Provincial Gazette. Provinsiale Koerant CONTENTS INHOUD. Friday, 11 May Vrydag, 11 Mei 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Size: px
Start display at page:

Download "Provincial Gazette. Provinsiale Koerant CONTENTS INHOUD. Friday, 11 May Vrydag, 11 Mei 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP"

Transcription

1 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette 6436 Friday, 11 May 2007 Provinsiale Koerant 6436 Vrydag, 11 Mei 2007 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer CONTENTS (*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street, Cape Town 8001.) No. Provincial Notices Page 127 Breede Valley Municipality: Removal of restrictions City of Cape Town: (Tygerberg Region): Removal of restrictions Overstrand Municipality: Removal of restrictions Removal of restrictions in towns Applications: Tenders: Notices Local Authorities Berg River Municipality: Subdivision Berg River Municipality: Consent use Breede River/Winelands Municipality: Subdivision Cape Agulhas Municipality: Rezoning and departure Cape Agulhas Municipality: Subdivision and departure Cape Agulhas Municipality: Subdivision Cape Agulhas Municipality: Rezoning and departure City of Cape Town: (Heldeberg Region): Special consent City of Cape Town: (Oostenberg Region): Rezoning and consent use City of Cape Town: (South Peninsula Region): Deletion of schedule 8 conditions City of Cape Town: (Tygerberg Region): Rezoning, subdivision and various regulation departure applications Drakenstein Municipality: Rezoning, subdivision and departure George Municipality: Subdivision George Municipality: Rezoning George Municipality: Rezoning George Municipality: Subdivision George Municipality: Amendment of the George interim urban edge and urban structure plan for George and environs George Municipality: Departure George Municipality: Consent use INHOUD (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorpstraat 4, Kaapstad 8001.) No. Provinsiale Kennisgewings Bladsy 127 Breedevallei Munisipaliteit: Opheffing van beperkings Stad Kaapstad: (Tygerberg Streek): Opheffing van beperkings Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van beperkings Opheffing van beperkings in dorpe Aansoeke: Tenders: Kennisgewings Plaaslike Owerhede Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling Bergrivier Munisipaliteit: Vergunningsgebruik Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Onderverdeling Kaap Agulhas Munisipaliteit: Hersonering en afwyking Kaap Agulhas Munisipaliteit: Onderverdeling en afwyking Kaap Agulhas Munisipaliteit: Onderverdeling Kaap Agulhas Munisipaliteit: Hersonering en afwyking Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Spesiale toestemming Stad Kaapstad: (Oostenberg Streek): Hersonering en vergunningsgebruik Stad Kaapstad: (Suidskiereiland Streek): Skrapping van skedule 8 voorwaardes Stad Kaapstad: (Tygerberg Streek): Hersonering, onderverdeling en verskillende regulasieafwykings Drakenstein Munisipaliteit: Hersonering, onderverdeling en afwyking. 583 George Munisipaliteit: Onderverdeling George Munisipaliteit: Hersonering George Munisipaliteit: Hersonering George Munisipaliteit: Onderverdeling George Munisipaliteit: Wysiging van die George interim stedelike randgebied en die stedelike struktuurplan vir George en omgewing George Munisipaliteit: Afwyking George Munisipaliteit: Vergunningsgebruik (Continued on page 604) (Vervolg op bladsy 604)

2 574 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant Mei 2007 PROVINCIAL NOTICES The following Provincial Notices are published for general information. G. A. LAWRENCE, DIRECTOR-GENERAL Provincial Building, Wale Street, Cape Town. PROVINSIALE KENNISGEWINGS Die volgende Provinsiale Kennisgewings word vir algemene inligting gepubliseer. G. A. LAWRENCE, DIREKTEUR-GENERAAL Provinsiale-gebou, Waalstraat, Kaapstad. P.N. 127/ May 2007 BREEDE VALLEY MUNICIPALITY REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 I, Jeremy Benjamin, in my capacity as Chief Land Use Management Regulator in the Department of Environmental Affairs and Development Planning: Western Cape, acting in terms of the powers contemplated by section 2(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967), duly delegated to me in terms of section 1 of the Western Cape Delegation of Powers Law, 1994, and on application by the owner of Erf 166, Rawsonville, remove conditions D.1., 2., and 3. contained in Deed of Transfer No. T of P.K. 127/ Mei 2007 BREEDEVALLEI MUNISIPALITEIT WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 Ek, Jeremy Benjamin, in my hoedanigheid as Hoof Grondgebruikbestuur Reguleerder in die Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning: Wes-Kaap, handelende ingevolge die bevoegdheid beoog in artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), behoorlik aan my gedelegeer ingevolge artikel 1 van die Wes-Kaapse Wet op die Delegasie van Bevoegdhede, 1994, en op aansoek van die eienaar van Erf 166, Rawsonville, hef voorwaardes D.1., 2., en 3. vervat in Transportakte Nr. T van 2006, op. P.N. 128/ May 2007 CITY OF CAPE TOWN (TYGERBERG REGION) REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 I, Jeremy Benjamin, in my capacity as Chief: Land Use Management Regulator in the Department of Environmental Affairs and Development Planning: Western Cape, acting in terms of the powers contemplated by section 2(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967), duly delegated to me in terms of section 1 of the Western Cape Delegation of Powers Law, 1994, and on application by the owner of Erf 771, Parow, removes condition D.5.(b) contained in Deed of Transfer No. T.6986 of P.K. 128/ Mei 2007 STAD KAAPSTAD (TYGERBERG-STREEK) WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 Ek, Jeremy Benjamin, in my hoedanigheid as Hoof: Grondgebruikbestuur Reguleerder in die Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning: Wes-Kaap, handelende ingevolge die bevoegdheid beoog in artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), behoorlik aan my gedelegeer ingevolge artikel 1 van die Wes-Kaapse Wet op die Delegasie van Bevoegdhede, 1994, en op aansoek van die eienaar van Erf 771, Parow, hef voorwaarde D.5.(b) vervat in Transportakte Nr. T.6986 van 1979, op. P.N. 129/ May 2007 OVERSTRAND MUNICIPALITY HERMANUS ADMINISTRATION REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 I, André John Lombaard, in my capacity as Deputy Director in the Department of Environmental Affairs and Development Planning: Western Cape, acting in terms of the powers contemplated by section 2(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967), duly delegated to me in terms of section 1 of the Western Cape Delegation of Powers Law, 1994, and on application by the owner of Erf 633, Sandbaai, remove conditions B.2.(b), (c) and (c) (on page 3) in Deed of Transfer No. T of P.K. 129/ Mei 2007 MUNISIPALITEIT OVERSTRAND HERMANUS ADMINISTRASIE WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 Ek, André John Lombaard, in my hoedanigheid as Adjunk-Direkteur in die Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning: Wes-Kaap, handelende ingevolge die bevoegdheid beoog in artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), behoorlik aan my gedelegeer ingevolge artikel 1 van die Wes-Kaapse Wet op die Delegasie van Bevoegdhede, 1994, en op aansoek van die eienaar van Erf 633, Sandbaai, hef voorwaardes B.2.(b), (c) en (c) (op bladsy 3) in Transportakte Nr. T van 2004, op.

3 11 May 2007 Province of Western Cape: Provincial Gazette STELLENBOSCH MUNICIPALITY REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT 84 OF 1967): ERF 1477, 5 COETZENBURG ROAD, STELLENBOSCH It is hereby notified in terms of section 3(6) of Act 84 of 1967 that the undermentioned application has been received and is open for inspection at the office of the Chief Town Planner, Department of Economic Services, Town Hall, Plein Street, Stellenbosch from 8:00-16:00 (Monday to Friday) and at the office of the Director: Land Development Management, Provincial Government of the Western Cape, at Room 201, 1 Dorp Street, Cape Town from 08:00-12:30 and 13:00-15:30 (Monday to Friday). Telephonic enquiries in this regard may be made at and the Directorate s fax number is Any objections, with full reasons therefor, should be lodged in writing at the office of the abovementioned Director: Land Development Management, Private Bag X9086, Cape Town, 8000, with a copy to the Municipal Manager, PO Box 17, Stellenbosch, on or before quoting the above Act and the objector s erf number. Any comments received after the aforementioned closing date may be disregarded. MUNISIPALITEIT STELLENBOSCH WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET 84 VAN 1967): ERF 1477, COETZENBURGWEG 5, STELLENBOSCH Kragtens artikel 3(6) van bostaande Wet word hiermee kennis gegee dat die onderstaande aansoek ontvang is en ter insae lê by die kantoor van die Hoofstadsbeplanner, Departement van Ekonomiese Dienste, Stadhuis, Pleinstraat, Stellenbosch, vanaf 8:00-16:00 (Maandag tot Vrydag), en by die kantoor van die Direkteur: Grondontwikkelingsbestuur, Provinsiale Regering van die Wes-Kaap, by Kamer 201, Dorpstraat 1, Kaapstad, vanaf 8:00-12:30 en 13:00-15:30 (Maandag tot Vrydag). Telefoniese navrae in hierdie verband kan gerig word aan en die Direktoraat se faksnommer is Enige besware, met die volledige redes daarvoor, moet skriftelik by die kantoor van bogenoemde Direkteur: Grondontwikkelingsbestuur, Privaatsak X9086, Kaapstad, 8000, met n afskrif aan die bogenoemde plaaslike owerheid by die Munisipale Bestuurder, Posbus 17, Stellenbosch ingedien word op of voor met vermelding van bogenoemde Wet en beswaarmaker se erfnommer. Enige kommentaar wat na die voorgemelde sluitingsdatum ontvang word, mag moontlik nie in ag geneem word nie. Applicant Nature of Application Aansoeker Aard van Aansoek Beauclair Guesthouse (Pty) Ltd Removal of restrictive title conditions applicable to erf 1477, 5 Coetzenburg Road, Stellenbosch, to enable the owner to build double storey second dwelling on the property for guest house purposes. Beauclair Guesthouse (Edms) Bpk Opheffing van beperkende titelvoorwaardes van toepassing op erf 1477, Coetzenburgweg 5, Stellenbosch, ten einde die eienaar in staat te stel om n dubbelverdieping tweede woning op die eiendom op te rig vir gastehuisdoeleindes. Municipal Manager Munisipale Bestuurder File: 6/2/2/5 Erf /3/2/5 Notice No. 22 dated Lêer: 6/2/2/5 Erf /3/2/5 Kennisgewingnr. 22 gedateer SALDANHA BAY MUNICIPALITY APPLICATION FOR REZONING AND REMOVAL OF RESTRICTIONS ON ERF 911, 72 MOSSELBANK STREET, PATERNOSTER Notice is hereby given that Council received an application for the: i) rezoning of Erf 911, Paternoster, in terms of Section 17(1) of the Land Use Planning Ordinance (No 15 of 1985), from single residential zone 1 to business zone, as to legalize the Office and Internet Café on the premises; and ii) REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT 84 OF 1967). Notice is hereby given in terms of section 3(6) of the above Act that the undermentioned application has been received and is open to inspection at the office of the Municipal Manager, Saldanha Municipality, and any enquiries may be directed to L Gaffley, Town Planner, Private Bag X12, Vredenburg, 7380 or municipal building opposite the Primary School, 4 School Street, Vredenburg. Weekdays: 08:00-13:00 and 13:30-16:30. Tel: ; Fax: The application is also open to inspection at the office of the Director, Integrated Environmental Management: Region B2, Provincial Government of the Western Cape, at Room 604, 1 Dorp Street, Cape Town, from 08:00-12:30 and 13:00-15:30 (Monday to Friday). Telephonic enquiries in this regard may be made at (021) and the Directorate s fax number is (021) Any objections, with full reasons therefor, should be lodged in writing at the office of the abovementioned Director: Land Development Management at Private Bag X9086, Cape Town, 8000, with a copy to the abovementioned Municipal Manager on or before 15 June 2007, quoting the above Act and the objector s erf number. Any comments received after the aforementioned closing date may be disregarded. Applicant: Erf 850 CC (CC Laubscher) Nature of application: Amendment of a restrictive title deed condition applicable to Erf 911, Paternoster, 72 Mosselbank Street, to enable the owner to utilize the property for an estate agency and shop and/or offices. Municipal Manager MUNISIPALITEIT SALDANHABAAI AANSOEK OM HERSONERING EN OPHEFFING VAN BEPERKINGS: ERF 911, MOSSELBANKSTRAAT 72, PATERNOSTER Kennis geskied hiermee dat die Raad n aansoek ontvang het vir die: i) hersonering van Erf 911, Paternoster, ingevolge Artikel 17(1) van die Ordonnansie op Grondgebruikbeplanning (Nr 15 van 1985), vanaf enkelresidensiële sone 1 na besigheidsone, ten einde die bedryf van n Kantoor en Internet Kafee op die perseel te wettig; en ii) WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET 84 VAN 1967). Kragtens artikel 3(6) van bostaande Wet word hiermee kennis gegee dat die onderstaande aansoek ontvang is en ter insae lê by die kantoor van die Munisipale Bestuurder, Munisipaliteit Saldanhabaai en enige navrae kan gerig word aan L Gaffley, Stadsbeplanner, Privaatsak X12, Vredenburg, 7380 of by die munisipale kantore oorkant die Laerskool, Skoolstraat 4, Vredenburg. E-pos: Weeksdae: 08:00-13:00 en 13:30-16:30. Tel: ; Faks: Die aansoek lê ook ter insae by die Kantoor van die Direkteur, Geïntegreerde Omgewingsbestuur: Streek B2, Provinsiale Regering van die Wes-Kaap, by Kamer 604, Dorpstraat 1, Kaapstad, vanaf 08:00-12:30 en 13:00-15:30 (Maandag tot Vrydag). Telefoniese navrae in hierdie verband kan gerig word aan (021) en die Direktoraat se faksnommer is (021) Enige besware, met die volledige redes daarvoor, moet skriftelik by die kantoor van die bogenoemde Direkteur: Grondontwikkelingsbestuur, Privaatsak X9086, Kaapstad, 8000, met n afskrif aan die bogenoemde Munisipale Bestuurder, ingedien word op of voor 15 Junie 2007 met vermelding van bogenoemde Wet en die beswaarmaker se erfnommer. Enige kommentaar wat na die voorgemelde sluitingsdatum ontvang word, mag moontlik nie in ag geneem word nie. Aansoeker: Erf 850 BK (CC Laubscher) Aard van aansoek: Wysiging van n beperkende tltelvoorwaarde van toepassing op Erf 911, Paternoster, Mosselbankstraat 72, ten einde die eienaar in staat te stel om n eiendomsagentskap en winkel en/of kantore op die eiendom te bedryf. Munisipale Bestuurder

4 576 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant Mei 2007 CITY OF CAPE TOWN (SOUTH PENINSULA REGION) REMOVAL OF RESTRICTIONS AND SUBDIVISION Erf 89, 6 Montrose Avenue, Constantia (first placement) 1. Removal of Restrictions Notice is hereby given in terms of Section 3(6) of the Removal of Restrictions Act, No 84 of 1967, that the undermentioned application has been received and is open to inspection at the office of the City of Cape Town, 1st Floor, 3 Victoria Road, Plumstead. Any enquiries may be directed to D Samaai, tel: (021) during office hours (08:00-14:30). This application is also available for viewing at the Protea Subcouncil offices, Constantia. The application is also open to inspection at the office of the Director, Integrated Environmental Management, Region B1, Provincial Government of the Western Cape at Room 601, 1 Dorp Street, Cape Town from 08:00-12:30 and 13:00-15:30 (Monday to Friday). Telephonic enquiries in this regard may be made at (021) and the Directorate s fax: (021) Any objections, with full reasons therefor, should be lodged in writing at the office of the abovementioned Director: Integrated Environmental Management at Private Bag X9086, Cape Town 8000, on or before 18 June 2007, quoting the above Act and the objector s erf number. Any objections received after the aforementioned closing date may be disregarded. Objections in respect of the Removal of Restrictions Act should no longer be sent to Council. Applicant: Plan Africa Consulting CC (on behalf of Sighomes-Constantia (Pty) Ltd) Reference No.: E17/2/2/2/AC10/ERF 89, Constantia (PAWC) Nature of Application: Removal of restrictive title conditions applicable to Erf 89, 6 Montrose Avenue, Constantia, to subdivide the property into one (1) portion of m 2 and a Remainder of m 2 for single residential purposes. 2. Rezoning & Departures Notice is hereby given in terms Section 24 of the Land Use Planning Ordinance 15 of 1985, that the undermentioned applications have been received and are open to inspection at the office of the City of Cape Town, 1st Floor, 3 Victoria Road, Plumstead. This application is also available for viewing at the Protea Subcouncil offices, Constantia. Enquiries may be directed to D Samaai, Private Bag X5 or 3 Victoria Road, Plumstead, tel: (021) during the hours 08:00-14:30. Objections, with full reasons therefor, must be lodged in writing at the office of the abovementioned City of Cape Town offices on or before 18 June 2007, quoting the above relevant legislation and the objector s erf and phone numbers and address. Any objection received after the abovementioned closing date may be considered to be invalid. Please note that any objections received will be referred to the applicant for comment. All correspondence may appear on a committee agenda that is available to the general public. Applicant: Plan Africa Consulting CC (on behalf of Sighomes- Constantia (Pty) Ltd) Application No: Nature of Application: Application to subdivide the property into one (1) portion of m 2 and a Remainder of m 2 for single residential purposes. In terms of Section 21(4) of the Municipal Systems Act, No 32 of 2000, any person who cannot write may during office hours come to the above offices and will be assisted to transcribe their comment or representations. Achmat Ebrahim, City Manager STAD KAAPSTAD (SUIDSKIEREILAND-STREEK) OPHEFFING VAN BEPERKINGS EN ONDERVERDELING Erf 89, Montroselaan 6, Constantia (eerste plasing) 1. Opheffıng van beperkings Kennisgewing geskied hiermee ingevolge artikel 3(6) van die Wet op Opheffing van Beperkings, Wet 84 van 1967, dat onderstaande aansoek ontvang is en ter insae beskikbaar is by die kantoor van die Stad Kaapstad, 1ste Verdieping, Victoriaweg 3, Plumstead Enige navrae kan gerig word aan D Samaai, tel: (021) gedurende kantoorure (08:00-14:30). Die aansoek is ook ter insae beskikbaar by die kantore van die Protea-subraad, en by die kantoor van die Direkteur: Geïntegreerde Omgewingsbestuur (Streek B1), Provinsiale Regering van die Wes-Kaap, Kamer 601, Dorpstraat 1, Kaapstad, van 08:00-12:30 en 13:00-15:30 (Maandag tot Vrydag). Telefoniese navrae kan gerig word aan (021) , en die Direktoraat se faksno. is (021) Enige besware of kommentaar, met die volledige redes daarvoor, moet voor of op 18 Junie 2007 skriftelik ingedien word by die kantoor van bogenoemde Direkteur: Geïntegreerde Omgewingsbestuur, Privaatsak X9086, Kaapstad 8000, met vermelding van bogenoemde Wet en die beswaarmaker se erfnommer. Enige kommentaar wat na bostaande sluitingsdatum ontvang word, kan dalk ongeldig geag word. Besware met betrekking tot die Wet op Opheffing van Beperkings moet nie meer aan die Raad gestuur word nie. Aansoeker: Plan Africa Consulting BK (namens Sighomes-Constantia (Edms.) Bpk.) Verwysingsno.: E17/2/2/2/AC10/ERF 89, Constantia (PAWK) Aard van aansoek: Die opheffing van beperkende titelvoorwaardes wat op Erf 89, Montroselaan 6, Constantia, van toepassing is, ten einde die eiendom vir enkelresidensiële doeleindes in een (1) gedeelte van m 2 en n Restant van m 2 te onderverdeel. 2. Hersonering en afwykings Kennisgewing geskied hiermee ingevolge artikel 24 van die Ordonnansie op Grondgebruikbeplanning, no. 15 van 1985, dat onderstaande aansoeke ontvang is en ter insae beskikbaar is by die kantoor van die Stad Kaapstad, 1ste Verdieping, Victoriaweg 3, Plumstead Dié aansoek is ook by die kantore van die Proteasubraad, Constantia, ter insae beskikbaar. Enige navrae kan gerig word aan D Samaai, Privaatsak X5, Plumstead 7801, of Victoriaweg 3, Plumstead, tel: (021) gedurende kantoorure (08:00-14:30). Besware, met die volledige redes daarvoor, moet voor of op 18 Junie 2007 by bogenoemde kantore van die Stad Kaapstad ingedien word, met vermelding van bogenoemde wetgewing en die beswaarmaker se erf- en telefoonnommer en adres. Enige besware wat na voormelde sluitingsdatum ontvang word, kan ongeldig geag word. Let asseblief daarop dat enige besware wat ontvang word, vir kommentaar na die aansoeker verwys sal word. Alle korrespondensie kan op n komitee-agenda verskyn, wat vir die gewone publiek ter insae beskikbaar is. Aansoeker: Plan Africa Consulting BK (namens Sighomes-Constantia (Edms.) Bpk) Aansoekno.: Aard van aansoek: Die onderverdeling van die eiendom in een (1) gedeelte van m 2 en n Restant van m 2 vir enkelresidensiële doeleindes. Ingevolge artikel 21(4) van die Wet op Munisipale Stelsels, Wet 32 van 2000, kan enige persoon wat nie kan skryf nie, gedurende kantoorure na bogenoemde kantore kom, waar hulle gehelp sal word om hulle kommentaar of voorlegging neer te skryf. Achmat Ebrahim, Stadsbestuurder

5 11 May 2007 Province of Western Cape: Provincial Gazette CITY OF CAPE TOWN (SOUTH PENINSULA REGION) REMOVAL OF RESTRICTIONS Erf 6121, 8 Squirrel Close, Constania (first placement) Notice is hereby given in terms of Section 3(6) of the Removal of Restrictions Act, No 84 of 1967 that the undermentioned application has been received and is open to inspection at the office of the City of Cape Town, 1st Floor, 3 Victoria Road, Plumstead. Any enquiries may be directed to D Samaai, tel: (021) during office hours (08:00-14:30). This application may also be viewed at the Protea Subcouncil offices, Constantia. The application is also open to inspection at the office of the Director, Integrated Environmental Management, Region B1, Provincial Government of the Western Cape at Room 601, 1 Dorp Street, Cape Town from 08:00-12:30 and 13:00-15:30 (Monday to Friday). Telephonic enquiries in this regard may be made at (021) and the Directorate s fax: (021) Any objections, with full reasons therefor, should be lodged in writing at the office of the abovementioned Director: Integrated Environmental Management at Private Bag X9086, Cape Town 8000, on or before 18 June 2007, quoting the above Act and the objector s erf number. Any objections received after the aforementioned closing date may be disregarded. Objections in respect of the Removal of Restrictions Act should no longer be sent to Council. Applicant: Bernadt, Vukic, Potash and Getz (on behalf of C J A Hofer). Ref: E17/2/2/2/AC10/ERF 6121, Constantia (PAWC) Application Number: Nature of Application: Removal of restrictive title conditions applicable to Erf 6121, 8 Squirrel Close, Constantia, to enable the owner to contravene the single storey restriction on the property. In terms of Section 21(4) of the Municipal Systems Act, No 32 of 2000, any person who cannot write may during office hours come to the above offices and will be assisted to transcribe their comment or representations. Achmat Ebrahim, City Manager STAD KAAPSTAD (SUIDSKIEREILAND-STREEK) OPHEFFING VAN BEPERKINGS Erf 6121, Squirrel-slot 8, Constantia (eerste plasing) Kennisgewing geskied hiermee ingevolge artikel 3(6) van die Wet op Opheffing van Beperkings, Wet 84 van 1967, dat onderstaande aansoek ontvang is en ter insae beskikbaar is by die kantoor van die Stad Kaapstad, 1ste Verdieping, Victoriaweg 3, Plumstead Enige navrae kan gerig word aan D Samaai, tel: (021) gedurende kantoorure (08:00-14:30). Dié aansoek is ook ter insae beskikbaar by die kantore van die Protea-subraad, en by die kantoor van die Direkteur: Geïntegreerde Omgewingsbestuur (Streek B1), Provinsiale Regering van die Wes-Kaap, Kamer 601, Dorpstraat 1, Kaapstad, van 08:00-12:30 en 13:00-15:30 (Maandag tot Vrydag). Telefoniese navrae kan gerig word aan (021) , en die Direktoraat se faksno. is (021) Enige besware of kommentaar, met die volledige redes daarvoor, moet voor of op 18 Junie 2007 skriftelik ingedien word by die kantoor van bogenoemde Direkteur: Geïntegreerde Omgewingsbestuur, Privaatsak X9086, Kaapstad 8000, met vermelding van bogenoemde Wet en die beswaarmaker se erfnommer. Enige kommentaar wat na bostaande sluitingsdatum ontvang word, kan dalk ongeldig geag word. Besware met betrekking tot die Wet op Opheffing van Beperkings moet nie meer aan die Raad gestuur word nie. Aansoeker: Bernadt, Vukic, Potash en Getz (namens C J A Hofer). Verwysingsno.: E17/2/2/2/AC10/ERF 6121, Constantia (PAWK) Aansoekno.: Aard van aansoek: Die opheffing van beperkende titelvoorwaardes wat op Erf 6121, Squirrel-slot 8, Constantia, van toepassing is, ten einde die eienaar toe te laat om die eenverdiepingbeperking op die eiendom te oortree. Ingevolge artikel 21(4) van die Wet op Munisipale Stelsels, Nr 32 van 2000, kan enige persoon wat nie kan skryf nie, gedurende kantoorure na bogenoemde kantore kom, waar hulle gehelp sal word om hul kommentaar of voorlegging neer te skryf. Achmat Ebrahim, Stadsbestuurder TENDERS N.B. Tenders for commodities/services, the estimated value of which exceeds R20 000, are published in the Government Tender Bulletin, which is obtainable from the Government Printer, Private Bag X85, Pretoria, on payment of a subscription. TENDERS L.W. Tenders vir kommoditeite/dienste waarvan die beraamde waarde meer as R beloop, word in die Staatstenderbulletin gepubliseer wat by die Staatsdrukker, Privaatsak X85, Pretoria, teen betaling van n intekengeld verkrygbaar is. NOTICES BY LOCAL AUTHORITIES KENNISGEWINGS DEUR PLAASLIKE OWERHEDE THEEWATERSKLOOF MUNICIPALITY APPLICATION FOR CLOSURE OF OPEN SPACES: ERVEN 180, 248 AND 327, MYDDLETON APPLICATION FOR CLOSURE OF OPEN SPACES: ERF 792, CALEDON Notice is hereby given in terms of Section 137(2) of the Municipal Ordinance 20/1974 that Council has received an application from J M Land Surveyors on behalf of SANRAL for the closure of the abovementioned portions. Further particulars regarding the proposal are available for inspection at the Municipal office, Caledon during office hours from 11 May 2007 to 11 June Objections to the proposal, if any, must reach the undermentioned on or before 11 June Persons who are unable to write will be assisted during office hours, at the Municipal office, Caledon, to write down their objections. S. Wallace, Municipal Manager, Municipal Office, P.O. Box 24, Caledon, 7230 Reference number: C/180, 248 & 327 (Myddleton); C/792 Notice number: KOR 42/ May THEEWATERSKLOOF MUNISIPALITEIT AANSOEK OM SLUITING VAN OOPRUIMTES: ERWE 180, 248 EN 327, MYDDLETON AANSOEK OM SLUITING VAN OOPRUIMTES: ERF 792, CALEDON Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 137(2) van die Munisipale Ordonnansie 20/1974 dat die Raad n aansoek van J M Landmeters namens SANRAL vir die Sluiting van Openbare Oopruimte van bogenoemde gedeeltes ontvang het. Verdere besonderhede van die voorstel lê gedurende kantoorure by die Caledon Munisipale Kantoor ter insae vanaf 11 Mei 2007 tot 11 Junie Skriftelike besware teen die voorstel, indien enige, moet die ondergemelde bereik voor of op 11 Junie Persone wat nie kan skryf nie, sal gedurende kantoorure by die Munisipale kantoor, Caledon gehelp word om hul besware neer te skryf. S. Wallace, Munisipale Bestuurder, Munisipale Kantoor, Posbus 24, Caledon, 7230 Verwysingsnommer: C/180, 248 & 327 (Myddleton); C/792 Kennisgewingnommer: KOR 42/ Mei

6 578 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant Mei 2007 THEEWATERSKLOOF MUNICIPALITY APPLICATION FOR TEMPORARY DEPARTURE: ERF 2073, GENADENDAL Notice is hereby given in terms of Section 15 of the Land Use Planning Ordinance, 1985 (Ordinance 15 of 1985) that Council has received an application from C Hendricks for a departure on erf 2073, Genadendal in order to erect a game shop on the property. Further particulars regarding the proposal are available for inspection at the Municipal Offices at Genadendal during office hours from 11 May 2007 to 11 June Objections to the proposal, if any, must reach the undermentioned on before 11 June Persons who are unable to write will be assisted during office hours, at the Municipal Offices, Caledon, to write down their objections. S. Wallace, Municipal Manager, Municipal Office, P.O. Box 24, Caledon, 7230 Reference number: G/2073 Notice number: KOR May THEEWATERSKLOOF MUNISIPALITEIT AANSOEK OM AFWYKING: ERF 2073, GENADENDAL Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die bepalings van Artikel 15 van die Ordonnansie op Grondgebruikbeplanning, 1985 (Ordonnansie No. 15 van 1985) dat die Raad n aansoek van C Hendricks ontvang het vir n afwyking op erf 2073, Genadendal ten einde n huiswinkel (videospeletjies) te bedryf vanaf die perseel. Verdere besonderhede van die voorstel lê gedurende kantoorure by die Munisipale Kantoor, Genadendal, ter insae vanaf 11 Mei 2007 tot 11 Junie Skriftelike besware teen die voorstel, indien enige, moet die ondergetekende bereik voor of op 11 Junie Persone wat nie kan skryf nie, sal gedurende kantoorure by die Munisipale kantoor, Caledon gehelp word om hul besware neer te skryf. S. Wallace, Munisipale Bestuurder, Munisipale Kantoor, Posbus 24, Caledon, 7230 Verwysingsnommer: G/2073 Kennisgewingnommer: KOR Mei BERG RIVER MUNICIPALITY APPLICATION FOR SUBDIVISION: ERF 589, REDELINGHUYS Notice is hereby given in terms of section 24 of the Land Use Planning Ordinance, 1985 (Ordinance 15 of 1985) that the undermentioned application has been received and is open to inspection at the office of the Municipal Manager, Berg River Municipality and any enquiries may be directed to Mr. W. Wagener, Head Planning and Development, P.O. Box 60 (13 Church Street), Piketberg 7320 at tel (022) or fax (022) Any objections, with full reasons therefor, must be lodged in writing at the office of the Municipal Manager on or before 11 June 2007, quoting the above Ordinance and the objector s erf number. Applicant: Ms. M.J.T. Pietersen Nature of application: Subdivision of Erf 589, Redelinghuys into three portions, namely Portion A (± 741 m 2 ), Portion B (± 741 m 2 ) and Remainder (± m 2 ). MN 46/ May BERGRIVIER MUNISIPALITEIT AANSOEK OM ONDERVERDELING: ERF 589, REDELINGHUYS Kragtens artikel 24 van die Ordonnansie op Grondgebruikbeplanning, 1985 (Ordonnansie 15 van 1985) word hiermee kennis gegee dat die onderstaande aansoek ontvang is en ter insae lê by die kantoor van die Munisipale Bestuurder, Bergrivier Munisipaliteit en enige navrae kan gerig word aan W. Wagener: Hoof Beplanning en Ontwikkeling, Posbus 60 (Kerkstraat 13), Piketberg 7320, tel. (022) of faks (022) Enige besware, met die volledige redes daarvoor, moet skriftelik by die kantoor van die Munisipale Bestuurder ingedien word op of voor 11 Junie 2007 met vermelding van bogenoemde Ordonnansie en die beswaarmaker se erfnommer. Aansoeker: Me. M.J.T. Pietersen Aard van Aansoek: Onderverdeling van Erf 589, Redelinghuys in drie gedeeltes, naamlik Gedeelte A (± 741 m 2 ), Gedeelte B (± 741 m 2 )en Restant (± m 2 ). MK 46/ Mei BERG RIVER MUNICIPALITY APPLICATION FOR CONSENT USE: ERF 2837, PORTERVILLE Notice is hereby given in terms of regulation 4.6 of the applicable Zoning Scheme compiled in terms of the Land Use Planning Ordinance, 1985 (Ordinance 15 of 1985) that the undermentioned application has been received and is open to inspection at the office of the Municipal Manager, Berg River Municipality and any enquiries may be directed to Mr. W. Wagener, Head Planning and Development, P.O. Box 60 (13 Church Street, Piketberg 7320 at tel (022) or fax (022) Any objections, with full reasons therefor, must be lodged in writing at the office of the Municipal Manager on or before 11 June 2007, quoting the above Ordinance and the objector s erf number. Applicant: A.J. van der Merwe Nature of application: Consent in order to erect an Additional Dwelling Unit on Erf 2837, Porterville. MN 45/ May BERGRIVIER MUNISIPALITEIT AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 2837, PORTERVILLE Kragtens regulasie 4.6 van die toepaslike Soneringskema opgestel ingevolge die Ordonnansie op Grondgebruikbeplanning, 1985 (Ordonnansie 15 van 1985) word hiermee kennis gegee dat die onderstaande aansoek ontvang is en ter insae lê by die kantoor van die Munisipale Bestuurder, Bergrivier Munisipaliteit en enige navrae kan gerig word aan W. Wagener: Hoof Beplanning en Ontwikkeling, Posbus 60 (Kerkstraat 13), Piketberg 7320, tel. (022) of faks (022) Enige besware, met die volledige redes daarvoor, moet skriftelik by die kantoor van die Munisipale Bestuurder ingedien word op of voor 11 Junie 2007 met vermelding van bogenoemde Ordonnansie en die beswaarmaker se erfnommer. Aansoeker: A.J. van der Merwe Aard van Aansoek: Vergunning om n Addisionele Wooneenheid op Erf 2837, Porterville op te rig. MK 45/ Mei

7 11 May 2007 Province of Western Cape: Provincial Gazette BREEDE RIVER/WINELANDS MUNICIPALITY ASHTON OFFICE MN NR. 55/2007 PROPOSED SUBDIVISION OF ERF 1804, ASHTON (Ordinance 15 of 1985, Land Use Planning) Notice is hereby given in terms of section 24(1) of the Land Use Planning Ordinance, 1985 (Ordinance 15 of 1985), that the Council has received an application from Umsiza Planning on behalf of R Rabie for the subdivision of erf 1804, Ashton into two portions (Remainder: ± m 2 and Portion A: ± 938 m 2 ). The application will be open for inspection at the Ashton Office during normal office hours. Written legal and fully motivated objections/ comments, if any, must be lodged with the undersigned before or on 4 June Further details are obtainable from Mr Jack van Zyl ( ) during office hours. Any person who cannot write may come to the office mentioned above, during office hours where a staff member of the municipality will assist that person to transcribe his/her comments or representations. SA Mokweni, Municipal Manager Municipal Office, Private Bag X2, Ashton, May MUNISIPALITEIT BREËRIVIER/WYNLAND ASHTON KANTOOR MK NR. 55/2007 VOORGESTELDE ONDERVERDELING VAN ERF 1804, ASHTON (Ordonnansie 15 van 1985, Grondgebruikbeplanning) Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 24(1) van die Ordonnansie op Grondgebruikbeplanning, 1985 (Ordonnansie 15 van 1985) dat n aansoek ontvang is van Umsiza Planning namens R Rabie vir die onderverdeling van erf 1804, Ashton in twee gedeeltes (Restant: ± m 2 en Gedeelte A: ± 938 m 2 ). Die aansoek lê ter insae gedurende kantoorure in die Ashton Kantoor en skriftelike regsgeldige en goed gemotiveerde besware/kommentaar, indien enige, moet nie later as 4 Junie 2007 skriftelik by die ondergetekende ingedien word nie. Navrae kan gerig word aan mnr Jack van Zyl by telefoonnommer n Persoon wat nie kan skryf nie kan gedurende kantoorure na bogenoemde kantoor kom waar n personeellid van die Munisipaliteit daardie persoon sal help om sy/haar kommentaar of vertoë af te skryf. SA Mokweni, Munisipale Bestuurder Munisipale Kantoor, Privaatsak X2, Ashton, Mei CAPE AGULHAS MUNICIPALITY PROPOSED REZONING AND DEPARTURE: ERF 514, STRUISBAAI Notice is hereby given in terms of the Land Use Planning Ordinance, 1985 (No 15 of 1985) that Council received the following application: Rezoning of erf 514, Struisbaai from Authority Zone to Business Zone I purposes, in order to accommodate tourist related shops and offices. Departure from the parking requirements, in terms of the Section 8 Scheme Regulations. In terms of section 21(4) of the Local Government Act: Municipal Systems, 2000 (Act 32 of 2000) notice is hereby given that persons who cannot read or write may request that an employee at any of the reception offices of the Cape Agulhas Municipal Council assist in the formulation and writing of input, comments or objections. Further particulars are available for inspection in the office of the undersigned during office hours and written objections, if any, must reach him not later than 11 June K Jordaan, Municipal Manager PO Box 51, Bredasdorp, May MUNISIPALITEIT KAAP AGULHAS VOORGESTELDE HERSONERING EN AFWYKING: ERF 514, STRUISBAAI Kennis geskied hiermee ingevolge die Ordonnansie op Grondgebruikbeplanning, 1985 (Nr 15 van 1985) dat die Raad die volgende aansoek ontvang het, naamlik: Hersonering van erf 514, Struisbaai van Owerheidsone na Sakesone I doeleindes ten einde toeriste verwante winkels en kantore te akkommodeer. Afwyking van parkeervereistes, ingevolge die Artikel 8 Skemaregulasies. Ingevolge artikel 21(4) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000) word kennis gegee dat persone wat nie kan skryf nie enige munisipale personeellid by enige ontvangskantore van die Raad te Kaap Agulhas kan nader vir hulpverlening om u kommentaar, beswaar of inset op skrif te stel. Verdere besonderhede van bogenoemde lê ter insae in die kantoor van die ondergetekende en skriftelike besware, indien enige, moet hom nie later as 11 Junie 2007 bereik nie. K Jordaan, Munisipale Bestuurder Posbus 51, Bredasdorp, Mei

8 580 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant Mei 2007 CAPE AGULHAS MUNICIPALITY APPLlCATION FOR SUBDIVISION AND DEPARTURE: ERF 2171, BETWEEN LONG STREET AND PRESIDENT STREET, BREDASDORP Notice is hereby given in terms sections 24 and 15 of the Land Use Planning Ordinance, 1985 (Ordinance no. 15 of 1985) that Council has received the following application: Subdivision of erf 2171, Bredasdorp into two portions of approximately 910 m 2 and m 2. Departure from the three metre north-western side building line to 2,5 metres on the proposed Remainder. In terms of section 21(4) of the Local Government Act: Municipal Systems, 2000 (Act 32 of 2000) notice is hereby given that persons who cannot read or write may request that an employee at any of the reception offices of the Cape Agulhas Municipality assist in the formulation and writing of input, comments or objections. Further particulars are available for inspection in the office of the undersigned during office hours and written objections, if any, must reach him not later than 11 June K Jordaan, Municipal Manager, PO Box 51, Bredasdorp, May MUNISIPALITEIT KAAP AGULHAS AANSOEK OM ONDERVERDELING EN AFWYKING: ERF 2171, TUSSEN LANGSTRAAT EN PRESIDENTSTRAAT, BREDASDORP Kennis geskied hiermee ingevolge artikels 24 en 15 van die Ordonnansie op Grondgebruikbeplanning, 1985 (Ordonnansie no. 15 van 1985) dat die Raad die volgende aansoek ontvang het: Onderverdeling van erf 2171, Bredasdorp in twee gedeeltes van ongeveer 910 m 2 en m 2. Afwyking van die drie meter noordwestelike kantboulyn na 2,5 meter op die voorgestelde Restant. Ingevolge artikel 21(4) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000) word kennis gegee dat persone wat nie kan lees of skryf nie enige munisipale personeellid by enige ontvangskantore van die Raad te Kaap Agulhas kan nader vir hulpverlening om u kommentaar, beswaar of inset op skrif te stel. Verdere besonderhede van bogenoemde lê ter insae in die kantoor van die ondergetekende en skriftelike besware, indien enige, moet hom nie later as 11 Junie 2007 bereik nie. K Jordaan, Munisipale Bestuurder, Posbus 51, Bredasdorp, Mei CAPE AGULHAS MUNICIPALITY APPLICATION FOR SUBDIVISION: ERF 2641, 81 VILJOEN STREET, BREDASDORP Notice is hereby given in terms section 24 of the Land Use Planning Ordinance, 1985 (Ordinance no. 15 of 1985) that Council has received an application for the subdivision of Erf 2641, Bredasdorp into two portions of approximately 730 m 2 and 821 m 2. In terms of section 21(4) of the Local Government Act: Municipal Systems, 2000 (Act 32 of 2000) notice is hereby given that persons who cannot read or write may request that an employee at any of the reception offices of the Cape Agulhas Municipality assist in the formulation and writing of input, comments or objections. Further particulars are available for inspection in the office of the undersigned during office hours and written objections, if any, must reach him not later than 11 June K Jordaan, Municipal Manager, PO Box 51, Bredasdorp, May MUNISIPALITEIT KAAP AGULHAS AANSOEK OM ONDERVERDELING: ERF 2641, VILJOENSTRAAT 81, BREDASDORP Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 24 van die Ordonnansie op Grondgebruikbeplanning, 1985 (Ordonnansie no. 15 van 1985) dat die Raad n aansoek ontvang het vir die onderverdeling van Erf 2641, Bredasdorp in twee gedeeltes van ongeveer 730 m 2 en 821 m 2. Ingevolge artikel 21(4) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000) word kennis gegee dat persone wat nie kan lees of skryf nie enige munisipale personeellid by enige ontvangskantore van die Raad te Kaap Agulhas kan nader vir hulpverlening om u kommentaar, beswaar of inset op skrif te stel. Verdere besonderhede van bogenoemde lê ter insae in die kantoor van die ondergetekende en skriftelike besware, indien enige, moet hom nie later as 11 Junie 2007 bereik nie. K Jordaan, Munisipale Bestuurder, Posbus 51, Bredasdorp, Mei CAPE AGULHAS MUNICIPALITY PROPOSED REZONING AND DEPARTURE: ERF 763, BREDASDORP Notice is hereby given in terms of the Land Use Planning Ordinance, 1985 (No 15 of 1985) that Council received the following application: Rezoning of erf 763, Bredasdorp from Single Residential Zone to Business Zone purposes. Departure from land use guideline in order to use the existing dwelling on ground floor for residential purposes, in terms of the Bredasdorp Section 7 Scheme Regulations. In terms of section 21(4) of the Local Government Act: Municipal Systems, 2000 (Act 32 of 2000) notice is hereby given that persons who cannot read or write may request that an employee at any of the reception offices of the Cape Agulhas Municipal Council assist in the formulation and writing of input, comments or objections. Further particulars are available for inspection in the office of the undersigned during office hours and written objections, if any, must reach him not later than 11 June K Jordaan, Municipal Manager, PO Box 51, Bredasdorp, May MUNISIPALITEIT KAAP AGULHAS VOORGESTELDE HERSONERING EN AFWYKING: ERF 763, BREDASDORP Kennis geskied hiermee ingevolge die Ordonnansie op Grondgebruikbeplanning, 1985 (Nr 15 van 1985) dat die Raad die volgende aansoek ontvang het, naamlik: Hersonering van erf 763, Bredasdorp van Enkelwoonsone na Sakesonedoeleindes. Afwyking van die grondgebruikriglyn ten einde die bestaande woning op grondvloer te gebruik vir woondoeleindes, ingevolge die Bredasdorp Artikel 7 Skemaregulasies. Ingevolge artikel 21(4) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000) word kennis gegee dat persone wat nie kan skryf nie enige munisipale personeellid by enige ontvangskantore van die Raad te Kaap Agulhas kan nader vir hulpverlening om u kommentaar, beswaar of inset op skrif te stel. Verdere besonderhede van bogenoemde lê ter insae in die kantoor van die ondergetekende en skriftelike besware, indien enige, moet hom nie later as 11 Junie 2007 bereik nie. K Jordaan, Munisipale Bestuurder, Posbus 51, Bredasdorp, Mei

9 11 May 2007 Province of Western Cape: Provincial Gazette CITY OF CAPE TOWN (HELDERBERG REGION) SPECIAL CONSENT Erf 5239, 5 Amaryllis Street, Helderview, Somerset West (first placement) Notice is hereby given in terms of the relevant Zoning Scheme Regulations that the undermentioned application has been received and is open to inspection at the office of the District Manager at the 1st Floor, Municipal Offices, c/o Victoria & Andries Pretorius Streets, Somerset West. Enquiries may be directed to Lucille Janssens, PO Box 19, Somerset West, to tel: (021) or fax: (021) weekdays during the hours of 08:00-14:30. Any objections, with full reasons therefor, may be lodged in writing at the office of the abovementioned District Manager on or before 11 June 2007, quoting the above relevant legislation, the application number and the objector s erf and phone numbers and address. Any objections received after the aforementioned closing date may be considered invalid. Applicant: CJ Thompson Owner: CJ & RJ Thompson Application no: Notice no: 26UP/2007 Nature of application: The Council s special consent in order to permit an occupational practice for an Advertising and Marketing consultant from Erf 5239, 5 Amaryllis Street, Helderview, Somerset West. Achmat Ebrahim, City Manager 11 May STAD KAAPSTAD (HELDERBERG-STREEK) SPESIALE TOESTEMMING Erf 5239, Amaryllisstraat 5, Helderview, Somerset-Wes (eerste plasing) Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die toepaslike Soneringskemaregulasies dat onderstaande aansoek ontvang is en ter insae lê by die kantoor van die Distriksbestuurder, Eerste Verdieping, Munisipale Kantore, h/v Victoria- & Andries Pretoriusstraat, Somerset-Wes. Navrae kan gerig word aan me. Lucille Janssens, Posbus 19, Somerset-Wes 7129, of per e-pos gestuur word aan tel (021) of faksno. (021) weeksdae gedurende 08:00 tot 14:30. Besware, met volledige redes daarvoor, kan skriftelik by die kantoor van bogenoemde Distriksbestuurder ingedien word voor of op 11 Junie 2007, met vermelding van bogenoemde relevante wetgewing, die aansoeknommer en die beswaarmaker se erf- en telefoonnommer en adres. Enige besware wat na voormelde sluitingsdatum ontvang word, kan dalk ongeldig geag word. Aansoeker: CJ Thompson Eienaar: CJ & RJ Thompson Aansoekno.: Kennisgewingno.: 26UP/2007 Aard van aansoek: Spesiale Raadstoestemming ten einde toe te laat dat n beroepspraktyk vir n advertensie- en bemarkingskonsultant op Erf 5239, Amaryllisstraat 5, Helderview, Somerset-Wes, bedryf word. Achmat Ebrahim, Stadsbestuurder 11 Mei CITY OF CAPE TOWN (OOSTENBERG REGION) REZONING AND CONSENT USE Erf 17167, a Portion of erf Notice is hereby given in terms of Section 24(2)(a) of the Land Use Planning Ordinance, No 15 of 1985, that the undermentioned application has been received and is open for inspection at the office of the Development Co-ordinator, City of Cape Town, and any enquiries may be directed to Miemie Terblanche, PO Box 25, Kraaifontein 7569, or Brighton Road, Kraaifontein 7570, tel (021) and fax (021) during office hours (08:00-14:30). Any objections, with full reasons therefor, should be lodged in writing at the office of the abovementioned Development Co-ordinator on or before 11 June 2007, quoting the above Ordinance and the objector s erf number. Any objections received after the aforementioned closing date may be disregarded. Applicant: Bertie van Zyl Town Planning File ref: Address: De Bron Road (better known as Glengarry Shopping Centre, Brackenfell) Nature of application: STAD KAAPSTAD (OOSTENBERG-STREEK) HERSONERING EN GEBRUIKSTOESTEMMING Erf 17167, n Gedeelte van Erf Kennisgewing geskied hiermee ingevolge artikel 24(2)(a) van die Ordonnansie op Grondgebruikbeplanning, no. 15 van 1985, dat onderstaande aansoek ontvang is en ter insae lê by die kantoor van die Ontwikkelingskoördineerder, Stad Kaapstad, en enige navrae kan gerig word aan Miemie Terblanche, Posbus 25, Kraaifontein 7569, of Brightonweg, Kraaifontein 7570, tel (021) en faksno. (021) gedurende kantoorure (08:00-14:30). Enige besware, met die volledige redes daarvoor, moet voor of op 11 Junie 2007 skriftelik by die kantoor van bogenoemde Ontwikkelingskoördineerder ingedien word, met vermelding van bogenoemde Ordonnansie en die beswaarmaker se erfnommer. Enige besware wat na voormelde sluitingsdatum ontvang word, kan dalk nie in ag geneem word nie. Aansoeker: Bertie van Zyl Stadsbeplanning Lêerverw.: Adres: De Bronweg (beter bekend as Glengarry-winkelsentrum, Brackenfell) Aard van aansoek: (a) Rezoning of the abovementioned erf from Business Zone II to Business Zone I. (a) Die hersonering van bogenoemde Erf van sakesone II na sakesone I. (b) Consent Use for the following uses: Place of Entertainment, Institution, Bottlestore and Supermarket. (Notice no. 21/2007) (b) Gebruikstoestemming vir die volgende gebruike: plek van vermaak, inrigting, drankwinkel en supermark. (Kennisgewingno. 21/2007) Achmat Ebrahim, City Manager 11 May Achmat Ebrahim, Stadsbestuurder 11 Mei

10 582 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant Mei 2007 CITY OF CAPE TOWN (SOUTH PENINSULA REGION) DELETION OF SCHEDULE 8 CONDITIONS IN THE ZONING SCHEME Erf , Diep River Notice is hereby given in terms of Section 9(2) of the Land Use Planning Ordinance 15 of 1985 that undermentioned application has been received and is open to inspection at the office of the City of Cape Town, 1st Floor, 3 Victoria Road, Plumstead. This application is also available for viewing at Meadowridge Library. Enquiries may be directed to S Kwetana, Private Bag X5 or 3 Victoria Road, Plumstead, tel: (021) during the hours 08:00-14:30. Objections, with full reasons therefor, must be lodged in writing at the office of the abovementioned City of Cape Town offices on or before 11 June 2007, quoting the relevant legislation and the objector s erf and telephone numbers and address. Any objections received after the abovementioned closing date may be considered to be invalid. Please note that any objections received will be referred to the applicant for comment. All correspondence may appear on a committee agenda that is available to the general public. Applicant: Anton Lotz Ref: LUM/00/ Application no: Address: Main Road, Diep River Nature of Application: Amendment of Zoning Scheme Regulations by the deletion of Schedule 8 Conditions (Ref S8/224) in Appendix A of Zoning Scheme Regulations, to permit a retail extension and residential development of apartments. In terms of Section 21(4) of the Municipal Systems Act, No 32 of 2000 any person who cannot write may during office hours come to the above office and will be assisted to transcribe their comment or representations. Achmat Ebrahim, City Manager 11 May STAD KAAPSTAD (SUIDSKIEREILAND-STREEK) SKRAPPING VAN SKEDULE 8-VOORWAARDES IN DIE SONERINGSKEMA Erf , Dieprivier Kennisgewing geskied hiermee ingevolge artikel 9(2) van die Ordonnansie op Grondgebruikbeplanning, no. 15 van 1985, dat onderstaande aansoeke ontvang is en ter insae beskikbaar is by die kantoor van die Stad Kaapstad, 1ste Verdieping, Victoriaweg 3, Plumstead Die aansoek is ook by die Meadowridge-biblioteek ter insae beskikbaar. Enige navrae kan gerig word aan S Kwetana, Privaatsak X5, Plumstead 7801, of Victoriaweg 3, Plumstead, tel: (021) gedurende kantoorure (08:00-14:30). Besware, met die volledige redes daarvoor, moet voor of op 11 Junie 2007 by bogenoemde kantore van die Stad Kaapstad ingedien word, met vermelding van bogenoemde wetgewing en die beswaarmaker se erf- en telefoonnommer en adres. Enige besware wat na voormelde sluitingsdatum ontvang word, kan ongeldig geag word. Let assebiief daarop dat enige besware wat ontvang word, vir kommentaar na die aansoeker verwys sal word. Alle korrespondensie kan op n komiteeagenda verskyn, wat vir die gewone publiek ter insae beskikbaar is. Aansoeker: Anton Lotz Verwysingsno.: LUM/00/ Aansoekno.: Adres: Hoofweg , Dieprivier Aard van aansoek: Wysiging van die Soneringskemaregulasies deur Skedule 8-voorwaardes (Verw. S8/224) in Bylae A van die Soneringskemaregulasies te skrap, ten einde n kleinhandelsuitbreiding en residensiële ontwikkeling van woonstelle moontlik te maak. Ingevolge artikel 21(4) van die Wet op Munisipale Stelsels, Nr. 32 van 2000, kan enige persoon wat nie kan skryf nie, gedurende kantoorure na bogenoemde kantore kom, waar hulle gehelp sal word om hul kommentaar of voorlegging neer te skryf. Achmat Ebrahim, Stadsbestuurder 11 Mei CITY OF CAPE TOWN (TYGERBERG REGION) GOODWOOD (ELSIES RIVER) ZONING SCHEME: REZONING, SUBDIVISION AND VARIOUS REGULATION DEPARTURE APPLICATIONS Erf 9071, Elsies River, Goodwood Notice is hereby given in terms of the Land Use Planning Ordinance, No 15 of 1985 that the undermentioned application has been received and is open to inspection at the office of the Development Co-ordinator, City of Cape Town, 3rd Floor, Municipal Offices, Voortrekker Road, Parow. Enquiries may be directed to Mr L Bodington, tel: (021) and fax: (021) during the hours 08:00-14:30. Objections, with full reasons therefor, must be lodged in writing at the office of the abovementioned Development Co-ordinator on or before 12 June 2007, quoting the above relevant legislation and the objector s erf and phone numbers and address. Any objections received after the abovementioned closing date may be considered to be invalid. Applicant: Johan Christiaans Land Surveyor Ref no: T/CE 18/6/7/43 Application no: Address: Arcadia Avenue, Eisies River Nature of Application: The proposal entails the rezoning of the property from Single Residential to General Residential to permit a sectional title development of 30 flat units, together with the subdivision of the said property. The relaxations of various regulation departures are applicable: street building line from 8 m to 3 m; lateral building line 8 m to 0 m(refuse room); lateral building line 8 m to 4 m(building); lateral building line 8 m to 3,9 m(building). Achmat Ebrahim, City Manager 11 May STAD KAAPSTAD (TYGERBERG-STREEK) GOODWOOD- (ELSIESRIVIER-) SONERINGSKEMA: HERSONERING, ONDERVERDELING EN VERSKILLENDE REGULASIE-AFWYKINGSAANSOEKE Erf 9071, Elsiesrivier, Goodwood Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die Ordonnansie op Grondgebruikbeplanning, no. 15 van 1985, dat onderstaande aansoek ontvang is en ter insae lê by die kantoor van die Ontwikkelingskoördineerder, Stad Kaapstad, 3de Verdieping, Munisipale Kantore, Voortrekkerweg, Parow. Navrae kan gerig word aan mnr. L Bodington, tel: (021) en faksno. (021) gedurende 08:00-14:30. Besware, met volledige redes daarvoor, moet voor of op 12 Junie 2007 skriftelik by die kantoor van bogenoemde Ontwikkelingskoördineerder ingedien word, met vermelding van bogenoemde relevante wetgewing en die beswaarmaker se erf- en telefoonnommer en adres. Enige besware wat na voormelde sluitingsdatum ontvang word, kan dalk ongeldig geag word. Aansoeker: Johan Christiaans Landmeter Verw. no.: T/CE 18/6/7/43 Aansoekno.: Adres: Arcadialaan, Elsiesrivier Aard van aansoek: Die voorstel behels die hersonering van die eiendom van enkelresidensieel na algemeenresidensieel ten einde n deeltitelontwikkeling van 30 woonsteleenhede, sowel as die onderverdeling van genoemde eiendom toe te laat. Afwykings van verskillende regulasies behels die verslapping van: die straatboulyn van 8 m tot 3 m; die syboulyn van 8 m tot 0 m (vulliskamer); die syboulyn van 8 m tot 4 m (gebou); die syboulyn van 8 m tot 3,9 m (gebou). Achmat Ebrahim, Stadsbestuurder 11 Mei

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS. Friday, 27 July Vrydag, 27 Julie 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS. Friday, 27 July Vrydag, 27 Julie 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette 6454 Friday, 27 July 2007 Provinsiale Koerant 6454 Vrydag, 27 Julie 2007 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die

More information

Provinsiale Koerant. Provincial Gazette CONTENTS INHOUD. Friday, 28 July Vrydag, 28 Julie 2006 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provinsiale Koerant. Provincial Gazette CONTENTS INHOUD. Friday, 28 July Vrydag, 28 Julie 2006 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE Provincial Gazette 6372 Friday, 28 July 2006 PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 6372 Vrydag, 28 Julie 2006 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die

More information

Friday, 5 December 2008 Vrydag, 5 Desember 2008

Friday, 5 December 2008 Vrydag, 5 Desember 2008 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette Provinsiale Koerant 6585 6585 Friday, 5 December 2008 Vrydag, 5 Desember 2008 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by

More information

Friday, 9 April 2010 Vrydag, 9 April 2010

Friday, 9 April 2010 Vrydag, 9 April 2010 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette Provinsiale Koerant 6724 6724 Friday, 9 April 2010 Vrydag, 9 April 2010 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS Friday, 25 October Vrydag, 25 Oktober 2013 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS Friday, 25 October Vrydag, 25 Oktober 2013 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE Western Cape Government PROVINCE OF THE WESTERN CAPE Provincial Gazette 7190 Friday, 25 October 2013 Wes-Kaapse Regering PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 7190 Vrydag, 25 Oktober 2013 Registered at

More information

Friday, 29 August 2014 Vrydag, 29 Augustus 2014

Friday, 29 August 2014 Vrydag, 29 Augustus 2014 Western Cape Government Wes-Kaapse Regering PROVINCE OF WESTERN CAPE Provincial Gazette PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 7303 7303 Friday, 29 August 2014 Vrydag, 29 Augustus 2014 Registered at the

More information

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant CONTENTS INHOUD. Friday, 1 September Vrydag, 1 September 2006 PROVINCE OF WESTERN CAPE

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant CONTENTS INHOUD. Friday, 1 September Vrydag, 1 September 2006 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINCE OF WESTERN CAPE Provincial Gazette 6378 Friday, 1 September 2006 PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 6378 Vrydag, 1 September 2006 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad

More information

Friday, 12 September 2014 Vrydag, 12 September 2014

Friday, 12 September 2014 Vrydag, 12 September 2014 Western Cape Government Wes-Kaapse Regering PROVINCE OF WESTERN CAPE Provincial Gazette PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 7306 7306 Friday, 12 September 2014 Vrydag, 12 September 2014 Registered at

More information

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant CONTENTS INHOUD. Friday, 5 October Vrydag, 5 Oktober 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant CONTENTS INHOUD. Friday, 5 October Vrydag, 5 Oktober 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette 6470 Friday, 5 October 2007 Provinsiale Koerant 6470 Vrydag, 5 Oktober 2007 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by

More information

Friday, 27 February 2015 Vrydag, 27 Februarie 2015

Friday, 27 February 2015 Vrydag, 27 Februarie 2015 Western Cape Government Wes-Kaapse Regering PROVINCE OF WESTERN CAPE Provincial Gazette PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 7356 7356 Friday, 27 February 2015 Vrydag, 27 Februarie 2015 Registered at

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320 KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 7320 20 OKTOBER 2015 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, TEENWOORDIG RAADSLEDE Rdh J Raats [DA] Speaker Rdl

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS. Friday, 27 January Vrydag, 27 Januarie 2012 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS. Friday, 27 January Vrydag, 27 Januarie 2012 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette 6947 Friday, 27 January 2012 Provinsiale Koerant 6947 Vrydag, 27 Januarie 2012 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provinsiale Koerant. Provincial Gazette CONTENTS INHOUD Vrydag, 27 September Friday, 27 September 2013 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE

Provinsiale Koerant. Provincial Gazette CONTENTS INHOUD Vrydag, 27 September Friday, 27 September 2013 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE Western Cape Government PROVINCE OF THE WESTERN CAPE Provincial Gazette 7177 Friday, 27 September 2013 Wes-Kaapse Regering PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 7177 Vrydag, 27 September 2013 Registered

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

,.::,:::'. Vol. 16 BISHO/ KING WILLIAM'S TOWN, 2 NOVEMBER 2009 No. 2223

,.::,:::'. Vol. 16 BISHO/ KING WILLIAM'S TOWN, 2 NOVEMBER 2009 No. 2223 ,.::,:::'. Vol. 16 BISHO/ KING WILLIAM'S TOWN, 2 NOVEMBER 2009 No. 2223 2 No. 2223 PROVINCIAL GAZETTE, 2 NOVEMBER 2009 No. CONTENTS INHOUD Page Gazette No. No. GENERAL NOTICES 368 Townships Ordinance (33/1934):

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/ /06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS

BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/ /06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/22-0201/06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS Cabriere Estate BAR E12/2/3/1-B2/22-0201/06 Appendix E: 1 / 19 Hoogstraat

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

... ' _ r" r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga

... ' _ r r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... -::li ri... r ... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga ... ' _ r" r1l._ /.--...._...,.- --. -_.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 17 AUGUST PRETORIA,

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 260 MAHIKENG 22 AUGUST 2017 22 AUGUSTUS 2017 No. 2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE

More information

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE 150mm x 200mm ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE AVAILABILITY OF DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT AND ASSOCIATED SPECIALIST

More information

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d Vol. 16 MAY PRETORIA, 5 MEl 2010 No. 59 2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errorson

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 21 FEBRUARY 2017 No. 7734 21 FEBRUARIE 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA 5 MARCH 2003 ' MAART No. 65 We all have the power to prevent AIDS AI AIDS HELPUNE Prevention is the cure ggle 1 oaoo o

More information

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant CONTENTS INHOUD Vrydag, 5 April Friday, 5 April 2013 PROVINCE OF WESTERN CAPE

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant CONTENTS INHOUD Vrydag, 5 April Friday, 5 April 2013 PROVINCE OF WESTERN CAPE Western Cape Government PROVINCE OF WESTERN CAPE Provincial Gazette 7115 Friday, 5 April 2013 Wes-Kaapse Regering PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 7115 Vrydag, 5 April 2013 Registered at the Post

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 JULY PRETORIA, 10 JULIE 2002 No. 200 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

Friday, 6 April 2018 Vrydag, 6 April 2018

Friday, 6 April 2018 Vrydag, 6 April 2018 Western Cape Government Wes-Kaapse Regering PROVINCE OF WESTERN CAPE Provincial Gazette PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 7906 7906 Friday, 6 April 2018 Vrydag, 6 April 2018 Registered at the Post

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No n... _.,. _-...,r.. nlcjlvi Il:Y I.r " --...--,..-...-::II ~ I II "T- _ r"._..,. _ Lllr.. nlc~v I Ir,,-...-...-::II... 1. I r' 1'IlIt..~ Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 15 PRETORIA, 25 NOVEMBER

More information

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Bui~eiarids: R3,25 Vol. 9!. PRETORIA, 30 APRIL 2003 No. 151 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012 322

More information

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 n.. t:: :i:.. ::\: ::::::. : :::::: : : T'o -.-,-- a -- -- Lll I:.- n ~ V I I"' ~I I: ".. --... -.. : :.. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 5 JANUARY PRETORIA, 27

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE KOERANT @] 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol. 248 30 AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = = = @] 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE,

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 24 10 OCTOBER

More information

[PROCLAMATION NO. 07 OF 017] EXTENSION OF BOUNDARIES OF APPROVED TOWNSHIP: VILLIERS By virtue of the powers vested in me by section 14(3) of the Towns

[PROCLAMATION NO. 07 OF 017] EXTENSION OF BOUNDARIES OF APPROVED TOWNSHIP: VILLIERS By virtue of the powers vested in me by section 14(3) of the Towns Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 11 FRIDAY, 05 MAY 017 NR.11 VRYDAG, 05 MEI 017 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES 07 Extension

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KWAZULU-NATAL PROVINCE REPUBLIC KWAZULU-NATAL PROVINSIE REPUBLIIEK OF VAN SOUTH ISIFUNDAZWE AFRICA SAKWAZULU-NATALI SUID-AFRIKA Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- : : ~ '' ~ l::t! ~~~ ~ ~~~: ~: ~ ~:,~::::i.:~':~:'!' ~ ~...,,.. ~ "'''"' "IJoo. --._.....-. -. - ~':"'' t---..~iie"'", L--c..--...IIIE"'":ll --=-.-.-. 1 n~.: ~-u 1 ll L--'L--.,.-----.-c.0-------1 v:.~...

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 630 4 December Desember 2017 No. 41296 N.B. The Government Printing

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

Provinsiale Koerant. Provincial Gazette CONTENTS INHOUD Friday, 4 May Vrydag, 4 Mei 2012 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provinsiale Koerant. Provincial Gazette CONTENTS INHOUD Friday, 4 May Vrydag, 4 Mei 2012 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Western Cape Government PROVINCE OF WESTERN CAPE Provincial Gazette 6991 Friday, 4 May 2012 Wes-Kaapse Regering PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 6991 Vrydag, 4 Mei 2012 Registered at the Post Offıce

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

.--"." 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. -

.--. 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. - 4 "monshaino"nwommanttmlise:w3s14;;,x:::::::::: f:::::i:::isisi:::iiiii*ii:iiiiiiiiiiiii:":%fts+ 4 :ax:mmkts% t IIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIRMMINIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII IIIIiIIII4IIIIfAI4ii101i'ikl ""

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KWAZULU-NATAL PROVINCE REPUBLIC KWAZULU-NATAL PROVINSIE REPUBLIIEK OF VAN SOUTH ISIFUNDAZWE AFRICA SAKWAZULU-NATALI SUID-AFRIKA Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY

More information

2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of l

2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of l Vol. 13 JANUARY PRETORIA, 24 JANUARIE 2007 No. 13 2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of land:

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 22 21 DECEMBER

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 3 OCTOBER 2017 No. 7811 3 OKTOBER 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012 322

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Friday, 1 December 2017 Vrydag, 1 Desember 2017

Friday, 1 December 2017 Vrydag, 1 Desember 2017 Western Cape Government Wes-Kaapse Regering PROVINCE OF WESTERN CAPE Provincial Gazette PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 7850 7850 Friday, 1 December 2017 Vrydag, 1 Desember 2017 Registered at the

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 22 30 NOVEMBER

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320 KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320 GEHOU OP DINSDAG 01 MAART 2016 OM 11:00-13:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, PIKETBERG TEENWOORDIG Authorised

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER 1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met ingang vanaf 1 Januarie 1998 om ondersoek in te stel na en besluite

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 22 NOVEMBER

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

NOTULE: UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE / EXECUTIVE MAYORAL COMMITTEE 14 FEBRUARIE / FEBRUARY 2017

NOTULE: UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE / EXECUTIVE MAYORAL COMMITTEE 14 FEBRUARIE / FEBRUARY 2017 1 NOTULE VAN N BURGEMEESTERSKOMITEE VERGADERING GEHOU OM 09:00 OP DINSDAG 14 FEBRUARIE 2017 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL TE BREDASDORP MINUTES OF A MAYORAL COMMITTEE MEETING HELD ON TUESDAY, 14 FEBRUARY

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

RAADSLEDE / COUNCILLORS

RAADSLEDE / COUNCILLORS NOTULE: RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING - 25 APRIL 2017 1 NOTULE VAN N ALGEMENE RAADSVERGADERING GEHOU OM 09:00 OP DINSDAG 25 APRIL 2017 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL TE BREDASDORP MINUTES OF A GENERAL

More information