Die diskresie van 'n trustee van 'n inter vivos trust: wysiging en beperking S TACK

Size: px
Start display at page:

Download "Die diskresie van 'n trustee van 'n inter vivos trust: wysiging en beperking S TACK"

Transcription

1 Die diskresie van 'n trustee van 'n inter vivos trust: wysiging en beperking S TACK Mini-skripsie voorgelê ter gedeeltelike nakoming vir die graad Magister Legum in Boedelreg aan die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit Studieleier: Prof AL Stander Mei 2014

2 INHOUDSOPGAWE Lys van afkortings 1 1 Inleiding 2 2 Soorte trusts Die bewindtrust en die diskresionêre (ware) trust Bewindtrust Diskresionêre trust of ware trust Die diskresie van ʼn trustee Die inter vivos-trust en die testamentêre trust 9 3 Rol van die bewoording in ʼn trustakte Essensiële elemente vir ʼn geldige trust Interpretasie van trustakte volgens die kontrakte reg 16 4 Regte van begunstigdes Begunstigde se regte op trusteiendom Die eiendomstrust Bewindtrust Gevestigde regte Potensiële begunstigdes met ʼn spes Begunstigdes se regte teen die trustee Aanvaarding van trustvoordele 34 5 Wysigings aan ʼn inter vivos-trustakte Metodes van wysiging Wysigingsklousule vervat in trustakte Eensydige wysigings deur die oprigter Wysigingsooreenkoms Wysigings deur trustbegunstigdes Wysiging deur die hof Artikel 13 van die Trustwet 48 6 Potgieter and Another v Potgieter NO and Others Feite Hof a quo Hoogste Hof van Appèl Kritiek Voorstelle 59 i

3 7 Gevolgtrekking 60 Bibliografie 65 ii

4 Die diskresie van ʼn trustee van ʼn inter vivos-trust: wysiging en beperkings Opsomming Hierdie ondersoek fokus op die diskresionêre inter vivos-trust. Die ondersoek handel oor wat die diskresie van ʼn trustee behels en in watter omstandighede, indien enige, die hof die bevoegdheid het om die trustee se diskresie, soos vermeld in die trustakte van ʼn inter vivos-trust, te wysig. Ten einde hierdie probleem te hanteer, word daar ondersoek ingestel na die verskillende soorte trusts en meer spesifiek na die wyse waarop ʼn trust geklassifiseer word. ʼn Inter vivos-trust word geklassifiseer as ʼn kontrak ten behoewe van ʼn derde. Derhalwe word die kontrakteregreëls toegepas in die interpretasie en wysiging van n inter vivos-trust. Die oorsprong, doel en strekking van ʼn trustee se diskresie word ondersoek, sowel as die omstandighede waarin hierdie diskresie gewysig kan word. Die algemene reël is dat die hof geen diskresie het om ʼn trust te wysig nie. Daar is egter ʼn uitsondering op hierdie reël. Kragtens artikel 13 van die Wet op die Beheer oor Trustgoed 57 van 1988 het die hof die bevoegdheid om in sekere omstandighede die trustakte te kanselleer of te wysig. In Potgieter and Another v Potgieter NO and Others 2012 (1) SA 637 (HHA) beslis die hof dat die bevoegdheid wat deur artikel 13 verleen word, regters nie in staat stel om reg te skep deur die trustakte te wysig volgens hul subjektiewe mening oor wat billik en regverdig is nie. Die feite van die Potgieter-saak dien as probleemstelling vir hierdie ondersoek en lig die probleme en onregverdige gevolge van die streng toepassing van die kontrakteregreëls op ʼn trust, wanneer die hof nie die veranderende omstandighede van die oprigter in berekening bring nie, uit. Sleutelwoorde: artikel 13 van die Wet op die Beheer oor Trustgoed 57 van 1988, diskresie van trustee(s), inter vivos-trust, Potgieter and Another v Potgieter NO and Others 2012 (1) SA 637 (HHA), regte van trustbegunstigdes, trust, trustee(s), wysiging aan ʼn inter vivos-trust iii

5 iv

6 The discretion of a trustee of an inter vivos trust: amendments and limitations Abstract This study focuses on the discretionary inter vivos trust. It specifically investigates what the discretion of a trustee comprises and in which circumstances (if any) the court may amend the trustee s discretion as stipulated in the deed of trust. In order to make any meaningful conclusions, the different types of trusts, and more specific the way in which trusts are classified, needs to be researched. An inter vivos trust is classified as a contract for the sake of a third. Consequently contract law rules are applied in the interpretation and amendment of an inter vivos trust. The source, goal and tenor of a trustee s discretion, as well as the circumstances wherein this discretion may be amended, are investigated. The general rule is that courts have no discretion to amend a trust, but there is an exception to the rule. In accordance with article 13 of the Trust Property Control Act 57 of 1988 courts do have the power to amend or cancel the deed of trust in certain circumstances. In Potgieter and Another v Potgieter NO and Others 2012 (1) SA 637 (HHA) the court ruled that the power granted by article 13 does not enable judges to create law by amendment of the deed of trust according to their subjective interpretation of what is fair and just. The facts of the Potgieter case serve as problem statement for this study by focusing on the problems and unjust consequences of the strict application of contract law rules on a trust when the court does not take the changing circumstances of the trust founder into account. Keywords: article 13 of the Trust Property Control Act 57 of 1988, discretion of the trustee(s), inter vivos trust, Potgieter and Another v Potgieter NO and Others 2012 (1) SA 637 (HHA), rights of trust beneficiaries, trust, trustee(s), amendment to an inter vivos-trust v

7 LYS VAN AFKORTINGS THRHR Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg Trustwet Wet op Beheer van Trustgoed 57 van 1988 TRW Tydskrif vir regswetenskap TSAR Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse reg 1

8 1 Inleiding Inter vivos-trusts het met tyd ʼn gesogte boedelbeplanningsinstrument geword as gevolg van die buigsaamheid en aanwendingsmoontlikhede daarvan, sowel as die gunstige belastingkoers wat op die trust van toepassing was. 1 Die trustkonsep is geneem vanuit die Engelse reg 2 maar weens sekere Suid-Afrikaanse wetgewing en regspraak is die Suid- Afrikaanse trustreg mettertyd tot ʼn eiesoortige trustregstelsel omvorm. 3 Die inter vivos-trust is uiters gewild en ontstaan deur ʼn stipulatio alteri ʼn kontrak tussen die oprigter en trustees tot voordeel van ander persone of vir ʼn onpersoonlike doel. 4 Vir die oprigting van ʼn inter vivos-trust moet die oprigter ʼn trustakte opstel. Dit is algemeen bekend dat die mees effektiewe wyse om voordelige boedelbeplanning te bewerkstellig deur ʼn diskresionêre trust geskied. Bygevolg sal die oprigter in die trustakte die omvang van die diskresie, wat die trustees kan uitoefen, bepaal. Hierdie diskresie kan eng óf baie wyd geformuleer wees. Hoewel aanbeveel word dat daar altyd meer as een trustee in die trust moet wees, is daar omstandighede waar slegs een trustee die amp opneem, in hierdie ondersoek sal daar na ʼn trustee in die enkelvoud sowel as trustees in die meervoud verwys word. Die diskresie wat aan die trustees verleen word, behels onder andere die situasie of regsposisie rakende die begunstigdes en die verspreiding van trustkapitaal en -inkomste. Hoewel die trust ʼn baie effektiewe boedelbeplanningsinstrument is, ontstaan ʼn probleem wanneer die oprigter sterf en die trustees, wat gewoonlik ook begunstigdes is, met ʼn wye diskresie bemagtig word. Dit 1 Vorster Misbruik van die Besigheidstrust 1; Joubert Daar is tans sprake dat die Minister van Finansies belasting op trusts sal verhoog van 40% na 42% en dat trusts nie meer op die geleibuisbeginsel belas sal word nie, maar dat kapitaal- en inkomstewinste in die trust se hande belas sal word. Hierdie aanpassings is volgens die Minister van Finansies ʼn manier om die misbruik van trusts te voorkom. 2 Vorster Misbruik van die Besigheidstrust 3-4; Olivier, Strydom en Van den Berg Trustreg en Praktyk (1) 11; Olivier 1997 TSAR Cameron, De Waal en Wunsh Honoré s South African Law of Trusts 2; Vorster Misbruik van die Besigheidstrust 9. 4 Geach en Yeast Trusts Law and Practice 26. 2

9 gebeur dikwels dat die stigtingsdoel van die trust uit sig verloor word en die trustees die diskresie tot hul eie voordeel uitoefen. Die vraag ontstaan of die hof die bevoegdheid het om in sulke gevalle ʼn trustee se diskresie te beperk of te wysig. ʼn Voorbeeld wat die dilemma illustreer is die volgende: Gestel P (pa) rig ʼn diskresionêre familietrust op. Die trustboedel bestaan uit een bate naamlik ʼn vakansiehuis. Hierdie trustbate word gesamentlik deur P, B1 (broer 1) en B2 (broer 2) aangekoop en oorgedra aan die familietrust. Die doel van die trust is om die huidige kinders en toekomstige kleinkinders te bevoordeel. Die vakansiehuis word verhuur en die inkomste akkumuleer in die trustboedel. Gestipuleer in die trustakte is B1, B2 en P die trustees van die familietrust en beklee met ʼn baie wye diskresionêre bevoegdheid. P, tesame met sy vier kinders S1 (suster 1), S2 (suster 2), B1, B2 en hul kinders word as begunstigdes benoem. Met die verloop van tyd verander die situasie soos volg: P sterf. B1 besluit om uit die familietrust te tree en verkoop sy aandeel in die kapitaal van die trustbate aan B2. B2 se vrou word as medetrustee aangestel. Dié veranderinge bring mee dat B2 en sy vrou gevolglik ʼn wye diskresie het ten opsigte van die bestuur van die trust. Hulle gebruik hierdie diskresie tot volle voordeel van hul eie gesin. S1 se kind, X, maak aanspraak op ʼn voordeel uit die familietrust, omdat X volgens die trustakte onder die klas van begunstigdes val. Nie X of X se ouers het enige finansiële bydrae tot die trust gemaak nie. X doen aansoek by die hof om die diskresie van die trustee te wysig. Die vraagstuk ter sake handel vervolgens oor wat die diskresie van ʼn trustee behels en in watter omstandighede, indien enigsins moontlik, die hof die bevoegdheid het om die diskresie soos dit in die trustakte van ʼn inter vivos-trust omskryf is, te wysig. Artikel 13 van die Wet op die Beheer oor Trustgoed 57 van bepaal dat die hof wel die bevoegdheid het om in sekere omstandighede die trustakte te kanselleer of te wysig. In teenstelling met laasgenoemde beginsel het die hof in Potgieter 5 Hierna die Trustwet. 3

10 and Another v Potgieter NO and Others 2012 (1) SA 637 (HHA) 6 gemeld dat die bevoegdheid wat deur artikel 13 verleen word regters nie in staat stel om reg te skep deur die trustakte te wysig volgens hul subjektiewe mening oor wat billik en regverdig is nie. Die onduidelikheid wat hierdeur ontstaan, laat ruimte vir dringende verdere ondersoek. Derhalwe sal daar in hoofstuk 2 ʼn ontleding van en ʼn onderskeid tussen die verskillende soorte trusts getref word. Die rol van die bewoording in ʼn trustakte word in hoofstuk 3 ondersoek. In hoofstuk 4 word die regte van die begunstigdes verduidelik, waarna die moontlike wyses waarop ʼn inter vivos-trust gewysig kan word in hoofstuk 5 geïnterpreteer word. In hoofstuk 6 word die Potgieter-saak krities ontleed. Hoofstuk 7 is die slothoofstuk waarin gevolgtrekkings weergee word. 2 Soorte Trusts Die klassifikasie van trusts kan verwarrend wees omdat die meeste skrywers hul eie unieke klassifikasie van trusts het. Du Toit 7 klassifiseer trusts volgens hul oorsprong en doel. Hierteenoor deel Abrie 8 trusts in onder eiendoms- of bewindstrust, n mortis causa- of n inter vivos-trust, n privaattrust, n trust met n onpersoonlike doel of n besigheidstrust. Van der Westhuizen 9 gebruik die spesifieke doelwit vir die klassifisering van ʼn trust. Honoré is van mening dat die aanwendingsmoontlikhede van n trust deurslaggewend is tydens die klassifikasie van ʼn trust. 10 Sommige skrywers se klassifikasies is duidelik meer omvangryk as ander. Voster 11 meen dat Olivier se klassifikasie van trusts die mees akkurate en aanvaarbare klassifikasie is. Dit is ook my mening. Olivier 12 verklaar dat die 6 Hierna die Potgieter-saak. 7 Du Toit SA Trust Law Abrie ea Boedels Pace en Van der Westhuizen Wills and Trusts Geach is van mening dat om ʼn trust te klassifiseer volgens sy aanwendingsmoontlikhede té simplisties is en volgens hom hang die klassifikasie van verskeie faktore af. 11 Vorster Misbruik van die Besigheidstrust trust 19. Voster meen trusts word geklassifiseer volgens die wyse waarop die trust ontstaan, tweedens die diskresie 4

11 klassifikasie van ʼn trust bepaal word deur die manier waarop die trust tot stand gekom het, die doel van die trust, 13 die magte of diskresie aan die trustees verleen en die vestiging van regte in begunstigdes of trustees. Aan die hand van hierdie faktore kan ʼn trust geklassifiseer word as ʼn inter vivostrust of ʼn testamentêre trust, ʼn bewindtrust of ʼn (ware) diskresionêre trust. Vervolgens is ʼn kort uiteensitting van hierdie verskillende soorte trusts. 2.1 Die bewindtrust en die diskresionêre (ware) trust Bewindtrust ʼn Bewindtrust veronderstel ʼn trust in die wye sin. ʼn Trust in die wye sin hou in dat ʼn trust ontstaan wanneer ʼn trustee slegs eiendom namens ʼn ander persoon, groep of vir ʼn onpersoonlike doel administreer of beheer. 14 Du Toit 15 verduidelik die begrippe trust in die wye sin en trust in die eng sin soos volg: trusts in the wide sense is a somewhat generic term which refers to any legal arrangement in terms of which a functionary controls and administers property on behalf of another or in pursuance of an impersonal object. Trust in the narrow sense refers to the trust as a legal institution. ʼn Bewindtrust 16 kan met ander woorde omskryf word as ʼn ooreenkoms waardeur trusteiendom tot voordeel van ʼn begunstigde, wat reeds ʼn gevestigde reg in die trusteiendom het, geadministreer word. Geen oordrag van eiendom vind plaas nie. Eiendomsreg is reeds in die benoemde begunstigdes van die trust gevestig. Die trustee tree slegs op as die wat deur die trustee uitgeoefen word, derdens die vesting van regte op trustgoed in óf die trustee óf die begunstigdes en laastens die doel waarvoor die trust deur die oprigter opgerig word. 12 Olivier, Strydom en Van den Berg Trustreg en Praktyk 1 (3,4). 13 Sien ook Du Toit SA Trusts Law 163, Vorster Misbruik van die Besigheidstrust Cameron, De Waal en Wunsh Honoré s South African Law of Trusts Du Toit SA Trust law 2. Sien ook Vorster Misbruik van die Besigheidstrust 17; Roos 1990 THRHR Die woord bewind indien vertaal vanaf Nederlands beteken regeer. 5

12 administrateur of beheerder van die trustbates. 17 Die trustbates maak nie deel uit van die trustee se persoonlike boedel nie. 18 By ʼn bewindtrust is dit in die praktyk redelik algemeen om ʼn direkte bemaking aan ʼn begunstigde te maak wat onderhewig is aan ʼn bepaalde voorwaarde. 19 Daarom beskou sommige skrywers hierdie trust nie as ʼn ware trust nie Diskresionêre trust of ware trust Die (ware) diskresionêre trust val onder die streng interpretasie van ʼn trust, naamlik die trust in die eng sin. 20 Die streng interpretasie van ʼn trust veronderstel dat ʼn trust bestaan wanneer die oprigter van ʼn trust eiendomsreg aan ʼn trustee in sy amptelike hoedanigheid oorhandig ten einde die trustee in staat te stel om die eiendom te administreer tot voordeel van begunstigdes of ʼn onpersoonlike doel. 21 ʼn Ware trust is met ander woorde ʼn trust waar die trustee in sy amptelike hoedanigheid die eienaar van die trustbates word. Olivier 22 definieer ʼn diskresionêre trust soos volg: A discretionary trust is a particular form of private trust with the peculiar attribute that the trust income and/or capital will be distributed in accordance with the discretionary powers of the trustees or the beneficiaries. Dit blyk hieruit dat ʼn trustee in ʼn diskresionêre trust die bevoegdheid het om besluite te neem rakende begunstigdes binne die raamwerk van die 17 Olivier, Strydom en Van den Berg Trustreg en Praktyk (5) Stander 1999 TRW Volgens Olivier is ʼn voorbeeld van ʼn bewindtrust waar die oprigter aan sy kinders eiendom bemaak onderhewig aan die voorwaarde dat indien die begunstigdes nog nie die ouderdom van 25 jaar bereik het nie, die voordeel in trust gehou moet word tot en met hul meerderjarigwording (Olivier, Strydom en Van den Berg Trustreg en Praktyk (5) 14). 20 Honoré omskryf die eng interpretasie van ʼn trust soos volg: A trust in the narrow sense creates a fiduciary obligation and is a specific instance of the genus trust in the wide sense. Its special feature is that the trustee or administrator does not act in private capacity, but hold an office (Cameron, De Waal en Wunsh Honoré s South African Law of Trusts 4). 21 Cameron, De Waal en Wunsh Honoré s South African Law of Trusts Olivier, Strydom en Van den Berg Trustreg en Praktyk (5) 6. Sien ook Strydom Trust begunstigdes ; Vorster Misbruik van die Besigheidstrust 27. 6

13 trustakte. Die oprigter gee dus aan die trustee ʼn bepaalde mag of diskresie wat die trustee kan uitoefen en dit word in die trustakte gestipuleer. 23 Die doel van ʼn trust kan wees om ʼn bepaalde persoon óf ʼn klas persone óf ʼn onpersoonlike doel te bevoordeel. 24 In ʼn ware trust is dit die verantwoordelikheid of plig van die trustees om met die diskresie aan hul verleen inkomstebegunstigdes en kapitaalbegunstigdes uit ʼn aangeduide groep of klas persone te verkies. Een van ʼn (ware) diskresionêre trust se aanloklikste eienskappe is juis dat die vestiging van regte in ʼn begunstigde uitgestel word tot die trustees hul diskresie tot voordeel van ʼn begunstigde uitgeoefen en die begunstigde die voordeel aanvaar het. Die begunstigdes van die trust het nie direk ʼn afdwingbare reg nie, maar ʼn spes 25 om in die trusteiendom te deel. 26 Vir verdere duidelikheid van wat ʼn diskresionêre trust is, is dit insiggewend om te kyk wat geklassifiseer word as ʼn nie-diskresionêre trust. Laasgenoemde is ʼn trust waarvan daar in die trustakte ʼn direkte bemaking aan ʼn bepaalde begunstigde of doel gemaak word. Die begunstigde word gevolglik beklee met ʼn gevestigde reg in trusteiendom en kan aanspraak maak op die voordeel. 27 Vestiging is nie uitgestel nie, maar trustees kan steeds slegs sekere diskresionêre magte uitoefen. 28 ʼn Diskresie wat nie die vestiging van regte in begunstigdes uitstel nie, is die diskresie rakende die omvang, tyd en wyse van uitbetaling. In ʼn bewindtrust beskik die begunstigde oor eiendomsreg op die trustbates. Die eiendomsreg is, net soos by ʼn nie-diskresionêre trust, dadelik van toepassing op die begunstigde vanaf die datum van oprigting van die inter vivos-trust. Dit is my submissie dat daar nie ʼn verskil tussen ʼn nie-diskresionêre trust en ʼn bewindtrust is nie. Die trustee se diskresie word vervolgens bespreek. 2.2 Die diskresie van ʼn trustee 23 Olivier, Strydom en Van den Berg Trustreg en Praktyk (5) Cameron, De Waal en Wunsh Honoré s South African Law of Trusts n Hoop. 26 Cameron, De Waal en Wunsh 2007 Honoré s South African Law of Trusts Stander 1999 TRW Soos verduidelik hieronder. 7

14 Die doel van ʼn (ware) diskresionêre trust is om die vestiging van regte in begunstigdes uit te stel en sodoende trusteiendom te beskerm. 29 Hierdie doel word bewerkstellig deur aan trustees ʼn sekere diskresie te gee. Diskresie is die bevoegdheid wat kragtens die trustakte aan die trustees verleen word om voordele uit die trust aan begunstigdes toe te wys. Soos aangedui, word die begunstigdes in die trustakte aangewys as ʼn bepaalde groep of klas persone waaruit die trustee begunstigdes mag aanwys. Die groep of klas persone het slegs ʼn spes om uit die trusteiendom bevoordeel te word. In die tyd vóór die trustees hul diskresie uitoefen, vestig daar geen regte in die begunstigdes nie. Slegs wanneer die trustees hul diskresie tot voordeel van ʼn begunstigde uitoefen en die begunstigde die voordeel aanvaar, sal regte op daardie oomblik in daardie begunstigde vestig. Die trustees se diskresie kan verband hou met vyf gevalle of vrae, naamlik: 1) wie uit ʼn bepaalde groep as inkomste- of kapitaalbegunstigdes benoem word 30 ; 2) die wyse waarop die uitbetaling geskied; 3) die tyd waarop uitbetaling geskied; 4) die omvang van die uitbetaalde bedrag; en laastens 5) die bevoegdheid om ʼn voordeel terug te hou. Daar moet egter gelet word dat vestiging van regte in begunstigdes nie in al vyf hierdie gevalle uitgestel sal word nie. Slegs wanneer die uitgeoefende diskresie verband hou met die vraag van wie 31 as begunstigdes benoem word of die mag om voordeel terug te hou, 32 sal daar aanvaar word dat die trust diskresionêr is. 33 ʼn Kombinasie van die twee gevalle of ʼn kombinasie met een van die ander drie gevalle stel vestiging van regte uit. Dus hang die begunstigde se regte in die trusteiendom af van die aard van die diskresie verleen aan die trustees. 34 Die oprigter het met ander woorde die bedoeling om vestiging uit te stel en tot die trustee sy diskresie tot voordeel van die begunstigde 29 Teen die begunstigde/s se krediteure, insolvensie, ens. 30 Braun v Blann & Botha NNO 1984 (2) SA 850 (A). 31 Die identiteit van die trustbegunstigde. 32 Die terughou -vraag is waar die trustee besluit om n voordeel nie uit te betaal nie maar om eerder die geld terug te hou ten einde die bedrag te vergroot vir n volgende uitbetaling. 33 Stern and Ruskin NO v Appleson 1952 (3) SA 800 (W) 805. In die saak beslis die hof dat ʼn begunstigde nie n spes ontvang alvorens die trustee nie sy diskresie uitgeoefen het nie. 34 Stander 1999 TRW

15 uitoefen het, vestig die regte in die trustee in amptelike hoedanigheid vir doeleindes van die administrasie daarvan. 35 Voordat ʼn trustee sy diskresie uitoefen, is dit nie seker dat uitbetaling sal geskied of aan wie nie en dus het ʼn trustbegunstigde slegs ʼn spes. 36 Die spes vorm nie ʼn bate in die begunstigde se boedel met sy dood of sekwestrasie nie. 37 Die diskresionêre trust kan ʼn inter vivos- of testamentêre trust wees. 2.3 Die inter vivos-trust en die testamentêre trust Die inter vivos en testamentêre trusts hou verband met die manier waarop die trust tot stand gebring word. Die inter vivos trust sowel as die testamentêre trust word tydens die lewe van die oprigter opgerig. Die verskil is geleë in die ontstaansbron en die tydstip van totstandkoming van die trust. Die inter vivos-trust word opgerig deur middel van ʼn kontrak tussen die oprigter en ʼn trustee en kom tot stand in die leeftyd van die oprigter. Dit staan ook as ʼn lewende trust bekend en is, soos reeds genoem, gegrond op ʼn stipulatio alteri. 38 Die inter vivos-trust is met ander woorde ʼn trust opgerig deur ʼn kontrak, wat bepalings tot die voordeel van ʼn begunstigde, of vir ʼn onpersoonlike doel, bevat. 39 Hierdie begunstigdes verwerf geen regte in die trustbates nie. Die begunstigdes het slegs ʼn spes of hoop op ʼn reg op die trustbates. Slegs wanneer die begunstigde die voordelige bepalings in die trust aanvaar en die trustee (in ʼn diskresionêre trust) sy diskresie tot voordeel van die begunstigde uitgeoefen het, verwerf ʼn gevestigde reg in die in die trust. 40 Die kontraktuele aard van ʼn inter vivos-trust bring mee dat die trust herroep of gewysig kan word, net soos in 35 Stander 1999 TRW Hoop. 37 Stander 1999 TRW Stipulatio alteri: kontrak ten behoewe van n derde. 39 CIR v Estate Crewe 1943 AD 656 waar die hof tot die konklusie kom dat n inter vivos-trust tot stand kom waar n kontrak tussen die oprigter en trustee ten behoewe van begunstigdes of ʼn derde gesluit word. 40 Dit is belangrik om hierdie twee stadiums van mekaar te onderskei. Die aanvaarding van die voordelige bepalings maak n begunstigde deel van die trustkonstruksie, die begunstigde verkry dan n spes wat omgesit word in n gevestigde reg, sodra die trustee sy diskresie in guns van die begunstigde uitoefen. 9

16 die geval van enige ander kontrak. 41 Dit is egter belangrik om daarop te let dat, met die aanvaarding van ʼn voordeel, die begunstigde deel word van die kontrak tussen die oprigter en die trustees. 42 Die begunstigde word met aanvaarding ʼn kontrakterende party wie se toestemming derhalwe verkry moet word vir enige wysigings aan die trustakte gemaak deur die trustees en oprigter. 43 ʼn Testamentêre trust word vervat in die oprigter se finale testament en verwys na ʼn trust wat in werking tree met die dood van die oprigter. Dit word ook ʼn mortis causa-trust genoem. 44 Aanvanklik het howe die beginsel vervat in Estate Kemp v McDonald s Trustee 45 aanvaar as die regsposisie ten opsigte van die grondslag van ʼn mortis causa-trust. Die beginsel het bepaal dat ʼn testamentêre trust gelykgestel word aan ʼn fideicommissum purum. In Braun v Blann and Botha 46 het die hof egter hierdie argument finaal verwerp en die standpunt ingeneem dat ʼn testamentêre trust eerder gebaseer is op die testateur (oprigter) se testateurvryheid en wense wat die basis van ʼn testamentêre trust vorm. ʼn Testamentêre trust kan dus omskryf word as sui generis. 47 Dit is my submissie dat ʼn kombinasie van faktore oorweeg moet word wanneer ʼn trust geklassifiseer word. Olivier is in ooreenstemming hiermee soos in die voorafgaande gedeeltes uiteengesit is. 48 Na my mening is dit aanvaarbaar dat die ontstaansbron as beginpunt vir die klassifikasie dien 41 Cameron, De Waal en Wunsh Honoré s South African Law of Trusts 34. Vorster Misbruik van die Besigheidstrust Crookes v Watson 1956 (1) SA 277 (A). 43 Cameron, De Waal en Wunsh Honoré s South African Law of Trusts Daar is skrywers wat van mening is dat n mortis causa-trust kontraktueel kan bestaan en slegs in werking tree met die dood van die eienaar. Die bemaking word dus kontraktueel gemaak en nie testamentêr nie, al tree dit slegs in werking met die dood van die eienaar (King Law and Estate Planning 16). Die meerderheid meen egter dat ʼn mortis causa-trust of testamentêre trust dieselfde instrument is en tydens die lewe van die oprigter by wyse van ʼn testament opgerig word. Die trust tree eers in werking met die dood van die testateur (Vorster Misbruik van die Besigheidstrust 21). 45 Estate Kemp v McDonald s Trustee 1915 AD Braun v Blann and Botha 1984 (2) SA 850 (A). 47 King Sien p

17 en kan dit testamentêr óf kontraktueel 49 van aard wees. Daarna moet die inhoud van die trustdokument as die tweede stap oorweeg word. Uit die inhoud sal die oprigter se bedoeling of oogmerk vir die oprigting van die trust blyk. Anders gestel: die inhoud sal op die aanwendingsmoontlikheid dui. Die bewoording van die trustakte sal verder ook aandui wanneer regte in begunstigdes vestig en óf trustees beklee word met ʼn diskresie wat vestiging van regte in begunstigdes uitstel. Dít sal bepaal of die trust ʼn bewindstrust of ware, diskresionêre trust is. 3 Rol van die bewoording in ʼn trustakte Trust dokument word in die Trustwet gedefinieer as: 50 n Skriftelike ooreenkoms of n testamentêre geskrif of n hofbevel waarvolgens n trust tot stand gebring is. Hierdie trustakte is van kardinale belang omdat dit dien as ʼn handleiding waarvolgens ʼn trust geadministreer moet word. Die trustakte word as die stigtingstatuut van die trust geag. Sonder ʼn trustakte kan daar dus geen trust ontstaan nie. 51 Dit gee duidelikheid oor die begunstigdes, trustees, vestiging (al dan nie) van bates, diskresie en belangrike administratiewe bepalings van die trust. Die inhoud van die trustakte bevat die essensiële elemente wat nodig is vir die vorming van ʼn geldige trust. 52 Indien hierdie essensiële elemente nie in die trustakte verskyn nie, sal die trust in die oë van die reg ongeldig wees. As gevolg van hierdie rede word die essensiële elemente vir ʼn geldige trust kortliks bespreek. 3.1 Essensiële elemente vir ʼn geldige trust 49 Inter vivos-trust. 50 A1 van die Trustwet. Sien ook Geach Trusts 37; Honoré en Cameron Trusts Cameron, De Waal en Wunsh Honoré s South African Law of Trusts Vorster Misbruik van die Besigheidstrust 13. Sien ook Honoré en Cameron Trusts 12; Olivier, Strydom en Van den Berg Trustreg en Praktyk (2) 11-14; Van der Linde 2007 De Jure 434; King

18 Vir ʼn trust om geldig te wees, moet die oprigter van die trust die bedoeling hê om ʼn trust te stig. 53 Dit is die heel eerste vereiste en hierdie bedoeling om ʼn trust te stig moet duidelik in die trustakte verwoord word. Die blote verwysing na die woorde trust en trustee kan wel ʼn aanduiding wees dat die oprigter die bedoeling gehad het om ʼn trust op te rig. Hierdie woorde bied egter nie afdoende bewys van die nodige bedoeling nie en daarom is ʼn duideliker aanduiding nodig. Die bedoeling van die oprigter moet op ʼn regsgeldige manier uitgedruk word en ʼn bindende verpligting ten opsigte van die trustees skep. Honoré 54 is van mening dat só ʼn regsgeldige verpligting op een van twee maniere uitgedruk kan word: The obligation here envisaged is either (i) the obligation resting on the trustee to administer the property for the trust object, or (ii) the obligation resting on the founder or on another to take necessary steps to ensure that the property is administered by a trustee... Either obligation will suffice for the existence of a valid trust... In the absence of a juristic act that imposes an obligation of the appropriate sort, no trust is created and the purported disposition has no legal effect. Die oprigter moet dus verpligtinge in die trustakte skep wat een of meer partye daartoe verbind om die trust te administreer. Sodoende sal die bedoeling van die oprigter om ʼn trust op te rig afgelei word en dus aan die eerste vereiste van ʼn geldige trust voldoen word. Die tweede vereiste is dat die trustees en die trustbegunstigdes duidelik omskryf of beskryf moet word. Uit die trustakte moet verkieslik meer as een trustee duidelik identifiseerbaar wees. 55 Die oprigter moet beheer van 53 Geach voer aan dat the intention to create a trust must therefore be present because a trust imposes a burden on the trust property, and freedom from burdens is presumed (Geach Trusts 39). Sien ook Olivier, Strydom en Van den Berg Trustreg en Praktyk (2) 11; Honoré en Cameron Trusts 137; Vorster Misbruik van die Besigheidstrust Honoré en Cameron Trusts Honoré en Cameron Trusts 6. Daar bestaan drie moontlikhede: Die oprigter kan die enigste begunstigde wees indien daar een of meer ander trustees is. Die oprigter kan die enigste trustee wees mits daar een of meer ander begunstigdes is, óf die oprigter kan een van twee of meer trustees wees en een van twee of meer begunstigdes. Daar is verskeie argumente oor watter van die opsies regsgeldig is. Honoré voer aan dat die oprigter nie ook die enigste trustee kan wees as hy een van die begunstigdes is nie. Du Toit en Stander voer aan dat die oprigter wel die enigste trustee mag wees, maar dan nie die enigste begunstigde nie (Du Toit SA Trust Law 5; Stander 2008 Piercing the Veneer of Trusts 166; Lucas Trustee v 12

19 die trust aan die trustees oorgee. Die trustees moet vervolgens onder ʼn regsverpligting 56 verkeer en die trustbates ten behoewe van die begunstigdes bestuur. Die trustees moet die trustdoel verwesenlik deur hul gestipuleerde verpligtinge binne die raamwerk van die trustakte uit te voer. 57 Die trustees se diskresie strek net so ver soos die trustakte daarvoor voorsiening maak. Geen geïmpliseerde diskresie word aan trustees verleen wanneer dit by die administrasie van die trust kom nie. 58 Olivier 59 omskryf trustees se plig soos volg: Since the trust instrument is regarded as the constitution containing the provisions to which the trustees should adhere, it is obvious that his first duty is to obtain the original instrument and acquaint himself with its contents. Die inhoud van die trustakte is derhalwe van groot belang vir die trustees, aangesien die inhoud en interpretasie van die trustakte bepaal hoe die trustees die trust bestuur en administreer. Trustbegunstigdes is wesenlik belangrik omdat begunstigdes die skeppingsrede vir die trust is. 60 Sonder begunstigdes is daar geen geldige Ismail and Amod 1905 TS (239). Beide argumenteer dat oordrag van trustbates plaasvind vanaf die oprigter na homself, maar in ʼn ander hoedanigheid nl. in sy hoedanigheid as trustee van die trust. In die lig van hierdie onsekerheid is my aanbeveling dat die oprigter n trustee kan wees maar nie die enigste trustee nie. Dit is tans die veiligste opsie en los ook die probleem van sekere skrywers op dat daar ʼn oordrag van trustbates van die oprigter na ʼn ander, die trustee, moet wees en dat die oprigter dit nie aan homself kan oordra nie. Die probleem met ʼn enigste trustee is dat indien die enigste trustee sterf, die trust gelaat word sonder ʼn trustee om die trust te bestuur. Dit veroorsaak verder die gevaar dat die oprigter nie beheer van die trust oorgee nie en steeds te veel mag in die trust behou, wat die geldigheid van die trust kan bedreig. Waar die oprigter die enigste begunstigde ook is, sal die trust ongeldig wees, omdat die trust dan funksioneer as die oprigter se alter ego en daar nie voldoende mag aan trustees oorhandig is nie (Land and Agricultural Bank of South Africa v Parker 2004 (4) SA 261 (HHA). ʼn Trustee mag wel ʼn begunstigde wees, maar nie die enigste begunstigde nie (Honoré en Cameron Trusts 11). 56 A1 van die Trustwet definieer n trustee as n persoon wat as trustee optree uit hoofde van magtiging kragtens a 6 of iemand wie se aanstelling as trustee by die inwerkingtreding van die Trustwet reeds van krag was. 57 Olivier, Strydom en Van den Berg Trustreg en Praktyk (2) 13-14; Honoré and Cameron Olivier, Strydom en Van den Berg Trustreg en Praktyk (3) 44-45; Honoré and Cameron Olivier, Strydom en Van den Berg Trustreg en Praktyk (3) Olivier, Strydom en Van den Berg Trustreg en Praktyk (2) 15; Honoré and Cameron

20 trust nie. Die oprigter identifiseer trustbegunstigdes wat uit die trustfondse bevoordeel kan word. Die omskrywing van trust in die Trustwet beskryf begunstigdes as benoemde óf identifiseerbare begunstigdes. Benoemde begunstigdes is daardie persone wie se name in die trustakte aangehaal word. 61 Identifiseerbare begunstigdes is begunstigdes wat uit ʼn goed omskryfde groep persone deur die trustees gekies kan word. 62 Daar is twee tipes begunstigdes, naamlik inkomstebegunstigdes en kapitaalbegunstigdes. Begunstigdes kan ook as beide tipes in die trustakte aangewys word. 63 Wanneer ʼn diskresionêre trust omskryf word, moet die groep persone of klas duidelik omskryf word. Indien die groep waaruit die trustee sy diskresie kan uitoefen te wyd is en daar onduidelikheid heers rakende die bedoeling van die trustoprigter, sal die bepaling ongeldig wees. Dit is so omdat die begunstigdes dan nie met sekerheid vasstelbaar is nie hulle is nie benoem of identifiseerbaar nie. Die bepaling is gevolglik van geen krag nie. 64 Daar kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat solank as wat die aangewysde begunstigdes duidelik omskryf is en met redelike sekerheid geïdentifiseer kan word, trustees met ʼn wye diskresie beklee kan word. Die derde vereiste is dat die trustbates in die trustakte duidelik omskryf moet word. Die Trustwet gee ʼn omskrywing van wat trustgoed of goed is. 65 Dit kom daarop neer dat trusteiendom redelik en met duidelikheid vasstelbaar moet wees. 66 Daar moet ʼn oordrag van eiendomsreg plaasvind 61 Olivier, Strydom en Van den Berg Trustreg en Praktyk (2) Braunn v Blann and Botha 1984 (2) SA 850 (A) het beslis dat to recognize the validity of conferring our common law powers of appointment onto trustees to select income and/or capital beneficiaries from designated group of persons would be a salutary development of our law of trust and would not be in conflict with the principles of our law. Sien ook Olivier, Strydom en Van den Berg Trustreg en Praktyk (5) Vorster Misbruik van die Besigheidstrust Ex parte Estate Kemp 1940 WLD dien as n voorbeeld. Hier het die oprigter in die trustakte bepaal dat sy vriende begunstigdes sal wees. Wie die oprigter se vriende was, kan nie met sekerheid vasgestel word nie en bygevolg is die omskrywing ongeldig. Die bepaling my kinders sal egter slaag omdat die kinders van n oprigter vasstelbaar is. 65 A1 van die Trustwet omskryf trustgoed as roerende goed of onroerende goed en ook enige spes op goed, wat deur ʼn trustee ooreenkomstig die voorskrifte van die trustdokument geadministreer of oor beskik moet word. 66 Vorster Misbruik van die Besigheidstrust 13; Van der Linde 2007 De Jure 434, Strydom Trustbegunstigdes

21 vanaf die oprigter na die trustees in hul amptelike hoedanigheid. 67 Die oprigter moet dus beheer oor die trustbates afstaan. Geach 68 som die regsposisie soos volg op: In the absence of a juristic act (no) trust is created and the purported disposition has no legal effect. Indien die trustbates swak of onduidelik omskryf word, kan dit tot gevolg hê dat die trustbates geag word as die eiendom van die trustee in sy persoonlike hoedanigheid. Enige onduidelikhede oor wie die eienaar van die bates is, kan weer eens die ongeldigheid van die trust tot gevolg hê. 69 In die vierde plek is dit belangrik dat die trustdoel regmatig 70 moet wees en duidelik omskryf word. Trustees moet in die uitoefening van hul pligte gelei word deur die gestipuleerde trustdoel ten einde aan te sluit by die hoofdoel van ʼn trust naamlik om trustbates aan te wend tot die voordeel van ʼn bepaalde persoon of bepaalbare persone óf ʼn onpersoonlike doel. Die afwesigheid van so ʼn trustdoel het ook tot gevolg dat die trust ongeldig sal wees. 71 Havenga 72 verduidelik die feit dat die trust ʼn regmatige doel moet hê deur te meld dat die trust se doel nie teen ʼn besondere regsreël, die goeie sedes of die openbare belang mag indruis nie. Daar mag geen 67 Daarom meen sommige skrywers dat die oprigter ook die enigste trustee kan wees (solank hy nie dan ook die enigste begunstigde is nie) want die oordrag vind plaas na die trustee in amptelike hoedanigheid (Stander 2008 Piercing the Veneer of Trusts 166). Dié siening elimineer die kritiek dat die oprigter nie sy eie bates na homself as trustee kan oordra nie. 68 Geach Trusts 42. Sien verder Deedat v The Master SA 377 (A); Pace en Van der Westhuizen Wills and Trusts 36(5); Olivier, Strydom en Van den Berg Trustreg en Praktyk (2) Geach Trusts 42. Die eerste donasie deur die oprigter aan die trustees moet in die trustakte gestipuleer word. 70 Honoré en Cameron Trusts 113; Pace en Van der Westhuizen Wills and Trusts 36(7); Geach Trusts 42; Kevin 2004 De Rebus 39. Hierdie skrywers is van mening dat regmatigheid ʼn essensiële vereiste is wat vanselfsprekend aanvaar word. Sien ook Vorster Misbruik van die Besigheidstrust Vorster Misbruik van die Besigheidstrust Sien ook Pace en Van der Westhuizen Wills and Trusts 36(7); Honoré en Cameron 2007 Trusts Havenga ea Kommersiële Reg 462. Sien ook Peterson v Claassen 2006 (5) SA (K) (A) trust is void if it were created for an unlawful purpose.. 15

22 diskriminerende bepalings of bewoording in die trustakte wees nie en enige diskriminerende bepalings sal onafdwingbaar wees. 73 ʼn Goed bewoorde wysigingsklousule in die trustakte speel ʼn belangrike rol in probleemoplossing en voorkoming van probleme. 74 Wanneer dit kom by die interpretasie van die trustaktes word die reëls van die kontraktereg, soos van toepassing op geskrewe kontrakte, toegepas. 75 In CIR v Estate Crewe 76 maak regter Watermeyer die volgende stelling met betrekking tot die toepassing van die kontrakteregreëls op trusts: There is no reason why the problems presented by trusts in our law should not be solved by the application of the principles of our law of contracts. Regter Watermeyer is van mening dat probleme rakende die interpretasie van trusts, soos byvoorbeeld met watter regte begunstigdes beklee word, die magte verleen aan trustees, onder andere, opgelos kan word deur die kontrakteregreëls van interpretasie ten opsigte van die kontrakte toe te pas. 3.2 Interpretasie van trustakte volgens kontraktereg Die uitleg van kontrakte is van groot praktiese belang omdat ernstige kontraktuele geskille kan ontstaan weens die bepalings in die kontrak of, soos in hierdie geval, die trustakte. In die Suid-Afrikaanse reg het daar oor die jare heen geykte beginsels ontwikkel om kontrakte te interpreteer en die bedoeling van die kontrakterende partye vas te stel Minister of Education v Syfrets Trust Ltd BCLR 1214 CC. Hier het die hof beslis dat bepalings wat voorskryf dat slegs studente van Europese afkoms (blankes) geregtig was op trustbeurse, diskriminerend en daarom ongeldig was en uit die trustakte gehaal moet word. 74 Olivier, Strydom en Van den Berg Trustreg en Praktyk (9) Sea Plant Products Ltd v Watt SA 711 (C) Sien ook Honoré en Cameron Trusts 35, CIR v Estate Crewe 1943 AD Sien ook Honoré en Cameron 2007 Trusts 35, Du Plessis et al 2008 Kontraktereg

23 Die primêre reël wat in Suid-Afrikaanse howe toegepas word, is dat daar altyd ten opsigte van enige kontrak (en dus ook ten opsigte van die trustakte) uiting gegee sal word aan die bedoeling van die kontrakterende partye. 78 Die hof gaan te werk deur eerstens aandag te skenk aan die grammatikale of gewone betekenis van die woorde in die kontrak. Woorde kan meer as een betekenis hê. Die woordeboekbetekenis van woorde weerspieël nie altyd onweerlegbaar die bedoeling van die partye nie. Dit gebeur dat kontrakterende partye verskillende betekenisse aan dieselfde frase kan heg, wat kan lei tot geskille of onsekerheid rakende die bedoeling van die oprigter van ʼn trustakte. Daarom word die betekenis van frases vasgestel deur na die konteks te kyk waarin die woord of frase gebruik is. 79 Nadat die letterlike betekenis van die frase vasgestel is, moet die letterlike betekenis teen die tekstuele konteks van die kontrak gemeet word. Dit beteken dat die spesifieke frase of woord in die konteks van ander omliggende bepalings van die spesifieke dokument gelees moet word. 80 Die dokument word dus in sy geheel gelees en die frase word sodanig geïnterpreteer. In Coopers & Lybrand v Bryant 81 het die appèlhof soos volg verduidelik: Broadly speaking to have regard... to the context in which the word or phrase is used with interrelation to the contract as a whole, including the nature and purpose of the contract. Indien die intertekstuele konteks nie ʼn duidelikde aanduiding van die bedoeling van die partye gee nie, word daar na buite-tekstuele elemente gekyk om die bedoeling vas te stel. Die uitgebreide konteks word 78 Joubert v Enslin 1910 AD 6. Regter Innes verklaar: The Golden rule applicable to the interpreting of all contracts is to ascertain and follow the intention of the parties; and if the contract itself or any evidence admissible under the circumstances, afford a definite indication of the meaning of the contracting parties, then it seems to me that the court should always give effect to that meaning. Sien ook Du Plessis et al 2008 Kontraktereg Du Plessis ea Kontraktereg Du Plessis ea Kontraktereg 267. Wanneer ʼn voorstel oor die probleemstelling in hoofstuk 1 gemaak word, sal daar weer na hierdie reël verwys word. 81 Coopers & Lybrand v Bryant 1995 (2) All SA 635 A. Sien ook Du Plessis ea Kontraktereg

24 bestudeer en afleidings oor die bedoelde betekenis gemaak. 82 Nietemin moet daar gelet word op die feit dat eksterne getuienis die gevaar loop om ontoelaatbaar te wees weens die parol evidence -reël. 83 Indien die hof nie regkom met primêre reëls om die bedoeling vas te stel nie, word daar oorgegaan na sekondêre of tersiêre reëls wat nie verband hou met die trustakte of kontrak self nie. Al hierdie reëls sal bygevolg ook van toepassing wees wanneer die trustakte geïnterpreteer word. 84 Daar kan tot die gevolgtrekking gekom word dat die trustakte die fundamentele dokument is wat ontstaansreg aan ʼn trust gee. Die interpretasie van die trustakte is van groot belang omdat dit bepaal hoe die trust geadministreer sal word, sowel as watter regte en verpligtinge die betrokke partye het. In die volgende hoofstuk sal daar spesifieke aandag aan die regte van begunstigdes geskenk word. 4 Regte van begunstigdes Die trust behoort nie aan ʼn bepaalde persoon of persone nie. 85 Eienaarskap of voordele word aan begunstigdes verleen deur begunstigdes met regte in die trust te beklee. Die aard van die begunstigde se reg in ʼn diskresionêre trust sal afhang van die diskresie aan die trustees verleen en die bepalings van die trustinstrument. Die begunstigde se reg 82 Union Government v Vianini Pipes (Pty) Ltd 1914 AD 47; Johnson v Leal SA 927 A 938; Du Plessis ea Kontraktereg Die parol evidence-rule bepaal dat indien die partye ooreenkom dat hul finale kontrak op skrif moet wees, enige getuienis wat die skriftelike kontrak weerspreek, die kontrak verander of iets daarby voeg of wegneem, ontoelaatbaar sal wees. 84 Wanneer hierna ʼn voorstel oor die probleemstelling in hoofstuk 1 gemaak word, sal weer na hierdie reël verwys word. 85 Eliott 2007 Without Prejudice

25 op die voordele van die trust kan óf ʼn gevestigde reg in die trust 86 óf bloot ʼn spes wees om bevoordeel te word. 87 Gevestigde regte word deur Van der Merwe 88 soos volg omskryf: A vested right indicates that its beneficiary is the holder of a complete real or personal right. A complete right is one that has all the parts necessary to allow for its full operation and for all consequences flowing from it. A right will not be complete when it is subject to a suspensive condition. However, ownership of a benefit, and the transmissibility and immediate enjoyment of the right are not requirements for its vesting. n Gevestigde reg is dus iets totaal anders as n spes. Vestiging hang nie af van werklike besit, genot of betaling nie want dit kan teruggehou word deur die trustees indien die trustakte dit sou bepaal. 89 Honoré gaan verder en verduidelik dat ʼn gevestigde reg n reeks betekenisse kan hê wat in onderafdeling meer breedvoerig verduidelik word. Dit kan dui op eienaarskap insluitend die reg op genot van daardie voordeel. 90 Die reg is onmiddellik in die sin dat dit onvoorwaardelik is óf dat die begunstigde nie deel uitmaak van n groep begunstigdes waaruit die trustee kan kies om te bepaal wie die voordeel sal ontvang nie. Gevestigde regte maak deel uit van die begunstigde se boedel en is oordraagbaar aan die erfgename van die begunstigde met sy dood. Dit beteken ook dat skuldeisers van ʼn 86 Honoré en Cameron Trusts 558. Dit is die sterkste en sekerste reg wat n begunstigde kan verkry en hou in dat ʼn begunstigde belasting moet betaal op die bate. A 3(2) van die Boedelwet 66 van 1965 omskryf eiendom as enige reg op goed, hetsy roerend of onroerend, liggaamlik of onliggaamlik Sien ook Estate Munro v CIR 1925 TPD (A); Hulett v CIR 1944 NPD 263; Hilda Holt Will Trust v CIR 1992 (4) SA 661 (A). 87 Honoré en Cameron Trusts 93. Honoré maak die volgende stelling: The rights of a beneficiary who has accepted, or on whose behalf acceptance has been made, may be either vested or contingent rights. Laasgenoemde dui op n voorwaardelike reg. Dit is my mening dat die gebruik van die term contingent rights in hierdie konteks nie akkuraat is nie. Sien hieronder. 88 Van den Merwe 2000 SA Merc LJ Sien ook Vorster Misbruik van die Besigheidstrust 30; Schaumberg v Shark SA 462 (A); Olivier 1977 TSAR Stander 1991 TRW 149. Sien ook Vorster Misbruik van die Besigheidstrust 29; Estate Kemp v McDonald s Trustee 1915 AD Al kan die genot uitgestel word tot ʼn toekomstige datum byvoorbeeld wanneer trustees hul diskresie uitoefen soos in die trustakte bepaal, óf wanneer die trust gekanselleer en die voordele verdeel word waar begunstigdes ʼn gevestigde reg in die trustkapitaal het. 19

26 begunstigde met sekwestrasie verhaal kan hê op trustvoordele waarin ʼn begunstigde ʼn gevestigde reg het. 91 Honoré beskryf voorwaardelike reg as ʼn blote verwagting of spes op ʼn reg. 92 ʼn Spes maak egter nie deel uit van ʼn begunstigde se boedel nie, en daarom word geen belasting op potensiële voordele gehef nie. 93 Geach verduidelik dat die begunstigdes in ʼn diskresionêre trust 94 ʼn spes het wat bepaal dat, indien die trustee sy diskresie tot voordeel van ʼn begunstigde uitoefen, die begunstigde in die toekoms ʼn voordeel sal ontvang. Tot en met hierdie toekomstige dag, is die spes iets minder as ʼn gevestigde reg. 95 ʼn Spes word in onderafdeling verder bespreek. Die regte van ʼn begunstigde is nie saaklike regte nie, maar wel vorderingsregte. 96 Selfs waar ʼn begunstigde ʼn gevestigde reg het, verkry die begunstigde ʼn vorderingreg waarmee hy sy reg teen die trustees kan afdwing. Die vorderingsreg behels dat ʼn begunstigde die reg het wat ʼn verpligting op die trustees plaas om op ʼn bepaalde manier op te tree, tot voordeel van die begunstigde. 97 Die regte van die trustbegunstigdes sal afhang van die trustbepalings en die uitoefening van die trustees se diskresie. Die bron waaruit begunstigdes se regte voorspruit is ʼn omstrede kwessie. Suid-Afrikaanse howe aanvaar meestal die trustkontrak (trustakte) as die 91 Honoré en Cameron Trusts Honoré en Cameron Trusts Honoré beskryf voorwaardelike regte as (i)t is the mere expectation (spes) of a right. Na my mening is Honoré se verduideliking dat n voorwaardelike reg n blote verwagting uitmaak n contra dictio in terminus. n Voorwaardelike reg is n reg, sien byvoorbeeld a 2 van die Insolvensiewet 24 van 1936 en die omskrywing van goed. Dit bestaan, dit het werking en vorm n bate in n persoon se boedel. ʼn Spes daarteenoor het geen van hierdie laasgenoemde gevolge nie. Daarom is dit my mening dat die gebruik van die woorde contingent right nie akkuraat is nie. 93 Honoré en Cameron Trusts Slegs daardie soort diskresie wat vestiging uitstel. 95 Geach, Yeast Trusts Law and Practice Olivier, Strydom en Van den Berg Trustreg en Praktyk (4) 7-8; Du Toit SA Trust Law In Smith v Carnaisaad 1998 (4) SA 887 (HHA) 882J word daar van ʼn voorwaardelike vorderingsreg gepraat. 97 Geach, Yeast Trusts Law and Practice 155. Sien ook Vorster Misbruik van die Besigheidstrust

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows:

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows: ANSWERS ANTWOORDE: STUDY UNIT / STUDIE EENHEID 5 Question 4 pg 136 / Vraag 4 bl 137 S can only succeed with the rei vindicatio if he can prove that X and Y in fact transferred ownership to him by means

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

IMPLIKASIES VAN ARTIKEL 3(3)(d) VAN DIE BOEDELBELASTINGWET VIR BOEDELBEPLANNING

IMPLIKASIES VAN ARTIKEL 3(3)(d) VAN DIE BOEDELBELASTINGWET VIR BOEDELBEPLANNING IMPLIKASIES VAN ARTIKEL 3(3)(d) VAN DIE BOEDELBELASTINGWET VIR BOEDELBEPLANNING 'n Skripsie ingehandig ter gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die graad Magister Legum in Boedelreg aan die Noordwes-Universiteit

More information

waai? Dr Japie Coetzee 'n Praktiserende Prokureur, Notaris en Aktevervaardiger Coetzees Ingelyf Parys

waai? Dr Japie Coetzee 'n Praktiserende Prokureur, Notaris en Aktevervaardiger Coetzees Ingelyf Parys Die regte van trustbegunstigdes: waai? 'n Nuwe wind wat Dr Japie Coetzee 'n Praktiserende Prokureur, Notaris en Aktevervaardiger Coetzees Ingelyf Parys Inleiding Dit blyk steeds die algemene opvatting

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is

Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is Panamo Properties (Pty) Ltd v Nel die (regte) antwoord? Anneli Loubser Anneli Loubser,

More information

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD)

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) SAAKNOMMER: C 185/99 IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) In die saak tussen: IMATU APPLIKANT EN KOMMISSIE VIR VERSOENING, BEMIDDELING EN ARBITRASIE RESPONDENTE U I T S P R A A K BASSON,

More information

Hierdie is n aansoek om die volgende regshulp:

Hierdie is n aansoek om die volgende regshulp: IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) In die saak tussen: Saak Nr. 3714/2003 LAMBERT HENDRIK ROUX ERWEE N.O. CATHARINA MARIA SUSANNA ERWEE Eerste Applikant Tweede

More information

POST-KONSTITUSIONELE REGSPRAAK OOR DIE

POST-KONSTITUSIONELE REGSPRAAK OOR DIE POST-KONSTITUSIONELE REGSPRAAK OOR DIE WYSIGING VAN DISKRIMINERENDE BEPALINGS IN TESTAMENTÊRE TRUSTS MET N LIEFDADIGHEIDSOOGMERK Henda Steyn* University of the Free State SteynH@ufs.ac.za Received: June

More information

DIE BEOEFENING VAN n BEDRYF MET SPESIFIEKE VERWYSING NA DIE TOESTAAN VAN LENINGS DEUR HOUERMAATSKAPPYE AAN FILIALE OF GEASSOSIEERDES

DIE BEOEFENING VAN n BEDRYF MET SPESIFIEKE VERWYSING NA DIE TOESTAAN VAN LENINGS DEUR HOUERMAATSKAPPYE AAN FILIALE OF GEASSOSIEERDES DIE BEOEFENING VAN n BEDRYF MET SPESIFIEKE VERWYSING NA DIE TOESTAAN VAN LENINGS DEUR HOUERMAATSKAPPYE AAN FILIALE OF GEASSOSIEERDES deur Suzanne Marais Tesis ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan

More information

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER 1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met ingang vanaf 1 Januarie 1998 om ondersoek in te stel na en besluite

More information

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE 21 Julie 2011 Bykomend tot vorige kommunikasie, is die direksies van die Sharemax gesindikeerde maatskappye ( Maatskappye ) onder direktiewe

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA) REINETTE DEE SOUSA JARDIM...Eerste Applikant

IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA) REINETTE DEE SOUSA JARDIM...Eerste Applikant SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

WESSELS V DE JAGER EN DIE REPUDIERINGSKONSTRUKSIE IN DIE INSOLVENSIEREG

WESSELS V DE JAGER EN DIE REPUDIERINGSKONSTRUKSIE IN DIE INSOLVENSIEREG WESSELS V DE JAGER EN DIE REPUDIERINGSKONSTRUKSIE IN DIE INSOLVENSIEREG Skripsie voorgele ter gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die graad Magister Legum in Boedelbeplanning aan die Noordwes-Universiteit

More information

$ DIE MODUS AS BOEDELBEPLANNINGSINS'TRUMEN'T IN DIE SUID-AFRIKAANSE REG

$ DIE MODUS AS BOEDELBEPLANNINGSINS'TRUMEN'T IN DIE SUID-AFRIKAANSE REG $ DIE MODUS AS BOEDELBEPLANNINGSINS'TRUMEN'T IN DIE SUID-AFRIKAANSE REG Skripsie voorgele ter gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die graad Magister Legum in Boedelbeplanning aan die Noordwes Universiteit

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Uittree-Annuïteitsplan. Planbeskrywing

Uittree-Annuïteitsplan. Planbeskrywing Uittree-Annuïteitsplan Planbeskrywing 'n Persoon wat uittree-annuïteitsvoordele wil ontvang, moet 'n lid van 'n uittreeannuïteitsfonds wees. Die uittree-annuïteitsfonds het 'n plan vir die lid om die voordele

More information

Vonnisbespreking: Sosiale regte en private pligte huisvesting op plase Daniels v Scribante BCLR 949 (KH)

Vonnisbespreking: Sosiale regte en private pligte huisvesting op plase Daniels v Scribante BCLR 949 (KH) Vonnisbespreking: Sosiale regte en private pligte huisvesting op plase Daniels v Scribante 2017 8 BCLR 949 (KH) I.M. Rautenbach I.M. Rautenbach, Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit van Johannesburg

More information

n Vergelyking van die oorgrens-insolvensiewetgewing van Suid-Afrika met die van die Verenigde State van Amerika

n Vergelyking van die oorgrens-insolvensiewetgewing van Suid-Afrika met die van die Verenigde State van Amerika n Vergelyking van die oorgrens-insolvensiewetgewing van Suid-Afrika met die van die Verenigde State van Amerika Mini-skripsie ter gedeeltelike voltooiing van die vereistes vir die graad Magister Legum

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) Aansoek Nr. : 2658/2005. In die aansoek van:

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) Aansoek Nr. : 2658/2005. In die aansoek van: IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) In die aansoek van: Aansoek Nr. : 2658/2005 GEORGE FREDERIK WESSELS N.O. Applikant en DIE MEESTER VAN DIE HOOGGEREGSHOF BLOEMFONTEIN

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsandcrochet.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 11 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste

More information

MODULE 2 ALLE RISIKO S. Toepaslike Eenheidstandaarde

MODULE 2 ALLE RISIKO S. Toepaslike Eenheidstandaarde MODULE ALLE RISIKO S Toepaslike Eenheidstandaarde 10011 Apply knowledge of personal all risk insurance 10118 Underwrite a standard risk in short term personal insurance 1011 Apply technical knowledge and

More information

IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY)

IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY) Sekere persoonlike/private besonderhede van partye of getuies in die dokument is geredigeer in ooreenstemming met die wet en SAFLII se beleid. IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY)

More information

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG R0,30 Wednesday I November 1989 WINDHOEK Woensdag I November

More information

ROLLOMATIC ENGINEERING (EDMS) BPK Respondent. CORAM: BOTHA, HEFER, VIVIER, VAN DEN HEEVER ARR et HOWIE Wn AR.

ROLLOMATIC ENGINEERING (EDMS) BPK Respondent. CORAM: BOTHA, HEFER, VIVIER, VAN DEN HEEVER ARR et HOWIE Wn AR. 1 Saak nr 435/90 /MC IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (APPeLAFDELING) Tussen: ESKOM Appellant - en - ROLLOMATIC ENGINEERING (EDMS) BPK Respondent CORAM: BOTHA, HEFER, VIVIER, VAN DEN HEEVER ARR et

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant EXTRAORDINARY BUITENGEWONE THE UNION OF SOUTH AFRICA $taatsftoerant VAN DIE UNlit VAN SUID-AFRIKA VOL._ oxxvm.) PRICE Gd. CAPE TOWN, 1ST MAY, 1942. KAAPSTAD, 1 MEl 1942. PRYS 6d. [No. 8050. OFFICE OF THE

More information

IN DIE HOOGSTE HOF VAN

IN DIE HOOGSTE HOF VAN IN DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA In die saak tussen: PADONGELUKFONDS (VOORHEEN MULTILATERALE MOTORVOERTUIG- ONGELUKKEFONDS) APPELLANT en B P PRINSLOO RESPONDENT CORAM: SMALBERGER, MARAIS, OLIVIER

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA. (APPèLAFDELING)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA. (APPèLAFDELING) IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (APPèLAFDELING) In die saak tussen BLUE GRASS ESTATES (PTY) LIMITED EN 26 ANDER Appellante en DIE MINISTER VAN LANDBOU 1ste Respondent DIE SUIWELRAAD 2de Respondent

More information

PROPERTY VALUATION ACT WET OP EIENDOMSWAARDASIE

PROPERTY VALUATION ACT WET OP EIENDOMSWAARDASIE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA PROPERTY VALUATION ACT REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA WET OP EIENDOMSWAARDASIE No 17, 14 ACT To provide for the establishment, functions and powers of the Office of the Valuer-General;

More information

DIE BESKERMING VAN LEWENSPOLISSE TYDENS SEKWESTRASIE -IS DAAR 'N LEEMTE?

DIE BESKERMING VAN LEWENSPOLISSE TYDENS SEKWESTRASIE -IS DAAR 'N LEEMTE? DIE BESKERMING VAN LEWENSPOLISSE TYDENS SEKWESTRASIE -IS DAAR 'N LEEMTE? Skripsie aangebied ter gedeeltelike nakorning van die vereistes vir die graad Magister Legurn in Boedelreg die aan Noordwes- Universiteit

More information

Handtekening as vereiste vir die geldigheid van n kontrak

Handtekening as vereiste vir die geldigheid van n kontrak Aantekeninge/Notes Handtekening as vereiste vir die geldigheid van n kontrak 1 Inleiding Die aanbring van n handtekening op n skriftelike stuk het n belangrike ritueel in die moderne handelsomgang geword.

More information

DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA

DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA RAPPORTEERBAAR SAAKNO: 430/2001 In die saak tussen: CORNELIS JANSEN VAN DER MERWE Appellant en NEDCOR BANK BEPERK Respondent CORAM: VIVIER Wne AP, HARMS, FARLAM,

More information

ARTIKEL 2(3) VAN DIE WET OP TESTAMENTE: PRAKTIESE PROBLEEM BY LITIGASIE *

ARTIKEL 2(3) VAN DIE WET OP TESTAMENTE: PRAKTIESE PROBLEEM BY LITIGASIE * ARTIKEL 2(3) VAN DIE WET OP TESTAMENTE: PRAKTIESE PROBLEEM BY LITIGASIE * ISSN 1727-3781 2008 VOLUME 11 No 3 J JAMNECK PER/PELJ 2008(11)3 SECTION 2(3) OF THE WILLS ACT 7 OF 1953: A PRACTICAL PROBLEM IN

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (ORANJE-VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (ORANJE-VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) In die saak tussen: IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (ORANJE-VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) Saaknommer: 876/2002 PETRUS MARTHINUS OOSTHUIZEN Applikant en DIE LANDDROS, SENEKAL WYNAND DU PLESSIS THABANG

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRANSVAAL PROVINSIALE AFDELlNG) Saakno.: 21769/02 Datum gelewer: 13/6/05 UITSPRAAK

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRANSVAAL PROVINSIALE AFDELlNG) Saakno.: 21769/02 Datum gelewer: 13/6/05 UITSPRAAK IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRANSVAAL PROVINSIALE AFDELlNG) ONRAPORTEERBAAR In die saak van: CHRISTIAAN DIEDERICKS NO Saakno.: 21769/02 Datum gelewer: 13/6/05 EISER TEEN PADONGELUKKEFONDS VERWEERDER

More information

Eerste Respondent DIE RING VAN ROODEPOORT, Tweede Respondent DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

Eerste Respondent DIE RING VAN ROODEPOORT, Tweede Respondent DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA SAAKNOMMER:J 273/97 In die saak tussen DS NOËL SCHREUDER Applikant en DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK WILGESPRUIT Eerste Respondent DIE RING VAN ROODEPOORT, NEDERDUITSE

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING) IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING) SAAKNOMMER: CC ^S2/S5 DELMAS 1987-06-18 DIE STAAT teen: PATRICK MABUYA BALEKA EN T 21 AXDER VOOR: SY EDELE REGTER VAN DIJKHORST ASSESSOR

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

Deliktuele eise in die geval van konstruktiewe ontslag

Deliktuele eise in die geval van konstruktiewe ontslag Deliktuele eise in die geval van konstruktiewe ontslag Deur Philippus Louis Steyn LLB Ingedien in ooreenstemming met die vereistes vir die graad Magister Legum in Arbeidsreg by die Noordwes Universiteit

More information

[ISSN ] TSAR

[ISSN ] TSAR WAT DIE OOG NIE SIEN NIE DIE VERSWEË BEDINGE VAN N KONTRAK Stalwo (Pty) Ltd v Wary Holdings (Pty) Ltd 2008 1 SA 654 (HHA) Tolgaz Southern Africa v Solgas (Pty) Ltd; Easigas (Pty) Ltd v Solgas (Pty) Ltd

More information

VAN ZYL R. [1] Applikante het in hul verteenwoordigende hoedanigheid as. mede trustees van die Westraad Trust, met

VAN ZYL R. [1] Applikante het in hul verteenwoordigende hoedanigheid as. mede trustees van die Westraad Trust, met (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) Saak Nr. : 5226/06 In die saak tussen: JACOBUS JOHANNES WESTRAAD N.O. ELIZABETH WILHELMINA WESTRAAD N.O. 1ste Applikant 2de Applikant en MAGRIETA JACOBA BURGER

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA. (Noord Kaapse Afdeling KOMMISSARIS: SUID AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS U I T S P R A A K

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA. (Noord Kaapse Afdeling KOMMISSARIS: SUID AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS U I T S P R A A K Verslagwaardig: Ja/Nee Sirkuleer aan Regters: Ja/Nee Sirkuleer aan Landdroste: Ja/Nee IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (Noord Kaapse Afdeling DATUM GELEWER: 19 10 2001 KIMBERLEY SAAKNOMMER: CA&R 141/2000

More information

THE POSSIBLE LEGAL DEVELOPMENT OF THE INTERGATION RULE IN THE SOUTH AFRICAN LAW OF CONTRACT BY MEANS OF THE DOCTRINE OF RECTIFICATION.

THE POSSIBLE LEGAL DEVELOPMENT OF THE INTERGATION RULE IN THE SOUTH AFRICAN LAW OF CONTRACT BY MEANS OF THE DOCTRINE OF RECTIFICATION. THE POSSIBLE LEGAL DEVELOPMENT OF THE INTERGATION RULE IN THE SOUTH AFRICAN LAW OF CONTRACT BY MEANS OF THE DOCTRINE OF RECTIFICATION. T BEKKER SUMMARY As far back as the early twentieth century the Appellate

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA APPeLAFDELING

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA APPeLAFDELING LL Saak No 171/1985 IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA APPeLAFDELING In die saak tussen: F. VAN HEERDEN Appellant en J.S. PIENAAR Respondent CORAM: RABIE HR, JANSEN, VILJOEN, BOTHA et SMALBERGER ARR

More information

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 PUNTE: 150 TYD: 3 uur Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. 2 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 (NOVEMBER 2013) INSTRUKSIES EN INLIGTING

More information

Rut: n Liefdes Verhaal

Rut: n Liefdes Verhaal Bybel vir Kinders bied aan Rut: n Liefdes Verhaal Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Aangepas deur: Lyn Doerksen Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (GAUTENG DIVISION, PRETORIA)

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (GAUTENG DIVISION, PRETORIA) SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH

More information

Grondwetlike waardes en sosio-ekonomiese regte met verwysing na die reg op sosiale sekerheid *

Grondwetlike waardes en sosio-ekonomiese regte met verwysing na die reg op sosiale sekerheid * Grondwetlike waardes en sosio-ekonomiese regte met verwysing na die reg op sosiale sekerheid * Linda Jansen van Rensburg Opsomming Artikel 27 van die Grondwet bepaal dat elkeen die reg het op toegang tot

More information

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320 KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 7320 20 OKTOBER 2015 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, TEENWOORDIG RAADSLEDE Rdh J Raats [DA] Speaker Rdl

More information

LML406T/102/3/2010 DEPARTMENT HANDELSREG MAATSKAPPYEREG LML406T. Studiebrief 102/3/2010. Geagte Student

LML406T/102/3/2010 DEPARTMENT HANDELSREG MAATSKAPPYEREG LML406T. Studiebrief 102/3/2010. Geagte Student LML406T/102/3/2010 DEPARTMENT HANDELSREG MAATSKAPPYEREG LML406T Studiebrief 102/3/2010 Geagte Student Teen hierdie tyd behoort u reeds Studiebrief 101/2010, wat uiters belangrike inligting oor hierdie

More information

VRYSTAATSE HOË HOF, BLOEMFONTEIN REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA ANDREW GEORGE SCHOLTZ

VRYSTAATSE HOË HOF, BLOEMFONTEIN REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA ANDREW GEORGE SCHOLTZ VRYSTAATSE HOË HOF, BLOEMFONTEIN REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Aansoek Nr. : 3056/2011 In die aansoek van:- INVESTEC BANK BEPERK LUKE BERNARD SAFFY N.O. CHAVONNES BADENHORST ST.CLAIR COOPER N.O. DONOVAN THEODORE

More information

IN DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA

IN DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA UITSPRAAK RAPPORTEERBAAR Saaknommer: 565/98 IN DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA In die saak tussen: A W F MIDDELBERG APPELLANT en DIE PROKUREURSORDE VAN TRANSVAAL RESPONDENT CORAM: SMALBERGER

More information

1ste Appellant RUDOLF JOHANNES BRITZ N.O. 2de Appellant JACOB JOHANNES VAN ZYL N.O. 3de Appellant NICOLAAS JACOBUS NAUDE N.O.

1ste Appellant RUDOLF JOHANNES BRITZ N.O. 2de Appellant JACOB JOHANNES VAN ZYL N.O. 3de Appellant NICOLAAS JACOBUS NAUDE N.O. IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) In die saak tussen: Appèlnommer. : A258/2005 EUGENE FREDERICK SAFFY N.O. 1ste Appellant RUDOLF JOHANNES BRITZ N.O. 2de Appellant

More information

Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf

Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf deur P C Payne BA, LLB Studentenommer: 20727755 Skripsie ingedien ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER~ENT GAZETTE STAATSKOERANT VAN DIE REPUBLIEKV AN SUID-AFRIKA Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer Price 20c Prys Overseas

More information

VRYSTAATSE HOË HOF, BLOEMFONTEIN REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

VRYSTAATSE HOË HOF, BLOEMFONTEIN REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA In die aansoek van:- VRYSTAATSE HOË HOF, BLOEMFONTEIN REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Saaknommer: 596/2012 ABSA BANK BEPERK Applikant en BENJAMIN PETRUS VAN NIEKERK N.O. MARIA VAN NIEKERK N.O. FARMSECURE LIVESTOCK

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

U.O.v.s. - BIBLIOTEEK * *

U.O.v.s. - BIBLIOTEEK * * U.O.v.s. - BIBLIOTEEK *198601834201220000019* II~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIII ONTSLAG VAN MAATSKAPPYDIREKTKURE IN DIE SUID-AFRlKAANSE

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (GAUTENG AFDELING, PRETORIA)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (GAUTENG AFDELING, PRETORIA) SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (GAUTENG AFDELING,

More information

ARTIKEL 9C VAN DIE INKOMSTEBELASTINGWET MET SPESIALE VERWYSING NA AKTIEWE EN PASSIEWE INKOMSTE. deur ADELLE WIESE WERKSTUK

ARTIKEL 9C VAN DIE INKOMSTEBELASTINGWET MET SPESIALE VERWYSING NA AKTIEWE EN PASSIEWE INKOMSTE. deur ADELLE WIESE WERKSTUK ARTIKEL 9C VAN DIE INKOMSTEBELASTINGWET MET SPESIALE VERWYSING NA AKTIEWE EN PASSIEWE INKOMSTE. deur ADELLE WIESE WERKSTUK ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes vir die graad MCOMM (BELASTING)

More information

Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM

Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM Privaatsak X2, Citrusdal, 7340 E-pos: citrushs@mweb.co.za Tel: (022) 921 2100 Faks: (022) 921 3931 Liewe Ouer of Voog Sien asseblief onderaan

More information

36/85 200/84. N v H GERT JEREMIAS DANIEL VOLSCHENK DIE PRESIDENT VAN DIE SUID-AFRIKAANSE GENEESKUNDIGE EN TANDHEELKUNDIGE RAAD, NO

36/85 200/84. N v H GERT JEREMIAS DANIEL VOLSCHENK DIE PRESIDENT VAN DIE SUID-AFRIKAANSE GENEESKUNDIGE EN TANDHEELKUNDIGE RAAD, NO 200/84 N v H 36/85 GERT JEREMIAS DANIEL VOLSCHENK en DIE PRESIDENT VAN DIE SUID-AFRIKAANSE GENEESKUNDIGE EN TANDHEELKUNDIGE RAAD, NO SMALBERGER, Wn AR :- 200/84 N v H IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA Verslagwaardig: Sirkuleer Aan Regters: Sirkuleer Aan Landdroste: JA / NEE JA / NEE JA / NEE IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (Noord Kaapse Afdeling / Northern Cape

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA BUZZARD ELECTRICAL(PTY)LIMITED. AMCAM INVESTMENTS (PTY) LIMITED Tweede Respondent

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA BUZZARD ELECTRICAL(PTY)LIMITED. AMCAM INVESTMENTS (PTY) LIMITED Tweede Respondent Saak No 637/94 IH IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (APPèLAFDELING) BUZZARD ELECTRICAL(PTY)LIMITED Appellant vs 158 JAN SMUTS AVENUE INVESTMENTS (PTY) LIMITED Eerste Respondent AMCAM INVESTMENTS (PTY)

More information

Regsrekeningkunde-opleiding van prokureurs in Suid-Afrika: Enkele empiriese bevindings

Regsrekeningkunde-opleiding van prokureurs in Suid-Afrika: Enkele empiriese bevindings 2001 Tydskrif vir Regswetenskap 26(2): 52-66 Kronieke / Chronicles Regsrekeningkunde-opleiding van prokureurs in Suid-Afrika: Enkele empiriese bevindings 1. Inleiding en probleemstelling Die vierjarige

More information

REDES VIR BEVEL IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA. Coram : MAJIEDT R. Saaknommer: 86/08 Datum Verhoor: Datum Gelewer:

REDES VIR BEVEL IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA. Coram : MAJIEDT R. Saaknommer: 86/08 Datum Verhoor: Datum Gelewer: Verslagwaardig: Ja / Nee Sirkuleer aan Regters: Ja / Nee Sirkuleer aan Landdroste: Ja / IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA ( Noord- Kaapse Afdeling) Nee Saaknommer: 86/08 Datum Verhoor: 2008-05-09 Datum

More information

UITSPRAAK IN DIE HOOGGEREGSHOFVANSUID-AFRIKA. Land- en Landboubankvan Suid-Afrika. versus. 1 ste Verweerder. StephenJames GroenewaldtN.O.

UITSPRAAK IN DIE HOOGGEREGSHOFVANSUID-AFRIKA. Land- en Landboubankvan Suid-Afrika. versus. 1 ste Verweerder. StephenJames GroenewaldtN.O. Sirkuleer aan Landdroste: Ja / Nee Verslagwaardig: Ja / Nee Sirkuleer aan Regters: Ja / Nee IN DIE HOOGGEREGSHOFVANSUID-AFRIKA (Noord-KaapseAfdeling) Datum Gelewer: 2003-03-07 Saakno: 1184/02 Datum Verhoor:

More information

REËLS VAN DIE SENTRALE VOORSORGFONDS

REËLS VAN DIE SENTRALE VOORSORGFONDS REËLS VAN DIE SENTRALE VOORSORGFONDS Verwysingsnommers: Finansiële Diensteraad 12/8/22704 Suid-Afrikaanse Inkomstediens 18/20/4/024946 Die Fonds is op 1 Februarie 1989 gestig. Die Hersiene Reëls is op

More information

JOHAN GEORG STRYDOM Appellant DIE STAATSPRESIDENT VAN DIE. ELEKTRISITEITSVOORSIENINGSKOMMISSIE Tweede Respondent

JOHAN GEORG STRYDOM Appellant DIE STAATSPRESIDENT VAN DIE. ELEKTRISITEITSVOORSIENINGSKOMMISSIE Tweede Respondent Saaknommer: 399/85 WHN JOHAN GEORG STRYDOM Appellant en DIE STAATSPRESIDENT VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Eerste Respondent ELEKTRISITEITSVOORSIENINGSKOMMISSIE Tweede Respondent JOUBERT AR : IN DIE

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA VRYSTAATSE AFDELING, BLOEMFONTEIN CHARLOTTA AUGUSTA LOGGENBERG N.O.

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA VRYSTAATSE AFDELING, BLOEMFONTEIN CHARLOTTA AUGUSTA LOGGENBERG N.O. IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA VRYSTAATSE AFDELING, BLOEMFONTEIN Reporteerbaar: YES/NO Van belang vir ander Regters: YES/NO Sirkuleer na Landdroste: YES/NO In die saak tussen:- Saak Nr. : 1540/2016

More information

Hermanusdoorns Aandeleblok Bpk

Hermanusdoorns Aandeleblok Bpk Hermanusdoorns Aandeleblok Bpk NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING GEHOU TE HERMANUSDOORNS OP 11 Augustus 2012 OM 11H00 1. Welkom Die Voorsitter open die vergadering om 11h00 en verwelkom alle aandeelhouers

More information

IN DIE HOOGGEBEGSHOF VAN SUID-AFRIKA. (APPèLAFDELING) CORBETT, HR, E M GROSSKOPF, VIVIER, KUMLEBEN et EKSTEEN

IN DIE HOOGGEBEGSHOF VAN SUID-AFRIKA. (APPèLAFDELING) CORBETT, HR, E M GROSSKOPF, VIVIER, KUMLEBEN et EKSTEEN IN DIE HOOGGEBEGSHOF VAN SUID-AFRIKA (APPèLAFDELING) In die saak tussen: MARTHINUS FERDINAND VAN STADEN Appellant en WILLEM HENDRIK FOURIE, Respondent CORAM: CORBETT, HR, E M GROSSKOPF, VIVIER, KUMLEBEN

More information

3024. hulle praat van n persoon wat so onlangs heengegaan het, meer klem te le op die goeie nie? -- Dit is inderdaad so

3024. hulle praat van n persoon wat so onlangs heengegaan het, meer klem te le op die goeie nie? -- Dit is inderdaad so 3024. --- Ek sou aanvaar dat dit n invloed het Edelagbare. Is daar nie *11 menslike geneigdheid by mense om wanneer hulle praat van n persoon wat so onlangs heengegaan het, meer klem te le op die goeie

More information

INHOUDSOPGAWE. Inleiding... 7 DEEL EEN: SEISOENE IN ONS LEWE

INHOUDSOPGAWE. Inleiding... 7 DEEL EEN: SEISOENE IN ONS LEWE INHOUDSOPGAWE Inleiding... 7 DEEL EEN: SEISOENE IN ONS LEWE Seisoene is belangrik vir groei... 15 Wat van die mens?... 17 Lente... 20 Somer... 23 Herfs... 28 Winter... 42 Gevolgtrekking... 68 DEEL TWEE:

More information

MODULE 4 Outeursreg EENHEID 1

MODULE 4 Outeursreg EENHEID 1 Leeruitkomste MODULE 4 Outeursreg EENHEID 1 Nadat u hierdie eenheid bestudeer het, behoort u in staat te wees om: die filosofie agter outeursreg te verstaan; die beskerming verleen deur internasionale

More information

FIDUCIARY INSTITUTE OF SOUTH AFRICA FIDUSIÊRE INSTITUUT VAN SUID AFRIKA

FIDUCIARY INSTITUTE OF SOUTH AFRICA FIDUSIÊRE INSTITUUT VAN SUID AFRIKA FIDUCIARY INSTITUTE OF SOUTH AFRICA FIDUSIÊRE INSTITUUT VAN SUID AFRIKA Examination date / Eksamen Datum: 24 NOVEMBER 2011 Time / Tyd: 8:30 12:30 (4 hours /ure 15 minutes/minute) Total marks / Totale Punte:

More information

ks Kettingsteek dlb Dubbelslaglangbeen vhk Voorste hekkie gs Glipsteek drieslb Drieslaglangbeen ah Agterste hekkie

ks Kettingsteek dlb Dubbelslaglangbeen vhk Voorste hekkie gs Glipsteek drieslb Drieslaglangbeen ah Agterste hekkie Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsandcrochet.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 16 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste

More information

DIE REG OP REGSVERTEENWOORDIGING TYDENS ADMINISTRATIEWE VERRIGTINGE

DIE REG OP REGSVERTEENWOORDIGING TYDENS ADMINISTRATIEWE VERRIGTINGE DIE REG OP REGSVERTEENWOORDIGING TYDENS ADMINISTRATIEWE VERRIGTINGE MC Roos 1 Noordwes-Universiteit (Potchefstroom Kampus) 1 Inleiding Die vraag of 'n betrokkene mag aandring op regsverteenwoordiging tydens

More information

Week in oorsig Aandeel van die week Zeder Investments ltd. 19 April 2013

Week in oorsig Aandeel van die week Zeder Investments ltd. 19 April 2013 Week in oorsig Aandeel van die week Zeder Investments ltd. 19 April 2013 Disclaimer: The opinions expressed in this document are the opinions of the writer and not necessarily those of PSG and do not constitute

More information

NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00

NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00 NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00 1. Verwelkoming Die voorsitter open die vergadering om 11h00 deur alle aandeelhouers te verwelkom en rig n spesiale woord van

More information

HOOFSTUK 4 Bestuursmodelle, met spesifieke verwysing na die bedryf- en besigheidsaspekte van oop afstandsleer

HOOFSTUK 4 Bestuursmodelle, met spesifieke verwysing na die bedryf- en besigheidsaspekte van oop afstandsleer HOOFSTUK 4 Bestuursmodelle, met spesifieke verwysing na die bedryf- en besigheidsaspekte van oop afstandsleer 4.1 Inleiding Die doel met hierdie hoofstuk is om vanuit die literatuur die aard van bestuursmodelle

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en 2010 33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en waar hy geset het en koeldrank gedrink het, en gerook het. Ek sien. GEEN VERDERE VRAE DEUR PROF SMITH ADV HAASBRCEK ROEP:

More information

IN DIE HOë HOF VAN SUID-AFRIKA VRYSTAAT AFDELING, BLOEMFONTEIN. T[...] N[...]...Eiseres. F[...] L[...]...Verweerder

IN DIE HOë HOF VAN SUID-AFRIKA VRYSTAAT AFDELING, BLOEMFONTEIN. T[...] N[...]...Eiseres. F[...] L[...]...Verweerder SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy IN DIE HOë HOF VAN SUID-AFRIKA VRYSTAAT AFDELING,

More information

DIE INKOMSTEBELASTING HANTERING VAN FRANCHISEFOOIE BETAALBAAR DEUR FRANCHISEHOUERS IN DIE SUID- AFRIKAANSE PETROLEUM-BEDRYF

DIE INKOMSTEBELASTING HANTERING VAN FRANCHISEFOOIE BETAALBAAR DEUR FRANCHISEHOUERS IN DIE SUID- AFRIKAANSE PETROLEUM-BEDRYF DIE INKOMSTEBELASTING HANTERING VAN FRANCHISEFOOIE BETAALBAAR DEUR FRANCHISEHOUERS IN DIE SUID- AFRIKAANSE PETROLEUM-BEDRYF deur LEONARD CHRISTIAN WILLEMSE Tesis ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

KONSEPSTATUUT VAN UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

KONSEPSTATUUT VAN UNIVERSITEIT STELLENBOSCH KONSEPSTATUUT VAN UNIVERSITEIT STELLENBOSCH 1 INLEIDENDE OPMERKINGS [Hierdie inleidende opmerkings verduidelik die konteks vir die Statuut, maar maak nie deel van die Statuut uit nie.] 1. Die Statuut is

More information

OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10

OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10 OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10 75 PUNTE INSTRUKSIES 1. Hierdie is SLEGS n oefenvraestel met voorbeelde van die tipe vrae wat n n Gr 10- jaareindvraestel verwag kan word. Dus is

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS

HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 5.1 INLEIDING Met die navorsing is daar ondersoek ingestel na die effek van Gestaltspelterapie op die selfbeeld van die leergestremde leerder. In Hoofstuk 1 is

More information