$M~doAfr~~~ ~rn~ w~u'm Cha~~ ~a~ Arm~rgi~mru~ Volk t e Huisves en t~ Voed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "$M~doAfr~~~ ~rn~ w~u'm Cha~~ ~a~ Arm~rgi~mru~ Volk t e Huisves en t~ Voed"

Transcription

1 Geregistreer aan die H.P.K. as 'n Nut:s!>!a<l. 1Jie j.die u-crl.:en:: teat lwl:self as?.las 1cil org(miseor, he: net lwl cie kragte om n p stoat te nwah e Die 'lujrlwrs wat /wile by die Os:sewabnmdu:ag uoeg, geuiet die same werl, ing 'Van die lwle ~ TWEEDE JAARGANG. \VOENSDAG, 22 SEPTEMBEH No. 44. $M~doAfr~~~ ~rn~ w~u'm Cha~~ ~a~ Arm~rgi~mru~ UTKOMS NA 'N GlESLAG ~ie kabinet het gio da.n nou,., ~li k in beginsel bes!uit op die bc~r van 30,000 huise per jaar. Daar is cgter a2ngckot1dig dat ons land 'n teko; t aan meer ns soo,ooo wo nings op die oombfik het. Nadat die oorlogsbewi.nd hom nio aileen in al dia jarc niks oor die voll{ se h!lisvesting bcitonhh:lr het nic, maar seifs vir n lang tydperk aile bouery s topgesit llet, hoop hy nou om die woningnood van 500,000 op tc hcf asur die bou van 30,000 imise per jaar. As daat geen be volltl.ngsaanwas intussen plaasvind nic, sal die vollt se huisvesting darem oor TWNTlG JAAR nor maal wees. Teen claardic tyd sal, volgens verloop van die partypoli tick, d!e huitlige ~tab i net egter vier maal reeds weer om sy lewe by die stem moes gaan veg het - waarsltynlilt oor molldertaalondc wys..eenheh) SE DOOD '&...)!H'. Minnie Uitgemaak vu,~sa pkandidaa t" n 'n vcrklaring nan Dio llnrgor meld mnr. ]~ric T,onw dat mnr. J. C. C. i\linnic, nou clio kandidaat van die,'ap-o.b.-kombinasio teen die LN.P." in Beaufort-We:; is.,.tot korl gclcde was ' n Sap, an Prins AlberL in die veld as ' n moontlike kandidaat, maar na 'n onlangso besoek a au Beaufoi'(; Wos hot hy besluit om terng to staan, en mnr. \finnio kon dus met sy kandidatunr voori.gaan," skryf mnr. Louw, en \'CrnJ'S dan na die parlemontoro, e rki cs in~ toe mnr. ill innie as onafhankliko kanclidaat, sou staan, maar op tl io laaste oomblik tcruggestaan het too dio Vcrcuiguo Par ~y ' u kaudidaat bcnocm het. )fnr. Louw meld.cgter nio dat, mnr.?ll innio desc~ d s ten gunste van mnr. Er ic H. Louw teruggesta:tu en ' n be rocp op sy v ol~ e liu go gedoen hot om vit mnr. Louw te stem nie. Mnr. Minni.e het selfs vel"gaderings ten be hoewc van mnr. Louw gehou, maar al dauk wa~ uy t!aarvoor gekry hot is die bc:-.ku ldiging d C'ur mnr. Louw dat hy,bang was om to staan. Wat ook vergect word, is dat mnr. Minnie die sittende L.P. R. vir s eau fort Wes is, maar dat die hoofleiding van die H.N.P. gcwcier het om sy be noeming as kandidaat van die party goed te kcur weens Slf goedgesindheid teenoor die Ossewabrandwag. Omdat sy kiescrs so, eel vcrt.roue in hom ges tcl het dat hullc bom weer benocm hot. ondanks clio W<'iering van die- part.ylciding, is mur. :Minnie uou ' n St~p kaudidan.t,. As hy egtcr net bercid was om sy betr-l)j(kinge met die Osscwabrandwag te verbrcck, al het hy nog daarna bly g!o aan die Volltsboweging, sou hy aangeprys gcwees hot as cfle amptelike kandidaat van mnr. Louw se party. Dan sou daar gee.n smet op hom gerus het nie! Dit. is hierdie gees van vyandskap wat tussen ous volk en sy eenheid staan - daardie gees naamlik om in die mede-a frikaucr wat op cc'u puut.jic van die eie-party \'Orskil, 'n heiden on iollenaaj te sien wat in die buitonsle duistcrnis gesmyt. moot word. Selfs Magteloos On1 Volk t e Huisves en t~ Voed ~(ap~ta~isme ~ Gesagstaat Aileen Kan Orde Bring Die beriggies w:~t hicronder hcrdruk word, is almal afkomstig uit die dagblaaie wat in die afgciope paar wcke i.n ons!and verstwn h~t. Hulle ver teenwoordig maar 'n klein persentasic van die groottotaal, l ~tct alma! die self de strekking, w;:t wei versi~yn het. 1-i ierdie bcrigte v1erp 'n folie Jig op die ontsettcnds chao!> wa t vandag op aile terreine van ons volkslewe rondom ons 11eers. Uit 'n paar van die bcriggics merk ons die byna patctiese pogings van die Rege ~i ng om die chaos te bceindig of om dit minstens te probcer wegpraat. M&ar die w:-ede werltliltheid >Citlemtolln net maar die magte:oos hcid van ons kapitalistiese bewind om orde te skep uit die chaos en om sosiale reg en geregtigl;eid aan die volk te Jaat gesl<ied. & Herdic bcrigto openbaar tewens oolt die dringende noodsaaltli!theid vir die totstandkomi.ng van 'n Suid Afvikaanse Gesagstaat- sowel nasionaal as sosiaal van aard - wa t die mag sal he om orde in ons rand te hcrstcl en die wil sal he om sosiale regvcrdigheid onwankeibaar te vcstig. VERVOERPOSSE GEVAARL<.,Ek ka n u die vorsel{ering goo da~ in soverrc tlit pad, en oer in die land betrof, die posisic nic aileen bcnard is nie maar gevaarlik," het. minister Sturrock op Johan n esbur~ verklaar. GEEN SOM ERVAKANSE V R PA, MA EN PETE NE. Die S.A.S. hr;t die volgonde vcrldaring uitgereik : )let die oog op dio moeilikhcid wat ondcrvind word, en om in die openbarc behoeftes tc voor,. sien sowel wat passasiers as goedere betref, word dit. gcrnde g~ g om vir algl'menc kennisname le, erklaar dat. dit vir die Spoorw egudruini s ~rasie onmoontlik is om die gewone t.rcindicns Lo gedurcncle die komondc oomormaaude uit te brei. OlE MSKEN D E BOER. n plaas n n 'n bietjie erkcnuikhcid vir hul l=(ctroue en goeie dicllls aan hul land in hierdie krit.ieko krisistyd, word uie boore van Suid-Afrik:t aan baio onrcgvc rcl ige k'ri tick ondcrwerp, bet 111~1joor E. W. Hunt, voorsit..ler vuu die 'l'rans, a;l]se.landbon-unic, i u sy voorsi(ters rcde op die jaarkongres van <lie l,uie verkl::tar. 'l'en s pytc, an dio menigvuld ige moeilikhcde waarmee hnllo t.e kan1p0 het, soos die hoe pryse van landl.loubenodighedc, en ten spyte van o,n toereikende voorrade bcmcstingstowwe en tlipstowwe en die tekort aan plaas arllcid, het die bl}ere daarin geslaas om gcnoegsamc voorrado voedsel te produsecr. As di t nie vir die ywcr en v ernuf van die boere was onic, het hy gcs(\ sou dio milihire owerbcid heelwat, moci likheid onden ind het. om die troepe en krygsge, nngcnes fc \'Oed. en sou pr<r duksic reeds t.ot stilstand gekom J1et, nie aileen iu die myno nie, maar ook in bnie van die Unic so fabrickc. LANDBOU DEPT. VERGEET DE BOERE Die jaarlikse kongrcs van die Trans, aalse J,andbou-unio hot die \ olgendc mosie nangeneem:, H icrdie- kongres spree!~ sy diepstc tejeurstclling en feed uit dat die On dersckretaris en andcr amptenare van die Oepartement van Landbou dit goed geag hct om die gcorganisecrde boero van l'ransvaal te belcdig tleur hul af wesig te hou van al die bcraadslagings va.n die jaarlikse kongrcs." Majoor Doyle, crs president, het vcr klaar dat dit die ecrstc kccr in 40 jaar is dat soiets gebeur. TEKORT AM ' VLE!S Dio,swa n; mark" word in ' n memo randum wat voorgcle sal word deur die Cape Dutcher and f::)laughtermens Association nau die kommissie wat nou in Kaapstad onder~ock na die vlcisposisie instel, genoem as cen van clio, ernuamsto rcdes vir die, Jeistekort. As ander oorsake uoem die vereniging die spckulat.iewe aankoop van veeiroppe, die iekort, :tau trokke en fouticwc d istribusio NARTJ ES VROT. Die depot. van die,'itrusraad in Kaapstad hel bcchml moeilikheid met. die Wes-Knaplandse nartjie-oes. 'fwoo weke al stroom voorrado so too da.i die depot nie kan voorbly nio en nar tjies dikwols oorgedra rnoct word, met die gevolg dat verrotting op onrusba rendc skaal i,ngetree het. 70% VAN D E BEVOL<NG N 12% VAN DE VOLC<SJN(OME. DiL is onrusba rend om to ontdek dat scuert 19:1 1 clie bydrao van al!o ver ~~ 1 M : """!li', ~ := ~ c~.. llt...)onnige t:ou.. DUBBEL SO STgHK Nog n bewys hoe die Ossewab~<~ndv:ag in die atge~pc jaar gewen het aan innerliil.e ltrag, word gebied dcur die kommamdo's van Graaff Rcinct. Toe die sewegin,g in sy flew was wat getalle Mt~et~ hct Graaff-~cine t nooit daarin ge sraag om meer as 80 in te same! op 'n funksie nie. verlcdc jaar OP 8 Augustus, toe die stryd op sy newigstc gevjoed het, is 65 in gesamet, maar va.njaar het die or ganisasie so aan daadl(rag tocge ncem dat die skitterendc bedrag van 140 byeengebring is - dus bykans dubbcl soveel as in die,goeie ou dae". Die Ossewabrandwag staan vandag baie sterker as ooi t tevore. P.s daarby in aanmcrking seneem word dat hy sy tienduiscnde ondetsteuners tel onder daardie Afrika ners wat Of deur noodregulasie of weens politiekc vooroordeel belet is om openlik hul!\ragte in te gooi, kan e.nigsins 'n besef gevorm wort! van die w 2rl{filte Jtrag van die Vo l!tsbcwcging. takkinge van landbou in S uid-afrika tot die nasionale inkomste van die Unie, met. inbegrip van die produksie nm uat.urelle en kleurlingc, sowel as die voedselproduksie in en om llic stedc en dorpe van persone wnt einuik nie landbouers is oie, nooit meol' a9 13% was 11ie, aldus 'n artikel van more. S. J. J. de Swardt en A. J. du P lessis van die Depariement van Ekonomie en l\arkte wat in die Augustns-nommer van,bocrdery in Suid-Afdlm" verskyn het. H ierdie syfers is nog meet onrusba rend wanneer in gedagte gehou word dat hierdic inl(omste wat gemiddeld 12% van die totaaj uitmaak feitlik die inkomste van ongeveer 696,000 blant(es en byna 6,000,000 nie blanj(es- ong~ ( Vervol~ op bls. 2 kolom 2) tabal<blare rus 111 geunge ou wynvate. Onverstoord word hul ryper en t ryper totdat u ~ die vol maak geurigt belee dmrja kwaliteit van -tabak kry. dvo.rd~ die rypste tabak bel<end.

2 T\VEE DE O.B., Vi'OENSDAG, 22 SEPT W. F. CAUSTENS SUD~AFRKA DE JPJROO VAN CHAVS FONDS VlH AFURKAANSlE (Y.drnn.J Jlpk. BEGJUt"l'lSO~DEm :"t;~ n-:tts en HA>E~US'l'E Ct:nt.rnlwe.: t)~,.f"ordtiiburg Bcctt etts~cfiou. l rcatcl c nlstrtu~ t, Joh.nnuesbn.rsc 'DlENS o:-;oop.'rreft..lk - PRYSE LAAG Schoemanello Drank... VR <WALTET EN T EVREDEN H E!O D:E GOEOKOOPSTE,.; o.! ~~ ~~ :g 1. g g ~~"' = ~""'- u ~8 3 s ::l... ~:.~ a ~!tl ~ ~ 3 c.... " \VYNE: Fonl<elwyn 6/- Lawenowyn 3/G Vermoutb 2/0 H a oekraai-cocl<to.ll 3/6 Llkeunvyn e n Ou Port 2/-. Jcrlpll(o Root cu Wit l/3 s oet Muskadet en Port 1/2 Wore. Hock en Pon t.~! < 1/ 1 SpeDia lo 8Jerrto l /- Sjerrle!ld. CRii..ND.E\Vl.'NE : -&;boe~~lio 7/6 Ekstra Speatl!oal 71-.Braodewyo. F.C. 6/~ LKEUR-BRANl>E W Yl\': l<crsle. ADys, Gemmer, Lemoen, Peperment en v:ln der Hum.... 6/6 J J::Xl:VEit LKEURS : Lemoen e:l Suurlcmoen 7/6 G/- 8/6 2/6 8/- 1/8 l/2 1/1 1/ l:.cl. lod. 0/6 6/3 &/- 6/6 8/6 6/- 6/6 f>/- 4/9 tl/3 86/- 84/- 33/- 31/ - 6/ G \'oc~; by 6/ - \ 'lr l t ls~lc en bollcl,, en 12/ G "ir \"!\3tjle wr.t Yt"rs:oetl sal word by t cru ~: scndtng. Ons lcwcr dmn1c tn on.~ inhoucrs soutnli on~ voorr:\du van tnhoucrs bet, e n nuecu.ul' op, oonvaanle da t Ulo tnhoucr:s binnc sc.s tl~ t.lno n:1n ons terns: bcsor&: word. \Veens bottel sk.'l.:ustc l:an ons n llcenlllt n ons elc bottcl!;, ltisslcs dranj; vc r1mlc, wnnr sulkc drnnl;; 'n mlntrnum pr)'.5 \'nn bcloo: (Q f... vir inhoucrs in,;:cslult). l n tllcn goetll;opcr k1ssic.s v erlung wort! moct u u c!u lnhoucrs u..au ons stunr. Word \'Crlwop n 12-bottcl-l<l sles or (j-gcl Uu; \'::t::ttjles of groter. U l <l~~ c~ van 12 bottets knn '~'tv ya, llrtuulowyn, Jcuovcr, LHccur, Vermouth en Hnnc lcrnni b o, nt. 'l'crmo: JCM.U. r>lus tr cl n~;c ld nn sylync, lt.)j.a. plus lrctul<omntlisie. V.O.S. OUDTSUOOUN. Beste! va,n J[JlRGENS CHOEMAN,!F'OS!8US 1132, OUDTS! l OOiiU4, ONDERSTEUN U BLAD OEUR U ADVERTEERDERS TE ONDERSTEUN v.:.:...:. Oront~K,. rk tz'~hoa, llllllet"leyotrunt, fl.aa's'r.!j.), (Ven olg van bls. 1) veer 70% va.n die Unie se bevolking ver teenwoordis. EERS EUROPA. n ' n onlangse onderhoud met 'n \ ertecnwoordiger \ an Reuter het \'Cidmasrskalk Smuts sy oo slyf-loc geknyp en in die duistcr ' n visioen probeer skilder. Hy het o.a. geso:, Ons cerste taak (na die oorlog) ti:tl wcos om Europa te voed en ' n :,kyn \ au orde te handh:1af, want wnnncl!r monso honger is veg en moor hulle... \Vanneer ons Europa dan gevoej en die eon of andor soort normalo toestand he rstel het, sal ons begin hou aan die nuwe hcmoi op aarde waama alma! gretiglik vcrlang." Ons wonder wie so tank dit tug sa.l wees om voedsel, kleding en ondordak a a n Afril{aner'S in Suid-Afril{a te gee? Dis goed vir ons vol!t om te wset dat hy sy cic voh{sorga nisa sio het. iekort AAN KRAAMGEREW E., Geneeshere meen dat daar jaarliks tussen '1,000 en 5,000 mocders in Knapland is wat nio by die geboorte van lml kiuders die rogte bebandeling ontvang nie. Dis iri hoofsaak aan die te r~ort aan Kraamgeriewe te wyte. " Die Burger, 27.Aug ROMMEL WORC NGEVOER., Enige maande word hierdio land nou al oorstroom met hoeveelhedc \ an wat ek bcskou as onnodige voorrado \ ir die handel", so die \'OOrsitter van Benoni se Kamer van Koopbandol in sy maandelikse verslag., Nog nooit voorhesn," lui sy verslag o.m.,,is daar sovee! rommel en waardelose goed die land i.ngevoer nie." GEEN H U'SE Nl E. Die tekort aan wonings m S.A., meer bepaald in die groot stedo, hot 'n kritieke st.adium binne-gogaan. Borigte uit Durban on Kaapstad dui daarop dat huisvosting aldanr by ua onbekombaar is. Op die R and is d ie toestand so haglik dat pogings tans aaugewend word om ' n veruaderin(r van die Randse L.V.'s te b~le to~ einde 'n plan van aksie op te st~ l. Honderde ontslane soldate, afgesien van workers wat aan die tuisfrout Die Afrikaner-motoreienaar se tuiste in die teenswoordige motorwereld. Sy sterkte en viekka in die naroorlog-se motorwereld. Sorg da.t u daarin bly as u reeds 'n TREKKER is - of sluit sonder versuim aan. Takkantorc dwarsdeur die Unie van Suid-Afrika en Suidwes-Afrika. BPK., VLA"~i. Oroote-Kf".rkgeboo, Ad<lerley t"'"' HAAPSTAD. Verteenwoordiging ln MAGTG~~ ROLPHENTVEJ{TONNG N KLEUR. \Tho frj Jlo o ~o _] A oft_ n 9Y :Y 9 lu n e \\)J eedln s n pnmhe~ rr (Q[ e flll rn~ an erndhjht.m 1'oe~eju i~ THE /PRENT VAN DiE ]A AR. deur Tiendrugende Afrikaners. Die Eer c:tt> 100% Afrikaan~e Rolprent van sy ~oort. G Vererin;:: v:~n Soeroheh1e. 0 ' n sri:. uit die s i~r 11an Am;;luoa. 0 Die Stille skoonhoid van dia Wiltitu!n, e Romantteso to~ r.,at in die hoofstad van Oom Paul. C> p.edisslolln!lei"dg A1rl4aners op parade. KOM KYK WAT U EE BEW'lWJ~G RF:l.;DS PRESTEER HET! ('n l:oaf-vertoning.) HOFMEYR.. CR A OOC ~ TAR KASTAO ST E R KSTP.OOM OORDRECHT NO WE ELLOT.. ij''l KAAPLAND. GEBED A 14 Sopt. 15 Sept. 16 sept. 11 Sept.' 18 Sept. 20 sco t. 2 1 Sept. BAR t< L V-OOS lady GRE Y ALl WA.L NOORO B URGERSOORP JAMESTOWN V ENTERSTAO.. COLESBSRG 22 Sept. 23 Sept. 21\ Sept. 25 sept. 27 Sept. 28 Sept. 30 Sept. l diens doen, lmn ecnvoudig nic daarin sbag om ' n hui~ of 'n woonstel in die hando 1 e kry nie. H uisagentc.crken dat dit geen ongewqna verskynsel i:1 hul kantore is vi; vroue om in tr:lnc ult tc bars wanneer huile mcegeueel word dat daar geen die minstc voorui tsigtc op a;.kommo dasie bestaan nic. N RENS 'N DEKS~ L VR SY HOOF NE. Onderstaandc is tlic cie wccrg::twe van die orvaring van ' n Suid-Afrikaansc lcer-korporaal ten opsigto n :.n '>Y nugtclose soeklog na 'n huis of 'n woonstcl in Johanncsbuq:?;, soos gcpubliscor in die,sunday 'l'imes" :,Ek het so pas teruggokeer met verl<lf van D urban af waar mv vrou en ck cl koeu in ' n losreshuis beta a! hot. My vrou YOrwag 'n baba en ck hoop om na Johannesburg Yerplaas to word. Ons hot ' n enkele knmer waarvoor on:; per week betaal. Scdcrt. 10 Oktober was ek by elke huisagcut, bet. ck tallc woonstclle besoek en het ck sclfs so ver as Roodepoort gega::lll. Een woo.nstel is my aangcbied vir 25 per maand. Ek verdion 27 per maand. Ek het 2~ jaar in uic ~oo1-do geveg. Vra. ek te veel as ek 'n woonstel begcor soos ek gehad hct. toe ek nangesluit hct om te gaan veg vir ordentlikhcid en regverdigheid?" DE <ERK - ALLEEN EN BE SORG. Die geweldigo ouh"ang en snellc uilbreiding \ an die armesorgwerk wat dour die N.G. Kcrke gedoen word en die wyso waarop die Deparlement van Yolkswcl ~yn onder leiding van mnr. G. A. C. KuschJte, die Direktcur, dio ;.nmcworking tussen d ie staat en kerk vors tour het, is cleur 'n afvaardiging van dio l<'cderale Armesorgraad van dio N.U. Kerk in 'rl onderhoud mot clio ]~crs t e Minister uitecngesit. SM UTS PROBEER SV SWAKKE BES. Dat veldmaa rskalk Smuts glad nio onbcwus is van d ie meetlose anargismo wat sy bewind konmerk nie, getuig sy lap-pogingkies om te red wat so -on '\'erbiddolik onder al sy handc-gcvrywe reddeloos verlore gaan. Het die Veldmaarskalk dan nie onlungs sy kabinet horskommel cu drie nuwe minist~ries govoru1 nie? n die Jig van die huidige chaos, kyk tog hoe betekenisv ol is hul name : Yervoer; Welsyn en D cmobilisasie ('n lang naam vir kos vir die volk) ; en Ekonomicse Ontwikkcling ( w:n. vandag spcsifick betaken : H uise \'ir die volk). Hoc genl. Smuts ook a! aa nst~ en indeel, binno die kapit.alistiese stelscl b!y dit maar 'n opeenstapeling van magtclooshoid. Ous wcet dat gecn kabinetsherskommoliugs -of die stigting van nuwe ministcries ordc sal herstcl of volkswolvaart sal verseker nie. Net maar die a lgehele verwyd ering van die kapi ta lis ticsc stclscl en die vestlging van n S.A. gesagstaat kan d it doen. LAWRENCE PRAAT TOG SO MOO. Mnr. Harry Lawrence, die 111inister \ ':1.11 Wclsyu, het die volgc nde welsyn gepraat :.,Die boofdoel wat clio Rcgcring; hom gcstel bet, is nie aileen om p roduksio tc bcvordor, torwyl ons terselfdertyd teen rec uitputt ing van ons grond waak uio, mnar dit is ook om toe tc sien dat clke pcn;oon in die land minstens die basiese lewcnsnood:;aak!ikhede bckom..l:lienlie doe! impli:;c.-cr skemas \'ir dio \'Ocdiug, behuising,opvoeding en werkvoorsicning vir 'n gesonde >olk. FOE, D!E PA RTYPOLTEK. n die lis van hierdic erbarm!ike en chaotiese tocstande ~ Ja t in ons land h2crs, is dit tc l~enend oat d ie partypolitici n eleks:e wil llou oor die taal medium op s!tole. Ons volk het nie kos, lticrc en huise nic en nou moet ons gaan twis oor die taal wat ons kinders op skool moet l!let - 'n saalt wat ver gcet al dew c.nde ~vjysmanne uitgevcg en bcslis is. Dio st.omme party politick! NET EE N REDDi i\'g. o.ns vollt hct net een redding. Oit le in cli.!l gebl'uikma l{ing van sy eie, inner- UNVEUSTE~T By gelecnthoid, an die grool prote-svcrgad~:ring in verbano met die U.K. O.V.S. se t:~a!beleid \'OOt'\ erlcde week in Bloemfontein, is 'n ~root, fonds gestig met di.:! oog op 'n 1.\ rvc Chri::.telike Afrik:lnnsc u:ti, crsitcil". Die fonds gaan onder die na:\rn \':tn Ons i\loedcriaal-str-;dfonds en as trustees dnan oor is die. N.G. \crk, an die Yrystaat aangewys. 'n Ber<'cp is op aile Afrikaansc liggamc gcdocn ou1 fondse in te samcl \ ir dio doel. :Meer as 2,500 is net die ecrsl.o dag a! ingesamcl, waartoo ook v:ln O.B.-kant. b, _ gcdra. is. - Dit is geon partypolit iekc aangeleon t heid hierdio nio, maar 'n sank vir ons hole volk. Die Vrystaat so Afrikaners het die reg en dio plig om h ul kindcrs na ' n universitcit te stuur waar hulle in hul moederlaal opgeloi kan word, net soos Natal ' n inrigting vi~ Engelso hot. n l:tasgenoemdo rto;:fusic is con-kwnrt. van <.lie blanko bevolking Afrikaners, torwyl die Engelse in die Vn,;taat maar nci. een-sewende van die. bovolkiug uilmaak. VER}AARDAGKETTliVG 23 Sept.: P iotcr Wium (dist. Stellenbosch), J apic Y crnooi (Bcaufort Wes), Carina du Plessis (Noo~der Paarl). J oban Freuerik H. l\ostcrt (dist. Bcaufort-Wcs). W. J. Kruger l'k. l\bizeficld). 25 Sept.: Ella Wagenaar (Ccro.~), Johanna Catharina :Franken (Caledou). Cornelia Johanna de BniYn ( Pk : Karrcedouw). 26 Sept.: Hoster Barnard (George), H:u:rict Burger,; (Bclh ille), Fesi: Weidemann (Cradock),!\aomi Serfont.ein (P/S. Aclclo), J ohaones de,jager (Piotcrsbnrg ), Cornelus V isagio (Pietersburg ). A.nertte Germ isbuys (Parow), KuLharina Burger (Good wood). 27 Sept.: Pierre Francois de Vo3 CBcaufort-Wes), Emmn. J)cysel -<'!1'' (Pearston), Christina J ohanna Blom (l\1erwevillo). 28 Sept.: Gasticvc Gerber (Goorgo), Honnio Laubscher (Noordor-Paarl). Helena. Kriel (:.\fossclbaa i), R udoli Viviers (Upington), Esmie Hcdemann (Carnan on), Ada van Niekcrk (Golden Valloy), Sarel Jacob van der Walt (Pos B!anty). 29 Sept.: Danic Geldenhuys (Stollenbosch), :Haria :Magdalena Marcus (Port Elizabeth), George St.cphanus M:alhcrbe (Vryburg), J osias Stephan us Victor (Wynberg), Susanna Kitshoff (Woodstock). SENTMENT N BESGHED n 'n onlnngsc uitgawe van die hand elsblad ndustry and Trade word he s waar gemaak tcon die by~ J op iug van Afrikanersentimcnt in dio bcsigheids worcld. Die blad maak l>oswaar daa.rteen dat Afrikaanso nywcraars die!l3.1hlelswereld ingaau as,afrikaner;;" tn plaas van as nyworaars wat op gelyke voot mol a ndcr elornen t.e meeding, ongeag b ul nasionali teit.. Ou,; kan die blad versckor clat die Afrikanc r vcral tydr:ns die oodog:;kaar.;t.c ann btnodighcdo baic decglik bcwn~ goword net van die nasionaliteit van nic-a frikaansc besigbcde w:-tnnccr hy gedurig mer pricmendc lccdvcrma:lk in Engel::. van agter die toonbauk afgu snou is. ])ic Afrikaner hot ty cle n~ hic die oorlog al soo" 'n bed.:!laar begin \ oel in nic-afriknansc he~io-hed.:. Dat by dus vandag op scnlimcul koop 0 ~1 ua_ die oorlog nog ::.al bly l;oop, moot dte tutlandcr n:wnt'eh :ls 'n fe:il waar, oor hy ~clf \'crant.woordclik is. :.'\:\ die oorlog ~S:ll hy wei genoeg tyd ag~cr ~Y toonb:lnk ho om hicrdio waurhcid to bcklaag like organies!l krag, ~lierdia k:':l : is reeds gcorganiseer on gcmobilisccr in die vollt se eie organisasi()- d ie Ossewabrandv Jag. Oit is die volk sc red middel. Dit is sy m:lgtige wapen. H lerocr bos~tik hy. D ic vo111 se oor winning sal voliedig wees ns 11Y hierdill wapen gebrui!< hot om die!tapitalistiesc staat te vcrvang met 'n cesagstaat., sowel nasionaal as sosiaal va.n aard.

3 DE O.B., \VOENSDAG, 2.2 SEP1\ Niemand te Jonk om Vo!k te Dien Randse Boerejeug Ontvang Hul Leier D.c Boerejeug van oos-ra nd het op Saterdag, 1 i September n s«itteret;(lc ontv~n gs vir die Jeugleier, geni. Dir«van Rooy g eg~c. Oi~ funksie, wat c.;p d:e B~-akpanse voetba!vejd gettou is, was gekenmcrk deur die puik para des van cj;e sowat 300 aoereseuns en Boeredogters. Die saluut parade, g ~Je ; dettr ' :1 orkes van blaasinstrumente en tamboere, hct die hoogtepunt wtgemaa!>.. soos n g~oenlnde militere. eenheid het (lie jongspan op maat van d!e tan.boere ve; l>y die verhoog mars1eer tcrwyl genj. van Rooy di e saluut ger:eem t~ e:. B oe re-j c:ug l eier. Jlr~o nderc. meltliug,.-nl i<:u ook d ie parade,.,ll n :1fclcliu,!!, an Hi Uocre ~en ns - offis ic r c- van L'r<'toria. ])C'ftig gckln' in ryh ropk E'll kamas en ' n groen veer in d ie hoed h et. hullc gemnrsjeer :<on.; ' n 111e n!; maar ],an \'<'l' hng. l)i<' O.B. he! j:!:ckou\ om die Afrikan('r\'olk te di ~s iplinee r C'll die J3oe rejeng bel ~ai t'.' rclng gotoon dat hnlle h ierin die, oon ott gnan ne('m. Dit w :1 ~ geul. \"a n R ooy se eerst.e opcnb:ll'e opt rede as.) eugle-ier en h y het hy hien lie geleentheicl 'n bc?sielcn do boodskap :1an d ie,jeug v:t11 ous volk ge rig en ook d ie verhoncling van die HoerejNJ:2: toi. die.. gr ool'' :--erduidelik. l?ie J eu glcier het cbarop -gew ys dat die jeug nou selfsiandig binnc die Volksbe-\\ eaing a eor «aniseer word. Voonaan sal ~ ke :~fdeifng v:m die Boercjcug wc; k in d ie bespf dal lwllo ' u dec] is van een g root j eugo rga~ nisasic v:lll ons volk., Dit betoken cgter nic dal ous non mondig is en ons bors nitdagond teenool d ie,groot.'' O.B. knn n itstcc-k nie. Om; is on bly lede van die en sal by elke geleen t.hoid as soda.uig oplree. Van.elke offis ier van <lie Boerejeug 1\'0rd \'erwag dat h y/sy s teeds m e~ agi.inrr en respek tcenoot diu,groot" O.:iJ. sal opl.rce. Ook van die Bom ejeug as geheel " ord dit vcrwag." S pr. vert rou dnt danr by die plaaslike afdelings altyd die. nodigo same \\'C rking tusspn <lie l3ocrejeug e 11 tlie,groot" O.B. sal wces en dat die- J3oercjeug op ellw samctrckking van die, g roov' O.B. plek sal k ry. mmcrs die K.G. hot. spr., cr;;ekcr dat, dit sal geb!'u r. Geul. Van R ooy het bcld emtoon clat d ie nn:;m Boore]cug ' n ere-naaru is waarin al die idea le van ons jeug opgesluit le, n l. c!at ons die J3oerc>volk wil d ien. Hy het nan die Ji g gebring dnt ons K.G., dr. H a ns va n Rensbu rg die nnam in ' n gesprek ann die hand gegec hct e11 tint. dit dadelik hy, al ge, iucl hct., Ons Kommaudant-genernal is ecn, an die b:\ndc wa! die-,grool.' ' O.B. en di(' J3oerejcug nanmekanr ~ noer. Ons h ct net een eier, O ils K.C:.," hot genl. Van Ro o~ ondn gcwelcl igc toejuig ing verklnar. :SOODSKAP Die J'eugleier se boodskup aah die Boerc.ieug was na aanleid ing va n die l e-usl?, )l.y God, :'lfy Volk, My l~n n.d, S uicl-a l'rika". As J3oerejeug bely ous die God \':tn ons voorouers en glo ons in Hom. l\faar dit, is nie slcgs 'u m ondbelydonis nie. Ons wil d il ook in clio eland uit. leef. ons Christelil\e deugde moet in elke optred.e uitstraal. Geen laster like of vloektaal sal van 'n lid van die Bocrejeug gcdu!d word nie. Ons is Jedc van d ie Boerevolk en ons gaan van die s ta,ndpunt uit dat ni tl mand van ons tc jonk is om ons volk te dien nie. Ons het ge nocg voorbeelde van jong.helde in ons gcskiedenis. V ink m:hrr :tau Dirkio u, s w:n tot wille \':.ll sy volk die do~d in"eo-uan het.. Duar is die j.ong Elsabe N~ (tof' juiging) ll'at die trouk t rotseer hot omd :l ~ sy nie,.c'rraad teenoor, olksgenore 'Ott pleeg nie. 8pr. is daaltan oo: ~uig dat as om.;tandighede so m ag l\01n daar ook l>ait' ander k inder;; sal wc e,; wrtt liewc'r na die i t'onk ~<n l gaan as ou; h ul JnC'de-Afrikanc r,; t>' \'Orrnni. Ons k:tn all ee>n a.;, ojk bl\' stnan :1s on ~ mc'ka:n so h:u1d, nl naarom wil ons in dic' n oet ( j<'ug reeds die g r tlagte \':ln snamho righeid k\\ eek. On.; is alma! ric'el van d ie Bocrevol!; c t.;a! melw:n slc'l.tll ll':lnl ons leuse ;,.,.. 1 :11: een \' ir alm!l.l en alma! \'i r 'lk." n die Boerejeug ke,n ons geen Nat of Sap of wat ook al.nie. Ons ken s! egs Afri kaners. As Boereseuns en Boe; edog ters is ons afmal l\amerade. Ons weier dan ook bcslis om ons mede-a fri kancrs sjeg te maak of te belastcr. Ve;:dE'r k<'ll o ns :S n ol'r<'j <:' ll l,!: t C>n land, ons, atle rland ~u i rl - Afri k a. D:laroul,, jl en ).!:1:1n c.ns h i<>rdie land \' :1 11 nns dien. Ons tnoc t on:< g rond b( skc rm en bt>ll':r:u sodnt dil al!., d vir '"'s vnl i; n tui,;((' kan \\'C'c' ' Dit. is dan,,ok die s l rell'<', an ;lie' DoPrejcn g <Jm w:ra r llh"lont lik landsdi< ns t c> v c n ig. Die Jeugleier het in hierdi e verband bc1end gemaak dat met die K.G. en Grootraad onderhandej word om Ama jocba vi r.die Boerei?ug afgestaan te kt y. Hicr sal die jeug die gcleent heid he om landsdiens te verrig, en om ook die gasheroe van die,groot" 0. B. te wees met samctrekl{ings aldaar..,die ide.ale, an d ie Uoerejerng 'Ord in die O.'B.-leuse ui tgedruk. 01 s wil sta~h in diens van ons God, ous \'olk, en on:; Land, S u id-afribt. Ons ideal6 is diens", he t. genl. Van T{ooy onde r toejuiging afgesluit. Die J euglcicr i$ me! sy aanko ul ~ op d ie i:errein verwclkom denr die in gelid opgcste'lde parade \\'al hom, Die Lied, an J ong S u id-ah ika" toegcsing het. ' n \ Velkomswoord is gerig deur hoofkomdt. P. J. P. \ 'illl den Uorg, Jeughoofkommandaut vir Gebied E (Witwatersrand). Komclt. H enning het die J eugleier ' n ad res aangobietl en ook 'n geskenk namens die Primrose-afdeliug van die Boerejeug. D it was ' n gera::undc wapen gomaak deur ' n 14-jarige dogtert.j ie.. Hfkomdt. M S mit h, Jeughoofkommandant vir Gebied F (Noord-Trans vaal), het genl. Van Rooy bcdllnk vir sy oorkoms en sy boodskap. Hfkomdt. A. P. van Heerden, stafhoof, an die ~ oc r ej eu g, het d ie Jeugloier vcrg(':< E.'l. Met sononder is die d ng voor dio vcrhoog plegtig gestryk,,n,am a hoofkomdt. Smith clio aanclgodsdiens gelei het. D ie :tand hot. gebiedshoofgenl. Vmis BoLha ook ' n boodskap l ot. clio Boerejeug gerig. Hy h et danl'ojl gowss cbt nel soos d ie skool die sleutel tot bekwaamheid vir die lewcn8taak is, is die Boerejeug nn d ie Volksheweging die sleu tel Lot offen aardigheid in die, olkslewo. En net so min as die een kind vir 'n nnder bek wan mheid en kennis kan opdoen, nei., F-r> m in kan ons verwag dat a nder ': ir ons die nodige pligsbc-sef en offervaardigheicl moe& opdoen. Elkeen van ons moet self ons plek volstaau. Ons dade van vandag sal ons diensbaarheid vir die toekoms bewys.,kinders, wys vir -ons hoe georganiseer en hoc gewerk moet word in dicns Ya n ons volk. Kom, ons l r('k snnm." was oom L ouis se wekroep. Die Yerrigt.iuge i» afgc s lu i~ me~ ' n k ampkon se r~ wa t. dcur d i ~ Uoerejr-11g ge; ei>l is. MEMEL SAMEL 300 N Die Vroue- on.i\[ans -kommando van "\l cmcl hct. buitengewoon goed gcllrcstcer met Ossewabrandwagctag..'\:mge ~ ien dit oor d ie uaweck va n 8 Aug ust\!~ Hag man! was, is d i<' funkste ccr" ' n wee!' later gchou. D ie plaaslike predikan t het die verrigtingc met skriflesing en gebcd p:cope n. D ie opkoms was bo v< rwngtmg goed onch.:lks ' n hpcrse'nde g r if'p in da nrdie Olll!!Cwiug, en die :;kit.!ereude bl?drag nul ~)0U is ingesamel. J)anr is gesltut m er. die- :siug van die Volkslicd etl d r ie nitroepe van hou ko cr~.-- (:\e.{'gedce l. ) NELSPH!.HT.'\ c l ~ prui l s c mans- t.: ll vrouckon rnando' s hel gesamentlik die mooi bl' d rng, an lu;j ingc~a mel op Oss<'Wabt an,hragdag. Dnar he't ' n pn>gl ig~; gees gehcers va n sarne\\'erk ing en herc idwi!ligheid lot dieus. - (:\ leegej <'el. ) (;EESDHF N RO HOF J3oHhof s<' O;;scwahrandwag h< t 11t ti:l jo u rt:;lc l \'t.f OO k UfOOt \" ()()J'i L trau~t ~~(, J~ l'n l~'lar. Die nlv~i hedrag va1;.f::>v is UH.'~ (). Jl.. dag i u gt. ~ ~lth( W;) :tl'hy uu~ 1110!'1 kon Lwa:df ~ kap<" ll'flt late r pl r <ijle'ui)arc., eiling \'t rkoop ~ al word..\an g ee~d rif e n dissiplinc onti.j n l'k d it dil' kornmnndo nio, sno:-; 1Ju 11 ys word k lll' d i( ywc- r va n ( ('11 \';\n die bej:lal' de' l<:df', hrand\\'ag Jluitvnd<Jg;. Hy hct '28 myl per fiets gcry om die funksie by te woon c,., sy Jys met t ~ oor ~ ha.nd ig wat hy ook per fiets ingevo. 1Ur het.- (Meegedeel.) SlERT~fiKATE SU ~WERH!EBD SPESALE AANBOD,- LAA T BESENDNG AANTREKLKE,Jarmode' '- en, Gero,- BAADJEPAKKE en JASSE Teen egte verminderde Pryse By PAWUW ljl..\10deh.ne DaMEb ~lodste L. \\'.-Ous b ( ''' \\ 'O t'l1 ~dag.kt':'\uh, l1 o Ta k kt- A \\ 1 \D) t.ri\. fdl H, 000 lfll Vj ill) \U) j_q) L~de = = Hoof~antoor: DRlli Rcs~ r wefoud 1 13,000 St. Johnstraat 65, BLOEMfONT EN Segratnisse, K iste, Kranse, Gratstons HERHOLDT se BOOMKWEKE RY E, Posbus 660, J ohannesburg. Ons voorra«je van Vru::-tt l>ome en.hose,.., as v ro >~ uitgeput die nt'gclop(" Plant-sei.soeu. ons sirnpa.tiseer :net die va n ons klnnte wie se be-nodighede ons nie kou voorsien tn gee u die go,;;,; raad om nou u be telling te vlaas vlr 194--t \\'iu terplantseisot:n, u is dan sf:ker v an u gcl!cckoosdc soone super gehall.e home, betroubare dicns en tevre<.lenheid! Sier:;tntike. UJUandse borne, Pil lms en HciningpJante bes kikbnar vit Somcr Planlin ~. Ceillustreenle Katalor;u e n Plantgirts ~ r!\l ls aa.n planters. V~R EN KWAUTE~T. Sekerc gerugcc het d ie omloop gedoen cc d ien effekce dat die papier wat by die vervaardiging van sigarette in Suid-Airika gebru ik geword van 'n m inderwaard ige kwaliteit en skade lik vir die gcsondheid van die roker is. Die fabr ikante van die ondergenoemde scone s igarette serci fisecr h ierm ce dat aile sigarctpapicr wat deur hu ll e gcbru ik word in d;e volgende Briese en A mer'kaanse papierfabrieke vervaard ig word. clkeen waarvan d ie publ ikasie van die volgende ver kl arings namens hulle magcig :- " Die l<.oninldike lnstituut van Vo1ksgesondheid en Higiene het Sertifikate van su wcr he id, Nommers 6 38<!, 63f5 en 6385 aan ons t oege ke n vir die sigaretpapie r wat ons aan u versl<af." Crompcons (Stubbins) Ltd., Stu bbins-papierfabriek, R3m sbottom, ENGELAND. Robert Fletcher en Scun Bpk.. Kearslcy-papierfabriek. Stoneclough. ENG ELAND. Brittains Ltd. Cheddleton-papierfabrieke, Staffordshire. ENGELAND., Ons sertifiseer dat ons sigaretpapier van suiwer vlasvesel wat in Ameril<a gekweek word, vervaardig word en eersteklas, cnsl<ade!ike m.ateriaal bevat." Smith Paper nc. Lee, Massachusetts. AM ERKA. Hierdie gemagtigde verklarings sal rokers tevrede stel dat NGEVOERDE sigaretpapier slegs van die suiwerste kwal iteit gebruik word by die vervaardiging van el keen van d ie vo!gende soorte e n dat hu lle sonder enige mcontlike skadelike uitwerking op d ie gesondheid gerook kan word C TO C Admiral Big Ben Kommando Diploma Fearless Flag Glacier Gold Leaf HfDew SPRNGBOK Hartl eys Pinhead Lotus Polly's No. 1 Loyalist Rhodian Main Line Saladin Mimosa Scots Myrtle Grove Tricolor Needlepoint Viceroy Officers' Mess Westminster Oriac \

4 VER DE O.B., WOENSDAG, 22 SEPT H oo fartikelblad.4dvertensies A!wl:ondllrlngs van O.B.-tunksleo word n bler<je kolom or>geueem teen 10/ per dolru. ' n Volk sonder sang... is 'n volk sonder siel.elko Brandwag beboort dio O.B.-MU SEKBUNDEL te besit, die Hedere w leer en te sing. Dio jongste bevel va n die Grootraad is du.t 'icdere lid die,ossuwo.brandwaglied" moot leor en sing by u.ue O.B. geleentbede H ierdie Bunde! bevat 22 pro.gtige kom posisios met po.ssendo woorde vir all~:: byeenkomste, vrolik sowel ns plegt1g Prys 2/6 Po:;vry. 3/6 insluhende 'n vru~;llg., ponret van ons KommanrlRnt-Genernal. '3estel nou by:- f>ubli dt~ lhiaum«ll eiswekiam e«iln eltlls (JEdms.) Bplf. Poshus 48Y2. JOHANNESBURG. WNBURG O.B.-KOMMANDO - vier HELDEGEDENKDAG SATERDAG, 9 OKTOBER op die Sportterrein. Sprekea : Dr. P. ]. MEYER 2-uur n.m. ALMAL H ARTLK WELKOM. Verversings word verskaf ten bate van die O.B. NOODHULPFONDS. Ba ing u O.B.-Musielt bundel. OlE KAAPSTAOSE l{e:llsl\.oej, -TOJ\'EEL VERENJG!, (; stel, oor!p!e SE ANilE 0, Jlevrott!!! ::\ATim.DAG, 9 OK''OBER, o m tl.ln. stiptclll< n die HOFMEYRSAAL Pryse : 2/ 6, 1/ 10 (belusting lnt;cslult). Ple/.'bcspreking: 1\:amcr 604/ 5 Groote Kcrkgebou. WM SEil.Ell! '{] srtl in tyd wees vi1 cue laaste B t~s. Dlli O.B., \\'OE!\'SDAG, 22 SEP'l'. 9 Dl Saak wnrr dine v ~k \\' ~cus die berocring wnt daar op dio oosnblik oor die taalvraagstuk bestaan is dit nodig dat ons duidclikheid kry H:'ll'OO' die stryd llo ointjik gaan. Ons moet onderskci tnssen die danuwcrldikc stryd wat op d ie oomblik in d ie Vryst:tat hcct s in ''orband met d io U.K.O.V.S. en dio verkiesingstwis Lussen die politieko partye. n clio Vrystl'at is 'n nan~lag \':tn Empire-kant op die Afrikanet se regto gemaak. Sy enigsto uni, orsiteit is die ),Jriluwor in daardie provinsio ontneom. Die reaksie op hierctie Empire daad net gelultkig ' n volksafmeting aangencem. Afrikaanse llggame met die daadkragtig.e samewerlting van ctte Kerk hot met ct;c enigste antwoord gelwm wat die imperialis ooit sal verstaan: die donderende daad. En oms tw~ fd \'ir geen oomblik nio dato b ierdie ant woord die gewensto uitwcrking gaau ho. As daar eon ding is wat die Empire vrees, is dit die saamstaan van 'n onderdru!tte volk. Vandaar die ou taktiok van dio impcrialis om Le vcrdecl waa1 b y wil l}ccrs. Dit i~ so bier, dit is so in ndio en dit is s :> in elkc l::tnd wnar die imperialis sy heerskappy ge, cstie; hot. Dit is daarom van die uitersto belang vir dio Afrikaner om 'n stryd van hiet dic aard nie tot 'n parlyiwis Lc-!ant vcrval nio, w~nt 'daardeur wo rd volksgenote gcdwmg om st.clling in te neem vir die eie party teen die ~radis ionelo Lecnparty. Dit is maklik om te so dat sulke volksgenot<r dan nie goeio Afrikane:s is nie, maar in n stelscl waar d~ar J~re mser sprake van volksgcnote rs nre, maar net van partyge,note, het voh<s trou ook pick gemaak vir partytrou. Di1.1 pnr!.y wo rd hoer geslel ns die volk - die rnense is t roueos ook in duardie f..(edagtegang opgevoed. Ons hoe-f nio daaroor tc tcoretiscor uio, die pn.1.ktyk sprcek dnar luid van. Dit is 'n fcit dat die Transvaalse Sappe vnn 19G meer republikeins was ns die Kaaplandso Nasionaliste van clnnrdie tyd. l\faar too die Nasionalc Party kort dn:1n1a die republ ikoinse s trowc- as een \':tn d ie, pbnke" tot sy program toegevo< g het, het republilw in:<e Sappo ver~ko nin g:; gaan sock - en aangeneem - t en einde die nic-republikeinsu ~tnnclpunt- van hul pa ly t.e \'Crdedig, l'll later ht>t baio, an hull\l hcoltcmal afsla11d gedoen vau hul rcpublikcinsc oortuiging. Dieselfde, erskynsel ''ind ons in die latere pol it iekc \'Crwikkelings. Mense wat vandag bereid is om deur die vuur te stap vir,,, republlel< hot vyf jaar gelede gespot met.die republiek toe die party waaraan hullo behoort het se amptelikc bcieid repu bl ikanisme verwerp het. Dit kan ook 11io anden; uie, want in 'n sl~lsel waar \'olkst ron denr part,yt;rou, e n aug is, staan die, orsaking van jou party gelyk aun volksver r~t ad. Dit is dan ook ma11or ' n uiters geringe persentasio part.ylcclo wa t ooit van clio eon na die audcr party oorloop. Die d Burslag by 'n verkiesing word gcwoonliit ge.gcc deur die sogenaamde vlottcndc stem, d.w.s. daardie kiesersmassa wat aan geen party behoort nie, maar vir die party stem wat die beste voon1itsigto vir hulle voorhou. Gol uk ki~ kan o n:s <l:ln ook konstatcor fla t die strycl in diu VrysLaat niks anel die pa.r typolitiek to doen h.et nio. Die Kork slaan in clio middel van Ul'e protcsbowoging - wat inderdaad reeds meer as blotc proles geworcl het. Dil' hoop bestaan dan ook dat dit sal uitloop op dio stigting van 'n Christeliko Afrika:1nso universiteit wat meer sal woes as die blote A frikaanse universiteit vn u voorhoen, wat ondanks sy taalmcdium tog maar nent.raal van gees moes woes. Reeltcmal los van hierdie stryd staan die vorkiesingslnwaai in, orband mol rnoedortaalmedium in ons skole. Dit. hot \'OOrgekom of tlio sank na dio ingryping van die K erk uit dio.part,ypoliliglt gchou sou word, maar d1t blyk 'n on moont.likheitl te wees vir die partvpoli Liek om hom te onthou aan n;unt.slanerv nit e-nigl' Mak wat die belang:;tellfng, an 'u dt el, an die kie DE GEBEURE N T Al. Op 8 September is dio wirold in beroorinp: gebring toe bokend gemaak is dat die J3adoglio-regl?ring onvoorwaarrlclik aan die Geallieerdcs oorgegoe hot. Vnnclag weet ons dat Hadoglio re.cds in Augustus JUet die Britto oo ' n waponstilstand onderhaudel hci. Elkeen wee!. ook clat clio Badoglio-regering a! hiecdio dinge gedoen hct. ~ouder om sy bondgenote daan an in konnis tc st~:l. \Vat meer is, die bekendmakiu g, au die wapenstilstand op 9 SopLombor het ou :; gcskiecl na ook Am oriknauso t roepe iu die golf van Sttlcrno ten s uide van l\'apels gel:tnd bet, eo volgens die ooreenkoms sou t aliaanso stryclmagte sclfs teen die \'l'o<.'iire bontgenoot gebruik moes word. Voor die werl'ld geleentheid gehad bel om die bet.ekenis, an dio Badogliokapitulasio goed te beg ryp, is hy and ormaal verras deur d io blitsvinnige anlw<jortl van d ie Duitsors. Volgens H ou tcr is binno- enkclo uro en dae dil Haliaanse strydmagto in Frankryk, linliii on die Balkan oulwapen, die bolangrikste ltaliaanse slcde, insluitendo Rome, dour Drti!.se Lroepe beset. Dio Badoglio-rcgoring en die koniug het uit R ome gcvlug en is dorhalwo nio iu slaat om d ie bcpalings van di"' Wapcn :>tilstnnlls\"enlrag nit Lo voor uio. Die Duilsors so optrecle iu Hnlii:i bewys d~~l hulle reeds!aug p resios moes goll'eot het wat om van clio Badoglio Jcgoring te, erwng. A::. lllllle egter 'n uur voor c.lie beken<lmaking nm die; 1\':tpcr:stilstand locgoslanu het, sou lnlilo in die kamp van bnl vyando as \'orradorlike bondgcnooo uitgekryt gewcos hut. Die Duitsers moos dus handol volgens die beeldsprnak van president Kruger tydens die Jamoson-invul, d.w.s. hulle moes wag LOL die skilpad ecr:; llj' kop uitgcsteck hot. Sake in ' talio het na die bckendmaking va.n die Badoglio-kapitulasie vir die uea.llicnclos nie heeltcmal, olgens plan vcrloop uie. Die Bevryding van Mussoli.ni D ie dordo sou~a~ iowekkoncle gebeurtcnis \'an die afgelopo week is die be ' ryding, an ::'llussolini dour Du i:~" trocpe. Yir die Duit~crs is dit ' n sukscs wat nie onderllkat. mag wore~ nit. Dit is bekc"nd dat l\lu s~olini tydeus 'Y l~111 gdur igc bowind nooil volmag g;en1~1 bot ni ~ al bet. bv clio Lit.el nn dilnato g~d ra. n die VaWw:tn, in die kroon en in die hoog:;t.e o!tisi\lrskorps \'au lt cr t' n \'loot het hy a ltyd gedugt" leons1andcrs gehad, iccn~tanders wal maar nltyd op die ocr was na ' n g~>ski:-tu goleentheid om hom nit "Y magsposisio tc. lig. Op :!5.Julie hn. st,rs genict.. \-\' al eglcr we! dour dio korkliko afvaanliging bor<1'ik is, is dnt dio, erkiesingslawaai klaarblyklik nic in dado omgesit sal word nio. :\adat genl. Smuts clio versekering aan die Eerk gegee bet clat hy nie die karakter van die Afrikaanso skool sal, erandor nie, is, an Empire-kant toogegee dal enkelmedium 'n saak is w.at nio in een nag vera nder sal word m e. Dit snl glo nog oors dour opleiding on opvoodiug voorafgegaan word. So, er tlit die pn.rlypolitiek betrcf, word daar dns DO ll geveg oor 'n,bo "'insel" ol,plank" \'tln akademi~o bclel<cnis - neto soo:; die republiek ook 'n akndomio...,o saak dr die partypoliliek is wa:n, oor tlie openbaro meniug ecrs,ryp' ' gemaak moot word. Maar a l sou die Empire voornemens wees om met behulp van dio verkicsing sy docl to bel'eilt, watter ka.ns het ons om dl t langs daardi.a weg tc voorkom'? Dit is die Empire se gcreedskap!-soos dio uitslag van die. parlementere ver kiesing bewys het. n l<aapland b.v. kan die H.N. P. ni e die oorwinning be haal nie al wen hy at 24 setets wat hy betwis. Ne-e, ons volk hot not eon antwoo,:d op die Empire se annslae. J:?a.ard~o antwoord is die votksverset butte dse par typolitick met ' n dondcrende daad - ' n vcrset waaraan EL< E Afrikaner moct en kan deetneem onder eiding van daardie liggame wie se invtoed buitc die cngo gronso van die party politick st rek. Allo polltlcke berlgle en kommcnlnar, tcosy wn<tr anders vcrmcld, a opgcstcl <leur N. G. S. v. <1. Wnlt, Groote Kerkt;cbou, 703, Knnpstnd. hit'r<lie gclccntbeid gckom toe )lussolini, an die politieko toneel, erwyder is. Ynndag is die Ducc weer ny w r wyl dit. sy polit.ieke, yantic is wat van dig t nliannse toneel verwyder is. Vandag is dit Duii.se ~o l d ale wat die Vntikaau boskcnn". Dio onmiddellika wan r de'~ a.n :Mussolini so bevryding bl' stat\11 daarin dat hv ordo en dis~ip li no in talic sal kan -herslel, die Duitsc \'erbindingslinies nm die noorde na die snide sal k::u1 be, eilig en die Duitsf.' loiirs, wat in die suitle teen die Goallieordes optret>., sal lean bon y van dro ''reo.s om,gebadoglio" te word. e,nige Gcvolgtrekkings Hocw :1 ons, andag nog ie dig aun die jong!.te gebeure in ltalii.! sta:tn om bulle in die juiste p Prspcktief raak t<' sien, is dit. tog woontlik om. 'n paar gc\'olglrekkings to wn:~g. Drc Badoglio-lwpiLulasie hel hcclwai. li~ ~p t~liannse toesta.ndo gcll'erp. D1c ts d ur dulik dat die rowolusionorc f3scistiesfl ideq)ogie van :\lussolini g'dugle t~ standors in die bt>houding sgc"si n d~e mente gehad hot. Dana is min w~tel~se h~ndo wnt so t radisie-, ns is a's J t:1 lie met sy R oomso kerk. sy adc"l. s~ kunsskatle en ruines nit, e n oe ecue. Too talie in ond og, ocrend gewo rd het, was daar roods van die beg in magtige clemente wnl dtutr?p ui t, was om Mussolini sc oorlogspog:ng te,bad oglio". Die rot mloso ltaliaanso ~ eldtoglc in Griekeland <en in Noonl Afrika die ltaliaanse vlool wat sonde1 uitsonclerin"' deur sy afwcsigheid geskiltor het~ dit alles word deur die jongslo gebourtenisse in Jlnlie, i r ons verduidelik. Die sluier oor vee! wat vir baie mense ondnidelik wns, is dus opgelig. Ook non reeds kan d ie govolg trijkking gemnak word dnl die Badoglioknpitulnsie nie volgeus plan verloop bet nie. talii~ is nio uit die oorlog nio maar het nou eors 'n slag, eld g o word_ l\l a kliko Brits-Amorikaause landings soos in Sicilio. en Suid- ~ali o - maklik omdat die lt.ahn.anso offi.slerskorps nie wou vog nio- snl in d~o toekoms mooilikor woos soos dio slaa b, Salerno reeds bewys. Am~-.. fibfcse ondcrncmings teen 'n gedetorminecrde,.y,md is gcen gemaklikt mak nio. Dit weet die.augci-sakser, bnie goed.. Vanduar ~io l~ndin~;; iu die verafgoleii Jande 1n dae :\llddcllandso See en nil? in d io naby-ge\('(; :\ oord-\v es-l:u ropa HiL, Die Badoglio-kapitulasit hcl nietemin groot wnarde, ir die C:eallicerde:>. Diu proefneming was die OC'i~e wer~l a! was dit maar net omd:h drc tahaan::.e oorlogsvlool opgehou het om 'n pot.onsiele hindcn1is w we(' ~.. Hier d~o v!ool wat so lank wcggokmrp het, S mndflg in besit. \':l.fl dio Geallieerdos wat nou iu st.anl is om kragda.dige r t.eon dio Jnpanners op t.a treo. n dio?lliddcll:mdso See hel die Ue-atlieerdes se moeilikhede bnie onaan~ienl ik goword. Sal dit ook dieselfrle op die t.nlia.a.nsc \':tstehnd wces: flndersteun Ons Adverteerde:rs MARKAGENTE Ons is U agente en is trots dat ons d it mag wees. Met ons puik organisasie en versekerde afsetgebied kan ons u tevred enheid waarborg want d it is seker - u tt:vredenheid is die enigste basis van ons suksesl Eiers, Pluimvee, Groente, Vrugte, V oer en Vee. Volkskopermark BPK. MOREMARK, NEWTOWN, Foon , Wo l butert~tr. 62, JOHANNESBURG.

5 DE O.B., \VOENSDAG, 22 SEPT:_l943. Afrikanerwerker O p Die Kruispad Keuse l~ ussen Kommunistiese,Arbeids of 0.8.-Arbeiddaer front99 H!eroncter wor d d ie keuso u iteengesit waarvoor die werkers van Suid Mrika va ndag to staan gekom het. Aa n die eon kant die intcrnasionalo kommunisme - kaal en nakcnd met sy klasseslawerny. Aa n die ander!tant d ie n asionale en sosialc ges~gstaat - met sy klassefosc art>eidslacr. o aar is gecn middewcg.nie. ' n Keuso van hierdia aard word nooit met basuingesl1al voor elkccn persoonlik gelo nie. Dicgene wat ore het om to hoor en oc het om te sien - h ullo k ies. Diegeno wat blind en doof is moet hu l ecrwoudig onderwerp aan 'n a nde1 man so 11euse. Onthou dit. Geen Afrilwnerwerl\er kan bek.os tig om in hierdie tyc bli.:ld c.n doof to ~.>ices nie. Hy moet kies en hy moet reg kies. KOl\'llHUNSTE WL 'N \VT-SW AHT,AUBEDSFUONT" D io :Kommunistiese P a.rty, aanvoer ~\ au die linkse groepo in o ns la nd, li,-!t S sy bed rywighed C' in d ie jongste ~yo ~oo op d ie stigting \':\n ' u internasiooalo,.arbeidsfront" vir klassokucgsk:tp. D ie p ropaganda \ ir h ionlie sogcoaamde Arbc idsfron ~ geskicd in n~n ol g in~ v :~ u d ie bckcudo kommunist icso rcsep : HElL DE CHAOS n clko land waar..\l oskou ' n Kommu nisticse rowo\us ie wil bowcrkst.ellig, wo rd a ::, ('erst~ slap ' u linkse P opul&re Front gc-stig om die chaos tc bowc rks tellig en tot brcekpunl-too to vocr. So word 'n wcligo toelaarde Yir K ommuuislicso propaganda voorbcrei. Uit hicrdic chaos moet die kommuni!.tiese s taat met. die arbeider as siaaf, outpop. TOTALE WA NORD ELKHE D Die id ee~ van d ie E:ommuoisticsc Part,. in Suit!-Afrika is om d ie Arbcidcrsp.arty en sa:tm met h om d ie Vakuniebewcging by bierdie P opulerc F ront of.. Ar bcidsfront " in te skakel. Dio kommuoi:;to self sal dan van bulle kant af die n :~ture l en die a ndor nic-bla nkes _!;y die front insleep. ::'.et bierd.ie m:tteriaal, bl<:uk en nie-blank, tot hulle beskikking hoop d ie kommunis to om d ie chaos wa~ reeds onde r d'ie kapit a listieso Hcgering so ' u geweldigo om, ang ua ugencom hct, vorder le vergro o~ totdat d it, eind<l'lik in a lgchele wanordclikheid oorgaau. UJLANDSE H EERSERS Van hie~ rdio \\'anordclikhoid hoop die kornmuniste om gebruik to maakmet behu lp \'O.n die mocdorland, Rusland, wo.t tee'n daardie tyd hopelik al die oorlog s:d gowen het - om d ie Komrnunistieso Swart R cpubliek in ' uitl-af:ika tc stig, met. die huidige uitland!-.o leie rs \'a n d ie K ommunistiese Par ~ y o..s \ ennocdelili: d io hecrsers da:t r~o.n. Wll E N S WA RT ENDEL!K SAAM D it i~ in breo t rekko die K ommuuis tioso P lan. Dio Kommunistiese P a rty kan h ic rd ie plan uit vocr a!lcen met beh ulp \ ':l!l die blanko workers. D us ' 'or h o ~ die part y nog not daarin gesbag om ' n g cdcclte van die nalurelle en k leurlinge om hom s a~1m to t rek. Ten cindc the blanke wcr11er vir sy on hei!ige doel te g ebruil> kom ny nou met hicl'die f linke gcdagtc va n n omvattendc,arbeidstront" wat s taats:,api ta!!smo in die plek van privaat-kapita lismc w il stel. D T KOM VAN BO AF OmdaL d ie doc! polil k-s is en nic in die ccr,.to instansie die wc h aart. Yan die a rboidor bcoog n ie, is hie rd io ;;<>gen a::~mdo, Arbeidsfrout" icts wa t uie op ualuurlike wyse nit d ie arbcidsgeledorc self spruit nie, m:1:n wat van bo ;tf op bom a fgedwing 'Ord. Dit wit weer die werkcr g llbrui~' vir 'n solfs ugtigo doer e n daard!e doci is :1ie die hcil van die wcr!1er n ie, maar V'J<lt Vl:ill di2 Kommunisticse W cre!drewolusie, met die art;e ~d cr in ons land as slaaf van 'n Swa r t - Re public~;. D! T MO!:T SY D E W ERKER BEG!tJ D il s:tl die worker n iks ba:tt om ho m tc bal. gcbm ik \'ir wattcr d oc! ook a! nic. Hy is :J.! le eel ~eb r u ik. D it wo rd tyd dn.t hy homself gcbn1ik om homsclf le red. Die workers is ' n s roep mense wat in werlltil\r.eid i.n ct:e vol!tslcwo bestaan en die kc;n van die volk vorm. As sodanig moet hulle hul regmatige pick in die volk se lo we en in sy rcgering innecm. Maar da.n moot hullc hulself organisecr om hul eic sako in belans van almal s elf to bcllartig. WAT OM T E DOEN Die stn::tn d ie workers vnudag te doc'l om mckaar te \ ind; om byrnokao.r to stuan ; om soudu enigo bybcdoelings gcorganisec rd bymckaa r t.e staan ; om a~ georgnniseer<jo cenhcid bulle rcgm:1 tigo p!ck in i.e neem, niu n.::t iu die volkslowo nie, m:tar ook in die \'OlksbcsLuur. Die wcrkers wil en moot ' u vercnigdo front 'Orm. )!aar dan moot dit. uit hul self kom on nio met bybedoolings vno bo af op hullo afged wing word n ic. Die \l crkc-rs moos l:w kal ' n vercnigde fron~ gehad het. ) [aar dan moot d it n front va n hla n kc workers woes ob moot di t. gcensins ook clio kaffer en d ie ld c,urliog op gelykc, oct. insluit. nie. (ln sy g~eg regec rdo gebiedo ka n dio nature! e n d ie klcurliug sy eie arbcidsfroo~ bu.) Die workers sal veer baat by n vercnigde front vind, maar dan moet dit nas ionaal in eie belang, en nic kommu nisties i.n belans van uitlanders wces nie. HOE OM DT T E DOEN Dis o ssewabrandwag - die Afrikaner so Volksbeweging - bied aan die wcrl\ers die gelcenthcid om hulsclf bin ne die volksvcrband to organisecr ten cinde hul regmatigc plek in.die voltt so!ewe en in die regering van d ie land in t C neem. Binne dio komntando's van die Osse,vabrandwag sla:tn dio Afrikane r magt ig verenig. licr word die hele volk - afgesicn va n sy funksio of bedryf tot. ' n gcdissiplineerdo uasionale krngecnheid saamgevoeg. Maar clan is dit ook d io ta ak vau die Ossewabmndwag om clio volk volgens S\" a rbeid saam to snoer. Dit is die ee rste taak van hlcrdia arboldsorganisasie, as samestellcmlo dccl van die groat volksorgan!sasio, om brandwag te staan oor die sosia!o \'JDSy n van die arbeidendo ~oj!l. s le de. PP.R7YPOL T! E K H ET MSLU K D ie Afrikancrvolk, sonde: die Afri :-ane rwcrkcr, is n iks on sal ook nooit icts wecs nio. Dit hot clio partypoli Lieko J!C!ik iedenis van ous land oor on oor bcwr:;. rnaar dit is nc! so waar cla t die Afrihancrwerltcr so.nder die /\frikaner1joik niks is nie en ook nooit iets sal vjccs nic. Dit wo rd c111e dag bewys deur die armsaligc Jot van die misl!cnde werker. E n dis jnis h iur waar d iu p a r t.ypoli Lick d ie worker in die slcolc golaat hot. Die politicke par ty het nog nooit dic wcrker a a.ngeslla kel by sy vo!j; nie. Net elite vyf jaar het hy hom om sy s tem kom vra en origens maar oorgelaat a :~ n die g enadc en die mani\'jalcs van 'n doodga2ndo ou AriJcidersparty tjie,!~om murlist ie se ~~ a ffcrboet i es en n innerlilt-vordee!do vakuniebewcging. DE O.B.-P.RSEJ!)S LA ER ~ba r!lou k om d ie 0.]3. Oll biccj ann d ie wcrkor vir d io cersto kcor d ie kans om. a~ dec\ v:1n sy volk, sy cic om, :lfr. lcndc bndswyc or~au i sasio in die lowe to roep. Hi nne d ie O.B.-A rbei \l~ la e> r kon clio A frikancrwcr ker homsctr as m::~~sb ld<h' laai, :;cld. D i : Yolksorgnnisas io - die Ossown- 1 brandwog- is dil mogswnpcn v:1n d io OP DE SPOOH VAr\ DE OSSEWA VYF JAAH GELEDE ~ ~~- ""!"'""":' ;:~;{~ ;. VYF ;\a die drukkeudo hilte \'3ll die dn~ wa t op ' n slonbui u irgcloop hc t, hot dio T rek P ca.rs ton ber oik wanr houdorde Afrikaners na. dio fecsrcdenaar, nhu. Dirk :\[ostert, geluistor hct., D aar is dieptcs in die s icl van ons nasie wac nooit so ger ocr is as wat. d it geroer word dcur die boodskap w11l hie r die ossewn op die pad van Suid-Afrilm aa n ons ombring nic," hot hy gcse.,. k ka n Yerder g:wn en u it die g roucl vau my oor Luiging vorklaar dat ous a s nasie nog nooit gedurendo die 286 jaar, a n ous bcstaan so r~1> en va t b:~ a r was vir ' n nlgehele innerlikc ommckccr en vcranderiog vau wend ing as \\'at ons vandag is u ie." D ie O:.scwabrandwag is vaudag besig om daard ic \'(' randeriug tcwceg Le br ing. Afrikanervolk. D ie. bed ryf-organ i s a ~iu - clio O.D.-Arbeiclslno - is op sy bcurt weer die mogswapen van d iu A f rikanerwcrker. llinue dio O.B. is die Af, ikanerwcr lcor reeds tot ' n dandkragtigc nasiouale ccuheidsgomccoskap saamgebiud. ~l et dio O.B.-A r beidslacr word h u!le tans tot ' n daadlcra.gtig o sosiale gemecnskap sa ~mge bin tl. D io o ~scwabrantlwag is ni<l' net na ~> ionaal nic, ma a1 ook!.osiaal. E n h ie r - mot hic rdio.arbeidslacr word d ie sos iale aspck van die O.B. so gcsagstaat organisatories vasgclo en ui t ~e bou. Hier kry sosiale r egverdig heid vir die eerste lteer in die geskie denis van Suid Afrika 'n p rakticso grondslag. Vir die ecrste kcer ;1ry die worker n ka ns om homself tc red. v:r die cerste kecr geniet d ie worke r die daadwerklike s tcun va n die hele gcdissiplineerdc voile A s u mcer wil wcct \ an d ie> Arbcitlsoq;:~n is a s i o van d ie o.n. skryf aa n: D io Arbeitlslafhoof, Pos bus 8262, J ohbannesburg. ' n Omvattcudo pamflct word in tus ~ en voorhc rei. J 1 errig V olhsdiens! Lenings vir gesalaricerde persone verkrygbaar. Tenne uiters billik. RAADPLEEG SAS3ANK WORCESTER : KA APSTAD :- GULD le Posbus 266. Posbus 57. 'N O.B.-VROUE KOLLEKTEER VH KLEN-KAROO PAARL: D ie Vrouo-komm:tndo van Mahncsbury het op 3 September ' u s t ra:~lkollekto gchou ten behoewo v :1u d io dcnr d roogte getcistorde Afrikaners in d ie Klcin-K a r'oo. D it hot die prag t.ige bedrag va u 81 opgelewer en die t jck is ann die prcdili:ant oorhandig om a:tn die :\rm e~orgkomm i ss ie gesi.uur to word. STRYDBYL BEGHA WE D ie ~ tudcut c-komrn a ndo Y:tll d ie Osscwabra;tdwog en jun ior li.x.p.-tak aau d ie Univorsitcit f:;tcllcu!josc!l he r-, volgens bcr ig in Die- l\la ~ ic, oorceugekom om soudcr prysge\\ iug van bul identiteit dio strydbyl to begrawo en voorraan as Afrikaners saam te ''erk wn tlr samowcrl(ing u odig is. H!JG E ~J OOT. Kelder en Besproeiings Masjinerie, Sleepwaens, Boerewaens, Ens., Ens. Foon : P aarl.23. N DE VO LLE S N VAH D E WOOR D Beleggings m oet veilig en winsgew end wees, bele daarom u geld in 'n b ewese wbsgewende besigheid met ses groot takwinkels en tw ee fabrieke wat almal ':u vast'e en g root omset het. Excelsio r M eubels het reeds in oy eerste jaar 8% divid end o p beleggings betaal, dit v erskaf werk aan 80 blankes W:lt jaarliks 25,000 verdien terwyl die jaarliks e gesamentlike omset v an die takke en fabrieke r eeds beloop. U gaan ook deelneem in die opbou van hierdie grootste Afr i kaans e saak 'n Prag-brosjur e w ord tot u beskikking gestel wat be.. vyse lewer van die sukses van lex CElLS~ OR fttleljbejls P ocbu E X CELSOR MEV~ELB l<tll'dp...k.,!q!f.annesburq. :.!

6 SES DE O.B., WOENSDAG, 22 SEPT.!.943. Geklassif is ~erde.4d verlensies Dr. Salazar Se N uwe dee Sal 1 Wen [})[ OCOCK se GJU~AGE 'l'n.rtef,... ir Gc.kJn t~s ttj seerde Adver :enntcg : Zil. per woord en ()d. vlt elite at oollcrukc ~t: rn:ret.h~ m Jnlontm 4/ - i)cf vlaslug, s ttt:ng V<)oru1tbctunll>nar. Atlvcrtcnslcs lean gcstuur word nan \'Q ors la~ J3pf,., Pos bus 1411, Kaa p s tatl 6f PobUcite Bpi<., rosbns 4~92, J ounnu c sbu r~. G EBOO RTE V AX nr:xsnunc. - M m :r-:emc en Stephen van " 'Oodstock n fris ::;e un op 10 S ep t. Albel we i. li:!.sson. - Aan Kor porale en mnr. M. Ba.sson, Groote Schuur Komma.ndo. ' n fris dogter op 16 Sep ember. Albel wei. Dank a :en d ie goclc Gcwer. UE'fiEF. - Aa n m n:-. en mev. J. Retlef, ~~o rcea:ux, Ceres, n fris O.B, do;;ter. op 19 4 Sept. Naas cue Hccr dank aa n dolttcr en ve rptee~s t e rs. OOOD B ER G l tqcheit. - Sag ontslaap n s y Heer op 1 5 Sept. 1943, mnr. J. J. R ocher va n Riel fontcin, Dlst. P il<ctbcrg in die ouderdom va:1 58 Jo.ar. pa''a'l'ltan<e. - Eerstck ias Sesmannde 5/ G i per SO pond sak; Roo! en W it driemaande ' 5/ 6 per 50 pond sa le G. S. 'l'crblnnc!jc, Pos C onnal<mnt, ) l ossclbttal. Raadpleeg Bcn a<l~ vir die koop en v erltocp van buise, p lotte en plase n Bloem!onteic en dlstrlkte. Geld bes k lkbae.r teen lao rente kocr:'\. J. 0. ::Bena.de, Snsba! "liq;cbon, B loemf onte in. {.. OOGAS teen 8/ per 100 lbs., gclewcr P lat huts-spoorbalte. K.~LB. A. 11, do Vries, \Vn.rmwnterHberg, BnrrydnJc. DF.EL l n dlo W lnst.,. - Wect u a lles van c.11o ooaprankw ek.kende vcrowcrtng van dlo m eubclmar l< d eur n eulwcr At rlka<lnse-ondcr noj:llng? Excelsior Meubels se pragbr o Jwo toon bco eeo groot takwtnkelll en twee t& brteke tn dleos V!>D die voll< presteer. U l>e.n deel tn d!o w!nate - d ie brosjuro vcrdutdeuh boo. Skryt dadehk om gratin bro ~Jur e ll-'<!1: Jr.,.e.:lalor 'Menbel:l De per lc, C'oobu n CG'TO. ~'l)h.l';:.nu(\~bnrp;. jpatatranke van dlc beste gehalte. Scs. maa nde ra nk e teen 5/- vir 85 p ond. W!tranke. Dr lemaandc teen 4/ 6 v ir 15 pond. K. ~ l.b. S. l'. Gerber, P/S. Serpentine, Dlst. George. n~oog ROND patatranl<e. Se.omannde ranke o/6 vlr 85 pond ; Drtemaaode 5/- Vlr 15 pond; Borrle-patatraoke G/- vir 45 pood. K ootaot mel bcstelllns. Tcvrcd enheid ~;ewnarbol'g. n. U. Gerber, 011/a ntshock, :'.K. lloekw il, V l!'lt. G cor~o. A ARTAPPEL.,l OE RE. - B led aao Arranclllef-mocre met A-scr twl<nat t een 25/ per so.!t. Ook ons eserti fiscerde moere, maar s oed, 20/ - per sal<. 153 pond V.O.S. George t asle. Kontant met b cstcllin[;. Docn aansoek by ll. D. Metelerl<nmp, Grootlloek, l'osbns 47, George. D AG OUD A.ustrnlorps, Leghorns; Ook die kruls tussen n Austrntlorp haan en n L eghorn hco. Uitgcbroel deur d ie (Kamploen} 8,000 Secum -broeimas)ieo. Vanat 2l s tc September teen 5 per 100. K.B.A. Skr yt ua-n H. t. )!alan, \Velten cde, '.K. Kcrs t fontcln, P narl. Telcfoncer 6203, D ill n osserwo,\ lcll<ery en Sln ;:"tery, Hlgh ' st raat 143 co 107, BrLxton, vir m elk en vlc!s va n die beste gella lte. Ons beslgbcld s 10 0 o/o Afrtk!liLDij. A.'l'.'\TR.<l..."l<E. - Eersteklns ~esmaande P d ro~ gr ond patatrankc teen 5/ - v ir 85 pond. Pata-ts t een 12/ - per sak. Gclcwer op Mosselbaalstaslc. K. M. B. Johannes Tcrblnocbc, n us 15, ) {o sclbaal. v a."'s CONCRETE P RODUCTS. - Ternzzo, Kombuts- en h aodwasbak k e, baddens, sep tlesc t enks, p Uare, vlocrtcl!ls, vocrtroe. Enlglcts n bcton. Dtrckteure: P. W. en P. 0. va n H cerdcn, P otglcterotrnat 384, J?rotorta. JBE STE l<.wa l!teit Heuningtec: 113 pond 18/6 50 pond 10/ -; 25 pond :'>/ 6. B!este-Besems met s teele 2/ -. Besems vtr huishoudcl!l<e gebrulk l / 6 m et uteele. Gelewcr B ushalte, Speelmaoskra&J, George. K. M.B. J. P. Wageocr,!{U p l tlvlcr, l'.l<. S p eelm noakr~l, George..[} >MOENE. - Vnlcncia lcmoenc, cmmctjles en P om elos (grape fruit) 2/ 6 per snkkie bier, vir n!c m inder as 5 sakkies. K.M.B. u. ::;, Vsser, Eiandsfontcln, Cian wwjam. HOEDE JB R NG of stuur u ou liocde vir cn!gc soort herstelv.; crk aan :\lev. Vcrster, Atiwalstmnt 20. <Gordon F'rnlicrJ:cbou) Bloemfontein. Goclc wcrlt en blllikc prysc. Ongeag Uitslag varu nteressante beskouing.s en menings oor die na-oorlogse wereld word,-cr Yat in d ie Loespraak n a t d ie Portugese p remier, dr. Oliveira Salazar, gl? lewer het by gelecntheid n w die v i P~ ring va n die vyftiende verjo.a rdag va n sy bcwi nd. Die Vaderla nd bevat 'n op somming van sy vollcdige toespraak wat tans pe1 pos ontvang is. Nadat hy breedvoerig uitgewei het nor die rcwolusie in Portugal en binnelandse aanga-leenthede van dio land, hot d r. Sa la~ar verklaar da t die!ewe va.n die t oe11oms in baie opsigte nie be paal s al word dcur wie d ie cor log wen nie. Die beskawing sa t gehandhaaf word dcur idees wa t reeds oral optcef, te midde en ten spyte va n d ie botsing en wat reeds hulle eie atmosfeer skep in. elke land van Eu ropa en Amerika en me t reaf{sies in Afr ika. (Vergelyk BETRE t< f< N G G EV RA in verband hicrmee d ie uitsprake van D ie O.B.) G E'l'ROUDE maotl 19 jaar oud, l<leln famllle, Die p rosedure wat gevolg sal word, m et 12 Jnnr ondcrvlndlog a s b ocl<houcr <' n misk ien ook sommige van die oplossiugs, sal afhang va n wie die oor n platlela odse a lgemene besigheid. bet ooi{ <leeglll<!<ennis as blokman en slagter. Gocic getulgskr ifte. Ka n dadellk begin. :.1elll snla winuaars is en hoe stork hul magte rl:;;. Ant,voord : :\dvcrtcc r<lcr, t osbns 141 1, :tan die einde van die oorlog sal we>cs. h aaps ta c.l. Daarom miskien, en omdat dit skyn asof die oorlog 'n l::!ng oorlog g::~an woes, bet uie een van die t wee kanto s ttaal'ho);'de. T~ :~::n tee!. swart, 31 uoc; verder gegaan a s om vae verk la. maande oud teen 25/- stu!<. Bale ~;ocd rings te doeu nie. D it is dns nio get.eej. Groot teef, ccn oog onbruikbanr, ua... stekcnde w crlter. N nvrac:?\. J. Snyman. mooutlik om hnl plaunc to bcspreck s,,jocnkop, l(officfontein. nie.,.wat my bctref, vrees ek, m iskien ongeregvcrdigd, drie ueigings in d ie skema om die wereld reg to ruk- die begeertc om ' n ideale toestand te skep wat die st rcwe on wesenlik e n denkbeeld ig maak; die groef va n 'n gckollcktiviseerde!ewe in die oorlog en c] ie oorheersing van ekonomiese oorwog ings, e n d ie onderwerping van a lii} oplossings a an ekonpmiese noodsaa k likhedo wat die beslm wing die aantreklikhede wat die mens dit gegee het sal laat verloor en 'n rewolusie in die wereld sal veroorsaak sonde r om \'Teele t.o bring. Watter vorm hierdie planne ook mag a:mneem, het hy verklaar, d it sal moot rus op t wee grondprobleme--orde on samowerking Lussen die- volke.,,'[\{et die uitsoudering van Kommunismc wat sal voortgaan om ' n faktor van wanorde te wces, sal die onmicldd liko oogmerk van a lma) wees om te ~i en dat ordc geha ndhaaf word en herstel word waar dit verniet.ig is. Die vraagstuk is soveel grote r en ernstiger ten gevolge van die haat, d ie naslcep van geweld, armoede en ander nalatcn skappe van die oorlog en geen gcsonde loop van gcbeurtenisse mag ingryp in d ie binnelandse organisasie van enigc staat wat op sigself 'n waa. rbo r~ van orde is nie. Grootsto Probleem,,Die &'(om munisme en d it aileen, s, na my mening die grootst,a mensli!{e problcem van a ile tye. Ek bedocl dat d it ' n probleem is wat die grond-opvat Lin,gs, an die menshcid en van die persoonlikc en maatskaplike!ewe raak. Daarom beteken dit ' n doodsgevaar <ike waagst uk vit die \\ 7 esterse 'lf Christelike beska wing., Dit is waarskynlik dat geen lewcns opvatting sigsc!f so volkomalik ui tgeput liot in die loop van 'n maatsl{apliko eksperiment nie. Nooit tevore, skyn dit, is die wetenskap, die tegniek en organisasie so in die plek gastet van daardie mcnslike en spontane inisiatief wat aan ander interpretasies van wat die tewe en die m ens vert.eenwoordig smaaklike votheid en aantreklikheld gegee hct nie. Oit is bcwys da t sage naamde stoflike vooruitgang- mititere mag, uitmuntende masjicne en nywcr heidswerke- saam mag oestaan met die vertaging en vcrnictiging van die vrye wit.. waar die staat en die masjien dic BENODG FLUKSE blanl<c dam e om b O>ba va n 11 oman- d o op t c pas en klein huishoudinr; waar te n eem. Aileen v erantwoordelikc, betroubare eo netjiese pcrsooc hoc! npplikas!c t e maal<. Goc!c huis vir [;esktl<te pe rsoon. Saiar ts 1 per m nn.od. 1\lc.v. S. Schultz,,1\f.ar~ atc," Centro! Drh e, Karupsbnal, liaai>slad. 0 1t.. "egoo dcor VoorslaK (Edma.} lct ork, Kam er 103 Groote Kerlcgcbou, Adderlcyotrant, Rnapstnd, e n ~:eclruk denr P ro- E cclcs!a-drukkcry, Die Lann, Ste lleuboocb. die Oorlog mens a bsorbeer, is daar gesn p ick vir menslike vryi1cid.nie.,dit is t wyfehtgtig of hierclie wesenlike gesigspnnte va n die saak ooit vergeet kan word- a fgcsien daarvan wattcr bondgcnootskappe die oorlog mag noodsaak." Dr. Salazar hot gevra wat d ie grondsi:jg gaan woes van daardie noue snm c werking t ussen nasies wat iedereen nou beskou as nooclsaaklik vir vrede en toekomstige geluk.,.dio a-nt woord is vir ons van groot belang omclat bevind ka n word dat ons ekonornicse en politiekc nasionalisme buite die grense vhn d aa rdio oorlogsreorganisasie le," het.!jy gese. Omdat oorloe spruit uit gesk ille tus sen Jande en nou selfs hele vast.elande inslnit, is daar gevoel dat 'n vorm Y l n orga nisasie nodig is wat oor hcle vaslelande sal strek en d ie we reld sal insluit. Por tugal ontken nie d~e onderlingc afhankl ikheid van state nie en wi l nic onti\cn da t inter nasio.na ie organisasies gcskille l an oplos nie., E i{ spr e e!~ egter my er,nstige oortuiging uit dat die m ens van clie twintigstc 1)-l)u nog nie in Staat is om were!dproblcme te sie.n of op tc los a nders as dcur miadel va n nasionale, vrye en onafhanld ik-o entitcite nie,,,1\jense wie se ve rbeelding in vorvooring is, gemakstoel-politici wat oorval is met abstrakte pla nnc en wat weinig gcmoeid is met die ba ie werklikhedo wat bestaan in d ie!ewe van volke, sal volhou met die mening dat iets beter moontlik is. Nietcmin sa l verstandigo m ense toegee dat n nasionatc gro.ndstag nog d ie stcwigste, d ie ma ld ikste en vciligste is waarop volkc!<an saamwerl< tot hul gemecnsl\aplil<e heil.,op hierdie wyse, net soos ' n sterk en gevestigdo farnilielewe 'n sterk en saamgeweefde gemccoskap skep, sa l d ie beslisle sterk en onafhanklike :;~r sag van 'n staat binne sy eie gren<>o, saam met 'n geordende, stew ige nasionale ekonomie ooreenkomste van internasionalo belang ve rgemaklik, en me<r help om die oudorneming en die uitvoering van wedersydse beloftes in 'n gemeenskap van volke uit.voe rbaar to maak." MEUBELS PlU.'SE STYG VJJ:NNlG. KOO!P NOV! ONS HOU ALLEE NL.K GOEE KWALTll:l'r M.'li:trBELS N VOORRA.AD. ~' ' &..J (Eiendom:q Be perk, Groote Kcrkgebou, l' osbug 210. KAAPSTAD. Foon 2-GSOC. ii - - iieret t>rascra e. :., GROS LERS!OtH., Eieoaar : D. 10. OE KOC!t TOT u Dll.ENS! A t~ NB E VE E 1... = ====== Q!Bii:TA.BNG GES K ED ONMJO EL!.. H<, W EE<Lit<S, MAAN DE!.. KS O f liloos VER!.ANG. M!NN.4AR & V AN SCf-JOOR Eie nnnr : GUSTAV U 'f!f;l'. ''elcfoon 2 ~ =================~---- Vernamo Persona uit die S.A. geskiedeois, deur E ric S tockenst rom Die Afrikaanse Vrou. ' n B ~r knopt.e oorsig van die rol wat d ie v rou in die geskiede:nis van S.A. gespeel het in die ja.re ) deur E ric S tockenstrom Mietes en Sages van d ie Grieke, baie mooi vertcl deur Mev. P. van Draam Skanclinawiese Ver tclli.nge., Suid Afrikaanse Soogdiere deu r d r. C. S. Grobbelaar Stuur u bcstelling aan fj/s p.v. fl/ G P "' 6/ 8 p.v. 4/ 6 p.v. 5/6 p.v. Die Stem van d io Vol!(. L uimig, onderhoudend, leersaam, deur N. G. S. v. d. W al t... 1/ 6 p.v. Saam Verban, dour l\lev. 1\1. J. van S t raicn 5/S p.v. Opser is kra[;teos Maatskappywet No. 16 van lp'ro ECCLESlfA-DRUKKERY Die Laan SteHenhoscb Advertcerdcrs H a ndhaaf Usa a deu r in Die O.B. te Advertccr. DlRER'l'EURE : Dr. ]. D. M. Claassens (Voorsitter); dr. P. ]. Botma; dr. ]. H. P ienaar; mnre. M. ]. H. Keet; j. ]. Ackermann, en Van Aarde de Kock. 0 GEDSSPLNEERD STAAN VAN REBE ECK-TRUST TOT U DENS Voor u Eiendom koop of vcrkoop RAADPLEEG ONS EERS Ons verrig sake groot en klein P LASE, HUlSE, E RWE, W ORD AANGE B! ED O ok bedien ons u met d ie volgcnde:- Verkryging van lenings Verbande o f persoonlike lenings U finansiele sake word d eu r deskundiges b ehartig Vir verder e besondet'h ede, 'ra adp!eeg : VAN RKE:SEJECK TRUST MAATSKAPPY BEPEHK POSBUS 1527 VOORTREKKERWEG MCHAUSTRAAT 11 SECURTY-GEBOU BELLVLLE STRAND KAAP STA D