Friday, 6 April 2018 Vrydag, 6 April 2018

Size: px
Start display at page:

Download "Friday, 6 April 2018 Vrydag, 6 April 2018"

Transcription

1 Western Cape Government Wes-Kaapse Regering PROVINCE OF WESTERN CAPE Provincial Gazette PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant Friday, 6 April 2018 Vrydag, 6 April 2018 Registered at the Post Offıce as a Newspaper CONTENTS (*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape Town 8001.) As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer INHOUD (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou, Waalstraat 7, Kaapstad 8001.) No. Page Nr. Bladsy Provincial Notice 49 City of Cape Town: Removal of Restrictions Tenders: Notices Local Authorities City of Cape Town: Deletion of Condition City of Cape Town: Removal of Conditions City of Cape Town: Removal of Restrictions Department of Environmental Affairs and Development Planning: Approval of Development George Municipality: Removal of Restrictions Mossel Bay Municipality: Removal of Restrictions Notice to Creditors in Deceased Estates Stellenbosch Municipality: Rectification Notice Swartland Municipality: Extension of Declaration of Local State of Disaster Swellendam Municipality: By-Law relating to the Management and Administration of Immovable Property Western Cape Gambling and Racing Board: Official Notice Witzenberg Municipality: Closing of Street Provinsiale Kennisgewing 49 Stad Kaapstad: Opheffing van Beperkings Tenders: Kennisgewings Plaaslike Owerhede Stad Kaapstad: Skrapping van Voorwaarde Stad Kaapstad: Voorwaardes opgehef Stad Kaapstad: Opheffing van Beperkings Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning: Goedkeuring van Ontwikkeling George Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings Mosselbaai Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings Notice to Creditors in Deceased Estates (English only) Stellenbosch Munisipaliteit: Regstellende Kennisgewing Swartland Munisipaliteit: Verlenging van Verklaring van n Plaaslike Ramp Swellendam Munisipaliteit: Verordening insake die Bestuur en Administrasie van Onroerende Eiendom Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne: Amptelike Kennisgewing Witzenberg Munisipaliteit: Sluiting van Straat

2 226 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant April 2018 PROVINCIAL NOTICE The following Provincial Notice is published for general information. ADV. B. GERBER, DIRECTOR-GENERAL Provincial Legislature Building, Wale Street, Cape Town. PROVINSIALE KENNISGEWING Die volgende Provinsiale Kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer. ADV. B. GERBER, DIREKTEUR-GENERAAL Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat, Kaapstad. ISAZISO SEPHONDO Esi saziso silandelayo sipapashelwe ukunika ulwazi ngokubanzi. ADV. B. GERBER, UMLAWULI-JIKELELE ISakhiwo sephondo, Wale Street, ekapa. P.N. 49/ April 2018 CITY OF CAPE TOWN REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT 84 OF 1967) Notice is hereby given that the Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning, properly designated as competent authority in terms of paragraph (a) of State President Proclamation No. 160 of 31 October 1994, in terms of section 2(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967), and on application by the owner of Erven and 10775, Bellville, remove conditions B(III), B(IV), B(V), C(II)1(b), (c) and (d), C(II)2, D.I.1, D.I.2, E.III, E.IV, E,V and F contained in Deed of Transfer No. T of 1978 and condition D contained in Deed of Transfer No. T of P.N 39/2018 is hereby cancelled. P.K. 49/ April 2018 STAD KAAPSTAD WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET 84 VAN 1967) Kennis geskied hiermee dat die Minister van Plaaslike Regering, Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning, behoorlik aangewys as bevoegde gesag ingevolge paragraaf (a) van Staatspresident Proklamasie Nr 160 van 31 Oktober 1994 kragtens artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), en op aansoek van die eienaar van Erwe en 10775, Bellville, hef voorwaardes B(III), B(IV), B(V), C(II)1(b), (c) en (d), C(II)2, D.I.1, D.I.2, E.III, E.IV, E,V en F vervat in Transportakte Nr T van 1978, en voorwaarde D vervat in Transportakte Nr. T van 1977, op. P.K 39/2018 word hiermee gekansselleer. TENDERS N.B. Tenders for commodities/services, the estimated value of which exceeds R20 000, are published in the Government Tender Bulletin, which is obtainable from the Government Printer, Private Bag X85, Pretoria, on payment of a subscription. NOTICES BY LOCAL AUTHORITIES CITY OF CAPE TOWN MUNICIPAL PLANNING BY-LAW, 2015 Notice is hereby given in terms of the requirements of section 48(5)(a) of the City of Cape Town Municipal Planning By-Law, 2015 that the City has on application by the Rocher May Trust removed conditions as contained in title deed no. T45924 of 2015, in respect of Erf 18322, Cape Town, in the following manner: Removal of restrictive conditions B(3)(a); B(3)(b); B(3)(c); B(3)(d) and C(7) registered in title deed no. T45924/2015 applicable to Erf 18322, Cape Town (Tijgerhof). 6 April TENDERS L.W. Tenders vir kommoditeite/dienste waarvan die beraamde waarde meer as R beloop, word in die Staatstenderbulletin gepubliseer wat by die Staatsdrukker, Privaatsak X85, Pretoria, teen betaling van n intekengeld verkrygbaar is. KENNISGEWINGS DEUR PLAASLIKE OWERHEDE STAD KAAPSTAD VERORDENING OP MUNISIPALE BEPLANNING, 2015 Kennis geskied hiermee ingevolge die vereistes van artikel 48(5)(a) van die Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning, 2015 dat die Stad na aanleiding van die aansoek deur die Rocher May Trust op die volgende wyse voorwaardes opgehef het, soos vervat in titelakte no. T45924 van 2015 ten opsigte van erf 18322, Kaapstad: Opheffing van beperkende voorwaardes: B(3)(a); B(3)(b); B(3)(c); B(3)(d) en C(7) geregistreer in titelakte no. T45924/2015 van toepassing op erf 18322, Kaapstad (Tijgerhof). 6 April RECTIFICATION NOTICE STELLENBOSCH MUNICIPALITY REMOVAL OF RESTRICTIVE TITLE DEED CONDITIONS: ERF 4667, STELLENBOSCH STELLENBOSCH MUNICIPAL LAND USE PLANNING BY-LAW (2015) Notice is hereby given that the Authorised Employee on 21 November 2017, removed the restrictive title deed conditions C.6(b) applicable to Erf 4667, Stellenbosch, as contained in the Title Deed No. T79842/ 2016, in terms of section 60 of the Stellenbosch Municipal Land Use Planning By-Law (2015). 6 April REGSTELLENDE KENNISGEWING STELLENBOSCH MUNISIPALITEIT OPHEFFING VAN BEPERKENDE VOORWAARDES: ERF 4667, STELLENBOSCH STELLENBOSCH MUNISIPALITEIT VERORDENING OP GRONDGEBRUIKBEPLANNING (2015) Hiermee word kennis gegee dat die Gemagtigde Werknemer op 21 November 2017, voorwaardes C.6(b) wat betrekking het op Erf 4667, Stellenbosch, soos vervat in Titelakte Nr T79842/2016 ingevolge artikel 60 van die Stellenbosch Munisipaliteit Verordening op Grondgebruikbeplanning (2015), opgehef het. 6 April

3 6 April 2018 Province of the Western Cape: Provincial Gazette SWARTLAND MUNICIPALITY NOTICE 92/2017/2018 EXTENSION OF DECLARATION OF A LOCAL STATE OF DISASTER WITHIN THE BOUNDARIES OF THE SWARTLAND MUNICIPALITY DUE TO THE CONTINUING DROUGHT Notice is herby given in terms of section 55(5)(c) of the Disaster Management Act, 2002 (Act 57 of 2002), that the Mayor has extended the declaration of the local state of disaster, issued in Provincial Notice 02/2017/2018 published in Provincial Gazette 7789 on 7 July 2017, for one month from 10 April 2018 to 10 May 2018, as a result of the magnitude and severity of the continuing drought affecting the Swartland Municipality and the Western Cape. JJ SCHOLTZ, MUNICIPAL MANAGER, Municipal Offices, Private Bag X52, MALMESBURY, April SWARTLAND MUNISIPALITEIT KENNISGEWING 92/2017/2018 VERLENGING VAN VERKLARING VAN N PLAASLIKE RAMP BINNE DIE GRENSE VAN DIE SWARTLAND MUNISIPALITEIT AS GEVOLG VAN DIE DROOGTE Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 55(5)(c) van die Wet op Rampbestuur, 2002 (Wet 57 van 2002), dat die Burgemeester die verklaring van die plaaslike ramptoestand uitgereik in Provinsiale Kennisgewing 02/2017/2018 gepubliseer in Provinsiale Koerant 7789 op 7 Julie 2017, vir een maand vanaf 10 April 2018 tot 10 Mei 2018 verleng het, weens die omvang en felheid van die voortslepende droogte wat die Swartland Munisipaliteit en die Wes-Kaap raak. JJ SCHOLTZ, MUNISIPALE BESTUURDER, Munisipale Kantore, Privaatsak X52, MALMESBURY, April MOSSEL BAY MUNICIPALITY REMOVAL OF RESTRICTIVE CONDITIONS: ERF 12537, MOSSEL BAY MOSSEL BAY BY-LAW ON MUNICIPAL LAND USE PLANNING, 2015 Notice is hereby given in terms of section 33(7) of the Mossel Bay By-Law on Municipal Land Use Planning, 2015 that the Mossel Bay Municipality, the designated competent authority, by way of Delegated decision DP7 02/2018 dated 3 April 2018 removed restrictive conditions 1.E.4(a) and 1.E.4(d) applicable to Erf Mossel Bay as contained in Certificate of Consolidated Title T 6697/93. 6 April MOSSELBAAI MUNISIPALITEIT OPHEFFING VAN BEPERKENDE VOORWAARDES: ERF 12537, MOSSELBAAI MOSSELBAAI VERORDENING OP GRONDGEBRUIKBEPLANNING, 2015 Kennis word hiermee gegee, in terme van Artikel 33(7) van die Mosselbaai Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruikbeplanning (2015), dat die Mosselbaai Munisipaliteit, die aangewese gemagtigde owerheid, by wyse van gedelegeerde besluit DP7 02/2018 gedateer 3 April 2018, beperkende voorwaardes 1.E.4(a) en 1.E.4(d) van toepassing op Erf 12537, Mosselbaai soos vervat in Sertifikaat van Verenigde Titel T 6697/93, opgehef het. 6 April GEORGE MUNICIPALITY ERF 694, WILDERNESS REMOVAL OF RESTRICTIVE CONDITION: ERF 694, WINDERNESS Notice is hereby given in terms of Section 33(7) of the George Municipality: Land Use Planning By-Law (2015), that the Deputy Director: Planning (Authorised Official) on 14 July 2017, removed conditions 4(b) and 4(d) of Section 15(2)(f) of the said land use Planning By-law, applicable to the abovementioned property as contained in Title Deed, T34781/09. T BOTHA, MUNICIPAL MANAGER, Civic Centre, York Street, GEORGE, April GEORGE MUNISIPALITEIT ERF 694, WILDERNESS OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDE: ERF 694, WILDERNESS Kennis word hiermee gegee, in terme van Artikel 33(7) van die George Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruikbeplanning (2015), dat die Adjunk Direkteur (Gemagtigde Beampte) op 14 Julie 2017, voorwaardes 4(b) en 4(d) in terme van Artikel 15(2)(f) van die genoemde Verordening, van toepassing op die bogenoemde eiendom soos vervat in die Titel Akte, T34781/09 opgehef het. T BOTHA, MUNISIPALE BESTUURDER, Burgersentrum, Yorkstraat, GEORGE, April CITY OF CAPE TOWN MUNICIPAL PLANNING BY-LAW, 2015 Notice is hereby given in terms of the requirements of section 48(5)(a) of the City of Cape Town Municipal Planning By-Law, 2015 that the City has on application by the owner of Erf 755 Constantia removed a condition as contained in Title Deed No. T15251/1978, in respect of Erf 755 Constantia, in the following manner: 1.1 Deletion of the following condition from Title Deed T15251/1978 for Erf 755: C.(2) In the event of the Transferee or his successors in title causing the land hereby conveyed to be sub-divided into Lots, no Lot shall be less than one comma two eight four eight (1,2848) hectares in extent. 6 April STAD KAAPSTAD VERORDENING OP MUNISIPALE BEPLANNING, 2015 Kennis geskied hiermee ingevolge die vereistes van artikel 48(5)(a) van die Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning, 2015 dat die Stad na aanleiding van n aansoek deur die eienaar van Erf 755 Constantia n voorwaarde soos vervat in titelakte no. T15251/1978, ten opsigte van Erf 755 Constantia, soos volg opgehef het: 1.1 Skrapping van die volgende voorwaarde van titelakte T15251/ 1978 vir erf 755: C.(2) In die geval dat die oordragnemer of sy regsopvolgers die grond wat hiermee oorgedra word in erwe onderverdeel, mag geen erf kleiner as een komma twee agt vier agt (1,2848) hektaar groot wees nie. 6 April

4 228 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant April 2018 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL AFFAIRS AND DEVELOPMENT PLANNING LAND USE PLANNING ACT (LUPA), 2014 (ACT 3 OF 2014) AND WESTERN CAPE LAND USE PLANNING REGULATIONS, 2015 Project: Provincial approval required for development of land that has been cultivated in the last 10 years: Proposed Renewable Energy Project: Haretebeest Wind Farm on Portions 20, 21 & 23, and Remainder of Portions 8, 11, 12, 13, 17 and 18 of Farm Zwartefontein No 414, Portions 1 and 7 and Remainder of Portion 3 of Farm Zwartfontein No. 416, Portions 2 and 6 of the Farm Hartebeestfontein No. 412, Farm No. 1066, Portion 1 of the Farm Tontelberg No. 424 and Portion 9 of the Farm Biesjesfontein No. 413, district Moorreesburg in terms of Section 53(1) of LUPA and Regulation 10(1). Participation: The application will be available for inspection at 1 Dorp Street, Cape Town during office hours for written comments in terms of Regulation 14 with reasons per within 30 days of this notice to at the Dept. Environmental Affairs and Development Planning and a copy to Persons that cannot write may ask for reasonable assistance at within the 30-day period. 6 April DEPARTEMENT VAN OMGEWINGSAKE EN ONTWIKKELINGSBEPLANNING GRONDGEBRUIKBEPLANNINGSWET, 2014 (WET 3 VAN 2014) EN WES-KAAP GRONDGEBRUIK BEPLANNING REGULASIES, 2015 Projek: Provinsiale goedkeuring vir ontwikkeling van landbougrond wat afgelope 10 jaar bewerk was: Voorgestelde Hernubare Energie Projek: Hartebeest Windplaas op Gedeeltes 20, 21 & 23, and Restant van Gedeeltes 8, 11, 12, 13, 17 en 18 of Farm Zwartefontein No 414, Gedeeltes 1 en 7 en Restant van Gedeelte 3 of Farm Zwartfontein No. 416, Gedeeltes 2 en 6 van die Plaas Hartebeestfontein No. 412, Farm No. 1066, Gedeelte 1 van die Plaas Tontelberg No. 424 en Gedeelte 9 van die Plaas Biesjesfontein No. 413, distrik Moorreesburg kragtens Artikel 53(1) van bg. Wet en Regulasie 10(1)(b). Deelname: Die aansoek sal beskikbaar wees vir besigtiging tydens kantoor ure by Dorpstraat 1 vir skriftelike kommentaar i.t.v. Regulasie 14 met redes per epos binne 30 dae van hierdie kennisgewing na by Dept. Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning met n afskrif aan Redelike hulp sal verskaf word aan persone wat nie kan skryf nie binne 30 dae by tel no April DEPARTEMENT OF ENVIRONMENTAL AFFAIRS AND DEVELOPMENT PLANNING UMTHETHO WOCWANGCISO LOSETYENZISO LOMHLABA (LUPA), 2014 (UMTHETHO 3 KA-2014) KUNYE NOCWANGCISO LWEMIGAQO YEPHONDO, 2015 Iprojekthi: Isivumelwano sephondo esifunekayo ukulungiselela uphuhliso umhlaba usetyenziselwa ulimo kwiminyaka eli shumi (10): Ukucetywayo kukuqhubekeka kwe Projekti ye Energy: kwifama yaseharetebeest Wind kwezi zahlulo 20,21 and 23 kunye ne Ntsalela zezahlulo 8, 11, 12, 13, 17, kunye no18 yw Zwartefontein Fama Nomb. 414, kwizahulo 1 no 7 kunye nentstalela yesahlulo 3 sefama yase Zwartfontein Nomb. 416, Izahlulo 2 no 6 ze Fama Hartebeestfontein No.412, Kwi Fama Nomb. 1066, isahlulo 1 sefama Tontelber Nomb. 424 kunye nesahlulo 9 sefama yase Biesjesfontein Nomb. 413, Kwi Sithili Moorreesburg ngokwemiqathango yecandelo 53(1) kunye nomgago 10(1). Ithuba lokuthatha inxaxheba: Inkcukacha ezipheleleyo malunga nesi sindululo ziyafumaneka kwaye nohlolo luvunekile e Nomb.1 Dorp Street, Cape Town, ngomgaqo 14 okwimigaqo yocwangciso losetyenziso-mhlaba yentshona Koloni, 2015, ngamaxesha okanye ngentsuku zomsebenzi. Abachaphazelekayo bayacelwa ukuba bathumele izimvo zabo kwisithuba esiphakathi kweentsuku ezingama-30 siphumile esi saziso kwisebe lemicimbi yokusingqongileyo nophuhliso locwangciso (DEAD&P) ngeimeyili kwaba bantu balandelayo: ze ikopi bayithumele kule imeyile: Ukuba kukhona umntu ongakwaziyo ukubhala angalucela uncedo ngokuntsalela umnxeba kule Shameemah kwisithuba sentsukuku ezimashumi amathathu (30). 6 ushazimpuzi

5 6 April 2018 Province of the Western Cape: Provincial Gazette SWELLENDAM MUNICIPALITY BY-LAW RELATING TO THE MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF IMMOVABLE PROPERTY To regulate the disposal of immovable property and to provide for matters connected therewith. PREAMBLE WHEREAS section 156(2) and (5) of the Constitution provides that a municipality may make and administer by-laws for the effective administration of the matters which it has the right to administer, and to exercise any power concerning a matter reasonably necessary for, or incidental to, the effective performance of its functions; AND WHEREAS section 14 of the Municipal Financial Management Act, 2003 (Act 56 0f 2003) provides for the disposal of municipal capital assets and the Municipal Asset Transfer Regulations, 2008 support and give effect to the provisions of Section 14 of the Municipal Financial Management Act, 2003 (Act 56 0f 2003); AND WHEREAS the Swellendam Municipality seeks to regulate the disposal of immovable property and activities related thereto; BE IT ENACTED by the Council of the Swellendam Municipality, as follows: 1. DEFINTIONS TABLE OF CONTENTS 2. OWNERSHIP OF PUBLIC PLACES AND PUBLIC STREETS 3. ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY AND RIGHTS IN IMMOVABLE PROPERTY 4. ALIENATION AND LETTING 5. SERVITUDES PROJECTIONS, PROJECTING STRUCTURES AND ENCROACHMENTS 6. CLOSURE OF PUBLIC PLACES AND PUBLIC STREETS 7. CONFLICT WITH OTHER LEGISLATION 8. REPEAL OF BY-LAWS 7. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

6 230 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant April DEFINITIONS In this by-law, unless inconsistent with the context: advertise means the giving of adequate notice of the nature and purpose including the material substance of the proposed administrative actions, by publishing a notice in the press, and where deemed necessary by the Council, any additional form of notice, which may include: (iii) serving of a notice; or displaying on a notice board; or holding a public meeting. alienate means to part with ownership of immovable property in favour of another person with the intention of transferring the ownership of the immovable property to the acquirer thereof; close in relation to a public street or public place, means to close for all purposes of to vehicular or pedestrian traffic only; comments means written comments or, representations or objections, submitted by the public, other spheres of government, or the community to the municipality in respect of the matter as advertised; council means the council of the Municipality of Swellendam and includes any political structure, political bearer, Councillor or official, acting under delegated authority; material substance depending on the nature of transaction, means, including, but not limited to: (iii) (iv) (v) (vi) description of the property which shall consist of an erf number, physical street address, street number, suburb and size of property in square metres; zoning of property and proposed utilisation thereof; details/identification of purchaser or lessee; extent of property to be sold or leased; details of transaction which shall consist of purchase price, method of payment or duration of lease, monthly rental, annual escalation, if a renewal option is exercisable, agreement of lease to be notarially registered against title; details of location where deed of sale or agreement of lease is available for inspection. municipal immovable property means: (iii) immovable property and real rights registered in the name of the municipality; immovable property and real rights the municipality is entitled to have registered in its name; and any other immovable property which, by law vests in municipality.

7 6 April 2018 Province of the Western Cape: Provincial Gazette municipality means the municipality of Swellendam; municipality area means the area under the jurisdiction and control of the municipality; prescribe means a policy approved by council ; public street means any land and portion thereof; (a) any street which has at any time been: (iii) (iv) used without interruption by the public for a period of at least thirty years other than as a public street; declared or rendered as such by the Council or other competent authority; constructed by the municipality; or constructed by someone other than the municipality and which vests in the municipality. (b) any land, with or without buildings or structures thereon, which is shown as a street on: any plan of subdivision or diagram approved by the Council or other competent authority and acted upon; or any plan or diagram as defined in Section 15 of the Land Survey Act, 1997 (Act 8 of 1997), registered or filed in the office of the Registrar of Deeds or the Surveyor- General s office unless such land is on such plan or diagram described as a private street. 2. OWNERSHIP OF PUBLIC PLACES AND PUBLIC STREETS The ownership of immovable property to which the community of the municipal area has or may acquire a common right and all public places and public streets and the immovable property comprised in such places and streets vest in the municipality. 3. ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY AND RIGHTS IN IMMOVABLE PROPERTY (1) The Council may acquire immovable property and rights in immovable property within or outside its municipal area by purchase, expropriation, exchange, donation, gift, lease or otherwise. (2) The Council may expropriate immovable property in terms of the Expropriation Act (Act 63 of 1975), or any other applicable legislation, provided that such expropriation shall be for public purposes or in the interest of the public. (3) The Council shall advertise its intention to alienate or let municipal immovable property and shall invite the public to lodge written comments 4. ALIENATION AND LETTING (1) The Council may alienate or let municipal immovable property under such conditions, terms and circumstances as it may prescribe.

8 232 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant April 2018 (2) Unless permitted or prescribed otherwise, the Council shall not alienate or let municipal immovable property below market value. (3) (a) The Council shall advertise its intention to alienate or let municipal immovable property and shall invite the public to lodge written comments. (b) (c) The provisions of paragraph (a) shall not apply when municipal immovable property is let for a period not exceeding 12 (twelve) months without a renewal option. Where: no comments were lodged, the municipal immovable property may be alienated or let; or comments were lodged, the Council shall consider every comments and decide whether or not to alienate or let the municipal property. (4) The Council shall record its reasons for the alienating or letting of municipal immovable property in terms of this By-Law.. (5) No lessee of municipal immovable property shall without the prior consent in writing of the council, sublet such property or any portion thereof or assign any right acquired by him in respect thereof and any such subletting or assignment without such consent shall, as against the council, be null and void. 5. SERVITUDES PROJECTIONS, PROJECTING STRUCTURES AND ENCROACHMENTS Subject to the stipulations of the land use planning by-law and the by law on municipal roads, traffic and parking and any other conditions as the Council may prescribe, the Council may grant servitudes and permit projection, projecting structures and encroachments in, on, over or under municipal immovable property at a tariff determined by the Council and on such terms and conditions as it may prescribe. 6. CLOSURE OF PUBLIC PLACES AND PUBLIC STREETS (1) Subject to the stipulations of the land use planning by-law and the by law on municipal roads, traffic and parking the Council may close public places and public streets or any portion of such places or streets only after it has: (a) (b) advertised its intention to do so; and considered and rejected any objection lodged (if any) in accordance with such advert and recorded in writing its reasons therefore. (2) Notwithstanding the provisions of paragraph (a) of subsection (1) the council may temporarily close a public place or public street.

9 6 April 2018 Province of the Western Cape: Provincial Gazette CONFLICT WITH OTHER LEGISLATION (1) In the event of any conflict between any provision of this By-law and National and Provincial legislation, standards, policies or guidelines, the National and Provincial legislation, standards, policies or guidelines shall prevail subject to section 151(3) and 156(4) of the Constitution. (2) In the event of an inconsistency between the different texts The English text shall prevail. 8. REPEAL OF BY-LAWS The following by-laws and any other provision in any other by-law that is inconsistent with the provisions of this by-law are hereby revoked: BY LAWS REVOKED By-Law relating to the management and administration of immovable property PROVINCIAL NOTICE NUMBER PN 6320 of 9 December SHORT TITLE AND COMMENCEMENT This by-law is called the Swellendam By-law relating Immovable Property and will come into operation on the date of publication thereof in the Provincial Gazette. 6 April

10 234 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant April 2018 SWELLENDAM MUNISIPALITEIT VERORDENING INSAKE DIE BESTUUR EN ADMINISTRASIE VAN ONROERENDE EIENDOM Om die beskikking oor onroerende munisipale bates te reguleer en voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee verband hou. AANHEF AANGESIEN artikel 156 (2) en (5) van die Grondwet bepaal dat 'n Munisipaliteit verordeninge mag uitvaardig en administreer vir die doeltreffende administrasie van die aangeleenthede wat hy die reg het om te administreer, en enige bevoegdheid uit te oefen met betrekking tot 'n aangeleentheid wat redelikerwys nodig is vir, of verband hou met die doeltreffende verrigting van sy funksies; EN NADEMAAL artikel 14 van die Wet op Finansiële Munisipale Bestuur, 2003 (Wet 56 van 2003) voorsiening maak vir die vervreemding van munisipale kapitale bates en die Munisipale bate oordragregulasies, 2008 effek gee aan gemelde artikel 14 en die bepalings daarvan ondersteun; EN NADEMAAL die Swellendam Munisipaliteit poog om die beskikking oor onroerende munisipale bates te reguleer en voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee verband hou; VERORDEN die Swellendam Munisipale Raad soos volg: 1. DEFINISIES INHOUDSOPGAWE 2. EIENAARSKAP VAN OPENBARE PLEKKE EN OPENBARE STRATE 3. VERKRYGING VAN ONROERENDE EIENDOM EN REGTE IN ONROERENDE EIENDOM 4. VERVREEMDING EN VERHUUR 5. SERWITUTE, PROJEKSIES, PROJEKSTRUKTURE EN OORSKRYDINGS 6. SLUITING VAN OPENBARE PLEKKE EN OPENBARE STRATE 7. TEENSTRYDIGHEID MET ANDER WETGEWING 8. HERROEPING VAN VERORDENINGE 9. KORT TITEL EN INWERKING

11 6 April 2018 Province of the Western Cape: Provincial Gazette DEFINISIES In hierdie verordening, tensy onbestaanbaar met die konteks, beteken- Adverteer die gee van voldoende kennis van die aard en doel, insluitende die wesenlike besonderhede van die saak wat vereis word om adverteer te word, deur kennisgewing in die pers te publiseer en, indien die raad dit nodig mag ag, enige addisionele vorm van kennisgewing wat die volgende mag insluit: (iii) die diening van kennisgewing, of die vertoning van so kennisgewing op kennisgewingbord, of die hou van openbare vergadering; Kommentaar beteken skriftelike kommentaar of vertoë of besware wat van die publiek, ander regeringsfere, of die gemeenskap aan die munisipaliteit gerig word ten opsigte van die aangeleentheid soos geadverteer; munisipale gebied die gebied onder die jurisdiksie en beheer van die munisipaliteit; munisipale onroerende eiendom - (iii) onroerende eiendom en saaklike regte geregistreer in die naam van die munisipaliteit; onroerende eiendom en saaklike regte wat die munisipaliteit geregtig is om op sy naam te laat registreer, en enige ander onroerende eiendom wat regtens by die munisipaliteit berus; munisipaliteit die Munisipaliteit Swellendam; openbare plek enige grond of gedeelte daarvan, op goedgekeurde plan, diagram of kaart as openbare plek aangedui en waarvan eienaarskap as sulks by die munisipaliteit berus; openbare straat (a) enige straat wat te eniger tyd sonder onderbreking deur die publiek anders dan as openbare straat gebruik is vir tydperk van minstens dertig jaar; deur die raad of ander bevoegde owerheid as sulks verklaar of gemaak is; (iii) deur die munisipaliteit aangelê is; of (iv) deur iemand anders as die munisipaliteit aangelê is en wat by die munisipaliteit berus; (b) enige grond, met of sonder geboue of strukture daarop, wat as straat aangetoon word op enige onderverdelingsplan of diagram deur die raad of ander bevoegde owerheid goedgekeur en waarvolgens gehandel is, of

12 236 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant April 2018 enige plan of diagram soos omskryf in artikel 15 van die Opmetingswet, 1997 (Wet 8 van 1997) wat in die kantoor van die Registrateur van Aktes of die Landmetergeneraal se kantoor gebêre word, tensy sodanige grond op sodanige plan of diagram as private straat beskryf word; raad die raad van die Munisipaliteit Swellendam en sluit in enige politieke strukture, politieke ampsdraer, raadslid of beampte wat ingevolge gedelegeerde magte handel; sluit met betrekking tot openbare straat of openbare plek, om vir alle doeleindes of net vir voertuig of voetgangerverkeer te sluit; vervreem om afstand te doen van eienaarskap van onroerende eiendom ten gunste van ander persoon met die bedoeling om eienaarskap van die onroerende eiendom aan die verkryger daarvan oor te dra; voorskryf beleid deur die raad goedgekeur, en wesenlike besonderhede, met inagneming van die aard van die transaksie, insluitende maar nie beperk nie tot beskrywing van die eiendom wat sal bestaan uit erfnommer, fisiese straatadres, straatnommer, voorstad en grootte van die eiendom in vierkante meter; die sonering van die eiendom en die voorgestelde gebruiksaanwending daarvan; (iii) besonderhede/identifikasie van koper of huurder; (iv) die grootte van die eiendom wat verkoop of verhuur word; (v) besonderhede van die transaksie wat sal bestaan uit die koopprys, metode van betaling, duur van verhuring, maandelikse huur, jaarlikse eskalasie, of opsie om te hernu uitgeoefen kan word, huurooreenkoms notarieel teen titelakte geregistreer te word; (vi) besonderhede van die plek waar die verkoopsooreenkoms of verhuurooreenkoms insae beskikbaar sal wees. ter 2. EIENAARSKAP VAN OPENBARE PLEKKE EN OPENBARE STRATE Die eiendomsreg op onroerende eiendom waarop die gemeenskap van die munisipale gebied gemeenskaplike reg besit of mag verkry en alle openbare plekke en openbare strate en die grond wat sodanige plekke en strate beslaan, berus by die munisipaliteit. 3. AANSKAFFING VAN ONROERENDE EIENDOM EN REGTE IN ONROERENDE EIENDOM (1) Die raad kan deur middel van aankoop, onteiening, ruil, skenking, huur of andersins, onroerende eiendom en regte in onroerende eiendom, binne of buite die munisipale gebied aanskaf. (2) Die raad mag onroerende eiendom ingevolge die Onteieningswet (Wet 63 van 1975) of enige ander toepaslike wetgewing onteien, met dien verstande dat sodanige onteiening vir openbare doeleindes en in die openbare belang sal wees.

13 6 April 2018 Province of the Western Cape: Provincial Gazette (3) Die raad sal sy voorneme om munisipale onroerende eiendom te vervreem of te verhuur, adverteer en sal die publiek uitnooi om skriftelik kommentaar te lewer. 4. VERVREEMDING EN VERHURING (1) Die raad mag munisipale onroerende eiendom vervreem of verhuur onderhewig aan sodanige voorwaardes, terme en omstandighede as wat die raad mag voorskryf. (2) Tensy andersins toelaatbaar of voorgeskryf, mag die raad nie munisipale onroerende eiendom laer as markwaarde verkoop of verhuur nie. (3) (a) Die raad sal sy voorneme om munisipale onroerende eiendom te vervreem of te verhuur, adverteer en sal die publiek uitnooi om skriftelik kommentaar te lewer. (b) Die bepalings van paragraaf (a) sal nie van toepassing wees nie wanneer munisipale onroerende eiendom vir periodes van 12 (twaalf) maande nie te bowe gaande nie en sonder opsie om te hernu, verhuur word. (c) Waar: geen kommentaar gelewer word nie, mag die munisipale onroerende eiendom vervreem of verhuur word, of kommentaar gelewer is, moet die raad elke kommentaar oorweeg en besluit of die munisipale eiendom vervreem of verhuur moet word al dan nie. (4) Die raad sal sy redes vir die vervreemding of verhuring van die munisipale onroerende eiendom ingevolge hierdie verordening, aanteken. (5) Geen huurder van munisipale onroerende eiendom mag sonder die voorafverkreë skriftelike toestemming van die raad sodanige eiendom of gedeelte daarvan onderverhuur of enige regte wat deur hom of haar in verband daarmee verkry is, oormaak nie en enige sodanige onderverhuring of oormaking sonder sodanige toestemming sal, soos teenoor die raad, nietig wees. 5. SERWITUTE, UITSTEEKSELS, UITSTEEKSTRUKTURE EN OORSKRYDINGS Behoudens die bepalings van die verordening op grondgebruikbeheer en die verordening op munisipale paaie, verkeer en parkering, mag die raad serwitute toestaan en uitsteeksels, uitsteekstrukture en oorskrydings, in, op, oor of onder deur munisipale onroerende eiendom toelaat teen tarief deur die raad vasgestel en op sodanige terme en voorwaardes as wat die raad mag voorskryf. 6. SLUITING VAN OPENBARE PLEKKE EN OPENBARE STRATE (1) Behoudens die bepalings van die verordening op grondgebruikbeheer en die verordening op munisipale paaie, verkeer en parkering, mag die raad openbare plekke en openbare strate of enige gedeeltes van sodanige plekke of strate sluit slegs nadat die raad (a) sy voorneme om dit te doen adverteer het, en

14 238 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant April 2018 (b) besware (indien enige) wat ooreenkomstig sodanige advertensie ontvang is, oorweeg en verwerp het en die redes daarvoor skriftelik aangeteken het. (2) Nieteenstaande die bepalings van paragraaf (a) van subartikel (1) kan die raad, sonder nakoming van die bepalings van subartikel (1), openbare straat of openbare plek tydelik sluit. 7. TEENSTRYDIGHEID MET ANDER WETGEWING (1) In die geval van teenstrydigheid tussen enige bepaling van hierdie Verordening en Nasionale- en Provinsiale wetgewing, standaarde, beleid of riglyne, sal sodanige Nasionale- en Provinsiale wetgewing, standaarde, beleid of riglyne voorrang geniet onderhewig aan artikels 151(3) en 156(4) van die Grondwet. (2) In die geval van enige teenstrydigheid tussen verskillende vertalings geld die Engelse teks. 8. HERROEPING VAN VERORDENINGE Die volgende verordeninge en die bepalings van enige verordening wat met die van hierdie verordening in stryd is word hiermee herroep: bepalings VERORDENINGE WAT HERROEP WORD Verordening insake die bestuur en administrasie van onroerende eiendom PROVINSIALE KENNISGEWING PK6320 van 9 Desember KORT TITEL EN INWERKINGTREDING Hierdie verordening sal bekend staan as die Swellendam Verordening op Onroerende Eiendom en tree inwerking op datum van afkondiging daarvan in die Provinsiale Koerant. 6 April

15 6 April 2018 Province of the Western Cape: Provincial Gazette WESTERN CAPE GAMBLING AND RACING BOARD OFFICIAL NOTICE RECEIPT OF APPLICATIONS FOR SITE LICENCES In terms of the provisions of Section 32(2) of the Western Cape Gambling and Racing Act, 1996 (Act 4 of 1996), as amended, the Western Cape Gambling and Racing Board ( the Board ) hereby gives notice that applications for site licences, as listed below, have been received. A site licence will authorise the licence holder to place a maximum of five limited pay-out machines in approved sites outside of casinos for play by the public. DETAILS OF APPLICANTS 1. Name of business: Hollywood Sportsbook Western Cape (Pty) Ltd; Reg No: 2008/011557/07, t/a Hollywood Malmesbury At the following site: Shop 1A and 5, Swartland Hotel,Cnr. Voortrekker and Loedolf Street, Malmesbury 7300 Erf number: 5628, Malmesbury Persons having a financial interest of 5% or more in the business: Hollywood Sportsbook Holdings (Pty) Ltd 100% 2. Name of business: Hollywood Sportsbook Western Cape (Pty) Ltd; Reg No: 2008/011557/07; t/a Hollywood Montague Gardens At the following site: 15 Montague Drive, Montague Gardens 7041 Erf number: 4779, Montague Gardens Persons having a financial interest of 5% or more in the business: Hollywood Sportsbook Holdings (Pty) Ltd 100% 3. Name of business: Old Bridge Tavern CC, Reg No: 2006/063918/23, t/a The Old Bridge Tavern At the following site: TPT Park, cnr. Gordon & Main Roads, Somerset West 7130 Erf number: 7647, Somerset West Persons having a financial interest of 5% or more in the business: Jan Willem Pretorius 50%, Lucas Ignatius Pretorius 50% WRITTEN COMMENTS AND OBJECTIONS Section 33 of the Western Cape Gambling and Racing Act, 1996 (hereinafter the Act ) requires the Western Cape Gambling and Racing Board (hereinafter the Board ) to ask the public to submit comments and/or objections to gambling licence applications that are filed with the Board. The conduct of gambling operations is regulated in terms of both the Act and the National Gambling Act, This notice serves to notify members of the public that they may lodge objections and/or comments to the above applications on or before the closing date at the undermentioned address and contacts. Since licensed gambling constitutes a legitimate business operation, moral objections for or against gambling will not be considered by the Board. An objection that merely states that one is opposed to gambling without much substantiation will not be viewed with much favour. You are hereby encouraged to read the Act and learn more about the Board s powers and the matters pursuant to which objections may be lodged. These are outlined in Sections 28, 30, 31 and 35 of the Act. Members of the public can obtain a copy of the objections guidelines, which is an explanatory guide through the legal framework governing the lodgement of objections and the Board s adjudication procedures. The objections guidelines are accessible from the Board s website at and copies can also be made available on request. The Board will consider all comments and objections lodged on or before the closing date during the adjudication of the application. In the case of written objections to an application, the grounds on which such objections are founded, must be furnished. Where comment in respect of an application is furnished, full particulars and facts to substantiate such comment must be provided. The name, address and telephone number of the person submitting the objection or offering the comment must also be provided. Comments or objections must reach the Board by no later than 16:00 on Friday, 27 April In terms of Regulation 24(2) of the National Gambling Regulations, the Board will schedule a public hearing in respect of an application only if it receives written objections relating to: (a) the probity or suitability for licensing of any of the persons to be involved in the operation of the relevant business, or (b) the suitability of the proposed site for the conduct of gambling operations. If a public hearing is scheduled, the date of such hearing will be advertised in this publication approximately 14 days prior to the date thereof. Objections or comments must be forwarded to the Chief Executive Officer, Western Cape Gambling and Racing Board, P.O. Box 8175, Roggebaai 8012 or handed to the Chief Executive Officer, Western Cape Gambling and Racing Board, Seafare House, 68 Orange Street, Gardens, Cape Town or faxed to the Chief Executive Officer on fax number or ed to 6 April

16 240 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant April 2018 WES-KAAPSE RAAD OP DOBBELARY EN WEDRENNE AMPTELIKE KENNISGEWING ONTVANGS VAN AANSOEKE VIR PERSEELLISENSIES Ingevolge die bepalings van Artikel 32(2) van die Wes-Kaapse Wet op Dobbelary en Wedrenne, 1996 (Wet 4 van 1996), soos gewysig, gee die Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne ( die Raad ) hiermee kennis dat aansoeke vir perseellisensies, soos hieronder gelys, ontvang is. n Perseellisensie sal die lisensiehouer magtig om n maksimum van vyf beperkte uitbetalingsmasjiene in goedgekeurde persele buite die casino s te plaas om deur die publiek gespeel te word. BESONDERHEDE VAN AANSOEKERS 1. Naam van besigheid: Hollywood Sportsbook Western Cape (Edms) Bpk; Reg nr: 2008/011557/07; h/a Hollywood Malmesbury By die volgende perseel: Winkel 1A en 5, Swartland Hotel, h.v. Voortrekker- en Loedolfstrate, Malmesbury 7300 Erfnommer: 5628, Malmesbury Persone met n finansiële belang van 5% of meer in die besigheid: Hollywood Sportsbook Holdings (Edms) Bpk 100% 2. Naam van besigheid: Hollywood Sportsbook Western Cape (Edms) Bpk; Reg nr: 2008/011557/07; h/a Hollywood Montague Gardens By die volgende perseel: Montaguerylaan15, Montague Gardens 7041 Erfnommer: 4779, Montague Gardens Persone met n finansiële belang van 5% of meer in die besigheid: Hollywood Sportsbook Holdings (Edms) Bpk 100% 3 Naam van besigheid: Old Bridge Tavern BK; Reg nr: 2006/063918/23; h/a The Old Bridge Tavern By die volgende perseel: TPT Park, h.v. Gordon- & Hoofweg, Somerset-Wes 7130 Erfnommer: 7647, Somerset-Wes Persone met n finansiële belang van 5% of meer in die besigheid: Jan Willem Pretorius 50%; Lucas Ignatius Pretorius 50% SKRIFTELIKE KOMMENTAAR EN BESWARE Artikel 33 van die Wes-Kaapse Wet op Dobbelary en Wedrenne, 1996 (hierna die Wet genoem) bepaal dat die Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne (hierna die Raad genoem) die publiek moet vra om kommentaar te lewer op en/of besware aan te teken teen dobbellisensie-aansoeke wat by die Raad ingedien word. Dobbelwerksaamhede word kragtens die Wet sowel as die Nasionale Wet op Dobbelary, 2004 gereguleer. Hierdie kennisgewing dien om lede van die publiek in kennis te stel dat hulle voor die sluitingsdatum by ondergemelde adres en kontakte beswaar kan aanteken teen en/of kommentaar kan lewer op bogenoemde aansoeke. Aangesien gelisensieerde dobbelary n wettige besigheidsbedryf uitmaak, word morele besware ten gunste van of teen dobbelary nie deur die Raad oorweeg nie. n Beswaar wat bloot meld dat iemand teen dobbelary gekant is sonder veel stawing sal nie gunstig oorweeg word nie. U word hiermee aangemoedig om die Wet te lees en meer inligting te verkry oor die Raad se magte en die aangeleenthede op grond waarvan besware ingedien kan word. Dit word in Artikel 28, 30, 31 en 35 van die Wet uitgestippel. Lede van die publiek kan n afskrif van die riglyne vir besware bekom, wat n gids is wat die werking verduidelik van die regsraamwerk wat die indiening van besware, openbare verhore en die Raad se beoordelingsprosedures reguleer. Die riglyne vir besware is verkrygbaar op die Raad se webwerf by en afskrifte kan ook op versoek beskikbaar gestel word. Die Raad sal alle kommentaar en besware oorweeg wat op of voor die sluitingsdatum tydens die beoordeling van die aansoek ingedien word. In die geval van skriftelike besware teen n aansoek moet die gronde waarop sodanige besware berus, verskaf word. Waar kommentaar ten opsigte van n aansoek gegee word, moet volle besonderhede en feite om sodanige kommentaar te staaf, verskaf word. Die persoon wat die beswaar of kommentaar indien se naam, adres en telefoonnommer moet ook verstrek word. Kommentaar of besware moet die Raad nie later as 16:00 op Vrydag, 27 April 2018 bereik nie. Ingevolge Regulasie 24(2) van die Nasionale Wedderyregulasies sal die Raad n publieke verhoor ten opsigte van n aansoek skeduleer slegs indien hy skriftelike besware ontvang met betrekking tot: (a) die eerlikheid of geskiktheid vir lisensiëring van enige van die persone wat met die bedrywighede van die betrokke besigheid gemoeid gaan wees, of (b) die geskiktheid van die voorgenome perseel vir die uitvoering van dobbelarybedrywighede. Indien n openbare verhoor geskeduleer word, sal die datum van sodanige verhoor ongeveer 14 dae vóór die verhoordatum in hierdie publikasie geadverteer word. Besware of kommentaar moet gestuur word aan die Hoof-Uitvoerende Beampte, Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne, Posbus 8175, Roggebaai 8012, of ingehandig word by die Hoof- Uitvoerende Beampte, Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne, Seafare Huis, Oranjestraat 68, Tuine, Kaapstad of gefaks word aan die Hoof- Uitvoerende Beampte by faksnommer of per e-pos na gestuur word. 6 April

17 6 April 2018 Province of the Western Cape: Provincial Gazette NOTICE TO CREDITORS IN DECEASED ESTATES 6 April

18 242 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant April 2018 CITY OF CAPE TOWN MUNICIPAL PLANNING BY-LAW, 2015 Notice is hereby given in terms of the requirements of section 48(5)(a) of the City of Cape Town Municipal Planning By-Law, 2015 that the City has on application by K (South Africa) Pty (Ltd)/ 3410, on its own initiative removed and amended conditions as contained in Title Deed No. T31219/2016, in respect of Erf 3410, Milnerton, in the following manner: Removed conditions: B1(b), B1(c), B1(d) and B2(e) in title deed T31219/2016, applicable to erf 3410, Milnerton. 6 April WITZENBERG LOCAL MUNICIPALITY CLOSING OF STREET ADJOINING ERVEN 247, 248 & 469 PRINCE ALFRED HAMLET Notice is hereby given in terms of Section 47(1)(f) of the Witzenberg Land Use Planning By-Law, P.N. 289/2015 that the Witzenberg Municipality has permanently closed street adjoining erven 247, 248 & 469 Prince Alfred Hamlet SG Ref: S/7889/5 p32 D NASSON, MUNICIPAL MANAGER, WITZENBERG 6 April STAD KAAPSTAD VERORDENING OP MUNISIPALE BEPLANNING, 2015 Kennis geskied hiermee ingevolge die vereistes van artikel 48(5)(a) van die Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning, 2015 dat die Stad na aanleiding van die aansoek deur K (South Africa) Edms. (Bpk.) 3410 op eie inisiatief op die volgende wyse voorwaardes opgehef en gewysig het, soos vervat in titelakte no. T31219/ 2016, ten opsigte van erf 3410 Milnerton: Voorwaardes opgehef: B1(b), B1(c), B1(d) en B2(e) in titelakte T31219/2016, van toepassing op erf 3410, Milnerton. 6 April WITZENBERG PLAASLIKE MUNISIPALITEIT SLUITING VAN STRAAT AANGRENSEND ERWE 247, 248 & 469 PRINCE ALFRED HAMLET Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 47(1)(f) van die Witzenberg Grondgebruikbeplannings Verordening, P.N. 289/2015 dat die Witzenberg Munisipaliteit straat aangrensend erwe 247, 248 & 469 Prince Alfred Hamlet permanent gesluit het. LG Verw: S/7889/5 p32 D NASSON, MUNISIPALE BESTUURDER, WITZENBERG 6 April

19 6 April 2018 Province of the Western Cape: Provincial Gazette The Provincial Gazette of the Western Cape Die Provinsiale Koerant van die Wes-Kaap appears every Friday, or if that day is a public holiday, on the last preceding working day. verskyn elke Vrydag of, as die dag n openbare vakansiedag is, op die laaste vorige werkdag. Subscription Rates R293,11 per annum, throughout the Republic of South Africa. R293,11 + postage per annum, Foreign Countries. Selling price per copy over the counter R17,00 Selling price per copy through post R24,00 Subscriptions are payable in advance. Single copies are obtainable at 16th Floor, Atterbury House, 9 Riebeek Street, Cape Town Tarief van Intekengelde R293,11 per jaar, in die Republiek van Suid-Afrika. R293,11 + posgeld per jaar, Buiteland. Prys per eksemplaar oor die toonbank is R17,00 Prys per eksemplaar per pos is R24,00 Intekengeld moet vooruitbetaal word. Individuele eksemplare is verkrygbaar by 16de Vloer, Atterbury House, Riebeekstraat 9, Kaapstad Advertisement Tariff First insertion, R41,00 per cm, double column. Fractions of cm are reckoned as a cm. Advertensietarief Eerste plasing, R41,00 per cm, dubbelkolom. Gedeeltes van n cm word as een cm beskou. Notices must reach the Director-General not later than 10:00 on the last working day but one before the issue of the Gazette. Whilst every effort will be made to ensure that notices are published as submitted and on the date desired, the Administration does not accept responsibility for errors, omissions, late publications or failure to publish. All correspondence must be addressed to the Director-General, PO Box 659, Cape Town 8000, and cheques, bank drafts, postal orders and money orders must be made payable to the Department of the Premier. Kennisgewings moet die Direkteur-generaal voor 10:00 op die voorlaaste werksdag voor die uitgawe van die Koerant bereik. Hoewel alle pogings aangewend sal word om te sorg dat kennisgewings soos ingedien en op die vereiste datum gepubliseer word, aanvaar die Administrasie nie verantwoordelikheid vir foute, weglatings, laat publikasies of versuim om dit te publiseer nie. Alle briefwisseling moet aan die Direkteur-generaal, Posbus 659, Kaapstad 8000, gerig word en tjeks, bankwissels, posorders en poswissels moet aan die Departement van die Premier betaalbaar gemaak word.

20 SOUTH AFRICA FIRST BUY SOUTH AFRICAN MANUFACTURED GOODS SUID-AFRIKA EERSTE KOOP SUID-AFRIKAANS VERVAARDIGDE GOEDERE Printed by CTP Printers Cape Town (021)

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS. Friday, 27 July Vrydag, 27 Julie 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS. Friday, 27 July Vrydag, 27 Julie 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette 6454 Friday, 27 July 2007 Provinsiale Koerant 6454 Vrydag, 27 Julie 2007 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provinsiale Koerant. Provincial Gazette CONTENTS INHOUD. Friday, 28 July Vrydag, 28 Julie 2006 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provinsiale Koerant. Provincial Gazette CONTENTS INHOUD. Friday, 28 July Vrydag, 28 Julie 2006 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE Provincial Gazette 6372 Friday, 28 July 2006 PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 6372 Vrydag, 28 Julie 2006 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG R0,30 Wednesday I November 1989 WINDHOEK Woensdag I November

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320 KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 7320 20 OKTOBER 2015 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, TEENWOORDIG RAADSLEDE Rdh J Raats [DA] Speaker Rdl

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

Friday, 29 August 2014 Vrydag, 29 Augustus 2014

Friday, 29 August 2014 Vrydag, 29 Augustus 2014 Western Cape Government Wes-Kaapse Regering PROVINCE OF WESTERN CAPE Provincial Gazette PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 7303 7303 Friday, 29 August 2014 Vrydag, 29 Augustus 2014 Registered at the

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

,.::,:::'. Vol. 16 BISHO/ KING WILLIAM'S TOWN, 2 NOVEMBER 2009 No. 2223

,.::,:::'. Vol. 16 BISHO/ KING WILLIAM'S TOWN, 2 NOVEMBER 2009 No. 2223 ,.::,:::'. Vol. 16 BISHO/ KING WILLIAM'S TOWN, 2 NOVEMBER 2009 No. 2223 2 No. 2223 PROVINCIAL GAZETTE, 2 NOVEMBER 2009 No. CONTENTS INHOUD Page Gazette No. No. GENERAL NOTICES 368 Townships Ordinance (33/1934):

More information

PROPERTY VALUATION ACT WET OP EIENDOMSWAARDASIE

PROPERTY VALUATION ACT WET OP EIENDOMSWAARDASIE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA PROPERTY VALUATION ACT REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA WET OP EIENDOMSWAARDASIE No 17, 14 ACT To provide for the establishment, functions and powers of the Office of the Valuer-General;

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Friday, 9 April 2010 Vrydag, 9 April 2010

Friday, 9 April 2010 Vrydag, 9 April 2010 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette Provinsiale Koerant 6724 6724 Friday, 9 April 2010 Vrydag, 9 April 2010 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 630 4 December Desember 2017 No. 41296 N.B. The Government Printing

More information

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE 150mm x 200mm ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE AVAILABILITY OF DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT AND ASSOCIATED SPECIALIST

More information

Friday, 5 December 2008 Vrydag, 5 Desember 2008

Friday, 5 December 2008 Vrydag, 5 Desember 2008 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette Provinsiale Koerant 6585 6585 Friday, 5 December 2008 Vrydag, 5 Desember 2008 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by

More information

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant CONTENTS INHOUD. Friday, 11 May Vrydag, 11 Mei 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant CONTENTS INHOUD. Friday, 11 May Vrydag, 11 Mei 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette 6436 Friday, 11 May 2007 Provinsiale Koerant 6436 Vrydag, 11 Mei 2007 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die Poskantoor

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KWAZULU-NATAL PROVINCE REPUBLIC KWAZULU-NATAL PROVINSIE REPUBLIIEK OF VAN SOUTH ISIFUNDAZWE AFRICA SAKWAZULU-NATALI SUID-AFRIKA Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY

More information

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows:

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows: ANSWERS ANTWOORDE: STUDY UNIT / STUDIE EENHEID 5 Question 4 pg 136 / Vraag 4 bl 137 S can only succeed with the rei vindicatio if he can prove that X and Y in fact transferred ownership to him by means

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KWAZULU-NATAL PROVINCE REPUBLIC KWAZULU-NATAL PROVINSIE REPUBLIIEK OF VAN SOUTH ISIFUNDAZWE AFRICA SAKWAZULU-NATALI SUID-AFRIKA Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

Friday, 12 September 2014 Vrydag, 12 September 2014

Friday, 12 September 2014 Vrydag, 12 September 2014 Western Cape Government Wes-Kaapse Regering PROVINCE OF WESTERN CAPE Provincial Gazette PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 7306 7306 Friday, 12 September 2014 Vrydag, 12 September 2014 Registered at

More information

2 Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary June 2017 SWARTLAND MUNICIPALITY CREDIT CONTROL AND DEBT COLLECTION BY-LAW Und

2 Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary June 2017 SWARTLAND MUNICIPALITY CREDIT CONTROL AND DEBT COLLECTION BY-LAW Und 7778 7778 Friday, 2 June 2017 Vrydag, 2 Junie 2017 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer CONTENTS (*Copies are obtainable at Room M21, Provincial Legislature

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

RAADSLEDE / COUNCILLORS

RAADSLEDE / COUNCILLORS NOTULE: RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING - 25 APRIL 2017 1 NOTULE VAN N ALGEMENE RAADSVERGADERING GEHOU OM 09:00 OP DINSDAG 25 APRIL 2017 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL TE BREDASDORP MINUTES OF A GENERAL

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 THE UNION OF SOUTH AFRICA

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 THE UNION OF SOUTH AFRICA EXTRAORDINARY BUITENGEWONE ~o",ernment THE UNION OF SOUTH AFRICA Staa ts hoeran t VAN DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA filep*nd at tile Geoeral Post OOlee as a NewspapeJ'.) lgeregistreer by die Hoolposkaatoor

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/ /06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS

BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/ /06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/22-0201/06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS Cabriere Estate BAR E12/2/3/1-B2/22-0201/06 Appendix E: 1 / 19 Hoogstraat

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

... ' _ r" r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga

... ' _ r r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... -::li ri... r ... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga ... ' _ r" r1l._ /.--...._...,.- --. -_.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 17 AUGUST PRETORIA,

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 21 FEBRUARY 2017 No. 7734 21 FEBRUARIE 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012

More information

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER 1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met ingang vanaf 1 Januarie 1998 om ondersoek in te stel na en besluite

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA 5 MARCH 2003 ' MAART No. 65 We all have the power to prevent AIDS AI AIDS HELPUNE Prevention is the cure ggle 1 oaoo o

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant CONTENTS INHOUD. Friday, 1 September Vrydag, 1 September 2006 PROVINCE OF WESTERN CAPE

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant CONTENTS INHOUD. Friday, 1 September Vrydag, 1 September 2006 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINCE OF WESTERN CAPE Provincial Gazette 6378 Friday, 1 September 2006 PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 6378 Vrydag, 1 September 2006 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

AIDS HEIRINE Prevention is the cure. We oil hawm he power to preftvent klldc EXTRAORDINARY BUITENGEWONE NORTHERN CAPE PROVINCE

AIDS HEIRINE Prevention is the cure. We oil hawm he power to preftvent klldc EXTRAORDINARY BUITENGEWONE NORTHERN CAPE PROVINCE NORTHERN CAPE PROVINCE PROFENSI YA KAPA-BOKONE NOORD-KAAP PROVINSIE IPHONDO LOMNTLA KOLONI EXTRAORDINARY BUITENGEWONE Provincial Gazette Kasete ya Profensi igazethi YePhondo Provinsiale Koerant Vol. 21

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (GAUTENG DIVISION, PRETORIA)

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (GAUTENG DIVISION, PRETORIA) SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH

More information

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD)

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) SAAKNOMMER: C 185/99 IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) In die saak tussen: IMATU APPLIKANT EN KOMMISSIE VIR VERSOENING, BEMIDDELING EN ARBITRASIE RESPONDENTE U I T S P R A A K BASSON,

More information

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 260 MAHIKENG 22 AUGUST 2017 22 AUGUSTUS 2017 No. 2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE

More information

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS Friday, 25 October Vrydag, 25 Oktober 2013 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS Friday, 25 October Vrydag, 25 Oktober 2013 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE Western Cape Government PROVINCE OF THE WESTERN CAPE Provincial Gazette 7190 Friday, 25 October 2013 Wes-Kaapse Regering PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 7190 Vrydag, 25 Oktober 2013 Registered at

More information

[PROCLAMATION NO. 07 OF 017] EXTENSION OF BOUNDARIES OF APPROVED TOWNSHIP: VILLIERS By virtue of the powers vested in me by section 14(3) of the Towns

[PROCLAMATION NO. 07 OF 017] EXTENSION OF BOUNDARIES OF APPROVED TOWNSHIP: VILLIERS By virtue of the powers vested in me by section 14(3) of the Towns Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 11 FRIDAY, 05 MAY 017 NR.11 VRYDAG, 05 MEI 017 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES 07 Extension

More information

2 Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary June 2015 SWARTLAND MUNICIPALITY BY-LAW RELATING TO PUBLIC NUISANCES Under th

2 Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary June 2015 SWARTLAND MUNICIPALITY BY-LAW RELATING TO PUBLIC NUISANCES Under th Western Cape Government. Wes-Kaapse Regering URhulumente wentshona Koloni PROVINCE OF THE WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP 7402 Friday, 12 June 2015 7402 Vrydag, 12 Junie 2015 Registered at the Post ()ffice

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 n.. t:: :i:.. ::\: ::::::. : :::::: : : T'o -.-,-- a -- -- Lll I:.- n ~ V I I"' ~I I: ".. --... -.. : :.. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 5 JANUARY PRETORIA, 27

More information

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d Vol. 16 MAY PRETORIA, 5 MEl 2010 No. 59 2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errorson

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE 21 Julie 2011 Bykomend tot vorige kommunikasie, is die direksies van die Sharemax gesindikeerde maatskappye ( Maatskappye ) onder direktiewe

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Bui~eiarids: R3,25 Vol. 9!. PRETORIA, 30 APRIL 2003 No. 151 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012 322

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information