MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE DRINGENDE RAADSVERGADERING

Size: px
Start display at page:

Download "MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE DRINGENDE RAADSVERGADERING"

Transcription

1 MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE DRINGENDE RAADSVERGADERING 6 AUGUSTUS 2018

2 1 MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE VAN DRINGENDE RAADSVERGADERING GEHOU OP MAANDAG, 6 AUGUSTUS 2018 OM 11:00 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL, VREDENDAL TEENWOORDIG: RAADSLEDE: Rdl HJ van der Hoven Rdl WH Nell Rdl DD Jenner Rdl A Sindyamba Rdl NS Louw Rdl PG Bok Rdl (me) M Carosini Rdl MV Cloete Rdl (me) J de Jongh Rdl (me) AFK Job Rdl (me) AW Links Rdl WD Loff Rdl (me) NM Ngobo Rdl RJ Nutt Rdl XP Tshetu : Inkomende Uitvoerende Burgemeester : Uitgaande Uitvoerende Burgemeester : Inkomende Uitvoerende Onderburgemeester : Uitgaande Uitvoerende Onderburgemeester : Speaker AMPTENARE: Mnr DP Lubbe Mnr W Wium Mnr W Conradie Mnr RW Basson Mnr LJ Phillips Me E Mouton Me A Dippenaar Mnr W Phoswa : Munisipale Bestuurder : Bestuurder Inkomste : Direkteur Korporatiewe Dienste : Direkteur Infrastruktuurdienste : Direkteur Gemeenskap Ontwikkelingsdienste : Kommunikasie en IGR Beampte (Skakelbeampte) : Sekretariaat : Tolk

3 2 ONDERNEMING SOOS BENODIG DEUR OUDITEUR-GENERAAL VAN SUID-AFRIKA Ek, Daniël Petrus Lubbe, Rekenpligtige Beampte van die Matzikama Munisipaliteit, verklaar hiermee dat die inhoud van die item soos voorgelê in die agenda, na my wete die ware feite verteenwoordig. DP LUBBE MUNISIPALE BESTUURDER 6 AUGUSTUS 2018

4 1 OPENING 3 Die Speaker verwelkom almal by die vergadering en rdl PG Bok open die vergadering met gebed. 2 AANSOEKE OM VERLOF TOT AFWESIGHEID Mnr GRJ Seas (Direkteur Finansiële Dienste) 3 GOEDKEURING VAN NOTULE VAN VORIGE VERGADERING 4 VERKLARINGS EN / OF MEDEDELINGS DEUR DIE SPEAKER 4.1 Briewe van dank: 4.2 Funksies vir die maand: 5 VERKLARINGS EN / OF MEDEDELINGS DEUR DIE UITVOERENDE BURGEMEESTER Die Uitvoerende Burgemeester, rdl WH Nell noem dat daar heelwat verwikkelinge die afgelope week plaasgevind het, dat hy en sy Burgemeesterskomitee vergader het en die volgende dringende behoeftes van die gemeenskap na die tafel bring sodat die Munisipale Bestuurder en Direkteure daaraan aandag kan skenk (Hy noem ook dat hoewel die leierskap hier oor sake kan verskil, dienslewering nie mag verslap nie): Meeste Wyke: - Bespoediging van werkskepping Wyk 1: Wyk 2: Wyk 3: Wyk 4: - n Behuisingsprojek waarin plaaslike mense betrek word. - Onveilige grondstrate - Ondersteuning aan Ebenhaeser CPA en TRANCA grondprosesse, insluitend n kantoor vir Ebenhaeser CPA - Sopkombuise (Ook in al die ander wyke) - Swak grondstrate, veral in Joe Slovo area - Behoefte aan n gemeenskapsaal - BBBEE en SMME wat deur middel van LED aandag moet geniet - Vullisverwydering (Ook in die hele Matzikama area) - n Behuisingsprojek vir Kleinrivierarea - n Behuisingsprojek in die sentrale dorpsarea wat integrasie bevorder

5 4 - Kostes van grafte wat te duur is - Behoeftes van plaaswerkers en vroue - Toegang tot sportvelde wat konflik veroorsaak (Ook in Wyk 3) - Sopkombuise Wyk 5: Wyk 6: Wyk 8: - Beskerming aan plaaswerkers teen uitsettings - Sopkombuise - RDP huise wat stukkend is - Jeug ontwikkeling en strategie om dwelmmisbruik en misdaad te bekamp - Bepoediging van die oordrag (transport) van die RDP huise in eienaars se name - Drinkwater en toilette by begraafplaas - Munisipale dienste by Sandkamp - Grondkleur van drinkwater in Koekenaap Algemeen: - Ontwikkeling van SMME s deur bronne te betrek om die munisipaliteit se begroting te ondersteun - Ontslag van werknemers uit diens (vakbond sal dit met die Munisipale Bestuurder bespreek) - Munisipaliteit moet n meer omgee munisipaliteit vir werkers en raadslede word Die Speaker bedank die Burgemeester vir sy breedvoerige terugvoer en versoek dat dit skriftelik voorsien word. RAADSVERGADERING: 6 AUGUSTUS 2018 BESLUIT Dat kennis geneem word. 6 ONDERHOUDE MET AFVAARDIGINGS 7. VERSLAE Bladsy 7.1 Vierde kwartaallikse Begrotings- en Prestasieverslae (Topvlak) April - Junie

6 7. VERSLAE VIERDE KWARTAALLIKSE BEGROTINGS- EN PRESTASIEVERSLAE (TOPVLAK) APRIL - JUNIE 2018 (5/24/3/3 & 2/6/2) (BYLAE A - Bladsy 6 tot 47) 1. DOEL Die doel van hierdie verslae is om te voldoen aan die vereistes van Artikel 52 (d) van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur, Wet 56 van 2003, wat die algemene verantwoordelikhede van die Burgermeester voorskryf om aan die raad die finansiële posisie asook die finansiële vordering van die munisipaliteit voor te lê, gemeet teenoor die goedgekeurde begroting vir die 4de kwartaal soos op 30 Junie 2018, insluitend die prestasie verslag gemeet teenoor die Topvlak Dienslewering en Begroting Implementering Plan van 2017/ AGTERGROND Aangeheg as Bylae A op bladsy 6 tot 47 is die Finansiële Begrotings en Prestasie Verslae vir die 4de kwartaal vir die periode April 2018 tot Junie Hierdie verslae bevat n uiteensetting van die implementering van die begroting vir die spesifieke tydperk (4de kwartaal) en soos van toepassing op die finansiële verslae van die munisipaliteit. 3. KOMMENTAAR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER Die aanbeveling soos voorgelê word ondersteun om aan die huidige wetlike vereistes te voldoen. 4. AANBEVELING Dat die raad kennis neem van die aangehegte kwartaal prestasie verslae, soos voorgeskryf deur Artikel 52 van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur, Wet 56 van 2003 ten opsigte van die implementering van die begroting sowel as die prestasiemeting teenoor die Topvlak Dienslewering en Begroting Implementeringsplan van die munisipaliteit vir die periode 1 April 2018 tot 30 Junie VOORGELÊ VIR OORWEGING Agenda item opgestel deur die Direkteur Finansiele Dienste RAADSVERGADERING: 6 AUGUSTUS 2018 Rdl PG Bok verneem of die notule van die informele raadsvergadering gehou op 31 Julie 2018 waartydens die Speaker afsiek was, die DA raadslede nie teenwoordig was nie, baie kommentaar ten opsigte van bogenoemde verslag gelewer was en die verslag aanvaar was, deel van die notule van hierdie vergadering kan vorm. Die Munisipale Bestuurder, mnr DP Lubbe noem dat hy die kommentaar wat op die vergadering oor die verslag gelewer was, asook die Burgemeester se verslag daaroor en

7 6 hoogtepunte van die verslagtydperk by hom beskikbaar het, indien die raad dit wil hoor. Hy noem ook dat die notule van daardie vergadering nie aan die raad voorgelê is nie aangesien dit n informele vergadering van raadslede was wat hy as Munisipale Bestuurder belê het, maar dat dit as deel van die notule van hierdie vergadering beskikbaar gestel sal word. Aangeheg as Bylae A op bladsy 13 tot 17 van hierdie notule is die notule van die informele vergadering van raadslede van 31 Julie 2018 soos belê deur die Munisipale Bestuurder. Die raad aanvaar eenparig die volgende besluit: BESLUIT Dat die raad kennis neem van die aangehegte kwartaal prestasie verslae, soos voorgeskryf deur Artikel 52 van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur, Wet 56 van 2003 ten opsigte van die implementering van die begroting sowel as die prestasiemeting teenoor die Topvlak Dienslewering en Begroting Implementeringsplan van die munisipaliteit vir die periode 1 April 2018 tot 30 Junie 2018.

8 8 DRINGENDE AANGELEENTHEDE DEUR DIE MUNISIPALE BESTUURDER 7 9 OORWEGING VAN KENNISGEWINGS VAN MOSIES Die Munisipale Bestuurder het twee skriftelike mosies op 25 Julie 2018 ontvang, aangeheg as Bylae B op bladsy 48 tot 49, ingevolge die prosedures voorgeskryf in artikel 38(2) van die Verordening vir die Hou van Vergaderings van die Raad van Matzikama Munisipaliteit om die Uitvoerende Onderburgemeester en Speaker te verwyder en n nuwe Uitvoerende Onderburgemeester en Speaker te verkies. RAADSVERGADERING: 6 AUGUSTUS 2018 Die Speaker noem dat bogenoemde twee skriftelike mosies ontvang is en vra of daar enige besware of teenmosies is. Rdl DD Jenner wys daarop dat daar bepaalde probleme met die mosies is aangesien verkeerde wetgewing daarin aangehaal word en stel voor, gesekondeer deur rdl AFK Job dat die mosies nie dien nie. Rdl WH Nell verneem waar die mosie is wat aan die Speaker gerig was ten opsigte van die hou van n dringende raadsvergadering. Die Speaker noem dat die vergadering wat nou plaasvind aan daardie versoek ten opsigte van die hou n dringende raadsvergadering voldoen en dit as afgehandel beskou word. Die Speaker vra dat daar by wyse van handopsteek gestem word vir die teenmosie dat die mosies nie dien nie of vir aanvaarding van die mosies. Daar is tot stemming oorgegaan en die uitslag is as volg: Ten gunste daarvan dat die mosies nie dien nie: 9 stemme (Rdle Jenner, Carosini, Cloete, Job, Loff, Louw, Sindyamba, Tshetu en Van der Hoven) Ten gunste daarvan dat die mosies aanvaar word: 5 stemme (Rdle Nell, Bok, De Jongh, Links en Ngobo) BESLUIT Dat die mosies nie dien nie. 10 OORWEGING VAN KENNISGEWINGS VAN VRAE 11 OORWEGING VAN DRINGENDE MOSIES Dringende mosies word mee gehandel ooreenkomstig artikel 44 van die Verordening vir die Hou van Vergaderings van die Raad van Matzikama Munisipaliteit.

9 RAADSVERGADERING: 6 AUGUSTUS Rdl A Sindyamba noem dat hy twee dringende mosies het, naamlik n mosie van wantroue teen die Uitvoerende Burgemeester en verkiesing van n nuwe Uitvoerende Burgemeester en een oor die bedanking van die Uitvoerende Onderburgemeester en verkiesing van n nuwe Uitvoerende Onderburgemeester en word die mosies gesekondeer deur rdl WD Loff. Die Speaker versoek dat daar eers by wyse van handopsteek gestem moet word of die mosies op die vergadering kan dien, aldan nie. Daar is tot stemming oorgegaan en die uitslag was as volg: Ten gunste daarvan dat die mosies op die vergadering dien: 9 stemme (Rdle Sindyamba, Carosini, Cloete, Jenner, Job, Loff, Louw, Tshetu en Van der Hoven) Ten gunste daarvan dat die mosies nie op die vergadering dien nie: 5 stemme (Rdle Nell, Bok, De Jongh, Links en Ngobo) Rdl A Sindyamba lees sy eerste mosie (gesekondeer deur rdl WD Loff en aangeheg as Bylae B op bladsy 18 van hierdie notule) as volg aan die raad voor: I herewith give notice in terms of Section 44 of the Municipality s Rules of Order that I would move the following motion: That honourable cllr WH Nell in terms of Section 58 of the Local Government Structure Act, Act 117 of 1998 be removed from the position of Executive Mayor and that the Council immediately elects a new Executive Mayor from its members to fill the vacancy. The current Executive Mayor does not enjoy the support of the majority of members of the council Die Speaker vra of daar enige teenmosie is en of die mosie sodanig aanvaar kan word. Rdl PG Bok lees klousule 38(1) en (2) van die Verordening vir die Hou van Vergaderings van die Raad van Matzikama Munisipaliteit: (1) Die Speaker mag geen mosie, uitgesonderd n dringende mosie of n mosie van orde, aanvaar nie tensy kennis daarvan ingevolge subparagraaf 38(2) van die verordening gegee is. (2) Elke kennisgewing van voorneme deur n raadslid om n mosie in te dien, moet skriftelik wees, onderteken en gedateer wees en aan die munisipale bestuurder gelewer word minstens ses werksdae voor die datum van die vergadering waarop dit gestel gaan word. Hy lees ook klousule 44(1), (2) en (3) van laasgenoemde verordening: (1) n Raadslid kan die aandag van die raad vestig op enige aangeleentheid wat nie op die sakelys verskyn nie en waarvan daar nie vooraf kennis gegee is nie, deur kortliks die onderwerp van die aangeentheid te meld en sonder kommentaar daarop voor te stel dat die mosie waarop die aandag gevestig is, onverwyld oorweeg word as n kwessie van dringendheid (2) Sodanige mosie word hierin n dringende mosie genoem. (3) Indien sodanige mosie gesekondeer word en aangeneem word deur n meerderheid van die raadslede teenwoordig, moet die voorsteller toegelaat word om die aangeleentheid sonder kennis deur middel van n mosie of vraag tot oorweging te bring. Hy lees ook Artikel 58 van die Plaaslike Regering Strukture Wet, Wet 117 van 1998: A municipal council, by resolution may remove its executive mayor or deputy executive mayor from office. Prior notice of an intention to move a motion for the removal of the executive mayor or deputy executive mayor must be given.

10 9 Hy wys daarop dat mosies in hierdie verband minstens ses werksdae voor die vergadering waarop dit gaan dien, by die Munisipale Bestuurder ingedien moet word soos wat die ANC komponent ten opsigte van hul mosies gedoen het. Hy noem ook dat indien daar voortgegaan word om hierdie mosies te hanteer, hulle (die ANC komponent) dit in die hof gaan beveg vir die onkostes van die raad (die raadslede wat daarvoor gestem het). Rdl PG Bok versoek namens die ANC n koukus om 11:38 en die vergadering hervat weer om 11:48. Rdl PG Bok versoek dat die Munisipale Bestuurder, mnr DP Lubbe die raad hieroor adviseer en die erns van wetgewing in hierdie verband verduidelik. Hy noem ook dat die Strukture Wet hoër is as die Verordening vir die Hou van Vergaderings van die Raad van Matzikama Munisipaliteit en versoek dat die Munisipale Bestuurder dit aan die raad verduidelik aangesien hulle nie onnodig hof toe wil gaan nie. Die Munisipale Bestuurder, mnr DP Lubbe lees weer bogenoemde Kousule 38 ten opsigte van n kennisgewing van mosie en Klousule 44 ten opsigte van n dringende mosie van die Verordening vir die Hou van Vergaderings van die Raad van Matzikama Munisipaliteit in Afrikaans en Engels. Hy lees ook weer bogenoemde Artikel 58 van die Plaaslike Regering Strukture Wet in Engels aan die raad voor en verduidelik dat raadsverordeninge ondergeskik is aan laasgenoemde wetgewing van die land en versoek gevolglik die Speaker om binne die wetgewing op te tree. Rdl PG Bok noem dat hulle by hul standpunt bly indien daar voortgegaan word om die mosie te hanteer en dat daar al baie hofsake was ten opsigte van sodanige raadsveranderinge waarvoor raadslede die kostes moes betaal. Hy verneem wat die dringendheid van die mosie is aangesien daar tans wel n Uitvoerende Burgemeester is en waarom daar nie ses dae van die mosie kennis gegee kan word nie. Hy noem ook dat hulle wel die Onderburgemeester se bedanking sodanig kan aanvaar. Die Speaker noem dat die raad nou bogaande standpunte gehoor het, dat elke raadslid hieroor moet besluit en aangesien die raad reeds besluit het dat die mosies moet dien, vra hy dat daar by wyse van handopsteek gestem word of die mosie aanvaar word, aldan nie. Daar is tot stemming oorgegaan en die uitslag was as volg: Ten gunste daarvan dat die mosie aanvaar word: 9 stemme (Rdle Sindyamba, Carosini, Cloete, Jenner, Job, Loff, Louw, Tshetu en Van der Hoven) Rdl WH Nell noem dat die ANC komponent buite stemming bly aangesien daar nou verwarring oor die aangeleentheid is. Die Speaker noem dat die mosie om die Uitvoerende Burgemeester van sy amp te verwyder met 9 stemme van die raad aanvaar is en versoek die Munisipale Bestuurder, mnr DP Lubbe om voort te gaan om nominasies te kry vir die verkiesing van n Uitvoerende Burgemeester. Rdl WH Nell versoek namens die ANC n koukus om 12:01 en die vergadering hervat weer om 12:11. Rdl PG Bok noem dat die Speaker-hulle verwarring op die vergadering ten opsigte van hierdie mosie veroorsaak het, dat wetgewing duidelik hieroor is en dat die DA en ander raadslede nie bo wetgewing verhewe is nie. Hy noem ook dat die Munisipale Bestuurder, mnr DP Lubbe in sy hoedanigheid as adviseur van die Raad die inhoud van die toepaslike wetgewing gelees het, maar dat die raad steeds voortgegaan het om die mosie te hanteer. Hy

11 10 noem ook dat die ANC komponent dus nie verder aan sake op die agenda gaan deelneem nie en versoek dat hul teenstem vir hofsaakdoeleindes aangeteken word. Hy wys ook daarop dat die Speaker wat van beter behoort te weet, buite orde is en dat hulle hom in sy hoedanigheid as Speaker daaroor gaan aanvat en hom in sy persoonlike hoedanigheid aanspreeklik gaan hou. Hy noem ook dat niemand bo die wet verhewe is nie en dat die wetgewing duidelik hieroor is en dat daar nou gefouteer is. Rdl PG Bok noem ook dat indien daar voorgegaan word (met die verkiesing van n Uitvoerende Burgemeester), daar n onwettige en wettige Uitvoerende Burgemeester sal wees en dat die huidige wettige Uitvoerende Burgemeester nie die kantoor van die Burgemeester gaan ontruim totdat die hofsaak afgehandel is nie. Rdl A Sindyamba versoek namens die DA n koukus om 12:14, die Speaker staan die versoek as n laaste koukusgeleentheid toe en die vergadering hervat weer om 12:28. Die Speaker noem dat die betrokke wetgewing verskillend geïnterpreteer kan word, dat die meerderheid van die raad reeds n mosie aanvaar het dat die huidige Burgemeester van sy amp verwyder word en versoek dat daar voortgegaan word om nominasies te verkry vir die verkiesing van n nuwe Uitvoerende Burgemeester. Rdl WH Nell wys die Speaker daarop dat Artikel 58 van die Strukture Wet en die implikasies daarvan onder die Speaker se aandag gebring is en dat indien hy op n onwettige wyse met die proses voortgaan, hy die volle verantwoordelikheid daarvoor moet aanvaar, aangesien die ANC komponent hul posisie gestel het. In opdrag van die Speaker reël die Munisipale Bestuurder, mnr DP Lubbe dat nominasievorms vir die verkiesing van n Uitvoerende Burgemeester uitgedeel word en slegs die DA komponent voltooi n nominasievorm en handig dit in. Die Speaker kondig aan dat daar slegs een nominasie vir die amp van Uitvoerende Burgemeester ontvang is, naamlik dié van rdl HJ van der Hoven en dat hy dus ingevolge die Strukture Wet onbestrede as Uitvoerende Burgemeester verkies is en wens hom daarmee geluk. Die Speaker gee rdl A Sindyamba geleentheid om sy tweede mosie ten opsigte van die bedanking van die Uitvoerende Onderburgemeester en die verkiesing van n nuwe Uitvoerende Onderburgemeester (aangeheg as Bylae C op bladsy 19 van hierdie notule) aan die raad voor te hou en rdl A Sindyamba lees dit as volg aan die raad voor: Hiermee verklaar ek, Andreas Sindyamba, dat ek as Onder Burgemeester van Matzikama Munisipaliteit bedank en versoek ook dat daar soos volgens die Munisipale Strukture Wet, No 117 van 1998 sal handel om n nuwe Onder Burgemeester te verkies. Rdl Sindyamba begin sy bedankingstoespraak, maar die Speaker vra hom om sy bedankingstoespraak later te hou en vra dat daar by wyse van handopsteek gestem kan word vir ondersteuning van die tweede mosie soos deur rdl Sindyamba gelees. Daar is tot stemming oorgegaan en die uitslag was as volg: Ten gunste van die mosie: 8 stemme (Rdle Sindyamba, Louw, Carosini, Cloete, Jenner, Job, Loff en Van der Hoven) Rdl PG Bok maar beswaar en teken ingevolge die Strukture Wet namens die ANC komponent hul teenstem aan teen die onwettigheid van die vergadering.

12 11 Die Speaker versoek dat voortgegaan word om nominasies te verkry vir die verkiesing van n Uitvoerende Onderburgemeester. In opdrag van die Speaker reël die Munisipale Bestuurder, mnr DP Lubbe dat nominasievorms vir die verkiesing van n Uitvoerende Onderburgemeester uitgedeel word en slegs die DA komponent voltooi n nominasievorm en handig dit in. Die Speaker kondig aan dat daar slegs een nominasie ontvang is vir die amp van Uitvoerende Onderburgemeester, naamlik dié van rdl DD Jenner en dat hy dus as Uitvoerende Onderburgemeester verkies is en wens hom geluk. Die Speaker gee rdl A Sindyamba geleentheid om sy bedankingstoespraak as Uitvoerende Onderburgemeester kortliks te lewer. Rdl Sindyamba bedank eerstens ons Hemelse Vader wat vir hom die geleentheid gegee het om as Onderburgemeester te dien. Hy noem dat dit vir hom aangenaam en n eer was om as Onderburgemeester te dien, dat hy voortgaan om die gemeenskap te dien en verseker die Burgemeester, rdl HJ van der Hoven en die Onderburgemeester, rdl DD Jenner, van sy ondersteuning. Hy bedank ook die uittredende Burgemeester vir die 13 dae wat hy saam met hom in n span kon dien, vir die Speaker, vir die LP s van die parlement en alle ander persone wat by die vergadering teenwoordig is en sy vrou vir haar ondersteuning aan hom. Die Speaker gee geleentheid aan die nuwe Uitvoerende Burgemeester vir sy intreetoespraak en rdl HJ van der Hoven lewer sy intreetoespraak, aangeheg as Bylae D op bladsy 20 to 21 van hierdie notule. Rdl AW Links bedank die Uitvoerende Burgemeester vir sy toespraak, maar noem as vrou dat hy vergeet het van die rol van vroue in sy toespraak en dat Matzikama geskiedenis gemaak het deur nou twee Burgemeesters te hê. Rdl WH Nell noem dat die ANC komponent reeds hul insette en argumente oor wat hier gebeur het op rekord geplaas het en dat die inhoud van die toespraak van rdl HJ van der Hoven tog sy vaardigheid en betrokkenheid by gemeenskappe toon. Hy noem dat die DA egter meesterlik met n strategie van verdeel en regeer optree om ten alle koste beheer oor die munisipaliteit te behou. Hy haal vir Ghandi aan om aan te toon dat die ANC komponent se opinies ook nie (soos Gandi s n) doodgemaak kan word nie en dat hulle sal voortgaan om hul mense te ondersteun. Hy wys daarop dat die onwettige poging van die DA om n swart Onderburgemeester met n bruin Onderburgemeester te vervang verder die swart en bruin gemeenskappe vervreem en dat wit leierskap steeds in sleutelposisies bly en nie die probleem van transformasie aanspreek nie. Hy noem ook dat hoewel rdl Van der Hoven se toespraak pragtige woorde is, die LGO waarby hy betrokke is, nie ECD, die omstandighede, uitsettings en onbillike kontrakte van plaaswerkers en hul behoefte aan grond, aanspreek nie. Hy noem ook dat die DA die jeugorganisasie se befondsing gestop en hulle sodoende doodgemaak het. Ten laaste noem hy dat die ANC komponent nie vir rdl HJ van der Hoven as Uitvoerende Burgemeester weens die DA se truuks, erken nie. 12 IN-KOMITEE VERSLAE (vir aangeleenthede wat nie aan die publiek openbaar gemaak word nie)

13 13 SLUITING 12 Die vergadering sluit om 13: VOORSITTER DATUM

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320 KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 7320 20 OKTOBER 2015 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, TEENWOORDIG RAADSLEDE Rdh J Raats [DA] Speaker Rdl

More information

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING 9 FEBRUARIE 2016 1 MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE VAN RAADSVERGADERING GEHOU OP DINSDAG, 9 FEBRUARIE 2016 OM 10:00 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL, VREDENDAL

More information

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320 KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320 NOTULE VAN DIE GEWONE RAADSVERGADERING GEHOU OP DINSDAG TEENWOORDIG RAADSLEDE Rdh A De Vries [DA] Speaker Rdh EB

More information

NOTULE VAN DIE RAADSVERGADERING GEHOU OP DINSDAG 31 OKTOBER 2017 OM 14:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, PIKETBERG

NOTULE VAN DIE RAADSVERGADERING GEHOU OP DINSDAG 31 OKTOBER 2017 OM 14:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, PIKETBERG VLAK 5 WATERBEPERKINGS \ LEVEL 5 WATER RESTRICTIONS \ INQUBO 5 UKUTSHATHWA KWAMANZI NOTULE VAN DIE RAADSVERGADERING GEHOU OP DINSDAG 31 OKTOBER 2017 OM 14:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, TEENWOORDIG

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING 26 JULIE 2016 1 MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE VAN RAADSVERGADERING GEHOU OP DINSDAG, 26 JULIE 2016 OM 10:00 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL, VREDENDAL TEENWOORDIG:

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

RAADSLEDE / COUNCILLORS

RAADSLEDE / COUNCILLORS NOTULE: RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING - 25 APRIL 2017 1 NOTULE VAN N ALGEMENE RAADSVERGADERING GEHOU OM 09:00 OP DINSDAG 25 APRIL 2017 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL TE BREDASDORP MINUTES OF A GENERAL

More information

AKSIE. ANDER RAADSLEDE Rdh. A de Vries [DA] : Speaker

AKSIE. ANDER RAADSLEDE Rdh. A de Vries [DA] : Speaker s MUNISIPALE KANTORE, PIKETBERG TEENWOORDIG: LEDE VAN DIE UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE Rdh. EB Manuel [DA] : Uitvoerende Burgemeester Rdd. SM Crafford [DA] : Uitvoerende Onderburgemeester Rdh. RM van

More information

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING 28 JUNIE 2018 1 MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE VAN RAADSVERGADERING GEHOU OP DONDERDAG, 28 JUNIE 2018 OM 10:00 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL, VREDENDAL TEENWOORDIG:

More information

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD)

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) SAAKNOMMER: C 185/99 IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) In die saak tussen: IMATU APPLIKANT EN KOMMISSIE VIR VERSOENING, BEMIDDELING EN ARBITRASIE RESPONDENTE U I T S P R A A K BASSON,

More information

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING 27 MAART 2018 1 MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE VAN RAADSVERGADERING GEHOU OP DINSDAG, 27 MAART 2018 OM 11:00 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL, VREDENDAL TEENWOORDIG:

More information

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING 28 JUNIE 2016 1 MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE VAN RAADSVERGADERING GEHOU OP DINSDAG, 28 JUNIE 2016 OM 10:00 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL, VREDENDAL TEENWOORDIG:

More information

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE RAADSVERGADERING 30 MAART 2017 1 MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE VAN RAADSVERGADERING GEHOU OP DONDERDAG, 30 MAART 2017 OM 10:00 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL, VREDENDAL TEENWOORDIG

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER 1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met ingang vanaf 1 Januarie 1998 om ondersoek in te stel na en besluite

More information

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows:

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows: ANSWERS ANTWOORDE: STUDY UNIT / STUDIE EENHEID 5 Question 4 pg 136 / Vraag 4 bl 137 S can only succeed with the rei vindicatio if he can prove that X and Y in fact transferred ownership to him by means

More information

RAADSLEDE / COUNCILLORS

RAADSLEDE / COUNCILLORS NOTULE: RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING - 26 SEPTEMBER 2017 1 NOTULE VAN N ALGEMENE RAADSVERGADERING GEHOU OM 10:00 OP DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL TE BREDASDORP MINUTES OF A

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING) IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING) SAAKNOMMER: CC ^S2/S5 DELMAS 1987-06-18 DIE STAAT teen: PATRICK MABUYA BALEKA EN T 21 AXDER VOOR: SY EDELE REGTER VAN DIJKHORST ASSESSOR

More information

NOTULE: RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING - 30 AUGUSTUS

NOTULE: RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING - 30 AUGUSTUS NOTULE: RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING - 30 AUGUSTUS 2016 1 NOTULE VAN N ALGEMENE RAADSVERGADERING GEHOU OM 10:00 OP DINSDAG 30 AUGUSTUS 2016 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL TE BREDASDORP MINUTES OF A GENERAL

More information

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE SPESIALE RAADSVERGADERING

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE SPESIALE RAADSVERGADERING MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE SPESIALE RAADSVERGADERING 6 JULIE 2016 1 MATZIKAMA MUNISIPALITEIT NOTULE VAN SPESIALE RAADSVERGADERING GEHOU OP WOENSDAG, 6 JULIE 2016 OM 09:00 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL,

More information

NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00

NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00 NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00 1. Verwelkoming Die voorsitter open die vergadering om 11h00 deur alle aandeelhouers te verwelkom en rig n spesiale woord van

More information

NOTULE VAN N VERGADERING VAN DIE SWARTLAND MUNISIPALE RAAD, GEHOU IN DIE MALMESBURY BANKETSAAL OP DONDERDAG, 26 JANUARIE 2017 OM 11:00

NOTULE VAN N VERGADERING VAN DIE SWARTLAND MUNISIPALE RAAD, GEHOU IN DIE MALMESBURY BANKETSAAL OP DONDERDAG, 26 JANUARIE 2017 OM 11:00 NOTULE VAN N VERGADERING VAN DIE SWARTLAND MUNISIPALE RAAD, GEHOU IN DIE MALMESBURY BANKETSAAL OP DONDERDAG, 26 JANUARIE 2017 OM 11:00 TEENWOORDIG: Speaker, rdl M Rangasamy Uitvoerende Burgemeester, rdh

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE 21 Julie 2011 Bykomend tot vorige kommunikasie, is die direksies van die Sharemax gesindikeerde maatskappye ( Maatskappye ) onder direktiewe

More information

Hermanusdoorns Aandeleblok Bpk

Hermanusdoorns Aandeleblok Bpk Hermanusdoorns Aandeleblok Bpk NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING GEHOU TE HERMANUSDOORNS OP 11 Augustus 2012 OM 11H00 1. Welkom Die Voorsitter open die vergadering om 11h00 en verwelkom alle aandeelhouers

More information

KLEINMOND BELASTINGBETALERSVERENIGING

KLEINMOND BELASTINGBETALERSVERENIGING KLEINMOND BELASTINGBETALERSVERENIGING NOTULE VAN N BESTUURSKOMITEEVERGADERING GEHOU OP 2 MAART 2017 Opening en verwelkoming: Gebed deur: Carl Greyling TEENWOORDIG: Jan-Willem van Staden Roelf Beukes Susan

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY)

IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY) Sekere persoonlike/private besonderhede van partye of getuies in die dokument is geredigeer in ooreenstemming met die wet en SAFLII se beleid. IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY)

More information

NOTULE: RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING - 28 OKTOBER / OCTOBER

NOTULE: RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING - 28 OKTOBER / OCTOBER NOTULE: RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING - 28 OKTOBER / OCTOBER 2014 1 NOTULE VAN N ALGEMENE RAADSVERGADERING GEHOU OM 14:00 OP DINSDAG 28 OKTOBER 2014 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL TE BREDASDORP MINUTES

More information

MODULE 2 ALLE RISIKO S. Toepaslike Eenheidstandaarde

MODULE 2 ALLE RISIKO S. Toepaslike Eenheidstandaarde MODULE ALLE RISIKO S Toepaslike Eenheidstandaarde 10011 Apply knowledge of personal all risk insurance 10118 Underwrite a standard risk in short term personal insurance 1011 Apply technical knowledge and

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

Eerste Respondent DIE RING VAN ROODEPOORT, Tweede Respondent DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

Eerste Respondent DIE RING VAN ROODEPOORT, Tweede Respondent DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA SAAKNOMMER:J 273/97 In die saak tussen DS NOËL SCHREUDER Applikant en DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK WILGESPRUIT Eerste Respondent DIE RING VAN ROODEPOORT, NEDERDUITSE

More information

RAADSLEDE / COUNCILLORS

RAADSLEDE / COUNCILLORS NOTULE: SPESIALE RAADSVERGADERING / SPECIAL COUNCIL MEETING - 26 JULIE / JULY 2016 1 NOTULE VAN N SPESIALE RAADSVERGADERING GEHOU OM 11:00 OP DINSDAG 26 JULIE 2016 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL TE BREDASDORP

More information

BROODBOOMVERENIGING VAN SUID-AFRIKA CYCAD SOCIETY OF SOUTH AFRICA 1. NAAM 1. NAME

BROODBOOMVERENIGING VAN SUID-AFRIKA   CYCAD SOCIETY OF SOUTH AFRICA   1. NAAM 1. NAME CYCAD SOCIETY OF SOUTH AFRICA www.cycadsociety.org BROODBOOMVERENIGING VAN SUID-AFRIKA www.cycadsociety.org 1. NAME The Society shall be known as the CYCAD SOCIETY OF SOUTH AFRICA, hereafter referred to

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Rut: n Liefdes Verhaal

Rut: n Liefdes Verhaal Bybel vir Kinders bied aan Rut: n Liefdes Verhaal Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Aangepas deur: Lyn Doerksen Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

NOTULE: UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE / EXECUTIVE MAYORAL COMMITTEE 1 DESEMBER / DECEMBER 2017

NOTULE: UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE / EXECUTIVE MAYORAL COMMITTEE 1 DESEMBER / DECEMBER 2017 1 NOTULE VAN N BURGEMEESTERSKOMITEE VERGADERING GEHOU OM 11:00 OP VRYDAG 1 DESEMBER 2017 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL TE BREDASDORP MINUTES OF A MAYORAL COMMITTEE MEETING HELD ON FRIDAY, 1 DECEMBER 2017

More information

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE 150mm x 200mm ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE AVAILABILITY OF DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT AND ASSOCIATED SPECIALIST

More information

RAADSLEDE / COUNCILLORS

RAADSLEDE / COUNCILLORS NOTULE: RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING - 29 SEPTEMBER 2015 1 NOTULE VAN N ALGEMENE RAADSVERGADERING GEHOU OM 09:00 OP DINSDAG 29 SEPTEMBER 2015 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL TE BREDASDORP MINUTES OF A

More information

NOTULE: UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE / EXECUTIVE MAYORAL COMMITTEE 14 FEBRUARIE / FEBRUARY 2017

NOTULE: UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE / EXECUTIVE MAYORAL COMMITTEE 14 FEBRUARIE / FEBRUARY 2017 1 NOTULE VAN N BURGEMEESTERSKOMITEE VERGADERING GEHOU OM 09:00 OP DINSDAG 14 FEBRUARIE 2017 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL TE BREDASDORP MINUTES OF A MAYORAL COMMITTEE MEETING HELD ON TUESDAY, 14 FEBRUARY

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is

Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is Panamo Properties (Pty) Ltd v Nel die (regte) antwoord? Anneli Loubser Anneli Loubser,

More information

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en 2010 33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en waar hy geset het en koeldrank gedrink het, en gerook het. Ek sien. GEEN VERDERE VRAE DEUR PROF SMITH ADV HAASBRCEK ROEP:

More information

LML406T/102/3/2010 DEPARTMENT HANDELSREG MAATSKAPPYEREG LML406T. Studiebrief 102/3/2010. Geagte Student

LML406T/102/3/2010 DEPARTMENT HANDELSREG MAATSKAPPYEREG LML406T. Studiebrief 102/3/2010. Geagte Student LML406T/102/3/2010 DEPARTMENT HANDELSREG MAATSKAPPYEREG LML406T Studiebrief 102/3/2010 Geagte Student Teen hierdie tyd behoort u reeds Studiebrief 101/2010, wat uiters belangrike inligting oor hierdie

More information

IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA) REINETTE DEE SOUSA JARDIM...Eerste Applikant

IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA) REINETTE DEE SOUSA JARDIM...Eerste Applikant SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK

More information

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG R0,30 Wednesday I November 1989 WINDHOEK Woensdag I November

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KWAZULU-NATAL PROVINCE REPUBLIC KWAZULU-NATAL PROVINSIE REPUBLIIEK OF VAN SOUTH ISIFUNDAZWE AFRICA SAKWAZULU-NATALI SUID-AFRIKA Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY

More information

11WILK c_.. \\* --,- 0) "410. ifite eitoetail nt (Registered at the Post Office as a Newspaper)

11WILK c_.. \\* --,- 0) 410. ifite eitoetail nt (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1 320 I 1 11WILK 11111 11\13\A Li c_ THE PROVINCE OF TRANSVAAL tewtv li\ DIE PROVINCE q74 o 4 TZWAAL N 1 1 I P i \ c Ilia MWA (J% 1 f i t i a i (4;a3ette ijob "410 ifite eitoetail nt (Registered at the

More information

RAADSLEDE / COUNCILLORS

RAADSLEDE / COUNCILLORS NOTULE: RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING - 26 AUGUSTUS / AUGUST 2015 1 NOTULE VAN N ALGEMENE RAADSVERGADERING GEHOU OM 09:00 OP WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2015 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL TE BREDASDORP MINUTES

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) 1ste Verweerder. GA HATTINGH, R et CJ MUSI, R

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) 1ste Verweerder. GA HATTINGH, R et CJ MUSI, R IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) Saak Nr. :A130/2006 In die saak tussen: MICHIEL JOSIAS DE KOCK Eiser en DIE RAAD VAN JERSEY SA JERSEY SA 1ste Verweerder 2de

More information

NOTULE: RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING - 28 APRIL

NOTULE: RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING - 28 APRIL NOTULE: RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING - 28 APRIL 2015 1 NOTULE VAN N ALGEMENE RAADSVERGADERING GEHOU OM 14:00 OP DINSDAG 28 APRIL 2015 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL TE BREDASDORP MINUTES OF A GENERAL

More information

SIZA takes the sting out of auditing

SIZA takes the sting out of auditing SIZA takes the sting out of auditing INTRO: The fruit industry s ethical trade programme, the Sustainability Initiative of South Africa (SIZA), not only allows fruit growers to remedy weaknesses in their

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

(TRASSVAALSE PRQVINSIALE ATDELIS'G)

(TRASSVAALSE PRQVINSIALE ATDELIS'G) '"'?"/"" : " IK DIE HOOGGEREGSBOF VAX SUID-AFRIKA (TRASSVAALSE PRQVINSIALE ATDELIS'G) SAAKSOMMER: CC DELMAS 1987-04-29 DIE STAAT teen: PATRICK MABITA BALEKA EN 21 ANDER VOOR: SY EDELE REGTER VAN DIJKHORST

More information

HOëRSKOOL PORTERVILLE

HOëRSKOOL PORTERVILLE P o s b u s 2 2, P O R T E R V I L L E, 6 8 1 0 T E L : 0 2 2 9 3 1 2 1 7 4 F A K S : 0 2 2 9 3 1 3 3 2 1 E P O S : s e k r e t a r e s s e @ p o r t e r h s. c o. z a HOëRSKOOL PORTERVILLE TROTS RESPEK

More information

RAADSLEDE / COUNCILLORS

RAADSLEDE / COUNCILLORS NOTULE: RAADSVERGADERING / COUNCIL MEETING - 27 FEBRUARIE / FEBRUARY 2017 1 NOTULE VAN N ALGEMENE RAADSVERGADERING GEHOU OM 10:00 OP MAANDAG 27 FEBRUARIE 2017 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL TE BREDASDORP MINUTES

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

BERGRIVIER MUNISIPALITEIT

BERGRIVIER MUNISIPALITEIT 1 BERGRIVIER MUNISIPALITEIT HANDLEIDING OOR WERKSAAMHEDE VAN EN REGISTER VAN REKORDS GEHOU DEUR BERGRIVIER MUNISIPALITEIT WET OP DIE BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING (WET 2 VAN 2000) AKSIE RAADSBESLUIT

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

MALHERBE RP et HATTINGH R

MALHERBE RP et HATTINGH R IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) Aansoek Nr : 1935/2003 In die saak tussen: CHRISTIAAN HENDRIK BOSHOFF Applikant en NKETOANA MUNISIPALITEIT Respondent CORAM:

More information

PROPERTY VALUATION ACT WET OP EIENDOMSWAARDASIE

PROPERTY VALUATION ACT WET OP EIENDOMSWAARDASIE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA PROPERTY VALUATION ACT REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA WET OP EIENDOMSWAARDASIE No 17, 14 ACT To provide for the establishment, functions and powers of the Office of the Valuer-General;

More information

GRONDWET VAN DIE DORMER SKAAPTELERSGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA

GRONDWET VAN DIE DORMER SKAAPTELERSGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA GRONDWET VAN DIE DORMER SKAAPTELERSGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA Hersien en goedgekeur op AJV 3 September 2014 D o r m e r G r o n d w e t S e p t e m b e r 2 0 1 4 B l a d s y - 2 - INHOUDSOPGAWE Woordomskrywings

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Hierdie is n aansoek om die volgende regshulp:

Hierdie is n aansoek om die volgende regshulp: IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) In die saak tussen: Saak Nr. 3714/2003 LAMBERT HENDRIK ROUX ERWEE N.O. CATHARINA MARIA SUSANNA ERWEE Eerste Applikant Tweede

More information

NOTULE VAN N GEWONE VERGADERING VAN DIE UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE GEHOU IN DIE BANKETSAAL, MALMESBURY OP DONDERDAG, 13 DESEMBER 2018 OM 11:00

NOTULE VAN N GEWONE VERGADERING VAN DIE UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE GEHOU IN DIE BANKETSAAL, MALMESBURY OP DONDERDAG, 13 DESEMBER 2018 OM 11:00 NOTULE VAN N GEWONE VERGADERING VAN DIE UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE GEHOU IN DIE BANKETSAAL, MALMESBURY OP DONDERDAG, 13 DESEMBER 2018 OM 11:00 TEENWOORDIG: Uitvoerende Burgemeester, raadsheer T van

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsandcrochet.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 11 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste

More information

HOOGSTE HOF VAN APPEL In die saak tussen: DIE KOMMISSARIS VAN BINNELANDSE INKOMSTE Appellant en W J VAN DER HEEVER Respondent Coram: Smalberger,

HOOGSTE HOF VAN APPEL In die saak tussen: DIE KOMMISSARIS VAN BINNELANDSE INKOMSTE Appellant en W J VAN DER HEEVER Respondent Coram: Smalberger, HOOGSTE HOF VAN APPEL In die saak tussen: DIE KOMMISSARIS VAN BINNELANDSE INKOMSTE Appellant en W J VAN DER HEEVER Respondent Coram: Smalberger, Grosskopf, Nienaber, Plewman ARR en Farlam Wnd AR Verhoordatum:

More information

KONSEPSTATUUT VAN UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

KONSEPSTATUUT VAN UNIVERSITEIT STELLENBOSCH KONSEPSTATUUT VAN UNIVERSITEIT STELLENBOSCH 1 INLEIDENDE OPMERKINGS [Hierdie inleidende opmerkings verduidelik die konteks vir die Statuut, maar maak nie deel van die Statuut uit nie.] 1. Die Statuut is

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) Aansoek nr : 4761/1998 In die aansoek van: JACOMINA ELIZABETH SCHEEPERS Applikante en DIE VOORSITTER VAN DIE RAAD VAN TRUSTEES

More information

Saak nr 350/82 MC. - en - SANTAM VERSEKERINGSMAATSKAPPY BEPERK

Saak nr 350/82 MC. - en - SANTAM VERSEKERINGSMAATSKAPPY BEPERK Saak nr 350/82 MC JOHANNA COETZEE - en - SANTAM VERSEKERINGSMAATSKAPPY BEPERK JANSEN AR. Saak nr 350/82 MC IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (APPèLAFDELING) In die saak tussen JOHANNA COETZEE Appellante

More information

3024. hulle praat van n persoon wat so onlangs heengegaan het, meer klem te le op die goeie nie? -- Dit is inderdaad so

3024. hulle praat van n persoon wat so onlangs heengegaan het, meer klem te le op die goeie nie? -- Dit is inderdaad so 3024. --- Ek sou aanvaar dat dit n invloed het Edelagbare. Is daar nie *11 menslike geneigdheid by mense om wanneer hulle praat van n persoon wat so onlangs heengegaan het, meer klem te le op die goeie

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

JOHAN GEORG STRYDOM Appellant DIE STAATSPRESIDENT VAN DIE. ELEKTRISITEITSVOORSIENINGSKOMMISSIE Tweede Respondent

JOHAN GEORG STRYDOM Appellant DIE STAATSPRESIDENT VAN DIE. ELEKTRISITEITSVOORSIENINGSKOMMISSIE Tweede Respondent Saaknommer: 399/85 WHN JOHAN GEORG STRYDOM Appellant en DIE STAATSPRESIDENT VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Eerste Respondent ELEKTRISITEITSVOORSIENINGSKOMMISSIE Tweede Respondent JOUBERT AR : IN DIE

More information

Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf

Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf deur P C Payne BA, LLB Studentenommer: 20727755 Skripsie ingedien ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes

More information

MEMORANDUM BEROEPSPESIFIEKE BEDELING (BSB) VIR TERAPEUTE IN DIE ONDERWYS, BERADERS EN SIELKUNDIGES WAT IN DIE OPENBARE ONDERWYS IN DIENS IS

MEMORANDUM BEROEPSPESIFIEKE BEDELING (BSB) VIR TERAPEUTE IN DIE ONDERWYS, BERADERS EN SIELKUNDIGES WAT IN DIE OPENBARE ONDERWYS IN DIENS IS MEMORANDUM BEROEPSPESIFIEKE BEDELING (BSB) VIR TERAPEUTE IN DIE ONDERWYS, BERADERS EN SIELKUNDIGES WAT IN DIE OPENBARE ONDERWYS IN DIENS IS 1. DOEL VAN DIE MEMORANDUM Om (a) bepaalde aspekte van n konsep

More information

BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/ /06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS

BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/ /06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/22-0201/06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS Cabriere Estate BAR E12/2/3/1-B2/22-0201/06 Appendix E: 1 / 19 Hoogstraat

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

ROLLOMATIC ENGINEERING (EDMS) BPK Respondent. CORAM: BOTHA, HEFER, VIVIER, VAN DEN HEEVER ARR et HOWIE Wn AR.

ROLLOMATIC ENGINEERING (EDMS) BPK Respondent. CORAM: BOTHA, HEFER, VIVIER, VAN DEN HEEVER ARR et HOWIE Wn AR. 1 Saak nr 435/90 /MC IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (APPeLAFDELING) Tussen: ESKOM Appellant - en - ROLLOMATIC ENGINEERING (EDMS) BPK Respondent CORAM: BOTHA, HEFER, VIVIER, VAN DEN HEEVER ARR et

More information

JACOBUS JOHANNES (KOBIE) COETZEE JOHANNES ERNST (JOHAN) COETZEE. CILLIé, R et EBRAHIM, R et MOCUMIE R

JACOBUS JOHANNES (KOBIE) COETZEE JOHANNES ERNST (JOHAN) COETZEE. CILLIé, R et EBRAHIM, R et MOCUMIE R IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) In die saak tussen: Saak Nr. : A385/2007 BAREND BURGER (BEN) COETZEE JACOBUS JOHANNES (KOBIE) COETZEE JOHANNES ERNST (JOHAN)

More information

Direkte en indirekte rede *

Direkte en indirekte rede * OpenStax-CNX module: m24032 1 Direkte en indirekte rede * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 1 AFRIKAANS HUISTAAL 2

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KWAZULU-NATAL PROVINCE REPUBLIC KWAZULU-NATAL PROVINSIE REPUBLIIEK OF VAN SOUTH ISIFUNDAZWE AFRICA SAKWAZULU-NATALI SUID-AFRIKA Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) Saak Nr. : 3099/2004 In die saak tussen: CORNELIS P DE LEEUW MICHAEL NICOLAS GEORGIOU N.O. JOSEPH R CHEMALY N.O. STAMATIOS

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (GAUTENG AFDELING, PRETORIA)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (GAUTENG AFDELING, PRETORIA) SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (GAUTENG AFDELING,

More information

REËLS VAN DIE SENTRALE VOORSORGFONDS

REËLS VAN DIE SENTRALE VOORSORGFONDS REËLS VAN DIE SENTRALE VOORSORGFONDS Verwysingsnommers: Finansiële Diensteraad 12/8/22704 Suid-Afrikaanse Inkomstediens 18/20/4/024946 Die Fonds is op 1 Februarie 1989 gestig. Die Hersiene Reëls is op

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOFVANSUID-AFRIKA

IN DIE HOOGGEREGSHOFVANSUID-AFRIKA Sirkuleer aan Landdroste: Ja / Nee Verslagwaardig: Ja / Nee Sirkuleer aan Regters: Ja / Nee IN DIE HOOGGEREGSHOFVANSUID-AFRIKA (Noord-KaapseAfdeling) Saakno: 362/2002 Datum Verhoor: 2003-03-19 Datum Gelewer:

More information

IN DIE NOORD-KAAP HOË HOF, KIMBERLEY

IN DIE NOORD-KAAP HOË HOF, KIMBERLEY Verslagwaardig: Sirkuleer Aan Regters: Sirkuleer aan Streeklandroste Sirkuleer Aan Landdroste: JA / NEE JA / NEE JA / NEE JA / NEE IN DIE NOORD-KAAP HOË HOF, KIMBERLEY Saakno: / Case number: 235 / 2009

More information

GENOOTSKAP OUD-PRETORIA

GENOOTSKAP OUD-PRETORIA all accepting that they are because they have not produced anything and in the still distant future "intend" doing it, knowing full well that it would never happen; yes, knows that these "cultured" men

More information

Uittree-Annuïteitsplan. Planbeskrywing

Uittree-Annuïteitsplan. Planbeskrywing Uittree-Annuïteitsplan Planbeskrywing 'n Persoon wat uittree-annuïteitsvoordele wil ontvang, moet 'n lid van 'n uittreeannuïteitsfonds wees. Die uittree-annuïteitsfonds het 'n plan vir die lid om die voordele

More information

NOTULE OIV. 18 April 2017 : Paling straat, Oesterbaai. Die voorsitter verwelkom almal teenwoordig en open die vergadering met gebed.

NOTULE OIV. 18 April 2017 : Paling straat, Oesterbaai. Die voorsitter verwelkom almal teenwoordig en open die vergadering met gebed. NOTULE OIV 18 April 2017 : Paling straat, Oesterbaai TEENWOORDIGHEID - Walter Kurten () - Adriaan van Wyk (AvW) - Hettie Jooste (HJ) - Riekie Pienaar (RP) - Fanie Groenewald (FG) - Joe Meyer (JM) - Lana

More information