Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Size: px
Start display at page:

Download "Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu"

Transcription

1 LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) (Yi rhijistariwile tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitšwe bjalo ka Kuranta) (Yo redzhisṱariwa sa Nyusiphepha) Vol. 21 Extraordinary Ku katsa na Tigazete to Hlawuleka hinkwato POLOKWANE, 7 AUGUST AUGUSTUS MHAWURI AGOSTOSE THANGULE 2014 No Buitengewoon Hu tshi katelwa na Gazethe dza Nyingo We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure AIDS HELPUNE DEPARTMENT OF HEALTH N.B. The Government Printing Works will not be held responsible for the quality of Hard Copies or Electronic Files submitted for publication purposes A

2 2 No PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errors on the fax machine or faxes received which are unclear or incomplete. Please be advised that an OK slip, received from a fax machine, will not be accepted as proof that documents were received by the GPW for printing. If documents are faxed to the GPW it will be the sender s responsibility to phone and confirm that the documents were received in good order. Furthermore the Government Printing Works will also not be held responsible for cancellations and amendments which have not been done on original documents received from clients. No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. PROVINSIALE KENNISGEWINGS 8 Limpopo Provinsie Dobbelwet (4/1996): Limpopo Weddery Regulasies, 2013: Korreksiekennisgewing do.: Limpopo Casino en Dobbel Regulasies, 2013: Korreksiekennisgewing

3 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 No PROVINSIALE KENNISGEWINGS V, KENNISGEWING 8 VAN 2014 KORREKTIEWE KENNISGEWING LIMPOPO PROVINSIALE ADMINISTRASIE DEPARTEMENT VAN EKONOMIESE ONTWIKKELING, OMGEWING EN TOERISME LIMPOPO PROVINSIE DOBBELWET, 1996 (WET NO.4 VAN 1996) LIMPOPO WEDDERY REGULASIES, 2013 Kennis word hiermee gegee dat Provinsiale Kennisgewing No.2 gepubliseer in Limpopo Provinsiale koerant No.2328 van 14 Maart 2014, hierdeur gesubstitueer word deur die volgende kennisgewing:

4 4 No PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 LIMPOPO PROVINSIALE ADMINISTRASIE DEPARTEMENT VAN EKONOMIESE ONTWIKKELING, OMGEWING SAKE EN TOERISME LIMPOPO PROVINSIE DOBBEL WET, 1996 (WET NO. 4 VAN 1996) LIMPOPO WEDDERY REGULASIES, 2013 Die Lid van die Uitvoerende Raad het, in terme van artikel 88 van die Limpopo Provinsie Dobbelwet, 1996 (Wet No. 4 van 1996), die Limpopo Weddery Regulasies wat in Staatskoerant 1977 No. 255 gedateer 9 September 2011 gepubliseer is, gewysig soos uiteengesit in die By lae. BYLAE 1. Definisie en interpretasie In hierdie regulasies beteken "die Regulasies" die regulasies gepubliseer in terme van Goewermentskennisgewing No. 255 gedateer 9 September Wysiging van regulasie 1 Regulasie 1 van die Regulasies word hierby gewysig deur die vervanging van die omskrywing "bruto inkomste" deur die volgende omskrywing: "Bruto inkomste" beteken hou, minus neem-uit;". 3. Wysiging van regulasie 4 Die volgende Aanhangsel vervang hiermee Aanhangsel A van die Regulasies:

5 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 No "AANHANGSEL A LIMPOPO DOBBELRAAD AANSOEK GELD VIR SLEUTELWERKNEMER LIMPOPO PROVINSIE DOBBELWET, 1996 (WET NO.4 VAN 1996) Regulasie 4 (2) AANSOEK F001 SLEUTELWERKNEMER BEDRAG TOTALISATOR R 2, BEROEPSWEDDER R 2, BEROEPSWEDDER / TOTALISATOR AANSOEK GELDE, SLEUTELWERKNEMER KLERK R Wysiging van regulasie 14 Aanhangsel B van die Regulasies word hiermee vervang deur die volgende Aanhangsel: "AANHANGSEL B LIMPOPO DOBBELRAAD TOTALISATOR EN BEROEPSWEDDER LISENSIE AANSOEKGELD LIMPOPO PROVINSIE DOBBELWET, 1996 (WET NO. 4 VAN 1996) Regulasie 14 (1) TOTALISATOR LISENSIE AANSOEKGELDE R87, ELKE TOTALISATOR VERKOOPSPUNT R8, OORDRAG VAN TOTALISATOR PERSEEL LISENSIE R8, TOTALISATOR AGENTSKAP PERSEEL LISENSIE R8, TOTALISATOR OORDRAG VAN AGENTSKAP LISENSIE R8, BEROEPSWEDDER LISENSIE AANSOEK R VIR ELKE BEROEPSWEDDER VERKOOPSPUNT R8, OORDRAG VAN PERSEEL LISENSIE, BEROEPSWEDDER R8,

6 6 No PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 VVysiging van regulasie 15 van die Regulasies Aanhangsels C, D en E van die Regulasies word hierdeur vervang deur die volgende Aanhangsels: "AANHANGSEL C LIMPOPO DOBBELRAAD TOTALISATOR LISENSIEGELDE LIMPOPO PROVINSIE DOBBELWET, 1996 (WET NO.4 VAN 1996) Regulasie 15 (1) TOTALISATOR, JAARLIKSE LISENSIEGELDE R110, ELKE VERKOOPSPUNT, JAARLIKSE LISENSIEGELDE R10, TOTALISATOR AGENTSKAP, JAARLIKSE LISENSIEGELDE R10, AANHANGSEL D LIMPOPO DOBBELRAAD BEROEPSWEDDER FOOIE LIMPOPO PROVINSIE DOBBELWET, 1996 (WET NO.4 VAN 1996) Regulasie 15 (2) BEROEPSWEDDER, JAARLIKSE LISENSIEGELDE R8, VIR ELKE VERKOOPSPUNT R AANHANGSEL E LIMPOPO DOBBELRAAD SLEUTELWERKNEMERS LISENSIE GELDE LIMPOPO PROVINSIE DOBBELWET, 1996 (WET NO.4 VAN 1996) Regulasie 15 (3) Jaarlikse sleutelwerknemer lisensie fool is R1, ".

7 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 No Wysiging van regulasie 16 van die Regulasies Aanhangsels F en G van die Regulasies word deur die volgende Aanhangsels vervang: "AANHANGSEL F LIMPOPO DOBBELRAAD TOTALISATOR HEFFING LIMPOPO PROVINSIE DOBBELWET, 1996 (WET NO.4 VAN 1996) Regulasie 16 (1) 7% van die bruto inkomste van die totalisator AANHANGSEL G LIMPOPO DOBBELRAAD TOTALISATOR SPESIALE LISENSIE HEFFING LIMPOPO PROVINSIE DOBBELWET, 1996 (WET NO.4 VAN 1996) Regulasie 16 (2) 7% van die bruto inkomste van die totalisator 7. Wysiging van Regulasie 18 Regulasie 18 word hiermee gewysig deur die vervanging van subregulasie 18(1) met die volgende subregulasie: "18(1) 'n Totalisator moet 'n twaalf persent heffing op die ontvangste wat onverdeeld bly, vir die rede dat- (a) 'n Breukdeel van tien sent is nie verklaar deur die totalisator as 'n dividend betaalbaar aan wedders; of (b) die kaartjie wat die houer daarvan geregtig maak op 'n terugbetaling nie geeis is deur die houer. ".

8 8 No PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST Wysiging van Regulasie 19 Regulasie 19 word hiermee gewysig deur die- (a) vervanging van regulasie 19 deur die volgende regulasie: "(1) 'n beroepswedder wat 'n lisensie uitgereik het ingevolge artikel 34C van die Wet, moet 'n weeklikse heffing betaal aan die Raad, soos bepaal in Aanhangsel H, nie later as Woensdag van elke week, of indien enige Woensdag 'n openbare vakansiedag is, nie later as die volgende werksdag. (2) 'n Beroepswedder moet, binne sewe dae na 'n spesifieke gebeurtenis of weddery verbintenis- (a) aan die Raad 'n opgawe indien in die formaat van Vorm 6; en (b) betaal in terme van sub-regulasie (1) die heffing veskuldig aan die Raad. (3) 'n Beroepswedder, ten opsigte van 'n bepaalde gebeurtenis of weddery verbintenis, het nie nodig om aan die Raad to betaal 'n groter bedrag ten opsigte van 'n heffing bedoel in artikel 54(1)(a) van die Wet, as die bedrag wat betaalbaar sou gewees, indien die totale heffing betaalbaar was, bereken op 'n bedrag wat verkry word deur van die totale weddery wengeld op daardie weddenskappe aanvaar deur die beroepswedder, ten opsigte van daardie gebeurtenis of weddery verbintenis- (a) wat 'n gelisensieerde beroepswedder besigheid bedryf in die provinsie wie se uitneem persentasie gelyk is aan die van Limpopo; of (b) op 'n gelisensieerde totalisator in die Republiek van Suid-Afrika: Met dien verstande dat die bedrag nie meer moet wees as die totale weddery wengeld op weddenskappe aanvaar deur die beroepswedder ten opsigte van daardie weddery gebeurlikheid. (4) In hierdie regulasies- (a) word wengeld bepaal deur die aftrekking van die totale bedrag betaalbaar, die bedrag verwet vir die besondere weddery verbintenis; en (b) 'n weddenskap wat insluit 'n element met betrekking tot perdewedren word beskou as 'n perdewedren verbintenis.

9 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 No (5) Indien die bedrag van die bruto weddery inkomste minder as nul is in 'n belasting periode, kan die beroepswedder die bruto weddery verlies in die daaropvolgende belasting tydperk aftrek, dit word beperk tot 'n maksimum van vier belastingtydperke, en verreken teen die bruto weddery inkomste gerealiseer in die daaropvolgende belasting tydperke. "; (b) vervanging van Aanhangel H van die Regulasies deur die volgende Aanhangsel: AANHANGSEL H LIMPOPO DOBBELRAAD BEROEPSWEDDERS HEFFING LIMPOPO PROVINSIE DOBBELWET, 1996 (WET NO.4 VAN 1996) Regulasie 19(1) Sportgebeurtenis (uitgesluit perdewedren): 6 1/2 van die bruto weddery inkomste van beroepswedder Perdewedrenne: 6% van die beleggers wengeld (c) vervanging van Vorms 5 en 6 van die Regulasies deur die volgende vorms:

10 10 No PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 VORM 5 LIMPOPO DOBBELRAAD TOTALISATOR OPGAWE WEEKLIKSE HEFFINGOPGAWEVORMS LIMPOPO PROVINSIE DOBBELWET, 1996 (WET 4 VAN 1996.) Regulasie 16 (4) HEFFING (KOLOM DATUM HOU / OMSET DIVIDENDE NEEM UIT 3X7%) TOTALE HEFFINGS MN DIE RAAD NOTAS: a) Hou ten opsigte van 'n gebeurtenis of verbintenis, beteken dat die totaal van alle geld verwet deur die Totalisator ten opsigte van so 'n gebeurlikheid of verbintenis. b) Neem uit ten opsigte van 'n gebeurtenis of verbintenis, beteken dat die totale bedrag behou deur die Totalisator na aftrekking, van hou, al toelaatbare aftrekkings in terme van hierdie Regulasies.

11 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 No VORM 6 LIMPOPO DOBBEL RAAD BEROEPSWEDDERS OPGAWE WEEKLIKSE HEFFINGS OPGAWE LIMPOPO PROVINSIE DOBBEL WET, 1996 (WET 4 VAN 1996) Regulasie 19(2) OPGAWE A: WEDSYFERS BESONDERHEDE NAAM VAN BEROEPSWEDDER HEFFING TYDPERK KLASSIFIKASIE HOU IN AANPASSING AANGEPASTE HOU TOTAAL VAN WEDENSKAPPE NEEM UT OP WEDDERY VAN DIE GEBEURTENIS OPSIGTE VAN IN VERBAND MET IN VERBAND MET VERWET EN VERLOOR WEDDENSKAPPE VERWET WENGELD DIE GEBEURTENIS DIE GEBEURTENIS DIE GEBEURTENIS IN VERBAND MET EN VERLOOR IN VERBAND KOLOMME (KOLOMME 2-3) DIE GEBEURTENIS MET DIE GEBEURTENIS 6-5-3) R R R R R R TOTAAL VAN B7W-DOELEINDES - AANPAS VAN LEAF WEDDENSKAPPE - VAN MEER AS AANSPREEKUKHEID - UIT VAN DIE LAND TOTAAL VIR WEDSYFERS HEFFINGS A. BELASITNG BETAALBAAR R (Belasting betaalbaar op 6.5 %van die kolom 7) B. AANPASSING R C. PERDEWEDREN NIE WEDSYFERS TOTAAL (A + B) D. SPORT WEDSYFERS TOTAAL (van opgawe B) TOTAAL AAN DIE RAAD BETAALBAAR (C + D)

12 12 No PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 TERUG B: SPORT WEDSYFERS BESONDERHEDE NAAM VAN BEROEPSWEDDER HEFFING TYDPERK KEASSIFIKASIE HOW N OPSIGTE AANPASSI NG IN AANGEPASTE IN TOTAAL VAN WEDDENSKAPPE NEEM-UIT OP WEDDENSKAP PE VERW ET WENG OD VAN DIE GEBEURTENIS VAN DIE GEBEURTENIS VERBAND MET DIE GEBEURTENIS VERBAND MET DIE GEBEURTENIS VERWET EN VENDOR EN VERLOOR IN VERBAND KOLOMME (KOLOMME 2-3) IN VERBAND MET DIE GEBEURTENIS MET DIE GEBEURTENIS R R ft It R ft TOTAAL VIR BIW.DOELEINDB MNPAS LE-AFF WEDDENSKAPPE -VAN MEER AS AANSPREEKLIKHEID UIT VAN DIE LAND TOTAAL VIRWEDSYFERS HEFFINGS HOU MINUS NEEMUIT BRUTO INKOMSTE WEDSYFERS BRUTO INKOMSTE WEDSYFERS (A): AANPASSI NG BRUTO WEDSYFERS INKOMSTE (B): R TOTAAL AANGEPASTE BRUTO WEDSYFERS INKOMSTE (A+ 8): BETAALBAAR OP SPORT EN ANDER GELEENTHEDE VOORWAARDELIKE: HEFFWGS BETAALBAAR: K (Heffings betaa I baa r op 6, S%van die Bruto Weddery I nkoms te (A) 2. HEFFINGS BETAALBAM -AANPASSING (Heffings betaa I baa r op 6, 5% va n die Bruto Weddery I nkomste (B) 3. SPORT WEDDENSKAPPE TOTAAL AAN RAM (1+2) R NOTAS: a) Hou ten opsigte van 'n gebeintenb of gebeuriched beteken dat die totale van ale beleggers belange in verbtitenis gele is deur 'n beroepswedder ten opsigte van so in gebeurikheid of gebeurtenis, mkius die totale verbitenis van ale terugneem verbitent geplaas deur die bemepswedder op sodanige gebeure of gebeurtheid. b) Neem ut ten opsigte van 'n gebeurtent of gebeurikhekl beteken dat de totale bedrae wat deur die beroepswedder te wen beleggers ten opsigte van daardie gebeurtent of gebeurikheid milder ale bedrae wat deur sarlanlge beroepswedder ten opsigte van terug te neem vettitenis geplaas deur horn op so 'n gebeurtent of gebeurkhed.

13 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 No Wysiging van Regulasie 26 Regulasie 26 word hiermee gewysig deur die vervanging van subregulasie 26 (1) met die volgende subregulasie: "'n Persoon wat ingevolge artikel 40(2) van die Wet, 'n geldelike belang van vyf persent of meer in die besigheid van 'n totalisator of beroepswedder verkry, moet aansoek doen by die Raad vir toestemming om so 'n belang to hou en moet die heffing betaal soos bepaal in Aanhangsel I.". 10. Invoeging van Aanhangsel Die volgende Aanhangsel word bygevoeg na Aanhangsel H van die Regulasies: "AANHANGSEL I LIMPOPO DOBBELRAAD VERKRYGING VAN BELANG IN DIE BESIGHEID VAN TOTALISATOR AGENTSKAP OF BEROEPSWEDDER LIMPOPO PROVINSIE DOBBELWET, 1996 (WET NO.4 VAN 1996) Regulasie 26 (1) Toestemming vir die verkryging van belang in die besigheid van 'n totalisator, agentskap of beroepswedder is betaalbaar volgens die tabel hieronder: Persentasie verkry Persentasie betaalbaar Bedrag 100% 100% van R87, R87, % 85% van R87, R74, % 60% van R87, R52, % 30% van R87, R26, % 20% van R87, R17, Aanvang van Regulasies Hierdie Regulasies tree in werking op 1 April 2014.

14 14 No PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 KENNISGEWING 9 VAN 2014 KORREKTIEWE KENNISGEWING LIMPOPO PROVINSIALE ADMINISTRASIE DEPARTEMENT VAN EKONOMIESE ONTWIKKELING, OMGEWING EN TOERISME LIMPOPO PROVINSIE DOBBELWET, 1996 (WET NO.4 VAN 1996) LIMPOPO CASINO EN DOBBEL REGULASIES, 2013 Kennis word hiermee gegee dat Provinsiale Kennisgewing No.3 gepubliseer in Limpopo Provinsiale koerant No.2328 van 14 Maart 2014, hierdeur gesubstitueer word deur die volgende kennisgewing:

15 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 No LIMPOPO PROVINSIALE ADMINISTRASIE DEPARTEMENT VAN EKONOMIESE ONTWIKKELING, OMGEWING EN TOERISME LIMPOPO PROVINSIE DOBBELWET, 1996 (WET NO.4 VAN 1996) LIMPOPO CASINO EN DOBBEL REGULASIES, 2013 Die Lid van die Uitvoerende Raad het, in terme van artikel 88 van die Limpopo Provinsie Dobbelwet, 1996 (Wet No. 4 van 1996), die Limpopo Provinsie Casino en Dobbel Regulasies gewysig wat in Staatskoerant 292 Kennisgewing No.28 gepubliseer is op 26 September 1997, soos uiteengesit in die Bylae. BYLAE 1. Definisies en interpretasie In hierdie regulasies beteken "die Regulasies" die regulasies gepubliseer by Goewermentskennisgewing No.28 gedateer 26 September 1997, soos gewysig deur Goewermentskennisgewing No.167 gedateer 30 September 2002 en Goewermentskennisgewing No. 277 gedateer 15 September Wysiging van regulasie 46 Regulasie 46 van die Regulasies word hierby deur die volgende regulasie vervang:

16 16 No PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 "46. Geskiktheid van derde party om sake te doen met Iisensiehouer 46.1 'n Derde party moet by die Raad aansoek doen vir 'n sertifikaat van geskiktheid soos bepaal ingevolge artikel 41 van die Wet Vir die doel van hierdie regulasie beteken- (a) "Sleutel werknemer" 'n persoon wat- (i) indiens van senior bestuur van die derde party; (ii) 'n beherende belang in die derde party se besigheid entiteit het; (iii) in die diens van die derde party wat- (aa) gemagtig is om in diens te neem of diens te beeindig van die van toesighoudende personeel van die derde party; (bb) gemagtig is om toesig te hou oor of werknemers van die derde party te bestuur ; (cc) gemagtig is om een of meer departemente of funksies van die derde party te bestuur; (dd) (ee) sentraal met betrekking tot werking van die derde party is; individueel of as deel van 'n groep, verantwoordelik is om die bestuur van die beleid van die derde party te formuleer; of (ft) 'n persoon bedoel in artikel 46.3 is; en (b) "ander werknemer" beteken 'n werknemer van die derde party, anders as 'n sleutel werknemer, wat direk of indirek betrokke is by die werksaamhede van die derde party en sluit 'n persoon ingevolge regulasie in.

17 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 No Die Raad, in vasstelling of 'n werknemer 'n sleutel werknemer of ander werknemer is, is nie beperk deur die werkstitel van die werknemer, en kan die funksies en verantwoordelikhede van die werknemer of posisie beklee, in ag neem Die Raad kan, onderhewig aan regulasie 10 - (a) (b) (c) 'n aansoek vir 'n sertifikaat van geskiktheid, goedkeur of weier; 'n sertifikaat van geskiktheid wysig of herroep; of 'n sertifikaat van geskiktheid opskort vir sodanige tyd as wat die Raad mag bepaal Waar 'n sertifikaat van geskiktheid van of 'n derde party, sleutel werknemer of ander werknemer ingetrek of opgeskort is, mag so 'n derde party, sleutel werknemer of ander werknemer geen goedere of dienste aan 'n Iisensiehouer verskaf nie 'n Derde party wat 'n sertifikaat van geskiktheid het, moet binne 14 dae van die beeindiging van die diens van 'n sleutel werknemer of ander werknemer, die Raad skriftelik in kennis stel van sodanige diensbeeindiging en redes daarvoor verskaf 'n Gelisensieerde sleutel werknemer en ander gelisensieerde werknemer moet ten alle tye 'n sertifikaat van geskiktheid beskikbaar he vir inspeksie wanneer so 'n persoon aan diens is Die derde party moet die volgende fooie betaal met betrekking tot die sertifikaat van geskiktheid: Kategorie Fooi Aansoek fooi vir sertifikaat van geskiktheid R8, Jaarlikse fooi vir sertifikaat van geskiktheid R5,

18 18 No PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 Wysiging van sertifikaat van geskiktheid R4, Aansoek fool vir die sleutel werknemers van die derde party R2, Aansoek fool vir ander werknemers van die derde party R Jaarlikse fool vir die sleutel werknemers R1, Jaarlikse fool vir die ander werknemers R1, Wanneer 'n derde party, sleutel werknemer of ander werknemer aansoek doen om 'n sertifikaat van geskiktheid en die Raad tevrede is dat die bedryf van die besigheid van die derde party ernstig benadeel kan word deur 'n vertraging in die uitreiking van die sertifikaat van geskiktheid, mag die Raad n tydelike sertifikaat van geskiktheid uitreik, hangende die finale uitslag van die aansoek 'n Gelisensieer derde party moet 'n afskrif van 'n sleutel werknemer se sertifikaat van geskiktheid en 'n "ander werknemer" se sertifikaat van geskiktheid, hou op die indiensneming rekord van daardie werknemer. ". 3. Wysiging van regulasie 72 van die Regulasies Regulasie 72 van die Regulasies word hierby deur die volgende regulasie vervang: "72. Voorstel en aansoek fooie Voorstelle en aansoeke moet vergesel word van die volgende nie-terugbetaalbare gelde: Fooi 1. Aansoek om 'n casino-lisensie R477, Aansoek om die oordrag of verwydering van lisensie R477, Wysiging van lisensie R 8, Sleutel werknemer registrasie R 2,120.00

19 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 No Jaarlikse lisensie vir die sleutel werknemer en ander werknemer R 1, Casino werknemer registrasie 7. Junket verteenwoordiger registrasie R R 1, Toestemming vir verkryging van belang in 'n lisensie moet betaal word volgens die tabel hieronder: Persentasie verkry Persentasie betaalbaar Bedrag 100% 100% van R477, R477, % 85% van R477, R405, % 60% van R477, R286, % 30% van R477, R143, % 20% van R477, R 95, Wysiging van regulasie 74 van die Regulasies Regulasie 74 word hiermee gewysig deur die vervanging van subregulasie 74.1 deur die volgende subregulasie: "74.1 Elke houer van 'n casino-lisensie sal betaal 'n lisensie fooi van R 87, plus - (a) R1, per geregistreerde dobbelmasjien; en (b) R3, per gelisensieerde casino tafel, vir elke jaar of gedeelte van 'n jaar wat eindig op 31 Maart.". 5. Wysiging van regulasie 75 van die Regulasies Regulasie 75 word hierby gewysig deur die vervanging van subregulasie 75.1 deur die volgende subregulasie: "75.1 Die spel heffing betaalbaar in terme van artikel 54 van die Wet moet betaal word teen die koers van 8,5% van die bruto dobbelinkomste van die lisensiehouer. ".

20 20 No PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST Wysiging van regulasie 130 van die Regulasies Regulasie 130 van die Regulasies word hierdby deur die volgende regulasie vervang: "130. Aansoek fooie Aansoeke moet vergesel word van die volgende nie-terugbetaalbare aansoekgelde: Tipe aansoek Fooi 1. Bingolisensie / oordrag van lisensie R per sitplek met 'n maksimum fooi van R81, Wysiging van lisensie R4, Sleutel werknemer registrasie R 2, Bingowerknemer registrasie R Toestemming vir verkryging van belang in 'n lisensie moet betaal word volgens die tabel hieronder: Persentasie verkry Persentasie betaalbaar Bedrag 100% 100% van R81, R81, % 85% van R 81, R69, % 60% van R 81, R48, % 30% van R81, R24, % 20% van R81, R16, Wysiging van regulasie 132 van die Regulasies Regulasie 132 van die Regulasies word hierby deur die volgende regulasie vervang: "132. Lisensiegelde Elke houer van 'n bingolisensie sal 'n lisensie fool van R per gelisensieerde sitplek betaal vir elke jaar of gedeelte van 'n jaar wat eindig op 31 Maart.

21 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 No Elke houer van 'n bingolisensie sal 'n jaarlikse fool van R1, betaal vir elke sleutel werknemer en bingowerknemer betaal Die lisensie fooi betaalbaar in terme van subregulasie (1) en (2) moet betaal word aan die Raad op die uitreiking van die lisensie en daarna voor 1 April van elke jaar Indien die lisensie fool wat betaalbaar is in terme van sub-regulasie (1) en (2), nie betaal word in ooreenstemming met subregulasie (3) nie, moet die lisensiehouer 'n boete op die bedrag van enige uitstaande lisensiegelde, teen 'n koers van agt persent van die lisensie fool vir elke week of gedeelte van 'n week waarin die lisensie onbetaald is, betaal: Met dien verstande dat sodanige boete nie twee keer meer as die bedrag van die heffings ten opsigte waarvan die boete betaalbaar is, sal wees nie: Verder, indien die Hoof Uitvoerende Beampte tevrede is dat die versuim aan die kant van die lisensiehouer met betrekking tot die betaling van die heffing of gelde binne die voorgeskrewe tydperk, nie te wyte was aan of bedoel is om aanspreeklikheid te vermy of die betaling uit te stel van die bedrag wat verskuldig is, die Hoof Uitvoerende Beampte mag opdrag gee dat so 'n persoon in geheel of gedeeltelik vrygeskeld word van betaling van so 'n boete. 8. Wysiging van regulasie 133 van die Regulasies Regulasie 133 word hierby gewysig deur sub-regulasie met die volgende subregulasie te vervang: "133.1 Die spel heffing betaalbaar in terme van artikel 54 van die Wet, sal betaal word teen die koers van 8,5% van die lisensiehouer se bingo inkomste.

22 22 No PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST Wysiging van regulasie 169 van die Regulasies Regulasie 169 word gewysig deur vervang to word met die volgende Regulasie: "169. Aansoek fooie Aansoeke moet vergesel word van die volgende nie-terugbetaalbare aansoekgelde: Tipe aansoek Fooi 1. Dobbelmasjien operateur lisensie R 79, Oordrag van lisensie R 79, Wysiging van lisensie R 4, Sleutel werknemer registrasie R 2, Dobbelwerknemer registrasie R Toestemming vir verkryging van belang in 'n lisensie moet betaal word volgens die tabel hieronder: Persentasie verkry Persentasie betaalbaar Bedrag 100% 100% van R79, R79, % 85% van R79, R67, % 60% van R79, R47, % 30% van R79, R23, % 20% van R79, R15, Wysiging van regulasie 171 van die Regulasies Regulasie 171 van die Regulasies word hierby deur die volgende regulasie vervang: "171.1 Elke houer van 'n dobbelmasjien roete-operateur lisensie, sal 'n lisensie fooi van R48, plus R betaal per dobbelmasjien, gelisensieerd is vir elke jaar of gedeelte van 'n jaar wat op 31 Maart eindig.

23 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 No Elke houer van 'n dobbelmasjien roete-operateurlisensie sal 'n jaarlikse lisensie fooi van R1, betaal vir elke geregistreerde sleutel werknemer en dobbel werknemer Indien die lisensie fooi betaalbaar in terme van subregulasie (1) en (2) nie betaal word in ooreenstemming met subregulasie (3) nie, moet die lisensiehouer 'n boete op die bedrag van enige uitstaande lisensiegelde, teen 'n koers van agt persent van die lisensie fooi vir elke week of gedeelte van 'n week waartydens die lisensiegeld onbetaald is betaal: Met dien verstande dat sodanige boete sal nie twee keer meer as die bedrag van die heffings ten opsigte waarvan die boete betaalbaar is: Verder, dat waar die Hoof Uitvoerende Beampte tevrede is dat die versuim aan die kant van die enige Iisensiehouer, met betrekking tot die betaling van die heffing of gelde binne die voorgeskrewe tydperk, nie te wyte was aan of bedoel is om aanspreeklikheid te vermy of die betaling uit te stel van die bedrag wat verskuldig is, die Hoof Uitvoerende Beampte mag opdrag gee dat so 'n persoon in geheel of gedeelteiik vrygeskeld word van betaling van so 'n boete. 11. Wysiging van regulasie 172 van die Regulasies Regulasies 172 word hierby deur die volgende regulasie vervang: "172. Dobbel heffing Die dobbel heffing betaalbaar in terme van artikel 54 van die Wet moet betaal word teen die koers van 10% van die lisensiehouer se bruto dobbelinkomste. 12. Wysiging van regulasie 197 van die Regulasies Regulasie 197 word hierby deur die volgende regulasie vervang:

24 24 No PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 "197. Aansoek fooie Aansoeke moet vergesel word van die volgende nie-terugbetaalbare aansoekfooie: Tipe aansoek Fooi Fooi (5 of minder as 5 masjiene) (Meer as 5 masjiene) Nuwe operateur lisensie 1. Dobbelmasjienperseellisensie R 8, R 80, Oordrag van lisensie R 8, R 8, Wysiging van lisensie R 1, R 4, Verwydering van die besigheid na 'n ander perseel R 1, R 4, Sleutel werknemer registrasie R 2, R 2, Dobbelwerknemer registrasie R R Toestemming vir verkryging van belang in lisensie R 8, sien tabel hieronder 8. Toestemming vir verkryging van belange in 'n lisensie vir persele met meer as 5 masjiene moet betaal word volgens die tabel hieronder: Persentasie verkry Persentasie betaalbaar Bedrag 100% 100% van R80, R80, % 85% van R80, R68, % 60% van R80, R48, % 30% van R80, R24, % 20% van R80, R16,000.00

25 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 No Wysiging van regulasie 198 van die Regulasies Regulasie 198 word hierby deur ddie volgende regulasie vervang: "Lisensiegelde Elke houer van 'n dobbelmasjien perseellisensie sal 'n lisensie fool van R3, betaal. indien die perseel vyf masjiene of minder bedryf en R5, indien die perseel meer as vyf masjiene bedryf, plus R per geregistreerde dobbelmasjien vir elke jaar of gedeelte van 'n jaar wat op 31 Maart eindig Elke houer van 'n dobbelmasjien operateur perseellisensie sal 'n jaarlikse fooi van R1, betaal vir elke geregistreerde sleutel werknemer en dobbel werknemer Die lisensie fooi betaalbaar in terme van subregulasie (1) en (2) moet betaal word aan die Raad op die uitreiking van die lisensie en daarna voor 1 April van elke jaar Indien die lisensie fool betaalbaar in terme van subregulasies (1) en (2) nie betaal word in ooreenstemming met subregulasie (3), moet die lisensiehouer 'n boete op die bedrag van enige uitstaande lisensiegelde, teen die koers van 10 persent van die lisensie fooi vir elke week of gedeelte van 'n week waartydens die lisensiegeld onbetaald is: Met dien verstande dat sodanige boete sal nie twee keer meer sal wees as die bedrag van die lisensiegeld ten opsigte waarvan die boete betaalbaar is nie.". 14. Wysiging van regulasie 199 Regulasie 199 van die Regulasies word hierby deur die volgende regulasie vervang: "199. Dobbel heffings Die dobbel heffing betaalbaar in terme van artikel 54 van die Wet moet betaal word teen die koers van 10 persent van die lisensiehouer se bruto dobbelinkomste.".

26 26 No PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST Wysiging van regulasie 222 Regulasie 222 van die Regulasies word hierby deur die volgende regulasie 222: "222. Aansoek fooie Aansoeke moet vergesel word van die volgende nie-terugbetaalbare aansoek fooie: 1. Vervaardiger van dobbelmasjiene, toestelle en toerusting R 100, Onderhoud of verskaffers lisensie R 60, Wysiging van lisensie R 6, Sleutel werknemer registrasie R 2, Diens of vervaardiging werknemer registrasie R Toestemming vir verkryging van belang in lisensie moet betaal word volgens die tabel hieronder: Persentasie verkry Persentasie betaalbaar Bedrag 100% 100% van R100, R100, % 85% van R100, R 85, % 60% van R100, R 60, % 30% van R100, R 30, % 20% van R100, R 20, Wysiging van regulasie 224 Regulasie 224 van die Regulasies word hierby deur die volgende regulasie vervang: "224 Lisensiegelde Elke houer van 'n vervaardiger lisensie sal 'n lisensie fooi van R60, betaal vir elke jaar of gedeelte van 'n jaar wat op 31 Maart eindig: Met dien verstande dat die houer van 'n onderhoud of verskaffer lisensie 'n lisensie fooi van R8, sal betaal vir elke jaar of gedeelte van 'n jaar wat op 31 Maart eindig.

27 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 No Elke houer van 'n vervaardiger lisensie sal 'n jaarlikse lisensie fool van R1, betaal vir elke sleutel werknemer en vervaardiger werknemer Die lisensie fool betaalbaar in terme van subregulasie (1) en (2) moet betaal word aan die Raad op die uitreiking van die lisensie en daarna voor 1 April van elke jaar Indien die lisensie fooi betaalbaar in terme van subregulasie (1) en (2) nie betaal word in ooreenstemming met sub regulasie (3) nie, moet die lisensiehouer 'n boete betaal op die bedrag van enige uitstaande lisensiegelde, teen 'n koers van agt persent van die lisensie fooi vir elke week of gedeelte van 'n week waarin die lisensie onbetaald is: Met dien verstande dat sodanige boete sal nie twee keer meer as die bedrag van die heffings ten opsigte waarvan die boete betaalbaar is nie sal wees: Verder, dat waar die Hoof Uitvoerende Beampte tevrede is dat die versuim aan die kant van die enige lisensiehouer, met betrekking tot die betaling van die heffing of gelde binne die voorgeskrewe tydperk, nie te wyte was aan of bedoel is om aanspreeklikheid te vermy of die betaling uit te stel van die bedrag wat verskuldig is, die Hoof Uitvoerende Beampte mag opdrag gee dat so 'n persoon in geheel of gedeeltelik vrygeskeld word van betaling van so 'n boete.".

28 28 No PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 7 AUGUST 2014 NOTICE - CHANGE OF TELEPHONE NUMBERS: GOVERNMENT PRINTING WORKS As the mandated government security printer, providing world class security products and services, Government Printing Works has adopted some of the highly innovative technologies to best serve its customers and stakeholders. In line with this task, Government Printing Works has implemented a new telephony system to ensure most effective communication and accessibility. As a result of this development, our telephone numbers will change with effect from 3 February 2014, starting with the Pretoria offices. The new numbers are as follows: Switchboard : /6002 Advertising /6206/6207/6208/6209/6210/6211/6212 Publications Enquiries Maps Debtors : /6053/6058 : /6065 : /6056/6064 Subscription : /6055/6057 SCM /6373/6218 Debtors /6242 Creditors /6274 Please consult our website at for more contact details. The numbers for our provincial offices in Polokwane, East London and Mmabatho will not change at this stage. Printed by and obtainable from the Government Printer, Bosman Street, Private Bag X85, Pretoria, Tel: (012) , , Also available at The Provincial Administration: Limpopo Province, Private Bag X9483, Office of the Premier, 26 Bodenstein Street, Pietersburg, Tel. (015) Gedruk deur en verkrygbaar by die Staatsdrukker, Bosmanstraat, Privaat Sak X85, Pretoria, Tel: (012) , , Ook verkrygbaar by Die Provinsiale Administrasie: Limpopo Provinsie, Privaat Sak X9483, Kantoor van die Premier, Bodensteinstraat 26, Pietersburg, Tel. (015)

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Vol. 594 Pretoria, 19 December Desember 2014 No. 38353 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 630 4 December Desember 2017 No. 41296 N.B. The Government Printing

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER 1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met ingang vanaf 1 Januarie 1998 om ondersoek in te stel na en besluite

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KWAZULU-NATAL PROVINCE REPUBLIC KWAZULU-NATAL PROVINSIE REPUBLIIEK OF VAN SOUTH ISIFUNDAZWE AFRICA SAKWAZULU-NATALI SUID-AFRIKA Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

PROPERTY VALUATION ACT WET OP EIENDOMSWAARDASIE

PROPERTY VALUATION ACT WET OP EIENDOMSWAARDASIE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA PROPERTY VALUATION ACT REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA WET OP EIENDOMSWAARDASIE No 17, 14 ACT To provide for the establishment, functions and powers of the Office of the Valuer-General;

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KWAZULU-NATAL PROVINCE REPUBLIC KWAZULU-NATAL PROVINSIE REPUBLIIEK OF VAN SOUTH ISIFUNDAZWE AFRICA SAKWAZULU-NATALI SUID-AFRIKA Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY

More information

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG R0,30 Wednesday I November 1989 WINDHOEK Woensdag I November

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary June 2017 SWARTLAND MUNICIPALITY CREDIT CONTROL AND DEBT COLLECTION BY-LAW Und

2 Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary June 2017 SWARTLAND MUNICIPALITY CREDIT CONTROL AND DEBT COLLECTION BY-LAW Und 7778 7778 Friday, 2 June 2017 Vrydag, 2 Junie 2017 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer CONTENTS (*Copies are obtainable at Room M21, Provincial Legislature

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant EXTRAORDINARY BUITENGEWONE THE UNION OF SOUTH AFRICA $taatsftoerant VAN DIE UNlit VAN SUID-AFRIKA VOL._ oxxvm.) PRICE Gd. CAPE TOWN, 1ST MAY, 1942. KAAPSTAD, 1 MEl 1942. PRYS 6d. [No. 8050. OFFICE OF THE

More information

Uittree-Annuïteitsplan. Planbeskrywing

Uittree-Annuïteitsplan. Planbeskrywing Uittree-Annuïteitsplan Planbeskrywing 'n Persoon wat uittree-annuïteitsvoordele wil ontvang, moet 'n lid van 'n uittreeannuïteitsfonds wees. Die uittree-annuïteitsfonds het 'n plan vir die lid om die voordele

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

qvit.*.. I I II PW.a.' ir.i4i IC t oos fin5trie It.t.orran ric,,, ..., . ; PRYS: S.A. 10c OORSEE 15c 19 MAY,19 MEI

qvit.*.. I I II PW.a.' ir.i4i IC t oos fin5trie It.t.orran ric,,, ..., . ; PRYS: S.A. 10c OORSEE 15c 19 MAY,19 MEI n Lic THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4 c:?1iig DIE PROVINSIE TRANSVAAL qvit* I I II PWa iri4i IC t II up ifittat ilt a3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICE: SA 10c OVERSEAS 15c tt*ori coo)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows:

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows: ANSWERS ANTWOORDE: STUDY UNIT / STUDIE EENHEID 5 Question 4 pg 136 / Vraag 4 bl 137 S can only succeed with the rei vindicatio if he can prove that X and Y in fact transferred ownership to him by means

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Vol. 573 Pretoria, 25 March Maart 2013 No. 36293 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible for

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

REËLS VAN DIE SENTRALE VOORSORGFONDS

REËLS VAN DIE SENTRALE VOORSORGFONDS REËLS VAN DIE SENTRALE VOORSORGFONDS Verwysingsnommers: Finansiële Diensteraad 12/8/22704 Suid-Afrikaanse Inkomstediens 18/20/4/024946 Die Fonds is op 1 Februarie 1989 gestig. Die Hersiene Reëls is op

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD)

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) SAAKNOMMER: C 185/99 IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) In die saak tussen: IMATU APPLIKANT EN KOMMISSIE VIR VERSOENING, BEMIDDELING EN ARBITRASIE RESPONDENTE U I T S P R A A K BASSON,

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

AIDS HEIRINE Prevention is the cure. We oil hawm he power to preftvent klldc EXTRAORDINARY BUITENGEWONE NORTHERN CAPE PROVINCE

AIDS HEIRINE Prevention is the cure. We oil hawm he power to preftvent klldc EXTRAORDINARY BUITENGEWONE NORTHERN CAPE PROVINCE NORTHERN CAPE PROVINCE PROFENSI YA KAPA-BOKONE NOORD-KAAP PROVINSIE IPHONDO LOMNTLA KOLONI EXTRAORDINARY BUITENGEWONE Provincial Gazette Kasete ya Profensi igazethi YePhondo Provinsiale Koerant Vol. 21

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

DIE HOËR TEGNOLOGIESE SKOOL. John Vorster RESOLUSIES VAN DIE ALGEMENE OUERVERGADERING

DIE HOËR TEGNOLOGIESE SKOOL. John Vorster RESOLUSIES VAN DIE ALGEMENE OUERVERGADERING DIE HOËR TEGNOLOGIESE SKOOL John Vorster RESOLUSIES VAN DIE ALGEMENE OUERVERGADERING 28 NOVEMBER 2017 INHOUD 1. BL EN DIE BEGROTING... 4 2. SKOOLFONDS... 4 3. VRYSTELLING VAN SKOOLFONDS... 5 3.1 Algehele

More information

GRONDWET VAN DIE DORMER SKAAPTELERSGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA

GRONDWET VAN DIE DORMER SKAAPTELERSGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA GRONDWET VAN DIE DORMER SKAAPTELERSGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA Hersien en goedgekeur op AJV 3 September 2014 D o r m e r G r o n d w e t S e p t e m b e r 2 0 1 4 B l a d s y - 2 - INHOUDSOPGAWE Woordomskrywings

More information

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE 21 Julie 2011 Bykomend tot vorige kommunikasie, is die direksies van die Sharemax gesindikeerde maatskappye ( Maatskappye ) onder direktiewe

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA) REINETTE DEE SOUSA JARDIM...Eerste Applikant

IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA) REINETTE DEE SOUSA JARDIM...Eerste Applikant SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK

More information

IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY)

IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY) Sekere persoonlike/private besonderhede van partye of getuies in die dokument is geredigeer in ooreenstemming met die wet en SAFLII se beleid. IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KwaZulu-Natal Province KwaZulu-Natal Provinsie Isifundazwe sakwazulu-natali Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

More information

Tariewe

Tariewe Tariewe 2019 014 001 7014 marula.bookings@wisurf.co.za www.marulaoase.co.za INLIGTING 2019 Met aanvaarding van kwotasie is daar n 50% nie-terugbetaalbare deposito betaalbaar. Bewys van betaling moet groot

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER~ENT GAZETTE STAATSKOERANT VAN DIE REPUBLIEKV AN SUID-AFRIKA Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer Price 20c Prys Overseas

More information

BROODBOOMVERENIGING VAN SUID-AFRIKA CYCAD SOCIETY OF SOUTH AFRICA 1. NAAM 1. NAME

BROODBOOMVERENIGING VAN SUID-AFRIKA   CYCAD SOCIETY OF SOUTH AFRICA   1. NAAM 1. NAME CYCAD SOCIETY OF SOUTH AFRICA www.cycadsociety.org BROODBOOMVERENIGING VAN SUID-AFRIKA www.cycadsociety.org 1. NAME The Society shall be known as the CYCAD SOCIETY OF SOUTH AFRICA, hereafter referred to

More information

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (GAUTENG DIVISION, PRETORIA)

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (GAUTENG DIVISION, PRETORIA) SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 THE UNION OF SOUTH AFRICA

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 THE UNION OF SOUTH AFRICA EXTRAORDINARY BUITENGEWONE ~o",ernment THE UNION OF SOUTH AFRICA Staa ts hoeran t VAN DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA filep*nd at tile Geoeral Post OOlee as a NewspapeJ'.) lgeregistreer by die Hoolposkaatoor

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA. (APPèLAFDELING)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA. (APPèLAFDELING) IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (APPèLAFDELING) In die saak tussen BLUE GRASS ESTATES (PTY) LIMITED EN 26 ANDER Appellante en DIE MINISTER VAN LANDBOU 1ste Respondent DIE SUIWELRAAD 2de Respondent

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

MODULE 2 ALLE RISIKO S. Toepaslike Eenheidstandaarde

MODULE 2 ALLE RISIKO S. Toepaslike Eenheidstandaarde MODULE ALLE RISIKO S Toepaslike Eenheidstandaarde 10011 Apply knowledge of personal all risk insurance 10118 Underwrite a standard risk in short term personal insurance 1011 Apply technical knowledge and

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 21 FEBRUARY 2017 No. 7734 21 FEBRUARIE 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 22 23 OCTOBER

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

20 Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary 7394

20 Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary 7394 20 Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary 7394 22 May 2015 SWARTLAND MUNICIPALITY BY-LAW RELATING TO CONTROL OF UNDERTAKINGS THAT SELL LIQUOR TO THE PUBLIC Under section 156 of

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu : LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE 150mm x 200mm ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE AVAILABILITY OF DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT AND ASSOCIATED SPECIALIST

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KwaZulu-Natal Province KwaZulu-Natal Provinsie Isifundazwe sakwazulu-natali Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf

Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf deur P C Payne BA, LLB Studentenommer: 20727755 Skripsie ingedien ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes

More information

i ffistiile licarrattt

i ffistiile licarrattt 1 11 \ i ffistiile licarrattt DE PROVNSE TRANSVAAL THE PROVNCE OF TRANSVAAL, 2 (As Ntiusbluil by die MO:amour Geregistreen 4 t t; ftil P " bilad / "aa/ ffirial 4azette (Registered at the Post Office as

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsandcrochet.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 11 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- : : ~ '' ~ l::t! ~~~ ~ ~~~: ~: ~ ~:,~::::i.:~':~:'!' ~ ~...,,.. ~ "'''"' "IJoo. --._.....-. -. - ~':"'' t---..~iie"'", L--c..--...IIIE"'":ll --=-.-.-. 1 n~.: ~-u 1 ll L--'L--.,.-----.-c.0-------1 v:.~...

More information

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320 KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 7320 20 OKTOBER 2015 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, TEENWOORDIG RAADSLEDE Rdh J Raats [DA] Speaker Rdl

More information

..- 41t" -." 'Tfrl. "'"trii4 I. vcp1) roa._ 25 AUGUSTUS 25 AUGUST' is. hierby. Deputy - Administrator of the Province Provinsie Transvaal.

..- 41t -. 'Tfrl. 'trii4 I. vcp1) roa._ 25 AUGUSTUS 25 AUGUST' is. hierby. Deputy - Administrator of the Province Provinsie Transvaal. r in h VEN 50 l i DE PROVNSTE TRANSVAAL 4t" " le THE PROVNCE 0 RANSVAAL t 4 ""trii4 JP if i5 icle iliftetai (4 a 3et te litoerant kf il vcp) Tfrl (As n Nousbtad by die Poskantoor Geregistreer) roa (Registered

More information