-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

Size: px
Start display at page:

Download "-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:"

Transcription

1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c \ soil,,,:, teir 6 viiiim P..:...,:rwri."." tttual ilta3itte (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c Vol. 233 PRETORA 3 JANUARE JANUARY OFF1SELE KOERANT VAN DE TRANSVAAL (Verskyn elke Woensdag) OFFCAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL (Published every Wednesday) Alle korrespondensie, advertensies, ens, moet aan die Di All correspondence, advertisements, etc. must be adrekteur generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie, dressed to the Director General, Transvaal Provincial Ad Privaatsak X 64,, geadresseer word en indien per ministration, Private Bag X64,, and if delivered by hand afgelewer, moet dit op die le Vloer, Kamer 144, Van hand, must be handed in on the First Floor, Room 144, Van der Stelgebou, Pretoriusstraat, ingedien word. Gratis eksem der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin plare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van adverten cia! Gazette or cuttings of advertisements are not supplied. sies word nie verskaf nie. Subscription Rates (payable in advance) as from ir 1 January 1989 Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Gatengewone Koerante) is soos volg: zettes) are as follows: '. D. Jaarliks (posvry) R40,00 plus AVE. Zimbabwe en Oorsee (posvry) 85c elk plus AVB. Prys per eksemplaar (posvry) 75c elk plus AVB. Yearly (post free) R40,00 plus GST. Zimbabwe and Overseas (post free) 85c each plus GST. Price per single copy (post free) 75c each plus GST. Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build toria ing, Pretorius Street,, Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies Closing Timefor Acceptance ofadvertisements Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele All advertisements must reach the Officer in Charge of the Koerant bereik nie later nie as 10:00 op Dinsdag 'n week Provincial Gazette not later than 10h00 on the Tuesday a voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na" week before the Gazette is published. Advertisments receiv daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in ed after that time will be held over for publication in the issue die uitgawe van die volgende week. of the following week. Advertensietariewe met ingang van 1 Januarie 1989 Advertisements Rates as from 1 January 1989 Kennisgewing wat volgens Wet in die Offisiele Koerant ge Notices required by Law to be inserted in the Official Ga plaas moet word: zette: Dubbelkolom R5,00 per centimeter of deel daarvan. Double column R5.00 per centimetre or portion there Herhaling R4,00. of. Repeats R4,00. Enkelkolom R4,50 per sentimeter. Herhaling R3,00. Single column R4,50 per centimetre. Repeats R3,00. ntekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Direkteurgene Subscriptions are payable in advance to the Director Gen raal, Privaatsak X 64, eral, Private Bag X64, C G D GROVE Direkteurgeneraal C G D GROVE Director General K572 1 K Proklamasies Proclamations No 1 (Administrateurs ), 1990 No 1 (Administrator's), 1990 PROKLAMASE PROCLAMATON ngevolge artikel 49(1) van die Registrasie van Aktes Wet, n terms of section 49(1) of the Deeds Registries Act, (Wet 47 van 1937), gelees met artikel 82 van die Ordonpi Town planning (Act 47 of 1937), read with section 82 of the nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), van 1965), brei ek hiermee die grense van die dorp Florida hereby extend the boundaries of florida Extension 2 Town,

2 2 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 Uitbreiding 2 uit deur die Resterende Gedeelte van Gedeelte ship to include Remaining Extent of Portion 13 (a portion 13 ('n gedeelte van Gedeelte 2) van die plaas Paardekraal 226 Portion 2) of the farm Paardekraal 226 Q, district of Rood Q. distrik Roodepoort daarin op te neem ondenvorpe aan poort subject to the conditions set out in the Schedule hereto. die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. Given under my Hand at on this 12th day of De Gegee onder my Hand te op hede die 12e dag van cember, One thousand Nine Hundred and eighty nine. Desember, Eenduisend Negehonderd Negeentagtig. D J HOUGH D J HOUGH Administrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB SCHEDULE BYLAE 1. CONDTONS OF EXTENSON 1. VOORWAARDES VAN UTBREDNG Disposal ofexisting Conditions of Title Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes The erf shall be made subject to existing conditions and Die erf moet ondenvorpe gemaak word aan bestaande servitudes, if any, including the reservation of rights to mine voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die rats. voorbehoud van die regte op minerale. 2. CONDTONS OF TTLE 2. TTELVOORWAARDES The erf shall be subject to the following conditions im Die erf is onderworpe aan die volgende voonvaardes op posed by the Administrator in terms of the provisions of the gele deur die Administrateur ingevolge die bepalings van die Town planning and Townships Ordinance, Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, (1) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van the local authority, for sewerage and other municipal pur die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgesonderd poses, along any two boundaries other than a street boundary, 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisio and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for, nele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die municipal purposes 2 m wide across the access portion of the toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur erfiif, and when required by the local authority: Provided. die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike that the local authority may dispense with any such servitude. bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor (2) No building or other structure shall be erected within. noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwor the aforesaid servitude area and no large rooted trees shall telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of be planted within the area of such servitude or within 2 m binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. thereof. (3) The local authority shall be entitled to deposit tempora rily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma terial as may be excavated by it during the course of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works as it, in its discretion may deem necessary and shall further be entitled to reasonable access to the said land for the aforesaid purpose subject to any done during the process of the construction, maintenance dama(g4 removal of such sewerage mains and other works being made good by the local authority. (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik te plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel, onder worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of venvyderings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word. Administrateurskennisgewings Administrator's Notices Administrateurskennisgewing Desember 1989 Administrator's Notice December 1989 PLAASLKE GEBEDSKOMTEE VAN MULDERS THE LOCAL AREAS COMMTTEE OF MULDERS DRFT DRFT VOORGESTELDE VERANDERNG VAN GRENSE PROPOSED ALTERATON OF BOUNDARES ngevolge artikel 10 van die Ordonnansie op Plaaslike Be Notice is hereby given, in terms of section 10 of the Local stuur, 1939, word hierby bekendgemaak dat die Raad op Government Ordinance, 1939, that the Local Government Plaaslike Bestuursaangeleenthede 'n versoekskrif by die Ad Affairs Council has submitted a petition to the Administrator ministrateur ingedien het met die bede dat hy die bevoegd praying that he may in the exercise of the powers conferred hede aan hom verleen by artikel 9(7) van genoemde on him by section 9(7) of the said Ordinance, alter the Ordonnansie uitoefen en die grense van die Plaaslike boundaries of the Local Areas Committee of Muldersdrift by Gebiedskomitee van Muldersdrift verander deur die opne the inclusion therein of the area described in the ming daarin van die gebied wat in die Bylae hierby omskryf hereto. word. Schedule, Enige belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 dae na t shall be competent for any persons interested, within 30 '

3 1 Bultfontein PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY aie eerste publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant aan days of the first publication hereof in the Provincial Gazette,!Vie Uitvoerende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, Pri to direct to the Executive Director: Community Services vaatsak X437, 'n teenpetisie te rig waarin die Admi Branch, Private Bag X437, a counterpetition renistrateur versoek word om nie aan genoemde versoekskfif, questing the Administrator to refrain from granting the said in geheel of ten dele, te voldoen nie. petition, either wholly or in part. Verdere besonderhede van die aansoek le in die kantoor van Further particulars of the application are open for inspection die Provinsiale Sekretaris, Tak Gemeenskapsdienste, Kamer at the office of the Provincial Secretary: Community Services B213, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat,, ter insae. Branch, Room B213, Provincial Building, Pretorius Street, BYLAE. Zwartkop 525 JQ SCHEDULE. Elandsdrift 527 JQ Zwartkop 525 Q Nooitgedacht 534 JQ Elandsdrift 527 JQ White Stones 188 7Q Nooitgedacht Zandspruit White Stones 188 JQ Nietgedacht 535 7Q Zandspruit 191 JO 533 JQ Nietgedacht 535 JO Botesdal 529 JQ Bultfontein 533 JQ Zwartkop or Rooiwal 531 JQ Botesdal t) Zwartkop or Rooiwal 530 JQ Zwartkop or Rooiwal 531 JO Lindley 528 JQ Zwartkop or Rooiwal 530 JQ Riverside Estate 497 7C) Lindley 528 JQ Riverside Estate 497 JO unrella immermoor Sunrella orth Champagne Estates Lammermoor Milgate Farm North Champagne Estates Mostyn Park Milgate Farm Zandpark Mostyn Park Sonnedal Zandpark PB Sonnedal PB Administrateurskennisgewing 1 3 Januarie 1990 Administrator's Notice 1 3 January 1990 VERKLARNG TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATON AS APPROVED TOWNSHP ngevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die n terms of section 69 of the Town planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator Administrateur hierby die dorp Tzaneen Uitbreiding 24 tot 'n hereby declares Tzaneen Extension 24 Township to be an ap goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteen proved township subject to the conditions set out in the gesit in die bygaande Bylae. Schedule hereto PB PB BYLAE SCHEDULE '0 ORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE OEN DEUR ELSO RECH NGEVOLGE DE BEPA CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON LNGS VAN DE ORDONNANSE OP DORPSBEPLAN MADE BY ELSO RECH UNDER THE PROVSONS NNG EN DORPE, 1965, OM TOESTEMMNG OM 'N OF THE TOWNPLANNNG AND TOWNSHPS ORD DORP TE STG OP DE RESTANT VAN GEDEELTE 56 NANCE, 1965, FOR PERMSSON TO ESTABLSH A (DQUES REST) VAN DE PLAAS PUSELA 555 LT, TOWNSHP ON THE REMANDER OF PORTON 56 PROVNSE TRANSVAAL, TOEGESTAAN S (DQUES REST) OF THE FARM PUSELA 555 LT, PROVNCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED 1. STGTNGSVOORWAARDES 1. CONDTONS OF ESTABLSHMENT (1) NAAM (1) NAME Die naam van die dorp is Tzaneen Uitbreiding 24. The name of the township shall e Tzaneen Exten (2) ONTWERP sion 24. Die dorp bestaan uit erwe en 'n straat soos aange (2) DESGN dui op Algemene Plan LG No A1505/86. The township shall consist of erven and a street as indicated on General Plan SG No A1505/86. ii (3) STORMWATERDRENERNG EN STRAAT BOU (3) STORMWATER DRANAGE AND STREET CONSTRUCTON (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die (a) The township owner shall on request by the plaaslike bestuur aan sodanige bestuur 'n local authority submit to such authority for gedetailleerde skema, volledig met planne, its approval a detailed scheme complete _ deursnee en spesifikasies, opgestel deur 'n with plans, sections and specifications, pre siviele ingenieur wat deur die plaaslike be pared by a civil engineer approved by the stuur goedgekeur is, vir die opgaar en af local authority, for the collection and dis

4 4 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 voer van stormwater deur die hele dorp posal of stormwater throughout the town deur middel van behoorlike aangelegde ship by means of properly werke en vir die aanle, teermacadamise works and for the construction, tarmacada constructed ring, beranding en kanalisering van die mising, kerbing and channelling of the strate daarin, tesame met die verskaffing streets therein together with the provision van sodanige keermure as wat die plaaslike of such retaining walls as may be considered bestuur nodig ag, vir goedkeuring voorle. necessary by the local authority. Verdet moet die skema die roete en helling aandui deur middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende straat verkry. Furthermore, the scheme shall indicate the route and gradient by which each erf gains access to the street on which it abuts. (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaas (b) The township owner shall, when required like bestuur dit vereis, die goedgekeurde by the local authority to do so, carry out the skema op eie koste namens en tot bevredi approved scheme at his own expense on be ging van die plaaslike bestuur, onder toesig half and to the satisfaction of the local van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike authority under the supervision of a civil bestuur goedgekeur, uitvoer. engineer approved by the local authority. (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die (c) The township owner shall be responsible instandhouding van die strate tot bevredi for the maintenance of the streets to the saging van die plaaslike bestuur totdat die tisfaction of the local authority until the strate ooreenkomstig subklousules (b) ge streets have been constructed as set out in bou is. subclause (b). (d) ndien die dorpseienaar versuim om aan die (d) f the township owner fails to comply wit bepalings van paragrawe (a), (b) en (c) the provisions of paragraphs (a), (b) and ( hiervan te voldoen, is die plaaslike bestuur hereof the local authority shall be entitled geregtig om die werk op koste van die to do the work at the cost of the township dorpseienaar te doers. owner. (4) BEGFTGNG (4) ENDOWMENT Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings The township owner shall, in terms of the provi van artikel 63(1)(b) van die Ordonnansie op sions of section 63(1)(b) of the Town planning Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, aan die plaas and Townships Ordinance, 1965, pay a lump sum like bestuur as begiftiging 'n globale bedrag van endowment of R15 000,00 to the local authority R15 000,00 betaal welke bedrag deur die plaas for the provision of land for a park (public open like bestuur aangewend moet word vir die ver '' space). kryging van 'n park (openbare oopruimte). Such endowment shall be payable in terms of sec Sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die tion 73 of the said Ordinance. bepalings van artikel 73 van genoemde Ordon nansie. (5) DSPOSAL OF EXSTNG CONDTONS OF TTLE (5) BESKKKNG OOR BESTAANDE TTEL VOORWAARDES All erven shall be made subject to existing condi tions and servitudes, if any, including the reserva Alle enve moet onderworpe gemaak word aan tion of rights to minerals. bestaande voonvaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die voorbehoud van die regte op (6) ACCESS minerale. No ingress from Provincial Road (Pusela Street (6) TOEGANG to the township and no egress to Provincial Road (Pusela Street) from the township shall be al Geen ingang van Provinsiale Pad (Puselastraat) lowed. tot die dorp en geen uitgang tot Provinsiale Pad (Puselastraat) uit die dorp word toegelaat nie. (7) ACCEPTANCE AND DSPOSAL OF STORMWATER (7) ONTVANGS EN VERSORGNG VAN STORMWATER The township owner shall arrange for the drain age of the township to fit in with that of Pusela Die dorpseienaar moet die stormwaterdreinering Street and for all stormwater running off or being van die dorp so reel dat dit inpas by die van Puse diverted from the road to be received and dislastraat en moet die stormwater wat van die pad posed of. afloop of afgelei word, ontvang en versorg. 2. CONDTONS OF TTLE 2. TTELVOORWAARDES The erven shall be subject to the following conditions Die erwe is onderworpe aan die volgende voonvaardes imposed by the Administrator in terms of the provi opgele deur die Administrateur ingevolge die bepalings sions of the Town planning and Townships Ordinance, van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, (1) Die erf in is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir riolerings favour of the local en ander munisipale doeleindes, authority, for sewerage and other municipal purposes, along any two ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige bounda ries other than a street boundary and in the twee grease, uitgesonderd 'n straatgrens en, in call. of a panhandle erf, an additional servitude for die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisionele serwimunicipal purposes 2 m wide across the access tout vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die

5 PROVNCAL GAZETTE. 3 JANUARY toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige soda nige serwituut mag afsien. portion of the erf, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude. ill ' (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die (2) No building or other structure shall be erected voornoemde serwituutgebied opgerig word nie en within the aforesaid servitude area and no large geen grootwortelbome mag binne die gebied van rooted trees shall be planted within the area of sodanige serwituut of binne 'n afstand van 2 m such servitude or within 2 m daarvan geplant word nie. thereof. (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die (3) The local authority shall be entitled to deposit aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige temporarily on the land adjoining the aforesaid rioolhoofpypleidings en ander werke wat by vol servitude such material as may be excavated by it gens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik le plaas during the course of the construction. mainte op die grond wat aan die voornoemde serwituut nance or removal of such sewerage mains and grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig other works as it, in its discretion may deem tot redelike toegang tot genoemde grond vir die necessary and shall further be entitled to reason voornoemde doel, onderworpe daaraan dat die able access to the said land for the aforesaid pur plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedu pose subject to any damage done during the rende die aanleg, onderhoud of verwyderings van process of the construction, maintenance re or m sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke oval of such sewerage mains and other works veroorsaak word. being made good by the local authority. iministrateurskennisgewing 2 3 Januarie 1990 Administrator's Notice 2 3 January 1990 TZANEEN WYSGNGSKEMA 25 TZANEEN AMENDMENT SCHEME 25 The Administrator hereby in terms of the provisions of section 89(1) of the Townplanning op Dorpsbeplanning Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings van artikel 89(1) van die Ordonnansie and Townships Ordinance, en Dorpe, 1965, 1965, declares that he has approved an amendment scheme, dat by 'n wysigingskema synde 'n wysiging being an van Tzaneen amendment dorpsaanlegskema, of Tzaneen 1980, wat uit dieselfde Town planning Scheme, 1980, comprising the same land as grond as die dorp Tzaneen Uitbreiding 24 bestaan, goedge included in the township of keur het. Tzaneen Extension 24. Kaart Map 3 en die skemakousuies van die wysigingskema word 3 and the scheme clauses of the amendment scheme arefiled with the Head in bewaring gehou deur die Departementshoof, Plaaslike of Department, Local Be Government, stuur, Behuising en Werke,, Housing and Works,, and the Town Clerk, Tzaneen en die Stadsklerk, Tzaand are open for inspection at all reasonable times. inspeksie op alle redelike tye. neen en is beskikbaar vir Hierdie This amendment is known as wysiging stand bekend as Tzaneenwysigingskema Tzaneen Amendment Scheme PB H25 PB 49271H 24 Administrateurskennisgewing 3 3 Januarie 1990 Aministrator's Notice 3 3 January 1990 DECLARATON AS APPROVED TOWNSHP illierklarng TOT GOEDGEKEURDE DORP ngevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan n terms of section 69 of the Town planning and Townships ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator Administrateur hierby die dorp Rand Leases Uitbreiding 2 hereby declares Rand Leases Extension 2 Township to be an tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes approved township subject to the conditions set out in the uiteengesit in die bygaande Bylae. PB Schedule hereto PB BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE CONDTONS UNDER WHCH THE DOEN DEUR RVN AND JOHNSON LMTED NGE APPLCATON VOLGE DE BEPALNGS VAN MADE BY RVN AND DE ORDONNANSE JOHNSON LMTED UNDER OP DORPSBEPLANNNG EN DORPE, THE PROVSONS OF THE TOWN 1965, OM PLANNNG AND TOE TOWNSHPS ORDNANCE, 1965, STEMMNG OM 'N DORP TE STG OP FOR GEDEELTE PERMSSON 166 VAN DE PLAAS TO ESTABLSH A TOWNSHP ON PORTON 166 VOGELSTRUSFONTEN OF 231 Q PROVNSE TRANSVAAL, TOEGESTAAN THE FARM VOGELSTRUSFONTEN 231 S Q PROVN CE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED 1. STGTNGSVOORWAARDES 1. CONDTONS OF ESTABLSHMENT (1) NAAM Die naam van die dorp is Rand Leases Uitbreiding 2. (2) ONTWERP Die dorp bestaan uit erwe soos aangedui op Algemene Plan L.G. A2639/85. (1) NAME The name of the township shall be Rand Leases Extension 2. (2) DESGN The township shall consist of erven as indicated on General Plan S.G. A2639/85.

6 6 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 (3) BEGFTGNG (3) ENDOWMENT Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel 63(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur bedrae geld betaal gelykstaande met 3 % van die grondwaarde van enve in die dorp, welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir die bou van strate en/of stormwaterdreinering in of vir die dorp. Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bepalings van artikel 74 van die genoemde Ordon nansie betaal word. (4) BESKKKNG OOR BESTAANDE TTEL VOORWAARDES The township owner shall, in terms of section. 63(1) of the Town planning and Townships Ordi fiance, 1965, pay to the local authority as endow ment sums of money equal to 3 % of the land value of erven in the township, which amount shall be used by the local authority for the con struction of streets and/or stormwater drainage in or for the township. Such endowment shall be payable in accordance with the provisions of section 74 of the aforesaid Ordinance. (4) DSPOSAL OF EXSTNG CONDTONS OF TTLE Alle enve moet onderworpe gemaak word aan All erven shall be made subject to existing condi bestaande voorwaardes en senvitute, as daar is, tions and servitudes, if any, including the reservamet inbegrip van die voorbehoud van die regte op tion of rights to minerals, but excluding minerale, maar uitgesonderd (a) (a) die serwituut ten gunste van die Randwathe servitude in favour of the Rand Water Board registered in terms of Notarial Deed terraad geregistreer kragtens Notariele Akte van Senvituut No. of Servitude No. K1559/19855 which affects K1559/19855 wat Erf 1 in the township only; and slegs Erf 1 in die dorp raak; en (b) the following servitudes which do not (b) die volgende senvitute wat affect., nie die dorp the township area: raak nie: (i) "To a (i) "To Servitude of right of way in pera Servitude of right of way in per petuity thirteen Cape Feet wide as petuity thirteen Cape Feet wide as shewn marked, a b x w on the shewn marked, dia. a b x w on the diagram A gram A No. No. 240/26 annexed to Deed 240/26 annexed to Deed of Transfer No. 4238/1926, and shewn of Transfer No. 4238/1926, and shewn a b c d on diagram S.G. No. A2644/23 a b c d on diagram S.G. No. A2644/23 annexed to Deed of annexed to Transfer Deed No. of Transfer No. 4303/1924, dated 19th May, 1924, 4303/1924, dated in 19th May, 1924, in favour of portion E of favour of portion E of the the said East said Eastem portion of the said em portion of farm VO the said farm VO GELSTRUSFONTEN NO. 62, GELSTRUSFONTEN NO. 62, transferred by the said transferred Deed of by the said Deed of Transfer to Julia Sarah Ann Thor Transfer to Julia Sarah Ann Thorburn (born Chapman) married out of burn (born Chapman) married out of community of property to John community of property to John Archibald Thorburn.'. Archibald Thorburn.'. (ii) "Subject to a (ii) Servitude "Subject to of right of a Servitude of right of way in perpetuity eighteen Cape Feet way in perpetuity eighteen Cape Feet wide leading from wide portion D of the leading from portion D of the Eastern portion of the farm VO Eastern portion of the farm VO GELSTRUSFONTEN NO. 62, GELSTRUSFONTEN NO. 62, measuring 350 measuring 350 square roods over square roods over Portion M of the Eastern portion of Portion M of the Eastern portion of the farm VOGELSTRUSFONTEN the farm VOGELSTRUSFONTEN NO. 62, as NO. will more fully 62, as will more fully appear appear from Notarial Deed No. 875/265. ; from Notarial Deed No. 875/26S."; (iii) (iii) Notariele Akte van Notarial Deed of Servitude K957/83S Senvituut in favour of Eskom K957/835 ten gunste van Eskom (c) (c) die senvituut ten gunste van die Stadsraad the servitude in favour of the City Council of Roodepoort registered in terms of Notavan Roodepoort geregistreer kragtens Norial Deed of tariele Servitude Akte No. van Serwituut K1558/19855 No. K1558/ which affects Erf 1 in the wat slegs Erf township only; 1 in die dorp raak; en and (d) die serwituut ten gunste van die Rand (d) Leases the servitude in favour of the Rand Leases (Vogelstruisfontein) Gold Mining (Vogelstruisfontein) Company Limited Gold Mining Com geregistreer kragtens pany Limited registered in terms of Notari Notariele Akte van Serwituut No. K1018/ 88S wat al Deed of Servitude No. K018/88S which slegs Erwe 1 en 2 in die dorp raak. affects Erven 1 and 2 in the township only. (5) TOEGANG (5) ACCESS Geen ingang van Provinsiale pad P59/1 tot die No ingress from dorp Provincial Road P59/1 to the g en geen uitgang tot Provinsiale Pad P59/ uit township and no egress to Provincial Road P59/1 die dorp word toegelaat nie. from the township shall be allowed.

7 1 (1) 1 ondermyn 1 stuur, 1. STORMWATER PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY (6) ONTVANGS EN VERSORGNG VAN (6) ACCEPTANCE AND DSPOSAL OF STORMWATER Die dorpseienaar moet die stormwaterdreinering The township owner shall arrange for the drain van die dorp so reel dat dit inpas by die van Pad age of the township to fit in with that of Road P59/1 en moet die stormwater wat van die pad af P59/ and for all stormwater running off or being loop of afgelei word, ontvang en versorg. diverted from the road to be received and dispos (7) SLOPNG VAN GEBOUE EN STRUKTURE ed of. Die dorpseienaar moet op eie koste alle be (7) DEMOLTON OF BULDNGS AND staande geboue en strukture wat binne boulynre STRUCTURES serwes, kantruimtes of oor gemeenskaplike grense geled is, laat sloop tot bevrediging van die The township owner shall at its own expense plaaslike bestuur wanneer die plaaslike bestuur cause all existing buildings and structures situated dit vereis. within the building line reserves, side spaces or over common boundaries to be demolished to the (8) VERPLGTNGE TEN OPSGTE VAN satisfaction of the local authority, when required NOODSAAKLKE DENSTE by the local authority to do so. Die dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as wat die plaaslike bestuur mag bepaal, sy verplig (8) OBLGATONS N REGARD TO ESSEN tinge met betrekking tot die voorsiening van TAL SERVCES water, elektrisiteit en sanitere dienste en die The township owner shall within such period as i installering van stelsels daarvoor, soon vooraf the local authority may determine, fulfil its obli ooreengekom tussen die dorpseienaar en die gations in respect of the provision of water, elecplaaslike bestuur, nakom. tricity and sanitary services and the installation of 2. TTELVOORWAARDES systems therefor. as previously agreed upon between the township owner and the local author VOORWAARDE OPGELE DEUR DE ity. STAATSPRESDENT NGEVOLGE ART KEL 184(2) VAN DE WET OP MYNREGTE 2. CONDTONS OF TTLE NO. 20 VAN 1967 (1) CONDTON MPOSED BY THE STATE Alle erwe is onderworpe aan die volgende voor PRESDENT N TERMS OF SECTON 184(2) waarde: OF THE MNNG RGHTS ACT NO. 20 OF 1967 "Aangesien hierdie erf deel vorm van grond wat is of ondermyn mag word en onderhe All erven shall be subject to the following condi wig mag wees aan versakking, vassakking, skok tion: en krake as gevolg van mynbedrywighede in die verlede, die hede en die toekoms aanvaar die "As this erf forms part of land which is or may be eienaar daarvan alle verantwoordelikheid vir undermined and liable to subsidence, settlement. enige skade aan die grond of geboue daarop as shock and cracking due to mining operations gevolg van sodanige versakking, vassakking, past, present or future, the owner thereof accepts skok of krake.". all liability for any damage thereto and to any structure thereon which may result from such (2) VOORWAARDES OPGELE DEUR DE ADsubsidence, settlement, shock or cracking.". MNSTRATEUR KRAGTENS DE BEPA LNGS VAN DE ORDONNANSE OP (2) CONDTONS MPOSED BY THE ADMNS DORPSBEPLANNNG EN DORPE, 25 VAN TRATOR N TERMS OF THE PROVSONS 1965 OF THE TOWN PLANNNG AND TOWN Die erwe is onderworpe aan die volgende voor SHPS ORDNANCE, 25 OF 1965 waardes: The erven shall be subject to the following con (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m ditions: breed, vir riolerings en ander munisipale (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, doeleindes, ten gunste van die plaaslike be in favour of the local authority. for sewer langs enige twee grense, uitgeson age and other municipal purposes, along derd 'n straatgrens en, in die geval van 'n any two boundaries other than a street pypsteelerf, 'n addisonele serwituut vir muboundary and in the case of a panhandle nisipale doeleindes 2 m breed oor die toe erf, an additional servitude for municipal gangsgedeelte van erf, indien en wanneer purposes 2 m wide across the access portion verlang deur die plaaslike bestuur: Met die of the erf, if and when required by the local verstande dat die plaaslike bestuur van authority: Provided that the local authority enige sodanige serwituut mag afsien. may dispense with any such servitude. (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne (b) No building or other structure shall be die voornoemde serwituutgebied opgerig erected within the aforesaid servitude area word nie en geen grootwortelbome mag and no large rooted trees shall be planted binne die gebied van sodanige serwituut of within the area of such servitude or within 2 binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant m thereof. word nie. (c) Die plaaslike bestuur is ere ti om enige materiaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of verwyde (c) The local authority shall be entitled to deposit temporarily on the land adjoining the aforesaid servitude such material as may be

8 8 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 ring van sodanige rioolhoofpypleidings en excavated by it during the course of the ander werke wat hy volgens goeddunke construction, maintenance or removal noodsaaklik ag, tydelik to plaas op die such sewerage mains and other works as it, oll grond wat aan die voornoemde serwituut in its discretion may deem necessary and grens en voorts is die plaaslike bestuur ge shall further be entitled to reasonable acs regtig tot redelike toegang tot genoemde cess to the said land for the aforesaid pur grond vir die voornoemde doel, ander pose subject to any damage done during the worpe daaraan dat die plaaslike bestuur process of the construction, maintenance or enige skade vergoed wat gedurende die removal of such sewerage mains and other aanleg, onderhoud of verwyderings van so works being made good by the local authordanige rioolhoofpypleidings en ander ity. werke veroorsaak word. Administrateurskennisgewing 4 3 Januarie 1990 Administrator's Notice 4 3 January 1990 ROODEPOORTWYSGNGSKEMA 5 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 5 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings The Administrator hereby, in terms of the provisions of secvan artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning tion 890) of the Town planning and Townships Ordinance, en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n wysiging 1965, declares that he has approved an amendment scheme, van Roodepoort dorpsaanlegskema 1987, wat uit dieselfde being an amendment of Roodepoort Town planning Scheme grand as die dorp Rand Leases Uitbreiding 2 bestaan, goed 1987, comprising the same land as included in the township of gekeur het. Rand Leases Extension 2. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur van Gemeenskapsdienste, en die Stadsklerk, Roodepoort en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme filed with the Executive Director of Community Services, arell and the Town Clerk Roodepoort and are open for inspection at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Roodepoort wysi This amendment is known as Roodepoort Amendment gingskema 5. Scheme 5. PB 49230H5 PB H5 Administrateurskennisgewing 5 3 Januarie 1990 Administrator's Notice 5 3 January 1990 DECLARATON AS APPROVED TOWNSHP n terms of section 69 of the Town planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator hereby declares Eastgate Extension 7 Township to be an ap proved township subject to the conditions set out in the Schedule hereto. VERKLARNG TOT GOEDGEKEURDE DORP ngevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die Administrateur hierby die dorp Eastgate Uitbreiding 7 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. PB PB BYLAE SCHEDULE 41 VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON DOEN DEUR LBERTY LFE ASSOCATON OF MADE BY LBERTY LFE ASSOCATON OF AFR AFRCA, LMTED NGEVOLGE DE BEPALNGS CA, LMTED UNDER THE PROVSONS OF THE VAN DE ORDONNANSE OP DORPSBEPLANNNG TOWNPLANNNG AND TOWNSHPS ORDNANCE, EN DORPE, 1965, OM TOESTEMMNG OM 'N DORP 1965, FOR PERMSSON TO ESTABLSH A TOWNSHP TE STG OP GEDEELTE 45 VAN DE PLAAS ZAND ON PORTON 45 OF THE FARM ZANDFONTEN 42 FONTEN 42 R, PRO VNSE TRANSVAAL, TOEGE R, PROVNCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRAN STAAN S TED 1. STGTNGSVOORWAARDES 1. CONDTONS OF ESTABLSHMENT (1) NAAM (1) NAME Die naam van die dorp is Eastgate Uitbreiding 7. The name of the township shall be Eastgate Ex (2) ONTWERP tension 7. (2) DESGN Die dorp bestaan uit erwe en strafe soos aangedui op Algemene Plan LG A1984/84. The township shall consist of erven and streets as (3) STORMWATERDRENERNG indicated on General Plan SG A1984/84. EN STRAATBOU (3) STORMWATER DRANAGE AND STREET (a) CONSTRUCTON Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike bestuur aan sodanige bestuur 'n (a) The township owner shall on request by the a gedetailleerde skema volledig met planne local authority submit to such authority for deursnee en spesifikasies, opgestel deur 'n its approval a detailed scheme complete with plans. sections and specifications. pre

9 1 PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY P siviele ingenieur wat deur die plaaslike be pared by a civil engineer approved by the stuur goedgekeur is, vir die opgaar en af local authority, for the collection and disvoer van stormwater deur die hele dorp posal of stormwater throughout the town deur middel van behoorlike aangelegde ship by means of properly constructed werke en vir die aanle, teermacadamise works and for the construction. tarmacada ring, beranding en kanalisering van die mising, kerbing and channelling of the strate daarin, tesame met die verskaffing streets therein together with the provision. van sodanige keermure as wat die plaaslike of such retaining walls as may be considered bestuur nodig ag, vir goedkeuring voorle. necessary by the local authority. Verder moet die skema die roete en helling aandui deur middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende straat verkry. Furthermore, the scheme shall indicate the route and gradient by which each erf gains access to the street on which it abuts. (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaas (b) The township owner shall, when required like bestuur dit vereis, die goedgekeurde by the local authority to do so, carry out the skema op eie koste namens en tot bevredi approved scheme at its own expense on be ging van die plaaslike bestuur, onder toesig half and to the satisfaction of the local van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike authority under the supervision of a civil bestuur goedgekeur, uitvoer. engineer approved by the local authority. (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die (c) The township owner shall be responsible instandhoudirg van die strate tot bevredi for the maintenance of the streets to the saging van die plaaslike bestuur totdat die tisfaction of the local authority until the strate ooreenkomstig subklousule (b) gebou streets have been constructed as set out in is. subclause (b). (d) ndien die dorpseienaar versuim om aan die (d) f the township owner fails to comply with bepalings van paragrawe (a), (b) en (c) the provisions of paragraphs (a), (b) and (c) hiervan te voldoen, is die plaaslike bestuur hereof the local authority shall be entitled geregtig om die werk op koste van die to do the work at the cost of the township dorpseienaar te doen. owner. (4) BESKKKNG OOR BESTAANDE TTEL (4) DSPOSAL OF EXSTNG CONDTONS OF VOORWAARDES TTLE Alle erwe moet ondenvorpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, All erven shall be made subject to existing condi met inbegrip van die voorbehoud van die regte op lions and servitudes, if any, including the reserva minerale. lion of rights to minerals. (5) KONSOLDASE VAN ERWE (5) CONSOLDATON OF ERVEN Die dorpseienaar moet op eie koste Erf 259 en Erf 260 in die dorp, laat konsolideer. The township owner shall at its own expense cause Erf 259 and Erf 260 in the township to be consolidated. (6) VERPLGTNGE TEN OPSGTE VAN NOODSAAKLKE DENSTE (6) OBLGATONS N REGARD TO Die dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as TAL SERVCES ESSEN wat die plaaslike bestuur mag bepaal, sy verplig The township owner shall within such period as tinge met betrekking tot die voorsiening van the local authority may determine, fulfil its obli water, elektrisiteit en sanitere dienste en die gations in respect of the provision of water, elecinstallering van stelsels daarvoor, soos vooraf tricity and sanitary services and the installation of ooreengekom tussen die dorpseienaar en die systems therefor, as previously agreed upon be plaaslike bestuur, nakom. tween the township owner and the local autho 2. TTELVOORWAARDES rity. Die erwe is onderworpe aan die volgende voor 2. CONDTONS OF TTLE waardes opgele deur die Administrateur inge The erven shall be subject to the following con volge die bepalings van die Ordonnansie op ditions imposed by the Administrator in terms of Dorpsbeplanning en Dorpe, the provisions of the Town planning and Town (1) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, ships Ordinance, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige favour of the local authority, for sewerage and twee grense, uitgesonderd 'n straatgrens en, in other municipal purposes, along any two bounda die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisionele serwiries other than a street boundary and in the case tuut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die of a panhandle erf, an additional servitude for toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer municipal purposes 2 m wide across the access verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien ver portion of the erf, if and when required by the stande dat die plaaslike bestuur van enige solocal authority: Provided that the local authority danige serwituut mag afsien. may dispense with any such servitude. (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die (2) No building or other structure shall be erected voornoemde serwituutgebied opgerig word nie en within the aforesaid servitude area and no large geen grootwortelbome mag binne die gebied van rooted trees shall be planted within the area of sodanige serwituut of binne 'n afstand van 2 m such servitude or within 2 m thereof. daarvan geplant word nie.

10 1 10 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die temporarily on the land adjoining the aforesaillp aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige servitude such material as may be excavated by it rioolhoofpypleidings en ander werke wat by volduring the course of the construction, maintegens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to plaas nance or removal of such op die grond wat sewerage mains and aan die voornoemde serwituut other works as it, in its discretion grens en may deem voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang tot genoemde grond vir die necessary and shall further be entitled to reason voornoemde doel, onderworpe daaraan dat die able access to the said land for the aforesaid pur plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedu pose subject to any damage done during the rende die aanleg. onderhoud of verwyderings van process of the construction, maintenance or resodanige rioolhoofpypleidings en ander werke moval of such sewerage mains and other works veroorsaak word. being made good by the local authority. (3) The local authority shall be entitled to deposia Administrateurskennisgewing 6 3 Januarie 1990 Administrator's Notice 6 3 January 1990 SANDTON WYSGNGSKEMA 609 SANDTON AMENDMENT SCHEME 609 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings van artikel 890) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan The Administrator hereby in terms of the provisions of secning en Dorpe, 1965, dat by 'n wysigingskema synde 'n tion 890) of the Town planning and Townships Ordinance, wysiging van Sandton dorpsaanlegskema 1980, wat uit die declares that he has approved an amendment scheme, selfde grond as die dorp Eastgate Uitbreiding 7 bestaan, being an amendment of Sandton Town planning Scheme, goedgekeur het. 1980, comprising the same land as included in the township oil Eastgate Extension 7. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema! word in bewaring gehou deur die Departementshoof. Plaas Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme like Bestuur, Behuising en Werke.. en die Stads are filed with the Head of Department, Local Government, klerk, Sandton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike Housing and Works., and the Town Clerk, Sandton, tye. and are open for inspection at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Sandton wysigingskema This amendment is known as Sandton Amendment 609. Scheme 609. PB H 609 PB H609 Administrateurskennisgewing 7 3 Januarie 1990 Administrator's Notice 7 3 January 1990 VERKLARNG TOT GOEDGEKEURDE DORP ngevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die Administrateur hierby die dorp Pretoriuspark Uitbreiding 3 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. BYLAE DECLARATON AS APPROVED TOWNSHP n terms of section 69 of the Town planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965). the Administrator hereby declares Pretoriuspark Extension 3 Township to be an approved township subject to the conditions set out in the schedule hereto. PB P VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE SCHEDULE DOEN DEUR VOLKSKAS KOMMERSELE EEN CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON DOMME BEPERK NGEVOLE DE BEPALNGS VAN MADE BY VOLKSKAS KOMMERSELE EENDOMME DE ORDONNANSE OP DORPSBEPLANNNG EN BEPERK UNDER THE PROVSONS OF THE TOWN DORPE, 1965, OM TOESTEMMNG OM 'N DORP TE PLANNNG AND TOWNSHPS ORDNANCE, STG OP GEDEELTE 388 VAN DE PLAAS GARSFON FOR PERMSSON TO ESTABLSH A TOWNSHP ON TEN 374 JR, PROVNSE TRANSVAAL. TOEGE PORTON 388 OF THE FARM GARSFONTEN 374 JR. STAAN S PROVNCE OF TRANS VAAL. HAS BEEN GRANTED 1. STGTNGSVOORWAARDES (1) NAAM 1. CONDTONS OF ESTABLSHMENT Die naam van die dorp is Pretoriuspark Uitbrei (1) NAME ding 3. The name of the township shall be Pretoriuspark Extension 3. (2) ONTWERP Die dorp bestaan uit enve en strate soos aangedui (2) DESGN op Algemene Plan LG A5461/88. The township shall consist of erven and streets as (3) STORMWATERDRENERNG EN STRAAT indicated on General Plan SG A5461/88. BOU (3) DRANAGE AND CONSTRUCTON WATER STREET, (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die (a) The township owner shall on request by the plaaslike bestuur aan sodanige bestuur 'n local authority submit to such authority for

11 PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY 1990 D 1 gedetailleerde skema, volledig met planne, its approval a detailed scheme complete deursnee en spesifikasies, opgestel deur 'n with plans, sections and specifications, pre siviele ingenieur wat deur die plaaslike be pared by a civil engineer, approved by the stuur goedgekeur is, vir die opgaar en af local authroty, for the collection and dis voer van stormwater deur die hele dorp posal of stormwater throughout the town deur middel van behoorlike aangelegde ship by means of properly constructed werke en vir die aanle, teermacadamise works and for the construction, tarmacade ring, beranding en kanalisering van die mising, kerbing and channelling of the strate daarin, tesame met die verskaffing streets therein together with the provision van sodanige keermure as wat die plaaslike of such retaining walls as may be considered bestuur nodig ag, vir goedkeuring voorle. necessary by the local authority. Verder moet die skema die roete en helling aandui deur middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende straat verkry. Furthermore, the scheme shall indicate the route and gradient by which each erf gains access to the street on which it abuts. (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaas (b) The township owner shall, when required like bestuur dit vereis, die goedgekeurde by the local authority to do so, carry out the skema op eie koste namens en tot bevredi approved scheme at its own expense on be ging van die plaaslike bestuur, onder toesig half and to the satisfaction of the local van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike authority under the supervision of a civil bestuur goedgekeur, uitvoer. engineer approved by the local authority. (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die (c) The township owner shall be responsible instandhouding van die strate tot bevrediging van die plaaslike bestuur totdat die tisfaction of the local authority until the for the maintenance of the streets to the sa strate ooreenkomstig subklousule (b) ge streets have been constructed as set out in bou is. subclause (b). (d) ndien die dorpseienaar versuim om aan die (d) f the township owner fails to comply with bepalings van die paragrawe (a), (b) en (c) the provisions of paragraphs (a), (b) and (c) hiervan te voldoen, is die plaaslike bestuur hereof the local authority shall be entitled geregtig om die werk op koste van die to do the work at the cost of the township dorpseienaar te doen. owner. (4) BESKKKNG OOR BESTAANDE TTEL (4) DSPOSAL OF EXSTNG CONDTONS OF VOORWAARDES TTLE Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of met inbegrip van die voorbehoud van die regte op rights to minerals, but excluding the following aliena minerale, maar uitgesonderd die volgende ont Lion which does not affect the township area: eiening wat nie die dorp raak nie: "Die eiendom hiermee getransporteer is onder "Die eiendom hiermee getransporteer is hewig aan die Onteiening van onderhewig aan die Onteiening van i. Twee (2) Gedeeltes groot ongeveer i. Twee (2) Gedeeltes groot ongeveer 1200 (EENDUSEND TWEEHON 1200 (EENDUSEND TWEEHON DERD) vierkante meter en 6523 DERD) Vierkante Meter en 6523 (SESDUSEND VYFHONDERD (SESDUSEND VYFHONDERD DREEN TWNTG) vierkante me DRE ENTWNTG) vierkante me ter; en ii. ter; en ii. 'n Stormwaterpyplyn Serwituut groot 'n Stormwaterpyplyn Serwituut groot ongeveer 29 (NEGEENTWNTG) ongeveer 29 (NEGEEN TWNTG) vierkante meter; vierkante meter; deur die STADSRAAD VAN PRETORA deur die STADSRAAD VAN PRETORA kragtens Ordonnansie No 17/1939 soos sal kragtens Ordonnansie no 17/1939 soos sal blyk uit Kennisgewing van Onteiening nr blyk uit Kennisgewing van Onteiening no EX 118/1986." EX1188/1986." (5) LAND FOR MUNCPAL PURPOSES (5) GROND VR MUNSPALE DOELENDES Ed 151 shall be transferred to the local authority Erf 151 moet deur en op koste van die dorpseie by and at the expense of the township owner as a naar aan die plaaslike bestuur as 'n park oorgedra park. word. (6) DEMOLTON (6) SLOPNG VAN GEBOUE EN STRUKTURE STRUCTURES OF BULDNGS AND Die dorpseienaar moet op eie koste alle be The township owner shall at its own expense staande geboue en strukture wat binne boulynre cause all existing buildings and structures situated serwes, kantruimtes of oor gemeenskaplike within the building line reserves, side spaces or grense geled is, laat sloop tot bevrediging van die over common boundaries to be demolished to the plaaslike bestuur wanneer die plaaslike bestuur satisfaction of the local authority, when required dit vereis. by the local authority to do so.

12 12 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 ' (7) VERSKUWNG OF VERVANGNG VAN (7) REMOVAL OR REPLACEMENT OF MUNSPALE DENSTE NCPAL SERVCES MU. f, by reason of the establishment of the town ship, it should become necessary to remove or re place any existing municipal services, the cost thereof shall be borne by the township owner. ndien dit as gevolg van die stigting van die dorp nodig word om enige bestaande munisipale dienste te verskuif of te vervang moet die koste daar van deur die dorpseienaar gedra word. 2. TTELVOORWAARDES Die erwe met die uitsondering van die erf genoem in 2. CONDTONS OF TTLE klousule 1(5) is onderworpe aan die volgende voor waardes opgele deur die Administrateur ingevolge die The erven with the exception of the erf mentioned in bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en clause 1(5) shall be subject to the following conditions Dorpe, imposed by the Administrator in terms of the provi sions of the Town planning and Townships Ordinance, (1) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in twee grense. uitgesonderd 'n straatgrens en, in favour of the local authority, for sewerage and die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisionele serwi other municipal purposes, along any two bounda tuut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die ries other than a street boundary and in the case toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer of a panhandle erf, an additional servitude for verlang deur die plaaslike bestuur: Met then ver municipal purposes 2 m wide across the access stande dat die plaaslike bestuur van enige soda portion of the erf, if and when required by the nige seriwtuut mag afsien. local authority: Provided that the local authorit (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die may dispense with any such servitude. voornoemde serwituutgebied opgerig word nie en (2) No building or other structure shall be erected geen grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. within the aforesaid servitude area and no large rooted trees shall be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof. (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur hom uitgegrawe word tydens die (3) The local authority shall be entitled to deposit aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige temporarily on the land adjoining the aforesaid rioolhoofpypleidings en ander werke wat hy vol servitude such material as may be excavated by it gens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik te plaas during the course of the construction, mainte op die grond wat aan die voornoemde serwituut nance or removal of such sewerage mains and grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig other works as it, in its discretion may deem tot redelike toegang tot genoemde grond vir die necessary and shall further be entitled to reason voornoemde doel, onderworpe daaraan dat die able access to the said land for the aforesaid pur plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedu pose subject to any damage done during the rende die aanleg, onderhoud of verwyderings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke process of the construction, mainteance or re moval of such sewerage mains and other works veroorsaak het. being made good by the local authority. Administrateurskennisgewing 8 3 Januarie 1990 Administrator's Notice 8 3 January 199 PRETORA WYSGNGSKEMA 2133 PRETORA AMENDMENT SCHEME 2133 Dic Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings The Administrator hereby in terms of the provisions of secvan artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning tion 89(1) of the Town planning and Townships Ordinance, en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n wysiging 1965, declares that he has approved an amendment scheme, van dorpsbeplanningskema, 1974, wat uit dieselfde being an amendment of Town planning Scheme, grond as die dorp Pretoriuspark Uitbreiding 3 bestaan, goed 1974, comprising the same land as included in the township of gekeur het. Pretoriuspark Extension 3. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Departementshoof, Plaaslike Be stuur, Behuising en Werke,, en die Stadsklerk, Pre toria en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Head of Department, Local Government, Housing and Works,, and the Town Clerk, and are open for inspection at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as wysigingskema This amendment is known as Amendment Scheme PB 4923H2133 PB 4923H2133 Administrateurskennisgewing 9 3 Januarie 1990 POTCHEFSTROOM WYSGNGSKEMA 218 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning Administrator's Notice 9 3 January 1990 POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 218 The Administrator hereby in terms of the provisions of se lion 89(1) of the Town planning and Townships Ordinance.

13 (b) 1 1 PB PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY Dorpe, 1965, dat by 'n wysigingskema synde 'n wysiging 1965, declares that he has approved an amendment scheme, an Potchefstroomdorpsbeplanningskema, 1980, wat uit die being an amendment of Potchefstroom Town planning selfde grond as die dorp Grimbeekpark Uitbreiding 7 be Scheme, 1980, comprising the same land as included in the staan, goedgekeur het. township of Grimbeekpark Extension 7. an Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are in bewaring gehou deur die Departementshoof, Plaaslike Be filed with the Head of Department, Local Government, stuur, Behuising en Werke,, en die Stadsklerk, Pot Housing and Works,, and the Town Clerk, Potchefchefstroom en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. stroom and are open for inspection at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Potchefstroomwysi This amendment is known as Potchefstroom Amendment gingskema 218. Scheme PB 49226H218 Administrateurskennisgewing 10 3 Januarie 1990 Administrator's Notice 10 3 January 1990 VERKLARNG TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATON AS APPROVED TOWNSHP ngevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die n terms of section 69 of the Town planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator Administrateur hierby die dorp Grimbeekpark Uitbreiding 7 hereby declares Grimbeekpark Extension 7 Township to be tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes an approved township subject to the conditions set out in the in die bygaande Bylae. Schedule hereto. isiteengesit PB PB SCHEDLE BYLAE CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE MADE BY BASL READ ELANDSHEUWEL DE DOEN DEUR BASL READ ELANDSHEUNVEL DE VELOPMENT UNDER THE PROVSONS OF THE VELOPMENT NGEVOLGE DE BEPALNGS VAN TOWN PLANNNG AND TOWNSHPS ORDNANCE, DE ORDONNANSE OP DORPSBEPLANNNG EN 1965, FOR PERMSSON TO ESTABLSH A TOWNSHP DORPE, 1965, OM TOESTEMMNG OM 'N DORP TE ON PORTON 1047 OF THE FARM VYFHOEK STG OP GEDEELTE 1047 VAN DE PLAAS VYFHOEK PROVNCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED PRO VNSE TRANS VAAL, TOEGESTAAN S 1. CONDTONS OF ESTABLSHMENT 1. STGTNGSVOORWAARDES (1) NAME (1) NAAM The name of the township shall be Grimbeekpark Die naam van die dorp is Grimbeekpark Uitbrei Extension 7. ding 7. P (2) ONTWERP (2) DESGN Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Algemene Plan LG No A7596/87. The township shall consist of erven and streets as (3) STORMWATERDRENERNG EN STRAAT indicated on General Plan SG No A7596/87. BOU (3) STORMWATER DRANAGE AND STREET CONSTRUCTON (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die (a) The township owner shall on request by the plaaslike bestuur aan sodanige bestuur 'n local authority submit to such authority for gedetailleerde skema, volledig met planne, its approval a detailed scheme complete deursnee en spesifikasies, opgestel deur 'n with plans, sections and specifications, pre siviele ingenieur wat deur die plaaslike be pared by a civil engineer approved by the stuur goedgekeur is, vir die opgaar en af local authority, for the collection and disvoer van stormwater deur die hele dorp posal of stormwater throughout the town deur middel van behoorlike aangelegde ship by means of properly constructed werke en vir die aanle, teermacadamise works and for the construction, tarmacadaring, beranding en kanalisering van die mising, kerbing and channelling of the strate daarin, tesame met die verskaffing streets therein together with the provision van sodanige keermure as wat die plaaslike of such retaining walls as may be considered bestuur nodig ag, vir goedkeuring voorle. necessary by the local authority. Verder moet die skema die roete en helling aandui deur middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende straat verkry. Furthermore, the scheme shall indicate the route and gradient by which each erf gains access to the street on which it abuts. Die dorpseienaar moet, wanneer die plaas (b) The township owner shall, when required like bestuur dit vereis, die goedgekeurde by the local authority to do so, carry out the skema op eie koste namens en tot bevredi approved scheme at its own expense on be. ging van die plaaslike bestuur, onder toesig half and to the satisfaction of the local auth van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike ority under the supervision of a civil bestuur goedgekeur, uitvoer. engineer approved by the local authority.

14 14 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die (c) The township owner shall be responsible As instandhouding van die strate tot bevredi for the maintenance of the streets to the sat ging van die plaaslike bestuur totdat die isfaction of the local authority until the strate ooreenkomstig subklousule (b) ge streets have been constructed as set out in bou is. subclause (b). (d) ndien die dorpseienaar versuim om aan die (d) f the township owner fails to comply with bepalings van paragrawe (a), (b) en (c) the provisions of paragraphs (a), (b) and (c) hiervan te voldoen, is die plaaslike bestuur hereof the local authority shall be entitled geregtig om die werk op koste van die to do the work at the cost of the township dorpseienaar te doen. owner. (4) BESKKKNG OOR BESTAANDE TTEL (4) DSPOSAL OF EXSTNG CONDTONS OF VOORWAARDES TTLE Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan All erven shall be made subject to existing condit bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, ions and sevitudes, if any, including the reserva met inbegrip van die voorbehoud van die regte op tion of rights to minerals, but excluding minerale, maar uitgesonderd (a) the irrigation servitude registered in terms (a) die besproeiingserwituut geregistreer in of Deed of Cession K245/1974 which affects terme van Akte van Sessie K245/1974 wat Erven 222, 237 and a street in the township slegs Erwe 222, 237 en 'n straat in die dorp only. raak; en (b) The following right which will not be pres (b) die volgende reg wat nie aan die erwe in die sed onto the erven in the township: dorp oorgedra moet word Die voormalige Gedeelte 1027 ('n gedeelte Die voormalige Gedeelte 1027 ('n gedeelte van Gedeelte 14), soos,aangedui deur fi van Gedeelte 14), soos aangedui deur fi guur a Noordelike oewer van Watervoor guur a Noordelike oewer van Watervoor BC suidelike oewer van watervoor b en die BC suidelike oewer van watervoor b en die voormalige Gedeelte 1028 ('n gedeelte van voormalige Gedeelte 1028 ('n gedeelte van Gedeelte 14), sons aangedui deur die figuur Gedeelte 14), soos aangedui deur die figuur K L H J K op Kaart SG No A11237/86 ge K L H J K op Kaart SG No A11237/86 ge heg aan Sertifikaat van Vereenigde Titel heg aan Sertifikaat van Vereenigde Titel No T42746/1987 is geregtig aan die terme No T42746/1987 is geregtig aan die terme en voorwaardes van sekere. Notariele Akte en voorwaardes van sekere Notariele Akte van Ooreenkoms gepasseer voor Notaris van Ooreenkoms gepasseer voor Notaris Jacobus Johannes Francois du Toit op die Jacobus Johannes Francois du Toit op die 15e dag van April 1913, en geregistreer on 15e dag van April 1913, en geregistreer on der No 134/1913 ten aansien van 'n water der No 134/1913 ten aansien van 'n water voor wat lei van die genoemde gedeelte voor wat lei van die genoemde gedeelte gemerk 4 na die plaas Elandsheuwel 587, gemerk 4 na die plaas Elandsheuwel 587, Distrik Potchefstroom, 'n gruisput op ge Distrik Potchefstroom, 'n gruisput op ge noemde gedeelte gemerk 7 en 'n reg van noemde gedeelte gemerk 7 en 'n reg van weg oor die genoemde gedeeltes in hierdie weg oor die genoemde gedeeltes in hierdie paragraaf beskrywe. paragraaf beskrywe. (5) LAND FOR STATE AND MUNCPAL PUR a (5) GROND VR STAATS MUNSPALE DOEL POSES ENDES The following erven shall be transferred to the Die volgende erwe moet deur en op koste van die proper authorities by and at the expence of the dorpseienaar aan die betrokke instansies oorge township owner: dra word: (a) For state purposes: (a) Vir staatsdoeleindes: Erven 222 and 237. Erwe 222 en 237 (13) For municipal purposes: (b) Vir munisipale doeleindes Park (Public Open Space): Erf 255. Park (Openbare Oop Ruimte) Erf255 (6) ACCESS (6) TOEGANG No ingress from Provincial Road P205 to the Geen ingang van Provinsiale Pad P205 tot die township and no egress to Provincial Road P205 dorp en geen uitgang tot Provinsiale Pad P205 from the township shall be allowed. uit die dorp word toegelaat nie. (7) DEMOLTON OF BULDNGS AND (7) SLOPNG VAN GEBOUE EN STRUKTURE STRUCTURES Die dorpseienaar moet op eie koste alle be The township owner shall at its own expense staande geboue en strukture wat binne boulynre cause all existing buildings and structures situated serwes, kantruimtes of oor gemeenskaplike within the building line reserves, side spaces or grense gelee is, laat sloop tot bevrediging van die over common boundaries to be demolished to the plaaslike bestuur wanneer die plaaslike bestuur satisfaction of the local authority. when required dit vereis. by the local authority to do so.

15 PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY TTELVOORWAARDES 2. CONDTONS OF TTLE Die erwe met die uitsondering van die erwe genoem in The erven with the exception of the erven mentioned in klousule 1(5) is onderworpe aan die volgende voor clause 1(5) shall be subject to the following conditions waardes opgele deur die Administrateur ingevolge die imposed by the Administrator in terms of the provis bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en ions of the Town planning and Townships Ordinance, Dorpe, (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, (1) Die ell is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, in favour of the local authority, for sewervir riolerings en ander munisipale doeleindes, age and other municipal purposes, along ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige any two boundaries other than a street twee grense, uitgesonderd 'n straatgrens en, in boundary and in the case of a panhandle die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisionele serwi erf, an additional servitude for municipal tuut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die purposes 2 m wide across the access portion toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer of the erf, if and when required by the local verlang deur die plaasklike bestuur: Met dien authority: Provided that the local authority verstande dat die plaaslike bestuur van enige somay dispense with any such servitude. danige serwituut mag afsien. (2) No building or other structure shall be (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die erected within the aforesaid servitude area voornoemde serwituutgebied opgerig word nie en and no large rooted trees shall be planted geen grootwortelbome mag binne die gebied van within the area of such servitude or within 2 sodanige serwituut of binne 'n afstand van 2 m m thereof. daarvan geplant word nie. (3) The local authority shall be entitled to de (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige ma posit temporarily on the land adjoining the teriaal wat deur hom uitgegrawe word tydens die aforesaid servitude such material as may be aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige excavated by it during the course of the rioolhoofpypleidings en ander werke wat by vol construction, maintenance or removal of gens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik le plaas such sewerage mains and other works as it, op die grond wat aan die voornoemde sewituut in its discretion may deem necessary and grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig shall further be entitled to reasonable actot redelike toegang tot genoemde grond vir die cess to the said land for the aforesaid pur voornoemde doel, ondenvorpe daaraan dat die pose subject to any damage done during the plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedu process of the construction, maintenance or rende die aanleg, onderhoud of venvyderings van removal of such sewerage mains and other sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke works being made good by the local author veroorsaak word. ity. Administrateurskennisgewing 11 3 Januarie 1990 Administrator's Notice 11 3 January 1990 ROODEPOORT WYSGNGSKEMA 129 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 129 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa The Administrator hereby in terms of the provisions of secgs van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan tion 89(1) of the Townplanning and Townships Ordinance, ig en Dorpe, 1965, dat by 'n wysigingskema synde 'n 1965, declares that he has approved an amendment scheme, r1987,, siging van Roodepoort dorpsbeplanningskema, 1987, wat being an amendment of Roodepoort Town planning Scheme, comprising the same land with which the boundaries of ud iotrdpi efsl eolrfiddea grondtitbr ebi de isutaga2n ausit diegeb wr eai awr omrede go diegeenkseeur vanhet die the township Florida Extension 2 are being extended. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Departementshoof, Plaasare filed with the Head of Department, Local Government, like Bestuur, Behuising en Werke, en die Stads Housing and Works, and the Town Clerk, Roodeklerk, Roodepoort, en is beskikbaar vir inspeksie op alle poort, and are open for inspection at all reasonable times. redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Roodepoort wysi This amendment is known as Roodepoort Amendment gingskema 129. Scheme 129. PB 49230H 129 PB 49230H129 Administrateurskennisgewing 12 3 Januarie 1990 Administrator's Notice 12 3 January 1990 MUNSPALTET GERMSTON VOORGESTELDE VERANDERNG VAN GRENSE ngevolge artikel 10 van die Ordonnansie op Plaaslike Be stuur, 1939, word hierby bekendgemaak dat die Munisipali t van Germiston 'n versoekskrif by die Administrateur Wedien het met die bede dat by die bevoegdhede aan hom verleen by artikel 9(7) van genoemde Ordonnansie uitoefen en die grense van die Munisipaliteit van Germiston verander GERMSTON MUNCPALTY PROPOSED ALTERATON OF BOUNDARES Notice is hereby given, in terms of section 10 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Germiston Municipality has submitted a petition to the Administrator praying that he may in the exercise of the powers conferred on him by section 9(7) of the said Ordinance, alter the boundaries of

16 16 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 deur die opneming daarin van die gebied wat in die Bylae hierby omskryf word. Germiston Municipality by the inclusion therein of the area described in the Schedule hereto. Enige belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 dae t shall be competent for any persons interested, within 30 na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant days of the first publication hereof in the Provincial Gazette, aan die Uitvoerende direkteur: Tak Gemeenskapsontwikkeling, Privaatsak X437, 'n teenpetisie to rig waarin die meat Branch, Private Bag X437, a counterpetition to direct to the Executive Director: Community Develop Administrateur versoek word om nie aan genoemde versoekskrif, in geheel of ten dele, to voldoen nie. said petition, either wholly or in part. requesting the Administrator to refrain from granting the Further particulars of the application are open for inspec Verdere besonderhede van die aansoek le in die kantoor tion at the office of the Director General: Community Devel van die Direkteur generaal, Tak Gemeenskapsontwikkeling, opment Branch, Room B213, Provincial Building, Pretorius Kamer B213, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat,, Street,. ter insae. SCHEDULE BYLAE Portions of the following Whole of the following Gedeeltes van die volgende Geheel van die volgende farms: farms: plase: plase: Rietfontein 153 R Gardenvale 148 R Rietfontein 153 R Gardenvale 148 R Rietspruit 152 R Greenvalley 1541R Rietspruit 152 R Greenvalley 154 R Waterval 150 R Welverdiend 379 R Waterval 150 R Welverdiend 379 R Witkop 180 R Diepkloof 182 R Witkop 180 R Diepkloof 182 R Blesboklaagte 181 R Valsfontein 183 R Blesboklaagte 181 R Valsfontein 183 R Schoongezicht 378 R Kafferskraal 381 R Schoongezicht 378 R Kafferskraal 381 R Tamboekiesfontein 173 R Showdon 387 R Tamboekiesfontein 173 R Showdon 387 R G017/30/2/1 G017/30/2/1 3 Administrateurskennisgewing 13 3 Januarie 1990 Administrator's Notice 13 3 January 1990 MUNSPALTET STLFONTEN VERANDERNG VAN GRENSE STLFONTEN MUNCPALTY ALTERATON OF BOUNDARES Die Administrateur het ingevolge artikel 9(7) van die Or The Administrator has in terms of section 9(7) of the Local donnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), alter 1939), die grease van die Munisipaliteit van Stilfontein ver ed the boundaries of the Municipality of Stilfontein by the in ander deur die inlywing daarby van die gebied wat in die By corporation therein of the area described in the Schedule lae hierby omskryf word. hereto. BYLAE SCHEDULE ' Resterende Gedeelte van Gedeelte 13 ('n gedeelte van Ge Remaining Extent of Portion 13 (a portion of Portion 4) of deelte 4) van die plaas Palmietfontein 403 P, Transvaal, the farm Palmietfontein 403 P, Transvaal, measuring groot 293,3944 ha. 293,3944 ha. PB Vol 2 PB Vol 2 Administrateurskennisgewing 14 3 Januarie 1990 Administrator's Notice 14 3 January 1990 WET OP GEESTESGESONDHED, 1973 (WET NO 18 MENTAL HEALTH ACT, 1973 (ACT NO 18 OF 1973) VAN 1973) AANWYSNG VAN HOOFDREKTEUR: DESGNATON OF CHEF DRECTOR: COMMUNTY GEMEENSKAPSGESONDHED HEALTH Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 74(1) van die Under the powers vested in me by section 74(1) of the Mental Wet op Geestesgesondheid, 1973 (Wet No 18 van 1973), Health Act, 1973 (Act No 18 of 1973), read with Proclama saamgelees met Proklamasie No 60 van 31 Maart 1988, wys tion No 60 of 31 March 1988, hereby designate the Chief Diek hierby die Hoofdirekteur: Gemeenskapsgesondheid in rector: Community Health in the service of the Health diens van die Tak Gesondheidsdienste van die Transvaalse Services Branch of the Transvaal Provincial Administration Provinsiale Administrasie aan as die beampte wat 'n lisensie as the officer who may on my behalf issue a licence under secingevolge artikel 46(1) van die Wet op Geestesgesondheid, tion 46(1) of the Mental Health Act , namens my mag uitreik. ADMNSTRATEUR VAN DE PROVNSE TRANS ADMNSTRATOR OF THE PROVNCE OF THE VAAL TRANSVAAL lle

17 PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY Offisiele Kennisgewings Official Notices KENNSGEWNG 1 VAN 1990 NOTCE 1 OF 1990 STADSRAAD VAN MODDERFONTEN TOWN COUNCL OF MODDERFONTEN WYSGNG VAN PARKEERTERRENREGULASES AMENDMENT TO PARKNG GROUNDS REGU LATONS Die Stadsklerk van Modderfontein publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, The Town Clerk of Modderfontein hereby publishes, in 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), die wysiging van die veror terms of section 101 of the Local Government Ordinance, deninge hierna uiteengesit: 1939 (Ordinance 17 of 1939), the amendment to the Bylaws set forth hereinafter: Die Parkeerterreinregulasies van die Munisipaliteit van Modderfontein, gepubliseer in Administrateurskennisgewing The Parking Grounds Regulations of the Modderfontein 923 gedateer 12 Augustus 1981, word hierby verder gewysig: Municipality published under Administrator's Notice 923, dated 12 August 1981, are hereby further amended: deur artikel 14(2) te hernommer na artikel 14(2)(a) en die invoeging van die volgende na paragraaf 14(2)(a). by the renumbering of section 14(2) to read 14(2)(a) and the insertion after paragraph (a) of the following: "(b) ndien 'n motorvoertuig nie met 'n voorruit toegerus is nie, deur dit deur middel van die gom daaraan op die bin "(b) f the vehicle is not fitted with a windscreen, by affix nekant van die deursigtige voorkant van 'n duursame water ing it by means of gum on the side of the transparent front of digte houer aan te heg en so 'n houer word op 'n opvallende a durable watertight holder and such holder shall be affixed plek aan die linkerkant van sodanige voertuig aangeheg sodat in a conspicuous place on the left side of such vehicle so that die drukwerk op die voorkant van sodanige bewys duidelik the print of the face of such certificate is clearly legible to a leesbaar is deur iemand wat aan daardie kant staan. " person standing on that side." G HURTER G HURTER Stadsklerk Municipal Offices Town Clerk Munisipale Kantore Harley Street Harleystraat Modderfontein Modderfontein January Januarie 1990 Notice No 14/1989 Kennisgewing No 14/ KENNSGEWNG 2 VAN 1990 NOTCE 2 OF 1990 DORPSRAAD VAN MACHADODORP VLLAGE COUNCL OF MACHADODORP WYSGNG VAN STANDAARDVERORDENNGE BE AMENDMENT TO BY LAWS RELATNG TO DOGS TREFFENDE HONDE Die Stadsklerk van Machadodorp publiseer hierby inge The Town Clerk of Machadodorp hereby, in terms of secvolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, tion 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publish 1939, die verordeninge hierna uiteengesit. es the bylaws set forth hereinafter. Die Verordeninge Betreffende Honde, deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 117 van 3 Februarie 1982 word hierby gewysig deur die Tarief van Gelde wat as Bylae by die verordeninge ingevoeg is, deur die volgende te vervang: "B YLAE 1. Hondebelasting (artike12) TAREF VAN GELDE (i) Honde, hetsy reuns of tewe, gesteriliseer of nie, van ses maande of ouer: (a) Vir die eerste hond: R10 (b) Vir die tweede hond: R15 (c) Vir die derde hond: R20 (d) Vir elke hond meer as drie: R25 (ii) Duplikaat belastingkwitansie (artikel 6): 50c (iii) Oordrag van belastingkwitansie (artikel 7): 50c (iv) Dryfgelde: R10 The Bylaws Relating to Dogs, adopted by the Council under Administrator's Notice 117 of 3 February 1982, are hereby amended by the substitution for the Tariff of Charges, inserted as a Schedule to the Bylaws, of the following: 1. Dog tax (section 2) "SCHEDULE TARFF OF CHARGES i) Dogs, whether male dogs or bitches, sterilized or not, of six months or older: a) For the first dog: R10 b) For the second dog: R15 c)for the third dog: R20 d) For each dog, more than three: R25 ii) Duplicate tax receipt (section 6): 50c iii) Transfer of tax receipt (section 7): 50c iv) Driving fees: R10

18 1 18 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 (v) Skutgelde, per dag of gedeelte daarvan (artikel 9): R5 v) Pound fees, per day or part thereof (section 9): R5. 2. Getal honde op perseel (artikel 16) 2. Number ofdogs on premises (Sectoin 16) Niemand mag op sy perseel meer as drie honde aanhou sonder die skriftelike goedkeuring van die Raad nie." E H VAN PLETSEN Municipal Offices Stadsklerk Munisipale Kantore PO Box 9 Posbus 9 Machadodorp Machadodorp January Januarie 1990 Notice No 10/1989 Ken nigewing 10/1989 No person shall be allowed to keep more than three dogs on his premises without the written consent of the Council." E H VAN PLETSEN Town Clerk 3 Algemene Kennisgewings General Notices KENNSGEWNG 2287 VAN 1989 NOTCE 2287 OF 1989 STADSRAAD VAN MDRAND TOWN COUNCL OF MD RAND VOORGENOME PERMANENTE SLUTNG EN VER VREEMDNG PAD GELEE VAN WES 'N VAN GEDEELTE VAN DE DENS PAD P1/2 EN TUSSEN PROPOSED PERMANENT CLOSURE AND ALENA HOEWES 55 EN 85, HALFWAY HOUSE ESTATE TON OF A PORTON OF THE SERVCE ROAD STU ATED WEST LANDBOUHOEWES OF ROAD P1/2 AND BETWEEN HOLDNGS 55 AND 85, HALFWAY HOUSE ESTATE Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel AGRCULTURAL HOLDNGS 67, gelees met artikel 79(18) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), coos gewysig, Notice is hereby given in terms of the provisions of section dat die Stadsraad van Midrand van voorneme is om 67, read with section 79(18) of the Local Government Ordi 'n gedeelte van die dienspad nance, 1939 geled wes (Ordinance van 17 Pad of P1/2 en 1939), as tussen amended, that it is Hoewes 55 en 85, Halfway House Estate Landbouhoewes, the intention of the Town Council of Midrand to permanentgroot ongeveer ly close 571 m2, permanent te sluit en aan die eienaar and alienate a portion of the service road situated van Hoewe west of 85, Halfway House Estate Road P1/2 and between Holdings Landbouhoewes te 55 and 85, Halfway vervreem. House Estate Agricultural Holdings, approximately 571 ml in extent, to the owner of Holding 85 Halfway House Estate Die eiendom is tans gesoneer as "Straat". Agricultural Holdings. 'n Sketsplan wat die Jigging van die betrokke eiendom aan The property is zoned as "Street". i toon le gedurende kantoorure ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, A Munisipale sketch plan indicating the situation of the property con Kantore, Ou weg, Randjespark vir 'n tydperk van 60 cemed will (sestig) dae vanaf 27 Dethe office of the Town Secretary, Municipal Offices, Old Pre be available for inspection during office hours at sember toria Road, Randjespark, for a period of 60 (sixty) days from Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen die voorge 27 December stelde sluiting en vervreemding, moet sodanige beswaar bin Any ne 60 (sestig) dae vanaf datum hiervan, skriftelik rig aan die person who wishes to object to the proposed closure Stadsklerk, Privaatsak X20, Halfway House, and alienation should do so in writing to the Town Clerk, Pri 1685, om die ondergetekende te bereik nie later as vate Bag X20, Halfway House, 12:00 op 27 Februarie 1685, within 60 (sixty) days from the date hereof, to reach the undersigned not later than 12:00 on 27 February HRALUBBE Waarnemende Stadsklerk Munisipale Kantore Ou weg Municipal Offices Randjespark Old Road Privaatsak X20 Randjespark Halfway House Private Bag X Halfway House 13 Desember Kennisgewing No 113/ December 1989 Notice No 113/1989 KENNSGEWNG 2288 VAN 1989 NOTCE 2288 OF 1989 PRETORASTREEK WYSGNGSKEMA 1159 HRALUBBE Acting Town Clerk 27 3 PRETORA REGON AMENDMENT SCHEME 1159 Ons, Axiplan Stads en Streekbeplanners, synde die gemagtigde agent van Erf 1521, We, Axiplan Town and Regional Planners, being the auth Wierdapark Uitbreiding 1, gee orized agent of Err 1521, Wierdapark Extension 1, hereby hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the 1986 (Ordonnansie Town plan 15 van ning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986),

19 PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY ), kennis dat ons by die Stadsraad van Verwoerdburg that we have applied to the Town Council of Verwoerdburg, lknsoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplan for the amendment of the town planning scheme in operation ngskema in werking bekend as streekdorpsaan known as Region Town planning Scheme, 1960, by legskema, 1960, deur die hersonering van die eiendom hierbo the rezoning of the property described above, situated 1276 beskryf, geled te Willem Bothastraat 1276, van "Spesiaal" vir Willem Botha Street, from "Special" for shops, offices and winkels, kantore en professionele kamers onderworpe aan professional suites subject to Annexure 'A' 20 to "Special" Bylae 'A' 20 tot "Spesiaal" vir winkels, kantore, professiofor shops, offices, professional suites, dwelling units and a nele kamers, wooneenhede en 'n openbare garage onder worpe aan 'n voorgestelde Bylae 'A' 359. public garage subject to a proposed Annexure 'A' 359. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Ver normal office hours at the office of the Town Clerk, Ver woerdburg, Munisipale Kantore, h/v Rabie en Basdenstraat, woerdburg Municipal Offices on the cnr of Rabie and Basden vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Desember Streets for the period of 28 days from 27 December Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applicabinne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Desember 1989 skriftenon must be lodged with or made in writing to the Town.. lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus Clerk at the above address or at PO Box 14013, Verwoerd 14013, Verwoerdburg ingedien of gerig word. burg within a period of 28 days from 27 December Adres van gemagtigde agent: p/a Axiplan, Posbus 2713, 0001 of Paul Krugerstraat 59, Address of authorized agent: c/o Axiplan, PO Box 2713, 0001 or 59 Paul Kruger Street, KENNSGEWNG 2289 VAN 1989 NOTCE 2289 OF 1989 KLERKSDORP WYSGNGSKEMA 287 KLERKSDORP AMENDMENT SCHEME 287 KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM WYSGNG VAN DORPSBEPLANNNGSKEMA NGEVOLGE AR NOTCE OF APPLCATON FOR AMENDMENT OF TKEL 56(1)(b)(i) VAN DE ORDONNANSE OP TOWNPLANNNG SCHEME N TERMS OF SECTON DORPSBEPLANNNG EN DORPE, 1986 (ORDONNAN 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNNG AND TOWN SE 15 VAN 1986) SHPS ORDNANCE, 1986 (ORDNANCE 15 OF 1986) (Regulasie 11(2)) (Regulation 11(2)) Ek, Abraham Jacobus Petrus de Wet, synde die gemag tigde agent van die eienaar van Erwe 569 en 570, Klerksdorp,, Abraham Jacobus Petrus de Wet, being the authorized gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnan agent of the owner of Erven 569 and 570, Klerksdorp, hereby sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town plan Stadsraad van Klerksdorp aansoek gedoen het om die wysi ning and Townships Ordinance, 1986, that have applied to ging van die dorpsbeplanningskema bekend as Klerksdorp the Town Council of Klerksdorp for the amendment of the wysigingskema 287, deur die hersonering van die eiendom townplanning scheme known as Klerksdorp Amendment hierbo beskryf, geled te 2 en 4 Kockstraat, Nuwe Dorp, Scheme 287, by the rezoning of the property described Klerksdorp, van "Residensieel 4" na "Besigheid 1". above, situated at 2 and 4 Kock Street, New Town, Klerks Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge dorp, from "Residential 4" to "Business 1 wane kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer Particulars of the application will lie for inspection during okno 206, Munisipale Geboue, Klerksdorp vir 'n tydperk van normal office hours at the office of the Town Clerk, Room W8 dae vanaf 27 Desember No 206, Municipal Buildings, Klerksdorp for the period of 28 days from 27 December Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Desember 1989 skrifte Objections to or representations in respect of the applica lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus tion must be lodged with or made in writing to the Town 99, Klerksdorp ingedien of gerig word. Clerk, at the above address or at PO Box 99, Klerksdorp 2570 within a period of 28 days from 27 December De Wet en Vennote, Raadgewende ngenieurs en Stads en Streekbeplanners, Posbus 1504, Klerksdorp De Wet and Partners, Consulting Engineers and Town and Regional Planners, PO Box 1504, Klerksdorp KENNSGEWNG 2290 VAN 1989 NOTCE 2290 OF 1989 KLERKSDORP WYSGNGSKEMA 288 KLERKSDORP AMENDMENT SCHEME 288 KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM WYSGNG NOTCE OF APPLCATON FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNNGSKEMA NGEVOLGE AR TOWN PLANNNG SCHEME N TERMS OF SECTON TKEL 56(1)(b)(i) VAN DE ORDONNANSE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNNG AND TOWN DORPSBEPLANNNG EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHPS ORDNANCE, 1986 (ORDNANCE 15 OF 1986) SE 15 VAN 1986) (Regulasie 11(2)) (Regulation 11(2)) Ek, Abraham Jacobus Petrus de Wet, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erwe 569 en 570, Klerksdorp,, Abraham Jacobus Petrus de Wet, being the authorized gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnan agent of the owner of Erven 569 and 570, Klerksdorp, hereby sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplan

20 20 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 Stadsraad van Klerksdorp aansoek gedoen het om die wysi ging van die dorpsbeplanningskema bekend as Klerksdorp the Town Council of Klerksdorp for the amendment of ASP wysigingskema 288, deur die hersonering van die eiendom townplanning scheme known as Klerksdorp Amendment hierbo beskryf, gelee te Gedeelte 5 van Erf 1918, Klerks Scheme 288, by the rezoning of the property described dorp, van "Residensieel 4" na "Besigheid 1". above, situated at. Portion 5 of Erf 1918, Klerksdorp, from Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge "Residential 4" to "Business 1". wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer Particulars of the application will lie for inspection during No 206, Munisipale Geboue, Klerksdorp vir 'n tydperk van normal office hours at the office of the Town Clerk, Room 28 dae vanaf 27 Desember No 206, Municipal Buildings, Klerksdorp for the period of 28 days Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet from 27 December binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Desember 1989 skrifte Objections to or representations in respect of the applicalik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus lion must be lodged with or made in writing to the Town 99, Klerksdorp ingedien of gerig word. Clerk, at the above address or at PO Box 99, Klerksdorp 2570 within a De Wet en Vennote, Raadgewende ngenieurs en Stadsen period of 28 days from 27 December Streekbeplanners, Posbus 1504, Klerksdorp De Wet and Partners, Consulting Engineers and Town and Regional Planners, PO Box 1504, Klerksdorp ning and Townships Ordinance, 1986, that have applied tal KENNSGEWNG 2291 VAN 1989 NOTCE 2291 OF 1989 HALFWAY HOUSE EN CLAYVLLEWYSGNGSKE HALFWAY HOUSE AND CLAYVLLE AMENDMENT MA 443 SCHEME 443 Ek, Wendy Dore, synde die gemagtigde agent van die, Wendy Dore, being the authorized agent of the owner of eienaar van Hoewe 251 en 252, Erand Uitbreiding 1 Land Holding 251 and Holding 252, Erand Extension 1, Agricul bouhoewes, gee hiermee ingevolge artike156(1)(b)(0 van die tural Holdings, give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that dat ek by die Stadsraad van Midrand aansoek gedoen het om have applied to the Midrand Town Council for the amenddie wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Half ment of the townplanning scheme known as Halfway House way House en Clayville dorpsbeplanningskema, 1976, deur and Clayville Town planning Scheme, 1976, by the rezoning die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te of the property described above, situated in George Road Georgelaan van "Landbou" tot "Spesiaal" vir gebruike soos from "Agricultural" to "Spesial" for such purposes as set out uiteengesit in Bylae "B" van die Groter Gidsplan in Annexure "B" of the Greater Guide Plan subject onderworpe aan sekere voorwaardes. to certain conditions. Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, le Verdieping, Midrand Munisipale Kantore, Ou pad, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Desember 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, First Floor, Midrand Municipal Offices, Old Road, for the period of 28 days from 27 December 1989 (the date of first publication of this notice). Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applicabinne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Desember 1989 skrifte tion must be lodged with or made in writing to the Town lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Pri Clerk, at the above address or at Private Bag X20, Halfway vaatsak X20, Halfway House 1685 ingedien of gerig word. House 1685 within a period of 28 days from Adres van eienaar: p/a Rob Fowler en Medewerkers, Pos December. bus 1905, Halfway House Address of owner: do Rob Fowler and Associates, PO Box 1905, Halfway House KENNSGEWNG 2292 VAN 1989 NOTCE 2292 OF 1989 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 2833 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2833 KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM WYSGNG VAN DORPSBEPLANNNGSKEMA NGEVOLGE AR TKEL 56(1)(b)(0 VAN DE ORDONNANSE OP DORPSBEPLANNNG EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SE 15 VAN 1986) NOTCE OF APPLCATON FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNNG SCHEME N TERMS OF SECTON 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNNG AND TOWN SHPS ORDNANCE, 1986 (ORDNANCE 15 OF 1986) Ek, David Kenneth Nichol, synde die gemagtigde agent, David Kenneth Nichol, being the authorized agent of the van die eienaars van Erf 221, dorp Rosebank, gee hiermee owners of Ed 221, Rosebank Township, hereby give notice kragtens die bepalings van artikel 56(1)(b)(i) van die Ordon in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by Townships Ordinance, 1986, that have applied to the City die Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om die Council of Johannesburg for the amendment of the town wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannes planning scheme known as Johannesburg Town planning burg dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van Scheme, 1979, by the rezoning of the property described die eiendom hierbo beskryf, wat begrens word aan die westekant deur Bathlaan, aan die noordekant deur Biermanlaan on its northern side by Bierman Avenue and on its eastern en aan die oorstekant deur "The Firs" Winkelsentrum van side by The Firs Shopping Centre from Use Zone V: "Resi Gebruiksone V "Residensieel 4" plus winkels en 'n openba dential 4" plus shops and a public parking garage subject to above which is bounded on its western side by Bath Avenue,(

21 ' i hiermee the. PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY a parkeergarage onderworpe aan sekere voorwaardes na certain conditions to Use Zone V "Business 4" plus shops, bruik and a public parking garage, subject to certain sone V "Besigheid 4" plus winkels, wooneenhede en 'n conditions. openbare parkeergarage onderworpe aan sekere voorwaardes. Particulars of the application will lie for inspection during r... Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at Town planning nformation, 7th wone kantoorure by Dorpsbeplanninginligting, 7e Vloer, Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg for the Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg vir 'n tydperk period of 28 days from 27 December van 28 dae vanaf 27 Desember Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet lion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Desember 1989 skrifte Clerk, do Director of Planning at the above address or at PO lik by of tot die Stadsklerk p/a Direkteur van Beplanning by Box 30733, Braamfontein 2017 within a period of 28 days bovermelde adres of by Posbus 30733, Braamfontein 2017 infrom 27 December gedien of gerig word. Adres van eienaars: p/a Rohrs Nichol de Swardt & Dyus, Address of owners: do Rohrs Nichol de Swardt & Dyus, Posbus 800, Sunninghill PO Box 800, Sunninghill KENNSGEWNG 2293 VAN 1989 NOTCE 2293 OF 1989 RANDBURG WYSGNGSKEMA 1407 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1407 ENNSGEWNG VAN AANSOEK OM WYSGNG N DORPSBEPLANNNGSKEMA NGEVOLGE AR NOTCE OF APPLCATON FOR AMENDMENT OF KEL 56(1)(b)(i) VAN DE ORDONNANSE OP TOWNPLANNNG SCHEME N TERMS OF SECTON DORPSBEPLANNNG EN DORPE, 1986 (ORDONNAN 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNNG AND TOWN SE 15 VAN 1986) SHPS ORDNANCE, 1986 (ORDNANCE 15 OF 1986). BYLAE8 SCHEDULE 8 (Regulasie 11(2)) (Regulation 11(2)) Ek, Barbara Elsie Broadhurst, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erwe 68 tot 71 en 81 tot 83, dorp Kelland, Barbara Elsie Broadhurst, being the authorized agent of Uitbreiding 1, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van the owner of Erven 68 to 71 and 81 to 83, Kelland Extension 1 die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, ken Township, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) nis dat ek by die Stadsraad van Randburg aansoek gedoen of the Townplanning and ToWnships Ordinance, 1986, that het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend have applied to the Randburg Town Council for the amendas Randburg dorpsbeplanningskema, 1976, deur die herso ment of the townplanning scheme known as Randburg nering van bogenoemde eiendom, gelee op die hoek van Townplanning Scheme, 1976, by the rezoning of the proper Alexander Close en Kingslaan, Kelland Uitbreiding 1, van ty described above, situated on the cnr of Alexander Close "Residensieel 2" na "Spesiaal" vir and Kings Avenue, Kelland Extension aanmekaargeskakelde 1, from "Residential en/of iosstaande eenhede (Erwe 68 tot 71 en 83) en "Spe 2" to "Special" for attached and/or detached units (Erven 68 to siaal" vir privaatpad doeleindes (Erwe 81 en 82). 71 and 83) and "Special" for private road purposes (Erven 81 and 82). Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger Particulars of the application will lie for inspection during entrum, 2e Vloer, Kamer A204, h/v Jan Smutslaan en normal office hours at the office of the Town Clerk,Civic Centre, 2nd 2ndFloor, ndrik Verwoerd rylaan, Randburg vir 'n tydperk van 28 Room A204, cnr Jan Smuts Avenue and H Verwoerd Drive, Randburg for the period of e vanaf 27 Desember days from 27 December Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Desember 1989 skrifte Objections to or representations in respect of the applica lk by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Pri tion must be lodged with or made in writing to the Town vaatsak 1, Randburg 2125 ingedien of gerig word. Clerk at the above address or at Private Bag 1, Randburg Adres van eienaar: Rosmarin en Medewerkers, Sher 2125 within a period of 28 days from 27 December pia borne Square, Sherborneweg 5, Parktown Address of owner: do Rosmarin and Associates, Sherborne Square, 5 Sherborne Road, Parktown KENNSGEWNG 2294 VAN 1989 NOTCE 2294 OF 1989 SANDTON WYSGNGSKEMA 1503 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1503 KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM WYSGNG NOTCE OF APPLCATON FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNNGSKEMA NGEVOLGE AR TOWN PLANNNG SCHEME N TERMS OF SECTON TKEL 56(1)(b)(i) VAN DE ORDONNANSE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNNG AND TOWN DORPSBEPLANNNG EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHPS ORDNANCE, 1986 (ORDNANCE 15 OF 1986) SE 15 VAN 1986) BYLAE8 SCHDULE 8 (Regulasie 11(2)) (Regulation 11(2)) i Ek, Barbara Elsie Broadhurst, synde die gemagtigde agent, Barbara Elsie Broadhurst, being the authorized agent of ' n die eienaar van Erf 202, Hyde Park Uitbreiding 21, gee owner of Erf 202, Hyde Park Extension 21, hereby give ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads and Townships Ordinance, 1986, that have applied to the

22 22 PROVNSALE KOERANT, 3 ANUARE 1990 raad van Sandton aansoek gedoen het om die wysiging van Sandton Town Council for the amendment of the townplaill die dorpsbeplanningskema bekend as Sandton dorps ning scheme known as Sandton Town planning Scheme, beplanningskema, 1980, deur die hersonering van boge 1980, by the rezoning of the property described above, situnoemde eiendom, gelee to Eersteweg oorkant die Hyde Park ated in First Road opposite the Hyde Park Corner Shopping Corner Winkelsentrum, Hyde Park van "Munisipaal" na Centre, Hyde Park, from "Municipal" to "Special" for shops, "Spesiaal" vir winkels, handelsake, openbare garage, onder businesses, public garage, places of instruction, places of rigplekke, vermaaklikheidsplekke, verversingsplekke, ban amusement, places of refreshment, confectioneries, institu ketbakkerye, inrigtings en droogskoonmakers en ander tions and dry cleaners and other uses with the consent of the gebruike met die toestemming van die Stadsraad. Council. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger normal office hours at the office of the Town Clerk, Civic sentrum, Kamer 206, B Blok, h/v Weststraat en Rivoniaweg, Centre, Room 206, B Block, cnr West Street and Rivonia Sandton vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Desember Road, Sandton for the period of 28 days from 27 December Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Desember 1989 skrifte Objections to or representations in respect of the applica lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus tion must be lodged with or made in writing to the Town 78001, Sandton 2146 ingedien of gerig word. Clerk at the above address or at PO Box 78001, Sandton 2146 within a period of 28 days from 27 December Adres van eienaar: p/a Rosmarin en Medewerkers, Sher borne Square, Sherborneweg 5, Parktown Address of owner: do Rosmarin and Associates, Sher borne Square, 5 Sherbome Road, Parktown KENNSGEWNG 2295 VAN 1989 NOTCE 2295 OF PRETORA WYSGNGSKEMA PRETORA AMENDMENT SCHEME KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM WYSGNG NOTCE OF APPLCATON FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNNGSKEMA NGEVOLGE AR TOWN PLANNNG SCHEME N TERMS OF SECTON TKEL 56(1)(b)(i) VAN DE ORDONNANSE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNNG AND TOWN DORPSBEPLANNNG EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHPS ORDNANCE, 1986 (ORDNANCE 15 OF 1986) SE 15 VAN 1986) Ek, Johan van der Westhuizen van die firma Tino Ferero, Johan van der Westhuizen of the firm Tino Perero Town Stads en Streekbeplanners, Posbus 36558, Menlo Park 0102, and Regional Planners, PO Box 36558, Menlo Park 0102, besynde die gemagtigde agent van die eienaar van Gedeelte ing the authorized agent of the owner of Portion 3 3 of Erf 114 van Eff 114 en Gedeelte 2 van Eff 114 (nou deel van and Portion 2 Erf of Eff 345) 114 (now part of Eff 345), Jan Niemandpark, Jan Niemandpark,,, hereby give notice gee hiermee ingevolge artikel in terms of section 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie 56(1)(b)(i) of the op Dorpsbeplanning en Town planning and Townships Ordinance, Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van 1986, that have applied to the City Council of for aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplantoria Townplanning Scheme, the amendment of the town planning scheme known as Pre ningskema bekend as dorpsbeplanningskema, 1974, 1974, by the rezoning of the deur die hersonering van die eiendomme hierbo property described above beskryf, from "Special Residential" to "Special" for a vanaf "Spesiale Woon" tot "Spesiaal" vir 'n parkeerterrein. parking site. Die eiendom is gelet in Wolmaransstraat, tussen Swaan The erf is situated in Wolmarans Street, between straat en Stegmanstraat in Jan Niemandpark,. Street and Strydom Street, Jan Niemandpark,. Swaai Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, normal office hours at the office of the City Secretary, Room Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, toria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Desember for a period of 28 days from 27 December Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Desember 1989 skrifte tion must be lodged with or made in writing to the City Seclik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by retary of at the above address or PO Box 440, Posbus 440, 0001 ingedien of gerig word within a period of 28 days from 27 December Adres van agent: Tino Ferero Stads en Streekbeplanners, Posbus 36558, Menlo Park Address of agent: Tino Ferero Town and Regional Plan 273 ners, PO Box 36558, Menlo Park KENNSGEWNG 2296 VAN 1989 NOTCE 2296 OF 1989 PRETORA WYSGNGSKEMA 3477 PRETORA AMENDMENT SCHEME 3477 KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM WYSGNG VAN DORPSBEPLANNNGSKEMA NGEVOLGE AR NOTCE OF APPLCATON FOR AMENDMENT OF TKEL 56 VAN DE ORDONNANSE OP DORPSBE TOWN PLANNNG SCHEME N TERMS OF SECTON PLANNNG EN DORPE, 1986 (ORDONNANSE 15 VAN 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNNG AND TOWNa 1986) SHPS ORDNANCE, 1986 (ORDNANCE 15 OF 1986) Ek, Eugene van Wyk van Van Wyk en Van Aardt, synde, Eugene van Wyk of Van Wyk and Van Aardt, being the die gemagtigde agent van die eienaar van die Restant van authorized agent of the owner of Remainder and Portion 1 of

23 PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY edeelte 1 van Erf 43, gee hiermee ingevolge artikel 56 van Erf 43, Brooklyn hereby give notice in terms of section of die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, ken the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that nis dat ek by die Stadsraad van aansoek gedoen het have applied to the City Council of for the amendom die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as ment of the townplanning scheme known as Town dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering planning Scheme, by the rezoning of the property described van die eiendom hierbo beskryf, gelee op die noordwes above, situated on the southwestern corner of Brook and telike hoek van Brook en Duncanstraat van "Spesiale Duncan Streets, from "Special Residential" and "Special" to Woon" tot "Spesiaal" vir kantore en professionele kamers. "Special" for offices and professional suites. Provided that Met dien verstande dat met die Stadsraad se toestemming an with the consent of the City Council other uses may also be der gebruike ook toegelaat mag word. permitted. Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, normal office hours at the office of the City Secretary, Room Kamer 3204, 3e Vloer, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre 3024, 3rd Floor, Munitoria, Van der Walt Street, for toria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Desember the period of 28 days from 27 December Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf Objections to or representations in respect of the applica 27 Desember 1989 skriftetion must be lodged with or made in writing to the City Sec lik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by retary at the above address or at PO Box 440, 0001 Posbus 440, 0001 gerig word. within a period of 28 days from 27 December Adres van eienaar: Van Wyk en Van Aardt, Posbus 4731, 0001, Tel (012) /4/5. Address of agent: Van Wyk and Van Aardt, PO Box 4731, 0001, Tel (012) /4/ KENNSGEWNG 2297 VAN 1989 NOTCE 2297 OF 1989 PRETORA WYSGNGSKEMA 3476 PRETORA AMENDMENT SCHEME 3476 KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM WYSGNG VAN DORPSBEPLANNNGSKEMA NGEVOLGE AR NOTCE OF APPLCATON FOR AMENDMENT OF TKEL 56 VAN DE ORDONNANSE OP DORPSBE TOWNPLANNNG SCHEME N TERMS OF SECTON PLANNNG EN DORPE, 1986 (ORDONNANSE 15 VAN 56 OF THE TOWN PLANNNG AND TOWNSHPS OR 1986) DNANCE, 1986 (ORDNANCE 15 OF 1986) Ek, Eugene van Wyk van Van Wyk en Van Aardt, synde, Eugene van Wyk of Van Wyk and Van Aardt, being the die gemagtigde agent van die eienaars van die Restante van authorized agent of the owner of Remaining Extents of Er Erwe 14, 15 en 33, Riviera, gee hiermee ingevolge artikel 56 ven 14, 15 and 33, Riviera, hereby give notice in terms of secvan die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, lion 56 of the Town planning and Townships Ordinance, kennis dat ek by die Stadsraad van aansoek doen om 1986, that have applied to the City Council of for die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Pre the amendment of the town planning scheme known as dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van toria Townplanning Scheme, 1974, by the rezoning of the die eiendom hierbo beskryf, geled op die noordoostelike property described above, situated on the north eastern cor hoek van Rosestraat en Unionweg en die suidoostelike hoek ner of Rose Street and Union Road and the southeastern van Malanstraat en Unionweg van "Spesiale Woon" tot corner of Malan Street and Union Road, from "Special Resi kantore, mediese spreekkamers en sodanige denial" to "Special" for offices, medical consulting room and P'Spesiaal" a n d er doeleindes vir as wat die Stadsraad mag toelaat. such other purposes as the Council may approve. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, normal office hours at the office of the City Secretary, Room Kamer 3204, 3e Vloer, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre 3024, 3rd Floor, Munitoria, Van der Walt Street, for toria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Desember the period of 28 days from 27 December Adres van eienaar: Van Wyk en Van Aardt, Posbus 4731, 0001, Tel (012) Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Desember 1989 skriftelik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, 0001 of gerig word. Objections to or representations in respect of the applica tion must be lodged with or made in writing to the City Sec retary at the above address or at PO Box 440, 0001 within a period of 28 days from 27 December Address of agent: Van Wyk and Van Aardt, PO Box 4731, 0001, Tel (012) KENNSGEWNG 2300 VAN 1989 NOTCE 2300 OF 1989 Neem asseblief kennis dat die ondergenoemde dorpstigter Please take notice that the township applicant mentioned below has lodged an application for the establishment of the 'n aansoek vir die stigting van die dorp hieronder beskryf, township described below with the authorised officer as in soos in die dorpstigting en Grondgebruikregulasies, 1986, tended in the Township Establishment and Land Use Regu uitgevaardig kragtens artikel 66(1) van die Wet op Ontwikke lations, 1986, made under section 660) of the Black Commu ling van Swart Gemeenskappe, 1984, by die gemagtigde nities Development Act, aeampte ingedien het. Please take notice further that the relevant plan(s), docu W Neem asseblief verder kennis dat die toepaslike plan(ne), ment(s), and information are open for inspection at the office dokument(e) en inligting vir inspeksie by die kantoor van die of the township applicant (indicated below) for a period of 30 dorpstigter (hieronder aangedui) vir 'n tydperk van 30 (der (thirty) days from 22 December tig) dae vanaf 22 Desember 1989 ter insae 18.

24 24. PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 Neem asseblief verder kennis dat iemand wat beswaar wil Please take notice further that any person who desires to 1 maak teen of vertoe wil rig ten opsigte van die toestaan van object to or make representations in respect of the granting die aansoek, sodanige beswaar of vertoe tesame met die of the application, must deliver, such objection or represen redes by sy adres hieronder uiteengesit, moet aflewer. tation together with the reasons therefor to the authorised of ficer at his address set out below within the said 30 (thirty) Naam van dorp: kageng, Uitbreiding 2. day period. Naam van dorpstigter: Metroplan Stads en Streeksbeplan Name of Township: kageng, Extension 2. ners. Name of Township applicant: Metroplan Town and Re Adres van dorpstigter waar dokumente geinspekteer kan gional Planners. word: Kamer 7, A A Ventergebou, Kommissarisstraat 48, Klerksdorp. Address of Township applicant were documents can be in spected: Rooms 7, A A Venter Building, 48 Commissioner Adres van gemagtigde beampte: Direkteur generaal, Street, Klerksdorp. Transvaalse Provinsiale Administrasie, Talc: Gemeenskapsdienste, Privaatsak X437, Address of authorised officer: Director General, Transvaal Provincial Administration, Branch: Community Services, Getal en sonering van erwe: Erwe. Private Bag X437, Ligging en beskrywing van grond: 'n Gedeelte van Ge Number of zoning of Erven: deelte 2 van die plaas Dorpsgronde van Potchefstroom 435 Q. (Potchefstroom distrik). Locality and description of land: Portion of Portion 2 of the farm Dorpsgronde, van Potchefstroom 435 Q. (Potchefstroom District) KENNSGEWNG 1 VAN 1990 NOTCE 1 OF 1990 STADSRAAD VAN BRONKHORSTSPRUT TOWN COUNCL OF BRONKHORSTSPRUT WYSGNG VAN VRYSTELLNG VAN TAREWE TEN AMENDMENT TO THE DETERMNATON OF OPSGTE VAN WATERVOORSENNG. CHARGES OF WATER SUPPLY SERVCES KENNSGEWNG VAN VERBETERNG CORRECTON NOTCE Plaaslike Bestuurskennisgewing No 3081 van 18 Oktober Local Authority's Notice 3081 of 18 October 1989 is hereby 1989 word hiermee soos volg verbeter. corrected as follows. 1. (ii) Die syfer "R0,44c" te vervang met die syfer 1. (ii) By the substitution of the figure "R0,44c" with the "R0,48c". figure "R0,48c". Munisipale Kantore DR H B SENEKAL Municipal Offices DR H B SENEKAL Posbus 40 Stadsklerk Town Clerk PO Box 40 Bronkhorstspruit Bronkhorstspruit Desember December 1989 Kennisgewing No 33/1989 Notice No 33/ KENNSGEWNG 2 VAN 1990 NOTCE 2 OF STADSRAAD VAN BRONKHORSTSPRUT WYSGNG VAN VASSTELLNG VAN GELDE TEN OPSGTE VAN ROLERNGSDENSTE TOWN COUNCL OF BRONKHORSTSPRUT AMENDMENT TO DETERMNATON OF CHARGES N RESPECT OF DRANAGE SERVCES KENNSGEWNG VAN VERBETERNG Plaaslike Bestuurskennisgewing 3079 van 18 Oktober 1989 word hiermee soos volg verbeter: tem (2) van Deel 11.1 Besikbaarheidsgelde: CORRECTON NOTCE Local Authority's Notice 3079 of 18 October 1989 is hereby corrected as follows: tem (2) Part 11.1 Available charge: (a) Die syfer "P.2,01" deur die syfer "R4,81" te vervang en (a) By the substitution of the figure "R2,01" with the fig die syfer "R2,21" met die syfer "R5,31" te vervang. ure "124,81" and the figure "R2,21" with the figure "R5,31". Die syfer "R.0,028" deur die syfer "R0,28" te vervang. tem 7 Die syfer "R21,37" met die syfer "R0,2137" te vervang en die syfer "R.23,51" met die syfer 'R0,2351" te veryang. tem 7 By the substitution of the figure "R21,37" with the figure "R0,2137" and the figure "R23,51" with the figure `120,2351". DR H B SENEKAL Town Clerk Munisipale Kantore DR H B SENEKAL Municipal Offices Posbus 40 Stadsklerk PO Box 40 Bronkhorstspruit Bronkhorstspruit Desember December 1989 Kennisgewing No 32/1989 Notice sio 32/1989 3

25 , Dorpsbeplanning 1 3 JANUARY p fontein KENNSGEWNG 3 VAN wNCAL GAZETTE. NOTCE 3 OF 1990 (Regulasie 5) (Regulation 5) Die Stadsraad van Johannesburg gee hiermee, ingevolge artikel 6(8)(a) van die Ordonnansie op die Verdeling van Grond, 1986 (Ordonnansie 20 van 1986), kennis dat 'n aansoek ontvang is om die grond hieronder beskryf, te verdeel. Verdere besonderhede van die aansoek 16 ter insae by die kantoor van: Die Hoofdirekteur Beplanning, Kamer 760, Burgersentrum, Braamfontein. The City Council of Johannesburg hereby gives notice, in terms of section 6(8)(a) of the Division of Land Ordinance, 1986 (Ordinance 20 of 1986), that an application to divide the land described hereunder has been received. Further particulars of the application are open for inspec tion at the office of The Director, Town planning, Room 760, Civic Centre, Braamfontein. Enige persoon wat teen die toestaan van die aansoek be swaar wil maak of vertoe in verband daannee wil rig, moet sy besware of vertoe of skriftelik en in tweevoud by die Hoofdi rekteur: Beplanning, by bovermelde adres of Posbus 30733, Braamfontein, 2017, te enige tyd binne 'n tydperk van 28 dae vanaf die datum van eerste publikasie van hierdie kennisge wing, indien. to granting of the ape in regard p or who wishes to make representations t li Any person who wishes to e rthe theretonoshall submit his objections or representations in writ mg and in duplicate to the Director of Planning, at the above address or PO Box 30733, Braamfontein at any time within a period of 28 days from the date of the first publication of this notice. Datum van eerste publikasie 3 Januarie Date of first publication 3 January Beskrywing van grond, Gedeelte 141 van die plaas Braam 53 R. 531R. Getal en oppervlakte van voorgestelde gedeeltes twee gedeeltes ade en bcd soon aangedui op aangehegte kaart. H H S VENTER Stadsklerk Description of land, Portion 141 of the Farm Braamfontein Number and area of proposed portions two portions ade and bcd as per attached map. Civic Centre Braamfontein 3 January 1990 H H S VENTER Town Clerk Burgersentrum Braamfontein 3 Januarie KENNSGEWNG 4 VAN 1990 NOTCE 4 OF 1990 STADSRAAD VAN PRETORA KENNSGEWNG VAN ONTWERPSKEMA CTY COUNCL OF PRETORA NOTCE OF DRAFT SCHEME Die Stadsraad van gee hiermee ingevolge artikel The City Council of hereby gives notice in terms 28(1)(a), gelees met artikel 55, van die Ordonnansie op of section 28(1)(a), read with section 55, of the Town planen Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van ning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), ), kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema wat be that a draft townplanning scheme to be known as kend sal staan as wysigingskema 3263, deur horn op Amendment Scheme 3263 has been prepared by it. gestel is. This scheme is an amendment of the Town plan Hierdie skema is 'n wysiging van die dorps ning Scheme, 1974, and contains the rezoning of: beplannignskema, 1974, en behels die hersonering van: (1) Portion 1 of Erf 3802, Garsfontein Extension 15, from (1) Gedeelte 1 van Erf 3802, Garsfontein uitbreiding 15, Special to Existing Street; and van Spesiaal tot Bestaande Straat; en (2) Erf 4135 (previously a portion of Gilda Road), Gars (2) Erf 4135 (voorheen 'n gedeelte van Gildaweg), Gars fontein Extension 15, from Existing Street to Special. fontein uitbreiding 15, van Bestaande Straat tot Spesiaal. The draft scheme is open to inspection during normal of Die ontwerpskema le gedurende gewone kantoorure by fice hours at the office of the City Secretary, Room 3027, die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 3027, Derde Ver Third Floor, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, dieping, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat,,, for a period of 28 days from 3 January vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie 1990 ter insae. Objections to or representations in respect of the scheme Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet must be lodged in writing with the Secretary at the above of binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie 1990 skriftelik fice or posted to him at PO Box 440, 0001, within a by die Stadsekretaris by bovermelde kantoor ingedien word period of 28 days from 3 January of aan hom by Posbus 440, 0001, gepos word. (Reference: K13/4/6/3263) (Verwysing: K13/4/6/3263) J N REDELNGHUJS J N REDELNGHUJS Town Clerk Stadsklerk 3 January 1990 P 3 Januarie 1990 Notice 21 of 1990 Kennisgewing 21 van

26 26 PROVNSALE KOERANT, 3 ANUARE 1990 KENNSGEWNG 5 VAN 1990 NOTCE 5 OF 1990 ALBERTON WYSGNGSKEMA 486 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 486 KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM WYSGNG NOTCE OF APPLCATON FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNNGSKEMA NGEVOLGE AR TOWN PLANNNG SCHEME N TERMS OF SECTON TKEL 56(1)(b)(i) VAN DE ORDONNANSE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNNG AND TOWN DORPSBEPLANNN G EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHPS ORDNANCE, 1986 (ORDNANCE 15 OF 1986) SE 15 VAN 1986) Ek, Francois du Plooy, synde die gemagtigde agent van die, Francois du Plooy, being the authorized agent of the eienaar van Gedeelte 1 van Erf 97, Alberton, gee hiermee in owner of Portion 1 of Erf 97 Alberton, hereby give notice in gevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Townships Ordinance, 1986, that have applied to the Town Alberton aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps Council of Alberton for the amendment of the town planning beplanningskema bekend as Albertondorpsbeplanningske scheme known as Atherton Townplanning Scheme, 1979 by ma, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo be the rezoning of the property described above, situated 39A skryf, gelee te Louis Trichardtstraat 39A van Residensieel 1 Louis Trichardt Street from Residential 1 to Residential 4 tot Residensieel 4 met 'n bylae. with an annexure. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Sekretaris, Vlak 3, normal office hours at the office of the Secretary, Level 3, Burgersentrum. Alberton vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Civic Centre, Alberton for the period of 28 days from 3 Januarie 1990 (die datum van eerste publikasie van hierdie ary 1990 (the date of first publication of this notice). kennisgewing). Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie 1990 skriftelik Clerk at the above address or at PO Box 4, Alberton, 1450 by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 4, within a period of 28 days from 3 January Alberton, 1450 ingedien of gerig word. Address of owner: do Proplan & Associates, PO Box Adres van eienaar: p/a Proplan & Medewerkers. Posbus 2333, Alberton, Alberton, Janul KENNSGEWNG 6 VAN 1990 ' NOTCE 6 OF 1990 ALBERTONWYSGNGSKEMA 463 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 463 KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM WYSGNG NOTCE OF APPLCATON FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNNGSKEMA NGEVOLGE AR TOWN PLANNNG SCHEME N TERMS OF SECTON TKEL 56(1)(b)(i) VAN DE ORDONNANSE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNNG AND TOWN 4111 DORPSBEPLANNNG EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHPS ORDNANCE, 1986 (ORDNANCE 15 OF 1986) SE 15 VAN 1986) 1, Francois du Plooy, being the authorized agent of the Ek, Francois du Plooy, synde die gemagtigde agent van die owner of Erven 567, 568, 569, 570 and 571 Raceview hereby eienaar van Enve 567, 568, 569, 570 en 571, Raceview gee give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town plan fling and Townships Ordinance, 1986, that have applied to hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsthe Town Council of Alberton for the amendment of the read van Alberton aansoek gedoen het om die wysiging van town planning scheme known as Alberton Town planning die dorpsbeplanningskema bekend as Albertondorpsbeplan Scheme, 1979 by the rezoning of the property described ningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierabove, situated cnr Phanton Street and Petersfield Street, bo beskryf, gelee te h/v Phantomstraat en Petersfieldstraat Raceview from Government to Residential 2 with an anvan Regering tot Residensieel 2 met 'n bylae. nexure. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Sekretaris, Vlak 3, normal office hours at the office of the Secretary, Level 3. Burgersentrum, Alberton vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Civic Centre, Alberton for the period of 28 days from 3 Janu Januarie 1990 (die datum van eerste publikasie van hierdie ary 1990 (the date of first publication of this notice). kennisgewing). Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie 1990 skriftelik Clerk at the above address or at PO Box 4, Alberton by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 4, within a period of 28 days from 3 January Alberton, 1450 ingedien of gerig word. Address of owner: do Proplan & Associates. PO Box Adres van eienaar: p/a Proplan & Medewerkers, Posbus Alberton, , Alberton,

27 1 Adres GAZETTE, 3 JANUARY KENNSGEWNG 7 VAN 19P 1990 NOTCE 7 OF 1990 ALBERTON WYSGNGSKEMA 478 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 478 KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM WYSGNG VAN DORPSBEPLANNNGSKEMA NGEVOLGE AR NOTCE OF APPLCATON FOR AMENDMENT OF TKEL 56(1)(b)(i) VAN DE ORDONNANSE OP DORPSBEPLANNNG EN DORPE, TOWN PLANNNG SCHEME N TERMS OF SECTON 1986 (ORDONNAN 56(1)(b)(i) OF SE 15 VAN THE TOWN 1986) PLANNNG AND TOWN SHPS ORDNANCE, 1986 (ORDNANCE 15 OF 1986) Ek, Francois du Plooy, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 596 Alrode. Suid Uitbreiding 16 gee hiermee, Francois du Plooy, being the authorized agent of the ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorps owner of Erf 596 Alrode South Extension 16, hereby give no beplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad lice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and van Alberton aansoek gedoen het om die wysiging van die Townships Ordinance, 1986, that have applied to the Town dorpsbeplanningskema bekend as Alberton Dorps Council of Alberton for the amendment of the town planning beplanningskema 1979, deur die hersonering van die eien scheme known as Alberton Town planning Scheme, 1979, dom hierbo beskryf, gelee te Rogersweg 5 Alrode Suid van by the rezoning of the property described above, situated 5 Rog "Nywerheid 1" met 'n beperking op kleinhandelsverkope tot ers Road from "ndustrial 1" with a restriction on retail sales "Nywerheid 1" met kleinhandel as 'n sekondere gebruikreg. to "ndustrial 1" with retail as a secondary use right. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Sekretaris, Vlak 3, normal office hours at the office of the Secretary, Level 3, Burgersentrum, Alberton vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Civic Centre, Alberton for the period of 28 days from 3 Janu Januarie 1990 (die datum van eerste publikasie van hierdie ary 1990 (the date of first publication of this notice). il kennisgewing). Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet don must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie 1990 skriftelik Clerk at the above address or at PO Box 4, Alberton, 1450 by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 4, within a period of 28 days from 3 January Alberton, 1450 ingedien of gerig word. Address of owner: c/o Proplan & Associates, PO Box van eienaar: p/a Proplan & Medewerkers, Posbus 2333, Alberton, , Alberton, KENNSGEWNG 8 VAN 1990 NOTCE 8 OF 1990 HALFWAY HOUSE EN CLAYVLLE WYSGNGSKE HALFWAY HOUSE AND CLAYVLLE AMENDMENT MA 440 SCHEME 440 Ek, Robert Bremner Fowler, synde die gemagtigde agent, Robert Bremner Fowler, being the authorized agent of van die eienaar van Gedeelte 3 van Erf 30, Halfway House the owner of Portion 3 of Erf 30, Halfway House give notice gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnan in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Townships Ordinance, 1986, that have applied to the Mid Stadsraad van Midrand aansoek gedoen het om die wysiging rand Town Council for the amendment of the town planning van die dorpsbeplanningskema bekend as Halfway House en scheme known as Halfway House and Clayville Town plan Clayville dorpsbeplanningskema, 1976, deur die hersonering ning Scheme, 1976, by the rezoning of the property described van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Alexandralaan van above, situated in Alexandra Avenue from "Residential 1" "Residensieel 1" met 'n digtheid van "een woonhuis per erf' with a density of "one dwelling per erf" to "Special" for such tot "Spesiaal" vir gebruike soos uiteengesit in Bylae "B" van purposes as set out in Annexure "B" of the Greater die Groter Gidsplan onderworpe aan sekere voor Guide Plan subject to certain conditions. waardes. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, First wone kantoorure by die Kantoor van die Stadsklerk, lste Floor, Midrand Municipal Offices, Old Road, for Verdieping, Midrand Munisipale Kantore, Ou pad, the period of 28 days from 3 January 1990 (the date of first vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie 1990 (die datum publication of this notice). van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie 1990 skriftelik Lion must be lodged with or made in writing to the Town by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak Clerk at the above address or at Priate Bag X20, Halfway X20, Halfway House, 1685 ingedien of gerig word. House, 1685 within a period of 28 days from 3 January Adres van eienaar: p/a Rob Fowler & Medewerkers, Pos Address of owner: do Rob Fowler & Associates, PO Box bus 1905, Halfway House, , Halfway House, KENNSGEWNG 9 VAN 1990 NOTCE 9 OF 1990 GERMSTON WYSGNGSKEMA 281 GERMSTON AMENDMENT SCHEME 281 KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM WYSGNG NOTCE OF APPLCATON FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNNGSKEMA NGEVOLGE AR TOWN PLANNNG SCHEME N TERMS OF SECTON TKEL 56(1)(b)(i) VAN DE ORDONNANSE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNNG AND TOWN DORPSBEPLANNNG EN DORPE, 1986 SHPS ORDNANCE, 1986 (ORDNANCE 15 OF 1986) (ORDONNAN SE 15 VAN 1986) We, Spektrum Beleggings (cc), being the authorized agent Ons, Spektrum Beleggings (bk), synde die of the owner of Erf 40, Germiston South hereby give notice gemagtigde agent van die eienaar van Erf 40, Germiston Suid gee hier in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and

28 28 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 mee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Townships Ordinance, 1986, that 1 have applied to the City, Dorpsbeplanning en Dorpe, kennis dat ek by die Germiston Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van Council of Germiston for the amendment of the town plan 1e ning scheme known as Germiston Town planning Scheme die dorpsbeplanningskema bekend as Germiston Dorps 1985 by the rezoning of the property described above, situ beplanningskema 1985 deur die hersonering van die eiendom ated at 11 Kinross Street, Germiston South from "Residenhierbo beskryf, geleo to Kinrossstraat 11, Germiston Suid tial 4" to "Residential 4 with the addition of offices as a van "Residensieel 4" na "Residensieel 4 met die byvoeging primary right". van kantore as 'n primere reg". Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the City Engineer, 3rd wone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur, 3de Floor, Samie Building, cnr Queen and Spilsbury Streets, Vloer, Samie Gebou, h/v Queen en Spilsburystrate, Germis Germiston for the period of 28 days from 3 January ton vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the City En binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie 1990 skriftelik gineer at the above address or at PO Box 145, Germiston by of tot die Stadsingenieur by bovermelde adres of by Pos 1400 within a period of 28 days from 3 January bus 145, Germiston 1400 ingedien of gerig word. Address of owner: Stengel and Fourie, Room 207, Medi Adres van eienaar: Stengel & Fourie, Kamer 207, Medi dent Building, 243 Meyer Street, Germiston dent Gebou, Meyerstraat 243, Germiston KENNSGEWNG 10 VAN 1990 NOTCE 10 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: 4 Surveyor General Landmetergeneraal SurveyorGeneral's Office Kantoor van die Landmeter generaal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Monise Township. Monise Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subarti kel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Monise Township. (General Plan L No 193/1989). Monise Dorp. (Algemene Plan L No 193/1989). D J J VAN RENSBURG Surveyor General D J VAN RENSBURG 3 Landmetergeneraa KENNSGEWNG 11 VAN 1990 NOTCE 11 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: The following notice is published for general information: Landm eter gen eraa SurveyorGeneral 411 Kantoor van die Landmeter generaal SurveyorGeneral's Office Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend gemaak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Moriting Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have been officially established in terms of that subsection in the undermentioned portion of Moriting Township. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Moriting Township. (General Plan L No 435/1989). Moriting Dorp. (Algemene Plan L No 435/1989). D J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG Surveyor General Landmeter generaal 3 KENNSGEWNG 12 VAN 1990 NOTCE 12 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: Landmeter Surveyor General generaal SurveyorGeneral's Office Kantoor van die Landmeter generaal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the. Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the

29 PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Phake Township. hake Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Phake Township. (General Plan L No 493/1989). Phake Dorp. (Algemene Plan L No 493/1989). D J J VAN RENSBURG D JJ VAN RENSBURG Surveyor General Landmeter generaal 3 omaak KENNSGEWNG 13 VAN 1990 NOTCE 13 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: Surveyor General Landmeter generaal SurveyorGeneral's Office Kantoor van die Landmeter generaal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Ackerville Township. Ackerville Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: 11/ Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Ackerville Township. (Potions 1 to 31 of Erf 5972) (General Plan L No 172/1989). Ackerville Dorp. (Gedeeltes 1 tot 31 van Erf 5972) (Alge D J J mene Plan L No 172/1989). VAN RENSBURG Surveyor General D J VAN RENSBURG Landmeter generaal 3 KENNSGEWNG 14 VAN 1990 NOTCE 14 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting following notice is published for general information: gepubliseer: Surveyor General Landmeter generaal SurveyorGeneral's Office Kantoor van die Landmetergeneraal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of baxa Township. baxa Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: baxa Township. (General Plan L No 711/1989). baxa Dorp. (Algemene Plan L No 711/1989). D J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG Surveyor General Landmetergeneraal 3 KENNSGEWNG 15 VAN 1990 NOTCE 15 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: Surveyor General Landmeter generaal Surveyor General's Office Kantoor van die Landmeter generaal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Sali Township. Sali Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Sali Township. (General Plan L No 191/1989). Sali Dorp. (Algemene Plan L No 191/1989). D J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG Landmetergeneraal 3

30 30 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 KENNSGEWNG 16 VAN 1990 NOTCE 16 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: Landmeter generaal SurveyorGeneral Kantoor van die Landmeter generaal SurveyorGeneral's Office Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend ge Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van been officially established in terms of that subsection in the Pimville Sone 7 Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie undermentioned portion of Pimville Zone 7 Township. subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Pimville Zone 7 Township. (General Plan L No 731/1989). Pimville Sone 7 Dorp. (Algemene Plan L No 731/1989). D J J VAN RENSBURG D J VAN RENSBURG Surveyor General Landmetergeneraal 3 KENNSGEWNG 17 VAN 1990 NOTCE 17 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: SurveyorGeneral Landmeter generaal SurveyorGeneral's Office Kantoor van die Landmetergeneraal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Makulong Township. Makulong Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Makulong Township. (General Plan L No 497/1989). Makulong Dorp. (Algemene Plan L No 497/1989). D J J VAN RENSBURG Landmeter generaal D J J VAN RENSBURG Surveyor General 3 KENNSGEWNG 18 VAN 1990 NOTCE 18 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: SurveyorGeneral Landmetergeneraal SurveyorGeneral's Office Kantoor van die Landmetergeneraal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Ncala Township. Ncala Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Ncala Township. (General Plan L No 492/1989). Ncala Dorp. (Algemene Plan L No 492/1989). D.1J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG Surveyor General Landmeter generaal 3 KENNSGEWNG 19 VAN 1990 NOTCE 19 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Landmeter generaal Kantoor van die Landmetergeneraal Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend gemaak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Moseleke East Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. The following notice is published for general information: SurveyorGeneral Surveyor General's Office Notice is hereby given in terms of section 26bis1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference( marks have been officially established in terms of that subsection in the undermentioned portion of Moseleke East Township.

31 PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Town where reference marks have been established: Moseleke East Dorp. (Algemene Plan L No 400/1989). Moseleke East Township. (General Plan L No 400/1989). D J J VAN RENSBURG Landmetergeneraal D J J VAN RENSBURG Surveyor General 3 KENNSGEWNG 20 VAN 1990 NOTCE 20 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: SurveyorGeneral Landmeter generaal SurveyorGeneral's Office Kantoor van die Landmetergeneraal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Saulsville Township. Saulsville Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subar tikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Saulsville Dorp. (Gedeeltes 1 tot 114 van Erf 4289). (Alge,nene Plan L No 822/1989). D J J VAN RENSBURG Landmetergeneraal Saulsville Township. (Portions 1 to 114 of Erf 4289). (General Plan L No 822/1989). D J J VAN RENSBURG Surveyor General 3 KENNSGEWNG 21 VAN 1990 NOTCE 21 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: Surveyor General Landmeter generaal Surveyor General's Office Kantoor van die Landmeter generaal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Moseleke East Township. Moseleke East Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Moseleke East Township. (General Plan L No 186/1989). Moseleke East Dorp. (Algemene Plan L No 186/1989). D L VAN RENSBURG Landmetergeneraal D J J VAN RENSBURG SurveyorGeneral 3 KENNSGEWNG 22 VAN 1990 NOTCE 22 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: SurveyorGeneral Landmeter generaal Surveyor General's Office Kantoor van die Landmeter generaal Kragtens die vereistes van artikel 26b1s(1)(d) van die Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van been officially established in terms of that subsection in the Motsomai Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subar undermentioned portion of Motsomai Township. tikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Motsomai Township. (General Plan L No 404/1989). Motsomai Dorp. (Algemene Plan L No 404/1989). D J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG Surveyor General Landmetergeneraal 3

32 1 32 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 KENNSGEWNG 23 VAN 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Landmeter generaal Kantoor van die Landmeter generaal NOTCE 23 OF 1990 The following notice is published for general information: SurveyorGeneral SurveyorGeneral's Office Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van been officially established in terms of that subsection in the Mngadi Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartiundermentioned portion of Mngadi Township. kel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: 2323 Mngadi Township. (General Plan L No 188/1989) Mngadi Dorp. (Algemene Plan L No 188/1989). D J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG Landmetergeneraal 3 KENNSGEWNG 24 VAN 1990 NOTCE 24 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: SurveyorGeneral Landmeter generaal SurveyorGeneral's Office Kantoor van die Landmeter generaal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Mpho Township. Mpho Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Mpho Township. (General Plan L No 507/1989). Mpho Dorp. (Algemene Plan L No 507/1989). D J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG Surveyor General Landmeter generaal 3 el KENNSGEWNG 25 VAN 1990 NOTCE 25 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: SurveyorGeneral Landmetergeneraal SurveyorGeneral's Office Kantoor van die Landmeter generaal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Esiziba Township. Esiziba Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Esiziba Township. (General Plan L No 824/1989). Esiziba Dorp. (Algemene Plan L No 824/1989). D J J VAN RENSBURG D.11 VAN RENSBURG Surveyor General Landmetergeneraal 3 KENNSGEWNG 26 VAN 1990 NOTCE 26 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Landmeter generaal Kantoor van die Landmeter generaal The following notice is published for general information: SurveyorGeneral SurveyorGeneral's Office Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have 1111

33 PROVNCAL GAZE 1 E., 3 JANUARY maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Meadowlands Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. been officially established in terms of that subsection in the undermentioned portion of Meadowlands Township. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Meadowlands Township. (General Plan L No 469/1989). Meadowlands Dorp. (Algemene Plan L No 469/1989). D J J VAN RENSBURG Surveyor General D J J VAN RENSBURG Landmetergeneraal 3 KENNSGEWNG 27 VAN 1990 NOTCE 27 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: Surveyor General Landmeter generaal Surveyor General's Office Kantoor van die Landmeter generaal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Orlando Township. a Orlando Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Orlando Township. (General Plan L No 682/1989). Orlando Dorp. (Algemene Plan L No 682/1989). D J J VAN RENSBURG D J VAN RENSBURG Surveyor General Landmeter generaal 3 KENNSGEWNG 28 VAN 1990 NOTCE 28 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: SurveyorGeneral Landmeter generaal Surveyor General's Office Kantoor van die Landmeter generaal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Zuma Township. 5 Zuma Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Zuma Township. (Genera/ Plan L No 187/1989). Zuma Dorp. (Algemene Plan L No 187/1989). D J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG Surveyor General Landmeter generaal KENNSGEWNG 29 VAN 1990 NOTCE 29 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: The following notice is published for general information: SurveyorGeneral Surveyor General's Office Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Tshongweni Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. undermentioned portion of Tshongweni Township. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Tshongweni Township. (General Plan L No 190/1989). Tshongweni Dorp. (Algemene Plan L No 190/1989). D J J VAN RENSBURG D JJ VAN RENSBURG SurveyorGeneral Landmetergeneraal 3

34 34 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 KENNSGEWNG 30 VAN 1990 NOTCE 30 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: Surveyor General Landmeter generaal SurveyorGeneral's Office Kantoor van die Landmeter generaal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Twala Township. Twala Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Twala Township. (General Plan L No 501/1989). Twala Dorp. (Algemene Plan L No 501/1989). D 33 VAN RENSBURG D L VAN RENSBURG Surveyor General Landmeter generaal 3 KENNSGEWNG 31 VAN 1990 NOTCE 31 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: Surveyor General Landmetergeneraal SurveyorGeneral's Office Kantoor van die Landmeter generaal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Ncala Township. Ncala Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Ncala Township. (General Plan L No 491/1989). Ncala Dorp. (Algemene Plan L No 491/1989). J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG Surveyor General Landmetergeneraal 3 KENNSGEWNG 32 VAN 1990 NOTCE 32 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: Surveyor General Landmetergeneraal SurveyorGeneral's Office Kantoor van die Landmeter generaal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Teanong Township. Teanong Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Teanong Township. (General Plan L No 730/1989). Teanong Dorp. (Algemene Plan L No 730/1989). D J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG Surveyor General Landmetergeneraal 3 KENNSGEWNG 33 VAN 1990 NOTCE 33 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: SurveyorGeneral Landmeter generaal SurveyorGeneral's Office Kantoor van die Landmetergeneraal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927). that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the

35 1 Landmeter daardie PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Willow Park Manor. Extension 1 Willow Park Manor Uitbreiding 1 Dorp amptelik opgerig is Township. ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Willow Park Manor Extension 1 Township. (General Plan Willow Park Manor Uitbreiding 1 Dorp. (Algemene Plan SG No A1979/84). LG No A1979/84). D J J VAN RENSBURG D J.1 VAN RENSBURG Surveyor General Landmetergeneraal 3 pipmaak KENNSGEWNG 34 VAN 1990 NOTCE 34 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: SurveyorGeneral Landmeter generaal Surveyor General's Office Kantoor van die Landmeter generaal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Welgelegen Extension 1 Town Welgelegen Uitbreiding 1 Dorp amptelik opgerig is ingevolge ship. 1. daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Welgelegen Extension 1 Township. (General Plan SG No Welgelegen Uitbreiding 1 Dorp: (Algemene Plan L G No A2374/83). A2374/83). D J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG Surveyor General Landmetergeneraal 3 5 Dorp KENNSGEWNG 35 VAN 1990 NOTCE 35 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: SurveyorGeneral Landmeter generaal SurveyorGeneral's Office Kantoor van die Landmetergeneraal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Willow Park Manor Extension 2 Willow Park Manor Uitbreiding 2 Dorp amptelik opgerig is Township. ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: waar versekeringsmerke opgerig is: Willow Park Manor Extension 2 Township. (General Plan Willow Park Manor Uitbreiding 2 Dorp. (Algemene Plan SG No A5576/84)., L G No A5576/84). D J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG Surveyor General generaal 3 KENNSGEWNG 36 VAN 1990 NOTCE 36 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: Surveyor General Landmetergeneraal Surveyor General's Office Kantoor van die Landmeter generaal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Bromhof Extension 7 Township. Bromhof Uitbreiding 7 Dorp amptelik opgerig is ingevolge subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Bromhof Extension 7 Township. (General Plan SG No A6421/85). Bromhof Uitbreiding 7 Dorp: (Algemene Plan LG No A6421/85). D J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG Surveyor General Landmetergeneraal 3

36 36 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 KENNSGEWNG 37 VAN 1990 NOTCE 37 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: SurveyorGeneral Landmeter generaal SurveyorGeneral's Office Kantoor van die Landmeter generaal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Naledi Extension 1 Township. Naledi Uitbreiding 1 Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Naledi Extension 1 Township. (General Plan L No 865/1985). Naledi Uitbreiding 1 Dorp: (Algemene Plan L No 865/1985). D J J VAN RENSBURG Surveyor General D J 1 VAN RENSBURG 3 Landmeter generaal KENNSGEWNG 38 VAN 1990 NOTCE 38 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: SurveyorGeneral Landmeter Surveyor generaal General's Office Kantoor van die Landmeter generaal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927) that, reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Sandown Extension 51 Town Sandown Uitbreiding 51 Dorp amptelik opgerig is ingevolge ship. daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Sandown Extension 51 Township. (General Plan S G No Sandown Uitbreiding 51 Dorp: (Algemene Plan L G No A596/1985). A596/1985). D J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG Surveyor General Landmetergeneraal 3 KENNSGEWNG 40 VAN 1990 NOTCE 40 OF 1990 PETERSBURG WYSGNGSKEMA 188 PETERSBURG AMENDMENT SCHEME 188, Hermanus Philippus Potgieter, from the firm Els van Ek, Hermanus Philippus Potgieter, van die firma Els van Straten and Partners, Pietersburg, being the authorized agent Straten en Vennote, Pietersburg, synde die gemagtigde agent of the owner of Portion 1 of Erf 118, Pietersburg hereby give van die eienaar van Gedeelte 1 van Erf 118, Pietersburg, gee notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op and Townships Ordinance, 1986, that have applied to the Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 kennis dat ek by die Pie Pietersburg Town Council for the amendment of the towntersburg Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van planning scheme known as Pietersburg Town planning die dorpsbeplanningskema bekend as Pietersburgdorps Scheme, 1981 by the rezoning of the property described beplaningskema, 1981 deur die hersonering van die eiendom above, situated at Market Street 18, Pietersburg from hierbo bekryf, gelee to Markstraat 18, Pietersburg van "Spe "Special" for a public garage and a dwelling unit subject to siaal" vir 'n openbare garage en 'n wooneenheid onderhewig certain conditions to "Special" for offices subject to certain aan sekere voorwaardes tot "Spesiaal" vir kantore onderhe conditions. wig aan sekere voorwaardes. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 404, Civic Centre, Pietersburg for the period of 28 days from 404, Burgersentrum, Pietersburg vir 'n tydperk van 28 dae 3 January vanaf 3 Januarie Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet lion must be loedged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie 1990 skriftelik Clerk at the above address or at PO Box 111, Pietersburg, by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 0700 within a period of 28 days from 3 January , Pietersburg, 0700 ingedien of gerig word. Addres of authorized agent: Els van Straten and Partners, PO Box 2228, Pietersburg Telephone No: (01521) Adres van gemagtigde agent: Els van Straten en Vennote, Reference No: W1823. Posbus 2228, Pietersburg, Telefoonnommer: (01521) Verwysing No: W a

37 eienaar PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY KENNSGEWNG 41 VAN 1990 NOTCE 41 OF 1990 WTBANKWYSGNSKEMA 1/250 WTBANK AMENDMENT SCHEME 1/250 KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM WYSGNG NOTCE OF APPLCATON FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNNGSKEMA NGEVOLGE AR TOWN PLANNNG SCHEME N TERMS OF SECTON TKEL 56(1)(b)(i) VAN DE ORDONNANSE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNNG AND TOWN DORPSBEPLANNNG EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHPS ORDNANCE, 1986 (ORDNANCE 15 OF 1986) SE 15 VAN 1986), Eben van Wyk being the authorized agent of the owner Ek, Eben van Wyk, synde die gemagtigde agent van die of Erf 182, Witbank Township hereby give notice in terms of van Erf 182 Witbank Dorpsgebied gee hiermee inge section 56(1)(6)0) of the Town planning and Townships Or volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe dinance, 1986, that have applied to the Town Council of planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Witbank for the amendment of the town planning scheme Witbank aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps known as Witbank Town planning Scheme 1,1948 by the re beplanningskema bekend as die Witbank Dorps zoning of the property described above, situated at cnr of Jel beplanningskema 1, 1948 deur die hersonering van die licoe and Van Deventer Streets from "General Residential" eiendom hierbo beskryf, gelee op die h/v Jellicoe en Van De to "Special". venterstrate Witbank van "Algemene Woon" tot "Spesiaal". Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of The Chief Town Planner, wane kantoorure by die kantoor van Die Hoofstadsbeplan Civic Centre President Avenue, Witbank for a period of 28 ner, Burgersentrum, Presidentlaan, Witbank vir 'n verdere days from 3 Januarie tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie Objections to or representations in respect of the appica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet lion must be lodged with or made in writing to The Town skriftelik by of tot Die Stadsklerk by bovermelde adres of by Clerk at the above address or at PO Box 3, Witbank within a Posbus 3, Witbank 1035 ingedien of gerig word binne 'n tyd period of 28 days from 3 Januarie perk van 28 dae vanaf 3 Januarie Address of owner: P J and M J J Hayden, 38 Van Deventer Adres van eienaar: P J en M J J Hayden, Van Deventer Street, Witbank straat 38, Witbank Address of Applicant: Korsman & Van Wyk, PO Box Adres van Applikant: Korsman en Van Wyk, Posbus 2380, 2380, Witbank Witbank ' KENNSGEWNG 42 VAN 1990 NOTCE 42 OF 1990 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM WYSGNG VAN DORPSBEPLANNNGSKEMA NGEVOLGE AR NOTCE OF APPLCATON FOR AMENDMENT OF TKEL 56(1)(b)(i) VAN DE ORDONNANSE OP TOWN PLANNNG SCHEME N TERMS OF SECTON,DORPSBEPLANNNG EN DORPE, 1986 (ORDONNAN 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNNG AND TOWN SE 15 VAN 1986) SHPS ORDNANCE, 1986 (ORDNANCE 15 OF 1986) p 30733, Ek, Derek Peter Dickinson, synde die gemagtigde agent, Derek Peter Dickinson, being the authorised agent of van die eienaar van Erf 113 Brixton gee hiermee ingevolge the owner of Erf 113, Brixton hereby give notice in terms of artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Or en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Johannesburg Stads dinance, 1986, that have applied to the Johannesburg City raad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps Council for the amendment of the town planning scheme beplanningskema bekend as Johannesburg dorpsbeplanning known as Johannesburg Town planning Scheme, 1979, by skema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo the rezoning of the property described above, situated on the beskryf, gelee aan die noordekant van Carolinestraat naby north side of Caroline Street near to its intersection with die aansluiting daarvan met Wimbledonweg van "Residen Wimbledon Road from "Residential 1" to "Residential 1" sieel 1" tot "Residensieel 1" met kantore toegelaat as 'n permitting offices as a primary right. primere reg. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Johannesburg nesburg City Council, Room 760, 7th Floor, Civic Centre, normal office hours at the office of the Town Clerk, Johan Stadsraad, Kamer 760, 7de Vloer, Burgersentrum, Braam Braamfontein for a period of 28 days from 3 January fontein, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moot lion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie 1990 skriftelik Clerk at the above address or at PO Box 30733, Braamfonby of tot die Stadsklerk, by bovermelde adres of by Posbus tein, 2017 within a period of 28 days from 3 January Braamfontein, 2017, ingedien of gerig word. Address of authorised agent: R H W Warren & Van Wyk, Adres van gemagtigde agent: R H W Warren & Van Wyk, PO Box 186, Morningside, Posbus 186, Morningside,

38 38 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 KENNSGEWNG 43 VAN 1990 NOTCE 43 OF 1990 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting The following notice is published for general information: gepubliseer: SurveyorGeneral Landmeter generaal SurveyorGeneral's Office Kantoor van die Landmeter generaal Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 1927) that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927) word hiermee bekend ge been officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Orlando West Extension 2 Orlando West Uitbreiding 2 Dorp amptelik opgerig is inge Township. volge daardie subartikel. Town where reference marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Orlando West Extension 2 Township. (Portions 1 to 52 of Orlando West Uitbreiding 2 Dorp: (Gedeeltes 1 tot 52 van Erf 12506) (General Plan L No 431/1989). Erf 12506) (Algemene Plan L No 431/1989). D J J VAN RENSBURG D J J VAN RENSBURG SurveyorGeneral Landmeter generaal KENNSGEWNG 44 VAN 1990 NOTCE 44 OF KLP RVER VALLEY WYSGNGSKEMA 26 KLP RVER VALLEY AMENDMENT SCHEME 26 KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM WYSGNG VAN DORPSBEPLANNNGSKEMA NGEVOLGE AR NOTCE OF APPLCATON FOR AMENDMENT OF TKEL 45(1)(c)(ii) VAN DE ORDONNANSE OP TOWNPLANNNG SCHEME N TERMS OF SECTON DORPSBEPLANNNG EN DORPE, 1986 (ORDONNAN 45(1)000 OF THE TOWN PLANNNG AND TOWN SE 15 VAN 1986) SHPS ORDNANCE, 1986 (ORDNANCE 15 OF 1986) Ek, Johannes Paulus Kotze, synde die gemagtigde agent 1, Johannes Paulus Kotze, being the authorized agent of van die eienaar van Hoewe 9, Garthdale Landbouhoewes gee the owner of Holding 9 hiermee ingevolge artikel 45(1)(c)(ii) Garthdale Agricultural Holdings give van die Ordonnansie notice in terms of section 45(1)(c)(ii) of the op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning 1986, kennis dat ek by die and Townships Ordinance, 1986, that have applied to the Dorpsraad van Randvaal aansoek gedoen het om die wysi Randvaal Town Council for the amendment of ging van die the town dorpsbeplanningskema bekend as Klip River planning scheme known as Valley dorpsbeplanningskema, Klip River Valley Town planning 1962, deur die hersonering Scheme, 1962, by the rezoning of the property described van die eiendom hierbo beskryf, gelee op die suidwestelike above, situated on the south western corner of Croft and hoek van Croftweg en Garthviewweg, Henleyon Klip vanaf Garthview Roads from "Special Agricultural" to "Special" "Spesiale Landbou" na "Spesiaal" vir 'n pastorie en 'n plek for a parsonage and a van openbare godsdiensoefening en vir place of public worship and for pur doeleindes in verposes incidental thereto. band daarmee. Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, normal office hours at the office of the Town Clerk, Munici Munisipal Offices, Third Street, Highbury, for a period of 28 days pale Kantore, Derdestraat, Highbury, vir 'n tydperk van 28 from 3 dae vanaf January 1990 (the date of first publication of this no 3 Januarie 1990 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). tice). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk tion must be van 28 dae vanaf lodged with or made in writing to the Town 3 Januarie 1990 skriftelik Clerk at the above address or at PO Box 24, Kliprivier Vallei, by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 24, 1965, within a period of 28 days from 3 Kliprivier Vallei, January , ingedien of gerig word. Adres van agent: Bowling Address of agent: Floyd Bowling Floyd Forster & Forster Kotze, en Kotze, 15 15Fleischer Street, West Turffontein, Fleischerstraat, West Turffontein, al a KENNSGEWNG 45 VAN 1990 NOTCE 45 OF 1990 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 2844 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2844 KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM WYSGNG NOTCE OF APPLCATON FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNNGSKEMA NGEVOLGE AR TOWN PLANNNG SCHEME N TERMS OF SECTON TKEL 56(1)(b)(i) VAN DE ORDONNANSE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNNG AND TOWN DORPSBEPLANNNG EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHPS ORDNANCE, 1986 (ORDNANCE 15 OF 1986) SE 15 VAN 1986) BYLAE 8 SCHEDULES (Regulasie 11(2)) (Regulation 11(2)) Ek, Stephen Colley Jaspan, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Restante Gedeelte van Lot 246 Waverley, Stephen Colley Jaspan, being the authorized agent of the owner of Remaining Extent of Lot 246 Waverley Township 411

39 , Besware word. PROVNCAL GAZETTE. 3 JANUARY Dorp, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Or hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that have ek by die Grootstadsraad van Johannesburg aansoek gedoen applied to the City Council of Johannesburg for the amend het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend ment of the townplanning scheme known as Johannesburg as Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, deur die her Townplanning Scheme, 1979, by the rezoning and subdivi sonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Lennox sion of the property described above, situated at 18 Lennox straat 18, Waverley Dorp, van "Residensieel 1" met 'n Street, Waverley from "Residential 1" with a density of one digtheid van 1 woning per m2 na "Residensieel 1" met dwelling per m2 to "Residential 1" with a density of one 'n digtheid van 1 woning per m2. dwelling per m2. Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be normal office hours at the office of the Director of Planning, planning, Kamer 760, 7de Verdieping, Burgersentrum, Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johan Braamfontein, Johannesburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf nesburg, for a period of 28 days from 3 January Januarie Objections to or representations in respect of the applica teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Director of binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie 1990 skriftelik Planning at the above address or at PO Box 30733, Braamby of tot die Direkteur van Replanning by bovermelde adres fontein, 2017, within a period of 28 days from 3 January of by Posbus 30733, Braamfontein, 2017, ingedien of gerig Address of owner: do Rosmarin and Associates, Sher borne Square, 5 Sherborne Road, Parktown, Adres van eienaar: p/a Rosmarin en Medewerkers, Sherborne Square, Sherborneweg 5, Parktown, i p KENNSGEWNG 46 VAN 1990 NOTCE 46 OF 1990 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 2846 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2846 Ek, Robert Brainerd Taylor, synde die gemagtigde agent, Robert Brainerd Taylor, being the authorized agent of the van die eienaar, van Lot 206 Richmond Dorp gee hiermee in owner of Lot 206 Richmond Township hereby give notice in gevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Johannesburg Townships Ordinance, 1986, that have applied to the Jo Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps hannesburg City Council for the amendment of the townbeplanni ngskema bekend as Johannesburgdorpsbeplanning planning scheme known as Johannesburg Town planning skema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo Scheme, 1979, by the rezoning of the properties described beskryf, gelee te Napierweg van Residensieel 1 tot Besigheid above, situated on Napier Road from Residential 1 to Busi 4 ondenvorpe aan sekere voonvaardes. ness 1 subject to certain conditions. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be normal office hours at the office of the Director of Planning, planning, Kamer No 760, Burgersentrum vir 'n tydperk van Room 760, Civic Centre, Braamfontein for the period of dae vanaf 3 Januarie 1990 (die datum van eerste publikasie days from 3 January 1990 (the date of first publication of this van hierdie kennisgewing). notice). Besware teen of vertoe ten opsig van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie 1990 skriftelik tion must be lodged with or made in writing to the Director of by of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres Planning at the above address or at PO Box 30733, Braamof by Posbus 30733, Braamfontein 2017 ingedien of gerig fontein, 2017 within a period of 28 days from 3 January word. Address of owner: do Taylor and Associates, PO Box Adres van eienaar: p/a Taylor en Medewerkers, Posbus 52416, Saxonwold, , Saxonwold, KENNSGEWNG 47 VAN 1990 NOTCE 47 OF 1990 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 2848 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2848 KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM WYSGNG NOTCE OF APPLCATON FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNNGSKEMA NGEVOLGE AR TOWNPLANNNG SCHEME N TERMS OF SECTON TKEL 56(1)(b)(i) VAN DE ORDONNANSE OP 56()(b)(i) OF THE TOWN PLANNNG AND TOWN DORPSBEPLANNNG EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHPS ORDNANCE, 1986 (ORDNANCE 15 OF 1986) SE 15 VAN 1986) BYLAE 8 SCHEDULE 8 (Regulasie 11(2)) (Regulation 11(2)) Ek, Stephen Colley Jaspan, synde die gemagtigde agent, Stephen Colley Jaspan, being the authorized angent of van die eienaar van Lot 2081 dorp Houghton Estate, gee the owner of Lot 2081 Houghton Estate Township, hereby hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town plan.

40 Limited; 40 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by Die ning and Townships Ordinance, 1986, that have applied to Grootstadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om the City Council of Johannesburg for the amendment of the i die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Jo townplanning scheme known as Johannesburg Town plan hannesburg dorpsbeplanningskema 1979 deur die hersone ning Scheme 1979 by the rezoning of the property described ring van die eiendom hierbo beskryf, geled te Sesdestraat 53, above, situated at 53 Sixth Street, Lower Houghton, by Lower Houghton, deur die voorwaardes met betrekking tot, amending the conditions relating, inter alia, to floor area ra inter alia, die vloeroppervlakteverhouding en dekking te wy tio and coverage. sig. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Director of Planning, wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johanplanning, Kamer 760, 7e Verdieping, Burgersentrum, nesburg, for a period of 28 days from 3 January Braamfontein, Johannesburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Director of binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie 1990 skriftelik Planning at the above address or at PO Box 30733, Braamby of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres fontein 2017, within a period of 28 days from 3 January of by Posbus 30733, Braamfontein 2017, ingedien of gerig word. Address of owner: do Rosmarin and Associates, Sher borne Square, 5 Sherborne Road, Parktown Adres van eienaar: p/a Rosmarin en Medewerkers, Sher borne Square, Sherborneweg 5, Parktown KENNSGEWNG 48 VAN 1990 NOTCE 48 OF 1990 KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM ST1GTNG NOTCE OF APPLCATON FOR ESTABLSHMENT VAN DORP OF TOWNSHP BYLAE 11 (Regulasie 21) SCHEDULE 11 Die Stadsraad van Johannesburg gee hiermee ingevolge ar (Regulation 21) tikel 69(6)(a) gelees saam met artikel 96(3) van die Ordon The City Council of Johannesburg hereby gives notice in nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 terms of section 69(6)(a) read with section 96(3) of the Town van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in die Bylae planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of hierby genoem, te stig deur horn ontvang is. 1986), that an application to establish the township referred Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge to in the Annexure hereto, has been received by it. wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, p/a Di Particulars of the application will lie for inspection during rekteur van Beplanning, Kamer 760, 7e Vloer, Burgersen normal office hours at the office of the Town Clerk c/o Direc trum, Braamfontein vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Janu tor of Planning, Room 760, Civic Centre, Braamfontein for a arie period of 28 days from 3 January Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet. Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie 1990 skriftelik tion must be lodged with or made in writing and in duplicate en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres to the Town Clerk at the above address or at PO Box 30733, of by Posbus 30733, Braamfontein 2017 ingedien of gerig Braamfontein 2017, within a period of 28 days from 3 Januword. ary BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Crown Uitbreiding 5. Name of township: Crown Extension Voile naam van aansoeker: (i) Rand Mines Properties Full name of applicant: (i) Rand Mines Properties Limited; (ii) Crown Mines Limited. (ii) Crown Mines Limited. Aantal erwe in voorgestelde dorp: Nywerheid 1: 9 erwe. Number of erven in proposed township: ndustrial 1: 9 er Li in van die voorgestelde dorp: Suid van en aangrensend aan die dorp Crown Uitbreiding 3, oos van Gedeelte Description of land on which township is to be established: ven. 176 van die pleas Langlaagte 224 Q. noord van Gedeelte 200 (i) Part of the Remaining Extent of Portion 11 (a portion of van die pleas Langlaagte Portion 3) of the farm Langlaagte 224 Q. (ii) Part of Portion 8 Beskrywing van grand waarop dorp gestig staan te word: (a portion of Portion 3) of the farm Langlaagte 224 Q. (i) Deel van die Resterende Gedeelte van Gedeelte 11 ('n ge Situation of proposed township: South of and adjacent to deelte van Gedeelte 3) van die plaas Langlaagte 224 Q. (ii) the township Crown Extension 3, east of the Portion 176 of Deel van die Resterende Gedeelte van Gedeelte 8 ('n ge the farm Langlaagte 224 Q. north of Portion 200 of the farm deelte van Gedeelte 3) van die Pleas Langlaagte 224 Q. Langlaagte Verwysingsnommer: Reference Number: P MATHEE P MATHEE Waarnemende Stadsklerk Acting Town Clerk Burgersentrum Civic Centre Braamfontein. Braamfontein 3 Januarie 1990 ' 3 January

41 PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY KENNSGEWNG 49 VAN 1990 NOTCE 49 OF 1990 KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM STGTNG NOTCE OF APPLCATON FOR ESTABLSHMENT VAN DORP OF TOWNSHP eof BYLAE 11 SCHEDULE 11 (Regulasie 21) (Regulation 21) Die Stadsraad van Johannesburg gee hiermee ingevolge ar The City Council of Johannesburg hereby gives notice in tikel 69(6)(a) gelees saam met artikel 96(3) van die Ordon terms of section 69(6)(a) read with section 96(3) of the Town nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in die Bylae 1986), that an application to establish the township referred hierby genoem, te stig deur horn ontvang is. to in the Annexure hereto, has been received by it. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, p/a Di normal office hours at the office of the Town Clerk, c/o Di rekteur van Beplanning, Kamer 760, 7e Vloer, Burger rector of Planning, Room 760, Civic Centre, Braamfontein, sentrum, Braamfontein, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 fora period of 28 days from 3 January Januarie Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing and in duplicate binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Januarie 1990 skriftelik to the Town Clerk at the above address or at PO Box 30733, en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres Braamfontein 2017, within a period of 28 days from 3 Jami by Posbus 30733, Braamfontein 2017, ingedien of gerig ary word. ANNEXURE BYLAE Name of township: Crown Extension 6. Naam van dorp: Crown Uitbreiding 6. Full name of applicant: Rand Mines Properties Limited. Voile naam van aansoeker: Rand Mines Properties Limited. ven. Number of erven in proposed township: ndustrial 1:27 er Aantal erwe in voorgestelde dorp: Nywerheid 1:27 erwe. Description of land on which township is to be established: Ligging van voorgestelde dorp: Suidoos van die dorp Part of the Remaining Extent of Portion 11 (a portion of Crown Uitbreiding 3, en noord van Gedeelte 200 van die Portion 3) of the farm Langlaagte 224 Q. plaas Langlaagte 224 Q. Situation of proposed township: South east of the town Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: ship Crown Extension 3 and north of Portion 200 of the farm Deel van die Resterende Gedeelte van Gedeelte 11 ('n ge Langlaagte deelte van Gedeelte 3) van die plaas Langlaagte 224 Q. Reference Number: Verwysingsnommer: P MATHEE P MATHEE Acting Town Clerk Waarnemende Stadsklerk Civic Centre Burgersentrum Braamfontein Braamfontein 3 January Januarie S

42 42 PROVNSALE KOERANT. 3 JANUARE 1990 KENNSGEWNG 39 VAN 1990/NOTCE 39 OF 1990 PROVNSE TRANSVAAUPROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSALE NKOMSTEFONDS/PROVNCAL REVENUE FUND STAAT VAN ONTVANGSTE EN BETALNGS VR DE TYDPERK 1 APRL 1989 TOT 31 OKTOBER 1989 STATEMENT OF RECEPTS AND PAYMENTS FOR THE PEROD 1 APRL 1989 TO 31 OCTOBER 1989 (Gepubliseer ingevolge artikel 150) van Wet 18 van 1972) ONTVANGSTE/RECEPTS 2. Pos en Telekommunikasiewese/ R R Posts and Telecommunica tions Lisensies: Motorvoertuig/Li SALDO OP 1 APRL 1989/BAL cences: Motor vehicle ANCE AT 1 APRL ,25 3. Nasionale Vervoerkommissie/ A BELASTNG, LSENSES National Transport Commis EN GELDE/TAXATON, LCENCES AND FEES Byd raes tot die boa van paaie /Contributions towards the con 1. Toegang tot renbane/admission to race courses ,59 traction of roads , Weddenskapbelasting: Tatter D OORDRAG VAN STAATSN sallsberoepswedders/betting KOMSTE REKENNG/TRANS Tax: Tattersalls bookmakers ,07 FER OF GOVERNMENT REVE 3. Weddenskapbelasting: Renbaan NUE ACCOUNT beroepswedders/betting Tax: Racecourse bookmakers (a) Ontwikkelingsbeplan 4. Totalisatorbelasting/Totalisator ning/development plan Tax ,52 ning Boetes en verbeurdverklarings/ (b) Verbetering van diensvoor Fines and forfeitures ,37 waardes/mprovement of 6. Motorlisensiegelde/Motor li conditions of service ,00 cence fees ,92 7. Hondelisensies/Doalicences ,95 R Vis en wildlisensies/fish and game licences ,00 9. Beroepswedderslisensies/ BETALNGS/PAYMENTS Bookmakers licences , HandelslisensiestTrading licences 3 016,07 NUE ACCOUNT R R 11. Diverse/Miscellaneous ,63 BEGROTNGSPOSTENOTES B DEPARTEMENTELE ONT. Algemene Administrasie/Gene VANGSTE/DEPARTMENTAL ral Administration ,16 RECEPTS 2. Biblioteek en Museumdiens/ Library and Museum Service ,75 1. Sekretariaat/Secretariat ,15 3. Werke/Works ,59 2. Hospitaaldienste/Hospital Ser 4. Hospitaaldienste/Hospital Services ,84 vices ,35 3. Paaie/Roads ,06 5. Natuurbewaring/Nature Conser 4. Werke/Works ,77 yawn ,34 5. Gemeenskapsdienste/Com 6. Paaie en Brim/Roads and munity Services , ,28 Bridges ,38 C SUBSDES EN TOELAES/SUB 7. Gemeenskapsontwikke ling/community Development SDES AND GRANTS 8. Verbetering van diensvoorwaar 1. Suidafrikaanse Vervoer des/mprovement of conditions dienste/south African Transport ofservice Services (a) Spoonvegbusroetes/Rail way bus routes.saldo soon op 31 Oktober 1989/Bal (b) Spoonvegoorgange/Rail ante as at 31 October way crossings ,

43 , 14, 27 0 PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY Plaaslike Bestuurskennisgewings Notices by Local Authorities PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG ing to the Town Secretary at the above address 144 of Erf 2456) and Voysey Streets (known as 3881 or at Private Bag X014, Benoni, 1500, within a Portion 145 of Erf 2456) Barberton. period of 28 days from 27 December A plan showing the portion of the streets the STADSRAAD VAN BENON D P CONRADE Town Council intends to close, will be open for Town Clerk inspection during normal office hours in the of KENNSGEWNG VAN ONTWERPSKEMA Municipal Offices flee of the Town Secretary, Municipal Offices, Administrative Building Barberton. Elston Avenue Die Stadsraad van Benoni gee hiermee, in e Benoni Any person who has any objection to the pro valge artikel 28(1)(a) van die Ordonnansie op 1501 posed closing of the portion of the street, shall Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 27 December 1989 lodge such objection or any claim in writing with 15 van 1986), kennis dat 'n ontwerpdorps Notice No 185/1989 the undersigned by not later than 12h00 on 5 beplanningskema bekend te staan as Benoni wy March sigingskema No 1/454 deur horn opgestel is P R BOSHOFF Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat 'n PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG Town Clerk voorstel te dien effekte dat Gedcelte 1 van Erf Municipal Offices 732, Actonville Uitbreiding 3 Dorpsgebied, Be PO Box 33 nom, hersoneer word vanaf "Murnsipaal" na Barberton "Spesiaal" vir 'n meerdoelige kliniek. STADSRAAD VAN BARBERTON 1300 cember 19 Die ontwerpskema 16 ter insae gedurende ge NotDeice No 70/ wone kantoorure by die kantoor van die Stad VOORGESTELDE PERMANENTE SLUsekretaris, Administratiewe Gebou, Elstonlaan, TNG VAN 'N GEDEELTE VAN ESSELEN, Benoni (Kamer No 135), vir 'n tydperk van 28 GENERAAL, PRELLER, KAAPSCHE PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG dae vanaf 27 Desember HOOP EN VOYSEYSTRAAT, BAR 2 BERTON Besware teen of verto6 ten opsigte van die STADSRAAD VAN BARBERTON skema meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa Desember 1989 sknftelik by of tot die Stad lings van artikel 67 van die Ordonnansie op sekretaris by.bovermelde adres of by Privaatsak VOORGESTELDE PERMANENTE SLU Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, soos gewysig, X014, Benom, 1500, ingedlen of geng word. dat die Stadsraad van Barberton van voorneme TNG VAN 'N GEDEELTE VAN 'N OPEN D P CONRADE is om 'n gedeelte van Esselen, Gcneraal, Prel BARE OOPRUMTE: BARBERTON Stadsklerk ler, Kaapschehoop (bekend as Gedeelte DORPSGRONDE 144 Munisipale Kantore van Erf 2456) en Voyseystrate (bekend as Ge Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa Administratiewe Gebou deelte 145 van Erf 2456) Barberton, permanent lings van artikel 68 van die Ordonnansie op Elstonlaan te sluit. Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, soos gewysig, Benoni dat die Stadsraad van Barberton van voorneme 'n Plan van die straatgedeelte wat die Stads 1500 is om 'n gedeelte van 'n Openbare Oopruimte raad van voorneme is om te sluit, sal gedurende 27 Desember 1989 bekend as Gedeelte 146 van Erf 2456, Barnormale kantoorure by die kantoor van die Kennisgewing No 185/1989 berton, permanent te sluit vir vakansieoord Stadsekretaris, Munisipalc Kantoor Barberton, doeleindes. ter insaele. 'n Plan van die Openbare Oopruimte wat die edereen wat enige beswaar teen die voorge Stadsraad van voorneme is om te sluit, sal gedu stelde sluiting van die betrokke straatgedeelte rende normale kantoonue by die kantoor van het, moet sy beswaar of enige eis skriftelik by die Stadsckretaris, Munisipale Kantoor Bar LOCAL AUTHORTY NOTCE 3881 die ondergetekende indict], nie later nie as berton, ter insae h00 op 5 Maart ledereen wat enige beswaar teen die voorge TOWN COUNCL OF BENON P R BOSHOFF stelde sluiting van die betrokke Openbare Oop Stadsklerk ruimte het, moet sy beswaar of enige cis NOTCE OF DRAFT SCHEME Munisipale Kainore skriftelik by die ondergetekende indien, nie la Posbus 33 ter nie as 12h00 op 5Maart Barberton. The Town Council of Benoni hereby gives no 1300 P R BOSHOFF tice in tent's of section 28(1)(a) of the Town 14 Desember 1989 Stadsklerk planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordi Kennisgewing No 70/1989 Munisipale Kantore. nance S of 1986), that a draft town planning Generaalstraat scheme to be known as Benoni Amendment LOCAL AUTHORTY NOTCE Barbera 33 1 OF 1990 Scheme No 1/454 has been prepared by it. Brbertn This scheme is an amendment scheme and TOWN COUNCL OF BARBERTON 14 Desember 1989 contains a proposal to the effect that Portion 1 of Kennisgewing No 69/1989 Erf 732, Actonville Extension 3 Township, Be noni, be rezoned from "Municipal" to "Special" PROPOSED PERMANENT CLOSNG OF A LOCAL AUTHORTY NOTCE 2 for a multi purpose clinic. PORTON OF ESSELEN, GENERAAL, PRELLER, KAAPSCHEHOOP AND VQY The draft scheme will lie for inspection during SEY STREETS BARBERTON TOWN COUNCL OF BARBERTON normal office hours at the office of the Town. Secretary, Administrative Buildings, Elston Notice is hereby given in terms of the provi Avenue. Benoni (Room No 135), for a period of sions of section 67 of the Local Government Or PROPOSED PERMANENT CLOSNG OF A 28 days from 27 December dinance, 17 of 1939, as amended, that it is the PORTON OF A PUBLC OPEN SPACE: BARBERTON TOWNLAN DS intention of the Town Council of Barberton to Objections to or representations in respect of close permanently a portion of Esselen, Gene Notice is hereby given in terms of the provi the scheme must be lodged with or made in writ raal, Preller, Kaapsthehoop (known as Portion sions of section 68 of the Local Government Or.

44 44 PKOVNSALE KOERANT. 3 JANUARE 1990 dinance, 17 of 1939, as amended, that it is the This amendment is known as Germiston PLAASLKE intention of the Town Council of Barberton to Amendment Scheme close permanently a portion of a Public Open BESTUURSKENNSGEWNG1 Space known as Portion 146 of Eif 2456 Bar A DU PLESSS GERMSTON WYSGNGSKEMA 103 berton, for holiday resort purposes. Town Clerk Civic Centre A plan showing the portion of the Publich Cross Street KENNSGEWNG VAN GOEDKEURNG Open Space the Town Council intends to close, Germiston will be open for inspection during normal office 23 November 1989 hours in the office of the Town Secretary. Mu Notice No203/1989 Daar word hiermee kennis gegee ingevolge nicipal Offices, Barberton. artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorps 3 beplanning en Dorpe, 1986, dat die Stadsraad Any person who has any objection to the pro van Germiston die wysiging van die Germiston posed closing of the portion of the Public Open dorpsbeplanningskema, 1985, goedgekeur het Space, shall lodge such objection or any claim in PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG deur die wysiging van Klousule 18, om voorsie writing with the undersigned by not later than 4 ning te maak vir parkering van motorvoertuie 12h00 on 5 March binne die "Sentrale Besigheidsgebied". P R BOSHOFF GERMSTONWYSGNGSKEMA 102 Die skemaklousules van die wysigingskema Town Clerk word in bewaring gehou by die Hoof van die De Municipal Offices KENNSGEWNG VAN GOEDKEURNG partement, Departement van Plaaslike Bestuur, Generaal Street Behuising en Werke, en by die Stads PO Box 33 ingenieur, Germiston, Derde Verdieping, Sa Barberton Daar word hiermei kennis gegee ingevolge miegebou, h/v Queen en Spilsburystraat 1300 anikel 57()(a) van die Ordonnansie op Dorps Germiston en is te alle redelike tye ter insae be 14 December 1989 beplanning en Dorpe, 1986, dat die Stadsraad skikbaar. Notice No 69/1990 van Germiston die wysiging van die Germiston dorpsbeplanningskema, 1985, goedgekeur het Hierdie wysiging staan bekend as Germiston deur die byvoeging van die volgende gebruike 3 wysigingskema 103. tot die "Landbou" gebruiksone: nnglings, Plekke van Openbare Godsdieasoefening, On J A DU PLESSS PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG derrigplekke en Spesiale gebruike met diespe 3 siale toestemming van die Stadsraad. Burgersentrum Stadskierka Crossstraat Die skemaklousules van die wysigingskema KENNSGEWNG VAN GOEDKEURNG Germiston word in bewaring gehou by die Hoof van die De 23 November 1989 partement, Departement van Plaaslike Bcstuur, Kennisgewing No 202/1989 GERMSTON WYSGNGSKEMA 215 Behuising en Werke, en by die Stadsingenieur, Germiston, Derde Verdieping, Sanuegebou, h/v Queen en Spilsburystraat Daar word hiermee kennis gegee ingevolge Germiston en is te alit redelike lye ter insae beartikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsskikbaar. beplanning en Dorpe, 1986, dat die Stadsraad LOCAL AUTHORTY NOTCES van Germiston die wysiging van die Germiston Hierdie wysiging stun bekend as Germiston dorpsbeplanningskema, 1985, goedgekeur het wysigingskema 102. GERMSTON AMENDMENT SCHEME 103 deur die regstelling van gedupliseerde voorwaardes in Klousule J A DU PLESSS Stadsklerk NOTCE OF APPROVAL Die skemaklousule van die wysigingskema Burgersentrum word in bewaring gehou by die Hoof van die De Crossstrut t is hereby notified in terms of section partement, Departement van Plaaslike Bestuur, Germiston 57(1)(a) of the Town planning and Townships Behuising en Werke, en by die Stads 29 November 1989 Ordinance, 1986, that the City Council of Geringenieur, Germiston, Derde Verdieping, Sa Kennisgewing No 206/1989 miston has approved the amendment of the Germiegebou, h/v Queen en Spilsburystraat miston Town planning Scheme, 1985, by the Germiston en is te alle redelike tye ter insae be amendment of Clause 18 to provide for the park skikbaar. ing of motor vehicles in the "Central Business Hierdie wysigingskema staan bekend as Ger Area". LOCAL AUTHORTY NOTCE 4 miston wysigingskema 215. The scheme clauses of the amendment scheme GERMSTON AMENDMENT SCHEME are filed with the Head of the Department, De A DU PLESSS partment of Local Government, Housing an Works, and the City Engineer, Germ's Stadsklerk NOTCE OF APPROVAL ton, 3rd Floor, Samie Building, cnr Queen and. Burgersentrum Spilsbury Streets, Germiston and are open for in Crossstraat spection at all reasonable times. Germiston t is hereby notified in terms of section 23 November (1)(a) of the Town planning and Townships This amendment is known as Germiston Kennisgewing 203/1989 Ordinance, 1986, that the City Council of Ger Amendment Scheme 103. miston has approved the amendment of the Germiston Townplanning Scheme, 1985, by the J A DU PLESSS LOCAL AUTHORTY NOTCE 3 OF 1990 addition of the following uses to the "Agricul Town Clerk rural" use zone: nstitutions, Places of Public Civic Centre NOTCE OF APPROVAL Worship, Places of nstruction and Special uses Cross Street with the special consent of the Council. Germiston 23 November 1989 GERMSTON AMENDMENT SCHEME 215 The scheme clauses of the amendment scheme Notice No 202/1989 are filed with the Head of the Department, De partment of Local Government, Housing and t is hereby notified in terms of section 3 Works, and the City Engineer, Germis 57(1)(a) of the Town planning and Townships ton, 3rd Floor, Sande Building, c/o Queen and Ordinance, 1986, that the City Council of Ger Spilsbury Streets, Germiston and are open for PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG miston has approved the Amendment of the inspection at a reasonable times. 6 Germiston Townplanning Scheme, 1985, by the correction of duplicated conditions in Clause This amendment is known as Germiston Amendment Scheme 102. GERMSTON WYSGNGSKEMA 212 J A DU PLESSS The scheme clauses of the amendment scheme KENNSGEWNG VAN GOEDKEURNG Town Clerk are filed with the Head of the Department. Department Civic Centre of Local Government, Housing and Cross Street Works, and the City Engineer, Germis Germiston Daar word hiermee kennis gegee ingevolge ton, 3fri Floor, Samie Building. cnr Queen and 29 November 1989 artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorps Spilsbury Streets, Germiston and are open for ill Notice No206/1989 beplanning en Dorpe dat die Stadsraad spection at all reasonable times. 3 van Germiston die wysiging van die Germiston

45 ! Crossstraat ' PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY dorpsbeplanningskema, 1985, goedgekeur het Hierdie wysiging staan bekend as Germiston LOCAL AUTHORTY NOTCE 8 io deur Metgeselklubs binne die "Sentrale Be wysigingskema 98. sigheidsgebied" en die "Primrose Besigheidsge bled", slegs met die spesiale toestemming van 3 A DU PLESSS GERMSTON AMENDMENT SCHEME 213 die Stadsraad, toe te laat. Stadsklerk Burgersentrum Die skemaklousules van die NOTCE OF APPROVAL wysigingskema Crossstraat word in bewaring gehou by die Hoof van die De Germiston partement, Departement van Plaaslike Bestuur, 23 November 1989 i t is hereby notified in terms of section Behuising en Werke, en by die Stads Kennisgewing No 200/ ()(a) of the Town planning and Townships ingenieur, Germiston, Derde Verdieping, Sa Ordinance, 1986, that the City Council of Ger miegebou, h/v Queen en Spilsburystraat miston has approved the amendment of the Ger Germiston en is to alle redelike tye ter insae he miston Townplanning Scheme, 1985, by the skikbaar. amendment of the definitions of "ndustry", LOCAL AUTHORTY NOTCE 7 "Wholesale Trade" and "Shop", as well as other Hierdie wysiging staan bekend as Germistonminor amendments to the scheme clauses. wysigingskema 212. GERMSTON AMENDMENT SCHEME 98 The scheme clauses of the amendment scheme 1 A DU PLESSS are filed with the Head of the Department, De Stadsklerk NOTCE OF APPROVAL partment of Local Government, Housing and BurgersentrumWorks, and the City Engineer, Germiston, 3rd Floor, Samie Building, cnr Queen and Germiston t is hereby notified in terms of section Spilsbury Street, Germiston and are open for in 23 November (1)(a) of the Town planning and Townships spection at all reasonable times. Kennisgewing No 205/1989 Ordmance, 1986, that the City Council of Germiston has approved the amendment of the Ger This amendment is known as Germiston miston Townplanning Scheme, 1985, by the Amendment Scheme 213. deletion of Clause (Prohibition on sinking of Boreholes) out of the scheme. 1 A DU PLESSS LOCAL AUTHORTY NOTCE 6 Town Clerk The scheme clauses of the amendment scheme Civic Centre GERMSTON AMENDMENT SCHEME 212 are filed with the Head of the Department, Dc Cross Street pament rt of Local Government, Housing and Germiston Works, and the City Engineer, Germis 23 November 1989 NOTCE OF APPROVAL ton, 3rd Floor, Samie Building, cnr Queen and Notice No 201/1989 Spilsbury Street, Germiston and are open for in t is hereby notified in terms of section spection at all reasonable times. 3 57(1)(a) of the Town planning and Townships This amendment is known as Germiston PLAASLKE Ordinance, BESTUURSKENNSGEWNG 1986, that the City Council of Ger Amendment Scheme miston has approved the amendment of the Ger miston Town planning Scheme, 1985, to permit J A DU PLESSS Escort Agencies in the "Central Business Area" Town Clerk GERMSTON WYSGNGSKEMA 99 and the "Primrose Business Area" only with the Civic Centre special consent of the Council. Cross Street Germiston KENNSGEWNG VAN GOEDKEURNG The scheme clauses of the amendment scheme 23 November 1989 are filed with the Head of the Department, De Notice No200/1989 Daar word hiermee kennis gegee ingevolge partment of Local Government, Housing and artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorps Works, and the City Engineer, Gcrmisbeplanning en Dorpe, 1986, dat die Stadsraad ton, 3rd Floor, Samie Building, cnr Queen and 3 van Germiston die wysiging van die Germiston Spilsbury Streets, Germiston and are open for dorpsbeplanningskema, 1985, goedgekeur het inspection at all reasonable times. PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG deur die wysiging van Klousule om Suite 8 VAN 1990 baan Totahsator Agentskappe in enige Gebruikamendment is known as Germiston cone, behalwe Woonsones, slegs met die Amendment Scheme 212. This GERMSTONWYSGNGSKEMA 213 spesiale toestemming van die Stadsraad toe te J A DU PLESSS laat. Town Clerk KENNSGEWNG VAN GOEDKEURNG Die skemaklousules van die Centre wysigingskema word in bewaring gehou by die Hoof van die De Cross Street partement, Departement van Plaaslike Bestuur, ',Civic Germiston Behuising en Werke, en by die Stads 23 November 1989 Daar word hiermee kennis gegee ingevolge ingenieur, Germiston, Derde Verdieping, Sa Notice No 205/1989 artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorps miegebou, h/v Queen en Spilsburystraat beplanning en Dorpe, 1986, dat die Stadsraad 3 Germiston en is te allc redelike tye ter insae bevan Germiston die wysiging van die Germistonskikbaar. dorpsbeplanningskema, 1985, goedgekeur het PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG deur die wysiging van die woordomskrywings Hierdie wysiging staan bekend as Germiston 7 van "Nywerheid'., "Groothandel" en "Winkel" wysigingskema 99. sowel as ander kleiner wysigings tot die skemaklousules. 1 A DU PLESSS GERMSTONWYSGNGSKEMA 98 Stadsklerk Die skemaklousules van die wysigingskema Burgersentrum KENNSGEWNG VAN GOEDKEURNG word in bewaring gehou by die Hoof van die De Crossstraat partement, Departement van Plaaslike Bestuur, Germiston Behuising en Werke, en by die Stads 23 November 1989 Daar word hiermee kennis gegee ingevolge ingenieur, Germiston, Derde Verdieping, Sa Kennisgewing No 204/1989 artikel 57(.1)(a) van die Ordonnansie op Dorps miegebou, h/v Queen en Spilsburystraat beplanning en Dorpe, 1986, dat die Stadsraad Germiston en is te alle redelike tye ter insae bevan Germiston die wysiging van die Germiston skikbaar. dorpsbeplanningskema, 1985, goedgekeur het deur die skrapping van Klousuie i (Verbod Hierdie wysiging staan bekend as Germistonop die sink van Boorgate) uit die skema. wysigingskema 213. LOCAL AUTHORTY NOTCE 9 Die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou by die Hoof van die De Plaaslike m partement. BehuisingeDepartementn Werke, PrevtoaaP sbl ivk ed ibeessttua 4Pretori idi rs._ guorrssterantrut 'ngenicur, Germiston. Derdc Verdieping, Sa Germiston miegebou. h/v Queen en Spilsburystraat 23 November 1989 skikbaar. A DU PLESSS Stadsklerk GERMSTON AMENDMENT SCHEME 99 NOTCE OF APPROVAL t is hereby notified in terms of section 57(1)(a) of the Town planning and Townships Germiston en is te alle redelike tye ter insae he Kennisgewing No 201/1989 Ordinance, 1986, that the City Council of Ger

46 are 46 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 miston has approved the amendment of the Ger and contains the following proposals: PLAASLKE miston Townplanning Scheme, 1985, by the 12 amendment of Clause to permit Off To rezone Erf 110 Park Central from "Public BESTUURSKENNSGEWNG. course Totalisator Agencies in any use zone, ex Open Space" to "Business 1". The effect is to cept Residential zones, with the special consent develop the property as a business stand. MUNSPALTET VAN KLERKSDORP of the Council. The draft scheme will lie for inspection during The scheme clauses of the amendment scheme normal office hours at the office of the Town WYSGNG VAN STANDAARDBBLO filed with the Head of the Department, De Clerk, do The Planning Department, Seventh TEEKVERORDENNGE partment of Local Government, Housing and Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johannes Works, and the City Engineer, Germis burg, for a period of 28 days from 3 January Die Stadsklerk van Klerksdorp publiseer hierton, 3rd Floor, Samie Building, cnr Queen and by ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Spilsbury Street, Germiston and are open for in Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna spection at all reasonable times. Objections to or representations in respect of uiteengesit, wat deur die Raad ingevolge artikel the scheme must be lodged with or made in 96 van genoemde Ordonnansie opgestel is. This amendment is known as Germiston in to the Town Clerk at the above address or at Amendment Scheme 99. PO Box 1049, Johannesburg within a period of Die Standaardbiblioteekverordeninge van die 28 days from 3 January Munisipaliteit Klerksdorp, deur die Raad aange 1 A DU PLESSS necm by AdministrateurskennisgeWing 836 van Town Clerk H H S VENTER 26 Oktober 1966, soos gewysig, word hierby ver Civic Centre Town Clerk der soos volg gewysig: Cross Street Civic Centre Germiston Braamfontein 1. Deur die woorde "tien sent" waar dit in ar 23 November 1989 Johannesburg tikels 6, 12(2)(e) cn 13(2)(c) voorkom deur die Notice No 204/ January 1990 woorde "dertig sent" to vervang. 3 10,. 3 Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat sal van toepassing wees vanaf 1 Februarie PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG JLMULLER 10 Stadsklerk KLERKSDORP WYSGNGSKEMA 284 STAD JOHANNESBURG. Burgersentrum GOEDKEURNG VAN WYSGNG VAN Klerksdorp 411 VOORGESTELDE WYSGNG VAN JO DORPSBEPLANNNGSKEMA 7 Desember 1989 HANNESBURG SE DORPSBEPLAN Kennisgewing 217/1989 NNGSKEMA, 1979 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe (WYSGNGSKEMA 2662) planning en Dorpe, 1986, bekend gemaak dat die Stadsraad van Klerksdorp goedgekeur het Die Stadsraad van Johannesburg gee hierby dal Klerksdorp dorpsbeplanningskema, ingevolge artikel 28(1)(a) gelees met artikel 5 r 1980; LOCAL AUTHORTY NOTCE 12 wysig word deur die hersonering van Erf 1973, van die Ordonnansie op. Dorpsbeplanning en lerksdorp (Nuwedorp) van "Residensieel 4" Dorpe, 1986, (Ordonnansie 15 van 1986) kennis tot' Besigheid ". KLERKSDORP MUNCPALTY dat by 'n Ontwerp dorpsbeplanningskema, wat as Johannesburg se Wysigingskema 2662 bekend Kaart 3 en die skemaklousules van die wysisal staan, opgestel het. gingskema word in bewaring gehou deur die AMENDMENT TO STANDARD LBRARY. Stadsklerk, Klerksdorp en die Direkteur BYLAWS Gene Hierdie skema sal 'n wysigingskema wees en raal: Departcment van Plaaslike Bestuur, Be bevat die volgende voorstelle: huising en Werke, en is beskikbaar vir The Town Clerk of Klerksdorp hereby, in Om Erf 110, Park Central, van "Openbare inspeksie op alle redelike tyc. terms of section 101 of the Local Government Oop Ruimte" na "Besigheid 1" te hersoneer. Ordinance, 1939, publishes the bylaws set forth Hierdie wysiging staan bekend as KlerksdoHiermee word beoog om die eiendom as 'n rp hereinafter, which have been approved by' the wysigingskema 284. besigheidstandplaas to ontwikkel.. Council in terms of section 96 of the said Ordi,. JLMULLER nance. Die ontwerpskema sal gedurende gewone Stadsklerk kantoorure in die kantoor van die Stadsklerk, The Standard Library Bylaws of the Klerks p/a Die Beplanningsdepartement, Sewende Ver K lerksdorp Burgersentrum ' dorp Municipality, adopted by the Council dieping, Burgersentrum, Braamfontein, Johan under Administrator's Notice 836, dated 26th nesburg, vanaf 30 NoVembet Januarie 1990 vir 'n tydperk October 1966, as amended, are hereby further Kennisgewing No241/1989. van 28 dae ter insae16. amended as follows: Besware teen of vertoe ten opsigte van die 1. By the substitution for the words "ten skema most binne 'n tydperk van 28 dac vanaf 3 LOCAL AUTHORTY NOTCE cents" where it appears in sections 6, 12(2)(e) Januarie 1990 by die adres hierbo of by Pashas 1049, Johannesburg ingedien word of skriftelik KLERKSDORP AMENDMENT SCHEME aan die Stadsklerk voorgde word. 284 and 13(2)(e) of the words "thirty cents". The provisions of this notice contained shall be applicable as from 1 February ' H HSVENTER APPROVAL OF AMENDMENT TO TOWN J Stadskierk PLANNNG SCHEME L MULLER Burgersentrum.. Town Clerk Braamfontein t is hereby notified in terms of section 57(1) Civic Centre Johannesburg of the Town planning and Townships Ordi 3.1anuarie 1990 nance, 1986, that the Town Council of Klerks Klerksdorp dorp has approved the amendment of 7 December 1989 Klerksdorp Town planning Scheme, 1980, by Notice 217/1989 the rezoning of Erf 1973, Klerksdorp (New LOCAL AUTHORTY NOTCE 10 Town) from "Residential 4" to "Business 1". 3 CTY OF JOHANNESBURG Map 3 and the scheme clauses of the amend PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN ment scheme are filed with the Town Clerk, PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG NESBURG TOWN PLANNNG SCHEME, Klerksdorp and the DirectorGeneral: Depart 13 ment of Local Government, 1979 Housing and (AMENDMENT SCHEME Works, and are open for inspection at 2662) all reasonable times. STADSRAAD VAN KLERKSDORP The City Council of Johannesburg hereby This amendment is known as Klerksdorp. gives notice in terms of section 28(1)(a) read Amendment Scheme 284. WYSGNG VAN ABATTORTAREWE with section 55 of the Townplanning and Townships JLMULLER Ordinance, 1986, (Ordinance 15 of Town Clerk 1986) that a draft town planning scheme, to be Civic Centre Hiermee word kennis gegee ingevolge die be known as Johannesburg Amendment Scheme Klerksdorp 2662 has been prepared by it. palings van artikel 80B(8) van die Ordonnansie 30 November 1989 op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die This scheme will be an Amendment Scheme Notice No 241/ Stadsraad van Klerksdorp die Abattoirtariewe '

47 , 1 existing 1 PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY in die Bylae uiteengesit met ingang van 1 PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG ber 1989 word hiermee soos volg verbeter: Desember 1989, gewysig het deur die bestaande 15 item 2 deur die volgende te vervang: (1) Deur die nommering van die paragraaf "2.(a) Verkoeling (Slegs indien koelkamer nie KLERKSDORPWYSGNGSKEMA 272 volgende op paragraaf 7 met die nommer "8" gehuur word nie). (2) Deur die vervanging van items 2.4 deur die GOEDKEURNG VAN WYSGNG Per karkas per nag na afloop van eerste nag. VAN volgende: DORPSBEPLANNNGSKEMA "2.4 LesingsNergaderings/Eredienste/Kon Plaaslik geslag ngevoer ferensies R45 R70.". Bees R7,00 R14,00 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van Kalf R4,00 R 8,00 artikel 57(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe J L MULLER Skaap R1,75 R planning en Dorpe, 1986, bekend gemaak dat Stadsklerk 3,50 die Stadsraad Vark R4,00 R van Klerksdorp goedgekeur het 8,00 dat Burgersentrum Speenvark R4,00 R Klerksdorpdorpsbeplanmngskema, 1980, 8,00 Klerksdorp gewysig word deur die hersonering van Gedeelte Hangrame R7,00 R14,00 11 Desember 1989 Ander R4,00 R 8,00 66 van die pleas Townlands of Klerksdorp 424 Kennisgewing 247/1989 soos P, van "Residensieel 1" tot "Smiaar vir die (Naweke en vakansiedae wat onmiddellik op doel van 'n musieksentrum en die verkoop van die dag van slagting volg, word as deel van die musiekinstrumente. eerste nag beskou). Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi (b) Huur van Koelkamer gingskema word in bewaring gehou deur die LOCAL AUTHORTY NOTCE 16 Stadsklerk, Klerksdorp en die DirekteurGene Per koelkamer, teen R60,00 per m2 vloerop raal: Departement van Plaaslike Bestuur, Be TOWN COUNCL OF KLERKSDORP pervlakte per maand of gedeelte daarvan met 'n huising en Werke, en is beskikbaar vir eskalasie van 8 To per jaar na elke jaar met dien inspeksie op alle redelike tye. verstande dat die huurder sy eie hangrame en AMENDMENT OF TARFFS FOR THE hang moet voorsien.". Hierdie wysiging staan bekend as Klerksdorp HRE OF HALLS N THE CVC CENTRE wysiginpkema 272. J L MULLER Stadsklerk J L MULLER CORRECTON NOTCE Stadsklerk Burgersentrum Burgersentrum The English version of the Local Authority Klerksdorp Klerksdorp Notice No 223/89 of 3 November 1989 is hereby 8 Desember Desember 1989 corrected as follows: Kennisgewing 245/1989 Kennisgewing 242/1989 (1) By the numbering of the paragraph following paragraph 6 by the number "7".,. 110 (2) By the substitution of the word "hiers" in LOCAL AUTHORTY NOTCE 13 LOCAL AUTHORTY NOTCE 15 paragraph 7 for the word "hires". (3) By the substitution of item 1.4 for the fol TOWN COUNCL OF KLERKSDORP KLERKSDORP AMENDMENT' SCHEME lowing: 272 "1.4 Lectures/Meetings/Religious Services/ AMENDMENT OF ABATTOR TARFFS Prize givings R50 R90." APPROVAL OF AMENDMENT TO TOWN PLANNNG SCHEME (4) By the substitution of item 1.14 for the fol. Notice is hereby given in terms of the provi lowing: sions of section 80B(8) of the Local Government t is hereby notified in terms of section 57(1) Ordinance, 1939, as amended, that the Town of the Town planning and Townships Ordi "1.14 Lectures/Meeting/Religious Services/ Council of Klerksdorp has amended the Abat name, 1986, that the Town Council of Klerks Prize givings R120 R180." toir tariffs, as set out in the Schedule, with effect dorp has approved the amendment of Klerksfrom 1 December 1989 by the subsitution of the dorp Townplanning Scheme, 1980, by the re (5) By the substitution of item 4.2 for the foiitem 2 for the following: zoning of Portion 66 of the farm Townlands of lowing: Klerksdorp 424 P, from "Residential 1" to "2.(a) Refrigeration Tariff (Only if chilling "Special" for the purpose of a music centre and 4.2 Any other approved purpose room is not hired). retail of music instruments. 08:00 to 18:00 R40 R50 Per carcass per night after the first night. Map 3 and the scheme clauses of the amend 18:00 to 24:00 R50 R75.". 111 Locally went scheme are filed with the Town Clerk, mported Klerksdorp and the DirectorGeneral: Depart Slaughtered tems J L MULLER meat of Local Government, Housing and Town Clerk Cattle R7,00 R14,00 Works, and are open for inspection at Calf R4,00 R 8,00 all reasonable times. Civic Centre Sheep R1,75 R 3,50 Klerksdorp This amendment is known as Klerksdorp Pig R4,00 R 8,00 11 December1989 Amendment Scheme 272. Notice 247/1989 Sucking Pig R4,00 R 8,00 Gambrels R7,00 R14,00 L MULLER Other R4,00 R 8,00 Town Clerk 3 h8 (Weekend and public holidays following on civic centre the day of slaughter, shall be taken as part of the Klerksdo first night). 7 December 1989 PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG rp 17 Notice 242/1989 (b) Hire of Chillingroom 3 KOMATPOORT DORPSRAAD Per chilling room, to the amount of R60,00 per m2 floor surface per month of part thereof, PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG STANDAARD WATER VOORSENNGS with an escalation of 8 % per year after each 16 VERORDENNGE year on condition that the hirer shall provide his own gambrels and abattoir pulleys.". STADSRAAD VAN KLERKSDORP Civic Centre Klerksdorp December otice 245/1989 J L MULLER WYSGNG VAN TAREWE VR DE VER Kennis geskied hiermee ingevolge die Town Clerk bepa HURNG VAN SALE N DE BURGERSEN lings van artikel 96 van die Ordonnansie op TRUM Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, dat die Dorps raad van Komatipoort van voornemens is om onderworpe aan die goedkeuring van die Admi VERBETERNGSKENNSGEWNG nistrateur sy Watervoorsieningsverordeninge afgekondig by Administrateurskennisgewing No Die Afrikaanse weergawe van die Plaaslike 21 van 5 Januarie 1977, deur die tariewe van 3 Bestuurskennisgewing No 223/89 van 3 Novem water to wysig vanaf 1 Februarie 1990.

48 l 48 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 _ Besonderhede van die voorgenome wysiging B. KOSMOS GEBONDEVERBRUKERS R50,00 refundable deposit to be paid by non 16 ter insae by die kantoor van die Stadsklerk vir Kosmos bound users in respect of 24 hour book 'n tydperk van 14 dae vanaf die datum van publi Vir die periode Vrydag 10h00 tot ing prior to the use of the hall. kaste van hierdie kennisgewing. Sondag 10h00, insluitende ook openbare vakan siedae per 24 uur S M DU PLESSS Besware teen bogenoemde wysiging meet Town Clerk skriftelik by die ondergetekende ingedien word R15 Vir die periode Sondag 10h00 tot binne veertien dae vanaf die datum van hierdie per uur kennisgewing in die Offisiele Koerant. Municipal Offices 127,50 Vir die periode Sondag tot PO Box 1 K H VAN ASWEGEN Vrydag 10h00 per uur Kosmos Stadsklerk C. ALLE VERBRUKERS Note 3/1989 Munisipale Kantore R10,00 per geleentheid ten opsigte van kom buisfasilitene (met uitsluiting van 24 uur ge 3 Posbus 146 bruike) Komatipoort 1340 D. METODE VAN BETAL1NG PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG Tel (013135) 3301/3 19 Kennisgewing No 32/ % Deposito by bespreking en die balans voor die datum van benutting ten opsigte van KRUGERSDORP WYSGNGSKEMA 227 alle 24 uur besprekings. Alle uurlikse gebruike ten voile vooruit be Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ' LOCAL AUTHORTY NOTCE 17 taalbaar. artikel 57(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, bekend gemaak dat R50 Deposita betaalbaar deur niegebonde VLLAGE COUNCL OF KOMATPOORT Kosmos verbruikers ten opsigte van 24 uur be die Krugersdorp Stadsraad goedgekeur het dat die Krugers orp dorpsbeplanningskema, 1980, nutting; is terugbetaalbaar onderworpe aan die gewysig word deur die hersonering van Erf 939, ADOPTON OF THE STANDARD WATER Raad se voonvaardes. Kenmare Uitbreiding 1, van "Munisipaal" na SUPPLY BY LAWS "Residensieel 3". S M DU PLESSS Stadsklerk Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi 411 Notice is hereby given in terms of the provi gingskema word in bewaring gehou deur die, sions of section 96 of the Local Government Or Stadsklerk, Krugersdorp en die Direkteurgenedinance, 17 of 1939, that the Village Council of. Munisipale Kantore raal, Administrasie Volksraad, Departement Komatipoort subject to the Administrator's ap Posbus 1 van Plaaslike Bestuur: Behuising en Werke, proval intends to amend its Standard Water Sup Kosmos en is beskikbaar vir inspelcsie to elle reply Bylaws promulgated under Administrator's incn delike tye. Notice No 21 of 5 January 1977, by amending of ' "`"'" Kennisgewing 3/1989 the water supply from 1 February Hierdie wysiging staan bekend as Krugers Further particulars of the proposed amend dorywysigingskema 227. meets will lie for inspection at the office of the Town Clerk for a period of 14 days following S JO OSTE Stadsekretaris upon the date of publication of this notice. LOCAL AUTHORTY NOTCE 18 Objection to the proposed amendments Posbus 94. should be lodged in writing with the undersigned. KOSMOS VLLAGE COUNCL Krugersdorp within the period of 14 days following upon the Kennisgewing 164/1989 publication of thii notice in the Official Gazette. Notice is hereby given in terms of section 80B(8) of the Local Government Ordinance, ' K H VAN ASWEGEN No 17 of 1939), as amended that the Kosmos. Town Clerk Village Council determined the following tariffs for the hiring of the community hall and related facilities, which is effective from date of 1 July. Municipal Offices LOCAL AUTHORTY NOTCE 19 PO Box 146 ' Komatipoort A. NON KOSMOS BOUND USERS,. KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME R360 For the period from Friday 10h00 to. 227 Tel (013135) 3301/2 Noti6e 32/1989 Sunday , including any booking over public holidaysr per 24 hours Notice is hereby given in terms of section. ' 3 R20 For the period Sunday to 57(1) of the Town ; planning and Townships Or per hour dinance, 1986, that the Town Council of Kru... gersdorp has approved the amendment of PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG RO For the period Sunday to Friday Krugersdorp Town planning Scheme, 1980, by , per hour the rezoning of Erf 939, Kenmore Extension 1, from "Municipal" to "Residential 3". B: KOSMOS BOUND USERS DORPSRAAD VAN KOSMOS Map 3'and the scheme clauses of the amend R180 For the period from Friday to ment scheme are filed with the Town Clerk, Kennis geskied hiermee ingevolge artikel Sunday 10h00, including any booking over pub Krugersdorp and the Director General Admini 8013(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be lie holaclays per 24 hours stration: House of Assembly, Department of stuur, (No 17 van 1939), soos gewysig, dat die Local Government: Housing and Works, and are open for inspection at all reason per hour able times. R15 For the period Sunday 10h00 to 2h00, van Kosmos die volgende tariewe vir die verhuring van die gemcenskapsaal en aan verwante fastliteite vir toepassing met terugwer R7,50 For the period Sunday to Fri This amendment is known as Krugersdorp kende kragl Julie 1989, vasgestel het. day , per hour Amendment Scheme C ALL USERS A. NE KOSMOS GEBONDE VERBRU S 100STE KERS R0,00 per occasion in respect of utilizing the Town Secretary kitchen facilities (excluding occasions over 24 R360 Vir die periode Vrydag 10h00 tot hour period) Sondag 10h00, insluitende ook openbare vakan PO Box 94 siedae per 24 uur D. METHOD OF PAYMENT Krugersdorp 1740 R20 Vir die periode Sondag 10h00 tot 50 % Deposit on arranging the reservation 21h00 per uur and the balance to be paid prior to access to the Notice 164/1989 hall in respect of all 24 hour bookings 41 R10 Vir die periode Sondag 21h00 tot Vry dag 10h00, per uur. All hourly uses to be paid in full in advance 3.. '... '

49 1 syfer WYSGNG PROVNCAL GAZETTE, 3JANUARY PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 3. Deur in subitem 3(4)(c) van die Engelse 3. Deur in subitem 2(3) in die Afrikaanse teks 20 teks die woorde "as it may deem" deur die woor die woorde "Vir die verwydering van nagvuil of de "as it may deem fit" te vervang. urine" deur die woorde "Vir die daaglikse ver STADSRAAD VAN MESSNA wydering van nagvuil of urine" te vervang. 4. Deur in die Engelse teks subitem 3(4)(d) deur die volgendesubitem te vervang: 4. Deur subitem 2(4)(iii) in die Afrikaanse VAN SANTERE EN VULLS teks te hernommer 2(4)(ii). VERWYDERNGSTAREF "(d) n respect of any additional phase or motor or any alteration to the existing service con P M WAGENER nection, the owner shall be charged the actual Die Stadsklerk van Messina publiseer hierby cost of all apparatus, material, labour and trans Munisipale Kantore ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op port plus administration costs o(20 %.". Posbus 23 Plaaslike Bestuur, 1939, (17 van 1939), die ver Nigel ordeninge hiema uiteengesit. PM WAGENER 1490 Stadsklerk Die Sanitere en Vullisverwyderingstarief van 20 Desember 1989 die Munisipaliteit Messina, afgekondig by Ad Munisipale Kantore Kennisgewing No 95/1989 ministrateurskennisgewing 1025 van 18 Junk Posbus , word hierby soos volg gewysig: Nigel 1. Deur in artikel 2(1) die syfer "R5" deur die Desember 1989 LOCAL AUTHORTY NOTCE 22 "R8" te vervang. Kennisgewing 94/1989 TOWN COUNCL OF NGEL Stadsklerk 2. Deur in artikel 3 die syfer "R7" deur die CORRECTON NOTCE syfer "RO" te vervang. The Municipal Notice No 69/1989 in respect of A KOK the amendment and determination of charges Stadsklerk LOCAL AUTHORTY NOTCE 21 for sanitary and refuse removals published in Official Gazette No 4641 dated 27 September 0 TOWN COUNCL OF NGEL 1989 is hereby corrected as follows: Munisipale Kantore Messina Kennisgewing 23/ By the substitution in subitems 2(1)(a) and CORRECTON NOTCE (b) of the English text for the words "pall" and "palls" of the words "pail" and "pails' respecti. The Municipal Notice No 68/1989 in respect of vely the amendment and determination of char es 2. By the substitution in subitem 1(6)(a) of the for the supply of electricity published in Prom LOCAL AUTHORTY NOTCE 20 Afrikaans text for the word "woonsteldoel cial Gazette No 4641 dated 27 September 1989 is eindes" of the word "woondoeleindes". hereby corrected as follows: TOWN COUNCL OF MESSNA 3. By the substitution in subitem 2(3) of the 1. By the substitution in subitem 3(4)(b) in the Afrikaans text for the words "Vir die venvyde Afrikaans text for the letter (i) of the letter (a). AMENDMENT TO SANTARY AND RE ring van die nagvuil of urine" of the words "Vir FUSE REMOVALS TARFF 2. B the substitution in subitem 3(4)(b) in the die daaglikse verwydering van nagvuil of urine". English text for the letter "(i)" of the letter " 4. By the renumbering of subsection 2(4)(iii) (a ". The Town Clerk of Messina hereby, in terms to read 2(4)00. of sef don 101 of the Local Government Ordi 3. By the substitution in subitem 3(4)(c) in the P M WAGENER nance, 1939 (17 of 1939), publishes the bylaws English text for the words "as it may deem" of set forth hereinafter. Town Clerk the words "as it may deem fit". Municipal Offices The Sanitary and Refuse Removals Tariff of 4. By the substitution in the English text for F9 Box 23 the Messina Municipality, published Under Ad subsection 3(4)(d) of the following subsection: Nigel ministrator's Notice 1025, dated 18 June 1975, is hereby amended as follows: "(d) n respect of any additional phase or mo 20 December 1989 tor or any alteration to the existing service con Notice No 95/ By the substitution in section 2(1) for the nection, the owner shall be charged the actual figure' 125" of the figure "R8". cost of all apparatus, material, labour and trans 3 2. By the substitution in section 3 for the fi p port plus adthimistration costs of20 %..". gore "R7" of the figure "R10". P M WAGENER PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG Town Clerk A KOK 23 Town Clerk Municipal Offices STADSRAAD VAN ORKNEY PO Box 23 Municipal Offices Nigel Messina WYSGNG VAN BOUVERORDENNGE 1490 ' Notice 23/ December 1989 Notice Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op. Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van. 3 3 Orkney van voorneme is om die Bouverorde. ninge van die Munisipaliteit Orkney, deur die PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 21 PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG Raad aangeneem by Administrateursken 22 nisgewing 887 van 28 Mei 1975, soos gewysig, verder te wysig. STADSRAAD VAN NGEL STADSRAAD VAN NGEL. VERBETERNGSKENNSGEWNG 'n Afskrif van die voorgestelde wysiging le ter VERBETERNGSKENNSGEWNG insae by Kamer 124, Bugersentrum, Patmore Die Munisipale Kennisgewing No 69/1989 met weg, Orkney, vir veertien dae vanaf publikasie betrekking tot die wysiging en vasstelling van van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe Die Munisipale Kennisgewing No 68/1989 ren gelde vir sanitere en vullisverwydering soos ge rant. Enige besware most voor of op 17 Januarie opsigte van die wysiging en vasstelling van gelde publiseer in Provinsiale Koerant 4641 van skriftelik by die ondergetekende ingedien vu die lewering van elektrisiteit gepubliseer in September 1989 word hiermee soos volg verbe Provinsiale Koerant word van 27 September ten 1989 word hiermee soos volg verbeter: J P DE KLERK 1. Deur in subitems 2(1)(a) en (b) in die Eng 1. Deur in subitem 3(4)(b) van die Afrikaanse else teks die woorde "pall" en "palls" deur die Stadsklerk teks die letter "(i)" deur die letter "(a)" te ver woorde "pail" en "pails" onderskeidelik te ver Burgersentrum yang. vang. Patmoreweg Orkney lir 2. Deur in subitem 3(4)(b) van die Engelse 2. Deur in subitem 1(6)(a) in die Afrikaanse 2620 teks die letter "(i)" deur die letter "(a)" te ver teks die woord "woonsteldoeleindes" deur die 3 Januarie 1990 yang. woord "woondoeleindes" te vervang. Kennisgewing No 1/1990

50 50 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 LOCAL AUTHORTY NOTCE 23 Provincial Gazette. Any objections should be (5) ngeval daar enige geskil of twyfel ont lodged with the undersigned in writing on or be staan aangaande die tarief van gelde wat van TOWN COUNCL OF ORKNEY fore 17 January toepassing is op enige besondere soon byeen AMENDMENT OF BULDNG BY LAWS J P DE KLERK koms waarvoor die lapa gehuur moet word, gee Town Clerk die Read die eindbeslissing. Notice is hereby given in terms of section 96 of Civic Centre the Local Government Ordinance, 1939, that (6) Die huurder mag nie die lapa gebruik (en Private Bag X8 the Town Council of Orkney intends to amend die sleutels daarvan sal nie aan hom oorhandig the Building Bylaws of the Orkney Municipali Orkney word) voordat die voorgestelde gelde betaal is 2620 ty, adopted under Administrator's Notice 887 nie. nanuary 1990 dated 28 May 1975, as amended. Notice No 2/1990 TOELATNG VAN PUBLEK A copy of the proposed amendment is open 3 4. Die huurder is verantwoordelik vir alle for inspection at Room 124, Civic Centre, Patreelings in verband met die toelating van die pu more Road, Orkney for a period of 14 days from PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG bliek, die verskaffing van plekaanwysers polisie the date of publication of this notice in the Prov 25 incial Gazette. Any objections should be lodged en sodanice personeel wat nodig mag wees om with the undersigned in writing on or before 17 STADSRAAD VAN PHALABORWA: VER die toelating, teenwoordigheid en gedrag van January ORDENNGE BETREFFENDE DE HUUR persone te kontroleer. VAN DE LAPA AANSPREEKLKHED VAN HUURDER P DE KLERK Town Clerk Die Stadsklerk van Phalaborwa publiseer TEN OPSGTE VAN TOELATNG VAN ON GEWENSTE PERSONS Civic Centre hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnan Patrmore Road. sie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge S. Die huurder is aanspreeklik vir die behoor Orkney hiema uiteengesit: like nakoming en uitvoering van die voorwaarde 2620 dat niemand tot die gehuurde lapa toegelaat 3 January 1990 WOORDOMSKRYWNG word, of na verkryging van toegang toegelaat Notice No 1/ Vir die toepassing van hierdie verorde word om daar te bly, indien by in 'n beskonke 3 ninge, tensy die smsverband enders aandui, be toestand verkeer of hom op 'n onbetaamlike teken wyse gedra of onfatsoenlik gekleed is nie. PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 24 "huurder" die persoon wat die ooreenkoms AANSPREEKLKHED VAN HUURDER vorms soos voorgeskryf, geteken het: TEN OPSGTE VAN NAKOMNG VAN STADSRAAD VAN ORKNEY WET EN MUNSPALE VERORDENNGE "Lapa" die munisipale lapa gelee in Combre WYSGNG VAN VASSTELLNG VAN tumweg Phalabonva. 6. Die huurder moet alle wetsbepalings, GELDE BETAALBAAR AAN DE STADS. insluitende die munisipale verordeninge, betref RAAD VAN ORKNEY UT HOOPOE VAN 'opsigter" die persoon wat van tyd tot tyd fende die beheer van die byeenkoms, vcrmaak DE ORDONNANSE OP DORPSBEPLAN deur die road aangestel is om beheer our die likheid of uitvoering waarvoor die lapa aan horn NNG EN DORPE, 1986 EN DE ORKNEY lapa uit te oefen; verhuur is, nakom en by mag geen oortreding DORPSBEPLANNNGSKEMA 1980 daarvan toelaat nie. "Read" die Stadsraad van Phalaborwa, did Kennis geskied hiermee kragtens artikel Read se Bestuurskomitee wat handel kragtens KLEEDKAMERS 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Be die wat ingevolge die bepalings bevoegdhedek5 stuur, 1939, dat die Stadsraad van Orkney by van arta e van die Ordonnansie op Plaaslike 7. Die kleedkamers is onder die sots en toesig d8 Spesiale Besluit op 28 November die 1989 die aan Bestuur (A,ministraste en Verkiestngs), 1960, vanhuurder, wat aanspreeklik is vir enige soekgelde vir die wysiging van die Dorpsbeplan (Ordonnansie 40 van 1960), aan horn gedelegeer tout of verlies wat mag plaasvind. ningskema vanaf is, en enige beampte aan wie did Komitee nge 1 Januarie 1990 gewysig het. volge die bepalings van subartikel (3) van ge VERSKJWNG EN VERHUUR VAN 'n Afskrif van sodanige besluit en besonder noemde artikel, op gesag van die Read, die MEUBELS hede van die vasstelling 16 ter insae by Kamer bevoegdhede, funkstes en pligte wat ten opsigte 8. Geen meubels of artikels van wetter aard 125, Burgersentrum, Patmoreweg, Orkney, vir van hierdie verordeninge by die Raad betas, kan ookal wat die Raad se eiendom is, mag uit die veertien dae vanaf publikasie van hierdie ken delegeer, en dit inderdaad gedelegeer het. tape verwyder word nie, uitgenome ander die nisgewing in die Provinsiale Koerant. AANSOEK OM HOUR regstreekse toesig en met verlof van die opsig Enige besware moot voor of op 17 Januarie ter: Met dien verstande dat geen meubels of arti 1990 skriftelik by die ondergetekende ingedien 2(1) Enigiemand wat die lapa wil hour, moot kels verhuur en verwyder mag word vir gebruik word. skriftelik by. die Raad aansoek doen deur 'a aan op 'n ander terrein as die terrein waarop die lapa soekvorm vir die doel daargestel te voltooi. gelee is nie. J P DE KLERK Stadsklerk (2) ndien iemand die aansockvorm namens 'n AANPSREEKLKHED VAN HUURDER Burgersentrum onpersoonlike liggaam teken, clan is hy gesa VR BESKADGNG AAN RAAD SE ii X8 mentlik en afsonderlik saam met sodanige lig EENDOM.. Pr Orkney gaam krimineel of siviel knee aanspreeklik vir die 9(1) Die huurder moet enige verlies of beska 2620 nakoming van hierdie verordeninge. diging van wetter aard ook al aan die laps, meu 3 Januarie 1990 (3) Geen bespreking van die lapa op enige da bels, monterings of enige ander eiendom van die Kennisgewing No 2/1990 tum na die sle Januarie van enige jaar, word Raad wat gedurende die huurtydperk plaasgevoor die sle Julie van die vorige jaar gemaak vind het, vergoed. nie. LOCAL AUTHORTY NOTCE (2) ngeval deur die huurder bevind word dat 24 BETALNG VAN GELDE enigeen van bogenoemde meubels, monte TOWN COUNCL OF ORKNEY rings, of ander eiendom defek is, moet die feit 3(1) Die Raad stel van tyd tot tyd die gelde spesifiek onder die aandag van die Raad gebring AMENDMENT TO DETERMNATON OF betaalbaar vir die gebruik van die lapa by spe word voor die gebruik daarvan; by gebreke hier CHARGES PAYABLE TO THE ORKNEY siale besluit ingevolge artikel 80B van die Or van word geag dat alles in behoorlike toestand TOWN COUNCL BY VRTUE OF THE donnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 vas. was. TOWN PLANNNG AND TOWNSHPS OR (2) Die gelde is vooruitbetaalbaar en sluit be DNANCE, 1986, AND THE ORKNEY taling ten opsigte van die skoonmaak beligting (3) Na elke byeenkoms moet die lapa deur die TOWN PLANNNG SCHEME 1980 Raad en huurder of en sitplekakkommodasie in, maar verleen nie enigeen deur horn gemagtig, minsnekteer word en moot onmiddelik kennis Notice is hereby given in terms of sectiong die reg tot handeldryf in lekkergoed, roomys, taeneem word van enige artikels wall beskadig, 80B(3) of the Local Government Ordinance, bak, ' sigare, 0. cigarette, nuwighede of ander goe verloor of uit die lapa vermis is in verband met 1939, that the Town Council of Orkney has, by dere op die perseel m me. die bespreking en gebruik daarvan, en dit moet Special Resolution dated 28 November 1989 (3) Na gebruik van die lapa word die geriewc deur die huurder vervang of daarvoor betaal amended the charges for the application for en terrein deur die Raad self skoongemaak en is word. amendment of the townplanning scheme with die huurder verantwoordelik vir die betaling van effect from (January (4)(a) die deposito betaalbaar, kan die koste soos deur die Raad vasgestel. die Raadd na gocddunke va Benewens die huurder vereis A copy of the resolution is open for inspection (4) Die lapa word slegs gereserveer of be om vooraf 'n bankwaarborg te verskaf vir 'n be during office hours al Room 125, Civic Centre, spreek by voltooiing deur die huurder van die drag wat nie R500 te bowe gaan nie om enige Patmore Road, Orkney for a period of 14 days aansoek vorm en die betaling van die deposito en moontlike beskadiging of verlies van eiendom te from the date of publication of this notice in the huurged wear vereis. dek. ii

51 1 LES PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY (d) Die deposito word terugbetaal, en/of die LAPA MAG NE TE VOL WEES NE Ordinance, 1939, publishes the by laws set forth bankwaarborg terugbesorg indien daar geen ver hereinafter: Pies of beskadiging aan eiendom is nie. 15(1) Die huurder moet die aantal persone wat in die lapa toegelaat word, beperk tot die DEFNTONS RAAD NE AANSPREEKLK VR VER beskikbaresitplekakkommodasie. DEUR HUURDER OF LEDE VAN 1. For the purpose of these bylaws, unless the DE PUBLEK GELE OF VR ONGE (2) Niemand mao in die blombeddings van die context otherwise indicates LUKKE OF GEBREKE OF FOUTE N lapa saamdrom of dit beskadig nie. BELGTNGSNSTALLASE OF "caretaker" means the person appointed by UTRUSTNG KEG VAN TOEGANG the Council from time to time to take care of the lapa: 10. Die Raad aanvaar geen verantwoordelik 16. Die reg word voorbehou vir 'n gemagtigde held of aanspreeklikheid hoegenaamd ten op beampte van die Raad om te alto tye die ge "Council" means the Town Council of Phala sigte van enige beskadiging of verlies van enige huurde lapa te betree. borwa, the Council's Management Committee, eiendom, artikel of ding wat ookal deur die acting under the powers delegated to it in terms REG VAN RAAD OM OOREENKOMSTE huurder of enige persoon op die perseel of in die of section 58 of the Local Government Ordinance (Administration and Elections) 1960 (Or TE KANSE 1 PER NDEN LAPA VR DE nabyheid van die lapa geplaas of gelaat is nie, en DOELENDES VAN DE RAAD BENODG die huurder vrywaar die Raad en stel horn ska dinance 40 of 1960), and any officer to whom WORD deloos teen eruge eis deur enige persoon of per that Committee has been emprowered by the sone insestel op enige gronde hoegenaamd, en 17. Die Read behou die reg voor om enige be Council in terms of subsection (3) of the said ook is die Raad nie aanspreeklik vir enige verlies spreking of ooreenkoms vir die huur van die section to delegate and has in fact delegated the teenoor die huurder ten opsigte van enige onge lapa te kanselleer sonder betaling van skadever Powers, functions and duties vesting in the luk, ontwrigting, tout of gebrek ten opsigte van goeding, indien die lapa benodig word vir die Council in relation to these bylaws; enige masjinene, toestelle, beligting, uitrusting doelcindes van die Raad en in so 'n geval is die "hirer" means the person who has signed the of inrigting daarvan in die lapa of ten opsigte van huurder geregtig op terugbetaling van die gelde enige ander forrn (agreement prescribed. masjinerie, toestelle of inrigtings deur horn betaal ten opsigte van die onverstreke hoe ookal veroorsaak nie. huurtermyn. "Lapa" means the Municipal Lapa situated in TOESTEMMNG VAN EENAAR VAN DE UTSTEL OF KANSELLERNG VAN BE Combretum Road Phalaborwa. KOPEREG WORD VERES VR 1.11TV0E SPREKNG VAN LAPA APPLCATON FOR HRE OF VERTONNG VAN ENGE MUST KALE OF ANDER WERK 18(1) ndien die huurder begerig is om 'n be 2(1) Any.RNG. person desiring to hire the Lapa spreking van die lapa uit te gel, moet skriftelike shall apply in writing to the Town Clerk and 11(1) Die huurder vrywaar die Raad en stel kennis daarvan deur die huurder aan die Raad, complete the form of agreement prescribed. horn skadeloos van en teen enige oortreding van nie later nie as die tiende dag wat die datum van 'n geregtelike bevel, vir skadevergoeding of an sodanige bespreking voorafgaan gegee word, by (2) Should a person sign the form of agree dersins en vir koste, met inbegrip van koste tus onstentenis waarvan alle betaalde gelde verbeur ment prescribed on behalf of an impersonal see prokureur en klient, wat teen die Raad word: Met dien verstande dat geen ander huur body, he shall be jointly and severally liable with ingestel kan word weens enige oortreding deur der deur sodanige uitstel benadeel moet word such body criminally or civally for the observ die huurder en deur enige agent, werknemer of nie. ante of these bylaws. bediende van die huurder tydens die gebruik van die lapa, waardeur afbreuk gedoeri word aan die (2) By kansellering deur die huurder van 'n (3) No reservation of the lapa on any date kopiereg, in enige vorm, van enige persoon of bespreking van die lapa geld die volgende indien after the 1st January of any year shall be made maatskappy en in die hou van enige uitvoering, die kansellering plaasgevind het: before the 1st July of the previous year. work of handeling daarin. (i) 30 dae en meet voor die besprcekte dag PAYMENT OF CHARGES VERTONNG VAN AANPLAKBLJETTE voile terugbetaling van deposit en huurgeld: 3(1) The charges payable for the use OF VLAE of the ' (ii) tussen 30 en 10 dae voor die bespreking lapa shall be those fixed by the Council from voile terugbetaling van die deposito en helfte te time to time by Special Resolution in terms of 12(1) Geen buite aanplakbiljette, kennisgerugbetaling van die betaalde huurgeld. section 80B of the Local Government Ordinance wings, dekorasies, vlae, afbeeldings of reklame op die Read se perscle word sonder die vooraf (iii) binne 10 dae voor die bespreking voile verkrea skriftelike toestemming van die Raad, terugbetaling van die deposito en verbeuring (2) The charges shall be payable in advance toegelaat nie en dan slegs op sodanige plekke as van voile huurgeld reeds betaal. and shall include the cleaning, lighting, and seatwat die Raad aanwys. ing accommodation but shall not grant the right TYD TOEGESTAAN VR VERWYDERNG on the premises to trade in sweets, ce cream, to (2) Geen binnedekorasies van enigerlei card VAN ARTKELS bacco, cigars, cigarettes, novelties or other behalwe blommedekorasies op tafels, word in goods. ' die lapa sonder toestemming van die Raad toe 19(1) Tyd kan toegestaan word om alle artigelaat nie, en geen spykers of skroewe mag in kels te verwyder wat in sodanige lapa ingebring After the use of the lapa the facilities and ip(3) die mure of monterings geslaan of gedraai word is tot 09h00 die volgende dag, sonder om af the terrain shall be cleaned by the Council and nie en ook mag niks daaraan bevestig word nie. break te doen aan enige daaropvolgende bespre the hirer shall be responsible for paying the cost MEUBELS MAG ME SONDER GOEDKEU king. as determined by the Council. RNG N DE SAAL GEBRNG WORD NE (2) Die raad het die reg om indien die huurder (4) The lapa shall only be booked or reserved in gebreke bly om db te doen, enige artikel wat upon completion by the hirer of the form of 13. Geen meubels, monterings, toestelle, uit na die tydperk in (1) hierbo genoem, in die lapa agreement and payment of the deposit and rent rusting of eiendom van.enigerlei aard mag son is op koste van die huurder te verwyder. where required. der die goedkeuring van die Raad deur die huurder in die lapa gebring word nie. OORTREDNGS EN STRAW WE (5) n the event of any dispute of doubt arising as to which tariff of charges shall apply to any 20. Die oortreding van 'n bepaling van die ELEKTRESE BELGTNG, KQOKTOE particular class of function for which the lapa is verordeninge EN EETWARE srtel 'n misdryf daar en is stralbaar STELLE to be hired, the decision of the Council shall be met 'n bode van hoogstens R300,00 by skuldig final. 14(1) Alle elektriese beligting en tocstelle bevinding. word gekontroleer deur 'n beampte van die (6) The hirer shall not use the lapa (and the STADSKLERK Raad en geen stowe, kook en verwarmings en keys thereof will not be handed over to him) be Burgersentrum beligtingstoestelle mag in die lap gebruik word fore the charges have been paid in the manner Posbus 67 nie uitgesonderd did wat deur die Raad verskaf, prescribed. Phalaborwa of deur die Raad goedgekeur is ADMSSON OF PUBLC (2) Die bereiding of opberging van eetware en Kennisgewing No 30/ The hirer shall be responsible for all ar die plaas van kookgereedskap in enige ander ran vertrek uitgenome die kombuis of ander vertrek the gemcnts public, the in connection provision of with ushers, the admission police and of deur die Raad goedgekeur, is verbode. such staff as may be necessary to control the ad (3) Geen onbeskermende ligte, flitsligte of ad mission, presence and behaviour of persons. LOCAL AUTHORTY NOTCE 25 disionele beligting van enige aard mag sonder RESPONSBLTY OF HRER N REGARD die toestemming van die Raad gebruik word nie: PHALABORWA TOWN COUNCL: BY TO ADMSSON OF UNDESRABLE Met dien vertandc dat indien sodanige toestem LAWS GOVERNNG THE HRE OF LAPA PERSONS ming verleen word, 'n elektrisien aanwesig moet wets ten opsigte waarvan 'n bedras soon voorge The Town Clerk of Phalaborwa hereby, in 5. The hirer shall be responsible for the due skryf, deur die huurder betaalbaar is. terms of section 101 of the Local Government observance and carrying out of the stipulation.

52 52 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 that no person shall be admitted to the hired for an injunction, damages or otherwise and for a reservation of the lapa the following shall aplapa or, having gained admission, be permitted costs, including costs between attorney and cli ply: to remain therein, who is in a state of intoxica ent that may be made against it by reason of the tion or who behaves in an unseemly manner or infringement by any agent, employee, or servant CO 30 days and longer prior to the day rewho is indecently clad. of the hirer whilst using the lapa, of the copy served full refund of deposit and rent; right in any form of any person or company and RESPONSBLTY OF HRER N REGARD in the conduct of any performance or act there (ii) Between 30 and 10 days prior to the date TO OBSERVANCE OF LAW AND MUNC of reservation full refund of deposit forfeit in. PAL BY LAWS ure of one half of rent paid. EXHBTON OF POSTERS OR FLAGS. 6. The hirer shall observe all provisions ei (iii) Within 10 days of the date of reservation law, including the municipal bylaws relating to 12(1) No external posters, notices, decora full refund of deposit forfeiture of all rent the conduct of the function, entertainment or Lions, flags, emblems or advertising on the paid. performance for which the lapa is let to him and Council's premises, shall be permitted without TME ALLOWED FOR REMOVAL OF shall not permit or countenance any breach the sanction of the Council and then only in such ARTCLES thereof. places as the Council may direct. CLOAKROOMS (2) No internal decorations19(1) Time may be allowed for the removal of of any description ' all articlesbrought...until into the laps 00h00 on 7. The claok room shall be in the care and cus other than floral decorations on tables, shall be the following day without prejudice to any subtody of the hirer, who shall be responsible for permitted in the lapa without the sanction of the sequent engangements. any mistake or loss that may occur. Council and no nails or screws shall be driven into the walls or fittings nor any attachment (2) Shold the hirer fail to do so, the caretaker MOVNG AND LETTNG OF FURNTURE made thereto. shall have the right to remove such articles at the 8. No expense of the hirer. furniture or articles of any description SCENERY AND FURNTURE SHALL NOT which are the property of the Council, shall be BE BROUGHT NTO THE LAPA WTH OFFENCES AND PENALTES removed from the lapa unless under direct su OUT APPROVAL pervision of and with the permission of the care 20. The contravention of any provision of this taker: Provided that no furniture or article's 13. No scenery, furniture, fittings, appliances, bylaw is an offence and a person found guilty of shall be hired and be removed for use on any equipment or properties of any description shall such an offence is punishable with a fine not exother than the pemises on which the be brought in to the lapa by the hirer without the ceeding R300,00. Premises apa situated. approval of the Council. RESPONSBLTY OF HRER FOR DAM ii ELECTRCAL LGHTNG, COOKNG AP TOWN CLERK PO Box 67 AGE TO COUNCL'S PROPERTY PLANCES AND FOODSTUFFS Phalabonva 9(1) The hirer shall make good any loss of or (1) All electrical lighting and appliances damage of any discription to the lapa, furniture, shall be conroled by an officer of the Council Notice No 30/ fittings or any other proper!). of the Council that and no stoves, cooking, heating or lighting appshas occurred during the period of hiring. tutus, other than those supplied by the Council (2) Should any of the above or those approved by the Council shall be used PLAASLKE mentioned arti in the lapa. BESTUURS90KENNSGEWNG 26 VAN 19 cies or furniture or fittings or other property be found defective by the hirer, the fact shall be (2) The preparation or storage of foodstuffs pointed out specifically to the caretaker before STADSRAAD VAN PETERSBURG and the placing of cooking utensils in any room the use thereof; failing of which everything shall other than the kitchen or other room approved be deemed to have been in proper order. by the Council, is prohibited. WYSGNG VAN GELDE: VERKEERS VERORDENNGE (3) After every function the lapa shall be in (3) No naked lights, flashlights or additional spected by the caretaker and the hirer or any lighting of any description shall be used without person deputed by him and any articles dam the sanction of the Council provided that when Kennis geskied hiemme ingevolge die bepaaged, lost or missing from the tape in connection such permission has been granted, an electrician lings van artikel 96 van die Ordonnansie op with the booking and use thereof shall immedi shall be in attendance for which attendance a Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsrnad van ately be taken note of and shall be replaced or charge prescribed shall be payable by the hirer. Pietersburg voomemens is om die Verkeersver paid for by the hirer. ordeninge, afgekondig onder Administrateurs LAPA MAY NOT BE TO OVERCROWDED kennisgewing No 102 van 23 Februarie 1938, (4)(a) n addition to the deposit specified in met ingang van / Januarie 1990, te wysig. Schedule B hereto, the Town, Clerk may, in his 15(1) There shall be no overcrowding of the discretion, require the hirer beforehand to pro lapa and the number of persons allowed in the Die algemene strekking van die wysising is vide a bank guarantee for an amount not ex lapa shall be limited to the seating accommoda om gelde te het vir voertuie wat passasters en ceeding P.500 to cover any possible damage or non available. goedere vervoer. loss of property.. (2) No persons is allowed to congregate in the Afskrifte van die voorgestelde wysiging van (b) Should there be no damage or loss of flower beds of the lapa, or to damage it. die verordeninge tesame met die tersaaklike. property the deposit shall be refunde4. Raadsbesluit le gedurende gewone kantoorure ter insae by Kamer 406, Burgersentrum, Fitters RGHT NOT RESPONSBLE OF ENTRY FOR LOSS COUNCL NCURRED BY HRER OR MEMBERS OF 16. The right burg, vir is reserved to an authorized of fi 'n tydperk van vecrtien (14) doe vanaf THE PUBLC OR FOR ACCDENTS OR cer of the Council to enter at all times. publikasie van hierdie kennisgewing. DEFECTS OF FALURE N LGHTNG RGHT OF COUNCL TO CANCEL Enige persoon wat beswaar teen die voorge NSTALLATON OR EQUPMENT stelde wysiging wil mask, moet AGREEMENT F LAPA REQURED FOR sodanige be swaar skriftelik by die ondergetekende indien 10. The Council accepts no responsibility or li THE PURPOSES OF THE COUNCL binne veertien (14) dac na die datum van publi ability whatsoever in respect of any damage to 17. The Council reserves the right to cancel kasie hiervan in die Provinsiale Koerant. or loss of any property, article or thing whatso any booking or ever placed or left in or near the lapa by the hir lease of' the lapa without pay men( A C of K VERMAAK compensation in the event of the lapa er or other person entering the lapa or making Stadsklerk ben] ; required for the purposes of the Council use of the equipment in the lapa hired and the and in such case the hirer shall be entitled to a Burgersentrum hirer hereby indemnifies and holds harmless the refund of the money paid by him in respect of Pietersburg Council against any claim made by any person or 27 November 1989 the unexpired lease. persons on any grounds whatsoever, nor shall the Council be liable for any loss to the hirer in POSTPONEMENT OR CANCELLATON consequence of any accident, breakdown, fail OF BOOKNG OF LAPA ure or defect in respect of any machinery, appli ance, lighting, equipment or arrangement LOCAL AUTHORTY NOTCE 26 OF (1) n the event of the hirer desiring to pos! thereof in the boa hired or any other machinery, pone a reservation of the lapa, written antiappliances or arrangement howsoever caused. matron shall be given to that effect by the hirer PETERSBURG TOWN COUNCL CONSENT OF OWNER OF THE COPY to the Council on or before the tenth day prior RGHT REQURED FOR PERFORMANCE to the date of such engagement, failing which all AMENDMENT OF CHARGES: TRAFFC OR EXHBTON OF ANY \ MUSCAL OR moneys paid shall be forfeited: provided that no BY LAWS OTHER WORK other hirer be prejudiced by such postponement. 11(1) The hirer shall indemnify and hold 41 Notice is hereby given in terms of the provi harmless the Council from and against any claim (2) n the event of the hirer desiring to cancel sions of section 96 of the Local Government Or

53 1 PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY ii dinance, 1939, that the Pietersburg Town Conn The amendment is known as Potchefstroom die Stadsraad van Potchefstroom goedgekeur al intends to amend the Traffic By laws, pu Amendment Scheme 272 and shall come into het dat Potchefstroom dorpsbeplanningskema, bfished under Administrator's Notice No 102 operation on the date of publication of this no 1980, gewysig word deur die hersonering van dated 23 February 1938, with effect from Janu lice. Gedeelte 2 van Erf 565, Bothastraat 78, Potchefary stroom, Notice No 102/1989 vanaf "Residcnsieel 1" na "Besigheid 3" en die oprigting van woonstelle, onderworpe The general purport of the amendment is to 3 aan sekere voorwaardes. levy charges for vehicles which convey passengers and goods. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi gingskema word in bewaring gehou deur die De Copies of the proposed amendment, together partementshoof, Departement van Plaaslike with the relevant resolution of the Town Council PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG Bestuur, Behuising en Werke, Administrasie: are available for inspection during normal office 28 VAN 1990 Volksraad,, en die Stadsklerk, Munisihours at Room 406, Civic Centre, Pietersburg, pale Kantore, Wolmaransstraat (Posbus 113), for a period of fourteen (14) days as from date of POTCHEFSTROOMWYSGNGSKEMA Potchefstroom, en le ter insae te alle redelike publication of this notice. 251 tye. Any person who wishes to object to the pro Hierdie wysiging staan bekend as Potchefposed amendment, must lodge such objection in Hiermee word ooreenkomstig die bepalings stroom writing to the undersigned within fourteen (14) wysigingskema 241 en tree in werking op van artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op datum van publikasie van hierdie kennisgewing. days from publication of this notice in the Pro Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, bekend gevincial Gazette. meek dat die Stadsraad van Potchefstroom Kennisgewing No 104/1990 goedgekeur het dat die Potchefstroom A dorps C K VERMAAK beplanningskema, 1980, gewysig word dew die Town Clerk hersonering van Gedeelte 12 van Erf 75, Pot Civic Centre chefstroom van "Spesiaal" vir Restaurant en Pietersburg kantore tot "Spesiaal" vir Restaurant en kan 27 November 1989 tore, kantoorgebruik en inrigting, onderworpe LOCAL AUTHORTY NOTCE 29 3 aan sekere voorwaardes. POTCHEFSTROOM AMENDMENT PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG Kaart 3 en die skemaklousules van die. wysi SCHEME VAN 1990 mngskema word in bewaring gehou deur die Hoof van die Departement van Plaaslike Be stuur, Behuising en Werke: Administrasie: t is hereby notified in terms of the provisions POTCHEFSTROOM WYSGNGSKEMA Volksraad, en die Stadsklerk, Posbus of section 57(1)(a) of the Town planning and , Potchefstroom en le ter insae te alle rede Townships Ordinance, 1986, that the Potcheflike tye. stroom Town Council has approved the amend. Hier word ooreenkomstig die bepalings van ment of Potchefstroom Town Hierdie skema staan bekend as Potchef planning Scheme, artikel 5'7(0(a) van die Ordonnansie op Dorps 1980, by the resoning of Portion 2 of Erf 565, stroomwysigingskema 251 en tree in werking P beplanning en Dorpe, 1986, bekend gemaak dat Botha Street 78, Potchefstroom, from "Residen datum van publikasie van hierdie kennisgewing. die Stadsraad van Potchefstroom goedgekeur tial " to "Business 3" and the erection of flats, het dat Potchefstroom dorpsbeplanningskema, Kennisgewing No 108/1989 subject to certain conditions. 1980, gewysig word deur die hersonenng van Map 3 and the scheme clauses of the amend Gedeelte 7 van Erf 53, Van Riebeeckstraat 80, ment scheme are filed with the Head of Depart.. Potchefstroom, vanaf "Residensieel 1" na "Spe tent, Department of Local Government, siaal" vir kantore, kantoorgebruik en inrigting, Housing and Works, Administration, House of onderworpe aan sekere voorwaardes. Assembly,, and the Town Clerk, Mu LOCAL AUTHORTY NOTCE 28 OF 1990 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi nicipal Offices, Wolmarans Street (PO Box gingskema word in bewaring gehou deur die De 113), Potchefstroom, and are open for inspec partementshoof, Departement van Plaaslike POTCHEFSTROOM AMENDMENT tion at all reasonable times. Bestuur, Behuising en Werke, Administrasie: SCHEME 251 This amendment is known as Potchefstroom Volksraad,, en die Stadsklerk, Munisi ' Amendment Scheme 261 and shall come into pale Kantore, Wolmaransstraat, (Posbus 113), t is hereby notified in terms of section operation on the date of publication of this no. Potchefstroom, en le ter insae te alle redelike 57(0(a) of the Town planning and Townships tice. tye. Ordinance, 1986, that the Potchefstroom Town Hierdie wysiging staan bekend as Potchef Council has approved the amendment of the Notice No 104/1990 stroom.wysigingskema Kennisgewing No 102/1989 publikasie 272 van en tree hierdie in werking kennisgewing. op datum van Town planning Scheme, 1980, by Potchefstroomthe retuning of Portion 12 of Erf 75, Potchef 3 stroom, from "Special" for Restaurant and offices to "Special" for Restaurant and offices, office use and institution, subject to certain conditions. PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG Map 3 and the scheme clauses of the amend 30 ment scheme are filed with the Head of Depart ment, Department of Local Government POTCHEFSTROOM WYSGNGSCEMA LOCAL AUTHORTY NOTCE 27 Housing & Works: Administration: House of 261 Assembly, and the Town Clerk, PO POTCHEFSTROOM AMENDMENT Box 113, Potchefstroom, and are open for in SCHEME 272 spection at all reasonable times. Ffierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57(.1)(a) van die Ordonnansie op Dorps This amendment scheme is known as Potchefbeplanningskema en Dorpe, 1986, bekend ge stroom Amendment Scheme 251 and shall come mask dat die Stadsraad van Potchefstroom t is hereby notified in terms of the provisions into operation on the date of publication of this goedgekeur het dat of Potchefstroom dorps section 57(1)(a) of the Town planning and notice. beplanningskema, Townships Ordinance, 1980, gewysig word deur die 1986, that the Potchefhersonering van Gedeelte 9 van Erf 76, Evans stroom Town Council has approved the amend Notice No 108/1989 street 1, Potchefstroom, vanaf "Residensiecl 1" ment of Potchefstroom Town planning Scheme, 3 na 1980, by the rezoning of Portion 7 of Erf "Spesiaal" vir kantore en kantoorgebruik, 53, Van onderworpe aan sekere voorwaardes. Riebeeck Street 80, Potchefstroom, from "Resi dential 1" to "Special" for offices, office use and PLAASLKE institution, subject to certain conditions. BESTUURSKENNSGEWNG Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi 29 VAN 1990 gingskema word in bewaring gehou deur die De Map 3 and the scheme clauses of the amend partementshoof, Departement van Plaaslike ment scheme are filed with the Head of Depart POTCHEFSTROOMWYSGNGSKEMA Bestuur, Behuising en Werke, Administrasie: ment, Department of Local Government, 241 Volksraad, en die Stadsklerk, Munisi Housing and Works, Administration: House of l Kantore, Wolmaransstraat (Posbus 113). Assembly,, and the Town Clerk, Mu Potchefstroom, en le ter insae te alle redelike nicipal Offices, Wolmarans Street, (PO Box tlierby word ooreenkomstig die bepalings van rye 113), Potchefstroom and are open for inspection artikel 57(1)(a) van die Ordonnansitop Dorps at all reasonable times. beplanning en Dome, bekend gemaak dat Hierdie wysiging staan bekend as Potchef '

54 1 kel 54 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 stroom wysigingskema 261 en tree in werking op Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of b = Die Eskom tarief per eenheid soos van datum van publikasie van hierdie kcnnisgewing. 1986), that the City Council of has ap tyd tot tyd gewysig. proved the amendment of the Town Kennisgewing No 103/1989 panning Scheme, 1974, being the rezoning of e = Die Eskom maksimum aanvraagtarief per Holding 16, Garston Agricultural Holdings, to kw soos van tyd tot tyd gewysig. Special solely for the purposes and uses of the. u = Department of Posts and Telecommunications. Die Eskom uitbrciding op geld soos van tyd tot tyd gewysig. Map 3 and the scheme clauses of this amend LOCAL AUTHORTY NOTCE 30 ment scheme are filed with the Town Clerk of c = Die gemiddelde maandelikse maksimum and the Provincial aanvraag in kw bereken oor 12 Secretary: Branch maande deur Eskom. POTCHEFSTROOM AMENDMENT Community Services,, and are open to SCHEME 261 inspection during normal office hours. f = Die gemiddelde maandelikse kwh bere This amendment is known ken oor 12 as maande deur Eskom. t is hereby notified in terms of the provisions Amendment Scheme 3063 and shall come into TAREF AANPASSNGS of section 57(1)(a) of the Town planning and operation on the date of publication of this no Townships Ordinance, 1986, that the Potchef rice. 1.1 Huisbewoners tot en met 60 kva stroom Town Council has approved the amend (K3/4/5/3063) ment of Potchefstroom Townplanning Scheme, J N REDELNGHUJS (cxe)+u 100 (c x e) 1980, by the rezoning of Portion 9 of Ed A= R a 76, + x 0.25 Town Clerk +bx d f x F x 94 Evans Street 1, Potchefstroom, from "Residential " to "Special" for offices and office use, Notice No 22/ subject to certain conditions.. 3 +ux0.75 x Map 3 and the scheme clauses of the amend 100 ment scheme are filed with the Head of Depart meet, Department of Local Government, PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 1.2 Antler verbruikers tot en met 60 kva Housing and Works, Administration: House of 32 Assembly,, and the Town Clerk, Mu (e x e) + u,,, (cx e) B =R a + i x u.4) + b x + nicipal Offices, Wolmarans Street (PO Box ELEKTRSTETSTAREWE f x f x ), Potchefstroom, and are open for inspec a tion at all reasonable times MP Die Stadsklerk publiseer hiermee in terme +ux 0.75 x 1 This amendment +40 is known as Potchefstroom van artikel 8013(8) van die Plaaslike Bestuursor Amendment Scheme 261 and shall come into donnansie, No 17 van 1939, die tariewe wat die 100 operation on the date of publication of this no Read in terme van artike180b(3) vasgestel het. rice. Hierdie tariewe is geldig van Julie GROOTMAATVERBRUKERS Notice No 103/ Tarief per eenheid PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 31 VAN 1990 STADSRAAD VAN PRETORA 3 TARFF VAN GELDS DEEL : BASESE HEFFNG (c x e) + u C=Ra +. x f x 94 bx x Verbruikers met 'n geinstalleerde kapasiteit 100 tot en met 60 kva en onontwikkelde persele: (1) Huishoudelike en ander verbruikers nie genoem onder subitems (2) en (3) nie: 2.2 Tarief per kva PRETORA WYSGNGSKEMA 3063 (a) Per verbruiker met 'n minimum van 900 Hierby word ingevolge die bepalings van arti kwh, per kwh: R u 10 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbe D= R e + x 0.75 x + planning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van (b) Onontwikkelde perselc: Maksimum he[ c ), bekend gemaak dat die Stadsraad van fang soos ingevolge paragraaf (a). die wysiging van die dorps 3. DEPARTEMENTEEL (2) Besighede en Skole: beplanningskema, 1974, goedgekeur het, synde die hersonering van Hoewe 16, Garston land (a) Per verbruiker met 'n minimum heffing (c x e) + u 100 (c x bouhoewes, tot Spesiaal step vir die doeleindes van kwh, per kwh: R E= R a + x b x + en gebruike van die Departement Pos en Tele f x x kommunikasiewese. (b) Onontwikkelde persele: Minimum hefting 100 soos mgevolge paragraaf (a). Kaart 3 en die skemaklousules van hierdic wy e) + u x 0.75 sigingskcma word deur die Stadsklerk van Pre (3) Nywerhede: toria en die Provinsiale Sekretaris: Tak 94 Gemeenskapsdienste,, in bewaring ge (a) b Per verruiker met 'n minimum heffing 100 hou en ie gedurende gewone kantoorure ter in van kwh, per kwh: 80,0073. sae. DEEL : ALGEMEEN (b) Onontwikkelde persele: Minimum hefting Hierdie wysiging staan bekend as wy soos ingevolge paragraaf (a). 1. Diensaansluitings: sicheffing van hierd kennisgewing in werking. 60 kva oorskry: bedrag gelyk aan die koste van die materiaal vir (K13/4/6/3063) die Read en van die arbcid en vervoer wat vol (1) Nywerhede: gens redelike skatting van die ingenieur nodig is 1 N REDELNGHUJS Stadsklerk (a) Per verbruiker met 'n minimum van om sodanige aansluiting te maak tussen die ver 3 Januarie 1990 kwh per kwh R0,0051 plus bruiker Sc toevoerpunt en die naaste bestaande toevoerpunt van waar die Raad, volgens die me Kennisgewing No 22/1990 (b) Per verbruiker met 'n minimum van 60 ning van die ingenieur, die installasie van die kva per kva: 80, verbruiker bevredigend kan voer, plus 'n bedrag gelyk aan 10 % (tien persent) van sodanige kos (2) Ander grootmaatverbruikers: te. LOCAL AUTHORTY NOTCE 31 OF 1990 (a) Per verbruiker met 'n minimum van 800 (2) Alle materiaal wat vir die doeleindes van kwh per kwh R0,0051 plus 'n diensaansluiting gebruik word, bly die eien CTY COUNL OF PRETORA (b) Per verbruiker met 'n dom van die Raad en word deur cn op die koste minimum van 60 van die Read onderhou. WA per kva: R0, PRETORA AMENDMENT SCHEME Tydelike Aansluitings: Driefasig en Enkel DEEL : VERBRUKERSHEFFNG fasig: t BETEKENS VAN SMBOLE N FORMULE is hereby notified in terms of the provisions (1) Die heffing vir tydelike aansluiting is 411 of section 57()(a) of the Town planning and a = Die Read se eie kostc per eenhcid. werklike koste plus 10 % (tien persent).

55 ! 1 digde h 1 PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY (2) Waar 'n diensaansluitingskabel vir die word bereken op chic maal die gemiddelde ver LOCAL AUTHORTY NOTCE 32 OF 1990 Raad se toerusting reeds aangebring is, kan 'n bruik vir die klas verbruikers waarom aansoek tydelike aansluiting verskaf word vir die doel om gedoen word. vloere te skuur en vir ander toestelle wat deur 'n ELECTRCTY TARFFS bouer benodig word teen betaling van 'n bedrag (a) Grootmaatverbruikes (meer as 60 kva): van R7,50. The Town Clerk herewith publishes in terms kwh x 32 x afgekondigde tarief, plus 60 of section 80B(8) of the Local Government Or (3) behoorlik geseel en onde Raad 'n eken deur die Vrywaringsvorm, kwh x 3 x afgekondigde tariet dinance the tariffs fixed by the Town Council in rt verbruiker, wat die terms of Section 8013(3) of the said Ordinance. vrywaar van enige else wat weens ongelukke kan (b) Verbruikers met 'n deiner aanvraag as 60 ontstaan, moet voltooi word. kva: These tariffs are effective from 1 July (4) Gelde vir elektrisiteit verbruik, word nge TARRF OF FEES volge Deel en Deel gehef. ( i) Nnverhede kwh x 3 x afgekon digde tend. 3. Heraansluitings PART : BASC CHARGE (ii) Besighede kwh x 3 x afgekon (1) Verandering van Bewoner: digde tariet 1. Consumers with an installed capacity up to 60 'n Heffing van R6 is by verandering van hewn (iii) Ander 900 kwh x 3 x afgekondigde ta kva and undeveloped stands: ner deur die nuwe bewoner betaalbaar: rief. (1) Domestic and other consumers not men (2) Wanbetaling: tioned under subitems (2) and (3): (3) Alle verbruikers se deposito's word jaar Wear 'n verbruiker versuim om sy rekening liks gedurende die maand September hersien (a) Per consumer with a minimum of 900 kwh voor of op die betaaldatum te betaal of die toe volgens die beginsel van die gemiddelde maan, per kwh: R voer afgesluit word, is die volgende heffings be dehkse verbruik.en indien nodig word dit daarna taalbaar: aangesuiwer indien dm stadstesouner te eniger (b) Undeveloped stands: Minimum charge as tyd ag dat die deposito wat namens die verbruik in (a). (a) vir die eerste versuim of aansluiting: R6. er gehou word, onvoldoende is om die verbruiker se gemiddelde verbruik coos in subitem (1) en (2) Businesses and Schools: (b) vir die tweede versuim of aansluiting: R12. (2) hierbo te dek. consumer with a minimum charge of (c)vir kwh, per kwh: R0,0073. Meters: die derde versuim of aansluiting: dat, indien R18: Met dit dien nodig verstande is om (b) Undeveloped stands: Minimum charge as bykomend tot die voorafgaande, 'n verbruiker (1) 'n Hefting vir die toets van 'n kwhmeter: in ((ria.)).per se paalsekering te trek, 'n bykomende heffing R257..Toets van van R.25 betaalbaar is bo en behalwe die heffing (3) ndustries: wat ingevolge hierdie subitem betaalbaar is. (2) 'n Heffing vir die toets van alle ander me (a) Per consumer with a minimum of ters: Werklike koste plus 10 % (lien persent). 4. Meteraflesings: kwh, per kwh: R0, Toets van nstallasies: (b) Undeveloped stands: Minimum charge as (1) ndien 'n verbruiker verlang dat 'n meter (a) op enige ander tyd as die tyd deur die Read bein. (1) Een toets en inspeksie van 'n nuwe instal ml afgelees word, is 'n hefting van R6 vir soda taste word gratis deur die Raad gedoen op ont 2. Consumers whose installed capacity is more nige aflesins betaalbaar: Met dien verstande dat vangs van 'n skriftelike versoek daarom. than 60 kva: ingeval spesiale aflesing van die water en elektri siteitsmeter gelyktydig verlang word, die totale (1) ndustries: heffing vir die twee aflesings R6 is. (2) Geen gelde word gevorder nie vir 'n toets of inspeksie van toevoeprigs of veranderinp aan (a) Per consumer with a minimum of (2) Verbruikers se meters word so na as 'n bestaande installaste wat by die muntstpale kwh per kwh R0,0051 plus moontlik met tussenposes van een maand afge toevoerhoofleiding aangesluit is. lees en die gelde in hierdie tarief, vasgestel op in (b) Per consumer with a minimum of 60 kva maandelikse basis, is op alle meteraflesings van (3) Geen gelde word gevorder nie vir 'n toets per kva: R0, toepassing. of inspeksie van 'n ou installasie wat by die mu aangesluit is waar Other bulk consumers: 5. Diensheffinp: sodanige inspeksie deur die Raad uitgevoer consumer with minimum of 800 met die coal om die veiligheid van die Vir kvv(2h) enige diens op versoek van 'n verbruiker kwh: tphluas gelewer en waarvoor nie in hierdie tariewe voor wordinist siening gemaak is nie, is die werklike koste aan (b) Per consumer with a minimum of 60 kva (4) ndien 'n installasie nie aan die toets volaoen nie, is 'n bcdrag van Ft20 vir elke daarop die Raad plus 10 % (lien persent) op sodanige. pallalase.jetote.ev,tooeertsh7fleiding per(ak)vppeaerr: bedrag betaalbaar. volgende toets of inspeksie betaalbaar. PART : CONSUMPTON CHARGE 6. Deposito's: EXPLANATON OF SYMBOLS N FORMU (5) ndien 'n kontrakteur of sy gemagtigde Alle verbruikers moet 'n deposito op die vol LA plaasvervanger in gebreke bly om 'n afspraak, gende basis betaal of 'n aanneemlike waarborg wat met die ins patella gemaak is met die coal a = Council's own cost per unit. verskaf. om 'n installasie te toets of te inspekteer, na te kom, is 'n bedrag van R20 betaalbaar vir elke b = The Eskom tarrif per unit as amended (1) Eienaars: verdere besoek daardeur veroorsaak. from time to time. Die minimum deposito wat betaalbaar is, e = The Eskom maximum demand tariff per word bereken op een maal die gemiddelde ver 9. "Geen ligte"klagtes: kw as amended from time to time. bruik vir die klas verbruiker waarom aansoek Vir aandag aan 'n verbruiker se "geen ligte" gedoen word. of "geen krag" klagte waar sodanige gebrek toe u = The Eskom extension on money as (a) Grootmaatverbruikers (meer as 60 kva): te skryf is aan enige ander oorsaak as 'n font wat amended from time to time. ontstaan by die Raad se toerusting, is die vol c = The average monthly maximum demand kwh x 32 x afgekondigde tarief, plus 60 gende gelde betaalbaar binne sowel as buite die calculated in kw over 12 months by Eskom. kwh x 2 x afgekondigde tarief. munisipaliteit: f = The average monthly kwh calculated over (b) Verbruikers met 'n kleiner aanvraag as 60 (a) Munisipaliteit buitesmeltdraad of uitska 12 months by Eskom. kva: keling: R25. 0) Nywerhede kwh x 2 x afgekon TARFF ADJUSTMENTS (b) Verbruiker se smeltdraad: R25. tarief. Domestic consumers up to 60 kva (c) Enige ander bediening, of dienste gelewer (ii) Besighede kwh x 2 x afgekonis al dan nie: R25. digde tarief. (c x e) + u 100 (c x e) Die Elektrisiteitsverordeninge van die Muni A= R a + x b x + Ander 900 kwh x 2 x afgekondigde la f x f x 94 sipaliteit van Randfontein afgekondig by Administrateurskennisgewing 1112 van 12 Julie rieci.ii) (2) Hoarders: word hierby gewysig deurdat die Bylaag waarin + 10 die Tarief van Gelde vervat is, in geheel herroep x 0.75 x + Die minimum deposito wat betaalbaar is, word. 100

56 56 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 (b) 1.2 Other consumers up to 60 kva (a) For first faiulre or disconnection: R6. (2) A charge for testing any other meter: Ac tual cost plus 10 % (ten per cent). For second failure or disconnection: R (c x e) S. Testing of nstallations: B=R a + (c x e) + u x b x + (c) For third failure or disconnection: R18: f x f x _ 94 (1) One test and inspection of a new installa 100 ' 100 Provided that should it be necessary to re tion shall be made free of charge by the Council move a consumer's pole fuse, an addition on receipt of a written request to do so. + u 40 amount of R25 shall be payable over and above x 0.75 x the charges payable in terms of this subitem. (2) No charges shall be levied for a test or in spection of additions or alterations to an existing 4. Meter Readings: installation connected to the municipal supply 2. BULK CONSUMERS (1) f a consumer should require the meter to mains 2.1 Tarrif per unit be read at any time other than the time appoint (3) No charges shall be levied for a test or in ed by the Council, a charge of R6 shall be paid spection of an old installation connected to the for such a reading: Provided that, if special municipal supply mains where such inspection is (c x e) + u readings of the water and electricity meters be carried out by the Council with the object of tes C= R a + x b x x 1 + required simultaneously, the total charge shall f x ling the safety of the installation be R6 for the two readings. 100 (4) On failure of an installation to pass the (2) Consumer's meters shall be read as nearly test, a charge of R20 shall be paid for each sub as possibly at intervals of one month and the charge laid down in this tariff, on a monthly basis, shall apply to all meter readings. sequent test or inspection. (5) On failure of a contractor or his authorized deputy to keep an appointment made with the 5. Service Charges: inspector for the purpose of testing or inspecting an installation, an amount of R20 shall be pay D=R e + 2 x 0.75 x 1 + le Any service rendered upon request by a con e 100 sumer, not provided for under these tariffs, shall able for each further visit necessitated thereby. be charged for at the actual cost to the Council, 9. "No Light" Complaints: 3. DEPARTEMENTAL plus 10 A (ten per cent) on such amount. For attending to a consumer's "no lights" or 6. Deposits: "no power" complaint where such a failure is 41 E= R a + (c x e) + u x b x'100 + (.x All consumers shall payfound to be due to any cause other than a fault a deposit or provide f x f x an acceptable guarantee, on the following basis: arising from the Council's equipment, the fol 100 lowing charges shall be payable inside as well as e) (1) Owners: outside the municipality: + u x The minimum deposit payable shall be calcu (a) Municipal outside fuse or cutout: R lated at once the average consumption for the class consumer which is applied for: (b) Consumer's fuse: R25. PART : GENERAL (c) Any other attendance, whether services (a) Bulk consumers (more than 60 kva): have been rendered or not: R Service Connections: kwh x 32 x promulgated tariff, plus 60 (1) The charge of a service connection shall be kwh x2 x promulgated tariff. The Electricity the Municipality Randfontein h ofby an amount equal to the cost to the Council of the are erebylaws amended in that the material and of the labour and transport which,(b) Consumers with a demand less than 60 Annexure containing the Tariff of Fees is hereby : in the reasonable estimation of the engineer, is kva in its entirety repealed. necessary for making such connection between 3 the consumer's (i) ndustries kwh x 2 x promulgated supply point and the nearest tanff. existing supply point from which the Council may, in the opinion of the engineer, satisfactori (ii) Businesses kwh x 2 x promul PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG ly feed the consumer's installation, plus an gated tariff. 33 amount equal to 10 % (ten per cent) of such Cost. (iii) Other 900 kwh x 2 x promulgated ta WATERVOORSENNGSTAREWE rill. (2) All materials used for the purposes of a Die Stadsklerk publiseer hiermee ingevolge service connection shall remain the property of (2) Tenants: artikel 8013(8) van die Ordonnansie op Plaaslike the Council and shall be maintained by and at Bestuur die tariewe wat die Stadsraad ingevolge the expense of the Council. The minimum deposit payable shall be calcu artikel 80B(3) van gemelde Ordonnansie aanlated on thrice the average consumption for the vaar het. 2. Temporarily Connections: Threephase and class consumer which is applied for: Singlephase: Hierdie tariewe tree in werking vanaf 1 Julie to (a) Bulk consumer (more than 60 kva): 1989 (1) The charges for a temporarily connection kwh x 32 x promulgated tariff, plus 60. shall be the actual cost plus 10 % (ten per cent). (1) Basiese Hefting kwh x 3 x promulgated tariff. (2) Where a service connection cable for the (a) Vir die berekening van die basiese gelde Council's equipment has already been installed,.1(:.) Consumers with a demand less than 60 per perseel of per verbruiker a temporary connection may be given for the purpose of sanding floors and for other appara A (i) ndustries kwh x 3 x promulgated tus which may be required by a builder, on pay tanff. F = R ( ) ment of a charge of R7,50. B C D (ii) Businesses kwh x 3 x promul (3) An indemnity form, duly stamped and gated tariff. signed by the consumer, indemnifying the Coun (b) Minimum hefting per onontwikkelde per cil against any claims which may arise from acci seal (iii) Other 900 kwh x of per verbruiker 3 x promulgated ta dents, shall be completed. riff. (4) Charges for electricity consumed shall be (3) All deposits of consumers shall be revised (0) Nywerheid: 250 d x F levied in terms of Part and Part. annually during the month of September based (ii) Ander: 25 ke x F on the principle of twice the average monthly 3. Reconnections consumption and, if necessary, amended there (1) Change of Occupier: after if the town treasurer is at any time of opin Met dien verstande dat die waarde van F, wat ion that the deposit held on behalf of a consumer tans bereken word op R0,0969 per d, 'n A charge of R6 shall be payable by change of is insufficient to cover the consumer's average konstante is. occupier by the new occupier: consumption as set out in subitems () and (2) above. (2) Default of Payment: (2) Bykomende Heffings Where the consumer fails to pay his account 7. Testing of Meters: ll on or before the due date or the supply is discon (a) Vir.die lewering van water, per perseel of netted, the following charges are payable: () A charge for testing a kwh meter: R25. verbruiker (Randfontein en Toekomsrus):

57 1 PROVNCAL GAZETrE,3 JANUARY tad h ( x M) JA Die Tarief van Gelde onder die Bylae van die months. Tarief per la = R ) + Watervoorsieningsverordeninge van die Munisi (1 x 94 M N paliteit van Randfontein aangenecm by Admini H = Total estimated expenditure less service 10 strateurskennisgewing 793 van 29 Junie 1977 connections for the financial year less provision xl+ soon gewysig, word hierby in geheel herroep. for possible increases by the Rand Water Board. = Purchase price from Rand Water Board per la. 100 Afgerond tot die volgende 1000ste van 'n Rand (b) Munisipale Dienste LOCAL AUTHORTY NOTCE 33 WATER SUPPLYTARFFS 1 = Purchases of the Randfontein Estates Gold Mining Company (W) Limited calculated at the purchase price per annum. H ( x M)...1A The Town Clerk herewith publishes in terms Tarief per kc = R ( x 100 ) + of section 80B(8) of the Local Government Or M = Estimated water purchases in la from 94 M N dinance the tariffs fixed by the Town Council in the Rand Water Board for the financial year. terms of section 80B(3) of the said Ordinance. These tariffs are effective from 1 July 1989 (c) Mohlakeng tarief per a = ( x 100 ) + (1) Basic Charge, 94 G N = Loss in distribution calculated at 6% of the purchased from the Rand Water Board (M). (a) For the calculation of the basic fees per 1 x 100 = Purchase cost per U sold which is 94 stand or per consumer. presently calculated 'n Toeslag van 11,49% word by die tarief in F = R ( A) at R0, per la and which is change (a) gevoeg ten opsigte van alle verbruikers vir BCD able and may from time to time be amended die gedeelte wat hulle verbruik 10 la per without the approval of the Administrator when maand oorskry (333 liter per dag). (b) Minimum charge per uneveloped stand or the purchase price of water is increased by the consumer. (3) Verduideliking van Formates Rand Water Board. (i) ndustrial: 250 ke x F ll Vir die toepassing van items 1 en 2 H ( x M) 1 A Council's cost per ct A = (ii) Other:25 la x F. Rente en delging voorsien vir die be N N grotingsjaar. Provided that the value of F is a fixed figure sold and which is which is presently calculated at R0,0969 per B = Totale waterverkope in kiloliters vir die a fixed figure, presently calculated at kf begrotingsjaar. R0,38833 per k e C = (2) Additional Charges Waterverkope in ke aan die Wes 10 randse Onwikkelingsraad of Plaaslike Owerheid (a) For the supply of water per stand or con A profit of 10% per ct sold and which of Liggaam of Streeksdiensteraad vir die be sumer (Randfontem and Toekomsrus) 100 grotingsjaar. is a fixed figure. D = Departementele waterverbruik in d The Tariff of Fees under the Annexure of the vir die begrotingsjaar. Water Supply Bylaws of the Municipality of Tariff pder kt = R (1 x 129 ) +H (x M'1 1A Randfontem adopted by. Administrator's Notice E = Pro rata deel van die koste van reservoirs 94 M N 793 dated 29 June 1977 is hereby repealed in its en hoofgeleidings volgens ooreenkoms verhaal 10 entirety. van Mohlakeng Stadsraad F = Tarief in Rand per ce afgerond tot die volgende eenduisendste van 'n Rand. Rounded off to the next l of a Rand PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG G = 1000 Die totale waterverkope an Mohlakeng 34 Stadsraad in d vir die onmiddellike vooraf (b) Municipal Services gaande 12 maande. STADSRAAD VAN RUSTENBURG H = Totale be role uitgawes min diens aansluitings vir die begrotingsjaar min H ( x MN A Tariff per kt = R ( x ) + voorsie M N OPENBARE BBLOTEEK: VASSTELLNG ning vir moontlike verhogings deur die VAN GELDE Randwaterraad. = Randwaterraad aankoopprys per ke. (c) Mohlakeng tariff per kt = ( x 100) + E ngevolge artikel 803 van die Ordonnansie op pa G Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van J = Randfontein Estates Gold Mining Corn 1939), word hierby bekend gemaak dat die pang (W) Limited se aankope bereken teen die A surcharge of 11,49 % is added to the tariff Stadsraad van Rustenburg by Spesiale Besluit aankoopprys per jaar. in (a) with regard of all consumers in so far their die gelde vir die gebniik van biblioteekfasilireite consumption exceeds 10 kt per month (333 gewysig het. M = Beraamde wateraankope in d van litres per day). die Randwaterraad vir die begrotingsjaar. Die alpmene strekking van die wysiging is (3) Explanation of Formulae om van die tariewe to wysig. N = Distribusieverlies bereken teen 6% op die Randwaterraad aankope (M). for the application of items 1 and 2. 'n Afskrif van die vasstelling C ter insae gedu rende kantoorure by Kamer 713, Stadskantore, A = nterest and redemption provided for the Burgerstraat, Rustenburg vir 'n tydperk van 1 x 100 = Aankoop per la verkoop wat financial year. veertien (14) dae vanaf datum van publikasie 94 van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koetans bereken word op B = Total water sales in kf for the financial rant, naamlik 3 Januarie year. R0, per kt en wat 'n veranderlike Enige persoon wat beswaar teen genoemde is wat van tyd tot tyd sander goedkeuring van C = Watersales in ce to the West Rand vasstelling wens aan to teken, moct dit skriftelik die Administrateur gewysig word wanneer die Development or Local Board Authorities or binne veertien (14) dae na datum van publikasie aankoopprys van water van die Randwaterraad bodies, Regional Services Council for the finan van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe verhoog word. cial year. rant, naamlik 3 Januarie 1990 by die ondergetekende doen. H ( x M) JA D = Departmental water consumed in lit = Raad se koste per kt for the financial year. M N E = pro rata part of the costs of reservoirs and verkoop wat tans main lines in terms of agreement recovered from bereken word op R per kt en wat MohlakengTown Council. 1 Stadskantore 'n konstante syfer is. F = Tariff in Rand per la rounded off to Posbus next thousandth of a Rand. Rustenburg 0 too Wins van 10% per kt verkoop en wat 0300 n konstante syfer is. G = The total watersales to Mohlakeng Town 6/13/6(53741) Council in kilolitres for the preceding twelve Kennisgewing 132/1989 W 1 ERASMUS Stadsklerk

58 58 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 LOCAL AUTHORTY NOTCE 34 the Town Council of Rustenburg has amended the charges for taxi's with effect from 1 January The general purport of this amendment is to include Town and Regional Planning Students with the granting of Bursary Loans to Engi neering Students. The general purport of the amendment is to PUBLC LBRARY: DETERMNATON OF increase the charges. Copies of this amendment are open to inspec CHARGES tion at the office of the Council for a period of _ A copy of the amendment lies open for in fourteen days from the date of publication here n terms at the provisions of section 80B of spection during office hours at Room 713. Mu of in the Provincial Gazette. the Local Government Ordinance, 1939 (Ordi mcipal Building, Burger Street, Rustenburg for nonce 17 of 1939), it is hereby notified that the a period of fourteen (14) days from the date of Any person who desires to record his objec Town Council of Rustenburg has by Special publication of this notice in the Provincial Ga tion to the said amendment shall do so in writing Resolution, amended the charges for the use of zette, namely 3 January to the undermentioned within 14 days after the library facilities. date of publication of this notice in the Provin Any person desirous of objecting to the cial Gazette. amendment of charges, should do so The general purport of the amendment is to in writing amend some of the tariffs. to the Town Clerk within fourteen (14) days HA DU PLESSS from date of publication of this notice in the Town Clerk A copy of the determination lies for inspec Provincial Gazette, namely 3 January tion during office hours at Room 713, Municipal Civic Centre Building, Burger Street, Rustenburg for a W EFtASMUS Springs period of fourteen (14) days from the date of Town Clerk 12 December 1989 publication of this notice in the Provincial Ga Notice No 185/1989 Municipal Offices zette, namely 3 January PO Box 16 Rustenburg 3 Any person who is desirous to record his ob jection to the determination, must do so in writ 03,,,,,,,n n. ing to the undersigned within fourteen (14) days u1""nk w") PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG Notice No 137/1989 after the date of publication of this notice in the 37 Provincial Gazette, namely 3 January W J ERASMUS Town Clerk 3 STADSRAAD VAN WTRVER PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG VASSTELLNG VAN GELDE Municipal Offices 36 PO Box 16 Rustenburg Hierby word ingevolge die bepalings van arti 0300 STADSRAAD VAN SPRNGS kel 80(30(3) van die Ordonnansie op Plaaslike 6/13/16(53741) Bestuur, 17 van 1939, bekend gemaak dat die Notice 132/ Stadsraad van Witrivier by 'n WYSGNG VAN Spesiale Besluit VERORDENNGE VR DE TOEKENNNG gelde vasgestel het ten opsigte van die volgende: EN BEHEER VAN PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG BEURSLENNGS 1. Vaste afval en Saniteit. (Met ingang 1 De 35 sember 1989). STADSRAAD VAN RUSTENBURG Daar word hierby ingevolge die bepalings van 2. Publieke Gesondheid. (Met ingang 1 Deartikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Be sember 1989). stuur, 1939, bekend gemaak dat die Stadsraad van Springs voornemens is om sy Verordeninge 3. Water. (Met ingang 1 Januarie 1990). VERKEERSVERORDENNGE: VASSTEL vir die Tockenning en Beheer van Bcurslenings, LNG VAN GELDS soos gewysig, verder te wysig. 4. Elektrisiteit. (Met ingang 1 Januarie 1990). Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa Die algemene strekking van die voorgenome Die algemene strekking van die vasstelling lings van artikel BOB van die Ordonnansie op wysiging is om Stads en Streeksbeplanningstu van gelde hierbo is om die tariewe te verhoog Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van dente in te sluit by die toekenning van beursle om die steeds stygende koste te absorbeer. Rustenburg besluit het om die tariewe vir huur nings aan ngenicurstudente. motors to wysig vanaf 1 Januarie Afskrifte van hierdie wysigings le ter insae by Afskrifte van hicrdie wysiging le ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Die algemene strekking van die wysiging is die kantoor van die Raad vir 'n tydperk van Kantor, Witrivier vir 'n tydperk van 14 dae met om van die tariewe te verhoog. veertien dae vanaf die datum van publikasie ingang van datum van publikasie hiervan in die hiervan in die Provinsiale Koerant. Provinsiale Koerant. 'n Afskrif van die wysiging van die tariewe le ter insae gedurende kantoorure by Kamer 713, Enige persoon wat beswaar teen genoemde Enige persoon wat beswaar teen genoemde Stadskantore, Burgerstraat, Rustenburg vir 'n wysiging wens aan te teken moet dit skriftelik wysiging wens aan te teken, moet dit skriftelik tydperk van veertien (14) dae vanaf datum van binne 14 dae van die datum van publikasie van binne 14 dae na datum van publikasie hiervan in publikasie van hicrdie kennisgewing in die Pro hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant die Provinsiale Koerant by die ondergetekende vinsiale Koerant, naamlik 3 Januarie by die ondergetekende doen. doen. Enige persoon wat beswaar teen die wysiging H A DU PLESSS A F VAN HEERDEN wil maak, moet dit skriftelik by die Stadsklerk Stadsklerk Stadsklerk doen binne veertien (14) dae na datum van pu blikasie van hierdie kennisgewing in die Provin Burgersentrum Munisipale Kantore siale Koerant, naamlik 3 Januarie Springs Posbus 2 12 Desember 1989 Witrivier W. ERASMUS Kennisgewing No 185/ Stadskantore Stadsklerk 5 Desember 1989 Posbus 16 Kennisgewing No 50/1989 Rustenburg /5/2/31(53969) LOCAL AUTHORTY NOTCE 36 Kennisgewing No 137/1989 TOWN COUNCL OF SPRNGS LOCAL AUTHORTY NOTCE 37 LOCAL AUTHORTY NOTCE 35 AMENDMENT TO BYLAWS FOR THE GRANTNG AND REGULATON OF BUR SARY LOANS TOWN COUNCL OF WHTE RVER DETERMNATON OF CHARGES TOWN COUNCL OF RUSTENBURG t is hereby notified in terms of section Notice is hereby given in terms of the provi 80(B)(3) of the Local Government Ordinance, TRAFFC BY LAWS: DETERMNATON sions of section 96 of the Local Government Or 17 OF CHARGES of that the Town Council of White Riv dinance. 1939, that the Springs Town Council er has by Special Resolution determined charges Notice is hereby given in terms of section 808 intends amending its Bylaws for the Granting in respect of the following with effect from July of the Local Government Ordinance, that and Regulation of Bursary Loans iis

59 ' PROVNCAL GAZE 17E, 3 JANUARY iie 1. Refuse (Solid Wastes) and Sanitary. (With Copies of the proposed amendment will be for Private Bag X1005, Balfour 2410 within a period ffect from 1 December 1989). inspection at the offices of the Town Clerk dur of 28 days from 3 January ing normal office hours for a period of fourteen 2. Public Health. (With effect from 1 Decem bar 1989). (14) days from the date of publication of this no me in the Provincial Gazette Water. (With effect from 1 January 1990). CA LEBENBERG PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 4. Electricity. (With effect from 1 'January Town Clerk ). The general purport of the determination is to Municipal Offices Wolmaransstad PLAASLKE GEBEDSKOMTEE VAN increase the tariff to absorb the ever rising costs. Notice No 1/1990 WALKERVLLE Copies of the proposed amendments are open for inspection at the office of the Town Se 3 WYSGNG VAN STANDAARD ROLEcretary, Municipal Offices, White River far a RNGS VERORDENNGE period of 14 days from publication of this notice PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG in the Provincial Gazette. 39 RAAD OP PLAASLKE BESTUURSAAN Any objections must be lodged with the GELEENTHEDE undersigned in writing within 14 days from pub STADSRAAD VAN BALFOUR lication of this notice in the Provincial Gazette. Kennis geskied hiermee dat die Raad kragtens A F VAN HEERDEN KENNSGEWNG VAN ONTWERPSCEMA artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Be Town Clerk stuurs, 1939 (Ordonnansic 17 van 1939), van tot die Standaard Municipal Offices Die Dorpsraad van Balfour gee hiermee nge voomomege PO Box 2 volge artikel 28(i)(a) van die Ordonnansie Rioleringsverordeninge te w y sig. op White River Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie Die algemene strekking van die wysigings is van 1986), kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanom Deel 1 en van die Bylae tot die Standaard 05 December 1989 ningskema bekend te staan as Balfourwysi Rioleringsverordeninge binne die Ohenimuri Notice No 50/1989 gingskema 11, deur hom opgestel is. dorpsgebied van toepassing cc maak en om sc Hierdie skema is kere heffings veer te skryf. 'n wysigingskema en bevat 3 die volgende voorstelle: Afskrifte van hierdie wysigings le gedurende kantoorure in Kamer A407, by die Raad se Om die volgende voorbehoudsbepaling tot PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG Hoofkantoor, H B Phillgebou, Bosmanstraat Klousule 25 van die skemaklousules toe te vote. 38 o' 320, ter insae vir 'n tydperk van (14) (a)(iv) Waar woonhuise in gebruikstreek in veertien dae vanaf die datum van hierdie publi STADSRAAD VAN WOLMARANSSTAD Balfour Uitbreiding 2 opgerig word die dekking kasie.. nie 70 % van die oppervlakte van die erf mag oorskry nie. Enige persoon wat beswaar teen die sodanige wysigings wil aanteken, moet dit skriftelik binne Die ontwerpskema le ter insae gedurende ge (14) veertien dae na die datum van publikasie wone kantoorure by die kantoor van die Stads van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe Hiermee word kennis gegee ingevolge die be klerk, Munisipale Kantore, Stuartstraat, rant by die ondergetekende deem palings van artikel 96 van die Ordonnansie op Balfour vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Janu Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die arie Waarnemende Hoof Uitvoerende Beampte 1990 (die datum van eerste publikasie van Stadsraad van Wolmaransstad van voornemc is hierdie kennisgewing). om die volgende Verordeninge te wysig: Posbus 1341 Besware teen of vertod ten opsigte van die Begraafplaasverordeninge om voorsiening te skema moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf maak vir die vasstelling van tariewe vir die Januarie 1990 skriftelik by of tot die Stadsklerk 3 Januarie 1990 Kleurlinggemeenskap. by bovermelde adres of by. Privaatsak X1005, Kennisgewing No 148/1989 Afskrifte van die voorgestelde wysiging sal ge Balfour 2410 ingedien of gang word. durende kantoorure by die Munisipale Kantore ter insae le vir 'n tydperk van veernen (14) dae vanaf die datum van publikasie hiervan. LOCAL AUTHORTY NOTCE Enige persoon wat beswaar teen die voorge 40 stelde wysi$ing wil aanteken moet sodanige be LOCAL AUTHORTY NOTCE 39 swaar skriftelik by ondergetekende indien, LOCAL AREA COMMTTEE OF WALKER binne veertien (14) dae van datum van publika TOWN COUNCL OF BALFOUR VLLE sie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant. NOTCE OF DRAFTSCHEME AMENDMENT TO STANDARD DRAN AGE BYLAWS C A LEBENBERG Stadsklerk The Village Council of Balfour hereby gives LOCAL GOVERNMENT AFFARS COUN. Munisipale Kantore notice in terms of section 28(i)(a) of the Town CL Wolmaransstad planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordi Kennisgewing No 1/1990 nance 15 of 1986), that a draft townplanning scheme to be known as Balfour Amendment Notice is hereby given in terms of section 96 of Scheme 11, fins been prepared by it. the Local Government Ordinance, 1939 (Ordi This scheme is an amendment scheme and nance 17 of 1939), that it is the Council's inten LOCAL AUTHORTY NOTCE 38 contains the following proposals: tion to amend the Schedule to the Standard Drainage Bylaws. By the addition of the following proviso to TOWN COUNCL OF WOLMARANSSTAD Clause 25 of the scheme clauses: The general purport of the amendments are to make Part and of the Schedule to the Stan (a)(iv) The coverage of a dwellinghouse lard Drainage Bylaws applicable in the Oheni AMENDMENT OF BY LAWS erected in Use Zone in Balfour Extension 2 muri Township and to prescribe certain charges. shall not exceed 70 % of the area of the erf. Copies of these amendments are open for in The draft scheme will lie for inspection during spection during office hours in Room A407 in Notice is hereby given 'in terms of the provi normal office hours at the office of the Town the Council's Head Office in the H B Phillips sions of section 96 of the Local Government Or Clerk, Municipal Offices, Stuart Street, Balfour Building, 320 Bosman Street, for a dinance, 1939, as amended, that it is the for a period of 28 days from 3 January 1990 (the period (14) fourteen days from the date of this intention of the Town Council of Wolmarans date of first publication of the notice). publication. stad to amend the following By laws: Objections to or representations in respect of Any person who desires to record his objec Byt' laws to provide for the determi the scheme must be lodged with or made in writ tion to such amendments shall do so in writing to nation of tariffs for the Coloured Community. ing to the Town Clerk at the above address or at the undersigned within (14) fourteen days after

60 , 60 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 the date of publication of this notice in the Pro Notice is hereby given in terms of section 96 of LOCAL AUTHORTY NOTCE 42 vincial Gazette. the Local Government Ordinance, a 1939 (Ordinance 17 of 1939) that it is the Administrator's LOCAL GOVERNMENT AFFARS MOP Acting Chief Executive Officer intention to amend the following bylaws; COUNCL PO Box 1341 (1) Electricity Bylaws; AMENDMENT TO THE STANDARD WATER SUPPLY BY LAWS AND STAN 0001 (2) Water Supply By laws; DARD ELECTRCTY BYLAWS S/4/1/2 + 3 January Notice No 143/1989 (3) Standard Drainage Bylaws; The Acting Chief Executive Officer publishes in 3 (4) Bylaws relating to Refuse Removal Ser terms of section 101 of the Local Government vices. Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), as PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG amended, the amendments The general purport of the amendments are to as set forth herein 41 after which have been made in terms of section increase the tariffs of fees. 96 of the aforesaid Ordinance. RAAD OP PLAASLKE BESTUURSAAN GELEENTHEDE Copies of these amendments are open for in STANDARD WATER SUPPLY BY S2 specnon during office hours in Room A 407 in LA1WS1141 BESTUURSKOMTEE VAN LENAS1APhillips the Council's Head Office in the H B SUD OOS The Council's Standard Water Bylaws Building, 320 Bosman Street, for a adopted under Administrator's Notice 1397 WYSGNGS VAN DE VOLGENDE VER period of (14) fourteen days from the date of this dated 21 September 1977, as amended, are here ORDENNGE: publication. by further amended, by amending bylaws 12(3) in Chapter by the substitution for the word (1) Elektrisiteitsverordeninge; Any person who desires to record his objet "Thirty" of the figure and word "60 (sixty)". (2) Watervoorsieningsverordeninge; lion to such amendments shall do so in writing to the undersigned within (14) fourteen days after 2. STANDARD ELECTRCTY BY LAWS (3) Standaard Rioleringsverordeninge; the date of publication of this notice in the Prov 51/4/1/5 incial Gazette. The Council's Standard Electricity By laws (4) Verordeninge nsake Vullisverwyadopted under Local Government's Notice deringsdienste. ACTNG CHEF dated 9 August 1989, arc hereby amended by S1/4/1/2 EXECUTVE OFFCER amending by law 6(3) by the subsitution for the figure "30" of the figure and word "60 (sixty)". P0 Bo 1341 Kennis geskied hiermee dat die Administra n.x teur kragtens artikel 96 van die Ordonnansie op C J JOUBERT..rgirria u Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van miry Acting Chief Executive Officer ) van voorneme is om die volgende verorde 3 n. PO Box 1341 Jallottce ninge te wysig: No 147/ (1) Elektrisiteitsverordeninge; 3 3 January 1990 Notice No 140/ (2) Watervoorsieningsverordeninge; PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 42 (3) Standaard Rioleringsvcrordeninge; PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG RAAD OP PLAASLKE BESTUURSAAN 43 VAN 1990 (4) Verordeninge nsake Vullisvenvy GELEENTHEDE deringsdienste. WALKERVLLE DORPSAANLEGSKEMA WYSGNG VAN DE STANDAARD Die algemene strekking van die wysigings is WATERVOORSENNGSVERORDEom die tanewe van gelde te verhoog. NNGE EN STANDAARD ELEKTR CENNSGEWNG VAN ONTWERPSKEMA Afskrifte van hierdie wysigings 18 gedurende STETSVOOFtSENNGSVERkantoorure in Kamer A407, by die Raad se ORDENNGE S1/4/1/2 + 5 RAAD OP PLAASLKE BESTUURSAAN Hoofkantoor, H B Phillipsgebou, Bosmanstraat GELEENTHEDE 320,, ter insae vir 'n tydperk van (14) Die Waamemende Hoof Uitvoerende. veertien dae vanaf die datum van hierdie publi Beampte publiseer hierby ingevolge die bcpa Die Raad op Plaaslike Bestuursaangeleent kasie. lings van artikel 101 van die Ordonnansie op hede gee hiermee ingevolge artikel 28(1)(a) van, Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Edge persoon wat beswaar teen die sodaruge 1939) coos g ysig. die wysigings hierna ufteenwysigings wil aanteken, moet dit skriftelik binne 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n gesit wat ingevolge artikel 96 van die (14) veertien dae na die datum van publikasie voorontwerpdorrbeplanningskema bekend te staan Ordonnansie, opgestel is: as Walkervi lewysigingskema 49 deur hom opvannoemde ii hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe gestel is. rant by die andergetekende doen. 1. STANDAARD WATERVOORSE Hicrdie skema is 'n wysigingskema en bevat WAARNEMENDE HOOF NNGSVERORDENNGE S /4/1/2 die volgende voorstelle: Die hersonering van U1TVOERENDE BEAMPTE Erwe 82, 91, 92, 94, 95, 113, 120, 123, 126, 130, Posbus Die Raad se Standaard Walervoorsie 131, 160. MO. 208, 233, 237, 252, 267, 268, 276, ningsverordeninge aangeneem by Administra 289, 293, 306, 308, 309, 325, 328, 259, 366, teurskennisgewing 1397 van 21 September 1977, ronsyde as Spesiaal vir Nywerheidsdoeleindes. 3 Januarie 1990 soon gewysig, word hiermee verder gewysig deur Die erwe is tans gesoneer vir algemene en spe Kennisgwing No 147/1989 die wysiging van Verordening 12(3) in Hoofstuk siale woondoeleindes. deur die vervanging van die woord "dertig" deur die getal en woord "60 (sestig)". Die ontwerpskema le ter insac gedurende ge wone LOCAL AUTHORTY NOTCE kantoorure by die kantoor van die Hoof STANDAARD ELEKTRSTETS Departement Replanning en Ontwik kelingsbe LOCAL GOVERNMENT AFFARS COUN VERORDENNGES/4//5 heer, Kamer B701, H B Phillipsgebou, Bos CL manstra at 320, vir 'n tydperk van 28 dae Die Raad se Standaard Elektrisiteitsverorde vanaf 13 Desember MANAGEMENT COMMT EE. OF LENA ninge aangeneem by Plaaslike bestuurskennis ' SA SOUTH EAST gewing 2154 van 9 Augustus 1989 word hiermee Beware teen of vertoe ten opsigte van die gewysig deur die wysiging van verordening 6(3) skema meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf AMENDMENTS TO THE FOLLOWNG BY deur die vervanging van die getal "30" deur die 13 Desember 1989 skriftelik by of tot die Waar LAWS: getal en woord "60 (sestig)." nemende Hoof Uitvoerende Beampte by bover meldc of by o (1) Electricity By 1341,, laws; ingedicnadres of gerig wopsbus 0001rd. C JOUBERT (2) Water Supply By laws; Waarnemende Hoof Uitvoerende Beampte C J.1 OUBERT (3) Standard Drainage Bylaws; Waarnemende Hoof Uitvoerende Beampte Posbus 1341 Posbus 1341 (4) Bylaws relating to Refuse Removal Ser vices Januarie November 1989 S/4/1/2 Kennisgewing No 140/1989 Kennisgewing No 149/1990

61 1 PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY a LOCAL AUTHORTY NOTCE 43 OF 1990 nesburg has approved the amendment of the Jo Dorpe, 1986 kennis gegee dat die Stadsraad van lop hannesburg Townplanning Scheme, 1979, by Johannesburg die wysiging van die Johannes WALKERVLLE TOWN PLANNNG the rezoning of the Remaining Extent of Erf 58 burgse Dorpsbeplanningskema, goedge Orchards to "Residential 1", one dwelling house SCHEME keur het deur Erwe 1149 en 1150, Marshalltown per 700 m2, subject to conditions. te hersoneer na Algemeen, underworpe aan LOCAL GOVERNMENT AFFARS COUN Map 3 and the Scheme Clauses of the Amend voorwaardes. CL ment Scheme are filed with the Head of the De Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi partment, Department of Local Government, gingskema word op leer gehou by die Dcparte Housing and Works,, and the Director: mentshoof, Departement van Plaaslike Bestuur, NOTCE OF DRAFT SCHEME Planning, Johannesburg, Seventh Floor, Civic Behuising en Werke,, en by die Direk Centre, Braamfontein, and are open for inspec tent: Beplanning. Johannesburg, Sewende Ver The Local Government Affairs Council here tion at all reasonable times. dieping, Burgersentrum, Braamfontein, en is te by give notice in terms of section 28(1)(a) of the This amendment is known as Johannesburg alle redelike we ter insae beskikbaar. Town planning and Townships Ordinance, 1986 Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Johannes (Ordinance 15 of 1986), that a draft town planning scheme to be known as Walkerville burgse Wysigingskema H H S VENTER Amendment Scheme 49 has been prepared by it. Town Clerk H S VENTER 3 Stadsklerk This scheme is an amendment scheme and contains the following proposals: The rezoning of Erven 82, 91, 92, 94, 95, 113, 120, 123, 126, PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 130, 131, 160, 20, 210, 233, 237, 252, 267, 268, 45 LOCAL AUTHORTY NOTCE , 287, 293, 306, 308, 309, 325, 328, 357, 356, 366 situated in ronsyde, as special for industrial KENNSGWNG VAN GOEDKEURNG NOTCE OF APPROVAL purposes. The erven is at present zoned for general residential and special residential purposes. JOHANNESBURGSE WYSGNGSKEMA 2422 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2499 The draft scheme will lie for inspection during normal office hours at the office of the Head: Dear word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) t is hereby notified in terms of section Department Planning and Development Control, Room B701. Johanvan die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 57(1)(a) of the Town planning and Townships 1 B Phillips Building, 320 Dorpe, Bosman Street, fora period of 28 days Ordinance, 1986 kennis gegee dat die Stadsraad van die 1986, wystging van that die the Johannes City Council nesburg has approved of Johannesburg the amendment of the Jo from 13 December burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge hannesburg Townplanning Scheme, 1979, by keur het deur die Restcrende Gedeelte van Erf the rezoning of Erven 1149 and 1150, Marshall Objections to or representations in respect of 180 Waverley to hersoneer na Residensieel 1, town to General, subject to conditions. the scheme must be lodged with or made in writ een woonhuis per 2000 m2, onderworpe aan ing to the Acting. Chief Executive Officer, PO voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Head of the De Box 1341,, 0001 within a period of 28 days from 13 December Kaart 3 en die Skemaklousules van die Wysi partmcnt, Department of Local Government, gingskema word op leer gehou by die Departe Housing and Works,, and the Director: CJ JOUBERT mentshoof, Departement van Plaaslike Bestuur, Planning, Johannesburg, Seventh Floor, Civic Acting Chief Executive Officer Behuising en Werke,, en by die Direk Centre, Braamfontein, and are open for inspee PO Box 1341 teur: Beplanning, Johannesburg, Sewende Ver tion at all reasonable times. dieping, Burgersentrum, Braamfontein, en is to 0001 alle redelike tyc ter insae beskikbaar. This amendment is known as Johannesburg 28 November 1989 Notice No 149/1989 Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgse Wysigingskema H H S VENTER Town Clerk H H S VENTER 3 Stadsklerk PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 44 PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 47 KENNSGWNG VAN GOEDKEURNG LOCAL AUTHORTY NOTCE 45 KENNSGWNG VAN GOEDKEURNG JOHANNESBURGSE WYSGNGSKEMA NOTCE OF APPROVAL 2501 JOHANNESBURGSE WYSGNGSKEMA JOHANNESBURG AMENDMENT 2623 Daar word hiermee ingevolge artikel 57()(a) SCHEME 2422 p van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) Dorpe, 1986 kennis gegee dat die Stadsraad van t is hereby notified in terms of section van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Johannesburg die wysiging van die Johannes 57(1)(a) of the Town planning and Townships Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge Ordinance, 1986, that the City Council of Johan Johannesburg die wysiging van die Johannes keur het deur die Resterende Gedeelte van Erf nesburg has approved the amendment of the Jo burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge 58 Orchards te hersoneer na Residensieel 1, een hannesburg Townplanning Scheme, 1979, by keur het deur Erf 1387, Berea te hesoneer na woonhuis per 700 m2, onderworpe aan voor the rezoning of the Remaining Extent of Erf 180 Residensieel 4, onderworpe aan voorwaardes. waardes. Waverley to "Residential ", one dwelling Kaart 3 en die skemaklousules van die. %vol house per 2000 m2, subject to conditions. Kaart 3 en die Skemaklousules van die Wysi gingskema word op leer gehou by die Departegingskema word op leer gehou by die Departe Map 3 and the Scheme Clauses of the Amend mentshoof, Departement van Plaaslike Bestuur, mentshoof, Departement van Plaaslike Bestuur, merit Scheme are filed with the Head of the De Behuising en Werke,, en by die Direk Behuising en Werke,, en by die Direk panment, Department of Local Government, teur: Beplanning, Johannesburg, Sewende Ver teur: Beplanning, Johannesburg, Sewende Ver Housing and Works,, and the Director: dieping, Burgersentrum, Braamfontein, en is te dieping, Burgersentrum, Braamfontein, en is te Planning, Johannesburg, Seventh Floor, Civic alle redelike tye ter insae beskikbaar. elle redelike tye ter insae beskikbaar. Centre, Braamfontein, and are open for inspec Hierdie wysiging. staan bekend as Johannestion at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Johannes burgse Wysigingskema burgse Wysigingskema This amendment is known as Johannesburg H H S VENTER Amendment Scheme H H S VENTER Stadsklerk H H S VENTER Stadsklerk Town Clerk 3 LOCAL AUTHORTY NOTCE 47 LOCAL AUTHORTY NOTCE 44 PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 46 NOTCE OF APPROVAL NOTCE OF APPROVAL KENNSGEWNG VAN GOEDKEURNG JOHANNESBURG AMENDMENT JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2623 SCHEME 2501 JOHANNESBURGSE WYSGNGSKEMA t is 2499 hereby notified in terms of section t is hereby notified in terms of section 57(1)(a) of the Townplanning and Townships 57(1)(a) of the Town planning and Townships Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) Ordinance, 1986, that the City Council of Johan Ordinance, that the City Council of Johan van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nesburg has approved the amendment of the Jo

62 . ment, 62 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 hannesburg Town planning Scheme, 1979, by Johannesburg die wysiging van die Johannes nesburg has approved the amendment of the Jo the rezoning of Erf 1387, Berea to Residential 4, burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge hannesburg Town planning Scheme, 1979, by subject to conditions. keur het deur Erwe 1216 en 1217 City and the rezoning of Portion 139 of Erf 711 Craighall Suburban Le hersoneer na Nywerheid 1, onder Park to "Business 4", subject to conditions. Map 3 and the Scheme Clauses of the Amend Map 3 and the scheme clauses of the amendworpe aan voorwaardes. ment scheme are filed with the Head of the De partment, Department of Local Government, Kaart len die Skemaklousules van die Wysi ment Scheme are filed with the Head of the De Housing and Works,, and the Director: gingskema word op leer gehou by die Departe partment, Department of Local Government, Planning, Johannesburg, Seventh Floor, Civic mentshoof, Departement van Plaaslike Bestuur, Housing and Works,, and the Director: Centre, Braamfontein, and are open for inspec Behuising en Werke,, ea by die Direk Planning, Johannesburg, Seventh Floor, Civic tion at all reasonable times. teur: Bcplanning, Johannesburg, Sewende Ver Centre, Braamfontein, and are open for inspec This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme dieping, Burgersentrum, Braamfontein, en is te tion at all reasonable times. alle redelike tye ter insae beskikbaar. This amendment is known as Johannesburg Hierdie wysiging staan bekend as Johannes Amendment Scheme H HS VENTER burgse Wysigingskema Town Clerk HHS VENTER 3 H HS VENTER Town Clerk Stadsklerk 3 PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 48 PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 51 LOCAL AUTHORTY NOTCE 49 KENNSGWNG VAN GOEDKEURNG NOTCE OF APPROVAL KENNSGWNG VAN GOEDKEURNG JOHANNESBURGSE WYSGNGSKEMA 2554 JOHANNESBURG AMENDMENT JOHANNESBURGSE WYSGNGSKEMA 2173 SCHEME 2158 Daar word hiermee ingevolge artikel 57(0(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en t is hereby notified in terms of section Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) Dorpc, 1986 kennis gape dat die Stadsraad van van 57()(a) of the Townplanning and Townships die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Johannesburg die wysiging van die Johannes Ordinance, 1986, that the City Council of Johan Dorpe, 1986 kennis gegee dat die Stadsraad van burgsc Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge nesburg has approved the amendment of the Jo Johannesburg die wysiging van die Johanneskeur het deur Enve 106 en 1 1, Park Central to hannesburg Town planning Scheme, 1979, by burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedgehersoneer na Besigheid 1, onderworpe aan voor the rezoning of Erven 1216 and 1217, City and keur het deur 'n deel van Erf 973 Parkwood te waardes. Suburban to ndustrial, subject to conditions. hersoneer na "Residensieel 1", een woonhuis per erf. Kaart 3 en die Skemaklousules van die Wysi Map 3 and the Scheme Clauses of the Amendgingskema word op leer gehou by die Departe went Scheme are filed with the Head of the De Kaart 3 en die Skemaklousules van die Wysi mentshoof, Departement van Plaaslike Bestuur, partment, Department of Local Government, gingskema word op leer gehou by die Departe Behuising en Werke,, en by die Direk Housing and Works,, and the Director: mentshoof, Departement van Plaaslike Bestuur, teur: Beplanning, Johannesburg, Sewende Ver Planning, Johannesburg. Seventh floor, Civic Behuising en Werke,, en by die Direk dieping, Burgersentrum, Braamfontein, en is te Centre, Braamfontein, and are open for inspecteur: Beplanning, Johannesburg, Sewende Ver alle redelike tye ter insae beskikbaar. tion at all reasonable times.. dieping, Burgersentrum, Braamfontein, en is te alle redelike tye ter insae beskikbaar. Hierdie wysiging staan bekend as Johannes This amendment is known as Johannesburg burgse Wysigingskema Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Johannes burgse wysigingskeitta H H S VENTER H HS VENTER Stadsklerk Town Clerk H H S VENTER Stadsklerk LOCAL AUTHORTY NOTCE 48 PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG LOCAL AUTHORTY NOTCE 51 NOTCE OF APPROVAL 50 NOTCE OF APPROVAL JOHANNESBURG AMENDMENT KENNSGWNG VAN GOEDKEURNG SCHEME 2554 JOHANNESBURG AMENDMENT JOHANNESBURGSE WYSGNGSKEMA SCHEME 2173 t is hereby notified in terms of section (1)(a) of the Town planning and Townships t is hereby notified in terms of section Ordinance, 1986, that the City Council of Johan Daar word hiermee ingevolge artikel 57()(a) 57(1)(a) of the Town planning and Townships nesburg has approved the amendment of the Jo van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Ordinance, 1986, that the City Council of Johanhannesburg Town planning Scheme, 1979, by Dorpe, 1986 kennis gegee dat die. Stadsraad van nesburg has approved the amendment of the Jo N the rezoning of Erven 106 and 111, Park Central Johannesburg die wysiging van die Johannes hannesburg Town planning Scheme, 1979, by to Business 1, subject to conditions. burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge the rezoning of a part of Erf 973 Parkwood to keur het deur Gedeelte 139 van Erf 711 "Residential 1", one dwelling per erf. Map 3 and the Scheme Clauses of the Amend Craighall Park te hersoneer na "Besigheid 4", Scheme are filed with the Head of the De Map 3 and the Scheme Clauses of the Amend onderworpe aan voorwaardes. partment, Department of Local Government, ment Scheme arc filed with the Head of the De Housing and Works,, and the Director: Kaart 3 en die Skemaklousules van die Wysi partment, Department of Local Government, Planning, Johannesburg, Seventh Floor, Civic gingskema word op leer gehou by die Departe Housing and Works,, and the Director: Centre, Braamfontein, and are open for inspec mentshoof, Departement van Plaaslike Bestuur, Planning, Johannesburg, Seventh Floor, Civic tion at all reasonable times. Behuising en Werke,, en by die Direk Centre, Braamfontein, and are open for inspee tour: Beplanning, Johannesburg, Sewende Ver tion at all reasonable times. This amendment is known as Johannesburg dieping, Burgersentrum, Braamfontein, en is te Amendment Scheme This amendment is known as Johannesburg alle redelike tye ter insae beskikbaar. Amendment Scheme H H S VENTER Hierdie wysiging staan bekend as Johannes. Town Clerk H H S VENTER burgse Wysigingskema Town Clerk 3 H H S VENTER 3 Stadsklerk PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG LOCAL AUTHORTY NOTCE 50 KENNSGWNG VAN GOEDKEURNG KENNSGEWNG VAN GOEDKEURNG NOTCE OF APPROVAL JOHANNESBURGSE WYSGNGSKEMA JOHANNESBURGSE WYSGNGSKEMA 2158 JOHANNESBURG AMENDMENT 2377 SCHEME 2259 Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) Daar word hiermee ingevolge artikel 57()(a) t is hereby notified in terms of section van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 541)(a) of the Town planning and Townships Dorpe, , kennis gegee dat die Stadsraad van Dome, 1986 kennis gegee dat die Stadsraad van Ordinance, 1986, that the City Council of Johan Johannesburg die wysiging van die Johannes 3

63 0 PROVNCAL GAZETTE. 3 JANUARY burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge the rezoning of Erf 143, Turffontein to Residen onderworpe aan voorwaardes. keur het deur Erf 396, La Rochelle te hersoneer tial 4, subject to conditions. na Residensieel 4", ondenvorpe aan voor Kaart 3 en die Skemaklousules van die Wysiwaardes. Map 3 and the Scheme Clauses of the Amend gingskema word op leer gehou by die Departe meat Scheme are filed with the Head of the De mentshoof. Departement van Plaaslike Bestuur. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi partment, Department of Local Government. Behuising en Werke.. en by die Direkgingskema word op leer gehou by die Departe Housing and Works,, and the Director: teur: Beplanning. Johannesburg. Sewende Vermentshoof, Departement van Plaaslike Bestuur, Planning, Johannesburg, Seventh floor. Civic dieping. Burgersentrum. Braamfontein. en is te Behuising en Werke,, en by die Direk Centre, Braamfontein, and are open for inspec alle redelike tye ter insae beskikbaar. teur: Beplanning, Johannesburg, Sewende Ver lion at all reasonable times. dieping, Burgersentrum, Braamfontein, en is te Hierdie wysiging staan bekend as Johannesalle redelike tye ter insae beskikbaar. This amendment is known as Johannesburg burgse Wysigingskema Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Johannes H El S VENTER burgse Wysigingskema H H S VENTER Stadsklerk Town Clerk H H S VENTER 3 Stadsklerk LOCAL AUTHORTY NOTCE 55 PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 54 NOTCE OF APPROVAL LOCAL AUTHORTY NOTCE 52 KENNSGWNG VAN GOEDKEURNG JOHANNESBURG AMENDMENT NOTCE OF APPROVAL SCHEME 2599 JOHANNESBURGSE WYSGNGSKEMA JOHANNESBURG AMENDMENT 2565 t is hereby notified in terms of section SCHEME (1)(a) of the Town planning and Townships Daar word hiermee ingevolge artikel 57(0(a) Ordinance, 1986, that the City Council of Johan t is hereby notified in terms of section van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning cn nesburg has approved the amendment of the Jo 57(1)(a) of the Town planning and Townships Dorpe, 1986 kennis gegee dat die Stadsraad van hannesburg Town planning Scheme. 1979, by Ordinance, 1986, that the City Council of Johan Johannesburg die wysiging van die Johannes the rezoning of Erf 2677, Johannesburg to Rest nesburg has approved the amendment of the Jo burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge dential 4. plus squash courts. subject to condihannesburg Town planning Scheme, 1979, by keur het deur Erf 200, Rosebank te hersoneer lions. the rezoning of Ed 396, La Rochelle to "Restna Besigheid 1, onderworpe aan voorwaardes. dential 4", subject to conditions. Map 3 and the Scheme Clauses of the Amend Kaart 3 en die Skemaklousules van die Wysi ment Scheme are filed with the Head of the De Map 3 and the scheme clauses of the amend gingskema word op leer gchou by die Departe partment. Department of Local Government, ment scheme arc filed with the Head of the De mentshoof, Departement van Plaaslike Bestuur, Housing and Works,, and the Director: partment, Department of Local Government, Behuising en Werke,, en by die Dirck Planning, Johannesburg, Seventh Floor, Civic Housing and Works,, and the Director: teur: Beplanning, Johannesburg, Sewende Ver Centre, Braamfontein, and are open for inspec Planning, Johannesburg, Seventh Floor, Civic dieping, Burgersentrum, Braamfontein, en is te tion at all reasonable times. Centre, Braamfontein, and arc open for inspec alle redelike tye ter insae beskikbaar. tion at all reasonable times. This amendment is known as Johannesburg Hierdie wysiging staan bekend as Johannes Amendment Scheme This amendment is known as Johannesburg burgse Wysigingskema Amendment Scheme Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 kennis gape dat die Stadsraad van Johannesburg die wysiging van die Johannes H H S VENTER H H S VENTER Town Clerk H H S VENTER Stadsklerk 3 Town Clerk 3 PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG PLAASLKE LOCAL AUTHORTY NOTCE BESTUURSKENNSGEWNC 53 NOTCE OF APPROVAL STADSRAAD VAN EDENVALE KENNSGWNG VAN GOEDKEURNG JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2565 JOHANNESBURGSE WYSGNGSKEMA EDENVALEWYSGNGSKEMA t is hereby notified in terms of section 57(1)(a) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van planning and Townships artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie Ordinance 1986, that the City Council ofjohannesburg has'approved the amendment of the Jo op? Dorps beplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), bekend gemaak dat 'n wysiging van die hannesburg Town planning Scheme, 1979, b the rezoning of Erf 200, Rosebank to Businesys Edenvale dorpsbeplanningskema, 1980, waark burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge ragtens Erf 652, Marais Steyn Park, Edenvale, 1, keur het deur Erf subject to conditions. 143, Turffontein te hersoneer hersoneer word na "Openbare Oopruimte"inna Residensieel 4, onderworpe aan voor Map 3 and the Scheme Clauses of the Amend gevolge artikel 29(2) van gemelde Ordonnansie waardes. ment Scheme are filed with the Head of the De deur die Stadsraad van Edenvale aanvaar is. partmcnt, Department of Local Government, Kaart 3 en die Skemaklousules van die Wysi Kaart 3 van die wysigingskema word in bewagingskema word op leer gehou by die Departe Housin and Works, and the Director: Planning ring gehou dcur die Stadsklerk, Munisipale Kan, Johannesburg, Seventh' Floor, Civic mentshoof, Departement van Plaaslike Bestuur, en die Centre planning,braamfontein,g.and, are open for nsnee Behuising en Werke,, en by die Direk toorlebou, Dire tear: Van Plaaslike Riebeekclaan, Bestuur, Edenvale Departement tion at all reasonable times. teur: Beplanning, Johannesburg, Sewende Ver Plaaslike Bestuur Behuising en Werke, Admidieping. Burgersentrum, Braamfontein, en is te This amendment is known as Johannesburg nistrasie Volksraad en is beskikbaar vir alle redelike tye to insae beskikbaar. Amendment Scheme inspeksie te alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Edenvale Hierdie wysiging staan bekend as Johannes burgse Wysigingskema H H S VENTER Stadsklerk PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 55 H H S VENTER wysigingskema 175. Town Clerk 3 P Munisipale Kantore Posbus 25 Edenvale LOCAL AUTHORTY NOTCE 53 KENNSGWNG VAN GOEDKEURNG Januarie 1990 NOTCE OF APPROVAL JOHANNESBURGSE WYSGNGSKEMA Kennisgewing No 127/ JOHANNESBURG AMENDMENT JACOBSStadsklerk SCHEME 2443 Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en t is hereby LOCAL AUTHORTY NOTCE 56 OF 1990 notified in terms of section Dorpe kennis gegee dat die Stadsraad van 57(1)( of the Town planning and Townships EDENVALE TOWN COUNCL Johannesburg die wysiging van die Johannesburgse Dorpsbeplanningskema goedge EDENVALE AMENDMENT SCHEME Ordinance that the City Council of Johan neshurg has approved the amendment of the Jo keur het deur Erf Johannesburg te t is hereby notified in terms of section hannesburg Town planning Scheme by hersoneer na Residensieel t. plus muurhalbane. 57(1)(a) of the Town planning and Townships

64 64 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that an Local Government, Department of Local Go nuwe gebou op elke vtoerhoogte op dieselfde amendment to the Edenvale Town planning vernment Housing and Works, Administration werf en shift verandas en balkonnc oor openbare Scheme, whereby Erf 652, Marais Steyn House of Assembly, and is open for in strate en kelderverdiepings in. Tussenverdie Park, Edenvale being rezoned to "Public Open spection at all reasonable times. pings en galerye word as afsonderlike verdie Space" has been adopted by the Town Council pings opgemeet. of Edenvale in terms of section 56 of the said Or This amendment is known as Edenvale dinance. Amendment Scheme Benewens die gelde betaalbaar ingevolge item 1, is 'n fool van R per 10 m van area soos Map 3 of the amendment scheme is filled with p.1 JACOBS in item 1 omskryf, betaalbaar ten opsigte van the Town Clerk, Municipal Offices, Van Rie Town Clerk elke nuwe gebou waarin strulctuurstaalwerk of beck Avenue, Edenvale and the Director: gewapende beton of struktuurhoutwerk vir die Local Government, Department of Local Go Municipal Offices hoofraamwerk of as hoofstruktuuronderdele vernment Housing and Works, Administration PO Box 25 van die gebou gebruik word. House of Assembly, and is open for in Edenvale spection at all reasonable times Gelde vir nuwe aanbouings aan bestaande 3 January 1990 geboue word ingevolge item 1 bereken. This amendment is known as Edenvale Notice No 129/1989 Amendment Scheme Gelde ten opsigte van verbouings aan be 3 staande geboue word bereken volgens die waar P J JACOBS de van werk war verrig moet word, teen 'n skaal Town Clerk van R4 ten opsigte van elke R2011 of gedeelte Municipal Offices PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG daarvan met 'n basiese hefting van R PO Box 25 Edenvale 5. Gelde vir planne van geboue van 'n spesiale aard, 1610 byvoorbeeld fabriekskoorstene, STADSRAAD VAN RANDBURG 3 January toringspitse en soortgelyke oprigtings, word be 1990 reken Notice No 127/1989 volgens die beraamde waarde daarvan WYSGNG VAN TAREF VAN GELDE: teen 'n skaal van R4 vir elke R200 of gedeelte 3 BOUWERKE EN AANVERWANTE AAN daarvan van die koste, met 'n basiese heffing GELEENTHEDE van R60. PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG B. GEWYSGDE BOUPLANNE 1 57 OF 1990 Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 80(B)(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be Waar 'n eienaar planne vir 'n gebou voorgeld stuur, 1989 soos gewysig. dat die Stadsraad van het en na ondersoek daarvan gewysigde planne STADSRAAD VAN EDENVALE Randburg by Spesiale Besluit sy Tarief van indien, is die volgende gelde betaalbaar: Gelde: Bouwerke cn Aanvenvante Aangeleent EDENVALEAVYSGNGSKEMA 176 heck afgekondig by Kennisgewins 75 van 23 Ju 1. Waar die gebou nie in wese verander nie: lie 1986 soos gewysig, met ingang van 1 (a) 'n Basiese hefting van R60. Desember 1989 soos volg verder gewysig het: Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57()(a) van die Ordonnansie op Dorps 1. Deur die bestaande Tarief van Gelde met (b) Vir enige addisionele oppervlakte byge voeg, is die gelde soos in item Al betaalbaar. beplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van die volgende te vervang: 1986), bekend gemank dat 'n wysigin van die 2. Wear die gebou in wese verander, is die do sbe 1980 waar "(1) hicrdie Tarief van Gelde gelde soos in item A betaalbaar. kragtens EdenvaleErf 9rp99, Marais Steyn Park, Exienvale, voorgesdiekryf sisbetaalbaar wanneer die aansoek elde in waarop dit betrekking het, ingedien word, of so hersoneer word na "Residensieel 3" ingevolge 3. Wear die plan ooreenkomstig 'n versock dra die Read versoek dat dit geskied: Met dien artikel 29(2) van gemelde Ordonnansie deur the van die Raad gewysig word, is geen gelde betaaldat die Raad na goeddunke kan bevan Edenvale aanvaar is.baar ale. Stadsraadverstande paal dat betaling slegs moet geskied indien die Kaart 3 van die wysigingskema word in bewa aansoek toegestaan word. C. GOEDKEURNG VAN TERRENONTring gehou deur die Stadsklerk, Munisipale Kan WKKELNGSPLANNE EN VOORLOPGE tore, Van Riebeecklaan, Edenvale en (2) ndien 'n aansoek war ingevolge hicrdie the. SKETSPLANNE Tarief van Gelde ingedien is, deur die Raad af Direkteur: Plaaslike Bestuur, Departement Plaaslike Bestuur Behuising en Werke, Admi gewys word, kan die Raad enige gelde wat ten Geen terreinontwikkelingsplan of voorlopige nistrasie Volksraad en is beskikbaar vir opsigte daarvan betaal is, terugbetaal aan die sketsplan word goedgekeur tensy die volgende persoon deur of namens wie dit betaal is. Hier gelde betaal is nie: inspeksie te elle redelike tye. benewens kan die Raad na goeddunke die hele Hierdie wysiging staan bekend as Edenvale bedrag of 'n gedeelte daarvan wat ingevolge Vir die ondersoek en goedkeuring van boge wysigingskema 176. hierdie Tarief van Gelde betaal is, terugbetaat noemde planne: R120. indien die omstandighedc dit na sy mening regp J JACOBS D. SPESALE DENSTE verdig." Stadsklerk Waar enige spesiale diens van die Raad ver Munisipale Kanlore A. GOEDKEURNG VAN BOUPLANNE lang word, by om ten opsigte van 'n gcvaarlike Posbus 25 Geen plan word goedgekeur of as goedgekcur gebou te sertifiseer of te laat sertifiseer deur 'n Edenvale beskou me, en niemand mag met enige bou, raadgewende ingenieur dat dit gevaarlik is, of 1610 slopings, opknappings, uitgrawings of enige om op versoek aanwesig te wees by enige boube 3 Januarie 1990 ander werk op 'n terrem begin nie, tensy die vol drywighede, is die volgende gelde betaalbaar: Kennisgewing No 129/1989 geode gelde betaal is nie: 1.(1) Die gelde betaalbaar vir elke bouplan wat vir oorweging voorgeld word, is soos volg: Vir enige spesiale diens: Koste plus 15 %. E. SYPAADJE DEPOSTO LOCAL AUTHORTY NOTCE 57 OF 1990 (a) 'n Basiese heffing van R60 is betaalbaar () ndien slopings, uitgrawings, bou, op ten opsigte van enige bouplan. knappings of ander werk op 'n terrein verng gaan word, is die deposit soos hieronder voor. EDENVALE TOWN COUNCL (b) Benewens die geld wat kragtens paragraaf geskryf betaalbaar deur die eienaar van die ge (a) ten opsigte van elk aansoek om goedkeu bou of enigiemand enders wat verantwoordelik ring van en bouplan betaalbaar is, behalwe in die EDENVALE AMENDMENT SCHEME 176vir die werksaamhede is. geval van 'n swembadplan, is bykomende gelde volgens die volgende skaal betaalbaar: (2) ndien die eienaar van die gebou of enic t is hereby notified in terms of section iemand anders wat verantwoordelik is vir die 57( 0(a) of the Town planning and Townships Vir elke 10 nil of gedeelte daarvan van die werksaamhede hierbo genoem; versuim om Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that an area van die gebou by die vlak van elke vloer: enige skade deur sodanige werksaamhede aan amendment to the Edenvalc Town planning (i) Vir die eerste 000 m'van die area: R4. plaveisel, rande of geute berokken. tot voldoe Scheme, whereby Erf 999, Marais Steyn fling van die Raad te herstel, kan die Raad dit Park, Edenvalc being rezoned to "Residential (ii) Vir die volgende 1000 nil van die area: laat herstel en die bedrag ter dekking van die 3" has been adopted by the Town Council of R koste daarvan. verhaal van die deposito. Edenvale in terms of section 29(2) of the said Ordinance. (iii) Vir enige gedeelte van die area bo die cer Die deposito betaalbaar is soos volg: stet 000 m : R2. Map 3 of the amendment scheme is filed with 1.(a) Ten opsigte van 'n nuwe waning: R200. the Town Clerk. Municipal Offices. Van Ric (2) Vir die toepassing van hierdie item bete (b) Ten opsigte van bouwerk aan 'n bestaande heck Avenue. Edenvale and the Director: ken "area" die totale oppervlakte van enige 4.

65 1 ing, (a) respect PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY R00. lars. ntermittent levels and galleries shall be (b) n respect of building operations to an 2.(a) Ten opsigte van 'n nuwe besigheidsge measured as representing separate storeys. existing building for business purposes: R200." bou: R n addition to the fees payable in terms of B J VAN DER VYVER item 1 a fee of R1 per 10 m of area shall be (b) Ten opsigte van bouwerke aan 'n be Town Clerk charged for each new building in which structu staande besigheidsgebou: ". ral steelwork or reinforced concrete or timber is Municipal Offices B VAN DER VYVER used for the main framework of the building or Cnr Jan Smuts Avenue and Stadsklerk as main structural components of the building. Hendrik Verwoerd Drive Randburg Munisipale Kantore 3. Fees for new additions to existing buildings 3 January 1990 H/v Jan Smutslaan en are calculated in terms of item 1. Notice No 5/ Hendrik Verwoerd rylaan 4. Fees in respect of alterations to existing Randburg buildings are calculated according to the value of 3 Januarie 1990 PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG work to be executed at a scale of R4 in respect of Kennisgewing No 5/ each or part thereof with a basic charge of R60. STADSRAAD VAN RANDBURG *wolfing: 5. Fees for plans of buildings of a special WYSGNG VAN TAREF VAN GELDE: nature for example, factory chimneys, towers, LOCAL AUTHORTY NOTCE 58 ROLERNGSDENSTE and similar structures are calculated according to the estimated value thereof at a scale of every Kennis geskied hiermee ingevolge artikel TOWN COUNCL OF RANDBURG or part thereof with a bsic charge of R60. 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be B.stuur, 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad van AMENDED BULDNG PLANS Randburg by Spesiale Besluit sy Tang van AMENDMENT TO TARFF OF CHARGES: BULDNG OPERATONS AND RELATED Where an owner having submitted plans fora Rioleringsdienste, afgekondig by Ken MATTERS building and havitl. had such plans examined, nisgewing 5 van 8 Januarie 1986, soos gewysig, subsequently submits amended plans, the following charges shall be Boos payable: Notice is hereby given in terms of section 8013(8) of the Local Government Ordinance, 1. Where the building does' not materially 1939, as amended, that the Town Council of change. Randburg has by Special Resolution further amended its Tariff of Charges: Building Opera (a) A basic charge of R60. tions and Related Matters published by Notice (b) For any additionalarea 75 of 23 July 1986, as amended with effect from as in item Al shall be payable. 1 December 1989 as follows: 1. By the substitution of the existing Tariff of Chatges with the following: ii Decemberl.Dv oelgr vd1 ei9er8c1p9eafragraaf gewysig vo oh retb metylae An g.a:egs kvraan: 2. Deur in Bylae 'A', Deel, item 1 deur die volgende te vervang: added,thechargesgelde: "1. Die gelde wat in Deel van hierdie Bylae aangegee word, is betaalbaar ten opsigte van elke aansoek wat ingedien word deur 'n persoon 2. Where the building does change materially, wat voornemens is om 'n perseelrioolstelsel te the charges as in item A shall be payable. bou, en moat betaal word deur die persoon deur wie of namens wie die aansoek gedoen word." 3. Where a plan is amended in compliance "(1) The charges prescribed in this Tariff of with a request from the Council, no charges shall 3. Deur in Bylae 'A', Dee!, item 2, die woor Charges shall be payable when the application to be payabfe. de "ingevolge artikel 20 van die verordeninge" which they relate is submitted, or on demand te skrap, en die woorde "op die wyse wat by arti from the Council: Provided that the Council C. APPROVAL OF STE DEVELOPMENT kel 3 van die verordeninge voorgeskryf word" te may in its discretion require such payment to be PLANS AND PROPOSED SKETCH PLANS vervang deur die woorde "by die raad". made only on the granting of the application. No site development plan or proposed sketch 4. Deur in Bylae 'A', Deel, item 4, deur die (2) Where any application made in terms of plan shall be approved unless the following volgende te vervang: this Tariff of Charges is refused by the Council, charges are paid: any payment made in connection therewith may "4. Wanneer nie binne 12 maande begin is be refunded by the Council to the person by For the examination and approval of the met die werk aan die goedgekeurde per whom or whose behalf the payment was abovementioned plans: R120. oolstelsel nie, moat 'n nuwe aansoekvorm made. n additon, the Council may, in its ingedien word en is op tion,discre refund in whole or part, any payment made SPECAL SERVCES die daarvan volgende betaalbaar: bedrag R5 vir ten elke sigte toebehoor in terms of this Tariff of Charges where in its sseele.lri, Where any special service is required from the opinion the circumstances warrant such a refund. 5. Deur in Bylae 'B', Deel, item 1, die woor Council, eg to certify or cause to be certified by A. APPROVAL OF BULDNG PLANS No plan shall be approved or be regarded as having been approved, and no person shall begin any building demolition, renovation, excava tion or any other operation on any site unless the following charges are paid: 6. Deur in Bylae B, Deel V, in die eerste paragraaf die woorde "vir die toepassing van ar tikel 77(3) van die verordeninge" te skrap. a consulting engineer in respect of building that it is in a dangerous fact dangerous, or to be present at any building operations on request, or to give advice regarding any building operations on request, the following charges shall be pay abdie:. For any special service: Cost plus 15 %. de "ingevolge artikel 5" te skrap. 7. Deur in Bylae 'B', Deel V, die woorde "kragtens artikel 71" te skrap. 1.0) The charges payable in respect of every E. FOOTWAY DEPOST 8. Deur in Bylae 'B', Deel V, in die eerste building plan submitted for consideration shall paragraaf die woorde "ooreenkomstig artikel be as follows: () Where any demolition, excavation, build 72" te skrap. renovation or other operation is to be A basic charge of R60 shall be payable in undertaken on any site, the deposit as prescrib B 1 VAN DER VYVER of any building plan. ed hereunder shall be payable by the owner of Stadsklerk Munisipale Kantore [ the building or the person responsible for any (b) n addition to the charge payable in terms H/v Jan Smutslaan en such operation. of paragraph (a) in respect of each application Hendrik Verwoerdrylaan for approval of a building plan submittal, except (2) On failure of the owner of the building or Randburg for a swimming pool plan, further charges shall the person responsible for the operations men 3 Januarie 1990 be payable according to the following scale: tioned above to repair to the satisfaction of the Kennisgewing No 4/1990 Council any damage caused by such operations For every 10 m2 or part thereof of the area of to paving, kerbing or guttering, such damage the building at the level of each floor: may be repaired by the Council and the cost thereof recovered from the deposit. CO For the first 1000 m2 of the area: R4. LOCAL AUTHORTY NOTCE 59 (ii) For the next m2 of the area: R3. The deposit payable is as follows: (iii) For any portion of the area in excess of 1.(a) n respect of TOWN COUNCL OF RANDBURG a new dwelling: R200. the first m. R2. building operations to an AMENDMENT TO TARFF OF CHARGES: (2) For the purpose of this section. "area" exi(sb2ingndwreesupinecgt: R100. DRANAGE SERVCES means the total area of any new building, at each floor level on the same erf and includes veran 1(a) n respect of a new building for business dahs and balconies over public streets and eel Purposes: Notice is hereby given in terms of section R B(8) of the Local Government Ordinance,

66 66 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE , as amended, that the Town Council of item (i), (ii) en (iii) van die syfers "R21,96", stuur, 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad van Randburg has by Special Resolution further re "R43,96"'"R0,133" en "R0,0863" deur die sy Randburg by Spesiale Besluit die volgende Ta commended its Tariff of Charges: Drainage Ser fers "R24,51","R49,06", "R0,148" en rief van Gelde: Straat en Diverse Aangeleent vices published under Notice 5 of 8 January "R0,0963" resptkwelik. hede met ingang van 1 Desember 1989 vasgestel 1986, as amended as follows with effect from 1 het. December Deur die vervanging in Deel 1, Tarief C items (i), (ii) en (iii) van die syfers "R21,96", TAREF VAN GELDE: STRAAT EN D 1. By the deletion of the paragraph before R0,133" en "R0,0863" deur die syfers VERSE AANGELEENTHEDE Schedule A. "R24,51", "R0,148" en "R0,0963" respektiewelik. Enige verwysing na verordeninge in hierdie 2. By the substitution in Schedule A, Part of Tarief van Gelde word geag 'n verwysing to wees iteml with the following: 6. Deur die vervanging in Deel 11 item.8 van na die Standaard Straat en Diverse Verorde die syfer "0,85" deur die syfer "1. The charges set out in Part of "0,9r. ninge, afgekondig by Administrateursken this nisgewing No 368 van 14 Maart 1973 en deur die Schedule shall be payable in respect of every ap B.1 VAN DER VYVER Randburg Stadsraad aangeneem by Administra plication made by a person intending to con Stadsklerk teurskennisgewing No 422 van 13 Maart 1974, strut a drainage installation, and shall be paid soos gewysig en enige verwysing na 'n artikel by the person by or on behalf of whom the appli h4unisipalekantorc word geag 'n verwysing to wees na die oor cation is made." Hh Jan Smutslaan en Hendrik Venvoerdrylaan eenstemmende artikel in genoemde veror Randburg deninge. 3. By the deletion in Schedule A, Part, item 3 Januarie loge 2 of the words "in terms of section 20 of the by Kennisgewing No 222/1989 laws", and the substitution of the words "in the 1. STRAATUTSTEKKE manner prescribed by section 3 of the by laws" with the words "to the Council". Die bedrag jaarliks betaalbaar ten opsigte van elke straatuitstek ingevolge artikel 31 van die 4. By the substitution in Schedule A, Part, LOCAL AUTHORTYNOTCE 60 verordeninge, word jaarliks vooruit aan die be of item 4 with the following: gin van elke kalenderjaar aan die Raad betaal deur die eienaar van die gebou of uitstek, al na "4. Where no work connected with the al. > TOWN COUNCL OF RANDBURG die geval en word soos volg bereken: proved drainage installation has been com menced within 12 months, a new application (a) Verandapale op straathoogte, elk: R1,50. shall be submitted and the following charge shall AMENDMENT OF THE TARFF OF be payable in respect thereof: R5 for every fit CHARGES; ELECTRC1TYSUPPLY (b) Eersre verdieping balkonne, per m2 of geting. ' deelte daarvan: R. Notice is hereby given in terms of section ( ) rste verdieping balkonne, per m2 of ge 5. By the deletion in Schedule B, Part, item 808(8) of the Local Government Ordinance,c Ee 1 of the words "in terms of section 5."deelte daarvan: R. 1939, as amended, that the Town Council of 6. By the deletion in Schedule B, Part V, in Randburg has by Special Resolution, further (d) Twecde verdieping en elke hoar veldie the first paragraph of the words "for the pur amended its Tariff of Charges: Electricity Sup ping, per m2 of gedeelte daarvan: R. poses of section 77(3) of the by laws." ply published under Notice No 119 dated 18 De 2 cember 1985, as amended, as follows with effect (e) Uitbouvensters, per mof gedeelte daar 7. By the deletion in Schedule B, Part V, of from 18 December 1989: van van die plattegrond: R2. the words "in terms of section 71.". By.substitution in Part Tariff (A) 1 items (0 Sypadligte, per m2 of gedeelte daarvan: 8. By the deletion in Schedule B, Part V, in (a)(i), and OB (iii) of the figures "R146,49", R5. the first paragraph of the words "in accordance "R18,311 and "R0,0429" with the figures 2 with section7r. "R163,48", "R20,43" and "R0,0479" respect [ kg).uitstalkaste, per m of gedeelte daarvan vely. van die plattegrond; 50c. B 1 VAN DER VYVER (h) Alle ander uitstekke onder, by of bo sy Town Clerk 2. By the substitition in Part, Tariff (A) item Municipal Offices (b) of the figure "RO 985,00" with the figure Padhoogte insluitend fondamentgrondmure, per 2 Cnr Jan Smuts Avenue and "R12 259,00". m of gedeelte daarvan van die plattegrond: 50c. Hendrik Verwoerd Drive 2. GELYKMAKNG VAN SYPAADJE EN Randburg 3. By the insertion in Part 1, Tariff (a) item AANPLANTNG VAN GRAS 3 January 1990 (a)(ii) of the words "or R19,00 per kva" be Notice No 4/1990 tween the words "per kw" and "of'. Die belling ingevolge artikel 32 van die veror 3 4. By the substitution in Part 1, Tariff (B) deninge betaalbaar vii die gelykmaak en aanitems ((0. (ii) and (iii) of the figures "R21,96" plant van Bras op enige gedeelte van die looppad PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG "R43,96". "R0,133" and "R0,0863" with the of sypaadjie word vooruit aan die rand en word mos volg bercken: betaal,. 60 figures "R24,51", "R49,06", "R0,148" and "R0,0963" respectively. Per m2 van die sypaadjie of looppad: R2. STADSRAAD VAN RANDBURG 5. By substitution in Part, Tariff (C) items (i) 3. PERMT VTR SKUTTNG OP LOOPPAD (ii) and (iii) of the figures "R21,96", R0,133" and WYSGNG VAN TAREF VAN GELDE: "120,0863" with the figures "R24,5", Gelde betaalbaar ingevolge artikel 34 van die ELEKTRSTETSVOORSENNG "R0,148" and "R0,0963" respectively. verordeninge: 6. By the substitution in Pan item 8 of the (a) n die geval van 'n skutting, omheining of ' Kennis geskied hiermee ingevolge artikel figure "0,85" with the figure "0,93". steierwerk wat 'n straatgedeelte omsluit, bedek, 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be oorsteek of versper: B J stuur, 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad van VAN DER VYVER Town Clerk Randburg by (i) Perm2 van die straatgedeelte: R. Spesiale Besluit sy Tarief van Gelde: Elektrisiteitsvoorsiening gepubliseer on Municipal Offices (ii) Per m2 van die bedekking of oorstek wat der Kennisgewing 119 van S Desember 1985, Cnr Jan Smuts Avenue and gevorm word; 10e. soos gewysig, soos volg verder gewysig het met Hendrik Verwoerd Drive ingang 18 Desember 1989: 2194 (b) n die geval van 'n plank afdak wat nie die 1. Deur die vervanging van Deal 1, Tarief A 3 January 1989 straat versper nie:notice 227/1989 items (, "Op). (ii) en (iii) van die syfers 3 Per m2 van die straatgedeelte daardeur bedek "R146,49' R18,31" en "R0,0429" deur die of waaroor dit oorsteek: 3c. syfers "R163,48", "R20,43" en "R0,0479" res PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG pektiewelik. 61 B 1 VAN DER VYVER 2. Deur die vervanging in Deel, Tarief A Stadsklerk STADSRAAD VAN RANDBURG item (b) van die syfer "RO 985,00 deur die syfer "R12 259,00". VASSTELLNG VAN TAREF VAN Munisipale Kantore 3. Deur die invoeging in Deel, Taricf (A) H/v Jan Smutslaan en GELDE: STRAAT EN DVERSE AANGEitem (a)(ii) van die woorde "of R19,00 per LEENTHEDE Hendrik Venvoerd rylaan kva" tussen die woorde "per kw" en "van". Randburg Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 3 lanuarie Deur die vervanging in Deel 1, Tarief B 808(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be Kennisgewing No 6/1990 4

67 1 (c) PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY LOCAL AUTHORTY NOTCE 61 Per m2 of the street portion overhung or coy VERSPERRNG VAN STRATE EN SY ered thereby: 3c. PAADJES TOWN COUNCL OF RANDBURG B 1 VAN DER VYVER 33.( ) Niemand mag sand. klip. grand. scene, Town Clerk hout, kalk, sement of ander boumateriaal of ma DETERMNATON OF TARFF OF teriaal wat uitgegrawe is, van watter aard oak al. CHARGES STREET AND MSCELLA Municipal Offices op enige gedeelte van 'n straat plaas of laat plaas NEOUS MATTERS Cnr Jan Smuts Avenue and of los of daar laat bly nie, [easy dit binne 'n Hendrik Ave Drive omsluiting geplaas is waarvoor 'n skriftelike Notice is hereby given in terms of section Randburg voorafverkree permit ooreenkomstig die bepa 80B(8) of the Local Government Ordinance, 3 January 1990 lings van artikel 34(3) gelees met artikel 34(8) 1939, as amended, that the Town Council of Notice No 6/1990 verkry is. Randburg has by Special Resolution determined the following Tariff of Charges: Street and Mis 3 (2) Vir die dod van subartikel (1) omvat 'n cellaneous Matters with effect from 1 December straat 'n plein, pad, sypad, eiland in 'n pad of PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG straat, duikweg, laan, brug. openbare verkeers 62 weg, en enige deurgang wat op die algemene plan van 'n dorp aangegee word en waarop die TARFF OF CHARGES: STREET AND RE publiek op grond van verjaring of andersins die LATED MATTERS STADSRAAD VAN RANDBURG deurgangsreg verkry het. lir Die Standaard Straat en Diverse Verordeninge afgekondig by Administrateursken nisgewing No 368 van 14 Maart 1973 en deur die Randburg Stadsraad aangeneem by Administrateurskennisgewing No 422 van 13 Maart 1974, soos gewysig, word hierby verder soos volg ge.g: Any reference to by laws in this Tariff of WYSGNG VAN STRAAT EN DVERSE PERMT VR SKUTTNGS OP LOOPPAD Charges is deemed to be a reference to the Stan VERORDENNGE dard Street and Miscellaneous Bylaws publish 34.(1) Elkeen wat 'n gebou oprig, verwyder, ed under Administrator's Notice No 368 of 14 verbou, herstel of verf, of wat enige uitgrawing March 1973 and adopted by the Randburg Town uitvoer, waarvan enige gedeelte binne 2 m van Council under Administrator's Notice No 422 of Die Stadsklerk van Randburg publiseer hicr 'n straat is, moet alvorens met enige sodanige 13 March 1974, as amended and any reference to werk 'n aanvang by ingevolge artikel 101 gemaak word, 'n ruimte van die Ordonnansie op a section is deemed to be a reference to the coresponding section in the said by laws. van die gebou soos hierbo omsluit of laat omsluit voor sodanige gedeelte genoem. 1. STREET PROJECTONS The annual sum payable in respect of each street projection in terms of section 31 of the by laws shall be paid to the Council annually in advance at the beginning of each calender year by the owner of the building or the projection, as the case may be, and shall be calculated as fol lows: Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, die wyngings hierna uiteengesit wat ingevolge artikel 96 van voornoemde Ordonnansie opgestel is. (2) ndien die omsluiting enige gedeelte van 'n straat in beslag neem of daaroor uitsteek, moet sodanige persoon om 'n permit aansoek doen soos hienlater n bepaal: Met then verstande dat indien die persoon wat aansoek doen nie die eienaar is van die gebou of grond waarop die werk verrig word of verrig gaan word nie, soda nige eienaar die nonstick moet mode onderteken as bewys dat by daarvan bewus is. 1. Deur na artikel 30 die volgende artikels in (3) Sonder 'n voorafverkree skriftelike permit te voeg: van die Raad, mag niemand in enige straat enige (a) Verandah posts at street level, each: skutting, heining of steierwerk of enige plank af R1,50. "UTSTEKKE VAN GEBOUE, VERANDAS dak vir enige doel hoegenaamd oprig nie. of EN BALKONNE enige omsluiting maak vir die docl om bon (b) Ground floor verandah, per m2 or part of ander materiale of uitrusting daar to plans, of vir thereof: Rl. 31.0) Geen verandas, balkonne, suilegang.e. enige ander doel nie. First floor balconies, per m2 or part there erkers, sypaad)ieligte, uitstalkaste of ander tutstekke. oor enige gedeelte van cnige straat, of (4) Geen slopingswerk mag begin word son of: Rl. enige sypaadjie opening onder enige straat, mag der 'n voorafverkree permit van die Raad nie. (d) Second and each higher floor balconies, gemaak of gebou word sonder dat die skriftelike per m2 or part thereof: R. toestemming van die Raad vooraf daartoe ver (5) Die Raad beslis welke deel van die straat kry is nie. nodig is vir die doel om enige bouwerksaamhede (e) Bay windows, per m2 or part thereof of uit te voer en moat in alle gevalle waar hy nodig plan area of projection: R2. (2) Die Raad kan na sy goeddunke sodanige ag dat enige straat vir sodanige doeleindes getoestemming weier of verleen op die voor bruik moet word, 'n skriftelike permit toestaan f) Pavement lights, per m2 or part thereof: waardes wat hy bepaal, teen betaling van die waarin uiteengesit word welke gedeelte vir soda, bedrag soos in die tanef voorgeskryf. nige doel in beslag genoem kan word, asook die voorwaardes waarondcr sodanige permit toege (g) Showcases, per m2 or part thereof of plan staan word. area: R50c. BEPLANTNG VAN LOOPPAAE EN SY PAAWES (6) Die Raad behou hom die reg voor om uit (h) All other projections below, at or above reiking van permitte, kragtens hierdic artikel pavement level including foundation footings, 32.(1) Die eienaar of okkupant van 'n erf wat vcreis, te weerhou totdat alle gelde soos in die per m2 or part thereof of plan area: 50c. aan 'n straat grens kan, indien by vooraf skrifte tarief bepaal, betaal is, en die aanname van like toestemming van die Raad daartoe verkry, enige sodanige permit deur die applikant sonder die stuk grond wat gelee is tussen sy erf in die beswaar word geag 'n aanduiding dat al die 2. GRADNG AND GRASSNG OF SDE straatgedeelte wat bedoel, aangele of gemaak is rande, geute en ander werke in goeie orde en WALKS vir voertuigverkeer, gelykmaak en met gras be toestand was op die datum van sodanige permit. The charges payable in terms of section 32 of Plant (7) Die terrein en presiese ligging van did gethe by laws for the grading and planting with (2) Die Raad kan sy toestemming ingevolge deelte van die straat waar die omsluiting oorgrass of any footway or sidewalk shall be paid to subartikel (1) heeltemal na goeddunke verleen steek of bedekking toegelaat is, en die tydperk the Council in advance and shall be calculated as of weerhou, en hierdie toestemming kan, indien waarvoor die permit verleen is, moet aangegee follows: dit verleen is, herroep word, en dit kan sodanige word in clke permit wat die Raad vir die oprig Per m2 of the sidewalk or footway: R2. voorwaardcs bevat as wat die Raad met die oog ting van so 'n skutting, omheining, steierwerk, op die openbare veiligheid, die bewaring van omsluiting of plank afdak, uitreik. munisipale eiendom en alle ander tocpaslike 3. PERMT TO HOARD N FOOTWAY omstandighede nodig ag. (8) ndien 'n permit vir 'n skutting, omhei ning, steierwerk, omsluiting of plankafdak uit Fees payable in accordance to section 34 of (3) Die Raad kan ook wanner hy sy toestem gereik word, moot die persoon aan wit die the by laws: ming ingevolge subanikel () verleen, vergun permit uitgereik word, vir elke week of gedeelte (a) n the case of a hoarding. fence or scat dat 'n strook van die betrokke stuk grond, van 'n week wat sodanige permit geldig bly, aan folding. enclosing, overhanging. covering or ob hoogstens 500 mm breed en net tangs die appli die Raad 'n vordering betaal wat bereken word kant se erf, met blomme of struike bcplant in die gcval van 'n skutting, omheining of steier structing a street portion: word. werk teen 'n bedrag soos in die tarief bepaal per (i) Per m2 of the street portion: R. m van die straatgedeelte wat daardeur (4) Die Raad kan, indien by 'n skriftelike ver omsluit of bedek word of waaroor dit 'n oorstek (ii) Per m2 of the covering or obstruction soek wat dour die eienaar of okkupant van so 'n vorm, of op enige wyse versper, en in die geval which is formed: 10c. erf onderteken is, ontvang, en nadat die gelde van 'n plank afdak wat nie die straat versper nie, wat voorgeskryf word, betaal is, enige gedeelte teen 'n bedrag soos in die tarief bepaal per nr' (b) n the case of a planked shed not obstruct van die grond wat in subartikel ( ) genoem van die straat waaroor dit 'n oorstek vorm of being a street: word, gelykmaak en met gras beplant. dek.

68 68 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 (9) Die persoon aan wie die permit ingevolge plant with flowers or small shrubs a strip of land hung, covered or in any way obstructed thereby, hierdie artikel uitgereik word. as by nie die in question not exceeding 500 mm in width im and in the case of a planked shed which does not selfde persoon is nie. en die cienaar van die mediately adjoining the applicant's err. obstruct a street, at the charge as determined in grond waarop die bouwerk waarop die permitthe tariff for every ni2 of the street overhung (4) The. Council may, on receipt ofa written covered thereby. betrekking het, verrig word. is gesamentlik enor request signed byany the owner or occupier of afsonderlik aanspreeklik vir die betaling van die such erf and upon payment of the charges pre (9) The person to whom a permit is granted in gelde in die tarief voorgeskryf. scribed in the tariff, grade and plant with grass terms of this section, if he is a different person, (10) Die persoon aan wie die permit uitgereik any part of the land referred to in subsection (1). and the owner of the land on which the building word, moet vir elke parkeermeter die venvyde STREETS AND SDE operations to which the permit relates are tar ring waarvan aldus genoodsaak word, vooruit OBSTRUCTON O vied on, shall be jointly and severally liable for WALKS die gelde soos beraam deur die hoof the fees prescribed by this section. verkeersbeampte of sodanige andcr persoon be 3341) No person shall deposit or cause to be (10) The person to whom the permit is gran hoorlik deur die Raad daartoe gemagtig, betaal deposited or leave or cause to be left any sand, ted, shall pay in advance in respect of everypar met inagneming van die gelde vir meterparke earth, stone, bricks, timber, time, cement or whereof hasbeen king meter, the removal so ring deur die Raad voorgeskryf." other building or excavated material of whatever necessitated, the charges assessed by the chief nature on any portion of any street unless it is tariff officer, or any other person duly autho 2. Deur die hernommering van artikcl 31 na deposited within an enclosure in respect of rized thereto by the Council. regard being had to 35. which a prior written permit has been obtained charges prescribed by the Council for parking B1 VAN DER VYVER in terms of section 34(3) read with section 34(8). regulated by meter. Stadsklerk (2) For the purpose of subsection (1) a street 2. By the renumbering of section 31 to 35. Munisipale Kantore shall include a square, road, sidewalk, island in a H/v Jan Smutslaan en road or street, subway, avenue, bridge, public B J VAN DER VYVER passageway and any thoroughfare shown on the Town Clerk Hendrik Verwoerdrylaan rg Randbu general plan of a township or in respect of which Municipal Offices 3. 3 Januarie 1990 the public has acquired a prescriptive or other Cnr Jan Smuts Avenue and Kennisgewing No 7/1990 right of way. Hendrik Verwoerd Drive Randburg PERMT TO HOARD N FOOTWAY 3 January (l) Notice person who No erects, 7/1990 removes, Every LOCAL AUTHORTY NOTCE 62 alters, repairs or paints any building or carries out any excavation, any part of which is within 2 PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG m of a street shall, before commencing any such 63 TOWN COUNCL OF RANDBURG work, enclose or cause to be enclosed a space in front of such part of such building aforesaid. AMENDMENT TO STREET AND MSCEL STADSRAAD VAN LOUS TRCHARDT LANEOUS BY LAWS (2) f the enclosure occupies or projects over any portion of a street, such person shall apply WYSGNG VAN BUSROETES, BUS for a permit as hereinafter provided: Provided HALTES EN HALTES VR MNBUSSE The Town Clerk of Randburg hereby, in that if the person making the application is not (TAX'S) terms of section 101 of the Local Government the owner of the building or land on which the Ordinance, 1939, as amended, publishes the or work doneis.is to be done, such owner shall, Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa amendments set forth hereinafter which have to acknowledge that he is aware of it. counter Zings van artikcl 65bis(5) van die Ordonnansic been made in terms of section 96 of the said Or sign the application. op Plaaslike Bestuur, dat die Stadsraad dinance. van Louis Trichardt, na aanleiding van beswarc (3) No person shall erect in any street any The Standard Street and Miscellaneous By..vat ontvang is teen die voorgestelde w ' hoarding. fence or scaffolding or any planked van elle busroetes, bushaltes en hakes vir ysigma mini laws, published under Administrator's Notice shed for any purpose whatsoever or make any busse No 368 of 14 March 1973 and adopted by the (taxi's) was onder Plaaslike Bestuurskenenclosure for the purpose of depositing building nisgewmg 2967 (46/1989) op 4 Oktober 1989 in Randburg Town Council under Administrator's or other materials or plant or for any other pur die Provinsiale Koernnt verskyn het, besluit het Notice 422 of 13 March 1974, as amended, are pose without a written permit first having been om sekere gedeeltes van alto busroetes, sowel as hereby further amended as follows: obtained from the Council. sekere bushaltes ingevolge die bepnlinas van ar 1. By the insertion after section 30 of the fol (4) No demolition work shall be commenced tikel 65bis(5) van gemelde Ordonnansie, verder lowing sections: without a written permit first having been obto wysig "PROJECTONS FROM BULDNGS, rained from the Council. Die aewysigde busroetes en bushaltes sorts vervat in die VERANDAHS AND BALCONES gewysigde besluit war deur die (5) The Council shall determine what portion 31.0) No verandahs, balconies, collonades, of the Street is necessaryfor the purpose of Stadsraad van Louts Trichardt tydens 'n rands buildingshall in vergadering gehou op 28 November 1989, gebay windows, pavement lights, showcases or carrying out any operations and all cases in which it shall deem if necessary that neem is, sal in werking tree op Woensdag 3 %)t other projections over any part of any street, or lanuarie any street shall be used for such purposes, grant any pavement opening under any street shall be a permit in writing setting forth the portion Besonderhede van die gewysigde besluit le ter made or constructed without the permission of which may be occupied for such purpose and the insae by die kantoor van die waarnemende the Council being first obtained in writing. conditions whereunder such permit is granted. Stadsekretaris, Kamer A030, Burgersentrum, (2) The Council in its discretion may refuse Louis Trichardt. (6) The Council reserves the right to withhold such permission or may grant the same on the. H F BASSON the issue of the permits required in terms of this conditions it may determine, upon the payment.. Stadsklerk section until all fees as determined in the tariff Burgcrsentrum of the fee as prescribed in the tariff. have been paid and the acceptance of any such Voortrekkerplein PLANTNG OF FOOTWAYS AND SDE permit by the applicant without demur shall be Kroghstraat taken to indicate that all kerbs, gutters and other WALKS Posbus 96 works were in good order and condition on the Louis Trichardt 3/(1) The owner or occupier of an erf adjoin date of such permit ing a street may, after obtaining the written per 3 Januarie 1990 mission of the Council, grade and plant with (7) Every permit granted by the Council for Kennisgcwing No 4/1990 grass any land lying between the erf and that the erection of a hoarding, fence. scaffolding or part of the street intended, laid out or made up an enclosure or a planked shed, shall specify the for the use of vehicular traffic. area and precise position of that part of a street where the enclosure, overhanging or covering of (2) Any persmission in terms of subsection () which is permitted and the period for which the LOCAL AUTHORTY NOTCE 63 may be granted or refused by the Council in its permit is granted. absolute discretion and, if granted. shall be LOUS TRCHA RDT TOWN COUNCL revocable and shall contain such conditions as (8) On the granting of a permit for a hoarding. the Council may think fit to impose regard being fence, scaffolding, enclosure or planked shed. a had to public safety. the preservation of munici fee shall be payable for every week or part of a AMENDMENT TO BUS ROUTES. BUS pal property and all other relevant circum week of the currency of the permit by the person STOPS AND STOPPNG PLACES FOR MN to whom the permit is granted, which fee shall BUSSES (TAX'S) stances. be calculated in the case of a hoarding, fence, or (3) The Council may include in a permission scaffolding at the charge as determined in the Notice is hereby given in terms of the provi given in terms of subsection ( ). permission to tariff for every m2 of a street enclosed. over sions of section 65bis(5) of the Local Govern

69 PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY ment Ordinance, 1939, that with reference to 1. the substitution in the Afrikaans version of PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG objections received to the proposed amendment item 1(2) in Annexure 1 for the following 66 of all bus routes, bus stops and stopping places for mini busses (taxi's) published under Local "1(2) Vir elke bykomende reun of gesterili Authority Notice No 2967 (46/1989) in the Prov seerde teef: R30,00 DORPSRAAD VAN BALFOUR incial Gazette of 4 October 1989, the Louis Trichardt Town Council resolved to amend in terms 2. the insertion of the followin item 2 under Annexure AANNAME VAN STANDAARDVEROR 1 version of the provisions of section 65bis(5) of the saiddennge in the Afrikaans BETREFFENDE DE AANHOU Ordinance, certain sections of al bus routes as.. 2. Ongesteriliseerde Tewe. VAN DERE, VOELS, PLUMVEE EN BEwell as certain bus stops within the jurisdiction SGHEDE WAT DE AANHOU VAN of the Town Council of Louis Trichardt. (a) Vir die eerste ongesteriliseerde teef: DERE. VOtLS, PLUMVEE OF TROE R30,00. TELDERE BEHELS The amended routes and bus stops as implied in the amended resolution passed by the Louis (b) Vir elke bykomende ongesteriliseerde Trichardt Town Council at a meeting held on 28 teef: R45,00." November 1989 will come into operation on 1. Die Stadsklerk van Balfour publiseer bier Wednesday 3 January A J SWANEPOEL by ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Acting Town Clerk Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Dorpsraad van Particulars of the amended resolution may be Balfour, die Standaardverordeninge Betref inspected at the office of the Acting Town Sec Civic Centre fende die Aanhou van Diere, Voels en Pluimvee retary, Room A030, Civic Centre, Louis Tri Klerksdorp en Besighede wat die Aanhou van Diere, Voels, chardt. 15 December 1989 Pluimvee of Troeteldiere Behels, afgekondig by Notice No 248/90 Administrateurskennisgewing 2208 van 9 Ok H F BASSON tober 1985, ingevolge artikel 966/.5(2) van ge Town Clerk 3 noemde Ordonnansie sonder wysigings aangeneem as Civic Centre verordeninge wat deur genoemde PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG Road Voortrekker Square het opgest el is. 65 Krogh Street 2. Hoofstuk 2 onder Deel V van die Publieke Gesondheidsverordeninge van die Munisipali Louis Trichardt DORPSRAAD VAN COLGNY teit Balfour, afgekondig by Administrateursken.PO Box nisgewing 148 van 21 Februarie 1951, soos 3 January 1990 AANNAME VAN STANDAARD REGLE gewysig, word hierby verder herroep. Notice No 4/1990 MENT VAN ORDE 3 MJOUBERT Stadsklerk Die Stadsklerk publiseer hierby ingevolge ar PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG tike) 101 van die Ordonnansic op Plaaslike Be 64 stuur, 17 van 1939, dat die Dorpsraad van Munisipale Kantore Coligny die Standaard Reglement van Orde, af Privaatsak X1005 MUNSPALTET KLERKSDORP gekondig by Administrateurskennisgewing 1261 van 26 Oktober 1988, ingevolge arnica 96bis(2) 2410 Balfouro 3 sonder wysigings aanvaar. Januarie 1990 WYSGNG VAN VERORDENNGE BE Kennisgewing No 48/1989 TREFFENDE MONDE EN HONDLSEN (i) Administrateurskennisgewing 1312 van 4 SES November 1970, hierby herroep word. VERBETERNGSKENNSGEWNG Munisipale Kantore Plaaslike Bestuurskennisgewing No 3322 van Posu s 31 8 November 1989 word hiermee verbeter deur Coligny 2725 STADSKLERK LOCAL AUTHORTY NOTCE 66 VLLAGE COUNCL OF BALFOUR 1. die vervanging van item 1(2) in Bylae in 1 14 Desember 1989 ADOPTON OF STANDARD BY LAWS RE die Afrikaanse weergawe deur die volgende Notice No 4/1989 LATNG TO THE KEEPNG OF ANMALS, "1(2) Vir elke bykomende reun of gesterili BRDS AND POULTRY AND BUSNESSES NVOLVNG THE KEEPNG OF ANMALS,,seerde teef: R30,00" BRDS, POULTRY OR PETS 2. die invoeging van die volgende item 2 onder Bylae 1 in die Afrikaanse weergawe LOCAL AUTHORTY NOTCE The Town Clerk of Balfour hereby, in "2. Ongesteriliseerde Tewe. terms of section 101 of the Local Government TOWN COUNCL OFCOLGNY Ordinance, 1939, publishes that the Village (a) Vir die eerste ongesteriliseerde tech Council of Balfour has adopted in terms of see R30,00. ADOPTON OF STANDARD STANDNG tion 9661s(2) of the said ordinance, the Standard (b) Vir elke bykomende ongesteriliseerde ORDERS By laws Relating to the Keeping of Birds and teef: R45,00. Poultry and Businesses nvolving the Keeping of Animals, Birds, Poultry or Pets, A SWANEPOEL published The Town Clerk hereby in terms Of section under Administrator's Notice 2208, dated 9 Oc Waarnemende Stadsklerk 101 of the Local Government Ordinance, 17 of tonber 1985, without amendments as bylaws Burgersentrum 1939, publishes that the Town Council of Colig made by the said Council. Klerksdorp ny in terms of section 966(3(2) of the said Ordinance 15 Desember adopted the standard standing orders 2. Chapter 2 under Part V of the Public published under Administrator's Notice 1261 Health Bylaws of the Balfour Municipality, K1989 ennisgewing No248/90 dated 26 October published under Administrator's Notice 148, dated 21 February 1951, as amended, is hereby (i) Administrator's Notice 1312, dated 4 repealed. November 1970, is hereby revoked. a LOCAL AUTHORTY NOTCE 64 TOWN CLERK KLERKSDORP MUNCPALTY Municipal Offices Municipal Offices AMENDMENT TO DOG AND DOG L PO Box 31 Private Bag X1005 CENCES BY LAWS Coligny Balfour December CORRECTON NOTCE January 1990 Notice No 4/1989 Notice No 48/1989 M JOUBERT Town Clerk Local Government Notice No 3322 dated 8 November 1989 is hereby corrected hy 3 3

70 70 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 2. By the substitution for section 4 of the fol LOCAL AUTHORTY NOTCE lowing: "4. A bursary loan may be granted to pupils VLLAGE COUNCL OF BLOEMHOF STADSRAAD VAN BARBERTON who matriculated at a secondary school with a minimum of 50% and who, at the date of appli AMENDMENT TO DETERMNATON OF WYSGNG VAN BEURSLENNGSVEROR cation for the loan, were domiciled within the CHARGES FOR ELECTRCTY DENNGE municipality fora period of at least two years?' 3. By the substitution for section 7 of the fol n terms of section 80B(8 of the Local Go Die Stadsklerk van Barberton pubtiseer hier lowing: vemment Ordinance, 1939, i) t is hereby notified by ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op that the Village Council of Bloemhof has, by Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna "7. Subject to the provisions of sections 11 Special Resolution further amended the Deter uiteengesit. and 13. the loan together with all interest there!lunation of Charges for Electricity, published in on shall be repaid to the Council by way of equal the Provincial Gazette dated 12 June 1985, as Die Beursleningsverordeninge van die Muni monthly instalments, payable to the Town Trea amended, as follows with effect from 1 July sipaliteit Barberton, afgekondig by Administra surer on or before the seventh day of each and 1989: teurskennisgewing 622 van 19 Julie 1967, word every month over a period of five years, reekhierby soos volg gewysig: oned as from the first day of the year next suc 1. By the substitution in item 1(1) for the fig ceeding the calendar year within which that ure "R6,70" of the figure "R6,97".. Deur in artikel 3 die syfer "R1 000" deur person has completed his or her course of study die syfer "R2 000" te vervang. at the university or educational institution con 2. By the substitution in item 1(3) for the fig 2. Deur artikel 4 deur die volgendc te ver cerned: Provided that in the case of a medical ure "R53,00" of the figure "R55,12". student or any other student as may be deteryang: 3. By the addition after item 6 of the follow mined by the Council, who has to complete a. "4. Die beurslenings kan toegeken word aan practical training course after completion of the 'n 8' leerlinge wat aan 'n hoerskool gematrikuleer het study course in respect of which the loan was "7. Surcharge met 'n minimum van 50% en wat op die datum awarded and in the case of any other recipient of van aansoek om die lening minstens twee jaar a loan who, on completion of the study course A surcharge of 4 % shall be levied on all the binne die munisipaliteit woon." for which the loan was granted, continues with charges payable in terms of items 2 and 3". fulltime post graduate studies, the said period 3. Deur artikel 7 deur die volgende te ver of five years shall be calculated as from the first D V CALLAGHAN yang: day of the year next succeeding the calendar Town Cler year within which such practical training course "7. Die lening, seam met alle rente Municipal Offices daarog or postgraduate studies have been completed: moet, onderworpe aan die bepalings van artike PO Box 116 Provided further that the Council may at its sole 11 en 13, aan die Raad terugbetaal word in gelyke maandelikse paaiemente wat aan die Scads 2660 Bloemhof discretion grant further extension of time to a student for the repayment of the loan.". tesourier betaalbaar is voor of op die sewende 3 January 1990 dag van elke maand oor 'n tydperk van vyf jaar, P R BOSHOFF Notice No 21/1989 gereken van die eerste dag van die jaar af wat Town Clerk 3 volg op die kalenderjaar waarin die persoon sy of hoar studiekursus by die betrokke universiten Municipal Offices of onderwysinrigting voltooi het: Met dien ver PO Box 33 PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG stande dat in die geval van 'n mediese student of Barberton 69 enige ander student soos die Raad mag bepaal wat 3 January 1990 STADSRAAD VAN CHRSTANA 'n praktiese opleidingskursus meet volg na voltooung van die studiekursus ten opsigte waar Notice No 56/1989 van sy lening toegeken is en in die geval van AANNAME VAN STANDAARD VEROR DENNGE BETREFFENDE DE AANHOU enie ander ontvanger van 'a lening wat by vat 3 VAN DERE, VOELS EN PLUMVEE EN tooling van die studiekursus ten opsigte waarvan sy lening toegestaan is, voortgaan met 'n na BESGHEDE WAT DE AANHOU VAN DERE, VOELS, PLUMVEE TROE graadse voltydse studiekursus, voornoemde [yd PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG OF TELDERE BEHELS. perk van vyf jaar gereken word vanaf die eerste 68 dag van die jaar wat volg op die kalenderjaar. Die Stadsklerk publiseer hierby ingevolge waarin hierdie praktiese oplealingskursus of nagraadse voltydse studiekursus voltooi is: Voorts DORPSRAAD VAN BLOEMHOF artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Be stuur, 1939, dat die Stadsraad van Christiana die met dien verstande dat die Read in sy uitsluitlike Standaard verordeninge Betreffende die Ann diskressie verdere uitstel aan 'n student kan ver WYSGNG VAN DE VASSTELLNG VAN hou van Diere, Voels, en Pluimvee en Besig leen vir die terugbetaling van die lening.". GELDE VR ELEKTRSTET hede wat die Aanhou van Diere, Veins Pluimvee of Troeteldiere Behels, afgekondig by P R BOSHOFF Stadsklerk Administrateurskennisgewing 2208 van 9 Ok ngevolge artikel 8013(8) van die Ordonnansie tober 1985, soos gewysig Administra by Plaaslike op Bestuur, 1939, word hiermee Munisipalebe Kantore tcurskennisgewing 512 van 20 April 1988, kendgemaak dat die Dorpsraad van Bloemhof Posbus 33 ingevolge artikel 96bis(2) van genoemde ordon by Spesiale Besluit die Vasstelling van Gelde vir Barberton nansie, met die volgende wysigings aangeneem Elektrisiteit, gepubliseer in die Provinsiale Koe 1300 het as verordeninge wat deur genoemde Raad rant van 12 Jume 1985, soos gewysig, met ingang 3 Januarie 1990 opgestel is: 1 Julie 1989, verder soos volg gewysig het: Kennisgewing No 56/ Deur artikel 1 te wysig deur 1. Deur in item 1(1) die syfer "R6,70" deur die syfer "R6,97" te vervang. (a) in die woordomskrywing van "lewende hawe" die uitdrukking "varke," te skrap; en 2. Deur in item 1(3) die syfer' R53" deur die LOCAL AUTHORTY NOTCE 67 syfer "R55,12" te vervang. (b) die woordomskrywing van "varkhok", te skrap. 3. Deur na item 6 die volgende by te voeg: TOWN COUNCL OF BARBERTON 2. Deur subartikel (3) van artikel 2 te skrap. "7. Toeslag AMENDMENT TO BURSARY LOAN BY 3. Deur (4) en (5) van artikel 2 onderskeidelik 'n Toeslag van 4 %word gehef op al die gelde te hernommer (3) en (4). LAWS betaalbaar ingevolge items 2 en 3". 4. Deur na artikel 2(4) die volgende in te The Town Clerk of Barberton hereby, in D V CALLAGHAN voeg: terms of section 101 of the Local Government Stadsklerk Ordinance, 1939, publishes the bylaws set forth "(5) Die bepalings van artikel 6, 7 en 10 tree hereinafter, which the Bursary Loan Bylaws of in werking ses maande na publikasie van hierdie the Barberton Municipality published under Ad Munisipale Kantore verordeninge in die Provinsiale Koerant: Met Posbus 116 dien verstande dat die Gesondheidsbeampte. in ministrator's Notice 622, dated 19 July are Bloemhof dien by oortuig is dat enige een of meet van dial hereby amended as follows: 2660 vnormelde artikel se vercistes in helang van dill.. By the substitution in section 3 for the fig 3 Januarie 1990 openbarc gcsondbeid noodsaaklik is. skriftelik ure "R 000" by the figure "R2 000". Kennisgewing No 21/1989 aan die eienaar of enige persoon in beheer van

71 1 artikel! 0 PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY sodanige perseel kennis kan gee om sodanige 15. Deur subparagraaf (i) van artikel 10(b) said Ordinance, the Standard By laws Relating vereistes as wat hy mag aanduibinne 'n redelike deur die volgende te vervang: to the Keeping of Animals, Birds and Poultry tydperk sons in die kennisgewing gemeld, na te and Businesses nvolving the Keeping of Ani kom." "0) Elke muur daarvan moet van baksteen. mals, Birds, Poultry, or Pets, published under 5. Deur artikel 3 deur die volgende te ver klip, beton of ander duursame materiaal gebou Administrator's Notice dated 9 October yang: wees en moet 'n gladde binneoppervlakte he." 1985, as amended under Administrator's Notice 512, dated 20 April 1988, with the following "Persele vir die Aanhou van Lewende Hawe 16. Deur subparagraaf (iii) van artikel 10(b) re laws amendments as by Hondeherberge made by the said en skrap. Coun cil: 3. Niemand mag 17. Deur subparagraaf (iv) van artikel 10(b) 1. By amending section 1 by deur die volgende te vervang: (a) enige lewende hawe, buiten pluimvee, bin (a) the deletion in the definition of "livene die munisipaliteit aanhou nie in die gebied "(iv) Openinge vir voldoende beligting en lugstock" of the expression "pigs, and oos van Presidentstraat, insluitende alle persele ventilasie moet vir die gebou of skuur voorsien wat aan die westekant aan Presidentstraat grens; word." (b) the deletion of the definition of "pigsty". (b) enige hondeherberge bedryf binne die mu 18. Deur subparagraaf (iv) van artikel 10(b) to 2. By the deletion of subsection (3) of section nisipaliteit op enige perseel wat deur die Raad as hernommer (iii). 2. ongeskik vir die bedryf van hondeherberge heskou word; 19. Deur paragraaf (c) van artikel to deur die 3. By the renumbering of subsections (4) and volgende te vervang: (5) of section 2 to read (3) and (4) respectively. Met dien verstande dat paragrawe (a) en (b) nie van toepassing is nie op 'n veeartsenykun "(e) Geen gebou, skuur of omheinde plek 4. By the insertion after section 2(4) of the fol dige kliniek of sodanige hospitaal wat met die mag binne 25 m vanaf enige woonhuis of ander lowing: vergunning van die Raad bedryf word; gebou of struktuur war vir menslike bewoning gebruik word opgerig word nie of 50 m vanaf "(5) The provisions of sections 6, 7 and 10 (c) enige lewende hawe, buiten pluimvee, op enige put, waterloop of ander waterbron wat vir shall come into operation six months after pub 'n perseel wat geled is in die gedeelte van die menshke gebruik bedoel is of gebruik word, lication of these bylaws in the Provincial Gamunisipaliteit wat buite die &ebled soon omskryf asook 3 m vanaf die grens van enige grond." Provided that the health officer may, if he in paragraaf (a) aangehou me, tensy dear op is satisfied so that the application of any one or 'n erf 'n onbeboude ruimte van minstens 900 nr 20. Deur paragraaf (a) van artikel 11 deur die more of the said requirements is essential in the beskikbaar is vir elke bees, perd, moil of donkie volgende te vervang: interests of public health, give notice in writing en 300 m2 vir elke skaap of bok: Met dien ver to the owner or person in control of such prem "(a) tsien oe dat elke sodanie dier slegs op 'n stande dat geen persoon, afgesien van die hoe zette:ise s ' to comply with such requirements as he erwe veelheid perseel aangehou word waarvoor hy 'n geldige wat by besit, okkupeer of bewoon may specify and within a reasonable period die rag het om meer as nege (9). diere in totaal permit het en dier binne 'n omstated in the notice." datof sodanigegehou heinde pick,gebou skuur vir die, nag aan te hou nie, waarvan 'n maksimum van slegs twee beeste, of twee perde, of twee muile, of wnr 5. By the substitution for section 3 of the fol twee donkies mag wees." lowing: 21. Deur subparagraaf (iv) van artikel 12(a) te skrap. 6. Deur paragrawe (c) en (d) van artikel 6 te "Premises for the Keeping of Livestock and skrap. Kennels 22. Deur in anikel 12(f)(iii) na die woorde "ontsmetting van hokke verskaf word" die vol 3. No person shall 7. Deur paragraaf (e) van artikel 6 deur die gende in te voeg: "waar 'n batterystelsel bedryf volgende te vervang: word". (a) keep any livestock, other than poultry, "(e) Die stal Moe voldoende geventileer the municipality in the area to the east of 23. Deur in artikel 14(a)(ii) die uitdrukkingwithin wees." President Street including all erven bordering on "wat ten minste 150 mm bo die grondvlak moet the western side of President Street; 8. Deur paragraaf (g) van artikel 6 deur die wees," te skrap; volgende te vervang: (b) maintain any. kennels within the munici 24. Deur subparagraaf (i) van artikel 14(e) pality on any premises defined by the council as "(g) Enige omheinde plek se omheining moet deur die volgende te vervang: unsuitable for the maintenance of kennels: van 'n materiaal met 'n genoegsame sterkte sodaniebou wees dat dit die uitbreek van soda "(i.) 'n Knaagdierdigtc pakkamer moet vir die Provided that the foregoing paragraphs (a) barging van voer verskaf word." nige there sal voorkom." and. (b) shall not apply in respect of a veterinary clinic 1; veterinary hospital operating with the 25. Deur in artikel 14(e)(iii) na die woorde 9. deur paragraaf (h) van artikel 6 deur die. council's consent; 'ontsmetting van hokke" die volgende in te volgende te vervang: "(h) Geen omheinde plek of stal mag binne 25 (c) keep any livestock, other than poultry, on tm a vanaf enige woonhuis of ander gebou of struk word waar 'n batterystelsel be premise.situated. in the portion of the m.unic.ipain). fallin outside the area as described in tuur wat vir menslike bewoning gebruik word, d opgerig word nie of 50 m vanaf enige put, water votes: y"fmwooldvaiskaf paragraph a), unless vacant space of not less loop of ander waterbron wat vir menslike ge 2. Hoofstuk 2 onder Deel V van die Publieke than 900 m is available on such erf for every bruik benut word nie, of 3 m van die grens van Gesondheidsverordeninge van die Munisipali head of cattle, horse, mule or donkey and 300 enige grond." teit Christiana, afgekondig by Administra int for every head of sheep or goat: Provided teurskennisgewing 148 van 21 Februarie 1981 that no person, irrespective of the number of er 10. Deur paragrawe (e), (f), (g), (h) en (i) van coos gewysig, word hierby geskrap. yen he may own or occupy, shall have the right 6 onderskeidelik te hernommer (c), (d), to keep more than nine animals in total, with a (e), (f) en (g). A J CORNELUS maximum of two head of cattle, or two horses, Stadsklerk or two mules or two donkeys." 11. Deur paragraaf (a) van artikel 7 deur die Munisipale Kantore volgende te vervang: Posbus By the deletion of paragraph (c) and (d) of Christiana section 6. "(a) toesien dat elke sodanige dier slegs op 'n 2680 perseel aangehou word waarvoor hy 'n geldige 7. By the substitution for paragraphs (e) of 3 Januarie 1990 permit het en dat sodanige diere binne 'n stal of n section 6 of the following: ennisgewing No 30/1080 'n omheinde plek vir die nag gehou word;" "(e) The stable shall be ventilated satisfacto 12. Deur artikel 8 deur die volgende te ver rly." yang; LOCAL AUTHORTY NOTCE By the substitution for paragraph (g) of sec "Aanhou van Varke Verbode TOWN COUNCL OF CHRSTANA tion 6 of the following: 8. Niemand mag 'n vark aanhou of toelaat dat ADOPTON OF STANDARD BYLAWS RE "(g) The fencing of any enclosure or stable 'n vark binne die Munisipale gebied aangehou LATNG TO THE KEEPNG OF ANMALS, shall be of such substantial material so con word nie." BRDS AND POULTRY AND BUSNESSES strutted as to prevent such animals from break NVOLVNG THE KEEPNG OF ANMALS, ing out." 13. Deur artikel 9 te skrap. 14. Deur paragraaf (a) van artikel 10 deur die volgende to vervang: k ''(a) '11 Omheinde pick waarin die diere geh huisves kan word." BRDS, POULTRY OR PETS. The Town Clerk hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes that. the Town.Council of. Christiana has adopted in terms of section 96bts(2) of the 9. By the substitution for paragraph (h) of section 6 of the following: "(h) No enclosure or stable shall be situated within 25 m of any dwelling or other building or structure used for human habitation or within 50

72 72 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 m of any well, water couse or other source of dated 21 February 1951, as amended, is hereby vereffen, en die balans van sodanige opbrengs water supply intended or used for human con deleted. indien enige, word in die Raad se inkomster sumption or less than 3 m from the boundary of kening gestort.". any land." Al CORNELUS Town Clerk P G VAN R VAN OUDTSHOORN 10. By the renumbering of paragraphs (e), (0. Municipal Offices Stadsklerk (g), (h) and (i) of section 6 to read (c), (d), (e), PO Box 13 _ f) and (g) respectivily. Christiana Burgersentrum 2680 Posbus By the substitution for paragraph (a) of 3 January 1990 Ermelo section 7 of the following: Notice No 39/ Januarie 1990 "(a) ensure that every such animal is kept on a Kennisgewing No 56/1989 premise for which he has a valid permit and that such animals are kept within a stable or enclo PLAASLKE BESTUURSCENNSGEWNG sure for the night;" By the substitution for section 8 of the fol LOCAL AUTHORTY NOTCE 70 lowing: STADSRAAD VAN ERMELO "Keeping of Pigs Prohibited TOWN COUNCL OF ERMELO WYSGNG VAN ABATTORVERORDE 8. No person shall keep or permit a pig to be NNGE kept within the municipality." AMENDMENT TO ABATTOR BY LAWS 13. By the deletion of section 9 Die Stadsklerk van Ermelo publiseer hicrby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op The Town Clerk of Ermelo hereby, in terms 14. By the substitution for paragraph (a) of Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, die verordeninge of section 101 of the Local Government Ordisection 10 of the following: hiema uiteengesit. nance, 17 of 1939, publishesthe bylaws set forth hereinafter. "(a) An enclosure wherein the animals can be Die Abbattoirverordeninge van die Munisipa accommodated." liteit Ermelo, afgekondig by Administra The Abattoir By laws, of the Ermelo teurskennisgewing 423 van 11 Maart 1987, word pality, published under Administrator's Notic 15. By the substitution for subparagraph (i) of hierby soos volg gewysig: 423, dated 11 March 1987, are hereby amende section 10(b) of the following: as follows: 1. Deur in artikel na die woordomskrywing "(i) Every wall thereof shall be constructed of van "abattoirsuperintendent" die volgende 1. By the insertion in section 1 after the dell brick, stone, concrete or other durable material woordomskrywing in te voeg: nition of "municipal area" of the following defi and shall have a smooth internal finish." nition: Municiiii "that', met betrekking tot 'n geslagte dier, 16. By the deletion of subparagraph (iii) of die harsings, tong, timus, pankreas, lewer, milt, "'offal', in relation to a slaughtered animal, section 0(b). niere, hart, longe, sten. slukderm, gewaste kop, means the brain, tongue, thymus, pancreas, geskraapte en skoongemaakte pens, blood, liver, spleen,, lungs, tail, oeso 17. By the substitution for subparagraph (iv) derms, pootjies, kloutjtes, voete en in die geval phagus, washed ahead, scraped and cleaned of section 10(b) of the following: van 'n vers, die uier, asook die horings, huide, stomach, intestines, trotters, cowheels, feet and "(iv) Satisfactory openings for lighting and galstene of enige ander ingewande of orgaan van in the case of a heifer, the udder, as well as the ventilation shall be provided for the building or n geslagte dier:". horns, hides, gallstones or any other entrails or shed." organs of a slaughtered animal;". 2. Deur artikel 26 deur die volgende te ver 18. By the renumbering of subparagraph (iv) vang; 2. By the substitution for section 26 of the fol of section 10(b) to read (iii). lowing: "Wegdocning van Alva! 19. By the substitution for paragraph (c) of "Disposal of Offal 26.(1) Geen afval, uitgesonderd skoon afval, section 10 of the following: mag vtr langer as twee ure nadat 'n dier geslag is 26.0 No offal, except clean offal, shall be left "(c) No building, shed or enclosure shall be in die abattoir gelaat word Me, en met elle afval in the abattoir for longer than two hours after an situated within 25 m of any dwelling, or moat volgens opdrag van die Raad mee gchan animal has been slaughtered, and all offal shall any other building or structure used for human habi del word. be disposed of as the Council shall direct. tation or within 50. m of any well, water course (2) n die geval waar 'n eienaar van 'n dier (2) n the event where an owner of an animal or other source of water supply intended or used skriftelik afstand doen van sy eiendomsreg met has in writing waived his rights of property in refor human consumption or less than 3 m from betrekking tot die afval van 'n geslagte of to ge spect of the offal of a slaughtered or to b the boundary of any land." slagte dier teenoor die Raad, word sodanige af slaughtered animal in favour of the Council, 20. By the substitution for paragraph (a) of val mee weggedoen of van die hand gent, op such offal shall be disposed of or be sold, subject section 11 of the following: sodanige voorwaardes as van tyd tot tyd deur die to such conditions as the Council may from time Raad bepaal en enige gelde verkry mt die ver to time direct, and any income derived from the "(a) ensure that every such animal is kept only kope van alle afval, word in die Raad se inkom sale of all offal, shall be deposited in the Coun on premises for which he has a valid permit and sterekening gestort. cil's income account. that such animals are kept within an enclosure, building or shed for the mght;" (3) Alle afgekeurde vleis behoort aan die (3) All rejected meat shall belong to the Raad en word mee gehandel volgens opdrag van 21. By the deletion of subparagraph (iv) of die abattoirsuperintendent.". superintendent shall direct.". section 12(a). 3. Deur artikel 27 te wysig deur 3. By amending section 27 by 22. By the insertion in section 12(f)(iii) after the words "cleaning and disinfection of cages" (a) die opskrif deur die volgende to vervang: (a) the substitution for the heading of the fol Council and shall be dealt with as the abattoir of the words "where a battery system is opera "Serum van 'n Ongebore Kalf"; en lowing: "Serum of an Unborn Calf."; and ted". (b) die uitdrukking "Alle blocd, mis en ander (b) the deletion of the expression: "All blood, 23. By the deletion in section 14(a)(ii) of the afval asook alle afgekeurde vleis behoort aan die manure and other offal as well as all rejected expression "which shall be at least 150 mm Raad." te skrap. meat shall belong to the Council.". above ground level". 4. Deur subartikel (4) van artikel 29 te her 4. By renumbering subsection (4) of section By the subsitution for paragraph (i) of sec nommer (4)(a) en na paragraaf (a) die volgende to read (4)(a) and the insertion after paragraph tion 14(e) of the following: paragraaf in te voeg: (a) of the following paragraph: "(i) a rodent proof storeroom shall be pro "(b) Waar enigiemand 'n karkas of gedeelte "(b) Where a person has left or allowed to be vided for the storage of feed." daarvan in bewanng geplaas of lam plaas het en left a carcass or part thereof in storage and the die Raad na redelike ondersoek nie die identiteit Council is unable to identify the owner thereof 25. By the insertion in section 14(e)(iii) after van die eienaar daarvan kan vasstel nit, kan die after reasonable investigation has been made, the words "disinfection of cages" of the words Raadsodanige karkas of gedeelte daarvan in be the Council shall he entitled to take such carcass "where a battery system is operated". sit neem en na goeddunke verkoop of law ver or part thereof in possession and shall be en koop, en die nett opbrengs. nadat alle koste in titled to sell same or allow it to he sold and ma 26. Chapter 2 under Part V of the Public verband met sodanige verkoping afgetrek is, ge utilize the net proceeds, after all expenses in Health Bylaws of the Christiana Municipality. bruik ten einde die bedrag wat aan die Raad in connection with such sale have been deducted published under Administrator's Notice 148. gevolgc hierdic verordeninge verskuldig is, to for the payment of the amount due to the Coun

73 . PROVNCAL GAZE 1 1E, 3 JANUARY lied in terms of these by laws, and the balance of 4337, dated 1 August 1984, with effect from 1 LOCAL AUTHORTY NOTCE 72 such proceeds, if any, shall be deposited in the July 1989, as follows by the substitution for item Council's revenue account.". 2 of the following: HARTBEESFONTEN VLLAGE COUNCL P G VAN R VAN OUDTSHOORN "2. Charges for the Supply of Water: Town Clerk (a) The following charges shall be payable, AMENDMENT TO DETERMNATON OF Civic Centre per month or part thereof, except those men CHARGES FOR SANTARY AND REFUSE PO Box 48 tamed in paragraph (b): REMOVALS Ermelo 2350 WATER CONSUMED n terms of the provisions of section 80B(8) of 3 January 1990 the Local Government Ordinance, 1939, it is Notice No 56/1989 hereby notified that the Village Council of Hart Up to Over 50 Over 100 beesfontein has, by Special Resolution, amendkt up kf (As 3andin ed the Determination of chiding to and in from Charges for Sanitary 1 50kt duding kt to and Refuse Removals, published in Provincial PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 100 kt total con Gazette 4389, dated 26 June 1985, with effect 71 (As from ị from 1 turned July 1989, as follows: kf to 1. By the substitution in item 20) foi the Ft DORPSRAAD VAN HARTBEESFONTEN kt) gure "R6" of the figure "R8,00". 2. By the substitution in item 4(1)(a)(i) for the WYSGNG VAN VASSTELLNG VAN (a) Fixed charge, figure "R6" of the figure "R7,50". GELDE VR DE VOORSENNG VAN whether water is con WATER sumed or not R5,00 85,00 125,00 3. By the substitution in item 4(1)(a)(ii) for the figure "R,25" of the figure "R1,75". (b) Consumption charge, ngevolge die bepalings van artikel 808(8) van per kt 35c 38c 42c 4. By the substitution in item 4(1)(b)(ii) for die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, the figure "R4,50" of the figure "R5,00". word hierby bekendgemaak dat die Dorpsraad (b) Primary School, Hostels and Old Age 0van Hartbeesfontein, by Spesiale Beslun, die Homes, per month or part thereof: 0 J S OLVER Gelde vir die Voorsiening van Water, gepubli Town Clerk (i) A Fixed charge, whether water is conseer in Provinsiale Koerant 4337 van 1 Augustus Municipal Offices sumed or not: R5, , met ingang PO Box 50 1 Julie 1989, gewysig het deur item 2 deur die volgende te vervang: (ii) Hartbeesfontein Consumption charge, per d: 28c." "2. Gelde vir die Lewering van Water: 3 January S OLVER Notice No 24/1989 (a) Die volgende gelde is betaalbaar, per Town Clerk maand of edeelte daarvan, uitgesonderd die in 3 paragraaf (b) vermeld: Municipal Offices PO Box 50 WATER VERBRUK Hartbeesfontein PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG Tot in Bo 50 Bo January 1990 met 50 kt tot kt kt en met (vanaf Notice No 22/ DORPSRAAD VAN HARTBEESFONTEN 100 kt ke tot (vanaf 1 total v. 3 knot bruik) WYSGNG VAN VASSTELLNG VAN 100 GELDE VR DE VOORSENNG VAN la) PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG ELECTRSTET 72 (a) Vaste hefting of water ngevolge die bepaling van artikel SOB(8) van verbruik word of nie R5,00 R5,00 R5,00 DORPSRAAD VAN HARTBEESFONTEN die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, (b) Vcrbruiksheffing, per word hierby bekendgemaak dat die Dorpsraad kt 35c 38c 42c van Hartbeesfontein, by Spesiale Besluit die WYSGNG VAN VASSTELLNG VAN GELDE VR SANTERE EN Vasstelling van Gelde. vir die Voorsiening van (b) Laerskool, Koshuise en Ouetehuise, per VULLSVER Elektrisitett, gepubliseer in Provinsiale Koerant maand of gedeelte daarvan: WYDERNG 4337 van 1 Augustus 1984, met ingang 1 Julie Op 1989, coos volg gewysig: (i) 'n Vaste hefting of water verbruik word of nie: R5,00 1. ngevolge die bepaling van artikel 80B(8) van Deur in item 2(2) die syfer "12c" deur die (ii) Verbruiksheffing, per kt: 28c.". die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, syfer "13c" te vervang. word hierby bekendgemaak dat die Dorpsraad 2. Deur in item 3(2)(b) die syfer "12c" deur 0 1 S OLVER van Hartbeesfontein, by Spesiale Besluit, die die syfer "14c" te vervang. Stadsklerk Vasstelling van Gelde vir Sanitere en Vuffisver Munisipale Kantore wydering, gepubliseer in Provinsiale Koerant 3. Deur in item 4(2) die syfer "5c" deur die Posbus van 26 Junie 1985, met ingang 1 Julie 1989, syfer "5,5c" te vervang. Hartbeesfontein soos volg gewysig: S OLVER 3 Januarie Deur in item 20) die syfer "R6" deur die Stadsklerk Kennisgewing No 22/1989 syfer "R8,00" te vervang. Munisipale Kantore Posbus50 2. Deur in item 4(1)(a)(i) die syfer "R6" deur Hartbeesfontein die syfer "R7,50" te vervang Januarie 1990 LOCAL AUTHORTY NOTCE Deur in item 4(1)(a)(ii) die syfer "R1,25" Kennisgewing No 23/1989 deur die syfer "R1,75" te vervang. pothe HARTBEESFONTEN VLLAGE COUNCL 4. Deur in item 4(1)(b)(ii) die syfer "R4,50" deur die syfer "R5,00" te vervang. AMENDMENT TO THE DETERMNATON LOCAL AUTHORTY NOTCE 73 OF CHARGES FOR WATER SUPPLY 0 1 S OLVER Stadsklerk HARTBEESFONTEN VLLAGE COUNCL n terms of the provisions of section 80B(8) of Munisipale Kantore Local Government Ordinance it is Posbus50 AMENDMENT TO DETERMNATON OF hereby notified that the Village Council of Hart Hartbeesfontein CHARGES FOR ELECTRCTY SUPPLY beesfontein has. by Special Resolution amended the Determination of Charges for 3Januarie 1990 n terms of the provisions of section 80B(8) of Water Supply. published in Provincial Gazette Kennisgewine No 24/1989 the Local Government Ordinance, it is

74 74 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 hereby notified that the Village Council of Hart Special Resolution in terms of section 80B of the 1980, are hereby amended as follows: beesfontein has, by Special Resolution. Local Government Ordinance, 1939;" amended the Determination of Charges for 1. By the substitution in section 1 for the defi Electricity Supply, published in Provincial Ga 2. By the deletion of the Schedule. nition of "tariff" of the following definition: zette 4337, dated August with effect " m 1 July as follows: G FSCHOLTZ "tariff" means the tariff of charges as deterfromtown Clerk mined from time to time by Special Resolution 1. By the substitution in item 2(2) for the fig Municipal Offices by the Council in terms of section 80B of the ure "12c" of the figure "13c". PO Box 201 Local Government Ordinance, 1939;" Heidelberg, Transvaal 2. By the subsitution in item 3(2)(b) for the By the substitution in section 5 for the figure "12c" of the figure "14c". 3 January 1990 words "as prescribed in terms of the tariff con Notice No 56/ tamed in the relevant schedule to these by laws" By the substitution in item 4(2) for the figof ure the words "the prescribed tariffs"; "5c" of the figure ''5,5c" By the substitution in section 9(4) for the O1 S OLVER PLAASLKE BESTDURSKENNSGEWNG words "the charge prescribed for such work in Town Clerk the relevant schedule to these Municipal Offices bylaws" of the. 75 words "the prescribed tariffs for such work"; PO Box 50 Hartbeesfontein STADSRAAD VAN HEDELBERG 4. By the substitution in section 13(4) for the 2600 words "the tariff prescribed in the relevant 3 January 1990 schedule to these by laws" of the words "the Notice No 23/1989 WYSGNG VAN DE ROLERNGSVERprescribed tariffs"; ORDENNGE 3 5. By the substitution in section 23(1) for the Die Stadsklerk van Heidelberg publiseer hierwords "The fees prescribed in the relevant PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG by ingevolge attikel schedule to 101 van die Ordonnansie op 74scribed tariffse",bylaws" thes. Naaslike Bestuur, of the words "The 1 939, die verordcningehierna pre uitecngesit. 6. By the deletion of Appendix V. STADSRAAD VAN HEDELBERG Die Rioleringsvcrordeninge van die Munisi G FSCHOLTZ e paliteit Heidelberg, deur die Raad aangeneem WYSGNG VAN Town Clerk VERORDENNGE BE by Administrateurskennisgcwing 198 van 20 Fe Municipal Offices TREFFENDE VASTE AFVAL bruarie 1980, word hierby soos volg gevrysig: PO Box Deur in artikel Heidelberg die woordomskrywins van Die Stadsklerk van Heidelberg publisher hier 240 "caries deur die volgende woordomskrywmg te ingevolge by artikel 101 van die Ordonnansie op vervang: Tran0 svaal Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna 3 January 1990 " uitecngesit. "tarief' die tarief van gelde soos deur die Notice No 59/1989 Raad van tyd tot tyd ingevolge die bepalings van Die Verordeninge Betreffende Vaste Afval anikel 80B van die Ordonnansie op Plaaslike 3 van die Munisipaliteit Heidelberg afgekondig by Bestuur, 1939, by Spcsiale Besluit vasgestel is;" Administrateurskcnnisgewing 197 van 20 Febru PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG aric 1980, word hierby soos volg gewysig: 2. Deur in artikel 5 die woorde "vervat in die 77 toe 1. Deur in artikel bylaes by hierdie verordeninge" te die woordomskrywirig van skrapp;aslike "gelde" deur die volgende woordomskrywing to DORPSRAAD VAN LEANDRA vervang; 3. Deur in artikel 9(4) die woorde "die geld wat in die betrokke bylae by hierdie verorde "'gelde' die tarief van gelde dour die Raad ninge" deur die woorde "die voorgeskrewe ta WYSGNG VAN VASSTELLNG VAN van tyd tot tyd by Spesiale Besluit ingevolge arti riefwar te vervang; GELDE VR DE VOORSENNG VAN kel BOB van die Ordonnansie op Plaaslike Be WATER stuur, 1939, vasgestel;". 4. Deur in anikel 13(4) die woorde "die tarief wat in die toepaslike bylac by hierdie verorde 2. Deur die Bylae te skrap. ngevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie ninge voorgeskryf word" deur die woorde "die op Plaaslike Bestuur, 1939, word hicrmee bevoorgeskrewc tarief' te vervang; G F SCHOLTZ kend gemaak dat die Dorpsraad van Leandra, Stadsklerk 5. Deur in artikel 23(1) die woorde "Die geld by Spesiale Besluit, die Vasstelling van Gelde. Munisipale Kantore wat in die toepaslike bylae by hierdie vir die Voorsiening van Water, verorde. afgckondig by Posbus 201 ninge voorgeskryf word, ' dew die woorde "Die _Munisipale Kennisgewing 21/1980 in Offisiele Heidelberg, Transvaal voorgcskrewe tarief' te vervang; t1/4oerant 4118 van 10 December 1980, soos gswy 2400 sig, vender gewysig het met ingang 1 Julie 1989, 3 Januarie Dour aanhangsel V tc skrap. deur in item die syfer "R5" deur die syfer Kennisgewing No 56/1989 "RO" te vervang. G F SCHOLTZ Stadsklerk G M VAN NEKERK Munisipale Kantore Stadsklerk Posbus 201 Munisipale Kantore LOCAL AUTHORTY NOTCE 74 Heidelberg. Transvaal Privaatsak X Leslie 3 Januarie TOWN COUNCL OF HEDELBERG Kennisgewing No 59/ lanuarie 1990 Kennisgewing No 18/1989 AMENDMENT TO REFUSE (SOLD WASTE) BY LAWS LOCAL AUTHORTY NOTCE 75 The Town Clerk of Heidelberg hereby, in LOCAL AUTHORTY NOTCE 77 terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939 publishes the bylaws set forth TOWN COUNCL OF HEDELBERG hereinafter. LEANDRA VLLAGE COUNCL The Refuse (Solid Waste) By laws of the AMENDMENTTO DRANAGE BY Neidelberg Municipality. published under Admini LAWSAMENDMENT TO THE DETERMNATON OF CHARGES FOR THE SUPPLY OF strator s Notice 197, dated 20 February 1980, are The Town Clerk of Heidelberg hereby. in. WATER hereby amended as follows: terms of section 101 of the Local Government Ordinance, publishes the bylaws set forth. By the substitution in section for the defi hereinafter. nition of "tariff charges" of the following: n terms of section 80B(8) of the Local Gov The Drainage Bylaws of the Heidelberg Mu ernment Ordinance it is hereby notified "'tariff charges' means the tariff of charges as nicipality, adopted by the Council under that the Leandra Village. Council has. by Special determined from time to time by the Council by Administrator's Notice 198 dated 20 February Resolution. further amended the termination 1 " ] of Charges for Supply of Water. published under

75 l '. PROVNCAL GAZETTE. 3 JANUARY Municipal Notice No 21/1980 in Provincial Ga (b) Heffing per kw.h verbruik: 10.25c. vordering van RAO aan die Raad bctaalbaar zette 4118 dated 10 December 1980, as voordat enige heraansluiting gedoen word. amended, with effect from 1 July 1989, by the 3. KOMMERSELE EN ALGEMENE VERsubstitution in item 1 for the figure "R5" of the BUKERS 7. VR SPESALE METERAFLESNG figure "R10". () Hierdie tenet is van toepassing op persele Waar 'n verbruiker die Raad versoek om sy G M VAN NEKERK geled binne die munisipaliteit. Die tarief is van meter of te lees op enige ander tyd as die ge Town Clerk toepassing op elektrisiteit wat beskikbaar gestel spesifiseerde datum, is 'n vordering van RO be Municipal Offices word teen he spanning aan taalbaar vir so 'n aflesing. Private Bag X5 Leslie (a) winkels; 8. VR ONDERSOEK VAN VER BRU1KERSFOUTE 2265 (b) handelshuise; 3 January 1990 Wanncer die elektrisiteitsdepartement ver Notice No 18/1989 (c) kantoorgebouc; soek word om 'n elektriese kragonderbreking te 3 ondersoek en waar gevind word dat die onder (d) hotelle, was ingevolge die Drankwet, breking van elektriese toevoer te wyte is aan PLAASLKE BESTUURSCENNSGEWNG 1977 gelisensieer is; foutiewe werking van apparate win gebruik 78 (e) kroed; word met die installasie. is 'n vordering van R20 betaalbaar deur die verbuiker vir elke sodanige STADSRAAD VAN MARBLE HALL (0 katees, teekamers of restaurante; ondersock gedurende kantoor ure en R40 na kantoor ure. VASSTELLNG VAN GELDE VR (g) gekombineerde winkels en teekamers; ELEKTRSTETSVOORSENNG 9. TOETS VAN JUSTHED VAN METERS (h) openbare sale; ngevalge artikel 80B(8) van die Ordonnansie ndien 'n gemagtigde werknemer van die op Plaaslike Bestuur, 1939, word hiermee be (i) klubs wat ingevolge die Drankwet, 1977, Raad versoek word om die juistheid van 'n me kendgemaak dat die Stadsraad van Marble Hall, gelisensieer is; ter te toets, is 'n vordering van R40 per meter by spesiale besluit, die Vassteffing van Gelde vir wat getoets word betaalbaar. welke bedrag te (0 onderwysinrigtings met uitsondering van Elektrisiteitsvoorsiening, afgekondig by Munisi rugbetaal word indien bevind word dat die mekombuise met afsonderlike meters; pale Kennisgewing No 12/1988 in Provinsiale ter meer as 5% te vinnig of te stadig registreer Koerant 4575 gedateer 27 Julie 1988, met ingang (k) geboue of gedeeltes van geboue wat 'n wanneer dit ooreenkomstig die prosedure wat Julie 1989 ingetrek het, en die gelde in die on aantal van die voorafgaande indelinss omvat en deur die ingenicur voorgeskryf is. getoets word. derstaande Bylae uiteengesit, vasgestel het. waarvan die verbruik vir die vassielling van het 10. TOETSNG EN NSPEKSE VAN fangs ingevolge die tariewe afsonderlik deur die BYLAE NSTALLASES Read gemeet word; en TAREF VAN GELDE Vir die tweede en elke daaropvolgende toets (() alle verbruikers, uitgesonderd die wat al. mg en inspeksie ingevolge artikel 16 van 1. BASESE HEFFNG reeds ingevolge 'n ander tarief omskryf word. die Raad se Elektrisiteitsverordeninge: (8)&13) R 0. Waar enige stuk grond in 'n registrasiekantoor (2) Die volgende gelde is betaalbaar: F H SCHOLTZ as 'n erf, standplaas, perseel of ander terrein ge (a) Vaste heffing: Per maand of gedeelte dear Stadsklerk registreer is, of enige omskrewe gedeelte van so van: Munisipale Kantore 'n stuk grond uitgenome die vir munisipale doel Ficusstraat eindes of openbare pick bestem, of 'n stuk grond () Enkelfase aansluiting beperk tot 30 am Marble Hall wat tot 'n dorp verklaar is, of dear verbete pert R ringsdaarop is al dan nie, by die hooftoevoer 3 Januarie 1990 leiding aangesluit is of, na die mening van die (ii) Enkelfaseaansluiting beperk tot 80 am Kennisgewing No 23/1989 Raad, daarby aangesluit kan word, ongeag of pert R60 elektrisiteit verbruik word al dan nie, moot die eienaar of bewoner van daardie stuk grond 'n (iii) Driefase aansluitng beperk tot 80 ambasiese heffing van R11 per maand of gedeelte pere: R80 LOCAL AUTHORTY NOTCE 78 daarvan betaal: Met dien verstande dat waar so danige stuk grond geokkupeer word deur meer. (iv) g Driefase aansluitin beperk tot 150 am MARBLE HALL TOWN COUNCL pert R100 as een verbruiker aan wie die Raad elektrisiteit DETERMNATON OF CHARGES FOR!ewer, die basiese heffing ten opsigte van elke (b) Heffing per kw.h verbruik: 16,34e ELECTRCTY SUPPLY sodanige verbruiker gehef word. 4. GROOTMAATVERBRUKERS n terms of section SOB(8) of the Local Gov 2. HUSHOUDELKE VERBRUKERS Ordinance, 1939, it is hereby notified (1) Hierdie tarief is van toepassing ten opsigte van elektrisiteit gelewer of beskikbaar gestel aan (a) private woonhuise; (1) Hierdie tarief is van toepassing op persele nie gelee binne die munisipaliteit, maar onnvat verbruikers in item 2 hierbo genoem nie. (2) Die volgende gelde is betaalbaar: thatemment the Marble Hall Town Council has, by Special Resolution, withdrawn the Determina tion of Charges for Electricity Supply, published under Municipal Notice No , in Official Gazette 4575, dated 27 July 1988, with effect from July 1989, and determined the charges as set out in the Schedule below: (a) Vaste heffing: Per maand of gedeelte daar (b) losieshuise cn hotelle, uitgesonderd hovan: R120. telle wat ingevolge die Drankwet, 1977, gelisensieer is; (b) Heffing per KW.h verbruik: 7,13c. SCHEDULE (c) verpleeginrigtings en hospitale; (c) Maksimum aanvraag: Per kv.a verbruik: TARFF OF CHARGES R20,95. (d) tehuise en liefdadigheidsinrigtings; 1. BASC CHARGE 5. PLASE VR HUSHOUDELKE EN (e) koshuise; Where any piece of land registered in a registry as an erf, lot, stand or other area, or as a BOERDERYDOELENDES (f) klubs, maar uitgesonderd klubs wat nge Die volgendc gelde is betaalbaar: portion of such erf, lot, stand or other area, or volge die Drankwet, 1977, geliseniseer is;any defined portion not intended for municipal (1) Vaste heffing: Per maand of gedeelte daar purposes or as a pubic place, or a piece of land (g) kerke en kerksale wat uitsluitlik vir open van: RO. proclaimed as a township, whether or not there bare aanbidding gebruik word; are any improvements thereon, is or, in the (2) Heffing per kw.h verbruik: 10,25c. opinion of the council, can be connected to the (h) pompinstallasies waar die water wat gepomp word uitsluitlik vir huishoudelike doelein supply main, whether electricity is consumed or 6. AANSLUMNGSGELDE not, a basic charges of R per month or part des gebruik word op persele wat ingevolge hierthe tarief toevoer ontvang; en (1) Die gelde betaalbaar ten opsigte van enige thereof in respect of such piece of land shall be aansluiting vir die lowering van elektrisiteit be payable by the owner or occupier: Provided that (i) 'n gebou of afsonderlike gedeelte van 'n ge dra die werklike koste van die materiaal, arbeid where any such piece of land is occupied by bou wat uitsluitlik vir woondoeleindes gebruik en vervoer wat vir sodanige aansluiting gebruik more than one consumer to whom the Council go word. word, plus 'n toeslag van 10% op sodanige be supplies electricity, the basic charge shall be ledrag. vied in respect of each such consumer. (2) Die volgende gelde is bctaalbaar: (2) Waar 'n perseel tydelik afgesluit is weens 2. DOMESTC CONSUMERS (a) Vaste heffing: Per maand of gedeelte daar nie betaling van 'n rekening of nie nakoming van: R5 (1) This tariff shall he applicable in respect of van die Raad se Elektrisiteitsverordeninge, is 'n electricity supplied or made available to

76 76. PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 (a) private dwellinghouses; (b) Charge per kw.h consumed: 7,13c. Julie 1989, soos in die Bylae hieronder uiteengesit, vasgestel het. (b) boarding 0 houses and hotels, excluding ho (c) Maximum demand: Per kv.a consumed: tels licensed under the Liquor Act. 1977; R BYLAE (c) flats; 5. FARMS FOR DOMESTC PURPOSES TAREF VAN GELDE AND PURPOSES NCDENTAL TO FARM (d) nursing homes and hospitals; NC OPERATONS 1. Beskikbaarheid (e) homes and charitable institutions; The following charges shall be payable: Vir elke erf, standplaas of perseel wat by die rioolskema aangesluit is of, na die mening van (f) hostels; () Fixed charge: Per month or part thereof: die Raad, daarby aangesluit kan word, of die erf (g) clubs, but excluding clubs licensed under RO. bebou is of nie: the Liquor Act, 1977; (2) Charge per kw.h consumed: 10,25c. Minimum (h) churches and church halls used exclusively 6. CONNECTON CHARGES bear, gelde peer for public worship; maand of ge (1) The charges payable in respect of any con (i) pumping plants where the water pumped is deelte dearnection for the supply of electricity shall amount used exclusively for domestic purposes on pre van to the actual cost of the material, labour and mises receiving a supply under this tariff; and transport used for such connection, plus a sur R such 10% on of amount. (j) a building or a seperate section of a build charge(1) Privaatwoonhuise 23,25 ing used exclusively for residential purposes. (2) Where premises have been disconnected (2) The following charges shall be payable: temporarily for non payment of accounts or (2) Boupersele wat aan die Stoat, noncompliance with the Council's Electricity Provinsiale Administrasie of (a) Fixed charge: Per month or part thereof: By laws, a charge of R40 shall be paid to the Kerke behoort: R5. Council before reconnection of the premises shall be effected. (a) SA Vervoerdienste: Stasieter (b) Charge per kw.h consumed: 10,25c. rein 797,39 7. FORSPECAL READNG OF METER 3. COMMERCAL AND GENERAL CON (b) SA Vervoerdienste Erf 148; SUMERS Where the consumer requires his meter to be.(1) This tariff shall apply in respect of preread..by the Council at any time other than the SA Polisie Erf 147: Skole en mises situated within the municipality: The tariff appointed date, a charge of RO shall be payable skoolsportgronde shall be applicable to electricity made available for such reading. (i) tot en met rn2 grondop at low voltage to 8. FOR ATTENDANCE TO CONSUMER'S pervlakte 46,90 (a) shops; FAULTS (ii) vir die eerste bykomende (b) stores; When the electricity department is called rp2 grondoppervlakte of gedeelte upon the attend to a failure of supply and where daarvan 22,18 (c) blocks of offices; such failure of supply is found to be due to a (iii) vir elke daaropvolgende fault in the consumer's installation or due to m2 grondoppervlakte of gedeelte (d) hotels licensed under the Liquor Act, faulty operation of apparatus used in connection daarvan 16, ; therewith, a charge of R20 shall be payable by the consumer for each such attendance during (c) Ander Staats, Provinsiale en (e) bars; office hours and R40 after office hours. Kerkpersele 23,88 (f) cafes, tearooms or restaurants; 9. TESTNG ACCURACY OF METER (3) Besigheids en woonstelpersele (g) combined shops and tearooms; 102,21 f an authorised employee of the Council is re (h) public halls; quested to test the accuracy of a meter, a charge (4) Nywerheidspersele of R40 per meter required to be tested, shall be () clubs licensed under the Liquor Act, 1977; payable, which amount shall be refunded if the (a) tot en met m2 grondop meter is found to be registering more than 5% pervlakte 46,90 (j) educational institutions, excluding hostels either way when tested in accordance with the with separate meters; procedure laid down by the engineer. (b) vir die eerste bykomende ms grondoppervlakte of gedeelte (11) buildings or portions of buildings compris 10. TESTNG AND NSPECTON OF daarvan 22,18 ing a number of the above classification, the NSTALLATONS consumption of which is to be metered separate (c) vir elke daaropvolgende ly by the Council for assessment of charges due For a second and each succeeding inspection m grondoppervlakte of gedeche 11 under this scale; and in terms of section 16(8)(b) of the Council's daarvan 16,63 1. Electricity Bylaws: R20. () all consumers other than those defined 2. Bykomende Gelde under another scale of this tariff. FH SCHOLTZ Town Clerk Allepersele,vir elke rioolpunt 2,20 (2) The following charges shall be payable: Municipal Offices Vir die tocpassing van hierdie item Ficus Street (a) Fixed charge: Per month of part thereof: word 'n noolpunt geag to weer Marble Hall elke afsonderlike toilet of elke uri (i) Single phase connection limited to 30 am 0450 naal of urinaaltrog vir elke 650 pore: R40. 3 January 1990 mm lengte of deal daarvan. Notice No 23/1989 (ii) Singlephase connection limited to 80 am 3 3. Aansluiting by Straatriool pere: R60. PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 1. Vir elke woonperseelriool wat (iii) Three phase connection limited to 80 am 79 by die straatriool aangesluit pare: R80. word 122,00 (iv) Threephase connection limited to 150 STADSRAAD VAN MARBLE HALL ampere: R Vir elke nywerheidsperseelriool wat (b) Charge per kw.h consumed: 6,34c. NTREKKNG EN VASSTELLNG VAN by die straatriool aangesluit word 221,00 GELDE VR ROLERNGSDENSTE 4. BULK CONSUMERS F H SCHOLTZ (1) This tariff shall apply in respect of pre ngevolge die bepalings van artikel 806(8) van Stadsklerk mises situated within the municipality. but shall die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur not apply to consumers mentioned in item 2 Munisipale Kantore word hiermee bekendgemaak dat die Stadsraad above. Ficusstraat van Marble Hall, by Spesiale Besluit. die Posbus Vasstclling van Gelde vir Rioleringsdienste. ge (2) The following charges shall be payable: Marble Hall publiseer by Munisipale Kennisgewing, 14/ (a) Fixed charge: Per month or part thereof: an die Provinsiale Koerant 4574 van 20 Julie 3 Januarie 1990 R ingetrek het en die gelde met ingang van 1 Kennisgewing No 19/1989. r ' P

77 , All, PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY LOCAL AUTHORTY NOTCE 77 installation connected to the main SCHEDULE sewer 221,00 TOWN COUNCL OF MARBLE HALL TARFF OF CHARGES F H SCHOLTZ Town Clerk. Services outside Municipal boundaries: RESCSSON AND DETERMNATON OF Municipal Offices CHARGES FOR DRANAGE SERVCES Ficus Street For the removal on request, of each reservoir PO Box 111 tank, whether a vacuum tank, septic tank, Marble Hall french or weep drain, situated within a radius of km from the Municipal boundaries, per load or n ierms of the Provisions of section 80B(8) of 3 January 1990 part thereof: R25. the Local Government Ordinance, 1939, it is Notice No 19/ Services within the Municipal boundaries: hereby notified that the Town Council of Marble Hall has, by Special Resolution, rescinded 3 the (a) ndustrial Sites: Per month whether re Determination of Charges for Drainage Services moval takes place or not: R123,45. published under Municipal Notice 14/1988 in PLAASLKE BESTUURSKENNSOEW1NG Provincial Gazette 4574, dated 20 July 1988, and ea (b) Mines: Per month whether removal takes determined the charges as set out in the Sche place or not: R 055,18. dule below with effect from 1 July STADSRAAD VANMARBLE HALL 3. No vacuum tank service shall be rendered to premises situated further than 5 km radius SCHEDULE NTREKKNG EN VASSTELLNG VAN from the municipal boundaries. GELDE VR SUGTENKVERWYDERNGS TARFF OF CHARGES F H SCHOLTZ DENS Town Clerk Municipal Offices 1. Availability charges ngevolge die bepalings van artikel 80B(8) van Ficus Street die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, Marble Hall For every erf, stand or premises which is or, in word hiermee bekendgemaak dat die Stadsraad 0450 the opinion of the Council, can be connected to van Marble Hall, by Spesiale Besluit, die 3 January 1990 the sewer, whether built upon or not: Vasstelling van Gelde vir die Suigtenkvenvy Notice No 17/1989 deringsdiens, afgekondig by Munisipale Kenms Minimum gewing No 16/1988, in Provinsiale Koerant 4574, 3 charges pay van 20 Julie 1988, ingetrek het en die gelde met able per ingang van 1 Julie 1989, soos in die Bylae hier PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG month or part onder, vasgestel het: 81 thereof BYLAE STADSRAAD VAN MARBLE HALL R TARFF VAN GELDE (1) Private dwellinghouses 23,25 1. Dienste buite Munisipale grense: NTREKKNG EN VASSTELLNG VAN GELDE VR DE LEWERNG VAN (2) Stands which belong the the Vir die verwydering op aanvraag van die in WATER Government, Provincial Adminis houd van elke opgaartenk, hetsy suigtenk, septration or Churches: tiese tenk, stapel of sypelriool, gelee binne 'n 5 km radius vanaf die munisipale grease, per vrag n die bepalings van artikel 80B(8) van (a) SA Transport Services of gedeelte daarvan: R25. die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, Station Site 797,39 word hiermee bekendgemaak dat die Stadsraad 2. Dienste binne Munisipale grense: van Marble Hall, by Spesiale Besluit, die (b) SA Transport Services: Vasstelling van Gelde vir die Lowering van (a) Nywerheidspersele: Per maand, of vervry Water, afgekondig by Munisipale Kennisgewing Ed 148; SA Police; daring plaasvind al dan nie: R123,45. 15/1988, in Provinsiale Koerant 4574 van 20 Ju Ed 147; Schools and school lie 1988, ingetrek het met ingang 1 Julie 1989, en. sportsfields die gelde soos in die Bylae hieronder uiteengesit, vasgestel het. vind al dan nie: R 055,18. () up to m2 soil surface 46,90 3. Geen suigtenkdiens word gelewer op per BYLAE 2 sele verder as 'n 5 km radius vanaf die Murnsiop (iii) for each subsequent (ii) for the first additional m. pale grense nie. sod surface or part thereof 22,18 TAR1EF VAN GELDE FHSCHOLTZ 1. Basiese Hefting m2 Stadsklerk soil surface or part thereof 16,63 Munisipale Kantore 'n Basiese hefting van R15,00 per maand of (c) Other Government, Provincial Ficusstraat gedeelte van 'n maand word gehef per erf, and Church stands 23,88 Posbus 1 1 l standplaas, perseel of ander terrein, met of son Marble Hall der verbetenngs, wat aangesluit is of na die me (3) Business and flat stands 102, ning van die Raad by die hoofwaterpyp aange 3 Januarie 1990 sluit kan word, of water verbruik word at dan (4) ndustrial stands: Kennisgewing No 17/1989 nie. 7 (a) up to m2 soil surface 46,90 2. Vorderings vir die lewering van water per meter per maand, uitgesonderd soos in item 3 (b) for the first additional m2 bepaal: soil surface or part thereof 22,18 LOCAL AUTHORTY NOTCE 80 ( ) Tot en met 50 d, per ke verbruik: (c) for each subsequent in2 45c. soil sufrace or part thereof 16,63 TOWN COUNCL OF MARBLE HALL 51 tot en met 200 ke, per d ver 2. Additional Charges bruik: 68c. RESCSSON AND DETERMNATON OF stand. for each sewer point 2,20 CHARGES FOR VACUUM TANK REMO (3) Meer as 200 kt, per kt verbruik: For the application of this item a VAL SERVCES 77c. sewer point shall be deemed to be (4) Alle gelde vir water gelewer, is betaalbaar each and every separate toilet, uri n terms of the provisions of section 808(8) of binne die tydperk wat in die gelewerde rekening nal trough for each 650 mm length the Local Government Ordinance, 1939, it is aangedui word. or part thereof. hereby notified that the Town Council of Marble Hall has, by Special Resolution, rescinded the 3. Gelde vir die Lewering, van Water, per me 3. Connection to Sewer Determination of Charges for Vacuum Tank ter, per maand terwyl daar n Beperking op Gel. For each residence Removal drainage Services. published under Municipal bruik van Water is: installation connected to the main Notice 16/1988, in Provincial Gazette, 4574 sewer dated 20 July 1989, and determined the charges Tot en met 50 kt, per kt verbruik: 45c(.1) as set out in the Schedule below, with effect 2. For each industrial drainage from July 1989: (2) 51 kt tot en met 200 la, per lit

78 1 enige, PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 verbruik: 68c, plus 'n toeslag 50 %. (2) 51 up to and including 200 kf, per kt (1) Deur in artikel 9(5) die uitdrukkings "ty (3) Meer as 200 kf, consumed: 68c. per n verbruik: dens die repliek" te skrap. 77c, plus 'n toeslag van 50 %. (3) More than 200 kt, per kf consumed: (2) Deur in artikel 31(1) die uitdrukking "15 77c. (4) Alle minute" gelde vir water gelewer, is betaalbaar en "10 minute" onderskeidelik deur die uitdrukkings "5 minute" en "3 minute" te binne die tydperk wat in die gelewerde rekcning ver (4) All charges for water supplied shall be aangedui word. yang. payable within the time specified in the account rendered. 2. Gelde vir die lewering van ongesuiwerde Die Reglement van Orde van die Munisipa liteit Midrand, deur die Raad water, aan die Marble Hall Gholfklub, per aangeneem dag by 3. Charges for the Supply of Water, per mebo Administrateurskennisgewing 1022 van 4 Au 1 d verbruik: 6,4c per kf. ter, per month, whilst there is a Restriction on gustus 1982, soos gewysig, word hierby herroep. the Consumption of Water: 5. Gelde vir Spesiale Metcraflesing R A LUBBE Waar 'n verbruiker (1) Up to and including 50 kf die Raad consumed: versoek om sy Waamemende Stadsklerk meter of te 45c. lees op enige ander tyd as die gespesifiseerde datum, is 'n bedrag van RO Munisipale Kantore be (2) 51 up to and including 200 la, per kf taalhaar vir so 'n aflesing. Privaatsak X20 consumed: 68c plus a surcharge of 50 %. Halfway House 6. Aansluitingsgelde (3) More than 200 kt, 85 per kf: 77c plus a 3 of 16Januarie %. Die gelde betaalbaar ten opsigte van enige surchargekennisgewing No 1/1990 aansluiting vir die lewering van water bedra die (4) All charges for water supplied shall be beraamde koste van die materiaal, arbeid en payable within the time specified an the account vervoer wat vir sodanige aansluiting gebruik rendered. word, plus 'n toeslag van 10 % op sodanige bedrag. 4. Charges for the supply of unpurified water LOCAL AUTHORTY NOTCE 82 to Marble Hall Golf Club, per day above kt 7. Heraansluitingsgelde consumed: 6.4c per U. TOWN COUNCL OF MDRAND Waar 'n perseel tydelik afgesluit is weens nie 5. Charges for Special Meter Reading betaling van rekeninge of nie nakoming van van die Raad se ADOPTON OF STANDNG ORDERS Watervoorsieningsver Where the consumer requires his meter to be 0 ordeninge of Regulasies is 'n vordering van R35 read by the Council at any time other than the aan die Read betaalbaar voordat enige appointed date, a charge of RO shall be payable 1. The Acting Town Clerk hereby, in terms of heraansluiting gedoen word. for such reading. section 101 of the Local Government Ordi nance, 1939, publishes that the Town Council of 8. Toets van Meters 6. Connection Charges Midrand has in terms of section 95bis(2) of the ndien 'n gcmagtigde werknemer said Ordinance, van die The charges payable for any connection for adopted with the following Raad Road versoek word om die juistheid van 'n me the supply of water shall amount to Standard the estiublished under Administrator's the material, labour and transport Standing Orders, ter te toets is p 'n vordering van R35 per meter wat mated cost of Notice 1261, getoets word, betaalbaar dated 26 October 1988, as bylaws made by the ingevolge artikel 38 used for such connection, plus a surcharge of van die Raad se Watervoorsieningsveror 10 % on such amount. said Council: deninge. F H SCHOLTZ 7. Reconnection Charges (1) By the deletion in section 9(5) of the words "during reply". Stadsklerk Munisipale Kantore Where premises have been disconnected tem Ficusstraat pored!). for non payment of accounts or non (2) By the substitution in section 31(1) for die expressions "15 minutes" and "10 minutes" of Posbus 111 compliance with any of the Council's Water Supthe expressions "10 minutes" and "3 minutes" Marble Hall ply Bylaws or Regulations, a charge of R35 respectively shall be paid to the Council before reconnection 3 Januarie 1990 of the premises shall be effected. 2. The Standing Orders of the Midrand Mu Kennisgewing No 18/ Testing of Meters nicipality, adopted by the Council under Admi nistrator's Notice 1022, dated 4 August 1982, as f an employee of the Council is requested to amended, are hereby repealed. test the accuracy of a meter, a charge of R35 per H R. meter required to be tested, shall be payable in A LUBBE Acting Town Clerk LOCAL AUTHORTY NOTCE 81 terms of section 38 of the Council's Water Sup ply Bylaws. Municipal Offices TOWN COUNCL OF MARBLE HALL Private Bag X20 F H SCHOLTZ Halfway House Town Clerk 3 DETERMNATON OF CHARGES FOR Municipal Offices January 1990 THE SUPPLY OF WATER Ficus Street Notice No 1/1990 PO Box n terms of section 80B(8) of the Local Go Marble Hall 3 vemment Ordinance, 1939, it is hereby notified 3 January 1990 that the Town Council of Marble Hall has, by Notice No 18/1989 Special Resolution, rescinded the PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWZNG Determinelion of Charges for the 83 Supply of Water, pu 3 blished under Municipal Notice 15/1988, in Provincial Gazette 4574 dated 20 July 1988, and PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG DORPSRAAD VAN SABLE determined the charges as set out in the Sche 82 dole below, with effect from 1 July '. WYSGNG VAN WATERVOORSE SCHEDULE STADSRAAD VAN MDRAND NNGSVERORDENNGE TARFF OF CHARGES AANNAME VAN STANDAARD REGLE Die Stadsklerk van Sabie publiseer hierby in 1. Basic Charge MENT VAN ORDE gevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna A basic charge of R5,00 per month or por uiteengesit. Lion thereof, shall be levied per cif, stand, lot or other area, with or without improvements. 1. Die Waarnemende Stadsklerk publiseer DieWatervoorsieninusverordeninge van die which is or, in the opinion of the Council, can he hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnan Munisipaliteit Sable, deur die Raad aangenecm connected to the main. whether water is con sic op Plaaslike Bestuur, dal die Stadsraad by Administrateurskennisgewing 734 van 15 n sumed or not. van Midrand die Standaard me 1977, word hierby soos vol gewysig: Reglement van Orde, afgekondig by Administrateursken 2. Charges for the Supply of Water, per me. Deur in artikel die woordomskrywing van nisgewing 1261 van 26 Oktober ingevolge " ter, per month, except as provided in item 3: [ arid deur die volgende woordomskrywing te artikel 96bis(2) van genoemde Ordonnansie, vervang: () Up to and including 50 U. per kt met die volgende wysigings aangenecm het as consumed: 45c. verordeninge wat deur genoemde Raad opgestel 'tarief die tarief van gelde soos van tyd tot is: tyd deur die rand by Spesiale Besluit ingevolge,.." 0

79 1 PROVNCAL die word., lir GAZETTE, 3 JANUARY artikel 80B van die Oidonnansie op Plaaslike R7,50.". sipaliteit Standerton, deur die Raad aangeneem ẹstuur, 1939, vasgestel;". by Administrateurskennisgewing 276 van 12 Fe 2. Deur item 4 deur die volgende te vervang: 2. Deur die Bylae waarin die Tarief van Gelde bruarie 1986, word hierby gewysig deur artikel 34 vervat is, te skrap. "4. Vakuumtenk verwyderingsdiens: deur die volgende te vervang: G DE BEER (1) Vir elke 9 kt of gedeelte daarvan: "Eienaar en Verbruiker se Aanspreeklikheid. Stadsklerk R9, (1) Die eienaar en die verbruiker is gesa Munisipale Kantore (2) Minimum heffing, per maand: R9,50.". mentlik en afsonderlik aanspreeklik vir nako Posbus 61 ming van enige geldelike verpligting, Sabie CJ UPTON uitgesonderd soos in subartikel (2) bepaal, of 1260 Stadsklerk ander vereiste wat in die alternatief in hierdie 3 Januarie 1990 verordeninge aan hulle gestel word. Munisipale Kantore Kennisgewing 27/1989 Posbus 19 (2) Die aanspreeklikheid vir die nakoming Sannieshof van enige geldelike verpligting met betrekking 2760 tot die verbruik van elektrisiteit berus by die 3 Januarie 1990 verbruiker alleenlik.". LOCAL AUTHORTY NOTCE 83 Kennisgewing No 11/1989 A A STEENKAMP Stadsklerk VLLAGE COUNCL OF SABLE Munisipale Kantore AMENDMENT TO WATER SUPPLY BY LAWS Posbus 66 LOCAL AUTHORTY NOTCE 84 Standerton 2430 VLLAGE COUNCL OFSANNESHOF 3 Januarie 1990 The Town Clerk of Sabie hereby, in terms of Kennisgewing No 85/1989 section 101 of the Local Government Ordi AMENDMENT TO DETERMNATON OF nance, 1939, publishes the Bylaws set forth CHARGES N RESPECT OF SANTARY AND REFUSE REMOVAL lihereinafter. The Water Supply B laws of the Sable Mu LOCAL AUTHORTY NOTCE 85 nicipality, adopted by the Council under Admi n terms of the provisions of section 80B(8) of nistrator's Notice 734, dated 15 June 1977, are the Local Government Ordinance, 1939, it is TOWN COUNCL OF STANDERTON ie hereby amended as follows: hereby notified that the Village Council of Sannieshof has, by Special Resolution, with effect 1. By the substitution in section 1 for the deli from 1 July 1989, amended the Determination of AMENDMENT TO ELECTRCTY BY nition of "tariff" of the following definition: Charges in respect of Sanitary and Refuse Re LAWS moval, published in provincial Gazette 4236, "'tariff' means the tariff of chairs as deter dated 1 December 1982, as follows: mined by the council from time to time in terms The Town Clerk of Standerton hereby, in of section 80B of terms of section 101 the Local Government Ordi 1. By the substitution for subitem (1) of item of the Local Government nance, 1939;". of the following: Ordinance, 1939, publishes the bylaws set forth hereinafter. 2. By the deletion of the Schedule containing "(1)(a) Removal once per week, from private the Tariff of Charges. dwellings and dwelling units, per refuse bin, per The Electricity Bylaws, of the Standerton month: R5,50. Municipality, adopted by_ the Council under Ad G DE BEER ministrator's Notice 276, dated 12 February Town Clerk (b) Removal twice per week from any other 1986, are hereby amended by the substitution premises: for section 34 of the following: Municipal Offices PO Box 61 (i) For the first refuse bin: R9,50. "Owner's and Consumer's Liability Sabie Thereafter, for each additional refuse bin: 3441) The owner and the consumer shall be 3 January 1990 R7,50.". jointly and severally liable for compliance with Notice 27/1989 any financial obligation, except as provided in 2. By the substitution for item 4 of the follow subsection (2), or other requirement imposed ing: ' upon them in the alternative by these bylaws. 3 "4. Vacuum Tank Removal Service: (2). The liability for compliance with any. fi nan (1) For every 9 kt or part there of: R9,50. cial obligation in respect of the consumption PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG of electricity shall be the sole responsibility of 84 (2) Minimum charge per month: R9,50:. the consumer.". DORPSRAAD VAN SANNESHOF C.1 UPTON A A Town Clerk STEENKAMPTown Clerk WYSGNG VAN VASSTELLNG VAN Municipal Offices Municipal Offices GELDE TEN OPSGTE VAN SANTERE EN PO Box 19 PO Box 66 VULLSVERWYDERNG Sannieshof Standerton January January 1990 ngevolge die bepalings van artikel 80B(8) van Notice No 11/1989 Notice No 85/1989 Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939,. hierby bekendgemaak dat die Dorpsraad 3 van Sannieshof by Spesiale Besluit die Vasstel 3 ling van Gelde ten opsigtc van Sanitere en Vullisverwydering, afgekondig by Provinsiale PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG Koerant 4236 van 1 Desember 1982, met ingang Julie 1989 soos volg gewysig het:. Deur subitem () van item deur die vol STADSRAAD VAN STANDERTON MUNS1PALTET SWARTRUGGENS gende te vervang: "(1)(a) Verwydering een keen per week, pn WYSGNG VAN ELEKTRSTETSVER SANTERE EN VULLSVERWYDERNG: vatc wonings en wooneenhede, per vullisblik, ORDENNGE WYSGNG VAN VASSTELLNG VAN per maand: R5.50. GELDE Die Stadsklerk van Standerton publiseer hier (b) Venvydering twee keer per week vanaf by ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op ngevolge die bepalings van artikel 80B(8) van Plaaslike Bestuur die verordeninge hicrna die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, ander Vir persele: die eerste (i) vullisblik: R9.50. uiteengesit. word hierby bekendgemaak dat die Dorpsraad van Swartruggens by Spesiale Besluit die (ii) Daarna vir elke bvkomencle vullisblik: Die Elektrisheitsverordeninge van die Muni Vasstelling van Gelde vir Sanitere en Vullisver ipnize

80 80 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 wydering, afgekondig by Munisipale Kennisge 3. By the substitution in item 5(2) for the fi 22. Regte deur die Raad voorbehou wing 2/1985 van 2 Januarie 1985, met ingang gure "R25" of the figure "R30". Julie 1989, soos volg gewysig het: 23. Misdrywe en strawwe J J MOMBERG 1. Deur in item 2 Town Clerk 24. Herroeping (a) Deur in subitem () die syfer "R6,50" deur Municipal Offices WOORDOMSKRYWNG die syfer "R7" te vervang; PO Box 1. Vir die toepassing van hierdie verordeninge, Swartruggens (b) in subitem (2) die syfer "R11" deur die sy tensy dit uit die sinsverband anders blyk, bete 2835 fer "R12,50" te vervang; ken 3 January 1990 No 7/1989 Notice (c) in subitem (3) die syfer "R15" deur die sy "beheerder" die persoon of liggaam van per fer "R16,50" te vervang; en sone wat die werklike beheer oor die verskaffing 3 van voedsel enlof verversings vanuit 'n voedsel (d) in subitem (4) die syfer "R27,50" deur die outomaat of 'n meganiese koeltoestel uitoefen; syfer "R30" te vervang. PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG "bevrore suikergoed" yslekkers, yssuiglek 2. Deur item 3 deur die volgende tc vervang: 87 kers en enige soortgelyke handelsartikel wat gemaak is van water, soetmaakmiddels, "3. Verwydering van Rioolvuil. RANDBURG STADSRAAD stabiliseringsmiddels, geursel en kleurstowwe, (1) Vir elke wag van 5 d of hefty met or sonder vrugte of vrugtesap; gedeelte daar VERORDENNGE OM VOEDSELOUTO van, uitgesonderd sons in subitem (2) bepaal: MATE EN DE SMOUS VAN VOEDSEL EN "fabrieksverpakte voedsel" is voedsel wat R17. LEWENDE HAWETE BEHEER voorberei, vervaardig en verpak is op 'n perseel wat oor 'n toepaslike voedselvervaardiger (2) Vaste hefting per nywerheidsperseel wat Die Stadsklerk van Randburg publiseer hierlisensies (Ordonnansie 19 van 1974). omskryf in die Ordonnansie op Li met die gesamentlike riooltenk verbind is, per mee ingevolge die bepalings van artikel 101 van maand ofgedeelte daarvan: R.6.". die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hiema uiteengesit wat deur die "goedgekeur", "toereiken", "voedsel" en 3. Deur in item 5(2) die syfer "R25" deur die Raad ingevolge artikel 90 van voomoemde Or "voedingsmiddel" soos omskryf in die Read se syfer "R30" te vervang. donnansie opgestel is. Voedselhanteringsverordeninge. B J VAN DER VYVER J 1 MOMBERG Stadsklerk soon in beheer van die Gesondheidsafdeling van Stadsklerk Munisipale Kantore die Raad wat as gesondheidsinspekteur geregi Privaatsak 1 streer is by die Suid Afrikaanse geneeskundige en Tandbeelkundige Rand. Munisipale Kantore Randburg2125 Posbus 1 3 Januarie 1990 "perseel" soos omskryf in die Rand se voed Swartruggens Kennisgewing No 8/1990 selhanteringsverordeninge, maar dit omvat nie 2835 'n voertuig, struktuur, drawinkeltjie of houer of ' 3 Januarie 1990 enigiets anders waaruit of vanwaar 'n Kennisgewing No 7/1989 NHOUDSOPGAWE voedselsmous kragtens hierdie verordeninge, 1. Woordomskrywing kan smous nie; 2. Bestek van Verordeninge "rand" die Stadsraad van Randburg, die Rand se Bestuurskomitee wat handel kragtens die be DEEL : VOEDSELOUTOMATE voegdhede wat ingevolge die bepalings van arti LOCAL AUTHORTY NOTCE 86 kel 58 van die Ordonnansie op Planslike Bestuur 3. Goedkeuring (Administrasie en Verkiesings), 1960, aan hom gedelegeer is, en enige beampte aan wie die Be MUNCPALTY OF SWAR'FRUGGENS 4. Skoonmaak stuurskomitee ingevolge die bepalings van sub 5. Opberging en Hantering van Voedsel artikel (2) van genoemde artikel op gesag van. SANTARY AND REFUSE REMOVALS: die Read die bevoegdhede, funksies en pligte AMENDMENT TO DETERMNATON OF 6. Ondersoek van Voedseloutomate wat ten opsigte van hierdie verordeninge by die CHARGES Rand berus, kan delegeer, en dit inderdaad ge 7. Verkoop van drank in verseelde hovers delegeer het; vanuit meganiese verkoelers "roomys" en "sorbet" sons omskryf in die n terms of the provisions of section 808(8) of DEEL 2: VOEDSELSMOUSE regulasies uitgevaardig ingevolge die Wet the Local Government Ordinance, 1939, it is Voedingsmiddels, Skoonheidsmiddels en On hereby notified that the Town Council of Swart 8. Kategoriee van Voedsel smettingsmiddels, 1972 (Wet 54 van 1972); ruggens has, by Special Resolution, amended the Determination of Charges for Sanitary and 9. Algemene Vereistes vir Voertuie "smous" of "voedselsmous" 'n persoon wat Refuse Removal, published under Municipal ingevolge die Ordonnansie op Lisesies (Ordon Notice No 2/1985, dated January Algemene Vents' tes vir Persele 1985, as nansic 19 van 1974) 'n smouslisensie besit om amended, with effect from July 1989, as fol 11. Algemene Vereistes ten opsigte van Voed voedsel of voedingsmiddels te verkoop, of te lows: sel verruil, of vir verkoop of mil aan te bled of uit te stal; 12. Bykomende Vereistes: Voedselkategorie 0 "Hoof: Gesondheidsinspekteur" die pe. 1. By the substitution in item 2 A "toebroodjie" ern of meer snye brood, 'n middeldeurgesnyde broodrolletjie, hetsy ge (a) in subitem (1) for the figure "R6,50" of the 13. Bykomende Vereistes: Voedselkategorie rooster al dan nie, met 'n laag ander voedsel figure "R7"; B daarop of daartussen; (b) in subitem (2) for the figure "R11" of the 14. Bykomende Vereistes: Voedselkategorie "vereis", vereis na die mening van die Hoof figure "R12,50"; C Gesondheidsinspekteur met inagneming van die (c) in subitem (3) for the figure "R15" of the redelike openbare gesondheidsvereistes in die figure "R16,50"; and D 15. Bykomende Vereistes Voedselkategorie besondere geval; (d) in subitem (4) for the figure "R27,50" of "vleis" soos omskryf in die Wet op Voedings 16. Verkoopsplekke deur die Read aangewys the figure "R30". middels, Skoonheidsmiddels en Ont 1972 (Wet 54 van 1972). 17., 2. By the substitution for item 3 of the follow Verbod op die Smous van Lewende Hawe ing: DEEL 3: ALGEMENE BEPALNGS EN "voedseloutomaat" enige muntoutoma at of STRAWWE ander outomatiese masjien of tocstel waardeur voedsel regstreeks aan die verbruiker gelewer of "3. Removal of Sewage. 18. Algemeen beskikbaar gestel word; (1) For each load of 5 d or part thereof, 19. Onde ek "voedselsmous" 'n marskramer of 'n venter of except as provided in subitem (1): R17. iemand wat hetsy as prinsipaal, agent of werkne 20. Dwarsboming mer enige voedingsmiddel verkoop of voorsic (2) Fixed charge for each industrial site which of dit te koop aanbied of uitstal, uitgesonderd in is connected to the communal sewage tank, per 21. Verbod op verkope of op 'n vastc perseel;.s.\ month or part thereof: R6.". oe

81 1 dening 1 et PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY "voertuig", enige vervoermiddel waarin of (1) ace voedseloutomaat voorsien is van 'n (d) KATEGORE D aarop voedsel vervoer word hetsy so 'n veerapparaat waarmee die heersende temperatuur tuig meganies aangedryf word al dan nie en sluit bmne in die kompartement waarin voedsel ge Gaar worsies gereed vir gebruik wanneer verhouers wat rondgedra of gestoot word in; hou word aangedui en geregistreer word; koop word, sonder dat enige verdere bereiding nodig is: Met dien verstande dat sodanige wor "worsbroodjie" 'n toebroodjie war bestaan uit (g) elke honer of verpakking waarin voedsef sies verder betel kan word slegs deur dit in warm 'n worsie in 'n oop of middeldeurgesnyde of 'n deur middel van 'a voedseloutomaat voorsien water to plaas. deurgesteekte broodrolletjie; word Voorafverpakte gaar vleispasteitjies, gereed BESTEK VAN VERORDENNGE () behoorlik versed is dew die vervaardiger om onmiddellike verbruik. en in sodanige verseelde vorm aan die verbruik 2. Ondanks andersluidende bepalings van die er bedien word; en Fabriekvervaardigde sous wat nie aan bederf Raad se Voedselhanteringsverordeninge, kan onderworpe sal wes teen temperature hoer as voedsel, soos hiema bepaal, in 'n voedselouto (ii) die naam en adres vandie vervaardiger of 10 C nie. maat opgeberg, of deur middel daarvan gelewer verskatfer daarvan asook besonderhede van die word, en deur 'n voedselsmous opgeber8 en ver inhoud daarvan duidelik leesbaar daarop aange Toegedraaide broodrolletjies, worsbroodjies koop word, na gelang van die geval. Die bepa gee word; en toebroodjies. lings van hierche verordening word andersins vertolk as synde aanvullend te wees tot die mad (h) alle voedsel wat in die voedseloutomaat Mieliepap. se Voedselhanteringsverordeninge, Publieke geplaas word op so 'n wyse dat dit eers daaruit Onafgedopte gekookte tiers. Gesondheidsverordeninge en enige ander veror gelewer of beskilcbaar gestel kan word nadat die of wet en doen nie afbreuk daaraan nie. voorraad wat reeds daarin is, uitgeput is; Tee, koffie en ander voorafverpakte drank. DEEL : VOESELOUTOMATE (i) indien die verkoelingsmeganisme van 'n Enige ander goedgkeurde voedsel wat slegs voedseloutomaat vir 'n aaneenlopende tydperk beperkte voorbereiding moet ondergaan by GOEDKEURNG van vier uur of!anger buite werking was, alle be voorbeeld braai of rooster van vleis en wors. derfbare voedsel wat gedurende daardie tydperk 3. Niemand mag 'n voedseloutomaat bedryf in sodanige voedseloutomaat is, daaruit verwy (2) Niemand mag met enige ander voedsel wat nie tensy: der en vemietig word; in subartikel (1). gespesifiseer word, smous nie, tensy dit deur die Hoof Gesondheidsinpsekteur (j) sy naam en adres duidelik leesbaar, omitgoedgekeur is nie. (b) die posisie waar dit bedryf gaan word, wisbaar en op 'n opsigtelike plek aan die buitegoedgekeur is, en kant van die voedseloutomaat aangebring is. ALGEMENE VERESTES VR VOERTUE (a) Dit goedgekeur en stofdig is; (c) die nodige vorsorgmaatreels getref is dat ONDERSOEK VAN VOEDSELOUTO 9. (1) Niemand mag voedsel vanaf of vanuit 'n eruge rook en nuke me 'n nadelige uitwerking MATE voertuig smous, tensy sodanige voertuig spesi op die omgewing sal hd nie. trek goedgekeur is vir die smous van sodanige 6. () Die beheerder moet op versoek van die voedsel nie. SKOONMAAK Hoof Gesondheidsinspekteur 'n voedselouto maat oopmaak vir ondersoek en die neem van (2) Die eienaar moet jaarliks vir elke voer 4. Die beheerder van 'n voedseloutomaat of monsters. tuig, drawinkeltjie,!lets, houer of enige tipe ar roomysmasjien moet toesien dot tikel was gebruik word vir die smous van voedsel (2) Die Hoof Gesondheidsinspekteur mag die 'n permit bekom van die gesondhcidsafdeling en (a) die voedseloutomaat of roomysmasjien te gebruik van 'n voedseloutomaat belet indien by mod die nommer van die permit asook identifi elle tye skoon en ongediertevry is; van mening is dat die voedsel was daaruit voorkasiemerk van die Raad moct op sodanige voer sien word me geskik is vir menslike verbruik nie tuig, drawinkeltjie, frets of houer, enige tipe (b) die voedseloutomaat en roomysmasjien of as sodanige outomaat defektief is. artikel aangebring word. slegs op sodanige wyse en met sodanig toerus ting as wat goedgekeur word, skoongemaak (3) Die beheerder van 'n voedseloutomaat (3) 'n Voertuig, drawinkeltjie of ander houer word; waarvan die gebruik ingevolge subartikel (2) be mag vir geen ander doel as waarvoor dit goedge let is mag sodanige voedseloutomaat nie gebruik keur is, gebruik word nit. (c) geen ongemagtigde persoon 'n voedselou nie totdat die Woof Gesondheidsinspekteur tetomaat of roomysmasjien oopmaak, verstel, vrede gestel is dat die voedsel war daaruit voor (4) Elke voertuig, drawinkeltjie of ander houherstel, diens of op enige wyse daarmee peuter sien sal word wel geskik is vir menslike gebruik er moet sodanig gemaak wees en onderhou word nie; en of dat sodanige outomaal in 'n behoorlike wet dat seen vloeistof daaruit op die street of grond kende toestand is. sal unloop nie. (d) die roomysmasjien voor elke vulling be hoorlik skoongemaak en ontsmet word. VERKOOP VAN DRANK N VERSEELDE (5) Alle toerusting, toebehore, gerei of a toe HOUERS VANUT MEGANESE VER stelle wat saam met of in verband met die smous OPBERGNG EN HANTERNG VAN KOELERS van voedsel gebruik word moet van 'n goedge VOEDSEL keurde ripe en konstruksie wees Die beheerder van 'n verkoder waaruit 5. Die beheerder van 'n voedseloutomaat drank in verseelde houers verkoop word moet (6) Eike voertuig, drawinkeltjie of ander houmoet toesien dat toesien des: er wat vir of in verband met die smous van vocdsel gebruik word moet ten alle tye in 'n skoon en voed (a) alle houers wat vir die verbruik van (a) sodanige verkoeler van 'n goedgekeurde higieniese toestand wees. sel verskaf word, voordat dit gebruik word tipe is; (7) Die naam en (i) adres van die smous, die binnein die voedseloutomaat opgeberg en (b) 'n goedgekeurde afvalblik fangs elke ver naana outomaties daaruit voorsien word; of waaronder gesmous word en naam van sy koeier verskaf word. gelisensieerde perseel moct duidelik leesbaar en (ii) in 'n stof en ongediertevrye onuitwisbaar op 'n opsigtelike pick op die voerleweringshouer waartoe slegs die beheerder toe DEEL2: VOEDSELSMOUSE tuig, drawinkeltjie of ander houer aangebring gang het, opgeberg word; word. KATEGOREE VAN VOEDSEL (b) slegs skoon en ongebruikte houers in die ALGEMENE VERESTES VR PERSELE 8. (1) Vir doeleindes van hierdie deel word voedseloutomaat of leweringshouers geplaas voedsel waarmee gesmous word in die volgende 10. word; (1) Die Hoof Gesondheidsinpsekteur kategoria ingedeel: moet vir die smous van enige kategorie voedsel (c) 'n goedgkeurde afvalblik tangs elke voed versoek dat die voedselsmous 'n vaste perseel seloutomaat geplaas word; (a) KATEGORE A moet verskaf waarop gerei, toerusting, voedsel of ander materiaal opgeberg of skoongemaak (d) slegs voedsel wat in 'n goedgekeurde en Vnigte en Groente word; welke perseel opgeberg of skoongemaak gelisensieerde perseel vervaardig of voorberei word, welke perseel aan die vereistes van die (b)kategore B en verpak is in 'n voedseloutomaat geplaas en regulasies uitgevaardig ingevolge die Wet op deur middel van so 'n voedseloutomaat verkoop Fabrieksverpakte roomys, sorbet, bevrore Gesondheid, 1977, moet voldoen. word; suikergoed, melk en melkprodukte, vrugtesappe (2) (a) Vir elke voertuig wat vir die smous van (e) alle bederfbare voedsel, teen hoogstens en ander koeldrank wat verkoel modword. voedsel goedgekeur is met die uitsondering van 10C of sodanige laer temperatuur war vereis fietse en houers wat rondgedra en gestoot word, mag word in die geval van voedsel wat bedoel is (c) KATEGORE C moet die smous 'n vaste parkeervak voorsien Dom koud verkoop te word en teen laagstens Lekkers, neuter bikong, soet en sour happics, waar sodanige voertuig parkeer kan word. 65 C in die geval van voedsel wat bedoel is om snocperye, koeldrank wat teen kamertemperawarm verkoop te word. in die voedseloutomaat (b) Goedgekeurde geriewe vir die was, skoon tuur geberg kan word, suikerdons en springmie gehou en daaruit bedien word; mask en berging van voertuie, drawinkel en an lies mits dit in fabrieksverpakte houers is. der houers moet voorsien word.

82 1 booglengte. 82 PROVNSALE KOERANT. 3 JANUARE 1990 (3) 'n Voertuig, drawinkeltjie of ander houer dukte teen die direkte strafe van die son te be (3) Die verkoop van springmielies en sulker wat vir die smous van voedsel goedgckeur is en skerm met dien verstande dat met goedkeuring dons is onderhewig aan die goedkeuring van die alle toerusting. toebehore, gerei of taestelle be van die Hoof Gcsondheidsinspekteur deur to Hoof Gesondheidsinspekteur. doel in subartikel 10() mug op geen under plek deur verkoping vanaf die voertuig van hierdie as die bedoel in subartikels 10(2) en 10(3) epge bepaling vrygestel kan word. Bykomende Vereistes: Voedselkategorie D berg of skoongemaak word nic cn sal dit na nor (c) Tydelike rakke of houers goedgekcur deur 15. () Ongeag cnige ander bepalings van male besigheidsure vanaf cnige street of die Hoof Gesondheidsinspekteur. hierdie verordeninge, mag niemand met voedsel staanplek na sodanige perseel verwyder word. smous soos omskryf in artikel 8(1)(d) Voedsel (4) Elke voedselsmous moet ten alle rye n Bykomende Vereistes: Voedselkategorie B kategoric D nie, behalwe met 'n goedgekeurde goedgekeurde pakkamer met 'n vloeropper voertuig en moet verder aan die volgende bykovlakte van voldoendc groove of ander goedge 13. (1) Ongeag enige ander bepaling in hierdie mende vereistes voldoen: keurde stoorruimte wat onder sy alleen en verordeninge mag niemand met voedsel smous uitsluitlike toesig is. daarstel. (a) Die bestuurskajuit moet heeltemal van die soos omskryf in artikel 8()(b) Vocdselkategorie laairuimte geskei wees. B nie, behalwe met 'n goedgekeurde voertuig en ALGEMENE VERESTES TEN OPSGTE moet verder aan die volgende bykomende vcr (b) Die binnewande, vloer en plafon van die VAN VOEDSEL eistes voldoen: laairuimtc moet van 'n goedgekeurde ondeur 11.0) 'n Voedselsmous mag slegs met voedsel dringbare, glad afgewerkte en wasbare mawat op 'n gelisensieerde perseel voorherei is, teriaal wees. (a) Voertuig smous. Met dien verstande dat hierdie bepalings Die binnewande, vloer en dak van die laai (e) Alle oppervlaktes waarmee voedsel, hetsy nie van toepassing is op die smous van ciers, ruimte moet van 'n goedgekeurde, ondcurdringtoegedraai of oop, in kontak mag kom, moet grocnte of vrugte nie. bare, wasbare en duursame materiaal wees. van vlekvrye staal of 'n soortgelyke goedge (2) Geen vocdselsmaus mag met enige voed (b) Boners en toerusting keurde duursame materiaal wees. sel smous wat ingevolge die bepalings van artikel (d) Alle nate en voce moet behoorlik versed 80) verpak of toegedraai meet wees nie, tensy (i) Alle hollers moet vervaardig wees van 'n stofdigte ondeurdringbare materiaal en van 'n en glad afgewerk woes. (a) sodanige voedsel heeltemal en afsonderlik goedgekeurde tipe en konstruksie wets. (e) Die binneruim moot so ontwerp wees en deur die vervaardiger of budder in die porsies (ii) Die binnewande van elke houer moet glad die toerusting daarin so gernstalleer wees dat waarin dit verkoop word, toegcdraai of verpak en duursaam wees. AR nate en voce moet bealle oppervlaktes maklik skoongcmaak is. hoorlik versed vices en hoeke meet rood afge word. kan (b) Sodanigc omhulsel heel is. work wees sodat dit maklik skoongemaak kan (f) Afsonderlike wasgeriewe, vir die was van word. gerei en die was van hande respektiewelik, met (c) Die naam en adres van die vervaardiger of bereider op sodanige hulscl verskyn cn in de go (2) Allecnlik fabrickstoegedraaide en vet warm en koue water daaroor aan c12, mod op val van voedsel in Kategorie D ook die inhoud pakte vocdselprodukte in ongeskonde honeys, sodanige voertuig voorsien word en aan 'n goed gekeurde vuilwatenvegdoenstclsel gekoppel en datum van vervaardiging. Hierdie bepaling is waarin dit deur die vervaardigers daarvan vernie van toepassing op voedsel wat ten aanskoue Pak is, mag vcrkoop word. word. Die pompstelsel vir sodanige watervoorsiening mod te alto redelike rye in 'n werkende van die verbruiker bud en toegcdraai word nie. (3) Alle roomys, sorbet, bevrore suikergoed toestand onderhou word. (3) Alto bederfbarc voedsel wet koud gchou of soortgelyke voedsel moet nadat dit gesmelt moet word sal teen hoogstens 10 C of sodanige het, vermettg word en mag nic herbevrics of ver (8) Papierhanddoeke en vloeibare, klemdo laer temperatuur as wat vereis mag word, gchou koop word nie. dead: seep in goedgekeurde houers moet by die handewasbak voorsien word. word, en voedsel wet warm gchou moet word (4) Elke smous wat met Kategorie B voedsel teen minstens 65 C. smous most ten alle (h) Wanneer ontoegedraaide voedsel op 'n aye oor 'n gelisensieerde be voertuig bracer word moat sodanige voertuig (4) Elke voedselsmous en persona betrokke sisheidsperscel beskik wet aan die volgende ver by die hantering van voedselwarc, moo [ ten alle etstes voldocn. so ontwerp en gebou wees dat: we terwyl hulle can diens is, skoon en heel be (a) Die bepalings van Regulasie R185 kragskermende oorklere van 'n fig en effeklcurige () Geen kontak tussen die publiek en die tens die Wet op Gesondheid, 1977 (Wet 63 van voedsel of die bereider daarvan moontlik is nie; wasbare materiaal met moue van minstens elm 1977), soos van tyd tot tyd gewysig. asook goedgekeurde hoofbedekking (ii) minstens 0,8 in = vryc vloerruimte per per dra. (b) Voldoende goedgekeurde verkoeling en soon op die vocrtuig beskikbaar is, met den vervnesfasiliteitc moet voorsien word. stande dat die voertuig groot genoeg moet wees (5) Bo en behalwe die bogenoemde bepalingsom ten minste twee persona te akkommodeer; moet enige persona wet met voedsel smous ook: (c) ndian die Hoof Gesondhcidsinspekteur. dit sou vereis moot 'n aparte goedgekeurde (iii) die hoogte tussen die vloer en plafon min (a) Ten alle tye 'n goedgekeurde vullishouerstens twee meter moat woes; verskaf op cnige plek wear by sy besigheid be wcrkswinkel en stoorgeriewe vir fietse en onderdela voorsien word. dryf. (iv) die plafon op 'n goedgekeurde wyse gelso Bykomendc Vereistes: Voedselkategorie C leer moat wees; en (b) Die ruimte onmiddellik om sy voertuig tot binnc 'n redelike afstand skoon cn rommelvry (v) voldoendc ventilasie voorsien is. hou cn meet by toesien dat sodanige gebied 14. () Ongeag enigc bepaling in hierdie verskoon is wanneer hy dit verlaat. ordeninge, mag niemand met voedsel smous (2) (a) Alle drank mod uit 'n goedgekeurde soos drankoutomaat verkoop word en in goedgeomskryf in artikel 8()(c) Vocdsclkategoric Bykomende Vereistes: Vocdselkatcgorie A C nic, behalwe met n goedgckeurde voertuig en keurde wegdoenbare hollers bedien word, of dit meet ver der aan die volgende bykomende ver moot in verseelde houers wat in 'n gelisensieerde 12. (1) Ongeag enigc bepaling in hierdie vcror perseel gevul is, verkoop word met dien verdeninge, mag niemand met voedsel smous soos stande dat warm drankies met die goedketning Triflesv dc'en: omskryf in artikel 8(1)(a) Voedselkategorie A (a) Voertuig van die Hoof Gesondheidsinspekteur bcrei en nie, behalwe met 'n goedgekeurde voertuig, dra verkoop mag word. winkeltjie of vertuonarea en meet verder aan Die binnewandc, vloer en dak van die leafdie volgende bykomende vercistcs voldoen: ruimte mod met 'n goedgekeurde. ondcurdring (b) ndian suiker of mclk nie vooraf by die bare, wasbare materiaal afgewerk wets. drankie bygevocg is nie, meet dit in a fsonderlike. (a) Die laairuim moot van metaal of ander fabrieksverpakte porsies verskaf word. goedgekeurde duursame materiaal vervaardig (b) Houers en drawinkeltjie word. (3) Wegdoenbare papiervadoeke wat slegs (i) AR houers en drawinkeltjics most vcreenmalig gebruik kan word, meet ten alle lye (b) Allc uitstalrakke moet van metaal of an vaardig wees van 'n ondeurdringbare materiaal gebruik word. der goedgekeurde ondeurdringbare materiaal en van 'n goedgekeurde tipe cn konstruksie vervaardig word en meet op so n wyse geinstal wces. (4) 'n Digsluitende vuilwateropgaanenk met leer of gerangskik wees dat dit vrye tocgang last 'n inhoud van minstcns vyftig liter moet verskaf vir skoonmaakdoeleindcs. (ii) Die binnewande moet glad afgewerk wees word. met alle nate en vote behoorlik versed wces om (2) Geen produk mag op 'n ander pick as dic skoonmaak te vergemaklik. (5) Die varswatcrrescrvoir moet 'n inhoud van volgende uitgestal word nic: minstens vyftig liter he. (2) Slags fabriekstocgedraaide en (a) Binnc die laairuim van 'n goedgekeurde verpakte (6) voldoendc. goedgekeurde verkoeling cn vocdseprodukte in ongeskonde houers. waarin a voertuig. verhittingsgeriewe moet op die voertuig voor dit deur die vervaardigcr verpak is. mag verskaf. sien word. ten einde to verseker dat die voorge. (b) Goedgekeurde metaaluitstalrakke waar te koop aangcbicd of aan die verbruiker ver skrewe temperature le alle Eye gehandhaaf voldoende maatreels geneem is am voedselpro koop word. word.

83 it word il PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY (7) Die sleepwa of voertuig moet sodanige ge kooppunt in subartike116(1) bedoel, wat aan die ming verleen is, te versoek om vanaf sy ia nstrueer wees dat die binneruimte daarvan Raad behoort handeldryf nie, tensy by die vas staanplek, verkoopspunt of stalletjie na 'n ge tofdig afgesluit kan word terwyl dit in beweging gestelde gelde vir die gebruik van sodanige skikte gebied te verskuif. is. standplaas of verkooppunt betaal het en in besit is van die Raad se kwitansie vir sodanige beta Misdrywe en Strawwe (8) Die sykante in die geval van 'n sleepwa, ling. moet afsonderlik stofdig toegemaak kan word. 23. emand wat enige bepaling van hierdie (3) Geen goedkeuring word verleen indien; verordeninge oortree of in gebreke bly om daar (9) (a) 'n Houer met voldoende inhoudsmaat aan te voldoen of veroorsaak of toelaat of duld moet onderkant roosters enlof kookgeriewe (i) die Hoof Gesondheidsinspekteur van me dat emand anders dit doen, begaan 'n misdryf aangebring word vir die versameling van vet. ning is dat die staanplek so geled is dat voedsel en is by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete moontlik deur omgewingsbesoedelingstowwe a soos in Artikel 105 van die Ordonnansie op O. 'n Goedgekeurde wasemkapstelsel moet stof besoedel mag raak nie; Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, bepaal of enige voorsien word vir die effektiewe verwydering wysiging daarvan. van gasse en dampe indien vereis word soda (ii) die lisensiehouer nie skriftelike bewys kan nige gerief moet sodanige genstalleer of ingerig lewer dat toiletgeriewe te alle tye vrylik stir sy Herroeping word dat dit toereikende toegang vir skoon werkers binne 100 meter vanaf die staanplek be maakdoeleindes bled. skikbaar is nie. 24. Die Verordeninge om die Smous van Voedsel en Lewende Hawe te behecr van die (10) 'n Geldlaai moet in n posisie weg vanaf (iii) die Hoof Gesondheidsinspekteur van me Munisipaliteit Randburg soos afgekondig by enige werksoppervlak voorsien word. ping is dat die bedryfdeur rook. gasse, dampe of Administrateurskennisgewing 1263 van 31 Ok enige ander hinderms vir die algemene publiek tober 1979 word hiermee herroep. (11) 'n Goedgekeurde termometer/s moet te tot nadeel sal strek nie. _ alle tye op die voertuig beskikbaar wees ten einde te verseker dat verkoeling of ver Verbod op die Smous van Lewende Hawe LOCAL AUTHORTY NOTCE 87 hittingsgeriewe teen die korrekte temperature funksioneer. 17. Behalwe met die skriftelike goedkeuring TOWN COUNCL OF RANDBURG van die Raad en onderworpe aan sodanige voor (12) Eke smous wat met Kategorie D voedsel waardes na sy goeddunke, mag niemand met lesmous, ma* alleenlik voedsel wat afkomstig is wendige diere, voels of pluimvce smous nie. vanaf in gelisensieerde perseel verkoop. Dee13: Algemene Bepalings en Strawwe (13) Perseel waar voertuig oornag gehou word. Algemeen BY LAWS TO CONTROL FOOD VENDNG MACHNES AND THE HAWKNG THE FOOD AND LVE STOCK The Town Clerk of Randburg hereby in terms (a) Slegs die aantal voertuie of sleepwaens 18. () Elke voedselsmous aan wie 'n lisensie of section W of the Local Government Ordi soos deur die Raad goegekeur en onderworpe ingevolge toepaslike welgewing uitgereik is. nonce, 1939, publishes the bylaws which have aan sodanige voorwaardes na sy goeddunke sal moet in opdrag van die Hoof Gesondheids been made by the Council in terms of section 96 op residenstele persele toegelaat word. inspekteur sodanige lisensie of 'n permit wat in of the said Ordinance, set forth hereinafter. gevolge artikel 9(2) van hierdie verordeninge (b) Voldoende, goedgekeurde verkoeling en toegeken is, toon of vcrtoon. B J VAN DER VYVER stoorgeriewe moet op die perseel verskaf word. (2) Alle werkers betrokke by die voorberei (c) 'n Dubbelkomopwasbak meet voorsien ding van voedsel sal onderleg wees in die mini Municipal Offices vir die was van gereedskap (huishoudelike mum gesondheids en higieniese standaarde Private Bag 1 kombuisopwas aanvaarbaar). daarby betrokke. Randburg Town Clerk (d) n die geval van hod digtheid behuisins en Ondersoek 3 January 1990 woonstelle meet 'n goedgekeurde motorhuis of Notice 8/1990 afdak verskaf word vir die oornagparkering van 19. Die Hoof Gesondheidsinspekteur kan vir voertuie. enige doel wat verband hou met die nakoming NDEX van die bepalings van hierdie verordeninge, te (e). 'n Handewasbak moet in die kombuis alle redelike tye en sonder vooraf kennisgewing 1. Definitions voorsien word. enige perseel, voertuig of struktuur waarop of waarin voedsel hanteer word, of ten opsigte 2. Scope of By laws (14) Algemeen waarvan hy redclike gronde het om te vermoed PART 1: FOOD DSPENSNG MACHNES (a) Geen to crusting behalwe 'n goedgekeurde dat voedsel daarin of daarop hanker word, binvullisblik mag buite die voertuig gestoor word negaan en sodanige ondersoek, navraag, inspek 3. Approval tydens handeldryf nie. sie en toetse in verband daarmee doen en monsters neem wat hy nodig ag. 4. Cleaning ao(b) Alle werksoppervlaktes meet daagliks geas en ontsmet word daar mag rile meer as Dwarsboming 5. Storage and Handling of food 1W1100 organismes per cm', volgens erkende bakte 20. emand wat versuim of wcier om toegang 6. nspection of Food dispensing machines. riologiese ondersoekmetodes bepaal, op gete verleen aan die Hoof Gesondheidsinspekteur, noemde oppervlaktes aanwesig wees, nadat dit of war hom wederregtelik verhinder om 'n per 7. Sale of beverages in sealed containers from ontsmet is nie. sod, voertuig of struktuur to barite en to onder mechanical coolers (c) Slegs goedgekeurde verpakkingsmateriaal seek as by versoek om tot sodanige perseel, PART 2: FOOD VENDORS mag vir die toedraai of beskerming van voedsel voertuig of struktuur toegelaat te word, of wat aangewend word. hom in die uitvocring van sy pligle kragtens hier 8. Categories of foodstuffs die verordeninge dwarsboom of wat versuim of (d) Alle voedsel wat vir verkoop aangebied weicr om inligting Sc verstrek wat wettiglik ver 9. General requirements for vehicles word of op die voertuig hanteer word moet be soek mag word of wat doelbewus valse of mislei 10. General requirements for premises hoorlik geetiketteer wees ooreenkomstig R908 dende inligting verstrek, begaan n misdryf. afgekondig kragtens die Wet op Voedingsmid 11. General requirements for foodstuffs dels, Skoonheidsmiddels en Ontsmettingsmid Verbod op Hantering en Verkope van Voedsel dels, 1972 (Wet 54 van 1972). 21. ndien voedsel hanker word op enige 12. Additional requirements: Food category A (15) Sub artikels (1) tot (14) is nie van to epas wyse teenstrydig met hierdie verordeninge of die sing op gelisensieede voedselpersele nie in welke Hoof Gesondheidsinspekteur van mening is dat 13. Additional requirements: Food category B geval die Hoof Gesondheidsinspekteur beperkte die verkoop van sodanige voedsel 'n gesondvoorbereiding buite sodanige gelisensieerde heidsrvaar mag taboo, mag sodanige gesond 14. Additional requirements: Food category C voedselpersele kan toelaat op sodanige posisie heidsmspekteur 'n verbod. plans op die verkoop en op sodanige wyse soos deur hom goegekeur. van sodanige voedsel en andien nodig geag be 15. Additional requirements: Food category slag le op sodanige voedsel of op sodanige voed 0 Verkoopsplekke deur die Raad aangewys sel en voertuig. 16. Sale points determined by the Council 16. (1) Produkte mag slegs verkoop, uitgestal Regte van die Raad Voorbehou 17. Prohibition on the vending of live stock of vertoon word op of vanaf 'n standplaas, ver kooppunt of stalletjie wat ingevolge hierdie anti 22. Nieteenstaande enige andersluidende be PART 3: GENERAL PROVSONS AND! kel deur die Raad goedgekeur is onderworpe palings hierin vervat, behou die Raad die reg lam PENALTES sodanige voorwaardes na sy gocddunkc cn te enige tyd en onder enige omstandighede na sy paan vir die doel aangewys is. goeddunke die toestemming ingevolge hierdie 18. General verordeninge verleen in te trek, te wysig, te her (2) Niemand :nag vanaf 'n standplaas of ver roep of om enigeen, aan wie sodanige tocstem 19. nspection

84 (ii) 84 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE Obstruction receptable or container which is carried or delivered in such sealed form to the consumer; pushed. and 21. Prohibition of sales Scope of Bylaws his name and address is inscribed in clearly 22. Rights of the Council reserved legible and indelible letters in a conspicuous 2. Notwithstanding anything to the contrary in place on its exterior; 23. Offences and penalties the Council's Foodhandling Bylaws, food may be stored and dispensed by a food dispensing (h) all food inserted in the fooddispensing 24. Repeal machine, and stored and sold by a vendor, as the machine is inserted in such a manner that it can " case may be, as Definitions hereinafter provided. The pro be delivered or made available therefrom only visions of these bylaws shall be considered as after the stock already therein has been ex 1. For the purposes of these by laws, unless supplementary to the Council's Food Handling hausted; the context otherwise indicates "approved", Bylaws, the Public Health Bylaws and any "adequate" "food" and "foodstuffs" shall bear other Bylaw or Act and shall not derogate from (i) whenever the cooling mechanism of the the respective meanings assigned to them in the any part thereof. food dispensing machine has remained inope Council's Food Handling Bylaws. rative for a continuous period of four hours or PART 1: FOODDSPENSNG MACHNES longer, all perishable food stored therein, during "Chief Health nspector" the person in con such period, is removed therefrom and de Approval trol of the Health Department of the Council stroyed; and who is registered as a health inspector by the 3. No person shall operate a fooddispensing South African Medical and Dental Council. (j) the food machine unless dispensing machine bears his name and address in a conspicuous place on its "Council" means the Town Council of Rand (a) it is approved and dustproof; exterior, inscribed with durable material in burg, that Council's Management Committee clearly legible letters. acting under the powers delegated to it in terms (b) it is positioned in an approved location; of section 58 of the Local Government (Admi and nspection of Food Dispensing Machine nistration and Election), Ordinance 1960, and any officer to whom that Committee has been (c) the necessary precautionary measures are 6. (1) The controller shall at the request of the empowered by the Council in terms of subset taken so that smoke or smell produced by such.chief Health nspector open the fooddispenstion (3) of the said section to delegate and has in machine does not adversely affect the surround mg machine for inspection and sampling pur fact delegated, the powers, functions and duties ing area. poses. vesting in the Council in relation to these by Cleaning (2) f the Chief Health nspector has reason to laws; believe that any food supplied by the fooddis "controller" means the person or group of 4. The controller of a food dispensing or ice pensing machine is not fit for human consump cream machine shall ensure that that such machine is defective, he may persons who exercise the actual control over the proh tion, ibit thereof.or use supply of foodstuffs or refreshments from a food (a) the fooddispensing or ice cream machine dispensing machine or a mechanical cooler; is maintained in a clean and verminfree condi (3) The controller of a food dispensing ma "factory packed foodstuffs" means any food don; chine of which the use has been prohibited in terms of subsection (2), shall not use such mastuff which was prepared, manufactured and (b) the food dispensing or ice cream machine chine until the Chief Health nspector has babe P on premises licensed for the applicable is cleaned only means of approved methods satisfied that the food supplied therefrom will be commodity in terms of the Licence Ordinance, and equipment; by fit for human consumption and that such ma 1974 (Ordinance 19 of 1974); chine is in proper working condition. (c) no unauthorized person may open, adjust, "food dispensing machine" means any coin repair, service, or in any way tamper with the Sale of Beverages in Sealed Containers from operated or other automatic machine or device food dispensing or ice cream machine; and Mechanical Coolers from which food is delivered or made available directly to the consumer; (d) the ice cream dispensing machine is tho 7. The controller of a cooler from which beroughly cleaned and disinfected prior to every verages in sealed containers are sold, shall en "food vendor" means any hawker or pedlar or filling thereof. sure that any other person who, whether as principal, agent or employee, sells or supplies or offers or Storage and Handling of Foodstuffs (a) such a cooler is of an approved type; and exposes for sale any article of food elsewhere than on fixed premises; 5. The controller of a food dispensing ma (b) an approved refuse receptacle is provided chine shall ensure that adjacent to each cooling machine. "frozen sugar confectionery" means and includes water ices, water suckers and any similar (a) all containers provided for the consump PART 2: FOOD VENDORS commodity made of water, sweetening ingre lion of foodstuffs shall prior to their use be dients stabilisers, flavouring substances and Categories of Foodstuffs 5. colouring(1) stored inside the machine and automaticalmatter with or without the addition of ly discharged therefrom on demand; or 841) For the fruit or fruit juices; purposes of this part., food 410 vended shall be divided into the following ca "hot dog" means a sandwich consisting of (ii) stored inside a dust and verminproof disa tegories: parising container to which only the controller sausage in a split, sliced or pierced bread roll; has access; (a) CATEGORY A "ice cream" and "sherbet" shall bear the re (b) only clean unused containers are inserted Fruit and Vegetables spective meanings assigned to them in the regu in the fooddispensing machine lotions made in terms of the Foodstuffs, or dispensing container; (b) CATEGORY B Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act 54 of 1972); (c) an approved refuse receptacle is provided Factory packed ice cream, sherbet, frozen "meat" as defined in the Foodstuffs, Cosine next to each food dispensing machine; sugar confectionery, milk and milk products, fruit juices and other beverages that require re ties and Disinfectants Act, 1972 (Act 54 of (d) no food other than food manufactured or frigeration. 1972). prepared and packed in approved and licensed "premises" means premises as defined in the premises is inserted in or sold from a fooddis (c) CATEGORY C penning machine; Council's Food Handling Bylaws but shall not pensfactory packed sweets, nuts, biltong, sweet include a vehicle, structure, tray or receptacle or (e) all perishable food is maintained inside and salty snacks, dainties, beverages which can any other means by which a vendor may vend in and dispensed from the fooddispensing ma be stored at room temperature, candy floss and terms of these by laws; chine at a temperature not exceeding 10 C or P913 corn. such lower temperature as may be required in "required" means required in the opinion of (d) CATEROGY D the case of food intended to be sold cold and not the Chief Health nspector, regard being had to less 65 C in the case of food ineneo t t dsold bed the reasonable public health requirements of thepre cooked sausages, ready for consumption hot;at particular case; the time of sale without further preparation: Provided that such sausages may be further pre (f) each fooddispensing machine is fitted with "sandwich" means one or more slices of bread pared only by immersion in hot water. an apparatus which indicates the prevailing temor a split bread roll, whether toasted or other perature and records such temperature inside wise, with a layer of other food placed on or be Wrapped pre cooked meat pies, ready for im tween them; the compartment containing the foodstuffs; mediate consumption. "vehicle" means any vehicle or conveyance,, (g) each container or package in which food is. dispensed from a food dispensing machine whether mechanically driven or not, on or in which foodstuffs are conveyed and includes any (i) is properly sealed by the manufacturer and Factory manufactured gravy which will not go bad when subjected to temperatures in excess of 10 C.

85 1 PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY Wrapped bread rolls, hot dogs and sand (2) No foodvendor shall vend food which is (ii) The internal surfaces of each container fiches required to be packed or wrapped in terms of shall have a smooth and durable finish. All join the provisions of section 8(1), unless is shall be properly sealed and the corners coved Mielie porridge. to ensure easy cleaning thereof. (a) such food is completely and separately Coiled eggs in their shells. wrapped by the manufacturer or preparer in the (2) Only factory wrapped and packed food in Tea coffee and other pre packed beverages. portions in which it is to be sold; the intact wraping or container in which it was enclosed by the manufacturer shall be offered Any other approved food which only requires (b) such wrapping is intact; for sale. limited pparation for example braaiing or (c) the name and address of the manufacturer cooking of meat or sausages. (3) All ice cream, sherbet. frozen sugar conor preparer thereof is stated clearly on such fectionery and similar foodstuffs shall. once it wrapping and, in the case of foodstuffs in ca (2) No person shall vend any other food than has defrosted, be destroyed and shall not be tegory D, also the nature of the contents and the respecified in subsection (1) unless approved by frozen or offered for sale. date of the chief health inspector. manufacture thereof. This requirements shall not be applicable where food is prepared (4) Each food vendor vending food in Catego General Requirements for Vehicles and wrapped in front of the consumer. ry B shall at all times have a licensed business 9.(1) No person shall vend foodstuffs from (3) All perishable food that requires refrigeany premises which comply with the following: vehicle unless such vehicle is specifically ap ration shall be maintained at a temperature not (a) The provisions of Regulation R185 pub proved for the vending of such food. exceeding 10 C, or such lower temperature as fished under the Health Act, 1977 (Act 63 of may be required, and not less than 65 C in the 1977), as amended from time to time. (2) The owner shall annually obtain a permit case of food to be heated. from the health department for each vehicle, (b) Adequate approved refrigeration and tray, bicycle, container or any other article used (4) Every vendor and person engaged in the freezing facilities shall be provided. in the vending of food and shall affix the number handling of foodstuffs shall at all times wear of such permit as well as the Council's identity dean and sound overalls of a light and plain (c) Should the Chief Health nspector so remark to the article concerned. coloured washable material with sleeves of at quire, a separate approved workshop and star least elbow length as well as approved headgear age facility for bicycles and spares shall be 0 (3) A vehicle, tray or any other container shall whilst on duty. provided. not be used for any purpose other than that for which it was approved. (5) Over and above the foregoing require Additional requirements: Food Category C ' menu, every person vending food shalt (4) Each vehicle, tray or other container shall 14.(1) Notwithstanding any other provisions be so constructed and maintained that no liquid (a) at all times provide an approved refuse re in these bylaws contained, no person shall vend can drain therefrom onto the road or ground ceptade at any place where he conducts his busi food as described in section 8(1)(c) Food Catsurface. ness; and egory C, other than from an approved vehicle and shall further comply with the following ad (5) All equipment, accessories, utensils and (b) maintain the area immediately surround ditional requirements: appliances used for or in connection with the ing and within a reasonable distance of his vevending of food shall be of an approved type and hide, clean and free from litter and ensure that (a) Vehicle: ' construction. such area is clean when he departs therefrom. The internal walls, floor and roof of the load (6) Each vehicle, tray or other container used Additional Requirements: Food Category A ing area shall be of an approved smoothly fin for or in connection with the vending of food ished impermeable, washable and durable ' shall be maintained in a clean and sanitary con 1241) Notwithstanding any other provision in material. bylaws contained, no vend dition. these person shall food as described in subsection 8(1)(a) food ca (b) Containers and trays: (7) The name and address of the foodvendor tegory A, other than from an approved vehicle, in whose name food is vended and the name of salestray or display area and shall further com (i) All containers and trays shall be manufachis licensed premises shall be displayed in clearly ply with the following additional requirements: tared of a durable impermeable material and shall be of an approved type and construction. legible non erosible letters in a conspicuous (a) The loading area shall be manufactured place on the vehicle, tray or other container. from metal or other approved durable material. (ii) The internal surfaces shall have a smooth finish with all seams and joints properly sealed General Requirements for Premises (b) All display shelves shall be manufactured and all corners coved to simplify the cleaning 10.(1) The Chief Health nspector shall for of metal or other approved impermeable ma thereof. the vending of any category food require the terial and shall be so installed or arranged as to food vendor to provide fixed premises on which allow adequate access thereto for cleaning pur (2) Only factory wrapped and packed food in the intact wrapping or container in which it was all utensils, equipment, food or related goods Poses packed by the manufacturer, shall be supplied, are prepared, kept or cleaned and such premises D shall comply with the provisions of the regu (2) Products shall be displayed in the follow offered for sale or sold to the consumer.. lations published in terms of the Health Act, ing Places only: (3) The vending of pop corn and candy floss (a) n the loading area of an approved vehicle. shall be subject to the approval of the Chief (2)(a) For each vehicle approved for the vend Health nspector. (b) On approved metal display shelves where ing of food excluding cycles and containers sufficient measures have been taken to protect Additional Requirements: Food Cagegory D which can be carried or pushed, the food vendor food products from the direct rays of the sun: shall provide a fixed parking area where such ire Provided that door to door sales from such ire 15.(1) Notwithstanding any other provisions hide can be parked. hide be exempted on approval of the Chief in these bylaws contained, no person shall vend b Approved facilities for the washing, clean Health nspector from this requirement. food as described in section 8(1)(d) Food Cat ()egory D, other than from an approved vehicle proved by the Chief Health nspector. ing and storage of vehicles, trays and other con tamers shall be provided. (c) On temporary shelves or containers ap and shall further comply with the following ad ditional requirements: (3) A vehicle, tray or any other container ap Additional Requirements: Food Category B (a) The driver's cab shall be completely separ proved for the vending of food and all equip ated from the loading area. ment, accessories, utensils and appliances 13.(1) Notwithstanding any other provisions referred to in subsection (1), shall not be stored in these bylaws contained, no person shall vend (b) The internal walls, floor and ceiling of the or cleaned on any premises other than those re food as described in subsection 8(1)(b) Food loading area shall be of an approved impermea, ferred to in subsection (2) and shall be removed Category B, other than from an approved ire ble, smoothly finished and washable material. from any street or stand to such premises after hide and shall further comply with the following normal business hours. additional requirements: (c) All surfaces with which food, whether wrapped or unwrapped, may come into contact r (4) Every food vendor shall at all times have (a) Vehicle: with shall be of stainless steel or other similar under his sole and absolute control and ap approved durable material. proved store room with a sufficiently large floor The internal walls, floor and roof of the load area or other approved storage space. ing area shall be of an approved, impermeable, (d) All scams and joints shall be properly sealwashable and durable material. ed and smoothly finished. General Requirements Concerning Foodstuffs (b) Containers and equipment: (e) The interior of the loading area shall be so 11.(1) A food vendor shall only vend food designed and all equipment so installed that all which has been prepared on licensed premises: (i) All containers shall be manufactured of a surfaces may be easily cleaned. Provided that this requirement shall not apply to dustproof impermeable material and shall be of the vending of eggs, fruit and vegetables. an approved type and construction. (f) Separate washing facilities, for the cleaning of utensils and the washing of hands respective 1

86 1 (11) 86 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 ly, shall be provided on the vehicle with hot and (c) A twin dishwashing sink shall be provided times and without prior notice enter any pre cold running water laid on thereto and con for the washing of equipment (a domestic kitch ises, vehicle or structure in or upon which food fleeted to an approved waste water disposal sys en sink shall be acceptable) handled or in or upon which he has reasonabl grounds for suspecting that food is handled and tern. The pump system for the provision of this water shall at all times be maintained in working (d) An approved garage or carport must be make such examination, enquiry, inspection and order. provided for the overnight parking of the vehicle test in connection therewith and take such sam in the case of high density housing and flats. pies as he deems necessary. (g) Paper towels and germicidal limited soap in approved dispensers shall be provided at the (e) A hand basin must be provided in the Obstruction wash hand basin. kitchen. 20. Any person who fails to give or refuses ac (h) Whenever unwrapped foodstuffs are han (14) General cess to or unlawfully prevents the Chief Health died on a vehicle, such vehicle shall be so de nspector from entering upon and inspecting (a) No equipment except an approved refuse signed and constructed that premises, vehicles or structures if he requests can shall be stored outside the vehicle during entrance to such premises or obstructs or hin (i) no contact between the public and the food trading. ders him in the execution of his duties in terms being prepared or the preparer thereof shall he (b) All of these bylaws, or who fails to or refuses to working surfaces shall be cleaned and possible; g' veinformation i which may lawfully be required disinfected every day. There shall not be more. to or who gives false or misleadinforma (ii) at least 0,8 m = of unrestricted floor space than 100 organisms per cm2 determined in tiongive knowing it to be false or misleading.shall be per person shall be available on the vehicle; accordance with acknowledged bacteriological quilty of an offence. testing methods on the said surfaces after these (iii) the floor to ceiling height is a minimum of have been disinfected. Prohibition on the Handling and Sale of Food 2 m; (c) Only approved packaging shall be used for 21. f any food is handled in any manner con (iv) the ceiling is insulated in an approved the wrapping or protection of foodstuffs. trary to the provisions of these by laws, or the manner; and Chief Health nspector is of the opinion that the (d) All foodstuffs which are offered for sale sale of such food may be a health hazard, he may (v) adequate ventilation is provided. or are handled on the vehicle must be properly hibit the sale of such food and should he marked in accordance with Regulation R908. (2)(a) All beverages shall be sold from an ap published under the Foodstuffs, Cosmetics and deem it necessary, impound such food or such proved dispenser and served in approved non food and vehicle.!disinfectants Act, 1972 (Act 54 of 1972). returnable containers, or in sealed containers fil led at duly licensed premises: (15) Subsection (1) to (14) above are not applicable Rights of the Council Reserved to licensed food premises in which case 22. Notwithstanding any other provisions to Provided that warm beverages may be pre the Chief Health nspector max permit limited the contrary contained in these bylaws the pared and sold with the approval of the Chief preparation in such places and in such manner Council reserves the right at its discretion to at Health nspector. outside such licensed food premises as may be any time and under any circumstances withdraw, by him. (d) Should sugar or milk not be initially added approvedamend, or suspend the consent given in terms of to the beverage, it shall be provided in separate Points of Sale to be Determined by Council these bylaws or to request any person who has factory packed portions. been given such consent to move from his stand, 16.0) Products may only be sold, displayed or point of sale or stall to a suitable area. (3) Only singleuse disposable paper cloths shown on or from a stand, point of sale or stall shall be used at all times. OFFENCES AND PENALTES which in terms of this section has been approved by the Council subject to such conditions it (4) A water tight waste water disposal tank 23. Any peson who conravenes or fails to deems fit and appointed for this purpose. with a capacity of at least 50 litres shall be pro comply with or who causes, permits or allows vided. any y other person to contravene or to fail to com (2) No person shall trade from any stand or p x wit, Gable n s. hall be point of sale as referred to in subsection (5) The clean water reservoir shall have a ca Cc'.. 2) guilty of anoffenceand liable on conviction to a which is the property of the Council unless e pacity of at least 50 litres. enalty as determined by section 105 of the has paid the determined fees for the use of such Local Government Ordinance, No 17 of 1939, or (6) Sufficient and approved refrigeration and stand or point of sale and is in possession of a any amendment thereto. heating facilities must be provided in the vehicle receipt for such payment. in order to ensure that the prescribed tempera REPEAL (3) No approval will be granted unless lures are maintained at all times. 24. The (i) the Chief Health nspector is of the opinion Bylaws to Control the Hawking of (7) The trailer or vehicle shall be constructed Food and Live Stock of the Town Council of that the stand is so situated that the foodstuffs in such a manner that the interior thereof can be Randburg as proclaimed under Administrator's will not closed and remain dustfree whilst the vehicle or be exposed to environmental pollutants Notice 1263 of 31 October or dust; 1979 is hereby trailer is in motion. ed. (ii) the licence holder submits written proof repeal. M (8) The sides of a trailer shall be capable of that toilet facilities for his workers are freely being separately closed to make it dustfree. PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG available at all times within 100 m of the stand; 88 (9)(a) A container of sufficient capacity to col (iii) the Chief Health nspector is of the opilect fat shall be installed below the grillers nion that the trade will not be detrimental to the STADSRAAD VAN CHRSTANA and/or cooking facilities. general public due to smoke, gasses, odours or (b) f required an approved extractor system other nuisance or that it will not be to the detri WYSGNG VAN VASSTELLNG VAN to effectively remove gas and odours shall be in ment of the neighbourhood. GELDE VR ELEKTRSTETSVOORSE tailed. Such facility shall be installed or added in Prohibition on the Hawking of Live Stock NNG such a manner that it is easily accessible for cleaning purposes. 17. Except with the written approval of the ngevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie (10) A cash drawer shall be provided in a po Council and subject to such conditions it deems op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend fit no person shall hawk any live animals, birds sition away from the working surface. gemaak dat die Stadsraad van Christiana, by or poultry. Spesiale Besluit, die Gelde vir Elektrisiteits An approved thermometer shall at all PART 3: GENERALPROVSONS AND voorsiening, afgekondig by Kennisgewing times be available in order to ensure that re PENALTES 33/1985 van 30 Oktober 1985, soos gewysig, met! frigeration and heating facilities operate at the ingang 1 Julie 1989, verder gewysig het deur na correct temperatures. 18.0) Every foodvendor who has been issued item 2(2)(d) die volgende in to voeg: with a licence in terms of the relevant legis (12) All hawkers who trade in Category D lation, shall produce and display such licence or "(c) Waterglybaan: t Vaste energieheffing ' foodstuffs, shall only sell foodstuffs which come permit which was issued in terms of section 9(2) per kw.h vir alle elektrisiteit verbruik sedert die from licensed premises. of these bylaws, on demand of the Chief Health vorige mcteraflesing: 61c.".... (13) Premises where vehicles are kept at night nspector. A CORNELUS (a) Only the number of vehicles or trailers as (2) All workers involved in the preparation of Stadsklerk approved by Council and subject to such condi food shall have knowledge of the minimum m unisipale Kantore lions it deems fit shall be permitted on resides health and hygiene standards. Posbus 13 tial premises. e 19. The Chief Health nspector may for any Christiana (b) Sufficient and approved refrigeration and Purpose connected with the carrying out of the 2680 storage facilities shall be provided on such prem provisions of these bylaws. at all reasonable 3 Januarie 1990 Kennisgewing No 41/1989 ises. D

87 a LOCAL AUTHORTY NOTCE 88 TOWN COUNCL OF CHRSTANA AMENDMENT TO DETERMNATON OF CHARGES FOR ELECTRCTY SUPPLY PROVNCAL GAZETTE. 3 JANUARY Deur die oorblywende artikels oor eenkomstig te hernommer. sodanige verwydering te doen nadat by deur die Raad daartoe gelas is. 5. Deur die volgende Hoofstukke na Hoof (2) Die bepalings van subartikel () is nie van stuk V in te voeg: toepassing op persele waarop wettiglik in voertuie. voertuigonderdele of skroot handel gedryf HOOFSTUK V of waarop die bedryf vir die herstel van voertuie, LAAT VAN VOERTUG, of onderdelc van scertuie insluitend paneelklop ARTKEL OF werk. wettiglik beoefen word nie. n terms of section 80B(8) of the Local Gov DNG OP STRAAT ernment Ordinance, 1939, it is hereby notified HOOFSTUK X that the Town Council of Christiana 36.(1) Niemand mag enige voertuig, artikel of has, by ding wat aan horn behoort, of wat onder sy toe Special Resolution further amended the Charges TYDSBEPERKNG OP SWAARGOEDERE for the sig of beheer is Supply of Electricity, published under VOERTUE Notice 33/1985, dated 30 October 1985, as (a) op enige straat laat sodat dit 'n belemme 38. amended, with effect from Swaargoederevoertuie wat sand. klip. slik 1 July 1989 by the in ring van die verkeer wroorsaak, of die uitsig be of as vervocr mag nie buite die volgende tyds sertion after section 2(2)(d) of the following: lemmer, of enigiemand wat die straat wettiglik grense in of op enige straat gcled binne die Mu "(e) Super Tube: A fixed energy charge per gebruik verontrief nie; of nisipaliteit van Brakpan bcweeg. of daarop kw.h for all electricity consumed since the pre stilhou. of daarop aanwesig wees vir enige (b) behoudens die bepalings van subartikel vious meter doelnie reading: 61c.". en (2), indien dit absoluut nodig niemand mag sodanige voertuig op soda is om artikels op nige straat gebruik nie. straat in Al of nit te pak, mag geen hotter van soda CORNELUS Town Clerk nige artikels of artikel vir 'n langer tydperk op "Tye: Maandae tot Vrydae 06:00 tot 22:00. straat gelaat word as wat nodig is vir sodanige in Municipal Offices en uitpak nie en in elk geval nie langer as een Saterdae 06:00 tot 14:00. PO Box 13 uur nie. Sondae n die geheel verbied.". Christiana 2680 (2) Enige voertuig, artikel of ding wat onklaar 3 January geraak het of wat in enige straat6. in stryd met Deur Hoofstuk V na Hoofstuk X te her 1990 Notice No 41/989 subartikel (1) gelaat is, word as nommer. agtergelaat geag kan deur enige polisiebeampte of gemagtigde amptenaar van die Raad geskut word, vcrwyder 3 word en onder die sorg van 'n gemagtigde amp tenaar geplaas word. LOCAL AUTHORTY NOTCE 89 leen PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG (3)(a) Enige voertuig, artikel of ding wat ngevolge subartikel (2) geskut is, kan binne een REVOCATON AND ADOPTON OF 89 maand nadat dit aldus verwyder en geskut TRAFFC BY LAWS is die deur eienaar opgedis word teen betaling van NTREKKNG EN AANVAARDNG VAN 'n bedrag van R50 per voertuig, artikel of ding The Town Clerk of Brakpan publishes hereby VERKEERSVERORDENNGE asook enige koste wat die Raad aangcgaan het in terms of section 101 of the Local Government ten opsigte van die verwydering en skut van so Ordinance, that the Town Council has in Die Stadsklerk van Brakpan publiseer hierby danige voertuig, artikel of ding. terms of section 96 of the said Ordinance re ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op (b) ndien sodanige eienaar deur die Raad op yoked the Traffic Bylaws promulgated under Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van gespoor word en versuim om die betrokke arti Administrator's Notice No 597 of 24 December Brakpan ingevolge artikel 1961 as amended and adopted the Standard 96 van genoemde Or kel, voertuig of ding in besit te neem en die donnansie die Verkeersverordeninge afgekon Traffic Bylaws promulgated under Administra bedrag en koste in subartikel (3)(a) genoem te tors' Notice No 773 of 6 July 1988 with the dig by Administrateurskennisgewing 597 van 24 betaal binne 14 dae nadat by daartoe versoek is; Desember 1961 soos gewysig ingetrek het en die amendments set out hereunder as the Traffic of die eienaar na verloop van een maand vanaf! Standaard Verkeersverordeninge afgekondlg b die datum van verwydering en strutting nie op Bylaws of the Council. Administrateurskennisgewing 773 van 6 Julie gespoor kan word me, kan sodanige voertuig, 1. By substituting the definition of "street" 1988 met die wysigings hieronder uiteengesit as artikel of ding per openbare veiling verkoop with the following: die Verkeersverordeninge van die Raad aanvaar word. het. includes any public road as described (c) Enige voertuig, artikel of ding wat die in section 1. Deur die woordomskrywing vervang:"street" 1 of the Road Traffic Ordinance No 21 van "strut" in Raad nie per openbare veiling kan verkoop nie, of 1966 situated within the Municipality of Brak artikel 1 deur die volgende to kan op enige wyse wat die Raad goeddink van pan, as well as any road, street, thoroughfare, "straat" sluit in enige openbare pad, soos om hand gesit of vernietig word. bridge, overhead bridge or subway including skryf in artikel 1 van die Ordonnansie op Padverkeer No 21 van 1966 wat geled is binne die openbare veiling verkoop word of deur die Raad 2. By including the following definition of footpaths, sidewalks and alleys. (d) ndien die voertuig, artikel of ding op 'n Munisipaliteit van Brakpan, asook enige pad, opdre welke wyse ookal mee weggedoen word. "heavy goods vehicle" after the definition of straat, deurgang, brug, bogrondse brug of duikword die eienaar aanspreeklik gehou sin die "sneer in section 1. weg, met inbegrip van vompaaie, sypaadjies en 1.. werklike koste om clic voertuig, artikel of ding te stee. skut, op te veil of mee weg te doen en die geld "Heavy Goods Vehicle": A vehicle with a wat verkry is indien enige int sodanige veiling of maximum carrying capacity of kg. 2. Deur die volgende woordomskrywing van. "Swaargoederevoertuig" na die woordomskryw wegdoemng sal deur die Raad ungewend word ing van "straat" in artikel om enige koste to bestry. 3. By including the following sections under 1 in te voeg: Chapter V. 1, s "Swaargoederevocrtuig": 'n Voertuig met 'n bruto voertuigmassa van kg en nicer. 3. Deur die volgende artikels onder Hoofstuk TuG, WRAK, ROMP, ONDERSTEL OF V in te voeg: DELE VAN VOERTUG OP PERSEEL 12. Niemand mag op enige straat enige voer tuig op enige wyse ebruik waarin of waarop enige goedere op sodanige wyse vervoer word dat dit die oppervlakte van enige straat raak nie, of. in die geval van enige goederevocrtuig..dit s op so 'n wyse gebruik dat die goedere, of enige eedeelte daarvan, nit die laaibak of vragruim. of it eniee honer in of op die voertuig, of in of op die laaibak of vragruim van die voertuig. lek of. ontsnap. of daaruit stort of mors nie.'. HOOFSTUK X "11. No person shall use any vehicle to trans port any goods on any street which are not BOU VAN NE PADWAARDGE VOER soundly and safely contained within the vehicle, or within the loading bin or the cargo hold in the case of a goods vehicle. "11. Niemand mag op enige straat enige voer 3741) Behoudens die Upalings van subartikel 12. No person shall use any vehicle in any twig gebruik waarmee enige goedere vervoer (2), mag niemand toelaat dat 'n voertuig wat nie manner on which or in which goods are trans word wat nie mewig en veilig binne die voertuig, padwaardig is nie, of die wrak, romp, onderstel, ported in such a way as to allow such goods to of binne die laaibak of vragruim. in geval van 'n enjin of onderdeel van 'n voertuig vir 'n onafge come into contact with the surface of any street, goederevoertuig, gehou word nie". broke tydperk van 7 (sewe) dae op 'n perseel or, in the case of any goods vehicle, use it in such wat aan horn behoort of deur horn geokkupeer a manner and to allow the goods or a portion word aanwesig wees nie. ndien sodanige voertuig, wrak, romp, onderstel, enjin of onderdeel from the loading bin or goods area, from any thereof to leak, escape, be dumped or littered na die mening van die Raad onooglik is of container in or on the vehicle or from in or on moontlik ergenis kan veroorsaak aan die inwo ners van die buurt en sigbaar is vanaf 'n straat of aangresende perseel kan die Raad sodanige voertuig. calin. wrak, romp, onderstel, of onderdecl op koste van die eienaar verwyder en daarmee wegdoen op enige wyse wat die Raad goeddink indien die eienaar in gebrcke bly om the loading bin or goods area of such vehicle.". acc4ordbinyglrycnumbering the remaining sections 5. By inserting the following Chapters after Chapter V:

88 . 1 auction 88 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE 1990 CHAPTER V present in or on any road situated within the mu Particulars of the application are open for i nicipality of Brakpan for any purpose whatso spection during normal office hours at the offi LEAVNG OF VEHCLE. ARTCLE OR ever and no person shall use any such vehicle on of the Head: Urban Development, Fouit THNG ON A STREET any such street outside of the following times. Floor, Office No 72, Civic Centre, Christiaan de \ Wet Road, Florida Park for a period of (1) No person shall allow any vehicle. arti "Times: Mondays to Fridays 06:00 to (twenty eight) days from 3 January cle or thing belonging to him or in his charge or 22:00. control Objections to or representations in respect of Saturdays 06:00 to 13:00. the application must be lodged with or made in (a) to remain on any street so as to cause ob writing and in duplicate to the Head: Urban De struction to the traffic or obscure visibility or in Sundays Completely prohibited.". velopment, Private Bag X30, Roodepoort 1725 commode any person law fully using the street; within a period of 28 (twenty eight) days from 3 or 6. By renumbering Chapter V to Chapter January X. (b) subject to the provisions of subsection (2), ANNEXURE should it be absolutely necessary to pack or unpack any articles in the street. no article shall be Name of township: Groblerpark Extension left in any street for a period longer than is abso 46.. lutely necessary for such packing or unpaking to be done and in any case for not longer than one PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG Full name of applicant: Rosmarin and Asso (1) hour. 90 ciates. Number of erven in proposed township: (2) Any vehicle. article or thing. broken down STADSRAAD VAN ROODEPOORT "Residential 2": 4 or left in any street in contravention of subsection (1) shall be regarded as abandoned and may Erven. Description of land on which township is to be be impounded by a police officer or any autho KENNSGEWNG VAN AANSOEK OM established: The land is described as Portion 176 rized official of the Council and removed and STGT1NG VAN DORP of the farm Roodepoort 237 G, Transvaal. placed in charge of an authorized official. (3)(a) Any vehicle, article or thing impounded Die Stadsraad van Roodepoort gee hiermee Situation of proposed township: The property is adjacent to Main Reef Road andis situated in terms of subsection (2) may within one month ingevolge artikel 69(3) van die Ordonnansie op from the date of removal and impounding be re Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie north west of Groblerpark Extension 14. covered by the owner on payment of an amount 15 van 1986), kennis dat in aansoek om die dorp Reference number: 17/3 Groblerpark Eaten of R50 per vehicle, article or thing and any other in die Bylae hierby genoem, te stig deur hom sion 46. costs incurred by the Council for removal and ontvang is. impounding of such vehicle, article or thing. 3 January 1990 Besonderhede van die aansoek le ter insae ge Notice No 1/1990 (b) f such owner is traced by the Council and durende gewone kantoorure by die kantoor van fails to recover the vehicle, article or thing con die Hoof: Stedelike Ontwikkeling, Vierde Vlak, 3 10 cerned and fails to pay the amount and costs re Kantoor No 72, Burgersentrum, Christiaan de ferred to in subsection (3)(a) within 14 days of Wetweg, Florida Park vir 'n.tydperk van (agtbeing requested to do so; or after a lapse of one entwintig) dae vanaf 3 Januarie month from the date of removal and impound PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG ing the owner cannot be traced, such vehicle, Besware teen of vertoe ten opsigte van die ar 91 tide or thing may be sold by public auction. aansock moet binne 'n tydperk van 28 (agtentwintig) dae vanaf 3 Januane 1990 skriftelik en (c) Any vehicle, article or thing which the in tweevoud by of tot die Hoof: Stedelike Ont ROODEPOORT WYSGNGSKEMA 52 Council is unable to sell by public auction may wikkeling by bovermelde adres of by Roodebe disposed of or destroyed in any manner which poort Stadsraad, Privaatsak X30, Roodepoort Hierby word ooreenkomstig die bepalings van the Council deems fit ingedien of gcrig word. artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorps bcplanning en Dome, 1986, bekendgemaak dat (d) f the vehicle, article or thing is sold by BYLAE die Stadsraad van Roodepoort goedgekeur het public auction or disposed of by the Council in any manner deemed fit, the owner shall be liable Naam van dorp: Groblerpark Uitbreiding 46. dat die Roodepoortdorpsbeplanningskema, 1987, gewysig word deur die grondgebruiksone for the actual cost to impound, sell by public Voile naam van aansoeker: Rosmarin en As van 'n deel van Erf 1185, Florida Park Uitbreior dispose of the vehicle, article or thing date. ding 5, te wysig vanaf "Regering" en "Openbare and the money, if any, realized from such auc Oopruimte" na "Residensieel 3". tion or the disposal shall be used to defray any Aantal erwe in voorgestelde dorp: "Residen costs. sieel 2": 4 Erwe. Besonderhede van die wysigingskema word in CHAPTER X Beskrywing van grond waarop dorp gestig Department van Plaaslike Bestuur, Behuisi KEEPNG OF UNROADWORTHY VE staan te word: Die grond word beskryf as Ge en Werke, en is by die Hoof: Stedelike HCLE, WRECK, BODY CHASSS OF deelte 176 van die plaas Roodepoort Ontwikkeling, Roodepoort beskikbaar vir PARTS OF VEHCLE ON PREMSES Transvaal. inspeksie to allc redelike tye. bewaring gehou deur die Direkteungeneraa 37.0) Subject to the provisions of subsection Ligging van voorgestelde dorp: Die eicndom Die datum van die inwerkingtreding van die (2), no person shall allow a motor vehicle which word begrens deur Hoofrifweg en is noordwes skema is 3 Januarie is not roadworthy, or the wreck, body, chassis, van Groblerpark Uitbreiding 14 gelee. engine or part of a motor vehicle to be present Hierdie wysiging staan bekend as die Roode for a continuous period of 7 (seven) days on Verwysingnommer: 17/3 Groblerpark Uit poort wysigingskema 52. premises owned or occupied by him. f such mo breiding tor vehicle wreck, body, chassis, engine or part 3 Januarie 19Januarie 90 Kennisgewing No 2/1990 in the opinion of the Council, is unsightly or is Kennisewin gg No 1/1990 likely to cause annoyance to inhabitants of the neighbourhood and is visible from a street or any adjoining premises the Council may remove of such vehicle, wreck, body chassis, engine or LOCAL AUTHORTY NOTCE 91 part at the cost of the owner and dispose thereof LOCAL AUTHORTY NOTCE 90 in such manner which the Council deems fit should the owner fail to remove it after being ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME notified by the Council to do so. CTY COUNCL OF ROODEPOORT 52 (2) The provisions of subsection () shall not apply to premises legally dealing in vehicles, ye NOTCE OF APPLCATON FOR ESTAB t is hereby notified in terms of section hide parts or scrap or on which the repair of ve LSHMENT OF TOWNSHP 57()(a) of the Town planning and Townships hides or parts of vehicles including panelbeating Ordinance, 1986, that the Roodepoort City is legally carried out. The Roodepoort City Council hereby gives Council has approved the amendment of the CHAPTER X notice in terms of section 69(6)(a) mad in con Roodepoort Town planning Scheme, by TME RESTRCTON ON HEAVY GOODS junction _with section 96(3) of the Town plan amendi Parkth Extension 5. (Ordinance 15 of 1986), that an application to and "Public Open Space" to "Residential 3". 38. Heavy Goods Vehicles transporting sand, establish the township referred to in the Annex Particulars of the amendment scheme are filed stone. sludge or ash may not move. stop or be ure hereto, has been received by it. with the Director General: Department of Local t

89 , 1 beplanning PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY [:..._Government,. Housing and Works, and The date this scheme will come into operation This amendment is known as the Roodepoort e Chief: Urban Development, Roodepoort is 3 January Amendment Scheme 122. open for inspection at all reasonable tinnidesnre This amendment is known as the Roodepoort 3 January 1990 Amendment Scheme 173. Notice No 174/1989 The date this scheme will come into operation is 3 January January 1990 This amendment is known as the Roodepoort Notice No 173/ i' Amendment Scheme January 1990 PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG Notice No 2/ PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 3 93 ROODEPOORT WYSGNGSKEMA 249 ROODEPOORTWYSGNGSKEMA 122 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorps PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG beplanning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat Hierby word ooreenkomstig die bepalings van 92 die Stadsraad van Roodepoort goedgekeur het artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie on Dorosr dat die Roodepoort dorpsbeplanningskema, en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat 1987, gewysig word deur die grondgebruiksone ROODEPOORT WYSGNGSKEMA 173 die Stadsraad van Roodepoort goedgekeur het van Erwe en 910, Roodepoort te wysig dat die Roodepoort dorpsbeplanningskeina, vanaf "Residensieel " met 'n digtheid van een 1987, gewysig word deur die grondgebniiksone Hierby word ooreenkomstig die bepalings van woonhuis per 700 m2 na "Besigheid 4". van Erwe 353 tot 355, 362 tot 363, 1714 en 2090 artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorps (voorheen Erwe 352 en 361), Roodepoort te wy Besonderhede van die wysigingskema word in beplanning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat s' vanaf "Residensieel 4" en "Voorgestelde bewaring gehou deur die Direkteur gencraal: 1 die Stadsraad van Roodepoort goedgekeur het ce paaie en verbredings" na "Spesiaal" vir Departement van Plaaslike Bestuur, Behuising dat die Roodepoort nu dorpsbeplanningskema, hede. n Werke, en is by die Hoof: Stedelike 987, gewysig word deur die grondgebruiksone an Erf 123, Floracliffe Uitbreiding 1, wysig Ontwikkeling, Roodepoort beskikbaar vir e..tensnywer vanaf "Residensieel 1" rat "Spesiaal" vir Otto Besonderhede van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur inspeksie te alle redelike tye. generaal: Pdontiese praktyk en/of woonhuis. Departement van Plaaslike Bestuur, Behuisin g Die datum van die inwerkingtreding van die en is by die Hoof: Stedelike skema is 3 Januarie t Besonderhede van die wysigingskema word in Werke, en, Ontwikkeling, Roodepoort beskikbaar vir bewaring gehou deur die Direkteurgeneraat: Departement van Plaaslike Bestuur, Behuising inspeksie te alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as die Roode poort endie wysigingskema 249. Werke, en is by die Hoof: Stedelike datum van die inwerkingtreding van die F Ontwikkeling, Roodepoort beskikbaar vir skema is 3 Januarie Januarie 1990 p inspeksie te alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as die Roode Kennisgewing No 176/1989 Die datum van die inwerkingtreding van die poor[wysigingskema 122. skema is 3 Januarie LOCAL AUTHORTY NOTCE 94 3 Januarie 1990 Hierdie wysiging staan bekend as die Roode Kennisgewing No 174/1989 i poort wysigingskema 173. ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME Januarie 1990 / Kennisgewing No 173/1989 t is hereby notified in terms of section LOCAL AUTHORTY NOTCE 93 57(1)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that the Roodepoort City ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME Council has approved the amendment of the LOCAL AUTHORTY NOTCE Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by amending the land use zone of Erven and 910, Roodepoort, from ''Residential 1" with ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME t is hereby notified in terms of section a density of one dwelling per 700 m2 to "Busi (1)(a) of the Town planning and Townships ness 4". Ordinance, 1986, that the Roodepoort City Council has approved the amendment of the Particulars of the amendment scheme arc filed t is hereby notified in terms of section Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by with the Director General: Department of Local 57(1)(a) of the Town planning and Townships amending the land use zone of Erven 353 to 355, Government, Housing and Works, and ' Ordinance, 1986, that the Roodepoort City 362 to 363, 1714 and 2090 (previously Erven 352 the Chief: Urban Development, Roodepoort ' Council has approved the amendment of the and 361), Roodepoort from "Residential 4" and and are open for inspection at all reasonable Roodepoort Townplanning Scheme, 1987, by "proposed new roads and widenings" to "Spe times. amending the land use zone of Erf 123, Flora cial" for service industries_ cliffe Extension, from "Residential 1" to "Spe i The date this scheme will come into operation sial" for Orthodontist practice and/or dwelling Particulars of the amendment scheme are filed is 3 January house. with the DirectorGeneral: Department of Local Government, Housing and Works, and This amendment is known as the Roodepoort Particulars of the amendment scheme arc filed the Chief: Urban Development, Roodepoort Amendment Scheme 249. with the Director General: Department of Local and are open for inspection at all reasonable Government, Housing and Works, and 3 January 1990 times. the Chief: Urban Development, Roodepoort Notice No 176/1989 C and are open for inspection at all reasonable The date this scheme will come into operation times. is 3 January PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 14 LOCAL AUTHORTY NOTCE 14 1 WSTADSRAAD VAN KLERKSDORP SERTFKATE EN VERSKAFFNG VAN NLGTNG EN DEN STE 11. VASSTELLNG VAN TAREE VR DE UTREKNG VAN Hiermee word kennis gegee ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) an die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad die volgende tariewe vir die uitreiking van sertifikate en verskaffing van inligting en dienste met ingang van stel het: 1 November 1989 vasge ber 1989: TOWN COUNCL OF KLERKSDORP FXNG OF TARFFS FOR THE SSUE OF CERTFCATES AND THE FURNSHNG OF NFORMATON AND SERVCES Notice is hereby given in terms of the provisions of section 80B(8) of the oral Government Ordinance, 1939, as amended, that the Town Council has determined the following tariffs for the issue of certificates and the furnishing of information and services with effect from Novem 1

90 90 PROVNSALE KOERANT, 3 JANUARE Tensy anders bepaal, moet iedere persoon wat inligting uit enige van Except where otherwise provided, every applicant for information die Raad se registers verlang,. die voorgeskrewe bedrag volgens die tarief from any of the Council's records, shall pay the charge prescribed in the hicronder betaal vir enige inligting wat verskaf word; met dien verstande following Tariff of Charges for any information furnished, provided that dat inligting wat verlang word deur die Sentrale Regering of enige Pro information which is required by the Central Government, or any Pro vinsiale Administrasie of Plaaslike Bestuur, of deur enige persoon ten vincial Administration or Local Authority, or by any person in respect of aansien van eiendom in sy naam geregistreer of deur sy behoorlik gemag property registered in his name or by his duly authorised agent for the tigde agent vir die doel van betaling van enige belasting of gelde wat ver purpose of affecting payment of any rates or fees which might be due and skuldig en betaalbaar mag wees, kosteloos vcrstrek sal word: payable, shall be given free of charge: (1) Verskaffing van naam en adres van persoon of beskrywing van in (1) For furnishing name and address of any person or description of a eiendom: R3,00 property: 83,00 (2) nspeksie van enige akte, dokument, kaart of enige besonderhede (2) For the inspection of any deed, document, diagram or details relatin verband daarmee: R3,00 ingthereto: 83,00 (3) Verskaffing van waardasiesertifikaat: R3,00 (3) For the supply of any certificate of valuation: R3,00 (4) Endossement op "Verklaring deur Koper" vorms: R3,00 (4) For endorsement on "Declaration of Purchaser" forms: R3,00 (5) Voortdurende sock van inligting, per uur of gedeelte daarvan: (5) For any continuous search for information, per hour or part there R20,00 of: R20,00 (6) Minutes van Raadsvergaderings asook die jaarlikse staat of uittrek (6) Minutes of Council meetings as well as annual statement or ab sels van die rekenings van die Raad en kopiee van die rapport van die stracts of the Council's accounts and copies of the Auditor's report there Ouditeur daaroor, per folio van 150 woorde of gedeelte daarvan: 30c on, per folio of 150 words or part thereof: 30c (7) Rekenaardrukstukke (7) Computer printouts (a) Kieserslys (i) Blanke kieserslys (aa) Vir enige enkele wyk: R20,00 plus AVB (a) Voters roll: (i) Voters roll for Whites (aa) For any single ward: R20,00 plus GST (bb) Vir volledige stel dertien wyke: R200,00 plus AVB (bb) For full set thirteen wards: R200,00 plus GST P (ii) ndier kieserslys Vir volledige stel eon wyk: 820,00 plus AVB (iii) Kleurling kieserslys Vir volledige stel een wyk: R20,00 plus AVB (ii) Voters roll for ndians For full set one ward: R20,00 plus GST (iii) Voters roll for Coloureds For full set one ward: R20,00 plus GST (b) Waarderingslys: (b) Valuation roll: 1 (i) Voile besonderhede met betrekking tot enige enkele dorpsgebied of voorstad: R30,00 plus AVB (ii) Volledige waarderingslys: R400,00 plus AVB (c) Naam en adreslys met betrekking tot water en/of elektrisiteitsverbruikers: (Ten opsigte van enige enkele dorpsgebied of voorstad: R20,00 plus (i) Full details in respect of any single township or suburb: R30,00 plus GST (ii) Full valuation roll: R400,00 plus GST (c) List of names and addresses in respect of water and/or electricity consumers: (i) n respect of any single township or suburb: R20,09 plus GST AVB (ii) Full list: R300,00 plus GST (ii) Volledige lys: P300,00 plus AVB (d) nformation in respect of licences issued in terms of the Licensing (d) nligting betreffende lisensie wat ingevolge die Ordonnansie op Li Ordinance, 1974: sensies, 1974 uitgereik is: (i) Full list: R40,00 plus GST (i) Volledige lys: R40,00 plus AVB (e) Any other computer print outs: 30c per printout page, with Enige ander rekenaardrukstukke: 30c per drukstukbladsy met 'it minimum of 83,00 plus GST minimum a.(e) van R3,00 plus AVB (8) Copies of Town Plan (Scale : ) (8) Dorpsplanafdrukke (Skaal 1:20 000) For every copy: R4,00 plus GST Vir iedere planafdruk: R4,00 plus AVB (9) Sale of Postcards: Per postcard: 31c plus GST (9) Verkoop van poskaarte: Per poskaart: 31c plus AVB (10) Sale of copies of plans: The fees as set out hereunder plus GST, (10) Verkoop van planafdrukke: Die gelde hieronder uiteengesit plus which tariff shall increase yearly on 1 July with 10 % rounded off to the AVB, wetke tarief jaarliks op 1 Julie met 10 % afgerond tot die naaste nearest cent: sent verhoog word: Lengte Gewone papier Dun film Dik film Durester Length Ordinary paper Thin film Thick film Durester 25 cm 82,50 R 6,02 R 6,89 R 6,12 25 an 82,50 R 6,02 R 6,89 R 6,12 50 cm 83,03 R0,07 R11,84 R cm 83,03 R10,07 81,84 80,26 ( 75 cm R3,58 814,10 86,79 R14,43 75 cm 83,58 R14,10 R16,79 R14, cm R4,10 R18,18 821,73 R18, cm R4,10 R18,18 R21,73 R18, cm R4,64 822,25 R26,68 R22, cm 84,64 R22,25 R26,68 R22,73 \ 150 cm R5,18 826,30 831,62 R26, cm 85,18 826,30 R31,62 R26,88 A3 R2,70 A3 R2,70 A4 R2,58 A4 R2,58 (11) Vir enige sertifikaat inligting, uittreksel uit of insae in 'n doku (11) For any certificate, information, extracts from or inspection of a ment of rekord waarvoor nie in paragrawe () tot (10) voorsiening ge document or record not provided for in paragraph ( ) to (10) for each maak word nie, vir iedere sodanige sertifikaat, inligting, uittreksel of such certificate, information. extract or inspection: R2,50. 1 insae: R2,50. i Niks vervat in die voorgaande bepalings sal gcag word die Stadsraad te Nothing contained in the aforegoing provisions shall have the effect of verplig om enige sodanige inligting te verskaf nie, uitgesondcrd soos be obliging the Council to furnish such information save as provided in sec. paal in artikel 33 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, lion thirty three of the Local Government Ordinance, Burgersentrum J L MULLER Civic Centre J L MULLER. Klerksdorp Stadsklerk Kleiksdorp Town Clerk q 8 Desember December 1989 Kennisgewing 245/1989 Notice 245/1989 V. 3

91 La. r PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY PLAASLKE BESTUURSKENNSGEWNG 76 LOCAL AUTHORTY NOTCE 76 DORPSRAAD VAN KNROSS WYSGNG VAN VASSTELLNG VAN GELDE VR DE LEWE RNG VAN ELEKTRSTET VLLAGE COUNCL OF KNROSS AMENDMENT TO DETERMNATON OF CHARGES FOR ELEC TRCTY SUPPLY ngevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, n terms of section 8013(8) of the Local Government Ordinance, 1939, 1939, word hierby bekendgemaak dat die Dorpsraad van Kinross, by it is hereby notified that the Village Council of Kinross has by Special Spesiale Besluit, die Vasstelling van Gelde vir die Lowering van Resolution, further amended the Determination of Charges for Electrici Elektrisiteitsvoorsiening, gepubliseer in Provinsiale Koerant 4355 van 21. ty Supply, published in Provincial Gazette 4355 of 21 November 1984, as November 1984, soos gewystg, met ingang van 1 Julie 1989, verder gewy amended, by the substitution for item 2 of the following with effect from sig het deur item 2 deur die volgende to vervang: 1July 1989: "2. Gelde vir die Lowering van Elektrisiteit. "2. Charges for the Supply of Electricity: Vaste Ecnheidsheffing kv.a Basic Unit Charge kv.a Hefting per kw.h per maand Charge per kw.h per month Tipe voorsiening R C R C R C Type of Supply R C R C R C Huishoud 60 ampere eenfasig Domestic 60 amp singlephase like ver 70 ampere eenfasig consu 70 amp singlephase bruikers 60 ampere driefasig mem 60 amp threephase Handels 30 ampere eenfasig Business 30 amp single phase nywerheids 50 ampere eenfasig industrial 50 amp single phase & alg. ver 60 ampere eenfasig & General 60 amp singlephase bruikers bo consu above i 60 ampere eenfasig mers 60 amp singlephase rootmaat erbruikers 40 ampere driefasig amp threephase Laagspanning Bulk Con Low Tension Hoogspanning ". sumers High Tension ". A G Rani Stadsklerk A G SMTH Town Clerk Munisipale Kantore Voortrekkerweg Municipal Offices Voortrekker Road Privaatsak 50 Private Bag 50 Kinross Kinross Januarie January Kennisgewing No 17/1989 Notice No 17/1989 i tl, / ill

92 92 PROVNCAL GAZETTE, 3 JANUARY 1990 BELANGRKE OPMERKNGS N VERBAND METTENDERS MPORTANT NOTCES N CONNECTON WTH TENDERS 1. Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amptelike. The relative tender documents including the Transvaal Provincial tendervorms van die Transvaalse Provinsiale Administrasie, is op aan Administrator's official tender forms. are obtainable on application form vraag by die onderstaande adresse verkrygbaar. Sodanige dokumente as the relative addresses indicated below. Such documents and any tender mede enige tender kontrakvoorwaardes wat nie in die tenderdokumente contract conditions not embodied in the tender documents are also avail opgeneem is nie, is ook by die genoemde adresse ter insae beskikbaar. able for perusal at the said addresses.., Tender vewysing Posadres Kamer Gebou Verdie Foon Tender Postal address Room Building Floor Phone No ping Ref No. THA Uitvoerende Direk 615 Van der tear: Talc Hospi Stel THA Executive Director of 615 Van der taaldienste, Pnvaat Gebou Hospital Services Stel sak X221, Branch. Private Building Bag X221, THB Uitvoerende Direk 605 Van der en teur: Tak Hospi Stel x243 THB Executive Director of 605 Van der THC taaldienste, Pnvaat Gebou and Hospital Services Stel x 243 sak X221, THC Branch, Private Building Bag X221. THD Uitvoerende Direk 609 Van der teur: Tak Hospi Stel x247 THD Executive Director of 609 Van der taaldienste, Pnvaat Gebou 'Hospital Services Stel x247 sak X221, Branch. Private Building Bag X22. SEKR. Direkteur generaal 136 Van der (Aankope en Voor Stel x280 SECR. DirectorGeneral 136 Van der rade), Privaatsak Gebou (Purchases and Stel x 280 X64, Supplies), Private Building 1 Bag X64, TR Uitvoerende Direk D307 Provin teur: Tak Panic, siale TR Executive Director. D307 Provincial Privaatsak X197, Gebou Transvaal Roads Building T Branch, Private Bag X197, TWB Hoofdirekteur, Hoof E103 Provin direktoraat Werke, siale TWB Chief Director, Chief E103 Provincial Privaatsak X228, Gebou Directorate of Building Works, Private Bag X228., THW Hoofdirekteur, CM 5 Provin M Chief Director, Chief THW ' Directorate of Works, Werke, Privaatsak Gebou Private Bag X228, X228. Hoofdirektoraat sialecm 5 Provincial M Building 2. Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of enige ten 2. The Administration is not bound to accept the lowest or any tender der aan te neem nie en behou.hocn die reg voor om 'n gedeelte van 'n and reserves the right to accept a portion of a tender. tender aan te neem. 3. All tenders must be submitted on the Administration's official tel. 3. Alle tenders meet op die amptelike tendervorms van die Admini der forms. strasie voorgele word. 4. Each tender must be submitted in a separate sealed envelope ad 4. edere inskrywing moet in 'n afsonderlike verseelde koeveri inge dressed to the Deputy Director: Provisioning Administration Control. dien word, geadresseer aan die Adjunk direkteur: Voorsieningsadminis PO Box 1040,, and must be clearly superscribed to show the ten S trasiebeheer, Posbus 1040,, en moet duidelik van die opskrif derer's name and address, as well as the number, description and closing voorsien wees ten einde die tenderaar se naam en adres aan te teen, date of the tender. Tenders must be in the hands of the Deputy Director asook die nommer, beskrywing en sluitingsdatum van die tender. nskry by 11h00 on the closing date. wings moet teen op die sluitingsdatum, in die Adjunkdirekteur se i hande wees. 5. f tenders are delivered by hand. they must be deposited in the tender box at the enquiry office in the foyer of the Provincial Building and 5. ndien inskrywings per hand ingedien word, meet hulle teen the Pretorius Street main entrance (near Bosman Street corner). Pre. op die sluitingsdatum in die tenderbus geplaas wees by die navraagkan toria, by h00 on the closing date. 1 toor in die voorportaal van die Provinsiale Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraat se kant (naby die hock van Bosmanstraat),. COD GROVE, Deputy Director: Provisioning Administration Control C G D GROVE, AdjunkDirekteur: Voorsieningsadministrasiebeheer. 25Oktober October 1989 t 41 \

93 ,, 1 organs: PRO VNSALE KOERANT. 3 JANUARE r TENDERS TENDERS LW Tenders wat voorheen gcpubliseer is en waarvan die NB Tenders previously published and where the closing dates have sluitingsdatum nog nie verstreke is nie, word nic in hierdie kennisgewing not yet passed, have not been repeated in this notice. Tenders are norherhaal Me. Tenders word normaalweg 35 weke voor die sluitingsdatum gepublisecr. mally published 35 weeks before the closing date. TRANS VAALSE PRO VNSALE ADMNSTRASE TENDERS TRANSVAAL PROVNCAL ADMNSTRATON TENDERS Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope Tenders are invited for the following services / supplies / word sales. (Unless otherwise indicated in the description tenders ingewag. (Tensy dit in die is uiteensetting anders aangegee are for supplies): word, word tenders vir voorrade bedoel): 1111 / r Description of Tender Closing Date Tender Beskrywing van Tender Sluitingsdatum THA 21/90 Hartdefibrillatothmonitor: Baragwanath hospitaal/cardiac defibrillator/monitor: Baragwanath Hospital 01/02/1990 THA 22/90 EKG masjien: Baragwanath hospitaavecg machine: Baragwanath Hospital 01/02/1990 THA 23/90 Glukometer: Baragwanathhospitaal/Glucometer: Baragwanath Hospital 01/02/1990 THA 24/90 Hemoglobienmeter: Ga Rankuwa hospitaavhaemoglobinometer: GaRankuwa Hospital 01/02/1990 THA 25/90 Werkbanksentrifuge: Ga Rankuwa hospitaal/bench top centrifuge: Ga Rankuwa Hospital 01/02/1990 THA 26/90 Suigeenheid: Kalafong hospitaal/suction unit: Kalafong Hospital 01/02/1990 THA 27/90 Laserterapietoerusting: KalafonghospitaaVLaser therapy equipment: Kalafong Hospital 01/02/1990 THA 28/90 Roosterkasset: Pietersburg hospitaal/grid cassette: Pietersburg Hospital 01/02/1990 THA 29/90 Vakuumekstraktor vir verloskunde: SannierhofhospitaaVVacuum extractor for obstetrics: Sannieshof Hospital 01/02/1990 THA 30/90 Verpleegkundeopleidingspop: Gesinsbeplanning, TPA/Nurse trainingdolt:tpa Family Planning 01(02/1990 THA 31/90 Glukometer: Warrnbadse Hospitaal/Glucometer: Warm Baths Hospital 01/02/1990. THA 32/90 EKG masj len : Willem Cruywagenhospitaalf ECG machine: Willem Cruywagen Hospital 01/02/1990 THA 33/90 Romp met kop en mans en vroueorgane: Coronation verplegingskollegeffrunk with head and male and female Coronation Nursing College 01/02/1990 THA 34/90 Ultrasoniese fetushartdetektor: Witbankse HospitaaVUltrasonic fetal heart detector: Witbank Hospital 01/02/1990 THA 35/90 Suigeenheid: Witbankse Hospitaal/Suction unit: Witbank Hospital 01/02/1990 THA 162/89 Gordyne sous aangehegte spesifikasie/curtains as per attached specification 24/01/1989 : 163/89 Mikroverfilming van lustonese koerante/microfilming of historical newspapers 24/01/1990 le P 1

94 :, 94 PROVNS1ALE KOERANT, 3 JANUAR1E 1990 NHOUD Prklamasie CONTENTS Proclamation 1. Florida Uitbreiding 2: Uitbreiding van Grense 1 1. Florida Extension 2: Extension of Boundaries Administrateurskennisgewings Official Notices 856. Plaaslike Gebiedskomitee van Muldersdrift 2 1. Modderfontein: Amendment to Parking Grounds 1. Dorp Tzaneen Uitbreiding 24: Verklaring tot Goedge Regulations 17 keurde Dorp 3 2. Machadodorp: Amendment to Bylaws Relating to 2. Tzaneen wysigingskema 25 5 Dogs Porp Rand Leases Uitbreiding 2: Verklaring tot Goedgekeurde Dorp 5 4. Roodepoortwysigingskema 5 8 Administrator's Notices 5. Eastgate Uitbreiding 7: Verklaring tot Goedgekeurde Dorp The Local Areas Committee of Muldersdrift 2 6. Sandton wysigingskema Tzanecn Extension 24 Township: Declaration as Ap 7. Pretoriuspark Uitbreiding 3: Verklaring tot Goedge proved Township 3 keurde Dorp Tzaneen Amendment Scheme wysigingskema Township Rand Leases Extension 2: Declaration as 9. Potchefstroom wysigingskema Approved Township Grimbeekpark Uitbreiding 7: Verklaring tot Goedge 4. Roodepoort Amendment Scheme 5 8 keurde Dorp Eastgate Extension: Declaration as Approved Town. 11. Roodepoortwysigingskema ship Munisipaliteit Germiston: Voorgestelde Verandering 6. Sandton Amendment Scheme van Grense Pretorispark Extension 3: Declaration as Approved 13. Munisipaliteit Stilfontein: Voorgestelde Verandering Township 10 van Grense Amendment Scheme , 14. Wet op Geestesgesondheid, 1973 (Wet No 18 van 9. Potchefstroom Amendment Scheme ): Aanwysing van Hoofdirekteur: Gemeen 10. Grimbeekpark Extension 7: Declaration as Approved skapsgesondheid 16 Township 11. Roodcpoort Amendment Scheme Offisiele Kennisgewings 12. Germiston Municipality: Proposed Alteration of Boundaries Modderfontein: Wysiging van Parkeerterreinregulasies 13. Stilfontein Municipality: Proposed Alteration of 17 Boundaries Machadodorp: Wysiging van Standaardverordeninge 14. Mental Health Act, 1973 (Act No 18 of 1973), Desig Betreffende Ronde 17 nation of Chief Director: Community Health 16 Algemene Kennisgewings 711 % General Notices Stadsraad van Midrand streek wysigingskema Town Council of Midrand Klerksdorp wysiguigskema Region Amendment Scheme Klerksdorp wysigingskema Klerksdorp Amendment Scheme Halfway House en Clayville wysigingskema Cerksdorp Amendment Scheme / Johannesburg wysigingskema L HalfwayHouse and Clayville Amendment Scheme Randburg wy9gingskema Johannesburg Amendment Scheme ii Sandton wysmngskema Randburg Amendment Scheme wysmngskema Sandton Amendment Scheme wyftgtngskema Amendment Scheme wysigingskema Amendment Scheme Potchefstroom: Getal en Sonering van Erwe: 1991 erwe Amendment Scheme Number of Zoning of Erf 1991, Potcherstroom Bronkhorstspruit: Kennisgewing van Verbetering: 1. Bronkhorstspruit: Correction Notice: Water Supply Watervoorsiening 17 Services Btonkhorstspruit: Kennisgewing van Verbetering: 2. Bronkhorstspruit: Correction Notice: Drainage Ser Rioleringsdienste 17 vices Johannesburg: Verdeling van Grond 25 / Johannesburg: Divison of Land 2 4. : Kennisgewing van Ontwerpskema :NoticeofDraftScheme 2 5. Alberton vrysigingskema Alberton Amendment Scheme Albertanwysigingskema AlbertonAmendment Scheme Alberton wysigingskema AlbertonAmendment Scheme Halfwayhouse en Clayville wysigingskema Halfway House and Clayville Amendment Scheme Germiston wysigingskema Germiston Amendment Scheme Mionise Dorp Monise Township Moriting Dorp 28. MoritingTownship Phake Dorp Phake Township Ackerville Dorp Ackerville Township lbaxa Dorp lbaxatownship 29 t, 15. Sall Dorp Sali Township Pimville Sone 7 Dorp Pimville Zone 7 Township 30 r 17. Makulong Dorp Makulong Township 30 '1/4., 18. Ncala Dorp NcalaTownship 30 ":' 19. Moseleke East Dorp Moseleke East Township Saulsville Dorp Saulsville Township Moseleke East Dorp Moseleke East Township Motsomai Dorp Motsomai Township Mngadi Dorp MngadiTownship Mpho Dorp Mpho Township Esiziba Dorp Esiziba Township Meadowlands Dorp Meadowlands Township Orlando Township Orlando Township Zuma Dorp ZumaTownship Tshongweni Dorp Tshongwcni Township 34 \. 30. Twala Dorp Twala Township Ncala Dorp NcalaTownship Teanong Dorp Teanong Township Willow Park Manor Uitbreiding 1 Dorp Willow Park Manor Extension 1 Township Welgelegen Uitbreiding 1 Dorp Welgelegen Extension 1 Township 35 N 35. Willow Park Manor Uitbreiding 2 Dorp Willow Park Manor Extension 2 Township 35 1/4 36. Bromhof Uitbreiding 7 Dorp Bromhof Extension 7 Township 35 1

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

Provincial Gazette Extraordinary

Provincial Gazette Extraordinary I HE PRO VINOP OF Gauteng DIE PROVINFtIF GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant iiili iii Vol. 12 PRETORIA, 24 2006 No. 268 Ule oil hove the power to prevent RIDS RIDS

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

-....,. ~ -., T ~ ri~ r _I.JVIIVI.,~ - I.J~....I.~.. _I.JVIIV:-"~ v I.l.V r-- '-'. a; ;.v~ r--- '-'. c.;.v~ Provincial Gazette Provinsiale Koerant Sel

-....,. ~ -., T ~ ri~ r _I.JVIIVI.,~ - I.J~....I.~.. _I.JVIIV:-~ v I.l.V r-- '-'. a; ;.v~ r--- '-'. c.;.v~ Provincial Gazette Provinsiale Koerant Sel -....,. ~ -., T ~ r~ r _.JVV.,~ -.J~.....~.. _.JVV:-"~ v.l.v r-- '-'. a; ;.v~ r--- '-'. c.;.v~ Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

iii ±a - ''. - " - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977.

iii ±a - ''. -  - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977. cick; THE PROVNCE OF TRANSVAAL MENKO DE PR ClaSE " TRANSVAAL 0 Off trial 4azette (Registered at the Post Office as a Newspaper) _ ±a iii s Offiniiitt Warrant (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 FEBRUARY PRETORIA, 7 FEBRUARIE 2003 No. 41 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HElPUNE 1 oaoo 012

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ...

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ... 0 0 Vol. 12 AUGUST PRETORIA, 23 AUGUSTUS 2006 No. 311.0 ::r. M 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HElPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH.......... 06311" IIIII

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 27 DECEMBER

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal n MENKO THE YROVNCE OF TRANSVAAL Offiriat (gazdtr (Registered at the Post Of/ice as a Newspaper) ititisp S A Q4 sr 7Thl LBRARY tit 4( /t DE PROVNSE TRAN C V *TM PTV trzt ffintaitr /40N7i) k errant (As

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow Vol. 13 PRETORIA, 28 NOVEMBER 2007 No. 345 2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Townships Ordinance

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714.

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714. 111111111 MENAKO THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 4 111 \ 4116 DIE PROVINSIE TRANSVAAL kr :1714 Official Offisiele Gazette Koerant Selling price Verkoopprys: R130 Other countries Buitelands: R170 Vol 236

More information

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE r" ikak v3out DE PROVNSE TRANSVA MENKO LE PROVNCE OF TRANSVAAL TOttitengetootte \ R FAi )0vAiv ksi Job!filial a ; lette 0 fifilielt ig octant ig extr ao ptin it rp (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

Official is a3ettt t\,x///

Official is a3ettt t\,x/// ill 1 r Ci a LL 1/4sc 37163 :11113764b c MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL S14v P Official is a3ettt t\x/// tie in(16 ka: ky tki fr5 Dm PROVNSE TRANSV At 1 ; 11?!4t 1 4 ilf4 L Acli d pitt OW /1 / / /9 J if

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information