mnt Rim sipyl> awmrk>k arsn> PWrrix!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "mnt Rim sipyl> awmrk>k arsn> PWrrix!"

Transcription

1 22 Years Web: EzimWye ¡imWye RBC kep> ŒT o vuim Insurance b>kz> aint>ˇ kep> ŒT WtivkZq>applem> klf>ˇ AWleSk>k aiuáb>kz> Jey Ahamparam P.F.P Insurance Advisor RBC kep> ŒTYl> VW dt>ˇvm> wpq>qve> (Specialized in RBC Insurance) at>ˇdn> b>kz> d>î vekn kep> ŒTkZq>applem> (Home & Auto) tv vub>kp>pîm>. Call: Join Our Brokerage - Real Estate Needs Raja Mahendran, P.Eng. w w ẉ m ah e n d r a n. c a ft 22 pelm> 06 s k Ân Wnq>qp>pt>TRik metm Âiq Elvsm> MARCH 15, 2012 mnt Rim sipyl> awmrk>k arsn> PWrrix! tq>wpeˇ fidwpœm> 19Avˇ mnt Rim sipyn> mefed>dl> awmrk>k arí smr>p>pt>ˇz>z PWrrix n>œ am>sb>kiz wkex>îz>zn. aivyevn, Elb>ik arsn> fl>lxk>k Aixk>apple Vn> aqk>ikyl> (LLRC) Øqp>pd>Îz>z prf>ˇirkiz aml>pît>t Elb>ik mk>k k>apple ƒt Fyeym> mq>œm> sm Rimkz> Kidp>ptq>ken Wtivyen fdvdk>ikkiz åîk>applemeœ Elb>ik aris Wkd>Îk>wkez> tl>. fl>lxk>k aqk>ikyl> ØQyvq>iq Virvek fidâiqp>pît>ˇvtq>applery Td>db>kiz vapplet>ˇ wsyq>pît>ˇvˇdn> atl> Øqp>pd>Îz>z appleq>qs>sed>îk>kz> μˇm> fdvdk>ikkz> åîk>applemeœ Elb>ik aris Wkd>Îk>wkez> tl>. I.fe mnt Rim sipk>ken Aixyezir Elb>ik arsn> fl>lxk>k Aixk>apple Vl> Øqp>pd>Îz>z prf>ˇirkiz Elb>ik arí fidâiqp>pît>t Wvx>Dy tvám> æk>kâm> azt>ˇ aiv åv>veœ aml>pît>tp>pîkn>qn ån>œ o aqk>ikiy mnt Rim sipyn> 22Avˇ mefed>dl> sme>p>pk>applemeœ Wkd>Îk>wkez> tl>. mnt Rim sip wp m>peòm> v dt>tq>apple n>œâiq mefeîkiz fdt>ˇkn>qˇ. aiv mee>s>, n> mq>œm> wsp>wrm>prl> fidwpœm>. Elb>ik arí åv>veœ fl>lxk>k Aixk>apple Vn> prf>ˇirkiz fidâiqp>pît>tyˇ ån aqk>ikiy mnt Rim sipyn> 22 Avˇ mefeî mee>s> 2013 El> fidwpœm> Wpeˇ smr>p>pk>kwvx>îm>. ˇRt pxmeq>œs> Wsiv 54 Ax>Îkz> v t>tkt>ˇiqyl> Ân>WneDkz> kndevl> wted f>ˇ 21 Ax>Î Wsiv tf>itádn> imf>t k m> Eixf>t Wsiv Â. kesp>pz>iz sk t>tr kz> 3228 Eglinton Ave. E. # Markham Rd. # Ep>PWrrixiy FiqWvq>Œvtq>apple mnt Rim sipyòz>z 47 feîkzl> 24 feîkz> Atr wtrvk>k Wvx>Îm>. tq>wpeˇ fidwpœm> 19Avˇ mnt Rim sipyn> mefeî mee>s> 23, 2012 Am> TkT Fiq wpœm>. mnt Rim sipyl> 13 APRk>k feîk m> 13 ASy feîk m> 6 Kuk>apple IWrep>Py feîk m> 8 lt> n> awmrk>k mq>œm> krpyn> feîk m> 7 Wmq>apple IWrep>Py mq>iqy feîk mek 47 feîkz> z>zn. o feî mnt Rim sipyl> n>œ v db>k k>apple ab>kt>tvrek E k>klem>. Ik>KyfeÎkz> sipyl> tq>wpeˇ 193 feîkz> Œp>Pne>kzek E k>kn>qn. Ev> 193 feîkzòm> mnt Rim sm>pf>tmen Fku> kiz avtent>ˇ af>feîkz> mnt Rimkiz mtt>ˇ fdk>k Wvx>Dy tvám> æk>kâm> azp>pˇwv Ef>t I.fe mnt Rim sipyn> Âk>Ky appleqk>wkezeapplem>. snl> 4 En> Ty Avxp>pdm>! \\rpupahtpy; Nghu;f;Fw;wk; ele;jhy; clnd Fuy; nfhlf;fpnwhk;. Mdhy;> 3 Mz;LfSf;F Kd;G,yq;ifapy; ele;j,dg;gl nfhiyfis gw;wp tha;jpwf;f kwf;fpnwhk;.,e;j mg;ghtp kf;fsf;f epahak; fpilg;gjw;fhf> xu gj;jpupifahsdha;,e;j mepahaq;fsf;f epahak; Njb juntd;>" vd;w ',yq;ifapd; nfhiyf;fsq;fs; Mtzg;glj;ij jahupj;j N[hd; ];Ndh $WfpwhH.,yq;if murpd; Nghu;f;Fw;wq;fis cyff;f czu;j;j fpilj;j tythd MAjk;> 'rdy; -4 ntspapl;l ',yq;ifapd; nfhiyf;fsq;fs; vd;w Mtzg; glq;fs;. KjyhtJ Mtzg; glk;>,q;fpyhe;j> mnkupf;fh> Nehu;Nt Nghd;w gy ehlfspd; ehlhskd;wq;fspy; jpiuaplg;gl;l>,yq;iff;f vjpuhd gy tpthjq;fsk; eilngw;wd. mijj; njhlu;e;j>,g;nghj kpz;lk; rdy;-4 ',yq;ifapd; nfhiyf;fsq;fs; - jz;bf;fg;glhj Fw;wq;fs; vd;w Mtzg;glj;ij,uz;lhtJ ghfkhf khu;r; 14> 2012,y; ntspapl;lj.,e;j ntspapl;lf;f Kd;du; fle;j khu;r; 11> 2012 Mk; jpfjp> n[dpth kdpj cupik jpiug;gl tpohtpy;,g;glk; jpiuaplg;gl;lg;nghj> ',ijg; ghu;g;gjw;nf fy;yhf;fp nfhz;l kdk; Ntz;Lk; vd;w kdpj cupik Mu;tyu;fs; fuj;j $wpas;sdu;. rdy; 4 ntspapl;l Mtzg;glj;jpd; DENTAL OFFICE DR. Iru VIJAYANATHAN, BDS, FAGD DENTAL SURGEON wted s>s 02Am> pk>km> Ep>wpe ˇ 2 Edb>kZl> 3150 Eglinton Ave. E., Unit 5 Markham & Eglinton Tel: b>kz> aint>ˇ admenk> RBC Royal Bank kdn> Wtivk k>applem> Gteat Options for all your Mortgage needs Lowest interest rates and best prepayment options. 1st time Home buyers. Pre-approvals. Ílpmek, ˇRtmek appleiqf>t vd>d tt>tl> Wmed>Wkj>k>apple aiuáb>kz> Paskaran K. (Paski) Mortgage Specialist / Î veb>k m> Vq>k m>... rv prâ Real Estate Broker Cell: Bus: HomeLife/Today Realty Ltd., Brokerage* 31 Progress Ave. Suite 210, Toronto Sales & LEASING *Independently owned and operated MARKVILLE TOYOTA KUMAR JEGASOTHY & Cell: kve>s>syen lk trm> vey>f>t pevt>t Ty veknb>kiz tmul> iryed Mk ml VilYl> wpq>œk>wkz>z aiuk>kwvx>dyve> > appleme wjkwset < 9 Ax>Îkz> abpvm> Ó avsrkel pl> ivt>ty Wsivkz> Ó pl> aidt>tl> (White Filling / Silver Filling) Ó pl> PÎb>appletl>, genp>pl> PÎb>appletl> Ó pl>wv aidt>tl> (Root Canal) lm> pl> PÎb>keml> peˇket>tl> Ó ÂrÍ kirtl>, ÂrSL f>ˇ Ert>tm> vdtl>, vey>ˇ feq>qm> AKy ÂrÍ VyeTk k>apples> SKs>is Ó SŒv k k>ken pq>sks>iskz> 3351Markham Rd., #129 Markaham & Steeles Tel: VLAMBARAM, GTA SQUARE, 5215 FINCH AVENUE EAST, #201, TORONTO, ON M1S 0C2, CANADA TEL: , FAX: , Web:

2 ap>pz> FŒvnt>Tn> Ty I ped> The New IPad mg;gps; jdj mlj;j 'Gjpa I ghl; ug;yl;bid nrd; gpuhd;rp];nfhtpy; khhr; 08,y; eilngw;w epfo;tpy; mwpkfg;glj;jpaj. Muk;gj;jpy;,jd; ngau; 'I ghl; 3 my;yj 'I ghl; ; vr;.b Mf,Uf;Fnkdf; $wg;gl;lj. vdpdk;,j 'I ghl; vd ngauplg;gl;ls;sikahdj gyuf;fk; tpag;ghf,ue;jj. fhuzk; mg;gpspd; Kjy; ug;yl;bd; ngauk; 'I ghl; MFk; rpy rhjdq;fs; ntspahfpa gpd;dnu Mu;tj;ij Vw;gLj;Jk;. Mdhy; rpy jahupg;gfs; ntspahtjw;f Kd;dNu Mu;tj;ij Vw;gLj;Jk;. mg;gpspd; jahupg;gfs;,uz;lhtj tifna. mg;gps; jahupg;gfs; ntspahtjw;f Kd;dNu mj njhlu;gpy; gy;ntw tje;jpfs; ntspahtj,ay;ng. filrp ahf ntspahfpa 'I ghl; ck;,jw;f tpjptpyf;fy;y. jw;nghj ntspahfp As;s I ghl;;lld;> mt;tje;jpfis xg;gplk;nghj rpy cz;ikahfp cs;sd. mg;gpspd; Kd;ida ntspaplfshd I ghl;> kw;wk; I ghl; 2 tupirapnyna,jtk; ntspahfpas;sj. Kd;ida khjpupfspd; Njhw;wj;Jld; xg;gplk; NghJ ngupa mstpy; khw;wq;fs; vjtk; fhzg;gltpy;iy. vdpdk;,jpy; midtuj ftdj;jpidak; <u;j;jj 'I ghl;"bd; jpiuahfk;. mg;gpspd; I Nghd; nfhz;ls;s 'nul;bdh tif jpiuiana,jtk; nfhz;ls;sj.,jd; nury}rd; (Resolution) 2048 x 1536 vd;gjld;,j;jpiuapd; gltz mlu;j;jp (Pixel density) 264 MFk;.,J jw;nghj re;ijapy; cs;s gy vr;.b. njhiyf;fhl;rp fis tplj; Jy;ypakhdjhFk;.,t;tUl [dtup khjk; tiu Rkhu; 55 kpy;ypad; I ghl;fis mg;gps; tpw;gid nra;js;sj. mjd; Kd;ida ug;yl;fsf;fk; re;ijapy; ey;y Nfs;tp epytfpd;wj.,e;epiyapy; jw;nghj Gjpa 'I ghl; ilak; mwpkfg;glj;jpas;sj.,j tpw;gidf;f tu,d;dk; rpy thuq;fs; Mfyhk;.,J re;ijapy; ey;y tuntw;igg; ngwfpd;wjh vd> vdnt nghwj;jpue;j ghu;g;nghk;. mnt Rim... 01Am> pk>kt>wted s>s,uz;lhtj ghfj;jpd; %yk; mk;gykhfk;,yq;if murpd; Nghu;f;Fw;wq;fs;. SŒvn> pels>sf>trn> Td>dMd>Î pîwkeil! jkpopo tpljiyg; Gypfspd; jiytu; gpughfudpd;,uz;lhtj kfd; 'ghyr;re;jpud; gpughfud; > gpughfud; kfd; vd;gjhny nfhlikg;glj;jg;gl;l glnfhiy nra;ag;gl;ls;shu;.,tuunf Ie;J Ngupd; rlykk; iffs; fl;lg;gl;l epu;thz epiyapy;,uf;fpd;wd. mthfs; ghyr;re;jpudpd; nka;f;fhtyu;fshf,uf;ff;$lk; vd;w Nrdy; 4 Fwpg;gpl;Ls;sJ. ghyr;re;jpudpd; clk;gpy; 5 Fz;Lfs; gha;e;js;sd. gha;e;j Fz;Lfs; midj;jk; 2 Kjy; 3 mb njhiytpy;,ue;nj gha;e;js;sd vd;w $wg;gl;ls;sj.,jpy; cly; mstpyhd rpj;jputijfsf;f rhl;rpaq;fs;,y;iy vd;whyk; 'gpughfud; kfd; vd;gjhny kdjstpy; kpftk; Jd;GWj;jg;gl;bUf;fpwhu; vd;w mwpag;glfpd;wj.,f;nfhiy Nk 17> 2009 md;w eilngw;wjhf $wg;gl;ls;sj. Td>dMd>d applex>î s>ít> tek>appletl>! 've;jtpj vr;rupf;ifak; tplg;glhkny 'jpl;lkpl;l nghjkf;fs; kpj Fz;Lfs; tprp jhf;fjy; eilngw;ws;sj. mjtk; kuj;jtkid vd;w mwpe;jk;> mjd; kpnj Fz;Lfs; tprg;gl;ls;sd. Vg;uy; 22> 2009 Mk; jpfjp,yq;if mur 'typik tha;e;j Fz;Lfs; vjtk; gad;glj;jg;gltpy;iy> nghjkf;fs; ahuk; nfhy;yg;gltpy;iy vd;w nrhy;ypanj> mg;gbnad;why; Fz;LtPr;Rj; jhf;fjy; ahuhy; elj;jg;gl;lj?,e;j jhf;fjyf;f ahu; cj;jut nfhlj;jj? vd;w tpdtpas;sj rdy; 4. ghjf;fhg;g tyaq;fs; (No Fire Zone) gfjpapy; milf;fg;gl;l jkpou;fs; cztpd;wp> Fz;LtPr;Rj; jhf;fjypy; rpjwz;l cly; ghfq;fsf;f kue;j,y;yhky; gyu; typahyk;> grpahyk;,we;js;sdu;.,yq;if murpd; fzf;fpd;gb 60>000 jkpou;fs; ghjf;fhg;g tyaq;fspy;,ue;js;sdu;. I.eh.tpd; fzf;fg;gb 120>000 jkpou;fs;,ue;js;sdu;.,g;nghoj vq;nf me;j kf;fs; vd;w Nfs;tpia Kd;itj;Js;sJ,e;j Mtzg;glk;. ghjfhg;g tyaq;fspy;,ue;j gjq;f Fopfs;> kf;fis fhf;f I.eh mikj;j gjq;f Fopfs; vd vy;yh gjq;f Fopfspd; kpj fz;%bj;jdkhd jhf;fjy; eilngw;ws;sd. ruj; nghd;nrfh Nghupy; vt;tpj typikahd MAjq;fSk; gad;glj;jtpy;iy vd;w nrhy;yptpl;l gpwnf I.eh. gjq;f Fopfs; kpj njhlu; jhf;fjy; eilngw;ws;sj.,j;jhf;fjy; elf;fk;nghj gpl;lu; kf;nf vd;w I.eh.tpd; mt];jpnuypa gzpahsuhy;,ij epwj;jf;nfhup gy miog;gfs; nfhok;gf;f tplg;gl;l gpwfk;> mq;fpue;j rw;w js;sp mjd; Rw;Wtl;lhu gfjpfspy; jhf;fjy; elj;jg;gl;ls;sd. Ep>pdt>it Eyk>Ky kl>lm> wmk>wr ån>n wsel>kqe?,yq;ifapy; nghjkf;fspd; glnfhiy fsf;f I.eh.Tk; Nkw;Fyfpd; eltbf;if,d;ikank Kf;fpa fhuzk; vd;w ',yq;ifapd; nfhiyf;fsq;fs; Mtzg; glj;jpd;,af;fdu; fy;yk; nkf;nu Fw;wk;rhl;Lfpwhu;. jdj Mtzg; glq;fs; Fwpj;Jk;>,yq;ifapd; Nghu;f;Fw;wq;fs; gw;wpak; mtu; tpupthf mspj;js;s Ngl;bapy;> \\,J jpl;lkpl;l nra;ag;gl;l glnfhiy fs;. ',yq;if uhztk; xof;fkhdj> xuq;fpizf;fg;gl;lj> Nghiu ehnd topelj;jpndd;> vd;w $Wk; kfpe;j uh[gf;n~ njhlq;fp> Nfhj;jgha uh[ gf;n~> ruj; nghd;nrfh cj;jutfspd; gbna,e;jf; nfhiyfs; nra;ag;gl;ls;sd.,k;kf;fsf;f ru;tnjr r%fk; jtw nra;jj cz;ik> Mjhuq;fs;,Uf;fpd;wd. I.eh. gjq;f Fopfs; vd midj;j ghjf;fhg;g tyaq;fspyk; jhf;fjy; elj;jg;gl;ls;sd. tpljiyg;gypfspd; jiytu; gpughfudpd; kfd; ghyr;re;jpud; jpl;lkpl;l glnfhiy nra;ag;gl;ls;shu;. mnjnghy; tpljiyg; Gypfspd; %j;j jiytu;fs;> Nghuhspfs; nfhy;yg;glntz;lk; vd;nw jhf;fjy;fs; elj;jg;gl;ls;sd.,e;j tpbnahf;fs; vjtnk ngha;ahdj my;y.,j,yq;if uhztj;ij Nru;e;j Vzm>prm> pt>trik Vzm>prm> pp>zk>wk n c< Eb > Al> wvzydp>pîkqˇ. Vzm>prt>Tl> wvzyeapplem> Ak>kb>k k>apple å t>tez kwz wpeœp>pez kz. ptp> Rim: 2004 Vzm>prm> pp>zk>wk n c< Eb>. Vzm>prt>Tl> wvzyeapplem> Ak>kb>>kiz  imyekwve, pappletyekwve ASRyRn å t>ˇ l abmtyn Q mœprírm> wsy>tlekeˇ. ptp>pez : pt>trik ASRy : ædkp>wpeœp>pez : td>ds>í: aòvlk Âkeimyez : ptp> : reje mwkf>trn> st>tye mwkf>trn> VWj peln> kle FleN Can Media Publishing Inc. Vlambaram Publications Inc. GTA SQUARE, 5215 FINCH AVE. E., #201, TORONTO, ON M1S 0C2, CANADA TEL: FAX: Web: vesk kz> åx>xb>kz>! tpsk;guk; Mrpupau; mtu;fsf;f> ntfshik (Calm ) - 9 vlj;jjf;;nfy;yhk; Nfhgk; nfhs;sk; fztuld; Kg;gjpnuz;L tulq;fs; eufntjid mdgtpj;j> tho;e;j> gpd; gpupe;j thok; kidtpapd; Nrhff; fijia mfzp mtu;fs; ,y; ntspte;j \tpsk;guk; gj;jpupifapy; Fwpg;gpl;bUe;jhu;.,g;gbahd %u;f;f FzKs;s FLk;gj;jpd; Foe;ij nry;tq;fspd; vjpu;fhyk; Nfs;tpf; Fwpahf mike;j> Ntjidapy; thltij ehk; fz; $lhff;fhz;fpnwhk;.,g;gbahd njhlu; fl;lfiufis ntspapl;l gyuk; gydilatk;> rpe;jpf;f itf;fk; mfzp mtu;fsf;fk;> tpsk;guj;jpw;fk; ed;wp. - gj;kehjd; jk;igah vesk åx>xb>kz> Vzm>prm> TM I vesp>pv kz> tb>kz> åx>xk>k iv wtryp>pît>ˇmeœ Wkd>Îk> wkez>kn>wqem>. Ak>kº vmen b>kz> k t>it Ep>pappleTYl> wvzyîwvem>. b>kz> app>preyb>kizk> kdtm> lm>, wteilfkl> lm> al>lˇ Mn>ng>sl> lm> abp> meœ Wkd>Îk>wkez>KWqem>. 1. Vlambaram Publications Inc., 5215 Finch Ave. E. #201, Toronto, ON M1S 0C2 2. Tel.: Fax: web: vlambaram.com MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

3 Canada s Oldest Tamil Newspaper veknb>kzn> PLUG IN åt kelm>! sf>trink> ikyl> PDt>ˇk>ked>D setm> æd>dyˇ o kelm>. sf>trink> ikyel> PDk>kleme? aˇ o kelm>. fm> vtq>apple Eylet kelm> El> ÂtlD ivt>ˇ awmrk>k ƒl> Am>Wreb>, teyn> wsel>il x>im Ak>Kyˇ. åtin mntmnm> kq>pin wsy>áwme. atin WvŒ o kelt>tl> x>imyek>applevˇ ten> Ef>t Vg>gen vz s>s. atn> o pdten> PLUG IN En> åt kelm>. Hybrid mk f>ˇ. aît>tˇ PLUG IN mk f>ˇ. årwpe Zn> Vil atkrp>, åwlk>qk>kl> mk f>ˇvn> wp imiy Ám>, WtiviyÁm> atkrp>pˇ Eyl>penWt. ax>im wvz den Toyota s Prius m> VirVl> wvzvr E k>applem> Chevrolet Volt m> veb>applen kzn> åt pe p>ip atkrt>ˇz>zˇ. Ef>tvik mk f>ˇkz> pappletyek Mn>sert>Tl> Eyb>applevtink> kexlem>. PLUG IN wteul>ïd>pm> ål>le mk f>ˇkzq>applem> En>iqy FilimYl> Wpeˇmente? at>ˇdn> Eiv WpeTyz vstáz>ztek kexp>pî Kn>qte? åt kelt>tl> wvzvr E k>applem> 100% Mn>ser sk>tyl> Eyb>applem> mk f>ˇkiz Mn>Wnq>Œ vtq>apple (Charge) WpeTyz PLUG IN kz> kexp>pîkn>qnve? ånwv åt kelt>tl> F mexm> mnt Rim... 02Am> pk>kt>wted s>s xutuhy; vlf;fg;gl;lj. gaq;fu thjj;jf;f vjpuhf Nkw;Fyfk; elj;jpa cyfshtpa Nghiu fhuzkhf itj;jf; nfhz;l uh[gf;n~ mur> mg;ghtp kf;fisak;> tpljiyg; GypfisAk; glnfhiy nra;js;sj.,j jpl;lkpl;l,dg;glnfhiy>" vd;w mtu; jdj gjpj;js;shu;.,e;j Mtzg; glq;fspy; cs;s fhl;rpfs; cz;ik jhd; vd;gij> %j;j jlatpay; epgzu; Nguhrpupau; nlupf; ngsd;lu; Muha;e;J cwjp nra;js;shu;. Mtzg;glj;jpd;,uhz;lhtJ ghfj;ij fz;l I.eh kdpj cupikr; rigapd; Kd;dhs; Mizahsu; Y}ap]; Mu;gu; mjpu;r;rpaw;w $Wifapy;> \\Aj;jk; KbTf;F te;j 3 Mz;Lfs; fle;js;s wsy>yp>pd E k>applem> aîk>apple medk> kd>ddb>kz>, z>zrb>k kd>ddb>kz>, SNmek> wked>dikkz> Wpen>qiv wvapplevirvl> wvzvr E k>applem> PLUG IN Mn>ser sk>tyl> Eyb>applem> mk f>ˇkiz Mn>Wnq>Œvtq>apple atkmen Mn>ws K (Electrical Outlet) kiz F mexm> wsy>ám> kd>db>kzl> Eixk>k Wvx>Îm>. av>veœ wsy>vtel> åt v m> kelb>kzl> av>veqen kd>ddb>kzq>apple WpeTyz abølb>kz> x>î. En>iqy kxk>kn>pd Ontario Power Grid En> vòivk> wkex>î kxk>kîm>wpeˇ 10 Ml>Lyn> viryen mk f>ˇkiz PLUG IN wsy>ˇ Mn>Wnq>qlem>. at>ˇdn> After Hours, Off Peak Hours El> mk f>ˇkiz epiyapy;> Nghu;f; Fw;wr;rhl;Lf;fs; Fwpj;J>,yq;if murhq;fk; nghwg;gf;$w jahuhftpy;iy. ghjpf;fg;gl;l kf;fsf;f ve;jtpj Kf;fpa nraw;ghlfis,yq;if mur nra;ahj epiyapy;> Fw;wr;rhl;Lf;fs; Fwpj;jhd xu Rje;jpukhdJk; ek;gf khdjkhd tprhuizia Nkw;nfhs;s Ntz;ba mtrpakk; nghwg;gk; ru;tnjr r%fj;jf;f,uf;fpwj.,yq;ifg; Nghupd;,Wjpapy;,lk;ngw;w nfhlikahd kdpj cupik kpwy;fs; rk;gtq;fsf;fhd epjpna fpilf;fhj tiu>,yq;if mur $Wfpd;w,d ey;ypzf;fk;> rkhjhdk; vd;gj vy;yhk; jkpou;fshy; Vw;Wf; nfhs;s Kbahj xd;w>" vd;fpwhu; mtu; Mn>Wnq>Œvtel> Mn>sert>Tn> peviniy atkrk>klem>. 120V al>lˇ 240V Ik> wkex>î Mn>Wnq>qk>ØDytek E k>applem> ån åt pe k>klem>. kndevl> wteul> Ïd>pt>TÒm>>, Vg>genm> sm>pf>tmen Vdyb>kiz Âtn>ÂtLl> fidâiqp>pît>ˇvtòm> vn>øv fkrm> Ân>WneD ån>wq ØqWvx>Îm>. Etn>Âtq>pDyek vn>øvrl> F mexm> wsy>yp>pîm> ov>wve Îk m> PLUG IN vstkz> wkex>wd aimk>k Wvx>Îm> ån>q sd>dt>it wkex>î vf>ˇz>zˇ. aît>ˇ aîk>applemed minkzl> z>z vekn trp> kzl> (Parking) 20% Aniv PLUG IN vstkz> wkex>î E t>tl> Wvx>Îm>. on>reqwye arí $10,000 vir Rebate m> vub>k v Kn>qˇ. Etnel> Building Code El> meq>qb>kz> wsy>y Wvx>DÁz>zˇ. at>ˇdn> Åq>wknWv kd>dp>pd>îz>z piuy aîk>apple medk>kd>ddb>kzq>applem> ÎkZq>applem> Ty Eixp> kz> wsy>ˇ PLUG IN El> vstkz> wsy>y Wvx>DÁz>zˇ. ånwv Ty Electric Car åt kelt>tl> Wvkm> åîk>applem>. at>ˇdn> Î F mexm> wsy>pv k m> WmlTk Vdyb>kiz k t>tl> wkez>z Wvx>DÁz>zˇ. appleqp> El> Kd>dt>td>d 500,000 High Plug kz> Wtivp>pdlem> ån kxk>kdp>pd>îz>zˇ V I vub>applem> Ovtlet I d>dq>apple Eixk>k Kd>dt>td>d $750 Wtivp>pdlem>. 3. mk>kz> fdmeîm> Edt>Tl> Eixk>kp>pÎm> Public Charging Unit I Eixk>k $3500 vir Wtivp>pdlem>. Accredited Test & Repair Facility APPLEMORE AUTOMOTIVE d> q, wvzp> q T t>t premrp> Wvilk k>apple ån>œm> b>kz> mt>tyl> Detailing Motor Shampoo Interior Shampoo Exterior Wash Waxing Repairs Safety Certification Overall Maintenance Under Coating Rust Proofing Midwest Road. Unit B5, Scarborough, ON. M1P 3A6 Tel: Vzm>prm> MARCH 15,

4 kdpju;fshf cq;fs; Foe;ijfis cuthf;ftj vg;gb vd;fpw Nfs;tp cq;fsf;fs; voyhk;. Kjypy; xd;iw epq;fs; Gupe;J nfhs;s Ntz;Lk;. cq;fsf;fg; gpwe;j Foe;ijfs; cq;fs; Foe;ijfs; my;y> cq;fs; %ykhf te;jpuf;fpwhu;fs;. mj cq;fsf;fj; jug;gl;l nguikna jtpu mjid xu cupikahf epq;fs; fujf;$lhj. mtu;fs; cq;fs; cilikfsk; my;y. Foe;ijfs; tsufpwnghj nguk;ghyhd ngw;nwhu;fs; mtu;fsf;f vijahtj fw;wj;ju Ntz;Lk; vd;w fujfpwhu;fs;. Mdhy; cq;fs; Foe;ijfNshL cq;fis xg;gpl;lg; ghuq;fs;. ahu; mjpf Mde;jkhf,Uf;fpwPu;fs;> epq;fsh cq;fs; Foe;ijfsh? cq;fistpl cq;fs; Foe;ij Mde;jkhf,Uf;fpwJ vd;why;> tho;f;iff;f MNyhrfuhf,Uf;fpw jfjp Foe;ijf;Fj;jhd;,Uf;fpwJ. xu Foe;ij gpwf;fpwj vd;why; mj fw;wf; nfhlg;gjw;fhd Neuk; my;y> epq;fs; fw;wf; nfhs;tjw;fhd Neuk;. epq;fs; vg;gb rpupg;gj vd;gijna kwe;j tpl;bu;fs;> vg;gb tpisahltj vd;gijak; kwe;j tpl;bu;fs;. xu Foe;ij tufpwnghj,tw;iw epq;fs; kwgbak; fw;wf; nfhz;l mw;gjkhd kdpjuhf kyuyhk;. khwhf kdpju;fs; Foe;ijfis ngupatu;fs; Nghy ele;j nfhs;s itg;gjw;f Kaw;rpf;fpwhu;fs;. tho;f;ifia epq;fs; Gupe;J nfhz;l tpjq;fspy; cq;fs; Foe;ijfis tsu;f;f Kw;glhjPu;fs;. mtu;fs; vd;dthf Ntz;LNkh mg;gb Mfl;Lk;. tho;f;ifiag; gw;wp cq;fsf;f vd;d njupak;? xu Foe;ijf;F epq;fs; vijf; fw;wf; nfhlj;jtpl KbAk;? gpiog;gf;f vd;w rpy je;jpuq;fisj; njupe;j itj;jpuf;fpwpu;fs;. cynfhl cq;fsf;fpuf;fk; njhlu;g fhuzkhf me;j je;jpuq;fs; cq;fsf;fj; njupe;jpuf;fpwj. Mdhy; mit cq;fis ve;j tpjj;jpyk; tho;f;iff;f neuf;fkhf nfhz;l Nru;f;ftpy;iy. cq;fis tpl cq;fs; Foe;ij tho;f;iff;f kpftk; neuf;fkhf,uf;fpwj. mjw;f fw;wf; nfhlg;gjw;f gjpy; epq;fs; fw;wf; nfhs;sj; njhlq;fpdhy;> md;gk; MjuTk; fdpe;j xu typikahd cwit me;jf; Foe;ijAld; tsu;j;jf; nfhz;lhy;> mjnt cq;fs; Foe;ijf;F epq;fs; nra;af;$ba kpfr; rpwe;j tp~ak;. epq;fs; tsu;e;j te;j gutj;jpy; cq;fsf;fs; VjhtJ rpf;fy;,ue;jhy; epq;fs; cq;fs; ngw;nwhiu mzfpdpu; fsh my;yj ez;gu;fis mzfpdpu; fsh? cq;fspy; nguk;ghyhdtu;fs; cq;fs; ez;gu;fisj;jhd; mzfpapug;gpu; fs;. Vndd;why; cq;fs; ngw;nwhuf;f vjtk; GupaNtapy;iy. mtu;fsk; mnj mgj;jq;fis 10> 20 Mz;LfSf;F Kd;G fle;j te;jpug;ghu;fs;. Mdhy; mtw;iw kwe;jtpl;l VNjh NtnwhU fpufj;jpy;,ue;j te;jj Nghy; tprpj;jpukhf ele;j nfhs;thu;fs;. ngw;nwhu;fs;,g;gb ele;j nfhz;lhy; gps;isfs; ntspapy;jhd; cjtp Njbg; Nghthu;fs;. jq;fs; ez;gu;fsplk; MNyhrid Nfl;ghu;fs;. me;j ez;gu;fsk; cq;fs; Foe;ij NghyNt Fog;gj;jpy;,Ug;gjhy; topfhl;ljy; ve;j tpjj;jpy;,uf;fk; vd;w cq;fshy; fzpf;f KbahJ. jdf;fj; njupe;jij mj nrhy;yk;. vdnt kpfr; rpwe;j top vd;dntd;why;> cq;fis vspjhf mzfk; tpjj;jpy;,zf;fkhd ey;ywit Foe;ijfNshL tsu;j;jf; nfhs;tjjhd;. Foe;ijfsplkpUe;J kupahijia vjpu;ghu;f;fhjpu;fs;. md;ig vjpu;ghuq;fs;. Foe;ijfs; jq;fis kjpj;j elf;f Ntz;Lk; vd;w nguk;ghyhd ngw;nwhu;fs; fujfpwhu;fs;. Foe;ij fsf;f rpy Mz;Lfs; Kd;djhf G+kpf;F te;jpu;fs;. clystpy; Foe;ijiatpl ngupjhf,uf;fpwpu;fs;. gpiog;gf;f rpy je;jpuq;fis njupe;j itj;jpuf;fpwpu;fs;.,tw;iwtpl ve;j tpjj;jpy; epq;fs; cq;fs; Foe;ijiaf; fhl;byk; Nkk;gl;bUf;fpwPu;fs;? cq;fs;,ay;gfis Foe;ijfspd; kpj jpzpf;fhky; el;gupjpahd cwit cuthf;fpf; nfhz;lhy;> mtu;fs; appleuf>itkz> vzrd>îm> apple klemek! jkpofj;jpy; cs;s xt;nthu kdpjuf;fs;sk; Md;kPf Gul;rp Vw;gl;L mjd; %yk; md;g> mikjp> Mde;jk; czug;gl Ntz;Lk;. jkpofj;ij Kd;khjpupahff; nfhz;l,e;jpah kw;wk; cyf kf;fs; midtuplkk;,e;j Mde;jk; kyu Ntz;Lk; vd;gj rj;fu mtu;fspd; tpug;gkhfk;. kdpj tho;f;if KO tpr;rpy; eilngw Ntz;Lk; vd;why; nghushjhuj;jpy; Kd;Ndwpdhy; kl;lk; NghjhJ. mij jf;f itj;jf; nfhs;s cw;rhfk;> kd cwjp Nghd;witAk; Ntz;Lk;. midj;jpw;fk; Nkyhf rpwe;j Md;kPf gykk; Njit.,ij NghjidfNsh fl;lg;ghlfnsh nfhz;l te;jtplhj. rupahd Md;kPf njhopy;el;gj;jpd; thapyhfj;jhd; nra;a KbAk;. Md;kPfk; vd;why; mj kiynky;,ug;gtu;fsf;f> Fiffspy; trpg;gtu;fsf;f vd;w,ue;j epiyik khwp <~htpd; Kaw;rpapdhy; CUf;Fs;> tpjpf;fs;> tpl;lf;fs;> te;jtpl;lj. Md;kPfkhf tho;gtu;,aw;ifahfnt Mde;jkhfj;jhd; tho;thh;. vdnt jkpofj;jpy; xt;nthutunk rpwpjst Md;kPfj;ijahtJ Ritj;jpl Ntz;Lk; vd;dk; Kaw;rpapy; rj;fu mtu;fns> jkpofj;jpd; gy efuq;fspy;> gy Mz;LfSf;Fg; gpwf> <~h Nahfh tfg;gfis jkpopy; vlj;j tufpwhu;.,e;j <~h Nahfh tfg;gpy; njhd;ik tha;e;j ~hk;gtp kfhkj;uh gapw;rp fw;wj;jug;glts;sj. rj;fu mth;fns Neubahf fye;jnfhz;l> tfg;gpid elj;jtnjhl> jpahd jpl;irak; toq;ftpug;gj jdpr;rpwg;ghfk;. Vw;fdNt,e;j tfg;g kjiu> jpur;rp> nrd;id Mfpa,lq;fspy; rj;fu mth;fshy; epfo;j;jg;gl;buf;fpwj. kjiu kw;wk; jpur;rp efuq;fspy; jyh 10>000f;F Nkw;gl;NlhUk;> nrd;id efupy; 14>000f;F Nkw;gl;NlhUk;> fye;j nfhz;ldu;. <~h Nahfh tfg;gpd; rpy gad;fs; kpftk; njhd;ikahd ~hk;gtp kfhkj;uh gapw;rp tho;f;ifia khw;wpaikf;ff; $ba mstpy; rf;jp tha;e;jjhfk;. ehl;gl;l Neha;fshd M];Jkh> cau;,uj;j moj;jk;> epuopt> %l;l typfs;> jiytyp> ird];> KJFtyp>,Ujaf;NfhshW> clw;gukd; kw;wk; jpuhj Neha;fSk; FzkilaTk;> tuhky; jlf;ftk; KbAk;. epidthw;wy;> kdk; Ftpg;Gj;jpwd;> KbntLf;Fk; jpwd; Mfpait rpythug; gapw;rpfspnyna 100 tpjk; tiu mjpfupf;f KbAk;.,g;gapw;rpapy; fye;jnfhs;s tho;f;if Kiw kw;wk; gof;ftof;fq;fspy; vt;tpj khw;wkk; Njitapy;iy. ve;j kjkhdhyk;> ve;j,dkhdhyk;> ve;j gpupthdhyk; st>apple veíwtv> jtwhd ghijf;f Nghf tha;g;gfs; kpfkpff; FiwT. mnj Neuk; 100% cj;jputhjk; fpilahj. vg;nghj xu Foe;ijiag; ngw;wtpl;bu;fnsh mg;nghnj rpy mghaq;fsf;fk; epq;fs; jahuhf Ntz;Lk;. Vndd;why; cq;fs; Foe;ijapd; kpj jhf;fj;ij Vw;gLj;jg; NghtJ epq;fs; kl;lky;y> cq;fs; tpjp Contact: ISHA (4742) Website: / Inner Engineering Program is now online with Sadhguru: jhf;fj;ij Vw;gLj;jg; NghfpwJ> njhiyf;fhl;rp jhf;fj;ij Vw;gLj;jg; NghfpwJ> mf;fk;gf;fj;jpy;,ug;gtu;fsk; gs;spapy;,ug;gtu;fsk; jhf;fj;ij Vw;gLj;jg; Nghfpwhu;fs;.,g;gb yl;rf;fzf;fhd jhf;fq;fs; e aqk>kd>dizyn> pt>trik appleqp> st>apple dn> e Wyeke wted s>s 18Am> pk>km>,e;j Nahfg; gapw;rpf;f jil,y;iy.,g;gapw;rp midtuk; Kw;wpYk; gupnrhjpj;j mdgtg+u;tkhf mwpaf;$ba tpq;qhdkhfk;.,e;epfo;r;rpapy; gq;f ngw tpuk;gnthu; ftdpf;f Ntz;bait: Kd; gjpt mtrpak;. jilapd;wp 15 tajf;f Nkw;gl;l Mz;> ngz; midtuk; gq;nfw;fyhk;. Nk 11> 12> rj;futld; <~h Nahfh tfg;g eilngw cs;sj. jkpo; tfg;g tpguq;fs;: Njjp: Nk 11> 12> ,lk;: Scarborough Convention Centre 20 Torham Place (Neilson & Finch), Scarborough, ON M1X 0B3 njhlu;gf;f: / ISHA(4742)/ MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

5 Canada s Oldest Tamil Newspaper Tel: VLAMBARAMTM Vzm>prm> VLAMBARAMTM MARCH 15,

6 Ef>ˇk>kZn> sx>d me tm>! Hindus Battles!,e;Jf;fspd; Nghu; vd tu;zpf;fg;glk;> aho;g;ghzk;,e;jf; fy;y}upf;fk; nfhf;ftpy;,e;jf; fy;y}upf;fk;,ilahd khnguk; fpupf;fl; JLg;ghl;l Nghl;b,k;Kiw gq;fdp 2k;> 3k; jpfjpfspy; nfhf;ftpy;,e;jf; fy;y}up ikjhdj;jpy; eilngw;wj. Vizyed>Ît>tkvl> 324 ngw;wdu;. aho;,e;j rhu;ghf rpe;j[d; 4 tpf;nfl;lfisak;> Uf;];kd; 3 tpf;nfl;lfisak; ifg;gw;wpdu;. Ml;lk; ntw;wp Njhy;tp,d;wp rkepiyapy; epiwtw;wj. ntw;wpf;nflaj;ij gpujk tpue;jpduhf fye;jrpwg;gpj;j nfhf;ftpy;,e;jf; fy;y}up gioa khztu; jpu. fpughfud; mtu;fs;,u mzpjiytu;fsf;fk; toq;fpdhu;. KjyhtJ,d;dpq;rpy; nfhf;ftpy;,e;jf; fy;y}up mzp rfy tpf;nfl;lf;fisak;,oe;j 275 Xl;lq;fisg; ngw;wj. nfhf;ftpy;,e;j rhu;g;ghf mzpj;jiytu; gq;f[d; rpwg;ghf tpisahb 98 Xl;lq;fisAk;> [Djh]; mjpubahf tpisahb 6 MW rpwe;j JLg;ghl;lf;fhuUf;fhd tpuj nfhf;ftpy;,e;jf; fy;y}up mzpj;jiytu; gq;f[df;fk;> rpwe;j ge;jtpr;rhsuf;fhd tpuj aho;.,e;jf; fy;y}upapd; ge;jtpr;rhsuhd rpe;j[df;fk;> Nghl;bapd; Ml;lehafDf;fhd tpuj aho;.,e;jf; fy;y}upapd; [];kpdf;fk; toq;fg;gl;lj. cjad; gj;jpupifahy; toq;fg;glk; rjk; ngwk; tpudf;fhd &gh 25>000 gzg;guprpy; aho;.,e;j tpud; [];kpddf;f toq;fg;gl;lj. xuehs; fpupf;nfl; Nghl;b nfhf;ftpy;,e;j ntw;wp,e;jf;fspd; Nghu; vd tu;zpf;fg;glk; aho;.,e;jf; fy;y}up kw;wk; nfhf;ftpy;,e;jf; fy;y}up,ilnaahd 50 ge;jg; gupkhw;wq;fisf; nfhz;l xuehs; fpupf;nfl; Nghl;bapy; nfhf;ftpy;,e;jf; fy;y}up VO,yf;Ffs; tpj;jpahrj;jpy; ntw;wp ngw;ws;sj. Xl;lq;fs; cs;slq;fyhf 38 ge;jfspy; 61 Xl;lq;fisAk;> uhfyd; 37 Xl;lq;fisAk; ngw;wdu;. aho;.,e;j rhu;ghf thkzd;> Uf;];kd; jyh 3 tpf;nfl;lfisak;> epyh[dd; 2 tpf;nfl;lfisak; ifg;gw;wpdu;. mjidj;njhlu;e;j fskpwq;fpa aho;g;ghzk;,e;jf; fy;y}up kpf rpwg;ghf tpisahb 8 tpf;nfl;lf;fis,oe;j 316 Xl;lq;fSld; jdj KjyhtJ,d;dpq;ir,ilepWj;jpf;nfhz;lJ. aho;.,e;j ehzar; Row;rpapy; ntw;wpngw;w aho;.,e;jf;fy;y}up Kjypy; JLg;ngLj;jhlj; jpu;khdpj;jjd;gb JLg;ngLj;jhb 46 ge;jg;gupkhw;wq;fspy; midj;j,yf;ffisak;,oe;j 228 Xl;lq;fisg; ngw;wf;nfhz;lj. 229 Xl;lq;fs; ngw;why; ntw;wp vd;w,yf;fld; fskpwq;fpa nfhf;ftpy;,e;jf; fy;y}up mzp 42 ge;jg;gupkhw;wj;jpy; %d;w,yf;ffis,oe;j 229 Xl;lq;fisg; ngw;wf;nfhz;lj. rhu;gpy; [];kpdd; rpwg;ghf tpisahb 127 Xl;lq;fisAk;> fpunrhgd; 65 Xl;lq;fisAk; kj~d; 64 Xl;lq;fisAk; ngw;wdu;. nfhf;ftpy;,e;j rhu;gpy; ghu;j;jpgd; 3 tpf;nfl;lfisak;> uhfyd; 2 tpf;nfl;lfisak; ifg;gw;wpdu;.,uz;lhtj,d;dpq;rpy; nfhf;ftpy;,e;jf; fy;y}up 8 tpf;nfl;,og;gf;f 265 Xl;lq;fis ngw;wj.,jpy; nfhf;ftpy;,e;j rhu;ghf uhfyd; 82 Xl;lq;fisAk;> Mjpj;jd; 47 Xl;lq;fisAk;> jpthfu; 25 Xl;lq;fisAk;> gq;f[d; 22 Xl;lq;fisAk;,jdhy; nfhf;ftpy;,e;j %d;w,yf;ffshy; aho;.,e;jf; fy;y}upia ntw;wp nfhz;lj. nfhf;ftpy;,e;jtpd; rhu;gpy; mzpj;jiytu; gq;f[d; Ml;lkpof;fhJ 103 Xl;lq;fisg; ngw;whu;. aho;.,e;jtpd; rhu;gpy; [];kpdd; mjp $ba Xl;lq;fshf 84 Xl;lq;fisg; ngw;whu;. åc>. kwx > MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

7 Canada s Oldest Tamil Newspaper 10 v d admenk>kdn> % μx>îm> awt Fil. åˇvt meq>qâm> El>il. EˇWv me s> 2012 El> ØDy mt>ty vb>k A n T. me k> ke XYnˇm> avrn> wpe zeter apple Œp>Pn kznˇm> ÂDvek E f>tˇ. ov>wve v dâm> åd>î (8) tdiv kndy wpe zeter Filimk>Wkq>p mt>ty vb>kyn> vd>d tt>it srwsy>vwt vuim. wsp>wrm>p 2010 Eq>apple Pq>peÎ kndy mt>tyvb>kyn> vd>d tt>tl> åˇvt meq>qb>k m> Åq>pÎt>tVl>il. EˇWv vd>d tt>tl> meq>qm> Åq>pÎt>tet ƒx>d kelmekk> kexp>pîkn>qˇ. mt>ty vb>kyn> vd>d tm> 1% AkWv kdf>t 18 metb>kzekk> kexp>pîkn>qˇ. En>iqy Âtn>im vd>d tm> 1% + 2% = 3% Aapplem>. Ef>t v dt>tn> (2012) Arm>pt>Tl> wmen>qyl> vb>k (Bank of Montreal) 5 v dt>tq>applery meqet admenk> kdin (5 Yer Cloed Mortgage) 2.99% Akk> appleiqt>tˇ. Etint> wted f>ˇ kndy Âk>Ky vb>kkz> tmˇ vd>d tt>itám> appleiqt>tn. Etnel> wmen>qyl> vb>kyn> admenk> kdn> atkrt>tˇ. jnvr 2012 dn< Ef>t appleiqf>t vd>d tt>it vb>kkz> FŒt>Tk> wkex>dn. me s> 06, 2012 El> mt>ty vb>kyn> A nrn> vd>d tm> pq>qy aqk>ik wvzyd>dpq>peî μx>îm>, admenk> kdnn> Wpe (Mortgage Fight) wtedb>káz>zˇ. Eˇ Ïk WveRq>apple kf>tˇ. at>ˇdn> Atn VyeperÂm> ÎPDk>kt> wtedb>applem>. wpeˇvek EzWvNq>kelt>Tl> Vyeperm> Mk m> AWrek>KymekWv kexp>pîvˇ. at>ˇdn> vd>d tk>appleiqp> m> Ws m>wpeˇ, Åq>wknWv Vq>pv kzq>wk se pek E k>applem>. Atn Vyeperm>, WmÒm> av kzq>wk setkmek aimám>. kdf>t metm> (wpp>prvr 2012) El> Atnt>Tl> Bidding War fdf>ˇ v Kn>qˇ. c<kepwre, Wfe t>wye k> Wpen>q pappletkzl> Sqf>tÂiqYl> premrt>ˇ, Sqf>t Edt>Tl> aimf>ˇz>z Îkz> 10 Eq>apple Wmq>pd>d Offerkiz ke Kn>qˇ. o sf>t p>pt>tl> 31 Offer vf>t FilÁm> kexp>pd>dˇ. Wfe t>wye k>kl> $759,900 sf>itk>apple wkex>î vf>t Î, $1.18 Ml>LyNq>apple Vq>kp>pd>Îz>zˇ. Ev>veŒ pl terxb>kiz kdf>t E metb>kzl> wsel>lk>ødytek z>zˇ. ånbm> Ty aîk>applemedk> kd>ddb>kz> veb>applem> Wpeˇ, kd>dp>pîm> FT FŒvnt>Tn> wpe zeter Filim, Åq>wknWv F mexm> wsy>ˇ, Vq>Œ E f>tel> av kznel>, Closing Date kelt>tl> wkex>îvrp>pd>d WmlTk wsl kiz (Íimkiz) kvnmekk> kvnt>tl> wkez>z m>. Ttek veb>applem> Î, minkzl> appleqp>pek Ât Î wsy>pv kz> WmlTk GST Erx>devˇ Land Transfer Tax ån>pnvq>iq Mk Mk kvnt>tl> wkez>z m>. abpvmk>k b>kz> Atnp>PrTFTÁdn> klf>tewlest>ˇ ÂD åîk>k m>. wted s>syen Vyeper Vzm>prt>tf>Trb>kZl> kvnmek E k>k m>. Em>ÂiqÁm> Bank of Montreal admenk>kdin Âtl> wted tdivyek 2.99% Eq>apple appleiqt>ˇz>zˇ. Etint> wted f>ˇ Ân>nX vb>kk m> appleiqt>ˇz>zn. EˇWv Vyeperp> Wped>D. Ïk Wve k k>apple fn>imyen Vdym>. at>ˇdn> Ân>nX vb>kkz> 10 v dt>tq>applery admenk> kdin 3.99% Akk> wted s>s 26Am> pk>km> Tel: Vzm>prm> MARCH 15,

8 yeu> Ímf>t ipyint> WtD Elb>ik T m>py P.P.S. Sb>kz Wsiv sf>wtsy wpeœp>pez - PRyt> LynWk 2009 itfhrp khjk;,yq;if cs;ehl;lg; Nghu; Kbtile;j gpwf> mj njhlu;ghd xypnahspg; gjptfis Xltpl;Lg; ghu;j;j (gp. gp. rp. rpq;fs Nrit \re;njra nghwg;ghsu;) gpupaj; ypadnfia xu fhl;rp Ml;nfhz;lJ. aho; Rke;j rpwtd; xutd; Nghu;f;fsj;ij ClWj;J ele;jnry;yk; fhl;rpna mtiu Ml;nfhz;lJ. <uhz;l fopj;j me;jr; rpwtid,dq;fhz KbAkh? xnunahu,irf; futpald; mj;jiz Mgj;jhd gazj;ij mtd; Nkw;nfhz;lJ vjw;fhf? gpupaj; ypadnf,yq;if cs;ehl;lg; Nghupd;,Wjp khjq;fspy; gpd;dile;j GypfSld;> jkj tplfspypue;j tpul;lgl;l 300>000 tiuahd jkpo; kf;fs;> ehl;bd; tlgyj;jpy;> xu rpw flw;fiug; gfjpapy; mfg;gl;lf; nfhz;lhu;fs;. rpyu; tpljiy nra;ag;gl;lhu;fs;. gpwu; jg;gpnahbdhu;fs;. vq;rpnahuf;f> nghwpgwf;fk; rkupilna Kd;dfUk; mur gilapdiu Nehf;fp mbnalj;j itg;gij tpl NtW top fpilf;ftpy;iy. Fz;Lj; jhf;fjy;fspyk;> mtw;wf;f,ilapyk; mfg;gl;ltu;fss; vj;jid Ngu; nfhy;yg;gl;lhu;fs; vd;gj,d;dk; njsptglj; njupatpy;iy.,yq;if cs;ehl;lg; Nghu; epbj;j epfo;e;j xd;w.,wjpf; fl;lj;jpy; epfo;e;j rku; Gwr; rhl;rpfspd;wpg; Gupag;gl;l xd;w. mwpf;ifspd;gb> GypfSf;F kdpj Nflakhf tpsq;fpa nghjkf;fspd; fij ngupjk; nrhy;yg;gltpy;iy. Rje;jpukhd> ntspayf Clfq;fSk;> mnefkhd ru;tnjr cjtp mikg;gfsk; rku;f;fsj;jpypue;j mfw;wg;gl;bue;jd. mj;jifa R+o;epiyapy;> kf;fs; my;yw;gl;l nra;jpfs; vy;yhk; gilapduld; Clhba mur Clf epugu;fs; mdg;gpa mwpf;iffs; ClhfNt ntspte;jd. XupuT xspnahyp ehlhf;fis ehd; Xltpl;Lg; ghu;j;jnghoj> xu rpd;dq;rpw igad; aho;g;ngl;b xd;iwj; Njhspy; Rke;jgb rku;f;fsj;ij ClWj;J mbnalj;j itg;gj vd; fz;zpy; gl;lj. midj;ijak; Jwe;J me;j aho;g;ngl;bia mtd; Nju;e;njLj;j rq;fjp vd;id Ml;nfhz;lJ: capuhgj;ij vjpu;nfhz;l kf;fs; jq;fshy; vlj;jr;nry;yf;$ba xnunahu nghuisf; ifapy; vlf;ifapy;> mtndh me;j,irf;futpiaj; J}f;fpr;nrd;whd;. mj;jiz muke;j nghush mj? mtd; fijia ehd; mwpa tpuk;gpndd;. me;jr; rpwtidf; fz;lwpa cwjpg+z;l> mtdila kq;fpa epow;glk; xd;wld;> ehd;,yq;if jpuk;gpndd;.,e;j,irf;foy; Nghd;w futpfs; Nghiu ClWj;J kpe;jit jiyefu; nfhok;gpypue;j tlf;fnehf;fp 160 iky; (258 fpnyhkpl;lu;) J}uj;jpy; mike;js;s vy;iyg;gw efuhfpa ttdpahtpy; vd; NjLjiy ehd; Muk;gpj;Njd;. xu fhyj;jpy; mq;nf mike;jpue;j ngupa Nrhjidr; rhtb xd;w> Kd;du; Gypfs; trkpue;j Gyj;ij> ehl;bd; vq;rpa Gyj;jpypUe;J gpupj;j epd;wj. Nghu; Kbe;J <uhz;lfsf;f Nky; fope;j gpd;duk; me;j Nrhjidr; rhtb nraw;gl;l tufpwj.,q;f te;j nry;yk; xt;nthutupd; milahskk; fuj;j}d;wpg; gupnrhjpf;fg;glfpwj. mq;fpue;j,yq;if apd; tlf;nfy;iyapy; mike;js;s aho;g;ghz kh efuj;jf;f> jkpo; kf;fspd; elepiyaj;jf;f ehd; Gwg;gl;Nld;. Nghupd;nghOJ jdj futpfs; midj;ijak;,oe;j Kd;dhs;,ir newpahseu; xutu; jw;nghoj xu gs;spf;$lj;jpy; gzpahw;wp tufpwhu;. mtu; njup tpj;j Jg;Ng vdf;ff; fpilj;j Jg;GfSs; rpwe;jj. epow;glj;jpy; cs;s rpwtid mtu; milahsk; fhl;ltpy;iy. mnjntis ed;f clj;jg;glj;j mtdld; mbnalj;j itg;gtu; rpwp Ffd; vdg;glk;,irqu; vd;w mtu; milahsk; fhl;bdhu;. vdpdk; rpwp FfDld; njhlu;gnfhs;s vlj;j Kaw;rpfs; midj;jk; Njhy;tpaile;jd. vd;dld; mtu; njhlu;gnfhs;s tpuk;gtpy;iy. jdj nry;ngrpia mtu; NtW epwj;jp itj;jtpl;lhu;. gilapdu; epuk;gptopak; aho;g;ghzj;ij \jpwe;jntspr; rpiw vd;w rpyu; tpgupg;gjz;l. fuj;jkhwghl vijak; Gypfs; rfpj;jjpy;iy. tyr;rkepiy khwpak; $l> mrz;ilg; Ngr;rpd; tpistfis vz;zp kf;fs;,d;dkk; mr;rk; milfpwhu;fs;. \,k;kpak; jz;lidg;gakpd;wp,q;f Fw;wq;fs;,iof;fg;gLfpd;wd vd;fpwhu; ngau;nghd jpiug;gl newpahseu;,. Nfrtuhrd;. kpul;lyf;f cs;shfpapuf;fk; tlgyk; gw;wp mtu; ntspg;gilahfnt NgRfpwhu;. \epiyik toikf;fj; jpuk;gptpl;ljhf murp ay;thjpfs; khj;jpunk $wpf; nfhs;fpwhu;fs;. tlg;gl;l vq;fs;,jaq;fnsh,d;dkk; Mwtpy;iy vd;fpwhu; mtu;. \Nghupy; xu fhiy,oe;jtd; mbnalj;j kidss> wsy>t! Eˇ o mku>s>syen wsy>t. yeu> Ímf>t ipyn> Wmkv xbdbm>, avrn> teye wjyrexádbm> P.P.S En> tmu>, Sb>kz Wsivkz> wted wkex>î iryedáz>zn. Eˇ wted pek PRyt> LynWk Elb>ik wsl>lt>td>dmd>îz>ze. itf;fk; xt;nthu jlitak; NghiuNa epidg;ghd; vd;w njhlu;fpwj mtu; Ngr;R. fiyj;jiwapy; <Lgl;l gyuld; njhlu;gilatu; Nfrtuhrd;. epow;glj;jpy; rpwtdld; elg;gtu; Gypfspd; njhiyf;fhl;rp xspgug;ghsu; tpuh vd;gtuhf,uf;fyhk; vd;fpwhu; mtu;. tpuhitf; fz;lwpak; Kaw;rpAk; vkf;f Vkhw;wj;jpy; Kbe;jJ. mtuk; vq;fsld; Ngrj; jaq;fpdhu;. mtuld; njhlu;gnfhs;s ehq;fs; gy jlitfs; Kad;Nwhk;. mtu; gpwf tlgyj;ij tpl;nl mfd;wtpl;lhu; vd;w Nfs;tpg;gl;Nlhk;. Nfrtuhrd; mij mwpe;j tpag;gilatpy;iy. nfhq;r ehl;fsf;f Kd;du; gyfiyf;fof khztu; xutu; jhf;fg;gl;lj gw;wp mtu; vd;dplk; njuptpj;jhu;. gl;lg;gfypy; Kf%b mzpe;j Nkhl;lhu; irf;fpspy; te;jtu;fshy; gilapduila Nrhjidr; rhtb xd;wpd; Kd;dpiyapy; itj;j me;j,isqd; jhf;fg;gl;lhd;. \kf;fs; mq;rfpwhu;fs;.,k;kpak; jz;lidg;gakpd;wp,q;f Fw;wq;fs;,iof;fg;gLfpd;wd vd;fpwhu; Nfrtuhrd;. ghu;tjp rptghjk; vd;dk; NtnwhU fiyquld; ehd; Ngrpg; ghu;j;njd;. mtu; vz;zpwe;j Neau;fs; kpfe;j Xu; wted s>s 09Am> pk>km> Nantha Aiyadurai, B.Eng. Real Estate Broker Cell: kndevn> tilfk od>devevl> Buying or Selling Relocation Service Ottawa> > > < < < GTA ff>te Iyet>ˇir Coldwell Banker Sarazen Realty, Brokerage 2544 Bank St. Ottawa, Ontario K1T 1M9 Office: (613) Fax: (613) MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

9 Canada s Oldest Tamil Newspaper yeu> Ímf>t... 08Am> pk>kt>wted s>s,irg;ghlfp. xu fhyj;jpy; mtu; Gypfspd; gpurhug; ghly;fisg; ghbte;jtu;. mj;jiz Nkd;iktha;e;j,irQuhfpa ghu;tjp rptghjk; xu khspifapy; tho;gtu; vd;nw ehd; fw;gid nra;jpue;njd;. Mdhy; mtuila tpnlh xu rpd;dq;rpwpa jfuf; nfhl;by;. Nghupd;nghOJ jdj E}y;fs;> futpfs; cl;gl midj;ijak; mtu;,oe;jtpl;lhu;. \ehq;fs; fiyqu;fs;. ghl;lg; ghltijtpl vq;fshy; Ntnwd;d nra;a KbAk;? mg;nghonjy;yhk; GypfSf;fhf ehd; ghl;lg; ghbndd;. me;jg; ghly;fis,g;nghoj ehd; rpe;jpj;nj ghu;g;gjpy;iy.,g;nghonjy;yhk; ghuk;gupag; ghly;fisna ehd; ghlfpnwd;. fhyj;ijf; flj;j Ntz;LNk! vd;fpwhu; ghu;tjp rptghjk;. kw;wtu;fs; gyiug; Nghy; fsk;tpl;l efu;e;jnghoj mtuk; fhag;gl;lhu;. xnu xu futpiana mtuhy; fhf;f Kbe;jJ. \,e;j RUjpg; ngl;biaj;jhd; vd;dhy; nfhz;ltu Kbe;jJ.,ij xu rpd;dg; igapypl;l ehd; nfhz;lte;njd;. vq;fk; Njhl;lhf;fs; gwe;j nfhz;bue;jd. MdhYk;,ijf; nfhz;ltu ehd; cwjpg+z;nld;.,jnt vd;,jaj;jf;f kpftk; neuf;fkhdj. Nju;e;njLf;f NtnwJTk;,Ue;jjhf ehd; epidf;ftpy;iy" vd;w nrhy;fpwhu; ghu;tjp rptghjk;. me;j aho; Rke;j rpwtndh vq;fsf;f mfg;gltpy;iy. nkdpf; gz;iz mfjp Kfhkpy;,d;Dk; milgl;ls;s 7>000 NgUs; mtd; xutdhfyhk;. vdpdk; ehq;fs; mq;f nry;tjw;fg; ghjfhg;g mjpfhupfs; mdkjp mspf;ftpy;iy. tpljpuk;gk; mdkjpf;fhf kf;fs;,d;dkk; mq;f fhj;jf; fplf;fpwhu;fs;. nkdpf; gz;iz mfjp Kfhkpy; Xu; mfjpaha;,ue;j rpt&gd; vd;w,irqiu ehd; re;jpj;njd;. glj;jpy; cs;s rpwtidnah> mtdf;fg; gf;fj;jpy; elg;gtiunah rpt&gd; milahsk; fhl;ltpy;iy. mtu; jw;nghoj jdj kidtpaldk;> xu taj epuk;gpa kfsldk; xu jfuf; nfhl;bypy; trpj;j tufpwhu;. Nghupd;nghOJ jdj FLk;gj;jtu;fs; gyiu mtu;,oe;jtpl;lhu;. rku;f;fsj;ij ClWj;J efu;e;j mtu; cs;sk; CWgl;Ls;sJ. \kf;fs;jpusf;fs; rpf;fp mf;fh gpd;dile;jtpl;lhu;. mtiu ehd; kwgb fz;ljpy;iy. fhag;gl;l gyiu,wf;ftpl;nl ehq;fs; efu Neu;e;jJ.,we;j gyupd; cly;fisf; fle;j ehq;fs; ele;j nrd;nwhk;. ahuf;f ahu; cjttj vd;gij vq;fshy; jpu;khdpf;f Kbatpy;iy. \vdj ez;gd; fhiy vdf;f ifapy; R+L gl;lj. Njhspy; mtid ehd; Rke;J nrd;nwd;. mg;gbapue;jk; Vida futpfs; midj;ijak; tplj;j vdj,irf;foiy kl;lnk ehd; gw;wpf;nfhz;nld;.,ij,irj;nj vd;dhy; gpiof;f KbAk;!" vd;fpwhu; rpt&gd;. glj;jpy; cs;s igaidf; fz;lwpak; vq;fs;,wjp Kaw;rpahf ehq;fs; Xu; mdhij,y;yk; nrd;nwhk;. rkupd;nghoj ngw;nwhiu,oe;j E}w;Wf; fzf;fhd rpwtu;fs; mq;nf trpf;fpwhu;fs;. mq;nf ahold; $ba rpwtd; xutidf; fz;nlhk;. Mdhy; mtd; ehq;fs; Njba rpwtdy;y. ehq;fs; Njba rpwtndh,d;dkk; me;j xypnahsp ehlhtpy; kpd;dpkiwak; rpwtdhfnt tpsq;ffpwhd;! mtidj; Njbg;gpbf;Fk; ehl;lnk vd;id tlgyk; vq;fk; nfhz;lnrd;wj. cly;fisak; Kz;lq;fisAk; fle;jte;j,irqu;fs; gyiu topnelf ehd; re;jpj;njd;.,yq;ifapy; Nghu; Kbe;J <uhz;lfsf;f NkyhfpAk;> tlf;fs; Mwtpy;iy.,ir JQ;Rifapy; vq;rgit vy;yhk; kf;fs; gl;l Ntjid topte;j Gyk;gy;fNs. aho; Rke;j rpwtidf; fz;lwpa cjttpu;! mtidf; fz;lwpa cq;fshy; cjt KbAk; vd;w epidj;jhy;> njhlu;gnfhs;tpu;! gpupaj; ypadnf> gp. gp. rp. rpq;fs Nrit \re;njra nghwg;ghsu; jkpohf;fk;: kzp NtYg;gps;is Njhw;Wtha;: ed;wp: FKjk;> nrd;id> Tel: Vzm>prm> MARCH 15,

10 veknt>tl> wsl>òm> skl m> Asnp>pd>D axyevd>del>? tx>din? Ân>n ke, ven> Wpen>q veknb>kzl> wsl>òm> Wpeˇ, sertám> Ân> Asnt>Tl> am f>ˇ WpeKn>qv kz> md>îm> kd>deym> Asnp>pd>D axf>ˇ wkez>z Wvx>Îm> ån>q F pf>tm> E f>timyel> Pn> Asnb>kZl> am f>ˇ wsl>pv kz> awnkmewne Asnp>pd>D wted pekwve al>lˇ atn> Âk>Kyt>ˇvm> pq>qwye Sf>Tp>pTl>il. ÂD? plvpt>ˇkz> fdf>t k>applem>. sert d>pd Ân> Asnt>Tl> E f>tv kz> SŒ revl> keyb>k dn> tp>pt>ˇ wkez>z, Pn> Asnb>kZl> Asn pd>dkz> axyeˇ E f>tv kz> plmek keymidf>tˇm>, pl Edb>kZl> Y Eup> kiz åt wkex>dˇm> kndevl> vsk>applem> åm> Ent>tv kz> mt>tyòm> fdf>ˇ pl m> aqf>t Vdyb>kz> Aapplem>. Ep>pDp>pd>d Årezmen Vpt>ˇ aqk>ikkzn> z>z Vprb>kz> kerxmek on>rerwye mekex arí kdf>t Dsm>p Yl> E f>ˇ veknt>tl> wsl>òm> skl m> skl Asnt>Tl> E p>pv k m> Asnp>pd>D axf>ˇ wkez>zl> Wvx>Îm> ån>q o sd>d lt>tin aml> pît>táz>zˇ. Asnp>pd>D axyeˇ veknt>tl> wsl>wve PDpd>del> tx>din ån>n? (According to the ontario Traffic Law act (106) tx>din pxm> $60 - $500 wdel vir Erx>Î z>z mtp>πîkiz (Demerit points) Euk>k Wvx>Dv m>. ptneœ vyˇk>apple d>pd>dv PryeXyek Ws f>ˇ Wpeapplem> Wpeˇ Asnp>pd>D axyeˇ Vd>del> atn> tx>dinyinám> sert μwt Ímt>T avwr atin abpvt>ˇ wkez>z Wvx>Îm>. ptneœ vyˇk>apple Wmq>pd>dv PryeXyek Ws f>ˇ Wpeapplem> Wpeˇ Asnp>pd>D axyevd>del>, av wted pen tkvl>kiz wpq>œ WfrDyek Wmq>appleQp>Pdp>pd>d tx>din vub>kp>pîm> (tkvl>kiz wpœm> atkerm> wpelse k>apple E p>pˇ ån>pˇm> vub>kwy r Wvx>Îm> ån m> sd>dm> vláœt>ˇkn>qˇ). on>rerwye mekex arsn> T o b>apple sd>dp> PR 106 ån>pˇ Asn pd>dyn> axtl> ån>pˇ åp>pd E t>tl> Wvx>Îm> (k t>ˇ pappletyl f>ˇ atin wpe t>ˇm> fer vir E k>k Wvx>Dy Asnt>Tq>apple Åq>p E t>tl> Wvx>Îm>) åf>t FilYl> z>z appleuf>itk k>apple appleuf>itk k>applery (Child Seat Belt) Asnt>Tl> pd>dádn> E t>tl> Wvx>Îm> ån>pˇ Asnpd>D sryek veknt>tl> El>leT f>ˇ kx>îpdk>kp>pd>del> tx>din Evq>Qin axyevd>del> tx>din Asnpd>D axy WtivYl>let VT Vlk>applekz>. Wpen>q pl Vdyb>kiz wtz px> Kn>qˇ. appleuf>itk k>applery VWsd AsnÂm> pd>dám> (Child Booster Seat) åf>t FilYl> z>z appleuf>itk k>apple kd>deym> E t>tl> Wvx>Îm>? åd>îvyˇk>apple d>pd>d appleuf>itkz> 36 KWle (80 Eqet>tl>) Fiqk>apple appleiqyet appleuf>itkz> 145 wsn>r μq>q (4 ad 9 ab>applelm> yrt>tq>apple appleiqven appleuf>itkz>) kx>dp>pek appleuf>itk k>applery VWsd Asnt>Tl> (Child Booster Seat) E t>t peˇkep>pek Asnp>pd>D axf>ˇ E t>tl> Wvx>Îm>. on>pˇ KWle (20 Eqet>tl>) Fiqk>apple d>pd>d Mks> SŒ appleuf>itkz> 9-18 KWle (20-40 Eqet>tl>) Fiqk>apple d>pd>d SŒappleuf>itkZn> VWsd AsnÂm> peˇkep>pek åp>pd pd>d wpe t>tp>pdl> Wvx>Îm> ån>pˇm> sd>dt>tnel> (Motor Vehicle Safety Standards Act) vláœt>tp>pîkn>qˇ? åd>î vytin kdf>t o Pz>iz 36 KWle (80 Eqet>tl>) Fiqk>apple Wmq>pd>d o Pz>iz 145 wsn>r μq>q (4 9 ) yrâz>z Pz>iz YOGA - MEDITATION CLASSESS AWrek>Ky veu>vq>apple vuked>îm> m t>ˇvâiq Wyekesn pyq>skz> d>îvl - ¡applevL - Ac>ˇme - Ert>t a t>tm>, ƒru Wfey> - wpx>kzn> metvdey> WkezeŒkz> - dl> åid - wtef>t appleiqy mq>>œm> mn a t>tm> Wpen>qvq>Qapple Fverxm>. ƒru, E ty WfeyeZk k>apple tnp>pd>d WfrD pyq>skz> GTA Square Mall El> tn>kuimkzl> keil 8:00 mxk>apple vapplep> fidwpœkn>qˇ wted k k>apple: Scarborough - Markham - wsl>v WseT kndy tkvl> wted 168 ån>q FilYl> E k>applem> Pz>izkz> keil mdt>ˇ seterxmek vstyek Asnt>Tl> d>kerlem> ån>q Fil veklem> ån åt pe p>ptel> Ev kz> VWsd Asnt>Tl> amr Wvx>Dy Wtiv E k>keˇ. seterx Asnp>pd>DYin axf>ˇ Vd>del> Wpeˇm> ån sd>db>kzl> appleqp>pdp>pd>îz>zˇ. ån>bm> Eixytzt>Tq>apple WfWr wsl>òm>wpeˇ appleuf>itk k>ken Asnm> (Child Booster seat) åp>pd wtr wsy>vˇ? åp>pd peˇkep>pek wpe t>ˇvˇ? ETl> z>z sd>d Prs>Sinkz> Wpen>q skl Vdyb>kizÁm> aqf>ˇ wkez>zlem>. Smart Love ån>bm> tilp>pl> Ek>appleuf>itk k>ken Asnm> wted pek o Eixytzm> vek>kp>pd>îz>zˇ. Eˇ tvr Prm>rn> fkr avsr yixp> PRVn ax>imyl> Eˇ wted pen oz (DVD) td>din wvzyd>îz>zn ån>q wteilwps Elk>kt>Tq>apple al>lˇ ån>bm> ÂkvRk>apple Mn> ag>sll> wted wkex>îm> wpq>œ wkez>zlem>. Asnp>pd>D axy WtivWy El>letv kz> ye? ye? Pn>v Wve al>lˇ Pn>v m> FilYl> E p>wpe Asnp>pd>D axy WtivWy El>il ån>pˇ sd>db>kzl> wtzvek appleqp>pdp>pd>îz>zˇ. 1. rek>c sertkz> (Anel> rek>cyl> wsl>òm> PryeXkz> Asnp>pd>D axyeˇ PDpd>del> PryeXk>Wk tx>din vub>kp>pîm>. appleuf>itkiz rek>cyl> wkex>î Wpenel> appleuf>itk k>applery VWsd AsnÂm> (Child Booster Seat) wkex>î wsl>l Wvx>Îm> ån>pˇm> PryeXYn> wpeœp>. sd>d Tyek rek>c sertk>apple Ef>t wpeœp> El>il. rek>cyl> Asnpd>D o b>kek El>leˇ Vd>deWlWy atq>applery tx>dinyin rek>c sert åt wkez>z Wvx>Dv m>. 2. wpeˇmk>kz> PryeXkz> Wp f>ˇkzl> (Public Transportation bus like TTC) Pryexm> wsy>wve. 3. am> ln>c> sertkz> 4. m t>ˇv Tyek Atert>ˇdn> Asnpd>D axy ÂDyet FilYl> FfiPp>pv kz> 5. veknm> Pn>Wfek>K fk m> Wpeˇ K.μq>q k>apple appleiqvek veknm> wsòt>t adk>kd Eqb>K ÅŒm> FilYl> wteul> wsy>wve ( terxm> d>îk>apple Î pt>trik VFWyekm>, applep>ip åîp>pv kz>) Ep>pD Sl k>apple o VTVlk>applem> sd>db>kzl> x>î. Eiv wted pek WmlTk tkvl>kz> wpq Wvx>ÎmeYn> ån>q Eixytzt>TBz> wsn>œ pe ivydlem> al>lˇ ån>bm> wteil WpSk>apple aiut>ˇm> tkvl>kiz wpqlem>. Sv. pg>slb>km> B.Com., (Licensed Insurance Broker) kep> ŒT sm>pf>tmen AWlesink k>apple: MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

11 Canada s Oldest Tamil Newspaper k>km> b>kizt> t vd>îm> ƒx>dfez> veu Fint>tit aidy En>iqy kelkd>dt>tl> k>kmn>q tvp>pv kz> Årezm>. aˇ m> vwyetp kelt>tl> adwyît>ˇ ivp>pv k k>applet> k>km> ån>pˇ wp m> Prs>Sinyek E k>kqˇ. Ev k k>apple Sl AWlesinkz> 1. wpeˇvek b>applem> Wpeˇ Edk>ik puk>kâz>zv kz> vlˇ qmek m> vlk>ik puk>kâz>zv kz> Edˇ qmek m> b>k Wvx>Îm>. ap>wpeˇ ten> dòk>apple fl>l Oy> Kidk>applem>. 2. k>kmn>imk>apple frm> tz s>sám> o kerxm>. Ev kz> wvb>keyt>it wfy>vd>î vtk>k sett>wteî Pisf>ˇ sep>pd>del> frm> kz> plp>pîm>. fl>l k>km> v m>. 3. b>ks> wsl>òm> Ân> kskseivt> z> wsy>ˇ pell> klf>ˇ a f>typn> b>k Wvx>Îm>. Ep>Wpeˇ Auf>t k>kfil Åq>pÎKqˇ. Etin wted f>ˇ puk vf>tel> pît>tˇm> 3 Âtl> 4 FMdb>kZl> k>km> b>kiz aixt>ˇvîm>. 2. aît>ttek Wyekesnp> pyq>skzl> Mk m> aq> tmen pln>kizt> trk>ødy Asnm> Vp t krx Aapplem>. Etin TnÂm> 5 Âtl> 10 FMdb>kz> vir wsy>ˇ v pv k k>applet> k>km> o Prs>Sinyek E k>k vey>p>pl>il. wsy>âiq VRp>Pl> ml>lef>ˇ pîk>k m> Pn>kel>kz> Erx>idÁm> wsb>applet>tek WmWl k>k Wvx>Îm>. z>zb>ikkz> Erx>idÁm> EÎp> p> pappletyl> ivt>ˇ Âub>ik kizt> tiryl> a t>typd E ikkzeòm> EÎp> p> pappletiy WmWl k>k m>. Ep>Wpeˇ wfg>íp> papplet fedp>pappletádn> Âd>Dy FilYl> 4. Er b>applem> Ân> píp>pell> Wtn> klf>ˇ a f>tnel> fl>l Ft>Tir Kidk>applem>. 5. Er b>ks> wsl>òm> Ân> Erx>Î z>zb>kel>kizám> fn>apple a t>t Wty>t>ˇ VÎm>Wpeˇ dòk>applep> t>ˇx s>s Åq>pÎm> aimtyen k>km> wpqlem>. 6. b>ks> wsl>òân> b>k Wvx>Îm> ån>q åx>xt>itt> tvr WvŒ åitám> Fink>kk> Ødeˇ. mntq>apple ENy Eisiyk> Wkd>del> Sqp>pen k>km> wpqlem>. 7. k>kt>tq>apple wsl>òm> Wpeˇ pkq>wpe Tl> fdf>tvq>iq Fint>tel> kx>kiz DneÒm> wvzs>st>itp> pe p>pˇ Wpen>q x Åq>pd>Ît> k>kt>itk> wkîk>applem>. 8. Er x a f>typn> Erx>Î Âtl> n>œ mxwfrm> kut>wt b>k Wvx>Îm>. ÅwnNl> Eirp>ipYl> x E f>tel> k>kt>itk> wkîk>applem>. awtwpel> pd>dn E f>tveœ pît>teòm> Au>f>t pd>dn E f>tveœ pît>teòm> Auf>t k>km> Åq>pdeˇ. k>kt>it vrviuk>applem> pyq>s Âiqkz> 1. pîk>ikk>apples> wsn>qˇm> ml>le f>t FilYl> z>zb>ikkz> Erx>idÁm> vyq>qn> Wml> EWlsek ivk>k m>. Ep>Wpeˇ Ívesk>keq>qenˇ z>z k> applem>wpeˇ vyq>œp>papplet Wmwl vitám> atin wvzvîm>wpeˇ Í b>applevtin Ám> xrâdám>. Ef>t FilYl> mntn> åx>xb>kiz atn> μˇ wsòt>t m>. Ev>veŒ o Sl FMdb>kz> ÂDf>tvir åx>x ailkiz Fil FŒt>t ÂyÒm> Wpeˇ Ívesmenˇ AumeKk> wkex>î Wpevit b>kzel> xr ÂDÁm>. Ef>t Wfrt>Tl> Fin mnmenˇ (Conscious Mind) tnˇ wsyl>peîkzl f>ˇ VÎpÎKqˇ. E k>applem>. Ep>Wpeˇ kx>kz> WmWlÁz>z kel>kzn> wp Vrl>kizÁm> pe t>tpd E k>applem>. Arm>pt>Tl> Ef>t FilYl> o Sl VneDkz> Pn> o FMdm> Erx>Î FMdm> ån>œ fezidvl> åx>xk>ikiy atkrt>ˇ 5Âtl> 10 FMdb>kz> vir FŒt>tp> puk Wvx>Îm>. Ef>t FilYl> Pn> k t>ˇp> papplet tiriy a t>typd E k>applem>. ånbm> k t>tl> vl Åq>pÎm>vir wsy>yk> Ødeˇ. dl>åid atkâz>zv k k>apple Arm>pt>Tl> kdnmek E f>teòm> fezidvl> ElappleveKVÎm>. Ef>t Asnt>it pîk>ikk>applep> WpeappleÂn> wsy>ˇvf>tel> Mk m> fl>l plint> t m>. x x>dpn> 3 mxwfrm> kut>wt Etins> wsy>y Wvx>Îm>. Etink> kdf>ˇ SQˇ Wfrm> Tyenp> pyq>s (Meditation) wsy>ˇ v pv k k>apple pît>tˇm> o Sl FMdb>kZ WlWy Au>f>t k>km> vf>ˇ VÎm>. Diploma in Yoga Therapy (India) after 7:00pm Tel: Vzm>prm> MARCH 15,

12 n> femt>tn> aidwmeu ån>n? mnte>kz> tt>tm> wpyr>kzn> Ân>Wn mb>kzkrmen aidwmeukiz Wped>Îk> wkez>kn>qee>kz>. aiv EÎappleQp>wpyr>kZn> Ân>WnÁm> E k>klem> al>lˇ kerxp>wpyrek m> E k>klem>. EÎappleQp>wpy :- af>t vikyl> EÎappleQp>wpyr>kZn> Ân>Wn T - T mt, wsl>vn> - wsl>v ån>pn aimám>. kerxp>wpye> Slsmym> EÎappleQp>wpyRn> Ân> m> al>lˇ tnt>ˇm> appleqk>kp>pd>dvir Íd>D Fq>applem>. Eiv Wml>fed>Dn> fekrkm> vf>twteî wtedb>kvd>dn. atq>apple Ân>ne> mke œœ... ån>wqe al>lˇ wsz-wszpek>kyvt åbm> smc>k tmyp>pd>d wseq>kz> vuk>kt>tl> E f>tn. Mr - Mrs dn> wpx> RimveTkzel> applet>tp>pd>d Ms atevˇ Ån> fem> VvekmenvWre al>lwre ån>pit Vzm>prp>pÎt>t Wvx>Îme. ap>pd Ax>kz> Vzm>prp>pÎt>ˇKqee>kze? åbm> Wkz>Vkz> Eyl>pekWv å f>tn. wsl>vn> - wsl>v, T - T mt ån>pvq>œz> Ax>kz> E pˇ vyˇvir md>îwm wsl>vn> ån>pit pwyekp>pe>. o wteul> wpq>q dwnwye al>lˇ E pˇ vyˇ tex>dy dwnwye T ån>pit tmk>apple Ak>Kk>wkez>ve>>. wpx>kwze Vvekm> Aapplem>vir wsl>v åbm> aidwmeuiywy pwyekk>k Wvx>Îm>. ÂTr> kn>nye> ple> tmˇ 45, - appleqmkz>kilyrí wse xlb>km> 50 vytòm> wsl>v ån>pˇ ÂiqWye? åmˇ WpreSye> o ve> Eˇ pq>q Vrmek Sf>Tt>tee>. Eˇ 1950Am> Ax>dzVl> fidwpq>q sm>pvm>. tmu> kq>pt>tl> pq>qám> pele> pedl> wteapplet Sitham Sam Shanmugam (Sales Rep.) HomeLife/GTA Realty Inc. Cell Office Scarborough Office Mississauga Brand New homes from builder detached 1900 sqft. double garage Price $285,000 London ON HWY 401 & University of Weston *10% Appreciation in 2 years expected 0-5 years Newer homes in Stouffville 24 hrs. Independently owned and operated Daisy Mart Brand New convenience store at Tim Hortons North of Newmarket at Leslie Main Road Renovate and Sell Old detached bungalow near University of Toronto pq>qám> l>kz> wvzyd>dve>. Mkk> ket>trmen k t>ˇk>kiz Âk iryl> Wse>t>tve>. Elb>ik  vtòm> z>z pedseilkzl> af> l>kz> Prplm> wpq>q f>tn. pered>îk>kdtb>kzl> Sl Et>Tin SQy vytòm> Ep>pD o aq p>wpd>dkt>it tmk>apple tf>ttq>kek pered>îkwqem> ån vf>tn. aît>t Ll> tn> wpy k>apple Ân> T mt ån Wped>D f>tee>. av dn> kq>q pl ASRye>kz> pyn>œ wkex>d f>t fmk>apple avr> åp>wpeˇ Vvekm> wsy>tve>, vf>tv k>apple ån>n vyˇ E k>applem>, ån>n wteul> pee>k>kqee> ån>œ Wkz>Vkz> Wkd>D f>tee>kz>. av k>applem> veu>t>ˇk> ØQÁm> teb>kz> ØQypDWy tf>it tey> ivt>t wpyir yem> o Tyvirk> kx>d dn> af>tk> kxv wpy k>apple meœvwte ån>œ wsel>l Sf>Tk>k ivt> kwz. ait teb>kwz wsyq>pît>tk> ked>dvd> kz> ån vf>tˇ. x>imywlwy av o aq ΔV. arsyl> Âtq>wkex>Î skl aq m> vey>k>kp> wpq>qv. KQk>wkq> ån>pwt wtryet fmk>apple av vewnelyl> KQk>wkq> pq>q rst>ˇk> Wkd>pˇ As>sRym>. vm>, ˇm> Wpse. An>μkp> pq>œm> idyv. feb>kz> E v avirs> sf>tk>kp> WpeWnem>. kvilwyeî E p>pe ånp> pyf>ˇ pyf>ˇ WpeWnem>. av seterxmekwv vrwvq>œs> SRt>te. tvœtlekp> Wpedp>pd>Î Vd>dwtnp> pt>trikyl> Vzm>prm> wkeîk>klewm ån ån> WteU ØQne. dwn ƒb>kz> Ít>tt> tmu> WpsWvx>Îm> åns> wsel> kz>. PiuVd>D k>kmed> kz>. as>ík>wke p>wpe wtryeml>... ØQWnn>. wsl>vn> åbm> wsel>il Ax>kz> E pˇ vyˇ virten> å ˇve kz>. atn>pn> avn> ten> ºrx aq wpq>q  mntnek x f>ˇ T ånp>wpeîkqen>. awtwpel> wsl>v ån>pˇm> ap>pdt>ten>. atn>pn> T mt ten>. fem> Vvekm> wsy>tvwre al>lwre ån>pˇ Ån> Pq k>applet> wtrywvx>îm>. Ax>k k>applet> wtrkqte? wpx> Rim, sm Rim ån>œ Ån> kt>tt> TRven>. ÂtLl> ˇim V m> Wve wsyq>pît>tk> ked>îb>kz> ån>qe. wsen>npd wsy>kwqeme - pkven> st>tysey> pepe. kerxp>wpy :- wpy kiz aidyezp>pît>t af>tk>kelm> wtedk>km> WvŒ aidwmeukz> Ws k>kp>pîkn>qn. ån>wnn>n seteinkz> wsy>kqe kwze af>ts> setinkiz aidwmeukzek vub>applevˇ. terxmek Ef>TyeVl> Prplm> wpq>q n>œ remebj kz> wvv>wvœ kd>db>kzl> veu>f>te kz>. 11 Am> q>qex>dl> veu>f>t remebj, tt>ˇv Wmit remebj ån aiuk>kp>pd>de. Prpg>st>Tn> x>imiyk> kxtsmn>peîkz> lm> WtDyv. av å T ivt>t 4000 smn>peîkz> En>Œm> Areyp>pd>Î v Kqn. ånwv Ev kxtwmit remebj ånp>pd>de. sb>k Elk>Kyb>kizÁm> pk>t Elk>Kyb>kizÁm> Au>ve pedl>kiz Ám> wtel>kep>py akt>tix, qt>tixk k>apple åzimyen tmul> irå TÁm> avq>iq Ab>Klt>Tl> wmeuwpy t>ˇm> lkzevy kiup> wpq>œt> tf>tv Elk>KyWmit A.K remebj. WmÒm> pl åît>ˇk>ked>îk>kz>: tilyelb>kent>ˇ ws wvn>q pex>dyn>, ozivk>apple wfl>lk>kn f>wten>, Ø k>applem> pedy oziv, per mkz, Wkxl> kdep, ÅUis vl>lp (vent). Ep>pD ut>tl> kilp> lv (fvrt>tnm>), kilyrí (wse xlb>km>), kilp>wprrí (AT. wpen>bt>ˇir), Elk>kx Vt>tk (fmsveym>) wprye, kilg, EizytzpT... Et>tiky aidwmeukwz wpy k>applep> ptlek pwyekt>tl> z>zn. Eiv setinkzn> adp>pidyl> Wten>QnWv tvr, inwpy kzl>l. inwpy kz> temek ivk>kp>pîpiv. mq>qiv setinkzn> adp>pidyl> Pqrel> wkeîk>kp>pîkn>qn. å t>tez, Wps>sez ån>pn setinp> wpy kzl>l. ånwv mntnekp> Pqf>t ov>wve v m> setinkz> Rf>ˇ mk>kzel> setinp> wpy kzel> aiuk>kp>pd Wvx>Îwmn V m> KWqem>. MATH, SCIENCE & ENGLISH TUITION Math & Physics taken for all grades from grade 4 to 1 st year university. Special classes in advanced functions, calculus and vectors and data management & English from grade 4 to 8. Classes available at Scarborough & Stouffville Contact: / MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

13 Canada s Oldest Tamil Newspaper En>iqy fez> åp>pd? OÎm> ƒ iqvtl>il 140,e;j cyfpy; ve;j tpjkhd Vw;wj; jho;tk;,d;wp vy;nyhuf;fk; rkkhff; fpilg;gj Neuk; xd;w jhd;. kio> ntapy;> fhw;w> Fspu;> ntg;gk;> epu;> epyk; vd;gitnay;yhk;,e;jg; G+kpapy; thok; xt;nthutuf;fk; rkkhfg; gfpug;gl tpy;iy. cyfpd; rpy gfjpfs; NrhiyfshfTk; rpy gfjpfs; ghiytdq;fshftk; cs;sd.,t;thnw,aw;ifapd; nfhlg;gdtfs; cyfpd; xu gfjpapypue;j,d;ndhu gfjpf;f NtWgl;l Kiwapy; mike;js;sd. Mdhy; Neuk; vd;gj kl;lk; cyfpd; rfy gfjpf;fk; rkkhfg; gfpug;gl;buf; fpd;wj.,e;j Neu mikg;gpy; kpftk; Kf;fpakhdjhf miktj xu ehs;. mjhtj,ugj;jp ehd;f kzpj;jpahyq;fs;. vkj tho;f;ifapy;,lk; ngwk; epfo;tfs; midj;jk; mit xt;nthd;wk; epfo;fpd;w me;j ehspd; gjptfshfnt mikfpd;wd. vdnt vkj tho;f;ifapd; mjp Kf;fpakhd fhyk; vd;gj ehk; tho;tjw;f tha;g;gf; fpilf;fk; me;j ehs; jhd;.,g;nghjk; me;j tha;g;gf; fpilj;jpug;gjhy; mij ',d;w vd;nghk;. Kjypy;,d;iwa ehs; vg;gb vd;w Nfs;tpf;fhd mtrpaj;ijg; ghu;g;nghk;. xu ehs; vdk;,ugj;jp ehd;f kzpj;jpahyq;fs; vy;nyhuf;fk; rkkhdjhf,ue;j NghjpYk; xt;nthu kdpjdf;fkhd me;jf; fhyg; gad; ghlhdj NtWgl;l ngwngwfisf; nfhlg;gj Vd;? rpyuf;f,d;gkk; kfpo;r;rpakhf mikak; me;j ehs; NtW rpyuf;f Jd;gKk; ftiyak; epiwe;jjhf miktj Vd;? NtW rpyuf;f xu ehspd; Muk;gk; kfpo;r;rp ahftk; gpw;gfjp Jd;gkhfTk; khwtj Vd;? NtW rpyuf;f Muk;gk; Jd;gkhf mike;j me;j ehspd; gpw;gfjp kfpo;r;rpahf mikfpwnj vg;gb? fbdkhff; cioj;njd; xd;iwak; fhz tpy;iyna vd;w mogtu;fs; xu GwkhfTk; rpwpa Kaw;rp jhd; Mdhy; ngupa,yhgk; vd;w nguik NgRgtu;fs; kwgwkhftk;...,g;gb vj;jid epfo;tfs; xu ehspy;! an>pe f>t Vzm>prm> vesk k k>apple: veu>vyl> se f>t ånˇ Ak>kb>kz> å t>ˇ vdvl> Vzm>prm> pt>trik YÒm> olvdvl> tvex vewnelyòm> Edm>wpŒKn>qn. EyÒmen vir Evq>iq b>kz> q>qe, qvn, fx>p k dn> pk f>ˇ wkez> b>kz>. - fn>qádn> KG Master fhyk; jtw nra;tjpy;iy. Vw;wj; jho;thf ele;j nfhs;tjkpy;iy. kdpj,dj;jf;f kl;lky;y> cyfpd; mj;jid capupdq;fsldk; mj rkkhfj; jd;idg; gfpu;e;j nfhs;fpwj. mg;gbah dhy; vkf;f kl;lk; Vd; xt;nthu ehsk; Vw;wj; jho;thf mikfpd;wj? Vd; ehk; rkepiyia,of;fpnwhk;? rkepiyia,og;gj kl;lky;y. vjpu;ghuhj rk;gtq;fsk; vk;ikj; jhf;ffpd;wdnt vd;w vkf;fs;nsna XykpLfpNwhNk vg;gb? \vdf;f Vd;,g;gb elf;f Ntz;Lk;> fltns cdf;ff; KG fz;zpy;iyah? vd;w fltisf; $l epe;jpf;fpnwhnk Vd;? jug;gl;l fhyj;ijj; jukhfg; gad;glj;jj; njupahky; jtwhd Kiwapy; gad;glj;jptpl;l> jg;gpj; jtwpf; $l mij xj;jf;nfhs;shky; jz;lidf;f cupatu; fltshf;fg;gltj Ntbf;ifahd tplaky;yth thrfu;fns!.,g;nghj ',d;iwa ehs; vg;gb vd;w,e;jf; fl;liuf;f tutjw;f Kd;du;>,d;iwa ehs; cq;fsf;f vg;gb mike;jj vd;gj gw;wpa Ra kpsha;t xd;iw Nkw;nfhz;lhy; mw;gjkhd ehs;> kpftk; ey;y ehs;> ruhrupahd ehs;> mg;gbak;,g;gbakhd ehs;> kpf Nkhrkhd ehs;> $lhj ehs;> rupapy;yhj ehs;> vjpu;ghuhj rpf;fy;fisj; je;j ehs;> tpbe;jpuf;fnt $lhj ehs; vd VjhtJ xd;iwf; $Wfpd;Nwhk;.,t;thW Vd; $WfpNwhk;> vij mbg;gilahf itj;jf; $Wfpd;Nwhk; vd;w vg;nghjhtj xu kpsha;t nra;fpd;nwhkh> vd;why;,y;ynt,y;iy. kpsha;t vjw;f? vd;d ele;jj vd;gj cwf;fj;jf;fg; NghFKd;du; njupfpwnj> vd;w,dpnkyk; $whky; xt;nthu ehisak; rpwg;ghd Kiwapy; vg;gb kpsha;t nra;tj vd;gj gw;wpak; me;j kpsha;tpd; ed;ik vd;d vd;gj gw;wpak; gfpu;e;j nfhs;tnj vdj Nehf;fk;. ehk; tho;tjw;ff; fpilf;fpd;w xt;nthu ehsk; vkf;fj; jug;glfpd;w mw;gjkhd tha;g;g vd;gij ehk; kwf;f KbahJ. Mdhy; xt;nthu ehsk; cwf;fj;jpy;,ue;j vok; NghJ me;j tha;g;gf;f ed;wp $Wfpd;wtu;fs; vj;jid Ngu;? fz; tpopj;jtld; New;iwa njhlu;r;rpfs; epidtf;f te;jtplfpd;wd. mjpypue;nj me;j ehs; Muk;gkhfptpLfpwJ. New;iwa njhlu;r;rpfs; cwf;fj;jf;fg; NghFk;tiu,d;W vd;dk; nghd;dhd ehis tpoq;fp tplfpd;wd.,d;w vd;gj thu;j;ijapyk; New;W vd;gj tho;f;ifapyk; tpisahbf; nfhz;buf;fpd;wd. Nghjhf;Fiwf;F ehis vd;gjk; mjd; fhy mtfhrj;ijf; fuj;jpy; vlf;fhky;,d;iw tpoq;fptplfpwj. xl;l nkhj;jj;jpy; ',d;iw njhiyg;gtu;fs; jhd; mjp nguk;ghyhdtu;fs;.,d;w vd;gj njhiyf;fg;glkhdhy; mij vg;gb kpsha;t nra;a KbAk;> mj jhd; if eotpg; Ngha;tpl;lNj vd;w ftiyg;glhjpu;fs;.,d;wpypue;j epq;fs; mijr; nrhe;jkhf;fpf; nfhs;syhk;. Kjypy; ehk; vt;thw xu ehis mjhtj ',d;iw kjpg;gpl nra;fpd;nwhk; vd;gijg; ghu;g;nghk;.,d;iwa ehs; ey;yjh my;yj nfl;ljh vd;gij ehk;,d;w ngw;wf;nfhz;l ngwngwfis mbg;gilahf itj;j kjpg;ngl nra;fpd;nwhk;. ey;yit fpilj;jpue;jhy; ey;y ehs; vd;fpnwhk;. ey;yd my;yhjit fpilj;jpue;jhy; nfl;l ehs; vd;fpnwhk;. Mdhy; cz;iknah Ntwhf,Uf;fpd;wJ.,d;W vd;w me;j ehs; ehk; tho;tjw;fhd xu tha;g;igj; je;jnj my;yhky; vkf;f ey;yijak; nra;atpy;iy nfl;lijak; nra;a tpy;iy. ehkhfj; jhd; ey;yijak; nfl;lijak; mwtil nra;j nfhz;nlhk;. mwtil vd;why; tpijg;g mtrpaky;yth! Mkhk;> fle;j Nghd ',d;w fspy; mjhtj New;Wf;fspy; ehk; tpijj;j tpijfspd; tpisr;rypy; ehk;,d;w ngw;wf; nfhz;lit jhd; me;j mwtilfs;. fhyk; vdk; tpis epyj;jpy; ey;yij tpijj;jhy; ey;yij mwtil nra;nthk;. jpaij tpijj;jhy; jpaij mwtil nra;nthk;. vdnt tpijfs; vkj njupthftk;> tpijj;jtu;fs; ehkhftk;,uf;fk;nghj mwtiliag; gw;wp Mde;jg;gLtjpNyh my;yj mywtjpnyh vd;d gad;?,g;nghj ehk; New;iwa tpijfspd; tpisr;ry; jhnd,d;iwa mwtil vd;gij mwpe;j nfhz;nlhk;. mjdhy;,d;w vd;gij kjpg;gpl nra;tj,d;w vkf;ff; fpilj;j mwtilahy; my;y vd;gijak; njspthfg; Gupe;J nfhz;nlhk;. vdnt ',d;iwa ehs; vg;gb vd;gij kjpg;gpltj,yfthf;fg; gl;ltpl;ljy;yth?,ue;jhyk;,d;ndhu Kiw gfpu;e;jnfhs;nthk;. mjhtj> cwf;fj;jf;fg; NghF Kd;du;>,d;W vd;w tpis epyj;jpy; ehk; vij tpijj;njhk; vd xu kps; ghu;it nra;tj jhd;,d;iwa ehis kjpg;gpl nra;ak; xnu Kiw. mg;nghj jhd;,d;iwa tpijfs; jukhf,ue;jhy; jhd; ehisa mwtil rpwg;ghf mikak; vd;w tpopg;gzu;tk; Vw;gLk;. - ed;wpald; Nf.[p kh];lu; aimtyn> applerl> - Words of Peace - MAHARAJI - md;g> mikjp> Mde;jk;> flts; vdg; gy ngah; nfhz;l mioj;jhyk; tplak; xd;wjhd;. epq;fs; ntspna NjLk; Mde;jKk; epk;kjpak; cq;fspd; cs;nsjhd; cs;sj. NjLq;fs;. vy;yh,lq;fspyk; NjLq;fs;. fpilf;ftpy;iy vd;why; vd;dplk; thuq;fs;. mjid epq;fs; cq;fs; tho;tpy; mdgtpg;gjw;f vd;dhy; cjtpnra;a KbAk;. - k`uh[p / tmul> mhrejyn> irkz> On DVD On TV,ytr DVDf;F Saturdays at 11:00 am mioaq;fs; Rogers Cable Channel - 20 (416) Bell Express vu Channel Tel: Vzm>prm> MARCH 15,

14 Wf imrt>ˇ! \ehd; vd;d nra;jhyk;,tu; VjhtJ xu Fiwiaf; fz;lgpbr;r rdpad;> %Njtp> foij vd;w rjh er;rupj;jf; nfhz;nl,uf;fpwhu;> Iah. vjpu;j;jg; Ngrpdhy; Nfhgpf;fpwhu;. ehd; VNjDk; njhopy; ghu;f;f Ntz;Lk; vd;w vlf;fk; Kaw;rpfisj; jlf;fpwhu;. jhd; epidg;gijna Kbf;fpwhu;. vdj tsu;r;rpiaf; nflf;fpwhu;. \,yq;ifapyk;,tu;,g;gbj;jhd;. fdlhtf;f te;jk; jpue;jpaghby;iy. vd;id mlf;fp xlf;fp mbikahf itr;rpuf;fg; ghu;f;fpwhu;. Mz;fs; ngz;fis mlf;fp Ms;tJ njd;wnjhl;nl,ue;jtuk; xu tpahjpjhd;. fhyk; khwpf;nfhz;l tutij Mz; tu;f;fk; czu;e;j nfhs;tjhfj; njupatpy;iy. nghwikf; Fk; xu vy;iyaz;l Iah.,tupd; ru;thjpfhuj;jpypue;j ehd; tpljiy ngw tpuk;gfpnwd;. vd;dhy;,tnuhl,uf;f KbahJ. vdf;fr; Rje;jpuk; Ntz;Lk;. $wpkbj;jts; mts; - tof;fhsp. mtspd; nrhw;fspd; njhdp epjthdpd; %r;irf; nfhq;rk; #lhf;fpaj. Kfj;jpd; flik mts; gl;l nfhlikia mtuf;fj; Jy;ypakhf;fpaJ. mtu; fz;fs; gpujpthjpia Nehf;fpd. \Iah! ehd; tof;fkhd cj;jpnahfj;jld; thu KbtpYk; gfjpneu Ntiy nra;j tufpnwd;. FLk;g eydf;fhf khlha; ciof;fpnwd;. Ntiyahy; fisj;jg; Ngha; te;jhy; xu NjePu;$l vdj kidtp Nghl;Lj; jutjpy;iy. fhiyapy; epj;jpiuahy; vok;g xd;gj xd;gjiu kzp nry;yk;. Vd; vd;w Nfl;lhy; epk;kjpahfj; Jhq;ff;$lr; Rje;jpuk;,y;iyah vd;w Nfl;fpwh. \jdj Rje;jpuj;ijg; gw;wpf; fijf;fpd;wt vdj Rje;jpuj;ijg;gw;wpr; rpwpjk; rpe;jpg;gjpy;iy. ehd; fypahz tplfsf;f Ntl;b rhy;itald; Gwg;gl;lhy; gl;bf; fhl vd;w gfpb gz;zfpwh. Ntl;b rhy;it vkj Njrpa cil. fdlhtf;f te;j gpd;du;,t vkj Njr toikfisg; gpw;nghf;fh dit vd;w xjf;fpj; js;sfpd;wh. \r%f Nritnadr; nrhy;yp,ut Neuq;fspYk; Cu; Cuhfj; jpupapwh. tpl;il ehd;jhd; $l;bj; Jilf;fpNwd;. ghj;jpuq;fisak; ehd;jhd; fotp itf;f Ntz;b apuf;f. ngz; cupik Ngrpg; gy,sk; FLk;gq;fisg; gpupj;jitj;j Ntbf;if ghu;f;fpwh. Ngrpf; fypahzk; nra;tj gpio vd;fpwh. $bj; njunthuk; nfhq;rpj; jpuptj rup vd;fpwh.,tw;iw vy;yhk; vd;dhy; Mjupf;f KbahJ. ehd; jkpod;. fdlhtf;f vd;d> re;jpu kz;lyj;jf;fg; NghdhYk; jkpodhfnt thontd;. \,t vd;idg; gl;bf;fhl gl;bf;fhl vd;w tpl;by; kl;lky;y> ntspapy; Ml;fSf;F Kd;dhYk; gfpb gz;zfpwh.,t;tpj mdgtq;fsk;,d;w mt cq;fsf;fj; njuptpj;j fuj;jf;;fsk;,ttld; $b thojy;,dp Kbahj fhupak; vd;gijf; fhl;lfpd;wd. mt Nfl;Fk; tpthfuj;ij epq;fs; toq;fyhk;. vdf;f Ml;Nrgid wvapplezeim... 15Am> pk>kt>wted s>s fztupd;,j;jifa epiyf;ff; fhuzk; vd;gij kidtp Gupe;J nfhz;lhh;. fztupd; jhahh; gps;isfis jd;dplk;,ue;j kpftk; md;dpag;glj;jpak;> ghrj;ijf; fhl;lhj tsh;j;jf; nfhz;lnj jdj fztupd; epiyf;ff; fhuznkd;gijg; Gupe;J nfhz;lhh;. cly;> kd MNuhf;fpak; nfhz;l gps;isfshf tsh;f;f Ntz;ba nghwg;g ngw;whuplk; cs;sj vd;gijak;,e;j cz;ikf; fij vlj;jf; fhl;lfpd;wj. Nfhgj;ij Kw;whfg; Gijf;Fk; gof;fj;ij mth; rpw taj Kjy; gofpf; nfhz;lhh;.,t;thwhd jd;ik nfhz;lth;fis khw;wtj kpftk; fbdkhdjhdhyk; mtuf;nfw;g $b tho;gth;fs; jq;fs; nraw;ghlfis khw;wp xj;jpirt nfhz;lk; gbg;gbahf mth;fs; Gupe;J jk; gof;fj;ij khw;wk; tiu nghwik fhj;jf; nfhs;tjk; XusTf;NfDk; epiyikiar; rph; nra;ak; vd;w $wg;glfpwj. nghuj;jkhd Neuj;jpy; cstsj; Jizia ehb MNyhrid ngw;wf;nfhs;tj kpftk; Kf;fpakhdJ.,e;jf; Fiwghl;ilr; rpuhf;ftjw;fhf cstsj; Jizahsh; fs; MNyhrid toq;fthh;fs;. jq;fs; Fiwfis khw;w Ntz;Lk; vd;w tpug;gk; Vw;gLtJ Kf;fpakhdJ. ntfshik nfhz;l tho;tjpy; xt;nthutupd; jdpj;jtkhd gof;fq;f Sk;> jd;ikfsk; Kf;fpakhdit. FiwghLfs;,Ug;gpd; mtw;iw,dk; fz;l epth;j;jp nra;tjpy; njhlh;gs;nshh; jpwe;j kdjld; nraw;gl Ntz;Lk;. md;ghd thrfh;fns! toik Nghyhf,d;Wk; ntfshik nfhz;l tho;tjld; njhlh;gs;s rpy tplaq;fis ciuahbf; nfhz;nlhk;. cq;fs; vz;zq;fis vojp mdg;gq;fs;. mlj;j,jopy; kpz;lk; re;jpg;nghk;. njhluk;...,y;iy.,t;tpjk; mtd; - gpujpthjp.,uz;nlhu FWf;Ff; Nfs;tpfSld; tprhuizia Kbj;Jf;nfhz;L epjthd; Ngrj; njhlq;fpdhu;. \epq;fs;,utuk; gbj;jtu;fs;. jpukzk; Gupe;J,Ugj;ije;J tulq;fs; FLk;gk; elj;jpapuf;fpwpu;;fs;.,yq;ifapy; ele;j,df; fytuj;jpypue;j jg;gp ntspnawpf; fdlhtf;f te;j mfjp Nfhupa mjpl;lrhypfs;.,q;f tho;e;j MW tulq;fsf;fs; cq;fs; xnu kfsf;fj; jpukzkk; elj;jpapuf;fpwpu;fs;. Mf> ngupjhd gpur;ridfs; vjtk;,y;yhj epq;fs; tpthfuj;ijg; ngwj; jpu;khdpj;jpug;gj tpag;ghf,uf;fpwj. \fdlhtf;f te;jgpwfjhd; cq;fs;,utuf;fkpilapy; fuj;j NtWghL Vw;gl;bUg;gij czukbfpwj. FLk;gk; vd;w,ize;j gpwf ehd; NtW ep NtW vd;dk; vz;zj;jf;nfh fztd; kjpg;gf;fupatd; ngz; mtdf;fr; Nrit nra;antz;bats; vd;w thjj;jf;nfh,lk;,y;iy. \FLk;gk; md;gpd; mj;jpthuj;jpy; fl;b vog;gg;gltj.,e;j md;g cq;fsplj;jpy;,g;nghoj,y;yhky;,uf;fpwj. kpz;lk; $WfpNwd; fztd; kidtp vd;w KiwapNy cq;fsplj;jpy;,uf;fntz;ba md;ig vd;dhw; fhz Kbatpy;iy. \md;g jl;btpl cile;jtplk; fz;zhb ay;y. ntl;lntl;lj; jiof;fk; thio. epq;fs; epidj;jhy;,g;nghojk;,e;j md;ig tsu;f;fyhk;. md;g tsu;e;jhy; fuj;j xw;wikak; xutiu xutu; Gupe;Jnfhs;Sk; czu;tk;,ay;ghfnt tuk;. Mz; ngz;,utuk;,ize;j nraw;gltnj,y;ywk;. mjw;ff; fuj;j xw;wik kpftk; mtrp ak;. \,g;nghoj cq;fsf;fpilnaas;s fuj;j NtWghL #o;epiy NtWghl;lhy; voe;jpuf;fpwj. Mdhy; epq;fs;,utuk; xnu fyhr;rhuj;jpd; gpd;dzpapy; tsu;e;jpug;gjhy;,jid xu ghjfkhd fuj;j Kuz;ghlhf ehd; fujtpy;iy. xutuf; nfhutu; nfhq;rk; tpl;lf; nfhlf;fk; kdg;ghd;ikahy;,jid,yfthfnt jpu;j;jf; nfhs;syhk;. \vdpdk; FLk;gg; gpur;rpidfshy;,q;f eilngw;w gy jw;nfhiyr; rk;gtq;fisf; fuj;jpw;nfhz;lk; gpupt md;gpid tsu;f;f cjtk; vdf; fz;lk; xutul fhyk; cq;fisg; gpupe;jpuf;fk; gbak;,f;fhyg; gfjpf;fs;sk; cq;fshy; xd;w Nru;e;J tho Kbahj tplj;j> tpz;zg;gpj;jhy; tprhuizapd;wp cq;fsf;f tpthfuj;j toq;fg;glk; vd;wk; jpu;g;gspf;fpd;nwd;. rpwpj Neuj;jpy; jpu;g;gg; gj;jpuj;jld; thjpak; gpujpthjpak; ntspna te;jdu;. fztdpd; Kfk; #upad; vd;why; kidtpapd; Kfk; jhkiu. mq;fk;,q;fk; ghu;j;jtpl;lr; #upad; njhlq;fpaj: \ep,g;gbj; Jzpr;ryhfg; NgRtha; vd;w ehd; vjpu;ghu;f;ftpy;iy. Jzpr;ryhtJ fpzpr;ryhtj! Ml;fs; gfpbgz;zpdhy; vd;d nra;fpwnjd;w nfhq;rkhtj epidr;rg; ghu;j;jpash? \MUf;F mg;gh njupag;nghfj? epjp kd;wj;jpny vq;fil Ml;fs; MUNk,y;iy. Rk;kh gag;glhnjak;. ck;ikak; vd;idak; kfisae; jtpu NtW ahuf;fnk,e;j tprak; njupa tuhj. \epjpf;fj; njupaky;ny! \epjthd;jhd; jpu;g;igj; je;jpuf;fpwhu;.,jdhy ahuf;fk; el;lkpy;iy. vkf;ff; nfhq;rk; mjpfk; gzk; jutjhy; murhq;fkk; Fl;br;Rtuhfg; Nghtjpy;iy. \vq;fil kdr;rhl;rpjhd; Fl;br;Rtuha;g; Nghr;R. tpthfuj;j Neu;ikuj;jha;g; Nghr;R. \Ngrhky;,Uk;. epuk; rk;kjpj;jj;jhnd tof;fg; Nghl;lJ.,g;Ngh vy;yhk; KbQ;rhg;gpwF Qhdk; te;j Ms;khjpup myl;bwpu;.,e;jhuk;>,e;jg; gj;jpuj;ijf; fhl;bg; nghjeyg;gbf;f tpz;zg;gpak;. kfsld;,uf;fg; Nghtjhfr; nrhy;yp mtspd;iu tpyhrj;ijf; nfhlk;. xd;wha;,ue;j fhyj;jpy; je;;jijtpl,uz;lha;,ug;gjw;f murhq;fk; mjpf gzky;ny jug;nghfj. mijg; ngw;wr; re;njhrkhf thoj;jhnd,e;j Ntiy vy;yhk;. kvg V. kf>tvnm> MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

15 Canada s Oldest Tamil Newspaper wvapplezeim (Calm) - 10 \,znuup Njha;td;d,d;dh nrapdk;: Gzupd; ntfshik ed;w (Fws; 308 mjpfhuk; 31 ntfshik) vd;w jputs;stupd; jpuf;fwsld;,d;iwa ciuahliy Muk;gpg;Nghk;. \gy Rlh; cila neug;gpy; Njha;e;jhw;Nghd;w Jd;gq;fis,ioj;j xutd; el;gf; nfhs;thdhapdk; mtdplk; Nfhgq; nfhs;shjpuj;jy; ey;yj vd;gj,f;fwsf;fhd jkpowpqh; e.rp.fe;ijah mth;fspd; fuj;jiu MFk;. ekf;fj; Jd;gq;fis,ioj;jth;fs; kpjk; $lf; Nfhgk; nfhs;sf;$lhj vd;w,e;jf; Fws; $wpf; nfhz;lhyk;,t;thwhd epiyikia eilkiwg; glj;jtjw;fupa kdg;gf;ftj;ijg; ngw;wf;nfhs;sjy;,yfthd tplaky;y. ntfshik nfhz;l tho;tjw;fhd topkiwfisg; gw;wp Ma;T nra;ak; Kaw;rpapy;,t;tplaj;Jld; njhlh;gs;s ehd;f gof;fq;fs; (Behaviours) my;yj njhlh;ghf;fy; tbtq;fs; (Communication Styles) gw;wp ehq;fs; mwpe;j nfhs;tj Kf;fpakhdJ. nrayw;w my;yj rfpg;gj;jd;ik nfhz;l gof;fk; (Passive Behaviour or Passive Communication Style) KjyhtJ tif.,e;j tifahd gof;fj;ijf; nfhz;lth;fs; jq;fsj fuj;jf;fis my;yj czh;tfis ntspg;glj;j tijj; jtph;j;jf; nfhs;thh;fs;. mth;fsj cupikfis my;yj Njitfisg; ngw;wf; nfhs;shj tpl;l tplthh;fs;.,t;thwhd gof;fk; my;yj njhlh;ghf;fy; Kiw Vw;gLtjw;F mth;fspd; Fiwthd Ra nfsutj; jd;ik fhuzkhf mikfpd;wj.,t;thwhd gof;fk; nfhz;lth;fs; jq;fisf; ftdpj;jf; nfhs;s Kbahjth;fs; vd epidj;jf; nfhs;fpd;whh;fs;.,th;fs; kd moj;jk;> Fog;gk; nfhz;l mtjpg;glfpwhh;fs;. kw;wth;fs; jkj czh;tfisg; Gupe;J nfhs;tjpy;iy vd;wk; vz;zpf; nfhs;thh;fs;. NkYk; jhq;fs; gykw;w,ug;gjhftk;> jq;fisg; gw;wpf; ftdk; vlf;f KbahJs;sjhfTk; Ra fuj;jf; nfhz;lth;fshf,ug;ghh;fs;.,uz;lhtj tifapdh; Mf;fpukpg;Gg; gof;fk; my;yj njhlh;ghf;fy; Kiw (Aggressive Behaviour or Aggressive Communication Style) nfhz;lth;fs;.,th;fs; jq;fs; fuj;jf;fis my;yj czh;tfis kw;wth;fspd; cupikfs; ghjpf;fg;glk; tpjkhfj; njuptpg;ghh;fs;.,jw;fk;,th;fsplk; cs;s Fiwthd Ra nfsutnk fhuzkhfk;.,e;jg; gof;fj;ijf; nfhz;lth;fs; kw;wth;fis Mf;fpukpj;Jk;> kw;wth;fis mlf;ftjw;f eifr;ritahfg; NgrpAk;> jhf;fpg; NgrpAk; nfhs;thh;fs;. jk;ikr; #ots;sth;fis mbf;fb Fog;gpAk;> mr;rwj;jpak; nfhs;thh;fs;. kw;wth; fisg; ghh;j;j epq;fs; xd;wf;fk; cjthjth;fs; vd;wk; nrhy;ypf; nfhs;thh;fs;. jhq;fns vy;nyhupyk; Nkyhdth;fs; vd;w fujpf; nfhs;thh;fs;. %d;whtj tif nrayw;w Mf;fpukpg;Gg; gof;fk; my;yj njhlh;ghf;fy; Kiwiaf; nfhz;buj;jy; (Passive Aggressive Behaviour or Communication Style).,e;jg; gof;fk; nfhz;lth;fs; nrayw;wth;fshf fhl;bf; nfhz;l Nfhgj;jpd; tag;gl;l,ug;ghh;fs;. jpiukiwtpy; jq;fsj Nfhgj;ij nraw;glj;jthh;fs;. njhlh;gs;sth;fisg; Gwf;fzpj;Jk;> ntspg;gilj;jd;ik,y;yhkyk; ele;j nfhs;thh;fs;. njhlh;gs;sth;fspd; Kd;Ndw;wj;jpw;F jilf;fy;yhf,ug;ghh;fs;. fztd; kidtpahf,ue;jhy; ghypay; njhlh;gpidg; ghtpj;j mlf;f Kaw;rpg;ghh;fs;. jkf;fs;ns Ngrpf; nfhs;thh;fs;. mth;fs; Nfhgk; nfhs;fpd;whh;fs; vd;gij Vw;Wf; nfhs;stk; khl;lhh;fs;. ehyhtj tif tw;gwj;jk; gof;fj;ij my;yj njhlh;ghf;fy; Kiwiaf; nfhz;lth;fs; (Assertive Behaviour or Communication Style).,th;fs; jkj fuj;ij ntspg;gilahfj; njuptpg;gjld; kw;wth;fspd; cupikfis kpwhkyk; ghh;j;jf; nfhs;thh;fs;.,th;fsplk;,uf;fk; mjpfkhd Ra nfsutk;,jw;fhd fhuzkhf mikfpd;wj. jq;fsj czh;tfs;> Neuk;> Ra ngwkjp vd;gtw;iw ghjfhj;jf; nfhs;thh;fs;. kw;wth;fs; $Wtij ed;f ftdpg;ghh;fs;. ey;y fz; njhlh;ig Vw;gLj;Jthh;fs;. mikjpahd Kiwapy; jkj fuj;jf;fisj; njuptpg;ghh;fs;. kw;wth;fspd; czh;tfis kjpj;jf; nfhs;thh;fs;. jq;fs; tho;it xu fl;lg;ghl;bw;fs; itj;jf; nfhs;thh;fs;. ehq;fs; vy;nyhuk; ntfshikald; tho;tjw;f,e;j tifahd jd;ikiaf; nfhz;buf;f Ntz;Lk;. Nkw;Fwpg;gpl;l ehd;f tiffspy;,j kl;lnk Vw;GilaJ. Vida %d;wk; vjph; kiwahdit vd;gij ehq;fs; Gupe;J nfhs;s Ntz;Lk;. nrayw;w Mf;fpukpg;Gg; gof;fk; (Passive Aggressive Behaviour) nfhz;lth;fspd; jd;ikia vlj;j tpsf;fk; xu cz;ikf; fijiaf; ftdpg;nghk;. xutupd; rpw tajpy; Vw;gLk; FLk;gr; #o;epiy,t;thwhd jd;ik nfhz;lth;fshf khw;wp tplfpd;wj. NkYk; capupay;> r%f fhuzpfsk; ghjpg;ig Vw;gLj;Jfpd;wd. xu FLk;gj;jpy; fztd; epiyaw;w khwglk; nraw;ghlfsld; fhzg;glfpd;whh;. mtupd; kidtp mbf;fb mtupd; nraw;ghlfs; %yk; Fog;gkhd epiyapy;,uf;fpd;whh;. fztdf;f gpbj;j czt vjntd kidtpahy;,dk; fhz Kbtjpy;iy. jdj Ntiyfisj; jhnd ghh;j;jf; nfhs;thh;. mtuf;f ghypay; njhlh;gpy; ehl;lk;,y;iy. jdj tho;f;iff;f kidtp Njit,y;iy. Mdhy; kidtp gpupe;j nry;tijak; tpuk;ghjtuhf,uf;fpd;whh;.,e;j epiyapy; fztupd; jhahh; %yk; mth; rpw guhaj;jpy;,ue;j vt;thw tsh;f;fg;gl;lhh;> vjw;fhf jdj fztd;,j;jd;ikiaf; nfhz;buf;fpd;whh; vd kidtp Muha;e;jpUf;fpd;whh;. jhahh; rpwtajpy; tsh;j;j tpjnk - akx - wted s>s 14Am> pk>km> Tel: Vzm>prm> MARCH 15,

16 kdf>t Etu> wted s>s nja;t ek;gpf;if: nja;t ek;gpf;if vg;gbj; njhlq;fpaj? gz;ilf;fhyj;jpy;> kdpjuhy; gy,aw;if tplaq;fs; gw;wp KOikahfr; rpuzpf;f Kbatpy;iy. thdk;> G+kp> R+upad;> re;jpud;> nts;sp> kio> fly;> MW> kpd;dy;> Kof;fk;> epy mjpu;t> Rdhkp> Gay;> nts;sk;> tul;rp> vupkiy vd;w gy tplaq;fs; vg;gb cuthfpd;wd vd;gj nguk; GjpuhfNt,Ue;jJ. jpug;jpahd tpilfs; fpilf;fhj tplj;jk;> cz;ikahd tpsf;fq;fis mwpanth> fpufpf;fnth $ba Mw;wy;,y;yhj fhuzj;jpdhyk;> jkf;f kpftk; nrsfupakhf>,tw;iw vy;yhk; nra;gtu; flts; vd;w xutiur; rpu~;bj;jhu;fs;. fhyk; fhykhf> jq;fs; jq;fs; NjitfSf;Fr; rhjfkhfg; gy cg nja;tq;fisak; cuthf;fpdhu;fs;. cyfpny> kdpju;fsf;fs; eilngwk; gytpjkhd r%ff; Fw;wr;nray;fisf; Fiwg;gjw;F,e;jj; nja;t ek;gpf;if kpftk; cjtpahf,ue;jj. murdhy; KONeuKk; kf;fisf; fhg;ghw;w Kbahky; NghfNt> kf;fspilna nja;tgaj;ij cz;lhf;fp> mj;nja;tk; 24 kzpneukk; kdpju; vy;nyhiuak; fz;fhzpj;jf; nfhz;bug;gjhftk;> mtu;fs; nra;ak; ey;y> nfl;l nray;fs; ahtw;iwak; mtu; fzf;nflj;j> mjd;gb mtu;fis> mtu;fs;,we;jgpd; nrhu;f;fnyhf nrsfupaq;fisak; my;yj eufnyhf rpj;jputijfisak; mopg;ghu; vd;w ed;whfnt kf;fis %isr;ryit nra;j mjpy; ntw;wpak; fz;lhu;fs;. Mdhy;> fhyk; Nghfg;Nghf> gy gy rkaq;fsk;> NtW NtW flts;fsk; cuthf;fg;gl;l> jj;jk; fltsu;jhd; ngupatu; vd;w rz;ilfspdhy;> epidj;jjpyk; ghu;f;f Nkhrkhd tpistfs; cuthfp ntbf;fk; Nghu;fspdhy; gy;yhapuf; fzf;fpy; capu;r;nrjkk;> nghul;nrjkk; wteul>ïd>pm> - v b>kel wteilwfek>apple En>Ql> E f>ˇ 2500 v dm> vir ån>n fdk>applem>? o aq º vmen wteul>ïd>p alsl>: tpioe;jnfhz;nl,uf;fpd;wd. mj;njhl> kf;fspd; FUl;L ek;gpf;iffisg; ghtpj;jg; gzk; nra;ak; Vkhw;Wg; Ngu;topfs; gy Ntlq;fspy; ngufpak; tpl;ldu;. tpopg;gzu;tpd; fhuzpfs;: - kdpjd; jd;dhy; KbahJ vd;w vz;zpapue;j gy tplaq;fis etpd njhopy;el;gk; %yk; fz;l gpbj;jik. - kdpjdf;f Ntz;badit vy;yhk; fpilj;j>,iwtidf; Nfl;Lg; ngw NtW xd;wk;,y;yhjik. - fltns vy;yhk; elj;jgtu; vd;why; mtu;jhnd f~;lq;fisak; nfhlg;gtu; vd;gij czu;e;jik. - flts; vy;yhnk czu;gtu; vd;why; vjw;fhf f~;lq;fs;> moptfs;> nfhiyfs;> nfh^uq;fs;> mepahaq;fs; gw;wp mtuf;fg; gy tpjkhd $l;lg; gpuhu;j;jidfs; %yk; Vd; mwptpf;f Ntz;Lk;? - fltisg; Gfo;e;jhy;> Nghw;wpdhy;> F~pg;gbj;jpdhy; Nfl;lijj; juthu; vd;why; mtu; vd;d fltsh? kdpjdh? - mtnu vy;yhk;,af;fgtu; vd;why; ehk; nra;ak; ey;yit> nfl;lit vy;yhnk mtu; nray; jhnd? - fltspd; gps;isfs;> mtjhuq;fs; vd;w $wpf;nfhs;gtu;fns Neha;tha;g; gltjk;> nfhiy nra;ag;gltjk; vg;gb?,tu;fs; vg;gb jk; gf;ju;fisf; fhg;gw;wthu;fs;? - mw;gjq;fs; nra;j fhl;lk;,tu;fs;> rpw nghul;fs; my;yhj> ehbtuk; mbatu;fs; tpuk;gk; Fwpg;gpl;l xd;iw cuthf;fpf; fhl;bdhu;fsh? - fu;k tpjpg;gb vkj ghtk; ahuf;nfh kwgpwg;gpy; Ngha;r; NrUk; vd;why; kdpjd; Fw;wr; nray;fs; nra;tj mjpfupf;fk; vd;gj cz;ik. - ghtj;ijr; nra;j gpd;du; fltis Ntz;bdhy; mtu; kd;dpg;ghu; vd;why;> mtu; ahu; fltsh? - vy;yhk; flts; rpj;jk; vd;why;> vkf;f vd;d> vg;g> vt;tst> vq;nf NtZk; vd;w fltsf;nf cj;jut NghLk;> njupag;glj;jk; mstf;f ehk; vd;d fltspyk; ngupatu;fsh?,g;gbg; gytpjkhd Gupe;Jzu;Tfspd; gpd;du; kdpjd; cuthf;fpa fltspd; Njit rpwpj rpwpjhf muk;gj; njhlq;fpaj. me;j cyfpy; 90% kj ek;gpf;if,y;yhjtu;fs;: mlj;j 500 tulq;fspy; gbg;gbahd tpopg;gzu;tpd; gpd; kj ek;gpf;ifak;> flts; NjitAk; gpd;tuk; fhuzq;fspdhy; Nja;tilAk;. - kjek;gpf;if,y;yhj ehl;l kf;fs; vy;yhk; mjp cau; nry;tr; nropg;nghl rpwg;ghd tho;f;ifj; juj;jpidf; Vzm>prm> pt>trikiy Eixyt> tzt>tl> vesp>ptq>apple Eˇ Ab>Kl lt>tn> Í b>ky tmu> vdvm> - Ak>km>: wsl>lt>ˇir sf>trkesn> - nfhz;bue;jhu;fs;. fy;tpapy; cau;ik nfhz;l gy Gjpa etpd rhjdq;fisf; fz;l gpbj;jhu;fs;. - kjnk vy;yhk; vd;w jpupe;j ehl;l kf;fs; kpftk; Fiwe;j tho;f;ifj; juk;> fy;tpapd;ik> nghushjhu tpo;r;rp> gl;bdp> gq;rk; fhuzkhfr; nropg;ghd ehlfisf; ifnae;jp epw;f Ntz;b,Ue;jJ.,tu;fs; f~;lg;gl;l ciof;fhj> Rygkhd topapy;,iwtd; nfhlg;ghu; vd;w ek;gpf; nfl;lhu;fs;. - flts;jhd; nra;jhu; vd;w ek;gpa,aw;if Kjypa gy tplaq;fis kdpjd; jdj fl;lg;ghl;bds; nfhz;l te;jhd;. - flts; vd;w $wg;gl;ltuf;f gpw;fhy Kd;Ndw;wq;fs; gw;wp xu rpwpa mwpt$b,y;yhj> mtu; fw;fhy MAjq;fs;> tho;tpy;> mk;g kw;wk; khl> ML> Fjpiu> xl;lfk;> gz;b> foij> Fuq;F vd;w rpw tl;lj;jpds; kl;lk; epd;wij czu;e;jhd;. - flts; vdg;glgtu; njhlf;fk;> KbT,y;yhj gy gupkhzq;fs; cs;stuhf,ue;jhy;jhd;,t;tst rpu~;bfisak; guhkupf;f KbAk;. mg;gbg;gl;ltiu ehy gupkhzj;ij kl;lnk czuf;$ba,e;j kdpjdhy; czug;gltj vd;gj Kbahj fhupak;. - kdpjd;,q;f cs;s nrhu;f;fj;ij tpl;l>,d;dk; Nguthf; nfhz;l Vd;jhd; fw;gidapy; nrhy;yg;glk; nrhu;f;fj;ij milantz;lk; vd;w Nguhir nfhs;s papplet 06 Ntz;Lk;? - kjek;gpf;if> flts; gak; vd;gd xutupd; kd moj;jq;fisak;> ftiyfisak; Fiwg;gjw;fhd> MWjy; juk; %isiag; gjg;glj;jk; Kiw ahfk;. Mdhy;> etpd Gj;jp[PtpfSf;F flts; vd;w xd;w Njitapy;yhJ xu ntwk; ntwikapny jpahdk; nra;j,nj gyidg; ngwyhk;.,t;tpjkhf kdj;ij xuepiyg; glj;j Kbahjtu;fSf;F khj;jpuk; xu caupa Nghyp];> flts; Njitaha;,Uf;Fk;.,j;jifa fhuzq;fspdhy;> gpw;fhy kdpjd; fltsf;nf xu Fk;GL Nghl;L tpl;lhd;. flts;,uf;fpwhnuh my;yj,y;yhky; Ngha;tpl;lhNuh vd;w ngupjha; myl;bf;nfhs;sj; jahuha;,y;iy. vd;whyk;> xu rpy goikthjpfs; cyfpd; rpy %iyfspy;,ue;j> mtu;fspdhy;,d;dkk; tpsq;fhj rpy tplaq;fisf; flts;jhd; nra;fpwhu; vd;w $wpf;nfhz;l nrhu;f;fj;jf;fg; Nghtjw;fhf,iwtidj; njhlu;e;j F~pg;gLj;jpf; nfhz;l,ug;ghu;fs;.,j;jld;,e;j mwptil njhiy Nehf;fy; KbtilfpwJ. epq;fs;,d;dk; rw;w tpupthd Mq;fpy %yf; fl;liuia thrpf;f tpug;gpd; njhlu;gfsf;f: (Kw;Wk;) MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

17 Canada s Oldest Tamil Newspaper Tel: Vzm>prm> MARCH 15,

18 appleuf>itkz> vzrd>îm>... 04Am> pk>kt>wted s>s Vw;glg; Nghfpd;wd. mtw;wpy; ve;j jhf;fj;jpd; kpj cq;fs; Foe;ijf;F kpfe;j <u;g;g,uf;fpwnjh mij Nehf;fp nry;yg; NghfpwJ. ngw;nwhuld;,ug;gjjhd; jq;fspd; kpfg;ngupa <u;g;g vd;w czu;it epq;fs; cq;fs; Foe;ij fsf;f Vw;gLj;j Ntz;Lk;. Mde;jkhd> mwptg;g+u;tkhd> mw;gjkhd kdpjuhf cq;fis ntspg;glj;jpf; nfhz;lhy;> cq;fs; Foe;ij Ntnwe;j JiziaAk; Njbg; NghfhJ. vspa tplaq;fisf;$l cq;fsplk; te;j Nfl;fj; njhlq;fk;. md;gk; Mde;jKk; kpf;f R+oypy; cq;fs; Foe;ijfis epq;fs; cuthf;fpdhy; jtwfs; elf;f tha;g;gpy;iy. tpl;bnyh> gs;spapnyh> r%fr; R+oypNyh Jaukhd R+oypy; Foe;ij tsu Neu;e;jhy;jhd; jtwfs; elf;fpd;wd. tpl;bw;f cs;sk; ntspapyk;> ehs;njhwk; Nfhgk;> mr;rk;> gugug;g> ghjfhg;gpd;ik Mfpatw;iwNa Foe;ijfs; vjpu;nfhz;bue;jhy; mtu;fs; vg;gb Mde;jkhf thokbak;? md;gf;fk; Mde;jj;jpw;Fk; epq;fs; cjhuzkha; jpfo;e;jhy; ed;ikfs; jhdhf epfok;. rpy ngw;nwhu;fs; jq;fs; Foe;ijfis mjptypik tha;e;jtu;fsha; Mf;Ftjw;F Mirg;gl;L mtu;fis gy rpukq;fsf;f Mshf;Ffpwhu;fs;. Vndd;why; ngw;nwhu; fsf;nfd;w vj;jidnah,yl;rpaq;fs; cz;l. tho;tpy; mtu;fshy; vd;dnty; yhk; Mf Kbatpy;iyNah> mg;gbnay; yhk; mtu;fs; Foe;ijfis Mf;fpg; ghu;f;f epidf;fpwhu;fs;. jq;fsila ngw;nwhu;fs; toq;fpa rpy mbg;gilfisj; Jizahff; nfhz;l jhq;fs; XusT nray;gl;lj Nghy> jhq;fs; toq;fk; rpy mbg;gilfspd; cjtpnahl jq;fs; Foe;ijfs; nray;gl Ntz;Lk; vd;w ngw;nwhu; fujtj,aw;if. Mdhy; xu rpy ngw;nwhu;fs; mjpj Mu;tk; fhuzkhf jq;fs; Foe;ij fsplk; nfhlikahf ele;j nfhs;tjk; cz;l.,d;dk; rpynuh Foe;ijfsplk; md;ghf ele;j nfhs;tjhf fujp mstf;fjpfkhf nry;yk; nfhlj;j Foe;ijfis typikapy;yhkyk; cyfpw;f gad;glhj epiyapyk; tsu;j;j tpltjk; cz;l. nrhy;yg;nghdhy;> Foe;ij tsu;g;gpy; vd;d nra;a Ntz;Lk;> vd;d nra;af;$lhj vd;w nrhy;tjw;f rupahd vy;iyf; NfhLfs;,y;iy. xt;nthu Foe;ijf;Fk; xt;nthu mstpyhd ftdk; Njitg;gLfpwJ. xt;nthu Foe;ijf;Fk; Vw;g mjdplk; nryj;j Ntz;ba fdptpd; mstk;> fz;bg;gpd; mstk; NtWgLfpwJ. Foe;ijfSf;F tpjpf;fpd;w fl;lg;ghlfs; kpftk; nfhlikahf cs;sd. gs;spapyk; rup> tplfspyk; rup>,e;jf; fl;lg;ghlfs; Foe;ijfSf;F kpfe;j rpukk; jutjha;,uf;fpd;wd. nghjth fnt gs;sp tho;f;if Foe;ijfspl kpue;j Foe;ijj; jd;ikia Kw;wpYk; mfw;wtjhfnt cs;sj. Foe;ijj; jd;ikia mfw;wptpl;lhy; ngupatu;fs; Nghy; ele;j nfhs;fpw Foe;ijfs;jhd; kpq;rthu;fs;.,ij vy;yh,lq;fspyk; ghu;f;fpwpu;fs;. gy ngupatu;fs; gjpd; gutj;jpdu; Nghy; ele;j nfhs;fpwhu;fs;. Vndd;why; mtu;fs; jq;fs; Foe;ijg; gutj;jpy; Foe;ijj; jd;ikia,oe;jpuf;fpwhu;fs;.,e;epiy NkiyehL fspy; mjpfk; fhzg;glfpwj. Foe;ijg; gutj;jpy; jq;fs; Foe;ijj; jd;ikia,oe;jtu;fs;> gpw;fhyj;jpy; Foe;ijj;jd khf ele;j nfhs;sj; njhlq;ffpwhu;fs;. xu Foe;ij Foe;ijahf,Ug;gJ kpftk; Kf;fpak;. me;jf; Foe;ijia ngupatu;fshf;f ve;j mtrukk;,y;iy. xu Foe;ij Foe;ijj;jdkhf ele;j nfhs;tj mw;gjkhd tplak;. Mdhy; ngupatu;fs; Foe;ijj;jdkhf ele;j nfhz;lhy; mj tsu;r;rpapd;ikapd; milahsk;. epq;fs; cq;fs; Foe;ijia ey;ytpjkhf tsu;f;f Mirg;gl;lhy;> Kjypy; cq;fsf;fs; vd;ndd;d khw;wq;fis Vw;gLj;j,aYk; vd;w ghu;f;fntz;lk;.,jw;f Xu; vspa gupnrhjidia nra;j ghu;j;jhny NghJk;. Xuplj;jpy; jdpahf mku;e;j cq;fs; tho;tpy; vijnay;yhk; khw;wpdhy; ed;whf,uf;fk; vd;w jptpukhf rpe;jpj;jg; ghuq;fs;. me;j khw;wq;fis mlj;j %d;w khjq;fspy; nfhz;ltu vd;dtop vd;w rpe;jpaq;fs;. me;j khw;wq;fs; ntspayif rhu;e;jjhf,uf;ff;$lhj. cq;fisr; rhu;e;jjhf,uf;fntz;lk;. cq;fs; eltbf;iffs;> cq;fs; Ngr;R> cq;fs; nray;kiwfs;> cq;fs; gof;fq;fs; Mfpatw;iw %d;w khjq;fspy; cq;fshy; khw;wpf; nfhs;s Kbe;jhy; cq;fs; Foe;ijf;F Nghjid nra;fpw cupik cq;fsf;f cz;l. xutpjkhd tho;f;if KiwapypUe;J,d;ndhU tpjkhd tho;f;iff;f khw;wtjw;f vd;ndd;d Njit vd;w cq;fsf;fj; njupe;jhy;> cq;fs; Foe;ijiaAk; epq;fs; Gj;jprhypj;jd khff; ifahs;tpu;fs;.,y;iynad;why; kw;wtu;fs; nrhy;yk; mgj;jkhd MNyhridfis gpd;gw;wpf; nfhz;bug; gpu;fs;. Foe;ijia tsu;g;gjpy; MNyhridfs; cjthj. xt;nthu Foe;ijiaAk; $u;e;j ftdpj;j mjd; tsu;r;rpf;f vd;d Njit> mjw;f vd;d nra;antz;lk;> vd;d nra;af;$lhj vd;fpw Gupjy;jhd; Kf;fpak;. Vnddpy; xt;nthu Foe;ijAk; xt;nthu tpjj;jpy; mupanjhu; mw;gjk;.,sk; Foe;ijfSf;F jatnra;j Md;kPfj;ij mwpkfk; nra;ahjpu;fs;. xu tpjj;jpy; ghu;j;jhy; kdpju;fsf;f Md;kPfk; Fwpj;J epidtglj;jpf; nfhz;nl,ug;gj Mghrkhd tplak;. Foe;ijfisg; nghwj;jtiuapy; mtu; fsplk; Md;kPfk; Ngr mtrpak;,y;iy. Kl;Lf;fl;ilfs;,y;yhj mwptpd; jd;ikald; tsu;tjw;f epq;fs; tha;g;gspj;jhy;> mtu;fs; Md;kPfj; jd;ikapy; tsu;tj epr;rak;. Kl;Lf; fl;ilfs;,y;yhj mwptpd; jd;ik vd;w nrhd;dhy;> ve;j milahsj;ijak; Vw;Wf; nfhs;shj tpjj;jpy;> cq;fnshl $l jd;id milahsg;glj;jpf; nfhs;shky; tsu;tjw;f cq;fs; Foe;ijf;F tha;g;g mspf;fg;glntz;lk;. kdjpy; ve;j milahskk;,y;yhky; tsu;fpw Foe;ij Md;kPfj; jd;ik NahLjhd; kyuk;. mjw;f Md;kPf Nghjid mtrpakpy;iy.,j xu nrbf;f kyu;r;rpia nrhy;ypf; nfhlg;gj Nghd;wJ. ve;j nrbf;fk; xu G+it vg;gb kyu;tpg;gj vd;w nrhy;ypj;ju Ntz;ba mtrpakpy;iy. mnjnghy Foe;ijfSf;F Md;kPf Nghjid mtrpakpy;iy. epq;fs; cq;fs; Foe;ijfSf;F fw;wj; je;j mgj;jq;fisak;> je;jpuq;fisak; kwf;fbf;fr; nra;jhy;>,ay;ghfnt cq;fs; Foe;ij Md;kPfj; jd;ikia milak;. tho;f;if vd;why; vd;d? tho;itf; fle;j vd;d,uf;fpwj? vd;w ghu;g;gj kdpjfyj;jpd;,ay;ghd mwptk;,af;fkk; MFk;. epq;fs; vd;dthf,y;iynah mtw;wld; cq;fsf;f Vw;gl;bUf;Fk; Mokhd milahsq;fs; fhuzkhf>,e;j cz;ikia epz;l fhykhf Gwf;fzpj;J te;jpuf;fpwpu;fs;. cq;fs; clyk; kdkk; $l mj;jifa milahsq;fs;jhd;. epq;fs; vd;dthf,y;iynah mtw;wld; cq;fis milahsg;glj;jpf; nfhz;lhy; cq;fs; mwpt tise;j nespe;j Ngha;tpLk;. me;j milahsq;fis rhu;e;nj,ug;g jhy; mit vijank Neuhfg; ghu;f;fhj. kdpju;fspd; mwpt Neu;epiyapy;,Uf;fpwNghJjhd; Md;kPfk;,ay;ghdjhf,Uf;Fk;. mg;nghj kw;wtu;fs; cq;fsf;f nrhy;ypj;ju Ntz;bajhf Nth> epidtglj;j Ntz;bajhfNth Md;kPfk;,Uf;fhJ. tho;tpd; ngsjpfj; jd;ikfis fle;j xd;w,ug;gij cq;fshy; kpf vspjhf czu KbAk;. cyfpy; kpfr; rpyu;jhd; mjid czu;fpwhu;fs;> Vndd;why; Foe;ijg; gutj;jpypue;nj Fwpg;gpl;l rpy tplaq;fs; cq;fs; Nky; jpzpf;fg;gl;b Uf;fpd;wd. me;j milahsq;fis,wfg; gw;wpf; nfhs;skhw gyuk; cq;fis Cf;Ftpj;J te;jpuf;fpwhu;fs;. cq;fs; ngw;nwhu;fsk;> cq;fs; Mrpupau;fSk; me;j milahsq;fis cq;fs; Nky; jpzpj;jpuf;fpwhu;fs;. Vndd;why; mjjhd; mtu;fspd; fy;tp Kiwahf,Uf;fpwJ. cq;fs; jiytu;fs; cq;fs; rhjp>,dk;> ehl Mfpa milahsq;fis epq;fs; rhu;e;jpuf;f Ntz;Lk; vd;w tpuk;gfpwhu; fs;. xt;nthutuf;fk;,g;gb xt;nthu Nehf;fk;,Uf;fpwJ.,itnay;yhk; ve;jg; nghuskw;wit vd;w ehd; nrhy;ytpy;iy. Mdhy; epq;fs; nra;fpw xu tplak; kpftk; gads;sj vd;gjw;fhfnt mjndhl cq;fis Mokhf milahsg;glj;jpf; nfhs;sntz;ba mtrpakpy;iy. vg;nghj cq;fis milahsg;glj;jpf; nfhs;fpwpu; fnsh mg;nghnj epq;fs; cuf;fiye;j NghfpwPu;fs;. cuf;fiye;j Nghdtu;fshy; kf;fsf;f ey;tho;it nfhz;l tu,ayhj. cq;fsf;f ey;y Nehf;fq;fs;,Uf;fyhk;. Mdhy; cq;fs; milahsq;fshnyna,e;j cyfj;ij gy yl;rk; Jz;Lfshf rpjwbj;j tplfpwpu; fs;.,j kdpj Fyj;jpd; xl;l nkhj;j ed;ikf;f ve;j tpjj;jpyk; cjthj. vdnt cq;fs; Foe;ijfSf;F Md;kPf Nghjidia toq;fhjpu;fs;. mtu;fsj cly; kw;wk; kd Nkk;ghl;bw;fhf rpy vspa Nahfg; gapw;rpfis mtu;fs; Nkw;nfhs;syhk;> mj NghJkhdJ! MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

19 Canada s Oldest Tamil Newspaper Tel: VLAMBARAMTM Vzm>prm> VLAMBARAMTM MARCH 15,

20 Elk>KyveTkz> Pqf>t Edm>-applemrkm> Nfush Rw;Wyhtpy; Myg;GohTf;F mlj;j ehk; ghhj;jpuf;f Ntz;ba,lk;> Fkufk;. Myg;Gohtpd; fhay; gutrj;ijj; jdf;fs; itj;jpuf;fk; Myg;Gohtpd;,d;ndhU,dpg;Gg; gpunjrk;. vj;jid mjl;bdhyk; JWJWntd miye;j nfhz;buf;fk; Foe;ijiag; Nghy miyabj;jf; nfhz;nl,uf;fpwj Fkufk; mugpf;fly;. cs;sf;fs; Nguikjpiaj; Njf;fpitj;J fiunahuk; Ngupiur;ry; fhl;lk; fly;. Fkufk; vd;wjnk> midtuf;fk; epidtf;f tutj MAHNtj krh[hfj;jhd;,uf;fk;. mly; gp`hup th[;gha;>,e;jpag; gpujkuhf,ue;jnghj,q;f krh[; vlj;jjhd; jd; cly;epiyia Nkk;gLj;jpf; nfhz;lhh. mjtiuf;fk; Myg;Goh Rw;Wyhtpd; xu gfjpahf,ue;j Fkufk;> mjd;gpwf jdp uh[hq;fk; Mfptpl;lJ. ghg; cyfpd;,sturp gpupl;dp ];gpah]; xu Gj;jhz;il Fkufkpy; nfhz;lhb> jdf;f kpftk; gpbj;j,lq;fspy; FkufKk; xd;w vdr; nrhy;y> Fkufk; cyf gpurpj;jp ngw;wtpl;lj.,e;jpahtpd; kpfg;ngupa,uz;l,yf;fpathjpfs; gpwe;j,lk; vd;w nguikak; FkufKf;F cz;l. xuth> jfop rptrq;fud; gps;is.,d;ndhuth> mue;jjp uha;. flw;fiuf;fk; Myg;Goh efuf;fkhd njhiyt xu rpy fpnyhkpl;lhjhd;. gj;j epkplg; gazj;jpy; kwgbak; glfj;jiwia te;jila Wkrze Íq>Œle Edb>kz> - 7 KbAk;. mlj;j...? Fkufk;. Cupd; Nkw;F jpirapy; epz;l tpupe;jpuf;fpwj neba flw;fiu. I];f;uPk;fhuHfSk; Rz;ly; rpwthfsk; mq;fkpq;fk; miyfpd;wdh. jpd tho;tpd; mnrsfhaq;fspypue;j tpl;l tpyfpte;j FJ}fypf;Fk; gy;ntw ehl;l Rw;Wyhg; gazpfs; me;j gpuhe;jpaj;jf;f $Ljy; mo$l;lfpd;wdh. Kff; fz;zhbapy; #upa ntspr;rj;ijg; glr;nra;j> mjpy; vjpnuhspf;fk; xspf;fjphfis,d;ndhu Kfj;jpy; tprpwpabj;j kfpok; rpwtidg; Nghy> jd; kpj glk; fjphfis vy;yhk; xsp gpk;gq;fshf;fp fiu kpjpug;gthfs; kpj jpug;gp tplfpwj> fly;. FkuNfhk; flnyhuk; fiunahjq;fk; ngah njupahr; rpw nghul;fspy;> Mg;gpupf;fg; goq;fbapdupd; mzpfyd;> kpf;fp kt]; glk; gjpj;j Foe;ijapd; Fl;b fhyzp... vd gy ufq;fs; cz;l.,it miy epupy; fhy; eidf;fk; Rw;Wyhg; gazpfspd; Kfnkq;Fk; kfpo;r;rpapd; ntspr;rj;ijg; gutr; nra;ak;. jpuhj fly; tpisahl;l kdjf;f myg;g+l;lk; NghJ> mjd; fiunahuk; jq;ftjw;f jukhd fhl;nl[;fsk; Foe;ijfs; tpisahlr; rpw g+q;fhtk; cz;l. Myg;GohtpypUe;J Fkufj;ij mila jiukhhf;fkhftk; eph khhf;fkhftk;,uz;l topfs; cs;sd. rhiy topna fhupy; Nghdhy; xd;wiu kzp NeuKk; eph topna Nghdhy; %d;w kzp NeuKk; MFk;. fhupy; NghdhYk; Fkufk; moif urpf;fyhk; vd;whyk;> fhupy; Nghtjw;fh,t;tsT J}uk; te;njhk;? glfpy; Nghfyhk;> Nfushtpd; moifg; gufyhk;. Myg;GohtpypUe;J jdpahh glffs; thliff;ff; fpilf;fpd;wd. 1>000 Kjy; 1>200 &gha; tiu thlif. nfhq;rk; Nee;jpuk; rpg;i] thq;fpf;nfhz;l glfpy; mkhe;jhy; Rfk;> Rfk;jhd;. ephtopg; gazj;jpd;,ilapilna fhzf; fpilf;fk; Nfus fpuhkq;fsk; me;j kf;fspd; fyhrhukk; jdp mof. gj;jpy; - vup>wpek>kn> - Ie;J NgH Kfq;fspy; re;jdg;nghl;l gspr;rplfpwj. mj vy;nyhh Kfq;fspYk; fuiziaak; rhe;;jj;ijak; epuk;gp topar; nra;fpwj. 'Nrl;lh..., ];jyj;jpz;nl nguik mwpankh..?" vdj; njhlq;fk; glfpd; Xl;LeH> mj;jid MHtkhf Ngf;thl;lH gpunjrj;ij tptupf;fpwhh. \jpf;nfq;fk; #o;e;jpuf;fk; ephg;gug;gpd; #l;rkq;fs; midj;jk; vdf;fj; njupakhf;fk; vd;gjhd rpwpa nguik mtuj Kfj;jpy; vl;bg; ghhf;fpwj. Mdhy;>,JNghy; vj;jid NgUf;F nrhy;ypapug;ghh. wted s>s 37Am> pk>km> MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

21 Canada s Oldest Tamil Newspaper Tel: Vzm>prm> MARCH 15,

22 MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

23 Canada s Oldest Tamil Newspaper fhjypy; Njhy;tpAw;w xutd; jdj Njhy;tpiaf; Fwpj;J rpe;jpj;j> myrp Muha;e;J>,Wjpapy; mjpy;,ue;j ghlk; fw;wf;nfhs;tjjhd;,g;glj;jpd; fij. mtdj fhjy; kl;lky;yhky;> ngw;nwhh fhjy;> ez;ghfs; fhjy; vy;yhtw;iwak; ghhf;fk; mtdf;f xd;w kl;lk; Gupahj GjpuhfNt cs;sj. xutiunahuth tpuk;gp> Gupe;Jnfhz;L fhjypf;fk;,uth> gu];guk; xutuf;nfhuth tpuk;ghj rpy gz;gfis jpuk;gj; jpuk;gf; fpswpg; ghhj;j mjdhy; cz;lhfk; rpf;fyhk; tpyfpf;nfhs;tjk;> gpwf gpuptpd; typahy; thb gu];guk; tpuk;gk; Fzq;fisg; gpujhdg;glj;jp jpuk;gj; jotpf; nfhs;tjkhf elf;fk; fhjy; fz;zh %r;rp tpisahl;lf;f vd;d mhj;jk;? 500 Days of Summer `hyptl; glj;jpd; jkpo; joty;jhd;. Vw;nfdNt> ftjknkdd;,e;jg; glj;ijj; jotp jkpopy; \tpz;izj;jhz;b tuthah vlj;j tpl;lhh. vd;whyk;> rhkhj;jpakhftk; \tpz;izj; jhz;b tuthah glj;ij Qhgf%l;lhj jdpj;jd;ikaldk; \fhjypy; nrhjg;gtj vg;gb? glj;ij vlj;js;shh mwpkf,af;feh> ghyh[pnkhfd;. glk; KOf;f> fjhehafdhd muz;> jd; fhjiyr; nrhy;tjhf gpd;dzpf; Fuy; fijia efhj;jfpwj. muz; jd; fhjy; Njhy;tpahy; frg;gw;w mtek;gpf;ifald;,uf;fpwhd;. mtdf;f jd; fhjy; fijia nrhy;tjpy; nuhk;g <Lghnly;yhk;,y;iy. mj jd;id fhag;glj;jk; vd;w me;j epidtfis fle;jtpl vj;jdpf;fpwhd;. Mdhy;> jd; ez;ghfspd; ntt;ntw fhjy;;fis tptupf;fk; NghJ> cjhuzj;jf;fhf NtW topapd;wp nrhy;tj Nghy;> ',g;gbj;jhq;f vd; iyg;gpyak; ele;jpr;r" vd;w jd; fijia elelnt Muk;gpf;fpwhd;. xt;nthu trdj;jpd;,wjpapyk; Kw;Wg;Gs;sp Nghy; fl;lhak; xu ngu%r;r tplfpwhh. \500 Nla;]; Mg; rk;kh glj;jpy; fjh ehafp rk;kh tplhg;gpbahd> tythd MSik nfhz;lts;. mtisf; fhjypf;fk; lhk; njhl;lhy; RUq;Fk; igad;. mtdj gzptk;,dpikahd RghtKk; mg;gpuhzp vdk; Njhw;wj;ij Vw;gLj;Jfpd;wd. xuehs; rk;kh> 'ehd; cd;id ep[khfnt fhjypf;ftpy;iy" vd;w cjwpj; js;sk; NghJ kdjstpy; nehwq;fp tplfpwhd;. \fhjypy; nrhjg;gtj vg;gb? glj;jpyk;,g;gbj; jhd;. gzpthd igad;> Kul;Lj;jdkhd ngz;. glk; Muk;gpf;Fk; NghNj> ghhtjpf;f vjphghuhky; Nfhgk; te;j xu fz;zhb Nfhg;igia J}f;fp vwpe;j muz; kz;ilia cilj;j tplfpwhs;. ghhtjp Vd;,g;gb,Uf;fpwhs;? MNtrkhf jd;id Nerpj;j mts; mnj MNtrj;Jld; jd;id jhf;ftk; nra;fpwhns> Vd;? fhjypg;gj Vd;,t;tsT rpukkhf,uf;fpwj> Vd; ngz;fs;,g;gb GjpHkakhf,Uf;fpwhHfs;?,e;j Nfs;tpfSld;;jhd; muz; Ngrj; njhlq;ffpwhd;.,e;j Nfs;tpfis jtpu Ntnwe;j eghfisnah> mthfspd; tho;t gw;wpnah muz;; Nahrpg;gjpy;iy. ghhtjpapd; fz;ldj;jf;fupa nray;fsf;f mtsj mg;ghit jpbnud;w,oe;j mjphr;rp> ghjfhg;gpd;ik fhuzkhd gjw;wk; Mfpait fhuzkhf,uf;fyhk; vd Nahrpf;fpwhd; muz;. ghhtjp> muz;,utuj ngw;nwhhfsk; fhjypj;j kzk; Gupe;jtHfs;jhd;. muzpd; ngw;nwhhfspd; fhjy; epiyf;fpwj. mthfsk; jdj kfdpd; czhtfis kjpf;fpwhhfs;. ghhtjpapd; ngw;nwhnuh> jq;fsf;f kfs;,ug;gijna ngupjhf epidahky; tpthfuj;j nra;ak; Kbit vlf;fpwhhfs;. mts;> muiz fhjypg;gj tpl;il tpl;l Nghd jd; mg;ghtpd; ];jhdj;jpy; mtid itj;j MWjy; NjLtjw;F jhd;. gpd;dh> mg;gh kpjs;s mtsj ntwg;gk; Vkhw;wKk; muz; kpj nky;y nky;y njhw;wfpwj. ghhtjp FLk;gk; epiyg;gl;ljk; mts; gioagb mikjp ahfp muiz Vw;fpwhs;. glk; Kbtpy; muz; xu njsptf;f tufpwhd;. mj fhjypd; ntw;wp> Njhy;tp gw;wp myrtj tpz; vd;gjjhd;. \vd;djhd; jhf;fupjpahf Muha;e;jhYk; tho;tpd; rpf;fyhd Nghf;fpd; Kd; mit mj;jidak; Njhw;Wg; NghFk;. nrhjg;gnyh,y;iynah fhjiy mjd; Nghf;fpy; nra;tjjhd; ey;yj. ngz;fspd; tprpj;jpu Fzq;fis Gupa Kayhky;> xof;f epahaq;fis tprhuiz nra;ahky; mg;gbna Vw;Wf;nfhs;tJjhd; crpjk;. \500 Nla;]; Mg; rk;kh fjhehafp Nlhik epuhfupg;gjw;f> 'jd;dhy; ahiuak; fhjypf;f KbahJ. fhjy; czhr;rpfns jdf;f vohj. nuhkhz;bf; jd;ikna,y;yhjj jd; MSik vdf; fhuzk; nrhy;ths;. Mdhy;> mlj;j Kiw mtd; ghhf;fk; NghJ mts; vjphghuhky; NtnwhUtid fhjypj;j fy;ahzkk; nra;jpug;ghs;. 'vdf;nf njupahj>,j vg;gb epfo;e;jj vd;w. ghhj;j clnd mtiuf; fhjypf;fj; Jtq;fp clnd fy;ahzkk; nra;jnfhz;l tpl;nld;. MdhYk;>,g;nghOJk; vdf;f fhjypd; tpokpaq;fspy; ek;gpf;if,y;iy;" vd;ghs; rk;kh. \fhjypy; nrhjg;gtj vg;gb? apy; muzk; ez;ghfsk; ghz;br;nrupf;f xu epr;rajhhj;jj;jpw;f nry;fpwhhfs;. mq;f mthfs; re;jpf;fk; Nfj;jp> [hd; kw;wk; Nfj;jpapd; Kd;dhs; fhjyd; MfpNahUldhd ciuahlypy;> \Mz;fs; irf;nfhj;jdkhf ngz;fis re;njfg;gl;l fl;lg;glj;j Kay;fpwhHfs; vd;w tp~ak; tpthjkhfpwj. muz;> ghhtjpaplk; nkr;rpf;nfhs;fpwhd;: 'ehd; xuehsk; cd;id fz;lnuhy; gz;z biu gz;zpdj,y;iyna". mjw;f ghhtjp jpuk;g Nfl;fpwhs;: Who are you to control me?". kpf mg;gpuhzpahf njupak; muzf;fs;sk; kpf El;gkhf ngz;fis fl;lg;glj;jk; mjpfhu Nkhfk; nray;glfpwj. Tir Vm snm> - ketll> wsetp> vˇ åp>pd? wvzvf>ˇvd>dˇ! plrel> Ay> Fku>t>tp> wpq>q Dr. Wkepel> avr>kzn> åm>im fem> peˇkep>pˇ åp>pd? m t>ˇv ik l>. Kidk>applem> Edm>: Vzm>prm> pt>trik aòvlkm>, 5215 Finch Ave. E, #201 ghz;br;nrupapy; re;jpf;fk; Nfj;jp> ghhtjpf;f NeHkhwhf mikjpahd KjpHr;rpahd ngz;. mofhdtsk;$l. Nfj;jpapd; gpur;rpid mtsj Kjy; fhjyd; mtis fl;lkpwp re;njfg;gl fpwhd; vd;gj. vdnt> Nfj;jp Kjy; fhjydplk; Kwpj;Jf;nfhz;L,uz;lht jhf [hid fhjypf;fpwhs;. mthfspd; epr;rajhhj;jj;jf;fj;jhd; muzk; ez;ghfsk; ghz;br;nrup tufpwhhfs;.,e;j FOtpy; NrHe;Jnfhs;Sk; Kjy; fhjyd; tq;rf vz;zj;jld; nky;y nky;y [hdpd; kdjpy; tp~j;ij Vw;Wfpwhd;. Nfj;jpf;Fk; muzf;fk; fs;sf;fhjy; vd;w re;njfj;ij tpijf;fpwhd;. [hd; mij cldbahf ek;gp jpukzj;ij Kwpf;f vj;jdpf;fpwhd;. \Vd; ngz;fs;,g;gb vjphghuhj tpjkha; khwfpwhhfs; vd;w Nahrpj;J te;j muz;>,e;j mdgtj;jpdhy;> \kdpjhfs; Vd; xl;lnkhj;jkhf,g;gb tpnehjkha;,uf;fpwhhfs; vd;w tpag;gilaj; njhlq;ffpwhd;. muz; ngw;nwhh fhjy; ntw;wpf;ff; fhuzk; mtdj mg;gh ed;whf rk;ghjpj;j FLk;gj;ij ghhj;jf; nfhs;fpwhh vd;gj. ghhtjpapd; mg;ghtf;f,e;j rhkhj;jpak; NghjhJ - ÆPLm>F c> K c>xn> - vd;gjhy; mtuj fhjy; frf;fpwj. gzkk; me;j];jk; epiwa rhkhj;jpakk;jhd; fhjypd; epiyg;gf;f m];jpthuk;. fhjy; jpukzq;fs; Njhw;gjw;F,jpy; Vjhtnjhd;W FiwtNj fhuzk; vd;w vjhhj;jk; ehrf;fhf,g;glj;jpy; ifahsg;gl;ls; sj.,thfs; %yk;>,sk; thypg cs;sq;fspd; fhjiy mthfns mt;tg;nghoj rpuhd,ilntspfspy; vg;gb nrhjg;gpf; nfhs;fpd;wdh vd;gij kl;lky;yhky;> fztd; - kidtp jpukz tho;it nrhjg;gpf; nfhs;shkhy;,ug;gj vg;gb vd;gijak; NgRfpwJ glk;. Mz;> ngz;,utuj rpe;jid khwghlfis nrhy;tj glj;jpy; kdjpy; epw;fk; fhl;rp. Mz;> miu kzp Neuk;$l xd;wk; Nahrpf;fhky; mg;gbna,ug;ghd;. Mdhy;> fhjyp mij ek;g jahuhf,ug;gjpy;iy. 'ep vd;d Nahrpf;fpwha;?" vd;w mtid Iag;gl;Lf; nfhz;nl,uf;fpwhs;. rpj;jhhj; kpf fr;rpjkhd NjHT. gj;j tulq;fsf;f Kd;G fy;y}up khztdhf \gha;]; glj;jpy; ebf;f Muk;gpj;j LAW OFFICE STEFANO FORTINI B.A., LL.B., Barrister & Solicitor wted s>s 26Am> pk>km> 3 Catherine Avenue, Tel: Aurora, Ontario Fax: L4G 1K4 Tel: Vzm>prm> MARCH 15,

24 BASEMENT RENT NEILSON & FINCH 1 Bedroom walkout bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry. Close to TTC, mall. Working people preferred. Avail. immediately / BRICHMOUNT & FINCH 2 Bedroom walkout-out bsmt. apt. for rent. Sep. entrance, laundry facilities. Close to TTC, Tamil stores, school, etc. No smoking. Avail. immediately / BRIMLEY & SHEPPARD 1 Bedroom bsmt. for rent. Sep. entrance. Cable, laundry. aiqkz> tnt>tnyek m> wkeîk>kp>pîm>. Close to bus, stores & Scarborough Center. Avail. immediately / MORNINGSIDE & MORNINGVIEW 1 Bedroom bsmt + 1 bedroom in mainfloor for rent. Laundry, parking. Close to all facilities. Avail. Anytime. Ladies or Old people preferred. wtede> k k>apple: LAWRENCE AVE. & ELLESMERE 2 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry. Close to all facilities. Avail. immediately. wtede> k k>apple: MARKHAM & BRIMORTON 2 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, laundry, parking. Close to all facilities. Avail. immediately. wtede> k k>apple: BELLAMY & LAWRENCE 2 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry. Close TTC, mall. Small family preferred. Avail. Anytime / MARKHAM & 14TH AVE. Newly 2 bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry. Close to all facilities. Avail. immediately. wtede> k k>apple: MARKHAM & PAINTED POST 1 Bedroom walk-out bsmt for rent. Sep. entrance, parking, cable, laundry. Close to TTC, mall. o aiq Wml>tzt>TÒm> vedikk>apple z>zˇ. Avail. April 01, Small family or single person preferred / MARKHAM & DENISON Newly done 2 bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry, cable. Close to all facilities. Avail. Anytime. wtede> k k>apple: BRIMLEY & STEELES 2 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry. Close to all facilities. Avail. April 01, wtedr> k k>apple: ELSON & MCCOWAN 2 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry. Close to TTC, mall. Avail.immediately. wtede> k k>apple: MIDDLEFIELD & ELSON 2 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry. Close to TTC, YRT, mall, public school, high school. Avail. April 01, wtede> k k>apple: KENNEDY & EGLINTON Very convenient location with all facilities. One bedroom, livingroom, dining, kitchen, stove, fridge, washroom etc. Sep. entrance + parking. Very good working couple or small family. Avail: immediately. wtedr> k k>apple: McLEVIN & NEILSON 1 Bedroom bsmt. apt. for rent. Sep. entrance, laundry. Very nice & clean. Close to doctors offices, Malvern mall, school & library. For immediate occupation. Contact: Call after 6:00 pm & weekends anytime NEILSON & ELLESMERE 1 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry. Close to TTC, school, U of T, hospital, mall. Ladies, students or couple preferred. Avail. immediately / MCCOWAN & ELLESMERE 1 Bedroom bsmt for rent. Living Room, Kitchen, Full wash room, Sep. entrance. Close to TTC, School, Town Center and all facilities. Quiet place. Avail. immediately / BRIMORTON & MCCOWAN 1 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry, cable. Close to school, park, TTC, Scarborough Town. Avail. immediately / SHEPPARAD & DONMILLS 1 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry, internet, cable. Close to hospital, college. Ladies or couple preferred. No smoking & No pets. wtede> k k>apple: SCAR.GOLF CLUB & BRIMORTON (MARKHAM & ELLESMERE) 2 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry. Close to all facilities. Avail. immediately. wtedr> k k>apple: FINCH & NEILSON 2 Bedroom bsmt with kitchen for rent. Laundry, tv cable (With a tamil channel). Sep. entrance & parking. Close to school, bus stop. Suitable for couple or small family. Avail. immediately / SCAR.GOLF CLUB & LAWRENCE Freshly painted 2 bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry. Close to TTC, plaza, library. No pets & No smoking. $800 Price negotiable. wtede> k k>apple: FINCH & BIRCHMOUNT 1 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking. Utilities included. Close to all facilities. No Smoking & No pets. Avail. immediately. wtedr> k k>apple: MORNINGSIDE & FINCH 2 Bedroom walk-out bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry. Close to all facilities. Avail. Anytime / MORNINGSIDE & SHEPPARD 1 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, laundry, cable, internet. Close to TTC, pizza, mall. Students, working people or couple preferred. wtede> k k>apple: MARKHAM & DENNISON 1 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry. Close to all facilities. Avail. immediately. wtede> k k>apple: BRIMORTON & MCCOWAN 2 Bedroom bsmt for rent. washroom and kitchen. Sep. entrance. Rent $550. Non smokers & Working people preferred. wtedr> k k>apple: MORNINGSIDE & NIGHT STAR 1 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry. Close to TTC, mall. Avail. immediately / MIDDLEFIELD & ELSON 2 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry. Close to TTC, mall. Avail. April 01, wtedr> k k>apple: MCCOWAN & LAWRENCE 2 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, kitchen, livingroom. Close to school, hospital, TTC. Avail. immediately. wtede> k k>apple: MIDLAND & EGLINTON 1 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry. Close to TTC, mall. Avail. Anytime / MORNINGSIDE & LAWRENCE 3 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry, cable. Avail. immediately. wtede> k k>apple: WARDEN & LAWRENCE 2 Bedroom walk-out bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry, cable. Close to TTC, mall, HWY 401. Avail. immediately. wtede> k k>apple: WARDEN & SHEPPARD o aiq basement n>œ Wfrs> sep>ped>îdn> vedikk>apple x>î. ål>le vstk m> ax>imyl> x>î. wpx>kz> al>lˇ vwyetpp> wpx>kz>>> V m>pt>tk>kˇ. Avail. immediately / TH LINE & 14TH AVE. 2 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry. Close to YRT, bank, mall. Avail. immediately. wtedr> k k>apple: BRIMLEY & EGLINTON 1 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance. Close to TTC, school, tamil stores. Non smokers. Avail. immediately. wtedr> k k>apple: MCCOWAN & STEELES Newly 2 bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, 2 car parking, laundry full washroom, kitchen. Close to 24 hrs. bus service, school. Avail. immediately. wtede> k k>apple: MARKHAM & DENISON 2 bedroom bsmt for rent. Close to all facilities. Avail. immediately / MARKHAM & ELSON 1 Bedroom bsmt for rent. Close to TTC, YRT. Parking, Sep. entrance. Avail. immediately. wtedr> k k>apple: BELLAMY & LAWRENCE 2 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry. Close to all facilities. Avail. March 01, / HOUSE FOR RENT ROSELAND & WESTNEY 4 bedroom New house for rent. Close to all hwy 401, school, TTC. Avail. April 01, / MORNINGSIDE & SHEPPARD 3 Bedroom house for rent. Close to all facilities. Avail. immediately. Rent $ bills / FINCH & NEILSON 3 Bedroom house for rent. Close to all facilities. Avail. immediately. wtede> k k>apple: BIRCHMOUNT & ELLESMERE 3 Bedroom house for rent. Kitchen, living room, 2 1/2 washroom. Close to all facilities. No pets & No smoking. $1,590 + utilities. Avail. immediately. wtede> k k>apple: MORNINGSIDE & ELLESMERE 4 Bedroom + 2 bedroom bsmt house for rent. Close to all facilities. University on Ellesmere Rd. Avail. Anytime. Î tnyek m> bsmt tnyek m> wkeîk>kp>pîm>. wtedr> k k>apple: STEELES & 9TH LINE 4 Bedroom house for rent. 4 Washrooms. Close to all facilities. 2 Bedroom bsmt also Avail. Avail. immediately. wtede> k k>apple: HOUSE FOR SALE menp>peyl> 3 3/4 prp> kexyl> z>z skl vstk m> wkex>d Î Vq>pink>apple x>î. WkeVl>, ivt>tyseil, pedseil ån>pn a Kl> z>zn / Vzm>prm> pt>trikiy Eixyt> tzt>tl> vesp>ptq>apple Î, aiq, Flaiq (BSMT), kd>ddm> vedik / Vq>pin Vzm>prb>kiz E fed>k k>apple Ân>pekt> tr m>. WmÒm> pk>kb>kz> 25, MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

25 Canada s Oldest Tamil Newspaper ROOM RENT MORNINGSIDE & SHEPPARD 2 Bedroom bsmt for rent. Sep. entrance, parking, laundry, kitchen, living hall. Close to TTC, mall. Avail. Anytime. Bachelor student preferred / FINCH & WARDEN 1 Room for rent. Laundry, internet. Close to TTC, shopping mall. Avail. immediately. Ladies preferred. wtede> k k>apple: MARKHAM & ELLESMERE 1 Room for rent. Parking, internet, cable d>pd sklvstk dn> vedikk>apple x>î. Avail. immediately / MIDDLEFIELD & FINCH Upper level 1bedroom avail. Share kitchen, washroom, laundry, internet, cable. Close to TTC, GTA Mall, restaurants. Woman preferred. Avail. immediately. wtede> k k>apple: BURNHAMTHORPE & Q.E.W. sf>tp> k>apple a keimyl> Condo. El> 2 aiqkzl> o aiq vedikk>apple x>î. Close to all facilities. wtedr> k k>apple: MARKHAM & DENISON 1 Bedroom for rent in a bsmt & 1 bedroom available in main floor. Parking, cable & laundry. Close to TTC, YRT, Mall & school. Avail. immediately. wtede> k k>apple: aiqkz> wkex>d Condo. on>ql> o aiq vedikk>apple x>î. Kitchen, washroom. skl vstk dn> vedikk>apple x>î. ml>wvn> Wmel> (Malvern Mall) Eq>apple Ân>pek aimf>ˇz>z aîk>applemed kd>ddt>tl> vedikk>apple x>î. wtede> k k>apple: MARKHAM & STEELES 1 Room for rent. Close to all facilities. Internet. Walmart, TTC, YRT. Avail. immediately. Senior or girls preferred. wtede> k k>apple: MORNINGSIDE & NEILSON 1 Room for rent. Parking, laundry, internet. Close to all facilities. Avail. immediately. wtedr> k k>apple: BRIMLEY & EGLINTON 1 Room in a bsmt for rent. Shared kitchen and washroom, sep.entrance, laundry, parking, hydro and cable included. No smoking. Working single male only. Convenient location. Very clean. Rent $350. wtedr> k k>apple: MIDLAND & EGLINTON 1 Room for rent in 3 bedroom bungalow house. Close to all facilities. o v V m>pt>tk>kˇ. Avail. immediately. wted k k>apple: DANFORTH & EGLINTON Upper level 2 bedrooms for rent. Close to all facilities. Avail. immediately. Each room rent $ / ROOM RENT CORNALL CENTER BLVD & NORTH OF HWY 7 1 Bedroom for rent in a coach house. Sep. entrance, parking, kitchen, washroom, laundry. Close to all facilities. Avail. immediately. wtede> k k>apple: BASEMENT APARTMENT / ROOM FOR RENT Newly renovated bsmt / room available for rent. Close to TTC, Cedarbrae mall, schools, shopping. wtede> k k>apple: / KENNEDY & LAWRENCE Rooms available in main floor. Bsmt Apt. available. Close to subway, bus, stores... wtedr> k k>apple: MARKHAM & SHEPPARD skl vstk dn> ØDy 3 aiqkz> wkex>d d>dl> o aiq vedikk>apple x>î. Sep. entrance. kitchen, washroom, parking, Laundry. Avail. immediately. Close to TTC, school, mall... wtedr> k k>apple: LAWRENCE & PHARMACY 2 Wfrs> sep>ped>îdn> Room vedikk>apple x>î. 4 Bedroom bsmt El> skl vstk dn> x>î. appleiqf>t wslvl> TVI, Sun TV, Vijay TV, free Internet WtivwyNl> o b>apple wsy>ˇ trp>pîm>. wtedr> k k>apple: NEILSON & FINCH MORNINGSIDE & FINCH Rooms for rent. Parking, laundry. Close to TTC, mall, school. Avail. immediately / CONDO. FOR SALE MCCOWAN & SHEPPARD 2 Bedroom + 2 washroom condo. for sale. Close to all facilities. Avail. immediately. 1700sq.ft. Asking price $240,000. wted k k>apple: En>Íiv x kz> We can delivery your home. ap>pm>, Wteis, wket>ˇwred>d, appleul>pd>î, PRyeX mq>œm> Shorteats, cake plker vikkz> Od k>apple wsy>ˇ wkeîk>kp>pîm>. Birthday, on>œøîtl>, VWsd Fku> k k>apple b>kz> d>dl> vf>ˇ special yeu>p>pex ap>pm>, Wteis Íds>Íds> wsy>trp>pîm>. Monthly sep>peîm> wsy>ˇ trp>pîm>. wtede> k k>apple: CATERING & TAKEOUT FOR SALE 10 v dm> fl>l FilYl> Eyb>Kk> wkex>d k>applem> Catering & Takeout business for sale. Avail: immediately. wtede> k k>apple: CONVENIENCE STORE FOR SALE Convenience store for sale. Close to all facilities. Asking price $60, Rooms also avail. wtede> k k>apple: BUSINESS FOR SALE MCCOWAN & EGLINTON Grocery Store on>œ Vq>pink>apple z>zˇ Sq.ft. Avail. immediately / T mx Wsiv b>kz> an> k>appleryve>kzn> mxveu>k>ikiy mnm>wpel> aimt>ˇt> tr 20 v db>k k>apple Wmlek kndevl> T mx Wsiviy Tqm>pd wsy>ˇ v pvir a appleb>kz> / _ mxmkz> Wtiv yeu>p>pext>it Pqp>Pdmek m> kwndy pl>kilk>kuk pd>dp>pdp>ip ÂDt>ˇ Toronto Vl> Wvil pee>k>applem> Vvekrt>ˇ wpq>q 35 vyˇidy mxmkbk>apple mxmkz> Wtiv. wtede> k k>apple: mxmkz> Wtiv yeu>p>pext>it Pqp>Pdmek m> veu>vdmek m> wkex>d 2 El> wsv>vey> z>z 34 vyˇidy B.A. pd>dteryen mxmkbk>apple fl>l applexâidy mxmkiz wpq>wqee> WtÎKn>qne>. wtedr> k k>apple: mxmkz> Wtiv yeu>p>pext>it Pqp>Pdmek m> kndeiv vtvdmek m>, 32 vyˇ pl>kilk>kukp>pd>dter mxmkbk>apple wpq>wqee> mxmkizt> WtÎKn>qne>. wtedr> k k>apple: mxmkz> Wtiv vn>øvrl> arseb>k FŒvnm> on>ql> px RÁm> Premx applel 33 vyˇ WrvT fd>st>trm> setkt>tl> pevm> appleiqf>t mxmkbk>apple fl>l mxmkz> Wtiv. njhlhgfsf;f: tpsk;guk; 5215 FINCH AVE. E., #201, TORONTO, ON M1S 0C2, CANADA mxmkn> Wtiv 1985,y; gpwe;j gy;fiyf;fofg; gl;ljhupahd 8,y; nrt;tha; cs;s kzkfsf;f nuhud;nuhtpy;; gbj;j Ntiy GupAk; ew;fzks;s kzkfd; Njit. njhlhgfsf;f: tpsk;guk; 5215 FINCH AVE. E., #201, TORONTO, ON M1S 0C2, CANADA simt>t x yeu>p>pex Âiqp>pD arsme appleul> d>î (Svp>, wvz>iz) skl Vtmen ivpvb>k k>applem> wsy>ˇ wkeîk>kp>pîm>. WksR Elvsm>. yeu>. simyl> kil F xrel> tyerk>kp>pîm>. wtede> k k>apple: CAR WANTED Toyota camry Cylinder. Any condition. wtedr> k k>apple: SAREE BLOUSE ityl> Wtivk k>apple seq Blouse d>pd aint>ˇ ityl> Wtivk k>applem> mq>œm> seqyl> E f>ˇ l> åît>ˇ appleg>sm> Pn>NÁm> wkeîk>kp>pîm>. seq Blouse on>œ itp>ptq>apple $20. wtedr> k k>apple: Î, aiq, Flaiq (BSMT), kd>ddm> vedik / Vq>pin Vzm>prb>kiz E fed>k k>apple Ân>pekt> tr m>. WANTED DOWNTOWN El> z>z Thai restaurant k>apple Delivery Driver, Kitchen Helper, Cook Wtiv. Ab>Klm> å t, vesk>k ØDyve> V m>pt>tk>kˇ. wtede> k k>apple: / / Wtiv! Stouffville pappletyl> ve m> appleuf>itkwzeî ˇixyek E p>ptq>apple ÂTy wpx> o ve> Wtiv. Ty Î. E p>pd vst x ye m> wkeîk>kp>pîm> / wpx> premrp>peze> Wtiv c>ke WreVl> Ax> o vir d>dl> premrp>ptq>apple abpvmk>k wpx>mx o ve> Wtiv. vstkz> wkex>d aiqám> x m> vub>kp>pîm>. Ab>Klm> Wpsk>ØDyve>, veknm> Odt>wtRf>tvrek m> E k>k Wvx>Îm>. wtede> k k>apple: JOB! JOB! as>skm> on>ql> px Ry o v Wtiv. Photoshop, Corel draw fn>apple wtrf>t tmu>, Ab>Klm> srzmek Wps, å tk>ødy wpx>kz> V m>pt>tk>kˇ. wtede> k k>apple: Wvilk>apple Az> Wtiv FINCH & MIDDLEFIELD tmu> xvkm> on>qq>apple Cashier & Cook Wtiv. wpx>kz> V m>pt>tk>kˇ. wtede> k k>apple: Wvilk>apple Az> Wtiv KENNEDY & ELLESMERE sf>tp> k>apple a keimyl> aimf>ˇz>z tmu> Íp>p me kd> on>ql> μn> pappletk>apple Wvil wsy>vtq>apple Ad>kz> Wtiv. WmlTk wted k k>apple: STORE FOR SALE BIRCHMOUNT & SHEPPARD 2248 BIRCHMOUNT ROAD z>z Daisy Mart on>œ Vq>pink>apple z>zˇ. wtede> k k>apple: TUTORING (WEB DEVELOPMENT) By Experienced Graduate Tutor Math 6-11, Physics - 11 Data Management - 12 MS Word, MS Excel, MS Access programming with C, Java & Visual Basic. HTML, ASP, PHP & Mysql, Networking CCNA Prep. Create web sites cheaply. wtedr> k k>apple: WmÒm> pk>kb>kz> 25, 26 Tel: Vzm>prm> MARCH 15,

26 mexv papplet S.F. Xavier (ASRy ) BY. Mr. S.F. Xavier (Teacher) -TEL: / Tutorial 292 Questions (3) A ught plane is travelling at 175 km/h on a heading of N 8 E in a 40km/h wind from N 80 E. Determine the plane s ground velocity? (For Gr. 12) (1) Find the domain of the composite function (fog) (x) f o g) (x) f( x) = x/x + 3, g(x) = 2/x (For Gr. 12) (2) Prove that for any vectors U & V u + v 2 + u - v 2 = 2( u 2 + v 2 ) 10 v d admenk>kdn>... 07Am> pk>kt>wted s>s appleiqt>ˇz>zˇ. Ef>t admenk> kdnn> Wped>D Atn VilYl> atkrp>ip Åq>pÎt>ˇm> ån>ptink> kexlem>. Ef>t appleiqf>t vd>d tm> me s> 28, 2012 vir md>îm> ten> Kidk>applem> ån m> Sl Fpf>tink dn> admenk> kdn> vub>kp>pîm>. Åq>wknWv pltdiv, kndy mk>kzn> az k>ktkmen kdinp>pq>q sf>t p>pb>kzl> Sqf>t ÂDvek E k>kâdyeˇ ånt> wtrvt>ˇz>ze kz>. appleîm>pt>tl> Åq>pÎm> meq>qb>kzel> Atnt>it Vq>Œ Edm> meqwvx>d Åq>pd>del>, admenk>kdin ÂQp>ptq>appleRy tx>din (Mortgage Penalty) Mkp>wpRy azvek E k>klem>. Ef>t admenk>kdin ÂQp>ptq>appleRy tx>din pq>q, (4) The vector U and V are linearly independent find S if the vectors (1-S) U - 2/3 V and 3U + S V are paralled (For Gr. 12) (5) For what values of a and b will the parabola Y = x 2 + ax + b be tangent to the y = x 3 at the point (1,1) (For Gr. 12) TirVm snm>... 23Am> pk>kt>wted s>s rpj;jhhj;>,g;nghojk; fy;y}up khztd; ghj;jpuj;jf;f mofhfg; nghue;jfpwhh. mkyhghyk; mg;gbj;jhd;. mkyhghypd; Kb myq;fhuk;,e;jg; glj;jpy; nuhk;g tpj;ahrkh,uf;fpwj. jiyia KOf;f gpd;dpl;l> ehiye;j Kbia vg;nghjk; Kd;Nd vlj;j tpl;bug;gj vnjh xu tpjj;jpy; jdp jd;ikald; mofhf,uf;fpwj. mb thq;ffpwhh. Kg;gjhz;LfSf;F Ke;ija \,sq;n[hbfs; RNui~ Qhgfk; itj;jpug;gthfs;,jpy; mg;gh ghj;jpuj;jpy; tuk; RNui~g; ghhj;jhy; mjphe;j NghthHfs;. mkyhghypd; mg;ghthf tuk; RNu~{k; mkyhghypd; mk;khtk; tpthfuj;j tiuf;fk; Ngha;> gpwf fkypd; \tisnahir fyfyntd... ghliy ghb kpz;lk; NrHtJ tpj;jpahrk;. wted f>ˇ applerl> wkeît>ˇv m> mt>ty FTyims>s tnˇ Ef>t metk>kids (March)Yl> wkex>îvr E k>applem> kndy vr wsl t>td>d aqk>ikyl>, Sl EŒk>kmen Fpf>tinkiz Åq>pÎt>T nel> Ød As>sRyp>pÎvtq>Kl>il. Sl wpe zeter AWlesinkZn> aq t>tll> 10 v d meqet (10 years closed mortgage) kdn> wpœvˇ awnk awnkmen FTFŒvnb>kz> Elapplevek Rf>ˇ wkez> meœ wtryp>pît>ˇvtl>il ån>ptinám> kvnt>tl> wkez>k. åf>t ÂD m> tnp>pd>dv kzn> wpe zeter FilimkZq>apple Åq>p åîp>pwt Sqf>tteklem>. at>ˇdn> tapplef>tv k m> AWlesin wsy>ˇ ÂD åît>tel> b>k k>applem> b>k dn> se f>tv k k>applem> plink> wkeîk>klem>.,thfsld; tuk; tfg;gj; NjhoHfs; eifr;ritald; glj;ij efhj;j cjtp nra;fpd;wdh. fhjy; vd;w gpwf mgj;jq;fs;,y;yhj Nghdhy; vg;gb? mrl topa mb thq;fk; fhjy; jpyfq;fs; ghj;jpuq;fshf tuk;,thfshy; kdk; tpl;lr; rpupf;f,il tplhj tha;g;gfs; tupirahf te;jnfhz;nl,uf;fpd;wd. nfhq;rk; Fz;lhd> NgRk; tpopfnshl tuk; rpth> risf;fhky; xt;nthu ngz;zplkk; glj; njhfg;g: b.v];.rnu~;>,ir: jkd;> xspg;gjpt: eput;~h %tuj gzpak; ghuhl;lf;fupait. JspAk; tpurk;,y;yhky;> rpy;nyd;w xu fhjy; fijia Kjy; Kaw;rpapNyNa mofhfg; gilj;jpuf;fpwhh,af;feh ghyh[p Nkhfd;. tho;j;jfs; ghyh[pnkhfd;! fhjypy; nrhjg;gtj vg;gb? - fhjypy; nrhjg;ghky;,uf;ftk; ghhf;fyhk;! MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

27 Canada s Oldest Tamil Newspaper EizWyer> Ak>km> ETl> 19 vyˇm> atq>apple d>pd>dvr>k m> tmul> å ˇm> wsef>t Ak>kb>kz> kit, kd>îir, kvit åˇvek E f>teòm> trmenteyn> PrÍRk>kp>pÎm>. fx>pnn> ƒt tmu> pdb>kzl f>ˇ feb>kz> fl>l k t>ˇk>kiz wpqleme? Etq>applep> ptil, Ef>t wpeb>kòk>apple wvzvf>t fx>pn> pdt>tl> pe p>wpem>. ƒb>kz> Ep>pdt>it pe t>t p>π kz>. ETl>, E fx>p kz> mq>q fx>pir WtÎKqe kz>. WpeKq vuyl>, tb>kzˇ pl>kilk>kuk veu>k>ikyl> fdf>t Fku> kiz Fin Ø f>te kz>. Ef>t Pressure I pq>q pdt>tl> peryn> fx>p kz> lm> Vzk>appleKqe kz>. peryn> fx>pn> wsf>tl> avsyt>tq>apple pl>kilkukt>tq>apple wsl>kqen>. av kzˇ mq>q fx>pn> wvb>kd>, tn>bidy Aisiy Pn> wtedreml> wpq>wqern> a t>tt>tel> Engineer Ak pdk>k vf>ten>. per E v k>applem> vapplep>pl> Ån> av kz> kidsyek TUTION tmu> lm> Ab>Klm> kq>pk>kp>pîkn>qˇ. Ab>Klm> srzmek m> Virvek m> kq>ks> Sqf>t Edm>. Ef>Tre Lik penm> Ef>Tre Lik penm> dl> AWrek>Kyt>Tq>apple Mk m> Sqf>t penm>. appleiqf>t VilYl> wpq>œk>wkez>z wtedr> k k>apple: AYURVEDA MASSAGE GOOD FOR HEALTH & PAINS Back, Leg, Shoulder, Cervical, Heel, Knee and Foot Pain Stiff Neck, Severe Headacke, Migraine, Insommia Weight Problems, Sciatica, Slipped - Prolapsed Disc, Solar Piexus, Disorders Of Joints, Bones And Muscles. Women For Women, Men For Men EATON ACADEMY An Ontario Private School Registered w ith the Ministry of Education. ALL HIGH SCHOOL CREDIT COURSES OFFERED Courses Start in December, February, July and August For Registration and Further Details Call Contact: Nashdene Road, Building D, Unit 220 (MARKHAM & NASHDENE) av kz> V p>pm> El>lemÒm>, k >dp>pd>îm> ten> pl>kilk>kukt>tl> Ws f>te kz>. Anel> per ån>œ aiuk>kp>pîm> av kzn> fx>pn>, tn>bidy aqiv vz k>k Aisyek pl>kilk>kukm> v Kqen>. per avnˇ fx>p k k>apple åp>pd pl>kilk>kuk pdp>ip sf>wtesmek wted vˇ ån>œ ked>îkqen>. avnn> k t>ˇ on>œ, pdp>pit Vzb>Kt>ten> pdk>k Wvx>Îm>, on>œm> Vzb>keml> mnnm> wsy>tel> o pybm> El>il. Eit Wml>fed>DL f>ˇ vf>ˇ, tmb>klm> lm> tmu> Vzb>keml> tmu> pdk>applem> o sk mexvrn> Wps>Í lm> Vzb>kp>pÎt>ˇKqen>. af>tk> ked>s Mk m> SRk>k, Sf>Tk>k ØDytek E f>tˇ. per Virus ån>bm> pl>kilk>kuk WpreSRy dn> pdp>pk>applem> Âiqiyp> pq>q Wmetl> wsy>te. Wmq>ØQy mnnm> wsy>ám> ÂiqÁm>, pz>ziy Pressure Cooker metr Ak>applevˇm> perk>apple V p>pm> El>il. x>imyl> per ØQyˇ srten>. ÅwnNl> Ef>TyeVl> Ev>veŒ Pressure ØD, ov>wve fe m> 129 mexv kz> tq>wkeil Âyq>S wsy>kqn ån Eixyt>tz wsy>t on>ql> vest>wtn>. v Kqe kz> ån x t>ˇkqen>. wsf>tòk>apple atkmen pym> x>î. wvb>kd> V p>pm> El>leml> pdk>kqen>. Pn>n wvb>kd> wpq>wqe dn> klf>ˇ WpS V m>py Wviliy V p>pt>ˇdn> wsy>kqen>. wsf>tl> pym> ƒb>k WvilYl> itryt>wteî Ws f>ten>. peryn> Âk>Kymen k t>ˇ ål>lewm fn>imk>kekwv fdk>kqˇ ånk>øœm> All is well ån>pwt. per o Åiu Wvilk>kerNn> mkn>. Anel> kidsyl> lkm> Wpeq>Œm> Vg>geN Anen>. åp>pd? All is well ån>œ ØQyWteÎ md>îml>leml>, av>vewq avn> fm>pnen>. avn> All is well ån>œ ØQ, mnt>it itrymek>k Positive Ak Fint>ˇ, y f>t Filk>apple vf>ten>. åmˇ mnm> Sl WvilkZl> pyf>teòm> All is well Wpen>q Positive An wseq>kiz ØQ itryp>pît>tlem>. mntl> V m>pyitt>ten> fem> wsy>y Wvx>Îm> al>lˇ fem> wsy>vit V p>pˇdn> wsy>y Wvx>Îm>. El>leVd>del>, ål>lem> Wsekmek m>, k >dmek m> E k>applem>. b>kzˇ mnt>it Pn>pq>Qnel> ål>lem> wvq>q ten>. af>t wvq>qiy sf>trwmz c>vr Svelym> TnÂm> AŒkel ºijkz> fidwpœm> Alym> Tqf>T k>applem> Wfrm> wvz>z, sn, geyœ mq>œm> VWsd Tnb>kZl> keil 7am - meil 9pm vir Tb>kz> - Vyeun> - keil 7am - 2pm meil 5pm - 9pm VWsd Tnb>kZl< ºij Wfrb>kZl< meq>qb>kz> Åq>pdlem>. Alyt>it aiut>ˇ ºij Wfrb>kiz Fs>syp>pÎt>Tk> wkez> b>kz> Tel: / Markham Road, Unit 62 & 63 (North of McNicoll Ave.), Scarborough Î, aiq, Flaiq (BSMT), kd>ddm> vedik / Vq>pin Vzm>prb>kiz E fed>k k>apple Ân>pekt> tr m>. WmÒm> pk>kb>kz> 24, 25 Vzm>prm> pt>trikiy Eixyt> tzt>tl> vesp>ptq>apple aidvtq>k>apple Positive Ak E b>kz>. ån>n FilYÒm>, Positive Ak E f>tel> ål>lem> Positive AkWv fdk>applem>. ƒt: ål>lem> fn>imk>kekwv fdk>kqˇ. ge. ArX akiv 13 Tel: Vzm>prm> MARCH 15,

28 Advinp> pe t>tmet>trt>wt mnitp> pqwkeît>t kerik sb>k Elk>Kyt>Tl> ketl> ked>skz> jiykfidg; ghu;j;jkhj;jpuj;nj fhjy; nfhz;lds; jiykfs;> Njhopf;Nfh nguk;,f;fl;lhdepiy> mtidg; ghu;j;jkhj;jpuj;nj mtdplj;jj; jdj cs;sj;ijg; gwpnfhlj;jts; jdj Njhop vd;gjid mwpe;jnfhz;lts; mjw;f khw;wtop fhzntz;ba flg;ghlilats;.,e;jf; fhjy; glj;jk;ghl;ilg; ngw;nwhuf;fj; njupaitg;gjd; %ynk jdj Njhopapd; ftiyf;f Kw;Wg;Gs;sp itf;fyhk; vd;gj mtsj ek;;;gpf;if. NeuhfNt Njhopapd; jhaplk; nrd;w cz;ikia ciuj;j xutop fhztpis fpd;whs;. jhaplk; eakhf md;;idna ep tho;thahf! Vd; tho;j;jpg; gpbifnghlfpd;whs;. epd;kfs; ghiyj;jhdk; cz;fpd;whspy;iy> VNjh Jd;gj;jpy;,Uf;fpd;whs;> nkype;jnghfpd;whs;> cly; ntspwpg;ngha;;tpl;lj vd;w vd;dplk; Nfl;fpd;wha;. ehd; vd;d nrhy;yntd;. fz;lds; jiytidf; fz;ljk; fhjy; nfhz;lds; vd;gjid,g;ghlypny rpytupfspny kpf mofhff; Fwpg;gpLfpd;whu; rq;fg;gytu; jq;fhy; Klf;nfhs;sdhu;. md;idna Nfl;ghahf vd ciug;gjhf mikfpd;wj mtuj tupfs;. mtsj cs;sj;ij xutd; jpubr;nrd;w tpl;lhd; mjjhd; fhuzkhf,uf;fntz;lk; mjidg;gw;wp ehdk; njspthf mwpe;jpnyd;. Kd;nghUehs; mofpa G+f;fs; G+j;Jf;FYq;Fk; kiyr;rhuypny ehdk; mtsk; vq;fs; NjhopaUld; mofhfg; G+j;jpUe;j nfhd;iw kuj;jpy; kyu;fisg; gwpf;fr; nrd;wpue;njhk;. me;jntis Gyp> Gyp vd xu rj;jk; Nfl;lJ. rj;jk; te;jjpiria ehq;fs; ghu;j;njhk;. mq;nf fz;fis kl;lky;y cs;sj;ijf; - t. SvpeÒ - ftuj;jf;f fhe;jutndh vd;w nrhy;yf;$ba Mzofd;. ngz;fs; jq;fs; khu;gfq;fisg; gjpj;j,d;gk; nfhs;sf;$ba mfd;w khu;gfspy; re;jde;jltp nroq;fky kyu;fis Nfhu;j;J khiyahf mzpe;j> jiyapny ntl;rpg;g+tpdhy; Md jiyg;ghifia mzpe;jtdhftk; tpy;ypid NjhopNy mzpe;jtdhftk; xu mk;gpid ifapny Ve;jpa tz;zkk; te;jmtd;> vk;kplk; me;jg;gyp nrd;w,lk; En>wne... 29Am> pk>kt>wted s>s Gupe;J nfhz;lhhfs;> nropadk; fhhj;jpf;fk;. \mlj;j miwapy;,ue;j nfhz;l vq;fis Nehl;lk; tplk; cq;fspd; ez;ghfsf;fhf,jidak; nrhy;yfpnwd;.,e;j gpugq;r tpgj;j elf;fk; mt;tplj;jpy; rpy fzq;fsf;fs; elg;gj Nghy,Ug;gpDk;> gpugq;rq;fspd; fhyk; kpfg; ngupajhf,uf;fk.; mjjhd; ngsjpfj;jpd; tpag;ghd tplak;. xspapd; Ntfj;jpy; gazg;glifapy; Neuf; FWf;fk; Vw;gLfpd;wjy;yth> kpf kpf typikahd <Hg;Gg;Gyj;jpy; Neuk; FWf;fkilfpd;wjy;yth! mijg;nghyj; jhd; Neuf; FWf;f tpisthdj gpugq;r tpgj;jpd; NghJk; Vw;gLfpd;wJ. ngukst rf;jp khw;wk; rljpapy; elg;gjhy;,e;j Neuf; FWf;fk; Vw;gLfpd;wJ vd; ahnjh? vd;w vq;fsplk; tpdtpak; epd;whd;. mtidf; fz;ljk; ntl;fj;jpdhy; mtid NeUf;FNeu; VnwLj;Jg;ghu;f;ff; $l jpuhzpaw;wtu; fshf ehk; xutupd; kpj xutu; Kfk;nghjpj;J kiwe;j ghu;j;jpue;njhk;. mtndh \fuj;jld; Ngzpa Itifahd tfj;j $e;jypidak;> mofpa new;wpapidak;> fupa nea;j;j $e;jiyak; cila kle;ijau;fns! cq;fsplj;nj ngha;ak; csthnkh? vd;wdd;. kiyehl;bw;f cupatdhfpa mtd; Fjpiufspd; Ntfj;ij mlf;fp nky;nydr; nryj;jk; ghq;fpny cdj kfspd; fz;fis vjpu;kwj;jg; gd;kiw Nehf;fpathNw mt;tplk; tpl;l nrd;wdd;. \mtsk;nehf;f mz;zyk; Nehf;fpdhd; fk;gdpd; epidf;fpd;nwd;. ehd; epidf;fpd;nwd;> vq;fsj gpugq;r tpgj;jpd; NghJ ehq;fs; gjpide;j G+kpapd; tulq;fisj; njhiyj;j tpl;nlhk;. Gjpa gpugq;rj;js; fpl;lj; jl;l 20 tulq;fs; tho;e;j ehq;fs; kpz;lk;,q;f tutjpy; mlj;j gjpide;j tulq;fis,oe;j tpl> vq;fsj Njhw;wk;,sikahf,Uf;fpd;wJ. mt;tstjhd;! \cq;fsj gpur;ridfsf; nfy;yhk; jphtfs; fpilj;j tpl;ldth?,y;iy vd;w njupfpd;wj. Gjpajhf> cq;fshy; ek;gpf;nfhs;snt Kbahj tifapyhd Nfs;tpfs; cq;fsf;fs; Kisj;Js;sd> mg;gpbj;jhnd! epq;fns NfSq;fs;. mtw;wpf;fk; gjpy; nrhy;yfpnwhk; vd;whd;,d;gd;. mg;nghojjhd; mthfs; czhe;j nfhz;lhhfs;> jq;fspds; voe;j Nfs;tpfSf; nfy;yhk; gjpy;fs; clndna mthfshy; nfhlf;fg;gl;bue;jj vd;gjid. jhd; vd;d Nfl;fg; NghfpNwd; vd;gj mthfsf;fj; njupak; vd;w NghjpYk; nropad; Nfl;lhd; \cq;fsj gpugq;rk; mbfis epidtwj;jtjhf mike;jd mtdj ghu;it. ghu;j;j khj;jpuj;nj cdj kfs; mtdplk; kdijg; gwpnfhlj;jtpl;lhs; jhna! gfw;nghoj kiwe;j me;jp khiyg;nghojhfpa mt;ntisapny mtd; nrd;w kiwak; me;jj;jpirna epdj kfs; ghu;j;jtz;zkhf epd;wpue;jhs;. vd;dplk; NjhopNa,td; rpwe;j Mz;kfNd! vd;whs;. vdnt mtsj epiyia ep ed;f Cfpj;J mwpe;j nfhs;thahf> fhjy; tag;gl;ltupd; epiy epawpahjnjh vd kpf eakhf jha;f;f mts; czu;j;jp epw;gjid,e;jr; nra;as; glk; gpbj;jf;fhl;lfpd;wj. md;dha;! thop! Ntz;L md;id! epd;kfs; ghyk; cz;zhs;> goq;fz; nfhz;l> edpgre; jds; vd tpdtjp> mjd;jpwk; ahdk; njw;nwd cznud;;> Nky;ehs;> kypg+q; rhuy;> vd;njhop khnuhl xyprpid Ntq;if nfha;ftk; nrd;wop> \GypGyp! vd;dk; G+ry; Njhd;wxz;nrq; foepu;f; fz;nghy; Ma;,jo; Crp Nghfpa #o;nra; khiyad;> gf;gk; Nru;j;jpa nrr;irf; fz;zpad;> fak;kz;l Mfk; nrq;rhe;j eptp> tupgid tpy;yd;> xufiz njupe;jnfhz;l> \ahnjh> kw;wmk; khjpwk; glu;? vd; tpdtpew; we;njhnd> mtw; fz;l> vk;ks; vk;ks; nka;k;kiwg xlq;fp Jhap epd;nwd khfg;> Ngzp> \iftif tfj;j $e;jy; Ma;Ejy; ik<u; Xjp kltpu;! Ek; tha;g; ngha;ak; csnth? vd;wdd; ignadg; gupklf jtu;j;j njhd;> vjpu;kwj;j> epd;kfs; cz;fz; gd;khz; Nehf;fpr; nrd;nwhd; kd;w mf; Fd;Wfpo NthNd! gfy;kha; me;jpg; glrlu; mikaj;j mtd;kiw Njvk;Nehf;fp> kw;w,td; kfnd> Njhopl! vd;wds;> mjd; mst cz;lnfhs;> kjpty; Nyhu;f;Nf. (mfehd}w ghbatu; jq;fhy; Klf;nfhw;wdhu;) vg;gbahdj? (,d;dkk; tuk;) =,uhkfpu~;z Nrthr;rpukk; - fdlh \=,uhkf;fpu~;z guk`k;rhpd; gpwe;jjpd tpohf; nfhz;lhl;lk ; gfthd; =,uhkf;fpu~;z guk`k;rhpd; gpwe;jjpd tpoh nfhz;lhl;lk; tufpd;w gq;fdp khrk; rdpf;fpoik fhiy kzpf;f (Saturday March 17, 2010 at A.M.), at Vedanta Society of Toronto (Jane & Eglinton) 120 Emmet Avenue, Toronto mike;js;s =,uhkf;fpu~;z rig kz;lgj;jpy;,lk;ngwk;. Rthkp fpugkahde;jh[p kfuh[; mth;fspd; Md;kPf ciuald; itj;jpa fyhepjp. yk;nghjud; kw;wk; fyhepjp R[Pt; n[fehjd; mth;fspd; rpwg;giufsk;,lk;ngwk;. g[id, rpwth; epfo;r;;rpfs;, eldk;, ehlfk; cl;gl gy;ntw epfo;r;rpfs;,lk; ngw cs;sd. md;gh;fs; midtiuak;; md;gld; miof;fpd;nwhk;. njhlh;gfsf;f: / / MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

29 Canada s Oldest Tamil Newspaper \ehd; Kd;dNu nrhd;d gy rkhe;jug; gpugq;rq;fs; gw;wp epidj;jg; ghuq;fs;. mit ntt;ntw rf;jpkl;lq;fshy; Mdit. MdhYk; vq;fk; epuk;gpas;sd. ntt;ntw rf;jpkl;l,ay;gpdhy; mit xd;wld; xd;w fyg;gjpy;iy. Mdhy; rpy rkaq;fspy;> rpy,lq;fspy; kl;lk;,uz;l gpugq;rq;fspd; rf;jp kl;lq;fs; xd;whf te;jtplfpd;wd. mjtk; rpy fzq;fsf;f khj;jpunk mitapuz;l xnu rf;jp kl;lj;jpy;,uf;fk;. me;j rpy fzq;fspy;jhd; gpugq;r tpgj;j elf;fpd;wj.,d;gd; $wpdhd;. S.V. fetn> gpugq;r tpgj;jpw;fhd tpsf;fj;ij,d;gd; $w ehfuhridj; jtphj;j midtunk Mr;rupaj;jpd; cr;rj;jpw;fg; NghdhHfs;. mthfisg; nghwj;jtiuapy; tpq;qhdpfshf,y;yhj,uth gpugq;r tpgj;jpidg; gw;wpf; $WtJ Mr;rupakhfNt,Ue;jJ.,d;gd;,d;dKk; nrhy;ypf; nfhz;nl Nghdhd;. \,e;jg; gpugq;r tpgj;j elf;fk; NghJ>,uz;L gpugq;rq;fspd; rf;jp kl;lq;fs; mf;fwpg;gpl;l,lq;fspy;> mf;fwpg;gpl;l rpy fzq;fspy; xd;whf,ug;gjhy;> mtw;wpdpilna xnu khjpupahd jd;ikfs; Vw;gLfpd;wJ. mjdhy;,uz;l gpugq;rq;fspilnaak; rpy rkaq;fspy; gupkhw;wq;fs; epfo;e;j tplfpd;wj. mjhtj xu gpugq;rj;jpd; clikfs;>,d;ndhu gpugq;rj;jpds; rljpapy; nrd;wtplfpd;wd. rpwpj Neuk;,ilepWj;jpa,d;gd;> njhlhe;jhd;. \mlj;jjjhd; gpur;rpidahd tplak;. xuntis> nghjthfnt gioa epiyf;f te;j tpl;l gpugq;rj;jpds;> Gjpajhf te;j kw;wg; gpugq;rj;jpd; clikfsf;f,g;nghj Gjpa gupkhzntsp. mjdhy; mit En>wne... As>S Î pekm> - 3 papplet 36 wted kit - gugug;g> khkk;> tpag;g vd;gd epiwe;j,f;fijapy; tuk; ngahfs; rk;gtq;fd; midj;jk;; fw;gidna,d;ndhu.tpd; Kjw;gFjpapy; gugug;igg; ghhj;jphfs;.,uz;lhk; gfjpapy; Jyf;fg;glhj khkj;jpd; Clhfr; nrd;wphfs;.,e;j %d;whk; gfjpapnyh gy tpag;ghd rk;gtq;fisf; fhzg; Nghfpd;wPHfs;. mg;gpugq;rj;js; njhiye;j Ngha;tpLfpd;wd. xuntis mq;f nrd;w clikfs;> capupdq;fshf,ue;jhy;> Gjpa gupkhzntspapy; mthfs; my;yj mitfs; nrd;w,lj;jpy; xl;rprd;,y;yhj Nghapd; mit,wg;gjld;> mq;nf fhzhkyk; Ngha;tpLfpd;wd. xl;rprd; Nghjpa mstpy;,ug;gpd; Rthrpg;ghy; Md caph,ug;gpdk; ghpkhz ntspapy; njhiye;jjhd; Nghf Ntz;Lk;.,Jjhd; gpugq;r tpgj;jpd; tpist vd;wtd; kpz;lk; mthfs; jhd; $wpatw;iwf; fpufpj;jf; nfhs;sl;lk; vd;gjw;fhf epwj;jpg; gpd;dh njhlhe;jhd;. \Mdhy; rpy gpugq;rq;fspd; ntspfs; xnu khjpupahd rpwpa tpyfyldhd gupkhzntspfisf; nfhz;buf;ff; $bad. mg;gbahd xu Gjpa gpugq;rj;jpds; nrd;wpue;jhy;> mthfs; nrd;w,lj;jpy; gioa gpugq;rj;jpd; #oyk;,ue;jhy; mthfs; Gjpa gpugq;rj;js; njhiye;j Nghfhky;> Gjpa #oypy; caph thoyhk;. Gjpa gpugq;rj;jpds;sk; caph thoyhk;. mg;gbahd xu gpugq;r tpgj;jpy;jhd; ehdk; ehfuhrz;zzk; mfg;gl;l vq;fsj gpugq;rj;jpy;,ue;j njhiye;j NghNdhk; \,d;dkk; rpy tpguq;fisr; nrhy;y NtZk;,d;gd; epwj;jpajk; ehfuhrd; njhlhe;jhd;. \nghjthfnt gpugq;rq;fspd; rf;jp kl;lq;fs; Vd; xd;whfpd;wd vd;gjw;f njspthd tpsf;fk; $wkbahj. MdhYk; rf;jp kl;lk; xd;whf tuifapy; ngukst rf;jp ntsptplg;glfpd;wj. ntsptplg;glk; rf;jpahdj mg;gpugq;rj;jpd; vd;d tbtpyhd rf;jpahftk;; ntsptuyhk;. vkj gpugq;rj;jpy; ntg;gk;> ntspr;rk;> nguk; fhw;w>,bkof;fk; Nghd;w rj;jk; Nghd;w rf;jpapd; xu ntspg;ghl;by; me;j ntsptplg;glk; rf;jp; ntsptuk;. ehq;fs; njhiye;j NghJ Mr;rptPL vupe;jj vd;gj mwpe;j nfhz;nlhk;. mj,e;jr; rf;jp ntspg;ghl vd;wjhd; ehq;fs; njupe;j nfhz;nlhk; kw;w miwapy;,ue;j nfhz;l nkhopngahj;jf; nfhz;bue;j kzpadpd; kdjpy; vg;gb,e;j taj tpj;jpahrk;? vd;w Nfs;tp vo> rpupj;jf; nfhz;nl jpuk;gpg; ghhj;jhd;> ehfuhrd;. nropadk; fhhj;jpf;fk; $lj; jpug;gpg; ghhj;jhhfs;. ntwk; RtH khj;jpunk mthfsf;fj; njupe;jj. MdhYk;,tHfs; Vd;? me;jg; gf;fj;jpy; miwapw;f mg;ghy; Ml;fs;,Uf;fpd;whHfs; vd;gj Kd;dNu,tHfSf;Fj;jhd; njupak; Nghy; njupfpd;wj. RtiuAk; CLUtpf; nfhz;l ghhf;;ff; $bathfnsh!,thfs;,utuf;fk; vq;fistpltk; VNjh ty;yik,uf;fpd;wj vd;gijg; wted s>s 28Am> pk>km> Tel: Vzm>prm> VLAMARAM TM MARCH 15,

30 Ezm> WmteVkz> - ÎkZl> aqf>ˇ wkez>zp>pdetv kz>! E pˇ Âp>pˇ mexv kiz veb>applekzl> vrisyek E t>tivt>ˇ av k k>apple Ân>nel> Fn>Œ Prsb>k pexyl> al>lˇ rt>t applerll> st>tmd>îk> wkex>d k>applem> ASRy lkin Wmq>apple feîkzl> kex ÂDyeˇ. kq>pt>tl> Âiq Âq>QÒm> meqy k>kn>qˇ. ASRy k>apple wpry iz, mexv k>apple SQy iz al>lˇ izwy El>il ån>q FilÁm> En>Ql>il. mexv kz> ASRy kiz Wkz>Vkzel> ˇizt>wtÎp>pˇ md>îml>l SQy vytl> pl>kilk>kukm> wsn>œ Vg>geNkzek wvzwyœm> Fil En>Œz>zˇ. vytq>apple ØDy iz al>lˇ WmteVt>tnm> ån>pˇ åp>pd v Kn>qˇ? ån>ptl> Ød Arey>s>Syez kz> appleum>pp>wpeáz>zn. åb>kz> ÎkZl> åt>tinwye WmteVkz> al>lˇ Ïx>mTyez kz> E p>pe kwze wtryeˇ. Anel> atinp>pq>q kvilp>pdet wpq>wqe k m> pl z. wpeˇvek wpq>wqe kz> tb>kz> Pz>izkz> åp>pd v ve kz>? ån>ptin WseTdRdm> md>îwm Wkd>Ît> wtrf>ˇ wkez>v. av m> ÅWte tn> v ment>tq>kek dek>drekwve al>lˇ åg>snyrewve v ve ån>œ wsel>lvîve. wtrf>tˇ Ef>t Erx>Î Wvilkz> tewne wtryvl>il!. En>Œ åt>tinyeyrm> Wvil!, åt>tin ˇiqk>kl>V!. Sf>Tk>kWv ÂDyet kl>v lkm>. ånwv ten> åmˇ Pz>izkZn> Tqimkiz, t>tselt>tnt>it wpq>wqe kz> kx>î wkez>zwvx>îm>. Etq>kek wpq>wqe kz> Ïx>mT (Intelligence), Ïx>mT (IQ), μt>tqn> (Giftedness) Wpen>qvq>Qinp> pq>q aqf>ˇ wkez>zwvx>îm>. seterxmek ÎkZl> avn> kxk>kl> L, pdp>pl> wkd>dk>kern> mkevx>xn> ån>wql>lem> wsel>lk> Wkz>Vp>pd>D k> Kn>Wqem>. Eˇ ål>wle k>applem> wpe f>ˇme? ån>pˇ Wkz>V. x>imyen t>tsel ye? Etin azk>k ÂDÁme? Ev kizám> t>t appleiqf>tv kizám> owr vapplep>pl> ivt>t k>kleme ån>pwtl>lem> Prs>Sin. Etq>apple pl Ay> kz> t Kn>qn. aq> tmen aq s> wsl>vb>kz> åb>kz> ÎkZl> E p>pe kz>. av kiz aqy Âyq>S wsy>áb>kz>. En>Œz>z pl zvyleze>> Ïx>mT pq>q Sl tkvl>kiz wvzyd>îz>zn?. at>ˇdn> pl>ˇiq se Ïx>mTYinÁm> Ay>Kn>qne>. Eˇ WseTdm> Wpen>Œ kb>kz> al>l. sryen tkvl>kz> al>lˇ az Îkzeapplem>. awmrk>k F Wye k> fkrt>tl> 1980 El> Etq>kek 90 appleuf>itkiz wtrf>ˇ Âtl> 7vˇ metm>, Pn> o v dt>tl>, Pn> 10vˇ v dt>tl> ån wted Ay> wsy>tn. ÂD kz> wted f>ˇ Ïx>mTyez pq>qy tkvl>kz> x>imwyn FfiPk>kp>pd>dn. Etq>kek pl wseq>kz>, Elk>kb>kz>, Prs>Sin VÎVp>, åx>xk>k k>kz> wkex>d Vnek> wket>ˇk>kz> tyerk>kp>pd>dn. Ef>t adp>pidyl> Sir Francis Galton ( ) ån>pv Ïx>mTp>p d>isiy ivt>te. Etin wted f>ˇ Alfred Binet ån>pv ( ) Etin sq>œvrvek Ay> zvyˇ (Mental Age) ån>ptin kel vyˇ (Chronological Age) wkex>î kxt>te. atevˇ 5vyˇ Pz>iz 6vyˇ Pz>izYn> p d>isyl> atk z>z wpq>qel> ap>pz>izyn> zvyˇ 6 ån kxk>kp>pîm>. atevˇ vyˇk>apple μqy t>tsel EWt Wpen>Œ 5vyˇp>Pz>izYn> p d>isyl> 10 vyˇp> Pz>iz St>Twpq>qel> zvyˇ 5 ån>pteapplem>. atevˇ vytq>apple Mk m> appleiqf>t aq z>zv Etin Wj mn> zvylez tmek meq>q Ïx>mT FRIDGE, WASHER, DRYER Wpen>q Mn> pkrx T t>t Wvilkz> wsy>ˇ wkeîk>kp>pîm>. Fyeymen kd>dxm>. trmen Wsiv. vedk>ikyez kzn> fn>mtp>πî. wted k k>apple: sn> kx>î PDk>k o vey>p>ped>din Åq>pÎt>TÁz>zn. MA/CA x 100 =IQ ån>pwt aˇveapplem>. atevˇ q>œk>apple Wml> pdp>pdyek t>tselt>tnm> atkrk>k av Ïx>mTyezreKn<qe. EtinWy μt>tqn> ånlem>. Ep>pDyenv kz> SlWr kexp>pîv. awmrk>kevl> Lewis Terman ån>pv Etin pevt>te. Pn> pl Ay> kz> wsy>yp>pd>î ETl> fm>pkt>tn>im x>imt>tn>im z>znve ån kx>dqf>tn. Sqf>t Ïx> t>táz>zv kz> åp>pd E p>pe kz> ån>ptin fem> kx>îwkez>z Wvx>Îm>. Ev kz> Sqf>t pidpeq>ql> (Creativity) z>zv kz>, Ttek åtinám> vek>appleve kz>. Sqf>t kq>pinvzm> Fiqf>tv kz>, åtq>applem> kerxm> kex>pv kz>, fn>qek vesp>pv kz>, Fiqf>t gepkst>t Áz>zv kz>, Ítf>Trmek wsyq>pîpv kz>. ETl>  vˇm> ål>lerdâm> El>il ån>qeòm>>, Slˇ SlRdm> z>zteapplem>. Evq>Qin Mk m> Ï k>kmek wpq>wqe kz> avtent>ˇ ASRy kzdâm> Øq vey>p> x>î. 140 k>apple Wml> Ïx>mT wsl>òm> Wpeˇ Mapplef>t Ïx>mT o vrdm> kexp>pdlem>. En>Œz>z u>filyl> åp>pdyenv kzdm> Em>μt>Tqn> Åq>pÎKn>qˇ ån>pˇ pq>qám> Areyp>pÎKn>qˇ. ÂtLl> prm>pir (Heredity) ån>pˇ o vrn> Ïx>mTiy menk>appleme? ån>pˇ pq>q aqyp>pd>dˇ. Etq>kek wpq>wqern> Yr k>kizp> prwsetinydl>, prm>pir alapplepq>qy aqk>ik tyerp>, Erd>idp>Pz>izkz> pq>qy Ay>, swketrb>kz> pq>qy Ay>, appleîm>p åx>xk>ik pq>qy tr kz> WskRk>kp>pd>Î Ay> Fku>f>tˇ. Etq>kek pl pl>kilk>kukb>kz> wp mzvl> pxm> wsl wsy>ˇz>zn. Robert Plomin ån>q Ay>vez 600 Pz>izkZn> Ert>tp>pRWsetin wsy>ˇ Ïx>mTyez 100 WpRl> Ef>t prm>pir tn>im pq>q ÂD kx>îz>ze. Etin Allele (Any of a group of possible mutational form of gene) ån>p. ånwv prm>pir alapple o vrˇ TqNl> Âk>Kym> wpœvˇ adp>pidyl> x>imyeapplem>. Ïx>mTYl> tq>wpeˇz>z Ay>vez kz> Etq>apple meqek ul> (Enviorenment) ten> Âk>Kym> wpœvtek vláœt>ˇkn>qn. Etq>kek pl feîkzl> Ay>, pl appleîm>pb>kzl> Ay>, pl apple k>kzl> Ay> fid wpq>qn. ETÒm> pl ÂD kz> vf>ˇz>zn. ul> meq>qt>tnel> Pz>izYn> Ïx>xQVl> tm> meq>qâœm> ån>pwt aˇveapplem>. WvŒ Sl aqg kz> appleîm>pt>tl> z>z ab>kt>tv kiz wkex>î Ïx>xQiv Ay>f>tn. ab>kt>tv wteik ØÎtlek Ïx>xQ appleiqkn>qwtn>pˇ Ev kz> k t>ˇ. EWtWpen>Œ pl kles>serb>k k>kidyl> Ïx>xQ WvŒpeÎ aidvtek m> Ay> wsy>tne>. E Enb>k k>kidyòm> Ïx>xQ WvŒpeÎ z>zwtn>qn. wvz>izy kz> kœp>p kizvd 15 z>zkz> atkm> wpœvˇ kx>dqyp>pd>dˇ. jp>peny wvz>izy kiz Vd 6 z>zkz> atkm> wpœvˇ kx>dqyp>pd>îz>zˇ. ånwv En>Œ Ïx>xQ pq>q Tdmen wkez>ik appleum>pp>wpeáz>zˇ. wpeˇvek 1000 zvylez kz> Yr m> uòm> wp m>pb>apple op> k>wkex>îz>zn. vkp>ptin åmˇ Pz>izkz> vz k>kp>pîm> u>fil kerxmek Ev kzˇ Tqn> appleiqf>ˇ Wpey>Vdlem>. tq>wpeˇ abpvm> (Experience) ån>pˇ Ïx>mTYl> Âk>Kym> wpq>œv Kn>qˇ. Etin wpq>wqe kz> vub>k Ân>vrWvx>Îm>. b>kz> appleuf>itkzdm> z>z Tqn>kiz kx>dqyp>pd Wvx>Îm>. Ef>fed>Dl> Ep>pDyen Pz>izk k>apple VWsd kl>vt>td>dm>, pedseilkz> z>zn. Elb>ik Wpen>Œ ov>wve vapplep>pek wsl>òm> Fil Eb>Kl>il. Sf>tinp> ºk>kz> åc>. pt>mfetn> wted s>s 38Am> pk>km> MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

31 Canada s Oldest Tamil Newspaper applevex>rm> Pqf>t kit Nkjhtpahd wjnghl; jkj mzgw;wpa fz;lgpbg;gld; epd;wtpltpy;iy. mztpd; kj;jpapy; cs;s NeH kpd; jd;ikajhd mzf;fu vg;gbahdj vd;gij mwptjpy; MHtkhf,Ue;jhH. mzf;futpidr; Rw;wptUk; kpfkpfr; rpwpa Jfs;fshd,yj;jpud;fspy; mjpf ehl;lk; nfhs;stpy;iy. NtW Ma;thsHfs; mzf;futpidr; Rw;wptUk;,yj;jpud;fs; gw;wpa Ma;Tfisj; njhlu> wjnghl; jkj ftdk; KOtijAk; mzf;futpd; gf;fkhfnt itj;jpue;jhh.,f;fhyj;jpy;> kpftk; rpwpa mzthfpa Ijurd; mztpd; mzf;fu jdpikahf;fg;gl;lj. mjid Ma;T nra;jjpd; gadhf mzf;fuf;fspd; GjpH XusTf;Fj; njspthdj. mzf;fuf;fspy;,yj;jpud; fisg; Nghy; 1836 klq;f ghukhdjk;>,yj;jpud;fs; nfhz;l mst kpd;jd;ikahdjk; Mdhy; NeH kpd;jd;ik nfhz;ljkhd,d;ndhu rpwpa Jfs; mzf;futpy;,ug;gj njspthdj.,jid \KjyhtJ vdg; nghus;glk;gbahd \GNuhj;Njhd; (proton) vd mioj;jhh. Mf>,g;NghJ mznthd;wpd; mzf;futpy; NeH Vw;wk; nfhz;l GNuhj;Njhd;fs; cs;s> mt;tzf;fuitr; Rw;wp> mzf;futpy; vj;jid GNuhj;Njhd;fs; cs;sdnth mnj vz;zpf;ifapyhd vjpnuw;wk; cs;s,yj;jpud;fs; tyk; tufpd;wd k t>ˇ, ¡apple Wfe Dr. J. Mohan D.H.M.S., N.H.C. vd;gj mztf;fhd khjpupahf mike;j tpl;lj.,j;jld; wjnghl; jpug;jpaila Kbatpy;iy.,d;ndhU rpf;fyk; te;j tpl;lj. mj mztpd; jpzptpdhy; Vw;gl;lJ. jdpkk; xd;wpd; mzj; jpzptp idg; ghhj;jhy;,g;nghj GNuhj;Njhd;fspdJk;,yj;jpud;fspdJk; jpzptfspd; nkhj;jkhf,uf;f Ntz;L ky;yth! Mdhy; Ijurd; mztpidj; jtphe;j Vidatw;wpw;F,J nghue;j tpy;iy. mzf;fspy; cs;s GNuhj;Njhd;fspdJk;,yj;jpud;fspdJk; jpzptfspd; $l;lj;njhifahdj mztpd; nkhj;jj; jpzptpd; ghjpahfnt fhzg;gl;lj. mg;gbahapd; mzf;futpy; GNuhj;Njhd;fSld;,d;dKk; VNjh xd;w,uf;fntz;lk;. njhlhe;j Ma;Tfs; mzf;futpy; GNuhj;Njhd;fs; Nghd;w Mdhy; kpd;jd;ikapy;yhj,d;ndhu tifj; Jfs;fs;,Ug;gijAk; fhl;bd. mtw;wpf;f epa+j;jpud;fs; (neutron) vdg; ngaupl;lhhfs;. Kbthf wjnghl;bd; mztpd; khjpupapy;> mznthd;wpd; kj;jpapy; mzf;fu cs;sj.,t;tzf;futpy; GNuhj;Njhd;fSk; epa+j;jpud;fsk; cs;sd.,t;tzf; futpidr; Rw;wp,yj;jpud;fs; tyk; tufpd;wd> vd;gjhapw;w. wjnghl;lf;f 1908k; Mz;L,urhadj;jpw;fhd Nehgy; gupr nfhlf;fg;gl;lj. mzf;futpd; MOHAN HOMEOPATHIC CLINIC & MASSAGE CLINIC Wpen>q Wfey>kZq>apple aiuáb>kz> dek>d Wj. Wmekn> HOMEOPATHIC TREATMENT ABOUT FOLLOWING Cough Flu Depression Anxiety Asthma vekn Vpt>ˇ mn a t>tm> WE OFFER CONSULTATION REGARDING ALL HEALTH PROBLEMS INCLUDING: STRESS SKIN PROBLEM RESPIRATORY PROBLEMS DIGESTIVE PROBLEMS VARICOSE VEINS BACK PROBLEM /NECK PROBLEM TENNIS ELBOW PROBLEM Tonsillitis Gout Arthritis P.M.S Leucorrhea Vizyed>Îk> keyb>kz> Migraines Hair Loss Diabetes Cystitis Cancer Also other Acute & Chronic Problems HOMEOPATHIC PRACTITIONER TEL: / Finch Ave, East Suite 210 At Middle Field, Scarborough, M1S 4Z4 TREAT WITH MASSAGE THERAP ALLERGIES SEXUAL PROBLEMS SEXUAL PROBLEMS CHOLESTEROL TUMOR FOOT PROBLEM Prostatitis Obesity Hemorrhoids Stumatitis Colitis tilyd, tilv t>ˇm> Ïx> lkyl> rpf;fy; jphf;fg;gl;l fhyj;jpy; Ma;Tfs;> mzf;futpidr; Rw;wp tuk;,yj;jpud;fisg; gw;wpa njsptfisj; je;jd. mj gw;wp,dpg; ghhg;nghk;.,g;nghj mztpd; mikg;gpw;f Gjpajhd tbtk; te;j tpl;lij mwpe;j nfhz;bhfs;. me;jg; Gjpa mikg;igg; ghuq;fs;> mz NfhstbthdJ mjpd; nguk; gfjp ntwikahf cs;sj. mjd; ikaj;jpy; kpftk; rpwpa mzf;fu xd;w cs;sj.,t;tzf;futpy; NeNuw;wk; ngw;w GNuhj;Njhd;fSk;> Vw;wk; vjtk;,y;yhj epa+j;jpud;fsk; NrHe;Js;sd. mz xd;wpd; ghuj;jpw;f,e;j mzf;funt fhuzkhf cs;sj.,t;tzf;futpidr; Rw;wpAs;s nguntspapy; kpftk; ghuk; Fiwe;j,yj;jpud;fs; mzf;fuitr; Rw;wp tufpd;wd.,j vg;gntdpy;> fjputidr; Rw;wp> fjputdpd; Nfhs;fs; tyk; tutj Nghd;wJ.,jdhy; mf;fhyj;jpy; mztpd; mikg;gpid Ez; fjputj; njhfjp vd mioj;jdh. (,d;dkk; rpyh mg;gb miog;gij epq;fs; Nfl;fyhk;) ghhj;jphfsh> fpl;lj;jl;l 100 Mz;Lfspd; Kd;duhf lhy;ud; jdj kdf; fz;fspy; fz;l mztpd; khjpup,d;w vg;gb khwptpl;lj. wjnghl;bd; Ez; fjputj; njhfjp mztikg;gpd; rpf;fy;fs;. wjnghl;lk; mtuj FOtpdUk; mztpw;f muikahd mikg;nghd;wp idf; $wpapue;jhhfs;> mthfsj gupnrhjidfspd; thapyhf. MdhYk; me;j mikg;gpy; njsptpd;ikfs;,ug;gij wjnghl; fz;l nfhz;lhh. Vida tpq;qhdpfshyk; $lf; fz;l nfhs;s Kbahj gpur;ridahf,ue;jj> mt;tikg;gpd; njsptpd;ikfs;. mzf;fspy;,yj;jpud;fs; cs;sd vd;gj njspthf;fg;gl;ls;sj. ve;j mzit vlj;jhyk;>,yj;jpud;fs; fhzg;glfpd;wdjhd;. Mdhy; vt;nthoq;fpy; my;yj xoq;ffspy; mit,uf;fpd;wd? vt;tpjk; mzf; fuitr; Rw;wp tufpd;wd? Nghd;w Nfs;tpfs; ngupajha; voe;jd. mf;fhyj;jpy;,ue;j nrk;ikg; nghwpkiw nfhz;nlh> Ma;Tfspd; topapyhfnth,jid $wkbatpy;iy.,d;ndhu rpf;fy;> kpf Kf;fpakhdjhFk;. mztpy;,yj;jpud;fs;; cs;sd. mit vjph kpd;ndw;wk; nfhz;lit. mztpd; kj;jpapy; cs;s mzf;futpy; NeNuw;wk; cs;sj. vjpnuw;wkk;> NeHNuw;wKk; xd;iw xd;w ftuk;. vdnt ghuk; Fiwe;j,yj;jpud;fs; Xb te;j mzf;futld; NrHj;J tplntz;lk;. (fpl;lj;jl;l,yj;jpud; xd;w> mzf; futpy;,uf;fk; xu GNuhj;Njhid tpl 2000 klq;f ghuk; Fiwe;jJ.) mg;gbr; ; ; N r H e j h y > mzf;futpw;f ntspna,yj;jpud;fs;,uf;fkbahj. Mdhy;,Uf;fpd;wdNt! mjw;f tpsf;fkhf>,yj;jpud;fs; mztpy; mzf;fuit Rw;wpf; nfhz;l tufpd;wd> mjdhy;,q;fk; nguk; rpf;fy;. Wprx>dm> mztpd; kj;jpapy; cs;s mzf;futpy; cs;s NeNuw;wk; fhuzkhf mztpy; kpd;gyk; cs;sj. kpd;gyj;jpy;,yj;jpud;,aq;fk; NghJ>,yj;jpudpy;,Ue;J fjphtpryhd rf;jp ntspnawk; vd khf;];nty; fhl;bapue;jhh. mjd;gb> mzf;fuitr; Rw;wptUk;,yj;jpud;fd; rf;jpia,of;fntz;lk;.,g;gbr; rf;jpia,yj;jpud;,of;fkhapd;> jdj ghijia tpyj;jp cl;gwkhf efhe;j> xu RUsp tbtpy;,aq;fp Kbtpy; kj;jpapy;,uf;fk;> mzf;futld; NrHe;J tpl Ntz;Lk;. epa+l;ldpd; nrk;ikg; nghwpkiw,jidj;jhd; $Wfpd;wJ.,g;gbahf>,yj;jpud; xd;w mztpy; RUspahf,aq;fp> mzf;fuit te;j NrHtjw;F vlf;fk; Neuk; vt;tst vdf; fzpj;jg; ghhj;jhhfs;. xu nrf;fid Mapuk; gpy;ypad;fshy; (1000>000>000>000) gpupj;jg; ghuq;fs;> mt;tst rpwpa Neuj;jpy; vy;yh,yj;jpud;fsnk mzf;fuit te;j NrHe;J tplntz;lk;. mg;gbahapd; ve;jnthu mztnk cwjpahdjhf> vq;fnk,uf;f KbahJ. Mdhy; vq;fk; fhzk; nghul;fspy; vz;zpl Kbahj mstpy; mzf;fs;,uf;fpd;wdnt? vg;gb?,jjhd; Kf;fpakhd rpf;fiyj; je;j Nfs;tp. nry;thf;fg; ngw;wpue;j>,dp xu ngsjpf tpjp vkf;fj; Njitapy;iy vd;wpue;j fhyj;jpy; nrk;ikg; nghwpapayf;fr; rthy; tplk; tz;zkhf>,e;jr; rpf;fy;,aw;gpaw; rpe;jidthjpfspilna te;jj.,e;jr; rpf;fiyj; jphf;f nld;khhf;fpd;,sk; tpq;qhdpahd epy;]; NghH (Neils Bohr) te;jhh. NghH vg;gbr; rpf;fiyj; jphj;jhh vd;gjw;f Kd;duhf mtiug; gw;wpak; rpwpj mlj;j jlitapy; ghhg;nghk;. Tel: Vzm>prm> MARCH 15, cq;fsj fuj;jf;fis tpsg;guj;jpw;nfh my;yj vdf;nfh njuptpf;fyhk;. vdj Gjpa ntspaplfshfpa GtpaPHg;Gg; gw;wpa tpag;ghd tp~aq;fs;> tpaj;jf tpz;kpd;fs; Mfpa E}y;fis tpsk;guk; fhupahyaj;jpy; ngw;wf; nfhs;syhk;. - kn Wyeke WseTdm> Krkp>wpe t>tm> pe t>tl> pln> pe t>tl> ÍpÂØ t>tm> kxt>tl> setkk> appleqp> k> kxt>tl> wted k k>apple:

32 fle;j thuq;fspy; njhlh;r;rpahf Gj;jf ntspaplfs; eilngw;wd. kpftk; Rthurpakhf gy tplaq;fs;,q;f fye;jiuahlg;gl;ld.,t;thuk; I.eh kdpj cupikf; FOkj;jpy;,yq;if gw;wp vlf;fg;glk; jph;khdj;ij midtuk; Mh;tj;Jld; vjph;ghh;j;jf; nfhz;buf; fpd;wdh;. vnjr;irahfnt my;yj jpl;lkpl;l vd;w epidf;fk; tifapy; Ehy; ntspaplfs; my;yj mwpkfq;fsk;,yq;ifiag; gw;wpajhfnt,ue;jj.,f;fhyj;jpy; xu,];nuypa jpiug;glj;ij ghh;f;fk; re;jh;g;gk; fpilj;jj.,g;glk;,yq;ifiag; gw;wpaj my;y. Mdhy;,yq;ifia epidt glj;jpa glk;. The Debt mjhtj fld; vd;w jiyg;igf; nfhz;lj,g;glk;.,uz;lhk; cyfg; Nghupy; a+jiu gl nfhiy nra;jth;fis,dq;fz;l mth;fis rl;lj;jpd; Kd; epwj;jtj my;yj nfhiy nra;tj vd;gij,];nuypa cstg; gilahd nkhrhl; njhlh;r;rpahf nra;j tufpd;wj. kpadpr; xypk;gpf;fpd; NghJ (1972) 11,];Nuypa tpuh;fs; ghy];jpdpauhy; flj;jg;gl;l gl nfhiy nra;ag;gl;ldh;.,];nuypa tpuh;fis nfhd;wth;fis Kd;dhy;,];Nuypa gpujkh; Nfhy;lh nkahpd; Neubf; fz;fhzpg;gpy; mikf;fg;gl;l FO nfhiy nra;jj.,jid ikakhf itj;j ];upgd; ];gpy;ngh;f; kpadpr; vd;w ngaupnyna glkhf;fpapue;jhh;. gy tulq;fsf;f Kd;dh; tpsk;guj;jpy;,g;glk; gw;wpa tpkh;rdk; ntsp te;jpue;jj. mt;thwhd xu Kaw;rpNa \fld; glj;jpyk;,lk; ngwfpd;wj.,uz;lhk; cyfg; Nghupd; NghJ ehrp nfhkhz;lh; Dieter Vogel my;yj The Surgeon of Birkenau vd md;gld; miof;fg;glth; kuj;jt gupl;rhh;j;j Kaw;rpfs; %yk; gy;yhapuf;fzf;fhd a+jh;fis nfhiynra;js;shh;. %d;w,];nuypa nkhrhl; mq;fj;jth;fs; Nur;ry;> Nltpl;> ];upgd;.,th;fsf;f toq;fg;gl;ls;s fl;lis ehrpf; nfhkhz;liu nfhiy nra;a Ntz;Lk;.,th;,g;nghOJ xu Ngw;wpay; kw;wk; kfsph; kuj;jt,ay; epgzh; (obstetrics and gynaecology). Nur;ry;> Nltpl;k; Mh;[d;uPdhtpy;,Ue;J Nkw;F N[h;kdpf;F te;js;s jk;gjpfshf ebf;fpd;wdh;.,th;fs; ];upgdld; xu tpl;by; jq;ffpd;wdh;. Nur;ry; kuj;jt nfhkhz;luplk; jdf;f gps;isfs;,y;iy vdf; $wp kuj;jt gupnrhjidf;f nry;fpd;whh;. %d;whtj re;jpg;gpd; NghJ jpl;lkpl;lthw Nur;ry; tp~ Crpnahd;why; itj;jpaiu Fj;jpdhh;. kaf;fj;jpy;,ue;j itj;jpauf;f,uja Neha; vd kuj;jtupd; kidtpak; jhjpakhfts;s tuplk; $wp mk;gyd;ir tutiof; fpd;whh;. mk;gyd;];,th;fsilaj. xu tpl;by; itj;jpah; milj;j itf;fg;gl;ls;shh;. xuth; khwp xuth;,tiu fz;fhzpf;f Ntz;Lk;.,tuJ tha; %lg;gl;l ifffs; fl;lg;gl;ls;sj. xt;nthu ehsk;,tuf;f rtuk; nra;ag;glfpd;wj. rhg;ghlk; fuz;bahy; Cl;lg;gLfpd;wJ. jtwjyhf,tuf;f mufpy; itf;fg;gl;ls;s rtuf; fj;jpia jdj fhyhy; vlj;j iffis tpltpj;j Nur;riy jhf;fp mq;fpue;j ntspnawfpd;whh;.,jd; gpd;dh;,k;%tuk;,tiuj; NjLk; glyq;fs; Njhy;tpapy; Kbfpd;wd. vd;d nra;tj vd Nahrpj;jth;fs; xu KbTf;F tufpd;wdh;. itj;jpa nfhkhz;liu Rl;Lf; nfhd;w tpl;nlhk; vd nkhrhl;bw;f ngha; nrhy;tj vd jph;khdj;jf;f tufpd;wdh;. jhafk; jpuk;gk;,th;fsf;f ngu tuntw;gspf;fg;glfpd;wj.,j eilngw;wj 1965k; Mz;L. 1997k; Mz;L Rkhh; 32 Mz;LfSf;F gpd;dh; Nur;rypd; tpl;by; xu tpue;j eilngwfpd;wj. Nur;rYk;> ];upgdk;,g;nghoj jk;gjpfs;. r%fj;jpy; cah; me;j];jpy; cs;sth;fs;.,th;fsj kfs; ruh 1965k; Mz;L rk;gtj;ij ikakhff; nfhz;l xu Ehiy vojpas;shh;. mjidnahl;ba tpue;nj Nur;rypd; tpl;by; eilngwfpd;wj. mq;f tuk; Nltpl;blk; jdj jpukz tho;f;ifapd; Jauq;fis Nur;ry; gfph;e;j nfhs;fpd;whh;. ];upgd; xu Gjpa jftiy Nur;ryplk; $Wfpd;whh;. 1965y; jg;gpa itj;jpah;,g;nghoj cf;fpnuapdpy; mfjpahf jq;rkile;js;shh; vd;gnj mr;nra;jp.,tiu xu gj;jpupifahsh; kpf tpiutpy; Ngl;b nalf;fts;shh; vd;gjk;,th;fsf;f njupa tufpd;wj. ngha;ia cz;ikahf;f,j xu re;jh;g;gk;. cldbahf itj;jpaiu nfhiy nra;a Ntz;Lk;. Kjypy; kwf;fk; Nur;ry; gpd;dh; cf;fpnua;d; nry;fpd;whh;. xu fl;lj;jpy; gj;jpupif ahsuf;f cz;ikia xu Fwpg;gpy; vojptpl;l nry;yk; Nur;ry; gpd;dh; itj;jpaiu nfhiy nra;j tplfpd;whh;. gj;jpupifahsuf;f vojpa nra;jp,g;nghoj tpiutpy; cyfj;jplk; nry;yts;sj.,g;glk;,];nuy; jdj nfhiy ahspfsf;f vjpuhf njhluk; tq;rk; jph;f;fk; glyj;ij ntspg;glj;jfpd;wj. kwgwk; cstg; gilfs; ghjpg;gile;jth; fisna gopthq;fk; glyj;jpy; gad;glj;jfpd;wj. Nltpl; ngw;nwhiu Nghupy;,oe;Js;shh;. gy rkaq;fspy;,tuj td;kiw nraw;ghlfsf;fhd fhuzk;,j vd ghh;itahsh;fis vz;zitf;fpd;wj. mnjnghy;,];nuypd; tq;rk; jph;f;fk; glyj;ijak; ghh;f;f ghh;itahsh;fis Jhz;Lfpd;wJ. xu Fw;w czh;r;rpfis gytpdkhf ghh;f;fhky;> gykhf khw;w Kw;gLfpd;whh;fs;.,q;F xt;nthu ghj;jpuj;jpyk;,u ebfh;fs; ebf;fpd;wdh;.,sk; taj Nur;ryhf (Jessica Chastain) k; taj Kjph;e;j Nur;ryhf (Helen Mirren) k; ebj;js;sdh;. mnj Nghy; ];upgd;> Nltpl; MfpNahuJ ghj;jpuq;fspyk;,uth;; ebj;js;sdh;.,g;glk;,u tbtq;fspy; ntsp te;js;sj. 2007k; Mz;L,jd; KjyhtJ tbtk; fpgpw nkhopapy; ntspte;jj. Ha-Hov or HaChov vd;w ngaupy; ntspte;jj.,jid,af;fpath; Assaf Bernstein.,jd;,uz;lhtJ mnkupf;f tbtj;ij John Madden.,th;,af;fpa Nrf;];gpah;,d; yt; gyuhyk; kwf;f Kbahj glk;. jpiug;gl Mh;tyh;fs;,t;tpU glq;fisak; ghh;f;f Ntz;Lk;.,U glq;fspyk; rpw rpw NtWghLfs; cs;sd. jpiuf;fij nrhy;yk; cj;jp kpftk; rpwg;ghf cs;sj. mtw;wld; ghuhl;lg; gl Ntz;ba kw;wk;rk; vbl;bq;.,sk; Nltpl;lhf,U glq;fspyk; tugth;fs; rpwg;ghf ebf;fpd;wdh;.,g;glq;fs; jpiu Mh;tyh;fSf;F xu ghlk; nrhy;ypaj vdf; $wyhk;.,g;glj;ij ghh;j;jtld; vdj kdjpy; Xba tplak; Ks;sptha;f;fhy; glnfhiyfsf;fk; tq;rk; jph;f;fg;glkh? vd;gnj. kdn>, Aqe vî, up>wpered>dt>tl> ånˇ pt kz>, Tea Time with Terroists AKyvq>iq Ân>ivt>ˇ... 2.,Nj Ks;sptha;f;fhy; glnfhiy fsf;f rw;w Kd;dhy; Nghuhl;l fsj;jpypue;j ntspnawp jw;rkak; Rtprpy; thok; rae;jd; vojpa Mwh tl vd;w Ehy; Nghupd; gy typfis ntspg;glj;jpaj.,e;jpa,uhztg; gilapdh;,yq;ifapy; jq;fpa venrn> fhyq;fspy; eilngw;w rk;gtq;fs; vd gy rpw fijfis nfhz;l njhfg;ghf,e;j Ehy; cs;sj.,j ehtyh? vd;w Nfs;tp nuhuz;nuhtpy; eilngw;w tpkh;rdf; $l;lj;jpy; Kd;itf;fg;gl;lJ. xu ey;y gilg;g gy re;jjpfsf;f gy tplaq;fis fhtpr; nry;yk;.,j,e;ehtypy;,y;iy vd;gj cz;ikna.,d;iwa fhy fl;lj;jpy;,ug;gth; fsf;f rk;gtq;fspd; fhyq;fspd; gpd; Gyq;fs; nrhy;yg;glj; Njitapy;iy. Mdhy; vkj tuq;fhy re;jjpapduf;f,e;ehtiy thrpf;fk; nghoj jpz;lhlk; epiy my;yj mbf;fwpg;g NjLk; epiyna Vw;gLk;.,e;jpa,uhZtf; fhyq;fspy; mth;fsj Kfhk;fis Rw;wpAs;s gy iky;fs; Rw;wstpw;F xutpj vz;nza; kzk; tprk;.,j mf;fhyf;fl;lj;jpd; xu rupj;jpu ntspg;ghl vd;nw $wyhk;.,e;jpa,uhztk; vd;wtld; epidtf;f tugtw;wpy;,e;j kzkk; Kf;fpak; ngwfpd;wj.,e;j ehtypy;,j xu rpw Fwpg;ghfNt cs;sj. mjw;fhd moj;jnk,y;iy. tpkh;rdf; $l;lj;jpy; ntspg;gl;l moj;jk; $l ehtypy;,y;iy vd;gj ftiyaspf;fpd;wj. rae;jd; xu ey;y jpwikahd voj;jhsh;. mlj;j tuk; gilg;gf;fspy; khw;wq;fis vjph;ghh;f;fyhk;.,izaj; jsq;fspy; Mwh tl gw;wpa tpkh;rdq;fis ghh;f;fyhk;. wted s>s 33Am> pk>km> MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

33 Canada s Oldest Tamil Newspaper Ân>Wnq>qt>Tn> at>tverm> VÍvesm> cdj ek;gpf;if rupahdj vd cdf;f epna ep&gpj;jf; nfhs;tjw;fj; jfe;jtw;iwna cdj kdjpy; vz;zq;fshf ep cutfpf;fpd;wha;. tho;tpd; neuf;fbfs; ahtw;wpw;f%lhf ntw;wpfukhf vjphepr;rypl mj;jpah trpakhd midj;jk; vdf;fs; NkyjpfkhfNt epiwe;jpuf;fpd;wd> ehd; gag;gltjw;f xd;wk;,y;iy vd;w ek;gpf;if vdf;fs; fpsk;gpapuf;fpd;wj. cdj MSikia mgptpuj;jp nra;tjjhd; tho;tpd; Kjd;ikahd Kf;fpa Fwpf;Nfhs;. tho;tpd; Fzhjpraq;fs; ep epahf tshtjw;f cdf;f cjtfpd;wd.,e;j mbg;gil Kf;fpa epajp tpsq;fhtpl;lhy; cdf;f gpur;rpid tuk;nghj ep jj;jspj;jj; jlkhwp gpd;thq;fj; J}z;lg;gLtha;. \,njd;dlh> NrhjidNky; Nrhjid!,J jhdh tho;t? vd kdk; ntjk;gtha;. gpur;rpidfsf;$lhfg; gazpf;ifapy; ep NjHe;njLf;Fk; gjpy; eltbf;iffs;jhd; cdj MSikia tshj;j cahj;jfpd;wd vdk; cz;ikiag; Gupe;J nfhs;shj mijj; jtw tpl;l tplfpwha;. xu neuf;fb cuthfk;nghj> mjw;fupa gjpy; eltbf;if cdj Fzj;ijg; gw;wp ed;f tpsf;fk;. mdgtk;jhd; kdpjdpd; Mw;wiy tshj;j rf;jp juk;. gpur;ridapd;nghj cdf;f cjtpa Mw;wy;fspd; Qhgfk; cdf;f tuk;. mg;nghj neuf;fbfs; vg;nghjk; epiyj;jpug;gjpy;iy vd;gijak; epidj;jf; nfhs;. fhyj;jpw;nfw;w khjpup tho;t mbf;fb cd;id khw;wpg; GJg;gpj;Jg; nfhs;sk;. cdj MSikia cahj;jplr; re;jhg;gk; tuk;nghj mjw;nfw;wthw re;jhg;gq;fisak; cwtfisak; tho;t cd;kd; itf;fk;. mg;nghj mit ahtw;wpw;fk; cdj MSikiaAk; Mw;wiyAk; cahj;jk; gjpy; eltbf;if fisj; NjHe;njLj;Jr; nray;gltj cdj nghwg;g. cdj #oypyk; cdf;fk; eilngwgtw;why; jhdh cdj Fzhjprak; ephkhzpf;fg;glfpd;wj vd,d;wtiu ep epidj;jpuf;fyhk;. cdj tho;f;if mdgtk; xt;nthd;wk;jhd; cdj MSikiaf; fl;b vog;gfpd;wj vd;gij,d;w czhe;jnfhs;. md;g> ek;gpf;if> kfpo;r;rp>,uf;fk;> nghwik> gz;g> fuiz> mikjp Nghd;w Fzhjpraq;fis cdj MSikiaf; fl;bnaog;gk; futpfshf cgnahfpj;jplg; gofpf;nfhs;. gpur;rpidf;f cdj gjpy; eltbf;ifia,it rpwg;ghf topelj;jk;. vdj cs;shhe;j Fzhjpraj;ijAk; MSikiaAk; kpfe;j Mw;wYld;> NkYk; rpwg;ghf ntspg;glj;jk; Kaw;rpapNy,d;WKjy; ehd; <Lglg;NghfpNwd;. A im 201 vz s>sk>applep> Pre t>tinkz> WmlTk tkvl>k k>apple aiuáb>kz> llte fid kdn>, Aqe vî... 32Am> pk>kt>wted s>s 3. Mwh tltf;f xu thuj;jf;f Kd;dh; fnzrd; my;yj Iah; vojpa <og; Nghuhl;lj;jpy; vdj gjptfs; vd;w Ehy; ntspapl jkpoh; tifjiw epiyaj;jhy; elj;jg;gl;lj. jw;rkak; Iah; RfaPdkhf,e;jpahtpy; cs;sikahy; Ehy; tpw;gidapy; ngwg;gl;l 1600 nlhyh;fs; IaUf;F mdg;gp itf;fg;gl;lj. jkpoh; Nghuhl;lk; gw;wp gy Ehy;fs; ntsp te;js;sd. musupd; yq;fhuhzp> nropadpd; xu ehl;fwpg;g> Nfhtpe;jdpd; GjpaNjhh; cyfk;> G];guh[htpd; <og; Nghuhl;lj;jpy; vdj rhl;rpak; Nghd;w Ehy;fspd; tupirapy;,e;ehy; ntspte;js;sj. MAjg; Nghuhl;lj;jpd; Muk;g ehl;fis,t;tst njspthftk; cz;ikhahftk; ahuk; ntspg;glj;j tpy;iy. ehkwpah gy jfty;fs;,e;ehypy; cs;sj. epr;rakhf midtuk; thrpf;f Ntz;ba Ehy;.,J Vw;nfdNt,dpnahU,izaj;jsj;jpy; njhluhf ntspte;jj. gy gj;jpupiffs;,izaj;jsq;fs;,jid kw gpuruk; nra;jpue;jd. KjyhtJ gjpg;gpd; 90 tpjkhd gpujpfs; tpw;fg;gl;l tpl;ld. Mq;fhq;Nf rpy mj;jpahaq;fs; Mq;fpyj;jpYk; nkhop ngah;f;fg;gl;ls;sd. Iaupd; Jzpr;rYf;Fk; Neh;ikf;Fk;,e;Ehy; xu cjhuzk;. 4. Iaupd; EhYf;F Neh; vjph;khwd xu EhYk; ntspte;js;sj. el epiyik vd;w ngaupy; jkpoh;fsf;f vjpuhf nrhy;yhlg;gl;ls;sj.,jd; nganu,jid ntspg;glj;jfpd;wj. khh;f; ];upgd; nknlh]; vd;gtuhy; vojg;gl;ls;s Tea Time with terrorists vd;w Ehy;. Nkhl;lhh; irf;fps; gazk; %yk;,yq;ifia mse;j ghh;j;js;shh;,e;j voj;jhshh;.,q;f,e;j Ehiy mwpkfg;glj;j Ntz;ba mtrpak; cs;sjhf epidf;fpd;nwd;. gpwpnjhu fl;liuapy;,e;ehiy tpupthf ghh;f;fyhk;. The Debt glj;ij (Mq;fpy> a+j nkhop tbtq;fis) fhyk; nry;tj;jplkk;> ( )> Iaupd; Ehiy VIP Video ( ) tpyk; ngw;wf; nfhs;syhk;. RahjPd fiy jpiug;gl ikak; nuhuz;nuh 10th ITaFF June 23, 2012 eilngwts;sj gj;jhtj rh;tnjr jkpo; FWe;jpiug;gl tpoh gilg;;gfsf;fhd Nfhuy; RahjPPd fiy jpiug;gl ikaj;;jhy; fdlhtpd; nuhud;nuh efupy;; elj;;jg;;glk; tulhe;;j ru;;tnjr FWe;jpiug;gl tpohtpy; gq;;fgw;wtjw;fhd FWe;jpiug;;glq;;fs; tuntw;fg;glfpd;wd. gilg;gf;fs; Mq;fpy Jizj;jiyg;Gf;fis nfhz;;buj;jy;; tpuk;gj;jf;fj. tpohtpy;; rpwe;;j jpiug;;gilg;gf;;fsf;fhd gzg; guprfs;; toq;;fg;glk;. gilg;gf;fs;; gpd;tuk; tpjpfsf;fika rku;g;gpf;;fg;;gl Ntz;Lk;. \gilg;;gf;;fs;; June 01> 2012f;;F Kd;du; fpilf;;ff;;$bajhf mdg;;gp itf;fg;;gl Ntz;;Lk;. \gilg;;gf;;fs; 30 epkplq;fsf;f cl;gl;;ljhf,uj;jy;; Ntz;Lk.; \gilg;gf;;fspd; nkhop jkpohf,uj;;jy;; Ntz;;Lk.; \gilg;gf;fsld;; mjpy;; gq;fgw;wpa njhopy;; El;gf;fiyQh;;fs; ebfh;fs; gl;;bay;,izf;;fg;gly;; Ntz;;Lk;. \gilg;;gf;fspd;; jahupg;ghsupd; ifnahg;;gj;;jld; $ba fbjk;,izf;fg;;gly; Ntz;Lk;. \Njh;Tf;; FOtpd; KbNt,WjpahdJ. \gilg;gf;;fs; mdg;gg;gl Ntz;ba Kftup Tam Sivathasan Exceutive Director - IAFS 1345 Morningside Ave., Unit # 8 Toronto, ON. Canada, M1B 5K3 Nkyjpf njhlh;gfsf;;f:: / Tel: Vzm>prm> MARCH 15,

34 MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

35 Canada s Oldest Tamil Newspaper mkejnek>kl>ør piuymexv sb>km> knde fdt>ˇm> mexv k k>ken kxtm> mq>œm> wpeˇaq p> Wped>Dkz> me s> 04, 2012 geyq>œk>kuim fidwpq>qn. kdf>t Sl Ax>Îkzek Ep>p d>iskz> wrewqen>wre, wmen>qyl>, wke m> mq>œm> mkejnek>kl>øryòm> owr smyt>tl> fidwpq>œ v Kn>qn. Ax>ÎWteŒm> wrewqen>wrevl> Ep>p d>iskz> 2300 Pharmacy Avenue, Scarborough El> E k>applem> Sir John Macdonald CI El> fidwpœkn>qn. wmen>qyll> Ep>p d>iskz> 1611 St. Regis Blvd El> E k>applem> Pz>izkz> md>îml>leml> kndevòz>z ål>le tmu> Pz>izk m> pb>applepq>qlem> ån>pˇ appleqp>pdt>tk>kˇ. Ab>Klm> mq>œm> Prg> wmeukzl> p d>iskz> fidwpœvˇm> appleqp>pdt>tk>k Vdymeapplem>. Ep>p d>isk k>apple kndeveu> ål>le tmu> Sqe k m> pb>applepq>q pyn> aidy Wvx>Îm> ån>pwt mkejnek>kl>ør piuy mexv sb>km> kndek>kizyn> Wfek>kmeapplem>. Ek>kXt mq>œm> wpeˇ aq p> p d>iskz> Âtlem> vapplep> t> wtedk>km> åd>dem> vapplep> mexv k k>apple tnt>tnyek m> mq>œm> 9, 10 Am> vapplep> mkejnevn> kxtm>, wpeˇ aq p>wped>dkz> wvx>klp>ptk>kb>k m> vub>kp>pîkn>qn. Ep>p d>isk k>applery metr Wkz>V mœwmeukiz mkejnek>kl>øryn> Eixytzmen Mahajanan.org El> mexv kz> wpq>œk> wkez>zk>ødy vstám> z>zˇ. Em>Âiq fidwpq>q p d>isk k>applem> vuim Wpel> wpq>wqe k m> Pz>izk m> Mapplef>t A vt>ˇdn> klf>ˇwkex>dn. kndevl> Kd>dt>td>d 700 mexv kz> Ev>v dm> Wped>DYl> klf>ˇ wkex>dn. p d>is ÂD kz> Åp>Prl> 13, 2012 El> mkejnevn> Eixyt>tzt>Tl> wvzyeapplem>. Ep>p d>isyl> St>T - ge. a f>tt - wmen>qyl>  kn> WkeVLl> fidwpœkn>qn. Ep>p d>isk>apple mkejnevl> pdt>t mexv kzn> mexv k k>applem> 11, 12 Am> vapplep> mexv k k>applem> Ws f>ˇm> fidwpœkn>qn. p d>isyl> wvq>q wpœpv k k>apple sen>qtu>k dn> knde t Vy Âtlem>, Erx>dem> mq>œm> n>qem> Edm> wpq>qv k k>apple tb>km>, wvz>z, aidf>tv k k>apple sen>qtu>k m> mq>œm> ptk>kb>k m> n> 23, 2012 snk>kuim meil 4:40 mxk>apple 5183 Sheppard Avenue East, Scarborough EÒz>z ßnk> kleser mx>dpt>tl> fidwpœm> mkejnek> kl>øyn> kilvuevl> vub>kp>pîm>. Tel: Vzm>prm> MARCH 15,

36 kl>yex  b>ikám> key>  b>ikám> 44 ån> ENy fx>p kwz! veu>t>ˇk>kz>. flm> wpqp> Pre t>tk>kwqn>. Wfq>Œ åb>kz> d>dl>  b>ikk> key>kq, ak>kq ån>mnt>it ailk>kut>ˇ Vd>dˇ. mnk>knm>, mns>sg>slm> ån>q VyeTkizÁm> Kzp>PVd>dˇ. dl> Wfey>k>apple pt>tym> ivk>k t m>  b>ikk>key> mnwfeiy x>dek>kyˇ. Ån>? fmˇ Eup> k>k m> Eqf>tv kzn> Finp> m>, Pqf>t mx>ixp> pq>qy åx>xb>k m>  b>ikk>key> kqyel> o x s>sk> qevziy x>dek>k Vd>dˇ. Et>WteÎ kdf>t me kumetm> Vzm>prm> EtUl> wkeln>d> fed>dl> ve m> tve myl>veknm> å Ty åb>kz> d>î  b>ik mrm> ån>q kd>îirám> Fin WmidYl> td>d Vd>d an>iqy gepkb>k m> Ws f>ˇ  b>ik mket>myb>kz> pq>qs> Sf>Tk>k ivt>tn.  b>ikk>key> kqám>,  b>ik Eils> Íx>dÒm> vey>k>apples> ÍivÁm> vyq>œk>apple Fiq m> dòk>apple AWrek>KyÂm> t vˇ Wpel  b>ikiy od>dy Fin s> Íiv wfg>ík>apple FiqivÁm> t Kqˇ. fx>pe!  b>ikyl> Erx>Î vik x>î. on>œ kl>yex  b>ik mq>iqyˇ key>  b>ik kl>yex  b>ikiy ut>tl> Âz>  k>apple ån>p. af>t mrt>tòm> wkep> kzòm> Âz>E p>ptel> Eˇ kerxp>wpyrey> aimf>t k>applem>. Ef>t Âz> b>ikiy kl>yex ÎkZl> kn>nk>kel> fîvtq>applem>, kl>yext>tn>œ mxviqk>apple Ân>nel> alkrt>ˇ ivp>ptq>applem> pyn>pît>ˇv.  b>ik mrt>tn> WfRy wkep> kwz Etq>applep> pyn>pît>tp>pîm>. EtBidy kl>yex mb>kzs> Sqp> k> k TWy kl>yex  b>ik ån>œ wpy ivt>tn. mwlsye, Sb>kp>ºRl> kl>yex  b>ik ån>wq ØŒve kz>. Ef>t  b>ikyn> Eil St>t m t>ˇvt>ˇiqyl> m f>ˇkiz WtNWl appleiut>ˇ x>ptq>apple Âz>  k>apple EilYl> avq>iqk>wked>d Wtin Vd>Îk> appleiut>ˇ fek>kel> fk>k V b>k Wvx>Îm> ån>œ St>t ivt>ty kz> ØŒve kz>. Eˇ Wfey> k>applem> ÂiqkZl> VWsdmenˇ ån>pˇ av kz> kx>dâd. key>  b>ikyn> pyn>pîm> plepln> k m> ÍivÁm> plveapplem>.  b>ikk> keyl> kqám> ivk>klem>. sem>peq>ql> Wped>Îs> ÍivÁm> Ød>dlem>.  b>ikp> Pg>Sl> pt>tyâm> ivk>klem>. St>t m t>ˇv kz> Spe Í wsy>ám> pt>typg>íkzl>  b>ikp> Pg>Í Âtl> Edt>itp> PDt>ˇk>wkez> m>. Etq>apple aît>tpdyekt> ten> kt>trp> Pg>Ím>, wvx>dp>pg>ím> Edm>wpŒm>. ml>l, Mzapple, ßrkm>, z>z ivt>ˇ am>myl> airt>ˇ srk>applek>kq ån mx> sd>dyl>  b>ikp> Pg>Ím> Wped>Î fmˇ tey>me kz> ut>tl> vek>ky pt>tyk>kqyn> mxm> En>Œm> k>ikt>ˇiuk>applem>. fek>ikt>>ˇvd>îm>. Ef>tp> pt>tyk>appleum>pl> wkeg>st>it tb>kz> sep>ped>îk> Wkep>ipYÒm> VÎm>pD Wkd>applem> Wfeyq>q WfeyeZ k m> x>î. pt>tyk>kqyn> pyin WfeyeZkz> Erx>Î fezl> wtrf>ˇ wkez>ve kz>. AWrek>Ky an>in ked>dy  b>ikp>pg>í O YreÁtm>.  b>ikk>kewyeî izk>kub>ik Ám> Ws t>ˇ ivk>applem> kqiy  b>ikk>kq ån>œten> wsel>òwvewm tvr Kub>applek>kQ ån>œ wsel>l med>wdem>. Kub>Kn> ÍivÁm> ak>kqyl> srk>apples>sr ÍvQY f>teòm>  b>ikk>applet>ten> wpy.  b>ik Eils>Íx>dl> tns> ÍivÁidyˇ. Etin Eilk>kQ ån>œm> appleqp>pîwvem>. dl> rt>ˇk>applem>, q>sekt>tq>applem> æd>dm> wkeîp>pˇ.  b>ik Eilk>kQWyeÎ md>îm> kœp>prss>wseq>iqk> appleiut>ˇ x>î mku>f>t abpvm> nk>apple x>î tewn? Fint>ˇp>pe. wfg>í ƒs>sldt>ˇ æ k>apples> wkex>î Wpey> d>î Âq>qt>Tl> FŒt>T VÎm>. Vse m> WtivYl>il pec> Wped>Îm> WtivYl>il. fx>pe!  b>ik EilWyeÎ ms>sk>kq klf>t Íivpq>Q ånk>applet> wtryeˇ. fen> isv x k>kern>. n>bidy abpvt>it å ˇ. Pq abpvâm> aq k>apple V f>ˇ tewn.  b>ikk> keyn> VWsd applexb>kiz pq>q Eyk>applen pek>kyrej> n>œ ÂDs>Í Tirp>pdt>Tl> wsel>lyˇ x>im YÒm> x>im ån>kqe o St>t ivt>ty. pek>kyrej> o Kremt>ˇ Eyk>applenretlel> av k>apple St>t m t>ˇvt> ˇiqYÒm> genm> E f>t k>klem>. pek>kyrej> fiks> ÍivWyeÎ mk>k k>applet> Wtivyen k t>ˇk>kizám> klf>ˇ wsel>òve. o kelt>tl> kilvex ån>.åc>. K >xn> fiks>íivwyeî SRk>k ivt>ˇ Sf>tiniy x>dyv tewn! Fq>k!.  b>ikk>kqám>, atn> Eils> Íx>dÒm> tf>itk>applep>pdt>tˇ Wpel> tey>k>applep> PDt>tˇ Wpel>, mkn>, mkz>, Wprp>Pz>izk k>applem> PDt>t xvey> E p>pˇm> Eyl>Wp. prm>pirk> applexb>kwzeî, puk>kb>kwzeî Íiv k m> Ws f>ˇ wkez> m>. Âks>seid, dl>seidkz> vt>tl> wtrvˇ Wpen>Œ VWvkm>, Íiv, applexb>k m>, Ert>tt>WteÎ wted f>ˇv m>. a k> kwzeî Eiv klf>t k>applem>. fx>pe!  b>ikk>keiy atn> v ŒTs> Sqp> k>kek, fen> pered>îv ˇx>Î. tnˇ aidyezt>it åf>tk> wketfilyòm>, appleum> FilYÒm>, sem>pet>ˇk> klp> FilYÒm> kirf>ˇ wkez>zeˇ, Vd>Îk> wkeîk>keˇ. Ân> Vzm>prt>Tl> å Ty kdtm> on>ql> tmu kz> pl>kles>sert>wteî ot>ˇp> Wpek Wvx>Îm>. Ws f>ˇ veuwvx>îm>. Anel> sem>pet>ˇk>kz> Kdk>applem>  b>ikk>keiyp> Wpel> aidyezt>it auyvdeˇ ˇRt>ˇk> wkex>î Mtk>k Wvx>Îm> ån>œ å Tyˇ gepkm k>kqte?  b>ikk> key> tmu kqmd>îmn>œ tmu k>ken aidyez aqvp> meapplem>. ut>tl> åb>kz> Kremt>ˇk>apple fkrt>tl f>ˇ key>kqkz> vret kelb>kzl> isvk>ker k k>apple MappleT Ám> t vˇ izk>kub>apple, ˇvrm> p p>, im p p>  b>ikk>key> md>îm>ten>. d>dwl key>kqt>wted>dm> ivt>t p>pv kz> kt>tr, wvx>id, pyœ, ºsX ÂtLyvq>iqp> pevp>pe kz>. Sl pappletkzl>  b>ik mrb>kwz wp ver yey> vz f>ˇ ærl> z>z ål>le mk>k k>applem> key>, Eil ån>œ vub>kk> kemwtbvey> ik wkeît>t k>kqˇ. åb>kç arsn ivt>tyseilk>apple Wmq>applep> pk>kmek aimf>ˇz>z Flp>prp>Pin  k>kd ån>œ wsel>òve kz>. Ep>prp>Pl> kl>yex  b>ik ån>q Âz> k>applem>, key>  b>ik ån>bm> kqâ k>applem> wsup>pek m> Fiqf>ˇm> kexp>pd>d ivwy ap>wpy vrk> kerxmeapplem>. ål>le ÎkZÒm>  k>kd x>îten>. tnmrm> Wtep>pekeWt. mb>kz keryb>k k>apple Wfren  b>ikt> tdkwz. pwyekp>pe kz>. Ep>pappleTYl> Wfren  b>ikt>tdkz> atkmek z>zteòm> Åiny vd>derb>kzl> z>zmk>kz> tb>kz> Wtivk k>apple Eb>apple vf>ˇ wpq>œk> wkez>ve kz>. kqâ b>ikyl> l f>te  b>ik ån>œ o vik x>î. Etn> keám> EilÁm> Mapplef>t ÍivÁidyn.  k>kd Flp>prp>Pl> ve m> mk>kz> fl>l AWrek>Kym> z>zv kzekk> kexp>pîv. Etq>apple Ef>t Flp>prp> k>apple pk>kt>twl ailpeám> kdq>kir x>î. Ef>tk>kdl> keq>œm>  b>ik x m> Ep>pappleT mk>kzn> AWrek>Kyt>Tq>apple wprˇm> t Kn>qn. Et>ˇdn> arsn m t>ˇvmin a Kl> E p>ptel> dll> AWrek>Kyk> appleiq Wten>Q mœkxwm ivt>tyseilk>applep> Wpey> m t>ˇv - lv. ut>ˇs>svenf>tn> - (FŒvn AT a z>wfq mn>qm> - knde) wted s>s 37Am> pk>km> MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

37 Canada s Oldest Tamil Newspaper Elk>KyveTkz>... 20Am> pk>kt>wted s>s nrhy;ypr; nrhy;yp rypj;j myg;g mtuj thhj;ijfspy; epuk;gpapuf;fpwj. Ntk;gehL Vupapd; jiuapy; CHe;j ej;ijfs; midj;jk; kq;rs; epwkk; gpukhz;l cutkk; ngw;w glf tplfshf kpjg;gjnghy Rw;wpYk; kpjf;fpd;wd.,e;j Fkufk; gazj;jf;fj; jdpahfg; glf gpbj;jr; nry;y> Kfk;gh vd;dkplj;jpypue;j Nfus murhq;fk; glffis,af;ffpwj. mt;topna NghFk;NghJ kwf;fhky; gj;jpukzy; vd;dkplj;ijg; gw;wp vy;nyhuk; Rl;bf;fhl;Lfpd;wdH. Myg;Goh fhay; ephg; gug;gpy; kpjf;fk; jhtuj; jpt mj. 110 Vf;fH> tplfs; vjtkpy;iy. KOf; fhl. xu fhyj;jpy; jdpahh xutuf;fr; nrhe;jkhf,ue;jj vdtk;,g;nghj Kfk;gh Cuhl;rpf;Fr; nrhe;jkhdjhf khwptpl;lj vd;wk; nrhy;fpwhh glnfhl;b. J}uj;jpy; epupd; tpspk;nghuk; mofhd fhlk; mjd}lhf nfhq;rk; fhd;f;upl; fhlfskhf tpupfpwj Fkufk;. rpwpg;ghak;,ae;jpug; glfpy; Nghl;by; kpuz;l mok; Foe;ijia> mufhik Nghl;bd; rpwkp> rpupg;g+l;br; nry;fpwhs;. fhyk; KOf;f epidtpy; epw;fg;nghfpw re;njh~j; juzq;fs;,it. tplfs;> thfdq;fs; vjtk; mjpfkhf,y;yhj> mikjp kl;lnk epuk;gpapuf;fk; gfjp Fkufk;! cahju uprhhl;lfs;> Xl;ly;fs; cz;l. xu ehisf;ff; Fiwe;jJ 4>000 &ghapypue;j 30>000 &gha;f;fk; mjpfkhd thlifj; njhifapyk;,q;nf uprhhl;lfs; fpilf;fpd;wd. Ngf; thl;lupd; Edpapy; kuq;fslhe;j #oypy;> Gfo;kpf;f jh[; Xl;ly; mike;jpuf;fpwj. Nfus murpd; Rw;Wyhj; Jiwapd; fpo;,aq;fk; uprhhl;lfsk; cz;l. vy;yhtw;wpyk; thlifj; njhif vd;gj cztf;fk; NrHj;Jjhd;. irtk;> mirtk;,uz;lnk fpilf;fpd;wd. nghus; Njb XLk;,e;j kl>yex... 36Am> pk>kt>wted s>s kzdm> ked>d dn> Fverxm> wpœm> vey>p> m> mq>qv kiz Vd Ev k k>apple E f>timyel> WtkFilÁm> Td ket>trâz>ztey> Vzb>applevteYq>Œ. fx>pe!  b>ikk>keiy Wseq>WqeWde al>lˇ Pd>Î, EDyp>pt>WteWd Pisf>ˇ sep>pîm> Wpeˇ x>deapplem> En>Íiv abpvm> aletyenˇ. Et>ˇdn> sep>pd>î ÂDy  b>ikk>key> kem> kiz on>qek Eixt>ˇ veyl> Wped>Î fn>qek sp>p Qg>S z>v b>applem> Wpeˇ Kidk>applem> Íiv met>tmun> Íivk>applem> Wfrenˇ. Ep>wpe ˇ sp>ps> sep>pd WfrMl>letv k m>, sp>ps>sep>pîvˇ fekrkk>appleiq ån>œ k ˇpv k m>  b>ikk>keiy sp>ps> sep>pîvit FŒt>T Vd>de kz>. tmu x x> m> ÂiqYl> kdt>tl>, efu tho;tpy;> elj;ju thf;fj;jpdupy; njhlq;fp gyuf;fk; cly; ciog;g vd;gj fpl;lj;jl;l,y;yhnjhope;j tpl;lj. jirfshy; Md,e;j Njfk;> jd; KWf;NfWk;,ay;G njhiyj;jtpl;lhy; mg;gwk; nghus; Njbj;jhd; vd;d gad;..? clk;gpd;,z;l>,lf;fpy; xspe;jpuf;fk; Ez;zpa euk;gfspd; NtHgpbj;J eptptpl;l> clk;ig cap&l;lfpwj Fkufj;J MAHNtjpf; krh[;. gz;ila Nfusg; ghuk;gupaj;jpd; kpr;rk;,e;j krh[;. gy;ntw %ypiffisr; rhw gpope;j>,d;d khjpupahd clk;gthf nfhz;lthfsf;f,g;gbahd krh[; vd;w fzf;nflj;j> xt;nthu jirak;,jtiu nra;a kwe;j njhopiy epidt+l;b... xu Kiw mij mdgtpj;jg; ghhj;jhy;jhd; GupAk;> Vd; mij cyfk;> nfhz;lhlfpwj vd;gj! fz;fspy; gbe;j NghapUf;Fk; khrfis> sp>pl>, fk>kl>, Qg>sl> åns> sb>kkelm> wtedk>km> o o b>apple E f>tˇ. aqyeim kerxmek m> Etn> a im wp im pq>qs> wsel>lk> wkeîk>k Az> El>leimyeÒm> Ef>t Âiqimkz> miqf>ˇ Vd>dn. fx>pe! o veiu Eil Wped>Î fdf>t V f>tn> Wpeˇ, Âtl> pf>tiy Virvek ÂDt>ˇ Erx>dem> pf>t ivk>k n> meme avsrp>pît>tywpeˇ,  b>ikkey> ØŒkiz aîk>k veyl> ivt>ˇk> wkex>î å m>p ƒám> febm> atins> sp>ps> sp>p ikk m> Edm>vir Wpenˇ ånk>apple FinV k> Kqˇ. nk>apple Fin pît>ˇkwqn>. WvŒ ån>n? PqPn> an> ut>ˇs>svenf>tn> mof;ifj; J}a;ikg;gLj;Jk; miu kzp Neu vspa krh[; njhlq;fp> ehs; fzf;fpy; %ypiff;fs; Kq;fpf; fplf;fk; \ty;ypa krh[; tiuf;fk; gy; ntiul;b cz;l. xu ehs; KOf;f gy;ntw Ngf;Nf[{f;F 1>500-2>000 &gha;.,g;gbna epz;l> 14 ehisf;f 30>000 &gha; vd;gjtiu cz;l. uprhhl;lfs; rpytw;wpyk;,e;j krh[; trjpia itj;jpuf;fpd;wdh. Ngf;thl;lupd; fiunahug; gfjpapy;,uz;l kuq;fsf;f,ilna fapw;wpy; CQ;ry; fl;b> clk;ngq;fk; %ypiffisj; jltpf;nfhz;l mjpy; glj;jgb kdjf;fg; gpbj;j Gj;jfq;fisg; gbj;jf; nfhz;buf;fpwhhfs; ntspehl;lthfs; gyngh. clk;gf;f,jkhd krh[;> tapw;wf;f ctg;ghd czt Kbj;J,uT glf;iff;f Nghdhy;> me;j Vfhe;j fhw;w vy;yhtpj uk;kpaq;fisak; [d;dy; top nfhz;lte;j NrHf;Fk;. epsk;,utpy;> jdpikapd;,ir vq;fk; ngufp topak;. J}f;fKk; fz;fisj; jotk;. fhiyapy; Fkufk; glfj;jiwapy; Vuhskhd glffs; epw;gijg; ghhf;fyhk;. gpukhz;l glf tplfs; Kjy; JLg;Gg; NghLk; fl;lkuk; tiu vy;yhk; cz;l. Nkhl;lhH Nghl;Lf;F xu kzp Neuj;Jf;F 1>000-1>200 &gha; thlif. xu glf gpbj;jf; fpsk;gpdhy; mlj;j nrhhf;fk; Muk;gk;.,JTk; Ngf;thl;lHjhd;. Ntk;gehL VupapypUe;J xu gpukhz;l MWNghy; jz;zph gpupe;j CUf;Fs; tufpwj. mjd}lhfg; gazpf;fpwj glf. miukzp Neug; gazj;jf;fs;shf kuq;fslhe;j xu,lj;jpdufpy; glif epwj;jpdhy; Fkufk; gwitfs; ruzhyak;. mg;gb xd;wk; tpj;jpahrg; gwitfnsh> mjpfg; gwitfnsh,uf;fk;,lk;,y;iy. vd;whyk; me;j mikjpiaf; fpopj;j Fapnyhd;W $Tk; rj;jkk; kdpjhfisg; ghhj;j rypj;j maw;rp Kfj;jpy; njupa vt;tpj rydkk; mw;w ek;ikna ghhf;fk; mzpypd; KfKk;> ehk; mq;f nrd;wjw;fhd fhuzj;jf;f epahak; nra;jtplfpd;wd. ntspehl;l Rw;Wyhg; gazpfspd; kdk; fthe;j,lkhf,uf;fpwj,e;jr; ruzhyak;. ',e;j Ngf;thl;lH gfjpia,e;jpahtpd; ntdp]; vd;w nrhy;tj jg;gpy;iy.." vd;w epq;fns nrhy;tphfs;. mijf; fle;j gazpj;jhy; tof;fkhd Ngf;thl;lH gfjpfs;jhd;. epupd; vy;yh,lq;fspyk; epf;fkw epiwe;jpuf;fpwj ntq;fhaj; jhkiu>,ilapilna gpukhz;l glf tplfs; fl;lk; gzp ele;j nfhz;bug;gijg; ghhf;fyhk;. glffspd; gha;r;ryf;fpilna fiunahu tplfspd; rpwthfsk;,ilapilna GFe;J epr;ry; mbj;j Rw;Wyhg; gazpfspd; Gifg;gl f;spf;ffspy; rpf;ffpd;wdh. glfg; gazk; Kbj;J te;jhy;> kjpa czt Neuk; te;jpuf;fk;. mij Kbj;jhy; mg;gwk;... Nfhl;lak; fpsk;gyhk;. mq;f Nghf jiu kw;wk; eph khhf;fkhf topaz;l. eph khhf;fkhfg; Nghdhy;,uz;liu kzp Neuk; MFk;. mur glffs;,aq;ffpd;wd. jdpahh glffsk; cz;l. Fkufk; ^ Nfhl;lak; gazj;jpy;> Ngf;thl;lH Vupah,d;Dk; $Ljy; moffisj; Njf;fp itj;jpuf;fpwj.,jo; tpupe;j jhkiufs; Mq;fhq;Nf ifairf;fpd;wd. vq;nfh tpoe;j Njq;fha; xd;w nfhs;thh ahukpd;wp epupy; kpje;j tufpwj. tpl fl;ltjw;fhf rpnkz;il glfpy; Vw;wp JLg;Gg; Nghl;Lr; nry;fpwhh ngupath xuth. jd; tpl;l fhy;eilfsf;f Gy; mwj;j glfpy; nfhz;l NghfpwhH xu tajhd %jhl;b. jz;zph epiwe;j,e;j tho;t ghhf;f ekf;f mof. Mdhy;> ruhrup tho;tf;fhd ciog;ig mthfs;,d;dk; $Ljyhf nfhlf;f Ntz;bapUf;fpwJ. Ntk;gehL Vup xu,lj;jpy; epiwtw;w> mfd;w fhy;tha; xd;w gpupfpwj. mjd; fiufs;,uz;byk; nelff; fpuhkq;fs;.,e;j fhy;thapy; miuf; fpnyhkpl;luf;f xu juk;,u fiufsf;fk;,ilna xu eilghyk; njd;glfpwj. glf tuk; rkaq;fspy; me;jg; ghyk;,ugwkk; J}f;fpf;nfhs;fpwJ.,jw;nfd;W jdpahf ahuk; gzpahshfs;,y;iy. glf tuk; rkaj;jpy; fiuapy; epw;gthfns,e;jg; ghyj;ij jpwe;j %Lk; NtiyiaAk; ghhj;j tplfpwhhfs;.,uz;l kzp Neug; gazj;jpd; Kbtpy; Nfhl;lak; te;jtplk;. Fkufk; Rw;Wyh Kbe;J jpuk;gk;nghj> kpf tpuk;gpa nghus; xd;iw njupe;nj xu,lj;jpy; jtwtpl;lr; nry;tijg;nghy jtpj;j epw;fk; kdk;... fhjy;,izaplk; njhiyf;fk; kdijg; Nghy. mjjhd; Fkufkpd; trpfug; NguoF! vg;gbr; nry;tj> vg;nghj nry;tj? nrd;id - Fkufk; Neub uapy; trjp fpilahj. Nfhl;lak; Ngha; mq;fpue;jjhd; Fkufk; Nghahf Ntz;Lk;. jputde;jguk; uapy; midj;jk; Nfhl;lak; NghFk;. jkpof njd; khtl;lq;fspy;,ue;j NgUe;J trjpfs; epiwa cz;l. Fkufkpy; brk;gh Kjy; Vg;uy; tiu ey;y rp]d;,uf;fk;. mjpf kio nga;ak; [{d;> [{iy khjq;fs; jtphj;j kw;w khjq;fspyk; XusTf;F rp]d; cz;l. 400 Kjy; 30 Mapuk; tiuapy;> cahju uprhhl;lfs; Kjy; Fiwe;j gl;n[l; jq;fk; tpljpfs; tiu gyjug;gl;l yhl;[;fs; cs;sd. cztf;f vd jdpahd Xl;ly;fs; FiwT. uprhhl;lfsld;,ize;j ey;y Xl;ly;fs;,Uf;fpd;wd. irtk;> mirtk;,uz;lk; cz;l. 500 &ghapypue;j 30>000 &gha; tiuf;fk; gy;ntw Ngf;Nf[;fs; krh[;,uf;fpd;wd. Tel: Vzm>prm> MARCH 15,

38 242 fhyq;fs; khwk; fhl;rpfs; khwk; &gd; mtru mtrukhf rhg;gpl;lj ghjp rhg;gplhjj ghjp clj;jj ghjp clf;fhjj ghjpahf Ntiyf;F ntspf;fpl;lf;nfhz;bue;jhd;. Neuk; khwpaj. Mdhy; &gndh &gpnah kzpf;$l;il Neuk; khw;wp itf;ftpy;iy.,j gy tplfspy; elf;fk; rk;gtk; jhd;. cyfiug; nghwj;jkl;by; Neuk; khw;wpdhnyd;d khw;whtpl;lhnyd;d jdj toikahd Neuj;jpw;F voe;jtplthh. uptp. ghhj;jf;nfhz;bue;jhh. epj;jpiuj;jhf;fj;jpy; fhnuhb tpgj;jpy; rpf;fpathfsk;> Neuk; Ngha;tpl;lNj vd mtruj;jpy; fhupy; Kbe;jsT Ntfj;jpy; rpfg;g gr;irnadg;ghhf;fhj fhnuhb nghyprpy; upf;fw; thq;fpathfsk;> nlhf;luplk; kw;wk; gy epfo;r;rpfisj; jtwtpl;lthfs; xd;w,uz;ly;y nlhf;lh je;jhnud vy;yh kue;jf;fspirfisak; khwp khwp Neuf;fzf;Fg; ghhf;fhky; Nghl;L Ntiyj; jyj;jpyk; g]; epiyaq;fspyk; thfdk; Xl;Lk;NghJk; kaq;fpathfs; vj;jidngh? vy;yhtopfspyk; rl;lk; xt;nthutiuak; fz; itj;jpuf;fpwj. tukhd tup nra;ak;nghj jtwhd jfty;fisf;nfhlj;j tk;gpy; khl;bf;nfhs;shjphfs;. 10 >20 nlhyh $lg;ngwyhk; vdk; eg;ghirapy; mg;gpb,g;gpb tukhdtup nra;j kwguprpyidapd; NghJ jz;lg;gzkk; NrHj;Jf;fl;batHfs; gyh. Mz;bahapUe;jhnyd;d murdhf,ue;jhnyd;d tpl;lf;nfhbapy; fsntlj;jhnyd;d mur gzk; (kf;fs; gzk;) Nfhb Nfhbahf ifahbdhnyd;d rpiw rpiw jhd;> jz;lid jz;lid jhd;. nfhiyntwpg;ghl;l Nfl;BHfsh? vd nuf;]; <nkapy; %yk; ez;ghfsplk; Nfl;Fk; ehk; vkf;fj;njitahd tplaq;fisak; jfty;fisak; Vd; Nfl;fj;jtWfpNwhk;? khhr; Mopf;Fkud; Mde;jd; (etuj;jpd rhkp) ghf;fepupidia epe;jpf;fle;jhh. 20. <uhf;fpy; mnkupf;f $l;lg;gil <uhf;fpd; tpljiy vd;w Ngupy; 40 ehlfspd; MjuTld; Mf;fpukpj;j ehs; (urhad MAjq;fisj; Njlj;njhlq;fpa ehs;) 13 brk;gh 2003,y; rjhk; Fird; ifj nra;ag;gl;lhh. 22. fhjy; kd;dd; n[kpdp fnzrd; epidt jpdk; (2005) 22. cyf eph ehs; (1.Nehaw;w cyfpw;f Rj;jkhd eph 2. vy;iy fle;j eph. 3. Rfhjhuk; Nghd;wdtw;iw fuj;jpw;nfhz;l I.eh rig jpl;lk;.) 23. fdlhtpd; KjyhtJ gj;jpupif j-fypghf;]; fnrw; ntspahdj. 23. aho;. rpj;jh NahfH Rthkpfs; epidt jpdk; (1964) 24. gpugy jpiu,irg;ghlfh rphfhop v];.nfhtpe;juh[d; epidt jpdk; (1988) 27. aho;. Ehy; je;j Rthkp tpgyhde;jh epidtjpdk; 28. rq;fpj fyhepjp fiykhkzp ghlfp b.nf.gl;lk;khs; gpwe;jehs; (ghlfp epj;jparpwp kfhnjtdpd; Ngj;jp) 31.,e;jpag;gil (gy moptfis Vw;gLj;jpagpd;) Kw;whf,yq;ifia tpl;l ntspnawpa ehs;. MAl;fhg;GWjp jtwhd jfty;fs;,wjp Neuj;jpy; FLk;gj;jpdUf;F Njitaw;w gpur;rpidfisf; nfhlf;fk;. tre;j fhy Nfhyq;fs;. gutj;nj gaph nra;. rl;lk; vq;fsf;f njupankh njupahnjh..tplak; njupe;j xuputuplk; fye;jhnyhrpg;gnj rhyr;rpwe;jj. ead;jhuh jpukzk; Kbj;Jtpl;lhuh,y;iyah? Ep>pDÁm> fdk>kqˇ! kelm> meœm>. EˇWv lkfyt. pidp>pn> serem>sâm> aˇwv. 2000Am> Ax>ÎkZl> Outsourcing ån>q wsel> Mk m> Prplmek E f>tˇ. kndy, awmrk>k, IWrep>Py feîkzn> pl Ân>nX FŒvnb>kz> tmˇ wteilwps wted pen aòvlk WvilkZq>apple Ef>Tye, PLp>ipn>c> Wpen>q feîkizp> pevt>tn. Etnel> kndy kz>, awmrk>k kz> pl tmˇ wteul>kiz Euf>ˇz>ze kz>. En>Œ Filim meqt> wtedb>káz>zˇ. wsn>q wteul>kz> 1. Pq ån>n wsy>kn>qn al>lˇ wsy>yvl>il ån>pit mtp>pîvtl> nˇ Wfrt>itk> kuk>keˇ n> mn a k>kinp> Wpek>K y>imp> pît>ˇm> pxyl> ÎpÎt>ˇvˇ Sqf>tˇ. 2. veu>vl> x>deapplem> ˇn>pb>kizk> kx>î klb>ke kz>. fm> ˇn>pb>kizp> Wpek>K aint>itám> ßrek>applem> wpry sk>tyeky Ax>dvNdm> fm>pk>ik iváb>kz>. Eiqvn> o Wpeˇm> fm>imk> ikvîvtl>il. T m>p vrt>wtedb>k z>zn. SEARS CANADA, BC INC, AMERICAN EXPRESS, PRIMES TELECOMMUNICA- TION Wpen>q pl FŒvnb>kz> SQˇ SQtek tmˇ Call Centre wteul>kiz kndevq>apple wkex>î vrt> wtedb>káz>zn. Etq>apple Øqp>pÎm> kerxb>kz> pl. Âk>Kymek Customer Satisfaction. wpe d>kizp> pq>qy Wkz>Vk k>apple z>ç wteulez kzn>, ptl> wsel>òm> Âiq Sqf>ttek m> trmenˇm> z>zˇ. wmznm> kep>pˇ fl>lˇ 3. wmznm> kep>pˇ Mk m> fl>lˇ. Wps>Ík> wkeît>tel> pt>tl> on>pˇâiq fm> aqyeimiy wvzp>pît>ˇkwqem>. Anel> wmznt>tl> b>apple SQˇm> Kidyeˇ. 4. o vn>, tn>int>ten> Azk> kq>œk>wkez>z Wvx>Îm>. El>leVd>del> fm> ˇn>pb>kizÁm> WvtinkizÁm> Ezm> WmteVkz>... 30Am> pk>kt>wted s>s Eb>Klef>ˇ, awmrk>k pl>kilk> kub>kzl> vyˇp>pz>izkz> pd>dm> wpq>œ v Kn>qn. Ef>Fil åmˇ Pz>izkZdÂm> E k>klem>. Ep>Pz>iz kiz avtent>ˇ æk>applevk>k Wvx>Îm>. tq>wpeˇ μt>tqn> al>lˇ Ïx>mTyez kz> ˇRtp>pÎt>tl> (Acceleration) lm> kvnk>kp>pîkn>qe kz>. Ev k k>apple VWsd pedt>td>db>kz> z>zn. Ev kiz seterx Åiny mexv k dn> kq>pk>k ÂDyeˇ. Ev kz> Mk m> Wvkmen Sf>tinyez kz>, Mapplef>t Ak>kt>Tqn> z>zv kz>. Mk m> Ezm> vytl> WmteVyek meœm> tn>im Eb>apple Åq>pd vey>p> x>î. Wpek>k ÂDyeˇ. tn>in aqf>t o vnel> md>îwm Pq k>apple vuked>dâdám>. n>inwy ƒ aqvey> ån>pˇ O aqgrn> Øq>Œ. - A.ål>. WsVy - 5. n> pxiy mnp>º vmek EiqvNdm> a p>pxt>tel> Tyenm> wsy>vtel> Kidk>applem> fln>kz> Mapplef>t vstvey>p> z>z Ef>fed>Dl> åmˇ aq> tmen aq s> wsl>vb>kiz wpq>wqe kz> aqf>ˇ wkez>z Wvx>Îm>. Pz>izkZn> Âtl> ASRy kz> wpq>wqe kwz. åmˇ wpq>wqe kz> Etink> kx>î wkez>ve kze? al>lˇ wpq>qˇdn> Vd>ÎVÎve kze? aint>itám> wpqâdám>. 6. pyt>it Vd>wdeUÁb>kz>. as>sm> Wkd>id VizVk>applem>. as>smq>qvbk>wk wvq>qiy åd>dp> PDk>applem> Aq>ql> x>deapplem>. as>sm> ån>pˇ mdimyde ag>seim TreVd Rimyde ån>q SNmep> pedilám> Fin Ø vˇ fl>lˇ MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

39 Canada s Oldest Tamil Newspaper setin pidk>k z>z lkn> Mk yrmen kd>ddm> 2 gpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;fs; nrythfk; vdtk; fzf;fplg;gl;ls;sj. 189 khbfis nfhz;l,f;fl;bj;ij vjpu;tuk; 2022 Mk; Mz;by; fl;bkbg;gjw;f jpu;khdpf;fg;gl;ls;sj. cuz;l XLk; cyfpy; rhjidf;f msnt,y;iy. jpde;njhwk; VjhtJ xu rhjid cyfpd; vq;nfh xu %iyapy; epfo;j;jg;gl;lf; nfhz;ljhd;,uf;fpd;wj. mnjnghy;,g;nghoj cyfpd; kpftk; caukhd fl;blk; vd;w rhjidia mru;ig[hd; NfhGuk; Kwpabf;Fnkd vjphghhf;fg;glfpd;wj. fle;j 2010 Mk; Mz;L tiuahd fhyg;gfjpapy; 828 kpw;wu; cauk; nfhz;l Ngu;[; fypgh vd;w fl;blnk Vida fl;blq;fsf;f Nghl;bahf,Ue;jJ. Mdhy; jw;nghj rtjp mnugpahtpy; epu;khzpf;fg;gltpuf;fk; Rkhu; 1>050 kpw;wu; caukhd,e;j mru;ig[hd; fl;blk; Kwpabf;Fk;. NkYk;,f;fl;blj;ij epu;khzpg;gjw;f 2>000 n`f;nlu; epyk; xjf;fg;gl;bug;gjld;> Tel: Vzm>prm> MARCH 15,

40 Ef>Tyt> Tirp>pdt>WtSy V ˇkz> aqvp>! Ef>Ty Tirp>pdt>ˇiqk>apple vub>kp>pîm> y V ten WtSy V ˇkz> mt>ty arsel> aqvk>kp>pd>îz>zn.,e;jpah KOtJk;,af;fp ntspahd rpwe;j jpiug;glq;fsf;f kj;jpa murpd; rhu;gpy;,j;njrpa tpuj toq;fg;glk;.,e;epiyapy; 2011k; Mz;bw;fhd 59tJ Njrpa jpiug;gl tpujfs; GJnly;ypapy; tpuj,g;glj;jpy; ebj;j mg;gfl;bf;f fpilj;js;sj. rpwe;j glj;njhfg;gf;fhd Njrpa tpuj \Muz;a fhz;lk ; vd;w jkpo; glj;njhfg;ghsu; gputpdf;f fpilj;js;sj. aqâk Eyk>applen k>ken Ef>Tre V ˇ Arx>ykex>dm> pdt>tn> Tyekreje applemerreje k>applek> Kidt>ˇz>zˇ. Nutjpapd; FWk;glk; 59-tJ Njrpa tpujf;f Nju;thfpAs;sJ. 'nul; gpy;bq; Ntu; jp rd;nrl;]; vd;w ngauplg;gl;ls;s me;j FWk;glk;> jpiug;glk; my;yhj gpuptpd; fpo; rpwe;j glj;jpw;fhd tpujpw;fhf Nju;T nra;ag;gl;ls;sjhf mwptpf;fg;gl;lj.,g;glk; Fwpj;J Nutjp $Wifapy;> \\,J xu 17 epkplq;fs; XLk; FWk;glk;. ngw;nwhu; mtu;fsj Foe;ijfis vt;thw tsu;f;fpwhu;fs; vd;gij ikakhff; nfhz;l,g;glk; Njrpa tpujpid ntd;ws;sj kpftk; kfpo;r;rpaspf;fpwj. ehq;fs;,g;glj;ij jahupf;fk; NghJ ngw;nwhu; kj;jpapy; xu tpopg;gzu;it Vw;gLj;j Ntz;Lk; vd;w yl;rpaj;jld; jhd; cuthf;fpndhk;. ve;j tpujpidak; ehq;fs; vjpu;ghu;f;ftpy;iy.,j vjpu;ghuhj kfpo;r;rp vd;whu; mtuf;nf cupj;jhd Gd;idifAld;. mwptpf;fg;gl;ld. mjpy; jkpopy; rpwe;j gpuhe;jpa nkhop glj;jf;fhd Njrpa tpuj tpky; ebj;j \thif R+lth vd;w glj;jf;f fpilj;js;sj. jpiuayfpy; \jp lu;b gpr;ru;]; vd;w,e;jp glj;jpy; ebj;jjw;fhf ebif tpj;ah ghydf;f Njrpa tpuj mwptpf;fg;gl;lj. NkYk; kiwe;j rpy;f; Rkpjhtpd; tho;f;if tuyhw;iw ikag;glj;jp,g;glk; vlf;fg;gl;lj vd;gj Fwpg;gplj;jf;fJ. rpwe;j ebfuf;fhd Njrpa tpuj jpnahy; vd;dk; kuhj;jp glj;jpy; ebj;j. fpup~; Fy;fu;dpf;F mwptpf;fg;gl;ls;sj. jkpo; ebifahf,ue;j jw;nghj,af;feu; mtjhuk; vlj;js;s Nutjpapd; FWk;glk; 59-tJ Njrpa tpujf;f Nju;thfpAs;sJ. 'nul; gpy;bq; Ntu; jp rd;nrl;]; vd;w ngauplg;gl;ls;s me;j FWk;glk;> jpiug;glk; my;yhj gpuptpd; fpo; rpwe;j glj;jpw;fhd tpujpw;fhf Nju;T nra;ag;gl;ls;sjhf mwptpf;fg;gl;lj. Sales Reps. Welcome For All your Real Estate & Investments Needs! ebif Nutjp Vw;fdNt 'Njtu; kfdpy; ebj;jjw;fhf rpwe;j Jiz ebiff;fhd Njrpa tpujpidak;> Mq;fpy FWk;glj;jpw;fhf kw;nwhu Njrpa tpujpidak; ngw;wtu; vd;gj Fwpg;gplj;jf;fJ. Raja M. Mahendran,P. Eng. (Broker / Owner) * INDEPENDENTLY OWNED AND OPERATED rpwe;j nghoj Nghf;F glj;jf;fhd Njrpa tpuj \mofu;rhkpapd; Fjpiu vd;w jkpo; glj;jf;f mwptpf;fg;gl;ls;sj. rpwe;j Jiz ebfuf;fhd Njrpa jkpo; ebifahf,ue;j jw;nghj,af;feu; mtjhuk; vlj;js;s HomeLife/GTA Realty Inc. Brokerage * 5215 Finch Ave E, #203 Toronto Traders Blvd # 29, Mississauga MARCH 15, 2012 Vzm>prm> Tel:

ft 22 pelm> 21 s k Ân Wnq>qp>pt>TRik metm Âiq Elvsm> NOVEMBER 01, 2012

ft 22 pelm> 21 s k Ân Wnq>qp>pt>TRik metm Âiq Elvsm> NOVEMBER 01, 2012 22 Years 416-282-8059 E-mail: vlambaram@sympatico.ca Web: www.vlambaram.com 416-282-4978 EzimWye ¡imWye RBC kep> ŒT o vuim Insurance b>kz> aint>ˇ kep> ŒT WtivkZq>applem> klf>ˇ AWleSk>k aiuáb>kz> Jey Ahamparam

More information

kndevl> Vzm>prm> pt>trikyn> 15 v d peityl>...

kndevl> Vzm>prm> pt>trikyn> 15 v d peityl>... vey>, pl< sm>pf>tmen ivt>ty Wsivk k>apple WALK IN DENTAL CLINIC Dr. Iru Vijayanathan appleîm>p plty Î Vq>k, veb>k... Raja M. Mahendran, P. Eng. (Broker / Owner) OPEN 7 DAYS 416-264-3232 3150 Eglinton

More information

fvm>p 13Am> TkT Wt tll> vek>kzp>pˇ tmu kzˇ vrleq>œk>kdim

fvm>p 13Am> TkT Wt tll> vek>kzp>pˇ tmu kzˇ vrleq>œk>kdim Sales Reps. Welcome Raja M. Mahendran, P. Eng. (Broker / Owner) * INDEPENDENTLY OWNED AND OPERATED For All your Real Estate & Investments Needs! 16 vˇ v dt>tl> vey>, pl< sm>pf>tmen ivt>ty Wsivk k>apple

More information

PWrSl< wvq>q veik. ,Nj rkak; %J}H ghyj;njhg;g+h,lj;jpy;,yq;if gilapdh kpj jhf;fjy; elj;jg;gl;ls;sj.,jdhy; gj;jf;fk; Nkw;gl;l.

PWrSl< wvq>q veik. ,Nj rkak; %J}H ghyj;njhg;g+h,lj;jpy;,yq;if gilapdh kpj jhf;fjy; elj;jg;gl;ls;sj.,jdhy; gj;jf;fk; Nkw;gl;l. vey>, pl< sm>pf>tmen ivt>ty Wsivk k>apple WALK IN DENTAL CLINIC Dr. Iru Vijayanathan appleîm>p plty Î Vq>k, veb>k... Raja M. Mahendran, P. Eng. (Broker / Owner) OPEN 7 DAYS HomeLife GTA Realty Inc.

More information

ft 19 pelm> 04 s k Ân Wnq>qp>pt>TRik metm Âiq Elvsm> FEBRUARY 15, 2009

ft 19 pelm> 04 s k Ân Wnq>qp>pt>TRik metm Âiq Elvsm> FEBRUARY 15, 2009 416-282-8059 19 vˇ v dt>tl> E-mail: vlambaram@sympatico.ca Web: www.vlambaram.com 416-282-4978 sf>trwmz c>vr Svelym> TnÂm> AŒkel ºijkz> fidwpœm> Alym> Tqf>T k>applem> Wfrm> wvz>z, sn, geyœ mq>œm> VWsd

More information

ft 25 pelm> 07 s k Ân Wnq>qp>pt>TRik metm Âiq Elvsm> APRIL 01, 2015

ft 25 pelm> 07 s k Ân Wnq>qp>pt>TRik metm Âiq Elvsm> APRIL 01, 2015 EzimWye ¡imWye RBC kep> ŒT o vuim Insurance b>kz> aint>ˇ kep> ŒT WtivkZq>applem> klf>ˇ AWleSk>k aiuáb>kz> Jey Ahamparam P.F.P Insurance Advisor RBC kep> ŒTYl> VW dt>ˇvm> wpq>qve> (Specialized in RBC Insurance)

More information

Ert>t a t>tm> Ån>? åtq>apple? åp>pd?

Ert>t a t>tm> Ån>? åtq>apple? åp>pd? vey>, pl< sm>pf>tmen ivt>ty Wsivk k>apple WALK IN DENTAL CLINIC Dr. Iru Vijayanathan appleîm>p plty Î Vq>k, veb>k... Raja M. Mahendran, P. Eng. (Broker / Owner) OPEN 7 DAYS HomeLife GTA Realty Inc.

More information

tm u Atrveze>kz> aimp> nrimp>

tm u Atrveze>kz> aimp> nrimp> 22 Years 416-282-8059 E-mail: vlambaram@sympatico.ca Web: www.vlambaram.com 416-282-4978 EzimWye ¡imWye RBC kep> ŒT o vuim Insurance b>kz> aint>ˇ kep> ŒT WtivkZq>applem> klf>ˇ AWleSk>k aiuáb>kz> Jey Ahamparam

More information

ft 20 pelm> 10 s k Ân Wnq>qp>pt>TRik metm Âiq Elvsm> MAY 15, feî kdf>t tm u arí. wsyq>ped>div aimt>tl>.

ft 20 pelm> 10 s k Ân Wnq>qp>pt>TRik metm Âiq Elvsm> MAY 15, feî kdf>t tm u arí. wsyq>ped>div aimt>tl>. 20 Years 416-282-8059 E-mail: vlambaram@sympatico.ca Web: 416-282-4978 RBC Insurance b>kz> aint>ˇ kep> ŒT WtivkZq>applem> klf>ˇ AWleSk>k aiuáb>kz> Jey Ahamparam P.F.P Insurance Advisor RBC kep> ŒTYl> VW

More information

. If , Skip 1005

. If , Skip 1005 Section 1: Land Ownership gfjp 1 : epy chpik tptuk; UNIT OF MEASUREMENT UNIT CODE mstpl;l Kiw FwPaPL Area Q.no Questions Land Owned by HH member with Patta / Pathram (Land Record / Land deed) FLk;gj;jpy;

More information

wvd>dk>wkel>lp>pd>de ædkvylez Wtvappleme [ Ë Ô [ ÿƒfm ÿôv º>!

wvd>dk>wkel>lp>pd>de ædkvylez Wtvappleme [ Ë Ô [ ÿƒfm ÿôv º>! 18 vˇ v dt>tl> REFLEX COPY & DIGITAL PRINTING vey>, pl< sm>pf>tmen ivt>ty Wsivk k>apple WALK IN DENTAL CLINIC Dr. Iru Vijayanathan 416-282-8059 E-mail: vlambaram@sympatico.ca Web: www.vlambaram.com 416-282-4978

More information

FEBRUARY 01, mntnñ flbk>kek tnˇ kd>s petö pidvitt> tîk>k oñrerwye mekex puimvetk> kd>syñ tilimö ptvyõ

FEBRUARY 01, mntnñ flbk>kek tnˇ kd>s petö pidvitt> tîk>k oñrerwye mekex puimvetk> kd>syñ tilimö ptvyõ ft: 28 pelm>: 03 s k Ân Wnq>qÖpt>TRik metm Âiq Elvsm> FEBRUARY 01, 2018 puimvetk>kd>sk>appleö Ty tilim! oñrerwye mekex fede mñqt> Wt t Òk>apple EñnÂm> 133 fed>kz> E k>applem> FilYõ oñrerwye puimvetk> kd>s

More information

wrewqen>wrevl> pen> - awmrk>kn> Vizyed>Îk>kZn> Wkelekl Arm>pm>!

wrewqen>wrevl> pen> - awmrk>kn> Vizyed>Îk>kZn> Wkelekl Arm>pm>! 416-282-8059 E-mail: vlambaram@sympatico.ca 416-282-4978 www.vlambaram.com www.tamilvanakkam.com EzimWye ¡imWye RBC kep> ŒT o vuim Insurance b>kz> aint>ˇ kep> ŒT WtivkZq>applem> klf>ˇ AWleSk>k aiuáb>kz>

More information

L A S COLINA S PL A Z A

L A S COLINA S PL A Z A L A S COLINA S PL A Z A P R E M I E R GROC E RY A NC HOR E D C E N T E R I N L A S COL I NA S 4 0 4 0 N M AC A R T H U R B O U L E VA R D I RV I NG, T EX A S 75038 EDGE R E A LT Y PA R TN E R S 5950 Berkshire

More information

MIXED USE INVESTMENT OPPORTUNITY 47 apartment units & 11,700 SF commercial

MIXED USE INVESTMENT OPPORTUNITY 47 apartment units & 11,700 SF commercial MIXED USE INVESTMENT OPPORTUNITY 47 apartment units & 11,700 SF commercial 1801 & 1807 Eglinton Avenue West Toronto, Ontario P: 905-331-5700 F: 905-319-2528 www.rockaptadvisors.ca TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE

More information

385 Lansdowne St E $1,450,000

385 Lansdowne St E $1,450,000 385 Lansdowne St E $1,450,000 MLS #281410022 C-7 Zoning 2 Parcels totaling 1.3 acres Large Paved Parking Lot Brick Exterior 10 X 10 Grade Level Loading Door 3 Phase Electrical Natural Gas Heat Central

More information

MULOCK DR BAYVIEW AVE NEWPARK BLVD

MULOCK DR BAYVIEW AVE NEWPARK BLVD MULOCK DR Newpark Boulevard UPPER CANADA MALL RAY TWINNEY RECREATI COMPLEX YORK REGI ADMINISTRATIVE CENTRE YORK TOWN SQUARE YGE ST TARIO SUPERIOR COURT OF JUSTICE DAVIS DR NEWMARKET GO SOUTHLAKE REGIAL

More information

14 Majestic Dr Ottawa / Central Nepean

14 Majestic Dr Ottawa / Central Nepean 14 Majestic Dr More than just a Home! This 4-bed, 3.5-bath bungalow with 5 parking is less than 3 KM from Algonquin College! The master bedroom has a large sitting area & ensuite. The 425 sqft addition

More information

TITLE DATA Excellence by Design. Document Types. Description

TITLE DATA Excellence by Design. Document Types. Description TDI TITLE DATA Excellence by Design Document s A MAP AB AF AF FOR AF HEL AF HM AF HR AF NHM AF OG AF OSS AF PA AG AG OG AJ AMD AN AP AS AS ABJ AS BOS AS DT AS HEL AS JD AS LN AS LS AS MTG AS OG AS PN AS

More information

The enclosed information is from sources deemed reliable, but it should not be relied upon without independent verification.

The enclosed information is from sources deemed reliable, but it should not be relied upon without independent verification. INFORMATION PACKAGE The enclosed information is from sources deemed reliable, but it should not be relied upon without independent verification. BRIAN DANYLIW AND ASSOCIATES INTEGRITY EXPERIENCE RESULTS

More information

ARTICLE 9 C-B - COMMERCIAL-BUSINESS DISTRICT

ARTICLE 9 C-B - COMMERCIAL-BUSINESS DISTRICT Section 901. PURPOSE ARTICLE 9 C-B - COMMERCIAL-BUSINESS DISTRICT The Commercial-Business (C-B) District is established to provide development opportunities for mixed use business and highway oriented

More information

12 Courcelette

12 Courcelette 12 Courcelette Beach history Your future. Welcome to 12 Courcelette Mardorie Villa, a wonderful century home with links to Beach history, Sir Henry Pellatt and E.J. Lennox. Truly a unique opportunity to

More information

CONRAD LUFT LAND & WATER RIGHT AUCTION

CONRAD LUFT LAND & WATER RIGHT AUCTION CONRAD LUFT LAND & WATER RIGHT AUCTION W/RESERVE Thursday, April 10, 2014-10:30 am, MT 117.6 +/- Acres Adjacent to the city of Sterling, CO 3 Parcels - Combo - Single Unit Flood Irrigated - Potential Commercial

More information

BY-LAW A By-law to amend By-law , as amended, and By-law , as amended (Office Consolidated 2014.

BY-LAW A By-law to amend By-law , as amended, and By-law , as amended (Office Consolidated 2014. EPLANATORY NOTE BY-LAW 2016-28 A By-law to amend By-law 304-87, as amended, and By-law 177-96, as amended (Office Consolidated 2014. King David Inc. Part of Lot 23, Concession 3 Cathedral Community Lands

More information

$11,175, /- Acres. Sevier County, TN. Thomas Krajewski Office: Cell: Fax:

$11,175, /- Acres. Sevier County, TN. Thomas Krajewski Office: Cell: Fax: sevierville@ multimuse@ development land 447 +/- Acres Sevier County, TN $11,175,000 National Land Realty 10101 Sherrill Blvd Knoxville, TN 37932 www.nationalland.com Thomas Krajewski Office: 855.384.5263

More information

CO-OPERATIVES IN ONTARIO INCORPORATING A CO-OPERATIVE IN ONTARIO WITHOUT SHARE CAPITAL

CO-OPERATIVES IN ONTARIO INCORPORATING A CO-OPERATIVE IN ONTARIO WITHOUT SHARE CAPITAL CO-OPERATIVES IN ONTARIO INCORPORATING A CO-OPERATIVE IN ONTARIO WITHOUT SHARE CAPITAL Financial Services Commission of Ontario Licensing and Market Conduct Division 5160 Yonge Street, 4 th floor P.O.

More information

Third Quarter 2017 / Industrial Market Report. Market Overview

Third Quarter 2017 / Industrial Market Report. Market Overview Greater Toronto Area Market Facts 2.7% Availability rate in the Greater Toronto Area $6.63 psf Average asking net rent in the Greater Toronto Area 18 Number of properties in the Greater Toronto Area with

More information

TORONTO MUNICIPAL CODE CHAPTER 213, REAL PROPERTY, SALE OF. Chapter 213 REAL PROPERTY, SALE OF

TORONTO MUNICIPAL CODE CHAPTER 213, REAL PROPERTY, SALE OF. Chapter 213 REAL PROPERTY, SALE OF Chapter 213 REAL PROPERTY, SALE OF 213-1. City policy. 213-2. Definitions. 213-3. Conditions for a sale of land. 213-4. Sale to public bodies. 213-5. Sale of certain classes of land. 213-6. Authority to

More information

53 Kaakwogook Way, Clam Bay, NS

53 Kaakwogook Way, Clam Bay, NS 53 Kaakwogook Way, Clam Bay, NS Experience a serene, tranquil and private setting in this beautiful oceanfront home located in Abbecombec Village, Clam Bay with over 3,000 sqft of living area. Only 40

More information

Rare Commercial Investment Opportunity Triple Net Land Lease with BestBuy Free Standing Building Approx. 37,080 SF Approx. 3.

Rare Commercial Investment Opportunity Triple Net Land Lease with BestBuy Free Standing Building Approx. 37,080 SF Approx. 3. Rare Commercial Investment Opportunity Triple Net Land Lease with BestBuy Free Standing Building Approx. 37,080 SF Approx. 3.2 Acres 1080 Wellington Road - London, Ontario Subject Property 620A Richmond

More information

Affordable Sydenham Lake Waterfront

Affordable Sydenham Lake Waterfront Affordable Sydenham Lake Waterfront 4420 Sills Bay Rd $399,200 MLS Area: 47 MLS #: 06601150 Original Price: $399,200 List #: 4420s Features 200ft level shoreline 3 acres, mature trees Open concept layout

More information

VALLE RESEDA 216 ACRES RESIDENTIAL LAND AVAILABLE FOR SALE

VALLE RESEDA 216 ACRES RESIDENTIAL LAND AVAILABLE FOR SALE N. SANDERSON AVENUE RAMONA EXPRESSWAY N. RAMONA BOULEVARD VALLE RESEDA 216 ACRES RESIDENTIAL LAND AVAILABLE FOR SALE 1. EXECUTIVE SUMMARY 2. PROPERTY INFORMATION TABLE OF CONTENTS 3. LOCATION INFORMATION

More information

Gateway to Reno MIXED USE DEVELOPMENT SITE FOR SALE > MERIDIAN 120 SOUTH

Gateway to Reno MIXED USE DEVELOPMENT SITE FOR SALE > MERIDIAN 120 SOUTH MIXED USE DEVELOPMENT SITE Gateway to Reno TED STOEVER Senior Vice President DIRECT: +1 775 83 4665 CELL: +1 775 443 0651 EMAIL: ted.stoever@colliers.com Colliers International 100 W. Liberty St., Suite

More information

FOR LEASE OFFICE / RETAIL

FOR LEASE OFFICE / RETAIL FOR LEASE OFFICE / RETAIL 1826 ROBERTSON ROAD 2,000 SF SUMMARY (the Manager ), on behalf of its client, Northside Road Inc. (the Owner ) is pleased to offer for lease 2,000 square feet of retail space

More information

New condominium apartment listings were also down on a year-over-year basis by 10 per cent to 9,845 in Q compared to 10,967 in Q

New condominium apartment listings were also down on a year-over-year basis by 10 per cent to 9,845 in Q compared to 10,967 in Q Condo Market Report Third Quarter Economic Indicators Real GDP Growth Q2.5% Condo Market Conditions Remain Tight in Q TORONTO, ONTARIO, October 2, President Tim Syrianos reported continued average price

More information

Biltmore on Lone Star in Alamo Ranch

Biltmore on Lone Star in Alamo Ranch NEW BUILDINGS FOR SALE OR LEASE OWN FOR LESS THAN THE COST OF LEASING! BUILDING 1 SOLD BUILDING 2 HAS ONLY 3 SUITES LEFT Biltmore on Lone Star in Alamo Ranch Medical and Professional Office Suites for

More information

INDUSTRIAL PROPERTY. Former Crop Production Services Location 1410 US Hwy 87, Tahoka, TX PROPERTY INFORMATION

INDUSTRIAL PROPERTY. Former Crop Production Services Location 1410 US Hwy 87, Tahoka, TX PROPERTY INFORMATION PROPERTY INFORMATION DESCRIPTION: Former Crop Production Services location in Tahoka available for sale or lease. Property features 1 office building and 5 warehouse buildings, 2 of which are insulated

More information

DAKOTA CROSSING - LOT 4B MUTUAL ACCESS RIGHT-IN / RIGHT-OUT ACCESS MUTUAL ACCESS S MINNESOTA AVENUE MUTUAL ACCESS PARCEL "E" McDONALD'S 63,749 SF±

DAKOTA CROSSING - LOT 4B MUTUAL ACCESS RIGHT-IN / RIGHT-OUT ACCESS MUTUAL ACCESS S MINNESOTA AVENUE MUTUAL ACCESS PARCEL E McDONALD'S 63,749 SF± S MINNESOTA AVENUE McDONALD'S SIOUX FALLS SPECIALTY HOSPITAL 5,263 SF± MUTUAL U W 83 PL FOUR CREAD/MITIGAD PROPOSED FULL ACCE PRAIRIES EDGE TOWNHOMES 172 APARTMENT UNITS & 110 TOWNHOME UNITS SD HWY 100

More information

RETAIL SALES & LEASING TEAM

RETAIL SALES & LEASING TEAM RETAIL SALES & LEASING TEAM CBRE IS EXCITED TO PRESENT PROMINENT COMMERCIAL PLAZA FOR LEASE 175 LYNDEN ROAD, BRANTFORD, ON PROPERTY DETAILS Location: Size: Rental Rates: Located on Lynden Road, just east

More information

Presented by: David Blishen Coldwell Banker Rosling Real Estate Phone: MLS # K210559

Presented by: David Blishen Coldwell Banker Rosling Real Estate   Phone: MLS # K210559 Presented by: David Blishen Coldwell Banker Rosling Real Estate Email: david@davidblishen.ca Phone: 250 353 1495 Kaslo, K322 (Kaslo North to Gerrard) MLS # K210559 Residential Detached 2039 HOUSTON RD

More information

Prepared by SUNNY GANDHI, Salesperson HOMELIFE/UNITED REALTY INC., BROKERAGE Brampton

Prepared by SUNNY GANDHI, Salesperson HOMELIFE/UNITED REALTY INC., BROKERAGE Brampton Page of 0 5/05/009 Prepared by SUY GADHI, Salesperson HOMELIFE/UITED REALTY IC., BROKERAGE 46-886-0956 Street ame Hinchley Wood Bovaird/ Kennedy Property umber W57379 Buy $ 450 Asap Room In A Basement

More information

WESTON CENTRE 112 E. PECAN ST SAN ANTONIO, TEXAS DOWNTOWN S BEST ADDRESS

WESTON CENTRE 112 E. PECAN ST SAN ANTONIO, TEXAS DOWNTOWN S BEST ADDRESS WESTON CENTRE 112 E. PECAN ST SAN ANTONIO, TEXAS DOWNTOWN S BEST ADDRESS Newly renovated lobby Downtown s Best Address An unmistakable landmark on the city skyline since 1989, Weston Centre is San Antonio

More information

Homebuyer Guide. Coldwell Banker. RIVIERA REALTY, INC

Homebuyer Guide. Coldwell Banker.  RIVIERA REALTY, INC Coldwell Banker WWW.RivieraRealty.com Homebuyer Guide INC Finding and Financing A Home Made Simple Buying Your New Home When using a Coldwell Banker Riviera Realty Sales Associate, you can be confident

More information

How Does the City Grow?

How Does the City Grow? This bulletin summarizes information from the City of Toronto s Land Use Information System II, providing an overview of the development projects received by the City Planning Division between January

More information

REGISTRATION NO P AFFORDABLE HOUSING AT DABHA, NAGPUR

REGISTRATION NO P AFFORDABLE HOUSING AT DABHA, NAGPUR REGISTRATION NO P0000 THE PROPOSED SITE PROPOSED SITE M WIDE ROAD AMRAVATI ROAD ORDINANCE FACTORY MIDC WHY DABHA? Dabha is located within the Municipal corporation limit It is being developed with good

More information

GI-089 June Harmonized Sales Tax: Stated Price Net of GST/HST New Housing Rebates and the British Columbia PST Transitional New Housing Rebate

GI-089 June Harmonized Sales Tax: Stated Price Net of GST/HST New Housing Rebates and the British Columbia PST Transitional New Housing Rebate GST/HST Info Sheet GI-089 June 2010 Harmonized Sales Tax: Stated Price Net of GST/HST New Housing Rebates and the British Columbia PST Transitional New Housing Rebate The Government of British Columbia

More information

Amy Rose Grothusen. Professional Marketing, Website & Graphic Design Services.

Amy Rose Grothusen. Professional Marketing, Website & Graphic Design Services. 2016 Amy Rose Grothusen Professional Marketing, Website & Graphic Design Services www.amysgraphics.org amy@amysgraphics.org Website Design Graphic Design HTML Coding CSS Coding Email Campaigns WordPress

More information

CITY OF MEADOW LAKE SPECIAL COUNCIL MEETING JULY 7, :15 PM A G E N D A APPROVE THE AGENDA AS A GUIDELINE FOR THE MEETING

CITY OF MEADOW LAKE SPECIAL COUNCIL MEETING JULY 7, :15 PM A G E N D A APPROVE THE AGENDA AS A GUIDELINE FOR THE MEETING CITY OF MEADOW LAKE SPECIAL COUNCIL MEETING JULY 7, 2016 12:15 PM Page A G E N D A CALL TO ORDER APPROVE THE AGENDA AS A GUIDELINE FOR THE MEETING BUSINESS 3-17 1. Reconsideration of Conditions on Approval

More information

PREMISES REQUIRED FOR OUR LAKSHMIPURAM BRANCH

PREMISES REQUIRED FOR OUR LAKSHMIPURAM BRANCH ANDHRA PRADESH ZONE 28-2-48, Suryabagh, Dasapalla Complex,Visakhapatnam - 530020 Telephones 2712941/ 2535688, Fax 0891-2535778 e-mail ZO.AndhraPradesh@bankofindia.co.in PREMISES REQUIRED FOR OUR LAKSHMIPURAM

More information

Representative Photo. Burger King 2716 Sandy Plains Rd, Marietta, GA R E T A I L A D V I S O R S

Representative Photo. Burger King 2716 Sandy Plains Rd, Marietta, GA R E T A I L A D V I S O R S Representative Photo Burger King 2716 Sandy Plains Rd, Marietta, GA 30066 Offering Memorandum R E T A I L A D V I S O R S CONFIDENTIALITY & DISCLAIMER STATEMENT This Offering Memorandum contains select

More information

$896, % CAP 6,080 SF $147 PSF

$896, % CAP 6,080 SF $147 PSF Subject Property New Corporate Sale-Leaseback 25 Stand Alone Stores Available Throughout the Southeastern U.S. BLOCKBUSTER 315 Greenville 3125 Dr ML Blvd. King SE, Jr. Greenville, Blvd., New NC Bern, NC

More information

FOR SALE th St. SE Salem OR LEASED INVESTMENT PROPERTY. Offered at $485, Loopnet ID: MLS Listing#

FOR SALE th St. SE Salem OR LEASED INVESTMENT PROPERTY. Offered at $485, Loopnet ID: MLS Listing# FOR SALE fully leased investment 2830 19th St. SE Salem OR 97302 LEASED INVESTMENT PROPERTY Lessee is in the initial 5 year lease term with multiple 5 year renewals. The business is a local automotive

More information

Welcome to 121 Vanier Way, Prestige in Bedford South

Welcome to 121 Vanier Way, Prestige in Bedford South Welcome to 121 Vanier Way, Prestige in Bedford South Proudly presented by The Mariana Cowan Homeselling Team (902) 450-5752 mariana@supercityrealty.com www.marianacowan.com This distinctive home offers

More information

OVER 300 ACRES OF NEWLY DESIGNATED RESIDENTIAL LAND BRANTFORD ONTARIO 300

OVER 300 ACRES OF NEWLY DESIGNATED RESIDENTIAL LAND BRANTFORD ONTARIO 300 N POWERLINE ROAD OVER 300 ACRES OF NEWLY DESIGNATED RESIDENTIAL LAND BRANTFORD ONTARIO 300.3 ACRES HIGHWAY 403 WAYNE GRETZKY PKWY PARK RD N POWERLINE RD ALL OUTLINES ARE APPROXIMATE POWERLINE ROAD BRANTFORD

More information

$219,000. MLS # Big Fir Drive, Thompson Falls, 59873

$219,000. MLS # Big Fir Drive, Thompson Falls, 59873 $219,000 MLS #20133471 5 Big Fir Drive, Thompson Falls, 59873 Additional Documents: Flyer Contact: Randy Pirker at (406) 360-2914 or randy@realty-northwest.com Remarks: Beautiful 4 bedroom 2.5 bathroom

More information

Dog Lake Waterfront $274,200. Features Wild Life Lane. Kitchen Eating Bar. Exceptional View. Detached Garage. Updated Kitchen Cabinetry

Dog Lake Waterfront $274,200. Features Wild Life Lane. Kitchen Eating Bar. Exceptional View. Detached Garage. Updated Kitchen Cabinetry Dog Lake Waterfront 4541 Wild Life Lane $274,200 Original price: $274,200 MLS area: 47 MLS#: 07607119 BG#: 4541w Features Exceptional View Updated Kitchen Cabinetry Kitchen Eating Bar Detached Garage Propane

More information

Nicky Tu PREC* Keller Williams Elite Realty Phone:

Nicky Tu PREC* Keller Williams Elite Realty Phone: Phone: --9 R STREET VR A. No Eposure: rooms: Full s: Half s: t. Fee: BAYSIDE PROPERTY -- $. Comple / Subdiv: CREEKSIDE Services Connected: Electricity, Natural Gas, Sanitary Sewer, Water $,9 (LP) Appro.

More information

TRULLS RD BLOOR ST COURTICE RD HANCOCK RD

TRULLS RD BLOOR ST COURTICE RD HANCOCK RD HIGHWAY 0 HANCOCK THE OFFERING The Land Services Group ( CBRE or Advisor ), on behalf of Uxbridgegate Holding Corporation (the Vendor ) is pleased to offer for sale, on an as is basis, a 00% freehold interest

More information

Waterfrontage: Multiple Ofrs Acptd: No Hopa AG - 2.5

Waterfrontage: Multiple Ofrs Acptd: No Hopa AG - 2.5 Residential Customer Report 500 Pulitzer Road, Fort Pierce, FL 34950 List Price: $479,000 MLS#: RX-10379797 St: Active Type: Single Family Detached List Price/SqFt: 177.8 Area: 7300 Geo Area: SL03 County:

More information

STATE BANK OF INDIA PREMISES DEPT., 9 TH FLOOR, STATE BANK BHAVAN, CORPORATE CENTRE, NARIMAN POINT, MUMBAI PREMISES REQUIRED ON LEASE

STATE BANK OF INDIA PREMISES DEPT., 9 TH FLOOR, STATE BANK BHAVAN, CORPORATE CENTRE, NARIMAN POINT, MUMBAI PREMISES REQUIRED ON LEASE FOR NEWSPAPER (to be advertised in newspaper/website) STATE BANK OF INDIA PREMISES DEPT., 9 TH FLOOR, STATE BANK BHAVAN, CORPORATE CENTRE, NARIMAN POINT, MUMBAI 400 021 PREMISES REQUIRED ON LEASE State

More information

Upscale Treasure Island Waterfront

Upscale Treasure Island Waterfront Upscale Treasure Island Waterfront 1682 Jackson Blvd $299,200 Original price: $299,200 MLS area: 11 MLS#: 09604431 BG#: 1682j Features Development Opportunity Nearly 100 ft Prime St. Lawrence River Frontage

More information

Fourth Quarter 2017 / Industrial Market Report. Market Overview

Fourth Quarter 2017 / Industrial Market Report. Market Overview Greater Toronto Area Market Facts 2.6% Availability rate in the Greater Toronto Area $6.69 psf Average asking net rent in the Greater Toronto Area 14 Number of properties in the Greater Toronto Area with

More information

3920 Ambassador Caffery

3920 Ambassador Caffery 3920 mbassador Caffery FO SLE $2,950,000 SS COMMECIL EL ESTTE 3920 mbassador Caffery Pkwy. For Sale: $2,950,000 Building Size: +/-8,630 Square Feet Site Size: +/-2.351 cres Zoning: BG (General Business

More information

Luxury Condo at the Letson

Luxury Condo at the Letson Luxury Condo at the Letson Proudly presented by The Mariana Cowan Homeselling Team 5234 Morris Street Unit 602 Halifax, NS 2 Bedrooms, 2 Baths $724,900 MARIANA COWAN Coldwell Banker Supercity Realty President/Owner

More information

BREWERYTOWN $239,000. By Appointment: BREWERYTOWNLUXURYHOMES.COM

BREWERYTOWN $239,000. By Appointment: BREWERYTOWNLUXURYHOMES.COM BREWERYTOWNLUXURYHOMES.COM By Appointment: 215.582.7909 BREWERYTOWN $239,000 1337 N. Myrtlewood Street Phiadelphia, PA 19121 Lovey Total Rehab Expanded Two Story 2BDR Stylish Kitchen Granite Counters Stainless

More information

AGENDA PLANNING & DEVELOPMENT COMMITTEE THE CORPORATION OF THE CITY OF MISSISSAUGA MONDAY, JUNE 26, 2006

AGENDA PLANNING & DEVELOPMENT COMMITTEE THE CORPORATION OF THE CITY OF MISSISSAUGA MONDAY, JUNE 26, 2006 AGENDA PLANNING & DEVELOPMENT COMMITTEE THE CORPORATION OF THE CITY OF MISSISSAUGA MONDAY, JUNE 26, 2006 AFTERNOON SESSION 1:30 P.M. EVENING SESSION 7:00 P.M. COUNCIL CHAMBER, CIVIC CENTRE 300 CITY CENTRE

More information

Residential 4219854 Active Style: Story: 1 Story Bedrooms: 4 Rooms: Baths Total: 2.1 Master Bath: Yes Master on Main: Yes Laundry on Main: Yes Fireplace: 2 SF Provided By: Courthouse Total Fin. SF Area

More information

Morgen Square 1101 S. Broadway Street, Yankton, SD

Morgen Square 1101 S. Broadway Street, Yankton, SD Investment Opportunity List Price: $3,200,000 Contact Agent For Detailed Financial Information, Property Features 45,656 sq. ft. retail/office center 12,635 net rentable sq. ft. available for lease Land

More information

2607 Old Montreal Road, Ottawa, ON

2607 Old Montreal Road, Ottawa, ON FOR SALE Heritage Building 2607 Old Montreal Road, Ottawa, ON PRESENTED BY: Ed Belanger Senior Sales Representative Geoffrey H. Godding, CPM Vice President Sales Representative COLLIERS INTERNATIONAL P.

More information

1 De Jong Drive. Streetsville. Dan Cooper, Broker

1 De Jong Drive. Streetsville. Dan Cooper, Broker 1 De Jong Drive Streetsville Dan Cooper, Broker Welcome to 1 De Jong Drive Fabulous location! Gorgeous, custom designed executive home rebuilt 17 years ago on the existing foundation on a desirable corner

More information

SECTION 9 RURAL (RU) ZONE

SECTION 9 RURAL (RU) ZONE SECTION 9 RURAL (RU) ZONE Within the Rural (RU) Zone, no person shall use any land, erect, alter, enlarge, use or maintain any building or structure for any use other than as permitted in this section

More information

CITY WHARF FOLESHILL ROAD, COVENTRY CV1 4JP 1 & 2 BEDROOM APARTMENTS AND 3, 4 & 6 BEDROOM HOMES

CITY WHARF FOLESHILL ROAD, COVENTRY CV1 4JP 1 & 2 BEDROOM APARTMENTS AND 3, 4 & 6 BEDROOM HOMES CITY WHARF FOLESHILL ROAD, COVENTRY CV1 4JP 1 & 2 BEDROOM APARTMENTS AND 3, 4 & 6 BEDROOM HOMES WELCOME TO CITY WHARF City Wharf is the latest waterside development from Barratt Homes located adjacent

More information

The Mississauga Urban Design Panel

The Mississauga Urban Design Panel Appendix 3 Page 1 David Anselmi, OALA FCSLA David Anselmi studied landscape architecture at Ryerson University and the University of Georgia at the graduate level. Since 2003, he has been Vice President,

More information

Multi-Family. Expire Date List Type Excl Right to Sell VAR/DUAL COMM Y/N. Limited Service Y/N. Bonus Y/N No County. Area. Zoning Flood Plain Y/N No

Multi-Family. Expire Date List Type Excl Right to Sell VAR/DUAL COMM Y/N. Limited Service Y/N. Bonus Y/N No County. Area. Zoning Flood Plain Y/N No Multi-Family Co-list Agent Name Co-list Agent 2 Name List Price List Expire List Type Excl Right to Sell VAR/DUAL COMM Y/N No Limited Service Y/N Entry Only Y/N No BA Comm % Bonus Y/N No County No Area

More information

Luxury Condominiums. Attractive Investment Opportunity. 114 Oxford Drive Branson, MO

Luxury Condominiums. Attractive Investment Opportunity. 114 Oxford Drive Branson, MO New Listing Luxury Condominiums Attractive Investment Opportunity 114 Oxford Drive Branson, MO Palace View is a luxurious gated community located near the Branson Strip. This professionally managed condominium

More information

Joe and David Zadareky Marketing Strategy

Joe and David Zadareky Marketing Strategy Marketing Strategy Marketing today s property requires an expert with discretion, a myriad of contacts and extensive experience in selling Real Estate. Going beyond standard services, Coldwell Banker and

More information

Case applicant of rights commonly enjoyed by other properties owners within the neighborhood;

Case applicant of rights commonly enjoyed by other properties owners within the neighborhood; Case 1502 Applicant: Owner: Request: Location: Zoning: Jerry and Jean Jordan Same as above (30) Thirty foot front (South) yard setback va riance 1087 Augusta Drive Grand Oa ks Planned Unit Development

More information

/ Farshidabdi.com Faie.blogfa.com :; < 8:>7>>>:<:<? H&$-

/  Farshidabdi.com Faie.blogfa.com :; < 8:>7>>>:<:<? H&$- *+ (,+ %-!"# $%&' ().$ / farshidabdi@azad.ac.ir fa_ie@yahoo.com /0 1+ Farshidabdi.com Faie.blogfa.com /23 5! 78:; /23% 78878< /"%.= 8:>7>>>:

More information

APRIL 1916 AND A ROYAL IRISH FUSILIER

APRIL 1916 AND A ROYAL IRISH FUSILIER APRIL 1916 AND A ROYAL IRISH FUSILIER By Brian McConnell * The uprising of April 1916 in Dublin, Ireland is now ought of as pivotal to e history of e country. Even en it must have felt like it was having

More information

Model Home 6 La Palma Bonaire

Model Home 6 La Palma Bonaire Model Home 6 La Palma Bonaire Highlights: Detached home to build on your La Palma lot, Great rental possibilities, 3 Bedrooms / 2 Bathrooms, Spacious covered terrace, Large living room adjacent to terrace,

More information

The Castle Banquet Hall & Restaurant - $4,750,000

The Castle Banquet Hall & Restaurant - $4,750,000 The Castle Banquet Hall & Restaurant - $4,750,000 Umang Swali & KWC - Power Moves Team is proud to present a unique opportunity to purchase this Premiere Banquet Hall located in the heart of Northern NJ.

More information

Montrose, Colorado. Commercial Property Information Packet. John Renfrow * Joey Huskey Renfrow Realty

Montrose, Colorado. Commercial Property Information Packet. John Renfrow * Joey Huskey Renfrow Realty 1595 E Oak Grove Rd. Commercial Property Information Packet John Renfrow * Joey Huskey Renfrow Realty Member of: www.rmcbrokers.com Page 1 Executive Summary LOCATION! LOCATION! 1595 E Oak Grove Rd. $499,888

More information

Applicant: Owner: Attorney. Purpose: Applícantr Owner: Attorney: Purpose: Applicantr Owner: Attorney: Purpose:

Applicant: Owner: Attorney. Purpose: Applícantr Owner: Attorney: Purpose: Applicantr Owner: Attorney: Purpose: DEFERRED AGENDA OF A MEETING COMMITTEE ON ZONING, LANDMARKS & BUITDING STANDARDS SEPTEMBER 21, 2015 NO. MA-196 (Mayoral Apelicationì ORIDANCE REFERRED (7/29115) pocument #o201s-5334 Amendment of Municipal

More information

Strong Marketwide Leasing Activity Points To A Strong Finish for Tri-Cities

Strong Marketwide Leasing Activity Points To A Strong Finish for Tri-Cities OFFICE TRI-CITIES MARKET REPORT Strong Marketwide Leasing Activity Points To A Strong Finish for Tri-Cities MARKET OVERVIEW MARKET INDICATORS - VACANCY 14.9% NET ABSORPTION 254,6 CONSTRUCTION 113,8 RENTAL

More information

Comparative Market Analysis. Property At: 1700 S CARPENTER ST 1-A. Prepared for: John Smith. Prepared by: Joe Smith Dream Town Realty

Comparative Market Analysis. Property At: 1700 S CARPENTER ST 1-A. Prepared for: John Smith. Prepared by: Joe Smith Dream Town Realty Comparative Market Analysis Property At: 1700 S CARPENTER ST 1-A Prepared for: John Smith Prepared by: Joe Smith Dream Town Realty Office Phone: (312) 242-1000 Direct Line: (312) 242-1000 Personal Fax

More information

LOGAN COUNTY ACREAGE & PASTURE LAND AUCTION

LOGAN COUNTY ACREAGE & PASTURE LAND AUCTION LOGAN COUNTY ACREAGE & PASTURE LAND AUCTION W/RESERVE Wednesday, April 2, 2014-10:30 am, MT Reck Agri Auction Center - 535 E. Chestnut, Sterling CO 1,088 +/- Acres - Logan County, CO 10 Parcels - 3 Combos

More information

Section 14 Commercial Zones

Section 14 Commercial Zones Section 14 Commercial Zones 14.1 C1 Local Commercial 14.1.1 Purpose The purpose is to provide a zone for a limited range of local convenience services required by both the urban and rural population. 14.1.2

More information

BACK BAY RETAIL CONDOMINIUM FOR SALE 495 BEACON STREET BOSTON, MA ±5,372 SF OF PRIME RESTAURANT SPACE

BACK BAY RETAIL CONDOMINIUM FOR SALE 495 BEACON STREET BOSTON, MA ±5,372 SF OF PRIME RESTAURANT SPACE BACK BAY RETAIL CONDOMINIUM FOR SALE 495 BEACON STREET BOSTON, MA ±5,372 SF OF PRIME RESTAURANT SPACE 2 Boston Realty Advisors EXECUTIVE SUMMARY Boston Realty Advisors is pleased to offer for sale 495

More information

Van R. Miller & Craig C. Byers present: Cedar Rapids Marion Hiawatha DEVELOPMENTS

Van R. Miller & Craig C. Byers present: Cedar Rapids Marion Hiawatha DEVELOPMENTS Van R. Miller & Craig C. Byers present: Cedar Rapids Marion Hiawatha DEVELOPMENTS Quarter 1-2016 RETAIL Westdale Mall redevelopment - (2600 Edgewood Rd. SW, Cedar Rapids) $90 million redevelopment of the

More information

HENKEL / SHUCKL CANNERY - NILES, FREMONT, CA December 22, 2014, Planning SubmiƩal - Revision STUDIO T-SQ

HENKEL / SHUCKL CANNERY - NILES, FREMONT, CA December 22, 2014, Planning SubmiƩal - Revision STUDIO T-SQ HNK / SHUCK CNNRY - NIS, FRMONT, C December 22, 2014, Planning SubmiƩal - Revision STUDIO T-SQ INSRT RNDRING VICINITY MP to Union City Community Park BUIDING PROGRM vv Niles Canyon Railway I Street Town

More information

Hardee s. 401 E Sangamon Ave Petersburg, IL OFFERING MEMORANDUM. Hardee s, Petersburg, IL 1. Representative Photo

Hardee s. 401 E Sangamon Ave Petersburg, IL OFFERING MEMORANDUM. Hardee s, Petersburg, IL 1. Representative Photo Hardee s 401 E Sangamon Ave Petersburg, IL 62675 OFFERING MEMORANDUM Representative Photo Hardee s, Petersburg, IL 1 2 Matthews Real Estate Investment Services Representative Photo contents 04 EXECUTIVE

More information

Exhibit A Location Map

Exhibit A Location Map ENCHANTNG AARON COOL LOVEJOY TAURUS Cool SANT FLORAN NORTHSDE STATE HWY 193 STATE HWY 193 Text CAVE VALLEY GRAND FR GLLESPE APN: 071-390-10 RANCH CREEK SEVER SK HAMBLEN COOL COUNTRY OVERTON NEGEL MAJESTC

More information

C HU R C H/ME DITATIO N CENTE R IN P RIME FROGTOWN 1492 BLA KE AV E LO S ANG E LE S C A

C HU R C H/ME DITATIO N CENTE R IN P RIME FROGTOWN 1492 BLA KE AV E LO S ANG E LE S C A C HU R C H/ME DITATIO N CENTE R IN P RIME FROGTOWN 1492 BLA KE AV E LO S ANG E LE S C A 9 0 0 3 1 HE N R Y GARC IA 818-432- 1690 hg a r ci a @ go t o pr o pe r t i e s.n e t M u l t i F a m i l y I nve

More information

56 Emily Court Mineville, NS

56 Emily Court Mineville, NS 56 Emily Court Mineville, NS A fabulous riverfront bungalow that is just 10 minutes to Cole Harbour. This classic rancher style home has an excellent floor plan with 2,826 sqft of finished area on the

More information

2400 E Main St. # G Montrose, Colorado 81401

2400 E Main St. # G Montrose, Colorado 81401 2400 E Main St. # G 81401 COMMERCIAL LEASE INFORMATION PACKET John Renfrow * Joey Huskey Renfrow Realty Member of: www.rmcbrokers.com Page 1 Executive Summary EXCELLENT COMMERCIAL CONDOMINIUM! 2400 E Main

More information