Gemeenskapsinteraksie 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Gemeenskapsinteraksie 2006"

Transcription

1 Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Gemeenskapsinteraksie 2006 Johann de Villiers 26 April 2007 Hierdie verslag bied n oorsig oor gemeenskapsinteraksie in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir Die verslag is opgestel soos ooreengekom tydens n vergadering van die dekane met die Viserektor (Bedryf) en die Direkteur: Gemeenskapsinteraksie (asook ander kollegas wat die gesprekke gefasiliteer en ondersteun het) op 17 Februarie Diensleer: Entrepreneurskap en Innovasiebestuur 214 Gedurende 2006 is die grondslag gelê om diensleer n integrale deel te maak van die module Entrepreneurskap en Innovasiebestuur 214, aangebied deur die Departement Ondernemingsbestuur. Die module het 320 studente, en die doel is om elke student as deel van die akademiese program te betrek aan een van n reeks aktiwiteite wat interaksie met die gemeenskap behels. Die deelname van die studente word geassesseer en die punt wat so behaal word, maak tien persent van die klaspunt in hierdie module uit. Studente het tans n keuse om by drie verskillende aktiwiteite betrokke te raak: - Die eerste aktiwiteit is om in te skakel by die bestaande projekte van Maties Gemeenskapsdiens om entrepreneurskap in die gemeenskap te ontwikkel. Die belangrikste inskakeling is n projek van me Lydia Burger om werkswinkels in die gemeenskap aan te bied om vaardighede in die skep van idees oor moontlike sakebedrywighede oor te dra. Studente wat hier inskakel, woon die werkswinkels soos gereël deur me Burger by, en bied dan weer verdere werksinkels in die gemeenskap aan om die vaardighede oor te dra. - Die tweede aktiwiteit is om in te skakel by projekte van Students in Future Enterprise. Die studente skakel veral in by projekte om finansiële geletterdheid en begrip vir die werking van ekonomiese stelsels in die gemeenskap te bevorder. Studente kan by die implementering van sulke aksies betrokke raak, of anders is die minimum dat n student kontak sal maak met n skakelpersoon in die gemeenskap, inligting insamel oor die behoefte wat bestaan, en n implementeringsplan voorlê. - Die derde aktiwiteit is om by te dra tot die projekte van die Elgin Learning Resource Centre. Hulle bied opleiding aan voornemende entrepreneurs uit die gemeenskap, wat dan n sakeplan opstel. Studente raak betrokke deur n sakeplan te evalueer en voorstelle vir verbetering voor te lê. Deur hierdie mengsel van aktiwiteite word studente n keuse gebied om op verskillende vlakke betrokke te raak. Dit stel ook die dosente in staat om die groot getalle studente te kan akkommodeer. Die eerste aanduidings is dat hierdie aktiwiteite aan studente n baie waardevole leergeleentheid bied. Hulle sien nie net hoe die vak in die praktyk toegepas word nie, maar die kontak met die gemeenskap en die behoeftes van die gemeenskap is vir die 1

2 studente verrykend. (Vir meer besonderhede: mnr Adolph Neethling, Departement Ondernemingsbestuur) 2. Diensleer: Entrepreneurship and Empowerment in South Africa Gedurende 2006 is daar die grondslag gelê vir n diensleerprojek Entrepreneurship and Empowerment in South Africa wat in samewerking met Syracuse Universiteit van New York aangebied word. Dit bied aan 15 senior studente van Stellenbosch en 15 senior studente van Syracuse die geleentheid om vir een week in Stellenbosch entrepreneurs uit die plaaslike gemeenskap, sosiale projekte en nie-regeringsinstansies by te staan deur hulle ondernemings te ontleed. Na n reeks vergaderings met die entrpreneurs en bestuurders word aksieplanne deur die studente in samewerking met die entrepreneurs voorberei wat ten doel het om die ondernemings te verbeter. (Vir meer besonderhede: me Retha Scheepers. Departement Ondernemingsbestuur) 3. MIV/VIGS Bewusmaking n Belangrike komponent van die aktiwiteite van die Afrika Sentrum vir MIV/VIGS-bestuur (wat deel van die fakulteit uitmaak) is projekte in die gemeenskap om bewustheidvlakke oor MIV/VIGS te verhoog. Die fokus van hierdie projekte is die gebruik van musiek, dans en teater vir bewusmaking. Die optrede van verkeie kunstenaars in die Kaapse Internasionale Konferensiesentrum op Wêreld Vigsdag (1 Desember 2006) het groot prominensie geniet. Die konsert het ook n belangrike verdere voordeel opgelewer deurdat die opbrengs op kaartjieverkope aan die Desmond Tutu Teringsentrum van die Universiteit se Fakulteit Geneeskunde geskenk kon word. Die vertoning is reeds opgevolg met n soortgelyke vertoning, Artists for Aids Awareness Concert op 14 April n Meer deurlopende bewusmakingsprojek is die industriële teatergroep van die sentrum, wat die toneelstuk Lucky the Hero by verskeie geleenthede opgevoer het. Hierdie groep is toegerus om die vertoning in n industriële opset aan byvoorbeeld fabrieks- of plaaswerkers aan te bied. Die doel is om inligting oor te dra oor voorkoming van die verspreiding van die virus en hoe om positief met die virus saam te leef. Terselfdertyd word dit gedoen op n manier wat die gehoor vermaak. Die aanbied van die toneelstuk en beradingsgeleentheid na afloop daarvan (al die akteurs is as beraders opgelei) help om die stigma rondom die siekte af te breek, sodat mense met die virus op die ondersteuning van hulle gemeenskappe kan staatmaak. Meer inligting oor die projekte is beskikbaar by 4. JL Zwane-sentrum n Vroeëre projek van die Afrika-sentrum vir MIV/VIGS-bestuur wat nou meer selfstandig opereer, is die JL Zwane Sentrum in Guguletu. Die universiteit se kundigheid is beskikbaar gestel vir die uitbreiding van die geboue van die sentrum, en die universiteit bied steeds administratiewe ondersteuning. Die universiteit administreer byvoorbeeld sekere skenkingsfondse deur personeel vir die sentrum se projekte in diens te neem. Verskeie programme word deur hierdie sentrum aangebied ter ondersteuning van die plaaslike gemeenskap. Dit sluit die bedryf van n sorgsentrum vir kinders, n hospies, raad oor voeding en die verskaffing van maaltye aan MIV positewe lede van die gemeenskap, MIV/VIGS bewusmakingsaksies en opleiding en verskeie ander uitreikasies (waaronder die Siyaya musiekgroep) in. Meer inligting oor die projekte van die JL Zwane-sentrum is beskikbaar by 2

3 5. Sustainability Institute Die Skool vir Openbare Bestuur en Beplanning (SVOBB) het n belangrike vennoot in die Sustainability Institute (wat nie n deel van die universiteit vorm nie), en ondersteun so op n indirekte wyse die gemeenskapsinteraksie-projekte van die instituut. Die belangrikste gemeenskaplike projek is die MPhil-program in Volhoubare Ontwikkeling, wat n deel vorm van die universiteit se formele akademiese aanbod en in samewerking met die instituut aangebied word. Prof Mark Swilling is n professor aan die SVOBB en ook die Akademiese Direkteur van die instituut, en die universiteit ondersteun dus die werk van die instituut deurdat hy sy dienste hiervoor beskikbaar maak. Vanuit die Lynedoch-ekodorpie ondersteun die instituut verskeie belangrike gemeenskapsinteraksieprojekte. Die dorpie verskaf huisvesting aan die Lynedoch Primêre Skool sowel as n groep voorskoolse kinders vanuit die omringende gemeenskap. Die dorpie bied ook ondersteuning en n infrastruktuur vir n wye reeks navorsingsprojekte, van navorsing oor brandstof en boumetodes tot navorsing oor jong kinders se ontwikkeling en algemene ontwikkelingspraktyk. Meer inligting oor die projekte van die instituut is beskikbaar by 6. USB Wynveiling Die Bestuurskool hou sedert 1998 jaarliks n wynveiling. Een helfte van die opbrengs word gebruik om beurse vir behoeftige MBA studente te befonds, en die ander helfte word aan n verdienstelike organisasie geskenk. In 2006 was die ontvanger van die skenking die Durbanville Hills Workers Trust. Meer inligting is beskikbaar by 7. USB Program vir nie-winsgewende organisasies Die USB bied n gesubsidieerde bestuursprogram vir nie-winsgewende organisasies aan. Die doel is om bestuurders in hierdie sektor toe te rus met vaardighede wat doeltreffende bestuur binne hierdie sektor sal bevorder. Die doel is dat hierdie bestuursvaardighede sal bydra tot die opheffing van gemeenskappe wat van die hulp van hierdie nie-winsgewende organisasies afhanklik is. Die oorspronklike saadgeld vir hierdie projek is voorsien deur die MBA klas van 1998, en die projek is n vennootskap tussen USB dosente, buite-dosente, alumni en skenkers. Meer inligting is beskikbaar by 8. USB Speelgoedprojek Aan die einde van 2006 het n aantal uitruilstudente uit België kursusse aan die USB geloop. Tydens hierdie besoek aan Suid-Afrika het hulle so onder die indruk van die behoeftes van minderbevoorregte kinders in Suid-Afrika gekom dat hulle besluit het om speelgoed vir hierdie kinders in Eurpoa te versamel. Die kartonne met speelgoed, teddiebere, klere, opvoedkundige materiaal en selfs sonbrille is op 9 Maart 2007 aan Masakheni Educare in Khayelitsha oorhandig. Meer inligting is beskibaar by 9. Ondersteuning aan akademiese gemeenskap Die universiteit het nie net n verpligting om n positiewe verskil te maak aan die gemeenskap waarin die universiteit fisies geleë is nie. As akademiese instelling het die universiteit ook n verpligting om n bydrae te maak tot die funksionering en uitbou van die internasionale akademiese gemeenskap. Verskeie van die lede van die fakulteit dra hiertoe by deur lidmaatskap van vakvereningings, komiteewerk en ander werk vir vakverenigings, bywoon en 3

4 organiseer van vakkonferensies, en diens op die redaksie of as beoordelaar vir vaktydskrifte. Dit is onmoontlik om in n kort verslag van hierdie aard n volledige opname van al hierdie aktiwiteite in te sluit, maar ek wil tog die volgende uitsonder: - Die Skool vir Openbare Bestuur en Beplanning het in Mei 2006 as gasheer opgetree vir die konferensie van die World Conservation Learning Network. - Die Departement Ondernemingsbestuur het die konferensie van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Bestuurswetenskappe in September 2006 gehuisves - Die Departement Statistiek en Aktuariële Wetenskap het in November 2006 die konferensie van Suid-Afrikaanse Statistiese Vereniging aangebied - Professor Christo Boshoff van die Departement Ondernemingsbestuur is die redakteur van die geakkrediteerde vaktydskrif Bestuursdinamika Management Dynamics. - Professor Eon Smit van die Bestuurskool is die redakteur van die geakkrediteerde vaktydskrifte Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Bedryfsleiding South African Journal for Business Management; Tydskrif vir Studies in Ekonomie en Ekonometrie - Journal for Studies in Economics and Econometrics, en die mede-redakteur van die Beleggingsontleders Tydkrif Investment Analysts Journal. 10. Interaksie met die praktyk as deel van gemeenskapsinteraksie Verskeie departemente en individue het in hulle skakeling met die praktyk hulle kennisbasis tot die beskikking van die breë gemeenskap gestel. Mens beweeg hier na die moeilike terrein of navorsing en konsultasie waarvoor die kliënt betaal of gedeeltelik betaal, ten dele of ten volle ook as dienslewering beskou moet word. Daarom het ek dit goed gedink om nie n volledige lys van hierdie interaksie in die verslag te probeer insluit nie. Ek wil nogtans, om as voorbeeld te dien, een projek hier noem. Die Skool vir Openbare Bestuur en Beplanning het n ontwikkelingsprojek vir die Swartland Munisipaliteit uitgevoer wat deur die Departement Handel en Nywerheid as die beste projek in Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling vir 2006 aangewys is. 11. Individuele betrokkenheid Verskeie van die dosente van die fakulteit is op vele terreine buite die universiteit betrokke by gemeenskapsinteraksie. Hierdie betrokkenheid loop breed en daar is n verskeidenheid van maniere waarop mense betrokke raak. Soms is n akademiese departement betrokke en is dit amper n departementele inisiatief, soms is die akademiese departement glad nie betrokke nie. Om as aanduiding te dien van die aard en die omvang van hierdie betrokkenheid word besonderhede van n aantal projekte deur die volgende personeel in die Bylae aangeheg: 1. Prof Rachel Jafta (Departement Ekonomie) 2. Me Natalie van Zyl (Departement Statistiek en Aktuariële Wetenskap) 3. Mnr Nico Verhoef en me Sonia Kroukamp (Departement Rekeningkunde) 4. Me Adelle Wiese (Departement Rekeningkunde) 4

5 5. Mnr Stiaan Lamprecht (Departement Rekeningkunde) 6. Me Corinna Schwarze (Departement Rekeningkunde) 7. Prof Leon Loxton (Departement Rekeningkunde) 8. Prof SJP (Pieter) von Wielligh (Departement Rekeningkunde) 9. Mnr Soon Nel (Departement Rekeningkunde) Soos uit die bylae gesien kan word, is mense op baie verskillende wyses betrokke. Sommige dien op die beheerrade van verskillende instellings wat die gemeenskap op verskillende maniere dien. Ander bied kursusse aan vir vir leerders in skole, vir studente en vir die publiek. Verder is kollegas betrokke by insiatiewe om die vaardighede van opkomende entrepreneurs te verbeter. Sommige kollegas raak betrokke op n meer basiese vlak, soos met die bou van huise vir mense wat dit nie anders sou kon bekostig nie. Die beskrywings in die bylae word as voorbeelde aangeheg. Ek is oortuig dat daar van ons kollegas is wat op baie ander maniere persoonlik by aktiwiteite betrokke is wat die gemeenskap dien. 12 Gevolgtrekking In die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe is sentra, skole, departemente en individue betrokke by n wye reeks projekte en aksies wat ten doel het om die gemeenskap te dien waarin ons ons bevind. Die aktiwiteite vind oor n breë front plaas en is soms ongekoördineerd. Die krag van hierdie aktiwitiete is soms juis dat dit spontaan uit individuele behoefte en vermoë ontwikkel, en daarom dalk beter op die behoeftes van die gemeenskap afgestem is as wat dit sou wees as dit sentraal bedink en beplan was. Johann de Villiers 26 April

6 BYLAE Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Individuele betrokkenheid by gemeenskapsinteraksie-projekte 1. Prof Rachel Jafta (Departement Ekonomie) DIENSLEWERING NA BUITE 1. Voorsitter van die raad van trustees van die Helen Suzman Stigting ( 2. Trustee van die Institute for voluntary initiative ( wat navorsing doen en publiseer oor die rol van privaatinisiatief in die ontwikkeling van arm gemeenskappe. Die huidige fokus is op opvoeding en sekuriteit. 3. Lid van die Raad van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge 4. Aanbieding van werkswinkels oor basiese Ekonomie aan nuwe lede in die Parlement op uitnodiging van die Friedrich Naumann Stigting 5. Motiveringslesings (loopbaangerig) by hoërskole 6. Rachel's Angels mentorprogram Artikel uit Rapport, Sondag 25 Maart 2007 'n Trust wat deur Naspers, moedermaatskappy van Rapport, gestig is, sal help om 140 leerlinge in die Boland en Weskus belangrike lewensvaardighede te leer en ook die aanpassing by die universiteitslewe soveel makliker te maak. Die Rachel s Angels-trust wil n konstruktiewe bydrae tot onderwys lewer en n groter talentpoel ontgin. Die trust hoop om studente se akademiese prestasies sodanig te verhoog dat hulle hul maatskaplik-ekonomiese omstandighede beter kan hanteer. Die Angels in die naam verwys na n Amerikaanse konsep vir beleggers wat bereid is om in hoërisikoinisiatiewe te belê met die hoop dat dit hoë opbrengste sal lewer. Die program word bestuur deur n trust met prof. Rachel Jafta (voorsitter), dr. Michael le Cordeur, me. Luzelle Yon en mnre. Niel Jansen en Heindrich Wyngaard as lede. Van die skole in die projek is Bernadino Heights, Gordon, Eersterivier, Malibu, Sarepta, Cloetesville, Kayamandi, Kylemore, Lückhoff, Noorder-Paarl, New Orleans, Bergrivier, Weltevrede, Schoonspruit, Proteus en Saxon Sea. Elke skoolhoof moes sewe graad 12- leerlinge in sy skool identifiseer vir die projek. Volgens prof. Russel Botman, rektor van die Universiteit van Stellenbosch, is die Angelsprojek n verbeeldingryke poging om die ekonomiese bemagtiging van swart jeugdiges uit te voer deur hulle uit te daag om aan ander te leer gee. n Bemagtigde gemeenskap wat kan gee, is veel beter as een waar individue net na eie belang omsien. Die projek koppel só die plan vir swart ekonomiese bemagtiging van Media24, die grootste in sy soort, aan studente-mentorskappe. Jansen, Media24 se hoofbestuurder: menslike hulpbronne, sê: Dié hulp is n klein bydrae om n verskil te maak ook sodat leerlinge aangemoedig kan word om aan n universiteit te gaan studeer. Die druipsyfer onder veral eerstejaars is kommerwekkend en baie keer is 6

7 aanpassing een van die redes. Ons wil die impak van swart ekonomiese bemagtiging breër maak, sodat meer mense kan deel in die ekonomie. Volgens Le Cordeur kan meer Afrikaanssprekende leerlinge uit voorheen benadeelde skole n geleentheid kry om n gehalte-matrieksertifikaat te ontvang en ook n betekenisvolle bydrae tot die land se ekonomie te lewer. n Mentor n student wat reeds vertroud is met die universiteitswêreld word vir die volle jaar aan elke leerling toegestaan. Deur die leerlinge ook na die universiteit se sosiale geleenthede te neem, kan hulle eerstehandse kennis van die lewe op n kampus verkry. Volgens mnr. Pat Williams, hoof van die Hoërskool Lückhoff op Stellenbosch, is dit n vindingryke plan wat leerlinge aan die hand vat en hulle help voorberei op tersiêre opleiding. Volgens Jansen gaan n student ook aangestel word om ná die afloop van die program navorsing oor die projek te doen, sodat die effektiwiteit daarvan bepaal kan word. Slypskole oor onderwerpe soos selfbeeld, entrepreneurskap en doelgerigtheid word gehou. Deelnemende skole wat uitstekende ondersteuning aan hul leerlinge gee en alle verlangde inligting vroegtydig indien, kwalifiseer om R50000 se Phuthuma Nathi-aandele te verdien, terwyl deelnemende studente R10000 se aandele kan losslaan. Volgens Jenine Africa, n graad 12-leerling aan Lückhoff, het die motiveringslypskool haar oortuig om n sukses van haar toekoms te maak. Vir my is Rachel s Angels n klas waar ek weer my energie gaan kry. Dis n skitterende projek waar skole, studente en die privaatsektor saamwerk om n toekoms vir ons leerlinge te verseker, sê Williams. 2. Me Natalie van Zyl (Departement Statistiek en Aktuariële Wetenskap) Community Involvement: Job Creation Committee My husband and I joined the Committed together. Our involvement has been to encourage micro businesses. To achieve this, we organised and ran two competitions during The first one was open to all in the Tygerberg area via advertisement in a community newspaper and the other was open to residents of Fisantekraal (a previously disadvantaged local township). Entrants were asked to submit a business idea for a micro business. Submissions were primarily judged according to viability and set-up cost. Those who passed these criteria were invited to 6 mornings of basic business training. Each participant had to fill in a business case template fleshing out their business idea by applying what they learned. They were assigned a mentor to assist them in this process. These expanded business cases were assessed once again for viability. Those who passed this test were awarded R1 000 start-up capital for their business. We have had 5 winners and 1 runner-up (R500 award) to date. Of these, 4 were previously disadvantaged, of whom 3 are still traceable. One of the other entrants started a cleaning company which, although struggling, is employing 3 previously disadvantaged staff members on a part-time basis. Our aim is to expand the prize to provide a further 3 months of mentorship to winners. 7

8 3. Mnr Nico Verhoef en me Sonia Kroukamp (Departement Rekeningkunde) Scimathus Kortlikse omskrywing van projek: Oorbruggingsprogram vir studente wat nie universiteitsvrystelling op skool behaal het nie maar die potensiaal het om wel n kursus soos BRek te slaag. Departement Opvoedkunde US Belangegroep: Studente wat nie universiteitsvrystelling het nie maar die potensiaal het om wel n kursus soos BRek te slaag. Datum vanaf inwerkingtreding van projek: 2000 Aanvang van betrokkenheid by projek: 2004 Formaat van program: Jaarprogram wat verskillende akademiese kursusse aanbied. Nico Verhoef bied Rekeningkunde binne die program aan en Sonia Inligtingstelsels (totale lesings = 5 per week van 2 ure elk). Inhoud van program: Rekeningkunde, Inligtingstelsels, Wiskunde, Taal en Denke, Statestiek, Rekenaarvaardighede 4. Me Adelle Wiese (Departement Rekeningkunde) Nog geen amptelike naam Kortlikse omskrywing van projek: Ekstra Rekeningkunde klasse Hoërskool Kayamandi Belangegroep: Graad 12 leerders met Rekeningkunde en Wiskunde as vak (2006 = 11 studente neem deel) Datum vanaf inwerkingtreding van projek: Julie 2006 Aanvang van betrokkenheid by projek: Julie 2006 Verwagte einddatum van projek: Deurlopend Formaat van program: Weeklikse 1-2 uur lesings in die kwartaal plus n winterskool gedurende die Julie skoolvakansie van 2 uur lesings per week. Inhoud van program: Ou vraestelle word deurgewerk met die klem op probleemareas Belangrikste maatstawwe vir meting van die sukses van die program: Slaagsyfers in die Matriekeindeksamen 8

9 5. Mnr Stiaan Lamprecht (Departement Rekeningkunde) Program in Basiese Sakevaardighede Kortlikse omskrywing van projek: Doel van die program is om persone, wat die belangstelling het om ʼn eie besigheid te begin of reeds in ʼn gevestigde besigheid is, met die nodige vaardighede toe te rus ten einde ʼn sukses van die voorgenome of reeds bestaande besigheid te maak. Maties Gemeenskapsdiens Sentrum Belangegroep: Plaaslike, huidige entrepreneurs, sowel as persone wie hul eie besigheid wil begin, maar leiding nodig het. Datum vanaf inwerkingtreding van projek: Die projek is al ʼn paar jaar aan die gang. Aanvang van betrokkenheid by projek: aanbieding daarvan. Ek is sedert 2005 betrokke by die gesament-like Formaat van program: Program word jaarliks oor n periode van 10 weke aangebied. Een kontaksessie van 3 uur per week word aangebied, waarvoor daar 2 uur voorberei-ding vereis word, plus 10 uur voorbereiding vir die terugvoer van die sakeplanne wat ongeveer 5 uur duur. Inhoud van program: Entrepreneurskap, besigheids idees, bemarking, finansiële beplanning, bestuursfunksies, en formulering van n besigheidsplan. 6. Me Corinna Schwarze (Departement Rekeningkunde) Maties Gemeenskapsdiens (ontwikkeling van Gevorderde Finansiële Beplannings kursus) die amptelike naam nog nie finaal nie Kortlikse omskrywing van projek: Ek is tans besig om 'n Gevorderde Finansiële Beplannings kursus te ontwikkel as 'n voortsettingskursus vir die kandidate wat die Program in Basiese Sakevaardighede gevolg het ('n program deur Maties Gemeenskapsdiens aangebied). Kantore van Maties Gemeenskapdiens, Banghoek Weg, Stellenbosch Belangegroep: Plaaslike bestaande en toekomstige kleinsake entrepreneurs Datum vanaf inwerkingtreding van projek: Datum nog nie vas nie, maar voorlopig beplan om eerste 'proef' kursus teen einde September, middel Oktober aan te beid Aanvang van betrokkenheid by projek: Einde Julie 2006 Formaat van program: Behoefte bepaling word nog gedoen 9

10 Inhoud van program: Sal afhang van uitkoms van behoefte bepaling 7. Prof Leon Loxton (Departement Rekeningkunde) Program in Basiese Sakevaardighede Kortlikse omskrywing van projek: Doel van die program is om persone, wat die belangstelling het om ʼn eie besigheid te begin of reeds in ʼn gevestigde besigheid is, met die nodige vaardighede toe te rus ten einde ʼn sukses van die voorgenome of reeds bestaande besigheid te maak. Maties Gemeenskapsdiens Sentrum Belangegroep: Plaaslike, huidige entrepreneurs, sowel as persone wie hul eie besigheid wil begin, maar leiding nodig het. Datum vanaf inwerkingtreding van projek: Die projek is al ʼn paar jaar aan die gang. Aanvang van betrokkenheid by projek: aanbieding en terugvoer oor sakeplanne. Ek is sedert 2005 betrokke by die gesament-like Formaat van program: Program word jaarliks oor n periode van 10 weke aangebied. Een kontaksessie van 3 uur per week word aangebied, waarvoor daar 2 uur voorberei-ding vereis word, plus 10 uur voorbereiding vir die terugvoer van die sakeplanne wat ongeveer 5 uur duur. Inhoud van program: Entrepreneurskap, besigheids idees, bemarking, finansiële beplanning, bestuursfunksies, en formulering van n besigheidsplan. 8. Prof SJP (Pieter) von Wielligh (Departement Rekeningkunde) Matie Gemeenskapsdiens Beheerraad Kortlikse omskrywing van projek: Ek dien as lid van die dagbestuur van MGD. Die organisasie het verskeie projekte waaraan personeel/die Departement sou kon deelneem. Meer inligting by Stellenbosch en omstreke Datum vanaf inwerkingtreding van projek: Deurlopend Aanvang van betrokkenheid by projek: 2001 Formaat van program: Sien vir beskrywing van projekte Inhoud van program: Sien 10

11 9. Mnr Soon Nel (Departement Rekeningkunde) Habitat for Humanity Kortlikse omskrywing van projek: Bou huise vir behoeftiges Belangegroep: Nyanga, Wallacedene CHS (kerk) Datum vanaf inwerkingtreding van projek: 1996 Aanvang van betrokkenheid by projek: 2005 Formaat van program: Ons help met die fisiese bou van huise Inhoud van program: 11

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

"FASCINATION WOOD" Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE PROGRAM. holzbau. Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town

FASCINATION WOOD Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE PROGRAM. holzbau. Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town www.woodconference.co.za holzbau Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE WOOD Conference the knowledge platform for architects, engineers, quantity surveyors

More information

TOEGANKLIKHEID DEUR UNIVERSITEIT STELLENBOSCH SE MEERTALIGE AANBOD

TOEGANKLIKHEID DEUR UNIVERSITEIT STELLENBOSCH SE MEERTALIGE AANBOD TOEGANKLIKHEID DEUR UNIVERSITEIT STELLENBOSCH SE MEERTALIGE AANBOD Publieke Vergadering oor Transformasie & Taal Klein Nederburg Sekondêre Skool, Paarl 19 September 2017 Aangebied deur prof Arnold Schoonwinkel

More information

DIE OPLEIDING VAN BEDRYFSIELKUNDIGES AAN DIE UNIVERSITEIT VAN FORT HARE W. BOTHA DEPARTEMENT BEDRYFSIELKUNDE UNIVERSITEIT VAN FORT HARE

DIE OPLEIDING VAN BEDRYFSIELKUNDIGES AAN DIE UNIVERSITEIT VAN FORT HARE W. BOTHA DEPARTEMENT BEDRYFSIELKUNDE UNIVERSITEIT VAN FORT HARE DIE OPLEIDING VAN BEDRYFSIELKUNDIGES AAN DIE UNIVERSITEIT VAN FORT HARE W. BOTHA DEPARTEMENT BEDRYFSIELKUNDE UNIVERSITEIT VAN FORT HARE Die Departement Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Fort Hare

More information

Regsrekeningkunde-opleiding van prokureurs in Suid-Afrika: Enkele empiriese bevindings

Regsrekeningkunde-opleiding van prokureurs in Suid-Afrika: Enkele empiriese bevindings 2001 Tydskrif vir Regswetenskap 26(2): 52-66 Kronieke / Chronicles Regsrekeningkunde-opleiding van prokureurs in Suid-Afrika: Enkele empiriese bevindings 1. Inleiding en probleemstelling Die vierjarige

More information

Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf

Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf deur P C Payne BA, LLB Studentenommer: 20727755 Skripsie ingedien ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes

More information

Uit Moerdijk se pen Man en Media

Uit Moerdijk se pen Man en Media MOERDIJK DIE MENS Agtergrond en familie geskiedenis Tweede Anglo Boere-oorlog Studiejare VROë LOOPBAAN Robertsons Deep Myn Johannesburg jare Kerkgeboue vir Suidafrika (1919) KERKGEBOUE VIR SUIDAFRIKA dit

More information

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 PUNTE: 150 TYD: 3 uur Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. 2 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 (NOVEMBER 2013) INSTRUKSIES EN INLIGTING

More information

HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS

HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 5.1 INLEIDING Met die navorsing is daar ondersoek ingestel na die effek van Gestaltspelterapie op die selfbeeld van die leergestremde leerder. In Hoofstuk 1 is

More information

Kritieke elemente in die opleiding van onderwysers in Opvoeding vir Vrede binne die konteks van uitkomsgebaseerde onderwys

Kritieke elemente in die opleiding van onderwysers in Opvoeding vir Vrede binne die konteks van uitkomsgebaseerde onderwys South African Journal of Education Copyright 2002 EASA Vol 22(3) 162 169 Kritieke elemente in die opleiding van onderwysers in Opvoeding vir Vrede binne die konteks van uitkomsgebaseerde onderwys A.E.

More information

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows:

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows: ANSWERS ANTWOORDE: STUDY UNIT / STUDIE EENHEID 5 Question 4 pg 136 / Vraag 4 bl 137 S can only succeed with the rei vindicatio if he can prove that X and Y in fact transferred ownership to him by means

More information

Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as building block for a healthy society

Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as building block for a healthy society Navorsings- en oorsigartikels / Research and review articles (1): Voorwaardes vir n gesonde samelewing (gemeenskap) 525 Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as

More information

-1- HOOFSTUK 1 INLEIDENDE ORIËNTERING

-1- HOOFSTUK 1 INLEIDENDE ORIËNTERING -1- HOOFSTUK 1 INLEIDENDE ORIËNTERING To create a classroom where all learners will thrive is a challenging task, but there is an island of opportunity in the sea of every difficulty. (Kruger & Adams,

More information

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG R0,30 Wednesday I November 1989 WINDHOEK Woensdag I November

More information

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7. By: Siyavula Uploaders

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7. By: Siyavula Uploaders Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7 By: Siyavula Uploaders Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7 By: Siyavula Uploaders Online: < http://cnx.org/content/col11024/1.1/ > C O N N E X I O N S Rice

More information

DEURLOPENDE FORMATIEWE ASSESSERING IN SKRIFTELIKE STELWERK IN GRAAD 5: N AKSIENAVORSINGSPROJEK

DEURLOPENDE FORMATIEWE ASSESSERING IN SKRIFTELIKE STELWERK IN GRAAD 5: N AKSIENAVORSINGSPROJEK DEURLOPENDE FORMATIEWE ASSESSERING IN SKRIFTELIKE STELWERK IN GRAAD 5: N AKSIENAVORSINGSPROJEK MINI-TESIS TER GEDEELTELIKE VERVULLING VAN DIE VEREISTES VIR DIE GRAAD MAGISTER EDUCATIONIS IN DIE FAKULTEIT

More information

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en 2010 33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en waar hy geset het en koeldrank gedrink het, en gerook het. Ek sien. GEEN VERDERE VRAE DEUR PROF SMITH ADV HAASBRCEK ROEP:

More information

INGENIEURS-EN TEGNOLOGIEBESTUUR: NOODSAAKLIKE KUNDIGHEID VIR INNOVERENDE NYWERHEDE

INGENIEURS-EN TEGNOLOGIEBESTUUR: NOODSAAKLIKE KUNDIGHEID VIR INNOVERENDE NYWERHEDE INGENIEURS-EN TEGNOLOGIEBESTUUR: NOODSAAKLIKE KUNDIGHEID VIR INNOVERENDE NYWERHEDE Prof Marthinus W Pretorius Departement Ingenieurs-en Tegnologiebestuur Professorale intreerede gelewer op 15 Mei 2001

More information

'n Idee vir 'n besigheid

'n Idee vir 'n besigheid OpenStax-CNX module: m25231 1 'n Idee vir 'n besigheid Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 1 EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

More information

Die verbetering van onderrig en leer met behulp van die Grootgroepstrategie in die opleiding van Grondslagfase-onderwysers

Die verbetering van onderrig en leer met behulp van die Grootgroepstrategie in die opleiding van Grondslagfase-onderwysers Die verbetering van onderrig en leer met behulp van die Grootgroepstrategie in die opleiding van Grondslagfase-onderwysers Wikus Geyer (LP), Aninda Venter & Ona Janse van Rensburg Fakulteit Opvoedingswetenskappe,

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Vodacom Group Ltd. 14 Februarie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Vodacom Group Ltd. 14 Februarie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Vodacom Group Ltd 14 Februarie 2014 Disclaimer:

More information

Jaarverslag (tydperk: 1 Februarie Maart 2006)

Jaarverslag (tydperk: 1 Februarie Maart 2006) Jaarverslag (tydperk: 1 Februarie 2005 29 Maart 2006) Geagte Klub-lid Die Bestuurskomitee hou graag die volgende jaarverslag aan u voor. Dit verskaf n bondige oorsig van die werksaamhede van die Klub gedurende

More information

HOOFSTUK 1: INLEIDENDE ORIËNTASIE

HOOFSTUK 1: INLEIDENDE ORIËNTASIE HOOFSTUK 1: INLEIDENDE ORIËNTASIE You embark on your career because you want to help your students realize their potential academically, personally and socially. Above all you want to make a difference

More information

KOMMENTAAR OP DIE US BESTUUR SE KONSEP TAALBELEID EN DIE VOORSTAANDERS VAN GELYKE KANSE SE ALTERNATIEWE VOORSTEL VIR OORWEGING DEUR DIE US RAAD

KOMMENTAAR OP DIE US BESTUUR SE KONSEP TAALBELEID EN DIE VOORSTAANDERS VAN GELYKE KANSE SE ALTERNATIEWE VOORSTEL VIR OORWEGING DEUR DIE US RAAD KOMMENTAAR OP DIE US BESTUUR SE KONSEP TAALBELEID EN DIE VOORSTAANDERS VAN GELYKE KANSE SE ALTERNATIEWE VOORSTEL VIR OORWEGING DEUR DIE US RAAD 1. Inleiding Die Bestuur van die Universiteit van Stellenbosch

More information

OOP, GEMENGDE EN BETROKKE LEER AAN DIE UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT

OOP, GEMENGDE EN BETROKKE LEER AAN DIE UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT OOP, GEMENGDE EN BETROKKE LEER AAN DIE UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT INHOUDSOPGAWE 1. INLEIDING 2 2. OOP LEER 2 2.1 Oop leer in n Suid-Afrikaanse konteks 3 2.2 Soorte leer wat onder oop leer tuishoort

More information

Rut: n Liefdes Verhaal

Rut: n Liefdes Verhaal Bybel vir Kinders bied aan Rut: n Liefdes Verhaal Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Aangepas deur: Lyn Doerksen Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

More information

KURRIKULUMDIFFERENSIASIE IN DIE VAK WISKUNDE GRAAD R VIR LEERDERS MET ERGE INTELLEKTUELE GESTREMDHEID IN INKLUSIEWE WES-KAAPSE SPESIALE SKOLE

KURRIKULUMDIFFERENSIASIE IN DIE VAK WISKUNDE GRAAD R VIR LEERDERS MET ERGE INTELLEKTUELE GESTREMDHEID IN INKLUSIEWE WES-KAAPSE SPESIALE SKOLE KURRIKULUMDIFFERENSIASIE IN DIE VAK WISKUNDE GRAAD R VIR LEERDERS MET ERGE INTELLEKTUELE GESTREMDHEID IN INKLUSIEWE WES-KAAPSE SPESIALE SKOLE ZELDA BOTHA KURRIKULUMDIFFERENSIASIE IN DIE VAK WISKUNDE GRAAD

More information

Grondwetlike waardes en sosio-ekonomiese regte met verwysing na die reg op sosiale sekerheid *

Grondwetlike waardes en sosio-ekonomiese regte met verwysing na die reg op sosiale sekerheid * Grondwetlike waardes en sosio-ekonomiese regte met verwysing na die reg op sosiale sekerheid * Linda Jansen van Rensburg Opsomming Artikel 27 van die Grondwet bepaal dat elkeen die reg het op toegang tot

More information

BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE

BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE deur PAUL1 RICHARDS BA (MW) (PU vir CHO) Manuskrip voorgele ter gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die graad MAGISTER ARTIUM (MAATSKAPLIKE WERK)

More information

ʼn Ondersoek na entrepreneuriese oriëntering by geselekteerde openbare skole in Gauteng. J.H Malan

ʼn Ondersoek na entrepreneuriese oriëntering by geselekteerde openbare skole in Gauteng. J.H Malan ʼn Ondersoek na entrepreneuriese oriëntering by geselekteerde openbare skole in Gauteng J.H Malan Skripsie voorgelê ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die Magister in Bedryfsadministrasie

More information

Grondwetlike waardes, openbare administrasie en die reg op toegang tot omgewingsinligting

Grondwetlike waardes, openbare administrasie en die reg op toegang tot omgewingsinligting Grondwetlike waardes, openbare administrasie en die reg op toegang tot omgewingsinligting Anél Ferreira-Snyman Departement Jurisprudensie Fakulteit Regte Unisa PRETORIA E-pos: ferremp@unisa.ac.za Willemien

More information

Bestuur van Verandering. Hoofstuk2 HOOFSTUK2 BESTUUR VAN VERANDERING 2.1 INLEIDING

Bestuur van Verandering. Hoofstuk2 HOOFSTUK2 BESTUUR VAN VERANDERING 2.1 INLEIDING 2 HOOFSTUK2 BESTUUR VAN VERANDERING 2.1 INLEIDING Sedert die middel negentigerjare word die skoolhoof met toenemende verandering op verskeie gebiede gekonfronteer. Onverwagte veranderinge in onder meer

More information

MOTIVERINGSPLAN GEBARE-BOERE

MOTIVERINGSPLAN GEBARE-BOERE D E A F A G R I Blindness seperate people from things, but deafness seperate people from people. Hellen Keller MOTIVERINGSPLAN GEBARE-BOERE (CC number: 2010/015618/07) DEAF AGRI As Landbou nie toeganklik

More information

Beleid oor Botsing van Belange

Beleid oor Botsing van Belange Beleid oor Botsing van Belange Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurders Beleidseienaars Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur 2P/2.4.2.3 Adjunkvisekanselier: Navorsing, Innovasie

More information

Eerste pogings tot definiering van klimaat en kultuur vanuit die algemene organisasieteorie het nie 'n onderskeid getref tussen die begrippe

Eerste pogings tot definiering van klimaat en kultuur vanuit die algemene organisasieteorie het nie 'n onderskeid getref tussen die begrippe HOOFSTUK 1 1. ORieNTERING 1. 1. INLEIDING In hierdie hoofstuk word gekyk na die probleem wat aanleiding tot die navorsing gegee het. Daarna word die doel met die navorsing en die metodes wat gebruik is

More information

Brandmure, rookverklikkers, brandblussers, nooduitgange is almal kwessies. Wat doen die administrasie hieroor? Prof Russel Botman (Rektor en

Brandmure, rookverklikkers, brandblussers, nooduitgange is almal kwessies. Wat doen die administrasie hieroor? Prof Russel Botman (Rektor en 1 Gesprek met personeellede van die Wilcocksgebou 1-2 nm, 10 Februarie 2011, Fismersaal Opmerkings deur prof Russel Botman, rektor en visekanselier, Universiteit Stellenbosch, gevolg deur n vraag-enantwoordsessie

More information

Universiteit van Pretoria

Universiteit van Pretoria Universiteit van Pretoria BEDRYFSINGENIEURSWESE: GELEENTHEDE EN UITDAGINGS VIR DIE TOEKOMS PROF. P.S. KRUGER BEDRYFSINGENIEURSWESE: GELEENTHEDE EN UITDAGINGS VIR DIE TOEKOMS PROF. P.S. KRUGER Intreerede

More information

Poësie Performances: n Ondersoek na die moontlikhede vir poësie performance

Poësie Performances: n Ondersoek na die moontlikhede vir poësie performance Poësie Performances: n Ondersoek na die moontlikhede vir poësie performance deur Marí Borstlap Tesis ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes vir die graad MAGISTER IN DRAMA in die Fakulteit

More information

ledige begrip van die bele doel en struktuur van die Regering se skema vir die opvoeding van volwassenes. Die wese daarvan is dat die strewe en die

ledige begrip van die bele doel en struktuur van die Regering se skema vir die opvoeding van volwassenes. Die wese daarvan is dat die strewe en die ledige begrip van die bele doel en struktuur van die Regering se skema vir die opvoeding van volwassenes. Die wese daarvan is dat die strewe en die beleid van iedere vrywillige organisasie en iedere inrigting

More information

My Tracer GPS Voertuig Volg Sisteem Geoutomatiseerde Elektroniese Logboek SAIAS ABSA, ATKV Cross Country Ons Leuse

My Tracer GPS Voertuig Volg Sisteem Geoutomatiseerde Elektroniese Logboek SAIAS ABSA, ATKV Cross Country Ons Leuse SMS Fleet (Pty) Ltd Maatskappy in privaat besit gestig in 2006 Ons produk My Tracer is n lokaal ontwikkelde, briljante, internet gedrewe GPS Voertuig Volg Sisteem met n volledige Geoutomatiseerde Elektroniese

More information

BENADERINGS TOT SOSIALE REKENINGKUNDE

BENADERINGS TOT SOSIALE REKENINGKUNDE BENADERINGS TOT SOSIALE REKENINGKUNDE D.S. Lubbe Dept. Rekeningkunde en hoof van die Gencor Navorsingseenheid vir Ouditkunde Universiteit van die Oranje-Vrystaat BLOEMFONTEIN en Q. Vorster Skool vir Rekenmeestersopleiding

More information

DEUR RETHA MARTJIE DU TOIT TER VERVULLING VAN DIE VEREISTES VIR DIE GRAAD MAGISTER EDUCATIONIS

DEUR RETHA MARTJIE DU TOIT TER VERVULLING VAN DIE VEREISTES VIR DIE GRAAD MAGISTER EDUCATIONIS BEMAGTIGING V AN OVERS EN OPVOEDERS IN SELFBESTURENDE SKOLE IN SUID-AFRIKA DEUR RETHA MARTJIE DU TOIT TER VERVULLING VAN DIE VEREISTES VIR DIE GRAAD MAGISTER EDUCATIONIS IN DIE DEPARTEMENT ONDERWYSBESTUUR

More information

Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is

Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is Panamo Properties (Pty) Ltd v Nel die (regte) antwoord? Anneli Loubser Anneli Loubser,

More information

Verslag aan skenkers 2012/2013

Verslag aan skenkers 2012/2013 Verslag aan skenkers 2012/2013 INHOUD Voorwoord 2 Voorsittersoorsig 3 DIREKTEURSVERSLAG 4 Skenkings 5 Verslag van die Ontwikkelingskantoor 5 Verslag van die Kantoor Alumniverhoudinge 6 Fondswerwing in

More information

HOOFSTUK 2. 'n Struktuuranalise van die skool word getnaak aan die hand van die

HOOFSTUK 2. 'n Struktuuranalise van die skool word getnaak aan die hand van die HOOFSTUK 2 2. FUNDERING VAN DIE SKOOL AS ORGANISASIE 2. 1. IN LEIDING In hierdie hoofstuk word aangetoon dat die skool 'n organisasie is. Alhoewel die invalshoek dus die organisasiewees van die skool is,

More information

Die invloed van diversiteit op die funksionering van skoolbeheerliggame in die Laingsburg Onderwysstreek

Die invloed van diversiteit op die funksionering van skoolbeheerliggame in die Laingsburg Onderwysstreek Die invloed van diversiteit op die funksionering van skoolbeheerliggame in die Laingsburg Onderwysstreek Colin Raymond Pedro 21019843 Verhandeling voorgele vir die graad MEd in Onderwysbestuur aan die

More information

LN Labuschagne

LN Labuschagne Die wiskundige bevoegdheid en prestasie van Eerstejaar-ingenieurstudente LN Labuschagne 12002615 Magistergraad voorgelê vir die Magister Educationis in Wiskunde Onderwys aan die Potchefstroomkampus van

More information

n Vergelyking van die oorgrens-insolvensiewetgewing van Suid-Afrika met die van die Verenigde State van Amerika

n Vergelyking van die oorgrens-insolvensiewetgewing van Suid-Afrika met die van die Verenigde State van Amerika n Vergelyking van die oorgrens-insolvensiewetgewing van Suid-Afrika met die van die Verenigde State van Amerika Mini-skripsie ter gedeeltelike voltooiing van die vereistes vir die graad Magister Legum

More information

n Ondersoek na die rol van erkenning van deugde van leerders in die vestiging van n demokratiese, multikulturele

n Ondersoek na die rol van erkenning van deugde van leerders in die vestiging van n demokratiese, multikulturele n Ondersoek na die rol van erkenning van deugde van leerders in die vestiging van n demokratiese, multikulturele samelewing Mariana van Zyl Tesis ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes

More information

Spraakoudiometrie in Suid-Afrika: Ideale Kriteria teenoor Kliniese Praktyk

Spraakoudiometrie in Suid-Afrika: Ideale Kriteria teenoor Kliniese Praktyk Spraakoudiometrie in Suid-Afrika: Ideale Kriteria teenoor Kliniese Praktyk Rozelle Roets Voorgelê ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad M.Kommunikasiepatologie in die Fakulteit Geesteswetenskappe,

More information

Social Work/Maatskaplike Werk Vol 52 No 2; Issue 8

Social Work/Maatskaplike Werk Vol 52 No 2; Issue 8 Social Work/Maatskaplike Werk Vol 52 No 2; Issue 8 http://socialwork.journals.ac.za/pub doi:http://dx.doi.org/10.15270/52-2-505 PRAKTYKOPLEIERS SE PERSEPSIES VAN MAATSKAPLIKEWERK-PRAKTYKOPLEIDING... Nadia

More information

AANSOEK OM INTERNE GOEDKEURING VIR AANBIED VAN N KORTKURSUS

AANSOEK OM INTERNE GOEDKEURING VIR AANBIED VAN N KORTKURSUS IKAS-VORM 4: AANSOEK OM INTERNE GOEDKEURING VIR AANBIED VAN N KORTKURSUS Kampus: Potchefstroom 1 Administratiewe inligting 1.1 Naam van die kortkursus (ook in Afrikaans, indien dit ook in Afrikaans aangebied

More information

The UFS will establish a postgraduate office that

The UFS will establish a postgraduate office that Oktober 2007-6 Amptelike nuusblad van die personeel van die UV / Official newsletter of the staff of the UFS / Phatlalatso ya Semmuso ya ba Basebetsi ba Yunivesithi ya Freistata UFS establishes a postgraduate

More information

HOOFSTUK 7 NAVORSINGSMETODOLOGIE

HOOFSTUK 7 NAVORSINGSMETODOLOGIE 279 7.1 Inleiding HOOFSTUK 7 NAVORSINGSMETODOLOGIE Die ontwikkeling van ŒPRGHOYLUSULYDDWSUDNW\NEHVWXXULQPDDWVNDSOLNHZHUNLVŒRPYDWWHQGHWDDN soos uit die voorafgaande hoofstukke blyk. Ten spyte van die feit

More information

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, April 2007 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Ek is tans besig om n lys te maak van al die erfnommers in ou Pretoria. Dit is nou die deel wat vandag die middestad is. Wat

More information

KONSTITUSIONELE ONTWIKKELINGE IN DIE TRANSKEI*

KONSTITUSIONELE ONTWIKKELINGE IN DIE TRANSKEI* KONSTITUSIONELE ONTWIKKELINGE IN DIE TRANSKEI* INLEIDIMG: tlf'einene henm erke Hoewel die Transkei met n oppervlakte van 16,000 vk. myl, die grootste aaneengeslote Banloeblok in Suid-Afrika is, is dit

More information

HOOFSTUK IV. ===~==============~= Kort voor en met die diensaanvaarding van Burgers was

HOOFSTUK IV. ===~==============~= Kort voor en met die diensaanvaarding van Burgers was HOOFSTUK IV. ===~==============~= STAATSONDERSTE~DE ONDERiJYS ONDER I?_URGERS, 1872-1877. 1. Behoefte aan v~~~jng~ Kort voor en met die diensaanvaarding van Burgers was die beheer V9.n die onderwys nog

More information

'N KRITIESE BESKOUING VAN DIE UITWERKING VAN WETSVOORSKRIFTELIK HEID AS 'N OMGEWINGSFAKTOR OP FINANSiijLE VERSLAGDOENING SYBRAND BRONKHORST

'N KRITIESE BESKOUING VAN DIE UITWERKING VAN WETSVOORSKRIFTELIK HEID AS 'N OMGEWINGSFAKTOR OP FINANSiijLE VERSLAGDOENING SYBRAND BRONKHORST 'N KRITIESE BESKOUING VAN DIE UITWERKING VAN WETSVOORSKRIFTELIK HEID AS 'N OMGEWINGSFAKTOR OP FINANSiijLE VERSLAGDOENING deur SYBRAND BRONKHORST voorgele ter vervulling van die vereistes vir die graad

More information

Sy is gaande oor planne wat wérk. Ons bou stewige fondasies vir die toekoms. Stelsel vir finansies verander

Sy is gaande oor planne wat wérk. Ons bou stewige fondasies vir die toekoms. Stelsel vir finansies verander eish! VOLUME 8 No 2 April 2014 Personeelblad van die NWU Sy is gaande oor planne wat wérk Stelsel vir finansies verander Ons bou stewige fondasies vir die toekoms INHOUDSOPGAWE 2 Hoe die web in gebruik

More information

DIE OPVOEDER AS LEERMEDIATOR EN DIE HAALBAARHEID VAN DIE NODIGE KOMPETENSIES SOOS OMSKRYF IN DIE NORME EN STANDAARDE VIR OPVOEDERS

DIE OPVOEDER AS LEERMEDIATOR EN DIE HAALBAARHEID VAN DIE NODIGE KOMPETENSIES SOOS OMSKRYF IN DIE NORME EN STANDAARDE VIR OPVOEDERS i DIE OPVOEDER AS LEERMEDIATOR EN DIE HAALBAARHEID VAN DIE NODIGE KOMPETENSIES SOOS OMSKRYF IN DIE NORME EN STANDAARDE VIR OPVOEDERS FRED FROLICKS Tesis ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes

More information

FASILITERING VAN LEER IN KOMMUNIKATIEWE T 2 -AFRIKAANST AALONDERRIG

FASILITERING VAN LEER IN KOMMUNIKATIEWE T 2 -AFRIKAANST AALONDERRIG FASILITERING VAN LEER IN KOMMUNIKATIEWE T 2 -AFRIKAANST AALONDERRIG deur KAMLA MOONSAMY DILRAJH voorgele ter vervulling van die vereistes vir die graad MAGISTER ARTIUM in die vak AFRIKAANS aan die UNIVERSITEIT

More information

30 jaar se toptalent tree op BINNE. NWU wil sy koolstofvoetspoor verklein Alumnus verken die heelal Kernkrag is veiliger as wat jy dink

30 jaar se toptalent tree op BINNE. NWU wil sy koolstofvoetspoor verklein Alumnus verken die heelal Kernkrag is veiliger as wat jy dink NWU&U ALUMNItydskrif VOLUME 3 NR 1 2013 a s a l u m n i 30 jaar se toptalent tree op BINNE NWU wil sy koolstofvoetspoor verklein Alumnus verken die heelal Kernkrag is veiliger as wat jy dink NWU & U 1

More information

Stellenbosch University is a good place to be. Francois Cleophas

Stellenbosch University is a good place to be. Francois Cleophas My Kampus: Marvin Koopman is Meneer alumni...3 Opvoedkunde-vereniging vereer prof aslam Fataar...4 Su looks at partnership with ningxia university...5 10 Food security programme a first for africa...6

More information

ABRAHAM STEFHANUS VANDER MERWE H.O.D., BA., B.Ed.

ABRAHAM STEFHANUS VANDER MERWE H.O.D., BA., B.Ed. ENTREPRENEURSKAPONDE~G VIR LEERDERS MET LEERPROBLEME ABRAHAM STEFHANUS VANDER MERWE H.O.D., BA., B.Ed. Skripsie voorgele ter gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die graad Magister Educationis,

More information

SA se Samaritane. Gift of the Givers reik wêreldwyd uit EKSKLUSIEF

SA se Samaritane. Gift of the Givers reik wêreldwyd uit EKSKLUSIEF EKSKLUSIEF SA se Samaritane Gift of the Givers reik wêreldwyd uit Gift of the Givers verleen daagliks hulp aan duisende mense hier in Suid-Afrika waar die organisasie se wortels lê, maar ook regoor die

More information

n Besinning oor tegnologie in Publieke Administrasie

n Besinning oor tegnologie in Publieke Administrasie n Besinning oor tegnologie in Publieke Administrasie A reflection on technology in Public Administration L.C. VAN JAARSVELDT Departement van Publieke Administrasie en Bestuur, Universiteit van Suid-Afrika,

More information

,. i. ,k:';' DI STANDARD BANK VAN SUID-AfRIKA B P RK. (GereglStreerde Hoede/sbonk) "Die oudste naam in die SUid-Afrikaanse Bankwese"

,. i. ,k:';' DI STANDARD BANK VAN SUID-AfRIKA B P RK. (GereglStreerde Hoede/sbonk) Die oudste naam in die SUid-Afrikaanse Bankwese ii,. i,k:';' DI STANDARD BANK VAN SUID-AfRIKA B P RK (GereglStreerde Hoede/sbonk) "Die oudste naam in die SUid-Afrikaanse Bankwese" Maak U keuse:- VAN RUN kurk in wynrooi, ongekurk in ol)1groen en jiller

More information

TRADISIONELE LEIERS: ERKENNING EN DIE PAD VORENTOE ISSN VOLUME 1 No 1

TRADISIONELE LEIERS: ERKENNING EN DIE PAD VORENTOE ISSN VOLUME 1 No 1 TRADISIONELE LEIERS: ERKENNING EN DIE PAD VORENTOE ISSN 1727-3781 1998 VOLUME 1 No 1 TRADISIONELE LEIERS: ERKENNING EN DIE PAD VORENTOE TE Scheepers en W du Plessis 1 Inleiding Amptelike grondwetlike erkenning

More information

APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode. Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode

APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode. Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode www.scriptural-truth.com Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode Die gebed van Azariah {1:1} en hulle loop

More information

Dertig jaar ( ) internasionale aksie vir Christelike hoër onderwys: enkele persoonlike indrukke

Dertig jaar ( ) internasionale aksie vir Christelike hoër onderwys: enkele persoonlike indrukke Oorsigartikel Dertig jaar (1975-2005) internasionale aksie vir Christelike hoër onderwys: enkele persoonlike indrukke B.J. van der Walt Skool vir Filosofie Potchefstroomkampus Noordwes-Universiteit POTCHEFSTROOM

More information

A single vision.two minds.

A single vision.two minds. Investee Asset Management - A member of the InveStee Group - 1984/011235/07 172001 ciugate A single vision.two minds. A single ambition, if shared, can deliver the extraordinary. We are pleased to support

More information

Weerstand teen huisvesting van swart studente deur die Potchefstroomse Universiteit vir CHO, 1987 tot 1990

Weerstand teen huisvesting van swart studente deur die Potchefstroomse Universiteit vir CHO, 1987 tot 1990 Weerstand teen huisvesting van swart studente deur die Potchefstroomse Universiteit vir CHO, 1987 tot 1990 N.S. (Fanie) Jansen van Rensburg N.S. (Fanie) Jansen van Rensburg, Fokusarea vir Sosiale Transformasie,

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

VOLUME 6 No 5 September 2012 Personeelblad van die NWU. Bedreigde padda leef voort. Wen R600 met Eish! Een voet in Amerika en die ander een in Europa

VOLUME 6 No 5 September 2012 Personeelblad van die NWU. Bedreigde padda leef voort. Wen R600 met Eish! Een voet in Amerika en die ander een in Europa eish! VOLUME 6 No 5 September 2012 Personeelblad van die NWU Wen R600 met Eish! Bedreigde padda leef voort Een voet in Amerika en die ander een in Europa INHOUDSOPGAWE 2 Weet jy wat dié webwoorde beteken?

More information

LUG VAARTSKEDULERING MET BEHULP VAN INTELLIGENTE AGENTE. deur JOSEF JACOBUS LANGERMAN VERHANDELING

LUG VAARTSKEDULERING MET BEHULP VAN INTELLIGENTE AGENTE. deur JOSEF JACOBUS LANGERMAN VERHANDELING LUG VAARTSKEDULERING MET BEHULP VAN INTELLIGENTE AGENTE deur JOSEF JACOBUS LANGERMAN VERHANDELING voorgele ter vervulling van die vereistes vir die graad MAGISTER IN DIE NATUURWETENSKAPPE in REKENAARWETENSKAP

More information

~====~~E. Universiteit van Pretoria WETMATIGHEID EN MEGANIESE INGENIEURSWESE :J~ ::>« ... LL all ~o. f-l. C\I.L (0 -- u.. ~«

~====~~E. Universiteit van Pretoria WETMATIGHEID EN MEGANIESE INGENIEURSWESE :J~ ::>« ... LL all ~o. f-l. C\I.L (0 -- u.. ~« ~====~~E :J~ Universiteit van Pretoria WETMATIGHEID EN MEGANIESE INGENIEURSWESE T T-... LL all ~o C\I.L (0 -- u.. ~«::>«f-l WETMATIGHEID EN MEGANIESE INGENIEURSWESE deur PROF. P.C. HAARHOFF Intreerede

More information

voorgele ter vervulling van die vereistes vir die graad

voorgele ter vervulling van die vereistes vir die graad 'rrn KIFUTIESE BESKOUING VAN DIE KONTAINI1JVlOEISTAAT AS ELEMENT VAN IFINANSieliE VERSLAGIDOlEN~INJG JOHANNES HENDRIK KIRCHNER voorgele ter vervulling van die vereistes vir die graad MAGISTER COMMERCii

More information

Die UV se uitwaartse dryf in Afrika

Die UV se uitwaartse dryf in Afrika Mei 2007-3 Amptelike nuusblad van die personeel van die UV / Official newsletter of the staff of the UFS / Phatlalatso ya Semmuso ya ba Basebetsi ba Yunivesithi ya Freistata Uitwaartse dryf in Afrika lewer

More information

SU lauded for hosting AAU

SU lauded for hosting AAU MAANDELIKSE PERSONEELBLAD JAAR 19 # 4 06 06 2011 YEAR 19 # 4 MONTHLY STAFF NEWSLETTER NEWS NUUS NUUS KUNS MENSE Building student accommodation with technology Horendes leer om te hoor en te praat Groen

More information

UFS first to align service conditions

UFS first to align service conditions Augustus 2004-4 Amptelike nuusblad van die personeel van die UV/Official newsletter of the staff of the UFS UFS first to align service conditions UFS reached a huge milestone by being the first and The

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Begaafdekindonderwys in Suid-Afrika

Begaafdekindonderwys in Suid-Afrika HOOFSTUK IA COETZER Begaafdekindonderwys in Suid-Afrika 1 Inleiding Wat begaafdekindonderwys in Suid-Afrika betref word eerstens gekonsentreer op n kriptiese verslag op dié gebied vóór 1960. Aangesien

More information

Swartland Sentraal/Central Area Plan. Malmesbury Wyke 8,9,10,11 / Wards 8,9,10,11. Swartland Munisipaliteit / Municipality.

Swartland Sentraal/Central Area Plan. Malmesbury Wyke 8,9,10,11 / Wards 8,9,10,11. Swartland Munisipaliteit / Municipality. Swartland Munisipaliteit / Municipality Swartland Sentraal/Central Area Plan Malmesbury Wyke 8,9,10,11 / Wards 8,9,10,11 31 May 2012 Area plan vir die finansiële jaar 2012/13 Area Plan for the financial

More information

HOOFSTUK 1. Aankooprisikobestuur: oriёntering, probleemstelling, navorsingsmetodologie, doel en struktuur van die studie. Bladsy

HOOFSTUK 1. Aankooprisikobestuur: oriёntering, probleemstelling, navorsingsmetodologie, doel en struktuur van die studie. Bladsy 1 HOOFSTUK 1 Aankooprisikobestuur: oriёntering, probleemstelling, navorsingsmetodologie, doel en struktuur van die studie Bladsy 1.1 Inleidende oriëntering... 2 1.2 Probleemstelling... 8 1.3 Doel van die

More information

'N LEERDER MET FETALE ALKOHOL SINDROOM IN HOOFSTROOMONDERWYS: DIE ROL VAN DIE OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE

'N LEERDER MET FETALE ALKOHOL SINDROOM IN HOOFSTROOMONDERWYS: DIE ROL VAN DIE OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE 'N LEERDER MET FETALE ALKOHOL SINDROOM IN HOOFSTROOMONDERWYS: DIE ROL VAN DIE OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE GERT VISAGIE Tesis ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes van die graad van MAGISTER

More information

Voor 1652 Vakhistorici se interpretasies van die vroeë Suid- Afrikaanse geskiedenis

Voor 1652 Vakhistorici se interpretasies van die vroeë Suid- Afrikaanse geskiedenis Voor 1652 Vakhistorici se interpretasies Voor 1652 Vakhistorici se interpretasies van die vroeë Suid- Afrikaanse geskiedenis Pieter de Klerk Skool vir Basiese Wetenskappe Noordwes-Universiteit (Vaaldriehoekkampus)

More information

Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service

Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service Psa 107:28 30 Then they cry out to the LORD in their trouble, And He brings them out of their distresses. He calms the storm, So that its waves are still.

More information

RAADSLEDE / COUNCILLORS

RAADSLEDE / COUNCILLORS NOTULE: RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING - 26 SEPTEMBER 2017 1 NOTULE VAN N ALGEMENE RAADSVERGADERING GEHOU OM 10:00 OP DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL TE BREDASDORP MINUTES OF A

More information

DIE INKOMSTEBELASTING HANTERING VAN FRANCHISEFOOIE BETAALBAAR DEUR FRANCHISEHOUERS IN DIE SUID- AFRIKAANSE PETROLEUM-BEDRYF

DIE INKOMSTEBELASTING HANTERING VAN FRANCHISEFOOIE BETAALBAAR DEUR FRANCHISEHOUERS IN DIE SUID- AFRIKAANSE PETROLEUM-BEDRYF DIE INKOMSTEBELASTING HANTERING VAN FRANCHISEFOOIE BETAALBAAR DEUR FRANCHISEHOUERS IN DIE SUID- AFRIKAANSE PETROLEUM-BEDRYF deur LEONARD CHRISTIAN WILLEMSE Tesis ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan

More information

DIE REGTE VAN KINDERS UIT HOOFDE VAN ARTIKELS 26 EN 28 VAN DIE GRONDWET

DIE REGTE VAN KINDERS UIT HOOFDE VAN ARTIKELS 26 EN 28 VAN DIE GRONDWET DIE REGTE VAN KINDERS UIT HOOFDE VAN ARTIKELS 26 EN 28 VAN DIE GRONDWET Skripsie ter gedeeltelike voldoening am die vereistes van die graad LLB aan die PU vir CHO N Oberholzer HRR 43 1 Studieleier: Dr

More information

SQUARED 2 UP Nuusbrief van die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe Uitgawe 2 Aug 2011

SQUARED 2 UP Nuusbrief van die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe Uitgawe 2 Aug 2011 SQUARED 2 UP Nuusbrief van die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe Uitgawe 2 Aug 2011 Fakulteit ernstig oor verbintenis tot Universiteit IRT s Die Universiteit van Pretoria (UP) het onlangs n projek

More information

THE INFLUENCE OF THE SOUTH AFRICAN SCHOOLS ACT (1996) ON DISCIPLINE IN INTERMEDIATE SCHOOLS IN THE NAMAQUA DISTRICT OF THE NORTHERN CAPE PROVINCE

THE INFLUENCE OF THE SOUTH AFRICAN SCHOOLS ACT (1996) ON DISCIPLINE IN INTERMEDIATE SCHOOLS IN THE NAMAQUA DISTRICT OF THE NORTHERN CAPE PROVINCE THE INFLUENCE OF THE SOUTH AFRICAN SCHOOLS ACT (1996) ON DISCIPLINE IN INTERMEDIATE SCHOOLS IN THE NAMAQUA DISTRICT OF THE NORTHERN CAPE PROVINCE by LUKAS GEORGE HOORN submitted in partial fulfilment of

More information

Terugvoer oor wetenskapsleer 2003 met spesiale verwysing na die BWI en IT studente

Terugvoer oor wetenskapsleer 2003 met spesiale verwysing na die BWI en IT studente Terugvoer oor wetenskapsleer 2003 met spesiale verwysing na die BWI en IT studente S Froneman Ek was verlede jaar betrokke by die aanbieding van die wetenskapsleerkursus vir natuurwetenskapstudente (WTSL

More information

Gemeenteblad. Maak Stellenbosch oop, vra studente. NGK Stellenbosch. Hoe oop is ons gemeente? Jaargang 15: Nr 2: Tweede Semester 2015

Gemeenteblad. Maak Stellenbosch oop, vra studente. NGK Stellenbosch. Hoe oop is ons gemeente? Jaargang 15: Nr 2: Tweede Semester 2015 Kyk binne vir: 329 jaar van genade 1686 2015 Menswaardigheid 2 NGK Stellenbosch Gemeenteblad Laat daar lig wees 4 Jaargang 15: Nr 2: Tweede Semester 2015 Maak Stellenbosch oop, vra studente Hoe oop is

More information

UITDAGINGS VIR DIE AFRIKAANSE HISTORIKUS. Universiteit van Pretoria

UITDAGINGS VIR DIE AFRIKAANSE HISTORIKUS. Universiteit van Pretoria UITDAGINGS VIR DIE AFRIKAANSE HISTORIKUS Universiteit van Pretoria UITDAGINGS AFRIKAANSE VIR DIE HISTORIKUS Intreerede gelewer op 23 April 1987by die aanvaarding van die Professoraat en Hoofskap van die

More information

Die rol van omgewingsopvoedingsaktiwiteite in die uitklaring van omgewingswaardes by graad 6 leerders

Die rol van omgewingsopvoedingsaktiwiteite in die uitklaring van omgewingswaardes by graad 6 leerders Die rol van omgewingsopvoedingsaktiwiteite in die uitklaring van omgewingswaardes by graad 6 leerders Hendrina Maria Beytell BEd(Hons) Verhandeling voorgelê vir die graad Magister Educationis aan die Noordwes-Universiteit

More information

NAVORSING. na Harvard

NAVORSING. na Harvard MAANDELIKSE PERSONEELBLAD JAAR 19 # 3 03 05 2011 YEAR 19 # 3 MONTHLY STAFF NEWSLETTER NUUS NEWS NAVORSING ART MENSE Babin Babas word een jaar oud HOPE Project: Sustainability gets a boost Dierkundenavorser

More information