_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

Size: px
Start display at page:

Download "_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975."

Transcription

1 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post Office as a Newspaper) (As a Maishiad by die Poskantoor Gereaistesr) PRCE: SA 0c OVERSEAS 5c PRYS: SA `0c GORSES 5c 22 JANUARY VOL 29 PRETORA 22 JANUARE 975" 3738 No 4 (Administrators) 975 No 4 (AdMinistrateurs ) 975 : PROCLAMATON PROKLAMASE by the Director of Roads of the Province Transvaal dear die Direkteur van Paaie van die ProvinsieTrimsvaal n terms of section 7() of the Advertising on Roads ngevolge artikelt 7 Ely van die Wet op Adverteerlangs and Ribbon Development Act 940 (Act 2 of 940) en Toebou van Paaie ;94V (Wet 2 van 940) en oorand pursuant to the powers delegated to me in terms of eenkoinstig die bevoegdhede an; rilyverleen ingovolke section 6 of the said Act hereby proclaim that the artikel 6 Van die" genoemdewet:proklameer ek hiermee public road described in the subjoined Schedule shall as met ingang vanydie datuni hiervan dieopenbare pad wat from the date hereof be a building restriction road for in die bygaande Bylae beskryf is tot F boubeperkingspad the Purpose of the said Act Met die oog op die verinelde Wet /: ; :% Given tinder my Hand at Pretoria on this eighth day of Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die agste January One thousand Nine hundred and Seventy five dag van Januarie Eenduisend Negehonderd Vyfense %venlig J L TERBLANCHE J L TERBLANCHE Director of the Roads Department of the Direkteur van die Paaledepartement van die Province Transvaal Provinsie Transvaal DP /2/P72 i DP /2/P72 SCHEDULE BYLAE \ Road Description of Road Pad Beskrming van Pad P72/ The road commences at the Marico/Botswana P72/ Die pad begin by die Marico/Botswanit grens border whence it proceeds in a generally vanwaar dit in n algemene oostelike rigting easterly direction over the Moilwas Location loop oor die Moilwaslokasie a ebied asook die area and the farms Matjiesvallei 4040 Wel place Matjiesvallei 4040 Welbedacht 39 bedacht 3940 Willowpark 440 Klaar J0; Willowpark 4404 Klaarstroom FJP: distil Maiicb tot Wait dit by die itroom 237JP Kareespruit 238LP and JP Kareesprult 238 LP en /Kameeldoorn Kameeldoorn 27JP district of Marico up to the point of its junction with Provincial amisluitng daarvan inet Proidnsiale Pad Road P2/ where it terminates as indicated P2/ eindig soos op bygaande sketsplan eau on the subjoined sketch plan ADMNSTRATORS NOTCES ADMNSTRATEURSKENNSGSNGS Administrators Notice January 975 AdMinistratehrSkeninskewink 27 l 22 Januarie 975 MEYERTON AMENDMENT SCHEME NO /9 MEYERTONWYSblGSKEMA %69 t is hereby notified in terms of section 89() of the Hierby word ooreenkomstig die bepajings yan artikel Townplanning and Townships Ordinance 965 that the 89() vaticlie:ordonnansie op DorpSbepianiting en Dorpe Administrator has approved of the amendment of Meyer 965 bekend kemaak dat die Administrateur goedkeuring verleen het om:meyertonidorpsaanlegskema No 953 ton Townplanning Scheme No 953 to conform with te wysig om 00reen te stem metdie stigtingsvoorwiardes the conditions of establishment and the general plan of au die algemene plan van die dorp Meyerton:Uitbrei Meyerton Extension 6 Township ding 6

2 90 PROVNCAL GAZETTE 22 JANUARY 975 Map No 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart No 3 en die skemaklousules van die wysiging scheme are filed with the Director of Local Government skema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Pretoria and the Town Clerk Meyerton and are open Plaaslike Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Meyerfor inspection at allreasonable times ton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Meyerton Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Meyerton wysiging Scheme No /9 skema No /9 PB PB Administrators Notice January 975 Administrateurskennisgewing Januaric 975 DECLARATON OF APPROVED TOWNSHP VERKLARNG VAN GOEDGEKEURDE DORP n terms of section 69 of the Town planning and ngevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe Townships Ordinance 965 (Ordinance 25 of 965) the planning en Dorpe 965 (Ordonnansie 25 van 965) Administrator hereby declares Meyerton Extension 6 verklaar die Administrateur derby die dorp Meyerton Township to be an approved township subject to the Uitbreiding 6 tot n goedgekeurde dorp onderworpe aan conditions set out in the Schedule hereto die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae PB PB SCHEDULE BYLAE CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE MADE BY THE TOWN COUNCL OF MEYERTON DOEN DEUR DE STADSRAAD VAN MEYERTON UNDER THE PROVSONS OF THE TOWNPLAN NGEVOLGE DE BEPALNGS VAN DE CROON NNG AND TOWNSHPS ORDNANCE 965 FOR NANSE OP DORPSBEPLANNNG EN DORPE PERMSSON TO ESTABLSH A TOWNSHP ON 965 OM TOESTEMMNG OM N DORP TE STG PORTON: 93 OF THE FARM RETFONTEN NO OP GEDEELTE 93 VAN DE PLAAS PROVNCE OF TRANSVAAL WAS TEN 364LR PROVNSE TRANSVAAL TOEGE GRANTED STAAN S CONDTONS OF ESTABLSHMENT STGTNGSVOORWAARDES () Name () Nauru 6 The name of the township shall be Meyerton Extension Die naani van die dorp is Meyerton Uitbreiding 6 dorp The (2) Design of Township (2) Janina van die Dorp coos op bestaan o uit erwe en strafe Die township shall consist of erven and streets as in r aangedui Algemene Plan LG dicated on General Plan SG No No A246/72 A246/72 (3) (3) Endowment Begiftiging Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdepartement Payable to the Transvaal Education Department: Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van ar The township owner shall in terms of sections 62 tikels 62 en 630)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbe and 63() (a) of the Town planning and Townships Or planning en Dorpe 25 van 965 n globale bedrag be dinance 965 pay a lump sum endowment for educa giftiging aan die Transvaalse Onderwysdepartement taal op die grondwaarde van spesiale woonerwe in die betional purposes to the Director Transvaal Education De A UOrP partment on the land value of special residential land in the township: (i) Ten opsigte van algemene woonerwe (i) Die grootte van hierdie grond in word bereken respect of general residential erven: deur 586 vierkante meter vermenigvuldig By multiplying 586 m by the number of flat met die getal woonsteleenhede *at *in die dorp units which can be erected in the township and gebou kan word; elke woonsteleenheid geneem for this purpose each flat unit to be con to word as 99 vierkante meter groot sidered as being 99 m2 in extent (ii) Ten opsigte van spesiale woonerwe (ii) n respect of special residential erven: Die grootte van hierdie grond word bereken By multiplying 4808 m2 by the number of deur 4808 vierkante meter to vermenigvuldig special residential erven in the township met die getal spesiale woonerwe in die dorp The value of The land shall be determined in terms of Die waarde van die grond moet bepaal word krag theprovisions of section 740) and the endowment shall tens dic bepalings van artikel 74(3) en sodanige begiftibe payable in teens of the provisions of section 73of the ging is betaalbaar kragtens die bepalings van artikel 73 said Ordinance van genoemde Ordonnansie

3 PROVNKALE KOERANT 22JANUARE 95 9 (4) Disposal of Existing Conditimis of Tide (4) Beskikking oor Bestir ande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaan and servitudes if any including the reservation of rights de voorwaardes en serwitute indien enige met inbegrip to minerals but excluding: van die voorbehoud van mineraleregte maar uitgesonderd: (a) the powerline servitude registered in terms of No tarial Deed No 705/939S which affects Erven (a) die kraglynserwituut geregistreer kragtens Notariele and 042 and streets only Akte No 705/939 S wat net Erwe en 042 en strate raak (b) the servitudes registered in terms of Notarial Deeds 4 i Nos 252/970 S 253/970 S 254/970S 00/ (b) die serwitute geregistreer kragtens Notariele Aktes 97S and 759/95 S which do not affect the Nos 252/970S 253/970S 254/970S 00/ township area 97S en 759/95 S wat nie die dorpsgebied raak (5) Land for Municipal Purposes nie (5) Erwe vir Munisipale Doeleindes Erven Nos 039 to 042 as shown on the general plan shall be reserved by the township owner for the purpose Erwe Nos 039 tot 042 Boos aangedui op die algeof parks mene plan moet wit die doel van parke deur die dorps eienaar voorbehou*ord (6) Access (a) ngress from Provincial Road P25 to the township r (6) Toegang and egress to Provincial Road P25 from the (a) town ngang van Provinsiale Pad P25 tot die dorp en ship shall be limited to the junction of the streets between Erven Nos uitgang tilt die dorp tot gemelde pad word beperk 859 and 037 and 894 and tot die aansluiting van die strate tussen Erwe Nos 945 with the said road 859 en 037 en Erwe Nos 894 eri 945 met so (b) The township owner shall at its own expense sub danige pad mit to the Director Transvaal Roads Department : (b) Die dorpseienaar meet aan die Direkteur Transin terms of Regulation 93 of the Roads Ordinance vaalse Paatedepartement vir sy goedkeuring n 22 of 957 a proper geometric design layout (scale geometriese uitlegontwerp (skaal :500) van die in :500) in respect of the ingress and egress points regangs en uitgangspunt genoem in (a) hierbo ferred to in (a) above for approval The township voor owner shall when required by him to do le en wanneer dit vereis word deur die Direkteur so conpartement Transvaalse Paaiede meet die Doriiseienaar struct the said ingress and egress points at its own expense to the satisfaction of the Director Trans sodanige uitleg op eie koste ban ooreenkomstig Re veal Roads Department gulasie 93 van die Padordonnansie 22 van 957 (7) Erection of Fence or Other Physical Barrier Die applikant moet :op ele koste n heining of ander fisiese versperring prig tot bevrediging van die Direk tear Transvaalse Paaiedepartement wanneer deur horn versoek om dit te doen en die applikant moet sodanige heining of fisiese versperring in n goeie toestand hou The township owner shall at its own expense erect fence or other physical barrier to the satisfaction of thea Director Transvaal Roads Department as and when required by him to do so and the township owner such fence or physical barrier in good order shall maintain (7) Oprigtbig van Heining of Ander FisieseVersperring (8) Enforcement of the Requirements of the Controlling ( 8) Nakoming van Vereistes van die Beherende Gaya g Authority Regarding Road Reserves Betreffende Padreserwes Die applikant moet die Direkteur Transvaalse Paaie The township owner shall satisfy the Director Trans departement levrede stet betreffende die nakoming van vaal Roads Department regarding the enforcement of sy voorwaardes his conditions (9) Nakoming van Yoonvaardes (9) Enforcement of Conditions Die applikant moet die stigtingsvoorwaardes nakom The township owner shall observe the conditions of esen moet die nodige stappe doen om te sorg dat die titeltablishment and shall take the necessary steps to secure voorwaardes en enige ander voorwaardes opgel8 krag the enforcement of the conditions of title and any other tens artikel 62 van Ordonnansie 25 van 965 nagekom conditions imposed in terms of section 62 of Ordinance word: Met dien verstande dat die Administrateur die 25 of 965: Provided that the Administrator shall have bevoegdheid besit om die applikant van almal of enig the power to relieve the township owner of all or any een van die verpligtings te onthef en om sodanige ver of the obligations and to vest these in any other person :pligtings by enige ander persoon of liggaam van persone or body of persons te teat hews 3 2 CONDTONS OF TTLE " : 2 TTELVOORWAARDES ` 0 () The Erven with Certain Exceptions () Die Erwe met Sekere Uitsonderings The erven with the exception of the erven mentioned Die erwe met uitsend7ing van die erwe genoeni in in Clause (5) hereof shall be subject to the conditions Klousule (5) laervan is onderworpe aan die voorwaar = hereinafter set forth imposed by the Administrator under des hierna genoem opgele deur die Administrateur krag

4 92 PROVNCAL GAZETTE 22 JANUARY 975 the provisions of the Town planning and Townships Or tens die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplan dinance 25 of 965 ning en Dorpe 25 van 965: (a) The erf is subject to a servitude 2 m wide in fa (a) Die elf is onderworpe aan n serwituut 2 m breed your of the local authority for sewerage and other vir noel en ander munisipale doeleindes ten gunste municipal purposes along any two boundaries other van die plaaslike bestuur langs twee van sy grense than a street boundary as determined by the local uitgesonderd n straatgrens coos bepaal deur die authority plaaslike bestuur (b) No building or other structure shall be erected with (b) Geen gebon of ander struktuur "mag binne die voor in the aforesaid servitude area and no largerooted genoemde serwituutgebied opgerig word nie en geen trees shall be planted within the area of such servi grootwortelbome mag binne die {ebied van sodanige tude or within 2 in thereof serwituut of binne n afstand van 2 in daarvan ge (c) The local authority shall be entitled to deposit tem Plant word nie porarily on the land adjoining the aforesaid servi (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal tude such material as may be excavated by it during wat deur ham uitgegrawe word tydens die aanleg onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoof pypleiding en ander werke wat by volgens goed mains and other works as it in its discretion may dunke noodsaaklik ag tydelik to plaas op die grond deem necessary and shall further be entitled to wat aan die voornoemde serwituut grens en voorts reasonable access to the said land for the aforesaid is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang purpose subject to any damage done during the pro tot genoemde grond vir die voornoemde doe!: Met Bien verstande dat die plaaslike bestuur enige skade cess of the construction maintenance or removal of vergoed wat gedurende die aanleg onderhoud of such sewerage mama and other works being made verwydering van sodanige rioolhoofpypleiding en angood by the local authority der werke veroorsaak word Administrators Notice January 975 Administrateurskennisgewing Januarie 975 WTBANK AMENDMENT SCHEME NO /50 WTBANCWYSGNGSKEMA NO: /50 t is hereby notified in terms of section 89() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance 965 that the 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Administrator has approved of the amendment of Wit Dorpe 965 bekend gemaak dat die Administrateur rna bank Town goedkeuring verleen het om WitbankdorpsaanlegskeNo planning Scheme No 948 to conform 948 to em ooreen to stem met the conditions of establishment and the general tingsvoorwaardes wen die algemene plan van die dorp plan of Tasbetpark Extension 2 Township Tasbetpark Uitbreiding 2 Map No 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart No 3 en die skemaklousules van die wysiging scheme are filed with the Director of Local Government skenm word in bewaring gehou deur die Direkteur van Pretoria and the Town Clerk Witbank and are open Plaaslike Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Witbank forinspection at all reasonable times en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Witbank Amendment lierdie wysiging staan bekend as Witbank wysiging Scheme No /50 skema No /50 PB PB Administrators Notice January 975 Administrateurskennisgewing Januarie 975 DECLARATON OF APPROVED TOWNSHP VERKLARNG VAN GOEDGEKEURDE DORP n terms of section 69 of the Townplanning and ngevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe Townships Ordinance 965 (Ordinance 25 of 965) the planning en Dorpe 965 (Ordonnansie 25 van 965) Administrator hereby declares Tasbetpark Extension 2 verklaar die Administrateur hierby die dorp Tasbet Township to be an approved township subject to the park Uitbreiding 2 tot n goedgekeurde dorp onderworpe conditions set out in the Schedule hereto aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae PB PB SCHEDULE BYLAE CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE MADE BY C D MANAGEMENT (EAST) (PRO DOEN DEUR C D MANAGEMENT (EAST) (PRO PRETARY) LMTED UNDER THE PROVSONS PRETARY) LMTED NGEVOLGE DE BEPA OF THE TOWNPLANNNG AND TOWNSHPS LNGS VAN DE ORDONNANSE OP DORPSBE ORDNANCE 965 FOR PERMSSON TO ESTAB PLANNNG EN DORPE 965 OM TOESTEMMNG LSH A TOWNSHP ON PORTON 00 (A POR OM N DORP TE STG OP GEDEELTE 00 (N TON OF PORTON 4) OF THE FARM KLPFON GEDEELTE VAN GEDEELTE 4) VAN DE PLAAS TEN 322JS PROVNCE OF TRANSVAAL WAS KLPFONTEN 322JS PROVNSE TRANSVAAL GRANTED TOEGESTAAN S

5 PROVNSALE KOERANT 22 JANUARE CONDTONS OF ESTABLSHMENT STGTNGSVOORWAARDES () Name () Naant The name of the township shall be Tasbetpark Exten Die niam van die dorp is Tasbetpark Uitbreiding 2 sion 2 (2) Design of Township (2) Ontwerp van die Dorp The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG No A769/74 (3) Streets Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Algemene Plan LG No A769/74 (3) Strate (a) Die dorpseienaar moet die strate in die dorp vorm (a) The township owner shall form grade and maintain skraap en onderhou tot bevrediging van die plaaslikc the streets in the township to the satisfaction of the bestuur totdat die aanspreeklikheid deur die pleas local authority until such time as this responsibility like bestuur oorgeneem word: Met dien verstande is taken over by the local authority: Provided that dat die Administrateur geregtig is om die dorpseiethe Administrator shall from time to time be entitled naar van tyd tot tyd gedechelik of geheel van die to relieve the township owner wholly or partially aanspreeklikheid te onthef na raadpleging met die from this obligation after reference to the local plaaslike bestuur authority (b) Die dorpseienaar moct op eie koste alle hindernisse (b) The township owner shall at its own expense re in die straatreserwcs tot bevrediging van die plans move all obstacles from the street reserves to the like bestuur verwyder satisfaction of the local authority (4) Begiftiging (4)! Endowment (a) Betaalbaar aan die plaaslikc bestuur (a) Payable to the local authority: Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van The township owner shall in terms of section artikel 63() van die Ordonnansie op Dorpsbeplan 63 () of the Town planning and Townships Ordin ning en Dorpe 965 as begiftiging aan die plaaslike ante 965 pay to the local authority as endowment bestuur bedrae geld betaal gelykstaande met 5% sums of money equal to 5% of the land value of van die grondwaarde van erwe in die dorp wclke erven in the township which amount shall be used bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend most by the local authority for the construction of streets word vir die boa van strate en/of stormwaterdreine and/or stormwater drainage in or for the township ring in of vir die dorp Such endowment shall be paid in accordance with the provisions of section 74 of the aforesaid Or Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bcpa dinance lints van artikel 74 van die bedoelde Ordonnansie betaal word (b) Payable to the Transvaal Education Department: (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte The township owner shall in terms of the provisions ment: of sections 62 and 63() (a) of the Town planning Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van and Townships Ordinance 965 pay a lump sum artikels 62 en 63() (a) van die Ordonnansie op endowment for educational purposes to the Trans Dorpsbeplanning en Dorpe 965 aan die Transvaal Education Department on the land value of vaalse Onderwysdepartement as begiftiging vir on special residential land in the township The ex denvysdoeleindes n globale bedrag op die grandwaarde van spesiale woongrond in die dorp betaal tent of which shall be determined as follows: die grootte waarvan soos volg bepaal moet word: (i) n respect of special residential erven: (i) Ten opsigte van spesiale woonerwe: The area of the land shall be calculated by Die grootte van die grond word bereken dcur multiplying 4808 m2 by the number of special 4808 at2 te vermenigvuldig met die gctal speresidential erven in the township slate woonerwe in die dorp (ii) n respect of general residential erven: (ii) Ten opsigte van algemene woonerwe: The area of the land shall be calculated by multiplying 586 m2 by the number of flat Die grootte van die grond word bereken deur 586 m2 te vermenigvuldig met die getal units which can be erected in the township woonsteleenhede wat in die dorp gebou kan Each flat unit to be taken as 99 m2 in ex word elke woonsteleenheid moct beskou word tent as groat 99 m2 The extent of the land so determined shall be re Die grootte van die grond so bereken moct vermin duced by the area of Erf 377 der word met die oppervlakte van Erf 377 The value of the land shall be determined in terms Die waarde van die grond word bepaal kragtens die of the provisions of section 74(3) and such endow bepalings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging ment shall be payable in terms of the provisions of is betaalbaar kragtcns die bepalings van artikel 73 section 73 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie

6 94 PROVNCLN GAZETTE 22 JANUARY 975 _ (5) Disposal of Existing Conditions of Title (5) Beskikking cot Bestaande Titelvoonvaardes Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan be All erven shall be made subject to existing conditions staande voorwaardes en senvitute as daar is met inbeand servitudes if any including the reservation of rights grip van die voorbehoud van die regte op minerale maar to minerals but excluding the following servitude which uitgesonderd die volgende serwitute wat slegs Erwe 2 affects Erven P tot 584; 60L to 603 and 605to 69 and streets in the 603 en 605 tot 60 en strate in die dorp rook: only By Notarial Deed No 700/950S registered on the By Notarial Deed No 700/950 S registered on the th day of September 950 the right has been granted th day of September 950 the right has been granted to the Electricity Supply Commission to convey electo the Electricity Supply Commission to convey eke tricity over portion of the said farm Klipfontein No tricity over portion of the said farm Klipfontein No 3JS (the Remaining Extent whereof is hereby trans 322JS (the Remaining Extent whereof is hereby trans ferred) together with ancillary rights and subject to the ferred) together with ancillary rights and subject to the conditions as will more fully appear on reference to Conditions; is will more fully appear on reference to the said Notarial Deed and diagram thereunto annexed the said Notarial Deed and diagram thereunto annexed which conditions have been amended as will more fully which conditions have been amended as will more fully appear from Notarial Deed No 264/962S dated the appear from Notarial Deed No 264/962 S dated the 20th July 96 20th July 962 (6) Oprigting van Veiligheidsomheining en Waarsky (6) Erection of Security Fence and Warning Signs ivingstekens The township owner shall at its own expense cause a security fence and warning signs to be erected to the satisfaction of the Secretary for Mines when required to do so word Die dorpseienaar moet op eie koste n veiligheidsom heining en waarskuwingstekens laat oprig tot bevrediging van die Sekretaris van Mynwese wanneer dit versoek om dit to doen " Die volgende erwe sous op die algemene plan aange The follbwirig erven as shown on the general plan loon meet op eie koste deur die dorpseienaar oorgedra (7) Land for State and Other Purposes (7) Erive vir Swats en Ander Doeleindes shill be transferred to the proper authorities by and at the expense of the; township owner: (a) For State purposes: (i) Post Office: Ed 075 : (}i) Educational: Ed 377 (b) For municipal purposes: (i) General: Erven 076 and097 (ii) Parks: Erven 598 to 60 word aan die bevocgde owerhede: (a) Vir Staatsdoeleindes: W Poskantoor: Erf 075 (ii) Onderwys: Erf 377 (b) Vir munisipale doeleindes: (i) Algemeen: Erwe 076 en 097 (ii) Parke: Erwe 598 tot 60 (8) Access (8) Toegang Geer toegang nit pad 82 tot die dorp en igees ult No ingress from road S2 to the township and no gang na pad 82 nit die dorp sal toegelaat word nie egress to road S2 from the township shall be allowed (9) Oprigting van Heining of Ander Fisiese Versperring (9) Erection of Fence or Other Physical Barrier Die dorpseienaar moet op eie koste n heining of ander The township owner shall at its own expense erect a fisiese versperring oprig tot bevrediging van die Difence or other physical barrier to the satisfaction of the rekteur Transvaalse Paaiedepartement soos en wanneer Director Transvaal Roads Department as and when dit deur hom verlang word om dit to doen en die dorps required by him to do so and the township owner shall eienaar moet sodanige heining of fisiese versperring in maintain such fence or physical barrier in good order n goeie toestand hou tot tyd en wyl hierdie verantwoor and repair until such time as this resonsibility is taken; delikheid deur die plaaslike bestuur oorgeneem word: over by the local authority: ProVided that the township Met dien verstande dat die dorpseienaar se verantwoorowners responsibility for the maintenance thereof shall delikheid vir die instandhouding daarvan verval sodra :cease when the local authority takes over the responsi die plaaslike bestttur die verantwoordelikheid vir die inbility for the maintenance of the streets in the township standhouding van die strate in die dorp oorneem (0) Enforcement of the Regitirements of the Controlling (0) Nakoming van Vereisies van die Beherentle Gesag Authority Regarding Road Reserves Betreffende Padreserives The township owner shall satisfy the Director Trans Die dorpseienaar moet die Direkteur Transvaalse vaal Roads Department regarding the enforcement of Paaiedepartement tevrede stet betreffende die nakoming his conditions van sy voorwaardes

7 PROVNSALE KOERANT 22 7ANUARE () Enforcement of Conditions () NakomMtvan Voorwaardes :! Die dorpseienaar moet die stigtingsvoonvaardes nakom The township owner shall observe the conditions of en die nodige stappe doer om te sorg dat die titelvoor establishment and shall take the necessary steps to secure i waardes en enige ander voorwaardes opgel6 kragtens arthe enforcement of the conditions of title and any other tikel 62 van Ordonnansie 25 van 965 nagekom word: conditions imposed in terms of section 62 of Ordinance Met dien verstande dat die AdminiStrateur die bevoegd of 965: Provided that the Administrator shall have heid besit om die dorpseienaar van alma! of enigeen van the power to relieve the township owner of all or any of die verpligtings te onthef en om sodanige verpligtings obligations and to vest such obligations in any other by enige ander persoon of liggaam met regspersoonlikheid person or corporate body te last bents 2 TTELVOORWAARDES 2 CONDTONS OF TTLE () The Erven with Certain Exceptions () Die Erwe met Sekere Uitsonderings daarvan plant All erven with the exception of the erven mentioned Alle erwe met uitsondering van die erwe genoem in in Clause (7) hereof shall be subject to the conditions Klousule (7) hiervan is onderworpe aan die voorwaar hereinafter set forth imposed by the Administrator under des hierna genoem opgehl deur die Administrateur krag the previsions of the Town planning and Townships Oi tens die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplandinance 965 ning en Dorpe 965: (a) The erf is subject to a servitude 2 m wide in favour (a) Die erf is onderworpe aan nserwituut 2 mbiced i; of the local authority for sewerage and other muni vir riolerings en ander munisipale doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur tangs enige tivae cipal purposes along any two boundaries other than grense uitgesonderd n straatgrens soos deur die a street boundary as determined by the local author plaaslike bestuur bepaal ity (b) Geen gebou of ander struktuur!nag binne die voor (b) No building or other structure:shall be erected with noemde serwituutgebied opgerig word nic en geen in the aforesaid servitude area and no largerooted grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige trees shall be planted within the area of such servi serwituut of binne n afstand van 2 m ge word tude or within 2 m thereofnee (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige (c) materiaal The local authority shall be entitled to deposit ternwat deur horn uitgegrawe word porarily tydens die on aanleg the land adjoining the aforesaid servi onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoof tude such material as may be excavated by it duipypleidings en ander werke wat by volgens geed ing the course of the construction maintenance or dunke noodsaaklik ag tydelik jte plans op die grond removal of such sewerage mains and other Works wat aan die voornocmde serwituut grans en woods as it in its discretion may deem necessary and shall is die plaaslike bestuur geregtig tot further redelike toegang be entitled to reasonable access to the said tot genoemde grond vir die voornoemde doel; onder land for the aforesaid purpose subject to any darn worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade age done during the process of the construction vergoed wat gedurende die aanleg onderhoud of ver maintenance or removal of such sewerage mains and wydering van sodanige rioolhoofpypleidings en an other works being made good by the local authority der werke veroorsaak word (2) Erven Subject to Special Condition (2) Erwe Onderworpe aan Spesiale VocarWaarde n addition to the conditions set out above Erven 999 Benewens die voorwaardes hierbo uiteengesit is Erwe and 46 shall be subject to the fol en 46 onderworpe aan die vollowing condition: gende voorwaarde: The erf is subject to a servitude for municipal pur Die erf is onderworpe aan n serwituut vir munisipale poses in favour of the local authority as indicated on doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur soos op the general plan die algemeue plan aangedui Administrators Notice 3 22 January 975 Adrninistrateurskennisgewing 3 22 Januarie 975 BRAKPAN AMENDMENT SCHEME /35 BRAKPANWYSGNGSKEMA /35 Hierby word ooreenkomstig die bepalings vane artikel t is hereby notified in terms of section 89() of the 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Town planning and Townships Ordinance 965 that the 965 bekend gemaak dat die Administrateur goedkeuring Administrator has approved of the amendment of Brakverfeen het om Brakpan dorpsaanlegskema No 946 pan Townplanning Scheme No 946 to conform to wysig om Doreen te stem met die stigtingsvoorwaar with the conditions of establishment and the general des en die algemene plan van die dorp Anzae Uitbrci plan of Anzac Extension 2 Township ding 2 Map No 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart No 3 en die skemaklousules van die wysiging scheme are filed with the Director of Local Government skema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Pretoria and the Town Clerk Brakpan and are open Plaaslike Bestuur Pretoria en die Stacsklerk Brakpan for inspection at all reasonable times en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye

8 96 PROVNCAL GAZETTE 22 JANUARY 975 : This amendment" is known as lralcpan Amendment liadic wysiging staan bekend as Brakpan wysiging Schente No /35 skema No /35 PB: PB Administrators Notice 32 22January 975 Administrateurskennisgewing Januarie 975 DEPLARATON OF APPROVED TOWNSHP j VERKLARNG VAN GOEDGEKEURDE DORP n terms or section 69 of the Town:planning and; ngevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe Townships Ordinance 965 (Ordinance 25 of 965) the; planning en Dorpe 965 (Ordonnansie 25 van 965) ver Administrator hereby declares Anzac Extension 2 Town klaar die Administrateur hierby die dorp Anzac Uitship to be ad approved township subject to the condi : breiding 2 tot n goedgekeurde dorp onderworpe aan die tuns set out in the Schedule hereto voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae " ) \ "PB PB BYLAE CONDTONS UNDER WHCH :THE APPLCATON ] VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE MADE BY NEW KLENFONTEN PROPERTES DOEN DEUR NEW KLENFONTEN PROPERTES LMTED UNDER THE PROVSONS OF THE LMTED NGEVOLGE DE BEPALNGS VAN DE TOWN PLANNNG AND : TOWNSHPS ORDN ORDONNANSE OP DORPSBEPLANNNG EN :ANCE965 FOR::PERMSSON TO ESTABLSH DORPE 965 OM TOESTEMMNG OM N DORP A TOWNSHP ON ;PORTON 4/ OF THE FARM TE STG OP GEDEELTE 47 VAN DE PLAAS WELTEVREDEN 8R: PROVNCE OF TRANS ; WELTEVREDEN NO 8R PROVNSE TRANS VAAL WAS GRANTED VAAL TOEGESTAAN S CONDTONSOFESTABLSHMENT STGTNGSVOORWAARDES ii!() Nafile:; : ;)! i " () Naam The name of the township shall be eanzac Extension 2a " ei 0 i ; : : Die naam van die dorp is Anzac Uitbreiding 2 ; n (2) besigqoftbivitsitip (2) Ontwerp van (lie Dorp The lownship shall consist of erven and as in dicated on General Plan SG No AA5/74 ; / Die dorp bestaaa nit erwe en strate coos aangedui op Algemene Plan LG No A45/74 d / "J (3) Streets (3) Strata (a) The tosvnship outer Shall loinrigrade and Maintain the Streets in i thetownship to the satisfaction of the (a) Die dorpseienaar moot die strate in die dorp vorm local authority until Stich tittle as this responsibility skraap en onderhou tot bevrediging van die plaaslike is taken over by the local authority: Provided that bestuur totdat die aanspreeklikheid deur die pleas the Administrator shall from time to time be en like bestuur oorgeneem word: Met Bien verstande titled to relieve the township owner :wholly or par dat die Administrateur geregtig is om die dorpseie tially from this obligation after reference to ;the naar van tyd tot tyd gedeeltelik of geheel van die " focal authbrity " aanspreeklikheid to anther na raadpleging met die plaaslike bestuur (b) The township owner shall at its own expense remove all obsticles from the street reserves to the (b) Die dorpseienaar moot op cie koste alle hindernisse satisfaction of the local authority in die straatreserwes tot bevrediging van die plaaslike _ _ _ bestuur verwyder (4) Endowment (4) legiftiging (a) Payable to the local authority: (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur The township owner shall pay to the local authority as endowmeric sums of money equal to: Die dorpseienaar moot as begiftiging aan die plaas like bestuur bedrae geld betaal gelykstaande met: i ti (i) :5% of the land value of erven in the township which amount shall be used by the local author () 5% van die grondwaarde van erwe in die dorp ity :: for the construction of streets and/or welke bedrag deur die plaaslike bestuur aange : stormwater drainage in or for the township; wend moet word vir die bou van strate en/of and stormwaterdreinering in of vir die dorp; en " : CO % of tbedanc value of erven in the town (ii) % van die grondwaarde van erwe in die dorp d: ship which :amount shall be used by the local : welke bedrag deur die plaaslike bestuur aange " : authority for the acquisition and/or develop wend moet word vir die verkryging en/of out mein! of parks withinits area of jurisdiction wikkeling van parke binne sy regsgebied

9 PROVNSALE KOERANT 22 JANUARE Such endowment shall be paid in accordance with Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bepathe provisions of section 74 of the aforesaid Or hugs van artikel 74 van die bedoelde Ordonnansie dinance betaal word (b) Payable to the Transvaal Education Department (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte (ii) ment The township owner shall pay an endowment for educational purposes to the Director Transvaal Die dorpseienaar mod n begiftiging vir ondenvys Education Department The amount of such en ; doeleindes aan die Direkteur Transvaalse Onderdowment shall be equal to the land value of special wysdepartement betaal Die bedrag van sodanige residential land in the township the extent of which begiftiging moet gelykstaande wees met die grondshall be determined as follows waarde van spesiale woongrond in die dorp die (i) n respect of special residential erven: grootte waarvan soos volg bepaal moet word: By multiplying 4808 m2 by the number of (i) Ten opsigte van spesiale woonerwe: special residential erven in the township Deur 4808 m2 met die getal spesiale woonerwe n respect of general residential erven: in die dorp te vernienigvuldig By multiplying 586 in by the number of (ii) Ten opsigte van algemene wocinerwe: flat units which can be erected in the township Deur 586 in2 met die getal f wo on st elcenhede and for this purpose each flat unit shall be wat in die dorp opgerig kan word te vermenigconsidered as being 99 rre in extent vuldig en vir hierdie doel word elke woonstel The value eenheid geag of the 99 land shall be determined in m terms greet te wees of the provisions of section 74(3) of the Town Die waarde van die grond moet ingevolge die bepaplanning and Townships Ordinance 965 and the lings van artikel 74(3) van die Ordonnansic op endowment shall be payable in terms of the pro Dorpsbeplanning en Dorpe 965 bepaal word en die visions of section 73 of the said Ordinance (5) Access begiftiging meet ingevolge die bepalingi van artikel 73 Van die gemelde Ordonnansie betaal word (5) Toegang ngress from Provincial Road P65/ to the township ngang van Provinsiale Pad P65/ tot die dorp en uit and egress to Provincial Road P65/ from the township gang tot Provinsiale Pad P65/ uit die dorp meet beshall be limited to the junction of the street between perk word tot die aansluiting van die straat tussen Erwe Erven 59 and 72 With the said road 59 en 72 met sodanige pad: (6) Erection of Fence or Other Physical Barrier (6) Oprigting van Heining of Ander Risks Versperring The township owner shall at its own expense erect Die dorpseienaar moet op eie koste n heining of an a fence or other physical barrier to the satisfaction of the der fisiese versperring oprig tot bevtediging van die Di Director Transvaal Roads Department as and when re rekteur Tranivaalse Paaiedepartenient soos en»tner quired by him to do so and the township owner shall dit dear horn verlang word om dit te doe; en die dorpsmaintain such fence or physical barrier in good order eienaar moet sodanige heining of fisiese versperring in and repair until such time as this responsibility is taken n goeie toestand hou tot tyd en wyl hierdie verantwoor over by the local authority: Provided that the township delikheid deur die plaaslike bestuur oorgeneem word: Met owners responsibility for the maintenance thereof shall dien verstande dat die dorpseienaar se verantwoordelik cease when the local authority takes over the responsi heid vir die instandhouding daarvan verval sodra die bility for the maintenance of the streets in the township plaaslike bestuur die verantwoordelikheid vir die instead bonding van die strate in die dorp oorneem (7) Enforcement of the Requirements of the Controlling Authority Regarding Road Reserves (7) Nakoming van Yereistes van die Beherende Gesag Betreffende Padreserwes The township owner shall satisfy the Director Trans vaal Roads Department regarding the enforcement of Die dorpseienaar moet die Direkteur Transvaalse his conditions Paaiedepartement tevrede stel betreffende die nakoming van sy voorwaardes (8) Repositioning of Circuits (8) Verskuiiving vat; Kraglyne f by reason of the establishment of the township it 7 should become necessary to reposition any existing cir ndien dit as gevolg van die stigting wan die dorp cults of the Electricity Supply Commission then the nodig word om enige bestaande kraglyne van die Elek cost thereof shall be borne by the township owner trisiteitsvoorsieningskommissie te verskuil moet die kos te daarvan deur die dorpseienaar gedra word (9) Demolition of Buildings / (9) Sloping van Geboue The township owner shall at its own expense cause all buildings situated within the building line reserves Die dorpseienaar moet op eie koste alle geboue geled side spaces or over common boundaries to be demolished binne boulynreserwes kantruimtes of oor gerneenskaplikc to the satisfaction iof the local authority when required grense laat sloop tot voldoening van die plaaslike bc to do so by the local authority stuur wanncer dic plaaslike bestuur dit vereis

10 98 PROVNCAL GAZETTE 22 JANUARY 975 (0) Disposal of Existing Conditions of Title (0) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes 4 All erven shall be made subject to existing condi Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaan tions and servitudes if any including the reservation de voonvaardes en serwitute as daar is met inbegrip of rights to minerals but excluding the servitude regis van die voorbehoud van die regte op minerale maar tered under Notarial Deed No 784/7S which does not sonder inbegrip van die serwituut geregistreer kragtens affect the township area: Notariele Akte No 784/7 S wat nie die dorpsgebied raak the () Enlacement of Conditions () Nakoming van Voorwaardes The township owner shall observe the conditions of establishment and shall take the necessary steps to se Die dorpseienaar moet die stigtingsvoorwaardes nacure the enforcement of the conditions of title and any kom en die nodige stappe doen om te sorg dat die titel other conditions imposed in terms of section 62 of Or voonvaardes en enige ander voorwaardes opgele kragdinance 25 of 965: Provided that the Administrator tens artikel 62 van Ordonnansie 25 van 965 nagekom shall have the power to relieve the township owner of word: Met dien verstande dat die Administrateur die all or any of the obligations and to vest these in any bevoegcliteid besit om die dorpseienaar van almal of other person or body of persons enigeen van die verpligtings te onthef en om sodanige verpligtings by enige ander persoon of liggaam met regs 2 CONDTONS OF TTLE persoonlikheid te laat berus : 2 () All n TTELVOORWAARDES (a)the erveri shali be subject to the following condi () Alle Erwe tion imposed by the State President in terms of sec tion 84(2) of Act (a) Die erwe is onderworpe aan die volgende voonvaarde 20 of 967: t opgele deur die Staatspresident ingevolge artikel "As this erf forina part of land which is or may 84(2) van Wet 20 van 967: : ; be undermined and liable to subsidence settlement and cracking due to mining shock operations past "Aangesien hierdie erf deel vorth van grond wat present or future the owner thereof accepts all ondermyn is of ondermyn mag word en onderhewig liability for any damage thereto or to any structure mag wees aan versakking vassakking skok en hike thereon which may result front such subsidence as gevolg van mynbedrywighede in die verlede die settlement shock or cracking" hede en die tdekoms aanvaar die eienaar daarvan elle verantwoordelikheld vir enige skade aan die (b) The erven shall be subject to the conditions here grond of geboue daarop as gevolg van sodanige ver inafter set forth imposed by the Administrator un sakking vassakking skok of krake" der the provisions of the Town planning and Townships Ordinance 965: (b) Die erwe is onderworpe aan die voorwaardes hier : na genoem opgele deur die Administrateur kragtens (i) The erf is subject to a servitude 2 m wide die bepalings van die Ordonnansie op in favour of the local authority for sewerage ning en Dorpe 965 Dorpsbeplan and other municipal purposes along any two (i) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir boundaries other than a street boundary as deriolerings en ander munisipale doeleindes ten termined by the local authority gunste van die plaaslike bestuur 2 m breed langs enige twee grense (ii) No building or uitgesonderd n straat other structure shall be erected grens soos deur die plaaslike bestuur bepaal within the aforesaid servitude area and no s large rooted trees shall be planted within the (ii) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voornoemde serwituutgebied opgerig word nie area of such servitude or within 2 mthereof en geen grootwortelbome mag binne die ge (iii) The local authority shall be entitled 6 deposit bied van sodanige serwituut of binne n afstand temporarily on the land adjoining the afore; van 2 m daarvan geplant word nie said servitude such material as may be exca (iii) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige mate vated by it during the course of the construe riaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg onderhoud of verwydering van sodanige tion maintenance or removal of such sewerage rioolhoofpypleidings en ander werke wat by mains and other works as it in its discretion volgens goeddunke noodsaaklik ag tydelik te may deem necessary and shall further be en plaas op die grond wat aan die voornoemde titled to reasonable access to the said land for serwituut grens en voorts is die plaaslike bestuur the aforesaid purpose subject to any damage geregtig tot redelike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde done during the doel; onderworpe process of the construction daaraan dat die plaaslike bestuur enige sickle maintenance or removal of such sewerage mains vergoed wat gedurende die aanleg onderhoml and other works being made good bythe local of verwydering van sodanige rioolhoofpyplei authority dings en ander werke veroorsaak word

11 lk (2) Erven Subject to Special audition PROVNSALE ROERANT 22JANUARE 975 "99 (2) Erwe Onderworpe can Spesiald Voorwaarde n addition to the conditions set out above Erven 57 and 64 shall be subject to the following condition: Benewens die voorwaardes hierbo uiteengesit; is Erwe 57 en 64 aan die volgende voorwaarde onderworpe: The erf is subject to a servitude for municipal pur Die erf is onderworpe aan n serwituut vir munisipale poses in favour of the local authority as indicated on doelcindes ten gunste van die plaaslike bestuur soos op the general plan : die algemene plan aangedui Administrators Notice January 975 Administratetirskennisgewing Januarie 975 PETERSBURG AMENDMENT SCHEME NO /42 PETERSBURG WYSGJNGSKEMA NO /42 t is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance 965 that the 360) van die Ordonnansie op Doi psi::planning en Adininistrator has approved of the amendment of Pieters Dorpc 965 bekend gemaak dat die Acministrateur burgtown planningscheme No 955 by the addition goedgekeur het dal Pietersburb ff dorpsaanlegskema No of a sub Clause (e) (v) to Clause gewysig Word deur die byvoeging van n sub klou sule (ei(v) ot Klousule 9 Map No 3 and the scheme clauses of the amendment No 3 en die scheme are filed with the Director of Local Government skemaklousules van die wysiging emkaartaword in bewaring gehou deur die Direkteur van Pretoria and the Town Clerk Pietersburg and are open skplaaslike Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Pieters for inspection at all reasonable times burg en is beskikbaar vir inspeksie op elle redclike tyc This amendment :is known as Pietersburg Amendment Hierdic wysiging germ bekend as Pidtersburg Wysigifig Scheme No /42 skentano/42 PB !: PB Administrators Notice Jarthary 975 Administiatcurskennisgewing Januarie 975 DECLARATON OF DSTRCT ROAD: DSTRCT VERKLARNG VAN DSTRKSPAD: DSTRK THA OE THABAZMB BAZMB The Administrator in terms of section 5()(b) and Die Administrafeur verklaar hierby ingevolge artikel (c) and section 3 of the Roads Ordinance 957 hereby 50)(b) en (c) en artikel 3 van die Padordonnansie 957 declares that a public road namely a district road 25 dat in openbare pad naamlik n distrikspad 25 meter metres wide shall run on the farms Elandskuil 378KQ breed oor die plase Elandskuil 378tQ Grootkuil 376 Grootkuil 376 KQ and Haakdoorndrift 374KQ district KQ en Haakdoorndrift 374 KQ distrik Thabazimbi of Thabazimbi as indicated on the subjoined sketch plan soos op bygaande sketsplan aangedui loop DP /7/24 ECR 2025 dated October 974 DP /7/24 UKB 2025 van Oktober 974 i Haakdoorndrift 374 KQ gelandskuit KG N Krokodildvier tn Yerwysing DP /7 /24!! Reference Grootkuil376 KQ Q ) : Pad geopen en Road opened and genommer 25M numbered 25M Bestaande paaie Existing roads UK Bestuit/ EX CO Res 2025 dd /0/74

12 ECR i200provncal GAZETTE 22 JANUARY 975 Administrators Notice January 975 Administrateurskennisgewing Januarie 975 PROPOSED DEVATON OF A PUBLC ROAD ON THE FARM CLAMLAND 780LT: DSTRCT OF LETABA BEOOGDE VERLEGGNG VAN N OPENBARE PAD OOR DE PLAAS CLAMLAND 780 LT: DSTRK LETABA With a view to an application received from Messrs Met die oog op n aansoek wat van mnre Consolidated Consolidated Murchison Limited for the deviation of a Murchison Limited ontvang is vir die verlegging van n public road which runs on the farm Claimland 780 LT openbare pad wat oor die pleas Claimland 780L distrik Letaba loop is die Administrateur van voorneme district of Letaba the Administrator intends taking action om ingevolge artikcl 29 van die Padordonnansie 957 in terms of section 29 of the Roads Ordinance 957 op te tree Any person who has any objection to the deviation Enigiemand wat enigc beswaar teen d:e verlegging het is called upon to show cause in writing within thirty days word aangese om binne dertig dae na die publikasic of the date of publication of this notice of the reasons datum van hierdie kennisgewing sy redes waaroni by for his objections to the Regional Officer TV Roads beswaar maak skriftelik by die Streeksbeampte Trans Departmentvaalse Paaiedepartement Privaatsak X9378 Private Pietersburg Bag X9378 Pietersburg The attenaan te gee De aandag van elke beswaarmaker word op lion of every objector is drawn to the provisions of die bepalings van artikel 29(3) van clic genoemde Ordon section 29(3) of the said Ordinance nansie gevestig DP /24/C2 DP /24/C2 AdMinistrators Notice January 975 Administrateurskennisgewing Januarie J975 DEVATON AND WDENNG OF DSTRCT ROAD VERLEGGNG EN VERBREDNG VAN DSTRKS 2222 OVER THE FARM SCHOONGEZCHT 378R: PAD 2222 OOR DE PLAAS SCHOONGEZCHT 378 DSTRCT OF VEREENGNG R: DSTRK VEREENGNG n terms of the provisions of sections 5()(d) and 5A" ngcvolge die bepalings van artikels 5()(d) en 5A of the Roads Ordinance 957 (Ordinance 22 of 957) van die Padordonnansie 957 (Ordonnansie 22 van 957) the Administrator hereby deviates the public district road verb} die Administrateur hicrby die openbare distriks 2222 over the farm Schoongezicht 3784R district of pad 2222 oor die pleas Schoongezicht 3782 distrik Vereeniging and in terms of section 3 of the said Or Vereeniging en vermeerder ingevolge artikel 3 van ge dinance increases the width of the road reserve thereof nocincle Ordonnansie die breedte van die padreserwe to widths which varies between 4000 and 3000 metres daarvan na breedtes wat wissel tussen 4000 en 3000 meter The general direction and situation of the aforesaid deviation and increase of the road reserve width is Die algemene rigting en ligging van die voormelde shown on the appended sketch plan verlegging en vermeerdering in die padreserwebreedte word aangedui op die bygaande sketsplan n terms of the provisions of subsections (2) and (3) of section SA of the said Ordinance large scale plan Oomenkomstig die bepalings van subartikels (2) en WRP 6/ showing the land taken up by the afore (3) van artikel 5A wan die genocmde Ordonnansie 8 said deviation and increase in the road reserve width grootskaalse plan WRP6/ wat die grond dear die will be open for inspection by interested persons at voormelde verlegging en vermeerdering van padreserwe the office of the Regional Officer Private Bag X00 breedtc in beslag geneem word aandui ter insae van Benoni or the Senior Roads Superintendent Private belanghebbendes by die kantoor van die Streekbeampte Bag X032 Vereeniging from the date of this notice Privaatsak X00 Benoni of die Senior Paaiesuperinten for a period of three months dent Privaatsak X032 Vereeniging vanaf die datum van hicrdic kennisgewing vir n tydperk van drie maande DP /22/ (5) dated 3 December 974 DP /22/2222 UKB 257(5) gedateer 3 Desembcr 974 a P /22/2222 DAESDEt PN /GEO? m PK EESLUT/EXCOR ES 257 ( o 5) dd 3274 o SUSERBOSRA 0 NATURE > 0 20/PAD 2222 RESERVE/NATUUR RE VERWYSNGS REFERENCE o PTN/GED7 PTN/GED PTNGED 75 5 SERVAAT A N HEDELBERG C PAD MERLE EN VEREREED ROAD DEVATED AND WDENED NA WSSELENDE BREEOTES TO VARYNG WDTHS VAN CO METER TOT OF 40 METRES TO 30 METER 30 METRES PAD GESLUT z:= ROAD CLOSED ***::` BESTAANOE PAAE = _ EXSTNG ROADS ;: SCHOONGEZCHT 37 8 R SCALE /SKAAL 0000

13 p PROVNSALE KOERANTi 22 JANJARE 975; 20 Administrators Notice January _ 975 Administrateurskennisgewing Januarie 975 REDUCTON AND DEMARCATON OF SERVTP VERMNDERNG EN AFBAKENNG VAN urr DEOF OUTSPAN ON THE FARM ZOMERSHOEK 50T: DSTRCT OF AMERSFOORT SPANSERWTUUT OP DE PLAAS ZOMERSHOEK : 50HT: DSTRK AMERSEDORT " With reference to Administrators Notice 90 of 7 Met betrekkifig tot Administrateurskennisgewing 90 van January 973 the Administrator in terms of section 7 Januarie 973 het die Administrateur ingevolge ar 56()(iv) of the Roads Ordinance 957 has caused the tikel 56()0v) van die Padordonnansie 957 die uitspan servitude"of outspan in extent 42 hectares and to serivituut Wat 42 hektaar grout is en Waaraan die which the eastern Portion of the farm Zomershoek 50 opstelike gedgelte van die plaas Zomershoek 50 HT PT district of Ainersfoort; s subject td be reduced distrik Amersfdod onderhewig is na 4 hektaar vermin to 4 hectares and in terms of section 56(7)0) of the said der en ingevolge artikel 56(7)0) van genoemde Ordon Ordinance to be beaconed off in a position as indicated nansie bat afbaken in die ligging soon op bygaande on the subjoined sketch plans sketsplan e aangedui i DP: /3/206 " DP /3/206 ECR 2236(32) of UKB 2236(32) van _ DR /3 / Co Ex Res 2;! 4 (2 UK Best n 0 2 i b VERWYdSG REFERENCE in 0 i i i teitity* i " VirminderderdivitsPin Reduced outsponier ante serwituut 4 ha 4 ha ZOMERSHOEK 50 HT WU OGELE GEN : " " 53 HT di " LANGBERG 85 HT andsstirig Sestet road : tig i o Administrators Notice January 975 Administrateurskennisgewing Januarie 975 PROPOSED DEVATON OF A PUBLC ROAD ON BEOOGDE VERLEGGNG VAN N OPENBARE PAD THE FARM WELGEVONDEN 325T; DSTRCT OOR!DE PLAAS WELGEVONDEN 325T DS i OF: ERMELth! ; TRK ERMELO ) With a ; view to (an applicatiou received from Mrs Met dieoog op n aansoek wat van ram :J M ion J M Jotiberti for/the deviation of a public roadwhich i bert ontvang is vir die verlegging van ht openbarel pad runs on the farm Welgevonden 325T district of Er wat oor die plaas Welgevondett 325 t distrik Ermelo meta; the Adininistrziter intends" taking action in terms ; loop is die Achninistrateui van voorneme om ingevolge of section 29 of the Roads Ordinance 957 artikel 29 Nan die Padordonnansie 957: op to tree Ai* person; who! lime _any objeciion" to the deviation; : Eiligientand Wet enig e beswaar teen die ;terlegging het is called upon to show cause in writing within thirty wjprdaanges8 om binne dertig doe na iliepublikasiedatum days :of the date ofi publication of this notice of the van hierdie kennisgewing sy redes waarom by beswaar reasons for his objection to the Regional Officer TrinS maak skriftelik by die Streekbeampte Transvaalse Paaie vaal Roads Department Private Bag X34 Ermelo The depattenient Priiantaak X34 Ermebd aan to gee ni9 attention of every objector is drawn to the provisions aandag van elke beswaarmaker word op die bepalings of section 29(3)of the said Ordinance van artikel 29(3) vats die genoemde Ordonnansie geveseig DP /23/8 DP /24/23/8 Administrators Notice January 975 Administrateurskennisgewing Januarie 975 ROAD TRAFFC REGULATONS AMENDMENT PADVERKEERSREGULASES WYSGNG The Administrator in terms of the provisions of sec Die AdminiStralein wysig hierby ingevolge die bepa tion 65 of the Road Traffic Ordinance 966 (Ordinan lings van artikel 65 van die Ordonnansie op Padver keer ce of_966)_ hereby amertdsregulation 80of the Road (Ordonnansie 2 van 966); regulasie 80 van die Padverkeersregulasies afgekondig by Adminis Traffic gulations mromulgatecl _under Administrators Re trateurskannisaewing 052 van 28 Desember 966 deur Notice 052 of 28 December 966 ::37 the aohstitution subregulasie (2) daarvan deur die volgende subregulasie for subregulation (2) of the following subregulation: to vervang:

14 on 202 PROVNCAL:GAZETTE 22 JANUARY 975" "(2) Any owned by the Department of Defence ; "(2) Enige Voertuig wat die eiendom van die Departe and which is not designed or adapted for the carriage ment van Verdediging is en wat nie ontwerp of ingerig of; goods or passengers shall be exempt from the provi is Nir die tvervoer van goedere of passasiers aie is vry sions of these Regulations; relating to the construction or gestel van die bepalings van hierdie Regulasies betreffenequipment of/ vehicles other tban the provisions of re de die bou of uitrusting van voertuie uitgesonderd die gulations and 03" bepalings van regulasies en 03" TW 2/2 TO 20 TW 2/2 TO January 975 Aaminiiirateurskennisgewhig40 22 Jantiarie 975 Adthinistiators Notice 40 ELECTON OF MEMBER: SCHOOL BOARD FAR VERKESNG VAN LD: StOOLRAAD VERRE NOORD ± Th6 under mentioned person has been elected as a Die ondergenoemde persoon is tot lid van die boge memberrof the abovementioned board and assumed of noemde raad verkies en het sy amp aanvaar op die da fice the date indicated: turn aangedui: : A van Reenen A van Reeneti 0 Spptember J974 _ 0September_974 i TOA TOA 2 43 Administrators Notice 4 22 January 975 AdministrateurskennisgeWing 4 22 Janikrie 975 ELECTON OF MEMBER: SCHOOL BOARD: WT VUtKESNG VAN LD! SKOOLRAAD VAN WT BANK The under mentioned person has been elected as a Die ondergenoemde persoon is tot lid van die bogei member of the above mentioned board and assumed noemde raad verkies en het sy arnpatinvaar op die office on the date indicated: datum aangedui: : " 2 vor Goodman vor Goodman 9 November November 974 TOA 2425 TOA Administrators Notice January 975 Administrateurskennisgewing Januarie 975 ALBERTON MUNCPALTY:// AMENDMENT :TO MUNSPALTET ALBERTON: WYSGNG VAN ELECTRCTY BY:LAWS ELEKTRSTETSVERORDENNGE TherAdministrator hereby in terms of section 0 of Die Administrateur publiseer hierby ringevolge artikel the Local Government Ordinance 939 publishes the 0 :Nan die Ordpnnansie op!plaaslike Bestuur 939 by laws set forth hereinafter which have been approved die: verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn inge by him in terms m of section 99 p the said Ordinance : volge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur The Electricity By laws of the Albertan Municipality; adopted by the Council under Administrators Notice Die Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit 475 dated 30 August 4972;ai amended are hereby Albertan; deur die Raad aangeneem by Adininistrateurs further amendedby ainendingithetatiff of Charges nn kennisgewing 475 van 30 Augustus 972 soos gewysig der the Schedule as follows: word hierby verder gewysig deur die Tarief van Gelde onder!die Bylae soos wig to wysig:; " By the substitution in lien) (2) (b) Of Part A fdr Deur in item (2)(b) van Deel A die syfer "08c" the figure Th"psc" Of the figure "08e": : :deutdie syfer "0;8c" to vervang the figure!0;4827 of tbp figure "02875c" 2 By the substitution in irem 2(2)(c) of Part C for 2 Deur in itern2(2)(e) van Deel C die syfer "028c" :deui die syfer r 02875e to vervang PB Administrators Notice January 975 Administrateurskennisgewing Januarie 975 ALBERTON MUNCPALTY: AMENDMENT TO PUBLC HEALTH BYLAWS MUNSPALTET ALBERTON: WYSGNG VAN PUBLEKE GESONDHEDSVERORDENNGE i The :Administrator hereby; in terms ofsection 0 Die muustrateur publiseer hierby ingevolge artikel of the Local Government Ordinance 939publishes 0 ; the by laws set forth hereinafter which have been Van die Ordormansie op Plaaslike Bestuur 939 ap proved by thin)* in terms of section 9q of The said Or: die Verordeninge hierna uiteengesit; wat deur horn inge dinance i volge aiiiice99 vangenoemdeordonnansie goedgekeur is

15 PROVNSALE KOERANT 22 "ANMATE The Public Health By laws of the Alberton Municipa Die Publieke Gesondheidsverordeninge van die Muni lity published under Administrators Notice dated sipaliteit Alberton afgekondig by Administrateursken 2 January 949 as amended arc hereby further amen nisgewing van 2 Januarie 949 soos gewysig word ded by the insertion after section 0 under Chapter 2 hierby verder gewysig deur na artikel 0 onder Hoofstuk of Part of the following: 2 van Deel die volgende in to voeg: "Fee for nspection of Business Premises "Gelde vir nspeksie van Besigheidspersele 0A() The fee to cover costs relating to the inspec 0A() Die geld om die koste verbonde aan die in tion of business premises as contemplated in section speksie van n besigheidsperseel soos in artikel 4(4) 4(4) of the Licences Ordinance 974 shall be R5 van die Ordonnansie op Lisensies 974 beoog to dek is R5 (2) The fee referred to in subsection () shall be paid (2) Die geld genoem iri subartikel () word gelyktydig to the Council by every applicant for the issue of a new met die indiening van sy aansoek aan die Raad betaal licence simultaneously with the submission of his ap deur elke aansoeker om die uitreiking van Jr nuwe lisen plication" sic:" PB PB Administrators Notice January 975 Administrateurskennisgewing Januarie 975 BETHAL MUNCPALTY: BY LAWS FOR THE MUNSPALTET BETHAL: VERORDENNGE VR REGULATON OF PARKS AND GARDENS DE REGULERNG VAN PARKE EN WNE ; Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 0 of 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 die the Local Government Ordinance 939 publishes the verordeninge hierna uiteengcsit wat deur hom ingevolge by laws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance n hierdie verordeninge tensy dit nit die samehang n these by laws unless the context otherwise in tinders blyk beteken dicates "boot" n vaartuig pont of vlot wat op water voort "boat" means a vessel punt or raft which moves or is beweeg van roeiers pale propelled by means Of oars poles sails or: mechanical seile of meganiese of aangedryf krag word en deur wat gebruik middle word om persone power and which is being used to carrypersons; te vervoer; "caravan" means any vehicle permanently equipped for "dam" n opgaardam in die rivier asook enige ander the use by persons for living or sleeping purposes or dam vywer en fontein in die munisipaliteit waarvan die both whether or not such vehicle is a trailer; eiendomsreg by die Raad berus; "Council" means the Town Council of Bethal and in "openbare oord" ook n rusoord vakansieplek vakan eludes the management committee of that Council or siekamp; woonwapark tentkamp piekniekplekf kampeer any officer employed by the Council acting by virtue terrein enige ander terrein rivier en darn as sulks deur of any power vested in the Council in connection with die Raad beskikbaar gestel en gelee binne die munisi these by laws and delegated to him in terms of section paliteit en waarvan die eiendomsreg by die Raad berus; 58 of the Local Government (Administration and Eke "park" enige park min openbare oord of oop ruinite tions) Ordinance 960 (Ordinance 40 of 960); binne die munisipaliteit onder beheer van die Raad en "darn" means a storage dam in the river as also any omvat alle geboue grond en ruimtes wat sodanige geother dam pond pool and fountain in the municipality biede beslaan; of which the Council is the lawful "Raad"owner; die Stadsraad van Bethal en omvat die bestuurs "park" means any park garden public resort or open komitee van daardie Rand of enige beampte deur die space within the municipality under the supervision of Raad in diens geneem handelende nit hoofcle van enige the Council and includes all buildings ground and bevoegdheid wat in verband met hierdie verordeninge spaces which such areas comprise; aan die Raad verleen is en wat ingevolge artikel 58 van "public resort" means a place of rest holiday centre die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Administrasie en holiday camp caravan park tent camp picnic place Verkiesings) 960 (Ordonnansie 40 van 960) aan horn camping site any other site river and dam made avail gedelegeer is; able by the Council as such and situated within the "rivier" daardie gedeelte van Blesbokspruit gelee bin municipality and of which the Council is the lawful ne die grense van die munisipaliteit en waarvan die Raad Owner; regtens die eienaar is; "river" that part of Blesbokspruit situated within the "woonwa" enige voertuig wat permanent toegerus is boundaries of the municipality and of which the Council vir gebruik deur persone vir woon en slaapdoeleindes is the lawful owner ongeag of sodanige voertuig n sleepwa is of nie PART DEEL PARKS PARKE No person shall in a park 2 Niemand mag in n park (a) remove damage or break up any fountain statue (a) enige fontein standbeeld monument borsbeeld paal monument bust post chain railing fence seat ketting reling heining sitplek versperring

16 204 PROVNCAL GAZETTE 22 JANUARY 975 barrier gate lamp post notice board or plate; house lamppaal aanplakbord of plaat huis gebou skuur building shed urinal; closet flag mark or other urinaal gemakhuisie vlag merk of ander artikel of article or thing and no person shall disfigure or ding wat die eiendom van die Raad is verwyder defacethe same by pasting thereon or affixing there beskadig of breek of dit ontsier of skend deur enige to in any way any bills papers placards or notices biljette papiere plakkate of kennisgewings op enige or by cutting writing stamping painting drawing wyse daarop te plak of daaraan te heg of om daar thereon or in any other manner what or marking ever; aan of daarop te sny te skryf te stempel te druk te teken of om merke daarop te maak of op enige ander wyse hoegenaamd nie; (b) saw cut gather remove dig up till in burn; pick! or break!any timben tree shrub brushwood fen (b) enige hout boom struik kreupelhout heiningpaal cing pole lawn plant fruit flower or equipment grasveld plant vrugte blom of uitrusting saag sny or climb thereup or thereupon or do any damage vergaar verwyder uitgrawe opvul brand pluk thereto; breek of daarin of daarop klim of enige skade daar (c) enter or attempt to enter into any enclosure plan aan verrig nie; tation garden or temporary enclosure which is the (c) enige omslote ruimte plantasie tuin of tydelike al : property of the Council or walk over stand in or gekampte plek wat die ciendom van die Raad is lie on any flower bed; binnegaan of poog om dit te doen of oor enige blombedding loop daarin staan of daarop 8 nie; (d)hawk or display any goods whatever unless he has previously obtained the written consent of the Coun (d) enige goedere hoegenaamd vent of te koop uitstal cil to do so; nie tensy by vooraf die skriftelike toestemming daar toe van die Raad verkry het; (e) erect or cause to be erected any post rail fence (e) enige paal reling heining tent skerm kraampie tent screen stand swing or building or construeskoppelmaai gebou of bouwerk van watter aard ook tion of whatever nature; without the written consent al sonder die skriftelike toestemming van die Rand of the Council; oprig of daarstel nie; (f) orin the river or dam place or leave any refuse (f) of in die rivier of darn enige vullis afval papier " Waite paper or substance or any matter except in of stof of ander ding pleas of laat nie behalwe in die houers vir die doel verskaf; containers provided for the purpose (g) enige dier loslaat om te wei of te eet of enige kat (g) let any animal loose to graze or eat or take into bond hoender of ander dier of voel inbring of toe d or allow to enter roam or tarry in such park any laat dat dit daar ingaan rondloop of vertoef nie; cat fowl or other animal or bird; (0 in enige voetpad uitgesonderd in die voetpaaie en (h) ride a bicycle drive draw or propel any cart or plekke wat deur kennisgewings naby die verskillen de ingange aangedui word op n lids ry of enige vehicle except a wheel chair or perambulator drawn kar of voertuig dryf of dit sleep of voortbeweeg or propelled by hand and which is used exclusively nie behalwe n stootstoel of kinderwaentjie wat Met for the conveyance of an invalid or a child in any die hand getrek of voortbeweeg word en wat Mt footpath except foot paths or places indicated by sluitend vir die vervoer van n invalide of n kind " "fietices at the various entrances; gebruik word; () met die uitsondering van sulke ruimtes wat daar (i) drive park or place a vehicle upon or over any voor gereserveer is n vocrtuig op of oor enige deel part of a flower bed or lawn except such spaces van n blombedding of grasperk dryf parkeer of specially reservedfor such purpose; pleas nie; a (j) or in the river or dam or in a pond or fountain (j) of in die rivier of dam of cn dammetjie of n fontein in parkwash any clothes or other things or po in n park enige klerasie of ander artikels was of die water daarin andersins besoedel lute the Wnie;ater therein inany other manner; (k) homself of enige dier in die rivier of dam bad (k) bathe or Wash himself or any animal in the river of was of enige dier wat aan horn behoort of onder or dam or allow any animal belonging to him or sy beheer is toelaat om daarin te wees nie; under Ns control to be therein; () gebruik maak of poog om gebruik te maak van () use or try to use or enter or try to enter into any indring of poog om in te dring in n spoelkloset a elike ge water closet urinal; bathing booth or other place of urinaal wasyertrek kleedkamers of n dergelike b rid nie wat verskaf en afgesonder is vir die teen Convenience provided for the opposite sex indicated oorge:stelde geslag by wyse van n kennisgewing wat by means of a notice erected in a conspicuous Place op n opvallende plek aangebring is Hierdie ver This:prohibition shall not apply to children under bod is nie van toepassing op kinders onder vyf jaar the age! of five years; nie; (m) sonder die voorafverkree toestemming van die Raad (m) play any musical instrument without the consent op enige musiekinstrument speel nie; of the Council first had and obtained; (n) enige openbare rede gebed of toespraak van wat (n) deliver pronounce or read aloud any public address ter aard ook al lewer uitspreek of hardop voorlees prayer or speech of whatever nature or sing any of enige lied sing of enige openbare vergadering of song or hold or participate in any public meeting byeenkoms hou of daaraan deelneem nie uitgeson or function without the consent of the Council first decd met die voorafverkree toestemming van die had and obtained; Raad

17 boat PROVNSALE KOERANT 22JANUARE () No person shall when requested to do so by any 3() Niemand mag weier om "n park te verlaat nie authorized officer of the Council refuse to leave a park wanneer hy daartoe versoek word deur n gemagtigde beampte van die Read : (2) No person shall in a park climb or clamber upon (2) Niemand mag in zi park op of oor enige hekhei or over any gate fence or railing and any person who ning of reling klim of klouter Me en enigeen wat n Park leaves or enters a park shall do so by means of the gate verlaat of binnekom; moet ditdoen deur hek wat provided for that purpose vitt die doel daar aangebring is : : 4 No person shall in a park when requested to do 4 Niemand mag in n park weier nie om sy korrekte so refuse to furnish his correct name and address toan naam en adres te veistrek (wanneer hy deur enige geauthorized officer of the Council : magtigde beampte an die Raad daartoe versoek word 5 Niemand mag n hond wat nie aan n ketting of 5 No person shall take into or have a dog in a park koppelriem gēlei word hie lit n park neem of he nie unless it is on a chain or a leash except in the public uitgesonderd die openbare cord waarin niemand enige resort where no person shall allow any dog cat or other bond kat of ander dier mag inbring of toelaat dat animal to enter notwithstanding the fact that it is on dit daar ingaan nieteenstaande die felt dat dit aan n a chain or leash koppelriem of ketting geiei word nie 6 Niemand mag enige persoon in die: behoorlike se c No person shall hinder disturb or annoy any other bruik van n ark hinder; versteur Of lastig valnie of person in the proper use of a park or do anything which en jets doen wet nsteurnis of:oorlasiva die omgewing causes d a disturbance or a nuisance to the neighbourhood ofnie enige gevaar veroorsaak g or any danger PART L " DEEL a BOTE BOATS 7 Niemand mag n boot cop die rivier of dam pleas of gebruik of veroorsaak of toelaatclat dit din geplaas 7 No person shall place or use or cause or permit to of gebruik word nip tens)/ die toestemming van:die Raid be placed or used on the river or dam a boat unless the daartoe verkrys i permission of the Council has been obtained to do so 8 Die Raad behou horn die reg voor om toestemming 8 The Council reserves the right to grant consent to te verleen aan enige persoon wat n boot op die rivier any person who may wish to use a boat on the river of darn wil gebruik om dit aldifs te gebruiken enige or dam so to use it and any consent so granted may at toestemming wat aldus verleenis kali tel clinger ty m any time be withdrawn by the issue of a notice by a getrek word deur n kenhisgewing udgeredc deur n be duly authorized officer of the Council in the event of hoorlik daartoe gemagtigdeiheartipte van die iraad iindien anyof the provisions of these bylaws not being complied enige bepaling van hierdie verordeninge nie nagekom with word nie **i : 9(l) Geen private boot mag bp die rivier of dam 9() No private boat shall ply for hire or be hired teen vergoeding te huur aangebiedof verhuur word ale out on the river or dam without the written consent of sender die skriftelikevoorafverkre8toestemming van die the Council first had and obtained; Raad (2) Die behoorlik (Mande gemagtigde beampte vandie (2) The duly authorized officer of the Council shall at Raad het te eniger tyd die reg om enige boot te onany time have the right to examine inspect or enter any dersoek te inspekteerof te betreeen indien sodanige boot boat and should the officer be of the opinion that such na die mening van!die beampteonveilig is het hy die boat is unsafe he shall have the right to forbid the use reg om te verbied dat die boot gebruik word alvorens " of the bciat until it has been repaired dit herstel is 0 Die eienaar van elke boot moet wanner hy die 0 The owner of every boat shall when applying for toestemming van die Raad aanvra om n boot permission to place the boat on the river or dam state op die rivier of dam the maximum number of te pleas meld wat die malcsimum passengers such boat can conpassasiers is aantal vey with safety and wat sodanige:boot met veiligheid the conveyance of a larger number kan ver veer en daar word nie of toegelaat dat n groter persons at any time shall not be permitted aantal person op?n keer vervoerlword! nie! " No person under the age of sixteen shall be per all Niemandonder die ouderdont Vau scstian jaarword initted to drive or be in control of any power driven boat: toegelaat om enige kragaangedreweboot te bestuur of om in beheer daarvan to wees nie 2() The driver of every power driven boat shall for the duration of his trip on the river or dam retain a gedurende diehelel tydperk vansy reis op die rivier seated position behind the steering wheel of such boat of dam n sitiende posisie agter die stuurwiel van so and at all times keep a proper look out for other boats boot and persons using the river intern en te alle rye behoorlik wag vir danige boteen person wat dierivicr of darn gebruik :2ijīDie drywervan elke kragaingedrewe boot moet hou ander (2) The driver of every power driven boat shall seeto (2) Die drywer van elke kragaangedrewe bobt moet it that a safety belt is worn by every person using such toesien idat n veiligheidsgordel gedra word deur elkeen to ski wat vah sodanige boot gebruik maak om te ski

18 :206?PROVNCAL GAZELTE422 JANUARY 975; 2z3;Nov personi in Charge 4)f a boat or halting; super ii3nlernand ender wierset sorg inboot is of wat Wi tohcithereof ortheingyanoccupant thereof: shall use toesiadaarookhou of iiseat4:0)in5itteadeciarvglit is mag such boat in a negligent or careless4smanner orduetto sodanige boot op n nalatige of sorgelose wyse gebruik carielessnessiror ihadl conduct injure or endanger anyone ofqweensh;nalatigiteidof: wangedragenigiemandbeseer &Made driy piopei?"" CM : it)tm: gevaar stel of enige eiendoniheskadig me it (nil; 34; TA4;t0 NO poison!board or = imam! boat Atiany : 4C) Niemand tag aan boord 4vari enige boot gaan place except at such thooringplacetierecteds foil that of by enige plek land nie behalwethy LW iandingsplek gic)ifs wat vir die doel aangebring is na!;; it ;`(2)3Motorbbatss inaphe lautichedonly holt such places l; (2) Motolbole:kah; w a teui; gelaal Word top so ;r ufronia: time to time resolved ; danigepleltke hs sat deur Raad:vaft ;iy tot ; tyd by torboats shall be entitled to use only such portions of besluit bepaal word en motorbote is slegs geregtig Oat thetriver or dkai ktyffaice as are from time to lime de sodanige gedeeltes van die rivier of damoppervlakte te marcatcd by:thecouncil ty rcsoin ion yolk as!vat deur die Raad van tyd tot tyd by be e i" Sluiflepaat w6rd: " " " spersom:shalli angle except itsuch plates i mdi r t j idaterichylthecouncia c;j i :hi (3) Niemand!nag ihengel behalwe op sodanige ;plekke i ij as wat deur die Raad aangewys word 0! 5 No person who is amid the 536S of intoicicatingiliquor lopiharootic?drugs!shall board: be or remain 5 Niemand wat ander diehinvloed van bedwelmende /on a iboat orr the river ordanrh persen int cobtrcil 4rmikl Of dwerniniiddelsi thatin "boot Op did rivier of a:hbat slialirallosit(such person to board be; or remain Of slam gaan;" bly of wees me en memand wat beheer on such boat i ) / tocir tiophiet4mad?oditnige peitoori tdeliatboth inito 6 Every power drive boat ipn the river or darn shall be driven either in a elcielavise or anticlockwise three 6 Elke kragaangedrewe boot moet op die rivier of tion whichever is stipulated by the Council by resolution dam alleen in sodanige figtings hetsy regsom of linksfrom time to time! om ry as wat van tyd tot tyd deur die Raad by besluit ; bepaal word in r`7 05ert of a powerdriven oat?er driakiiiihazietherboaf"overtakesiielrboat qn i 74\ pie ipersoon in beheer (van n kragaangedrewe eiri trrighttlitiad and beftiie doing Scr:l Pakertairt *Or trioeil vyapnedr: ny andet ; beet VeibYgaan that the person in control of the other"boat a iiiretrf ; zddahigel &opt; sefegterkarit VerbYgidir en VedrelittLhy dit ur ; 5j ;? doeni; Vasstelsdlie die Dori:rod van die ander boot van sy voornerne bcwus is (2) Whenever a power driven boat:leaves 0re mcioring it: ta: Jr:2 A! ) priae frit daalfaivaiiiletereitee 6 ailtriiieoniiiigrpower st7(2yklaptiecria kragaangedrewe boot pan /niandings cleiven Uoafwith without skiers 4"!: cc; iplekfa6 moot by nvoorekeur yetleen aan enige 4;/ il//4/4/ 9 0:!:!)0 mkomend_vertrek kragaangedrewe b`eetmeti of sopder skiers nci8 () Noeperson shall without;rhe writtenpermission j of the duly authorized officer) of thecouncil use! any Niemand iolnder dielkrifte4e gbedkeir boat` between the hours from half an hour after sunset rink vie until half an hour before sunrise enige boot van n halfuur na sononder of tot n halcuur lath ; ell 4 P;) voor sonop gebruik nie (2)Whenevera boat; is used :during the period proyided //d h] : danige boot te gaan te bly of to wees nie s"4 5 for :The tri subsection beprovided with at 7LWnpec a b oat: gedgrende die `tydperk in sub least one lamp so lighted and placed as to exhibiba artikel bepaaliebiurk Word Moat wees bright light which can be continuously seen from the ri van ten minste eenlairip"warso afgeederi ge tverfankcmc36 re);continuously :4( ) plaas is dat dit n helder lig vertoon wat voortdurend ci it be iti: ivalicaiel;oseilaftgesieti kari wordtd" ] 3c9TheCotincilireseryesthe right:from ;time ;to ; id fin provide boats which }eanirbeleased on such coaditions : 9 Die Raad gehou hoatidie;ngyoor ion) van tycftqt iand) tor such Periods as: may be: ifiaecti by the (Council! tetyd7kiptqikteskikbnay; te stel om ;yerhutrr te word op so by resolution ; j danige voorwaardes en stir sodanige iydppoce 45yvat deur die Raad by besluit "Cthsgestel word t4:2 yii ;i!0! D go :rood a riu 2;! Jd li : L"" W 4 )P Lit;7 E " ": ;d "! /4CAMPNG;30: hid""" tej ( * KAMPERNG:!) " " laturrr 20() The Council lashall have the rightoto providel 20(l) R:tita:4 het die jeid8nirwn7tvd t6t" tsd accommodation at the b3de public resort ip the fermpf houh grenbare oord akkommodasie in die vorm van huise e hutsfitindavels; buildings; tents and camping which include caravan sites hike toridallidigligetiorie wat 2?" " ;; " t: fr " r i onwaterreme " te verskaf: _ l;( w 0 (2) No person shall be entitled to repayment of any geregtig pp die terugbetaling van gelde ljtreeg p:did MreSpectP Of acerammodatioulwherievbr f Such: ten "prispgte van akkommbaasie" bethal iswanheer accommodation is not rdsed for the Whble of the period sciaarlige" akkeimp6dasia: of vir die geheel ;iin die fyd bia portiod"thereof; except in cases of illness or death perk Oftn `geldepelib:dathan:nie gebruik word me uit which tgent7the? merits of ftpayment mlegit:du of gesondeid in gealle ianl "sie kfe of deed in Welke geval aillitessrotrdeatli Shalti be detertedrie&by ihei die meriete van terugbetalifig elke seclanige geval Council stekte of dood fly :)( deur die Raad E bepaal word : ri :;E!/:: nt MOO/nth Councilshall hayeitheiikht in itsldiscretioni 2( ) die reg ma; goeddunke enige to terminate any lease imirespecbcof aecommodalion ooreenkoms orn akkomrhodasie te verskat ite bfflopdig

19 PROVNSALE KOERANT 22 JANUARE which event a pro rata refund of rent less 0% of the in welkegeval n pro rata terugbetaling van huurgelde rental as administration fees shall be made to the lessee minus0%van die huargeld as administrasiegelde aan die huurder gemaak word: (2) The Council shall have the right in its discretion (2)DieRaad het diereg omna goeddunke in gevalle in cases_ where accommodation cannot be taken up for :lair lkkommodasie :bin Welke rede holc al :Me Opgeiny reason whatsbever to refund the rental to the pros deem "kan word niegdie huurgeld aan die voornemende pective lessee or to provide accommodation at a later huurder lade te betaal of akkommodasie op?ri laterstastage in which event 0% df such rental paid or payable diuin to verskaf in Welke gevaile 0% van sodanige haul: to the Council shall be paid to the Council by the Ptas geldaandieraade bt aad ofbetaalbaar as a minis t ra pective lessee as administration fees siegelde van sodanige voornemende huurder gevorder word 22 No person shall place any refuse garbage or other waste material outside his camping site except on such 22 Niemand mag enige rommel vullis of afval buite place and in such receptacles as may be set aside and sy kampeerterrein weggooi nic ibehalwe e o p sedan! g p lek provided by the Council for that purpose ke en iii sodanige houers as wat vir die doe! deur die Raad afgesonder en beskikbaar gestel word ; 23 Any person leasing any camping site or other ac 23 Enigientind Wat: enige kampeerterrein of ander commodation shall at the expiration of the lease leave akkomniodasie: blur moet by did beeindiging win die the site in a clean and tidy condition and shall also fill huurtermyn die terrein in n skopn en net toestand bat up all holes made by him or his company: en niodt ciolc alle gate in die grand wet dein horn of sy geselskap "gemaakjs; behoorlik Opvul 240) No firearms shall be allowed within the public 40) been vutinvi ens word in die o enbare oord resort except for the personal protection of campers: 0 wecemat me behalwep V; die persoonlikell beskerming and other occupants van die kampeerders en ander okkopeerdets e (2) No person shall discharge or use any firearm or (2) Niemand mag in n park enige vuursvapen of ge rifle air gun Or catapult make a bonfire orthrow or: weer windbuks of vtielrekkee afskietlof gebruik n Vreugset fire to anyfireworks in a park without the special devuur mask of Lvuurwerke goop of dit aaniteek sonder " " written permission of the Council: diespesiale skriftelike toestemming van die Raad tie (3) Niernand mag:in of indie:orngewinglvan n park (3) No person shall in or in the vicinity of a park vbels of diereskiet of hulle in lokva le of op enige an shoot any bird or animals or trap or catch or attempt der wyse yang of probeer yang of hulle of hul neste eiers to catch them in any way whatever or intentionally of woonplek op enige ander manier beseer beskadig hurt damage remove destroy or disturb them their venvyder vernietig of opsetlikverstearide: : eggs nests or habitats in any way whatever 25 Uitgesonderd in omstandighede deur die Riad 25 No NonWhite shall be housed in a except park goedgekeur mag geed Nie Blanke in n park gehuisves ;word nib: H: : :: under circumstances approved by: the Council /PART V DEEL V GENERAL!: e ALGEMEEN a L 26() The Council 26() reserves the right from timeto Die Raad behbit horn die reg voor om van tyd tot tyd die bepalings en vbarwaardea voor to skryf Waal time to fix the terms and conditions in terms whereof k t persons may be allowed to Make use of any facilities ns persone toenelaat kan word om gebruik te maak or van enige any geriewe portion thereof provided by the Council of enige gedeelte daarvan wat deur die Raad daargestel word_ ii i? v (2) The fees payable for any accommodation camping (2) Die gelde betaalbaar vir enige huisvesting kampe use of boats on the river or dam angle other facilities ring gebruik van_ bote op die riviet en dam henget of Services and admission shall be set out in the Schedule ander gerievite dienste en toeging is soos in die Bylae hereto and shall be payable in advance: Provided that hierby hiteengesir en is vooruithetaaltiaar: Met dien a deposit equal to half the amount payable to ;reserve verstande dat n deposito vat gelyk ii aan helfte van a site may be accepted if the period of reservation of: die bedrag betaalbaar aanvaa r kan worclorn thuisvesting a site is five days or longer ; en kampering yooruit te bespreek indien die tydperk van vooruitbespieking vyf dae of anger is 270) The Council reserves the righron ipccial occa ia 45 Die Raad belioii hem die reg vobironitby glans to grant admission to the public resod or any spe siale geleenthede toegang tot die ithenbare bord of enige enclosure or demarcated area whether on the land or omslote in of afgebakende ruirnte_ hetsy:op _land of op die the water and to reserve the right to forbid admis i water te vergun en pm cuereg van toegang tot n park sion to any park te verbied (2) When it grant admission in terms of subsection (?) Wannerr by n vergunning ingevolge subartikel () the Council may fix a special tariff for groups of () verleen kan Ake Raad n spesiale tarief vir groepe persons as detailed in the Schedule hereto Whenever person vorder soos uiteengesit in die Byfaeliferby Wansuch special charges are fixed or a portion of a terrain neer sodanige spesile tariet van toepassing is mag nieis leased no person may enter such terrain or the struc nand sodammterrein of die jstrukture daarop binnegaan tare thereon before paying the prescribed charges alvorens by sodanige gelde betaal het nie f

20 2OS PROVNCAL GAZETTE 22 JANUARY 975 i 28() Angling shall be subject to the provisions of any 28() Die yang van enige vis is onderworpe aan die ordinance or regulation as may be approved from time bepalings van enige ordonnansie of regulasie soos van to time by the Provincial Council or the Administrator tyd tot tyd deur die Provinsiale Raad of die Adminis trateur goedgekeur (2) The Council may determine from time to time the area where fish may be caught and no person shall (2) Die Raad bepaal van tyd tot tyd die gebied waar angle in any area which may from time to time be set vis gevang magword en niemand mag in enige gebied aside by the Council as an area where fish shall not be wat van tyd tot tyd deur die Raad tot n gebied ver Caught klaar word waar visvang verbode is hengel nie (3) No person shall be allowed to angle with more stokke than two rods (3) Niemand word toegelaat om met meer as twee te hengel nie of op enige ander wyse as met n stok vis te vang nie (4) No angler shall be entitled to put in his fishing (4) n Hengelaar is nie geregtig om sy vislyne met n lines by boat except in the area demarcated for anglers boot in te roei nie behalwe in die afgebakende gcbied vir hengelaars 29 The Council reserves the right to grant the trading rights at the public resort to any person on such terms 29 Die Raad behou horn die reg voor om die handelsand conditions as may be decided on by the Council regte by die openbare oord aan enige persoon toe te staan op sodanige bepalings en voorwaardes as waartoc 30 No person shall park or leave any caravan or deur die Raad besluit word trailer btiilt for household or sleeping purposes in the 30 Niemand mag enige woonwa of sleepwa wat vir public resort except on such camping places as may! huishoudelike of slaapdoeleindes ingerig is in die open be pointed out by the overseer and then only after paybare oord parkeer of laat staan nie behalwe op die ing the prescribed charges kampeerplek soos deur die opsigter aangewys en dan alleen by betaling van die voorgeskrewe gelde 3 No person shall hamper or obstruct any officer of the Council at the public resort or any other area 3 Niemand mag enige beampte van die Raad by die mentioned in these by laws in the execution of his duties openbare Gird of by n in hierdie verordeninge bedoelde terrein in die uitvoering van sy Pligte hinder of belem 32() No person shall brawl fight or use profane mer nie obscene indecent or improper language gamble beg or behave in an indecent or offensive manner at the public 32() Niemand mag in die openbare oord twin of resort baklei of vloekwoorde of onfatsoenlike onbetaamlike of onbehoorlike taal gebruik of dobbel bedel of hom op n (2) Any form of dancing shall be prohibited on Sun onfatsoenlike of aanstootlike manier gedra nie days Good Friday Ascension Day Day of the Covequint (2) Niemand mag die openbare oord betree of verlaat and Christmas Day nie uitgesonderd deur die geoorloofde in en uitgange (3) No person shall enter or leave the public resort (3) Enige ivorm van dans op Sondae Goeie Vrydag otherwise than through the authorized means of ingress Hemelvaartdag Geloftedag en tersdag is verbode and egress 33 Niemand mag enige spottbyeenkoms van welke 33 No person shall organise or allow any sport mee acrd ook al in die openbare oord organiseer of dit toe ting of whatever nature in the public resort without hay laat alvorens die skriftelike toestemming van die daartoe ing obtained the written permission of the officer of behoorlik gemagtigde beampte van die Raad verkry is nic the Council authorized thereto 34 Niemand mag in nopenbare oord 34 n a public resort no person shall (a) tot gevaar van motorryers of ander persone bottels (a) to the danger of motoristsor other persons break of glas breek nie; any bottles or glass; (b) swem of blai tensy n behoorlike badkostuum ge (b) swim or bathe unless a suitable bathing costume dra word; Met dien verstande dat elkccn op eie is worn: Provided that everyone bathes or swims risiko swem of baai; at his or her own risk; (c) aan of uitklee behalwe in woonwaens tente hutte (c) dressor undress except in caravans tents or booths of afgeslote plekke waarvoor vir daardie doel voor or enclosures provided for such purpose; siening gemaak is; (d) (d) nakend buite enige badhut woonwa tent of afgeslote appear in a nude state outside any bathing booth caravanenclosure or tent; ruimte verskyn; (e) bathe or swim whilst under the influence of intccd (e) onder invloed van bcdwelmende drank of dwelm middels of in n staat van dronkenskap swem of eating liquor or narcotics or in a state of intoxicabaai nie; tion; (f) woes agtelosig of roekeloos of op n wyse wat (f) ride or drive furiously negligently or recklessly or gevaarlik is vir die veiligheid van enige persoon in a manner dangerous to the safety of any person of met n snelheid van meer as 5 km/h ry of or at a speed exceeding 5 km/h; dryf nie; (g) wash or hang any article elsewhere than at the place (g) enige artikel elders was of uithang nie as op die provided by the Council pick daarvoor deur die Raad verskaf

21 PROVNSALE KOERANT 22 JANUARE Niemand mag in enige publieke straat wcg of voetpad in n badkostmun verskyn of daarmee daar langs loop tensy n mantel van n digte stof wat die liggaam fatsoenlik toedek gedra word nie 35 No person shall appear in or proceed along any public street road or footpath in a bathing costume; unless wearing a cloak of close texture covering the body respectably 36 No person shall camp or reside in the public re 36 Niemand mag vir langer as ses opeenvolgende sort for a period in excess of six consecutive weeks and weke in die openbare oord kampeer of woon nie en if he has camped or resided for six consecutive weeks indien hy vir ses opeenvolgende woke gekampcer of gehe shall not be readmitted to such public resort before woon het word hy nie tot sodanige openbare oord herseven days have elapsed since the expiration of the said toegelaat nie voordat sewe dae verloop het sedert die ver six weeks: provided that the Council may in its discretion stryking van genoemde ses weke: Met dien verstande dat grant consent to any person to camp or reside for a die Raad na goeddunke vergunning aan enigiemand om longer period vir n langer tydperk te kampeer of te woon kan verleen 37 No person shall waste or allow water from a tap 37 Nicmand mag water uit krane in n park mom of in a park to be wasted toelaat dat dit vermors word nie 38 No person shall do anything which is injurious 38 Niemand mag iets wat nadelig vir die openbare to public health gesondheid is doen nie 39 The Council May visit or inspect a park to deter 39 Die Raad kan n park besoek of inspekteer om mine whether or not the by laws and terms and condi vas te stel of die verordeninge en die bepalings en yoor tions for the use of the facilities are compiled with waardes vir die gebruik van gcriewe nagekom word al dan nie 40 Any person contravening any provisions of these 40 Enigiemand wat enige bepaling van hierdie veror by laws or any term or condition which is applicable deninge of enige bepaling of voorwaarde wat van toeshall be guilty of an offence and liable on conviction passing is oortree is skuldig aan n misdryf en by skull to a fine not exceeding R200 or in default of payment digbevinding strafbaar met n boete van hoogstens R200 to imprisonment for a period not exceeding six months of by wanbetaling met gevangenisstraf vir n tydperk or to both such fine and imprisonment van hoogstens ses maande of met beide sodanige boete en gevangenisstraf Revocation of Bylaws Herroeping van Verordeninge 4 The By laws for the Regulation of Fishing within 4 Die Bywette vir die Reeling van die Visvangs the Municipal Area of Bethal published under Adminis binne die Munisipale Gebied van Bethal afgekondig by trators Notice 343 dated 9 August 923 are hereby Administrateurskennisgewing 343 van 9 Augustus 923 revoked word hierby herroep SCHEDULE TARFF OF CHARGES BYLAE TAREF VAN GELDE Kampeerterreine (uitgesonderd soos in item 2 be Camping Sites (except as provided in item 2) paal): Per 24 hrs Per 24 uur or part Per of gerldelte Per _ daarvan week thereof week R () Per caravan or tent (with a R () Per woonwa of tent (met n mak R R maximum of 5 persons per cara simum van 5 person per woon van or tent) wa of tent) (2) Where more than 5 persons are (2) Waar meer as 5 persone in n housed in a caravan or tent an woonwa of n tent gchuisves additional charge per person in word n bykomende geld per excess of persoon bo Groups of not less than 5 persons connected with 2 Grocpc van nie minder nie as 5 persone verbonchurches charitable and youth organisations or such de aan kerke liefdadighcids en jeugorganisasies of soother groups as the Council may approve on special danige ander groepe wat die Raad by spesiale geleent occasions in terms of section 27: 80% of the charges heid ingevolge artikel 27 goedkeur: 80% van die gelde payable in terms of item betaalbaar ingevolge item 3 Angling per Person 3 [lenge! per Persoon () Per day: 0c (3) Per month: 60c () Per lag: 0e (2) Per week: 30c (2) Per week: 30c (3) Per maand: 60c (4) Per year: R50 (4) Per jaar: R50 PB PB

22 20 PROVNCAL: GAZETTE 22 JANUARY 975 Administrators Notice January 975 Administratcurskennisgewing Januarie 975 BLOEMHOF MUNCPALTY: BY = LAWS FOR THE REGULATONOF PARKS AND GARDENS MUNSPALTET BLOEMHOF: VERORDENNGE VR DE REGULERNG VAN PARKE EN TUNE The Administrator hereby; in terms of section 0 of DieAdministratenr publiseer hierb9 ingevolge artikel the Local Government Ordinance 939 publishes the 0 vatti die Ordonnansie op Plaislike Bestuur 939 die bylaws set :forth hereinafter; which have been approved verordeninge hieina uitecngesit wat deur horn ingevolge by hint in terms Of seetion 99 of the said Ordinance artike99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is n these bylaws unless the context otherwise in dicahtes l j: : : n hierdie verordeninge tensy dit nit die sainehang anders blyk beteken "boat" means ThOar means a vessel punt or raft which moves or is "boot" n vaartuig pont of vlot wat op water voortbe propelled by means of oars poles sails or Mechanical weeg of aangedryf word deur middel van roeiers pale power and which isbeing used to carry persons:" seile of meganiese krag en wat gebruik word om persone te vervoer; "Council" means the Village Council of Bloemhof and includes the management committee Of that Council or park" enige park turn grasperk vakansie oord of any officer employed by the Council acting tyvirtue of oop ruimte binne die munisipaliteit onder behcer van any power vested in Council in connection with these die Raad en omvat alle geboue grond en ruimtes wat by7avisend delegated to him in terns r Of section econwahl& 58of & gebiede beslaan; i the Local Government (Administration And: Elections) Read" die Dorpsraad van Bloemhof en omvat die Ordinance 960 (Ordinance 40 of 960); bestuurskomitee van daardie Raad of enige beampte deur "holiday resort" means; Die Hock Holiday Resort die Raad in diens geneem handelende nit hoofde van situate on the northern link of the Vaal River on Re enigc bevoegdheid wat in verband ;met hierdie verorde maining EitentOf;the farm Klipfontein 34440/district hinge aan die Raad verleen is en wat ingevolge artikel Bloemhof held by the Council under Peed of Transfer 58 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Admini No 47/92 StraSie en Verkiesings) 960 (Ordonnansie 40 van 960)aan hem gedelegeer is; "Park"Micans any park; gardeithawn litiliday idea or open space within the municipality under the super rivier" daardie gedeelte van die Vaalrivier geld binne vision of the Council and includes all buildings ground die grensc van die munisipaliteit en waarvan die Raad and spaces which such areas comprise; t regtcns die eienaar is; "river" means that pbrtion of the Vaal River situate valcansietoord" die vakansie oord Die Hoek pled aan within: the boundaries of the municipality Of which the die noordelike: oewer van die Vaalrivier op Resterende! Council is the lawful Stier C Gedeelte van die plias Klipfontein 344HO distrik " Bloemhof gehou deur die Raad onder Akte van Trans PART; : : port No 47/92 l PARKS! : DEEL PARKS 2 No person shall in a park 2 Nietriand nag iii "n park (arremove damage or break up any fountain statue kettine reling heining sitplek versperring hek (a) enige fontein; standbecld monument borsbccld peal ::monument bust post chain railing fence seat barlamppaala aanplakbord of plaat huis gebou skuur tier gate lamp post notice board or plate house : urinaal gemakhuisie viag merk of ander artikel of building; shed urinal closet flag mark or other ding wat die eiendorn van die Raad is verwyder article or thing ` giid no peiseh shall disfigure or beskadig of breek of dit ontsier of skend deur enige deface the same by pagting thereon or affixing there biljette papiere plakkate of kennisgewinnes op enige to in any way any bills papers placards or notices wyse daarop te plak of daaraan te het! of om claaror by cutting writing stamping painting drawing or aan of daarop te sny te skryf te stempel te druk marking thereon or in any other manner whatever; m m antetekender ofrkacdanarie7 a te maak of op enige Wyse fto egenemd (b)saw cut; gather remove dig up fill in; burn pick or break any timber tree shrub brushwood fencing (b) enige hout boom struik krcupelhout hciningpaal pole; lawn plant fruit flower or equipmentaokclim grasveld plant vrugte blom of uitrusting saag sny i theietip or thefedukoh to do any ;damage therdo; vergaar verwyder uitgrawe Opvul brand pink breek of daarin of daarop klim of enige skade daar i i" (c)tenter aan verrig O r attempt to enter into any enclosure nie pimp: Cation garden or temporary enclosure the property (c) enige omslote ruimtc plantasic tuin of tyclelike af " of the Council or walk over any flower bed; gekampte plek binnegaan of poop om dit te doen of oor enige blombedding loop nie; (d) hawk or display for sale or store any gorals whial (d) enige goedere hoegenaamcl vent of te koop uitstal ever unless he has previously obtained the written of opberg Me tensy by vooraf did skriftelike toc consent of the Council to do so; : stemming daartoe van die Raad verkry het; (e) erect or cause to be erected any post; rail; fence (c) enige paal Ming heining tent skerm kraampic tent; screen stand swing or building or construction skoppelmaai gebou of bouwerk van wallet aard ook

23 h:): PROVNSGALE" KOERANT22 ANUARE( of whatever nature withoin the written consent of al sonder die skriftelikeaoestemming van die Read the Council; oprig of daarstel nie; V Oa (f) or in the river place or leave any refuse waste fish (f) of in die rivier enigec VtilliS afval vis papier of stof paper or substance or any matter except in con of ander ding pleas of laat nie behalwe in die tainers nw)iiiitled fi4 thedu b : Nitwits virifdie doel; verskaf;fri :P il r: is 777 ri C i ;7 T ; ;;bsp; i rilli : i!v 7 H : d; :; i; ;; : / 00/ : ; : ; (g) enigediet loslaat om Ae wet ;et te eet Of elege kat (g) let any animal loose to graze or }eat or take:info or hond hoender of ander dier of voel inbring Of toeanimal to enter roam or tarry any cat fowpor Other :loat: dat dit claar kng a en rondloop fo xci: t os fa sue; 5 PliFWLPr; bird oii2 : i! (h)960 enige toelped MitgeSonderd op dieivoetpaaiefen (h) ppde a j bjesic!e;:"efriye ; drayin Or + propelpropel v vehicle Plerup WaViletiti_kennisgewingslinabYiidieverskillende : The?i0et a Whel ChaitOrperambillatoricA:ofptori :4 higangd "aaingeduirwordc;op %VfietsThryiofiln voertuig pelled by hand and which isiusea"cclusiyelrior : divf" Of dit sleep i Of voortbeweegvnie:ribehalweilpn the; conveyance of ) ad! invalid ; Or a; child on any :StbOtstoelnbf kinderwaentjie Wat imeti tliechand gotrek of voortbeweeg word en wet uitsluitlik vir die Aier: foot = path except footpiths:br rplaces :indicated byr veer van n invalide of n kind gebruik word; notices at the various entrances; Ai it :if if :tt : ) r! 07 _ili ) i : 0 0 / it 6; ) 0" metelie buitsondering van stilkeirtiinneswatitidaryoot; place hid "" " (ij" drive park or a ye e part upon or bve any gcreserveer is in voertuiguopop ootocnigefiriceliven ""bl a flower bed or lawn except tsti sp ce specially n blombedding of grasperk &Yr parkeer of Plaits reery9(0 r such purpose; di 5 4 rom «:sli Weir in p26 riiier Win it tbnd Or fohntaiii orapark 0) of in die rim of i; nic; i: : : /))):t i) r) in) in n arnmehm of fonteiwim " wash" any celotheslorybtlierd things or " pollute: ithe : parkitenige: klerasies 4 ander ilittikeliqvas:of die Watet: therein iri"inyothelmtihnerv :": " Water ditatiti"andersint &Soule tile; i t"ri bila :M i : ur n ; : h )fil : t i dry! 0 4 ii 3w/ ;:: :A:0 air (k) bathe or wash himself or any animal in:a pond Or (k) homself of enige dier in n dammetpe of fontem i bad fountain or allow any animal belonging to him or of; was ofcnigedier twat aatultom behoortof ()titter " Y Undei his emitroll tb be therein A = ice! E;) sy belieer is toeleatnom daarin to?ices nie; :0 i? ti )( e liege W Li{ rri hi li irl/ DU : :;;7V: " 9! j () use roil tryrto use or enter or /try to enter intoany tp);fbrtiiic maak van indring POf poogyontrtinriterr ctrhtg watercloset; urinal bathing; booth or o place of in of orn gebruik telinaak; vair(th Sp" oelklbeet run naal wasvertrek of n dergelike gelid "nie convenience provided for the wat Vet opposite sex indicated by means of a notice erected in a conspicuous plaeb skaf:en algesonder is virjrdienteenoorgestflde geslag "`i This prohibition i:shilli nor apply to children under r 6ywYselvaw:nlcenoisCeWinguw4 C95 9Pva070; ) : s pick aangebring is Hierdie verbod is nie van toe the age "of six" Years; ; =r i " ll f: ; / j;l ): iii G passing op ikinders omdenses jaari thei:: ii) F (m) play any musical instrument without the consent of!) 4 : i ; ci ; i);; fle frf "i!the Caudell first it i had ancrobtalped; (m)sonderedicyoorafverkrte toestemrning i_ van die Read i :: op enigemtisiekinstrument speei me r i /7 Datil i [ (n)" deliver; pronounce or lead alowl;any:publid:address (n) enige openbare rede gebed Of 4oestitaak ;van watter player or speech rifwhatever natintor sing anysong aard ook al ewer uitspreek of hardop voorices of Y tbl meeting" or hold or participate in an p i lc or tune : iierna f b ( enige sing o eiuge openae yierga d erip60 fiby tion without: the iconsentiof the Council first:had eenkoms hou of tlaaraan deelneem rte ilitgesbacleia and obtained ;;; / : ; :;!; / t! ti f;: met die voorafverkree toestemming van die Raid :r ii:f: h ;;;;din: G; ;rs 3 () No person shall when requested to do so by 3 () Nieiniad hag* weier otit!n Parkh te verifier Mc On authorized " officer: ef the COM Mill" reluse to ileave a WatinCer magtig pailc/ d l n T " )" " daarte6i veraiitkaiword dctir :nag" : " beartipte an die Rhadi" e 6d " nn: iii Wirt i (2) No! person ;shall intla park "clirilly;hr damberupcin (2) Niemand mag in n park op of 00r enifle flick or over any gate fence of :railing ancl: any person: who heating of feting klim of Monter the en eiligecn ivat n leaves or enters a park must do so rhy mcans of the gate park c vcrlaat of bitmekom moetdit doen deur n hek a provided for the purpe" :"" wat vir die doer daar aangebring is; 4 No person shall in a park;;when terjudsfediito do 4 Niemand mag in n park weier nie om sy korrektc so refuse to i furnish his correct name and address to naam en adres to verstrek wanneer by dear enige gemag an athfibrized officer ofthe COMMil; tigderlb&tnpte i van die Raadldaartoe i versoekwdrd? " " ii ri : n d i iffli "ii X i rl" Y 5"No Perkin shall takd into or have a drin iiiapark 5 Viemarid ru ndiy* lieiiaap n ikettingof : rt "!! fittiof / koppelriem gelei;:nieina ore park neem of lie nie plilcs it is on 4 chain ora leash:" : ± )) :!: r :;::;: 6 Niemand mag enige persoon iirdie"behobrlikolgel 6 No person shall hinder disturb or annoy any other bruik van n park hinder versteur of lastig val nie person in the proper use of a park ; :< r ; :; i ; 7 Niemand mag enige geweer;ypistooki klataptilt 7 No person shall diseharge fire or use any gun vuunvapen van watter aard ook al gebruik of afsk let of mi pistol catapult or firearm of any:kinckwhateveritir lake wild rof voelsrvanywatter goort 00kl al lvangit doodmaek kill pursue or Mint gaine or birdsof any:n dr or) cap jaagof jag; Of wildbfi Noels van Wailer soortlook!elvang ture or destrey genie ; ior birds) of any kidd byi means of hvetnietig deur vangnetteniwippep gewere 2 katapulte; of nets springs guns catapults trapsior sparespbrl kill slagystersof stelle : of bp i waiter ander wyserookial ;van them in any other manner? i ) ii :h t; i kant maak nie f 0! flr Of

24 22 PROVNCAL GAZETTE 22 JANUARY 975 TART L A DEEL BOATS BOTE 8 No person shall place or use or cause or permit 8 Niemand mag n boot op die rivier plaas of ;gebruik to be placed or used on the river a boat unless the per of vcroorsaak of toelaat dat dit daar geplaas of gebruik mission of the Council has been obtained to do so word nie tensy die toestemming van die Raad daartoe verkry is 9: The Oilmen reserves the Tiaht to graht Consent to 9 Die anytperson Raad behou die reg voor ont tocsterhining to who to use a boat on the river may won mime aan enige persoon wat n boot op die rivier wil so use it and any csent so granted may at any tim to be withdrawnby the issue of a notice by a duly gebruik om dit aldus te gebruik en enige toestemming authorized officer of the ;Council in the wat aldus verleen is kan te eniger tyd ingetrek word deur event of any n kennisgewing uitgereik deur n behoorlik daartoe geof the provisions of these by laws not being compiled with magtigde beampte van die Raad indien enige bepaling van hierdie verordeninge nie nagekom word nie 0 () Geen private boot mag op die rivier teen ver goeding te huur aangebieclof verhuur word nie sonder die skriftelike voorafverkee toestemming van die Raad 0 () No private boat shall ply for hire or be hired out On the river without the Written consenrof the Coun ail first lad and "4" 2 obtained: (2) The duly authorized officer of the Council shall (2) Die behoorlik daartoe gemagtigde beampte van die at any time have the right to examine inspect or enter Raad het te eniger tyd die reg om enige boot te onder; any boat and should the officer be of the opinion that sock te inspekteer of te betree en indien sodanige boot such boat is unsafe he shall have the right to forbid the na die mening van die beampte onveilig is het by die useof the boat until it has been repaired reg om te verbied dat die boot gebruik word alvorens dit herstel is f every Die eienaar van elkc boot mpet wanneer by die permission to place a boat en the river state the toestemming van maximum number of die Raad aanvra om n boot op die passengers such boat convey with safety and the conveyance of a larger can number of rivier te plaas meld wat die maksimum aantal passasiers is wat sodanige boot met veiligheid kan vervoer en daar persons at any time shall not be permitted word nie toegelaat dat n groter aantal persone op n ṅ keer 2 No person ada the age Of sixteen shall be per vervoer word nie nutted to drive or be in ocintrorof any powerdrivenboat 2 Niemand onder die ouderdom van sesticn jaar! word toegelaat om enige kragaangedrewe boot te bestuur 3 () The driver of everytpower driven boat shall of om in beheer daarvan to wees nie for the duration of his trip on the river retain a seated position behihd tbestecringwhect of such boat; and at 3 () Die drywer van elke kragaangedrewe boot all times keep a proper look:out for other boals and most gedurende die bele tydperk van sy res op die rivier persons using the river n sittende posisie agter die stuurwiel van sodanige boot inneem en te alle tye deeglik wag hou vir ander bote (2) The driver of every power driven boat shall see en persone wat die rivier gebruik to it that a safety belt isby worn yẹvery using person (2) Die drywer van clke kragaangedrewe boot moct such boat to ski toesicn dat n veiligheidsgordel gedra word deur elkcen wat van sodanige boot gebruik maak om te ski 4 No person in charge of a boat or haying supervision thereof; or being pan occupant thereof shall use such 4 Niemand onder wie se sorg n boot is of wat boat in a negligent or careless manner or due to care toesig daaroor hou of wat n insittende daarvan is mac lessness or bad conduct injure or endanger anyone or sodanige boot op n nalatige of sorgelose wyse gebruik " dainage any property of wecns nalatigheid of wangcdrag enigiemand besecr in gevaar stet of enige eiendom beskadig nie : The owner ;boato shall:when applying for 5 () No person shallboardor inoot a boat at any 5 () Niemand mag aan boord van enige boot gaan place ex cept at such mooring place erected for the pm of by enige plek land nie behalwe by n landingsplek pose" wat vir die doe! aannebring is (2) Motorboats may be launched only from such places (2) Motorbote kan alleen to water gelaat word op as from time to time resolved by the Council and motor sodanige plekke as wat deur die Raad van tyd tot tyd boats shall be entitled ici use only such portions of the by besluit bepaal word en motorbote is slegs geregtig river" surface as from time to time demarcated by the om sodanige gedeeltes van die rivieroppervlakte te gc Council by resolution bruit( as wat deur die Raad van tyd tot tyd by besluit afgebaken word (3) No person shall angle except at such places in (3) Niemand mana hengcl behalwe op sodanige plekke dicated by the Council: 5 as wat deur die Raad aangewys word nie l6 No person who is under the influence of intoki 6 Niemand wat onder die invloed van bedwelmende eating liquor or narcotic drugi shalt board be or remain drank of dwelmmiddels is mag in n boot op die rivier on boat on the river and no person in control of a gaan bly of wees nie en niemand wat beheer oor ln boat shall allow such person to board be or remain on boot het mag sodanige persoon toelaat om in sodanige such boat boot te gaan te bly of te wees nie a

25 PROVNSPALE KOERANT 22 JANUARE Every powerdriven boat on the river shall be 7 Elke kragaangedrewc boot moot op die rivier driven either in a clockwise or anti clockwise direction alleen in sodanige rigtings hetsy regsom of linksom ry whichever is stipulated by the Council by resolution from as wat van tyd tot tyd deur die Raad by besluit bepaal time to time word 8 () The person in control of a powerdriven boat 8 () Die persoon in beheer van n kragaangedrewe shall when overtaking another boat overtake such boat boot moet wanneer hy n ander boot verbygaan aan on itits right hand side and before doing so ascertain sodanige boot se regterkant verbygaan en voordat hy that the person in control of the other boat is aware of dit doen vasstel ilat die persoon in beheer van die ander his intention boot van sy voorneme bewus is (2) Whenever a power driven boat leaves the mooring (2) Wanneer n kragaangedrewe boot van n landings place it shall give preference to any incoming power plek af vertrek moet hy voorkeur verleen aan enige in driven boat with or without skiers komende kraeaaneedrekve boot met of sander skiers 9() No person shall without the written permis 9 () Niemand mag sonder die skriftelike gocdkeusion of the duly authorized officer of the Council; use ring van die daartoe gemagtigde beampte van die Raad any boat between the hours froth half an hour after enige boot van n halfuur na sononder af tot n halfuur sunset until half an hour before sunrise voor sonop gebruik nie (2) Whenever a boat is used during the period pro (2) Wanneer n boot gedurende die tydperk in subvided for in subsection () it shall be provided with at artikel () bepaal gebruik word moet dit vborsien woes least one lamp so lighted and placed as to exhibit a van ten minste een lamp wat so n lig afgee en so bright light which can be continuously seen from the geplaas is dat dit n helder lig vertoon wat voortdurend river bank van die oewer af gesien kan word 20 The Council reserves the right from time to time 20 Die Raad behou hone die reg voor om van tyd to provide boats which can be leased on such conditions tot tyd bote beskikbaar te stel oat verhuur to word op and for such periods as may be fixed by the Council sodanige voorwaardes en vir sodanige tydperkc as wat by resolution deur; die Raad by besluit vasgestel word PART DEEL CAMPNG KAMPERNG 2 () The Council shall have the right to provide 2L () Die Raad het die reg om van tyd tot tyd by accommodation at the holiday resort or other camping die vakansie oord of ander kampcerterrein akkommoda site in the form of houses huts rondavels buildings sie in die vorm van huise hutte rondawels gebouc tents and camping sites tente en uitkampplekke te verskaf (2) The charges payable for the use of the accommo (2) Die gelde betaalbaar vir die gebruik van die akdation shall be as set out in the Schedule hereto kommodasie is soos in die Bylae hierby uiteengesit (3) Niemand is geregtig (3) No person shall be entitled to repaynieni of any op die terugbetaling van gelde wat ten opsigte van akkommodasie betaal is wanneer charges paid in respect of accommodation whenever such sodanige akkommodasie of vir die geheel van die tydperk accommodation is not used for the whole of the period of n gedeelte daarvan nie gebruik word nie uitgesonderd or a portion thereof except in cases Of illness or death in gevalle van siekte of dood die meriete van terugbeta in which event the merits of repayment in respect of ling way% an in elke sodanige geval van siekte Of dood each such case of illness or death shall be determined by besluit van die Raad bepaal word by resolution of the Council 22 () Die Raad het die reg om na goeddunke enige 22 () The Council shall have the right in its discre ooreenkoms om akkommodasie to verskaf te beeindig tion to terminate any lease in respect of accommodation in welke geval n pro rataterugbetaling van huurgelde in which event a pro raw refund :of rent less 0% of minus 0% van die huurgeld as administrasiegelde aan the rental as administration charges Shall be made to die huurder gemaak word the lessee (2) Die Raad het die reg om na goeddunke in gevalle (2) The Council shall have the right in its discretion waar akkommodasie om welke redc ookal nie opgcneem in cases where accommodation cannot be taken up for kan Word nie die huurgcld aan die voornemende huurany reason whatsoever to refund the rental to the pros der terug te betaal of akkommodasie op n later stadium pective lessee or to provide accommodation at a later te verskaf in welke gevalle 0% van sodanige huurgeld stage in which event 0% of such rental paid or pay aan die Raad betaal of betaalbaar as adtninistrasiegeldc able to Council shall be paid to Council by the van sodanige voornemende huurder gevorder word prospective lessee as administration charges 23 Niemand mag enige rommel vullis of afval buite 23 No person shall place any refuse earbage or other sy kampeerterrein weggooi nie behalwc op sodanige pick waste material outside his camping site except on such ke en in sodanige houers as wat vir die doe! deur die places and in such receptacles as may be set aside and Raad afgesonder en beskikbaar gestel word provided by the Council for that purpose 24 Enigiemand wat enige kampcerterrein hum moet 24 Any person leasing any camping site shall at the by die beeindiging van die huurtermyn die terrein in n expiration of the lease leave the site in a clean and tidy skoon en net toestand laat en moet ook ogle gate in die condition and shall also fill up all holes made by him grond wat deur horn of sy geselskap gemaak is behoor or his company lik opvul

26 24 PROVNCAL GAZETTE 22 JANUARY 925 PART V ; DEEL V: GENERAL ALGEMEEN! 25 The Council reserves the right from time to time 25 Die Raad behou horn die reg voor om van tyd to fix the terms and conditions in terms whereofpersons tot tyd "die bepalings en voorwaardes voor to skryf waarmay be allowed to make use of any facilities provided kragtens persone toegelaat kan word om gebruik te maak by the Council for the use of the public or any portion van enige geriewe wat deur die Raad daargesteltvord thereof vir die gebruik van die publiek of enige gedeelte daarvan 26 () The Council reserves the right on special occa 26 () Die Raad behou horn die reg voor om by sions to grant admission to the holiday resort or any spesiale aeleenthede toegang tot die vakansie oord of zr enclosure or demarcated area whether on the land or enige omslote of afgebakende rurmte hetsy op land of in the water op die water te vergun (2) Wanncerhy n vergunning ingevolge subartikel () (2) When it grants admission in terms of subsection verleen kan die Raad n spesiale tarief vir grocpe () the per Council may fix a special tariff for _groups of sone vordcr soos uiteengesit in die Bylae hierby Wan persons as detailed in the Schedule hereto Whenever neer sodanige skesiale tarief van toepassing is mag such special charges are fixed or a portion of a terrain niemand sodanige terrein of die strukture daardp binne is leased no person may enter such terrain or the struc gaaii alvorens by die `sodanige gelde betaal het nie tures thereon before paying the prescribed charge 27 () Dic yang van enige vis is onderworpe aan 27 () Angling die shall be subject to the provisions of bepalings van enige ordonnansie of regitlasie soos van any ordinance or regulation as may be approved from tyd tot tyd deur die Provinsiale Raad of die Admini trator time to time by the Provincial Council or the Adminis strateur goedgekeur (2) Niemand; mag hengcl nie in enige gebicd wat Van (2) No person shall angle in any area which may from tyd tot tyd deur die Raad by besluit tot n gebiecl ver time to time be set aside by the Connell by resolution klaar word waar visvang verbode is as an arca where fish shall not be caught (3) Niemand word tedgehial om met mccr as twee (3) No person shall be allowed to angle with more stokke te henget nie than two rods (4) n Hengclaar is Me geregtig om sy vislyne met n (4) No angler shall be entitled to put in his fishing boot in te roei nic behalwe in die afgebakende gehicd fines by boat except in the area demarcated for anglers vir tengelaars 28Die Raad behou horn die reg voor om die han 28 The Council reserves the right to grant the trading delsregte by die vakansie oord aarr enige persoon toe te rights at the holiday resort to any person on such terms staan and conditions as may be decided by the op sodanige bepalings en voorwaardes as waartoc Council: deur die Raad besluit word 29 No person shall park or leave any caravan or 29 Niemand mag enige karavaan of sleepwa wat vir trailer built for household or sleeping purposes in the huishoudelike of slaapdocleindes ingerig is in die vakan holiday resort except on such camping places as may sieoord parkeer of laat staan nie behalwe op the kant be pointed out by the overseer and then only after pecrplek soos deur clie opsigter aangewys en don alleen paying the prescribed charges by betaling van die voorgeskrewe gelde 30 No person shall interfere with molest obstruct 30 Niemand mag hom bemoei met n beampte of or refuse to give his name and address or give ma false dienaar wat deur die Raad aangestel is om die bepaname and address to any officer or servant appointed lings van hierdie verordeniiigc hit to voer nie of horn by the Council to enforce the provisions of` these by molesteer verhinder of weier om sy naam en adres to laws or in any way impede or attempt to impede any verstrek of n valse naam en adres verstrek of op watter such officer or Servant in the discharge of his duti8 wyse ook al sodanige beampte of dicnaai verhinder of or bribe and corrupt or attempt to bribe and coil:apt poog om hom te verhinder in die uitvoering van sy pligtc such officer or servant into neglecting his duties in terms of sodanige beampte of dienaar omkoop of omhaal of of these by laws poog om horn om te koop of om te haal om sy pligtc hierdie vcrordeninge te 3 () No person shall brawl fight or use versuimse profane obscene indecent or improper language gamble beg or 3 () Niemand mag in die vakansie:oord twis of behave in an indecent or offensive manner at the holiday baklei of vloekwoorde of onfatsoenlike Onbetaamlike of! resort onbehoorlike taal gebruik of dobbel bedel of horn op n onfatsoenlike Of aanstootlike mania gedra nie (2) No person shall enter or leave the holiday resort otherwise than through the authorized means of ingress (2) Niemand mag die vakansic oord betrce of verlaat and egress uitgcsondcrd deur die geoorloofde in en uitgange nie (3) Any form of dancing shall be prohibited on Sun (3) Enige vorm van dans op Sondae; Goeie Nrydag days Good Friday Ascension Day Day of the Covenant Hemelvaartdau Geloftcdag en Kersdag is verbode and Christmas day 32 Niemand mag enige sportbyeenkoms van Welke 32 No person shall organise or allow any sports aard ook al in die vakansie oord organiseer of dit toe meeting of whatever nature in the holiday resort with laat alvorens die skriftelike toestemming van die daartoe out having obtained the written permission of the officer behoorlik aangestelde beampte van die Raad verkry is of the Council authorized thereto " nie

27 PROVNSALE KOERANT 22 ANUARE nthe holiday resort no person shall 33 Niemand mag in die vakansie oord (a) to the danger of motorists or the general public (a) tot gevaar van tnotorryers of die bred publiek bot break any bottles or glass; tels of glas breek nie; " j / (b) swim or bathe in the riven i (b);:in die rivierswern of haai nie; i y i ; (c) swim or bathe unlesi a suitable bathing costume is (c) swem of baai tensy behoorlike badkostuum geworn; dra word; (d) dress or undress except in tents or booths or en (4 aan of uitkleebehalwe in thine Mate Of afgcsiote closures provided for such purpose; plekke waarvoor vir daardie doel voorsiening ge (e) appear in a nude state outside any bathing bobth of enclosure or tent; (e) nakend buite mice badhuf tentof afgeslote ruimte (f)verskyn : bathe or swim whilst under the influence of in toxicating liquor or narcotics or in a state of (f) onder die invloed van bedwelmende drank of dwelmintoxication; middels of in n staat van dronkenskap swem of baai Me; (g) ride or drive furiously negligently or recklessly or in a manner dangerous to the safety of any person (g) woes agtelosig of roekeloos of op n wyse wat geor at a speed exceeding 25 km/h vaarlik is vir die veiligheid van enige persoon of met n snelheid van meer as 25 km/h ry of dryf nie; (3) scrape or prepare any fish in any laundry or wash up facilities (h) enige vis in enige wasgeriewe vir wasgoed of cet 34 No gerei person shall appear in or pit/curd along any skraap of voorberei nie public street road or footpath in a bathing costume 34 Niemand mag in enige publieke straat wog of unless wearing a cloak of a substantial material covering voetpad in n badkostuum verskyn of daarmee daarlangs the body from shoulder to knee loop tensy n mantel van n digte stof wat die liggaam van die skouers tot die knied toedek gedra word nie 35 Any person contravening any of the provisions of these by laws shall be guilty of an offence and liable 35 Enigiemand wat enige bepaling van hierdie veror on conviction to a fine not exceeding 800 or in de dcninge oortrec is skuldig aan n misdryf en is by skul fault of payment to imprisonment for a period not digbevinding strafbaar met n boete van hoogstcns R00 exceeding 6 months for each such offence of by wanbetaling gevangenisstraf vir n tydperk van hoogstens 6 maande vir elkc sodanige misdryf 0 SCHEDULE Tariff of Charges BYLAE Tarief van Gelde Tariff for admission to the holiday resort during Tarief vir toecang tot die vakansie oord gedurende the hours 07h00 to 2h00 die ure 07h00 tot 2h00 () Per adult: 20c () Per volwassene: 20e (2) Per scholar: 0c (2) Per skoolgaande kind: 0c (3) Season tickets valid for 2 months from date of (3) Seisoenkaartjies geldig vir 2 maande venal datum issue: van uitreiking: (a) Per adult: R3 (a) Per volwassene: R3 (b) Per scholar: R2 (W Per skoolgaande kind: R2 2 Camping Charges 2 Kampeergelde Per 24 hours Per 24 uur or part Per Month of graleelte Per maw! thereof Per Week (ie 4 weeks) daarvan Per Week (di 4 weke) R R R 2 R R () Per caravan or () Per karavaan of tent (with a of tent (met n maximum of 5 maksitnum van persons per car 5 persone per avan or tent) karavaan of tent) / (2) n case of a car (2) n gevalle van avan or tent karavane of housing more tente waarin than 5 persons meer as 5 pereach an addi sone gehuisves tional charge for word n byko each person in mende geld per excess of persoon bo PB PB

28 26 PROWNCAL GAZETTE 22 JANUARY 975 Administrators Notice M6 22 January 975 Administrateurskennisgewing Januarie 975 CORRECTON NOTCE KENNSGEWNG VAN VERBETERNG CAROLNA MUNCPALTY: CEMETERY BY MUNSPALTET CAROLNA: BEGRAAFPLAAS LAWS VERORDENNGE Administrators Notice 2228 dated 27 December 974 Administrateurskennisacwing 2228 van 27 Desember is hereby corrected by the substitution in paragraph (c) 974 word hierby verbeter deur in paragraaf (c) wear where it occurs for the first time under paragraph 2 dit die ecrste keer ondcr paragraaf 2 van die Engelse for the expression "(c)" wherever it occurs and the teks voorkom die uitdrukking "(c)" waar dit ook al figure "600" of the expression "(a)" and the figure voorkom en die syfer "600" onderskcidelik deur die "300" respectively uitdrukking "(a)" en die syfer "300" to vervang PB i P a

29 PROVNSALE KOERANT +22 JANUARE GENERAL NOTCES ALGEMENE KENNSGEWNGS NOTCE 26 OF 975 KENNSGEWNG 26 VAN975 NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND NOORDELK E JOHANNESBURGSTREEK MENT SCHEME 73 WYSGNGSKEMA 73 t is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkoinstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance 965 (as 46 van die Ordormansie op Dorpsbeplanning en Dorpe amended) that application has been made by the owner 965 (sari gewlsig) bekend gemaak dat die eienaar Mrs Jean Strang C/o Messrs Withers and Gerke PO met Jean Strang p[ a mnre Withers en Gerke Posbus Box 623 Marshalltown for the amendment of Nor 623 Marshalltown aansoek gedoen het om Noordelike them Johannesburg Region Townplanning Scheme 958 Johannesburgstreek dorpsaanlegskema 958 te wysig deur by rezoning Erf 83 situate on Helena Avenue Sandown die hersonering van Erf 83 gelee aan Helenalaan dorp Township from "Special Residential" (Height Zone 3) Sandown van "Spesiale Woon" (Hoogtestreek 3) met n with a density of "One dwelling per sq ft" to digtheid van "Een woonhuis per vk vt" tot "Al "General Residential No " to permit flats and dwelling gemene Woon No " vir woonstelle en woonhuise on houses subject to certain conditions derworpe aan sekere voorwaardes The amendment will be known as Northern Johannes Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat burg Region Amendment Scheme No 73 Further par Noordelike Johannesburgstreekwysigingskema 73 geticulars of the Scheme are open for inspection at the of noem sal word) M in die kantoor van die Direkteur van flee of the Town Clerk Sandton and at the office of the Plaaslike Bestuur Kamer B206A Provinsiale Gebou; Pre Director of Local Government Room B206A Provin toriusstraat Pretoria en in die kantoor van die Stadscial Building Pretorius Street Pretoria klerk van Sandton ter insae Any objection or representations in regard to the ap Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eni plication shall be submitted to the Director of Local get tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum Government in writing at the above address or Private van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437 Pretoria and the Town: Clerk PO Box Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Pre 7800 Sandton at any time within a period of 4 weeks toria en die Stadsklerk Posbus 7800 Sandton skriftelik from the date of this notice voorgele word EUYS EUYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 January 975 Pretoria 5 Januarie 975 PB PB 4:9; NOTCE 28 OF 975 KENNSGEWNG 28 VAN975 FOCHVLLE AMENDMENT SCHEME /26 FOCHVLLE WYSGNGSKEMA! /20 t is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalingai Van artikel Townplanning and Townships Ordinance 965 (as 46 van die Ordonnasie op Dorpsbeplanning en Dorpe amended) that application has been made by the owner 965 (soon gewysig) bekend gemaak dat die eienaar Mr G W S Bensch c/a Mr C F Elsenbroelci PO mfr G W S Benseh Piarnnr C F Elsenbroelc POi Box 2 Potchefstroom for the amendment of Fochville: bus 2 Potchefstroom aansoek gedoen het om Fochville Townplanning Scheme No 958 by rezoning Por dorpsaanlegskema No 958 te wysig deur die hershlion of the Remainder of Portion 68 of Erf 042situate nering!van n Gedeelte van die Restant van Gedeelte 68 on Danie Theron Street Fochville Township from "Agri vin Erf 042 geleu aan Danie Theronstraat dorp Foch cultural" to "Special Residential" with a density of "One ville van "Landbou" tot "Spesiale Woon" met n digt dwelling per 840 sq M" held van "Een woonhuis per 840 iik" m" The amendment will be known as Fochville Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme /20 Further particulars of the Scheme are Fochvillewysigingskema /20 gerioem sal word) le in open for inspection at the office of the Town Clerk die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Ka Fochville and at the office of the Director of Local mer B206A Provinsiale Gebou PreteriuSstraat Preto Government Room B206A PrOvincial Building: Preto: ria en in die kantoor van die Stadsklerk van Fochville rius Street Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the ip "Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniplication shall be submitted to the Director of Local ger tyd tinne n tydperk van 4 weke vanaf die datum Government in writing at the above address or Private van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaas Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box like Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Fochville at any time within a period of 4 weeks from Pretoria en die Stadsklerk Posbus Fochville skriftelik the date of this notice voorgele word E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 January 975 Pretoria 5 Januarie 975 PB PB

30 28 PROVNCAL GAZETTE; 22 JANUARY 975 NOTCE 23 OF 975: person who wishes to object to the gianting of the ap plication or who is desirous of being heard or of making PROPOSED ESTABLSHMENT OF TOWNSHPS: representations in the matter shall communicate in writing with the Director of Local Government Such t is hereby notified in terms of section 58(6) of the communication shall be received by the Director not later Town planning and Townships Ordinance 965 that apthan eight weeks from the date of such first publication in plication has been made for permission to establish the the Provincial Gazette townships mentioned in the accompanying Annexure All objections must be lodged in duplicate and ad The application together with the relevant plans docu dressed to the Director of Local Government Priyatc ments and information is open for inspection at the office Bag X437 Pretoria of the Diredtor Room B206A 2nd Floor; Block B Pro E UYS vincial Building Pretorius Street Pretoria for a period of Director of Local Governnient eight weeks from the date hereof Pretoria 5 January 975 (a) (b) n terms of section 58(6) of the said Ordinance any 522 Name of Township and Owner(s) ANNEXURE Numher of Erven i Description of Land Situation Reference Number (a) Bedfordvicw Exten Special Portion C of Holding North of and abuts PB sion 2 Residential : Geldenhuis Es Remaining Extent of (b) Kenneth Williams tate Small Holdings Holding 240 west of District Germiston and abuts Townsend ": Road south of and abuts Portion A of Holding 240 and Bedfordview Extension 59 (a) Randparkrif Exten Special Holding No 58 and West of and abuts PB sion 29 Residential : Bush Hill Estate Randparkrif Exten (b) John Percy Kirk Agricultural Holdings sion 4 north of and ham Wade District Roodepoort abuts Holding 56 Bush Hill Estate Agricultural Holdings (a) LeachvilleExtcnsion Special Portion 09 of the West of and abuts PB Residential : 235 farm Rietfontein 5 Alrove Park Town (b) Coastal Play Parks : 7 R district Brakpan ship north of and Grounds (Pty) Ltd abuts Portion 0 of the farm Rietfontein (a) Eldoraigne Exten SpeCial Portion 26 (a por East of and abuts PB sion 9 Residential : 64 tion of Portion 202) Wierda Park Exten (b) Mooibbu Eiandomrs General of the farm Zwart sion 5 south of and Bpk Residential : 2 kop 356JR district abuts Eldoraigne Ex Pretoria tension 6 (a) Mountain View Ex General Portion 44 (a portion East of and abuts Re PB tension 2 Residential :" 9 of Portion 2) and the mainder of Portion (b) Francesca Ann Parks : Stipinovich Remaining Extent of called Les Marais Portion 06 (a por north of and " abuts Ranko Sakota 2 tion of Portion 25) portion Of Portion both of the farm Das Les Marais west of limit No 39JR and abuts Portion district Pretoria 08 all of the farm _ Daspoort " : 4

31 PROVNSALa ROERANT 22 JANUARE KENNSGEWNG 23 VAN 975: meet iedercen wat beswaar wit maak teen die toestaan ; van die aansoeke of wat begerig is om in die saak gehoor VOORGESTELDE STGTNG VAN DORPE te word of vertoe te rigdie Direkteur skriftelik in ken nis stet Sodanige kennisgewing meet nie later nie as agt ingevolge artikel 58(0 van die Ordonnansie op Do s weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die beplanning en Dorpe 965 word hiermee bekenil gemaak Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike B& slat aansoek gedoen is om toestemming om die dorpe ge stuur ontvang word meld in meegaande Bylae te stig Me besware moet in duplo ingedien word en gerig Die aansoek met die betrokke planne dokumente en word aan die Direkteur van plaaslike Bestuur Privaatsak jangling 6 ter insae by die kantoor van die Direkteur X437 Pretoria Kamer B206A 2de Vloer Blok B Provkiisiale Gebou E UYS Pretoriusstraat Pretoria; vir n tydperk van agt weke na Direkteur van Plaaslike Bestuur datum hiervan Pretoria 5 Januarie 975 ngevolge artikel 58(6) van die genoemde Ordonnansie 522 BYLAE: (a) Naam van Dorp en Aantal Erwe Beskrywing Ligging Verwysingsnommer (b) Eienaar(s) van Grond (a) Bedfordview Uit Spesiale Gedeelte C van Hoe Noord van en grens breiding 2 Worm : 4 we 240 Geldenhuis aan Restante Gedeelte () Kenneth Williams Estate Kleinhoewes van Hoewe 240 wes distrik Germiston van en grens aan Townsendstraat en suid van en grens aan Gedeelte A van Hoewe 240 en Bedford view Uitbreiding 59 PB (a) Randparkrif Uitbrei Spesiale Hoewe No 58 en Wes van en grens aan PB ding 29 Woon : Bush Hill Estate Randparkrif Uitbrei (b) John Percy Kirk Landbouhoewes dis ding 4 noord van en ham Wade trik Roodepoort grens aan Hoewe 56 Bush Hill Agricultu ral Holdings 0 (a) Leachville Uitbrei Spesiale Gedeelte 09 van die Wes van en grens PB ding 3 Woon : 235 pleas Rietfontein No aan Alrove Park (b) Coastal Play Parke : 7 5R distrik Brak Dorp noord van en Grounds (Pty) Ltd pan grens aan Gedeelte 0 van die pleas Rietfontein (a) Eldoraigne Uitbrei Spesiale Gedeelte 26 (n ge Oos van en grens aan PB ding 9 Woon : 64 deelte van Gedeelte Wierdapark Uitbrei (b) Mooibou Eiendoms Algemene 202) van die plaas ding 5 suid van en Bpk Woon : 2 Zwartkop 356JR grens aan Eldoraigne distrik Pretoria Uitbreiding 6 (a) Mountain View Uit Algemene Gedeelte 44 (n ge Oos van en grens aan PB breiding 2 Woon : 9 deelte van Gedeelte Restant van Gedeelte (b) Francesca Ann Parke : 2) en die Resterende bekend as Les Marais Stipinovich Gedeelte van Gedeelte noord van en grens 2 Ranko Sakota 06 (n gedeelte van aan gedeelte van Ge Gedeelte 25) albei van deelte Les Marais die pleas Daspoort wes van en grens aan No 3944 distrik Gedeelte 08 almal Pretoria van die pleas Daspoort

32 220 PROVNCAL GAZETTE 22 JANUARY 975 (a) Name of Township and Number of Erven Description of Land (b) Ownet(s) Situation Reference Number 4 (a) Roeville Extension General The Remaining Ex East of and abuts PR Residential : 7 tent of Portion 07 (a Haarlem Street (Mu (b) Peter Nicolas Parks : portion of Portion 25) nicipal tarred road) Toich and Portion 74 all Portion 36 and Por 2 Nicola Frank of the farm Daspoort lion 33 west of and Toich No 39JR district abuts portion of Pot Pretoria lion "Les Marais" all Of the farm Daspoort 39JR (a) Witberg Extension Special Portion 52 (a portion East of and abuts P Residential : 6 of Portion 9) of the Portion 53 west of (b) Andries Petrus de Special : farm Witfontein 30 and abuts proposed Jager JR district Pretoria Witberg Extension 2 4 4

33 PROVNSMLE KOERANT 22 JANUARE (a) Naam van Dorp en Aantal Erwe Beskrywing Ligging Verwysingsnommer (b) Eienaar(s) van Grond (a) Roseville Uitbrei Algemene Resterende Gedeelte Oos van en grens aan PB ding Woon : 7 van Gedeelte 07 (n Ffaarlemstraat (Muni (b) Peter Nicolas Parke : gedeelte van Gedeel sipale teerpad) Ge Toich to 25) en Gedeelte deeltes 33 en 36 wes 2 Nicola Frank 74 albei van die van en grens aan ge Toich plaas Daspoort 39 deelte van Gedeelte JR distrik Pretoria "Les Marais" almal van die plaas Daspoort 39JR (a) Witberg Uitbreiding Spesiale Gedeelte 52 (n ge Oos van en grens aan PB Woon : 6 deelte van Gedeelte Gedeelte 53 wes van (b) Andries Petrus de Spesiaal : 9) van die plaas Wit en grens aan voorge Jager fontein 30JR dis stelde Witberg Uit trik Pretoria breiding 2

34 222 PROVNCAL GAZETTE22 JANUARY 975 iplication: NOTCE 35 OF975 person who wishesto object tothe granting of the ap; or who is desirous of being heard or of making PROPOSED ESTABLSHMBTOF TOWNSHPS representations in the Matter shall communicate in writ _: : L 2 log with: the_director_of_local OovernmentlSuch corn t is hereby notified in terms of section 58() of the munication shall be received by the Director not later Towri planning and Townships Ordinance 965 that than eight weeks from the date of such first publication m the Provincial Gazette application has been made for Permission to estriblish the townships mentioned in The accompanyinglinnekure Ali objections must be lodged hi duplicate: and ad The application together with the relevant plansdocu dressed to the Director of Local Government Private ments and information is; open for inspection at the of flag X437 Pretoria i fice of the Director :Room 206A 2nd Floor Block ; : B Provincial Building Pretorius Street E Pretoria UYS fora period of eight weeks from the dotelereof Director of Local Government Pretoria 22 January 975 n terms of section 58(6) of the said Ordinance any ;L: L ; ANNEXURE 4 (a) (b) Name of Township and Number of Erven Description of Land Situation Reference Number Owner(s) (a) Tzaneen Extension Business : 2 Remainder of the West of and abuts 8 ndustrial : 94 farm Hamabooya No Hamawasha 557LT (b) Town Council of State 576LT district Le South of and abuts Tzaneen Post Office : taba Railway Line Agatha Railway line : 5 Road forms the wes tern boundary PB (a) Faerieglen Extension Special Holdings Nos 66 to Northeast of and 7 Residential : portion of Re abuts Atterbury Road (b) () Valley Farm General mainder of Holding South west of and Township (Pty) Li Residential : 7 No 00 portion of abuts Faerieglen Ex mited and (2) The Business : the Remaining Extent tension 8 Administrators in School : of Valley Farm No the Estate of the Special : 379JR district Prelate Frank Edward toria Beattie Struben PB (a) Halfway House Ex Special Agricultural Holding North of and abuts tension 5 Residential : 4 No :2 Halfway Holding No 22 South (b) Clifford Delville House Estate district of and abuts Portion Peirce Johannesburg 57 and Portion 56 of the farm Waterval 5 R PR (a) Equestria Extension Special Holding No 36 Wil South east of and 2 Residential : 9 loglen Agricultural abuts Willow Avenue (b) Wilse Mare Holdings district Pre East of and abuts Mitoria litary Road north of and abuts Holding 9 PB (a) The Orchards Ex Special Portion 77 (a portion West of and abuts tension 5 Residential : 63 of Portion 26) of the The Orchards Town (S) Belclara nvestment farm Hartebeeshoek ship East of and (Proprietary) Limi No 303R district abuts Portion 7 and ted Pretoria Portion 76 PB

35 PROVNSALE KOERANT 22 JANUARE KENNSGEWNG 35 VAN 975 moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan VOORGESTELDE STGTNG VAN DORPE van die aansoeke of wat begerig is om in die saak gehoor te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie ngevolge artikel 58() Van die Ordonnansie op Dorps as agt weke van die datum van sodanige eerste publika beplanning en Dorpe 965 word hiermee bekend ge sic in die Provinsiale Koerant deur die Direkteur van maak dat aansoek gedoen is om toestemming om die Plaaslike Bestuur ontvang word dorpe gemeld in meegaande Bylae te stig Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig Die aansoek met die betrokke planne dokumente en word aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Privaat inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur sak X437 Pretoria Kamer B206A 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou E UYS Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na Direkteur van Plaaslike Bestuur datum hiervan Pretoria 22 Januarie 975 ngevolge artikel 58(6) van die genoemde Ordonnansie 2229 BYAE (a) Naam van Dorp en Aantal Erwe Beskrywing van Ligging Verwysingsnommer (b) Eienaa r(s) Grond (a) Tzaneen Uitbreiding Besigheid : 2 Restante van die plaas Wes van en grens aan 8 Nywerheid : 94 HamaboOya No 576 Hamawasha 557:LT (b) Stadsraad van Tza Staat LT distrik Letaba Suid van en grens aan neen Poskantoor : spoorlyn Agatha pad Spoorlyne : 5 vorm die westelike grens PB (a) Faerieglen litbrei Spesiale Hoewes Nos 66 tot Noordoos van en ding 7 Woon : gedeelte van Res grens aan Atterbury (b) () Valley Farm Algemene tante van Hoewe No weg Suidwes van en Township (Pty) Li; Woon : 7 00 gedeelte van grens aan Faerieglen mited en (2) Die ad Besigheid : Restante Gedeelte van Uitbreiding 8 ministrateurs in die Skool : Valley Firm No 379 boedel van wyle Spesiaal : JR distrik Pretoria tie Struben Frank Edward Beat (a) Halfway House Uit Spesiale Landbouhoewe No Noord van en grens breiding 5 Woon : 4 2 Halfway House aan Hoewe No 22 (b) Clifford Delville Estate distrik Johan Suid van en grens aan Peirce nesburg Gedeelte 57 en Ge PB deel 56 van die plaas Waterval 5R PB (a) Equestria Uitbrei Spesiale Hoewe No 36 Wil Suidoos van en grens ding 2 Woon : 9 loglen Landbouhoe aan Willowlaan Oos (b) Wilse Mare we distrik Pretoria van en grens aan Mi Mere pad noord van en grens aan Hoewe 9 PB (a) The Orchards Ult Spesiale Gedeelte 77 (n ge Wes van en grens aan breiding 5 Woon : 63 deelte van Gedeelte The Orchards Dorp (b) Belelara nvestment 26) van die plaas Har Oos van pen grens aan (Proprietary) Limi tebeeshoek No 303 Gedeelte 7 en Ge ted JR distrik Pretoria ideate 76 PB i

36 224 PROVNCAL GAZETTE 22 JANUARY 975 NOTCE 29 OF 975 KENNSGEWNG 29 VAN 975 DVSON OF LAND ORDNANCE 973: APPLE! ORDONNANSE OP GROND AANSOEK DE VERDELNG OM DE VERDELNG VAN CATON FOR THE DVSON OF LAND 973: VAN GROND n accordance with the provisions of section 7() of the Division of Lands Ordinance 973 (Ordinance 9 Oareenkomstig die bepalings van artikel 7() van die of 973) notice is hereby given that have received an OrdonnanSie op die Verdeling van Grond 973 (Oidon application in terms of the provisions of section 5 of the nansie 9 van 973) ivord hierby bekend gemaak clat ek said Ordinance from the owner 2 J C Jordian in re n aansoek ingevolge die bepalings van artikel 5 van le DVSON OF LAND ORDNANCE 973: APPLE ORDONNANSE OP DE VERDELNG VAN CATON FOR ME DVSON OF LAND : GROND 973: AANSOEK OM DE VERDELNG VAN GROND i spect of the area of land namely Portion 8 of the farm noenide Ordonnansie van die eienaar J C Jerdaan Nooitgedacht No 434P district Klerksdorp ten opsigte van die gebied grond te %Vete Gedeelte 8 van die plaas Nooitgedacht! No 434 LP distrik Xlerksdorp Suck application together with the relevant plans and ontvang het information is open for inspection at the office of the Sodanige aansoek tesame met die betrokke planne en Director of Local Government Room B206A Provincial bitting is vit inspeksie teskikbair by die kantoor van Building Pretorius Street Pretoria for a period of 60 die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer B206A Pro days from the date of the first publication hereof in the vinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk Provincial Gazette van 60 dae vanaf die datum van die eerste publikasie _ Any person who wishes to object to the granting of hiervan in die Provinsialt Koerant : federeen wat wil beswaar niaak teen Me toestaan van such application or who is desirous of making representations in the matter shall notify the Director in writing we aansoek of wit begerig is om vertoe te rig rxioet die of his reasons thereforwithin the said period of 60 days Direkteur skriftelik van sy redes daarvan biline genoenide tydperk van 60 dae in kennis stel E UYS! E UYS; { ; Director of local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur ; Pretoria 5 January 975 Pretoria 5 Januarie 975 ; PB PB NOTCE 30 i OF 975 KENNSGEWNG 30 VAN 975 n accordance with the provisions of section 7() of Sdreenicomitig die bepalingi Van artikel 7 () van die the Division of Lands Ordinance 973 (Ordinarice9 of Ordonnansie op die Verdeling van: Grond 973 (Ordon 973) notice is hereby given that have received an apnansie 9 van 973) word hierby bekend gemaak dat ek plication in terms of the provisions of section 5 of the n aansoek ingevolge die bepalings van artikel 5 van gesaid Ordinance from the owner J M du Buys in renoemde Ordonnansie van die eienaar 7 J M du spect of the area of land; namely Portions Buys ten opsigte van die gebied grond to Wete Gedeel of the farm Wonderfontein 03LQ district of Oberhol tes 66; van die zer plaas Wonderfonteln 03Q distrik Oberholzer ontvang het Such application together with the relevant plans and Sodanige aansoek tesame met die betrokke planne en information is open for inspection at the office of the inligting is vir inspeksie beskikbaar by die kantoor van Director of Local Government Room B206A Provincial die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer 3206A Pro Building Pretorius Street Pretoria for aiperiod of 60 vinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk days from the date of the first publicationhereof:in the van 60 dae vanaf die datum van die eerste publikasie Provincial Gazette :hiervan in die Provinsiale Koerant Any person who wishes to object to the granting of edereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van such application or who is deiirous of makihg represendie aansoek of wat begerig is om vertoe to rig mod die tations hi the matter shall notify the Director in writing Direkteur skriftelik van sy redes daarvan binne genoem of his reasons therefor within the said period of 60 days de tydperk van 60 dae in kennis stel : E UYS : E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 January 975: : ; i :Pretoria 5 Januarie 975 PB: : : : PB NOTCE 3 OF 975 KENNSGEWNG 3 VAN 975 ALBERTON AMENDMENT SCHEME /02 ALBERTON WYSGNGSKEMA /02 t is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance 965 (as 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe amended) that application has been made by the ow 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaars ners Messrs St Austell Court (Pty) Limited go Mr mnre St Austell Court (Pty) Limited P/a mnr Hans 4

37 onthe PROVNSALE KOERANT 22 JANUARJE lans J Moolman PO Box 7 Alberton for theamend Moolman Posbris 7 Alberton aanstiek gedoen" het Merit of Albertan Tciwn plarining Scheme 948 by om Albertandorpsaarilegskema 948 te wysig deur rezoning Erven 39 and 320 bounded by St Michael die hersonering Van Erwe 39 en 320 geled aan St Road St Austell Street and St Aubyn Road New Miehaelweg St Austellstraat en St Aubynweg dorp Redruth Township from "General Residential" with a New Redruth van "Algemene Woon" met n digthcid density of "One dwelling per Eif" to "Special" for van "Een woonhuis per Erf" tot "Spesiaal" vir besig business purposes heidsdoeleindes The amendment will be known as Alberton Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskcma (wat mein Scheme /02 Further particulars of the Scheme Alberton wysigingskema /02 genoem sal word) 8 in are open for inspection at the office of the Town Clerk die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Alberton and at the office of the Director of Local Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pre Government Room B206A Provincial Building Preto toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Alber rlus Street Pretoria ton ter insae Any; objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansock kan te application shall be submitted to the Director of Local eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die da Government in writingat the above address or Private turn van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box 4 Plaaslike Bestuur by bovennelde adres of Privaatsak Albertan at any time within a period of 4 weeks from X437 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 4 Albertan the date of this notice skriftelik voorgele word UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 22 January 975 Pretoria 22 Januarie 975 PB PB E NOTCE 32 OF 975 KENNSGEWNG 32 VAN 975 PRETORA AMENDMENT SCHEME 66 PRETORA WYSGNGSKEMA 66 t is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance 965 (as amen 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe ded) that application has been made by the owner dr 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die cienaar J C van der Spuy Johann Rissik Drive Water dr J C van der Spuy Johann Rissikrylaan Water kloof Ridge Pretoria for the amendment of Pretoria kloof Ridge Pretoria aansoek gedoen het cm Pretoria Town planning Scheme 974 by rezoning Erf 32 situate dorpsbeplanningskema 974 te wysig deur die hersone corner of Johann Rissik Drive and Orion Street ring van Erf 32 geled op die hock van Orionstraat en Waterkloof Ridge Township from "Special Residential" Johann Rissikrylaan dorp Waterkloof Ridge van "Spe with a density of "One dwelling per Erf" to "Special siale Woon" met n digthcid van "Een woonhuis per Residential" with a density of "One dwelling per Err tot "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een in" woonhuis per m2" The amendment will be known as Pretoria Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 66 Further particulars of the Scheme arc Pretoria wysigingskema 66 gene= sal word) 8 in die open for inspection at the office of the Town Clerk kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer Pretoria and at the office of the Director of Local Go B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria en vernment Room B206A Provincial Building Pretorius in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae Street Pretoria Enige bcswaar of vertoc teen die aansock kan to Any objection or representations in regard to the ap eniger tyd binne n tydperk van 4 woke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local van hicrdie kennisgcwing aan die Direkteur van Pleas Government in writing at the above address or Private Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box like Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X Pretoria at any time within a period of 4 weeks Pretoria err die Stadsklerk Posbus 440 Pretoria skrif from date of this notice telik voorgele word E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 22 January 975 Pretoria 22 Januarie 975 PB 4923H66 PB 4923H NOTCE 33 OF 975 KENNSGEWNG 33 VAN 975 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 7 RANDBURG WYSGNGSKEMA 7 w t is hereby notified in terms of section 46 of the Hicrby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance 965 (as amen 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe dcd) that application has been made by the owner Mrs 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mev Shirley Erica Guy C/o Messrs R E Johnston and Shirley Erica Guy P/a mnre R E Johnston en Uys

38 226 PROVNCAL GAZETTE 22 JANUARY 975 Uys P 0 Box 640 Randburg for the amendment of Posbus 640 Randburg aansoek gedoen het om Randburg Randburg Town planning Scheme 954 by rezoning dorpsaanlegskema 954 to wysig:deur die hersonering van Erf 3752 situate on Moray Drive Bryanston Extension Erf 3752 gelee aan Moray Rylaan dorp Bryanston Uit 8 Township from "Special Residential" with a density breiding 8 van "Spesiale Woon" met n digtheid van of "One dwelling per sq ft" to "Special Residen "Ecn woonhuis per vk vt" tot "Spesiale Woon" met n digtheid van "Eon woonhuis per vk vt" tial" with a density of "One dwelling per sq ft" The amendment will be known as Randburg Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 7 Further particulars of the Scheme are Randburg wysigingskema 7 genoem sal word) 6 in open for inspection at the office of the Town Clerk die kantoora van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Sandton and at the office of the Director of Local Go Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pre vernment Room B206A Provincial Building Pretorius toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Sand Street Pretoria ton ter insae Any objection or representations in regard to the ap Enige heswaar of vertoe teen die aansoek kan to eniger plication shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box stuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Preto 7800 Sandton at any time within a period of 4 weeks ria en die Stadsklerk Posbus 7800 Sandton skriftelik from the date of this notice voorgele word E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 22 January 975 Pretoria 22 Januarie 975 PB PB NOTCE 34 OF 975 KENNSGEWNG 34 VAN 975 PRETORA AMENDMENT SCHEME 50 PRETORA WYSGNGSKEMA 50 t is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word oorecnkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance 965 (as amen 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe ded) that application has been made by the owners 965 (soon gewysig) bekend gemaak dat die eienaars Messrs Kilberry Estate (Pty) Limited and Kilberry Es; mnre Kilberry Estate (Pty) Limited en Kilberry Estate tate (Riviera) (Pty) Limited C/o Messrs Landplan (Riviera) (Pty) Limited P/a mnre Landplan (Edms) (Edms) Beperk PO Box 2405 Pretoria for the amend Beperk Posbus 2405 Pretoria aansoek gedocn het om ment of Pretoria Town planning Scheme 974 by the Pretoria dorpsbeplanningskema 974 to wysig deur die relocation of the building area in respect of the Remain verskuiwing van die bougebied ten opsigte van die Res ing Extent of Erf 224 situate in Riviera Township tcrende Gedeelte van Erf 224 gelce in die dorp Riviera The amendment will be known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 50 Further particulars of the Scheme are open Pretoriawysigingskema 50 genoem sal word) 6 in die for inspection at the office of the Town Clerk Preto kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer ria and at the office of the Director of Local Govern B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria en in incur Room B206A Provincial Building Pretorius Street die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae Pretoria Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan to eniger Any objection or representations in regard to the ap tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van plication shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Pre Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box 440 Pretoria at any time within a period of 4 weeks toria en die Stadsklerk Posbus 440 Pretoria skriftelik from the date of this notice voorgele word E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 22 January 975 Pretoria 22 Januarie 975 PB 492 3H50 PB H NOTCE 36 OF 975 KENNSGEWNG 36 VAN 975 PROPOSED EXTENSON OF BOUNDARES OF VOORGESTELDE UTBREDNG VAN GRENSE LLOVO TOWNSHP VAN DORP LLOVO t is hereby notified in terms of section 82(4) of the ngevolge artikel 82(4) van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance 965 that beplanning en Dorpe 965 word derby bekend gemaak application has been made by Universal Orchids (Pro dat Universal Orchids (Proprietary) Limited aansoek prietary) Limited for permission to extend the boundaries gedoen het om die uitbreiding van die grease van dorp of llovo township to include Portion 87 (a port:on of llovo om Gedeelte 87 (n gedeelte van Gedeelte 5) van Portion 5) of the farm Syferfontein No 5R dis die plaas Syferfontein No 5R distrik Johannesburg trict Johannesburg to omvat

39 PROVNSALE KOERANT 22 JANUARE The relevant portion is situate south of and abuts Lots Die betrokke gedeelte is gelee said van en grens aan 268 and 272 and north of and abuts Portion 5 of the Lotte Nos; 268 en 272en noord van en grens aan Gefarm Syferfontein and is to be used for Duplex Flats deelte 5 van die plaas Syferfontein en sal vir Duplex purposes Woonstelle doeleindes gebruik word The application together with the relevant plans Elden Die aansoek en die betrokke planne dokumente en [bents and information is open for inspection at the inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur; office of the Direttor Room B206A 2nd Floor Block Kamer B206A 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou B Provincial Building Pretorius :Street Pretoria;: for a Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk van vier weke na period of four weeks from the date hereof datum hiervan Any: person who wishes to object to the granting of edereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van the application or who is desirous of being hard or of die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te making representations in the matter shall communicate word of vertoe te rig moet die Direktenrshiftelik in in writing with the Director of Local Government Such kennis stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie communication shall be by the Director not as vier weke vanaf die datum van die eerste publikasie later than four weeks from the date of the first publica van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant tion of this notice inthe Provincial Gazette deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang word All objections must be lodged in duplicate and ad Alle besware moot in duplo ingedien word en gerig dressed to the Director of Local Government Private word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be Bag X437 Pretoria 00Th stuur;: Privaatsak X437 Pretoria 000 E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 22 January 975 Pretoria 22 Januarie 975 PB PB / NOTCE 37 OF 975 KENNSGEWNG 37 VAN 975 PRETORA REGON AMENDMENT SCHEME 538 PRETORASTREEK WYSGNGSKEMA 538 t is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance 965 (as 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe amended) that application has been made by the owners 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaars Messrs Sondean Park Flats Ltd and Luglalif nvest mnre Sondean Park Flats Ltd en Luglalif nvestments ments (Pty) Ltd c/o Messrs Viljoen and Van Zyl (Pty) Ltd p/a mnre Viljoen en Van Zyl Posbus PO Box 889 Pretoria for the amendment of Pretoria 889 Pretoria aansoek gedoen het om Pretoriastreek Region Town planning Scheme 960 by rezoning Erven dorpsaanlegskema 960 te wysig deur die hersonering van 44 and 45 situate on Witstinkhout Road Hennops Erwe 44 en 45 gelee aan Witstinkhoutwegdorp Hen park Township from "General Residential" with a den nopspark van "Algemene Woon" met n digtheid van sity of "One dwelling per Err to "General Residential" "Een woonhuis per Ed" tot "Algemene Woon" met n with a density of "One dwelling per eq metres" digtheid van "Een woonhuis per m2" The amendment will be known as Pretoria Region Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Amendment Scheme 538 Further particulars of the Pretoriastreekwysigingskema 538 genoem sal word) le Scheme are open for inspection at the office of the in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Town Clerk Verwoerdburg and at the office of the Di Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Prerector of Local Government Room B206A Provincial toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Vet Building Pretorius Street Pretoria woerdburg ter insae Any objection or representations in regard to the ap Enige beswaar of verto6 teen die aansoek lean te eniger plication shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box Bestuur by bovermede adres of Privaatsak X437 Pre 403 Verwoerdburg at any time within a period of 4 toria en die Stadsklerk Posbus 403 Verwoerdburg weeks from the date of this notice skriftelik voora0ele word E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 22 January 975 Pretoria 22 Januarie 975 PB PB NOTCE 38 OF 975 KENNSGEWNG 38 VAN PROPOSED EXTENSON OF BOUNDARES OF VOORGESTELDE UTBREDNG VAN GRENSE KLERKSDORP (PENAARSDORP) TOWNSHP VAN DORP KLERKSDORP (PENAARSDORP) t is hereby notified in terms of section 82(4) of the ngevolge artikel 82(4) van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance 965 that beplanning en Dorpe 965 word hierby bekend gemaak application has been made by The Town Council of dat Die Stadsraad van Klerksdorp aansoek gedoen het

40 228 PRO\UNCAL GAZETTE 22 JANUARY 975 Klerksdorp for permission to extend the boundaries of om die uitbreiding van die grense van dorp Klerksdorp Klerksdorp (Pienaarsdorp) township to include Portion e (Pienaarsdorp) om Gedeelte 376 (n gedeelte van Ge 376 (a portion of Portion ) of thefarm Townlands of deelte ) van die plaas Dorpsgronde van Klerksdorp Klerksdorp No 4244P district of Klerksdorp No 424LP distrik Klerksdorp te omvat The relevant portion is situate south of and abuts Die betrokke gedeelte is gelee suid van en grens aan Portion 365 and north of and abuts Portion 2 of the Gedeelte 365 en noord van en grens aan Gedeelte 2 farm Townlands of Klerksdorp and is to be used for van die plaas Dorpsgronde van Klerksdorp en sal vir municipal purposes imunisipale doeleindes gebruik word The application together with the relevant plans docu Die aansoek en die betrokke planne dokumente en ments and information is open for inspection at the : inligting M ter insae by die kantoor van die Direkteur office of the Director Room B206A 2nd Floor Block! Kamer B206A 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou B Provincial Building Pretorius Street Pretoria for a Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk van vier weke na period of four weeks from the date hereof datum hiervan Any person who wishes to object to the granting of ledereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van the application or who is desirous of being heard or of die aansoek of wat begerig is om in die sack gehoor te making representations in the matter shall communicate word of vertoe te rig moet die Direkteur skriftelik in in writing with the Director of Local Government Such kennis stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie communication shall be received by the Director not las vier weke vanaf die datum van die eerste publikasie later than four weeks from the date of the first publica van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant tion of this notice in the Provincial Gazette deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang word All objections must be lodged in duplicate and ad Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig dressed to the Director of Local Government Private word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be Bag X437 Pretoria 000 stuur Privaatsak X437 Pretoria 000 E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 22 January 975 Pretoria 22 Januarie 975 PB PB A

41 PROVNSUALE KOERANT 22 JANUARE TENDERS TENDERS NB Tenders previously published and where the closing dates LW Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die have not yet passed have not been repeated in this notice sluitingsdatum nog nie verstreke is me word nie in hierdie ken Tenders are normally published 3 5 weeks before the closing nisgewing herhaal nie Tenders word normaalweg 35 weke voor date die sluitingsdatum gepubliscer TRANSVAAL PROVNCAL ADMNSTRATON TENDERS FRANSVAALSE PROVNSALE ADMNSTRASE TENDERS Tenders are invited for the following services / Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope supplies / sales (Unless otherwise indicated in the word ingewag (Tensy dit in die uiteensetting enders aan description tenders are for supplies): gegee word word tenders vir voorrade bedoel): render No Description of Service Closenit Date Beskrywing van Diens Sluitingsdatum HC /75 Drill khaki 40 cm/45 cm / Dril kakie 40 cm/45 cm 28/2/975 RFT 5/75 Tubular steel posts for road traffic signs / Staalpyppale vir padverkecrstekens 28/2/975 RFT 6/75 Detail contour surveying of road P58/3 between Randfontein and Muldersdrift / Dctailkon tocropmeting van pad P58/3 tussen Randfontein en Muldersdrift 4/2/975 TOD 22A/75 Cleaning Material / Skoonmaakmateriaal 4/4/975 TOD 0A/75 Apparatus for gymnastics / Gimnastickapparaat Moved to/vcrskuif tot 28/2/975 WFT 4/75 Ethylene oxide sterilizers and aeration cabinets / Etileenoksiedsteriliseerclars en bclugtingska binette 28/2/975 WFTB 63/75 Bethal Roads Depot: Addition to existing workshops / Bethal Paddepot: Aanbouings aan bestaande werkwinkels tem 3020/7 2/2/975 WFTB 64/75 Hoer Tegniese Skool Brakpan: Renovations to electrical installation / Oplcnapping van dick these installasie 2/2/975 WFTB 65/75 Capricorn High School Pietersburg: Alterations and additions: Electrical installation / Veranderings en aanbouings: Elektriese installasie tem 038/69 2/2/975 WFTB 66/75 Hoerskool Frikkie Meyer: Modernization of Administration block / Moderniscring van Ad mintstrasieblok tem 08/7 WFTB 67/75 Laerskool Hugenoot Crosby Joiannesgurg: Entire renovation / Algehele opl:napping 7/3/975 WFTB 39/75 Laerskool Kameelfontein Kameelfontein Tvl: Addition of new flushing toilets including electrical work / Aanbouings van nuwe spoellatrines met inbegrip van elcktricse werk (Advertised/Geadverteer 8//975) (Closing date/sluitingsdatum 7/2/975) Cancelled/Gekansellecr WFTB 68/75 Kempton Park Hospital: The supply delivery and installation of an intercommunication system / Kemptonparkhospitaal: Die verskaffing aflewering en installering van n interkommunikasiestelsel tem 2032/69 2/2/975 WFTB 69/75 Laerskool Kreft Kempton Park: Modernization of Administration block including electrical work / Modernisering van Administrasieblok met inbegrip van elektriese werk tem 2/70 7/3/975 WFTB 70/75 Hoer Landbouskool Kusch ce: Erection of a steel concrete and brick hay barn / Oprigting van n staal beton en steenhooiskuur 7/3/975 WFTB 7/75 Laerskool Lothair: Erection of one new graderoom toilet and store room / Oprigting van een nuwe gradekamer toilette en pakkamer: tem 03/73 7/3/975 WFTB 72/75 Nylstroom Roads Depot: Erection of new conference room and office / Nylstroomse Paddepot: Oprigting van nuwe konferensiekamer en kantore tem 3005/7 7/3/975 WFTB 73/75 Laerskool Ogles: Erection of a new residence and outbuildings including electrical work / Oprigting van n nuwe woning en buitegebouc met inbegrip van elektriese werk tem 047/7 7/3/975 WFTB 74/75 Discoverers Memorial Hospital district of Roodepoort: Various minor works / Ontdekkers Gedenkhospitaal distrik Roodepoort: Verskeie kleinerc werke 2/2/975 WFTB 75/75 Paardekraal Hospital Krugersdorp: Nurses home: Entire renovation including electrical work / Paardekraalhospitaal Krugersdorp: Verpleegsterstehuis: Algehele opknapping met inbegrip van elektriese werk 7/3/975 WFTB 76/75 Parktown Girls High School: Repairs and renovation including electrical work / Herstelwerk en opknapping met inbegrip van elektriese work 7/3/975 WFTB 77/75 Laerskool President Brand: Erection of new toilets and Bantu quarters / Oprigting van nuwe toilette en Bantoekwartiere tem 6/ WFTB 78/75 Pretoria West Hospital: The supply delivery and installation of an intercommunication system / PretoriaWeshospitaal: Die verskaffing aflewering en installering van n interkommunikasiestelsel tem 2028/68 7/3/975 WFTB 79/75 Hoerskool Standerton: Electrical installation / Elektriese installasie 7/3/975 WFTB 80/75 Strubenvalc Primary School: New library and moving and reerection of existing temporary classroom / Nuwe biblioteek en verskuiwing en heroprigting van bestaande tydelike klas kamer tem 70/7 7/3/975 WFTB 8/75 Zecrust Hospital: Fire protection / Zeerusthospitaal: Brandbeveiliging 7/3/975 WFTB 82/75 Laerskool Alldays: New sewerage system / Nuwe rioleringstelsel 7/3/975 WFTB 83/75 Far East Rand Non White Hospital: Additions and alterations / Verre OosRandse Nie blanke hospitaal: Aanbouings en veranderings tem 2073/73 7/3/975 WFTB 84/75 Far East Rand Hospital: Combined minor works / Verre OosRandse Hospitaal: Saaingegroepeerde kleincrc werke 7/3/975

42 230 PROVMCALGAZETE; 22 JANUARY 975: MPORTANT NOTES BELANGRKE OPMERKNGS The relative tender document including the Adminisma Die betrokke tenderdokumente met inbegrip van die amptions official tender forms are obtainable on application from telike tendervorms van die Administrasie is op aanvraag by the relative address indicated below Such documents and any die onderstaande adresse verkrygbaar Sodanige dokumente asmede enige tender/contract conditions not embodied in the ; tender d ents tender/kontralcvqonvaardes war nie in die tenderdo kuinente opgeneem is me is ook by die genoerticleidresse are also vie available for inspection at the said address: inspeksie verkrygbaar: "i" Office in New Provincial Bitildiag KantqcM in Nuwe Provinsiale Tender Postal address Pretoria : ; Tender Posadres te Gebou Pretoria Ref Pretoria Room Block Floor Phone verviy R Pretoria Kamer ma Verdie Foon Pretoria ping Pretoria HA Director of A739 A HA Direkteur van A739 A i Hospital Ser Hospitaal vices Private dienste Pri Bag X22 vaatsak X22 HA 2 Director of A739 A HA 2 Direkteur van A739 A H ospital Set iii : Hiaspitaali vices Private i Bag X22 vaarsak X22 BB Director of A723 A KB Direkteur van A723A A Hospital Ser Hospitaalvices Private dienste PH Bag X22 vaatsak X22 HO Director of A728 A [(C i Direkteur van A728 A Hospital Ser Hospitaal vices Private Bag dienste Pri: X22: vaatsak X22 i HD Director of A730 A T i ED7 Direktcur van A730 A Hospital Ser Hospitial vices Private diehste Pri Bag X22 vaatsak X22 PFT Provincial Se A9 A PET Provinsiale Al 9 A cretary (Pur Sekretaris chases and (AinkOpeen : Supplies) Pri Vooriade) " vote Bag X64 Priviatsak RFT Director Trans D58 D X64 vaal Roads i RFT Direkteur D58 D Department Transvaalse Private Bag " 0 Paaiedepar X97 tement Pri TED Director Trans A549 A vaatsak?u97 veal Educa TOD Ditekteur A549 A tion Depart ": Transimillse meat Private Bag Onderwys X76 departentent WET Director: C C Pia vaaqa k Transvaal Department i WFT Diiekiiii C C rl i of Works Trarismalse Private Bag Werkedepar X228 : tement Pri ; WFTB Director C29 C vaatsak X228 Transvaal i XVFTB Direkteur C29 C Department Traqvvaalse i of Works Werkedepar " : Private Bag tement Pri X228 vaatsak 2C228 2 :The Administration is not bound to accept the lowest or 2 Die Administrasie is nie daartcie verplig om die laagste of any tender and reserves the right to accept a portion of a enige tender aan te teem nie en behou horn die reg voor om tender n gedeelte van n tender aan te neem 3 n the case ofeach WFTB tender the tenderer Must pay 3 n die gevai van iedere WFTBtender Meet die tenderaar a deposit of R4 before be will be supplied with the tender Ft deposito van R4 stort alyorens by van: die tenderdokumente documents Such deposit must be in the form of cash a bank voorsien sal word Sodanige deposito moet in kontantgeld vrecs initialled cheque or a department standing deposit receipt n tjek deur die bank generated of n departementele legorder (RO) The said deposit will be refunded if a bona fide tender kwitansie (RO) Genoernde depositobedrag sal terugbctaal word is received from the tenderer or if the tender documents in as n bona fide insk rywing van die tenderaar ontvang word of eluding plans specifications and bills of quantities are returned as die tenderdolcumente meṯ inbegrip van planne spesifikasies by the tenderer within 4 days after the closing date of the en hoeveelheidslyste binne 4 dae na die Muitingsdature van die tender to the relative address shown in Mote above tenderaar teruggestuuriword na die betrokke adres in opmerking 4 All tenders must he submitted on the Administrations hi rbo a _ 4 Alle tendeangetoon official tender forms tenders meet op die amptelike tendervorm Van die Administrasie voorgele word 5 Each tender must be submitted in a :separate sealed dive 5 ledere inskrywing moet in lope n addressed to afsonderlike the verseelde koevert Chairman Transvaal Provincial Tender ingedien word geadressedr Board aan die Voorsitter Die PO Bnx Transvaalse 040 Pretoria and must be clearly super Proviiisiale Tenderraad Posbus 040 Pretoria en scribed to show ihe moet duidelik tenderers name and address as well as van die opskrif voorsien wees ten einde die tenderaar se the number naam description and closing date of the tender Tenders di adres aan te toun asook die must nommer; heskrywing be en in the hands of the Chairman by slui am on the dostingsdatum van die tender nskrywings mom teen ing date vm op die indicated above duitingsdatum hierbo aangettxm in die Voorsitter se hande wees 6 f tenders are delivered by hand they must be deposited 6 ndira inskrywings per hand ingedien word moet hulle in the Formal Tender Box at the Enquiry Office in the foyer teen vm op die sluitingsdatum in die Formele Tenderhus of the New Provincial Building at the Pretorius Street main geplaas wees by die navraagkantoor in die voorportaal van die entrance (near Bosnian Street corner) Pretoria by am on nuwe Provinsiale Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraat the closing date se kant (naby die hook van Bosmanstraat) Pretoria C W Grunotv Chairman Transvaal Provincial Tender Board C W Grunow Voorsitter Transvaalse Provinsiale Tcnderraad (Tvl) Pretoria 5 January 975 (Tvl) Pretoria 5 Januarie 975 4

43 PRO VNSALE KOERANT; 22 JANUARE Nonces i Pla i Sy Local Assthorstees a a asisne Besitunrshennesgestangs CTY OF JOHANNESBURG ric 975 skriftelik en in duplo by Sy STAD JOHANNESBURG Edele die Administrateur pa die Direk PROCLAMATON OF NEALE ROAD OVER REMANNG EXTENT OF POR teur van Plaaslikc Bestuur Privaatsak VOORGESTELDE PERMANENTE SLU X437 Pretoria en by die Stadsraad pa: TNG EN VERHUJk VAN GEDEELTE TON OF THE FARM KLPRVERS die Klerk van die!mad Posbtis 049 Jo VAN BATHURSTSTRAAT CORONA BERG NO 06R hannesburg ingedien word TONVLLE (NonceM in terms of section 5 of the Local (Kennisgcwing S D MARSHALL ingevolge artikcls 67(3) en Authorities Roads Ordinance 904) 79(8)(b) van die Ordonnansie op Plaas Klerk van die Read like Bestuur 939) The City Council of Johannesburg has Burgersentrum petitioned the Hon the Administrator of Braamfontein Die Read is voornemens om op sekere the Transt/aal to proclaim as a public road 8 Januarie 975voorwaardes en mits Sy Edele die Admithe road described in the schedule here Kennisgewing No 2/6/236 nistrateur dit goedkeur n gedeelte van under Bathurststraat Coronationville permanent BESKRYWNG VAN DE PAD WAAR to sluit en om daarna die geslote street A copy of the petition and the diagrani e ee e een n nomma e uurge aan referred to therein may be inspected NA DAAR N DE BOGENOEMDE during g d t t h d ordinary office hours at Room 242 Civic KENNSGEWNG VERWYS WORD die Johannesburg and District Cape Co loured Welfare Society to verhuur Centre; Braamfontein Johannesburg Die petisie is ten opsigle van: Objections to the proclamation of the n meter breed wat n Plan waarop die straatgedeelte wat Openbareikpad245 N it proposed road must be lodged in writing die ()este e punt van ea eweg ose die Read voornemens is om tee Oa an acreuitbreiding 3 met die westelike punt to verhuur aangetoon word kan gedurenin duplicate with the Hon the Adminisvan Nealeweg Elladoone oor Gedeelte de gewone kantoorure in Kamer 23 triter c/o the Director of Local Governvan dieleas Klinrivi medt Private Bag X437 Pretoria and with P Klipriviersberg No 06 die Burgersentrum Braamfontein besig the City Connell c/o the Clerk of dit tig word the R met mekaar verbind soos wat vollediger op Kaart Council LGNo A625/73 PO Box 049 Johannesburg byjemand wat teen die voorgestelde slut not later than 2 February 975 (RMT No R5/72) uiteengesit word tin g en/of verhuur b swear wil opper of S D MARSHALL Die betrokkc stuk grond is onontwikkel wat vergoeding kan eis indict! die voor Clerk of the Council en bestaan uit sandcrige grond en los gestelde sluiting uitgevoer word most sy Civic Centre klippe besivaar of eis uiters op 24 Maart 975 Braamfontein skriftelik by my indien S January 975 S D MARSHALL Notice No 2/6/236 Klerk van die Rand D CTY OF JOHANNESBURG Die Burgcrsentrum Braamfontein RED TO N THE ABOVE NOTCE PROPOSED PERMANENT CLOSNG Posbus 049 AND LEASE OF PORTON OF BAT Johannesburg 4 P The petition is for: 22 Januaric 975 HURST STREET CORONATONVLLE Kennisgewing No /4 38 ; A public road 245 metres wide linking DESCRPTON OF THE ROAD REFER the eastern end of Neale Road Roseacre (Notice in terms of sections 67(3) and Extension No 3 Township with the wes 79(8)(b) of the Local Government Orditern end of Neale Road Elladoone Town nance 939) LOUS TRCHARDT TOWN COUNCL ship over Portion of the farm Klip riviersberg No 06R as appears more The Council intends subject to certain LOUS TRCHARDT AMENDMENT fully on diagram S G No A625/73 conditions and to the approval of the SCHEME NO /6 (RMT No R5/72) Hon the Administrator to close permanently a portion of Bathurst Street Cor The Lows Trichardt Town Council has The land affected is undeveloped and onattonville and to lease the closed portion prepared a draft amendment townplan consists of sandy soil with loose rocks to the Johannesburg arid District Cape ning scheme to be known as the Louis Coloured Welfare Society at a nominal Trichardt Amendment Scheme No /6 rent This draft scheme contains the following STAD JOHANNESBURG A plan showing the portion of the proposal: street which the Council proposes to The rezoning of the Remainder of Erf PROKLAMASE VAN NEALEWEG close and intends leasing may be inspected 29 situated on Krogh Street and Erf OOR DE RESTANT VAN GEDEELTE during ordinary office hours at Room 292 situated on Burger Street from "Mu VAN DE PLAAS KLPRVERSBERG 23 Civic Ccntre Braamfontein nicipal purposes" to "General Business" NO 06R Particulars of this scheme are open Any person who objects to the proposed for inspection in Room 3 Municipal (Kennisgewing ingevolge artikel 5 van die closing and/or the proposed lease or Offices Louis Trichardt fora period of Local Authorities Roads Ordinance 904) who will have any claim for compels four weeks from the date of the first sation if the closing is effected must lod obligation of this notice which is 22 Die Stadsraad van Johannesburg het ll ge his objection or cliim in writing with January 5 petisie tot Sy Eddame Administrateur die van on or before 4 March Transvaal gerig om die pad wat in die Any owner or occupier of iminovable bygaande bylae beskryf word tot n open S D MARSHALL property within the area of the above bare pad to proklameer Clerk 6 the Connell mentioned town planning scheme or with n Afskrif van die petisie wat daarin gc Civic Centre in 2 km of the boundarythereof has noem word kan gedurende gewone kan Braamfontein the right to object to the scheme or to toonue in Kamer 242 Burgersentrum PO Box 049 make representations in respect thereof Braamfontein Johannesburg besigtig word Johannesburg and if he wishes to do so he shall within 2000 four weeks of the first publication of Besware teen die proklamasic van die 22 January 975 this notice which is 22 January 975 voorgesteldc pad moet uiters op2februa Notice No /4/38 inform the local authority in writing of

44 to 232 PROVNCAL GAZETTE 22 JANUARY 975 such objection or representation and shall this notice which Ās the 22nd January DORPSRAAD VAN OTTOSDAL state whether or not he wishes to be 975 inform the local authority in writheard by the local authority ing of such objection or representation STANDAARD BOUVERORDENNGE and shall state whether or not he C L VAN ROOYEN wishes to be hoard by the local authority Daar word hicrby ingevolge artikel 96 Town Clerk van die Ordonnansie op Plaaslike Be Municipal Offices R M WAGENER stuur 939 bekend gemaak dat die Raad PO Box 95 l Town Clerk voornemens is om die volgendc verorde Louis Trichardt: Municipal Offices: ninge aan to neon:* 0920 Nigel 22 January January 975 STANDAARD BOUVERORDENNGE Notice No 2/975 ;Notice No /975: rafskrifte van hieedie verbrdehinge 6 to insae by die kantoor van die Raad STADSRAAD VAN LOUS TRCHARDT vir n tydperk van veerticn dad vanaf die STADSRAAD VAN NGEL datum van publikase hiervan LOUS TRCHARDT WYSGNGSKEMA VOORGESTELDE v NO WYSGNG VAN /6 GEL N Enige nevsoon wal beswaar teen gc DORPSAANLEGSKEMA 963 noemde i Die vciordeninge Stadsraad van Lonis Trichardt het wens aan to token Die Stadsraad aan Nigel het n ontwerp moot dit skriftelik binne veertien dac na n ontwerp wysigingsdorpsbeplanningskema die wsiin sdorsbepla datum van die publikasie van hierdie opgestel nningskema opgestel wat bekend sal staan as die y o w kennisgewing in die ft`b a " ProvinsialeKocrant Louis Trichardt en wysigingskcma sal No staan as wysigingskema /6 No by die ondergetekendc 47e: doen Hierdie ontwerpskema bevat die volgen& voorstel: Hierdie ontwerpskema bcvat die vol J T POTGETER gentle Die hersonering van die voorstel: Restant van Stadsklerk Erf Munisipale 29 gelee aan Kroghstraat Kantor en Erf 292 Die hersonering van n gedeelte van n_bus p led arm Burgerstraat vanaf "Munisipale standplaas 508 (park) Nigel Uitbreiding n 57 docleindes" na "Algemene Bcsigheid" 2 na "inrigtingst Ottosdal 260 Bcsonderhede van hierdie skema Besonderee van hierdie skema 6 ter 22 Januarie ter Stadsklerk insae in die hd in Kamerinsae No: 3 Munisipale Kan kantoor van die Kennisgewing No tore Louis Trichardt /975 vii n tydperk van Nigel vir n tydperk van vier woke vier van woke vanaf die datum van die eerste die datum: van die eerste publikasie van publikasie van hierdie kennisgewing naam hlerdiel kennisgewing al naamlik 22 Ja lk 22 Januarie 975 nuarie 975 TOWN COUNCL OF ORKNEY EnigeDie en eicnaar of okkupant van vaste Raad sal die skema oorweeg REVOCATON OF BULDNG BY LAWS eiendom binne die gebied van bogemelde besluit of dit aangencem meet word al AND ADOPTON OF STANDARD dorpsbcplanningskema of binne 2 km van clan nie " BULDNG BYLAWS die grans daarvan het die reg om teen die Enige cienaar of okkupant van vaste r skema beswaar te maak of om vertod ciendom binne die gebied van bogemelde t is hereby notified in terms of section ten opsigte daarvan to rig en indien hy idorpsbeplanningskema of binne 2 km van 96 of Local Government Ordinance939 dit wil doen moot hy die plaaslike be die grens daarvan het die reg om teen that the Council intends stuur binno vier woke vanaf die eerste pu die skemabeswaar te meek of om ver blikasie van hierdie kennisgewing naam too ten opsigte daarvan te rie en indien V/ to revoke the Building ByLaws pub li k 22 lanuarie 975 skriftelik van soda ihv dit wil doen moat by die plaaslike lished under Administrators Notice nige beswaar of vertoo in kennis stel en bestmir binne vierrweke vanaf dic eerste 34 of 5 September 945; and vermeld of by dour die plaaslikc bestuur nublikasie van hierdie kennisgewing naam (ii) to adopt the Standard Building Bygehoor wil word of nie lik 22 Januarie 975 skriftelik van soda Laws published under Administrators nige beswaar Of vertoe in kenniss stet en Notice 993 of 7 November 974 C and J VAN ROOYEN vermeld of hy deur die plaaslike bestuur make these ByLaws applicable Stadsklerk to gehoor wil word of rile the Munisipale Orkney Kantore Municipality Posbus 96 P M WAGENER A copy of the Standard Building By Louis Trichardt Stadsklerk Laws will be open for inspection between 0920 vfunisipale Kantoor the hours 08h00 and 7h00 on Mondays 22 Januarie 975 Nigel to Fridays inclusive at Room 25 Muni Kennisgewing No 2/ Jamiarie 975 cipal Buildings Patmore Road Orkney for Kennisgewing No /975 fourteen days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of TOWN COUNCL OF NGEL the Province of Transvaal PROPOSED AMENDMENT TO THE N VLLAGE COUNCL OF OTTOSDAL Any person who desires to record his or her objection to the GEL TOWN Councils intention PLANNNG SCHEME 963 ADOPTON OF STANDARD BULDNG must do so in writing to reach the under The Town Council of Nigel BYLAWS has prepadate signed within 4 (fourteen) days after the red a draft amendment townplanning Notiec is hereby given in of publication terms of of this notice in the secscheme to be known as amendment sche lion 96 of the Local Government Official Gazette of the Province of Transme No 47 cc 939 of the Councils Ordinanvaal intention to however not later than February : This draft scheme contains the following adopt the following Bylaws proposal: J J F VAN SCHOOR STANDARD BULDNG BYLAWS Town Clerk: The rezoning of a portion of stand MunicipalBpilding 503 (park) Nigel Extension 2 Nigel to Copies of these Bylaws will lie for in Patmore Road "institutional" snection in the Councils offices for a pe PO Box 34 Particulars of this scheme arc open for clod of fourteen days after publication Orkney inspection at the office of the Town Clerk of this notice 2620 Nigel for a period of four weeks from Objections if any against the intentioh 22 January 975 the date of the first publication of this of the Council must be submitted in writ Notice No /975 notice which is 22 January 975 ing with:the undersigned within fourteen t The Council will consider whether or ;days after the date of publication of this not the Scheme should be adopted notice ih the Provincial Gazette STADSRAAD VAN ORKNEY Any owner or occupier of immovable J T POTGETER property within the area HERROEPNG VAN BOUVERORDE of the above Town Clerk mentioned town planning NNGE EN scheme or with ;Municipal AANNAME Offices VAN STAN DAARD in 2 km of the boundary thereof has BOUVERORDENNGE PO Box 57 the right to object to the scheme or to :Ottosdal Daar word hicrby ingevolgc artikel 96 make representations in respect thereof 260 van die Ordonnansie op Plaaslike Beand if he wishes to do so he shall with 22 January 975 stuur 939 bekend gemaak dat die Read in four weeks of the first publication of Notice No /975 voornemens is orn

45 Gebieds Kliprivier PROVNSALE KOERANT 22 JANUARE (i) die Bouverordeninge afgekondig by TRANSVAALSE RAAD VR DE ONT following streets: Gousblom Collings 0 Administrateurskennisgewing 34 van WKKELNG VANcBUTESTEDELKE belie Spruit Hollyhock and Wit 5 September 945 te herroep; en GEBEDE Particulars of this scheme are open for (ii) die Standaard Bouverordeninge afge EERSTE STTNG VAN WAARDE inspection at the Office of the Clerk of kondig by Administrateurskennisge RNGSHOF VR VERSKEE PLAAS the Council Town Hall Rustenburg for a wing 993 van 7 November 974 aan LKE GEBEDSKOMTEES period of four weeks from the date of te neem en om dit op die Munisipa the first publication of this notice which liteit Orkney van toepassing te maak Kennisgewing geskied hiermee ooreen is the 22nd January 975 komstig Artikel 3 (8) van die Plaaslike n Afskrif van die Standaard Bouveror Bestuurs " Belastingordonnansie 933 dat Any owner or occupier of immovable deninge le van Maandag tot en met Vry die eerste sitting van die Waarderingshof property within the area of the abovemendag van 08h00 tot 7h00 veertien dae benoem deur die Administrateur ingevolge tioned townplanning scheme or within 2 lank vanaf die datum waarop hierdie ken ] Artikel 3 () Van die gemelde Ordonnan km of the boundary thereof has the right nisgewing in die Offisiele Koerant van die sie gehou sal word op die plekke datums to object to the scheme or to make repre Proviiisie otransvaal verskyn te Kamer en tye soos hieronder uiteengesit om die sentations in respect thereof and if he 25 Munisipale Gebou Patmoreweg Ork Algemene Waarderirigslyste saamgestel vir wishes to do so he shall within four ney ter insae die gebiede van die ondergemelde Plaas weeks of the first publication of this no like Gebiedskomitees asook enige besware lice which is 22nd January 975 inform emand wat teen die voorneine van die teen inskrywings in gemelde lyste indien the local authority in writing of such Raad beswaar toil aanteken moet sy be enige to oonveeg: objection or representation and shall state swaar binne 4 (veertien) dae na die da whether or not he wishes to be heard by turn waarop hierdie kennisgewing in die Planslike the local authority Offisiele Koerant van die Provinsie Trans Plek Datum en vaal verskyn skriftelik maar in elk geval komitee Tyd D C KOCH Act Town Clerk nie later me as 7 Februarie 975 by die otidergetekende indien Halfway Rand se plans 30 Januarie Town Hall House like kantoor 975 Rustenburg J J F VAN SCHOOR (Ontspanning 08h00 22 January 975 Stadsklerk saal) Notice No 3/75 0 Munisipale Gebo Halfway House Patmoreweg Posbus 34 Read se plans 0 Februarie STADSRAAD VAN RUSTENBURG Orkney vallei like kantoor Plot 56 0h00 ONTWERP DORPSBEPLANNNG 22 Januarie 975 Derdestraat WYSGNGSKEMA Kennisgewing No /975 Highbury Die Stadsraad van Rustenburg het n Letsitele Woonhuis van Februarie ontwerp dorpsbeplanningwysigingskema op Mnr TRANSVAAL BOARD FOR THE 5 A 975 gestel wat bekend is as Rustenburg Wyst 4h00 gingskema No DEVELOPMENT OF PER /58 URBAN! "rencoetzee e" AREAS pleas Noven Hierdie ontwerpskema bevat die volgenguela de voorstelle: FRST STTNG OF THE VALUATON Letsit Letsitele FOR VAROUS COURT LOCAL AREA Die gebied wat hersoneer word is n i COMMTTEES J J H BESER deel van die oorspronklike Blanke Sekretaris woongebied wat nou as ndisrgroeps Notice is hereby given in terms of Sec Posbus 34 gebied geproklameer is tion 3 (8) of the Local Authorities Pretoria Rating Ordinance 933 that the first sit 2 Die bestaande gebruiksindeling van Ling of the Valuation Court appointed 000 elle grond in die gebied is "Spesiale 22 Januarie 975 by the Administrator in terms of Section Kooniggewiog No Woon" 5/975 3 () of the Ordinance to consider the General Valuation Rolls compiled for the 3Die ontwikkeling van die gebied as Local Area Committee areas mentioned ndiurgroepsgebied vereis ander gehereunder and any objections to entries RUSTENBURG TOWN COUNCL bruike en die Dorpsbeplanningskema in the said rolls if any will be held at the places and on the dates and times DRAFT TOWN PLANNNG moot in ooreenstemming hiermee gebring word mentioned hereunder SCHEME AMENDMENT4 Die eiendomme wat deur hierdie The Rustenburg Town Council has pre voorstel geraak sal word is soos volg: Local Area Date and pared a draft Town Planning Amendment Erwe 46 tot met sy onder Committee Venue Time Scheme to be known as Rustenburg verdelings 888 met sy onderverde Amendment Scheme No Halfway Boards Local 30th /58 lings 890 met sy onderverdelings 89 House office January met sy onderverdelings 892 met This draft scheme contains the following sy onderverdelings 893 met sy under (Recreation 975 proposals: Hall) verdelings 894 met sy onderverde 08h00 Halfway House The area which is to be resoned is lings 946 met sy onderverdelings en a portion of the original European 947 met sy onderverdelings Rusten Klip River Boards Local 0th residential area which has been pro burg begrens deur die volgende stra Valley office February claimed as an ndian Group Area te: Gousblom Collins belie Spruit Hollyhock en Plot The present zoning of all land in this Wit Third Street 0h00 area is "Special Residential" Besonderhede van hierdie skema le ter Highbury 3 Development of insae by die Klerk the area as an ndian van die Raad Stad Letsitele Dwelling of Group Area th necessitates other uses huis Rustenburg vir n tydperk van vier and the Town Planning Scheme must weke vanaf die datum van die eerste pu Mr J A Coet February be amended accordingly blikasie van hierdie kennisgewing naam zee "rene" 975 lik 22 Januarie 975 farm Noven 4h00 4 The properties which will be effected guela by this proposal are the following: Enige eienaar of okkupant van vaste Letsitele Erven 46 to with its sub eiendom binne die gebied van bogemelde divisions 888 with its subdivisions dorpsbeplanningskema of binne 2 km van J H HESTER 889 with its subdivisions 890 with die grens daarvan het die reg om teen die PO Box 34 Pretoria Secretary its subdivisions 89 with its sub skema beswaar te maak of om venue ten divisions 892 with its subdivisions opsigte daarvan te rig en indien by dit wit 893 with its subdivisions 894 with doen moet by die plaaslike bestuur binne 000 its subdivisions 946 with its sub vier weke vanaf die eerste publikasie van 22 January 975 divisions and 947 with its subdivi hierdie kennisgewing naamlik 22 Januarie Notice No 5/975 sions Rustenburg bordered by the 975 skriftelik van sodanige beswaar of

46 Rensburg 234 PROVNCAL GAZETTE 22 JANUARY 975 _ vertoe in kennis stel en vcrmeld of by waardes van verkoop le ter insae op deur die plaaslike bestuur gchoor wil RENSBURG STADSRAAD kantoor van die Stadsklerk gedurende kanword of nie toorure en besware daarteen moet binne D C KOCH veertien dae vanaf die datum van publi AANNAME EN HERROEPNG VAN Wnde Stadsklerk kasie van hierdie kennisgewing by die BOUVERORDENNGE EN Stadhuis oridergetekende ingedien word Rustenburg REGULASES 22 Januarie 975 C J UPTON Kennisgewing No 375 Stadsklerk Daar word hierby ingevolge artikel 96 Posbus van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur Sannieshof Januarie bckend gemaak 975 dat die Read voor om: VLLAGE COUNCL OF SANNESHOF nemens is SALE OF DWELLNG ERF 73 (i) Die Standaard BOuverodeninge coos " RENSBURG TOWN COUNCL Notice gcpubliseer is hereby given in in terms Buitengewone of secsialc Koerant 3724 van 7 November Provintion 79(8)(b) of the Local Government ADOPTON AND REVOCATON OF Ordinance 939 that it is the intention BULDNG BYLAWS AND 974 by Administrateurs Kennisgeof the Village Council of Sannieshof to REGULATONS wing 993 aan te neem en alienate dwelling on Erf 73 subject to the approval of the Administrator t is hereby notified in terms of Section (ii) die Bouverordeninge en Regulasies 96 of the Local Government Ordinance A afgekondig by sketch plan on which Administrateurskennisthe situation 939 that the Council intends: of the stand is indicated together gewing 372 van 6 with (i) Adopting the Standard Building April 969 te her Byran terms and conditions of sale will lie for Laws published under Administrators inspection at the office of the Town Clerk Notice 993 of 7th November 974 during normal office hours and any objec Afskriftc van die Verordeninge and en be lion thereto must be lodged in writing to sluff[ (ii) the tot revocationdie herroe of le the Building ter insae by the undersigned within fourteen B3( days from ping dievan Laws and Regulations published under kahtoor Rand vii n tydperk van the date of publication of this notice Administrators Notice 372 dated 6 veertien dae vanaf datum van publikasie 4 April C J UPTON 969 hiervan Town Clerk Copies of the ByLaws and resolution; E nip PO Box 9 persoon war beswaar teen die nn of revocation are open to inspection at Sannieshof the office of the Council for a period of name on besluit tot herroeping van dip 22 January975 : fourteen days from date of publication verordeninge wens aan te token moet dit hereof skriftelik binne 4 dae r na datum i vah Any person who desires to record his publikasic DORPSRAAD van die Kennisgewing VAN in die SANNTESHOF objection to the adoption of the said By Laws and resolution to Provinsiale the revocation must Koerant by die ondergeteken VERKOOP VAN WOONHUS ERF 73 do so in writing to the undersigned within de doen 4 days Kennis geskied after the hiermee date of publication ingevolge of J die! this notice in the DU TOM Provincial Gazette bepalings van /mike 79(8)(b) van die Stadsklerk Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939i J DU TOT Munisipale dat die Dorpsraad Knntore van Sannieshdf van Town Clerk Posbus 200 voorneme is om n woonhuis gelce te Erfl Municipal Offices 73 onderworpe aan die goedkeuring van POBox 200 i die Administrateur te verkoop Rensburg Januarie 975 n Sketsplan waarop die Jigging van die: 22 January 975 Kennisgewing No erf aangedui word tesame van 975 met die voor Notice No of " _! ; i ; _ " _

47 PROVNSALE KOERANT 22 ANUARE CONTENTS NHOUD Proclamations Proklamasies 4 Proclamation of a building restriction road 4 Proklamering van in boubeperkingspad dmv through description P722 district of beskrywing P72 distrik Marico 89 Marico 89 Administrators Notices Administrateurskennisgewings 27 Meyerton Amendment Scheme No / Meyertonwysigingskema No / Meyerton Extension 6 Township: Declaration 28 Dorp Meyerton Uitbreiding 6: Verklaring tot of an approved township 90 n goedgekeurde dorp 90 i 29 Witbank Amendment Scheme No / Witbankwysigingskema No / Tasbet Park Extension 2 Township: Declare 30 Dorp Tasbetpark Uitbreiding 2: Verklaring tot tion of an approved township 92 n goedgekeurde dorp 92 3 Brakpan Amendment Scheme / Brakpanwysigingskema / Anzac Extension 2 Township: Declaration of an 32 Dorp Anzac Uitbreiding 2: Verklaring tot n approved township 96 gocdgekeurde dorp Pietersburg Amendment Scheme No / Pietersburgwysigingskema No / Declaration of district road: District of Thaba 34 Verklaring van distrikspad: Distrik Thabazimbi 99 zimbi Bcoogde verlegging van n openbare pad oor die 35 Proposed Deviation of a public road on the pleas Claimland 780LT: Distrik Letaba 200 farm Claimland 780LT: District of Letaba Verlegging en verbreding van distrikspad Deviation and widening of district mad 2222 oor die pleas Schoongezicht 3782: Distrik over the farm Schoongezicht 378R: District Vereeniging of Vermindering en albakening van uitspanserwituut die pleas Zomershoek 50HT: Distrik 37 Reduction and iging demarcation of servitude of outspan on the farm Zomershoek 50HT: or District of Amersfoort Beoogde verlegging van in openbare pad oor 38 Proposed deviation of a public road on the die pleas Welgevonden 325TT: Distrik farm Welgevonden 325LT: District of Ermelo 20 >439 Road Traffic Regulations Padverkeersregulasies Wysiging Election of member: School Board Far North Vulling van vakature: Skoolraad Verre Noord Election of member: Klerksdorp School Board Vulling van vakature: Skoolraad van Witbank Alberton Municipality: Amendment to Elec 42 Munisipaliteit Alberton: Wysiging van Elektri tricity Bylaws Alberton Municipality: Amendment to Public 43 Munisipaliteit Alberton: Wysiging van Publieke Gesondheldsverordeninge Bethel Municipality: Bylaws for the Regula 44 Munisipaliteit Bethel: Verordeninge vir die tion of Parks and Gardens 203 Regulering van Parke en Tuine Bloemhof Municipality: Bylaws for the Regu 45 Munisipaliteit Bloemhof: Verordeninge vir die lation of Parks and Gardens 20 Regulering van Parke en Tuine Carolina Municipality: Correction Notice: 46 Munisipaliteit Carolina: Kennisgewing van Ver Cemetery Bylaws 26 betcring: Begraafplaasverordeninge 26 General Notices Algemene Kenntsgewings 23 Proposed Establishment of Townships: Bed 23 Voorgestelde Stigting van Dorpe: Bedford fordview Extension 2; 2 Randparkrif Extension view Uitbreiding 2; 2 Randparkrif Uitbrei 29; 3 Leachville Extension 3; 4 Eldoraigne ding 29; 3 Leachville Uitbreiding 3; 4 Eldoraig Extension 9; 5 Mountain View Extension 2; ne Uitbreiding 9; 5 Mountain View Uitbrei 6 Roseville Extension ; 7 Witberg Extension ding 2; 6 Roseville Uitbreiding ; 7 Witberg n 26 Northern Johannesburg Region Amendment Uitbreiding 4 26 Noordelike Johannesburgstreek wysigingskem29 a 28 Foehville Amendment Scheme / Fochvillewysigingskema / Division of land ordinance 973: Application 29 Ordonnansie op die verdeling van grond 973: for the division of land 224 Aansoek ore die verdeling van grond Division of land ordinance 973: Application 30 Ordonnansie op die verdeling van grond 973: for the division of land 224 Aansoek om die verdeling van grond Alberton Amendment Scheme / Albertonwysigingskema / Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskcma Randburg Amendment Scheme Randburgwysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Proposed Establishment of Townships: Tza 35 Voorgestelde Stigting van Dorpe: Tzaneen neen Extension 8; 2 Faerieglen Extension 7; Uitbreiding 8; 2 Faerieglen Uitbreiding 7; 3 Halfway House Extension 5; 4 Equestria 3 Halfway House Uitbreiding 5; 4 Equestria Extension 2; 5 The Orchards Extension Uitbreiding 2; 5 The Orchards Uitbreiding Proposed Extension of Boundaries: llovo Uitbreiding van Grense: Mom Pretoria Region Amendment Scheme Pretoriastreekwysigingskema Proposed Extension of Boundaries: Klerks 38 Uitbreiding van Grense: Klerksdorp (Pienaarsdorp (Pienaarsdorp) 227 dorp) 227 Tenders 229 Tenders 229 Notices by Local Authorities 23 Plaaslike Bestuurskennisgewings 23 0 tr: :: 2: f d iip i t i i T 3 z ; :"N:4 A : ::: :_:if : L " : : : :

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal n MENKO THE YROVNCE OF TRANSVAAL Offiriat (gazdtr (Registered at the Post Of/ice as a Newspaper) ititisp S A Q4 sr 7Thl LBRARY tit 4( /t DE PROVNSE TRAN C V *TM PTV trzt ffintaitr /40N7i) k errant (As

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

OffigifIr sikurratit EV

OffigifIr sikurratit EV DE Pft ON/NSETRAN5VAAL Offigifr sikurratit EV _ (As n Nuusblad by die Paskantoor Geregistreer) W) (Registered THEPROVNCE OF TitANSVAil @flirt at 6vartte at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA 5c OORSEE

More information

iii ±a - ''. - " - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977.

iii ±a - ''. -  - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977. cick; THE PROVNCE OF TRANSVAAL MENKO DE PR ClaSE " TRANSVAAL 0 Off trial 4azette (Registered at the Post Office as a Newspaper) _ ±a iii s Offiniiitt Warrant (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the IIMENIKO K4 7? DIE PROVINCE TRANSVAAL 4 \ 4 4Ek I 4 i wr? \c 9 \ ti Offinietr 7Karrant (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL Fifiriat (gatrttr (Registered at the Post

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL t y P t \ i NAK SA LIBRARY w 1 11111ENIKO In i if 1 4 TIER PROVINCE OF TRANSVAAL }ik C r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL IIIEW N g:lnt%fi kik rift tat urt a3ette ti rm 4 ws fits tete ikorrant IReaistered at the

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 FEBRUARY PRETORIA, 7 FEBRUARIE 2003 No. 41 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HElPUNE 1 oaoo 012

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

Official is a3ettt t\,x///

Official is a3ettt t\,x/// ill 1 r Ci a LL 1/4sc 37163 :11113764b c MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL S14v P Official is a3ettt t\x/// tie in(16 ka: ky tki fr5 Dm PROVNSE TRANSV At 1 ; 11?!4t 1 4 ilf4 L Acli d pitt OW /1 / / /9 J if

More information

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE r" ikak v3out DE PROVNSE TRANSVA MENKO LE PROVNCE OF TRANSVAAL TOttitengetootte \ R FAi )0vAiv ksi Job!filial a ; lette 0 fifilielt ig octant ig extr ao ptin it rp (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER illf sa D MENKO THE PROVNCE OF TRANSVLSAL DE PROVNSE TRANSVAAL p r r y fba P el r 0 Uncial is a3ette i t4 0 fitsitle Vagrant E e (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ...

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ... 0 0 Vol. 12 AUGUST PRETORIA, 23 AUGUSTUS 2006 No. 311.0 ::r. M 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HElPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH.......... 06311" IIIII

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow Vol. 13 PRETORIA, 28 NOVEMBER 2007 No. 345 2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Illi. IE- PliOVINSIE TRANSVAAL' -..._. / I NI4A I I s ":40 pi. ljg. 'ilik.// -,e-r - c JUNE 16 JUNIE. 1""'04c" PAYS 5c.

Illi. IE- PliOVINSIE TRANSVAAL' -..._. / I NI4A I I s :40 pi. ljg. 'ilik.// -,e-r - c JUNE 16 JUNIE. 1'04c PAYS 5c. F TH E PROVNCE Or TRANSV (P fftt tat P; MENKO lli E PliOVNSE TRANSVAAL 9 2 i / NA 0 s ":0 pi a ette ts ilik// er c (Registered at the Post Office as a Newspaper) VOL 93] PRCE Sc PRETORA 6 JUNE 6 JUNE ljg

More information

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No 9 1 MENKO AAA 003S\EL THE PROVNCE OF TRANSVAAL sk sisk Dm PROVNSE TRANSVAAL 1 Job ifittat k f_ P 1 1 V ur; aette w12# )0 k* * oi ift5ttie 1 * id z; (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As n

More information

Provincial Gazette Extraordinary

Provincial Gazette Extraordinary I HE PRO VINOP OF Gauteng DIE PROVINFtIF GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant iiili iii Vol. 12 PRETORIA, 24 2006 No. 268 Ule oil hove the power to prevent RIDS RIDS

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

Of fatstrir 'Migrant. Offiriat Gazrtir. IIUnder the powers vested in me by section 5(2) of the. '0:01t. \\\*Fifil

Of fatstrir 'Migrant. Offiriat Gazrtir. IIUnder the powers vested in me by section 5(2) of the. '0:01t. \\\*Fifil Administrator 1 1111 MENiKO 34/CL csa S itlbrarv THE PROVNCE OF TRANSVAAL it a DE PROVNSE TRANSVAAL giv kr T/ a 0:01t Offiriat Gazrtir \\\*Fifil Of fatstrir Migrant 0i/J); (Registered at the Post Office

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information