Gemeenskapsinteraksie 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Gemeenskapsinteraksie 2006"

Transcription

1 Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Gemeenskapsinteraksie 2006 Johann de Villiers 26 April 2007 Hierdie verslag bied n oorsig oor gemeenskapsinteraksie in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir Die verslag is opgestel soos ooreengekom tydens n vergadering van die dekane met die Viserektor (Bedryf) en die Direkteur: Gemeenskapsinteraksie (asook ander kollegas wat die gesprekke gefasiliteer en ondersteun het) op 17 Februarie Diensleer: Entrepreneurskap en Innovasiebestuur 214 Gedurende 2006 is die grondslag gelê om diensleer n integrale deel te maak van die module Entrepreneurskap en Innovasiebestuur 214, aangebied deur die Departement Ondernemingsbestuur. Die module het 320 studente, en die doel is om elke student as deel van die akademiese program te betrek aan een van n reeks aktiwiteite wat interaksie met die gemeenskap behels. Die deelname van die studente word geassesseer en die punt wat so behaal word, maak tien persent van die klaspunt in hierdie module uit. Studente het tans n keuse om by drie verskillende aktiwiteite betrokke te raak: - Die eerste aktiwiteit is om in te skakel by die bestaande projekte van Maties Gemeenskapsdiens om entrepreneurskap in die gemeenskap te ontwikkel. Die belangrikste inskakeling is n projek van me Lydia Burger om werkswinkels in die gemeenskap aan te bied om vaardighede in die skep van idees oor moontlike sakebedrywighede oor te dra. Studente wat hier inskakel, woon die werkswinkels soos gereël deur me Burger by, en bied dan weer verdere werksinkels in die gemeenskap aan om die vaardighede oor te dra. - Die tweede aktiwiteit is om in te skakel by projekte van Students in Future Enterprise. Die studente skakel veral in by projekte om finansiële geletterdheid en begrip vir die werking van ekonomiese stelsels in die gemeenskap te bevorder. Studente kan by die implementering van sulke aksies betrokke raak, of anders is die minimum dat n student kontak sal maak met n skakelpersoon in die gemeenskap, inligting insamel oor die behoefte wat bestaan, en n implementeringsplan voorlê. - Die derde aktiwiteit is om by te dra tot die projekte van die Elgin Learning Resource Centre. Hulle bied opleiding aan voornemende entrepreneurs uit die gemeenskap, wat dan n sakeplan opstel. Studente raak betrokke deur n sakeplan te evalueer en voorstelle vir verbetering voor te lê. Deur hierdie mengsel van aktiwiteite word studente n keuse gebied om op verskillende vlakke betrokke te raak. Dit stel ook die dosente in staat om die groot getalle studente te kan akkommodeer. Die eerste aanduidings is dat hierdie aktiwiteite aan studente n baie waardevole leergeleentheid bied. Hulle sien nie net hoe die vak in die praktyk toegepas word nie, maar die kontak met die gemeenskap en die behoeftes van die gemeenskap is vir die 1

2 studente verrykend. (Vir meer besonderhede: mnr Adolph Neethling, Departement Ondernemingsbestuur) 2. Diensleer: Entrepreneurship and Empowerment in South Africa Gedurende 2006 is daar die grondslag gelê vir n diensleerprojek Entrepreneurship and Empowerment in South Africa wat in samewerking met Syracuse Universiteit van New York aangebied word. Dit bied aan 15 senior studente van Stellenbosch en 15 senior studente van Syracuse die geleentheid om vir een week in Stellenbosch entrepreneurs uit die plaaslike gemeenskap, sosiale projekte en nie-regeringsinstansies by te staan deur hulle ondernemings te ontleed. Na n reeks vergaderings met die entrpreneurs en bestuurders word aksieplanne deur die studente in samewerking met die entrepreneurs voorberei wat ten doel het om die ondernemings te verbeter. (Vir meer besonderhede: me Retha Scheepers. Departement Ondernemingsbestuur) 3. MIV/VIGS Bewusmaking n Belangrike komponent van die aktiwiteite van die Afrika Sentrum vir MIV/VIGS-bestuur (wat deel van die fakulteit uitmaak) is projekte in die gemeenskap om bewustheidvlakke oor MIV/VIGS te verhoog. Die fokus van hierdie projekte is die gebruik van musiek, dans en teater vir bewusmaking. Die optrede van verkeie kunstenaars in die Kaapse Internasionale Konferensiesentrum op Wêreld Vigsdag (1 Desember 2006) het groot prominensie geniet. Die konsert het ook n belangrike verdere voordeel opgelewer deurdat die opbrengs op kaartjieverkope aan die Desmond Tutu Teringsentrum van die Universiteit se Fakulteit Geneeskunde geskenk kon word. Die vertoning is reeds opgevolg met n soortgelyke vertoning, Artists for Aids Awareness Concert op 14 April n Meer deurlopende bewusmakingsprojek is die industriële teatergroep van die sentrum, wat die toneelstuk Lucky the Hero by verskeie geleenthede opgevoer het. Hierdie groep is toegerus om die vertoning in n industriële opset aan byvoorbeeld fabrieks- of plaaswerkers aan te bied. Die doel is om inligting oor te dra oor voorkoming van die verspreiding van die virus en hoe om positief met die virus saam te leef. Terselfdertyd word dit gedoen op n manier wat die gehoor vermaak. Die aanbied van die toneelstuk en beradingsgeleentheid na afloop daarvan (al die akteurs is as beraders opgelei) help om die stigma rondom die siekte af te breek, sodat mense met die virus op die ondersteuning van hulle gemeenskappe kan staatmaak. Meer inligting oor die projekte is beskikbaar by 4. JL Zwane-sentrum n Vroeëre projek van die Afrika-sentrum vir MIV/VIGS-bestuur wat nou meer selfstandig opereer, is die JL Zwane Sentrum in Guguletu. Die universiteit se kundigheid is beskikbaar gestel vir die uitbreiding van die geboue van die sentrum, en die universiteit bied steeds administratiewe ondersteuning. Die universiteit administreer byvoorbeeld sekere skenkingsfondse deur personeel vir die sentrum se projekte in diens te neem. Verskeie programme word deur hierdie sentrum aangebied ter ondersteuning van die plaaslike gemeenskap. Dit sluit die bedryf van n sorgsentrum vir kinders, n hospies, raad oor voeding en die verskaffing van maaltye aan MIV positewe lede van die gemeenskap, MIV/VIGS bewusmakingsaksies en opleiding en verskeie ander uitreikasies (waaronder die Siyaya musiekgroep) in. Meer inligting oor die projekte van die JL Zwane-sentrum is beskikbaar by 2

3 5. Sustainability Institute Die Skool vir Openbare Bestuur en Beplanning (SVOBB) het n belangrike vennoot in die Sustainability Institute (wat nie n deel van die universiteit vorm nie), en ondersteun so op n indirekte wyse die gemeenskapsinteraksie-projekte van die instituut. Die belangrikste gemeenskaplike projek is die MPhil-program in Volhoubare Ontwikkeling, wat n deel vorm van die universiteit se formele akademiese aanbod en in samewerking met die instituut aangebied word. Prof Mark Swilling is n professor aan die SVOBB en ook die Akademiese Direkteur van die instituut, en die universiteit ondersteun dus die werk van die instituut deurdat hy sy dienste hiervoor beskikbaar maak. Vanuit die Lynedoch-ekodorpie ondersteun die instituut verskeie belangrike gemeenskapsinteraksieprojekte. Die dorpie verskaf huisvesting aan die Lynedoch Primêre Skool sowel as n groep voorskoolse kinders vanuit die omringende gemeenskap. Die dorpie bied ook ondersteuning en n infrastruktuur vir n wye reeks navorsingsprojekte, van navorsing oor brandstof en boumetodes tot navorsing oor jong kinders se ontwikkeling en algemene ontwikkelingspraktyk. Meer inligting oor die projekte van die instituut is beskikbaar by 6. USB Wynveiling Die Bestuurskool hou sedert 1998 jaarliks n wynveiling. Een helfte van die opbrengs word gebruik om beurse vir behoeftige MBA studente te befonds, en die ander helfte word aan n verdienstelike organisasie geskenk. In 2006 was die ontvanger van die skenking die Durbanville Hills Workers Trust. Meer inligting is beskikbaar by 7. USB Program vir nie-winsgewende organisasies Die USB bied n gesubsidieerde bestuursprogram vir nie-winsgewende organisasies aan. Die doel is om bestuurders in hierdie sektor toe te rus met vaardighede wat doeltreffende bestuur binne hierdie sektor sal bevorder. Die doel is dat hierdie bestuursvaardighede sal bydra tot die opheffing van gemeenskappe wat van die hulp van hierdie nie-winsgewende organisasies afhanklik is. Die oorspronklike saadgeld vir hierdie projek is voorsien deur die MBA klas van 1998, en die projek is n vennootskap tussen USB dosente, buite-dosente, alumni en skenkers. Meer inligting is beskikbaar by 8. USB Speelgoedprojek Aan die einde van 2006 het n aantal uitruilstudente uit België kursusse aan die USB geloop. Tydens hierdie besoek aan Suid-Afrika het hulle so onder die indruk van die behoeftes van minderbevoorregte kinders in Suid-Afrika gekom dat hulle besluit het om speelgoed vir hierdie kinders in Eurpoa te versamel. Die kartonne met speelgoed, teddiebere, klere, opvoedkundige materiaal en selfs sonbrille is op 9 Maart 2007 aan Masakheni Educare in Khayelitsha oorhandig. Meer inligting is beskibaar by 9. Ondersteuning aan akademiese gemeenskap Die universiteit het nie net n verpligting om n positiewe verskil te maak aan die gemeenskap waarin die universiteit fisies geleë is nie. As akademiese instelling het die universiteit ook n verpligting om n bydrae te maak tot die funksionering en uitbou van die internasionale akademiese gemeenskap. Verskeie van die lede van die fakulteit dra hiertoe by deur lidmaatskap van vakvereningings, komiteewerk en ander werk vir vakverenigings, bywoon en 3

4 organiseer van vakkonferensies, en diens op die redaksie of as beoordelaar vir vaktydskrifte. Dit is onmoontlik om in n kort verslag van hierdie aard n volledige opname van al hierdie aktiwiteite in te sluit, maar ek wil tog die volgende uitsonder: - Die Skool vir Openbare Bestuur en Beplanning het in Mei 2006 as gasheer opgetree vir die konferensie van die World Conservation Learning Network. - Die Departement Ondernemingsbestuur het die konferensie van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Bestuurswetenskappe in September 2006 gehuisves - Die Departement Statistiek en Aktuariële Wetenskap het in November 2006 die konferensie van Suid-Afrikaanse Statistiese Vereniging aangebied - Professor Christo Boshoff van die Departement Ondernemingsbestuur is die redakteur van die geakkrediteerde vaktydskrif Bestuursdinamika Management Dynamics. - Professor Eon Smit van die Bestuurskool is die redakteur van die geakkrediteerde vaktydskrifte Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Bedryfsleiding South African Journal for Business Management; Tydskrif vir Studies in Ekonomie en Ekonometrie - Journal for Studies in Economics and Econometrics, en die mede-redakteur van die Beleggingsontleders Tydkrif Investment Analysts Journal. 10. Interaksie met die praktyk as deel van gemeenskapsinteraksie Verskeie departemente en individue het in hulle skakeling met die praktyk hulle kennisbasis tot die beskikking van die breë gemeenskap gestel. Mens beweeg hier na die moeilike terrein of navorsing en konsultasie waarvoor die kliënt betaal of gedeeltelik betaal, ten dele of ten volle ook as dienslewering beskou moet word. Daarom het ek dit goed gedink om nie n volledige lys van hierdie interaksie in die verslag te probeer insluit nie. Ek wil nogtans, om as voorbeeld te dien, een projek hier noem. Die Skool vir Openbare Bestuur en Beplanning het n ontwikkelingsprojek vir die Swartland Munisipaliteit uitgevoer wat deur die Departement Handel en Nywerheid as die beste projek in Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling vir 2006 aangewys is. 11. Individuele betrokkenheid Verskeie van die dosente van die fakulteit is op vele terreine buite die universiteit betrokke by gemeenskapsinteraksie. Hierdie betrokkenheid loop breed en daar is n verskeidenheid van maniere waarop mense betrokke raak. Soms is n akademiese departement betrokke en is dit amper n departementele inisiatief, soms is die akademiese departement glad nie betrokke nie. Om as aanduiding te dien van die aard en die omvang van hierdie betrokkenheid word besonderhede van n aantal projekte deur die volgende personeel in die Bylae aangeheg: 1. Prof Rachel Jafta (Departement Ekonomie) 2. Me Natalie van Zyl (Departement Statistiek en Aktuariële Wetenskap) 3. Mnr Nico Verhoef en me Sonia Kroukamp (Departement Rekeningkunde) 4. Me Adelle Wiese (Departement Rekeningkunde) 4

5 5. Mnr Stiaan Lamprecht (Departement Rekeningkunde) 6. Me Corinna Schwarze (Departement Rekeningkunde) 7. Prof Leon Loxton (Departement Rekeningkunde) 8. Prof SJP (Pieter) von Wielligh (Departement Rekeningkunde) 9. Mnr Soon Nel (Departement Rekeningkunde) Soos uit die bylae gesien kan word, is mense op baie verskillende wyses betrokke. Sommige dien op die beheerrade van verskillende instellings wat die gemeenskap op verskillende maniere dien. Ander bied kursusse aan vir vir leerders in skole, vir studente en vir die publiek. Verder is kollegas betrokke by insiatiewe om die vaardighede van opkomende entrepreneurs te verbeter. Sommige kollegas raak betrokke op n meer basiese vlak, soos met die bou van huise vir mense wat dit nie anders sou kon bekostig nie. Die beskrywings in die bylae word as voorbeelde aangeheg. Ek is oortuig dat daar van ons kollegas is wat op baie ander maniere persoonlik by aktiwiteite betrokke is wat die gemeenskap dien. 12 Gevolgtrekking In die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe is sentra, skole, departemente en individue betrokke by n wye reeks projekte en aksies wat ten doel het om die gemeenskap te dien waarin ons ons bevind. Die aktiwiteite vind oor n breë front plaas en is soms ongekoördineerd. Die krag van hierdie aktiwitiete is soms juis dat dit spontaan uit individuele behoefte en vermoë ontwikkel, en daarom dalk beter op die behoeftes van die gemeenskap afgestem is as wat dit sou wees as dit sentraal bedink en beplan was. Johann de Villiers 26 April

6 BYLAE Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Individuele betrokkenheid by gemeenskapsinteraksie-projekte 1. Prof Rachel Jafta (Departement Ekonomie) DIENSLEWERING NA BUITE 1. Voorsitter van die raad van trustees van die Helen Suzman Stigting ( 2. Trustee van die Institute for voluntary initiative ( wat navorsing doen en publiseer oor die rol van privaatinisiatief in die ontwikkeling van arm gemeenskappe. Die huidige fokus is op opvoeding en sekuriteit. 3. Lid van die Raad van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge 4. Aanbieding van werkswinkels oor basiese Ekonomie aan nuwe lede in die Parlement op uitnodiging van die Friedrich Naumann Stigting 5. Motiveringslesings (loopbaangerig) by hoërskole 6. Rachel's Angels mentorprogram Artikel uit Rapport, Sondag 25 Maart 2007 'n Trust wat deur Naspers, moedermaatskappy van Rapport, gestig is, sal help om 140 leerlinge in die Boland en Weskus belangrike lewensvaardighede te leer en ook die aanpassing by die universiteitslewe soveel makliker te maak. Die Rachel s Angels-trust wil n konstruktiewe bydrae tot onderwys lewer en n groter talentpoel ontgin. Die trust hoop om studente se akademiese prestasies sodanig te verhoog dat hulle hul maatskaplik-ekonomiese omstandighede beter kan hanteer. Die Angels in die naam verwys na n Amerikaanse konsep vir beleggers wat bereid is om in hoërisikoinisiatiewe te belê met die hoop dat dit hoë opbrengste sal lewer. Die program word bestuur deur n trust met prof. Rachel Jafta (voorsitter), dr. Michael le Cordeur, me. Luzelle Yon en mnre. Niel Jansen en Heindrich Wyngaard as lede. Van die skole in die projek is Bernadino Heights, Gordon, Eersterivier, Malibu, Sarepta, Cloetesville, Kayamandi, Kylemore, Lückhoff, Noorder-Paarl, New Orleans, Bergrivier, Weltevrede, Schoonspruit, Proteus en Saxon Sea. Elke skoolhoof moes sewe graad 12- leerlinge in sy skool identifiseer vir die projek. Volgens prof. Russel Botman, rektor van die Universiteit van Stellenbosch, is die Angelsprojek n verbeeldingryke poging om die ekonomiese bemagtiging van swart jeugdiges uit te voer deur hulle uit te daag om aan ander te leer gee. n Bemagtigde gemeenskap wat kan gee, is veel beter as een waar individue net na eie belang omsien. Die projek koppel só die plan vir swart ekonomiese bemagtiging van Media24, die grootste in sy soort, aan studente-mentorskappe. Jansen, Media24 se hoofbestuurder: menslike hulpbronne, sê: Dié hulp is n klein bydrae om n verskil te maak ook sodat leerlinge aangemoedig kan word om aan n universiteit te gaan studeer. Die druipsyfer onder veral eerstejaars is kommerwekkend en baie keer is 6

7 aanpassing een van die redes. Ons wil die impak van swart ekonomiese bemagtiging breër maak, sodat meer mense kan deel in die ekonomie. Volgens Le Cordeur kan meer Afrikaanssprekende leerlinge uit voorheen benadeelde skole n geleentheid kry om n gehalte-matrieksertifikaat te ontvang en ook n betekenisvolle bydrae tot die land se ekonomie te lewer. n Mentor n student wat reeds vertroud is met die universiteitswêreld word vir die volle jaar aan elke leerling toegestaan. Deur die leerlinge ook na die universiteit se sosiale geleenthede te neem, kan hulle eerstehandse kennis van die lewe op n kampus verkry. Volgens mnr. Pat Williams, hoof van die Hoërskool Lückhoff op Stellenbosch, is dit n vindingryke plan wat leerlinge aan die hand vat en hulle help voorberei op tersiêre opleiding. Volgens Jansen gaan n student ook aangestel word om ná die afloop van die program navorsing oor die projek te doen, sodat die effektiwiteit daarvan bepaal kan word. Slypskole oor onderwerpe soos selfbeeld, entrepreneurskap en doelgerigtheid word gehou. Deelnemende skole wat uitstekende ondersteuning aan hul leerlinge gee en alle verlangde inligting vroegtydig indien, kwalifiseer om R50000 se Phuthuma Nathi-aandele te verdien, terwyl deelnemende studente R10000 se aandele kan losslaan. Volgens Jenine Africa, n graad 12-leerling aan Lückhoff, het die motiveringslypskool haar oortuig om n sukses van haar toekoms te maak. Vir my is Rachel s Angels n klas waar ek weer my energie gaan kry. Dis n skitterende projek waar skole, studente en die privaatsektor saamwerk om n toekoms vir ons leerlinge te verseker, sê Williams. 2. Me Natalie van Zyl (Departement Statistiek en Aktuariële Wetenskap) Community Involvement: Job Creation Committee My husband and I joined the Committed together. Our involvement has been to encourage micro businesses. To achieve this, we organised and ran two competitions during The first one was open to all in the Tygerberg area via advertisement in a community newspaper and the other was open to residents of Fisantekraal (a previously disadvantaged local township). Entrants were asked to submit a business idea for a micro business. Submissions were primarily judged according to viability and set-up cost. Those who passed these criteria were invited to 6 mornings of basic business training. Each participant had to fill in a business case template fleshing out their business idea by applying what they learned. They were assigned a mentor to assist them in this process. These expanded business cases were assessed once again for viability. Those who passed this test were awarded R1 000 start-up capital for their business. We have had 5 winners and 1 runner-up (R500 award) to date. Of these, 4 were previously disadvantaged, of whom 3 are still traceable. One of the other entrants started a cleaning company which, although struggling, is employing 3 previously disadvantaged staff members on a part-time basis. Our aim is to expand the prize to provide a further 3 months of mentorship to winners. 7

8 3. Mnr Nico Verhoef en me Sonia Kroukamp (Departement Rekeningkunde) Scimathus Kortlikse omskrywing van projek: Oorbruggingsprogram vir studente wat nie universiteitsvrystelling op skool behaal het nie maar die potensiaal het om wel n kursus soos BRek te slaag. Departement Opvoedkunde US Belangegroep: Studente wat nie universiteitsvrystelling het nie maar die potensiaal het om wel n kursus soos BRek te slaag. Datum vanaf inwerkingtreding van projek: 2000 Aanvang van betrokkenheid by projek: 2004 Formaat van program: Jaarprogram wat verskillende akademiese kursusse aanbied. Nico Verhoef bied Rekeningkunde binne die program aan en Sonia Inligtingstelsels (totale lesings = 5 per week van 2 ure elk). Inhoud van program: Rekeningkunde, Inligtingstelsels, Wiskunde, Taal en Denke, Statestiek, Rekenaarvaardighede 4. Me Adelle Wiese (Departement Rekeningkunde) Nog geen amptelike naam Kortlikse omskrywing van projek: Ekstra Rekeningkunde klasse Hoërskool Kayamandi Belangegroep: Graad 12 leerders met Rekeningkunde en Wiskunde as vak (2006 = 11 studente neem deel) Datum vanaf inwerkingtreding van projek: Julie 2006 Aanvang van betrokkenheid by projek: Julie 2006 Verwagte einddatum van projek: Deurlopend Formaat van program: Weeklikse 1-2 uur lesings in die kwartaal plus n winterskool gedurende die Julie skoolvakansie van 2 uur lesings per week. Inhoud van program: Ou vraestelle word deurgewerk met die klem op probleemareas Belangrikste maatstawwe vir meting van die sukses van die program: Slaagsyfers in die Matriekeindeksamen 8

9 5. Mnr Stiaan Lamprecht (Departement Rekeningkunde) Program in Basiese Sakevaardighede Kortlikse omskrywing van projek: Doel van die program is om persone, wat die belangstelling het om ʼn eie besigheid te begin of reeds in ʼn gevestigde besigheid is, met die nodige vaardighede toe te rus ten einde ʼn sukses van die voorgenome of reeds bestaande besigheid te maak. Maties Gemeenskapsdiens Sentrum Belangegroep: Plaaslike, huidige entrepreneurs, sowel as persone wie hul eie besigheid wil begin, maar leiding nodig het. Datum vanaf inwerkingtreding van projek: Die projek is al ʼn paar jaar aan die gang. Aanvang van betrokkenheid by projek: aanbieding daarvan. Ek is sedert 2005 betrokke by die gesament-like Formaat van program: Program word jaarliks oor n periode van 10 weke aangebied. Een kontaksessie van 3 uur per week word aangebied, waarvoor daar 2 uur voorberei-ding vereis word, plus 10 uur voorbereiding vir die terugvoer van die sakeplanne wat ongeveer 5 uur duur. Inhoud van program: Entrepreneurskap, besigheids idees, bemarking, finansiële beplanning, bestuursfunksies, en formulering van n besigheidsplan. 6. Me Corinna Schwarze (Departement Rekeningkunde) Maties Gemeenskapsdiens (ontwikkeling van Gevorderde Finansiële Beplannings kursus) die amptelike naam nog nie finaal nie Kortlikse omskrywing van projek: Ek is tans besig om 'n Gevorderde Finansiële Beplannings kursus te ontwikkel as 'n voortsettingskursus vir die kandidate wat die Program in Basiese Sakevaardighede gevolg het ('n program deur Maties Gemeenskapsdiens aangebied). Kantore van Maties Gemeenskapdiens, Banghoek Weg, Stellenbosch Belangegroep: Plaaslike bestaande en toekomstige kleinsake entrepreneurs Datum vanaf inwerkingtreding van projek: Datum nog nie vas nie, maar voorlopig beplan om eerste 'proef' kursus teen einde September, middel Oktober aan te beid Aanvang van betrokkenheid by projek: Einde Julie 2006 Formaat van program: Behoefte bepaling word nog gedoen 9

10 Inhoud van program: Sal afhang van uitkoms van behoefte bepaling 7. Prof Leon Loxton (Departement Rekeningkunde) Program in Basiese Sakevaardighede Kortlikse omskrywing van projek: Doel van die program is om persone, wat die belangstelling het om ʼn eie besigheid te begin of reeds in ʼn gevestigde besigheid is, met die nodige vaardighede toe te rus ten einde ʼn sukses van die voorgenome of reeds bestaande besigheid te maak. Maties Gemeenskapsdiens Sentrum Belangegroep: Plaaslike, huidige entrepreneurs, sowel as persone wie hul eie besigheid wil begin, maar leiding nodig het. Datum vanaf inwerkingtreding van projek: Die projek is al ʼn paar jaar aan die gang. Aanvang van betrokkenheid by projek: aanbieding en terugvoer oor sakeplanne. Ek is sedert 2005 betrokke by die gesament-like Formaat van program: Program word jaarliks oor n periode van 10 weke aangebied. Een kontaksessie van 3 uur per week word aangebied, waarvoor daar 2 uur voorberei-ding vereis word, plus 10 uur voorbereiding vir die terugvoer van die sakeplanne wat ongeveer 5 uur duur. Inhoud van program: Entrepreneurskap, besigheids idees, bemarking, finansiële beplanning, bestuursfunksies, en formulering van n besigheidsplan. 8. Prof SJP (Pieter) von Wielligh (Departement Rekeningkunde) Matie Gemeenskapsdiens Beheerraad Kortlikse omskrywing van projek: Ek dien as lid van die dagbestuur van MGD. Die organisasie het verskeie projekte waaraan personeel/die Departement sou kon deelneem. Meer inligting by Stellenbosch en omstreke Datum vanaf inwerkingtreding van projek: Deurlopend Aanvang van betrokkenheid by projek: 2001 Formaat van program: Sien vir beskrywing van projekte Inhoud van program: Sien 10

11 9. Mnr Soon Nel (Departement Rekeningkunde) Habitat for Humanity Kortlikse omskrywing van projek: Bou huise vir behoeftiges Belangegroep: Nyanga, Wallacedene CHS (kerk) Datum vanaf inwerkingtreding van projek: 1996 Aanvang van betrokkenheid by projek: 2005 Formaat van program: Ons help met die fisiese bou van huise Inhoud van program: 11

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

"FASCINATION WOOD" Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE PROGRAM. holzbau. Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town

FASCINATION WOOD Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE PROGRAM. holzbau. Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town www.woodconference.co.za holzbau Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE WOOD Conference the knowledge platform for architects, engineers, quantity surveyors

More information

HOëRSKOOL PORTERVILLE

HOëRSKOOL PORTERVILLE P o s b u s 2 2, P O R T E R V I L L E, 6 8 1 0 T E L : 0 2 2 9 3 1 2 1 7 4 F A K S : 0 2 2 9 3 1 3 3 2 1 E P O S : s e k r e t a r e s s e @ p o r t e r h s. c o. z a HOëRSKOOL PORTERVILLE TROTS RESPEK

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsandcrochet.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 11 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE 150mm x 200mm ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE AVAILABILITY OF DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT AND ASSOCIATED SPECIALIST

More information

Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM

Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM Privaatsak X2, Citrusdal, 7340 E-pos: citrushs@mweb.co.za Tel: (022) 921 2100 Faks: (022) 921 3931 Liewe Ouer of Voog Sien asseblief onderaan

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320 KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 7320 20 OKTOBER 2015 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, TEENWOORDIG RAADSLEDE Rdh J Raats [DA] Speaker Rdl

More information

TOEGANKLIKHEID DEUR UNIVERSITEIT STELLENBOSCH SE MEERTALIGE AANBOD

TOEGANKLIKHEID DEUR UNIVERSITEIT STELLENBOSCH SE MEERTALIGE AANBOD TOEGANKLIKHEID DEUR UNIVERSITEIT STELLENBOSCH SE MEERTALIGE AANBOD Publieke Vergadering oor Transformasie & Taal Klein Nederburg Sekondêre Skool, Paarl 19 September 2017 Aangebied deur prof Arnold Schoonwinkel

More information

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE 21 Julie 2011 Bykomend tot vorige kommunikasie, is die direksies van die Sharemax gesindikeerde maatskappye ( Maatskappye ) onder direktiewe

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

DIE OPLEIDING VAN BEDRYFSIELKUNDIGES AAN DIE UNIVERSITEIT VAN FORT HARE W. BOTHA DEPARTEMENT BEDRYFSIELKUNDE UNIVERSITEIT VAN FORT HARE

DIE OPLEIDING VAN BEDRYFSIELKUNDIGES AAN DIE UNIVERSITEIT VAN FORT HARE W. BOTHA DEPARTEMENT BEDRYFSIELKUNDE UNIVERSITEIT VAN FORT HARE DIE OPLEIDING VAN BEDRYFSIELKUNDIGES AAN DIE UNIVERSITEIT VAN FORT HARE W. BOTHA DEPARTEMENT BEDRYFSIELKUNDE UNIVERSITEIT VAN FORT HARE Die Departement Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Fort Hare

More information

Regsrekeningkunde-opleiding van prokureurs in Suid-Afrika: Enkele empiriese bevindings

Regsrekeningkunde-opleiding van prokureurs in Suid-Afrika: Enkele empiriese bevindings 2001 Tydskrif vir Regswetenskap 26(2): 52-66 Kronieke / Chronicles Regsrekeningkunde-opleiding van prokureurs in Suid-Afrika: Enkele empiriese bevindings 1. Inleiding en probleemstelling Die vierjarige

More information

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD)

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) SAAKNOMMER: C 185/99 IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) In die saak tussen: IMATU APPLIKANT EN KOMMISSIE VIR VERSOENING, BEMIDDELING EN ARBITRASIE RESPONDENTE U I T S P R A A K BASSON,

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Aspen Holdings. 9 Mei 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Aspen Holdings. 9 Mei 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Aspen Holdings 9 Mei 2014 Disclaimer: The

More information

Uit Moerdijk se pen Man en Media

Uit Moerdijk se pen Man en Media MOERDIJK DIE MENS Agtergrond en familie geskiedenis Tweede Anglo Boere-oorlog Studiejare VROë LOOPBAAN Robertsons Deep Myn Johannesburg jare Kerkgeboue vir Suidafrika (1919) KERKGEBOUE VIR SUIDAFRIKA dit

More information

Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf

Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf deur P C Payne BA, LLB Studentenommer: 20727755 Skripsie ingedien ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

SIZA takes the sting out of auditing

SIZA takes the sting out of auditing SIZA takes the sting out of auditing INTRO: The fruit industry s ethical trade programme, the Sustainability Initiative of South Africa (SIZA), not only allows fruit growers to remedy weaknesses in their

More information

ADJUNKHOOF. Titel: Adjunkhoof (Skool) Doel van die pos: staan om die skool te bestuur, en om. Verseker die effektiewe implementering van. leierskap.

ADJUNKHOOF. Titel: Adjunkhoof (Skool) Doel van die pos: staan om die skool te bestuur, en om. Verseker die effektiewe implementering van. leierskap. PLIGTESTAAT VAN DIE ADJUNKHOOF Titel: Adjunkhoof (Skool) Doel van die pos: Ondersteun die hoof deur hom/haar by te staan om die skool te bestuur, en om effektiewe onderwys te verseker. Verseker die effektiewe

More information

HOOFSTUK 4 Bestuursmodelle, met spesifieke verwysing na die bedryf- en besigheidsaspekte van oop afstandsleer

HOOFSTUK 4 Bestuursmodelle, met spesifieke verwysing na die bedryf- en besigheidsaspekte van oop afstandsleer HOOFSTUK 4 Bestuursmodelle, met spesifieke verwysing na die bedryf- en besigheidsaspekte van oop afstandsleer 4.1 Inleiding Die doel met hierdie hoofstuk is om vanuit die literatuur die aard van bestuursmodelle

More information

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 PUNTE: 150 TYD: 3 uur Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. 2 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 (NOVEMBER 2013) INSTRUKSIES EN INLIGTING

More information

KUNSTENAARS EN KULTURELE ORGANISASIES BAAN DIE WEG VIR KLIMAATSGEREGTHEID DWARSOOR SUID-AFRIKA

KUNSTENAARS EN KULTURELE ORGANISASIES BAAN DIE WEG VIR KLIMAATSGEREGTHEID DWARSOOR SUID-AFRIKA Vir uitreiking Maandag, 9 April 2018 KUNSTENAARS EN KULTURELE ORGANISASIES BAAN DIE WEG VIR KLIMAATSGEREGTHEID DWARSOOR SUID-AFRIKA Die Vrystaat Kunstefees en die Nasionale Kunsteraad van Suid-Afrika het

More information

HOOFSTUK3 DIE PROSES VAN AMALGAMERING VAN SKOLE EN DIE BESTUUR DAARVAN

HOOFSTUK3 DIE PROSES VAN AMALGAMERING VAN SKOLE EN DIE BESTUUR DAARVAN HOOFSTUK3 DIE PROSES VAN AMALGAMERING VAN SKOLE EN DIE BESTUUR DAARVAN 3.1 INLEIDING By die besluitnemingsfunksie wat binne skoolverband plaasvind, besit die skoolhoofde die meeste gesag (Jacobson, 1987:54).

More information

KLEINMOND BELASTINGBETALERSVERENIGING

KLEINMOND BELASTINGBETALERSVERENIGING KLEINMOND BELASTINGBETALERSVERENIGING NOTULE VAN N BESTUURSKOMITEEVERGADERING GEHOU OP 2 MAART 2017 Opening en verwelkoming: Gebed deur: Carl Greyling TEENWOORDIG: Jan-Willem van Staden Roelf Beukes Susan

More information

Direkte en indirekte rede *

Direkte en indirekte rede * OpenStax-CNX module: m24032 1 Direkte en indirekte rede * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 1 AFRIKAANS HUISTAAL 2

More information

Week in oorsig Aandeel van die week Zeder Investments ltd. 19 April 2013

Week in oorsig Aandeel van die week Zeder Investments ltd. 19 April 2013 Week in oorsig Aandeel van die week Zeder Investments ltd. 19 April 2013 Disclaimer: The opinions expressed in this document are the opinions of the writer and not necessarily those of PSG and do not constitute

More information

INHOUDSOPGAWE. Inleiding... 7 DEEL EEN: SEISOENE IN ONS LEWE

INHOUDSOPGAWE. Inleiding... 7 DEEL EEN: SEISOENE IN ONS LEWE INHOUDSOPGAWE Inleiding... 7 DEEL EEN: SEISOENE IN ONS LEWE Seisoene is belangrik vir groei... 15 Wat van die mens?... 17 Lente... 20 Somer... 23 Herfs... 28 Winter... 42 Gevolgtrekking... 68 DEEL TWEE:

More information

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER 1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met ingang vanaf 1 Januarie 1998 om ondersoek in te stel na en besluite

More information

Departement Bos- en Houtkunde. Akademiese programme vir Magisterprogramme

Departement Bos- en Houtkunde. Akademiese programme vir Magisterprogramme Departement Bos- en Houtkunde Akademiese programme vir 2018 Magisterprogramme Navrae: Kontakbesonderhede: Departementshoof Departement Bos- en Houtkunde Universiteit van Stellenbosch Privaatsak X1 Matieland

More information

ks Kettingsteek dlb Dubbelslaglangbeen vhk Voorste hekkie gs Glipsteek drieslb Drieslaglangbeen ah Agterste hekkie

ks Kettingsteek dlb Dubbelslaglangbeen vhk Voorste hekkie gs Glipsteek drieslb Drieslaglangbeen ah Agterste hekkie Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsandcrochet.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 16 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste

More information

UIT DIE REKTOR SE KANTOOR / FROM THE RECTOR S OFFICE

UIT DIE REKTOR SE KANTOOR / FROM THE RECTOR S OFFICE UIT DIE REKTOR SE KANTOOR / FROM THE RECTOR S OFFICE Welkom by u eerste sesmaandelikse nuusbrief as lid van die Universiteit Stellenbosch (US) se Kanselierskring. Die US is gebou op die vrygewigheid van

More information

ʼn Kritiese ondersoek na die stand van Afrikaanse professionele Jeugteater in Suid-Afrika na 1994

ʼn Kritiese ondersoek na die stand van Afrikaanse professionele Jeugteater in Suid-Afrika na 1994 ʼn Kritiese ondersoek na die stand van Afrikaanse professionele Pieter Andries Venter (1985753639) ʼn Skripsie voorgelê om te voldoen aan die vereistes vir die graad Ph.D. (Drama- en Teaterkuns) in die Departement

More information

Kritieke elemente in die opleiding van onderwysers in Opvoeding vir Vrede binne die konteks van uitkomsgebaseerde onderwys

Kritieke elemente in die opleiding van onderwysers in Opvoeding vir Vrede binne die konteks van uitkomsgebaseerde onderwys South African Journal of Education Copyright 2002 EASA Vol 22(3) 162 169 Kritieke elemente in die opleiding van onderwysers in Opvoeding vir Vrede binne die konteks van uitkomsgebaseerde onderwys A.E.

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows:

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows: ANSWERS ANTWOORDE: STUDY UNIT / STUDIE EENHEID 5 Question 4 pg 136 / Vraag 4 bl 137 S can only succeed with the rei vindicatio if he can prove that X and Y in fact transferred ownership to him by means

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING) IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING) SAAKNOMMER: CC ^S2/S5 DELMAS 1987-06-18 DIE STAAT teen: PATRICK MABUYA BALEKA EN T 21 AXDER VOOR: SY EDELE REGTER VAN DIJKHORST ASSESSOR

More information

Prof Kobus Mentz Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)

Prof Kobus Mentz Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) Die bevordering van adjunkhoofde: Is indiensopleiding nodig? SAOU Hoofdesimposium 2012 Prof Kobus Mentz Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) Agtergrond In SA geen formele voorbereiding vir die hoofskap

More information

BROODBOOMVERENIGING VAN SUID-AFRIKA CYCAD SOCIETY OF SOUTH AFRICA 1. NAAM 1. NAME

BROODBOOMVERENIGING VAN SUID-AFRIKA   CYCAD SOCIETY OF SOUTH AFRICA   1. NAAM 1. NAME CYCAD SOCIETY OF SOUTH AFRICA www.cycadsociety.org BROODBOOMVERENIGING VAN SUID-AFRIKA www.cycadsociety.org 1. NAME The Society shall be known as the CYCAD SOCIETY OF SOUTH AFRICA, hereafter referred to

More information

SAOU. Posbus Hadisonpark 8306 E-pos: Faks Augustus 2015 No: 20 van 2015

SAOU. Posbus Hadisonpark 8306 E-pos: Faks Augustus 2015 No: 20 van 2015 SAOU Noord-Kaap Northern Cape Posbus 110156 Hadisonpark 8306 E-pos: saounk@saou.co.za 053 832 2727 Faks 053 832 2460 28 Augustus 2015 No: 20 van 2015 AFSTERWE VAN LUR, ME. GRIZELDA CJIEKELLA-LECHOLO Dit

More information

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7. By: Siyavula Uploaders

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7. By: Siyavula Uploaders Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7 By: Siyavula Uploaders Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7 By: Siyavula Uploaders Online: < http://cnx.org/content/col11024/1.1/ > C O N N E X I O N S Rice

More information

Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as building block for a healthy society

Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as building block for a healthy society Navorsings- en oorsigartikels / Research and review articles (1): Voorwaardes vir n gesonde samelewing (gemeenskap) 525 Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Combined Motor Holdings Ltd. 4 April 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Combined Motor Holdings Ltd. 4 April 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Combined Motor Holdings Ltd 4 April 2014

More information

-1- HOOFSTUK 1 INLEIDENDE ORIËNTERING

-1- HOOFSTUK 1 INLEIDENDE ORIËNTERING -1- HOOFSTUK 1 INLEIDENDE ORIËNTERING To create a classroom where all learners will thrive is a challenging task, but there is an island of opportunity in the sea of every difficulty. (Kruger & Adams,

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Steinhoff International Holdings Ltd. 11 Julie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Steinhoff International Holdings Ltd. 11 Julie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Steinhoff International Holdings Ltd 11

More information

Anna Hugo. LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 3, Desember 2015 ISSN

Anna Hugo. LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 3, Desember 2015 ISSN Wanneer jou kantoorgebou herbou word terwyl jy werk: n Studie oor die invloed van epistemologiese, politieke en nasionale veranderinge op onderwysersopleiding in afstandsonderrig Anna Hugo Anna Hugo, Departement

More information

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG R0,30 Wednesday I November 1989 WINDHOEK Woensdag I November

More information

Die verbetering van onderrig en leer met behulp van die Grootgroepstrategie in die opleiding van Grondslagfase-onderwysers

Die verbetering van onderrig en leer met behulp van die Grootgroepstrategie in die opleiding van Grondslagfase-onderwysers Die verbetering van onderrig en leer met behulp van die Grootgroepstrategie in die opleiding van Grondslagfase-onderwysers Wikus Geyer (LP), Aninda Venter & Ona Janse van Rensburg Fakulteit Opvoedingswetenskappe,

More information

; Standard Bank. Met ons bring jy dit veel verder. Nie net is my tjeks tot R500. as net kunstenaarsbevrediging bied.

; Standard Bank. Met ons bring jy dit veel verder. Nie net is my tjeks tot R500. as net kunstenaarsbevrediging bied. Dit het my lank geneem om iets dit goedkeur, is dit 'n rekening wat van my talente te maak wat my meer beslis die moeite werd is. as net kunstenaarsbevrediging bied. Nie net is my tjeks tot R500 Op 28

More information

DIE FUNKSIONELE BEMAGTIGING VAN DIE OPVOEDER VAN VOLWASSENES IN DIE WES-KAAP

DIE FUNKSIONELE BEMAGTIGING VAN DIE OPVOEDER VAN VOLWASSENES IN DIE WES-KAAP DIE FUNKSIONELE BEMAGTIGING VAN DIE OPVOEDER VAN VOLWASSENES IN DIE WES-KAAP deur EDWARD HENRY JANSEN B.A. B.ED. Tesis ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes vir die graad van MAGISTER

More information

DEURLOPENDE FORMATIEWE ASSESSERING IN SKRIFTELIKE STELWERK IN GRAAD 5: N AKSIENAVORSINGSPROJEK

DEURLOPENDE FORMATIEWE ASSESSERING IN SKRIFTELIKE STELWERK IN GRAAD 5: N AKSIENAVORSINGSPROJEK DEURLOPENDE FORMATIEWE ASSESSERING IN SKRIFTELIKE STELWERK IN GRAAD 5: N AKSIENAVORSINGSPROJEK MINI-TESIS TER GEDEELTELIKE VERVULLING VAN DIE VEREISTES VIR DIE GRAAD MAGISTER EDUCATIONIS IN DIE FAKULTEIT

More information

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en 2010 33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en waar hy geset het en koeldrank gedrink het, en gerook het. Ek sien. GEEN VERDERE VRAE DEUR PROF SMITH ADV HAASBRCEK ROEP:

More information

INGENIEURS-EN TEGNOLOGIEBESTUUR: NOODSAAKLIKE KUNDIGHEID VIR INNOVERENDE NYWERHEDE

INGENIEURS-EN TEGNOLOGIEBESTUUR: NOODSAAKLIKE KUNDIGHEID VIR INNOVERENDE NYWERHEDE INGENIEURS-EN TEGNOLOGIEBESTUUR: NOODSAAKLIKE KUNDIGHEID VIR INNOVERENDE NYWERHEDE Prof Marthinus W Pretorius Departement Ingenieurs-en Tegnologiebestuur Professorale intreerede gelewer op 15 Mei 2001

More information

DIE BEOEFENING VAN n BEDRYF MET SPESIFIEKE VERWYSING NA DIE TOESTAAN VAN LENINGS DEUR HOUERMAATSKAPPYE AAN FILIALE OF GEASSOSIEERDES

DIE BEOEFENING VAN n BEDRYF MET SPESIFIEKE VERWYSING NA DIE TOESTAAN VAN LENINGS DEUR HOUERMAATSKAPPYE AAN FILIALE OF GEASSOSIEERDES DIE BEOEFENING VAN n BEDRYF MET SPESIFIEKE VERWYSING NA DIE TOESTAAN VAN LENINGS DEUR HOUERMAATSKAPPYE AAN FILIALE OF GEASSOSIEERDES deur Suzanne Marais Tesis ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan

More information

HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS

HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 5.1 INLEIDING Met die navorsing is daar ondersoek ingestel na die effek van Gestaltspelterapie op die selfbeeld van die leergestremde leerder. In Hoofstuk 1 is

More information

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING 9 FEBRUARIE 2016 1 MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE VAN RAADSVERGADERING GEHOU OP DINSDAG, 9 FEBRUARIE 2016 OM 10:00 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL, VREDENDAL

More information

OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10

OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10 OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10 75 PUNTE INSTRUKSIES 1. Hierdie is SLEGS n oefenvraestel met voorbeelde van die tipe vrae wat n n Gr 10- jaareindvraestel verwag kan word. Dus is

More information

RAADSLEDE / COUNCILLORS

RAADSLEDE / COUNCILLORS NOTULE: RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING - 25 APRIL 2017 1 NOTULE VAN N ALGEMENE RAADSVERGADERING GEHOU OM 09:00 OP DINSDAG 25 APRIL 2017 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL TE BREDASDORP MINUTES OF A GENERAL

More information

MODULE 2 ALLE RISIKO S. Toepaslike Eenheidstandaarde

MODULE 2 ALLE RISIKO S. Toepaslike Eenheidstandaarde MODULE ALLE RISIKO S Toepaslike Eenheidstandaarde 10011 Apply knowledge of personal all risk insurance 10118 Underwrite a standard risk in short term personal insurance 1011 Apply technical knowledge and

More information

IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA) REINETTE DEE SOUSA JARDIM...Eerste Applikant

IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA) REINETTE DEE SOUSA JARDIM...Eerste Applikant SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK

More information

(TRASSVAALSE PRQVINSIALE ATDELIS'G)

(TRASSVAALSE PRQVINSIALE ATDELIS'G) '"'?"/"" : " IK DIE HOOGGEREGSBOF VAX SUID-AFRIKA (TRASSVAALSE PRQVINSIALE ATDELIS'G) SAAKSOMMER: CC DELMAS 1987-04-29 DIE STAAT teen: PATRICK MABITA BALEKA EN 21 ANDER VOOR: SY EDELE REGTER VAN DIJKHORST

More information

COHHUNfKE. fnholl1) Redaksioneel 2. Fakulteitsnuus 6. Internasionaal. Fakulteitslede besoek buiteland Buitelanders besoek die Fakulteit

COHHUNfKE. fnholl1) Redaksioneel 2. Fakulteitsnuus 6. Internasionaal. Fakulteitslede besoek buiteland Buitelanders besoek die Fakulteit # COHHUNfKE REDAKSIONELE KOMITEE Prof Koos Stadler (Dekaan), Mev Adri van der MeNv'e (Skakelbeampte), Prof Dirk van Rooyen (Bedryfsekonomie), Mnr Gerrie Roodt (Bestuurswese), Mnr Jan van Heerden (Ekonomie),

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Vodacom Group Ltd. 14 Februarie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Vodacom Group Ltd. 14 Februarie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Vodacom Group Ltd 14 Februarie 2014 Disclaimer:

More information

OOP, GEMENGDE EN BETROKKE LEER AAN DIE UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT

OOP, GEMENGDE EN BETROKKE LEER AAN DIE UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT OOP, GEMENGDE EN BETROKKE LEER AAN DIE UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT INHOUDSOPGAWE 1. INLEIDING 2 2. OOP LEER 2 2.1 Oop leer in n Suid-Afrikaanse konteks 3 2.2 Soorte leer wat onder oop leer tuishoort

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

ESKOM DISTRIBUSIE: VOORGESTELDE NUWE CLOCOLAN

ESKOM DISTRIBUSIE: VOORGESTELDE NUWE CLOCOLAN BASIESE ASSESSERING ESKOM DISTRIBUSIE: VOORGESTELDE NUWE CLOCOLAN FICKSBURG 88 KV KRAGLYN, SETSOTO PLAASLIKE MUNISIPALITEIT, VRYSTAAT PROVINSIE (DEPARTEMENT VAN OMGEWINGSAKE VERWYSINGSNOMMER: 14/12/16/3/3/1/797)

More information

Why? You ask, would you want to attend this FGASA meeting.

Why? You ask, would you want to attend this FGASA meeting. Why? You ask, would you want to attend this FGASA meeting. Fact: Speakers of this calibre don t come together under one roof in a hurry. Need we say more? Diarise: Saturday 4th December 2010 rsvp Eve before

More information

CBI maandvergadering Sukses hang af van vennootskappe

CBI maandvergadering Sukses hang af van vennootskappe DESEMBER 2018 manager@cerescbi.co.za News for businesses - Sakenuus vir besighede CBI maandvergadering Sukses hang af van vennootskappe Dr. Willie Cilliers, AHI WesKaap se Voorsitter, het onlangs die lede

More information

Jaarverslag (tydperk: 1 Februarie Maart 2006)

Jaarverslag (tydperk: 1 Februarie Maart 2006) Jaarverslag (tydperk: 1 Februarie 2005 29 Maart 2006) Geagte Klub-lid Die Bestuurskomitee hou graag die volgende jaarverslag aan u voor. Dit verskaf n bondige oorsig van die werksaamhede van die Klub gedurende

More information

Rut: n Liefdes Verhaal

Rut: n Liefdes Verhaal Bybel vir Kinders bied aan Rut: n Liefdes Verhaal Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Aangepas deur: Lyn Doerksen Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

More information

HOOFSTUK 1. ALGEMENE ORleNTERING

HOOFSTUK 1. ALGEMENE ORleNTERING 1 HOOFSTUK 1 ALGEMENE ORleNTERING 1.1 In1eiding Onderwys in Suid-Afrika is besig om drasties te verander. Nie net word die kurrikula en skoolstrukture onderwerp aan verandering nie, maar die betrokkenes,

More information

MEMORANDUM BEROEPSPESIFIEKE BEDELING (BSB) VIR TERAPEUTE IN DIE ONDERWYS, BERADERS EN SIELKUNDIGES WAT IN DIE OPENBARE ONDERWYS IN DIENS IS

MEMORANDUM BEROEPSPESIFIEKE BEDELING (BSB) VIR TERAPEUTE IN DIE ONDERWYS, BERADERS EN SIELKUNDIGES WAT IN DIE OPENBARE ONDERWYS IN DIENS IS MEMORANDUM BEROEPSPESIFIEKE BEDELING (BSB) VIR TERAPEUTE IN DIE ONDERWYS, BERADERS EN SIELKUNDIGES WAT IN DIE OPENBARE ONDERWYS IN DIENS IS 1. DOEL VAN DIE MEMORANDUM Om (a) bepaalde aspekte van n konsep

More information

Die ontwikkeling van kritiese denke deur die gebruik van drama as onderrigmetode binne die vak Lewensoriëntering. deur Amori Stols

Die ontwikkeling van kritiese denke deur die gebruik van drama as onderrigmetode binne die vak Lewensoriëntering. deur Amori Stols Die ontwikkeling van kritiese denke deur die gebruik van drama as onderrigmetode binne die vak Lewensoriëntering deur Amori Stols Tesis ingelewer ter voldoening aan die vereistes vir die graad MA in Drama-

More information

'n Idee vir 'n besigheid

'n Idee vir 'n besigheid OpenStax-CNX module: m25231 1 'n Idee vir 'n besigheid Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 1 EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

More information

ALPHA PHARM APTEEKPERSONEEL KLINIESE ONDERRIG HANDLEIDING

ALPHA PHARM APTEEKPERSONEEL KLINIESE ONDERRIG HANDLEIDING ALPHA PHARM APTEEKPERSONEEL KLINIESE ONDERRIG HANDLEIDING Inhoud Bladsy 1. Inleiding 2 2. Waarom kliniese onderrig? 2 3. Waarom afstandsonderrig? 2 4. Hoe dit werk 2 4.1 Doelstellings 2 4.2 Hoe die proses

More information

IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY)

IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY) Sekere persoonlike/private besonderhede van partye of getuies in die dokument is geredigeer in ooreenstemming met die wet en SAFLII se beleid. IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY)

More information

Hierdie is n aansoek om die volgende regshulp:

Hierdie is n aansoek om die volgende regshulp: IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) In die saak tussen: Saak Nr. 3714/2003 LAMBERT HENDRIK ROUX ERWEE N.O. CATHARINA MARIA SUSANNA ERWEE Eerste Applikant Tweede

More information

INHOUD: Die SIZA Program 1 Monitering en Evaluasie 3 SIZA / GRASP Nakoming 1 Koolstofvoetspoor Werkswinkels 5 Die SIZA Platvorm 2

INHOUD: Die SIZA Program 1 Monitering en Evaluasie 3 SIZA / GRASP Nakoming 1 Koolstofvoetspoor Werkswinkels 5 Die SIZA Platvorm 2 Nuus Volume 4, Uitgawe 5 Augustus 2016 INHOUD: Die SIZA Program 1 Monitering en Evaluasie 3 SIZA / GRASP Nakoming 1 Koolstofvoetspoor Werkswinkels 5 Die SIZA Platvorm 2 SIZA PROGRAM VORDER GOED SIZA lidmaatskap

More information

KURRIKULUMDIFFERENSIASIE IN DIE VAK WISKUNDE GRAAD R VIR LEERDERS MET ERGE INTELLEKTUELE GESTREMDHEID IN INKLUSIEWE WES-KAAPSE SPESIALE SKOLE

KURRIKULUMDIFFERENSIASIE IN DIE VAK WISKUNDE GRAAD R VIR LEERDERS MET ERGE INTELLEKTUELE GESTREMDHEID IN INKLUSIEWE WES-KAAPSE SPESIALE SKOLE KURRIKULUMDIFFERENSIASIE IN DIE VAK WISKUNDE GRAAD R VIR LEERDERS MET ERGE INTELLEKTUELE GESTREMDHEID IN INKLUSIEWE WES-KAAPSE SPESIALE SKOLE ZELDA BOTHA KURRIKULUMDIFFERENSIASIE IN DIE VAK WISKUNDE GRAAD

More information

MENSLlKE HULPBRONBESTUUR BINNE DIE VERANDERDE SUID AFRIKAANSE PLAASLlKE OWERHEIDSBESTEL. deur. Hugo Brand

MENSLlKE HULPBRONBESTUUR BINNE DIE VERANDERDE SUID AFRIKAANSE PLAASLlKE OWERHEIDSBESTEL. deur. Hugo Brand MENSLlKE HULPBRONBESTUUR BINNE DIE VERANDERDE SUID AFRIKAANSE PLAASLlKE OWERHEIDSBESTEL deur Hugo Brand Voorgele ter vervulling van die vereistes vir die graad Doctor Technologiae in die dissipline Menslike

More information

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE DRINGENDE RAADSVERGADERING

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE DRINGENDE RAADSVERGADERING MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE DRINGENDE RAADSVERGADERING 6 AUGUSTUS 2018 1 MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE VAN DRINGENDE RAADSVERGADERING GEHOU OP MAANDAG, 6 AUGUSTUS 2018 OM 11:00 IN DIE MUNISIPALE

More information

MOTIVERINGSPLAN GEBARE-BOERE

MOTIVERINGSPLAN GEBARE-BOERE D E A F A G R I Blindness seperate people from things, but deafness seperate people from people. Hellen Keller MOTIVERINGSPLAN GEBARE-BOERE (CC number: 2010/015618/07) DEAF AGRI As Landbou nie toeganklik

More information

NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00

NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00 NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00 1. Verwelkoming Die voorsitter open die vergadering om 11h00 deur alle aandeelhouers te verwelkom en rig n spesiale woord van

More information

Mandala Madness Deel 2

Mandala Madness Deel 2 Mandala Madness Deel 2 Hierdie week gaan julle almal verander word in mooi sterretjies, so laat jou kreatiwiteit glinster en blink. Moenie vergeet om jou werk met ons te deel nie, sommer op facebook waar

More information

Departement Christen Spiritualiteit, Kerkgeskiedenis en Sendingwetenskap, Universiteit van Suid-Afrika (Unisa), Pretoria

Departement Christen Spiritualiteit, Kerkgeskiedenis en Sendingwetenskap, Universiteit van Suid-Afrika (Unisa), Pretoria 646 n Skoolgebaseerde sosiaal-emosionele program as strategie teen misdaad en geweld (2) 1 A school-based socio-emotional programme as strategy against crime and violence (2) Petro van der Merwe Departement

More information

Die rol van die Nasionale Studente finansieringskema (NSFAS) in die fasilitering van toegang tot hoër onderwys vir studente uit armer gemeenskappe

Die rol van die Nasionale Studente finansieringskema (NSFAS) in die fasilitering van toegang tot hoër onderwys vir studente uit armer gemeenskappe 971 Die rol van die Nasionale Studente finansieringskema (NSFAS) in die fasilitering van toegang tot hoër onderwys vir studente uit armer gemeenskappe in Suid-Afrika The role of NSFAS in facilitating access

More information

BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE

BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE deur PAUL1 RICHARDS BA (MW) (PU vir CHO) Manuskrip voorgele ter gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die graad MAGISTER ARTIUM (MAATSKAPLIKE WERK)

More information

Die Laerskool Middelburg en n ander v Die Departementshoof: Mpumalanga se Departement van Onderwys en andere [2002] JOL (T)

Die Laerskool Middelburg en n ander v Die Departementshoof: Mpumalanga se Departement van Onderwys en andere [2002] JOL (T) Die Laerskool Middelburg en n ander v Die Departementshoof: Mpumalanga se Departement van Onderwys en andere [2002] JOL 10351 (T) RAPPORTEERBAAR SAAK NO: 10246/2002 DATUM: 14 November 2002 In die saak

More information

ʼn Ondersoek na entrepreneuriese oriëntering by geselekteerde openbare skole in Gauteng. J.H Malan

ʼn Ondersoek na entrepreneuriese oriëntering by geselekteerde openbare skole in Gauteng. J.H Malan ʼn Ondersoek na entrepreneuriese oriëntering by geselekteerde openbare skole in Gauteng J.H Malan Skripsie voorgelê ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die Magister in Bedryfsadministrasie

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

HOOFSTUK 1: INLEIDENDE ORIËNTASIE

HOOFSTUK 1: INLEIDENDE ORIËNTASIE HOOFSTUK 1: INLEIDENDE ORIËNTASIE You embark on your career because you want to help your students realize their potential academically, personally and socially. Above all you want to make a difference

More information