this notice) 403, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 (die datum Objections to or representations In respect of the application must van eerstepublikasie van Hardie kennisgewing) be lodged with or made In writing to the Town ClerWSecretary at the Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moat binne 'n above address or at PO Box 3, Vanderbijlpark, within a period of 28 tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die days from 28 December 1994 Stadsklerk/Sekretaris by bovermelde adres of by Posbus 3, Vander Address of owner: CM Du Plessis Pienaar & Swart Inc, Second bijlpark, ingedien of gerig word Floor, Ekspa Building, Attie Fourie Street, Private Bag X035, Vander Adres van eienaar: Pa Du Plessis Pienaar 8 Swart, Tweeds Ver bippark dieping, Ekspagebou, Attie Fouriestraat, Privaatsak X035, Vander (Reference No LPS/JW L40192) bijlpark Tel (016) Faks (016) NOTICE 4168 OF 1994 TOWN COUNCIL OF PRETORIA SCHEDULE II (Regulation 21) KENNISGEWING 4168 VAN 1994 STADSRAAD VAN PRETORIA SKEDULE II (Regulasie 21) NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge artikel 69 (6) The Town Council of Pretoria, hereby gives notice in terms of (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 section 69 (6) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that an application to establish the in die Bylae hiervan genoem, te stig deur hom ontvang is township referred to in the An nexu re hereto, has been received by it Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for Inspection during normal kantoorure by die Stadsekretaris, Stadsraad van Pretoria, office hours at the office of the Town Secretary, Room 3037, Third Kamer 3037, Derde Verdieping, Wesblok, Munitoria, vir 'n rydperk van 28 Floor, West Block, Munitoria, for a period of 28 days from 28 Decem dae vanaf 28 Desember 1994 bar 1994 Besware teen, of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n Objections to, or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik en in tweebe lodged or made in writing and in duplicate to the Town Secretary, voud by of tot die Stadsekretaris, by bovermelde kantoor of aan die at the above address or be posted to the Secretary, PO Box 440, Stadsekretaris, Posbus 440, Pretoria, 0001, gepos word Pretoria, 0001, within a period of 28 days from 28 December 1994 ANNEXURE BYLAE Naam van dorp: Montana Parkuitbrelding 47 Name of township: Montana Park Extension 47 Voile roam van die aansoeker: J van der Merwe namens Penn Full name of applicant J van der Merwe on behalf of Permprop prop (Pty) Ltd (Pty) Ltd Aantal ewe in voorgestelde dorp: Number of erven in proposed township: Spesiale Woon: Twee erwe Special Residential: Two erven Duplekswoon met 'n dekking van 30%, 'n hoogtebeperking van Duplex Residential with a: Coverage of 30%, height restriction 2 twee vtoere en 'n VRV van 0,4: Vyf erwe storeys and a FSR of 0,4: Five erven Groepsbehuising met 'n digtheid van 25 eenhede per hektaar: Group Housing with a density of 25 units per hectare: Four Vier owe erven Beslaywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Description of land on which township is to be established: Hold Hoewes 3 5, 6, R/23, R/24 en R/25, Wolmaranspoortlandbouing s 3, 5, 6, R/23, FV24 and R/25, Wolmaranspoort Agricultu hoewes ral Holdings Ligging van voorgestelde dorp: Die voorgestelde dorp is gelee Situation of proposed township: The proposed township is situated noord van Zambezirylaan, wes van die N1 22 (Pretoria Warmbad north of Zambezi Drive, west of N122 (Pretoria Warmbaths High snelweg), ongeveer 1,5 km oos van Derdepoort Tuindorp way) approximately 1,5 km east of Derdepoort Tuindorp (Town Secretary K13/2) (Stadsekretaris K13/2) 28 4

45 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No , NOTICE 4169 OF 1994 KENNISGEWING 4169 VAN 1994 VERWOERDBURG AMENDMENT SCHEME 247 VERWOERDBURGVVYSIGINGSKEMA 247 NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT OF TOWN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) OP TOWN PLANNING AND TOWNSHIP ORDINANCE, 1986 (ORDI DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No 15 NANCE No 15 OF 1986) VAN 1986) The Town Council of Verwoerdburg, hereby gives notice in terms Die Stadsraad van Verwoerdburg gee hiermee ingevolge artikel 56 of section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordi (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, nance, 1986, that J van der Merwe on behalf of the registered owner kennis dat J van der Merwe namens die registreerde eienaar aan has applied for the rezoning of Ed 1223, Eldoraigne Extension 6, soak gedoen het om die hersonering van Ed 1223, Eldoraigneuit from "Residential 1" to "Business 4" The stand is situated on braiding 6, vanaf "Residensieel 1" na "Besigheid 4" Diced is 9036 Willem Botha Street between Caley and Piet Hugo Streets aan Willem Bothastraat tussen Caley en Piet Hugostraat Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Department of Town planning of the kantoorure by die die Departement, Stadsbeplanning van die Town Council of Verwoerdburg, corner of Basden and Rabie Streets, Stadsraad van Verwoerdburg, hoek van Basden en Rabiestraat, Lyttelton Agricultural Holdings, for a period of 28 days from Lyttelton landbouhoewes, vir 'n tydperk van 2B dae vanaf 28 December Desember 1994 Objections to, or representations must be lodged or made In Besware teen, of vertoe ten opsigte van die aansoek moot binne 'n writing either to the Department of Town planning of the Town Councif of Verwoerdburg, PO Box 14013, Verwoerdburg, 0140, within a tydperk van 28 dae venal 28 Desember 1994 skriftelik aan die Departement Stadsbeplanning, Stadsraad van Verwoerdburg, Pos period of 28 days from 28 December 1994 bus 14013, Verwoerdburg, 0140, gerig word J van der Merwe, PO Box 36444, Arcadia, 0007 J van der Merwe, Posbus 56444, Arcadia, December Desember NOTICE 4170 OF 1994 KENNISGEWING 4170 VAN 1994 PRETORIA AMENDMENT SCHEME PRETORIAWYSIGINGSKEMA NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT OF THE TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) OP (ORDINANCE No 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) I, Johan van der Merwe, being the authorised agent of the owner of Portion 136 of Ed 2543, Garsfontein Extension 10, hereby give Ek Johan van der Merwe, synde die gemagtigde agent van die notice In terms of section 56 (1) (b) (I) of the Town planning and eienaar van Gedeelte 136 van Ed 2543, Garsfonteinuitbreiding 10, Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that I have gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op applied to the City Council of Pretoria for the amendment of the town Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansle No 15 van 1986), planning scheme in operation known as Pretoria Town planning kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om Scheme, 1974, by the rezoning of the property described above, die wysiging van die dorpsbeplanningskema in werking bekend as situated on Hans Strijdom Drive also bordered by Borzois and Blood Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die hond Streets, from "Group Housing" with a density of 21 units per eiendom hierbo beskryf, geleti aan Hans Stdjdomweg ook aanlighectare to Duplex Residential gend aan Bloedhond en Borzoistraat van "Groepsbehuising" het 'n Particulars of the application will lie for inspection during normal digtheid van 21 eenhede per hektaar tot Duplekswoon office hours at the office of the Director: City Planning Division Besonderhede van die 'aansoek 16 ter Insae gedurende gewone Development Control, Application Section, Room 6002, West Block, kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stedelike BeplannIng, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for the period of 28 days Afdeling Ontwiklcelingsbeheer, AansoekadmInIstrasie, Kamer 6002, from 28 December 1994 Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van Objections to, or representations in respect of the application must 28 dae vanaf 28 Desember 1994 be lodged with or made in writing to the Director at the above address Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n or at PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from Wdped< van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die 28 December 1994 Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, J van der Merwe, Schoeman Street 957, Arcadia, 0083; PO Box ingedien of gerig word 56444, Arcadia, 0007 J van der Merwe, Schoemanstraat 957, Arcadia, 0083: Posbus 56444, Arcadia, NOTICE 4171 OF 1994 (Regulation 21) KENNISGEWING 4171 VAN Verwoerdburg, NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP (Regulasie 21) The Local Transitional Council of Marikana hereby gives notice in KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP terms of section 69 (a) of the Town Planning and Townships Ordi Die Tussentydse Oorgangsraad van Marikana gee hiermee inge nance of 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that an application to volge artikel 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en establish the township referred to in the Annexure hereto, has been Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek received by it om dorpstigting in die Bylae hierby genoem, deur hom ontvang is Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Regional Director, NorthWestern kantoorure by die kantoor van die Streekdirekteur, Noord Wes Provincial Administration, corner of Von VVieligh and Gerrit Moritz Provinsiale Administrasie, hoek van Von Wietigh en Gerrit Mentz Streets, Potchefstroom, 2520, for a period of 28 days from 28 street, Potchefstroom, 2520, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 December 1994 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vela& ten opsigte van die aansoek moet binne 'n be lodged with or made in writing and in duplicate to the Regional tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik en in twee Director at above address or by Van Wyk and Partners, Town and voud by of tot die Streekdirekteur by bovermelde adres of by Van Regional Planners, Clubview Shopping Centre, Lyttenton Road, Wyk 8 Vennote, Stads en Streekbeplanners, Clubview Winkel Clubview, 0140, for a period of 28 days from 28 sentium, Lytteltonweg, Clubview, Verwoerdburg, 0140, ingedien of December 1994 gerig word D

46 46 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 ANNEXURE Name of the township: Marikana Full name of applicant: Van Wyk and Partners, Town and Regional Planners, PO Box 7710, Hennopsmeer, 0046 BYLAE Naarn van die dorp: Marikana voile naam van aansoeker: Van Wyk & Vennote, Stads en 0 Streekbeplanners, Posbus 7710, Hennopsmeer, 0046 Aantal erwe: Number of erven: Residential: 1571 Residensie61: 1571 Besigheid: 1 Business: 1 Primers skool: 3 Primary School: 3 Sekondere skool: 1 Secondary School: 1 Prepinvire skool: 3 Pre Primary School: 3 Openbare garage: 1 Public Garage: 1 Parke:5 Parks: 5 Totaal: 1585 Total:1585 Beskrywing van grand: Gedeeltes 129, 293, 294, 295, 297, 299, 316 en 321 en dale van Gedeeltes 117, 173,314,315,318,322 en Description of land: Portions of 129, 293, 294, 295, 297, 299, van die pleas Rooikoppies and 321 and part of Portions 117, 173, 314, 315, 318, 322 and 323 of Jigging van dorp: Aanliggend aan die Marikana/Rustenburg pad, the farm Rooikoppies ongeveer 800 m ten waste van die Marikana sakegebied Situation of township: Adjacent to the Rustenburg Marikana Road, 28 4 approximately 800 metres west of the Marikana business area KENNISGEWING 4172 VAN 1994 NOTICE 4172 OF 1994 KRUGERSDORPWYSIGINGSKEMA 449 KR UGERSDORP AMENDMENT SCHEME 449 [Regulasie 11 (2)] [Regulation 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (OR NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN DONNANSIE No 15 VAN 1986) PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI NANCE No 15 OF 1986) Ek, Johannes Ernst de Wet synde die gemagtigde agent van die eienaar van Gedeelle 1 van Ed 249, Gedeelle 2 van Ed 249 en I, Johannes Ernst de Wet being the authorised agent of the owner Gedeelle 1 van Ed 250, Kenmare, Krugersdorp, gee hiermee Inge of Portion 1 of Ed 249, Portion 2 of Ed 249 and Portion 1 of Ed 250, volge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansle op DorpsbeplannIng Kenmare Krugersdorp, hereby give notice in terms of section 56 (1) en Dome, 1986, kennis dal ek by die Stadsraad van Krugersdorp (b) (I) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanhave applied to the Town Council of Krugersdorp for the amendment ningskema bekend as Krugersdorp dorpsbeplanningskema, 1980, of the town planning scheme known as Krugersdorp Townplanning deur die hersonering van die eiendom hlerby beskryf, Oise te Done Scheme, 1980, by the rezoning of the property described above, galweg, Kenmare, van "Openbare Oopruimte" en "Inrigting" na situated at Donegal Road, Kenmare, from"public Open Space" and "Residensieel 2" met 'n digtheid van 30 eenhede per hektaar "Institutional" to "Residential 2" with a density of 30 units per hec Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone tare kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stadshuis, Krugers Particulars of the application will lie for Inspection during normal dorp, en by die kantore van Wesplan & Assosfate, Von Brandisstraat office hours at the office of the Town Clerk, Town Hall, Krugersdorp, 81, hoek van Fonteinstraat, Krugersdorp, vir 'n tydperk van 28 dae and Wesplan & Associates, 81 Von Brand's Street, Krugersdorp, for vanaf 28 Desember 1994 (die datum van eerste publikasie van hler a period of 28 days from 28 December 1994 (the date of first publicadie kennisgewing) tion of this notice) Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by die Stads Objections to or representation in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above by Wesplan & Assosfate, Posbus 7149, Krugersdorp Noord, inge address or at PO Box 94, Knigersdorp, 1740, and at Wesplan & dien word Associates, PO Box 7149, Krugersdorp North, within a period of days from 28 December NOTICE 4173 OF 1994 KENNISGEWING 4173 VAN 1994 PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 PRETORIA TOWN PLANNING SCHEME, 1974 Ingevolge klousule 18 van die Pretoria dorpsbeplanningskema, Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of 1974, word hiermee aan elle belanghebbendes kennis gegee dat ek, clause 18 of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, I, Douwe Douwe Agema, voomemens is om by die Stadsraad van Pretoria Agema, intends applying to the City Council of Pretoria for consent to aansoek te doen om toestemming om 'n tweeds woonhuis op te rig erect a second dwelling house on Erven 2170 and 2171, Faerie Glen op Erwe 2170 en 2171, Faerie Glen uitbreiding 9, ook bekend as Extension 9, also known as 922 and 918 Therrnesco Street, respecti Thermescostraat 922 en 918, onderskeidelik gelea in 'n "Spesiale vely located in a "Special Residential" zone Woon"sone Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or Enige beswaar, met die redes daarvoor, moat binne 28 dae na made in writing to the Executive Director: City Planning and Develop publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, nl ment, Land use Rights Division, Room 6002, West Block, Munitoria, 28 Desember 1994, skriftelik by of tot die llitvoerende Direkteur: Van der Walt Street; PO Box 3242, Pretoria, 0001, within 28 days Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, of the publication of the advertisement in the Provincial Gazette, viz Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word 28 December 1994 Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word, vir 'n office hours at the above mentioned office for a period of 28 days periode van 28 dae na publikasie van die kennisgewing in die Provin siale Koerant Closing date for any objections: 24 January 1995 Sluitingsdatum vir enige besware:24 Januarie 1995 Applicant's street and postal address: 20 Tom Jenkins Drive, Rietondale, Pretoria, 0084, Tel and Fax Aanvraer se street en posadres: Tom Jenkins Rylaan 20, Rietondale, Pretoria, 0084, Tel en Faks

47 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No _ NOTICE 4174 OF 1994 KENNISGEWING 4174 VAN 1994 PRETORIA TOWN PLANNING SCHEME, 1974 PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of Ingevolge klousule 18 van die Pretoria dorpsbeplanningskema, clause 18 of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, I, D B 1974, word Menthe aan elle belanghebbendes kennis gegee dat ek, Blom, intends applying to the City Council of Pretoria for consent to D B Blom, voomemens is om by die Stadsraad van Pretoria aanerect a second dwelling house on Ed 3754, Garsfonteln Extension soak to doen om toestemming om 'n tweede woonhuis op te rig op Ed 13, also known as 964 Marlin Street, located in a "Special Resi 3754, Garsfontein uitbreiding 13, ook bekend as Madinstraat 964, gelee in 'n "Spesiale Woon" dential" zone sone Enige beswaar, met die redes daarvoor, moat binne 28 dae na Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, nl made in writing to the Executive Director: City Planning and Develop ment, Land 28 Desember 1994, skriftelik by of tot die Uitvoerende use Rights Division, Room 6002, West Block, Munitoria, Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Direkteur:Seke der Walt Street; PO Box 3242, Pretoria, 0001, within 28 days Kamer 6002, Wesblok, straat; Munitoria, Van Po der Wallstraat; VanPosbus 3242, of the publication of the advertisement in the Provincial Gazette, viz Pretoria, 0001, ingedien of gong word 28 December 1994 Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word vir 'n office hours at the above mentioned office for a period of 28 days periode van 28 dae na publikasie van die kennisgewing in die Provinafter the publication of the advertisement in the Provincial Gazette stale Koerant Closing date for any objections: 25 January 1995 Sluitingsdatum vir enige besware: 25 Januarie 1995 Applicant's street and postal address: D B Blom, PO Box Aanvraer se straat en posadres: D B Blom, Posbus 20276, 20276, Alkant Rand, 0005 Tel Alkant Rand, 0005 Tel NOTICE 4175 OF 1994 KENNISGEWING 4175 VAN 1994 PRETORIA TOWNPLANNING SCHEME, 1974 PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 Notice is hereby given to all whom it may concern that In terms of Ingevolge Nousule 18 van die Pretoria clorpsbeplanningskema, clause 18 of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, I, D B 1974, word hiermee aan al le belanghebbendes kennis gegee dat ek, D a Blom, voomemens is orri by die Stadsraad van Pretoria aan Blom, intends applying to the City Council of Pretoria for consent to erect a second dwelling seek to doen om toestemming om 'n tweede woonhuis op te rig op house on Ed 3755, Garsfontein Extension Ed 3755, Garsfontein ultbrelding 13, oak bekend as Marlinstraat 13, also known as 960 Marlin Street, located in a "Special Resi 960, gelee in 'n "Spesiale Woon" sone dentist" zone Enige beswaar, met die redes daarvoor, moat binne 28 dae na Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, nl made in writing to the Executive Director: City Planning and Develop 28 Desember 1994, skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur: ment, Land use Rights Division, Room 6002, West Block, Munitoria, Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, AldelIng Grondgebrulksregte, Van der Walt Street; PO Box 3242, Pretoria, 0001, within 28 days Kamer 6002, Wesblok, Munitoda, Van der Waltstraat; Posbus 3242, of the publication of the advertisement in the Provincial Gazette, viz Pretoria, 0001, ingedien of gerig word 28 December 1994 Volledige besonderhede en planne (as dear Is) kan gedurende Full particulars and plans Of any) may be Inspected during normal gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word yin 'n office hours at the above mentioned office for a period of 28 days periods van 28 dae na publikasie van die kennisgewing in die Provinafter the publication of the advertisement in the Provincial Gazette slate Koerant Closing date for any objections: 25 January 1995 Sluitingsdatum vir enige besware: 25 Januarie 1995 Applicant's street and postal address: D B Blom, PO Box Aanvraer se straat en posadres: D B Blom, Posbus 20276, 20276, Alkant Rand, 0005 Tel Alkant Rand, 0005 Tel NOTICE 4176 OF 1994 KENNISGEWING 4176 VAN 1994 PRETORIA TOWNPLANNING SCHEME, 1974 PRETORIA DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of Ingevolge klousule 18 van die Pretoria dorpsbeplanningskema, clause 18 of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, I Willem 1974, word hiermee aan alle belanghebbendes kennis gegee dat ek, Petrus Bosch, intends applying to the City Council of Pretoria for Willem Petrus Bosch, voornemens is om by die Stadsraad van Preconsent to erect a second dwellinghouse on Ed 1793, Portion 9, toria aansoek te doen om toestemming om 'n tweede woonhuis op te rig Waterkloof Ridge, also known as 178 Raymond Street, located in a op Ed 1793, Gedeelte 9, Waterkloofrif, ook bekend as Raymondstraat 178, gelee in 'n "Spesiale Woon" "Special Residential" zone sone Enige beswaar, met die redes daarvoor, moat binne 28 dae na Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, nl made in writing to the Executive Director: City Planning and Develop 28 Desember 1994, skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur: ment, Land use Rights Division, Room 6002, West Block, Munitoria, Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, Van der Walt Street; PO Box 3242, Pretoria, 0001, within 28 days Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat; Posbus 3242, of the publication of the advertisement in the Provincial Gazette, viz Pretoria, 0001, ingedien of gang word 28 December 1994 Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word vir 'n office hours at the abovementioned office for a period of 28 days periode van 28 the na publikasie van die kennisgewing in die Provinafter the publication of the advertisement in the Provincial Gazette stale Koerant Closing date for any objections: 25 January 1995 Sluitingsdatum vir enige besware: 25 Januarie 1995 Applicant's street and postal address: 178 Raymond Street, Aanvraer se straat en posadres: Raymond street 178, Waterkloofrif, Waterkloof Ridge, 0181 Tel Tel

48 48 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 NOTICE 4177 OF 1994 KENNISGEWING 4177 VAN 1994 PRETORIA TOWNPLANNING SCHEME, 1974 PRETORIADORPSBERIANNINGSKEMA, 1974 Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of Ingevolge Idousule 18 van die Pretoria dorpsbeplanningskema, clause 18 of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, I, Willem 1974, word hiermee aan elle belanghebbendes kennis gegee dal ek, Petrus Bosch, intends applying to the City Council of Pretoria for Willem Petrus Bosch, voornemens is om by die Stadsraad van Pre consent to erect a second dwelling house on Remainder of Portion toria aansoek to coon om toestemming om 'n tweede woonhuis op to 760, Lynnwood, also known as Alpine Road 311, Lynnwood, located rig op Restant van Gedeelte 760, Lynnwood, ook bekend as Alpine In a "Special Residential" zone wog 311, ggeleein 'n "Spesiale Woon" sone Any objection, with the grounds thornier, shall be lodged with or Enige beswaar, met die redes daarvoor, moot binne 28 dae na made in writing to the Executive Director: City Planning and Development, Land use Rights Division, Room 6002, West Block, Munitoria, Van der Walt Street; PO Box 3242, Pretoria, 0001, within 28 days of the publication of the advertisement in the Provincial Gazette, viz 28 December 1994 publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, nl 28 Desember 1994, skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat; Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word vir 'n office hours at the above mentioned office for a period of 28 days periode van 28 doe na publikasie van die kennisgewing in die Provin after the publication of the advertisement in the Provincial Gazette stale Koerant Closing date for any objections: 25 January 1995 Sluitingsdatum vir enige besware: 25 Januarie 1995 Applicant's street and postal address: 311 Alpine Road, Lynn Aanvraer se streeten posadres: Alpineweg 311, Lynnwood, 0081 wood, 0081 Tel Tel NOTICE 4178 OF 1994 KENNISGEWING 4178 VAN 1994 PRETORIA TOWN PLANNING SCHEME, 1974 PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of Ingevolge klousule 18 van die Pretoria dorpsbeplanningskema, clause 18 of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, I, Barbara 1974, word hiermee aan alle belanghebbendes kennis gegee dat ek, Breed, Intends applying to the City Council of Pretoria for permission Barbara Breed, voomemens is om by die Stadsraad van Pretoria to erect a second dwelling house on Ed 2369, Moreleta Park Exten aansoek te doen om toestemming om 'n tweede woonhuis op te rig sion 24, also known as 900 Buffa Street, located in a "Special Resi op Erf 2369, Moreleta Parkuitbreiding 24, oak bekend as Buffastraat dential" zone 900, gelee in 'n "Spesiale Woon" sone Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or Enige beswaar, met die redes daarvoor, meet binne 28 doe na made in writing to the Executive Director: City Planning and Develop publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, nl ment, Landuse Rights Division, Room 6002, West Block, Munitoria, 28 Desembr 1994, skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur: Ste Van der Walt Street; PO Box 3242, Pretoria, 0001, within 28 days delike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, of the publication of the advertisement in the Provincial Gazette, viz Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat; Posbus 3242, 28 December 1994 Pretoria, 0001, ingedien of gerig word Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal Volledige besonderhede en planne (as daar is) ken gedurende gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word vir 'n office hours at the abovementioned office for a period of 28 days periode van 28 dae na publikasie van die kennisgewing in die Provin publication of the advertisement in the Provincial Gazette siale the slate Koerant Closing date for any objections: 25 Januarie 1995 Sluitingsdatum vir enige besware: 25 Januarie 1995 Applicant's street and postal address: Barbara Breed, 13 Uniridge, Aanvraer se street en posadres: Barbara Breed, Unridge 13, Lan 273 Lancia Street, Lynnwood Ridge; PO Box 75207, Lynnwood ciastraat 273, Lynnwoodrif; Posbus 75207, Lynnwoodrif, 0040 Tel Ridge, 0040 Tel NOTICE 4179 OF 1994 KENNISGEWING 4179 VAN 1994 PRETORIA TOWNPLANNING SCHEME, 1974 PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of Ingevolge klousule 18 van die Pretoria dorpsbeplanningskema, clause 18 of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, I, Cornelia 1974, word hiermee aan al le belanghebbendes kennis gegee dal ek, H J Goetze, intends applying to the City Council of Pretoria for Cornelia H J Coetzee, voornemens is om by die Stadsraad van consent to erect a second dwelling house on Ed 208, Wapadrand Pretoria aansoek to doen om toestemming om 'n tweede woonhuis Extension 1, also known as Disselboom Avenue 851, located in a op te rig op Ed 208, Wapadrand uitbreiding 1, ook bekend as Dissel "Special Residential" zone boomlaan 851, gelee in 'n "Spesiale Woon" sone Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or Enige beswaar, met die redes daarvoor, moet binne 28 dae na publikasie van die advertensie in made in writing to the Executive Director: City Planning and Development, Land 28 Desember 1994, skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur: die Provinsiale Koerant, nl use Rights Division, Room 6002, West Block, Munitoria, Stedelike en Ontwikkeling, Afdeling Van der Walt Street; PO Box 3242, Pretoria, 0001, within 28 days WeBeplanning Grondgebruiksregte,sblok, Munitoria, Van der Waltstraat; Posbus 3242, of the publication of the advertisement in the Provincial Gazette, viz Kamer 6002,Pretoria 0001, ingedien of gerig word 28 December 1994 Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word vir 'n office hours at the abovementioned office for a period of 28 days periode van 28 dae na publikasie van die kennisgewing in die Pro vin after the publication of the advertisement in the Provincial Gazette slate Koerant Closing date for any objections: 25 January 1995 Sluitingsdatum vir enige besware: 25 Januarie 1995 Applicant's street and postal address: 30 De Hoewe Road, Eldo Aanvraer se street en posadres: De Hoeweweg 30, Eldoraigne, raigne, 0157; PO Box 308, Wierda Park, 0149 Tel ; Posbus 308, Wierda Park, 0149 Tel e

49 , PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No NOTICE 4180 OF 1994 KENNISGEWING 4180 VAN 1994 PRETORIA TOWNPLANNING SCHEME, 1974 PRETORIA DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 Ingevolge klousule 18 van die Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, word hiermee aan alle belanghebbendes kennis gegee dal ek, Jacomina Hendrina Houweling, voomemens is cm by die Stadsraad van Pretoria aansoek to doen om toestemming om 'n tweede woon huis op te rig op voorgestelde Gedeelte 1 van Ed 297, Brooklyn, Pretoria, ook bekend as Rupertstraat 349, gelee in 'n "Spesiale Woon"sone Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of clause 18 of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, I, Jacomina Hendrina Houweling, intends applying to the City Council of Pretoria f or consent to erect a second dwelling house on proposed Portion 1 of Lot 297, Brooklyn, Pretoria, also known as 349 Rupert Street, located in a "Special Residential" zone Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or Enige beswaar, met die redes daarvoor, moet binne 28 dae na made in writing to the Executive Director: City Planning and Developpublikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, nl ment, Land use Rights Division, Room 6002, West Block, Munitoria, 28 December 1994, skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur: Van der Walt Street; PO Box 3242, Pretoria, 0001, within 28 days Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, of the publication of the advertisement in the Provincial Gazette, viz Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat; Posbus 3242, 28 December 1994 Pretoria, 0001, ingedien of gang word Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal office hours at the above mentioned office for a period of 28 days after the publication of the advertisement in the Provincial Gazette Closing date for any objections: 27 January 1995 Applicant's street and postal address: 1435 Moulton Avenue, Waverley, 0186 Tel Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word vir 'n periode van 28 dae na publikasie van die kennisgewing in die Provinslab Koerant Sluitingsdatum vir enige besware: 27 Januarie 1995 Aanvraer se street en posadres: Moultonlaan 1435, Waverley, 0186; Tel NOTICE 4181 OF 1994 KENNISGEWING 4181 VAN 1994 PRETORIA TOWN PLANNING SCHEME, 1974 PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of Ingevolge klousule 18 van die Pretoria dorpsbeplanningskema, clause 18 of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, I, J H Klein 1974, word hiermee aan elle belanghebbendes kennis gegee dal ek, hens, of the firm Hein Kleinhans & Associates, Town & Regional J H Kleinhans van die firma Hein Kleinhans & Assosiate, Stads en Planners, being the authorised agent of the owner, intends to apply Streekbeplanners synde die gemagtigde agent van die eienaar, van to the City Council of Pretoria for consent for residential buildings on voomemens is om by die Stadsraad van Pretoria aansoek te doen Erven 419 and 420, Newlands Extension 1, and Portion 25 of Ed om toestemming vir die oprigting van woongeboue (stapelsimplekse) op Erwe 419 en 420, Newlands uitbrelding 1, en Gedeelte 25 van Ed 580, Newlands, also known as 93 Wild Avenue and 203 and , Newlands, ook bekend as Wildlaan 93, Zinnialaan 203 en 213, Zinnia Avenue, Newlands, located Ina "Duplex Residential" zone Newlands, (plea' in 'n "Dupleks Woon" sone Any objections, with the grounds therefor, shall be lodged with or Enige beswaar, met die redes daarvoor, moet binne 28 dee na made in writing to: The Executive Director: City Planning and Devel publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, skriftelik by opment, Land Use Rights Division, Room 6002, West Block, Munito of tot: Die llihroerende Direkteur: Stedelike Beplanning en Ontwikria, Van der Walt Street, PO Box 3242, Pretoria, within 28 days of keling, Afdeling Grondgebruiksregte, Kamer 6002, Wesblok, Munitothe publication of the advertisement in the Provincial Gazette ria, Van der Waltstraat, Posbus 3242, Pretoria, ingedien of gang word Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal office hours at the above mentioned office, for a period of 28 days Volledige besonderhede en planne (as dear Is) kan gedurende gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word, vir after the publication of the advertisement in the Provincial Gazelle 'nperiode vanrovin Closing date for any objections: 26 January 1995 slate Koerant28 dae na publikasie van die kennisgewig in die P Address of authorised agent: Hein Kleinhans & Assoc Town & Suiting van enige besware: 26 Januarie 1995 Regional Planners, PO Box 36522, Menlo Park, 0102; 87 Eighth Adres van gemagtigde agent: Hein Kleinhans & Assos Stads en Street, Menlo Park, 0118 Streekbeplanners, Posbus 36522, Menlo Park, 0102; Agste Street 87, Menlo Park, 0118 NOTICE 4182 OF 1994 KENNISGEWING 4182 VAN 1994 PRETORIA TOWN PLANNING SCHEME, 1974 Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 clause 18 of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, I, Reinhard Ingevolge klousule 18 van die Pretoria dorpsbeplanningskema, B Koolen, intends applying to the City Council of Pretoria for consent 1974, word hiermee aan alle belanghebbendes kennis gegee dat ek, to erect a second dwellinghouse on Ed 515, Newlands Extension 1, Reinhard B Koolen, voornemens is om by die Stadsraad van Pretoalso known as 46 Gousblom Street, located in a "Special Resi ria aansoek te doen om toestemming om 'n tweede woonhuis op te denhal" zone rig op Ed 515, Newlands Extension 1, ook bekend as Gousblom street 46, gelee in 'n "Spesiale Woon"sone Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or beswaar, met die redes daarvoor, moet made in writing to: The Executive Director: City Planning and Develpublikasie binne 28 dae na nl Enige van die advertensie in die Provinsiale Koerant, opment, Land use Rights Division, Room 6002, West Block, Van der 28 Desember 1994, skriftelik by of tot: Die Uitvoerende Direkteur: Walt Street, PO Box 3242, Pretoria, 0001, within 28 days of the Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, publication of the advertisement in the Provincial Gazette, viz Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Posbus 3242, 28 December 1994 Pretoria, 0001, ingedien of gerig word Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende office hours at the above mentioned office, for a period of 28 days of gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word, vir 'n the publication of the advertisement in the Provincial Gazette periode van 28 dae na publikasie van die kennisgewing in die Provin Closing date for any objections: 25 January 1995 siale Koerant Applicant: Street and postal address: R B Koolen, Queenswood Sluitingsdatum vir enige besware: 25 Januarie 1995 Gal 215 (N), Whittle LN 1180, Queenswood, 0186 Tel (012) Aanvraer: Street en posadres: R B Koolen, Queenswood Gal (N), Whittle LN 1180, Queenswood, 0186 Tel (012)

50 50 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 NOTICE 4183 OF 1994 KENNISGEWING 4183 VAN 1994 PRETORIA TOWN PLANNING SCHEME, 1974 PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA, Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of Ingevolge klousule 18 van die Pretoria dorpsbeplanningskema, clause 18 of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, I, H Kruger 1974, word hiermee aan elle belanghebbendes kennis gegee dat ek, Intends applying to the City Council of Pretoria for consent to erect a H Kruger, voornemens is om by die Stadsraad van Pretona aansoek second dwellinghouse on Ed 313/1, Pretoria North, also known as te doen om toestemming om by tweede woonhuis op te rig op Ed 403 Danie Theron Street, located in a "Special Residential" zone 313/1, PretoriaNoord, ook bekend as Danie Theronstraat 403, gelee in 'n "Spesiale Woon"sone Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or Enige beswaar, met die redes daarvoor, moet binne 28 dae na made in writing to: The Executive Director: City Planning and Develpublikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, nl opment, LandUse Rights Division, Room 6002, West Block, Munito 28 Desember 1994, skriftelik by of tot: Die Uitvoerende Direkteur: ria, Van der Walt Street, PO Box 3242, Pretoria, 0001, within 28 Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, days of the publication of the advertisement in the Provincial Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Wallstraat, Posbus 3242, Gazette, viz 28 December 1994 Pretoria, 0001, Ingedien of gerig word Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende office hours at the above mentioned office, for a period of 28 days after the publication of the advertisement in the Provincial Gazette gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word, vir 'n periode van 28 the na publikasie van die kennisgewing in die Provin Closing date for any objections: 25 January 1995 stale Koerant Applicant: Street and Postal address: H Kruger, 411 Ben Viljoen Sluifingsdatum vir enige besware: 25 Januarie 1995 Street, Pretoria North, 0186 Tel Aameraer: Street en posadres: H Kruger, Ben Viljoenstraat 411, Pretoria Noord, 0186 Tel NOTICE 4184 OF 1994 KENNISG EWING 4184 VAN 1994 PRETORIA TOWNPLANNING SCHEME, 1974 PRETORIADORPSSEPLANNINGSKEMA, 1974 Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of Ingevolge klousule 18 van die Pretoria dorpsbeplanningskema, 0 clause 18 of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, we, S van 1974, word hiermee aan alle belanghebbendes kennis gegee dat Wyk en Thenissen, Intends applying to the City Council of Pretoria ons, S van Wyk en Thenissen, voornemens is Pretoria om aansoek by die te doen Stadsraad om toestemming om 'n tweeds vanwoon f or consent to erect a second dwelling house on 2174, Faerie Glen huts op te rig op Ert 2174, Feeds Glen uitbreiding 9, ook bekend as Extension 9, also known as 648 Skukuza Street, located in a Skukuzastraat 648, gelee in 'n "Spesiale Woon" sone "Special Residential" zone Enige beswaar, met die redes daarvoor, moat binne 28 dae Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or napublikasie van die advertensie In die Provinsiale Koerant, nl made in writing to: The Executive Director: City Planning and Devel 28 Desember 1994, skriftelik by of tot: Die Uitvoerende DIrekteur: opment, Land use Rights Division, Room 6002, West Block, Munito Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, ria, Van der Walt Street, PO Box 3242, Pretoria, 0001, within 28 Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Posbus 3242, days of the publication of the advertisement in the Provincial Pretoria, ingedien of gerig word Gazette, viz 28 December 1994 Volledige besonderhede en planne (as dear is) kan gedurende Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word, vir 'n office hours at the abovementioned office, for a period of 28 days periode van 28 dae na publikasie van die kennlsgewing in die Provin atter the publication of the advertisement in the Provincial Gazette stale Koerant Closing date for any objections: 25 January 1995 Sluitingsdaturn vir enige besware: 25 Januarie 1995 Applicant: S van Wyk en Thenissen, PO Box 4394, Pretoria, Aanvraer: S van Wyk en Thenissen, Posbus 4394, Pretoria, (Tel ) (Tel ) NOTICE 4185 OF 1994 KENNISGEWING 4185 VAN 1994 PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 PRETORIA TOWN PLANNING SCHEME, 1974 Ingevolge klousule 18 van die Pretoria dorpsbeplanningskema, Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of 1974, word hiermee aan elle belanghebbendes kennis gegee dat clause 18 of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, we, Adprop ons, Adprop Trust, voornemens Is om by die Stadsraad van Pretoria Trust, intends applying to the City Council of Pretoria for consent to aansoek to doen om toestemming om 'n tweede woonhuis op te rig erect a second dwelling house on Ed 548 1, Brooklyn, also known op Ed 5481, Brooklyn, ook bekend as Charlesstraat 293, gelee in 'n e as 293 Charles Street, located in a "Special Residential" zone "Spesiale Woon"sone Any objection, with the grounds therefor shall be lodged with or Enige beswaar, met die redes daarvoor, moet binne 28 dae na made in writing to: The Executive Director: City Planning and Devel publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, nl opment, Land use Rights Division, Room 6002, West Block, Munito 28 Desember 1994, skriftelik by of tot: Die Uitvoerende Direkteur: ria, Van der Walt Street, PO Box 3242, Pretoria, 0001, within 28 Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, days of the publication of the advertisement in the Provincial Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Posbus 3242, Gazette, viz 28 December 1994 Pretoria, ingedien of gerig word Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende office hours at the above mentioned office, for a period of 28 days gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word, vir 'n after the publication of the advertisement in the Provincial Gazette periode van 28 dae na publikasie van die kennisgewing in die Provin Closing date for any objections: 25 January 1995 slate Koerant Applicant: Adprop Trust, PO Box 37892, Faerie Glen, 0043 Sluitingsdatum vir enige besware: 25 Januarie 1995 Tel Aanvraer: Adprop Trust, Posbus 37892, Faerie Glen, 0043 Tel NOTICE 4186 OF 1994 KENNISGEWING 4186 VAN 1994 PRETORIA TOWNPLANNING SCHEME, 1974 PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of Ingevolge klousule 18 van die Pretoria dorpsbeplanningskema, clause 18 of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, we, Shad 1974, word hiermee aan elle belanghebbendes kennis gegee dat bolts Motors, intends applying to the City Council of Pretoria for ons Shadbolts Motors, voornemens is om by die Stadsraad van consent for Shadbolts Rent A Car, on Part 1 of Stand 60, Ed 1183, Pretoria aansoek te doen om toestemming vir Shadbolts RentA Arcadia, also known as 473 Church Street, Pretoria, located in a Car, op Gedeelte 1 van Ed 60, Ed 1183, Arcadia, ook bekend as "Business" zone 411 Kerkstraat 473, Pretoria, gelee in 'n "Besigheid" sone

51 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or Enige beswaar, met die redes daarvoor, moet binne 28 dae na made in writing to the Executive Director: City Planning and Devel publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, nl opment, Land use Rights Division, Room 6002, West Block, Munito 28 Desember 1994, skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur: ria, Van der Walt Street, PO Box 3242, Pretoria, 0001 within 28 Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, days of the publication of the advertisement in the Provincial Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Posbus 3242, Gazette, viz 28 December 1994 Pretoria, 0001, Ingedien of gerig word Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende office hours at the above mentioned office, for a period of 28 days gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word vir 'n after the publication of the advertisement in the Provincial Gazette periode van 28 dae na publikasie van die kennisgewing in die Provin Closing date for any objections: 25 January 1995 stale Kr:trent Applicant's street and postal address: 473 Church Street, Pretoria Sluitingsdatum vir enige besware: 25 Januarie 1995 Tel Aanvraer se straat en posadres: Kerkstraat 473, Pretoria Tel NOTICE 4187 OF 1994 KENNISGEWING 4187 VAN 1994 PRETORIA TOWNPLANNING SCHEME, 1974 PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of clause 18 of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, we, A & A Ingevolge klousule 18 van die Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, word hiermee aan alle belanghebbendes kennis gegee dat Swart Boudienste, intends applying to the City Council of Pretoria for ons, A & A Swart Boudienste, voomemens is om by die Stadsraad consent to erect a second dwelling house on EA 5181, Moreleta Park van Pretoria aansoek to doen om toestemming om 'n tweeds woon Extenstion 42, also known as 955 Bizana Street, located in a "Spec huis op te rig op Erf 5181, Moreletapark uitbrelding 42, ook bekend lal Residential" zone as Bizanastraat 955, gelee in 'n "Spesiale Woon" sone Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or Enige beswaar, met die redes daarvoor, moet binne 28 dae na made in writing to the Executive Director: City Planning and Devel publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, nl opment, Land use Rights Division, Room 6002, West Block, Munito 28 Desember 1994, skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur: ria, Van der Walt Street, PO Box 3242, Pretoria, 0001, within 28 Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, days of the publication of the advertisement in the Provincial Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Posbus 3242, Gazette, viz 28 December 1994 Pretoria, 0001, Ingedien of gerig word Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende office hours at the abovementioned office, for a period of 28 days gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word vir 11 after the publication of the advertisement in the Provincial Gazette periode van 28 dae na publikasie van die kennisgewing in die Provin Closing date for any objections: 25 January 1995 slate Koerant Applicant's street and postal address: A & A Swart Boudienste, Sluitingsdatum vir enige besware:25 Januarie 1995' 239 Erasmus Street, Meyerspark, 0184 Tel Aanvraer se straat en posadres: A & A Swart Boudienste, Eras, musstraat 239, Meyerspark, 0184 Tel , NOTICE 4188 OF 1994 KENNISGEWING 4188 VAN 1994 PRETORIA TOWN PLANNING SCHEME, 1974 PRETORIA DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 Notice Is hereby given to all whom it may concern that in terms of Ingevolge klousule 18 van die Pretoria clorpsbeplanningskema, clause 18 of the Pretoria Town planning Scheme 1974, Andre van 1974, word hiermee aan elle belanghebbendes kennis gegee dat Nieuwenhuizen from the firm Urban Dynamics Inc, intends applying Andre van Nieuwenhuizen van die maatskappy Urban Dynamics to the City Council of Pretoria for permission for "Special Resi Inc, van voomemens is om by die Stadsraad van Pretoria aansoek dential" with a density of one dwelling per m2, on the te doen om toestemming vir "Spesiale Woon" teen 'n digtheld van 1 Remainder of Erven 224 and 153, Riviera situated in a "Special" woonhuis per m2 op die Restant van Erwe 224 en 153, Riviera, zone gele6 In 'n "Spesiale" sone Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged In writing with the Director: City Planning, Development Control Division, Enige beswaar, met rile redes daarvoor, moet binne 28 dae na Administration Section, PO Box 3242, Pretoria, 0001, and the appli publikasle van die eerste advertensie in die pers, naamlik, 28 cant within 28 days of the publication of the first advertisement In the Desember 1994, skriftelik by die Direkteur: Stedelike Beplanning, press, viz, 28 December 1994 Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Posbus 3242, Pretoria, 0001, en die aanvraer ingedien word Particulars and plans (if any) may be inspected during normal office hours at the address of the applicant and the address of the Besonderhede en planne (as daar Is) kan gedurende gewone Director: City Planning, Room 6002, West Block, Munitoria, Van der kantoorure by die adres van die aanvraer en die Direldeur: Stedelike Walt Street, Pretoria Beplanning, Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, besigtig word Closing date for any objections: 25 January 1995 Applicant: Urban Dynamics Inc, PO Box 49, Bedfordview, 2008 Sluitingsdatum vir enige besware: 25 Januarie 1995 Tel (011) Fax: (011) Aanvraer: Urban Dynamics Inc, Posbus 49, Bedlordview, 2008 Tel (011) Fax: (011) NOTICE 4189 OF 1994 KENNISGEWING 4189 VAN 1994 PRETORIA TOWNPLANNING SCHEME, 1974 PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of Ingevolge klousule 18 van die Pretoriadorpsbeplanningskema, clause 18 of the Pretoria Townplanning Scheme, 1974, I, Wilfre 1974, word hiermee aan alle belanghebbendes kennis gegee dat ek, James van Heerden, intends applying to the City Council of Pretoria Wilfre James van Heerden, voomemens is om by die Stadsraad van for consent for a second dwelling on Erf 283, Lynnwood Glen, also Pretoria aansoek te doen om toestemming vir 'n tweede woonhuis op known as Ilonastraat 46, Lynnwood Glen, Pretoria, located in a Erf 283, Lynnwood Glen, ook bekend as Ilonastraat 46, Lynnwood "Special Residential" zone Glen, Pretoria, gelee in 'n "Spesiale Woon" sone Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or Enige beswaar, met die redes daarvoor, most binne 28 dae na made in writing to the Executive Director: City Planning and Develop publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, naamlik ment, Landuse Rights Division, Room 5002 West Block Munitoria, 28 Desember 1994, skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur: Van der Walt Street; PO Box 3242, Pretoria, 0001, within 28 days Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, of the publication of the advertisement in the Provincial Gazette, viz Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat; Posbus 3242, 28 December 1994 Pretoria, 0001, ingedien of gerig word

52 1 after 52 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende office hours at the above mentioned office for a period of 28 days gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word vir 'n after the publication of the advertisement in the Provincial Gazette period van 28 doe na publikasie van die kennisgewing in die Closing date for any objections: 27 January 1995 Provinsiale Koerant Applicant's street and postal address: 46 Ilona Street, Lynnwood Sluitingsdatum vir enige besware: 27 Januarie 1995 Glen, Pretoria Tel / Aanvraer se street en posadres: llonastraat 46, Lynnwood Glen, Pretoria Tel / NOTICE 4190 OF 1994 KENNISGEWING 4190 VAN 1994 PRETORIA TOWNPLANNING SCHEME, 1974 PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of Ingevolge klousule 18 van die Pretoria dorpsbeplanningskema, clause 18 of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, I, Leon van 1974, word hiermee aan elle belanghebbendes kennis gegee dat ek, Rooyen, intends applying to the City Council of Pretoria for consent Leon van Rooyen, voornemens is om by die Stadsraad van Pretoria to erect a second dwelling house on Ed 2204, Faerie Glen Extension aansoek to doen om toestemming om 'n tweeds woonhuis op to rig 9, also known as 678 Tuinplaas Street, located in a "Special Resi op Ed 2204, Faerie Glen uitbreiding 9, ook bekend as Tuinplaas dential" zone ' straat 678, geled in 'n "Spesiale Woon" sone Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or Enige beswaar, met die redes daarvoor, moet binne 28 dae na made in writing to the Executive Director: City Planning and Develop publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, naamlik ment, Land use Rights Division, Roam 6002, West Block, Munitoria, 28 Desember 1994, skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur: Van der Walt Street; PO Box 3242, Pretoria, 0001, within 28 days Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat; Posbus 3242, of the publication of the advertisement in the Provincial Gazette, viz Pretoria, 0001, ingedien of gerig word 28 December 1994 Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word vir 'n office hours at the above mentioned office for a period of 28 days periode van 28 dae na publikasie van die kennlsgewing in die after the publication of the advertisement in the Provincial Gazette Provinsiale Koerant Closing date tor any objections: 25 January 1995 Sluitingsdatum vir enige besware:25 Januarie 1995 Applicant's street and postal address: Leon van Rooyen, 406 Aanvraer se straat en posadres: Leon van Rooyen, Westbrook Westbrook, 415 Leyds Street, Sunnyside Tel (012) , Leydsstraat 415, Sunnyside Tel (012) KENNISGEWING 4191 VAN 1994 NOTICE 4191 OF 1994 PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 PRETORIA TOWNPLANNING SCHEME, 1974 Ingevolge klousule 18 van die PretoriadorpsbeglanningSkema, Notice Is hereby given to all whom it may concern that in terms of 1974, word hiermee aan alle belanghebbendes kennis gegee dat ek, clause 18 of the Town planning Scheme, 1974, I, Johannes Paulus Johannes Paulus van Wyk, voornemens Is om by die Stadsraad van van Wyk, intends applying to the City Council of Pretoria for consent Pretoria aansoek to doen om toestemming yin inrigting en onderrig for institution and place of instruction on Ed 15/1, Hatfield, and Ed plek op Ed 15/1, Hatfield, en Ert 195/1, Arcadia, oak bekend as 195/1, Arcadia, also known as 1001 Pretorius Street, Hatfield, Pretonusstraat 1001, Hatfield, gales in In "Speslale Woon"sone located In a "Special Residential" zone Enige beswaar, met die redes daarvoor, moet binne 28 dae na Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, naamlik made in writing to the Executive Director: City Planning and Devel 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur: opment, Land use Rights Division, Room 6002, West Block, Munito Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, ria, Van der Walt Street, PO Box 3242, Pretoria, 0001, within Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Posbus 3242, 26 days of the publication of the advertisement in the Provincial Pretoria, 0001 Gazette, viz 28 December 1994 Volledige besonderhede en planne (as dear is) kan gedurende Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word, vir 'n office hours at the abovementioned office, for a period of 28 days periode varv28 dae na publikasie van die kennisgewing in die Provin the publication of the advertisement in the Provincial Gazette stale Koerant Closing date for any objections: 25 January 1995 Sluitingsdatum vir ene besware: 25 Januarie 1995 Applicant: PO Box 11522, Brooklyn, 0011; Fifth Floor, Saambou Aanvraer: Posbus 11522, Brooklyn, 0011; Vyfde Verdieping, Building, 424 Hilda Street, Hatfield Tel (012) Saambougebou, Hildastraat 424, Hatfield, 0083 Tel (012) KENNISGEWING 4192 VAN 1994 NOTICE 4192 OF 1994 PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 PRETORIA TOWN PLANNING SCHEME, 1974 Ingevolge klousule 18 van die Pretoriadorpsbeplanningskema, Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of 1974, word hiermee aan alle belanghebbendes kennis gegee dat ek, clause 18 of the Town planning Scheme, 1974, I, Johannes Paulus Johannes Paulus van Wyk, voornemens is om by die Stadsraad van van Wyk, intends applying to the City Council of Pretoria for consent Pretoria aansoek to doen om toestemming vir geselligheidsale, for social halls, places of instruction, places of public worship, places onderrigplekke, plek van openbare godsdiensoefening, verversings of refreshment, one additional dwelling house, on Holding 2, Stru plekke en een bykomstige woonhuis op Hoewe 2, Struland L H ook land AH, also known as 2 Lynnwood Road, located in an "Agricul bekend as Lynnwoodweg 2, gelee in 'n "Landbou" sone tural" zone Enige beswaar, met die redes daarvoor, moet binne 28 dae na Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, naamlik made in writing to the Executive Director: City Planning and Devel 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur: clement, Land use Rights Division, Room 6002, West Block, Munito Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, ria, Van der Walt Street, PO Box 3242, Pretoria, 0001, within Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Posbus 3242, 28 days of the publication of the advertisement in the Provincial Pretoria, 0001 Gazette, viz 28 December 1994 Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word, vir 'n office hours at the above mentioned office, for a period of 28 days periode van 28 dae na publikasie van die kennisgewing in die Provin after the publication of the advertisement in the Provincial Gazette slate Koerant Closing date for any objections: 25 January 1995 Sluitingsdatum vir enige besware: 25 Januarie 1995 Applicant: PO Box 11522, Brooklyn, 0011; Fifth Floor, Saambou Aanvraer: Posbus 11522, Brooklyn, 0011; Vyfde Verdieping, 1111 Building, 424 Hilda Street, Hatfield Tel (012) Saambougebou, Hildastraat 424, Hatfield, 0083 Tel (012)

53 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No NOTICE 4193 OF 1994 KENNISGEWING 4193 VAN 1994 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 4765 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 4765 SCHEDULE 8 BYLAE 8 [Regulation 11 (2)] [Regulasie 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 NANCE No 15 OF 1986) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) We, Planafrica Inc, being the authorised agents of the owner of Ons, Planafrica Ing, synde die gemagtigde agent van die eienaar van die Resterende Gedeelte van Ed 59, dory Bramley, gee hiermee Remaining Extent of Ed 59, Bramley, hereby give notice in terms of ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan sechon 56 (1) (b) (i) of the Town planning andtownships Ordinance, fling en Dorpe, 1986, kennis dal ons by die Grootstadsraad van 1986, that we have applied to the City Council of Johannesburg for Johannesburg aansoek gedoen het om die wysiging van die the amendment of the town planning scheme known as Johannes dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg dorpsbeplan burg Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of the property ningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo described above, situated at 176 Codett Drive, Bramley, from "Rest beskryf, gelled to Corlettrylaan 176, Bramley, van "Residensieel 1" dential 1", Height Zone 0, to "Residential 1" including offices with Hoogtesone 0 na "Residensieel 1" insluitende kantore, met die the consent of the City Council, Height Zone 0, subject to certain toestemming van die Stadsraad, Hoogtesone 0, onderworpe aan conditions sekere voorwaardes Particulars of the application will lie for inspection during normal Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone office hours at the office of the Director: City Planning, Room 760, kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stadsbeplanning, Kamer 760, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, fora Johannesburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 period of 28 days from 28 December 1994 Besware teen of vela ten opsigte van die aansoek moet binne 'n Objections to or representations In respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994, skriftelik by of tot die be lodged with or made in writing to the Director: City Planning at the Direkteur: Stadsbeplanning by bovermelde adres of by Posbus above address or at PO box 30733, Braamfontein, 2017, within a 30733, Braamfontein, 2017, ingedien of gang word period of 28 days from 28 December 1994 Aires van elenaar: Pa Planafrica Inc, Sherborne Square, Sher Address of owner: Clo Planafrica Inc, Sherbome Square, 5 Sher bomeweg 5, Parktown, 2193 borne Road, Parktown, ,ao NOTICE 4194 OF 1994 KENNISGEWING 4194 VAN 1994 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME JOHANNESBURGVVYSIGINGSKEMA BYLAE 8 SCHEDULE 8 [Regulasie 11 (2)] [Regulation 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) NANCE No 15 OF 1988) Ons, Planafrica!kg synde die gemagtigde agent van die elenaar We, Planafrica Inc, being the authorised agent of the owner of the van die Restant van Gedeelte 1 van Ed 157, Rosebank, gee hiermee Remaining Extent of Portion I of Ed 157, Rosebank, hereby give ingevolge artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansle op Dorpsbeplan notice In terms of section 68 (1) (b) (I) of the Town planning and ning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Grootstadsraad van Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the City Council Johannesburg aansoek gedoen het om die wysiging van die bekend as of Johannesburg for the amendment of the town planning scheme Johannesburgdorpsbeplan ningskema, 1979, deur die hersonering van die elendom hierbo known as Johannesburg Town planning Scheme, 1979, by the beskryf, 180 en Keyeslaan 29, Rosebank, rezoning of the property described above, situated at 180Jan Smuts Residensieel seen te Jan 1" Smutslaan met 'n digtheld van een woonhuis per erf in Avenue and 29 Keyes Avenue, Rosebank, from "Residential 1" with vane terms van die Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, na a density of "one dwelling per erf", in terms of the Johannesburg "Residensieel 1" insluitende kantore, as In primers rag, onderworpe Town planning Scheme, 1979, to "Residential 1" including offices aan sekere voorwaardes as a primary right, subject to certain conditions Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for Inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stadsbeplanning, office hours at the office of the Director: City Planning, Room 760, Kamer 760, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a Johannesburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 period of 28 days from 28 December 1994 Besware teen of vetted ten opsigte van die aansoek moet binne 'n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994, skriftelik by of tot die be lodged with or made in writing to the Director: City Planning at the Direldeur: Stadsbeplanning by bovermelde adres of by Posbus 30733, Braamfontein, 2017, ingedien of gerig word above address or at PO Box 30733, Braamfontein, 2017, within a period of 28 days from 28 December 1994 Adres van eienaar: Pa Planafrica Inc, Sherborne Square, Sher Address of owner: C/o Planafrica Inc, Sherbome Square, 5 Sherbomeweg 5, Parktown, 2193 borne Road, Parktown, KENNISGEWING 4195 VAN 1994 NOTICE 4195 OF 1994 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 ERF 4 IN DIE DORP MALELANE ERF 4 IN MALELANE TOWNSHIP Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 2 (1) van die Wet It is hereby notified in terms of section 2 (1) of the Removal of op Opheffing van Beprkings, 1967, bekendgemaak dat dit goed Restrictions Act, 1967, that it has been approved that gekeur is dat (1) conditions C to F in Deed of Transfer T6128/1991 be (1) voorwaardes C tot F in Akte van Transport T6128/1991 pee removed; and hef word; en r

54 54 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 (2) the Malelane Town planning Scheme, 1972, be amended by (2) Malelanedorpsbeplanningskema, 1972, gewysig word deur the rezoning of Ed 4 in Malelane Township to "Special" for die hersonering van Ed 4 in die dorp Malelane tot "Spesiaal" general business, places of refreshment, shops, offices and vir algemene besigheid, veniersingsplekke, winkels, kantore drycleaners, subject to conditions which amendment scheme en droogskoonmakers, onderworpe aan voonvaardes welke will be known as Malelane Amendment Scheme 85 as ice wysigingskema bekend sal staan as Malelane wysigingskema cated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are 85 soos aangedui op die betrokke Kaart 3 en skemaklousules open for inspection at the office of the Deputy Director wat ter insae to in die kantoor van die Adjunk direkteur General, Community Development Branch, Pretoria, and the generaal, Tak Gemeenskapsontwikkeling, Pretoria, en die Town Clerk of Malelane Stadslderk van Malelane (GO 15/4/2/1/170/4) (GO 15/4/2/1/170/4)

55 Plaaslikra PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No Notices by Local Authorities e Bestuurskennisgewings LOCAL AUTHORITY NOTICE 4776 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 4776 CITY COUNCIL OF BOKSBURG STADSRAAD VAN BOKSBURG PROPOSED PROCLAMATION OF A ROAD IN THE MUNICIPAL VOORGESTELDE PROKLAMERING VAN 'N PAD BINNE DIE AREA OF BOKSBURG MUNISIPALE GEBIED VAN BOKSBURG Notice is hereby given in terms of the provisions of section 5 of the Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 5 van Local Authorities Roads Ordinance, 1904, that the City Council of die Local Authorities Roads Ordinance, 1904, dat die Stadsraad van Boksburg has petitioned the Premier, PWV Province, to proclaim the Boksburg 'n versoekskrif aan die Premier, PWV provinsie, gerig het public road described in the appended Schedule om die openbare pad omskrywe in bygaande Bylae te prokiameer A copy of the petition and appropriate diagram can be inspected at 'n Afskrif van die versoekskrif en toepaslike diagram le vanaf die Room 226, Second Floor, Civic Centre, Trichardts Road, Boksburg, datum hiervan tot en met 30 Januarie 1995 gedurende kantoorure during office hours from the date hereof until 30 January 1995 ter insae in Kantoor 226, Tweede Verdieping, Burgersentrum, Trichardtsweg, Boksburg All persons interested are hereby called upon to lodge objections, If any, to the proposed proclamation of the proposed road in writing Alle belanghebbende persona word hlermee versoek om binne and in duplicate with the Director General: PWV Provincial Adminis een maand vanaf die laaste publikasie van hlerdle kennisgewing tration, Private Bag X437, Pretoria, 0001, and the City Council of skriftelik en in tweevoud, besware, Indian enige, teen die proktame Boksburg, within one month of the latest publication of this notice ring van die voorgestelde pad by die Direkteur generaal: Pwv provinsie, Privaatsak X437, Pretoria, 0001, en die Stadsraad van Baka 1 J COETZEE burg in to dien Chief Executive/Town Clerk J J COETZEE, Civic Centre, PO Box 215, Boksburg, 1460 Ullyoerende Hoof/Stadsklerk 14 December 1994 Burgersentrum, Posbus 215, Boksburg, 1460 (Notice No 199/1994) 14 Desember 1994 SCHEDULE (Kennisgewing No 199/1994) PROPOSED PROCLAMATION OF A ROAD IN THE MUNICIPAL AREA OF BOKSBURG A wedgeshaped road, approximately 75 m long and app(oximately 4,5 m wide at Its widest, being a widening of Commissioner Street, Boksburg Township, on its southern side, extending over approximately 75 m in a westerly direction, beginning approximately 570 m west of the crossing of Rissik Street with Commissioner Street, Boksburg Township SKEDULE VOORGESTELDE PROKLAMERING VAN 'N PAD BINNE DIE MUNISIPALE GEBIED VAN BOKSBURG 'n VVigvormige pad, ongeveer 75 m lank en ongeveer 4,5 m op s breedste, synde 'n verbreding van Commissionerstreat, dorp Bak: burg, aan die suidekant daarvan, strekkende oor die ongeveer 75 m afstand in 'n westetike rigting en beginnende ongeveer 570 in wes van die kruising van Rissikstraat met Commissionerstraat, dorp Boksburg I LOCAL AUTHORITY NOTICE 4866 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 4866 TOWN COUNCIL OP ALBERTON STADSRAAD VAN ALBERTON NOTICE OF DRAFT SCHEME: AMENDMENT SCHEME 717: REMAINDER OF ERF 994, NEW REDRUTH KENNISGEWING VAN 014TWERPSKEMA:WYSIGINGSKEMA 717: RESTANT VAN ERF 994, NEW REDRUTH The Town Council of Albertan hereby gives notice In terms of Die Stadsraad van Alberton gee hiermee ingevolge arlikel 28 (1) section 28 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, (a) van die Ordonnansie op DorpsbeplannIng an Dome, 1986 (No 1986 (No 15 of 1986), that a draft town planning scheme to be 15 van 1986), kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema bekend known as Amendment Scheme 717 has been prepared by it te staan as Wysigingskema 717 deur hom opgestel is This scheme is an amendment scheme and contains the following Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende proposal: voorstel: Rezoning of Remainder of Ed 994, New Redruth, from Hersonering van Restant van Erf 994, New Redruth, vanaf "Public Open Area" to "Special" tor restaurant, place of "Openbare Oopruimte" tot "Spesiaal" vir 'n restaurant, onderinstruction and hiking trail rigplek en wandelroete The draft scheme will lie for inspection during weekdays from Die ontwerpskema le ter insae op weeksdae vanaf 08:00 tot 13:15 08:00 to 13:15 and from 14:00 to 16:30 at the office of the Town en vanaf tot 16:30 by die kantoor van die Stadsekretaris, Secretary, Civic Centre, Albertan, for a period of 28 days from Burgersentrum, Albertan, vir by tydperk van 28 dae vanaf 21 Desem 21 December 1994 ber 1994 Objections to or representations in respect of the scheme must be Besware of vertoe ten opsigte van die skema moat binne 'n tydlodg ed with or made in writing to the Town Clerk at the above perk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or at PO Box 4, Albertan, 1450, within a period of 28 days Stadsklerk by bovermelde adres of Posbus 4, Alberton, 1450, Ingefrom 21 December 1994 dien of gerig word A S DE BEER, A S DE BEER, Stadsklerk Town Clerk Burgersentrum, Alwyn Taljaardlaan, Albertan Civic Centre, Alwyn Taljaard Avenue, Albertan 25 November November 1994 (Kennisgewing No 173/1994) (Notice No 173/1994) 21 28

56 56 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 LOCAL AUTHORITY NOTICE 4870 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 4870 TOWN COUNCIL OF ALBERTON STADSRAAD VAN ALBERTON 0 NOTICE OF DRAFT SCHEME: AMENDMENT SCHEME 733: KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA: WYSIGINGSKEMA ERVEN 1801 TO 1846, 1853, 1847, CHENEL PLACE, SHIRAZ 733: ERWE 1801 tot 1846, 1853, 1847, CHENELPLEK, SHIRAZ PLACE AND PINOTAGE CRESCENT, MEYERSDAL EXTENSION PLEK EN P1NOTAGESINGEL, MEYERSDAL UITBREIDING Die Stadsraad van Alberton gee hiermee ingevolge artikel 28 (1) The Town Council of Albertan hereby gives notice in terms of (a) van de Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (No section 28 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, 15 van 1986), kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema bekend 1986 (No 15 of 1986), that a draft town planning scheme to be to staan as Wysigingskema 733 deur horn opgestel is known as Amendment Scheme 733 has been preprared by it Hierdle skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende This scheme is an amendment scheme and contains the following voorstel: proposal: Hersonering van Erwe 1801 tot 1846, 1853,1847, Chenelplek, Rezoning of Erven 1801 to 1846, 1853, 1847, Chenel Place Shirazplek en Pinotagesingel, Meyersdal uitbreiding 11, vanaf Shiraz Place and Pinotage Crescent, Meyersdal Extension 11, "Residensieel 1", "Bestaande Openbare Pad", "Openbare from "Residential 1", "Existing Public Road", "Public Open Oopruimte" en "Spesiaal" vir doeleindes wat die Plaaslike Area" and "Special" for purposes that can be approved by the Bedlam mag goedkeur na "Opvoedkundig" Council to "Educational" Die ontwerpskema le ter insae op weeksdae vanaf 08:00 tot 13:15 The draft scheme will lie for inspection during weekdays from en vanaf 14:00 tot 16:30 by die kantoor van die Stadsekretaris, Bur 08:00 to 13:15 and from 14:00 to 1630 at the office of the Town gersentrum, Alberton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember Secretary, Civic Centre, Alberton, for a period of 28 days from December 1994 Besware of vertoe ten opsigte van die skema moat binne 'n tyd Objections to or representations in respect of the scheme must be perk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above Stadsklerk by bovermelde adres of Posbus 4, Merton, 1450, Ingeaddress or at PO Box 4, Albertan, 1450, within a period of 28 days dien of gerig word from 21 December 1994 AS DE BEER, 0 A S DE BEER, Stadsklerk Town Clerk Burgersentrum, Alwyn Taljaardlaan, Alberton Civic Centre, Alwyn Taljaard Avenue, Alberton 22 November November 1994 (Kennisgewing No 168/1994) (Notice No 168/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 4871 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 4871 TOWN COUNCIL OF ALBERTON STADSRAAD VAN ALBERTON NOTICE OF DRAFT SCHEME: AMENDMENT SCHEME 736: KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA: WYSIGINGSKEMA ERVEN 1/795, 1/793, 780, 782 AND 784, ALBERTON 736: ERWE 1/795, 1/793, 780, 782 EN 784, ALBERTON The Town Council of Alberton hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Alberton gee hiermee Ingevolge artikel 28 (1) section 28 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (No 1986 (No 15 of 1986), that a draft town planning scheme to be 15 van 1986), kennis dal 'n ontwerpdorpsbeplanningskema bekend known as Amendment Scheme 738 has been prepared by it to staan as Wysigingskema 736 deur horn opgestel is This scheme is an amendment scheme and contains the following Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorstel: proposal: Hersonering van Erwe 1/795, 1/793, 780, 782 en 784, Albert= "Residential 1" to "Special" for home offices and medical Rezoning of Erven 1/795, 1/793, 780, 782 and 784, Alberton, ton, vanaf "Residensieel 1" tot "Speslaal" vir woonhuiskantore rooms en mediese spreekkamers draft scheme will lie for inspection during weekdays from Die ontwerpskema 16 ter Inns op weeksdae vanaf 08:00 tot 13:15 The 08:00 to 13:15 and from 14:00 to 16:30 at the office of the Town en vanaf 14:00 tot 16:30 by die kantoor van die Stadsekretaris, Secretary, Civic Centre, Alberton, for a period of 28 days from Burgersentrum, Alberton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember December 1994 Besware of vertoe ten opsigle van die skema moat binne 'n tydlodged with or made in writing to the Town Clerk at the above Perk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die Objections to or representations in respect of the scheme must be address or at PO Box 4, Albertan, 1450, within a period of 28 days Stadsklerk by bovermelde adres of Posbus 4, Alberton, 1450, Inge from 21 December 1994 then of gerig word A S DE BEER, A S DE BEER, Town Clerk Stadsklerk Burgersentrum, Alwyn Taljaardlaan, Albertan Civic Centre, Alwyn Taljaard Avenue, Alberton ZS April April 1994 (Kennisgewing No 167/1994) (Notice No 167/1994) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 4874 LOCAL AUTHORITY NOTICE 4874 STADSRAAD VAN ALBERTON TOWN COUNCIL OF ALBERTON KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA: WYSIGINGSKEMA NOTICE OF DRAFT SCHEME: AMENDMENT SCHEME 751: 751: ERWE 1641, 1642, 2076 TOT 2082, MEYERSDALUffBREI ERVEN 1641, 1642, 2076 TO 2082, MEYERSDAL EXTENSION 13 DING 13 The Town Council of Alberton hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Albertan gee hiermee ingevolge artikel 28 (1) section 28 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (No 1986 (No 15 of 1986), that a draft townplanning scheme to be 15 van 1986), kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema bekend known as Amendment Scheme 751 has been prepared by it to staan as Wysigingskema 751 deur horn opgestel is

57 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No This scheme is an amendment scheme and contains the following Hierdie skema is wysigingskema en bevat die volgende proposal: voorstel: Rezoning of Erven 1641, 1642, 2076 to 2082, Meyersdal Hersonering van Enve 1641, 1642, 2076 tot 2082, Meyersdal 'Extension 13, from "Residential 3" with an Annexure to "Rest uitbreiding 13, vanaf "Residensieel 3" met 'n Bylae tot "Resi dential 3" with an amended Annexure densieel 3" met 'n gewysigde Bylae The draft scheme will lie for inspection during weekdays from Die ontwerpskema la ter insae op weeksdae vanaf 08:00 tot 13:15 08:00 to 13:15 and from 14:00 to 16:30 at the office of the Town en vanaf tot 16:30 by die kantoor van die Stadsekretaris, Secretary, Civic Centre, Albertan, for a period of 28 days from 21 Burgersentrum, Albertan, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 December 1994 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the scheme must be Besware of vertoe ten opsigte van die skema moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die lodged with or made In writing to the Town Clerk at the above Stadslderk by bovermelde adres of Posbus 4, Atherton, 1450, ingeaddress or at PO Box 4, Alberton, 1450, within a period of 28 days dien of gerig word from 21 December 1994 A S DE BEER, A S DE BEER, Stadsklerk Clerk Burgersentrum, Alwyn Taljaardlaan, Alberton Civic Centre, Alwyn Taljaard Avenue, Alberton 30 November November 1994 (Kennisgewing No 174/1994) (Notice Na 174/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 4877 CITY COUNCIL OF BENONI SCHEDULE 8 [Regulation 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI NANCE No 15 OF 1986) NOTICE 154 OF 1994 AMENDMENT SCHEME 1/647 I, NorhalvIc Investments (Pty) Ltd, being the owner of Ed 281, Lakefield Extension 25, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (I) of the Town planning and Townships Ordinance 1986, that I have applied to the City Council of Benoni for the amendment of the town planning scheme known as Benoni Townplanning Scheme, 1948, by the rezoning of the property described above, situated 45 Sunny Road, Lakefield Extension 25, from "Special Residential" with one dwelling per erf to "Special Residential" with one dwelling per m2 and "Special" for "Residential" purposes Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the City Engineer, corner of Elston Ave nue and Tom Jones Street, Roam 608, Municipal Offices, Benoni, for the period of 28 days from 21 December 1994 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at Private Bag X014, Benoni, 1500, within a period of 26 days from 21 December 1994 Address of owner: PO Box 7814, Hennopsmeer, 0046 H P BOTHA, Town Clerk Municipal Offices, Administrative Building, Elston Avenue, Benoni, November 1994 PLAASUKE BESTUURSKENNISGEWING 4877 STADSRAAD VAN BENONI BYLAE 8 [Regulasie 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) KENNISGEWING 154 VAN 1994 WYSIGINGSKEMA 1/647 Ek Norhalvic Investments (Pty) Ltd, synde die elenaar van Ed 281, Lakefield uitbreiding 25, gee hiermee Ingevolge artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, kennis dot ek by die Stadsraad van Benoni aansoek gedoen het cm die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Benoni dorpsbepinningskema, 1948, deur die hersonering van die elandom hierbo besloyf, gelee te Sunnyweg 45, Lakefield uitbrelding 25, van "Speslaal Woon" met een woonhuis per ad tot "Spesiale Woon" met een woonhuis per m2 en "Speslaal" vir "Rest densiele" doeleindes Besonderhede van die aansoek le ter Inns gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur, hoek van Elston lean en Tom Jonesstraat, Kamer 608, Munisipale Kantore, Benoni, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 Besware teen of vertoo ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak X014, Benoni, 1500, ingedien of gerig word Adios van &ewer: Posbus 7814, Hennopsmeer, 0046 H P BOTHA, Stadskterk Munisipale Kantore, AdminIstratiewe Gebou, Elstonlaan, Benoni, November LOCAL AUTHORITY NOTICE 4882 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 4882 TOWN COUNCIL OF EDENVALE STADSRAAD VAN EDENVALE PROPOSED PERMANENT CLOSURE, REZONING AND AUENA VOORGESTELDE PERMANENT SLUITING, HERSONERING EN TION OF PARK ERF 527 DUNVEGAN, EDENVALE VERVREEMDING VAN PARKERF 527, DUNVEGAN, EDEVALE The Town Council of Edenvale intends to take the following steps Die Stadsraad van Edevale is van voomeme om die volgende in respects of Park Ed 527, Dunvegan: steppe to doen ten opsigte van Parked 527, Dunvegan: 1 To permanently close Park Ed 527, Dunvegan, in terms of 1 Om Parked 527, Dunvegan, ingevolge artikel 68 van die section 68 of the Local Government Ordinance, 1939 (Ord Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie No nance No 17 of 1939); 17 of 1939), permanent te sluit;

58 , nance I 58 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER to amend the Edenvale Town planning Scheme, 1980, in 2 om die Edevaledorpsbeplanningskema, 1980, ingevolge artiterms of section 18 of the Town planning and Townships Ordi kel 18 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, nance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), by rezoning Park Erf 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), te wysig deur die her 527, Dunvegan, from "Public Open Space" to "Residential sonering van Parked 527, Dunvegan, vanaf "Publieke Oop 1" and "Parking"; and ruimte" na "Residensieel 1" en "Parkering"; en 3 to alienate the said Park Erf 527, Dunvegan, in terms of sec 3 om die betrokke Parked 527, Dunvegan, ingevolge artikel 79 lion 79 (18) of the Local Govemment Ordinance, 1939 ((Drell (18) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordon No 17 of 1939) nansie No 17 van 1939), te vervreem The Council's resolution and draft scheme in regard to the above Die Raad se besluit en ontwerpskema In veband met die boge mentioned are open for inspection at Room 317, Municipal Offices, melde la vir 'n tydperk van minstens dertig (30) dae vane( datum van Van Riebeeck Avenue, Edenvale, during office hours fora period of die eerste publikasie van die kennisgewing naamlik 28 Desember at least thirty (30) days from date of the first publication of this notice which is 28 December gedurende kantoorure by Kamer 317, Munisipale Kantore, Van Riebeeddaan, Edenvale, ter insae Any person may in writing lodge any objection with or may make Enige persoon ken skriftelik enige beswaar indien by of vertoe tot any representation regarding the abovementioned to the abovebogenoemde plaaslike bestuur rig ten opsigle van die bogenoemde mentioned local authority and where applicable, claim compensation en waar van toepassing, vergoeding eis vicar of op 6 Februarie 1995 before or on 6 February 1995 JACOBS, Municipal Clerk Offices, PO Box 25, Edenvale, 1610 (Notice No 187/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 4902 CITY COUNCIL OF KEMPTON PARK NOTICE OF DRAFT SCHEME The City Council of Kempton Park hereby gives notice in terrns of section 28 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that a draft town planning scheme, to be known as Kempton Park Amendment Scheme, 534, has been prepared by it This scheme Is an amendment scheme and contains the following proposal: To rezone Erf 182, Spartan Township, from "Municipal" to "Business 2" P J JACOBS, Stadsklerk Munisipale Kantore, Posbus 25, Edenvale, 1610 (Kennisgewing No 187/1994) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 4902 STADSRAAD VAN KEMPTON PARK KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA 28 4 Die Stadsraad van Kempton Park gee hiermee ingevolge artikel 28 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dal 'n ontwerpdorpsbeplanningskema, bekend te staan as Kempton Parkwysigingskema 534 deur horn opgestel is Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorstel: Om Ed 182, dorp Spartan, van "Munisipaal" tot "Besigheid 2" te hersoneer The draft scheme will be open for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Room 8301, Civic Centre, Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer B301, Burgersentrum, hoek comer of C R Swart Drive and Pretoria Road, Kempton Park, for a period of twenty eight (28) days from 21 December 1994 van C R Swartrylaan en Pretoriaweg, Kempton Park, vir 'n tydperk van agt entwintig (28) dae vanaf 21 Desember 1994 Objections to or representations In respect of the scheme must be lodged with or made In writing to the Town Clerk at the above Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moat binne 'n address or at PO Box 13, Kempton Park, 1620, within a period of tydperk van agten twintig (28) dae vanaf 21 Desember 1994 skriftwenty eight (28) days from 21 December 1994 telik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 13, Kempton Park, 1620, ingedlen of gerig word HJ K MULLER, Town Clerk HJ K MOLLER, Civic Centre, corner of C R Swart Drive and Pretoria Road, PO Stadsklerk Box 13, Kempton Park Burgersentrum, hook van C R Swartrylaan en Pretoriaweg, Posbus 21 December , Kempton Park (Notice No 158/1994) 21 Desember 1994 [Reference No: DA 1/1/534 (Y), DA 6/3/182] (Kennisgewing No 158/1994) IVerwysings No: DA 1/1/534 (Y), DA 6/3/182] LOCAL AUTHORITY NOTICE 4921 TOWN COUNCIL OF MIDRAND PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 4921 NOTICE OF APPLICATIONS FOR ESTABLISHMENT OF STADSRAAD VAN MIDRAND TOWNSHIPS KENNISGEWING VAN AANSOEKE OM STIGTING VAN DORPE The Town Council of Midrand hereby gives notice in terms of sec Die Stadsraad van Midrand, gee hiermee kennis ingevolge artikel lion 69 (6) (a) read with section 96 (3) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that appli 69 (6) (a) gelees met artikel 96 (3) van die Ordonnansie op Dorpsbecations to establish the townships referred to in the Annexures planning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), dot aan hereto, have been received: soeke om die dorpe in die Bylaes hierby g &mem, te stig, ontvang is Particulars of the applications will lie open for inspection during Besonderhede van die aansoeke 18 ter insae gedurende gewone normal office hours at the office of the Town Secretary, Municipal kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Kan Offices, Old Pretoria Main Road, Randjespark, for a period of 28 tore, Ou Pretoria Hoofweg, Randjespark, vir 'n tydperk van 28 dae days from 21 December 1994 vane( 21 Desember 1994

59 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No Objections to or representations in respect of the applications Besware teen of liertoti ten opsigte van die aansoeke moat binne must be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town 'n tydperk van 28 the vanaf 21 Desember 1994 skriftelik en in twee Clerk at the above address or at Private Bag X20, Halfway House, voud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak 1685, within a period of 28 days from 21 December 1994 X20, Halfway House, 1685, ingedien of gerig word ANNEXURE 1 BYLAE 1 Name of township: Halfway House Extension 92 Naam van dory: Halfway Houseultbrelding 92 Naam van aansoeker: Zoning Solutions namens Midpark Proper ties CC Name of applicant: Zoning Solutions on behalf of Midpark Properties CC Number of eaten: 2 zoned "Commercial", including conference centres, laboratories, hotels, restaurants, subordinate retail, offices, sports facilities, and any other use or amendments to development controls, with the consent of the local authority Description of land: Portion 8 of Holding 48, Halfway House Estate Agricultural Holdings Situation: Between Richards Drive and Portion 7, Allendale 10 IR, in the southern portion of the Richards Drive commercial area Reference No: 15/8/HH92 Aetna! erwe: 2 gesoneer "Kommersieel", insluitend konferensiesentrums, laboratoriums, hotelle, restaurante, verwante kleinhandel,!cantor% sportfasiliteite en edge ander gebruik of van ontwikkelingskontroles, met die toestemming van die plaaslike bestuur Besktywing van grand: Gedeelte B van Hoewe 48, Halfway House Estate landbouhoewes Ligging:Tussen Richardsrylaan en Gedeelte 7, Allendale 10 IR, in die suidelikegedeelte van die Richardsrylaan kommersiele gebied Venvysing Na: 15/8/HH92 ANNEXURE 2 BYLAE 2 Name of township: Halfway House Extension 94 Naam van Elora: Halfway HouseultbreldIng 94 Name of applicant: Rob Fowler and Associates on behalf of SASKO (Proprietary) Limited Number of erven: "Commercial": 2 "Commercial" and a public garage: 1 Description of land: Portion 32 of Holding 48, Halfway House Estate Agricultural Holdings Situation: On the southeastern corner of the intersection between Suttle Avenue and Richards Drive in Halfway House Reference No: 15/8/11H94 ANNEXURE 3 Name of township: Halfway Gardens Extension 30 Name of applicant: J Olesen and Associates on behalf of Shell South Africa (Proprietary) Limited Number of erven: Ed 1: Garage, Including a convenient store and a carwash facility Erf 2: Agricultural Description of land: Holding 40, Erand Agricultural Holdings Situation: At the south eastern corner of the Intersection between New Road and Sixth Road In Erand Naam van aansoeker: Rob Fowler en Medewerkers namens SASKO (Edms) Beperk Aantal enve: "Kommersieel": 2 "Kommersieel" insluitend 'n openbare garage: 1 Besktywing van grand: Gedeelte 32 van Hoewe 48, Halfway House Estatelandbouhoewes Ligging: Op die suidoostelike hoek van rile aansluiting van Suttlelaan en Richardsrylaan in Halfway House Verwysing No: 15/8/1IH94 BYLAE 3 Naam van dorp: Halfway GardensultbreldIng 30 Naam van aansoeker: J Olesen en Medewerkers namens Shell Suid Afrika (Edms) Bpk Aantal erwe: Ed 1: Openbare garage, insluitend 'n geriellikheldswinkel en 'n motorwasfasiliteit Ed 2: Landbou Bestowing van grond: Hoewe 40, Erand landbouhoewes Jigging: Op die suidoostelike hoek van die interseksie tussen Newweg en Sesde Weg In Erand Verwysings No:15/8/11330 Reference No: 15/8/HG30 H R A LUBBE, H R A LUBBE, Town Clerk Munisipale Kantore, ou Pretoria Hoofweg, Randjespark, Midrand; Municipal Offices, Old Pretoria Main Road, Randjespark, Midrand; Privaatsak X20, Halfway House, 1685 Private Bag X20, Halfway House, November November 1994 (Kennisgewing No 115/1994) (Notice No 115/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 4984 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 4984 TOWN COUNCIL OF SANDTON STADSRAAD VAN SANDTON NOTICE OF DRAFT SCHEME KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA The Town Council of Sandton hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Sandton gee hiermee ingevolge artikel 28 section 28 (1) (a), read with section 55, of the Townplanning and (1) (a), gelees tesame met artikel 55, van die Ordonnansie op Dorpsbe Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that a draft planning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat town planning scheme to be known as Sandton Amendment 'n ontwerpdorpsbeplanningskema bekend to staan as Sandton Scheme 2537 has been prepared by it wysigingskema 2537 deur horn opgestel is The scheme is an amendment scheme and contains the following Hierdie skema is proposals: voorstelle: 'n wysigingskema en bevat die volgende The use rezoning of a portion of Granite Road situated Die gebruiksonering van 'n gedeelte van Graniteweg, gelth between Portion 1 of Ed 558, Portion 1 of Ed 557, Portion 1 of tussen Gedeelte 1 van Ed 558, Gedeelte 1 van Ed 557, Ed 556, Ed 555, Portion 1 of Ed 588 and Ed 587, Witkoppen Gedeelte 1 van Ed 556, Erf 555, Gedeelte 1 van Ed 588 en Ed Extension 6 Township, from "Existing Public Road" to "Rest 587, Witkoppen uitbreiding 6dorp, van "Bestaande Openbare dential 1" Peale" na "Residensieel 1"

60 60 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 The draft scheme will lie for inspection during normal office hours Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoorure by at the office of the Town Clerk (Urban Planning and Development die kantoor van die Stadsklerk (Stedelike Beplanning en Ontwik Enquiries), Room 8207, Civic Centre, Rivonia Road, Sandown, fora kelingsnavrae), Kantoor B207, Burgersentrum, Rivoniaweg, period of 28 days from 21 December 1994 Sandown, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the scheme must be lodged or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 78001, Sandlon, 2146, within a period of 28 days from 21 December 1994 G J MYBURGH, G J MYBURGH, Acting Town Clerk Waarnemende Stadsklerk PO Box 78001, Sandton, 2146 Posbus 78001, Sandbar, 2146 Besware teen of verto8 ten opsigte van die skema meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 78001, Sandton, 2146, ingedien of gerig word 21 December Desember LOCAL AUTHORITY NOTICE 4985 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 4985 TOWN COUNCIL OF SANDTON NOTICE OF DRAFT SCHEME Die Stadsraad van Sandton gee hiermee ingevolge artikel 28 (1) (a), gelees tesame met artikel 55, van die Ordonnansie op Dorpsbe planning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat 'n onhverpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Sandlon wysigingskema 2538 deur hem opgestel is The Town Council of Sandlon hereby gives notice in terms of section 28 (1) (a), read with section 55, of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that a draft town planning scheme to be known as Sandton Amendment Schema 2538 has been prepared by it STADSRAAD VAN SANDTON KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorstelle: The scheme is an amendment scheme and contains the following proposals: Die gebruiksonering van M gedeelte van Opalsingel gele8 The use rezoning of a portion of Opal Crescent situated tussen Erf 589, Gedeelte 1 van Erf 588, Erf 722, Ed 723 en between Ed 589, Portion 1 of Ed 588, Ed 722, Ed 723 and Gedeelte 1 van Erf 724, Witkoppenultbrelding 6dorp, van Portion 1 of Erf 724, Witkoppen Extension 6 Township, from "Bestaande Openbare Paaie" na "Residensieel 1" "Existing Public Road" to "Residential 1" Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoorure by The draft scheme will lie for Inspection during normal office hours die kantoor van die Stadsklerk (Stedelike Beplanning en at the office of the Town Clerk (Urban Planning and Development Ontwikkelingsnavrae), Kantoor B207, Burgersentrum, Rivoniaweg, Enquiries), Room 8207, Civic Centre, Rivonia Road, Sandown, for a Sandown, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 period of 28 days from 21 December 1994 Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema meet binne 'n Objections to or representations in respect of the scheme must be tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die lodged or made In writing to the Town Clerk at the above address or Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 78001, Sandton, at PO Box 78001, Sandton, 2146, within a period of 28 days from , ingedien of gerig word December 1994 G J MYBURGH, G J MYBURGH, Waarnemende Stadsklerk Acting Town Clerk Posbus 78001, Sandton, 2146 PO Box 78001, Sandton, Desember December LOCAL AUTHORITY NOTICE 4986 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 4986 NOTICE OF APPLICATION FOR EXTENSION OF BOUNDARIES OF APPROVED TOWNSHIP KENNISGEWING VAN AANSOEK OM UITBREIDING VAN GRENSE VAN GOEDGEKEURDE DORP SCHEDULE 14 BYLAE 14 (Regulation 24) (Regulasie 24) The City Council of Johannesburg hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Johannesburg gee hiermee ingevolge artikel section 69 (6) (a), read in conjunction with section 88 (2), of the 69 (6) (a), saamgelees met artikel 88 (2), van die Ordonnansie op Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), of 1986), that application has been made by Crown Mines Limited kennis dat aansoek gedoen is deur Crown Mines Limited en Crown and Crown Crushers Estates (Pty) Limited, to extend the boundaries Crushers Estates (Pty) Limited, om die grense van die dorp bekend of the township known as Selby Extension 12 to include part of the as Seibyuitbreiding 12 uit te brei om deel van die resterende remaining extent of Portion 4 of the farm Turffontein 96 IR and part of gedeelte van Gedeelte 4 van die pleas Turffontein 96 IR, en deel van the Remaining Extent of the farm Langlaagte 224 la die resterende gedeelte van die pleas Langlaagte te omvat The portion concerned is situated approximately 2,5 kilometres Die betrokke gedeeltes is 6elee ongeveer 2,5 kilometer suidwes south west of the Johannesburg City Hall ft is bounded by the sou van die Johannesburgse Stadsaal Hulle is aangrensend aan die them boundary of the M2 Motorway reserve to the north, the western suidelike grens van die M2 Motorweg reserve ten noorde; die wesboundary of Ed 403, Selby Extension 12, to the east, the northern telike grens van Ed 403, Selby uitbreiding 12, ten ooste, die noordeboundary of Erf 403, Selby Extension 12, to the south; and the like grens van Ed 403, Selby uitbreiding 12, ten suide, en die oosteeastern boundaries of Erven 404 and 405, Selby Extension 12, to the like grens van Erwe 404 en 405, Selby uitbreiding 12, ten weste en west and will be zoned and used for parking purposes (excluding sal vir parkering gesoneer en gebruik word (uitsluitend openbare public parking garages) parkeergarage)

61 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No The application together with the plans, documents and informa Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende gewone lion concerned, will lie for inspection during normal office hours at the kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, pa Direkteur van office of the Town Clerk, do Director of Planning, Room 760, Beplanning, Kamer 760, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Seventh Floor, Civic Centre, Eireamfontein, for a period of 28 days Braamfontein, vir 'n tydperk van 28 doe vanaf 21 Desember 1994 from 21 December 1994 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoeke moet skrifte Objections to or representations in respect of the application must lik en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by be lodged with or made in writing in duplicate to the Town Clerk at the Posbus 30733, Braamfontein, 2017, binne 'n tydperk van 28 dae above address or at PO Box 30733, Braamfontein, 2017, within a vanaf 21 Desember 1994 ingedien of gerig word period of 28 days from 21 December 1994 G N PADAYACHEE G N PADAYACHEE Stadsklerk Town Clerk Burgersentrum, Braamfontein Civic Centre, Braamfontein 21 Desember December 1994 LOCAL AUTHORITY NOTICE 4989 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 4989 PLAASLIKE BESTUUR VAN CARLETONVILLE LOCAL AUTHORITY OF CARLETONVILLE AANVULLENDE WAARDERINGSLYS VIR DIE SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL FOR THE 1993/ /94 BOEKJAAR FINANCIAL YEAR (Regulasie 12) (Regulation 12) Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie No Notice is hereby given in terms of section 37 of the Local Authori 11 van 1977), gegee dal die aanvullende waarderingslys vir die ties Rating Ordinance, 1977 (Ordinance No 11 of 1977), that the boekjaar van alle belasbare eiendom binne die munisipali supplementary valuation roll for the 1993/94 financial year of all rate teat deur die voorsitter van die waarderingsraad gesertlfiseer en able property within the municipality has been certified and signed by geteken is en gevolglik finaal en bindend geword het op alle betrokke the chairman of the valuation board and has therefore become fixed person soos in artikel 37 van daardie Ordonnansie beoog and binding upon all persons concerned as contemplated in section Die aandag word egter gevestig op artikel 17 of 38 van die 37 of that Ordinance gemelde Ordonnansie wat soos voig bepaal: However, attention is directed to section 17 or 38 of the said Ordi "Reg van edge! teen beslissing van waarderingsraad nance, which provides as follows: 17 (1) 'n Beswaarmaker wat vow 'n waarderingsraad verskyn "Right of appeal against decision of valuation board het of verteenwoordig was, met inbegrip van 'n beswaarmaker wet 'n 17 (1) An objector who has appeared or has been represented antwoord soos in artikel 15 (4) beoog, ingedien of voorgele het, kan before a valuation board including an objector who has lodged or teen die beslissing van sodanige read ten opsigte waarvan by 'n presented a reply contemplated in section 15 (4), may appeal beswaarmaker Is, binne dertig dae vanaf die datum van die publika against the decision of such board In respect of which he is an objec sie in die Provinsiare Koerant van die kennisgewing in artikel 16 (4) tor within thirty days from the date of the publication in the Provincial (a) genoem of, waar die bepalings van artikel 16 (5) van toepassing Gazette of the notice referred lo in section 16 (4) (a) or, where the is, binne eenen twintig dae na die dag waarop die redes daarin provisions of section 16 (5) are applicable, within twenty one days genoem, aan sodanige beswaarmaker gestuur is, appal aanteken after the day on which the reasons referred to therein, were lowarded deur by die sekretarfs van sodanige read 'n kenntsgewing van appal to such objector, by lodging with the secretary of such board a notice op die wyse soos voorgeskryf en in ooreenstemming met die prose ofdure soos voorgeskryf in to then en sodanige sekretaris stuur appeal in the manner and in accordance with procedure prewyld 'n afskrif van sodanige kennisgewing van appel aan die onver scribedwear and such secretary shall forward forthwith a copy of such deerder en aan die betrokke plaaslike bestuur notice of appeal to the valuer and to the local authority concerned (2) 'n Plaaslike bestuur wat 'n beswaarmaker is nie, kan teen (2) A local authority which is not an objector may appeal against ensue beslissing van 'n waarderingsraad appal aanteken op die wyse any decision of a valuation board in the manner contemplated in in subarftkel (1) beoog en enige ander persoon wat nie 'n beswaar subsection (1) and any other person who is not an objector but who is maker Is nie maar wat regstreeks deur 'n beslissing van 'n directly affected by a decision of a valuation board may, in like waarderingsraad geraak word, kan op dergelike vryse, teen sodanige manner, appeal against such decision" beslissing appal aanteken" A notice of appeal form may be obtained from the secretary of the 'n Vorm vir kennisgewing van appal kan van die sekretaris van die valuation board at Room 219, Municipal Offices, Halite Street, Carle waarderingsraad verkry word tonville H BREDENKAMP, H BREDENKAMP, Sekretaris: Waarderingsraad Secretary: Valuation Board Munisipale Kantoorgebou, Halitestraat, Posbus 3, Cadetonville, Municipal Offices, Halite Street, PO Box 3, Carletonville, December Desember 1994 (Notice No 52/1994) (Kennisgewing No 52/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 4994 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 4994 CITY COUNCIL OF VEREENIGING STADSRAAD VAN VEREENIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 OF THE TOWNPLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 VAN DIE NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No 15 ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN OCHRE, 1986 OF 1986) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) " VEREENIGING AMENDMENT SCHEME N90 VEREENIGINGWYSIGINGSKEMA N90 The City Council of Vereeniging, hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Vereeniging gee hiermee ingevolge artikel 56 section 56 of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, kennis that Messrs D M Mulder and W A P Putter on behalf of the City dat mnre D M Mulder en W A P Putter namens die Stadsraad van

62 , NING 62 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 Council of Vereeniging, has applied for the amendment of the town Vereeniging, aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps planning scheme, known as Vereeniging Town planning Scheme, beplanningskema bekend as Vereeniging dorpsbeplanningskema, 1992, by the rezoning of Ed 862, Duncanville, from "Municipal" to 1992, deur die hersonering van Erf 862, Duncanville, vanaf "Munisi "Residential 1" peal" na "Residensieel 1" 0 Particulars of the application will lie open for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone normal office hours at the office of the City Engineer, Room 301, kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur, Kamer 301, Muni Municipal Offices, Beaconsfield Avenue, Vereeniging, for a period of sipale Kantoorblok, Beaconsfieldlaan, Vereeniging, vir In tydperk 28 days from 21 December 1994 van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or at PO Box 35, Vereeniging, within a period of 28 days Stadslderk by bovermelde adres of by Posbus 35, Vereeniging, from 21 December , ingedien of gerig word G KUHN, G KOHN, Town Clerk Stadsklerk (Notice No 221/1994) (Kennisgewing No 221/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 4995 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 4995 CITY COUNCIL OF VEREENIGING STADSRAAD VAN VEREENIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 OF THE TOWNPLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 VAN DIE NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No15 ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 OF 1986) (ORDONNANSIE No15 VAN 1986) VEREENIGING AMENDMENT SCHEME N88 VEREENIGING WYSIG1NGSKEMA N88 The City Council of Vereeniging, hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Vereeniging gee hiermee ingevolge &like! 56 section 56 of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis that Gideon Jacobus Robbertse on behalf of Thelma Anne dat Gideon Jacobus Robbertse namens Thelma Anne McCloughan, McCloughan, has applied for the amendment of the townplanning aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningscheme, known as Vereeniging Town planning Scheme, 1992, by skema bekend as Vereeniging dorpsbeplanningskema, 1992, deur the rezoning of Portion 1 of Erf 223, Three Rivers, from "Residential die hersonering van Gedeelte 1 van Ed 223, Three Rivers, venal 1" to "Residential 4" for dwelling units with a density of not more "Residensieet 1" na "Residensieel 4" vir wooneenhede met 'n than 20 dwelling units per hectare digtheid van nie meer as 20 wooneenhede per hektaar nie Particulars of the application will lie open for inspection during Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone normal office hours at the office of the City Engineer, Room 301, kantoorure by die kantoor van die StadsIngenleur, Kamer 301, Muni Municipal Offices, Beaconsfield Avenue, Vereeniging, for a period of sipale Kantoorblok, Beaconsfieldlaan, Vereeniging, vir 'n tydperk 28 days from 21 December 1994 van 28 dae venal 21 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moat Mine 'n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die address or at PO Box 35, Vereeniging, within a period of 28 days Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 35, Vereeniging, from 21 December , ingedien of gerig worth G KUHN, G KOHN, Town Clerk Stadsklerk (Notice No 222/1994) (Kennisgewing No222/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 4996 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 4996 CITY COUNCIL OF VEREENIGING STADSRAAD VAN VEREENIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 OF THE TOWN PLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 VAN DIE NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No 15 ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 OF 1986) (ORDONNANSIE No15 VAN 1986) VEREENIGING AMENDMENT SCHEME N87 VEREENIGING WYSIGINGSKEMA N87 The City Council of Vereeniging, hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Vereeniging gee hierrnee ingevolge alike' 56 Section 56 of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, kennis Gideon Jacobus Robbertse namens Johanna Herrnina Aggouthat Gideon Jacobus Robbertse on behalf of Johanna Hermina ras, aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanning Aggouras has applied for the amendment of the townplanning skema, bekend as Vereeniging dorpsbeplanningskema, 1992, deur scheme, known as Vereeniging Town planning Scheme, 1992, by die hersonering van Gedeelte 1 van Ed 66, Vereeniging, vanaf the rezoning of Portion 1 of Erf 66, Vereeniging, from "Residential 1" "Residensieel 1" na "Besigheid 4" vir kantore, apteke en grog "Business 4" tor offices, pharmacy and parking garages garages Particulars of the application will lie open for inspection during Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone normal office hours at the office of the City Engineer, Room 301, kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur, Kamer 301, Muni Municipal Offices, Beaconsfield Avenue, Vereeniging, for a period of sipale Kantoorblok, Beaconsfieldlaan, Vereeniging, vir 'n tydperk 28 days from 21 December 1994 van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moet binne 'n be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 35, Vereeniging, within a period of 28 days wdperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 35, Vereeniging, from 21 December , ingedien of gerig word G KOHN, G KOHN, Town Clerk Stadskletk (Notice No 223/1994) (Kennisgewing No223/1994)

63 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 4997 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 4997 CITY COUNCIL OF VEREENIGING STADSRAAD VAN VEREENIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 OF THE TOWNPLAN BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 VAN DIE NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No 15 ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 OF 1986) (ORDONNANSIE No 15 VAN 1986) VEREENIGING AMENDMENT SCHEME N89 VEREENIGINGWYSIGINGSKEMA N89 The City Council of Vereeniging, hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Vereeniging gee hiermee ingevolge alike! 56 section 56 of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis that N C H Bouwman on behalf of the City Council of Vereeniging dat N C H Bouwman namens die Stadsraad van Vereeniging, aanhas applied for the amendment of the town planning scheme, known soak gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema, as Vereeniging Town planning Scheme, 1992, by the rezoning of Ed bekend as Vereeniging dorpsbeplanningskema, 1992, deur die her 842, Arcon Park Extension 1, from "Public Open Space" to sonering van Ed 842, Arcon Park uitbreiding 1, vanaf "Openbare "Special" for a retirement village Oopruimfe" na "Speslaal" vir 'n aftree oord Particulars of the application will lie open for inspection during Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone normal office hours at the office of the City Engineer, Room 301, kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur, Kamer 301, Muni Municipal Offices, Beaconsfield Avenue, Vereeniging, for a period of sipale Kantoorblok, Beaconsfieldlaan, Vereeniging, vir 'n tydperk 28 days from 21 December 1994 van 28 dae venal 21 Desember 1994 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 35, Vereeniging, within a period of 28 days from 21 December 1994 G KUHN, (Notice Clerk No 224/1994) Besware teen of vaned ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 21 Desember 1994 skriftelik by of tot die Stadstderk by bovermelde adres of by Posbus 35, Vereeniging, 1930, Ingedien of gerig word G KOHN, Stadsklerk (Kennisgewing No 224/1994) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 4998 LOCAL AUTHORITY NOTICE 4998 STADSRAAD VAN ALBERTON TOWN COUNCIL OF ALBERTON PERMANENTE SLUITING VAN 'N GEDEELTE VAN VAN MELLE PERMANENT CLOSURE OF A PORTION OF VAN MELLE STRAAT, RANDHARTUITBREIDING 2 STREET, RANDHART EXTENSION 2 Kennis geskied hiermee ingevolge alike! 67 van die Ordonnansie Notice Is hereby given In terms of section 67 of the Local Govern op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Alberton voornement Ordinance, 1939, that the Town Council of Alberton proposes mens is om die gedeelte van Van Mellestraat, Randhart uitbreiding to permanently close the portion of Van Melle Street, in extent 2, groot ongeveer m2, en geleo op die hook van Van Melte en approximately m2, and situated between Van Melle and Eliza Elizabeth Eybersstraat, Randhart uilbrelding 2, permanent te sluit bath Eybers Streets, Randhart Extension 2, In order to alienate the met die doel am dit te vervreem property in future Planne wat besonderhede van die voorgestelde stuffing aantoon Is Plans showing particulars of the proposed closure are open for op weeksdae vanaf 07:45 tot 13:15 en venal 14:00 tot 16:30 by die inspection on weekdays from 07:45 to 13:15 and from 14:00 to kantoor van die Stadsekretaris, Burgersentrum, Alberton, ter insae 16:30 at the office of the Town Secretary, Civic Centre, Alberton, until tot 30 Januarie January 1995 Enige persoon wat beswaar teen die voorgestelde permanents Any person who wishes to object against the proposed permanent stuffing wil aanteken of wat enige eis om skadevergoeding sal h6 closure or who will have any claim for compensation if the closure is indien die stuffing uitgevoer word moet sodanige beswaar en/of eis carried out must lodge such objection and/or claim in writing with the skriftelik by die Stadsekretaris indien nie later nie as 30 Januarie Town Secretary, not later than 30 January A S DE BEER, A S DE BEER, Town Clerk Stadsklerk Civic Centre, Alwyn Taljaard Avenue, Atherton 1 December Desember 1994 Burgersentrum, Alwyn Taljaardlaan, Alberton (Notice No 177/1994) (Kennisgewing No 177/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 4999 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 4999 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL FOR THE GREATER PLAASUKE OORGANGSRAAD VAN GROTER GERMISTON GERMISTON KENNISGEWING VAN EERSTE SITTING VAN WAARDERINGS NOTICE OF FIRST SITTING OF VALUATION BOARD TO HEAR RAAD OM BESWARE TEN OPSIGTE VAN VOORLOPIGE AAN OBJECTIONS IN RESPECT OF PROVISIONAL SUPPLEMEN VULLENDE WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJAAR 1993/1994 TARY VALUATION FOR THE FINANCIAL YEARS 1993/1994 AAN TE HOOR Notice is hereby given in terms of section 37 of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance No 11 of 1977), that the first sitting of the Valuation Board will take place on Thursday, 19 January Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van die Ordonnansie op Elendomsbelasting van Plaaslike Gesture, 1977 (Ordonnansie No 11 van 1977), gegee dat die eerste sitting van die Waarderingsraad

64 64 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER at 09:00, and will be held in the Council Chamber, Municipal op Donderdag, 19 Januade 1995 om 09:00, sal plaasvind en gehou Offices, 3 Hawley Road, Bedfordview, to consider any objection to sal word in die Raadsaal, Munisipale Kantore, Hawleyweg 3, the Provisional Valuation Roll for the financial years 1993/1994 Bedfordview, om enige beswaar teen die Voorlopige Waarderingslys vir die boekjare 1993/1994, te oorweeg C D SWANEPOEL, Secretary: Valuation Board C D SWANEPOEL, Civic Centre, Hawley Road, Bedfordview Sekretaris: WaarderIngsread 13 December 1994 Burgersentrum, Hawleyweg, Bedfordview (Notice No 64/1994) 13 Desember 1994 (Kennisgewing No64/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5000 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5000 CITY OF BENONI NOTICE OF BENONI AMENDMENT SCHEME 1/578 STAD BENONI Notice is hereby given in terms of the provisions of section 57 (I) KENNISGEWING VAN BENONI WYSIGINGSKEMA 1/578 (a) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that the Kennis geskied hiermee, ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) Town Council of Benoni approved the amendment of the Benoni (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, dat Town planning Scheme 1/1947 through the rezoning of Ed 47, Lake die Stadsraad van Benoni goedkeuring verleen het vir die wysiging field Township, Benoni, from the present zoning, ie "Special Resi van die Benonidorpsbeplanningskema 1/1947 deur die hersonering dential" with a density of one dwelling per erf to "Special Resi van Ed 47, Lakefield dorpsgebied, Benoni, vanaf die huidige sonedential" with a density of one dwelling per m2, subject to cer ring, naamfik "Spesiale Woon" met 'n digtheid van een woning per tam conditions ed na "Spesiale Woon" met 'n digtheid van een woning per A copy of this amendment scheme will lie for inspection at all ma ondeiworpe aan where vocrwaardes reasonable times at the offices of the Chief Director: Transvaal Pro 'n Afskrif van hierdie wysigingskema le to alle redelike tye ter Insae vincial Administration, Community Development Branch, Germiston, in die kantore van die Hoofdirekteur: Transvaalse Provinsiale Admias well as the Town Clerk, Benoni nistrasie, Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, asook die Stads This amendment is known as Benoni Amendment Scheme 1/578 klerk, Benoni Hierdie wysiging staan bekend as Benoni H P BOTHA WysigIngskema 1/578, Town Clerk H P BOTHA, Administrative Building, Municipal Offices, Elston Avenue Benoni Stadsklerk 28 December 1994 Administratiewe Gebou, Munisipale Kantore, Elstonlaan, Benoni (Notice No 158/1994) 28 Desember 1994 (Kennisgewing No 158/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5001 CITY OF BENONI PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5001 NOTICE OF BENONI AMENDMENT SCHEME 1/634 STAD BENONI Notice is hereby given in terms of the provisions of section 57 (1) KENNISGEWING VAN BENONIWYSIGINGSKEMA 1/634 (a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that the Kennis geskied hiermee, ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) Town Council of Benoni approved the amendment of the Benoni (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, dat Town planning Scheme, 1/1947, through the rezoning of Ed 1674, die Stadsraad van Benoni goedkeuring verteen het vir die wysiging Rynfield Township, Benoni, from the present zoning, ie "Special Residential" with a density of one dwelling per ed to "Special" van die Benonidorpsbeplanningskema, 1/1947, deur die hersonering van Ed 1674, Ryntielddorpsgebied, Benoni, vanaf die huidige for special residential purposes with a density of one dwelling per sonering, naamlik "Spesiale Woon" met 'n digtheid van een woning m2, subject to certain conditions per erf na "Spesiaal" vir spesiale woondoeleindes met 'n digtheid A copy of this amendment scheme will lie for inspection at all 1 m, van een woning per 500 onderworpe aan sekere voorwaardes reasonable times at the offices of the Chief Director: Transvaal 'n Afskrif van hierdie wysigingskema le te alle redelike tye ter insae Provinsial Administration, Community Development Branch, Germis in die kantore van die Hoofdirekteur: Transvaalse Provinsiale Admiton, as well as the Town Clerk of Benoni nistrasie, Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, asook die Stads Iderk van Benoni This amendment is known as Benoni Amendment Scheme 1/634 Hierdie wysiging staan bekend as Benoni wysigingskema 1/634 H P BOTHA, H P BOTHA, Town Clerk Stadsklerk Administrative Building, Municipal Offices, Elston Avenue, Benoni Administratiewe Gebou, Munisipale Kantore, Elstonlaan, Benoni 28 December Desember 1994 (Notice No 157/1994) (Kennisgewing No 157/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5002 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5002 CITY OF BENONI STAD BENONI NOTICE OF BENONI AMENDMENT SCHEME 1/615 KENNISGEWING VAN BENONI WYSIGINGSKEMA 1/615 Notice is hereby given in terms of the provisions of section 57 (1) Kennisgeskied hiermee, ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that the (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, dat Town Council of Benoni approved the amendment of the Benoni die Stadsraad van Benoni goedkeuring vedeen het vir die wysiging

65 (Notice No 155/1994) (Kennisgewing No 155/1994) PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No Town planning Scheme, 1/1947, through the rezoning of Ed 7567, van de Benonidorpsbeplanningskema, 1/1947, deur die hersone BenOni Township, tram the present zoning, ie "Special" fora public ring van Ed 7567, Benonidorpsgebied, vanaf die huidige sonering, garage and special residential to "Special" for a public garage, busi naamlik "Spesiale" vir 'n openbare garage en spesiale woon na ness purposes and attached and/or detached dwelling units, subject "Spesiaal" vir openbare garage, besigheidadoeleindes en aan to certain conditions eengeskakelde en/of losstaande wooneenhede, onderworpe aan sekere voorwaardes A copy of this amendment scheme will lie for inspection at all reasonable times at the offices of the Chief Director Transvaal Pro In Afskrif van hierdie wysigingskema le to alle redelike lye ter insae vinsial Administration, Community Development Branch, Germiston, in die kantore van die Hoofdirekteur: Transvaalse Provinsiale Admi nistrasie Gemeenskapsonhvikkefing, Germiston, asook die Stalls as well as the Town Clerk of Benoni Mark van Benoni This amendment is known as Benoni Amendment Scheme 1/615 Hierdie wysiging staan bekend as Benoni wysigingskema 1/615 H P BOTHA, H P BOTHA, Town Clerk Stadsklerk Administrative Building, MuniciparOffices, Elston Avenue, Benoni Administratiewe Gebou, Munisipale Kantore, Elstonlaan, Benoni 28 December Desember 1994 (Notice No 156/1994) (Kennisgewing No 156/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5003 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5003 CITY OF BENONI STAD BENONI NOTICE OF BENONI AMENDMENT SCHEME 1/637 KENNISGEWING VAN BENONI WYSIGINGSKEMA 1/637 Notice is hereby given in terms of the provisions of section 57 (1) (a) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that the Kennis geskied hiermee, ingevolge die bepalings van alike! 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town Council 1986, dat of Benoni approved the amendment of the Benoni Town planning Scheme, 1/1947, through the rezoning of Ed 1636, die Stadsraad van Benoni goedkeuring veneen het vir die wysiging van die Benoni Benoni dorpsbeplanningskema, 1/1947, deur die hersoner Township, from the present zoning, ie "General Resi dentlal" permitting, with the consent of the Council, doctors' consulnaamlik "Algemeen Woon" en, met die toestemming van die Read, Mg van Ed 1636, Benonidorpsgebled, vanaf die huidige sonering, Ling rooms to "Special" for doctors' consulting rooms and a laboradomersspreekkamers na "Spesiaal" doktersspreekkamers en 'n tory, subject to certain conditions laboratorium, onderworpe aan sekere voorwaardes A copy of this amendment scheme will lie for inspection at all reasonable times at the offices of the Chief Director: Transvaal Pro Afskrif van hierdie wysigingskema le te elle redelike tye ter insae in die kantore van die Hoofdirekteur: Transvaalse Provinsiale Admivincial Administration, Community Development Branch, Germiston, nistrasie, Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, asook die Stadeas well as the Town Clerk of Benoni klerk van Benoni This amendment is known as Benoni Amendment Scheme 1/637 Hierdie wysiging staan bekend as Benoni eysigingskema 1/637 H P BOTHA, H P BOTHA, Town Clerk Stadsklerk Administrative Building, Municipal Offices, Elston Avenue, Benoni Administratiewe Gebou, Munisipale Kantore, Elstonlaan, Benoni 28 December Desember 1994 LOCAL AUTHORITY NOTICE 5004 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5004 CITY OF BENONI STAD BENONI NOTICE OF BENONI AMENDMENT SCHEME 1/623 KENNISGEWING VAN BENONIWYSIGINGSKEMA 1/623 Notice is hereby given in terms of the provisions of section 57 (1) Kennis geskied hiermee, ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that the (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, dat Town Council of Benoni approved the amendment of the Benoni die Stadsraad van Benoni goedkeuring verleen het vir die wysiging Town planning Scheme, 1/1947, through the rezoning of Erven van die Benoni dorpsbeplanningskema, 1/1947, deur die hersone 2393, to 2399 and 2403 to 2405, Crystal Park Extension 3 Township, ring van Erwe 2393 tot 2399 en 2403 tot 2405, Crystalparkuitbreiding 3dorpsgebied, Benoni, Benoni, from the present zoning, ie "Special Residential" to vanaf die huidige sonering, naamfik " "Special" for dwelling Woon" na "Spesiaal" vir wooneenhede (Residensieel units (Residential 3) with a density of 40 dwellmetspesiale 3)'n digtheid van 40 wooneenhede per hektaar, onderworpe aan i ngu nits per hectare, subject to certain conditions sekere voorwaardes A copy of this amendment scheme will lie for inspection at allnafskrif van hierdie vrysigingskema let te alle redelike tye ter insae reasonable times at the offices of the Chief Director: Transvaal in de kantore van die Hoofdirekteur: Transvaalse Provinsiale Adml Provincial Administration, Community Development Branch, nistrasie, Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, asook die Sleds Germiston, as well as the Town Clerk of Benoni Merk van Benoni This amendment is known as Benoni Amendment Scheme 1/623 Hierdie wysiging staan bekend as Benoni wysigingskema 1/623 H P BOTHA, H P BOTHA, Town Clerk Stadsklerk Administrative Building, Municipal Offices, Elston Avenue, Benoni Administratiewe Gebou, Munisipale Kantore, Elstonlaan, Benoni 28 December Desember 1994 (Notice No 161/1994) (Kennisgewing No 161/1994)

66 ' 66 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 LOCAL AUTHORITY NOTICE 5005 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5005 SCHEDULE 11 BYLAE 11 (Regulation 21) (Regulasie 21) NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP The City Council of Benoni, hereby gives notice in terms of section 69 (6) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that an application to establish the township referred to in the Annexure hereto, has been received by it Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the City Engineer, corner of Tom Jones Street and Elston Avenue, Benoni, Room 113, for a period of 28 days from 28 December 1994 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Clerk at the above address or at Private Bag X014, Benoni, 1500, within a period of 28 days from 28 December 1994 H P BOTHA, Town Clerk Municipal Offices, Administrative Building, Elston Avenue, Benoni, December 1994 (Notice No 164/1994) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP Die Stadsraad van Benoni, gee ingevolge artikel 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig deur horn ontvang is Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur, hoek van TomJonesstraat en Elstonlaan, Benoni, Kamer 113, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994, skrittelik en in twee voud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak X014, Benoni, 1500, ingedien of gerig word HP BOTHA, Stadsklerk Munisipale Kantore, Administratiewe Gebou, Elstonlaan, Benoni, Desember 1994 (Kennisgewing No 164/1994) BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: The StewardsultbreldIng 8 Name of township: The Stewards Extension 8 Voile naam van aansoeker: Ferero Malherbe Ingelyt, Stads en Streeksbeplanners, namens the Trustees for the time being of the Full name of applicant: Ferero Malherbe Incorporated, Town and H B Hodes Family Trust; the Trustees for the time being of the Regional Planners, on behalf of the Trustees for the time being of Stacey Saloner Trust; the Trustees for the time being of the Brett H B Hodes Family Trust; the Trustees for the time being of Stacey Saloner Trust; and the Trustees for the time being of the Craig Saloner Trust; the Trustees for the time being of the Brett Saloner Saloner Trust Trust; and the Trustees for the time being of the Craig Saloner Aantal erwe in voorgestelde dorp: Trust (a) GEBRUIKSONE XI "SPESIAAL": VII woonhulse, woonge Number of erven in proposed township: boue, wooneenhede en duplekswonings teen 'n maksimum (a) USE ZONE XI "SPECIAL": For dwelling houses, residential dekking van 40%, 'n maksimum VOV van 0,4 en 'n maksl builings, dwelling units and duplex dwellings with a maximum mum hoogte van 2 verdiepings en met die skriftelike toestemcoverage of 40%, a maximum FAR of 0,4 and a maximum ming van die Stadsreed vir geselligheldssale, inrigtings, on height of two storeys and with the written consent of the City derrigplekke, plekke vir openbare godsdiensoef ening en spe Council for social halls, institutions, places of instruction, siale geboue: Twee (2) &we places of public worship and special buildings:two (2) erven (b) GEBRUIKSONE: "Bestaande Openbare Ooprulmte": Een (1) (b) USE ZONE: "Existing Public Open Space": One (1) erf erf Description of land on which township is to be established: A part Beslaywing van grond waarop dorp gestig staan to word: 'n of the Remainder of Portion 14 of the farm Kleinfontein 67 IR, District Gedeelte van die Restant van Gedeelte 14 van die pleas Kleinfonteln of Benoni 67 IR, distrik Benoni Situation of proposed township: The township is situated on the Jigging van voorgestelde dorp: Die dorp is gels& teen die wastewestern boundary of the Benoni municipal area, just east of the like grens van die Benoni munisipale gebied, oos van die nywer Industrial area of Anderbolt in Boksburg and immediately north of the heidsgebied van Anderbolt in Boksburg en onmiddelik noord van die Dunswart industrial area, directly north Dunswart nywerheidsgebied, en noordoos van die Dunswart brug east of the Dunswart bridge 28 4 LOCAL AUTHORITY NOTICE 5006 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5006 STADSRAAD VAN BRAKPAN TOWN COUNCIL OF BRAKPAN WYSIGINGS VAN STADSAALTARIEWE AMENDMENT OF TOWN HALL TARIFFS Ingevolge artikel 80B (8) van die Ordonnansie op Plaaslike In terms of secion 808 of the Local Government Ordinance, No 17 Bestuur, No 17 van 1939, word hiermee bekendgemaak dat die of 1939, notice is hereby given that the Town Council Of Brakpan Read, by spesiale besluit, die Stadsaaltariewe afgekondig by Ken has, by special resolution, amended the Town Hall Tariffs promul nisgewing No 92/1994 gedateer 22 Augustus 1994, met ingang 1 November 1994 soos volg gewysig het: gated under Notice No 92/1994 dated 22 August 1994, with effect from 1 November 1994 as follows: DOEL WAARVOOR AKKOMMODASIE BENODIG WORD OF SOORT VERTONING PURPOSE FOR WHICH ACCOMMODATION IS REQUIRED 3 Bankette, dinees, noenmale, skemerkelkpartylies, brug OR TYPE OF FUNCTION wedstryde, blommetentoonstelling, modeparades, bar 3 Banquets, dinners, luncheons, cocktails parties, bridge mitswas, speletjles, volkspele, musiekteorie of ander drivers, flower shows, eksamens, babaskoue, konterensies, gesellige byeen mannequin parades, bannitzvahs, komste, verkiesingsvergaderings, handwerk en kuns games, volkspele, music theory or other examinations, tentoonstellings, Kersboomfunksies, kookkunsvertonings, baby shows, conferences, socials, elections meetings, basaar, kermisse, verkope van werk, nywerheids en handwork and art exhibitions, Christmas tree functions, kommersiele tentoonstellings, dier en pluimveeskoue, cookery demonstrations, bazaars, fetes, sales of work, stokpertjietentoonstellings, tuinboukundige vereniging,

67 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No industrial and commercial exhibitions, animal and poultry vergaderings en tesings van belastingbetalers, burgerlike shows, hobbies fair, horticultural shows, meetings and en maatskaplike organisasies, sportliggame of klubs, polisocial organisations, sporting bodies or dubs, lodges or tieke partye, losies: political parties 09:00 tot 09:00 to Seal vertrek 24:00 Hallroom 24:00 Stadsaal R160,00 Town Hall R160,00 Palmsaal R100,00 Palm Court, R100,00 Banketsaal 1180,00 Banquet Hall 1180,00 Geluksdalseal R100,00 Geluksdal Hall R100,00 3 (a) Dat die ondergenoemde sale slegs uinerhuur word 3 (a) That the undermentioned halls only be hired out for vir vendusies waarvan die opbrengs geskenk word auction sales where the proceeds go in aid of a char aan 'n lief dadigheidsorg anisasie wet vooraf deur die ity organisation which is approved beforehand by the Uitvoerende Komitee van die Read goedgekeur Executive Committee of the Council ' word 09:00 to 09:00 tot Hallroom 24:00 Seal vertrek 24:00 Town Hall R160,00 Stadsaal 11160,00 Palm Court 11100,00 Palmsaal R100,00 Banquet Hall R80,00 Banketsaal R80,00 Geluksdal Hall R100,00 Geluksdalseal R100,00 M J HUMAN, M J HUMAN, Town Clerk Stadsklerk Civic Centre, Brakpan Burgersentwm, Brakpan (Notice No 125/ ) (Kennisgewing No 125/ ) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5007 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5007 TOWN COUNCIL OF BRAKPAN AMENDMENT OF ELECTRICITY TARIFFS STADSRAAD VAN BRAKPAN WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSTARIEWE Notice Is hereby given in terms of section 80B of the Local Govern Hiermee word ooreenkomstig artikel 80B van die Ordonnansie op ment Ordinance, No 17 of 1939, that the Town Council has, by Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, bekendgemaak dat die Read, by special resolution, further amended the Tariff of Charges for the spesiale besluil, die Tarief van Gelde vir die Lewering van Elelddsl Supply of Electricity, promulgated by Notice No 99/1993 dated telt, afgekondig by Kennisgewing No 99/1993 gedateer 4 Augustus 4 August 1993, as amended, with effect from 8 September 1994 as 1993, soosgewysig, met ingang 8 September 1994 soos volg verder follows: gewysig bet: kwh kva kwh kva Domestic 0,17661 Huishoudelik 0,17661 Business 0,30946 Besigheld 0,30946 industrial 0,28412 Nywerheid 0,28412 Bulk 0, ,32 Grootmaat 0,09245 R37,32 M J HUMAN, M J HUMAN, Town Clerk Stadsklerk Civic Centre, Brakpan Burgersenhum, Brakpan (Notice No 124/ ) (Kennisgewing No 124/ ) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5008 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5008 VILLAGE COUNCIL OF BREYTEN AMENDMENT TO THE DETERMINATION OF CHARGES FOR WATER SUPPLY DORPSRAAD VAN BREYTEN WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE LEWERING VAN WATER In terms of section 80B (8) of the Local Government Ordinance, Ingevolge artikel 80B (8) van die Ordonnansie op Plaaslike 1939, it is hereby notified that the Village Council of Breyten has, by Bestuur, 1939, word hierby bekendgemaak dat die Dorpsraad van special resolution, amended the Determination of Charges for Water Breyten, by spesiale besluit, die vasstelling van Gelde vir die Lewe Supply, published under Notice No 2/93, dated 31 March 1993, as ring van Water, afgekondig by Kennisgewing No 2/93 van 31 Maart follows with effect from 1 July 1994: 1993, soos volg gewysig het met ingang van 1 Julie 1994: 1 By the substitution in item 1 for the figure "1310" of the figure 1 Deur in item 1 die syfer "R10" deur die syfer "R12" te ver 1112" yang 2 By the substitution in item 2 tor the expression "items 3, 4 and 2 Deur In item 2 die uitdrukking "items 3, 4 en 5" deur die 5" of the expression "item 3" uitdrukking "item 3" te vervang 3 By the substitution in item 2 (1) for the expression "60kfi" and 3 Deur in item 2 (1) die uitdrukking "60kC" en die syfer "R1,30" the figure "111,30" of the expression "35M" and the figure deur die uitdrukking "35ke" en die syfer "R1,55" onderskei "R1,55" respectively debt( te vervang

68 68 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER By the substitution in item 2 (2) for the expression "60ke" and 4 Deur in item 2 (2) die uitdrukking "60ke" en die syfer "R1,40" the figure "R1,40" of the expression "35ke" and the figure deur die uitdrukking "35ke" en die syfer "R1,65" onderskei "R1,65" respectively delik te vervang 5 By the deletion in item 3 of the expression "except as pro 5 Deur in item 3 deur die uitdrukking "uitgesonderd soos in item vided in item 5" 5 bepaal" te skrap 6 6 By the substitution in item 3 (1) for the expression "60ke" and Deur in item 3 (1) die uitdrukking "60ke" en die syfer "R1,30" the figure "R1,30" by the expression "35ke" and the figure deur die uitdrukking "35ke" en die syfer "R1,55" onderskei "R1,55" respectively delk te vervang 7 Deur in item 3 (2) die uitdrukking "coke" en die syfer "R1,40" 7 By the substitution in item 3 (2) for the expression "60ke" and deur die uitdrukking "R35ke" en die syfer "R1,65" onderskei the figure "R1,40" by the expression "R35ke" and the figure delk te vervang "R1,65" respectively 8 Deur items 4 en 5 te skrap 8 By the deletion of items 4 and 5 9 Deur items 6, 7, 8, 9 en 10 te hemommer om te lees items 4, 9 By the renumbering of items 6, 7, 8, 9 and 10, to read items 4, 5, 6, 7 en 8 5, 6, 7 and 8 10 Deur item B aan die einde van die Bylae van die Tarief van 10 By the deletion of item B at the end of the Schedule of the Geldeteskrap Tariff of Charges F H SCHOLTZ, F H SCHOLTZ, Stadsklerk Town Clerk Munisipale Kantore, Hoystraat, Privaatsak X1007, Breyten, 2330 Municipal Offices, Hoy Street, Private Bag X1007, Breyten, Desember December 1994 (Kennisgewing No26/1994) (Notice No 26/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5009 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5009 DORPSRAAD VAN BREYTON VILLAGE COUNCIL OF BREYTON WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE LEWERING VAN ELEKTRISITEIT AMENDMENT TO THE DETERMINATION OF CHARGES FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY Ingevolge artikel 80B (8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekendgemaak dat die Dorpsraad van In terms of section 80B (8) of the Local Government Ordinance, Breyton, by spesiale besluit, die vasstelling van Gelde vir die Lower 1939, it Is hereby notified that the Village Council of Breyten has, by ing van Elektrisiteit, afgekondig by Kennisgewing No 5/93 van special resolution, further amended the Determination of Charges for 31 Mead 1993 en Kennisgewing No 12/94 van 6 April 1994, the Supply of Electricity, published under Notice No 5/93, date 31 onderskeidelik, verder soos volg gewysig het met ingang van 1 Julie March 1993 and Notice No 12/94 dated 6 April 1994, respectively, 1994 as follows with effect from 1 July 1994: 1 Deur in item 1 die syfer "R20" deur die syfer "R22" te 1 By the substitution In item 1 for the figure "R20" of the figure vervang "R22": 2 Deur in item 2 (2) (a) die syfer "R8" deur die sysfer "R9" te 2 By the substitution in Item 2 (2) (a) for the figure "R8" of the vervang figure "R9" 3 Deur in item 2 (2) (b), 3 (2) (b), 4 (2) (b) en (5) (2) die syfer 3 By the substitution in items 2 (2) (b), 3 (2) (b), 4 (2) (b) and "22c" deur die syler "25c" te vervang 5 (2) for the figure "22c" of the figure "25c" F H SCHOLTZ, F H SCHOLTZ, Stadsklerk Town Clerk Munisipale Kantore, Hoystraat, Privaatsak X1007, Brayton, 2330 Municipal Offices, Hoy Street, Private Bag X1007, Breyten, Desember December 1994 (Kennisgewing No 27/1994) (Notice No 27/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5010 VILLAGE COUNCIL OF BREYTEN AMENDMENT TO THE DETERMINATION OF CHARGES SANI TARY AND REFUSE REMOVAL SERVICES PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5010 DORPSRAAD VAN BREYTEN WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE VIR SANITERE EN VULLISVERWYDERINGSDIENSTE Ingevolge artikel 80B (8) van die Ordonnansie op Plaaslike In terms of section 80B (8) of the Local Government Ordinance, Bestuur, 1939, word hierby bekendgemaak dat die Dorpsraad van 1939, it is hereby notified that the Village Council of Breyten has, by Breyten, by spesiale besluit, die vasstelling van Gelde vir Saniterespecial resolution, amended the Determination of Charges for the en Vullisverwyderingsdienste, afgekondig by Kennisgewing No 3/93 Sanitary and Refuse Removal Services, published under Notice No van 31 Mead 1993, soos volg gewysig het met ingang van 1 Julie 3/93 dated 31 March 1993, as follows with effect from 1 July 1994: 1994: By the substitution for item 2 of the following: Deur item 2 deur die volgende te vervang: "2 Refuse removals: "2 Vullisverwydering: All service points: Removal twice per week, per bin, per month or part thereof: R16,50" Alle dienspunte: Verwydering twee keer per week, per blik, per maand of gedeelte daarvan: R16,50" F H SCHOLTZ, F H SCHOLTZ, Town Clerk Stadsklerk Municipal Offices, Hoy Street, Private Bag X1007, Breyten, 790 Munisipale Kantore, Hoystraat, Privaatsak X1007, Breyten, December Desember 1994 (Notice No 28/1994) (Kennisgewing No 28/1994)

69 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 5011 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5011 VILLAGE COUNCIL OF BREYTEN AMENDMENT TO THE DETERMINATION OF CHARGES FOR VACUUM TANK SERVICES DORP3RAAD VAN BREYTEN WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE VIR SUIGTENKVERWYDERINGSDIENSTE In terms of section BOB (8) of the Local Government Ordinance, Ingevolge edam! 80B (8) van die Ordonnansie op Plaaslike 1939, it is hereby notified that the Village Council of Breyten has, by Bestuur, 1939, word hierby bekendgemaak dat die Dorpsraad van special resolution, amended the Determination Of Charges for Breyten, by spesiale besluit, die vasstelling van Gelde vir Suigtenk Vacuum Tank Services, published under Notice No 4/93, dated venvyderingsdienste, afgekondig by Kennisgewing No 4/93 van 31 March 1993, as follows with effect from 1 July 1994: 31 Mann 1993, soos volg gewysig het met ingang van 1 Julie 1994: 1 By the substitution in item 1 (1) for the words "except as 1 Deur in item 1 (1) die woorde "uitgesonderd soos in subitem provided in subitem (2) below" (2) hieronder bepaal" te skrap 2 By the substitution in item 1 (1) (a) for the figure "1136" of the 2 Deur in item 1 (1) (a) die syfer "R36" deur die syfer "1339" te figure "R39" vervang 3 By the deletion of item 1 (2) 3 Deur item 1 (2) te skrap 4 By the deletion in 1 (3) of the words "except as provided 4 Deur In item 1 (3) die woorde "uitgesonderd soos in subitem (2) above" subsection (2) hierbo bepaal" te skrap 5 By the renumbering of item 1 (3) to read item 1 (2) 5 Deur item 1 (3) te hernommer om te lees item 1 (2) 6 By the deletion in item 2 (1) of the words "except as provided 6 Deur in item 2 (1) die woorde "uitgesonderd soos in item 1 (2) in item 1 (2) above" hierbo bepaal" te skrap 7 By the substitution in item 2 (1) for the figure "116" of the 7 Deur in item 2 (1) die syfer "R6" deur die syfer "R7" te figure "R7" vervang 8 By the deletion of item 2 (2) 8 Deur item 2 (2) te skrap F H SCHOLTZ, F H SCHOLTZ, Town Clerk Stadskledc Municipal Offices, Hoy Street, Private Bag X1007, Breyten, 2330 Munisipale Kantore, Hoystraat, Privaatsak X1007, Breyten, December December 1994 (Notice No29/1994) (Kennisgewing No29/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5012 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5012 TOWN COUNCIL OF BETHAL DETERMINATION OF TARIFFS FOR THE CARAVAN PARK AND STADSRAAD VAN BETHAL DAY RESORT FACILITIES AT THE BETHALDAM RECREATION VASSTELLING VAN TARIEWE VIR DIE KARAVAANPARK EN RESORT DAGOORDFASILITEITE BY DIE BETHALDAM ONTSPANNINGS (NOTICE No 66/12/94) OORD In terms of the provisions of section 80B (8) of the Local Govern (KENNISGEWING No 66/12/94) ment Ordinance, 1939, as amended, notice is hereby given that the Ingevolge die bepalings van artikel 80B (8) van die Ordonnansie Town Council of Bethal has, be special resolution, determined the op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, word hierby kennis gegee following Tariffs for the use of the Caravan Park and Day Resort dat die Stadsraad van Bethal, by speslale besluit, die volgende Facilities at the Bethal Dam Recreation Resort with effect from tariewe vir die gebruik van die Karavaanpark en die Dagoordf asiii 1 November 1994: teite by die Bethaldam Ontspanningsoord, met ingang 1 November 1 Caravan Park: 1994 vasgestel het: 11 Out of season, per caravan: R20,00 per nigh 1 Karavaanpark: 12 In season, per caravan: R30,00 per night 11 Buite seisoen, per karavaan: R20,00 per nag 2 Admission fees to the resort seasonticket holders 12 Binne seisoen, per karavaan: R30,00 per nag excluded: 2 Toegangsgeld tot cord seisoenkaartjiehouers uitgesluit: 21 Per person: R3,00 21 Per persoon: R3,00 22 Per family, to a maximum of five members: R10,00 22 Per gesin, tot 'n maksimum van vyf lede: R10,00 23 Prebooked block reservations, per person: 112,00 23 Vooraf blokbesprekings, per persoon: R2,00 24 For vehicles, per vehicle, to a maximum of Vir voertuie, per voertuig, tot 'n maksimum van 100 vehicles: R10,00 voertuie: R10,00 25 Boats, per motor boat: R5,00 25 Bote, per motorboot: R5,00 26 No admission fees will be levied after 17:00 and only 26 Geen toegangsgeld word na 17:00 gehef nie en slags fees for the use of the facilities will be payable vir die gebruik van die fasiliteite sal betaal word 3 Use of facilities: 3 Gebniik van fasiliteite: At the payment of the admission fees, a proof of payment will Met die betalings van die toegangsgelde word 'n bewys van be issued to persons with which the trampolines and jumping betaling aan persone uitgereik waarmee die springmatte en castle may be used thrice and the puttputt course once springkasteel driemaal benut mag word en die mini gholfbaan whereafter the following tariffs, which will also be applicable on eenmalig, waama die volgende tariewe, wat ook op seisoenseason ticket holders, will be payable: kaartjiehouers van toepassing sal wees, gehef sal word: 31 Sliding chute, per person, for five slides: R3,00 31 Glybaan, per persoon, vir vyt rifle: R3,00 32 Puttputt course, per person, for nine holes: R1,00 32 Mini gholfbaan, per persoon, vir nege putjies: R1,00 33 Trampolines, per person, for five minutes:111,00 33 Springmatte, per persoon, vir vyf minute: R1,00 34 Jumping castle per person, for 10 minutes: R1,00 34 Springkasteel, per persoon, vir 10 minute: R1,00 4 A discount of 30% (thirty per cent) on the caravan park tariffs 4 'n!coding van 30% (dertig persent) op die karavaanpark will be granted to Pensioners tariewe word aan Pensioenarisse toegestaan

70 70 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER Season tickets for one year for admission to the resort, from 5 SeiseenIceadjies vir toegang tot die oord vir een jaar word date if issuing thereof, will be made available at the following venal datum van uitreiking, aan inwoners van Bethel teen die tariffs to residents of Bethel and the applicant must furnish a volgende tariewe beskikbaar gestel en die aansoeker moat 'n passport photograph which will be laminated with the season paspoortgrootte foto voorsien om met die seisoenkaartjie ticket: gelamineer te word: 51 Children of school age, per year: R20,00 51 Skoolgaande kinders, per jaar: 820,00 52 Volwassenes, per jaar: R30,00 52 Adults, per year: R30,00 53 Molorbote, per jaar: 1150,00 53 Motorboats, per year: R50,00 J VAN A VAN NIEKERK, J VAN A VAN NIEKERK, Stadskterk Town Clerk Burgersentrum, Posbus 3, Bethel, 2310 Civic Centre, PO Box 3, Bethel, 2310 LOCAL AUTHORITY NOTICE 5013 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5013 STADSRAAD VAN CARLETONVILLE TOWN COUNCIL OF CARLETONVILLE I WYSIGING VAN REINIGINGSVERORDENINGE TEN I AMENDMENT OF CLEANSING SERVICES BYLAWS IN EINDE VOORSIENING TE MAAK VIR WEGDOENING VAN ORDER TO PROVIDE FOR THE DISPOSAL OF MEDICAL MEDIESE AFVAL WASTE II WYSIGING VAN TARIEF VAN GELDE: VERHUUR VAN DIE II AMENDMENT OF THE TARIFF OF CHARGES: BYLAWS LAPA EN TOERUSTING FOR THE LETTING OF THE LAPA AND EQUIPMENT I KENNIS GESKIED HIERMEE ingevolge die bepalings van I IT IS HEREBY NOTIFIED in terms of the provisions of section Mike! 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, of the Ordinance on Local Government, 1939 (Ordinance (Ordonnansie No 17 van 1939), soos gewysig, dat die No 17 of 1939), as amended, that the Town Council of Carle Stadsraad van Carletonville, by speslale besluit, besluit het tonville has, by special resolution, amended the Cleansing om die Reinigingsverordeninge afgekondig by Administra Services ByLaws, promulgated under Administrator's Notice teurskennisgewing No 331 van 2B Maart 1979, coos gewysig, No 331 of 28 March 1979, as amended, as follows: soos volg verder gewysig het met ingang 1 November 1994: (I) That a service for the removal of medical waste be (i) Oat 'n diens vir die verwydering van mediese afval Inge established; stel word; (Ii) (a) by the addition of the definitions of: (ii) (a) Deur die woordomskrywings " 'Medical waste' used surgical needles, "'mediese Oval gebruikte spuitnaalde, spuite, syringes, scalpels and similar objects"; skalpels en soortgeiyke vac rwerpe"; and en "'Medical waste Wm' a container for medical " 'medlese afvalhouers"n houer vir mediese waste as approved by the Chief: Health Services afval soos deur die Hoof: Gesondheidsdienste and supplied by the Council" goedgekeur en deur die Raad voo ratan" between the definitions of "garden refuse" and "occupier": (b) deur die sinsnede "(uitgesonderd mediese afval van hospitals afkomstig)" tussen die woorde "hos pitale" en "skate" in te voeg waar dit in die woord omskrywing "huisanal" voorkom; (b) by the addition of the clause "(with the exception of medical waste released by hospitals)" between the words "hospitals," and "schools", where it appears in the definition of "domestic refuse"; tussen die woordomskrywings "lywige tui naive!" en "openbare piek" in te voeg; (c) by the addition of a new "Chapter 5 MEDICAL (c) deur 'n nuwe "Hoofstuk 5 MEDIESE AFVAL" In WASTE" and to amend the numbering of the fol te voeg en die nommering van die bestaande hoofchapters accordingly; stukke dienooreenkomstig aan to pas; lowing (d) by the addition of a new section 11 and to amend (d) deur 'n nuwe arlikel 11 in te voeg en die nommering the numbering of the following sections accordingly, van die bestaande artikels dienooreenkomstig aan the said section reading as follows: te pas, welke artikel soos volg lees: "11 (1) The occupier of a premises where medi "11 (1) Die okkupeerder van 'n perseel waar cal waste is generated, must utilise the mediese afval ontstaan most van die service for the disposal of medical waste Raad se diens vir die verwydering van supplied by the Council and is responsi medics() alval gebruik maak en is aanble for the settlement of all fees regarding spreeklik daarvoor dat alle gelde ten for the settlement of all fees regarding opsigte van die verskaffing van mediese the supply as well as the removal of the alvalhouers asook die afhaal en verwy containers for the disposal of medical daring van mediese afval, aan die Raad waste; betaal word; 11 (2) the occupant or the owner of a permises 11 (2) Die bewoner of die eienaar van 'n per where medical waste is generated, must, seel waarop mediese afval ontstaan, within seven days from the day on which moat binne sewe dae vanaf die dag waste is generated, notify the Council waarop die afval begin ontstaan, die accordingly; Raad sodanig in kennis stel; 11 (3) the occupier of a premises where medi 11 (3) Die okkupeerder van 'n perseel waar cal waste is generated, is responsible to mediese afval ontstaan is verantwoordeensure that all medical waste is disposed lik om toe te sien dat alle mediese afval of only in a medical refuse container as slegs in 'n mediese analhouer soos deur supplied by the Council; die Raad verskaf, geplaas word; 11 (4) no medical refuse container may he used 11 (4) Geen mediese afvalhouer mag vir 'n for any purpose other than the disposal ander doel gebruik word as om mediese of medical waste; afval in te pleas nie;

71 1, (b) PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No (5) the occupier of a premises where medi 11 (5) Die okkupeerder van 'n perseel waar cal waste is generated, must inform the mediese afval ontstaan moet die Raad Council when the medical refuse con in kennis stel wanneer die mediese alval tainer is full and is to be replaced; houer vol is en vervan houer vol is en vervang moot word; 11 (6) the occupant or the owner of any prem ises must place all refuse at such a Iona 11 (6) Die eienaar of bewoner van enige r Lion on the premises where it can be colpleas op 'n plek op die perseel waar dit seel moet sodanige afval pleas of last lected without any difficulty by the Coungerieflik is vir die employees; Raad se werknemers om die aemers om die afval te vergaar en 11 (7) the Council will not accept any responsi te veiwyder; bility for the loss of or damage to any 11 (7) Die Raad aanvaar geen aanspreeklikrefuse container" heid vir die verlies van of skade aan '11 (e) by the addition of the word "medical," between the afvalhouer nie"; words "domestic" and "or" in section 15 (2); (e) deur die woord "mediese" in to voeg tussen die (iii) that, in terms of the provisions of section 80 (B) of the Ordinance on Local Government, 1939;(0rdinance No woorde "huise " en "of" waar dit in artikel 15 (2) voorkom"; 17 of 1939), as amended, the Town Counci10117 of 010 dat ingevolge die bepalings van artikel 80 (B) van die 1939), as amended, the Town Council of Carletonville Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie has amended the Tariff of Charges for the Cleansing No 17 van 1939), soos gewysig, die Stadsraad van Car Services By laws as promulgated by Municipal Notice letonville die Tarief van Gelde vir die Reinipingsdienste No 46/1993 in Provincial Gazette No 4275, dated 3 verordeninge, soos atgekondig by Munisipale Kennis August 1985, as amended with effect from 1 July 1994, gewing No 46/1983 in Provinsiale Koerant No 4275, by the addition of item 10, which reads as follows: gedateer 3 Augustus 1985, soos gewysig met ingang 1 Julie 1994, wysig deur item 10 by te voeg, wat soos "10 Medical waste: volg lees: For the supply and removal of a medical refuse container: "10 Medlese afval: Vir die verskaffing en verwydering van 'n mediese Deposit (once only): R40,00 afvalhouer: Tariff (per container): R2000" II Deposit (eenmalig): R40,00 NOTICE IS HEREBY FURTHER GIVEN in terms of the provi Tarief (per houer): R20,00" sions of section 80 (B) of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance No 17 of 1939), as amended, that the Town II KENNIS GESKIED VERDER HIERMEE ingevolge die bepa Council of Carletonville has, by special resolution; amended lings van artikel 80 (B) van die Ordonnansie op Plaaslike the Tariff of Charges: By laws for the letting of the Lapa and Bestuur, 1939 (Ordonnansie No 17 van 1939),soos gewysig, dat die Stadsraad van Carletonville, by spesiale besluit, Equipment, promulgated under Municipal Notice No 57/1993 besluit het om die Tarief van Gelds: Verhuur van die Lapa en In Provincial Gazette No 4433 dated 17 November 1993, as Toerusting afgekondig by Munisipale Kennisgewing No amended, as follows: 57/1993 in Provinsiale Koerant No 4433 van 17 November (a) By the replacement of the heading of Part II of the Tariff 1993, soos gewysig, soos volg verder te wyslg: of Charges with the following heading: (a) Deur die opskrif van Deel II van die Tarief van Gelde met "TARIFF OF CHARGES: CUTLERY, CROCKERY AND die volgende opskrif te vervang: RELATED EQUIPMENT"; "TARIEF VAN GELDE: TAFELGEREEDSKAP, GREEK WARE EN AANVERWANTE TOERUSTING"; by the renumbering of item 3 (LOSS OR DAMAGES:) where it appears in Part II of the Tariff of Charges, to item (b) Deur item 3 (VERLIES OF SKADE:) wear dit onder Deel 5; II van die Tarief van Gelde voorkom, te hemommer na item 5; (c) by the insertion of the following items between item 2 TABLE CLOTHS (c) Deur tussen item "2 TAFELDOEKE," en die nuutge and the newly numbered item 5 nommerde item "5 VERLIES OF SKADE LOSS OR DAMAGES " wear Mt where it appears in Part II of onder Deel II van die Tarief van the Tariff of Charges: Gelde voorkom, die volgende items in to voeg: "3 Hire of 'spitbraai', per occasion: R75,00 "3 Huur van spitbraai, per geleentheid: R75,00 4 Use of gas, per occasion: R50,00" 4 Gebruik van gas, per geleentheld: R50,00 " C J DE BEER, Pr, TC, C J DE BEER, Pr, SK, Chief Executive/Town Clerk Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Municipal Offices, Halite Street, PO Box 3, Carletonville, 2500 Munisipale Kantore, Halitestraat, Posbus 3, Carletonville, November November 1994 (Notice No 47/1994) (Kennisgewing No 47/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5014 PLAASLIKE BESTUURSKENNISG EWING 5014 TOWN COUNCIL OF EDENVALE STADSRAAD VAN EDENVALE EDENVALE AMENDMENT SCHEME 351 EDENVALEWYSIGINGSKEMA 351 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) (a) van planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie that an amendment to the Edenvale Town planning Scheme, No 15 van 1986), bekendgemaak dat 'n wysiging van die Edenvaledorpsbeplanningskema, 1980, waarkragtens Dwarsstraat, Eastleigh, 1980,1986), whereby Dwars Street, Eastleigh, Edenvale, being rezoned to Edenvale, hersoneer word na "Spesiaal" vir 'n elektroniese monte "Special" for an electronic assembly plant and offices as well as to ringsaanleg en kantore sowel as na "Residensieel 1" deur die "Residential 1" has been adopted by the Town Council of Edenvale Stadsraad van Edenvale ingevolge artikel 29 (2) van gemelde in terms of section 29 (2) of the said Ordinance Ordonnansie aanvaar is Map 3, the Annexure, and the scheme clauses of the amendment Kaart 3, die Bylae en die skemaklousules van die wysigingskema scheme is filed with the Town Clerk, Municipal Offices, Van Riebeeck word in bewaring gehou deur die Stadsklerk, Munisipale Kantore, Avenue, Edenvale, and the Director: Local Government, Department Van Riebeecldaan, Edenvale, en die Direkteur: Plaaslike Bestuur, of Local Government, Housing and Works, Administration Houseof Departement van Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, Admini Assembly, Pretoria, and is open for inspection at all reasonable strasie Volksraad, Pretoria, en is beskikbaar vir inspeksie te alle times redelike tye

72 , Map 72 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 This amendment is known as Edenvale Amendment Scheme 351 Hierdie wysiging staan bekend as Edenvale wysigingskema 351 This amendment scheme will come into operation on 28 Decent Hierdie wysigingskema sal in werking tree op 28 Desember 1994 ber 1994 P J JACOBS, P J JACOBS, Stadsklerk Town Clerk Munisipale Kantore, Posbus 25, Edenvale, 1610 Municipal Offices, PO Box 25, Edenvale, Desember December 1994 (Kennisgewing No 189/1994) (Notice No 189/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5015 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5015 STADSRAAD VAN EDENVALE TOWN COUNCIL OF EDENVALE REGSTELLINGSKEN NISG EWING CORRECTION NOTICE Hiermee word ingevolge artikel 60 van die Ordonnansie op It is hereby notified in terms of section 60 of the Townplanning and Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that Eden bekendgemaak dat Edenvale wysigingskema 332, gepromulgeer vale Amendment Scheme 332, promulgated under Local Authority onder dekking van Plaaslike Bestuurskennisgewing 3743, wat in die Notice 3743, which appeared in the Provincial Gazette dated 28 Provinsiale Koerant gedateer 28 September 1994, verskyn het, reg September 1994 is hereby corrected by the substitution for the gestel word deur die sinsnede na die uitdrukking "Besigheid 1" in die phrase following the expression "Business 1" in the first paragraph eerste paragraaf met die volgende to veivang: ingevolge artikel of the following: " has been adopted by the Town Council of 29 (2) van gemelde Ordonnansie deur die Stadsraad van Edenvale Edenvale in terms of section 29 (2) of the said Ordinance" aanvaar is" P J JACOBS, P J JACOBS, Town Clerk Stadsklerk Municipal Offices, PO Box 25, Edenvale, 1610 Munisipale Kantore, Posbus 25, Edenvale, December Desember 1994 (Notice No 190/1994) (Kennisgewing No 190/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5016 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5016 TOWN COUNCIL OF EDENVALE STADSRAAD VAN EDENVALE EDENVALE AMENDMENT SCHEME 357 EDENVALE VVYSIGINGSKEMA 357 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) (a) van planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 1986), that an amendment to the Edenvale Townplanning Scheme, No 15 van 1986), bekendgemaak dat 'n wysiging van die Edenvale 1980, whereby Portion 245 (a portion of Portion 18) of the farm dorpsbeplanningskema, 1980, waarkragtens Gedeelte 245 ('n Rietfontein 63 IR, Edenvale, being rezoned to "Residential 3" has gedeelle van Gedeelte 18) van die plaas Rietfontein 63 IR, Eden been approved by the Town Council of Edenvale in terms of section vale, hersoneer word na 'Residensieel 3" ingevolge artikel 56 (9) 56 (9) of the said Ordinance van gemelde Ordonnansle, deur die Stadsraad van Edenvale goed 3, the Annexure and the scheme clauses of the amendment gekeur is scheme is filed with the Town Clerk, Municipal Offices, Van Riebeeck Kaart 3, die Bylae, en die skemaklusules van die wysigingskema Avenue, Edenvale, and the Director: Local Government, Department word in bewaring gehou deur die Stadsklerk, Munisipale Kantore, of Local Government, Housing and Works, Administration House of Van Riebeeddaan, Edenvale, en die Direkteur: Plaaslike Bestuur, Assembly, Pretoria, and is open for inspection at all reasonable times Departement van Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, Adminl strasie Volksraad, Pretoria, en is beskikbaar vir inspeksie to alle This amendment is known as Edenvale Amendment Scheme 357 redelike tye This amendment scheme will come into operation on 28 Decent Hierdie wysiging staan bekend as Edenvale wysigingskema 357 ber 1994 Hierdie wysigingskema sal in werking tree op 28 Desember 1994 P J JACOBS, P J JACOBS, Town Clerk Stadsklerk Municipal Offices, PO Box 25, Edenvale, 1610 Munisipale Kantore, Posbus 25, Edenvale, December Desember 1994 (Notice No 188/1994) (Kennisgewing No 188/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5017 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5017 TOWN COUNCIL OF ELLISRAS STADSRAAD VAN ELLISRAS ELLISRAS AMENDMENT SCHEME 36 ELLISRAS INYSIGINGSKEMA 36 It is hereby notified in terms of the provisions of section 57 (1) (a) Hiermee word ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No No 15 of 1986), that the Town Council of Ellisras has approved the 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Ellisras die amendment of the Ellisras Town planning Scheme, 1987, by the wysiging van die Ellisras dorpsbeplanningskema, 1987, goedgekeur rezoning of EA 176, Ellisras Extension 2, from "Residential 1" to het deur die hersonering van Ed 176, Ellisras uitbreiding 2, vanaf "Residential 2" "Residensieel 1" na "Residensieel 2"

73 I PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word filed with the Town Clerk of Ellisras and the DirectorGeneral: deur die Stadsklerk van Ellisras en die Direkteurgeneraal: Transvaal Provincial Administration, Community Development Transvaalse Provinsiale Administrasie, Tak Gemeenskapsontwikke Branch, Pretoria, and are open for inspection during normal office ling, Pretoria, in bewaring gehou en le gedurende gewone kantoorhours ure ter insae This amended is known as Ellisras Amendment Scheme 36 and Hierdie wysiging staan bekend as Ellisras wysigingskema 36 en shall come into operation on the date of publication of this notice tree op datum van publikasie van hierdie kennisgewing in working J P W ERASMUS, J P W ERASMUS, Town Clerk Stadsklerk Civic Centre, Private Bag X136, Ellisras, 0555 Burgersenhum, Privaatsak X136, Ellisras, November November 1994 (Notice No 54/1994) (Kennisgewing No 54/1994), LOCAL AUTHORITY NOTICE 5018 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5018 TOWN COUNCIL OF HEIDELBERG, TRANSVAAL STADSRAAD VAN HEIDELBERG, TRANSVAAL AMENDMENT TO THE DETERMINATION OF CHARGES FOR WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE THE SUPPLY OF ELECTRICITY VOORSIENING VAN ELEKTRISITEIT It is hereby notified in terms of section 80B (B) of the Local Govern Dit word hierby ingevolge die bepalings van artikel 808 (8) van die ment Ordinance, 1939 (Ordinance No 17 of 1939), that the Town Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie No 17 van Council of Heidelberg has, by special resolution, further amended 1939), bekendgemaak dat die Stadsraad van Heidelberg, by the Determination of Charges for the Supply of Electricity, as spesiale besluit, die Vasstelling van Gelde vir die Voorsiening van publishes under Local Authority Notice 3191 dated 25 October 1989, Elektrisiteit afgekondig onder Plaaslike Bestuurskennisgewing 3191 by amending the Schedule as follows with effect from 1 October van 25 Oktober 1989, verder gewysig het deur die Bylae met ingang 1994: 1 Oktober 1994, sow volg te wysig: (I) By substituting item 1 (1) with the following: (i) Deur item 1 (1) deur die volgende te vervang: "(1) Where the supply of electricity is disconnected by the "(1) Waar die lewering van elektrisitelt deur die Raad Council, or Is going to be disconneted due to onderbreek is, of gestaak gaan word as gevolg van (a) non payment or payment after the determined date of payment; (a) wanbetaling of betaling nit vasgestelde datum vir betaling; (b) deficient conditions of the electrical installation (b) gebrekkige toestand by die elektriese installasie which is, in the opinion of the Council, a danger wat na mening van die Raad 'n gevaar of or potential danger; moontlike gevaar skep of inhou; (a) a condition which caused interference with the (c) 'n toestand wat veroorsaak dat die toevoer aan sypply to any other consumer; enige ander verbruiker belemmer word; (d) an application lodged by a consumer (d) aansoek gerig deur 'n verbruiker the Council is entitled to a charge fees for any recon is die Raad geregtig om gelde te hef vir enige nection or revocation of disconnection instructions, at heraansluitings of enige herroeping van afsluitingsin the rate of R50 during office hours of the Council and struksies, teen 'n tarief van R50 gedurende kantoorure R100 outside the normal hours of the Council" en R100 buite kantoorure" (11) By substituting item 6 0) with the following: (H) Deur item 6 (1) deur die volgende te vervang: "(1) Any consumer under Item 5A, 5B, and 6 of Part I may "(1) Enige verbruiker onder item 5A, 5B en 6 van Deel I kan lodge an application to be classified in another aansoek doen om onder 'n ander verbruikersklas Inge category if said consumer's maximum demand register deel te word indien sy maksimum aanvraag drie agtesuch demand in three consecutive months, provided reenvolgende maande sodanige ander aanvraag rethat if the reduced demand is exceeded, the consumer gistreer, met dien verstande dat sou die verminderde will immediately be placed in the higher consumer cat aanvraag oorskry word, die verbruiker onmiddellik egory" weer teruggeplaas sal word na die hoer verbruikers (iii) By adding the following after item 6: 'Jas" "7 Issuing of certificate: (iii) Deur die volgende na item 6 by te voeg: "7 Uitreiking van sertifikaat Application for the issuing of a certificate of discharge: R100" Aansoek om uitreiking van sertifikaat van nakoming: R100" G F SCHOLTZ, G F SCHOLTZ, Chief Executive/Town Clerk Ultvoerende Hoof/Stadsklerk Municipal Offices, PO Box 201, Heidelberg, 2400 Munisipale Kantore, Posbus 201, Heidelberg, December Desember 1994 (Notice No 51/1994) (Kennisgewing No 51/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5019 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5019 TOWN COUNCIL OF HEIDELBERG, TRANSVAAL STADSRAAD VAN HEIDELBERG, TRANSVAAL AMENDMENT TO THE DETERMINATION OF CHARGES FOR WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE THE COLLECTION AND REMOVAL OF REFUSE AND SANITARY AFHAAL EN VERWYDERING VAN AFVAL EN SANITEITS SERVICES DIENSTE It is hereby notified In terms of section 60B (8) of the Local Govern Dit word hierby ingevolge die bepalings van artikel 80B (8) van die ment Ordinance, 1939, that the Town Council of Heidelberg, Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekendgemaak dat die Transvaal, has, by special resolution, amended the Determination of Stadsraad van Heidelberg, Transvaal, by spesiale besluit, die

74 74 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 Charges for the Collection and Removal of Refuse and Sanitary Vasstelling van Gelde vir die Afhaal en Verwydering van Afval en Services published under Local Authority Notice 3089 dated Saniteitsdienste afgekondig ander Plaaslike Bestuurskennisgewing 18 October 1992, by amending the Schedule as follows with effect 3089 gedateer 18 Oktober 1992, verder gewysig het deur die Bylae from 1 July 1994: soos volg met ingang 1 Julie 1994 gewysig het "By substituting the figure of R25,00" with the figure of "Deur in item 1 (4) die syfer "F125,00" deur die syfer "R35,00" in item 1 (4)" "R35,00" te vervang" G F SCHOLTZ, a F SCHOLTZ, Chief Executive/Town Clerk Ultvoerende HooVStadsklerk Municipal Offices, PO Box 201, Heidelberg, Transvaal, 2400 Munisipale Kantore, Posbus 201, Heidelberg, Transvaal, December Desember 1994 (Notice No 49/1994) (Kennisgewing No49/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5020 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5020 TOWN COUNCIL OF HEIDELBERG, TRANSVAAL STADSRAAD VAN HEIDELBERG, TRANSVAAL AMENDMENT' TO THE DETERMINATION OF CHARGES FOR WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE THE COLLECTION AND REMOVAL OF REFUSE AND SANITARY AFHAAL EN VERWYDERING VAN AFVAL EN SANITEITS SERVICES DIENSTE It is hereby notified in terms of section 80B (8) of the Local Govern Oft word hierby ingevolge die bepalings van artikel 80B (8) van die ment Ordinance, 1939, that the Town Council of Heidelberg, Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekendgemaak dat die Transvaal, has by special resolution, amended the Determination of Stadsraad van Heidelberg, Transvaal, by spesiale besluit, die Charges for the Collection and Removal of Refuse and Sanitary Vasstelling van Gelde vir die Afhaal en Verwydering van Afval en Services, published under Local Authority Notice 3089 dated 18 Oc Saniteitsdienste afgekondig ander Plaaslike Sestuurskennisgewing tober 1992, by amending the Schedule as follows with effect from 3089 gedateer 18 Oktober 1992, verder gewysig het deur die Bylae 1 September 1994: soos volg, met ingang 1 September 1994, gewysig het: "(a) By substituting the amount of "R14,02" with the amount "R30" In item 2 (1) (4"; "(a) Deur in item 2 (1) (b) die syfer "R14,02" deur die syfer "R30" te vervang"; (b) by substituting subitem (2) of item 2 with the following: (b) deur subitem (2) van item 2 deur die volgende te vervang: "(2) Bulky refuse "(2) Lywige afvw (a) for the disposal thereof at the transfer station, per ton or part thereof (aa) R & R Tobacco Manufacturers: R16,50; (a) vir die wegdoen daarvan le die oorlaaistasle per ton of gedeelte daarvan (aa) R & R Tabakvervaardigers: R16,50; (bb) other users: R30; (bb) ander verbruikers: R30; (b) for the disposal thereof at another site which in the opinion of the Council is more suitable: Free of charge"; (b) vir die wegdoen daarvan to 'n ander terrein na mening van die Read, meer geskik vlr die doel: Gratis"; (c) by adding the following after item 4 (4): (c) Deur na item 4 (4) die volgende by te voeg: "(5) The using of the weigh bridge at the transfer station, "(5) Die gebruik van die weegbrug te oorlaaistasie, per per weighin: R12" weeg: R12" G F SCHOLTZ, G F SCHOLTZ, Chief ExecutIve/Town Clerk Ultvoerende Hoot/Stadsklerk Municipal Offices, PO Box 201, Heidelberg, Transvaal, 2400 Munisipale Kantore, Posbus 201, Heidelberg, Transvaal, December Desember 1994 (Notice No 48/1994) (Kennisgewing No 48/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5021 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5021 CRY OF JOHANNESBURG STAD JOHANNESBURG NOTICE OF DRAFT SCHEME KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA (AMENDMENT SCHEME 4796) (WYSIGINGSKEMA 4796) The City Council of Johannesburg hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Johannesburg gee hierby ingevolge artikel 28, section 28, read together with section 55, of the Town planning and gelees saam met artikel 55, van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that a draft ning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat 'n townplanning scheme to be known as Johannesburg Amendment ontwerpdorpsbeplanningskema, wat as Johannesburgse Wysi Scheme 4796 has been prepared by it gingskema 4796 bekend gaan staan, deur hom opgestel is This scheme is an amendment scheme and contains the following Hierdie skema is 'n wysigingskema en proposals: voorstelle: bevat die volgende To rezone part of Ed 7903, Kensington, from "Public Open Om 'n gedeelte van Ert 7903, Kensington, te hersoneer van Space" to "Residential 1", one dwelling per 700 m2, Height "Openbare Oopruimte" na "Residensieel 1", een woonhuis per Zone 0 (three storeys) 700 m2, Hoogtesone 0 (drie verdiepings) The effect is to sell the site to the owner of the Remaining Extent of Die uitwerking hlervan is om die terrein aan die eienaar van die Erf 7829, Kensington, and subsequently consolidate it with the said Resterende Gedeelte van Ed 7829, Kensington, te verkoop en erf gevolglik met die genoemde erf te konsolideer

75 ' PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No The draft scheme will lie for inspection during normal office hours Die ontwerpskema la ter insae gedurende gewone kantoorure by at the office of the City Planning Department, Seventh Floor, Room die kantoor van die Departement van Stadsbeplanning, Sewende 760, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a period of 28 Verdieping, Kamer 760, Burgersentrum, Braamfontein, Johannes days from 28 December 1994 burg, vir 'n tydperk van 28 doe vanaf 28 Desember 1994 Besware teen of vertoo ten opsigte van die skema moet binne 'n Objections to or representations in respect of the scheme must be tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik by of tot die lodged with or made in writing to the Director: City Planning at the Direkteur: Stadsbeplanning by die bogey em adres of by Posbus above address or at PO Box 30733, Braamfontein, 2017, within a 30733, Braamfontein, 2017, ingedien of gerig word period of 28 days from 28 December 1994 G N PADAYACHEE, G N PADAYACHEE, Stadsklerk Town Clerk Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg 28 4 Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg,, LOCAL AUTHORITY NOTICE 5022 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5022 STAD JOHANNESBURG PERMANENTE SLUITING VAN GEDEELTE VAN ERF 3560, MY OF JOHANNESBURG NORTHCLIFFURBREIDING 25 EN TOEKENNING VAN SERWI TUUT DAAROOR PERMANENT CLOSURE OF PORTION OF ERF 3560, NORTH CLIFF EXTENSION 25, AND GRANT OF SERVITUDE THERE [Kennisgewing ingevolge artikel 68 en 79 (18) van die Ordonnansie OVER op Plaaslike Bestuur, 1939 ] Die Raad is voomemens om 'n gedeelte van die park op Erf 3560, [Notice in terms of section 68 and 79 (18) of the Local Government Northdiffuitbreiding 25, permanent te Suit en 'n reg Ordinance, van weg senvitout oor Ed 3560, Northcliff uitbreiding 25, aan die eienaar van Erf 1939] The Council Intends to close permanently a portion of the park of 3420, Northdiff uilbreiding 25, toe te staan Ed 3560, Northcliff Extension 25, and to grant a right of way servi Besonderhede van die Raad se besluit en 'n plan van die parkge tude over Ed 3560, Northcliff Extension 25, to the owner of Ed 3420, deelte wat gesluit gam word Is gedurende gewone kentoorure ter Northcliff Extension 25 insae in Kamer $216, Tweede Verdieping, Burgersentrum, Bream Details of the Council's resolution and a plan of the portion of the fontein, Johannesburg park to be closed may be inspected during ordinary office hours at Enigeen wat teen die Suiting of dfe beoogde serwituut beswaar wit Room S216, Second Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johannes aanteken of wat 'n eis om vergoeding sal ha Indian die sluiting burg bewerkstellig word, most sodanige beswaar of eis teen uiters 27 Any person who objects to the proposed closing or to the proposed Januarie 1995 by my indien servitude or who will have any claim for compensation if the closing is effected must lodge such objection or claim with me on or before 28 N PADAYACHEE, January 1995 Stadsklerk Burgersentrum, Braamfontein; Posbus 1049, Johannesburg, 2000 N PADAYACHEE, Town Clerk 27 Desember 1994 Civic Centre, Braamfontein; PO Box 1049, Johannesburg, December 1994 (N8/3557) (SPECOOC/11242) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5023 (SPECD (N8/3557)OC/11242) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5023 STADSRA AD VAN JOHANNESBURG REGSTELLINGSKENNISGEWING CITY COUNCIL OF JOHANNESBURG CROWN NORTHUITBREIDING 1 NOTICE OF CORRECTION Plaaslike Bestuurskennisgewing 3284 van 31 Augustus 1994 word hierby soos volg verbeter: CROWN NORTH EXTENSION 1 1 Met die wysiging van klousule 1 (5) (a) in Afrikaanse om soos Local Authority Notice 3284 dated 31 August 1994 is hereby volg te lees: improved as follows: "(a) Die mynpacht 323/96 wat Erwe 100, 101 en 102 raak 1 By amending clause 1 (5) (a) in Afrikaans to read as follows: en mynpacht 349 wat Erwe 98, 99 en 103 raak" "(a) Die mynpacht 323/96 wat Erwe 100, 101 en 102 raak 2 Met die wysiging van klousule 1 (5) (a) in Engels om soos volg en mynpacht 349 wat Erwe 98, 99 en 103 raak" te lees: 2 By amending clause 1 (5) (a) in English to read as follows: "(a) Mynpacht 323/96 which affects Erven 100, 101 and 102 and mynpacht 349 which affects Erven 98, 99 and "(a) Mynpacht 323/96 which affects Erven 100, 101 and 102 and mynpacht 349 which affects Sven 98, 99 and 103" 103" 3 Met die vervanging van die term "MINERAL ACT" met die 3 By replacing the term "MINERAL ACT" with the term "MINEterm "MINERALS ACT" in klousule 2 (1) in Engels RALS ACT" in clause 2 (1) in English 4 Met die wysiging van klousule 2 (1) (a) in Engels om soos volg te lees: 4 By amending clause 2 (1) (a) in English to read as follows: "(a) As this ed (stand, land etc) forms part of land which is, "(a) As this erf (stand, land etc) forms part of land which is, or may be, undermined and which may be or may be, undermined and liable to which may be liable to subsidence, settlement, shock and subsidence, settlement, shock and cracking cracking due to due to mining operations, past, present or future, the owner mining operations, past, present or future, the owner thereof accepts all liability for any damage thereto or to thereof accepts all liability for any damage thereto or to any structure thereon which may result from such sub any structure thereon which may result from such subsidence, settlement, shock or cracking" sidence, settlement, shock or cracking" 5 By replacing the term "specification" with the term "specifi 5 Met die vervanging van die term "specification" met die term cations" in clause 2 0) (c) in English "specifications" in klousule 2 0) (c) in Engels 6 By replacing the term "provision" with the term "proviso" in 6 Met die vervanging van die term "provision" met die term clause 2 0) (d) (i) in English "proviso" in klousule 2 (1) (d) (ii) in Engels

76 76 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER By amending clause 2 (2) (c) in English to read as follows: 7 Met die wysiging van klousule 2 (2) (c) in Engels om soos volg to lees: "(c) Erven 99 and 100 "(c) Erven 99 and 100 The art is subject to a servitude of variable width for The erf is overhead electrical powerlines with underground subject to a servitude of variable width for cables in favour of the City Council of Johannesburg as overhead electrical powedines with underground indicated on the General Plan" cables in favour of the City Council of Johannesburg as indicated on the General Plan" G N PADAYACHEE, G N PADAYACHEE, Chief Executive Officer Hoof Uitvoerende Beampte PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5024 LOCAL AUTHORITY NOTICE 5024 STADSRAAD VAN JOHANNESBURG CRY COUNCIL OF JOHANNESBURG REGSTELLINGSKEN NISGEWI NG NOTICE OF CORRECTION CROWN NORTH UITBREIDING 3 CROWN NORTH EXTENSION 3 Plaaslike Bestuurskennisgewing 3286 van 31 Augustus 1994 word Local Authority Notice 3286 dated 31 August 1994 is hereby hierby soos volg verbeter: improved as follows: 1 Met die skraping van klousule 1 (5) (a) (i) en die wysiging van klousule 1 (5) (a) in Afrikaans om soos volg te lees: 1 By deleting clause 1 (5) (a) (i) and amending clause 1 (5) (a) in Afrikaans to read as follows: "(a) Mynpacht 323/96 wat Erf 104 raak en mynpacht 349 wat Erf 105 raak" "(a) Mynpacht 323/96 wat Erf 104 raak en mynpacht 349 wat Ed 105 raak" 2 Met die skraping van klousule 1 (5) (a) (i) en die wysiging van klousule 1 (5) (a) in Engels om soos volg te lees: 2 By deleting clause 1 (5) (a) (i) and amending clause 1 (5) (a) in English to read as follows: "(a) Mynpacht 323/96 which affects Erf 104 and mynpacht 349 which affects Ed 105" "(a) Mynpacht 323/96 which affects Ed 104 and mynpacht 3 Met die skraping van klousule 1 (5) (d) en al sy subklousules 349 which affects Erf 105" 4 Met die vervanging van die term "MINERAL ACT" met die 3 By deleting clause 1 (5) (d) and all Its subclauses term "MINERALS ACT" In klousule 2 (1) in Engels 4 By replacing the term "MINERAL ACT" with the ter "MINE 5 Met die wysiging van klousule 2 (1) (a) in Engels om soos volg RALS ACT" in clause 2 (1) in English te lees: 5 By amending clause 2 (1) (a) in English to read as follows: "(a) As this erf (stand, land etc) forms part of land which is, "(a) As this erf (stand, land etc) forms part of land which is, or may be, undermined and which may be liable to or may subsidence, settlement, shock be, undermined and which may be liable to and cracking due to subsidence, settlement, shock and cracking due to mining operations, past, present or future, the owner mining operations, past, thereof accepts all liability for any damage thereto or to present accepts or all future, liability for the any owner damage thereto thereof or to any stucture thereon which may result from such subsiany stucture thereon which may result from such subsidance, settlement, shock or " dence, settlement, shock or cracking" 6 term "operacking ening" met die term Met "o penings die verva " ranging klousule 2 (1) van die (f) In Engels 6 By replacing the term "opening" with the term "openings" In clause 2 (1) (f) in English 7 Met die wysiging van klousule 2 (1) (g) In Engels om soos volg te lees: 7 By amending clause 2 (1) (g) in English to read as follows: " (g) The townsp dev per "(g) The township developer/stand owner shall obtain per mission inhi termselo ofper/stand regulationowner shall 635, robtainmulgated mission in terms of regulation 535, promulgated under the Minerals Act, 1991 (Act No 50 of 1991), under the Minerals Act, 1991 (Act No 50 of 1991), before any buildings or structures may be erected on before any buildings or structures may be erected on the land in question The said regulation 535 reads as the land in question The said regulation 535 reads as follows:" follows:" 8 Met die Scraping van die subklousules van klousule 2 (2) (b) 8 By deleting the subclauses of clause 2 (2) (b) and amending en die wysiging van klousule 2 (2) (b) in Afrikaans om soos clause 2 () (b) in Afrikaans to read as follows: volg te lees: "(b) Erwe 104 en 105 "(b) Erwe 104 en 105 Die erf is onderworpe aan 'n senvituut vir oorhoofse elektriese kraglyne en ondergrondse kabels ten gunste van die Stadsraad van Johannesburg, soos op die Algemene Plan aangedui" Die erf is onderworpe aan 'n senvituut vir oorhoofse elektriese kraglyne en ondergrondse kabels ten gunste van die Stadsraad van Johannesburg, soos op die Algemene Plan aangedui" 9 By deleting the subclauses of clause 2 (2) (b) and amending 9 Met die sleeping van die subklousules van klousule 2 (2) (b) clause 2 (2) (b) in English to read as follows: en die wysiging van klousule 2 (2) (b) in Engels om soos volg "(b) Erven 104 and 105 to lees: The erf is subject to a servitude for overhead electrical "(t) Erven 104 and 105 powerlines and underground cables in favour of the The erf is subject to a servitude for overhead electrical City Council of Johannesburg, as indicated on the powerlines and underground cables in favour of the General Plan" G N PADAYACHEE, Chief Executive Officer City Council of Johannesburg, as indicated on the General Plan" G N PADAYACHEE, Hoof Uitvoerende Beampte LOCAL AUTHORITY NOTICE 5025 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5025 CITY COUNCIL OF KEMPTON PARK STADSRAAD VAN KEMPTON PARK AMENDMENT OF TARIFF OF CHARGES IN RESPECT OF WYSIGING VAN TARIEF VAN GELDE TEN OPSIGTE VAN VARIOUS FACILITIES VERSKEIE FASILITEITE It is hereby notified in terms of section 8013 (8) of the Local Govern Ingevolge artikel 80B (8) van die Ordonnansie op Plaaslike ment Ordinance, No 17 of 1939, as amended, that the Council has Bestuur, No 17 van 1939, soos gewysig, word hierby bekendge amended the following tariff of charges with effect from 1 November, maak dat die Raad die volgende tarief van gelde met ingang van 1994: 1 November 1994 wysig:

77 A COEN SCHOLTZ RECREATION CENTRE PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No TARIFF OF CHARGES 1 Uses by registered charity organisations or members of section 59 and 60 committees, schools and churches within the municipal area of the Council, the following rebate tariff: 11 Main hall 08:00 to 13:00: 13:00 to 18:00: Mondays to Thursdays R112,00 or R22,00 ph R112,00 or R22,00 ph Fridays to Saturdays R138,00 or R28,00 ph R138,00 or R28,00 ph R56,00 ph R146,00 or R29,00 ph 18:00 to 24:00: 08:00 to 24:00: Mondays to Thursdays R172,00 or R29,00 ph R238,00 Fridays to Saturdays R199,00 or R33,00 ph R285,00 S'undays R219,00 or R37,00 ph 12 Small hall 08:00 to 13:00: 13:00 to 18:00: Mondays to Thursdays 856,00 or R11,00 ph R56,00 or R11,00 ph Fridays to Saturdays R69,00 or R14,00 ph 969,00 or R14,00 ph Sundays R28,00 ph R73,00 or R15,00 ph 1800 to 24:00: 08:00 to 24:00: Mondays to Thursdays R86,00 or 914,00 ph R119,00 Fridays to Saturdays 9100,00 or R17,00 ph 9143,00 Sundays R110,00 or R18,00 ph 13 Committee rooms 08:00 to 13:00: 13:00 to 18:00: 2 All other uses Mondays to Thursdays R14,00 or R3,00 ph R14,00 or R3,00 ph Fridays to Saturdays R18,00 or R4,00 ph R18,00 or R4,00 ph Sundays R8,00 ph R19,00 or R4,00 ph 18:00 to 24:00: 08:00 to 24:00: Mondays to Thursdays R22,00 or 84,00 ph R30,00 Fridays to Saturdays R25,00 or R4,00 ph R36,00 Sundays 828,00 or R5,00 ph 21 Main hall 08:00 to 13:00: 13:00 to 18:00: Mondays to Thursdays R224,00 or R45,00 ph R224,00 or R45,00 ph Fridays to Saturdays R276,00 or R55,00 ph R276,00 or R55,00 ph Sundays R110,00 ph R292,00 or 858,00 ph 18:00 to 24:00: 08:00 to 24:00: Mondays to Thursdays R344,00 or R57,00 ph R475,00 Fridays to Saturdays R398,00 or R66,00 ph R570,00 Sundays R438,00 or R73,00 ph 22 Small hall 08:00 to 13:00: 13:00 to 18:00: Mondays to Thursdays R112,00 or R22,00 ph R112,00 or R22,00 ph Fridays to Saturdays R138,00 or R28,00 ph R138,00 or R28,00 ph Sundays R56,00 ph R146,00 or 829,00 ph 18:00 to 24:00: 08:00 to 24:00: Mondays to Thursdays R172,00 or R29,00 ph R238,00 Fridays to Saturdays R199,00 or R33,00 ph R285,00 Sundays R219,00 or R37,00 ph 23 Committee rooms 08:00 to 13:00: 13:00 to 18:00: Mondays to Thursdays R28,00 or R6,00 ph 928,00 or 96,00 ph Fridays to Saturdays R35,00 or R7,00 ph R35,00 or R7,00 ph Sundays 914,00 ph R37,00 or 87,00 ph 18:00 to 24:00: 08:00 to 24:00: Mondays to Thursdays R43,00 or R7,00 ph R59,00 Fridays to Saturdays R50,00 or 98,00 ph R72,00 Sundays R55,00 or R9,00 ph 3 Non repayment Insurance in all cases: B WYNAND MARAIS Main hall: R80,00 Side hall: R40,00 Committee rooms: 920,00 1 Uses by registered charity organisations or members of section 59 and 60 committees, schools and churces in the municipal area of the Council, the following rebate tariff: 11 Main hall 08:00 to 13:00: 13:00 to 18:00: Mondays to Thursday R90,00 or R18,00 ph 990,00 or R18,00 ph Fridays to Saturdays R103,00 or R21,00 ph R103,00 or R21,00 ph Sundays 942,00 ph 9109,00 or R22,00 oh

78 78 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER :00 to 24:00: 08:00 to 24:00: Mondays to Thursdays R136,00 or R23,00 oh R190,00 Fridays to Saturdays R148,00 or R25,00 oh R212,00 Sundays R163,00 or R27,00 oh 12 Side hall 18:00 to 13:00: 13:00 to 18:00: 2 All other uses Mondays to Thursdays 928,00 or R6,00 ph R28,00 or R6,00 oh Fridays to Saturdays 835,00 or R7,00 oh R35,00 or R7,00 ph Sundays R14,00 oh R37,00 or R8,00 ph 18:00 to 24:00: 08:00 to 24:00: Mondays to Thursday R43,00 or R7,00 ph R60,00 Fridays to Saturdays R50,00 or R8,00 oh R72,00 Sundays R55,00 or R9,00 oh 21 Main hall 08:00 to 13:00: 13:00 to 18:00: Mondays to Thursdays R180,00 or R36,00 ph 9180,00 or R36,00 ph Fridays to Saturdays 9205,00 or R41,00 oh R205,00 or R41,00 oh Sundays 982,00 oh 921 8,00 or R44,00 ph 18:00 to 24:00: 08:00 to 24:00: Mondays to Thursdays R272,00 or R45,00 ph R379,00 Fridays to Saturdays R296,00 or R49,00 oh R424,00 Sundays 9326,00 or R54,00 ph 22 Side hall 08:00 to 13:00: 13:00 to 18:00: Mondays to Thursdays R56,00 or R11,00 ph R56,00 or R11,00 ph Fridays to Saturdays R69,00 or R14,00 oh 969,00 or R14,00 oh Sundays R28,00 oh R73,00 or R15,00 ph 18:00 to 24:00: 08:00 to 24:00: Mondays to Thursdays R86,00 or R14,00 ph R119,00 Fridays to Saturdays 9100,00 or R17,00 oh R143,00 Sundays 9110,00 or R18,00 oh 3 Nonrepayment Insurance in all cases: Main hall: R80,00 Side hall: R40,00 C BARNARD STADION 1 Uses by registered charity organisations or members of sections 59 and 60 committees, schools and churches within the municipal area of the Council the following rebate tariff: 11 Reception hall 08:00 to 13:00: 13:00 to 18:00: Mondays to Thursdays 828,00 or R6,00 ph 926,00 or R6,00 ph Fridays to Saturdays R35,00 or R7,00 ph R35,00 or R7,00 ph Sundays R14,00 ph R37,00 or R8,00 ph 18:00 to 24:00: 08:00 to 24:00: Mondays to Thursdays 843,00 or 87,00 ph R6000 Fridays to Saturdays R50,00 or R8,00 ph 972,00 Sundays R55,00 or R9,00 ph 12 Non repayment insurance: 940,00 in all cases in respect of the reception hall 13 Fields: 14 Floodlights: A Field: R119,0006:0024:00 B Field: 9133,00 08:00 24:00 C Field: R133,0008:0024:00 Per occasion: R33,00 2 All other uses 21 Reception Hall 08:00 to 13:00: 13:00 to 18:00: Mondays to Thursdays R56,00 or R11,00 oh R56,00 or R11,00 oh Fridays to Saturdays R69,00 or 914,00 oh R69,00 or R14,00 ph Sundays (the same as Wynand Marais Side Hall) R28,00 ph R73,00 or R15,00 oh 18:00 to 24:00: 08:00 to 24:00: Mondays to Thursdays R86,00 or R14,00 ph R119,00 Fridays to Saturdays 9100,00 or 917,00 oh 9143,00 Sundays 9110,00 or R18,00 ph 22 Non repayment insurance: R40,00 in all cases in respect of the reception hall 23 Fields: A Field: 9397,0008: B Field: R265,00 08:00 24:00 C Field: R265,00 08:0024:00 24 Floodlights: Per occasion: R66,00 25 Free use of sport facilities and hall for educational institution in the municipal area of the Council from 08:00 to 18:00

79 D MUNICIPAL SWIMMINGPOOLS 1 Daily entrance: Adults: 82,50 Children: R1,50 2 Season tickets: Adults: R46,00 Children: R30,00 Duplicate: R2,50 3 Trampoline: Per three minutes: R1,50 4 Water slide: 5 Galas: Per three times: R250 Per one time: 81,50 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No Free use of swimming pool for galas by educational institutions and swimming clubs in the municipal area of the Council All other uses: 8265,00 per gala E CENTRAL SPORT LIASON COMMITTEE MEMBERSHIP FEE 1 Senior members: R4600 per year 2 Junior members: R30,00 per year 3 Catering fee: R12500 per club per year F DRIES NIEMANDT PICNIC TERRAIN HALL, BRAAI AREA AND BAR :00 24:00 Mondays to Thursdays R106,00 or R21,00 ph R106,00 or R21,00 ph R212,00 or R35,00 ph R254,00 Fridays R212,00 or R42,00 ph R212,00 or R42,00 ph R423,00 or R71,00 ph R508,00 Saturdays 8212,00 or 842,00 ph R423,00 or 885,00 ph R423,00 or 871,00 ph R635,00 Sundays 8212,00 or 842,00 ph R423,00 or 885,00 ph R423,00 or 871,00 ph R635,00 2 Non repayment insurance of R80,00 3 Braai area and bar only when the hall is not been leased 826,00 per hour + R80,00 insurance G DRIES NIEMANDT CHALETS AND ENTRANCE FEE NRI Non repayment Insurance: 1 Chalets 1 + 4: Rental Mgt 08:00 17:30 R37,00 + R20,00 = R57,00 17:30 22:00 R46, ,00 = R66,00 08:00 22:00 R72,00 + R20,00 = R92,00 17:30 24: ,00 + R20,00 = R126,00 08:00 24:00 R138,00 + R20,00 = R158,00 2 Chalets 2 + 3: Rental NRI 08:00 17:30 R30,00 + R20,00 = R50,00 17:36 22:00 R37,00 + R20,00 = R57,00 08:00 22:00 R60,00 + R20,00 = R80,00 17:30 24:00 R66,00 + R20,00 = R86,00 08:00 24:00 R92,00 + R20,00 = R112,00 3 Group entrance fee: persons: R16, persons: R23, persons: R35,00 4 Entrance fee daily visitors: Adults: R2,00 Children: R1,00 5 Shelters at dam: No in advance reservations will be excepted for shelters 08:0017:30: 823,00 H BLAAUWPAN YOUTH CAMPING TERRAIN NRI = Non returnable insurance: 1 Rental NRI children R53,00 + R40,00 = R93,00 per night children R106,00 + R40,00 = R146 per night children R159,00 + R40,00 = R199,00 per night children R198,00 + R40,00 = R238,00 per night 2 Gatherings, caravan, family seminars and functions: Rental 08:0016:00 R106,00 + R40,00 = R146,00 16:00 24:00 R159,00 + R40,00 = R199,00 08:0024:00 R198,00 + R40,00 = R238,00

80 80 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER Season Tickets Blaauwpan: R86,00 for 12 months (included car and passengers) Daily visitors: Cars: R5,00 Adults: R2,00 Children: R1,00 Horse charts: R050 Pedal boats: R7,00 Rowing boats: R3,50 Sail board:1110,00 1 INDOOR SPORTS CENTRE 1 Uses by registered charity organisations or members of section 59 and 60 committees schools and churches within the municipal area of the Council, the following rebate tariff: 11 Main hall: 12 Side hall: Mondays to Fridays: 07:00 to 16:00: R5000 ofr15 per hour Mondays to Fridays: 07:00 to 16:00: R25,00 or R10,00 per hour 13 Main Hall (only weekends): 08:00 tot 13:00 13:00 tot 18:00: 2 All other uses 21 Main hall: 22 Side hall: Fridays Saturdays R115,00 or F123,00 a h R173,00 or R3500 ph Sundays R127,00 or R25,00 ph R19000 or a h 18:00 to 24:00 08:00 to 24:00: R238,00 or R40,00 ph Fridays Saturdays R230,00 or R40,00 ph R315,00 Sundays R250,00 or R42,00 ph R340,00 Mondays to Fridays: 07:00 to 16:00: R100,00 per day for R30,00 per hour Regular groups per month or portion of it: R250,00 Mondays to Fridays: 07:00 to 16:00: R50,00 or 820,00 per hour Regular groups for month or portion of it: R Main Hall (only weekends): 08:00 to 13:00 13:00 to 18:00: Fridays Saturdays R230,00 or R46,00 ph R345,00 or R69,00 ph Sundays R253,00 or R5100 a h R380,00 or R76,00 ph 18:00 to 24:00: 08:00 to 24:00: Fridays R475,00 or R79,00 a h Saturdays R475,00 or R79,00 ah R63000 Sundays R500,00 or R83,00 ph R680,00 3 Advertisements: 31 Balcony and corridors: R500,00 per year per square metre metal board 32 Walls: Main Hall: ,00 per year per, 1 x three metre metal board 33 Electronic scoreboard: 1150,00 per day of 13300,00 per month 4 Nonrepayment Insurance: J GRAVE FEES Main Hall: R80,00 Side Hall: R40,00 1 Single Interment: Adults: Non residents: Grave fees R100,00 8 x R160,00 = RI 280,00 Erection of Tombstone R60,00 Total 13160,00 2 Second Interment In the same grave: Adult R105,00 8 x R105,00 = R840,00 3 If a child is buried with an adult, it will remain R105,00 for the second interment 4 It a grave is to be enlarged, an additional amount of R40,00101 residents as well as non residents will be payable 5 Single interment child in child section: Grave tariffs R60,00 8 x 11100,00 = R800,00 Erection of tombstone R40,00 Total 11100,00

81 HJ K MULLER, Town Clerk PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No Interment in the same grave on the same day two children clustered for the first interment and R40,00 for the second interment Non residents 8 x 13100,00 = R800,00 8 x R40,00 = 13320,00 Total = R1120,00 7 Reservation of grave: Adults: Nonresidents: Grave fees R100,00 8 x R186,00 = R1 488,00 Erection of tombstone R60,00 Reservation 826,00 Total R186,00 8 Reopening of reserved graves: R30,00: B x 1330,00 = R240,00 9 Cremated remains of a body/niche: In single niche R67,00 8 x 867,00 = R536,00 In grave 1167,00 or together with interment R67,00 Reservation of niche next to R67,00 10 Transfer of name: For the transfer of a name In a reserved grave residents and nonresidents: R5,00 11 For each interment on a Saturday, Sunday or Public Holiday an additional charge of R265,00 shall be payable in respect of either resident or non resident 12 Exhumation of a body: For every exhumation of a body, the amount of R265,00 is payable 13 Purchase of graves: Repurchase of reserved graves to the City Council: Present purchase price, minus 20% to the purchaser, also for the resale of the grave at the present tariff Civic Centre, comer of C R Swart Drive and Pretoria Road; PO Box 13, Kempton Park 28 December 1994 (Notice No 157/1994) A COEN SCHOLTZ REKREASIESENTRUM TARIEF VAN GELDE 1 Gebruike deur geregistreerde liefdadigheidsorganisasies of lede van arblcel 59 en 60 komitees, skole en kerke binne die munisipale gebled van die Raad, die volgende afslagtarief: 11 Hoof sisal 08:00 tot 13:00: 13:00 tot 18:00: Maandae tot Donderdae R112,00 of R22,00 pu R112,00 of R22,00 pu Vrydae tot Saterdae R138,00 of R28,00 pu 11138,00 of R28,00 pu 1356,00 pu R146,00 of R29,00 pu 18:00 tot 24:00: 08:00 tot 24:00: Maandae tot Donderdae R172,00 of R29,00 pu Vrydae tot Saterdae 13199,00 of 833,00 pu R285,00 Sondes 8219,00 of 1137,00 pu 12 Kleinsaal 08:00 tot 13:00: 13:00 tot 18:00: Maandae tot Donderdae 1356,00 of R11,00 pu 1156,00 of R11,00 pu Vrydae tot Saterdae R69,00 of R14,00 pu R69,00 of R14,00 pu Sondae R28,00 pu R73,00 of R15,00 pu 18:00 tot 24:00: 08:00 tot 24:00: Maandae tot Donderdae R86,00 of R14,00 pu R119,00 Vrydae tot Saterdae R100,00 of 1317,00 pu R143,00 Sondae R110,00 of R18,00 pu 13 Komiteekamers 08:00 tot 13:00: 13:00 tot 18:00: Maandae tot Donderdae R14,00 of 133,00 pu R14,00 of R3,00 pu Vrydae tot Saterdae 1318,00 of R4,00 pu R18,00 of 114,00 pu Sondae R8,00 pu R19,00 of R4,00 pu 18:00 tot 24:00: 08:00 tot 24:00: Maandae tot Donderdae 822,00 of R4,00 pu R30,00 Vrydae tot Saterdae 1325,00 of R4,00 pu R36,00 Sondae 1128,00 of R5,00 pu

82 82 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER AIle ander gebrulke 21 Hoofsaal 08:00 tot 13:00:, 13:00 tot 18:00: Maandae tot Donderdae 11224,00 of R45,00 pu R224,00 of R45,00 pu Vrydae tot Saterdae 11276,00 of R55,00 pu R276,00 of 1355,00 pu Sondae 11110,00 pu R292,00 of R58,00 pu 18:00 tot 24:00! 08:00 tot 24:00: Maandae tot Donderdae R344,00 of R57,00 pu 11475,00 Vrydae tot Saterdae 11398,00 of R66,00 pu 11570,00 Sondae 11438,00 of R73,00 pu 22 Kleinsaal 08:00 tot 13:00: 13:00 tot 18:00: Maandae tot Donderdae 11112,00 of R22,00 pu R112,00 of R22,00 pu Vrydae tot Saterdae ,00 of 1128,00 pu R138,00 of R28,00 pu Sondae 1156,00 pu 11146,00 of 1129,00 pu 18:00 tot 24:00: 08:00 tot 24:00: Maandae tot Donderdae R172,00 of R29,00 pu 11238,00 Vrydae tot Saterdae 11199,00 of 833,00 pu 11285,00 Sondae 11219,00 of 1437,00 pu 23 Komiteekamets 08:00 tot 13:00: 13:00 tot 18:00: Maandae tot Donderdae 828,00 of R6,00 pu R28,00 of 116,00 pu Vrydae tot Saterdae 1135,00 of R7,00 pu R35,00 of R7,00 pu Sondae R14,00 pu 1137,00 of R7,00 pu 18:00 tot 24:00: 08:00 tot 24:00: Maandae tot Donderdae 1343,00 of R7,00 pu R59,00 Vrydae tot Saterdae 1150,00 of R8,00 pu R72,00 Sondae 1155,00 of R9,00 pu 3 Nlelerugbetaalbare versekering In elle gevalle: Hoofsaal: R80,00 Sysaal: R40,00 Komiteekamers: R20,00 B WYNAND MARAIS 1 Gebruike deur geregistreerde Ilefdadigheidsorganisasies of lede van artikel 59 en 60 komitees, skole en kerke binne die munisipale gebied van dle Read, die votgende afslagtariet: 11 Hoofsaal 08:00 tot 13:00: 13:00 tot 18:00: Maandae tot Donderdae R90,00 of 1118,00 pu R90,00 of R18,00 pu Vrydae tot Saterdae 11103,00 of R21,00 pu of R2100 pu Sondae R42,00 pu R109,00 of 1122,00 pu 18:00 tot 24:00: 08:00 tot 24:00: Maandae tot Donderdae R136,00 of R23,00 pu R190,00 Vrydae tot Saterdae 11146,00 of R25,00 pu R212,00 Sondae R163,00 of R27,00 pu 12 Sysaal 08:00 tot 13:00: 13:00 tot 18:00: 2 Alle ander gebruike Maandae tot Donderdae R28,00 of R6,00 pu R28,00 of R6,00 pu Vrydae tot Saterdae 835,00 of R7,00 pu R35,00 of 117,00 pu Sondae 1114,00 pu R43,00 of R8,00 pu 18:00 tot 24:00: 08:00 tot 24:00: Maandae tot Donderdae R43,00 of R7,00 pu R60,00 Vrydae tot Saterdae 1150,00 of R8,00 pu 1172,00 Sondae 1155,00 of 119,00 pu 21 Hoofsaal 08:00 tot 13:00: 13:00 tot 18:00: Maandae tot Donderdae 11180,00 of R36,00 pu R180,00 of R36,00 pu Vrydae tot Saterdae 11205,0D of R41,00 pu 11205,00 of R41,00 pu Sondae R82,00 par R218,00 of R44,00 pu 18:00 tot 24:00: 08:00 tot 24:00: Maandae tot Donderdae R272,00 of R45,00 pu R379,00 Vrydae tot Saterdae R296,00 of R49,00 pu R424,00 Sondae R326,00 of R54,00 pu 22 Sysaal 08:00 tot 13:00: 13:00 tot 18:00: Maandae tot Donderdae 1156,00 of R11,00 pu 1156,00 of 1111,00 pu Vrydae tot Saterdae R69,00 of R14,00 pu R69,00 of 1114,00 pu Sondae R28,00 pu R73,00 of R15,00 pu 18:00 tot 24:00: 08:00 tot 24:00: Maandae tot Donderdae R86,00 of R14,00 pu R119,00 Vrydae tot Saterdae R100,00 of pu R143,00 Sondae R110,00 of R18,00 pu 3 Nieterugbetaalbare versekering In age gevalle: Hoofsaal: 1180,00 Sysaa1:1140,00

83 C BARNARD STADION PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No Gebruike deur geregistreerde liefdadigheisorganisastes of lade van artikels 59 en 60 komitees, skole en kerke binne die munisipale gebted van die Raad, die volgende atslagtariet 11 Onthaalsaal 08:00 tot 13:00: 13:00 tot 18:00: Maandae tot Donderdae R28,00 of R6,00 pu R28,00 of 116,00 Vrydae tot Saterdae R35,00 of R7,00 pu R35,00 of R7,00 pu Sondae R14,00 pu R37,00 of R8,00 pu 18:00 tot 2400: 08:001ot 24:00: Maandae tot Donderdae R43,00 of R7,00 pu R60,00 Vrydae tot Saterdae R50,00 of R8,00 pu R72,00 Sondae R55,00 of R9,00 pu 12 Nieterugbetaalbare versekering: 840,00 in ale gevalte van toepassing op die onthaalsaal 13 Vefde: 14 Spreiligte: 2 Alle ander gebruike A Veld: R119,00 08:00 24:00 B Veld: R133,00 08:00 24:00 C Veld: R133,00 08:00 24:00 Per gele enthetd: R33,00 21 Onthaalsaal 08:00 tot 13:00: 13:00 tot 18:00: Maandae tot Donderdae R56,00 of RI 1,00 pu R56,00 of R11,00 pu Vrydae tot Saterdae R69,00 of R14,00 pu R69,00 of R14,00 pu Sandals (dieseifde as Sysaal Wynend Marais) p0 R73,00 of 815,00 pu 18:00 tot 24:00: 08:00 tot 24:00: Maandae tot Donderdae 886,00 of 814,00 pu R119,00 Vrydae tot Saterdae R100,00 of R17,00 pu R143,00 Sondae R110,00 of R1603 pu 22 Nieterugbetaalbare versekering: R40,00 in alle gevalle van toepassing op die onthaalsaal 23 Velde: A Veld: R397,00 08:00 24:80 13 Veld: R265,00 08:00 24:00 C Veld: R265,00 08:00 24:00 24 Sprelligte: Per geieentheid: R66,00 25 Gratis gebruik van sportgeriewe en seal vir opvoedkundige instansies binne die Read se regsgebled vanef 08:00 tot 18:00 D MUNISIPALE SWEMBADDENS 1 DaaglIkse toegang: Volwassenes: R2,50 Kinders: R1,50 2 Selsoenkaartjles: Volwassenes: R46,00 Kinders: R30,00 Duplikaat: R2,50 3 Trampollen: Per drie minute: R1,50 4 Waterglybaan: 5 Galas: Per drie keer: R2,50 Per een keer: R1,50 Gratis gebruik van swembad vir galas deur opvoedkundige instansies en swemklubs binne die Raad se regsgebied Alle ander gebruike: 8265,00 per gala E SENTRALE SPORTSKAKELKOMITEE LIDNIAATSKAPFOOIE 1 Senior lade: R46,00 per jaar 2 Junior lede: R30,00 per jean 3 Spysenieringsfooi: R125,00 per klub per jaar F DRIES NIEMANDT PIEKNIEKTERREINSAAL, BRAAIAREA EN KROEG 1 08:00 13: :00 18:00 24:00 08:00 24:00 Maandae tot Donderdae R106,00 of R2100 pu R106,00 of R2100 pu R212,00 of R35,00 pu R254,00 Vrydae 8212,00 of R42,00 pu R212,00 of R42,00 pu R423,00 of R71,00 pm R508,00 Saterdae 8212,00 of R42,00 pu R423,00 of R85,00 pu R423,00 of R71,00 pu R635,00 Sondae 8212,00 of R42,00 pu R423,00 of 885,00 pu R423,00 of R71,00 pu R635,00 2 Nie terugbetaafbare versekering van 860,00 3 Braai area en kroeg slegs wanner seal nie verhuur is nie R26,00 per uur + R80,00 versekering

84 84 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER G DRIES NIEMANDT PIEKNIEKTERREIN RONDAWELS EN TOEGANG NTV = Nie terugbetaalbare versekering: 1 Rondawels 1 + 4: 08:0017:30 R37,00 + R20,00 = 17:30 22:00 957,00 R46,00 + R20,00 = R66,00 08:0022:00 R72,00 + R20,00 = R92,00 17:30 24:00 R106,00 + R20,00 = R126,00 08:0024:00 R130,00 + R20,00 = R158,00 2 Rondawels 2 + 3: 08:00 17:30 R30,00 + R20,00 = R50,00 17:30 22:00 R37,00 + R20,00 = R57,00 08:0022:00 R60,00 + R20,00 = 17:30 24:00 R80,00 R66,00 + R20,00 = R86,00 08:0024:00 R92,00 + R20,00 = R112,00 3 Groepstoegang: 2050 persona: 916, persons: 923, persons: R35,00 Huur Huur NTV NTV 4 Toegang dagbesoekers: Volwassenes: 92,00 Kinders: R1,00 5 Afdakke by dam: Geen vooruitbesprekings sal vir die afdakke geneem word nie 08:00 17:30: R23,00 H SLAAUWPAN JEUGKAMPTERREIN NTV = Me terugbetaalbare versekering: 1 Huur NTV klnders R53,00 + R40,00 = kinders R93,00 per nag R106, ,00 = kinders R146 per nag R159,00 + R40,00 = kinders R199,00 per nag R198,00 + R40,00 = R238,00 per nag 2 Saamtrekke, woonwa, famllle, seminare en gesellighede: huur N T V 08:00 16:00 R106,00 + R40,00 = R146,00 16:00 24:00 R159,00 + R40,00 = R199,00 08:00 24:00 R198,00 + R40,00 = R238,00 3 Seisoenkaartjles Blaauwpan: R86,00 vir 12 maande (slug motor en insiftendes in) Dagbesoekers: Motors: R5,00 Volwassenes: R2,00 Kinders: R1,00 Perdekarretjiess: R0,50 Trapbootjies: R7,00 Roeibootjies: 93,50 Seilplank: 910,00 1 BINNENSHUISE SPORTSENTRUM 1 Gebruik deur geregistreerde liefdadigheidsorganisasies of lede van artikel 59 en 60 komitees, skole en kerke binne die munisipale gebied van die Read, die volgende afslagtarief: 11 Hoofsaal: 12 Sysale: Maandae tot Vrydae: 07:00 tot 16:00: 950,00 of R15 per uur Maandae tot Vrydae: 07:00 tot 16:00: R25,00 of R10,00 per uur 13 Hoofsaal (slegs naweke): Vrydae Saterdae Sondae Vrydae Saterdae Sondae 08:00 tot 13:00 13:00 tot 18:00: R115,00 of 923,00 pu R173,00 of R35,00 pu 9127,00 of R25,00 pu 9190,00 of R38,00 pu 18:00 tot 24:00 08:00 tot 24:00: R238,00 of R40,00 pu 8230,00 of R40,00 pu R315,00 R250,00 of R42,00 pu R340,00

85 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No Al le ander gebrulke: 21 Hoofsaal: 22 Sysaal: Maandae tot Vrydae: 07:00 tot 16:00:13100,00 per dag of 830,00 per uur Gereelde groepe per maand of gedeelte daaryan: 9250,00 Maandae tot Vrydae: 07:00 tot 16:00:1150,00 of 1320,00 per uur Gereelde greepe per maand of gedeelte daanran:11150,00 23 Hooka& (slegs naweke): 08:00 tot 13:00 13:00 tot 18:00: 3 Advertensies: Vrydae Saterdae 13230,00 of 946,00 pu 11345,00 of R69,00 pu Sondae ' 11253,00 of 951,00 pu 11380,00 of 1376,00 pu 18:00 tot 24:00: 08:00 tot 24:00: Vrydae R475,00 of R79,00 pu Saterdae 9475,00 of 1179,00 pu 9630,00 Sondae 11500,00 of 1183,00 pu R680,00 31 Balkan en gang e: R500,00 per jaar per vierkante meter metaalbord 32 Mum: Hoofsaa1: ,00 per jaar per 1 x 3 meter metaalbord 33 Elektroniese Telbord: R50,00 per dag of 9300,00 per maand 4 Nieterugbetaalbare versekering: J GRAFGELDE Hoof seal: R80,00 Sysale: R40,00 1 Enkel teraardebestelling: NleInwoners: Graffoole R100,00 8 x 11160,00 = R1 280,00 Opdg van steen R60,00 Totaal R160,00 2 Tweeds teraardebestelling In dieselfde graf: Volwassene 9105,00 8 x R105,00 = R840,00 3 As 'n kind seam met 'n volwasse begrawe word, sal dit bly vir die tweede teraardebestelling 4 As 'n graf breer of ranger gemaak word, sal 'n bykomende R40,00 vir inwoners sowel as nie inwoners betaalbaar wees 5 Enkel teraardebestelling kind In kinderardeling: Graffooie R60,00 8 x R100,00 = R800,00 Oprig van grafsteen R40,00 Totaal R100,00 6 Teraardebestelling in dieselfde graf wat op dieselfde dag begrawe word twee kinders opmekaar R100,00 vir die eerste teraarde bestelling en R40,00 vir die tweeds teraardebestelling 7 Bespreking van grail: Volwaswoes: Volwassene: Nie inwoners 8 x R100,00 = R800,00 8 x 1140,00 = 11320,00 Totaal = RI 120,00 Nle lnwoners: Graffooie 13100,00 8 x 11186,00 = ,00 Oprigting van steen R60,00 Bespreking R26,00 Totaal R186,00 8 Heropening van bespreekte grafts: 930,00:8 x R30,00 = 11240,00 9 Veraste oorblyfsels van 'n lyk/nis: In enkelnis 1367,00 8 x R67,00 = R536,00 In graf R67,00 Of saam ter aardebestelling 1167,00 Bespreking van nis langsaan R67,00 10 Oordrag van naam: Vir die oordrag van naam van 'n gereserveerde graf: R5,00 11 Vir elks teraardebestelling op 'n Saterdag, Sondag of Openbare Vakansiedag is 'n bykomende R265,00 betaalbaar ten opsigte van inwoners en nie inwoners

86 86 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 HJ K MULLER, Stadsklerk 12 Oprgrawing van oorskot: Vir elks opgrawing van oorskot is 'n bedrag van R265,00 beroalbaar 13 Terugkoop van grafte: Terugkoop van bespreekte grafts aan die Stadsraad huidige verkoopprys minus 20% aan die verkoper, asook vir herverkoop van die graf teen die heersende Wel Burgersentrum, hook van C R Swertrylaan en Pretoriaweg, Posbus 13 Kempton Park 28 Desember 1994 (Kennisgewing No 157/1994) Mr' LOCAL AUTHORITY NOTICE 5026 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5026 TOWN COUNCIL OF KINROSS DORPSRAAD VAN KINROSS In accordance with section 79 (24) of Ordinance No 17 of 1939, notice is hereby given that the Town Council of Kinross is of intention to purchase eighth business stands in Extension 15 arepryse Full details of the stands together with sizes and purchase price available in the office of the Town Secretary, Municipal Building, Voortrekker Road, during office hours Ingevolge artikel 79 (24) van Ordonnansie No 17 van 1939, word hiermee 'tennis gegee dat die Dorpsraad van Kinross van voomeme is om agt besigheidserwe in Kinross uitbreiding 15 aan to koop Volledige besonderhede met erfnommer, groottes en aankoop is gedurende kantoorure in die kantoor van die Stadsekretaris, Munisipalegeboue, Voortrekkerweg, ter insae Enige beswaar teen die voomemende aankoop van die grand deur die read moot binne 14 doe na publikasie skriftelik by die Hoof Uitvoerende Beampte, Privaatsak X50, Kinross, 2270, Ingedien word AG SMITH, Hoof Uitvoerende Beampte/Stadsklerk Munisipale Kantore, Voortrekkerstraat, Posbus 50, Kinross, 2270 (Kennisgewing No 8/1994) Any objections to the purchase of these stands must be lodged in writing within 14 days of publication of this notice to the Chief Exec utive Officer, Private Bag X50, Kinross, 2270 A G SMITH, Chief Executive Officergown Clerk Municipal Offices, Voortrekker Street, PO Box 50, Kinross, 2270 (Notice No 8/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5027 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5027 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF KRUGERSDORP PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN KRUGERSDORP NOTICE 144 OF 1994 KENNISGEWING 144 VAN 1994 KRUGERSDORP KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 380 WYSIGINGSKEMA 380 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die Notice Is hereby given In terms of section 57 (1) of the Town plan Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, bekendgemaak fling and Townships Ordinance, 1986,1hat the Transitional Local dat die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp goedgekeur het Council of Krugersdorp has approved the amendment of the Kru dat die Krugersdorp ' dorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word gersdorp Town planning Scheme, 1980, by the rezoning of Erven deur de hersonering van Erwe 1213 tot 1218 en Gedeeite 7 van Ed 1213 to 1218 and Portion 7 of Ed 690, Monument Extension 1, to 690, Monument uitbreiding 1, na "Spesiaal" vir kantore, mediese "Special" for offices, medical consulting rooms and rises related spreekkamers en aanverwante gebruike en sodanlge ander thereto and such other uses as may be approved in writing by the gerbruike as wat die plaaslike bestuur skriftelik van tyd tot tyd mag Local Authority from time to time goedkeur Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in 4 filed with the Town Clerk, Transitional Local Council of Krugersdorp bewaring gehou deur die Stadsklerk, Plaaslike Oorgangsraad van and the Director General, PWV Provincial Administration, Corn Krugersdorp en die Direkleur generaal, PWV Provinsiale Adminimunity Development Branch, PO Box 57, Germiston, 1400, and are strasie, Gemeenskapsontwikkelingstak, Posbus 57, Germiston, open for inspection at all reasonable times 1400, en isle alle redelike tye beskikbaar vir inspeksie amendment scheme is known as Krugersdorp Amendment Hierdie wysigingskema staan bekend as Krugersdorpwysiging skema, 380 Scheme 380 This Town Secretary PO Box 94, Krugersdorp, 1740 LOCAL AUTHORITY NOTICE 5028 Stadsekretaris Potts 94, Krugersdorp, 1740 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5028 STADSRAAD VAN LICHTENBURG TOWN COUNCIL OF LICHTENBURG VASSTEU_ING VAN TARIEFSKEDULE INGEVOLGE DIE WET OP DETERMINATION OF TARIFFS IN TERMS OF THE BUSINESS BESIGHEDE, 1991 (WET No 71 VAN 1991) ACT, 1991 (ACT No 71 OF 1991) Kennis word hiermee, ingevolge artikel 8013 (8) van die Ordonnan Notice is hereby given, in terms of section 808 (8) of the Local sie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie No 17 van 1939), Government Ordinance, 1939 (Ordinance No 17 of 1939), that the gegee dal die Read, by spesiale besluit, die tariewe vir die verrigting Council has, by special resolution, determined a tariff of charges for van sekere handelinge ingevolge die Wet op Besighede, 1991 (Wet the execution of certain actions In terms of the Business Act, 1991 No 71 van 1991), met ingang van 1 November 1994 soon votg (Act No 71 of 1991), with effect from 1 November 1994 as follows: vasgestel het: Action Handeling Vasge'stelde bedrag Fixed amount 1 Die uitreiking van 'n lisensie 1 The issuing of a licence R100 2 Die uitreiking van 'n duplikaat van 'n 2 The issuing of a duplicate licence due to lisensie wat vedoor, vernietig of beskadig damage, lost or destruction 810,00 is R10, ,00,00

87 1 bestaande PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No Action Fixed amount Handeling Vasgestelde bedrag 3 The procurement of the following docu 3 Die verskaffing van die volgende dokuments within 14 days after a notice of mente binne 14 dae na indiening van 'n appeal was handed in: kennisgewing van appel: (a) Die oorspronklike aansoek om die (a) The original application for the said betroldo lisensie, fesame met enige licence, accompanied by any writ skriftelike inligting wat deur die aan ten information made by the appli seeker verstrek is R10,00 cant R10,00 (b) 'n Afskrif van die kennisgewing van (b) A duplicate of the notice of appeal R30,00 die appal R30,00 : (c) The licence authority's reasons for (c) Die lisensie owerheid se redes vir sy besluit waarteen geappelleer it's decision against which an was appeal word; en R10,00 lodged R10,00 (d) Die lisensie owerheld se repliek op (d) The licence authority's reply on the die appellant se berekeninge van appellant's arguing of the grounds die grond vir sy appel R10,00 of appeal R10,00 4 Die maak van die volgende aanteke 4 The endorsement of a licence that ninge op 'n bestaande lisensie wat: (a) amends a provision R5,00 (a) 'n Voorwaarde wysig R5,00 (b) 'n Tydperk waarbinne aan Yr veer (b) amends the period within which a waarde voldoen moat word, wysig R5,00 provision should be complied with 115,00 (c) 'n Voorwaarde intrek en R5,00 (c) revokes a provision and R5,00 (d) Aandui dal daar aan 'n voorwaarde (d) show that there are complied with a provision in the licence R5,00 in die lisensie vermeld, voldoen is 115,00 5 Die maak van 'n aantekening op 'n lisensie van 'n voorwaarde 5 The endorsement of a provision which wat Marin as gevolg van veranderde arises as a result of changing circum omstandighede 115,00 stances R5,00 6 Die verstrekking van skriftelike redes of waardes 6 Furnishing of written reasons why a waarom 'n lisensie geweier, opgeskort, licence has been refused, suspended, met voorwaardes toegestaan voor vir die toestaan van 'n lisensie granted with provisions or provisions for geweier is R5,00 plus R0,40 the granting of a licence being refused R5,00 plus R0,40 per dubbel spaper double spec &ening bladsy, ing page 110,60 110,60 per eenenper oneand a 'n half spearing half spacing page, bladsy, 110,80 per 110,130 per single enkel spearing spacing page bladsy P J JURGENS, P a JURGENS, Town Clerk Stadsklerk Civic Centre, Melville Street, PO Box 7, Lichtenburg Burgersentrum, Melvillestraat, Posbus 7, Uchtenburg (Notice No 104/1994) (Kennisgewing No 104/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5029 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5029 STADSRAAD VAN LICHTENBURG TOWN COUNCIL OF LICHTENBURG PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING:STRAATHANDEL LOCAL AUTHORITY NOTICE: STREET TRADING BYLAWS VERORDENINGE It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op Ordinance, 1939, that the Town Council of Uchtenburg intends to Plaaslike Bestuur, 1939, word hie rby kennis gegee dal die Stadsraad adopt street trading by laws van Uchtenburg voornemens is om straathandelverordeninge to The general purport of the proposed by laws is to regulate trading aanvaar on a public road within the municpal area Die algemene strekking van die verordenin9e is om handeldryf op 'n openbare pad binne die Munisipale regsgebied to reel Copies of the proposed by laws are open for inspection during office hours at the office of the Town Secretary, Civic Centre, Melville Atskrifte van voorgestelde verordeninge fe ter irises gedurende Street, Lichtenburg, for a period of 14 (fourteen) days from the date kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Burgersentrum, of publication of this notice in the Provincial Gazette Melvillestraat, Lichtenburg, vir 'n tydperk van 14 (veertien) dae vanaf publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant Any person wishing to object to the proposed by laws must lodge his objection in writing with the Town Clerk within 14 (fourteen) days Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen die voorgestelde of publication of this notice in the Provincial Gazette verordeninge moet binne 14 (veertien) dae na publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant, skriftelik sy beswaar by die Stadsklerk in P J JURGENS, Bien Town Clerk R J JURGENS, Civic Centre, PO Box 7, Lichtenburg, 2740 Stadsklerk 28 December 1994 Burgersentrum, Posbus 7, Lichtenburg, 2740 (Notice No 103/94) 28 Desember 1994 (Kennisgewing No 103/94) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5030 TOWN COUNCIL OF LICHTENBURG AMENDMENT OF CHARGES FOR THE PROVISION OF ELECTRICITY SUPPLY SERVICES PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5030 STADSRAAD VAN LICHTENBURG WYSIGING VAN GE LDE V IR DIE VERSKAFFING VAN ELEKTRISITEIT Kennis geskied hiermee ingevofge artikel 808 (3) van die Ordon nansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dot die Stadsraad van Lichten burg, by spesiale besluit, die Tarief van Gelde vir die Voorsiening It is hereby notified in terms of section 808 (3) of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council of Lichtenburg, by special resolution amended the charges for the Provision of Electncity Supply Services with effect from 1 January 1995 van Elekbisiteit met ingang van 1 Jarman 1995 gewysig het

88 88 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE 28 DECEMBER 1994 for The general purport of the amendment is to increase the charges the provision of electricity Die algemene strekking van die bedoelde wysiging is om die Tarief van Gelde vir die Voorsiening van Elektrisiteit te verhoog The proposed amendment is open for inspection at the of fice of Die voorgestetde wysiging le ter insae by die kantoor van die Stad the Town Secretary for a period of 14 days from the date of publica sekretaris vir 'n tydperk van 14 dae vanaf datum van publikasie van tion of this notice in the Provincial Gazette hierdie kennisgewing in die Provinsiate Koerant Any person who desires to record his/her objection to the said Enige persoon wat beswaar teen genoemde wysiging wens aan te taken, meet dit skrittelik binne 14 amendments shall do so in writing to the undermentioned within 14 dae vanaf datum van publikasie van hierdie kennisgewing by ondergetekende doen days from the date of publication of this notice P J JURGENS, P J JURGENS, Stadekterk Town Clerk Burgersentrum, Melvillestraat, Posbus 7, Lichtenburg, 2740 Civic Centre, Melville Street, PO Box 7, Lichtenburg, 2740 (Kennisgewing No 105/1994) (Notice No 105/1994) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5031 LOCAL AUTHORITY NOTICE 5031 STADSRAAD VAN MEYERTON TOWN COUNCIL OF MEYERTON WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE BETAALBAAR AMENDMENT TO DETERMINATION OF CHARGES PAYABLE IN INGEVOLGE DIE STADSAALVERORDENINGE TERMS OF THE TOWN HALL BY4AVVS Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 805 In terms of the provisions of section 808 of the Local Government van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, coos gewysig, dat Ordinance, 1939, it is hereby notified that the Town Council of die Stadsraad van Meyerton, by spesiale besluit, gedateer 30 Meyerton has, by special resolution, withdrawn the charges payable November 1994 die tare vir gelde betaalbaar ingevolge die In terms of the Town Hall By laws as published in the Official Gazette Stadsaalverordeninge, soos afgekondig in die Provinsiale Koerant on 8 January 1986 and determined the charges with regard to the van 8 Januarie 1986, herroep het en die gelde ten opsigte van die following with effect from 1 December 1994: volgende met ingang 1 Desember 1994 vasge09004volgende met Charges regarding the Town Hall Bylaws ingang 1 Desember 1994 vasgestel het: The general purport of the determination of charges is: Gelde rakende die Stadsaalverordeninge To make provision for the levying of charges for the use of the Die algemene strekking van die vasstelling van gelds is: Town Hall, Council Chamber, Entertainment Hall, Rothdene Hall Om voorsiening te maak vir die hef van gelde vir die huur van and Spitroaster by non Inhabitants of van gelde vir die huur van die Stadsaal, Raadsaal, Onthaallo Copies of the determination of charges are open for inspection kaal en Rothdenesaal en Skaapbraaier deur nie Inwoners during office hours at the office of the Town Secretary Civic Centre, Afskrifte van die vasstelling van die tariewe le ter insae by die Meyerton, during normal office hours, for a period of 14 (fourteen) Kantoor van die Stadsekretaris, Burgersentrum, Meyerton, vir 'n tyd days from the date of publication hereof In the Provincial Gazette perk van 14 (veertien) dae met ingang van publikasie hiervan in die namely 28 December 1994 Provinsiale Koerant, naamlik 28 Desember 1994 Any person who desires to record an objection to the deter Enige persoon wat beswaar teen die vasstelling van tariewe wit mination of charges must do so in writing to the undersigned within aanteken, moat dit skrihelik Urine '14 (veertien) dae na die publikasie 14 (fourteen) days after the date of publication of this notice in the hiervan in die Provinsffile Koerant by die ondergetekende Indian, Provincial Gazette on or before 11 January 1995 naamlik voor of op 11 Januarie 1995 B J POGGENPOEL, Pr, TC, B J POGGENPOEL, Pr, 5K, Chief Execution/Town Clerk Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Municipal Office, PO Box 9, Meyerton, 1960 Munisipale Kantoor, Posbus 9, Meyerton, December Desember 1994 (Notice No 1067/1994) (Kennisgewing No 1067/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5032 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5032 TOWN COUNCIL OF ORKNEY STADSRAAD VAN ORKNEY AMENDMENT OF CHARGES PAYABLE IN RESPECT OF ADMIS WYSIGING VAN GELDE VIR TOEGANG, HUISVESTING EN SION, ACCOMMODATION AND RELATING MATTERS, ORKNEY GEPAARDGAANDE AANGELEENTHEDE, VAKANSIEOORD VAAL HOLIDAY RESORT ORKNEYVAAL Notice is hereby given in terms of the provision of section 80B (3) Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 80B of the Local Government Ordinance, No 17 of 1939, that the Town (3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, dat Council of Orkney has, in terms of section 805 (1) of the said Ord die Stadsraad van Orkney ingevolge die bepalings van artikel 80B nance, by Special Resolution A 252 of 29 November 1994, amended (1) van bovermelde Ordonnansie, by Spesiale Besluit A252 van 29 the charges for admission, accommodation and relating matters at November 1994, die gelde vir toegang, huisvesting en gepaard the Orkney Vaal Holiday Resort as published under Local Authority gaande aangeleenthede by die Vakansieoord Orkney Vaal, afge Notice 3859 dated 5 October 1994 kondig by Plaaslike Bestuurskennisgewing No 3859 van 5 Oktober The general purport of the amendment is to determine the tariff for 1994 gewysig het the Mini Putt Die algemene strekking van die besluit is om die tariewe vir die The abovementioned tariff will come into effect on 1 December MiniPuttbaan vas te stel 1994 Bogenoemde vasstelling tree op 1 Desember 1994 in werking Copies of the said resolutions and particulars are open for inspection at the office of the Town Secretary, Room 127, Civic Centre, Orkney, for a period of 14 days from date of publication of this notice in the Provincial Gazette Afskrifte van genoemde besluit en besonderhede le ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 127, Burgersentrum, Orknay, vir 'n tydperk van 14 dae na datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant

89 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No Any person who wishes to object to the said resolution must lodge Enige persoon wat beswaar teen genoemde besluit wens aan to such an objection in writing with the undersigned within 14 days from taken moet dit sluiftelik binne 14 dae na datum van publikasie van the date of publication of this notice in the Provincial Gazette hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, by die ondergete kende doen P J SMITH, Chief ExecutIve/Town Clerk P J SMITH, Ultvoerende Hoof/Stadsklerk, Civic Centre, Private Bag X8, Orkney, December 1994 Burgersentrum, Privaatsak X8, Orkney, 2620 (Notice No 69/1994) 28 Desember 1994 (Kennisgewing No69/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5033 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5033 TOWN COUNCIL OF PHALABORWA STADSRAAD VAN PHALABORWA DETERMINATION OF CHARGES: IMPALAPARK SPORT STADIUM VASSTELLING VAN TARIEWE: IMPALAPARK SPORTSTADION Notice is hereby given in terms of section 80B (8) of the Local Hiermee word ingevolge die bepalings van artikel 80B (8) van die Government Ordinance, 1939, that the Town Council of Phalaborwa Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekendgemaak dat die has resolved, by way of a special resolution, to determine tariffs for Stadsraad van Phalabonva, by spesiale besluit, die volgende tariewe the use of the Impalapark Sport Stadium with effect from 1 October vasgestel het vir die gebruik van Impalapark Sportstadion met 1994: ingang van 1 Oktober 1994: Impalapark Stadium Deposit Tariff Impalapark Stadion Deposito Hour 1 Sport, religious, charitable, welfare Free of Free of 1 Sportldubs, kerklike, Ilefdadig Gratis Gratis or first aid organisations, municipal charge charge heids, welsyns, en eerstehulporpurposes or municipal employees ganisasies, Munisipale doeleindes who enters into an agreement with of munispale personeel wat 'n oorthe Town Council for the use of eenkoms met die Read aangaan vir Impalapark in which provision Is die gebrulk van Impalapark waarin ' been made for breakages vir breekskade ingestaan word 2 Other groups R750, ,00 2 Alle ander gebruikers R750,00 R250,00 J F BENSCH, J F BENSCH, Chief Executive/Town Clerk Ultvoerende Hoof/Stadsklerk Civic Centre, PO Box 67, Phalaborwa, 1390 Burgersentrum, Posbus 67, Phalaborwa, 1390 (Notice No 70/1994) (Kennisgewing No 70/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5034 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5034 TOWN COUNCIL OF PHALABORWA DETERMINATION OF CHARGES: USE OF THE ACTIVITY HALL: MISCELLANEOUS TARIFFS STADSRAAD VAN PHALABORWA VASSTELLING VAN TARIEWE: GEBRUIK VAN AKTIW ITEITS LOKAAL: ALLERLEI GELDE In terms of section 808 (3) of the Local Government Ordinance, Ingevolge artikel BOB (3) van die Ordonnansie op Plaaslike 1939 (Ordinance No 17 of 1939), it Is hereby notified that the Town Bestuur, 1939 (Ordonnansie No 17 van 1939), word hierby bekend Council of Phalaborwa has, by special resolution, determined gemaak dat die Stadsraad van Phalaborwa, by spesiale besluit, charges in respect of the use of the activity hall regarding the Miscel tariewe vasgestel het vir die gebruik van die aktiwiteitslokaal ten laneous Tariffs with effect from 1 December 1994 opsigte van Allerlei Gelde met ingang van 1 Desember 1994 The general purport is the causing of a tariff structure for the use of Die algemene strekking is die daarstelling van 'n tariefstruktuur vir the activity hall die gebruik van die aktiwiteitslokaal Full particulars are open for inspection at the Town Secretary's Volledige besonderhede la ter insae by die kantoor van die Stad Office, Room 71, Old Municipal Building, 26 Selati Road, Pilate sekretaris Kamer 71, Ou Munisipale Geboue, Selatiweg 26, Phalabonva, for a period of fourteen (14) days from the date of publication bonva, vir 'n tydperk van veertien (14) dae vane( publikasie hiervan of this notice in the Provincial Gazette of 28 December 1994 in die Provinsiale Koerant van 28 Desember 1994 Any person who desires to object to the abovementioned deter Enige persoon wat beswaar wit aanteken teen bogenoemde mination, must lodge such objection in writing to the Chief Executive/ vasstelling moet sodanige beswaar skriftelik by die Uitvoerende Town Clerk within fourteen (14) days of the date of publication hereof Hoof/Stadsklerk indien binne veertien (14) dae na die datum van in the Provincial Gazette publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant J F BENSCH, J F BENSCH, Chief Executive/Town Clerk Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Civic Centre, PO Box 67, Phalaborwa, 1390 Burgersentrum, Posbus 67, Phalaborwa, 1390 (Notice No 71/1994) (Kennisgewing No 71/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5035 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5035 LOCAL AUTHORITY OF POTCHEFSTROOM PLAASLIKE BESTUUR VAN POTCHEFSTROOM SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL AANVULLENDE WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJAAR YEAR 1993/ /94 Notice is hereby given in terms of section 37 of the Local Author Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van die Ordonnansie op ities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance No 11 of 1977), that the Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie No supplementary valuation roll for the financial year , of all 11 van 1977), gegee dat die aanvullende waarderingslys vir die

90 1 section, notice 90 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 rateable property within the municipality has been certified and boekjaar 1993/94 van alle belasbare eiendom binne die munisisigned by the Chairman of the Valuation Board and has therefore paliteit deur die Voorsitter van die Waarderingsraad gesertifiseer en become fixed and binding upon all persons concerned as contem geteken is en 9evolglik finaal en bindend geword het op alle betrokke, plated in section 37 of that Ordinance persona coos in artikel 37 van daardie Ordonnansie beoog However, attention is directed to section 17 or 38 of the said Ordi Die aandag word egter gevestig op artikel 17 of 38 van die nance, which provides as follows: gemelde Ordonnansie wat soos volg bepaal: "Right of appeal against decision of valuation board "Reg van appal teen beslissing van waarderingsraad, 17 (1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarderingsraad (1) An objector who has appeared or has been repro 17 sented before a valuation board, including an het of verteenwoordig was, met inbegrip van M beswaarmaker wat 'n antwoord soos in artikel 15 objector who has lodged or presented a reply contempiated in section 15 (4), may appeal against the (4) beoog, ingedien of voorgele het, kan teen die decision of such hoard in respect of which he is an beslissings van sodanige raad ten opsigte waarvan objector within thirty days from the date of publication by In beswaarmaker is, binne dertig dae vanaf die in the Provincial Gazette of the notice referred to in datum van die publikasie in die Provinsiale Koerant 16 (4) (a) or, where the provisions of section van die kennisgewing in artikel 16 (4) (a) genoem of, 16(5) are applicable, within twentyone days after the wear die bepalings van artikel 16 (5) van toepassing day of which the reasons referred to therein, were is, binne een entwintig dae na die dag waarop die forwarded to such objector, by lodging with the secre redes daarin genoem, aan sodanige beswaarmaker tary of such board a notice of appeal in the manner gestuur is, appal aanteken deur by die sekretaris van and in accordance with the procedure prescribed and sodanige raad 'n kennisgewing van appal op die such secretary shall forward forthwith a copy of such wyse soos voorgeskryf en in ooreenstemming met of appeal to the valuer and to the local auth die prosedure soos voorgeskryf in to dien en soda ority concerned nige sekretaris stuur onverwyld 'n afskrif van soda nige kennisgewing van appal aan die waardeerder en (2) A local authority which is not an objector may appeal aan die betrokke plaaslike bestuur against any decision of a valuation board in the manner contemplated (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n beswaarmaker is nie, in subsection 11) and any kan teen enige beslissing van 'n waarderingsraad other person who is not an objector but who is directly appel aanteken op die wyse In affected by a decision of a valuation board may, in subartikel (1) beoog en enige ander persoon wat nie 'n beswaarmaker is like manner, appeal against such decision" nie maar wat regstreeks deur 'n beslissing van 'n A notice of appeal form may be obtained from the Secretary of the waarderingsraad geraak word, kan op derglike wyse, Valuation Board teen sodanige beslissing appal aanteken" 'n Vorm vir kennisgewing van Nye! kan van die Sekretaris van die P J NAUDE, waarderingsraad verkry word Secretary: Valuation Board J NAUDE, Municipal Offices, Wolmarans Street, Potchefstroom P Sekretarls: WaarderIngsraad (Notice No 90/1994) Munisipale Kantore, Wolmaransstraat, Potchefstroom (Kennisgewing No 90/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5036 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5036 LOCAL GOVERNMENT AFFAIRS COUNCIL VAALMARINA TOWN RAAD OP PLAASLIKE BESTUURSAANGELEENTHEDE, 1994 PLANNING SCHEME, 1994 VAALMARINA DORPSPEPLANNINGSKEMA, 1994 It is hereby notified in terms of the provisions of section 57 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, (Ordinance Hiermee word ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die No 15 of 1986), that the Local Government Affairs Council has Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No approved the amendment of the Peri Urban Areas Townplanning 15 van 1986), bekendgemaak dat die Read op Plaaslike Bestuurs Scheme, 1975, by the substitution of the PeriUrban Areas Town aangeleenthede die wysiging van die Buitestedelike Gabled Dorps planning Scheme, 1975, with the Vaalmarina Townplanning beplanningskema, 1975, goedgekeur het, synde die vervanging van Scheme, 1994, with respect to the Vaalmarina Local Area Commit die Buitestedelike Gebiede Dorpsbeplanningskema, 1975 met die tees area of jurisdiction Vaalmarina dorpsbeplanningskema, 1994, ten opsigte van die Vaalmarina Plaaslike Gebiedskomitee se regsgebied Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word filed with the Acting Chief Executive Office, Local Government Affairs deur die Waarnemende Hoot Uitvoerende Beampte, en die Provin Council and the Provincial Secretary: Community Services Branch, 5 siale Sekretaris: Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria, in bewaring Pretoria, and are open to inspection during normal office hours gehou en le gedurende gewone kantoorure ter insae This amendment scheme is known as the Vaalmarina Townplan Ilierdie wysiging staan bekend as die Vaalmarina dorps ning Scheme, 1994, and shall come into operation 56days from date beplanningskema, 1994, en tree In werking 56 dae na die publikasie of this publication van hierdie kennisgewing (B15/3/1/26) (B15/3/1/26) Acting Chief Executive Officer Wearnemende Hoof Ultvoerende Beampte 28 December Desember 1994 (Kennisgewing No38/1994) (Notice No 38/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5037 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5037 CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5014 PRETORIA 1NYSIGINGSKEMA 5014 Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die It Is hereby notified in terms of the provisions of section 57 (1) (a) Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Pretoria die No 15 of 1986), that the City Council of Pretoria has approved the wysiging van die Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, goedgeamendment of the Pretoria Townplanning Scheme, 1974, being the keur het synde die hersonering van Erf 436, Lynnwood, tot rezoning of Ed 436, Lynnwood, to "Group Housing", subject to the "Groepsbehuising," onderworpe aan die voorwaardes soos uiteenconditions contained in Schedule IIIC: Provided that not more than gesit in Skedule IIIC: Met dien verstande dat nie meer as 16 woon 16 dwelling units per hectare of gross erf area (ie prior to any part of eenhede per heldaar bruto erfoppervlakte (dit wit se alvorens enige the err being cut off for a public street or communal open space) shall deal van die erf vir 'n openbare street of 'n gemeenskaplike oopbe erected on the erf ruimte afgesny is) op die erf opgerig mag word I nie

91 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme are filed with the Town Clerk of Pretoria and the Provincial Secretary: Community Services Branch, Pretoria, and are open to inspection during normal office hours This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 5014 and shall come into operation on date of publication of this notice' (K13/4/6/5014) City Secretary 28 December 1994 (Notice No 1102/1994) Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word deur die Stadsklerk van Pretoria en die Provinsiale Sekretaris: Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria, in bewaring gehou en 16 gedurende gewone kantoorure ter insae Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysigingskema 5014 en tree op datum van publikasie van hierdie kennisgewing in winking (K13/4/6/5014) Stadselcretads 28 Desember 1994 (Kennisgewing No 1102/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5038 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5038 CITY COUNCIL OF PRETORIA NOTICE OF RECTIFICATION PRETORIA AMENDMENT SCHEME 4766 STADSRAAD VAN PRETORIA REGSTELLINGS KENN ISGEWING PRETORIA WYSIGINGSKEMA 4766 It is hereby notified in terms of the provisions of section 60 of the Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 60 van die Ordon Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 of 1986), that Local Authority Notice 1837, dated 1 June 1994, is van 1986), bekendgemaak dat die Plaaslike Bestuurskennisgewing hereby rectified to read as follows in the English text: 1837, gedateer 1 Junie 1994, hiermee reggestel word om in die of Part ABCD of the Remainder of Ed 366 and Ed 368, Afrikaanse teks soos volg te lui: Wolmer, " and in the Afrikaans text: " van Deel ABCD van " van Deel ABCE van die Restant van Ed 366 en Ed 368, die Restant van Ed 366 en Ed 368, Wolmer, " " Wolmer, en die Engelse teks: " of Part ABCD of the (K13/4/6/4766) Remainder of Ed 366 and Ed 368, Wolmer, " City Secretary 28 December 1994 Stadsekretarls (Notice No 1196/1994) 28 Desember 1994 (Kennisgewing No 1196/1994) (K13/4/6/4766) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5039 CITY COUNCIL OF PRETORIA PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5039 NOTICE OF RECTIFICATION STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 4941 REGSTELLINGSKENNISG EWING PRETORIA It is hereby notified in terms of the provisions of section 60 of the WYSIGINGSKEMA 4941 Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 60 van die Ordonof 1986), that Local Authority Notice 1022, dated 9 November 1994, nansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (Ordonnansie No 15 is hereby rectified to read as follows in the English text: " to van 1986), bekendgemaak dat Plaaslike Bestuurskennisgewing Special for 1022, gedateer 9 November 1994, hiermee reggestel word om in die A a guest house, conference facilities, a restaurant, a social hall Afrikaanse lefts soos volg te lui: " tot Spesiaal vir and/or a dwellinghouse; subject to certain conditions; and/or A 'n gastehuis, konferensiegeriewe, 'n restaurant, 'n gesellig heidsaal en/of 'n woonhuis, onderworpe aan sekere voortural), Column (3), with a minimum area of one dwellingunit per B uses as set out in clause 17, Table C, Use Zone XIII (Agricul waardes; en/of holding, and, with the consent of the City Council, subject to the B gebruik soos uiteengesit in klousule 17, Tabel C, Gebruiksone provisions of clause 18 of the Townplanning Scheme, uses as XIII (Landbou), Kolom (3), met 'n minimum oppervlakte van set out in Column (4) of the Pretoria Townplanning Scheme, een woonhuis per hoewe, en, met die toestemming van die Stadsraad, onderworpe aan die bepalings van klousule 18 van 1974"; die Dorpsbeplanningskema, gebruike soos uiteengesit in and in the Afrikaans text: " tot Spesiaal vir Kolom (4) van die Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974" A 'n gastehuis, konferensiegeriewe, 'n restaurant, 'n gesellig en in die Engelse teks: " to Special for heidsaal en/of 'n woonhuis, onderworpe aan sekere voor A a guest house, conference facilities, a restaurant, a social hall waardes; en/of and/or a dwelling house; subject to certain conditions; and/or B gebruik soos uiteengesit in klousule 17, Tabel C, Gebruiksone 3 uses as set out in clause 17, Table C, Use Zone XIII (Agricultu XIII (Landbou), Kolom (3), met 'n minimum oppervlakte van ml), Column (3), with a minimum area of one dwelling unit per een woonhuis per hoewe, en, met die toestemming van die holding, and, with the consent of the City Council, subject to the Stadsraad, onderworpe aan die bepalings van klousule 18 van provisions of clause 18 of the Town planning Scheme, uses as die Dorpsbeplanningskema, gebruike soos uiteengesit in set out in Column (4) of the Pretoria Town planning Scheme, Kolom (4) van die Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974" 1974" (K13/4/6/4941) (K13/4/6/4941) City Secretary Stadsekretarls 28 December Desember 1994 (Notice No 1197/1994) (Kennisgewing No 1197/1994)

92 92 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 LOCAL AUTHORITY NOTICE 5040 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5040 CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA NOTICE OF RECTIFICATION REGST ELL IN GSKEN N ISGEWING PRETORIA AMENDMENT SCHEME 4865 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 4865 It is hereby notified in terms of the provisions of section 60 of the Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 60 van die Ordon nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 Townplanning and Townships Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that Local Authority Notice 1023, dated 9 November van 1986), bekendgemaak dat Plaaslike Bestuurskennisgewing 1023, gedateer 9 November 1994, hiermee reggestel word om in die 1994, is hereby rectified to read as follows in the English text: Afrikaans teks soos volg to lui: with the consent of the City Council, subject to the provi " met die toestemming van die Stadsraad, onderworpe aan sions of clause 18 of the Town planning Scheme, for any other die bepafings van klousule 18 van die Dorpsbeplanningskema, uses" and in the Afrikaans text: " met die toestemming van die Stadsraad, onderworpe aan die bepalings van klousule 18 van die Dorpsbeplanningskema, vir enige ander gebruike" City Secretary (K13/4/6/4865) vir enige ander gebruike" en in die Engelse teks: " with the consent of the City Council, subject to the provisions of clause 18 of the Townplanning Scheme, for any other uses" Stadsekretaris 28 December Desember 1994 (Notice No 1198/1994) (Kennisgewing No 1198/1994) (K13/4/6/4865) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5041 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5041 CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5045 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 5045 It Is hereby notified in terms of the provisions of section 57 (1) (a) Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Pretoria die No 15 of 1986), that the City Council of Pretoria has approved the wysiging van die Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, goedge amendment of the Pretoria Townplanning Scheme, 1974, being the keur het synde die hersonering van Gedeelte 5 van Ed 616, Hat rezoning of Portion 5 of Ed 616, Hatfield, to "Special" for the pur field, tot "Spesiaal" vir die doelelndes van kantore en/of een woon poses of offices and/or one dwelling house, subject to certain condi huis, onderworpe aan sekere voorwaardes lions Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme are deur die Stadsklerk van Pretoria en die Provinsiale Sekretads: Tak filed with the Town Clerk of Pretoria and the Provincial Secretary: Gemeenskapsdienste, Pretoria, in bewaring gehou en le gedurende Community Services Branch, Pretoria, and are open to inspection gewone kantoorure ter insae during normal office hours Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysigingskema 5045 en tree op datum van publikasie van hierdle kennisgewing In werking This amendment Is known shall come as Pretoria into operation Amendment on date of publication Scheme of this 5045 notice and City Secretary 28 December 1994 (Notice No 1199/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5042 CITY COUNCIL OF PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 4859 (1<13/4/6/5045) Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Pretoria die wysiging van die Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, goedge keur het, synde die hersonering van Gedeelte 2 van Ed 148, Arca dia, tot "Spesiaal" vir die doeleindes van kantore vir professionele konsultante, 'n reisagentskap en/of een woonhuis, onderworpe aan sekere voorwaardes II is hereby notified in terms of the provisions of section 57 (1) (a) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that the City Council of Pretoria has approved the amendment of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, being the rezoning of Portion 2 of Ert 148, Arcadia, to "Special" for the purposes of offices for professional consultants, a travel agency and/or one dwelling house, subject to certain conditions Stadsekretarls 28 Desember 1994 (Kennisgewing No 1199/1994) ( K13/4/6/5045) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5042 STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA 1WSIGINGSKEMA 4859 Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word deer die Stadsklerk van Pretoria en die Provinsiale Sekretaris: Tak filed with the Town Clerk of Pretoria and the Provincial Secretary: Gemeenskapsdienste, Pretoria, in bewaring gehou en le gedurende Community Services Branch, Pretoria, and are open to inspection gewone kantoonire ter Pretoria, during normal office hours Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysigingskema 4859 This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 4859 en tree op datum van publikasie van hierdie kennisgewing in and shall come into operation on date ot publication ot this notice werking (K13/4/6/4859) (K13/4/6/4859) City Secretary Stadsekretarls 28 December Desember 1994 (Notice No 1200/1994) (Kennisgewing No 1200/1994)

93 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 5043 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5043 CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5058 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 5058 It is hereby notified in terms of the provisions of section 57 (1) (a) Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No No 15 of 1986), that the City Council of Pretoria has approved the 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Pretoria die wysiging van die Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, goedgeamendment of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, being the keur het, synde die hersonering van Ewe 1098, 1099 en 'n deel van rezoning of Erven 1098, 1099 and a part of Erven 1100, 1119, 1120 Erwe 1100, 1119, 1120 en 1121, Pretoria, tot "Spesiaal" vir gebruike and 1121, Pretoria, to "Special" for uses as set out in clause 17, sees uiteengesit in klousule 17, Tabel C, Gebruiksone XI (Beperkte Table C, Use Zone XI (Restricted Indusrial), Column (3), including a Nywerheid), Kolom (3), met inbegrip van 'n motorverkoopmark en 'n car sales mart and a motor showroom; and, with the consent of the motorverloonlokaal; en, met die toestemming van die Stadsraad, City Council, subject to the provisions of clause 18 of the Townplan ooreenkornstig die bepalings van klousule 16 van die Dorps ning Scheme, uses as set out in Column (4); subject to certain beplanningskema, gebruike soos uiteengesit in Kolom (4), onder conditions worpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme am Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word filed with the Town Clerk of Pretoria and the Provincial Secretary: deur die Stadsklerk van Pretoria en die Provinsiale Sekretaris: Tak Community Services Branch, Pretoria, and are open to inspection Gemeenskapsdienste, Pretoria, in bewaring gehou en le gedurende during normal office hours gewone kantoonire ter insae This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 5058 Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriawysigingskema 5058 and shall come into operation on date of publication of this notice en tree op datum van publikasie van hierdie kennisgewing in (K13/4/6/5058) werking (K13/4/6/5058) City Secretary Stadsekretads 28 December Desember 1994 (Notice No 1201/1994) (Kennisgewing No 1201/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5044 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5044 CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5086 It is hereby notified In terms of the provisions of section 57 (1) (a) PRETORIA WYSIGINGSKEMA 5086 of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance HIerby word ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die No 15 of 1988), that the City Council of Pretoria has approved the Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (Ordonnansle No amendment of the Pretoria Town planning Scheme, 1974, being the 15 van 1986), bekendgemaak dal die Stadsraad van Pretoria die rezoning of Portion 1 of Erf 299, Hatfield, to "Special" for the pur wysiging van die Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, goed poses of offices and/or one dwelling house, subject to certain condi gekeur het, synde die hersonering van Gedeelte 1 van Erf 299, lions Hatfield, tot "Spesiaal" vir die doeleindes van kantore en/of een woonhuis, onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme are filed with the Town Clerk of Pretoria and the Provincial Secretary: Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word Community Services Branch, Pretoria, and are open to inspection deur die Stadsklerk van Pretoria en die Provinsiale Sekretaris: Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria, in bewaring gehou en le gedurende during normal office hours gewone kantoorure ter insae This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 5086 Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysigingskema 5086 and shall come into operation on date of publication of this notice en tree op datum van publikasie van hierdie kennisgewing in (K13/4/6/5086) werking City Secretary(1<13/4/6/5086) 28 December 1994 Stadsekretarls (Notice No 1202/1994) 28 Desember 1994 (Kennisgewing No 1202/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5045 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5045 CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA AMENDMENT OF THE DETERMINATION OF CHARGES PAYA BLE TO THE CITY COUNCIL OF PRETORIA FOR THE SUPPLY WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN GELDE BETAALBAAR OF ELECTRICITY TO PREMISES SITUATED WITHIN THE AREA AAN DIE STADSRAAD VAN PRETORIA VIR DIE TOEVOER VAN SERVED BY THE ELECTRICITY DEPARTMENT OF THE CITY ELEKTRISMET AAN PERSELE GELEE BINNE DIE GEBIED WAT DEUR DIE DEPARTMENT ELEKTRISITEIT VAN DIE STADSRAAD COUNCIL OF PRETORIA VAN PRETORIA BEDIEN WORD In accordance with section 808 (8) of the Local Government Ordi Ooreenkomstig artikel BOB (8) van die Ordonnansie op Plaaslike name, 1939 (Ordinance No 17 of 1939), notice is hereby given that Bestuur, 1939 (Ordonnansie No 17 van 1939), word hierby kennis the City Council of Pretoria has amended the determination of gegee dat die Stadsraad van Pretoria die vasstelling van gelde charges payable to the Council, as per special Council Resolution betaalbaar aan die Read vir die toevoer van elektrlsiteit aan persele dated 28 September 1994, for the supply of electricity to premises gelled binne die gebied wat deur die Departement Eleldrisiteit van die situated within the area served by the Electricity Department of the Stadsraad van Pretoria bedien word, soos per spesiale Raadsbesluit City Council of Pretoria, as set out in the Schedule hereafter, with gedateer 28 September 1994, met ingang van 1 November 1994 effect from 1 November 1994 gewysig het soos in die onderstaande Bylae uiteengesit is J N REDELINGHUIJS, 1 N REDELINGHUIJS, Chief Executive/Town Clerk Uhlvoerende Hoof/Stadsklerk 28 December Desember 1994 (Notice No 1204/1994) (Kennisgewing No 1204/1994)

94 94 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 SCHEDULE BYLAE THE DETERMINATION OF CHARGES PAYABLE TO THE CITY DIE VASSTELLING VAN GELDE BETAALBAAR AAN DIE STADSRAAD VAN PRETORIA VIR DIE TOEVOER VAN ELEKTRI COUNCIL OF PRETORIA FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY IS ' HEREBY AMENDED AS FOLLOWS: SITEIT WORD HIERMEE SOOS VOLG GEWYSIG: 1 By the substitution for Items Ad and AIV of PART I of the 1 Deur Items AI en AIV van DEEL 1 van die Elektrisiteitslarief met dievolgende to vervang: Electricity Tariff of the following: A LOWVOLTAGE SUPPLY SCALES A LAESPANNINGTOEVOERSKALE I HUISHOUDELIKE BLOKSKAAL I DOMESTIC BLOCK SCALE Behoudens enige bykomende heffings wat in Deel Subject to any additional charges contained in Part II van die Tarief vervat is en behoudens die uitson II of the Tariff and to the exceptions set out in class derings wat in klas (k) ufteengesit is, is hierdie skaal (k), this scale shall apply to singlephase, two van toepassing op enkelfase, tweefase en driephase and three phase connections in respect of face aansluitings ten opsigte van persele wat binne premises situated within legally established wetlik gestigte dorpe binne en buite die munisipale townships within and outside the municipal bounda grense oleo is: Met dien verstande dat ries: Provided that (i) 'n enkelfasetoevoer slegs aan in perseel (i) a singlephase supply shall only be made beskikbaar gestel word indien die aanslag van available to premises if the rating of the con die verbruiker se inkomende stroombreker nie sumer's incoming circuit breaker is not more meer as BO ampere is nie; en than 80 amperes; and 00 die Stadselektrisiteitsingenieur, waar 'n dde (ii) the City Electrical Engineer may, where a faseaansluiting aan 'n perseel voorsien word threephase connection is supplied to prem en die aanslag van die verbruiker se inkoises and the rating of the consumer's incom mende stroombreker meer as 70 ampere is, ing circuit breaker is more than 70 amperes, kan bepaal dat die laespanningaanvraagskaal determine that the Lowvoltage Demand Scale van toepassing is shall apply Vir elektrisitelt wet teen lee spanning gelewer of beskikbaar gestel word aan For electricity supplied or made available at low voltage to (a) 'n private huis; (a) a private house; (b) 'n losieshuis of hotel, uitgesonderd 'n hotel (b) a boarding wat ingevolge in drankwet gelisensleer Is; house or hotel, excluding a hotel licensed under a liquor act; (c) 'n woonstel; (d) in verpleeginrigting of hospitaal; (c) a flat; (e) in tabu% van in lietdadigheldsinrigting; (d) a nursing home or hospital; (f) 'n koshuls; (e) a charitable Institution home; (g) in klub, uitgesonderd 'n klub wat ingevolge 'n (1) a hostel; drankwet gellsensieer is; (g) a club, excluding a club licensed under a (h) 'n kerk of kerksaal wat ultsluitlik vir openbare liquor act; aanbidding gebruik word; (h) a church or church hall used exclusively for (I) 'n pomptoestel wat die water wat gepomp public worship; word uitsluitlik vir huishoudelike doeleindes (I) a pumping plant where the water pumped is gebruilt word op 'n perseel wet ingevolge hler used exclusively for domestic purposes on die skaal van die Tarief toevoer ontvang; premises receiving a supply under this scale Q) 'n gebou of afsondedike gedeelte van 'n of the Tariff; gebou wat 'n aantal van die voorgaande klasse of ander uitsluitlik vir woondoeleindes Q) a building or separate section of a building gebruike eenhede bevat ten opsigte waarvan comprising a number of the foregoing classes die verbruik vir die vasstelling van heffings or other units used exclusively for residential ingevolge hierdie skaal afsondedik deur die purposes, the consumption of which Is separa Read gemeet word; tely metered by the Council for the determin (k) klasse (d), (e) en (h) gala buffo wetlik gestigte ation of charges due under this scale; dorpe; (k) classes (d), (e) and (h) situated outside legally is die volgende heffings betaalbaar: established townships; 1 Energieheffing the following charges shall be payble: (a) 21,0c/kWh vir die eerste 36 kwh wat 1 Energy charge gemiddeld per dag sedert die vorige (a) 21,0c/kWh for the first 36 kwh consumed meteraflesing verbruik is; plus per day on average since the previous (b) 17,1c/kWh vir elks bykomende kwh wat meter reading; plus sedert die vorige meteraflesing verbruik (b) 17,1c/kWh for every additional kwh con is sumed since the previous meter reading 2 'n Vesta heffing per maand, wear dit van toe 2 A fixed charge per month, where applicable passing is N PLAASSKAAL IV FARM SCALE Behoudens enige bykomende heffings wat in Subject to any additional charges contained in Part DeelII van die Tenet vervat is en uitgesonderd die peril of the Tariff and expecting the premises falling in sele wat in klas (k) van die Huishoudelik Blokskaal class (k) of the Domestic Block Scale or under the of onder die Laespanningaanvraagskaal resorteer, Lowvoltage Demand Scale, this scale shall apply is hierdie skaal van toepassing op persele wat buite to premises situated outside legally established weffike gestigte dorpe binne of buite die munisipale township within or outside the municipal bounda grease gales is en waarvan elektrisiteit teen lae ries and to which electricity is supplied or made spanning voorsien of beskikbaar gestel word: Met available at low voltage: Provided that dien verstande dat (i) a singlephase supply shall only be made 0) 'n enkelfasetoevoer slegs aan 'n perseel available to premises if the rating of the con beskikbaar gestel sal word indien die aanslag sumer's incoming circuit breaker is not more van die verbruiker se inkomende stroom than 100 amperes; and breker nie meer as 100 ampere is nie; en

95 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No (ii) the City Electrical Engineer, where a three (ii) die Stadselektrisiteitsingenieur, waar 'n driephase connection is supplied to premises and fase aansluiting aan M perseel voorsien word the rating of the consumer's incoming circuit en die aanslag van die verbruiker se inkobreaker is more than 70 amperes may deter mends stroombreker meer as 70 ampere is, mine that the Lowvoltage Demand Scale shall kan bepaal dal die Laespanningaan appiy vraagskaal van toepassing is The following charges shall be payable: Die volgende heffings is betaalbaar: 1 Energy charge 1 Energieheffing (a) 21,0c/kWh vir die eerste 36 kwh wat (a) 21,0C/kWh for the first 36 kwh consumed gemiddeld per dag sedert die vorig per day on average since the previous verbruik is; plus meter reading; plus (b) 17,1c/kWh vir elke bykomende kwh wat (b) 17,14Wh for every additional kwh con sedert die vorig meteraflesing verbruik is sumed since the previous meter reading 2 'n Vaste hefting per maand, waar dit van toe 2 A fixed charge per month, where applicable passing is 2 By the addition of the following as Item AVI to PART I of the 2 Deur die volgende as Item AVI by DEEL I van die Elektrisi Electricity Tariffs: teitstarief to voeg: VI BULK RESIDENTIAL SCALE VI GROOTMAAT RESIDENSIELE SKAAL Subject to any other charges contained in the Tariff, this Behoudens enige ander battings wat in die Tariet vervat scale shall apply in respect of premises situated within is, is hierdie skaal van toepassing ten opsigte van perlegally established townships (except where expressly sele wat binne wetlik gestigie dorpe (tansy uitdruklik determined otherwise by the City Electrical Engineer) enders deur die Stadselektrisiteitsingenieur bepaal) within and outside the municipal boundaries where elec binne en buite die munislpale grense gels* Is wear elek Welty is supplied In bulk at low or high voltage to the trisiteit teen las of hoe spanning by die groot meat aan following classes of consumers: die volgende klasse verbruikers gelewer Flats, including separate units in terms of the Sec (i) sonderlike eenhede Wagtens Icr oonsteldie Wetgeboue, op insldeeltuitendels, it at 1971 Von Titles Act, 1971 (Act No 66 of 1971), and the (Wet No 66 van 1971), en die Wet op Deeltitels, 1986 (Wet No Sectional Titles Act, 1986 (Act No 95 of 1986), but 95 van 1986), maar uitgesonderd tweeds woon excluding second dwelling unit premises eenheldspersele (ii) Except where otherwise determined by the City (ii) Tensy enders deur die Stadselektrisiteltsingenieur Electrical Engineer, any other residential consumer bepaal, enige ander residensille verbruiker wat that purchases electricity only for resale to dwellingelektrisitelt slags aankoop om aan wooneenhede units on the same premises at the prescribed tariffs op dieselfde perseel te herverkoop teen die voorof the Council and where such consumption is geskrewe tariewe van de Read en wear sodanige determined by means of submeters verbruik deur middel vanes ubmeters bepaal word The following charges shall be payable per month or part Die volgende gelds Is betaalbaar per maand of gedeelte thereof: daatvan: (1) A service charge whether or not electricity is con (1) 'n Dienshetting hetsy elektristitelt verbruik word al sumed, per metering point: 8138,54; plus dan nie, per metings punt: R138,54; plus (2) an energy charge for every kwh consumed since (2) 'n energieheffing vir elke kwh wat sedert die vorige the previous meter reading, per kwh: R18,50c meteraflesing verbruik is, per kwh: 18,50c LOCAL AUTHORITY NOTICE 5046 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5046 TOWN COUNCIL OF RANDBURG STADSRAAD VAN RANDBURG RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1798 RANDBURGVVYSIGINGSKEMA 1798 It is hereby notified in terms of section 57 (1) of the Townplanning Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die and Townships Ordinance, 1986, that the Town Council of Randburg Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, bekendgemaak has approved the amendment of the Randburg Town planning dat die Stadsraad van Randburg goedgekeur het dat die Rand Scheme, 1976, by the rezoning of Portion 2 of Ed 39, Johannesburg burgle Dorpsbeplanningskema, 1976, gewysig word deur die hersooaring van North, from "Residential 1" with a density of one dwelling per Gedeelte 2 van Ed 39, Johannesburg Noord, venal "Residensieel 1" met 'n digtheid van een woonhuis per m2 na m2 to "Residential 1" with a density of one dwelling per m2, "Residensieel 1" met 'n digtheid van een woonhuis per m2, subject to certain conditions onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in filed with the DirectorGeneral Transvaal Provincial Administration, bewaring gehou deur die Direkteurgeneraal: Transvaalse Provin Community Development Branch, Germiston, and the Town Clerk, siale Administrasle, Tak Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, en Randburg, and are open for inspection at all reasonable times die Stadsklerk Randburg, en is beskikbaar vir inspeksie op alle This amendment is known as Randburg Amendment Scheme redelike tye 1798 Hierdie wysiging staan bekend as Randburg wysigingskema 1798 B J VAN DER VYVER, B J VAN DER VYVER, Town Clerk Stadsklerk 28 December December 1994 (Notice No 246/94) (Kennisgewing No 246/1994)

96 , notice 96 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 LOCAL AUTHORITY NOTICE 5047 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5047 TOWN COUNCIL OF RANDBURG STADSRAAD VAN RANDBURG RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1957 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 1957 It is hereby notified in terms of section 57 (1) of the Townplanning Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die and Townships Ordinance, 1986, that the Administrator has Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, bekendgemaak approved the amendment of the Randburg Townplanning Scheme, dat die Administrateur goedgekeur het dat die Randburgse 1976, by the rezoning of Ed 1884 Ferndale, from "Special" for DOrpsbeplanningskoma, 1976, gewysig word deur die hersonering offices, professional suites and a cafeteria to "Special" for shops, van Ed 1884, Femdale, "Spesiaal" vir kantore, professionele suites offices and business premises excluding a liquor store and place of en 'n kefeteria, na "Spesiaal" vir winkels, kantore en 'n entertainment, subject to certain conditions besigheidsperseel uitgesluit 'n bottelstoor en plek van vermaaklikheid, ondenvorpe aan sekere voomaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the DirectorGeneral: Transvaal Provincial Administration, Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in Branch: Community Development, Germiston, and the Town Clerk, bewaring gehou deur die Direkteurgeneraal: Transvaalse Provinslate Administrasie, Tak Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, en Randburg, and are open for inspection at all reasonable times die Stadskterk, Randburg, en is beskikbaar vir inspeksie op alle This amendment is known as Randburg Amendment Scheme redelike lye 1957 and will come into operation 56 days from the date of this Hierdie wysiging staan bekend as Randburg wysigingskema 1957 notice en sal in working 56 dae vanaf die datum van hierdie kennisgewing B J VAN DER VYVER, B J VAN DER VYVER, Town Clerk Stadsklerk 28 December Desember 1994 (Notice No 248/1994) (Kennisgewing No248/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5048 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5048 STADSRAAD VAN RANDBURG TOWN COUNCIL OF RANDBURG RANDBURG WYSIGINGSKEMA 1927 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1927 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986, bekendgemaak It Is hereby notified In terms of section 57 (1) of the Townplanning dat die Administrateur goedgekeur het dat die Randburgse Dorpsand Townships Ordinance, 1986, that the Administrator has beplanningskema, 1976, gewysig word deur die hersonering van Erl approved the amendment of the Randburg Townplanning Scheme, 853, Robindaleuitbrelding 9, vanaf "Residensleel 2" na "Spesiaal" 1976, by the rezoning of Ed 853, Robindale Extension 9, from "Resi vir kantore, onderworpe aan sekere voorwaardes dential 2" to "Special" for offices, subject to certain conditions Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are bewaring gehou deur die Direkteur generaal: Transvaaise Provin filed with the Director General: Transvaal Provincial Administration, slate Administrasie, Tak Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, en Community Development Branch, Germiston, and the Town Clerk, die Stadsklerk Randburg, en is beskikbaar vir Inspeksie op elle Randburg, and are open for inspection at all reasonable times redelike tye This amendment is known as Randburg Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Randburg wysigingskema and will come Into, operation 56 days from the date of this en sat in working tree 56 dae vanaf die datum van hierdle kennisnotice gewing B J VAN DER VYVER, B J VAN DER VYVER, Town Clerk Stadsklerk 28 December Desember 1994 (Notice No 249/94) (Kennisgewing No249/94) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5049 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5049 STADSRAAD VAN RANDBURG TOWN COUNCIL OF RANDBURG RANDBURGWYSIGINGSKEMA 1912 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1912 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, bekendgemaak It is hereby notified in terms of section 57 (1) of the Town planning dat die Administrateur goedgekeur het dat die Randburgse Dorps and Townships Ordinance, 1986, that the Administrator has beplanningskema, 1976, gewysig word deur die Hersonering van approved the amendment of the Randburg Townplanning Scheme, Erwe 1287, 1288 en 1289, Femdale, vanaf "Residensieel 1" (Erwe 1976, by the rezoning of Erven 1287, 1288 and 1289, Ferndale, from 1287 en 1289, Ferndale) en "Spesiaal" vir 'n woonhuiskantoor (Erf "Residential 1" (Erven 1287 and 1289, Ferndale) and "Special" for 1288, Ferndale), na "Spesiaal" vir kantore, onderworpe aan sekere a dwellinghouse office (Ed 1288, Ferndale), to "Special" for offices, voorwaardes subject to certain conditions Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are bewaring gehou deur die Direkteurgeneraal: Transvaalse Provinfiled with the Director General: Transvaal Provincial Administration, slate Administrasie, Talc Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, en Community Development Branch, Germiston, and the Town Clerk, die StadsIderlc, Randburg, en is beskikbaar vir inspeksie op alle Randburg, and are open for inspection at all reasonable times redelike tye This amendment is known as Randburg Amendment Scheme 1912 and will come into operation 56 days from the date of this Hierdie wysiging staan bekend as Randburg wysigingskema 1912 en sal in working tree 56 dee vanaf die datum van hierdie kennisgewing B J VAN DER VYVER, B J VAN DER VYVER, Town Clerk Stadsklerk 28 December Desember 1994 (Notice No 250/94) (Kennisgewing No250/94)

97 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 5050 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5050 TOWN COUNCIL OF RANDBURG STADSRAAD VAN RANDBURG RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1846 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 1846 It is hereby notified in terms of section 57 (1) of the Townplanning Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die and Townships Ordinance, 1986, that the Town Council of Randburg Ordonna isle op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, bekendgemaak has approved the amendment of the Randburg Townplanning dat die Stadsraad van Randburg goedgekeur het dat die Rand Scheme, 1976, by the rezoning of Ed 422, Johannesburg North, burgse Dorpsbeplanningskema, 1976, gewysig word deur die hersofrom "Residential 1" with a density of "one dwelling per I nering van die Restant van Ed 422, JohannesburgNoord, mvenal2" tol "Residensieel 1" met 'n digtheid van "can woonhuis per 250 m2" "Special" for an arts and craft centre and ancillary uses, any other na "Spesiaal" vir 'n kuns en handfluitsentrum en aanverwante uses which the local authority may permit, subject to certain concflgebruike, asook enige verdere gebruike wat die plaaslike bestuur Lions mag toelaat, onderworpe aan sekere voonvaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in filed with the Director General: Transvaal Provincial Administration, bewaring gehou deur die Direkteur generaal: Transvaalse Provin Community Development Branch, Germiston, and the Town Clerk, siale Administrasie, Talc Gemeenskapsontwikkeling, Germiston en Randburg, and are open for inspection at all reasonable times die Stadsklerk, Randburg, en is beskikbaar vir inspeksie op alle This amendment is known as Randburg Amendment Scheme redelike lye 1846 Herdic wysiging staan bekend as Randburg wysigingskema 1846 B J VAN DER VYVER, B J VAN DER VYVER, Town Clerk Stadslderk 28 December Desember 1994 (Notice No 252/1994) (Kennisgewing No 252/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5051 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5051 TOWN COUNCIL OF RANDBURG STADSRAAD VAN RANDBURG RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1940 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 1940 It is hereby notified In terms of section 57 (1) of the Town planning Herby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die and Townships Ordinance, 1988, that the Town Council of Randburg Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, bekendgemaak has approved the amendment of the Randburg Town planning dat die Stadsraad van Randburg goedgekeur het dat die Rand Scheme, 1976, by the rezoning of Erven 99, 100 and 857, Bordeaux, burgse Dorpsbeplanningskema, 1976, gewysig word deur die hersofrom "Business 2" (Ed 857) and "Special" for parking (Erven 900 nering van Erwe 99, 100 en 857, Bordeaux, van "Besigheld 2" (Ert 857) en "Spesiaal" vir parkering (Erwe 99 en 100) na "Besigheid 2", and 100) to "Business 2", subject to certain conditions onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word In filed with the Director General: Transvaal Provincial Administration, bewaring gehou deur die DIrekteurgeneraal: Transvaalse Provin Community Development Branch, Germiston, and the Town Clerk, stale Administrasie, Tak Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, en Randburg, and are open for inspection at all reasonable times die Stadsklerk, Randburg, en is beskikbaar vir inspeksle op alle This amendment is known as Randburg Amendment Scheme redelike lye 1940 Hierdie wysiging staan bekend as Randburg wysigingskema 1940 B J VAN DER VYVER, B J VAN DER VYVER, Town Clerk Stadsklerk 28 December Desember 1994 (Notice No 253/1994) (Kennisgewing No253/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5052 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5052 TOWN COUNCIL OF RANDBURG STADSRAAD VAN RANDBURG RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1941 RANDBURDWYSIaINGSKEMA 1941 It is hereby notified in terms of section 57 (1) of the Townplanning Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die and Townships Ordinance, 1986, that the Town Council of Randburg Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, bekendgemaak has approved the amendment of the Randburg Townplanning dat die Stadsraad van Randburg goedgekeur het dat die Rand Scheme, 1976, by the rezoning of Erf 32, Kensington "B", from burgse Dorpsbeplanningskema, 1976, gewysig word deur die hersonering van Ed 32, Kensington 'B' vanaf "Residensieel 1" met 'n "Residential 1" with a density of "one dwelling per nf" to digtheid van "een wooneenheid per m2" na "Residensieel 2", "Residential 2", subject to certain conditions onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in filed with the Director General: Transvaal Provincial Administration, bewaring gehou deur die Direkteurgeneraal: Transvaalse Provin Community Development Branch, Germiston, and the Town Clerk, siale Administrasie, Tak Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, en Randburg, and are open for inspection at all reasonable times die Stadsiderk, Randburg, en is beskikbaar vir inspeksie op alle This amendment is known as Randburg Amendment Scheme redelike lye 1941 Hierdie wysiging staan bekend as Randburg wysigingskema 1941 B J VAN DER VYVER, B J VAN DEA VYVER, Town Clerk Stadslderk 28 December Desember 1994 (Notice No 254/1994) (Kennisgewing No 254/1994)

98 98 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 LOCAL AUTHORITY NOTICE 5053 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5053 TOWN COUNCIL OF RANDBURG STADSRAAD VAN RANDBURG RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1942 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 1942 It is hereby notified in terms of section 57 (1) of the Townplanning Herby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die and Townships Ordinance, 1986, that the Town Council of Randburg Oroonnansie op Dorpsbeplanning,en Dorpe, 1986, bekendgemaak has approved the amendment of the Randburg Townplanning dat die Stadsraad van Randburg goedgekeur het dat die Rand Scheme, 1976, by the rezoning of Erven 216 and 217, Fontaine burgse Dorpsbeplanningskema, 1976, gewysig word deur die'hersonering van Erwe 216 en 217, Fontainebleau, vanaf "Spesiaal", bleau, from "Special", subject to certain conditions to "Special", onderworpe aan sekere voorwaardes na "Spesiaal" onderworpe subject to amended conditions and proposed roads and road wideaan gewysigde voorwaardes en voorgestelde paaie en padverbre nings of 32 m along Maria Street and 1,7 m along Martha Road, dings van 3,2 m fangs Mariastraat en 1,7 m langs Marthastraat, subject to certain conditions onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in filed with the Director General: Transvaal, Provincial Administration, bewaring gehou deur die Direkteurgeneraal: Transvaalse Provin Community Development Branch, Germiston, and the Town Clerk, siale Administrasie, Talc Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, en Randburg, and are open for inspection at all reasonable times die Stadsklerk, Randburg; en is beskikbaar vir inspeksie op alio This amendment is known as Randburg Amendment Scheme redelike tye 1942 Hierdie wysiging staan bekend as Randburg wysigingskema 1942 B J VAN DER VYVER, B J VAN DER VYVER, Town Clerk Stadsklerk 28 December Desember 1994 (Notice No 255/1994) (Kennisgewing No255/1994) 10 LOCAL AUTHORITY NOTICE 5054 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5054 TOWN COUNCIL OF RANDBURG STADSRAAD VAN RANDBURG RANDBURG RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1889 VVYSIGINGSKEMA 1889 Hierby word ooreenkomstlg die bepalings van artikel 57 (1) van die It is hereby notified In terms of section 57 (1) of the Town planning Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, bekendgemaak and Townships Ordinance, 1986, that the Town Council of Randburg dat die Stadsraad van Randburg goedgekeur het dat die Rand has approved the amendment of the Randburg Townplannjng burgse Dorpsbeplanningskema, 1976, gewysig word deur rile Scheme, 1976, by the rezoning of the Remaining extent of Portitin 40 hersonering van die Restant van Gedeelte 40 van die pleas Olievenof the farm Olievenhoutpoort from "Agricultural" to "Special" houtpoort 196 ID vanaf "Landbou" na "Spesiaal" vir 'n vulstasle, for a filling station, subject to certain conditions onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wyslgingskema word in filed with the DirectorGeneral: Transvaal Provincial Administration, bewaring gehou deur die Direkteur generaal: Transvaalse Provin Community Development Branch, Germiston, and the Town Clerk, siale Administrasie, Talc Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, en Randburg, and are open for inspection at all reasonable times die Stadsklerk, Randburg, en is beskikbaar vir inspeksie op alle ' Thls amendment is known as Randburg Amendment Scheme redelike tye 1889 Hierdie wysiging staan bekend as Randburg wysigingskema 1889 B J VAN DER VYVER, B J VAN DER VYVER, Town Clerk Stadsklerk 28 December Desember 1994 (Notice No 256/1994) (Kennisgewing No 256/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5055 TOWN COUNCIL OF RANDBURG PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5055 STADSRAAD VAN RANDBURG RANDBURG RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1953 VVYSIGINGSKEMA 1953 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die It is hereby notified in terms of section 57 (1) of the Townplanning Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1966, bekendgemaak and Townships Ordinance, O 1986, that the Town Council ot Randburg dat die Stadsraad van Randburg goedgekeur het dat die Randhas Township amendment of the Randburg Townplanning burgse Dorpsbeplanningskema, 1976, gewysig word deur die herso Scheme, 1976, by the rezoning of a portion of Portion 94 (a portion of nering van 'n gedeelte van Gedeelte 94 ('n gedeelte van Gedeelte Portion 59) of the farm Boschkop 199 JO from "Agricultural" to 59) van die pleas Boschkop "Landbouhoewe" na "Special" for a filling station including a convenience store of 50 m2 "Spesiaal" vir 'n imistasie insluitend 'vanaf fiswinkel van 50 and such other uses as may be allowed, by the local authority, subm2, en enige ender gebruike wat toegelaat mag word, deur die p leas ject to certain conditions like bestuur, onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in filed with the DirectorGeneral: Transvaal Provincial Administration, bewaring gehou deur die Direkteurgeneraal: Transvaalse Provin Community Development Branch, Germiston, and the Town Clerk, siale Administrasie, Tak Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, en Randburg, and are open for inspection at all reasonable times die Stadsklerk, Randburg, en is beskikbaar vir inspeksie op alle This amendment is known as Randburg Amendment Scheme redelike tye 1953 Hierdie wysiging staan bekend as Randburg wysigingskema 1953 B J VAN DER VYVER, B J VAN DER VYVER, Town Clerk Stadsklerk 28 December Desember 1994 (Notice No 257/1994) (Kennisgewing No257/1994)

99 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 5056 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5056 GREATER JOHANNESBURG TRANSITIONAL METROPOLITAN COUNCIL GROTER JOHANNESBURG METROPOLITAANSE OORGANSRAAD IN RESPECT OF THE NORTHERN METROPOLITAN SUBSTRUC TEN OPSIGTE VAN DIE NOORDELIKE METROPOLITAANSE TUBE [ESTABLISHED BY PROCLAMATION No24 (PREMIER'S), SUBSTRUKTUUR [INGESTEL BY PROKLAMASIE No 24 (PRE 1994 OF 3 DECEMBER 1994] MIERS),1994, VAN 3 DESEMBER 1994] AMENDMENT TO LIBRARY BYLAWS WYSIGING VAN BIBLIOTEEKVERORDENINGE The Acting Chief Executive Officer/Town Clerk of Randburg, Die Waamemende Hoof Uitvoerende Beampte/Stadsklerk van hereby in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, Randburg, publiseer hiermee, ingevolge artikel 101 van die Ordon 1939, as amended, publishes the amendments set forth hereinafter nansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, die wysigings which have been made in terms of section 96 of the said Ordinance hierna uiteengesit wat ingevolge artikel 96 van voomoemde Orden The Standard Library By laws, published under Administrator's nansie opgestel is Notice No 218 of 23 March 1966, and adopted by the Town Council Die Standaard Biblioteekverordeninge, afgekondig by of Randburg under Administrator's Notice No 1028 of 14 December Administrateurskennisgewing No 218 van 23 Maart 1966 en deur 1966, as amended, are hereby further amended, with effect from die Stadsraad van Randburg aangeneem by Administrateurskennis 1 November 1994, as follows: gewing No 1028 van 14 Desember 1966, soos gewyslg, word hierby vender, met ingang 1 November 1994, soos volg gewysig: 1 By the insertion in section 1 in the definition of "member" of the words "or organisation" after the word "person" 1 Deur in artikel I in die woordomsktywing van "lid "die woorde "of instansie" in te voeg na die woord "persoon" 2 By the substitution of section 3 (1) (a) by the following: 2 Deur artikel 3 (1) (a) to vervang met die volgende: "a (1) (a) Subject to the provisions of subsection (b) and section 3 (2), the Council may grant "3 (1) (a) Behoudens die bepalings van subartikel (b) en membership of the library to any person residing Mike! 3 (2), kan die Read lidmaatskap van die or employed or registered with an educational Biblioteek verleen aan enige persoon wat woon institution within Randburg or who is a taxpayer of werk of aan 'n opvoedkundige 'rutting In of the Council, or to any organisation in Rand Randburg geregistreer is of wat 'n belastingburg upon payment of the prescribed tariff, baler van die Read is of aan enige instansie in Randburg, teen betaling van die voorgeskrewe provided that such person or organisation tads!, met dien verstande dal so 'n persoon of undertakes the subject himselffitself to the proinstansle ondemeem om homself te onderwerp visions of these bylaws and the household aan die bepalings van hierdie verordeninge en rules of the library, adopted by the Council, and after proof of address has, to the satisfaction of die Read huishoudelike aanvaar rents nadat van bewyslewering die biblioteek, deur van the librarian, been furnished" adres, tot bevrediging van die blbliotekaris, 3 By the insertion in section 3 (5) (0) of the words "or library voorgele is" card" after the word "pockets" 3 Deur In arlikel 3 (5) (c) die woorde "of 'n lidmaatskapkaartfte" 4 By the Insertion in section 13 (2) (h) after the first sentence, of in te voeg na die woord "lidmaatskapsalddes" the following new sentence: "The librarian makes a note of 4 Deur In artikel 13 (2) (h) na die eerste sin die volgende nuwe such damage on the date sheet of the record and signs sin in te voeg: "Die blbliotekaris maak 'n note oor sodanige thereafter" beskadiging op die datumvel van die pleat en teken daarby" 5 By the substitution of section 14(1) for the following: E Deur artike114 (1) te vervang met die volgende: "14 (1) Any person may use the library facilities during ofb "14 (1) Enige persoon mag die biblioteekgeriewe gebruik cial hours of opening However, If a person wishes gedurende die amptelike cop rye Indian 'n persoon to borrow library material, he shall first register as a egter biblioteekmatedaal wil uitneem, sal by eers as member of the library" lid van die biblioteek registreer" 6 By the substitution in section 14 (2) (a) of the word "mem 6 Deur in artikel 14 (2) (a) die woord "lade" te vervang met die bets" by the word "persons" woord "persona" Acting Chief Executive Officer/Town Clerk Weamemende Hoof Uitvoerende Beampte/Stadsklerk Municipal Offices, corner of Jan Smuts Avenue and Hendrik Munisipale Kantoor, hoek van Jan Smutslaan en Hendrik Verwoerd Drive, Randburg Verwoerdrylaan, Randburg 28 December Desember 1994 (Notice No 266/1994) (Kennisgewing No 266/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5057 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5057 GREATER JOHANNESBURG TRANSITIONAL METROPOLITAN GROTER JOHANNESBURG METROPOLITAANSE OORGANGS COUNCIL MAD DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKIARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 103 of the Town planning and Townships Ordi Ingevolge artikel 103 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986), the Greater Johannesburg Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), verklaar die Groter Transitional Metropolitan Council hereby declares North Riding Johannesburg Metropolitaanse Oorgangsraad hierby die dorp North Extension 22 Township to be an approved township subject to the Ridinguitbreiding 22 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die conditions set out in the Schedule hereto vomwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae (15/3/219) (15/3/219)

100 100 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 SCHEDULE BYLAE STATEMENT OF THE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLI VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GEDOEN DEUR 11 CATION MADE BY AMBASSADOR PARK (PTY) LTD (HERE AMBASSADOR PARK (PTY) LTD (HIERNA DIE AANSOEK INAFTER REFERRED TO AS THE APPLICANT/TOWNSHIP DOENER/DORPSEIENAAR GENOEM) INGEVOLGE DIE BEPA OWNER) UNDER THE PROVISIONS OF CHAPTER 3 OF THE LINGS VAN HOOFSTUK 3 VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPS TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (01101 BEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No 15 VAN NANCE No 15 OF 1986), FOR PERMISSION TO ESTABLISH A 1986), OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTE TOWNSHIP ON PORTION 115 OF THE FARM OLIEVENHOUT 115 VAN DIE PLAAS OLIEVENHOUTPOORT 196 IQ TOEGE POORT HAS BEEN GRANTED STAAN IS 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1 STIGTINGSVOORWAARDES (1) NAME (1) NAAM The name of the township shall be North Riding Eiden Die naam van die dorp is North Riding uitbreiding 22 sion 22 (2) ONTWERP (2) DESIGN Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op The township shall consist of erven and streets as indi Algemene Plan LG No A5014/1994 rated on General Plan SG No A5014/1994 (3) STORMWATERDREINERING EN STRAATBOU (3) STORMWATER DRAINAGE AND STREET CON (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die STRUCTION plaaslike bestuur aan sodanige bestuur 'n gede (a) The township owner shall on request by the tailleerde skema, volledig met planne, deursnee local authority submit to such authority for its en spesifikasies, opgestel deur 'n siviele inge approval a detailed scheme complete with nieur wat deur die plaaslike bestuur goedgekeur plans, sections and specifications, prepared by is, vir die opgaar en afvoer van stormwater deur a civil engineer approved by the local authority, die hele dorp deur middel van behoorlike aanfor the collection and disposal of stormwater gelegde werke en vir die amid, teermacadamlthroughout the township by means of properly sering, beranding en kanalisering van die strate 0 constructed works and for the construction, tar daarin, tesame met die verskaffing van soda macadamising, kerbing and channelling of the nige keerrnure as wat die plaaslike bestuur streets therein together with the provision of nodig ag, vir goedkeuring voorle such retaining walls as may be considered necessary by the local authority Verder moet die skema die roete en helling aandui deur middel waarvan elks eft toegang tot die Furthermore, the scheme shall indicate androute aangrensende street verkry gradient by which each erf gains access to the street on which it abuts (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaaslike bestuur dit vereis, die goedgekeurde skema op (b) The township owner shall, when required by the eie koste namens en tot bevrediging van die local authority to do so, carry out the approved plaaslike bestuur, onder toesig van scheme at his own expense on behalf and to the 'n &Isle satisfaction of the local authority under ingenieur deur die plaaslike bestuur goedge the supervision of a civil engineer approved by the keur, uitvoer local authority (c) Die dorpselenaar Is verantwoordelik vir die (c) The township owner shall be responsible for the instandhouding van die strate tot bevrediging maintenance of the streets to the satisfaction of van die plaaslike bestuur totdat die state the local authority until the streets have been ooreenkomstig subklousule (b) gebou is constructed as set out In subclause (b) (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die (d) If the township owner fails to comply with the bepalings van paragrawe (a), (b) en (o) hlervan provisions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof, to voldoen, Is die plaaslike bestuur geregtig om the local authority shall be entitled to do the die werk op koste van die dorpselenaar te doen work at the cost ofthe township owner (4) WATER EN RIOOL (4) WATER AND SEWERAGE Die ontwikkelaar sal 'n goedgekeurde professionele The township owner shall appoint an approved profes ingenieur aanstel wie verantwoordelik sal wees vir die slonal engineer who shall be responsible for the design ontwerp en konstruksie van die watervoorsiening en and construction of the water supply and sewerage rioleringstelsels Met inagneming van die volgende: reticulation systems in accordance with the following: (a) Die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en (a) The Town planning and Townships Ordinance Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986); (Ordinance No 15 of 1986); (b) "Riglyne vir die Voorsiening van Inge (b) "Guidelines for the Provision of Engineering nieursdienste in Residensiele Dorpsgebiede Services in Residential Townships (Department (Departement van Gemeenskapsontwikkeling, of Community Development, 1983)" as revised 1983)", soos gewysig van tyd tot tyd from lime to time (c) No A10023 gedateer 30 April (c) Council Resolution No A10023 dated 30 April 1986 Raadsbesluit 1986 (5) ELEKTRISITEIT (5) ELECTRICITY Indien 'n privaat kontrakteur die elektrisiteitsinstallasie Where private contractors do the electrical installation, van die dorpsgebied waarneem sal die ontwikkelaar 'n the developer shall appoint a professional engineer professionele ingenieur aanstel wat verantwoordelik who will be responsible for the design and construction sal woes vir die ontwerp en konstruksie van die of the electricity distribution and reticulation system elektrisiteitsverspreidingsnetwerk en retikulasie sodra once the power connection exceeds 800 kva or where die kragaansluiting BOO kva oorskry of waar 'n medium a medium voltage installation forms pad of the reticule spanning installasie deal vorm van die retikulasiestel tion system The electrical installation shall be done in sel Die network installasie sal in ooreenstemming met accordance with the following: die volgende gedoen word: (a) The Town planning and Townships Ordinance, (a) Die Dorpsbeplanning en Dorpe Ordonnansie, ; (b) SABS 0142 as revised from time to time (b) SABS Kode 0142 soos gewysig van tyd tot tyd (c) "Guidelines for the Provision of Engineering (c) "Riglyne vir die Voorsiening van Ingenieurs Services in Residential Townships (Department dienste in Residensiele Dorpsgebiede (Deparof Community Development, 1983)", as revised tement van Gemeenskapsontwikkeling, 1983)", from time to time soos gewysig van tyd tot tyd

101 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No (6) ENDOWMENT (6) BEGIFTIGING Payable to the local authority Belaalbaar aan die plaaslike bestuur: The township owner shall, in terms of the provisions of Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van arti section 98 (2) of the Townplanning and Townships kel 98 (2) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Ordinance, No 15 of 1986, pay a lump sum endow Dorpe, No 15 van 1986, aan die plaaslike bestuur as ment of R60 000,00 to the local authority for the provi begiftiging 'n globale bedrag van R60 000,00 betaal slon of land for a park (public open space) welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend meet word vir die verkryging van 'n park (openbare (7) DISPOSAL OF EXISTING CONDITIONS OF TITLE oopruimte) All erven shall be made subject to existing conditions (7) BESKIKKING OOR BESTAANDE TITELVOOR and servitudes, if any, including the reservation of WAARDES rights to minerals Alle eiwe moet onderworpe gemaak word aan (8) DEMOLITION OF BUILDINGS AND STRUCTURES bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale The township owner shall at his own expense cause all existing buildings and structures situated within the (8) SLOPING VAN GEBOUE EN STRUKTURE building line reserves, side spaces or over common Die dorpseienaar moet op eie koste alle bestaande boundaries to be demolished to the satisfaction of the geboue en struldure wat binne boulynreserwes, kantlocal authority, when required by the local authority to ruimtes of oor gemeenskaplike grense plea is, laat do so sloop tot bevrediging van die plaaslike bestuur wanneer die piaaslike bestuur dit vereis (9) PROVISION AND INSTALLATION OF SERVICES (9) VOORSIENING EN INSTALLERING VAN DIENSTE The township owner shall make the necessary arrangements with the local authority for the provision Die aansoekdoener most die nodige millings met die and installation of water, electricity and sanitation as plaaslike bestuur tref met betrekking tot die voorsiewell as the construction of roads and stormwater drainning en installering van water, elektrisiteit en Imitate dienste asook die bou van state en stormwaterdreine age in the township ring in die dorp (10) OBLIGATIONS WITH REGARD TO SERVICES AND (10) VERPLIGTINGE TEN OPSIGTE VAN DIENSTE EN RESTRICTION REGARDING THE ALIENATION OF BEPERKING TEN OPSIGTE VAN DIE VERVREEM ERVEN DING VAN ERWE The township owner shall within such period as the Die dorpseienaar met binne sodanlge tydperk as wat local authority may determine, fulfil his obligations in die plaaslike bestuur mag bepaal, sy verpligtinge met respect of the provision of water, electricity and sani betrekking tot die voorsiening van water, elektrisiteit en tary services as well as the construction of roads and sandere dienste asook die konstruksle van paale en stormwater drainage and the installation of systems stormwaterdreinering en die instalering van die stelsels daarvoor, soos vooraf ooreengekom tussen die dorps theref ore as previously agreed upon between the eienaar en die plaaslike bestuur, nakom Geen erwe township owner and the local authority Erven may not mag vervreem of oorgedra word In die naam van 'n be alienated or be transferred into the name of a buyer koper alvorens die plaaslike bestuur bevestig het dat prior to the local authority certifying that sufficient voldoende waarborge/kontantbydraes ten opsigte van guarantees/cash contributions in respect of the supply die voorsiening van dienste deur die dorpselenaar aan of services by the township owner was made to the said die plaaslike bestuur gelewer is Me local authority 2 TITELVOORWAARDES 2 CONDITIONS OF TITLE Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die voorwaardes soos aangedui deur die plaaslike bestuur ingevolge The erven mentioned hereunder shall be subject to the condidie bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en tons as indicated imposed by the local authority in terms of Dome, 1986 the provisions of the Townplanning and Townships Ordi nance, 1986 (1) ALLE ERWE (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m (1) ALL ERVEN breed, vir riolerings en ander munisipale doel (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in eindes ten gunste van die plaaslike bestuur, favour of the local authority, for sewerage and tangs enige twee grense, uitgesonderd 'n streetother municipal purposes, along any two boun grens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n daries other than a street boundary and in the addisionele serwituut vir munisipale doeleindes, 2 m breed oor die toegangsgedeelte van die erf, case of a panhandle erf, an additional servitude Indian en wanneer verlang deur die plaaslike for municipal purposes 2 m wide across the bestuur: Met dien verstande dal die plaaslike access portion of the erf, if and when required bestuur van enige sodanige serwituut mag by the local authority: Provided that the local afsien authority may dispense with any such servitude (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die (b) No building or other structure shall be erected voornoemde serwituutgebied opgerig word nie within the aforesaid servitude area and no large en geen grootwortelbome mag binne die gebied rooted trees shall be planted within the area of van sodanige serwituut of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie such servitude or within 2 m thereof (c} Die plaaslike bestuur is geregtig om enige mate (c) The local authority shall be entitled to deposit riaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die temporarily on the land adjoining the aforesaid aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige servitude such material as may be excavated by rioolhoofpypleidings, en ander werke wat by volit or removal of such sewerage mains and other gens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to works as it, in its discretion may deem pleas op die grand wat aan die voornoemde necessary and shall further be entitled to serwituut grens en voorts sal die plaaslike reasonable access to the said land for the afore bestuur geregtig wees tot redelike toegang tot said purpose subject to any damage done durgenoemde grond vir die voornoemde doel, onderworpe daaraan dal die plaaslike ing the process of the construction, mainte bestuurenige skade vergoed wet gedurende die aanleg, nance or removal of such sewerage mains and onderhoud of verwydering van sodanige riool other works being made good by the local hoofpypleiding en ander werke veroorsaak authority word

102 I I 102 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 (2) ERF 910 (2) ERF 910 The erf is subject to a 5 m x 2,5 m electrical servitude Die erf is onderworpe aan 'n 5 m x 2,5 m elektriese serwituut vir 'n substasie ten gunste van die plaaslike for purposes of a substation in favour of the local authority as Indicated on the general plan bestuur soos op die algemene plan aangedui (3) ERF962 (3) ERF962 (a) The en is subject to a rightofway servitude in (a) Die erf is onderworpe aan 'n reg van weg serwifavour of erven 910 to 961 tuut ten gunste van erwe 910 tot 961 (b) The erf is subject to a servitude for municipal (b) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir munipurposes in favour of the local authority sipale doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur (4) ERF 928 (4) ERF 928 The err is subject to a 2 m x 2 m sewer servitude in Die erf is onderworpe aan 'n 2 m x 2 m riool serwituut favour of the local authority as Indicated on the general ten gunste van die plaaslike bestuur soos op die algaplan mene plan aangedui (5) ERF 933 (5) ERF 933 The erf is subject to a 3 m wide sewer servitude in favour of the local authority as indicated on the general plan Acting Chief Acting Executive Officer/Town Clerk 28 December 1994 (Notice Na 261/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5058 GREATER JOHANNESBURG TRANSITIONAL METROPOLITAN COUNCIL RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1974 The Greater Johannesburg Transitional Metropolitan Council hereby in terms of the provisions of section 125 (1) (a) of the Townplanning and Townships Ordinance, No 15 of 1986, declares that he has approved an amendment scheme being an amendment of the Randburg Town planning Scheme, 1976, comprising the same land as included in the township of North Riding Extension 22 Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Acting Chief Executive Officer/Town Clerk, Greater Johannesburg ' Transitional Council and the DirectorGeneral: Transvaal Provincial Administration, Community Development Branch, Germiston, and are open for inspection at all reasonable times This amendment Is known as Randburg Amendment Scheme 1974 Acting Chief Executive Officer/Town Clerk 28 December 1994 (Notice No 262/1994) Die erf is onderworpe aan 'n 3 m bred riool serwituut ten gunste van die plaaslike bestuur soos op die algemene plan aangedui Hoof Uitvoerende Beampte/Waamemende Stadsklerk 28 Desember 1994 (Kennisgewing No 261/1994) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5058 GFIOTER JOHANNESBURG METROPOLITAANSE OORGANGSRAAD RANDBURGWYSIGINGSKEMA 1974 Die Groter Johannesburg Metropolitaanse Oorgangsraad verklaar hierby ingevolge die bepalings van artlkel 125 (1) (a) van die Ordon nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, No 15 van 1986, dal hy 'n wysigingskema synde 'n wysiging van die Randburgse Dorpsbe planningskema, 1976, wat uit dieselfde grand as die dare North Ridinguitbreiding 22 bestaan, goedgekeur het Kart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Waamemende Hoof Uitvoerende Beampte/ Stadsklerk van die Groter Johannesburg Metropolitaanse Oorgangsraad en die Direkteurgeneraal: Transvaalse Provinsiale Admini strasie, Tak Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, en is beskikbaar vir inspeksie op elle redelike tye Hierdie wysiging staan bekend as Randburg wysigingskema 1974 Wearnemende Hoof Uitvoerende Beampte/Stadsklerk 28 Desember 1994 (Kennisgewing No 262/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5059 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5059 CITY COUNCIL OF ROODEPOORT ROODEPOORTWYSIGINGSKEMA 680 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57(1) (a) van ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 680 die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town No 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Roodsplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of poort goedgekeur het dat die Roodepoort dorpsbeplanningskema, 1986), that the City Council of Roodepoort has approved the amend 1987, gewysig word deur die grondgebruiksone van EMS 1176 tot ment of the Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by amending 1180 en Ed 1205 Florida Park uitbreiding 9, vanaf "Residensieel 1" the land use zone of Erven 1176 to 1180 and Ed 1205, Florida Path en "Openbare Pad" na "Spesiaal" vir kantore to wysig Extension 9, from "Residential 1" and "Public Road" to "Special" for offices Besonderhede van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Hoof Direkteur: Tak Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, Particulars of the amendment scheme are filed with the Chief Director: Community Development Branch, Germiston, and the en is by die Hoof: Stedelike Ontwikkeling, Stadsraad van Roode Head: Urban Development, City Council of Roodepoort, and are poort, beskikbaar vir inspeksie to alle redelike tye open for inspection at all reasonable times Die datum van die inwerkingtreding van die skema is 28 Desember The date this scheme will come in operation is 28 December This amendment is known as the Roodepoort Amendment Hierdie wysiging staan bekend as die Roodepoort wysigingskema Scheme M C C OOSTHUIZEN, M C C OOSTHUIZEN, Executive Head/Town Clerk Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Civic Centre, Roodepoort Burgersenhum, Roodepoort 28 December Desember 1994 I (Notice No 245/1994) (Kennisgewing No 245/1994)

103 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 5060 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5060 CITY COUNCIL OF ROODEPOORT STADSRAAD VAN ROODEPOORT ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 704 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 704 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) (a) van planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 1986), that the City Council of ROodepood has approved the amend No 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Roodement of the Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by amending poort goedgekeur het dat die Roodepoortdorpsbeplanningskema, the land use zone of Erf 1217, Florida Extension, from "Residential 1987, gewysig word dour die grondgebruiksone van Ed 1217, Flor 1" idauitbreiding, vanaf "Residensieel 1" na "Residensieel 1" met 'n to "Residential 1" with a density of one dwelling per 700 m2 digtheid van eon woonhuis per 700 m2 te wysig Particulars of the amendment scheme are filed with the Chief Director: Commmunity Development Branch, Germiston and the Besonderhede van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Hoof Direkteur: Tak Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, Head: Urban Development, Roodepoort and are open for inspection en is by die Hoof: Stedelike Ontwikkeling, Roodepoort Stadsraad, at all reasonable times beskikbaar vir inspeksie to alle redelike tye The date this scheme will come into operation is 28 December Die datum van die inwerkingtreding van die skema is 28 Desember This amendment is known as Roodepoort Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as die Roodepoort wysigingskema M C C OOSTHUIZEN, M C C OOSTHUIZEN, Executive Head/Town Clerk Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Civic Centre, Roodepoort Burgersentrum, Roodepoort 28 December Desember 1994 (Notice No 242/1994) (Kennisgewing No 242/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5061 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5061 CITY COUNCIL OF ROODEPOORT ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 682 STADSRAAD VAN ROODEPOORT ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 682 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Towndie Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1988 (Ordonnansie Hierby word ooreenkomstig die bepalings van alike! 57 (1) (a) van planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of No 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van 1986), that the City Council of Roodepoort has approved the amend Roodementpoon goedgekeur het dat die Roodepoortdorpsbeplanningskema, of the Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by amending 1987, gewysig word deur die grondgebruiksone van Ed 126, the land use zone of Ed 126, Strubensvallei, from "Residential 1" to Strubensvallei, vanaf "Residensieel 1" na "Residensieel 1" met 'n "Residential 1" with a density of one dwelling per 700 nf digtheid van een woonhuis per 700 rnt te wysig Particulars of the amendment scheme are filed with the Chief Besonderhede van die wysigingskema word In bewaring gehou Director: Community Development Branch, Germiston and the deur die Hoof Direldeur: Tak Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, Head: Urban Development, Roodepoort and are open for inspection en is by die Hoof: Stedelike Ontwikkeling, Roodepoort Stadsraad, at all reasonable times beskikbaar vir inspeksie te alle redelike tye The date this scheme will come into operation is 28 December Die datum van die inwerkingtreding van die skema is 28 Desember This amendment is known as Roodepoort Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as die Roodepoort wysigingskema M C C OOSTHUIZEN, NI C C OOSTHUIZEN, Executive Head/Town Clerk Uitvoerende HooVStadsklerk Civic Centre, Roodepoort Burgersentrum, Roodepoort 28 December Desember 1994 (Notice No 246/1994) (Kennisgewing No 246/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5062 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5062 STADSRAAD VAN ROODEPOORT CITY COUNCIL OF ROODEPOORT ROODEPOORTWYSIGINGSKEMA 792 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 792 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) (a) van It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of No 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Roode 1986), that the City Council of Roodepoort has approved the amend poort goedgekeur het dal die Roodepoortdorpsbeplanningskema, ment of the Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by amending 1987, gewysig word deur die grondgebruiksone van gedeelte van Erf the land use zone of a portion of Ed 506, 1Thodekrans Extension 3 506, Roodekrans uitbreiding 3, vanaf "Residensieel 1" na "Resi from "Residential 1" to "Residential 3" densieel 3" te wysig Particulars of the amendment scheme are filed with the Chief Di Besonderhede van die wysigingskema word in bewaring gehou Community Development Branch, Germiston and the Head: deur die Hoof Direkteur: Tak Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, Urban Development, Roodepoort and are open for inspection at all en is by die Hoof: Stedelike Ontwikkeling, Roodepoort Stadsraad, reasonable times besldkbaar vir inspeksie te alle redelike tye gibrector:

104 ' 104 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 The date this scheme will come into operation is 28 December Die datum van die inwerkingtreding van die skema is Desember 1994 This amendment is known as Roodepoort Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as die Roodepoort wysigingskema M C C OOSTHUIZEN,, M C C OOSTHUIZEN, Executive Head/Town Clerk Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Civic Centre, Roodepoort Burgersentrum, Roodepoort 28 December Desember 1994 (Notice No 243/1994) (Kennisgewing No 243/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5063 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5063 CITY COUNCIL OF ROODEPOORT STADSRAAD VAN ROODEPOORT ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 623 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 623 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van alike! 57 (1) (a) van planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 1986), that the City Council of Roodepoort has approved the amend No 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Roode ment of the Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by amending 1987, gewysig word deur die grondgebruiksone van Gedeelte 90 van the land use zone of Portion 90 of Ed 1841, Roodepoort, Erf 1841, Roodepoort, venal "Street" na "Besigheid 1" te wysig from to "Business "Street" 1" Besonderhede van die wysigingskema word In bewaring gehou Particulars of the amendment scheme are filed with the Chief deur die Hoof Direldeur: Tak Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, Director: Community Development Branch, Germiston and the en is by die Hoof: Stedelike Ontwikkeling, Roodepoort Stadsraad, Head: Urban Development, Roodepoort and are open for inspection beskikbaar vir inspeksie to alle redelike tye at all reasonable times Die datum van die inwerkingtreding van die skema Is 28 Desember The date this scheme will come into operation is 28 December Hierdie wysiging staan bekend as die Roodepoort wysigingskema This amendment is known as Roodepoort Amendment Scheme M C C OOSTHUIZEN, M C C OOSTHUIZEN, Ultvoerende Hoof/Stadsklerk Executive Head/Town Clerk Burgersentrum, Roodepoort Civic Centre, Roodepoort 28 Desember December 1994 (Kennisgewing No 250/1994) (Notice No 250/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5064 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5064 STADSRAAD VAN ROODEPOORT CITY COUNCIL OF ROODEPOORT ROODEPOORTWYSIGINGSKEMA 875 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 875 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) (a) van It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of No 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Roods 1986), that the City Council of Roodepood has approved the amend pool goedgekeur het dat die Roodepoortdorpsbeplanningskema, ment of the Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by amending 1987, gewysig word deur die grondgebrulksone van Ed 46, Florida the land use zone of Ed 46, Florida Hills, from "Residential 1" to Hills, vanaf "ReSidensiee I 1" na "ReSidensieel 3" te wysig "Residential 3" Besonderhede van die wysigingskema word in bewaring gehou Particulars of the amendment scheme are filed with the Chief deur die Hoof Direkteur: Tak Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, Director: Community Development Branch, Germiston and the en is by die Hoof: Stedelike Ontwikkeling, Roodepoort Stadsraad, Head: Urban Development, Roodepoort and are open for inspection beskikbaar vir inspeksie to alle redelike tye atoll reasonable times Die datum van die inwerkingtreding van die skema is 28 Desember The date this scheme will come into operation is 28 December Hierdie wysiging staan bekend as die Roodepoort wysigingskema This amendment is known as Roodepoort Amendment Scheme M C C OOSTHUIZEN, M C C OOSTHUIZEN, Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Executive Head/Town Clerk Burgersentrum, Roodepoort Civic Centre, Roodepoort 28 Desember December 1994 (Kennisgewing No 247/1994) (Notice No 247/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5065 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5065 CITY COUNCIL OF ROODEPOORT STADSRAAD VAN ROODEPOORT ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 905 ROODEPOORTWYSIGINGSKEMA 905 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) (a) van planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 1986), that the City Council of Roodepoort has approved No 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Roode

105 r from PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No the amendment of the Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by poort goedgekeur het dat die Roodepoort dorpsbeplanningskema, amending the land use zone of Erven 211, 212 and 213, Helderkruin, 1987, gewysig word deur die grondgebruiksone van Erwe 211, 212 "Residential 1" to "Residential 2" en 213, Helderlauin, vanaf "Residensieel 1" na "Residensieel 2" te Particulars of wysi9 the amendment scheme are filed with the Chief Director: Community Development Branch, Germiston and the Besonderhede van die wysigingskema word in bewaring gehou Head: Urban Development, Roodepoort and are open for inspection deur die Hoof Direkteur: Tak Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, en at all reasonable times is by die Hoof: Stedelike Ontwikkeling, Roodepoort Stadsraad, besidlibaar vir inspeksie te al le redelike lye The date this scheme will come into operation is 28 Decemtier datum van die inwerkingtreding van die skema is 28 Desember Dieet This amendment is known as Roodepoort Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as die Roodepoort wysigingskema M C C OOSTHUIZEN, M C C OOSTHUIZEN, Executive Head/Town Clerk, Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Civic Centre, Roodepoort Burgersentrum, Roodepoort 28 December Desember 1994 (Notice No 248/1994) (Kennisgewing No248/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5066 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5066 CITY COUNCIL OF ROODEPOORT STADSRAAD VAN ROODEPOORT ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 591 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 591 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) (a) van It is hereby notified In terms of section 57 (1) (a) of the Towndie Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1988 (Ordonnansle planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of No 15 van 1986), bekendgemaak dal die Stadsraad van Roode 1986), that the City Council of Roodepoort has approved the amend poort goedgekeur het dal die Roodepoorklorpsbeplanningskema, ment of the Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by amending 1987, gewysig word deur die grondgebruiksone van Ert 841, Florida the land use zone of Ed 841, Florida Park Extension 1, from "Resi Park uitbreiding 1, vanaf "Residensieel 1" met 'n digtheld van een dentlal 1" with a density of one dwelling per erl to "Residential 1" woonhuis per erf na "Residensieel 1" na een woonhuis per m2 with density of one dwelling per m2 te wysig Particulars of the amendment scheme are filed with the Chief Besonderhede van die wysigingskema word in bewaring gehou Director: Community Development Branch, Germiston and the deur die Hoof Direkteur: Tak GemeenskapsOntwikkelIng, Germiston, Head: Urban Development, Roodepoort and are open for inspection en is by die Hoof: Stedelike Ontwikkeling, Roodepoort Stadsraad, at all reasonable times beskikbaar vir inspeksie te alle redelike tye The date this scheme will come into operation is 28 December Die datum van die inwerkingtreding van die skema is 28 Desember This amendment is known as Roodepoort Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as die Roodepoort wysigingskema M C C OOSTHUIZEN, M C C OOSTHUIZEN, Executive Head/Town Clerk Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Civic Centre, Roodepoort Burgersentrum, Roodepoort 28 December Desember 1994 (Notice No 249/1994) (Kennisgewing No 249/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5067 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5067 CITY COUNCIL OF ROODEPOORT STADSRAAD VAN ROODEPOORT ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 886 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 886 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) (a) van planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 1986), that the City Council of Roodepoort has approved the amend No 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Roodement of the Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by amending poort goedgekeur het dat die Roodepoort dorpsbeplanningskema, the land use zone of Erf 1147, Lindhaven Extension 4, from "Public 1987, gewysig word deur die grondgebruiksone van Erf 1147, Lind Road" to "Residential 1" havenuitbreiding 4, vanaf "Bestaande Openbare Pad" na "Resi densieel 1" te wysig Particulars of the amendment scheme are filed with the Chief Director: Community Development Branch, Germiston and Besonderhede van die wysigingskema word in bewaring gehou the Head: Urban Development, Roodepoort and are open for inspection deur die Hoof Direldeur: Tak Gemeenskapsontwikkeling, Germiston, en is by die Hoof: Stedelike Ontwikkeling, Roodepoort Stadsraad, at all reasonable times beskikbaar vir inspeksie to al le redelike tye The date this scheme will come into operation is 28 December Die datum van die inwerkingtreding van die skema is 28 Desember This amendment is known as Roodepoort Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as die Roodepoort wysigingskema M C C OOSTHUIZEN, M C C OOSTHUIZEN, Executive Head/Town Clerk Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Civic Centre, Roodepoort Burgersentrum, Roodepoort 28 December Desember 1994 (Notice No 244/1994) (Kennisgewing No 244/1994), I

106 1 106 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 LOCAL AUTHORITY NOTICE 5068 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5068 TOWN COUNCIL OF SANDTON STADSRAAD VAN SANDTON SCHEDULE 11 BYLAE 11 (Regulation 21) (Regulasie 21) NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP TOWNSHIP, Die Stadsraad van Sandton gee hiermee ingevolge artikel 69 (6) The Town Council of Sandton hereby gives notice in teens of (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 section 69 (6) (a) of the Townplanning and Townships Ordinance, (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp 1986, that an application to establish the township referred to in the in die Bylae hierby genoem' to stig deur horn ontvang is Schedule heteto, has been received by it Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stadsraad van Sand office hours at the office of the Town Clerk, Town Council of Sandton, ton, Kamer 8206, Sandtori, Burgersentrum, Rivoniaweg, vir 'n tyd Room 8206, Civic Centre, Rivonia Road, for a period of 28 days from perk van 28 dae vane( 28 December December 1994 Besware teen of verthe ten opsigte van die aansoek moat binne In Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Clerk tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik en in twee voud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus at the above address or at PO Box 78001, Sandton, 2146, within a 78001, Sandton, 2146, ingedien of gerig word period of 28 days from 28 December 1994 BYLAE SCHEDULE Naam van dorp: Sunninghilluitbreiding 44 Name of township: Sunninghill Extension 44 Full name of applicant: Karl Jansen van Rensburg on behalf of Raymond Francis Horsten Voile naam van aansoeker: Karl Jansen van Rensburg namens Raymond Francis Horsten Aantal erwe in voorgestelde dorp: Number of erven ln proposed township: Residensieel 2: Twee erwe, wooneenhede per hemaar Residential 2: Two erven, dwellingunits per hectare "Openbare Street": Een erf "Public Road": One erf Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Hoewe Description of land on which township is to be established: Holding 21, Sunninghill Parklendbouhoewes 21, Sunninghill Park AR Lagging van voorgesteide dorp: Hoek van Malindi en Nalvasha Situation of proposed township: Corner of Malindi and Naivasha weg, Sunninghill Park Roads, SunninghlIl Park Verwysing No: 16/3/1/511X44 Reference No: 16/3/1/S11X44 G J MYBURG, G J MYBURG, Waarnemende Stadsklerk Acting Chief Executive/Town Clerk Sandton Stadsraad, Posbus 78001, Sandton, 2146 Sandton Town Council, PO Box 78001, Sandton, Desember December 1994 (Kennisgewing No 328/1994) 28 4 (Notice No 328/1994) 1 LOCAL AUTHORITY NOTICE 5069 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5069 TOWN COUNCIL OF SANDTON STADSRAAD VAN SANDTON SCHEDULE 11 BYLAE 11 (Regulation 21) (Regulasie 21) NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP TOWNSHIP Die Stadsraad van Sandton gee hiermee ingevolge artikel 69 (6) The Town Council of Sandton hereby gives notice in terms of (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 section 69 (6) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dal 'n aansoek om die dorp 1986, that an application to establish the township referred to in the in die Bylae hierby genoem, te stag deur hom ontvang is Schedule hereto, has been received by it Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone Particulars of the application will lie for inspection during normal kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stadsraad van Sand office hours at the office of the Town Clerk, Town Council of Sanction, ton, Kamer 13206, Sandton Burgersentrum, Rivoniaweg, vir 'it tyd Room 8206, Civic Centre, Rivonia Road, for a period of 28 days from perk van 28 dae vanat 28 Desember December 1994 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n Objections to or representations in respect of the application must tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik en in tweebe lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Clerk voud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus at the above address or at PO Box 78001, Sandton, 2146, within a 78001, Sandton, 2146, ingedien of gerig word period of 28 days from 28 December 1994 SCHEDULE Name of township: Sunninghill Extension 101 Full name of appricant Muller Kieser Zerwick Inc, on behalf of BYLAE Naam van dorp: Sunninghilluitbreiding 101 Voile naam van aansoeker: Muller Kieser Zerwick Ing, namens Ethne Adele Green Ethne Adele Green Aantal erwe in voorgestelde dorp: Residensieel 2: Twee erwe, 15 Number of erven in proposed township: Residential 2: Two erven, wooneenhede per hektaar 15 dwelling units per hectare Beslcrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Hoewe Description of land on which township is to be established: Holding 59, Sunninghill landbouhoewes 59, Sunninghill Agricultural Holdings Ligging van voorgestelde dorp: In Nanyukiweg, noord van Tana Situation of proposed township: In Nanyuki Road, north of Tana weg, Sunninghill Road, Sunninghill Verwysing No: 16/3/1/511X101 Reference No: 16/3/1/S11X101 G J MYBURG, G J MYBURG, Waamemende Stadsklerk I Acting Chief Executive/Town Clerk Sanciton Stadsraad, Posbus 78001, Sandton, 2146 Sandton Town Council, PO Box 78001, Sandton, 2146 ak 28 December Desember 1994 (Notice No 329/1994) (Kennisgewing No 329/1994) 28 4

107 r PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 5070 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5070 TOWN COUNCIL OF SANDTON STADSRAAD VAN SANDTON SANDTON AMENDMENT SCHEME 2452 SANDTON WYSIGINGSKEMA 2452 It is hereby notified in terms of section 57 (1) of the Townplanning Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die and Townships Ordinance, 1986, that the Town Council of Sandton Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, bekendgemaak approved the amendment of the Sandton Townplanning Scheme, dat die Stadsraad van Sandton goedgekeur het dat die Sandton 1980, by rezoning Portion 1 of Erf 248, Edenburg, from "Resi dorpsaanlegskema, 1980, gewysig word deur die hersonering van dential 1" to "Business 4", subject to certain conditions Gedeelte 1 van Ed 248, Edenburg, van "Residensieel 1" na "Besig Copies of Map 3 and the scheme held clauses of the amendment 4" onderworpe aan sekere voorwaardes scheme are filed with the Director General: Community Devel Afslcrifte van Kaart 3 en die skemaklousules van die wysiopment, Pretoria, and at the office of the Head: Urban Planning and gingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur generaal: Development, Civic Centre, West Street, Sandown, Sandton, and Gemeenskapsontwikkeling, Pretoria, en by die kantoor van die Hoof: are open for inspection at all reasonable times Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Burg ersentrum, Weststraat, This amendment is known as Sandton Amendment Scheme 2452 Sandown, Sandton, en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike and it shall come into operation on the date of publication hereof Hierdie wysiging staan bekend as Sandton wysigingskema 2452 G J MYBURG, en tree in werking op datum van publikasie hiervan Acting Chief Executive/Town Clerk G J MYBURG, 28 December 1994 Waarnemende Uitvoerende Hoof/Stadsklerk (Notice No 334/1994) 28 Desember 1994 (Kennisgewing No 334/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5071 TOWN COUNCIL OF SECUNDA PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5071 AMENDMENTS TO BY LAWS STADSRAAD VAN SECUNDA Notice is hereby given in terms of the provisions of section 96 of WYSIGING VAN VERORDENINGE the Local Government Ordinance, 1939, as amended, that it is the Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie Intention of the Town Council to amend the Standard Water By laws op Plaastike Bestuur, 1939, soon gewysig, dat die Stadsraad voor The general purport of this amendment is to grant extension in nemens is om sy Standaard Watervoorsieningsverordening a te certain cases for the settling of water and electricity accounts and to wysig authorize payment by Instalments Die algemene strekking van hierdie wysiging is om in bepaalde Copies of the proposed amendments are open for inspection gevalle uitstel te vedeen vir die betaling van water en ligterekenings during normal office hours at the office of the Town Secretary, Muni en/of afbetalings te magtig creel Offices, Secunda, for a period of fourteen (14) days from the Afskrifte van voorgestelde wysigings is gedurende gewone date of publication of this notice in the Provincial Gazette kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Kan Anytore, Secunda, ter insae vir 'n tydperk van veertien (14) doe vanaf datum van hierdie publikasie In die Provinsiale Koerant person who is desirous of must recording lodge his objection such objection to the proposed in writing amendments, with the Town Clerk within fourteen (14) days after the date of publication of Enige persoon wat beswaar MI aanteken teen die voorgestelde this notice in the Provincial Gazette wysigings, most sodanige beswaar skriftelik by die Stadsklerk Indian binne veertien (14) dae na die publikasie van hierdie kennisgewing in F J COEIZEE, die Provinsiale Koerant Executive Chief/Town Clerk F J COETZEE, Municipal Offices, Private Bag X1017, Secunda, 2302 Uitvoerende Hoof/Stadsklerk (Notice No 98/1994) Munisipale Kantore, Privaatsak X1017, Secunda, 2302 (Kennisgewing No 98/1994) 0 Executive LOCAL AUTHORITY NOTICE 5072 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5072 TOWN COUNCIL OF SECUNDA STADSRAAD VAN SECUNDA AMENDMENT OF TARIFFS Notice is hereby given in terms of section 80B (3) of the Local WYSIGING VAN TARIEWE Government Ordinance, 1939, that the Town Council of Secunda Kennis geskied hiermee ingevolge bepalings van artikel 80B (3) intends to amend the following tariffs of charges: van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad Rental of public open spaces van Secunda voomemens is om die onderstaande tariewe te wysig Verhuring van openbare oopruimtes The general purport of this amendment is the determination of charges for the rental of a portion of sidewalk or path for building Die algemene strekking van hierdie wysiging is die vasstelling van purposes geide vir die huur van 'n gedeelte sypad of park vir boudoeleindes A copy of the resolution of the Council and full particulars of the 'n Afskrif van die besluit van die Raad en die voile besonderhede amendment of charges referred to above, are open for inspection van die wysiging van gelde waarna hierbo verwys word, is gedurende kantoorure ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, during normal office hours at the office of the Town Secretary, Muni Munisipale Kantore, Secunda, vir 'n tydperk van veertien (14) dae cipal Offices, Secunda, for a period of fourteen (14) days from the vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die date of publication of this notice in the Provincial Gazette Provinsiale Koerant Any person who is desirous of recording his objection to the pro Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen die voorgestelde posed amendments, must lodge such objection in writing with the wysigings, moat sodanige beswaar skriftelik by die Stadsklerk indien Town Clerk within fourteen (14) days after the date of publication of binne veertien (14) dae na die publikasie van hierdie kennisgewing in this notice in the Provincial Gazette die Provinsiale Koerant F J COETZEE, F J COETZEE, Chief/Town Clerk Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Municipal Offices, Private Bag X1017, Secunda, 2302 Munisipale Kantore, Privaatsak X1017, Secunda, 2302 (Notice No 99/1994) (Kennisgewing No 99/1994)

108 108 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 LOCAL AUTHORITY NOTICE 5073 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5073 a TOWN COUNCIL OF SECUNDA AMENDMENTS TO BYLAWS Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad voome mens is om sy Standaard Elektrisiteitsverordeninge te wysig Notice is hereby given in terms of the provisions of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, as amended, that it is the intention of the Town Council to amend the Standard Electricity Bylaws The general purport of this amendment is to grant extension in certain cases for the settling of water and electricity accounts and to authorize payment by instalments Copies'oftoorure the proposed amendments are open for inspection during normal office hours at the office of the Town Secretary, Municipal Offices, Secunda, for a period of fourteen (14) days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette Any person who is desirous of recording his objection to the proposed amendments, must lodge such objection in writing with the Town Clerk within fourteen (14) days after the date of publication of this notice in the Provincial Gazette F J COETZEE, Executive Chleffrown Clerk Municipal Offices, Private Bag X1017, Secunda, 2302 (Notice No 100/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5074 STADSRAAD VAN SECUNDA WYSIGING VAN VERORDENINGE Die algemene strekking van hierdie wysiging is om in bepaalde gevalle uitstel te verleen vir die betaling van water en ligterekenings en/of afbetalings te magtig Afskrifte van voorgestelde wysigings is gedurende gewone kanby die kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Secunda, ter insae vir 'n tydperk van veertien (14) dae vanaf datum van hierdie publikasie in die Provinsiale Koerant Enige persoon wat beswaar wit aanteken teen die voorgestelde wysigings, moet sodanige beswaar skriftefik by die Stadsklerk indien binne veertien (14) dae na die publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant F J COETZEE, Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Munisipale Kantore, Privaatsak X1017, Secunda, 2302 (Kennisgewing No 100/1994) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5074 STADSRAAD VAN SECUNDA TOWN COUNCIL OF SECUNDA VERVREEMDING VAN GROND Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 79 ALIENATION OF ERVEN (18) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, Notice Is hereby given In terms of the provisions of section 79 (18) dat die Stadsraad voornemens Is cm een envyftig (51) nywerhefds of the Local Government Ordinance, 1939, as amended, that it is the erwe in Secundauitbreiding 3 te vervreem by wyse van verkope uit intention of the Town Council to alienate fiftyone (51) industrial er die hand yen In Secunda Extension 3 by private treaty Nadere besonderhede Insake verkoopvoonvaardes en ontwikke Further particulars regarding conditions of sale and development lings, asook 'n plan waarop erwe aangedui word, is gedurende as well as a plan on which the erven are indicated, are open for gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Munisiinspection during normal office hours at the office of the Town Secre pale Kantore, Secunda, ter insae vir 'n tydperk van veertien (14) dae terry, Municipal Offices, Secunda, for a period of fourteen (14) days vanaf datum van hierdie publikasie in die Provinsiale Koerant from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen die voorgestelde Any person who Is desirous of recording his objection to the pro wysigings, moet sodanige beswaar skriftelik by die Stadsklerk Indian posed amendments, must lodge such objection in writing with the binne veertien (14) dae na die publikasie van hierdie kennisgewing in Town Clerk within fourteen (14) days after the date of publication of die Provinsiale Koerant this notice in the Provincial Gazette F J COETZEE, F J COETZEE, Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Executive Chlet/Town Clerk Munisipale Kantore, Privaatsak X1017, Secunda, 2302 Municipal Offices, Private Bag X1017, Secunda, 2302 (Kennisgewing No 101/1994) (Notice No 101/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5075 TOWN COUNCIL OF STANDERTON CORRECTION NOTICE CLEANSING SERVICES Local Authority Notice 3344, published in the Provincial Gazette PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5075 STADSRAAD VAN STANDERTON KENNISGEWING VAN VERBETERING REINIGINGSDIENSTE Plaaslike Bestuurskennisgewing 3344, gepubliseer in Provinsiale Koerant No 5025 van 31 Augustus 1994, word hierby verbeter deur 5025 dated 31 August 1994, is hereby corrected by the substitution in paragraaf (a) die Item No "3(a)" deur die Item No "2(b)" te in paragraph (a) for the Item No "3(a)" of the Rem No "2 Mr vervang A A STEENKAMP, A A STEENKAMP, Chief Executive/Town Clerk Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Municipal Offices, PO Box 66, Standerton, 2430 Munisipale Kantore, Posbus 66, Standerton, 2430 (Notice No 83/1994) (Kennisgewing No83/1994)

109 1 is PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No _ LOCAL AUTHORITY NOTICE 5076 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5076 filir TOWN COUNCIL OF TZANEEN STADSRAAD VAN TZANEEN PROPOSED PERMANENT CLOSING AND ALIENATION OF VOORGESTELDE PERMANENTE SLUITING EN VERVREEM PARKERF 1325, TZANEEN EXTENSION 12, AND PARKERF 707, DING VAN PARKERF 1325, TZANEEN UM3RE1DING 12, EN TZANEEN EXTENSION 8 PARKERF 707, TZANEEN UITBREIDING 8 Notice is hereby given in terms of section 68 of the Local Govern Hiennee word Ingevolge artikel 68 van die Ordonnansie op Pleasment Ordinance, 1939, that it is the intention of the Town Council of like Bestuur, 1939, bekendgemaak dat die Stadsraad van Tzaneen to permanently close Parked 1325, Tzaneen Extension 12, van voomeme is om Parked 1325, Tzaneen uitbreiding 12, en Park andtzaneen Parked 707, Extension 8, measuring respectively approximately art 707, Tzaneen uitbreiding 8, groot onderskeldelik ongeveer m2 and m2, to rezone it m2 for residential purposes and to en m2, permanent to sluit, to hersoneer vir residensiele alienate it thereafter In terms of section 79 (18) of the said Ordinance doeleindes en dit ingevolge artikel 79 (19) van genoemde Ordonnanper public auction sie per openbare veiling to vervreem 'n Plan wat die betrokke gedeeltes aantoon le ter insae by die Maps showing the park portions concerned are open for inspection kantoor van die ondergetekende gedurende normale kantoorure at the office of the undersigned during normal office hours Enigiemand wat enige beswaar teen die voorgestelde parkslui Any person who has any objection to the proposed park closings tings het of wat vergoeding mag eis Indian sodanipe sluitings pleas or who may have any claim for compensation if such closings are vind, moat sy beswaar of eis skriftelik nie later nie as Maandag, 6 carried out, must lodged his objection or claim in writing with the Februade 1995, by die Stadsklerk, Munisipale Kantore, Tzaneen, undersigned not later than Monday, 6 February 1995 indien J DE LANG, J DE LANG, Stadsklerk Munisipale Kantore, Posbus 25, Tzaneen, 0850 Municipal Clerk Office, PO Box 25, Tzaneen, 0850 (Kennisgewing No72/1994) (Notice No 72/1994) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5077 LOCAL AUTHORITY NOTICE 5077 STADSRAAD VAN VOLKSRUST TOWN COUNCIL OF VOLKSRUST HERROEPING EN VASSTELLING VAN TARIEF VAN GELDE VIR DIE VERHUUR VAN SALE EN TOERUSTING REVOCATION AND DETERMINATION OF TARIFF OF CHARGES: Ingevolge die bepalings van artikel 80B (8) van die Ordonnansie HIRE OF HALLS AND EQUIPMENT op Plaasfike Bestuur, 1939 (Ordonnansie No 17 van 1939), soos In terms of the provisions of section 8013 (8) of the Local Govern gewysig, word hierby bekendgemaak dat die Stadsraad van Volks ment Ordinance, 1939 (Ordinance No 17 of 1939), has amended, it rust, by spesiale besluit, die gelde vir die verhuur van sale, ander hereby notified that the Town Council of Volksrust has, by special vertrekke en toerusting, soos per Bylae, gepubliseer In die Provin resolution, revoked in its entirety the charges for the hire of halls, slate Koerant van 7 Januarie 1981, soos gewyslg, in sy geheel herother apartments and equipments as per Schedule, published in the roep met ingang van 1 September 1994 en die volgende Tenet van Provincial Gazette dated 7 January 1981, as amended, with effect Gelde, met ingang van 1 September 1994, vasstel: from 1 September 1994 and determined the following Tariff of Charges with effect from 1 September 1994: TARIEF VAN GELDE TARIFF OF CHARGES Stad saal Soepee seal Town Minor 1 Dense, bats, resepsies, gesellige Hall Hall byeenkomste en onthale 1 Dances, balls, receptions, social (a) tot 24:00 R200,00 R100,00 gatherings and wedding receptions (b) Na middemag (24:00) per uur (a) untill 24:00 R200,00 R100,00 of gedeelte daarvan met 'n (b) After midnight per hour or partmaksimum van 2 uur R50,00 R50,00 thereof with a maximum of 2 2 Konserte, toneelopvoerings en hours R50,00 850,00 filmvertonings, boks en stoeitoer nooie 2 Concerts, cinema shows, boxing (a) and wrestling tournaments Beroepspelers R200,00 Nvt (b) Amateurs, plaaslik R80,00 R50,00 (a) Professionals R200,00 NA (b) Local Amateurs 880,00 850,00 _ (c) Amateurs, nie plaaslik R100,00 R60,00 3 Repetisies, uitgesonderd Saterdae (c) Non local amateurs F1100,00 R60,00 en Sondae, onderworpe daaraan 3 Repetitions, except Saturdays and dat seal nie vir enige ander doel Sundays, on conditions that the hall verhuur is nie is not booked for another funclion (a) 08:0016:00 R30,00 R30,00 (a) 08:00 16:00 R30,00 830,00 (b) 16:01 24:00 R50,00 R50,00 (b) 16:01 24:00 R50,00 R50,00 4 Vergaderings 4 Meetings (a) Politieke vergadering R250, ,00 (a) Political 11250, ,00 (b) Nie politiek 13100,00 R60,00 5 Lesings, kerk godsdienstige (b) Non political 8100,00 860,00 byeenkomste, herdenkingsdienste 11100,00 R60,00 5 Lectures, church, religious gather 6 Konferensies, kongresse en simpoings and memorial services R100, ,00 sia R100,00 R60,00 6 Conferences, congresses, and sim 7 Funksies posiums R100, ,00 (a) Amptelike Burgemeesterlike 7 Functions funksies, Raadsfunksies, (a) Official Mayoral functions, Raadsvergaderings en open Council functions, Council bare vergaderings bel8 deur meetings and public meetings die Read, vergaderings en held by the Council, social gesellighede van die Volksrust gatherings and meetings held talc van die SuidAfrikaanse by the South African Associa Vereniging van Munisipale tion of Municipal Workers, Werknemers, Bloedoor Blood Transfusions and Senior Free of Free of tappingsdiens en Senior Bur Citizen functions charge charge ger funksies Gratis Gratis

110 1 After or I 110 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE,, 28 DECEMBER 1994,_ Town Minor Stad Soepee Flail seal seal (b) Gatherings and meetings (b) Byeenkomste en vergaderings requested under patronage of 50% of 50% of oat ander die beskerming van the Mayor tariff tariff die burgemeester aangevra 50% van 50% van word ; tarts} tad& 8 Exhibitions, bazaars or festivals " ' 8 Uitstallings, bazaars of feasts (a) Local persons or bodies on l' ' (a) Plaaslike persona of liggame behalf of local charity institu slegsfien behoewe van plaas': tions, schools, churches sport i ' ' like liefdad,igheidsinrigtings;,, clubs or the Amajuba Publicity skole, kerke, sportklubs of die " Association R100,00 850,00 Amajuba Publisiteitsveren1 1 (b) Other persons or bodies, gvith ging R100,00 R50,00 1 the exclusion of persons (b) Ander persons of liggame met bodies as mentioned in path die uitsluiting van persons of graph 8 (a) R200,00 R100,00 liggame soos in paragraaf 8 (a) bedoel 8200, ,00 9 Dance classes, singing lessons and a Dansldasse, sanglesse en soortgesimilar lessons R80,00 R50,00 tyke onderrig R80,00 R50,00 10 Preparation of halls by Hirer per 10 Voorbereiding van sale deur occasion on day/s prior to such Huurder per geleentheid of vooraffunction on condition that the hallis gaande dag of dae tufts sale nie not booked or that it infringes upon bespreek is nie of op ander, other bookings besprekings inbreuk gemaak word (a) 08:0016:00 or part thereof R40, nie (a) (b) 16:01 24:00 08:00 16:00 of gedeelte R40,00 R30,00 per hour or part thereof (b) 164)1 1130,00 24:00 per uur of R3000 gedeelte van uur R30,00 R30,00 11 Preparation/cleaning of halls by 11 Yoorbereiding/Opruiming van sale, council, per occasion R50,00 R50,00 deur die Read per geleentheld 850,00 850,00 12 Sound equipment, per occasion 830,00 R30,00 12 Luidsprekerstelsel, per geleentheid R30,00 R30,00 13 Plano, per occasion R20,00 R20,00 13 Klavier per geleentheld R20,00 R20,00 14 Deposits 14 Deposito's Use of crockery and/or cutlery per Gebruik van breekgoed en/of eet gerei, occasion and for any other possible per geleentheid en vir enige ander moontlike skade wet aangedamage that might be caused R150,00 R120,00 rig kan word R150,00 R120,00 15 Tariffs after midnight 15 Tariewe vir na middernag hours tariffs for rental under Tariffs as determined naure tariewe vir verhurings onder Tadewe soos onder items 2 to 9 above under 1 (b) above items 2 tot 9 hierbo 1 (b) hierbo vasgestel 18 Rental of furniture 16 Verhuur van ameublement (a) Tariffs (a) Tariewe (I) Per table per day or weekend 83,00 () Per tafel per dag of naweek R3,00 (11) Per chair per day or weekend R0,50 (ii) Per stoel per dag of naweek R0,50 plus (b) plus (b) (b) Deposit (b) Deposito A refundable deposit of 8100,00 for every 50 chairs and 'n Terugbetaalbare deposito van R100,00 vir elke 50 en Wets of gedeelte van 50, ten opsigte van moont tables or part of 50 for possible damage caused like skade aangerig L DE JAGER, L DE JAGER, Chief Executive ' Ultvoerende Hoof Municipal Offices, Private Bag X9011, Volksrust 2470 Munisipale Kantore, Privaatsak X9011, Volksrust, 2470 (Notice No 56/1994) (Kennisgewing No 56/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5078 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5078 CITY COUNCIL OF WITBANK STADSRAAD VAN WIT BANK NOTICE OF APPROVAL OF AMENDMENT OFMBANK KENNISGEWING VAN GOEDKEURING VAN WITBANK TOWN PLANNING SCHEME 373 WYSIGINGSKEMA 373 It is hereby notified in terms of the provisions of section 57 (1) (a) Hiermee word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, bekend Council of Witbank has approved the amendment of the Witbank gemaak dat die Stadsraad van Witbank goedgekeur het dat die Wit Town planning Scheme, 1991, by the rezoning of a portion of Stand bankdorpsaanlegskema, 1991, gewysi9 word deur die hersonering 5036, Witbank Extension 8, from "Public Garage" to "Business 3" van 'n gedeelte van En 5036, Witbankintbreiding 8, vanaf "Publieke Garage" na "Besigheid 3" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director General: Eastern Transvaal, Provincial Admin Kaad 3 en die skemaktousules word in bewaring gehou deur die istration, Directorate Direldeurgeneraal: Provinsie Oos Transvaal, Local Provinsiale Admini Government, Witbank, and the Town straws, Direktoraat Plaaslike Regering, Witbank, en die Stadsklerk, Clerk, Witbank, and are open for inspection at all reasonable times Witbank, en is beskikbaar vir inspeksle op alle redelike tye This amendment is known as Witbank Amendment Scheme 374 Hierdie wysiging staan bekend as Witbankwysigingskema 373 en and shall come into operation on the date of publication of this notice free op datum van publikasie van hierdie kennisgewing in werking J H PRETORIUS, 1 H PRETORIUS, Chief Executive/Town Clerk Ultvoerende HooVStadsklerk Administrative Centre, President Avenue, Witbank, 1035 Administratiewe Sentrum, Presidentlaan, Witbank, 1035 _ (Notice No 161/1994) (Kennisgewing No 161/1994) 1111

111 PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No LOCAL AUTHORITY NOTICE 5079 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5079 rstadcry COUNCIL OF WITBANK SRAAD VAN WITBANK NOTICE OF APPROVAL OF AMENDMENT OF WITBANK TOWN KENNISGEWING VAN GOEDKEURING VAN WITBANK PLANNING SCHEME 376 1NYSIGINGSKEMA 376 It is herby notified in terms of the provisions of section 57 (1) (a) of Hiennee word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) (a) the Town planning and TownShips Ordinance, 1986, that the City van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, bekend Council of Witbank has approved the amendment of the VVitbank gemaak dat die Stadsraad van Witbank goedgekeur het dat die Wit Town planning Scheme, 1991, by the rezoning of Erven 198 to 200 bankdorpsaanlegskema, 1991, gewysig word deur die hersonering and 203 to 206, Witbank, from "Residential 4" and "Residential 1" van Erwe 198 tot 200 en 203 tot 206, Witbank, vanaf "Residensieel to "Business 4" 4" en "Residensieel 1" na "Besigheid 4" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules word in bewaring gehou deur die filed with the Director General: Eastern Transvaal Province, Directo Direkteurgeneraal: Provinsie Oos Transvaal, Direktoraat, Plaaslike rate Local Government, Witbank, and the Town Clerk, Wribank, and Regering, Witbank, en die Stadsklerk, Witbank, en is beskikbaar vir are open for inspection at all reasonable times inspeksie op elle redelike tye This amendment is known as Witbank Amendment Scheme 376 Hierdie wysiging staan bekend as Witbankwysigingskema 376 en and shall come into operation on the date of publication of this notice tree op datum van publikasie van hierdie kennisgewing in wearing J H PRETORIUS, J H PRETORIUS, Uitvoerende Hoof/StadsklerkChief Executive/Town Clerk Administratiewe Sentrum, Presidentlaan, Witbank, 1035 Administrative Centre, President Avenue, Witbank, 1035 (Kennisgewing No 162/1994) (Notice No 162/1994) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5080 STADSRAAD VAN RANDVAAL LOCAL AUTHORITY NOTICE 5080 TOWN COUNCIL OF RANDVAAL KENNISGEWING VAN GOEDKEURING NOTICE OF APPROVAL RANDVAAL AMENDMENT SCHEME 3 HANDVAALWYSIGINGSKEMA 3 Daar word hiermee ingevolge artikel 67 (1) (a) van die Ordonnan It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town sie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, kennis gegee dat die planning and Townships Ordinance, 1986, that the Town Council of Stadsraad van Randvaal die wysiging van die Randvaal Randvaal has approved the amendment of the Randvaal Town plandorpsbeplanningskema, 1994, goedgekeur het deur die hersonering fling Scheme, 1994, by the rezoning of Portion 1 of Ed 1533, Henleyvan Gedeelte 1 van Erf 1533, Henley on Klip, na "Spesiaal" vir 'n onklip, to "Special" for a tavern, restaurant, social hall and a dwelltaveme, restaurant, geselligheldsaal asook 'n woonhuis ondenvorpe ing subject to conditions aan voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word op filed with the Chief Director: Witwatersrand, Community Devel opment Branch, Germiston, and the Town Clerk of Randvaal, and leer gehou by die Hoofdirekteur: Witwatersrand, Tak Gemeenskaps are open for Inspection at all reasonable times ontwikkelin9 Germiston, asook by die Stadsklerk van Randvaal en Is to alle redelike tye ter insae beskikbaar This amendment is known as Randvaal Amendment Scheme 3 Hierdie wysiging staan bekend as Randvaal wysigingskema 3 en and will commence on 22 February 1995 sal in working tree op 22 Februarie 1995 W C DE BEER, J C DE BEER, Town Clerk Stadskterk Civic Centre, PO Box 555, Randvaal, 1840 Burgersentrum, Posbus 555, Randvaal, December Desember 1994 (Notice No 5/1994) (Kennisgewing No5/1994) LOCAL AUTHORITY NOTICE 5081 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5081 TOWN COUNCIL OF KRUGERSDORP STADSRAAD VAN KRUGERSDORP LOCAL AUTHORITY NOTICE 166/1994 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 166/1994 NOTICE OF APPROVAL KENNISGEWING VAN GOEDKEURING KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 419 KRUGERSDORPWYSIGINGSKEMA 419 It is hereby notified in terms of section 57 (1) of the Townplanning Daar word hiennee ingevolge artikel 57 (1) van die Ordonnansie and Townships Ordinance, 1986, that the Town Council of Krugers op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, kennis gegee dal die Stadsdorp, has approved the amendment scheme, known as Krugersdorp mad van Krugersdorp die ontwerpskema bekend as Wysigingskema Amendment Scheme 419, which is an amendment of the Krugers 419 goedgekeur het, wat 'n wysiging is van die Knigersdorpdorpsdorp Townplanning Scheme, 1980, by the rezoning of Ed 692, beplanningskema, 1980, deur die hersonering van Ed 692, Monu Monument Extension 1, from "Public Open Space" to "Residential mentuitbrelcfing 1, vanaf "Openbare Oopruimte" na "Residensieel 2" 2" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word op filed with the Chief Director: Witwatersrand Community Development leer gehou by die Hoofdireldeur: Witwatersrand, Tak Gemeenskaps Branch, Germiston, and the Town Clerk of Krugersdorp ontwildceling, Germiston, en by die Stadsklerk van Krugersdorp This amendment is known as Krugersdorp Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Krugersdorpwysigingskema 419 and will commence on 23 February en sal in werking tree op 23 Februarie 1995 J C RICHARDS, J C RICHARDS, Chief ExecutIveNown Clerk ' Uitvoerende Hoof/Stadsklerk Civic Centre, PO Box 94, Krugersdorp, 1740: Burgersentnim, Posbus 94, Krugersdorp, December Desember 1994 [A(52) 10/94] [A(52) 10/94]

112 112 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 LOCAL AUTHORITY NOTICE 5082 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5082 CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA SCHEDULE 11 SKEDULE 11 (Regulation 21) (Regulasie 21) NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP TOWNSHIP Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge artikel 69 (6) The City Council of Pretoria hereby gives notice in terms of section (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, (6) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek deur horn (Ordinance No 15 of 1986), that an application to establish the ontvang is om die dorp in die Bylae hierby genoem, to stig township referred to in the Annexu re hereto, has been received by it ' Besonderhede van die aansoek le gedurende gewone kantoorure Particulars of the application are open for inspection during normal by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 3037M, Derde Veroffice hours at the office of the City Secretary, Room 3037M, Third dieping, Weshlok, Munitoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Floor, West Block, Munitoria, for a period of 28 days from 28 Decem 28 Desember 1994 (die datum van eerste publikasie van hierdie ber 1994 (the date of first publication of this notice) kennisgewing) ter insae Objections to or representations in respect of the application must Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n be lodged in writing and in duplicate with the City Secretary at the tydperk van 28 dae vanaf 28 Desember 1994 skriftelik en in twee above office or posted to him at PO Box 440, Pretoria, 0001, within voud by die Stadsekretaris by bovermelde kantoor ingedien of aan a period of 28 days from 28 December 1994 hom by Posbus 440, Pretoria, 0001, gepos word City Secretary Stadsekretaris 28 December 1994 and 4 January Desember 1994 en 4 Januarie 1995 ANNEXURE BYLAE Name of township: Die Wilgers Extension 46 Naam van dorp: Die WilgersuftbreidIng 46 Voile naam van aansoeker: Rooipoort Boerdery Trust en Cornelis Full name of applicant: Floolpoort Boerdery Trust and Cornelis Hildebrand Derksen Proposed zoning and amount of &yen: "Group Housing":4 erven Hildebrand Derksen Voorgestelde sonering en aantal erwe:groepsbehulsing, 4 erwe Bestowing van elendom waarop dorpstigting gedoen word: Restart van Gedeelte 47, Gedeelte 103 en Gedeelte 232 van die pleas The Willows 340 JR, Transvaal Description of land on which township is to be established: Remainder of Portion 47, Portion 103 and Portion 232 of the farm The Willows 340 JR Transvaal Ligging van voorgestelde dorp: Die dorp is noord en aangrensend Locality of proposed township: The township Is north of and abut aan Farmweg; oos en aangrensend aan Die Wilgers uitbreiding 1; ting on Farm Road; east of and abutting Die Wilgers Extension 1; wes en aangrensend aan Die Wilgers uitbrelding 9; suid en aan west of and abutting Die Wilgers Extension 9; south of and abutting Verkenner Avenue; and to the south of Willow Ridge High School Reference No K13/10/2/1147 grensend aan Verkennerlaan; en ten suide van die Willow Ridge High School Verwysing No K13/10/2/ LOCAL AUTHORITY NOTICE 5083 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 5083 TOWN COUNCIL OF DELMAS STADSRAAD VAN DELMAS NOTICE OF APPROVAL KENNISGEWING VAN GOEDKEURING DELMAS AMENDMENT SCHEME 38 DELMASWYSIGINGSKEMA 38 The Town Council of Dolmas hereby gives notice In terms of section 57 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, Die Stadsraad van Delmas gee hiermee ingevolge die bepalings that the application for the rezoning of Portion 4 of Ed 798, Dolmas van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Extension 5, from "Public Open Space" to "Residential" has been Dome, 1986, kennis dat die aansoek om die hersonering van 4 van Erf 798, Delmas uitbreiding 5, vanaf approved "Openbare Oopruimte" na "Residensieel" goedgekeur is Map 3 with annexure and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 met bylae en die skemakiousules van die wysigingskema scheme will be kept in safe keeping at the office of the Town Clerk, word in veilige bewaring gehou by die kantoor van die Stadsklerk, Room 2, corner of Samuel and Van der Walt Streets, Dermas, and Kamer 2, hook van Samuel en Van der Waltstraat, Delmas, en die the office of the Transvaal Provincial Administration, Community kantoor van die Transvaalse Provinsiale Administrasie, Tak Development Branch, Pretoria, and are open for inspection at all Gemeenskapsontwikkeling, Pretoria, en is beskikbaar vir inspeksie reasonable times op alle redelike tye This amendment scheme is known as Delmas Amendment Hierdie wysigingskema staan bekend as Delmas wysigingskema Scheme 38 and shall come into operation on the date of publication 38 en tree op datum van publikasie van hierdie kennisgewing in of this notice werldng Delmas Town Council, PO Box 6, Delmas, 2210 Stadsraad van Delmas, Posbus 6, Delmas, 2210

113 V TENDERS NB: Tenders previously published and where the closing dates have not yet passed, have not been repeated in this notice Tenders are normally published three to five weeks before the closing date TENDERS LW: Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die sluitingsdatum nog nie verstreke is nie, word nie in hierdie kennisgewing herhaal nie Tenders word normaalweg drie tot vyf weke voor die sluitingsdatum gepubliseer TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE 0 TENDERS TENDERS As published on 28 December 1994 Soos gepubliseer op 28 Desember 1994 Description of tender Closing date Submitted by Tender No Beskrywing van tender Sluitingsdatum Ingedien deur 0 94/3/14 Kempton Park Hospital: Supply and delivery of 200 racks per hour dish washing The Deputy Director Chief Directorate: Works machine Sub Regional Office, Private Bag X26, 5 Springs, 1560 Kempton Parkhospltaal: Voorsien en lewering van 200 rak per uur skottelgoed Hoedanigheid: Die Adjunk Direkteur Hoofdirek t ) wasmasjien toraat: Werke Substreekkantoor, Privaatsak X26, Springs, 1560 ITEM: 54/03/4/044/008 Enquiries/Navrae: Mrs/Mev L van Biljon File/Leer: W6/8/3/44 Telephone/Telefoon: (011) Fax/Faks: (011) /3/16 Dlepkloof Farm Museum: Electrical installation The Deputy Director Chief Directorate: Works 9 Sub Regional Office, Private Bag X26,, Springs, 1560 to' Dlepkloof Plaas Museum: Elektriese installasie Hoedanigheid: Die Adjunk Direkteur Hoofdirektoraat: Werke Substreekkantoor, Privaatsak X26, &pings, 1560 ITEM: 5004/920 Enquiries/Navrae: Mrs/Mev L van Biljon File/Leer: W5/2/1/125 Telephone/Telefoon: (011) Fax/Faks: (011) ti z 0 UI 0 e

114 IMPORTANT NOTES IN CONNECTION WITH TENDERS 1 The relative tender documents including the Transvaal Provincial Administration's official tender forms, are obtainable on request Such documents and any tender contract conditions not embodied in the tender documents are also available 0 2 The Administration is not bound to accept the lowest or any tender and reserves the right to accept a portion of the tender 3 All tenders must be submitted on the Administration's official tender forms 4 Each tender must be submitted in a separate sealed envelope addressed to the Deputy Director: Provisioning Administration Control, PO Box 1040, Pretoria, and must be clearly subscribed to show the tenderer's name and address, as well as the number, description and closing date of the tender Tenders must be in the hands of the Deputy Director by 11:00 on the closing date 5 If tenders are delivered by hand, they must be deposited in the tender box at the enquiry office in the foyer of the Provincial Building at the Pretorius Street main entrance (near Bosman Street corner), Pretoria, by 11:00 on the closing date 0 P P HUGO, 0 Deputy Director: Provisioning Administration Control 0 BELANGRIKE OPMERKINGS IN VERBAND MET TENDERS 1 Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amptelike tendervorms van die Transvaalse Provinsiale Administrasie, is op aanvraag verkrygbaar Sodanige dokumente asmede enige tenderkontrakvoorwaardes wat nie in die tenderdokumente opgeneem is nie, is ook beskikbaar 2 Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of enige tender aan te neem nie, en behou horn die reg voor om 'n gedeelte van 'n tender aan te neem 3 Alle tenders moet op die amptelike tendervorms van die Administrasie voorgel8 word 4 ledere inskrywing moet in 'n afsonderlike verseelde koevert ingedien word, geadresseer aan die Adjunkdirekteur; Voorsieningsadministrasiebeheer, Posbus 1040, Pretoria, en moet duidelik van die opskrif voorsien wees ten einde die tenderaar se naam en adres aan te toon, asook die nommer, beskrywing en sluitingsdatum van die tender Inskrywings moet teen 11:00 op die sluitingsdatum in die Adjunkdirekteur se hande wees 5 Indien inskrywings per hand ingedien word, moet hulle teen 11:00 op die sluitingsdatum in die tenderbus geplaas wees by die navraag kantoor in die voorportaal van die Provinsiale Gebou by die Hoofingang aan Pretoriusstraat se kant (naby die hoek van Bosmanstraat), Pretoria P R HUGO, Adjunkdirekteur: Voorsieningsadministrasiebeheer co rn x 4

115 \ El PROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No 5075 r 1, LIVE IN HARMONY WITH NAT URE > 7 r :/ vig,;;;,,f /44 1,', w c ri t, fir 1i,oly i 1, :10i / r r t :?;, Thr\ ) ThiLIN, r_,,; / 14) / / ) ) al i V qil" v r,,,/, V1/4,Nc r : A" 7) 7 I '' 702: : : / 41 ic k 0 4 I' op \ g,,,, C\ : N v 'I'S 4, AX,, 11? v,,/ ( it v e _ i it41;y, 11 :Yes ii; it 4! \ : it: 'N 2 z 44k ), " /,!ve 4 F (, " e ts, % rc;01, Is 1 e t e "\, ';'4A 'i\::: $41: (: ; ' lizt > ar,, il ' it, tt Y r r ' 1/4 : 4,\I't,,,, :' t ' ' _ c::' ilk,e ; / i _rastider:771 ( 0, nre'rt; S,,, _,, it ' A ; ( V : ; \:kk!,,,,,,, 1 1 / 41, A 7; 4'C fr fi \ ' t, )?: tr, r, A J:it s :,:,s : o i'1,?,v(,, ) _ J) }W,f, ::taft:1 a: ik k1 ` as!,1$1 ' i 1 _,_,;,, cs DER AR at jas / 9 i 60 1(4(1,, AF, _ r s :: A,;r Ill tfe:e; i ' ( 4 _ Naṟ A;; 7 THE WEATHER BUREAU: DEPARTMENT OF ',:00 4 : _, ENVIRONMENTAL AFFAIRS AND TOURISM 0 7 1:::',r

116 r 116 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE; 28 DECEMBER 1994 LEEF IN HARMONIE MET DIE NATUUR ry: : J \ : , 41 f Zr "ti reth I I ' 011:t,, di ) r g Ty r 3 : 7 71 /Y ' \ :0:C44 V,, '': 1 d! Xk ill 1! o ))' ' f ii It1/4 "i "i I to t ) f 1!14kk,4;, e ' is" ' an:ly SI A 7, /, 71 'N f t 4 ' ' ' ** " \ I 1 Avtii rrt 47 ; )4" 1/4 'IS ; k 4,4 i 11? 0" i S, 1 AIV '11?;;K \ ; k / "Chi' 7 "" :7 ),fr \ ', V ge! : tigi ItEb bv;: A 4,N, kirisi r *::1 ii 1 it, _ is, _ ' il e N, : ' :::' / 7 sr j I ' t,' "' Ctrir "S,,, 1,, \%\ glow!t ft /friii f \, le c, ;: J11 : "sr 's' 41t r \) "40 : ''',,,,,,, 1 i :: :; 02, 91e / 4/p 7, /:I;:7 "7 j'/ i ;, ryb : ' ; ) 7' ne 7' 11 ṛ r ; it7:;:111),i1111 / 4\ ; :( Ats ', :ii ' ' \\\: ' t:4;;: ' " 'r"ce", e e, / 1,( 11; ' WCZ$1 ' " % e ' ;":(4"744( t : N 1 ;' P;SA: :::':ii::' o 'i flii z ",,,,, < _ ; \, :1 diel 4 41 te'iat 1,, t ftN c,,, t t ' 3 /,,:: 172 \ \? 1 1N4 1 ereu, I II 4A' V 1 r \W L4",, 0 i / _, Q, \ J fi'r 1"' e, "NS' : a 71 ;St 07 4 Jit " I Cr: Z; Ir;a i'' : vi : S DIE WEERBURO: DEPARTEMENT VAN 1\\") ;14,:to;r:45: fcr _ ' OMGEWINGSAKE EN TOERISME :,, A515: ' 1 1 I)?, o,,,

117 No P ROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No CONTENTS INHOUD Page Gazette No Bladsy Koerant No No No No ' GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 4039 Town planning and Townships Ordi 4039 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance (15/1986): Pretoria Amendment Dorpe (15/1986): Pretoria wysiging Scheme skema 5290, do: Groblersdat Amendment Scheme do: Groblersdal 4041 do: Pretoria Amendment Scheme wysigingskema do: Application for establishment of 4041 do: Pretoriawysigingskema township: Whitney Gardens Extension do: Aansoek om stigting van dorp: Whit 4043 do: Pretoria Amendment Scheme ney Gardensuitbreiding do: Amendment Scheme do: Pretoriawysigingskema do: Randburg Amendment Scheme 4044 do: wysigingskema do: Randburg wysigingskema do: Sandton Amendment Scheme do: Sandton 4047 do: Pretoria Amendment Scheme do: Pretoriawysigingskema Town planning and Townships Ordinance (15/1986): 4049 Ordonnansie op Application for exten Dorpsbeplanning en sion of boundaries: Henville Extension Dorpe (15/1986): Aansoek om gitbrei 4050 do: Witbank Amendment Scheme ding van grense: Henvilleuitbreiding do: Draft Scheme do: Wdbankwysigingskema do: Klerksdorp Amendment Scheme 4051 do: Ontwerpskema do: I0erksdorpwysigingskema do: Klerksdorp Amendment Scheme do: Klerksdorp wysigingskema Town planning and Townships Ordi 4055 Ordonnansle op Dorpsbeplanning en nance (15/1986): Meyerton Amendment Dorpe (15/1986): Meyerton wysiging Scheme skema Town planning and Townships Ordi 4057 Ordonnansle op Dorpsbeplanning en nance (15/1986): Verwoerdburg Amend Dorpe (15/1986): Verwoerdburgment Scheme wysigingskema do: Verwoerdburg Amendment Scheme do: Verwoerdburg wysigingskema Town planning and Townships Ordi 4060 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance (15/1986): Nelspruit Amendment Dorpe (15/1986): Nelspruit wysigingske 4061 Schemes 350 and mas 350 en do: Randburg Amendment Scheme, 4061 do: Randburg wyslgingskema, Town planning and Townships Ordi 4064 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance (15/1986): Johannesburg Amend Dorpe (15/1986): Johannesburg wysi ment Scheme gingskema do: do do: do do: Application for establishment of 4066 do: Aansoek vir die stigting van 'n dorp: township: Proposed Witkoppen Exten VoorgesteldeWilkoppen ultbrelding sion do: Pietersburg Amendment Scheme 4067 do: Pietersburg wysigingskema ' do Pietersburg wysigingskema do: Pietersburg Amendment Scheme 4069 do: Albertanwysigingskema do: Germiston wysigingskema do: Albertan Amendment Scheme do: Athertonwysigingskema do: Germiston Amendment Scheme do: Albertan Amendment Scheme do: Alberton wysigingskema do: Alberton Amendment Scheme do: Wysigingskema do: Amendment Scheme do: Aansoek om stigting van dorp: 4074 do: Application for establishment of Grand Centraiuitbreiding township: Grand Central Extension do: do: Allandale uitbreiding do: do: Allandale Extension do: Akasia Amendment Scheme do Akasiawysigingskema do: Roodepoort Amendment Scheme 4077 do: Roodepoort wysigingskema do: Pretoria wysigingskema do: Pretoria Amendment Scheme do: Pretoriawysigingskema do: Pretoria Amendment Scheme Town planning and Townships Ordi 4081 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance (15/1986): Pretoria Amendment Dorpe (15/1986): Pretoria wysiging Scheme AS skema AS do: Pretoria Amendment Scheme do: Pretoriawysigingskema do: Pretoria Amendment Scheme do: Pretoriawysigingskema do: Edenvale Amendment Scheme do: Edenvalewysigingskema do: Edenvale Amendment Scheme do: Edenvalewysigingskema do: Edenvale Amendment Scheme do: Edenvalewysigingskema do: Edenvale Amendment Scheme do: Edenvale wysigingskema do: Edenvale Amendment Scheme do: Edenvale Amendment Scheme do: Edenvalewysigingskema ' 4090 do: Vanderbijipark Amendment Scheme 4089 do: Edenvalewysigingskema do: Vanderbijlparkwysigingskema do: Pretoria Amendment Scheme do: Pretoriawysigingskema

118 I No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 No Page Gazette Bladsy Koerant No No NO No No 4093 Town planning and Townships Ordi 4093 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance (15/1986): Johannesburg Amend Dome (15/1986): Johannesburgment Scheme wysigingskema 4094 Less Formal Township Establishment 4094 Wet op Minder Formele :)Dorpstigting Act (113/1991): Establishment of a (113/1991): Stigting van doip: Mamelodi " township: Mamelodi Extension uitbreiding Town planning and Township Ordinance 4095 Ordonnansie' op Dorpsbeplanning en (15/1986): Establishment of a township: Dome (15/1966): Stigting van dorp: Pecanwood Pecanwood ' do: Roodepoort Amendinent Scheme 4096 do: Roodepoortwysigingskema do: Sandton wysigingskema do: Sandton Amendment Scheme Ordonnansie op Dorpstieplanning en 4122 Town planning and Townships Ordi Dorpe (25/1965): Stigting van dory: nance (25/1965): Establishment of Birchleigh uitbreiding 12 township: Birchleigh Extension do: Johannesburg wysigingskema 3966: do: Johannesburg Amendment Scheme Regstellingskennisgewing : Correction Notice Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 4124 Local Government Ordinance (17/1939): (17/1939): Stadsraad van Pretoria: Voor City Council of Pretoria: Proposed dos genome sluiting: Erf 470, Constantia ' ing: EA 470, Constantia Park Park Town planning and Townships Ordi 4125 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance (15/1986): City Council of Preto Dorpe (15/1986): Stadsraad van Pretoria: Notice of Draft Scheme ria: Kennisgewing van Ontwerpskema 4126 Local Government Ordinance (17/1939): City Council of Pretoria: Amendment: 4126 Ordonnansie op Plaaslike Bestuur Determination of charges (17/1939): Stadsraad van Pretoria: Wy 4127 do: do: Withdrawal: Charges payable siging:vasstelling van gelds Town planning and Townships Ordi 4127 do: do: Intrekking: Geide betaal bear nance (15/1986): Establishment of township: Wapadrand Extension Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 4129 do: do: Faerie Glen Extension Dorpe (15/1986): Stigting van dorp: Wa 4130 do: do: Wapadrand Extension padranduitbreiding do: do: Faerie Glen Extension do: do: Faerie Glen uitbreiding do: City Council of Pretoria: Notice of 4130 do: do: Wapadrand uitbreiding Draft Scheme do: do: Faerie Glenuitbreiding do: Pretoria Amendment Scheme do: Stadsraad van Pretoria: Kennisge 4134 do: Alberton Amendment Scheme wing van Ontwerpskema do: Klerksdorp Amendment Scheme 4133 do: Pretoria wyslgingskema do Alberton wysigingskema do: Establishment of township: Kosmos 4135 do: Klerksdorp wysigingskema dal Extension do: Stigting van dorp: 'Kosmosdal ult 4137 do: do: Kosmosdal Extension braiding do: Johannesburg Amendment Scheme 4137 do: do: Kosmosdal ultbreiding do:johannesburguitbreiding do: Sandton Amendment Scheme do: Sandtonwysigingskema do: Halfway House and Clayville 4140 do: Halfway House en Clayville wysi Amendment Scheme gingskema do: Pretoria Amendment Scheme do: Randburg Amendment Scheme do: Pretoria wysigingskema c10: Randburg wysigingskema do: Verwoerdburg Amendment Scheme 4143 do: Verwoerdburg wysigingskema 248_ do Germiston wysigingskema do: Germiston Amendment Scheme de: AlbertOrywySigingSkema do: Alberton Amendment Scheme do: Pretoria wysigingskema do: Pretoria Amendment Scheme do do do do do Pretoria wysigingskema do: Pretoria Amendment Scheme do: Germiston wysigingskema do: Germiston Amendment Scheme do: Germiston wysigingskema do: Germiston Amendment Scheme do: Johannesburg wysigingskema do: Johannesburg Amendment Scheme do: Pretoria wysigingskema do: Pretoria Amendment Scheme do: Pretoria wysigingskema do: Pretoria Amendment Scheme do: Pretoriawysigingskema do: Pretoria Amendment Scheme do: Pretoria wysigingskema do: Pretoria Amendment Scheme do: Wysigingskema do: Amendment Scheme do: Sandton wysigingskema do: Sandton Amendment Scheme do: Pretoria wysigingskema do: Pretoria Amendment Scheme do: Pretoria Amendment Scheme , do: Pretoria wysigingskema do: Kempton Park Amendment Scheme 4160 do: Kempton Parkwysigingskema do: Pretoria wysigingskema do: Pretoria Amendment Scheme do: Halfway House en Clayville 4162 do: Halfway House and Clayville wysigingskema Amendment Scheme Transvaal Plaaslike Bestuur Ordonnan 4163 Local Govemment Ordinance and Regu sies en Regulasies (17/1939): Groter lotions (17/1939): Greater Johannesburg Johannesburg Metropolitan Oorgange Transitional Metropolitan Council mad do do do: do

119 P ROVINSIALE KOERANT, 28 DESEMBER 1994 No No Page Gazelle Bladsy Koerant No No No No No Town planning and Townships Ordi 4165 Ordonnansie op 'Dorpsbeplanning en nance (15/1986): Johannesburg Amend Dorpe (15/1986): Johannesburgvrysiment Scheme gingskema do: Connection with mineral rights do: Verband met niinerale regte do: Vanderbijlpark5075 Amendment Scheme 4167 do: Vanderbillparkwysigingskema 241 ' do: Stigting van dory: Montana Park 4168 do: Establishment of township: Montana : uit brekling Park Extension do: Verwoerdburg 4169 do: Verwoerdburg Amendment Scheme wysigingskema do: Pretoria wysigingskema do: Pretoria Amendment Scheme do: Stigting van dorp:' Marikana do: Establishment of township: Marikana do: Krugersdorp wysigingskema do: Krugersdorp Amendment Scheme 4173 Pretoriadorpsbeplanningskema, do PretonaTownplanning Scheme, do do do do do do do do do do do do do do do ' 4181 do do do do ' 4183 do do do do do do do do do do do do do do do, do do Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 4192 do Dorpe (15/1986): Johannesburg wysi 4193 Town planning and Townships Ordigingskema nance (15/1986): Johannesburg Amend 4194 do: Johannesburg wysigingskema ment Scheme Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: 4194 do: Johannesburg Amendment Scheme 53 Ophetfing van voorwaardes: Malelane Removal of Restrictions Act, 1967: Re ' PLAASUKE BESTUURSKENNISGEWINGS moval of conditions: Malelane Stadsraad van Boksburg LOCAL AUTHORITY NOTICES 4866 Stadsraad van Alberton City Council of Boksburg Stadsraad van Atherton ' 4866 Town Council of Albertan do Town Council of Albertan Stadsraad van Alberton do Stadsraadvan Benoni Town Council of Alberton Stadsraad van Edenvale City Council of Benoni Stadsraad van Kempton Park Town Council of Edenvale Stadsraad van Midrand City Council of Kempton Park Stadsraad van Sandton Town Council of Midrand do Town Council of Sandton Stadsraad van Johannesburg do Plaaslike Bestuur van Carletonville City Council of Johannesburg Stadsraad van Vereeniging Local Authority of Carletonville do City Council of Vereeniging 4996 do do do do Stadsraad van Alberton do Plaaslike Oorgangsraad van Groter Ger 4998 Town Council of Alberton miston Transitional Local Council for the Greater 5000 Stad Benoni Germiston do City of Benoni do do do do do do do do do Stadsraad van Brakpan Town Council of Brakpan do do Dorpsraad van Breyten Village Council of Breyten do do do do do do Stadsraad van Bethal Town Council of Bethal Stadsraad van Carietonville Town Council of Carletonville Town Council of Edenvale Stadsraad van Edenvale do do do do Town Council of Ellisras Stadsraad van Ellisras

120 / 120 No 5075 PROVINCIAL GAZETTE, 28 DECEMBER 1994 Page Gazelle Bladsy Koerant No No No No No No 5018 Town Council of Heidelberg Stadsraad van Heidelberg do do do do City of Johannesburg Stad Johannesburg do do do do do do City Council of Kempton Park Stadsraad van Kempton Park Town Council of Kinross Dorpsraad van Kinross Transitional Local Council of Krugers 5027 Plaaslike Oorgangsraad van Krugers dorp dorp Town Council of Lichtenburg Stadsraad van Lichtenburg do do do do Stadsraad van Meyerton Town Council of Meyerton Stadsraad van Orkney Town Council of Orkney Stadsraad van Phalabonva Town Council of Phalaborwa do do Plaaslike Bestour van Potchefstroom Local Authority of Potchefstroom Raad op Plaaslike Bestuursaangeleent 5036 Local Government Affairs Council: Vaal hede: Vaalmarina dorpsbeplanning marina Townplanning Scheme, skema, City Council of Pretoria Stadsraad van Pretoria do do do do do do do do do do do do do do do do Town Council of Randburg Stadsraad van Randburg do do do do do do do do do do do do do do do do do do Greater Johannesburg Transitional 5056 Grater Johannesburg Metropolitaanse Metropolitan Council Oorgangsraad do do do do City Council of Roodepoort Stadsraad van Roodepoort do do do do do do do do do do do do do do do do Town Council of Sandton Stadsraad van Sandton do do do do Town Council of Secunda Stadsraad van Secunda do do do do do do Town Council of Standerton Stadsraad van Standerton Town Council of Tzaneen Stadsraad van Tzaneen Town Council of Volksrust Stadsraad van Volksrust City Council of Witbank Stadsraad van Witbank do do Town Council of Randvaal Stadsraad van Randvaal Town Council of Krugersdorp Stadsraad van Krugersdorp City Council of Pretoria Stadsraad van Pretoria Town Council of Delmas Stadsraad van Delmas TENDERS TENDERS k Printed by the Government Printer, Bosnian Street, Private Bag X85, Pretoria, 0001, for the Transvaal Provincial Administration, Pretoria Gedruk deur die Staatsdrukker, Bosmanstraat, Privaat Sak X85, Pretoria, 0001, vir die Transvaalse ProvInsiaki AdmInIstrasle, Pretoria 'INN I

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Bui~eiarids: R3,25 Vol. 9!. PRETORIA, 30 APRIL 2003 No. 151 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012 322

More information

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d Vol. 16 MAY PRETORIA, 5 MEl 2010 No. 59 2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errorson

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 n.. t:: :i:.. ::\: ::::::. : :::::: : : T'o -.-,-- a -- -- Lll I:.- n ~ V I I"' ~I I: ".. --... -.. : :.. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 5 JANUARY PRETORIA, 27

More information

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE KOERANT @] 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol. 248 30 AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = = = @] 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE,

More information

... ' _ r" r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga

... ' _ r r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... -::li ri... r ... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga ... ' _ r" r1l._ /.--...._...,.- --. -_.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 17 AUGUST PRETORIA,

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- : : ~ '' ~ l::t! ~~~ ~ ~~~: ~: ~ ~:,~::::i.:~':~:'!' ~ ~...,,.. ~ "'''"' "IJoo. --._.....-. -. - ~':"'' t---..~iie"'", L--c..--...IIIE"'":ll --=-.-.-. 1 n~.: ~-u 1 ll L--'L--.,.-----.-c.0-------1 v:.~...

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 260 MAHIKENG 22 AUGUST 2017 22 AUGUSTUS 2017 No. 2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE

More information

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No n... _.,. _-...,r.. nlcjlvi Il:Y I.r " --...--,..-...-::II ~ I II "T- _ r"._..,. _ Lllr.. nlc~v I Ir,,-...-...-::II... 1. I r' 1'IlIt..~ Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 15 PRETORIA, 25 NOVEMBER

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 JULY PRETORIA, 10 JULIE 2002 No. 200 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 21 FEBRUARY 2017 No. 7734 21 FEBRUARIE 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA 5 MARCH 2003 ' MAART No. 65 We all have the power to prevent AIDS AI AIDS HELPUNE Prevention is the cure ggle 1 oaoo o

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of l

2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of l Vol. 13 JANUARY PRETORIA, 24 JANUARIE 2007 No. 13 2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of land:

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 3 OCTOBER 2017 No. 7811 3 OKTOBER 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012 322

More information

AIDS. HElPUNE. 1 oaoo Ulllll1111im~llll. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

AIDS. HElPUNE. 1 oaoo Ulllll1111im~llll. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle ~ Selling price Verkoopprys: R2,50 Other Countries Buitelands: R3,25 Vol. PRETORA, 3 APRL 2005 No. 37 We all have the power to prevent ADS A ADS HElPUNE ggle oaoo 0 2 322 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 24 10 OCTOBER

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714.

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714. 111111111 MENAKO THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 4 111 \ 4116 DIE PROVINSIE TRANSVAAL kr :1714 Official Offisiele Gazette Koerant Selling price Verkoopprys: R130 Other countries Buitelands: R170 Vol 236

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/ /06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS

BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/ /06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/22-0201/06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS Cabriere Estate BAR E12/2/3/1-B2/22-0201/06 Appendix E: 1 / 19 Hoogstraat

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 8 OCTOBER OKTOBER 2013 No. 7174 We all hove he power o preven RIDS Prevenion is he

More information

..... H..... H No. 37 PROVINCIAL GAZETTE, 7 FEBRUARY 2007 No. CONTENTS GENERAL NOTICES Page No. Gazelle No. 372 Gauteng Gambling Act, 1995: A

..... H..... H No. 37 PROVINCIAL GAZETTE, 7 FEBRUARY 2007 No. CONTENTS GENERAL NOTICES Page No. Gazelle No. 372 Gauteng Gambling Act, 1995: A Vol. 13 FEBRUARY PRETORIA, 7 FEBRUARIE 2007 No. 37 ..... H..... H....... 2 No. 37 PROVINCIAL GAZETTE, 7 FEBRUARY 2007 No. CONTENTS GENERAL NOTICES Page No. Gazelle No. 372 Gauteng Gambling Act, 1995: Application

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 22 30 NOVEMBER

More information

2 No. 53 PROVINCIAL GAZETTE, 21 FEBRUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES 599 Division 01 Land Ordinance (20/1986): Division of

2 No. 53 PROVINCIAL GAZETTE, 21 FEBRUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES 599 Division 01 Land Ordinance (20/1986): Division of Vol. 13 FEBRUARY PRETORIA, 21 FEBRUARIE 2007 No. 53 2 No. 53 PROVINCIAL GAZETTE, 21 FEBRUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES 599 Division 01 Land Ordinance (20/1986): Division of

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 22 NOVEMBER

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 27 DECEMBER

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS. Friday, 27 July Vrydag, 27 Julie 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS. Friday, 27 July Vrydag, 27 Julie 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette 6454 Friday, 27 July 2007 Provinsiale Koerant 6454 Vrydag, 27 Julie 2007 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS THAT MIGHT OC

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS THAT MIGHT OC NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 261 MAHIKENG 24 APRIL 2018 24 APRIL 2018 No. 7872 2 No. 7872 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS

More information

,.::,:::'. Vol. 16 BISHO/ KING WILLIAM'S TOWN, 2 NOVEMBER 2009 No. 2223

,.::,:::'. Vol. 16 BISHO/ KING WILLIAM'S TOWN, 2 NOVEMBER 2009 No. 2223 ,.::,:::'. Vol. 16 BISHO/ KING WILLIAM'S TOWN, 2 NOVEMBER 2009 No. 2223 2 No. 2223 PROVINCIAL GAZETTE, 2 NOVEMBER 2009 No. CONTENTS INHOUD Page Gazette No. No. GENERAL NOTICES 368 Townships Ordinance (33/1934):

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL 11111,. Pup NIKO DIE PROVINSIE.21. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \i THE TRANSVAAL Offisiele Official Koerant Gazette Verkoapprys Selling price: R1,30 Buitelands Other countries: R1,70 Vol. 237 PRETORIA, 13

More information

Provinsiale Koerant. Provincial Gazette CONTENTS INHOUD. Friday, 28 July Vrydag, 28 Julie 2006 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provinsiale Koerant. Provincial Gazette CONTENTS INHOUD. Friday, 28 July Vrydag, 28 Julie 2006 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE Provincial Gazette 6372 Friday, 28 July 2006 PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 6372 Vrydag, 28 Julie 2006 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 257 4 MARCH MAART 2014 No. 7234 We all hove he power o preven RIDS Prevenion is he cure

More information

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320 KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 7320 20 OKTOBER 2015 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, TEENWOORDIG RAADSLEDE Rdh J Raats [DA] Speaker Rdl

More information

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant CONTENTS INHOUD. Friday, 11 May Vrydag, 11 Mei 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant CONTENTS INHOUD. Friday, 11 May Vrydag, 11 Mei 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette 6436 Friday, 11 May 2007 Provinsiale Koerant 6436 Vrydag, 11 Mei 2007 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die Poskantoor

More information