1II A ra. ak Y - *,41:74. l'ai-10././ lir.% 'ko:1../ 6 DECEMBER DESEMBER. sal behartig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "1II A ra. ak Y - *,41:74. l'ai-10././ lir.% 'ko:1../ 6 DECEMBER DESEMBER. sal behartig."

Transcription

1 A 411ra ak Y *41:74 ill `THE PROVNCE "OF TRANSVAAL 1J% lilt tat(11 a3 et te lir% la10// if (Registered at the Post Office as a Newspaper) ko:1/ PROVNSE TRANSVAAL i5 itte Rotund (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Vol 203] PRCE 5c PRETORA 6 DECEMBER DESEMBER PRYS Sc [ No 3304 MPORTANT NOTCE BELANGRKE AANKONDGNG SUPPLY AND DELVERY OF PUBLCATONS AND VERSKAFFNG EN LEWERNG VAN PUBLKASFS NOTCES FOR NSERTON N THE TRANSVAAL EN KENNSGEWNGS VR PLASNG N DE PROVNCAL GAZETTE TRANSVAALSE PROVNSALE KOERANT Notice is hereby given that the Transvaal Provincial 1 Kennisgewing geskied hiermee dat die Transvaalse Administration on request of the Government Printer Provinsiale Administrasie op versoek van die Staats Pretoria will undertake the administrative preparation of drukker Pretoria die administratiewe versorging van die the Transvaal Provincial Gazette with effect from the 1st Transvaalse Provinsiale Koerant vanaf 1 Januarie 1968 January 1968 sal behartig 2 All proclamations notices and publications for the 2 Alle proldaniasies kennisgewings en publikasies vir Gazette concerned which in the past were addressed to ll die betrokke Koerant wat dus vantevore aan die Staatsdrukker Pretoria geadresseer is en/of persoonlik by sy the Government Printer Pretoria and/or personally delivered at his offices in Bosman Street Pretoria must kantore in Bosmanstraat Pretoria afgelewer is moet met be addressed to the Provincial Secretary Private Bag 64 mgang van 27 December 1967 vir Pretoria plasing or in die Koerant delivered at Room A1120 Eleventh Floor van 10 Januarie 1968 en alle Provinsiale Koerante daarna Block A Provincial Building Pretoria during normal aan die Provinsiale Sekretaris Privaatsak 64 Pretoria office hours with effect from the 27th December 1967 geadresseer of by Kamer No A1120 Elfde Vloer Blok A for insertion in the Gazette of the 10th January 1968 Provinsiale Gebou Pretoria afgelewer word and all subsequent Provincial Gazettes 3 NB Preparation of the Provincial Gazette of the 3 LW Die Provinsiale Koerant van 3 Januarie rd January 1968 will still be undertaken by the Govern sal nog deur die Staatsdrukker Pretoria versorg word ment Printer Pretoria and documents for insertion en stukke vir plasing daarin moet nog betyds soos in die therein must still as in the past be submitted to the verlede aan die Staatsdrukker Bosmanstraat Pretoria Government Printer Bosman Street Pretoria in due verskaf word course 4 Die aankondiging ten opsigte van Sluitingstyd vir 4 The notice in respect of the Closing Date for Administrateurskennisgewings ensovoorts wat in die Administrators Notices etc which appeared in the Provinsiale Koerant No 3211 van 25 Mei 1966 verskyn Provincial Gazette No 3211 of the 25th May 1966 is het bly nog van toepassing en moet streng nagekom word still in operation and must be observed strictly H F CLEAVER H F CLEAVER Provinsiale Sekretaris Provincial Secretary = No 375 (Administrators) 1967] No 375 (Admiffistrateurs ) PROCLAMATON PROKLAMASE by the Honourable the Administrator of the deur Sy Edele die Administrateur van die Province of Transvaal Provinsie Transvaal Whereas the Transvaal Board for the Development of die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling Peri Urban Areas has petitioned under the provisions of van Buitestedelike Gebiede n versoekskrif ingevolge section 4 of the Local Authorities Roads Ordinance die bepalings van artikel 4 van die Local Authorities 1904 for the proclamation as a public road of a certain R Roads Nademaal Ordinance" 1904 ingedien het om die proklame road situated in the Boards area of jurisdiction; ring tot n publieke pad van n sekere pad in die Raad And se regsgebied geled; whereas the provisions of section 5 of the said Ordinancehave been complied with and no objections to En nademaal daar aan die bepalings van artikel 5 van the proclamation of the said road have been lodged; genoemde Ordonnansie voldoen is geen besware teen die proklamering van die genoemde pad ingedien is nie; And whereas it is deemed expedient that the said road should be proclaimed; En nademaal dit dienstig geag word dat die genoemde pad geproklameer word; Now therefore under and by virtue of the powers So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede vested in me by section 4 of the said Ordinance read with wat by artikel 4 van genoemde Ordonnansie gelees met section 80 of the Republic of South Africa Constitution artikel 80 van die Grondwet van die Republiek van Suid Act 1961 do hereby proclaim as a public road the road Afrika 1961 aan my verleen word hierby die pad soos as described in the Schedule hereto and as shown on omskryf in die bygaande Bylae en soos aangedui op Diagrams SG A7939/66 and A7940/66 Caart LG A7939/66 en A7940/66 tot n publieke pad prolclameer Given under my Hand at Pretoria on this Twentieth day of November One thousand Nine hundred and Sixty Gegee onder my Hand to Pretoria op hede die Twin seven tigste dag van November Eenduisend Negehonderd Sewe ensestig S G J VAN NEKERK S G J VAN NEEKERK Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal TALG 16/10/3/15 TALG 16/10/3/ d

2 ow 1= 306 PROVNCAL GAZETTE 6 DECEMBER 1967 SCHEDULE BYLAE TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT TRANSVAALSE RAAD VR DE ONTWKKELNG OF PERURBAN AREAS DESCRPTON OF VAN BUTESTEDELKE GEBEDE BESKRYWNG ROAD VAN PAD A road generally 80 feet in width over certain portions n Pad oor die algemeen 80 voet breed oor sekere of the farms Winkelhaak 135 S and Driefontein 137 S gedeeltes van die plase Winkelhaak 135 S en Driefontein as more fully shown on Diagrams SG A7939/66 and 137 S soos meer volledig aangedui op Kaarte LG A7940/66 A7939/66 en A7940/66 ilk ADMNSTRATORS NOTCES ADMNSTRATEURSKENNSGEWNGS Administrators Notice No 1030] [6 December 1967 Adminisbateurskennisgewing No 1030] [6 Desember 1967 ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARMS KNAP PADREELNGS OP DE PLASE KNAPDAAR 109 DAAR 109 HP AND KLPFONTEN 100 HP HP EN KLPFONTEN 100 HP DSTRK WOL DSTRCT OF WOLMARANSSTAD MARANSSTAD Met betrekking tot Administrateurskennisgewing No With reference to Administrators Notice No 928 of van 23 November 1966 word hiermee vir algemene November 1966 it is hereby notified for general informainligting bekendgemaak dat dit die Administrateur tion that the Administrator is pleased under the pro behaag om ooreenkomstig subartikel (1) van artikel eenvisions of subsection (1) of section thirtyone of the Roads endent van die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) to approve No 22 van 1957) goedkeuring to heg aan die padthe road adjustments shown on the subjoined sketch plan feelings soos aangetoon op bygaande sketsplan DP /24/K2 DP /24/K2 4 A 0 jd P 01 et S2 VERWVSNG REFERENCE BESTAANDE PAAE = EXSTNG ROADS Pap GESLUM ROAD CLOSED Ks : %re% (2; 1i % MA ilt itev a t 11 C) OF e 1 1 _ Administrators Notice No 1031] [6 December 1967 Administrateurskennisgevring No 1031] [6 Descmber 1967 WDENNG OF DSTRCT ROAD 1091 DSTRCT VERBREDNG VAN DSTRKSPAD 1091 DSTRK OF WAKKERSTROOM WAKKERSTROOM t is hereby notified for general information that the Hiermee word vir algemene inligting bekendgemaak Administrator has approved after investigation and report dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die by the Road Board of Wakkerstroom that District Road Padraad van Wakkerstroom goedgekeur het dat Distriks 1091 traversing the farms Kromhoek 93 HT Plaatjes pad 1091 oor dieplase Kronthoek 93 HT Plaatjesfontein fontein 76 HT Riviersveld 75 HT Roodekrans 73 HT 76 HT Riviersveld 75 HT Roodekrans 73 HT Pampoen Pampoenkraal 61 HT Edelsteen 33 HT Poortje 32 HT kraal 61 HT Edelsteen 33 HT Poortje 32 HT Lang Langverwacht 20 HT Makwassa 19 HT Rooikop 18 verwacht 20 HT Makwassa 19 HT Rooikop 18 HT 1 HT Roodekraal 21 HT Driefontein 388 T and Roodekraal 21 HT Driefontein 388 T en Loshlelo 358 Loshlelo 358 T District of Wakkerstroom shall be T distrik Wakkerstroom ingevolge artikel drie van die widened to 80 Cape feet in terms of section three of the Padordonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957) na Roads Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) as 80 Kaapse voet verbreed word soos op bygaande sketsindicated on the subjoined sketch plan plan aangetoon P tite \ PrerliN 61 93" % el :::74 DP W23/22/1091 Vol L DP W23/22/1091 Vol L 1 Mts Ta Niel i 44444t (kdlsted " NT 4a 111" \ 1 won; ezzl LAMDERN :)1 72Fir HT MAKWASS DP01 0W2 4/ V f n VEPWYSN G REFERENCE 1 \ t \ 19HT 18 HT o ROODUCR441 21Hr \ 3"8 i 38n TT 4 ac / GLO DREFONTE44 of Pod verlavead =Ma 1* a Road widened Benfocside pool e = Exilinq roods O 6 2

3 PROVNSLALE KOERANT1 6 DESEMBER " Administrators Notice No 10k] 16 December 1967 Administrateurskennisgewing No [6 Desember 1967 ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM WOLVE PADREELNGS OP DE PLAAS WOLVESPRUT " SPRUT 93 HP DSTRCT OF VOLVARANSSTAD 93 HP DSTRK WOLMARANSSTAD With reference to Administrators Notice No 393 of Met betrekking tot Administrateurskennisgewing No 10 May 1967 it is hereby notified for general information 393 van 10 Mei 1967 word hiermee vir algemene inligthat the Administrator is pleased under the provisioris of 1mg bekendgemaak dat dit die Administrateur behaag om subsection (1) of section thirtyone of the Roads ooreenkemstig subartikel (1) van artikel eenendertig van Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) to approve die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957) the road adjustments shown on the subjoined sketch plan goedkeuring to heg aan die padreelings soos aangetoon op bygaande sketsplan DP /24/W15 DP /24/W15 004; %1 ) : VA s 1 vizi DP /2411N15 le He 4! VERVPSXCi BESTAANDE PANE REFERENCE EXSTNG ROAMS 43 PAAE GESLW ROADS CLOSED PAD GCOPEN arxmixo ROAD OPENED 30 : : s KMPSE NtEr BREW GAPE FEET WDE \ \ o % \ : 1 1 Administrators Notice No 1033] 16 December 1967 Administrateurskennisgewing No [6 Desember 1967 DEVATON AND WDENNG OF DSTRCT ROAD VERLEGGNG EN VERBREDNG VAN DSTRKS 1033 DSTRCT OF CAROLNA PAD 1033 DSTRK CAROLNA t is hereby notified for general information that the Hiermee word vir algemene inligting bekendgemaak dat Administrator has approved after investigation and report die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Pad by the Road Board of Carolina that District Road 1033 raad van Carolina goedgekeur het dat Distrikspad 1033 traversing the farms Suikerboschfontein 422 JT Nooit oor die place Suikerboschfontein 422 JT Nooitgedacht gedacht 15 T and Victoriaspoort 18 T District of 15 T en Victoriaspoort 18 T distrik Carolina ingevolge Carolina shall be deviated and widened to 80 Cape feet paragraaf (d) van subartikel (1) van artikel vyf en artikel in terms of paragraph (d) of subsection (1) of section five drie van die Padordonnansie 1967 (Ordonnansie No 22 and section three of the Roads Ordinance 1957 (Ordinance van 1957) ver16 en na 80 Kaapse voet verbreed word soos 0 No 22 of 1957) as indicated on the subjoined sketch plan op bygaande sketsplan aangetoon DP /22/1033 Vol DP /22/1033 Vol L _ : : bul2f220scgrowncoi 422 T 1 : _ 5 $1 a VCTORLSPOORT t t % Ṃa orrona0if la at Pod Pod a : DP VoliE / a 4 N VERNYS1140 Pad cjactat RECERENCE 1 1T 24 ; 1 Rood opened _ verbreed _Rood widened : : i ge slui Rood closed _ 1 _ Resicuande pack ==i _ L1151;e1 YlpaaS s A 1 9 oc? _

4 L4) ; _ sos PROVNCAL GAZETTE 6 DECEMBER 1967 Administrators Notice No [6 December 1967 Administrateurskennisgewing No 1034] [ 6 Desember 1967 ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM BEAK: PADREELNGS OP DE PLAAS BRAKSPRUT 407 SPRUT 407 S DSTRCT OF STANDERTON :S DSTRK STANDERTON With reference to Administrators Notice No 411 of Met verwysing na Administrateurskennisgewing No May 1967 it is hereby notified for general infor van 17 Mei 1967 word hiermee vir algemene inligting mation that the Administrator is pleased under the pro bekendgeniaak dat dit die Administrateur behaag het om visions of subsection (1) of section thirtyone of the Roads ooreenkomstig subartikel (1) van artikel eenendertig van Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) to approve die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957) the road adjustments as indicated on the subjoined sketch goedkeuring to heg aan die padreelings soos op bygaande plan sketsplan aangetoon DP /24/2/8 DP /24/2/8 812 MC s enena444pz; aloc a AO VE2WYSNG D P REFERENCE Pea liesiuit ccreed afosed Besioencle pack = Existing roods Administrators Notice No 1035] [6 December 1967 Administrateurskennisgewing No 1035] [6 Desember 1967 WDENNG OF DSTRCT ROAD 272 DSTRCTS VERBREDNG VAN DSTRKSPAD 272 DSTRKTE OF WAKKERSTROOM AND VOLKSRUST WAKKERSTROOM EN VOLKSRUST t is hereby notified for general information that the Hiermee word vir algemene inligting bekendgemaak dat Administrator has approved after investigation and report die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Padby the Road Boards of Wakkerstroom and Volksrust that rade van Wakkerstroom en Volksrust goedgekeur het dat District Road 272 traversing the farms Langberg 85 HT Distrikspad 272 oor die plase Langberg 85 H distrik District of Wakkerstroom as well as Elandsfontein 92 HS Wakkerstroom asook Elandsfontein 92 HS en Nooitgezien and Nooitgezien 120 HS District of Volksrust shall be 120 HS distrik Volksrust ingevolge artikel drie van die widened to 80 Cape feet in terms of section three of the Padordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) na 80 Roads Ordinance 1957 (Ordinance 22 of 1957) as indi Kaapse voet verbreed word soos op bygaande sketsplan aged on the subjoined sketch plan aangetoon DP V23/22/272 DP V 23/22/272 a VERWYSNG 044 NOOTGEZEN Y222272EL 272 REFERENCE ANW011111/4 us? ibit 11 tn elp * LANGBERG e7 NT Ei Pad *Tiptoe d Ractd Widened paa road BecFaande Pooie EA4ng Roads Administrators Notice No 1036] [6 December 1967 Administrateurskennisgewing No 1036] [6 Desember 1967 DEVATON AND OPENNG OF PUBLC ROADS DSTRCT OF KOSTER VERLEGGNG EN OPENNG VAN OPENBARE PAAE DSTRK KOSTER t is hereby notified for general information that the Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak Administrator has approved after investigation and report dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die by the Road Board of Swartruggens that Provincial Road Padraad van Swartruggens goedgekeur het dat Provinsiale P20/3 traversing the farms Vlakfontein 373 JO and Riet Pad P20/3 ingevolge die bepalings van paragraaf (d) fontein 372 JQ District of Koster shall be deviated in van subartikel (1) van artikel vyj van die Padordonnansie terms of paragraph (d) of subsection (1) of section five 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957) oor die plase Vlakof the Roads Ordinance 1957 (Ordinance Na 22 of 1957) fontein 373 JO en Rietfontein 372 JO distrik Koster soos as indicated on the subjoined sketch plan and that a op bygaande skets aangetoon verla word en dat rt openpublic district road 20 Cape feet wide shall exist on the bare distrikspad 20 Kaapse voet breed ingevolge die 4

5 PROVNKALE KOERANT 6 DESEMBER farm Vlakfontein 373 JQ District of Koster in terms of bepalings van artikel vyf (1) (b) en (c) en artikel drie van section five (1) (b) and (c) and section three of the said genoemde Ordonisansie op die plaas Vlakfontein 373 JQ Ordinance as indicated on the subjoined sketch plan distrik Koster soos op bygaande sleets aangetoon sal bestaan DP /21/P203 DP /21/P203 itt Ulo 33 4ln AP 08 VP S5 _ L tis nil: 11 1LEL Pad genres cmce 2o ta Bond opanaa Pod 9atopetn ans M CAL a P 1201W ROCtd opened?oa qeskat R P zo Mesh:sande Pad elose ct trastirki road Administrators Notice No 1037] [6 December 1967 Administrateurskennisgewing No: 1037] [6 Desember 1967 DEVATON AND WDENNG PUBLC ROAD VERLEGGNG EN VERBREDNG OPENBARE DSTRCT OF MESSNA PAD DSTRK MESSNA t is hereby notified for general information that the Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak Administrator has approved after investigation and report dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die by the Road Board of Messina in terms of paragraph (d) Padraad van Messina ingevolge paragraaf (d) van sub of subsection (1) of section five and section three of the artikel (1) van artikel vyf en artikel drie van die Padordon Roads Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) that nansie 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957) goedgekeur District Road 1517 traversing the farms Dardanellen 203 bet dat Distrikspad 1517 oor die plase Dardanellen 203 MR Roetsjoek 205 MR Kairo 212 MR and Aden 214 MR; Roetsjoek 205 MR Kairo 212 MR en Aden 214 MR District of Messina shall be deviated and widened MR distrik Messina verle en verbreed word na 80 to 80 Cape feet as indicated on the sketch plan subjoined Kaapse voet coos aangetoon op bygaande sketsplan hereto DP /22/1517 DP /22/ 1517 oa oas 23/22//5/7 )54 irtalmatit_nr imraftrrs 014 AANDe PitOADS 4 s elait$ fie; CEA LUT == ROA CLOSE = 51 attejr di FACt CCF1MN Aa no KA BREED Amrec:0 wen:clit 411 Administrators Notice No 1038] [ 6 December 1967 Administratemskennisgewing No 1038] [6 Desember 1967 DEVATON AND WDENNG OF DSTRCT VERLEGGNG EN VERBREDNG VAN DSTRKS ROAD DSTRCT OF THABAZMB PAD THABAZMB DSTRK t is hereby notified for general information that the Dit word hierby vir algemene inligting bekendgemaak Administrator has approved after investigation and report dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die by the Roads Board of Rustenburg that District Road Padraad van Rustenburg goedgekeur het dat Distrikspad 181 traversing the farms Nooitgedacht 406 KQ and 181 oor die Oise Nooitgedacht 406 KQ en Kameelhoek Kameelhoek 408 KQ District of Thabazimbi; shall be 408 KO distrik Thabazimbi ingevolge die bepalings van deviated and widened to 120 Cape feet in terms of pare paragraaf (d) van stibartikel (1) van artikel vyf en artikel graph (d) of subsection (1) of section five and section drie van die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 three of the Roads Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of van 1957) vale en verbreed word na 120 Kaapse voet 1957) as indicited on the subjoined sketch plan soos aangetoon op bygaande sketsplan DP /22/181 DP /22/181 _ 5

6 MO PROVNCACCGAZETTE 6 DECEMBER 1967 i nnorinoi e i k i 8 b KRTEEL rob K% 1101K Liao; me os oaa 23 /22//sG Ricmainact Pad ocopert Road non & 120 R ot 2o CAL "Oath clo sad lloorratoetesth 11e4manclapact ElisAcil mod 4061cq 7/2/A GRODYWL Pad tio9 Lg cial"t ZustatrecuP LOS /CR 411/ Administrators Notice No 1039] [6 December 1967 Administrateurskennisgewing No 1039] [6 Desember 1967 OPENNG OF PUBLC DSTRCT ROAD OPENNG VAN OPENBARE DSTRKSPAD DSTRCT OF WOLMARANSSTAD DSTRK WOLMARANSSTAD t is hereby notified for general information that the Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak Administrator has approved after investigation and report dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die by the Road Board of Wolmaransstadim terms of para Padraad van Wolmaransstad goedgekeur het ingevolge graphs (b) (c) and (d) of subsection () of section five paragrawe (b) (c) en (d) van subartikel (1) van artikel vyf and section three of the Roads Ordinance 1957 (Ordinance en artikel drie van die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 of 1957) that a public district road 80Cape feet No 22 van 1957) dat n openbare distrikspad 80 Kaapse wide shall exist on the farms Oersoitskraal 250 HO voet breed sal bestaan oor die plase Oersonskraal 250 Kareeboom 228 HO and Blaauwboschkuil 229 HO HO Kareeboom 228 HO en Blaauwboschkuil 229 HO District of Wolmaransstad as indicated on the subjoined distrik Wolmaransstad soos aangetoon op bygaande sketch plan DP /26 (A) sketsplan DP /26 (A) szt Ho woccolo e /2GO) e w_mu VERWYSNG REFERENCE 229 HA mese) 2 " c:) isip aer504 c) G tine 1 TE5TMNDE PAVE EXSTNG ROADS PAAE GEsLuir = = = = = ROAD5 CLOSED PAD GEŌREN 20 = Ent ROAD 1 MAPSE voer OPENED 80 # c CAPE FEET t er BREED WDE / e 1 1 Atl iiii Administrators Notice No 1040] [6 December 1967 _Administrateurskennisgewing No 1040] i [6 Desember 1967 OPENNG OF PUBLC DSTRCT ROAD OPENNG VAN OPENBARE DSTRKSPAD DSTRCT OF WOLMARANSSTAD DSTRK WOLMARANSSTAD t is hereby notified for general information that the Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak Administrator has approved after investigation and report dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die by the Road Board of Wolmaransstad in terms of pan Padthad van WolmaranSstad goedgekeur het ingevolge graphs (b) (c) and (d) of subsection (1) of section five paragrawe (b) (c) en (d) van subartikel (1) van artikel vyf and section three Of the Roads Ordinance 1957 (Ordinance en artikel drie van die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 of 1957) that a public district road 50 Cape feet No 22 vdn 1957) dat n openbare distrikspad 50 Kaapse wide shall exist on the farm Oersonskraal 250 HO Dis voet breed sal bestaan oor die plaas Oersonskraal 250 trict of Wolmaransstad as indicated on the subjoined HQ distrik Wolmaransstad soos aangetoon op bygaande sketch plan DP /26 (B) sketsplan A DP /26 (B) 0 i A

7 S iffittesbcwi _ PROVNSALE KOERANT 6 DESEMBER _ T) P OT J 2G(B) v% vcrwysing REFERENCE 1 (ii : SOBARE PAD/ 911" 3E5TAANDE PAAE EXST i NG ROADS C 3 P PM) er ar3 1Rte" GROPES 50 ROAD OPENED 50 OER5 V \ \ KAAP5E VOET CAPE FEET BREED WDE cs:* r ( ; " SCAM Administrators Notice No 1041: [6 December 1967 Administrateurskennisgewing No 1041] [6 Desember 1967 PUBLC ROAD NCREASE OF WDTH _DSTRCT OPENBARE PAD VERMEERDERNG VAN ROAD 605 DSTRCT OF HEDELBERG BREEDTE D1STRKSPAD 605 DSTRK HEMEL t is hereby notified for general information that the BERG Administrator has approved in terms of section three of Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak the Roads Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) dat die Administrateur ingevolge artikel drie van die that District Road 605 traversing the farms Grootvlei Padordonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 win 1957) 453 R Vlakfontein 448 R and Panfontein 452 R goedgekeur het dat Distrikspad 605 oor die plase Groot District of Heidelberg shall be widened from 50 Cape feet 453 R Vakfontein" 448 R en Panfontem 452 R vdlei eide berg vetbreed word van 50 Kaapse voet na to 120 Cape feet as indicated on the sketch plan subjoined 1srkal Kapse voet soos op bygaande sketsplan aangetbon hereto DP /22/605 DP /22/605 [ VLAKFONTEN 41 4tAl 1 V DP /22/605 REFERENCE 448 R c PANFON VERWYSNG TEM 452 1R PAD VEREREED ROAD WDENED /" Sr GROOTVLE 453 lit SKAAL i;g0000 mommmn ii:maoi364; NA 120 K VT TO 120 C FT BESTAANDE PA 1E = EXSTNG ROADS Administrators Notice No 1042 ] [6 December 1967 Administrateurskennisgewing No 1042] [6 Desember 1967 ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM KLP PADREELNGS OP DE PLAAS KLPFONTEN FONTEN 318 P DSTRCT OF WOLMARANS 318 P DSTRK WOLMARANSSTAD STAD Met die oog op n aansoek ontvang van mnr L n view of an application having been made by Mr L Melting om die verlegging van n openbare pad op die Meiring for the deviation of a public road on the farm plaas Klipfontein 318 P distrik Wolmaransstad is die Klipfonteifi 318 District of Wolmaransstad it is the Administrateur voornemens om ooreenkomstig artikel Administrators intention to take action in terms of agtentwintig van die Padordonnansie 1957 (Ordon section twenty eight of the Roads Ordinance 1957 (Ordi nansie No 22 van 1957) op te tree Alle naneeno 22 of 1957) belanghebbendes is ibevoeg om binne 30 dae vanaf die datum van verskyning van hierdie kennisgewing in die t is competent for any person interested to lodge his Provinsiale Koerant hulle besware by die Streeksbeampte P objection in writing with the Regional Officer Transvaal Transvailse Paaiedepartement Privaatsak 928 Potchef Roads Department Private Bag 928 Potchefstroom stroom skriftelik in te dien within 30 days of the date of publication of this notice Ooreenkomstig subartikel (3) van artikel negeen twintig in the Provincial Gazette van genoemde Ordonnansie word dit vir algemene inlig n terms of subsection (3) of section twentynine of the ting bekendgemaak dat indien enige beswaar gemaak 0 said Ordinance it is notified for general information that word maar daarna van die hand gewys word die if any objection to the said application is taken but is_ beswaarmaker aanspreeklik gehou kan word vir die thereafter dismissed the objector may be held liable for bedrag van R10 ten opsigte van die koste van n the amount of R10 in respect of the costs of a commis koinmissie wat aange tel word ooreenkomstig artikel sion appointed in terms of section thirty as a result of dertig as gevolg van sulks e besware such objections DP /24/K1 DP /24/K1 ) _ 2

8 512 PROVNCAL GAZETTE 6 DECEMBER 1967 Administrators Notice No 1043] [6 December 1967 Administrateurskennisgewing No 1043] [6 Desember 1967 ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARMS BUS: PADRERLNGS OP DE PLASE BUSFONTEN FONTEN 367 P and VLAKLAAGTE 369 P DS 367 LP en VLACLAAGTE 369 P DSTRK KLERKS TRCT OF KLERKSDORP DORP n view of an appilcation having been made by Messrs Met die oog op n aansoek ontvang van mnre D D Minnaar and J L J Pienaar for the closing of a Minnaar en J L J Pienaar om die shifting van n openpublic road on the farms Buisfontein 367 P and Vlak bare pad op die plase Buisfontein 367 P en Vlaklaagte laagte 369 P District of Klerksdorp it is the Adminis 369 P distrik Klerksdorp is die Administrateur voortrators intention to take action in terms of section twenty nemens om ooreenkomstig artikel agtentwintig van die eight of the Roads Ordinance 1957 (Ordinance No 22 Padordonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957) op of 1957) te tree Alle belanghebbendes is bevoeg om binne 30 dae vanaf t is competent for any person interested to lodge his die datum van verskyning van hierdie kennisgewing in die objection in writing with the Regional Officer Transvaal Provinsiale Koerant hulle besware by die Streeksbeampte Roads Department Private Bag 928 Potchefstroom Transvaalse Paaiedepartement Privaatsak 928 Potchefwithin 30 days of the date of publication of this notice stroom skriftelik in te dien in the Provincial Gazette Ooreenkomstig subartikel (3) van artikel negeentwintig van genoemde Ordonnansie word dit vir algemene inlig n terms of subsection (3) of section twenty nine of the ting bekendgemaak dat indien enige beswaar gemaak said Ordinance it is notified for general information that word maar daarna van die hand gewys word die if any objection to the said application is taken but is beswaarmaker aanspreeklik gehou kan word vir die thereafter dismissed the objector may be held liable for bedrag van RO ten opsigte van die koste van n the amount of RO in respect of the costs of a commis kommissie wat aangestel word ooreenkomstig artikel fil sion appointed in terms of section thirty as a result of dertig as gevolg van sulke besware such objection DP: /24/B3 DP /24/B3 Administrators Notice No 1044 ] [6 December 1967 Administrateurskennisgewing No 1044] [6 December 1967 PUBLC ROAD NCREASE OF WDTH PROVN OPENBARE PAD VERMEERDERNG VAN CAL ROAD P1261 DSTRCTS OF KRUGERS BREEDTE PROVNSALE PAD P126 1 DS DORP AND ROODEPOORT TRKTE KRUGERSDORP EN ROODEPOORT t is hereby notified for general information that the Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak Administrator has approved in terms of section three of dat die Administrateur ingevolge artikel drie van die Padthe Roads Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) ordonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957) goedthat Provincial Road P1261 traversing the farms Roode gekeur het dat Provinsiale Pad P126 1 oor die plase krans 183 Q District of Krugersdorp and Wilgespruit Roodekrans 183 Q distrik Krugersdorp en Wilgespruit 190 Q Panorama 200 Q Weltevereden 202 Q and 190 Q Panorama 200 Q Weltevreden 202 Q en Aan Aanwins Agricultural Holdings District of Roodepoort wins Landbouhoewes distrik Roodepoort verbreed word shall be widenend from 50 Cape feet to varying widths as van 50 Kaapse voet na afwisselende breedtes soos op indicated on the sketch plan subjoined hereto bygaande sketsplan aangetoon DP /21/P126 1 DP /21 TP1261 ett RETVLE i\ SCALE DP W21/P126 1 VERWTS41Y1 REFERENCE PAD MERCED ROAD WDENED: SO TOT 120 KVT earn= SO TO120 C FT R10013 EKRANS i A8; 50 TOT100 LVT A 8e 50 TO 100 CFT 0 13"C DrE EN FTO CES Ce D E AND F0 i RD O 1 4 SKAAL im000 a est :1 CC PAAE DOMNO ROADS _ 5 : h t i sr g 1 A NUS/ LN ii a xi _ AANWNS witoz 1pRuer 9 ge e Q "S 01 A ġ P > : F g Zo 0 % tta 3 SE a P A N 0 R A 14 A O _ i _ d m Zil <

9 V PROVNSALE KOERANT 6 DESEMBER Administrators Notice No 1045] [6 December 1%7 Administrateurskennisgewing No 1045] [6 Desember 1967 WATERVAL BOVEN HEALTH CoMM TER" GESONDHEDSKOMTEE VAN WATERVAL AMENDMENT TO LEAVE REOULATONS _ BOVENWYSGNG VAN VERLOFREGULASPS The Administrator hereby in terms of section 164 (3) Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel of the Local Government Ordinance 1939 publishes the 164 (3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 regulations set forth hereinafter which have been made die regulasies hierna uiteengesit wat deur horn ingevolge by him in terms of section 126 (1) (a) of the _ said artikel 126 (1) (a) van genoemde Ordonnansie gemaak is Ordinance Die Verlofregulasies van die Gesondheidskomitee van The Leave Regulations of the Waterval Boven Health Waterval Boven afgekondig by Administrateurskennis Committee published under Administrators Notice No gewing No 553 van 26 Julie 1950 soos gewysig word 553 dated the 26th July 1950 as amended are hereby hierby verder as volg gewysig: further amended as follows: 1 Deur na artikel 11 (3) die volgende in te voeg: 1 By the insertion after section 11 (3) of the following: (4) Vakansieverlof ingevolge regulasie 10 val aan n " (4) Vacation leave in terms of_ regulation 10 shall werknemer toe na voltooiing van diens by die Komitee accrue to an employee after completion of a period of vir n tydperk van 12 maande gereken van die datum van 12 months service with the Council calculated froth the aanstelling af " date of appointment " 2 Deur in artikel 20 (1) (a) die woord Ellie " deur 2 By the substitution in section 20 (1) (a) for the word die woorde die eerste " te vervang " each " of the words " the first " 3Deur paragraaf (b) van artikel 20 (1) 3 By the deletion of paragraph (b) of section 20 () te skrap TALG 5/54/106 TALG 5/54/106 Administrators Notice No 1046] [6 December 1967 Administrateurskennisgewing No 1046] [6 Desember 1967 WAKKERSTROOM MUNCPALTY AMEND MUNSPALTET WAKKERSTROOM WYSGNG MENT TO QUARRYNG BYLAWS VAN GRUSGROEWEVERORDENNGE The Administrator hereby hi terms of section 101 of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance 1939 publishes the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 die bylaws set forth hereinafter which have been approved verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn ingevolge by him in terms of section 99 of the first mentioned artikel 99 van eersgenoemde Ordonnansie goedgekeur is Ordinance Die Gruisgroeweverordeninge van die Munisipaliteit The Brickmaking and Quarrying Bylaws of the Wakkerstroom afgekondig by Administrateurskennis Wakkerstroom Municipality published under Adminis gewing van 30 April 1912 saes gewysig word hierby trators Notice dated the 30th April 1912 as amended verder gewysig deur in artikel (1) (h) die bedrag 2s: are hereby further amended by the substitution in article deur die bedrag 25c" te vervang en deur die woord 1 (h) for the amount " 2s " of the amount " 25c " and vrag" waar dit ook al voorkom deur die woorde for the word " load " wherever it appears of the words kubieke jaart " te vervang TALG 5/18/72 " cubic yard ": TALG 5/18/72 Administrators Notice No 1047] [6 December 1967 Administrateurskennisgewing No [6 Desember 1967 POTGETERSRUST MUNCPALTY AMEND MUNSPALTET POTGETERSRUST WYSGNG MENT TO BYLAWS FOR THE LCENSNG OF VAN VERORDENNGE VR DE LSENSERNG AND FOR THE SUPERVSON REGULATON AND VAN EN DE TOESG 00R DE REGULERNG CONTROL OF BUSNESSES TRADES AND OCCU VAN EN DE BEHEER OOR BESGHEDE PATONS BEDRYWE EN BEROEPE : The Administrator hereby in terms of section 101 of Die Administrate& publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance 1939 publishea the 101 van die Ordonnahsie op Plaaslike Bestuur 1939; die the by laws set forth hereinafter which have been verordeninge hierna uiteengesit wat deur homingevolge approved by him in terms of section 99 of the said artikel; 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is Ordinance Die VerOrdeninge vir die Lisensiering van en die Toesig The By laws for the Licensing of and for the Super 00r di5 legtilering van en die Beheer oar Besighede vision Regulation and Control of Businesses Trades and Bedrywe eii Beroepe van die munisipaliteit Potgietersrust Occupations of the Potgietersrust Municipality published afgekondig by Administrateurskennisgewing No 941 van under Administrators Notice No: 941; dated the 29th 29 November 1950 scam gewysig; word hierby verder November 1950 as amended are hereby further amended gewysig deur in item 11 van Bylae A die bedrae by the substitution in item 11 of Schedule A for the 6100 " en 1000" deur die bedrae R250 ": en amounts " 6100 " and 1000" of the amounts R400" onderskeidelik te Vervang R250" and " R400 7 respēctively _ TALG ; TALG 5/97/27 )" i Administrators NoticeNo 1045] 16 December 1967 AdminisirateuiskennisieWing No 1048] [6 Desember 1967 CAliLETONVLLE MUNCPALTY AMEND MUNSPALTET CARLETQNVLLE WYSGNG M EN T TO SANTARY CONVENENCES; NGHT VAN SANTERE GEMAKKE EN NAGVULL EN SOL AND REFUSE REMOVAL BY LAWS VU1LGOEDVERWYDERNGSVERORDENNGE The Administrator hereby in terms of section 101 of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance 1939 publishes the 101iran die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 die bylaws set forth hereinafter which have been approved verordeninge bierna uiteengesit wat deur horn ingevolge by him in terms of section 99 ofthe said Ordinance artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Sanitary Conveniences Nightsoil And Refuse Die Sanitere Gemakke en Nagvuil en Vuilgoedver _ Removal 13ylaws published under Administrators wyderingsverordeninge afgekondig by AdministrAteurs Notice No 218 dated the 25th March 1953 as amended kennisgewing NO 218 van 25 Maart 1953 soos gewysig " and adopted by the Town Council of Carletonville by en aangeneeni deur die Stadsraad van Carletonville virtue of the powers vestediir the said Connell by Procla ingevolge die bevoegdhede aan genoemde Raad verleen mation (Administrators) No 97 of 1959 are hereby by Proklamasie (Administrateurs) No 97 van 1959; word _ 9

10 514 PROVNCAL GAZETTE 6 DECEMBER 1967 hierby verder gewysig deur in items (i)q tot en met (viii) van further amended by the substitution in items (1) to (viii) inclusive of Part J for the amounts " " Deel J die bedrae 1 50 " " 1 SO" " 2 00 " " 1 50 " " 3 00 " " 2 25 " "4 00" and "3 25" of 3 00 " 2 25 " 4 00" en 3 25 " onderskeidelik " " " 1 80 " 1 20 " 2 40" " 1 80" deur die bedrae 1 80 " 1 20" 2 40 " 1 80 " the amounts " 3 60 " " 2 70 " "4 80 " and " 3 90 " respectively 3 60 " 2 70" 4 80" en 3 90 " te vervang The provisions of this notice shall come into operation Die bepalings van hierdie kennisgewing tree in werking on 1 January 1968 op 1 Januarie 1968 TALG 5/81/146 TALG 5/81/146 Administrators Notice No 1049] [6 December 1967 Administrateurskennisgewing No 1049] [6 Desember 1967 GERMSTON MUNCPALTY AMENDMENT TO MUNSPALTET GERMSTON WYSGNG VAN SWMMNG BATH BY LAWS SWEMBADVERORDENNGE The Administrator hereby in terms of section 101 of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance 1939 publishes the by 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 die laws set forth hereinafter which have been approved by verordeninge hierna uiteengesit wat deur hom ingevolge him in terms of section 99 of the said Ordinance artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Swimming Bath Bylaws of the Germiston Munici Die Swembadverordeninge van die Munisipaliteit Gerpality published under Administrators Notice No 22 miston afgekondig by Administrateurskennisgewing No dated the 13th January 1954 as amended are hereby 22 van 13 Januarie 1954 soos gewysig word hierby verder further amended by the substitution for section 22 of the gewysig deur artikel 22 deur die volgende te vervang following : 22 Die toegangsgede vir die gebruik van die swem " 22 The tariff of charges for the use of the swimming baddens is soos volg : baths shall be as follows: R c R (1) Op Saterdae Sondae en openbare vakansie (1) On Saturdays Sundays and Public dae: Holidays : (a) Elke persoon 18 jaar oud of ouer 0 10 (a) Every person 18 years of age or over 0 10 (b) Elke ander persoon 0 05 (b) Every other person 0 OS (c) Eike besoeker wat nie swemgeriewe en nie (c) Every visitor not availing himself ofswimming kleedkamergeriewe gebruik nie 0 05 facilities and of changeroom facilities 0 05 (2) Op ander dae (2) On other days: (a) Elke persoon 18 jaar oud of ouer 0 08 (a) Every person 18 years of age or over 0 08 (b) Elke ander persoon 0 03 (b) Every other person 0 03 (c) Elke besoeker wat nie sivemgeriewe en nie (c) Every visitornot availing himself ofswimming kleedkamergeriewe gebruik the 0 03 facilities and of changeroom facilities 0 03 (3)Seisoenkaartjies: (3) Season tickets: (a) Eike persoon 18 jaar oud of ouer 6 00 (a) Every person 18 years of age or over 6 00 (b) Eike ander persoon 3 50 (b) Every other person ; 3 50 (4) Skoolspanne word op versoek toestemming verleen (4) School teams shall be granted permission on appliom die swembaddens te Delvilleen Prinirose op skooldae cation to utilise the Delville and Primrose Swimining gratis te gebruik: Met dien verstande dat sodanige gebruik Baths free of charge on schooldays: Provided that such van die swembaddens tot die ure tussen 8 vm en 130 nm use of the baths shall be limited to the hours between op sodanige skooldae beperk word en dat iedere skool 8 am and 130 pm on such schooldays and that during span gedurende die tydperk wanneer hulle die swemthe period they use the baths each and every school team baddens gebruik onder regstreekse toesig staan van n shall be under the direct supervision of an adult retire volwasse verteenwoordiger of verteenwoordigers van die sentative or representatives of the schools concerned betrokke skole (5) Youth Centres shall on request be granted permis (5) Jeugsentrums word op versoek toestemming verleen sion to use the Delville and Primrose Swimming Baths om die swembaddens te Delville en Primrose gratis Msfree of charge between the hours 8 am and 5 pm and sen die ure 8 vm en 5 nm to gebruik en die gebruik the use thereof shall not be confined to schooldays" daarvan word nie tot skooldae beperk Me" TSLG 5/91/1 TALG 5/91/1 Administrators Notice No 1050] [6 December 1967 Administrateurskennisgewing No [6 Desember 1967 ALBERTON MUNCPALTY BYLAWS FOR MUNSPALTET ALBERTON VERORDENNGE FXNG FEES FOR THE SSUE OF CERTFCATES NSAKE DE VASSTELLNG VAN GELDE VR AND FURNSHNG OF NFORMATON DE UTREKNG VAN SERTFTKATE EN DE VERSKAFFNG VAN NLGTNG The Administrator hereby in terms of section 101 of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance 1939 publishes the by 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 laws die set forth hereinafter which have been approved by verordeninge hierna uiteengesit him wat deur horn ingevolge in terms of section 99 of the said Ordinance artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is 1 n these by laws unless the context otherwise 1 n hierdie verordeninge tensy uit die samehang indicates "Council " means the Town Council of Alber enders blyk beteken Raad " die Stadsraad van Alber ton or any officer or employee of that Council to whom ton of enige beampte of werknemer van daardie Raad the Council has delegate any of its powers by virtue of aan wie die Raad enige van sy bevoegdhede kragtens these bylaws in terms of section 58 of the Local hierdie verordeninge ingevolge artikel 58 van die Ordon Government (Administration and Elections) Ordinance music op Plaaslike Bestuur (Administrasie en Ver 1960 _ 10 kiesings) 1960 gedelegeer het

11 PROVNSALE KOERANT 6 DESEMBER 1967 S1S 2 Except where otherwise provided every applicant 2 Tensy anders bepaal moet iedere persoon wat inligfor information from any of the Councils records shall ting uit enige van die Raad se registers aanvra die geld pay the charge prescribed in the Schedule hereto for any in die Bylae hierby voorgeskryf betaal vir enige inligting information or certificate furnished: Provided that infor of sertifikaat wat verskaf word: Met dien verstande dat rnation or a certificate required by the Government of inligting of n sertifikaat wat verlang word deur die the Republic of South Africa or any Provincial Adminis Regering van die Republiek van Suid Afrika of enige tration or local authority or by any person in respect Piovinsiale Administrasie of plaaslike bestuur of enige of property registered in his name or by his duly persoon ten aansien van eiendom op sy naam geregistreer authorized agent for the purpose Of effecting payment of of deur sy behoorlik gemagtigde agent vir die doel van any rates or fees which may be due or payable shall betaling van enige belasting of gelde wat verskuldig of be given free of charge betaalbaar is kosteloos verstrek word SCHEDULE BYLAE R c R e 1 Any certificate issued in terms of the Local r Enige sertifikaat uitgereik ingevolge die Government Ordinance 1939 or under any Ordi Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 of enige lip nance applicable to the Council 0 20 ander Ordonnansie wat op die Raad van toe 2 For furnishing the name and address of per son or the description of property in writing Skriftelike verskaffing van naam en adres van persoon of beskrywing van eiendom For the inspection of any deed document diagram of any details relating thereto 0 20 of any certificate of valuation per4pfrooprerthtye" issue 5 For endorsement on "Declaration of Fur 3 nspeksie van enige akte dokument kaart of enige besonderhede in verband daarmee 4 Verskaffing van waarderingsertifikate per 5 Endossement op Verklaring deur Koper" chaser " forms 0 20 vorms 6 For written information: n addition to the 6 Skriftelike inligting: Benewens die gelde charges payable in terms of items 2 and 3 for betaalbaar kragtens items 2 en 3 vir iedere folio every folio of 100 words or part thereof 0 20 van 100 woorde of gedeelte daarvan 0 20 TALG 5/40/4 TALG 5/40/ r Administrators Notice No 1051] [6 December 1967 Administrateurskennisgewing No 1051] [6 Desember 1967 ROAD TRAFFC REGULATONS AMENDMENT PADVERKEER REGULASES WYSGNG VAN OF REGULATON 14 REGULASE 14 The Administrator hereby in terms of section 165 of Die Administrateur wysig hierby ingevolge die bepalings the Road Traffic Ordinance 1966 (Ordinance No 21 of van artikel 165 van die Ordonnansie op Padverkeer ) read with tem 9 of Part V of the Second Schedule (Ordonnansie No 21 van 1966) gelees met tem 9 van to that Ordinance amends regulation 14 of the Road Deel V van die Tweede Bylae by daardie Ordonnansie Traffic Regulations by the addition thereto of regulasie 14 van the follow die Padverkeersregulasie deur die ander ing paragraph: genoemde paragraaf daarvan toe to voeg: i "(86) Wierda Hostels" (86) Wierda Hostels" TAV 38/5/1/1 TAV 38/5/1/1 : Administrators Notice No 1052] [6 December 1967 Administrateurskennisgewing No 1052] (6 Desember 1967 PRETORA MUNCPALTY MSCELLANEOUS MUNSPALTET PRETORADVERSE VER BYLAWS FOR THE PREVENTON OF OBSTRUC ORDENNGE TER VOORKOMNG VAN BELEM TONS AND NUSANCES AND FOR THE MERNGS EN HNDERNSSE MANTE EN HANDHAWNG NANCE OF CLEANLNESS GOOD ORDER AND VAN SNDELKHED GOEE ORDE EN OPENBARE PUBLC DECENCY D N STREETS AND PUBLC N STRATE EN OPENBARE SpEDEEN PLACES AND FOR THE L PREVENTON OF TER ELKHE DS VOORKOMNG VAN OPENBARE RUSVERSTORNG TURBANCES OF THE PUBLC PEACE Die Diverse Verordeninge ter Voorkoming van Miscellaneous Bylaws for Belemthe Prevention of merings en Hindernisse en Handhawing van Sindelikheid ObstructionsThe and Nuisances and for the Maintenance of Goeie Orde en Openbare Sedelikheid in Strate en Open Cleanliness Good Order and Public Decency in Streets bare Plekke en ter Voorkoming van Openbare Rusverand Public Places and for the Prevention of Disturbances storing van die Munisipaliteit Pretoria afgekondig of the Public by Peace of the Pretoria Municipality published Administrateurskennisgewing No 102 van 3 under Administrators Notice No Februarie 102 dated the 3rd of " 1965 soos February 1965 gewysig word hiermee verder as as amended are hereby further volg amended as follows: gewysig: 1 Deur na artikel 14 die volgende in to voeg: 1 By the insertion of the following after section 14: Die Afvuur van n vuurwapen windbuks of Windpistoot "Firing of a Fire arm Air gun or Airpistol 14 A Niemand mag n vuurwapen windbuks of wind 14 A No person shall fire a firearm airgun or air pistool binne die munisipaliteit afvuur nie: Met dien verpistol within the municipality: Provided that this provision stande dat hierdie bepalings nie geld in die geval van shall not apply in the case of (a) n vuurwapen wat gedurende la skyfskietbyeen (a) a firearm fired during koms a bisley or target practice; of skyfskietoefening afgevuur word nie; (b) n vuurwapen wat vir die doel van n sportbyeen (b) a fire arm fired for the purpose of a sports meeting koms of oefenffig afgevuur word nie; or practice; (c) n vuurwapen windbuks of windpistool wat wet (c) a fire arm airgun or air pistol fired legally for the tiglik afgevuur word ter verdediging van n persoon of protection of a person or for the protection of property ter verdediging van eiendom teen roof diefstal of n against robbery theft or any other offence which shall ander oortreding waarby diefstal inbegrepe is nie; of include theft; or (d) n vuurwapen windbuks of windpistool wat op n (d) a firearm airgun or airpistol flied on land stuk grond afgevuur word wat hoofsaaklik vir landbouwhich is mainly used for agricultural purposes" doeleindes gebruik word nie" 11

12 516 PROVNCAL OAZETCE; 6213ECEMBER 1967 i Ey the substitution fir section 24 A Of "the 2 Deur artikel 24:Adeur die volgende to vervang: following: :: "Terstoiing dn Opet!bre Rus: " Disturbances of Public Peace 24 A Niemand_ mag die openbare rus bp ncipenbare 24 A No person shall disturb the public peace in a plek straat of private perseel verstoor deur geraas to maak public place street or on private premises by making of m veroorsaak to skreeu lie twis: to baklei to sing of noises or causing thm to be made by shouting "enige tipe maiek of geriasmakende instrument of grant Auarrellingfighting singing or playing any type of musical mofoonte bespeel of deur!mad van n radio luidspreker or noisecreating instrument or gramophone or by Means of dergelilce toestel of deur oprberige gewelddadige of of a radio loudspeaker M similar device or by riotous onbetaamlikegedragnie 1 " violent or immoral behaviour" TALG 5/88/33 TALG 5/88/33 _ GENERAL NOTCES _ : ALGEMENE KENNSGEWNGS NOTCE No447 OF KENNSGEWNG No 447 VAN f 1 Notice is hereby given that application has been made Hierby word bekendgemaak dat aansoek gedoen is om wysiging ooreenlcoms die bepalings van for the amendment in terms of section thirty artikel subsection (3) dertig subartikel die vantig Wet No 9 van 1927 sons (3) of Act No: 9 of 1927 as amended of the General Plan ewysig van Algemene Plan LG A5966/49; wat Wissing SG A5966/49 representing Wissingdal Agricultural iallandbouhoewes voorstel wat gelee is op Gedeelte 132 Holdings situate on Portion 132 (a portion of Portion 1) en gedeelte van _Gedeelte 1) Nan die plans Oogvanof the farm 06gvan Wonderfontein 110 Q District of Wonderfontein 110 Q distrik Obetholzer waarvolgens Oberholzer by which a portion ofcatherinastreecsituate n gededte van Catherinastraat geleeten weste vanhoewe to the west of Holding 13 and a portion of Maria Street 13 en n gedeelte van Mariastraat gelee ten ooste van situate to the east of Holding 14 will be permanently Hoewe 14 permanent gesluit sal word closed n Eienaar van grond in genoemde Wissingdallandbou Any owner of land situate within the Wissingdal hoewes wat teen die voorgestelde wysiging van die Agricultural Holdings who objects to the proposed amend Algemene flan beswaar mask moet sy besware voor of ment must submit his objection to me in writing not later op 20 Desember 1967 skriftelik by my indien than 20 December 1967 L W PENTZ L W PENTZ Surveyor General Transvaal Office of the Surveyor General Pretoria " Landmeter generaal Transvaal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria f NOTCE No 448 OF 1967 KENNSGEWNG No 448 VAN 1967 Notice is hereby given that application has been made Hiermee word bekendgemaak dat aansoek gedoen is om for the amendment in terms of section thirty subsection die wysiging ooreenkomstig die bepalings *van artikel dertig subartikel (3) van Wet No 9 (3) of Act No: van of 1927 as amended of the General Plan coos Eewysig: van Algemene Plan LGA878/50wat Wagters SG A878 /50 representing Wagterskop Agricultural Holdings situate on Portions and 39 of the farm n2piancloounoewesvooratel wet gelee is op Gedeeltes 37 Rietfontein 38 en Q District of Westonaria by which the van die pleas Rietfontein 349 Q thstilt following Westonaria waarvolgens streets will be permanently closed: die volgende strate permanent gesluit sal word: A portion of Fifth Street situate to the north of n Gedeelte van Vyfde Straat gelee ten noorde van Holdings ; Hoewes ; ; A portion of Fourth Street situate between Holdings n Gedeelte van Vierde Straat geleē tussen Hoewes ; 65 and Holdings ; 41 74; 73;70/69 65 en Hoewes ; ; ; Derde Straat in sy geheel; Vierde Laan in sy geheel; The whole of Third Street; the whole of Fourth Avenue; Vyfde Laan in sy geheel; n Gedeelte van Derde Laan the whole of Fifth Avenue; a portion of Third Avenue gelee tussen Hoewes en 33 situate between Holdings and Eienaar van grond in genoemde Wagterskoplandbou Any owner of land situate within the Wagterskop hoewes wat teen die voorgestelde wysiging van die Agricultural Holdings who objects to the proposed amend Algemene Plan beswaar maak moet sy beswareop of voor ment must submit his objection to me in writing not later 20 Desember 1967 skriftelik by my indien than 20 December 1967 e L ti W PENTZ L W PENTZ z r" Landmeter generaal Transvaal Surveyor General Transvaal Kantoor van die Landmeter generaal 7 Office of the SurveyorTGeneral Pretoria Pretoria : " NOTCE No 468 OF 1967 :! KENNSGEWNG No 468 VAN 1967 EDENVALE TOWN PLANNNG "SCHEME 1/31 EDENVALE DORPSAANLEGSKEMA 1/37 t is hereby notified n terms of "subseetioii:(1) of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub section " 39 of the ;townships and Townplanning artikel (1)van artikel 39 vandie Dorper en Porpsaanleg Ordinance 1931 that the Town Councilof "Ederiale has Ordonnansie 1931 bekendgemaak the Stadsraad van applied for EdenVale Town planning Scheme 1; 1954 to Edenvale amisoek gedoen het om Edelpiale 1 dorpsaanleg "be amended by the rezoning of Portion 7/A; Rietfontein skema to wysig deur die herindeling van Gedeelte 7/A 9(nou bekend as Gedeelte 94 Rietfon f 9 (now known as Portion;94 Rietfontein 9) and also the Rietfontein Min 9) asook die oostelike gedeelte van Standplaas RE/47 eastern _portion of Stand RE/47 Edepvale from 1 Special :EdenVale tn SPesialeWoon tot i ;; Algemene Woon " ` General Residentialsubject to) certain Residential" to onderhewig aan sekere voorwaardes saver rift Gedeelte O`conditions infi respebv Of Pardon ] i 7/ AitiRteticuiteid 9 17/A; Rietfonthin 9 aangaan; _;rh ; ; ::ling ii tib:1:1! : ;_l YLri:: 12 7 v

13 PROVNSALE KOERANT 6 DESEMBER _ This amendment will be known as Edenvale Town Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Edenvaleplanning Scheme 1/37 Further particulars of the scheme dorpsaanlegskema 1/37 genoem sal word) le in die kantoor are lying for inspection at the office of the Town Clerk van die Stadskkrk van Edenvale en in die kantrior van Edenvale and at the office of thesecretary of the Town die Sekretaris van die Dorperaad Kamer B222 Provin ships Board; Room B222 Provincial _Building Pretorius slate Gebou2 Pretoriusstraat Pretoria ter insae Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate Flee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have the van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema right of objection to the scheme and may notify the SetAt: aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die tary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provinsie dit wil so op of voor 5 of the grounds thereof at any time within one month after Januarie 1968 die Sekretaris van die Dorperaad by bover the last publication of this notice in the Provincial Gazette melde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis that is on or before the 5th January 1968 stel van so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 22 November Pretoria 22November NOTCE No 471 OF 1967 KENNSGEWNG No 471 VAN 1967 PROPOSED ESTABLSHMENT OF DERSLEY PARK VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP DERSLEY PARK TOWNSHP t is hereby notified in terms of section 58 (1) of the ngevolge artikel 58 (1) van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance 1965 that beplanning en Dorpe No 25 van 1965 word hierby application has been made by Geduld Proprietary Mines bekendgemaak dat Geduld Proprietary Mines Beperk Limited for permission to lay out a township on the farm aansoek gedoen het om n dorp te stig op die pleas Geduld 123 R District Springs to be known as Geduld 123 R distrik Springs wat bekend sal wees as Dersley Park Dersley Park The proposed township is situate north of and abuts Die voorgestelde dorp le noord van en grens aan Dersley Railway Station Dersley Spoorwegstasie The application together with the relative plans Die aansoek met die betrokke planne dokumentei en documents and information is open for inspection at the inligting le ter insae bydiekantoor van die Direkteur office of the Director Room B225 Second Floor Block Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou B Provincial Building Pretoria for a period of eight Pretoria vir n tydperk van agt weke na datum hiervan weeks from the date hereof n terms of section 58 (5) of the said Ordinance any ngevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie person who wishes to object to the granting of the moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van application or who is desirous of being heard or of making die aansoek of wat begerig is ma in die saak gehoor te representations in the matter shall communicate in word of vertot te rig die Direkteur skriftelik in kennis writing with the Director of Local Government Such stel Sodanige kennisgewing moet nie later the as agt communication shall be received by the Director not later weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die than eight weeks froni the date of such first publication Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike in the Provincial Gazette Bestuur ontvang word All objections must be lodged in duplicate and Alle besware meet in duple ingedien word en gerig addressed to the Director of Local Government PO Box word aan die Direkteur Departement van Plaaslike 892 Pretoria Bestuur Posbus 892 Pretoria J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE ]) van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 29 November iir9e6k7teur Pretoria 29 November NOTCE No 472 OF 1967 KENNSGEWNG No 472 VAN 1967 PROPOSED ESTABLSHMENT OF CLAYVLLE; VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP EXTENSON 9 TOWNSHP CLAYVLLE UTBREDNG No 9 t is hereby notified in terms of section 58 () of the ngevolge artikel 58 (1) van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance 1965 that beplanning en Dorpe No 25 van 1965 word hierby application has been made by Cullinan Refractories bekendgemaak dat Cullinan Refractories Limited aansoek Limited for permission to lay out a township on the gedoen het om n dorp te stig op die pleas Olifantsfontein farm Olifantsfontein 402 JR District of Pretoria to be 402 JR distrik Pretoria wat bekend sal wees as Clayville known as Clayville Extension 9 Uitbreiding 9 The proposed township is situate approximately 3000 feet north west of Olifantsfontein Railway Station and Die voorgestelde dorp le ongeveer 3000 voet noordon remaining extent of the farm Olifantsfontein District wes van Olifantsfontein spoorwegstasie en op restant van of Pretoria die pleas Olifantsfontein distrik Pretoria The application together with the relative plans Die aansoek met die betrokke planne dokumente en documents and information is open for inspection at the eting r ter insae by die kantoor van die Direkteur office of the Director Room B225 Sedond Floor Block i Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou B Provincial BuildingPretoria for a period of 8 weeks Pretoria virn tydperk van 8 weke na datum hieryan from the date hereof7 _ n terms: of section $8 (5) of the said Ordinance any ngevolge artikel 58 (5) van genoerithe Ordonnansie person who:wishes to objectto the granting of the applica met kdergen wat beswaar wil maak teen die toestaan tion or who is desirous of ebeiiag heard or of making van die aansoek of "wat begerig is om in die saak gehoor is

14 GAZETTE DECEMBER 518 PROVNCAL representations in the matter shall communicate in te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis writing with the Director of Local Government Such stel Sodanige tenniggewing moet nie later nie as 8 weke communication shall be received by the Director not liter van die datum van sodanige eerste publikasie in die than 8 weeks from the date of such first publication in Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike the Provincial Gazette Bestuuur ontvang word All objections must be lodged in duplicate: and Alle besware meet in duple ingedien word en gerig addressed to the Director of Local Government PO Box word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Pretoria 892 Pretoria Bestuuur Posbus 892 J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Director of Local Gbvenament Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria; 29 November 1967 Pretoria 29 November :6 NOTCE No 473 OF 1967 KENNSGEWNG No 473 VAN 1967 NORTHERN JOHANNESBURG REGON NOORDELKE JOFANNESBURGSTREEK AMENDMENT SCHEME 123 WYSGNGSKEMA 123 t is hereby notified in terms of subsection (1) of section Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel 31 of the Town planning and Townships Ordinance (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan 1965 that the Transvaal Board for the Development of ning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die Transvaalse Peri Urban Areas has applied for Northern Johannesburg Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede Region Town planning Scheme 1958 to be amended by aansoek gedoen het om Noordelike Johannesburgstreekthe rezoning of Portion 36 and the remainder of Portion dorpsaanlegskema 1958 te wysig deur die herindeling van 10 of the farm Driefontein 41 R from "One dwelling Gecleelte 36 en die resterende gedeelte van Gedeelte 10 per sq ft " to " One dwelling per sq ft " van die plaas Driefontein 41 R van " Een woonhuis per vk vt" tot Een woonhuis per vk vt This amendment will be known as Northern Johannes Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat burg Region Amendment Scheme 123 Further particu Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema 123 lars of the scheme are open for inspection at the office of genoem sal word) le in die kantoor van die Sekretaris the Secretary Transvaal Board for the Development of Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike PedUrban Areas Pretoria and Johannesburg and at the Gebiede Pretoria en Johannesburg en in die kantoor van office of the Director of Local Government Room B222 die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer B222 Provincial Building Pretorius Street Pretoria Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter insae Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate geled is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies or within van toepassing is of binne een myl van die grens van enige one mile of the boundary of any such scheme and any local sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se regsauthority whose area of jurisdiction is contiguous to such gebied aangrensend is aan sodanige gebied bet die reg area shall have the right to object to the scheme and om beswaar teen die skema aan te teken en kan te eniger may notify the Director of Local Government in writing tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie kennisat the above address or PO Box 892 Pretoria of such gewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde objection and of the reasons therefor at any time within adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel four weeks from the date of this notice van so n besivaar en die redes daarvoor J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 22 November 1967 Pretoria 29 November 1967 il NOTCE No 474 OF 1967 KENNSGEWNG No 474 VAN 1967 RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME 1/12 RUSTENBURG WYSGNGSKEMA 1/12 t is hereby notified in terms of subsection (1) of section Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel a 31 of the Townplanning and Townships Ordinance 1965 (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning that the Town Council of Rustenburg has applied for en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die stadsraad van Rustenburg Townplanning Scheme to be amended Rustenburg aansoek gedoen het om Rustenburgdorpsby the rezoning of the south western portion of Portion 3 aanlegskema te wysig deur die herindeling van die (formerly Portion 2) from " Special Residential " to suidwestelike gedeelte van Gedeelte 3 (voorheen Gedeelte " General Residential" for the erection of flats 2) van Ed 982 van Spesiale Worm " tot Algemene Woon " vir die oprigting van woonstelle This amendment will be known as Rustenburg Amend Verdere besonderhede van hierdie Wysigingskema (wat ment Scheme 1/12 Further particulars of the Scheme are Rustenburgwysigingskema 1/12 genoem sal word) le in open for inspection at the office "of the Town Clerk die kantoor van die Stadsklerk van Rustenburg en in die Rustenburg and at the office of the Director of LoCal kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer Government Room B222 Provincial Building Pretorius B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter inisae Street Pretoria Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die Skema within the area to which the Scheme applies or within one van toepassing is of binne een myl van die grens van enige mile of the boundary of any such Scheme and any local sodanige Skema en enige plaaslike bestuur wie se regsauthority whose area of jurisdiction is contiguous to such gebied aangrensend is aan sodanige gebied het die reg om beswaar teen die Skema aan te teken en kan te eniger area shall have the right to object to the Scheme and may notify the Director of Local Government in writing at the tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie kennisabove address or PO Box 892 Pretoria of such objection Sewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde and of the reasons therefor at any time within four weeks adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van from the date of this notice so n beswaar en die redes daarvoor J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 29 November 1967 Pretoria 29 November

15 1 PROVNSALE KOERANT 6 pesember NOTCE No 475 OF 1967 _ KENNSGEWNG No 475 VAN Klousule 6 (e) bepaal dat die eienaar n sekere open 1 Clause 6 (e) which deals with areas of public open ntasie van die gebied van enige nuwe dorp vir space to be provided in new townships is amended by stipulating that a certain area of open bare oopriumtes moet verskaf: space must be provided for each erf in new townships instead of a Hierdie bepaling word vervang deur n nuwe een waar percentage of the total township area as in the past kragtens n sekere oppervlakte van openbare oopruimte vir elke erf in nuwe dorpe voorsien moet word 2 Clause 16 is amended by adding a new subclause 2 Klousule 16 word gewysig deur die byvoeging van n 16 (d) which stipulates that no one may park store or nuwe subklousule 16 (d) wat bepaal dat niemand sonder garage a heavy motor vehicle in Use Zone 1 (except for die toestemming van die Raad n swaar motorvoertuig loading and/or unloading) except with the Councils in Gebruikstreek 1 mag parkeer of berg nie (uitgesonderd consent vir die doel om op of of te laai) 3 Clause 28 is amended by adding a new clause 28 (b) 3 Klousule 28 word gewysig deur die byvoeging van (ii) This stipulates that the Council can require owners of n nuwe klousule 28 (b) (ii) future residential buildings to provide on site parking in Die Raad kan volgens hierdie bepaling eienaars van the ratio of one square foot of parking area for every six toekomstige woongeboue verplig om voorsiening te maak square foot of floor area subject to certain provisos vir parkering op die erf in n verhouding van een vierkante voet parkeerruimte vir elke ses vierkante voet vloeropper 4 The wording of the following clauses is amended so vlakte onderhewig aan sekere voorwaardes as to make their meaning clearer without substantially 4 Die bewoording van die volgende klousules word altering the intentions thereof: gewysig om die betekenis daarvan duideliker to stel sonder Clause 8 Streets om die begrip wesentlik te verander: Clause 12 (a) Building lines Kiouside 8 Strate Clause 13 Definitions Klousule 12 (a) Boulyne Clause 18 (c) Letting of portions of houses Klousule 13 Woordomskrywings Clause 18 (e) Practising of professions and occupa = Klousule 18 (c) Verhuur van gedeeltes van huise tions in dwellinghouses and residential buildings Klousule 18 (e) Die uitoefening van n beroep of Clause 20 (b) Side space professie in woonhuise en woongeboue Clause 39 Conditions of Title Klousule 20 (b) Syruimtes Klousule 39 Titelvoorwaardes This amendment will be known as Brakpan Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 1/15 Further particulars of the scheme are open Brakpanwysigingskema 1/15 genoem sal word) le in die for inspection at the office of the Town Clerk Brakpan kantoor van die stadsklerk van Brakpan en in die kantoor and at the office of the Director of Local Government van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer B222 Room B222 Provincial Building Pretorius Street Pretoria Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter insae Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skeins within the area to which the scheme applies or within one van toepassing is of binne een myl van die grens van mile of the boundary of any such scheme and any local enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se authority whose area of jurisdiction is contiguous to such regsgebied aangrensend is aan sodanige gebied het die area shall have the right to object to the scheme and may reg om beswaar teen die skema aan to teken en kan to notify the Director of Local Government in writing at eniger tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie the above address or PO Box 892 Pretoria of such kemusgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by boobjection and of the reasons therefor at any time within vermelde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis four weeks from the date of this notice stel van so n beswaar en die redes daarvoor J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 29 November 1967 Pretoria 29 November BRAKPAN AMENDMENT SCHEME 1/15 BRAKPANWYSGNGSKEMA 1/15 t is hereby notified in terms of subsection (1) of section Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub 31 of the Townplanning and Townships Ordinance 1965 artikel () van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorps that the Town Council of Brakpan has applied for Brak beplanning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die pan Town planning Scheme to be amended as stadsraad van Brakpan aansoek gedoen het om Brakpanfollows: dorpsaanlegskema soos volg te wysig: NOTCE No 476 OF 1967 KENNSGEWNG No 476 VAN 1967 ROODEPOORT MARASBURG TOWNPLANNNG ROODEPOORTMARASBURGDORPSAANLEG SCHEME 1/40 SKEMA No 1/40 t is hereby notified in terms of subsection () of section Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel 39 of the Townships and Townplanning Ordinance 1931 (1) van artikel 39 van die Dorpe en Dorpsaanleg _that the Town Council of Roodepoort has applied for Ordonnansie 1931 bekendgemaak dat die Stadsraad van RoodepoortMaraisburg Townplanning Scheme Roodepoort aansoek gedoen het om Roodepoort Maraisto be amended by the incorporation of the under burgdorpsaanlegskema to wysig deur die mentioned areas in the RoodepoortMaraisburg Town insluiting van die ondergenoemde gebiede in die Roodeplanning Scheme: poortmaraisburg dorpsaanlegskema 1 Portion of the farm Wilgespruit 190 Q in extent 1 Gedeelte van die plaas Wilgespruit 190 Q groot " morgen as represented by Diagram SG morg sons voorgestel deur Kaart LG A4972/60 A4972/60 Certain portions of the farms Vlakfontein 238 Q 2 Sekere gedeeltes van die plase Vlakfontein 238 Q 02 and Vogelstruisfontein 233 Q en Vogelstruisfontein 233 Q 3 The areas consisting of portions of the farms Roode 3 Die gebiede bestaande uit gedeeltes van die plase krans 183 Q and Breau 184 Q: situate tei the east of Roodekrans 183 Q en Breau 184 Q gelee ten ooste van C the Krokodil River die Krokodilrivier t

16 520 PROVNCAL GAZETTE 6 DECEMBER That portion of Portion 6 of Portion 4 of the farm 4 Daardie gedeelte van Gedeelte 6 van Gedeelte 4 van Breau 184 Q situate in the Krugersdorp Municipality die plaas Breau 184 Q wat in die munisipaliteit 5 That portion of the remaining extent of the farm Krugersdorp gelee is 5 Breau 184 Q situate to the east of the western boundary Daardie gedeelte van die restant van die plaas Breau 184 of the access road to the Sterlig Drivein Theatre on Q wat ten ooste 18 van die westelike grens van die Portion 26 of the said Mgangspad farm na die Sterliginryteater op Gedeelte 26 van genoemde plaas This amendment will be known as Roodepoort Marais Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Roode burg Town planning Scheme 1/40 Further particulars of poortmaraisburg dorpsaanlegskema 1 /40 genoem sal the scheme are lying for inspection at the office of the word) 18 in die kantoor van die Stadsklerk van Roode Town Clerk Roodepoort and at the office of the poort en in die kantoor van die Sekretaris van die Dorpe Secretary of the Townships Board Room B222 Provincial mad Kamer B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Building Pretorius Street Pretoria Pretoria ter insae Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property gelefi is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema situate within the area to which the scheme applies shall van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema have the right of objection to the scheme and may aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die notify the Secretary of the Townships Board in writing laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Off siele at the above address or PO Box 892 Pretoria of such Koerant van die Provinsie dws op of voor 12 Januario objection and of the grounds thereof at any time within 1968 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde one month after the last publication of this notice in the adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van Provincial Gazette ie on or before the 12th January 1968 so n beswaar en die redes daarvoor i H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 29 November 1967 Pretoria 29 November NOTCE No 477 OF 1967 KENNSGEWNG No 477 VAN 1967 NORTHERN JOHANNESBURG REGON TOWN NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEK DORPS PLANNNG SCHEME AMENDNG SCHEME 125 AANLEGSKEMA WYSGENDE SKEMA 125 t is hereby notified in terms of subsection () of section Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartilcel 39 of the Townships and Town planning Ordinance 1931 (1) van artikel 39 van die Dorpe endorpsaanleg Ordonthat the Transvaal Board for the Development of Peri nansie 1931 bekendgemaak dat die Transvaalse Read vir Urban Areas has applied for Northern Johannesburg die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede aansoek Region Town planning Scheme to be amended by gedoen het om Noordelike Johannesburgstreek dorosthe rezoning of strips (270 Cape feet wide) along the aanlegskema te wysig deur die herindeling van north western and southeastern boundaries of Portion 62 stroke (270 Kaapse voet breed) langs die noordwestelike of thefarm Driefontein 41 R (proposed Bryanston Exten en die suidoostelike grense van Gedeelte 62 van die pins sion 4 Township) from "one dwelling per square Driefontein 41 R (voorgestelde Bryanston Uitbreiding 4 feet " Dorpsgebied) van Een to "one dwelling per Square feet " Woonhuis per to a depth vierkanto voet"tot Een Woonhuis per vierkante of 200 Cape feet taken from the boundary and the balance voet" tot i diepte van 200 Kaapse voet vanaf die grens geneem en of the strips to " one dwelling per square feet " die oorblywende gedeelte van die stroke tat Een Woon This amendment will be known as Northern Johannes huis per vierkante voet " burg Region Town planning Scheme: Amending Scheme like Verdere beionderbede van hierdie Skema (wat Noorde Joltannabingstreek dorpsaanlegskema : Wysigende 125 Further particulari of the Scheme are lying for Skema 125 genoem sal word) le in die kantoor van die inspection at the office of thesecretary Transvaal Board Sekretaris Transvaalse Read vir die OntWikkeling van for the Development of Peri Urban Areas Pretoria and Buitestedelike Gebiede Pretoria en Johannesburg en in Johannesburg and at the office of the Secretary of the die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer Townships Board Room B222 Provincial Building Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria 1 ter Pretorius Street Pretoria insae Every owner or occupier of immovable Alle eienaars of bewoners van situate onroerende eiendom wat gelee is binne die gebied ten opsigte within the area to which the Scheme waarvan applies shall have die skema van toepassing is het die reg om beswaar teed die Skema the right of objection to the Scheme and may notify the aan tetekenen kan te Secretary of the Townships Board in writing at the above eniger tyd binne nmaand na die laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisie/e address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provinsie of the grounds thereof at any time within one month after dws op of voor 12 Januarie 1968 die Sekretaris van the last publication of this notice in the Provincial Gazette die Dorperaad by bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van ie on or before the 12th January 1968 so n beswaar en die redes H MATTHEE daarvnor H matthee Secretary Townships Board Sekretaris; Dorperaad Pretoria 29 November 1967 Pretoria 29 November ( NOTCE No 4780F 1967 KENNSGEWNG No 478 VAN 1967 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 1/29 KRUGERSDORP WYSGNGSKEMA 1/29 t is hereby notified in terms of subsection (1) of section Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub 31 of the Town planning and Townships Ordinance 1965 artikel (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorps that the Town Council of Krugersdorp has applied for beplanning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die Krugersdorp ToWn planning Scheme ; to be Stadsraad van Krugersdorp aansoek gedoen bet om amended by the rezoning of Elven and Krugersdorpdorpsaanlegskema te wysig deur die beingat the herindeling van Erwe en 978 gele8 op northeestern corner of Von Brandis and die noordonstehke hock van Von Brandis en Krugerstraat Kruger Streets Krugerdorp from "General Residential" Krugersdorp op sekere voorwaardes van Algemene to General Business " subject to certain conditions Woon " tot Algemene Besigheid " 16

17 PROVNSALE KOERANT 6 DESEMBER This amendment will be known as Krugersdorp Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 1/29 Further particulars of the Scheme Krugersdorpwysigingsketna 1/29 gedoem sal word) 18 in are open for inspection at the office of the Town Clerk die kantoor van die Stadsklerk van Krugersdorp en Krugersdorp and at the office of the Director of Local in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Government Room B222 Provincial Building Pretorius Kamer B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria Street Pretoria ter insae Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die Skema within the area to which the Scheme applies or within one van toepassing is of binne een myl van die grens van enige mile of the boundary of any such Scheme and any local sodanige Skema en enige plaaslike bestuur wie se regsauthority whose area of jurisdiction is contiguous to such gebied aangrensend is aan sodanige gebied het die reg om area shall have the right to object to the Scheme and may beswaar teen die Skema aan te teken en kan te eniger tyd notify the Director of Local Government in writing at the binne 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing above address or PO Box 892 Pretoria of such objection die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres and of the reasons therefor at any time within 4 weeks of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van so from the date of this notice n beswaar en die redes daarvoor J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 29 November 1967 Pretoria 29 November in D NOTCE No 479 OF 1967 KENNSGEWNG No 479 VAN 1967 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1/282 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 1/282 t is hereby notified in terms of subsection (1) of section Hierbyword ooreenkomstig die bepalings van sub 31 of the Town planning and Townships Ordinance 1965 artikel (i) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorps that the City Council of Johannesburg has applied for beplanning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die Johannesburg Town planning Scheme to be stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om amended by the rezoning of the western section of Bream Johannesbur dorpsaanlegskema te wysig deur fontein Stands and 3021 (Lease die herindeling van gedeelte van Braamfon 3n* hold) die3we8 stelike and 2911 and 2912 (Freehold) tem Standplase en (pagper Johannesburg being and 25 De Korte Street 18 sele) 2899;: en 2912 (eiendomspersele) and 20 Eendracht Streecfrom " General Residential to Johannesburg naamlik De Kortestraat en 25 en General Business subject to certain conditions; :Eendrachtstraat en 20 op 18 selcere voorwaardes van : Algemene Woon tot Algemene Besigheid This amendment will be known as Johannesburg Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheihe 1/282 Further particulars of the Scheme Johannesburgwysigingskema 1 /282 genoem sal word) 18 are open for inspection at the office of the Town Clerk die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en in Johannesburg and at the office of the Director of Local die kantoor van die Direlcteur van Plaaslike Bestbur Kamer Government Room Provincial Building Pretorius B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter insae Street Pretoria En ige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gele8 is binne die gebied ten opsigte waarvan die Skema within the area to which the Scheme applies or within one van toepassing is of binne een myl van die grens van enige mile of the boundary of any such Scheme and any local sodanige Skema en enige plaaslike bestuur wie se regsauthority whose area of jurisdiction is contiguous to such gebied aangrensend is aan sodanige gebied het die reg om area shall have the right to object to the Scheme and may beswaar teen die Skema aan te teken en kan to eniger tyd notify the Directorof Local Government in writing at the binne 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing above address or PO Box 892 Pretoria of such objection die Direkteur ban Plaaslike Bestuur by bovermelde adres and of the reasons therefor at any time within 4 weeks of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van so from the date of this notice nbeswaar en die redes daarvoor J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE tarekfenr van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 29 November 1967 Pretoria NoveMber Local NOTCE No 480 OF 1967 KENNSGEWNG No 480 VAN 1967 JOHANNESBURG JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1/278 WYSGNGSKEMA 1/278 t is hereby notified in terms of subsection (1) of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub artikel (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorps section 31 of the Town planning and Townships Ordibeplanrting en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die stags nance 1965 that the City council of Johannesburg has applied for Johannesburg Town Mad van Johannesburg aansoek gedoen het om Johannes planning Scheme to be amended by the rezoning of Stands 362 and 363 built dorpsaanlegskema te wysig deur die herin Doornfontein being 4648 Buxton Street betweendeling van Standplase 362 en 363 Doornfontein naamlik Beit Buxtonstraat 4648 tussen Beit en Curreystraat op and Currey Streets from "General Residential" to " " sekere General Business subject to certain conditions Besigheid Algemene This amendment will be known as Johannesburg Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Amendment Scheme 1/278 Further particulars of the Johannesburgwysigingskema 1/278 genoem sal word) le scheme are open for inspection at the office of the Town Fin die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en Clerk Johannesburg and at the office of the Director of in die:lantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Government Room B222 Provincial Building Kamert222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria Pretorius Street Pretoria ter insae Any owner or occupier; of inamorable:picmtx situate Enige eienaar of besiftervan onroerende eiendom wat within the area to which the schonicappliea OfWithin &lee is binne die gebied ten opsigte waarvan:die skeina one mile of the boundary of any such scheme and anylocal van toepassing is of binne een:myl vansliegrensyan enige 17

18 522 PROVNCAL GAZETTE 6 DECEMBER 1967 authority whose area of jurisdiction is contiguous to such sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se regsarea shall have the right to object to the scheme and may gebieil aangrensend aan sodanige gebied; het die reg notify the Director of Local Government inwriting at om besinar teen die skema aan te teken en karr te eniger the above address or PO Box 892 Pretoria of such tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie kennisobjection and of the reasons therefor at any time within gewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovet; four weeks from the date of this notice melde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van so n J G VAN DER MERWE J G beswaar of Localen Government die redes daarvoor Director VAN DER MERWEDirekteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 29 November 1967 Pretoria 29 November SO NOTCE No 481 OF 1967 KENNSGEWNG No 481 VAN 1967 GERMSTON AMENDMENT SCHEME 1/39 GERMSTON WYSGNGSKEMA No 1/39 t is hereby notified in terms of subsection (1) of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subsection 31 of the Town planning and Townships Ordi artikel () van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorpsnance 1965 that the City Council of Germiston has beplanning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die stadsapplied for Germiston Townplanning Scheme to raad van Germiston aansoek gedoen het om Germistonbe amended by the amendment of the height restriction on dorpsaanlegskema to wysig deur die wysiging Ed 147 Germiston South Township from four (4) Van die hoogtebeperking op Ed 147 dorp Germistonstoreys to five (5) storeys Suid van vier (4) verdiepings tot vyf (5) verdiepings This amendment will be known as Germiston Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 1/39 Further particulars of the scheme Germistcinwysigingskema 1/39 genoem sal word) le in are open for inspection at the office of the Town Clerk die kaincior van die Stadsklerk van Germiston en in die Germiston and at the office of the Director of Local kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer Government Room B222 Provincial Building Pretotius B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter Street Pretoria insae Any owner or occupier of immovable property situate Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan within the die skema area to which the scheme applies or within van toepassing is of binne een one mile of the boundary of any such scheme and any local myl van die grens van enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se regs authority whose area of jurisdiction is contiguous to such agrensend aan se ied die area shall have the right to object to the scheme and may g r omebied bessvaaanr teen diei skerna aanodani te gtekengeben kanhette eniger notify the Director of Local Government in writing at tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie kennis the above address or PO Box 892 Pretoria of such objection and of the reasons therefor at any time within gewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover melde four weeks from the date of this notice adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van son beswaar en die redes daarvoor J G VAN DER MERWE J a VAN DER MERWE Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 29 November 1967 Pretoria 29 November "NOTCE No 482 OF 1967 KENNSGEWNG No 482 VAN 1967 VERKLARNG TOT SLUM DECLARATON OF SLUM Notice is hereby given in terms of section six of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Slums Act 1934 (Act No 53 of 1934) as amended that ses van die Slumswet 1934 (Wet No 53 van 1934) soos the Slum Clearance Court of the local authority District of gewysig bekendgemaak dat die Slumopruimingshof van Johannesburg acting under the powers conferred upon it die plaaslike bestuursdistrik Johannesburg kragtens die by the said Act has declared the premises in the Annexure bevoegdheid hom verleen by genoemde Wet die perseel hereto to be a slum in die ondergenoemde Bylae beskryf tot n slum verklaat het n terms of paragraph (b) of subsection 1 of section five paragraaf (b) van subartikel 1 van artikel vyf of the said Act the Slum Clearance Court has directed van genoemde Wet betdie Slumopruimingshof die eienaar the owner to demolish all the buildings consisting of 17 van genoemde perseel gelas om al die geboue bestaande rooms on the said premises and to commence such uit 17 kamers op gemelde perseel te sloop en om met demolition on or before thelst March 1968 sodanige sloping voor of op 1 Maart 1968 te begin H KEYSER H KEYSER e Secretary Slum Clearance Court Selcretaris Slumopruimingshof ANNEXURE Certain buildings and rooms situate at 23 and 23a Long Street Jeppestown on Erf 1217 Jeppestown registered in the name of A S Driscoll BYLAE Sekere geboue en kamers gelee te Longstraat 23 en 23a Jeppestown naamlik Erf 1217 Jeppestown geregistreer op naam van A S Driscoll ( NOTCE No 483 OF 1967 KENNSGEWNG No 483 VAN 1967 DECLARATON OF SLUM VERKLAUNG TOT SLUM Notice is hereby given in terms of section six of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Slums Act 1934 (Act No 53 of 1934) as amended that ses van die Slumswet 1934 (Wet No 53 van 1934) soos bekendgemaak dat die Slumopruimingshof the Slum Clearance Court of the local authority district gl:wrig van die plaashlte bestuursdistrik Johannesburg kragtens die of Johannesburg acting under the powers conferred upon bevoegdheid horn verleen by genoemde Wet die perseel it by the said Act has declared the premises in the in die ondergenoemde bylae beskryf tot n slum verklaar annexure hereto to be a slum het 18

19 PROVNSALE KOERANT 6 DESEMBER n terms of paragraph (b) of subsection (1) of section Kragtens paragraaf (b) van subartikel (1) van artikel vyf five of the said Act the Slum Clearance Court has van genoemde Wet het die Slumopruimingshof die eienaar directed the owner todemolish all the buildings consisting van genoemde perseel gelas om al die geboue bestaande of 11 rooms and the latrine On the said premises and to uit 11 kamers en latrine op gemelde perseel te sloop en commence such demolition on or before the 15th om met sodanige sloping voor of op 15 Desember 1967 December 1967 te begin H KEYSER H KEYSER Secretary Slum Clearance Court Sekretaris Slumopruimingshof ANNEXURE BYLAE Certain buildings and rooms situate at 14 Nind Street Sekere geboue en kamers gelee te Nindstraat 14 Doornfontein on Erf 502 Doornfontein registered in the Dooi nfontein naamlik Erf 502 Doornfontein geregistreer name of Estate Late S Passman: op naam van boedel wile S Passman NOTCE No 484 OF 1967 KENNSGEWNG No 484 VAN 1967 PROPOSED ESTABLSHMENT OF LYNDHURST VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP EXTENSON 1 TOWNSHP LYNDHURST UTBREDNG 1 t is hereby notified in terms of section 58 () of the ngevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance 1965 that beplanning en Dorpe No 25 van 1965 word hierby application has been made by Mrs Esther Mrost for bekendgemaak dat mev Esther Mrost aansoek gedoen to lay out a township on the farm Syferfontein het om n dorp te stig op die plaas Syferfontein 51 R 51 R District of Johannesburg to be known is Lynd distrik Johannesburg wat bekend sal wees as Lyndhurst burst Extension 1 Uitbreiding 1 The proposed township is situate north of and abuts Die voorgestelde dorp le noord van en grens aan dorp Lyndhurst Township and south and east of and abuts Lyndhurst en suid en oos van en grens aan dorp Formain Formain Township and on Portion 102 of the farm Syfer en op Gedeelte 102 van die pleas Syferfontein distrik fontein District of Johannesburg Johannesburg The application together with the relative plans Die aansoek met die betrokke planne dokumente en documents and information is open for inspection at the eigang v ter insae by die kantoor van die Direkteur office of the Director Room B225 Second Floor Block Kamer B225Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou B Provincial Building Pretoria for a period of 8 weeks Pretoria via n tydperk van 8 weke na datum hiervan from the date hereof n terms of section 58 (5) of the said Ordinance any ngevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie person who wishes to object to the granting of the moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van application or who is desirous of being heard or of making die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te representations in the matter shall communicate in writing word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis with the Director of Local Government Such communica stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as 8 weke don shall be received by the Director not later than 8 van die datum van sodanige eerste publikasie in die weeks from the date of such first publication in the Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Provincial Gazette Bestuur ontvang word All objections must be lodged in duplicate and Alle besware moat in duplo ingedien word en gerig addressed to the Director of Local Government PO word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Box 892 Pretoria Bestuur Posbus 892 Pretoria J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 6 Desember Pretoria 6 December 1967 kippermission 0 ill NOTCE No 485 OF 1967 KENNSGEWNG No 485 VAN 1967 PROPOSED ESTABLSHMENT OF WOODLEGH VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP TOWNSHP WOODLEGH t is hereby notified in terms of section 58 () of the ngevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance 1965 that beplanning en Dorpe No 25 van 1965 word hierby application has been made by Clarence Ernest Vickers for bekendgemaak dat Clarence Ernest Vickers aansoek permission to lay out a township on the farm Rietfontein gedoen het om n dorp te stig op die pleas Rietfontein 2 R District of Johannesburg to be known as Wood 2 R distrik Johannesburg wat bekend sal wees as leigh Woodleigh The proposed township is situate approximately 700 Die voorgestelde dorp 18 ongeveer 700 tree noord van yards north of Rivonia Township and between Provincial dorp Rivonia en tussen Provinsiale Pad 581 en Braam Road 581 and Braamfontein Spruit and on Portion 140 fonteinspruit en op Gedeelte 140 van die plaas Rietfontein of the farm Rietfontein District of Johannesburg distrik Johannesburg The application together with the relative plans Die aansoek met die betrokke Anne dokumente en documents and information is open for inspection at the mgtmg h le ter insae by die kantoor van die Direkteur office of the Director Room B225 Second Floor Block Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou B Provincial Building Pretoria for a period of 8 weeks Pretoria tydperkvii n n van 8 weke na datum hiervan from the date hereof n terms of section 58 (5) of the said Ordinance any ngevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie person who wishes to object to the granting of the moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van application or who is desirous of being heard or of making die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te representations in the matter shall communicate in writing word of vertoe to rig die Direkteur skriftelik in kennis with the Director oflocal Government Stich communica stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as 8 weke tmn shall be received by the Director not later than 8 van die datum van sodanige eerste publikasie in die weeks from the dam of such first publication in the Provinsiak Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Provincial Gazette Bestuur ontvang word 19

20 524 PROVNCAL GAZETTE 6 DECEMBER 1967 All objections must be lodged in duplicate and Alle besware moet in du plo ingedien word en gerig addressed to the Director of Local Government PD word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Box 892 Pretoria Bestuur Posbus 892; Pretoria 7 G VAN DER MERWE J O VAN DER MERWE Director of Local Government Direkteur van Plaasfike Bestuur Pretoria 6 December 1967 Pretoria 6 Desember NOTCE No 486 OF 1967 KENNSGEWNG No 486 OF 1967 PROPOSED ESTABLSHMENT OF SANDOWN VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP SAN EXTENSON No 30 TOWNSHP DOWN UTBREDNG No 30 t is hereby notified in terms of section 58 (1) of the ngevolge artikel 58 (1) van die Ordonnansie op Town planning and Townships Ordinance 1965 that Dorpsbeplanning en Dorpe No 25 van 1965 word hierby application has been made by Hans Reineke for bekendgemaak dat Hans Reineke aansoek gedoen het om permission to lay out a township on the farm Zand n dorp te stig op die plaas Zandfontein 42 R distrik fontein 42 R District of Johannesburg to be known as Johannesburg wat bekend sal wees as Sandown Sandown Extension 30 Uitbreiding 30 The proposed township is situate southeast of Sandown Die voorgestelde dorp le suidoos van dorp Sandown Extension 13 Township and on Portion 166 of the farm Uitbreiding 13 en op Gedeelte 166 van die plaas Zandfontein District of Johannesburg Zandfontein distrik Johannesburg The application together with the relative plans docu Die aansoek met die betrokke planne dokumente en ments and information is open for inspection at the jaunta le ter insae by die kantoor van die Direkteur office of the Director Room B225 Second Floor Block Kamer B225 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Gebou B Provincial Building Pretoria for a period of 8 weeks Pretoria vir n tydperk van 8 weke na datuni hiervan from the date hereof ngevolge artikel 58 (5) van genoemde n Ordonnansie terms of section 58 (5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak person who wishes to teen die toestaan van object to the granting of the die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor to application or who is desirous of being heard or of word of vertoe te rig die Direkteur making skriftelik in kennis representations in the matter shall communicate stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as 8 weke in writing with the Director of Local Government Such van die datum van sodanige eerste publikasie in die communication shall be received by the Director not later Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike than 8 weeks from the date of such first publication in Bestuur ontvang word the Provincial Gazette All objections must be lodged in duplicate and Alle besware meet in du plo ingedien word en gerig addressed to the Director of Local Government PO Box word aan die Direkteur Departement van Plaaslike 892 Pretoria Bestuur Posbus 892 Pretoria J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 6 December 1967 Pretoria 6 Desember NOTCE No 487 OF 1967 KENNSGEWNG No 487 VAN 1967 PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDTONS VOORGESTELDE WYSGNGS VAN DE TTEL OF TTLE OF ERF 62 VANDERBJLPARK TOWN VOORWAARDES VAN ERF No 62 DORP VAN SHP DERBJLPARK t is hereby notified that application has been Made by Hierby word bekendgemaak dat die Nasionale Bouthe Nasionale Bouvereniging in terms of section 3 (1) vereniging ingevolge die bepalings van artikel 3 () van of the Removal of Restrictions Act 1967 for the amend die Wet op Opheffing van Beperkings 1967 aansoek ment of the conditions of title of Erf 62 Vanderbijlpark gedoen het om die wysiging van die titelvoorwaardes van Township to permit the erf being used for the erection of Erf 62 dorp Vanderbijlpark ten einde dit moontlik te offices maak dat die erf vir die oprigting van kantore gebruik kan The application and the relative documents are open cshord for inspection at the office of the Director of Local Die aansoek en die betrokke dokumente 16 ter insae in Government Room B222 Block B Provincial Building die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria Kamer B222 Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Objections against the application may be lodged in Pretoria writing with the Director of Local Government at the Besware teen die aansoek kan op of voor 3 Januarie above address or PO Box 892 Pretoria on or before the 1968 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by 3rd January 1968 boverme/de adres of Posbus 892 Pretoria ingedien word J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Director Department of LocalGovernment Direkteur Departement van Plaaslike Bestuur Pretoria 6th December 1967 Pretoria 6 Desember 1967 NOTCE No 488 OF 1967 KENNSGEWNG No 488 VAN 1967 PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDTONS VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE TTEL VOORWAARDES VAN ERWE 45 EN 46 OF DORP TTLE OF LOTS 45 AND 46 FOREST TOWN FOREST TOWN TOWNSHP Hierby word bekendgemaak dat die City Council of t is hereby notified that application has been made Johannesbutg" ingevolge die bepalings van artikels 3 (1) by; the City Council of Johannesburg in terms of section van die Wet op Opheffing van Beperkings 1967 aansoek 3 (1) of the Removal of Restrictions Act; 1967 for the gedoen het an die wysiging van die titelvoorwaardes van amendment of the conditions of title of Lots 45 and 46 Erwe 45 en 46 dorp Forest Town ten chide dit moontlik Forest Town Township to permit the lots being used for te maak dat die erwe vir mtinisipale doeleindes (insluitend for municipal purposes (including a museum) n museum) gebruik kan word 20

21 PROVNSALE KOERANT 6 DESEMBER The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in for inspection at the office of the Director of Local die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Government Room B222 Block B Provincial Building Kamer B222 Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria Objections against the application may be lodged in Besware teen die aansoek kan op of voor 3 Januarie writing with the Director of Local Government at the 1968 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by above address or PO Box 892 Pretoria on or before the bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria ingedien word 3rd January 1968 J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Direkteur Departement van Plaaslike Bestuur Director Department of Local Government Pretoria 6 Desember 1967 Pretoria 6 December 1967 NOTCE No 489 OF 1967 KENNSGEWNG No 489 VAN 1967 PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDTONS VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE TTEL VOORWAARDES VAN ERF 603 DORP GREENSDE OF TTLE OF ERF 603 GREENSDE EXTENSON UTBREDNG TOWNSHP Hierby word bekendgemaak dat Leonard Dudley t is hereby notified that application has been made by Shenton ingevolge die bepalings van artikel 3 () van die Leonard Dudley Shenton in terms of section 3 (1) of the Wet op Opheffing van Beperkings 1967 aansoek gedoen Removal of Restrictions Act 1967 for the amendment of het om die wysiging van die titelvoorwaardes van Erf 603 the conditions of title of Erf No 603 Greenside Extension dorp Greenside Uitbreiding ten einde dit moontlik te Township to permit the erf being used for the erection maak dat die erf vir die oprigting van n garage gebruik of a garage kan word The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokumente 18 ter insae in for inspection at the office of the Director of Local Govern die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur went Room B222 Block B Provincial Building Pretoria Kamer B222 Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Objections against the application may be lodged in Pretoria writing with the Director of Local Government at the Besware teen die aansoek kan op of voor 3 Januarie above address or PO Box 892 Pretoria on or before the 1968 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria ingedien word 3rd January 1968 J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Director Department of Local Government Direkteur Departement van Plaaslike Bestuur Pretoria 6 December 1967 Pretoria 6 Desember 1967 NOTCE No 490 OF 1967 KENNSGEWNG No 490 VAN 1967 PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDTONS VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE TTEL VOORWAARDES VAN ERF 53 DORP PAARLS OF TTLE OF ERF 53 PAARLSHOOP TOWNSHP HOOP t is hereby notified that application has been Made by Hterby word bekendgemaak dat Paarlshoop nvest Paarlshoop nvestments (Proprietary) Limited in terms of section 3 (1) of the Removal of Restrictions Act ments (Proprietary) Limited " ingevolge die bepalings van 1967 artikel 3 (1) van die Wet op Opheffing van Beperkings for the amendment of the conditions of title of Erf aansoek gedoen het out die wysiging van die titel Paarlshoop Township to permit the erf being used for voorwaardes van Ed 53 dorp Paarlshoop ten einde dit " General Business " purposes moontlik te maak dat die erf vir Algemene Besigheids " The application and the relative documents are open doeleindes gebruik kan word for inspection at the office of the Director of Local Govern Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in die merit Room B222 Block B Provincial Building Pretoria kantoar van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Objections against the application may be lodged in Kamer B222 Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat writing with the Director of Local Government at the Pretoria above address or PO Box 892 Pretoria on or before the Besware teen die aansoek kan op of voor 3 Januarie 3rd January skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by J G VAN DER MERWE bovermelde wires of Posbus 892 Pretoria ingedien word J G VAN DER MERWE Director Department of Local Government Direkteur Departement van Plaaslike Bestuur Pretoria 6 December 1967 Pretoria 6 Desember 1967 NOTCE No 491 OF 1967 KENNSGEWNG No 491 VAN 1967 BRTS AMENDMENT SCHEME 1/6 BRTS WYSGNGSKEMA 1/6 t is hereby notified in terms of subsection (1) of sec Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subtion 31 of the Town planning and Townships Ordinance artikel (1) van artikel 31 van die Ordonnansie of Dorps 1965 that the Town Council of Brits has applied for beplanning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die Stads Brits Town planning Scheme to be amended as raad van Brits aansoek gedoen het om Brits dorpsaanlegfollows : skema soos volg te wysig : The rezoning of Ed 517 situated in Kerk Street 1 Die herindeling van Ed 517 gelee aan Kerkstraat Brits Township measuring 78 square roods 18 square feet in die dorp Brits groat 78 vierkante roede 18 vierkante from " Special Residential " to " General Business " in voet van Spesiale Woon " tot Algemene Besigheid " order to permit the erection and use of buildings for the om die oprigting en gebruik van geboue daarop toe te purpose of business laat verwant aan besigheid 2 The rezoning of Ed 809 situated in Van Velden 2 Die herindeling van Ed 809 gelee aan Van Velden Street Brits Township measuring 78 square roods 18 straat in die dorp Brits groat 78 vierkante roede 18 viersquare feet from " Special Residential " to "General kante voet van Spesiale Woon " tot Algemene Woon " Residential" in order to permit the erection and use of om die oprigting en gebruik van die geboue daarop toe te buildings for the purpose of a block of flats bat van die woonsteltipe 21

22 526 PROVNCAL GAZETTE 6 DECEMBER (a) The incorporation of the remainder Portion Die inlywing van die restant van Gedeelte 368 _ (a portion of Portion 150) of the farm ROodekopjes or en gedeelte van Gedeelte 150) van die plaas Roodekopjes Zwartkopjes 427 Registration Division 1Q; Brits measur of Zwartkopjes 427 Registrasieafdeling JQ Brits groot20 ing 20 morgen 202 square roods situated in Van Deventer morg 202 vierkante route geled aan Van Deventerstraat Street Brits Township into the Brits Townplanning in die dorp Brits by die Brits dorpsbeplanningskema met Scheme with " Civic " zoning sonering Burgerlik " (b) The incorporation of the remainder Portion 646 (a (b) Die inlywing van die restant van Gedeelte 646 (n portion of Portion n of Portion 77) of the farm Roode gedeelte van Gedeelte n van Gedeelte 77) van die plaas kopjes or Zwartkopjes 427 Registration Division JO Roodekopjes of Zwartkopjes 427 Registrasieafdeling JQ Brits measuring 2 morgen situated in Van Deventer Brits root 2 morg gele8 aan Van Deventerstraat in die Street Brits Township into the Brits Townplanning dorp Brits by die Brits dorpsbeplanningskema met sone Scheme with " Civic " zoning ring Burgerlik " (c) The incorporation of the remainder of Portion 294 (c) Die inlywing van die restant van Gedeelte 294 en (a portion of Portion 5) of the farm Roodekopjes or Zwart gedeelte van Gedeelte 5) van die pleas Roodekopjes of kopjes 427 Registration Division Q Brits measuring Zwartkopjes 427 Registrasieafdeling JO Brits groot morgen situated in Van Deventer Street Brits morg gelee aan Van Deventerstraat in die dorp Township into the Brits Town planning Scheme with Brits by die Britsdorpsbeplanningskema met sonering Civic " zoning Burgerlik " Verdere besonderhede an hierdie wysigingskema (wat This amendment will be known as Brits Amendment Scheme 1/6 Further particulars of the scheme are open Britswysigingskema 1/6 genoem sal word) 18 in die kanfor inspection at the office of the TOWn Clerk Brits and toor van die Stadsklerk van Brits en in die kantoor van die at the office of the Director of Local Government Room Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer B222 Provinsiale B222 Provincial Building Pretorius Street Pretoria Gebc7u " Pretoriusstraat Pretoria ter insae Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate 1 gelet is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies or within van toepassing is of binne 1 myl van die pens van enige 1 mile of the boundary of any such scheme and any local sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se regsauthority whose area of jurisdiction is contiguous to such gebied aangrensend is aan sodanige gebied het die reg area shall have the right to object to the scheme and may om beswaar teen die skema aan te teken en kan te eniger notify the Director of Local Government in writing at tyd binne 4 weke vanaf die datum van hierdie kennis address or PO Box 892 Pretoria of such gewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde objection aboveand of the reasons therefor at any time within adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel 4 weeks from the date of this notice van so n beswaar en die redes daarvoor J G VAN DER MERWE 3 G VAN DER MERWE Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 6 December 1967 Pretoria 6 Desember NOTCE No 492 OF 1967 KENNSGEWNG No 492 VAN 1967 NG ROODEPOORTMARASBUWYSGRG ROODEPOORTMARASBURG AMENDMENT SKEMA 1/62 SCHEME 1/62 t is hereby notified in terms of () of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel Townshipsreby sec (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning lion 31 of planning and subsection Ordinance en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die Stadsraad van 1965 that the Town Council of Roodepoort has applied Roodepoort aansoek gedoen het om for RoodepoortMarais Roodepoort Maraisburg Town planning Scheme 1 burgdorpsaanlegskema to niysig deur die insluiting 1946 to be amended by the inclusion of the following van die volgende dorpe in townships in the Townplanning Scheme: die Dorpsbeplanningskemk: (1) Florida Park Uitbreiding 3 (1) Florida Park Extension 3 ; (2) Whiteridge Uitbreiding (2) Whiteridge Extension en and 4 (3) Delarey Uitbreiding 1 (3) Delarey Extension 1 (4) Discovery Uitbreiding 7 r (4) Discovery Extension 7 Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat This amendment Will be known as Roodepoort RoodepoortMaraisburg wysigingskema 1/62 genoem Sal Maraisburg Amendment Scheme 1/62 Further particulars word) le in die kantoor van die Stadsklerk van Roodepoort of the scheme are open for inspection at the office of the en in die kintoorvan die Direkteut van Plaaslike Bestuur :Town Clerk Roodepoort and at the office of the Director Kamer Bi22 PrOvinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria of Local Government "Room B222 Provincial Building ter insae Pretorius Street Pretoria Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvq& die skema within the area to which the scheme applies or within van toepassing_is of binne 1 myl van die grens van enige 1 mile of the boundary of any such scheme and any sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se regslocal authority whose area of jurisdiction is contiguous to gebied aangrensend is aan sodanige gebied het die reg such area shall have the right to object to the scheme om beswaar teen die skema aan te teken en kan te eniger and may notify the Director of Local Government in tyd binne 4 weke vane die datum van hierdie kenniswriting at the above address or PO Box 892 Pretoria gewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde of such objection and of the reasons therefor at any time adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel within 4 weeks fromthe date of this notice van so n beswaar en die redes daarvoor J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur 1 Pretoria 6 December 1967 Pretoria 6 Desember NOTCE No 493 OF 1967 KENNSGEWNG No 493 VAN 1967 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 1/274 Hierbyword ooreenkomstig die bcpalings van subartikel JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME1/274 t is hereby notified in terms of subsection (1) of (1) van artikel 31 Van die Ordonnansie op Dorpssection 3 of the Town planning and Townships Ordinance beplanning en Doi pc 1965 bekendgemaak dat die stads 1965 that the City Council of Johannesburg has applied mad van Johannesburg aansoek gedoen het on for Johannesburg Town planning Scheme to be Johannesburg liorpsaanlegskema te Wysig deur die 22

23 PROVNSALE KOERANT 6 DESEMBER amended by the rezoning of Lot 503 Doornfontein Nind herindeling van Lot 503 Doornfontein Nindstraat tussen Street between Befit and Curry Streets from "General Beit en Currystraat op sekere voorwaardes Nan Residential "to " General Business " subject to certain Algemene Woon " tot Algemene Besigheid " conditions Vereder besonderhede van hierdie wysigingskema (wat This amendment will be known as Johannesburg Johannesburgwysigingskema 1/274 genoem sal word) 18 Amendment Scheme 1/274 Further particulars of the in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en in Scheme are open for inspection at the office of the Town die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestutir Clerk Johannesburg and at the office of the Director of Kamer Provinsiale Gebou Pretorius Straat Pretoria Local Government Room Provincial Building ter insae Pretorius Street Pretoria Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies or within 1 van toepassing is of binne 1 myl van die grens van enige mile of the boundary of any such scheme and any local sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se regsauthority whose area of jurisdiction is contiguous to such gebied aangrensend is aan sodanige gebied het die reg om area shall have the right to object to the scheme and may beswaar teen die skema aan te teken en kan te eniger tyd notify the Director of Local Government in writing at the binne 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing above address or PO Box 892 Pretoria of such objection die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres and of the reasons therefor at any time within 4 weeks of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van so n from the date of this notice beswaar en die redes daarvoor J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur 0 from Pretoria 6 December 1967 Pretoria 6 Desember NOTCE No 494 OF 1967 KENNSGEWNG No 494 VAN 1967 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1/283 JOHANNESBURGWYSGNGSKEMA 1/283 t is hereby notified in terms of subsection (1) of section Herby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel 31 of the Townplanning and Townships Ordinance 1965 (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorps that the City Council of Johannesburg has applied for beplanning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die stads Johannesburg Townplanning Scheme to be amenraad van Johannesburg aansoek gedoen het om Johan ded by the rezoning of Portions and 230 farm nesburgdorpsaanlegskema te wysig deur die Braamfontein 53 site bounded by Henley Road Stanley herindeling van Gedeeltes en 230 van die Avenue Annet Road Canary Street and the *Goudstad pleas Braamfontein 53 die terrein wat deur Henleyweg College of Education froth "nstitutional" to "Special" Stanleylaan Annetweg Canarystraat en die Goudstadse subject to certain conditions Onderwyskollege begrens word op sekere voorwaardes nrigtings " tot Spesiaal " This amendment will be known as Johannesburg Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Amendment Scheme 1/283 Further particulars of the Johannesburgwysigingskema 1/283 genoem sal word) 10 scheme are open for inspection at the office of the Town in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en in Clerk Johannesburg and at the office of the Director of die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Local Government; Room B222 Provincial Building Kamer B222 Provinsiale Gebout Pretoriusstraat Pretoria Pretorius Street Pretoria * ter insae Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies or within 1 van toepaising is of binne 1 myl van die grens van enige mile of the boundary of any such scheme and any local sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se regsl authority whose area of jurisdiction is contiguous to such gebied aangrensend is aan sodanige:gebied het die reg om area shall have the right to object to the scheme and may beswaar teen die skema aan te teken en kan te eniger tyd notify the Director of Local Government in writing at the binne 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing above address or PO Box 892 Pretoria of such objection die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres and of the reasons therefor at any time within 4 weeks of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van so n the date of this notice beswaar en die redes daarvoor J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 6 December 1967 Pretoria 6 Desember Scheme NOTCE No 495 OF 1967 KENNSGEWNG No 495 VAN 1967 VEREENGNG AMENDMENT SCHEME 1/38 VEREENGNG WYSGNGSCEMA 1/38 t is hereby notified in terms of subsection (1) of section Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel 36 of the Town planning and Townships Ordinance 1965 (1) van artikel 36 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning that the Administrator has approved of the amendment en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die Administrateur of Vereeniging Town planning Scheme by a lesser goedkeuring verleen het om Vereeniging dorpsaanlegskema street frontage and a change in the density zoning of te wysig deur ldeiner straatfronte en n wysiging Erven 350 and 361 Three Rivers Township which will in die digtheidsindeling van Erwe 350 en 361 Three permit the consolidation and subsequent subdivision of Riversdorp wat die konsolidasie en latere onderverdeling these erven into four portions van die erwe in vier gedeeltes sal toelaat Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk Vereeniging and are open for inspec Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Vereeniging en is tion at all reasonable times beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Vereeniging Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Vereeniging wysiging 1/38 skema 1/38 S G J VAN NEKERK S G J: VAN NEKERK Administrator of the Province ; of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal Pretoria 6 December 1967 Pretoria; 6Deseinber 1967 TAD 5/2/67/38 TAD "5/2/67/38 23

24 528 PROVNCAL GAZETTE 6 DECEMBER 1967 NOTCE No 496 OF 1967 : KENNSGEWNG No 496 VAN 1967 JOHANNESBURGWYSGNGSKEMA JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1/280 1/280 Hierby word ooreenkomstig die t bepalings van subartikel is hereby notified in terms of subsection (1) of section Dog 31 of the Town (1) van artikel 31 planning and Townships Ordinance 1965 van Dorpe die Ordonnansie 1965 bekendgemaakop dat endie stadsraadeplannin van that the City Council of Johannesburg has applied for Johannesburg aansoek gedoen het om Johannesburg dorps Johannesburg Town planning Scheme to be aanlegskema te wysig deur die herindeling van amended by the rezoning of Lot 17 Sunnyside Township Lot 17 Dorp Sunnyside naamlik Frostiaan 7 op die being 7 Frost Avenue on the north western corner of the noordwestelike hoek van die kruising van Frostlaan en intersection of FroSt Avenue and Orange Street from Orangestrait op sekere voorwaardes van " Algemene General Residential " to " Special " to permit a building Woon " tot Spesiaal " sodas daar n gebou slags vir containing offices only and for storage purposes subject kantore en palckamerdoeleindes opgerig kan word to certain conditions Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat This amendment will be known as Johannesburg Johannesburgwysigingskema 1/280 genoem sal word) lo amendment Scheme 1/280 Further particulars of the in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en Scheme are open for inspection at the office of the Town in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Clerk Johannesburg and at the office of the Director of Kamer B222 Provinsiale GebOu Pretoriusstraat Pretoria Local Government Room B222 Provincial Building ter insae Pretorius Street Pretoria Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies or within 1 van toepassing is of binne 1 myl van die grens van enige mile of the boundary of any such scheme and any local sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se regsauthority whose area of jurisdiction is contiguous to such gebied aangrensend is aan sodanige gebied het die reg om area shall have the right to object to the scheme and may beswaar teen die skema aan te teken en kan te eniger tyd notify the Director of Local Government in writing at binne 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing the above address or PO Box 892 Pretoria of such die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres objection and of the reasons therefor at any time within of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van so "a 4 weeks from the date of this notice beswaar en die redes daarvoor J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE = Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 6 December 1967 Pretoria 6 Desember NOTCE No 497 OF 1967 KENNSGEWNG No 497 VAN 1967 CLERKSDORP CLERKSDORP AMENDMENT SCHEME 1/46 WYSG1NGSKEMA 1/46 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub t is hereby notified in terms of subsection () of artikel (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorps section 31 of the Town planning and Townships beplanning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die Stads Ordinance 1965 that the Town Council of Klerksdorp mad van Klerksdorp aansoek gedoen het om Klerksdorp has applied for Klerksdorp Town planning Scheme 1 dorpsaanlegskema te wysig deur die herindeling 1947 to be amended by the rezoning of Ed 142 Alabama van Ed 142 Dorp Alabama van Spesiale Woon " tot Township from "Special Residential " to " Public Publieke Garage Garage! Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat This amendment will be known as Kleiksdorp Amend Klerksdorpwysigingskema 1/46 genoem sal word) le in ment Scheme 1/46 Further particulars of the scheme die kantoor van die Stadsklerk van Klerksdorp en in die are Open for inspection it the office of the Town Clerk kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer Klerksdorp and at the office of the Director of Local B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter Government Room B222 Provincial Building Pretorius insae Street Pretoria Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate geled is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applieg or within van toepassing is of binne een myl van die grens van one mile of the boundary of any such scheme and any enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se local authority whose area of jurisdiction is contiguous regsgebied aangrensend is aan sodanige gebied het die to such are shall have the right to object to the scheme reg om beswaar teen die skema aan te teken en kan to and may notify the Director of Local Government in enige tyd binne 4 weke vanaf die datum van hierdie writing at the above address or PO Box 892 Pretoria kennisgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by of such objection and of the reasons therefor at any time bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in within 4 weeks from the date of this notice kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 6 December 1967 Pretoria 6 Desember P 0 NOTCE No 498 OF 1967 KENNSGEWNG No 498 VAN 1%7 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1/281 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA No; 1/281 t is hereby notified in terms of subsection (1) of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subsection 31 of the Townplanning and Townships artikel (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorps Ordinance 1965 that the City Council of Johannesburg beplanning en Dorpe 1965 bekendgemaak ait die Stadsr has applied for Johannesburg Town planningscheme 1 mad van Johannesburg aansoek gedoen het om Johannear 1946 to be amended by the rezoning of the western burgdorpsaanlegskema te wysig dmir die hersection of Braamfontein Stand 3000 (Leasehold) 2930 indeling van die westelike gedeelte van Braarafontein (Freehold) Johannesburg being 41 De forte Street Standplaas 3000 (pagperseel) 2930 (eiendomsperseel) between Henri and Station Streets from " General Johannesburg naamlik De Korteitiaat 41 tussen Henri Residential " to " General Business " subject to certain en Stationstraat op sekere voorwaardes van Algemene conditions Wocin " tot Algemene Besigheid " This amendment will be known as Johannesburg Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Amendment Scheme 1 / 281; Further particulars of the Johannesburgwysigingskema 1 / 281 genoem sal word) 16 scheme are open for inspection at the office of the Town in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en 0 Clerk Johannesburg and at the office of the Director of in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Local Government Room B222 Provincial Building Kamer Proyinsiale Gebou Pertoriusstraat Pretoria Pretorius Street Pretoria ter insae 24 "

25 PROVNSALE KOERANT 6 DESEMBER Any owner or occupier of immovable property situate Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat within the area to which the scheme applies or withlim gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema one mile of the boundary of any such scheme and any van toepassing is of binne een myl van die grens van local authority whose area of jurisdiction is contiguous soda sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se regsgebied to such area shall have the right to object to the scheme reg om beswaar aangrensend teendieskema is aan soadaann itgee teken en hetkan diet and may notify the Director of Local Government in enige tyd binne 4 weke vanaf die datum van hierdie writing at the above address or PO Box 892 Pretoria kennisgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by of such objection and of the reasons therefor at any time bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in within 4 weeks from the date of this notice kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor Pretoria 6 December 1967 J G VAN DER MERWE Director of Local Government Pretoria 6 Desember 1967 J G VAN DER MERWE Direkteur van Plaaslike Bestuur 6 13 NOTCE Na 499 OF 1967 KENNSGEWNG No 499 VAN 1967 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1/260 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 1/260 0 t is hereby notified in terms of subsection (1) of section Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub 31 of the Town planning and Townships Ordinance 1965 artikel (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorps that the City Council of Johannesburg has applied for beplanning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die Stads Johannesburg Townplanning Scheme to be raad van Johannesburg aansoek gedoen het om Johannesamended by the rezoning of Stands 5 and burgdorpsaanlegskema te wysig deur die her remaining extent Rosebank situated at 191 Oxford Road indeling van Standplase 5 en 30 resterende gedeelte Roseimmediately north of the present shopping centre from bank by Oxfordweg 191 net noord van die huidige " " General Business to " General Residential" on certain winkelbuurt gelee op sekere voorwaardes van Algemene conditions The nearest intersection is that between Besigheid " tot Algemene Woon " Die naaste kruising Oxford Road and Tyrwhitt Avenue Rosebank The is die van Oxfordweg en Tyrwhittlaan Rosebank Die effect of the rezoning will be to restrict the use of the herindeling sal ten gevolge he dat die standplase slegs viz; stands to use for residential purposes only vvoondoeleindes gebruik mag word Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat This amendment will be known as Johannesburg Johannesburgwysigingskema 1/260 genoem sal word) Amendment Scheme le 1/260 Further particulars of the in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en Scheme are open for inspection at the office of the Town in die kantoor van Clerk die Direkteur van Plaaslike Johannesburg Bestuur and at the office of the Director of Kamer Local Government Room B222Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria B222 Provincial Building ter insae Pretorius Street Pretoria Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies or within one van toepassing is of binne een myl van die grens van mile of the boundary of any such scheme and any local enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se authority whose area of jurisdiction is contiguous to such regsgebied aangrensend is aan sodanige gebied het die area shall have the right to object to the scheme and may reg om beswaar teen die skema aan te teken en kan te notify the Director of Local Government in writing at eniger tyd binne 4 weke vanaf die datum van hierdie the above address or PO Box 892 Pretoria of such kennisgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by objection and of the reasons therefor at any time within bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in 4 weeks from the date of this notice kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor 110 G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 6 December 1967 Pretoria 6 Desember _ NOTCE No 500 OF 1967 KENNSGEWNG No 500 VAN 1967 NORTHERN JOHANNESBURG AMENDMENT NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEK SCHEME 119 WYSGNGSKEMA 119 t is hereby notified in terms of subsection (1) of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub section 31 of the Town planning and Townships Ordi artikel (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorps nance 1965 that the Transvaal Board for the Develop beplanning en Dorpe 1965 bekendgemaak dat die ment of PeriUrban Areas has applied for Northern Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Johannesburg Region Town planning Scheme Gebiedeaansoek gedoen het om Noordelike Johannesburg to be amended by the rezoning of Portion 441 (formerly streekdorpsaanlegskema te wysig deur die herin Holding 113) Morningside Agricultural Holdings from deling van Gedeetle 441 fvoorheen Hoewe 113) Morning " One dwelling per 2 morgen " to " One dwelling per side Landbouhoewes van Een woonhuis per 2 morg " square feet " tot Een woonhuis per vierkante voet " This amendment will be known as Northern Johannes Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat burg Region Amendment Scheme 119 Further Noordelike ohannesburgstreek wysigingskema 119 of the scheme are open for inspection at the genoem sal word) le in die kantoor van die Sekretaris office of the Secretary Transvaal Board for the Develop Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike went of Peri Urban Areas Pretoria and Johannesburg Gebiede Pretoria en Johannesburg en in die kantoor van and at the office of the Director of Local Government die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer B222 Provin Room B222 Provincial Building Pretorius Street Pretoria siale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter insae particulars

26 530 PROVNCAL GAZETTE 6 DECEMBER 1967 Any owner or occupier of immovable property situate Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat within the area to which the scheme applies or within gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema 1 mile of the boundary of any such scheme and any local van toepassing is of binne 1 myl van die grens van enige authority whose area of jurisdiction is contiguous to such sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se regsarea shall have the right to object to the scheme and gebied aangrensend is aan sodanige gebied het die reg may notify the Director of Local Government in writing om beswaar teen die skema aan te teken en kan to eniger at the above address or PO Box 892 Pretoria of such tyd binne 4 weke vanaf die datum van hierdie kennis objection and of the reasons therefor at any time within gewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde 4 weeks from the date of this notice adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel J G VAN DER MERWE van so n beswaar en die redes daarvoor Director of Local Government J G VAN DER MERWE Pretoria 6 December 1967 Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 6 Desember NOTCE No 501 OF 1967 KENNSGEWNG No 501 VAN 1967 PROPOSED ESTABLSHMENT OF HYDE PARK VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP HYDE EXTENSON 52 TOWNSHP PARK UTBREDNG 52 t is hereby notified in terms of setcion 58 () of the ngevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance 1965 that beplanning en Dorpe No 25 van 1965 word hierby application has been made by Magaliesburg Uitsig (Eien bekendgemaak dat Magaliesburg Uitsig (Eiendoms) dams) Beperk for permission to lay out a township on Beperk aansoek gedoen het om n dorp te stig op die the farm Zandfontein 42 R District of Johannesburg plaas Zandfontein 42 R distrik Johannesburg wat to be known as Hyde Park Extension 52 bekend sal wees as Hyde Park Uitbreiding 52 The proposed township is situate south of and abuts Die voorgestelde dorp 18 suid van en grens aan Killarney Road and east of and abuts Third Road and Killarneyweg en oos van en grens aan Derdeweg en op on Holding 69 Hyde Park Agricultural Settlements Dis Hoewe 69 Hyde Park Landbounedersetting distrik trict of Johannesburg Johannesburg The application together with the relative plans Die aansoek met die betrokke planne dokumente en documents and information is open for inspection at the inligting 18 ter insae by die kantoor van die Direkteur office of the Director Room 2225 Second Floor Block Kamer B225 Tweede Vloer Blok 13 Provinsiale Gebou B Provincial Building Pretoria for a period of 8 weeks rretorta n tydperk van 8 weke na datum hiervan froth the date hereof n terms of section 58 (5) of the said Ordinance any ngevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie pinion who wishes to object to the granting of the appli moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan cation or who is desirous of being heard or of making van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehobr representations in the matter shall communicate in writing te word *of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis with the Director of Local Government Such communi stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as 8 cation shall be received by the Director not later than 8 weke van die datum van sodanige eerste publikasie in weeks from the date of such first publication in the Provin die Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike cial Gazette Bestuur ontvang word All objections must be lodged in duplicate and addressed Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig to the Director of Local Government PO Box 892 word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Pretoria Bestuur Posbus 892 Pretoria J G VAN DER MERWE L G VAN DER MERWE Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 6 December 1967 Pretoria 6 Desember S NOTCE No 502 OF 1967 KENNSGEWNG No 502 VAN 1967 DECLARATON OF SLUM VERKLARNG TOT SLUM Notice is hereby given in terms of section six of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Slums Act 1934 (Act No 53 of 1934) as amended that ses van die Slumswet 1934 (Wet No 53 van 1934) soon the Slum Clearance Court of the Local Authority District gewysig bekendgemaak dat die Slumopruimingshof van of Germiston acting under the powers conferred upon die plaaslike bestuursdistrik Germiston kragtens die bell by the said Act has declared the premises in the voegdheid horn verleen by genoemde Wet die perseel in Annexure hereto to be a slum die ondergenoemde Bylae beskryf tot n slum verklaar n terms of paragraph (b) of subsection 1 of section het five of the said Act the Slum Clearance Court has Kragtens paragraaf (b) van subartikel 1 van artikel vyj directed the owner to demolish 2 semidetached dwellings van genoemde Wet het die Slumopruimingshof die eienaar consisting of 13 rooms on the said premises and to van genoemde perseel gelas om 2 skakelhuise bestaande commence such demolition on or before the 1st June uit 13 kamers op gemelde perseel te sloop en om met 1968 sodanige sloping voor or op 1 Junie 1968 te begin H KEYSER H KEYSER Secretary Slum Clearance Court Sekretaris Slumopruimingshof ANNEXURE BYLAE Certain buildings and rooms situate at 77 and 79 Sekere geboue en kamers gelee te Georgestraat 77 en ja George Street Georgetown on Erf 113 Georgetown 79 Georgetown naamlik En 113 Georgetown geregi registered in the names of Dr S Adler Dr L Bernard streer op name van dr S Adler dr L Bernard en die and the Estate late Dr Goldblatt Boedel van wyle dr Goldblatt 2

27 PROVNSALE KOERANT 6 DESEMBER_ TENDERS TENDERS NB Tenders previously published and where the closing dates have not yet passed have not been repeated in this notice Tenders are normally published 3 5 weeks before the closing date LW Tenders gepubliseer is en waarvan die wat nie me word Die in therdie herhaal nie Tenders "word normaalweg 3 5 weke tingsdatum gepubliseer 1 tetunungsdatums nog me verstreke is voonirscileeivs1112 TRANSVAAL PROVNCAL ADMNSTRATON TRANSVAALSE PROVNSALE ADMNSTRASE TENDERS TENDERS Tenders vir die volgende Tenders are invited for the following services/supplies/ dienste/voorrade/verkope ingewag (Tensy dit in die uiteensetting anders aansales (Unless otherwise indicated in the description gegee word word tenders vir voorrade bedoel): tenders are for supplies): Tender No Reskrywng ran Tender Sluatngs Tender No Description of Tender Closing Dale datum HA 1/1/68 Laboratory and dispensary HA glass 1/1/68 Laboratorium en apteckglas 19/1/68 19/1/68 rubberware rubber latex plastics and lateks en plastiekwareen diverse sundries HC 1/68 Plastic screen HC curtains 1/68 Plastiese skermgordyne 19/1/68 19/1/68 HC 2/68 Handdoeke terry wit:2414t HC 2/68 Towels 2/2/68 TOD TOD 1/68 School buses 1/68 Skoolbusse 5/1/68 5/1/68 terry white 24 ar 2/2/(8 t 1 Die betrokke tenderdokumente met inbegrip van die amptelike tendervorms van die Administrasie is op aan vraag by die onderstaande adresse verkrygbaar Sodanige dokumente asmede enige tender/kontrakvoorwaardes wat nie in die tenderdokumente opgeneem is nie is ook by die genoemde adresse vir inspeksie verkrygbaar: MPORTANT NOTES The relative tender documents including the Administrations official tender forms are obtainable on application from the relative addresses indicated below Such documents and any tender/contract conditions not embodied in the tender documents are also available for "inspection at the said addresses: BELANGRKE OPMERK NGS Kantoor in Nuwe Provinsiale Office in New Provincial Building Gebou Pretoria; Pretoria Tender Posadres te Tender Postal Address venvysing Pretoria Ref Pretoria Tele Kamer Verdie Phone Blok room Room no ping Block Floor No Pretoria No Pretoria NA Direkteur van A930 A 9 (89401) HA Director of Hos A930 A 9 (89401) Hospitruildiens (89251) pital Services :(89251) te Privaatsak Private Bag HB Director of Hos A746 A /3 Ha Direkteur van A746 A /3 pital Services Hospitaaldiens Private Bag 221 te; Privaatsak BC Director of Hos A729 A pital Services HC Direkteur van A729 A Private Bag 221 Hospitaaldiens 19D Director of Hos A740 A /9 te Privaatsak pital Services 221 Private Bag 221 MD_ Direkteur van A740 A /9 PFT Provincial "Secre A1119 A Hospitaaldienstary (Purchases te Privaatsak and) Supplies) 221 Private Bag 64 PFT Provinsiale Sekre A1119 A RFT Director Trans D58 D tads (Aankope vaal Roads en Voorrade) Department Privaatsak 64 " Private Bag 197 RFT Direkteur Trans DSB D TOD Director Trans A550 A vaalse Paaievaal Education departement Department Privaatsak 197 Private Bag 76 TOD Direkteur Trans A550 A WFT Director Trans C109 C vaalse Onder raal Depart wysdeparte rnent of Works ment Privaat Private Bag 228 sak 76 WFTB Director Trans CM7 C M WFT Direkteur Trans C109 C vaal Depart vaalse Werke ment of Works Private Bag 228 departement Privaatsak 228 WETB Direkteur Trans CM7 C M vaalse Werkedepartement 2 The Administration is not bound to accept the lowest Privaatsak 228 or any tender and reserves the right to accept a portion 2 Die Administrasie is nie daartoe verplig om die of a tender laagste of enige tender aan te neem nie en bchou horn 3 n the case of each WFTB tender the tenderer die reg voor om n gedeelte van n tender aan te neem must pay a deposit of R4 before he will be supplied with 3 n die geval van iedere WFTB tender moet die the tender documents Such deposit must be in the form tenderaar n deposito van R4 stort alvorens by van die of cash a bank initialed cheque or a departmental tenderdokumente voorsien sal word Sodanige deposito moet in kontantgeld wees n tjek dear die bank geparafeer standing deposit receipt (RO) The said deposit will be of n departementele legorderkwitansie (RO) Genoemde if a bona fide tender is received from the depositobedrag sal terugbetaal word as n bonn fide tenderer or if the tender documents including plans inskrywing van die tenderaar ontvang word of as die specifications and bills of quantities are returned by the tenderdokumente met inbegrip van planne spesifikasies tenderer within 14 dayi after the closing date of the tender en hoeveelheidslyste binne 14 doe na die sluitingsdatum to the relative address shown in note 1 above van die tender deur die tenderaar teruggestuur word na die betrokke adres in opmerking 1 hierbo aangetoon 4 All tenders must be submitted on the Administrations 4 Alle tenders moet op die amptelike tendervorms van official tender forms die Administrasie voorgel8 word alrefunded 3

28 532 PROVNCAL GAZETTE 6 DECEMBER Each tender must be submitted in a separate sealed 5 edere inskrywirig moet in n afsonderlike verseade envelope addressed to the Chairman Transvaal Provincial koevert ingedien word geadresseer aan die Voorsitter Die Transvaalse Provinsiale Tenderraad Posbus 1040 Tender Board PO Box 1040 Pretoria and must be Pretoria en moet duidelik van die opskrif voorsien wets clearly superscribed to show the tenderers name and ten einde die tenderaar se naam en adres aan te toon address as well as the number description andclosing asook die nommer beakrywing en sluitingsdatum van die date of the tender Tenders must be in the hands of the tender nskrywings moet teen 11 vm op die sluitingsdatum hierbo aangetoon in die Voorsitter se hande wees Chairman by 11 am on the closing date indicated above 6 ndien inskrywings per hand ingedien word moet 6 f tenders are delivered by hand they must be hulle teen 11 vm op die sluitingsdatum in die Formele deposited in the Formal Tender Box at the Enquiry Office Tenderbus geplaas wees by die navraagkantoor in die in the foyer of the New Provincial Building at the voorportaal van die nuwe Provinsiale Gebou by die hoof Pretorius Street main public entrance (near Bosman Street ingang aan Pretoriusstraat se kant (naby die hoek van corner) Pretoria by 11 am on the closing date Bosmanstraat) Pretoria POUND SALES Africander 4 years red branded RQO KLPPLAAT Skut distrik Rustenburg right ear cropped left ear cropped and op 3 Januarie 1968 om 11 vm 1 Os Unless previously released the animals crescent; 1 ox Africanderyears 4 yea red; 5 jaar roof poena brandmerk :c Ql; described hereunder will be sold as branded 21 4P left ear cropped right ear 1 os Afrikaner 4 jaar rooi witpens brandindicated crescent; cow Africander 4 years red merk RW; 1 os Afrikaner 5 jaar rooi Persons desiring to make inquiries branded cc 131 left ear cropped right ear bont brandmerk RQO altwee ore stomp respecting the animals described hereunder crescent; heifer Africander 2 years red met halfmaan; os Afrikaner 6 jaar rooi in the case of animals in municipal pounds branded an 4P both ears cropped; 1 cow brandmerk RW regteroor swaelstert; 1 os should address the Town Clerk; for those 6 years brown right ear cropped; cow Afrikaner 5 jaar vaal witkol brandmerk in district pounds the Magistrate of the 4 years black branded AWL rg Z8 altwee ore stomp; 1 os Afrikaner district concerned OLEVENHOUTHOEK Pound District 5 jaar rooi hangkop regteroor stomp EENDRACHT HEALTH COMMTTEE of Waterberg on 27 December 1967 at linkeroor halfmaan; 1 os Afrikaner 2 jaar Pound on 13 December 1967 at 11 am 11 am 1 Cow Africander 6 years red rooi brandmerk xi 4P linkeroor stomp 1 Horse riding horse 10 years light chest WAKKERSTROOM VLLAGE COUN regteroor halfmaan; 1 os Afrikaner 5 jaar nuti 1 horse mare 6 years light brown rocn brandmerk ROO regteroor halfmaan CL Pound on 23 December 1967at 115 squinteyed linkeroor stomp met halfmaan; 1 os m Heifer 2years KLPPLAAT Pound District of Austen P* black Afrikaner 6 jaar geel brandmerk 9RD burg on 3 January 1968 at 11 am regteroor swaelstert linkeroor stomp; 1 os 1 Ox Africander 5 years red branded Afrikaner 4 jaar rooi brandmerk RQO X Q1 polled; 1 ox Africander 4 years SKUTVERKOPNGS regteroor stomp linkeroor stomp met half red white paunch branded RW; 1 ox maan; 1 os Afrikaner 4 jaar rooi brand Africander 5 years red spotted branded Tensy voor die tyd gelos sal die diere merk aa4p linkeroor stomp regteroor half RQO both ears cropped and crescent; hieronder beskryf verkoop word soos aan maan; 1 koei Afrikaner 4 jaar roof 1 ox Africander 6 years red branded RW gedui brandmerk a: Ql linkeroor stomp regteroor right ear swallowtail; 1 ox Africander 5 Persone wat navraag wens te doen aanhalfmaan; 1 vers Afrikaner 2 jaar rooi years greywhite branded lx Z8 both ears gaande die hierooder omskrewe diere moet brandmerk xi 4P altwee ore stomp; koei cropped; 1 ox Africander 5 years red in die geval van diere in munisipale skutte 6 jaar bruin regteroor stomp; 1 koei 4 slanted horns right ear cropped left ear die Stadsklerk nader en wat diere in jaar swan brandmerk AWL crescent; 1 ox Africander 2 years red distrikskutte betref die betrokke Landdros OLEVENHOUTHOEK Skut distrik branded iv Z8 left ear cropped right ear Waterberg op 27 Desember 1967 om 11 crescent; 1 ox Africander 5 years red EE N D R A C HT GESONDHEDS vm 1 Koei Afrikaner6 jaarroof root branded RQO right ear crescent left ear KOMTEESKUT op 13 Desember 1967 cropped and crescent; 1 ox Africander 6 om vm 1 Perd ryperd 10 jaar half WAKKERSTROOMSE DORPSRAAD years yellow branded 9RD right ear vos; 1 perd merrie 6 jaar ligbruin skeet Skut op 23 Desember 1967 om 115 nm swallowtail left ear cropped; 1 ox oog 1 Vers 2 jaar swart 1%7 / TCE LOCAL AUTH EAS PLAASt KE BESTUUBSEENNSGEWNGS _ MUNCPALTY OF POTGETERSRUS MUNCPALTY OF ROODEPOORT MUNSPALTET ROODEPOORT AMENDMENT OF ELECTRCTY AMENDMENT OF BYLAWS WYSGNG VAN VERORDENNGE BY LAWS ngevolge die bepalings van artikel 96 Notice is hereby given that the closing Notice is given in terms of the provisions Local Ordonnansie op Plaaslike Bestuur date on which objections can be submitted of section 96 of the Government van die 17 van 1939 word bekendgemaak dat against the Councils intention to amend its Ordinance No 17 of 1939 as amended die stadsraad van Roodepoort van voorneme Electricity Bylaws as set out in Notice No that the Town Council of Roodepoort Bylaws is om sy Elektrisiteitvoorsieningsverorde 53/1967 has been extended to Friday 22 intends its Electricity Supply By ninge afgekondig by Administrateursken December 1967 at 12 noon published under Administrators Notice No i nisgewmg No 491 van 1 Julie 1953 soos 491 dated the 1st July 1953 as follows: J J C J VAN RENSBURG volg te wysig: Town Clerk (i) By making provision for bulk metering (i) Deur voorsiening te maak vir groot Municipal Offices of blocks of flats and offices and to provide maatmeterlesings van blokke woonstelle en Potgietersrus 21 November 1967 a tariff therefor kantore en n tarief daarvoor te voorsien (Notice No 56/19673 (i) By introducing new provisions in (ii) Deur nuwe bepalings in verband met regard to service connections and the charges diensaansluitings en die heffings daarvoor in MUNSPALTET POTGETERSRUS therefor te stet WYSGNG VAN VERORDENNGE OP (iii) Deur die eenheidskoste vir industriele DE LEWERNG VAN ELEKTRSTET (ii) By increasing the unit charge for verbruikers wie se geinstalleerde kapasiteit industrial consumers whose installation Kennisgewing geskied hiermee dat die 40 kva oorskry van 024 sent na 025 sent capacity exceeds 40 kva from 0 24 cent to datum waarop besware ingedien kan word per eenheid te verhoog cent per unit teen die Raad se voorneme om sy Ver Afskrifte van die voorgestelde wysiging ordeninge op die Lewering van Elektrisiteit Copies of the proposed amendment will sal vir n tydperk van 21 dae vanaf datum te wysig soos uiteengesit in Kennisgewing lie for inspection in the office of the under van publikasie hiervan gedurende normale No 53/1967 verleng is tot Vrydag 22 signed during normal office hours for a kantoorure in die kantoor van die onder Desember middag period of 21 days as from the date of getekende ter insie 16 publication hereof J J C J VAN RENSBURG C J JOUBERT Stadsklerk C J JOUBERT Stadsklerk Munisipale Kantore Town Clerk Munisipale Kantore 0 Potgietersrus 21 November 1967 Municipal Offices Roodepoort (Kennisgewing No 56/1967) Roodepoort (Munisipale Kennisgewing No 204/67) (Municipal Notice No 204/67)

29 4 0 PROVNSALEan KOOFEJRAOHANTNN6EsDBESEURGMBER EXPROPRATON OF SERVTUDES FOR OVERHEAD POWER LNES Notice is hereby given in terms of section 6 (i) (1) and section 3 of the Municipalities Powers of Expropriation Ordinance 1903 of the intention of the City Council of Johannesburg to acquire by compulsory purchase servitudes 70 Cape feet in width for the erection of an overhead power line over: Properly Area of serviture required 1 Consolidated Lot 786 Kew Township (now comprising Portions 1 to 7 Lot 786) Cape sq ft 2 Lot 273 Kew Township Cape sq ft 3 Portion 1 of Lot 274 Kew Township 5250 Cape sq ft 4 RE Lot 274 Kew Township 5250 Cape sq ft 5 Portion 1 Lot 275 Kew Township 5250 Cape sq ft 6 RE Lot 275 Kew Township 5250 Cape sq ft 7 Portion 1 of Lot 276 Kew Township 5250 Cape sq ft 8 Portion 2 of Lot 276 Kew Township 5250 Cape sq ft 9 Lot 277 Kew Township Cape sq ft 10 Lot 278 Kew Township Cape sq ft 11 Portion 1 Lot 279 Kew Township 5250 Cape sq ft 12 RE Lot 279 Kew Township 5250 Cape sq ft 13 RE Lot 280 Kew Township Cape sq ft 14 Lot 281 Kew Township 7380 Cape sq ft 15 Lot 282 Kew Township 132 Cape sq ft 16 Lot 232 Kew Township 4930 Cape sq ft 17 Holding 26 Crystal Gardens Agricultural Holding Cape sq ft 18 Holding 36 Crystal Gardens Agricultural Holdings Ext Cape sq ft 19 Holding 37 Crystal Gardens Agricultural Holdings Ext Cape sq ft 20 Holding 38 Crystal Gardens Agricultural Holdings Ext Cape Sq ft 21 Portion 16 farm Syferfontein 51 R 5500 Cape sq ft 22 Portion 18 (a portion of Portion 16) farm Syferfontein 51 R 5100 Cape sq ft 23 Portion 176 (a portion of Portion 63) farm Syferfontein 51 R Cape sq ft 24 Portion 192 (a portion of Portion 175) farm Syferfontein 51 R24150 Cape sq ft 25 Portion 76 (a portion of Portion 16) farm Syferfontein 51 R 3000 Cape sq ft 26 Portion 78 (a portion of Portion 69) farm Syferfontein 51 R Cape sq ft 27 RE of Portion 302 farm Syferfontein 51 R Cape sq ft 28 Portion 303 (a portion of Portion 302) farm Syferfontein 51 R morgen Section 6 (ii) of the said Ordinance provides: " f any person interested as owner lessee or occupier of any land proposed to be taken by the Council objects to the compulsory put chase thereof and serves notice in writing of such objection on the Council at any time within one month of the service on him as provided in the preceding subsection the Council shall not be entitled to exercise their compulsory power of purchase without the sanction of the Administrator unless such objection be withdrawn" Objections in terms of this section must be lodged in writing with the Council by not later than 8 January 1968 Particulars of the scheme for which the land is required may be obtained at Room 214A Municipal Offices City Hall Johannesburg during ordinary office hours A P BURGER Clerk of the Council Municipal Offices Johannesburg 22 November 1967 kill 4) STAD JOHANNESBURG ONTEENNG VAN SERWTUTE VR BOGRONDSE KRAGLEDNGS Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 6 (i)(b) en artikel 3 van die Municipalities Powers of Expropriation Ordinance 1903 bekendgemaak dat die Stadsraad van Johannesburg voornemens is om serwitute 70 Kaapse voet breed vir die oprigting van n bogrondse kragleiding to onteien op: Oppervlakte van die send:nut Mendota gabled 1 Verenigde Erf 786 Kew (tans Gedeelte 1 tot 7 Erf 786) Kaapse vk vt 2 Erf 273 Kew Kaapse vk vt 3 Gedeelte 1 van Erf 274 Kew 5250 Kaapse vk vt 4 RG Erf 274 Kew 5250 Kaapse vk vt 5 Gedeelte 1 Erf 275 Kew 5250 Kaapse vk vt 6 RG Erf 275 Kew 5250 Kaapse vk vt 7 Gedeelte 1 Erf 276 Kew 5250 Kaapse vk vt 8 Gedeelte 2 Erf 276 Kew 5250 Kaapse vk vt 9 Erf 277 Kew Kaapse vk vt 10 Erf 278 Kew Kaapse vk vt 11 Gedeelte 1 Erf 279 Kew 5250 Kaapse vk vt 12 RG Erf 279 Kew 5250 Kaapse vk vt 13 RG Erf 280 Kew Kaapse vk vt 14 Erf 281 Kew 7380 Kaapse vk vt 15 Erf 282; Kew 132 Kaapse vk vt 16 Erf 232 Kew 4930 Kaapse vk vt 17 Hoewe 26 Crystal landbouhoewes Kaapse vk vt 18 Hoewe 36 Crystal Gardens landbouhoewesuitbrelding Kaapse vk vt 19 Hoewe 37 Crystal Gardens4andbouhoewesuitbroding Kaapse vk vt 20 Hoewe 38 Crystal Gardenslandbouhoewesuitbreiding Kaapse vk vt 21 Gedeelte 16 pleas Syferfontein 51 R 5500 Kaapse vk vt 22 Gedeelte 18 (n gedeelte van Gedeelte 16) plans Syferfontein 53 R 5100 Kaapse vk vt 23 Gedeelte 176 (n gedeelte van Gedeelte 63) pleas Syferfontein 51 R Kaapse vk vt 24 Gedeelte 192 (n gedeelte van Gedeelte 175) pleas Syferfontein 51 R Kaapse vie vt 25 Gedeelte 76 (n gedeelte van Gedeelte 16) pleas Syferfontein 51 R 3000 Kaapse vie vt 26 Gedeelte 78 (n gedeelte van Gedeelte 69) pleas Syferfontein 51 R Kaapse vk vt 27 RG van Gedeelte 302 plaas Syferfontein 51 R Kaapse vk vt 28 Gedeelte 303 en gedeelte van Gedeelte 302) pleas Syferfontein 51 R morg Artikel 6 (ii) van die Ordonnansie lui as volg: " f any person interested as owner lessee or occupier of any land proposed to be taken by the Council objects to the compulsory purchase thereof and serves notice in writing of such objection on the Council at any time within one month of the service on him as provided in the preceding subsection the Council shall not be entitled to exercise their compulsory power of purchase without the sanction of the Administrator unless such objection be withdrawn" Besware ingevolge die bepalings vanlhkrdie artilrel meet inters op 8 Januarie 1968 skriftelik by die Road ingedien word Besonderhede van die skema waarvoor die grond nodig is kan gedurende gewone kantoorure in Kamer 214A Stadhuis Johannesburg verlcry word A P BURGER Klerk van die Read Stadhuis Johannesburg November

30 534 PROVNCAL Giktt DECEMBER 1967 PROPOSED AMENDMENT TO THE TOWNPLANNNG SCHEME OF WARMBATHS No 1 OF 1948: AMENDNG SCHEME No 1/6 The Town Council of Warmbaths has prepared a draft amendment townplanning scheme to be known as Amendment Town planning Scheme No 1/6 The draft scheme contains the following proposal: To amend clause 24 (a) Table " F " by the deletion of the said table and the substitution therefore of the following: 111 Other buildings not General residential Dwelling houses buildings mentioned under (2) and (3) Use zones (1) (2) (3) (4) 50% 60% 90% on ground floor and 60% on all other floors All uses zones except above ground floor 50% 60% 75% Particulars of this scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk Municipal Offices Warmbaths for a period of 4 (four) weeks from the date of the first publication of this notice which is 22November 1967 The Council will consider whethei or not the scheme should be adopted Any Minter or occupier of immovable property situate within the area to which the scheme applies has the right to object to the amendment and may inform the Town Clerk in writing thereof during the abovementioned period J S VAN DER WALT Town Clerk Municipal Offices Warmbaths 7 November 1967 VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE WARMBADSE DORPAANLEGSKEMA No VAN 1948: WYSGNGSKEMA No 1/6 Die Stadsraad van Warmbad het n ontwerpvrysigingdorpsaanlegskema opgestel wat as Wysigingdorpsbeplanningskema No 1/6 bekend sal stun Hierdie ontwerpskema bevat die volgende voorstel: Klousule 24 (a) Tabel F " word gewysig deur die skrapping van die Tabel en die vervanging daarvan met die volgende: Gcbruilcstreek Woonhuise Ander geboue nie Algemene woongeboue wider Kolommeg) en (3) vermeld ale (1) (2) (3) (4) % 60% 90% op grondvloer en 60% op ally vloere bo grondvloer Alle gebruikstreke behalwe % 60% 75% Besonderhede van hierdie skema n ter insae in die Stadsklerk se kantoor Munisipale Kantore Warmbad vir n tydperk van vier (4) weke van die datum van die eerste publikasie van hierdie keanisgewing naamlik 22 November 1967 Die Raad sal die skema oorweeg en besluit of dit aangeneem moet word Enige bewoner of eienaar van n perseel wat binne die gebied waarop die skema van toepassing is gelea is het die reg om teen die voorgestelde wysiging beswaar te manic en mag geduendc die genoemde tydperk sy of haar beswaar en reties daarvoor skriftelik by die Stadsklerk indien J S VAN DER WALT Stadsklerk Munisipale Kantore Warmbad 7 November CTY OF JOHANNESBURG Any owner or occupier of immovable Hierdie ontwerpskema bevat die volgende property within the area of the Johannes voorstel: PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN burg Townplanning Scheme 1 or within 1 Diei deling van Standplase en NESBURG TOWN PLANNNG SCHEME mile of the boundary thereof has the right 1 1 AMENDMENT SCHEME 45 Khpnviersberg Estate wat deur Linroy 1/291 to object to the scheme or make represen straat Ochillweg en Quantockweg begrens The City Council of Johannesburg has tations in respect thereof and if he wishes word word op sekere voorwaardes van prepared a draft amendment town planning to do so he shall within 4 weeks of the landboudoeleindes " na algemene Nywerscheme to be known as Amendment Town first publication of this notice which is the heidsdoeleindes " verander planning Scheme 1/291 29th November 1967 inform the local Die firma Nevadespar nvestments (Pty) This draft scheme has been prepared on authority in writing of such objection or Ltd Quantockweg 143 South Hills is die instruction from the Administrator in terms representation and shall state whether or not eienaars van hierdie standplase of section 46 (7) of the Town planning and he wishes to be heard by the local authority Besonderhede van hierdie skema 16 ter Townships Ordinance 1965 A P BURGER insae in Kamer 423 Stadhuis Johannesburg This draft scheme contains the following Clerk of the Council vir n tydperk van 4 weke van die datum proposal: Municipal Offices van die eerste publikasie van hierdie kennis Johannesburg 29 November 1967 gewing af naamlik 29 November 1967 To rezone Stands and 145 Klip Die Raad sal die skema oorweeg en riviersberg Estate bounded by Linroy Street besluit of dit aangeneem moet word Ochill Road and Quantock Road from Enige eienaar of okkupeerder " van vaste Agricultural " to "General ndustrial" STAD JOHANNESBURG eiendom binne die gebied van die Johannes subject to certain conditions burgse Dorpsaanlegskema 1 of binne 1 myl The effect of the rezoning would be that VOORGESTELDE WYSGNG VAN DORPSAANLEG DE johannesburgse van die grense daarvan het die reg om teen industries could be established on the stands die skema beswaar te maak of om vertofi STOMA 1 WYSGNGSCEMA 1/291 concerned ten opsigte daarvan te rig en indien by dit Die stadsraad van Johannesburg het n wil does moet by die plaaslike bestuur binne The owner of these stands is Nevadespar (Pty) Ltd nvestments ontwerpwysigingdorpsaanlegskema opgestel 4 weke van die eerste publikasie van hierdie 143 Quantock Road 1967i naamlik 29 November South Hills wat as Wysigingsdorpsbeplanningskema kennisgewng skriftelik van sodanige beswaar of vertofi Particulars of this scheme are open for bekend sal staan in kennis stel en vermeld of by deur die inspection at Room 423 Municipal Offices Hierdie konsepwysigingskema is in opdrag plaaslike bestuur gehoor wil word of nie Johannesburg for a period of 4 weeks from A P BURGER the date of the first publication of this van die Administrateur ingevolge die Klerk van die Raad notice which is the 29th November 1967 bepalings van subartikel (7) van artikel 46 Stadhuis The Council will consider whether or not van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning Johannesburg 29 November 1967 the scheme should be adopted en Dupe 1965 opgestel

31 PROVNSALE KOERANT 6 MEMBER CTY OF JOHANNESBURG GESONDHE1DSKOMTEE VAN 1lierdie ontwerpskema bevat die volgende ROEDTAN voorstelle:r EXPROPRATON OF LAND FOR THE EXTENSON OF THE FARVEW FRE WAARDERNGSHOF to Bewoording Die digtheidsbe STATON stemming van Gedeelte 3 van Erf 4 Sandown dorpsgeliied verander te word van Hiermee wordkennis gegee cnikenkamstig Notice is hereby given in terms of section die bepalings van artikel 13 (8)ivan die een woonhuis per vierkante voet" 6 (i) (b) and section 3 of the Municipalities Plaaslike Bestuurbelastingordonnansie No na een woonhuis per vierkante Powers of Exproporiation Ordinance van 1933 soos gewysig: dat die eerste voet" of the intention of the City Council of sitting van die Waarderingshof wat aangestel (H) Beskrywing van eiendom Gedeelte 3 Johannesburg to acquire by compulsory is om die Driejaarlikse Waarderingslys en ems Erf 4 Sandown dorpsgebied purchase Stands besware daarteen in oorweging te neem op morg grocit and 172 Dinsdag 2 Januarie 1968 om 10 vm n (iii) Straw waaraan eiendom grens Fairview to provide a site for the extension aanvang sal neem in die kantoor van die Butelaan of the Fairview Fire Station Komiteee (iv) Naaste kruising Butelaan en Main Section 6 (ii) of the said Ordinance M J VERMAAK straat Provides: Sekretaris (v) Eienaar en adresmnr E Winkler "f any person interested as owner lessee Reedier: 22 November 1967 p/a mnr T V Dean Posbus or occupier of any land proposed to be Joubert Park Johannesburg taken by the Council objects to the com pulsory purchase thereof and serves notice (vi) Huidige sonering ; Len woonhuis T R A N S in writing of V A A L BOARD FOR THE such objection on the Council DEVELOPMENT OF PER URBAN per vierkante voet" at any time within one month of the service AREAS (vii) Voorgestelde sonering en die impli on him as provided in the preceding sub kasies daarvan Een woonhuis per section the Council shall not be entitled to PROPOSED AMENDMENT ; TO THE vierkante voet " vraarvolgens die erf in 2 exercise their compulsory power of purchase NORTHERN JOHANNESBURG REGON gedeeltes nie kleiner nie as vierkante on without the sanction of the Administrator TOWNPLANNNG SCHEMEAMEND voet onderverdeel kati word i unless such objection be withdrawn" MENT SCHEME 130 Besonderhede en planne van hierdie skema Objections in terms of this section must The Transvaal Board for the Development le ter insae by die Raid se Hoofkantoor be lodged in writing with the Council not of PeriUrban Areas has prepared a draft Kamer A713 E B Phillipsgebou Rosmanlater than the 8th January 1968 to be straat 320 Pretoria en by sy Takkantoor Further particulars of the scheme for known amendmenta samtoenvmdmpelanntnsincghemsceherme Kamer 501 Armadalegebou Breestraat 261 which the land is required may be obtained This draft scheme contains the following Johannesburg vir n tydperk van 4 weke at Room 23A Municipal Offices City Hall proposejs:_ van die datum van die eerste publikasie Johannesburg during ordinary office hours van hierdie kennisgewing af naamlik 29 (i)wordrng The density zoning of A P November 1967 BURGER Portion 3 of Erf 4 Sandown Township to Clerk of the Council be amended from "one dwelling per Die Raad sal die skema oorweeg en Municipal Offices square feet" to "one dwelling per besluit of dit aangeneem moet word Johannesburg 22 November 1967 square feet " Enige eienaar of okkupeerder van vaste (h) Description of property Portion 3 eiendom binne die gebied van die Noorde of Erf 4 Sandown Township like Johannesburgstreek dorpsbeplanning STAD JOHANNESBURG morgen in extent skema of binne 1 myl van die grens daarvan ONTEENNG VAN GROND VR DE (iu) Street on which property abuts het die reg om teen die skema beswaar te UTBREDNG VAN DE FARVEW Bute Lane maak of om vertob ten opsigte daarvan te BRANDWEERSTASE (iv) Nearest intersection Bute Land and rig en indien by dit wit doen moet hy die Main Street Raad binne 4 weke van die eerste publi Hierby word ooreenkontstig die bepalings (v) Chimer and address Mr E Winkler kasie van hierdie kennisgewing naamlik 29 van artikel 6 (i) Pb) en artikel 3 van die c/o Mr T V Dean PO Box November 1967 skriftelik van sodanige Municipalities Powers of Expropriation Joubert Park Johannesburg beswaar of vertot in kennis stel en vermeld Ordinance" 1903 bekendgemaak dat die (vi) Present zoning " One dwelling per of hy deur die Raad gehoor wil word of stadsrand van Johannesburg voornemens is Kw square feet" nie om Standplase (vii) Proposed zoning and implications en 172 Fairview thereof " One dwelling per square te onteien sodat die terrein vir die uitbreiding feet" in terms of which the erf may be H B PHLLPS Sekretaris van die Fairview brandweerstasie gebruik subdivided into 2 portions not smaller than Posbus 1341 kan word square feet Pretoria 29 November 1967 Artikel 6 (ii) van die genoemde Ordon Particulars of this scheme are open for (Kennisgewing No 192/67) nansie lui as volg: inspection at the Boards Head Office f any person interested as owner lessee Room A713 L B: Phillips Building 320 or occupier of any land proposed to be Bosman Street Pretoria and at its Branch MUNCPALTY OF WARMBATHS taken by the Council objects to the corn Office Room 501 Armadale House 261 pulsory purchase thereof and serves notice Bree Street Johannesburg for a period of AMENDMENT OF BYLAWS in writing of such objection on the Council 4 weeks from the date of the first publics Notice is hereby given in terms of section at any time within one month of the service lion of this notice which is 29 November 96 of the Local Government Ordinance him as provided in the preceding sub 1967 No 17 of 1939 as amended that it is the section the Council shall not be entitled to The Board will consider whether or not intention of the Council to amend the exercise their compulsory power of purchase the scheme should be adopted following bylaws: without the sanction of the Administrator Any owner or occupier of immovable unless such objection be withdrawn" Bylaws Relating to Refuse Removal" property within the area of the Northern Besware ingevolge die bepalings van hier Johannesburg Region Townplanning Copies of the proposed amendments will die artikel moet niters op 8 Januarie 1968 Scheme or within 1 mile of the boundary be open for inspection during office hours by die Raad ingedien word thereof has the right to object to the scheme at the Office of the Town Clerk for a period Nadere besonderhede van die skema waar or to make representations in respect thereof of 21 days from date of publication hereof voor die grand nodig is kan gedurende and if he wishes to do so he shall within J S VAN DER ALT gewone kantoorare in Kamer 213A Stad 4 weeks of the first publication of this Town Clerk huis Johannesburg verkry word notice which is 29 November 1967 inform Municipal Offices A P BURGER the Board in writing of such objection or Warmbaths 21 November 1967 Klerk van die Raad representation and shall state whether or not he wishes to be heard by the Board Stadhuis MUNSPALTET WARMBAD Johannesburg 22 November 1967 H B PHLLPS Secretary WYSGNG VAN VERORDENNGE PO Box 1341 Kennis word hiermee gegee ingevolge die Pretoria;29 November 1967 bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie HEALTH COMMTTEE OF (Notice No 192/67) op Plaaslike Bestuur No 17 van 1939: soos ROEDTAN gewysig dat my Raad van voomeme is om VALUATON COURT TRA NSVAALSE RAAD VR DE ONT die volgende verordeninge te wysig: Notice is hereby given in terms of section WKKEL NG VAN BUTESTEDELKE Verordeninge Betreffende Vullisver 13 (8) of the Local Authorities Rating GEBEDE wydering Ordinance No 20 of 1933 as amended VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE Afskrifte van die voorgestelde wysiging that the first sitting of the Valuation Court N 0 ORDELKE JOHANNESBURG a ter insae in die Kantoor van die Stadsappointed to consider the Triennial Valua STREEK DORPSBEPLANNNGSKEMA klerk vir n tydperk van 21 dae vanaf tion Roll and objections thereto will coin WYSGNGSKEMA 130 datum hiervan mence on Tuesday the 2nd January 1968 Die Transvaalse Raad vir die Ontwik J S VAN DER WALT at 10 am in the offices of the Committee keling van Buitestedelike Gebiede het n Stadsklerk M J VERMAAK ontwerpwysigingdorpsbeplanningskema op Munisipale Kantore Secretary gestel wat bekend sal staan as Wysiging Warmbad 21 November 1967 Roedtan 22 November 1967 skema Pi

32 536 PROVNCAL GAZETTE 6 DECEMBER 1967 MUNCPALTY OF KOSTER TOWN COUNCL OF nadat Erf 2979 met Erf 2980 gekonsolicker CARLETONVLLE is en die bepalings van klousule 21 van die PROPOSED CLOSNG OF PORTON OF Dorpsaanlegskema nagekom is STREET AND SALE TO K 0 S T E R PROPOSED AMENDMENT OF THE Besonderhede van hierdie skema le ter MUSLM NSTTUTE CARLETONVLLE TOWNPLANNNG insae by Kamer 217 Munisipale Kantore Notice is hereby given in terms of section SCHEME 1961 Halitestraat Carletonville vir n tydperk 67 of the Local Government Ordinance The Town Council of Carletonville has van 4 weke van die datum van die eerste 17 of 1939 as amended that it is the inten prepared a draft amendment to the Carleton publikasie van bierdie kennisgewing naamlik tion of the Village Council of Koster sub ville Townplanning Scheme 1961 to be 6 Desember 1967 ject to the consent of the Administrator to known as Amendhig Scheme 1/22 Die Raad sal na verstryking van voor close permanently a portion of Bauhinia The draft scheme contains the following melde tydperk die skema oorweeg en besluit Street in extent 4241 square feet situated proposal: of dit aangeneem moet word next to Stand 18 Cedrela Koster eienaar of okkupeerder van waste 1 The additionenige of the following para eiendom binne die gebied van die Carleton Notice is hereby further given in terms graph to proviso V of Table El of clause villese Dorpsaanlegskema 1961 of binne 1 of section 79 (18) of the Local Government 19 (a): myl van die grens daarvan bet die reg on Ordinance No 17 of 1939 as amended "(12) Ed 2979 Carletonville Extension 8 teen die skema beswaar te mask of out that in the event of the closing of such only after consolidation with Erf 2980 The vertoe ten opsigte daarvan te rig en indien street portion it is the intention of the consolidated erf shall thereafter be regarded by dit wil does moet hy die Stadsklerk Koster Village Council subject to the as designated for Special Use public Posbus 3 Carletonville binne 4 weke van approval of the Administrator to sell the garage as is Ed 2980 Carletonville die eerste publikasie van hierdie kennisland to the Koster Muslim nstitute for Extension 8" gewing naamlik 6 Desember 1967 skriftelik the sum of R150; all costs incurred in Erven 2979 and 2980 are situated on the van sodanige beswaar of verto6 in kennis giving effect to the transfer to be borne by northern side of Onyx Drive Carletonville step en vermeld of by deur die plaaslike the purchaser Extension 8 and the properties are registered bestuur gehoor veil word of nie in the name of Johan van Rooyen nvest P A DU PLESSS Copies of the plan showing the proposed ments (Pty) Ltd Ed 2979 is zoned Stadsklerk closing and details of the conditions of sale Special Business" and Erf 2980 is zoned Carletonville 30 Oktober 1967 thereof may be inspected between the hours "Special Use public garage" (Kennisgewing No 57 van 1967) of 8 am and 1 pm and 2 pm and 5 pm The general effect of the amendment Mondays to Fridays at the Office of the scheme will be to permit the use of Erf Town Clerk Koster 2979 for purposes of a public garage and purposes incidental to a public garage only Any person who has any objection to the after consolidation of the said Erf with Ed CTY OF JOHANNESBURG Notice is hereby given in terms of section proposed closing and/or sale or who may 2980 and after the provisions of clause 21 6 (i) (b) of the Municipalities Powers of have any claim for compensation if the of the townplanning scheme have been Expropriation Ordinance 1903 of the closing and/or sale is carried out must complied with intention of the City Council of Johanneslodge his objection or claim in writing with Particulars of this scheme are open for burg to acquire by compulsory purchase the Town Clerk not later than Friday 26 inspection at Room 217 Municipal Offices Stands A January 1968 Halite Street Carletonville for a period of and 1591 P W VAN DER WALT 4 weeks from the dale of the first publica (formerly A Town Clerk tion of this notice which is 6 December and 290) in the 1967 Township of Johannesburg required for Municipal Building The Council will after the expiration of the widening of a portion of Loveday Street Koster 10 November 1967 the aforesaid period consider whether or and the provision of accommodation for an (Notice No 30/67) not the scheme should be adopted electrical substation traffic courts a clinic Any owner or occupier of immovable and ancillary offices property within the area of the Carletonville n terms of Section 6 (ii) of the said Townplanning Scheme 1961 or within l Ordinance any person interested as owner mile of the boundary thereof has the right MUNSPALTET KOSTER lessee or occupier of the lands proposed to to object to the scheme or to make represen be taken by the Council who objects to the VOORGESTELDE S L U T N G VAN tations in respect thereof and if he wishes compulsory purchase thereof must serve GEDEELTE VAN STRAAT EN VER to do so he shall within 4 weeks of the notice in writing of such objection on the COOP DAARVAN AAN KOSTERSE first publication of this notice which is Council by not later than the 20th January MOSLEM NSTTUUT 6 December 1967 inform the Town Clerk 1968 PO Box 3 Carletonville in writing of such Kennisgewing geskied hiermee kragtens objection or representation and shall state Details of the land required may be artikel 67 van die Ordonnansie op Plaaslike whether or not he wishes to be heard by obtained at Room 215 Municipal Offices Bestuur No 17 van 1939 sees gewysig dat the local authority City Hall during office hours die dorpsraad van Koster voornemens is om onderworpe aan die goedkeuring van P A DU PLESSS A P BURGER die Administrateur n gedeelte van Town Clerk Clerk of the Council Bauhiniastraat 4241 vierkante voet in om Carletonivlle 30 October 1967 Municipal Offices yang geled aan Erf 18 Cedrela Koster (Notice No 57 of 1967) Johannesburg 6 December 1967 permanent te sluit Kennisgewing geskied hiermee verder dat STADSRAAD VAN CARLETONVLLE STAD JOHANNESBURG die dorpsraad van Koster kragtens artikel VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE Hierby word kragtens die bepalings van 79 (18) van die Ordonnansie op Plaaslike CARLETONVLLESE DORPSAANLEG artikel 6 (i) (b) van die Municipalities Bestuur No 17 van 1939Ordinance sons gewysig SKEMA 1961 Powers of Expropriation " 1903 voornemeas is om bovermelde straatge Die stadsraad van Carletonville het n bekendgemaak dat die stadsraad van Johandeelte nadat dit gesluit is en onderworpe ontwerpwysiging van die Carletonvillese nesburg voornemens is om Standplase 1581 aan die goedkeuring van die Administra Dorpsaanlegskema 1961 opgestel wat A teur aan die Kosterse Moslem nstituut bekend sal staan as Wysigende Skema 1/ en 1591 (voorheen 384 vir die totale bedrag van R150 te verkoop; A Hierdie ontwerpskema bevat die volpende alle onkoste aangegaan om oordrag volgende 383 te 291 en 290) in die voorstad Johannesbewerkstellig deur die koper gedra te word voorstel: burg wat vir die breermaak van n gedeelte 1 Die byvoeging van die volgende pars van Lovedaystraat en vir die huisvesting vir Afskrifte van die kaart waarop die voer graaf tot voorbehoudsbepaling V tot Tabel n elektriese substasie verkeershowe n gestelde sluiting aangetoon word en beson D van klousule 19 (a): kliniek en bybehorende kantore nodig is derhede van die verkoop daarvan sal van (12) Erf 2979 Carletonville Uitbreiding te onteien 8 vin tot 1 nm en 2 nm tot 500 mu van 8 slegs na konsolidasie met Erf 2980 Die ngevolge die bepalings van artikel 6 (ii) Maandae tot Vrydae by die Kantoor van gekonsolidcerde erf sal daarnabeskou word van die genoemde Ordonnansie mod enigdie Stadsklerk Koster ter insae le as bestem vir Spesiale Gebruik Open iemand wat as eienaar huurder of okkupanf bare Garage soos Erf 2980 Carletonville belang het by die grond wat die Raad wit edereen wat enige beswaar teen die voor htbroding 8 onteien en wat teen die onteiening daarvan gestelde sluiting en/of verkoping het of wat Erwe 2979 en 2980 is gelee aan die beswaar wil opper die Raad niters op 20 indien die genoemde straatgedeelte gesluit wil agard e kpit van Onylrylaan Carletonville Januarie 1968 skriftelik van sodanige word enige eis om skadevergoeding Ultbreidmg 8 en die eiendomme is gerem beswaarte verwi ig instel moet sy beswaar of eis skriftelik nie later nie as Vrydag 26 Januarie streer in die naam van Johan van Rooyen Besonderhede van die grond wat nodig is 1968 kan gedurende gewone kantoorure in Kamer by die Stadsklerk indien nvestments (Pty) Ltd Die soneindeling van Erf 2979 is Spesiale Besigheid " en 215 Stadhuis verkry word P W VAN DER WALT die van Ed 2980 is Spesiale Gebruik A P BURGER Stadsklerk Omaha= Garage" Klerk van die Rand Die algemene uitwerking van die wysiging Munisipale Gebou Stadhuis skema is om ook Ed 2979 te gebrnik vir Koster 10 November 1967 Johannesburg 6 Desember 1967 doeleindes van n orenbare garage en doel (Kennisgewing No 30/67) eludes verwant aan n openbare garage slegs

33 (a) i le _ PROVNSALE KOERANT 6 DESEMBER VLLAGE COUNCL OF to object to the amendments must do so (b) Water en Elektrisiteitverordeninge: DELAREYVLLE in writing during the prescribed period of Om voorsiening te maak vir die wysiging 21 AMENDMENT OF BYLAWS daysg VANDER WESTHUZEN van aansluitings en ander kostes Notice is hereby given in terms of section Town Clerk 96 of Ordinance No 17 of 1939 that it is PO Box 24 Volledige besonderhede van die voorge the intention of the Council to amend the Dclareyville 20 November 1967 stelde wysigings le ter insae in die Kantoor following regulations: (Notice No 30/67) van die Stadsklerk vir n tydperk van 21 dae Public Health By vanaf 29 November 1967 en enige persoon laws: To provide that no animals may be kept in town after wat beswaar wil maak teen die voorgestelde DORPSRAAD VAN DELAREYVLLE 3 months of the promulgation of this wysiging moet dit skriftelik gedurende amendment WYSGNG VAN VERORDENNGE genoemde tydperk by die Stadsklerk indien (b) Water and Electricity By laws: To Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 96 van Ordon G VAN DER WESTHUZEN provide for an amendment in the connecnansie No 17 van 1939 dat die dorpsraad Stadsklerk tion and other fees van voorneme is om sy verordeninge te wysig coos hieronder aangedui: Posbus 24 Copies of the proposed amendments will Delareyville 20 November 1967 (a) Publieke Gesondheidsverordeninge: lie for inspection in the Office of the Town n opsig dat Been diere na 3 maande Clerk for van (Kennisgewing No 30/67) a period of 21 days from 29 afkondiging in die dorp mag aangehou word November 1967 and any person who wishes nie MPORTANT ANNOUNCEMENT BELANGRKE AANKONDGNG Closing Time for Administrators Notices etc Sluitingstyd vir Administrateurskennisgewings As the 16th 25th ens 26th and 31st December 1967 and 1st January 1968 are public holidays the closing times Aangesien en 31 Desember 1967 en 1 Januarie for acceptance of Administrators Notices etc will be as 1968 openbare vakansiedae is sal die sluitingstye vir die follows: aanname van Administrateurskennisgewings ens as volg wees : 3 pm on Tuesday 12 December 1967 for the issue of 3 nm op Dinsdag 12 Desember 1967 vir die uitgawe Wednesday 20 December 1967 van Woensdag 20 Desember pm on Thursday 14 December 1967 for the issue 3 nm op Donderdag 14 Desember 1967 vir die uitgawe of Wednesday 27 December 1967 van Woensdag 27 Desember pm on Thursday 21 December 1967 for the issue 3 nm op Donderdag 21 Desember 1967 vir die uitgawe of Wednesday 3 January 1968 van Woensdag 3 Januarie 1968 Late notices will be published in the subsequent issues Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawes geplaas word S A MYBURGH S A MYBURGH Government Printer Staatsdrukker Useful Hints _ Nuttige wenke r Address all mail fully clearly and without Adresseer alle posstukke volledig misleading abbreviations duidelik en sonder misleidende af 2 Place your own address on the back of the cortings envelope or wrapper 2 Pleas u eie adres agterop die koevert of omslag 3 Do not enclose coins or other hard 3 Moenie muntstukke of ander harde objects in letters artikels in briewe insluit nie 4 Send remittances by Postal Order or 4 Gebruik posorders of poswissels wanneer Money Order geld deur die pos gestuur word 5 Pack parcels properly using strong con 5 Verpak pakkette behoorlik Gebruik tainers and heavy paper Tie securely sterk houers en dik papier en bind dit stewig vas 6 Prepay postage fully 6 Maak seker dat die posgeld ten voile 7 Plate postage stamps in the upper right vooruitbetaal is hand corner of the envelope or wrapper 7 Plak die possedls in die boonste regter 8 nsure your parcels and register valuable hoek van die koevert of omslag letters Documents which can only 8 Verseker u pakkette en registreer be replaced at considerable cost should waardevolle briewe Dokumente wat preferably be insured slegs teen hod koste vervang kan word moet verkieslik verseicer word 9 Post early and often during the day 9 Pos vroegtydig en dikwels gedurende die Mail held until the last moment may dag Posstukke wat tot op die laaste cause delay oomblik teruggehou word kan vertraging veroorsaak 10 Give your correspondents your correct post office address including your box 10 Verstrek u volledige posadres aan u number where applicable korrespondente asook u posbusnommer wear van toepassing A

34 1 538 PROVNCAL GAZETTE 6 DECEMEER _ 1967 No eontents _ NHOUD _ PAOB No Bunn Proclamation: Proklamasie 375 Transvaal Board for the Development of PeriUrban 375 Trausvaalse Read vir die Ontwikkeling van Buite Areas: Proclamation of Road stedelike Gebiede : Proklamering van Pad 505 _ Administrators Notices Administrateurskennisgewings 1030 Road Adjustments on the Farms Knapdaar 109 HP 1030 Padreelings op die Pleas Knapdaar 109 HP en Klipand Klipfontein 100 HP District of Wolmarans fontein 100 HP Distrik Wolmaransstad 506 stad : Verbreding van Distrikspad 1091 Distrik Wakker 1031 Widening of District Road 1091 District of Wakker 506 stroom Padreiling op die Pleas Wolvespruit 93 HP Distrik 1032 Road Adjustments on the Farm Wolvesprint 93 HP Wolmaransstad District of Wolmaransstad Padverlegging en verbreding van Distrikspad Deviation and Widening of District Road 1033 District of Carolina Padreelings op die Pleas Brakspruit 407 S Distrik 1034 Road Adjustments on the Farm Brakspruit 407 S Wakkerstroom 508 District of Standerton Verbreding van Distrikspad 27Z Distrikte Wakker 1035 Widening of District Road 272 Districts of Wakkerstroom en Volksrust stroom and Volksrust Verlegging en Opening van Openimre Paaie 13istrik 1036 Deviation and _Opening of Public Road; District of Koster Koster _ Verlegging en Verbreding van Openbare Pad Distrik 1037 Deviation and Widening of Public Road District of Messina 309 Messina i Verlegging en Verbreding van Distrikspad Distrik 1038 Deviation and Widening of District Road; bistrict of Thaazimbi Thabaziinbi Opening Nan Openbare Distrikspad Distrik Wolma 1039 Opening of Public District Road District of Wol Opening of Public District Road District of Wol 1040 Opening van Openbare Distrikspad Distrik Wohaamaransstad 1041 Public Road: ncrease of cvidiii Thstrict Roaci OpenbarePad: Vermeerdering van Breedte: isistriks District of Heidelberg 511 pad 605 Distrik Heidelberg : Padreelings op die Pleas Klipfontein 318 P Distriic District of Wolmaransstad 511 Wolmamnsstad and Vlaklaagte District of Klerksdoip 512 laagte Distrik Klerksdorp Road Adjustments on the Farm Klipfontein Road Adjustments on the Farms uisiontein 367 P 1043 Padralingscip die Pine Bulsiontein 367 P en ciaii 1044 Public Road: ncrease of width Provincial Road 1044 Openbare Pad: Vermeerdering van Breedte: Provin P 1261 Districts of Krugersdorp and Roodepoort 512 siale Pad P126 1 Distrikte Krugersdorp en Roode 1045 Waterval Hoven Health Committee: Amendment poort to Leave Regulations : Gesondheidskomitee vari iiraterval Hoven: Wysiging 1046 Wakkerstroom Municipality: Amendment to Quarrying van Verlofregulasies 513 Bylaws Munisipaliteit Wakkerstroom: Wysiging van Orals 1047 Potmetersrus Municipality: Ameament to Bylaws groewe Verordeiainge n 513 for the Licensing of and for the Supervision 1047 Munisipaliteit Potgietersrus: Wysiging van Verorde Regulation and Control of Businesses Trades and ; ninge vir die Lisensiering van en die Toesig oar Occupations 513 die regulering van en die Scheer oor Besighede 1048 Carletonville Municipality: Amendment to Sanitary Bedrywe en Beroepe 513 Conveniences Nightsoil and Refuse Removal 1048 Munisipaliteit Carletonville: Wysiging van Sanitire Bylaws Gemaklce Nagvuil en Vuilgoedverwyderings 1049 Germiston 1Cfunicipailty: Amenarnent to Swimming Bath Bylaws : Munisipaliteit Germiston: ifysiging van S; em 1050 Alberta Municipality: By laws for Fixing Fees for verordeoinge the ssue of Certificates and Furnishing of nforma 1050: Munisipaliteit Atherton : Verordeninge insaice die lion Vasstelling van Gelde vir die Uitreiking van Sera& 1051 Road Traffic iegulations; Amendment of Regulation kate en die Verskaffing van nligting Padverkeersregulasies: Wysiging van Regulasie Pretoria kunicipality:ikiscellaneous Bylaws for the 1052 Munisipaliteit Pretoria: Diverse Verordeninge ter Prevention of Obstructions and Nuisances 515 Voorkoming van Belemmerings en Hiridenusse 515 General Notices Algemene Kennisgewngs 447 Closing of Maria Street at Wissingdal Agricultural 447 Sluiting van Mariastraat in Wissingdallandbouhoewes Sluiting van Strafe in Wagterskoplandbouhoewes Closing of Streets at Wagterskop Agricultural 468 Edenvale Dorpsaanlegskema 1/37 : Voorgestelde Stigting van Dorp Dersley Park Edenvale Townplanning Scheme 1/37 : Voorgestelde Stigting van Dorp Clayville Uitbreiding 471 Proposed Establishment of Dersley Park Township Proposed Establishment of Clayville Extension Noordelike Johannesburgstreekwysigingskema 123 Township Northern Johannesburg Region Amendment scheme Rustenburgsyysigingskema 1/ Brakpanwysigingskema 1/ Rustenburg Amendment Scheme 1 [ RoodepoortMaraisburgdorpsaanlegskema 1/ Noordelike Johannesburgstreekdorpsaanlegskema: 475 Brakpan Amendment Scheme 1/15 _ RoodepoortMaraisburg Town planning Scheme 1/ Northern Johannesburg Region Townplanning 478 Krugersdorpwysigingskema 1/ Scheme: Ainending Scheme Johannsburgwysigingskema 1/ Krugersdorp Amendment Scheme 1/ Johannesburgwysigingskema 1/ Johannesburg Amendment Scheme 1/ Germistonwysigingskema 1/ Johannesburg Amendment Scheme 1/ Verklaring van Slum Germiston Amendment Scheme 1/ Verklaring van Slum Declaration of Slum " Voorgestelde Stigting van Dorp Lyndhurst Uitbrei 483 Declaration of Slum522 ding Proposed Establishment of Lyndhurst Extension Voorgestelde Stigting van Dorp Woodleigh 523 Township Voorgestelde Stigting van Dorp Sandown Uitbreiding 485 Proposed Establishment of Woodleigh Township Proposed Establishment of Sandown Extension Voorgestelde Wysiging van die Titelvoorwaardes van Township 524 Erf 62 Dorp Vanderbijlpark 487 Proposed Amendment of the Conditions of Title of 488 Voorgestelde Wysiging van die Titelvoorwaardes van Ed 62 Vanderbijlpark Township 524 &we 45 en 46 Dorp Forest Town Proposed Amendment of the Conditions of Title of Lots 45 and 46 Forest ToVnt Township Voorgestelde Wysiging van die Titelvoorwaardes van 489 Proposed Amendment of the Conditions of Title of Ed 603 Dorp Greenside Uitbreiding 525 Erf 603; Greenside Extension ToWnship : Voorgestelde Wysiging van die Titelvoorwaardes van 490 Proposed Amendment of the Conditions of Title of Erf 53 Dorp paarlshoop Erf 53 Paarlshoop Township Britswysigingskema 1/ Brits Amendment Scheme 1/ / RoodepoortMaraisburgwysigingskema 1/ RoodepoortMaraisburg Amendment Scheme 1/62 :: Johannesburg Amendment Scheme 1/ Johannesburgwysigingskema ] /274 _ Johannesburg Amendment Scheme 1/ Johannesburgwysigingskema 1/